(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual

)

TAJUK 1 Konsep Pengujian, Pengukuran dan Penilaian

SINOPSIS Apabila pemahaman tentang konsep dapat didalami dengan betul, maka fungsi ’pengujian dan penilaian’ sebagai indikator pencapaian atau penguasaan pelajar dalam sesuatu kemahiran, akan memberi maklum balas atau gambaran yang sebenar tentang keupayaan pelajar. Seterusnya dapat meningkatkan lagi kualiti pengajaran guru itu sendiri. Modul ini memperkenalkan konsep dan kaedah pengujian, pengukuran dan penilaian di sekolah rendah. Modul ini juga meliputi ciri-ciri utama ujian, bentuk-bentuk penilaian dan membezakan di antara penilaian berasaskan norma dan kriteria.

HASIL PEM ELAJA!AN Pada akhir modul ini, peserta kursus akan dapat i. ii. iii. Menjelaskan konsep dan matlamat pengujian, pengukuran dan penilaian dalam pendidikan Menjelaskan konsep kesahan, kebolehpercayaan, keobjektifan, kebolehtadbiran dan kemudahtafsiran Membezakan bentuk penilaian formatif, sumatif, pra kelayakan dan diagnostik serta penilaian alternatif.

1

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)

KE!AN"KA TAJUK#TAJUK

1$1

Penger%ian dan Tujuan Pengajaran dan Penilaian Penilaian memainkan peranan penting dalam pendidikan. Penilaian dilakukan dalam semua aspek pendidikan bagi mengenal pasti status semasa dan seterusnya bagi tujuan perancangan program penambahbaikan pendidikan. !alam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah, penilaian dilakukan bagi mengetahui sama ada guru "mengajar’ dan pelajar "belajar’. #usteru itu, penilaian pengajaran dan pembelajaran perlu dilakukan dengan sempurna dan berkesan. $ukti-bukti empirikal tentang sesuatu pengajaran dan pembelajaran yang diperoleh menggunakan pengukuran perlu dianalisis. Memandangkan pengukuran di bilik darjah sering menggunakan ujian, pengujian merupakan salah satu aspek utama dalam bidang penilaian pengajaran.

2

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual) Seseorang guru biasanya merangka objektif dan kandungan pelajaran yang hendak diajar sebelum merancang strategi dan kaedah pengajaran tajuk berkenaan. %emudian, beliau akan menyediakan soalan sama ada untuk kuiz, ujian atau peperiksaan. !alam merancang dan membina soalan, adalah penting agar soalan-soalan tersebut rele&an, sesuai dan menepati objektif tajuk pembelajaran yang dirancang serta kandungan yang diajar. Seterusnya, kertas ja'apan pelajar perlu diperiksa, diskor, dianalisis dan ditafsir bukan sahaja untuk membuat penilaian yang adil terhadap penguasaan pelajar dalam kursus yang diajar, malah bagi mengenal pasti kekuatan dan kelemahan soalan dan seterusnya pengajaran pensyarah. #usteru pemahaman terhadap konsep penilaian, pengukuran dan pengujian, ciri-ciri utama soalan ujian, matlamat mereka bentuk soalan formatif, sumatif, pra kelayakan dan diagnostik serta norma dan kriteria sangat penting bagi seseorang pensyarah bagi memastikan pengajaran dan penilaiannya bermutu dan adil. 1$& Konsep Pen%aksiran Pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi akti&iti mengumpul, merekod, memberi skor, menginterpretasi, menghurai maklumat tentang pembelajaran seseorang bagi tujuan tertentu. 1$&$1 'e(inisi Pen%aksiran Satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat

penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan.

3

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual) (.).) *ujuan pentaksiran i. ii. iii. i&. Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran Menilai akti&iti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran Mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran dan pembelajaran Memperbaiki pengajaran pembelajaran

(.).+ Prinsip Pentaksiran

1$)

Penger%ian Pengujian Pengujian merupakan proses mengaturkan satu siri tugasan untuk diselesaikan supaya pemerhatian tepat dibuat tentang penguasaan pelajar dalam sesuatu bidang atau mata pelajaran. ,jian adalah alat ukur. bagi mengukur "penguasaan’ pelajar dalam sesuatu kursus. ,jian mengandungi satu set tugasan -dalam bentuk tugasan. yang berdasarkan sesuatu kursus bagi merangsang pelajar untuk "menunjukkan’ tahap penguasaan mereka dalam kursus berkenaan. *ahap penguasaan pelajar biasanya dikuantifikasikan dengan memberi skor kepada ja'apan yang diberi. 4

skor ujian digunakan sebagai asas bagi pengredan. guru akan lebih yakin untuk meneruskan strategi dan kaedah pengajarannya. penempatan. !iagnosis pengajaran diperlukan bagi mengesan sejauhmana pengajaran guru berkesan. %ita perlu memastikan penilaian terhadap keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dapat dilakukan dengan sempurna dan boleh dipertahankan. a.+. Sekiranya tidak berkesan. !iagnosis Satu daripada tujuan pengujian ialah untuk mendiagnos kesukaran yang dihadapi dalam pengajaran dan pembelajaran. Satu daripada cara-cara memastikan ini berlaku ialah dengan menjalankan pengujian yang berkualiti. 5 . Penilaian di bilik darjah boleh membantu para guru menambah baik pengajaran mereka dan pembelajaran pelajar. Sekiranya berkesan. pemilihan.(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual) Memandangkan ujian merupakan alat ukur yang sering digunakan untuk mendapatkan bukti empirik bagi tujuan penilaian pengajaran dan pembelajaran di sekolah. kaunseling dan bimbingan pelajar. guru boleh menganalisis dan mengesan kelemahan yang ada supaya strategi dan kaedah pengajaran guru boleh diubahsuai. Selain matlamat diagnosis pengajaran dan pembelajaran. tumpuan perlu diberi bagi membina ujian yang bermutu. mentadbir ujian berkenaan dengan betul dan mentafsir dapatannya dengan tepat. (.( *ujuan Pengujian Pengajaran dan Pembelajaran *ujuan utama pengujian ialah untuk menghasilkan bukti yang boleh digunakan bagi membuat penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran. diperbaiki dan dipertingkatkan.

"lemah’. "$’ "0’. Skor dan keputusan ujian juga digunakan bagi pemilihan pelajar untuk mengikuti kursus tumpuan bidang tertentu. bantuan dan kerjasama dari pihak-pihak yang terbabit dengan pendidikan pelajar khususnya ibu bapa sangat penting bagi meransang kemajuan dan pembangunan pelajar di sekolah. Pengredan Pengujian juga dilakukan bagi tujuan pengredan pelajar. guru dan ibu bapa boleh memainkan peranan membantu dan seterusnya melibatkan diri dalam proses pendidikan pelajar. 2angsangan luaran seperti penghargaan. /uru boleh mengred pencapaian pelajar kepada kategori "lulus’ atau "gagal’. Melalui pengredan pelajar. sokongan. nasihat.(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual) b. Pemilihan dan Penempatan Seringkali juga skor dan keputusan ujian digunakan sebagai asas bagi pemilihan dan penempatan pelajar. kita boleh memberitahu ibu bapa dan pihak berkaitan tentang prestasi akademik pelajar khususnya berbanding dengan prestasi pelajar lain. "!’ atau "1’. c. 6 . "sederhana’ atau "cemerlang’ atau gred "A’. !engan adanya maklumat gred. Sebagai contoh pelajar yang cemerlang dalam sesuatu mata pelajaran sains mungkin dipilih untuk me'akili sekolah.

semasa atau selepas satu sesi pengajaran guru berdasarkan sesuatu pembelajaran spesifik atau keseluruhan kurikulum. $erasaskan keputusan ujian. !ijalankan sebelum. kaedah mengajar seorang guru dan keberkesanan kurikulum. Ten Brink (1974:8) proses mendapatkan maklumat digunakan untuk membuat pertimbangan digunakan dalam membuat keputusan ( ) + Penilaian merupakan satu proses memperolehi maklumat kuantitatif bagi menentukan perubahan tingkah laku dan membuat pertimbangan menilai. para guru dan kaunselor boleh membantu pelajar mengenal pasti kelemahan dan kekuatan masing-masing supaya program dan tindakan inter&ensi dilakukan bagi memperbaiki keadaan pelajar. 1$* Konsep Penilaian Terry D. %eputusan ujian juga membantu para guru dan kaunselor untuk memberi khidmat bimbingan misalnya bagi memandu pelajar menceburi bidang kerjaya yang diminati. 7 . Proses menilai dapat memberi maklumat tentang pencapaian objektif pelajaran. %aunseling dan $imbingan %eputusan dan skor ujian boleh digunakan untuk membantu pelajar supaya berdaya maju.(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual) d.

projek. Penilaian yang dibuat berasaskan tujuan dan masa boleh dikelaskan kepada penilaian formatif. Menentukan pelajar yang tinggi keupayaan dan yang amat lemah dalam pencapaian mereka. Membolehkan pelajar mengetahui kelemahan-kelemahan mereka dalam sesuatu kemahiran atau bidang itu dan segera pula memperbaikinya. *erdapat dua jenis penilaian berdasarkan kepada masa dan tujuan pelaksanaan penilaian iaitu penilaian formatif dan sumatif.3.(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual) (. ii. Penilaian pengajaran juga boleh dilakukan melalui pelbagai hasil pembelajaran pelajar seperti disertasi. Mengetahui keupayaan. kemahiran atau pengetahuan asas yang sedia ada pada pelajar-dalam perkara yang hendak diajar. bengkel. &i. portfolio.) #enis-#enis Penilaian $anyak cara kita boleh mengkelaskan penilaian.3. Membolehkan guru menilai bahan-bahan dan teknik serta kaedah pengajaran mereka. 8 .( *ujuan Penilaian i. iii. kajian kes. sumatif. &. pra kelayakan dan diagnostik dan alternatif. #usteru ujian yang dibina perlu mencerminkan tujuan dan masa sesuatu penilaian dilakukan. i&. Membandingkan pencapaian pelajar dengan teman-teman sekelasnya atau dengan peringkat kelas yang sama di sekolah. Menolong guru mengetahui sejauh manakah pelajar mereka telah dapat menguasai atau mempelajari perkara yang telah disampaikan. seminar dan oral pelajar. (.

Penilaian Sumatif Penilaian sumatif pula digunakan bagi menentukan tahap penguasaan pelajar dalam keseluruhan kursus. Penggunaan penilaian formatif sangat ditekankan di sekolah. Memandangkan penilaian sumatif dibuat pada akhir kursus. b. Skor penilaian sumatif banyak digunakan bagi tujuan pemilihan dan penempatan pelajar ke alam pembelajaran yang lebih tinggi. Penilaian formatif dilakukan bagi memastikan pelajar telah menguasai setiap unit pelajaran sebelum mereka diperkenalkan dengan unit pelajaran baru seterusnya. skor-skor dari penilaian sumatif biasanya lebih berguna untuk tujuan melaporkan kemajuan pelajar daripada memperbaiki kelemahan a'al pengajaran pensyarah dan pembelajaran pelajar. Penilaian formatif juga boleh meningkatkan moti&asi pelajar untuk belajar. Memandangkan laporan penilaian formatif adalah untuk tujuan diagnosis kelemahan pelajar dalam unit-unit pelajaran.(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual) a. 0ontoh penilaian sumatif ialah ujian akhir semester. Penilaian formatif sangat berguna bagi tujuan diagnosis. Pencapaian ujian formatif tidak sesuai digred. Penilaian sumatif biasanya dilakukan pada akhir sesi kursus. 9 . !engannya punca-punca kelemahan pelajar dapat dikesan. pelaporan penilaian formatif amat sesuai dirumuskan sebagai 5menguasai6 atau 5tidak menguasai6 sesuatu isi unit pelajaran. Penilaian formatif dapat menentukan samada pelajar telah bersedia untuk mengikuti pelajaran berikutnya yang lebih tinggi dan rumit. Penilaian 4ormatif Penilaian formatif digunakan untuk mengesan kemajuan yang dicapai oleh pelajar dalam unit-unit pelajaran yang diajar.

jian Pencapaian . Penilaian Pra %elayakan dan !iagnostik Penilaian pra kelayakan digunakan sebagai petunjuk sama ada pelajar berpontensi. . sumatif. PS:+(((. . bersedia dan mempunyai kecerdasan. Sekiranya beliau belum bersedia.(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual) 7atihan 0uba 0uba kenal kenal pasti pasti perbezaan perbezaan antara antara penilaian penilaian formatif formatif dengan dengan penilaian penilaian sumatif.. Pada Pada pendapat pendapat anda. afektif dan psikomotor.jian pencapaian mengukur secara khusus sejauh mana pelajar telah menguasai isi sesuatu kursus yang diajar. 10 . anda. c. guru dapat mengesan kelemahan dan kekuatan pelajar agar pembetulan serta penambahbaikan yang berkaitan boleh lakukan. bakat dan minat terhadap sesuatu bidang yang ingin beliau ceburi. Penilaian diagnostik pula dilakukan sebagai cara untuk mengesan sama ada pelajar sudah bersedia untuk mengikuti pelajaran seterusnya.jian pencapaian mempersoalkan apa yang pelajar telah belajar8 Seringkali ujian pencapaian merujuk kepada ujian bagi mengukur tingkah laku pengajaran dan pembelajaran kognitif. apakah apakah kekuatan kekuatan dan dan kelemahan kelemahan penilaian penilaian formatif formatif berbanding berbanding dengan dengan penilaian penilaian sumatif8 sumatif8 9#a'apan 9#a'apan anda anda perlu perlu didokumentasikan didokumentasikan di di dalam dalam portfolio portfolio PS:+(((.

Penilaian Alternatif Penilaian prestasi yang menegaskan baha'a kaedah penilaian ini memberi satu alternatif kepada pengujian kertas dan pensil tradisional. !i antara teknik yang digunakan dalam ujian prestasi ialah menghendaki pelajar merakam sebahagian akti&iti. bengkel dan oral pelajar. kefahaman dan pemikiran mereka. kajian kes. d.. Antara penilaian alternatif ini adalah penilaian terhadap disertasi. 11 . *eknik portfolio juga sering digunakan bagi memeriksa hasil kerja pelajar.jian prestasi adalah ujian yang memerlukan pelajar menunjukkan pemahaman dan kemahiran mereka dalam melakukan akti&iti atau siri akti&iti seharian. projek. supaya dapat menganggarkan tahap intelektual am seseorang indi&idu. .jian %ecerdasan . portfolio. seminar. menemubual pelajar bagi mengesahkan kebolehan. Melalui teknik portfolio guru boleh menentukan sama ada kerja yang dilakukan memenuhi kehendak soalan ujian.(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual) . ..jian Prestasi .jian prestasi memberi rangsangan kepada pelajar untuk memperkenal dan mengembangkan akti&iti pemikiran dan taakulan mereka berasaskan kepada kurikulum yang diajar.jian kecerdasan adalah ujian yang direka khusus untuk mensampel secara luas pelbagai fungsi mental -pemikiran. Penilaian pengajaran di sekolah sering melibatkan penilaian berdasarkan hasil pembelajaran yang ditunjukkan oleh pelajar.

*ujuan atau objektif sesuatu penghakiman produk P<P membabitkan ketiga-tiga aspek bekenaan. dan ujian alternatif. kita dapati ketiga-tiga konsep berkenaan mempunyai perkaitan rapat dalam proses mendapatkan tahap keberkesanan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. cuba kenalpasti satu contoh ujian pencapaian. 12 . ujian prestasi. Mengu+pul Maklu+a% $erdasarkan kepada pengalaman anda.(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual) PE!KAITAN )P ( $erdasarkan rajah di atas. ujian kecerdasan.

satu proses penilaian perlu dilakukan. =ni adalah teras kepada pembelajaran Pendidikan Seni. Penilaian pendidikan seni boleh dijadikan sebagai petunjuk untuk membuat diagnosis bagi membantu pelajar yang bermasalah. Pendidikan Seni perlu memenuhi keperluan pelajar-pelajarnya untuk mendapatkan keupayaan dan kemahiran tersebut. Sejauhmanakah pencapaian pelajar-pelajar dalam membina keupayaan. kemahiran dan memupuk nilai tersebut dicapai8 Sejauhmanakah pencapaian dan berkesannya pengajaran dalam mata pelajaran ini8 . pengujian atau penilaian. $egitu juga dengan pembinaan berbagai nilai bagi menyuburkan domain afektifnya. !isamping keupayaan ini menerusi pendidikan seni juga pelajar diberi peluang untuk membina kemahiran psikomotor dalam berbagai-bagai bidang kemahiran.(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual) TAJUK & JENIS#JENIS PENTAKSI!AN • SINOPSIS Pembelajaran pendidikan seni secara umumnya adalah untuk membina keupayaan bagi menghargai dan mendiskriminsi apa yang dilihat oleh mata. Mekanisma untuk mendapatkan maklumat tersebut adalah dengan mengadakan pengukuran. 7iterasi &isual ini juga meliputi keupayaan menghargai dan memanipulasi bahasa tampak yang menghendaki seseorang itu berkeupayaan untuk membaca imej-imej &isual.ntuk menja'ab persoalan ini. 13 .

merekod. mengumpul. Menjelaskan jenis-jenis pentaksiran yang boleh dijalankan oleh pihak penilai Menjelaskan konsep pentaksiran yang pelbagai Membezakan bentuk > bentuk pentaksiran. peserta kursus akan dapat i.(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual) • HASIL PEM ELAJA!AN Pada akhir modul ini. ii. Konsep Pen%aksiran !alam konteks pendidikan. Pentakiran dapat dirumuskan seperti carta di ba'ah 14 . memberi skor dan menginterpretasikan maklumat tentang hasil pembelajaran seseorang pelajar bagi tujuan tertentu. pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi akti&iti menghurai. iii.

Merupakan satu proses untuk menghasilkan nilai kuantitatif untuk menentukan peringkat pencapaian dan kedudukan dalam pembelajaran juga bertujuan untuk memberi maklumat tentang pencapaian akademik. pensyarah pensyarah untuk untuk tujuan tujuan semakan. kemahiran atau sikap i&. pengujian dan pengukuran. Merangkumi aspek penilaian. Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran ii. porfolio. Atas Atas 15 persetujuan persetujuan bersama bersama anda anda juga juga boleh boleh emailkan emailkan kepada kepada .(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual) Tujuan Pen%aksiran i. Menilai akti&iti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran iii. semakan. Me+ikirkan 5Mengapa 5Mengapa perlu perlu penilaian penilaian dalam dalam Pendidikan Pendidikan Seni86 Seni86 $erikan $erikan pendapat pendapat anda anda berdasarkan berdasarkan tiga tiga domain domain iaitu iaitu !omain !omain kognitif kognitif !omain !omain afektif afektif !omain !omain psikomotor psikomotor Maklumat Maklumat anda anda perlu perlu dipersembahkan dipersembahkan dalam dalam bentuk bentuk peta peta minda minda dan dan dimasukkan dimasukkan ke ke dalam dalam porfolio.

sikap terhadap persekitaran. dan simulasi terhadap situasi dunia sebenar.ang dise-u% ole. Menurut /race. HillS /100)12 Pentaksiran autentik ini meliputi pentaksiran dari pelbagai aspek merangkumi pengetahuan pelajar. penyelesaian masalah. Mengikut 2udner < $oston -(??3. pemahaman mendalam.(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual) &$1 Jenis Pen%aksiran &$1$1 Pen%aksiran au%en%ik $ererti menge&aluasi pengetahuan atau keahlian pelajar dalam konteks yang mendekati dunia sebenar atau kehidupan nyata sedekat mungkin. kemahiran sosial.. -(??). !alam erti kata lain. moti&asi dan sikap pada akti&iti yang rele&en. =a juga melibatkan pentaksiran yang dilakukan secara 16 . Pen%aksiran au%en%ik digunakan seper%i . kejayaan.ang dise-u% ole. seper%i . penilaian autentik ini merupakan amalan yang membabitkan kanak-kanak secara realistik dalam menilai kemajuan mereka sendiri. kemahiran dan strategi dengan memberi maklum balas dan atau hasilan dalam konteks atau realiti yang bermakna. pentaksiran autentik ini juga merupakan suatu proses yang melibatkan pelbagai bentuk pengukuran prestasi yang boleh mereflek tahap pembelajaran pelajar. Pentaksiran autentik adalah proses yang memerlukan kanak-kanak mendemonstrasikan pengetahuan.

mumnya pentaksiran autentik merupakan satu sistem penilaian yang sesuai untuk dicadangkan sebagai satu sistem yang bermakna dalam bidang pendidikan seni &isual dengan rasional lain seperti yang berikut@ a. Perlu diperkenalkan sistem pentaksiran yang telus untuk ibu bapa dan kanak-kanak c.1isner -(? AB. -Sumber@ $uku Educational Assessment of Students. kanak-kanak membuat pengamatan.(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual) berterusan. 17 . membuat tafsiran dan tanggapan seterusnya melahirkan konsep. b.. Perlu ada program jambatan di sekolah dengan program di sekolah dan kesinambungan subjek. . Perlu ada sistem yang mentaksir secara autentik atau bermakna untuk perkembangan kanak-kanak@ . mendapati baha'a pengalaman kanak-kanak dalam memerhati ketika melukis atau membuat lakaran mengembangkan pemikiran yang kritis. "2ealistik’ dan "bermakna’ merupakan terma yang sering digunakan dalam pentaksiran autentik. $ro'n -(? AB.

rakan sebaya  Mendemostrasikan hasil karya dalam pameran seperti Science fair -pameran Sains. Subjek menganalisis. 18 .(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual) 0iri-ciri Pentaksiran Autentik Pentaksiran autentik adalah untuk pemahaman yang lebih jelas dalam menganalisis keperluan kaedah penilaian ini dalam bidang pendidikan a'al kanak-kanak. &. mensintesis dan mengaplikasi. Subjek membina maksud yang tersirat.pertunjukan Seni. $erpusatkan kanak-kanak. Antara ciri-cirinya ialah@ i. atau Art sho' . iii. ii. i&. 0ontoh-contoh pentaksiran autentik  Persembahan tarian  Mempersembahkan karya tulis asli kepada rakan. =ndikator profisensi melalui akti&iti melakukannya. Menilai pemahaman melalui penampilan tugasan yang dilaksanakan.  Menunjukkan keterampilan yang dimiliki dalam bentuk pengumpulan portfolio.

dan memperkuatkan penguasaan kompetensi &$& Pen%aksiran Hasil Pe+-elajaran !efinisi kepada pentaksiran hasil pembelajaran adalah proses pengumpulan data yang memberitahu sama ada akti&iti atau pengalaman yang disediakan telah memberi kesan kepada mereka yang terlibat atau dalam kata lain. %esimpulan Pentaksiran Autentik Pentaksiran autentik yang disarankan dapat mengukur kemajuan kanakkanak dari pelbagai aspek perkembangan kanak-kanak.  Menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman mereka sendiri. dunia mereka dan masyarakat luas.  Mengungkapkan mereka. 19 .(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual) %ebaikan kaedah penilaian autentik ini kepada pelajar  !apat mengungkapkan secara total seberapa baik pemahaman akademik mereka. adakah hasil yang dipelajari mampu memberi perubahan kepada indi&idu yang terlibat.  Menangani teknologi dan berfikir sistematik. %aedah pentaksiran ini juga akan dapat memperbaiki penyediaan guru dalam proses pernbelajaran dan perkembangan kanak-kanak untuk kesediaan ke alam persekolahan yang lebih tinggi.

kemahiran dan sikap. yang diperoleh untuk menentukan kaedah yang terbaik untuk membantu menangani masalah Penilaian yang diadakan mestilah bersifat berterusan.(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual) Sekolah yang terlibat sebagai pihak yang menentukan hasil pembelajaran yang diharapkan. %eputusan *idak hanya memilih matapelajaran yang tertentu yang diperolehi mestilah berdasarkan nilai keberkesanan akti&iti yang dijalankan bukan kepada sesorang indi&idu sahaja. Pembelajaran bersifat berterusan maka pentaksiran juga bersifat berterusan.mata. 20 . Pendektan yang yang dikemukan dikemukan oleh oleh MCD*/CM12E tentang pentaksiran berasaskan berasaskan hasil pembelajaran S%uden% learning ou%3 o+es /SLO1 F #angkaan hasil pembelajaran yang diperoleh dengan memberi penekanan kepada pertambahan ilmu pengetahuan . Pihak penilai mestilah berakauntabiliti dan berkepimpinan dalam menjalankan penilaian. sahaja. Pihak sekolah menggunakan maklumat yang dirasakan perlu. S%uden% progress ou%3 o+es /SPO1 F $erterusan iaitu murid dapat melakukan perubahan yang lebih baik dalam peringkat yang seterusnya. F F F Penilaian tidak dilakukan pada satu tahap semata.

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual) %ebaikan kaedah pentaksiran hasil pembelajaran ini boleh dikategorikan kepada + bahagian %esimpulan Pentaksiran ini mempertingkatkan pembelajaran berdasarkan penilaian yang sistematik. Murid akan cuba menguasai hasil pembelajaran yang 21 .

penilaian =anya juga suatu cara yang murid dibuat secara terhadap ased4 Merangsang pelajar menggunakan kombinasi kemahiran. %aedah ini mengkhendaki pelajar menggunakan pelajar mahir pengetahuan dengan bermakna juga menghendaki menggunakan pelbagai kemahiran -contohnya. perdebatan. Memberi pelajar peluang untuk memperbaiki dan melakukan penambahbaikan melalui pemikiran kritis dari masa ke semasa dalam memperoleh kejayaaan pada masa hadapan. kemampuan yang ada 22 . %aedah pentaksiran berpusat -simulasi berdasarkan situasi sebenar. dalam dunia sebenar.. %aedah ini selalu digunakan untuk menilai pencapaian indi&idu murid dari semasa ke semasa. pengetahuan.(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual) spesifik. Pentaksiran ini memacu sekolah ke arah yang lebih cemerlang. ). Portfolio -dapatan hasil kerja. penulisan.+ Pentaksiran 5Performance $ased6 !efinisi kepada Pentasiran Performaced $ased ialah proses yang menggunakan subjek penglibatan murid dalam sesuatu akti&iti yang dijalankan. Pentaksiran lebih terarah kepada program yang afektif bukan bebentuk indi&idu. Jenis# jenis Pen%aksiran Per(or+an3ed (. Pembelajaran yang berterusan akan berlaku kerana penilaian bersifat berterusan. kemahiran komunikasi dan kemahiran berfikir secara kritis. penyelidikan. ).. membolehkan keseluruhannya.

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual) Pentaksiran akan dibuat berdasarkan kepada penglibatan murid dan keberkesanan penyelesaian masalah dalam sesuatu situasi yang diberikan. mempertahankan dan menyalurkan tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Moti&asi tidak dapat terlihat dari luar. *ingkah laku dapat dilandasi oleh berbagai macam moti&asi • sesuatu yang menggerak dan mengarahtuju seseorang dalam tindakannya sama ada secara negatif atau positif • • • Pengarah *ujudan Penggerak *indakan !arjah %esungguhan Stimulator G semangat 23 . Mengukur berdasarkan keupayaan. Moti&asi dapat menggerakkan manusia untuk menampilkan suatu tingkah laku kearah pencapaian suatu tujuan. yang berada di dalam diri manusia. +. Moti&asi berhubungan dengan kekuatan -dorongan. yang dapat membangkitkan. Pentaksiran ini dapat dinilaikan seperti bahan contoh daripada murid seperti @$ahan penulisan Persembahan /erak kerja projek &$5 Pen%aksiran dan Mo%i6asi Suatu &ariabel perantara yang digunakan untuk menerangkan faktorfaktor dalam diri indi&idu.

mum@ • • • !iba'a sejak lahir < bukan hasil proses belajar *idak berhubungan dengan proses faali tubuh manusia %ebutuhan kasih sayang. rasa ingin tahu < diperhatikan iii.(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual) *iga %ategori Moti&asi i. Motif Primer @ • • • !iba'a sejak lahir < bukan hasil proses belajar 4aaliGpsikologis %einginan untuk makan < minum ii. Motif .H Pentaksiran %onsep kendiri 24 . Motif Sekunder@ • • • *umbuh sebagai hasil proses belajar *idak berhubungan dengan proses faali %ebutuhan berprestasi < berkuasa ).

pula menyatakan kendiri merupakan suatu organisasi. peribadi bagi seseorang indi&idu yang unik dan dinamik lahir daripada interaksinya dengan persekitaran. *erdapat juga kajian yang dilakukan mengenai cara memahami konsep kendiri.ntuk membina konsep kendiri seseorang juga menerima penilaian daripada orang lain. !ari segi psikologi. /uru tidak mungkin akan mengetahui apa yang pelajar benar-benar tahu atau berupaya mengetahui. pelajar merupakan penilai terbaik terhadap pembelajaran mereka. dan seterusnya mengenal diri sendiri. Penilaian kendiri membolehkan pelajar menilai. Iall dan 7andsay seperti yang dipetik oleh Staats -(?H+. 0arl 2ogers -(?JB. iaitu@   tanggapan diri seseorang indi&idu proses yang menentukan tingkah laku seseorang indi&idu Syarifah Ala'iah -(?AK.. persepsi dan konsep kendiri berbanding dengan orang lain dan persekitarannya. pertimbangan dan penilaian. Damun. mendefinisikan konsep kendiri sebagai suatu gambaran persepsi seseorang tentang ciri-ciri dan kebolehannya. 25 . . Ial ini meliputi persepsi tentang diri dan alam sekelilingnya melalui dirinya dan juga perasaan tentang kebolehannya meliputi keyakinan dan harga dirinya.(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual) %onsep kendiri merupakan penilaian seseorang terhadap dirinya atau cara dia menganggap tentang dirinya secara positif atau negatif.. !alam proses pengajaran dan pembelajaran. berpendapat konsep kendiri boleh dilihat dalam ) cara.. kadang-kadang pelajar sendiri juga tidak mengenal keupayaan sendiri tanpa membuat refleksi. Ial tersebut seterusnya akan menentukan ciri tingkah laku perasaan dan fikiran.

F melatih pelajar menilai setiap langkah atau pembelajaran mereka berpandukan instrumen seperti senarai semak atau alat rubrik F membimbing pelajar melaporkan dapatan penilaian masingmasing. mengukur dan membuat refleksi F F F terhadap kekuatan dan kelemahan kendiri dalam penguasaan sesuatu kemahiran atau disiplin ilmu memberi panduan kepada pelajar tentang dari mana dia harus memulakan perancangan bagi pembelajaran seterusnya memberi keyakinan kepada pelajar tentang peranannya dalam menilai perkembangan diri dan pencapaiannya mengurangkan kebergantungan pelajar pada guru dalam kelebihan dan kekuranganGkekuatan dan kelemahannya dalam sesuatu bidangGkemahiran. baik di dalam mahupun di luar bilik darjah. $agi memastikan penilaian kendiri dilaksanakan dengan berkesan dan menepati matlamatnya guru hendaklah F meyakinkan pelajar tentang kepentingan penilaian kendiri dalam proses pembelajaran F mengemukakan soalan-soalan yang boleh membantu pelajar membuat penilaian kendiri.(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual) 4ungsi !alam pembelajaran. dan kesannya terhadap proses pembelajaran seterusnya 26 . dan F membolehkan pelajar sentiasa bersikap kritis terhadap kerjanya. penilaian kendiri F membolehkan pelajar secara indi&idu. %aedah@ (.

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual) ). mempunyai minat yang baik dan objektif serta tidak terlalu sensitif. sama ada dalam bentuk senarai semak atau sebagainya. kemudian meminta kerjasama rakan sebayanya -indi&iduGkumpulan. =a juga meliputi sikap terbuka dan memberi pendangan jika 'ujud keadaan yang tidak baik dan stabil. !apatan itu kemudian dikumpul dan dianalisis sendiri oleh pelajar tersebut. membuat penilaian terhadap dirinya. 7iri#3iri Konsep Kendiri Posi%i(         Menghargai Memuji orang lain Puas hati dengan pencapaian Murah hati Mudah berka'an Puas hati dengan dirinya $erpuas hati dengan bahan-bahan kepunyaannya Peramah 27 . Penialian kendiri boleh juga dibuat dengan pelajar yang berkenaan menstruktur sendiri segala butiran yang hendak dinilai dan kriteria yang hendak dicapai. Proses menganalisis dan membuat refleksi terhadap penilian mengenai dirinya sendiri itulah menjadi 5penilaian kendiri6 Konsep Kendiri Posi%i( Seseorang itu percaya dan yakin kepada diri sendiri secara lebih sihat.

iii. • HASIL PEM ELAJA!AN Pendidik akan memahami dengan lebih lanjut lagi mengenai @i. $eberapa kaedah serta cara yang dikemukakan seharus nya dapat membantu guru khas nya dalam mata pelajaran Pendidikan Seni :isual yang menilai pelajar mereka dengan pelbagai cara untuk melihat ’produk’ yang dihasilkan pelajar. Penilaian formatif Penilaian Sumatif Pemerhatian 28 .(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual) 7iri#3iri Konsep Kendiri Nega%i(          0enderung untuk merasa salah *akut kepada kegagalan Sering merasa bimbang 0epat berkecil hati 'alaupun melibatkah masalah kecil Pencapaian akademik yang rendah *idak gemar kerja mencabar %urang keyakinan pada diri sendiri %urang berminat untuk mendapatkan maklum balas Melihat diri sebagai kurang menarik dari segi personaliti TAJUK ) • en%uk Pen%aksiran Pendidikan Seni 8isual Sinopsis %eberkesanan P < P tidak akan dapat diketahui sehingga pelajar-pelajar di uji sejauh mana tahap kefahaman mereka. ii. Cleh itu satu mekanisme seharus nya di cari bagi menilai pencapaian mereka. Pelajar-pelajar ini dinilai dengan pelbagai cara dan kaedah yang dapat meneliti dengan lebih perinci serta keesahan nya.

&.(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual) i&.Produk . iaitu sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran.( PENILAIAN 9O!MATI9 Penilaian formatif adalah penilaian yang dibuat secara berterusan. Portfolio Iasil %erja . • KE!AN"KA TAJUK#TAJUK +. 29 . untuk menilai keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran pelajar bagi setiap tajuk yang diajar.

bercorak ujian diagnostik yakni yang dapat memberikan input akan masalah yang dihadapi murid dalam mengikuti pembelajaran. Prosedur Penilaian 4ormatif Menentukan topik pembelajaran. • *opik berdasarkan sukatan pelajaran disusun mengikut pelajaran mengandungi beberapa topik yang seharusnya dihabiskan sepanjang sesi persekolahan untuk satu peringkat kesukaran. • dijalankan sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran berlangsung • maklumat yang diperolehi hendaklah digunakan serta merta dalam memperbaiki pengajaran dan pembelajaran agar pelajar dan guru sama-sama memperolehi manfaat daripadanya • 0ontoh@ sesi soal ja'ab. • Sukatan tahun. latihan yang diberikan guru dan ujian di bilik darjah yang tidak ditentukan gred. maka penekanan harus diberikan dan mungkin diperlukan dikecilkan kepada sub-topik tertentu.(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual) 7iri#3iri 4 • • • dijalankan bagi tujuan memperoleh maklumat bagi memperbaiki kurikulum. 30 . • Seandainya topik tersebut mempunyai cakupan yang luas. dijalankan sepanjang masa dan maklumat yang diperolehi daripada penilaian ini digunakan secara terus menerus.

maka guru boleh menentu tahap penguasaan murid-murid dalam bilik darjah terhadap satu-satu topik berkenaan. • !alam hal ini apabila keputusan menunjukkan ABL hingga ?BL pelajar telah menunjukkan penguasaan terhadap sesuatu topik. • Setelah aspek berkenaan ditentukan. membaca dan lain-lain mengikut keperluan topik berkenaan.(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual) • !engan cara ini guru akan dapat memastikan murid-murid menguasai sesuatu sub-topik tertentu terlebih dahulu sebelum meneruskan kepada topik-topik seterusnya. • /uru menentukan kebolehan pelajar dalam mengenal 'arna. 31 . guru akan mengadakan ujian formatif untuk melihat tahap penguasaan sesuatu topik. simbol. Menyatakan aspek dan tahap pencapaian bagi sesuatu topik pembelajaran. • Sebelum beralih kepada topik lain. memperlihatkan baha'a kebanyakan pelajar sudah menguasai topik berkenaan. Menghubungkaitkan elemen-elemen yang terdapat dalam setiap topik.

namakan. $ina graf daripada data. kesilapan.a+an Mengubah kefahaman daripada satu bentuk kepada satu bentuk yang lain. menyatakan idea-idea utama dalam ayat sendiri. Pilih. Penggunaan Menggunakan maklumat dalam situasi yang baru. terangkan. hukum. TAHAP Penge%a. terangkan. mengenal idea. Jadual )$1 Taksono+i Kogni%i( loo+ /105:1 ISTILAH Dyatakan. teori.uan =ngat kembali. tarikh. definisi teori. tulis semula. kaedah. 32 . hukum.(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual) • /uru perlu menyusun elemen-elemen yang terdapat dalam topik-topik pembelajaran pada peringkat perlakuan tertentu dengan berdasarkan taksonomi pendidikan. gurus seterusnya mengaitkan semua elemen berkenaan yang terdapat dalam satu-satu topik agar saling bertautan dan tidak terpisah. termasuk menyelesaikan masalah menggunakan prinsip. cari. bina alat. fakta asas. menterjemah draf. formula. selesaikan. dll. memberi contoh kepada konsep. • Setelah pemeringkatan mengikut tahap perlakuan selesai. ramalkan. peristi'a dll daripada pembelajaran yang lepas. Ke(a. menterjemah. labelkan.

maka tindakan selanjutnya yang harus 33 mengetahui tahap penguasaan sesuatu topik pembelajaran di samping kesukaran yang dihadapi oleh murid- . buktikan. menafsir dan mengkritik $ezakan. bezakan fakta daripada pendapat. mencantum idea menjadi satu. • 0ontoh@ murid-murid masih menunjukkan kelemahan ketara dalam sesuatu topik. membuat ramalan. berikan alasan. susulan.(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual) Analisis Sesuatu yang kompleks dipecahkan kepada yang kecil. menyelesaikan masalah. hasilkan. Penilaian Membuat pertimbangan termasuk memberi rasional atas alasan dalaman atau luaran. kenali struktur organisasi. susun. pasti. Men3adangkan langka. pilih. kaitan kenal di antara bahagian. $ina. Me+-en%uk soalan ujian$ • • !ilakukan selepas penentuan elemen-elemen berkenaan setiap elemen berkenaan seharusnya diuji kepada pelajar sekurang-kurangnya satu soalan. membuat klasifikasi. Sin%esis Menyepadu. • /uru murid. Pilih. usaha tersendiri. kritikan. • *indakan susulan harus dilaksanakan berdasarkan keputusan ujian yang diperolehi. kembangkan.

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual) diambil oleh guru ialah mengulang semula topik berkenaan atau mengubah suai pendekatan penyampaian agar murid-murid boleh menguasai topik tersebut. guru dapat mengekalkan prestasi pelajar dan meramal pencapaian pada akhir penggal persekolahan. 34 . memperlihatkan kelemahan-kelemahan yang 'ujud sama ada pada penyampaian guru guru atau penguasaan agar murid murid dan dapat seterusnya • akan memperbaiki menguasai dengan lebih baik. • mengubah suai pengajaran seseorang guru. Menjadi satu kepuasan kepada seseorang guru apabila beliau dapat meningkatkan pencapaian murid-murid dari semasa ke semasa. Tujuan Penilaian 9or+a%i(@ • memperbaiki pengajaran pembelajaran. • guru dapat meninggi dan mengekalkan pencapaian yang memuaskan. !engan cara ini. • • meningkatkan pencapaian pelajar pada akhir sesuatu pelajaran. • memperbaiki kualiti serta dapat meramal pencapaian pelajar. menolong murid-murid menguasai sesuatu unit atau topik pembelajaran dan ini memungkinkan mereka memperolehi pencapaian yang lebih baik pada akhir penggal atau semester persekolahan. Ial ini melalui perbandingan yang boleh dibuat antara pencapaian murid sekarang dengan pencapaian muridmurid lalu melalui rekod ujian formatif yang telah dikendalikan dan mencatatkan masalah yang dihadapi oleh murid-murid dahulu serta langkah penyelesaian yang telah diambil.

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual) • guru juga dapat menentukan pendekatan yang lebih baik dalam penyampaian. $erbeza dengan penilaian formatif yang lebih menumpukan kepada penilaian penguasaan pelajar dalam sesuatu tajuk. penilaian sumatif bertujuan untuk 35 . • memberikan bimbingan pembelajaran kepada murid-murid.akhir penggalG akhir tahun. yang bertujuan untuk menilai pencapaian akhir pelajar. )$& PENILAIAN SUMATI9 Penilaian sumatif ialah penilaian yang dibuat pada akhir pengajaran . menjadikan murid sentiasa bersedia untuk menduduki siri ujian yang dijalankan dan dengan itu memerlukan ketekunan dan tumpuan kepada topik-topik pembelajaran 7atihan Senaraikan 'UA contoh "penilaian formatif’ serta bina soalansoalan tersebut dengan mengaitkan dengan 1MPA* $idang dalam Pendidikan Seni :isual..

jumlah item. tempoh penilaian. bentuk item. • Menggubal soalan-soalan yang berkaitan dengan isi dan perlakuan yang ingin diuji. Setiap item haruslah menguji objektif pelajaran yang telah ditetapkan • Mengumpul item secara sistematik. =tem juga boleh disusun mengikut susunan topik atau mengikut aras kemahiran kognitif. =tem objektif diasingkan dengan item mengisi tempat kosong. =ni dapat mengelakkan berlakunya bias dalam pemberian markah murid-murid.#langka. 36 . =ni bagi memastikan kesahan ujian yang bakal dilaksanakan dan kebolehpercayaan keputusan yang diperolehi. +e+-en%uk ujian su+a%i( 4 • Membentuk jadual penentuan ujian yang mengandungi maklumat yang lengkap berkaitan objektif.(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual) menentukan pencapaian pelajar pada akhir penggal persekolahan atau akhir tahun yang juga dapat menentukan keberkesanan sesuatu kurikulum. Misalnya menyusun soalan bermula aras rendah diikuti aras lebih tinggi. 7iri# 3iri4 • • lebih menumpukan menilai tahap penguasaan pelajar dalam satu-satu topik pembelajaran untuk menentukan pencapaian pelajar pada akhir sesuatu penggal persekolahan dan digunakan untuk menentukan keberkesanan sesuatu kurikulum secara keseluruhan Langka. esei dan sebagainya. • Menyiapkan skema pemarkahan bagi tujuan penyemakan kertas ujian. • Menyediakan arahan yang jelas tentang apa yang seharusnya murid lakukan dalam menja'ab setiap soalan yang dikemukakan. kandungan dan sebagainya. Misalnya mengelompokkan item mengikut bentuk yang sama.

memberikan gred kepada murid-murid berdasarkan pencapaian yang ditunjukkan dalam peperiksaan yang diadakan. • dijadikan petunjuk dalam memulakan sesuatu kursus baru yang berkaitan. • memperlihatkan peringkat pencapaian yang berbeza mengikut kumpulan 7atihan Senaraikan 'UA contoh "penilaian sumatif’ serta bina soalan-soalan tersebut dengan mengaitkan dengan 1MPA* $idang dalam Pendidikan Seni :isual. dapat berperanan dengan baik Tujuan 4 • • • membantu murid-murid secara indi&idu dalam meningkatkan pencapaian. daya diskriminasi item. 37 . • Menganalisis item yang telah ditadbir secara rintis bagi mengetahui aras kesukaran item. ketunggalan item.(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual) • Menguji item tersebut terlebih dahulu melalui ujian rintis kepada sampel pelajar bagi memastikan ujian yang bakal dijalankan itu benar-benar sah dan boleh dipercayai serta dapat membaiki kelemahan-kelemahan yang 'ujud pada item berkenaan. mengiktiraf kebolehan dan kemahiran yang dimiliki oleh pelajar. =ni berdasarkan skor yang diperolehi oleh pelajar dalam penilaian yang dijalankan. kesahan dan kebolehpercayaan berkenaan serta memastikan pilihan ja'apan yang disediakan -distraktor.

%aedah pemerhatian sesuai digunakan khususnya apabila penyelidik mengkaji perkembangan tingkah laku sesuatu unit sosial. Melalui pemerhatian.(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual) +. Menggunakan kaedah ini. Peranan penyelidik ialah sebagai pemerhati terhadap perubahan-perubahan tingkah laku. Pe+er. serta melihat tingkah laku subjek sama ada dari jauh atau dari dekat.a%ian %aedah pemerhatian merupakan satu kaedah penyelidikan yang digunakan untuk mengukur pemboleh ubah penyelidikan.+ PEME!HATIAN Kaeda. misalnya mengkaji perkembangan tingkah laku kanak-kanak. $iasanya ciri-ciri yang ingin diperhati adalah sangat halus dan terperinci dan ini menjadikan keputusan yang dibuat lebih tepat. mendengar. kesan kebisingan terhadap tingkah laku agresif dan kebimbangan di kalangan indi&idu yang 38 . kesan kesesakan terhadap kecenderungan pemberontakan. penyelidik atau pemerhati perlu rnemerhati sampel-sampelnya dalam tempoh masa yang tententu. Pemerhatian juga merupakan alternatif yang ada dalam mengumpul maklumat atau pengumpulan data selain soal selidik dan temuduga.a%ian Pe+er. %aedah pemerhatian ini banyak digunakan dalam bidang sains tulen yang menjalankan kajian dalam makmal sains dan bidang sains sosial. penyelidik dapat mengamati sesuatu tingkah laku subjek berpandukan pemboleh ubah-pemboleh ubah yang telah dikenal pasti.

Sebelum membuat pemerhatian. Semakin kecil unit tingkah laku digunakan untuk merekod pemerhatian. generalisasi dan penggunaan serta pensampelan tingkah laku. terdapat beberapa kategori pemerhatian iaitu kategori tingkah laku. %aedah pemerhatian juga sering digunakan dalam penyeliaan praktikum kaunseling dan latihan mengajar di kalangan kaunselor dan guru pelatih. Penggunaan unit tingkah laku yang kecil akan meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan pemerhatian. 0atatan yang dibuat mestilah tepat. dilakukan secara sistematik. *ingkah laku yang berkait dan berlaku berterusan ini perlu dikategorikan ke dalam golongan yang eksklusif. Menurut %erlinger -(?K+. dan mestilah dicatatkan secara rapi dan betul. paras tafsiran pemerhati.. unit tingkah laku. Sistem pengkodan kategori tingkah laku oleh 4landers -(?K3.(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual) menghadiri temuduga. Selain itu. penyelidik perlu membuat perancangan yang baik dan teliti. adalah satu contoh kaedah merekod maklumat yang melalui kaedah ini proses merekod maklumat dapat dilakukan dengan mudah dan tepat. Setiap pemerhatian mestilah mempunyai tujuan tertentu. semua kemungkinan tingkah laku yang berlaku seharusnya upaya dikenal pasti dan tidak bertindan antara satu sama lain. sah. mempunyai fokus. *ingkah laku saling berkaitan antara satu sama lain. dan boleh dipercayai. 39 . %esukaran mengadakan pia'aian dalam paras tafsiran pemerhati sering menjejaskan ketepatan dan kesempurnaan data yang diperoleh. %ategorikategori tersebut memperincikan ciri-ciri tingkah laku yang perlu diperhati dan direkodkan. !engan kata lain. paras tafsiran pemerhati juga akan mempengaruhi ketepatan maklumat mengenai tingkah laku yang diperhatikan. semakin senang tingkah laku tersebut diperhati dan direkodkan.

a%ian Pemerhatian Peserta #enis pemerhatian ini melibatkan pemerhati menjadi seorang daripada ahli dalam kumpulan yang hendak diperhati dan pada masa yang sama ia membuat pemerhatian.mumnya tingkah laku yang kompleks terjadi secara berterusan dan agak mustahil penyelidik dapat memerhati tingkah laku tersebut secara berterusan. %ebaikan kaedah pemerhatian jenis ini ialah penyelidik dapat mengalami sendiri akti&iti-akti&iti yang dirancangkan dan ini menjadikan dapatan pemerhatian lebih sah dan boleh dipercayai. isu yang lain ialah pensampelan tingkah laku.(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual) Perhatian khusus perlu diberikan dalam membuat generalisasi sesuatu tingkah laku kerana sesetengah tingkah laku bersifat khusus untuk penyelidikan tertentu sahaja. sementara pensampelan masa pula merujuk kepada per'akilan masa yang dapat me'akili masa berlakunya tingkah laku yang diperhati. Selain isu mengenai generalisasi ini. . Menggunakan kaedah ini 40 . $agi mengatasi masalah ini. penyelidik mestilah membuat pensampelan sama ada pensampelan tingkah laku atau pun pensampelan masa. Jenis#jenis Pe+er. Persampelan tingkah laku merujuk kepada jenis kejadian yang hendak dijadikan sampel. sementara sesetengah yang lain boleh digunakan dalam pelbagai penyelidikan. Menggunakan kaedah pemerhatian ini. penyelidik memainkan dua peranan iaitu sebagai peserta dan pemerhati.

*empat pemerhatian mestilah memberi peluang semaksimum mungkin kepada pemerhati untuk membuat . F Maklumat yang diperoleh daripada pemerhatian sama ada dijangka atau tidak boleh menjadi bahan rujukan penting dalam kajian. !ata-data yang diperoleh lebih tulen dan ini akan menyumbang kepada ketepatan maklumat yang dikumpul. 41 . %ebaikan %aedah Pemerhatian F Pemerhatian terhadap sampel-sampel kajian adalah lebih terperinci. Maklumat yang tepat akan menyumbang pula kepada keputusan yang lebih tepat.teliti dan tepat dan ini akan menyumbang kepada dapatan kajian yang lebih sah serta boleh dipercayai.(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual) juga memungkinkan maklumat-maklumat yang tersembunyi atau yang tidak dijangka dapat diperhati di peringkat a'al. %ebaikan kaedah ini ialah responden kajian mungkin tidak menyedari akan kehadiran pemerhati dan dengan itu ia akan menunjukkan tingkah laku yang tulen dan tidak berpura-pura. kaset. Pemerhatian $ukan Peserta #enis pemerhatian ini memerlukan pemerhati memilih tempat yang sesuai untuk membuat pemerhatian. jelas. dan kamera &ideo. Pemerhatian boleh dibuat dengan bantuan peralatan seperti alat-alat rakaman termasuk teropong.pemerhatian secara teliti terhadap segala gerak geri ahli kumpulan atau indi&idu yang diperhati.

F Pemerhati mungkin bias terhadap sampel yang diperhatikan disebabkan faktor lain seperti perbezaan ras. kemahiran dan pemikiran serta penyataan perasaan pelajar. dan nilai.3 Por%(olio Pengenalan !alam Pendidikan Seni :isual. F Sampel mungkin merasa tidak selesa dan senang hati apabila tingkah laku mereka diperhati. $ahan ini dikumpulkan dan dipersembahkan secara terancang. budaya.(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual) F Penyelidik boleh memastikan baha'a maklumat yang diperoleh daripada pemerhatian benar-benar dari sampel yang ingin dikaji bukan 'akil sampel yang telah dikenal pasti. 42 . $ahan bukti ini mengandungi pengetahuan. +. 2akaman Proses Pembelajaran 2akaman proses pembelajaran ini merangkumi beberapa kecerdasan dan ia dikaitkan dengan alat penilaian benar. F Pemerhati yang tidak bertanggungja'ab mungkin akan membuat pemerhatian yang tidak konsisten dan sesuka hati mereka. fahaman. %elemahan %aedah Pemerhatian F Sampel yang diperhati mungkin berlakon apabila tingkah laku mereka diperhati dan diteliti. penyimpanan atau dokumentasi bahan bukti proses pembelajaran pelajar adalah digalakkan.

Proses ini dirakamkan dalam portfolio supaya ia menjadi bahan bukti untuk tatapan dan mampu juga 43 . ilustrasi atau gambar yang menjadi sebahagian peristi'a penting untuk dikongsi bersama pihak lain F Petunjuk keupayaan dan refleksi pelajar tentang proses kerja serta hasil kerja seni !ari segi konsep. Pelajar patut dapat merancang proses kerja dengan memastikan masalah yang akan ditempuh sebelum dan sepanjang melakukan kerja dan berupaya pula menentukan keputusan muktamad dalam membuat pilihan bagi mendapat hasil kerja yang terbaik. turut menuntut kemahiran mencetuskan idea secara kritis untuk melakukan penggubahan secara kreatif. lni disebabkan portfolio Pendidikan Seni :isual. portfolio Pendidikan Seni :isual berasaskan kepada kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. semua pihak dapat melihat @ F Iimpunan rakaman urutan proses hasilan kerja pelajar 0ontoh hasil kerja pelajar Penyataan perasaan pelajar semasa proses pembelajaran Pendidikan Seni :isual F F F Iasil penulisan. selain mendokumenkan urutan proses kerja.(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual) Melalui portfolio Pendidikan Seni :isual. bahan atau teknik tertentu. yang turut melibatkan proses penyelesaian masalah dan membuat keputusan. sama ada melalui alat.

perancangan. Secara umumnya bentuk portfolio yang dicadangkan mengandungi 3 aspek @ %ajian F F F Pemerhatian dan pengamatan %oleksi bahan serta rekod daripada bahan rujukan yang sesuai dengan kegiatan 2umusan dan pertimbangan dalam membuat pemilihan 7akaran F F 1ksperimentasi melalui lakaran dan lukisan sebelum mendapat idea yang konstruktif "Pe'ujudan =dea’ Perkembangan lakaran berkaitan tema atau tajuk 2angka Sebenar F F F Merangka reka cadang atau model Menentukan alatan dan bahan Prototaip -jika berkaitan. Persembahan Portfolio 44 .(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual) menjadi salah satu alat penilaian benar dalam proses pembelajaran pelajar. #usteru. eksperimen dan penentuan berhubung dengan hasil yang hendak dibuat. bentuk portfolio menampakkan kajian. $entuk Portfolio Portfolio Pendidikan Seni :isual lebih merupakan portfolio dokumentasi proses sepanjang kerja seni dilakukan dan bukan sekadar portfolio persembahan.

ntuk membantu ibu bapa. menarik dan tepat Mengikut urutan $ersih. lakaran. bergantung kepada keupayaan dan kemampuan fizikal pelajar.(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual) F F F 2ingkas. sekolah dan kemudahan yang ada kemungkinan besar pelajar akan menyediakan portfolio dalam bentuk seperti@ F F F F F F #urnal !iari 7aporan %ompilasi catatan yang dijilid $eberapa helaian kertas yang di kokot Ataupun mungkin disketGcakera padat terdapat beberapa kegunaan portfolio secara umum. rangka sebenar dan persembahan boleh dihasilkan melalui sebarang bentuk.ntuk membantu pelajar membuat refleksi terhadap hasil keria sendiri .ntuk memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada hasil kerja dan pencapaian pelajar . pentadbir dan guru lain mengetahui kemajuan pembelajaran pelajar Memberi peluang kepada pelajar bersama mengusahakan hasil kerja sendiri Menentukan kriteria bagi membandingkan hasil kerja seorang pelajar dengan pelajar yang lain 7adangan Kandungan Por%(olio 45 . menjimatkan. kemas dan mudah digunakan %eempat-empat aspek yang meliputi kajian. Antaranya @ F F F F F F .

46 . fungsi. antaranya@ %ecerdasan linguistik seperti @ F F F F F 0atatan pra penulisan !raf projek penulisan Iuraian bertulis tentang tajuk GtemaGkajian Proses Penyelesaian masalah %ecerdasan ruang-. cetakan. keaslian.(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual) %andungan portfolio seboleh mungkin dapat merakamkan beberapa kecerdasan.&isual seperti@ 7akaran. senarai semak. gambar rajah. catan. carta aliran Sampel gambar ) dimensi dan + dimensi. guru dan pihak lain 7aporan rakan sebaya %ecerdasan interpersonal seperti@ 0atatan jurnal 1sei. interpretasi. kegiatan penilaian kendiri Sampel latihan refleksi kendiri Soal selidik 0arta kemajuan 0atatan refleksi tentang hasil kerja sendiri +. montaj. %ecerdasan interpersonal seperti @ F F F F F F F F Maklum balas bertulis daripada rakan sebaya. kolaj.J Hasil Kerja Pemerhatian hasil kerja adalah penilaian pencapaian kebolehan dan kemahiran murid yang diperlihatkan pada hasil kerja. kemahiran. %riteria-kriteria yang rele&an dalam penilaian adalah gubahan. peta minda. kreati&iti dan kemasan.

pemahaman konsep. lakonan dan sumbangsaran. Akti&iti-akti&iti lisan yang boleh dijalankan ialah soal ja'ab. Penilaian menggunakan kaedah penulisan dapat merangsang pemikiran mur id secara logikal. bekerjasama.(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual) Aspek afektif juga boleh dinilai oleh guru semasa menggunakan kaedah pemerhatian. Penilaian secara lisan dan interaksi ialah satu kaedah penilaian di mana guru berinteraksi dengan murid untuk mengetahui tahap penguasan murid terhadap aspek seni. keselamatan.ketelitian dan kesempurnaan. eksperimentasi serta membuat perancangan. kuiz. kemahiran berkomunikasi dalam bahasa seni dan menilai potensi murid dalam kemahiran berfikir. 47 . teka teki. perkembangan daya kreatif dan mengenalpasti perlakuan emosi. Murid juga digalakkan membuat kajian. ketekunan.nilai-nilai yang sesuai diperhatikan adalah kebersihan dan keteraturan. temubual. seminar. Semasa proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni :isual. kemahiran berbahasa seni dan sosial. perasaan dan perubahan sikap murid. Penilaian secara penulisan pula dapat mengesan dan mengukur perkembangan dan pemahaman murid dalam pelbagai aspek pengetahuan serta merekod proses dalam bentuk folio. peta minda. kritikal dan analitikal. penguasan kemahiran berfikir dan belajar. Perkara-perkara yang boleh dinilai secara lisan adalah penguasan pengetahuan. forum.

Ta+a% 48 . proses dan teknik serta kemahiran bahasa seni dan kemahiran berfikir.(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual) Melalui penilaian ini. Pembinaan soalan-soalan obejktif dan subjektif harus menggambarkan pembelajaran secara keseluruhan yang menitikberatkan aras kesukaran berasaskan *aMonomy $loom seperti pengetahuan. sintesis dan penilaian. aplikasi. pemahaman konsep. guru dapat menilai tahap penguasan pengetahuan. analisis. kefahaman.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful