QUY TRÌNH QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN SẢN XUẤT

THỬ NGHIỆM (SXTN) CẤ !"
I# M$C TI%U
1.1. Xây dựng quy trình quản lý và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa hc c!" #$ c%a
&r'(ng )*i hc + ,à -$i th.o v/n 0ản c%a -hà n'1c 0an hành.
1.2. Xây dựng #ảng ki34 trong c5c khâu thực hiện đề tài nghiên cứu khoa hc c!"
#$.
II# CÁC V&N !ẢN QUY H'M HÁ LU(T H$C V$ TUY)N CH*N+
THỰC HIỆN+ ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI/DỰ ÁN SXTN CẤ !"
Căn cứ Quyết định số 10/2007 ngay 11/5/2007 của Bộ Khoa học va công nghê ban hanh
Quy định tuyên chọn, xet chọn tô chức, ca nhân chủ tri thuc hiên nhiêm vu nghiên cứu khoa
học;
Căn cứ Thông tu số 12/2009/TT-BKHCN ngay 08/5/2009 của Bộ Khoa học công nghê
Huong dân đanh gia nghiêm thu đê tai khoa học va công nghê,du an san xuât thu nghiêm câp
nha nuoc;
Căn cứ Thông tu Liên tịch số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngay 04/10/2006 của Bộ
tai chinh - Bộ Khoa học công nghê huong dân chế độ khoan kinh phi của đê tai, du an khoa
học va công nghê su dung ngân sach nha nuoc;
Căn cứ Thông tu Liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngay 07/5/2007 liên Bộ
Tai chinh - Bộ Khoa học va Công nghê Huong dân định mức xây dung va phân bô du toan
kinh phi đối voi cac đê tai, du an khoa học công nghê co su dung ngân sach nha nuoc;
III# N"I DUNG,
-# QUY TRÌNH TUY)N CH*N+ X.T CH*N T/ CH0C+ CÁ NH1N CH2 TRÌ ĐỀ TÀI+ DỰ
ÁN SXTN,
(&hực hiện th.o 6uy7t đ8nh 9: 1;<2;;=<6)>#?,@- ngày 11<A<2;;=B
3# QUI TRÌNH TRI)N 4H5I+ GIÁM SÁT ĐỀ TÀI+ DỰ ÁN SXTN CẤ !"
6# QUY TRÌNH NGHIỆM THU ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI VÀ TH5NH LÝ H7 Đ8NG
(&hực hiện th.o &hCng t' 9: 12<2;;D<&&>#?,@- ngày ;E th5ng A n/4 2;;DB
4. QUY TRÌNH !Á9 CÁ9+ GI59 N" VÀ C:NG !; 4<T QUẢ
(Thuc hiên theo Thông tu số 12/2009/TT-BKHCN ngay 08 thang 5 năm 2009)

1
III#-# QUY TRINH 1: TUYEN CHON, XET CHON TO CHUC, CA NHÂN CHU TRI DE
TAI, DU AN SXTN:
(&hực hiện th.o 6uy7t đ8nh 9: 1;<2;;=<6)>#?,@- ngày 11<A<2;;=B c%a #$ ?hoa
hc cCng nghệ và quy7t đ8nh 9: FFF. c%a #$ + t7.
6#-#-# Đ=> ?@> ABA ACD EC>FG HI JK> LC> GMEN GO=E JCPA C>FE HI JK> AQR !S ATE
UOVE JWG HXE ECYEN ES> ZOEN ADV J[EN UO> J\]EC EC^ _VO,
!^@A NS> ZOEN JCPA C>FE M`O a>bO TCc> N>VE
CXJ CdE
S= e^fEN
agE ATE
ESR
ĐhE ?i
ECjE Ck
_h
-# Dát đâu bai cho đê tai, du an
SXTN câp Bộ
Phu luc 1- gôm 7 muc:
- Tên đê tai/ du an
- Giai trinh tinh câp thiết
- Muc tiêu
- Nội dung
- Du kiến san phâm
- Pham vi ap dung
- Thoi gian thuc hiên
- Kinh phi
Thang 6 hang
năm
1 Phong
NCKH-
DHYHN
2. Theo dõi thông tin thống bao tuyên
chọn đê tai/ du an SXTN câp bộ
hang năm : công văn, bao sức
khoe đoi sống, Website của BYT
- Công văn của BYT gui vê
truong
- Ban tin trên bao Sức khoe đoi
sống
- Trang Website của BYT theo
đuong dân:
( http://www. moh.gov.vn)
2 thang truoc
khi nhân hô so
3. Xây dung đê cuong đê tai nghiên
cứu/ du an nghiên cứu câp bộ đê
tham gia tuyên chọn hoác xet chọn
Bộ hô so gôm 6-7 nội dung theo
thứ tu nhu sau:
- B1.1.DONTC-BYT);
- B1.2A.TMDT-BYT,
B1.2B.TMDA-BYT
- B1.3.LLTC-BYT
- B1.4.LLCN-BYT);
- B1.5.PHNC-BYT);
- Văn ban phap ly liên quan (nếu
co)
- Mâu biêu tinh nguyên tham gia
NC va ban cung câp thông tin
cho đối tuong NC, cam kết thuc
hiên vê đao đức trong nghiên
cứu (đối voi cac đê tai đối tuong
NC la con nguoi)
Sau 2 thang
thông bao
13
(1 bộ gốc
12 bộ
photo)
- Vu Khoa
học va đao
tao BYT
4. Hoan thiên hô so theo y kiến đong
gop của Hội đông va thâm định
kinh phi, ky hop đông giua BYT
va co quan chủ tri đê tai
B1.2A.TMDT-BYT,
B1.2B.TMDA-BYT
Nhân đuoc
thông bao của
vu KH DT -
BYT
7 bộ - Vu
KHDT
5. Phê duyêt chủ nhiêm đê tai trung
tuyên
Thông bao báng văn ban va trên
Website của BYT
- Vu
KHDT
BYT
2
Dối voi cac đê tai co nguôn vốn tu hop tac quốc tế, tu cac doanh nghiêp va công ty cung
câp kinh phi thuc hiên muc 3 đến muc 5 của quy định trên.
!^@A NS> ZOEN JCPA C>FE M`O a>bO TCc> N>VE
CXJ CdE
S= e^fEN
agE ATE
ESR
ĐhE ?i
ECjE Ck
_h
1. Xây dung đê cuong đê tai
nghiên cứu/ du an nghiên
cứu câp bộ đê tham gia
tuyên chọn hoác xet chọn
Bộ hô so gôm 6-7 nội dung theo
thứ tu nhu sau:
- B1.1.DONTC-BYT);
- B1.2A.TMDT-BYT,
B1.2B.TMDA-BYT
- B1.3.LLTC-BYT
- B1.4.LLCN-BYT);
- B1.5.PHNC-BYT);
- Văn ban phap ly liên quan: cam
kết của nha tai tro vê ủng hộ cho
thuc hiên nghiên cứu, kinh phi
thuc hiên nghiên cứu.
- Mâu biêu tinh nguyên tham gia
NC va ban cung câp thông tin cho
đối tuong NC (đối voi cac đê tai
đối tuong NC la con nguoi)
Theo yêu câu
của CN DT
8 bộ
(1 bộ gốc
7 bộ
photo)
Phong
QL.NCKH
2. Hoan thiên hô so theo y
kiến đong gop của Hội
đông va chuyên hô so trinh
BYT xin phê duyêt đê tai
câp Bộ
Bộ hô so gôm 6-7 nội dung theo
thứ tu nhu sau:
1. Công văn của truong DDHYHN
đê nghị BYT cho phep thuc hiên đê
tai.
2. Quyết định thanh lâp hội đông
xet duyêt câp co so.
3. Biên ban họp hội đông.
4. Hô so đê tai/ du an gôm cac biêu
mâu sau:
- B1.2A.TMDT-BYT, hoác
B1.2B.TMDA-BYT
- B1.4.LLCN-BYT);
- B1.5.PHNC-BYT);
- Văn ban phap ly liên quan: cam
kết của nha tai tro vê ủng hộ cho
thuc hiên nghiên cứu, kinh phi
thuc hiên nghiên cứu.
- Mâu biêu tinh nguyên tham gia
NC va ban cung câp thông tin cho
đối tuong NC (đối voi cac đê tai
đối tuong NC la con nguoi)
9 bộ - Vu
KHDT
3
NCYEN H>bG ATE ACl m, ABA ACD EC>FG HI JK> aBG _BJ JCnM ABA H>IO o+ p+ q+ r+ s+
-t+ -3 ADV !YT C^@EN Z`E Z^@> HWu Hb vWu ZPEN HI JK>/ ZP BE#
Đ>IO o# Ch _w C]EC JCKEC HI JK>+ ZP BE SXTN
1. Chiến luoc, Chuong trinh muc tiêu, Chuong trinh hanh động va kế hoach phat
triên nganh y tế;
2. Chủ truong của Dang, Nha nuoc; Bộ Y tế, Bộ Khoa học va Công nghê va cac Bộ,
nganh liên quan;
3. Dê xuât tu hoat động nghiên cứu, san xuât, dịch vu, quan ly của cac tô chức va ca
nhân;
4. Chuong trinh phối hop giua Bộ Y tế va Bộ, nganh khac;
5. Tu cac hoat động hop tac quốc tế vê khoa học công nghê linh vuc sức khoe.
§iÒu 5. Yªu cÇu ®èi víi viÖc x¸c ®Þnh c¸A HÒ tµi, dù ¸n
SXTN
1. §Ò tµi, dù ¸n SXTN ph¶i xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu gi¶i quyÕt nhng
!Ên "Ò cÊp thiÕt c#$ ngµnh.
%. §Ò tµi, dù ¸n SXTN c& gi¸ t'( )h*$ h+c !µ c,ng ngh-, c& t.nh
/¸ng t0*, t.nh tiªn tiÕn !Ò c,ng ngh- !µ c& t.nh )h¶ thi. 1i-c x¸c "(nh
23c tiªu, "4i t5ng, ph02 !i nghiªn c6u ph¶i c7n c6 !µ* !i-c "¸nh gi¸
)h¸ch qu$n thùc t'0ng ph¸t t'i8n 9:;N t'*ng n<c !µ thµnh tùu ph¸t t'i8n
9:;N t'ªn thÕ gi<i.
=. 9Õt qu¶ c#$ "Ò tµi, dù ¸n SXTN ph¶i c& )h¶ n7ng 6ng d3ng "5c
!µ* thùc ti>n /¶n xuÊt !µ "?i /4ng @"4i !<i dù ¸n SXTN cAn yªu cÇu ph¶i
"5c th( t'?ng chÊp nhBnC, c& t¸c "Dng t.ch cùc !µ ¶nh hEng FGu dµi
"Õn ph¸t t'i8n 9:;N !µ )inh tÕ H xI hDi c#$ "Êt n<c.
§iÒu 6. Tiªu chun x¸c ®Þnh §Ò tµi
1. Sù phJ h5p !<i 23c tiªu c#$ ;hKng t'Lnh 9:;N cÊp MD !µ yªu cÇu
thùc ti>n c#$ ngµnh.
%. Sù cÇn thiÕt ph¶i thùc hi-n "Ò tµi @t.nh cÊp thiÕtC
N O nghP$ thùc ti>n c#$ "Ò tµiQ t'ùc tiÕp g&p phÇn qu$n t'+ng gi¶i
quyÕt nhng !Ên "Ò cÊp R¸ch c#$ ngµnh.
N O nghP$ )h*$ h+c c#$ "Ò tµiQ t.nh /¸ng t0*, t.nh tiÕn tiÕn !Ò c,ng
ngh-.
=. T.nh )h¶ thiQ /ù phJ h5p !Ò th?i gi$n nghiªn c6u, )inh ph. c& th8
"¸p 6ng "5c, n7ng Fùc )h*$ h+c !µ c,ng ngh- t'*ng n<c c& th8 thùc
hi-n "5c.
Đ>IO r# Tiªu chun x¸c ®Þnh dù ¸n SXTN
1. ;7n c6
4
Sù ¸n SXTN ph¶i c& xuÊt x6 tõ )Õt qu¶ c#$ c¸c "Ò tµi nghiªn c6u
)h*$ h+c !µ ph¸t t'i8n c,ng ngh- h*Tc tõ )Õt qu¶ c#$ /¸ng chÕ, gi¶i
ph¸p hu .ch c& /¶n phU2 )h*$ h+c "5c gi¶i thEng 9:;N, t'ùc tiÕp g&p
phÇn gi¶i quyÕt nhng !Ên "Ò cÊp R¸ch c#$ ngµnh "I "5c :Di "Vng
)h*$ h+c c,ng ngh- c¸c cÊp "¸nh gi¸ !µ )iÕn ngh( ¸p d3ngW
%. Xªu cÇu !Ò "Çu '$ c#$ dù ¸n SXTNQ
- T0* '$ c,ng ngh- @quy t'Lnh, thiÕt R(, ...C, c¸c /¶n phU2 2<i c& chÊt FN
5ng !µ t.nh c0nh t'$nh c$* !µ chuy8n gi$* "5c ch* nhµ /¶n xuÊtW
- ;& hi-u qu¶, )inh tÕ xI hDi @t0* c,ng 7n !i-c Fµ2, tiÕt )i-2 !µ tBn
d3ng nguVn tµi nguyªn !µ nhGn Fùc, R¶* !- 2,i t'?ng, YC.
=. Xªu cÇu !Ò t.nh )h¶ thi
- 9h¶ n7ng chÊp nhBn c#$ th( t'?ng @"5c th( t'?ng chÊp nhBn h*Tc c&
th( t'?ng tiªu th3 /¶n phU2 c#$ dù ¸nCW
- Sù phJ h5p !Ò th?i gi$n thùc hi-n, )inh ph. c& th8 "¸p 6ng "5cW
- Sù ¸n SXTN ph¶i "¸p 6ng "iÒu )i-nQ )inh ph. thùc hi-n dù ¸n SXTN
ch# yÕu d* c¸c tZ ch6c ch# t'L dù ¸n "¶2 nhi-2, 26c )inh ph. h[
t'5 tõ nguVn ngGn /¸ch /ù nghi-p )h*$ h+c )h,ng qu¸ =\] tZng 26c
"Çu t cÇn thiÕt "8 thùc hi-n dù ¸n SXTN @t'*ng tZng 26c "Çu t
)h,ng R$* gV2 t'$ng thiÕt R( !µ nhµ xEng "I c&C.
Đ>IO s# Đ>IO L>FE JCVG N>V JOubE ACxE vyJ ACxE
1. Tô chức chủ tri phai co tu cach phap nhân, co chức năng hoat động ph• hop voi
linh vuc khoa học va công nghê của đê tai, đủ điêu kiên vê nhân luc, thiết bị va co so vât
chât cân thiết cho viêc thuc hiên đê tai co hiêu qua.
2. Ca nhân chủ tri đê tai câp Bộ phai co chuyên môn, trinh độ đai học tro lên va it
nhât 3 năm nghiên cứu trong c•ng linh vuc khoa học công nghê voi đê tai đo. M€i ca nhân
ch• đuoc phep đông thoi chủ tri tối đa 2 đê tai câp Bộ.
3. Ca nhân đ‚ chủ tri đê tai câp Bộ nghiêm thu đat loai Xuât sƒc đuoc uu tiên khi tham
gia tuyên chọn cac đê tai trong giai đoan toi.
4. Ca nhân không đuoc tham gia chủ tri đê tai, du an trong thoi gian chua hoan tra đủ
kinh phi thu hôi đối voi du an san xuât thu nghiêm hoác thu hôi do đê tai nghiên cứu nghiêm
thu o mức không đat.
5. Dối voi ca nhân la nguoi nuoc ngoai đăng ky chủ tri đê tai, Bộ truong Bộ Y tế s„
xem xet quyết định tu… truong hop cu thê.
Đ>IO -t# Hk _h HzEN Lm JCVG N>V JOubE ACxE+ vyJ ACxE
1. Bộ Hô so đăng ky tham gia tuyên chọn, xet chọn gôm nhung văn ban, tai liêu duoi
đây:
− Don đăng ky chủ tri thuc hiên đê tai,du an SXTN (Biêu B1.1.DONTC-BYT);
− Thuyết minh đê tai, du an SXTN (theo Biêu B1.2A.TMDT-BYT đối voi đê tai nghiên
cứu va mâu B1.2B.TMDA-BYT đối voi du an san xuât thu nghiêm);
− Tom tƒt hoat động khoa học công nghê của tô chức đăng ky thuc hiên đê tai, du an
SXTN (Biêu B1.3.LLTC-BYT);
5
− Ly lịch khoa học của ca nhân đăng ky chủ tri đê tai, du an SXTN co xac nhân của co
quan co thâm quyên (biêu B1.4.LLCN-BYT);
− Văn ban xac nhân của tô chức, ca nhân đăng ky phối hop thuc hiên đê tai, du an
SXTN (biêu B1.5.PHNC-BYT);
− Văn ban phap ly chứng minh năng luc huy động vốn tu nguôn khac (đối voi du an SXTN)
cam kết va giai trinh kha năng huy động vốn tu cac nguôn ngoai ngân sach su nghiêp
khoa học đat it nhât 70† tông kinh phi đâu tu du kiến cân thiết đê triên khai.
− Mâu phiếu tinh nguyên tham gia nghiên cứu của đối tuong nghiên cứu, ban mô ta quyên loi
va nghia vu của đối tuong tham gia nghiên cứu, ban cam kết thuc hiên cac quy định vê đao
đức trong nghiên cứu y sinh học của ca nhân chủ tri đê tai (Dối voi cac đê tai co can thiêp
trên nguoi hoác co liên quan đến cac thông tin riêng tu của đối tuong nghiên cứu la con
nguoi).
2. Gui hô so tuyên chọn, xet chọn hô so: Bộ hô so (1 ban gốc va 12 ban sao) phai
đuoc niêm phong va ghi rõ bên ngoai:
- Tên đê tai hoác du an SXTN đăng ky tham gia tuyên chọn, xet chọn (ghi rõ: tên đê
tai hoác du an SXTN; tên, m‚ số của Chuong trinh).
- Tên, địa ch• của tô chức đăng ky chủ tri va tô chức tham gia phối hop thuc hiên đê
tai, du an SXTN (ch• ghi danh sach tô chức đ‚ co xac nhân tham gia phối hop).
- Họ tên của ca nhân đăng ky chủ tri thuc hiên (lam chủ nhiêm) đê tai, du an SXTN va
Danh sach nhung nguoi tham gia chinh thuc hiên đê tai, du an SXTN (ch• ghi danh
sach ca nhân đ‚ co xac nhân tham gia phối hop).
- Liêt kê tai liêu, văn ban co trong hô so.
Noi nhân Hô so: Vu Khoa học va đao tao, Bộ Y tế.
3. Thoi han nộp hô so, bô sung hô so tuyên chọn, xet chọn:
Hô so phai nộp đung han theo thông bao tuyên chọn, xet chọn. Ngay nhân hô so la
ngay ghi của dâu Buu điên (truong hop gui qua buu điên) hoác dâu đến của Văn thu Bộ Y
tế hoác Vu Khoa học va Dao tao (truong hop gui truc tiếp).
Trong khi chua hết thoi han nộp hô so, tô chức va ca nhân đăng ky tham gia tuyên
chọn, xet chọn co quyên rut hô so thay hô so moi, bô sung hoác sua đôi hô so đ‚ gui đến co
quan quan ly. Mọi bô sung va sua đôi phai nộp trong thoi han quy định va la bộ phân câu
thanh của hô so.
Đ>IO -3# T>{O AC| HBEC N>B JOubE ACxE+ vyJ ACxE J} AC~A+ AB ECWE ACD J\]
HI JK>+ ZP BE SXTN
1. Tiêu chi đanh gia tuyên chọn, xet chọn tô chức, ca nhân chủ tri đê tai
Hô so tuyên chọn, xet chọn tô chức, ca nhân chủ tri Dê tai câp Bộ Y tế đuoc cac thanh
viên Hội đông đanh gia theo thang điêm 100 va dua trên cac tiêu chi sau:
‡ Tông quan tinh hinh nghiên cứu va giai thich vê tinh câp thiết của đê tai, muc tiêu
nghiên cứu rõ rang : 10 điêm
‡ Nội dung va phuong phap nghiên cứu khoa học: 25 điêm
‡ Du kiến kết qua nghiên cứu: 15 điêm
6
‡ Kha năng ứng dung, hiêu qua, kha thi của đê tai va năng luc của chủ nhiêm đê tai:
30 điêm
• 4C|V AdEC HdM H~A ADV ENC>{E A~O, 3t H>bG
(Xem chi tiết tai phu luc số: ....)
2. Tiêu chi đanh gia xet chọn tô chức, ca nhân chủ tri du an SXTN
Hô so tuyên chọn, xet chọn tô chức, ca nhân chủ tri du an SXTN câp Bộ Y tế đuoc cac
thanh viên Hội đông đanh gia theo thang điêm 100 va dua trên cac tiêu chi sau:
Gia trị công nghê của Du an: 20 điêm
Tinh kha thi của phuong an triên khai Du an: 20 điêm
Dâu tu va loi ich truc tiếp của Du an: 20 điêm
Kha năng thuong mai hoa san phâm va tac động lâu dai của du an sau khi kết thuc: 20
điêm
Năng luc thuc hiên Du an: 20 điêm
(Xem chi tiết tai phu luc số: ....)
4C> vWu ZPEN ZP JMBE L>EC RC| ACM HI JK> HI ENCi ABA CCD EC>FG HI JK> ?jE
Z€EN ABA ?zE agE _VO Hb JCKEC ejR ZP JMBE,
- Thông tu Liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngay 07/5/2007 liên Bộ Tai
chinh - Bộ Khoa học va Công nghê Huong dân định mức xây dung va phân bô du toan kinh
phi đối voi cac đê tai, du an khoa học công nghê co su dung ngân sach nha nuoc;
- Thông tu số: 91/2005/TT-BTC ngay 18/10.2005 của Bộ Tai Chinh: Qui định chế độ công
tac phi cho can bộ, công chức nha nuoc đi công tac ngƒn han o nuoc ngoai do Ngân sach
nha nuoc bao đam kinh phi.

- Thông tu số: 23/2007/TT-BTC ngay 21/3/2007 của Bộ Tai Chinh: Quy định chế độ công
tac phi, chế độ chi tô chức cac cuộc hội nghị đối voi cac co quan nha nuoc va đon vị su
nghiêp công lâp
- Căn cứ Thông tu Liên tịch số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngay 04/10/2006 của Bộ
tai chinh - Bộ Khoa học công nghê huong dân chế độ khoan kinh phi của đê tai, du an khoa
học va công nghê su dung ngân sach nha nuoc;
- Căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ của truong Dai học Y Ha Nội.
- Khi lâp du toan kinh phi cho cac xet nghiêm cân su dung cac may moc, thiết bị của
truong Dai học Y Ha Nội cân hach toan rõ kinh phi cho khâu hao may moc bao nhiêu, kinh
7
phi mua hoa chât va vât tu tiêu hao bao nhiêu va bao nhiêu kinh phi chi cho công lao động.
Trên co so du toan nhu vây Ban chủ nhiêm đê tai s„ lâp kế hoach rõ rang va bao cao voi
nha truong vê viêc su dung trang thiết bị của cac labo do truong DHYHN quan ly.

6#-# 3# Đ=> ?@> ABE aS UOgE em LCMV CxA JCPA C>FE UO> J\]EC - JCnM agEN L>bG
_VO,
!^@A NS> ZOEN JCPA C>FE TCc> N>VE JCPA
C>FE
ĐhE ?i JCPA C>FE M`O a>bO
q# Xac định đê tai, du an SXTN câp Bộ Khoang tu thang 9
của năm truoc năm
kế hoach
Tât ca cac can bộ
tham gia tuyên chọn
Phu luc 1
r# Tông hop cac đê tai, du an SXTN câp
Bộ
Khoang tu thang 1
đến truoc thang 3
của năm kế hoach
- Phong QL.NCKH
- Bộ Y tế
Phu luc 2
•# Hội đông tu vân xac định cac đê tai,
du an SXTN câp Bộ hang năm
Truoc 15/3 của
năm kế hoach
Hội đông KHCN Bộ
Y tế, Vu KHDT
s# Thông bao tuyên chọn cac đê tai, du
an SXTN câp Bộ hang năm báng công
văn, bao sức khoe đoi sống, Website
của BYT
Theo thông bao
báng công văn, bao
sức khoe va đoi
sống, Website của
BYT truoc 02
thang nhân hô so
Bộ Y tế
-t# Xây dung đê tai, du an SXTN câp Bộ:
Nộp hô so đăng ky tham gia tuyên
chọn, xet chọn (13 bộ).
Dối voi cac đê tai thuc hiên trên con
nguoi bô sung thêm cac mâu biêu vê
đao đức nghiên cứu
Tu 15/3-30/4 của
năm kế hoach
GhoHc th.o @I
h'1ng dJn cK th3B
Cac ca nhân, đon vị
tham gia tuyên chọn
đê tai
B1.1.DONTC-
BYT);
B1.2A.TMDT-
BYT,
B1.2B.TMDA-
BYT
B1.3.LLTC-BYT
B1.4.LLCN-
BYT);
B1.5.PHNC-
BYT);
Văn ban phap ly
liên quan.
Mâu biêu vê đao
đức nghiên cứu
--# Bộ Y tế s„ ra Quyết định phê duyệt
danh mục cac tô chức va ca nhân
trung tuyên chủ tri thuc hiên cac đê
tai/du an SXTN câp Bộ
Truoc thang 6 hang
năm
Bộ Y tế
- Cac tô chức va ca nhân trung tuyên
chủ tri thuc hiên đê tai/du an SXTN
câp Bộ chuân bị hô so đê thông qua
Hội đông thâm định kinh phi
Thang 7 hang năm

Cac chủ nhiêm đê tai
B1.2A.TMDT-
BYT,
B1.2B.TMDA-
BYT
8
-6# Bộ Y tế s„ ra Quyết định phê
duyệt chủ nhiệm, cơ quan chủ trì và
kinh phí cac đê tai/du an SXTN câp
Bộ
Truoc thang 8 hang
năm
Bộ Y tế
-o# Bộ tế !" t# ch$c k% h&p đ'n( voi
cac tô chức, ca nhân trung tuyên sau
khi đuoc BYT ky Quyết định phê
duyêt
Theo thoi gian thuc
tế
- Chủ nhiêm đê tai
- Bộ Y tế
B1.12.H
DKHCN-BYT
6#3# QUI TRÌNH TRI)N 4H5I+ GIÁM SÁT ĐỀ TÀI+ DỰ ÁN SXTN CẤ !"
(Tuong tu nhu quy trinh quan ly đê tai câp nha nuoc)
!^@A NS> ZOEN JCPA C>FE TCc> N>VE JCPA C>FE ĐhE ?i JCPA C>FE M`O a>bO
1 Cac đê tai triên khai theo muc tiêu va nội
dung đ‚ đăng ky
Theo QD phê duyêt - Chủ nhiêm đê tai
2 - Bao cao định k… 6 thang/lân vao thang 6 va
thang 12 hang năm
- Chủ nhiêm đê tai
- Phong QLNCKH
-DHYHN
B.2.5.BCDK-
BYT
- Kiêm tra tiến độ
6 thang/lân vao thang 3 va
thang 12 hang năm
- Vu KHˆDT -Bộ Y tế
- Vu KHTC- Bộ Y tế
- Phong QLNCKH ‰
DHYHN
Theo mâu của
Bộ Y tế
Ap dung theo điêu 15 tai văn ban vê quan ly đê tai câp Bộ do BYT ban hanh
- Chủ nhiêm đê tai co trach nhiêm bao cao tiến độ định k… cho co quan chủ tri đê tai
truoc ngay 15 thang 6 va 15 thang 12 hang năm theo biêu B15-BCDK-BYT (Bao cao tiến
độ định k…).
- Don vị chủ tri tông hop bao cao Bộ Y tế truoc 30 thang 6 va 31 thang 12 hang năm.
Truong hop đột xuât, tô chức va ca nhân chủ tri co trach nhiêm bao cao theo yêu câu của co
quan quan ly.
- Vu Khoa học va Dao tao chủ tri, phối hop voi Vu Kế hoach tai chinh va cac đon vị
liên quan tô chức kiêm tra giam sat tiến độ thuc hiên đê tai, du an SXTN câp Bộ theo định
k… hoác đột xuât (khi cân thiết).Vu Khoa học va Dao tao co thê moi chuyên gia độc lâp
giam sat va đanh gia một số đê tai, du an SXTN (nếu cân thiết).
Nội dung kiêm tra: tiến độ thuc hiên, san phâm nghiên cứu va su dung kinh phi theo
Thuyết minh đê tai va Hop đông đ‚ ky.
Truong đoan kiêm tra co trach nhiêm tông hop kết qua kiêm tra, giam sat báng Biên
ban kiêm tra giam sat. Trong truong hop cân thiết, đê xuât điêu ch•nh nội dung nghiên cứu
va phuong an xu ly, lâp bao cao trinh l‚nh đao Bộ.
3.3. QUY TRÌNH NGHIỆM THU ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI VÀ TH5NH LÝ H7 Đ8NG
(&hực hiện th.o &hCng t' 9: 12<2;;D<&&>#?,@- ngày ;E th5ng A n/4 2;;DB
6#6#-# Đ=> ?@> ABA ACD EC>FG HI JK> ATE e^O m ABA H>bG _VO,
Truoc thoi điêm kết thuc đê tai (châm nhât la 30 ngay), chủ tri đê tai, du an SXTN co
trach nhiêm nộp hô so đanh gia câp co so. Nghiêm thu câp co so phai hoan thanh trong
vong 30 ngay sau khi nhân đủ hô so.
3.3.1.1. Dê trinh hô so nghiêm thu co so đê tai câp Bộ, đê nghị cac chủ nhiêm đê tai hoan thanh
cac tai liêu sau:
9
3.3.1.1.a. Viết bao cao tông kết đê tai theo mâu ma BYT đ‚ qui đinh: bam sat theo đê cuong đ‚
phê duyêt. Toan bộ danh muc cac san phâm du kiến theo đê cuong cân đuoc trinh bay rõ tai ban
bao cao tông kết đê tai (phu luc: Mâu trinh bay bao cao tông kết nghiêm thu kết qua ).
)ran( *+ tran( ,- ./c tran( 0ìa th12 qui định
)ran( 3 - 4&p đ'n( kh2a h5c c6n( n(hệ h27c quyết định phê duyệt đ8 tài9
)ran( :- ; <anh !/ch c/c c/ nh=n tham (ia th>c hiện đ8 tài ?phụ @ục 3A
)ran( B- CDn 0En F/c nhGn !H dụn( kinh phí th12 mIu;
)ran( J K L- Ciết 0En t> đ/nh (i/ v8 việc th>c hiện đ8 tài th12 mIu qui định của Bộ
tế ?phụ @ục 2).
T\VEN s, NCYEN ACY ?>XJ J‚J
T\VEN -t, M€A e€A
!BM ABM JMKE ?zE HI JK> ENC>{E A~O LCMV CxA AQR aS
- Dát vân đê
- Tông quan (nếu co)
- Dối tuong va phuong phap nghiên cứu
- Kết qua nghiên cứu
- Ban luân
- Kết luân
- Khuyến nghị
- Tai liêu tham khao viết theo a,b,c
3.3.1.1.b# M>EC AC~EN ?I ABA _gE RCƒG LCMV CxA ADV HI JK>: Photo toan bộ cac bai
bao đ‚ công bố (bia tap chi, muc luc va toan văn bai bao); san phâm đao tao (quyết định
của học viên sau đai học: quyết định thuc hiên luân văn, luân an; quyết định sinh viên
thuc hiên luân văn tốt nghiêp: bia luân văn luân an, khoa luân tốt nghiêp). Cac tai liêu
tham gia hội nghị hội thao trong nuoc va quốc tế; Sach xuât ban: bia, muc luc, giây phep
xuât ban.
3.3.1.1.c # C€ e€A ENC>{E A~O,
10
- Cac mâu phiếu điêu tra
- Danh sach đối tuong nghiên cứu/ Hô so bênh an đ‚ co code hoa: đối voi cac nghiên
cứu thu nghiêm thuốc bƒt buộc phai co.
- Cac văn ban giam sat thuc hiên đê tai:
‡ Cac bao cao định k…;
‡ Cac biên ban kiên tra, giam sat định k…;
- Cac tai liêu co liên quan: số liêu gốc, nhât ky thi nghiêm, cac biên ban kiêm tra
hang năm va đột xuât, cac san phâm nghiên cứu; nhân xet của doanh nghiêp va địa
phuong (nếu co);
- Tai liêu vê kết qua đo đac, kiêm định, đanh gia, thu nghiêm cac san phâm của đê
tai, du an do cac tô chức co thâm quyên (phong thi nghiêm chuyên nganh, trung tâm
đo luong, trung tâm giam định kŠ thuât,...) thuc hiên. Cac văn ban xac nhân va tai
liêu liên quan đến viêc công bố, xuât ban, tiếp nhân va su dung kết qua nghiên cứu
của đê tai, du an (nếu co).
3.3.1.2. Dê trinh hô so nghiêm thu câp bộ, đê nghị cac chủ nhiêm đê tai hoan thanh cac tai liêu sau:
- Giống nhu hô so nghiêm thu câp co so
„ !} _OEN JC{G, Bao cao giai trinh cac nội dung đ‚ đuoc bô sung, hoan thiên theo y
kiến kết luân của hội đông nghiêm thu câp co so co xac nhân của thủ truong tô chức chủ tri
va chủ tịch Hội đông nghiêm thu câp co so.
- Thoi gian hoan thiên hô so sau 15 ngay nghiêm thu câp co so.
4. Thuyết minh đê tai, du an SXTN đ‚ đuoc phê duyêt (ban copy);
5. Nguyên tƒc đanh gia
Nguyên tƒc đanh gia ap dung theo điêu 3 của thông tu 12 của Bộ Khoa học ‰
Công nghê ban hanh năm 2009
Viêc đanh gia đê tai, du an phai tuân thủ cac nguyên tƒc sau đây:
1. Căn cứ vao hop đông nghiên cứu khoa học va phat triên công nghê (sau đây
viết tƒt la hop đông) đ‚ đuoc ky kết va cac nội dung đanh gia đuoc quy định tai
Thông tu nay.
2. Dam bao tinh dân chủ, khach quan, trung thuc va chinh xac.
3. Tiến hanh đung quy trinh, thủ tuc quy định tai Thông tu nay.
6. Cac tiêu chi đanh gia nghiêm thu kết qua đê tai, du an SXTN theo muc 5, 6 điêu 17 của
quy trinh nghiêm thu đê tai, du an SXTN ma Bộ Y tế ban hanh:
6. Cac tiêu chi đanh gia nghiêm thu kết qua đê tai, du an SXTN
6.1. Cac tiêu chi đanh gia đê tai nhu sau:
11
- Phuong phap nghiên cứu, điêu tra khao sat, Phuong phap phân tich va xu ly số
liêu va trang thiết bị nghiên cứu đ‚ su dung thuc tế. (Diêm tối đa 15)
- Mức độ đây đủ vê số luong, khối luong, chủng loai cac san phâm khoa học công
nghê chinh so voi san phâm đăng ky tai Thuyết minh va Hop đông. (Diêm tối đa 20)
- Mức chât luong va yêu câu khoa học đat đuoc của cac san phâm chinh so voi
mức đ‚ đăng ky tai Thuyết minh va Hop đông. (Diêm tối đa 20)
- Chât luong của Bao cao tông hop kết qua đê tai va Tai liêu cân thiết k‹m theo
(nội dung va hinh thức bao cao, san phâm trung gian, tai liêu trich dân...) (Diêm
tối đa 15)
- Công bố kết qua nghiên cứu G0ài 05oL !n "hM4L ...B o cac tap chi co uy tin trong,
ngoai nuoc. (Diêm tối đa 6)
- Kết qua tham gia đao tao (khoa luân tốt nghiêp, sau đai học) GDiêm tối đa NB
- Tiến độ thuc hiên đê tai (Diêm tối đa 3)
- Chât luong san phâm trinh độ khoa học của san phâm vuot mức đăng ky so voi
Hop đông hoác co y nghia lon vê khoa học, công nghê. (Diêm tối đa 3)
- Tac động đối voi kinh tế, x‚ hội va môi truong. (Diêm tối đa 5)
- Tuân thủ vân đê đao đức trong nghiên cứu y sinh học. (Diêm tối đa 10)
6.2. Cac tiêu chi đanh gia nghiêm thu kết qua du an SXTN:
- Tô chức triên khai du an (điêm tối đa 15);
- Mức độ đây đủ vê số luong, khối luong, chủng loai cac san phâm khoa học công
nghê chinh của du an so voi số luong, khối luong, chủng loai san phâm tai Thuyết
minh du an va hop đông (điêm tối đa 25);
- Mức độ hoan thiên công nghê, chât luong va yêu câu khoa học đat đuoc của cac
san phâm chinh so voi hop đông thông qua tai liêu công nghê, chât luong của san
phâm tao ra, quy mô san xuâtŒ (điêm tối đa 30);
- Chât luong của bao cao tông hop kết qua du an va tai liêu cân thiết k‹m theo, cac
tai liêu thiết kế, tai liêu công nghê, san phâm trung gian, tai liêu trich dânŒ
(điêm tối đa 10);
- Dăng ky bao hộ quyên so huu công nghiêp (điêm tối đa 5);
- Chât luong san phâm, trinh độ khoa học của san phâm vuot mức đăng ky so voi
hop đông hoác co y nghia lon vê khoa học, công nghê (điêm tối đa 5);
- Tac động đối voi kinh tế, x‚ hội va môi truong (điêm tối đa 10).
7. Xếp loai đê tai, du an
Căn cứ vao kết qua châm điêm, Hội đông nghiêm thu câp Bộ xếp loai đê tai, du an theo
mức: Dat (Xuât sƒc, Kha, Trung binh) va Không đat.
Tiêu chi xếp loai đuoc cu thê hoa trong Biêu B2.2A. PDGKQDT-BYT, Biêu 2.2B.
PDGKQDA-BYT. Dối voi đê tai, du an nộp hô so nghiêm thu châm so voi thoi han kết
thuc hop đông tu 03 thang tro lên ma không co y kiến châp thuân của co quan quan ly
thi mức nghiêm thu cao nhât la mức kha.
12
6#6#3# Đ=> ?@> ABE aS UOgE em NC4H JCPA C>FE JCnM ABA ES> ZOEN _VO,
!^@A NS> ZOEN JCPA C>FE TCc> N>VE
JCPA C>FE
ĐhE ?i JCPA C>FE S=
e^fEN
M`O a>bO
M 4' !ơ đ/nh (i/ cNp cơ !O
0a2 ('m-
Châm nhât 30
ngay truoc khi
kết thuc thoi
han của đê tai
Chủ nhiêm đê tai
va co quan chủ tri
1
Bao cao khoa học tông hop kết
qua của đê tai, du an SXTN
- nt - - nt - 10 Phu luc 1
2
Hop đông khoa học công nghê
(nếu co)
- nt - - nt - 10 B1.12.HDKHCN-BYT-1
B1.12.HDKHCN-BYT-2
3 Thuyết minh đê tai, du an SXTN
đ‚ đuoc phê duyêt (ban copy);
- nt - - nt - 10
B1.2A.TMDT-BYT,
B1.2B.TMDA-BYT
4
Cac bao cao định k…;
- nt - - nt - 10 B.2.5.BCDK-BYT
5
Cac biên ban kiên tra, giam sat
định k…;
- nt - - nt - 10 Của Bộ Y tế
6
Cac san phâm khoa học của đê
tai;
- nt - - nt - 10 Dê tai (HNKH, bai bao,
đao tao,Œ)
7
Cac tai liêu co liên quan: số liêu
gốc, nhât ky thi nghiêm, cac biên
ban kiêm tra hang năm va đột
xuât, cac san phâm nghiên cứu;
nhân xet của doanh nghiêp va địa
phuong (nếu co);
- nt - - nt - 10 Của Dê tai
8 Bao cao su dung kinh phi của đê
tai;
- nt - - nt - -t Của CQ chủ tri
9
TK> e>FO ?I LXJ UOg HM HdA+
L>bG HiEC+ HBEC N>B+ JC…
ENC>FG ABA _gE RCƒG ADV HI
JK>+ ZP BE ZM ABA J} AC~A A†
JCƒG UOuIE (RC‡EN JC| ENC>FG
ACOu{E ENKEC+ J\OEN JWG HM
e^cEN+ J\OEN JWG N>BG HiEC Lˆ
JCOjJ+###) JCPA C>FE# CBA ?zE
agE vBA ECjE ?K JK> e>FO e>{E
UOVE HXE ?>FA A‰EN a=+ vOQJ
agE+ J>XR ECjE ?K _… Z€EN LXJ
UOg ENC>{E A~O ADV HI JK>+ ZP
BE (EXO A†)#
- nt - - nt - -t Của Dê tai
MM 4' !ơ n(hiệm thu cNp Bộ 0a2
('m-
Trong vong 15
ngay kê tu khi
co kết luân của
hội đông đanh
gia câp co so
- Chủ nhiêm đê tai
va co quan chủ tri
- Bộ Y tế
Giống nhu hô so nghiêm thu câp co so (tu muc 1 ‰ 9) va bô sung thêm cac văn ban
13
sau:
10 Biên ban họp Hội đông nghiêm
thu câp co so
- nt - - nt - -p B2.4A.BBHDNTT-
BYT
B2.4B.BBHDNTT-
BYT
11 Quyết định va danh sach Hội
đông nghiêm thu câp co so
- nt - - nt - -p CQ chủ tri
12 Công văn của đon vị đê nghị
nghiêm thu câp Bộ,
- nt - - nt - -p CQ chủ tri
13 Bao cao giai trinh cac nội dung
đ‚ đuoc bô sung, hoan thiên theo
y kiến kết luân của hội đông
nghiêm thu câp co so co xac
nhân của thủ truong tô chức chủ
tri va chủ tịch Hội đông nghiêm
thu câp co so
- nt - - nt - -p Dê tai va CQ chủ tri
MMM )hanh @% 4&p đ'n( Viêc thanh ly
hop đông giua
cac bên tham
gia ky hop
đông đuoc tiến
hanh sau khi
co kết qua
quyết toan tai
chinh của đon
vị chủ tri co
thâm định của
Vu Kế hoach
Tai chinh, Vu
Khoa học va
Dao
- Co quan chủ tri
đê tai, du an
- Chủ nhiêm đê tai,
du an
- Bộ Y tế
B2.6.BCTD
4. QUY TRÌNH !Á9 CÁ9+ GI59 N" VÀ C:NG !; 4<T QUẢ
(Thuc hiên theo Thông tu số 12/2009/TT-BKHCN ngay 08 thang 5 năm 2009)
Theo qui định chung nhu đê tai câp nha nuoc.
PH• L•C
1. MŽU BIEU KHI XÂY DUNG DE C••NG DE TAI NCKH C‘P B’
2. MŽU BIEU KHI NGHI“M THU DANH GIA K”T QU• DE TAI.
C€ e€A - , M`O J\]EC aKu aBM ABM LXJ UOg HI JK> AQR !S
CBA ES> ZOEN ?I UOgE em CKEC AC|EC ADV HI JK>
14
)ran( *
!" Y T<
!Á9 CÁ9 4<T QUẢ NGHI%N C0U ĐỀ TÀI CẤ !"
Tên đê tai:
Chủ nhiêm đê tai:
Co quan (Tô chức) chủ tri đê tai:
M‚ số đê tai (nếu co):
Năm 200
15
&rang 2
!" Y T<
!Á9 CÁ9 4<T QUẢ NGHI%N C0U ĐỀ TÀI CẤ !"
Tên đê tai:
Chủ nhiêm đê tai:
Co quan chủ tri đê tai:
Câp quan ly: !S Y JX
M‚ số đê tai (nếu co):
Thoi gian thuc hiên: tu thang Œ năm Œ đến thang Œ năm Œ
Tông kinh phi thuc hiên đê tai ............ triêu đông
Trong đo: kinh phi SNKH ŒŒŒ. triêu đông
Nguôn khac (nếu co) ŒŒŒ. triêu đông
Năm 200
16
&rang N
!BM ABM LXJ UOg ENC>{E A~O HI JK> AQR !S
1. Tên đê tai:
2. Chủ nhiêm đê tai:
3. Co quan chủ tri đê tai:
4. Co quan quan ly đê tai:
5. Thu ky đê tai:
6. Pho chủ nhiêm đê tai hoác ban chủ nhiêm đê tai (nếu co):
7. Danh sach nhung nguoi thuc hiên chinh:
-
-
-
8. Cac đê tai nhanh (đê muc) của đê tai (nếu co)
(a) Dê tai nhanh 1 (đê muc 1)
- Tên đê tai nhanh:
- Chủ nhiêm đê tai nhanh:
(b) Dê tai nhanh 2
- Tên đê tai nhanh
- Chủ nhiêm đê tai nhanh
9. Thoi gian thuc hiên đê tai tu thang Œ năm Œ đến thang Œ năm Œ
17
)ran( 3 - 4&p đ'n( kh2a h5c c6n( n(hệ h27c quyết định phê duyệt đ8 tài9
)ran( :- CDn 0En F/c nhGn !H dụn( kinh phí th12 mIu;
B’ Y T” C’NG H–A X— H’I CHU NGH˜A VI“T NAM
TR•™NG DšI HOC Y HA N’I Dộc lâp ‰ Tu do ‰ Hanh phuc
››››››››››››››››
Ha Nội, ngay ŒŒ.thang ŒŒ.. năm 200
GI‘Y XAC NHœN CHI TI•U TAI CHžNH DE TAI NCKH
Tên đê tai:ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ..
Chủ nhiêm đê tai:ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ....................
Co quan chủ tri đê tai: ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ
Co quan quan ly đê tai: Dê tai câp bộ
Thoi gian thuc hiên đê tai theo quyết định phê duyêt của BYT: ŒŒŒŒŒŒŒŒ
Tông kinh phi đuoc duyêt: ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ..
Tông kinh phi đ‚ câp: ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ.
Tông kinh phi đ‚ quyết toan: ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ.
Cac hoat động chi tiêu của đê tai đam bao đung theo đê cuong đ‚ duyêt va đam bao qui định vê tai
chinh của Nha nuoc.
Số kinh phi con lai: (ch• đê kinh phi phuc vu cho nghiêm thu câp co so va nghiêm thu câp BYT)
XAC NHœN CUA PH–NG TAI CHžNH CHU NHI“M DE TAI
TR•™NG DšI HOC Y HA N’I
18
T\VEN q, NCYEN ACY ?>XJ J‚J
T\VEN r, M€A e€A
19
1. Viết ban tu đanh gia vê viêc thuc hiên đê tai theo mâu qui định của Bộ Y tế (phu luc 2).
C€ e€A 3
!ẢN TỰ ĐÁNH GIÁ
VI J]EC C]EC JCPA C>FE ?K ECYEN H†EN N†R G@>
ADV HI JK> LCŠAE AQR aS
1. Tên đê tai:
• M‚ số:
2. Thuộc Chuong trinh (nếu co):
3. Chủ nhiêm đê tai:
4. Co quan chủ tri đê tai:
5. Thoi gian thuc hiên (BD-KT):
6. Tông kinh phi thuc hiên Dê tai:
Trong đo, kinh phi tu NSNN:
7. Tinh hinh thuc hiên đê tai so voi đê cuong:
7.1/ Vê mức độ hoan thanh khối luong công viêc
7.2/ Vê cac yêu câu khoa học va ch• tiêu co ban của cac san phâm KHCN
7.3/ Vê tiến độ thuc hiên
8. Vê nhung đong gop moi của đê tai:
Trên co so so sanh voi nhung thông tin đ‚ đuoc công bố trên cac ân phâm
trong va ngoai nuoc đến thoi điêm kết thuc đê tai, đê tai co nhung điêm moi sau đây:
8.1/ Vê giai phap khoa học - công nghê
8.2/ Vê phuong phap nghiên cứu
8.3/ Nhung đong gop moi khac
.............Lngày th5ng n/4
CH2 NHIỆM ĐỀ TÀI
(Họ, tên va chu ky)
20
3. Danh sach cac ca nhân tham gia thuc hiên đê tai (phu luc 4)
C€ e€A o
DVEC _BAC JBA N>g ADV HI JK> 4HŠCN AQR !S
(Danh sach nhung ca nhân đ‚ đong gop sang tao chủ yếu cho đê tai
đuoc sƒp xếp theo thứ tu đ‚ thoa thuân)
1. Tên Dê tai:
• PQ !R-
2. Thuộc Chuong trinh (nếu co):
3. Thoi gian thuc hiên:

4. Co quan chủ tri:
5. Bộ chủ quan:
6. Danh sach tac gia:
TT HxA CKG+ CxA ?i+ Cx ?K J{E
.hS k%
1
2
3
4
5
... ....... .....
TCD J\^wEN Ah UOVE ACD J\] HI JK>
(Họ, tên, chu ky va đong dâu)
21
C€ e€A p
!" Y T<
VIỆN TH:NG TIN TH‹ VIỆN Y
H*C TRUNG ‹ŒNG
C"NG H9À X• H"I CH2 NGHŽ5 VIỆT N5M
ĐSA ejR „ TP ZM „ HdEC RClA
.............L ngày th5ng n/4 2;;...
GIẤY !I%N NH(N
!Á9 CÁ9 4<T QUẢ ĐỀ TÀI NGHI%N C0U
4H95 H*C C:NG NGHỆ CẤ !"
Viên Thôn tin Thu viên Y học Trung uong đ‚ nhân hô so đăng ky kết qua đê tai nghiên cứu
khoa học công nghê câp Bộ, hô so cu thê nhu sau:
Tên đê tai:
Chủ nhiêm đê tai:
Co quan chủ tri:
Câp quan ly:
Hô so bao gôm:
 Ban in Bao cao toan văn kết qua nghiên cứu
 Biên ban họp Hội đông đanh gia nghiêm thu câp bộ
 Ÿile may tinh Bao cao toan văn va Bao cao tom tƒt
 Tai liêu khac: (ghi cK th3 tên tài liệuB
Ha Nội, ngay thang năm 200
V>FE J\^wEN
V>FE TC‰EN J>E TC^ ?>FE Y CxA T\OEN ‹hEN
22