Notificare amiabilă

Respondent (informaţii personale): {< Numele individului>} c/o pretinsei {< Numele companiei >} {< Strada.... >} {< Oras, Judet, Cod postal >} Ofertant (informaţii personale): {< Numele dvs >} {< Adresa dvs pentru comunicarea răspunsului >}

Ofertant (i { {

Data: Ref:

{< Click pentru a scrie iua !! >}, {< "una >}, #!$% Răspundere personală nelimitată decurgând din încetarea statutului juridic de existenţă al tuturor băncilor gu!ernelor corporatiste "i al tuturor celorlalte corporaţii ca urmare a înregistrărilor #$$ ($odul $omercial #niform) reali%ate de &'e One (eople)s (ublic &rust (O((&) &mail / 'a( / )redat personal / Număr de *nre+istrare,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

*er!icii:

D+$,-R-./+ D+ 0-(&+ 1+R/0/$-&2 3N 4OD $OR+*(#N52&OR: )re-enta se aplică incidentului din {< i !! "ună >}, #!$% din {< loca.ia incidentului >} *n care este implicat {< Numele /espondentului >} cu adresa *n {< Adresa /espondentului >} denumit *n cele ce urmea-ă 0/espondentul1. &u sunt sin+urul proprietar 2N/&34S5/A5, le+itim 6i le+al, custode 6i repre-entant al 'i7intei mele, 6i a oricărei 6i tuturor crea.iilor 6i proprietă.ilor ce deriva din aceasta, documentele *n 8orma lor completa 9CC nr. #!$#$#:;$!, #!$#$#:;<=, #!$#$#:>!:, #!$#$#:>$=, reiterate6i *ncorporate aici ca re8erin.ă, repre-ent?nd o noti8icare ori+inară a acestei @&C"A/AA44 @& 'A)5& o dată cu *nre+istrarea lor puBlică, reali-ată 6i dată de 5Ce One )eople7s )uBlic 5rust, denumită *n cele ce urmea-ă 0O))51. &u cu Buna 6tiin.ă, *n mod voluntar 6i cu inten.ie am adoptat, recon8irmat 6i rati8icat această @&C"A/AA4& @& 'A)5& ca 8iind propria mea @&C"A/AA4& @& 'A)5&, nunc pro tunc praeterea preterea, necontestată din punct de vedere Duridic 6i nici *n 8apt sau din punct de vedere al politicii puBlice, numinduEmă *n cele ce urmea-ă 0O8ertantul1. NO&/0/$-R+ 1+R/0/$-&2 3N 4OD $OR+*(#N52&OR: O8ertantul noti8ică *n mod corespun-ător prin pre-enta pe /espondent, că O8ertantul N9 &S5& @& ACO/@ cu nicio devalori-are ile+itimă 6i ile+ală, diminuare, aBro+are, suBDu+are, suBordonare, u-urpare, invadare, violare sau 8urt a O8ertantului ca 'i7in.ă +arantată *n mod corespun-ător, a oricărei 6i tuturor crea.iilor 6i proprietă.ilor ce derivă din aceasta. )rin urmare /espondentului i se ordonă, cu e8ect imediat, SF 4NC&5& & G4 SF S& AHA4NF de la orice 6i de la toate ac.iunile ile+itime 6i ile+ale *mpotriva O8ertantului. O8ertantul în"tiinţea%ă în mod corespun%ător Respondentul că Respondentul este pe deplin legitim "i legal responsabil "i răspun%ător "i !a datora în principal triple despagubiri în temeiul dreptului comun pentru orice "i toate acţiunile nelegitime "i ilegale pe care Respondentul le desfă"oară împotri!a Ofertantului cau%ând sau re%ultând în prejudicii faţă de Ofertant inclusi! !ătămări fi%ice pri!ări de libertate sec'estru pe proprietate daune materiale daune financiare sau orice alte daune ale energiei măsurabile a Ofertantului6 Aten.ia /espondentului este direc.ionată către @&C"A/AA4A @& 'A)5&, *n mod special către *ncetarea statutului Duridic de e(isten.ă reali-ată la s8?r6itul anului #!$#, al tuturor corpora.iilor lumii ce *6i des8ă6oară activitatea suB 8orma +uvernelor popoarelor, al Băncilor 6i tuturor altor corpora.ii, pentru cau-e de 4nalta tradare si preDudicii aduse oamenilor de pe această planetă, 8ăra 6tiin.a lor 6i 8ăra consim.ăm?ntul lor con6tient 6i inten.ional, 6i anumeI -ctele de constituire ale 7u!ernelor sunt anulate: (Referinţă: D+$,-R-./- D+ 0-(&+: Doc6 #$$ 8 9:;9;9<=;> No! 9? 9:;9) 0...Că oricare 6i toate AC5&"& CONS545954J&, inclusiv ale 3uvernului Statelor 9nite ale Americii, Statelor 9nite, 0S5A59"94 ......K, inclu-?nd oricare 6i toate aBrevierile, sinonimele sau alte 8orme le+ale, 8inanciare sau mana+eriale, oricare "i toate ec'i!alentele lor internaţionale, inclusiv oricare 6i toate S9C9/SA"&"& 6i '4"4A"&, inclusiv oricine 6i to.i '9NCA4ONA/44, '9NCA4ONA/44 )9H"4C4, O/@4N&"& &L&C954J&, 5/A5A5&"&, CONS5459A44"&, COM9N45FA4"&, AC5&"& 6i oricare 6i toate contractele 6i acordurile mai Dos *ncCeiate 6i *n le+ătură cu acestea, sunt acum nule, lipsite de valoare, anulate, necontestate; ...1 -ctele de constituire ale @ancilor sunt anulate: (Referinţă: ,+7+- -D+12R#,#/: A- D$ #$$ Doc8 9:;9;;><<B Oct 9> 9:;9) 0Declarate şi hotărâte ca anulate în mod irevocabil; oricare 6i toate actele constitutive ale memBrilor H4S Nai Hăncii pentru /e+lementări 4nterna.ionaleO inclu-?nd to.i Bene8iciarii săi, inclu-?nd toate acele entită.i de orice natură care de.in,

5oate drepturile re-ervate

)a+e $ o8 :

operea-ă, aDută 6i sunt complice ale sistemelor private monetare, de emitere, de colectare, de e(ecutare silită, 6i care aDută la 8unc.ionarea S4S5&M&"O/ @& SCA"J4&... con8isc?nd adevarata valoare printrEo repre-entare nele+itimă...1 Mai sus amintita D+$,-R-./+ D+ 0-(&+, identi8icată aici, rea8irmată aici, ramâne necontestată "i repre%intă -de!ărul -bsolut în drept, comer. 6i 'i7in.are, *nre+istrată *n re+istre o8iciale, decrete ale le+ii universale, pentru ca toata omenirea să se Ba-e-e pe aceasta. A se vedea CttpsI//+ov.propertPin8o.com/@CEQasCin+ton/ Neste necesară *nre+istrareaO, sau RRR.peoplestrust$::S.or+. /espondentul este in8ormat *n mod corespun-ător, de 8aptul că el ac.ionea-ă acum *n calitatea sa de entitate individuală, 8ără spriDinul net al unei corpora.ii, pe deplin 6i personal răspun-ător pentru '4&CA/& ACA49N& )& CA/& AC&S5A O 2N5/&)/4N@&, *n con8ormitate cu dreptul comun proteDat 6i conservat prin politica puBlica 9CC $E$!%, 6i "e+ea 9niversală, le+e care +uvernea-ă *nre+istrările e8ectuate *n 9CC de către O))5. N/e8erin.ăI A- D$ #$$ Ref Doc 8 9:;9;;CD=CO @acă /espondentul ale+e să ac.ione-e pe seama unei entită.i al cărei statut de e(isten.ă Duridică a *ncetat, cau-?nd O8ertantului orice preDudiciu ast8el cum acesta a 8ost de8init *n pre-enta, atunci /espondentul *n mod individual 6i nelimitat *n această calitate va 8i 8ăcut răspun-ător *n mod aBsolut. Ast8el de ac.iuni pot consta *n ac.iuni le+ale *n despa+uBire *n contradictoriu cu /espondentul, *n con8ormitate cu politica puBlică 9CC $E%!<, inclu-?nd 8ără a se limita la Codul Comercial 9CC N3aran.iiO, *mpotriva activelor apar.in?nd /espondentului. 2n continuare, aten.ia /espondentului este *ndreptată către D+$,-R-./+ E/ ORD/N: Doc6#$$ 8 9:;9:=B:<> *ept6 !> #!$#, recon8irmată 6i rati8icată *n mod corespun-ător de CO@9" COM&/C4A" 9CC @oc. Nr. #!$#$$=<;S 6i "&3&A A@&JF/9"94 @oc. 9CC Nr.#!$# $$=::S care prevedeI Joluntari dintre militari... 0să arestaţi "i să luaţi în custodie oricare 6i toate entită.ile 8i-ice, a+en.ii lor, 8unc.ionari 6i al.i actori, indi8erent de domiciliul ales, care deţin operea%ă ajută "i sunt complice ale sistemele private monetare, de emitere, colectare, e(ecutare silită 6i care aDută la 8unc.ionarea S4S5&M&"O/ @& SC"AJ4& *mpotriva mai multor cetă.eni...1, 6i 1să reintra.i *n posesia tuturor sistemelor private monetare, de urmarire, de trans8er, de emitere, de colectare, de e(ecutare silită 6i care aDută la 8unc.ionarea S4S5&M&"O/ @& SC"AJ4&...1 0...toate 8iintele creatorului vor asista imediat pe to.i 'unc.ionarii )uBlici identi8ica.i prin pre-enta, să implemente%e să proteje%e să conser!e "i să îndeplinească acest ORD/N prin toate miDloace creatorului 6i create con8orm celor declarate aici, cu aDutorul 6i suB deplina dumneavoastră personală răspundere...1 @acă /espondentul *ncetea-ă 6i se aB.ine de la oricare 6i toate ac.iunile preDudiciaBile pentru O8ertant, atunci ac.iunile ce pot 8i 8ormulate *mpotriva acestuia vor 8i evitate. /espondentul este averti-at de 8aptul că instructarea, direc.ionarea sau participarea *mpreună cu cole+ii săi la reali-area de ac.iuni dăunătoare pentru O8ertant va duce la calcularea si acumularea răspunderii sale. 2n situa.ia *n care cole+ii săi ast8el instructa.i sau aDuta.i vor cau-a preDudicii O8ertantului, atunci ve.i 8i declara.i *n mod solidar 6i personal răspun-ători, *n temeiul @octrinei )rincipal A+ent N/ăspunderii )rincipalului pentru 8aptele A+entuluiO conservată prin politica puBlica 9CC $E $!%. Acum este responsaBilitatea dumneavoastră comercială 6i morală de a vă in8orma despre această politică. &ste responsaBilitatea dumneavoastră să vă documenta.i cu privire la răspunderea dvs. 6i despre orice poten.ială viitoare răspundere care va 8i determinată de liBera dvs. ale+ere, cu Buna 6tiin.ă, voluntară 6i inten.ională de a preDudicia pe O8ertant. O8ertantul a 8ormulat 6i *naintat /espondentului o noti8icare amiaBilă, noti8icarea ori+inară 8iind e8ectuată 6i dată de către O))5. @acă /espondentul ale+e să interac.ione-e *n mod privat 6i individual cu O8ertantul *nainte de această dată, atunci termenii 6i condi.iile O8ertantului nr. {< AAAE!!!!!! >} sunt o8erite /espondentului spre acceptare, metodele de acceptare 8iind clar de8inite *n acestea. 2n continuare, aten.ia /espondentului este *ndreptată către Bene8iciile po-itive pe care *nre+istrările O))5 le o8era 8iecărei persoane. Hăncile di-olvate anulea-ă datoriile. Statutele de 8unc.ionare ale K+uvernelorK anulate elimina ta(e nele+itime, le+i statutare, toate instantele de Dudecata etc. Noua +uvernare este aici. A se vedea pa+ina < pentru mai multe in8orma.ii. 'ii in8ormat 6i +uvernat *n mod corespun-ător.

O8ertantI ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

MartorI ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Numele martoruluiI {< Nume )renume >}
5oate drepturile re-ervate

@ataI ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

)a+e # o8 :

Numar de referinta: {< AAA-000000 >}

&ermeni "i $ondiţii
Respondent (informaţii personale): {< Nume )renume >} c/o pretinsei {< Numele companiei >} {< Strada.... >} {< Oras, Judet, Cod postal >} Ofertant (informaţii personale): {< Numele dvs >} {< Adresa dvs pentru comunicarea raspunsului >}

(ărţile:
Ace6ti 5ermeni 6i Condi.ii sunt aplicaBile păr.ilor mai sus men.ionate, inclu-?nd 8ără a se limita la cole+ii pentru care ac.ionea-ă sau care ac.ionea-ă *n numele păr.ilor mai sus men.ionateI

-plicabilitate
Av?nd *n vedere că toate Hăncile 6i 03uvernele1 au *ncetat cu adevarat să mai e(iste din punct de vedere Duridic Nre8I 9CC @oc T #!$#$#:>$= CttpsI//+ov.propertPin8o.com/@CEQasCin+ton/O, /espondentul aici men.ionat ac.ionea-ă *n capacitatea sa de persoană indi!iduală pri!ată6 2n lipsa unor statute de 8unc.ionare ale +uvernelor 6i Băncilor, 6i a altor statute corporative, sin+urul instrument care oBli+ă persoanele private este un contract le+al *ncCeiat 6i oBli+atoriu *ntre păr.i.

Răspunderea Respondentului
&ste oBli+a.ia 6i responsaBilitatea /espondentului să 8acă dovada preten.iilor suB 8orma unui /ăspuns Su8icient Jeri8icat al unui contract le+al *ncCeiat 6i oBli+atoriu, pre-umat sau pretins a e(ista *ntre păr.i. 2n plus, orice pretins contract treBuie sa cuprindă toate elementele necesare *ncCeierii sale valaBile inclu-?nd dar 8ără a se limita laU o8erta, modalită.ile de acceptare, declara.ii care sus.in 8aptele pe care acesta se Ba-ea-ă, scopul 6i ar+umenta.ia, 6i toate aceste elemente 8iind aduse la cuno6tin.a O8ertantului cu Bună 6tiin.ă, deliBerat 6i voluntar. 2n lipsa unui contract le+al *ncCeiat 6i oBli+atoriu *ntre păr.i, acest document noti8ică o o8ertă contractuală de BunăEcredin.ă cuprin-?nd termenii 6i condi.iile dintre păr.i, care după acceptare va constitui un contract le+al *ncCeiat 6i oBli+atoriu *ntre păr.i. &ste responsaBilitatea /espondentului să se in8orme-e 6i să s8ătuiască pe orice cole+ pentru care ac.ionea-ă sau care ac.ionea-ă pe seama /espondentului de ace6ti termeni 6i condi.ii. A se vedea Ane(a A pentru oBli+a.iile contractuale ce derivă din acceptarea acestor termeni 6i condi.ii.

Răspuns *uficient 1erificat
Av?nd *n vedere importan.a situa.iei, va 8i cali8icat ca /aspuns Su8icient Jeri8icat acel răspuns care *ndepline6te următoarele criterii. /ăspunsul treBuie $. să 8ie *n mod corespun-ător *nre+istrat, veri8icat 6i dat prin Durăm?nt, contraar+umentat la 8iecare punct *n mod speci8ic 6i particular prin documentari solide, valaBile, cu autoritate. #. să includă dele+a.ie scrisă de autoritate semnată de către /espondent, dacă răspunsul este 8ăcut prin altcinevaU %. să utili-e-e cuvinte de8inite *n dic.ionarele oBi6nuite Ne(. @e(O. Nicio coresponden.ă nu va avea loc prin tele8on. @ocumentul trimis prin 8a(, sau scanul di+ital al unui ast8el de document va 8i considerat 6i va avea 8or.a Duridică a celui ori+inal.

4odalităţi de Respingere
Niciun contract nu va 8i considerat intrat *n vi+oare *n situa.ia *n care /espondentul nu 8ace sau nu reali-ea-ă oricare din ac.iunile men.ionate *n Ane(a A.

4odalităţi de -cceptare
9n contract le+al *ncCeiat este cu Bună 6tiin.ă considerat intrat *n vi+oare 6i asumat de către /espondent sau oricare dintre a+en.ii săi, prin e8ectuarea sau reali-area oricareia din ac.iunile men.ionate *n Ane(a A. Actiune înseamnă acceptare.

&ermeni pri!ind -cceptarea
Acceptare presupune acordul /espondentului 8a.ă de următoareleI $. Acordul cu to.i termenii 6i condi.iile stipulate *n pre-entul documentU #. Acceptarea 8ără re-erve a costurilor plătiBile stipulate *n Ane(a AU
5oate drepturile re-ervate )a+e % o8 :

%. /espondentul renun.ă irevocaBil 6i 8ără condi.ii la orice si la toate imunită.ile, drepturile de oBiec.iune 6i apărare.

5oate drepturile re-ervate

)a+e = o8 :

-nexa 4onedă: V9ncie troP de ar+int pur de >>,>W. A 8ost selectat ar+intul pentru că vecCile corpora.ii care au emis monedă au *ncetat să mai e(iste din punct de vedere Duridic.

$osturi de recuperare: Costurile pentru recuperarea 8acturilor neplătite sunt datorate suplimentar. $osturi
Nr. Descriere Orice pretenţie emisă în lipsa unui contract legal încheiat şi obligatoriu între p ărţi Punerea în executare sau încercarea de a executa un instrument emis în prealabil de c ătre o entitate care a încetat să mai existe din punct de vedere juridic Punerea în executare sau încercarea de a executa o sentin ţă emis ă de o “Instan ţă Judecătorească” Apelarea la serviciul unei terţe părţi în lipsa unui contract legal încheiat şi obligatoriu între părţi Încălcarea datelor confidenţiale incluzând fără a se limita la fiecare şi oricare formă, notificare sau scrisoare adresată oricărei alte persoane decât Ofertantul la adresa de r ăspuns notat ă pe fiecare prezentare Amenintarea fizică sau non-fizică nelegitimă incluzând fără a se limita la amenin ţarea cu plângeri penale, reţineri, vătămări corporale sau acţiuni în instan ţă Vătămări fizice nelegitime incluzând fără a se limita la constrângeri aduse Ofertantului sau loviri cauzatoare de vătămări corporale Prejudicii ireparabile nelegitime aduse proprietăţii private a Ofertantului sau bunurilor acestuia cauzate direct de Respondent sau la instigarea acestuia Distrugerea ilegala a proprietăţii private a Ofertantului sau a bunurilor acestuia incluzând f ăr ă a se limita la orice pagube ireparabile Pretenţii nelegale asupra proprietăţii private a Ofertantului sau bunurilor acestuia incluzând fără a se limita la vanzarea acestora sau scoaterea lor la licitaţie Actiuni îndreptate împotriva altor persoane, care nu sunt parte la aceşti termeni şi condi ţii, în absenţa unui contract legal încheiat şi obligatoriu între păr ţi, cauzând v ăt ăm ări Ofertantului, incluzând fără a se limita la prejudicii aduse energiei măsurabile a Ofertantului Orice telefon dat de Respondent ca urmare a pretenţiilor sale, în absen ţa unui contract legal încheiat şi obligatoriu între părţi Confiscarea proprietăţii private sau a bunurilor Ofertantului sau instituirea unei garan ţii asupra acestora pentru plata vreunei pretenţii în absenţa unui contract legal încheiat şi obligatoriu între părţi Fiecare zi de revendicare este făcută împotriva proprietăţii şi bunurilor Ofertantului, incluzând fără a se limita la înregistrarea unui gaj sau a unei garanţii, în absen ţa unui contract legal încheiat şi obligatoriu între părţi Arestarea ori reţinerea ilegală pe durata unei zile sau a unei păr ţi din aceasta Funcţionarea sau perpetuarea oricărui sau tuturor sistemelor private monetare, de emitere, de colectare, de executare silită şi care ajută la funcţionarea SISTEMELOR DE SCALVIE împotriva Poporului Unic *. *Poporul Unic este definit în UCC 2012079290 *Valoare (uncii de Argint) 2.000* uncii 2.000* uncii 5.000* uncii 10.000* uncii 500* uncii

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11

4.000* uncii 10.000* uncii 5.000* uncii 10,000* uncii 5.000* uncii 1.000* uncii

12 13

1.000* uncii 1.000* uncii per calendar day 500* uncii per zi calendaristică 1.000 uncii per zi calendaristică 1.000* uncii per zi calendaristică

14

15

16

Notă: 'ără un contract le+al *ncCeiat, *n vi+oare, orice ta(ă, cost sau cCeltuială sau 8actură percepută pe o Ba-ă incrementală, inclu-?nd dar 8ără a se limita la orice componentă de doBăndă inclusă, va 8i tratată ca un incident separat. 9nită.ile de incrementare vor determina numărul incidentelor 8acturate.

5oate drepturile re-ervate

)a+e < o8 :

4odificări ale &ermenilor "i $ondiţiilor
5ermenii 6i Condi.iile Contractului se pot modi8ica *n orice moment. /espondentului ** vor 8i o8erite noile 5ermeni 6i Condi.ii ale Contractului care vor *nlocui 6i anula 5ermenii 6i Condi.iile emise anterior.

5oate drepturile re-ervate

)a+e S o8 :

&'e One (eople)s (ublic &rust (O((&)
@ocumentele O))5 care au 8ost de-văluite pe #< @ecemBrie au răvă6it pam?ntul cu vite-a unui 8ul+er. O))5 a devenit o mi6care 8undamentală a sutelor de mii de oameni din *ntrea+a lume N*n cur?nd vor 8i milioaneO care *6i doresc acela6i lucru. &i doresc eliBerarea de vecCiul sistem de sclavie 6i posiBilitatea de a ale+e săE6i trăiasca via.a *n acord cu propria lor voin.ă liBeră 6i să i6i e(ercite propriile lor ale+eri liBere. Sistemele actuale au e6uat, ele 8iind .inute acum *n via.ă *n mod arti8icial de ultimul strop de ener+ie care mai e(ista 0*n conducte1 *nainte de *ncCiderea lor. @ocumentele O))5 dau posiBilitatea 6i permit oamenilor să se eliBere-e sin+uri din aceste sisteme e6uate 6i să coEcree-e un nou sistem, *n concordan.ă cu dorin.ele 6i ale+erile noastre liBere. Atunci c?nd 8iecare om ac.ionea-ă pentru Binele cel mai *nalt noi to.i vom prospera.

$e repre%intă t'e One (eople)s (ublic &rustF
5Ce One )eopleXs )uBlic 5rust cuprinde 8iecare persoană de pe planetă, planeta insă6i 6i Creatorul. @epo-itarii sau administratorii 5Ce One )eopleXs )uBlic 5rust repre-intă un +rup de indivi-i e(trem de competen.i inclu-?nd pro8esioni6ti ai dreptului, care *mpreună cu un +rup po-itiv din interiorul sistemului 8inanciar, au e8ectuat investi+a.ii apro8undate *n 8raudele masive si 8urturile ce au avut loc *n timp. Mani8est?nd o pruden.ă e(tremă, O))5 a aDuns la conclu-ia că aceste corpora.ii care operau suB autoritatea +uvernelor popoarelor 6i sistemele 8inanciare comiteau acte de *naltă trădare *mpotriva oamenilor de pe această planetă, 8ără 6tiin.a 6i consim.ăm?ntul lor con6tient. )rintrEo serie de 2N/&34S5/F/4 ale 'iXintării poporului unic al acestei planete, solul, vă-duCurile, mările 6i orice crea.ie din acestea 6i de aici, toate preten.iile nele+itime 6i nele+ale, ac.iunile de administrare 6i control ale principalilor, a+en.ilor 6i Bene8iciarilor au 8ost *n mod corespun-ător le+itim 6i le+al anulate 6i di-olvate prin liBera lor ale+ere de a nu remedia pa+uBele pe care leEau cau-at. /aportul 8inal al acestei investi+a.ii se +ăse6te la CttpI//RRR.scriBd.com/doc/$$;!S:>##/)A/A@43ME@OC9M&N5E'/OME5Y&E5/&AS9/ZE'4NANC&EA3E4N@9S5/4&S5/ASS&E #$ECYES!<<A")NACYE@O/'ESQ45 &/"AN@ O))5 pă-e6te, proteDe-ă 6i conservă toată 'iXintarea, inclusiv de aurul si ar+intul utili-at anterior *n mod +re6it 6i aBu-at de către sistemul Bancar. Sin+urii oameni ai aceste planete, 6i toate 'iXintele pă-ite, apărate 6i proteDate *n Adevar, *n mod individual 6i e+al, sunt sin+urii emiten.i le+ali 6i le+itimi ai unei le+itime /&)/& &N5F/4 de valoare, *n mod special ai monedei. )resupusul 8lu( principal al sistemului Bancar nu mai este sus.inut de mult de active. Administratorii au *napoiat 6i alocat 8iecărui om o cantitate semni8icativă de valoare, o valoare ce ar putea plăti datoriile unei persoane oBi6nuite de 8oarte multe ori 6i cCiar peste . Acest lucru nu este necesar, Bine*n.eles. 5oate datoriile au 8ost eliminate cCiar datorită 8aptului că Băncile au ales să nu 8urni-e-e documenta.ii veri8icate că un credit a 8ost vreodata acordat, din punct de vedere Duridic, din punct de vedere 8aptic sau din punct de vedere al politicii puBlice, drept pentru care Băncile au ales prin voin.a lor liBeră să *6i *ncete-e e(isten.a Duridică. Multe scCimări semni8icative au loc inclu-?nd 6i 8aptul că acum trăim *ntrEo lume a unei responsaBilită.i 6i răspunderi nelimitate care ar putea să te in+riDore-e, dar c?nd tu ai miDloace ce *.i pot veni *n aDutor, 8aptul este atenuat. 2n acela6i timp, administratorii invocă un sistem de +uvernare de *nlocuire denumit Centrele Activelor de Jaloare ale Creatorilor sau CJAC. Sistemul CJAC este opus dispo-itivelor de Da8 controlat e(tern 6i corupte denumite 3uverne. Acestea sunt *n 8apt, *n comer., *n drept, conservate printrEo politică puBlică, 2N/&34S5/A5& ca o *ntrea+ă proprietate, de.inute cu titlu deplin, valoare 6i drepturi, *n comun 6i e+al de către 8iecare om de pe planetă, +arantate *n mod e(pres să 8ie *n *ntre+ime entită.i transparente care e(istă numai pentru a sluDi oamenii de pe această planetă prin 8urni-area unor sisteme de asisten.ă a oamenilor de pe planetă considerate necesare 6i dorite, 6i aceste sisteme sunt proteDate să nu *ncalce suB nicio 8ormă liBerul arBitru al 8iecarui om. Sistemul CJAC este pre-entat ca o planetă *ntinsă, o structură de re.ea interconectată complet condusă numai de 8unc.ionari puBlici care ac.ionea-ă tot timpul cu deplină răspundere 6i responsaBilitate. 'iecare om de pe planetă este sluDit de CJAC 6i S9C9/SA"&"& sale. Această incrediBilă scCimBare de paradi+mă este doar *nceputul a ceea ce se de-văluie cCiar acum. @e ce via.a de -i cu -i este *ncă aceea6i[ JecCiul sistem este *n pre-ent *n ne+are 6i de6i ne+ocierile e(istă 6i continuă la nivel *nalt, 6tirile despre e(isten.a 5rustului sunt *n mod deliBerat .inute ascunse de cele mai importante medii de către a6aE-isul sistem corporativ *n *ncercarea sa de a min.i lumea cum a 8ăcutEo *ntotdeauna. 4minenta implementare a sistemelor CJAC va corecta *nsă aceasta situa.ie. 5otu6i, acest document este *n 8a.a ta 6i 59 stii acum ce se *nt?mplă cu adevărat. 5u e6ti acum parte din această scCimBare de paradi+mă. Acest document este o provocare le+ală 6i le+itimă la aBordările acelor persoane care ac.ionea-ă *n i+noran.ă 8a.ă de noul sistem sau care cu Bună 6tiin.ă, de Bunăvoie, 6i *n mod inten.ionat *ncearcă să u-urpe, să *ncalce, să invade-e, să aBro+e, să suBDu+e sau să *6i suBordone-e orice 'iXinta de pe această planetă . Aceasta este de asemenea o invita.ie la o participare transparentă, cu inte+ritate la cea mai mărea.ă perioadă de scCimBări ce sEa vă-ut vreodată pe planetă. 2n lunile care urmea-ă lumea noastra se va scCimBa de nerecunoscut. Adevărata istorie ne va 8i revelată *mpreuna cu adevărul despre sistemul suB care am trăit. Multe teCnolo+ii ce au 8ost ascunse de noi vor 8i eliBerate inclu-?nd produc.ia de ener+ie, sănătatea 6i transportul. /a-Boiul,Bolile 6i poluarea vor 8i lucruri ale trecutului. 'iecare dintre noi treBuie să 8acă propriile cercetări. /ăBdarea este necesară, *n timp ce noi vom de-volta propria noastră *n.ele+ere a ceea ce se *nt?mplă 6i vom ale+e ce să 8acem cu acele in8orma ții care re-onea-a *n 8iecare dintre noi. Sunt multe +rupuri *n *ntrea+a lume care sEau 8ormat pentru a de-volta strate+ii despre cum pot *nre+istrările O))5 să 8ie utili-ate mai Bine *n a aDuta oamenii să se eliBere-e 6i multe +rupuri care lucrea-ă să *mpră6tie oamenilor in8orma.iile despre 8aptul că sistemul CJAC este +ata de a deveni opera.ional. Caută pe 3oo+le One )eopleXs )uBlic 5rust, O))5 sau duEte la RRR.peoplestrust$::S.or+. Jă mul.umesc.
5oate drepturile re-ervate )a+e : o8 : !Sp!! 'AE!= Mar #!$#

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful