P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Nov 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

ד"סב תבש הנשמ םחל ק י ז

www.swdaf.com 1
זט קרפ תומש
(ד) ַ ע ַ מ ְ ל וֹמוֹי ְ בּ םוֹי רַ ב ְ דּ וּט ְ קָ לְ ו םָ ע ָ ה אָ צָ י ְ ו םִ י ָ מ ָ שַּׁ ה ן ִ מ םֶ חֶ ל םֶ כָ ל רי ִ ט ְ מ ַ מ י ִ נ ְ נ ִ ה ה ֶ שֹׁמ ל ֶ א קָ וֹקְ י ר ֶ מאֹיַּ ו :אֹל ם ִ א י ִ תָ רוֹת ְ בּ ְ ךֵ לֵ י ֲ ה וּנּ ֶ סַּ נ ֲ א ן
(ה) ָ י ָ הְ ו וּאי ִ בָ י ר ֶ שֲׁ א ת ֵ א וּני ִ כ ֵ הְ ו י ִ שּׁ ִ שּׁ ַ ה םוֹיּ ַ בּ הָ י ָ הְ ו םוֹי םוֹי וּט ְ ק ְ לִ י ר ֶ שֲׁ א לַ ע הֶ נ ְ שׁ ִ מ ה : ס
(בכ) הֶ נ ְ שׁ ִ מ םֶ חֶ ל וּט ְ קָ ל י ִ שּׁ ִ שַּׁ ה םוֹיּ ַ בּ י ִ הְ יַ ו :ה ֶ שֹׁמ ְ ל וּדי ִ גַּ יַּ ו הָ דֵ ע ָ ה י ֵ אי ִ שְׂ נ לָ כּ וּאֹבָ יַּ ו ד ָ ח ֶ אָ ל ר ֶ מֹע ָ ה יֵ נ ְ שׁ (גכ) רֶ בּ ִ דּ ר ֶ שֲׁ א אוּה םֶ הֵ לֲ א ר ֶ מאֹיַּ ו
קָ וֹקְ י ֹק תַ בּ ַ שׁ ןוֹתָ בּ ַ שׁ וּל ֵ שַּׁ בּ וּל ְ שַּׁ ב ְ תּ ר ֶ שֲׁ א ת ֵ אְ ו וּפ ֵ א וּפאֹתּ ר ֶ שֲׁ א ת ֵ א ר ָ ח ָ מ קָ וֹקי ַ ל שֶׁ ד ר ֶ קֹבּ ַ ה דַ ע תֶ ר ֶ מ ְ שׁ ִ מ ְ ל םֶ כָ ל וּחי ִ נּ ַ ה ףֵ דֹע ָ ה לָ כּ ת ֵ אְ ו :
(דכ) :וֹבּ ה ָ תְ י ָ ה אֹל ה ָ מּ ִ רְ ו שׁי ִ א ְ ב ִ ה אֹלְ ו ה ֶ שֹׁמ הָ וּ ִ צ ר ֶ שֲׁ אַ כּ ר ֶ קֹבּ ַ ה דַ ע וֹתֹא וּחי ִ נַּ יַּ ו (הכ) ֹיַּ ו וּהֻ ל ְ כ ִ א ה ֶ שֹׁמ ר ֶ מא םוֹיּ ַ ה תָ בּ ַ שׁ י ִ כּ םוֹיּ ַ ה קָ וֹקי ַ ל
םוֹיּ ַ ה :הֶ ד ָ שַּׂ בּ וּהֻ אָ צ ְ מ ִ ת אֹל (וכ) :וֹבּ הֶ י ְ הִ י אֹל תָ בּ ַ שׁ י ִ עי ִ ב ְ שַּׁ ה םוֹיּ ַ בוּ וּהֻ ט ְ ק ְ ל ִ תּ םי ִ מָ י ת ֶ שׁ ֵ שׁ (זכ) טֹק ְ ל ִ ל םָ ע ָ ה ן ִ מ וּא ְ צָ י י ִ עי ִ ב ְ שַּׁ ה םוֹיּ ַ בּ י ִ הְ יַ ו
:וּאָ צ ָ מ אֹלְ ו ס (חכ) :י ָ תֹרוֹתְ ו י ַ תוֹ ְ צ ִ מ רֹמ ְ שִׁ ל ם ֶ תְּ נאַ ֵ מ הָ נאָ דַ ע ה ֶ שֹׁמ ל ֶ א קָ וֹקְ י ר ֶ מאֹיַּ ו (טכ) ֵ תֹנ אוּה ן ֵ כּ לַ ע תָ בּ ַ שַּׁ ה םֶ כָ ל ן ַ תָ נ קָ וֹקְ י י ִ כּ וּא ְ ר ן
םִ י ָ מוֹי םֶ חֶ ל י ִ שּׁ ִ שּׁ ַ ה םוֹיּ ַ בּ םֶ כָ ל םוֹיּ ַ בּ וֹמֹק ְ מּ ִ מ שׁי ִ א אֵ צֵ י לאַ וי ָ תּ ְ ח ַ תּ שׁי ִ א וּב ְ שׁ :י ִ עי ִ ב ְ שַּׁ ה (ל) :י ִ ע ִ ב ְ שַּׁ ה םוֹיּ ַ בּ םָ ע ָ ה וּת ְ בּ ְ שִׁ יַּ ו

חלשב לאעמשי יברד אתליכמ - ב השרפ עסיוד אתכסמ ו זט קרפ יאחוי רב ןועמש יברד אתליכמ
וא אוה הנושמ םחל רמוא התא הנושמ םחל ,הנשמ היהו :תבשל תבש ברעמ םדא ברעמש ןאכמ ,וניכהו יששה םויב היהו
םחל אלא וניא לופכ דציכ הנושמ אוהש םחל הנשמ היהו ל"ת המ אה רומא לופכ םחל ירה דחאל רמעה ינש רמוא אוהשכ
א רמוע וב היה םוי לכב ' תבשבו ב ' רתוי תבשבו בהזכ בהלוצמ היה םוי לכב רתוי תבשבו ףדונ וחיר היה םוי לכב םירמע

חלשב לאעמשי יברד אתליכמ - ד השרפ עסיוד אתכסמ
לת םימי תשש ,והוטק תבשב דרוי ןיאש ונדמל רמוא עשוהי 'ר ןינמ בוט םויב יעדומה רזעלא 'ר .וב היהי אל תבש ל"ת
תבשב דרוי וניאש ונדמל רמוא ןינמ בוט םויב וב היהי אל ל"ת ןינמ םירופכה םויב וב היהי אל תבש ל"ת :

אסר זמר חלשב תשרפ הרות ינועמש טוקלי
תבשה (תא) םכל ןתנ 'ה יכ ואר ] "ט ז [ט"כ , ,םימוי םחל ןוכל תיבהיד אתילגרמ ואר לופכ תבש לש הקסע לכ רמוע ,
תארקו לופכ הרכש ,תמוי תומ היללחמ לופכ השנע ,םישבכ ינש תבשה םויבו לופכ םנברק ,דחאל רמועה ינש לופכ
תבשה םויל ריש רומזמ לופכ הרומזמ ,רומשו רוכז לופכ התרהזא ,דבוכמ 'ה שודקל גנע תבשל , וה ןכ לע םכל ןתונ א
'וגו [ט"כ ,ז"ט] לופכ םחלה אוה הז רמוא עשוהי יבר היהש אוה הז רמאנש דחאל רמועה ינש ,[ב"כ ,ז"ט]

טכ ןמיס זט קרפ חלשב תשרפ תומש (בוט חקל) אתרטוז אתקיספ ו א בצ םיליהת שרדמ
םימוי םחל . םילופכ תבש יקסע לכ שפניו תבש ,םימוי םחל , ,(זי אל תומש) ק תבש ןותבש שד ,(גכ זט םש) הנשמ םחל
,(בכ םש םש) תבשה םויל ריש רומזמ ,(א בצ םילהת) תמוי תומ היללחמ ,(די אל תומש) םדא ןבו תאז השעי שונא ירשא
ער לכ תושעמ ודי רמושו וללחמ תבש רמוש ,הב קיזחי :(ב ונ היעשי)

ג ןמיס ב קרפ תישארב תשרפ תישארב (בוט חקל) אתרטוז אתקיספ
(ג ךרביו ותוא שדקיו יעיבשה םוי תא םיהלא הז שדיקו ךריב אוה ךורב שודקה יכ לארשיל וניבר השמ רפיס המ .
.תבשה תא שדקיו ךריבש היהנ השמ ימיב יכ ,םויה םויו ביתכד ,ןמב ושדיקו ,הנשמ םחלב ןמב וכרב לאעמשי יבר רמא ןכו
וב היהי אל תבש יעיבשה תבש וב יכ היהנ המל ךכ לכו ,(וכ וי תומש) :ותכאלמ לכמ תישארב השעמב

ב דומע זיק ףד תבש תכסמ ילבב דומלת ב דומע טל ףד תוכרבו
ואיבי רשא תא וניכהו יששה םויב היהו +זט תומש+ רמאנש ,תבש תאצוהל םדא םיכשי םלועל :אדסח בר רמא - .רתלאל
ישא בר רמא .הנשמ םחל ביתכד ,תורככ יתש לע עוצבל םדא בייח תבשב :אבא יבר רמא טקנד אנהכ ברל היל אניזח :
היתוריש הלוכא עצב הוה אריז יבר .ביתכ וטקל :רמא ,אדח עצבו יתרת יזחימ אהו :ישא ברל אניבר היל רמא .
!אתונתבערכ - דיבעקד אוה אנדיאהו ,דיבע אל אמוי לכד ןויכ :היל רמא - אתונתבערכ יזחימ אל יכ יסא יברו ימא יבר .
אבוריעד אתפיר והל עלקימ - רש הוצמ אדח הב דיבעתיאו ליאוה :ירמא ,היוליע ו - .אנירחא הוצמ הב דיבעתיל

ב דומע זיק ףד תבש תכסמ י"שר
עוצבל - איצומה תכרב . יתרת טיקנ - .ודיב ןזחוא ביתכ וטקל - הזיחא עמשמד , הנשמ ביתכ אל העיצב לבא .
היתוריש הילוכל עצב - דובכלו הדועס התואל הב ול ידו ,הלודג הסורפ תבש קזחתהל תבש תדועס בבחמכ הארנו ,
הברה לוכאלו .

אכ ןמיס ברעמו חרזמ ינב ןיב םיקוליחה רפס
מ"א תבשב תורככ 'ב לע ןיעצוב ינבו הנשמ םחל :ןישרוד ןהש , דחא רככ לע אלא ןיעצוב ןיא י"א דובכ סינכהל אלש ,
תבשב תבש ברע .

א אתליאש תישארב תשרפ יאחא ברד תותליאש
י יכ ואר םימוי אכה ביתכ םימוי םחל יששה םויב םכל ןתונ אוה ןכ לע תבשה תא םכל ןתנ 'י םתה ביתכו הנשמ םחל היהש
םימוי םחל ןכו הנשמ םחל יוה רחא םעט ןמעט תבשב ןילשבתמש ןילישבת לכ אצומ תא ןכו הארמבו םעטב הנושמ
םילפכ לופכ תבש לש הקסוע לכ אצומ תא ןכו וכז רמאנש תולופכ היתורהזא םוי תא רומש 'יתכו ושדקל תבשה םוי תא ר
הרכש תבשה םויל ריש רומזמ רמאנש תולופכ היתורומזמ תמוי תומ היללחמ רמאנש הלופכ השנוע ושדקל תבשה
םימוי םחל רמאנש הלופכ
ד"סב תבש הנשמ םחל ק י ז
www.swdaf.com 2

ורטנ בר תובושת ןואג יאנ - וא (קפוא) ידורב " ח טנק ) ו תותבש רדס (סנפרה) ןואג םרמע בר רדס ו חספ רדס ו תובושת אגה (קפוא) לאונמע תושדחה םינו טי (ולקו
* אל וא ,תורככ יתש לע עוצבל ןיכירצ בוט םויב :יאנורטנ בר ימקמ וליאשו .
:יכה ביתהו תבשב עוצבל ונא ןיכירצש ךרדכ בוט םויב תורככ יתש לע עוצבל ונא ןיכירצש םיעדוי ויה ינפמ ,םעט המ .
רככ יתש לע עוצבל לארשי ובייחתנ אל המצע תבשבש ןמ םושמ אלא תו טוקלל לארשי ורהזוה תבשב {ןמ} דרי אלש ןויכש ,
הנשמ םחל ,'וכו תבשב תורככ יתש לע עוצבל םדא בייח (ב"עס זיק תבש) אבא יבר רמאו , דרי אלש ןויכ ,ימנ םיבוט םימיבו
ןמ ) בוט םויב ] ( תבשכ ,[ תבשכ תורככ יתש לע עוצבל ונא ןיבייח .
ש ,םיבוט םימיב ןמ דרי אלש ןינמו םימכח ונש ךכ (וניאש) ונדמל :רמוא עשוהי 'ר ,והוטקלת םימי תשש (עסיו אתליכמ)
אלש] (וניאש) ונדמל :רמוא יעדומה רזעלא 'ר .וב היהי אל תבש רמול דומלת ,ןינמ בוט םויב ,תבשב {ןמ} דרוי [היה אלש]
מ םירופכה םויב ,וב היהי אל רמול דומלת ,ןינמ בוט םויב ,תבשב {ןמ} דרוי [היה .וב היהי אל תבש רמול דומלת ,ןינ

םינואגה תובושת - בכר ןמיס הבושת ירעש
םושמ תבשב תורככ יתש לע ןיעצוב חרזמ ישנא :ל"ז ארירש בר הנשמ םחל אלש תחא לע אלא ןיעצוב ןיא י"א ישנא
תבשב ש"ע דובכ סינכהל יתש לע אלא םיבוט םימיבו תבשב ןיעצוב ןיאש םוקמ לכב איה תחוור 'כלהו תורככ חספ לילבו
תיצחה איהש ינוע םחל םושמ תורככ יתש ומכ ןהו יצחו תחא לע חספה תליכא ןמזב ינוע םחל אוהה ל"יקד רוסא םויבו
אלו חספ ךירצ אלד םויב ינאש הלילב אוהו ינוע םחל חספה לע ינוע םחל תוצמ וילע לכאת ביתכו הלילב אלא לכאנ וניא חספו
:ינוע םחל ךירצ

ואגה תובושת םינ - חמק ןמיס הבושת ירעש
ןנישרפד יפנא ינה לכמ איה הבר הוצמ תודועס 'גו ליאוהו תבשב תודועס 'ג ילכוא םע יקלח אהי יסוי ר"מא םתלאששו
גיהנד ןאמ אכיא יפנא ירתב אמלע והב יגהנד ישורפל 'יכירטצא והימ והנידבעמלמ עשפיל אלו והב רהזמל שיניא ךירצ
גכ הז רחאל הז והנידבעמל סוכה לע שדקמו והיידי ושמו אכת יברקמו היל תיאד יאמ םופכ וא ןילישבת 'ב םדאל שיש ןו
לוקב גה"פב אדח עצבו יתרת טיקנד תישרפדכ יתפיר יתרתא איצומה ירשו אבר אשודק ונייהו ישמו יעבד יאמ ליכאו
זמה"ב ךרבמו הפמ שרופו הידי סוכה לע גה"פב ישודקל ע"לכ גוהנ אלו הידי ישמ רדהו והיידי ושמ אלא אתימדקדכ
עצבו ינמז המכמ 'יפאו אתבשב ליכאד ןדיע לכ אתפיר יתרתא ךירב רדהו יעבד יאמ ליכאו היל תיאד לכאמ ןמ יתיימו
אכת יקלסמו ןוזמה תכרב . ונייהו החנמב אדחו ארפצב אדחו הלילב אדח המצע יפנאב אדח לכ יהנידבעמל גוהנד תיאו
תודועס 'ג רקיע קיפנ יכהבו .. . רחבומה ןמ הוצמ יאדו ךל ירמא אכת אדח לע אממיד אתדועס יתרת דבעמל גוהנד ינהו
יכ החנמלו תירחשל ינמז ירתל לכאמ ינוקתל והל רשפא אלו והל חיכש אלד אמע ראש והימ החנמבו תירחשב דבעמל
ע תוכרב ךרבלו ןתליכא דיספהל תבש דובכ םושמ והל ןנירש תודועס 'ג תוצמב ועשפיל אלד יכיה ףאו עצמאב ןוזמה ל
והל 'יכרבמ םוקמה ונוצש תודועס 'ג ימויקל אלא ןוניא הלטבל ואל תוכרב ינהד יפט לכימל והייתעדד בג לע ןניחכשאדכו
ךרבמו היתדועסל רמגו איצומה ירש כ"חאו שדקמו הפמ שרופש םויה וילע שדקו התושו לכוא היה םא תבש ברעב ןנבר ורשד
זמה"ב ימד אל ךל ירמא ינהו תכרב ךרבל ורש אל איצומהל רוזחלו שדקלו הפמ שורפל ןנבר ורשד בג לע ףא םתה
ךרבלו קיספהל ירש יכיה ילישבתו שיניא הימק אכתו והייתדועס ורמג אלד אכה לבא והייתדועס ורמג כ"אא ןוזמה
החנמב הוצמה רקיעד ש"כו החנמב והנימויקל רשפא תודועס 'ג םושמ יא ךרבלו רוזחלו פא אל ךכליה אממיד יתרת רש
אכת אדחא והנידבעמל אמלע גוהנ והימו הוצמ דוסי והזו ןל ארבתסמ יכהו החנמב אדחו תירחשב אדח אלא יוהימל
הכלהכ אלש דע לוכאל ידכ תודועס 'ב ןוזמ ןיריישמו תבשה ינפלמ לכה תא ןירעבמ תבשב תויהל לחש ד"י יבג ןניסרגד יאממו
החנמב 'ג הדועסד הנימ עמשמד תועש 'ד .ל"ז ינול'גרב ברה כ"ע .איה

זנק ןמיס םיתיעה רפס ו איק ןמיס ירטיו רוזחמ ו אצת ןמיס י"שר רודיס
איצומה ךרבמו תבשב תורככ יתש לע עוצבל בייחו .םידי תליטנ לע ךרבמו וידי לטונ ןחלשה לע סוכה לע שדקמש רחאלו
תורככ יתש לע עוצבל בייח אבא 'ר רמא ןיכרבמ דציכ קרפב ןניסרגד וטקל 'אנש תבשב הנשמ םחל ברל אניזח ישא בר רמאו
הנשמ םחל וטקל ביתכד יתרת טיקנ ,אדח עצבו יתרת טיקנד אנהכ אתונתבערכ יזחתיל אלד אדח עצבו יסא 'רו ימא 'ר ,
יתירחא הוצמ היב דיבענ הוצמ אדח היב דיבעתיאו ליאוה איצומה הלע יכרבמ אתבשד אבוריעד אתפיר והל עלקימ יכ ...

ף"יר ב דומע הכ ףד םיחספ תכסמ
ינוע םחל א"ד הברה םירבד וילע ןינועש םחל ינוע םחל יכה ימנ אינת הברה םירבד וילע ןינועש םחל ינוע םחל לאומש רמא
אוה ןאכ ףא הפוא ותשאו קיסמ אוה ינע לש וכרד המ ינוע םחל א"ד הסורפב ןאכ ףא [א"ע ז"טק ףד] הסורפב ינע לש וכרד המ
וא ותשאו קיסמ הפ הסורפו אדח לע ןניכרבמ חספב ךכליה אתאמלש אתאפיר ןיתרת לע ןניעצב םיבוט םימי ראשב לבא
תבשכ ביתכ הנשמ םחל וטקל ט"מ תבשב תומלש תורככ יתש לע עוצבל םדא בייח [ב"ע ט"ל תוכרב] אבא ר"אד
שמ תבשב אבויח רקיעד תבשכ תורככ יתש לע עוצבל ןניעב ימנ םיבוט םימיבד ןנבר ושריפו תיחנ ןמה הוה אלד םו
יגוז יגוז םיבוט םימי ברעב תיחנ הוה אלא תיחנ הוה אל ימנ םיבוט םימיבו יגוז יגוז תבש ברעב תיחנ הוה אלא תבשב
חספבו תבשב ןיבייחמדכ אתאמלש אתאפיר ןיתרת לע בוט םויב עצבימל ןניעב ךכליה תותבש יברעב תיחנ הוהד ומכ
ליה אדחד אגלפל אערגו ינוע םחל אתא אגלפו אדחא ןניעצב ךכ אתמלשד הוגב הסורפל הל חנמ עצב דכו עצבו בר רמאד
:היב ביתכ ינוע םחל אמעט יאמ עצובו המילש ךותב הסורפ חינמש חספב םידומ לכה [ב"ע ט"ל תוכרב] אפפ


ד"סב תבש הנשמ םחל ק י ז
www.swdaf.com 3
הנק ןמיס ירטיו רוזחמ
.ותוא שדקיו יעיבשה םוי תא םיהלא ךרביו יששב ולפוכל ןמב וכרב סרטנוקה 'יפ ל הנשמ םח דרוי היה אלש ןמב ושדיקו
םיבוט םימיו םירופיכה םוי תוברל .וב היהי אל תבש 'ירמאד .ןמה דרוי היה אל בוט םויב םג ירהש 'מית שיו :וב יתאצמו .
ר"בב ושדיק המב .ותוא שדקיו .לוחב הבכש םשכ הרהמ הבכ תבש לש רנ ןיאש וכרב המב .יעיבשה םוי תא םיהלא ךרביו .
ר םשב 'ר ינת היה יבו רנב ושדק 'וא ףסוי 'ר לש ונב רזעלא 'ר .ותסינכב סוכה לע ושדקמ ורמא ןכימ .הכרבב ושדק ןתנ '
:םולכ רסח אלו ןמש אלמ ותוא יתאצמ תבש יאצומלו .תבש יאצומ דע ךלוהו קלוד היהו תבשל רנ יתקלדה תחא םעפ .השעמ

אצק ןמיס ירטיו רוזחמ
כל .יוארכ תבש ףסומ בירקהל וניוצתו .ולפו .ןיפסומל 'בו ןידימתל 'ב ןיבירק םיישבכ 'דש םיילופכ ויתונברוק תבש 'קה 'א
'ב אלא ןניא םוי לכבו םילופכ וישעמ לכו .תומשנ יתש . הנשמ םחל :

'מע) תבש תוכלה רדס ירטיו רוזחמ 121 - 142 דמ ןמיס (
ריסי שודיק רחאלו תבש ברעמ םייתניב הרודס תפהו ןחלשה לע תופמ ינש ךירצו מה .הפ האב הדועסהש הארנ התעו
תבש דובכל .דועסיו הנריסי 'ירחאו .שדקמו הפמ סרופ 'ירמאד ונייהו . ןמ .רבדמל רכז תופמ יתש סורפי רקבב רחמל ןכו
.וילעו ויתחת לט היה זוחאל ךירצו .הנשמ םחלל רכז .ותרחמל ןכו .תבש לילב תומילש תורככ יתש לע עוצבל ךירצו
צובש העשב תורככ ינשה ע .

םיחספ ן"באר
ב ,הנשמ םחל םייקל תומילש תבשב תורככ 'ב לע ןיעצוב לבב ישנא .יתאצמ י"א ינבו לבב ינב תקולח תחא לע י"א ישנא
ש"על דחאו תבשל 'א הנשמ םחל יכ שוריפ תבשב תבש ברע לש סינכהל אלש המילש . תבשב חספ לחשכ לבב ישנא
בו תחא לע לוחבו תומילשה יתש ןיב הסורפ חינמ ןיב י"א ישנא ,הצמ תליכא לעו איצומה הילע ןיכרבמו הסורפה ןמ עצו
לע הסורפ חינמ תבשב ןיב לוחב ] (תומילשה) המילשה [ אלו ץראה ןמ םחל איצומה הסורפא עצובו הסורפה לע עצובו
אל תוחפ לבא תיזכ וזמו תיזכ וזמ דחיב םלכאיו הצמ תליכא לע ךרביו היינש הצמה חקיש דע ליכא . ..

ל קרפ תבש תוכלה ם"במר
ט הכלה
ודועס ז שלש לוכאל ו םדא בייח ולא תודועס שלשב רהזהל ךירצו ,החנמב ח תחאו תירחש תחאו תיברע תחא תבשב ת
תודועס שלש דעוס הקדצה ןמ סנרפתמה ינע וליפאו ,ללכ ןהמ תוחפי אלש היהש וא הליכאה בורמ הלוח היה םאו ,
,תודועס שלשמ רוטפ דימת הנעתמ ו ,תורככ יתש לע עוצבלו ט ןייה לע ןתשלשמ הדועס לכ עובקל ךירצו םיבוט םימיב ןכ .
ט הכלה ל קרפ תבש תוכלה תוינומיימ תוהגה

[ו] אמהנב םא יכ תבש תדועסב ותבוח ידי שניא קיפנ אל ילימ לכב מ"ר בתכ לש ריכזה אלו העט ולכאש 'ג 'פ ןנירמאד
אלד יגס אלד ט"ויו תבש ליכא אל יעב יא ליכא יעב יא ארמגב שרפמו ותוא ןיריזחמ ןיא ןוזמה תכרבב ח"ר ותוא ןיריזחמ לכא
ןוזמה תכרב הילע יבייחמד ידימ ליכא אלד יגס אלד 'יפ ביתכד םחלא יאק תודועס שלש הינימ קיפמד ארק אוההד אמעטו
כ"ע םכל 'ה ןתנ רשא םחלה אוה . יוה יא וליפאו אמיגרת ינימב םילשה םאד איההא ןשיה קרפ תופסותה ובתכ ןכו
ל יריפב מ"מ אמיגרת ינימב קיפנד ןנירמא ןינימ 'המ אוהש רבדב אלא קיפנ א וינפל ואיבה אינתדכ תופסותב עמשמדכ
כ"ע תונוזמ ינימ ארוב והיילע ךרבמ אמיגרת ינימ ם"רהמ ןכו ה"סב קספ ןכו . ובתכ רשאכ אלדו תורככ ינש לע עצובו
תישילש הדועסב אמיגרת ינימב םילשה םאד בקעי וניברו המלש וניבר םשב אמויד ארתב קרפב תופסותב אצי יתאצמו .
עמשמדכ תודועס שלש ידי ואצי אלו םדיב אוה תועט ןילישבת ינש ןיב ןוזמה תכרב ךרבמו ונחלש לע קיספמהד הבושתב
:כ"ע החנמו תירחש תיברע םנמזד
[ח] אל החנמ םדוק תודועס שלש לכאש ימ לבא הזה רדסכ אלא תודועס שלש םייקל ןיאד םת וניבר םשב יתאצמ ןכו
התוצמ םייק שמדכ :כ"ע תישילש הכלהב ג"פ ץמח תוכלהב ןייעו .םילכ תחדה יבג יבתכ לכ קרפ עמ
[ט] י"ר םשב ק"בי ר"ב רזעלא ר"ה לש באב העשת תוכלהב יתאצמ ןכו תישילש הדועסב םג תורככ ינש לע עוצבל
ם"רהמ גהנ ןכו ק"ודו ש"ע השמ רב לאיתוקי ר"ה םשבו יכה עמשמ אדומלתו ארקו ב ביתכד םויה 'גמד ארק ןניפלי ארק
ינש לע עוצבל םדא בייח תבשב אבא יבר רמא יבתכ לכ קרפב אתיא יכהד דומלתו םהיניב קולח וניצמ אלו תודועס שלש
םושמ רמא אמעטו תבש תודועס לכ עמשמד תבשב רמא אלא ןהמ םיתש אלו תודועסה ןמ תחא םש ריכזה אל ירה תורככ
ב קולח שיש ובש שודיקה ןמ ינבישת לאו .הנשמ םחל תבשה םוי תא רוכזמ פ"ע 'פב ןניפלי שודיקד ללכ ימד אלד תודועסה ןי
:כ"ע הלילב דחאו םויב דחא

ז קרפ תוכרב תוכלה ם"במר
ג הכלה
אל עצוב וניאו ,הברה תפ לוכאל ונווכתנ ןכ םא אלא דחאו דחא לכ ינפל ןתפל וא חלמ ואיביש דע א עוצבל יאשר עצובה ןיא
הארנ אוהש ינפמ הנטק הסורפ ב ,ןתבערכ הארנש ינפמ הציבכמ רתוי הלודג הסורפ אלו ןיע רצכ עוצבל ול שי תבשבו
הלודג הסורפ .הפי הפי לשבתנש ג םוקממ אלא עצוב וניאו ,
ד הכלה
המילש רככ עוצבל רחבומה ןמ הוצמ הסורפ ךותב המילש חינמ םיטח לש הסורפו םירועש לש המילש םש התיה םא ד ,
עצביש ידכ ןהיתשמ עצובו ,המילשמו םיטחמ ודיב ןהיתש לטונ תורככ יתש לע עוצבל בייח םיבוט םימיבו תותבשב ה
ןהמ תחא עצובו .
ד"סב תבש הנשמ םחל ק י ז
www.swdaf.com 4
ע ןמיס (תובושתה קלח) רשיה רפס
יעב אל יריפד בג לע ףאו .אמיגרת ינימב םילשהד יאהמ םא יכ היאר יתאבה אל ןיליצמד איההמ .(תודועס שלש ןינעב) .ד
ועס ד"י םילשהל הדועס ,הכס יריפד בג לע ףא נ"ה ,דיבעק הוצמ מ"מ הכס יעב אל לויטד הכסב לייטממ ערג אלד ,יבישח תוד
המלשה יוה רזעילא 'רלד עדת .דיבעק הוצמ מ"מ הכס יעב אל תפב תודועס שלש םתס אדומלת הילוכב אוה טושפ רבדו
אצי אמיגרת ינימב םילשהל אבה לבא נה ותואב ויה םה ףאד הארנ ,תובייח םא םישנו ןמד ס הנשמ םחל םלכל היה . ןכו
תורככ יתש לע עוצבל תובייח
15
לכב הוש ןנברד השע 'מד דועו
16

15 .כ"ע יבתכ לכ 'פ יכדרמב אבוה אפק דומע תבש תוכלה גיהנמה רפס .
16 .קסופ םושב אלו םש אבוה אל ןורחאה םעטה הז כ"ג איה אמרג ןמז איהש ףא תובייח םישנ ןנברד הוצמ יבגד תאזה העדהו ב"ע 'כ ףד תוכרבב י"שר תעד
הלפתב ןיבייחו ה"ד .םש ח"לצב ןייעו .הז לע קלוחש הלפתב ה"ד 'סותב ש"ייעו . םיקסופב ת"ר ירבד אלו י"שר ירבד אל ורכזוה אלש יל הימתו י"בה איבה הברדאו
בש רמול שי ילואו .ןנברד הוצמ קר איהש םושמ הלדבהמ תורוטפ םישנד ו"צר ןמיס תבש 'הב ח"א תעד תורוטפ םישנ ןנברד הוצמב םגש 'סותה תעדכ כ"ג ל"ס ח"א לע
ל"סש ינפמ אוה ןנברדמ איהש ינפמ הלדבהמ םישנה רוטפל ומעט הלתד אהו .הלדבהה תוצממ םישנה כ"ג רטופ הז םעטמו .אמרג ןמזהש ע"מ איה םא ן"רה תעדכ
ונשיש תא רומשו רוכז ןניפלידכ ןיוש השאו שיא תבש ישעמ לכש יבתכ לכ 'פב .םש ןייע הריכזב ונשי הרימשב השע תוצמב אקוד ךייש הזה שקיההש רמאק ז"עו
ג"זהשעמד אללכ איהה והל תילד ת"רו י"שר תעד יפל ןכא .תורוטפ םישנ ג"זהש ע"מ לכד אללכל ןנירדהא ןנברדב יכ ,ןנברדב אל לבא אתיירואד םישנ
ד תבש הכונח יבג ןנירמאד אה יל הימת ןנברד הוצמ יבג תורוטפ םישנד א"ע ח"ק ףד םיחספ תוסוכ עברא יבגו א"ע 'ד ףד הליגמ הליגמ יבג ,א"ע ג"כ ף
ע"צו ןנברד הוצמ יוהד םושמ היל קופית אמעט יאה ל"ל סנ ותואב ויה ןה ףאד םושמ תובייח .

ב דומע ב ףד הציב תכסמ תופסות
'וגו יששה םויב היהו - ימש ידיב הנכה וליפאד ןניעומשאל אב כ"עו י"שרפ ופאיש רמולכ םדא ידיב הנכה םושמ יאד הרוסא הציב ם
ןויכד ש"כמ ט"יל ןיכמ תבש ןיאו 'וכ תבשל ןיכמ ט"י ןיאו רמאק הפב הנמזה אלא ופא ופאת רשא תא ביתכ אידהב אה םוי דועבמ ולשביו
רחאל וא תבשב דחאב הדלונש הציב ןכ םא י"שר השקהו ט"יל ןיכמ תבש ןיאד ש"כ תבשל ןיכמ ט"י ןיאד אל ט"יו תבשד ש"כמ רסתת ט"י
אתיירואד הנכהו ליאוה המית ךא הבושח לוח תדועס ןיאד הנכה ךירצ אל לוח תדועס יבגלד ץריתו לוחא ןיניכמ אלד ש"כ ידדהא ןיניכמ
ג הברד בשייל הארנו אתיירואד הנכה רקעילו ןנברד אתנקת יתא יכו ןילישבת יבורע י"ע ת"כו תבשל ט"ימ ןילשבמו ןיפוא ךאיה ליזא היפו
הנכה היב ךייש אל לשובמו יופא רבד לכד אחינ ןדידל וליפאו היל יזח ימנ אתשה היל יזח ןיחרוא יעלקמ יאו ליאוה היל תיאד הימעטל
ארקיעמ ללכ היואר התיה אלו םלועב התיה אלש שדח רבד אוהש הציב יבג קר היל יזח הוה ארקיעמד אמלעב ןוקת קר רסוחמ וניאש
ת לשבלו תופאלו) (אמלעב אתלמ ינוק והזו הנכהל יוארה יששה י"שר 'יפדכ ט"יב דרוי היה אל ןמהש עמשמ ןאכד המית
ןיקולח םישרדמד ל"יו דרוי היה ט"יב לבא ןמ דרוי היה אל תבשבש ןמב ושדקו ןמב וכרב שדקיו ךרביו רמא אהו לוחב
שרדמב אתיאדכ (חלשב 'פ אתליכמ) היהי אל תבש (זט תומש) ופכה םוי תוברל היה אלש ט"י תוברל וב היהי אל םיר
אלו יששה םויב וב ארק ביתכדמ דרוי היה אל ש"עב תויהל לחש ט"יב מ"מ ט"יב דרוי היה 'יפאד ל"יעו ןמ ןהב דרוי
בוט םוי אוהש יששב אלו הנכהל יואר אוהש דחוימה יששה עמשמ ישש ביתכ .

דפק דומע תבש תוכלה גיהנמה רפס
תישילש הדועסבש ינא 'מוא תורכיכ יתש לע עוצבל ךירצ ןיא תבשלש , 'יתכד ] (היהו) יהיו [ וטקל יששה םויב הנשמ םחל
,ברעב 'או רקובב 'א תודועס יתש דחא לכ השוע היה רמועה ןמו דחאל רמועה ינש היהו יששב רקובב תורככ עברא ירה
שב ,תבשב םינש ורייתשנ הלכואו תחא עצוב תבש לילב תורככ 'ג וראשנ ןהמ דחא לכוא הלכואו תחא עצוב תירח
הנשמב םחל החנמב ןיאש ךל ירה החנמל תחא הראשנ .ן"בא .

אפת דומע תבש ליל שודיק רדס [ופ] חקורל הליפתה רודיס ישוריפ
שדוקה יבתכ לכ קרפב תבש תכסמב ןנירמאדכ הכלמה תבש תארקל ונחלוש רידסהל ךירצ לארשי שיא לכ
1
רזעלא ר"א
ףא ונחלוש םדא רידסי םלועל .תיזכל אלא ךירצ (יואר) וניאש יפ לע הפמה לע םימחל 'בו ןחלושה לע הפמ םישהל ךירצו
הנשמ םחל היהו לטה ןיב ןתינש ןמה ומכ תופמה ןיב םימחל 'ב והיש ידכ ,םחלה לע הפמו
2
. לופכ תבש השעמ לכו
3
,
הנשמ םחל
4
היתורמזמ ,תמוי תומ היללחמ הלופכ השנוע ,רומשו רוכז תולופכ ויתורהזא , םויל ריש רומזמ תולופכ
םימוי םחל לופכ הרכש ,תבשה
5
.

א קלח ה"יבאר - טצק ןמיס תבש תכסמ
םיתשב םא יכ רכיה ןיאו הרואל לוכאל איה תחאש ,תורנ יתשב וגהנד יל הארנו הנכסה תעשב הכונח רנ יבג ןנירמאדכ ,
ה ימנ ןנירמאו ,הרואל שמתשהל תרחא רנ ךירצו בר רמא וידו ונחלש לע החינמ ,הקלדאד אוה וכרוצל רמוא האורה םת
.הרואל שמתשהל רומש דגנכ דחו רוכז דגנכ דח רמול שי ותו טיקנ הוהד אבס אוהה וזח <ןיקילדמ המב קרפב> ןנירמאדכ ,
.רומש דגנכ דחו רוכז דגנכ דח דחב ךל [יגסי]תו 'וכו אסאד ינאדמ ירת חא םעט םימכח הב ואצמש ילולו ] ר [ תורככ יתשב
,קוספב תבשב םושמ ] ביתכד [ הנשמ םחל ,+'ב ז"ט תומש+ אמעט יאהמ ימנ הל ישרפמ ווה רנ ףיסוהל ןיא הז יפלו .
:הכונח רנ ומכ ,אריכהל ונקיחרי ול ךירצ םאו ,ישילש

גצ ןמיס תבש ןינע טקלה ילובש רפס
תבשב תודועס שלש ןיד
תודועס שלשב רהזהל םדא ךירצו יח תודועס המכ אינתד . ןנברכ אתכלהו עברא רמא אקדיח 'ר שלש תבשב לוכאל םדא בי
לש הנידמו חישמ לש ולבחמ תוינערופ 'גמ לצינ תבשב תודועס שלש םייקמה לכ יול ןב עשוהי 'ר רמא יזפ ןב ןועמש 'ר רמאו
ש יכ םויה והולכא ביתכדכ םוי 'ג ביתכ תבש תדועסבו .םוי ביתכ ינה והלוכבד גוגמו גוג תומחלממו םנהיג םויה 'הל םויה תב
תבשב תודועס שלש ילכואמ יקלח יהי יסוי 'ר רמאו .הדשב והואצמת אל אכיל הינש הדועסבד ו"רנ ןימינב 'ר יחא בתכו
תליכא ולכאש ןויכ דחאל רמועה ינש הנשמ םחל וטקל ביתכדמ הל ןיניפלי אכיהמד תורככ יתש לע עוצבל אדיפק
יפקמהו הנשמ םחל םירהצב םהל היה אל תירחש שדקל ךירצ ןיאש ול הארנד בתכ דועו .וינפל ותלועפו ותא ורכש הזב ד
ד"סב תבש הנשמ םחל ק י ז
www.swdaf.com 5
תירחשב שדיק רבכ ירהש סוכה לע היינש הדועסב המוד וניא ברעבמ שדיק רבכ ירהש שדקי אל תירחשב םג רמאת םאו
לב אלא יל ןיא ןנירמא אה ימנ תירחש תדועסבו ותסינכב ןייה לע והרכז ןנירמאדכ שדקל ןיכירצ ברעבש יפל ל"ת ןיינמ םויב הלי
םשב והבא ברו אחא בר ימלשוריב ןניסרגד הז לע היארהו םירהצב דוע שדקי המל תירחשב תחא םעפ שדיקש ןויכו םוי תא
ןודכ דע ומילשי אל תוצח םדוק איה ינתמ ןוב רב יסוי 'ר רמא תבשב תועש שש דע תונעתהל רוסאש ורמא אנינח ר"ב יסוי 'ר
מילשי תוצח רחאל אוה ארפצ ןכש לכ וילאמ םויה שדקנ רבכ תועש שש רחאש תדמל אה השודקב םוי לש ובור רבע רבכ ו
שודק שדיק אלו העטש ימל ותומדל ןיאו םוי לש ובור רבע רבכ ירהו דוע שדקי המלו תירחשב תחא םעפ שדיק רבכ ירהש
שודיק תרות חכתשת אלש ידכו ללכ שדיק אל העטש הזד שדקמו רזוחש ברעבמ םויה הנ ןכו ר"רה ירומו ל"ז ונינומדק וג
ויפמ םעט יתעמש אל לבא היינש הדועסב םג שדקמ היה ל"צז ריאמ : שי ל"צז םינואגה וקלחנ תודועס שלש קוליחבו
תועש עברא םדוק הלכאל םירהצ תדועס ןימידקמ ןיאש רמוא ןהמ תויהל לחש רשע העברא ןנתד אהמ היאר ןיאיבמו .
מו תבשה ינפלמ לכה תא ןירעבמ תבשב ינתימל היל יוה תועש עברא םדוק הלכאל לוכיד אתיא םאו תודועס יתש ןוזמ ןירייש
.תודועס שלש ןוזמ הזו .תודועס שלשל קלחי תועיבש יתש ןתואו תועיבש יתש 'יפ תודועס יתש ינתד אה 'יפ ל"ז םיאריהו
אצי אל תועש 'ד םדוק הלכאש תישילש הדועסש היאר ןאכמ ןיאש עידוהל ותרבס הארנ ןכו חיכוהל היאר וז ןיאש יניעב
תועש 'ד םדוק םירהצה תדועס םידקהל ןיאש ןאכמ לוכי אוהש םושמ תודועס שלש ינת אלו תודועס יתש ינתד אהד
ןיבו תועש 'ד םדוק המידקה ןיבו ינתק אתלימד אחרואד תודועס 'ב ינתו קיספ יכהלו אמיגרת ינימב הנורחא הדועס םילשהל
אצי תועש 'ד רחאל הרחיא ו אמיגרת ינימב הרטופל לוכיש ןידמל ונא ןכיהמ התא םוי לכב רזעילא 'ר ול רמא הכוסב ןנתד
.ךנוק דובכל תחא תרפרפ ךושמל לוכי התא יא וישכעו ךמצע דובכל תוירפרפ המכ ךישממ תרפרפ תליכאש תדמל אה
'יפ ןכ אמיגרת ינימו תרפרפ תליכאב תודועס שלשמ ומצע רוטפל םדא לוכיו הדועס תארקנ ל"צז היעשי ר"רה . ןואגו
ןיתינתמד אשירמ ותוא חיכוה רחא תבש אלב העבש ןיא אלהו המיתו הכוסב לכול םדא בייח תודועס ד"י רמוא רזעילא 'ר
תודועס 'גמ ומצע תא רוטפל לוכיש יפל אלא תבשב תודועס 'ג לכול בייח אוה ירהש הכוסב לכול בייח תודועס ו"ט רמול ול 'יהו
פל אמיגרת ינימב היל בישח אק אל ךכי ינימב תודועס שלש םילשהל גהונ ל"ז הדוהי ר"ב קחצי וניבר היהש יתאצמ ןכו
תוריפ . ןינימה תעבש לש תוריפ ינימב דיפקמ ל"צז ןימינב רב הדוהי 'ר ירומ ינשה יחאו . תירחש תדועסב ןיגהונ שיו
ו איצומה דימ ךרבלו רוזחלו ןוזמה תכרבב קיספהלו ןחלשה לע הפמ שורפל שיו תודועס שלשמ רטפהל ותדועס םילשהל
רבדב ןימגמגמ שלשב ןיגהונ ונאש גהנמה לע ונקפתסנ םולח תולאשב ל"צז שייורממ בקעי ר"רה לאש הז רבד לעו
לוכאלו איצומה ךרבלו דימ רוזחלו ןוזמה תכרבב קיספהל תודועס שלשמ ותבוח ידי אצוי וניאש ןירמואש םימכח שיו
לכוא ןכ םא אלא תודועס ונאש גהנמה בוט םא יתלאש הז לעו החנמב תחא םעפו תירחש תחא םעפו תיברע תחא םעפ
ןירימחמה ירבדכ הכלה וא ןיגהונ והולכא השמ רמאיו ונדמל ה"ע וניבר השמ תרותמ הז רבד ךרואו ךליכשא יל ובישהו
צ תודועס 'ג לש תועשה ךכ הזמ הז ןיקלוחמ םימיה המ 'וגו םויה 'הל םויה תבש יכ םויה וזמ וז תוקלוחמ תויהל תוכיר .
יניא ואל םא הקספה הבישח םא ןוזמה תכרבו ןחלשה לע הפמ תשירפ לע תלאשש המ יל בישה ל"צז ףסוי ר"ב םהרבא 'רהו
הל הרמג ירה ןוזמה תכרב ךרבמ םדאש ירחא טושפ רבדה הקספה אהת אלש קפתסהל שי המו הז קפסל ךסינכה ימ עדוי
הירחא דוע דעוס םאו הדועסה .תרחא הדועס תבשחנ איה ירה יחא הדוהי רמל ל"צז קדצ ןהכ רודגיבא ר"רה בישה ךכו
יוה יא הדועסה ךותב ןיקיספמ ונאש תודועס שלש לע תבתכ .ונושל והזו הקספה הבישח ןוזמה תכרבד ו"רנ ינש
תכד םויה אתלתמ והל ןניפליד ןויכד הפמ תשירפב יגס אלד הארנ הבושת אל יא הפמ תשירפב הקספה ןניעב ארקב יבי
גהונ ל"ז ירמ אבא תא יתיאר ןכו ןוזמה תכרבב תוחפה לכל ירמגל תוקולח תודועס שלש . תאירקב אעמק גילפמ םג
אמלעב אריכהל אלא הקספה איוהד אתכוד םושב ןחכשא אל הפמ תשירפ לבא רסחא אל יעור 'ה ןוגכ ןטק רומזמ ירהש
ושח הקספה אהתש ןניעב אכה לבא המצעל תעבוק תבש תמלשהב ןניליקמד ג"עאד תודועס 'ג לש ןינמה ןמ הלוע אהתש הב
אמיגרת ינימב םילשה םא אינתד הרזח םדוק הכוסב לכול םדא בייחד רמאד רזעילא 'רל תודועס ד"י ןינעל ומכ אמיגרת ינימ
ספומו הקולח אהתש ןניעב הקספה תטעומ ןיב הבורמ ןיב והימ ןשיה קרפב אתיאדכ הדועס הבישח אמלא אצי התואמ תק
גנוע הז םהל רמא גנוע תבשל תארקו וניבר ונתדמיל וידימלת ול ורמא תבשב הכובו בשוי היה הביקע 'ר .הדגאב .הינפלש
ילש טעמכו ולש גנוע ונייהד תודועס 'גמ רוטפש הברה לוכאל ליגר וניאש הליכא ול תקזמש םדאש ןאכמ ןיחיכומ שי
ליכאד המ היל רעצמ אק אהד לוכאל רוסא אוהש יל הארנ וניאו ךלמה ספירגא לש סופורטופא לאש ןשיה קרפב ןניסרגד
התא םוי לכב ול רמא .רטפיאו תחא הדועס לכואש והמ םויב תחא הדועס אלא לוכאל ליגר יניאש ינא ןוגכ רזעילא 'ר תא
ש פ"עאש רמול שי ימנ אכה .ךנוק דובכל תחא תרפרפ ךישממ התא יא וישכעו ךמצעל תוירפרפ המכ ךישממ ול תקזמ
אלו תטעומ הליכא לכאי ול תקזמש ינפמ הבורמ הליכא לוכאל לוכי וניא םאו .ונוק דובכל תחא הדועס ךישמהל ךירצ הליכאה
:תודועס 'גמ לטבי .תודועס שלשב תובייח םישנהש חיכומ ותשא תא הרשמהד ארמגב ורמאש יפ לע ףא קרפב תובותכב
צמ לכו המרג ןמזהש השע תוצמ איה ירהש המיתו אוה םלוכ לעש יניעב הארנו .תורוטפ םישנ המרג ןמזהש השע תו
וז הליכאב וברתנ םישנ ןיבו םישנא ןיבו 'וגו םויה והולכא רמוא :

ןוזמה תכרבו םידי תליטנ תוכלה .וכ ריינה רפס
ותדועס ךותב דמע םא ןכו ,תעדה חסיה אלב ותדועסב בוגינו הליטנל ףכת דימ ליחתיו תיבל ךליל וא וריבח םע רבדל אציו
חסיה יוה הדגאהש םיחספ ילילב וניצמ ןכו .וידי לוטיל ךירצ מ"מ איצומה ךרבל ךירצ וניאש י"פעא ויריבח תצקמ חינהו תסנכה
םוקמב תפה לע וא סוכה לע שודיקב דימ ליחתי אוה ט"יו תבש םאו .איצומה תכרבב ליחתי אוה לוח םאו .לטונו רזוחו תעדה
יאש אלא יוה אל שודיקש יפל םיחספ יברעב ם"בשר 'יפ ןכ יכ כ"ג הדועסל תלעומו יגס שודיק ינפל לטנש הליטנ התואו ,ןיי ן
.לוטילו רוזחל ךירצש א"י הלדבה לבא ,הדועס םוקמב דרי אלד ל"קד תורככ ינש לע עצוב ט"יו תבש לש איצומה תכרבב
הלילב תבשו ט"י תדועסב ךירצ הנשמ םחלו ,ט"יב ןמ תורככ 'ב וגהנ אל תבשב החנמב ךא ,םויבו רמועה ןמ יכ םעטהו ,
אל דחא תירחשב סרופשכו ,תבשה ךרוצל םינשו הלילה ךרוצל תחא תירחש הליכא רחא וראשנ ש"עב תודועס 'ב ושע
אמיגרת ינימב אצוי הדועס התוא יכ דועו ,החנמה ךרוצל תחא א"כ ראשנ .ן"ומיימ ,
ד"סב תבש הנשמ םחל ק י ז
www.swdaf.com 6
ד קלח גרובנטורמ ם"רהמ ת"וש געת ןמיס (גארפ סופד)
1
ת"ר בישה ל"והד בג לע ףא תודועס 'גב תובייח םישנד אזיטנופמ השמ 'רהמל המרג ןמזהש השע תוצמ ויה ןה ףאד
סנה ותואב ] ןמד [ הנשמ םחלד תורככ 'ב לע עוצבל תובייח ןכו ןליכאה דועו
2
] לכב הוש ןנברד השעד הארנ ןיאו [ אהד
תיאד בג לע ףא ש"קמ תורוטפ םישנ ןנברדמ והל 'יבייחמ אל םימש תוכלמ לוע והב (ב"ע 'כ) ותמש ימ 'פ 'מאדכ לע ףאו
ןנברד ש"קד היל תיאד ןאמ אכיאד בג . אכילד יהנד ש"א יא אנעדי אל סנה ותואב ויה ןה ףאש 'יפש ןושאר םעטו
יש לכד רומשו רוכזמ אלא היל קיפמ אל ת"ד םויה שודיקב תובייח םישנ םתה רמאקד אהמ ייושקאל ונשי הרימשב ונש
אל אמעט יאהמ לבא הריכזב ] יכ [ שודיקל ךייש אל סנה ותואד 'ישק אל אכיה אלא ויה ןה ףאש אמעט ךייש אל מ"מ לבא
הכונח רנבו תוסוכ 'דבו הליגמד 'ימוד וטלמנו הנכסב ויהש לארשיל עריאש סנה לע האב הוצמהד .
1 זמר הליגמ יכדרמו רוציקב ז"צש זמר יבתכ לכ 'פ יכדרמ .ב"מרת 'יס ןמקל ןייעו .א"צר 'יס ח"וא י"ב ןייעו 'נ 'יס ןעכנימ י"תכ פ"שת
2 .יתהגהש ומכ ל"צו הנבה ול ןיא הזו םישנ אהד לכב הוש םיכרצ השעד דועו ספדנב

במרת ןמיס (גארפ סופד) ד קלח גרובנטורמ ם"רהמ ת"וש
יאדוד בישהו תבשב תודועס 'גב תובייח םישנ םא ת"רל לאשנ רבכ ונקתנ ךכ י"עו ןמה תדיריב ויה ןה ףאש תובייח
תודועס שלש .ג"עת 'יסב ןייע .

ב דומע זיק ףד תבש תכסמ א"בטירה ישודיח
.הנשמ םחל וטקל רמאנש תבשב תומילש תורככ יתש לע עוצבל םדא בייח ןידה אוה ןכד ןויכו ,לופכ היהש ןמל רכז רמולכ
בוט םויל ינוע םחל יאתאד חספ ילילמ ץוח , אדחל אתערגו .('ב ט"ל תוכרב) ולכאש השלש קרפב אתיאדכ
ל"ז י"שרפ .היתוריש הלוכא עצב אריז יבר ,ותליכא לכ ידכ הלודג הכיתח עצוב היהש ןינעמ הז ןיאד אדח ,אריהנ אלו
הפי ןיע אלא אתונתבערכ יזחמ אל אהד ותו ,תורככ יתש לע העיצבב ירייאד וניתעומש א ו"מ תוכרב) םתה ןנירמאדכו ('
,הפי ןיעב עצביש ידכ עצוב תיבה לעב ,אשוריפ יאהל ריפש קייד אל יקיתע יחסונב ןניסרגד היתוריש הלוכאד אנשילד ותו
תורככה לכ [לע] עצוב היהש ושריפ ךכיפל ,יחסונ תצקמב אתיאדכ היתוריש הילוכל עצב סרוג ל"ז אוהש רשפאד אלא
ןחלושב תונותנ ויהש , הוה אנהכ ברד ןנירמאד םושמו תורככ והלוכא עצב אריז 'רד אכה רמאק אדח עצבו יתרת טיקנ
והיינימ אדח עצבו והלוכל טיקנד אלא והל עצבד ואלו ,הימק יחנמד ןויכד ןנירדהמו ,ןתבער יזחמ אהד רמאקד ונייהו ,
הפי ןיעכ אלא ןתבער יזחמ אל דיבע אתשהו דיבע אל ימוי ראשד הבוטה יוביר הארמכו .
ריעד רככ והל עלקמ דכ .יתירחא הוצמ דיבענ הוצמ אדח היב אדיבעתאד ןויכ ירמא הלע ורש אבו רבכש רככל ןידה אוהו
םלש ןיידע אוה םא הינש הדועסב וילע עוצבל הוצמש תחא הדועסב וילע ועצב .הזב אצויכ לכ ןכו ,

ב דומע זיק ףד תבש תכסמ א"בשרה ישודיח
יבר .היתוריש הילוכא עצב אריז י"שר שריפ ודג הכיתח ריש הלוכל יד הב שיש הל טל) תוכרבב םג שריפ ןכו ,היתו : ,( וניאו
הפי ןיע יוה הכיתחב הברמ אוהש לכ הברדאד דועו ,וניתעומש ןינע וניא אהד יניעב רווחמ ו"מ תוכרב) םתה ןנירמאדכו . (
,אתונתבער אכה היל ירק יכיהו הפי ןיעב עצביש ידכ עצוב תיבה לעב ורככה לכ לע עצבד יל הארנ אלא םושמו רמאק ת
הימק יחנמד תורככ והלוכא עצב אריז 'רד אכה רמאק אדח עצבו יתרת טקנד ןנירמאקד יזחימד רמאקד ונייהו
אתונבערכ .

לקת ןמיס ז קלח א"בשרה ת"וש
.תודועס שלש יניד החנמה רחא תרחאהו תירחשב תבשב תחאו תבש ברעב תחא תבשב תודועס שלש לוכאל םדא בייח
והולכא ביתכ ןכש .'וכו םויה אדחו אשמרב אדח אתבשב ןינמז אתלת לכימל בייח לארשי רבד עדי אנא ןידה אמוי ןמ
אלכימל אלכימ ןיב יקוספאל ימנ יא אתיברעב אדחו ארפצב תוינערופ השלשמ לוצינ תודועס שלש םייקמה לכ ל"ז ורמאו .
ו גוג תמחלממו םנהיג לש הנידמו חישמ לש ומוי םוי והיינמ דח לכב ביתכד .גוגמ הדועסב עוצבל ליגר היה ל"ז מ"רהו
םלש תחאב ול ידש תורככ יתש לע לכוי אל םאש םירמוא שיו םלוכ לע ןכו םימחל יתשב תישילש אתליכמב חכומ ךכש
םימחל העברא םירמע ינשל ירה םימחל ינש ושע רמוע לכמו דחאל רמועה ינש הנשמ ןמה םהל דרוי היה ישש םויבש
ע ןיסרופ ויה אל ןכ םא ןילכוא ויה ירהש המילש תחא תראשנ החנמבו תירחשבו תבש ברעב םא יכ 'ימלש 'ימחל ינש ל
יששה םויב םהמ תחאב םא יכ ןהיתשב עוצבל ךירצ וניאו עוצבל ונגהנ ונאו הנוילעהמ אלו הנותחתהמ עוצבל ןיגהונ שיו
.הנוילעהמ םושמ ןועמש 'רה שריפ אתוריש אלוכא עצבד אברו הנשמ םחלד שירד אק םינש יפ העיצבה וליפא אהתש
לוחה תומי ראשמ . הארנו .רומשו רוכז .הנשמ םחל .ריש רומזמ םישבכ ינש לופכ תבשד ילימ לכ אמוחנתב בתכו
ל"ז ש"ארה בתכ ךכו תורנ יתש קילדהל הז לע גהנמהש רטפיל תודועס יתש תושעל ידכ תירחש תדועס קיספהל יואר ןיאו
ישילש הדועס אלא תודועס שלש ןידמ ימש דוע ראיבו ל"זמב מ"רה בתכ ימנ ןכו םיחספ יברעב ןכ םא אלא החנמ רחאל דע ת
.תודועס שלשמ רוטפ הציבכ לוכאל רעטצמש ןוכנהו בוטהו איצומה השעי ךיא םימכחהמ תעדה וברו ל"ז ש"ארה בתכו
ובל דחאהש רכז אדח עצבו הנשמ םחל רכזל טקנד שוריפ אדחב עצבו יתרת טיקנד אנוה ברכ תושעל ינשהו םויב
וב התיה אל המרו שיאבה אלו רחמל םייקתמ :


ד"סב תבש הנשמ םחל ק י ז
www.swdaf.com 7
י קרפ םיחספ תכסמ ש"אר
... הסורפו תחא לע ןיכרבמ חספב ךכלה אתמילש אתפיר יתרתא ןניעצב םיבוט םימי ראשב לבא אבא יבר רמאד תוכרב)
(ב זיק תבש ב טל ףד שרפמו ביתכ הנשמ םחל וטקל ט"מ תבשב תורככ יתש לע עוצבל םדא בייח םיבוט םימיבד ןנבר י
םימיבו יגוז יגוז ש"עב תיחנ הוה אלא תבשב ןמ תיחנ אלד םושמ תבשב אבויח רקיעד תבשב ומכ תורככ יתש לע ןניעב
אתפיר יתרת לע עצבימל בוט םויב ןניעב ךכלה ש"עב תיחנ הוהד ומכ ט"יעב תיחנ הוה אלא תיחנ אל ימנ םיבוט
אתבשב 'יעבדכ אתמילש רגו ינוע םחל אתאו יכו אגלפו אדחא עצבימל ןניעב ךכלה הסורפא אמקואו אדחל הע עצבמ הל חנמ
ינוע םחל ט"מ עצובו המילש ךותב הסורפ חינמש חספב םידומ לכה (םש) אפפ בר רמאד עצובו אתמילשד הווגב הסורפל
הצמ אדח אלא אכילד אמלא הצמ וינפל ואיבה ןיתינתמב ינתקדמ וירבדל היאר ןיאיבמ שיו .היב ביתכ .המילש הארנ אלו
םיבוט םימיה לכ ראשמ הנשמ םחל ןינעל חספ אנש יאמד עצבי אלש (אלא) םחל ןנישרדד אהד םימילש תורככ יתש לע
םיבוט םימי ראשכ ןניעב םימילש לעד אטישפ איצומה לבא הצמ תליכא ידי וב אצויש םחל ותוא ונייה הסורפל ינוע עדת
לכאיו תיזכ םא יכ ינוע םחל ול ןיא םאד ה"הו .ןניעב תומילש יתרתד אטישפ הרישע הצמ לע איצומה ךרביו הנורחאב התוא
.תוצמ שלש תושעל םעה וגהנ ךכלה המילשה לע איצומה ךרבי אל המל הלחתב ולכואל ינוע םחל ול שי םא ימנ

מיס בכ ללכ ש"ארה ת"וש ד ן
תירחש תדועס רחא דימ התושעל לוכי םא ,תישילש הדועסב ,תלאשש לעו ךרביו הדועסב קיספיש , . תא יתיאר ינא
םהירחא גהונ ינא ןכו ןיגהונ יתובר . החנמה ןמז עיגה רבכש ,תועש עבש דע תירחש תדועס הכשמנשכ , ןיקיספמש
ד ;איצומה ןיכרבמו םהידי ןילטונו ןוזמה תכרב ןיכרבמו ןתדועס ןילוכי ויה אל ,הדועסה ןמז ךכ לכ הכשמנש ןויכ ,כ"לא
הסג הליכאב אלא תישילש הדועס לוכאל . תישילש הדועס לוכאל ןיא החנמה ןמז םדוק לבא . ,ןיתכוד המכב חכומ ןכו
החנמה ןמזב אלא תישילש הדועס ןיאש :דציכ ;תבש התואל תבשב םילכ םיחידמ :(חיק) שדקה יבתכ לכ קרפב אינתד .
ש תורעק .חידמ וניא בוש הלעמלו החנמה ןמ ;החנמב ןהב לוכאל ןחידמ ,תירחש ,תירחש ןהב לוכאל ןחידמ ,תיברע ןהב לכא
יתש ןוזמ ,תירחשב ,תודועס שלש ןוזמ ןיליצמ ,תבש לילב הקילד הלפנ :דציכ ;תודועס שלש ןוזמ ןיליצמ :םתה ימנ ןנתו
ןיאיבמ שי ןכו .תחא הדועס ןוזמ ןיליצמ ,החנמב ,תודועס ד"י :(גי) ק"פב םיחספד איההמ היאר ןירעבמ ,תבשב תויהל לחש
שלש ןוזמ ריישל ול היה ,תוצח םדוק תישילש הדועס לוכאל לוכי היה םאו ;תודועס יתש ןוזמ ןיריישמו תבשה ינפלמ לכה תא
,םיתשל ותדועס קולחיו רקבב ותדועס קיספי וליפאד םושמ ;היאר יל הארנ ןיאו .תודועס ,'א הדועס ידכב ול יד םוקמ לכמ
.קספהב אלש ןיב קספהב הולכאי ןיב ,ול קיפסי 'א הדועס ןוזמבו ,היל תיל יסירכ יתרת ותדועסב החנמה ןמ קיספמ אוהשכו
הדועס םייקל ,תבשה דובכ ינפמ קיספמ אוהש ןויכ ,ךרוצל אלש תוכרב הברמ םושמ ןאכ ןיא ,איצומה תכרב ךרבמו
תישילש . :רבדל אמגודו רזוחו שדקמד היל תיאד ןאמל ,ןוזמה תכרב] ךרבמו קיספמש ,םויה וילע שדקו לכואו בשוי היה
תישילש הדועס ול עבוקו ןוזמה תכרבב [ותעד חיסמ נ"ה לכואו .

ה ןמיס די ללכ ש"ארה ת"וש
. . . תכרב ךרבי רחאה יצחה לעו ,ןמוקיפאל ה*יצח רמושו םיתשל תחאה עצובו ,תוצמ יתשב ידש ,ל"ז ף"ירה בתכו
.הכירכ השעי המילשה ןמו ,הצמ תליכא לעו איצומה םחל תומלש תורככ יתש ןניעב םיבוט םימי ראשבד בג לע ףאו
מכ ,הנשמ תבש ברעב ומכ ,הנשמ םחל בוט םוי ברעמ וטקלו ןמה דרי אל בוט םויב םג ירהש ,תבשב ו םחל אתא אכה .
הסורפא המקואו אדחל אתערגו ינוע .עצובו המלש תחת הסורפ חינמ ,אגלפו אדחא ןניעצב ךכליה ; יברל הארנ ןיאו ,קחצי ונ
ראשמ חספ אנש יאמד םיבוט םימי תומילש תורככ יתש לע עצבי אלש , ? םחל ותוא ונייה ,הסורפל ינוע םחל ןנישרדד אהד
תיזכ אלא ינוע םחל ול ןיא םאש ,עדת .ט"י ראשכ ןניעב המילש לעד אטישפ ,איצומה תכרב לבא ,הצמ תליכא ידי וב אצויש
,הלחתב ולכאל ינוע םחל שי םא ה"הו ;ןניעב תומילש יתרתד אטישפ ,הרישע הצמ לע איצומה ךרביו ,הנורחאב ונלכאיו המל
הרומש הטחמ תוצמ 'ג תושעל ךירצ ךכליה ?המילש לע איצומה ךרבי אל . . .

ןמיס ובלכ רפס דכ
... תומלש תורככ יתש לע עצוב בוט םויבו תבשבו ביתכד (בכ ,זט תומש) אנמחר בתכדמד אריתי ארק אוהו הנשמ םחל
,אתאד אוה תומלש תורככ יתש לע עוצבל בייחד ןניעומשאל יאדו אלא הנשמ םחל רמימל ךירטצא אל דחאל רמועה ינש
עוצבל םיגהונ ונאו ,ןוילעה אל ןותחתה עוצבל ןיגהונ שיו היתוריש אלוכא עצבד ברו ,ןוילעה דוד ר"ב לאומש ר"ה שריפ
לוחה תומי ראשמ םינש יפ העיצבה אהתש שירד אקד םושמ ל"ז , ,םישבכ ינש ,לופכ תבשד ילימ לכ יתאצמ אמוחנתבו
רשא ר"ה רובחמ הז לכ ,תורנ ינש קילדהל הז לע גהנמהש הארנו ,רומשו רוכז ,הנשמ םחל ,תבשה םויל ריש רומזמ
פסמ תוגהנמה ר .

ב דומע גמ ףד תבש תכסמ ף"ירה לע ן"ר
.היתוריש הילוכא עצב תבש תדועס בבחמכ הארנד השוע היה תבש דובכלו הדועס התואל הב ול ידש הלודג הסורפ
הברה לוכאלו קזחתהלו ל"ז א"בשרה השקהו ל"ז י"שרפ ךכ יאה יכ הברדאד אתונתבערכ יזחתימד ןנירמא יכיה יכה יאד
ןיע אנווג ונתעומש ןינעמ הז ןיאש דועו הפי ןיעב עצביש ידכ עצוב תיבה לעב [א ומ ףד תוכרב] םתה ןנירמאדכו ירקימ הפי
רמאק תורככה לכ לע עצבד 'יפ ךכיפל אדח עצבו יתרת טיקנד ןנירמאקד םושמו תורככ והלוכא עצב אריז 'רד רמאק
הימק יחנמד :אתונתבערכ יזחמד רמאק ה"שמו
בתכו ל"ז ת"ר ישנד השעמ לכבש ךרוצ ןיאו ןמה סנב ויה ןה ףאש תורככ יתש לע עוצבל ימנ ןכו תודועס 'גב תובייח ם
ןיוש השאו שיא תבש תוכרב] ןניפלידכ כ : [ הריכזב ונשי הרימשב ונשיש תא רומשו רוכזמ תבש יבויח לכ יוה הז ללכבו :

ד"סב תבש הנשמ םחל ק י ז
www.swdaf.com 8
תודועס שלש יניד םהרדובא רפס
.זיק) שדקה יבתכ לכ קרפב תבשב ןנירמא (הכ ,זט תומש) רמאנש ארקמ הל שירדו תבשב תודועס 'ג םייקל םדא בייחש ('ב
שלשמ לצינ תבשב תודעס שלש םייקמה לכ םתה ןנירמא תאזה הוצמה רכשבו .הדשב והואצמת אל םויה 'הל םויה תבש יכ
ינערופ השלשה ולאמ דחא לכבו .םנהיג לש הנידמו גוגמו גוג תמחלממו חישמ לש ולבחמ :תוינערופ לש ולבח :םוי ריכזה תו
רעוב אב םוי הנה םנהיג לש הניד (חי ,חל לאקזחי) גוג אב םויב היהו גוגמו גוג תמחלמ (גכ 'ג יכאלמ) 'ה םוי אב ינפל חישמ
.תבשב תודועס 'ג ילכואמ יקלח אהי יסוי ר"א םתה ןנירמא דועו (טי ,ג יכאלמ) רונתכ הזה רפסה תמדקהב ונבתכ רבכו
םישנהש ת"ר רמואש םעטה ונשריפ םשו תורככ יתש לע עוצבל תובייח ןכו תודועס 'גב תובייח .

תודועס 'ג תושעל ךירצ בוט םויב םגש ל"זמב ם"רה בתכו . ןכ גהונ היה אל ש"ארהו . םיקולח םהינמז תויהל ךירצו
החנמב ישילשהו תירחשב ינשהו תבש לילב דחאה . .. תודועס שלשמ דחא לכ עובקל ךירצש ל"זמב ם"רה בתכו לע ולאה
יגס ימנ םויב ףא אנמיז דחב יגס הליל המ שודיק ןינעל הלילל םוי שקתיאד םושמ םדוק ןייה לע ךרבמ היה אל ש"ארהו .ןייה
.אנמיז דחב ש"ארה בתכ ןכו תישילש הדועסב םג תורככ יתש לע עצבל ךירצש ל"ז ם"במרה בתכו ש"ארה דוע בתכו
או הנשמ םחלב בייח דועסל שקבמש העש לכ ףאש תודועס שלשב אלא ביוחמ וניאש יפ לע ף .

דער ןמיס תבש תוכלה םייח חרוא רוט
םיתש זחוא 'יפ אדח עצבו יתרת טיקנד אנהכ ברל אניזח ישא בר רמאו הנשמ םחל וטקל ביתכד תורככ 'ב לע עצובו
תדועס בבחמכ הארנש ינפמ הדועסה לכל ול קיפסתש הלודג הסורפ עוצבל הוצמו תחאהמ עצובו ודיב תבש ץפחש
כ"חאו הלחת עצובה םעוט םיבר וא םינש םיבוסמה םאו לוחב ןכ השוע וניאש ןויכ אתונתבערכ יזחימ אלו הברה הב לוכאל
תבש תרכזה ןידו .אוה םעט אלש יפ לע ףא םועטל ןילוכי הנשמ םחל אוהו ורככ דחאו דחא לכ ינפל שי םאו םה ומעטי
בב הלעמל יתבתכ חכש םא ותרזח ןידו מ"הרבב לוח לש ז"מהר וליפא תפ אלב התושעל רשפא יא תירחש לשו וז הדועסו
תפ אלב םהל רשפא יא תבש תדועס רקיע םהש ןויכ ולא תפ אלב התושעל לוכי תישילש הדועס ד"מל :

דער ןמיס םייח חרוא ףסוי תיב
קרפו (:זיק) יבתכ לכ קרפ .לוחב ןכ השוע וניאש ןויכ דע 'וכו תורככ יתש לע עצובו [ב עצב אריז יבר (:טל תוכרב) ןיכרבמ דציכ
אל דיבע אק אנדיאהו יכה דיבע אל אמוי לכד ןויכ היל רמא אתונתבערכ יזחתמ אהו ישא ברל אניבר היל רמא אתוריש הלוכא
אתונתבערכ יזחתמ י"שר שריפו .הדועסה לכל ול יד היהש הלודג הסורפ .אתוריש הלוכא בתכ א"בשרהו דציכ קרפב
ר ה"ד) ןיכרבמ לוכאל וינפל םיחנומה תורככה לכ לע עצב ושוריפ יכה אלא הז שוריפ ויניעב רווחמ וניאש (אריז ' שריפ ןכו
היתוריש אלוכל וליפא והייוורתל עצב יאו ימד ריפש אנהכ ברכ אדח עצבו יתרתא תבשב שניא ךרבמ יא ל"זו יאה וניבר
כ"ע ימד ריפש אריז יברכ , במרה םגו י"שר שוריפכ בתכ וניברו תוכרב תוכלהמ ז"פב בתכ ם" (ד"הו ג"ה) ,י"שר ירבדכ
יבתכ לכ קרפב בתכ ן"רהו (רמא ה"ד :גמ) םישוריפה ינש :

דער ןמיס םייח חרוא ח"ב
ב 'וכו הלודג הסורפ עוצבל הוצמו הלוכא עצב אריז יבר (ב"ע טל ףד) ןיכרבמ דציכ קרפבו (זיק ףד ףוס) יבתכ לכ קרפב .
אתוריש י"שר שריפ דג הסורפ הדועסה לכל ול יד היהש הלו א"בשרהו לוכאל וינפל םיחנומה תורככה לכ לע עצב שריפ ןכו
,יאה וניבר שריפ יתש עוצבל םגו הדועסה לכל ול קיפסתש הלודג הסורפ עוצבל םישוריפה ינשכ גוהנל יואר ךכו
דועסב ךכ גהונ אהי םינפ לכ לעו םהמ ןיבוסמה לכ ולכאיש תוכיתחל הנשמ םחל לש תורככה רקוב ת םדוק םוי דובכד
הליל דובכל :

דער ןמיס תבש תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
א ףיעס
לע עצוב (א) יתש [א] תורככ ,(תומילש) (ב) ןהיתש זחואש (ג) ודיב <א> (ד) עצובו א (ה) הנותחתה . ,(ע"ד) תבש ילילב אקודו :הגה
וב לכ) הנוילעה לע עצוב בוט םוי ילילב וא תבשה םויב לבא .הלבקה ךרד לע אוה םעטהו ,(הצמו ץמח תוכלהמ ח"פ ינומיימ תוהגהו
ב ףיעס
ב תבשב עוצבל הוצמ <ב> (ו) הדועסה לכל ול קיפסתש הלודג הסורפ .(ז"סק 'יס ל"עו)
ד ףיעס
(ט) לשו וז הדועס [ג] תפ אלב התושעל רשפא יא תירחש .

דער ןמיס םייח חרוא א"רגה רואיב
א ףיעס
.'וכ יתש לע א"מע ג"הרו א"בשרה 'יפכ םהינש ךותחל ה"לשו ל"שר ש"מכ רקיעהו י"שר שוריפלד אתוריש הלוכא
קוחד אתוריש אלוכא ןושלה םג אתונתבערכ יזחמ יאמ דאמ השק :ח"ב 'עו

[א] ק"ס דער ןמיס הבושת ירעש
[א] תורככ - . . . השש ג"ע השש הדועס לכל תונטק תורככ ב"י ןחלשה לע ןירדסמ י"ראה פ"ע םיגהונהש ב"חמב בתכו
אתילו 'וכ 'ח תירחשב ה"לשה םשב בתכ ר"אבו דחאמ ןיעצובו םיעצמאה 'ב םיחקולו לוגס ינש ןימכ עדוי וניאש ימ ףאו
ש ןפואב וישעמ רשייל הצור םא תונווכה איה אתיילעמ אה ןויכ וליאכ 'ה ינפל בושח אהיש םימשל ובלו ןיזרד יראמ םיגהונ
ד"סב תבש הנשמ םחל ק י ז
www.swdaf.com 9
ש"ע ה"כ 'יס ל"שמכו ויה םינפה םחל םגש םימחל ב"יה רדסל שי תבשב לחש בוט םויב ףאש ז"מרה תורגאב ןייעו
תבשב לחש בוט םויב ןירדסמ , תבש יקופאל תודועס 'ג ןישועש בוט םוי לכב רדסה לטבל ןיאש בתכו לחש פ"ע וא ה"רו
תולתל יתעדי אל םגו ,ה"רו תבשב תודועס 'ג ןימייקמ ןיאש וירבדמ עמשמד המל םוקמ יתעדי אלו ש"ע 'וכ תבשב
ע"צו תודועס 'גב םימחל ב"י רודיס :

דער ןמיס הרורב הנשמ
(א) תורככ יתש - ןמל רכז [א] הנשמ םחל וטקל ביתכד תורככ יתש לע עוצבל ךירצ בוט םויב םגו . םישנה םגו [ב]
ןמה סנב כ"ג ויהש הנשמ םחלב תוביוחמ ב"מב םש ז"ס ח"סק ןמיסב ליעל ןייע ןינסיכב האבה תפב הנשמ םחלב אצוי םאו .
:ל"הבו
(ב) תומלש - הנשמ םחל ןינעל וב ןיאצויד םירמוא שי הנממ ךתחנ אל ןיידעו תצק הפרשנש הגועו ול ןיא םא [ג] ת"שב ןייע
כיו בכעמ וניא המלש תפ ןיבוסמה לכ איצומה תכרבב רוטפל ןיוכי עצובש הזש גוהנל ןוכנו תפ תיזכ לע וליפא שדקל לו
הנשמ םחלב ואצי םלוכש ידכ ותכרבב תאצל ונווכיש ןיבוסמהל רמאי םגו יפ לע ףא יתובר תושרב רמאי םירחא איצומשכו
הונע ךרדמ אוהו לודגה וא ב"העבה אוהש :
(ג) ודיב - :איצומה תעשב
(ד) צובו 'וכו ע - ןכו א"בשרה שוריפכ םהינש ךותחל וגהנ ה"לשו ל"שרו .הטיקלב אלא הנשמ םחל רמאנ אל ירהש
הנטק תחאו הלודג תחא עצוב הדועס לכבו תונטק 'גו תולודג תולח 'ג השוע האצוהה לע דיפקמ םאו א"רגה םיכסה
ע"ושהכ ןיגהונ םלועהו מ י"א תפ א"כ לארשי תפ תבשב ול ןיא םא ג"מפה בתכ . :דוע ש"יעו ונממ לוכאל רתו
(ה) הנותחתה - אצמנו ןוילעה ןמ רתוי וילא בורק ןותחתה חינהל גהנו הז ןקית ז"טהו תוצמה לע ןיריבעמ ןיאד המת ח"בה
ןמיסב ליעל ןייעו .הילע ןיעצובו הטמל התוא ןיחינמו איצומה תכרב תעשב הנוילעה ןיחקול וא [ד] הנותחתב הלחת עגופש
ה"גהב א"ס ז"סק ןיכסב םושרל םיליגר םיקדקדמהו [ה] ש"ע תומלש תורככה ויהיש ידכ הכרבה רחא דע רככב ךותחי אלש
:הכרב םדוק
(ו) הלודג הסורפ - הברה לוכאל הצורו הוצמה וילע ביבחש ותנוכ יאדו לוחב ןכ השוע וניאש ןויכ ןתבערכ יזחמ אלו :
(ז) 'וכו םועטל - חא לכ ינפל עצובה ןתנש יפ לע ףא ונייה :ש"יע ו"ט ףיעס ז"סק ןמיסב ל"נכו וקלח תא דחאו ד
(ח) הנשמ םחל - הנשמ םחל א"כ ינפל ןיא םא לבא ול םדוק םועטל םילוכי ותכרבב םאיצומ אוהש יפ לע ףא זאו ל"ר
[ו] םיאשר םניאו הנשמ םחל וינפל שיש עצובה לע ךומסל םיכירצ םלוכ וינפל אוה ונממ לכאיש ורככ דחא לכש יפ לע ףא
עטל ול םדוק םו :
(ט) 'וכו וז הדועס - אקוד התושעל ךירצ ןיאש תישילש הדועס ןינעל ה"ס א"צר ןמיסב ןמקל ןיליקמה תעדל וליפא ל"ר
תפב [ז] תבשה דובכ רקיע םהד ע"וכ ודומ תודועס יתש ולאב [ח] החדי תיברע תדועס םייקל לוכי וניאש סנוא ול שי םא
םויב תודועס 'ג לכאיש רחמל דע הדועסה התשיש וא םינימה תשמחמ תיזכ שודיקה רחא דימ לכאיו הלילב שדקיש דבלבו
:ג"ער ןמיסב ש"מכ ןיי תיעיבר

אצר ןמיס תבש תוכלה םייח חרוא רוט
.. . גיהנה ת"רו תיברעל החנמ ןיב תבשב לוכאל אלש לזוג וליאכ תושמשה ןיב תבשב םימ התושה לכ שרדמב אתיאד םושמ
םיתמה החנמה םדוק תישילש הדועס תושעל גיהנה כ"עו הבל ךלוה בתכ ל"ז ם"במרהו ללפתמו החנמה דע ארוקו מ"
יפט ףידע יכהד הארנו הדועס עבוק כ"חאו החנמ
ג
ללפתיש דע לוכאל רוסא החנמה ןמז עיגהש ןויכד ל"ז ם"במרה בתכו
םושמ םדוק ןייה לע ךרבמ היה אל ל"ז ש"ארה א"או תורככ יתש לע עצובו ןייה לע עבוק תישילש הדועסב םגש
יל המ שודיק ןינעל הלילל םוי שקתיאד אתיאו תורככ 'ב לע עצוב היה לבא אנמיז דחב ימנ םויב ףא אנמיז דחב יגס הל
םלש דחא רככ תוחפל ךירצ תישילש הדועסבד אתליכמב ימלשוריב רמוע לכמו םירמוע ינש דחא לכל דרי 'ו םויבד םושמ
חא ול ראשנ ירה רקבב דחאו תבש לילב דחאו ש"עב דחא לכא םירמוע ינשל 'ד ירה תורככ יתש ושע תישילש הדועסל םלש ד
ןגד ינימ תשמחמ יושעה לכאמ שוריפ אמיגרת ינימב תישילש הדועס םילשהל לוכיש א"יו יברל הכוס יבג ןנירמאדכ
אצי אמיגרת ינימב םילשה םאו הכוסב תודועס ד"י ךירצש רזעילא םויה פ"גמ תודועס 'ג ןניפליד ןויכ רמוא היה י"רו
תפב התושעל ךירצ ןמ יבג יביתכד :

אצר ןמיס תבש תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
ד ףיעס
<ג> ט (חי) תורככ יתש לע עוצבל ךירצ לבא ,תישילש הדועסב שדקל צ"א . :הגה 'ב הדועס לכל ךירצ תבשב םימעפ הברה דעוס םאו
תורככ * ,(ינומיימו םהרדובא) תישילש הדועסב ול היהי אל תוחפלו <ד> (טי) דחא רככמ תוחפ (כ) םלש .(כ"כ 'פ יכדרמו רוט) עוצבל לקהל גהנמה טשפ הזמו
רימחהל שי לבא ,םלש 'א רככב קר תישילש הדועסב (אכ) םינש חקיל .
ה ףיעס
<ה> (בכ) תפב התושעל ךירצ (גכ) ; יושעה לכאמ לכב התושעל לוכיש א"יו (דכ) דחאמ ;ןגד ינימ תשמחמ י לוכיש א"יו
פה םהב םיתפלמש םירבדב התושעל תוריפב אל לבא ,םיגדו רשבכ ת ; התושעל לוכי תוריפב וליפאד א"יו . ארבסו
רתויב עבש אוה כ"אא תפב התושעל ךירצש ,רקיע הנושאר . :הגה תבשב תויהל לחש חספ ברעב ןוגכ ,תפ לוכאל ול א"אש םוקמב וא (הכ)
.(פ"ה ל"ירהמ) חספ תוכלהב ןמקלדכ החנמ רחאל תפ לוכאל ול רוסאש
ו ףיעס
אי * <ו> םישנ (וכ) תישילש הדועסב תובייח .
ד"סב תבש הנשמ םחל ק י ז
www.swdaf.com 10

אצר ןמיס הרורב הנשמ
(חי) שדקל צ"א - הדועסה םדוק ןייה לע ךרבל ונייהד [ח] ףא אנמיז דחב יגס הליל המ שודיק ןינעל הלילל םוי שקתיאד
ויב אנמיז דחב ימנ יגס שדקל םימכח ונקתשכ ם [ט] רקובב םויב דעוס םדאש תודועסה לכד ךירצ תורככ יתש לבא
תווש תבשה :
(טי) דחא רככמ תוחפ - לכא םירמע 'בל 'ד ירה תורככ 'ב ושע רמוע לכמו םירמע ינש דחא לכל ןמה דרי ישש םויבד
א קר ול ראשנ ירה רקובב דחאו תבש לילב דחאו ש"עב דחא 'ג הדועסל םלש דח :
(כ) םלש - הציבכ איהש הסורפב יד ול ןיא םאו א"סב ל"נכו םייק אהימ הדועס תוצמ ול ןיא הנשמ םחל תוצמד ג"עאד
:[םינורחא]
(אכ) םינש חקיל - הנושארה ארבסה יכ הלחתכל גוהנל יואר ןכו [י] רקיעה איה . בוטו [אי] ךות ןייה לע ךרבל רדהל
הדועסה .[תבש ינוקית] ו איצומה תכרבב רוטפל ןיוכי עצובש הזש גוהנל ןוכנ ןיבוסמהמ דחא לכל הנשמ םחל ול ןיא םא
הנשמ םחלב ואצי םלוכש ידכ ותכרבב ואציש ונווכיש ןיבוסמהל רמאי םגו ןיבוסמה לכ :[א"ח]
(בכ) תפב התושעל ךירצ - תפב התושעל ךירצ ןמ יבג יביתכד םויה םימעפ 'גמ תודועס 'ג ןניפליד ןויכ . הוצמ םגו
:[םינורחא] ותלכי יפכ םינדעמב תוברהל הלחתכל
(גכ) 'וכו לכב תושעל לוכיש א"יו - תורככ ינשו תפב רחבומה ןמ הוצמל ע"וכלו םא דבעיד ןינעל יגילפד אלא ד"סב ל"נכו
:[ח"במ] הזב אצי
(דכ) 'וכו תשמחמ דחאמ - תונוזמ ינימ ארוב םהילע ןיכרבמש ךרד ןיאד ןויכ וז העד םעטו יגס ןובאיתל 'ג הדועס לוכאל
הזב ןיליקמש תועדה ראש םעט כ"ג והזו יכהב :[ש"ות]
(הכ) 'וכו ול רוסאש - :תוריפ וא םיגדו רשבב וא השותכ הצממ ןישועש ןוגיט ינימב התוא [בי] םייקי כ"ע
(וכ) תישילש הדועסב תובייח - לכלד [גי] ןיוש השאו שיא תבשד ילימ א"ער 'יסב ראבתנש ומכ ועו סנב ויה םה םגש ד
תבשב תודועס 'ג בויח דמלנ הזמד םויה והולכא רמא םלוכ לעו ןמה לש :

אצר ןמיס הכלה רואיב
* םלש 'א רככמ תוחפ ול היהי אל תוחפלו - םלשה רככה לע וז הדועס עצביד טושפ הסורפ םגו םלש ול שי םאו
תדועס לע חיני הסורפהו שיו הוצמ איה םגש ףא הכלמ הולמ תדועסמ רתוי הברה אבישח וז הדועסד הכלמ הולמ
הזב ןיעוטו ךפיהל ןיבשוחש םישנא :
* 'וכו תובייח םישנ - הנשמ םחל תוצמב תובייח םגו :[י"ב]

חערת ןמיס הכונח תוכלה םייח חרוא רוט
ןייו הכונח לש תונקל ול ןיאו תבש לש ול שי הכונח לש אלו תבש לש הנקי תבש לש רנו הכונח רנ תונקל תגשמ ודי ןיאש ימ
שודיקל ןיי אלו תורנ הנקי םויה
א
:

חערת ןמיס םייח חרוא ףסוי תיב
א תבש רנ םידקמש םעטהו .(:גכ) ןיקילדמ המב קרפב טושפ הז ןמיס לכ .'וכו תבש רנו הכונח רנ תונקל תגשמ ודי ןיאש ימ
ישפנ םולשמ חנזתו (:הכ) ןנירמאד םושמ רמולכ ותיב םולש םושמ ארמגב שרפמ הכונח רנל תבש רנ תקלדה וז (זי ג הכיא)
אסינ ימוסרפ םושמ םויה שודיקל הכונח רנ םידקמש םעטהו .ךשוחב בשיל םירעטצמ ותיב ינבש םויה שודיקד בג לע ףאו
אתיירואד (:כ תוכרב ,.וק םיחספ) תפב ישודקל רשפאד ןויכ ןנברד הכונח רנו (:וק םיחספ) ףידע הכונח רנל ןמש ימודקא :

חערת ןמיס םייח חרוא ח"ב
א 'וכו תגשמ ודי ןיאש ימ שודיק לש ןייל םדוק הכונח רנו ותיב םולש םושמ הכונח רנל םדוק תבש רנד ארמגב שרפמ .
אסינ ימוסרפ םושמ ד ףסוי תיב בתכו תפב ישודקל רשפאד ןויכ ןנברד הכונח רנו אתיירואד םויה שודיקד בג לע ףא
ן"רה ובתכ הז ןושלו ל"כע ףידע הכונח רנל ןמש ימודקא (אבר רמא ה"ד א י) אוה אתיירואד שודיקד היל אריבסד עמשמו
תפה לע וא ןייה לע ןיי אלבו תפב אלב הפב אלא וניא אתיירואד שודיקד אריהנ אלו תא רוכזד ושדקל תבשה םוי תומש)
(ח כ רמאק םירבד ןורכז (ג"ע וטק) ט"כ ןמיס ןישע ג"מסבו (אס 'יס תוכרב) ותמש ימ קרפב יכדרמב כ"כו וליפא הז יפלו
םידק הכונח רנ וילע שדקל תפ אלו ןיי אל ול ןיא ןורכז וב שיש הכונח רנ םידקהל בטומ םירפוס ירבדמ םהינשד ןויכד
ם"במרה כ"כו סנה 'לה) ילודבאל רשפאד םושמ הלדבהד ןייל םדוק הכונח רנד ו"צר ןמיסב וניבר בתכד אהו (ג"יה ד"פ הכונח
שודיק יבג אכה רמאקדכ ףידע אסינ ימוסרפד םושמ רמאק אלו הלפתב אתליכמב אתיאדכ אתיירואד הלדבהד יפ לע ףאד
(ח"פ ורתי) ם"במרה בתכש ומכו וירחאלמ והרמשו וינפלמ והרכז "כפ תבש 'לה) (א"ה ט ומכ הפב לידבהל אלא הז ןיא
שודיקמ ףידע אלד לכה ירבדל םירפוס ירבדמ אלא וניא ןייה לע לידבהל לבא אתיירואדמ הפב שדקל ךירצש בשייל שיו
הלפת אקוד ואלו הלפתב ןוגכ ןיי אלב הפב הרכזהב ילודבאל רשפאד רמול הצר הלפתב ילודבאל רשפאד וניבר ש"מד
ב הועבקד םושמ אלא רמאק סוכ אלב רמולכ הלפת טקנ סוכה לעו הלפת ן"רה ובתכש המד רמול רשפא הז ךרד לעו
ישודקל רשפאד ל"ר אלא רמאק אתפירא אקוד ואל אתפירא ישודקל רשפאד אתיירואד שודיק איחדימ אלד ףסוי תיבו
ונקת ןיי םש ןיא םאש יפל אלא אתפיר וטקנ אלו ימנ אתפיר אלב ןידה אוהו ןיי אלב הפב הרכזהב אתפירא וה :

ד"סב תבש הנשמ םחל ק י ז
www.swdaf.com 11
חערת ןמיס םייח חרוא ז"ט
(ג"מפ) (ב) .ח"נל 'נקי - כ"ע ףידע ח"נל ןמש תפה לע שדקל רשפאד ןויכ ןנברד ח"נו אתיירואד שודיקד ג"ע ףא י"בו ן"רה 'כ
אתיירואדמ וילע שדקל ךירצש ףידע תפ זא תפ ול ןיא םא הז יפלו ס"דמ םהינש םויה שודיקו ח"נד ןאכ 'כ ם"במרה לבא
נו ףידע ח"נ תפ ול ןיא 'יפא כ"או סנ םוסרפ םושמ םויה שודיקמ ףידע ח" 'יסב ש"מד םדוק תפ ע"כד תפ ןינעלד הארנ לבא
םוי דובכ פ"ע קרפב 'מגב והוארקו ןילישבת ןוגכ הדועס יכרצ ראש ונייהד 'ארנ הדועס יכרצל םדוק שודיקד א"ער לבא
הנשמ םחל אהד שודיק ןייל םדוק אוה הנשמ םחלד תפה אתיירואד ע"כל הנשמ םחל ביתכד כ"כ 'פב אבא 'ר רמאדכ
ןניעב תפו 'יירואד כ"ג תודועס שלשו :ל"נכ ןנברדמ אלא וניאש ח"נל םדוק איהש ש"כ כ"או ד"ער 'יסב 'יאדכ

חערת ןמיס הבר הילא
ה 'וכו תפב ישודקאל . ראובמ ב"י ףיעס א"ער 'יסבד השק םולכ צ"א הרותה ןמד ] ל [ שודיק . אלד רשפאו טקנ אקוד ו
תפ אלב הפב שדקמו הכונח רנ הנקי תפ ול ןיאשכ ןידה אוהו , ח"בה קספ ןכו . ז"טה תעדו [ב"קס] הכונח רנל םדוק תפד ,
אתיירואד תודועס שלשו הנשמ םחלד :הזמ ח"כ ק"ס [ר"א] ז"סק 'יס ןייעו ,

חערת ןמיס םייח חרוא ףסוי יכרב
.'וכו םויה שודקל ןיילו .א פ ברהו ח"ב ברה ובתכ ח"ר ,םדוק הכונח רנ תפו ןיי ול ןיא וליפאד תפה לעו ןייה לע שודקד
ןנברדמ .אסינ ימוסרפ םושמ םדוק הכונח רנו ז"ט ברהו (ב ק"ס) אתירואד םחלו תודועס 'גד בתכ רנל םדוק תפ כ"או ,
.הכונח יעבד ך"ז ןישע ג"מסב בתכד ףאו ,ןנברד אוה תבשב תפ בויחד ל"ס ח"רפו ח"ב ברהד הארנו ארקבד ,םחל ןנ
,םחל ביתכ תודועס 'ג הינימ שירדד אתכמסא אלא אתירואדמ ואלד רמול רשפא . ףד ולכאש השלש קרפ ןנירמאד יאמו
ןנברדמ בייחד ונייה ,ןוזמה תכרבב רזוח יכה םושמו לכימל יעב תבשבד ז"מ . ףוס העורת םויב ביבח 'ן ם"רהמ לע ק"קו
תבשב תפ בויחד בתכש ,ןיד תיב והואר קרפ הרותה ןמ בויחד אלא רמאק אל ח"פק 'יסב םתהד ,(ו 'עס) ח"פק ןמיס ש"מכ
.ןנברדמ אמלידו ,תפ לוכאל בייחד ,ןוזמה תכרב רוזחל ברה םשמ בתכש ז"סק 'יס ףוסב הבר הילא ברהל יתיאר בושו
אתכמסא םה םחל תושרדד ט"ית ד"סב 'ט תואו 'ח תוא ב"רע ןמיסב ליעל ונתינעב ש"מעו .
א
.

חרוא שובל זסק ןמיס םייח
חי ףיעס
וכרבי אלו ולכאי אל לוכאל םהילע הבוח ןיאש ןויכ ,םילכואה איצוהל איצומה תכרב ךרבל לוכי וניא לכוא וניאש ימ :
טי ףיעס
שוריפב הוצמ וניאש ןויכ ,ירקמ הבוח הניא םוקמ לכמ ,לוכאל םהילע הבוחש תבשב וליפאו
(הכ)
תפ תליכא לע ךרבמ וניא
א וניאש ימ םהל םהמע לכו :

זסק ןמיס הבר הילא
חכ 'וכו תפ לע שוריפב . ףיעס א"צר ןמיסב םויה 'גד אשרדד ['א] ('ד) אתכמסא אלא הניא , בוט םוי ישובלמ .[י"קס]
ה"ד א"ע ד] ריזנ שיר 'סות ובתכש ומכ ןנברדמ אוה ןייה לע מ"מ אתיירואד םויה שודיקד ףא [דכ ק"ס] דימת תלוע השקה
.[יאמ אלא הניא םויב שודיק רקיע לכש 'ג ףיעס א"ער ןמיס שובלו ד"ל[ת] ןמיס השמ הטמב בתכש רתוי השק ילו
ןנברדמ . הנשה שארד 'ג קרפב ע"צ םג [ב"ע טכ] ץוח ללהו הליגמב ומכ איצוהל לוכי ןנברדמ ביוחמד ידימב ףאד הארנד
ללכ בויח ןיאש רבדמ . נברדמ ןייה לע ףאד 'סות ירבד שרפל רשפא םג רבד הזיא לע לבא ןיי אקוד ןניעב אלד ונייה ,ן
ןניעב אהימ היתשו הליכא .יכה עמשמ אל ב"י ףיעס א"ער ןמיס שובלמ והימ .דימת תלוע תישוק ימנ בשוימ כ"או , לכו הז
,בוט םוי ישובלמו שובלה םעטל א"גמ לבא [אמ ק"ס] אלא םדאה לע הבוח הניא ט"ויו תבש תליכאד אנירחא אמעט בתכ
םושמ שודיק ןייו הצמב כ"אשמ ,ינהתיל אל כ"ג ןנירמא הכרבה עדוי וניא םא ךכלו ,לוכאל רוטפ רעטצמ אהד ותיינה
תוצמ תכרבכ יוה לוכאל ומצע רעצל בייחו ,םדאה לע הבוח םהש אכהד ע"צו .[ג"קס] ג"ער ןמיסב ז"טה בתכ ןכו .כ"ע
לכוא לוחב םגד הוצמ ךייש ןיאד רחא םעט [ז"טה] בתכ [זי ק"סב] .ש"יע יוניש וישכע שיש שודיק ןייו הצמב כ"אשמ ,תפ םג
(ה"נק 'יס) ח"ערת ןמיס ןייעו .םויה שודיקמ ימנ רוטפ הנעתמשכ אהד ,'אה םעט לע ימנ השק תצק ךא ,דאמ קוחד הז םעט
:הצמד ו"טל שקתיאד םירחא איצומ תוכוס לש ןושאר לילב ןידה אוהד הארנו .['ה ק"ס ר"א]

ק ןמיס םהרבא ןגמ חפ
(ש"החמ) (ג"מפ) ט תפ לוכאל בייח וניאש - ח"ית 'יסרע תוריפ לוכאל לוכיד תפ לוכאל בייח ט"יו תבשב לבא םתסדמו
קר חספב ןנירמאד אהו הלילב 'או םויב 'א תודועס 'ב לוכאל בייחד רוזחל בייח תולילהו םימיה לכב 'יפאד ל"סד מ"ש י"ברה
יאשר םימיה ראשבד ונייה הבוח ןושארה הליל רתוי דע בייח וניא הכוסבו תפ תיזכ לוכאל יאשר 'וכוסב םגו הרישע הצמ לוכאל
הציבכמ ןשיה קרפ ן"רה כ"כ םוקמב אלא שודיק ןיאד םושמ אלא 'תיירואד בויח ןיא ט"יו תבשבד ובתכ ולכאש 'ג 'פ י"רתו
תפ ךירצ הדועס ש"מ ז"ס ח"סק 'יסעו ןכ עמשמ אלד ה"ס ג"ער 'יסעו :

חירת ןמיס םירופכה םוי תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
י ףיעס
י (חכ) ןוזמה תכרבב כ"הוי לש ריכזהל ךירצ ,ךרבל לוכיש ןינעב ותעד בשייתנו כ"הויב לכאש הלוח אי :רמואש <י> (טכ) ,
.םילשורי הנובב ,אביו הלעי
ד"סב תבש הנשמ םחל ק י ז
www.swdaf.com 12
ןמיס םהרבא ןגמ חירת
(ש"החמ) (ג"מפ) י לכאש הלוח - תורככ 'ב לע עצובו [ה"כ] כ"היב ןכ ונקת אלד צ"אש נ"לו ןיאש ןכוסמה הלוחל ש"כמו
'ידידל הוהו רתיה ול םרוג שפנ חוקפש קר רוסיא ול םרג םויהש ןויכ ץ"כ א"רה םשב 'כ ל"שבו שדקל צ"א םגו תבשוימ ותעד
לו סוכה לע אלו שודיק אל וב ןיא לוחכ םוקמב אלא ה"בב הרכזה ןחכשא אלד ריכזמ וניא ריכזהל הצר 'יפאו ה"בב הרכזה א
ריכזהל ביוחמ וניאד ארמגב 'ירמא םירופו 'כונחב וליפא אהד ל"נכו ,ל"כע ותליכאב הוצמ שיש רוטהש ןויכ לקהל ןיא והימ
הלטבל הכרבל שוחל שיד שדקל צ"א פ"כעו ח"ק 'יססעו רימחמ :

י ק"ס חירת ןמיס םייח חרוא לקשה תיצחמ
(י) םירופיכה םויב ןכ ונקת אלד .'וכ הלוח . םימכח תונקת אלא וניאד ןויכ ןמיס א"מ בתכש ומכו ,ךכ לכ הבוח הניאו ,
ג"כ ק"ס ד"נר ) ז"טכ אלד [חערת] (ז"ערת) ןמיס ףוס הרותה ןמ יוהד היל אריבסד עמשמד ( כ"או ,ךכ לכ הבוח הניאד
ןמל רכז הנשמ םחל םעט אהד ,רבדל םעט שיו .ונקת אלד רמול שי םירופיכה םויב ביתכד ב"ע ז"יק ףד תבשב אתיאדכ ,
.הנשמ םחל וטקל [בכ ,זט תומש] לד יהנ ,םירופיכה םויבו ןמ וב דרי א הציב שיר תופסותה ובתכש ומכ , ,[היהו ה"ד ב ,ב]
אהד ,םירופיכה םויל ןמ וכרצוה אלד ןויכ ,תבש ברעב ומכ םינש יפ דרי אל םירופיכה םוי ברעמ ארבסמ םוקמ לכמ
ונקת אל םימכח םוקמ לכמ ,הנשמ םחל םירופיכה םוי ברעב םג לפנ םילוחו תוקונית םושמ רשפאו .תונעתהל םיכירצ
הרקמ ךרד אלא וניא םירופיכה םויב הליכאהד ןויכ ,םירופיכה םויל הנשמ םחל :

דנר ןמיס םהרבא ןגמ
.. . ח"פר 'יס ש"מכ תבשב תונעתהל רוסאד ןויכ ירש לכאי המ ללכ ול ןיא םא והימו רוסא 'ודועס 'ג ןוזמ רחא תפ ול שי םאו
ליצהל חלו םלש רככ הדועס לכל ךירצד בג לע ףא כ"כ הבוח הניא מ"מ הנשמ ם א"ס ד"לש 'יסעו :

ב דומע חל ףד הכוס תכסמ םירמת תופכ
'וכ עמשמ 'וכ דבע היהש ימ ה"ד תופסות . . . . תודועס 'גב תובייח םישנד ת"ר בתכו ל"זו יבתכ לכ 'פב ן"רהל יתיארו
ותמש ימ 'פב הורמא רוכזו רומשד אתופלי ךהד ל"קו א"צר 'יס ןרמ וירבד איבהו ש"עי 'וכו תורככ 'ב לע עוצבל ימנ ןכו
תבש יבויח לכ םתהמ ףלימל ל"נמו םויה שודיק ןינעל ל"ס יכהד ת"או תבש יבויח לכ ןניפלי םויה שודיקמד ל"ז ן"רהל
לבב ונשיש לכ ןנישרדד הצמד אשקהמ ל"ת אמעט ךה ל"לו 'וכ ןה ףאש תוסוכ 'דב תובייח םישנ פ"ע קרפב ש"מ 'ק
ףאד אמעט ךירטצא ךכלו וזמ וז ןידמל ןיא יאדו אלא חספ ליל יבויח לכ ווה הז ללכבו הצמ לוכא םוקב ונשי ץמח לכאת
'וכ ןה ךא רמול ןיאו תודועס 'גב םישנ תובייח יאמא היל ישקת כ"א י"ע השענ סנהש ל"ר ןה ףא 'יפד ם"בשרד אבילא 'ק יתכא
רובסי ם"בשרד רשפאו תודועס 'גב תבייח השאד 'ינתממ חכומ יפ לע ףא פ"סב אהד תובייח םישנ ןיאד רובסי ם"בשרד
הלעב בייח הצור איה םאד אלא ס"גב תובייח םישנ ןיאד תמאהד הדועס הל ןתונד םש ורמא וזמ הלודג אהד ס"ג הל תתל
:ש"עי יחרפו יחראל

גיא אביקע יבר ת"וש א ןמיס אמק ארודהמ ר
.לידאוואיינב ביל יבר ןיצקה ףולאה ידידיל

עריא םעפש רמאו ב"וש ליבעט 'ר םמורמה הז לע ןעטו ,וכרבו ורזחו ןוזמה תכרבב גח לש ריכזהל וחכשש ותיב ינב תודוא לע
.ךרבלו רוזחל אלש ול הרוהו ,ב"קד ברה תיבב ,ותורחבב ןכ ול

ו ,וכרבו ורזחש המב ושע הפי ,ט"יב אלו ח"רב היה ול עריאש המו ,יוה יכיה אדבוע םימיה בורמ חכש ליבעט 'ר הזש קפס ןיא
.םינפל ךירצ ןיאו (ט"מ ףד) ולכאש 'ג קרפב ראובמ ח"רל =בוט םוי= ט"י ןיב הז קוליחו

ל לבא ,ךרבל ורזחי םישנא ותיב תיברמ לכד ,אבו הרומ יתייה המודמכ ,הככ לע יכנא יתלאשנ ולא ז"כעו .תונבהו םישנה א

אוה ןכו ,גנוע ןידמ אוהש הארנ ט"יב תינעת רוסיאד ,ט"יב תונעתהל תרתומ השאד ןודל יל שיד םושמ ידיד אמעטו
אהת אל כ"או ,םכל ויצחו 'דל ויצח הינמ ןנישרדד ,םכל היהת תרצעד השע תוצמ ללכב אוה גנוע תוצמ ירהו ,ם"במרב
ג"זהש ע"מ לכמ אפידע וז הוצמ ,תורוטפ םישנש לכ השעת אלד השעת אלב קר אוה ט"יד הוצמב תבייוחמ השאד המו
ט"ויד השע תוצמב אל לבא ,הכאלמ , ןישודיקב 'סות ש"מכו (הקעמ ה"ד א"ע ד"ל ףד) השעב םג תובייחד םש ן"רהל ףאו
אד השעב לבא ,השעה ידהב ואל םג אתיא דימתד םושמ הכאלמ תתיבשד השעב קר הז מ"מ ט"ויד תורוטפ ואל הב ןי
ז"מהבב בוט םוי לש ריכזהל החכש םא אליממו ,תונעתהל תרתומ גונעת תוצמב הניאד ןויכו ,ש"יעו ,ךרבלו רוזחל צ"א
ןדיד יבגל ח"ר ומכ והדיד יבג ט"י יוהד .

ל החכש םא תבשב ןכו ,ץמח לכאת לבב ונשיש לכד אשיקהמ הצמב תובייוחמד חספד 'א לילב תלוז ןויכד ,הצר רמו
תבשד ע"מ לכב כ"ג תבייוחמ רומשו רוכזד אשיקהמ שודיקד ע"מב תבייוחמד , יבתכ לכ קרפ ן"רה ש"מכ :םש ל"זו
שיא תבש השעמ לכבש ךרוצ ןיאו ,ןמה סנב ויה ןה ףאש תורככ יתש לע עוצבל ןכו תודועס 'גב תובייח םישנד ת"ר בתכ
ב ונשיש תא רומשו רוכזמ ןניפלידכ ןיוש השאו ,ל"כע תבשד יבויח לכ יוה הז ללכבו ,הריכזב ונשי הרימש אליממו
ד"עלנכ ךרבלו רוזחל הכירצ כ"ע ,תונעתהל הרוסאו תבשד גנוע תוצמב כ"ג תבייוחמ תוצמב הניאד ןויכו+ /תוטמשהמ/ .
לעש ,החמשמ הלעב השאד ייבאכ ל"ייקד הגיגחמ א"פר תונשהב ד"בארה תעדל איעבמ אל ,תונעתהל תרתומ גונעת לעבה
ד"סב תבש הנשמ םחל ק י ז
www.swdaf.com 13
'ה ד"יפ מ"חלה תעדל ףא אלא ,ןכ ל"ס ם"במרה םגד ובתכ םש מ"חלהו מ"כהו ,הז בויחב הניא איה לבא החמשל בויחה לטומ
החמש הל תויהלו ,תינעתו דפסהב הרוסאד ונייה מ"מ ,החמשב הבייוחמ איהד ז"רכ הכלהד ם"במרה תעדב ק"עמהמ ד"י
ב תבייוחמ הניאד הארנ מ"מ לבא רשבו ןיי תייתשב אכיל תבשב אהד החמש בויח דצמ וניא תפ תליכאד הארנד תפ תליכא
ו"פ ם"במרב 'יע ,והנינ ילימ ירת החמש םע גנועו דוביכהו ,םחלה לע הדועס עובקל תבש דובכ ןמד הארנד אלא החמש בויח
י לכו דבוכמ 'ד שודקל רמאנש ,םיבוט םימי לכ ךכ הגנעלו תבש דבכל הוצמש םשכ 'כש בוט םוי 'להמ ו"ה םהב רמאנ בוט םו
בייחו ,תינעתו דפסהב םירוסא םלוכ בוט םוי יראש םע גחה ימי תנומשו חספה ימי תעבש ז"י הכלהב כ"חאו שדוק ארקמ
,םיבוט םימי טיקנ ו"יו 'להב ט"המו ,החמש בויחו גנועו דוביכ בויח ילימ ירת םהד עמשמ ,'וכו בל בוטו חמש ןהב תויהל
בו ,מ"הוחב אלו בוט םויב עמשמד ןויכ הארנ כ"או ,םללכב מ"הוח םגד גחה ימי 'חו חספ ימי 'ז טקנ החמש בויחב 'ז הכלה
וכרבד ןויכ םעטמ רשפאו] ,םחלה לע הדועס עובקל תבש דוביכ םעטמ אלא החמש םעטמ וניא תפ לוכאל בויחה לכ תבשבד
כ בוט םויב ןכו םחל תדועס לוכאל בויח ועבק םחל בותכה וארקד ,ןמב תבשל 'ד ושדיקו תודועס 'ב עובקל ךירצ ט"המד ובתכד
ףא מ"הוחב ירהד היארו תבשב ומכ יבויחד אלא םינועבצ ידגבו ןייו רשבב יגס 'יה החמש ןידמ בוט םויב םגד ל"י כ"או [םחל
ל"י החמש בויחב יולת תפ תליכא ןיאד ןויכו (ז"ס ח"פק 'יס) ח"א ע"שב ל"ייקדכ תפ לוכאל בויח ןיא מ"מ החמש בויח אכיאד
יאד םוי לכו ,ל"נה ט"וימ ו"כ הכלה ם"במרה ירבדב ןייעל שיו] ,ג"זהש הוצמ יוהד בוט םויב תפ תליכא תוצמב תובייח םישנ ן
(בוט םוי 'להמ ז"פר) ם"במרה ש"מכ שדוק ארקמ כ"ג ירקיאד מ"הוחב כ"ג בויחה אהי ט"המ שדוק ארקמ םהב רמאנ בוט
ט םוי ןיעמ ריכזהל החכשבד אנידל ןרדה כ"או [ל"יו 'יס) ח"א שובלה ירבד לע ןייעל שי ט"המו ,ךרבלו רוזחל צ"אד ז"מהבב בו
דומלי וא םינונחתבו הליפתב קסוע םויה לכ אלא םירחאל לשבלו תופאל ןוגכ הכאלמ תושעל ול רוסא ה"רב הנעתמהו (ז"צת
עב הל שיש השאד א"יו 'דל ולוכ םייקל ךירצ םכל ויצחו 'הל ויצח םייקמ וניאד ןויכד םויה לכ הלוכיד ,רחאל תדבעושמ איה וא ל
ידידל אתעייס םשמ אברדאד הארנו ,ג"ז יוהד 'הל ולוכ בויחב םישנ ןיא ונירבד יפלו ,ל"כע ךכל תדבעושמד ןויכ ,לשבלו תופאל
תמאב ה"שמד רמולו ,הוצמה בויח הנממ עקפ רחאל וא לעבל תדבעושמ איהש ינפמ וטאד םישקומ שובלה ירבד וטושפבד
יקתו הנעתת אל ג"ז יוהד ןויכ וז הוצמה בויחב ןניא תמאבד הארנ הזלו ,שובלה ןושלמ עמשמב וניא הז ,'דל ויצחו םכל ויצח םי
בוט םוי שודיקב ןכו בלול הכוס רפוש ןוגכ ,ג"זהש ע"מ בור םייקל תוזירזו תוריהזו ןמצעל ןירימחמ ןדיד ישנ בור מ"מד אלא
'הל ולוכ םייקל םיצור הזלו והיילע ולביקכ יוהו רבדב ,ןמצע לע רימחהל ןחכב ןיא םירחאל תדבעושמד ןויכ שובלה בתכ הזל ,
ש"אמ זניג אביקע +.םירחאד תוכז הזב עיקפהל ןידהמ תובייוחמ ןניאש

ומ ןמיס (םייח חרוא) א קלח רפוס םתח ת"וש
:י"נ ביל ה"ומ ץורחה קיתוה ךרבאה ידימלתל ט"כו םולש

לש תגוע ול הרבשנש ימ ד"ע ינתלאש תורככ יתש לע עוצבל םייקל םימסיק המכב ורפותל רתומ יא םירבש המכל תבש
לפנש אלא ,ד"קס ח"סק 'יס א"גמו ע"שו י"ב כ"שמו [א"ע א"פ] ןולח קרפ יהלש ןיבוריע ס"שה 'יגוס ךיניע דגנ 'יה רבכו ,תבשב
.תוריפת המכ ךירצו תוסורפ המכ וא 'א הסורפ סרפנש ןיב קלחל אכיא יא קפסה

יכ עד םסיק תוריפתד קפקפל םוקמ היה ש"ע ט"כש 'יס חקורה הרמאש ילול ןידה ףוג הנה ,איה תומומע תוכלהמ וז הכלה
ןנתדמד ב"ס 'יסס יבצ םכח 'כש אלא ,ונל ןיא םלש םחל ותושעל לבא םולש יכרד םושמ אכיל ותד בוריעב אלא ליעומ וניא
אליממו םלש כ"ג ארקנ הז מ"ש םלש רככ ןיבוריעד 'ינתמב ,בוריע םע אמעטב ווש אלד בג לע ףא כ"ג הנשמ םחל ידי וב אצוי
ובחתו סרפנש גורתא ןכו ב"י הכלה םילכוא תאמוטמ ו"פ ד"בארהו ם"במרה הקספש אתפסותמ ג"עלצ ןיידעש אלא ,ח"חפדו
אהד א"ז ,רובח הוה 'ירפת עידי אלב לבא 'ירפת עידיד םושמ רמימל אכיל םתהו ,רוביח וניא םסיקב וא שוכב םעטה שרפמ
ןיב קלחל םש םילכוא תאמוט 'להב ש"מו ,'ה הכלה ד"פ תמ תאמוט תוכלהב ש"מ םג ןייעו רובח םדא ירוביח ןיאד םושמ
האמוטו ןיבוריעמ אלוקל הנשמ םחל ףלימל ל"נמ השק אטישפ ןכ םא ,מ"כב ש"ע רוביח הוה האמוטלו רוביח הוה אלד רשכה
:רשכהמ ארמוחל ףלינ

סבש 'ושתב יתיארו כ"ש 'יס בקעי תחנמ 'ס ףו
1
אתכמסא אלא הרות ןידמ וניא םימילש תורככ 'ב ןניעבד אהד םחל ירהד
'יזחדמד ל"י ז"פלו ,ש"עי 'יל ירק תורומשא ימנ אגלפו הרומשא תוכרב שיר ןנירמאדכ אגלפו אדח רמול רשפא ארקבד הנשמ
שמ םחלל ה"ה כ"א םלש רככ ןיבוריעד 'ינתמ 'יל ירק ןנברד ןינעל 'יל ,ל"נהל ןנברד ימנ הוהד הנ ע"צ וירבד לבא יא אמלשב ,
,אגלפו אדח תרומשאד אימוד הוה םימוי םחל ביתכד ארקא יאק הוה ס"שה לבא [ב"ע ט"ל 'רב] הנשמ םחל ארקא יאק
וצר ה"ושמד הרות 'יחב יתרמא זאמ רבכ יכ תמאה .אגלפו אדח רמועה ינש רמול ןכתיה דחאל רמועה ינש 'יב שרפמד
יא טוקלל אחיכש ימוסבל אחוור םושמ הבר ארועיש יעב תבש תדועסד םושמ םויה והולכא השמ ל"אד ואל אתיאדכ
,ב"ע ב"פ ןיבוריעב תאצל וצרו םויל תודועס 'ב יד ראשנ אל רתוי ולכא תבש לילבו רמועה ינש תבש ברע וטקלשכ כ"או
םיעמב תבשב ךרבתנ יכ ה"ערמ םוריזחה מ"מו ,טוקלל ותב ןכ יתאצמ התעו , הרותה לע 'ס ז"ט תומש] - ,[ש"ע ב"כ כ"או
ע"צ כ"עו אנידל םהילע ךומסל ןיאו םה הדגא לש תושרד ירבד ולאש אלא ,אגלפו אדח אלא הנשמ םחל הוה אל ריפש :

. . . מ"דפפמ רפוס ק"השמ :ק"פל ו"פק טבש ד"י ק"שמ גרובסערפ ימש יתמתחו יתבתכ ד"עלנה

ד"סב תבש הנשמ םחל ק י ז
www.swdaf.com 14
אכ ןמיס א קלח רבד בישמ ת"וש
.היחי יריקי ינבל

םינתונ בוט םויב וא ק"שב ןיבוסמהמ דחא רחאתהב ל"צז י"רהומ ןואגה ךנקז ינתוח תיבב גהנמה תודוא תלאשש המ
ב ךירצהש ש"ארהמ היאר ואיבהו הנשמ םחל בישח אל הזד םירבחה ושקהו ,הנשמ םחלל תוכיתח יתש ול חספ ליל
ומכ םלשה לע ךרבל רחבומה ןמ הוצמ אלא וניא םימלש ש"ארה ךירצהד אהד ןוכנ לע םתוא החדו העוצבה דבל םימלש
'אב לוחב ,איריא אל אהמו , םחל םייקל תוסורפ ינש לע עצבל רתוי יואר םלש 'א ול שיש ימ כ"אד דוע לאשש המ ךא
הנשמ א"מר תעד ראבתמ ןכ אלו (א"צר 'יס) וחפלו ל"זד םלש דחא רככמ תוחפ תישילש הדועסב ול היהי אל ת , שי ותו
תוכרב 'סותמ תושקהל (ט"ל) עוצבל אלש ךותחיש םדוק ךרבלו רימחהל ןוכנ תבשב והימו 'סותה ל"זד אתכלהו ה"ד
ע"ושב א"מר תהגהב ראובמ ירה .הנשמ םחל ול היהי אל זאש הכרבה הלכתש םדוק (א"ס ד"סק 'יס) ךותחי אל תבשבד
רחא דע תועוצבד אתיא יאד ךפיהל ל"ז ף"ירה תעדמ היאר איבהל שי תמאב הנהו .תומלש תורככה ויהיש ידכ הכרבה
ףאו .הסורפ איה אלה אדחו תוצמ יתש אלא ךירצמ אלד ותעדל הנשמ םחל ידי חספב אצוי ךאיה ,הנשמ םחל ירקמ אל
ךכלה אדחד אגלפל אערגו ינוע םחל אתאד בתכש ל"ז ף"ירה ןושלמד בג לע םעטהד עמשמ אגלפו אדח לע ןניעצב
ארק יאהמ קיפמ ארק יאהד אדחל תערוגו אתכלה יתא ('ב ו ףד) הכוסב אתיאד אהל ימדו . םחלד ארק יאה ואל יאד עמשמ
םחל 'יב ןניעב אלד יקופאל ארק יתא חספב קרו ,אקוד םלש עמשמ םחל יאד ימד אל יאדו לבא ,אקוד םימלש ךירצ ינוע
יב ןניעבד ל"נמ הנשמ םייקתמ אל ימנ הסורפ אדחבו המלש אדחב ףאד ןויכ אדח הסורפב יגסד אמינ ללכ הנשמ םחל '
יתימל ת"המ אתמילש אדח כ"או ,הנשמ םחל ,הסורפ אדחב אלא וניא ינוע םחל אה ותו , יתא שממ יקופאל אלד כ"ע אלא
אקוד הסורפ אדח יוהלד ןניעב חספבד ונדמלל אלא גש 'וכ ערגו בתכש ף"ירה תנווכו םושמ םימלש תויהל יוארש הממ ער
הסורפ אדח אקוד ןניעב חספבד הוצמ לכ לע חיכוהל שי חספמ הברדאו הנשמ םחל ימנ ןניעב חספב םג תמאב לבא
דבעידב םחל ירקימ הסורפד הנשה 'וכ ןיכיזב קוליסב וניצמ ןכש עקרק ג"עש ילכמ ץמוק יל אטישפ (:'ז) תוחנמב אתיאדכו
א"עב א"א םתהד בג לע ףאו אלד ןויכ נ"ה אכהמ ריפש דומלל שי ג"הכב הצימק ירקמ אלד ךפיהל שרופמ וניצמ אלדמ מ"כמ
.הסורפב יגס מ"מו הנשמ םחל כ"ג ןניעבד חספמ דומלל ונל שי הסורפב הנשמ םחל ירקימ אלד שוריפב וניצמ אליממו
אהד הנשמ םחל םושמ םיאצוי דבעידב ימנ הסורפבד כ"ג חיכוהל שי ימנ ל"ז ש"ארהמ יאד ל"ז ש"ארה הדומ יאדו
יל המלו ,הנשמ םחל יוה אל ףוס ףוס אה אתיא יאו ,אגלפו אדח לע ךרביו תחאה /עצביד/ ענצביד ,תוצמ יתש אלא אכיל
לע יוארכ מ"ל הוצמה םייקל שיד רבוסד קרו מ"ל ירקימ דבעידבד ל"ז ש"ארה הדומ יאדו אלא ,אדחב יגסיל ללכ יתרת
יל יא לבא הלחתכל תומלש יתש מ"ל םושמ םיתש לע עוצבל ביוחמ תוצמ יתש אלא אכ . הלחמ היאר איבהל שי ותו
הלחב בייחתמ כ"ג תוסורפו ,םחל הב ביתכד סרפתנש רחא רטפימ אלד בייחתנ רבכו ,הלח רועיש הפא םאש ותנוכ ןיאו ,
תמ מ"כמ תוסורפ אלא לסב ןיא וליפא יאדו הלחל ףרצמ לסהד ל"ייקד אהב לבא ,בייחתנ רבכש ןויכ תעב הוהתמ בויחהו בייח
ביתכ אקוד ץראה םחלמ אמינו ףוריצה טושפ הזו בייחתמ ריפשו םחל ללכב כ"ג הסורפ יאדו אלא אתיאד אהמ השק לבא .
אל אלה הסרפנש המב רסח ירקימ ךיאו םש ןייע רסח םושמ תולוספ ןהמ 'א הסרפנ םאש םינפה םחלב ('ב בי ףד) תוחנמב
ידלו הסרפנש קר ללכ םחלהמ דבאנ .ירקימ םחל מ"מ ןד ינשמ הלח לכו םוצמצב ןניעב תולח ב"י םתהד מ"קל פ"החלמ ךא
יאו רשע השלש ןיווה המלשכ הסורפ בשחילד תולחהו תוסורפה יתש ףרצנ םא נ"ממ לוספ םהמ 'א סרפנ םאו םינורשע
תולוספ ךכלו רשפא יא הז אדחכ םיתשה בושחלו הלח רועישמ רסח ןיווה ףרצנ אל . ל אישק אה לבא הדות ימחלב י
ןניא תולח (:ו ףד) הדנב אתיאדכ בכעמ תולח רועיש ןיא םתהו ,םעטה הזמ לוספ ןהמ דחא סרפנ םאד (ומ ףד) םש אינתד
מ"מ ירקמ םחלו תוסורפה יתש ףרצי כ"או הוצמל אלא םחל ארקנ אל הסורפד אכהמ חכומ אלא :

ב םא ,ונינפל םחלה אב ךיא יולת רקיעהד ג"הכב קלחל ד"עלנ ןכל ןטקנו סרפנ םא סורפ וליפא וא םלש ונינפל םחלה א
אל סרפנש ןויכ לבא ריפש םחל יורק היה הזכ ןטק םחל ונינפל אב 'יה הלחתמ םאד בג לע ףא רסח ירקימ התומכמ
ריפש םחל ירקימ היהש תומכמ הנתשנ אלו ונינפל סורפ אב םא לבא םחל ירקמ הדות ימחלב יכהלד ,לכה בשייתמ יכהבו .
עשבש ןויכ ונינפל אבש םחלה הז אלו ותסירפב רסח כ"חא ירקימ םלש 'יה הדות םשל הפאנש ה העשב ונינפל אב םא נ"הו
ומחל רסח רבכד םחל ירקימ וניא ג"הכבד הנשמ םחל וניא םינשל ונסרפי אוהו םלש םחל לוכאל הצורש , ריפש יכהלו
אלו םלש דחא םחל תישילש הדועס לע ול אהיש הארי הלחתכלד א"מרה בתכ ונינפל אבש ןויכ םינשל סורפי םא ינהמ
םחל ריפש ירקימ סורפ וינפל אב םא לבא ירקימ רסחד ידימ ינהמ אל סורפי םא םלש אתיאד אהל המוד רבדה הז המלו
רוש מ"מד בייח 'וכ תועטוקמה תא בנוגהד םתה אינתו ולוכ ורכמו ירקימ אל ובש האממ 'אמ ץוח רכמו בנגש ימ (ח"ע) ק"בב
ש אלא ירקמ ונממ ריסחה םא קר רסחא ימנ יאק רוש םשד אמלא ולוכ ורכמו ירקימ אל ותריכממ דחא רבא רסחו ולוכ בנג םא
,ולוכ ארקנ אל זא וליפא אלא דוע אלו םחל םש ארקנ אל זא היהש תומכמ תחפנ םא ךא ,הסורפ םג ירקימ םחל םש נ"ה
ומחל רסחנ רבכד ,םינשל ועצבל א"א הלודג הסורפ וינפל אב ימדו רוטפ כ"גד ינשה לגרמ ץוח ורכמו 'א לגרב תעטיק בנוגל
ןויכ הכרבה הלכתש םדוק עצבי אלש ךותחיש םדוק ךרבלו רימחהל ןוכנ תבשבד םש תוכרבב 'סותה ובתכ ריפש ה"שמו
ונראבש ומכו םחל ירקמ אל ות םדוק עצבי םאו םלש ונינפל אב םחלהד לע עוצבל יצמ ריפש םלש םחל ול ןיאש ימ לבא
רפ 'ב ומצעל ךרבמה סורפיש אלו תוסורפ יתש איבהל קדקדל שי וינפל איבמה יאדו הזו הנשמ םחל םייקל תוסו . דכ ןכו
םייקל םחל ירקימ ריפש ג"הכבו ול ןתנ תוסורפ יתש אצמ רשאמ אלא וינפל ברה סרפ אל ל"צז ז"ח תדועסב תקייד
ידכ אקוד הדגהה ינפל הצמה םיצחמש המ אחינ ז"יפעו ,הנשמ םחל םהב סורפישכו תומלשב לוכאל וינפל אב אהי אלש
'ג ךירצמד ל"ז ש"ארהל וליפאו הסורפ איהש אצמנ לוכאל אבשכ כ"חאו הדגהה ינפל םיצחמ ךכל הנשמ םחל םייקי אל
הדגהה םדוק דימת הצמה תוצחל ונקית הז ינפמו .םיתש אלא ול ןיאש ימל מ"נ שי אלה פ"כע תוצמ :

רב אדוהי יבצ ילתפנ ךיבא יננה .ןיל
ד"סב תבש הנשמ םחל ק י ז
www.swdaf.com 15
דער ןמיס תבש תוכלה םייח חרוא ןחלושה ךורע
א ףיעס
תבשב ןניסרג [:ז"יק] ביתכד תורככ יתש לע עוצבל םדא בייח תבשב אבא 'ר רמא [בכ ,זט תומש] ןמב רמולכ הנשמ םחל
נש הנשמ םחל וטקל יששה םויב יהיו ביתכ דחאל רמועה ינש וטקל בותכל ל"הד רתוימ הנשמ םחל ךהו דחאל רמועה י
הנשמ היהת תבש תודועס לש םחלהד פ"הו ע"פב ןיינע והזש ןנישרד הזלו םירבד לפכ אלא הז ןיאו חלשב] אתליכמבו
ש"ע לופכ םחל רמוא עשוהי 'ר הנשמ םחל כ"ג אתיא ['ד השרפ בד אמלעב אתכמסא אלו הרות ןיד והזש הארנו ךה תמא
ש"מכ ירמגל רתוימ הנשמ םחל :
ב ףיעס
ביתכ אל העיצב לבא הזיחא עמשמד ביתכ וטקל רמא אדח עצבו יתרת טיקנד אנהכ ברל היל אניזח ישא בר רמא םש ןנירמאו
תבש תדועס בבחמכ הארנו הדועס התואל הב ול ידו הלודג הסורפ היתוריש ילוכל עיצב אריז 'ר [וטקל ה"ד י"שר] הנשמ
זחתהל [םש] הברה לוכאלו ק ךרבמ יא ל"זו ןואג יאה בר כ"כו תולח ינשה ךתחש רמולכ אתוריש הילוכא סרוג א"בשרהו
ל"כע ימד ריפש ז"רכ והייוורתל עצב יאו ימד ריפש אנהכ ברכ אדח עצבו יתרתא תבשב שניא אל ע"שהו רוטה םנמא
וצמו אדח עצבו יתרת טיקנד אנהכ בר ירבד קר ואיבהו ללכ הז ואיבה הדועסה לכל קיפסתש הלודג הסורפ עוצבל ה
ם"במרה ירבד םה ךכו ש"ע י"שריפכ י"שריפכ כ"ג שריפו ש"ע תבשמ ['ט 'לה] ל"פבו תוכרבמ ['ג 'לה] ז"פב םושמ הארנו
ז"רל אנהכ בר ןיב תקולחמ תושעל והל אחינ אלד םינש הכיתח אלו םינש וטקל קרד ארקמ קיידמ אנהכ בר אהד דועו
כבד דועו ש"מכ הז ןושלב אתליכמ איבה ובל ןהמ דחא םימחל ינש ושע רמועמו םירמוע ינשב ןמה םהל דרי תבש ברעב
[א"קס ר"אב אבוה] ל"כע תישילש הדועסב יעיברהו רקובב ישילשהו תבש לילב ינשהו רקובב ש"ע אתליכמבש תמאו
ןכו אנהכ ברכ הרורב היאר כ"או ןכ בותכ היה םהינפל מ"מ הז יתאצמ אל ונינפלש םלועה בור וגהנ :[ז"רגה כ"כו]
ג ףיעס
הליל דובכל םדוק םוי דובכד םושמ תורככ ינש םויבו דחא עוצבל הלילב גהנ ל"שרהמהו [א"גמו ח"ב] הברה שי התעו
הז ןיבמ יניאו הדועס לכב םיתש עוצבל א"רגה פ"ע תורוד המכמ הז ןיגהונש טומזו ןיסיירו אטיל תנידמב םיקדקדמ
'רב שוריפהד יהנד בר םגד רמאנ םאו ז"ר דגנ יארתב המהו ןכ ל"ס אל כ"רו ישא בר אה מ"מ א"בשרהו ןואגהכ אריז
ןכ רמול ל"נמ םינשב אקווד ל"ס ז"רו אצי דחאב םגד ל"סד אלא ז"ר לע םיקלוח ןיא כ"רו ישא אקוודד עמשמ אהד
בומה ןמ הוצמ יאד דועו ש"מכ י"שריפכ וטקל לש וקוידמ אדח עצבו יתרת טקנ ירמאק בר השע אל המל אריז 'רכ רח
הזב ג"עצ ידידל ןכלו ש"מכ רבדמב וניתובא ושע ןכש תרמוא אתליכמה ירהש דועו רחבומה ןמ הוצמ אנהכ ] םילבוקמהו
םינפה םחלה ומכ תולח ב"יב וגהנ :[הז ס"ר א"גמה ואיבהו ומא ידי קשנל םש בותכו ז"יפ תבשה רעש ח"ערפב אוה ןכו
ד ףיעס
בל תובייח םישנ םג תורככ יתש לע עוצ [יכדרמ] םישנאל םישנ תווש תבשד ילימ לכד ב"העבהש םיגהונ םיקדקדמה ןכלו
ןתבוח ידי ןיאצוי םלוכו הנשמ םחל לע עצוב זאו ןחלשה לע ןיבשויו םהידי תא ןיבוסמה לכ ולטיש דע עצוב וניא וידי לטנשכ
נפל אה מ"מ הנשמ םחל ןיבוסמהמ דחא לכ ינפל שיש תומוקמב ףאו הזב ךירצ ןכלו הנשמ םחל ןהינפל ןתיל ךרד ןיא םישנה י
ןהילע ןיתמהל ב"העבה לע ובשי ןיבוסמה לכש דע ןיתמי אוהו ב"העבה ינפל קר היהי הנשמ םחלהש ש"מכ גוהנל שי ךכו
רחבומה ןמ הוצמ והזו םישנו םישנא ןחלשה :
ה ףיעס
ל תבש ןמה 'פב אתליכמב אתיאד תבשכ הנשמ םחל ךירצ בוט םויב םגו ןמה וב דרוי היה אלש בוט םוי תוברל וב היהי א
וניא םירבכע והוכשנ םא ןכלו דובכ ךרד וניא רסחד םיריסח אלו םימילש תויהל םיכירצ םימחלהו [הציב שיר 'סותו י"שרעו]
פואב םסיק י"ע םרבחל לוכי םחל יאצח ינש ול שיו םלש םחל ול ןיא םאד ראבתנ ח"סק 'יס שיר ליעלו הנשמ םחלל יואר ן
גורתא ןוגכ הרותה ןמ םלש ךירצד רבדלד בג לע ףאו ורבחל הצקומה רבד חקי אלש רהזיו שממ םלשכ ץוחבמ הארתש
תולהאד ב"פס ןנתדכ רוביח וניא םדא ירוביחד הזכ רוביח ליעומ וניא יאדווד שרופמ וניא םלשד הנשמ םחל יבגל מ"מ
ממ רסח םא לבא הז רוביח ינהמ םחל ירקימ הסורפ םגד הרותב םלש וניא טעמ ףא ש ןורסחבד רמול הצורש ימ שיו
םלש ירקימ אל לבא ש"ע הביא םושמ םעטה םשבד ןוימד הז ןיאו ו"סש 'יסב בוריעב ומכ הב ןל תיל הלח רועישכ ןיא םא והימ
דובכ ךרד וניאש אלא אוה הנשמ םחל פ"כעד תוסורפ ינש חקי ללכ םימילש ול :[ש"תו ת"שע]
ו ףיעס
תורככה יתש זחוא םוי לילבו הנותחתה לע עצוב תבש לילבו םהיתש לע ךרבמו וניכסב םישרמ אלא הכרבה תעשכ תומילש ןניעבד הכרבה םדוק ללכ םכתח וניאו ודיב
ימת עוצבל בתכו תוצמה לע ןיריבעמ ןיא אה הנותחתה תעיצב לע םימערתמ שיו הלבקה ךרד לע אוה םעטהו הנוילעה לע עצוב תבש םויו ומויו בוט ה לע ד [ח"ב] הנוילע
רתוי ולצא הבורק היהי הנותחתהד בתכש ימ שיו [א"גמ] הנוילעה תחת החינמ הכרבה תעשבו הנוילעה לע הנותחתה חיני םדוקמ ןכלד בתכש ימ שיו גהנמה ןכו [ז"ט]
ש"מכו [ש"ת] ןהמ תחא קר השועשכ אלו ןהיתש תושעל הצורשכ אלא ךייש אל תוצמה לע ןיריבעמ ןיאד רמואש ימ שי ךא :[ןיריבעמ ןיא ה"ד .ג"ל] אמויב 'סותה
ז ףיעס
צ"א דחיב תורככה ינש לע עוצבל םיגהונה ךא הדועסה לכל קיפסתש הלודג הסורפ תבשב עוצבל הוצמש ראבתנ רבכו
'מגב ןכ שוריפה ןיא והדידלד ןכ גוהנל םנמא עצובה םועטיש דע איצומה תסורפמ םועטל ןיאשר ןיבוסמה ןיאו ראבתנש ומכ
שי םא ומחלל ןיקקזנ ןיאש ןויכ עצובה םעט אל ןיידעש יפ לע ףא םועטל םילוכי הנשמ םחל דחא לכ ינפל לכ לע בויח שיו
ותרותב וניבר השמ ונל זמרו םויב םיתשו הלילב תחא תבשב תודועס שלש לוכאל השא ןיב שיא ןיב לארשימ דחא
השודקה 'דל םויה תבש יכ םויה והולכא השמ רמאיו [הכ ,זט תומש] םויה אתלת ביתכו הדשב והואצמת אל םויה תדועסו
תפב רקיעה םש םג םנמא תועד שי תישילש הדועסבו תפ ךירצ יאדוו תירחש לשו הליל הביס י"ע םאו א"צר 'יסב ראבתיו
ללכ בויח ןיא הלילבד רבוסש ימ שיכ אלד הלילב לוכאל בויחה הלחתכל לבא םויב תודועס 'ג לכאי הלילב לכא אל תודועס לכו
אצי תיזכ קר לוכאל לוכי וניא םא םנמא יארע תליכא אהת אלש ידכ תפ הציבכמ רתויב אוה תבש הז לעו תבשב ורמא
יק] א"גמ] הציבכמ רתוי ךירצ הלחתכל לבא קחודמ והזו תיזכל אלא צ"אש יפ לע ףא ש"עב ונחלוש םדא רדסי םלועל [:ט א"צר
ע דיפקמ היה אלש ב"קס ןאכ בתכש הזו ש"ע א"קס ספב ראובמכ סנואה ינפמ והז ש"ע 'וכו תבש ליל תליכא ל ' :[ש"ע םש
תבש ק י ז
www.sw

הנשמ םחל
wdaf.com

16

זט ףד - טי א"נשת ולססכ 'ד תרבוח
ד"סב
ח הרוסמ


ד"סב תבש הנשמ םחל ק י ז
www.swdaf.com 17
טנר ןמיס א ךרכ תוגהנהו תובושת
איצומה תכרבב הנשמ םחל תוצמב ןיאצוי ךאיה :הלאש

דוע ןיאו איצומה תכרב ועמש אלו םירחאמשכ םישנא המכ וגהנ 2 ש תורככה יתש תא םמצעל חקיל םירהממ ,תומל
,םרובע עוצבל ול םירסומו איצומה םה םג םיכרבמו ב"העבד ונחלש ילכוא ריהזה ל"צז א"רגהש ונידיב הלבק לבא
איצומה תכרבב םג םאיצומ עצובש ב"העבשכ קר הנשמ םחל תבוח ןיאצויש , איה הנשמ םחל תוצמש םירבדה רואיבו
העיצבה לע ףא שב אתיאדכו , ,ב מ תוכרבב ןכו ,ש"יע אדח יעצבו יתרת טיקנ :טיק תב אל ןכלו ,הוצמה רקיעמ איה העיצבהו
הנשמ םחלמ אהת העיצבהש ןניעבד ,מ"חל לע דבל ךרבמש המב יגס , יתש לע ךירצ העיצבה ףאד א"רגה 'ישל טרפבו
ופוגבש הוצמ הז ירהד דוחל העיצבב איצוהל ןילוכיש וניצמ אל כ"או ,תולח , מש לכ קר ףא ואיצומ אליממ הכרבב ואיצו
ורבח תעיצב וילא סחיתת אל ודבל ךריב אוה םא ךא ,הכרבל תסחייתמ העיצבהש העיצבב ח"א) "םייח תרות" רפסב ןכו .
פ"עו ,ל"צז "רפוס םתח"ה ובר לצא לכאשכ עמש ךכש רמאו ,ןכ ול הויצ אוה םגו ,קיש ם"רהמה לצא לכאש איבמ ('ח ק"ס ג"יר
וקי ולאכ םידע ינש .(אבוט ע"צו ומצעל ןינהנה תכרב ךרבמש ףא אצויש א"א םשב ד"ער ח"אב ןייעו) .רבד ם

דיפקהל וגהנ אלש ם"ירומדא המכ שיש ףאו ,איצומה תכרב םג עצובדמ םיאצוישכ אלא העיצבב תאצל אל יתירוה ןכל
ולא םינואגכ רימחהל אלא ונל ןיא ,םתיב ינבב ךכב ל"צז ז"שרגה ע"שב עמשמ ןכו , ד"ער) י"ע אלא ןיאצוי ןיאש ןאכ (ד"ס
,איצומה תכרב תוסורפ םהשכ וינפל אבש תוסורפ ינש לע ךרביש הארנ איצומה תכרב עמש אלו רחיא םאו תעדלש
רבד בישמה (א"כ ןמיס א"ח) ,הנשמ םחלל ליעומ דבעיד ןינעל ז"ע ךומסל שיו יתש לע השעי דבעידבש בתכ ש"העב ןכו ,
נשמ םחלה לטבל אלש ידכ תוסורפ ה , אקוד תומילשב רהזיל שי יאדוו הלחתכל ךא , "הנשמ םחל"ד הוצמה רקיעו
,העיצב םע הכרבה העיצבה ךימסהל םגו ,ךתוחשכ העיצבב םגו הכרבב דחי תורככ יתשה ךומסל ךירצש הארנ ןכו
הכרבהל רככ יתש לע עוצבלו ךרבל ךירצש ,העיצבל הכרבה ןיב ז"יע קספה שיו ע"פב ךרבמ דחא לכש םתואכ אלו תו
גהנמה יפכ םהינש וא םהמ דחא ךותחלו דחי .(ח"נר ןמיס ליעל ןייע) .

הרוסמ תרבוח ידיל אב תעכו (א"נשת ולסכ) עצובהמ ןיאצויו ןיעמוששכ מ"חל ןיאצויש ל"צז קסירבמ ח"רגה םשב איבמו
ותעיצבמ לכוא וניאש ףא איצומה עט אלש ףא ןפגה ירפ ארוב תעימשב ןיאצויש םויה שודיקל המדמו , םלוכ ומ אלדו)
אקוד ומעטיו ועמשיש םויה שודיקב רימחהש ל"צז ס"זירגכ ז"סק ב"מב לבא ( (ג"פ ק"ס) איצומה ןיעמוששכ ןיאצויש שרופמ
אקוד םחל ותואמ םימעוטו עצובהמ .(ד"ער) ז"רגה ע"שב ראובמ ןכש ץ"העשב ש"עו

ל ןימייקמ ךאיה ונקחדנש ל"והש "םינמזו םידעומ" חספ לש הדגהב ןייעו ,חספ לילב ןיבוסמל הנשמ םח ח"רגה תטישלו
ןתבוח ואציו הסורפה םילכואו ,קיפסמו איצומה ונממ םיעמוש םהו ,םיתיז ינש לכוא עצובה קר ל"נה בר השעמב לבא ,
א"בשרכו הנשמ םחל תבוח תאצל אקוד תורככה יתש עוצבל ךירצש א"רגה תעד ונאבה ל"והש שדחה א"רגה ירבדמו ,
ג"ח ק"הוזל ורואיבב ,העיבש רועיש והזש הציבכב עוצבל ךירצש הארנ םיטוקילבו (ה"מר) הדועס לכב וניא תולח ב"י שרפמו
ל"זיראה שודקה ירבדכ ב"י שי ריפש תודועס 'גבו ןיאצח העברא ןאכ שיו םינש עצוב הדועס לכב קר לוכאל ונייה עצובו ,
ל ןיד רקיעמ והז םא ראבתנ אלו ,הציבכ רועיש דחא לכמ לכוא עצובהו .'ה דוסמ וא הנשמ םח

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->