‫מחלוקת רבי ורבנן בהשג יד ערכין יז‬

‫בס"ד‬

‫ויקרא פרק יד‬
‫)א( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר‪:‬‬
‫הוּבא ֶאל ַהכּ ֵֹהן‪:‬‬
‫תּוֹרת ַה ְמּצ ָֹרע ְבּיוֹם ָט ֳה ָרתוֹ וְ ָ‬
‫)ב( זֹאת ִתּ ְהיֶה ַ‬
‫רוּע‪:‬‬
‫ָצא ַהכּ ֵֹהן ֶאל ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה וְ ָראָה ַהכּ ֵֹהן וְ ִהנֵּה נִ ְר ָפּא ֶנגַע ַה ָצּ ַר ַעת ִמן ַה ָצּ ַ‬
‫)ג( וְ י ָ‬
‫תוֹל ַעת וְ ֵאזֹב‪:‬‬
‫וּשׁנִ י ַ‬
‫ֳרים ַחיּוֹת ְטהֹרוֹת וְ ֵעץ ֶא ֶרז ְ‬
‫)ד( וְ ִצוָּה ַהכּ ֵֹהן וְ ָל ַקח ַל ִמּ ַטּ ֵהר ְשׁ ֵתּי ִצפּ ִ‬
‫)ה( וְ ִצוָּה ַהכּ ֵֹהן וְ ָשׁ ַחט ֶאת ַה ִצּפּוֹר ָה ֶא ָחת ֶאל ְכּ ִלי ֶח ֶרשׂ ַעל ַמיִ ם ַחיִּ ים‪:‬‬
‫לוּלה ַב ֶשּׁ ֶמן וְ לֹג ֶא ָחד ָשׁ ֶמן‪:‬‬
‫וּשׁל ָֹשׁה ֶע ְשׂרֹנִ ים ס ֶֹלת ִמנְ ָחה ְבּ ָ‬
‫ימה ְ‬
‫ָתהּ ְתּ ִמ ָ‬
‫אַחת ַבּת ְשׁנ ָ‬
‫ימים וְ ַכ ְב ָשׂה ַ‬
‫יני יִ ַקּח ְשׁנֵי ְכ ָב ִשׂים ְתּ ִמ ִ‬
‫וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִמ ִ‬
‫)י( ַ‬
‫מוֹעד‪:‬‬
‫ֱמיד ַהכּ ֵֹהן ַה ְמ ַט ֵהר ֵאת ָה ִאישׁ ַה ִמּ ַטּ ֵהר וְ א ָֹתם ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ‬
‫)יא( וְ ֶהע ִ‬
‫נוּפה ִל ְפנֵי יְ קֹוָק‪:‬‬
‫אָשׁם וְ ֶאת לֹג ַה ָשּׁ ֶמן וְ ֵהנִ יף א ָֹתם ְתּ ָ‬
‫)יב( וְ ָל ַקח ַהכּ ֵֹהן ֶאת ַה ֶכּ ֶבשׂ ָה ֶא ָחד וְ ִה ְק ִריב אֹתוֹ ְל ָ‬
‫אַחר יִ ְשׁ ַחט ֶאת ָהע ָֹלה‪:‬‬
‫)יט( וְ ָע ָשׂה ַהכּ ֵֹהן ֶאת ַה ַח ָטּאת ו ְִכ ֶפּר ַעל ַה ִמּ ַטּ ֵהר ִמ ֻטּ ְמאָתוֹ וְ ַ‬
‫ֱלה ַהכּ ֵֹהן ֶאת ָהע ָֹלה וְ ֶאת ַה ִמּנְ ָחה ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו ַהכּ ֵֹהן וְ ָט ֵהר‪ :‬ס‬
‫ְהע ָ‬
‫)כ( ו ֶ‬
‫נוּפה ְל ַכ ֵפּר ָע ָליו וְ ִע ָשּׂרוֹן ס ֶֹלת ֶא ָחד ָבּלוּל ַבּ ֶשּׁ ֶמן ְל ִמנְ ָחה וְ לֹג ָשׁ ֶמן‪:‬‬
‫אָשׁם ִל ְת ָ‬
‫)כא( וְ ִאם ַדּל הוּא וְ ֵאין יָדוֹ ַמ ֶשּׂגֶת וְ ָל ַקח ֶכּ ֶבשׂ ֶא ָחד ָ‬
‫וּשׁ ֵתּי ת ִֹרים אוֹ ְשׁנֵי ְבּנֵי יוֹנָה ֲא ֶשׁר ַתּ ִשּׂיג יָדוֹ וְ ָהיָה ֶא ָחד ַח ָטּאת ְו ָה ֶא ָחד ע ָֹלה‪:‬‬
‫)כב( ְ‬
‫נּוֹתר ִמן ַה ֶשּׁ ֶמן ֲא ֶשׁר ַעל ַכּף ַהכּ ֵֹהן יִ ֵתּן ַעל רֹאשׁ ַה ִמּ ַטּ ֵהר ְל ַכ ֵפּר ָע ָליו ִל ְפנֵי יְ קֹוָק‪:‬‬
‫)כט( וְ ַה ָ‬
‫)ל( וְ ָע ָשׂה ֶאת ָה ֶא ָחד ִמן ַהתּ ִֹרים אוֹ ִמן ְבּנֵי ַהיּוֹנָה ֵמ ֲא ֶשׁר ַתּ ִשּׂיג יָדוֹ‪:‬‬
‫)לא( ֵאת ֲא ֶשׁר ַתּ ִשּׂיג יָדוֹ ֶאת ָה ֶא ָחד ַח ָטּאת וְ ֶאת ָה ֶא ָחד ע ָֹלה ַעל ַה ִמּנְ ָחה וְ ִכ ֶפּר ַהכּ ֵֹהן ַעל ַה ִמּ ַטּ ֵהר ִל ְפנֵי יְ קֹוָק‪:‬‬
‫תּוֹרת ֲא ֶשׁר בּוֹ ֶנגַע ָצ ָר ַעת ֲא ֶשׁר לֹא ַת ִשּׂיג יָדוֹ ְבּ ָט ֳה ָרתוֹ‪ :‬פ‬
‫)לב( זֹאת ַ‬
‫ויקרא פרק כז‬
‫יכנּוּ ַהכּ ֵֹהן‪ :‬ס‬
‫ֲר ֶ‬
‫יך אֹתוֹ ַהכּ ֵֹהן ַעל ִפּי ֲא ֶשׁר ַתּ ִשּׂיג יַד ַהנּ ֵֹדר ַיע ִ‬
‫ֱר ְ‬
‫ֱמידוֹ ִל ְפנֵי ַהכּ ֵֹהן וְ ֶהע ִ‬
‫ְהע ִ‬
‫)ח( וְ ִאם ָמ ְך הוּא ֵמ ֶע ְר ֶכּ ָך ו ֶ‬

‫רש"י‪ ,‬תוספות והראב"ד*‬
‫עני שהעריך עשיר‬
‫עשיר שהעריך עני‬
‫עשיר שאמר ערכי עלי‬
‫ושמע עני ואמר‬
‫מה שאמר זה עלי‬
‫עני שאמר ערכי עלי‬
‫ושמע עשיר ואמר‬
‫מה שאמר זה עלי‬
‫קרבנו של מצורע זה עלי‬
‫)אביא את קרבנו(‬
‫נודר עשיר \ מצורע עני‬
‫נודר עני \ מצורע עני‬
‫נודר עשיר \ מצורע עשיר‬

‫רמב"ם‬

‫רבנן‬

‫רבי‬

‫רבנן‬

‫רבי‬

‫בתר נודר אזלינן‬
‫נדון בהשג יד‬

‫בתר חיובא דגברא‬
‫נדון בהשג יד‬

‫בתר נודר אזלינן‬
‫נדון בהשג יד‬

‫בתר חיובא דגברא‬
‫נדון בהשג יד‬

‫"על פי אשר תשיג יד הנודר"‬

‫"על פי אשר תשיג יד הנודר"‬

‫"על פי אשר תשיג יד הנודר"‬

‫"על פי אשר תשיג יד הנודר"‬

‫אינו נדון בהשג יד‬

‫אינו נדון בהשג יד‬

‫אינו נדון בהשג יד‬

‫אינו נדון בהשג יד‬

‫"על פי אשר תשיג יד הנודר"‬

‫"על פי אשר תשיג יד הנודר"‬

‫"על פי אשר תשיג יד הנודר"‬

‫"על פי אשר תשיג יד הנודר"‬

‫נדון בהשג יד‬

‫אינו נדון בהשג יד‬

‫אינו נדון בהשג יד‬

‫אינו נדון בהשג יד‬

‫בנודר תלה רחמנא‬

‫בתר חיובא דגברא אזלינן‬

‫בתר חיובא דגברא אזלינן‬

‫בתר חיובא דגברא אזלינן‬

‫אינו נדון בהשג יד‬

‫אינו נדון בהשג יד**‬

‫אינו נדון בהשג יד‬

‫אינו נדון בהשג יד‬

‫ובקרבנות אינו כן‬

‫אומר אני אף בערכין כן‬

‫ובקרבנות אינו כן‬

‫אומר אני אף בערכין כן‬

‫מביא קרבן עשיר‬

‫מביא קרבן עשיר‬

‫מביא קרבן עשיר‬

‫מביא קרבן עשיר‬

‫"ואם דל הוא"‬
‫אמר רחמנא‬
‫ולא דל הוא‬

‫סד"א הואיל ואמר רבי‬
‫בתר חיובא דגברא אזלינן ה"נ‬
‫קמ"ל "ואם דל הוא"‬

‫"ואם דל הוא"‬
‫אמר רחמנא‬
‫ולא דל הוא‬

‫סד"א הואיל ואמר רבי‬
‫בתר חיובא דגברא אזלינן ה"נ‬
‫קמ"ל "ואם דל הוא"‬

‫בנודר תלה רחמנא‬

‫מביא קרבן עני‬

‫מביא קרבן עני‬

‫מביא קרבן עני‬

‫מביא קרבן עני‬

‫"ואין ידו משגת"‬
‫לרבות את הנודר‬

‫בתר חיובא דגברא אזלינן‬

‫"ואין ידו משגת"‬
‫לרבות את הנודר‬

‫בתר חיובא דגברא אזלינן‬

‫מביא קרבן עשיר‬

‫מביא קרבן עשיר‬

‫מביא קרבן עשיר‬

‫מביא קרבן עשיר‬

‫פשיטא‬

‫פשיטא‬

‫פשיטא‬

‫פשיטא‬

‫מביא קרבן עשיר‬

‫מביא קרבן עשיר‬

‫מביא קרבן עשיר‬
‫לפי שמצינו בערכין עני שהעריך‬
‫את העשיר נותן ערך עני יכול אף‬
‫זה כן ת"ל "אם דל הוא"‬

‫מביא קרבן עשיר‬

‫לפי שמצינו בערכין עני שהעריך‬
‫נודר עני \ מצורע עשיר‬
‫בתר חיובא דגברא אזלינן‬
‫בתר חיובא דגברא אזלינן‬
‫את העשיר נותן ערך עני יכול אף‬
‫זה כן ת"ל "אם דל הוא"‬
‫* רש"י ד"ה ולרבי יז‪ ,:‬תוד"ה השג יד יז‪ ,.‬ראב"ד הל' ערכין ג‪,‬ו‬
‫** תוד"ה הכא יז‪ :‬ותירץ רבינו אלחנן דשאני גבי‪...‬אבל גבי ערכין דאמר העשיר מה שאמר זה העני עלי פשיטא דלא אזלינן בתר חיובא דגברא שהרי אם לא היה העני חייב כלום אלא‬
‫שאמר העשיר ערך פלוני עלי היה נותן ערך עשיר וכל שכן אם נתחייב אין לנו לגרעו לעשיר ליתן ערך עני‬

‫פירוש המשנה לרמב"ם מסכת ערכין פרק ד משנה ב‬
‫]ב[ אין בין ר' וחכמים מחלוקת‪ ,‬אלא באר לנו היאך יהיה גם הערך כמו הקרבן על הדרך שאמר‪.‬‬

‫רמב"ם הלכות ערכין וחרמין פרק ג‬
‫הלכה ו‬
‫עשיר שאמר ערכי עלי או ערך פלוני ושמע העני ואמר מה שאמר זה עלי‪ ,‬הרי העני חייב בערך עשיר שהוא ערך שלם‪ ,‬אבל עני‬
‫שהעריך את העשיר ואמר ערך זה עלי אינו חייב אלא כערך עני שהוא כפי אשר תשיג ידו‪/+ .‬השגת הראב"ד‪ /‬עשיר שאמר ערכי וכו' הרי העני‬
‫חייב בערך עשיר‪ .‬א"א זו כרבי וחכמים חולקין עליו ואומרין שאינו נותן אלא ערך עני‪+.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬