P. 1
Stuvia 98263 Inleiding Arbeidsrecht en Sociale Zekerheidsrecht Voltijd 2012 2013 v2 1 f

Stuvia 98263 Inleiding Arbeidsrecht en Sociale Zekerheidsrecht Voltijd 2012 2013 v2 1 f

|Views: 9|Likes:
Published by Stuvia.com

More info:

Published by: Stuvia.com on Nov 05, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $4.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/07/2014

$4.99

USD

pdf

Samenvatting: 'praktisch arbeidsrecht

'
door

susanneq

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal
Koop en Verkoop al je samenvattingen, aantekeningen, onderzoeken, scripties, collegedictaten, en nog veel meer..

www.stuvia.com

com .Stuvia.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Studiehandleiding 2012-2013 APA-KC8-12: Inleiding arbeidsrecht en Sociale zekerheidsrecht u!an "esources #anage!ent ogeschool $trecht Tanja van Mazijk Marja van de Poll .

................................................... 1 2 Nadere gegevens............................De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Inhoud 1 Algemene informatie .................................. 3 3 Programma per week...........Stuvia......................... 5 ........................................................................................................................................................com .............................

+arti!i+erend4 "oor!ollege.dlijnen van het arbeid re!ht4 ?at i de rol en betekeni van het arbeid re!ht in de verhouding %erkgever en %erkne2er bij het aanne2en van +er oneel1 bij het %erken in de organi atie en bij het verlaten van de organi atie4 ?elk o!iaal vangnet i er voor de %erkne2er na het • • • • Contact)ersoon /oertaal cursus 0erk*or! Aan1ezigheid *er)licht- • • • • • • • • • • • • Contactti.com .AP nor2.a e. *18<.127 2inuten1 leergroe+. 2eer. hee.cellentie!ogeli.Siriu 5 ter*ren-4 Tanja van Mazijk *Tanja4van2azijk6hu4nl1 788-881 9788/ederland "oor!ollege1 leergroe+1 zel.Studiehandleiding [APA-KC8-12 Inleiding arbeid re!ht en o!iale zekerheidre!ht "oge !hool #tre!ht Stuvia.d +oets*or! "esultaatschaal +oetsdatu! #ini!u!ci. tudie 177: veronder telde aan%ezigheid4 .kheden• • • • • • • • APA-KC8-12 Inleiding Arbeid re!ht en o!iale zekerheid re!ht Introdu!tion $abour $a% & So!ial e!urit' $a% ( ) *+ro+edeuti !he .oor zo%el de leergroe+ al de !ollege geldt de .t een inleidend karakter 2aar tudenten die bijzonder ge3ntere eerd raken in het Arbeid re!ht kunnen zi!h 2elden bij de do!enten Arbeid re!ht o2 te olli!iteren naar een tudent-a i tent !ha+4 )e invulling hiervan kan aanleiding geven voor het verkrijgen van een *o.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 1 Alge!ene in%or!atie • • • • • • • • Cursuscode Cursusnaa! Cursusnaa! in &ngels Aantal ec's Studie%ase ()leidings*ariant +oegankeli. de tudent i voorbereid en i a!tie.k andere %aculteit&.*ing inhoud • • • • • • • • 1 .=7 2inuten MC-toet 117 tot en 2et 1717 Toet +eriode >1 hertoet toet +eriode C (1( 21 toet en hertoet A-> Kenni 2aking 2et de hoo.%er 2re3uentie toetsaanbod Periode Korte beschri. *voltijd/ee 0a1 de !ur u zel. *18<.

Studiehandleiding [APA-KC8-12 Inleiding arbeid re!ht en o!iale zekerheidre!ht "oge !hool #tre!ht be@indigen van de arbeid relatieA )atgene %at %en elijk i vanuit organi atie+er +e!tie.dlijnen van het o!iaal re!ht o+ het gebied van ziekte1 arbeid onge !hiktheid en %erkloo heid4 • )e tudent i in taat de in deze !ur u o+gedane arbeidre!htelijke kenni en inzi!hten toe te +a en bij het beoordelen en o+lo en van eenduidige do!h relevante +raktijkvragen over de in troo21 door troo2 en uit troo2 van %erkne2er in een organi atie4 • )e tudent i in taat de in deze !ur u o+gedane kenni en inzi!hten toe te +a en bij het beoordelen en o+lo en van een aantal eenduidige do!h relevante o!iaal re!htelijke +raktijkvragen over ziekte1 arbeid onge !hiktheid en %erkloo heid4 Been • "o+1 A4 Prakti !he in.com .dlijnen van het arbeid re!ht aangaande de in troo21 door troo2 en uit troo2 van %erkne2er in een organi atie1 die de juridi !he verhouding tu en %erkgever en %erkne2er be+alen4 • )e tudent hee. Klu%er4 IS>/ 9E8971=799=1E1 F=G1=( • $oon tra1 C4041 Prakti !h Arbeid re!ht4 *2ee t re!ente druk-4 Broningen..t kenni van en inzi!ht in de hoo.or2atie over So!iale Dekerheid *2ee t re!ente druk-4 )eventer. #itgever 4 IS>/9E89771E877291 F811(7 Stuvia. i arbeid re!htelijk niet altijd a!!e+tabel4 "et i daaro2 van belang zorgvuldig in kaart te kunnen brengen %at arbeid re!htelijk %el en niet 2ogelijk i 4 Boed advie aan het 2anage2ent door "C kan de organi atie veel geld be +aren4 • )e tudent hee.t kenni van en inzi!ht in de = hoo.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal • 4eerdoelen • • Ingangseisen Kosten en studie!aterialen • 2 . /oordho.

ks een hal% uur begeleide leergroe)ti. Klu%er4 IS>/ 9E8971=78(E(81 F2G1(7 • Publi!atie o+ SharePoint !ur u ite • 28 uur volgen onder teunende !ollege • E uur begeleid %erken in leergroe+ • 8E uur be tuderen literatuur • 28 uur 2aken o+dra!hten • 28 uur voorbereiden • 2 uur 2aken tenta2en Totaal.toet en individueel voor en be +reken hun vragen 2et elkaar in de leergroe+4 H+ het laat te 5 teven re +on ie . voor de +roe.d6 7eze ti.gaand aan de !ollege arbeid re!ht in de leergroe+ de individueel ge2aakte o+dra!hten en tu envragen uit het boek Prakti !h Arbeid re!ht1 zoal die in het +rogra22a hieronder %orden aangegeven4 )e ant%oorden taan a!hter in het boek4 Mo!hten er de ondank nog vragen re teren1 dan kunnen deze in het !ollege aan de do!ent %orden ge teld4 Studenten 2aken en be +reken voora.or2atie over So!iale Dekerheid %orden gebruikt4 "et onderdeel arbeid re!ht be taat uit 2( 2! vragen en het onderdeel o!iale zekerheid re!ht be taat uit 1( 2! vragen4 Totaal 87 2! vragen4 Ir i geen a+art 3 .com . 187 uur tudiebela ting Stuvia.!ollege kunnen o+en taande vragen aan de do!ent %orden ge teld4 • • +enta!en "et tenta2en be taat uit 2 delen4 "et onderdeel arbeid re!ht *deel 1 tenta2enen het onderdeel ziekte en o!iale zekerheid re!ht *deel 2 tenta2en-4 >ij het onderdeel arbeidre!ht 2ag u alleen u% %ettenbundel raad+legen4 >ij het onderdeel ziekte en o!iale zekerheid re!ht 2ag daarnaa t het boek Prakti !he in.gaand aan de !ollege in de leergroe+ de individueel voorbereide vragen over ziekte en o!iaal Dekerheid re!ht4 * )e vragen %orden tijdig via SharePoint ge+ubli!eerd4)e ant%oorden zullen o+ !ollege %orden be +roken4 )e tudenten bereiden de to.Studiehandleiding [APA-KC8-12 Inleiding arbeid re!ht en o!iale zekerheidre!ht "oge !hool #tre!ht • Coozendaal1 ?4$4 Arbeid %etgeving *2ee t re!ente druk-4 )eventer.d dient de student als *olgt te benutten: • Studenten 2aken en be +reken voora.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal • Studiebelasting • 2 5adere gege*ens 4eeracti*iteiten +er *oorbereiding *an de hoorcolleges is er 1ekeli.

herkan en4 Aangezien het tenta!en uit #C *ragen bestaat8 *olgen hieronder een )aar *oorbeeld*ragen: Voorbeeldvraag 1 Bepalingen uit een CAO kunnen algemeen verbindend worden verklaard door: a b c d de de de de Stichting van de Arbeid minister van Justitie minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid contracterende CAO-partners Stuvia.er +er onderdeelJ ?ie 2inder dan een (1( haalt 2oet het hele tenta2en *du beide onderdelen.Studiehandleiding [APA-KC8-12 Inleiding arbeid re!ht en o!iale zekerheidre!ht "oge !hool #tre!ht !ij.com .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 4 .

a e • )i !ri2inatie • Medi !he Keuring "oo.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 3 Progra!!a )er 1eek 4et o): studiesto% en o)drachten *99r het college zel%standig bestuderen:!aken6 /oora%gaand aan college bes)reken in leergroe)6 0eeko*erzicht )eriode A: Arbeidsrecht onderdelen instroo! en doorstroo! 1eek A1 %eek =G (nder1er) Studiesto%: Praktisch arbeidsrecht H+ !ollege behandeld o)drachten zel%studie: leergroe) ---- Inleiding • • • Ce!ht bronnen Ce!hterlijke 2a!ht >egin elen +rivaatre!ht A2 %eek =E +oetreding tot de onderne!ing Solli!itatie.d tuk 1 en 8 5 .com .Studiehandleiding [APA-KC8-12 Inleiding arbeid re!ht en o!iale zekerheidre!ht "oge !hool #tre!ht Voorbeeldvraag 2 Joop de !oop is na "i#n studie met "i#n eerste werkgever een arbeidsovereenkomst voor een #aar aangegaan $a dit #aar is de arbeidsovereenkomst stil"wi#gend verlengd Welke uitspraak is #uist% a b c d &oor de verlenging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde ti#d is het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde ti#d geworden Als gevolg van de verlenging kan de arbeidsovereenkomst alleen door middel van schri'teli#ke op"egging eindigen (oor de be)indiging van de arbeidsovereenkomst is geen toestemming van het *W( nodig &e werkgever kan de dienstbetrekking met Joop niet op"eggen als Joop op dat moment "iek is Stuvia.a t • Tijdelijk • Kle<ibel • Aanne2ing van %erk • Hvereenko2 t van o+dra!ht "oo.d tuk 2 en =1 24u4v4 tu envraag =41 H+dra!ht 242 en 24= H+dra!ht =411=42 en =4= H+dra!ht 141 H+dra!ht 841 a tL2 . en 84= A= %eek =8 Soorten overeenko2 ten van %erk • .

d tuk 1( "oo.d tuk 28 A( %eek 87 • >ijzondere bedingen.!on!urrentie 0erken in de onderne!ing • • • AG %eek 81 • • • /ieu%e .d tuk ( o)drachten zel%studie: leergroe) H+dra!ht (411 (421 (4= en (48 *erratu2 ant%oord (42.d tuk 12 H+dra!ht 1(41 en 1(42 H+dra!ht 1241 tL2 124= H+dra!ht 1841 tL2 1848 A8 Proe%toets. tu envraag 1G41 ant%oord. ongeval Arbeid o2 tandigheden )e onderne2ing raad "oo.un!tie en +roe.d tuk 1G Irratu2.com .d tuk 18 24u4v4 tu envraag 1842 .+roe. CAH "oo. tot nog H+dra!ht 1G41 tL2 1G4=a en 1G48a "oo.Studiehandleiding [APA-KC8-12 Inleiding arbeid re!ht en o!iale zekerheidre!ht "oge !hool #tre!ht 1eek A8 %eek =9 (nder1er) )e inhoud van de arbeid overeenko2 t • Contra!tvrijheid Studiesto%: Praktisch arbeidsrecht "oo.toet 6 .tijdbeding /ieu%e . Norgani atori !hO i4+4v4 Norgani !hOP niet tu envraag 1G4E Alle to. alle behandelde Proe. = 2aanden niet = %ekenH+dra!ht G42 en G4= H+dra!ht E41 tL2 E4= H+dra!ht 841 aMb en 842 H+dra!ht 941 en 942 H+dra!ht 2841 en 2842 Stuvia.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal • • • CAH Arbeid voor%aarden in %et Arbeid voor%aarden niet in %et o.tijd .boete .ia Share+oint "oo.d tuk 9 tL2 +ar4 94= M "oo.un!tie en !on!urrentiebeding Been %erk geen loonA >edrij.d tuk 8 tL2 +ag4 178 *en tu envraag 842"oo.d tuk E 24u4v4 tu envraag E41 "oo. .d tuk G 24u4v4 tu envraag G41d "oo.

Studiehandleiding [APA-KC8-12 Inleiding arbeid re!ht en o!iale zekerheidre!ht "oge !hool #tre!ht 1eek %eek 8= (nder1er) to. tot nog toe Studiesto%: Praktisch arbeidsrecht toeJ o)drachten zel%studie: leergroe) alleen o+ !ollege uitgereikt en behandeld Stuvia.com .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 7 .

d tuk 19 +ar4 194= H+dra!ht 1941 e tL2 h H+dra!ht 194= a1 b1 !1 e *ant%oord d i .d tuk = ()ga*en zel%studie:leergroe ) Ca e o+ Share+oint >8 • Diekte 8 .d tuk 21 "oo.d tuk 28 lezen • Ab olute en relatieve bevoegdheid van de re!hter bij ge !hillen 0eeko*erzicht )eriode .tijd "oo. art GE2 lid 8 a.out in boekH+dra!ht 2741 tL2 2748 H+dra!ht 2141 tL2 214= H+dra!ht 2=41 tL2 2=4= H+dra!ht 2241 en 224= *erratu2 ant%oord !.d tuk 22 >= %eek 88 • • • "oo.le<ibele overeenko2 ten H+ taande voet Met %ederzijd goedvinden Hnt lag tijden +roe. aanvulling +ag4 229. ?at zegt de CAHA Die art GE2 lid 8 "oo.d tuk 19.ia het #?.d tuk 2= "oo.ia de kantonre!hter • Hnt lag bij . +ar 1941.com .: Arbeidsrecht onderdeel uitstroo! <ontslagrecht= 1eek >1 %eek 8G (nder1er) Iinde Arbeid overeenko2 t • .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 0eeko*erzicht )eriode .%ijking lid G1 bij CAH toege taan 24b4t4 verkorten o+zegter2ijn %erkgever4 Tu envraag 94=. art4 G8G lid ( en 12 niet lid 8-------- >2 %eek 8E • . Studiesto% o)drachten zel%studie:leergro e) H+dra!ht 19411 a tL2 d • )e o+zegverboden "oo. *er*olg: onderdeel >iekte en sociale zekerheidsrecht 1eek (nder1er) Studiesto%: Praktische in%or!atie o*er Sociale zekerheid "oo.d tuk 27 "oo.d tuk 19 +ar 1942 "oo.Studiehandleiding [APA-KC8-12 Inleiding arbeid re!ht en o!iale zekerheidre!ht "oge !hool #tre!ht Stuvia. aanvulling.

toet o+ !ollege uitgereikt en behandeld Proe%toets .d tuk ( Alle behandelde to.Studiehandleiding [APA-KC8-12 Inleiding arbeid re!ht en o!iale zekerheidre!ht "oge !hool #tre!ht %eek 89 >( %eek (7 >G %eek (1 >E %eek2 Stuvia.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal • • Arbeid onge !hiktheid ?erkloo heid "oo.com .d tuk 8 "oo. +eriode AM> Ca e o+ Share+oint Ca e o+ Share+oint Proe.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->