УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП

ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И БИЗНИС ЛОГИСТИКА
ОТСЕК: БИЗНИС ЛОГИСТИКА – ГЕВГЕЛИЈА

СЕМИНАРСКА РАБОТА ПО ПРЕДМЕТОТ ЛОГИСТИЧКИ МЕНАЏМЕНТ
ТЕМА:
СНАБДУВАЊЕ СО МАТЕРИЈАЛИ

Ментор:
Проф Д-р Мичо Апостолов

Кандидат:
Костадинова Маријана 172100
Аврамова Марија 171866
Димовски Стојан 171886
Александар Ѓоргиевиќ 172129
Гевгелија, Ноември 2011

..........................................03 2.......... Key words..........04 4...................................................................11 2 .. Вовед (Introduction)......................06 7..................................................... Снабдување со материјали.......................... Користена литература (References)……………………………………..............СОДРЖИНА 1............... Заклучок (Concluding remarks)……………………………………………10 8...................................................................... 04 5........................................... Клучни зборови..............................................05 6....................................................... Abstract............................... Краток извадок....03 3........

организациите не работат во изолација. организациии. Синџирот на снабдување содржи серија на активности и организации каде материјалите минуваат (се движат) во текот на нивното патување пд почетните добавувачи до крајните потрошувачи. добавувачи 3 .КРАТОК ИЗВАДОК Во овој семинарски труд ќе биде обработена темата за снабдување со материјали. Клучни зборови: синџири на снабдување. туку секоја од нив дејствува како купувач (потрошувач) кога таа купува материјали од нејзините сопствени добавувачи. и потоа таа дејствува како одреден добавувач кога таа испорачува материјали кон нејзините купувачи. Во оваа семинарска работа ќе се согледат синџирите на снабдување. Во реалноста. потрошувачи. како материјалите достигнуваат до фирмите и до крајните потрошувачи.

ABSTRACT This seminar paper will be processed subject to supply materials. but each of them acting as a buyer (consumer) when it buys materials from its own suppliers. organizations do not operate in isolation. such materials meet the companies and to consumers. organizations. Key words: supply chain. In reality. consumers. This paper will review its customers. suppliers 4 . and then it acts as a supplier when the materials Supply chain contains materials passing (moving) a supplied to series of activities during their final consumers. and organizations with the journey from initial suppliers to the work of supply chains.

Со спроведување на овие активности се покрива временското и територијално несогласување меѓу местата на производство (фабриките) и купувањето (корисниците).н физичко снабдување. Активностите што се спроведуваат за реализација на претходното се: - активности за т. Со спроведување на овие активности се меѓу покрива временското и територијално несогласување суровините (изворите на снабдување) и фабриките (производството) и - активности за физичка дистрибуцијa.ВОВЕД (INTRODUCTION) Концепт на менаџмент на снабдувачки синџири Заради фактот дека изворите на суровини. фабриките и продажните места најчесто не се наоѓаат на исто место неопходно е да се спроведат низа логистички активности за да може производот или услугата да се најдат на пазарот. со предностите што концептот на менаџмент на синџирите на снабдување ги нуди доаѓа до тоа „перспективите на менаџерите да се променуваат од една интрафункционална визија кадешто фокусот беше врз индивидуалните фирми во каналот. со појавата на новиот концепт на интегрирани логистички активности. каде што нагласокот се става врз кооперација меѓу фирмите“. кои еден интерфункционален поглед. Како што зборувавме во претходниот текст на концептот на менаџмент синџирите на снабдување му претходеше фрагментирано одвивање на активностите. Но. Синџирите на снабдување вршат интегрирање на активностите коишто многупати се повтроуваат низ каналот во кој суровините се претвораат во големи производи што треба да стигнат до крајниот корисник. односно. односно во рацете на купувачот/корисникот. делумно интегрирање на пооделни активности и целосно интегрирање на логистичките активности во рамките на една компанија. 5 .

Повеќе автори кои работат на оваа проблематика имаат понудено свои дефииции од кои може да се согледа дека не постои некоја голема и значајна подвоеност во нивните ставови по однос на концептот на синџири на снабдување. СНАБДУВАЊЕ СО МАТЕРИЈАЛИ Концептот на менаџмент на синџирите на снабдување. како што и претходно укажавме е релативно нов и дури и во земјите со развиена пазарна традиција. според оваа професионална организација „ управувањето со синџирите на снабдување опфаќа планирање и управување со сите активности вклучени во барањето извори и добавување и сите акривности на логистичкиот менаџмент и што е многу значајно вклучува и координација и соработка со партнерите во каналот. продажбата. услужни фирми и потрошувачи. овој концепт силно и забрзано се развива. На ваков начин се опфаќаат сите активности што спаѓаат во бизнис логистика како и производствените операции пришто се врши координација на процесите и активностите со и помеѓу маркетингот. кои можат да бидат понудувачи. како и измените во дефинирањето на логистичкиот менаџмент за којшто претходно зборувавме. Всушност. Најдобра потврда за оваа констатација претставува најновата промена што неодамна Советот за логистички менаџмент ја направи во своето име преминувајќи во Професионален Совет за управување со синџирите на снабдување. посредници. 6 . дизајнирањето на производите.Всушност концептот на синџирите на снабдување и управувањето со нив претставува еден современ приод во управувањето со логистичките мрежи кој го свртува вниманието на многу фирми. Но и покрај тоа што датира од крајот на дваесетти век. менаџментот на синџирите на снабдување се третира како една интегративна функција со примарна одговорност да ги поврзе главните бизнис функции и процеси во и помеѓу компаниите во еден кохезивен бизнис модел со високи перформанси. финансиите и информациската технологија. Имено. Во основа на менаџментот на синџирите на снабдување го интегрира управувањето со понудата и побарувачката во и помеѓу компаниите“.

Во фокусот на синџирите на снабдување е кооперацијата во менаџментот и довербата меѓу учесниците. Christopher. Ballou и Gilbert предлагаат дефиниција која опфаќа и интерфункционална димензија. вклучувајќи го и текот на информациите што ги следи од изворите на суровини до крајните корисници. Суштина на менаџментот на синџирите на снабдување Основната цел на приодот во управувањето со логистичките активности е во насока на остварување синергетски ефект преку заштеда на трошоците од една страна и понуда на подобрена услуга на потрошувачите од друга страна. Трите основни текови егзистираат меѓу членовите на каналот. што може да се види на следната слика: 7 . Значи. Менаџментот се однесува на интергација на сите оние активности како интерни.Така според M. синџирите на снабдување функсионираат врз следниве принципи: - познавање на нивото на барања на крајните потрошувачи - одлучување каде да се сместат залихите низ синџирот и колку да чуваат на секое место - развивање адекватни политики и постапки за менаџмент на синџирите на снабдување сититет Успешниот менаџмент на синџирите на снабдување е засновано врз интеграција и управување со 3 видови „текови“ или основни процеси: производи. за кого веќе нагласивме дека е еден од водачките автори во оваа област. Според Lambert. така и екстерни за фирмата. Cooper и Pagh. синџирите на снабдување претставуваат: „управување со нагорни и надолни врски (соодноси) меѓу понудувачите и потрошувачите со цел да се испорача супериорна вредност на потрошувачите со најмалку трошоци на снабдувачката верига како целина“. менаџментот на синџирите на снабдуање претставува. Според нив синџирите на снабдување се однесуваат на сите оние активности поврзани со трансформацијата и текот на производите и услугите. информации и паричен тек. извесно ниво на координација на активности и процеси во и меѓу организациите во снабдувачкиот синџир кој се шири надвор во логистиката.

Често. Како што и претходно наведовме. концептот на управување со синџири на снабдување е воведен од страна на консултанти во раните осумдесети години и оттогаш привлекува силно внимание. консултанти и академскиот кадат го гледаа концептот на менаџментот на синџирите на снабдување како сличен на современото разбирање на управувањето со логистиката како што таа е 8 . До неодамна најголем број практичари.Снабдувачи Производител и Трговија на големо Трговија на мало Потрошувачи Тек на информациите Тек на производи Паричен тек Освен тоа дека двигател на синџирот е пазарот. Академскиот кадат некаде во 1989 година се обидува да ја определи структурата на овој концепт. многу корисници и во тој случај синџирите на снабдување со „мрежа на поврзани и меѓузависни организации кои работат заеднички и во кооперација заради управување и подобрување на протокот на материјали и информации од понудувачите до крајните корисници“. зборот синџир (верига) може да се замени со „мрежа“ бидејќи постојат многу понудувачи. а не понудувачите.

координација опфаќа на три димензии: инфраструктурална интерфункционалните активности и координација на интерорганизациони активности. управување со услугите на купувачите. Според која „за да можат компаниите да опстанат и просперираат тие треба да ги управуваат своите синџири на снабдување како пошироко претпријатие со соодноси кои ги опфаќаат делоцните процеси од водење материјали до потрошувачка“. Маркетинг концептот претставува одговорност на секого. Така. Маркетингот е многу значаен за да се остави само во рамките на маркетинг оделот. управување со производствениот тек. Снабдувањето координација. управување со побарувачката.T. а тоа значи дека секој вработен во компанијата треба да се фокусира кон задоволување на желбите и потребите на потрошувачите. Менаџментото на синџирите на снабдување опфаќа осум клучни деловни процеси: партнерски односи со потрошувачите. се засилени со високо ниво на конкуренција. деловните процеси во синџирите на снабдување. проширените канали на дистрибуција предизвикани од меѓународни и глобални активности на многу фирми и зголемената побарувачка на поррошувачите за производи по нарачка и услуги кои веднаш ќе бидат извршени. менаџментот на синџирите на снабдување беше набљудувано како логистика надвор од фирмата која ги вклучува потрошувачите и понудувачите.дефинирана од Советот за логистички менаџмент во 1986 година. Извршителите во компаниите упатуваат кон хеопходноста да се интегрираат сите клучни деловни операции низ снабдувачкиот синџир. Ова пошироко разбирање на концептот на менаџментот на синџирите на снабдувањето е слично на пораката на Morehouse потпретцедател на A. Синџирот на снабдување се состои од три меѓусебно поврзани елементи: структура на мрежата на синџирите на снабдување. Kearnney Inc. На ваков начин менаџментот на синџирите на снабдување кон интерирачки и управувачки клучни деловни процеси низ синџирите на снабдување. 9 . менаџмент компонентите на синџирите на снабдување. набавки. развој на производи и комерцијализација и враќање. исполнување на порачките. Напредокот во информационата технологија.

финални операции. складови. малопродажници и цела низа на други операции. големопродажници. Синцирот на снабдување го опишува вкупното патување на материјалите како тие се движат од “земја на земја“. логистички центри. Понекогаш. 10 . синџирот на снабдување оди над конечниот потрошувач за да се додаде рециклирање и реупотреба на материјалите. Синџирот на снабдување на чоколадо започнува со какаото одгледувано на фармите и завршува со испорака на коцки чоколадо кон гладните потрошувачи. производители. Секој производ има свој сопствен синџир на снабдување и тој може да биде многу долг и комплициран. трети оператори. Во текот на ова патување материјалите можат да минуваат низ добавувачи на сурови материјали. транспортни компании.ЗАКЛУЧОК (CONCLUDING REMARKS) Синџирот на снабдување содржи серија на активности и организации каде материјалите минуваат во текот на нивното патување од почетните добавувачи до крајните потрошувачи.

„Бизнис Логистика“ 2. Гевгелија 2009г 11 . Авторизирани предавања по предметот Логистички менаџмент.КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА (REFERENCES) 1. Марика Башеска – Ѓоржиеска.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful