PROGRAMACIÓ D’AULA

3 anys edebé

Catalunya

Unitat 1. Hola a!i"s# $I%ALI&A&' − Relatar vivències personals. − Recitar cançons de contingut religiós en la llengua pròpia. − Acceptar les normes que regeixen els jocs. O()*C&IU' DID+C&IC' • Familiaritzar-se am un nou entorn! l"escola. • Aprendre a saludar els compan#s. • $xpressar sentiments. • Aprendre a compartir. • %alorar i descriure elements religiosos cristians! la Bíblia. CRI&*RI' D’A,ALUACIÓ • &esco rir el gust pel on o rar.

CO%&I%GU&' D* LA U%I&A& DID+C&ICA • $l primer dia d"escola. C • $ls compan#s i el mestre o mestra. C • 'estos concrets! saludar i acomiadar-se. P • $xpressions de contingut religiós! adéu. C • (es relacions am els altres. C • Actituds asades en l"amor. , • $l comportament a l"escola! escoltar els altres i tenir cura del material de classe. , • &iscriminació d"actituds positives. P • Admiració i respecte per la Bíblia) el lli re que cont* la paraula de &*u. ,

*%'*%-AM*%&' &RA%',*R'AL' $ducació moral i c+vica • $l comportament a l"escola! escoltar els altres i tenir cura del material de la classe.

'*./0%CIA D’AC&I,I&A&' Ini"ials 3 !oti4a"i5 • , servar la il-lustració i contestar les preguntes seg.ents! / $n quin lloc estan entrant tots aquests nens0 / 1uè 2a la mestra0 3 els nens0 / $ls nens estan tristos o contents0 4er què0 3• • $xplicar com va ser el seu primer dia d"escola! com se sentia) què va passar5 Desen4olu6a!ent • $scoltar el conte so re el primer dia d"escola i respondre les preguntes seg.ents! / 6om es diuen els essons0 / ,n 7an anat avui per primera vegada0 / 4er què 7a plorat una mica en 8ateu0 / 6om es diu la mestra0 / 1uè 7a ensen#at la 8arta als nens0 / 6om s"7an acomiadat els nens de la classe0 • Assen#alar am el dit en 8ateu i en 4ere) aquests dos nens que s"assem len tant) però que un est9 content i l"altre) trist. • $ncerclar la mestra. • :ugar al joc de ;(es presentacions<. Formar un cercle entre tots. $l mestre o la mestra se situa al centre i diu el seu nom en veu alta =per exemple! ;$m dic 8arta<>) mentre acompan#a les seves paraules am un gest divertit =un salt) un moviment dels raços) etc.>. • , servar la il-lustració i respondre les preguntes seg.ents! / ,n són els nens0 / A què juguen0 $s diverteixen0 / ?"7i 7a cap que estigui sol0 / @"agrada jugar am altres nens0 &eixes les teves joguines als altres0 • $nganxar un gomet a les joguines am les quals juguen diversos nens. • Aprendre la poesia La meva escola i cantar-la =6&>. • $m pregunto! 7em d"estar callats i escoltar el mestre o la mestra0 1uè passa si 2em mal * el material de la nostra classe0 3 si mirem cap a una altra anda quan el mestre o la mestra explica alguna cosa0 ,n llencem els papers0 • $xplicar què estan 2ent els nens de la imatge i encerclar am un cercle de color verd els que escolten i tenen cura del material de classe. • 4enso en silenci! estar-se en silenci mentre sona la mAsica i es re2lexiona so re quin dels comportaments que mostra la l9mina li costa m*s complir =estar-se assegut) parar atenció i no distreure"s) tenir cura dels pinzells i altres materials...>. • 6omparteixo la meva experiència! aixecar la m9 quan el mestre o mestra

MA&*RIAL1R*CUR'O' Fitxa

ORGA%I&2ACIÓ 'rup classe

Fitxa

'rup classe

6eres pl9stiques o llapis de colors 4ati o classe

3ndividual 'rup classe

Fitxa

'rup classe

Ad7esius 6& Budio Fitxa (lapis de color verd 6& Budio

3ndividual

'rup classe 3ndividual

'rup classe Fitxa

pregunti si algA vol comportar-se m*s *. (a conclusió a la qual volem arri ar *s que) encara que sa em que costa molt complir algunes normes) *s important es2orçar-nos per a millorar. • $scoltar el conte Aquest llibre és molt gran! • 8ostrar una Bíblia in2antil i 2ullejar-la. • $xplicar que la Bíblia *s com una gran i lioteca on es guarden molts lli res i que cada lli re explica 7istòries molt importants. • 4er a despertar la curiositat per conèixer aquestes 7istòries) proposem mostrar les l9mines dels relats + lics de la 6arpeta de recursos =Religió 6atòlica 3n2antil ede *>. • 4intar am colors les p9gines de la Bíblia. Co!6le!ent78ies )o"9 *l t8en de les saluta"ions • 6ol-locar-se en 2ila per a 2ormar un tren. • $n cada estació del recorregut) 2er una a raçada al compan# o compan#a que indiqui el mestre o mestra. $xemple! el compan# de davant) el de darrere... • &espr*s de 2er l"a raçada) aplaudir tots. Mu8al de la "adena de siluetes :1a 6a8t; • &i uixar en paper d"em alar la silueta del mestre o mestra i la de tots els alumnes) 2ormant una cadena de siluetes aga2ades de les mans. • $scriure la inicial del nom d"un alumne o alumna en cada silueta. • 4enjar el mural a la classe. Mu8al de la "adena de siluetes :<a 6a8t; • Fixar-se que les 2igures del mural que representen els alumnes de la classe no mostren ni alegria ni tristesa perquè no tenen cares. • &i uixar-se la cara am un somriure o una expressió trista) segons com se senti emocionalment a l"escola. • $stampar el palmell am pintura de dits en el mural. • Ci el mestre o mestra 7o considera convenient) pot a2egir a la cadena la 2igura que representi :esAs) com a amic de la classe. • 6ontestar entre tots la pregunta! ;4er què ens agrada l"escola0<. Anomenarne aspectes materials i de relacions personals. Inte8"an4i de =ui>os • &ividir la classe en dos grups. • &onar guixos vermells al grup que 7a de pintar una llimona que prèviament 7a di uixat el mestre o mestra a la pissarra. • &onar guixos grocs al grup que 7a de pintar una maduixa que prèviament 7a di uixat el mestre o mestra a la pissarra. • @ots dos grups 7an d"arri ar a la conclusió que necessiten intercanviar els

Bíblia in2antil 'rup classe (9mines relats + lics =6arpeta de recursos> (lapis de colors o ceres pl9stiques 3ndividual

'rup classe

4aper d"em alar (lapis i retoladors Ad7esiu per a 2ixar el mural 8ural anterior 4intura de dits

'rup classe

'rup classe

'uixos vermells i grocs 4issarra

&os grups grans

seus guixos am l"altre grup per a realitzar el seu tre all. • 6onvidar els alumnes a portar contes de casa per a intercanviar-los durant diverses sessions a l"aula. )o"9 Conillets a a!a=a8 ?ue una "osa @e! de "an4ia8 • Amagar la cara entre els raços i tancar els ulls) mentre el mestre o mestra canvia algun o jecte de lloc o desordena una cosa de la classe. • , rir els ulls i dir tots junts! ;6onillets a amagar) que una cosa 7em de canviar<. • , servar la classe i endevinar què 7a mogut el mestre o mestra. • 4arlar so re la import9ncia de 2ixar-se * on es guarden les coses per a no deixar-les desordenades. HOLA )*'A'# :in4ita"i5 a la 68e=78ia; • Asseure"s en cercle. • Repetir en veu alta una preg9ria) juntament am el mestre o mestra.

3ndividual o petit grup 6ontes 'rup classe 1ualsevol material de l"aula

'rup classe (li re 'uia

.ALUACIÓ Obse84a8 i 4alo8a8 el =8au de "onse"u"i5 dels obBe"tius de la unitat en "adas"un dels alu!nes9 • 8ostra interès per assistir a la classe de religió. • Cap identi2icar algunes paraules am sentit religiós m*s usuals en el seu propi voca ulari. PROC*DIM*%&' I%'&RUM*%&' 4autes d"o servació per a l"avaluació cont+nua M*&ODOLOGIA.I&A&' D’A. Activitats de divers grau de di2icultat i contextualitzades en la vida quotidiana. Ceq.ències d"aprenentatge que inclouen! activitats prèvies) activitat de la 2itxa i activitats posteriors. • Adquireix gust pel on o rar. • &esco reix el signi2icat d"alguns re2erents religiosos del seu entorn. *'&RA&0GI*' 4rincipis metodològics! aprenentatge signi2icatiuD atenció a la diversitatD paper actiu dels alumnesD el joc com a recurs metodològicD adequació del context) dels espais i dels materials.AC&I.

A.ALUACIÓ D* LA PR+C&ICA DOC*%& Adequació programació d"aula 4reparació classe 6o7erència programacióEclasse &istri ució temporal adequada Adequació desenvolupament classegrup 8etodologia adequada 6entres d"interès @ractament glo alitzat 8otivació Avaluació 3n2ormació %alidesa instruments Avaluació cont+nua 3n2ormació 8esures d"atenció a la diversitat Resultats 4roposta de millora .

C • $l relat + lic de La Creació. . • Respectar les persones i els elements de l"entorn propi) tenir-ne cura i preocupar-se"n. • &esco rir que) per als cristians) &*u *s el 6reador de totes les coses. • 6ol-la oració i respecte en la cura i els usos de la natura. .Unitat <.ue boni"# $I%ALI&A&' • %alorar) cuidar i admirar la natura com a creació de &*u. • 6omprendre i representar imatges am di2erents materials pl9stics. servar alguns re2erents religiosos del seu entorn.*R'AL' $ducació mediam iental.ALUACIÓ • . CO%&I%GU&' D* LA U%I&A& DID+C&ICA • &*u ens regala la 6reació. CRI&*RI' D’A. • &*u *s el nostre 4are i ens cuida. P *%'*%-AM*%&' &RA%'. . C • $l di9leg am &*u per a donar-li gr9cies. O()*C&IU' DID+C&IC' • 6onèixer el relat + lic La Creació. C • 'ratitud i admiració per la 6reació. P • 6ol-la oració i respecte en la cura i els usos de la natura.

• $scoltar com el mestre o la mestra explica que les persones són les encarregades de protegir la natura i de tenir-ne cura.(a 6reació<. servar detingudament els di2erents elements de la natura que 7i són presents.. • $nllaçar am el cor) mitjançant una l+nia) els elements de la natura que m*s li agraden. pels ocells<>.ents! / .n 7an anat en 4ere i en 8ateu0 / 1uè 2an0 / Fa calor o 2red0 / 1uins animals apareixen en el di uix0 • $xplicar si 7a anat d"excursió al osc) a la neu o al marD si 7a estat a prop d"alguns animals o si en t* cap a casa i com el cuida5 • Resoldre una endevinalla i encerclar la solució en la l9mina. . 4intar en un paper d"em alar un cel) el mar i la @erra. &ividir la classe en tres grups! un grup 7an de ser els astresD un altre) les plantes) i un altre) els animals =peixos) aus) mam+2ers5>../0%CIA D’AC&I. • Anomenar) entre tots) els elements de la natura que s"esmenten en el relat i respondre les preguntes seg. • $m pregunto! em sento 2eliç i content de tenir aquest regal tan meravellós0 %ull donar gr9cies a &*u pel seu regal0 • 6omparteixo la meva experiència! anomenar i assen#alar els elements de la 6reació que m*s li agraden. • 4enso en silenci! mirar per la 2inestra de la classe o sortir al pati i) am l"audició com a 2ons =6&>) contemplar l"entorn en silenci durant uns segons.I&A&' Ini"ials 3 !oti4a"i5 • .ents! / 1uins animals volen pel cel0 / 1uins es poden tro ar al mar i als rius0 / 1uins animals caminen o s"arrosseguen per la terra0 • &i uixar m*s 2lors i plantes a la granja i emplenar am plastilina groga la silueta del Col. servar la il-lustració i respondre les preguntes seg.<) a2egint cada cop un element nou de la 6reació =per exemple! . • :ugar al joc de ..'r9cies. Desen4olu6a!ent • $scoltar el conte! Els bessons van a la granja. • Assen#alar què 2a cadascun dels in2ants del di uix per ocupar-se dels animals) les plantes i la natura) i) entre tots) dir quin element manca en cada MA&*RIAL1R*CUR'O' Fitxa ORGA%I&2ACIÓ 'rup classe Fitxa 'rup classe 4lastilina groga 6eres pl9stiques o llapis de colors 4aper d"em alar i pintura 3ndividual 'rup classe Fitxa 6& Budio 'rup classe (lapis i goma d"es orrar 3ndividual 'rup classe Fitxa 'rup classe Ad7esius 3ndividual ..'r9cies per. • $ntre tots) recitar . $xplicar el relat de la 6reació i cadascun dels alumnes 7a de col-locar-se a la zona del paper que li correspongui) segons el rol que representa i l"ordre en què es vagin dient.'*.

• 1ui l"encerta tria l"element seg. (li re 'uia 'rup classe 'rup classe @argetes de cartolina Retoladors de colors 'rup classe Bíblia in2antil (li re 'uia (li re 'uia 'rup classe 'rup classe . )o"9 Cs a?uD • Repartir FG targetes perquè els alumnes di uixin el nom re de protagonistes de la 6reació que s"indica! nAvols =H> muntan#es =H> plantes =H> 2lors =F> ar res =H> sol =I> (luna =I> estels =F> ocells =F> peixos =H> 7ome =H> dona =F> • A mesura que el mestre o mestra narri la 7istòria de la 6reació i apareguin els elements creats per &*u) l"alumne o alumna 7a de dir! .>. • $ndevinar que són pro2essions relacionades am la cura de les criatures de la 6reació. HOLA )*'A'# :in4ita"i5 a la 68e=78ia. • $nganxar els ad7esius al lloc corresponent..Js aqu+<) i 7a d"aixecar el raç per ensen#ar la targeta. servar el mural de la 6reació. *nde4ina ende4inalla • Resoldre algunes endevinalles. )o"9 .Co!6le!ent78ies cas =per exemple! al nen que rega li 2alta l"ar re. • Repetir en veu alta la preg9ria) juntament am el mestre o mestra.ent..ei= 4ei= • . • :ugar al . Poesia • Recitar tots junts el poema Déu ens regala mentre es camina en rotllana aga2ats de la m9) i ajupir-se al 2inal de cada estro2a.%eig) veig< per torns.

PROC*DIM*%&' I%'&RUM*%&' 4autes d"o servació per a l"avaluació cont+nua M*&ODOLOGIA. Activitats de divers grau de di2icultat i contextualitzades en la vida quotidiana.AC&I.I&A&' D’A. • 6ol-la ora a mantenir ell el món que &*u ens 7a donat.ències d"aprenentatge que inclouen! activitats prèvies) activitat de la 2itxa i activitats posteriors.ALUACIÓ Obse84a8 i 4alo8a8 el =8au de "onse"u"i5 dels obBe"tius de la unitat en "adas"un dels alu!nes9 • 4ercep la natura com a regal de &*u. . *'&RA&0GI*' 4rincipis metodològics! aprenentatge signi2icatiuD atenció a la diversitatD paper actiu dels alumnesD el joc com a recurs metodològicD adequació del context) dels espais i dels materials. Ceq.

A.ALUACIÓ D* LA PR+C&ICA DOC*%& Adequació programació d"aula 4reparació classe 6o7erència programacióEclasse &istri ució temporal adequada Adequació desenvolupo classe-grup 8etodologia adequada 6entres d"interès @ractament glo alitzat 8otivació Avaluació 3n2ormació %alidesa instruments Avaluació cont+nua 3n2ormació 8esures d"atenció a la diversitat Resultats 4roposta de millora .

• $l relat + lic L’Anunciació. CRI&*RI' D’A. . . • 6onèixer el relat + lic Betlem. . • 3denti2icar elements religiosos de l"entorn immediat. • 3denti2icar els personatges del relat + lic en el di uix. • Aprendre i cantar una nadala.ALUACIÓ • Ca er el signi2icat de les paraules am sentit religiós m*s usuals en el seu propi voca ulari. P • Centiment d"alegria per la proximitat del ?adal. C • $l relat + lic Betlem. • @enir cura del medi am ient.Unitat 3. • 6onèixer el relat + lic L’Anunciació. • 3l-lusionar-se per anar desco rint el missatge de :esAs. • $l nen :esAs va n*ixer a Ketlem. C • ?adala! Les dot e van tocant. CO%&I%GU&' D* LA U%I&A& DID+C&ICA • Respecte i cura de la natura. O()*C&IU' DID+C&IC' • &esenvolupar valors i actituds de respecte i alegria. C • (a 8are de &*u) la mare de :esAs. C *%'*%-AM*%&' &RA%'. • &esco rir el missatge del ?adal! 2er 2eliços els altres. C • 3denti2icació dels principals personatges relacionats am el naixement de :esAs.*R'AL' $ducació per a la pau! • (a mani2estació de l"amor cristi9! repartir alegria i 2elicitat als qui ens envolten. P • (a mani2estació de l"amor cristi9 en gestos concrets! repartir alegria i 2elicitat als qui ens envolten. (on %adal# $I%ALI&A&' • 6omprendre el contingut d"un relat + lic explicat.

• $scoltar el relat + lic L’anunciació. servar la imatge i respondre les preguntes seg.'*. Cucar els dits en pintura i estampar empremtes al mantell de 8aria i a la tAnica de l"9ngel 'a riel.ents! / 6om se sent el petit avet0 4er què se sent aix+0 / 1uè 2a l"òli a per ajudar-lo0 / 1uè 2an els ocells nous0 / 1uè passa quan arri en els jardiners0 / 1uè 2an els jardiners am l"avet0 / 6om se sent l"avet al seu lloc nou0 / 1uè diuen els nens en veure"l0 • 4intar am colors i completar la decoració nadalenca de l"avet am ceres toves i despr*s envernissar-lo. • 6ontestar les preguntes seg.ents! !oti4a"i5 / 1uè 2an en 4ere i en 8ateu0 / 4er què estan contents0 • &ir el nom de di2erents elements i decoracions nadalenques =per exemple! pesse re) ar re) garlandes) nadales) calendari d"advent) llums decoratius dels carrers) etc. MA&*RIAL1R*CUR'O' Fitxa ORGA%I&2ACIÓ 'rup classe 6eres pl9stiques de color groc Fitxa 3ndividual 'rup classe 6eres toves i vern+s Fitxa 3ndividual 'rup classe 4intura de dits Fitxa 3ndividual 'rup classe Ad7esius 3ndividual . • $nganxar les 2igures de :esAs) 8aria i :osep al portal.ents! / 1ui va anar a Ketlem0 / 6om estava el po le0 / .>. • 6ontestar les preguntes seg. Desen4olu6a !ent • $scoltar el conte! L’avet. • $scoltar el conte! !isita als avis de la resid"ncia. • 4intar de colors l"estel de ?adal am ceres pl9stiques. $xplicar el que m*s li agrada del ?adal. • &ialogar contestant a les preguntes seg.ents! / 1ui va anar a visitar 8aria0 / 1uè li va dir0 / 1uè va respondre 8aria a l"9ngel0 • Assen#alar i anomenar els personatges que apareixen en el di uix./0%CIA D’AC&I. • $scoltar el relat + lic Betlem.I&A&' Ini"ials 3 • .n van 7aver de passar la nit0 / 1ui va n*ixer a l"esta le0 • Assen#alar els ad7esius corresponents i anomenar cadascun dels personatges que manquen al pesse re. &espr*s enganxeu escuradents plans a l"espai destinat a la teulada de l"esta le.

Co!6le!enE t78ies Poesia a!b =estos • Recitar la poesia titulada Alegres estem acompan#ada de gestos. • Regalar el mò il a la seva 2am+lia per a usar-lo d"ornament nadalenc a casa. M. • &i uixar uns ulls i un somriure a la pin#a am cera pl9stica de color negre.. • &i uixar el nen :esAs sota l"estel. H. Mu8al • &i uixar en paper d"em alar un gran avet. • &ecorar la campana i dur-la a casa per a decorar l"ar re de ?adal.• Repassar am retolador vermell les l+nies que di uixen el somriure d"aquells avis de la residència als quals els 2alta. • $la orar un motiu nadalenc! I. L.>. Ceparar l"encun#at de la campana. +n=els • Repartir un 9ngel di uixat en un 2ull perquè cada alumne i alumna el pinti com m*s li agradi. • $nganxar les pin#es a l"avet per a adornar-lo. • $m pregunto! est9s content per l"arri ada pròxima del ?adal0 1uè 2as perquè els altres estiguin contents0 1ui pot sentir-se trist en aquestes dates0 • 4enso en silenci i comparteixo la meva experiència! am l"audició com a 2ons =6&>) pensar en un amic o un 2amiliar a qui vulgui 2er 2eliç i dur a terme una petita acció per a animar-lo =per exemple! 2er un petó en 2ort al meu avi quan vagi a visitar-lo) ajudar els meus pares a parar la taula) deixar les joguines als meus germans i amics. $stripar paperets de colors rillants. • &esenganxar el 2ull i do legar-lo per la l+nia de punts. • 4intar la campana am colors i cantar la nadala. $s pot penjar al sostre) o * posar-lo en una 2inestra o a l"ar re de ?adal. 4inteu am colors el nen :esAs. F. @ro ar en 8ateu i en 4ere i pintar-los. 'rapar una cinta de ?adal a l"extrem superior de la campana. 8aria :osep :esAs mula ou 9ngel 8elcior 'aspar Kaltasar Fitxa Retoladors vermells i llapis de colors 6& Budio 'rup classe 3ndividual Fitxa 6& Budio (lapis de colors Fitxa) 2oto de carnet retallada i cola i llapis de colors (9mina encun#ada (lapis de colors) paper rillant estripat i garlandes nadalenques 'rup classe 3ndividual 3ndividual 3ndividual (li re 'uia 4aper d"em alar Fotocòpies de pin#es retallades 4intura de dits 6eres pl9stiques de color negre 6ola Fotocòpies d"un 9ngel (lapis de colors o ceres pl9stiques 'rup classe 'rup classe i individual 3ndividual 3ndividual 4lastilina . • Repartir a cada alumne i alumna el di uix d"una pin#a per pintar. $nganxar els paperets estripats al voltant de la 2igura del nen :esAs) com si 2os la palla del pesse re. Un 6esseb8e de 6lastilina • Assignar una 2igura del pesse re a cada alumne i alumna. • 4intar la pin#a am pintura de dits.. • $scoltar i cantar la nadala Les dot e van tocant =6&>. • $nganxar la seva 2oto al uit de la cara del pastor.

/ 6om es diu l"9via0 6om es diu l"avi0 / $ls vas a veure0 / 1uè 2as am els teus avis0 • Repartir dos 2ulls en lanc perquè cada alumne i alumna 7i 2aci un di uix onic per a regalar als seus avis. 4lastilina groga o lanca 6ola 3ndividual (lapis de colors 4etits grups $ncun#ats de la 6arpeta de recursos 'rup classe 3ndividual &os 2ulls lancs 'rup classe (li re 'uia .pastor am ovella pastora am 9nec pastor am llen#a pastores am llet • @enir la 2igureta de model i explicar qui *s i on 7a de col-locar-se al pesse re. • 8odelar estels am plastilina lanca o groga. • Ajuntar totes les 2iguretes al pesse re. • Recitar tots junts una preg9ria. • &i uixar en un 2ull a part el regal que cadascun demanar9 als Reis 8ags. HOLA )*'A'# :in4ita"i5 a la 68e=78ia. )o"9 )o" de !e!F8ia del %adal • Ntilitzar les targetes dels encun#ats del joc de memòria del ?adal de la 6arpeta de recursos =Religió 6atòlica 3n2antil ede *>. • $nganxar els estels modelats al cel del pesse re. Pa8le! dels a4is • Realitzar una ronda de preguntes so re com són els seus avis.

Activitats de divers grau de di2icultat i contextualitzades en la vida quotidiana. • 6oneix que :esAs va n*ixer a Ketlem.AC&I. Ceq.ències d"aprenentatge que inclouen! activitats prèvies) activitat de la 2itxa i activitats posteriors.I&A&' D’A. PROC*DIM*%&' I%'&RUM*%&' 4autes d"o servació per a l"avaluació cont+nua M*&ODOLOGIA. *'&RA&0GI*' 4rincipis metodològics! aprenentatge signi2icatiuD atenció a la diversitatD paper actiu dels alumnesD el joc com a recurs metodològicD adequació del context) dels espais i dels materials.ALUACIÓ Obse84a8 i 4alo8a8 el =8au de "onse"u"i5 dels obBe"tius de la unitat en "adas"un dels alu!nes9 • %iu am il-lusió les 2estes i mani2estacions religioses. .

ALUACIÓ D* LA PR+C&ICA DOC*%& Adequació programació d"aula 4reparació classe 6o7erència programacióEclasse &istri ució temporal adequada Adequació desenvolupament classegrup 8etodologia adequada 6entres d"interès @ractament glo alitzat 8otivació Avaluació 3n2ormació %alidesa instruments Avaluació cont+nua 3n2ormació 8esures d"atenció a la diversitat Resultats 4roposta de millora .A.

ALUACIÓ • Respectar els s+m ols religiosos que coneix. • (es persones que ens estimen i ens cuiden ens ajuden a estar sans. . C • (es activitats 2amiliars di9ries. . • &esco rir el gust pel on o rar. La !e4a Ha!Dlia $I%ALI&A&' • Kuscar i utilitzar in2ormació en di2erents suports. • 6ol-la orar am els altres per a la consecució d"o jectius comuns. • 6onèixer el relat + lic #n és $es%s& CRI&*RI' D’A. C • (es activitats di9ries com a mitj9 per a construir la vida 2amiliar.*R'AL' $ducació moral i c+vica! • $xpressió d"agraOment a la 2am+lia. P *%'*%-AM*%&' &RA%'. • . servar una imatge de tem9tica religiosa. • Agrair les atencions) la protecció i l"educació que es rep de la 2am+lia.Unitat G. $ducació per a la salut! • (es atencions que re em de la 2am+lia. C • $l relat + lic #n és $es%s& C • (a 2am+lia) el lloc de desco riment i l"experiència religiosa i cristiana. CO%&I%GU&' D* LA U%I&A& DID+C&ICA • $ls mem res de la 2am+lia. C • %aloració de la salut com a regal de &*u. C • $xpressions d"agraOment i d"alegria pel 2et de pert9n#er a una 2am+lia. O()*C&IU' DID+C&IC' • Centir-se mem re de la 2am+lia.

ents! / .n són tots0 / 1ui para la taula0 P 1uè 2a la mare0 • &i uixar el seu menjar i eguda pre2erits. • 4ortar a classe 2otos de la seva 2am+lia i 2er entre tots un mural am el t+tol seg. servar la il-lustració i respondre les preguntes seg. • 6ontestar les preguntes seg.ents! !oti4a"i5 / 1uè est9 2ent la 2am+lia dels essons0 / .n el van tro ar0 • 4intar am colors els personatges de :esAs i l"ase &ion.ents! / 6om explicaries a l"avi d"en 8ateu i en 4ere el que 7a passat0 / 1uantes persones 2ormen la teva 2am+lia0 1ui viu a casa teva0 / &e quines tasques s"encarrega la teva mare0 3 el teu pare0 1uè 2as per ajudar-los0 / @ens un germanet o germaneta0 6om el cuideu entre tots0 • $nganxar els ad7esius del pare i de la mare am la cosina dels essons 8ateu i 4ere en el lloc corresponent.(a 2am+lia ens cuida<./0%CIA D’AC&I.I&A&' Ini"ials 3 • . • $xplicar una sortida) una cele ració o un esdeveniment especial que 7agi viscut am la seva 2am+lia. • . • $scoltar el relat + lic #n és $es%s& • $xplicar si mai s"7a perdut) comentar què va passar i com es va resoldre la situació.'*. servar les il-lustracions i respondre les preguntes seg.n es dirigia la 2am+lia de :esAs0 / 6om era el cam+ que 7avien de recórrer0 / 1uè usaven en aquella època per a recórrer camins molt llargs0 / 1uè li va passar a :esAs quan van arri ar a :erusalem0 / 1uè van 2er 8aria i :osep0 .ent! . • $xplicar com la 2am+lia el cuida) el protegeix i l"educa. MA&*RIAL1R*CUR'O' Fitxa ORGA%I&2ACIÓ 'rup classe (lapis de colors 3ndividual 'rup classe Fitxa 'rup classe Ad7esius Fotos de la 2am+lia 4aper d"em alar i cola Fitxa 3ndividual 'rup classe 'rup classe 6eres pl9stiques de colors 3ndividual Fitxa 'rup classe (lapis de colors 3ndividual . 4arlar so re què cal 2er per a no perdre"s i com s"7a d"actuar en cas que passi.ents! P 1uè li passa al nen que *s al llit0 / 1ui li 2a compan#ia0 1ui t* cura d"ell0 / 1ui et cuida a tu quan est9s malalt0 1uè 2a la teva 2am+lia per cuidar-te0 • 4intar els marcs de les activitats que realitza am la seva 2am+lia. Desen4olu6a!ent • $scoltar el conte 'n esmor ar accidentat. • Respondre les preguntes seg. • Recordar que el ruquet apareixia a la portada de la 2elicitació de ?adal i explicar que es diu &ion i que els acompan#ar9 durant tota l"etapa.

@ots els nens i nenes 2ormen una rotllana i van girant.• $m pregunto! com t"acomiades dels teus pares0 6om els demostres que els estimes0 • 4enso en silenci! am l"audició com a 2ons =6&>) pensar un gest per a donar gr9cies a la 2am+lia per cuidar-nos i 2er-lo en arri ar a casa. &espr*s continuen girant) 2ins que sentin . *nde4ina ende4inalla sob8e els !e!b8es de la Ha!Dlia • Resoldre unes endevinalles so re els mem res de la 2am+lia.petó<) cadascun dels nens usca un compan# o compan#a de classe i li 2a un petó. • &ir si tenen germans petits i comentar com poden ser un on exemple per a ells. $xemple! . 3 aix+) successivament) am altres gestos com poden ser donar la m9) acariciar) 2er pessigolles5 Co!6le!ent78ies 'o! un e>e!6le • 4arlar so re situacions 2amiliars en les quals els nens i nenes de F an#s tam * poden ajudar en les 2eines de casa i a crear un on am ient de relació 2amiliar.. $xemple! recollir les joguines) estar content) explicar les seves vivències divertides de l"escola. • 6omparteixo la meva experiència! jugar al joc de l". 1uan el mestre o la mestra diu .ents! P 7olaQ =gest de salutació>) estic molt content =gran somriure en la cara>) la meva 2am+lia m"estima =a raçar-se a si mateix>) jo estimo la meva 2am+lia =tocar-se el cor>) t"envio un petó =llançar un petó am la m9>.. • 4ortar 2otos dels mem res de la 2am+lia. • $nganxar-les en un cartell i di uixar cors com a s+m ol de l"amor de la 2am+lia.:o 2aig petons als avis<.:o em menjo tot el que em posen al plat per donar exemple<D ..a2ecte<. Una estona de !D!i"a • Representar am gestos les 2rases seg. 'omets 'rup classe 3ndividual 3ndividual Aula de psicomotricitat o pati 'rup classe (li re 'uia 'rup classe (li re 'uia 'rup classe (li re 'uia 'rup classe Fotos de 2amiliars 6artolina gran) llapis de color vermell i cola (li re 'uia Ad7esiu per a penjar el cartell 'rup classe .a raçada<) i ales7ores usquen un altre compan# o compan#a i li 2an una a raçada. • Repetir la preg9ria que va dient el mestre o mestra. • A ans o despr*s d"aquesta preg9ria) penjar el cartell am les 2otogra2ies dels 2amiliars.. Fitxa 6& Budio Ad7esius. HOLA )*'A'# :in4ita"i5 a la 68e=78ia. • @riar l"escena que m*s li agrada com a expressió de l"a2ecte envers els 2amiliars i enganxar-7i un gomet.

*'&RA&0GI*' 4rincipis metodològics! aprenentatge signi2icatiuD atenció a la diversitatD paper actiu dels alumnesD joc com a recurs metodològicD adequació del context) dels espais i dels materials. PROC*DIM*%&' I%'&RUM*%&' 4autes d"o servació per a l"avaluació cont+nua M*&ODOLOGIA. . Activitats de divers grau de di2icultat i contextualitzades en la vida quotidiana.ències d"aprenentatge que inclouen! activitats prèvies) activitat de la 2itxa i activitats posteriors. • 4ercep la 2am+lia com a espai de vivència de la 2e. Ceq.I&A&' D’A. • Adquireix gust pel on o rar.AC&I.ALUACIÓ Obse84a8 i 4alo8a8 el =8au de "onse"u"i5 dels obBe"tius de la unitat en "adas"un dels alu!nes9 • Respecta els s+m ols religiosos que coneix.

ALUACIÓ D* LA PR+C&ICA DOC*%& Adequació programació d"aula 4reparació classe 6o7erència programacióEclasse &istri ució temporal adequada Adequació desenvolupament classegrup 8etodologia adequada 6entres d"interès @ractament glo alitzat 8otivació Avaluació 3n2ormació %alidesa instruments Avaluació cont+nua 3n2ormació 8esures d"atenció a la diversitat Resultats 4roposta de millora .A.

servar alguns re2erents religiosos del seu entorn. CO%&I%GU&' D* LA U%I&A& DID+C&ICA • 6ol-la oració i respecte en la cura dels animals. C *%'*%-AM*%&' &RA%'.*R'AL' $ducació mediam iental! • 6ol-la oració i respecte en la cura dels animals. O()*C&IU' DID+C&IC' • Respectar els animals) cuidar-los i preocupar-se"n. P • 'ratitud i admiració per la 6reació. C • :esAs t* cura de les persones i se"n preocupa. • $l relat + lic L’ovella (erduda. • &esco rir que :esAs actua com el on pastor! t* cura de les persones i se"n preocupa. • Aprendre una cançó i representar-la. *l bon 6asto8 $I%ALI&A&' • Apropar-se al valor del perdó com a expressió de l"amor de &*u. . $ducació per a la pau! • 4erdonar els amics *s motiu d"alegria. • 3niciar-se en la 2ormació d"una personalitat asada en valors evangèlics. CRI&*RI' D’A. P • $ls amics i les amigues. • %alorar que :esAs actua com el on pastor. C • 6ançó! :esAs *s pastor.Unitat I.ALUACIÓ • . . C • 4erdonar els amics *s motiu d"alegria. • 6onèixer el relat + lic L’ovella (erduda.

. • $xplicar si mai s"7a sentit com el pastor o com l"ovelleta perduda.ents! / @ens algun animal de compan#ia =gos) gat) canari) peix5> a casa0 / 1uè necessiten tots els animals0 / 6om cal cuidar-los0 / 6om s"7a de respectar els animals0 • @riar els o jectes que serveixen per a cuidar el (lampec i traçar l+nies que uneixin cadascun d"aquests o jectes am el gosset. Fitxa 3ndividual 'rup classe (lapis i goma d"es orrar 3ndividual 'rup classe Fitxa 'rup classe $ncun#at) cotó i cola 3ndividual 'rup classe Fitxa (lapis de colors 4intura de dits 'rup classe 3ndividual .>.. • 6omentar que :esAs *s com un on pastor! es preocupa per les persones) les cuida i es posa content quan estimen els altres i actuen *. i) quan el vaig tro ar) em vaig posar molt content<. Ales7ores un dels nens 7a d"imitar l"animal que necessita ajuda) mentre l"altre in2ant explica i representa am gestos com l"ajudaria i en tindria cura =per exemple! portaria al veterinari el gatet que s"7a trencat la pota en caure de l"ar reD acompan#aria a dins de l"esta le el xaiet que s"7a quedat 2ora i t* 2red) etc.>. Desen4olu6a!ent • $scoltar el conte! El Llam(ec) un gos entremaliat.ents! / 1uè li va passar al pastor0 / 1uè va 2er am les altres ovelles0 / A qui va cridar quan va tro ar l"ovella perduda0 / 6om se sentia el pastor en perdre l"ovella0 3 quan la va tro ar0 • $nganxar les tres vin#etes =encun#ats> en l"ordre correcte i emplenar am oletes de cotó l"ovella.'*. 4intar puntets en el cam+ que els personatges del MA&*RIAL1R*CUR'O' Fitxa ORGA%I&2ACIÓ 'rup classe 4intura de dits groga.$ls cuidadors<.I&A&' Ini"ials 3 • . • $stampar la seva empremta am pintura de dits groga en les ovelles. • 4arlar de la 2eina de pastor i de com aquest t* cura de les seves ovelles. • $scoltar el relat + lic L’ovella (erduda.Nn dia jo estava molt trist perquè no tro ava el meu peluix) però el vaig uscar pertot arreu. servar la imatge i respondre les preguntes seg. • Respondre les preguntes seg. Curten dos nens al davant de la classe i el mestre o la mestra els explica una situació en què un animal necessita ajuda =per exemple! un gat s"7a 2et malD un an#ell 7a passat la nit 2ora de l"esta le i t* 2red) etc.ents! !oti4a"i5 / . • Respondre les preguntes seg. 4er exemple! .n *s un dels essons0 / Am qui *s0 / 1uè 2a0 • $xplicar si mai 7a vist un ramat d"ovelles al camp i si va veure el pastor o els gossos que les guiaven. • &i uixar-se al costat de :esAs. • :ugar al joc d"./0%CIA D’AC&I.

• Aprendre) cantar i representar am gestos la cançó $es%s és (astor =6&>. • $n entrar els alumnes a la classe) 7an de uscar les ovelles que 7a amagat el mestre o mestra. • Respondre am la 2rase . 4er exemple! / 8estre o mestra! per les vegades que no ens volem aca ar el menjar del plat. • Recitar) entre tots) el salm HF adaptat. 6adascun dels nens 7a de di uixar en un paper una cara somrient i regalar el di uix al seu compan# o compan#a. 6om m*s ovelles tro in) millorQ • Ci el grup *s participatiu) es poden 2er concursosD guan#a el que m*s ovelles tro i) o * qui desco reixi l"ovella que tingui alguna caracter+stica especial. • Recordar i recitar) entre tots) la preg9ria a l"9ngel de la guarda. Co!6le!ent78ies HOLA )*'A'# :in4ita"i5 a la 68e=78ia. 6& Budio i (li re 'uia Fitxa Ad7esius 6& Budio Fulls de paper i llapis de colors 'rup classe 3ndividual 4arelles i individual (li re 'uia Fitxa 'rup classe 'rup classe 8aterials diversos o cartolines de colors 'rup classe (li re 'uia (li re 'uia 'rup classe 'rup classe .:esAs) et demanem perdó< despr*s de cada petició del mestre o mestra. • $m pregunto! què els passa a aquests dos amics0 1uè 2a la 'emma0) i en 4ere0 1uan estan contents0 • $nganxar gomets al voltant del di uix en què els nens es demanen perdó =ad7esius>. • $l mestre o mestra 7a d"amagar les ovelles per la classe quan no 7i siguin els alumnes. Conte • @ornar a llegir el conte El Llam(ec) un gos entremaliat i cada cop que el mestre o mestra pronuncia el nom del gos) (lampec) els alumnes 7an de respondre! u . $ls in2ants 7an de portar a casa el di uix que els 7an regalat) com a record que 7an de somriure i ser ons amics.u Q )o"9 L’o4ella 6e8duda • 6on2eccionar ovelles de di2erents colors i grand9ries. 'al! <3 :ada6ta"i5. / Alumnes! :esAs) et demanem perdó.di uix 7an de recórrer per a seguir :esAs. • 4enso en silenci! am l"audició com a 2ons =6&>) pensar en silenci i respondre aquestes preguntes! com resols la situació quan t"en2ades am un amic o amiga0) com demanes perdó0) què et 2a tornar a somriure i estar alegre0 • 6omparteixo la meva experiència! 2ormar parelles. HOLA )*'A'# :in4ita"i5 a la 68e=78ia.

*'&RA&0GI*' 4rincipis metodològics! aprenentatge signi2icatiuD atenció a la diversitatD paper actiu dels alumnesD el joc com a recurs metodològicD adequació del context) dels espais i dels materials.AC&I. • 4articipa del cant com a 2orma d"expressió de lloança) alegria i gratitud. PROC*DIM*%&' I%'&RUM*%&' 4autes d"o servació per a l"avaluació cont+nua M*&ODOLOGIA.ències d"aprenentatge que inclouen! activitats prèvies) activitat de la 2itxa i activitats posteriors.ALUACIÓ Obse84a8 i 4alo8a8 el =8au de "onse"u"i5 dels obBe"tius de la unitat en "adas"un dels alu!nes9 • Respecta els *ssers de la 6reació i en t* cura. Activitats de divers grau de di2icultat i contextualitzades en la vida quotidiana. . Ceq.I&A&' D’A. • (i agrada perdonar i ajudar els altres.

ALUACIÓ D* LA PR+C&ICA DOC*%& Adequació programació d"aula 4reparació classe 6o7erència programacióEclasse &istri ució temporal adequada Adequació desenvolupament classegrup 8etodologia adequada 6entres d"interès @ractament glo alitzat 8otivació Avaluació 3n2ormació %alidesa instruments Avaluació cont+nua 3n2ormació 8esures d"atenció a la diversitat Resultats 4roposta de millora .A.

• Relacionar les nostres cele racions de comiat am la cele ració de comiat de :esAs. • $l relat + lic $es%s s’acomiada* l"Rltim Copar. . • Respectar els s+m ols religiosos que coneix. *%'*%-AM*%&' &RA%'. CO%&I%GU&' D* LA U%I&A& DID+C&ICA • (a cele ració de 2estes 2amiliars al voltant de la taula. • 3denti2icar els elements caracter+stics de les 2estes! menjar especial) decoracions) etc. C • $l pa i el vi) com a s+m ols que 2an present :esAs. CRI&*RI' D’A. • Familiaritzar-se am el s+m ol cristi9 del pa. C • :esAs *s la llum del món. C • $l pa com a aliment. • 6ele rar les 2estes i expressar alegria en les cele racions.ALUACIÓ • Ca er identi2icar algunes paraules am sentit religiós m*s usuals en el seu propi voca ulari. . O()*C&IU' DID+C&IC' • Centir-se mem re de la 2am+lia pròpia. • Ntilitzar quanti2icadors temporals re2erents a la vida dels cristians. C • $lements caracter+stics de les 2estes! menjar) decoració5 C • $ls sentiments d"alegria i d"unitat 2amiliar en les cele racions.*R'AL' $ducació moral i c+vica! • $ls sentiments d"alegria i d"unitat 2amiliar en les cele racions. C • (es persones necessitem la llum. (ona Pas?ua# $I%ALI&A&' • $xpressar 2ets de la vida de :esAs. • Apropar-se al llenguatge sim òlic. C • @ots podem ser llum quan estimem i compartim. C • $l s+m ol del pa. • 6onèixer el relat + lic $es%s s’acomiada* l"Rltim Copar.Unitat J. .

• $scoltar com el mestre o la mestra explica el proc*s d"ela oració del pa! de l"espiga de lat s"ela ora 2arina) que es arreja am aigua per a o tenir una massa que es cou al 2orn. servar la il-lustració i respondre les preguntes seg.ents! / 1uè estan cele rant a casa d"en 8ateu i en 4ere0 / 6om creus que se sent el cos+ %+ctor0 / $stan contents o tristos0 / 4er què li regalen una 2oto0 • $nganxar l"ad7esiu per a completar la 2esta =ad7esius>. &e la mateixa manera) les paraules de :esAs tam * ens ensen#en a ser m*s ones persones i m*s ons amics de tots. • $m pregunto! experimentar la di2erència entre llum i 2oscor) tapant-nos i destapant-nos els ulls am les mansD dir com ens sentim en cada cas.'*. • 6omentar) entre tots) que el pa ens alimenta i ens ajuda a cr*ixer. • Repassar i pintar el pa i la copa de vi so re la taula. • $xplicar la darrera 2esta d"aniversari a la qual va assistir.ents! !oti4a"i5 / 1uè estan 2ent en 8ateu i en 4ere0 / 1uina 2esta estan cele rant0 / 1uè menjaran0 • Repassar i pintar les espelmes del past+s d"un dels essons.I&A&' Ini"ials 3 • ./0%CIA D’AC&I. 6onèixer tam * que 7i 7a pans que es 2an am 2arines di2erents de la del lat! pans de 2arina de lat de moro) de sègol5 • 4intar el di uix de l"espiga. Assen#alar-ne els elements caracter+stics =decoració) menjar especial) regals) records5> de la 2esta que estan cele rant els essons 8ateu i 4ere am la seva 2am+lia. • $xplicar el que 2an a casa seva quan se cele ra una 2esta. • $scoltar i aprendre aquesta cançó per a eneir la taula! +er aquest (a =6&>. Respondre les preguntes seg. • $scoltar el relat + lic $es%s s’acomiada. • &escriure la il-lustració. servar les imatges i comentar les dues escenes entre tots! què 2an els essons en el primer di uix0) què li passa a l"amiga0) què passa en el segon di uix0) en quin di uix els amics s"estimen com :esAs ens va ensen#ar0 MA&*RIAL1R*CUR'O' Fitxa 6eres pl9stiques de colors ORGA%I&2ACIÓ 'rup classe 3ndividual 'rup classe 'rup classe Fitxa Ad7esius Fitxa 6eres pl9stiques de colors 3ndividual 'rup classe 3ndividual 'rup classe Fitxa (lapis de colors 6& Budio Fitxa 'rup classe 3ndividual 'rup classe 'rup classe i individual 'rup classe . &espr*s) tractar de relacionar com ens sentim quan estem a les 2osques am el nostre estat d"9nim quan ens en2adem) estem tristos o no compartim am els altres. A continuació dir com ens sentim quan tenim llum i relacionar7o am el nostre estat d"9nim quan estem contents) ens perdonem) compartim am els altres o som amics i 7o demostrem. Desen4olu6a !ent • $scoltar el conte El cosí !íctor se’n va. / .

M. $nganxar escuradents plans al niu. 4intar am colors les sane2es. • $nganxar el ciri pasqual a l"escena on els essons són llum per a la seva amigueta i li demostren el seu amor =ad7esius>. • &ecidir un gest am el qual podem ser llum am les persones que estimem) i posar-lo en pr9ctica =per exemple! jugar am tots els nens sense excloure ningA) no en2adar-me) ajudar) compartir) 2er un petó5>. • $xplicar el paral-lelisme entre la 4asqua i la primavera! per 4asqua cele rem la vida nova de :esAs. Ceparar el pollet de la l9mina encun#ada. • $la orar un ornament com a regal de 4asqua =encun#at>! I. $l que a l"7ivern sem lava mort =els camps) els ar res5> reneix a la primavera am una vida nova. 4er a entendre aquesta vida nova de :esAs) ens podem 2ixar en un ou! sem la que no tingui vida) però de so te en surt el polletD com :esAs) que mor a la creu) però ressuscita a una vida nova. • &i uixar el ciri pasqual en la p9gina seg. $nganxar l"encun#at en un escuradents rodó am cinta ad7esiva. 3ndividual 6& Budio 3ndividual Ad7esiu 'rup classe 3ndividual Fitxa Retall de tela 6eres pl9stiques de colors 3ndividual $ncun#at 6eres pl9stiques de colors $scuradents plans 'rup classe (li re 'uia (li re 'uia Fotogra2ies de 2amiliars que viuen llun# 'rup classe 'rup classe i individual 4lastilina 3ndividual i grup classe . 4intar am ceres pl9stiques la gallina. L. • &esenganxar el 2ull i do legar-lo per la l+nia de punts. • $l mestre o mestra 7a d"explicar que) encara que una persona sigui llun# i no la puguem veure) això no impedeix que l"estimem molt. • $nganxar un tros de tela al llom del ruquet de la p9gina anterior. H. • 4arlar so re la import9ncia de compartir am els altres) independentment dels pans que 7agi 2et cadascun. • Recordar-los que a :esAs no el veiem) però sa em que $ll estima tots els seus amics. • 4ortar la 2oto d"algun 2amiliar que viu llun# o d"algun compan# o compan#a que 7agi canviat d"escola. (a 4asqua se cele ra a la primavera.• 4enso en silenci! am l"audició com a 2ons =6&>) pensar en com :esAs ens diu que ens estimem els uns als altres. F.ent. Co!6le!enE t78ies Poesia9 Les Hestes de "asa !e4a • Recitar la poesia Les .estes de casa meva. Pans de 6lastilina • 8odelar pans de plastilina i) despr*s) repartir-los als compan#s de classe. 3 tu) com pots demostrar a un amic o amiga que no t* esmorzar que l"estimes0 @"agrada compartir el teu esmorzar am qui no en t*0 @"agrada que els teus amics comparteixin el seu esmorzar am tu0 • 6omparteixo la meva experiència! decidir) entre tots) en quina escena en 8ateu i en 4ere són llum per a la seva amigueta) *s a dir) en quina escena estimen com :esAs ens 7a ensen#at. A ?ui t8obe! a Halta8K • Recordar les persones de la 2am+lia que viuen molt llun# i que) per això) veiem poques vegades.

4er exemple! alegria) amistat) generositat.• &ir paraules que re2lecteixin el 2et de compartir pa... • Asseure"s tots en una rotllana am el seu di uix de l"espelma encesa. HOLA )*'A'# :in4ita"i5 a la 68e=78ia.. 4aper d"em alar i retoladors de colors Retalls de revistes am 2otos de pa 6ola 'rup classe i individual Fulls de paper (lapis de colors (li re 'uia 3ndividual 'rup classe . • $nsen#ar) cada alumne i alumna) les 2otos que 7a portat als seus compan#s i explicar qui l"7a ajudat a uscar-les..$l pa ens alimenta<. • 4intar les lletres del t+tol del mural. • Recitar la preg9ria juntament am el mestre o mestra i) cada cop que s"esmenti la llum) mostrar el di uix. • 4ortar de casa un retall de revista am una imatge d"un tipus de pa! 2ogassa) arra) panet) motlle) llesca. Mu8al de 6ans • $l mestre o mestra 7a de penjar a la paret un tros de paper d"em alar i escriure el t+tol del mural! . • &estacar que aquesta actitud *s la mateixa que la de :esAs. • $nganxar la seva 2oto del pa juntament am la dels seus compan#s per a completar el mural. • &i uixar en un 2ull a part una espelma encesa.

*'&RA&0GI*' 4rincipis metodològics! aprenentatge signi2icatiuD atenció a la diversitatD paper actiu dels alumnesD el joc com a recurs metodològicD adequació del context) dels espais i dels materials. Ceq. .ALUACIÓ Obse84a8 i 4alo8a8 el =8au de "onse"u"i5 dels obBe"tius de la unitat en "adas"un dels alu!nes9 • 6oneix i utilitza voca ulari senzill de car9cter religiós.ències d"aprenentatge que inclouen! activitats prèvies) activitat de la 2itxa i activitats posteriors. PROC*DIM*%&' I%'&RUM*%&' 4autes d"o servació per a l"avaluació cont+nua M*&ODOLOGIA. • %iu am il-lusió les 2estes i mani2estacions religioses.AC&I. Activitats de divers grau de di2icultat i contextualitzades en la vida quotidiana.I&A&' D’A. • Cap que la Bíblia *s el lli re so re :esAs i els seus amics.

A.ALUACIÓ D* LA PR+C&ICA DOC*%& Adequació programació d"aula 4reparació classe 6o7erència programacióEclasse &istri ució temporal adequada Adequació desenvolupament classegrup 8etodologia adequada 6entres d"interès @ractament glo alitzat 8otivació Avaluació 3n2ormació %alidesa instruments Avaluació cont+nua 3n2ormació 8esures d"atenció a la diversitat Resultats 4roposta de millora .

• @ots podem ser amics de :esAs. • Aprendre a tractar degudament els nostres amics. • $ls amics s"estimen i es cuiden els uns als altres. • $l relat + lic $es%s és amic. $ducació moral i c+vica! • $ls ons amics. CRI&*RI' D’A. • Reconèixer que :esAs *s amic de tots i ens estima. • &esco rir el gust pel on o rar. *%'*%-AM*%&' &RA%'. • :esAs estima totes les persones.ALUACIÓ • Ca er identi2icar algunes paraules am sentit religiós m*s usuals en el seu propi voca ulari. • Ntilitzar el di9leg per a la resolució de con2lictes. • @riar les actituds evangèliques davant de con2lictes. CO%&I%GU&' D* LA U%I&A& DID+C&ICA • $ls ons amics.*R'AL' $ducació per a la pau • Rs del di9leg en la resolució de con2lictes. O()*C&IU' DID+C&IC' • Respectar els amics i compan#s de classe i tenir-ne cura. • Apreciar el valor de l"amistat. • Reconèixer quan actuem com a ons amics.Unitat L. . *ls a!i"s s’esti!en $I%ALI&A&' • @enir una actitud 2avora le a l"expressió de les emocions pròpies. • Activitats que 2em am els amics. • $ls amics s"ajuden.

A continuació) pintar puntets al voltant de la cara contenta.ents! / 1ui 7a anat a recollir en 8ateu i en 4ere en sortir de l"escola0 / 1uè 7an pres per erenar els essons i els seus amics0 / 4er què en 8ateu i en 4ere 7an repartit les magdalenes entre els seus amics0 / @"agrada jugar am els teus amics0 6om en tens cura0 / 1uè 7an de 2er els ons amics0 • &i uixar una magdalena a la m9 de cadascun dels amics d"en 8ateu i en 4ere. • 6omentar la 2itxa i respondre aquestes preguntes! / 1uè passa a la primera imatge0 / 1uè passa a la segona imatge0 6om se senten els amics ara0 • &i uixar un gran somriure a l"escena on els nens es mostren com a ons amics i una gan#ota de tristesa a l"escena on no passa això. • Respondre les preguntes seg. Desen4olu6a!en t • $scoltar el conte Anem al (arc. • $scoltar el relat + lic $es%s és amic.>. • Nnir) mitjançant una l+nia) a tots els nens de la imatge am el seu amic :esAs.ents! !oti4a"i5 / 1uè estan 2ent els nens0 / @ens amics i amigues0 1uè t"agrada 2er am ells0 A què jugues am ells0 • Assen#alar els essons 4ere i 8ateu i di uixar-se a si mateix en l"espai uit de la rotllana. servar la il-lustració i les preguntes seg.'r9cies pels amics<. • &ir com es diu el seu millor amic o amiga i explicar com es van conèixer =per exemple! .'*./0%CIA D’AC&I.(a meva amiga es diu Rosa i els nostres pares tam * són amics<) . MA&*RIAL1R*CUR'O' Fitxa (lapis de colors ORGA%I&2ACIÓ 'rup classe 3ndividual 'rup classe Fitxa 'rup classe 6eres pl9stiques de colors 4aper d"em alar) 2ulls de paper) retoladors gruixuts de color lau i verd) cola i ad7esiu per a 2ixar el mural Fitxa 3ndividual 'rup classe 'rup classe Foto de carnet o llapis de colors (lapis i goma d"es orrar 3ndividual Fitxa 'rup classe (lapis i pintura de dits 3ndividual Fitxa 3ndividual . • 6on2eccionar un mural entre tota la classe seguint aquests passos! cada alumne o alumna es di uixa a si mateix en un 2ull de paper utilitzant un retolador gruixut de color lauD a continuació 7a de demanar a dos dels seus amics que es di uixin al seu costat al mateix 2ull) però am un retolador similar de color verdD 2inalment) els alumnes 7an d"enganxar tots els di uixos en un paper d"em alar de grans dimensions sota el t+tol .$l meu amic es diu Adri9 i ens vam conèixer al parc<) etc.I&A&' Ini"ials 3 • . • Respondre aquestes preguntes! / 1uè volien les mares que es van apropar a :esAs0 / 1uè 2an els deixe les0 / 1uè els diu :esAs als deixe les0 • $nganxar una 2oto seva de mida carnet =o una 2otocòpia de color> o di uixar-se la cara en el marc uit.

'o!8iu8es • $l mestre o mestra 7a de dir situacions quotidianes que tenen lloc a l"aula i els alumnes 7an de somriure o arru2ar el 2ront) segons el cas. Co!6le!ent78ie s )o"9 *l dete"tiu • $l mestre o mestra 7a d"anar donant pistes so re els alumnes que t* a la classe perquè els seus compan#s endevinin de qui es tracta.'r9cies per ser el nostre amic<. $xemple! . $xemple! .:o tinc un amic que 7a tingut una germaneta<. • Asseure"s a la rotllana i aga2ar-se tots les mans. • Respondre aquestes preguntes! què 2an els ons amics0 6om es demostren la seva amistat0 6om no 7an d"actuar mai els ons amics0 4er què0 • 4enso en silenci! am l"audició com a 2ons =6&>) pensar en silenci com mani2estem la nostra alegria per tenir amics.:o tinc un amic o amiga que5<. • Repetir la preg9ria juntament am el mestre o mestra. • $nganxar els ad7esius que re2lecteixen escenes d"autèntica amistat en els estels de colors) i el de l"escena que no *s pròpia d"un on amic) en l"estel gris =ad7esius>.Al mat+ en 6arles arri a a classe content! somriure tots.• $m pregunto! descriure les di2erents accions representades en els ad7esius =riure"s de l"altre) compartir) consolar) visitar> i assen#alar quina d"aquestes accions no *s pròpia dels ons amics. • 6ada pista 7a d"anar precedida de la 2rase! . 'rup classe Ad7esius 3ndividual 6& Budio 'rup classe 8ocador gran i de colors Aula de psicomotricitat o pati 'rup classe (li re 'uia 'rup classe 'rup classe (li re 'uia 'rup classe .< • 4arlar de la gran sort de ser nens perquè són els pre2erits de :esAs. Poesia9 L’ale=8ia de "o!6a8ti8 • Recitar la poesia Com(artei-o el que tinc am gestos. 1uan el mestre o la mestra aixeca els raços) els alumnes deixen de cantar i miren a qui en aquest moment t* el mocador) al mateix temps que li diuen tots junts! . • Ci *s necess9ria m*s d"una pista) se"n poden a2egir m*s 2ins que aconsegueixin endevinar de qui es tracta. • 6omparteixo la meva experiència! 2ormar una rotllana entre tots els alumnes i passar-se un mocador gran i de colors mentre es canta una cançó. HOLA )*'A'# :in4ita"i5 a la 68e=78ia.

ALUACIÓ Obse84a8 i 4alo8a8 el =8au de "onse"u"i5 dels obBe"tius de la unitat en "adas"un dels alu!nes9 • 6oneix i utilitza voca ulari senzill de car9cter religiós. . *'&RA&0GI*' 4rincipis metodològics! aprenentatge signi2icatiuD atenció a la diversitatD paper actiu dels alumnesD el joc com a recurs metodològicD adequació del context) dels espais i dels materials. • Ce sent convidat a ser amic de :esAs. Ceq.AC&I. • 8ani2esta actituds cristianes cap a les persones del seu entorn. • Adquireix gust pel on o rar.ències d"aprenentatge que inclouen! activitats prèvies) activitat de la 2itxa i activitats posteriors.I&A&' D’A. PROC*DIM*%&' I%'&RUM*%&' 4autes d"o servació per a l"avaluació cont+nua M*&ODOLOGIA. Activitats de divers grau de di2icultat i contextualitzades en la vida quotidiana.

ALUACIÓ D* LA PR+C&ICA DOC*%& Adequació programació d"aula 4reparació classe 6o7erència programacióEclasse &istri ució temporal adequada Adequació desenvolupament classe-grup 8etodologia adequada 6entres d"interès @ractament glo alitzat 8otivació Avaluació 3n2ormació %alidesa instruments Avaluació cont+nua 3n2ormació 8esures d"atenció a la diversitat Resultats 4roposta de millora .A.

La Ma8e de )esNs $I%ALI&A&' • 6onèixer exemples de la presència del 2et religiós del seu entorn. • AgraOment a les mares o altres persones que ens cuiden. *%'*%-AM*%&' &RA%'. • 8aria a la vida de :esAs. servar alguns re2erents religiosos del seu entorn. • (es atencions que re em de la 2am+lia. • Admiració i respecte pels pares. .ALUACIÓ • . • (es qualitats de les mares i de les persones que ens cuiden. • %alorar l"atenció que es rep de les persones que ens cuiden i ens estimen. O()*C&IU' DID+C&IC' • &esco rir expressions d"amor en les activitats di9ries. CRI&*RI' D’A. • Reconèixer la 8are de &*u en l"art.Unitat M. • Cer conscients de les atencions que re em de les persones que ens estimen. • Recordar moments de la vida de 8aria am :esAs. • (a 8are de &*u en l"art. CO%&I%GU&' D* LA U%I&A& DID+C&ICA • (es tasques quotidianes.*R'AL' $ducació moral i c+vica! • Admiració i respecte pels pares i altres persones que ens cuiden. • 8ostrar interès per conèixer • Ntilitzar els sentits en l"o servació d"o res d"art cristianes.

servar di2erents imatges =estampes) icones) 2iguretes) 2otos5> de la 8are de &*u que el mestre o la mestra i els nens 7an d"7aver portat de casa./0%CIA D’AC&I. • . • &onar gr9cies a la mare =o la persona que s"ocupa d"ell> per totes les atencions que li dóna) com a mostra del seu amor =per exemple! . Fixar-s"7i * i comentarne els colors) la postura de la imatge) els vestits) etc.>. • Recordar els relats + lics L’Anunciació i Betlem.'r9cies) mare) per an#ar-me<D .'*. Formar una rotllana i) per torns) respondre les preguntes! què 2a la meva mare per cuidar-me0 3 què 2aig jo per ajudar els meus pares0 @ots 7an de començar les seves respostes am aquestes paraules! . . • Ceparar el trencaclosques del 2ull de l9mines encun#ades i enganxar cada tros on correspongui per a compondre la imatge de la 8are de &*u =l9mines encun#ades>.6om 8aria t* cura de :esAs) la meva mare5 =prepara el menjarD neteja la casaD agraeix els di uixos que li MA&*RIAL1R*CUR'O' Fitxa ORGA%I&2ACIÓ 'rup classe Fitxa 'rup classe 6eres pl9stiques o llapis de colors Fulls de paper i llapis de colors Fitxa $ncun#ats 4aper de seda de colors i cola 3matges de 8aria Fitxa Ad7esius 3ndividual 3ndividual 3ndividual 'rup classe 3ndividual 'rup classe Aula de psicomotricitat o pati 'rup classe . servar detingudament com 8aria va tenir cura de :esAs i el va acompan#ar durant tota la seva vida i respondre aquestes preguntes! / 1uin moment de la vida de :esAs representa cada escena0 / 6om t* cura 8aria de :esAs a les di2erents escenes0 6om creus que se sent0 • :ugar al joc . Desen4olu6a!en t • 6omentar l"escena entre tots i respondre aquestes preguntes! / 1uè estan 2ent en 4ere i en 8ateu0 A què juguen am la seva mare0 / 6om s"7o passen jugant junts0 • &ialogar so re aquests punts! què 2eu am els vostres pares a casa0 1ui prepara el sopar0 1ui us an#a a la nit0 Ns agrada jugar am els vostres pares0 • &i uixar a la piscina de la imatge dues joguines o ninos am els quals li agrada jugar a la piscina o a la an#era i am la persona que s"ocupa d"ell =mare) pare) avis) etc. • $nganxar els ad7esius a les escenes corresponents =ad7esius>.'r9cies) pare) per preparar-me l"esmorzar<) etc. servar la il-lustració i contestar aquestes preguntes! !oti4a"i5 / 1uè 2an en 4ere i en 8ateu0 / 1uina imatge o serven0 1ui *s als raços de la 8are de &*u0 • $xplicar si coneix altres imatges de la 8are de &*u i on les 7a vist =per exemple! en un quadre de casa) a l"esgl*sia on va els diumenges) en un museu que va visitar5>. • .6om 8aria i com :esAs5<.pcionalment) l"alumne o l"alumna pot 2er un di uix d"algun dels moments de la seva jornada en els quals la seva mare =o una altra persona> el cuida i regalar-l"7i. • $ncerclar la cara de :esAs i la de 8aria) la seva mare. • $stripar petits ocins de paper de seda de colors i enganxar-los en el marc) 2ormant 2lors.I&A&' Ini"ials 3 • .>.

Un a6laudi!ent 6e8 aO • $l mestre o mestra va dient 2rases) com per exemple! ..$l que m*s m"agrada de la meva mare =o del meu pare> *s.><D .Nn aplaudiment per a qui em 2a el sopar<. Fitxa (lapis o ceres pl9stiques de colors 6& Budio 'rup classe 3ndividual 'rup classe Co!6le!ent78ie s 3ndividual 4als de gelat i 2ulls de paper de mida quartilla.6om :esAs ajudava els seus pares) jo5 =paro la taula) recullo les meves joguines) em vesteixo sol) etc. • 4enso en silenci! am l"audició com a 2ons =6&>) pensar en el que m*s li agrada de la seva mare =o del seu pare>. Una Hlo8 6e8 a la !a8e • 4ortar pals de gelat i dos 2ulls de mida quartilla. • 4intar-ne una) i en l"altra) enganxar-7i gomets o oletes de paper arrugat. • 6ol-locar l"altra 2lor al costat d"una imatge de la 8are de &*u.regalo) etc. • $nganxar una de les 2lors en un pal de gelat per a regalar-la a la seva mare.<. • Aprendre i recitar o cantar el poema so re les mares =6&>. (lapis de colors) gomets o oletes de paper de seda arrugat i cola 3matge de 8aria 'rup classe . • 6omparteixo la meva experiència! completar) de manera individual i en veu alta) la 2rase . • $l mestre o mestra pot anar a2egint m*s 2rases o convidar els alumnes a recordar el que 2an per a ells les seves mares i pares) i aplaudir per cada acció esmentada.><. • &i uixar una 2lor onica en cada quartilla.. • $m pregunto! qui em cuida a mi0 6om em cuiden0 • &i uixar la seva mare =o el seu pare>. • &espr*s de cadascuna de les 2rases) els alumnes aplaudeixen i diuen el nom del 2amiliar o 2amiliars que realitzen l"acció esmentada.

ALUACIÓ Obse84a8 i 4alo8a8 el =8au de "onse"u"i5 dels obBe"tius de la unitat en "adas"un dels alu!nes9 • 6oneix i respecta re2erents religiosos del seu entorn. *'&RA&0GI*' 4rincipis metodològics! aprenentatge signi2icatiuD atenció a la diversitatD paper actiu dels alumnesD el joc com a recurs metodològicD adequació del context) dels espais i dels materials.AC&I. Ceq.I&A&' D’A. PROC*DIM*%&' I%'&RUM*%&' 4autes d"o servació per a l"avaluació cont+nua M*&ODOLOGIA. Activitats de divers grau de di2icultat i contextualitzades en la vida quotidiana. • $scolta am atenció relats + lics.ències d"aprenentatge que inclouen! activitats prèvies) activitat de la 2itxa i activitats posteriors. • 4ercep la 2am+lia com a espai de vivència de la 2e. • 4articipa del cant com a 2orma d"expressió) lloança) alegria i gratitud. .

ALUACIÓ D* LA PR+C&ICA DOC*%& Adequació programació d"aula 4reparació classe 6o7erència programacióEclasse &istri ució temporal adequada Adequació desenvolupament classegrup 8etodologia adequada 6entres d"interès @ractament glo alitzat 8otivació Avaluació 3n2ormació %alidesa instruments Avaluació cont+nua 3n2ormació 8esures d"atenció a la diversitat Resultats 4roposta de millora .A.

Unitat P. • $ls comiats. • $ls amics de :esAs es reuneixen a l"esgl*sia tots els diumenges.ALUACIÓ C • Ca er identi2icar algunes paraules am sentit religiós m*s usuals en el seu propi voca ulari. • Respectar els s+m ols religiosos que coneix. CO%&I%GU&' D* LA U%I&A& DID+C&ICA • 8em res de la 2am+lia que viuen a casa. • 6onèixer la diversitat dels amics de :esAs que 2ormen l"$sgl*sia. La "asa de )esNs $I%ALI&A&' • 6omprendre la in2ormació visual d"escenes il-lustrades so re la vida dels cristians. CRI&*RI' D’A. • &esco rir l"esgl*sia com a lloc de reunió dels amics de :esAs. • $ls amics de :esAs són generosos i comparteixen el que tenen. • (a generositat i la necessitat de compartir. *%'*%-AM*%&' &RA%'. • 4reparar el 2inal de curs i els comiats del mestre o la mestra i dels compan#s. • $xpressió de sentiments d"alegria per l"arri ada de les vacances i de tristesa pel 2inal del curs. O()*C&IU' DID+C&IC' • 3denti2icar com són la seva 2am+lia i la seva casa. • @ots els amics de :esAs 2ormen l"$sgl*sia. • 3denti2icar mani2estacions art+stiques pròpies de la religió catòlica. • ("$sgl*sia) lloc d"acolliment per a tots. • &escriure els elements 9sics comuns a l"estructura de totes les esgl*sies. • $xpressar emocions per mitj9 de les manualitats. • $l 2inal de curs i l"arri ada de les vacances.*R'AL' $ducació moral i c+vica! • $xpressió de sentiments per les vacances i el 2inal de curs. . • ("esgl*sia *s la casa de :esAs. • 6omparar la casa pròpia am la de :esAs.

Desen4olu6a!ent • Respondre les preguntes seg. • 4ortar entre tots 2otos de di2erents esgl*sies) comparar-ne la 2orma i anomenar-ne alguna de les parts de l"estructura =campanar) porta) vitralls5>. • $scoltar el conte El diumenge.n van en 8ateu i en 4ere els diumenges0 1uè 2an a l"esgl*sia0 / 1uè 7a passat avui a l"esgl*sia0 / 1ui va a l"esgl*sia0 / 1uè 2as tu els diumenges0 %as a l"esgl*sia am els teus pares0 6oneixes cap esgl*sia0 Ca ries explicar com *s0 •@raçar) am tres colors di2erents) els camins que porten als di2erents grups de persones a l"esgl*sia. • $xplicar si va regularment a l"esgl*sia o en quines ocasions 7i 7a anat. A continuació) enganxar oletes de paper de colors al vitrall. • Aprendre) cantar i representar am gestos la cançó . • $m pregunto! escoltar el conte La casa d’en 0res Botons i respondre les preguntes seg. • $xplicar en què s"assem la la casa d"en @res Kotons a l"$sgl*sia =tot7om 7i *s envingut>.I&A&' Ini"ials 3 • .n van les persones del di uix0 4er què0 • 4intar la porta de l"esgl*sia.en/or =6&>./0%CIA D’AC&I.ents! !oti4a"i5 / 1uin edi2ici veiem a la 2oto0 / . MA&*RIAL1R*CUR'O' Fitxa (lapis de colors ORGA%I&2ACIÓ 'rup classe 3ndividual 'rup classe 'rup classe 3ndividual Fitxa (lapis i goma d"es orrar Fotos d"esgl*sies 'rup classe Fitxa 'rup classe (lapis i papers de seda de colors Fitxa 6eres pl9stiques de colors 6& Budio Fitxa 6& Budio 3ndividual 3ndividual 'rup classe 'rup classe 3ndividual 'rup classe Ad7esius Aula de psicomotricitat o pati 3ndividual 'rup classe . • 4intar els nens del di uix.ents! / 1ui viu am tu a casa0 / 6om *s casa vostra0 / 6om *s la casa de :esAs0 • 3denti2icar en els di uixos les persones que viuen a casa seva i relacionar-los am la 2oto de la casa que s"assem la m*s a la seva =per exemple) en el cas que siguin dos germans) 7an de traçar-se dues l+nies des del di uix del nen 2ins a la 2oto de la casa escollida>.ents! quin pro lema t* en @res Kotons0 1uina solució tro a0 1uè passa a la nit0 1uè 2a en @res Kotons0 Actua correctament0 • 4enso en silenci! am l"audició com a 2ons =6&>) preguntar-se si els amics de :esAs 7an d"actuar o no com en @res Kotons. • Respondre aquestes preguntes! / . • $xplicar que els amics i les amigues de :esAs es reuneixen a la seva casa) que *s l"esgl*sia.om l’Església del .'*. • $nganxar els ad7esius de les vin#etes on correspongui =ad7esius>. servar la il-lustració i respondre les preguntes seg.

6& Budio 6èrcols Fitxa Ad7esius $ncun#at 6artolina) cola 'rup classe 3ndividual Foto de les vacances 3ndividual Klocs de construccions 4lastilina 3ndividual o petits grups 8ural de l"$sgl*sia de la 6arpeta de recursos 'rup classe %isita a una esgl*sia 'rup classe (li re 'uia 4issarra i guix Hi "abe! tots • $l mestre o mestra pot di uixar una esgl*sia petita a la pissarra. • $la orar un marc de 2otos en 2orma de campanar! I. • Aprendre una preg9ria adequada per a recitar en visitar una esgl*sia. L. .n n"7i cap un n"7i ca en dos<. • 6on2eccionar un marc de 2otos per a posar-7i dues 2otos de les vacances =encun#at>.on n"7i cap un n"7i ca en dos<) els alumnes 7an de situar-se a l"interior dels cèrcols. H. servar el mural de l"esgl*sia de la 6arpeta de recursos =Religió 6atòlica 3n2antil ede *>. • $scriure el nom de les persones que els alumnes desitgen que 2ormin part de 'rup classe 'rup classe . @an on punt tots s"7agin acomodat) demanar-los que 7i identi2iquin allò que reconeixen i) despr*s) posar una mAsica que els ajudi a sentir-se a gust. Retallar una cartolina am la mateixa 2orma i enganxar-la al darrere del campanar) deixant la vora superior sense cola) per a poder col-locar-7i la 2oto. • Recordar) entre tots) el que 7em après so re :esAs en aquest curs! la seva mare es diu 8aria) va n*ixer a Ketlem) es va perdre a :erusalem) *s com un on pastor) va ensen#ar a estimar) va cele rar un sopar de comiat) els seus amics es reuneixen a l"esgl*sia5 • $nganxar l"ad7esiu del ruquet &ion) que se"n va de vacances am els essons =ad7esius>. A casa) posar la 2oto pre2erida de les vacances en el marc que 7an ela orat per decorar el seu dormitori. Mu8al de l’*s=lésia • . Co!6le!enEt78ies Const8uQ! una es=lésia Hil a l’a=ulla# • Ntilitzar els locs de construccions de la classe per a construir una esgl*sia. Am una tira ampla de cartolina) 2ormar un triangle i enganxar-7o a la ase del campanar perquè pugui aguantar-se dret. • &escriure les caracter+stiques de l"esgl*sia per 2ora i per dins. F. $ls alumnes corren al voltant de cèrcols distri uOts per terra.• 6omparteixo la meva experiència! jugar al joc . • 6ol-locar la creu a l"esgl*sia que 7an construOt.isite! una es=lésia o "a6ella • Ci *s possi le) visitar una esgl*sia o capella. HOLA )*'A'# :in4ita"i5 a la 68e=78ia. • Assen#alar les di2erències existents entre la casa de :esAs =l"esgl*sia> i la casa pròpia.. 1uan el mestre o mestra diu . • 8odelar am plastilina una creu com a signe que identi2ica l"esgl*sia dels cristians. Ceparar l"encun#at i la 2inestra. • $ntrar-7i en silenci. Retirar els cèrcols progressivamentD guan#a el grup que 7agi admès m*s nens al cèrcol.

• $xplicar als alumnes que no s"amoOnin) que a l"$sgl*sia 7i ca en tots. (li re 'uia 'rup classe 'uixos Fotocòpies de :esAs i llapis de colors 'rup classe i individual 3ndividual . $scriure tots els noms a l"esgl*sia ocupant tot l"espai.l"$sgl*sia. *nde4ina ende4inalla • Resoldre una endevinalla so re l"esgl*sia. • Repartir a cada alumne o alumna un di uix de :esAs per a pintar. Un 8e"o8d de HinalitRa"i5 de "u8s • Repartir a cada alumne o alumna un guix perquè 2aci un di uix lliure a la pissarra com a record per al mestre o mestra. 3ntentar que els primers noms vagin ocupant tot l"espai. $s orrar la primera esgl*sia i di uixar-ne una altra de m*s gran perquè 7i c9piguen tots els noms a l"interior. • $xplicar als nens que aquest di uix se l"7an d"endur a casa per a recordar :esAs durant les vacances.

Ceq. . • Ce sent convidat a pert9n#er a la comunitat cristiana.I&A&' D’A. *'&RA&0GI*' 4rincipis metodològics! aprenentatge signi2icatiuD atenció a la diversitatD paper actiu dels alumnesD el joc com a recurs metodològicD adequació del context) dels espais i dels materials. Activitats de divers grau de di2icultat i contextualitzades en la vida quotidiana. PROC*DIM*%&' I%'&RUM*%&' 4autes d"o servació per a l"avaluació cont+nua M*&ODOLOGIA.ències d"aprenentatge que inclouen! activitats prèvies) activitat de la 2itxa i activitats posteriors.ALUACIÓ Obse84a8 i 4alo8a8 el =8au de "onse"u"i5 dels obBe"tius de la unitat en "adas"un dels alu!nes9 • Cap que diumenge *s la 2esta dels amics de :esAs i que es reuneixen a l"esgl*sia.AC&I.

ALUACIÓ D* LA PR+C&ICA DOC*%& Adequació programació d"aula 4reparació classe 6o7erència programacióEclasse &istri ució temporal adequada Adequació desenvolupament classegrup 8etodologia adequada 6entres d"interès @ractament glo alitzat 8otivació Avaluació 3n2ormació %alidesa instruments Avaluació cont+nua 3n2ormació 8esures d"atenció a la diversitat Resultats 4roposta de millora .A.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.