GIURCA IOAN

LEGISLAŢIE ÎN INSTALAŢII ŞI CONSTRUCŢII - NOTE DE CURS -

Editura RISOPRINT Cluj-Napoca • 2009

2

REFERENŢI ŞTIINŢIFICI:

Prof. dr. ing. GHEORGHE BADEA Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

3

4 .

din cadrul Facultăţii de Instalaţii din Cluj-Napoca. inginerilor şi subinginerilor din producţie care se confruntă zilnic cu aspecte privind legislaţia din domeniul instalaţiilor şi construcţiilor. lucrarea este utilă şi inginerilor care îşi încep activitatea în acest domeniu. prelucrate şi interpretate. Datele primare pot fi puse la dispoziţia persoanelor interesate.. redarea completă ocupând un volum foarte mare. Prin conţinutul său şi modul de organizare a materialului.Curs .PREFAŢĂ Lucrarea . Această lucrare cuprinde doar o parte din datele aflate la îndemâna autorului.Legislaţie în instalaţii şi construcţii’’ se adresează: .în al doilea rând.Instalaţii pentru construcţii’’. .. Autorul 5 .în primul rând. Autorul îşi exprimă speranţa că lucrarea este utilă studenţilor şi corespunde exigenţelor actuale din domeniul instalaţiilor pentru construcţii. studenţilor de la specialitatea .

6 .

... 11 PRESCURTARI UTILIZATE ........ 12 1 INTRODUCERE .......11 DOCUMENTATIE PENTRU EXPERTIZA ENERGETICA............................................. 16 2.....6 DOCUMENTATII PENTRU OBTINEREA AVIZELOR .........5 CUPRINS.................................. 13 2 LEGISLAŢIA PRIVIND PROIECTAREA INVESTIŢIILOR..............................CUPRINS PREFAŢĂ.3 STUDIUL DE PREFEZABILITATE ................................................................................5 DOCUMENTATIE PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM........ 13 NOŢIUNI GENERALE DE DREPT .....................................................................2 CONŢINUTUL CURSULUI ........10 PROIECTUL DE ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR P........................................................................................................................................................................ 17 2. 17 2...1 1............1 ACTE NORMATIVE DE BAZA PRIVIND PROIECTAREA INVESTIŢIILOR ............................................................. 22 2.................................... 16 2........9 PROIECT AUTORIZATIE DE CONSTRUCTIE (PAC) ................ 15 2...................................................................2 FAZELE DE PROIECTARE .............8 PROIECTUL TEHNIC ............ 13 1....... 15 2.................................................................................. AUDITUL ENERGETIC ŞI CERTIFICATUL ENERGETIC AL CLADIRILOR ...................................................4 STUDIUL DE FEZABILITATE ..... 22 7 .. 21 2..................7 DOCUMENTATIE DE LICITATIE PENTRU CONSTRUCTII MONTAJ............................7 TERMINOLOGIE ..................................... 17 2..............................................O......................................................... 21 2.E.................................. 21 2...................................................

........3 PERSONAL CU RESPONSABILITATI PE LINIE DE CALITATE .... 37 CLADIRI INDUSTRIALE................................................................................ 37 4............ 28 3............................ 59 6...................................................... 59 POSTUTILIZAREA CLADIRILOR INDUSTRIALE............2 AUTORIZATII DE FUNCTIONARE.7 MONTAJUL ..............................................1 NORMATIVE DE BAZA PRIVIND EXPLOATAREA INSTALAŢIILOR ... 32 3.................................................................................. 35 4 LEGISLAŢIA PRIVIND RECEPŢIA LUCRARILOR ŞI CARTEA TEHNICA A CONSTRUCŢIILOR .......................................6 MATERIALE .............1 4.2......5 LUCRĂRI PREGĂTITOARE ...... 52 5....5 INTERVENŢIILE ÎN TIMP........................2 CLADIRI CIVILE ........................................................ 49 5. 66 8 .................................4 AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII 32 3............................ 55 5........... 33 3......................................................................2 7 POSTUTILIZAREA CLADIRILOR CIVILE ................................................................ 47 5...... 47 5.. 27 3...2 CERINTE DE AUTORIZARE A PERSOANELOR JURIDICE ŞI A PERSOANELOR FIZICE .................. 29 3.......... 40 5 LEGISLAŢIA PRIVIND EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR ŞI INSTALAŢIILOR ............................................. 47 5.....12 3 SPECIALISTI ATESTATI ÎN DOMENIUL PROIECTARII 23 LEGISLAŢIA PRIVIND EXECUTAREA INVESTIŢIILOR 27 3........3 CERINTE DE AUTORIZARE A PERSOANELOR JURIDICE ŞI A PERSOANELOR FIZICE ........................6 URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN EXPLOATARE ...................... 56 6 LEGISLAŢIA PRIVIND POSTUTILIZAREA CONSTRUCŢIILOR....1 6.....1 LEGISLATIE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR DE INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII ............4 EXPLOATAREA INSTALAŢIILOR ... 62 LEGISLAŢIA PRIVIND PROTECŢIA MUNCII ......................

...........5 PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE.........5 ECHIPAREA ŞI DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR....... TRANSPORTARE ŞI UTILIZARE MATERIALE EXPLOZIV .......................... 75 7............................................................ 84 8................... 78 7...............8 OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE DEŢINERE..........1 7...........................SISTEMUL DE NORME DE PROTECŢIE A MUNCII ....................1 AVIZE ŞI AUTORIZATII PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU 81 8....................... DEPOZITARE... 91 8.......... SEMNALAREA... 79 7.............. 95 BIBLIOGRAFIE............... 79 7..................3 ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR .......................... 69 7.................. DECLARAREA ŞI RAPORTAREA BOLILOR PROFESIONALE .......6 PLANIFICAREA ANUALA A CHELTUIELILOR PE LINIE DE SSM 77 7.........9 CERTIFICAREA FIRMELOR PE LINIE DE SSM .................... 102 9 ................................. ÎNREGISTRAREA ŞI EVIDENŢA ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ŞI A INCIDENTELOR PERICULOASE................2 SCENARIILE DE SECURITATE LA INCENDIU ............................3 ORGANIZAREA ACTIVITATILOR DE PROTECTIE A MUNCII LA NIVELUL ANGAJATORULUI ... 93 8............2 8 LEGISLAŢIA PRIVIND PAZA ŞI STINGEREA INCENDIILOR .7 COMUNICAREA ŞI CERCETAREA EVENIMENTELOR................................ CERCETAREA....4 INSTRUCTAJE ÎN DOMENIUL PREVENIRII ŞI STINGERII INCENDIILOR ....................................................................................... 81 8...............7 PLANIFICAREA ANUALA A CHELTUIELILOR PE LINIE DE PSI 94 9 AUTORIZAREA PERSOANELOR FIZICE ŞI AUTORIZAREA FIRMELOR ÎN DOMENIUL INSTALATIILOR PENTRU CONSTRUCTII ..... 86 8.... 70 7..... 82 8.............................................................4 INSTRUIREA LUCRĂTORILOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ..............6 PERMISUL DE LUCRU CU FOCUL .................................. 72 7.... 66 AUTORIZAŢIA DE FUNCŢIONARE DIN PUNCT DE VEDERE AL PROTECŢIEI MUNCII .........

.................. 124 10 ......................SOFT PRIVIND LEGISLATIA DIN DOMENIUL INSTALATIILOR PENTRU CONSTRUCTII ............ 123 ANEXA 4 . 115 ANEXA 2 ......ANEXE ......UNITATI DE MASURA ............................ 115 ANEXA 1 ................. 123 ANEXA 3 ............................ADRESE DE INTERNET PRIVIND LEGISLATIA ..................................................SOFT PRIVIND LEGISLATIA DIN ROMANIA ............... 123 ANEXA 5 .DATE PRIVIND EXAMINAREA ............................

nu mai poate continua fără acceptul scris al beneficiarului. în vederea fundamentării măsurilor de intervenţie.TERMINOLOGIE Diriginte de santier Persoană fizică investită de către investitor cu atribuţii şi competenţe privind verificarea calităţii materialelor şi produselor de construcţii puse în lucrare şi/sau cu verificarea execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii. care cuprinde soluţiile tehnice şi economice de realizare a obiectivului de investiţii şi pe baza căreia se execută lucrările autorizate. Documentaţia tehnico-economică prin care se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii pe baza necesităţii şi oportunităţii realizării acestuia şi care cuprinde soluţiile funcţionale. proiectantului şi executantului şi care se autorizează.faza determinanta’’ se înţelege acel stadiu fizic la care o lucrare de construcţii odată ajunsă. relevee. Faza determinanta Studiu de fezabilitate Studiu de prefezabilitate Proiect tehnic 11 .. Documentaţia tehnico-economică prin care se fundamentează necesitatea şi oportunitatea investiţiei pe bază de date tehnice şi economice. analize şi evaluări necesare pentru cunoasterea stării tehnice a unei construcţii existente sau a modului în care un proiect respectă cerinţele prevăzute de lege. după caz. Documentaţia . constructive şi economice ce urmează a fi supuse aprobării. de către inspecţiile teritoriale. studii. Prin . Expertizarea tehnică de calitate Este o activitate complexă care cuprinde. după caz. experimentări sau încercări. tehnologice. cercetări.piese scrise şi desenate.

C. Transporturilor şi Locuinţei Proiect autorizatie de constructie Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare Proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor Proiect tehnic Studiu de fezabilitate Studiu de prefezabilitate DE H. ISCIR MLTPL PAC P. Recipientelor sub presiune şi Instalaţiilor pentru Ridicat Ministerul Lucrărilor Publice.S. PT SF SPF 12 .N.R.D.R.E. P.G.O. ANRGN Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale Detalii de executie Hotarare a guvernului României Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor.PRESCURTARI UTILIZATE A.A.

secţia de Instalaţii. 3. 4.ca lege fundamentală a unui stat.Legislaţie în instalaţii şi construcţii’’ are o durată de un semestru. 2. 13 . Legea . din cadrul Facultăţii de Instalaţii din Cluj-Napoca. organul suprem al puterii de stat. 1. receptia lucrărilor. execuţia lucrărilor. Legislaţia privind ciclul de viata al proiectelor (proiectarea. În bibliografie sunt prezentate reglementările tehnice şi actele normative de referinţă. Protecţia muncii.este un act normativ cu valoare juridică superioară. Autorizarea persoanelor fizice şi autorizarea firmelor în domeniul instalaţiilor pentru construcţii.1 INTRODUCERE 1. În cadrul cursului sunt studiate patru teme: 1.1 CONŢINUTUL CURSULUI Cursul se adresează studenţilor din anul 2.2 NOŢIUNI GENERALE DE DREPT Cea mai generală clasificare a actelor normative este cea care le subîmparte în: − legi. Paza şi stingerea incendiilor.. Cursul de . În categoria de legi intră: − Constituţia . respectiv de 14 săptămâni şi de 2 ore pe săptămână. − acte normative subordonate legii. exploatarea instalaţiilor şi postutilizarea). adoptat de Parlament.

2. În principiu. Actele juridice normative subordonate legii au denumiri şi forme diferite în cadrul sistemului de drept al fiecărui stat. − Ordinele miniştrilor. − Ordonanţele de Guvern. În România.ca lege în care reglementările îmbracă o anumită formă de sistematizare. un act normativ de valoare superioară poate să modifice un act normativ de valoare inferioară. Observaţii: 1. Un act normativ poate fi modificat numai printr-un alt act normativ de aceeaşi valoare şi cu aceeaşi forţă juridică (o lege nu poate fi modificată decât tot printr-o lege). ale organelor administraţiei locale. − Hotărârile cu caracter normativ. 14 .− Codul . din categoria actelor normative subordonate legii fac parte: − Hotărârile de Guvern.

Indicativ I 22-99. Norme tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale (NT-DPE-01/2004). Normativ de proiectare şi execuţie pentru reţele termice cu conducte preizolate montate în sol utilizate la transportul agentului termic de încălzire şi a apei calde de consum. Indicativ: I 7-02. Indicativ: I 13 . aprobate prin Ordinul nr.2004. 2. Indicativ: I 5-98. 5. Indicativ I 9-94. 4.1 1. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi de producţie.02. şi 1500 V c. 6. 9.2 LEGISLAŢIA PRIVIND PROIECTAREA INVESTIŢIILOR 2. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare. 3. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală.a. 58/4. Normativ privind protecţia construcţiilor împotriva trăsnetului.1 ACTE NORMATIVE DE BAZA PRIVIND PROIECTAREA INVESTIŢIILOR Normative de baza privind proiectarea investiţiilor 2. Indicativ: I 18/1-01.c.02. publicat în Monitorul Oficial 15 .1. Indicativ NP 029-98. 7. Indicativ: I 20-2000. Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare. Normativ pentru proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare ale localităţilor. 8.

Ghid pentru proiectarea automatizării instalaţiilor din centrale şi puncte termice. Ghid pentru instalaţii electrice cu tensiuni până la 1000 V c.3 STUDIUL DE PREFEZABILITATE Definiţia 2. Studiul de prefezabilitate are continutul cadru conform cu . nr.. Indicativ: I 36-01.studiu de fezabilitate.H.02. precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii’’.2004.1. 3. nr. Ghid de proiectare.detalii de execuţie. 16 .c.1: Studiu de prefezabilitate reprezinta documentaţia tehnico-economică prin care se fundamentează necesitatea şi oportunitatea investiţiei pe bază de date tehnice şi economice.2 FAZELE DE PROIECTARE Proiectarea lucrărilor de construcţii se elaborează în următoarele faze: . Indicativ: GP 052-2000. 2. şi 1500 V c.G. 173/27.a. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice. execuţie şi exploatare a centralelor termice mici. 2. . Partea I.2 Ghiduri de baza privind proiectarea investiţiilor 1. 2. 2.studiu de prefezabilitate. .proiect tehnic.al României. . cu modificările şi completările ulterioare. Indicativ GP 051-2000.R.

nr.. Studiul de fezabilitate are continutul cadru conform cu . 2. constructive şi economice ce urmează a fi supuse aprobării.R. precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii’’.2.2: Studiu de fezabilitate reprezinta documentaţia tehnico-economică prin care se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii pe baza necesităţii şi oportunităţii realizării acestuia şi care cuprinde soluţiile funcţionale. 2.H. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice. 17 . 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Publicat în Monitorul Oficial.1 este prezentată lista cu principalele documentatii pentru obtinerea avizelor. 825 din 13/09/2005.G.4 STUDIUL DE FEZABILITATE Definiţia 2.5 DOCUMENTATIE PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM Continutul cadru al documentatie pentru obtinerea certificatului de urbanism este conform Ordinul Ministerului Transporturilor. ARTICOLUL 15 Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism. Partea I nr.6 DOCUMENTATII PENTRU OBTINEREA AVIZELOR În tabelul 2. 1430/2005 din 26/08/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. Constructiilor şi Turismului nr. tehnologice.

1 Lista cu principalele documentatii pentru obtinerea avizelor Nr. 101 din 09/02/2007 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului de catre Inspectoratul de Stat în Constructii I.S. Procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare.Tabelul 2. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.S. 1.igsu. amenajare şi reglementare sanitară a funcţionării obiectivelor şi a activităţilor desfăşurate în acestea.ro. ORDIN nr.igsu.ro. pentru documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice Ordinul Ministerului Administratiei şi Internelor nr. 1.435 din 18 septembrie 2006 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protectia civila. ANEXA Norme metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protectia civila Ordinul Ministerului Administratiei şi Internelor nr. crt. Adresa de internet http://www. 117 din 28 februarie 2002 privind aprobarea.C.435 din 18 septembrie 2006 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protectia civila. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.C. construcţie. Partea I nr. 74/2007 din 01/02/2007 Publicat în Monitorul Oficial. 1 Denumire documentatie Documentatie tehnica pentru obtinerea avizului din partea Inspectoratului de Stat în Constructii I. Adresa de internet http://www. ANEXA Norme metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protectia civila Ministrul sănătăţii şi familiei. altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerţului 2 3 Documentatie tehnica pentru obtinerea avizului de securitate la incendiu 4 Documentatie tehnica pentru obtinerea avizului sanitar al obiectivelor şi al activităţilor desfăşurate în acestea 18 . pentru documentatiile tehnicoeconomice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice Documentatie tehnica pentru obtinerea avizului de protectie civila Baza legala Ordin nr.

Publicat în Monitorul Oficial. Ordin nr.Nr. 6 Denumire documentatie Documentatie tehnica pentru obtinerea acordului de mediu Tabelul 2.2 Normativ de conţinut pentru memoriul tehnic necesar emiterii acordului/acordului integrat de mediu. Partea I nr.1 (continuare) Baza legala Continut cadru conform cu Ordinul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului nr.) Ordin nr. Anexa nr. 661/2006 Normativ de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor din 28/06/2006. 658 din 31/07/2006 Ministerul mediului şi gospodaririi apelor. 2/ 4 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizul de amplasament 7 Documentatie tehnica pentru obtinerea avizului de gospodarirea apelor 8 9 10 11 12 13 Documentatie tehnica pentru obtinerea avizului de amplasament în zona inundabila a albiei majore sau în zonele de protectie Documentatie tehnica pentru obtinerea avizului Statului Major General Documentatie tehnica pentru obtinerea acordului administratului DN Documentatie tehnica pentru obtinerea acordului administratului DJ afectate Documentatie tehnica pentru obtinerea avizului ELECTRICA Documentatie tehnica pentru obtinerea avizului pentru instalatii de telecomunicatii 19 . din 26 septembrie 2002. crt. Ordin pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu. II. 860.

14 Denumire documentatie Documentatie tehnica pentru obtinerea avizului de amplasament în vecinatatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale Documentatie tehnica pentru obtinerea acordului politiei rutiere pentru amplasament constructie şi utilitati.1 (continuare) Baza legala ORDIN Nr.Nr. crt. Partea I nr. 847 din 19/09/2005 Regulament privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol 20 . 47/1203/509 din 21 iulie 2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizarii executarii constructiilor amplasate în vecinatatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale 15 16 17 18 19 Regulament din 07/09/2005 Publicat în Monitorul Oficial. extinderilor sau schimbarilor de destinatie care presupun cresteri ale valorilor de trafic în zona sau atragerea unui public suplimentar Documentatie tehnica pentru obtinerea avizului de amplasament în zona retelelor de apa şi canalizare Documentatie tehnica pentru obtinerea avizului de amplasament în zona retelelor termice pentru agent termic primar Documentatie tehnica pentru obtinerea avizului de amplasament în zona retelelor termice pentru agent termic secundar Documentatie tehnica pentru obtinerea aprobarii de scoatere a terenurilor din circuitul agricol Tabelul 2. amenajare acces în cazul constructiilor.

0. persoane fizice sau juridice.Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 2. cu conţinutul avizelor şi al acordurilor cerute prin acesta.7. Versiune actualizata la data de 16/10/2006.2.Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire . 21 .2006. privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.7 DOCUMENTATIE DE LICITATIE PENTRU CONSTRUCTII MONTAJ Documentatie de licitatie pentru constructii montaj are continutul cadru conform Ordonanţa de Urgenţă nr.P.2008 pentru aprobarea .. 1 Conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii’’: Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se elaborează de proiectanţi autorizaţi. precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii şi lucrări de interventii’’. 9 din prezenta lege şi este extras din proiectul tehnic întocmit conform prevederilor legale în vigoare. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice. 418 din 15 mai 2006. în condiţiile prevederilor art..04. 863 din 02. în concordanţă cu cerinţele certificatului de urbanism.Legea nr.C. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.. 50/1991 din 29/07/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Publicată în Monitorul Oficial al României nr.8 PROIECTUL TEHNIC Proiectul tehnic are continutul cadru conform cu Ordinul Ministerului Dezvoltarii. 34 din 19.’’ este prezentat în . Lucrarilor Publice şi Locuintelor nr.9 PROIECT AUTORIZATIE DE CONSTRUCTIE (PAC) Cuprinsul cadru al .A. 2. Anexa nr.

inclusiv cele de pe domeniul public.P.Proiectului de organizare a execuţiei lucrărilor . .2..O. În situaţia în care acesta nu se prezintă împreună cu proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 1 Conţinutulcadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii’’.E.este necesar în toate cazurile în care se realizează o investiţie.E.O. Versiune actualizata la data de 16/10/2006. 22 .. AUDITUL ENERGETIC ŞI CERTIFICATUL ENERGETIC AL CLADIRILOR În tabelul 2. Proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor .P. 50/1991 din 29/07/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 2.Legea nr.’’ este prezentat în . Proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor trebuie să cuprindă descrierea tuturor lucrărilor provizorii pregătitoare şi necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuţie a investiţiei.11 DOCUMENTATIE PENTRU EXPERTIZA ENERGETICA.2 este prezentată lista cu documentatia necesara pentru expertiza energetica. se va obţine o autorizaţie de construire separată de cea pentru investiţia propriu-zisă. cât şi pe spaţiile ocupate temporar în afara acestuia.O.P. Anexa nr.10 PROIECTUL DE ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR . atât pe terenul aferent investiţiei.E. Cuprinsul cadru al . auditul energetic şi certificatul energetic al cladirilor.

Anvelopa clădirii. a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor’’: Definiţia 2.Auditul şi certificatul de perormanţă a clădirii Mc 001/3-06 . studii. auditul energetic şi certificatul energetic al cladirilor Nr. cercetări..Partea a III-a .Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor .2 Documentatie pentru expertiza energetica. analize şi evaluări necesare pentru cunoasterea stării tehnice a unei construcţii existente sau a 23 .Performanţa energetică a instalaţiilor din clădiri.Hotărâre nr.Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor .Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor . 925/1995 din 20/11/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor. după caz. a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor .Auditul şi certificatul de perormanţă a clădirii 2 Documentatie pentru certificatul energetic Audit energetic 3 2. crt.1 Expertii tehnici cu calitatea în construcţii Expertizarea tehnică de calitate a proiectelor şi a construcţiilor se face pe baza urmatorului act normativ . experimentări sau încercări. Mc 001/3-06 .Partea a II-a .12 SPECIALISTI ATESTATI ÎN DOMENIUL PROIECTARII 2.12.3: Expertizarea tehnică de calitate este o activitate complexă care cuprinde.Partea I . 1 Denumire documentatie Expertiza energetica Baza legala . relevee.Tabelul 2.Mc 001/1-06 .Partea a III-a . .Regulament din 20/11/1995 de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor.Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor .Mc 001/2-06 .

b) rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau a execuţiei unor lucrări de construcţii. 18. ..să nu extragă şi să nu transmită.2 Verificatori de proiecte. . Art. atunci când o reglementare legală sau un organism cu atribuţii de control al statului în domeniul calităţii construcţiilor prevede acest lucru sau când o situaţie deosebită o impune pentru: a) rezolvarea unor situaţii care intervin la construcţiile existente: .în vederea determinării. a stării tehnice a construcţiei pentru evaluarea capacităţii ei de satisfacere a cerinţelor conform legii.12. 925/1995 din 20/11/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor. atestaţi Verificarea tehnică de calitate a proiectelor de către specialisti verificatori de proiecte. a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor . a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor’’: 24 . în vederea fundamentării măsurilor de intervenţie.Expertul tehnic de calitate atestat are următoarele obligaţii: . .să întocmească raportul de expertiză tehnică de calitate privind modul de respectare a prevederilor legale. în orice stadiu. acţiunilor umane sau activităţii tehnologice. atestaţi.în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor naturale. 2.să întocmească şi să ţină la zi un registru de evidenţă a expertizelor tehnice de calitate efectuate. . . elemente ale proiectului şi detalii de execuţie verificate în cadrul expertizei tehnice de calitate şi considerate de proiectant drept de autor.Această activitate se efectuează de către experţi tehnici de calitate. 15. atestaţi se face pe baza urmatorului act normativ . pentru a fi folosite în alte scopuri.Hotărâre nr.Regulament din 20/11/1995 de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor.modului în care un proiect respectă cerinţele prevăzute de lege. Art.

12. 7. . 25 .Verificatorul de proiecte atestat va semna şi va stampila piesele scrise şi desenate numai în condiţiile în care documentaţia transmisă de investitor este corespunzătoare din punct de vedere al cerinţelor stabilite în lege.Sunt supuse verificării tehnice: . 10/1995. Proiectanţii vor preciza în proiectele pe care le elaborează cerinţele pe care acestea trebuie să le îndeplinească. . necesare pentru constatarea respectării cerinţelor impuse de lege. de la începutul elaborării proiectului. caiete de sarcini. după însuşirea acestora de către respectivii experţi. 2 din Legea nr. diferenţiat în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei de către specialisti verificatori de proiecte. cu excepţia prevăzută la art. în vederea confirmării că proiectele respectă ansamblul cerinţelor stabilite de lege. 13. Verificarea la cerinţa . pentru ca investitorul să poată apela la specialistii verificatori de proiecte.Rezistenţă şi stabilitate’’ este obligatorie pentru toate construcţiile. .Verificatorul de proiecte va întocmi şi va ţine la zi un registru de evidenţă a proiectelor verificate. Art. atestaţi potrivit legii.documentaţia tehnică de proiectare necesară obţinerii autorizaţiei de construire. breviare de calcul. . Art.Verificatorul tehnic atestat nu poate stampila (verifica) proiectele întocmite de el sau la a căror elaborare a participat.Verificarea tehnică de calitate a proiectelor se face pentru cerinţele stabilite prin lege. .. Art.documentaţiile tehnice şi detaliile de execuţie sub formă de planse. 2 alin. Art. Verificarea tehnică se execută şi la proiectele întocmite în urma unor rapoarte de expertiză tehnică de calitate. .Art. atestaţi corespunzător. 6. 11.

Instalaţiile de încălzire centrală se realizează numai pe bază de proiect.02.4. Autorizarea (certificarea) proiectanţilor se face pe baza unor regulamente specifice aprobate de către MLPTL. Proiectul se verifică de către verificatori de proiecte atestaţi MLPTL.3. Indicativ: I 13 .12.3 Intocmirea proiectelor din domeniul energiei termice Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală. Proiectul se elaborează de către proiectanţi autorizaţi. 26 . 2. Proiectarea lucrărilor de instalaţii de încălzire centrala se recomandă să fie realizată de către societăţi (agenţi economici) care au certificare profesională din partea organismelor abilitate. Referatul de verificare al proiectului se întocmeşte conform Anexei 3 şi face parte integrantă din proiect. cu competenţe în domeniu.2. Proiectarea şi executarea lucrărilor de instalaţii de încălzire centrală 2.

Indicativ I 9-94. Norme tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale (NT-DPE-01/2004).a. Normativ pentru proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare ale localităţilor.02. publicat în Monitorul Oficial al României.3 LEGISLAŢIA PRIVIND EXECUTAREA INVESTIŢIILOR 3. Indicativ I 22-99.2004.02. 3. Partea I. 7. Indicativ: I 13 .2004.1 LEGISLATIE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR DE INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII 1. cu modificările şi completările ulterioare. Indicativ: I 5-98. 4. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c. Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare. Normativ de proiectare şi execuţie pentru reţele termice cu conducte preizolate montate în sol utilizate la transportul agentului termic de încălzire şi a apei calde de consum. 8. nr. şi 1500 V c. 27 . Indicativ NP 029-98. 2. Indicativ: I 18/1-01. 6. Indicativ: I 7-02. 58/4. 173/27.02. 5. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală. aprobate prin Ordinul nr.c. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi de producţie.

).2.S.).S.1.2 Cerinte de certificare a sistemelor de management în cadrul firmelor de constructii montaj În tabelul 3. trebuie să fie autorizate pentru executia urmatoarelor genuri de lucrari: − instalatii de incalzire.1. − executia de instalatii sub presiune (sub incidenta I. − executia de instalatii instalatii de gaz. Tabelul 3. − de gospodărire a apelor. − instalatii sub presiune (sub incidenta I. − instalatii de gaz. − instalatii electrice.I.2. pentru firme este ceruta de regula pentru: − executia de instalatii electrice. 28 .1 3.1 Cerinte de certificare a sistemelor de management în cadrul firmelor de constructii-montaj Certificarea firmelor în domeniul sistemelor de management Sisteme de management al calitatii Sisteme de management de mediu Sisteme de management al securitatii şi sanatatii în munca Legislatia ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 SR OHSAS 18001:2008 Certificarea sisteme de management al calitatii.R.C.C.2.3.R. 3.1 sunt prezentate cerintele de certificare a sistemelor de management în cadrul firmelor de constructii-montaj.I.1 Firmele de constructii montaj.2 CERINTE DE AUTORIZARE A PERSOANELOR JURIDICE ŞI A PERSOANELOR FIZICE Cerinte de autorizare şi de certificare a firmelor de constructii montaj Cerinte de autorizare a firmelor de constructii montaj 3.

− instalatii sub presiune (sub incidenta I. pentru firme este ceruta de regula pentru: − executia de instalatii electrice.− la licitatii de achizitii publice.).3 PERSONAL CU RESPONSABILITATI PE LINIE DE CALITATE Personalul cu responsabilitati pe linie de calitate va fi certificat conform cu reglementarile legale în vigoare.S.C. − instalatii de gaz.2 Cerinte de autorizare a muncitorilor din cadrul firmelor de constructii montaj Personalul muncitor din cadrul firmelor de constructii montaj.3.persoană fizică investită de către investitor cu atribuţii şi competenţe privind verificarea calităţii materialelor şi produselor de construcţii puse în lucrare şi/sau cu verificarea execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii. Definiţia 3. 29 . 3.1: Diriginte de santier . Certificarea sisteme de management de mediu. − instalatii electrice.R. − executia de lucrari în domeniul gospodăririi apelor. 3. 3. trebuie să fie autorizat pentru executia urmatoarelor genuri de lucrari: − instalatii de incalzire. se vor apela urmatorii specialisti: − din partea beneficiarului: experţi tehnici cu calitatea în construcţii şi diriginti de santier (diriginti de santier pentru materiale şi pentru executie de lucrari). − din partea antreprenorului: responsabili tehnici cu executia şi responsabili cu controlul de calitate.I.1 Personal cu responsabilitati pe linie de calitate în cazul cladirilor civile Pentru ca lucrările de constructii civile să fie executate de calitate corespunzatoare.2.

Regulament din 20/11/1995 de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor. conform Regulamentului de conducere şi asigurare a calităţii. 4. 30 . Pentru instalaţiile aferente construcţiilor. a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor’’: Art. printr-un sistem propriu de calitate şi responsabili tehnici cu execuţia atestaţi. cu contract de muncă sau cu convenţie civilă.Regulament din 20/11/1995 de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor. 925/1995 din 20/11/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor. . asigurarea calităţii execuţiei se face prin personal autorizat al executantului. sunt angajaţii constructorului. a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor . 21.Responsabili tehnici cu executia Relatiile contractuale ale responsabililor tehnici cu execuţia atestaţi Hotărâre nr.Responsabilii tehnici cu execuţia. . a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor .Asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii se face în mod diferenţiat în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei. a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor Art. potrivit legii. atestaţi. Asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor prin responsabili tehnici cu execuţia atestaţi Asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor prin responsabili tehnici cu execuţia atestaţi se face pe baza urmatorului act normativ . 925/1995 din 20/11/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor.Hotărâre nr. Responsabilii tehnici cu execuţia se atestă pentru cerinţele stabilite în lege numai pentru partea de construcţii..

Art.să pună la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării prezentului regulament. .Responsabilii tehnici cu execuţia atestaţi au următoarele obligaţii: . . . . 3.să întocmească şi să ţină la zi un registru de evidenţă a lucrărilor de construcţii pe care le coordonează tehnic şi de care răspund.să oprească execuţia lucrărilor de construcţii în cazul în care sau produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie şi să permită reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora. 31 . se vor apela urmatorii specialisti: − din partea beneficiarului: experti cu executia şi diriginti de santier. 22. procedurile de realizare a lucrărilor. − din partea antreprenorului: responsabili cu executia.3. echipamente şi instalaţii tehnologice industriale să fie executate de calitate corespunzatoare. proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor.să verifice şi să avizeze fisele şi proiectele tehnologice de execuţie.să admită execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi a detaliilor de execuţie verificate de specialisti verificatori de proiecte atestaţi. precum şi programele de realizare a construcţiilor.2 Personal cu responsabilitati pe linie de calitate în cazul cladirilor industriale Pentru ca lucrările de montaj utilaje. . planurile de verificare a execuţiei.

înaintarea unei adrese de .4 AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII Legea nr. emisă în condiţiile prezentei legi şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor.întocmirea între antreprenor şi beneficiar a unui . . 32 .Înştiinţare de începere a executării lucrărilor adresată Inspecţiei de Stat în Construcţii. . caracteristicile iniţiale ale construcţiilor sau aspectul arhitectural al acestora. industriale. Urbanism şi Amenajarea Teritoriului’’. 11.(1) Se pot executa fără autorizaţie de construire următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă.teren şi/sau construcţii . inclusiv cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice..3. Autorizaţia de construire sau de desfiinţare se emite la solicitarea deţinătorului titlului de proprietate asupra unui imobil . (2) Construcţiile civile. .Proces-verbal de începere a lucrărilor’’. Lucrări Publice. în condiţiile prezentei legi. 1. Versiune actualizata la data de 16/10/2006 Art. agricole sau de orice altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire. 3. 50/1991 din 29/07/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.(1) Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare..ori a altui act care conferă dreptul de construire sau de desfiinţare. .5 LUCRĂRI PREGĂTITOARE Înainte de începerea efectivă a lucrărilor de montaj a instalaţilor pentru construcţii sunt necesare o serie de pregătiri cum ar fi: .înaintarea unei adrese de . Art.Înştiinţare către emitentul autorizaţiei de construire pentru începerea lucrărilor de construcţie’’..

sprinklere. hidranti de incendiu şi materialele care vin în contact cu apa potabila Pentru hidranti. proiectant.6.Proces verbal de predare-primire a amplasamentului şi a bornelor de reper’’. vase de expansiune cu membrana Termometre.Proces-verbal de predare a amplasamentului’’. rezervoare inchise. supape de siguranta..I.. Tabelul 3.3 sunt prezentate tipurile de etichete necesare pentru materiale şi utilajele cu montaj. deţinătorii de utilităţi şi beneficiar a unui . stingatoare Pentru materialele şi utilajele importate În tabelul 3. întocmirea între antreprenor. 63/N din 11 august 1998. robineti. Aviz metrologic Aviz sanitar Aviz de la pompieri Agrement tehnic Materialul / utilajul Cazane.- - 3. 1 2 3 4 5 Tip aviz Aviz I. 33 . MATERIALE Cerinte pentru materiale 3.2 Tipuri de avize pentru materiale şi utilajele cu montaj Nr. cismele..Proces verbal de trasare a lucrărilor’’.R. deţinătorii de utilităţi şi beneficiar a unui . boilere.S. întocmirea între antreprenor. afişarea unui panou de identificare a investiţiei. întocmirea de către constructor a unui plan al calităţii. obţinerea de către antreprenor şi beneficiar a unui . cantare Pentru tevi. contoare..6 întocmirea între antreprenor. crt. drencere.1 În tabelul 3. proiectant.C. proiectant şi beneficiar a unui . manometre. având conţinutul şi forma stabilită potrivit Ordinului Ministrului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului nr.2 sunt prezentate tipurile de avize necesare pentru materiale şi utilajele cu montaj.Permis pentru săpături’’ de la deţinătorii de utilităţi.

aparate de climatizare.2. iar pentru debite peste 10 m3/h. randamentul de minim al pompelor este urmatorul: pentru debite sub 10 m3/h. crt. ηmin = 70 %. art. 15. art. ηmin = 60 %. 9. Conform cu Ghidul GT 060-03.Tabelul 3.17. calculatoare Ne asigura de faptul ca materialul/utilajul respectiv. grosimea izolatiei termice se stabileste astfel incat să se obtina o eficienta a termoizolatiei de minim 80 %. 90 %. 1 Tip eticheta Eticheta energetica Materialul / utilajul Cazane. 34 . becuri. 89 %. maşini de spalat Cazane. randamentul ventilatoarelor de aer şi exhaustoarelor de gaze de ardere trebuie să fie minim 70 %. 80 %. − în cazul cazanelor care functioneaza cu combustibil lichid. − în cazul cazanelor care functioneaza cu combustibil solid. Conform cu Normativul I 13. 10 / 1995 Observatie 2 3 Eticheta ecologica Marca CE Cerinte de eficienta energetica În conformitate cu Normativul I 13. frigidere. pompe.3 Tipuri de etichete pentru materiale şi utilajele cu montaj Nr. respecta cerintele de siguranta conform cu legea nr. randamentul de minim al cazanelor este urmatorul: − în cazul cazanelor care functioneaza cu combustibil gazos. Conform cu Ghidul GT 060-03.

7. Fazele determinante pentru lucrarile de instalatii sunt urmatoarele: − lucrarile ascunse.7 3. După verificarea calitatii materialelor şi utilajelor livrate. 35 .7.2: Prin . − receptia lucrarilor. − probele.2 Formulare tipizate Inainte de punerea în opera a materialelor şi utilajelor.. 3. proiectantului şi executantului şi care se autorizează. se verifica calitatea acestora. − instructiunile de montaj ale producatorilor. 3.1 MONTAJUL Tehnologia de executie La executia lucrarilor se vor respecta: − instructiunile de montaj din actele normative în vigoare. − caietele de sarcini privind executia lucrarilor (din cadrul proiectului tehnic). constatarile facute cu ocazia receptiei vor fi consemnate într-un proces-verbal.6.faza determinanta’’ se înţelege acel stadiu fizic la care o lucrare de construcţii odată ajunsă. nu mai poate continua fără acceptul scris al beneficiarului.2 Faze determinante Antreprenorul va intocmi procese-verbale pe faze determinante. după caz.3. Definiţia 3. de către inspecţiile teritoriale.

R. Recepţia clădirilor industriale se face conform cu H.G. instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţii de producţie. 51 din 5 februarie 1996.R. Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. 36 .3. 273/1994. Regulament de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje. echipamente. nr.7. nr.3 Receptia lucrarilor Receptia cladirilor civile se face conform cu H.G.

Art. H. 2. nr. iar ceilalţi vor fi specialisti în domeniu. Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.G. Dintre acestia.1.1.1 CLADIRI CIVILE Receptia cladirilor civile Legislatie privind recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora 4.1. 37 .Comisiile de recepţie pentru construcţii şi pentru instalaţiile aferente acestora se vor numi de către investitor şi vor fi alcătuite din cel puţin 5 membri. 273/1994. printr-un document scris confirmat de investitor.R. . .1.1 4.1 1. O copie a comunicării va fi transmisă de executant şi reprezentantului investitorului pe santier. 273/1994. Hotărâre nr.2 Receptia cladirilor de importanta normala Receptia la terminarea lucrărilor Art.4 LEGISLAŢIA PRIVIND RECEPŢIA LUCRARILOR ŞI CARTEA TEHNICA A CONSTRUCŢIILOR 4. 4. obligatoriu vor face parte un reprezentant al investitorului şi un reprezentant al administraţiei publice locale pe teritoriul căreia este situată construcţia. 940/2006 în data de 28 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.Executantul trebuie să comunice investitorului data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract.1. 6. 7. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.

modul de utilizare. acestia având calitatea de invitaţi. parter şi un etaj. 15. complexitatea şi volumul lucrărilor care fac obiectul recepţiei. b) executantului.Pentru construcţiile de importanţă excepţională. precum şi pentru construcţiile provizorii. Recepţia finală Art. Comisiile de recepţie pentru construcţii de locuinţe parter. . 8. 32. . 38 . Art. Art. comisia va consemna observaţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie.Investitorul va organiza începerea recepţiei în maximum 15 zile calendaristice de la notificarea terminării lucrărilor şi va comunica data stabilită: a) membrilor comisiei de recepţie. amânarea sau respingerea ei. cu înălţimea la cornisă de maximum 8 metri. comisiile de recepţie vor fi alcătuite din cel puţin 7 membri. 1 la regulament şi îl va înainta în termen de 3 zile lucrătoare investitorului împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecţii a recepţiei. Perioada de garanţie este cea prevăzută în contract. pentru anexele gospodăresti ale acestora.La terminarea examinării.Recepţia finală este convocată de investitor în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanţie. cu cel mult 4 apartamente. . 9. va întocmi şi va prezenta în faţa comisiei de recepţie punctul său de vedere privind execuţia construcţiei. vor fi alcătuite din 2 membri: investitorul sau proprietarul şi delegatul administraţiei publice locale Art. . destinaţia. c) proiectantului. model prezentat în anexa nr. având în vedere gradul de risc sub aspectul siguranţei.Proiectantul. în calitate de autor al proiectului construcţiei. numărul de specialisti fiind de minimum 5. Reprezentanţii executantului şi ai proiectantului nu pot face parte din comisia de recepţie. cu o suprafaţă desfăsurată de maximum 150 m2.

nr. 3. 4.R.1. Capitolul A*): Documentaţia privind proiectarea. 36. parter şi un etaj. documentele necesare sunt prezentate în anexele nr.1.La terminarea recepţiei. d) executantul.1 Cartea tehnica a construcţiilor în cazul cladirilor civile Legislatie privind cartea tehnica a construcţiilor civile H.2. pe care-l va înainta investitorului. b) comisia de recepţie numită de investitor. pentru acestea. 3 şi 4 la prezentul regulament. . Capitolul B*): Documentaţia privind execuţia.1. 4. 4. precum şi construcţiile provizorii cu suprafeţe desfăsurate mai mici de 150 m2.1. Art. 273/1994.Se exceptează de la prevederile prezentului regulament construcţiile de locuinţe parter. comisia de recepţie finală îşi va consemna observaţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie finală.G.3 Receptia cladirilor de importanta redusa Art. 33. .2 4. Fisa de date sintetice. 39 . .1. a recepţiei. c) proiectantul lucrării. cu 4 apartamente şi anexele gospodăresti ale acestora.La recepţia finală participă: a) investitorul. 40. cu sau fără obiecţii. cu înălţimea la cornisă de maximum 8 metri. Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora 4. 2 la prezentul regulament. 2.2. Capitolul C*): Documentaţia privind recepţia. de amânare sau de respingere a ei.Art.2 Intocmirea cartii tehnice a constructiilor civile Centralizatorul pieselor cuprinse în cartea tehnică a construcţiei: 1. în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere. model prezentat în anexa nr.

2 4.G. întreţinerea şi urmărirea comportării în timp. 3. Cartea tehnică a construcţiei se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea. Cartea tehnică. 20.5. întreţinerea. instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţii de producţie. nr. Cartea tehnică se definitivează înainte de recepţia finală.2. recepţia. după caz. după întocmire. repararea şi urmărirea în timp a construcţiei. 2. Capitolul D*): Documentaţia privind exploatarea.2. repararea. cartea tehnică a construcţiei va fi predată noului proprietar.1. echipamente. 4. Regulament de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje. Cartea tehnică a construcţiei se întocmeste de către investitor pentru toate obiectele de construcţii definitive. Jurnalul evenimentelor. de către proprietar. 6. Norme de întocmire a cărţii tehnice a construcţiei 1.1 4. 51 din 5 februarie 1996. indiferent de natura fondurilor din care sunt finanţate sau de natura proprietăţii asupra lor. care va avea obligaţia păstrării şi completării acesteia. supuse regimului de autorizare a construcţiilor. execuţia. exploatarea. 4.1 CLADIRI INDUSTRIALE Receptia clădirilor industriale Legislatie privind receptia clădirilor industriale Recepţia clădirilor industriale se face în conformitate cu H. se completează şi se păstrează pentru fiecare obiect de construcţii de către investitor sau. consemnând faptul în procesul-verbal de predare-primire şi în jurnalul evenimentelor.R. 40 . La schimbarea proprietarului.

7. un reprezentant al investitorului şi un reprezentant al administraţiei publice locale pe teritoriul căreia este situată investiţia.recepţia definitivă a obiectivelor de investiţii. . extinderi.Comisiile de recepţie se vor numi de către investitor şi vor fi alcătuite din cel puţin 5 membri.1.2 Medodica de desfasurare a receptiei clădirilor industriale Art. 3. cât şi la investiţiile în timp asupra lucrărilor existente (reparaţii capitale. care se face la data convenită prin contract.recepţia punerii în funcţiune a capacităţii de producţie. trebuie să se găsească şi reprezentanţi ai Ministerului 41 . .4. comisiile de recepţie vor fi alcătuite din cel puţin 7 membri. având în vedere gradul de risc sub aspectul siguranţei. Recepţia lucrărilor de montaj şi instalaţii tehnologice se face concomitent sau după recepţia la terminarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. Recepţia la terminarea lucrărilor Art. modernizări.2. . menţineri de capacităţi etc) şi se realizează în următoarele etape: . astfel încât să se asigure calitatea produselor şi realizarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi. destinaţia. care se face la terminarea probelor tehnologice şi verificarea existenţei condiţiilor pentru exploatarea normală la întreaga capacitate a instalaţiilor şi utilajelor. numărul de specialişti fiind de minimum 5.Recepţia lucrărilor de montaj utilaje. complexitatea şi volumul lucrărilor care fac obiectul recepţiei. Dintre aceştia. echipamente şi instalaţii tehnologice se efectuează atât la lucrări noi. . între investitor şi executant şi are drept scop confirmarea realizării performanţelor tehnice proiectate. vor face parte obligatoriu. dacă este prevăzută în contract. modificări. în funcţie de specificul şi importanţa obiectivului de investiţii.recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie. modul de utilizare. Între aceşti specialişti. . iar ceilalţi vor fi specialişti în domeniu. retehnologizări. Pentru lucrările de mare importanţă definite astfel de către consiliul interministerial sau de ordonatorul principal de credite. consolidări.recepţia la terminarea lucrărilor.

Recepţia punerii în funcţiune Art. comisia de recepţie se numeşte de către organele proprii ale acestora. de amânare sau de respingere a ei. .Proiectantul.Investitorul va organiza începerea recepţiei în maximum 15 zile calendaristice de la notificarea terminării lucrărilor şi va comunica data stabilită: a) membrilor comisiei de recepţie. 14. la recepţie se vor prezenta avizele obţinute de la aceste organe abilitate. va întocmi şi va prezenta în faţă comisiei de recepţie punctul sau de vedere privind execuţia lucrării. cu sau fără obiecţii.La terminarea examinării. 1 la regulament şi îl va înainta în termen de 3 zile lucrătoare investitorului împreună cu recomandarea de admitere. ai Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. c) proiectantului. .Apelor. 33. 9. aceştia având calitatea de invitaţi. Dacă aceşti reprezentanţi nu sunt cuprinşi în componenţa comisiei. . nu pot face parte din comisia de recepţie. . 8. b) executantului. a recepţiei. ai ISCIR. Reprezentanţii executantului. Pădurilor şi Protecţiei Mediului. Art. Art.Investitorul va organiza începerea recepţiei de punere în funcţiune (PIF) în maximum 15 zile calendaristice de la data notificării terminării lucrărilor şi va comunica data stabilită: a) membrilor comisiei de recepţie. Art. al ministrului de interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii. Pentru obiectivele militare stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale. proiectantului furnizorilor de utilaje şi ai agenţilor economici. model prezentat în anexa nr. INSEMEX Petroşani (pentru domeniul mineritului) etc. în calitate de autor al proiectului lucrării. 42 . comisia va consemna observaţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie. care au participat direct la realizarea obiectivului de investiţii.

Comisia de recepţie finală se întruneşte la data. . 53.La terminarea tuturor verificărilor.b) executantului. c) referatul investitorului privind comportarea lucrărilor în exploatare pe perioada de garanţie. b) finalizarea lucrărilor cerute prin procesele-verbale încheiate la terminarea lucrărilor. . c) proiectantului.Recepţia finală este convocată de investitor în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanţie. d) principalilor furnizori de utilaje şi echipamente aferente instalaţiilor tehnologice. . 2) pe care îl va înainta în termen de 3 zile lucrătoare investitorului. va întocmi şi prezenta în faţa comisiei de recepţie punctul său de vedere privind execuţia probelor de punere în funcţiune. . 38. ora şi locul fixate şi examinează următoarele: a) procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor. 54. Art. 43 . Recepţia finală Art. . Art.La recepţia finală participă: a) investitorul. Art. 55. Perioada de garanţie este cea prevăzută în contract. în calitate de autor al proiectului tehnologic. b) comisia de recepţie. 34. inclusiv viciile aferente şi remedierea lor. comisia va consemna observaţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie a punerii în funcţiune (modelul prezentat în anexa nr.Proiectantul. cu sau fără obiecţii a recepţiei. împreună cu recomandarea de admitere. c) proiectantul lucrării. d) executantul. Art. numită de investitor. de amânare sau de respingere a ei.

. 63. . împreună cu recomandarea de admitere. Art.Comisia de recepţie definitivă examinează următoarele: . Art. . 4).finalizarea lucrărilor cerute la recepţia privind terminarea lucrărilor de montaj utilaje şi instalaţii tehnologice.La terminarea recepţiei. . pe care-l va înainta în termen de 3 zile lucrătoare investitorului. în termen de 3 zile lucrătoare. comisia de recepţie finală îşi va consemna observaţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie finală (modelul prezentat în anexa nr.La recepţia definitivă participă: . inclusiv viciile aferente şi remedierea lor.proiectantul lucrărilor. . . .Art. 3) pe care-l va înainta investitorului. Recepţia definitivă Art. de anulare sau de respingere a ei. 61.realizarea performanţelor tehnice proiectate. cu sau fără obiecţii a recepţiei.principalii furnizori de utilaje şi echipamente tehnologice.referatul investitorului privind comportarea utilajelor tehnologice şi a instalaţiilor tehnologice pe perioada de la preluarea lucrărilor. . . amânarea sau respingerea ei. .comisia de recepţie numită de investitor. 62. 44 .Recepţia definitivă se convoacă de investitor în cel mult 15 zile după expirarea perioadei convenite prin contract pentru atingerea indicatorilor tehnico-economici proiectaţi. a recepţiei.executantul. Art.La terminarea recepţiei comisia îşi va consemna observaţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie definitivă (modelul prezentat în anexa nr. 65. 57.

2.1. repararea şi urmărirea în exploatare a lucrărilor de montaj aferente. Cartea tehnică pentru lucrările de montaj. execuţia. se completează şi se păstrează de către investitor sau. 45 .2 4. Regulament privind urmărirea comportării în exploatare a lucrărilor de montaj utilaje.2.2. Cartea tehnică a lucrărilor de montaj utilaje. numită în continuare carte tehnică pentru lucrările de montaj. împreună cu proiectantul şi se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea. după întocmire. indiferent de natura fondurilor de finanţare a lucrărilor de montaj sau de natura proprietăţii asupra acestora. 2 Proces-verbal de recepţie a punerii în funcţiune Anexa nr. Cartea tehnică se definitivează înainte de punerea în funcţiune a lucrărilor de montaj aferente dotării tehnologice industriale. 3 Anexa III. după caz. exploatarea. 1 Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Anexa nr. recepţia.3 Formulare tipizate utilizate la receptia cladirilor industriale Anexa nr. de către proprietar.2. întreţinerea. 4 Proces-verbal de recepţie definitivă 4. Regulament privind urmărirea comportării în exploatare a lucrărilor de montaj utilaje. 3 Anexa III.1 Cartea tehnica a construcţiilor în cazul cladirilor industriale Legislatie privind cartea tehnica a construcţiilor industriale Ordin MIC 323-2000-Reg. se întocmeşte într-un singur exemplar de către investitor. echipamente şi instalaţii tehnologice industriale 1.2.2.4. echipamente şi instalaţii tehnologice industriale.2 Intocmirea cartii tehnice a constructiilor industriale Ordin MIC 323-2000-Reg.2. 3 Proces-verbal de recepţie finală Anexa nr. echipamente şi instalaţii tehnologice industriale 4.

întreţinerea. Cartea tehnică pentru lucrările de montaj se întocmeşte într-un singur exemplar de către investitor. 12. 9. lit. . cartea tehnică pentru lucrările de montaj va fi predată noului proprietar. repararea şi urmărirea comportării în timp.3. Documentaţia de bază va cuprinde următoarele capitole: . 6. 11. proiectantul lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale întocmeşte şi predă investitorului până la recepţia punerii în funcţiune documentaţia prevăzută la pct. Cartea tehnică pentru lucrările de montaj se păstrează de către proprietar pe toată durata de execuţie şi exploatare a lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale. consemnând faptul în procesulverbal de predare-primire şi în jurnalul evenimentelor. a) şi b) şi le îndosariază şi întocmeşte centralizatorul prevăzut la pct. . La schimbarea proprietarului.Capitolul A: Documentaţia privind proiectarea. b). După demontarea lucrărilor de montaj. comisia de recepţie la punerea în funcţiune predă investitorului documentaţia prevăzută la pct.Capitolul D: Documentaţia privind exploatarea. astfel: a. investitorul completează cartea tehnică pentru lucrările de montaj cu documentaţia prevăzută la pct. 46 . . investitorul primeşte toate actele prevăzute la lit. b. pe baza instrucţiunilor elaborate de proiectant. 10. împreună cu proiectantul. d. care va avea obligaţia păstrării şi completării acesteia. proprietarul va păstra în arhiva sa cartea tehnică aferentă lucrărilor de montaj dezafectate care va fi completată cu modul de desfăşurare a acţiunii de postutilizare. Cartea tehnică a lucrărilor de montaj conţine documentaţia de bază şi centralizatorul cu părţile sale componente.Capitolul B: Documentaţia privind execuţia. 8.Capitolul C: Documentaţia privind recepţia. 5 şi 8. 4. c.

2004.2004. IndicativI 9/1 .5 LEGISLAŢIA PRIVIND EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR ŞI INSTALAŢIILOR 5. Normativ privind exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare. nr. Normativ pentru exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală. 4.02.98. Normativ pentru exploatarea instalaţiilor sanitare.1 este prezentata lista cu principalele documentatii pentru obtinerea autorizatiei de functionare. 3. aprobate prin Ordinul nr. 173/27. cu modificările şi completările ulterioare.02. 2. publicat în Monitorul Oficial al României.02.96. Norme tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NT-DE-01/2004. 58/4. 47 . 5.2 AUTORIZATII DE FUNCTIONARE În tabelul 5. Partea I.1 NORMATIVE DE BAZA PRIVIND EXPLOATAREA INSTALAŢIILOR 1. Indicativ: I 5/2 . Indicativ: I 13/1.

ro. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. crt. ANEXA Norme metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protectia civila Ministrul sănătăţii şi familiei. 876 din 20 decembrie 2004 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului 2 Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu 3 Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizaţiei sanitare 4 Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizaţiei de mediu 48 .Tabelul 5. Procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare. Adresa de internet http://www.435 din 18 septembrie 2006 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protectia civila. construcţie. amenajare şi reglementare sanitară a funcţionării obiectivelor şi a activităţilor desfăşurate în acestea.igsu.1 Lista cu principalele documentatii pentru obtinerea autorizatiei de functionare Nr.igsu. 117 din 28 februarie 2002 privind aprobarea. ORDIN nr. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. ANEXA Norme metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protectia civila Ordinul Ministerului Administratiei şi Internelor nr.ro. 1.435 din 18 septembrie 2006 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protectia civila. 1 Denumire documentatie Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de protectie civila Baza legala Ordinul Ministerului Administratiei şi Internelor nr. Adresa de internet http://www. 1. altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerţului Ordin nr.

3. 658 din 31/07/2006 7 5. Partea I nr. Nota: se aplica numai pentru Instalaţii de ardere cu o putere termică nominală mai mare de 20 MW (cu excepţia instalaţiilor pentru deşeuri periculoase şi municipale) Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizaţiei de protectia muncii Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizaţiei de gospodărire a apelor Tabelul 5.1 Firmele din domeniul exploatarii instalatiilor. 1008 din 25/09/2006 pentru aprobarea competenţelor şi procedurii de emitere şi revizuire a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră.Nr.1 (continuare) Baza legala Ordin nr. Publicat în Monitorul Oficial. Publicat în Monitorul Oficial. − instalatii electrice. crt.3. trebuie să fie autorizate pentru exploatarea.3 CERINTE DE AUTORIZARE A PERSOANELOR JURIDICE ŞI A PERSOANELOR FIZICE Cerinte de autorizare şi de certificare a firmelor în domeniul exploatarii instalatiilor Cerinte de autorizare a firmelor în domeniul exploatarii instalatiilor 5. 661/2006 Normativ de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor din 28/06/2006. 845 din 13/10/2006 6 Norma metodologica din 11-10-2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii şi sanatatii în munca nr. 5 Denumire documentatie Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră.1 5. Partea I nr. 49 . 319/2006 Ordin nr. urmatoarelor genuri de lucrari: − instalatii de incalzire.1. − instalatii de gaz.

2 instalatii sub presiune (sub incidenta I. 5.C. 50 .− 5. pentru firme este ceruta.S. Cerinte de certificare a sistemelor de management în cadrul firmelor din domeniul exploatarii instalatiilor În tabelul 5.3.3.I. Cerinţe Certificarea sistemelor de management al calitatii.2 este prezentat domeniul de certificare al firmelor.).2 Domeniul de certificare al firmelor Certificarea firmelor în domeniul sistemelor de management Sisteme de management al calitatii Sisteme de management de mediu Sisteme de management privind securitatea şi sanatatea în munca Legislatie SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calităţii. − instalatii electrice.2 Cerinte de autorizare a muncitorilor din cadrul firmelor din domeniul exploatarii instalatiilor Personalul muncitor din cadrul firmelor din domeniul exploatarii instalatiilor. Cerinţe cu ghid de utilizare SR OHSAS 18001:2008 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.S.1. Cerinţe SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de management de mediu. trebuie să fie autorizat pentru exploatarea urmatoarelor genuri de lucrari: − instalatii de incalzire.I. Tabelul 5.R. − executia de instalatii sub presiune (sub incidenta I.C. − executia de instalatii de gaz. de regula pentru: executia de instalatii electrice. pentru firme este ceruta. de regula pentru: − executia de instalatii electrice.R. Certificarea sistemelor de management de mediu.).

I.2002. consumatorii care folosesc mai mult de 1. 199 /2000. 245 din 20. Elaboratori: Universitatea Politehnica Bucureşti. persoanele fizice desemnate în calitate de responsabili cu gestiunea energiei în cadrul unor întreprinderi cu consum mai mare de 1. nr.S. publicat în Monitorul Oficial al României Partea I. republicată în Monitorul Oficial al României Partea I. 51 .arceonline. 734 din 8 octombrie 2002. a din Legea nr. cu respectarea reglementărilor în vigoare. (2). care se acordă de către Agenţia Română pentru Conservarea Energiei (ARCE).13. nr. Facultatea Energetică în colaborare cu Agenţia Română pentru Conservarea Energiei.R.− − 5. privind utilizarea eficientă a energiei. instalatii sub presiune (sub incidenta I. Fişier ro_14. Responsabili cu gestiunea energiei Ghidul de pregătire şi examinare a cursanţilor în domeniul gestiunii energiei. Art.C. 836 din 20 noiembrie 2002). (2) Conform prevederilor Regulamentului pentru atestarea responsabililor cu atribuţii în domeniul gestiunii energiei (aprobat conform Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr.zip.000 tone echivalent petrol pe an sunt obligaţi să numească un responsabil pentru energie.3 instalatii de gaz.).3.ro.000 tone echivalent petrol pe an trebuie să obţină Atestatul de competenţă în îndeplinirea atribuţiilor din domeniul gestiunii energiei.06. 12 martie 2003. Adresa de internet http://www. 2 (1) În conformitate cu art. lit.

C.N.P.N.G.4.1 EXPLOATAREA INSTALAŢIILOR Serviciile comunitare de utilităţi publice Date generale privind serviciile comunitare de utilităţi publice 5.R. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice. 92 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica.5.P. 325 din 14 iulie 2006 privind serviciului public de alimentare cu energie termica. − Exploatarea instalatiilor de incalzire Exploatarea instalatiilor de incalzire. H.4. va fi coordonata catre specialisti atestati conform cu prevederile Normativului I 13 .R. capitolul 2.1.R.02. Serviciul public de alimentare cu energie termica 5.C. 91 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica. Ordinul A.S. 52 .1 Legislatie de baza privind serviciile comunitare de utilităţi publice − − Legea nr. nr.4. nr. nr.4 5.1.S. Ordinul A.G.G. 745 din 11 iulie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice.2 Legislatiea de baza privind serviciul public de alimentare cu energie termica − − Lege nr.

R.S. Ordinul A. nr.R. Exploatarea instalatiilor de gaze naturale Legislatie de baza privind domeniul gazelor naturale Legea gazelor nr.R.S.C. 89 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare.4.4 Legislatie de baza privind serviciul de iluminat public − − Legea nr.4. nr.C. 230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public.2 5.C. 351/2004 publicată în Monitorul Oficial.C.G. nr.P.1. Partea I.P. Ordinul A. Hotararea nr.N. nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare.N.P. Ordinul A.P.1.N.S.G. nr. Ordinul A.R. Serviciul de iluminat public − 5.G.1 − − 53 .4. 87 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public.720 din 14 octombrie 2004 pentru aprobarea continutului-cadru al caietului de sarcini al concesiunii serviciului public privind distributia gazelor naturale şi a − 5.2. 241 din 22 iunie 2006 privind serviciul de alimentare cu apa şi de canalizare.5.3 Serviciul public de alimentare cu apa şi de canalizare Legislatie de baza privind serviciul de alimentare cu apa şi de canalizare − − Legea nr.G. 86 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public. 1.4.S. 679/28 iulie 2004.N.

Norme tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NT-DE-01/2004.02.− contractului.Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei (domeniul gazelor naturale). nr. Ordinul nr.3 Exploatarea instalatilor de alimentare cu energie electrica Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei.20/07/07). Adresa de internet http://www. executa.Regulamentului de conducere şi organizare a activităţii de mentenanţă’’. 35 din 06.2002 pentru aprobarea “Regulamentului de conducere şi organizare a activităţii de mentenanţă’’ Art. verifica şi exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic (Cod ANRE: 25. transportul sau distributia energiei electrice. 58/4.12.2 Pentru informatii detaliate privind domeniul gazelor naturale vezi . 5. emisa de autoritatea competenta. 173/27.2.4. cu modificările şi completările ulterioare. Publicat în Monitorul Oficial. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I nr. Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei. 612 din 05/09/2007 Art.2004.0.4 Titularii de licenţă care îşi desfaşoară activitatea în sectorul energiei electrice şi termice vor respecta prevederile . Regulament din 20/07/2007 pentru autorizarea electricienilor care proiecteaza. aprobate prin Ordinul nr. Informatii utile în domeniul gazelor naturale 5. Partea I. 10.(1) Exploatarea instalatiilor electrice se face de catre operatorul economic care este titular al unei licente pentru producerea.1.200. cu personal autorizat pentru exploatare în 54 . .cadru de concesiune a serviciului public privind distributia gazelor naturale.anrgn.ro.02.2004.03.4..

elaborate de operatorul economic angajator. în baza instructiunilor proprii pe care angajatorul are obligatia să le elaboreze. 10/1995 din 18/01/1995 privind calitatea în constructii. . care detine în patrimoniu instalatii electrice racordate la Sistemul Electroenergetic National. consolidare.5 INTERVENŢIILE ÎN TIMP a) Legea nr. (3) Autorizarea electricienilor care desfasoara activitatea de exploatare a instalatiilor electrice se realizeaza prin grija operatorului economic angajator. 18. în conformitate cu prevederile legale în domeniul securitatii şi sanatatii în munca. 55 . transformare. extindere. respectându-se. în conformitate cu prevederile legale în domeniul securitatii şi sanatatii în munca. Versiune actualizata la data de 12/05/2007 Art. 5.conformitate cu prevederile legale în domeniul securitatii şi sanatatii în munca. (4) Calitatea de electrician autorizat pentru exploatare este conferita prin talonul de autorizare emis în conformitate cu instructiunile proprii de aplicare a prevederilor legale în domeniul securitatii şi sanatatii în munca.Interventiile la constructiile existente se refera la lucrari de reconstruire. desfiintare partiala. care se fac numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul initial al cladirii sau a unei expertize tehnice intocmite de un expert tehnic atestat şi se consemneaza obligatoriu în cartea tehnica a constructiei. (2) Exploatarea instalatiilor electrice din patrimoniul operatorului economic care are calitatea de consumator de energie electrica se face cu personal autorizat pentru exploatare. după caz şi conventia de exploatare încheiata cu operatorul de retea la retelele caruia sunt racordate instalatiile electrice din patrimoniul consumatorului. precum şi la lucrari de reparatii.

1 URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN EXPLOATARE Prevederi ale legislatiei privind urmărirea comportării în exploatare a) Legea nr.finisaje. . intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor Art.Regulament din 21/11/1997 privind urmărirea comportării în exploatare. Versiune actualizata la data de 12/05/2007 Art. straturi şi învelitori de protecţie-sau ale instalaţiilor şi echipamentelor.Lucrările de întreţinere constau în efectuarea. 18. 56 . . b) Hotărâre nr. 766/1997din 21/11/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii . intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor Art. 10/1995 din 18/01/1995 privind calitatea în constructii.b) Hotărâre nr. în scopul mentinerii cerintelor esentiale. .Urmarirea comportarii în exploatare a constructiilor se face pe toata durata de existenta a acestora şi cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea directa sau investigarea cu mijloace de observare şi masurare specifice.a) urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face în vederea depistării din timp a unor degradări care conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare. 5. 18. 3.6. 766/1997din 21/11/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii .b) intervenţiile în timp asupra construcţiilor se fac pentru menţinerea sau îmbunătăţirea aptitudinii la exploatare. . Art. straturi de uzură.6 5. periodic a unor remedieri sau reparări ale părţilor vizibile ale elementelor de construcţie . inclusiv înlocuirea unor piese uzate. 3.Regulament din 21/11/1997 privind urmărirea comportării în exploatare.

perioadele la care se realizează. 2.Cartea Tehnică a construcţiei’’. 766/1997din 21/11/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii .ro. clădirile pentru locuinţe cu parter plus un etaj şi anexele gospodăreşti situate în mediul rural şi în satele ce aparţin oraşelor precum şi construcţiile provizorii (Legea nr.Persoanele care efectuează urmărirea curentă şi urmărirea specială. . Se exceptează de la această activitate. art. Indicativ P130 1999. 5. precum şi metodologia de efectuare a acestora se stabilesc de către proiectant sau expert.bicau. proiectanţi.c) Normativ privind comportarea în timp a construcţiilor.INCERC. 10/1995.Regulament din 21/11/1997 privind urmărirea comportării în exploatare. par. 16. Adresa de internet http://www. experţi. Categoria de urmărire. Activitatea de urmărire a comportării construcţiilor se aplică tuturor categoriilor de construcţii şi va fi asigurată de către investitori. − urmărire specială.4. specialişti şi responsabili cu urmărirea construcţiilor a căror obligaţii sunt prezentate în capitolul 5. intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor Art. Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. Fişier p_130_1999. utilizatori.5. 1. Urmărirea comportării în timp a construcţiilor este de două categorii: − urmărire curentă. executanţi.pdf. denumite responsabili cu urmărirea comportării construcţiilor. au următoarele obligaţii şi răspunderi: 57 .2). Elaborat de: Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor .6.2 Responsabili cu urmărirea comportării construcţiilor Hotărâre nr..Jurnalul Evenimentelor’’care va fi păstrat în . 1. administratori.. în funcţie de categoria de importanţă a construcţiilor şi se consemnează în .

58 . − vor pastra şi vor completa .cartea tehnică a construcţiei’’.responsabil cu urmărirea comportării construcţiilor’’.. b) să efectueze urmărirea curentă. Responsabilii cu urmărirea comportării construcţiilor: − vor fi autorizati conform cu reglementarile legale în vigoare. inclusiv .a) să cunoască toate detaliile privind construcţia şi să ţină la zi . iar pentru urmărirea specială să supravegheze aplicarea programelor şi a proiectelor întocmite în acest sens..jurnalul evenimentelor’’. c) să sesizeze proprietarului sau administratorului situaţiile care pot determina efectuarea unei expertizări tehnice.Jurnalul evenimentelor’’... Urmărirea comportării în exploatare a constructiilor şi instalatiilor se face de catre un .

26. care se face: a) la cererea proprietarului. Versiune actualizata la data de 12/05/2007 Art. 59 . 766/1997din 21/11/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii .6 LEGISLAŢIA PRIVIND POSTUTILIZAREA CONSTRUCŢIILOR Lege nr. . demontare şi demolare a constructiilor. precum şi reciclarea deseurilor cu asigurarea protectiei mediului potrivit legii. 19. .c) postutilizarea construcţiilor cuprinde activităţile de desfiinţare a construcţiilor în condiţii de siguranţă şi de recuperare eficientă a materialelor şi a mediului. 6. 3.1 POSTUTILIZAREA CLADIRILOR CIVILE Prevederi ale legislatiei privind postutilizarea construcţiilor civile Hotărâre nr.1. de reconditionare şi de refolosire a elementelor şi a produselor recuperabile. 10/1995 din 18/01/1995 privind calitatea în constructii.Regulament din 21/11/1997 privind urmărirea comportării în exploatare.Postutilizarea constructiilor cuprinde activitatile de dezafectare. Art.Declansarea activităţilor din etapa de postutilizare a unei construcţii începe o dată cu iniţierea acţiunii pentru desfiinţarea acelei construcţii.1 6. . intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor Art.

încetarea activităţilor din interiorul construcţiei. .Dezafectarea construcţiei cuprinde următoarele faze: . în cazurile în care: . 6. Art.asigurarea continuităţii instalaţiilor tehnico-edilitare pentru vecinătăţi. 60 . 28. .Desfăsurarea activităţilor şi lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor se efectuează pe baza unei documentaţii tehnice şi a unei autorizaţii de desfiinţare. Art. . . din care să rezulte necesitatea.1.construcţia prezintă pericol pentru mediul înconjurător şi nu poate fi reabilitată pentru a se elimina acest pericol. 29. echipamente.suspendarea utilităţilor. Studiul respectiv va trebui să fie aprobat potrivit legii. . mobilier. eliberată de autorităţile competente. .b) la cererea administratorului construcţiei. . cu acordul proprietarului. conform legii. . . ţinându-se seama de cazurile prevăzute la art.Elaborarea documentaţiei tehnice aferente lucrărilor de desfiinţare şi executarea lucrărilor respective se efectuează de agenţii economici cu activitate în construcţii. 26.La construcţiile proprietate publică. c) la cererea autorităţilor administraţiei publice locale.construcţia nu prezintă siguranţă în exploatare şi nu poate fi reabilitată din acest punct de vedere. Art.2 Documentatii tehnice privind postutilizarea construcţiilor civile Art. 27. oportunitatea şi eficienţa economică a acţiunii. 31.evacuarea din construcţie a inventarului mobil: obiecte de inventar.construcţia a fost executată fără autorizaţie de construire. decizia de declansare a activităţilor din etapa de postutilizare va fi luată în baza unui studiu de fezabilitate.cerinţele de sistematizare pentru utilitate publică impun necesitatea desfiinţării construcţiei. .

D.1 sunt prezentate documentatiile tehnice specifice pentru postutilizarea construcţiilor civile. 27. Observatii Numai în cazul construcţiilor proprietate publică 2 3 Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare (P. intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor. De asemenea.) Proiectul 61 . 1 Conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii Hotărâre nr.1 Documentatii tehnice privind postutilizarea construcţiilor civile Nr. Legea nr. art. Anexa nr. 766/1997din 21/11/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii Regulament din 21/11/1997 privind urmărirea comportării în exploatare. Tabelul 6. Documentaţia tehnică pentru lucrările de postutilizare a construcţiilor trebuie verificată de specialistii verificatori de proiecte atestaţi. crt. 30.Art. În tabelul 6. 1 Documentat ia Studiu de fezabilitate Baza legala Hotărâre nr. 50/1991 din 29/07/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor. art. vor fi expertizate din punctul de vedere al rezistenţei şi stabilităţii clădirile învecinate care pot fi afectate de demolare.A. Versiune actualizata la data de 16/10/2006. 766/1997din 21/11/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii Regulament din 21/11/1997 privind urmărirea comportării în exploatare. 28.

Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare (P.P. echipamente şi instalaţii tehnologice industriale Art. 24 . Cuprinsul cadru al .6. Versiune actualizata la data de 16/10/2006. care se face în condiţiile legii: a) la cererea proiectantului. 1 Conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii’’: 6.2. b) la cererea administratorului lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale. Anexa nr.D.)’’ este prezentat în . în cazurile în care: . Art.3 Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare . 3 Anexa III.A.A.Proprietarii au umătoarele obligaţii şi răspunderi: 62 .lucrările de montaj dotări tehnologice industriale au fost executate fără autorizaţie de construire.Declanşarea activităţilor din etapa de postutilizare a unor lucrări de montaj dotări tehnologice industriale. .lucrările de montaj nu prezintă siguranţă în exploatare şi nu pot fi reabilitate pentru a se elimina acest pericol.cerinţele de sistematizare pentru utilitate publică impun necesitatea desfiinţării lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale.1 POSTUTILIZAREA CLADIRILOR INDUSTRIALE Prevederi ale legislatiei privind postutilizarea construcţiilor industriale Ordin MIC 323-2000-Reg.D. 29 ..2 6. 50/1991 din 29/07/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.. cu acordul proprietarului.1. c) la cererea autorităţilor administraţiei publice locale. . începe concomitent cu iniţierea acţiunii pentru desfiinţarea acelor lucrări de montaj. Regulament privind urmărirea comportării în exploatare a lucrărilor de montaj utilaje.Legea nr.

reciclare şi utilizare a materialelor rezultate. prin soluţii tehnice şi tehnologice de demontare şi dezmembrare adoptate.Proiectanţii au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) să elaboreze.a) să asigure fondurile necesare pentru proiectarea şi executarea lucrărilor. documentaţia tehnică aferentă lucrărilor de demolare. Art. d) să urmărească respectarea condiţiilor de calitate stabilite în documentaţiile aferente precum şi recondiţionarea şi reciclarea în grad cât mai ridicat a materialelor şi a produselor rezultate din demontarea şi demolarea lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale. respectarea prevederilor din avize şi din autorizaţia de desfiinţare. b) să respecte prevederile din documentaţia tehnică aferentă şi din autorizaţia de desfiinţare. pe bază de contract încheiat cu proprietarii. 30 . precum şi asupra operaţiunilor de protecţie a muncii. precum şi un grad cât mai ridicat de recuperare. c) să asigure asistenţa tehnică solicitată de proprietar pentru aplicarea soluţiilor din proiect. a condiţiilor tehnice de calitate corespunzătoare. c) să încredinţeze executarea lucrărilor din etapa de postutilizare a lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale unor persoane fizice sau juridice autorizate. 31 . c) să realizeze condiţiile de calitate prevăzute în documentaţia tehnică. Art.Executanţii au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) să înceapă executarea lucrărilor de dezmembrare numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare şi a documentaţiei tehnice verificate. b) să asigure. b) să obţină avizele necesare şi autorizaţia pentru demontare în condiţiile legii a lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale (desfiinţare) de la autorităţile competente. d) să instruiască personalul asupra procesului tehnologic. 63 . recondiţionare şi reciclare a materialelor şi produselor rezultate din demontare şi demolare. asupra succesiunii fazelor şi operaţiunilor.

Documentaţia tehnică pentru lucrările de postutilizare a lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale trebuie verificată de specialişti verificatori de proiecte atestaţi.2 sunt prezentate documentatiile tehnice specifice pentru postutilizarea construcţiilor industriale.Desfăşurarea activităţilor şi lucrărilor din etapa de postutilizare a lucrărilor de montaj se efectuează pe baza unei documentaţii tehnice şi a unei autorizaţii de desfiinţare. 25 . eliberată de autorităţile competente. precum şi prin asigurarea accesului necesar la aceste vecinătăţi. 26 . 6. 27 . 64 . de agenţii economici cu activitate în lucrările de montaj dotări tehnologice industriale. oportunitatea şi eficienţa economică a acţiunii.La lucrările de montaj dotări tehnologice industriale proprietate publică. a degajărilor mari de praf. decizia de declanşare a activităţilor în etapa de postutilizare va fi luată în baza unui studiu de fezabilitate. vor fi expertizate din punctul de vedere al rezistenţei şi stabilităţii lucrărilor existente în zonele învecinate care pot fi afectate de dezmembrare. echipamente şi instalaţii tehnologice industriale Art. prin evitare de transmitere a vibraţiilor puternice sau a şocurilor. Studiul respectiv va trebui să fie aprobat potrivit legii. respectiv. ţinânduse seama de cazurile prevăzute la art. 28 .2 Documentatii tehnice privind postutilizarea construcţiilor industriale Ordin MIC 323-2000-Reg.Elaborarea documentaţiei tehnice aferente lucrărilor de desfiinţare şi executarea lucrărilor respective se efectuează de proiectant specializat.2. De asemenea.e) să ia măsurile de protecţie a vecinătăţilor. conform legii. Art. 24. Art. 3 Anexa III Regulament privind urmărirea comportării în exploatare a lucrărilor de montaj utilaje. În tabelul 6. din care să rezulte necesitatea. Art.

echipamente şi instalaţii tehnologice industriale. 26.) 3 Proiect 65 . echipamente şi instalaţii tehnologice industriale. 50/1991 din 29/07/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.D. crt. . 3 (Anexa III) Anexa III REGULAMENTprivind urmărirea comportării în exploatare a lucrărilor de montaj utilaje.2 Documentatii tehnice privind postutilizarea construcţiilor industriale Nr. 3 (Anexa III) Anexa III Regulament privind urmărirea comportării în exploatare a lucrărilor de montaj utilaje.A. Versiune actualizata la data de 16/10/2006.Ordin MIC 323-2000-Reg. . 1 Documentatia Studiu de fezabilitate Baza legala Ordin MIC 323-2000-Reg. art. echipamente şi instalaţii tehnologice industriale. 26.Ordin MIC 323-2000-Reg. art. art. 25.Tabelul 6. 3 (Anexa III) Anexa III Regulament privind urmărirea comportării în exploatare a lucrărilor de montaj utilaje. 2 Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare (P. 1 Conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.Legea nr. Anexa nr. .

norme de protecţie a muncii). Editia 2002.P. Norme Specifice de Securitate a Muncii . Norme Generale de Protecţia Muncii NGPM N.1 Sistemul de norme de protecţie a muncii Normele Generale de Protecţia Muncii Ministerul Muncii şi Solidaritatii Sociale impreuna cu Ministerul Sanatatii şi Familiei au editat Normele Generale de Protecţia Muncii.1 SISTEMUL DE NORME DE PROTECŢIE A MUNCII Instruirea personalului.M. 66 . .M.P.7 LEGISLAŢIA PRIVIND PROTECŢIA MUNCII 7. P. (N. în domeniul protectiei muncii se face pe baza unui sistem de N. M.NSSM Instrucţiuni Proprii de Securitate a Muncii .IPSM Figura 7.

66 10.Norme Specifice de Securitate a Muncii pentru alimentarea cu apă a localitătilor şi pentru nevoi tehnologice (captare.40 6.1 Normele Specifice de Securitate a Muncii Nume produs Cod 1 .70 11.NSSM pentru prelucrarea metalelor prin aschiere Cod 10 .40 11.90 11.Normele Specifice de Securitate a Muncii Normele Specifice de Securitate a Muncii sunt prezentate în tabelul de mai jos: Tabelul 7.Norme Specifice de Securitate a Muncii pentru la utilizarea energiei electrice în medii normale Cod 12 .Norme Specifice de Securitate a Muncii pentru activităti de vopsire Pret lei 10.53 3.NSSM pentru sudarea şi taierea metalelor Cod 20 .Norme Specifice de Securitate a Muncii pentru lucru la inăltime Cod 19 .Norme Specifice de Securitate a Muncii pentru activitatea de intretinere şi exploatare a transportoarelor cu bandă Cod 101 .00 10.Norme Specifice de Securitate a Muncii pentru transporturi rutiere Cod 26 .Norme Specifice de Securitate a Muncii pentru evacuarea apelor uzate rezultate de la populatie şi din procese tehnologice Cod 2 .50 10.Norme Specifice de Protectie a Muncii pentru transportul prin conducte al gazelor naturale Cod 111 .70 13. transport şi distributie) Cod 23 .70 67 .

Norme Specifice de Protectie a Muncii pentru lucrările de montaj utilaj tehnologic şi constructii metalice Pret lei 11.Norme Specifice de Securitate a Muncii pentru laboratoare de analize fizico-chimice Cod 37 .92 9.00 19.50 9.40 68 .Norme Specifice de Securitate a Muncii pentru pentru prelucrarea automată a datelor Cod 4 .20 10.79 6.Norme Specifice de Securitate a Muncii pentru constructii şi confectii metalice Cod 57 . prefabricate şi finisaje în constructii Cod 28 .Norme Specifice de Securitate a Muncii pentru lucrări de zidărie.70 5.Norme Specifice de Securitate a Muncii pentru transportul intern Cod 65 .70 10.Norme Specifice de Protectie a Muncii pentru transportul şi distributia energiei electrice editia 2002 Cod 75 . transportul şi depoziarea oxigenului şi azotului Cod 31 .1 (continuare) Nume produs Cod 27 . transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor Cod 6 .40 11. transportul şi depozitarea acetilenei Cod 40 .Norme Specifice de Securitate a Muncii pentru manipularea.40 13.Norme Specifice de Securitate a Muncii pentru lucrări de instalatii tehnic-sanitare şi de încălzire Cod 3 .10 10.10 11.Norme Specifice de Securitate a Muncii pentru producerea aerului comprimat Cod 42 .Norme Specifice de Securitate a Muncii pentru gospodărie comunală şi salubritate publică Cod 36 .NSSM pentru fabricarea.NSSM pentru fabricarea.70 10.Tabelul 7.50 10.Norme Specifice de Protectie a Muncii pentru instalatii frigorifice Cod 89 .

specifice (NSSM).Norme Specifice de Securitate a Muncii pentru transportul.Tabelul 7. . angajatorii au obligaţia să obţină autorizaţia de 69 .2002.00 Actele normative privind Normele Specifice de Securitate a Muncii pot fi cumparate de la: . consolidări.2 AUTORIZAŢIA DE FUNCŢIONARE DIN PUNCT DE VEDERE AL PROTECŢIEI MUNCII Art.70 15.1 (continuare) Nume produs Cod 91 .ITM-urile judetene.ro.70 11. care au ca scop detalierea şi particularizarea prevederilor din normele generale (NGPM). turnarea betoanelor şi executarea lucrărilor din beton armat şi precomprimat Prescriptii minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sanatate la locul de munca Primul ajutor la locul accidentului Sistem de autoevaluare a securitatii şi sanatatii în munca pentru intreprinderile mici şi mijlocii Pret lei 10.Adresa de internet http://www.protecmun. .60 65.40 13.00 11. 3. a standardelor şi a altor reglementări în domeniu…" 7.În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor şi a bolilor profesionale.Norme Specifice de Protectie a Muncii pentru lucrări de izolatii termice.Norme Specifice de Protectie a Muncii pentru lucrări de reparatii. demolări şi translatii de clădiri Cod 7 . hidrofuge şi protectii anticorozive Cod 92 . Instrucţiuni Proprii de Securitate a Muncii NGPM . art. 5 (4) "Angajatorul are obligaţia de a elabora instrucţiuni proprii de securitate a muncii.

a atribuţiilor pentru realizarea măsurilor prevăzute de lege. Art. în următoarele moduri: a) prin asumarea de către angajator. 6. d) prin apelarea la servicii externe de prevenire şi protecţie. înainte de începerea oricărei activităţi. . 14 în cadrul întreprinderii şi/sau al unităţii sunt următoarele: 70 .Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie este realizată de către angajator. (1) va fi însoţită de următoarele acte: a) copii de pe actele de înfiinţare. (3) Pentru actele depuse în susţinerea cererii se va completa opisul prezentat în anexa nr. conform modelului prezentat în anexa nr.3. angajatorul are obligaţia să depună la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea o cerere. . Art. (2) Cererea prevăzută la alin. b) declaraţia pe propria răspundere.funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă. b) prin desemnarea unuia sau mai multor lucrători pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie.(1) În vederea autorizării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă. 2. 1. 9 alin. 7. conform modelului prevăzut în anexa nr. .1 Art. 1. 14. din care rezultă că pentru activităţile declarate sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 15. completată în două exemplare semnate în original de către angajator.3 ORGANIZAREA ACTIVITATILOR DE PROTECTIE A MUNCII LA NIVELUL ANGAJATORULUI Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie 7. c) prin înfiinţarea unui serviciu intern de prevenire şi protecţie. (4) din lege.(1) Activităţile de prevenire şi protecţie desfăşurate prin modalităţile prevăzute la art. în condiţiile art.

57.(1) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se constituie în unităţile care au un număr de cel puţin 50 de lucrători. 20.2 Organizarea şi funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă Organizarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă Art. 1. . sarcină de muncă. elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie. identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă. identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă. (2) Inspectorul de muncă poate impune constituirea comitetului de securitate şi sănătate în muncă în unităţile cu un număr mai mic de 50 de lucrători în funcţie de natura activităţii şi de riscurile identificate. . care desfăşoară activităţi pe teritoriul României. mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru. 7. 71 . 2. 18. angajatorul trebuie să desemneze unul sau mai mulţi lucrători sau să organizeze serviciu intern de prevenire şi protecţie pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie din cadrul întreprinderii. respectiv executant.3. inclusiv cu capital străin.1. Art. conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.(1) În cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor între 50 şi 149 de lucrători.

în general.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 83.7.Instruirea introductiv-generală se face: a) la angajarea lucrătorilor definiţi conform art. Art.4.Instruirea introductiv-generală se face individual sau în grupuri de cel mult 20 de persoane.Scopul instruirii introductiv-generale este de a informa despre activităţile specifice întreprinderii şi/sau unităţii respective.1 Art.(1) Durata instruirii introductiv-generale depinde de specificul activităţi şi de riscurile pentru securitate şi sănătate în 72 . precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii. Art. Art. . 319/2006 7. a) din lege. d) lucrătorului pus la dispoziţie de către un agent de muncă temporar.4 INSTRUIREA LUCRĂTORILOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ Tipuri de instruiri Hotărâre de Guvern nr. a) Instruirea introductiv-generală Art. riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă. b) lucrătorilor detaşaţi de la o întreprindere şi/sau unitate la alta.Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cuprinde 3 faze: a) instruirea introductiv-generală. .4. c) lucrătorilor delegaţi de la o întreprindere şi/sau unitate la alta. 77. 5 lit. c) instruirea periodică. . 1. b) instruirea la locul de muncă. .1 7. 86. . 87.1. 84.

(1) Durata instruirii la locul de muncă depinde de riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă. . (2) Angajatorul stabileşte prin instrucţiuni proprii durata instruirii introductiv-generale. împreună cu: a) angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. (2) Durata instruirii la locul de muncă nu va fi mai mică de 8 ore şi se stabileşte prin instrucţiuni proprii de către conducătorul locului de muncă respectiv.muncă. Art. 91. (2) Instruirea la locul de muncă se face tuturor lucrătorilor prevăzuţi la art. precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul fiecărui loc de muncă. c) Instruirea periodică 73 .(1) Instruirea la locul de muncă se face după instruirea introductiv-generală şi are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate şi sănătate în muncă. sau d) serviciul extern de prevenire şi protecţie. precum şi de măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderii şi/sau al unităţii. post de lucru şi/sau fiecărei funcţii exercitate. . (2) Fişa de instruire se păstrează de către conducătorul locului de muncă. 92. 90. post de lucru şi/sau fiecărei funcţii exercitate. în general. precum şi de măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul fiecărui loc de muncă. b) Instruirea la locul de muncă Art. . sau b) lucrătorul desemnat. aceasta nu va fi mai mică de 8 ore.(1) Instruirea la locul de muncă se face de către conducătorul direct al locului de muncă. Art. sau c) un lucrător al serviciului intern de prevenire şi protecţie. în grupe de maximum 20 de persoane. inclusiv la schimbarea locului de muncă în cadrul întreprinderii şi/sau al unităţii. 83.

(1) Rezultatul instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se consemnează în mod obligatoriu în fişa de instruire individuală. a duratei şi datei instruirii. (4) Fişa de instruire individuală va fi păstrată de către conducătorul locului de muncă şi va fi însoţită de o copie a fişei de 74 . 1.(1) Instruirea periodică se efectuează de către conducătorul locului de muncă. (2) Intervalul dintre două instruiri periodice va fi stabilit prin instrucţiuni proprii. imediat după verificarea instruirii. (2) Completarea fişei de instruire individuală se va face cu pix cu pastă sau cu stilou. 98 nu va fi mai mică de 8 ore şi se stabileşte în instrucţiuni proprii de către conducătorul locului de muncă respectiv. 11. cu indicarea materialului predat. în funcţie de condiţiile locului de muncă şi/sau postului de lucru. 99. . (3) După efectuarea instruirii. 83 şi are drept scop reîmprospătarea şi actualizarea cunoştinţelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. (3) Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul dintre două instruiri periodice va fi de cel mult 12 luni. 81.4. Art. împreună cu: 7.Durata instruirii periodice prevăzute la art. .Art. 96. 95. şi nu va fi mai mare de 6 luni. . Art. conform modelului prezentat în anexa nr. 319/2006".Instruirea periodică se face tuturor lucrătorilor prevăzuţi la art. Art. .2 Fişa de instruire individuală privind securitatea şi sănătatea în muncă Continutul cadru pentru "FIŞĂ DE INSTRUIRE INDIVIDUALĂ" privind securitatea şi sănătatea în muncă este prezentat în anexa la "Hotărârea de Guvern nr. fişa de instruire individuală se semnează de către lucrătorul instruit şi de către persoanele care au efectuat şi au verificat instruirea.

(5) Planul de prevenire şi protecţie se supune analizei lucrătorilor şi/sau reprezentanţilor lor sau comitetului de securitate şi sănătate în muncă.(1) Conform prevederilor art. 7. 75 . respectiv apariţia unor riscuri noi. b) din lege angajatorul trebuie să întocmească un plan de prevenire şi protecţie care va fi revizuit ori de câte ori intervin modificări ale condiţiilor de muncă. (4) Planul de prevenire şi protecţie va cuprinde cel puţin informaţiile prevăzute în anexa nr. . (2) se stabilesc resursele umane şi materiale necesare realizării lor. 7. necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor. 13 lit. organizatorică. igienico-sanitară şi de altă natură. se vor intocmi "Procese verbale" care să ateste modul de efectuare a instruiri periodice.3 Procesul-verbal de instruire pe linie de protectia muncii Pentru a demonstra efectuarea "instruiri periodice". după caz. (2) În urma evaluării riscurilor pentru fiecare loc de muncă/post de lucru se stabilesc măsuri de prevenire şi protecţie. 46.4. completată de către medicul de medicina muncii în urma examenului medical la angajare.aptitudini. 7. (3) În urma analizei măsurilor prevăzute la alin. şi trebuie să fie semnat de angajator.5 PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE Art. de natură tehnică.

crt.Tabelul 7. Loc de muncă/post de lucru Riscuri evaluate Avizat CSSM Angajator 76 .2 Planul de prevenire şi protecţie Măsuri tehnice Măsuri de altă natură Acţiuni în scopul realizării măsurii Termen de realizare Persoana care răspunde de realizarea măsurii Măsuri organizatorice Măsuri igienicosanitare Observaţii Nr.

(2) Contravaloarea echipamentului de lucru se suporta potrivit prevederilor legale şi celor din contractele colective de munca de la celelalte niveluri.(1) Contravaloarea echipamentului de protectie se suporta integral de catre angajator.1 7. 3. 28. patronul cere o anumita vestimentatie speciala.6 PLANIFICAREA ANUALA A CHELTUIELILOR PE LINIE DE SSM Echipamente de lucru şi echipamente de protectie Contract colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010 7.1. prin echipament individual de protecţie se înţelege orice echipament destinat să fie purtat sau ţinut de lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă.1 Art. precum şi orice element suplimentar sau accesoriu proiectat în acest scop. 7. ca echipament de lucru.6.1. 1048 din 09/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă Art.(1) În sensul prezentei hotărâri. (3) în toate cazurile în care.6.2 Hotarârea nr. . 77 . în afara echipamentului de lucru prevazut de lege. . contravaloarea acesteia se suporta integral de catre angajator.6.7.

7.7

COMUNICAREA ŞI CERCETAREA EVENIMENTELOR, ÎNREGISTRAREA ŞI EVIDENŢA ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ŞI A INCIDENTELOR PERICULOASE, SEMNALAREA, CERCETAREA, DECLARAREA ŞI RAPORTAREA BOLILOR PROFESIONALE Comunicarea evenimentelor

7.7.1

Noul modelul de fisa de comunicarea evenimentelor este precizat în anexa la "Hotărâre de Guvern nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006". 7.7.2 Cercetarea evenimentelor

Art. 116. - (1) Cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă se efectuează de către angajatorul la care s-a produs evenimentul. Art. 120. - (1) Cercetarea evenimentului urmat de incapacitate temporară de muncă se va încheia în cel mult 5 zile lucrătoare de la data producerii. (3) Cercetarea evenimentelor care au antrenat deces, invaliditate evidentă, accident colectiv sau situaţie de persoană dată dispărută, precum şi cercetarea incidentelor periculoase se vor încheia în cel mult 10 zile lucrătoare de la data producerii acestora. Art. 122. - (1) Cercetarea evenimentelor se va finaliza cu întocmirea unui dosar, care va cuprinde: b) descrierea detaliată a echipamentului de muncă; c) descrierea detaliată a împrejurărilor; d) descrierea detaliată a modului în care s-a produs evenimentul.

78

7.7.3

Înregistrarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase

Art. 135. - Înregistrarea accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase se face în baza procesului-verbal de cercetare. Art. 139. - Accidentul de muncă cu invaliditate se va înregistra pe baza procesului-verbal de cercetare întocmit de inspectoratul teritorial de muncă. Art. 140. - (1) În baza procesului-verbal de cercetare întocmit de persoanele împuternicite prin lege, angajatorul la care se înregistrează accidentul va completa FIAM (FIAM = Formular pentru înregistrarea accidentului de muncă). 7.8 OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE DEŢINERE, DEPOZITARE, TRANSPORTARE ŞI UTILIZARE MATERIALE EXPLOZIV

Prevederi ale Legii nr. 126 din 27 decembrie 1995. Legea privind regimul materiilor explozive Art. 7. - Persoanele fizice nu au dreptul sa detina, sa utilizeze, sa transporte, sa depoziteze, sa experimenteze ori sa mânuiasca materii explozive, daca nu au fost autorizate şi înregistrate conform legii, cu exceptia pulberii necesare confectionarii cartuselor pentru arme de vânatoare. 7.9 CERTIFICAREA FIRMELOR PE LINIE DE SSM

Prevederi ale Normelor generale de protecţie a muncii. Ediţia 2002 Art. 7 Angajatorul trebuie sa implementeze un sistem de management al securitatii şi sanatatii în munca.

79

Art. 8 Sistemul de management al securitatii şi sanatatii în munca este parte componenta a sistemului general de management. Standard de referinta SR OHSAS 18001:2008 ,,Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale – Cerinţe’’ , reprezinta un model de lucru pentru organizatiile care doresc un control mai bun asupra riscurilor profesionale. Acesta a fost gandit pentru a completa sistemele de management al calitatii şi respectiv de mediu şi se bazeaza pe cerinte explicite pentru o gestionare cat mai eficienta a riscurilor profesionale şi crearea unui culturi de prevenire în randul angajatilor.

80

U. 1 . în baza legii. dupa verificarea de conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice în vigoare a masurilor de aparare impotriva incendiilor.. denumite în continuare inspectorate. municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti.A. adoptate în documentatiile tehnice ale lucrarilor de constructii. pentru categoriile de constructii şi amenajari aprobate.(1) Avizele de securitate la incendiu sunt actele emise. direct ori prin comisiile de acorduri unice. Art. 81 . atunci cand. orasenesti şi comunale. denumite în continuare C. 1. 3 . b) pentru lucrarile de schimbare a destinatiei şi/sau de modernizare la constructii şi amenajari existente.A.(1) Avizele de securitate la incendiu se emit în următoarele situatii: a) cand sunt solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii acordului unic.1 AVIZE ŞI AUTORIZATII PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU Avizarea şi autorizarea privind securitatea la incendiu 8. care nu necesita autorizatii de construire. în C.1 Extras din Ordinul Ministerul Administratiei şi Internelor nr.8 LEGISLAŢIA PRIVIND PAZA ŞI STINGEREA INCENDIILOR 8. din cadrul consiliilor judetene. în urma executarii lucrarilor. potrivit legii.1.U.. de catre inspectoratele judetene şi al municipiului Bucureşti pentru situatii de urgenta. prin hotarare a Guvernului.435 din 18 septembrie 2006 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protectia civila Art. pentru indeplinirea cerintei esentiale "securitate la incendiu".

I.1. 8.I.2 Scenariile de securitate la incendiu se intocmesc la faza studiu de fezabilitate. Autorizaţia de P. c) pentru amplasarea constructiilor în interiorul parcelelor şi asigurarea posibilitatilor de acces la drumurile publice.) 1.2 Autorizarea firmelor Tabelul 8. prin hotararea Guvernului prevazuta la lit.în cazul în care a fost obţinută anterior Dovada depunerii documentaţiei de P. 82 .S.constructiile şi amenajarile respective se incadreaza în categoriile aprobate. Documentaţia tehnică cuprinzând: a) Scenariul de siguranţă la foc b) Planul de situaţie şi Planuri de arhitectură pentru fiecare nivel al construcţiilor sau al spaţiilor supuse autorizării c) Avizul proiectantului iniţial pentru construcţiile existente sau Raport de expertiză tehnică Dovada achitării tarifului aferent autorizării .pentru obiectivele supuse autorizării prin evaluare SCENARIILE DE SECURITATE LA INCENDIU 3.S. pentru care este necesara avizarea privind securitatea la incendiu. în conformitate cu prevederile Regulamentului general şi ale regulamentelor locale de urbanism. 4. în cazurile în care nu se asigura indeplinirea cerintelor prevazute de reglementarile specifice. în conformitate cu prevederile legale în vigoare) Autorizaţiei de prevenire şi stingere a incendiilor (P. la brigăzile/grupurile de pompieri militari în vederea obţinerii Autorizaţiei de P.S.S. potrivit legii. 2.I. .în cazul în care aceasta a fost depusă anterior solicitării de autorizare a funcţionării la Biroul Unic Declaraţie pe propria răspundere privind respectarea legislaţiei de P.I. a).S.I. . 5.1 Opis de documente solicitate pentru obţinerea (După caz. 8.

7.Scenariul de securitate la incendiu estimează condiţiile tehnice asigurate conform reglementărilor în vigoare şi acţiunile ce trebuie întreprinse în caz de incendiu pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale "securitatea la incendiu". nr. 4. . Art. 1. Art. 8. publicată în Monitorul Oficial al României. 5.Extras din Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. . . 995 din 13 decembrie 2006. instalaţii şi amenajări decât cele prevăzute la art. Art. instalaţiei sau amenajării. 130/2007 din 25/01/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu Art. care sintetizează regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor stabilite prin documentaţiile tehnice de proiectare/execuţie elaborate. .Scenariul de incendiu se elaborează pentru categoriile de construcţii. la solicitarea proprietarului sau a beneficiarului pentru evaluarea riscului de incendiu ori pentru stabilirea unor măsuri de optimizare a protecţiei la incendiu. 83 . instalaţii şi amenajări stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. Partea I. .Pot fi elaborate scenarii de securitate la incendiu şi pentru alte categorii de construcţii. 2.Structura scenariului de securitate la incendiu este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie. 4.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu. (2) Măsurile adoptate prin scenariul de securitate la incendiu trebuie să se reflecte în piesele desenate ale documentaţiilor de proiectare/execuţie.(1) Scenariile de securitate la incendiu constituie acea parte a pieselor scrise ale proiectului construcţiei. Art.

clădiri civile cu săli aglomerate care nu se încadrează în prevederile lit.În cadrul agenţilor economici şi instituţiilor vizate de prevederile prezentelor dispoziţii generale. precum şi la autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate. se constituie una dintre următoarele structuri cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor: a) compartiment.P. 5 .G.1 Extras din Ordinul Ministerului de Interne nr.3 ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR Date generale privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor 8. clădiri civile cu săli aglomerate.Atribuţiile pentru structurile menţionate la art. în funcţie de nivelul riscului de incendiu şi de specificul activităţii. secţie sau birou. Art. serviciu. b) cadre tehnice cu atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor. 84 .8. 138 din 5 septembrie 2001 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor D. . agenţi economici şi instituţii cu risc mediu de incendiu.I. c) cadre tehnice cu atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor sau persoane care îndeplinesc prin cumul atribuţii privind punerea în aplicare. a) şi b). numite exclusiv pentru această activitate. de regulă la agenţi economici cu risc mare şi foarte mare de incendiu. clădiri înalte şi foarte înalte.005 Art. 5 se stabilesc şi se detaliază astfel încât să permită îndeplinirea obligaţiilor legale care revin patronului şi autorităţilor administraţiei publice. în alte situaţii decât cele menţionate la lit. a). cu peste 600 de persoane şi scenă amenajată. controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor. 6 .S. la societăţi şi regii naţionale.3.

. 138 din 5 septembrie 2001 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor D. Art. după caz.I.(1) Planul de evacuare se întocmeşte pe baza schiţei nivelului sau a încăperii.Pentru celelalte categorii de salariaţi atribuţiile din domeniul apărării împotriva incendiilor se stabilesc în fişele posturilor. hidranţi interiori. 7 . precum şi interdicţia de folosire a lifturilor în asemenea situaţii. 30 . 8. b) pe încăperi. iar în încăperi.005 Art. butoane şi alte sisteme de anunţare a incendiilor) şi posibilităţile de refugiu (încăperi speciale. terase etc. indiferent de numărul de locuri. coridoare şi case de scări sau scări exterioare.Art.G. 85 .P. pe care se marchează cu culoare roşie traseele de evacuare prin uşi.2 Planul de evacuare Extras din Ordinul Ministerului de Interne nr.3. pe căile de acces şi în locurile vizibile.S. astfel încât să poată fi cunoscute de către toate persoanele.(1) Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu cuprind elemente diferenţiate în funcţie de tipul şi destinaţia construcţiei şi de numărul persoanelor care se pot afla simultan în aceasta şi se întocmesc astfel: a) pe nivel. (2) Planurile de evacuare se afişează pe fiecare nivel. c) pentru încăperile de cazare şi dormitoarele comune. (2) Pe planurile de evacuare se indică locul mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor (stingătoare. ţinându-se seama de calitatea funcţiei pe care o au. pe partea interioară a uşilor. dacă se află simultan mai mult de 30 de persoane. 31 .). dacă în ele se află cel puţin 50 de persoane.

1. 157 din 14 aprilie 2000. 712/2005 din 23/06/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă şi Ordinul Ministerul Administraţiei şi Internelor nr. precum şi orice alte dispoziţii contrare. f) instructajul la recalificarea profesională.S. acolo unde situaţia o impune. 86 . Partea I. e) instructajul special pentru lucrări periculoase.Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă se face la angajare şi periodic şi se realizează prin următoarele categorii de instructaje: a) instructajul introductiv general.P. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului de interne nr.4. 4. nr. Art.I.-002.1 Extras din Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. publicat în Monitorul Oficial al României. . b) instructajul specific locului de muncă. d) instructajul pe schimb. c) instructajul periodic.080/2000 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor .4 INSTRUCTAJE ÎN DOMENIUL PREVENIRII ŞI STINGERII INCENDIILOR Categoriile de instructaje în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor 8.8.G.D. 9. 786 din 02/09/2005 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. g) instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituţiei. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă Art.

. Instructajul specific locului de muncă Art. . 12. temporari sau zilieri. complexitatea procesului tehnologic. .La instructajul introductiv general participă următoarele categorii de persoane: a) nou-angajaţii în muncă. instalaţii şi utilaje tehnologice) şi nu poate fi mai mică de 8 ore.Admiterea definitivă la lucru a persoanelor instruite se face numai după verificarea acestora pe bază de teste cu privire la nivelul de însuşire a cunoştinţelor necesare.Instructajul introductiv general se desfăşoară cu grupe compuse din cel mult 20 de persoane.Durata instructajului introductiv general se stabileşte prin reglementări interne.Durata instructajului specific locului de muncă este stabilită în funcţie de complexitatea activităţii desfăşurate (construcţii. 20. . dar nu poate fi mai mică de 8 ore.Instructajul introductiv general Art. . riscul de incendiu şi/sau de explozie. după instructajul introductiv general. c) lucrătorii sezonieri. 18. 13. 11. Art. nivelul de risc rezultat din clasificarea unităţilor din punct de vedere al protecţiei civile. de către şeful locului de muncă respectiv. Art. Art. 87 . 16.Instructajul specific locului de muncă se execută individual. b) salariaţii transferaţi de la o unitate la alta sau detaşaţi în unitatea respectivă. în funcţie de specificul activităţii desfăşurate. Art. d) studenţii şi elevii din şcoli şi licee aflaţi în practică de specialitate. precum şi de nivelul de pregătire al participanţilor. indiferent de durata sau de forma contractului de muncă. .

1-6 luni. care sprijină serviciile de urgenţă (structurile de răspuns) în cazul producerii situaţiilor de urgenţă.Anual se efectuează o verificare de fond pe bază de teste tip chestionar asupra nivelului de însuşire şi cunoaştere a problematicii care a făcut obiectul instructajului periodic. proiectare. a administraţiei publice centrale şi a instituţiilor statului. . precum şi pentru analişti.cel mult o lună (30 de zile). . cercetători şi personalul din laboratoare.3-6 luni. Art. cercetare. . completarea şi detalierea cunoştinţelor dobândite prin instructajul introductiv general şi prin instructajul specific locului de muncă.Instructajul periodic Art. transporturi. instalaţii.Intervalul de timp între două instructaje periodice se stabileşte de conducerea operatorului economic sau a instituţiei publice în funcţie de specificul condiţiilor de muncă din unitatea respectivă. precum şi pentru cel din structura autorităţilor publice locale. . Art. 22. 30. pentru cel din conducerea operatorului economic sau a instituţiei. 26. depozite etc. subingineri. . utilaje şi instalaţii tehnologice (tehnicieni. de întreţinere şi reparaţii. 88 .Instructajul periodic se execută pe baza tematicii anuale şi a graficului de instruire. 21. conducere şi control (şefi de secţii. . pentru personalul auxiliar din secţiile şi sectoarele de producţie. pentru personalul care lucrează nemijlocit cu aparate. manageri sau patroni. ateliere. Art. pentru personalul auxiliar care are atribuţii de organizare. maşini.).Instructajul periodic se execută cu toate categoriile de salariaţi pe o durată de cel puţin două ore şi are ca scop împrospătarea. maiştri. cu respectarea următoarelor termene: . precum şi pentru cel care lucrează în instituţii publice. investiţii. pentru personalul cu funcţii de execuţie sau operative. control tehnic.1-3 luni. . rezultatele consemnându-se în fişa individuală de instructaj. ingineri). aprobate de conducătorii instituţiilor.

Conducătorii locurilor de muncă răspund de păstrarea fişelor individuale de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru personalul din subordine. în fişa individuală de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă. . . 50.După efectuarea instructajelor este obligatorie completarea fişelor individuale de instructaj. pe baza examinării persoanei instruite. 89 .După completare.4. 49.8. Art. 712/2005 din 23/06/2005. 48. . înscrisul efectuându-se cu pastă sau cu cerneală. Art. Art.Instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă se certifică prin înscrisuri realizate. 46. în registrul de predareprimire a schimbului sau în procesele-verbale de instruire. că aceasta şi-a însuşit cunoştinţele. Extras din Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele dispoziţii generale. Art.Fişele individuale de instructaj se întocmesc pentru toate persoanele angajate.2 Fisă individuală de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă Modeul de "Fisă individuală de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă" este dat în anexa la Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 712/2005 din 23/06/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă Art. . după caz. 45. fişa individuală de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă se semnează de persoana instruită şi de către persoanele care au efectuat şi au verificat instructajul. 47. .Prin semnătură persoana instruită demonstrează participarea la instructaj. Art. iar persoana care a verificat instructajul confirmă. .

b) manuale şi cursuri de specialitate. b) cunosc problematica specifică domeniului managementului situaţiilor de urgenţă.Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă se realizează de către persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) sunt bine pregătite profesional. b) stabilirea categoriilor de instructaje şi de salariaţi. de manager sau de patron. . . c) întocmirea sau procurarea documentelor şi materialelor pentru planificarea. Art.8.Baza materială şi documentară necesară în vederea desfăşurării şi verificării instructajelor cuprinde: a) legislaţia specifică în vigoare.3 Organizarea activităţii de instruire Extras din Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. desfăşurarea şi verificarea instructajelor. 90 . Art. 53. . .4. 52. c) posedă calităţi psihopedagogice şi atestatele prevăzute de lege. d) asigurarea resurselor materiale şi documentare necesare pentru realizarea activităţii. 57. a duratei instructajelor în funcţie de specificul activităţii operatorului economic sau a instituţiei şi de periodicitatea instructajelor.Instructajele în domeniul situaţiilor de urgenţă se fac pe baza unor materiale scrise (proceduri) întocmite de persoanele desemnate şi aprobate de conducătorul instituţiei. Art. 56.Sistemul de măsuri tehnice şi organizatorice vizează în principal: a) desemnarea personalului care execută instructajele şi verifică însuşirea cunoştinţelor. organizarea. 712/2005 din 23/06/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă Art.

003. g) machete.D.003".I. instalaţiilor tehnologice şi a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor .1 Echiparea şi dotarea construcţiilor. h) teste de verificare.D. Dotarea centralelor termice cu stingatoare se face pe baza urmatoarelor acte normative: . pliante. instalaţiilor tehnologice şi a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor . panouri grafice. d) cărţi.S. 88 din 14 iunie 2001 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind echiparea şi dotarea construcţiilor.5 ECHIPAREA ŞI DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Consideratii generale privind echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor 8.P. f) afişe. .P. instalaţiilor tehnologice şi a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor se face pe baza prevederilor din "Ordinul Ministerului de Interne nr. mostre de diapozitive şi instalaţii. reviste. cataloage.c) standarde. diapozitive. . broşuri. 88 din 14 iunie 2001 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind echiparea şi dotarea construcţiilor. fotomontaje.I. Indicativ I 31-99. Suplimentar se mai prevad rezerve de mijloace pentru stingerea incendiilor conform cu prevederile din "Ordinul Ministerului de Interne nr. Indicativ: I 13 ." Anexa - 91 . Indicativ GP 051-2000.02.Ghid de proiectare. e) filme.G.Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL).S.G. .5. 8.Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală. execuţie şi exploatarea centralelor termice mici. .

c) maximum 1.G.2 Echiparea şi dotarea construcţiilor.s.Recomandări privind rezerva de mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor. dacă prin acestea se prevede un număr mai mare. 10 . b) minimum 2 m faţă de focarele posibile. Art. instalaţiilor tehnologice şi a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor Extras din Ordinul Ministerului de Interne nr.S. normativelor tehnice ori normelor specifice. 88 din 14 iunie 2001 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind echiparea şi dotarea construcţiilor. 11 .D.5. Art. 3 sau.003 Art. după caz. 92 .Numărul de stingătoare cu care se dotează construcţiile se stabileşte potrivit anexeinr. 14 .Pentru tipurile de construcţii.La amplasarea stingătoarelor în perimetrul suprafeţei protejate se recomandă respectarea următoarelor valori ale distanţelor şi înălţimii de montare: a) maximum 15 m şi 20 m faţă de cele mai importante focare din clasele B şi A. instalaţiilor tehnologice şi a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor . instalaţii tehnologice şi platforme amenajate care nu se încadrează în prevederile reglementărilor tehnice şi normelor specifice se recomandă verificarea necesităţii şi oportunităţii echipării şi dotării acestora cu anumite tipuri de mijloace tehnice de p. 8. . prin utilizarea unor proceduri şi metode de calcul agreate.4 m înălţime faţă de pardoseală.i.P.I.

se intelege arderea în aer liber. Pot fi incluse în aceasta categorie flacara produsa de: brichete. aparate de lipire. lampi sau aparate de gatit. . . curatari prin ardere etc. respectiv acea ardere care nu se desfasoara intr-un spatiu inchis de combustie. patron. semnare. c) nominalizarea persoanelor care au dreptul să emita permis de lucru cu foc.6 PERMISUL DE LUCRU CU FOCUL Extras din Ordinul Ministerului de Interne nr. dispozitie etc. 93 . (2) Lucrarile cu foc deschis se vor executa şi se vor supraveghea numai de persoane calificate. conduce la interzicerea executarii lucrarilor cu foc deschis. focul facut în aer liber în scop de incalzire sau pentru arderea de resturi menajere ori vegetale.) şi a persoanelor care le supravegheaza. 46. aducere la cunostinta şi pastrare a permisului de lucru cu foc.. 5.8.Persoana fizica cu atributii de conducere (primar. se pot efectua lucrari cu foc deschis (topirea bitumului. Ordin privind aprobarea Dispoziţiilor generale de ordine interioară pentru prevenirea şi stingerea incendiilor DG P.(1) Prin foc deschis. taiere.) modul de executare a lucrarilor cu foc deschis. precum şi flacara care apare în urma unor reactii chimice. prevazute în prezentele dispozitii generale. a locurilor unde.-001 Art. Art. daca este cazul. Art. b) stabilirea locurilor (zonelor) cu pericol de incendiu în care este interzisa utilizarea focului deschis. chibrituri. . utilizator etc. lumanari.) va reglementa prin document scris (decizie.I. experimentate şi instruite. arderea reziduurilor combustibile. sudura etc. d) descrierea procedurii de emitere. activitate care presupune: a) stabilirea. 45.(1) Nerealizarea masurilor de prevenire a incendiilor. în sensul prezentelor dispozitii generale. 1023 din 15 noiembrie 1999.S. periodic sau permanent.

Permisul de lucru cu foc este valabil o singura zi. . 8. Art.reincarcarea stingatoarelor. 94 .verificarea periodica a stingatoarelor. În mod similar se procedeaza şi în cazul autorizatiei de lucru. .e) intocmirea unei instructiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrari. care să fie tinuta de executant asupra sa şi prelucrata cu acesta inainte de inceperea lucrarii.7 PLANIFICAREA ANUALA A CHELTUIELILOR PE LINIE DE PSI De regula în planurile anuale de cheltuieli pe linie de PSI sunt cuprinse următoarele tipuri de costuri: . . 51. .baza materiala şi documentara necesara în vederea desfasurarii şi verificarii instructajelor. .revizii şi reparatii la mijloacele pentru stingerea incendiilor existente. La terminarea lucrului permisul de lucru cu foc se preda de catre executant emitentului.procurare de mijloace pentru stingerea incendiilor.

Tabelul 9..Ordin nr.1 Autorizarea persoanelor fizice şi autorizarea firmelor în domeniul instalatiilor pentru constructii Nr. 589 din 27/06/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de certificare a unităţilor specializate în elaborarea de studii. Indicativ: I 13 . 1 Domeniul / subdomeniul de autorizare AUTORIZAREA PERSOANELOR FIZICE ÎN DOMENIUL ENERGIEI TERMICE ATESTAREA AUDITORILOR ENERGETICI PENTRU CLĂDIRI ŞI INSTALAŢIILE AFERENTE Baza legala Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală. Partea I nr. 278 din 21 aprilie 2003 Ministerul Mediului şi Gospodaririi Apelor . proiecte.9 AUTORIZAREA PERSOANELOR FIZICE ŞI AUTORIZAREA FIRMELOR ÎN DOMENIUL INSTALATIILOR PENTRU CONSTRUCTII În tabelul 9. 550 din 9 aprilie 2003 pentru aprobarea Reglementării tehnice . execuţie lucrări.1 sunt prezentate domeniile de autorizare a persoanelor fizice şi de autorizare a firmelor din domeniul instalatiilor pentru constructii.Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri şi instalaţiile aferente’’ Publicat în Monitorul Oficial. crt.02 Ordin nr. consultanţă în domeniul gospodăririi apelor şi documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor Autorizare Persoane Firme x 2 x 3 AUTORIZAREA FIRMELOR ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIRII APELOR x 95 .

padurilor. Partea I.Decizia presedintelui ANRGN nr. Regulament pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfasoara activitati de proiectare.11. Regulamentul de atestare a persoanelor fizice şi juridice care elaboreaza studii de evaluare a impactului asupra mediului şi bilanturi de mediu. Ministerul Agriculturii Ordin nr. apelor şi mediului nr. 978 din 12/02/2003. .2004. publicat în Monitorul Oficial al României nr. 3 din 5 ianuarie 2004. Ordin 97/2004 privind modificarea Anexei la Ordinul ministrului agriculturii. 4 Domeniul / subdomeniul de autorizare ATESTAREA PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE CARE ELABOREAZA STUDII DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI BILANTURI DE MEDIU Tabelul 9. 978/2003 privind Regulamentul de atestare a persoanelor fizice şi juridice care elaboreaza studii de evaluare a impactului asupra mediului şi bilanturi de mediu. ÎN SECTORUL GAZELOR NATURALE x x 96 .Nr. Monitorul Oficial nr. crt. 2. 1342/2004. nr. 3 din 01/05/2004. cu modificarile şi completarile ulterioare. Autorizare Persoane Firme x x 5 AUTORIZAREA PERSOANELOR FIZICE ŞI A FIRMELOR. Anexa Regulament de atestare a persoanelor fizice şi juridice care elaboreaza studii de evaluare a impactului asupra mediului şi bilanturi de mediu.1 (continuare) Baza legala 1. Publicat în Monitorul Oficial al României. 1017/04. executie şi exploatare în sectorul gazelor naturale.

2 Regulament pentru autorizarea şi verificarea agentilor economici care desfasoara activitati de proiectare.IX. publicat în Monitorul Oficial al României nr.1 (continuare) Baza legala . cu modificarile şi completarile ulterioare. VERIFICA ŞI EXPLOATEAZA INSTALATII ELECTRICE DIN SISTEMUL ELECTROENERGETIC x x 97 . . Nr. verifică şi exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic.Decizia presedintelui ANRGN nr.Nr.2007. Monitorul Oficial al României. execută. crt. Autorizare Persoane Firme 6 AUTORIZAREA ELECTRICIENILOR CARE PROIECTEAZA. 1342/2004. Partea I. 1017/04.Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei Ordin nr. EXECUTA. Anexa nr.11.2004. 25 din 20 iulie 2007 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează. Domeniul / subdomeniul de autorizare Tabelul 9. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. ANEXĂ. verifică şi exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic. 612/5. execută. executie şi exploatare în sectorul gazelor naturale.

777/2003.Nr.Atestarea operatorilor economici se realizeaza în baza art.. 440/2002. 95/1999 privind calitatea lucrarilor de montaj utilaje. m) din Legea energiei electrice nr. aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice. 286 din 11/12/1995.(2) lit. transporturilor şi locuinţei nr. crt.. coroborate cu prevederile OG nr. 925/1995 din 20/11/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor. modificata şi aprobata prin Legea nr. 13/ 2007 precum şi prevederilor Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public. Domeniul / subdomeniul de autorizare Tabelul 9.1 (continuare) Baza legala .Hotărâre nr. Reglementare tehnică .. .11 alin.Îndrumător pentru atestarea tehnicoprofesională a specialistilor cu activitate în construcţii’’ din 26/05/2003. echipamente şi instalatii tehnologice industriale.Îndrumător pentru atestarea tehnicoprofesională a specialiştilor cu activitate în construcţii’’. Partea I nr. Publicat în Monitorul Oficial. Autorizare Persoane Firme 7 ATESTAREA SPECIALIŞTILOR ÎN DOMENIUL CALITATII ÎN CAZUL CLADIRILOR CIVILE Experţii tehnici cu calitatea în construcţii Verificatorii de proiecte de construcţii Responsabilii tehnici cu executia . a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor. x x x 98 .

aprobată cu Ordinul nr. 704/29.2006 privind modificarea Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 704/29.Nr.2006 emis de Inspectorul General de Stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii .ISC Autorizare Persoane Firme x Diriginti de santier x Responsabili cu urmărirea comportării construcţiilor x 8 ATESTAREA SPECIALIŞTILOR PENTRU LUCRĂRILE DE MONTAJ PENTRU UTILAJE.11. aprobată cu Ordinul nr.2005 emis de Inspectorul General de Stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii .ISC Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier.2006 emis de Inspectorul General de Stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii . ECHIPAMENTE ŞI INSTALAŢII TEHNOLOGICE INDUSTRIALE Verificatori de proiecte Responsabili tehnici cu execuţia Experţi tehnici de calitate Ministerul Economiei şi Comertului.11. Domeniul / subdomeniul de autorizare Responsabili cu controlul de calitate Tabelul 9. 257/01. echipamente şi instalaţii tehnologice industriale x x x 99 . responsabililor tehnici cu execuţia şi experţilor tehnici de calitate pentru lucrările de montaj utilaje.04. crt. 88/2003 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiect.1 (continuare) Baza legala Procedura de autorizare a personalului de specialitate în construcţii. 268/12. Ordin nr.ISC Procedura de autorizare a personalului de specialitate în construcţii. aprobată cu Ordinul nr.11.

Ministerul Industriilor şi Resurselor Regulament din 20 iunie 2002 pentru autorizarea persoanelor fizice şi juridice care au dreptul să realizeze bilanţuri energetice. Domeniul / subdomeniul de autorizare Autorizarea diriginţilor de şantier lucrări montaj dotări tehnologice industriale Tabelul 9. Partea I nr.ro.R. 836 din 20 noiembrie 2002. x x x 100 . Adresa de internet http://www. 836 din 20 noiembrie 2002.G. 745 din 11 iulie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice Autorizare Persoane Firme x 9 ACORDAREA LICENŢELOR ÎN DOMENIUL SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE Acordarea licenţelor în domeniul serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare Acordarea licenţelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică Acordarea licenţelor în domeniul serviciului de iluminat public AUTORIZAREA PERSOANELOR FIZICE ÎN DOMENIUL GESTIUNII ENERGIEI x x x 10 11 AUTORIZAREA PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE ÎN DOMENIUL ELABORĂRII BILANŢURILOR ENERGETICE Ministerul Industriilor şi Resurselor Regulament din 20 iunie 2002 pentru atestarea responsabililor cu atribuţii în domeniul gestiunii energiei.Nr.arceonline. nr. Fişier ro_20. echipamente şi instalaţii tehnologice industriale H.zip. 4 (ANEXA IV) ANEXA IV MANUALUL dirigintelui de şantier pentru lucrările de montaj utilaje. Publicat în Monitorul Oficial.ro. Partea I nr. Fişier ro_20.arceonline.zip. Publicat în Monitorul Oficial. crt. Adresa de internet http://www.1 (continuare) Baza legala Ordin MIC 323-2000-Reg.

Cerinţe SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de management de mediu. 12 Domeniul / subdomeniul de autorizare CERTIFICAREA FIRMELOR ÎN DOMENIUL SISTEMELOR DE MANAGEMENT Sisteme de management al calitatii Sisteme de management de mediu Tabelul 9. crt.1 (continuare) Baza legala Autorizare Persoane Firme Sisteme de management al securitatii şi sanatatii în munca SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calităţii.Nr. Cerinţe x x x 101 . Cerinţe cu ghid de utilizare SR OHSAS 18001:2008 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.

3 *** Legea nr.Regulament din 20/11/1995 de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice. 1.Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor . 1 Conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.Partea I .1 *** H. 1. Versiune actualizata la data de 16/10/2006.Legislaţia privind proiectarea investiţiilor 1.2 *** Hotărârea nr.Anvelopa clădirii. 1. 50/1991 din 29/07/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.4 *** Metodologie din 25/01/2007 publicata în Monitorul Oficial.Partea a II-a .Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor . nr. a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor .5 *** Mc 001/1-06 . 89 din 05/02/2007 de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu. Anexa nr. ANEXA la metodologie Structura scenariului de securitate la incendiu.6 *** Mc 001/2-06 .R. a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor. Partea I nr. 1. 925/1995 din 20/11/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor. precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.BIBLIOGRAFIE Bibliografie pentru cursul .Performanţa energetică a instalaţiilor din clădiri. 1.G. 102 .

435 din 18 septembrie 2006 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protectia civila. Indicativ: I 13 . Partea I nr. 125 din 19 martie 1996 pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activitatilor economice şi sociale cu impact asupra mediului inconjurator. Adresa de internet http://www. 1.11 *** Ordinul Ministerului Administratiei şi Internelor Ordin nr.S.7 *** Mc 001/3-06 .Partea a III-a . 130/2007 din 25/01/2007publicat în Monitorul Oficial.9 *** Ordin nr. construcţie.Norme metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protectia civila. Partea I nr. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.10 *** Ordinul Ministerului apelor şi protectiei mediului nr. 184 din 09/21/1997 aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu. 1. 1. ANEXA .I. amenajare şi 103 .12 *** Ordin nr. pentru documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice. 1.14 *** Ordinul Ministrului sănătăţii şi familiei nr. 1. 117 din 28 februarie 2002 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare.igsu. 74/2007 din 01/02/2007 publicat în Monitorul Oficial.Auditul şi certificatul de performanţă a clădirii.1.C. 89 din 05/02/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu.13 *** Ordinul Ministerului Administratiei şi Internelor nr. 1.8 *** Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală.02. 1. 1. 101 din 09/02/2007 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului de catre Inspectoratul de Stat în Constructii .Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor .ro.

1. 658 din 31/07/2006.2008 pentru aprobarea . 847 din 19/09/2005 Regulament privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol.17 *** Ordinul Ministerului mediului şi gospodaririi apelor nr.15 *** Ordinul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 1. 860. 2/ 4 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizul de amplasament.Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr.20 *** Regulament din 07/09/2005 Publicat în Monitorul Oficial. 104 .7. Ordin pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu. 1. 1.16 *** Ordin nr. 661/2006 Normativ de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor din 28/06/2006. 863 din 02. 1. precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii şi lucrări de interventii’’. Lucrarilor Publice şi Locuintelor nr. din 26 septembrie 2002. Partea I nr. Publicat în Monitorul Oficial.reglementare sanitară a funcţionării obiectivelor şi a activităţilor desfăşurate în acestea. Partea I nr.18 *** Ordin Nr.19 *** Ordinul Ministerului Dezvoltarii.. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnicoeconomice aferente investitiilor publice.0. 1. altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerţului. 47/1203/509 din 21 iulie 2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizarii executarii constructiilor amplasate în vecinatatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale.

3 *** Ordinul MLPAT nr. nr. 925/1995 din 20/11/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor. 273/1994 Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. 3.2 *** Legea nr.Legislaţia privind recepţia lucrarilor şi cartea tehnica a construcţiilor 3.R. 51 din 5 februarie 1996. echipamente. 3 Anexa III Regulament privind urmărirea comportării în exploatare a lucrărilor de montaj utilaje. 31/N/2.1995 privind aprobarea: Procedurii privind controlul statului în fazele de execuţie determinante pentru rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.3 *** H.G. Bibliografie pentru cursul . 3. a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor . Versiune actualizata la data de 16/10/2006.Legislaţia privind executarea investiţiilor 2. 2.10.1 *** Hotărâre nr. 105 .Bibliografie pentru cursul .1 *** H.Regulament din 20/11/1995 de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor.2 *** Hotărâre nr. a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor. instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţii de producţie. 273/1994. Art. nr. Regulament de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje. 3.G. 50/1991 din 29/07/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.4 *** Ordin MIC 323-2000-Reg.R. echipamente şi instalaţii tehnologice industriale. 2. 7. 940/2006 în data de 28 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.

Bibliografie pentru cursul - Legislaţia privind exploatarea constructiilor şi instalaţiilor 4.1 *** Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei. Regulament din 20/07/2007 pentru autorizarea electricienilor care proiecteaza, executa, verifica şi exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic (Cod ANRE: 25.1.200.0.03.20/07/07). Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 612 din 05/09/2007; 4.2 *** Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei. Ordinul nr. 35 din 06.12.2002 pentru aprobarea ,,Regulamentului de conducere şi organizare a activităţii de mentenanţă’’; 4.3 *** Ghidul de pregătire şi examinare a cursanţilor în domeniul gestiunii energiei. Elaboratori: Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea Energetică în colaborare cu Agenţia Română pentru Conservarea Energiei. 12 martie 2003. Adresa de internet http://www.arceonline.ro. Fişier ro_14.zip; 4.4 *** Hotărâre nr. 766/1997din 21/11/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii - Regulament din 21/11/1997 privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor; 4.5 *** Legea nr. 10/1995 din 18/01/1995 privind calitatea în constructii. Versiune actualizata la data de 12/05/2007; 4.6 *** Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice; 4.7 *** Normativ pentru exploatarea instalaţiilor sanitare. Indicativ I 9/1 - 96; 4.8 *** Normativ pentru exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală. Indicativ: I 13/1 - 02; 4.9 *** Normativ privind comportarea în timp a construcţiilor. Indicativ P130 1999. Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării
106

Teritoriului. Elaborat de: Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC. Adresa de internet http://www.bicau.ro. Fişier p_130_1999.pdf; 4.10 *** Norme tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale (NT-DPE-01/2004), aprobate prin Ordinul nr. 58/4.02.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173/27.02.2004, cu modificările şi completările ulterioare; 4.11 *** Norme tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NT-DE-01/2004, aprobate prin Ordinul nr. 58/4.02.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173/27.02.2004, cu modificările şi completările ulterioare; 4.12 *** Norme tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NT-DE-01/2004, aprobate prin Ordinul nr. 58/4.02.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173/27.02.2004, cu modificările şi completările ulterioare; 4.13 *** Ordinul A.N.R.S.P.G.C. nr. 91 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica; 4.14 *** Ordinul A.N.R.S.P.G.C. nr. 92 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica; 4.15 *** Ordin MIC 323-2000-Reg. 3 Anexa III Regulament privind urmărirea comportării în exploatare a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale; 4.16 *** Ordinul A.N.R.S.P.G.C. nr. 86 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public. Anexa 1 la regulamentul serviciului de iluminat public; 4.17 *** Ordinul A.N.R.S.P.G.C. nr. 87 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public;
107

4.18 *** Ordinul A.N.R.S.P.G.C. nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare; 4.19 *** Ordinul A.N.R.S.P.G.C. nr. 89 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare. Bibliografie pentru cursul - Legislaţia privind postutilizarea construcţiilor 5.1 *** Legea nr. 10/1995 din 18/01/1995 privind calitatea în constructii. Versiune actualizata la data de 12/05/2007; 5.2 *** Hotărâre nr. 766/1997din 21/11/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii - Regulament din 21/11/1997 privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor; 5.3 *** Legea nr. 50/1991 din 29/07/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Versiune actualizata la data de 16/10/2006. Anexa nr. 1 Conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 5.4 *** Ordin MIC 323-2000-Reg. 3 Anexa III Regulament privind urmărirea comportării în exploatare a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale. Bibliografie pentru cursul - Protecţia muncii 6.1 *** Constituţia României, 2003; 6.2 *** Codul muncii 2005. Editura Ere Press. Bucureşti, 2005; 6.3 *** Contract colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010;
108

6. 6. 319 din 14 iulie 2006 . Bibliografie pentru cursul .425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. Redactarea a 2 .6. Martie. I. Legea privind regimul materiilor explozive. 2000. ş. 6.10 *** Legea nr. 319/2006.5 *** Normele generale de protecţie a muncii. 126/1995 privind regimul materiilor explozive. 7.1 Voiculescu. 406 din 9 noiembrie 2006. nr. 6.G. 6.03. Ministerul Educaţiei Naţionale. 1. Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil de învăţământ şi educaţie.2006 privind cerintele minime de securitate şi sanatate pentru santierele temporare sau mobile.2 *** H. 300/02.6 *** Hotarare de Guvern nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă. 6. 1739 din 06/12/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu.a.4 *** Hotărâre de Guvern nr.a. Ediţia 2002 (Atentie ! a fost modificata partial de actele normative aparute ulterior).R.7 *** Hotarârea nr. 126 din 27 decembrie 1995.Legea securităţii şi sănătăţii în muncă.Paza şi stingerea incendiilor 7.8 *** Legea nr. 109 .9 *** Legea nr.

9 *** Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr.7.avokat. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.5 *** Lege nr. 607 din 19 aprilie 2005 pentru aprobarea Metodologiei de control privind supravegherea pieţei produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu.6 *** Lege nr. 1739 din 06/12/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu. 1.10 *** Ordinul Ministerul Administratiei şi Internelor nr.7 *** Ordinul Ministerul Administratiei şi Internelor nr. 1.8 *** Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr.4 *** Hotărârea nr. 7.11 *** Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 110 .435 din 18 septembrie 2006 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protectia civila. 991 din 25 iunie 2004 pentru stabilirea modelului cererii de înregistrare şi al certificatului de înregistrare în registrul comerţului.3 *** H. 1433 din 15 septembrie 2006 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă. 7. 7.ro.435 din 18 septembrie 2006 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protectia civila. nr. 7. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.R. 7. 1433 din 15 septembrie 2006 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă. Adresa de internet http://www. 7.G. 7. 7.

Partea I nr.12 *** Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 8.1 *** Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală.15 *** Ordinul Ministerului de Interne nr.S. .07. 88 din 14 iunie 2001 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind echiparea şi dotarea construcţiilor.13 *** Ordinul Ministerului de Interne nr.Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri şi instalaţiile aferente’’ publicat în Monitorul Oficial. Indicativ: I 13 . 138 din 5 septembrie 2001 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor . 550 din 9 aprilie 2003 pentru aprobarea Reglementării tehnice .3 *** Ministerul Mediului şi Gospodaririi Apelor . 7.P.S.005.7.D.2 *** Ordin nr. 278 din 21 aprilie 2003. consultanţă în domeniul gospodăririi apelor şi documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor. 607 din 19 aprilie 2005 pentru aprobarea Metodologiei de control privind supravegherea pieţei produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu. 589 din 27/06/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de certificare a unităţilor specializate în elaborarea de studii.1998.Autorizarea persoanelor fizice şi autorizarea firmelor în domeniul instalatiilor pentru constructii 8. instalaţiilor tehnologice şi a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor .D. 003.G.14 *** Ordinul Ministerului de Interne nr. Ordin pentru aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor. 775 din 22.I.I. proiecte. Bibliografie pentru cursul .G. 111 ..Ordin nr.P. execuţie lucrări.02. 8. 7. 7.

executie şi exploatare în sectorul gazelor naturale. 8. 8. executa. Partea I. 978 din 12/02/2003. verifică i exploatează instala ii electrice din sistemul electroenergetic. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează. padurilor. aprobat prin Ordinul ANRE nr.Ordin nr. executie şi exploatare în sectorul gazelor naturale. 3 din 01/05/2004. 3 din 5 ianuarie 2004. 24/20.8. apelor şi mediului nr. execută. verifica şi exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3). Anexa nr.7 *** Decizia presedintelui ANRGN nr. 978/2003 privind Regulamentul de atestare a persoanelor fizice şi juridice care elaboreaza studii de evaluare a impactului asupra mediului şi bilanturi de mediu. 2 Regulament pentru autorizarea şi verificarea agentilor economici care desfasoara activitati de proiectare.4 *** Ministerul Agriculturii . verifică i exploatează 112 . 1017/04. 8. cu modificarile şi completarile ulterioare.2004. 1342/2004. cu modificarile şi completarile ulterioare. Publicat în Monitorul Oficial al României.9 *** Autoritatea Na ională de Reglementare în Domeniul Energiei . 1342/2004. execută. 1017/04.Ordin nr. 8. nr. publicat în Monitorul Oficial al României nr.8 *** Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza. Monitorul Oficial nr.11. Anexă. 8.5 *** Ordin 97/2004 privind modificarea Anexei la Ordinul ministrului agriculturii.2004.6 *** Decizia presedintelui ANRGN nr.11. denumit în continuare Regulament. Anexa Regulament de atestare a persoanelor fizice şi juridice care elaboreaza studii de evaluare a impactului asupra mediului şi bilanturi de mediu. 25 din 20 iulie 2007 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează.07. Regulament pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfasoara activitati de proiectare.2007. publicat în Monitorul Oficial al României nr. Regulamentul de atestare a persoanelor fizice şi juridice care elaboreaza studii de evaluare a impactului asupra mediului şi bilanturi de mediu.

aprobată cu Ordinul nr. 8. a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor.11 *** Legea energiei electrice nr.ISC. transporturilor şi locuinţei nr. 8. 440/2002. nr.12 *** Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public.2006 emis de Inspectorul General de Stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii – ISC.cu modificarile şi completarile aprobate prin H. 8. 8.G. 777/2003.IX. 8.15 *** Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier. aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice.2007.G. Ordin nr. 257/01.2006 privind modificarea Ordinului ministrului industriei 113 .10 *** Regulamentul pentru acordarea licentelor şi autorizatiilor în sectorul energiei electrice aprobat prin H. 95/1999 privind calitatea lucrarilor de montaj utilaje.instala ii electrice din sistemul electroenergetic. Monitorul Oficial al României. Partea I nr. 540 /2004 . aprobată cu Ordinul nr. Reglementare tehnică . 553 /2007.11. coroborate cu prevederile OG nr.13 *** Hotărâre nr. 8.2005 emis de Inspectorul General de Stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii .. 8. 704/29. Nr. 612/5..14 *** . 925/1995 din 20/11/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor.Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în construcţii’’ din 26/05/2003. 286 din 11/12/1995. Partea I. 13/ 2007. modificata şi aprobata prin Legea nr. 268/12. echipamente şi instalatii tehnologice industriale.Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii’’. 8.04. publicat în Monitorul Oficial.17 *** Ministerul Economiei şi Comertului.16 *** Procedura de autorizare a personalului de specialitate în construcţii.11. nr.

G.arceonline. Cerinţe cu ghid de utilizare.Regulament din 20 iunie 2002 pentru autorizarea persoanelor fizice şi juridice care au dreptul să realizeze bilanţuri energetice. 88/2003 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiect. 836 din 20 noiembrie 2002. nr. 836 din 20 noiembrie 2002.21 *** Ministerul Industriilor şi Resurselor .R. 8. 8.18 *** Ordin MIC 323-2000-Reg.ro. Cerinţe. publicat în Monitorul Oficial.zip. Cerinţe.20 *** Ministerul Industriilor şi Resurselor .arceonline. echipamente şi instalaţii tehnologice industriale. Adresa de internet http://www.Regulament din 20 iunie 2002 pentru atestarea responsabililor cu atribuţii în domeniul gestiunii energiei.19 *** H. 8. Adresa de internet http://www.23 *** SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de management de mediu. Fişier ro_20.şi resurselor nr. 8. 8. 745 din 11 iulie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice.ro. 4 Anexa IV Manualul dirigintelui de şantier pentru lucrările de montaj utilaje. Partea I nr. 114 . Fişier ro_20. publicat în Monitorul Oficial.22 *** SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calităţii. 8. echipamente şi instalaţii tehnologice industriale.zip. 8. Partea I nr. responsabililor tehnici cu execuţia şi experţilor tehnici de calitate pentru lucrările de montaj utilaje.24 *** SR OHSAS 18001:2008 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.

ANEXE

ANEXA 1 - DATE PRIVIND EXAMINAREA Anexa 1.1 - Lista cu legislaţia de baza

Normative de baza privind proiectarea investiţiilor 1. Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare. Indicativ: I 5-98; 2. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 100 V c.a. şi 1500 V c.c. Indicativ: I 7-02; 3. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare. Indicativ I 9-94; 4. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală. Indicativ: I 13 - 02; 5. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi de producţie. Indicativ: I 18/1-01; 6. Normativ privind protecţia construcţiilor împotriva trăsnetului. Indicativ: I 20-2000; 7. Normativ pentru proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare ale localităţilor. Indicativ I 22-99; 8. Normativ de proiectare şi execuţie pentru reţele termice cu conducte preizolate montate în sol utilizate la transportul agentului termic de încălzire şi a apei calde de consum. Indicativ NP 029-98.

115

Ghiduri de baza privind proiectarea investiţiilor 9. Ghid pentru proiectarea automatizării instalaţiilor din centrale şi puncte termice. Indicativ: I 36-01; 10. Ghid de proiectare, execuţie şi exploatarea centralelor termice mici. Indicativ GP 051-2000; 11. Ghid pentru instalaţii electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. şi 1500 V c.c. Indicativ: GP 052-2000. Normative de baza privind exploatarea instalaţiilor 12. Normativ privind exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare. Indicativ: I 5/2 - 98; 13. Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. Indicativ I 6/1-98; 14. Normativ pentru exploatarea instalaţiilor sanitare. IndicativI 9/1 - 96; 15. Normativ pentru exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală. Indicativ: I 13/1- 02. Legislatie de baza privind receptia lucrarilor 16. H.G.R. nr. 273/1994, Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora; 17. Recepţia clădirilor industriale se face conform cu H.G.R. nr. 51 din 5 februarie 1996. Regulament de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţii de producţie.

116

Anexa 1.2 - Test grila - Exemplu

Grile din cursul - Legislaţia privind proiectarea investiţiilor 1. Normativul I 13 - 02 se refera la: a) proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare; b) proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală; c) proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare. 2. Care din urmatoarele normative se refera la proiectarea instalaţiilor de încălzire centrală: a) Normativul I 9/94; b) Normativul I 5-98; c) Normativul I 13 - 02. Grile din cursul - Legislaţia privind executarea investiţiilor 3. Care din urmatoarele normative se refera la executarea instalaţiilor de încălzire centrală: a) Normativul I 9/94; b) Normativul I 13 - 02; c) Normativul I 5-98. 4. În cazul cladirilor civile, antreprenorul va avea atestati urmatorii specialişti în domeniul calitatii: a) ,,responsabili tehnici cu executia’’ şi ,,responsabili cu controlul de calitate’’; b) ,,responsabili tehnici cu executia’’; c) ,,responsabili tehnici cu executia’’, ,,responsabili cu controlul de calitate’’ şi ,,diriginti de santier’’.

117

273/1994.02 se refera la: a) exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală. 118 . Care dintre urmatoarele acte normative se refera la receptia cladirilor civile: a) H.R. Normativul I 13/1. Formularul . c) pe parcursul exploatarii constructiilor şi instalatiilor.Recepţia finală’’. b) pe parcursul intocmiri proiectului. În cazul cladirilor civile trebuie facute urmatoarele receptii: a) . 8.. c) Legea nr.Legislaţia privind recepţia lucrarilor şi cartea tehnica a construcţiilor 5.Receptia la terminarea lucrărilor’’.G.G.Recepţia finală’’. 6. b) H.. b) . Grile din cursul . nr. b) exploatarea instalaţiilor sanitare.Receptia la terminarea lucrărilor’’ şi . c) exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare.Grile din cursul .. 10/1995..R.Legislaţia privind exploatarea constructiilor şi instalaţiilor 7.Jurnalul evenimentelor’’ se completeaza: a) pe parcursul executiei lucrarilor.. c) . 51 din 5 februarie 1996. nr.

Studiu de fezabilitate’’... 119 ..Proiect’’..) ’’.Studiu de fezabilitate’’.Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare (P.Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare (P. .Proiect’’.A.A.) ’’. c) ...Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare (P..A. 11.) ’’.. b) .Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare (P.C..C.) ’’.Proiect’’.Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii (P. b) .) ’’.D.D.Proiect’’.A. .) ’’. c) . .A. .D.D..) ’’. .A. . b) ..A.D.) ’’..) ’’. c) .Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare (P.) ’’..Legislaţia privind postutilizarea construcţiilor 9. În cazul cladirilor civile aflate în proprietate privata trebuie intocmite urmatoarele documentatii tehnice la postutilizarea (desfiintarea) constructiei/instalatiei respective: a) . .Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii (P. . .Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare (P..A.) ’’.D.Studiu de fezabilitate’’..D.Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare (P.Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare (P.A.Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare (P. În cazul cladirilor civile aflate în proprietate publica trebuie intocmite urmatoarele documentatii tehnice la postutilizarea (desfiintarea) constructiei/instalatiei respective: a) .D.. 10.Grile din cursul .A.A.. În cazul cladirilor industriale trebuie intocmite urmatoarele documentatii tehnice la postutilizarea (desfiintarea) lucrărilor de montaj utilaje. echipamente şi instalaţii tehnologice industriale: a) ..D.

b) firme. În domeniul protectiei muncii. durata instruirii introductivgenerale: a) este de minim 4 ore. Scenariile de securitate la incendiu se intocmesc la faza de proiectare: a) studiu de prefezabilitate.Grile din cursul . c) atat pentru persoane fizice cat şi pentru firme. b) nu va fi mai mică de 8 ore.Protecţia muncii 14. Autorizarea în domeniul elaborării bilanţurilor energetice se face pentru: a) persoane fizice. c) atat pentru persoane fizice cat şi pentru firme. Autorizarea în domeniul gospodăririi apelor se face pentru: a) persoane fizice. Grile din cursul .Autorizarea persoanelor fizice şi autorizarea firmelor în domeniul instalatiilor pentru constructii 12. 13. Grile din cursul . b) firme.Paza şi stingerea incendiilor 15. b) studiu de fezabilitate. c) este de minim 2 ore. 120 . c) proiect tehnic.

.Anexa 1.Legislaţia privind proiectarea investiţiilor 1. Grila din cursul . Normativul I 13 ..responsabili tehnici cu executia’’ şi ....02 se refera la: a) proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare.. 121 ..responsabili cu controlul de calitate’’.... ......... c) proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare..3 . b) .responsabili cu controlul de calitate’’ şi .... În cazul cladirilor civile.Formular pentru examinare ... Anul: II Grupa: ………semigrupa...responsabili tehnici cu executia’’.diriginti de santier’’. c) ..Legislaţia privind executarea investiţiilor 2.... GRILE Grila din cursul ... antreprenorul va avea atestati urmatorii specialişti în domeniul calitatii: a) .responsabili tehnici cu executia’’. b) proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală.Exemplu UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE INSTALAŢII CATEDRA: INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII Disciplina: Legislaţie în instalaţii şi construcţii Data: Numele şi prenumele: ……………………………….

D.A. Grila din cursul .. c) Legea nr. b) .G.) ’’.Legislaţia privind postutilizarea construcţiilor 5. nr.D.Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare (P. Urmărirea comportării în exploatare 122 .. echipamente şi instalaţii tehnologice industriale: a) .Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare (P.Studiu de fezabilitate’’. Formularul .A.Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii (P.) ’’. În cazul cladirilor industriale trebuie intocmite urmatoarele documentatii tehnice la postutilizarea (desfiintarea) lucrărilor de montaj utilaje.A.Legislaţia privind recepţia lucrarilor şi cartea tehnica a construcţiilor 3.R. 51 din 5 februarie 1996. .. . 10/1995. Grila din cursul .) ’’.. c) pe parcursul exploatarii constructiilor şi instalatiilor.D.. Care este actul normativ care se refera la exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale ? SUBIECTE 8.R.G.. c) .A.Grila din cursul . b) H. .Jurnalul evenimentelor’’ se completeaza: a) pe parcursul executiei lucrarilor. INTREBARI 6.Proiect’’. Care dintre urmatoarele acte normative se refera la receptia cladirilor civile: a) H..Legislaţia privind exploatarea constructiilor şi instalaţiilor 4. 273/1994.Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare (P. La ce se refera Normativul I 5-98 ? 7. nr.) ’’.C. b) pe parcursul intocmiri proiectului.

adresa de internet: http://www.c.SOFT PRIVIND LEGISLATIA DIN ROMANIA Soft Lexnavigator: . . ghiduri tehnice pentru activitatea de constructii.1414 MWh = 7.ro 123 .email: office@ultratech-group.com/LexNavigator.Legislaţia completă a României pe computer. .matrixrom.c.ultratechgroup.ANEXA 2 . instructiuni.com.email: office@matrixrom. . Coordonatele firmei Matrixrom din Bucuresti: .2. specificatii.5 x 106 kcal = 12.2. Soft de la firma Matrixrom din Bucuresti: . ANEXA 4 .Matrix Instal v.5 t.c.21 MWh = 10. ghiduri tehnice pentru activitatea de instalatii.0: normative. instructiuni.Matrix Construct v.) = 7 x 106 kcal = 8.0 Gcal 1 tona echivalent petrol (tep) = 1. = 10.5 Gcal ANEXA 3 .163 x 103 kWh = 1.0: normative. specificatii.163 MWh 1 tona combustibil conventional (t.ro. .UNITATI DE MASURA 1 Gcal = 109 cal = 106 kcal = 1.1414 x 103 kWh = 8.c.adresa de internet: http://www.21 x 103 kWh = 12.SOFT PRIVIND LEGISLATIA DIN DOMENIUL INSTALATIILOR PENTRU CONSTRUCTII Firma Matrixrom din Bucuresti a realizat 2 programe care contin acte normative în domeniul constructiilor şi în domeniul instalatiilor pentru constructii.

mie.mefromania.ro/ arceonline/ http://www.ro/ 7 8 Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei (domeniul gazelor naturale) http://www.ro/ 2 http://www.r o/wps/portal http://www.ANEXA 5 .ro/ho me/ 4 5 Ministrul Justitiei Institutii de stat Agentia Romana pentru Conservarea Energiei Autoritatea Nationala de Reglementare în domeniul Energiei http://www.mmediu.just.anrgn.htm 124 .arceonline. Lucrarilor Publice şi Locuintelor Ministrul Transporturilor. Se poate descarca legislatia. Se poate descarca legislatia. 1 Denumire Ministere Ministerul Dezvolarii. Construcţiilor şi Turismului Ministerul Economiei şi Finantelor Ministrul Mediului şi Dezvoltarii Durabile Adresa de internet Informatii disponibile Legislatie în domeniul constructiilor civile Liste cu legislatia aparuta http://www.ro/anrg n/index.mt.anre.ro Legislatie în domeniul industrial Liste cu legislatia aparuta în domeniul mediului şi apelor. crt.ADRESE DE INTERNET PRIVIND LEGISLATIA Nr. Legislatie în domeniul energiei Legislatie în domeniul energiei electrice şi termice (termoficare = cogenerare) Legislatie în domeniul gazelor 6 http://www.ro 3 http://www.

CERCETARE ŞI TEHNICA DE CALCUL ÎN CONSTRUCTII ICECON Bucuresti Diverse Institutul European din Romania (Anexa 5 continuare) Adresa de internet http://www.ipct.Nr.ro Buletinul constructiilor Normative Normative 16 http://www. recipientelor sub presiune şi Instalatii de Ridicat (ISCIR) INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCTII Ministerul Economiei şi Finantelor Centrul de pregatire pentru personalul din industrie Institutii care publica acte normative INCERC Bucuresti ARTECNO Bucuresti IPCT Bucuresti INSTITUTUL DE PROIECTARE.htm http://www.ro/ Legislatie în domeniul calitatii lucrarilor de constructii civile Legislatie în domeniul industrial 13 14 15 http://www.ro/obiec tive.anrsc.cppi.iscir.incerc2004.html http://www.htm Informatii disponibile Legislatie în domeniul serviciilor publice (energie termica.ro Normative 17 Se poate descarca legislatia. apa şi canalizare. iluminat public) 10 http://www.doc http://www.ro/ 12 http://www.icecon.ier.ro/ preturi.ro/ index. 9 Denumire AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE Inspectia de Stat pentru controlul Cazanelor.normative. 125 .ro/OF ERTACARTE-2006.ro/ Legislatie în domeniul ISCIR 11 http://www.isc-web. crt.

.zenner. Arhitectura şi Urbanism Universitatea de Arhitectura şi Urbanism . 18 Denumire Juridica On-Line (Anexa 5 continuare) Adresa de internet http://www.ngo.ghidmediu.htm Legislatie în domeniul mediului Legislatie în domeniul energiei 22 http://www.ro Informatii disponibile Se poate descarca legislatia. 19 20 Drept online Banca de Informatii în Constructii.dreptonline.ro/index.Materiale de constructii şi instalatii.juridicaonline. .Ion Mincu’’ Ghidul cetateanului pentru rezolvarea problemelor de protectie a mediului Zenner 21 http://www.ro http://www. . Se poate descarca legislatia.bicau.Nr. crt.ro 126 . ro http://www.Legislatie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful