P. 1
t.4-SIRAH

t.4-SIRAH

4.5

|Views: 1,625|Likes:
Published by salehksah100

More info:

Published by: salehksah100 on Aug 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

HOMEWORK

:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

1. Isikan Tempat Kosong Dengan Jawapan Yang Sesuai.
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
127
P!AJARA" #$ :
KRAJAA" KH%!A&A' AR(RASYIDI"
1. KHA!I&AH A)% )AKAR AS(
SIDI* +11(1, H-
"ama
Se.ena/
Ta/ik0
!a0i/
Ketu/unan
Ta/ik0 Ja1i
K0a2i3a0
Ta/ik0
Wa3at
Se.a.
Wa3at
4e2a/an
Si3at
Pe/i.a1i
#. KHA!I&AH %5AR ). A!(
KHATTA) +1,(#, H -
"ama
Se.ena/
Ta/ik0
!a0i/
Ketu/unan
Ta/ik0 Ja1i
K0a2i3a0
Ta/ik0
Wa3at
Se.a.
Wa3at
4e2a/an
Si3at
Pe/i.a1i
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
128
,. KHA!I&AH %TH5A" ). A&&A"
+ #,(,6H -
"ama
Se.ena/
Ta/ik0
!a0i/
Ketu/unan
Ta/ik0 Ja1i
K0a2i3a0
Ta/ik0
Wa3at
Se.a.
Wa3at
4e2a/an
Si3at
Pe/i.a1i
7. KHA!I&AH A!I ). A)% TA!I)
+ ,6(7$H -
"ama
Se.ena/
Ta/ik0
!a0i/
Ketu/unan
Ta/ik0 Ja1i
K0a2i3a0
Ta/ik0
Wa3at
Se.a.
Wa3at
4e2a/an
Si3at
Pe/i.a1i
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
8ARA(8ARA P5I!IHA" KH%!A&A' AR(RASYIDI"
1. P!A"TIKA" KHA!I&AH A)% )AKAR + 11(1,H 9 :,#(:,75 -
( Rasu2u22a0 SAW ti1ak meningga2kan ________________________
pengganti .agin1a.
( )e/2aku ______________________________ .
( ;/ang _______________ menga1akan _____________________
me2antik pemimpin
me/eka 1i _____________________________________________ .
( 5e/eka men<a1angkan __________________________________ + suku
K0a=/a> -
( ____________________________________ 1an %ma/ a2(K0atta. 1atang ke
tempat te/se.ut.
( Puak ______________ 1an ______________ .e/.in<ang ? masing(
masing mem.e/i u<apan.
( Apa.i2a kea1aan tenang@ _____________________________ .e/u<ap
1engan men<a1angkan
______________________________ atau _______________________________ .
( Ke1ua(1uanAa ___________________ ? _______________ te/us .e/>a.at
tangan 1engan A.u
)aka/ 1an te/us _____________________________________ .
( Diikuti umat Is2am 2ain ? .e/setu>u A.u )aka/ as(Si11iB 1i2antik
se.agai ________________ .
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
129
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
# . P!A"TIKA" KHA!I&AH %5AR )I" A!(KHATTA) + 1,(#,H 9
:,7(:775 -
( A.u as(Si11iB _________________ .im.ang .e/2aku
pe/pe<a0an se2epas ketia1aannAa.
( 5e2antik ________________________ sete/usnAa.
( ;/ang pa2ing sesuai _____________________________________ .
( 5inta pen1apat sa0a.at 2ain nAatakan ke2e.i0an
____________? setu>u pe2antikan itu.
( ____________________________ 1iminta o2e0 A.u )aka/
5enu2is wasiat te/se.ut.
( Apa.i2a wasiat se2esai 1itu2is@ __________________________ meminta
1ipe/1enga/kan 1a0u2u
se.e2um wasiat 1iumumkan.
( Se2epas wasiat se2esai@ A.u )aka/ .e/tanAa kepa1a
_____________________________ tentang
pe/setu>uan pe2antikan itu. Ramai menAatakan
________________________ .
,. P!A"TIKA" KHA!I&AH %TH5A" )I" A&&A" + #,(,6H 9
:77(:6:5 -
( Ketika %ma/ ________________ aki.at tikaman _________________
+Aang .e/agama 5a>usi-.
( )e.e/apa sa0a.at menemui %ma/ 1an <a1angkan supaAa %ma/
me2antik _______________ .
( )e2iau __________________ 1i1esak setu>u.
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
130
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
( 8a2onkan : o/ang sa0a.at iaitu 1. _____________________ @
#. __________________@
,. Ta20a0 .in _________________ @ 7. _______________ .in Awwam@ 6.
Saa1 .in A.i WaBas @
:. ____________________________ .
( 5e2antik __________________________ + anak %ma/ a2(K0atta. -
se.agai _______________ .
( 5enga1akan _____________________(@
( Ta20a0@ _________________________ 1an ____________________________
ta/ik 1i/i.
( _________________________________ men>a1i pemegang amana0
pe/2antikan itu.
( A.1 Ra0man menemui sa0a.at te/kemuka 1an
_______________________ siapa Aang
pa2ing 2aAak untuk 1i>a1ikan __________________________ .
( Ak0i/nAa@ .e2iau mengisAti0a/kan __________________________
se.agai k0a2i3a0 .a/u 1an
____________________ 1ia1akan.
7. P!A"TIKA" KHA!I&AH A!I )I" A)% TA!I) + , 6(7$H 9 :6:(
::15 -
( Se2epas ________________________ %t0man nega/a ku/ang
_________________ .
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
131
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
( Puak pem.e/ontak meminta _____________________ >a1i
k0a2i3a0.
( Pa1a mu2anAa _______________ ak0i/nAa .e/setu>u apa.i2a
kea1aan semakin genting.
( ;/ang /amai mem.e/i ________________ ke<ua2i _____________________
+ 4a.eno/ SAam -.
KSI5P%!A"
Je2as2a0 .a0awa semua pe2antikan K0u2a3a' a/(RasAi1in a1a2a0
me2a2ui # <a/a@ iaitu :
i - _______________________________________
ii- _______________________________________
KPI5PI"A" KH%!A&A' AR(RASYIDI"
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
132
C 4o2ongan te/pi2i0@ ____________________ @ .i>aksana@ amana0 1an
__________________ .
C Tegas 1an _____________________ .
C _______________________________ masa2a0 .
C RakAat 1i2aAan _____________________________ 1an ti1ak pi2i0
C ________________________ 1an .e/se1e/0ana .
C Sum.e/ _____________________ umat Is2am se2epas Rasu2u22a0
C 5engutama _____________________ 1a/ipa1a ___________________ .
C ______________________ men1ampingi 1an men1apat
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
DASAR P"TAD)IRA" KH%!A&A' AP(RASYIDI"
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
133
C RakAat .e/pe2uang sua/akan ____________________________ .
C 5enAum.ang ________________ 1an kekaAaan 1emi menegakkan
___________________ .
C 5empe/ketatkan ______________________ .e/1asa/kan a2(*u/an
1an ________________ .
C 5e2aksanakan tanggung>awa. 1engan ________________________
.
C Ti1ak guna 0a/ta nega/a untuk kepentingan
________________________ .
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
)e/pan1ukan 1asa/ te/se.ut@ pem.a0a/uan 1a2am sAstem
penta1.i/an te2a0 1i2akukan .agi mengemaskini u/usan
penta1.i/an "ega/a@ anta/anAa :
P"%)%HA" 5AJ!IS SY%RA
( Wu>u1 pa1a =aman Rasu2u22a0 3ungsi _____________________ .
Ini ke/ana keputusan
Rasu2u22a0 a1a2a0 1a/ipa1a _________________ ke<ua2i .e.e/apa
pe/ka/a Aang meme/2ukan
pan1angan _______________________ .
( Daman K0u2a3a' a/(RasAi1in .e.e/apa pe/ka/a tim.u2
Aang ti1ak 1i>e2askan se<a/a
____________________ 1a2am ____________________ 1an Ha1is.
( Kea1aan ini meme/2ukan ___________________ 1a/ipa1a
_______________________ .
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
134
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
( Pa1a =aman ________________________@ satu ma>2is
_______________________ 1itu.u0kan
.agi menentukan pe2antikan __________________ . Te/1i/i 1a/ipa1a
____________________ .
( 5e/u>uk __________________ 1an pen1apat 1a2am mem.uat
pe/2antikan _______________ .
P"TAD)IRA" WI!AYAH
( Daman Rasu2u22a0 1an ____________________________________@ nega/a
Is2am ti1ak me2uas.
( )e/u.a0 pa1a =aman peme/inta0an ___________________ 1engan
pem.ukaan wi2aAa0 .a/u.
( Satu >awatan .a/u te2a0 1itu.u0kan@ iaitu ___________________ atau
____________________
Ag men>a1i waki2 k0a2i3a0 .agi menentukan wi2aAa0(wi2aAa0
ini 1ita1.i/ se<a/a .e/kesan.
( )e.e/apa >awatan .a/u Aang 2ain >uga 1itu.u0kan untuk
memantapkan penta1.i/an nega/a @
iaitu :
1. ____________________________________________________ .
#. ____________________________________________________ .
,. ____________________________________________________ .
7. ____________________________________________________ .
6. ____________________________________________________ .
:. ____________________________________________________ .
E. ____________________________________________________ .
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
135
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
( Pegawai 1i.e/i ______________________ pe/2antikan 1a/ipa1a
____________________
se.e2um 1i0anta/ ke ____________________ . Su/at te/se.ut
mengan1ungi ________________
pegawai 1an kuasa me/eka.
( 5em.e/i ______________________ setiap ta0un pa1a musim 0a>i.
( _____________________ .e/0ak .e/sua/a.
( K0a2i3a0 akan ______________ setiap a1uan 1an akan mengam.i2
____________ sewa>a/nAa.
( Di.e/i ________________ tetap mu2ai =aman _______________________
>a2ankan tugas
2e.i0 .e/kesan.
P;!ISI P"TAD)IRA" KH%!A&A' AR(RASYIDI"
1. 5eme/angi ________________ + go2ongan Aang te/penga/u0
1engan na.i(na.i pa2su -
#. 5engge/akkan semu2a tente/a ____________________________________
untuk meme/angi
pen1u1uk __________________ Aang mem.unu0
_________________________ Rasu2u22a0 .
,. 5e2antik ______________ meme2i0a/a _________________ 1an e2ak
________________ .
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
136
1. P;!ISI A)% )AKAR AS(SIDDI* + 11(1,H 9 :,#(
#. P;!ISI KHA!I&AH %5AR )I" A!(KHATTA) + 1,(
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
1. Susun semu2a penta1.i/an __________________ Aang 1ikuasai
tente/a ________________ .
#. Ti1ak mem.ena/kan ___________________ ke2ua/ atau
meningga2kan Kota ______________
ke<ua2i _________________.
";TA RI"4KAS :
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFF..FFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF.FFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFF
1. 5engu.a0 po2isi _________________________ @ .e/sesuaian 1engan
=amannAa@ anta/anAa:
a- Pe2uang te/.uka kepa1a sesiapa Aang ingin ___________________
1emi penAe.a/an agama
1an mempe/2uaskan penga/u0 _____________________ .
.- Pa/a sa0a.at ti1ak 2agi 1i2a/ang meningga2kan kota
______________________ .
<- )e2iau me2ongga/kan sAa/at penggunaan 0a/ta
__________________________ .
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
137
,. P;!ISI KHA!I&AH %TH5A" )I" A&&A" + #,(,6H 9
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
1- 5enetapkan .a0awa a2(*u/an 1i.a<a0anAa menggunakan
!a0>a0 _____________________ .
e- Ramai 4a.eno/ Aang 1i2antik te/1i/i 1a/ipa1a ka2angan
_________________________ tetapi
masi0 mengam.i2 ki/a kepa1a _____________________ 1an
____________________ me/eka.
( )e.e/apa go2ongan __________________________ 1engan
___________________ k0a2i3a0.
( Kea1aan .e/tam.a0 .u/uk apa.i2a
________________________________ 1a/ipa1a go2ongan
_____________________ .e/>aAa mempenga/u0i /akAat menentang
____________________ .
1. 5engatasi situasi nega/a Aang ti1ak ___________________________ .
#. __________________ pegawai .etu/unan __________________________
Aang 1i2antik pa1a
=aman _________________ @ te/masuk ______________________________
+ 4a.eno/ SAam -.
,. 5ene/uskan ma>2is _______________________ wa2aupun
men1apat tentangan go2ongan
__________________________ .
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
138
7. P;!ISI KHA!I&AH A!I )I" A)% TA!I) + ,6(7$H 9
:6:(::15 -
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
";TA RI"4KAS :
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFF..FFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF.FFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFF
S%5)A"4A" DA" JASA KH%!A&A' AR(RASYIDI"
A
)
%

)
A
K
A
R

A
S
S
I
D
I
*
%
5
A
R

)
I
"

A
!
(
K
H
A
T
T
A
)
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
139
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
%
T
H
5
A
"

)
I
"

A
&
&
A
"
A
!
I


)
.
A
)
%


T
A
!
I
)
K5AJ%A" S;SIA!
1. P"D%D%K
( 5asAa/akat _____________________ 1i Semenan>ung Tana0
__________________ Ag meme2uk
Is2am se>ak =aman ______________________________ .
( 5asAa/akat Is2am 1i I/aB @ ______________ 1an 5esi/ pe2uk
Is2am se>ak Daman K0u2a3a'
_________________________ .
( 4o2ongan .ukan Is2am Aang men1apat _________________ atau
1ikena2i ka3i/ _____________ .
#. P"Y)ARA" P"DIDIKA"
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
140
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
( 5engam.i2 .e/at tentang ________________________ .
( ______________________ institusi Aang penting.
( 5en1i/ikan ________________ 1i sekita/ mas>i1 o2e0 o/ang
_________________ untuk .e2a>a/
mem.a<a@ _______________@ mengi/a 1an _______________ a2(*u/an
untuk _____________ .
( !antik ___________________ Aang .e/keupaAaan menga>a/ a2(*u/an@
menu2is@ mem.a<a 1an
menga>a/ .i1ang 2ain sepe/ti _________________@ seni 2ukis 1an
sAai/(sAai/ _____________ .
( ______________________________ .e/tanggung>a. mem.e/i pen1i1ikan
kepa1a anak(anak.
,. K)AJIKA"
( Ke.a>ikan /akAat _____________________________ .
( 8onto0 : ______________________ memansu0kan <ukai _______________
kepa1a o/ang tua
.e/.angsa ____________________ ke/ana _______________________ .
( 5e2antik __________________________ .agi menAiasat
____________________ supaAa ti1ak
mem.e.ankan /akAat
7. KADI!A"
( ___________________________________ te/kena2 1engan kea1i2annAa.
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
141
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
( Ti1ak memi2i0 __________________ 1an _______________ 12m
menguatkuasakan un1ang#.
( 5ena/ik .a2ik _______________ mi2ik ________________ .e/1asa/kan
__________________ .
( 5emansu0kan <ukai _____________________ seo/ang _________________
tua Aang miskin.
6. 5"4ADAKA" K5%DAHA" AWA5
( 5engutamakan ________________________ /akAat semasa
peme/inta0an _______________ .
( 5enu.u0kan _________________________ menAimpan 0a/ta
ke/a>aan.
( )e.e/apa )an1a/ .a/u 1i.angunkan Ku3a0 @
_______________ 1an ______________ .
( Pem.inaan ___________________ 1an ____________________
kemu1a0an pe/tanian.
K5AJ%A" K;";5I
1. K5AJ%A" K;";5I DA5A" A)% )AKAR
( konomi ti1ak _______________________ .
( K0a2i3a0 te/paksa 0a1api go2ongan ___________________ kepimpinan
ke/a>aan ___________ .
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
142
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
#. K5AJ%A" K;";5I DA5A" %5AR ). A!(KHATTA) ( AWA!
DA5A" %TH5A" ). A&&A".
( Pe/u.a0an ___________________ ( keta/a G kesan
Pe/2uasan kuasa.
( )anAak kawasan ______________________ ( su.u/.
( Pe/tam.a0an 0a/ta 1a/ipa1a =akat @ ________________ 1an 2ain(
2ain.
( 5engemaskini pengu/usan ____________? menu.u0kan Ja.atan
k0ususnAa ____________.
( Pe/kena2 un1ang(un1ang ___________________________
pastikan tana0 ti1ak te/.ia/.
P!%ASA" KAWASA"
1. KHA!I&AH A)% )AKAR AS(SIDDI*
( Kemenangan tente/a Is2am meme/angi go2ongan _________________
1an ________________
menAe.a.kan penga/u0 Is2am te/se.a/ 1i ka2angan ka.i2a0 A/a.
1i sekita/ _______________
1an __________________________ .
( Pang2ima ________________________ .e/>aAa tewaskan Hu/mu= G
pem.esa/ _____________
1i I/aB se2u/u0 I/aB .e/a1a 1a2am Wi2aAa0 Is2am.
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
143
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
( 4a.ungan pang2ima Is2am sepe/ti ________________________________ @
Ya=i1 .. A.i Su3ian@
Sa/0a.i2 .. Hasana0 1an _____________________________
.e/>aAa menun1ukkan
_______________________ 1an _________________________ .
#. KHA!I&AH %5AR ). A!(KHATTA)
( 5ene/uskan pem.e.asan nege/i(nege/i 1i wi2aAa0
______________________ .
( Pem.e.asan ____________________________________ @ Pa2estin 1an
5esi/.
( )e.e/apa .an1a/ .a/u 1i.angunkan sepe/ti ________________ @
*usta2 1an _____________ .
,. KHA!I&AH %TH5A" ). A&&A"
( Wi2aAa0 Is2am .e/kem.ang ke ____________________________ sepe/ti
!i.Aa@ kawasan timu/
+ Tu/kistan - 1an .e.e/apa kawasan ______________________ .
( Tente/a 2aut 1i .awa0 ______________________ .e/>aAa menawan
_____________________ .
7. KHA!I&AH A!I ). A)% TA!I)
( 4e/akan pe2uasan ________________ te/0enti "ega/a ku<a/(
ka<i/ 9 ti1ak aman eko/an
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
144
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
pem.unu0an ______________________________ .
KSA" P;SITI& DARIPADA KPI5PI"A" KH%!A&A' AR(
RASYIDI"
8;RAK
KPI5PI"A
"
SI&AT
P5I5PI"
PRTAHA"
A"
K;";5I
S;SIA!
AKI)AT 55)!AKA"4KA" KPI5PI"A" KH%!A&A' AR(
RASYIDI"
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
145
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
IKTI)AR DARIPADA SJARAH P5RI"TAHA" KH%!A&A'
AR(RASYIDI"
1. ASPK A*IDAH
#. ASPK SYARIAH
,. ASPK AKH!AK
7. I!5% P"4TAH%A"
6. ASPK P;!ITIK
:. K;";5I
E. SIST5 S;SIA!
H. P"Y)ARA"
DAKWAH
S;A!A" !ATIHA"
P!AJARA" #$ : KRAJAA" KH%!A&A A!(RASYIDI"
)AHA4IA" A +;)JKTI&-
A"KA PI!IHA"
1 Gelaran kepada sahabat yang memegang jawatan negara selepas Rasullullah
s.a.w. dinamakan
Khali!ah kerajaan "mayyah
# Khali!ah kerajaan "thmaniyyah
$ Khali!ah kerajaan basiyyah
% Khula!a al&Rasyidin
'
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
146
• (ahir lima tahun selepas kelahiran Rasullullah s.a.w
• %igelar )u al&*urain
• Wa!at ketika berumur +, tahun
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
Kenyataan di atas merujuk kepada :
-aidina bu #akar al&-iddi.
# "mar al&Khattab
$ "thman bin !!an
% li bin bi /alib
0 1ilih pernyataan yang benar mengenai dasar pentadbiran khula!a al&Rasyidin.
2 Kuasa membuat sesuatu keputusan dibuat 3leh khali!ah
22 Khali!ah merupakan ketua negara
222 1emimpin sahaja bertanggungjawab memajukan negara
24 Khali!ah memiliki hak keistimewaan
2 dan 22
# 222 dan 24
$ 22 dan 222
% 2 dan 24
ISI T5PAT K;S;"4
1 Kerajaan 2slam di bawah pemerintahan khula!a al&Rasyidin berpusat di 55555555555
' %ewan al&6undi dan 555555555555 ditubuhkan bagi memastikan pengurusan pentadbiran
berjalan lan7ar.
0 Gerakan ketenteraan memerangi nabi palsu dilakukan 3leh khali!ah 55555555555
8 Kuasa membuat sesuatu keputusan terhadap sesuatu perkara dibuat 3leh khali!ah
berdasarkan pandangan ijtihad dan 55555555555
9 1emerintahan khula!a al&Rasyidin telah memerintah selama 55555555555
)AHA4IA" )
1 :a
;
1emerintahan khula!a al&Rasyidin adalah kesinambungan daripada kerajaan yang
dipimpin 3leh *abi Muhammad s.a.w.
:i; 6elaskan 1ua kesan pemerintahan tersebut dari aspek p3litik. < 8 markah =
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
555555
:
ii;
/erangkan tiga akibat membelakangkan kepemimpinan tersebut. < >
markah =
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
5555555555
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
555555
:b 1emerintahan khula!a al&Rasyidin telah menubuhkan dua jabatan baru iaitu %ewan
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
147
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
; al&6undi dan %ewan al&Kharaj.
:i; 6elaskan 1ua peranan %ewan al&6undi. < 8 markah =
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555
:
ii;
/erangkan 1ua peranan %ewan al&Kharaj. < 8 markah =
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
555555
P!AJARA" #$ : KRAJAA" KH%!A&A A!(RASYIDI" +A)% )AKAR A!(
SIDDI*-
)AHA4IA" A +;)JKTI&-
A"KA PI!IHA"
1 Khali!ah al&Rasyidin yang pertama ialah
-aidina bu #akar al&-iddi.
# "mar al&Khattab
$ "thman bin !!an
% li bin bi /alib
' #erikut adalah kenyataan yang benar mengenai -aidina bu #akar al&
-iddi. ke<ua2i
3rang yang mula&mula memeluk agama 2slam
# sentiasa membenarkan kata&kata Rasulullah s.a.w
$ 3rang yang terlibat dalam membukukan l&?uran
% 3rang yang memerangi g3l3ngan nabi palsu
0 -aidina bu #akar al&-iddi. memerintah negara selama
1 tahun
# ' tahun
$ 0 tahun
% 8 tahun
ISI T5PAT K;S;"4
1 Khali!ah bu #akar digelar 55555555555555555555555 kerana membenarkan
per7akapan dan perbuatan *abi s.a.w.
-3alan ' dan 0 berpandukan 7arta di bawah:
8 1elantikan bu #akar al&-iddi. sebagai khali!ah berlaku di suatu tempat bernama
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
%ua g3l3ngan yang diperangi
3leh Khali!ah bu #akar al&-iddi.
2._______________ 3.___________________
148
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
55555555555555555555555555555
)AHA4IA" )
1 :a
;
-aidina bu #akar al&-iddi. ialah khali!ah pertama khula!a al&Rasyidin.
:i
;
*yatakan riwayat hidup beliau dengan ringkas < 8 markah =
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
5555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555
:i
i;
6elaskan tiga sumbangan beliau dalam pentadbiran negara. < >
markah =
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
5555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555
:
b
;
:i
;
6elaskan pr3ses perlantikan -aidina bu #akar al&-iddi. sebagai khali!ah. <
8 markah =
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
5555555
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
5555555

:i
i;
/erangkan tiga p3lisi pentadbiran -aidina bu #akar al&-iddi.. < >
markah =
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
5555555
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
5555555

P!AJARA" #$ : KRAJAA" KH%!A&A A!(RASYIDI" +%5AR A!(KHATTA)-
)AHA4IA" A +;)JKTI&-
A"KA PI!IHA"
1
1ilih jawapan yang sesuai dengan keterangan di atas.
2 Rakyat dilayan sama rata tanpa mengira status
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
Khalifah Umar al-Khattab adalah seorang pemimpin yang mementingkan
kebajikan rakyat
149
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
22 Rakyat berpeluang mengemukakan pandangan
222 Menggalakkan rakyat meny3k3ng pemerintah
24 Menggalakkan rakyat mementingkan akhirat sahaja
2 dan 22
# 22 dan 222
$ 22 dan 24
% 222 dan 24
' ntara berikut adalah p3lisi pentadbiran Khali!ah "mar al&Khattab.
2 -ahabat tidak dibenar meninggalkan Madinah
22 Mel3ngarkan syarat penggunaan harta #aitul Mal
222 Menyusun semula pentadbiran tanah
24 Memerangi g3l3ngan yang enggan membayar @akat
2 dan 22
# 222 dan 24
$ 2 dan 222
% 22 dan 24
0 #erikut adalah si!at peribadi -aidina "mar al&Khattab ke<ua2i
berani dan tidak gentar dalam menegakkan agama 2slam
# sangat mengambil berat tentang hal ehwal rakyat
$ digelar al&-iddi. kerana membenarkan kata&kata Rasulullah s.a.w.
% tegas dan berani menegakkan keadilan
ISI T5PAT K;S;"4
1 Khali!ah "mar al&Khattab digelar 55555555555555555 kerana pandai membe@akan
yang benar dan yang batil.
' -aidina "mar al&Khattab menjadi khali!ah melalui5555555555555555 daripada
-aidina bu #akar al&-iddi. dan dipersetujui Majlis -yura.
0 Khali!ah "mar al&Khattab memerintah negara selama 5555555555555555 tahun.
)AHA4IA" )
1 :a; Khali!ah "mar al&Khattab adalah khula!a al&Rasyidin yang kedua.
:i; *yatakan riwayat hidup beliau dengan ringkas < 8 markah
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555
:ii; 6elaskan tiga sumbangan beliau dalam pentadbiran negara. < >
markah =
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
150
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
:b; :i; /erangkan pr3ses perlantikan beliau sebagai khali!ah. < ' markah
=
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555
P!AJARA" #$ : KRAJAA" KH%!A&A A! RASYIDI" +%TH5A" )I" A&&A"-
)AHA4IA" A +;)JKTI&-
A"KA PI!IHA"
1 Khali!ah al&Rasyidin yang ke&tiga ialah
-aidina bu #akar al&-iddi.
# -aidina "mar al&Khattab
$ -aidina "thman b !!an
% -aidina li b bi /alib
' #erikut adalah si!at peribadi "thman bin !!an ke<ua2i
-e3rang yang @uhud dan dermawan
# #erani menegakkan kebenaran
$ /egas dan bertanggungjawab
% -uka kepada kemewahan
0 -aidina "thman bin !!an digelar
l&-iddi.
# )u *urain
$ l&Aaru.
% Hujjatul 2slam
ISI T5PAT K;S;"4
1 -aidina "thman bin !!an wa!at pada tahun55555555555555555555 Hijrah.
' Khali!ah "thman bin !!an adalah berketurunan
555555555555555555555555555555.
0 1erlantikan -aidina "thman bin !!an sebagai khali!ah telah diumumkan
3leh sahabat bernama
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
151
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
555555555555555555555555555555555555555555555
)AHA4IA" )
1 :a
;
-aidina "thman bin !!an adalah khula!a al&Rasyidin yang ketiga.
:i; 6elaskan riwayat hidup beliau dengan ringkas < 8
markah=
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555

:ii; /erangkan pr3ses perlantikan beliau sebagai khali!ah < >
markah=
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555

:b
;
-aidina "thman bin !!an telah meninggalkan sumbangan yang besar dalam
pentadbiran negara.
:i; Huraikan 1ua sumbangan beliau < 8
markah=
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555

:ii; /erangkan tiga p3lisi pentadbiran beliau semasa menjadi khali!ah. < >
markah=
";TA P"TI"4 :
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFF
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
152
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
P!AJARA" #$ : KRAJAA" KH%!A&A A!(RASYIDI" +A!I ) A)I TA!I)-
)AHA4IA" A +;)JKTI&-
A"KA PI!IHA"
1 Khali!ah al&Rasyidin yang keempat ialah
Muawiyah bin bi -u!ian
# li bin bi /alib
$ bu bas al&-a!!ah
% "thman bin !!an
' Khali!ah li bin bi /alib memerintah selama
' tahun
# 0 tahun
$ 8 tahun
% 9 tahun
0 1erlantikan -aidina li bin bi /alib sebagai khali!ah ditentang 3leh
bd Rahman bin u!
# )ubir bin al&wwam
$ Muawiyah bin bi -u!ian
% /alhah bin "baidah
ISI T5PAT K;S;"4
1 -aidina li bin bi /alib wa!at pada tahun5555555555555555555555555 hijrah.
' Orang pertama dari kalangan kanak&kanak yang memeluk 2slam ialah
555555555555555555555555.
0 li bin bi /alib adalah 5555555555555555555555555555555 Rasullullah s.a.w.
)AHA4IA" )
1 :a; -aidina li bin bi /alib adalah khula!a al&Rasyidin yang keempat.
:i; 6elaskan riwayat hidup beliau dengan ringkas <8
markah=
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
5555555

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
153
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
:ii; /erangkan tiga si!at peribadi beliau yang b3leh anda 73nt3hi. <> markah
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555

:b; -aidina li bin bi /alib memberi sumbangan yang besar dalam pentadbiran
negara.
:i; /erangkan dengan ringkas pr3ses perlantikan beliau. <8
markah=
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
5555555

:ii; /erangkan 1ua p3lisi pentadbiran beliau. <> markah
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555

";TA TA5)AHA" :
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFF
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
154
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFF
P"%)%HA" KRAJAA" )A"I %5AIYYAH
( "ama %maiAAa0 Sempena nama _______________ k0a2i3a0 pe/tama
______________
Iaitu __________________ .. A.i Su3ian .. ___________ .. %maiAAa0.
( %maiAAa0 seo/ang __________________ 1an ____________________
*u/aisA Aang 1i0o/mati
pa1a =aman Ja0i2iAa0.
( 5uawiAa0 meme2uk Is2am .e/sama ke2ua/ganAa semasa
pem.ukaan ___________________ .
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
155
P!AJARA" #1 :
KRAJAA" )A"I %5AIYYAH
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
( Se2epas pin1a0 ke _________________ te2a0 1i2antik se.agai
_________________ "a.i
5u0amma1 SAW.
( Di2antik men>a1i 4a.eno/ _______________ + SA/ia - se>ak =aman
_______________________
0ingga Daman A2i .. A.i Ta2i..
( ______________________ meme<at 5uawia0 1a/ipa1a >awatan
_________________________
menAe.a.kan 5uawiAa0 menentang.
( Penentangan menAe.a.kan .e/2aku pe/ang ________________ 1an
5a>2is _______________ .
( Puak _________________ Aang ti1ak setu>u 1engan
_____________________ te2a0 .e/tin1ak
mem.unu0 A2i .. a.i Ta2i. + 17H -
( %mat Is2am .e/pe<a0 .e2a0. Pen1u1uk _______________ 1an puak
______________ me2antik
____________________________ se.agai k0a2i3a0.
( Tetapi Hassan menAe/a0kan >awatan itu kepa1a
________________________ 1engan sAa/at :
C SAa/at 1 :
C SAa/at # :
C SAa/at , :
, PRI"4KAT P5RI"TAHA" KRAJAA" )A"I %5AIYYAH
1. PRI"4KAT PRTA5A
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
156
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
( )e/mu2a peme/inta0an _________________________________ + 7$(:$H 9
::$(:H$5 - 1an
( )e/ak0i/ peme/inata0an 5uawia0 .in Ya=i1
+ ______________________________ -
( .e/pusat 1i _________________________ .
#. PRI"4KAT KD%A
( Daman peme/inta0an ketu/unan _____________________ + =aman
kema>uan )ani %maiAAa0 -
( )e/mu2a 1engan ______________________________________________ + :6(
H:H 9 :H7(:H65 -
( Ke>atu0an peme/inta0an _____________________________________ + 1#E(
1,#H 9 E77(E7I5 -
( )e/pusat 1i __________________________ .
,. PRI"4KAT KTI4A
( Diasakan o2e0 _________________________________________ + 1,EH - 1an
.e/ak0i/ 1engan
peme/inta0an _______________________________ + ,IIH -
( )e/pusat 1i ____________________ @ An1a2us + SepanAo2 - .
S%5)A"4A" KRAJAA" )A"I %5AIYYAH KPADA TA5AD%"
IS!A5
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
157
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
1. PRK5)A"4A" KT"TRAA"
( _____________________________________________ mem.uat
pem.a0a/uan.
( )e/pusat 1i _____________________ .
( 5engam.i2 .e/at _________________________ "ega/a.
( 5engemaskini angkatan __________________________
meni/u Pa/si.
( 5em.a0agikan tente/a kepa1a ______________________________@ iaitu
:
C Pasukan te/as te/2etak 1i tenga0(tenga0 1ikena2i
______________________________ .
C SaAap _______________________ atau _____________________________.
C SaAap _______________________ atau _____________________________.
C Pasukan _______________________________ 1ikena2i
___________________________ .
C Pasukan _______________________________ 1ikena2i
___________________________ .
( Angkatan ___________________ Aang te/atu/ 1an _____________________
pe/a2atan
mo1en 1an <anggi0
( Jenis angkatan tente/a : 1. Angkatan _______________________ . #.
Pasukan .e/ken1e/aan
,. Tente/a _____________________ .
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
158
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
( Di2ati0 .e/pe/ang 1i musim _______________________ 1an se>uk.
( Tente/a Is2am 1isusun 1engan te/atu/ 1E$$
____________________ ? .ina pangka2an
______________________ .e/pusat 1i __________________ untuk
meng0a1api tente/a Rom.
( 5enu.u0kan >a.atan k0as 1ikena2i se.agai
______________________________ .
( Peme/inta0an ____________________________________ mewa>i.kan
/akAat men>a1i tente/a.
( Kekuatan tente/a men>a1i 2am.ang ____________________ nega/a
1an ____________ Is2am.
PR)DAA" T"TRA %5AIYYAH DA" KH%!A&A' AR(RASYIDI"
KH%!A&A' AR(
RASYIDI"
KT"TRAA" KRAJAA"
%5AIYYAH

8ARA P5I!IHA"
T"TRA
J"IS T"TRA
PR!A"TIKA"
PA"4!I5A
T"TRA
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
159
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
!ATIHA"
T%J%A"
#. PRK5)A"4A" P"DIDIKA"
1. Daman ________________________. 5e/upakan tapak
pe/kem.angan ________________
1an i2mu pengeta0uan se/ta me2a0i/kan /amai
__________________________ Is2am 1a2am
pe2.agai .i1ang.
#. K0a2i3a0 ___________________________ 1an K0a2i3a0
______________________________
men>a1i u2ama 1a2am .i1ang a2(*u/an@ na0u@ ta3si/ .
,. Penga>ian .e/pusat 1i ______________________@
seko2a0@___________________________
1an istana k0a2i3a0 .
7. Kota ___________________ te/kena2 1engan pusat
________________________________ .
)a0asa A/a. 1i>a1ikan _____________________________ 1an
______________________ .
Saste/awan sepe/ti A2(&a/a=1aB@ ______________________________
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
160
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
1pt tempat 1i istana.
,. K;";5I
( Hasi2 nega/a pa1a =aman Ke/a>aan )ani %maiAAa0 a1a2a0
te/1i/i 1a/ipa1a :
1. KHARAJ
( KHARAJ
5%SAHAH
( KHARAJ
5%*ASA5
AH
( KHARAJ
IHTIDA5 9
I*TA'
#. JIDYAH
,. DAKAT
7. %SY%R
6. &AI'
:.
4HA"I5A
H
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
161
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

&AKT;R K45I!A"4A" TA5AD%" IS!A5
K45I!A"4A" P5RI"TAHA" %5AR )I" A)D%! ADID
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
162
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
&AKT;R K5R;S;TA" KRAJAA" )A"I %5AIYYAH
SIKAP P5RI"TAH
5";!AK AJARA" IS!A5
P""TA"4A" %!A5A'
S;A!A" !ATIHA"
P!AJARA" #1 : KRAJAA" )A"I %5AYYAH
)AHA4IA" A +;)JKTI&-
A"KA PI!IHA"
1 1engasas kerajaan #ani "mayyah ialah
bdullah al&-a!!ah
# Muawiyah bin bi -u!ian
$ -u!ian bin "yainah
% "mar bin bd @i@
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
163
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
' ntara berikutB manakah .ukan !ungsi utama #aitul Mal pada @aman #ani
"mayyah.
Mengatasi masalah kemiskinan
# Mengurus pendapatan dan perbelanjaan negara
$ Mengumpul wang bagi membangunkan sekt3r pertanian
% Memperkembangkan harta 3rang 2slam mengikut syariat 2slam
0 #erikut adalah peranan generasi sekarang bagi mengembalikan
kegemilangan lampau.
Menghapuskan sesiapa sahaja yang men7emarkan kesu7ian agama
2slam
# Menghidupkan semangat jihad
$ Menuntut hak dalam dem3nstrasi
% Menuntut apa sahaja ilmu yang ada
8 #erikut adalah 3rganisasi pasukan tentera pada @aman #ani "mayyah
ke<ua2i
l&Maimanah
# l&Maisarah
$ l&6undi
% l&Mu.addimah
9 #erikut merupakan disiplin ilmu yang dikenali sebagai Cal&/adwinD ke<ua2i
kegiatan penulisan
# kegiatan pembukuan
$ kegiatan penterjemahan
% kegiatan pembinaan perpustakaan
> Khali!ah kerajaan #ani "mayyah yang mendapat gelaran khula!a al&
Rasyidin kelima ialah
"mar bin bdul @i@
# Ea@id bin Muawiyah
$ Marwan bin l&Hakam
% bdul Malik bin Marwan
ISI T5PAT K;S;"4
1 )aman pemerintahan keturunan Marwan bin al&Hakam dikenali sebagai @aman
55555555555555555 #ani "mayyah.
' Kerajaan #ani "mayyah telah menubuhkan satu armada laut yang terdiri
daripada 55555555555555 buah kapal
0 Muawiyah bin bi -u!ian telah mengemas kini angkatan tenteranya dengan
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
164
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
meniru 73rak gerakan tentera 5555555555555555555555
(engkapkan 7arta di bawah:
)AHA4IA" )
1 :a
;
6elaskan se7ara ringkas penubuhan kerajaan #ani "mayyah
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555

<8 markah=
:b
;
/erangkan tiga usaha yang dilakukan 3leh kerajaan #ani "mayyah untuk
mengembangkan bidang perek3n3mian negara.
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555

<> markah=
' :a; 6elaskan tiga peranan khali!ah dalam membangunkan tamadun 2slam pada
@aman "mayyah
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
Institusi pendidikan di zaman kerajaan Bani Umayyah
asjid
!.__________________________
".____________________________
#.____________________________
165
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
55555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555

<> markah
:b; /erangkan 1ua !akt3r yang membawa kepada kejatuhan kerajaan #ani
"mayyah.
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555
<8 markah=
";TA TA5)AHA"
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFF
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
166
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFF
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
167
P!AJARA" ## :
I5A5 A)% HA"I&AH RAHI5AH%!!AH
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺


%>ian Aang 1i0a1api o2e0 Imam A.u Hani3a0
& Pe/na0 1ipen>a/a 1an 1ise.at 1$$ ka2i.
& Dipen>a/a ke/ana meno2ak >awatan >u/utu2is su/at /asmi Ke/a>aan )ani %maiAAa0
& Dipen>a/a ke/ana meno2ak >awatan 0akim 1i )ag01a1
& 5eningga2 1unia 1i 1a2am pen>a/a

P"DIDIKA"
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
168
RIWAYAT HID%P
"ama
Se.ena/
Ta/ik0
!a0i/
Ketu/una
n
AAa0nAa
Di
.esa/kan
4e2a/an
Si3at
Pe/i.a1i
Ta/ik0
Wa3at
I"&;
IS!A5
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
S%5)A"4A" TRHADAP TA5AD%" IS!A5
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
169
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
P"4AR%H 5ADHA) A)% HA"I&AH
S;A!A" !ATIHA"
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
170
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
P!AJARA" ## : I5A5 A)% HA"I&AH R.H.
)AHA4IA" A +;)JKTI&-
A"KA PI!IHA"
1 Karya 2mam bu Hani!ah r.h. yang terkenal dalam membi7arakan harta
pusaka ialah
l&Aaraid
# Masail "sul
$ Masail al&*awadir
% l&lim Wal MutaFallim
' -elain terkenal sebagai se3rang ilmuanB 2mam bu Hani!ah r.h. juga
adalah ahli
perundangan
# perusahaan
$ sejarah
% perniagaan
0 Mengapakah 2mam bu Hani!ah r.h.dikatakan pakar dalam bidang ilmu
hadisG
%apat membe@akan antara hadis sahih dengan yang tidak sahih
# #anyak meriwayatkan hadis daripada Rasullullah s.a.w.
$ Menulis kitab Ai.h al kbar
% #er!ikir se7ara kritis
8 #erikut adalah akhlak mulia yang dimiliki 3leh 2mam bu Hani!ah r.h.
ke<ua2i
se3rang yang ikhlas
# se3rang yang pemurah
$ se3rang yang suka memberi nasihat
% se3rang yang sukar menerima pendapat 3rang lain
9 Manakah yang berikut merupakan ujian yang dihadapi 3leh 2mam bu
Hani!ah r.h.G
2 #eliau pernah dipenjara dan disebat 1,, kali
22 -anggup dipukul kerana mempertahankan 2slam
222 %ipenjara kerana men3lak jawatan hakim di #aghdad
24 Menentang pendapat gaben3r yang bertentangan dengan !atwanya
2 dan 22
# 2 dan 222
$ 22 dan 24
% 222 dan 24
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
171
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
ISI T5PAT K;S;"4
1 2mam bu Hani!ah r.h. dilahirkan di 55555555555555555555555
' 2mam bu Hani!ah r.h. pernah berguru dengan ulama !i.h terkenal
bernama 55555555555555555555 selama 1+ tahun
0 2mam bu Hani!ah r.h. pernah dihukum penjara dan disebat 1,, kali 3leh
khali!ah kerana men3lak
jawatan55555555555555555555555&555 di Ku!ah
(engkapkan 7arta mengenai kaedah yang digunakan 3leh 2mam bu
Hani!ah r.h. dalam menentukan hukum.
)AHA4IA" )
1 :a
;
2mam bu Hani!ah r.h. adalah salah se3rang t3k3h ilmuan terkenal.
:i; /erangkan riwayat hidup beliau dengan ringkas. <8
markah=
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
Kaedah menetukan
hukum
$l-%uran
$l-&unnah
$l-%ias
! ________________
$l-Uruf
" _________________
172
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

:ii; 6elaskan 1ua sebab beliau digelar bu Hani!ah r.h. <8
markah=
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555
:b
;
-ebagai ilmuan terkenal beliau banyak memberi sumbangan terhadap
perkembangan ilmu
:i; /uliskan 1ua karya peninggalan beliau.
<' markah=
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555

:ii; /erangkan 1ua jasa beliau terhadap perkembangan ilmu pada @amannya.
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555
<8
markah=
:7
;
/erangkan tiga usaha 2mam bu Hani!ah r.h. bagi mengukuhkan ilmu !ekah dan
perkembangannya.
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
5555555
<> markah=
";TA P"TI"4
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
173
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFF
RIWAYAT HID%P
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
174
P!AJARA" #, :
I5A5 5A!IK RAHI5AH%!!AH
"ama
Se.ena/
Ta/ik0
!a0i/
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

Imam SAa3ei memu>i Imam 5a2ik katanAa :
Ti1ak a1a 1i muka .umi ini + =aman ini - se.ua0 kita.
Aang pa2ing tepat se2ain kita. a2(5uwatta'.

P"DIDIKA"
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
175
DatuknAa
5oAangnA
a
Ta/ik0
Wa3at
Ku.u/
Si3at
Pe/i.a1i
I"&;
IS!A5
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
";TA P"TI"4
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFF
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
176
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFF
I5A5 5A!IK S)A4AI 4%R%
P"4H;R5ATA" I5A5 5A!IK KPADA HADIS
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
177
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
S%5)A"4A"
S;A!A" !ATIHA"
P!AJARA" #, : I5A5 5A!IK R.H.
)AHA4IA" A
+;)JKTI&-
A"KA PI!IHA"
1
-iapakah t3k3h yang dimaksudkan.
2mam Malik r.h.
# 2mam al&Gha@ali r.h.
$ 2mam bu Hani!ah r.h.
% 2mam hmad bin Hambal r.h.
' #erikut adalah bukti ketegasan 2mam Malik r.h..
Menerima pendapat gaben3r Madinah yang bertentangan dengan
!atwanya
# #ersetuju kitab al&MuwattaF dijadikan sumber rasmi perundangan
negara
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
Beliau tidak pernah menunggang kuda di bumi adinah kerana
menghormati bumi yang didalamnya terdapat jasad 'asullullah s.a.(
178
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
$ -anggup dipukul kerana mempertahankan !atwanya
% #erpegang dengan prinsip Cguru men7ari muridD
0
-iapakah t3k3h yang mengeluarkan nasihat berkenaan.
2mam Malik r.h.
# 2mam al&Gha@ali r.h.
$ 2mam bu Hani!ah r.h.
% 2mam hmad bin Hambal r.h.
8 Manakah yang berikut ti1ak tepat mengenai si!at peribadi 2mam Malik r.h.
G
Mempunyai pandangan yang bernas
# Mempunyai pendirian yang teguh
$ /idak suka men7ela 3rang lain
% -e3rang yang pendiam
9 Ma@hab Maliki telah tersebar luas ke beberapa negara antaranya
2 Maghribi
22 2nd3nesia
222 2ran
24 Kuwait
2 dan 22
# 2 dan 24
$ 22 dan 222
% 222 dan 24
>
-iapa yang telah mengemukakan prinsip ilmu di atasG
2mam Malik r.h.
# 2mam al&-ha!ie r.h.
$ 2mam bu Hani!ah r.h.
% 2mam hmad bin Hambal r.h.
ISI T5PAT K;S;"4
1 555555555555 ialah kitab karangan 2mam Malik r.h. yang terkenal.
' 2mam Malik r.h. adalah pengasas 5555555555555555
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
)*rang yang ingin belajar ilmu hendaklah berusaha men+arinya, bukan ilmu
yang datang men+arinya-
179
6angan belajar ilmu dengan empat g3l3ngan manusia iaitu 3rang yang
buruk akhlaknyaBmenurut hawa na!suB mendustakan hadis dan suka
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
0 *ama sebenar 2mam Malik r.h. ialah 55555555555555
8 2mam Malik r.h. dilahirkan di 555555555555 pada H0 Hijrah
9 (engkapkan 7arta dibawah:
)AHA4IA" )
1 :a
;
:i; /erangkan 1ua bukti yang menunjukkan 2mam Malik r.h. se3rang yang tegas
dan teguh dalam mempertahankan prinsipnya.

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555

<8 markah=
:ii; /erangkan 1ua sumbangan 2mam Malik r.h. dalam bidang hadis dan !i.h.
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555
<8
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
.asihat Imam alik r.h./ -0angan belajar ilmu
dengan empat golongan manusia-
a1_________
_
Beramal dengan fadail
sedangkan tidak berilmu
enurut
ha(a nafsu
b1__________
180
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
markah=
:b
;
:i; *yatakan bukti yang menunjukkan 2mam Malik r.h. amat mengh3rmati
Rasullullah s a w.
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555

<' markah=
:ii; Huraikan 1ua hujah yang membuktikan ketegasan 2mam Malik r.h.
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555
<8
markah=
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
181
P!AJARA" #, :
I5A5 SYA&I RAHI5AH%!!AH
RIWAYAT HID%P
"ama
Se.ena/
Ta/ik0
!a0i/
Tempat
!a0i/
"ama I.u
4e2a/an As(SAa3ie Sempena nama 1atuknAa
____________________________________
Ta/ik0
Wa3at
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
P"DIDIKA"
( 5u2a .e2a>a/ a2(*u/an ketika usia ____________________________ .
( _____________________________________________ ketika I ta0un.
( _________________________________ ti1ak men>e>askan penga>ian.
( 4iat mempe2a>a/i ___________________________________________.
( Kuat _______________________ @ .e/ke.o2e0an tinggi 1an 1apat
_______________________
pe2a>a/an Aang 1ia>a/.
( 5en1a2ami i2mu _____________________________ @ 0a1is 1an se2ok
.e2ok )a0asa A/a..
Tu/ut menguasai 2a0>a0 _____________________ 1an ke.u1aAaan
_____________________ .
5a0i/ menu2is sAai/ A/a. Aang in1a0.
( Di.e/i kepe/<aAaan menggantikan tempat
_____________________________ menga>a/ mu/i1
____________________________ 1an menga>a/ pe2a>a/an 2ain.
( )e2a>a/ i2mu 0a1is 1a/ipa1a ________________________________@Imam
5a2ik 1an /amai 2agi.
( 5ampu meng0a3a= kita. __________________________ ka/angan Imam
5a2ik ketika .e/usia
________________________________ 1a2am masa
___________________________________ .
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
182
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
( 5engem.a/a untuk .e2a>a/ se2ain menga>a/
_____________________________ Aang te/1apat
1a2am _______________________________ .
( Ak0i/nAa@ .e2iau menetap 1i ________________________ .
S%5)A"4A"
"A5A("A5A KITA)
)IDA"4 %S%! &I*H )IDA"4 &*AH )IDA"4 HADIS
S;A!A" !ATIHA"
P!AJARA" #7 : I5A5 AS(SHA&I R.H.
)AHA4IA" A
+;)JKTI&-
A"KA PI!IHA"
1
-iapakah t3k3h yang dimaksudkanG
2mam al&-ha!ie r.h.
# 2mam al&Gha@ali r.h.
$ 2mam al&#ukhari r.h.
% 2mam hmad bin Hambal r.h.
' %i antara guru&guru 2mam al&-ha!ie r.h. dalam bidang hadis ialah
2 2mam Malik r.h.
22 2smail bin ?astantin
222 2brahim bin bi Eahya
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
. #eliau dilahirkan pada tahun 19, HIJ>J M di Ga@a
. 2bu bapanya berasal dari Mekah
. Hasil karya beliau yang paling masyur ialah kitab al&"mm
183
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
24 2mam Hassan bin Muhammad al&-3bah
2 dan 22
# 2 dan 222
$ 22 dan 222
% 22 dan 24
0
*asihat di atas dikeluarkan 3leh
2mam al&Gha@ali r.h.
# 2mam al&#ukhari r.h.
$ 2mam al&-ha!ie r.h.
% 2mam Malik r.h.
8 pakah gelaran bagi 2mam al&-ha!ie r.h. sebagai 3rang pertama menulis
kitab Cal&RisalahDG
hli Hadis
# hli Aekah
$ #apa "sul Ai.h
% #apa Kemerdekaan
9 #erikut adalah tempat yang pernah dikunjungi 3leh 2mam al&-ha!ie untuk
menuntut ilmu
2 !ghanistan
22 1alestin
222 Mesir
24 2ra.
2 dan 22
# 2 dan 222
$ 22 dan 24
% 222 dan 24
> 2mam al&-ha!ie r.h. digelar sebagai #apa "sul Ai.h kerana beliau 3rang
yang pertama
memperkenalkan ilmu usul al&!i.h
# menulis buku dalam bidang usul al&!i.h
$ mengasaskan kaedah dalam usul al&!i.h
% memperjuangkan ilmu usul al&!i.h
ISI T5PAT K;S;"4
1 Gelaran al&-ha!ie r.h. yang menjadi panggilan masyhur adalah sempena nama
datuknya iaitu 5555555555555555
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
184
2erut yang kenyang akan memberatkan badan, membekukan hati dan
menumpulkan fikiran
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
' 2mam al&-ha!ie r.h. mengha!a@ al&?uran ketika berusia 55555555555555555555 tahun
0 2mam al&-ha!ie r.h. berhujjah dengan g3l3ngan anti hadis yang disebutkan dalam
kitab 55555555555555555
8 555555555555 ialah sumber hukum yang tidak digunakan 3leh 2mam al&-ha!ie.
9 %alam usia 1, tahunB beliau telah mampu mengha!a@ kitab karangan 2mam Malik
r.h. yang bernama 5555555555
)AHA4IA" )
1 :a
;
:i; 2mam al&-ha!ie r.h. se3rang yang gigih menuntut ilmu.
Kemukakan 1ua alasan bagi meny3k3ng pernyataan tersebut. < 8
markah=
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
555555
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
555555

:ii; 6elaskan tiga !akt3r yang mend3r3ng 2mam al&-ha!ie r.h. mengembangkan
ilmu pengetahuan.
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
555555
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
555555
< > markah=

:b
;
:i; Kitab al&"mm adalah kitab hasil tulisan 2mam al&-ha!ie r.h. yang terkenal.
/erangkan tiga keistimewaan kitab tersebut. < > markah=
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
555555
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
555555

:ii; *yatakan dua hasil karya 2mam al&-ha!ie r.h. yang termasyhur < '
markah=
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
555555
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
555555
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
185
P!AJARA" #6 :
I5A5 AH5AD )I" HA")A! RAHI5AH%!!AH
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

RIWAYAT HID%P
( !a0i/ pa1a ______________________ ta0un ______________ 1i )an1a/
_________________ .
( I.unAa __________________________________________________________
+ Ka.i2a0 Ami/ - .
( _______________________________________ meningga2 1unia semasa
.apanAa masi0 ke<i2.
( 5ementingkan _____________________________ 1an
________________________________ .
( Seo/ang Aang pen1iam@ suka ________________________ 1an
_______________ menentang
kemungka/an.
( Ti1ak _____________________ 1an .ongkak@ mengasi0i ke/ana
________________________ .
( )e/gau2 1engan 3aki/ miskin 1an se2a2u mem.e/i
____________________________ .
( Ku/ang .e/sa0a.at 1engan ________________________ Ag menge>a/
kemewa0an 1an 1a/>at.
( Ti1ak takut ___________________________________ 1an 1i.en<i o/ang.
( Seo/ang Aang _________________________ 1an .aik 0ati. Ku/ang
makan 1an ___________ .
( Seo/ang Aang miskin. Te/paksa mengam.i2 upa0
_________________________________ 1an
mem.awa .a/ang(.a/ang 1i >a2an untuk menAa/a 0i1up.
( Sangat mementingkan pen1apatan Aang
_____________________________ .
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
186
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
( Ti1ak mene/ima _______________________ atau pem.e/ian tanpa
mem.uat _____________ .
( )anAak me2akukan _______________________________ .
( 5eningga2 1unia pa1a ta0un _______________________________ 1i
____________________ .

P"DIDIKA"
( Se>ak ke<i2 menun>ukkan minat te/0a1ap
_____________________________ 1an /a>in .e2a>a/.
( Ke mana sa0a>a akan mem.awa
__________________________________________ 1an ke/tas
+ menu2is sesuatu Aang .e/3ae1a0 -
( 5eng0a3a= ____________________________ 1an mempe2a>a/i
_________________________ .
( 5en<intai ____________________@ se.a0agian .esa/ 0i1up
1i0a.iskan 1engan men<a/i i2mu.
( )e2a>a/ 1i Kota ______________________ 0ingga usia _________________ .
Kemu1ian .e2iau
me/antau ke Ku3a0@ _______________ @ SAam 1an __________________
untuk menuntut i2mu.
( Anta/a gu/unAa Aang masA0u/ ia2a0 Imam As(SAa3ie@
__________________________________
1an Imam A.u Yusu3 A2(*a10i.
( Te/kena2 1i ka2angan Imam _____________________________ Aang .i>ak
1a2am masa2a0 3iB0.
( Tetapi <en1e/ung 1an .e/minat kepa1a
______________________________ .e/.an1ing 3iB0.

S%5)A"4A"
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
187
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
( Sum.angan Aang .esa/ 1a2am .i1ang ________________________ 1an
pe/un1angan Is2am.
( 5enumpukan penu2isan 1a2am .i1ang ________________________ 1an
As(Sunna0.
( Ka/AanAa men>a1i /u>ukan 1an ________________________________
0ingga kini :
C A2(5usna1 _______________________ 0a1is
C Ta3si/ a2(*u/an@ _________________________________________ @ At(Ta/ik0
1an .anAak 2agi.
( Kete2itiannAa 1a2am menAe2i1iki 0a1is a1a2a0 usa0a pa2ing
.esa/ 1a2am me2in1ungi 0a1is
1a/ipa1a P5A!S%A".
( Anta/a mu/i1 Aang menAe.a/kan ma=0a.nAa ia2a0
___________________________________ @
A.u *asim a2(K0u/uBi 1an /amai 2agi. Pengikut ma=0a. ini
te/1apat 1i 5esi/@ I/aB@ SA/ia@
Hi>a= 1an "a>1. Pa1a ku/un ke(1#H@ ma=0a. ini .e/kem.ang ke
Semenan>ung Tana0 A/a.@
Pa2estin@SA/ia 1an I/aB Aang 1ise.a/kan o2e0 5u0amma1 ..
A.1u2 Wa0a..
S;A!A" !ATIHA"
P!AJARA" #6 : I5A5 AH5AD ) HA5)A! R.H.
)AHA4IA" A
+;)JKTI&-
A"KA PI!IHA"
1
-iapakah t3k3h yang dimaksudkan G
2mam al&#ukhari r.h.
# 2mam al&-ha!ie r.h.
$ 2mam al&Gha@ali r.h.
% 2mam hmad bin Hambal r.h.
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
& #eliau dilahirkan pada tahun 1>8 HIJ+, M di #aghdad
& -e3rang yang kuat beribadat dengan melakukan s3lat 0,, rakaat
dan memba7a 1IJ al&?uran setiap hari.
188
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
' 1ernyataan manakah yang menerangkan tentang kehebatan 2mam
hmad.
2 Khatam seluruh al&.uran ketika berusia H tahun
22 Mengha!a@ kitab al&MuwattaF ketika berusia 1, tahun
222 -e3rang yang sangat alim dan ari! hukum !ekah
24 %igelar al&Hakim kerana mengha!a@ lebih daripada J,,B,,, hadis
2 dan 22
# 2 dan 222
$ 22 dan 24
% 222 dan 24
0 %i manakah 2mam hmad bin Hambal r.h. dilahirkanG
#aghdad
# 1alestin
$ Madinah
% Ku!ah
8 %i antara berikut yang manakah karya 2mam hmad bin Hambal r.h.
dalam bidang hadisG
l&Musnad
# l&Manasik al&Kabir
$ l&*asikh Walmansukh
% l&Manasik al&-aghir
9
#eliau menyara hidupnya dengan bekerja mengambil upah
2 menjahit baju
22 menjual barang
222 menjual kain
24 membawa barang&barang di jalanan
2 dan 22
# 2 dan 222
$ 22 dan 24
% 222 dan 24
> Guru 2mam hmad bin Hambal r.h. ialah
2mam al&-ya!ie r.h.
# 2mam al&#ukhari r.h.
$ 2mam al&Gha@ali r.h.
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
189
2mam hmad bin Hambal r.h. se3rang yang miskin. #apanya hanya
meninggalkan sebuah rumah dan tanah yang ke7il
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
% 2mam Malik r.h.
ISI T5PAT K;S;"4
1 2mam hmad bin Hambal r.h. digelar 5555555555 kerana berjaya
mengha!a@ lebih J,,B,,, hadis nabi.
' %alam ilmu kalamB 2mam hmad r.h. tidak mudah terpengaruh dengan
pendapat 55555555555555555 yang tidak sesuai dengan pemikiran pengikut
hli -unnah Waljamaah
0 #eliau men3lak jawatan 555555555 yang ditawarkan 3leh khali!ah Harun al&
Rasyid.
8
*ama kitab di petak ? ialah 55555555555555
9 2mam hmad r.h. kembali ke rahmatullah pada tahun '01H
di5555555555555555
)AHA4IA" )
1 :a
;
:i; 2mam hmad bin Hambal r.h. adalah pengasas bagi ma@hab Hambali.
6elaskan riwayat hidup beliau se7ara ringkas.
< 8 markah=
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555
:ii; Huraikan dua keperibadian 2mam hmad r.h. dari sudut keta.waannya.
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555
< 8 markah=
:b
;
:i; /erangkan ujian yang dilalui 3leh beliau < ' markah=
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
%
engandungi !3,333 hadis
190
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
5555555
:ii; 6elaskan 1ua sebab yang mend3r3ng usaha gigih 2mam hmad r.h. dalam
bidang ilmu
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555
< ' markah=
:7
;
-enaraikan empat hasil karya 2mam hmad bin Hambal r.h. < 8
markah=
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555
RIWAYAT HID%P
( )apanAa __________________________ ketika .e2iau masi0 1a2am
kan1ungan ___________ .
( "ama se.ena/ :
_________________________________________________________________.
( !a0i/ pa1a 0a/i Jumaat ____________________________________ 1i
___________________ .
( 5eningga2 1unia pa1a _____________________________ ketika .e/usia
_________________ .
( Di/iwaAatkan i.u.apanAa seo/ang Aang
____________________________ .
( Semasa ke<i2nAa@ pe/na0 te/kena penAakit ____________ 0ingga
ti1ak 1apat _____________ .
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
191
P!AJARA" #: :
I5A5 )%KHARI RAHI5AH%!!AH
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
( I.unAa .e/mimpi .e/temu _________________________________
menAatakan mata anaknAa
akan ___________________ .e/kat 1oa ____________________ Aang
so2e0a0.
P"DIDIKA"
( 5en1apat pen1i1ikan Aang .aik se>ak ke<i2 1a/ipa1a
___________________________ sen1i/i.
( _________________ 1an gigi0 men<a/i i2mu 1an sangat meng0o/mati
___________________ .
( 5eng0a3a= ____________________________ se>ak ke<i2.
( Ketika usia _____________@ mem.etu2kan kesi2apan gu/unAa
menga>a/ 0a1is.
( Ketika usia _____________@ meng0a3a= kita.(kita. Aang 1itu2is o2e0
I.nu 5u.a/ak 1an WaBi'.
( 5enemui u2ama@ gu/u 1an pe/awi(pe/awi 0a1is se/amai
______________________________ .
( 5eng0a3a= ___________________ 0a1is sa0i0 1an ____________________
0a1is ti1ak sa0i0.
( 5e/antau se2ama _____________________ untuk menuntut i2mu 1an
kemu1ian .e/u2ang a2ik
ke )ag01a1@ ________________@ SAam 1an nege/i(nege/i 2ain.
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
192
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
( 5enga/ang Kita. _________________________________________________
+ sa0i0 )uk0a/i -.
S%5)A"4A"
( Sum.angan .esa/ i2mu 0a1is me2a2ui kita.nAa
______________________________ .
( Dikena2i ___________________________________________@ 1iakui o2e0
se2u/u0 u2ama Is2am.
( Kumpu2an 0a1is ________________________ Rasu2u22a0 Aang
1ipe/<aAai.
( )e2iau amat ______________________________ 1an .e/sunggu0(
sunggu0 meme/iksa semua
______________________ 0a1is Rasu2u22a0 SAW.
( 5em.e/i keutamaan kepa1a pe/awi .e/1asa/kan ke>u>u/an@
____________________ + D0a.it -
1an sana1nAa + pe/awi -
( )e/>aAa mengumpu2 _________________________ 0a1is 1a2am kita.
Sa0i0 a2()uk0a/i 1a2am
masa _____________________.
( )e2iau ___________________________ 1an .e/sem.a0Aang # /akaat
se.e2um memasukkan
0a1is supaAa 1i.e/i tau3ik 1an _________________ 1a/ipa1a A22a0.
( Anta/a kita. Aang meng0u/ai 0a1is 1a2am Sa0i0 )uk0a/i ia2a0 :
C
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
193
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
C
C
( Anta/a ka/Aa Imam )uk0a/i ia2a0 :
C
C
C
C
C
S;A!A" !ATIHA"
P!AJARA" #: : I5A5 A!()%KHARI R.H.
)AHA4IA" A +;)JKTI&-
A"KA PI!IHA"
1
-iapakah t3k3h yang dimaksudkan G
2mam Malik r.h.
# 2mam Muslim r.h.
$ 2mam al&#ukhari r.h.
% 2mam hmad bin Hanbal r.h.
' ntara berikut manakah yang tidak benar mengenai 2mam al&#ukhari r.h. G
Menulis kitab pada waktu malam
# /idak mahu makan makanan yang la@at
$ /idak menerima pandangan 3rang lain
% -entiasa menutup aib 3rang lain
0 #erikut adalah keistimewaan kitab -ahih al&#ukhari ke<ua2i
himpunan hadis nabi yang paling sistematik
# hadis disusun mengikut !ekahBmuamalat dan jinayat
$ ia menjadi sumber rujukan umat 2slam selepas al&?uran
% sebuah kitab !ekah yang membin7angkan sesuatu perkara se7ara
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
194
#eliau mengha!a@ al&?uran ketika berumur 11 tahun. Mengha!a@
1,,B,,, hadis sahih dan ',,B,,, hadis tidak sahih. #erjaya
mengumpul >,,B,,, hadis. %ilahirkan pada 1H8HI+1, M
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
terperin7i
8 pakah gelaran yang telah diberikan kepada 2mam #ukhari r.h. di kalangan
ahli hadisG
mirul Mujtahidin
# mirul Mukminin
$ mirul Aa.ihin
% mirul -3lihin
9 %i antara syarat&syarat perawi hadis yang telah ditetapkan 3leh 2mam al&
#ukhari r.h. ialah
2 bersikap ikhlas dan jujur
22 perawi mestilah 3rang 2slam
222 se3rang lelaki yang merdeka
24 mempunyai ingatan yang kuat
2 dan 22
# 2 dan 222
$ 22 dan 24
% 222 dan 24
> Ketika berusia 1> tahunB 2mam al&#ukhari r.h. telah dapat mengha!a@
beberapa buah kitab yang ditulis 3leh ulama terkenal pada masa itu.
ntaranya ialah
2 Wa.iF
22 2mam al&-ha!ie r.h.
222 2bnu al&Mubarak
24 2mam hmad bin Hambal r.h.
2 dan 22
# 2 dan 222
$ 22 dan 24
% 222 dan 24
ISI T5PAT K;S;"4
1 2mam al&#ukhari r.h. adalah t3k3h yang mempunyai kepakaran dalam
ilmu555555555555555555555555
' *ama sebenar 2mam al&#ukhari r.h. ialah5555555555555555555555555555555555
0 2mam al&#ukhari r.h. mendapat pendidikan awal
dari55555555555555555555555555
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
195
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
*amakan kitab dipetak K dan E di atas.
)AHA4IA" )
1 :a
;
:i; /erangkan 1ua usaha yang dilakukan 3leh 2mam al&#ukhari r.h. dalam
usaha mengumpul hadisG
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555

< 8 markah=

:ii; *yatakan syarat penerimaan hadis sahih 3leh 2mam al&#ukhari r.h. < 8
markah =
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555
:b
;
:i; 6elaskan tiga kegigihan 2mam al&#ukhari r.h. dalam mengumpul hadis.
< > markah=
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555
:ii; /erangkan 1ua perkara yang dilakukan 3leh 2mam al&#ukhari r.h. sebelum
memasukkan hadis ke dalam kitab -ahih al&#ukhariG
< 8 markah=
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
Kitab karangan
Imam al-Bukhari r.h.
) 4-
&ahih
al-Bukhari
- 5-
196
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
RIWAYAT HID%P
( "ama se.ena/ :
_________________________________________________________________.
( !a0i/ pa1a ____________________________ 1i
_____________________________________ .
( Toko0 _____________ Is2am Ag agung 12m pem.a0a/uan pemiki/an
? pem.angunan menta2.
( )i>aksana@ kuat ingatan@ ________________________ .e2a>a/@
___________________.e/0u>a0
1an .e/pegang kepa1a _________________________ A22a0.
( )apanAa miskin 1an ___________________ .eke/>a meminta2
__________________________
1an _________________________________________ ketika .e2iau masi0
ke<i2.
( Kuat .e/i.a1at@ ____________________@ =u0u1@ ti1ak menAukai
_________________________
1an .en<i si3at ______________________________ 2ain sepe/ti kepu/a(
pu/aan.
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
197
P!AJARA" #E :
I5A5 4HADA!I RAHI5AH%!!AH
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
( Di ge2a/ ______________________________ ke/ana ke<ekapan 1an
kekuatan mem.e2a Is2am.
( 5eningga2 1unia 1i __________________pa1a
________________________________________
1an 1ike.umikan 1i pe/ku.u/an ____________________________.
( ______________________________ .e2iau 1ite/>ema0 ke 1a2am pe2.agai
.a0asa.
( Panggi2an 40a=a2i sempena nama ________________________ tempat
__________________.
P"DIDIKA"
P"4!I)ATA" DA!A5 )IDA"4 P"DIDIKA"
S%5)A"4A"
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
198
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
P!AJARA" #E : I5A5 A!(4HADA!I R.H.
)AHA4IA" A +;)JKTI&-
A"KA PI!IHA"
1
1ernyataan di atas mengenai
bu Hamad Muhammad bin Muhammad bin hmad
# bu bdullah Muhammad bin 2smail
$ hmad bin Muhammad Hambal
% Muhammad bin 2dris
' Manakah antara berikut .ukan si!at peribadi 2mam al&Gha@ali r.h.G
Kuat ingatan
# #ijak berhujah
$ Memiliki si!at ma@mumah
% #erpegang teguh kepada syariat
0 2mam al&Gha@ali r.h. mendalami dan menguasai ilmu usul mengikut aliran
?adiani
# Khawarij
$ l&syaLirah
% l&Maturidiyah
8 Hujjatul 2slam adalah gelaran kepada 2mam al&Gha@ali r.h. Kenapakah
beliau diberi gelaran tersebutG
Ke7erdikan dalam ilmu usuluddin
# da hubungan dengan keluarga Rasullullah
$ Keadilannya dalam mengadili 3rang yang salah
% Kemasyhurannya dan kekuatannya membela 2slam
9 %i manakah 2mam al&Gha@ali r.h.mempelajari ilmu !ekahB ilmu kalam dan
ilmu !alsa!ahG
2 6urjan
22 Mekah
222 Madinah
24 *aisabur
2 dan 22
# 2 dan 24
$ 22 dan 222
% 222 dan 24
ISI T5PAT K;S;"4
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
199
/3k3h ini dilahirkan di Gha@alah pada tahun 89, H. Hasil karyanya
ialah 2hya "lumuddin sangat masyhur dan digunakan hingga
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
1 2mam al&Gha@ali r.h. dilahirkan di 555555555555555555555555555555555555
' Kitab karangan al&Gha@ali r.h. yang termasyhur ialah555555555555555555555
0 2mam al&Gha@ali r.h. mempelajari ilmu 555555555555555555555555555 daripada
bu #akar al&Wara..
8 2mam al&Gha@ali r.h. pernah dilantik sebagai 55555555555555 kepada 1erdana
Menteri *i@am al&Mulk.
9 2mam al&Gha@ali r.h. meninggal dunia di55555555555555555555555 pada 18
6amadil khir 9,9 Hijrah.
)AHA4IA" )
1 :a; :i; -enaraikan bidang ilmu yang dikuasai 3leh 2mam al&Gha@ali r.h. < '
markah=
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555

:ii; 2mam al&Gha@ali r.h. adalah t3k3h 2slam yang terkemuka dalam sejarah
tamadun 2slam.
/erangkan 1ua sumbangan beliau dalam bidang ini. < 8
markah=
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555

:b; :i; 2mam al&Gha@ali r.h. adalah se3rang t3k3h 2slam terkenal.
6elaskan peranan beliau sebagai se3rang ahli !ikir 2slam. < 8
markah=
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555

:ii; 6elaskan tiga hujah kegigihan 2mam al&Gha@ali r.h. dalam menuntut ilmu.
< > markah =
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
200
HOMEWORK:
HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺
55555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555

Imam SAa3ei sangat men>aga
1isip2in masa@ iaitu :
C 19, ( 5enu2is I2mu.
C19, ( )e/i.a1at
C19, ( )e/isti/e0at Imam SAa3ie Ra0ima0u22a0 .e/kata :
Setiap ka2i .e/tam.a0nAa i2muku maka
.e/tam.a02a0 ke>a0i2anku.
Pe/ut Aang kenAang akan mem.e/atkan .a1an@
mem.ekukan 0ati 1an menumpu2kan 3iki/an.
8ATATA" :
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) AWARD :
201
KATA(KATA
HIK5AH
I"&; IS!A5

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->