You are on page 1of 22

DECS form 137 E Republika ng Pilipinas (Republic of the Philippines) Kagawaran ng Edukasyon (Department of Education) Rehiyon VI - Kanlurang Visayas

s (Region VI - Western Visayas) SANGAY NG LUNGSOD NG ILOILO (DIVISION OF ILOILO CITY)

PALAGIANG TALAAN SA MABABANG PAARALAN


(ELEMENTARY SCHOOL PERMANENT RECORD) LRN NO.:_________________ I. Pangalan: BESANO, (Name) Apelyido (Surname) (Sex) NEO Unang Pangalan (Given) D. Sangay: Lungsod ng Iloilo (M.I.) (Division) Paaralan

TCT-AR Found. Integ. Sch.

(School)

Kasarian: Lalaki Petsa ng Kapanganakan:September 11, 2007 Pook: Brgy. Lanit Jaro Iloilo City Petsa ng Pagpasok Hunyo 4, 2012

(Date of Birth)

(Place) Bayan/Lalawigan/Lungsod (Town/Province/City)


BRGY. LANIT, JARO, ILOILO CITY Tirahan (Address)

Magulang/Tagapag-alaga:
(Parent or Guardian)

IRENE B. DELGADO Pangalan (Name)

MAYBAHAY Hanapbuhay (Occupation)

II.
Grade & Section: Kindergarten Paghigugma

PAG - UNLAD SA MABABANG PAARALAN (ELEMENTARY SCHOOL PROGRESS)


School: Tiu Cho Teg Ana Ros Foundation Integrated School School Year: 2012 2013

DOMAIN GROSS MOTOR FINE MOTOR SELF - HELP RECEPTIVE LANGUAGE EXPRESSIVE LANGUAGE COGNITIVE SOCIO - EMOTIONAL SUM OF SCALED SCORES STANDARD SCORE INTERPRETATION

1st Assessment
Raw Score Scaled Score

2nd Assessment
Raw Score Scaled Score

3rd Assessment
Raw score Scaled Score

6 6 13 3 3 11 8 25 37

2 5 1 6 1 9 1

7 8 17 3 4 12 10 24 37

1 7 2 4 5 4 1

13 11 27 5 8 21 20 78 108

11 12 13 11 11 13 7

Significantly delay in Overall Development

Significantly delay in Overall Development

Average in Over-All Development

Remarks: Pumasa III.


Baitang (Grade) Bilang ng Araw na May Pasok (No. of School Days) 200 Bilang ng Araw na Lumiban sa Klase (No. of Days Absent) 7

Eligible for Admission to Grade: ONE

TALAAN NG PAGPASOK (RECORD OF ATTENDANCE)


Pangunahing Dahilan (Chief Cause) Bilang ng Nahuli ng Pagpasok ( No. of Times Tardy) 0 Pangunahing Dahilan (Chief Cause) Bilang ng Araw na Lumiban sa Klase (No. of Days Present) 193

Kindergarten

Nagkasakit

DECS form 137 - E.PMS

DECS form 137 E Republika ng Pilipinas (Republic of the Philippines) Kagawaran ng Edukasyon (Department of Education) Rehiyon VI - Kanlurang Visayas (Region VI - Western Visayas) SANGAY NG LUNGSOD NG ILOILO (DIVISION OF ILOILO CITY)

PALAGIANG TALAAN SA MABABANG PAARALAN


(ELEMENTARY SCHOOL PERMANENT RECORD) LRN NO.:_____________________ I. Pangalan: CORNELIO, SMITH (Name) Apelyido Unang Pangalan (Surname) (Given) (Sex) Magulang/Tagapag-alaga:
(Parent or Guardian)

R. Sangay: Lungsod ng Iloilo (M.I.) (Division)

Paaralan

TCT-AR Found. Integ. Sch.

(School)

Kasarian: Lalaki Petsa ng Kapanganakan:December 7, 2006 Pook: Brgy. Lanit, Jaro, Iloilo City Petsa ng Pagpasok Hunyo 4, 2012

(Date of Birth) (Place) Bayan/Lalawigan/Lungsod (Town/Province/City)


JULIET RIRAY Pangalan (Name) BRGY. LANIT, JARO, ILOILO CITY Tirahan (Address) MAYBAHAY Hanapbuhay (Occupation)

II.
Grade & Section: Kindergarten Paghigugma

PAG - UNLAD SA MABABANG PAARALAN (ELEMENTARY SCHOOL PROGRESS)


School: Tiu Cho Teg Ana Ros Foundation Integrated School School Year: 2012 2013

DOMAIN GROSS MOTOR FINE MOTOR SELF - HELP RECEPTIVE LANGUAGE EXPRESSIVE LANGUAGE COGNITIVE SOCIO - EMOTIONAL SUM OF SCALED SCORES STANDARD SCORE INTERPRETATION

1st Assessment
Raw Score Scaled Score

2nd Assessment
Raw Score Scaled Score

3rd Assessment
Raw score Scaled Score

6 6 14 3 3 9 14 13 37

1 3 1 4 2 1 1

7 8 17 3 4 12 10 24 37

1 7 2 4 5 4 1

13 11 22 3 5 18 24 61 84

11 12 6 4 5 10 13

Significantly Delay in Overall Development

Significantly Delay in Overall Development

Average in Over-All Development

Remarks: Pumasa III.


Baitang (Grade) Bilang ng Araw na May Pasok (No. of School Days) 200 Bilang ng Araw na Lumiban sa Klase (No. of Days Absent) 14

Eligible for Admission to Grade: ONE

TALAAN NG PAGPASOK (RECORD OF ATTENDANCE)


Pangunahing Dahilan (Chief Cause) Bilang ng Nahuli ng Pagpasok ( No. of Times Tardy) 0 Pangunahing Dahilan (Chief Cause) Bilang ng Araw na Lumiban sa Klase (No. of Days Present) 186

Kindergarten

Nagkasakit

DECS form 137 - E.PMS

DECS form 137 E Republika ng Pilipinas (Republic of the Philippines) Kagawaran ng Edukasyon (Department of Education) Rehiyon VI - Kanlurang Visayas (Region VI - Western Visayas) SANGAY NG LUNGSOD NG ILOILO (DIVISION OF ILOILO CITY)

PALAGIANG TALAAN SA MABABANG PAARALAN


(ELEMENTARY SCHOOL PERMANENT RECORD) LRN NO.:_________________ I. Pangalan: DEBUYAN, (Name) Apelyido (Surname) (Sex) ADRIANNE Unang Pangalan (Given) B. (M.I.) Sangay: Lungsod ng Iloilo Paaralan (Division)

TCT-AR Found. Integ. Sch.

(School)

Kasarian: Lalaki Petsa ng Kapanganakan:October 23, 2007 Pook Brgy. Lanit, Jaro, Iloilo City Petsa ng Pagpasok Hunyo 4, 2012

(Date of Birth) Place) Bayan/Lalawigan/Lungsod (Town/Province/City)

Magulang/Tagapag-alaga:
(Parent or Guardian)

MARIEDITH B. BAAS Pangalan (Name)

BRGY. LANIT, JARO, ILOILO CITY Tirahan (Address)

MAYBAHAY Hanapbuhay (Occupation)

II.
Grade & Section: Kindergarten Paghigugma

PAG - UNLAD SA MABABANG PAARALAN (ELEMENTARY SCHOOL PROGRESS)


School: Tiu Cho Teg Ana Ros Foundation Integrated School School Year: 2012 2013

DOMAIN GROSS MOTOR FINE MOTOR SELF - HELP RECEPTIVE LANGUAGE EXPRESSIVE LANGUAGE COGNITIVE SOCIO - EMOTIONAL SUM OF SCALED SCORES STANDARD SCORE INTERPRETATION

1st Assessment
Raw Score Scaled Score

2nd Assessment
Raw Score Scaled Score

3rd Assessment
Raw score Scaled Score

5 6 21 3 3 14 12 33 43

1 5 8 1 6 11 1

7 8 17 3 4 12 10 24 37

1 7 2 4 5 4 1

13 11 23 3 5 19 24 63 86

11 12 7 4 5 11 13

Significantly Delay in Overall Development

Significantly Delay in Overall Development

Average in Over-All Development

Remarks: Pumasa III.


Baitang (Grade) Bilang ng Araw na May Pasok (No. of School Days) 200 Bilang ng Araw na Lumiban sa Klase (No. of Days Absent) 12

Eligible for Admission to Grade: ONE

TALAAN NG PAGPASOK (RECORD OF ATTENDANCE)


Pangunahing Dahilan (Chief Cause) Bilang ng Nahuli ng Pagpasok ( No. of Times Tardy) 0 Pangunahing Dahilan (Chief Cause) Bilang ng Araw na Lumiban sa Klase (No. of Days Present) 188

Kindergarten

Nagkasakit

DECS form 137 - E.PMS

DECS form 137 E Republika ng Pilipinas (Republic of the Philippines) Kagawaran ng Edukasyon (Department of Education) Rehiyon VI - Kanlurang Visayas (Region VI - Western Visayas) SANGAY NG LUNGSOD NG ILOILO (DIVISION OF ILOILO CITY)

PALAGIANG TALAAN SA MABABANG PAARALAN


(ELEMENTARY SCHOOL PERMANENT RECORD) LRN NO.:_______________ I. Pangalan: GREGORIO, (Name) Apelyido (Surname) (Sex) Magulang/Tagapag-alaga:
(Parent or Guardian)

NOLY, JR. Unang Pangalan (Given)

A. Sangay: Lungsod ng Iloilo Paaralan (M.I.) (Division)

TCT-AR Found. Integ. Sch.

(School)

Kasarian: Lalaki Petsa ng Kapanganakan:August 23, 2007 Pook Mda. Conchita, San Dioniso, Iloilo Petsa ng Pagpasok Hunyo 4, 2012

(Date of Birth
JESECA P. ALVAREZ Pangalan (Name)

(Place) Bayan/Lalawigan/Lungsod (Town/Province/City)


BRGY. LANIT, JARO, ILOILO CITY Tirahan (Address) MAYBAHAY Hanapbuhay (Occupation)

II.
Grade & Section: Kindergarten Paghigugma

PAG - UNLAD SA MABABANG PAARALAN (ELEMENTARY SCHOOL PROGRESS)


School: Tiu Cho Teg Ana Ros Foundation Integrated School School Year: 2012 2013

DOMAIN GROSS MOTOR FINE MOTOR SELF - HELP RECEPTIVE LANGUAGE EXPRESSIVE LANGUAGE COGNITIVE SOCIO - EMOTIONAL SUM OF SCALED SCORES STANDARD SCORE INTERPRETATION

1st Assessment
Raw Score Scaled Score

2nd Assessment
Raw Score Scaled Score

3rd Assessment
Raw score Scaled Score

7 5 23 3 1 8 24 44 59

4 4 10 6 1 7 12

9 8 17 3 4 12 10 24 37

1 7 2 4 5 4 1

13 11 23 3 5 17 24 61 84

11 12 7 4 5 9 13

Significantly Delay in Overall Development

Significantly Delay in Overall Development

Average in Over-All Development

Remarks: Pumasa III.


Baitang (Grade) Bilang ng Araw na May Pasok (No. of School Days) 200 Bilang ng Araw na Lumiban sa Klase (No. of Days Absent) 15

Eligible for Admission to Grade: ONE

TALAAN NG PAGPASOK (RECORD OF ATTENDANCE)


Pangunahing Dahilan (Chief Cause) Bilang ng Nahuli ng Pagpasok ( No. of Times Tardy) 0 Pangunahing Dahilan (Chief Cause) Bilang ng Araw na Lumiban sa Klase (No. of Days Present) 185

Kindergarten

Nagkasakit

DECS form 137 - E.PMS

DECS form 137 E

Republika ng Pilipinas (Republic of the Philippines) Kagawaran ng Edukasyon (Department of Education) Rehiyon VI - Kanlurang Visayas (Region VI - Western Visayas) SANGAY NG LUNGSOD NG ILOILO (DIVISION OF ILOILO CITY)

PALAGIANG TALAAN SA MABABANG PAARALAN


(ELEMENTARY SCHOOL PERMANENT RECORD) LRN NO.:___________________ I. Pangalan: ISANZA, RYAN H. (Name) Apelyido Unang Pangalan (M.I.) (Surname) (Given) (Sex) (Date of Birth) Sangay: Lungsod ng Iloilo Paaralan (Division)

TCT-AR Found. Integ. Sch.

(School)

Kasarian:Lalaki Petsa ng Kapanganakan January 4, 2007 Pook West Visayas State University Medical Center

Petsa ng Pagpasok Hunyo 4, 2012

(Place) Bayan/Lalawigan/Lungsod (Town/Province/City)


Tirahan (Address) MAYBAHAY Hanapbuhay (Occupation)

Magulang/Tagapag-alaga PEARLY JOY E. HERMINADO BRGY. LANIT, JARO, ILOILO CITY


(Parent or Guardian) Pangalan (Name)

II.
Grade & Section: Kindergarten Paghigugma

PAG - UNLAD SA MABABANG PAARALAN (ELEMENTARY SCHOOL PROGRESS)


School: Tiu Cho Teg Ana Ros Foundation Integrated School School Year: 2012 2013

DOMAIN GROSS MOTOR FINE MOTOR SELF - HELP RECEPTIVE LANGUAGE EXPRESSIVE LANGUAGE COGNITIVE SOCIO - EMOTIONAL SUM OF SCALED SCORES STANDARD SCORE INTERPRETATION

1st Assessment
Raw Score Scaled Score

2nd Assessment
Raw Score Scaled Score

3rd Assessment
Raw score Scaled Score

8 7 27 3 1 9 24 38 50

1 5 13 4 1 1 13

8 8 27 3 4 12 24 47 63

1 7 13 4 5 4 13

13 11 23 3 5 19 24 63 86

11 12 7 4 5 11 13

Significantly Delay in Overall Development

Significantly Delay in Overall Development

Average in Over-All Development

Remarks: Pumasa III.


Baitang (Grade) Bilang ng Araw na May Pasok (No. of School Days) 200 Bilang ng Araw na Lumiban sa Klase (No. of Days Absent) 2

Eligible for Admission to Grade: ONE

TALAAN NG PAGPASOK (RECORD OF ATTENDANCE)


Pangunahing Dahilan (Chief Cause) Bilang ng Nahuli ng Pagpasok ( No. of Times Tardy) 0 Pangunahing Dahilan (Chief Cause) Bilang ng Araw na Lumiban sa Klase (No. of Days Present) 198 DECS form 137 - E.PMS

Kindergarten

Nagkasakit

DECS form 137 E

Republika ng Pilipinas (Republic of the Philippines) Kagawaran ng Edukasyon (Department of Education) Rehiyon VI - Kanlurang Visayas (Region VI - Western Visayas) SANGAY NG LUNGSOD NG ILOILO (DIVISION OF ILOILO CITY)

PALAGIANG TALAAN SA MABABANG PAARALAN


(ELEMENTARY SCHOOL PERMANENT RECORD) LRN NO.:_______________ I. Pangalan: JAMILARIN, IAN JOSEPH L. Sangay: Lungsod ng Iloilo (Name) Apelyido Unang Pangalan (M.I.) (Division) (Surname) (Given) (Sex) Paaralan

TCT-AR Found. Integ. Sch.

(School)

Kasarian: Lalaki Petsa ng Kapanganakan: August 4, 2007 Pook: Brgy. Lanit, Jaro, Iloilo City Petsa ng Pagpasok Hunyo 4, 2012

(Date of Birth) Place) Bayan/Lalawigan/Lungsod (Town/Province/City)


BRGY. LANIT, JARO, ILOILO CITY Tirahan (Address)

Magulang/Tagapag-alaga:
(Parent or Guardian)

LORNA G. LIBRES Pangalan (Name)

MAYBAHAY Hanapbuhay (Occupation)

II.
Grade & Section: Kindergarten Paghigugma

PAG - UNLAD SA MABABANG PAARALAN (ELEMENTARY SCHOOL PROGRESS)


School: Tiu Cho Teg Ana Ros Foundation Integrated School School Year: 2012 2013

DOMAIN GROSS MOTOR FINE MOTOR SELF - HELP RECEPTIVE LANGUAGE EXPRESSIVE LANGUAGE COGNITIVE SOCIO - EMOTIONAL SUM OF SCALED SCORES STANDARD SCORE INTERPRETATION

1st Assessment
Raw Score Scaled Score

2nd Assessment
Raw Score Scaled Score

3rd Assessment
Raw score Scaled Score

8 6 25 2 4 7 23 43 57

5 5 12 3 1 6 11

8 8 25 3 5 14 20 40 53

1 7 10 4 5 6 7

13 11 22 3 5 18 24 61 84

11 12 6 4 5 10 13

Significantly Delay in Overall Development

Significantly Delay in Overall Development

Average in Over-All Development

Remarks: Pumasa III.


Baitang (Grade) Bilang ng Araw na May Pasok (No. of School Days) 200 Bilang ng Araw na Lumiban sa Klase (No. of Days Absent) 2

Eligible for Admission to Grade: ONE

TALAAN NG PAGPASOK (RECORD OF ATTENDANCE)


Pangunahing Dahilan (Chief Cause) Bilang ng Nahuli ng Pagpasok ( No. of Times Tardy) 0 Pangunahing Dahilan (Chief Cause) Bilang ng Araw na Lumiban sa Klase (No. of Days Present) 198 DECS form 137 - E.PMS

Kindergarten

Nagkasakit

DECS form 137 E Republika ng Pilipinas (Republic of the Philippines) Kagawaran ng Edukasyon (Department of Education) Rehiyon VI - Kanlurang Visayas (Region VI - Western Visayas) SANGAY NG LUNGSOD NG ILOILO (DIVISION OF ILOILO CITY)

PALAGIANG TALAAN SA MABABANG PAARALAN


(ELEMENTARY SCHOOL PERMANENT RECORD) LRN NO.:______________ I. Pangalan: JENETILLO, JESIREE T. (Name) Apelyido Unang Pangalan (M.I.) (Surname) (Given) (Sex) Magulang/Tagapag-alaga:
(Parent or Guardian)

Sangay: Lungsod ng Iloilo Paaralan (Division)

TCT-AR Found. Integ. Sch.

(School)

Kasarian: Lalaki Petsa ng Kapanganakan:October 23, 2007 Pook: ZONE 3 BRGY. BALDOZA, LAPAZ Petsa ng Pagpasok Hunyo 4, 2012

(Date of Birth)

(Place) Bayan/Lalawigan/Lungsod (Town/Province/City)


BRGY. LANIT, JARO, ILOILO CITY Tirahan (Address) MAYBAHAY Hanapbuhay (Occupation)

DESIREE T. TACAISAN Pangalan (Name)

II.
Grade & Section: Kindergarten Paghigugma

PAG - UNLAD SA MABABANG PAARALAN (ELEMENTARY SCHOOL PROGRESS)


School: Tiu Cho Teg Ana Ros Foundation Integrated School School Year: 2012 2013

DOMAIN GROSS MOTOR FINE MOTOR SELF - HELP RECEPTIVE LANGUAGE EXPRESSIVE LANGUAGE COGNITIVE SOCIO - EMOTIONAL SUM OF SCALED SCORES STANDARD SCORE INTERPRETATION

1st Assessment
Raw Score Scaled Score

2nd Assessment
Raw Score Scaled Score

3rd Assessment
Raw score Scaled Score

5 7 15 2 5 10 15 25 37

1 7 1 3 2 8 3

8 7 17 3 4 12 16 23 37

1 5 2 4 5 4 2

13 11 27 5 8 21 24 84 117

11 12 13 11 11 13 13

Significantly Delay in Overall Development

Significantly Delay in Overall Development

Average in Over-All Development

Remarks: Pumasa III.


Baitang (Grade) Bilang ng Araw na May Pasok (No. of School Days) 200 Bilang ng Araw na Lumiban sa Klase (No. of Days Absent) 2

Eligible for Admission to Grade: ONE

TALAAN NG PAGPASOK (RECORD OF ATTENDANCE)


Pangunahing Dahilan (Chief Cause) Bilang ng Nahuli ng Pagpasok ( No. of Times Tardy) 0 Pangunahing Dahilan (Chief Cause) Bilang ng Araw na Lumiban sa Klase (No. of Days Present) 198

Kindergarten

Nagkasakit

DECS form 137 - E.PMS

DECS form 137 E Republika ng Pilipinas (Republic of the Philippines) Kagawaran ng Edukasyon (Department of Education) Rehiyon VI - Kanlurang Visayas (Region VI - Western Visayas) SANGAY NG LUNGSOD NG ILOILO (DIVISION OF ILOILO CITY)

PALAGIANG TALAAN SA MABABANG PAARALAN


(ELEMENTARY SCHOOL PERMANENT RECORD) LRN NO.:__________________ I. Pangalan: JEREZA, (Name) Apelyido (Surname) (Sex) FRANKLIN H. Unang Pangalan (M.I.) (Given) (Date of Birth) Sangay: Lungsod ng Iloilo (Division) Paaralan

TCT-AR Found. Integ. Sch.

(School)

Kasarian:Lalaki Petsa ng Kapanganakan December 9, 2006 Pook West Visayas State University Medical Center Petsa ng Pagpasok Hunyo 4, 2012

Place) Bayan/Lalawigan/Lungsod (Town/Province/City)


BRGY. LANIT, JARO, ILOILO CITY Tirahan (Address)

Magulang/Tagapag-alaga:
(Parent or Guardian)

AGNES HENARIOS Pangalan (Name)

MAYBAHAY Hanapbuhay (Occupation)

II.
Grade & Section: Kindergarten Paghigugma

PAG - UNLAD SA MABABANG PAARALAN (ELEMENTARY SCHOOL PROGRESS)


School: Tiu Cho Teg Ana Ros Foundation Integrated School School Year: 2012 2013

DOMAIN GROSS MOTOR FINE MOTOR SELF - HELP RECEPTIVE LANGUAGE EXPRESSIVE LANGUAGE COGNITIVE SOCIO - EMOTIONAL SUM OF SCALED SCORES STANDARD SCORE INTERPRETATION

1st Assessment
Raw Score Scaled Score

2nd Assessment
Raw Score Scaled Score

3rd Assessment
Raw score Scaled Score

5 5 21 3 3 6 22 23 37

1 1 4 4 2 4 10

8 8 20 3 5 12 13 25 37

1 7 3 4 5 4 1

13 11 23 3 5 19 24 63 86

11 12 7 4 5 11 13

Significantly Delay in Overall Development

Significantly Delay in Overall Development

Average in Over-All Development

Remarks: Pumasa III.


Baitang (Grade) Bilang ng Araw na May Pasok (No. of School Days) 200 Bilang ng Araw na Lumiban sa Klase (No. of Days Absent) 10

Eligible for Admission to Grade: ONE

TALAAN NG PAGPASOK (RECORD OF ATTENDANCE)


Pangunahing Dahilan (Chief Cause) Bilang ng Nahuli ng Pagpasok ( No. of Times Tardy) 0 Pangunahing Dahilan (Chief Cause) Bilang ng Araw na Lumiban sa Klase (No. of Days Present) 190

Kindergarten

Nagkasakit

DECS form 137 - E.PMS

DECS form 137 E Republika ng Pilipinas (Republic of the Philippines) Kagawaran ng Edukasyon (Department of Education) Rehiyon VI - Kanlurang Visayas (Region VI - Western Visayas) SANGAY NG LUNGSOD NG ILOILO (DIVISION OF ILOILO CITY)

PALAGIANG TALAAN SA MABABANG PAARALAN


(ELEMENTARY SCHOOL PERMANENT RECORD) LRN NO.:__________________ I. Pangalan: JOVER, (Name) Apelyido (Surname)
Kasarian: Lalaki

RAZEL DEE R. Unang Pangalan (M.I.) (Given)

Sangay: Lungsod ng Iloilo (Division)

Paaralan

TCT-AR Found. Integ. Sch.

(School)

Petsa ng Kapanganakan December 30, 2006 Pook Brgy. Lanit, Jaro, Iloilo City Petsa ng Pagpasok Hunyo 4, 2012

(Sex) Magulang/Tagapag-alaga:
(Parent or Guardian)

(Date of Birth) (Place) Bayan/Lalawigan/Lungsod (Town/Province/City)


JOYLYN D. PORAL Pangalan (Name) BRGY. LANIT, JARO, ILOILO CITY Tirahan (Address) MAYBAHAY Hanapbuhay (Occupation)

II.
Grade & Section: Kindergarten Paghigugma

PAG - UNLAD SA MABABANG PAARALAN (ELEMENTARY SCHOOL PROGRESS)


School: Tiu Cho Teg Ana Ros Foundation Integrated School School Year: 2012 2013

DOMAIN GROSS MOTOR FINE MOTOR SELF - HELP RECEPTIVE LANGUAGE EXPRESSIVE LANGUAGE COGNITIVE SOCIO - EMOTIONAL SUM OF SCALED SCORES STANDARD SCORE INTERPRETATION

1st Assessment
Raw Score Scaled Score

2nd Assessment
Raw Score Scaled Score

3rd Assessment
Raw score Scaled Score

7 5 14 3 3 13 13 15 37

1 1 1 4 2 5 1

7 5 14 3 3 14 13 20 37

1 1 2 4 5 6 1

13 11 23 3 5 19 24 63 86

11 12 7 4 5 11 13

Significantly Delay in Overall Development

Significantly Delay in Overall Development

Average in Over-All Development

Remarks: Pumasa III.


Baitang (Grade) Bilang ng Araw na May Pasok (No. of School Days) 200 Bilang ng Araw na Lumiban sa Klase (No. of Days Absent) 11

Eligible for Admission to Grade: ONE

TALAAN NG PAGPASOK (RECORD OF ATTENDANCE)


Pangunahing Dahilan (Chief Cause) Bilang ng Nahuli ng Pagpasok ( No. of Times Tardy) 0 Pangunahing Dahilan (Chief Cause) Bilang ng Araw na Lumiban sa Klase (No. of Days Present) 189

Kindergarten

Nagkasakit

DECS form 137 - E.PMS

DECS form 137 E Republika ng Pilipinas (Republic of the Philippines) Kagawaran ng Edukasyon (Department of Education) Rehiyon VI - Kanlurang Visayas (Region VI - Western Visayas) SANGAY NG LUNGSOD NG ILOILO (DIVISION OF ILOILO CITY)

PALAGIANG TALAAN SA MABABANG PAARALAN


(ELEMENTARY SCHOOL PERMANENT RECORD) LRN NO.:________________ I. Pangalan:PACLIBAR, JR. (Name) Apelyido (Surname) (Sex) GLENN MARK Unang Pangalan (Given) G. Sangay Lungsod ng Iloilo Paaralan (M.I.) (Division)

TCT-AR Found. Integ. Sch.

(School)

Kasarian:Lalaki Petsa ng Kapanganakan:April 5, 2007 Pook:BRGY. LANIT, JARO, ILOILO CITY Petsa ng Pagpaso Hunyo 4, 2012

(Date of Birth)

(Place) Bayan/Lalawigan/Lungsod (Town/Province/City)

Magulang/Tagapag-alaga:
(Parent or Guardian)

JOEVEY S. GAYAGOY Pangalan (Name)

BRGY. LANIT, JARO, ILOILO CITY Tirahan (Address)

MAYBAHAY Hanapbuhay (Occupation)

II.
Grade & Section: Kindergarten Paghigugma

PAG - UNLAD SA MABABANG PAARALAN (ELEMENTARY SCHOOL PROGRESS)


School: Tiu Cho Teg Ana Ros Foundation Integrated School School Year: 2012 2013

DOMAIN GROSS MOTOR FINE MOTOR SELF - HELP RECEPTIVE LANGUAGE EXPRESSIVE LANGUAGE COGNITIVE SOCIO - EMOTIONAL SUM OF SCALED SCORES STANDARD SCORE INTERPRETATION

1st Assessment
Raw Score Scaled Score

2nd Assessment
Raw Score Scaled Score

3rd Assessment
Raw score Scaled Score

8 8 18 3 3 9 13 34 44

5 9 4 6 1 8 1

10 9 20 3 4 12 20 32 41

1 8 3 4 5 4 7

13 11 25 5 8 21 24 81 113

11 12 10 11 11 13 13

Significantly Delay in Overall Development

Significantly Delay in Overall Development

Average in Over-All Development

Remarks: Pumasa III.


Baitang (Grade) Bilang ng Araw na May Pasok (No. of School Days) 200 Bilang ng Araw na Lumiban sa Klase (No. of Days Absent) 3

Eligible for Admission to Grade: ONE

TALAAN NG PAGPASOK (RECORD OF ATTENDANCE)


Pangunahing Dahilan (Chief Cause) Bilang ng Nahuli ng Pagpasok ( No. of Times Tardy) 0 Pangunahing Dahilan (Chief Cause) Bilang ng Araw na Lumiban sa Klase (No. of Days Present) 197

Kindergarten

Nagkasakit

DECS form 137 - E.PMS

DECS form 137 E Republika ng Pilipinas (Republic of the Philippines) Kagawaran ng Edukasyon (Department of Education) Rehiyon VI - Kanlurang Visayas (Region VI - Western Visayas) SANGAY NG LUNGSOD NG ILOILO (DIVISION OF ILOILO CITY)

PALAGIANG TALAAN SA MABABANG PAARALAN


(ELEMENTARY SCHOOL PERMANENT RECORD) LRN NO.:__________________ I. Pangalan: PEALBER, ALDRIN D. Sangay: Lungsod ng Iloilo Paaralan (Name) Apelyido Unang Pangalan (M.I.) (Division) (Surname) (Given) (Sex) Magulang/Tagapag-alaga:
(Parent or Guardian)

TCT-AR Found. Integ. Sch.

(School)

Kasarian: Lalaki Petsa ng Kapanganakan September 18, 2007 Pook: Brgy. Lanit, Jaro, Iloilo City Petsa ng Pagpasok Hunyo 4, 2012

(Date of Birth) (Place) Bayan/Lalawigan/Lungsod (Town/Province/City)


MELVIE D. DESEO Pangalan (Name) BRGY. LANIT, JARO, ILOILO CITY Tirahan (Address) MAYBAHAY Hanapbuhay (Occupation)

II.
Grade & Section: Kindergarten Paghigugma

PAG - UNLAD SA MABABANG PAARALAN (ELEMENTARY SCHOOL PROGRESS)


School: Tiu Cho Teg Ana Ros Foundation Integrated School School Year: 2012 2013

DOMAIN GROSS MOTOR FINE MOTOR SELF - HELP RECEPTIVE LANGUAGE EXPRESSIVE LANGUAGE COGNITIVE SOCIO - EMOTIONAL SUM OF SCALED SCORES STANDARD SCORE INTERPRETATION

1st Assessment
Raw Score Scaled Score

2nd Assessment
Raw Score Scaled Score

3rd Assessment
Raw score Scaled Score

5 5 17 3 3 11 22 34 44

1 4 3 6 1 9 10

6 7 22 3 5 17 23 41 54

1 5 6 4 5 9 11

13 11 27 5 8 21 24 84 117

11 12 13 11 11 13 13

Significantly Delay in Overall Development

Significantly Delay in Overall Development

Average in Over-All Development

Remarks: Pumasa III.


Baitang (Grade) Bilang ng Araw na May Pasok (No. of School Days) 200 Bilang ng Araw na Lumiban sa Klase (No. of Days Absent) 5

Eligible for Admission to Grade: ONE

TALAAN NG PAGPASOK (RECORD OF ATTENDANCE)


Pangunahing Dahilan (Chief Cause) Bilang ng Nahuli ng Pagpasok ( No. of Times Tardy) 0 Pangunahing Dahilan (Chief Cause) Bilang ng Araw na Lumiban sa Klase (No. of Days Present) 195

Kindergarten

Nagkasakit

DECS form 137 - E.PMS

DECS form 137 E Republika ng Pilipinas (Republic of the Philippines) Kagawaran ng Edukasyon (Department of Education) Rehiyon VI - Kanlurang Visayas (Region VI - Western Visayas) SANGAY NG LUNGSOD NG ILOILO (DIVISION OF ILOILO CITY)

PALAGIANG TALAAN SA MABABANG PAARALAN


(ELEMENTARY SCHOOL PERMANENT RECORD) LRN NO.:________________ I. Pangalan:CALUBAYAN, APPLE ANN A. (Name) Apelyido Unang Pangalan (M.I.) (Surname) (Given) (Sex) Magulang/Tagapag-alaga:
(Parent or Guardian)

Sangay: Lungsod ng Iloilo (Division)

Paaralan

TCT-AR Found. Integ. Sch.

(School)

Kasarian: Babae Petsa ng Kapanganakan: December 26, 2006 Pook: Zone 3 Baldoza Lapaz, Iloilo City Petsa ng Pagpasok Hunyo 4, 2012

(Date of Birth)
ANDRIA G. AMAR Pangalan (Name)

(Place) Bayan/Lalawigan/Lungsod (Town/Province/City)


BRGY. LANIT, JARO, ILOILO CITY Tirahan (Address) MAYBAHAY Hanapbuhay (Occupation)

II.
Grade & Section: Kindergarten Paghigugma

PAG - UNLAD SA MABABANG PAARALAN (ELEMENTARY SCHOOL PROGRESS)


School: Tiu Cho Teg Ana Ros Foundation Integrated School School Year: 2012 2013

DOMAIN GROSS MOTOR FINE MOTOR SELF - HELP RECEPTIVE LANGUAGE EXPRESSIVE LANGUAGE COGNITIVE SOCIO - EMOTIONAL SUM OF SCALED SCORES STANDARD SCORE INTERPRETATION

1st Assessment
Raw Score Scaled Score

2nd Assessment
Raw Score Scaled Score

3rd Assessment
Raw score Scaled Score

8 8 16 3 3 11 12 19 37

1 7 2 3 2 3 1

10 8 17 3 5 14 14 26 37

1 7 2 4 5 6 1

13 11 22 3 5 8 24 61 84

11 12 6 4 5 10 13

Significantly Delay in Overall Development

Significantly Delay in Overall Development

Average in Over-All Development

Remarks: Pumasa III.


Baitang (Grade) Bilang ng Araw na May Pasok (No. of School Days) 200 Bilang ng Araw na Lumiban sa Klase (No. of Days Absent) 5

Eligible for Admission to Grade: ONE

TALAAN NG PAGPASOK (RECORD OF ATTENDANCE)


Pangunahing Dahilan (Chief Cause) Bilang ng Nahuli ng Pagpasok ( No. of Times Tardy) 0 Pangunahing Dahilan (Chief Cause) Bilang ng Araw na Lumiban sa Klase (No. of Days Present) 194

Kindergarten

Nagkasakit

DECS form 137 - E.PMS

DECS form 137 E Republika ng Pilipinas (Republic of the Philippines) Kagawaran ng Edukasyon (Department of Education) Rehiyon VI - Kanlurang Visayas (Region VI - Western Visayas) SANGAY NG LUNGSOD NG ILOILO (DIVISION OF ILOILO CITY)

PALAGIANG TALAAN SA MABABANG PAARALAN


(ELEMENTARY SCHOOL PERMANENT RECORD) LRN NO.:_______________ I. Pangalan: CATURAY, (Name) Apelyido (Surname) (Sex) Magulang/Tagapag-alaga
(Parent or Guardian)

MARY GRACE Unang Pangalan (Given)

G. Sangay: Lungsod ng Iloilo (M.I.) (Division)

Paaralan

TCT-AR Found. Integ. Sch.

(School)

Kasarian: Babae Petsa ng Kapanganakan: February 20, 2007 Pook: Brgy. Lanit, Jaro, Iloilo City Petsa ng Pagpasok Hunyo 4, 2012

(Date of Birth) (Place) Bayan/Lalawigan/Lungsod (Town/Province/City)


MYRA G. GUNAY Pangalan (Name) BRGY. LANIT, JARO, ILOILO CITY Tirahan (Address) MAYBAHAY Hanapbuhay (Occupation)

II.
Grade & Section: Kindergarten Paghigugma

PAG - UNLAD SA MABABANG PAARALAN (ELEMENTARY SCHOOL PROGRESS)


School: Tiu Cho Teg Ana Ros Foundation Integrated School School Year: 2012 2013

DOMAIN GROSS MOTOR FINE MOTOR SELF - HELP RECEPTIVE LANGUAGE EXPRESSIVE LANGUAGE COGNITIVE SOCIO - EMOTIONAL SUM OF SCALED SCORES STANDARD SCORE INTERPRETATION

1st Assessment
Raw Score Scaled Score

2nd Assessment
Raw Score Scaled Score

3rd Assessment
Raw score Scaled Score

8 7 26 1 1 7 23 69 95

13 8 13 2 7 15 11

8 7 26 4 4 12 23 46 62

1 5 12 8 5 4 11

13 11 22 3 5 18 24 61 84

11 12 6 4 5 10 13

Significantly Delay in Overall Development

Significantly Delay in Overall Development

Average in Over-All Development

Remarks: Pumasa III.


Baitang (Grade) Bilang ng Araw na May Pasok (No. of School Days) 200 Bilang ng Araw na Lumiban sa Klase (No. of Days Absent) 6

Eligible for Admission to Grade: ONE

TALAAN NG PAGPASOK (RECORD OF ATTENDANCE)


Pangunahing Dahilan (Chief Cause) Bilang ng Nahuli ng Pagpasok ( No. of Times Tardy) 0 Pangunahing Dahilan (Chief Cause) Bilang ng Araw na Lumiban sa Klase (No. of Days Present) 195

Kindergarten

Nagkasakit

DECS form 137 - E.PMS

DECS form 137 E

Republika ng Pilipinas (Republic of the Philippines) Kagawaran ng Edukasyon (Department of Education) Rehiyon VI - Kanlurang Visayas (Region VI - Western Visayas) SANGAY NG LUNGSOD NG ILOILO (DIVISION OF ILOILO CITY)

PALAGIANG TALAAN SA MABABANG PAARALAN


(ELEMENTARY SCHOOL PERMANENT RECORD) LRN NO.: ____________ I. Pangalan: DE LA CUZ, MARISSA J. Sangay: Lungsod ng Iloilo Paaralan (Name) Apelyido Unang Pangalan (M.I.) (Division) (Surname) (Given) (Sex) Magulang/Tagapag-alaga
(Parent or Guardian)

TCT-AR Found. Integ. Sch.

(School)

Kasarian: Babae Petsa ng Kapanganakan: March 30, 2007 Pook: Brgy. Lanit, Jaro, Iloilo City Petsa ng Pagpasok Hunyo 4, 2012

(Date of Birth) (Place) Bayan/Lalawigan/Lungsod (Town/Province/City)


MARILOU G.JAVELLANA Pangalan (Name) BRGY. LANIT, JARO, ILOILO CITY Tirahan (Address) MAYBAHAY Hanapbuhay (Occupation)

II.

PAG - UNLAD SA MABABANG PAARALAN (ELEMENTARY SCHOOL PROGRESS)

Grade & Section: Kindergarten Paghigugma School: Tiu Cho Teg Ana Ros Foundation Integrated School School Year: 2012 2013

DOMAIN GROSS MOTOR FINE MOTOR SELF - HELP RECEPTIVE LANGUAGE EXPRESSIVE LANGUAGE COGNITIVE SOCIO - EMOTIONAL SUM OF SCALED SCORES STANDARD SCORE INTERPRETATION

1st Assessment
Raw Score Scaled Score

2nd Assessment
Raw Score Scaled Score

3rd Assessment
Raw score Scaled Score

6 6 13 3 3 11 13 25 37

2 5 1 6 1 9 1

10 9 14 3 2 10 13 23 37

1 8 2 4 5 2 1

13 11 22 3 5 18 24 61 84

11 12 6 4 5 10 13

Significantly Delay in Overall Development

Significantly Delay in Overall Development

Average in Over-All Development

Remarks: Pumasa III.


Baitang (Grade) Bilang ng Araw na May Pasok (No. of School Days) 200 Bilang ng Araw na Lumiban sa Klase (No. of Days Absent) 16

Eligible for Admission to Grade: ONE

TALAAN NG PAGPASOK (RECORD OF ATTENDANCE)


Pangunahing Dahilan (Chief Cause) Bilang ng Nahuli ng Pagpasok ( No. of Times Tardy) 0 Pangunahing Dahilan (Chief Cause) Bilang ng Araw na Lumiban sa Klase (No. of Days Present) 184 DECS form 137 - E.PMS

Kindergarten

Nagkasakit

DECS form 137 E Republika ng Pilipinas (Republic of the Philippines) Kagawaran ng Edukasyon (Department of Education) Rehiyon VI - Kanlurang Visayas (Region VI - Western Visayas) SANGAY NG LUNGSOD NG ILOILO (DIVISION OF ILOILO CITY)

PALAGIANG TALAAN SA MABABANG PAARALAN


(ELEMENTARY SCHOOL PERMANENT RECORD) LRN NO.:__________________ I. Pangalan:DE LOS SANTOS, NOVEE I. Sangay: Lungsod ng Iloilo (Name) Apelyido Unang Pangalan (M.I.) (Division) (Surname) (Given) (Sex) Magulang/Tagapag-alaga:
(Parent or Guardian)

Paaralan

TCT-AR Found. Integ. Sch.

(School)

Kasarian: Babae Petsa ng Kapanganakan: November 11, 2006 Pook: Guihaman, Leganes Iloilo Petsa ng Pagpasok Hunyo 4, 2012

(Date of Birth) (Place) Bayan/Lalawigan/Lungsod (Town/Province/City)


ANALYN S. INAYAN Pangalan (Name) BRGY. LANIT, JARO, ILOILO CITY Tirahan (Address) MAYBAHAY Hanapbuhay (Occupation)

II.
Grade & Section: Kindergarten Paghigugma

PAG - UNLAD SA MABABANG PAARALAN (ELEMENTARY SCHOOL PROGRESS)


School: Tiu Cho Teg Ana Ros Foundation Integrated School School Year: 2012 2013

DOMAIN GROSS MOTOR FINE MOTOR SELF - HELP RECEPTIVE LANGUAGE EXPRESSIVE LANGUAGE COGNITIVE SOCIO - EMOTIONAL SUM OF SCALED SCORES STANDARD SCORE INTERPRETATION

1st Assessment
Raw Score Scaled Score

2nd Assessment
Raw Score Scaled Score

3rd Assessment
Raw score Scaled Score

7 6 24 3 2 5 22 30 38

1 3 9 4 2 1 10

10 9 20 3 4 13 21 35 45

1 8 3 4 5 5 9

13 11 27 5 8 21 24 84 117

11 12 13 11 11 13 13

Significantly Delay in Overall Development

Significantly Delay in Overall Development

Average in Over-All Development

Remarks: Pumasa III.


Baitang (Grade) Bilang ng Araw na May Pasok (No. of School Days) 200 Bilang ng Araw na Lumiban sa Klase (No. of Days Absent) 4

Eligible for Admission to Grade: ONE

TALAAN NG PAGPASOK (RECORD OF ATTENDANCE)


Pangunahing Dahilan (Chief Cause) Bilang ng Nahuli ng Pagpasok ( No. of Times Tardy) 0 Pangunahing Dahilan (Chief Cause) Bilang ng Araw na Lumiban sa Klase (No. of Days Present) 196

Kindergarten

Nagkasakit

DECS form 137 - E.PMS

DECS form 137 E Republika ng Pilipinas (Republic of the Philippines) Kagawaran ng Edukasyon (Department of Education) Rehiyon VI - Kanlurang Visayas (Region VI - Western Visayas) SANGAY NG LUNGSOD NG ILOILO (DIVISION OF ILOILO CITY)

PALAGIANG TALAAN SA MABABANG PAARALAN


(ELEMENTARY SCHOOL PERMANENT RECORD) LRN NO.:_______________ I. Pangalan: DEPETILLO, AERA FAITH (Name) Apelyido Unang Pangalan (Surname) (Given) (Sex) Magulang/Tagapag-alaga
(Parent or Guardian)

B. Sangay: Lungsod ng Iloilo (M.I.) (Division)


Pook: Brgy. Lanit Jaro Iloilo City

Paaralan

TCT-AR Found. Integ. Sch.

(School)
Petsa ng Pagpasok Hunyo 4, 2012

Kasarian: Babae Petsa ng Kapanganakan: July 8, 2007

(Date of Birth)

(Place) Bayan/Lalawigan/Lungsod (Town/Province/City)


BRGY. LANIT, JARO, ILOILO CITY Tirahan (Address) MAYBAHAY Hanapbuhay (Occupation)

CONCEPCION T. BUENA Pangalan (Name)

II.
Grade & Section: Kindergarten Paghigugma

PAG - UNLAD SA MABABANG PAARALAN (ELEMENTARY SCHOOL PROGRESS)


School: Tiu Cho Teg Ana Ros Foundation Integrated School School Year: 2012 2013

DOMAIN GROSS MOTOR FINE MOTOR SELF - HELP RECEPTIVE LANGUAGE EXPRESSIVE LANGUAGE COGNITIVE SOCIO - EMOTIONAL SUM OF SCALED SCORES STANDARD SCORE INTERPRETATION

1st Assessment
Raw Score Scaled Score

2nd Assessment
Raw Score Scaled Score

3rd Assessment
Raw score Scaled Score

6 6 13 3 3 11 13 25 37

2 5 1 6 1 9 1

10 9 14 3 2 10 13 23 37

1 8 2 4 5 2 1

13 11 22 3 5 18 24 61 84

11 12 6 4 5 10 13

Significantly Delay in Overall Development

Significantly Delay in Overall Development

Average in Over-All Development

Remarks: Pumasa III.


Baitang (Grade) Bilang ng Araw na May Pasok (No. of School Days) 200 Bilang ng Araw na Lumiban sa Klase (No. of Days Absent) 4

Eligible for Admission to Grade: ONE

TALAAN NG PAGPASOK (RECORD OF ATTENDANCE)


Pangunahing Dahilan (Chief Cause) Bilang ng Nahuli ng Pagpasok ( No. of Times Tardy) 0 Pangunahing Dahilan (Chief Cause) Bilang ng Araw na Lumiban sa Klase (No. of Days Present) 196

Kindergarten

Nagkasakit

DECS form 137 - E.PMS

DECS form 137 E Republika ng Pilipinas (Republic of the Philippines) Kagawaran ng Edukasyon (Department of Education) Rehiyon VI - Kanlurang Visayas (Region VI - Western Visayas) SANGAY NG LUNGSOD NG ILOILO (DIVISION OF ILOILO CITY)

PALAGIANG TALAAN SA MABABANG PAARALAN


(ELEMENTARY SCHOOL PERMANENT RECORD) LRN NO.:____________________ I. Pangalan: FRESNILLO, REGGINE MAE (Name) Apelyido Unang Pangalan (Surname) (Given) (Sex) Magulang/Tagapag-alaga
(Parent or Guardian)

P. Sangay: Lungsod ng Iloilo Paaralan (M.I.) (Division)

TCT-AR Found. Integ. Sch.

(School)

Kasarian: Babae Petsa ng Kapanganakan: May 1, 2006 Pook: Baldoza Lapaz, Iloilo City Petsa ng Pagpasok Hunyo 4, 2012

(Date of Birth) (Place) Bayan/Lalawigan/Lungsod (Town/Province/City)


ROSELYN G. PENDON Pangalan (Name) BRGY. LANIT, JARO, ILOILO CITY Tirahan (Address) MAYBAHAY Hanapbuhay (Occupation)

II.
Grade & Section: Kindergarten Paghigugma

PAG - UNLAD SA MABABANG PAARALAN (ELEMENTARY SCHOOL PROGRESS)


School: Tiu Cho Teg Ana Ros Foundation Integrated School School Year: 2012 2013

DOMAIN GROSS MOTOR FINE MOTOR SELF - HELP RECEPTIVE LANGUAGE EXPRESSIVE LANGUAGE COGNITIVE SOCIO - EMOTIONAL SUM OF SCALED SCORES STANDARD SCORE INTERPRETATION

1st Assessment
Raw Score Scaled Score

2nd Assessment
Raw Score Scaled Score

3rd Assessment
Raw score Scaled Score

6 6 13 3 3 11 13 25 37

2 5 1 6 1 9 1

10 9 14 3 2 10 13 23 37

1 8 2 4 5 2 1

13 11 22 3 5 18 24 61 84

11 12 6 4 5 10 13

Significantly Delay in Overall Development

Significantly Delay in Overall Development

Average in Over-All Development

Remarks: Pumasa III.


Baitang (Grade) Bilang ng Araw na May Pasok (No. of School Days) 200 Bilang ng Araw na Lumiban sa Klase (No. of Days Absent) 14

Eligible for Admission to Grade: ONE

TALAAN NG PAGPASOK (RECORD OF ATTENDANCE)


Pangunahing Dahilan (Chief Cause) Bilang ng Nahuli ng Pagpasok ( No. of Times Tardy) 0 Pangunahing Dahilan (Chief Cause) Bilang ng Araw na Lumiban sa Klase (No. of Days Present) 186

Kindergarten

Nagkasakit

DECS form 137 - E.PMS

DECS form 137 E

Republika ng Pilipinas (Republic of the Philippines) Kagawaran ng Edukasyon (Department of Education) Rehiyon VI - Kanlurang Visayas (Region VI - Western Visayas) SANGAY NG LUNGSOD NG ILOILO (DIVISION OF ILOILO CITY)

PALAGIANG TALAAN SA MABABANG PAARALAN


(ELEMENTARY SCHOOL PERMANENT RECORD) LRN NO.:___________________ I. Pangalan: GEROCHI, JACKIELYN S. Sangay: Lungsod ng Iloilo Paaralan (Name) Apelyido Unang Pangalan (M.I. (Division) (Surname) (Given) (Sex) Magulang/Tagapag-alaga
(Parent or Guardian)

TCT-AR Found. Integ. Sch.

(School)

Kasarian: Babae Petsa ng Kapanganakan: December 31, 2006 Pook: West Visayas State University Medical Center Jaro Iloilo City Petsa ng Pagpasok Hunyo 4, 2012

(Date of Birth) (Place) Bayan/Lalawigan/Lungsod (Town/Province/City)


EVELYN S. SUMAGAYSAY Pangalan (Name) BRGY. LANIT, JARO, ILOILO CITY Tirahan (Address) MAYBAHAY Hanapbuhay (Occupation)

II.
Grade & Section: Kindergarten Paghigugma

PAG - UNLAD SA MABABANG PAARALAN (ELEMENTARY SCHOOL PROGRESS)


School: Tiu Cho Teg Ana Ros Foundation Integrated School School Year: 2012 2013

DOMAIN GROSS MOTOR FINE MOTOR SELF - HELP RECEPTIVE LANGUAGE EXPRESSIVE LANGUAGE COGNITIVE SOCIO - EMOTIONAL SUM OF SCALED SCORES STANDARD SCORE INTERPRETATION

1st Assessment
Raw Score Scaled Score

2nd Assessment
Raw Score Scaled Score

3rd Assessment
Raw score Scaled Score

6 6 12 3 3 10 9 14 37

1 3 1 4 2 2 1

5 6 12 3 4 11 10 19 37

1 3 2 4 5 3 1

13 11 22 3 5 18 24 61 84

11 12 6 4 5 10 13

Significantly Delay in Overall Development

Significantly Delay in Overall Development

Average in Over-All Development

Remarks: Pumasa III.


Baitang (Grade) Bilang ng Araw na May Pasok (No. of School Days) 200 Bilang ng Araw na Lumiban sa Klase (No. of Days Absent) 4

Eligible for Admission to Grade: ONE

TALAAN NG PAGPASOK (RECORD OF ATTENDANCE)


Pangunahing Dahilan (Chief Cause) Bilang ng Nahuli ng Pagpasok ( No. of Times Tardy) 0 Pangunahing Dahilan (Chief Cause) Bilang ng Araw na Lumiban sa Klase (No. of Days Present) 196 DECS form 137 - E.PMS

Kindergarten

Nagkasakit

DECS form 137 E Republika ng Pilipinas (Republic of the Philippines) Kagawaran ng Edukasyon (Department of Education) Rehiyon VI - Kanlurang Visayas (Region VI - Western Visayas) SANGAY NG LUNGSOD NG ILOILO (DIVISION OF ILOILO CITY)

PALAGIANG TALAAN SA MABABANG PAARALAN


(ELEMENTARY SCHOOL PERMANENT RECORD) LRN NO.:____________________ I. Pangalan: JUNTADO, (Name) Apelyido (Surname) (Sex) Magulang/Tagapag-alaga
(Parent or Guardian)

ALIAH GRACE B. Sangay: Lungsod ng Iloilo Paaralan Unang Pangalan (M.I.) (Division) (Given) (Date of Birth) (Place) Bayan/Lalawigan/Lungsod (Town/Province/City)
GRACE S. BEDIA Pangalan (Name) BRGY. LANIT, JARO, ILOILO CITY Tirahan (Address)

TCT-AR Found. Integ. Sch.

(School)

Kasarian: Babae Petsa ng Kapanganakan: May 12, 2007 Pook:Brgy. Lanit, Jaro, Iloilo City Petsa ng Pagpasok Hunyo 4, 2012

MAYBAHAY Hanapbuhay (Occupation)

II.
Grade & Section: Kindergarten Paghigugma

PAG - UNLAD SA MABABANG PAARALAN (ELEMENTARY SCHOOL PROGRESS)


School: Tiu Cho Teg Ana Ros Foundation Integrated School School Year: 2012 2013

DOMAIN GROSS MOTOR FINE MOTOR SELF - HELP RECEPTIVE LANGUAGE EXPRESSIVE LANGUAGE COGNITIVE SOCIO - EMOTIONAL SUM OF SCALED SCORES STANDARD SCORE INTERPRETATION

1st Assessment
Raw Score Scaled Score

2nd Assessment
Raw Score Scaled Score

3rd Assessment
Raw score Scaled Score

6 5 11 3 3 11 9 55 75

2 4 1 1 7 19 21

6 6 14 3 4 11 9 19 37

1 3 2 4 5 3 1

13 11 22 3 5 18 24 61 84

11 12 6 4 5 10 13

Significantly Delay in Overall Development

Significantly Delay in Overall Development

Average in Over-All Development

Remarks: Pumasa III.


Baitang (Grade) Bilang ng Araw na May Pasok (No. of School Days) 200 Bilang ng Araw na Lumiban sa Klase (No. of Days Absent) 16

Eligible for Admission to Grade: ONE

TALAAN NG PAGPASOK (RECORD OF ATTENDANCE)


Pangunahing Dahilan (Chief Cause) Bilang ng Nahuli ng Pagpasok ( No. of Times Tardy) 0 Pangunahing Dahilan (Chief Cause) Bilang ng Araw na Lumiban sa Klase (No. of Days Present) 184

Kindergarten

Nagkasakit

DECS form 137 - E.PMS

DECS form 137 E

Republika ng Pilipinas (Republic of the Philippines) Kagawaran ng Edukasyon (Department of Education) Rehiyon VI - Kanlurang Visayas (Region VI - Western Visayas) SANGAY NG LUNGSOD NG ILOILO (DIVISION OF ILOILO CITY)

PALAGIANG TALAAN SA MABABANG PAARALAN


(ELEMENTARY SCHOOL PERMANENT RECORD) LRN NO.:____________________ I. Pangalan: MAGAPORO, (Name) Apelyido (Surname) (Sex) Magulang/Tagapag-alaga:
(Parent or Guardian)

JOYLYN B. Sangay: Lungsod ng Iloilo Unang Pangalan (M.I.) (Division) (Given) (Date of Birth)
GLORY S. BALLEGO Pangalan (Name)

Paaralan

TCT-AR Found. Integ. Sch.

(School)

Kasarian:Babae Petsa ng Kapanganakan:November 25, 2006 Pook Brgy. Lanit, Jaro, Iloilo City Petsa ng Pagpasok Hunyo 4, 2012

Place) Bayan/Lalawigan/Lungsod (Town/Province/City)


BRGY. LANIT, JARO, ILOILO CITY Tirahan (Address) MAYBAHAY Hanapbuhay (Occupation)

II.
Grade & Section: Kindergarten Paghigugma

PAG - UNLAD SA MABABANG PAARALAN (ELEMENTARY SCHOOL PROGRESS)


School: Tiu Cho Teg Ana Ros Foundation Integrated School School Year: 2012 2013

DOMAIN GROSS MOTOR FINE MOTOR SELF - HELP RECEPTIVE LANGUAGE EXPRESSIVE LANGUAGE COGNITIVE SOCIO - EMOTIONAL SUM OF SCALED SCORES STANDARD SCORE INTERPRETATION

1st Assessment
Raw Score Scaled Score

2nd Assessment
Raw Score Scaled Score

3rd Assessment
Raw score Scaled Score

7 7 16 3 2 8 13 16 37

1 5 2 4 2 1 1

9 7 17 3 4 12 15 22 37

1 5 2 4 5 4 1

13 11 22 3 5 18 24 61 84

11 12 6 4 5 10 13

Significantly Delay in Overall Development

Significantly Delay in Overall Development

Average in Over-All Development

Remarks: Pumasa III.


Baitang (Grade) Bilang ng Araw na May Pasok (No. of School Days) 200 Bilang ng Araw na Lumiban sa Klase (No. of Days Absent) 16

Eligible for Admission to Grade: ONE

TALAAN NG PAGPASOK (RECORD OF ATTENDANCE)


Pangunahing Dahilan (Chief Cause) Bilang ng Nahuli ng Pagpasok ( No. of Times Tardy) 0 Pangunahing Dahilan (Chief Cause) Bilang ng Araw na Lumiban sa Klase (No. of Days Present) 184 DECS form 137 - E.PMS

Kindergarten

Nagkasakit

DECS form 137 E Republika ng Pilipinas (Republic of the Philippines) Kagawaran ng Edukasyon (Department of Education) Rehiyon VI - Kanlurang Visayas (Region VI - Western Visayas) SANGAY NG LUNGSOD NG ILOILO (DIVISION OF ILOILO CITY)

PALAGIANG TALAAN SA MABABANG PAARALAN


(ELEMENTARY SCHOOL PERMANENT RECORD) LRN NO.:_________________ I. Pangalan: SUMAGAYSAY, (Name) Apelyido (Surname) (Sex) Magulang/Tagapag-alaga
(Parent or Guardian)

VENICE LORAINE L. Sangay: Lungsod ng Iloilo Paaralan Unang Pangalan (M.I.) (Division) (Given) (Date of Birth) (Place) Bayan/Lalawigan/Lungsod (Town/Province/City)
MA. MARILOU V. LOPEZ Pangalan (Name) BRGY. LANIT, JARO, ILOILO CITY Tirahan (Address)

TCT-AR Found. Integ. Sch.

(School)

Kasarian: Babae Petsa ng Kapanganakan: March 11, 2007 Pook: Brgy. Lanit Jaro Iloilo City Petsa ng Pagpasok Hunyo 4, 2012

MAYBAHAY Hanapbuhay (Occupation)

II.
Grade & Section: Kindergarten Paghigugma

PAG - UNLAD SA MABABANG PAARALAN (ELEMENTARY SCHOOL PROGRESS)


School: Tiu Cho Teg Ana Ros Foundation Integrated School School Year: 2012 2013

DOMAIN GROSS MOTOR FINE MOTOR SELF - HELP RECEPTIVE LANGUAGE EXPRESSIVE LANGUAGE COGNITIVE SOCIO - EMOTIONAL SUM OF SCALED SCORES STANDARD SCORE INTERPRETATION

1st Assessment
Raw Score Scaled Score

2nd Assessment
Raw Score Scaled Score

3rd Assessment
Raw score Scaled Score

13 11 27 5 7 21 24 78 108

11 12 13 11 5 13 13

13 11 27 5 7 21 24 78 108

11 12 13 11 5 13 13

13 11 27 5 8 21 24 84 117

11 12 13 11 11 13 13

Average in Over-All Development

Average in Over-All Development

Average in Over-All Development

Remarks: Pumasa III.


Baitang (Grade) Bilang ng Araw na May Pasok (No. of School Days) 200 Bilang ng Araw na Lumiban sa Klase (No. of Days Absent) 2

Eligible for Admission to Grade: ONE

TALAAN NG PAGPASOK (RECORD OF ATTENDANCE)


Pangunahing Dahilan (Chief Cause) Bilang ng Nahuli ng Pagpasok ( No. of Times Tardy) 0 Pangunahing Dahilan (Chief Cause) Bilang ng Araw na Lumiban sa Klase (No. of Days Present) 198

Kindergarten

Nagkasakit

DECS form 137 - E.PMS

DECS form 137 E Republika ng Pilipinas (Republic of the Philippines) Kagawaran ng Edukasyon (Department of Education) Rehiyon VI - Kanlurang Visayas (Region VI - Western Visayas) SANGAY NG LUNGSOD NG ILOILO (DIVISION OF ILOILO CITY)

PALAGIANG TALAAN SA MABABANG PAARALAN


(ELEMENTARY SCHOOL PERMANENT RECORD) LRN NO.:____________________ I. Pangalan: VILLANUEVA, JHESSA B. Sangay: Lungsod ng Iloilo Paaralan (Name) Apelyido Unang Pangalan (M.I.) (Division) (Surname) (Given) (Sex) Magulang/Tagapag-alaga
(Parent or Guardian)

TCT-AR Found. Integ. Sch.

(School)

Kasarian: Babae Petsa ng Kapanganakan: December 24, 2006 Pook: Western Visayas Medical Center Mandurriao Petsa ng Pagpasok Hunyo 4, 2012

(Date of Birth)
JOSIE T. BUENA Pangalan (Name)

(Place) Bayan/Lalawigan/Lungsod (Town/Province/City)


BRGY. LANIT, JARO, ILOILO CITY Tirahan (Address) MAYBAHAY Hanapbuhay (Occupation)

II.
Grade & Section: Kindergarten Paghigugma

PAG - UNLAD SA MABABANG PAARALAN (ELEMENTARY SCHOOL PROGRESS)


School: Tiu Cho Teg Ana Ros Foundation Integrated School School Year: 2012 2013

DOMAIN GROSS MOTOR FINE MOTOR SELF - HELP RECEPTIVE LANGUAGE EXPRESSIVE LANGUAGE COGNITIVE SOCIO - EMOTIONAL SUM OF SCALED SCORES STANDARD SCORE INTERPRETATION

1st Assessment
Raw Score Scaled Score

2nd Assessment
Raw Score Scaled Score

3rd Assessment
Raw score Scaled Score

6 6 13 3 3 11 13 25 37

2 5 1 6 1 9 1

10 9 14 3 2 10 13 23 37

1 8 2 4 5 2 1

13 11 22 3 5 18 24 61 84

11 12 6 4 5 10 13

Significantly Delay in Overall Development

Significantly Delay in Overall Development

Average in Over-All Development

Remarks: Pumasa III.


Baitang (Grade) Bilang ng Araw na May Pasok (No. of School Days) 200 Bilang ng Araw na Lumiban sa Klase (No. of Days Absent) 18

Eligible for Admission to Grade: ONE

TALAAN NG PAGPASOK (RECORD OF ATTENDANCE)


Pangunahing Dahilan (Chief Cause) Bilang ng Nahuli ng Pagpasok ( No. of Times Tardy) 0 Pangunahing Dahilan (Chief Cause) Bilang ng Araw na Lumiban sa Klase (No. of Days Present) 182

Kindergarten

Nagkasakit

DECS form 137 - E.PMS