Česká pirátská strana

Věc: Otevřený dopis vedení České televize s žádostí o oficiální vyjádření k pochybení v infor ování ob!"n# Č$ v pr#běh% před!"sných voleb do &' ()*+

Vážený pane Dvořáku, obracím se na Vás nejen jako předseda České pirátské strany, ale převážně jako ob an České republiky, který spolu!inancuje c"od veřejnoprávní televi#e, které jste ředitelem$ V pr%bě"u před asnýc" voleb &'() do *oslanecké sněmovny se #pravodajství České televi#e živě i na svýc" internetovýc" kanálec" dopustilo řady #ásadníc" c"yb, které s deklarovanou objektivitou a pro!esionalitou veřejnoprávní"o média mají skute ně pramálo spole né"o$ +a tyto ,c"yby, ob ané upo#or-ovali, přesto se k nim vedení Č. nikdy o!iciálně nevyjádřilo$ Dota#y na sociálníc" sítíc" byly dokonce ma#ány$ /dpovědi na emaily, pokud se tak stalo, byly spí0e #le" ující a vy"ýbavé$ *ředpokládám také, že správci sociálníc" médií a dal0íc" kanál% Č. nemají mandát na tyto otá#ky #áva#ně odpovídat$ +ebudu #de napadat výběr kandidát% do debat, i pr%#kumy a jejic" metodolo1ii$ 2edná se o velmi konkrétní de#intepretace skute nýc" dat a naprosto nepro!esionální přístup k in!ormování nás ob an%$ *rosím tímto o seri3#ní a nevy"ýbavou odpově4$ Vi#uální in!orma ní stránka televi#e jako masmédia je #ásadní$ *re#entace vi#uál% má objektivně daleko vět0í dopad do na vnímání diváka než íselná vyjádření, psané slovo i mluvené slovo$ *rosím tedy je0tě jednou o o!iciální vyjádření k následujícím ,pře"mat%m,$

Česká pirátská strana byla re1istrována dne (5$6$&''7 u 8VČ9 pod sp$ #n$ 8V:)7;;):5<V=:&''7 .el$ >?&' &5& '?7 ??; @ Aeb "ttpB<<CCC$pirati$c# @ D:mail in!oEpirati$c# @ Datová sc"ránka b2i4r6j FČ 5())767G @ .ransparentní H et &('''?G(5?<&'(' u banky IF/

Česká pirátská strana

J"ronolo1ickyB (K 2akým #p%sobem a kdo vytvářel 1ra!iku pro t#v$ ?$ vlnu, kde po #mi#ení *irát% sou et v 1ra!u dva nedává ('' procentL

&K 2aká byla vstupní data pro následující volební model t#v$ 6$ vlny s při"lédnutím k =*/M a #da se nem%že jednat o poc"ybení Ncen#uruK #e strany Vámi #volené a1entury$ vi# "ttpB<<CCC$ceskatelevi#e$c#<ct&?<predcasne:volby<&?5G(;:eOklu#ivni:pru#kum:pro:ct:byl: presny:urcil:strany:postupujici:do:snemovny<

Česká pirátská strana byla re1istrována dne (5$6$&''7 u 8VČ9 pod sp$ #n$ 8V:)7;;):5<V=:&''7 .el$ >?&' &5& '?7 ??; @ Aeb "ttpB<<CCC$pirati$c# @ D:mail in!oEpirati$c# @ Datová sc"ránka b2i4r6j FČ 5())767G @ .ransparentní H et &('''?G(5?<&'(' u banky IF/

Česká pirátská strana

)K 2ak je možné, že se v dru"ý den voleb NsobotaK objevila ráno na Cebu #pravodajství České televi#e tato upoutávka na ve erní debatu vítě#% voleb, a to v několika"odinovém předsti"u před u#avřením volebníc" místnostíL

?K *ro je v následující 1ra!ice ilustrován volební #isk strany =*/M, která ve volbác" #ískala výra#ně méně "las% než například *iráti a =vobodníL

;K *ři in!ormování o tom, které strany dosá"ly na státní příspěvek, se pak objevila #cela #ásadní anomálie v pre#entaci 1ra!%$ *řikládám ilustrativní obrá#ky, které jsou doplněny o #ákladní popis disproporce vytvořenýc" 1ra!%$ *rosím o in!ormaci, kdo a jakým #p%sobem vytvářel sloupcové 1ra!yL

Česká pirátská strana byla re1istrována dne (5$6$&''7 u 8VČ9 pod sp$ #n$ 8V:)7;;):5<V=:&''7 .el$ >?&' &5& '?7 ??; @ Aeb "ttpB<<CCC$pirati$c# @ D:mail in!oEpirati$c# @ Datová sc"ránka b2i4r6j FČ 5())767G @ .ransparentní H et &('''?G(5?<&'(' u banky IF/

Česká pirátská strana

6K M jaké"o d%vodu Česká televi#e #adržovala podstatné in!ormace o sc"%#ce v Pánec", k níž dokonce měla již v sobotu obra#ový materiálL .ato skute nost nebyla re!lektována ani v pořadu /V8 následující den, kde "lavní aktéři sc"%#ky byli "osty$ &ok%d veřejně zná é dezintepret"ce hodnotíte j"ko po%há pochybení !i nedb"lost, j"ké d#sledky z těchto záv"žných chyb j"ko ředitel vyvodíte.ento otevřený dopis ro#esílám též dal0ím médiím$ Va0e odpovědi pak #vážím jako případný vstup pro sérii stížností k 9adě pro ro#"lasové a televi#ní vysílání, kde byc" již dokládal i konkrétní asy a pořady, kde se tyto #ávažné c"yby vyskytovaly$ Márove- Vás žádám, aby tento dopis i o!iciální odpově4 ob an%m byla #veřejněna na internetovýc" kanálec" na0í veřejnoprávní České televi#e$ Qerte, prosím, tento m%j dopis jako #ávažný$ Děkuji #a odpově4$ = přáním "e#ké"o dne #a Českou pirátskou stranu i #a diváky, kteří vyjádřili s přístupem Č. k in!ormování o volbác" nesou"las$ *"Dr$ Fvan Qarto0 *"$D$ : předseda *irát% CCC$pirati$c# ivan$bartosEpirati$c# >?&'6')?(;)5G

Česká pirátská strana byla re1istrována dne (5$6$&''7 u 8VČ9 pod sp$ #n$ 8V:)7;;):5<V=:&''7 .el$ >?&' &5& '?7 ??; @ Aeb "ttpB<<CCC$pirati$c# @ D:mail in!oEpirati$c# @ Datová sc"ránka b2i4r6j FČ 5())767G @ .ransparentní H et &('''?G(5?<&'(' u banky IF/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful