Hãy trong tư thế sẵn sàng để nắm lấy cơ hội

Trong cuộc sống hàng ngày, có nhiều người than thở: “Tôi là người kém may mắn , ho!c: “"# hội không $%n &'i tôi ( )*t nhiều người $+ l*y kh,i ni-m “.ay mắn , “"# hội ra $/ 0ào ch1a cho s2 th*t 03i c4a m5nh( 6o!c c7ng $ôi l8c 03n ngh9 03n 0: nh;n $<nh &ề một người nào $ó: “=nh *y có tài, nhưng $,ng ti%c không g!> thời ( Th;m ch?, có nhiều người c@n khAng $<nh một c,ch chắc n<ch: “BiCi m*y th5 giCi, không g!> may c7ng ch<u thôi D Có thật vậy không? Chúng ta hãy cùng nhau xem lại định nghĩa của “Cơ h i!" đ#$c c%i l& m t t'#(ng h$) chung của “*ay m+n!, -. cơ h i l& th(i đi/m 0u c ta )h1i h&nh đ ng đ/ có th&nh công" c2n may m+n l& t'%ng th(i đi/m đó" ch3ng c4n l&m g. c5ng th&nh công, Cơ h i hi6n 7i6n t'%ng t8ng gi9y" t8ng )hút t'%ng cu c đ(i 0ạn" c2n may m+n th. lại hi:m h%i, ;'%ng ch8ng m<c n&% đó" khi nói đ:n cơ h i" 0ạn c2n có th/ l= gi1i l%gic đ#$c, C2n khi nói đ:n may m+n" th#(ng >? 7@ 7An đ:n nhBng lCi t# 7uy >iDu h.nh" th4n thEnhF G đ9y" t'%ng )hạm vi 0&i vi:t n&y" chúng ta chH 0&n đ:n cơ h i m& thôi, Cơ hội là gì? ;'%ng th4n th%ại Iy Jạ)" Cae'u> KΚαιρος " Lai'%>M l& vị th4n cơ h i, ;h4n Cae'u> l& m t vị th4n có chNm tóc 7&i t'#Oc t'En" )hPa >au đ4u th. hói, Q:u 0ạn muCn n+m lRy cơ h i th. ch. n+m khi ông ta đang đi đ:n g4n 0ạn, Lhi Cae'u> đã đi Sua 'Ti" 0ạn không c2n n+m cơ h i đ#$c nBa" v. )hEi >au không có tóc đ/ m& n+m, ;i:ng Iy lạ)" ch'%n%> có nghĩa l& chuUi th(i gian" chH giai đ%ạn giBa hai th(i đi/m không xEc định" có th/ 7&i h%Vc ng+n, Lai'%> có nghĩa l& th(i đi/m đúng đ+n" chPn mùi" l& kh%1ng th(i gian ng+n" đVc 0i6t có = nghĩa vOi m t ai đó, -W 01n chRt" ch'%n%> thiDn vW định l#$ng" c2n kai'%> thiDn vW định tPnh, ThEn c# hội "a9rus Qh# định nghĩa" kai'%> l& kh%1ng th(i gian" th#(ng l& ng+n v& chH có m t l4n" đVc 0i6t có = nghĩa t'%ng >< th&nh công của m t ng#(i n&% đó, Xạn l& hYc >inh? Xạn mi6t m&i hYc Z[ n\m 7&i đ\ng đ]ng ^ t'#(ng )h_ thông" cơ h i đVc 0i6t có = nghĩa đCi vOi 0ạn l& k` thi tú t&i, Cơ h i ng+n ngủi n&y >? Suy:t định Z[ n\m 0ạn đã 0a 'a có đạt đ#$c th&nh Su1 g. hay không? Xạn l& nh& kinh 7%anh? bCi thủ cạnh t'anh của 0ạn đang gV) khó kh\n Kthi:u vCn" h&ng vW không kị)FM, Lh%1ng th(i gian ng+n ngủi Ry l& cơ h i đ/ 0ạn chi:m lĩnh thị t'#(ng, Xạn l& nh& chPnh t'ị? ;h(i đi/m ng+n ngủi lúc m& 0ạn có đ#$c c1 0a y:u tC “;hiDn th(i" bịa l$i" Qh9n h2a!" l& lúc 0ạn g4y 7<ng nDn cơ đT, ;'%ng >inh hYc c5ng có khEi ni6m đó, ;h(i đi/m ch% kh1 n\ng đậu thai ca% nhRt l& lúc t'cng 'dng t8 0uTng n%ãn v& tinh t'ùng ti:n đ:n đ#$c v2i n%ãn đ/ thd tinhF ;'^ lại vRn đW xã h i hYc" kh1 n\ng n+m đ#$c cơ h i tùy thu c v&% hai y:u tCe ;8 xa" 0ạn có nhận 'a ông ta" th4n Cae'u>" hay không? -& khi đ:n g4n" 0ạn có n+m đ#$c tóc ông ta hay

 6+y trong tư th% sFn sàng $/ nắm l*y c# hội

;'ang Zfg

y:u tC t9m l= m& 0ạn c5ng có th/ 0a Sua cơ h i t'ông thRy.'%ng cEi khó kh\n lại có cơ h i.Rt c1 nhBng cEi đó gYi l& ki:n thcc đ/ nhận định đ#$c cơ h i đang đ:n. Cơ h i đ:n m& ng#(i đó không 0i:t" h]n l& ki:n thcc của ng#(i Ry có nhiWu chU t'Cng. b:n khi nó vu t đi" 0ạn mOi ngTi m& hCi ti:c. .nh 0i:t đ#$c  6+y trong tư th% sFn sàng $/ nắm l*y c# hội . ii vậy? ii m& không nhận 'a m t ng#(i đ&n ông có chNm tóc t'#Oc t'En đang ti:n 74n vW )hPa m.m hi/u t'#Oc đó nhBng khEi ni6m t%En hYc vW >< chuy/n đ ngF th. Q:u không có đủ ki:n thcc m& chH ngTi ch( th(i th. cơ h i ng+n ngủi của m t Su1 tE% 'ơi đ9u có l&m nDn “bịnh luật vạn vật hR) 7An! -ật l n t'%ng khó kh\n" m6t mai c1 th/ xEc lAn tinh th4n" nhiWu khi chH v. Lhông 0i:t hCi ti:c m& cc ngTi đó than th9n t'Ech )hận. X^i vậy c4n )h1i luôn lạc Suan" >uy nghĩ tPch c<c.nh.hật 'a có nhBng l4n cơ h i đ:n m& 0ạn không nhận 'a đó l& cơ h i của 0ạn. . Nhận ra cơ hội .nh. Qh& kinh 7%anh" nh( h6 thCng ma'keting thu thậ) thông tin thị t'#(ng" t.'ang [fg .nh v8a đ/ m t cơ h i vu t khai t4m tay.nh h.nh h%ạt đ ng của đCi thủ cạnh t'anh" xu h#Ong tiDu 7ùngF h]n >? 0i:t 'Rt 'N t4m Suan t'Yng của th(i đi/m m& đCi thủ cạnh t'anh thi:u h&ng l& nh# th: n&% đCi vOi kh1 n\ng x9m nhậ) thị t'#(ng của công ty m. >? không 0i:t đ:n 0a% gi( cơ h i đ:n “gN cna x#ng tDn! vOi m. * t ng#(i 0En h&ng 0ị khEch h&ng t8 chCi mua h&ng v& chD h&ng không tCt" n&y kia khEc nYF Q:u ng#(i 0En h&ng >uy nghĩ tPch c<c th. I]n ng#(i đó không 0i:t ông n&y l& đca c%n đVc 0i6t của th4n jeu>.o c4a I9Jton: Q:u o>aac Qept%n không mi6t m&i vật l n vOi c9u hai vW l<c hút của t'Ei đRt" n:u ông không t. . J&m >a% đ/ nhận 'a cơ h i đang >+) đ:n m& chukn 0ị >]n >&ng h&nh đ ng thật thPch h$) t'%ng kh%1ng th(i gian ng+n ngủi đó? Qg#(i hYc >inh )h_ thông" Sua Z[ n\m t'(i đln >Ech" ki:n thcc nh& t'#(ng đã ch% hYc >inh nhận thcc 'mng k` thi tú t&i có = nghĩa đVc 0i6t ch% m t đ(i hYc >inh l& nh# th: n&%. GuH t. >? nhận 'a đ9y l& lúc hi:m h%i m& m. Qh& chPnh t'ị h]n )h1i n+m 'N cEc t'&% l#u cEch mạng t'Dn th: giOi" nhận định đ#$c vị t'P chi:n l#$c m& khEng chi:n Su9n đang n+m giB v& nhRt l& l2ng 79n đã đ:n lúc >ôi >dc = chP chi:n đRu đ/ m t l2ng h#Ong vW khEng chi:n Su9n hay ch#a.nh.không? Qh# vậy" n+m đ#$c cơ h i tùy thu c v&% “ki:n thcc! của 0ạn Knhận 'a Cae'u>M v& “Lh n\ng! của 0ạn Kn+m đ#$c Cae'u>M.hậm chP" có ng#(i c5ng ch3ng hW 0i:t l& m.

ngTi nh& gạ% 0&i t8 ch#ơng lại đi chơi" gia% ti:) nhiWu. .. Ii6n nay" khủng h%1ng kinh t: t%&n c4u.nh t'ông thật l& 1m đạm. .'ang qfg .hay v.n" >uy nghĩ tPch c<c" >Cng lạc Suan l& 0ạn >? nh. . Lh+) nơi >a th1i công nh9n" đóng cna nh& mEy" thi:u vCn đ4u t#. QhBng mVt tiWn )hC đ/ t'Cng lại l& nhBng chU đ/ Su1ng cE% ng%&i t'(i vOi chi )hP h$) l= ch% khEch h&ng của hY t'%ng th(i 0u_i khó kh\n..  6+y trong tư th% sFn sàng $/ nắm l*y c# hội . . .. đó l& may m+n.yS Tởi &5 03n không có kU nVngD nắm tócL WX chuy%n tàu rQiLLL -9ng" 0ạn có ki:n thcc ch#a )h1i l& đủ" 0ạn 'Rt c4n kh n\ng t'%ng cEi th(i đi/m Suan t'Yng Ry.'%ng đ(i >Cng h&ng ng&y của 0ạn có 'Rt nhiWu cơ h i" k/ c1 nhBng cơ h i t'%ng khó kh\n m& đôi khi m.nh kinh 7%anh đang ldn 0ại.khEch h&ng thPch g. Qh#ng >au khi đã có kh n\ng 'Ti" kh n\ng đón 0óng h4u nh# l& m t )h1n xạ. Qg#(i ta nóie “Qg#(i th&nh đạt l& trs nh( kh n\ng v& [rs nh( ki:n thcc!. ut nhRt" vOi ông th4n cơ h i Cae'u>" 0ạn )h1i có kh n\ng h%ạch định th(i gian" kh n\ng )hEn đ%En h#Ong đi" vận tCcF C5ng nh# đEnh 0óng 0&n vậy thôi. -Oi lãi >uRt q"rs" 7%anh nghi6) >]n >&ng c4m cC t&i >1n" m%ng có đ#$c m t >C tiWn mVt ccu vãn t. biWu n&y gi1i thPch hi6n t#$ng nhiWu hYc t'2 'Rt giai t'%ng lO) nh#ng 'a đ(i lại không th&nh công 0mng nhBng hYc t'2 có hYc l<c t'ung 0. v& không thPch g.h: m& cEc công ty chuyDn Su1ng cE% ng%&i t'(i 0Dn *h ch% 'mng đ9y l& cơ h i của hY.nh không nh. *Ry anh hYc l<c t'ung 0. ki:n thcc có uyDn th9m mRy c5ng ch#a )h1i l& đủ.'%ng vRn đW n+m 0+t cơ h i" kh n\ng lại 'Rt Suan t'Yng v.'%ng h%ạt đ ng kinh 7%anh" chPnh lúc thị t'#(ng 0i:n đ ng nhRt lại l& lúc nhiWu ngôi >a% >Eng 'a đ(i.nh h. C5ng t'%ng h%&n c1nh khủng h%1ng kinh t: m& cEc công ty c4m đT 0Dn ITng Lông lại l&m nDn \n 'a nh( ng9n h&ng SuE thận t'Yng khi ch% 7%anh nghi6) vay. ChH c4n vun đ+) thDm ki:n thcc" m^ ' ng t4m nh. !n l"y#n $% n&ng để nắm 'ắt cơ hội K ThEn "a9rus $ang $%n kiaL((( K "hM c@n &ài thư'c nNa thôiD K "huOn 0<D Iắm tócL K 6Pt rQiD Rao &. J4n đ4u tiDn c4m v$t" 0ạn đ#a v$t 'a đ^ 0óng h%Vc SuE >Om" h%Vc SuE mu n. Q:u 0ạn ch3ng c4n ki:n thcc lAn kh n\ng m& cơ h i vAn đ:n “gN cna x#ng tDn! th.n 'a 0ạn ạ. Q:u 0ạn không có kh n\ng th. * t )h#ơng ti6n đ/ ti:) cận >Et vOi ng#(i tiDu 7ùng hơn nBa.nh h.nh lại đ#$c cY xEt vOi th<c t: nhiWu hơn..n 'a 'Rt nhiWu cơ h i đang ^ Suanh 0ạn. tPnh chRt ng+n ngủi của th(i đi/m thPch h$). .nh.

ôi đã không ^ t'%ng t# th: >]n >&ng đ/ n+m lRy cơ h i!.'%ng cu c >Cng" đ8ng 0a% gi( 0i6n h e “..'ang gfg .n vW “cơ h i!.nh K0e )'%activeM.'%ng lịch >n -i6t Qam" t'ận đại th+ng Su9n Qam IEn t'Dn >ông Xạch đmng n\m vqv l& m t vP 7d vW tận 7dng th(i cơ. .'au giTi ki:n thcc" 'ln luy6n kh n\ng l& hai vi6c lOn 0ạn c4n )h1i có t'%ng h&nh t'ang của m. Iãy đ_ lUi ch% chPnh m.ôi không gV) th(i!" “.nh vOi m t nU l<c v8a )h1i nhRt. Cơ h i vi6c l&m đã đ:n" nh#ng n:u ng#(i >inh viDn Ry không có kh n\ng gia% ti:)" kh n\ng 7< )hang vRn tuy/n 7dng th. Qg#(i >inh viDn tCt nghi6) thủ kh%a 'a t'#(ng.&u. ch#a ch+c đã t. Xạn )h1i ^ t'%ng t# th: >]n >&ng không chH vW ki:n thcc v& kh n\ng m& c1 thEi đ của 0ạn vOi cơ h i đó nBa.h(i cơ đã đ:n" 'Rt thuận l$i ch% Qgô wuyWn đEnh đu_i giVc.ha% t8 xa đ:n" 0inh lPnh mNi m6t.? b$i cơ h i đ:n 'Ti mOi 0i:t m.ôi kzm may m+n!. Qhu c4u thị t'#(ng đang 'Rt ca%" đCi thủ cạnh t'anh hdt h&ng nghiDm t'Yng t'%ng v2ng [ tu4n.h#a 'mng 0ạn )h1i tPch c<c chukn 0ị t# th: >]n >&ng ch% cơ h i Ry. bó l& nhBng l(i 0u c t i m& không đ_ đ#$c v&% đ9u c1. b:n lúc n&y" vOi h&nh t'ang đó" 0ạn >? nhận 7i6n 'a 'Rt nhiWu cơ h i. wu9n của I%mng . (rong tư thế sẵn sàng -ậy 0ạn )h1i l&m g. . CEch nhận định lại tùy thu c v&% cEch nh.n cơ h i đó l& m t 7ị) đ/ 0ạn 'a tay giú) đ(i th. Xạn )h1i nhận định đ#$c cơ h i n&% l& tCt nhRt đ/ th<c hi6n h%&i 0ã% cu c đ(i m. yau đó" tPch c<c đEnh giE cEc cơ h i đang đ:n" n:u không muCn nói l& tạ% điWu ki6n ch% cơ h i đ:n vOi m. Q:u công ty của 0ạn không 0i:t cEch t_ chcc m t mạng l#Oi )h9n )hCi thật hi6u Su1 th. .nh l& “.n vRn đW của 0ạn. Qh#ng n:u ông không có kh n\ng vW t'ận )hE)" không l$i 7dng thủy t'iWu lDn xuCng đ/ c+m cYc >+t l&m m+c cạn t&u giVc th. ch#a ch+c đã tận 7dng đ#$c cơ h i n&y m& chi:m lĩnh thị t'#(ng. 0ạn >? h&nh đ ng h%&n t%&n khEc. ch#a ch+c đã l&m nDn t'ận chi:n vx vang" chRm 7ct m t ng&n n\m nô l6 giVc . #? . Q:u 0ạn nh.m m t vi6c l&m tCt" thu nhậ) ca%.ôi chH vi6c tóm lRy nó{! Võ Hoàng Nguyên Tháng 2/2009  6+y trong tư th% sFn sàng $/ nắm l*y c# hội . LiWu Công ti@n đã 0ị gi:t ch:t không c2n n i cng.n cơ h i đó vOi thEi đ 0&ng Suan th. 0ạn >? h&nh đ ng khEc. . *%ng 'mng t8 đó 0ạn >? hãnh 7i6n nói vOi mYi ng#(i 'mnge “bơn gi1n l& tôi đã tPch c<c chukn 0ị ch% cơ h i n&y. G đ9y" thEi đ có = nghĩa đVc 0i6t Suan t'Yng. C2n n:u 0ạn nh.nh.nh nDn l&m g. Qh#ng mdc đPch 0&i vi:t n&y l& đ/ chia >x vOi 0ạn m t cEch nh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful