You are on page 1of 6

odpowiedź na wniosek WIP ws.

ePUAP & SSDIP
Wasilewski Mateusz <Mateusz.Wasilewski@mac.gov.pl> Do: "naczelnik@jawnosc.tk" <naczelnik@jawnosc.tk> 16 września 2013 17:29

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI BIURO MINISTRA

BM-ZPO-0667-209/2013.MW

Szanowny Pan Adam Dobrawy

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana wniosek przesłany w dniu 15 sierpnia 2013 r. informuję co następuje:

W piśmie nr MAC-DSI-050-3/2013/IS z dnia 7 czerwca 2013 r. zwrócono uwagę na konieczność zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007r. (Dz. U. Nr 10, poz. 68), które zostało wydane na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198). Wniosek uzasadniono odniesieniem się w tym rozporządzeniu (w § 7 pkt 1 ust. 1) do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów informatycznych (Dz.U. Nr 212, poz.1766), które zostało wydane na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565), który został zmieniony w ustawie o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw z dnia 12 lutego 2010 r. (Dz.U. Nr 40, poz. 230). Tym samym w § 7 pkt 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej znajduje się odniesienie do aktu prawnego, który utracił swoja moc obowiązującą. W ww. piśmie poinformowano Wnioskującego, iż Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji dostrzegając potrzebę zmiany wskazanego zapisu rozporządzenia w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej dokona analizy obowiązujących zasad dostępu do informacji publicznej w tym funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej, mając na uwadze planowaną nowelizacją przepisów w tym zakresie. Obecnie prowadzone są w MAC

1z3

prace analityczne mające na celu określenie kierunków przyszłych działań legislacyjnych w zakresie zasad dostępu do informacji publicznej, zmierzających do poprawy obecnie obowiązujących zasad dostępu do informacji publicznej i jej ponownego wykorzystywania. Wszystkie uwagi, opinie, postulaty i propozycje przedstawione podczas warsztatów poświęconych problematyce dostępu do informacji publicznej, które odbyły się w 2012 r., konferencji Linia Współpracy zorganizowanej w dniu 21 lutego 2013 r. oraz opinii pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk przedstawionej stanowią cenny materiał informacyjny, który może mieć swoje przełożenie w przyszłych działaniach legislacyjnych. Jednocześnie uprzejmie informuję, iż w chwili obecnej nie jest możliwe przesłaniu Panu aktualnego projektu ustawy oraz projektu rozporządzenia, bowiem projekty tych aktów nie zostały jeszcze opracowane. Mając na uwadze złożoność i wieloaspektowość tej problematyki wypracowanie kierunków zmian zasad dostępu do informacji publicznej wymaga odpowiedniego przygotowania, a tym samym czasu. Warunkiem skorzystania z SSDIP jest założenie konta dla instytucji publicznej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). EPUAP jest systemem bazowym dla uzyskania przez podmioty praw dostępu do SSDIP, w tym prawa do rejestracji (zakładania) strony podmiotowej BIP w zasobach SSDIP i do prawa do edycji treści strony podmiotowej – rola administratora i rola redaktora. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał na możliwość wystąpienia sytuacji, w której podmiot zobowiązany na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej nie będzie mógł otrzymać uprawnień instytucji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, warunkującej skorzystanie z SSDIP. Przede wszystkim należy podziękować za zwrócenie uwagi na możliwość wystąpienia tego typu problemu. MAC dokona ponownej analizy przepisów w tym zakresie i w przypadku wystąpienia takiej konieczności podejmie odpowiednie działania legislacyjne. Odnosząc się do obowiązku określonego w art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) nakładającego na ministra właściwego do spraw informatyzacji udostępnienie nieodpłatnego przykładowego oprogramowania służącego do tworzenia stron w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 lub kody źródłowe tego oprogramowania uprzejmie informuję, iż zapis ten stał się podstawą do przygotowania w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji bezpłatnego narzędzia teleinformatycznego umożliwiającego tworzenie stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej i przetwarzanie informacji – Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej. Umowa dotycząca budowy tego systemu została podpisana 30 grudnia 2010 r. z terminem realizacji projektu do dnia 16 czerwca 2011 r. Budowa SSDIP została powierzona Centrum Projektów Informatycznych. Obecnie w MAC trwają prace w zakresie odbioru i weryfikacji funkcjonalnej przedmiotu umowy Nr 2010/CPI/153/Nabino. Jednocześnie uruchomienie SSDIP wymaga prac legislacyjnych dotyczących przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W chwili obecnej w Sejmie procesowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej, który wprowadza możliwość skorzystania z SSDIP. System zostanie udostępniony zainteresowanym podmiotom po zakończeniu prac legislacyjnych oraz ostatecznym odbiorze systemu przez MAC i przekazaniu systemu do administrowania przez CPI na mocy decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie powierzenia Centrum Projektów Informatycznych realizacji zadania technicznego utrzymania systemów. Mając na uwadze, iż oddanie systemu do użytkowania będzie możliwe po zakończeniu prac legislacyjnych oraz prac dotyczących odbioru SSDIP przez MAC trudno jest wskazać konkretną datę.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) przekazuję następujące informacje: 1. Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

2z3

2. Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Pan Maciej Groń, Dyrektor Departamentu Inforamtyzacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. 3. Osoba, która udostępnia informację: Pani Magdalena Skarżyńska, kierująca Biurem Ministra Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Z poważaniem, Mateusz Wasilewski Biuro Ministra Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji mateusz.wasilewski@mac.gov.pl 22 245 58 43 Sekretariat.BM@mac.gov.pl 22 245 59 31

-----Original Message----From: naczelnik@jawnosc.tk [mailto:naczelnik@jawnosc.tk] Sent: Monday, August 26, 2013 10:45 PM To: mac Cc: dip_lista@linux.szpitalna.ngo.pl Subject: WIP ws.ePUAP & SSDIP

Stosownie do art. 61 Konstytucji RP w związku z pismem znak MAC-DSI-050-3/2013/IS z dn.7 czerwca 2013 wnoszę o informacje: - Na jakim etapie prac legislacyjnym jest nowelizacja, o której mowa w piśmie? Wnoszę o przesłanie aktualnego projektu ustawy oraz projektu rozporządzenia ws.BIP. - Czy SSDIP będzie po wprowadzeniu do użytku publicznego wymagać jak sugeruje to treść dostępna na http://ssdip.bip.gov.pl/users/ register/ posiadania przez podmiot uprawnień Instytucji Publicznej? Z jakich przepisów prawa wymóg taki wynika? Kiedy SSDIP zostanie oddany do użytku? Z czego wynika nie oddanie go do użytku obecnie? - Czy Minister dostrzega, że grono podmiotów o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne nie jest tożsame z gronem podmiotów o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 61 ust. 4 Konstytucji RP (dalej: ustawa)? W jakim sposób Minister ma zamiar wywiązać się z obowiązku z o którym mowa w obecnym kształcie ustawy w art. 9 ust. 4 pkt.3 wobec podmiotów zobowiązanych na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 ustawy, które nie mają prawnej możliwości uzyskania statusu Instytucji Publicznej? - Czy możliwe jest uzyskanie od Ministra rekompensaty, choćby na drodze sądowej, w związku z niewypełnianiem przez niego obowiązku, o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt. 3 przez okres ponad 2 lat? Czy Minister samodzielnie zamierza dokonywać takich rekompensat?

Odpowiedzi udzielić pod adres naczelnik@jawnosc.tk

Adam Dobrawy

3z3

SSDIP & OPP
naczelnik@jawnosc.tk <naczelnik@jawnosc.tk> Do: Mąkosa Tadeusz <Tadeusz.Makosa@mac.gov.pl> 24 października 2013 18:35

W związku z pismem BM-ZPO-0667-209/2013.MW wnoszę o informacje w zakresie wyników analiz oraz zamierzeń legislacyjnych władzy w związku z zaistniałymi wątpliwościami w zakresie możliwości skorzystania z SSDIP przez organizacje pozarządowe. W zakresie "na mocy decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie powierzenia Centrum Projektów Informatycznych realizacji zadania technicznego utrzymania systemów" wnoszę o przesłanie kopii treści decyzji. Odpowiedź na naczelnik@jawnosc.tk Z wyrazami szacunku, Borys Bura

1z1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Sekretariat DSI <Sekretariat.DSI@mac.gov.pl> Do: "{usunięto}@siecobywatelska.pl" <{usunięto}@siecobywatelska.pl> Szanowny Panie, 31 października 2013 13:14

W odpowiedzi na przesłany wniosek o dostęp do informacji publicznej dotyczący wyników analiz oraz zamierzeń legislacyjnych władzy w związku z zaistniałymi wątpliwościami w zakresie możliwości skorzystania z SSDIP przez organizacje pozarządowe uprzejmie informuję, iż zagadnienie nie zostało jeszcze rozstrzygnięte.

Jednocześnie w załączeniu przesyłam kopię treści decyzji nr 15 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie powierzenia Centrum Projektów Informatycznych realizacji zadania zapewnienia technicznego utrzymania systemów.

Z poważaniem, Maciej Groń Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) przekazuję następujące informacje:

1. Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. 2. Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Pan Maciej Groń, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. 3. Osoba, która udostępnia informację: Pan Maciej Groń, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

skan_20131028144757.pdf 107K

1z1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
naczelnik@jawnosc.tk <naczelnik@jawnosc.tk> Do: Mąkosa Tadeusz <Tadeusz.Makosa@mac.gov.pl> Stosownie do art. 61 Konstytucji RP przesłać pod {usunięto}@siecobywatelska.pl: 1. kopie treść umów, porozumień, o których mowa w par. 4 pkt. 1-3 decyzji nr 15 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie powierzenia Centrum Projektów Informatycznych realizacji zadania zapewnienia technicznego utrzymania systemów (dalej: decyzja), 2. zestawienie umów, o których mowa w par. 4 pkt. 4 decyzji, 3. kopie dokumentacji, o której mowa w par. 5 decyzji, 4. kopie zarządzenia, o którym mowa w par. 7 decyzji, 5. kopie umowy, o której mowa w par. 8 decyzji. Borys Bura 2 listopada 2013 19:33

1z1