ACADEMIA ROMANA

INSTITUTUL DE GEOGRAFIE
_______________________________________________________________________________

Str. Dimitrie Racoviţă, nr. 12, Sector 2, RO !"#"!, $%c%re&ti 2", RO'ANIA Te(. )" 1 #1#*++", #1)#!),- Fa.. )" 1 #1112)2- E mai( /eoin0t12..ro
_______________________________________________________________________________

SISTE' INFOR'A3IONAL GEOGRAFI4 5GIS6 7ENTRU STUDIUL DE8ASTRELOR NATURALE 1. A%tor : Prof. Dr. Dan Bălteanu, m.c. al Academiei Rom ne Colecti!: Dr. Ba"ara# Dri$a %orin C&e!al cerc.'t. (iorel C&ende' cerc. 't. Monica Dumitra'cu cerc.'t. Daniel Ciu)itu a"i"t.cercet. 2. O9iect%( 0t%:i%(%i 5c% e.;(icitarea tit(%(%i &i 0it%area temei <n conte.t%( ;roiect%(%i6 &i 0co;%( %rmărit
%i"temele Informa*ionale +eo$rafice ,+eo$ra)&ical Information %-"tem . +I%/ re)re0intă o tehnică de lucru tot mai utili0ată 1n lumea contem)orană, at t 1n domeniul cercetărilor teoretice, c t 'i 1n foarte multe acti!ită*i )ractice. +I%.ul e"te de fa)t un sistem care are mai multe com)onente de ti) informaţional ra)ortate la coordonate geografice. Introducerea, "tocarea, mani)ularea 'i anali0a com)onentelor "e face cu a2utorul calculatorului3 re0ultatul con"tă 1n )rimul r nd 1n !i0uali0area unor informa*ii com)le4e referen*iate ")a*ial fa*ă de coordonatele $eo$rafice reale, iar 1n al doilea r nd 1n )o"i#ilitatea efectuării unor anali0e 'i corela*ii de mare com)le4itate, im)o"i#il de reali0at eficient cu te&nicile cla"ice. 5e&nicile +I% )ermit combinarea de informaţii de diferite tipuri (cifre, imagini, hărţi etc.), componente hardware şi software, toate aflate sub directa coordonare şi determinare a componentei umane ,6ad"7ort&, 5re7ee8, Geographical Information Systems for cology, 9on$man Pu#l. :ou"e, 1;;;/. %im)lific nd, e4i"tă doar două moti!e de #a0ă care "u"*in utili0area te&nicilor +I% ,6ad"7ort&, 5re7ee8, 1;;;/: .ace"tea )ermit atin$erea unor o#iecti!e 1ntr.o manieră cate$oric mai #ună ,mai )reci"ă, mai com)le4ă etc./ dec t te&nicile cla"ice3 .nu e4i"tă o altă metodă )ractică de atin$ere a o#iecti!elor re")ecti!e.

.ado)tarea unor "trate$ii a)lica#ile du)ă de0a"tru. ?n ace"t conte4t. momentul 'i caracteri"iticile fenomenelor naturale ce )ot că)ăta caracter de de0a"tru3 . !lunecările de teren. !e$eta*ie. $eneratoare a unui in)ut ")orit de ener$ie )entru toate )roce"ele tere"tre. E"te a"i$urată a"tfel re0ol!area 1n #une condi*ii a @im)a"uluiA enun*at 1n )ara$raful anterior. de e4em)lu.t rom>ne0c Mana$ementul eficient al de0a"trelor naturale tre#uie con"iderat un conce)t care "tă la #a0a de0!oltării oricărei "ocietă*i. #./.1.te c?eie a(e SI S4 re(evante .de )ildă. 1n !ederea diminuării )a$u#elor 'i re!enirii la normal.>nă (a mă0%ri(e . at t tim) c t nu e"te re0ol!ată "ati"făcător . )antă etc. au dre)t cau0e factori naturali multi)li .time actionA/3 ..tre)ida*ii )ro!ocate.ro/no=ă .@real. inundaţiile catastrofale "unt un de0a"tru . E4em)lele )ot continua 1n acela'i "en" )entru toate de0a"trele naturale.De0a"trele naturale "unt )rin natura lor fenomene com)le4e at t 1n ceea ce )ri!e'te cau0ele.entr% tema a9or:ată <n conte. 1ndi$uirea nera*ională conduce la am)lificarea !iiturilor 1n a!al/. "e im)une identificarea unor metode care să permită simultan$ .deceniul amintit a fo"t cel mai cald al mileniului al II. !e$eta*ia. c t 'i efectele. >na din cau0ele in!ocate e"te inconte"ta#ila 1ncăl0ire climatică $lo#ală . :e (a .<=== a fo"t marcat de o cre'tere )e )lan mondial a frec!en*ei 'i inten"ită*ii de manife"tare a de0a"trelor naturale. odată definită )ro#lematica actuală a de0a"trelor naturale. 5re#uie "u#liniat că din )unct de !edere "tati"tic.. Cau0ele ace"tora "unt mai ale" de natură &idro. re$imul )reci)ita*iilor/. 9a r ndul lor. nece0are mana/ement%( :e=a0tre(or nat%ra(e.1m#unătă*irea )ro$no0elor )ri!ind locul.reali0area de "cenarii )ri!ind "trate$iile de ado)tat 1n momentul declan'ării de0a"trului . Form%(area :e conce. O#iecti!ul fundamental al ace"tui "tudiu "e concentrea0ă a"u)ra rea(i=ării %n%i 0i0tem in2ormaţiona( /eo/ra2ic care 0ă inte/re=e toate in2ormaţii(e. "utremurele de păm#nt au con"ecin*e )rofunde 'i a"u)ra tuturor com)onentelor mediului $eo$rafic.%ri(e :e :ate.lea/. Nu "e )oate 1n niciun ca0 !or#i despre de%&oltare durabilă a unui anumit spaţiu. deceniul 1.o0t 2act%m. am)la"area defectuoa"ă a con"truc*iilor etc. rocă. 1n"ă tre#uie luată 1n con"iderare 'i inter!en*ia antro)ică ade"eori nefa"tă .&a0ard/ naturale cu con"ecin*e $ra!e 1n )lanul )ierderilor materiale 'i al dece"elor. dar 'i factori antro)ici .meteorolo$ică. toate ti.caracteri"ticile "u#"tratului.

Pe acela'i )lan ca im)ortan*ă "e "ituea0ă integrarea rapidă (ntr)un sistem şi posibilitatea de anali%ă (n timp util a unui &olum foarte mare de informaţii.t%(%i internaţiona( :in . 4aracteri=area conte. ceea ce tre#uie de altfel "ă con"tituie un conce)t.en!ironmental. )ă"tr nd criteriul inte$rării informa*iei 1n com)le4itatea ei tem)orală 'i ")a*ială. "ocial. economic. Iată o )re0entare "uccintă a domeniilor care utili0ea0ă de2a a"emenea te&nici 1n *ările >niunii Euro)ene 'i mai ale" 1n %. Punerea 1n )ractică a ace"tui conce)t re)re0intă o )remi"ă 'i o condi*ie. re$ională 'i tran"frontalieră a )ro#lemelor mediului. A!anta2ele inconte"ta#ile ale +I% au im)u" utili0area te&nicilor re")ecti!e 1n domenii di!er"e. 1ntr.A. con"er!area 'i )rotec*ia mediului. cel mai fa!ora#il a#ordărilor 'tiin*ifice am)le. care nece"ită fonduri "emnificati!e 'i im)licare )rofundă )entru reali0area o#iecti!ului urmărit. ?n acela'i tim).a am)lificat nece"itatea utili0ării unor te&nici care "ă )ermită identificarea )ro#lemelor ")ecifice. mar8etin$. Pe )lan interna*ional. )rin de0!oltare de ti) @"altA. 5ema a#ordată o)erea0ă )rin metodolo$ia 'i o#iecti!ele ")ecifice cu informaţie referenţiată spaţial. din )unct de !edere al %I B %C. dar păstr#nd permanent (n &edere necesităţile pentru de%&oltarea durabilă re)re0intă unul din conce)tele. de0!oltarea )e termen "curt. inclu"i! 1n "tudiul de0a"trelor naturale. ).)ro#lema de0a"trelor naturale. "e )re!ede o im)licare tot mai mare a te&nicilor +I% 1n mana$ementul informa*iei. 'e%ol&area problemelor acute pe termen scurt ale societăţii şi mediului din 'om#nia. 1n multe "itua*ii. . Cu toate ace"tea.c&eie ale %I B %C care are o rele!an*ă e"en*ială )entru tema a#ordată. Paralel cu tendin*ele de a#ordare $lo#ală. reali0area unui "i"tem $eo$rafic informa*ional )entru "tudiul de0a"trelor naturale "e con"tituie.ectiva inte/rării e%ro at(antice a Rom>niei. cultural/ e"te "tr n" de)endentă de manife"tările naturale e4treme .>. "u# toate a")ectele ei .de0a"tre/ 'i de modul cum "ocietatea reu'e'te "ă le facă fa*ă. inclu"i! a celor le$ate de de0a"trele naturale.un model conce)tual demn de luat 1n "eamă. anali0a in!e"ti*iilor. Conte4tul actual al "ocietă*ii rom ne'ti nu e"te.c&eie )entru reducerea decala2elor actuale ale Rom niei fa*ă de alte *ări.c&eie fundamental )entru %I B %C 1n conte4t rom ne"c.: a$ricultură. >tili0area +I% 1n "tudiul 'i mana$ementul de0a"trelor naturale "e )ractică )e )lan interna*ional de mai #ine de 1= ani. ".er0. carto$rafie.

Cu c t mai multe informa*ii "unt inclu"e 1n #a0a de date. de0!oltarea unui Sistem Informaţional Geografic pentru scopul propus are o certă componentă culturală. cu at t mai "emnificati!e "unt re0ultatele o#*inute. Com)arati! cu alte *ări euro)ene. te4te ". re")ecti! %i"temele Informa*ionale +eo$rafice.e .a a2un" 1n a)licarea te&nicilor +I%. Re0ol!area ace"tei neconcordan*e "e 1n"crie 1n eforturile Rom niei de inte$rare 1n "tructurile euro. )entru cea mai mare )arte a teritoriului Rom niei nu e4i"tă 1ncă &ăr*i di$itale tematice la "cări acce)ta#ile ."u# 1 : <==. )etrol etc. economică 'i culturală.===/.$a0. e4i"tă domenii "ectoriale 1n care )ractic nu e4i"tă informa*ie "uficientă. a)ro!i0ionarea )o)ula*iei cu #unuri de con"um 'i materii )rime . de'i im)lică un !olum im)ortant de muncă: reali0area +I%. concreti0at 1n reducerea )a$u#elor materiale 'i a numărului de !ictime ale fenomenelor naturale. 5otu'i. $eolo$ie. ceea ce !a crea )ro#leme "erioa"e a#ordării )ro)u"e. *.un mod c t mai eficient. 5ema a#ordată oferă un in"trument de lucru.atlantice. telefonie di$itală etc.o=iţii(e temei a9or:ate Cunc*ionarea "ocietă*ii informa*ionale "e #a0ea0ă )e ca)acitatea de a acumula. mana$ementul de0a"trelor naturale 'i te&nolo$ice. )ornind de la "tocare ) nă la re)re0entare $rafică 'i anali0ă corelati!ă. carto$rafice. ?n . deri&ată din informaţiile ce compun sistemul. 5re#uie aco)erite domenii di!er"e de natură en!ironmentală. "ănătate. Rom nia e"te 1n )re0ent mult răma"ă 1n urmă 1n )ri!in*a centrali0ării informa*ionale 'i a acce"ului la informa*ie./. %im)la enumerare a ace"tor domenii e"te "u$e"ti!ă )ri!ind ni!elul la care ". Pe de altă )arte. 1n ace"t ca0 re0ol!area e"te )o"i#ilă. Crearea unui "i"tem informa*ional $eo$rafic )re"u)une tocmai acce"ul la informa*ii di!er"e 'i actuali0ate.acti!itatea )oli*iei. admini"tra*ie locală. De=vo(tarea %nei vi=i%ni c% . Pe de altă )arte. "toca 'i utili0a informa*ia 1ntr.rivire (a SI S4 <n Rom>nia :e . %tudiul eficient al de0a"trelor naturale utili0 nd +I% )re"u)une 1n )rima eta)ă con"tituirea unei #a0e de date de diferite ti)uri . $rafice. re"ur"e naturale. iar aplicabilitatea lor se e*tinde de la de%astrele naturale (scopul principal al temei abordate) la domenii mult mai &aste . a "er!iciilor de "ecuritate 'i armatei. mana$ementul de'eurilor.d.numerice.ului )re"u)une reali0area #a0ei carto$rafice tematice 1n format di$ital.a. "ocială. turi"m./. )lanificare teritorială. de"tinat tocmai eficienti0ării mana$ementului informa*iei.m. De )ildă. A)licarea +I% )entru "tudiul de0a"trelor naturale are 1n )rimul r nd un o#iecti! e4trem de )reci". "ociolo$ie. oceano$rafie.

/ care )ot a2uta anali0a ulterioară 'i )ot ")ri2ini func*ionarea %I B %C.ţi%ni e.entr% mo:e(%( rom>ne0c :e SI S4 Reali0area unui "i"tem informa*ional $eo$rafic re)re0intă un )roce" care con"umă mult tim). dat fiind fa)tul că te&nicile +I% )ermit.--/: Princi)alele o#iecti!e "unt reali0area de &ăr*i di$itale la "cară mare . la finalul fiecăreia dintre ele fiind 1n"ă )o"i#ilă utili0area re0ultatelor intermediare. %e com)letea0ă a"tfel un $ol im)ortant care e4i"ta 1n "tudiul de0a"trelor naturale. efectuarea 1n tim) util a tuturor corec*iilor analitice 'i "intetice.%0e .: Reali0area unei #a0e de date com)le4ă. care 1i conferă certe !alen*e culturale. @.&a0ardelor/ naturale. Or.ace"t conte4t. .eci2ice :omeni%(%i tematic. permeabil. .=== .--. 2"1" . 2""!.ro. inten"itatea traficului rutier )e anumite artere etc.rivin: 0o(%ţii(e 0. date !ideo etc.!enitul )e ca) de locuitor )e localită*i.(icite . Ba0a de date include: cifre "tati"tice. dar 'i informa*ii cone4e . dar ace"t nea2un" e"te mai u'or de "u)ortat datorită fa)tului că re0ultatele )reliminare "unt imediat utili0a#ile. a) +ri%ont . E4i"tă ca)acitatea 'i c&iar "e im)une actuali0area 1n tim) real a #a0ei de date3 ace"t lucru nu afectea0ă corectitudinea anali0elor.re(iminară a %nor o. "e !a reali0a #a0a carto$rafică di$itală )e "trate tematice la "cara 1: <==. reali0area corela*iilor 1ntre "tratele de informa*ie 'i 1nce)erea anali0ei.=== la ni!el na*ional. Form%(area . al aplicării GIS (n studiul de%astrelor naturale. )aralel cu actuali0area. acea"tă ca)acitate re)re0intă un im)ortant )a" 1nainte din )unct de !edere informa*ional 'i cultural )e care Rom nia tre#uie "ă 1l facă. acela de a )utea inter!eni eficient 1n tim) util. date de ti) te4t. cu)rin0 nd informa*ii ")ecifice "tudiului de0a"trelor . A)licarea +I% 1n "tudiul de0a"trelor naturale din Rom nia !a )arcur$e c te!a eta)e di"tincte. ?n ace"t ori0ont tem)oral. %e com)letea0ă )ermanent #a0a de date.entr% ori=ont%ri(e 2""). ci com)letea0ă 1n mod fericit !aloarea ace"tora.===/. b) +ri%ont . "ocietatea informa*ională "e )oate #a0a )e un in"trument e4trem de eficient. 5re#uie "u#liniat caracterul deschis. De2a 1n ace"t moment "e )oate conta )e 1m#unătă*irea or$ani0ării ")a*iului natural 'i antro)i0at a"tfel 1nc t "ă "e )oată reduce !i0i#il efectele de0a"trelor naturale. 1:1=. $rafice.1:1==..

. o "erie de c!a"i. )e termen "curt. a mana$ementului ace"tora. ?n ace"t moment. re$ional 'i na*ional. de care di")une. fără ca)acitatea reală de a "e corela !reodată inte$ral cu "i"temul informa*ional. E4i"tă.)ro#leme care ar )utea a)ărea: reducerea #irocra*iei.(icării mo:e(%(%i e(a9orat Nu e4i"tă )ro#leme "erioa"e care "ă fie $enerate de a)licarea modelului )ro)u". dar cu a)lica#ilitate )entru orice di!i0iune admini"trati!ă "au naturală a teritoriului. cu con"ecin*e incalcula#ile 1n )lan )"i&o.c) +ri%ont . deci 'oma2. local.cultural euro)ean.ti9i(e 0ă a. cu un "i"tem $reoi 'i ineficient de anali0ă a informa*iei. . %e a2un$e a"tfel la un re0ultat foarte util )entru o "ocietate informa*ională ce tinde "ă ai#ă o )uternică latură culturală. acce"ul direct la informa*ie.. !. deci o e!olu*ie im)ortantă a "i"temului de 1n!ă*ăm nt 'i cercetare din Rom nia. Semna(area %nor .ară ca re=%(tat a( a. mediu 'i lun$. )e )lan indi!idual.-0-: Ba0a de date. a) 1in punct de &edere informaţional)cultural: !a li)"i 1n continuare un in"trument care oferă "imultan )o"i#ilitatea de anali0ă 'i de "inte0ă a unui !olum )ractic infinit de informa*ie de mare com)le4itate3 b) 1in punct de &edere economic : )a$u#ele re0ultate 1n urma de0a"trelor naturale )ot fi mult mai $reu redu"e )e #a0a unor anali0e @cla"iceA. dar 'i 1n "co)ul "tocării 'I mani)ulării eficiente a informa*iei. 1n "c&im#.ro9(eme 0%0ce. utili0a#il 1n "co)ul "tudierii de0a"trelor naturale."ocial3 d) 1in punct de &edere al integrării europene şi eur o)atlantice: Rom nia !a răm ne o *ară i0olată. corela*iile 'i anali0ele )reliminare "tau la #a0a o#*inerii unui model conce)tual func*ional. e!it nd im)licarea +I%3 c) 1in punct de &edere social: de0a"trele naturale !or continua "ă facă acela'i număr de !ictime omene'ti. 4o0t%ri(e &i con0ecinţe(e inacţi%nii 0a% a acţi%nii int>r=iate Nea)licarea "au 1nt r0ierea reali0ării unui +I% de"tinat "tudiului de0a"trelor naturale are con"ecin*e realmente incalcula#ile )entru "ocietatea rom nea"că din toate )unctele de !edere. 'i a'a in"uficiente. "e utili0ea0ă "i"temul informa*ional $eo$rafic inte$rat la "cară na*ională.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful