You are on page 1of 1

AMA NAMING BANAL ni: Avon Adarna

(Christian Poem for God the Father) Dakilang Ama sa ikapitong langit, Salamat sa buong isang taong marikit, Puno man ng pagsubok, unos na malupit, Matibay pa rin ang aming pagkapit! Ikaw Ama namin, ang aming sandalan Alam kong hindi kami pababayaan, Kami may laging balot ng kasalanan, Ibigay mo pa rin ang kapatawaran. Ang aming kapwa na nagkasala Sa amin ng lubos ay pinatawad na, Nagsusumamong ganun din naman sana Ang sa amin ay igawad, parang awa mo na! Kung naging suwail kaming mga anak Nakahandang ilahad itong mga palad Paluin mo kami ng pamalong hawak, Upang magtanda nga at kamiy tumatag. Tiklop-tuhod, Ama, kaming maliliit Sinasamba ka naming walang pagsusulit Wala nga kaming itulak-ikabig Sa banal mong pangalan kamiy nakasalig! At sa oras na ito Diyos naming banal Inilalapit din namin itong mga hangal Natutulog na puso, diwa na mabagal Sakupin mo sana ng kayong balabal. Hanggang dito Ama ang aming pagtangis Ikay ay aming iniibig ng labis! Ilayo sa disgrasya, kabutihan ang ibihis Gabayan mo kami sa mundong mabilis Idinadalangin namin ang lahat ng ito Sa pangalang ng yong Anak na si Kristo Tagapagligtas namin sa daigdig na ito, Upang ipag-adya sa lupit ng imp'yerno! Amen.