Notificare amiabilă

Respondent (informaţii personale): {< Numele individului >} c/o pretinsei {< Numele companiei >} {< Strada.... >} {< Oras, Judet, Cod postal >} Data: Ref: {< Click pentru a scrie Ziua Ofertant (informaţii personale): {< Numele dvs >} {< Adresa dvs pentru comunicarea raspunsului >}

>}, {< !una >}, " #$

Răspundere personală nelimitată decurgând din încetarea statutului juridic de existenţă al tuturor băncilor gu!ernelor corporatiste "i al tuturor celorlalte corporaţii ca urmare a înregistrărilor #$$ ($odul $omercial #niform) reali%ate de &'e One (eople)s (ublic &rust (O((&) %mail / &a' / (redat personal / Num)r de *nre+istrare,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

*er!icii:

D+$,-R-./+ D+ 0-(&+ 1+R/0/$-&2 3N 4OD $OR+*(#N52&OR: %u am primit un document care se pretinde a -i {< numele/titlul documentului primit de la .espondent >}, av/nd ca num)r de *nre+istrare 0i dat) {< >} 0i cu privire la perpetuarea oric)rui 0i tuturor S1S2%3%!O. 4% SC!A51% de c)tre .%S(ON4%N2 {< Numele .espondentului >} cu adresa *n {< Adresa .espondentului >}, denumit *n cele ce urmea6)

7.espondentul8.
%u sunt sin+urul proprietar 9N.%:1S2.A2, le+itim 0i le+al, custode 0i repre6entant al &i;intei mele, 0i a oric)rei 0i tuturor crea<iilor 0i propriet)<ilor ce deriva din aceasta, documentele *n -orma lor completa =CC nr. " #"#">?# , " #"#">?@A, " #"#">B >, " #"#">B#A, reiterate0i *ncorporate aici ca re-erin<), repre6ent/nd o noti-icare ori+inar) a acestei 4%C!A.AC11 4% &A(2% o dat) cu *nre+istrarea lor puDlic), reali6at) 0i dat) de 2Ee One (eople;s (uDlic 2rust, denumit) *n cele ce urmea6) 7O((28. %u cu Duna 0tiin<), *n mod voluntar 0i cu inten<ie am adoptat, recon-irmat 0i rati-icat aceast) 4%C!A.AC1% 4% &A(2% ca -iind propria mea 4%C!A.AC1% 4% &A(2%, nunc pro tunc praeterea preterea, necontestat) din punct de vedere Furidic 0i nici *n -apt sau din punct de vedere al politicii puDlice, numinduGm) *n cele ce urmea6) 7O-ertantul8. NO&/0/$-R+ 1+R/0/$-&2 3N 4OD $OR+*(#N52&OR: O-ertantul noti-ic) *n mod corespun6)tor prin pre6enta pe .espondent, c) O-ertantul N= %S2% 4% ACO.4 cu nicio devalori6are ile+itim) 0i ile+al), diminuare, aDro+are, suDFu+are, suDordonare, u6urpare, invadare, violare sau -urt a O-ertantului ca &i;in<) +arantat) *n mod corespun6)tor, a oric)rei 0i tuturor crea<iilor 0i propriet)<ilor ce deriv) din aceasta. (rin urmare .espondentului i se ordon), cu e-ect imediat, SH 1NC%2%Z% I1 SH S% AJC1NH de la orice 0i de la toate ac<iunile ile+itime 0i ile+ale *mpotriva O-ertantului. O-ertantul în"tiinţea%ă în mod corespun%ător Respondentul că Respondentul este pe deplin legitim "i legal responsabil "i răspun%ător "i !a datora în principal triple despagubiri în temeiul dreptului comun pentru orice "i toate acţiunile nelegitime "i ilegale pe care Respondentul le desfă"oară împotri!a Ofertantului cau%ând sau re%ultând în prejudicii faţă de Ofertant inclusi! !ătămări fi%ice pri!ări de libertate sec'estru pe proprietate daune materiale daune financiare sau orice alte daune ale energiei măsurabile a Ofertantului6 Aten<ia .espondentului este direc<ionat) c)tre 4%C!A.AC1A 4% &A(2%, *n mod special c)tre *ncetarea statutului Furidic de e'isten<) reali6at) la s-/r0itul anului " #", al tuturor corpora<iilor lumii ce *0i des-)0oar) activitatea suD -orma +uvernelor popoarelor, al D)ncilor 0i tuturor altor corpora<ii, pentru cau6e de 1nalta tradare si preFudicii aduse oamenilor de pe aceast) planet), -)ra 0tiin<a lor 0i -)ra consim<)m/ntul lor con0tient 0i inten<ional, 0i anumeK -ctele de constituire ale 7u!ernelor sunt anulate: (Referinţă: D+$,-R-./- D+ 0-(&+: Doc6 #$$ 8 9:;9;9<=;> No! 9? 9:;9) 7...C) oricare 0i toate AC2%!% CONS212=215%, inclusiv ale :uvernului Statelor =nite ale Americii, Statelor =nite, 7S2A2=!=1 ......L, inclu6/nd oricare 0i toate aDrevierile, sinonimele sau alte -orme le+ale, -inanciare sau mana+eriale, oricare "i toate ec'i!alentele lor internaţionale, inclusiv oricare 0i toate S=C=.SA!%!% 0i &1!1A!%, inclusiv oricine 0i to<i &=NCC1ONA.11, &=NCC1ONA.11 (=J!1C1, O.41N%!% %M%C=215%, 2.A2A2%!%, CONS212=C11!%, CO3=N12HC1!%, AC2%!% 0i oricare 0i toate contractele 0i acordurile mai Fos *ncEeiate 0i *n le+)tur) cu acestea, sunt acum nule, lipsite de valoare, anulate, necontestate; ...8 -ctele de constituire ale @ancilor sunt anulate: (Referinţă: ,+7+- -D+12R#,#/: A- D$ #$$ Doc8 9:;9;;><<B Oct 9> 9:;9) 7Declarate şi hotărâte ca anulate în mod irevocabil; oricare 0i toate actele constitutive ale memDrilor J1S Nai J)ncii pentru .e+lement)ri 1nterna<ionaleO inclu6/nd to<i Dene-iciarii s)i, inclu6/nd toate acele entit)<i de orice natur) care de<in, operea6), aFut) 0i sunt complice ale sistemelor private monetare, de emitere, de colectare, de e'ecutare silit), 0i care aFut) la -unc<ionarea S1S2%3%!O. 4% SCA!51%... con-isc/nd adevarata valoare printrGo repre6entare nele+itim)...8
2oate drepturile re6ervate (a+e # o- >

3ai sus amintita D+$,-R-./+ D+ 0-(&+, identi-icat) aici, rea-irmat) aici, ramâne necontestată "i repre%intă -de!ărul -bsolut în drept, comer< 0i &i;in<are, *nre+istrat) *n re+istre o-iciale, decrete ale le+ii universale, pentru ca toata omenirea s) se Da6e6e pe aceasta. A se vedea EttpsK//+ov.propertPin-o.com/4CGQasEin+ton/ Neste necesar) *nre+istrareaO, sau RRR.peoplestrust#>>S.or+. .espondentul este in-ormat *n mod corespun6)tor, de -aptul c) el ac<ionea6) acum *n calitatea sa de entitate individual), -)r) spriFinul net al unei corpora<ii, pe deplin 0i personal r)spun6)tor pentru &1%CA.% ACC1=N% (% CA.% AC%S2A O 9N2.%(.1N4%, *n con-ormitate cu dreptul comun proteFat 0i conservat prin politica puDlica =CC #G# $, 0i !e+ea =niversal), le+e care +uvernea6) *nre+istr)rile e-ectuate *n =CC de c)tre O((2. N.e-erin<)K A- D$ #$$ Ref Doc 8 9:;9;;CD=CO 4ac) .espondentul ale+e s) ac<ione6e pe seama unei entit)<i al c)rei statut de e'isten<) Furidic) a *ncetat, cau6/nd O-ertantului orice preFudiciu ast-el cum acesta a -ost de-init *n pre6enta, atunci .espondentul *n mod individual 0i nelimitat *n aceast) calitate va -i -)cut r)spun6)tor *n mod aDsolut. Ast-el de ac<iuni pot consta *n ac<iuni le+ale *n despa+uDire *n contradictoriu cu .espondentul, *n con-ormitate cu politica puDlic) =CC #G$ @, inclu6/nd -)r) a se limita la Codul Comercial =CC N:aran<iiO, *mpotriva activelor apar<in/nd .espondentului. 9n continuare, aten<ia .espondentului este *ndreptat) c)tre D+$,-R-./+ E/ ORD/N: Doc6#$$ 8 9:;9:=B:<> *ept6 B " #", recon-irmat) 0i rati-icat) *n mod corespun6)tor de CO4=! CO3%.C1A! =CC 4oc. Nr. " #"##A@?S 0i !%:%A A4%5H.=!=1 4oc. =CC Nr." #" ##A>>S care prevedeK 5oluntari dintre militari... 7să arestaţi "i să luaţi în custodie oricare 0i toate entit)<ile -i6ice, a+en<ii lor, -unc<ionari 0i al<i actori, indi-erent de domiciliul ales, care deţin operea%ă ajută "i sunt complice ale sistemele private monetare, de emitere, colectare, e'ecutare silit) 0i care aFut) la -unc<ionarea S1S2%3%!O. 4% SC!A51% *mpotriva mai multor cet)<eni...8, 0i 8s) reintra<i *n posesia tuturor sistemelor private monetare, de urmarire, de trans-er, de emitere, de colectare, de e'ecutare silit) 0i care aFut) la -unc<ionarea S1S2%3%!O. 4% SC!A51%...8 7...toate -iintele creatorului vor asista imediat pe to<i &unc<ionarii (uDlici identi-ica<i prin pre6enta, să implemente%e să proteje%e să conser!e "i să îndeplinească acest ORD/N prin toate miFloace creatorului 0i create con-orm celor declarate aici, cu aFutorul 0i suD deplina dumneavoastr) personal) r)spundere...8 4ac) .espondentul *ncetea6) 0i se aD<ine de la oricare 0i toate ac<iunile preFudiciaDile pentru O-ertant, atunci ac<iunile ce pot -i -ormulate *mpotriva acestuia vor -i evitate. .espondentul este averti6at de -aptul c) instructarea, direc<ionarea sau participarea *mpreun) cu cole+ii s)i la reali6area de ac<iuni d)un)toare pentru O-ertant va duce la calcularea si acumularea r)spunderii sale. 9n situa<ia *n care cole+ii s)i ast-el instructa<i sau aFuta<i vor cau6a preFudicii O-ertantului, atunci ve<i -i declara<i *n mod solidar 0i personal r)spun6)tori, *n temeiul 4octrinei (rincipal A+ent N.)spunderii (rincipalului pentru -aptele A+entuluiO conservat) prin politica puDlica =CC #G # $. Acum este responsaDilitatea dumneavoastr) comercial) 0i moral) de a v) in-orma despre aceast) politic). %ste responsaDilitatea dumneavoastr) s) v) documenta<i cu privire la r)spunderea dvs. 0i despre orice poten<ial) viitoare r)spundere care va -i determinat) de liDera dvs. ale+ere, cu Duna 0tiin<), voluntar) 0i inten<ional) de a preFudicia pe O-ertant. O-ertantul a -ormulat 0i *naintat .espondentului o noti-icare amiaDil), noti-icarea ori+inar) -iind e-ectuat) 0i dat) de c)tre O((2. 4ac) .espondentul ale+e s) interac<ione6e *n mod privat 0i individual cu O-ertantul *nainte de aceast) dat), atunci termenii 0i condi<iile O-ertantului nr. {< AAAG >} sunt o-erite .espondentului spre acceptare, metodele de acceptare -iind clar de-inite *n acestea. 9n continuare, aten<ia .espondentului este *ndreptat) c)tre Dene-iciile po6itive pe care *nre+istr)rile O((2 le o-era -iec)rei persoane. J)ncile di6olvate anulea6) datoriile. Statutele de -unc<ionare ale L+uvernelorL anulate elimina ta'e nele+itime, le+i statutare, toate instantele de Fudecata etc. Noua +uvernare este aici. A se vedea pa+ina @ pentru mai multe in-orma<ii. &ii in-ormat 0i +uvernat *n mod corespun6)tor.

O-ertantK ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3artorK ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Numele martoruluiK {< Nume (renume >}

4ataK ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2oate drepturile re6ervate

(a+e " o- >

Numar de referinta: {< AAA-000000 >}

&ermeni "i $ondiţii
Respondent (informaţii personale): {< Nume (renume >} c/o pretinsei {< Numele companiei >} {< Strada.... >} {< Oras, Judet, Cod postal >} Ofertant (informaţii personale): {< Numele dvs >} {< Adresa dvs pentru comunicarea raspunsului >}

(ărţile:
Ace0ti 2ermeni 0i Condi<ii sunt aplicaDile p)r<ilor mai sus men<ionate, inclu6/nd -)r) a se limita la cole+ii pentru care ac<ionea6) sau care ac<ionea6) *n numele p)r<ilor mai sus men<ionateK

-plicabilitate
Av/nd *n vedere c) toate J)ncile 0i 7:uvernele8 au *ncetat cu adevarat s) mai e'iste din punct de vedere Furidic Nre-K =CC 4oc T " #"#">B#A EttpsK//+ov.propertPin-o.com/4CGQasEin+ton/O, .espondentul aici men<ionat ac<ionea6) *n capacitatea sa de persoană indi!iduală pri!ată6 9n lipsa unor statute de -unc<ionare ale +uvernelor 0i D)ncilor, 0i a altor statute corporative, sin+urul instrument care oDli+) persoanele private este un contract le+al *ncEeiat 0i oDli+atoriu *ntre p)r<i.

Răspunderea Respondentului
%ste oDli+a<ia 0i responsaDilitatea .espondentului s) -ac) dovada preten<iilor suD -orma unui .)spuns Su-icient 5eri-icat al unui contract le+al *ncEeiat 0i oDli+atoriu, pre6umat sau pretins a e'ista *ntre p)r<i. 9n plus, orice pretins contract treDuie sa cuprind) toate elementele necesare *ncEeierii sale valaDile inclu6/nd dar -)r) a se limita laU o-erta, modalit)<ile de acceptare, declara<ii care sus<in -aptele pe care acesta se Da6ea6), scopul 0i ar+umenta<ia, 0i toate aceste elemente -iind aduse la cuno0tin<a O-ertantului cu Dun) 0tiin<), deliDerat 0i voluntar. 9n lipsa unui contract le+al *ncEeiat 0i oDli+atoriu *ntre p)r<i, acest document noti-ic) o o-ert) contractual) de Dun)Gcredin<) cuprin6/nd termenii 0i condi<iile dintre p)r<i, care dup) acceptare va constitui un contract le+al *ncEeiat 0i oDli+atoriu *ntre p)r<i. %ste responsaDilitatea .espondentului s) se in-orme6e 0i s) s-)tuiasc) pe orice cole+ pentru care ac<ionea6) sau care ac<ionea6) pe seama .espondentului de ace0ti termeni 0i condi<ii. A se vedea Ane'a A pentru oDli+a<iile contractuale ce deriv) din acceptarea acestor termeni 0i condi<ii.

Răspuns *uficient 1erificat
Av/nd *n vedere importan<a situa<iei, va -i cali-icat ca .aspuns Su-icient 5eri-icat acel r)spuns care *ndepline0te urm)toarele criterii. .)spunsul treDuie #. s) -ie *n mod corespun6)tor *nre+istrat, veri-icat 0i dat prin Fur)m/nt, contraar+umentat la -iecare punct *n mod speci-ic 0i particular prin documentari solide, valaDile, cu autoritate. ". s) includ) dele+a<ie scris) de autoritate semnat) de c)tre .espondent, dac) r)spunsul este -)cut prin altcinevaU $. s) utili6e6e cuvinte de-inite *n dic<ionarele oDi0nuite Ne'. 4e'O. Nicio coresponden<) nu va avea loc prin tele-on. 4ocumentul trimis prin -a', sau scanul di+ital al unui ast-el de document va -i considerat 0i va avea -or<a Furidic) a celui ori+inal.

4odalităţi de Respingere
Niciun contract nu va -i considerat intrat *n vi+oare *n situa<ia *n care .espondentul nu -ace sau nu reali6ea6) oricare din ac<iunile men<ionate *n Ane'a A.

4odalităţi de -cceptare
=n contract le+al *ncEeiat este cu Dun) 0tiin<) considerat intrat *n vi+oare 0i asumat de c)tre .espondent sau oricare dintre a+en<ii s)i, prin e-ectuarea sau reali6area oricareia din ac<iunile men<ionate *n Ane'a A. Actiune înseamnă acceptare.

&ermeni pri!ind -cceptarea
Acceptare presupune acordul .espondentului -a<) de urm)toareleK #. Acordul cu to<i termenii 0i condi<iile stipulate *n pre6entul documentU ". Acceptarea -)r) re6erve a costurilor pl)tiDile stipulate *n Ane'a AU
2oate drepturile re6ervate (a+e $ o- >

$. .espondentul renun<) irevocaDil 0i -)r) condi<ii la orice si la toate imunit)<ile, drepturile de oDiec<iune 0i ap)rare.

2oate drepturile re6ervate

(a+e A o- >

-nexa 4onedă: V=ncie troP de ar+int pur de BB,BW. A -ost selectat ar+intul pentru c) vecEile corpora<ii care au emis moned) au *ncetat s) mai e'iste din punct de vedere Furidic.

$osturi de recuperare: Costurile pentru recuperarea -acturilor nepl)tite sunt datorate suplimentar. $osturi
Nr. Descriere Orice pretenţie emisă în lipsa unui contract legal încheiat şi obligatoriu între p ărţi Punerea în executare sau încercarea de a executa un instrument emis în prealabil de c ătre o entitate care a încetat să mai existe din punct de vedere juridic Punerea în executare sau încercarea de a executa o sentin ţă emis ă de o “Instan ţă Judecătorească” Apelarea la serviciul unei terţe părţi în lipsa unui contract legal încheiat şi obligatoriu între părţi Încălcarea datelor confidenţiale incluzând fără a se limita la fiecare şi oricare formă, notificare sau scrisoare adresată oricărei alte persoane decât Ofertantul la adresa de r ăspuns notat ă pe fiecare prezentare Amenintarea fizică sau non-fizică nelegitimă incluzând fără a se limita la amenin ţarea cu plângeri penale, reţineri, vătămări corporale sau acţiuni în instan ţă Vătămări fizice nelegitime incluzând fără a se limita la constrângeri aduse Ofertantului sau loviri cauzatoare de vătămări corporale Prejudicii ireparabile nelegitime aduse proprietăţii private a Ofertantului sau bunurilor acestuia cauzate direct de Respondent sau la instigarea acestuia Distrugerea ilegala a proprietăţii private a Ofertantului sau a bunurilor acestuia incluzând f ăr ă a se limita la orice pagube ireparabile Pretenţii nelegale asupra proprietăţii private a Ofertantului sau bunurilor acestuia incluzând fără a se limita la vanzarea acestora sau scoaterea lor la licitaţie Actiuni îndreptate împotriva altor persoane, care nu sunt parte la aceşti termeni şi condi ţii, în absenţa unui contract legal încheiat şi obligatoriu între păr ţi, cauzând v ăt ăm ări Ofertantului, incluzând fără a se limita la prejudicii aduse energiei măsurabile a Ofertantului Orice telefon dat de Respondent ca urmare a pretenţiilor sale, în absen ţa unui contract legal încheiat şi obligatoriu între părţi Confiscarea proprietăţii private sau a bunurilor Ofertantului sau instituirea unei garan ţii asupra acestora pentru plata vreunei pretenţii în absenţa unui contract legal încheiat şi obligatoriu între părţi Fiecare zi de revendicare este făcută împotriva proprietăţii şi bunurilor Ofertantului, incluzând fără a se limita la înregistrarea unui gaj sau a unei garanţii, în absen ţa unui contract legal încheiat şi obligatoriu între părţi Arestarea ori reţinerea ilegală pe durata unei zile sau a unei păr ţi din aceasta Funcţionarea sau perpetuarea oricărui sau tuturor sistemelor private monetare, de emitere, de colectare, de executare silită şi care ajută la funcţionarea SISTEMELOR DE SCALVIE împotriva Poporului Unic *. *Poporul Unic este definit în UCC 2012079290 *Valoare (uncii de Argint) 2.000* uncii 2.000* uncii 5.000* uncii 10.000* uncii 500* uncii

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11

4.000* uncii 10.000* uncii 5.000* uncii 10,000* uncii 5.000* uncii 1.000* uncii

12 13

1.000* uncii 1.000* uncii per calendar day 500* uncii per zi calendaristică 1.000 uncii per zi calendaristică 1.000* uncii per zi calendaristică

14

15

16

Notă: &)r) un contract le+al *ncEeiat, *n vi+oare, orice ta'), cost sau cEeltuial) sau -actur) perceput) pe o Da6) incremental), inclu6/nd dar -)r) a se limita la orice component) de doD)nd) inclus), va -i tratat) ca un incident separat. =nit)<ile de incrementare vor determina num)rul incidentelor -acturate.

2oate drepturile re6ervate

(a+e @ o- >

4odificări ale &ermenilor "i $ondiţiilor
2ermenii 0i Condi<iile Contractului se pot modi-ica *n orice moment. .espondentului ** vor -i o-erite noile 2ermeni 0i Condi<ii ale Contractului care vor *nlocui 0i anula 2ermenii 0i Condi<iile emise anterior.

2oate drepturile re6ervate

(a+e S o- >

&'e One (eople)s (ublic &rust (O((&)
4ocumentele O((2 care au -ost de6v)luite pe "@ 4ecemDrie au r)v)0it pam/ntul cu vite6a unui -ul+er. O((2 a devenit o mi0care -undamental) a sutelor de mii de oameni din *ntrea+a lume N*n cur/nd vor -i milioaneO care *0i doresc acela0i lucru. %i doresc eliDerarea de vecEiul sistem de sclavie 0i posiDilitatea de a ale+e s)G0i tr)iasca via<a *n acord cu propria lor voin<) liDer) 0i s) i0i e'ercite propriile lor ale+eri liDere. Sistemele actuale au e0uat, ele -iind <inute acum *n via<) *n mod arti-icial de ultimul strop de ener+ie care mai e'ista 7*n conducte8 *nainte de *ncEiderea lor. 4ocumentele O((2 dau posiDilitatea 0i permit oamenilor s) se eliDere6e sin+uri din aceste sisteme e0uate 0i s) coGcree6e un nou sistem, *n concordan<) cu dorin<ele 0i ale+erile noastre liDere. Atunci c/nd -iecare om ac<ionea6) pentru Dinele cel mai *nalt noi to<i vom prospera.

$e repre%intă t'e One (eople)s (ublic &rustF
2Ee One (eopleXs (uDlic 2rust cuprinde -iecare persoan) de pe planet), planeta ins)0i 0i Creatorul. 4epo6itarii sau administratorii 2Ee One (eopleXs (uDlic 2rust repre6int) un +rup de indivi6i e'trem de competen<i inclu6/nd pro-esioni0ti ai dreptului, care *mpreun) cu un +rup po6itiv din interiorul sistemului -inanciar, au e-ectuat investi+a<ii apro-undate *n -raudele masive si -urturile ce au avut loc *n timp. 3ani-est/nd o pruden<) e'trem), O((2 a aFuns la conclu6ia c) aceste corpora<ii care operau suD autoritatea +uvernelor popoarelor 0i sistemele -inanciare comiteau acte de *nalt) tr)dare *mpotriva oamenilor de pe aceast) planet), -)r) 0tiin<a 0i consim<)m/ntul lor con0tient. (rintrGo serie de 9N.%:1S2.H.1 ale &iXint)rii poporului unic al acestei planete, solul, v)6duEurile, m)rile 0i orice crea<ie din acestea 0i de aici, toate preten<iile nele+itime 0i nele+ale, ac<iunile de administrare 0i control ale principalilor, a+en<ilor 0i Dene-iciarilor au -ost *n mod corespun6)tor le+itim 0i le+al anulate 0i di6olvate prin liDera lor ale+ere de a nu remedia pa+uDele pe care leGau cau6at. .aportul -inal al acestei investi+a<ii se +)se0te la EttpK//RRR.scriDd.com/doc/##? S>B""/(A.A41:3G4OC=3%N2G&.O3G2Y%G2.%AS=.ZG&1NANC%GA:G1N4=S2.1%S2.ASS%G "#GCYGS @@A!(NACYG4O.&GSQ12Z%.!AN4 O((2 p)6e0te, proteFe6) 0i conserv) toat) &iXintarea, inclusiv de aurul si ar+intul utili6at anterior *n mod +re0it 0i aDu6at de c)tre sistemul Dancar. Sin+urii oameni ai aceste planete, 0i toate &iXintele p)6ite, ap)rate 0i proteFate *n Adevar, *n mod individual 0i e+al, sunt sin+urii emiten<i le+ali 0i le+itimi ai unei le+itime .%(.%Z%N2H.1 de valoare, *n mod special ai monedei. (resupusul -lu' principal al sistemului Dancar nu mai este sus<inut de mult de active. Administratorii au *napoiat 0i alocat -iec)rui om o cantitate semni-icativ) de valoare, o valoare ce ar putea pl)ti datoriile unei persoane oDi0nuite de -oarte multe ori 0i cEiar peste . Acest lucru nu este necesar, Dine*n<eles. 2oate datoriile au -ost eliminate cEiar datorit) -aptului c) D)ncile au ales s) nu -urni6e6e documenta<ii veri-icate c) un credit a -ost vreodata acordat, din punct de vedere Furidic, din punct de vedere -aptic sau din punct de vedere al politicii puDlice, drept pentru care D)ncile au ales prin voin<a lor liDer) s) *0i *ncete6e e'isten<a Furidic). 3ulte scEim)ri semni-icative au loc inclu6/nd 0i -aptul c) acum tr)im *ntrGo lume a unei responsaDilit)<i 0i r)spunderi nelimitate care ar putea s) te in+riFore6e, dar c/nd tu ai miFloace ce *<i pot veni *n aFutor, -aptul este atenuat. 9n acela0i timp, administratorii invoc) un sistem de +uvernare de *nlocuire denumit Centrele Activelor de 5aloare ale Creatorilor sau C5AC. Sistemul C5AC este opus dispo6itivelor de Fa- controlat e'tern 0i corupte denumite :uverne. Acestea sunt *n -apt, *n comer<, *n drept, conservate printrGo politic) puDlic), 9N.%:1S2.A2% ca o *ntrea+) proprietate, de<inute cu titlu deplin, valoare 0i drepturi, *n comun 0i e+al de c)tre -iecare om de pe planet), +arantate *n mod e'pres s) -ie *n *ntre+ime entit)<i transparente care e'ist) numai pentru a sluFi oamenii de pe aceast) planet) prin -urni6area unor sisteme de asisten<) a oamenilor de pe planet) considerate necesare 0i dorite, 0i aceste sisteme sunt proteFate s) nu *ncalce suD nicio -orm) liDerul arDitru al -iecarui om. Sistemul C5AC este pre6entat ca o planet) *ntins), o structur) de re<ea interconectat) complet condus) numai de -unc<ionari puDlici care ac<ionea6) tot timpul cu deplin) r)spundere 0i responsaDilitate. &iecare om de pe planet) este sluFit de C5AC 0i S=C=.SA!%!% sale. Aceast) incrediDil) scEimDare de paradi+m) este doar *nceputul a ceea ce se de6v)luie cEiar acum. 4e ce via<a de 6i cu 6i este *nc) aceea0i[ 5ecEiul sistem este *n pre6ent *n ne+are 0i de0i ne+ocierile e'ist) 0i continu) la nivel *nalt, 0tirile despre e'isten<a 2rustului sunt *n mod deliDerat <inute ascunse de cele mai importante medii de c)tre a0aG6isul sistem corporativ *n *ncercarea sa de a min<i lumea cum a -)cutGo *ntotdeauna. 1minenta implementare a sistemelor C5AC va corecta *ns) aceasta situa<ie. 2otu0i, acest document este *n -a<a ta 0i 2= stii acum ce se *nt/mpl) cu adev)rat. 2u e0ti acum parte din aceast) scEimDare de paradi+m). Acest document este o provocare le+al) 0i le+itim) la aDord)rile acelor persoane care ac<ionea6) *n i+noran<) -a<) de noul sistem sau care cu Dun) 0tiin<), de Dun)voie, 0i *n mod inten<ionat *ncearc) s) u6urpe, s) *ncalce, s) invade6e, s) aDro+e, s) suDFu+e sau s) *0i suDordone6e orice &iXinta de pe aceast) planet) . Aceasta este de asemenea o invita<ie la o participare transparent), cu inte+ritate la cea mai m)rea<) perioad) de scEimD)ri ce sGa v)6ut vreodat) pe planet). 9n lunile care urmea6) lumea noastra se va scEimDa de nerecunoscut. Adev)rata istorie ne va -i revelat) *mpreuna cu adev)rul despre sistemul suD care am tr)it. 3ulte teEnolo+ii ce au -ost ascunse de noi vor -i eliDerate inclu6/nd produc<ia de ener+ie, s)n)tatea 0i transportul. .a6Doiul,Dolile 0i poluarea vor -i lucruri ale trecutului. &iecare dintre noi treDuie s) -ac) propriile cercet)ri. .)Ddarea este necesar), *n timp ce noi vom de6volta propria noastr) *n<ele+ere a ceea ce se *nt/mpl) 0i vom ale+e ce s) -acem cu acele in-orma ții care re6onea6a *n -iecare dintre noi. Sunt multe +rupuri *n *ntrea+a lume care sGau -ormat pentru a de6volta strate+ii despre cum pot *nre+istr)rile O((2 s) -ie utili6ate mai Dine *n a aFuta oamenii s) se eliDere6e 0i multe +rupuri care lucrea6) s) *mpr)0tie oamenilor in-orma<iile despre -aptul c) sistemul C5AC este +ata de a deveni opera<ional. Caut) pe :oo+le One (eopleXs (uDlic 2rust, O((2 sau duGte la RRR.peoplestrust#>>S.or+. 5) mul<umesc.
2oate drepturile re6ervate (a+e > o- > Sp &AG A 3ar " #"

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful