CHAPTER PROGRAMIN UYGULANMASI Programın uygulanması öğrenciye ulaştırılıp ulaştırılmaması ile ilgili olarak programın uygunluğu ya da değerli olması

konusunda farkı ortaya koymaktadır. Fakat iyi tasarlanmış bir program herhangi bir etki yaparsa okul bölgesinde uygulanmalıdır. Planlanan ya da geliştirilen programların çoğu sıklıkla uygulanmamaktadır. Birçok yeni program tozlu raflarda toplanmaktan başka bir şey yapmamaktadır. Bunlar sınıfların kapısında körelmektedirler. Problemin parçası programın uygulanmasının önemli bir safha olarak gör lmemesidir. Bug n bile okulların değişmesi !e yeniden yapılanması ile ilgili tartışmalarla dikkatler programın değişmesinden çok yönetimsel !e d zenleme sorunlarına yönelmiştir. "yrıca program etkinlikleriyle göre!li olanlar ne geniş bir açıdan s reci izleme yeteneğine sahiptiler ne de gözlenmesi gereken yeniliklerin farkındaydılar. #ygulamanın yeni programın uygulanabilir ya da uygulanamaz olarak !eya muntazam bir şeklide e!et ya da hayır olarak gör lmemesi gerekir bu s reç gelişimseldir !e farklı se!iyelerde gerçekleşir. $asarımı dikkate almadan bir programın başarılı bir uygulaması uygulama için gerekli olan gelişim s reci safhalarının başlangıcını tas!ir etmeye dayanmaktadır. %u anki yazarlar uygulamayı program hareketi döng s içinde ayrı bir eleman olarak görmektedirler. Bu& program geliştirildikten !e pilot' rehber( olarak uygulandıktan sonra mantıksal bir basmaktır. Bu yaygın bir eylem topluluğunu kapsamaktadır. "yrıca uygulama bireylerin bilgisini eylemlerini !e tutumlarını değiştirmeye yöneliktir. Bununla beraber bu durum uygulamanın programı oluşturanlar ile onu uygulayanlar arasındaki etkileşim s recini önermektedir. UYGULAMANIN DOĞASI )eslie Bishop uygulamanın yeniden yapılanmayı !e yeniden yerleşmeyi gerektirdiğini !urgulamıştır. #ygulama kişisel alışkanlıkların uyumu& da!ranış biçimlerini& programın !urgularını& öğrenme alanlarını !e !ar olan eğitim programı !e programları gerektirir. Bunun anlamı eğitimcileri şimdi !ar olan programdan her zaman b y k bir dirençle karşılanan yeni program değişimine geçirmektir. Program liderlerinin personeldeki böylesine da!ranış değişimlerini kolaylıkla tetikleyebilmesi ilk planlamadaki kaliteye !e program geliştirmenin adımlarının tam gerçekleşmesine bağlıdır. Program etkinliklerinin deneyimli liderleri& uygulamanın program geliştirmenin gerekli bir parçası olduğunun farkına !armalarına rağmen sade son on ya da on beş senedir uygulama önemli bir eğitimsel ilgi alanı olmuştur. Böyle ilgiler kısmen gelişmiştir ç nk okuma !e matematik için milyon dolarlar program geliştirme pro*eleri için harcanmasına

"raştırma zamanı !e tekrarı göstermektedir ki burada uygulayanlar arasında !e uygulayanlar !e planlayanlar arsındaki kişisel etkileşim !azgeçilmezdir. "yrıca uygulama gerekli gör len yönlendirme ya da yönlendirmelerle da!ranış değişimlerini etkilemeyi amaç edinir. Belli safhalarda gerçekleşir. Fakat /ouzes !e Posner programın eğitimsel liderlerin& personelin sadece ekonomik temellerden dolayı yeni programa katılmak zorunda olup olmadığının farkında olması gerektiğini !urgulamaktadırlar.nsanları kazanmak için değişim ya da yeni programı uygulamak için gösterilen çaba için bir öd l ya da farkındalık olduğuna onları inandırmamız gerekmektedir. Birkaç yeni pro*eyi inceledikten sonra Fullan !e Pomfret birkaç makul yorum sunmuşlardır+ . . -ğretmenler yeniliklerin amacı& doğası !e yararları hakkında açık olmalıdırlar. . "slında bazıları öğretmenlere yenilikçi olmaları !e yeni programı uygulamaları için yeterince ödeme yapmadığımızı iddia etmektedirler. "lan çapında !e okul çapında uygulamanın y ksek derecesi yeni programın değeri ya da yeni alan !e materyallerin yeniden hazırlanması gibi program elamanları hakkında bireyleri eğitmeyi kapsamaktadır. . Birçoğu uygulamanın programın planlama s recinin bir diğer basamağı olduğunu !e planlama !e tasarım safhalarından gerçek bir uygulama safhasına kolaylıkla ilerleyebileceklerini !arsaymaktadırlar.enilik zerine insanları kazanmak zaman almaktadır.rağmen bunların çoğu başarısız olmuştur.nsanlar rekabet ettirildiklerinde& katılım heyecanlı olduğunda& değişim s reci kayda değer gör ld ğ nde iyi bir performans gösterirler. Program değerlendirildiğinde bizim eğitimcilerin s recin içine getirdikleri çeşitli !arsayımları da d ş nmemiz gerekir. . Bireyler yeni programı kabul ettiklerinde& değişime katılımdan memnun olduklarında& katılımlarını öğrencilerin eğitim kalitesine arttırma olarak görd klerinde tamamıyla en iyi beceri !e yetenekleriyle katkı sağlamaktadırlar. Program değişimine !e uygulamaya sadece finansal sebeplerden dolayı katılım bu girişime sadece minimum d zeyde bir katkı sağlamaktadır.eniliklerin etkili uygulanması zaman& kişisel etkileşim !e anlaşmalar& hizmet içi eğitimler !e insan temelli yardımların şekillerini gerektirir. Programın ya da gerçekleşen s recin uygulanması için değişimler etkilenen b t n partilerin ' böl mlerin ( da!ranışlarında olmalıdır. /urumsallaşma için bir yenilik içsel moti!asyonu sağlamalıdır. 0ışsal tetikleyiciler !e moti!asyonlara çok g !enmek insanları sınırlandırmaktadır.

Planlama öncelikle programın oluşturulmasında ya da gönderilip uygulanmasında yer alır. Bug n !izyon amaçlara karşı olarak dikkat çekmektedir ç nk !izyon resimler !e görseller önermektedir. 0iğerleri ise ana odak noktasının program olduğunu d ş n rler. 2ğer böl mler tekrar organize edilirse& alanlar tekrar şekillendirilirse o zaman insanlar başarılı bir uygulama için yönergelere uyum göstereceklerdir. Planlayıcı g ncel bir sırayla kurumun değişimleriyle ilgili olmalıdır. 0aha önceden yöneticiler !izyonu değil amaçları tartışırlardı. Bu faktörler ayrılamaz olmalarına rağmen bazı bireyler sadece bir faktör ile uğraşmanın uygulamayı kolaylaştıracağını d ş nmektedirler. 6on zamanlarda !izyon yönetim sözl ğ n n bir parçası haline gelmiştir. 4erekli olarak planlayıcı ister politikacı ister iş adamı isterse eğitimci olsun değişimin bir a*an tasıdır. 3atthe5 3iles !e /aren )ouis gerçekleşecek bir planlama için geniş gör şl l k '!izyon( inşasının olması gerektiğini !urgulamaktadırlar.nsanlar okulların hedeflerini karşılayacak şekilde farklı yollarla donatılırlarsa uyum sağlayacaklardır. #ygulama planlamayı !e planlamanın odaklandığı ç faktör + insanları& programları& s reçleri gerektirmektedir. 2tkili bir planlama uygulanması gereken istenilen !e tanımlanabilir bir değişimle ilişkili olmalıdır.Uygulamanın Planlamaya İlişki i Programın başarılı bir uygulaması dikkatli bir planlamanın sonucudur.eni programı uygulama& !izyon gerçekliğini oluşturmak !e !izyon çeşitliliği !ermek için fırsatlar sunmuş !e desteklemiştir. Planlama s reçleri istenilen eylemlerin gerçekleşmesi için gerekli olan kaynakları !e ihtiyaçları göstermektedir.nsanlar sadece yeni programın özellikleri ile ilgili değil onun potansiyeli ile ilgili olarak heyecan duyarlar. . . ' yesidir(. "yrıca dinamik bir gelecek önermektedir. 2ğer insanlar değişirse program s reçleri de değişir. Bu araştırmada değişimi uygulamada !e programı geliştirmede başarılı olan okulların& okulun ne olması gerekir d ş ncesini taşıyan personele sahip olduklarını bulmuşlardır. 7ala diğerleri ise dikkatlerin insanların çalıştığı d zenleme s reçlerinde olması gerektiğini d ş nmektedirler. -rnek olarak bazı insanlar uygulamayı kolaylaştırmak için insanlar ile meşgul olunması gerektiğini d ş n rler. . . 2dgar 3orphet !e diğerleri planlama !e uygulama s reçleri etkili !e anlamlı olması gerekirse bu ikisi arasındaki ilişkinin dikkatli bir şekilde d ş n lmesini belirtmişlerdir. -ğretmenlere yeni program yaptırılmış !e yenilik hakkında öğretmenler geliştirilmiş bir isteğe sahiptiler. #ygulama gelecek sonuçlar !e dinamikler için oluşturulur. 1 planlanan etkinlikleri yönetecek olan politikaların nasıl oluşturulacağını belirlemeyi !e kurgulamaları kapsamaktadır. Programı uygulama aceleye getirilecek bir olgu değildir.

Fakat hiçbir becerikli lider bir faktör tamamıyla görmezden gelmez. 0an )ortie birçok faktör n öğretmenleri değişimi kabul ederlik duygusunu etkilediğini !urgulamıştır. Bu izolasyon kısmen okulun d zeninin kısmen de öğretim programının bir sonucudur. Birçok insan değişim hakkında konuştukları zaman onlar değişimi hoş karşılayacaklarını söylerler& sıklıkla d zenleme değişimlerinde diğer insanların değişmesini tercih ederler. Değişimin amaçları çoğunlukla zaman kaybı ve işe yaramaz görülmektedir çünkü bu amaçlar öğrencinin rahatsızlıklarını disiplin sorunlarını okuma sorunlarını ve yönetimin desteğini göstermez. Birçok programın başarısız olmasının nedeni özellikle d zenleyicileri ener*ilerinin çoğunu sadece program zerine harcarlar çok azını öğretmenlerin ihtiyaçları !e kendi okullarının d zenlenmesine harcarlar. 6eymur 6arason okul d zeni içinde öretmenin izolasyonu değişimi olumsuz etkileyeceğini yorumlamıştır. 7em Fullan hem de 4oodlad öğretmenin g nl k yaşamını arkadaşlarıyla etkileşim için k ç k fırsatlar sunma olarak tanımlamışlardır. Bu durum öğretmenlerin tanıtılan yeni programda bireysel etkinlik olarak değişimi gözlemlemelerine yol açar. 4erçek okulun& öğretmenlere kendilerinin profesyonel olduğu hissini !ermesi gerektiğini o söylemiştir. -ğretmenin d nyası değişime çok açık değildir. . Öğretmenler değişime karşı direnç gösterirler çünkü onların çalışma ortamı onların gerçekten neler yapabileceklerini göstermelerine izin vermemektedir.etişkinlik boyunca yapılan bir araştırmada bir araştırmacı birkaç ilkenin yetişkinlerin da!ranışlarını değiştirdiğini !urgulamıştır.nsanlar değişmek isterler fakat bu değişim ani !e kendi kontrolleri dışında gerçekleşirse bundan korkarlar. .Bir lider bir faktöre diğerlerinden daha çok önem !ermek isteyebilir. "yrıca öğretmenlere sorumluluk !erir !e problemleri yalnız çözmelerini önerir.nsanlar stat koya alışıktırlar !e yeni da!ranışlarda k ç k adımlarla değişimi tercih ederler. Bu ilkeler zerine dikkat çeken program uygulayanları deneyimsel öğrenmeye fırsat !ermek için öğretmenlerin aktif katılımını kolaylaştırmışlardır !e açıklığı& . Aşamalılık . 1nların program zerine bu kadar yoğunlaşmasının nedeni ise araştırma için nasıl fon ya da para elde edeceklerini d ş nmeleridir. Bu ilkeler çoklu bakış açısı geliştirmeyi& fikirlerin b t nleşmesi için zaman !ermeyi !e öğrenmenin daha özerk olduğu destekleyici bir ortam yaratmayı kapsamaktadır. Fakat yalnızlık duygusu öğretmenlerin yalnızlık psikolo*isi geliştirmelerine yol açmaktadır. Birçok okul kendi programını insan faktör n göz ardı etmektedirler zaman ni!ersitelerden program uygulamada başarısız olmaktadır ç nk harcamaktalar !e sadece program !e s reçleri değiştirmek için para harcamaktadırlar.

. Başarıyla uygulanan her program için okulun misyonu merkez olarak algılanmalıdır.letişim basit bir şekilde mesa*ı ileten ile alan arsındaki s reç ile uğraşmaktadır. Programın uygulanması rutin hale gelir !e öğretmenler k ç k inisiyatifler alarak programda k ç k değişiklikler yaparlar. -ğretmenler ayrıca okulun misyonu ile yeni programın ilişkisini yansıtmak için zamana gerek duyarlar.letişimin resmi kanalları bir d zeni takip eder. Planlama g nden g ne genişler. İl!"işim 7er ne zaman yeni bir program tasarlandığında iletişim kanalları açık olmalıdır& böylece yeni programın gelmesi s rpriz olmaması kabul edilen bir gerçektir. . -ğretmenler k ç k sapmalar ile kıla!uzu takip ederler. Programla daha rahat oldukları için onu değiştirmeye& eğitim felsefelerine göre uyarlamaya !e öğrencinin ihtiyaçlarına göre değiştirmeye başlarlar. .letişim gerçeklerin& d ş ncelerin& değerlerin& duyguların& tutumların bir bireyden ya da gruptan diğerine aktarılması olarak tanımlanmaktadır. . -ğretmenler sadece onları bireysel olarak etkileyen . -ğretmenler uygulanan yeni programı denemek için zamana ihtiyaç duyarlar.eni program hakkında öğretmenler& m d rler !e program çalışanları arasındaki tartışma başarılı bir uygulamanın anahtarıdır. . . .g !eni cesaretlendiren& dön t !eren !e katılımcıların becerilerinin değerliği olduğunu gösteren bir çe!re geliştirmişlerdir. 3esa* gönderimi stten asta doğru ise mesa* gönderenin alıcının mesa*ın içeriğini anladığından emin olması gerekmektedir.lk olarak onlar programı uygulamak için onları hazırlayacak bazı etkinliklere katılırlar. )oucks !e )ieberman öğretmenlerin yeni programı se!iye se!iye kullandıklarını bulmuşlardır. . Bu yorum özellikle önemlidir8 merkez ile ilişkili ne kadar değişim& değişimin o kadar kalıcı olması demektir. . "yrıca ne amaçları !e hedefleri yansıtmak için& yeni içerik !e öğrenme yaşantılarını d ş nmek için !e göre!leri gerçekleştirmek için de zamana ihtiyaç duyarlar. . . Bu y zden uygulama b t n öğretmenlerle bir kerede gerçekleşmez.letişim ağının yaygın olduğundan !e gönderilen iletinin yerine !ardığından emin olunması için program uzmanları okul içinde ya da okul sisteminde hem resmi hem de gayri resmi& iletişim kanallarını anlamak zorundadırlar. Fakat iletişim karışık bir olgudur.letişim hem dikey hem yatay özelliğe sahiptir.letişim tek yönl değildir s reç bunu iki yönl olarak dön şt r r.letişimin& mesa* gönderimi !e alma ile ilgili olduğunu bilmek& iletişimin etkili olacağından ya da gönderilen mesa*ın doğru !e ya y ksek kalitede olacağından emin olmak için yeterli değildir. Bu kanal tam tersi yönde ise bu duruma gerek yoktur.eni programın ilk kullanımı mekaniktir.deal bir uygulama öğretmenlerin yeni programı deneme !e alışmaları için yeterli zamana sahiptir.

2ğitimciler zaman zaman hizmet içi eğitim kurslarına ya da yeni programda daha rahat olmak için gelişim kurslarına ihtiyaç duyarlar. Böylesine tartışmalar uygulayanlara seslerini duyurma fırsatı !ermektedir. .eni program hakkındaki bilgi mektuplar&& makaleler& b ltenler& araştırma raporları !e konuşmalar sayesinde iletilebilmektedir. 9esmi olmayan iletişim ağları ise öğretmenlerin etkinliklerinin r n d r.eni program zerine açık tartışmalar uygulama s reci boyunca programlanmalıdır. 7izmet içi programlar istenilen dinleyiciye ulaşmak zorunda olduğu için program uygulayanları tarafından ulaşılabilir olması gerekmektedir. . 2ğer programın değişmesi gerekecekse bunu ilk önce öğretmenin bilmesi gerekmektedir. /onu alanlarını !e programın önemli parçalarını kapsayan birçok program etkinliği yatay iletişimin etkililiğini önceden !arsaymaktadır.letişimde kendimizi sınırlayamayız elektronik posta faks gibi araçlarla da iletişim sağlayabiliriz. Program liderleri bilgi paylaşımında iletişim kanallarının !arlığını desteklemektedir. . Böyle programlar tasarlanmalıdır bu y zden öğretmenler kurumları tarafından desteklenir !e b t nleşme sağlanır. . %u anda bazı programlar sayesinde y z y ze gör şmeler de yapabiliriz. 9esmi yatay iletişim kanalları okullarda ortaya çıkmasına rağmen daha çok bu mesa*lar informal bir şekilde alınıp !erilmektedir. Bunu etkilenenler arasında özg !en duygusu oluşturmak için yapmak zorundalar.letişim ister resmi olsun ister gayri resmi& ister yukarıdan aşağı isterse yatay olsun iletiler mesa*lar sözl ya da yazılı nakledilir. D! "!k Program tasarımcıları hızlı bir uygulama gerçekleştirmek istiyorlarsa önerdikleri program ya da değişiklikler için gerekli desteği sağlamalıdırlar. #ygulamadan önce hizmet içi programının b t n detayları ne planlanabilir ne de sezinlenebilir. . . 2tkili bir hizmet içi programı uygulayanlar isterse hedefleri başarsın ya da isterse de felsefe !e yaklaşımlarla uyumlu . 2tkili bir hizmet içi programı personelin değişik ihtiyaçlarına ce!ap !erecek şekilde esnek olmalıdır.değil aynı zamanda okul programını da etkileyecek olan ne amaçlanıyor sorusunu iyi ka!ramaları gerekmektedir. 2ğer doğru bir iletişim kanalı kurulduğu zaman öğretmen programın uygulanmasında doğrudan göre! almak istediğini stlerine iletebilir. 6osyal ağlar aynı ilgi !e eğilimleri paylaşan insanları bir araya getirmektedir. 0 zenlemeler !e kurumlar içinde takım çalışmasına b y k önem !erilmektedir.atay iletişim belki de geleceğin dalgasıdır ç nk yatay iletişim yeniden yapılanan okullarda desteklenmektedir. Bilgisayar sayesinde öğretmen okulda olmayan diğer öğretmen arkadaşlarıyla iletişime geçebilmektedir. 7izmet içi eğitim programları& yeni programdan etkilenenlerin ihtiyaçlarını göstermektedir.ukarı doğru iletişim kanallarını açık tutma önemlidir ç nk öğretmenler yeni program ile bazı yaşantılara deneyimlere sahip olacaklar.

:ç nc basamak olan kabul etme okul çe!resini kapsamaktadır. . .eterli finansal destek olmadan yeni programın alan çapında yayılması başarısız olacaktır. 0örd nc basamak okul idaresini kapsar. 2ğer bir okul yeni bir program oluşturursa onların bu programı destekleyecek yollar tasarlaması gerekecektir. 2ğer fonlar aktarılamazsa ya da kesilirse yeni uygulamalar durma noktasına gelmektedir. Program geliştirmenin bir parçası olan uygulama sezinlenen değişimlere gerçeklik getirmektedir. 0eğişimin kaynağı nedir.öğrencilerin başarısını geliştirmek için tasarlanan yenilikler teknik d zeyde olmalıdır+ bunun anlamı değişimlerin ne çalışılar ya da ne çalışılamaz hakkındaki araştırmaları yansıtması gerektiğidir. Bir anlaşmazlık çıkarsa m d r nasıl stesinden geleceğini bilmelidir.erel se!iyede yeni programlar için beş adım b tçeye dahil edilmiştir+ hazırlama& sunma& kabul etme& uygulama !e değerlendirme. "yrıca para programın uygulama çabaları için yeterli insan desteği sağlamak amacıyla da gereklidir. 4 !en ilişkisi okuldaki b t n gruplar arasında olmalıdır özellikle yöneticiler !e öğretmenler arasında. Fonlar !erildiği zaman bazı okullar tamamıyla yenilikçi olmaktadırlar fakat onlar yenilikler için okul b tçesine bu fonları ekleme de başarısız olmaktadırlar. D!#işim S$%!&i Ola%ak Uygulama Program geliştirmenin amacı farklılık yaratmak& öğrencilerin okulun& toplumun !e en önemlisi kendi amaçlarına ulaşmasını sağlamaktır. Para yeni programın kurumsallaştırmak amacıyla malzemeler !e araçlar için gereklidir. <. 2ğitimciler onları doğrudan etkileyen değişimleri kontrol edebilirler mi.nsanların değişimin sonucunu tahmin edebilirler mi. 0eğişimin sonuçlarını kestirememelerine rağmen onların farkına !armalarına yardım eder& onun sonuçları hakkında tahmin y r tebilirler. 0eğişim ka!ramını !e farklı değişim çeşitlerini anlama bireylere değişimin kaynağını belirleme olanağı !erir. . . 4eçmişin hatalarından sakınmak için beş tane rehberimiz bulunmaktadır. Basit bir şekilde program etkinliği değişim etkinliğidir. 0eğişim olursa ne olur.çalışsın yine de değerlendirme yapmalıdır. "slında insanlar bazı değişim s reçlerinde kontrol kurabiliyorlar bunun sebebi ise onların değişimi anlamaları gerekmesindendir. 3 d r uygulamanın başarısı !e yenilik için anahtar konumdadır. 2n belirgin iki farktan birisi ya!aş değişimdedir' k ç k uyarlamalar ders programlarına eklenir bazı kitaplar kaynak olarak eklendiğinde ya da nite !e ders planlarının öğretmen tarafından g ncellenmesinde ( diğeri ise hızlı değişim ' sınıflarda bilgisayar kullanımı gibi toplumu etkileyen yeni bilginin ya da sosyal akımların sonuçları( bu araştırmaya göre programın değişmesi için ister ya!aş ister hızlı başarılı bir uygulama yapmaktır. 0eğişim birkaç yolla gerçekleşir.

değerlendirme Bu s reçler sistemin yoğunluğunu& çatışmasını ya da işbirliğini !e uyumunu anlamamıza yardımcı olur. 7er bir sitem bir tercihe sahiptir !e seçim ya da tercih değişime dahil olan katılımcılara bağlıdır. )o!ell !e Ailes=ın teorisine karşın /urt )e5in geliştirilmiş basit fikirleriyle değişimin babası olarak d ş n l r. yenilikler ortalama bir öğretmen için yönetilebilir !e kullanılabilir olmalıdır. Biz& öğrenciler temel . Program planının açıklanması !e harcanacak paranın ener*inin !e içeriğin ne olduğu zerinde durulmalıdır. başarılı bir değişim uygulama çabaları b rokratik olmadan ziyade organik 'doğal( olmalıdır. )e5in b t n insanların . . Bu yukarıda bahsettiğimiz beş s reç değişimin kalıcı mı !eya yapıcı mı olduğunu yoksa retken olup olmadığını belirleyecektir. iletişim >. B rokratik yaklaşımın organik olan ile değişmesi gerekir. insan potansiyelini ortaya çıkarma ?. birşey yapma& herhangi bir şey yapma yapma sendromundan kaçınılmalıdır. -rnek olarak dış çe!reden gelen geri dön t yeni beklentiler oluşturur !e yeni bilgi şekillendirir. 1ri*inal plandan sapmalara olanak sağlayan uyumsayıcı yaklaşım benimsenmeli. <. /atı kuralar takip edilen prosed rler değişime yardımcı olmaz. ?.nsanlar değişim için ihtiyacın farkına !armalıdırlar. >. 0eğişim problem çözme etkinlikleriyle olanakların de!amlı kullanılması !e yeniden dengeleme s reçleri ile başarılır.=. D!#işimin T!'%i i 0eğişim yeni bilginin sonucudur fakat yeni bilginin !arlığı tek başına değişim için yeterli değildir. @. /ısacası program liderleri iç faktörlerle olduğu kadar dış faktörlerle de etkileşim içinde olmalıdırlar. . Bu iki sistem uzmanına göre daha fazla karmaşıklık ekleme değişim için sistem s recinin dış g çlerden etkilenmesi demektir.ngilizceyi okuma !e yazma yapamadıkları zaman eleştirel d ş nme !e problem çözme ile ilgili fikirleri değiştiremeyiz. başarılı yenilikler geleneksel okulların yapısında bir değişimi gerektirir.apısal değişimle öğrencilerin da!ranışlarında bir değişim elde ederiz öğretmen sınıfla !e arkadaşlarıyla etkileşim içinde olur. liderlik =. problem çözme @. 1nlar değişimi !e nasıl çalıştığını anlarlarsa ihtiyaçlarında farkına !arabilirler. )o!ell !e Ailes beş s reçle işbirliği içinde olan değişimin teorisini sunmuşlardır.

kendilerini rekabetçi g çlerden oluşan bir çe!rede bulacaklarını d ş nm şt r+ itici g çler !e kısıtlayıcı g çler. Bu g çlerin iki grubu da eşir olduğu zaman stat koyu sağlayan denge ya da eşitleme ortaya çıkar. 0eğişikliği anlamak katılımcılara hareket katar. 1nlar kurumlarda değişimi tetiklemek için geniş çapta kullanılan strate*iler olarak ortaya çıkmışlardır. )e5in değişim s recini ç safha olarak ka!ramsallaştırmıştır. Bu dönemlerin ana fikri katılımcıların değişimi oluşturmak için kendilerini& birbirlerini !e grubun sahip olduklarını daha iyi anlamalarıdır.lk safha içinde bulunduğumuz durum çöz lme. Planlı değişiklik+ Planlı değişiklik& katılımcıların eşit g ç harcadığı değişikliktir. Planlı değişimin zıttı ise& doğal rastgele değişikliktir.tici g ç ilk başladığından daha g çl olursa değişim de!am edecektir. 0oğal değişiklik genellikle okullarda gözlenir. Birçok iş !e yönetim kurumları bu strate*ileri kullanmaktadırlar.kinci safha bir grubu " noktasında B noktasına hareket ettirmektir. . >. 4rup st n !e dengesiz g ce sahiptir. #lusal eğitim laboratuarları <C@D !e <CED lardaki bu programları tekrar arıtmışlardır. 1rtam değişimin oluşturulması için olumlu hale gelir. 2tkileşimli değişiklik+ /arşılıklı oluşturulur !e gruplar arasında adaletli& eşit g ç dağılımı !ardır. Fakat bug n birçok program lideri& yönetici !e denetleyici bu eğitim dönemlerine ni!ersite d zeyinde eğitim yöneticiliği ya da eğitim liderliği böl mlerinde katılmaktadır. Gorla değişiklik+ 7edefleri belirleyen bir grup seçilir !e diğerlerini kasıtlı olarak saf dışı bırakırlar. . /ısıtlayıcı g ç hız kazanmaya başladığında değişim ya!aşlayacaktır. 0eğişimin ç nc safhası diyagram olarak ortaya çıkmaktadır. Programlar& dikkatli analizlerin sonucuna göre değil& beklenmeyen olayların sonuçlarına göre uygulanır. )e5in değişimi tetiklemek için itici g çleri arttırmaktan çok kısıtlayıcı g c azaltmanın daha iyi olacağına inanır. 2ğitim dönemleri <DF<@ kişilik k ç k gruplar halinde gerçekleştirilir. 2ğer biz " noktasından başlayacaksak itici g c tetiklemek için kısıtlayıcı g çler azaltılır. . Aarren Bennis değişiklikleri şu şekilde gruplandırdı+ <. Planlı değişiklik ideal olandır. Bu tip değişiklikler gör n şte belli olmayan d ş nceye sahiptir !e ayarlanmış hedefleri yoktur. Ti('l')i D!#işikli#i Program sorumluğundaki kişiler& özellikle de uygulamacılar& değişimin doğasını anlamalılardır. Burada gruplar değişim için gerekli olan etkinliklere katılırlar. =. Bir kişinin da!ranışını& diğerlerinin da!ranışını& iletişimi kişiler arası ilişki !e stFast ilişkisini analiz etme kurum içinde gelişmeye olanak sağlar. . Fakat itici g ç fazla olursa işte o zaman değişim başlar. Barılacak nokta !e amaçlar belirlenir.

0eğer yönelimli değişiklikler+ /atılımcıların ya da programcıların belli başlı felsefelerindeki değişikliklerdir. 4enellikle öğretmenler bilimsel gelişmelerle başa çıkmaya istekli değildirler. =. =. 6ahiplik eksikliği+ Bireyler değişikliği yabancı bulurlarsa kabul etmek istemeyebilirler. >. Bazen de insanların değişiklik hakkında bilgisi olmadığı ya da yeterli olmadı için değişim istemezler. /uralcı strate*iler insan zekası !e mantığına dayanır. Bir şeyleri olduğu gibi bırakmak değişikliğe gerek yoktur anlayışı ile karıştırılır 2ğitimciler kendi aralarında bu konuyu tartışırlar& kimine göre okulların k ç k değişikliklere ihtiyacı !ardır& kimine göre ise b y k değişiklikler gereklidir. =. $homas 7ar!eyIe göre değişimde engeller+ <. /Nr eksikliği+ 2ğer öğretmenler yeni programın öğrenciler için daha iyi olacağına ikna olmazlarsa değişime direnç gösterirler. Belki de en b y k bariyer kadro& idareciler !e toplum arasındaki durgunluktur. Belirsizlik emniyetsizliği hızlandırır. Programa yeni öğrenci& aile& içerik getirmek !e programı yeniden örg tlemek öğretmenleri rahatsız edebilir. 2ğitimciler& yeni roller için gerekli değişikliklerle başa çıkabilirler mi. Bağlı olduğumuz gelenekler !ardır !e kolay kolay onları değiştirmek istemeyiz. %imdiki durumdan hoşnut olan !e gelecek için değişime gön ls z olan eğitimciler& açıkça göremezler. 1nlara göre yeni programlar yeni beceriler öğrenmeyi gerektirebilir. 0eğişiklik+ Bu t r değişiklik& birisinin yeni materyal& yeni içerik& yeni işlem kullandığında gör l r. Bazen de insanlar maddi destek ya da zaman desteği alamadıkları zaman değişime direnç gösterirler. Program liderlerinin yeniliği kabullenememesinin bir diğer nedeni ise& 2dgarI a göre& öğretme s recine girenler yenilikçi değil& kurallara bağlı kalırlar. . Bu kişiler okul programlarını olduğu gibi kabul etmeyi tercih ederler e bunu daha g !enli bulurlar.4 ç 6trate*ileri+ 0iğerlerine göre daha st n pozisyonda olan bireyleri içerir. ?. 0eneyselF3antıksal strate*iler değişimin gerekliliğini bilmeyi !e uygulamayı gerektirir. Be çoğu zamana eLtra iş için ek cret almazlar.nsanlar mantıksal d ş nceyi benimser !e değerlerini& tutumları& anlayışlarını& becerilerini değiştirmeleri gerektiğini gör rlerse değişirler. 4enellikle okullar bu değişiklikten mahrumdurlar ç nk değişime ihtiyaç duyduklarını bilmezler ya da uygulamaya becerileri yoktur. D!#işim! Di%!n* . @.er değiştirme+ Bu değişikliği gösterir yani bir eleman diğerinin yerine geçebilir. -rneğin öğretmen bir ders kitabının yerine diğerini kullanabilir. . -ğretmenler genellikle değişimi daha çok çalışma olarak gör rler. John 3cKeilIe göre değişiklik s reci+ <. /arışıklık+ Bu t r değişiklikler ilk önce programı bozabilir& fakat s reç içinde program lideri tarafından s regelen programa uyarlanabilir. Moğu kişiye göre eğer bir şey bu yıl uygulanırsa muhtemelen yeni bir yenilikte terk edilecek böylelikle b t n çabalar boşa gidecek. 2ğer kendimizi sistem olarak d ş n rsek sabit durumları koruyacağımızı biliriz. >.nsanların& başarılı program akti!itelerin !e uygulamanın kilidi olduğunu benimseyen bir lider& insanların kendileriyle değişiklik çabaları arasına bariyerler koyduklarının farkındadır. 1kul m d r n n ders cet!elinde yaptığı değişiklikler örnek !erilebilir. 0eğişime karşı çıkılmasının bir diğer nedeni de değişimin hızıdır. .9obert HhinIe göre ç t r tipolo*i değişikliği+ <. .eniden yapılandırma+ Bu t r değişiklikler& sistemdeki okul !e okul alanındaki yenilemelerdir.

.alnızlık+ Moğu kişi yeniliğe yalnız katılmak istemez. @.enilikler değişim amaçlı olmalı+ 7iç bir şey s rekli değildir. Program akti!itesi işbirlikli olmalı. . ?. Program uygulanırken !e ya oluşturulurken herkes kendi programıymış gibi benimsemeli.8 >. ?. =.nsanlar toplu değişikliğe direnç gösterirler. 9eformistlerin insanların değişime nasıl tepki !ereceklerini bilmesi gerekir !e onları teş!ik etmesi gerekir.nsanlar g !enliklerini tehlikeye atan durumlara direnç gösterirler. "ni !e toplu değişim+ . uzmanlık hatlarını belirlemek. O.nsanlar değişiklik için ne hissedecekler. Program liderleri aynı zamanda eğitimcilerin istekliliğini de arttırabilirler. <<. D!#işim Algı ının G!liş"i%ilm! i Program akti!itesi& insanların d ş nmesini !e eylemde bulunmasını gerektirir. etkilenen kısımları gerekli destekle donatmak. /arışıklık+ 2ğer değişikliğin kontrol azalttığı !e karışıklık yarattığı d ş n l rse kabul edilmeyecektir.nsanların endişeleri neler olacak.eni fikirlere direnç göstermek sıklıkla doğaldır.8 Q. 1nların gör şleri sıklıkla b t n program yaklaşımlarından !e felsefelerden etkilenir. Bazen insanlar değişime açık olduğunu söyleseler de eylemlerimde isteksiz oldukları gör l r. <. 3uhtemel strate*iler için genel öneriler+ <. Program liderleri önceden şu soruları hazırlamalılar+ Q.nsanlar& değişiklik resmi olarak m mk n değilse kabul etmek istemezler. <D. E. öğretmenlerin rol !e sorumluluklarını belirlemek. . 0irencin eşsiz noktaları+ 7er şey önceden planlanmayabilir. /ural #yuşmazlığı+ yeni programın kuralları sistemdeki personelin beklentileriyle uyuşmalıdır. Bazı kişiler değişimi ister bazıları istemez. @. Program geliştirmeci liderler& özellikle uygulamacılar& insan eşitliği en önemli meseledir !e insanların nasıl tepki !ereceğini anlamak önemlidir. ?.dari desteğin eksikliği+ . Fakat kurumsal beklentiler nadiren bireylerin ihtiyaçlarına uyar. C. <=. Farklı bilgi+ 0eğişikliği destekleyen kişilerin daha fazla bilgiye sahip olduklarını d ş n rsek aşırı g çl oldukları yargısına d şebiliriz. 7erhangi bir organizasyonda değişimi uygulamak çoklu göre! yaklaşım gerektirir. -rneğin bir yakının öl m gibi. 1kul örg t içinde her bireyin farklı ihtiyaçları !ardır. Program uygulaması& y z y ze iletişim gerektirir. . Bıkkınlık+ 7iç kimse yaşantılarında keyif almayacağı programı kabul etmek istemez. #ygulamadaki kişiler insanlar arası etkileşimin önemini ka!ramaları gerekir. "yrıca gruptaki bireyler& neyi oluşturacaklarını program tasarılarının mantığını anlamaları gerekir. hedef ayarlamaya etkili kısımları katmak kadro seçimi& değerlendirme. . .>. değişiklik strate*ileri için personeli eğitmek. k n "rtması+ 6ıklıkla değişimin anlamı daha çok çalışmadır. #ygun zamanlama insanların yenlik algılarını geliştirmek için kilittir. P. PROGRAM UYGULAMA MODELLERİ Program akti!itesinin b t n s recini d ş nmek eğitimcilere uygulamak için belirli bir yaklaşımı seçmelerine yardımcı olur. =. Program uygulaması aynı zamanda işbirliği gerektirir. Ben 7arrisIe göre eğitim fırsatları için strate*ilerini belirlemek kolay değildir. >. 4 !ensizlik+ .

. Böyle bir konumu seçmek liderleri yeniliklerin teknik boyutlara çok g !enmesine zorlar. ?.dareciler !e öğretmenler örnek !erilebilir. >. -%g$" !l G!lişim M'+!li 6chmuck !e 3iles birçok eğitimsel gelişimsel yaklaşımın başaramadığı konumu benimsediler. "dım+ /işisel kaygılar+ Bu adımda Birey kendi kişisel durumundan dolayı yeniliğe direnç gösterebilir. 0eğişime dirençle başa çıkma strate*ilerinden biri de idare !e örg t yeleri arasında g ç eşitliği sağlamaktır. adımla ş pheleri !ardır. Programı uygulamak için yenilikte yer almaya istekli bariyerleri kaldırabilen !e yeni alanları keşfedebilecek kişilere ihtiyacımız !ar. =. -ğretmen programın etkisini belirlemek de isteyebilir. 4latthorn planlanan program değişimi için seçim geliştirmekten bahsediyor.eni program için& onların korkularına& ş phelerine& hitap etmeliyiz. =. 6istematik aidiyetlerin s rekli olduğunu !arsayarlar. >. 19H modeli ile çalışırken eğitimciler =. "! in+!n G!lm! . French !e Bell -rg tsel gelişim modelini geleneksel modelden ayıran yedi karakteristik özellik belirledi+ <. 19H modeli kullanan program liderleri& kadronun ilgilerini belirlemeleri gerektiğinin farkında olmalılar. 1nların değerleri& !arsayımları& inançları yeni programda yer almalı. Bu yeni programı öğretmek için ne kadar zaman gerekli& yeterli materyaller sağlanabilecek mi gibi sorular öğretmenlerin akıllarında yer alır.M'+!l D!#işikli#in! Di%!n&in . 4rup !e gruplararası s reçlere !urgu yapılması. Be işbirliği gerektirir. Fakat& çabadan etkilenmeyeceğini mi !e ya ilgilenmeyeceğini d ş nebilir. Be bu destekçiler yeni iş arkadaşları çekebilmeliler. . "dım+ . -rg t n problem çözme !e işlem yenileme s reci uzun soluklu !e çok çaba gerektirir. 6orunlara hitaben takım çalışmasına !urgu yapılması. -ğretmen yeni program öğrenciyi& iş arkadaşlarını !e toplumu nasıl etkileyeceğini d ş n r. . 1kullardaki yenilik uygulamalarında 7all !e )ouck ilgiler dört geniş kategoriye ayrılır+ <. 1rganizasyonun çe!reyle etkileşimi sonucu oluştuğunu kabul etmezler. -rg tsel gelişim modeli daha spesifik olarak kabul edilebilir.eni programı uygulamak için yeni programcılar için destek kazanmalıyız. "dım+ 4öre!le ilgili kaygılar+ Bu se!iyedeki kaygılar& yeniliğin sınıftaki gerçek kullanımı ile ilgilidir. -ğretmen kendisinin de yenilikte yer alması gerektiğini d ş nebilir !e öğrencilerine en iyi yeniliği nasıl öğretebileceği sorusuyla karşılaşabilir. -rneğin eğer yeni bilim programı okulda oluşturulursa bu adımda öğretmen çabaların farkında olur.>. 6chmuck !e 3iles örg tsel gelişim modelinin daha iyi olduğunu söylerler.?.lişkisiz kaygılar+ Bu se!iyede öğretmenler kendileri !e önerilen değişiklik arasında ilişki algılamazlar. 2ğer görmezden gelirlerse yeniliği ya kabul etmeyecekler ya da program konseptinin dışında bir yol benimseyecekler. ?. 7akim olan k lt rde örg tle ilgili işbiriliğine !urgu yapılması. Faaliyet araştırmasının kullanımı. "dım+ 6onuçlarla ilgili kaygılar+ öğretmen yenilik diğerlerini nasıl etkileyecek kaygısı oluşur. -rneğin yeni bilim programı öğrencilere gelecek d nyada yaşamayı sağlayabiliyor mu diye sorgular.

nsanların kendi değerleriyle y zleşmesini !e örg tlemede neyin değerli olduğunu algılamalarını gerektiren planlı bir değişimdir. / lt r n b t n sistemin parçası olarak algılanması. -rg tsel gelişim çalışmasına b t n kişiler katılır !e ortak amaç taşırlar. #ygulayanların göre!i asla sona ermez. 7er yıl programı yeni öğrencilere uygularız bu y zden yeni içerik yeni öğretim strate*ileri !e yeni ölçekler geliştiririz. E.@. . O. -rg tte çalışanların danışman olarak algılanması. -rg tsel gelişim& program uygulama s recini de!amlı interaktif s reç olarak gör r. . "lternatiflerin d ş n ld ğ dikkatli !e titizlikle yapılan çalışmadır. 6 rekli değişen çe!rede s regelen değişikliklerin değer kazanması. -rg tsel değişim değişiklik yapmak için değişiklik değildir. M nk her zaman programa eklenecek fikirler& materyaller& metotlar !ardır. "ksine planlı değişimdir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful