ประกาศคุรุสภา

เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ด฾วยคุรุสภา ได฾ดําเนินการคัดเลือกผู฾ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีการประพฤติปฏิบตั ิตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการครองตน ครองคน ครองงาน
และเสริมสร฾างขวัญและกําลังใจผู฾ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เปๅนแบบอย฽างที่ดี เปๅนที่ประจักษแแก฽สังคม ให฾ได฾รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบตั ร
"หนึ่งแสนครูด"ี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๘๗,๒๓๗ คน ดังต฽อไปนี้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
1. นายเชิดศักดิ์ ศรีสง฽าชัย
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก฽น เขต ๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
2. นายอนันตแ
กัลปะ
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
3. นายปรีดี
ภูสีน้ํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต ๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
4. นายสมภพ
ศักดิษฐานนทแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต ๔ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
5. นายนิเวศนแ
อุดมรัตนแ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
6. นายวีระพงษแ เดชบุญ
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
7. นายไพชยนตแ สูรยาทิตยแ
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธแ เขต ๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
8. นายเชวง
วัฒนธีรางกูร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
9. นายธงชัย
มั่นคง
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
10. นายมานะ
อัครบัณฑิต
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
11. นายสุเทพ
บุญเติม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
12. นายประหยัด อนุศิลป฼
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
13. นายจักรพรรดิ์ จิตมณี
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
14. นายดิลก
พจนแพงษแ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
15. นายชาลี
นาคเอี่ยม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
16. นายสมเกียรติ สรรคพงษแ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษา
17. นางบุญเรือน โพธิส์ ุข
โรงเรียนโฆสิตสโมสร
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
18. นางปรียารัตนแ แก฾วกมล
โรงเรียนโฆสิตสโมสร
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
19. นางพิกุล
ใหญ฽กว฽าวงศแ
โรงเรียนโฆสิตสโมสร
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
20. นางศรีเพ็ญ
แก฾วประจํา
โรงเรียนโฆสิตสโมสร
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

2
21. นายปิยนัยนแ
22. นายสมชาย
23. นางวัชรีพร
24. นางวันทนา
25. นางอัญชรินทรแ
26. นางอุไร
27. นายสง฽า
28. นายอนันตแ
29. นางเนาวรัตนแ
30. นางรัตนา
31. นางสาวจารุมณี
32. นางสาวรุ฽งนภา
33. นางสาวสุฑาสิณี
34. นางสาวอังคนา
35. นางนฤมล
36. นางพิมพแวมิ ล
37. นางวรรณวิไล
38. นางวันทนียแ
39. นางสาวปใทมา
40. นางสาวพนัชกร
41. นางสาวรัชนี
42. นางสาววราลักษณแ
43. นายชาญยุทธ
44. นายชาลี
45. นางดวงอาภรณแ
46. นางศรัญญา
47. นางสาวศุทธนา
48. นายบงกช
49. นางเบญจพร
50. นางประครอง
51. นางประไพศรี
52. นางพิมลวรรณ
53. นางวรรณา
54. นางศศิธร
55. นางศิริลักษณแ
56. นางสาวศิริกร
57. นางสาวศิโรรัตนแ

วัชราภรณแ
ฟื็นหัวสระ
วรินทรแนุรัตนแ
ศรีละออ
กมลวัตราธิคุณ
ทองพลาย
ทรัพยแเฮง
ศรีละออ
ขจรเดชะ
สาแหรกทอง
พร฾อมพรั่ง
เกษรศุกรแ
เมืองจันทรแ
เวปุลานนทแ
สุขแสง
บุญสนอง
เปรมปราชญแ
ศรีถกล
พังเครือ
บุญนาค
ศรีสุวจั รียแ
ศิริฟองนุกูล
ดารามิตร
ด฽านวิวฒ
ั นแพร
สุดอาราม
ไกรสวัสดิ์
เอี่ยมสอาด
จันทรแพาหิรกิจ
บัวบก
ทวีสัตยแ
ดํารงสิริวฒ
ั นกุล
บุญจันทรแ
บูรณแโภคา
สีอุ฽น
วัฒนจินดา
กิจสรวงษแ
ก฿กศรี

โรงเรียนโฆสิตสโมสร
โรงเรียนโฆสิตสโมสร
โรงเรียนดาราคาม
โรงเรียนดาราคาม
โรงเรียนดาราคาม
โรงเรียนดาราคาม
โรงเรียนดาราคาม
โรงเรียนดาราคาม

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

โรงเรียนทีปใงกรวิทยาพัฒนแ (วัดโบสถแ) ในพระราชูปถัมภแฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
โรงเรียนทีปใงกรวิทยาพัฒนแ (วัดโบสถแ) ในพระราชูปถัมภแฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
โรงเรียนทีปใงกรวิทยาพัฒนแ (วัดโบสถแ) ในพระราชูปถัมภแฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
โรงเรียนทีปใงกรวิทยาพัฒนแ (วัดโบสถแ) ในพระราชูปถัมภแฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
โรงเรียนทีปใงกรวิทยาพัฒนแ (วัดโบสถแ) ในพระราชูปถัมภแฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
โรงเรียนทีปใงกรวิทยาพัฒนแ (วัดโบสถแ) ในพระราชูปถัมภแฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

โรงเรียนทุ฽งมหาเมฆ
โรงเรียนทุ฽งมหาเมฆ
โรงเรียนทุ฽งมหาเมฆ
โรงเรียนทุ฽งมหาเมฆ
โรงเรียนทุ฽งมหาเมฆ
โรงเรียนทุ฽งมหาเมฆ
โรงเรียนทุ฽งมหาเมฆ
โรงเรียนทุ฽งมหาเมฆ
โรงเรียนทุ฽งมหาเมฆ
โรงเรียนทุ฽งมหาเมฆ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนบางบัว (เพ฽งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
โรงเรียนบางบัว (เพ฽งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
โรงเรียนบางบัว (เพ฽งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
โรงเรียนบางบัว (เพ฽งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
โรงเรียนบางบัว (เพ฽งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
โรงเรียนบางบัว (เพ฽งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
โรงเรียนบางบัว (เพ฽งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
โรงเรียนบางบัว (เพ฽งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
โรงเรียนบางบัว (เพ฽งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

3
58. นางสาวสุธารส
59. นางสุนันทแ
60. นายมานะ
61. นางเกตมณี
62. นางจามรี
63. นางวราพร
64. นางวิชชุดา
65. นางสาวภรภัทร
66. นางสาววราพร
67. นางสุริยาพร
68. นายเกรียงศักดิ์
69. นายสุวรรณ
70. นางดรุณี
71. นางนฤมล
72. นางสาวพรทิพยแ
73. นางอรสา
74. นายพัลลภ
75. นางสุรดา
76. นางพูลศรี
77. นางสาวกรัญญา
78. นางสาวชไมภรณแ
79. นายปใณฐวิชญแ
80. นางดวงเดือน
81. นางนภา
82. นางบุญเรือน
83. นางพัชราภรณแ
84. นางรัชนี
85. นางศรีไทย
86. นางศิริพนั ธแ
87. นางสาวทัศนียแ
88. นางสาวสุมาลี
89. นางสุคนธแ
90. นางสุชาดา
91. นางสุภาวดี
92. นายเฉลิมวุฒิ
93. นายวีระ
94. นางณัชชารียแ

อินสําราญ
ทนุดํารงคแ
ศรีคําเวียง
อาจวิชัย
เวชสุวรรณ
บุตรธนู
บุญศักดิ์
สะราคํา
โพธิส์ าชัย
นรินทร
ไกรสิทธิ์
ยะรังวงษแ
นกแก฾ว
วงศแสุขศรี
รวมทรัพยแ
สุขแก฾ว
สัตยานุกูล
ไชยสงคราม
กฤษณะวณิช
พรพิริยล้ําเลิศ
ภิญโญ
จารุศรีกิตติวฒ
ุ ิ
เงินบาท
คุณาวงศแเดช
สุวรรณรัตนแ
ทัศนสุวรรณ
บุญญานุวตั ร
พุทธานันทเดช
รัตนารามิก
แสงจันทรแ
เรืองแก฾ว
ใสสะอาด
โลบุญ
เดือนแจ฾งรัมยแ
มาตยาบุญ
เทียรเดช
วิสิฐไวทยากุล

โรงเรียนบางบัว (เพ฽งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
โรงเรียนบางบัว (เพ฽งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
โรงเรียนบางบัว (เพ฽งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
โรงเรียนบ฾านหนองบอน (นัยนานนทแอนุสรณแ)
โรงเรียนบ฾านหนองบอน (นัยนานนทแอนุสรณแ)
โรงเรียนบ฾านหนองบอน (นัยนานนทแอนุสรณแ)
โรงเรียนบ฾านหนองบอน (นัยนานนทแอนุสรณแ)
โรงเรียนบ฾านหนองบอน (นัยนานนทแอนุสรณแ)
โรงเรียนบ฾านหนองบอน (นัยนานนทแอนุสรณแ)
โรงเรียนบ฾านหนองบอน (นัยนานนทแอนุสรณแ)
โรงเรียนบ฾านหนองบอน (นัยนานนทแอนุสรณแ)
โรงเรียนบ฾านหนองบอน (นัยนานนทแอนุสรณแ)
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
โรงเรียนประถมนนทรี
โรงเรียนประถมนนทรี
โรงเรียนประถมนนทรี
โรงเรียนประถมนนทรี
โรงเรียนพญาไท
โรงเรียนพญาไท
โรงเรียนพญาไท
โรงเรียนพญาไท
โรงเรียนพญาไท
โรงเรียนพญาไท
โรงเรียนพญาไท
โรงเรียนพญาไท
โรงเรียนพญาไท
โรงเรียนพญาไท
โรงเรียนพญาไท
โรงเรียนพญาไท
โรงเรียนพญาไท
โรงเรียนพญาไท
โรงเรียนพญาไท

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

4
95. นางพูนพรรณ มากคุณ
96. นางภาลฎา
ปาลิยะประภา
97. นางรัชนี
วงศแสิริฉัตรชัย
98. นางวิลาวัณยแ สว฽างเนตร
99. นางสาวกรรณิกา เล฾าประเสริฐ
100. นางสาวจันทรแเพ็ญ สังขแอิ่ม
101. นางสาวอุทัยวรรณ เปลี่ยนสง฽า
102. นายประเสริฐ จันทรแกระจ฽างเลิศ
103. นายพงษแศักดิ์ รัตนสุภา
104. นางกฤษณา
จังพานิช
105. นางจารุวรรณ ผดุงศิลป฼
106. นางฉลวย
สระรักษแ
107. นางชนิษฐแภาณแ ไชยพรหม
108. นางเพียรพร เจริญสืบสกุล
109. นางเสาวนียแ
สนหอม
110. นายเรวัฒ
โสดาพรหม
111. นายสมรรถ
สุขเจริญ
112. นางสาววลัยภรณแ อาทิตยแเที่ยง
113. นางเต็มดวง
คุ฾มภัย
114. นางทิพอาภา สมเสียง
115. นางธิราภรณแ วงษแโพธิ์
116. นางนงนุช
ชื่นสมจิตตแ
117. นางนพวรรณ ธัญญวานิช
118. นางปานทิพยแ ศรีประทุมรักษแ
119. นางพุทธชาติ เนียมวงษแ
120. นางพูลทรัพยแ เชาวแวาทิน
121. นางรัชนี
ปใ็นประเสริฐ
122. นางรัชนีภรณแ นาวะลี
123. นางละเอียด งามชุ฽ม
124. นางวิลาสินี
เนินกลาง
125. นางสมบุญ
ทัดเทียม
126. นางสาวนพวรรณ ลิมป฼เศวตกุล
127. นางสาวเนตรนะภา พวงไทย
128. นางสาวศรียุพา อยู฽เย็น
129. นางสาวสุนิสา วราเรืองฤทธิ์
130. นางสุจินตแ
ดอกไม฾ทอง
131. นางอังสนา
ไชยพลบาล

โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ
โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ
โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ
โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ
โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ
โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ
โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ
โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ
โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ฽าง สิงหเสนี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ฽าง สิงหเสนี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ฽าง สิงหเสนี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ฽าง สิงหเสนี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ฽าง สิงหเสนี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ฽าง สิงหเสนี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ฽าง สิงหเสนี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ฽าง สิงหเสนี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ฽าง สิงหเสนี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

โรงเรียนพิบลู อุปถัมภแ
โรงเรียนพิบลู อุปถัมภแ
โรงเรียนพิบลู อุปถัมภแ
โรงเรียนพิบลู อุปถัมภแ
โรงเรียนพิบลู อุปถัมภแ
โรงเรียนพิบลู อุปถัมภแ
โรงเรียนพิบลู อุปถัมภแ
โรงเรียนพิบลู อุปถัมภแ
โรงเรียนพิบลู อุปถัมภแ
โรงเรียนพิบลู อุปถัมภแ
โรงเรียนพิบลู อุปถัมภแ
โรงเรียนพิบลู อุปถัมภแ
โรงเรียนพิบลู อุปถัมภแ
โรงเรียนพิบลู อุปถัมภแ
โรงเรียนพิบลู อุปถัมภแ
โรงเรียนพิบลู อุปถัมภแ
โรงเรียนพิบลู อุปถัมภแ
โรงเรียนพิบลู อุปถัมภแ
โรงเรียนพิบลู อุปถัมภแ

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

5
132. นางอารียแ
เกียรติคุณธรรม
133. นายทูน
ภาษีธรรม
134. นายปรีดา
ธารารมยแ
135. นายไพโรจนแ กันทพงษแ
136. นางสาวชนินทรแพร พูลสินธแ
137. นางอมรรัตนแ ขันธสิทธิ์
138. นายธีรพน
ดัดพันธแ
139. นางณัฐชัชธร สกลชัย
140. นางดารณี
มีผิว
141. นางนริสา
บุญช฽วยเหลือ
142. นางประไพศรี เนาวบุตร
143. นางฝนจิตา
กาฬดิษยแ
144. นางพิตรานันทแ เมธีอนุวตั ร
145. นางมณีรัตนแ พิมล
146. นางมารศรี
ใจเที่ยง
147. นางศิริเพ็ญ
ได฾พร
148. นางสาธกา
พงษแไทย
149. นางสาวภาวินี ใหม฽นทีกุล
150. นางสาวศิริพนั ธแ สาระรัตนแ
151. นางสาวสันถวันทแ พยาเลี้ยง
152. นางหัตถยาภรณแ เนินทอง
153. นางอภิญญา อภิธนบาล
154. นายทวี
เนื่องอาชา
155. นายธงชัย
จันทา
156. นายวสันตแ
จําปาพันธแ
157. นายสํานวน
พรมบุตร
158. นายโอภาส
ชาวหงษา
159. นางจันทรแศรี อิ่มเอิบ
160. นางจารุลักษณแ หอมเกษร
161. นางนงลักษณแ หลีเจริญ
162. นางปริศนา
แท฽นชัยกุล
163. นางไพรวัลยแ ศุขวงษแ
164. นางวันทนี
พรหมสุวรรณ
165. นางศิริพร
พิริยธรรม
166. นางสาวนัยนา ผดุงสงฆแ
167. นางสาวปุณณัฏฐา วิชัยเลิศ
168. นางสาววิวรรณ แซ฽จิว

โรงเรียนพิบลู อุปถัมภแ
โรงเรียนพิบลู อุปถัมภแ
โรงเรียนพิบลู อุปถัมภแ
โรงเรียนพิบลู อุปถัมภแ
โรงเรียนมหาวีรานุวตั ร
โรงเรียนมหาวีรานุวตั ร
โรงเรียนมหาวีรานุวตั ร
โรงเรียนราชวินิต
โรงเรียนราชวินิต
โรงเรียนราชวินิต
โรงเรียนราชวินิต
โรงเรียนราชวินิต
โรงเรียนราชวินิต
โรงเรียนราชวินิต
โรงเรียนราชวินิต
โรงเรียนราชวินิต
โรงเรียนราชวินิต
โรงเรียนราชวินิต
โรงเรียนราชวินิต
โรงเรียนราชวินิต
โรงเรียนราชวินิต
โรงเรียนราชวินิต
โรงเรียนราชวินิต
โรงเรียนราชวินิต
โรงเรียนราชวินิต
โรงเรียนราชวินิต
โรงเรียนราชวินิต
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

6
169. นายวิรัช
กิ่งแก฾ว
170. นายสมหวัง
พึ่งสูงเนิน
171. นางทัศนียแ
คนอยู฽
172. นางสาวจงกลนี จันทรสอาด
173. นางสาวณัฏฐธิดา อาแพงพันธแ
174. นางสาวนิติญา ภูครองหิน
175. นางสาวภาสแสิณี กิติเจริญนนทแ
176. นางสาวสุทนิ
กลิ่นอ฽อน
177. นางธีรวัลยแ
ศิริโภค
178. นายโครงการ อ฽อนจันทรแ
179. นายวิรัตนแ
รวมกิ่ง
180. นางมานิตา
ใจแจ฾ง
181. นางสุกัญญา นรินทรางกูร
182. นางบําเพ็ญ
หว฾ามุกขแ
183. นางเรวดี
ผลส฽ง
184. นางสาวกาญจนาพร กองเพ็ชร
185. นางชุติมา
สันตินิวฒ
ั นแ
186. นางธีราภรณแ วิชชุกรศักดิ์
187. นางรักขณาวัลยแ สายวรรณะ
188. นางสาลี
ทับเปรม
189. นางสาวณภัทร ใจกล฾า
190. นางสาวธนพร วรบุตร
191. นางสุพร
ทิพนันทแ
192. นายวรากร
ดวงประสาท
193. นายสุทศั พันธแ ปิๆนสุวรรณบุตร
194. นางกฤตยแกมล ชุณหหิรัญ
195. นางจิราภา
น฾อยคนดี
196. นางดรุณี
มุสิกธรรม
197. นางทัศนียแ
ธีรสุวรรณวงษแ
198. นางบุษบา
กิติจันทโรภาส
199. นางผ฽องเพ็ญ ชโลธร
200. นางมณฑาทิพยแ ฤกษแเย็น
201. นางมัทนา
โลหะนะ
202. นางสาวมนิตา นับแสง
203. นางอารียแ
ซังยัง
204. ว฽าที่ร฾อยโทชวลิต วิชาดี
205. นางสาวปฏฐมภรณแ จันทวรรณ

โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
โรงเรียนวัดเจ฾ามูล
โรงเรียนวัดเจ฾ามูล
โรงเรียนวัดชนะสงคราม
โรงเรียนวัดชนะสงคราม
โรงเรียนวัดชนะสงคราม
โรงเรียนวัดชนะสงคราม
โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม
โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม
โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม
โรงเรียนวัดช฽างเหล็ก
โรงเรียนวัดช฽างเหล็ก
โรงเรียนวัดด฽าน
โรงเรียนวัดด฽าน
โรงเรียนวัดด฽าน
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
โรงเรียนวัดมหาบุศยแ (พิทกั ษแถาวรคุณ)

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

7
206. นางอุษณียแ
ฮูไซนี
207. นายศรศรี
อาจวิชัย
208. นางจริยา
ละว฾า
209. นางณัฐวริตา ผลไพร
210. นางเบญจวรรณ นาปุก
211. นางสายหยุด เกิดช฽วย
212. นางสาวทิพวรรณ รุ฽งเทียม
213. นางสุชาดา
บุนนาค
214. นางสุมาลี
หิรัญญะสิริ
215. นายเจริญ
เฉยชมผล
216. นายบุญเลิศ
ภู฽วเิ ศษ
217. นายวัชรินทรแ สุขสมกิจ
218. นางปาณิสรา ศิริวฒ
ั นแ
219. นางเบญจมาศ วรรณทวี
220. นางสุทธิมาลยแ สมวาจา
221. นางกรองจิต สุคันธวิภตั ิ
222. นางนุชจรียแ
หอมกลิ่น
223. นางอัญชนา
บุญโสม
224. นายนราพล
เดชพลกรัง
225. นางพิพฒ
ั นา แสงรัตนวงศแ
226. นางพิศเพลิน เอี่ยมขันทอง
227. นางสาวเพิ่มพูล วิชาช฽าง
228. นางสาวภัควลัญชแ คร฾ามวงษแ
229. นางสาวศศิญภา พิมานแพง
230. นางแววตา
สุสายัณหแ
231. นางจันทิรา
กุสดิษฐ
232. นางประนอม บุญมาเลิศ
233. นางมาลัย
ภิรมยแชุน
234. นางมาลี
คําทา
235. นางสาวธัญญแนิภา เชื้อขําดี
236. นางสาวนวพร หงษแทองดี
237. นางสาวสิริรัตนแ อินทรกําแหง
238. นางสาวสุพตั รา บัวทองจันทรแ
239. นายนันทพล เสริมพล
240. นายวรพล
บุญมาเลิศ
241. นางสุพรรัตนแ สัตตธนชัยภัทร
242. นางจันทนา
บุญศิริวฒ
ั นแวานิช

โรงเรียนวัดมหาบุศยแ (พิทกั ษแถาวรคุณ)
โรงเรียนวัดมหาบุศยแ (พิทกั ษแถาวรคุณ)
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
โรงเรียนวัดสังขแกระจาย (แจ฽มวิชาสอน)
โรงเรียนวัดสังขแกระจาย (แจ฽มวิชาสอน)
โรงเรียนวัดโสมนัส
โรงเรียนวัดโสมนัส
โรงเรียนวัดโสมนัส
โรงเรียนวัดโสมนัส
โรงเรียนวัดหงสแรัตนาราม
โรงเรียนวัดหงสแรัตนาราม
โรงเรียนวัดหงสแรัตนาราม
โรงเรียนวัดหงสแรัตนาราม
โรงเรียนวัดหงสแรัตนาราม
โรงเรียนวัดหงสแรัตนาราม
โรงเรียนวัดหนัง
โรงเรียนวัดหนัง
โรงเรียนวัดหนัง
โรงเรียนวัดหนัง
โรงเรียนวัดหนัง
โรงเรียนวัดหนัง
โรงเรียนวัดหนัง
โรงเรียนวัดหนัง
โรงเรียนวัดหนัง
โรงเรียนวัดหนัง
โรงเรียนวัดหนัง
โรงเรียนวัดอมรินทราราม

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

8
243. นางณัฐรักษแ
ขําเปรื่องเดช
244. นางทัศนียแ
สุรสนธิ
245. นางพรพิมล
ผิวตาลดี
246. นางพรรณนิภา วัชราภรณแ
247. นางรจนา
จันทรแสนาม
248. นางสัญญา
น฾อยสําแดง
249. นางสาคร
เมืองพรหม
250. นางสาวกฤชมน อานทิพยแสุวรรณ
251. นางสาวปิยะพันธแ สุวรรณภูมานนทแ
252. นางสาวพิมพแนภา รอดทอง
253. นายพินิจ
สาระสัย
254. นายสมพงษแ
ยังประเสริฐ
255. นางสาวจุฑามาศ ธุวงั ควัฒนแ
256. นางรัชนียแ
สิทธิโห
257. นางสุธรี า
ภู฽พงศแพนั ธแกุล
258. นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม
259. นางกรรณิกา พุ฽มไชย
260. นางจารุวรรณ จันทรแพาหิรกิจ
261. นางประนอม จันทรแนุ฽น
262. นางสมจิต
ธิวรรณรักษแ
263. นางสาวทัศนียแ เข็มขจร
264. นางสาววรรณดี อยู฽สมศรี
265. นางอธิชา
ดารกมาศ
266. นางอัมพิกา
อุ฾ยตระกูล
267. นายจําลอง
ศรีนาเครือ
268. นายบุญส฽ง
ใจดี
269. นายเฟืๆองศักดิ์ ภัทรวาณิชยแ
270. ว฽าทีร่ อ฾ ยตรีประจักษแ จอมทอง
271. นางณัฐภรณแ สายพิมพแ
272. นางเตชินี
ภู฽ทอง
273. นางบานชื่น
วรวงศแ
274. นางปรียาพร สิริสรรพ
275. นางเปรมจิตตแ หลังสัน
276. นางไพฑูรยแ
ธนูรัตนแ
277. นางลักษณแสุภา เกตุช฾าง
278. นางวรรณลักษณแ ทองงาม
279. นางสมเพชร นิลกําแหง

โรงเรียนวัดอมรินทราราม
โรงเรียนวัดอมรินทราราม
โรงเรียนวัดอมรินทราราม
โรงเรียนวัดอมรินทราราม
โรงเรียนวัดอมรินทราราม
โรงเรียนวัดอมรินทราราม
โรงเรียนวัดอมรินทราราม
โรงเรียนวัดอมรินทราราม
โรงเรียนวัดอมรินทราราม
โรงเรียนวัดอมรินทราราม
โรงเรียนวัดอมรินทราราม
โรงเรียนวัดอมรินทราราม
โรงเรียนวัดอมรินทราราม
โรงเรียนวัดอุทยั ธาราม
โรงเรียนวัดอุทยั ธาราม
โรงเรียนวัดอุทยั ธาราม
โรงเรียนสายน้ําทิพยแ
โรงเรียนสายน้ําทิพยแ
โรงเรียนสายน้ําทิพยแ
โรงเรียนสายน้ําทิพยแ
โรงเรียนสายน้ําทิพยแ
โรงเรียนสายน้ําทิพยแ
โรงเรียนสายน้ําทิพยแ
โรงเรียนสายน้ําทิพยแ
โรงเรียนสายน้ําทิพยแ
โรงเรียนสายน้ําทิพยแ
โรงเรียนสายน้ําทิพยแ
โรงเรียนสายน้ําทิพยแ
โรงเรียนอนุบาลพิบลู เวศมแ
โรงเรียนอนุบาลพิบลู เวศมแ
โรงเรียนอนุบาลพิบลู เวศมแ
โรงเรียนอนุบาลพิบลู เวศมแ
โรงเรียนอนุบาลพิบลู เวศมแ
โรงเรียนอนุบาลพิบลู เวศมแ
โรงเรียนอนุบาลพิบลู เวศมแ
โรงเรียนอนุบาลพิบลู เวศมแ
โรงเรียนอนุบาลพิบลู เวศมแ

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

9
280. นางสาววรรณี
281. นางสาวอุไรวรรณ
282. นางอรอนงคแ
283. นางขวัญใจ
284. นางดวงกมล
285. นางวราพิชญแ
286. นางวาลี
287. นางวาสนา
288. นางสาวจินตนา
289. นางสาวภัทรดรา
290. นางสุลักษณา
291. นางอําพันทอง
292. นางอุบล
293. นางฉัตรสุรางคแ
294. นางสาวทัศนียแ
295. นางสาวภินัฎฎา
296. นางอภิณหแพร
297. นายกิตติพงศแ
298. นางดวงใจ
299. นางธนพร
300. นางศรีสุมาลยแ
301. นางสาวกานดาภร
302. นางสาวฉวีวรรณ
303. นางสาวดาเรศนแ
304. นางสาวสายรุ฾ง
305. นางสาวอติภา
306. นางสาวอรอุมา
307. นางสุกัญญา
308. นายสมชาย
309. ว฽าที่ร฾อยตรีญาณพัฒนแ
310. นายสุรชัย
311. นางวิภา
312. ว฽าที่ร฾อยตรีอมร
313. นางสาวอทิตยา
314. นางวันดี
315. นางอารียแ
316. นายประยูร

ชูก฾าน
วรญาณศรี
สุทธิพฒ
ั นสมบุญ
นนทา
หล฽อสุพรรณพร
ศานติธรรม
ศิริจันทรแ
เลื่อมสุทธิ
เพียรประสิทธิ์
พันธุสแ ีดา
ลาเต็บ
เปลี่ยนสกุลวงศแ
พึ่งธรรมจิตตแ
แก฾วเปๅนทอง
สมจิตรแ
โคตรสมบัติ
วีระจิตตแ
กิตติวรี กุล
สีทะเล
แดงตระกูล
ไชยหงษแคํา
พุกสุวรรณ
ประกอบเสียง
อรุณประเสริฐ
เหมือดชัยภูมิ
เกษมวัฒนา
ปลัดสังขแ
สุขศรีทอง
ปลัดสังขแ
ศิริปติ ิสานติ์
ทองทวี
ตัณฑุลพงษแ
ชัยประสงคแสุข
บุญเจริญศิลป฼ชัย
วรินทรแเวช
ดํารงอ฽องตระกูล
ศรีทอง

โรงเรียนอนุบาลพิบลู เวศมแ
โรงเรียนอนุบาลพิบลู เวศมแ
โรงเรียนอนุบาลพิบลู เวศมแ
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบ฽งรัฐบาลอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบ฽งรัฐบาลอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบ฽งรัฐบาลอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบ฽งรัฐบาลอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบ฽งรัฐบาลอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบ฽งรัฐบาลอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบ฽งรัฐบาลอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบ฽งรัฐบาลอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบ฽งรัฐบาลอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบ฽งรัฐบาลอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบ฽งรัฐบาลอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบ฽งรัฐบาลอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

โรงเรียนฃุมชนบ฾านทุ฽ง
โรงเรียนฃุมชนบ฾านแหลมโพธิ์
โรงเรียนฃุมชนบ฾านแหลมโพธิ์
โรงเรียนฃุมชนบ฾านแหลมโพธิ์

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่

10
317. นางประนอม
318. นางสาวปรีดา
319. นางอัมพร
320. นางอุไร
321. นายวัฒนา
322. นางดวงใจ
323. นางผุสดี
324. นายสุรศักดิ์
325. นางมณธียแ
326. นางกุหลาบ
327. นางนวรัตนแ
328. นางวรรณา
329. นางเบญจวรรณ
330. นางทรรศนียแ
331. นางยศวดี
332. นายมนตแนโม
333. นายสุภพ
334. นางสาวปิยะนุช
335. นางหรอบี้
336. นางดนใจ
337. นางสิริรัตนแ
338. นางสุภาภรณแ
339. นายอมร
340. นางขวัญใจ
341. นางจรรยา
342. นางสาวมาริสา
343. นางสาวสายพิณ
344. นางประไพ
345. นางปราณีต
346. นางวันเพ็ญ
347. นางสาวสุภาพร
348. นางสาวอภิรดี
349. นางสุปาณี
350. นางอําพร
351. นายจงรักษแ
352. นางขนิษฐา
353. นางอรวรรณ

สุขล้ําเกิน
หิรัญ
แทรกสุข
คเชนทรแภกั ดี
รัตนแก฾ว
เป฻าเงิน
ทองทิพยแ
หนูพยันตแ
สุขกุล
เพ็ชรน้ําแดง
เพ็ชรเล็ก
สุวรรณพันธแ
ศรีหมุน
หล฽อสุพรรณพร
เครือหลี
โพชนุกูล
โพชนุกูล
เสนทอง
ดะชุง
บัตรทอง
ห฽อสุวรรณแ
เกิดสุข
ช฽วยจันทรแ
พลเดช
หนูรักษา
ดวงใส
พูลเพิ่ม
จันทรแผ฽อง
บุญฤทธิ์
ซื่อตรง
พรหมคณะ
เพชรสาย
สิงหารุณ
บุญเรือง
ตันหุน
พงศแพพิ ฒ
ั นพันธุแ
ก฾องกุล

โรงเรียนฃุมชนบ฾านอ฽าวลึกเหนือ
โรงเรียนฃุมชนบ฾านอ฽าวลึกเหนือ
โรงเรียนฃุมชนบ฾านอ฽าวลึกเหนือ
โรงเรียนฃุมชนบ฾านอ฽าวลึกเหนือ
โรงเรียนฃุมชนบ฾านอ฽าวลึกเหนือ
โรงเรียนคลองท฽อมมิตรภาพที่ ๑๖๐
โรงเรียนคลองท฽อมมิตรภาพที่ ๑๖๐
โรงเรียนคลองท฽อมมิตรภาพที่ ๑๖๐
โรงเรียนโคกกลาง
โรงเรียนเจริญวิชชแ
โรงเรียนเจริญวิชชแ
โรงเรียนเจริญวิชชแ
โรงเรียนชุมชนบ฾านเขากลม
โรงเรียนชุมชนบ฾านทุ฽ง
โรงเรียนชุมชนบ฾านทุ฽ง
โรงเรียนชุมชนบ฾านทุ฽ง
โรงเรียนชุมชนบ฾านอ฽าวลึกเหนือ
โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว
โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว
โรงเรียนทุ฽งต฾นปีก
โรงเรียนทุ฽งต฾นปีก
โรงเรียนทุ฽งต฾นปีก
โรงเรียนทุ฽งต฾นปีก
โรงเรียนบางเหรียง
โรงเรียนบางเหรียง
โรงเรียนบางเหรียง
โรงเรียนบางเหรียง
โรงเรียนบ฾านกอตง
โรงเรียนบ฾านกอตง
โรงเรียนบ฾านกอตง
โรงเรียนบ฾านกอตง
โรงเรียนบ฾านกอตง
โรงเรียนบ฾านเกาะกลาง
โรงเรียนบ฾านเกาะกลาง
โรงเรียนบ฾านเกาะกลาง
โรงเรียนบ฾านเกาะไทร
โรงเรียนบ฾านเกาะไทร

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่

11
354. นางสาวณขวัญ
355. นายพงศธร
356. นางกาญจนา
357. นางจีรนันทแ
358. นางนงเยาวแ
359. นางสาวอําภาวรรณแ
360. นางอัญชลี
361. นางสาวสมใจ
362. นางปิๆนเพชร
363. นายนิวฒ
ั นแ
364. พีรพัฒนแ
365. นางวัชราภรณแ
366. นางสาวสุรีรัตนแ
367. นายสุรินทรแ
368. นายวิเชียร
369. นางสันทนี
370. นายสิทธิผล
371. นางสุภา
372. นางสุภา
373. นางสุภาพรรณ
374. นางโสภา
375. นางอุไรรักษแ
376. นายกมล
377. นางฐิติชญานแ
378. นายกฤษณะ
379. นางกรนิภา
380. นายปกรณแ
381. นายกษิดิ์เดช
382. นางจําเนียร
383. นางสาวบุษบา
384. นางสาวสุภาพร
385. นางบุษรินทรแ
386. นางสาวสุวรัศมิ์
387. นายวิจิตร
388. นางจีระพันธแ
389. นางปิยะมาศ
390. นางศศิธร

อินทนุพฒ
ั นแ
ศุภพรพงศแ
ลิ่มหลัก
รักแก฾ว
ดําเนินผล
ปิติ
สมัยชูเกียรติ์
เอี่ยนเล฽ง
แสวงสุข
ปรางคแศรีอรุณ
แก฾วจันทรแศรี
ปานคง
บ฽อหนา
พวงนุ฽น
ภู฽เกิด
สุภา
ดีใจ
บุตรครุธ
ศรีงาม
เฉิดโฉม
บุตรสมัน
เถาวแกลอย
บ฽อหนา
ลือชา
เปลี่ยนผลัด
ตันติสุทธิพรหม
พิทกั ษแปกรณแ
กุลศรี
เสริมเกียรติวฒ
ั นแ
ลิ่มบุตร
วันช฽วย
ช฽างสนั่น
แก฾วประสิทธิ์
สุวรรณจินดา
จริงจิตร
มาศโอสถ
หนูรินทรแ

โรงเรียนบ฾านเกาะปอ
โรงเรียนบ฾านเขาแก฾ว
โรงเรียนบ฾านเขาตั้ง
โรงเรียนบ฾านเขาตั้ง
โรงเรียนบ฾านเขาตั้ง
โรงเรียนบ฾านเขาตั้ง
โรงเรียนบ฾านเขาตั้ง
โรงเรียนบ฾านเขาทอง
โรงเรียนบ฾านเขาเทียมปุา
โรงเรียนบ฾านเขาสามหน฽วย
โรงเรียนบ฾านคลงใหญ฽
โรงเรียนบ฾านคลองทราย ประชาอุทศิ
โรงเรียนบ฾านคลองทราย ประชาอุทศิ
โรงเรียนบ฾านคลองทราย ประชาอุทศิ
โรงเรียนบ฾านคลองทราย ประชาอุทศิ
โรงเรียนบ฾านคลองปิ็ง
โรงเรียนบ฾านคลองปิ็ง
โรงเรียนบ฾านคลองม฽วง
โรงเรียนบ฾านคลองม฽วง
โรงเรียนบ฾านคลองยวน
โรงเรียนบ฾านคลองยวน
โรงเรียนบ฾านคลองยวน
โรงเรียนบ฾านคลองยวน
โรงเรียนบ฾านคลองยาหนัด
โรงเรียนบ฾านคลองยาหนัด
โรงเรียนบ฾านคลองแรด
โรงเรียนบ฾านคลองแรด
โรงเรียนบ฾านคลองแรด
โรงเรียนบ฾านคลองหมาก
โรงเรียนบ฾านคลองหมาก
โรงเรียนบ฾านคลองหมาก
โรงเรียนบ฾านคลองหวายเล็ก
โรงเรียนบ฾านคลองหวายเล็ก
โรงเรียนบ฾านคลองหวายเล็ก
โรงเรียนบ฾านคลองหิน
โรงเรียนบ฾านคลองหิน
โรงเรียนบ฾านคลองหิน

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่

12
391. นางนภาพร
เครือทอง
392. นางสาวจิตสุดา ธราพร
393. นางเสาวนียแ
ธรรมโชติ
394. นายสมาน
วะจิดี
395. นางนงนุช
บุญพันธุแ
396. นางสาวสุปราณี แต฽บรรพกุล
397. นางอําภา
แซ฽คู฾
398. นายกิตติ
เสริมเกียรติวฒ
ั นแ
399. นางสาวไทรงาม จิตรเที่ยง
400. นางวรรณดี
มรกต
401. นางสาวนาตยา แก฾วสุขใส
402. นางอุไรวรรณ เพ็ชรรัตนแ
403. นางสาวเสาวลักษณแ เกตุแก฾ว
404. นางสุจิตรา
ลือสวัสดิ์
405. นายปราโมทยแ เพ็ชรคล฾าย
406. นายอนันตแ
มณีลาภ
407. นางสายวสันตแ สบเหมาะ
408. นายไพรัตนแ
รัตนเดช
409. นายสมศักดิ์
ปูเงิน
410. นางวิมล
ดามูนะ
411. นางเสาวคนธแ ทองคํา
412. นายเอกราช กลิ่นคล฾าย
413. นางสาวบุญศรี มาศโอสถ
414. นางสาวสุกัญญา พงศแรักธรรม
415. นางสาวอรอุมา เรืองอ฽อน
416. นางสาวอาจารียา กาญจนวิวญ

417. นายพ฾องพงศแ เฉิดโฉม
418. นายยงยุทธ
แจ฾งจบ
419. นางสุริยา
จุลภักดิ์
420. นายบุญเกียรติ เกตแก฾ว
421. นางนัยญาณี บุญนํา
422. นางนารีรัตนแ คงจ฾อย
423. นางมณทิพยแ เกตแก฾ว
424. นางสาคร
บุญรัตนแ
425. นางศุกลรัตนแ พูดเพราะ
426. นายพิเชษฐ
ยัสโร
427. นางยุพยงคแ
คงขาว

โรงเรียนบ฾านคลองแห฾ง
โรงเรียนบ฾านคลองแห฾ง
โรงเรียนบ฾านคลองแห฾ง
โรงเรียนบ฾านคลองแห฾ง
โรงเรียนบ฾านควนต฽อ
โรงเรียนบ฾านควนต฽อ
โรงเรียนบ฾านควนต฽อ
โรงเรียนบ฾านควนต฽อ
โรงเรียนบ฾านควนใต฾
โรงเรียนบ฾านควนม฽วง
โรงเรียนบ฾านควนม฽วง
โรงเรียนบ฾านควนม฽วง
โรงเรียนบ฾านควนม฽วง
โรงเรียนบ฾านโคกกลาง
โรงเรียนบ฾านโคกกลาง
โรงเรียนบ฾านโคกคา
โรงเรียนบ฾านโคกหาร
โรงเรียนบ฾านช฽องไม฾ดํา
โรงเรียนบ฾านช฽องเสียด
โรงเรียนบ฾านชุมชนบ฾านเขากลม
โรงเรียนบ฾านแชงเปิง
โรงเรียนบ฾านดินแดง
โรงเรียนบ฾านตลิ่งชัน
โรงเรียนบ฾านตลิ่งชัน
โรงเรียนบ฾านตลิ่งชัน
โรงเรียนบ฾านตลิ่งชัน
โรงเรียนบ฾านตลิ่งชัน
โรงเรียนบ฾านตลิ่งชัน
โรงเรียนบ฾านถ่ําโกบ
โรงเรียนบ฾านถ่ําโกบ
โรงเรียนบ฾านถ้ําโกบ
โรงเรียนบ฾านถ้ําโกบ
โรงเรียนบ฾านถ้ําโกบ
โรงเรียนบ฾านถ้ําโกบ
โรงเรียนบ฾านทรายขาว
โรงเรียนบ฾านทรายขาว
โรงเรียนบ฾านทับไทร

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่

13
428. นางระเบียบ ปานแดง
429. นางสาวอรพรรณ หีดแก฾ว
430. นางสุนียแ
สิงหแชู
431. นางอุไรรัตนแ รักษาวงศแ
432. นายสิทธิพร
สิงหแชู
433. นายอติชาต
ประทีป ณ ถลาง
434. นางบุษกร
หอกุล
435. นายอนันตแ
พิณสุวรรณ
436. นางสุนียแ
ปราบเภท
437. นางสาวนิตยา สาระภี
438. นายภาณุวฒ
ั นแ วิยะรัตนกุล
439. นางกนกวรรณ สายนุ฾ย
440. นายจงจรัส
ภักดีพนั ธแ
441. นางมาลินี
ศรีประเสริฐ
442. นางละออ
นาคเลิศ
443. นางสาวอุไรวรรณ สังขแหยู
444. นายชัยรัตนแ
รักษาพันธุแ
445. นางวิไลลักษณแ ทองวิเชียร
446. นางอรพินทแ
ก฽อแก฾ว
447. นายธวัช
ประเสริฐกุล
448. นายเชาวลิตร นวลใย
449. นายประเสริฐ จงรักษแ
450. นายวินิจ
ลําพล
451. นางคมคาย
แผนทอง
452. นางสาวจิรพรรณ จารุพทิ ยาภิบาล
453. นางนัยนา
บุตรสมัน
454. นางกอบแก฾ว บุตรชํานิ
455. นางณัฏฐาภรณแ ประทีป ณ ถลาง
456. นางสาวเจตนิพฐิ ขวัญนาค
457. นางพรนิภา
ชูประดิษฐแ
458. นางวรรณพรรธนแ เอ฽งฉ฾วน
459. นางสาวพิณนภัส เรืองทองเมือง
460. นางสาวสุพาณี ทองสร฾อย
461. นายฐาปกร
วังบัว
462. นายประมูล
รัตนเดช
463. นายภูวราช
แกมวิรัตนแ
464. นายชัยณรงคแ มาศโอสถ

โรงเรียนบ฾านทับไทร
โรงเรียนบ฾านทับไทร
โรงเรียนบ฾านทับไทร
โรงเรียนบ฾านทับไทร
โรงเรียนบ฾านทับไทร
โรงเรียนบ฾านทับพล
โรงเรียนบ฾านทับพล
โรงเรียนบ฾านท฽าประดู฽
โรงเรียนบ฾านท฽ามะพร฾าว
โรงเรียนบ฾านท฽ายาง
โรงเรียนบ฾านทุ฽ง
โรงเรียนบ฾านทุ฽งคา
โรงเรียนบ฾านทุ฽งคา
โรงเรียนบ฾านทุ฽งปรือ
โรงเรียนบ฾านทุ฽งปรือ
โรงเรียนบ฾านทุ฽งปรือ
โรงเรียนบ฾านทุ฽งปรือ
โรงเรียนบ฾านทุ฽งพะยอม
โรงเรียนบ฾านทุ฽งพะยอม
โรงเรียนบ฾านทุ฽งพะยอม
โรงเรียนบ฾านทุ฽งเสม็ด
โรงเรียนบ฾านทุ฽งเสม็ด
โรงเรียนบ฾านทุ฽งเสม็ด
โรงเรียนบ฾านเทุ฽งพะยอม
โรงเรียนบ฾านนางรอง
โรงเรียนบ฾านนาทุ฽งกลาง
โรงเรียนบ฾านนาปง
โรงเรียนบ฾านนาปง
โรงเรียนบ฾านนาปง
โรงเรียนบ฾านนาพรุ
โรงเรียนบ฾านนาพรุ
โรงเรียนบ฾านนาพรุ
โรงเรียนบ฾านนาพรุ
โรงเรียนบ฾านนาพรุ
โรงเรียนบ฾านนาพรุ
โรงเรียนบ฾านนาวง
โรงเรียนบ฾านนาวง

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่

14
465. นายสมนึก
พิศาล
466. นางพัฒนะวิภา บางทอง
467. นางวิลาวัณยแ เอ฽งฉ฾วน
468. นางสาวเยาวลักษณแ บัวเผียน
469. นางปานหทัย ศรีแสง
470. นางพรทิพยแ
คงจันทรแ
471. นางชารินทรแดา ตุลยะสุข
472. นายวุฒิ
คงชื่น
473. นางเสาวลักษณแ คงกลัด
474. นางจําเรียง
สนธิเมือง
475. นายประคอง ปใญโญ
476. นางสาวนงลักษณแ เพชรฤทธิ์
477. นายบุญช฽วย นวลใย
478. นางจิตราภรณแ แก฾วจันทรแ
479. นางนิรมล
ทองกอบ
480. นางมณฑา
คงแคล฾ว
481. นางรัตนาภรณแ อ฾นชู
482. นายสําราญ
อ฾นชู
483. นางอําพร
หนูพยันตแ
484. นายมาโนชญแ ตันสกุล
485. นางเพ็ญศิริ
พรรณรังษี
486. นายประเนตร ทองขาว
487. นางสาคร
กุลพ฽อ
488. นางสุพรรณี
ชูคง
489. นางปรียาภรณแ เสริมเกียรติวฒ
ั นแ
490. นางกัณหา
ปรางคแศรีอรุณ
491. นางพนาวรรณ ย฽องดํา
492. นางไมตรี
รักษาแก฾ว
493. นางราตรี
ชูมณี
494. นางสาวกัลยา เพ็งช฽วย
495. นางสาวทิพยแทยา ขุนวงษา
496. นางสําอางคแ สุวรรณกําเนิด
497. นายเอกพจนแ ทับไทร
498. นางเกษร
ทองเจริญ
499. นางผ฽องศรี
คงภักดี
500. นางศิริลักษณแ ช฽างคิด
501. นายสมทิพยแ เกลื่อนการ

โรงเรียนบ฾านนาเหนือ
โรงเรียนบ฾านนําร฾อน
โรงเรียนบ฾านนําร฾อน
โรงเรียนบ฾านนําร฾อน
โรงเรียนบ฾านในทับ
โรงเรียนบ฾านในยวน
โรงเรียนบ฾านบ฽อมะม฽วง
โรงเรียนบ฾านบางคราม
โรงเรียนบ฾านบางโสก
โรงเรียนบ฾านบางหอย
โรงเรียนบ฾านบางหอย
โรงเรียนบ฾านบางเหรียง
โรงเรียนบ฾านบางเหรียง
โรงเรียนบ฾านบางเหียน
โรงเรียนบ฾านบางเหียน
โรงเรียนบ฾านบางเหียน
โรงเรียนบ฾านบางเหียน
โรงเรียนบ฾านบางเหียน
โรงเรียนบ฾านบางใหญ฽
โรงเรียนบ฾านปากคลอง
โรงเรียนบ฾านปากหยา
โรงเรียนบ฾านปากหยา
โรงเรียนบ฾านปากหรา
โรงเรียนบ฾านพระราชทานเกาะพีพี
โรงเรียนบ฾านพระแอะ
โรงเรียนบ฾านพรุดินนา
โรงเรียนบ฾านพรุดินนา
โรงเรียนบ฾านพรุดินนา
โรงเรียนบ฾านพรุดินนา
โรงเรียนบ฾านพรุดินนา
โรงเรียนบ฾านพรุดินนา
โรงเรียนบ฾านพรุดินนา
โรงเรียนบ฾านพรุดินนา
โรงเรียนบ฾านพรุเตย
โรงเรียนบ฾านพรุเตย
โรงเรียนบ฾านพรุเตย
โรงเรียนบ฾านพรุเตย

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่

15
502. นางสาววิไลลักษณแ แก฾วนพรัตนแ
503. นายศุภโชค
สินกั้ง
504. นางสาวดวงพร วุฒมิ านพ
505. นางสาวอัจฉรา ปานจันทรแ
506. นายบุญเจือ
สพานทอง
507. นางสาวเดือนเพ็ญ คํามี
508. นางอิศรา
ฟุูงเฟืๆอง
509. นางวัชรี
กล฽อมสุวรรณ
510. นางนันทิยา
สุดเอียด
511. นางเนาวรัตนแ แซ฽ฮ้ํา
512. นางมารศรี
ทองยศ
513. นางมีนา
จุลลางกูร
514. นางรัตติกานตแ บุญทวีวฒ
ั นแ
515. นางลัดดา
พรหมพันธุแ
516. นางวราภรณแ จุลลางกูร
517. นางสุจิตรา
นวลสมศรี
518. นางอวยพร
แสวงสุข
519. นายอุทยั
ยิ้มหิ้น
520. นายคณิต
โอทอง
521. นายทวีศักดิ์
ดํามุสิทธิ์
522. นายวิชัย
ปราบเภท
523. นางชวิศา
ไชยรัตนแ
524. นางพรพิมล
ชูทอง
525. นางชไมพร
ไชยบุญ
526. นายปราโมทยแ หกหนู
527. นางสาวนิดา กิตติพงษานุรักษแ
528. นางสาวริพรรณแ โสบุตร
529. นางจีระนันทแ สังขพันธุแ
530. นางเสาวนียแ
จิตรแพาณิชยแ
531. นางทัศนียา
ภูดินดาน
532. นางจารุวรรณ ปานหนู
533. นางชะอ฾อน
แก฾วลอย
534. นางสาวแก฾วกาญจนา ดีใจ
535. นางอารยา
พรหมทอง
536. นายสกนธแพนั ธแ พูนพร
537. นายอดิศักดิ์
ณรินทรแ
538. นางเบญจา
ธรรมทักษแ

โรงเรียนบ฾านพรุเตียว
โรงเรียนบ฾านพลุหนัง
โรงเรียนบ฾านย฽านอุดม
โรงเรียนบ฾านย฽านอุดม
โรงเรียนบ฾านย฽านอุดม
โรงเรียนบ฾านไร฽พฒ
ั นา
โรงเรียนบ฾านไรพัฒนา
โรงเรียนบ฾านไรใหญ฽
โรงเรียนบ฾านลําทับ
โรงเรียนบ฾านลําทับ
โรงเรียนบ฾านลําทับ
โรงเรียนบ฾านลําทับ
โรงเรียนบ฾านลําทับ
โรงเรียนบ฾านลําทับ
โรงเรียนบ฾านลําทับ
โรงเรียนบ฾านลําทับ
โรงเรียนบ฾านลําทับ
โรงเรียนบ฾านลําทับ
โรงเรียนบ฾านลําทับ
โรงเรียนบ฾านลําทับ
โรงเรียนบ฾านลิกี
โรงเรียนบ฾านศาลาพระม฽วง
โรงเรียนบ฾านเสมํดจวน
โรงเรียนบ฾านไสโปฺะ
โรงเรียนบ฾านไสโปฺะ
โรงเรียนบ฾านหนองจิก
โรงเรียนบ฾านหนองจิก
โรงเรียนบ฾านหนองจูด
โรงเรียนบ฾านหนองจูด
โรงเรียนบ฾านหลังโสด
โรงเรียนบ฾านห฾วยพลูหนัง
โรงเรียนบ฾านห฾วยพลูหนัง
โรงเรียนบ฾านห฾วยพลูหนัง
โรงเรียนบ฾านห฾วยพลูหนัง
โรงเรียนบ฾านห฾วยพลูหนัง
โรงเรียนบ฾านห฾วยพลูหนัง
โรงเรียนบ฾านห฾วยมัด

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่

16
539. นางปรียาพันธุแ
540. นางเอื้อมพรรณ
541. นายกิจจา
542. นางกมลรัตนแ
543. นางจําลอง
544. นางชญาภรณแ
545. นางมณีรัตนแ
546. นางสุภานี
547. นางสุมิตรา
548. นางสุวณี
549. นางออนอุมา
550. นายศิริชัย
551. นายสุรเชษฐแ
552. นายเรวัต
553. นางลัดดาวัลยแ
554. นายรัชกร
555. นางมยุรี
556. นางมุกรินทรแ
557. นายสมพงษแ
558. นายลักษมณแ
559. นางสาวจุรี
560. นายตะวัน
561. นายเอนก
562. นางสาวอรอุมา
563. นางทิวาพร
564. นางบุญธิญา
565. นางเพ็ญศรี
566. นางสาวศุภวรรณ
567. นางสาวอมรัตนแ
568. นางอาภรณแ
569. นายธีรวิทยแ
570. นางพรรณนิสา
571. นางจิตราภรณแ
572. นางจินดา
573. นางณัฐชยา
574. นางนฤมล
575. นางปรีญา

ปานเพ็ง
ขวัญแก฾ว
อยู฽เย็น
สวัสดิ์ภริ มยแ
พลับบดี
ชุมบุญ
หนูศักดิ์
ชูทอง
จันทรแทอง
ตุกชูแสง
ศรีเณร
รักษายศ
นักฟูอน
มะสุวรรณ
มณีโชติ
ศรุตโยภาส
ร฽างมณี
แสวงชอบ
กุลพ฽อ
นาคพันธแ
นวลวุวรรคแ
เตาะ
กุลบุตร
เรืองศรี
ธีระกุลพิศุทธิ์
วิริยานุภาพพงศแ
มากชูชิต
พูลศิริ
รัตนคหะ
หนูสอน
ไชยกาล
กังวานเกียรติกุล
วุน฽ แก฾ว
เทพเกลี้ยง
ต฾นวิชา
แก฾วงาม
เบ็ดเสร็จ

โรงเรียนบ฾านห฾วยลึก
โรงเรียนบ฾านห฾วยลึก
โรงเรียนบ฾านห฾วยลึก
โรงเรียนบ฾านห฾วยเสียด
โรงเรียนบ฾านห฾วยเสียด
โรงเรียนบ฾านห฾วยเสียด
โรงเรียนบ฾านห฾วยเสียด
โรงเรียนบ฾านห฾วยเสียด
โรงเรียนบ฾านห฾วยเสียด
โรงเรียนบ฾านห฾วยเสียด
โรงเรียนบ฾านห฾วยเสียด
โรงเรียนบ฾านห฾วยเสียด
โรงเรียนบ฾านห฾วยเสียด
โรงเรียนบ฾านห฾วยเสียด
โรงเรียนบ฾านหว฽างคลอง
โรงเรียนบ฾านหว฽างคลอง
โรงเรียนบ฾านแหลมกรวด
โรงเรียนบ฾านแหลมกรวด
โรงเรียนบ฾านแหลมกรวด
โรงเรียนบ฾านแหลมกรวด
โรงเรียนบ฾านไหนหนัง
โรงเรียนบ฾านไหนหนัง
โรงเรียนบ฾านไหนหนัง
โรงเรียนพระราชทานบ฾านเกาะพีพี
โรงเรียนโภคาพาณิชยแนุกูล มูลนิธิ
โรงเรียนโภคาพาณิชยแนุกูล มูลนิธิ
โรงเรียนโภคาพาณิชยแนุกูล มูลนิธิ
โรงเรียนโภคาพาณิชยแนุกูล มูลนิธิ
โรงเรียนโภคาพาณิชยแนุกูล มูลนิธิ
โรงเรียนโภคาพาณิชยแนุกูล มูลนิธิ
โรงเรียนโภคาพาณิชยแนุกูล มูลนิธิ
โรงเรียนราฃประฃานุเคราะหแ ๒
โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑
โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑
โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑
โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑
โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่

17
576. นางศศิธร
ชูมณี
577. นางสาวนันทวรรณ ไกรนรา
578. นางสาวพจนียแ พัฒภูมิ
579. นางสุดาดวง เพชรทอง
580. นางอนุสรณแ
เม฽งบุตร
581. นางอรุณรัตนแ นุ฽มนุ฽น
582. นางดุษฎี
แก฾วแย฾ม
583. นางนัฏฐณิชา เปรียมบุตร
584. นางนันทนา
อุตะปะละ
585. นางพิมพิมล
คงสกุล
586. นางรสสุคนธแ สารสุวรรณ
587. นางลดารมณแ กังวานเกียรติกุล
588. นางวรรณดา แววสัมพันธแ
589. นางวันเต็ม
ศรีเจริญ
590. นางวิไลรัตนแ ฉายบัณดิษฐแ
591. นายธวัชชัย
รัตนา
592. นายอภิชาติ
สัญจร
593. นางศิริพรรณ เหมทานนทแ
594. นางอนงคแ
รักจิตตแ
595. นางสาวปุญญิสา ทันยะ
596. นายประสิทธิ์ ศรีน฾อย
597. นางวนิดา
เหมือนพรรณราย
598. นางสรัญญา
ปรีชา
599. นางสุนียแ
ภูมิภมร
600. นายณรงคแ
อุดมศรี
601. นายสมยศ
สมมาตยแ
602. นางสาวจุไรรัตนแ ศรีวเิ ชียร
603. นายนพดล
จันทรแสุทธิ์
604. นางอาภรณแทพิ ยแ เชื่องยาง
605. นางจิรพรรณ จินวรรณ
606. นางศศิธร
เขียวรัตนแ
607. นางสุนันทแ
โค฾วจํารัส
608. นางพยอม
ทุ฽งคาใน
609. นางรัชนี
พัฒนาภมร
610. นางสงวน
บุญเชื้อ
611. นางจรวย
สระสอง
612. นางบุญมา
เพชรซีก

โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑
โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑
โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑
โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑
โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑
โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑
โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒
โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒
โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒
โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒
โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒
โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒
โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒
โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒
โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒
โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒
โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒
โรงเรียนราประชานุเคราะหแ
โรงเรียนลิกี
โรงเรียนวัดเขาต฽อ
โรงเรียนวัดเขาต฽อ
โรงเรียนวัดโคกยาง
โรงเรียนวัดโคกยาง
โรงเรียนวัดโคกยาง
โรงเรียนวัดโคกยาง
โรงเรียนวัดโคกยาง
โรงเรียนวัดบางเหลียว
โรงเรียนวัดบางเหลี่ยว
โรงเรียนวัดบ฾านถ้ําโกบ
โรงเรียนวัดบ฾านทับปริก
โรงเรียนวัดบ฾านทับปริก
โรงเรียนวัดบ฾านทับปริก
โรงเรียนวัดบ฾านนา
โรงเรียนวัดบ฾านนา
โรงเรียนวัดบ฾านนา
โรงเรียนวัดโพธิเ์ รียง
โรงเรียนวัดโพธิเ์ รียง

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่

18
613. นางเพ็ญแข
614. นางสมบูรณแ
615. นางสุวมิ ล
616. นายอฐกฤต
617. นางพรทิพยแ
618. นายอํานาจ
619. นางกรรณแนิกา
620. นางจันทรแเพ็ญ
621. นางสาวอาภรณแ
622. นางสาวมยุรี
623. นางกัญญาพร
624. นางจุฑารัตนแ
625. นางนวรัตนแ
626. นางนิตยา
627. นางพิชชาภา
628. นางวันนียแ
629. นางสมจิต
630. นางสาวกิรณา
631. นางสาวสรศรี
632. นางสุภาพ
633. นางแสงเดือน
634. นางอรวรรณ
635. นายทวี
636. นายบทมากร
637. นายศักดา
638. นายสุรศักดิ์
639. นางสารพี
640. นางฉลวย
641. นางพิกุล
642. นางพิลาส
643. นางพิศมัย
644. นายโกศล
645. นายสถาพร
646. นางมณทิพยแ
647. นายสังวร
648. นางกิรณา
649. นางเครือวรรณ

เรืองสงคแ
มากจงดี
สังยวน
บุญกสินธุแ
รัตนบุษยแ
สุขลิ้ม
วรรณโน
ค฾าไกล
ปรีชา
กุลบุตร
ทุมรัตนแ
อารมณแ
ปรีชา
สาโรจนแ
บุญฤทธิ์
เกียงเอีย
แหลมสัก
เกี่ยวข฾อง
คงมี
เกี่ยวพันธแ
แดงงาม
บุญพิพฒ
ั นาพงศแ
ลิ่มบุตร
ถาวรสิน
สุขย฾อย
จงจิต
ศรีทนั
นวลใย
เพ็งช฽วย
เหนือคลอง
ช฽วยเกิด
สุวรรณโน
ปุริสชาติ
บุญมณี
คงภักดี
กาญจนรังษี
พงษแประวัติ

โรงเรียนวัดโพธิเ์ รียง
โรงเรียนวัดโพธิเ์ รียง
โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม
โรงเรียนวิทยาประชาคม
โรงเรียนสหกรณแนิคมอ฽าวลึก ๒
โรงเรียนสหกรณแประชาอุทศิ
โรงเรียนสังขแทองวิทยา
โรงเรียนสังขแทองวิทยา
โรงเรียนสังขแทองวิทยา
โรงเรียนไหนหนัง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
โรงเรียนอนุบาลคลองท฽อม
โรงเรียนอนุบาลคลองท฽อม
โรงเรียนอนุบาลคลองท฽อม
โรงเรียนอนุบาลคลองท฽อม
โรงเรียนอนุบาลคลองท฽อม
โรงเรียนอนุบาลคลองท฽อม
โรงเรียนอนุบาลคลองท฽อม
โรงเรียนอนุบาลคลองท฽อม
โรงเรียนอ฽าวลึก
โรงเรียนอ฽าวลึก

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่

19
650. นางจารุ
651. นางสาวยินดี
652. นางสุคนธแ
653. นางกชรัตนแ
654. นางสาวปิยวดี
655. นางสาววัลลียแ
656. นางสาวอภิรดี
657. นางสาวอารีรัตนแ
658. นางสาวอุไรวรรณ
659. นางอรอนงคแ
660. นายสมศักดิ์
661. นางฐานิดา
662. นางฐิติมา
663. นางนิรมล
664. นางเยาวภา
665. นางวรรณา
666. นางวัฒนา
667. นางวิบลู ยแ
668. นางสมานใจ
669. นางสาวกุสุมา
670. นางสุดารัตนแ
671. นางสุภาพร
672. นางอุไรวรรณ
673. นายกริชศิลป฼
674. นายชํานาญ
675. นายปราโมทยแ
676. นางจรรยา
677. นางศุลีมาศ
678. นางอาภาพรรณ
679. นายวิฑูรยแ
680. นางสาวสุวจี
681. นางชัญญา
682. นางศรีรัตนแ
683. นางอรุณ
684. นางสาวจินตนา
685. นางสาวดวงใจ
686. นางสาวพัชยา

จินนุพนั ธแ
พรหมบุตร
อุทยั รัตนแ
เพ็งพาจร
ชูมณี
เครือคง
คําฝอย
บุญนาคบุตร
ชุมพงศแ
ดวงขวัญ
พูลแจ฾ง
รักนิ่ม
ปจันทบุตร
ศิริมากุล
แซ฽ตั๋น
จันทรแสถาพร
ปลื้มสุทธิ
ถิรวณิชยแ
สดากร
ประภาสวัต
คล฽องแค฾ลว
สวาปการ
ติยจันทรแ
วรินทรแเวช
แสงทอง
เกี่ยวพันธแ
แก฾วเซ฽ง
เล็กกุล
แสงทอง
จันทโน
ณ ถลาง
ไพศาล
ศักดิ์ศิริโสภาค
ปฐมรัตนศิริ
จันทะเกษ
โพธิข์ าว
กิ่งทอง

โรงเรียนอ฽าวลึก
โรงเรียนอ฽าวลึก
โรงเรียนอ฽าวลึก
โรงเรียนอิสรานุสรณแ
โรงเรียนอิสรานุสรณแ
โรงเรียนอิสรานุสรณแ
โรงเรียนอิสรานุสรณแ
โรงเรียนอิสรานุสรณแ
โรงเรียนอิสรานุสรณแ
โรงเรียนอิสรานุสรณแ
โรงเรียนอิสรานุสรณแ
โรงเรียนอุตรกิจ
โรงเรียนอุตรกิจ
โรงเรียนอุตรกิจ
โรงเรียนอุตรกิจ
โรงเรียนอุตรกิจ
โรงเรียนอุตรกิจ
โรงเรียนอุตรกิจ
โรงเรียนอุตรกิจ
โรงเรียนอุตรกิจ
โรงเรียนอุตรกิจ
โรงเรียนอุตรกิจ
โรงเรียนอุตรกิจ
โรงเรียนอุตรกิจ
โรงเรียนอุตรกิจ
สพป.กระบี่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
โรงเรียนชุมชนบ฾านท฽ากระดาน
โรงเรียนชุมชนบ฾านท฽ากระดาน
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

20
687. นางสาวสินีนารถ กลิ่นสุคนธแ
688. นางสุนิษา
พรมนิล
689. นายกําธร
แสงมาลา
690. นางเลียม
จิตมั่น
691. นายจําเริญ
ทองศักดิ์
692. นายวุฒพิ งษแ ปฎิเวชวัฒนางกูร
693. นางดวงสมร บาตรโพธิ์
694. นางใกล฾รุ฽ง
กิจหว฽าง
695. นางลาวัณณแ พิมเสน
696. นางสะอาด
ดาบแก฾ว
697. นางสุวรรณา เจิมจรุง
698. นายพีรฉัตร
น฾อยเคียง
699. นางบุญเนิน
ผาดสีเสน
700. นางสาววศินี วรรณลือชา
701. นางจิตติมา
เสมอตระกูล
702. นางพจมาลยแ มิ่งสงฆแ
703. นางพัฒนี
อ฽อนศรี
704. นางวงเดือน
สิทธิจันทรแ
705. นางสาวนิลวรรณ เกษมโศธนแ
706. นางสาวกรนิภา คงอ฾น
707. นางณภาภัช ภุมภารินทรแ
708. นางวราลักษณแ ถาวรทัต
709. นางสมหวัง
เครื่องประดิษฐแ
710. นายสมพร
เปียสนิท
711. นางสาวดารณี ปูอมสกุล
712. นางสาวสร฾อยสนธิ์ เส็งสว฽าง
713. นายเอกสิทธิ์ คุณากรดุษติ
714. นางสาวโนรี
เชยล฾อมขํา
715. นางสาวปราณี สุขภาพ
716. นางจําเนียน ชมสกุณี
717. นางนวพรรณ มาชวญานนทแ
718. นางสาวจีเรียง บุญสม
719. นายสะบา
เจริญฤทธิ์
720. นางวรรณา
ศรีแก฾ว
721. นางรัชนี
ดวงใจ
722. นางรุ฽งสุรียแ
ใบไม฾
723. นางสุภญ

คุณสุวรรณแ

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
โรงเรียนตลาดสํารอง
โรงเรียนตลาดสํารอง
โรงเรียนตลาดสํารอง
โรงเรียนท฽ามะนาว
โรงเรียนบ฾านเก฽าสามัคคี
โรงเรียนบ฾านเก฽าสามัคคี
โรงเรียนบ฾านเขาปูน
โรงเรียนบ฾านเขาปูน
โรงเรียนบ฾านจันอุย
โรงเรียนบ฾านเจ฾าเณร
โรงเรียนบ฾านเจ฾าเณร
โรงเรียนบ฾านช฽องกระทิง

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

โรงเรียนบ฾านช฽องสะเดา(การไฟูฟูาฝุายผลิดอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
โรงเรียนบ฾านช฽องสะเดา(การไฟูฟูาฝุายผลิดอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
โรงเรียนบ฾านช฽องสะเดา(การไฟูฟูาฝุายผลิดอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
โรงเรียนบ฾านดงยาง
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
โรงเรียนบ฾านถ้ํา
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
โรงเรียนบ฾านท฽าน้ําตื้น
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
โรงเรียนบ฾านท฽าน้ําตื้น
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
โรงเรียนบ฾านท฽าน้ําตื้น
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
โรงเรียนบ฾านท฽ามะนาว
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
โรงเรียนบ฾านท฽าแย฾
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
โรงเรียนบ฾านทุ฽งนา
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
โรงเรียนบ฾านทุ฽งนา
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
โรงเรียนบ฾านทุ฽งนาคราช
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
โรงเรียนบ฾านทุ฽งนาคราช
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
โรงเรียนบ฾านทุ฽งนานางหรอก
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
โรงเรียนบ฾านทุ฽งนานางหรอก
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
โรงเรียนบ฾านทุ฽งมะขามเฒ฽า
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
โรงเรียนบ฾านบนเขาแก฽งเรียง
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
โรงเรียนบ฾านโปุงโก
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
โรงเรียนบ฾านพุเลียบ
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
โรงเรียนบ฾านพุเลียบ
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
โรงเรียนบ฾านพุเลียบ
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

21
724. นางวาสนา
มิ่งเมือง
725. นางยุพนิ
จิณแพทยแ
726. นางสาวทิวาวรรณ จิณแพทยแ
727. นายวนาฤทธิ์ ผ฽องฤกษแ
728. นางสุทธิพร
สระแก฾ว
729. นางอัญชลี
ทองตระกูล
730. นางละมัย
ปานกลาง
731. นางวรรณรวี สุขสําราญ
732. นายสิทธิพล
ปานกลาง
733. นางสาวบุญเตือน ไก฽นิล
734. นายประเสริฐ หนูรุ฽น
735. นางเบญจา
สนธยานาวิน
736. นางสาวศรีรัตนแ สุขประเสริฐ
737. นายเยียน
บุญรอด
738. นางเกษร
สุนทรธรรม
739. นางทิพวรรณ ขํามาก
740. นางสาวสุนัน หรูเจริญ
741. นางสมใจ
อวยพร
742. นายอรรถชัย รักราษฎรแ
743. นางณัฐจิราพร มณัชณาพงษแ
744. นางสาลี่
สงวนรัตนแ
745. นางปใจพร
ชัยจีน
746. นางวนิดา
ปากโมกขแ
747. นายประจวบ ธูปหอม
748. นางขนิษฐา
เกตุแดง
749. นางนุสรา
บิตุเรศ
750. นางรัตนาพร สาลี
751. นายอนุวตั ิ
สมสกุล
752. นางยุพนิ
ทิมน฾อย
753. นางวิไลวรรณ แสงสอาด
754. นางสาวศิริศรี แผ฾วพรายงาม
755. นายอํานวย
หินชีระนันทแ
756. นายอุทยั
สวัสดิ์พานิชยแ
757. นางพนอรัตนแ ชุนหวานิช
758. นางวรรณี
คงชุม
759. นางภิรมยแ
นกน฾อย
760. นางสาวพรศิริ ศรีคง

โรงเรียนบ฾านมะกอกหมู฽ (ปุณสิริวทิ ยา)
โรงเรียนบ฾านยาง
โรงเรียนบ฾านยาง
โรงเรียนบ฾านรางสะเดา
โรงเรียนบ฾านรางสาลี่
โรงเรียนบ฾านรางสาลี่
โรงเรียนบ฾านวังด฾ง
โรงเรียนบ฾านวังด฾ง
โรงเรียนบ฾านวังด฾ง
โรงเรียนบ฾านวังตะเคียน
โรงเรียนบ฾านวังตะเคียน
โรงเรียนบ฾านวังลาน
โรงเรียนบ฾านวังลาน
โรงเรียนบ฾านวังลาน
โรงเรียนบ฾านวังสารภี
โรงเรียนบ฾านวังสารภี
โรงเรียนบ฾านสระเศรษฐี
โรงเรียนบ฾านสามหลัง
โรงเรียนบ฾านสามหลัง
โรงเรียนบ฾านหนองบัว
โรงเรียนบ฾านหนองปล฾อง
โรงเรียนบ฾านหนองสองตอน
โรงเรียนบ฾านหนองสองตอน
โรงเรียนบ฾านหนองสองตอน
โรงเรียนบ฾านหนองสองห฾อง
โรงเรียนบ฾านหนองสองห฾อง
โรงเรียนบ฾านหนองสองห฾อง
โรงเรียนบ฾านหนองสองห฾อง
โรงเรียนบ฾านหนองสะแก
โรงเรียนบ฾านหนองสะแก
โรงเรียนบ฾านหนองสามพราน
โรงเรียนบ฾านหนองหอย
โรงเรียนบ฾านหนองหอย
โรงเรียนบ฾านห฾วยตลุง
โรงเรียนบ฾านห฾วยน้ําโจน
โรงเรียนบ฾านห฾วยไร฽
โรงเรียนบ฾านห฾วยไร฽

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

22
761. นางสาววาสนา ทองเปลว
762. นางสาวอุบล ช฾อยเครือ
763. นางสาวจริยา สีคุณ
764. นางสร฾อยสน พนานุสรณแศิลป฼
765. นางสุวนียแ
กาญจนฉายา
766. นางปทุม
นิ่มเจริญ
767. นายสุริยะ
จันทรแสนอง
768. นางพรทิพยแ
เจือบุญ
769. นายสุรพล
พละศักดิ์
770. นางเดือนเพ็ญ เกตพันธแ
771. นางปลุกขวัญ โรจนแประดิษฐแ
772. นางแวววิมล เสาหงษแ
773. นางโศภชา
เถื่อนคํา
774. นางสาวอุษณี บรรทัดกาญจนแ
775. นางอุบลรัตนแ สงวนโสม
776. นางอธิชา
ใจบุญ
777. นายภูมิพฒ
ั นแ ภาคภูมิ
778. นางสุจินตนา บุษกรจงกลกุล
779. นางสําเภา
บ฾านใหม฽
780. นางอรกัญญา วรรณะ
781. นางศุภวรรณ ทักษิณ
782. นายวสันตแ
บานเย็น
783. นางนัยนา
เจียมอยู฽
784. นางสาวบุญธรรม ฝอยทอง
785. นายสมเดช
กลิ่นหอม
786. นางสาวเพ็ญพิมล บุญรักษาทรัพยแ
787. นายนิคม
แสวงหา
788. นางวิภาวรรณ นิ่มนวล
789. นายชัชชน
ทองแย฾ม
790. นางฐิติพร
รอดประจง
791. นางวันดี
สุขประเสริฐ
792. นายอนุวชั
มุสิกา
793. นางญาริดา
สิทธิโชค
794. นางอนงคแรัตนแ มากมีทรัพยแ
795. นางจุไรรัตนแ แก฾วประเสริฐ
796. นางสาวจินดา คุ฾นเคย
797. นางนิตยา
แย฾มชื่น

โรงเรียนบ฾านห฾วยไร฽
โรงเรียนบ฾านห฾วยไร฽
โรงเรียนบ฾านห฾วยไร฽
โรงเรียนบ฾านหัวหิน
โรงเรียนบ฾านหัวหิน
โรงเรียนบ฾านหินแด฾น
โรงเรียนบ฾านแหลมทอง
โรงเรียนบ฾านใหม฽(จีนาภักดิ์วทิ ยา)
โรงเรียนบ฾านใหม฽(จีนาภักดิ์วทิ ยา)
โรงเรียนยู฽เฉียวเซียเสี้ยว
โรงเรียนยู฽เฉียวเซียเสี้ยว
โรงเรียนยู฽เฉียวเซียเสี้ยว
โรงเรียนยู฽เฉียวเซียเสี้ยว
โรงเรียนยู฽เฉียวเซียเสี้ยว
โรงเรียนยู฽เฉียวเซียเสี้ยว
โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก฽า
โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก฽า "อุดมราษฎรแวทิ ยา"
โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก฽า"อุดมราษฎรแ"
โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม
โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม
โรงเรียนวัดเขาดินวิทยาคาร
โรงเรียนวัดเขาน฾อย
โรงเรียนวัดจรเข฾เผือก
โรงเรียนวัดจรเข฾เผือก
โรงเรียนวัดถ้ํามังกรทอง
โรงเรียนวัดถ้ํามังกรทอง
โรงเรียนวัดถ้ําองจุ
โรงเรียนวัดถ้ําอ฽างหิน
โรงเรียนวัดท฽าน้ําตื้น
โรงเรียนวัดท฽ามะขาม
โรงเรียนวัดท฽ามะขาม
โรงเรียนวัดพุน฾อย
โรงเรียนวัดโพธิศ์ รีสุขาราม
โรงเรียนวัดโพธิศ์ รีสุขาราม
โรงเรียนวัดม฽วงชุม
โรงเรียนวัดม฽วงชุม
โรงเรียนวัดยางเกาะ

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

23
798. นางกิติพร
799. นางชมภู
800. นางดวงใจ
801. นางบุษบง
802. นางราริน
803. นางสายชล
804. นางมนตแทพิ ยแ
805. นางประวรรยงคแ
806. นางสาวชวดล
807. นางสาววรรณา
808. นางสุรัตนแ
809. นางนิลุบล
810. นางปราณี
811. นางสารินทรแ
812. นางกุลนันทแ
813. นางจันทรแแรม
814. นางดวงใจ
815. นางรัชกิจ
816. นางวิภาพรรณ
817. นายสันติสุข
818. นางนงนุช
819. นางพิกุล
820. นางสมาพร
821. นางพัชรวีรแ
822. นางฐิตารียแ
823. นางสาวมิ่งขวัญ
824. นางดนิตา
825. นางพัชยา
826. นางยุพา
827. นางเบญจณี
828. นางมลราตรี
829. นางสาววาณี
830. นายชาญชัย
831. นางนันภา
832. นางนารีรัตนแ
833. นางประไพ
834. นางลําพอง

โพธิท์ อง
นิยมทรัพยแ
เหลืองสอาด
สุภราช
นันทพานิช
เพชรศรี
ศิริพลชัย
สอนมี
สุวรรณแ
หลวงเทพ
พุทธไพบูลยแ
จุลกรัตนแ
ดํารงกิจภากร
อัสโม
ตุ฾มน฾อย
เจี่ยประเสริฐ
มากทรัพยแ

โรงเรียนวัดลาดหญ฾า
โรงเรียนวัดลาดหญ฾า
โรงเรียนวัดลาดหญ฾า
โรงเรียนวัดลาดหญ฾า
โรงเรียนวัดลาดหญ฾า
โรงเรียนวัดลาดหญ฾า
โรงเรียนวัดลาดหญ฾า "ลาดหญ฾าวิทยา"
โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
โรงเรียนวัดวังศาลา
โรงเรียนวัดวังศาลา
โรงเรียนวัดวังศาลา
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎรแบํารุง
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎรแบํารุง
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎรแบํารุง
ไพศาลเอื้ออาทรกุล โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎรแบํารุง
จันทรเสวต
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎรแบํารุง
ทิวากร
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎรแบํารุง
จงใจภักดี
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม
มาลาทอง
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม
สร฾อยทองศรี
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม
เกิดสุข
โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม
พิทกั ษแพลางกูร โรงเรียนวัดหนองตะโก
ใจดี
โรงเรียนวัดหนองตะโก
เลาหปิยะกุล
โรงเรียนวัดหนองพังตรุ
รักดี
โรงเรียนวัดหนองพังตรุ
เจริญศรี
โรงเรียนวัดหนองพังตรุ
นิลผึ้ง
โรงเรียนวัดหนองเสือ
อยู฽เย็น
โรงเรียนวัดหนองเสือ
แท฽นกาญจนภรณแ โรงเรียนวัดหนองเสือ
ไตรวิเชียร
โรงเรียนวัดหนองเสือ
คุ฾นเคย
โรงเรียนวัดอินทาราม
เรืองพยุงศักดิ์ โรงเรียนวัดอินทาราม
ขาวสบาย
โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"
สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดอินทาราม"โกวิทอินทราทร"

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

24
835. นางอวยพร
ศักดิ์พรหม
836. นายนพดล
มงคล
837. นายวัฒนา
สุขเกษ
838. นางธัญญนันทแ หงิมหยุ฽น
839. นางนันทแนภัส มูลแก฾ว
840. นางพรรณี
ล้ําเลิศ
841. นางมาลาณี
อุทยั ฉาย
842. นางโศรยา
แพรไพศาล
843. นางสาวจิตตกวี คงสิทธิ์
844. นางสาวณัฏฐแชนินาถ วทัญโู
845. นางสาวรัชนีมล หนูขาว
846. นางสุดารัตนแ โรจนบวร
847. นางอรินทรแชญา โพธิว์ ฒ
ุ นิ ุกูล
848. นางอารมณแ
สบายยิ่ง
849. นางเอื้อง
โพคัง
850. นายเชิดชัย
มั่นเปล฽ง
851. นายปราณีต บุญประเสริฐ
852. นายมณฑล
น฾อยพันธุแ
853. นายสามารถ จันหา
854. นายสุทศั นแ
พรหมชาติ
855. นางสาวสุขหทัย โพธิส์ วรรคแ
856. นายจีระ
ศรีสุขใส
857. นางสาวศินีนาถ ประภาสธรรม
858. นางจินตนา
แสนคํา
859. นางฉวี
สาระศาลิน
860. นางเฉลิมวรรณ ไชยวงศแ
861. นางนพมณี
อินมาลา
862. นางเบญจวรรณ รอดหลง
863. นางภัสรา
ชูลาภ
864. นางวนิตรา
ภุมมา
865. นางศิริพร
จันทรแผ฽อง
866. นางสงกรานตแ เลิศวรายุทธแ
867. นางสาวขนิษฐา พวงแก฾ว
868. นางอารีวลั ยแ ทองพูน
869. นายพิทกั ษแ
แสงคํา
870. นางทิพวรรณ ชุ฽มเพ็งพันธแ
871. นางสาวจารุวรรณ ปิๆนตุรงคแ

โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก฽าราชินี
โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก฽าราชินี
โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก฽าราชินี
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
โรงเรียนอนุบาลด฽านมะขามเตี้ย
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
โรงเรียนอนุบาลสุภทั รกาญจนแ

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

25
872. ดร.พงษแจิตตแ
873. นางดวงฤดี
874. นางสาวนันทา
875. นางเสาวนียแ
876. นางเอื้อมเดือน
877. นายเรวัตร
878. นายวรพล
879. นางวไลรัตนแ
880. นางวันทนียแ
881. นายสุวจิ ักขณแ
882. นายวินัย
883. นายนภภูมิ
884. นางสาวบังอร
885. นางเพียงใจ
886. นางกัลยา
887. นางคําหวน
888. นายชลอ
889. นางเรียม
890. นางสุรียแ
891. นายบรรจง
892. นางจุฑาภรณแ
893. นางอนุชสรา
894. นางอรุณี
895. นางมะลิวรรณ
896. นางสมหมาย
897. นางสุมาลี
898. นายเฉลียว
899. นางสาวนุชรดี
900. นางสาวสรัญญา
901. นางกัณหา
902. นางวันดี
903. นางบุญเตือน
904. นางกมลรัตนแ
905. นายเสนอ
906. นางยุพา
907. นางวีณา
908. นางณัชชา

เกตุภู฽พงษแ
เกียรติศิริกุล
สัมมาทิตฐิ
เศษศรี
อร฽ามศรี
บุญขํา
แอ฾มอุตมแ
มีคุณ
กิจเจริญ
สาระศาลิน
ธรรมเกื้อกูล
พรมแดน
จันทรแแย฾ม
ปราดเปรียว
ขาวทอง
พงษแสกุล
สืบศักดิ์
สุขขี
แก฾วบุญส฽ง
ชูเชิดมงคลกุล
วรรณากาญจนแ
จันทรแอนันตแ
พรหมชาติ
เพิ่มวงคแ
ลิขิตธนานันทแ
นุทกาญจนกุล
หงษแยนตแ
บํารุงเขต
แสดงฤทธิ์
สุขวงศแจันทรแ
ศรีทอง
ชินวงษแเกตุ
ท฽านกเอี้ยง
ลักษณุกิจ
พวงมาลัย
ช่ําชอง
พวงแก฾ว

โรงเรียนอนุบาลสุภทั รกาญจนแ
โรงเรียนอํานวยวิทยแกาญจนบุรี
โรงเรียนอํานวยวิทยแกาญจนบุรี
โรงเรียนอํานวยวิทยแกาญจนบุรี
โรงเรียนอํานวยวิทยแกาญจนบุรี
โรงเรียนอํานวยวิทยแกาญจนบุรี
โรงเรียนอํานวยวิทยแกาญจนบุรี
โรงเรียนอํานวยวิทยแกาญจนบุรี
โรงเรียนอํานวยวิทยแกาญจนบุรี
โรงเรียนอุนบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

โรงเรียนเกียรติวธั นเวคิน๑ (วัดปากบาง)
โรงเรียนเกียรติวธั นเวคิน๒ (วัดปลักเขว฾า)
โรงเรียนดอนสามง฽ามผิว หงสวีณะอุปถัมภแ
โรงเรียนบ฾านกระเจา
โรงเรียนบ฾านกระเจา
โรงเรียนบ฾านกระเจา
โรงเรียนบ฾านเขาช฽อง
โรงเรียนบ฾านเขาพนมนาง
โรงเรียนบ฾านเขาศาลา
โรงเรียนบ฾านโคราช
โรงเรียนบ฾านโคราช
โรงเรียนบ฾านโคราช
โรงเรียนบ฾านจันทรแลาดวิทยา
โรงเรียนบ฾านแจงงาม
โรงเรียนบ฾านชายธูป
โรงเรียนบ฾านชายธูป
โรงเรียนบ฾านซ฽อง
โรงเรียนบ฾านซ฽อง
โรงเรียนบ฾านดอนเตาอิฐ
โรงเรียนบ฾านดอนเตาอิฐ
โรงเรียนบ฾านดอนมะขาม
โรงเรียนบ฾านดอนรัก
โรงเรียนบ฾านดอนรัก
โรงเรียนบ฾านดอนสระ
โรงเรียนบ฾านดอนสระ
โรงเรียนบ฾านตลาดเขตมิตรภารที่ ๑๐๕

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

26
909. นางวรานิษฐแ
910. นางอัญชลี
911. นายประยูร
912. นายสุรศักดิ์
913. นายเสน฽หแ
914. นางสาวรัชนิกร
915. นางอุไร
916. นางทัณฑิมา
917. นางประทีป
918. นางยุพา
919. นางเรณู
920. นางวิราวรรณ
921. นางสาวนุสรา
922. นางสาวประจักษแพร
923. นางอุษา
924. นางกันยา
925. นางภิตินันทแ
926. นางสาวทิพรัตนแ
927. นางกมลศรี
928. นายเจริญ
929. นางนลินสีรี
930. นางสาวทิวา
931. นางสุณิสา
932. นางสาวสุพรรณี
933. นางพิศมัย
934. นางมาลี
935. นางเสาวรส
936. นายอุดมศักดิ์
937. นายสุภาพ
938. นางจิตรากานตแ
939. นางไพริน
940. นางสาวอรอนงคแ
941. นางนงเยาวแ
942. นางสารินี
943. นายสมศักดิ์
944. นางสมศรี
945. นายเผชิญ

ธนโรจนแเดชานนทแ โรงเรียนบ฾านตลาดเขตมิตรภารที่ ๑๐๕
เพียสังกะ
โรงเรียนบ฾านตลาดเขตมิตรภารที่ ๑๐๕
อินทะนาม
โรงเรียนบ฾านตลาดเขตมิตรภารที่ ๑๐๕
จุลทรักษแ
โรงเรียนบ฾านตลุงใต฾
สอนใจ
โรงเรียนบ฾านตลุงใต฾
ทองน฾อย
โรงเรียนบ฾านทัพพระยา
แสงแตง
โรงเรียนบ฾านท฽าพะเนียง
ศิรวัชรินทรแ
โรงเรียนบ฾านท฽ามะกา
เอี่ยมแสง
โรงเรียนบ฾านท฽ามะกา
สุทธิบตุ ร
โรงเรียนบ฾านท฽ามะกา
เปรมสมบัติ
โรงเรียนบ฾านท฽ามะกา
แกมไทย
โรงเรียนบ฾านท฽ามะกา
ทิพยแอุทยั
โรงเรียนบ฾านท฽ามะกา
เกียรติศิริ
โรงเรียนบ฾านท฽ามะกา
ถังทอง
โรงเรียนบ฾านท฽ามะกา
เปลื้องทุกขแ
โรงเรียนบ฾านทุ฽งประทุน
โซ฽กลิ่ม
โรงเรียนบ฾านทุ฽งประทุน
จันทนา
โรงเรียนบ฾านทุ฽งประทุน
ศรีวศิ ร
โรงเรียนบ฾านทุ฽งมังกะหร฽า
พรหมมา
โรงเรียนบ฾านทุ฽งมังกะหร฽า
รวมสุข
โรงเรียนบ฾านบ฽อระแหง
พรหมชนะ
โรงเรียนบ฾านบ฽อระแหง
คงประเสริฐ
โรงเรียนบ฾านบ฽อระแหง
รุ฽งกระจ฽าง
โรงเรียนบ฾านบึงวิทยา
คํามะนาง
โรงเรียนบ฾านโปุงกูป
จันทรแอนันตแ
โรงเรียนบ฾านโปุงกูป
ปรางจโรจนแ
โรงเรียนบ฾านโปุงกูป
จันทรแอนันตแ
โรงเรียนบ฾านโปุงกูป
ตรงคมาลี
โรงเรียนบ฾านโปุงกูป
กุลทอง
โรงเรียนบ฾านร฽างกระต฽าย "พิริยะประชาวิทยาคาร"
เนตรสว฽าง
โรงเรียนบ฾านร฽างกระต฽าย "พิริยะประชาวิทยาคาร"
ระงับพิศษแ
โรงเรียนบ฾านรางกระต฽าย "พิริยะประชาวิทยาคาร"
ชมชื่น
โรงเรียนบ฾านไร฽ร฽วมวิทยาคาร
ฉันทปราโมทยแ โรงเรียนบ฾านไร฽ร฽วมวิทยาคาร
ฉันทปราโมทยแ โรงเรียนบ฾านไร฽ร฽วมวิทยาคาร
คลองน฾อย
โรงเรียนบ฾านวังไผ฽
ขุดปิๆน
โรงเรียนบ฾านวังรัก

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

27
946. นางสุรีพร
บํารุงชล
947. นางกาญจนา เทพประสิทธิ์
948. นางวาริน
หอมจันทรแ
949. นายอาชีพ
ชื่นบาล
950. นางณัฐพัชญแ กู฾อัจฉริยกุล
951. นายบุญช฽วย เสลาลักษณแ
952. นางอุบลรัตนแ นักเวชนแ
953. นางสาวดวงตา บุญประดับ
954. นางสมจิตตแ
พุกสุ฽น
955. นางสาหร฽าย เย็นใจ
956. นายโกสิฐ
แหยมคอน
957. นางบังอร
โลหแประเสริฐ
958. นางรัชนี
ลาภลมูล
959. นายสมทบ
หงสแงามวงศแ
960. นางทองสม
เชื้อพงษแ
961. นางมาลัย
โพธิท์ อง
962. นางสาวอารมณแ สมคิด
963. นางปฐมา
สิทธิสร
964. นายบรรทึก
ภุมรินทรแ
965. นางลลิดา
รักน฾อย
966. นายเกศพล
สุขลาภ
967. นายเฉลิมพงศแ วงศแประกายศรี
968. นางสาวเตือนจิตรแ คะเชนชร
969. นายเทวัญ
ศิริจารุวร
970. นายวิชาญ
ตันมงคลกาญจนแ
971. นายเสรี
นาคนารี
972. นางกรรณิกา หอมจันทรแดี
973. นางสาวพิรุณ สัปปุริสสกุล
974. นายขจรศักดิ์ อินทรโสภา
975. นางจุฑาภรณแ ชัยเลิศ
976. นายเสน฽หแ
กงตาล
977. นางพรเพ็ญ
บรรลือศักดิ์
978. นางศิริภรณแ
พ฽วงทอง
979. นางสาวสมพร วงษแวจิ ารณแ
980. นายธงชัย
เฮงสวัสดิ์
981. นางเรขา
เสลาหลัก
982. นางเบญจวรรณ ปุญสิริ

โรงเรียนบ฾านวังรัก
โรงเรียนบ฾านสระลุมพุก
โรงเรียนบ฾านสระลุมพุก
โรงเรียนบ฾านสระลุมพุก
โรงเรียนบ฾านหนองกรด
โรงเรียนบ฾านหนองกรด
โรงเรียนบ฾านหนองขุย
โรงเรียนบ฾านหนองเจริญสุข
โรงเรียนบ฾านหนองตาคง
โรงเรียนบ฾านหนองตายอด
โรงเรียนบ฾านหนองตายอด
โรงเรียนบ฾านหนองนางเลิ้ง
โรงเรียนบ฾านหนองลาน
โรงเรียนบ฾านหนองลาน
โรงเรียนบ฾านหลุมหิน
โรงเรียนบ฾านหลุมหิน
โรงเรียนบ฾านหลุมหิน
โรงเรียนบ฾านหลุมหิน
โรงเรียนบ฾านห฾วยด฾วน
โรงเรียนบ฾านห฾วยยาง
โรงเรียนบ฾านห฾วยยาง
โรงเรียนบ฾านห฾วยยาง
โรงเรียนบ฾านอุโลกสี่หมื่น
โรงเรียนบ฾านอุโลกสี่หมื่น
โรงเรียนบ฾านอุโลกสี่หมื่น
โรงเรียนบ฾านอุโลกสี่หมื่น
โรงเรียนประชาวิทยาคาร
โรงเรียนประชาวิทยาคาร
โรงเรียนราษฎรแบํารุง
โรงเรียนวัดกระต฽ายเต฾น
โรงเรียนวัดกระต฽ายเต฾น
โรงเรียนวัดเขารักษแ
โรงเรียนวัดเขารักษแ
โรงเรียนวัดเขารักษแ
โรงเรียนวัดเขารักษแ
โรงเรียนวัดเขาสะพายแร฾ง
โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

28
983. นางอนงคแ
984. นางอุทยั วรรณ
985. นางญานี
986. นางมะลิวลั ยแ
987. นางประภา
988. นายวิศิษฐแ
989. นางดวงแข
990. นางทวี
991. นายสุบนิ
992. นางสาวพวงเพ็ญ
993. นางอําไพ
994. นายทวี
995. นางมัทรี
996. นางวรรณพร
997. นางสาวมานิตยแ
998. นางสาวจินตนา
999. นางจักรีรัตนแ
1000. นางวรรณงาม
1001. นางสาวจีระวรรณ
1002. นางสุณีนารถ
1003. นางสาวดารา
1004. นางมาลินี
1005. นางวลียแ
1006. นางสาวสุดา
1007. นายวรพจนแ
1008. นางณัฐญา
1009. นางพิภทั รา
1010. นายฉัตรชัย
1011. นางลินจง
1012. นางสาวสาลี
1013. นางบุบผา
1014. นางมยุรี
1015. นางวรรณา
1016. นางศุภริ า
1017. นายชาญชัย
1018. นายบูรณะ
1019. นางสาวไข฽มุก

เอี่ยมชื่น
นิยมพลอย
สอสอาด
อ฽อนละมูล
เหลืองวิเชียรพร
อ฽อนจันทรแ
ศรีน฾อย
เถื่อนประทุม
วรินทักษะ
โชคประยูรไพศาล
ทรัพยแพลับ
ศรีธร
ประกอบธรรม
วัฒนากูล
แดงเพ็ชร
อินทรักษแ
อินนา
ทองธรรมชาติ
พรศิริ
ศรีทอง
เหลืองประเสริฐ
ค้ําจุน
น฾อยกาญจนะ
ไตรวิชชานันทแ
น฾อยกาญจนะ
วิมลศรี
ดอนเจดียแ
พันธแพานิช
บัวซ฾อน
นิยม
วรรณศิริ
เชาวแไว
ชนะดวงใจ
สืบบุก
เอี่ยมสุองคแ
สืบบุก
สีทบั ทิม

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ
โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ
โรงเรียนวัดเขาใหญ฽
โรงเรียนวัดเขาใหญ฽
โรงเรียนวัดคร฾อพนัน
โรงเรียนวัดคร฾อพนัน
โรงเรียนวัดดอนขมิ้น
โรงเรียนวัดดอนขมิ้น
โรงเรียนวัดดอนขมิ้น
โรงเรียนวัดดอนเจดียแ
โรงเรียนวัดดอนเจดียแ
โรงเรียนวัดดอนเจดียแ
โรงเรียนวัดดอนแสลบ
โรงเรียนวัดดอนแสลบ
โรงเรียนวัดดอนแสลบ
โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ ๑๔๒
โรงเรียนวัดตะคร้ําเอน
โรงเรียนวัดตะคร้ําเอน
โรงเรียนวัดตะคร้ําเอน
โรงเรียนวัดตะคร้ําเอน
โรงเรียนวัดท฽ากระทุ฽ม
โรงเรียนวัดท฽าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร"
โรงเรียนวัดท฽าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร"
โรงเรียนวัดท฽าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร"
โรงเรียนวัดท฽าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร"
โรงเรียนวัดทุ฽งมะกรูด
โรงเรียนวัดทุ฽งมะกรูด
โรงเรียนวัดทุ฽งมะกรูด
โรงเรียนวัดทุ฽งสมอ
โรงเรียนวัดทุ฽งสมอ
โรงเรียนวัดบ฾านทวน
โรงเรียนวัดบ฾านทวน
โรงเรียนวัดบ฾านทวน
โรงเรียนวัดบ฾านทวน
โรงเรียนวัดบ฾านทวน
โรงเรียนวัดบ฾านทวน
โรงเรียนวัดบ฾านน฾อย

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

29
1020. นางสาวปวีณา บัวซ฾อน
1021. นางกัญญา
สืบบุก
1022. นางนิตยา
เกรียงไกร
1023. นางบุญนํา
สิมมาโคตร
1024. นางเยาวมาลยแ เกรียงไกร
1025. นางสุพรรณี
ทรัพยแพนาพรชัย
1026. นางจินตนา
ขุยขํา
1027. นางนุชนาฎ
สุนทรภักดี
1028. นางพรรณรัตนแ ธิติมาธัญญากุล
1029. นางลลิตา
นิ่มนุช
1030. นางละออง
ภูศรี
1031. นายมงคล
สิทธิวะ
1032. นางนุกูล
กลีบทอง
1033. นางบํารุง
เรือนอินทรแ
1034. นางระเบียบ ปฏิทศั นแ
1035. นางอรุณี
จันทรแอนันตแ
1036. นางปนัดดา
โพธิพ์ นั ธแ
1037. นางวีรวรรณ บัวผัน
1038. นางสาวสุริยา คงมั่น
1039. นางศิริพร
งามขํา
1040. นางสาวฑิตยา สืบบุก
1041. นางสาวพิมพแแพร สืบบุก
1042. นางจงรักษแ
ปลื้มมีชัย
1043. นางเยาวมาลยแ จุลกิจวัฒนแ
1044. นางมาลี
กาญจนพฤกษแ
1045. นางแวววรา
จงจินากูล
1046. นางสาวสิรินภา ศิริปรุ
1047. นายจิรศักดิ์
นิยมศักดิ์
1048. นางสาวนิภทั รา สังขแมณี
1049. นายปรีชา
ศรีนวล
1050. นางสายหยุด นิยมพันธแ
1051. นางเสาวภาคยแ เศรษฐศักดาศิริ
1052. นางจันทรแเพ็ญ เพ็ชรรัตนแ
1053. นางสาวสุธันยชนก ทรัพยแย฾อย
1054. นายปรีชา
หัตถาครองหทัย
1055. นายสมจิตตแ
เพ็ชรรัตนแ
1056. นางวิไลลักษณแ ศรีจันทรแ

โรงเรียนวัดบ฾านน฾อย
โรงเรียนวัดเบญพาด
โรงเรียนวัดเบญพาด
โรงเรียนวัดเบญพาด
โรงเรียนวัดเบญพาด
โรงเรียนวัดเบญพาด
โรงเรียนวัดพระแท฽นดงรัง
โรงเรียนวัดพระแท฽นดงรัง
โรงเรียนวัดพระแท฽นดงรัง
โรงเรียนวัดพระแท฽นดงรัง
โรงเรียนวัดพระแท฽นดงรัง
โรงเรียนวัดพระแท฽นดงรัง
โรงเรียนวัดพังตรุ
โรงเรียนวัดพังตรุ
โรงเรียนวัดพังตรุ
โรงเรียนวัดพังตรุ
โรงเรียนวัดสนามแย฾
โรงเรียนวัดสนามแย฾
โรงเรียนวัดสนามแย฾
โรงเรียนวัดสระลงเรือ
โรงเรียนวัดสระลงเรือ
โรงเรียนวัดสระลงเรือ
โรงเรียนวัดสาลวนาราม
โรงเรียนวัดสาลวนาราม
โรงเรียนวัดสํานักคร฾อ
โรงเรียนวัดสํานักคร฾อ
โรงเรียนวัดสํานักคร฾อ
โรงเรียนวัดสํานักคร฾อ
โรงเรียนวัดสํานักคร฾อ
โรงเรียนวัดสํานักคร฾อ
โรงเรียนวัดแสนตอ (วรวัตตวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดแสนตอ (วรวัตตวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดหนองปลิง
โรงเรียนวัดหนองปลิง
โรงเรียนวัดหนองปลิง
โรงเรียนวัดหนองปลิง
โรงเรียนวัดหนองพลับ

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

30
1057. นางสาวพรรณพัชร ธรรมเนียมดี
1058. นายไพโรจนแ ศรีจันทรแ
1059. นางนพรัตนแ
วิชัยทองคํา
1060. นางศิณีวรรณ ทองประสงคแ
1061. นางสุปราณี
กล฾าปราบศึก
1062. นายประมวล ศรีบจู ันดี
1063. นางธนวรรณ คิ้วสกุลกาญจนแ
1064. นางนภาพร
ศรีทองทรัพยแ
1065. นางบรรจง
ตะพัง
1066. นายบุญทรง สัปปุริสสกุล
1067. นางประชุมพร โหมดงาม
1068. นางอภิญญา เทิมแพงพันธแ
1069. นางธีรญา
เหงีย่ มจุล
1070. นางวิลาวัลยแ พรมมา
1071. นางสาวจันทิมา วัชระวลีกุล
1072. นางภรภัทร
อรุณแข
1073. นางนุจรี
พันจริต
1074. นางประทุม
ศิริรักวงษา
1075. นางปใ็นทรัพยแ รักชาติ
1076. นางเพ็ญณี
รุ฽งเช฾า
1077. นางวันทนี
พฤกษแธาราธิกูล
1078. นางศิริพร
ภู฽แสนสะอาด
1079. นางสาวเพ็ญจันทรแ ดวงดาว
1080. นางสาววนิดา สายมี
1081. นางสาวเสาวดี โพธิง์ าม
1082. นางสุพรรณา สัจจเสนียแ
1083. นางแสงหล฾า อัศวบัญญัติกุล
1084. นายปใญญา
มนตแคล้ํา
1085. นายเอกราช สมบูรณแ
1086. นางมยุรี
กุ฾ยอ฽อน
1087. นางสมพร
ปฏิเวชวัฒนางกูร
1088. นางสาวพรรณี จานแก฾ว
1089. นางสุณี
บุญรอด
1090. นายพจนินทรแ จอมสวรรคแ
1091. นางสาวดวงพร นาคกล่ํา
1092. นางสาวนิภา มหาโชติ
1093. นางสาวนิรมิต ศิริรัตนแ

โรงเรียนวัดหนองพลับ
โรงเรียนวัดหนองพลับ
โรงเรียนวัดหนองโรง
โรงเรียนวัดหนองโรง
โรงเรียนวัดหนองโรง
โรงเรียนวัดหนองโรง
โรงเรียนวัดหนองลาน
โรงเรียนวัดหนองลาน
โรงเรียนวัดห฾วยสะพาน
โรงเรียนวัดห฾วยสะพาน
โรงเรียนวัดหวายเหนียว
โรงเรียนวัดหวายเหนียว
โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวทิ ยา"
โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวทิ ยา"
โรงเรียนวัดใหม฽เจริญผล
โรงเรียนวัดใหม฽เจริญผล
โรงเรียนอนุชนศึกษา
โรงเรียนอนุชนศึกษา
โรงเรียนอนุชนศึกษา
โรงเรียนอนุชนศึกษา
โรงเรียนอนุชนศึกษา
โรงเรียนอนุชนศึกษา
โรงเรียนอนุชนศึกษา
โรงเรียนอนุชนศึกษา
โรงเรียนอนุชนศึกษา
โรงเรียนอนุชนศึกษา
โรงเรียนอนุชนศึกษา
โรงเรียนอนุชนศึกษา
โรงเรียนอนุชนศึกษา
โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย)
โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย)
โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย)
โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย)
โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย)
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทศิ
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทศิ
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทศิ

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

31
1094. นางโสภา
คํานา
1095. นางอนงคแ
เครือวัลยแ
1096. นางอรัญญา
สนิทปใญญาวุโธ
1097. นายศุภชัย
อิงปใญจลาภ
1098. นายอาทิตยแ
ทองอ฽อน
1099. นางมาลี
สืบอินทรแ
1100. นางสาวจิราภรณแ สุทธินันทแ
1101. นางคณาพร
สาครเสถียรกุล
1102. นางสาวจินตนา สุขสมแดน
1103. นางสาวนิภา สุขพิทกั ษแ
1104. นางบุญแสง
อาทิศนอก
1105. นางแสงระวี สุขประเสริฐ
1106. นางกุหลาบ
สีนวล
1107. นางสาวศิริเพ็ญ ก฾อนเมฆ
1108. นางณิชกุล
สืบอินทรแ
1109. นางพเยาวแ
สุภาพิน
1110. นางสาวกิง่ กาญจนแ สาลี
1111. นางสาวพชรมน ชาวกําแพง
1112. นางภัทราพร โคตรวงศแ
1113. นางสาวจินตนา ลิเลิ่ม
1114. นางสาวสกายดาว จงเจริญ
1115. นายมาโนช
พฤฑฒิกุล
1116. นางทัศนวรรณ ขสุดใจ
1117. นางสาวชญาดา อึ่งพินิจกุล
1118. นางสาวนพรัตนแ ภักดีวงษแ
1119. นางสาวภูญดา เพชรรัตนแ
1120. นายสมเพชร จันทะจิตตแ
1121. นางสวาท
ร฽มเย็นใจ
1122. นางพรสวรรคแ กาญจนประกอบ
1123. นายสุชาติ
แจ฾งใจ
1124. นางสาวตุลา บุญเกตุ
1125. นางสาวนงนุช สังขฤทธิ์
1126. นางสาววัลยา บุญไชย
1127. นางสุนียแ
ศรีชัย
1128. นางกนิษฐา
พุ฽มไสว
1129. นางเจณจิรา ไกรนรา
1130. นางสาวจณิสตา ตุมรสุนทร

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทศิ
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทศิ
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทศิ
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทศิ
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทศิ
โรงเรียนอนุบาลห฾วยกระเจา
โรงเรียนอนุบาลห฾วยกระเจา

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

โรงเรียน ตชด.บ฾านบ฾องตี้ล฽าง
โรงเรียน ตชด.บ฾านบ฾องตี้ล฽าง
โรงเรียนคุรุสภา
โรงเรียนคุรุสภา
โรงเรียนไทรโยคใหญ฽
โรงเรียนไทรโยคใหญ฽
โรงเรียนไทรโยคใหญ฽
โรงเรียนไทรโยคใหญ฽
โรงเรียนบ฾านกุยแหย฽
โรงเรียนบ฾านกุยแหย฽
โรงเรียนบ฾านกุยแหย฽
โรงเรียนบ฾านกุยแหย฽
โรงเรียนบ฾านแก฽งจอ
โรงเรียนบ฾านแก฽งจอ
โรงเรียนบ฾านแก฽งจอ
โรงเรียนบ฾านแก฽งจอ
โรงเรียนบ฾านแก฽งจอ
โรงเรียนบ฾านแก฽งประลอม
โรงเรียนบ฾านแก฽งระเบิด
โรงเรียนบ฾านแก฽งระเบิด
โรงเรียนบ฾านเขาช฾าง
โรงเรียนบ฾านเขาช฾าง
โรงเรียนบ฾านเขาช฾าง
โรงเรียนบ฾านเขาสามชั้น
โรงเรียนบ฾านเขาสามชั้น
โรงเรียนบ฾านจันเดยแ
โรงเรียนบ฾านจันเดยแ

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

32
1131. ว฽าที่ร฾อยตรีชวลิต คงมีผล
1132. นายชานนทแ
ปานเดชา
1133. นางสาวจิรวรรณ อ฽างทอง
1134. นายบุญยิ่ง
นวมนิ่ม
1135. นายพิชัย
ลูกอินทรแ
1136. นายสมบูรณแ สาลี
1137. นางสาวจิดาภา ใจห฽อ
1138. นายประเสริฐ ด฾วงสงคแ
1139. นางสาวนิตยา มีแก฾ว
1140. นางสาวอุดมรัตนแ มิศิลา
1141. นายพิเชษฐแ
ฤทธิศ์ ิริ
1142. นายสัญญา
สุ฽มแก฾ว
1143. นายสุพจนแ
สุดจิตตแ
1144. นางพัฒนี
นุ฽นชูคัน
1145. นางรุ฽งฤดี
คําสาย
1146. นางสาวนงนาฏ ยั่งยืนยง
1147. นายเกษม
อ฽อนจันทรแ
1148. นายรัฐสิทธิ์
เบ฾าอาสา
1149. นายวิชัย
คงศรี
1150. นายสําเนียง หลักแก฾ว
1151. นางวรรณา
แจ฾งสว฽าง
1152. นางประภาภรณแ จันดา
1153. นายปริภณ
ั ฑแ รุณรุทธิ์
1154. นางธัญญา
ว฽องนิยมเกษตร
1155. นางนฤมล
ใจงาม
1156. นายอัษฎาวุธ โภคา
1157. นายบุญส฽ง
บัวผัด
1158. นางรานียแ
บัวรัตนกาญจนแ
1159. นางสาวพิรุณ เสลานนทแ
1160. นางสาวสุนทรียแ อ฽วมปราณี
1161. นางสุรินทรแ
อ฽วมเจริญ
1162. นางสาวกาญจนา บัวเบา
1163. นางสาวยุพนิ
อินทนิล
1164. นางวิภา
สุกใส
1165. นางสาวสุพรรณี ยืนยง
1166. นางทัศนียแ
สว฽างประเสริฐ
1167. นายจําเริญ
อังคาวุธ

โรงเรียนบ฾านช฽องแคบ
โรงเรียนบ฾านช฽องแคบ
โรงเรียนบ฾านซองกาเรีย
โรงเรียนบ฾านซองกาเรีย
โรงเรียนบ฾านซองกาเรีย
โรงเรียนบ฾านซองกาเรีย
โรงเรียนบ฾านซองกาเรีย
โรงเรียนบ฾านซองกาเรีย
โรงเรียนบ฾านดินโส
โรงเรียนบ฾านดินโส
โรงเรียนบ฾านดินโส
โรงเรียนบ฾านถ้ําดาวดึงสแ
โรงเรียนบ฾านถ้ําดาวดึงสแ
โรงเรียนบ฾านท฽าดินแแดง
โรงเรียนบ฾านท฽าดินแแดง
โรงเรียนบ฾านท฽าดินแแดง
โรงเรียนบ฾านท฽าดินแแดง
โรงเรียนบ฾านท฽าดินแแดง
โรงเรียนบ฾านท฽าทุ฽งนา
โรงเรียนบ฾านท฽าทุ฽งนา
โรงเรียนบ฾านทุ฽งก฾างย฽าง
โรงเรียนบ฾านทุ฽งเรือโกลน
โรงเรียนบ฾านทุ฽งเรือโกลน
โรงเรียนบ฾านนามกุย
โรงเรียนบ฾านบ฾องตี้
โรงเรียนบ฾านบ฾องตี้
โรงเรียนบ฾านประจําไม฾
โรงเรียนบ฾านปุาไม฾สะพานลาว
โรงเรียนบ฾านปุาไม฾สะพานลาว
โรงเรียนบ฾านปุาไม฾สะพานลาว
โรงเรียนบ฾านปุาไม฾สะพานลาว
โรงเรียนบ฾านพุเตย
โรงเรียนบ฾านพุม฽วง-พุพง
โรงเรียนบ฾านพุองกะ
โรงเรียนบ฾านพุองกะ
โรงเรียนบ฾านยางขาว
โรงเรียนบ฾านยางขาว

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

33
1168. นายชัยวัฒนแ สว฽างประเสริฐ
1169. นายบัณฑิต
เพชรเทียนชัย
1170. นายอลงกรณแ แทนออมทอง
1171. นางสาวจรรยวรรธนแ เชิงผาสุวรรณ
1172. ว฽าทีร่ ฾อยตรีหญิงวันเพ็ญ แผนสมบูรณแ
1173. นางสาวธัญญรัตนแ ศรีประเสริฐ
1174. นางสาวอําไพ ทองสอน
1175. นางจริมจิต
อยู฽เย็น
1176. นางบุญส฽ง
อนันตศิริ
1177. นางเยาวรัตนแ ระงับพิษ
1178. นางวิจิตรา
ผ฽องใส
1179. นายวิทยา
ผ฽องใส
1180. นางวราภรณแ คมทา
1181. นางสาวสมจิตร วัฒนวราศิริรัตนแ
1182. นางสาวนันทวรรณแ เหลืองเอี่ยม
1183. นายประเสริฐ สวัสดี
1184. นางมุกดา
พิมรอยแก฾ว
1185. นางวรรณภา ถนอมวงษแ
1186. นางมาลี
โชติชัย
1187. นางสาวทัศนียแ นาคน฾อย
1188. นางสาวสุภทั รา จันทรแแจ฽มใย
1189. นายทัน
มีคติธรรม
1190. นางกิติยาภรณแ บุญยัง
1191. นางวัฒนา
ปานนาค
1192. นางวิพรรณแอร สร฾อยพรรณา
1193. นางสาวภูษณิศา พรหมเงิน
1194. นางสุติมา
อินธนู
1195. นายวิชิต
รัตนกูล
1196. นายนรากร
กาลสุวรรณ
1197. นางสาวกัลยา เรืองวงษแงาม
1198. นายวิชาญ
วัชระ
1199. นางจันทรดา เขียวแก฽
1200. นายวิชัย
สมบัติคุโณปการ
1201. นางสาวบุญรี วุฒธิ รรมฐาน
1202. นางรพิพรรณ สุขอุดมกอบกุล
1203. นางสาวอรพิน ห฾วยหงษแทอง
1204. นายสุปนใ
ดงอุทศิ

โรงเรียนบ฾านยางขาว
โรงเรียนบ฾านยางโทน
โรงเรียนบ฾านยางโทน
โรงเรียนบ฾านไร฽ปาู
โรงเรียนบ฾านลิ่นถิ่น
โรงเรียนบ฾านวังกระแจะ
โรงเรียนบ฾านวังผาตาด
โรงเรียนบ฾านวังโพธิ์
โรงเรียนบ฾านวังโพธิ์
โรงเรียนบ฾านวังสิงหแ
โรงเรียนบ฾านวังสิงหแ
โรงเรียนบ฾านวังสิงหแ
โรงเรียนบ฾านวังใหญ฽
โรงเรียนบ฾านวังใหญ฽
โรงเรียนบ฾านสารวัตร
โรงเรียนบ฾านสารวัตร
โรงเรียนบ฾านเสาหงษแ
โรงเรียนบ฾านเสาหงษแ
โรงเรียนบ฾านหนองเจริญ
โรงเรียนบ฾านหนองเจริญ
โรงเรียนบ฾านหนองเจริญ
โรงเรียนบ฾านหนองเจริญ
โรงเรียนบ฾านหนองปรือ
โรงเรียนบ฾านหนองปรือ
โรงเรียนบ฾านหนองปรือ
โรงเรียนบ฾านหนองปลาซิว
โรงเรียนบ฾านหนองปลาซิว
โรงเรียนบ฾านหนองปลาซิว
โรงเรียนบ฾านหนองปลาซิว
โรงเรียนบ฾านห฾วยกบ
โรงเรียนบ฾านห฾วยกบ
โรงเรียนบ฾านห฾วยกะทะทอง
โรงเรียนบ฾านห฾วยกะทะทอง
โรงเรียนบ฾านห฾วยเขย฽ง
โรงเรียนบ฾านห฾วยมาลัย
โรงเรียนบ฾านห฾วยมาลัย
โรงเรียนบ฾านห฾วยเสือ

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

34
1205. นางสาวประทุมมาศ อุบลบาน
1206. นางสาวพรนิภา เจริญรัตนแ
1207. นางสาวศุภชั ญา วิเชียรรัตนแ
1208. นางพินาภรณแ สมบัติดี
1209. นายเถลิงศักดิ์ ศรีแดงบุตร
1210. นางมลทิรา
คล฾ายคลึง
1211. นางสาวจันทรแเพ็ญ ทองภูเหวด
1212. นายสําราญ
รักษาสัตยแ
1213. นางเบญจวรรณ เหลือลมัย
1214. นางศิริกาญจนแ รังษี
1215. นางสาวอิทยา พลจรัส
1216. นายประเทือง ตรีสุวรรณ
1217. นางจินดา
ประกอบธรรม
1218. นางมนทา
มีพฤกษแ
1219. นางสาวคนึงนิจ นาคน฾อย
1220. นางสาวผุสดี แสงหล฽อ
1221. นางสาวพรศิริ สุขกิจ
1222. นางสาววรรณี บัวคลี่
1223. นายนฤชัย
พิมสร
1224. นายพงษแศักดิ์ สุดวิเวก
1225. นายอานนทแ
การพันธุทแ า
1226. นายกนก
พิลา
1227. นางกัญชลี
รักษาสัตยแ
1228. นางพัชนี
แจ฽มสว฽าง
1229. นางมยุรี
คุณเวียง
1230. นางอรุณ
สระทองแดง
1231. นางอังคณา
ขาวผ฽อง
1232. นางสุภาพรรณ บุญสม
1233. นางอนุสรณแ
สมบัติคุโณปการ
1234. นายณรงคแ
รอดประจง
1235. นางน้ําจิต
อินทรคง
1236. นางสาวราตรี เทพทองคํา
1237. นางสุภาศินียแ ภูทดั ดวง
1238. นายบุญผ฽อง โพธิเ์ งินงาม
1239. นายวิทยา
ใจมา
1240. นายวิชัย
คงมีชนมแ
1241. นายเจนวิทยแ จงใจ

โรงเรียนบ฾านหาดงิว้
โรงเรียนบ฾านหาดงิว้
โรงเรียนบ฾านหาดงิว้
โรงเรียนบ฾านหินดาด
โรงเรียนบ฾านหินดาด
โรงเรียนบ฾านหินแหลม
โรงเรียนบ฾านหินแหลม
โรงเรียนบ฾านหินแหลม
โรงเรียนบ฾านเหมืองสองท฽อ
โรงเรียนบ฾านเหมืองสองท฽อ
โรงเรียนบ฾านเหมืองสองท฽อ
โรงเรียนบ฾านใหม฽พฒ
ั นา
โรงเรียนพุทธวิมุติวทิ ยา
โรงเรียนพุทธวิมุติวทิ ยา
โรงเรียนพุทธวิมุติวทิ ยา
โรงเรียนพุทธวิมุติวทิ ยา
โรงเรียนพุทธวิมุติวทิ ยา
โรงเรียนพุทธวิมุติวทิ ยา
โรงเรียนวัดปุาถ้ําภูเตย
โรงเรียนวัดปุาถ้ําภูเตย
โรงเรียนวัดปุาถ้ําภูเตย
โรงเรียนวัดปุาถ้ําภูเตย
โรงเรียนวัดหินดาด
โรงเรียนวัดหินดาด
โรงเรียนวัดหินดาด
โรงเรียนวัดหินดาด
โรงเรียนวัดหินดาด
โรงเรียนวัดใหม฽ดงสัก
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
โรงเรียนสมาคมปุาไม฾แห฽งประเทศไทยอุทศิ
โรงเรียนสมาคมปุาไม฾แห฽งประเทศไทยอุทศิ
โรงเรียนสมาคมปุาไม฾แห฽งประเทศไทยอุทศิ
โรงเรียนสมาคมปุาไม฾แห฽งประเทศไทยอุทศิ
โรงเรียนสมาคมปุาไม฾แห฽งประเทศไทยอุทศิ
โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณแ
โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณแ

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

35
1242. นางกลอยใจ เจียมจิระพร
1243. นางนิจติยา
แสนดี
1244. นางทิพวัลยแ
กุลวุฒิ
1245. นางมิ่งขวัญ
กัณหา
1246. นางวันดี
เรืองบุญ
1247. นางสาวอรุโณทัย ทรัพยแวารี
1248. นายกษิตินาถ คําษร
1249. ว฽าที่รอ฾ ยตรีลําไพร อ฽อนมณี
1250. นางชูศรี
เนตรประภา
1251. นางทองคํา
ดีสวาท
1252. นางปรางทิพยแ ศรีอนันตแ
1253. นางลออ
ดอกเรียง
1254. นางสมจิตตแ
ธํารงสุต
1255. นางสาวทิพวรรณ อยู฽ฤทธิ์
1256. นางสาววรินทร มีความเจริญ
1257. นางสุพศิ
พฤฑฒิกุล
1258. นางสุวฒ
ั นา
จินดาโชติ
1259. นางอรนันทแ
ณ พัทลุง
1260. นายพุฒพิ งศแ สังขแสวัสดิ์
1261. นายไพฑูรยแ
เสมอตระกูล
1262. นายสุทนิ
เทพนม
1263. นายวัชระ
สถิตพงศแพพิ ฒ
ั นแ
1264. นางเพ็ญจันทรแ สีมา
1265. นางสาวทัศนียแ สุขทวี
1266. นางสาวสุนิสา ทองสุข
1267. นางอรนุช
ลิ้มวิลัย
1268. นายคําแถน
สุคําภา
1269. นายฉัตรชัย
ศรีสุข
1270. นายสมบูรณแ ลิ้มวิลัย
1271. นายสุขวัฒนแ ศรีชาย
1272. นายวุฒภิ ทั ร จูมโสดา
1273. นางรุ฽งอรุณ
หัสชู
1274. นางสาวปใทมา วิญญกูล
1275. นางวราภรณแ เชื้อพิมพแ
1276. นายไกรสร
จันทรศร
1277. นางพรสวรรคแ ภู฽ศรีพนั ธแ
1278. นายปุถุชน
บุดดาหวัง

โรงเรียนหลุงกัง
โรงเรียนหลุงกัง
โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ
โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ
โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ
โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ
โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ
โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
โรงเรียนชุมชนบ฾นหลุมรัง
โรงเรียนชุมชนบ฾นหลุมรัง
โรงเรียนชุมชนบ฾านหนองฝูาย
โรงเรียนชุมชนบ฾านหนองฝูาย

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

36
1279. นางสาวจุฑารัตนแ สวัสดิ์พงษแ
1280. นางพิศมัย
ปลั่งกลาง
1281. นางสาวพาขวัญ น฾อยม฽วง
1282. นางสาวสุภาวดี เหมือนเทียน
1283. นายปณวัฒนแ เรืองจิรโชติ
1284. นายสมเดช
แผนสมบูรณแ
1285. นายวัฒนา
อ฽อนเบา
1286. นางสมจิตร
อาสา
1287. นางสาวศิริพร สระทองหน
1288. นายบุญส฽ง
โซยรัมยแ
1289. นางมาริสา
ใจซื่อ
1290. นางสุกฤตา
วังสุข
1291. นางสาวนุดติยา หญ฾างาม
1292. นางสาวเสาวณา วังเวงจิตตแ
1293. นางสุมาลี
ผาสุข
1294. นายมานพ
ผ฽องใส
1295. นายไพรัตนแ
ผ฽อนยา
1296. นายอุดร
เรือนรื่น
1297. นางศรญานียแ ศรีสมบูรณแ
1298. นางสาวสวนัฐ สุกุลธนาศร
1299. นางบุญยืน
เขียวหวาน
1300. นางสาวศิริภรณแ พึ่งกัน
1301. สิบเอกหญิงรัฐพร กลิ่นหอม
1302. นายอัฎฐแนนทแนาฏ กล฽อมจิตรแ
1303. นายชัด
นงคแนุ฽ม
1304. นางพิสุทธา
สีชาวนา
1305. นางรัตนา
กุ฽มพรม
1306. นางสาวกมลลักษณแ ภูฆัง
1307. นายประวัติ
ชาดํา
1308. นายอุกฤษณแ พ฽วงกุล
1309. นายสุทธิชัย
แก฾วกุ฽ม
1310. นางบุญรัตนแ มานะสุวรรณแ
1311. นางมาลินี
ใจกล฾า
1312. นายประทีป
สายกระสินธุแ
1313. นายปรีชา
อินทรพรหม
1314. นางสาวเพ็ญณี ทําบุญ
1315. นางสาวน฾อย เบ็ญพาด

โรงเรียนชุมชนบ฾านหลุมรัง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ฾านลําเหย)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ฾านลําเหย)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ฾านลําเหย)
โรงเรียนบ฾านกรับใหญ฽
โรงเรียนบ฾านกรับใหญ฽
โรงเรียนบ฾านเขามุสิ
โรงเรียนบ฾านเขาหินตั้ง
โรงเรียนบ฾านช฽องกลิ้งช฽องกรด
โรงเรียนบ฾านช฽องกลิ้งช฽องกรด
โรงเรียนบ฾านช฽องด฽าน
โรงเรียนบ฾านช฽องด฽าน
โรงเรียนบ฾านชุมนุมพระ
โรงเรียนบ฾านตรอกสะเดา
โรงเรียนบ฾านตรอกสะเดา
โรงเรียนบ฾านตรอกสะเดา
โรงเรียนบ฾านตลุงเหนือ
โรงเรียนบ฾านตลุงเหนือ
โรงเรียนบ฾านท฽าว฾า
โรงเรียนบ฾านน้ําคลุ฾ง
โรงเรียนบ฾านบะลังกา
โรงเรียนบ฾านบะลังกา
โรงเรียนบ฾านบึงหัวแหวน
โรงเรียนบ฾านบึงหัวแหวน
โรงเรียนบ฾านพรหมณี
โรงเรียนบ฾านพุบอน
โรงเรียนบ฾านพุพรหม
โรงเรียนบ฾านยางสูง
โรงเรียนบ฾านยางสูง
โรงเรียนบ฾านยางสูง
โรงเรียนบ฾านลําอีซู
โรงเรียนบ฾านวังด฾ง
โรงเรียนบ฾านวังด฾ง
โรงเรียนบ฾านวังใหญ฽
โรงเรียนบ฾านวังใหญ฽
โรงเรียนบ฾านเสาหงสแ
โรงเรียนบ฾านหนองกร฽าง

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

37
1316. นายประเสริฐ ใยเยื่อ
1317. นางนวลลออ ชูเกิด
1318. นางสาวทิพพาพร จันทรแชื่น
1319. นางสาวสุชาดา ปูานสะอาด
1320. นายกรรมสิทธิ์ อุทธารนิช
1321. นางพรพรรณ แสงศรี
1322. นางสาววรรณา จันทรแพงษแ
1323. นางสาวพิมภา ช฾างน้ํา
1324. นางวิจิตร
พ฽อค฾า
1325. นางสาวลูกหว฾า แผนสมบูรณแ
1326. นายสวง
พ฽อค฾า
1327. นางดวงฤดี
สมจิต
1328. นายจรัญ
วิเชียรสาร
1329. นางเยาวภา
แก฽นจันทรแดา
1330. นางวิภาวรรณ ศรีสุวรรณ
1331. นายวีระชัย
บุญอยู฽
1332. นางสาวณัฐชานันทแ อักษร
1333. นางสาวภณิดา ขวัญใจสกุล
1334. นางประทุม
บุญมาเกิด
1335. นางเพ็ญนภา โพธิท์ อง
1336. นางสุรีรัตนแ
ศรีระวัตร
1337. นายวรวุฒิ
ช฽างทําดี
1338. นายมานพ
ช฾างวงศแ
1339. นางสาวพรรษา ฉิมพงษแ
1340. นางศิริพร
เทศนา
1341. นางสาวยุพา กิจบุญศรี
1342. นางเสาวลักษณแ เจริญกุล
1343. นางอมรพรรณ ใจดี
1344. นายสุพรรณ ประเสริฐลาภ
1345. นายสุริยา
สําราญจิตตแ
1346. นายอนุวฒ
ั นแ ศิษยแอนันตแ
1347. นางวัชรี
พลเสน
1348. นางวันเพ็ญ
แซ฽ตัน
1349. นายพงศแศิริ
อ฽อนคํา
1350. นางสาวศรีชัง ขาวสอาด
1351. นางสุมาลี
บุมี
1352. นายชนะพงษแ สาระ

โรงเรียนบ฾านหนองกร฽าง
โรงเรียนบ฾านหนองกุ฽ม
โรงเรียนบ฾านหนองแกใน
โรงเรียนบ฾านหนองแกใน
โรงเรียนบ฾านหนองขอน
โรงเรียนบ฾านหนองขอนเทพพนม
โรงเรียนบ฾านหนองขอนเทพพนม
โรงเรียนบ฾านหนองเข฾
โรงเรียนบ฾านหนองเค็ด
โรงเรียนบ฾านหนองเค็ด
โรงเรียนบ฾านหนองเค็ด
โรงเรียนบ฾านหนองงูเห฽า
โรงเรียนบ฾านหนองตาเดช
โรงเรียนบ฾านหนองเตียน
โรงเรียนบ฾านหนองเตียน
โรงเรียนบ฾านหนองเตียน
โรงเรียนบ฾านหนองนกแก฾ว
โรงเรียนบ฾านหนองนกแก฾ว
โรงเรียนบ฾านหนองประดู฽
โรงเรียนบ฾านหนองประดู฽
โรงเรียนบ฾านหนองประดู฽
โรงเรียนบ฾านหนองประดู฽
โรงเรียนบ฾านหนองประดู฽
โรงเรียนบ฾านหนองปรือ
โรงเรียนบ฾านหนองปลาไหล
โรงเรียนบ฾านหนองปลาไหล
โรงเรียนบ฾านหนองปลาไหล
โรงเรียนบ฾านหนองปลาไหล
โรงเรียนบ฾านหนองปลาไหล
โรงเรียนบ฾านหนองปลิง
โรงเรียนบ฾านหนองปลิง
โรงเรียนบ฾านหนองมะสัง
โรงเรียนบ฾านหนองมะสัง
โรงเรียนบ฾านหนองมะสัง
โรงเรียนบ฾านหนองย฽างช฾าง
โรงเรียนบ฾านหนองย฽างช฾าง
โรงเรียนบ฾านหนองย฽างช฾าง

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

38
1353. นางทวีศรี
พ฽อค฾า
1354. นางสาวพรพิมล ชิมามาตร
1355. นายณรงคแศักดิ์ พ฽อค฾า
1356. นายเสกสรรคแ ครุฑเหิร
1357. นางสาวจิราภา จินจารักษแ
1358. นางสุเพ็ญ
เล฽าเปีๆยม
1359. นางซงกรด
สงวนชีพ
1360. นางพรชื่น
โพธิท์ อง
1361. นางสุดาพร
แจ฾งไพร
1362. นางจันทรแสุดา มัจฉา
1363. นางมาริสา
พรหมพิพฒ
ั นแ
1364. นางสาวอุทยั
เพ็ญจู
1365. นางบุญอ฾อย แซ฽โง฾ว
1366. นางนภาลัย
แซ฽ง฾อ
1367. นางเพ็ญประภา บุญศรี
1368. นางสุนันทา
กาญจนภิญพงศแ
1369. นางสุภาพร
พูลเพิ่ม
1370. นางอุบลภา
กาญจนบูรพา
1371. นายวัฒนา
กาญจนบูรพา
1372. นางสาวสุนันทา พร฾าวตะคุ
1373. นางสิริพร
วิเชียรโชติ
1374. นางฉวีวรรณ แดงประเสริฐ
1375. นางณัฐชา
จันทมัด
1376. นางเบญจมาพร กิจสมชีพ
1377. นางสมสุข
วัดจินดา
1378. นายอดุลยแ
ม฽วงแก฾ว
1379. นางสายสม
บุญวงษแ
1380. นางสาวรัตนา อุดมการยิ่งยศ
1381. นางสาวนัยนแปพร ลิ้มฮู฽จั๊ว
1382. นายปรีชา
ไกรตะนะ
1383. นางสาวคนึง เอกจิตตแ
1384. นายพลาดิศัย โพธิจันทรแ
1385. นางละม฽อม
แจ฾งโพธิ์
1386. นางกรวิกา
ทิพยแประดิษฐแ
1387. นางสาวจรรยาพร สระทองขาว
1388. นางสาวพึงพิศ ศรีคําอ฾าย
1389. นางสุนิดา
ง฽วนสําอางคแ

โรงเรียนบ฾านหนองรี
โรงเรียนบ฾านหนองรี
โรงเรียนบ฾านหนองรี
โรงเรียนบ฾านหนองรี
โรงเรียนบ฾านหนองสาหร฽าย
โรงเรียนบ฾านหนองสาหร฽าย
โรงเรียนบ฾านหนองแสลบ
โรงเรียนบ฾านหนองแสลบ
โรงเรียนบ฾านหนองแสลบ
โรงเรียนบ฾านหนองหวาย
โรงเรียนบ฾านหลังเขา
โรงเรียนบ฾านหลังเขา
โรงเรียนบ฾านห฾วยหวาย
โรงเรียนประชาพัฒนา
โรงเรียนปุาไม฾อุทศิ ๑๕ (บ฾านม฽วงเฒ฽า)
โรงเรียนปุาไม฾อุทศิ ๑๕ (บ฾านม฽วงเฒ฽า)
โรงเรียนปุาไม฾อุทศิ ๑๕ (บ฾านม฽วงเฒ฽า)
โรงเรียนปุาไม฾อุทศิ ๑๕ (บ฾านม฽วงเฒ฽า)
โรงเรียนปุาไม฾อุทศิ ๑๕ (บ฾านม฽วงเฒ฽า)
โรงเรียนปุาไม฾อุทศิ ๑๕ (บ฾านม฽วงเฒ฽า)
โรงเรียนวังเขาแก฾ว (หงําอุปถัมภแ)
โรงเรียนวัดทุ฽งมะสัง (มิตรภาพที่ ๙)
โรงเรียนวัดทุ฽งมะสัง (มิตรภาพที่ ๙)
โรงเรียนวัดทุ฽งมะสัง (มิตรภาพที่ ๙)
โรงเรียนวัดทุ฽งมะสัง (มิตรภาพที่ ๙)
โรงเรียนวัดทุ฽งมะสัง (มิตรภาพที่ ๙)
โรงเรียนวัดหนองไม฾เอื้อย
โรงเรียนวัดหนองไม฾เอื้อย
โรงเรียนวัดใหม฽ภมู ิเจริญ
โรงเรียนวัดใหม฽ภมู ิเจริญ
โรงเรียนเสรี-สมใจ
โรงเรียนเสรี-สมใจ
โรงเรียนหมู฽บา฾ นปุาไม฾
โรงเรียนอนุบาลบ฽อพลอย
โรงเรียนอนุบาลบ฽อพลอย
โรงเรียนอนุบาลบ฽อพลอย
โรงเรียนอนุบาลบ฽อพลอย

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

39
1390. นางสุภาภรณแ คงเพชรศักดิ์
1391. นางสุรีพร
คงสิทธิ์
1392. นายวิชัย
สิงหแใหม฽
1393. นายสุจินตแ
สุคนธมณี
1394. นางกมลรัตนแ เทพเทียน
1395. นางปิยนุช
แสนสิงหแ
1396. นางสาวิตรี
วงษแสอาด
1397. นางบุญเรือน แห฾วเพ็ชร
1398. นางประภัสสร บ฽อสิน
1399. นางสังวาล
แก฽นจันทรแ
1400. นางสาวมลิวลั ยแ ธรรมศร
1401. นางสุมิตตา
อินนา
1402. นายทินกร
มอญแช฽มช฾อย
1403. นายประสงคแ แย฾มศิริ
1404. นางสาวเกษรินทรแ ศิริสุวรรณ
1405. นางสาวถวิล หวังกุ฽ม
1406. นางสิรภัทร
เกิดผล
1407. นางลักษมี
จิตจักร
1408. นางดวงพรรณ กาสังขแ
1409. นางนภาลัย
ไชยบุตร
1410. นางบุญส฽ง
จําเริญควร
1411. นางบุษบา
ระดาสาร
1412. นางพวงผกา วัฒนไชย
1413. นางสมปอง
ปรีดี
1414. นางสายสุนียแ ธนะสิทธิ์
1415. นางสาวจิตตา สะอาดชื่อ
1416. นางสาวรัตติยา ภูมิสายดร
1417. นางสาวศรีอัมพร บรรณสาร
1418. นางอัมพร
ภูกาบขาว
1419. นายบุญส฽ง
เงินทิพยแ
1420. นายประวิช
สินธุศิริ
1421. นายพัฒนา
ศรีโสภา
1422. นายสุรศักดิ์
วรรณศิลป฼
1423. นายอภิรักษแ
จุลบุรมยแ
1424. นางซ฽อนกลิ่น จันทรบุตร
1425. นายคําสิงหแ
หอมถวิล
1426. นายทวน
ใยแสง

โรงเรียนอนุบาลบ฽อพลอย
โรงเรียนอนุบาลบ฽อพลอย
โรงเรียนอนุบาลบ฽อพลอย
โรงเรียนอนุบาลบ฽อพลอย
โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ
โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ
โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ
โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ
โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ
โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ
โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ
โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ
โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

กลางหมื่นสงเคราะหแ
กาฬสินธุพแ ทิ ยาสัย
กาฬสินธุพแ ทิ ยาสัย
กาฬสินธุพแ ทิ ยาสัย
กาฬสินธุพแ ทิ ยาสัย
กาฬสินธุพแ ทิ ยาสัย
กาฬสินธุพแ ทิ ยาสัย
กาฬสินธุพแ ทิ ยาสัย
กาฬสินธุพแ ทิ ยาสัย
กาฬสินธุพแ ทิ ยาสัย
กาฬสินธุพแ ทิ ยาสัย
กาฬสินธุพแ ทิ ยาสัย
กาฬสินธุพแ ทิ ยาสัย
กาฬสินธุพแ ทิ ยาสัย
กาฬสินธุพแ ทิ ยาสัย
กาฬสินธุพแ ทิ ยาสัย
กาฬสินธุพแ ทิ ยาสัย
กุดครองวิทยาคาร
กุดครองวิทยาคาร
กุดครองวิทยาคาร

คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

40
1427. นายประสงคแ
1428. นายสุรชัย
1429. นางเอมอร
1430. นางสอาด
1431. นางกุลลดา
1432. นางพรนภัส
1433. นายวาสนา
1434. นางแช฽ม
1435. นางสุวจี
1436. นายประสิทธิ์
1437. นายแหลมทอง
1438. นางดวงฤทัย
1439. นายเสนียแ
1440. นางจิตรลัดดา
1441. นายกฤษณพงษแ
1442. นายประยุทธ
1443. นางกาญจนา
1444. นายวีระ
1445. นายวิบลู ยแ
1446. นายสุพจนแ
1447. นายศรีประสิทธิ์
1448. นางสําราญ
1449. นางไสว
1450. นายอภิชาต
1451. นางพิสมัย
1452. นางสุชาดา
1453. นายเวียงศักดิ์
1454. นายบุญตา
1455. นางกองแก฾ว
1456. นางทองพัน
1457. นายเฉลิมชัย
1458. นางเมธวี
1459. นายธวัชชัย
1460. นางอุษณียแ
1461. นายโกเมนสถิต
1462. นางละมัย
1463. นางบุษบา

นาบุดดา
เขตปใญญา
ปรีจิตรแ
เนตวงษแ
งามเมือง
โนวะ
น฾อยนาจารยแ
ศิริมาลา
ทีทา
แสงมณี
ศิริมาลา
ราวะรินทรแ
สิงสุธรรม
นามศรี
ชาภูมี
เพิ่มพูล
จุดร
อุดมรัตนแ
แก฾วบุดดา
ขันธแปรึกษา
แสนมาโนช
สลุงใจดี
สําราญรื่น
มหาแสน
สิงหแสุนียแ
กมลเรือง
สารฤทธิ์
สัตยแซื่อ
เห็มวิพฒ
ั นแ
โชติมุข
ศรีชาติ
เยี่ยมสมบัติ
ถิตยแรัศมี
กั้วสิทธิ์
กั้วสิทธิ์
ทองจรัส
มหัสสา

กุดครองวิทยาคาร
กุดครองวิทยาคาร
กุดอ฾อสุขสวัสดิ์วทิ ยา
กุดอ฾อสุขสวัสดิ์วทิ ยา
แก฽งนาขามสามัคคี
แก฽งนาขามสามัคคี
แก฽งนาขามสามัคคี
แกเปะราษฎรแนิยม
แกเปะราษฎรแนิยม
แกเปะราษฎรแนิยม
แกเปะราษฎรแนิยม
ขมิ้นราษฏรแสงเคราะหแ
ขมิ้นราษฏรแสงเคราะหแ
เขื่อนภูมิพล
ค฾อจารยแวทิ ยา
ค฾อจารยแวทิ ยา
คอนเรียบอนุกูล
คอนเรียบอนุกูล
คําคาราษฎรแบํารุง
คําคาราษฎรแบํารุง
คําชมภูทา฽ เรือสมบูรณแวทิ ยแ
คําปลาฝาโนนชัย
คําปลาฝาโนนชัย
คําปลาฝาโนนชัย
คําโพนคําม฽วงวิทยา
คําโพนทองราษฏรแนิยม
โคกน้ําเกลี้ยงวิทยา
โคกน้ําเกลี้ยงวิทยา
โคกเมยประชาพัฒนา
โคกเมยประชาพัฒนา
โคกล฽ามผดุงวิทยแ
โคกล฽ามวิทยา
โคกสําราญวิทยแ
ชุมชนนาจารยแวทิ ยา
ชุมชนนาจารยแวทิ ยา
ชุมชนนาเรียงวิทยาคม
ชุมชนน้ําเกลี้ยงกล฽อมวิทยา

คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

41
1464. นายอรุณ
1465. นางกนกทิพยแ
1466. นางไพจิตร
1467. นางสํารวย
1468. นางจีรวรรณ
1469. นางเพ็ญนภา
1470. นางอภิญญา
1471. นางไพรพิกุล
1472. นางวงษแจันทรแ
1473. นางศิริภรณแ
1474. นายวุฒิ
1475. นางบุญฤทธิ์
1476. นางวรรลิยา
1477. นางสุวรรณา
1478. นางกมลมาศ
1479. นางกษิรา
1480. นางทิวาพร
1481. นางบรรจง
1482. นางบุษรินทรแ
1483. นางพิทยา
1484. นางเพ็ญศรี
1485. นางวงเดือน
1486. นางศิริเพ็ญ
1487. นางสังขแวาลยแ
1488. นางสาวจารุรัตนแ
1489. นางสาวญาณวรรณ
1490. นางสาวประภาพร
1491. นางสาวมรกต
1492. นางสาววิภารัตนแ
1493. นางสุดารัตนแ
1494. นางสุพชิ ชา
1495. นางสุภาพร
1496. นายสมหวัง
1497. นางเตือนใจ
1498. นายพิทยาสิทธิ์
1499. นางรุจี
1500. นางวิภาวรรณ

มหัสสา
นนทภา
ดอนสถิตยแ
นัทธี
ภูมิดอนมิ่ง
บุญธรรม
คําพรมมา
คําโสภา
ภูล฾นแก฾ว
สุระเสียง
สุระเสียง
บุญยบุตร
จงดี
เมตตา
ดอนกระสินธุแ
ลาภบุญเรือง
ภูเบ฾าทอง
นาใจทน
ผลเรือง
นันทวี
จันทสา
วิชัยศร
เทียมชัยภูมิ
ดําดี
ธารเลิศ
วรรณศิลป฼
กรกัน
ว฽องไว
สว฽างศรีสกุลพร
หมั่นผดุง
ภูทองหล฽อ
คําประสาร
ผาสุข
บรรเทา
ปริยะสิทธิ์
พันธแจันทึก
รังคะราช

ชุมชนน้ําเกลี้ยงกล฽อมวิทยา
ชุมชนโพนงานประสาทศิลป฼
ชุมชนโพนงานประสาทศิลป฼
ชุมชนโพนงานประสาทศิลป฼
ชุมชนสีถานดํารงวิทยแ
ชุมชนสีถานดํารงวิทยแ
ชุมชนสีถานดํารงวิทยแ
ชุมชนหนองสอวิทยาคาร
ชุมชนหนองสอวิทยาคาร
ชุมชนหนองสอวิทยาคาร
ชุมชนหนองสอวิทยาคาร
เชียงเครือวิทยาคม
เชียงเครือวิทยาคม
เชียงเครือวิทยาคม
เซนตแยอแซฟกาฬสินธุแ
เซนตแยอแซฟกาฬสินธุแ
เซนตแยอแซฟกาฬสินธุแ
เซนตแยอแซฟกาฬสินธุแ
เซนตแยอแซฟกาฬสินธุแ
เซนตแยอแซฟกาฬสินธุแ
เซนตแยอแซฟกาฬสินธุแ
เซนตแยอแซฟกาฬสินธุแ
เซนตแยอแซฟกาฬสินธุแ
เซนตแยอแซฟกาฬสินธุแ
เซนตแยอแซฟกาฬสินธุแ
เซนตแยอแซฟกาฬสินธุแ
เซนตแยอแซฟกาฬสินธุแ
เซนตแยอแซฟกาฬสินธุแ
เซนตแยอแซฟกาฬสินธุแ
เซนตแยอแซฟกาฬสินธุแ
เซนตแยอแซฟกาฬสินธุแ
เซนตแยอแซฟกาฬสินธุแ
เซนตแยอแซฟกาฬสินธุแ
ดงน฾อยสงเคราะหแ
ดงน฾อยสงเคราะหแ
ดงพยุงสงเคราะหแ
ดงพยุงสงเคราะหแ

คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

42
1501. นายทวีชัย
ประสีระตา
1502. นายวรโชติ
สินธุศิริ
1503. นางรัชนีพร
ดอนชัย
1504. นางทิพยแวรรณ อาจวงษแ
1505. นางสาวภทรนันทแ จิตราช
1506. นางสาวดวงพร ศิริภกั ดิ์
1507. นางณภัทรแพร อรัญเวศ
1508. นางวัชรี
สกุลรัตนแ
1509. นายเกรียงไกร งามเสน฽หแ
1510. นายเอกวิทยแ นาสมตรึก
1511. นางกมลพัชร ศรีมามาศ
1512. นางสุนันทแ
สังฆะมณี
1513. นางอรชญา
อิ่มแมน
1514. นางสาวพงษแพศิ อาจนิยม
1515. นางอรอนงคแ อิ่มประเสริฐ
1516. นางสุจิตรา
ศรีชาติ
1517. นางสาวรัตนาภรณแ โชติญาโน
1518. นายวุฒกิ ุล
ศรีชะตา
1519. นายสมจิตร
ชูศรีวาส
1520. นางพิสวาท
สาชํานาญ
1521. นางเพลินเพ็ญ ศรีประทุม
1522. นางอัฉรา
อรรคนันทแ
1523. นางสุรียแ
บรรณสาร
1524. นางสุภารี
ภูหงษแ
1525. นางจารุณี
นาสินสร฾อย
1526. นางศุภลักษณแ วิทกั ษบุตร
1527. นายสมร
จุทาการ
1528. นายชูชาติ
วิระพันธแ
1529. นายถาวร
ยอดมงคล
1530. นายศฤงคาร สถิตยแเกียรติ
1531. นางผ฽องใส
ทองจรัส
1532. นางอัมรา
โทรัตนแ
1533. นายประสงคแ มาหินกอง
1534. นายสมพงษแ
นันจํารัส
1535. นายศักดิ์ชัย
พิลาลัย
1536. นางปริญา
ปริพฒ

1537. นางศิริภกั ดิ์
จัตตุมรรค

ดงพยุงสงเคราะหแ
ดงพยุงสงเคราะหแ
ดอนยูงราษฎรแประดิษฐแวทิ ยาคาร
ดอนหวายราษฏรแบํารุง
ดอนหวายราษฏรแบํารุง
ดอนหวายราษฏรแบํารุง
ด฽านใต฾วทิ ยา
ด฽านใต฾วทิ ยา
ด฽านเหนือหนองไผ฽สงเคราะหแ
ด฽านเหนือหนองไผ฽สงเคราะหแ
ถ้ําปลาวิทยายน
ถ้ําปลาวิทยายน
ถ้ําปลาวิทยายน
ท฽ากลางแจ฾งจมวิทยา
ท฽ากลางแจ฾งจมวิทยา
ท฽ากลางแจ฾งจมวิทยา
ท฽าไคร฾สามัคคี
ท฽านาจานวิทยา
ท฽านาจานวิทยา
ท฽าเพลิงเหมือดแอ฽ทา฽ ใหม฽หนองมะเกลือวิทยา
ท฽าเพลิงเหมือดแอ฽ทา฽ ใหม฽หนองมะเกลือวิทยา
ท฽าเพลิงเหมือดแอ฽ทา฽ ใหม฽หนองมะเกลือวิทยา
ท฽าลําดวนประชาบํารุง
ธนบุรีโคกศรีหนองเต฽าวิทยายน
ธนบุรีโคกสีหนองเต฽าวิทยายน
นาโกวิทยา
นาโกวิทยา
นาขามร฽วมราษฎรแบํารุง
นาคูณวิทยา
นาบึงราฏรแสงเคราะหแ
นามลวิทยาคาร
นามลวิทยาคาร
นามลวิทยาคาร
นามลวิทยาคาร
น้ําจั้นราษฏรแบํารุง
นิคมลําปาววิทยา
โนนปุางิว้ วิจิตวิทยา

คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

43
1538. นายสงัด
จัตตุมรรค
1539. นายคมสันตแ ก฾านจักร
1540. นางณัฏฐาพร จันลาวงศแ
1541. นายฉลอง
ศรีวรสาร
1542. นายชุมชัย
ทิวะสิงหแ
1543. นางนวลผจง ภูจอมรัตนแ
1544. นายสหรัตนแ
ประทุมตา
1545. นางบัวหงวน วงษารี
1546. นางพิมพแพไิ ล ภูสัมพลี
1547. นางประเสียน ภูศรีนวล
1548. นายสมัย
ชนชื่นใจ
1549. นายสมใจ
ภูศรีนวล
1550. นางมยุรีรัตนแ ภามาตยแ
1551. นางสกุลตลา คณาโจด
1552. นางสุภรพรรณ แฉล฾มขันธแ
1553. นายบุญช฽วย แฉล฾มขันธแ
1554. นางนวลปราง วิเชียรนิตยแ
1555. นางเปรมฤดี โคตรพัฒนแ
1556. นางสาวหทัยพันธนแ ชินโคตรพงษแ
1557. นางฉลองขวัญ บุตรดีจันทรแ
1558. นางจุไรวรรณ วงศแกาไสย
1559. นางนันทิยา
พิมพะนิตยแ
1560. นางมุณีวรรณ มอญขาม
1561. นางอุบลรัตนแ มุลวิไล
1562. นายประจวบ ขาวศรี
1563. นางประครอง โพธิปตใ ชา
1564. นายยงยุทธแ
โพธิปตใ ชา
1565. นายสุพรม
เมตตา
1566. นายชุมพล
ภูอ฽อนศรี
1567. นางจิราภรณแ โพธิช์ ิต
1568. นางลภพร
ภูมิชิต
1569. นางวรรณภา เนาวะเศษ
1570. นางสุทธิพร
จิตรักษแ
1571. นายสงวน
ราวะรินทรแ
1572. นางสาวกาญจนา การสง฽า
1573. นางสาวลสมน เนตวงษแ
1574. นางประภาศิริ นาถมทอง

โนนปุางิว้ วิจิตวิทยา
โนนปุางิว้ วิจิตวิทยา
โนนเมืองประชานุเคราะหแ
โนนศิลาไกรฤกษแราษฏรแอํานวย
โนนศิลาไกรฤกษแราษฏรแอํานวย
โนนสวรรคแประชาสรรคแภปู อ
โนนสวรรคแประชาสรรคแภปู อ
โนนสะอาดราษฏรแสามัคคี
โนนสะอาดราษฏรแสามัคคี
บ฾านกุดแห฽
บ฾านกุดแห฽
บ฾านกุดแห฽
บ฾านแกหัวแฮดส฾มโฮง
บ฾านแกหัวแฮดส฾มโฮง
บ฾านแกหัวแฮดส฾มโฮง
บ฾านแกหัวแฮดส฾มโฮง
บ฾านคําเม็ก
บ฾านคําเม็ก
บ฾านโคกกว฾าง
บ฾านโจดศิริราษฎรแบํารุง
บ฾านต฾อนวิทยาคาร
บ฾านต฾อนวิทยาคาร
บ฾านต฾อนวิทยาคาร
บ฾านต฾อนวิทยาคาร
บ฾านต฾อนวิทยาคาร
บ฾านนาวิทยาคม
บ฾านนาวิทยาคม
บ฾านนาวิทยาคม
บ฾านโนนโพธิศ์ รี
บ฾านบ฽อโนนมะค้ําวิทยาคาร
บ฾านบ฽อโนนมะค้ําวิทยาคาร
บ฾านม฽วงวิทยาคม
บ฾านม฽วงวิทยาคม
บ฾านม฽วงวิทยาคม
บ฾านม฽วงวิทยายน
บ฾านม฽วงวิทยายน
บ฾านลาดวิทยาเสริม

คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

44
1575. นางส฽องศรี
ลาสงยาง
1576. นางสุดารัตนแ นนทมาตยแ
1577. นางสาววิมลวรรณ เจนวิริยะกุล
1578. นางตุลา
มาลาแสง
1579. นางประภา
ยี่สารพัฒนแ
1580. นางสมศรี
ช฽อมะลิ
1581. นางสาวมธุรดา ศรีรัตนแ
1582. นางวิมลมาศ สายประสาท
1583. นางรัตติกูล
ควรครู
1584. นางวิภาภรณแ สําราญภูมิ
1585. นางสายเพชร ภูผาลา
1586. นางสาวรัศมี ปใญญา
1587. นายธวัชชัย
เครือศรี
1588. นายธีรธาร
โทไกรษร
1589. นางรชยา
การถัก
1590. นางสกนธแวรรณ อุบลเลิศรัตนแ
1591. นายประสานมิตร สุระพร
1592. นางเกษร
ขามเอก
1593. นางวัลภา
ใจทาน
1594. นายพงษแศักดิ์ ขูรูรักษแ
1595. นางลาวัณยแ
อ฽างแก฾ว
1596. นางสายัณ
ทิพยรัตนแกุล
1597. นางสุวพักตรแ ไกยเลิศ
1598. นายชัชวาลยแ บรรณสาร
1599. นางเพียงพิศ ขจรโมทยแ
1600. นายศิลายุทธ พรสิมมา
1601. นางสาวภรณแทิพยแ เยาวพันธุแ
1602. นางสาวสุวรรณี ปุเลโต
1603. นายรุ฽งชัยทอง ยุบลพริ้ง
1604. นางรูมิสา
ทรงคาศรี
1605. นายทรงศักดิ์ ไผ฽พทุ ธ
1606. นางถนอมศรี สิทธิจินดา
1607. นายสํารอง
วิศรีสิทธิ์
1608. นายวัชรินทรแ พละเดช
1609. นางมนัสวรรณ ผาลาโห
1610. นางสาววรัญญา แสงศรีบญ
ุ เรือง
1611. นายเตรียม
จันสุนา

บ฾านลาดวิทยาเสริม
บ฾านลาดวิทยาเสริม
บ฾านสว฽าง
บ฾านหนองกุงน฾อย
บ฾านหนองกุงน฾อย
บ฾านหนองกุงน฾อย
บ฾านหนองกุงน฾อย
บ฾านหนาดสงเคราะหแ
บ฾านหลุบอินทรราษฎรแบํารุง
บ฾านหลุบอินทรราษฎรแบํารุง
บ฾านหลุบอินทรราษฏรแบํารุง
บ฾านห฾วยยาง
บ฾านห฾วยยาง
บ฾านห฾วยยาง
บ฾านเหล็กกกกอกสามัคคี
บ฾านเหล็กกกกอกสามัคคี
บ฾านเหล็กกกกอกสามัคคี
บ฾านโหมนสงเคราะหแ
บ฾านโหมนสงเคราะหแ
บ฾านโหมนสงเคราะหแ
บึงวิชัยสงเคราะหแ
บึงวิชัยสงเคราะหแ
บึงวิชัยสงเคราะหแ
บึงวิชัยสงเคราะหแ
บึงไฮโนนสวางวิทยา
บึงไฮโนนสวางวิทยา
บุญมีวทิ ยา
บุญมีวทิ ยา
บุญมีวทิ ยา
ปลาเค฾าวิทยาคาร
ปลาเค฾าวิทยาคาร
ปากน้ําราษฏรแบํารุง
ปากน้ําราษฏรแบํารุง
ปากน้ําราษฏรแบํารุง
โปุงเชือกศึกษาสถาน
โปุงเชือกศึกษาสถาน
โปุงเชือกศึกษาสถาน

คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

45
1612. นายเพิ่มพูน
1613. นางกาวัน
1614. นางปราณี
1615. นางพิศมัย
1616. นางมยุรี
1617. นางสุพรรณี
1618. นายยรรยง
1619. นางชลพินทแ
1620. นายกิจธิชัย
1621. นางบําเพ็ญ
1622. นายโชคชัย
1623. นางรดา
1624. นายวีระศักดิ์
1625. นายเวชยันตแ
1626. นางอําไพ
1627. นางนงคราญ
1628. นางวาสนา
1629. นางรัชนี
1630. นางวาทิณี
1631. นางไพรวรรณ
1632. นายทนัน
1633. นายพิสิทธิศ์ ักดิ์
1634. นายคําพอง
1635. นายวิมล
1636. นางสาวสุจินดา
1637. นายบุญลือ
1638. นายประสาตรแ
1639. นายนิพนธแ
1640. นางบุญล้ํา
1641. นางไพรวัลยแ
1642. นางสมเพียร
1643. นางอารียแรัตนแ
1644. นายทรงพล
1645. นางบุษราภรณแ
1646. นายผดุงศักดิ์
1647. นายสุรพงคแ
1648. นางราตรี

ผ฽านสําแดง
ชาติแพงตา
ปรีดี
นาสมใจ
หลาบมาลา
ภูอ฽อนศรี
คงภาษี
หงษแชูตา
สารรัตนแ
นระแสน
ฆารสะอาด
ฉายผาด
ฉายผาด
ยี่สารพัฒนแ
ทองวิทติ ยแ
คุ฾มจาบ
เนติกําจร
ทองแดง
ก฾านจักร
คํากา
คํากา
สุขชารี
พรรณขาม
ช฽วยรักษา
ศรีปญ
ใ ญา
ญาณประสพ
สระประทุม
ใจหลัก
สุพรม
ชาทิพฮด
ปใญจิตร
คาดีวี
อัคติ
โพธิจักร
แสงสว฽าง
มงคลสุคนธรัก
โลหะมาศ

โปโลเล฾าสามัคคีวทิ ยา
พิพฒ
ั นแราษฏรแบํารุง
พิพฒ
ั นแราษฏรแบํารุง
พิพฒ
ั นแราษฏรแบํารุง
พิพฒ
ั นแราษฏรแบํารุง
พิพฒ
ั นแราษฏรแบํารุง
พิพฒ
ั นแราษฏรแบํารุง
โพนสวางพิทยาคม
ภูปอวิทยา
มิตรภาพที่ ๓๒
มิตรภาพที่ ๓๒
ร.ร.กลางหมื่นสงเคราะหแ
ร.ร.แก฾งนางราษฏรแบํารุง
ร.ร.บ฾านหนองกุงกลาง
วังเกาะเหล็กทุ฽งสว฽างวิทยแ
วัดชัยสุนทร
วัดชัยสุนทร
สหัสขันธแวทิ ยาคม
สหัสขันธแวทิ ยาคม
สะอาดไชยศรี
สะอาดไชยศรี
สะอาดไชยศรี
สะอาดโนนงามวิทยา
สะอาดโนนงามวิทยา
สะอาดประชาสรรพแ
สะอาดประชาสรรพแ
สะอาดประชาสรรพแ
สะอาดประชาสรรพแ
สามชัยอุดมวิทยแ
สามชัยอุดมวิทยแ
สามชัยอุดมวิทยแ
สามชัยอุดมวิทยแ
สามชัยอุดมวิทยแ
สามัคคีสําราญวิทยแ

คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุแ เขต๑ คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุแ เขต๑ คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุแ เขต๑ คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

46
1649. นายธนวรรธ
1650. นายอินสวน
1651. นางเครือฟูา
1652. นางภักดี
1653. นายสังขแทอง
1654. นางบุญคุ฾ม
1655. นางเลิศพร
1656. นายสันทัด
1657. นางทองทิพยแ
1658. นายพิมพา
1659. นายเสกสรรคแ
1660. นางชลิดา
1661. นางสาวรัตนาภรณแ
1662. นางสุวรรณ
1663. นางสุทธิกมล
1664. นางสุภาพร
1665. นางกัลยา
1666. นางราตรี
1667. นางสมทรัพยแ
1668. นางณัชหทัย
1669. นายสุภชัย
1670. นายเสรียแ
1671. นางสาวขนิษฐา
1672. นายบุญล฾อม
1673. นางปาริชาต
1674. นางรุจีนันทแ
1675. นางสุธาสินี
1676. นายนิคม
1677. นางณัฐิยากร
1678. นางบําเพ็ญ
1679. นายชูชาติ
1680. นายวิรัตนแ
1681. นางรําไพ
1682. นางประภาศรี
1683. นางสมสุข
1684. นางสาวสายใจ
1685. นางอมรรัตนแ

วัชโสก
สาธุเม
วังระหา
กล฾าวิจารณแ
ศรีชัยเชิด
สาวิภาค
บุญศรไชย
ฆารประเดิม
ภารเจิม
ภารประดับ
เขียวไกร
ผ฽านจังหาร
หาญรักษแ
นิลทองหลาง
รัตนมาศ
ดอนวิจารยแ
พัฒนสระคู
เครือวรรณ
พละเดช
ถิ่นแสนดี
ดอนสามารถ
บุญพันธแ
พนิตกุล
บุญสนาม
ทับทอง
ปใญญาวัฒนวันชัย
พลโกษฐแ
บุญทิพยแ
แสงเพชร
อามาตยแสมบัติ
พงศรี
สารบุญเรือง
เดชโกพรม
จําเริญควร
โรจนพร
วรพันธุแ
ทองจรัส

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุแ เขต๑ คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุแ เขต๑ คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

สิงหแสะอาด
เสมาสามัคคี
เสมาสามัคคี
หนองกุงวิทยาคม
หนองกุงวิทยาคม
หนองกุงวิทยาคม
หนองแคนวิทยา
หนองแคนวิทยา
หนองแคนวิทยา
หนองตุวทิ ยา
หนองตุวทิ ยา
หนองทุ฽มสงเคราะหแ
หนองบัวโจดดงลิงวิทยา
หนองบัวโจดดงลิงวิทยา
หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฏรแบํารุง
หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฏรแบํารุง
หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฏรแบํารุง
หนองพอกวิทยายน
หนองพอกวิทยายน
หนองพอกวิทยายน
หนองแวงประชานุกูล
หนองแวงแสน
หนองแวงแสน
หนองแวงเหนือ
หนองแวงเหนือ
หนองแวงเหนือ
หนองแสงราษฎรแพฒ
ั นา
หนองแสงราษฎรแพฒ
ั นา
หนองแสงราษฎรแพฒ
ั นา
หนองแสงราษฏรแพฒ
ั นา
หนองหัวช฾าง
หลักเมืองกมลาไสย
ห฾วยตูมวิทยาคาร
ห฾วยตูมวิทยาคาร
ห฾วยตูมวิทยาคาร

คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

47
1686. นางอุบล
ผลสว฽าง
1687. นางวนิดา
เจริญแสน
1688. นางวนิดา
ขาวศรี
1689. นางอรภิญ
วงษแจินดา
1690. นางจรรยา
วงเวียน
1691. นายอมร
วงเวียน
1692. นายทองสุข
ทุมทา
1693. นางประเทือง นามโร
1694. นางคูณทรัพยแ อิ่มถวิล
1695. นางอรวรรณ ชินบุญ
1696. นายเฉลิม
ศรีชูยงคแ
1697. นายศิริศักดิ์
อาจวงษแ
1698. นางจินตนา
สาธิตธรรมชาติ
1699. นางเตือนใจ
ฟองสมุทร
1700. นางนงเยาวแ
สงวนชาติ
1701. นางนภา
สุขประเสริฐ
1702. นางบุศรินทรแ สมบัติ
1703. นางไพวัลยแ
ฉายจิต
1704. นางรัชนี
บุญเจือ
1705. นางรัตนพร
มหาชัย
1706. นางสมคิด
วิชัยวงคแ
1707. นางสมมาศ
กุลสิทธิ์
1708. นางสวาท
ภูคงสด
1709. นางสุนารัช
มะลิรส
1710. นางอัจฉรา
เงินทิพยแ
1711. นายชินกรณแ แก฾วรักษา
1712. นางจันทรแเพ็ญ คําหงษา
1713. นางสาวเนตร บรรพต
1714. นางสาวสุลาวัลยแ เมืองจันทรแ
1715. นางสาวจุฑารัตนแ อรัญเวศ
1716. นางสาวธิดารัตนแ สิงหแเกื้อ
1717. นางสาวยุวดี สุขเสนา
1718. นางสาวรัชฎาภรณแ วังคะฮาต
1719. นางอริญาพร กมลเรือง
1720. นายอดิเทพ
กมลเรือง
1721. นางวิวรรณ
เขตมรรคา
1722. นางจุฑารัตนแ คําหอมกุล

หัวขวาวิทยา
หามแหโพนทองวิทยาคม
หามแหโพนทองวิทยาคม
หามแหโพนทองวิทยาคม
เหล฽าเขืองโนนเสียววิทยา
เหล฽าเขืองโนนเสียววิทยา
เหล฽าเขืองโนนเสียววิทยา
เหล฽าสูงวิทยา
เหล฽าหลวงวิทยาคาร
เหล฽าหลวงวิทยาคาร
เหล฽าอ฾อยบํารุงวิทยแ
เหล฽าอ฾อยบํารุงวิทยแ
อนุบาลกาฬสินธุแ
อนุบาลกาฬสินธุแ
อนุบาลกาฬสินธุแ
อนุบาลกาฬสินธุแ
อนุบาลกาฬสินธุแ
อนุบาลกาฬสินธุแ
อนุบาลกาฬสินธุแ
อนุบาลกาฬสินธุแ
อนุบาลกาฬสินธุแ
อนุบาลกาฬสินธุแ
อนุบาลกาฬสินธุแ
อนุบาลกาฬสินธุแ
อนุบาลกาฬสินธุแ
อนุบาลกาฬสินธุแ
อนุบาลจันทรัตนแ
อนุบาลจันทรัตนแ
อนุบาลจันทรัตนแ
อนุบาลบุญมีวทิ ยา
อนุบาลบุญมีวทิ ยา
อนุบาลบุญมีวทิ ยา
อนุบาลปิยวรณ
อนุบาลปิยวรณ
อนุบาลปิยวรณ
อนุบาลปิยวรรณ
อนุบาลรัตนากาฬสินธุแ

คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

48
1723. นางนิภาวรรณ
1724. นางประครอง
1725. นางมลฤดี
1726. นางรัตนา
1727. นางวิไลวรรณ
1728. นายเรืองณรงคแ
1729. นางแพงศักดิ์
1730. นางสุรันยา
1731. นางสมคิด
1732. นางรุ฾งเพ็ชร
1733. นางถาวร
1734. นางนันทิยากร
1735. นางแสนดี
1736. นายคงเดช
1737. นางสมพิตร
1738. นางจารุวรรณ
1739. นางฉวีวรรณ
1740. นายอาคม
1741. นางทัศนียแ
1742. นางนิยม
1743. นางสายสวาท
1744. นางอรุณลายแ
1745. นายบุญชม
1746. นางประคอง
1747. นางวไลพร
1748. นางกลีบผกา
1749. นางบังอร
1750. นางสาวกุณฑีรา
1751. นางสาวอรชุลี
1752. นายพนานตแ
1753. นางกนกวรรณ
1754. นางประนอม
1755. นางประภา
1756. นางลักขณา
1757. นางสาวสมประสงคแ
1758. นายอานุภาพ
1759. นายประยูร

กอบัว
แก฾วมารยา
ภูละอินทรแ
ภูทองไทย
จันทรแศรี
ดอนภิรมยแ
นาสมภักดิ์
ธรรมศิริ
บุญราวิกุล
หัตถามาศ
นนทะบูรณแ
สารมาตยแ
ภูสงัด
เนื่องโสม
เนื่องลี
ศิริจันทรแ
แก฾วภิรมยแ
ศิริจันทรแ
แสนคํา
นาแถมทอง
วงเวียน
คําเขียว
ภูหวั ไร฽
เดชศิริ
มาตรา
ภูศรีโสม
ทิพยแอาสนแ
วงศแหาเทพ
สุวรรณผา
อัมรานนทแ
เจริญชัย
บัวทอง
ชินโณ
แซงราชา
อาจฤทธิ์
พงษแนภิส
มังสังคํา

อนุบาลรัตนากาฬสินธุแ
อนุบาลรัตนากาฬสินธุแ
อนุบาลรัตนากาฬสินธุแ
อนุบาลรัตนากาฬสินธุแ
อนุบาลรัตนากาฬสินธุแ
อุตสาหกรรมปุาไม฾๗
โรงเรียนกุดฆ฾องชัยวิทยา
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทยแ
โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทยแ
โรงเรียนคําขามวิทยา
โรงเรียนคําถาวรเจริญวิทยแ
โรงเรียนคําถาวรเจริญวิทยแ
โรงเรียนคําถาวรเจริญวิทยแ
โรงเรียนคํามันปลาผดุงวิทยแ
โรงเรียนคําเหมือดแก฾วบําเพ็ญวิทยา
โรงเรียนคําเหมือดแก฾วบําเพ็ญวิทยา
โรงเรียนคําเหมือดแก฾วบําเพ็ญวิทยา
โรงเรียนคําไฮวิทยา
โรงเรียนคําไฮวิทยา
โรงเรียนคําไฮวิทยา
โรงเรียนคําไฮวิทยา
โรงเรียนคําไฮวิทยา
โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพแ
โรงเรียนโคกก฽องราษฎรแนุกูล
โรงเรียนโคกค฽ายโคกใหญ฽วทิ ยา
โรงเรียนโคกค฽ายโคกใหญ฽วทิ ยา
โรงเรียนโคกค฽ายโคกใหญ฽วทิ ยา
โรงเรียนโคกค฽ายโคกใหญ฽วทิ ยา
โรงเรียนโคกค฽ายโคกใหญ฽วทิ ยา
โรงเรียนโคกคําวิทยา
โรงเรียนโคกคําวิทยา
โรงเรียนโคกคําวิทยา
โรงเรียนโคกคําวิทยา
โรงเรียนโคกคําวิทยา
โรงเรียนโคกคําวิทยา
โรงเรียนโคกคําวิทยา

คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

49
1760. นางพลอยไพลิน
1761. นางสุดาภรณแ
1762. นายประยงคแ
1763. นางณัฐกาญจนแ
1764. นางธิรนันทแ
1765. นางสมาพร
1766. นางอุบล
1767. นายบุญมี
1768. นางทองษร
1769. นางพยอม
1770. นางพินิช
1771. นางเพ็ญพร
1772. นางศิรารัตนแ
1773. นางโสภา
1774. นายนิยม
1775. นายสุวฒ
ั นแ
1776. นางจัญจลา
1777. นางทองอินทรแ
1778. นางเปรมใจ
1779. นางรําไพ
1780. นางสิริพร
1781. นายทวีสิน
1782. นางรจนา
1783. นางสรารัตนแ
1784. นายชัชวาล
1785. นางลําดับ
1786. นางสมพงษแ
1787. นางสมพราว
1788. นางสาวนวพร
1789. นางสําเนียง
1790. นางอํานวย
1791. นางวาสนา
1792. นางน้ําฝน
1793. นางวิภาวี
1794. นางวิลัยวรรณแ
1795. นายสํารวย
1796. นางชุมพร

โคตตาแสง
ปใดชาสุวรรณ
ชารี
ภูลายเหลือง
ภูขมัง
ประสมศรี
คําประชุม
ภูลายเหลือง
นาสมวา
สตาสิทธิ์
มหาชัย
สุนทรรส
นาถมทอง
คําบับภา
ภูมิผักแว฽น
สารผล
ดํารงวิทยแ
มังสังคํา
ภูกองไชย
แสงนิกุล
จันโทภาส
คชโส
เชื้อสูง
ทัพพันธแ
ทัพพันธแ
น฾อยเสนา
ตะโก
ภูกันดาร
ภูกาบเพชร
ภูต฾องใจ
สุโพธิ์
ไชยชํา
อินทะวรรณ
คําแก฾ว
ยมกวาง
ภูแสงสี
คําเพราะ

โรงเรียนโคกเครือวิทยา
โรงเรียนโคกเครือวิทยา
โรงเรียนโคกเครือวิทยา
โรงเรียนโคกเจริญวิทยา
โรงเรียนโคกเจริญวิทยา
โรงเรียนโคกเจริญวิทยา
โรงเรียนโคกเจริญวิทยา
โรงเรียนโคกเจริญวิทยา
โรงเรียนโคกประสิทธิว์ ทิ ยา
โรงเรียนโคกประสิทธิว์ ทิ ยา
โรงเรียนโคกประสิทธิว์ ทิ ยา
โรงเรียนโคกประสิทธิว์ ทิ ยา
โรงเรียนโคกประสิทธิว์ ทิ ยา
โรงเรียนโคกประสิทธิว์ ทิ ยา
โรงเรียนโคกประสิทธิว์ ทิ ยา
โรงเรียนโคกประสิทธิว์ ทิ ยา
โรงเรียนโคกศรีวทิ ยายน
โรงเรียนโคกศรีวทิ ยายน
โรงเรียนโคกศรีวทิ ยายน
โรงเรียนโคกศรีวทิ ยายน
โรงเรียนโคกศรีวทิ ยายน
โรงเรียนโคกศรีวทิ ยายน
โรงเรียนจินดาสินธวานนทแ
โรงเรียนจินดาสินธวานนทแ
โรงเรียนจินดาสินธวานนทแ
โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม
โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม
โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม
โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม
โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม
โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม
โรงเรียนชุมชนดอนม฽วงงาม
โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน
โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน
โรงเรียนชุมชนบ฾านตูมวิทยาคาร
โรงเรียนชุมชนบ฾านตูมวิทยาคาร
โรงเรียนชุมชนบ฾านปุาแดง

คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

50
1797. นางรําใย
เติมใจ
1798. นางละมัย
ภูครองนาค
1799. นางศิริลักษณแ พยัคฆแทอง
1800. นางสมจิต
อินทรแแสง
1801. นางสุพรรรณิการแ นาชัยฤทธิ์
1802. นายมาสม
มาตุรงคแ
1803. นายวีรยุทธ
ภูชํานิ
1804. นางเนียนยุพา อัครราษฎรแ
1805. นางราตรี
ปาละนันทนแ
1806. นายบุญเรือง เพ็ชรน฾อย
1807. นายประสงคแศิลป฼ เสรพล
1808. นางเพ็ญศรี
พิมพิวาล
1809. นางไพเราะ
ภูมิสายดอน
1810. นางวัลลภา
คําโสภา
1811. นายคะนอง
สีลาดเลา
1812. นายบุญเพ็ง
มะลิสา
1813. นางชนิดา
ศรีพอ
1814. นางสาวธนัญญา เหล฽านายอ
1815. นางสุภคั สินี
สันประภา
1816. นายธีรศักดิ์
ศรีพอ
1817. นายบุญเรี่ยม ศรีพอ
1818. นายเรืองศิลป฼ ดวงอุทา
1819. นายอําพร
มีชัย
1820. นายทรงศักดิ์ ปใกสังขาเน
1821. นางสมทรง
สุภาษี
1822. นางอัมพร
ศรีสวัสดิ์
1823. นายดาวเรือง ภูแสนใบ
1824. นางผกามาศ โชติจําลอง
1825. นางกนิษฐา
สาลี
1826. นางสุจิตรา
ประจงกูล
1827. นางโสภิต
แสนคํา
1828. นายจํานงคแ
กํานาดี
1829. นายดํารงคแ
คงแสนคํา
1830. นายทินกร
พลศรี
1831. นางทองสุข
ภูถมดี
1832. นางพิกุล
ศรีบรุ ัมยแ
1833. นางวิจิตรแนาวัน ภูแล฽นกี่

โรงเรียนชุมชนบ฾านปุาแดง
โรงเรียนชุมชนบ฾านปุาแดง
โรงเรียนชุมชนบ฾านปุาแดง
โรงเรียนชุมชนบ฾านปุาแดง
โรงเรียนชุมชนบ฾านปุาแดง
โรงเรียนชุมชนบ฾านปุาแดง
โรงเรียนชุมชนบ฾านปุาแดง
โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป฼
โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป฼
โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป฼
โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป฼
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎรแบํารุง
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎรแบํารุง
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎรแบํารุง
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎรแบํารุง
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎรแบํารุง
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร
โรงเรียนเชียงงามวิทยาคาร
โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน
โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน
โรงเรียนไชยวารวิทยาคาร
โรงเรียนดงบังวิทยา
โรงเรียนดงบังวิทยา
โรงเรียนดงบังวิทยา
โรงเรียนดงสมบูรณแประชารัฐ
โรงเรียนดงสมบูรณแประชารัฐ
โรงเรียนดงสมบูรณแประชารัฐ
โรงเรียนดงสวรรคแอุดมมิตร
โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภแ)
โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภแ)

คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

51
1834. นายเทอดเกียรติ
1835. นางชนากาน
1836. นายเกียรติ
1837. นายวราวุธ
1838. นายนพดล
1839. นายบุญมี
1840. นายสาคร
1841. นางนพดา
1842. นางเกศรา
1843. นางอุฤทธิ์
1844. นายประดิษฐแ
1845. นางศุภวดี
1846. นางสาวประพิศ
1847. นางสุปราณี
1848. นายสมพร
1849. นายมิตรประชา
1850. นางสุภาพ
1851. นายสราญ
1852. นายจําปี
1853. นางทองมาก
1854. นางวรนันตแ
1855. นายโฆษิต
1856. นายเฉลียว
1857. นายบัณฑิต
1858. นายศิริพงษแ
1859. นางชมชื่น
1860. นางปิลดา
1861. นางพรไพฑูรยแ
1862. นางสมควร
1863. นางสมศรี
1864. นางสาวเอรวดี
1865. นางสุรียแ
1866. นายไขแสง
1867. นายนันทะ
1868. นายไพบูลยแ
1869. นายสุนทรา
1870. นายสุภาพ

ขูรูรักษแ
วิเศษภัย
วงษาเกษ
แสงเปีๆยม
พิมพิไสย
ภูคงคา
คําแสน
หินอําคา
ทะรังศรี
ไชยอํานาจ
ไชยอํานาจ
นาถมทอง
วิเศษชู
พันธแศรี
นาชัยฤทธิ์
ทะรังศรี
ภูนาหา
บุญหล฾า
มัจจุปะ
รินเสนา
มัจจุปะ
สินธุชัย
ภูสมนึก
ศรีวรรณา
คําอาจ
หงษแโยธี
ยศระวาส
จุระยา
กุลาสา
รัตนแสง
ภูกองไชย
นามเทพ
อุทยั มาตยแ
อนุสี
จุระยา
กุลาสา
ภูกองไชย

โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือย
โรงเรียนดอนยานางศึกษา
โรงเรียนดอนยานางศึกษา
โรงเรียนดอนยานางศึกษา
โรงเรียนดอนยานางศึกษา
โรงเรียนท฽อนสังขแวทิ ยา
โรงเรียนท฽อนสังขแวทิ ยา
โรงเรียนท฽าคันโทวิทยายน
โรงเรียนท฽าเยี่ยมหนองคล฾าประชาส฽งเสริม
โรงเรียนท฽าแห฽วทิ ยาคม
โรงเรียนท฽าแห฽วทิ ยาคม
โรงเรียนน฾อยดอนข฽าประชาสามัคคี
โรงเรียนน฾อยดอนข฽าประชาสามัคคี
โรงเรียนน฾อยดอนข฽าประชาสามัคคี
โรงเรียนน฾อยดอนข฽าประชาสามัคคี
โรงเรียนน฾อยดอนข฽าประชาสามัคคี
โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม
โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม
โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม
โรงเรียนนาแกราษฎรแอํานวย
โรงเรียนนาแกราษฎรแอํานวย
โรงเรียนนาแกราษฎรแอํานวย
โรงเรียนนาแกราษฎรแอํานวย
โรงเรียนนาแกราษฎรแอํานวย
โรงเรียนนาแกราษฎรแอํานวย
โรงเรียนนาค฾อวิทยาคม
โรงเรียนนาค฾อวิทยาคม
โรงเรียนนาค฾อวิทยาคม
โรงเรียนนาค฾อวิทยาคม
โรงเรียนนาค฾อวิทยาคม
โรงเรียนนาค฾อวิทยาคม
โรงเรียนนาค฾อวิทยาคม
โรงเรียนนาค฾อวิทยาคม
โรงเรียนนาค฾อวิทยาคม
โรงเรียนนาค฾อวิทยาคม
โรงเรียนนาค฾อวิทยาคม
โรงเรียนนางามแก฽นลําดวนวิทยา

คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

52
1871. นายสวาท
น฾อยเสนา
1872. นางกัลยารัตนแ เมืองชื่น
1873. นางเกษราภรณแ สุธรรมมา
1874. นางจุฑาวรรณ ภูบวั เพชร
1875. นางภาวดี
เรืองสุวรรณ
1876. นางรัตนาพร ศรีมุงคุณ
1877. นางวรรณา
ภูเงินขํา
1878. นางสาวคําปูน เนินชัด
1879. นางสาวรัตนา ศรีจักรแ
1880. นางสาววนิดา ภูคาม
1881. นางสาววราภรณแ ภูบญ
ุ เติม
1882. นางสาววิมลมาลยแ ศรีหงษแทอง
1883. นางสุปราณี
ศรแสง
1884. นางอโนทัย
ภูโปร฽ง
1885. นายไพรรัตนแ พันธุทแ มุ
1886. นางคนึงพร
ภูภกั ดิ์
1887. นายทองสุข
พลเยี่ยม
1888. นางบัวเงิน
ภูงามแสง
1889. นางพีระพรรณ นพกาล
1890. นางลําดวน
ภูลิ้นลาย
1891. นายโกศล
ภูผาสุข
1892. นายประเทือง เลื่อมใส
1893. นายสมพงษแ
รัตนสีหา
1894. นายสุรพงษแ
จันโทภาส
1895. นางปาวรียแ
คําแดงใส
1896. นางพิกุล
สายนาโก
1897. นางสําลี
ภูติโส
1898. นายชวลิต
ชาวหนองแสน
1899. นางรัชฎา
ประทีปทอง
1900. นายวีระชัย
มูลรัตนแ
1901. นางวงจันทรแ นามทอง
1902. นายอนันตแ
ภพสมัย
1903. นายอารมณแ
จารุทรัพยแสดใส
1904. นางกาบแก฾ว ธนบดีพเิ ชฐ
1905. นางเกษร
เกษมาลา
1906. นางชนาภา
ดอนศิลา
1907. นางมยุรี
อัดโดดดร

โรงเรียนนางามแก฽นลําดวนวิทยา
โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพแ
โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพแ
โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพแ
โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพแ
โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพแ
โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพแ
โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพแ
โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพแ
โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพแ
โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพแ
โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพแ
โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพแ
โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพแ
โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพแ
โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพแ
โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพแ
โรงเรียนนาดีหลุมข฾าววิทยา
โรงเรียนนาดีหลุมข฾าววิทยา
โรงเรียนนาดีหลุมข฾าววิทยา
โรงเรียนนาดีหลุมข฾าววิทยา
โรงเรียนนาดีหลุมข฾าววิทยา
โรงเรียนนาดีหลุมข฾าววิทยา
โรงเรียนนาดีหลุมข฾าววิทยา
โรงเรียนนาตาลวิทยาคม
โรงเรียนนาตาลวิทยาคม
โรงเรียนนาตาลวิทยาคม
โรงเรียนนามูลสมบูรณแวทิ ยแ
โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์
โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์
โรงเรียนโนนชัยประชาสรรคแ
โรงเรียนโนนชัยประชาสรรคแ
โรงเรียนโนนชัยประชาสรรคแ
โรงเรียนโนนแดงราษฎรแประสิทธิ์
โรงเรียนโนนแดงราษฎรแประสิทธิ์
โรงเรียนโนนแดงราษฎรแประสิทธิ์
โรงเรียนโนนแดงราษฎรแประสิทธิ์

คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

53
1908. นายพิทกั ษแ
1909. นางสมส฽า
1910. นายบวร
1911. นางประนอม
1912. นายธีระพล
1913. นางอุไรวรรณ
1914. นายปิยมิตร
1915. นายไพวัลยแ
1916. นายโกวิท
1917. นางน฾อมจิตร
1918. นายอุทยั
1919. นายทองสืบ
1920. นางทัศนียแ
1921. นางเพ็ญสุดา
1922. นางวาสนา
1923. นางสุจิตรา
1924. นางหิรัญญา
1925. นายประสงคแ
1926. นายบุญเติม
1927. นางนวพร
1928. นายวิโรจนแ
1929. นางทัศดาพร
1930. นางรัตติยา
1931. นางอุทยั พร
1932. นายทักษิน
1933. นางวาสนา
1934. นางสาวชลลิกา
1935. นางสาวอนงคแ
1936. นายชลกร
1937. นางนุจันทรแ
1938. นางมะลิวลั ยแ
1939. นางมุจรินทรแ
1940. นางสมปอง
1941. นายสุวติ
1942. นายไสว
1943. นางประคอง
1944. นายชรินทรแ

สุจิตตกุล
ศรีมี
ภูแสงศรี
โพนทอง
อรัญรุตมแ
ศรีศักดิ์
ไกรพินิจ
สมคําศรี
ฉวีรักษแ
ธาตุรักษแ
โยมศรีเคน
แก฾วทองหลาง
ศรีแก฾ว
อิ่มรักษา
กองณรงคแ
บุตรวงคแ
ทองวุฒิ
สกุลซ฾ง
ภูแต฾มนิล
อาจฤทธิ์
ค฾อไผ฽
ศรีศิริ
เพ็ชรแพราว
ภาษีเนตร
เชื้อสูง
บวงเพ็ชร
ธรรมเกตุ
ถิตยแกุล
ผาภูมิ
ภูแสงสี
คําภิรมยแ
ภูขันสูง
สีนวนแสง
สีนวนแสง
มาตรา
จุลสอน
นิลทองหลาง

โรงเรียนโนนแดงราษฎรแประสิทธิ์
โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก
โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก
โรงเรียนโนนศิลาสว฽างวิทยแ
โรงเรียนโนนศิลาสว฽างวิทยแ
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎรแอํานวย
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎรแอํานวย
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎรแอํานวย
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎรแอํานวย
โรงเรียนโนนสูงวิทยา
โรงเรียนโนนสูงวิทยา
โรงเรียนโนนสูงวิทยา
โรงเรียนบ฾านแกวิทยาคม
โรงเรียนบ฾านแกวิทยาคม
โรงเรียนบ฾านแกวิทยาคม
โรงเรียนบ฾านแกวิทยาคม
โรงเรียนบ฾านแกวิทยาคม
โรงเรียนบ฾านแกวิทยาคม
โรงเรียนบ฾านคําแมดพิทยาสรรพแ
โรงเรียนบ฾านชัยศรี
โรงเรียนบ฾านชัยศรี
โรงเรียนบ฾านชาดวิทยาคาร
โรงเรียนบ฾านทรายทองวิทยาคม
โรงเรียนบ฾านทรายทองวิทยาคม
โรงเรียนบ฾านทรายทองวิทยาคม
โรงเรียนบ฾านโนนอํานวย
โรงเรียนบ฾านโนนอํานวย
โรงเรียนบ฾านโนนอํานวย
โรงเรียนบ฾านโนนอํานวย
โรงเรียนบ฾านเว฽อวิทยานุกูล
โรงเรียนบ฾านเว฽อวิทยานุกูล
โรงเรียนบ฾านเว฽อวิทยานุกูล
โรงเรียนบ฾านเว฽อวิทยานุกูล
โรงเรียนบ฾านเว฽อวิทยานุกูล
โรงเรียนบ฾านเว฽อวิทยานุกูล
โรงเรียนบ฾านสาวิทยาสรรพแ
โรงเรียนบ฾านสาวิทยาสรรพแ

คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

54
1945. นายนิคม
1946. นายสมบัติ
1947. นายสุรกิจ
1948. นายสุรศักดิ์
1949. นายบรรจง
1950. นางสาวธนันยา
1951. นางบุญชู
1952. นายกําพล
1953. นางวินิตยแ
1954. นางสิริรัตนแ
1955. นายทองใบ
1956. นายบรรจบ
1957. นางนงคแนุช
1958. นางสาวทฤชกร
1959. นายชัชวาลยแ
1960. นายบุญทอง
1961. นางณัฐกานตแ
1962. นางยวนใย
1963. นางสาวอรอุมา
1964. นายกฤษดา
1965. นายสมรรถชัย
1966. นายสุพรรณ
1967. นายสุวรรณ
1968. ว฽าที่ร฾อยเอกทิณกรณแ
1969. นายบุญฤทธิ์
1970. นางดาวรุ฽ง
1971. นางปิยนาถ
1972. นางนงพร
1973. นางน฾อมจิต
1974. นางสุรีวลั ยแ
1975. นางอรทัย
1976. นายชัชวาลยแ
1977. นายสุนทร
1978. นางรัศมี
1979. นางศิริพร
1980. นายวิศิษฐแ
1981. นายอโศก

สิมลา
พันธแโพธิค์ า
ภูงามทอง
เสดสีกาง
สุดชาดี
ภูขมัง
จินดารัตนแ
อุปชใ ฌายแ
ลาภบุญเรือง
พาภิรมยแ
สรสันตแ
ภูมิ่งเดือน
ทิพยแวงศา
พรไชย
นาชัยฤทธิ์
ดําเกลี้ยง
วงศแกันยา
เหมโส
ทัพธานี
ศิริสุทธา
ยลประสงคแ
วงศแกันยา
มูลปลา
ภูโทถ้ํา
อ฽อนพรรณา
ไชยศรี
ภูขาว
นามโส
ภูถมทอง
บรรพชาติ
นนทฤทธิ์
สุริสาร
แจ฾งนภา
ภูดินทราย
บุษดี
ภูงามเงิน
กิ่งพลอยเดิม

โรงเรียนบ฾านสาวิทยาสรรพแ
โรงเรียนบ฾านสาวิทยาสรรพแ
โรงเรียนบ฾านสาวิทยาสรรพแ
โรงเรียนบ฾านสาวิทยาสรรพแ
โรงเรียนบ฾านสาวิทยาสรรพแ
โรงเรียนบ฾านสีสุก
โรงเรียนบ฾านเสียววิทยาสรรพแ
โรงเรียนบ฾านเสียววิทยาสรรพแ
โรงเรียนบ฾านหนองขาม
โรงเรียนบ฾านหนองขาม
โรงเรียนบ฾านหนองขาม
โรงเรียนบ฾านหนองขาม
โรงเรียนบ฾านหนองชุมแสง
โรงเรียนบ฾านหนองชุมแสง
โรงเรียนบ฾านหนองชุมแสง
โรงเรียนบ฾านหนองชุมแสง
โรงเรียนบ฾านหนองแซง
โรงเรียนบ฾านหนองแซง
โรงเรียนบ฾านหนองแซง
โรงเรียนบ฾านหนองแซง
โรงเรียนบ฾านหนองแซง
โรงเรียนบ฾านหนองแซง
โรงเรียนบ฾านหนองแซง
โรงเรียนบ฾านหนองแซง
โรงเรียนบ฾านหนองตอกแปูนวิทยา
โรงเรียนบ฾านหนองบัว
โรงเรียนบ฾านหนองบัว
โรงเรียนบ฾านหนองบัวแดง
โรงเรียนบ฾านหนองแวงบ฽อแก฾ว
โรงเรียนบ฾านหนองแวงบ฽อแก฾ว
โรงเรียนบ฾านหนองแวงบ฽อแก฾ว
โรงเรียนบ฾านหนองแวงบ฽อแก฾ว
โรงเรียนบ฾านหนองแวงบ฽อแก฾ว
โรงเรียนบ฾านหนองเสือ
โรงเรียนบ฾านหนองเสือ
โรงเรียนบ฾านหนองเสือ
โรงเรียนบ฾านหนองเสือ

คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

55
1982. นางเพ็ญศรี
ภูแช฽มโชติ
1983. นางภัทธิราภรณแ ภูระวงษแ
1984. นางขนิษฐา
จิตศรัทธา
1985. นางพัชรินทรแ จํานงคแบญ

1986. นางเย็นจิตรแ ภูงามเงิน
1987. นางอุทยั รัตนแ ภูดอกไม฾
1988. นายสุรศักดิ์
ภูบวั เพชร
1989. นางเทียนทอง ธาตุรักษแ
1990. นายพิบลู ยแ
เลิศมงคล
1991. นายพีรวัฒนแ วงษแพรม
1992. นางกรรณิการแ ภูมิสายดร
1993. นางจิรนันทแ
กุญชะโมรินทรแ
1994. นางดวงจันทรแ มั่นคง
1995. นางบุญร฽วม
ลินลา
1996. นางผ฽องศรี
ภูช฽างทอง
1997. นางพรทิพยแ
กองเกิด
1998. นางรักชนก
โพธิส์ ก
1999. นางราตรี
ภู฽สวัสดิ์
2000. นางสาวณมลชนก จันทอุปฬี
2001. นางสาวรุจิราภรณแ คําศิลา
2002. นางสาวละมุล แก฾วผล
2003. นางสิทธิพร
เพียงแก฾ว
2004. นายเรืองศักดิ์ ภูครองหิน
2005. นายเสมียน
ลินลา
2006. นางมะลิจันทรแ บัณฑิต
2007. นางลักขณา
คํามณี
2008. นางบุษยมาศ นาสมใจ
2009. นางสาวมยุรา นาทองบ฽อ
2010. นางสําอาง
ดวงแก฾ว
2011. นางกมลกานตแ ธรรมชาดา
2012. นางยุรี
เสริฐเลิศ
2013. นางศิริรัตนแ
สุธรรมมา
2014. นายธนศักดิ์
มงคลสินธุแ
2015. นายวีระ
ลาวงศแเกิด
2016. นายเทอดชัย ไสยลักษณแ
2017. นายเกรียงศักดิ์ ดอนไพร
2018. นางผุสดี
วิชาเรือง

โรงเรียนบ฾านหาดทรายมูล
โรงเรียนบ฾านหาดทรายมูล
โรงเรียนปอแดงวิทยา
โรงเรียนปอแดงวิทยา
โรงเรียนปอแดงวิทยา
โรงเรียนปอแดงวิทยา
โรงเรียนปอแดงวิทยา
โรงเรียนผดุงราษฎรแวทิ ยา
โรงเรียนผดุงราษฎรแวทิ ยา
โรงเรียนผดุงราษฎรแวทิ ยา
โรงเรียนพินิจราษฎรแบํารุง
โรงเรียนพินิจราษฎรแบํารุง
โรงเรียนพินิจราษฎรแบํารุง
โรงเรียนพินิจราษฎรแบํารุง
โรงเรียนพินิจราษฎรแบํารุง
โรงเรียนพินิจราษฎรแบํารุง
โรงเรียนพินิจราษฎรแบํารุง
โรงเรียนพินิจราษฎรแบํารุง
โรงเรียนพินิจราษฎรแบํารุง
โรงเรียนพินิจราษฎรแบํารุง
โรงเรียนพินิจราษฎรแบํารุง
โรงเรียนพินิจราษฎรแบํารุง
โรงเรียนพินิจราษฎรแบํารุง
โรงเรียนพินิจราษฎรแบํารุง
โรงเรียนพินิจราษฎรแบํารุง
โรงเรียนพิมูลวิทยา
โรงเรียนเพชรผ฽องพันธุวแ ทิ ยา
โรงเรียนเพชรผ฽องพันธุวแ ทิ ยา
โรงเรียนเพชรผ฽องพันธุวแ ทิ ยา
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุแ
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุแ
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุแ
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุแ
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุแ
โรงเรียนโพธิศ์ รีโปร฽งแควิทยาเสริม
โรงเรียนโพธิศ์ รีโปร฽งแควิทยาเสริม
โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะหแ

คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

56
2019. นางนิลุบล
ภูเต฾าทอง
2020. นางพวงทอง สีโนรักษแ
2021. นางสกุณา
นารินทรแ
2022. นายประสงคแ ภูขันสูง
2023. นางสุวรรณภา สารผล
2024. นางจินตนา
ทะราช
2025. นางวราภรณแ ฉิมมา
2026. นางแอ฿ปเปิ็ล สังฆะมณี
2027. นางลําใย
อุปชใ ฌายแ
2028. นางสํารวย
เลื่อมใส
2029. นางสิทธินี
เหล฽าลุมพุก
2030. นายมงคล
บุญรอด
2031. นางละออง
นระแสน
2032. นางละอองดาว อรรคฮาดศรี
2033. นางมานิพร
โพธิพ์ รม
2034. นางศรมณี
กุโรรัตนแ
2035. นายประณต บุญศรไชย
2036. นางสาววรารัตนแ เชื้อตาวงศแ
2037. นางสุภรณแ
นาถาดทอง
2038. นางงามเนตร คํานวน
2039. นางจุฑาภรณแ อันสุรียแ
2040. นางดาหวัน
ซ฾ายยศ
2041. นางพูลสุข
สิทธิจินดา
2042. นางมณีรัตนแ เสนฤทธิ์
2043. ว฽าที่ร฾อยเอกเดชฤทธิ์ วรรณทอง
2044. นางถนอม
ยนตแชัย
2045. นางยุพา
จันทวงศแ
2046. นางสาวยุพนิ
วารีศรี
2047. นางสุภาพพร สุริยะรัตนพรหม
2048. นางเสาวภา
วรรณุลัย
2049. นายอนันตสุข นาไชย
2050. นางปราณี
มูลเทพ
2051. นางระเบียบ สุจิตตกุล
2052. นางสายใจ
ภูสีเขียว
2053. นางสุรินธร
กองเพชร
2054. นายฐิติพงษแ
ข฽วงสิมมา
2055. นายสมบูรณแ ภูสีเขียว

โรงเรียนยางคําวิทยา
โรงเรียนยางคําวิทยา
โรงเรียนยางคําวิทยา
โรงเรียนยางคําวิทยา
โรงเรียนยางเนียมพัฒนา
โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา
โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา
โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา
โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
โรงเรียนวังยางวิทยาคาร
โรงเรียนวังยางวิทยาคาร
โรงเรียนวัดบ฾านกุดสังขแ
โรงเรียนสว฽างกิจวิทยา
โรงเรียนสายปใญญาสมาคม
โรงเรียนสายปใญญาสมาคม
โรงเรียนสายปใญญาสมาคม
โรงเรียนสําราญ-ประภาศรี
โรงเรียนสําราญ-ประภาศรี
โรงเรียนหน฽อคําประชานุเคราะหแ
โรงเรียนหน฽อคําประชานุเคราะหแ
โรงเรียนหน฽อคําประชานุเคราะหแ
โรงเรียนหน฽อคําประชานุเคราะหแ
โรงเรียนหน฽อคําประชานุเคราะหแ
โรงเรียนหน฽อคําประชานุเคราะหแ
โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎรแบํารุง
โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม
โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม
โรงเรียนหนองกุงราษฎรแวทิ ยา
โรงเรียนหนองกุงราษฎรแวทิ ยา
โรงเรียนหนองกุงราษฎรแวทิ ยา
โรงเรียนหนองกุงศรีวทิ ยาคม
โรงเรียนหนองกุงศรีวทิ ยาคม
โรงเรียนหนองกุงศรีวทิ ยาคม
โรงเรียนหนองกุงศรีวทิ ยาคม
โรงเรียนหนองกุงศรีวทิ ยาคม
โรงเรียนหนองกุงศรีวทิ ยาคม

คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

57
2056. นางวนัชวรรณ บุญโต
2057. นายจําลอง
ฆารละออง
2058. นายบํารุง
ภูผายาง
2059. นายสิริพงษแ
ประไพร
2060. นางดารา
ดาวดึงษแ
2061. นายทิพยแมงคล ภูขาว
2062. นางเกษร
สิงขรเขต
2063. นางนันทิชา
ปูเวสา
2064. นางนิศาชล
แถมชาดา
2065. นางสาวทัศนีญา ทองเงิน
2066. นางสุกัญญา เปียจําปา
2067. นายคม
เอกพันธแ
2068. นางกุสุมา
มูลเอก
2069. นางประไพ
เสนฤทธิ์
2070. นางรัตนาวดี ภูมาศ
2071. นางสาวนุชนารถ ภูแช฽มโชติ
2072. นายสุริยนตแ
รินทรึก
2073. นายนรากร
เสนฤทธิ์
2074. นางสาวพวงเพชร ภูพลอย
2075. นางพัฒญา
เอกตาแสง
2076. นางรัชนี
แก฾ววิจิตร
2077. นายสว฽าง
ชินโคตร
2078. นางปวริศา
นะคะสอน
2079. นางสุพตั รา
ขันตี
2080. นางอรดี
ภูนาคเกี้ยว
2081. นางอุไรพร
ไชยคํามี
2082. นายทรงศิลป฼ ภูนาคเกี้ยว
2083. นายชวนจิต
ภูมาตยแ
2084. นางอุไร
ไชยทองยศ
2085. นายลิขิต
กมลผาด
2086. นายสําเริง
หนูปทใ ยา
2087. นายเคน
อาจดวงดี
2088. นางพัชราภรณแ ปรีพลู
2089. นางสุภวี รรณ ทัศบุตร
2090. นายนพรัตนแ สุโพธิ์
2091. นางเพ็ญสินธุแ พันธุบแ บุ ผา
2092. นางรัชนี
ศรีโสภา

โรงเรียนหนองแข฾วทิ ยา
โรงเรียนหนองแข฾วทิ ยา
โรงเรียนหนองแข฾วทิ ยา
โรงเรียนหนองแข฾วทิ ยา
โรงเรียนหนองโนวิทยา
โรงเรียนหนองบัว
โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพแ
โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพแ
โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพแ
โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพแ
โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพแ
โรงเรียนหนองบัวชุม
โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม
โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม
โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม
โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม
โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม
โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม
โรงเรียนหนองบัวหน฽วยอํานวยวิทยแ
โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา
โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา
โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา
โรงเรียนหนองไม฾พลวงวิทยาคม
โรงเรียนหนองไม฾พลวงวิทยาคม
โรงเรียนหนองไม฾พลวงวิทยาคม
โรงเรียนหนองไม฾พลวงวิทยาคม
โรงเรียนหนองไม฾พลวงวิทยาคม
โรงเรียนหนองไม฾พลวงวิทยาคม
โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพแ
โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพแ
โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพแ
โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพแ
โรงเรียนหนองแวงม฽วง
โรงเรียนหนองแวงม฽วง
โรงเรียนหนองแวงม฽วง
โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม
โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม

คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

58
2093. นางศิริพร
ฉายจรัส
2094. นายกู฾เกียรติ วิทยเวทยแ
2095. นางชูศรี
รินทรึก
2096. นางบังอร
ภูลวรรณ
2097. นายวิโรจนแ
ภูลวรรณ
2098. นางบุญโฮม
ภูหงษแ
2099. นางมะลิวรรณ แก฾วลี
2100. นายดาวเรือง แก฾วลี
2101. นายวิรัตนแ
ภูหงษแ
2102. นางยุพนิ
เมืองฮาม
2103. นางภัทรีพนั ธแ สีพแู พน
2104. นางสุพรรณี
ปรีพลู
2105. นายสมวิทยแ
อินทะวรรณ
2106. นายประสิทธิ์ ภูจอมผา
2107. นายเชาวแเมนทรแ นระแสน
2108. นายศักดิ์สิทธิ์ ภูพลผัน
2109. นางบุญสวย
นาสะอ฾าน
2110. นางยุภาพร
เรียนเจริญ
2111. นางยุวดี
บรรหาร
2112. นางรัชนี
ตาลพล
2113. นางปใทมากาญจนแ ภูสวัสดิ์
2114. นางสาวฐิฌากร เหมกุล
2115. นางสุมาลี
อะโน
2116. นายกาญณรงคแ มาตรา
2117. นายจรัญ
สมภาร
2118. นางกรุณา
เสนฤทธิ์
2119. นางประคอง รัตนแแสง
2120. นางสาวชูศรี ภวสุริยกุล
2121. นางสาววนิดา สาระฆัง
2122. นางกนกวรรณ รัตนพลที
2123. นางลัดดา
คําเรืองศรี
2124. นายจันทรแ
ศิริโสดา
2125. นางนารี
ภูสมมา
2126. นางวัฒนา
เพลินลาภ
2127. นางอมรรัตนแ อิ้งจะนิล
2128. นายวิฑูรยแ
เพลินลาภ
2129. นายพานิชยแ
ศรีหาเสนา

โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม
โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม
โรงเรียนหนองแสงวิทยา
โรงเรียนหนองแสงวิทยา
โรงเรียนหนองแสงวิทยาคม
โรงเรียนหนองหอไตรราษฎรแบํารุง
โรงเรียนหนองหอไตรราษฎรแบํารุง
โรงเรียนหนองหอไตรราษฎรแบํารุง
โรงเรียนหนองหอไตรราษฎรแบํารุง
โรงเรียนหนองใหญ฽วทิ ยา
โรงเรียนหนองอิเฒ฽าวิทยา
โรงเรียนหนองอิเฒ฽าวิทยา
โรงเรียนหนองอิเฒ฽าวิทยา
โรงเรียนหนองอิเฒ฽าวิทยา
โรงเรียนหลักด฽านวิทยา
โรงเรียนหล฽ากลางร฽วมวงศแวทิ ยา
โรงเรียนห฾วยเตยวิทยา
โรงเรียนห฾วยเตยวิทยา
โรงเรียนห฾วยเตยวิทยา
โรงเรียนห฾วยเตยวิทยา
โรงเรียนห฾วยมะทอโคกล฽ามวิทยา
โรงเรียนห฾วยมะทอโคกล฽ามวิทยา
โรงเรียนห฾วยมะทอโคกล฽ามวิทยา
โรงเรียนห฾วยมะทอโคกล฽ามวิทยา
โรงเรียนห฾วยมะทอโคกล฽ามวิทยา
โรงเรียนห฾วยเม็กราษฎรแนุกูล
โรงเรียนห฾วยเม็กราษฎรแนุกูล
โรงเรียนห฾วยเม็กราษฎรแนุกูล
โรงเรียนห฾วยเม็กราษฎรแนุกูล
โรงเรียนห฾วยยางดงวิทยา
โรงเรียนห฾วยยางดงวิทยา
โรงเรียนห฾วยยางดงวิทยา
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
โรงเรียนหัวดงวิทยา

คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

59
2130. นางอุษมาพร รินทรึก
2131. นางพิกุล
ปางทอง
2132. นางพูลพิชญแ นครวงศแ
2133. นางมยุรี
ธารพันธุแ
2134. นายสาธิต
ราชสุวอ
2135. นายสุขสันตแ
ภูมิชัยโชติ
2136. นายสุบนิ
พัสดร
2137. นางเนตรนภา ประทุมมา
2138. นางบังอร
อุ฽นทะยา
2139. นางบุหงา
วรรณศิลป฼
2140. นางรําไพร
ชาวงษี
2141. นางสาวไอศวรรยแ สิริฤทธานุภาพ
2142. นางสุนิษา
อุ฽นทะยา
2143. นางสุภาภรณแ ปใดชาติ
2144. นางอัญชลี
เตชะนอก
2145. นายธีรศักดิ์
ใจเอื้อ
2146. นายสุรศักดิ์
ชาวงษี
2147. นางนิตยา
ภูเงินขํา
2148. นางเรณู
ภูนายาว
2149. นางกาญจนา ภูสะทด
2150. นางนุชนาถ
ภูกองชนะ
2151. นายชํานาญ
ชาภูคํา
2152. นายมาโนชญแ จันทรแศิริ
2153. นายประเสริฐ ต฾นสีนนทแ
2154. นายสุรเชษฐแ พละเอ็น
2155. นางขวัญจิรา ภูครองตา
2156. นายนิคม
กองเพชร
2157. นางสุภารัตนแ เพ็ญธิสาร
2158. นายบุญเรือง พรมรัตนแ
2159. นายอดุลยแ
โนวะ
2160. นางสาวธัญญา สัตยแรักษา
2161. นางสุวดี
นนทแจุมจัง
2162. ว฽าที่ร฾อยตรีหญิงปนิดา ผลรุ฽ง
2163. นายออดศักดิ์ ซาเกิม
2164. นางเตือนใจ
โชติจําลอง
2165. นายสมจิตร
เวียงสีมา
2166. นางนพรัตนแ
จําเริญเจือ

โรงเรียนหัวหินราษฏรแบํารุง
โรงเรียนเหล฽ากลางร฽วมวงศแวทิ ยา
โรงเรียนเหล฽ากลางร฽วมวงศแวทิ ยา
โรงเรียนเหล฽ากลางร฽วมวงศแวทิ ยา
โรงเรียนเหล฽ากลางร฽วมวงศแวทิ ยา
โรงเรียนเหล฽ากลางร฽วมวงศแวทิ ยา
โรงเรียนเหล฽ากลางร฽วมวงศแวทิ ยา
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
โรงเรียนอุ฽มเม฽าวิทยา
โรงเรียนอุ฽มเม฽าวิทยา
โรงเรียนฮ฽องฮีวทิ ยา
โรงเรียนฮ฽องฮีวทิ ยา
โรงเรียนฮ฽องฮีวทิ ยา
โรงเรียนฮ฽องฮีวทิ ยา
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

ร.ร.เขาวงวิทยา
ร.ร.คําเม็กวิทยา
ร.ร.คําเม็กวิทยา
ร.ร.จุมจังอุปกรณแเจริญเวทยแ
ร.ร.จุมจังอุปกรณแเจริญเวทยแ
ร.ร.จุมจังอุปกรณแเจริญเวทยแ
ร.ร.บ฾านกลาง
ร.ร.บ฾านแก฾งเดื่อ
ร.ร.บ฾านขมิ้น
ร.ร.บ฾านชาด

คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

60
2167. นางวันทนียแ
เหลื่อมสิงขร
2168. นางวันเพ็ญ
ทินช฽วย
2169. นางศิวพร
ศรีปากดี
2170. นางเสมอจิต อ฾วนละมัย
2171. นางอโณทัย
เหล฽าหว฾าน
2172. นายคําฝน
ไชยขันธุแ
2173. นายดุสิทธิ์
ศรีปากดี
2174. นางกานตแสวลี โชคดีพงษแ
2175. นางช฽อฟูา
โพธิธ์ า
2176. นางตยาภร
อุทยั แสง
2177. นางสมวน
พันธุภา
2178. นางสุมาลี
เครือเทียน
2179. นางพัชรวดี
วรชิน
2180. นางพัชราภรณแ นามทอง
2181. นางสาวภานิตา สกุลฮูฮา
2182. นางสุภาภรณแ โรยรส
2183. นายสัญชัย
หงษา
2184. นายอมร
แสงพิศาล
2185. นางกรรณิการแ เสนาวัง
2186. นางพิสมัย
จันทรแเสนา
2187. นางมานพ
ถวิลถึง
2188. นางราศรี
หาชื่น
2189. นางสาวยุพนิ
เหลือผล
2190. นางพัทธนันทแ ขันทวี
2191. นายประสพสุข เอี่ยมสําอางคแ
2192. นางศิริจันทรแ สายสมบูรณแ
2193. นางทับทิม
พลตื้อ
2194. นางมนตรี
รัตนวรรณี
2195. นางเรืองศรี
ประทุมชาติ
2196. นางศิริ
ดวงมณี
2197. นางสมฤดี
จําเริญสาร
2198. นางอรวรรณ มัธยมนันทนแ
2199. นางสาวอมรวรรณ โนวะ
2200. นายเทวิล
ศรีสองเมือง
2201. นางบรรยา
ศรีประไหม
2202. นางศรีละคร อัฐนาค
2203. นางอรพิมพแ
วงศแเพชรชัย

ร.ร.บ฾านชาด
ร.ร.บ฾านชาด
ร.ร.บ฾านชาด
ร.ร.บ฾านชาด
ร.ร.บ฾านชาด
ร.ร.บ฾านชาด
ร.ร.บ฾านชาด
ร.ร.บ฾านดงมัน
ร.ร.บ฾านดงมัน
ร.ร.บ฾านดงมัน
ร.ร.บ฾านดงมัน
ร.ร.บ฾านดงมัน
ร.ร.บ฾านนาไร฽เดียว
ร.ร.บ฾านนาไร฽เดียว
ร.ร.บ฾านนาไร฽เดียว
ร.ร.บ฾านนาไร฽เดียว
ร.ร.บ฾านนาไร฽เดียว
ร.ร.บ฾านนาเหนือ
ร.ร.บ฾านน้ําปุูน
ร.ร.บ฾านน้ําปุูน
ร.ร.บ฾านน้ําปุูน
ร.ร.บ฾านน้ําปุูน
ร.ร.บ฾านน้ําปุูน
ร.ร.บ฾านบัวขาว(พร฾อมพันธแอุปถัมถแ)
ร.ร.บ฾านโพนนาดี
ร.ร.บ฾านสุขเจริญ
ร.ร.บ฾านห฾วยผึ้ง
ร.ร.บ฾านห฾วยผึ้ง
ร.ร.บ฾านห฾วยผึ้ง
ร.ร.บ฾านห฾วยผึ้ง
ร.ร.บ฾านห฾วยผึ้ง
ร.ร.บ฾านห฾วยผึ้ง
ร.ร.บ฾านเหล฽าภูพานวิทยา
ร.ร.บ฾านเหล฽าภูพานวิทยา
ร.ร.มหาไชยโคกกว฾างวิทยา
ร.ร.ศรีกุดหว฾าเรืองเวทยแ
ร.ร.หนองบัวทองวิทยาเสริม

คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

61
2204. นายไพรัตนแ
2205. นางจุนนิรัน
2206. นางบุญร฽วม
2207. นางวราภรณแ
2208. นางสุภาวดี
2209. นางสาวกมลรัตนแ
2210. นางสาวขวัญเรือน
2211. นางสาวพงษแรัตดา
2212. นางอรัญญา
2213. นางจรูญรัตนแ
2214. นางจุฬาลักษณแ
2215. นางดอกรัก
2216. นางปิยะฉัตร
2217. นางเปล฽งศรี
2218. นางเริงฤดี
2219. นางสาวเขตสวรรคแ
2220. นางอรอนงคแ
2221. นายประยงคแ
2222. นายปิๆนศักดิ์
2223. นายธรรมจักร
2224. นายพิชิต
2225. นายสุพงษแ
2226. นางคําวาส
2227. นางนัยนา
2228. นางบัวระพา
2229. นางพิศวาส
2230. นางไพเราะ
2231. นางพิศวาส
2232. นางภิรมยแ
2233. นายอารี
2234. นางกมลรัตนแ
2235. นางจงรักษแ
2236. นางจิระวรรณ
2237. นางชื่นจิต
2238. นางณิชชยา
2239. นางทวีทรัพยแ
2240. นางพรศรี

โชติจําลอง
แคล฽วคล฽อง
ทะรังศรี
วิศรียา
เรืองไชย
ไพศาล
ศรีเวียง
สุขสง฽าเจริญ
ไกยราช
เพชรวิชิต
สมสวาสดิ์
วรวัฒนแ
กว฾างสวาสดิ์
ขนิษฐวงศแ
อารมณแสวะ
เสนาลอย
เทพสุริยแ
วรรณทอง
ถวิลการ
จิตนิยม
ฤทธิส์ ยอง
อุทยั ชิต
แสนรัง
อินทรแยา
กว฾างสวาสดิ์
ม฽วงทอง
ศรีประไหม
แสงพิศาล
วรรณขาว
เพิ่มขึ้น
พิมพแพนั ธแ
กิตติวฒ
ุ ธิ าดา
ทะรังศรี
อารมณแสิต
บุษมงคล
พระโคตร
คําภักดี

ร.ร.หนองบัวทองวิทยาเสริม
ร.ร.หนองแสงถวิลราษฎรแ
ร.ร.หนองแสงถวิลราษฎรแ
ร.ร.หนองแสงถวิลราษฎรแ
ร.ร.หนองแสงถวิลราษฎรแ
ร.ร.เอกปใญญา
ร.ร.เอกปใญญา
ร.ร.เอกปใญญา
ร.ร.เอกปใญญา
โรงเรียนกุดกว฾างสวสดิ์วทิ ยา
โรงเรียนกุดกว฾างสวสดิ์วทิ ยา
โรงเรียนกุดกว฾างสวสดิ์วทิ ยา
โรงเรียนกุดกว฾างสวสดิ์วทิ ยา
โรงเรียนกุดกว฾างสวสดิ์วทิ ยา
โรงเรียนกุดกว฾างสวสดิ์วทิ ยา
โรงเรียนกุดกว฾างสวสดิ์วทิ ยา
โรงเรียนกุดกว฾างสวสดิ์วทิ ยา
โรงเรียนกุดกว฾างสวสดิ์วทิ ยา
โรงเรียนกุดกว฾างสวสดิ์วทิ ยา
โรงเรียนกุดตอแนราษฎรแวทิ ยา
โรงเรียนกุดตอแนราษฎรแวทิ ยา
โรงเรียนกุดตอแนราษฎรแวทิ ยา
โรงเรียนกุดปลาค฾าวราษฎรแบํารุง
โรงเรียนกุดปลาค฾าวราษฎรแบํารุง
โรงเรียนกุดปลาค฾าวราษฎรแบํารุง
โรงเรียนกุดปลาค฾าวราษฎรแบํารุง
โรงเรียนกุดปลาค฾าวราษฎรแบํารุง
โรงเรียนกุดฝใๆงแดง
โรงเรียนกุดฝใๆงแดง
โรงเรียนกุดฝใๆงแดง
โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร
โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร
โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร
โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร
โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร
โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร
โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร

คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

62
2241. นางไพวรรณ สกุลโพน
2242. นางระพีพรรณ ภูมิไชยโชติ
2243. นายประเสริฐ วรรณวงษแ
2244. นางสาวรุจิรัตนแ ศิลารัตนแ
2245. นางนันทา
หาญกุล
2246. นางศรีพระจันทรแ กุลชนะรงคแ
2247. นางสังวร
ปใตลา
2248. นางอัญชลี
สุริโยชัย
2249. นางฐิตินาฏ
พรหมราช
2250. นายไพบูลยแ
พรหมราช
2251. นางกันธิมา
เอกชพัง
2252. นางเทพวิสาร วรรณวงษแ
2253. นางเพ็ญประภา เครือศรี
2254. นางวิภารัตนแ โพธิชัย
2255. นางสาวกุลชนา เครือศรี
2256. นางชอบใจ
วุฒสิ าร
2257. นางประมี
วุฒสิ าร
2258. นางปานจิตร กิจชมภู
2259. นางมณีวรรณ ชาววัง
2260. นางรุ฽งทิพยแ
จิตจักรแ
2261. นางวชิรดา
แสบงบาล
2262. นางวิภาภรณแ โสทับ
2263. นางสว฽างจิต คําศรีเมือง
2264. นางอังศุมาลี สามารถ
2265. นางอําพร
อิ่มพูล
2266. นายละคร
วุฒสิ าร
2267. นางพนัสสรณแ บุญตา
2268. นางมลิวรรณ เขจรศาสตรแ
2269. นางเยาวเรศ จันทรแนี
2270. นางสาวอุไรรัตนแ โชติสุวรรณแ
2271. นายสุขสันติ์
ดุลชาติ
2272. นางฐิตาพร
นาถมทอง
2273. นางทิพวรรณ สําราญวงศแ
2274. นางประภาภรณแ แดนขนบ
2275. นางวรรณิภา เคนมี
2276. นางจุฬาภรณแ ประทุม
2277. นายประสาร กุลศรี

โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร
โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร
โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร
โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร
โรงเรียนกุดหว฾าวิทยา
โรงเรียนกุดหว฾าวิทยา
โรงเรียนกุดหว฾าวิทยา
โรงเรียนกุดหว฾าวิทยา
โรงเรียนแก฽งพฤาชัยวิทยา
โรงเรียนแก฽งพฤาชัยวิทยา
โรงเรียนเขาวงวิทยา
โรงเรียนเขาวงวิทยา
โรงเรียนเขาวงวิทยา
โรงเรียนเขาวงวิทยา
โรงเรียนเขาวงวิทยา
โรงเรียนคําบงพิทยาคม
โรงเรียนคําบงพิทยาคม
โรงเรียนคําบงพิทยาคม
โรงเรียนคําบงพิทยาคม
โรงเรียนคําบงพิทยาคม
โรงเรียนคําบงพิทยาคม
โรงเรียนคําบงพิทยาคม
โรงเรียนคําบงพิทยาคม
โรงเรียนคําบงพิทยาคม
โรงเรียนคําบงพิทยาคม
โรงเรียนคําบงพิทยาคม
โรงเรียนคําโพนทองบริบรู ณแราษฎรแ
โรงเรียนคําโพนทองบริบรู ณแราษฎรแ
โรงเรียนคําโพนทองบริบรู ณแราษฎรแ
โรงเรียนคําโพนทองบริบรู ณแราษฎรแ
โรงเรียนคําโพนทองบริบรู ณแราษฎรแ
โรงเรียนคําม฽วงจริสวิทยแ
โรงเรียนคําม฽วงจริสวิทยแ
โรงเรียนคําม฽วงจริสวิทยแ
โรงเรียนคําม฽วงจริสวิทยแ
โรงเรียนคําเม็กวิทยา
โรงเรียนคําเม็กวิทยา

คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

63
2278. นางสาวดอกอ฾อ
2279. นายอิสรพล
2280. นายพินิจ
2281. นางจิราภรณแ
2282. นางลาวัลยแ
2283. นางเกษสุดา
2284. นางบุญจันทรแ
2285. นางไพรวรรณ
2286. นางมาลัย
2287. นางศิริพนั ธุแ
2288. นางสุระพันธแ
2289. นางทองมี
2290. นางทิวาพร
2291. นางสมมัคร
2292. นางจีระทัศนแ
2293. นางรัศมี
2294. นางฉวีวรรณ
2295. นางวารี
2296. นางเสาวคนธแ
2297. นายบุญปลอด
2298. นางบุญเพ็ง
2299. นางรัชนก
2300. นางสะอาด
2301. นางสุกานดา
2302. นางสุภี
2303. นางอรุณี
2304. นางอําไพวรรณแ
2305. นายเสกสรร
2306. นางนันทิยา
2307. นางรําแพน
2308. นางวิไลวรรณ
2309. นายบุญศรี
2310. นางชิดชนนี
2311. นางประมวล
2312. นางละภาวรรณ
2313. นางศิริวมิ ล
2314. นางสาวนิลวรรณ

นาฤทธิ์
ปิๆนขจร
นาทองห฽อ
วรสาร
อุทโท
เถาวแชาลี
กุลชาติ
เถาวแชาลี
จิตจักร
คํารัศมี
สุขรี่
โพธิพ์ ฑิ ูรยแ
สุขเกษม
บรรเลงชื่น
คันสินธุแ
เกิดสุข
อันทนันตแ
บุษบงคแ
ปุณณขันธแ
มุกดาใส
ศักดิ์จิรพาพงษแ
นามชารี
ถวิล
ภูนาฤทธิ์
มันปาฏิ
ไชยภักดี
สุรันนา
ถารัตนแ
มันปาติ
สระทอง
อามาตยแ
ดุลนียแ
บัวชุม
จิตระวัง
คะโยธา
ทุมพลา
อัคติ

โรงเรียนคําเมยราษฎรแพฒ
ั นา
โรงเรียนคําเมยราษฎรแพฒ
ั นา
โรงเรียนคําเมยราษฎรแพฒ
ั นา
โรงเรียนโคกนาดี
โรงเรียนโคกนาดี
โรงเรียนโคกหวายราษฎรแสามัคคี
โรงเรียนโคกหวายราษฎรแสามัคคี
โรงเรียนโคกหวายราษฎรแสามัคคี
โรงเรียนโคกหวายราษฎรแสามัคคี
โรงเรียนโคกหวายราษฎรแสามัคคี
โรงเรียนโคกหวายราษฎรแสามัคคี
โรงเรียนไค฾นุ฽นวิทยาพูน
โรงเรียนไค฾นุ฽นวิทยาพูน
โรงเรียนไค฾นุ฽นวิทยาพูน
โรงเรียนจุมจังอุปกรณแเจริญเวทยแ
โรงเรียนจุมจังอุปกรณแเจริญเวทยแ
โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎรแบํารุง
โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎรแบํารุง
โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎรแบํารุง
โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎรแบํารุง
โรงเรียนชุมชนบ฾านบอนวิทยา
โรงเรียนชุมชนบ฾านบอนวิทยา
โรงเรียนชุมชนบ฾านบอนวิทยา
โรงเรียนชุมชนบ฾านบอนวิทยา
โรงเรียนชุมชนบ฾านบอนวิทยา
โรงเรียนชุมชนบ฾านบอนวิทยา
โรงเรียนชุมชนบ฾านบอนวิทยา
โรงเรียนชุมชนบ฾านบอนวิทยา
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม
โรงเรียนชุมชนภูแล฽นช฾างคเชนทรแพทิ ยาคาร
โรงเรียนชุมชนภูแล฽นช฾างคเชนทรแพทิ ยาคาร
โรงเรียนชุมชนภูแล฽นช฾างคเชนทรแพทิ ยาคาร
โรงเรียนชุมชนภูแล฽นช฾างคเชนทรแพทิ ยาคาร
โรงเรียนชุมชนภูแล฽นช฾างคเชนทรแพทิ ยาคาร

คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

64
2315. นางสุรัตนแ
จรัสแผ฾ว
2316. นางอรวรรณ สุขทวี
2317. นางอัจฉรา
ปิตะบูรณแ
2318. นายไพรัตนแ
วงคแเครือศร
2319. นายเรืองฤทธิ์ ปิตะบูรณแ
2320. นางดรุณรัตนแ ล฾วนวิเศษ
2321. นางทองม฾วน ศรีนวลไสว
2322. นางยินดี
อันทระบุตร
2323. นางแสงจันทรแ นามวงษแ
2324. นายประสพโชค ยวงวิภกั ดิ์
2325. นางกฤติยาณี คําออน
2326. นางจิตรา
รุ฽งนามา
2327. นางจีราพร
ประดับคํา
2328. นางลาวดี
รัตนศรี
2329. นางวิลาวัลยแ ศัตรูพา฽ ย
2330. นางวีรวุฒิ
วิชาญ
2331. นางศิริพงศแ
มะละสาร
2332. นางสมาน
ตะติยรัตนแ
2333. นางสาวทองแปลน ชมภูทศั นแ
2334. นางสาวทัศนียแ แกมนิรัตนแ
2335. นางสาวบุญโฮม ศรีลาพัฒนแ
2336. นางสาวอนงคแ ซ่ําศาสตรแ
2337. นายวีรวุฒิ
วิชาญ
2338. นายสําลี
ประดับคํา
2339. นางสาวกาญจนา ไชยสัตยแ
2340. นางสุกัลยา
ดลวาส
2341. นางดวงใจ
ทองดี
2342. นางนันทิดา
นารินทรแ
2343. นางบุปผา
บุญคล฾อย
2344. นางปใญญา
กุลศิริ
2345. นางวัฒนา
วิลาศรี
2346. นางสุธารัตนแ ล่ําสัน
2347. นายเทอดศักดิ์ ทับทิมศรี
2348. นายธุระ
แสงชมภู
2349. นางผ฽องศรี
ราชกรม
2350. นางปริญญา เสนาวัง
2351. นางกฤติกา
เฉิดศิริอนันตแ

โรงเรียนชุมชนภูแล฽นช฾างคเชนทรแพทิ ยาคาร
โรงเรียนชุมชนภูแล฽นช฾างคเชนทรแพทิ ยาคาร
โรงเรียนชุมชนภูแล฽นช฾างคเชนทรแพทิ ยาคาร
โรงเรียนชุมชนภูแล฽นช฾างคเชนทรแพทิ ยาคาร
โรงเรียนชุมชนภูแล฽นช฾างคเชนทรแพทิ ยาคาร
โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม
โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม
โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม
โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม
โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม
โรงเรียนชุมชนหมูม฽นวิทยาสรรพแ
โรงเรียนชุมชนหมูม฽นวิทยาสรรพแ
โรงเรียนชุมชนหมูม฽นวิทยาสรรพแ
โรงเรียนชุมชนหมูม฽นวิทยาสรรพแ
โรงเรียนชุมชนหมูม฽นวิทยาสรรพแ
โรงเรียนชุมชนหมูม฽นวิทยาสรรพแ
โรงเรียนชุมชนหมูม฽นวิทยาสรรพแ
โรงเรียนชุมชนหมูม฽นวิทยาสรรพแ
โรงเรียนชุมชนหมูม฽นวิทยาสรรพแ
โรงเรียนชุมชนหมูม฽นวิทยาสรรพแ
โรงเรียนชุมชนหมูม฽นวิทยาสรรพแ
โรงเรียนชุมชนหมูม฽นวิทยาสรรพแ
โรงเรียนชุมชนหมูม฽นวิทยาสรรพแ
โรงเรียนชุมชนหมูม฽นวิทยาสรรพแ
โรงเรียนชุมชนหมู฽ม฽นวิทยาสรรพแ
โรงเรียนชุมชนหมู฽ม฽นวิทยาสรรพแ
โรงเรียนเซนตแยอแซฟกุฉินารายณแ
โรงเรียนเซนตแยอแซฟกุฉินารายณแ
โรงเรียนเซนตแยอแซฟกุฉินารายณแ
โรงเรียนเซนตแยอแซฟกุฉินารายณแ
โรงเรียนเซนตแยอแซฟกุฉินารายณแ
โรงเรียนเซนตแยอแซฟกุฉินารายณแ
โรงเรียนเซนตแยอแซฟกุฉินารายณแ
โรงเรียนเซนตแยอแซฟกุฉินารายณแ
โรงเรียนดงเหนือประชาสรรคแ
โรงเรียนทุ฽งคลองวิทยา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๕ (คํากั้ง)

คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

65
2352. นางบุญเปีๆยม ซองศิริ
2353. นางอภิญญากุล ศรีหลิ่ง
2354. นายมีชัย
เถาวแชาลี
2355. นางเที่ยง
จันทะสิน
2356. นางมะยุรี
สุริสาย
2357. นางวัฒนาพร ศรีสมชัย
2358. นางศิริจันทรแ ไชยเดช
2359. นายสมศักดิ์
ชายทอง
2360. ว฽าที่ร฾อยตรีพล บุตรศรี
2361. นางทวีชัย
ศรีบตุ ตะ
2362. นางสาวศุภรพิชญแ เชิดชน
2363. นายกัมปนาท แสงจันทรแ
2364. นายทวี
ขาวผ฽อง
2365. นางดารักษแ
ยุทธหาญ
2366. นางทองล฾วน วรรณทอง
2367. นางพิสมัย
นาคสุวรรณ
2368. นางวรรณภา โพธิแ์ ท฽น
2369. นางวราภรณแ โคตรุชัย
2370. นางสุจิตรา
ศรีบญ
ุ รัตนแ
2371. นางหนูแดง
หอมอ฽อน
2372. นายนิเทศ
แก฾วกิ่ง
2373. นายขวัญชัย จิตจักร
2374. นายเดชา
เรืองไชย
2375. นายสมนึก
จุฑารัตนแ
2376. นางกลิ่นสุคนธแ หาญกุล
2377. นางจิรภา
แสนณรงคแ
2378. นายถนอม
ร฽วมใจ
2379. นายสุเมธ
แสนณรงคแ
2380. นางธัญพร
ไขสี
2381. นางนิพนั ธแ
เกตุแก฾ว
2382. นางสาวแว฽นทิพยแ ไกยวรรณแ
2383. นายฤกษแอุไร ปรุงหอม
2384. นายเอกรินทรแ รุ฽งแสง
2385. นางพรเพ็ญ
โชติบญ

2386. นางสุลักษณา ศรีสองเมือง
2387. นายบุญเพียง แทบสี
2388. นายเผ฽า
ยาสมุทร

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๕ (คํากั้ง)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๕ (คํากั้ง)
โรงเรียนนาโกวิทยาสูง
โรงเรียนนาขามวิทยา
โรงเรียนนาขามวิทยา
โรงเรียนนาขามวิทยา
โรงเรียนนาขามวิทยา
โรงเรียนนาขามวิทยา
โรงเรียนนาขามวิทยา
โรงเรียนนาไคร฾ประชาสรรคแ
โรงเรียนนาไคร฾ประชาสรรคแ
โรงเรียนนางามวิทยา
โรงเรียนนามนราษฎรแสงเคราะหแ
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณแ หมู฽ ๖
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณแ หมู฽ ๖
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณแ หมู฽ ๖
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณแ หมู฽ ๖
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณแ หมู฽ ๖
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณแ หมู฽ ๖
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณแ หมู฽ ๖
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณแหมู฽ ๓
โรงเรียนบอนเขียวราษฎรแบํารุง
โรงเรียนบอนเขียวราษฎรแบํารุง
โรงเรียนบอนเขียวราษฎรแบํารุง
โรงเรียนบ฾านกกตาล
โรงเรียนบ฾านกกตาล
โรงเรียนบ฾านกกตาล
โรงเรียนบ฾านกกตาล
โรงเรียนบ฾านกลาง
โรงเรียนบ฾านกลาง
โรงเรียนบ฾านกลาง
โรงเรียนบ฾านกลาง
โรงเรียนบ฾านกลาง
โรงเรียนบ฾านกอกวิทยาคม
โรงเรียนบ฾านกอกวิทยาคม
โรงเรียนบ฾านกอกวิทยาคม
โรงเรียนบ฾านกอกวิทยาคม

คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

66
2389. นางจันทิรา
2390. นางรัตนภรณแ
2391. นางสาวละเอียด
2392. นายทองทศ
2393. นางเรวดี
2394. นางลาวัณยแ
2395. นางโสภิดา
2396. นายพงษแศักดิ์
2397. นายไพรัตนแ
2398. นายศุภโชติ
2399. นายราชิต
2400. นางศรีธาตุ
2401. นางรัศมี
2402. นางสมศรี
2403. นางสินใจ
2404. นางสุทนิ
2405. นางเสาวนิตยแ
2406. นายผดุงศักดิ์
2407. นายวิชิต
2408. นางเทียมจันทรแ
2409. นางเพชรรัช
2410. นางสะใบแพร
2411. นางสาวณัฐนันทนแ
2412. นางอุไรวรรณ
2413. นายกุศล
2414. นายบุญค้ํา
2415. นายวินัส
2416. นางกาญจนา
2417. นางวรญา
2418. นายอภินันทแ
2419. นางรองรัตนแ
2420. นางหัตถศิลป฼
2421. นางกัญญาพัชร
2422. นางเบญจพร
2423. นางมาลัย
2424. นางลัดดาวัลยแ
2425. นางวาสนา

คุณโพธิง์ าม
ศรีเจริญ
อุดมจิตร
อามาตยแ
สารวิถี
คิดค฾า
เรืองศิริ
ประมายะยัง
เลิศสงคราม
ศรีพงษแชัย
มีนารัตนแ
ทองแสง
ทมานนทแ
คําเพิ่ม
เลิศสงคราม
ช฽วยบุญ
ลาเลิศ
คําเพิ่ม
เดชพรรณา
ไสยวรรณ
บุญศรี
หงษา
สําราญสุข
ภูหนองโอง
กิ่งก฾าน
เทวิญญา
พลหาญ
มหิพนั ธุแ
เถาวัลยแดี
จันทรแสะอาด
ภูมิภกั ดิ์
จงถวิล
เกลี้ยงเกลา
วรรณู
โชติสุวรรณ
ขจรฤทธิ์
ศรีหาญ

โรงเรียนบ฾านกุดตาใกล฾
โรงเรียนบ฾านกุดตาใกล฾
โรงเรียนบ฾านกุดตาใกล฾
โรงเรียนบ฾านกุดตาใกล฾
โรงเรียนบ฾านแก฾งกะอาม
โรงเรียนบ฾านแก฾งกะอาม
โรงเรียนบ฾านแก฾งกะอาม
โรงเรียนบ฾านแก฾งกะอาม
โรงเรียนบ฾านแก฾งกะอาม
โรงเรียนบ฾านแก฾งกะอาม
โรงเรียนบ฾านขมิ้น
โรงเรียนบ฾านค฾อราษฎรแบํารุงวิทยา
โรงเรียนบ฾านคําปุาหว฾าน
โรงเรียนบ฾านคําปุาหว฾าน
โรงเรียนบ฾านคําปุาหว฾าน
โรงเรียนบ฾านคําปุาหว฾าน
โรงเรียนบ฾านคําปุาหว฾าน
โรงเรียนบ฾านคําปุาหว฾าน
โรงเรียนบ฾านคําปุาหว฾าน
โรงเรียนบ฾านคําพิมูล
โรงเรียนบ฾านคําพิมูล
โรงเรียนบ฾านคําพิมูล
โรงเรียนบ฾านคําพิมูล
โรงเรียนบ฾านคําพิมูล
โรงเรียนบ฾านคําพิมูล
โรงเรียนบ฾านคําพิมูล
โรงเรียนบ฾านคําพิมูล
โรงเรียนบ฾านคําหม฽วย
โรงเรียนบ฾านคําหม฽วย
โรงเรียนบ฾านคําหม฽วย
โรงเรียนบ฾านคําอีหงษแ
โรงเรียนบ฾านคําอีหงษแ
โรงเรียนบ฾านคุย
โรงเรียนบ฾านคุย
โรงเรียนบ฾านคุย
โรงเรียนบ฾านคุย
โรงเรียนบ฾านคุย

คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

67
2426. นางวิไลแก฾ว
2427. นางศุภนุช
2428. นางสาววันชนะ
2429. นางสาวสมถวิล
2430. นางสุพนิ
2431. นายนิติกร
2432. นายสนิท
2433. นายเฉลิมชัย
2434. นายนาวิน
2435. นายดํารง
2436. นางพูลสวัสดิ์
2437. นางสมฤดี
2438. นางสาวนิตยา
2439. นางสุดใจ
2440. นางอุมาพร
2441. นายไชยรัตนแ
2442. นายทองหล฽อ
2443. นางทวีศรี
2444. นางสาวอรอุมา
2445. นายภิพบ
2446. นางธนสรณแ
2447. นางสุภาวดี
2448. นางหทัยรัตนแ
2449. นายประสาท
2450. นายปใดชา
2451. นางทิพจันทรแ
2452. นายเลิศชาย
2453. นางบานเย็น
2454. นายสมเกียรติ
2455. นางรัชนี
2456. นางวิภาพร
2457. นางหัทยา
2458. นางอลิสสรา
2459. นายวินัย
2460. นางถนอมจิต
2461. นางศิริวรรณ
2462. นายแหลมทอง

แสงทวี
เก฾าลิ้ม
แสงฤทธิ์
โชติการณแ
ดลเอี่ยม
มูลอําคา
ดลเอี่ยม
หาญกุล
มะโนขันธแ
มูลปูอม
นามสุข
คะโยธา
กุตระแสง
วรรณทอง
นาพรมเทพ
นาพรมเทพ
ปใตลา
ชิณเทศ
อัยวรรณ
สินธุโคตร
ศรีงามเมือง
วรรัตนแ
ภูงามจิตร
ภูงามจิตร
แก฾วจันดา
ธรรมวิเศษ
โรยรส
สิงหแนาคลอง
วันเมฆ
รัตนแถา
นามนิตยแ
จรัสแผ฾ว
ผุดผ฽อง
โคตรพัฒนแ
ปใญญามี
มหาโคตร
ไชยศิริ

โรงเรียนบ฾านคุย
โรงเรียนบ฾านคุย
โรงเรียนบ฾านคุย
โรงเรียนบ฾านคุย
โรงเรียนบ฾านคุย
โรงเรียนบ฾านคุย
โรงเรียนบ฾านคุย
โรงเรียนบ฾านคุย
โรงเรียนบ฾านโคกโก฽ง
โรงเรียนบ฾านดงแหลม
โรงเรียนบ฾านดอนอุ฾มรัว
โรงเรียนบ฾านดอนอุ฾มรัว
โรงเรียนบ฾านนากระเดา
โรงเรียนบ฾านนากระเดา
โรงเรียนบ฾านนากระเดา
โรงเรียนบ฾านนากระเดา
โรงเรียนบ฾านนากระเดา
โรงเรียนบ฾านนาคู
โรงเรียนบ฾านนาคู
โรงเรียนบ฾านนาทัน
โรงเรียนบ฾านนาบอน
โรงเรียนบ฾านนาบอน
โรงเรียนบ฾านนาบอน
โรงเรียนบ฾านนาบอน
โรงเรียนบ฾านนาบอน
โรงเรียนบ฾านนาไร฽เดียว
โรงเรียนบ฾านนาไร฽เดียว
โรงเรียนบ฾านน้ําปุูน
โรงเรียนบ฾านน้ําปุูน
โรงเรียนบ฾านโนนค฾อ
โรงเรียนบ฾านโนนค฾อ
โรงเรียนบ฾านโนนค฾อ
โรงเรียนบ฾านโนนค฾อ
โรงเรียนบ฾านโนนค฾อ
โรงเรียนบ฾านโนนเที่ยง
โรงเรียนบ฾านโนนเที่ยง
โรงเรียนบ฾านโนนเที่ยง

คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

68
2463. นางทิพเนตร
2464. นางประพร
2465. นางละไม
2466. นางศุภมาส
2467. นางหยาดอรุณ
2468. นายสรเดช
2469. นางสาวธณีนุต
2470. นางภานิชา
2471. นางรัศมี
2472. นางสาวสุจินดา
2473. นายสมใจ
2474. นางดารณี
2475. นายสุธวัธชแ
2476. นายอุไร
2477. นางจุฬาลักษณแ
2478. นายอุ฽นใจ
2479. นางชไมพร
2480. นางแพรพรรณ
2481. นางรัตนภรณแ
2482. นางวิลาวัณยแ
2483. นายรชพล
2484. นางนารี
2485. นางสาวอารยา
2486. นายวิศิษฏแ
2487. นายสมศักดิ์
2488. นางกมลาพร
2489. นางสมคิด
2490. นางหนูสิน
2491. นายรัฐสมัย
2492. นางนิรวัลยแ
2493. นางเพ็ญแข
2494. นางมณีจันทรแ
2495. นางวิลาวรรณ
2496. นายทองคํา
2497. นายพิสดาร
2498. นางคณิตา
2499. นางสาวนวีนา

วรรณเสน
โชติพงษแ
วานิชสุจิต
คําลาย
เพริดพราว
วันนู
พลกุล
เปล฽งฉวี
เพ็งผลา
ประชาชัย
สิงหแมหาไชย
นามวงษแ
เทศารินทรแ
ตาลสถิตยแ
อรรคชัย
จิตจักรแ
คนรู฾
พิมพแสิน
แสงนิกุล
ศรีสุโพธิ์
วุฒสิ าร
หอมจันทรแ
ภูราศรี
นรทัต
วงศแตาชม
ชมภูเลิศ
วรรณหอม
ศรล฾อม
วรรณหอม
ปะมาคะเต
จิตปรีดา
เหลาแหลม
ปใตลา
เหลาแหลม
แสนมาโนช
ศรีประไหม
ไชยขันธุแ

โรงเรียนบ฾านโนนสําราญ
โรงเรียนบ฾านบัวขาว (วันครู ๒๕๐๐)
โรงเรียนบ฾านบัวขาว (วันครู ๒๕๐๐)
โรงเรียนบ฾านบัวขาว (วันครู ๒๕๐๐)
โรงเรียนบ฾านบัวขาว (วันครู ๒๕๐๐)
โรงเรียนบ฾านบัวขาว (วันครู ๒๕๐๐)
โรงเรียนบ฾านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
โรงเรียนบ฾านบัวสามัคคี
โรงเรียนบ฾านบัวสามัคคี
โรงเรียนบ฾านบัวสามัคคี
โรงเรียนบ฾านบัวสามัคคี
โรงเรียนบ฾านบึงโคกสะอาด
โรงเรียนบ฾านบึงโคกสะอาด
โรงเรียนบ฾านบึงทอง
โรงเรียนบ฾านบึงบาดาลราษฎรแบํารุง
โรงเรียนบ฾านพรหมสว฽าง
โรงเรียนบ฾านโพนนาดี
โรงเรียนบ฾านโพนนาดี
โรงเรียนบ฾านโพนนาดี
โรงเรียนบ฾านโพนนาดี
โรงเรียนบ฾านโพนนาดี
โรงเรียนบ฾านโพนแพง
โรงเรียนบ฾านโพนแพง
โรงเรียนบ฾านโพนแพง
โรงเรียนบ฾านโพนแพง
โรงเรียนบ฾านโพนสวาง
โรงเรียนบ฾านโพนสวาง
โรงเรียนบ฾านโพนสวาง
โรงเรียนบ฾านโพนสวาง
โรงเรียนบ฾านวังเวียง
โรงเรียนบ฾านวังเวียง
โรงเรียนบ฾านวังเวียง
โรงเรียนบ฾านวังเวียง
โรงเรียนบ฾านวังเวียง
โรงเรียนบ฾านวังเวียง
โรงเรียนบ฾านส฾มปุอย
โรงเรียนบ฾านส฾มปุอย

คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

69
2500. นางเพ็ญศรี
2501. นายเทอดศักดิ์
2502. นายทรงศักดิ์
2503. นายพยุงศักดิ์
2504. นายโรจนศักดิ์
2505. นายวิรวุฒิ
2506. นายสง฽า
2507. ว฽าทีร่ ฾อยตรีหญิงสุธรรมมา
2508. นางนิดา
2509. นางปิยะดา
2510. นางละดาวัลยแ
2511. นางลําดวน
2512. นางลําพันธแ
2513. นางสาวไพรวัลยแ
2514. นางสาวยุวดี
2515. นางสุจิตรา
2516. นางอุไรวรรณ
2517. นายทินกร
2518. นางรุจิรา
2519. นายธานี
2520. นายณรงคแ
2521. นางวัฒนา
2522. นายประพันธแศักดิ์
2523. นางศิริเพ็ญ
2524. นายสมพร
2525. นางดวงใจ
2526. นางทิวาพร
2527. นางปณิฐา
2528. นายบัญชา
2529. นายปรีดี
2530. นายปิยะวัฒนแ
2531. นางอรพินทแ
2532. นางโอวาส
2533. นายสวาสดิ์
2534. นายสานิตยแ
2535. นางสุณี
2536. นายประธาน

ศรีทอง
สินธุโคตร
ปใตลา
สิงหแภกั ดี
สุระพร
วรรณสัมผัส
จ฾องสาระ
สุวรรณไตรยแ
เวทยแศิริยานันทแ
อุดมนา
ปใญญา
มินไธสง
ไชยทองศรี
ภูถี่ถ฾วน
จันทะยุทธ
จรัสแผ฾ว
ยาสมุทร
ยนยุบล
แสนยศบุญเรือง
การสอน
กุลเกลี้ยง
คําศรีเมือง
เกลี้ยงไธสง
จันทะวัน
เทศารินทรแ
โคตรวันทา
เรืองไชย
อุดมการเกษตร
ชํานาญ
เรืองแสน
นาถมทอง
วานิชสุจิต
วรรณชู
ศรีโยธี
สุพรรณฝุาย
คุณสุทธิ์
โพธิแ์ ท฽น

โรงเรียนบ฾านสร฾างแก฾ว
โรงเรียนบ฾านสร฾างแสน
โรงเรียนบ฾านสวนผึ้ง
โรงเรียนบ฾านสวนผึ้ง
โรงเรียนบ฾านสวนผึ้ง
โรงเรียนบ฾านสวนผึ้ง
โรงเรียนบ฾านสวนผึ้ง
โรงเรียนบ฾านสวนผึ้ง
โรงเรียนบ฾านสี่แยกสมเด็จ
โรงเรียนบ฾านสี่แยกสมเด็จ
โรงเรียนบ฾านสี่แยกสมเด็จ
โรงเรียนบ฾านสี่แยกสมเด็จ
โรงเรียนบ฾านสี่แยกสมเด็จ
โรงเรียนบ฾านสี่แยกสมเด็จ
โรงเรียนบ฾านสี่แยกสมเด็จ
โรงเรียนบ฾านสี่แยกสมเด็จ
โรงเรียนบ฾านสี่แยกสมเด็จ
โรงเรียนบ฾านสี่แยกสมเด็จ
โรงเรียนบ฾านสี่แยกสมเด็จ
โรงเรียนบ฾านสี่แยกสมเด็จ
โรงเรียนบ฾านหนองขอนแก฽น
โรงเรียนบ฾านหนองโง฾ง
โรงเรียนบ฾านหนองไผ฽
โรงเรียนบ฾านหนองม฽วง
โรงเรียนบ฾านหนองม฽วง
โรงเรียนบ฾านหนองสระพัง
โรงเรียนบ฾านหนองสระพัง
โรงเรียนบ฾านหนองสระพัง
โรงเรียนบ฾านหนองสระพัง
โรงเรียนบ฾านหนองสระพัง
โรงเรียนบ฾านหนองสระพัง
โรงเรียนบ฾านห฾วยผึ้ง
โรงเรียนบ฾านห฾วยผึ้ง
โรงเรียนบ฾านห฾วยผึ้ง
โรงเรียนบ฾านห฾วยผึ้ง
โรงเรียนบ฾านห฾วยฝา
โรงเรียนบ฾านห฾วยฝา

คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

70
2537. นางสาวจินตนา
2538. นางแพรวพรรณี
2539. นายประจวบ
2540. นางจารุณี
2541. นางเกียรติสุดา
2542. นางพิชญา
2543. นางสายัญ
2544. นางอรนุช
2545. นางศรีสุดา
2546. นายฉลาด
2547. นายชัยณรงคแ
2548. นางบุษราวรรณ
2549. นายพรชัย
2550. นายวัชรินทรแ
2551. นางรวิวรรณ
2552. นายตะวัน
2553. นางชนัดดา
2554. นางกนิษฐา
2555. นางจินตนา
2556. นางวนิดา
2557. นางสินีรัตนแ
2558. นายพัชรพงษแ
2559. นายสมพงษแ
2560. นางพิจิตรา
2561. นางสุภาภรณแ
2562. นางนภัสสร
2563. นายนิคม
2564. นางทศพร
2565. นางบุญส฽ง
2566. นางมงคล
2567. นางกินรี
2568. นายนคร
2569. นางกิตติยา
2570. นางนภาพร
2571. นางไพวรรณ
2572. นางเยาวลักษณแ
2573. นายทรัพยแมงคล

ศรีสองเมือง
จันทรแช฽วย
ยลพล
วันตะโพธิ์
กุตระแสง
สุระเสน
พิมพแสวัสดิ์
จงขุนทอง
นาชัยเงิน
หาญกุล
นาชัยเงิน
ศิลากุล
เทศารินทรแ
ศรีกุลจันทรแ
ชาญวิริยะปรีดา
ชาญวิริยะปรีดา
แสงจันทรแ
เหลาสุภาพ
อะสุชีวะ
รุณดิษฐ
หาญกุล
กุลอาจศรี
ยันตะบุศยแ
ดอกดู฽
สหัสนา
อุ฽นบุญ
จันทรแช฽วย
ประมายะยัง
พิมพิสัย
ผลภิญโญ
บุญเพลิง
สุรันนา
พิมพแเภา
ยิ้มแย฾ม
สมทิพยแ
อัฐนาค
สมทิพยแ

โรงเรียนบ฾านเหล฽าภูพานวิทยา
โรงเรียนบ฾านแห฽เจริญวิทยแ
โรงเรียนบ฾านแห฽เจริญวิทยแ
โรงเรียนบ฾านใหม฽ชัยมงคล
โรงเรียนบ฾านาสีนวลวิทยา
โรงเรียนบ฾านาสีนวลวิทยา
โรงเรียนบ฾านาสีนวลวิทยา
โรงเรียนบ฾านาสีนวลวิทยา
โรงเรียนบุ฽งคล฾าวิทยาคมมิตรภาพที่ ๑๙๔
โรงเรียนบุ฽งคล฾าวิทยาคมมิตรภาพที่ ๑๙๔
โรงเรียนบุ฽งคล฾าวิทยาคมมิตรภาพที่ ๑๙๔
โรงเรียนบุ฽งสูงเนินวิทยาคม
โรงเรียนบุ฽งสูงเนินวิทยาคม
โรงเรียนโพธิค์ ําประชาสรรคแ
โรงเรียนมหาไชยโคกกว฾างวิทยา
โรงเรียนมหาไชยโคกกว฾างวิทยา
โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ฾านนายอ)
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพแ
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพแ
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพแ
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพแ
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพแ
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพแ
โรงเรียนสังคมพัฒนา
โรงเรียนสามัคคีวทิ ยาคม
โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ
โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎรแบํารุง
โรงเรียนหนองบัวโดน
โรงเรียนหนองบัวโดน
โรงเรียนหนองบัวโดน
โรงเรียนหนองบัวโดน"วรนารถประชานุกูล"
โรงเรียนหนองบัวโดน"วรนารถประชานุกูล"
โรงเรียนหนองบัวใน
โรงเรียนหนองบัวใน
โรงเรียนหนองบัวใน
โรงเรียนหนองบัวใน
โรงเรียนหนองบัวใน

คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

71
2574. นายภูริวฒ
ั นแ ยิ้มแย฾ม
2575. นายสมัย
ศิริปะกะ
2576. นายสุวทิ ยแ
วิเศษนันทแ
2577. นางเพ็ญศรี
ตาลสถิตยแ
2578. นางวิราภรณแ วิชัยโย
2579. นางวีรญา
อัญชัยศรี
2580. นางสาวบุษราภรณแ แสนพงษแ
2581. นางกรรณิการแ ระวิวรรณ
2582. นางพรรณลดา ศรีแก฾ว
2583. นางยุพเยาวแ ไชยศรี
2584. นายธวัช
ไชยโส
2585. นายพิทกั ษแ
นิลโฉม
2586. นางมะลิวลั ยแ สุพรม
2587. นางละอองดาว บุนนทแ
2588. นางวิภารัตนแ สุระเสียง
2589. นางสาวขันธจักร ปใกใคหัง
2590. นายวิทยา
โคตรพัฒนแ
2591. นางระรินมาศ ศรีโยธี
2592. นายแดง
ปใตบุศยแ
2593. นายประดาบชัย ตุระซอง
2594. นางนงลักษณแ บุ฽งนาแซง
2595. นางวิทจัย
ใจศิริ
2596. นางศิรินาถ
ใจศิริ
2597. นายบุญช฽วย แสวง
2598. นายประคอง ใจศิริ
2599. นายปรีชา
ใจศิริ
2600. นางรุจิรยา
คุ฾มทอง
2601. นายวสันตแ
สายัณเกณะ
2602. นายปานทอง สุไชยชิต
2603. นางธนาภรณแ ศรีรังษแ
2604. นางบัวทอง
เพ็งศรีโคตร
2605. นางพรสวรรคแ การไรนอก
2606. นางภิญญดา ชิณโสม
2607. นางจันทรแเทวี ศรีนวล
2608. นางบุญเลิศ
เจนคจบ
2609. นางจุฑารัตนแ ภูมิการ
2610. นางประภา
นวมเพ็ชร

โรงเรียนหนองบัวใน
โรงเรียนหนองบัวใน
โรงเรียนหนองบัวใน
โรงเรียนหนองฟูาเลื่อนอํานวยวิทยแ
โรงเรียนหนองฟูาเลื่อนอํานวยวิทยแ
โรงเรียนหนองฟูาเลื่อนอํานวยวิทยแ
โรงเรียนหนองฟูาเลื่อนอํานวยวิทยแ
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม
โรงเรียนหนองแสงสนมราษฎรแ
โรงเรียนหนองห฾างฉวีวทิ ยแ
โรงเรียนหนองห฾างฉวีวทิ ยแ
โรงเรียนหนองห฾างอํานวยวิทยแ
โรงเรียนหนองห฾างอํานวยวิทยแ
โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทยแ
โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทยแ
โรงเรียนหนองแห฾วคุรุราษฎรแบรู ณะ
โรงเรียนหนออีบตุ รไพรเวทยแ
โรงเรียนหนออีบตุ รไพรเวทยแ
โรงเรียนหนออีบตุ รไพรเวทยแ
โรงเรียนหนออีบตุ รไพรเวทยแ
โรงเรียนหนออีบตุ รไพรเวทยแ
โรงเรียนหนออีบตุ รไพรเวทยแ
โรงเรียนเหล฽าใหญ฽วนาสณฑแผดุงเวทยแ
โรงเรียนเหล฽าใหญ฽วนาสณฑแผดุงเวทยแ
โรงเรียนเหล฽าใหญ฽วนาสณฑแผดุงเวทยแ
โรงเรียนเหล฽าไฮงามวิทยาสูง
โรงเรียนเหล฽าไฮงามวิทยาสูง
โรงเรียนเหล฽าไฮงามวิทยาสูง
โรงเรียนเหล฽าไฮงามวิทยาสูง
โรงเรียนอุปรีศรีวทิ ยา
โรงเรียนอุปรีศรีวทิ ยา
โรงเรียนเกาะน้ําโจน
โรงเรียนเกาะน้ําโจน

คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

72
2611. นางสาวพเยาวแ ถนอมศักดิ์
2612. นางสาวอัจฉรา ถนอมศักดิ์
2613. นางบุญเรือน เพชรเภรี
2614. นางวรวรรณ เพชรเภรี
2615. นางสาวชไมพร นันทชมภู
2616. นางสาวนิภาพร พวงสมบัติ
2617. นางสาวศิริพร นันใจยะ
2618. นางสาวอริศรา สถาพร
2619. นายคงกฤช
อินกรัด
2620. นายทวีป
เพชรเภรี
2621. นายธานี
ไชยศิริ
2622. นายประวิทยแ วงษแสกุลพิน
2623. นายวสุพล
วงษแสกุลพิน
2624. นายเสมียน
เนินพลับ
2625. นางทับทิม
สังคง
2626. นางบุญมา
เฉยบัว
2627. นางผกามาศ บุตรสนาม
2628. นางสาวสมหมาย พรหมทอง
2629. นายประชากร สอนสกุล
2630. นายสมพงษแ
ทวนธง
2631. นายเวนิต
อนุสรณแประดิษฐแ
2632. นางคัทลียา
บัวแย฾ม
2633. นางภัทราภรณแ พันธแยิ้ม
2634. นางสุนทรี
นิรัติศัย
2635. นายสัญญา
บัวแย฾ม
2636. นายสมศักดิ์
นิลสนธิ
2637. นางชนภัทร
กันยะมูล
2638. นางเพ็ญศรี
รามสูต
2639. นางวลัยลักษณแ ธรรมสอน
2640. นางสาวชิดศุภางคแ พวงสุข
2641. นางสาวธันยแชนก ธีโรภาส
2642. นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ
2643. นายวินัย
กันยะมูล
2644. นางทัศนียแ
บรรดาล
2645. นางไพรัช
น้ําสังขแ
2646. นางระเบียบ สมหารวงศแ
2647. นายชัยภูมิ
จันทรแตุ฾ย

โรงเรียนเกาะน้ําโจน
โรงเรียนเกาะน้ําโจน
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
โรงเรียนชุมชนบ฾านเขาแก฾ว
โรงเรียนชุมชนบ฾านเขาแก฾ว
โรงเรียนชุมชนบ฾านเขาแก฾ว
โรงเรียนชุมชนบ฾านเขาแก฾ว
โรงเรียนชุมชนบ฾านเขาแก฾ว
โรงเรียนชุมชนบ฾านเขาแก฾ว
โรงเรียนชุมชนบ฾านเขาแก฾ว
โรงเรียนชุมชนบ฾านหนองปลิง (นาคอุปถัมป฼)
โรงเรียนชุมชนบ฾านหนองปลิง (นาคอุปถัมป฼)
โรงเรียนชุมชนบ฾านหนองปลิง (นาคอุปถัมป฼)
โรงเรียนชุมชนบ฾านหนองปลิง (นาคอุปถัมป฼)
โรงเรียนชุมชนบ฾านหนองปลิง (นาคอุปถัมภแ)
โรงเรียนทรัพยแสถิตยแวทิ ยาคาร
โรงเรียนทรัพยแสถิตยแวทิ ยาคาร
โรงเรียนทรัพยแสถิตยแวทิ ยาคาร
โรงเรียนทรัพยแสถิตยแวทิ ยาคาร
โรงเรียนทรัพยแสถิตยแวทิ ยาคาร
โรงเรียนทรัพยแสถิตยแวทิ ยาคาร
โรงเรียนทรัพยแสถิตยแวทิ ยาคาร
โรงเรียนนารีราษฎรแสามัคคี
โรงเรียนนารีราษฎรแสามัคคี
โรงเรียนนารีราษฎรแสามัคคี
โรงเรียนนารีราษฎรแสามัคคี

คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

73
2648. นายบุญทัน
2649. นางเนาวรัตนแ
2650. นางยุคลธร
2651. นางลัดดา
2652. นายปรีชา
2653. นางนพรัตนแ
2654. นางปรารถนา
2655. นางมาลี
2656. นางรตวรรณ
2657. นางสันทัศนแ
2658. นางสาวทิพวัลยแ
2659. นางสาวยุพนิ
2660. นางเพชรรัตนแ
2661. นายสุเมธี
2662. นายอนุวตั ร
2663. นายสมสิทธิ์
2664. นางคัชรินทรแ
2665. นางสาวกรรณิการแ
2666. นางยุพาวรรณ
2667. นางสายฝน
2668. นางสุวรรณา
2669. นายทัพพสาร
2670. นายบุญชัย
2671. นางนิลุบล
2672. นางอรพิน
2673. นางอัญชลีกร
2674. นายธิติ
2675. นางประภาสิริ
2676. นางวรกุล
2677. นางมาลี
2678. นางสาวราณี
2679. นางวิภาพร
2680. นายสุรพล
2681. นางพิมพแใจ
2682. นางสุชาดา
2683. นางสุริพร
2684. นายคําปใน

วงศแเครือ
ภูโสดา
วัชรพิบลู ยแ
พุดตาลดง
แก฾วมาลากุล
กองพันธแ
ภูสมศรี
โพธาวรรณแ
ทองไมตรี
ภู฽สงคแ
ยามา
บุญทอง
ท฾าวจันทรแ
ดีเลิศ
อินทรศรี
ท฾าวจันทรแ
หอมสอาด
ธิกาพันธแวรรณา
ด฽านวิจิตร
ลอรักษา
โคกลือชา
มั่นชาวนา
โคกลือชา
สกุลขํา
คําเที่ยง
จันทรแต฾น
วัชรภัทร
อยู฽ยืน
แก฾วเมือง
เงินโม฾
ห฽านจุ฽น
พงษแหา
ศรีตะลา
เนื้อไม฾
นทีประสิทธิพร
กิติโยธี
น฾อยนารถ

โรงเรียนนารีราษฎรแสามัคคี
โรงเรียนนิคมสร฾างตนเอง ๑ (ทุ฽งโพธิท์ ะเล)
โรงเรียนนิคมสร฾างตนเอง ๑ (ทุ฽งโพธิท์ ะเล)
โรงเรียนนิคมสร฾างตนเอง ๑ (ทุ฽งโพธิท์ ะเล)
โรงเรียนนิคมสร฾างตนเอง ๑ (ทุ฽งโพธิท์ ะเล)
โรงเรียนนิคมสร฾างตนเอง ๒ (บ฽อทอง)
โรงเรียนนิคมสร฾างตนเอง ๒ (บ฽อทอง)
โรงเรียนนิคมสร฾างตนเอง ๒ (บ฽อทอง)
โรงเรียนนิคมสร฾างตนเอง ๒ (บ฽อทอง)
โรงเรียนนิคมสร฾างตนเอง ๒ (บ฽อทอง)
โรงเรียนนิคมสร฾างตนเอง ๒ (บ฽อทอง)
โรงเรียนนิคมสร฾างตนเอง ๒ (บ฽อทอง)
โรงเรียนนิคมสร฾างตนเอง ๔ (บ฾านใหม฽ศรีอุบล)
โรงเรียนนิคมสร฾างตนเอง ๔ (บ฾านใหม฽ศรีอุบล)
โรงเรียนนิคมสร฾างตนเอง ๔ (บ฾านใหม฽ศรีอุบล)
โรงเรียนนิคมสร฾างตนเอง ๕ (สระเตย)
โรงเรียนนิคมสร฾างตนเองบางระกํา ๕
โรงเรียนนิคมสร฾างตนเองบางระกํา ๕
โรงเรียนแนะนําราษฎรแบํารุง
โรงเรียนบ฾านเกศกาสร
โรงเรียนบ฾านเกศกาสร
โรงเรียนบ฾านเกศกาสร
โรงเรียนบ฾านเกศกาสร
โรงเรียนบ฾านเกาะพิมูล
โรงเรียนบ฾านเกาะรากเสียด
โรงเรียนบ฾านเกาะรากเสียด
โรงเรียนบ฾านเกาะรากเสียด
โรงเรียนบ฾านเกาะสะบ฾า
โรงเรียนบ฾านเกาะสะบ฾า
โรงเรียนบ฾านเขาน้ําเพชร
โรงเรียนบ฾านเขาน้ําเพชร
โรงเรียนบ฾านเขาวังเยี่ยม
โรงเรียนบ฾านเขาวังเยี่ยม
โรงเรียนบ฾านเขาสว฽างอารมณแ
โรงเรียนบ฾านเขาสว฽างอารมณแ
โรงเรียนบ฾านเขาสว฽างอารมณแ
โรงเรียนบ฾านเขาสว฽างอารมณแ

คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

74
2685. นางนงลักษณแ
2686. นางพิมพแปวีณแ
2687. นางสุปยิ า
2688. นางวราภา
2689. นายสามารถ
2690. นางจรรยา
2691. นางยุพา
2692. นางสะท฾าน
2693. นายประจักสิน
2694. นางรัตนา
2695. นางวรรณสว฽าง
2696. นางสาวรัชนียแ
2697. นางนิติยา
2698. นางสาวลดาวัลยแ
2699. นายปใจจัย
2700. นางศศิศุภางคแ
2701. นายธนัชชา
2702. นายเอกพงศแ
2703. นางวิภาพร
2704. นายสมพงษแ
2705. นางสําเนียง
2706. นางสาวสุนันทา
2707. นายวรรธนะ
2708. นางทับทิม
2709. นางพิมล
2710. นางวริญญา
2711. นางสาวเปรมจิต
2712. นายขวัญชัย
2713. นางเฟืๆองฟูา
2714. นายพิชิต
2715. นายสมนึก
2716. นายชุมพร
2717. นางนงนุช
2718. นายประสิทธิ์
2719. นางสมปอง
2720. นางจันจิรา
2721. นายสมภาร

น้ําทิพยแ
เพชรรัตนแ
จรรยาวัฒนแ
ปานทองคํา
ปานทองคํา
ปานคํา
สีใสสด
ขวัญมุข
บึงมุม
แผ฽ทอง
สิงหแลอ
พลเชี่ยว
สุขสมจิตรแ
พลอาจ
พลกล฾า
ขอนทอง
รวยอบกลิ่น
คอประเสริฐศักดิ์
พุทธรักษา
สุรเดช
ศิริบตุ ร
รัตนหิรัญวงศแ
มูลศิริ
ปในสา
ยศสมุทรแ
นันทโกมล
ศรีพกั
นิ่มคํา
สุขเจริญ
เอมศิริ
อ฾ายง฾าว
เชื้อหมอ
สีมาตา
จิตเสงีย่ ม
กมลวิบลู ยแ
พรวญหาญ
ศรีทอง

โรงเรียนบ฾านโขมงหัก
โรงเรียนบ฾านโขมงหัก
โรงเรียนบ฾านโขมงหัก
โรงเรียนบ฾านคลองเมือง
โรงเรียนบ฾านคลองเมือง
โรงเรียนบ฾านคลองเรือ
โรงเรียนบ฾านคลองเรือ
โรงเรียนบ฾านคลองเรือ
โรงเรียนบ฾านคลองเรือ
โรงเรียนบ฾านคุยแขวน
โรงเรียนบ฾านคุยแขวน
โรงเรียนบ฾านคุยประดู฽
โรงเรียนบ฾านคุยปุายาง
โรงเรียนบ฾านคุยปุายาง
โรงเรียนบ฾านคุยปุายาง
โรงเรียนบ฾านคุยปุารัง
โรงเรียนบ฾านคุยปุารัง
โรงเรียนบ฾านคุยมะม฽วง
โรงเรียนบ฾านจันทิมา
โรงเรียนบ฾านจันทิมา
โรงเรียนบ฾านจิกคันช฾อน
โรงเรียนบ฾านช฽องลม
โรงเรียนบ฾านช฽องลม
โรงเรียนบ฾านชัยภูมิ
โรงเรียนบ฾านชัยภูมิ
โรงเรียนบ฾านชัยภูมิ
โรงเรียนบ฾านชัยภูมิ
โรงเรียนบ฾านชัยภูมิ
โรงเรียนบ฾านดงซ฽อม
โรงเรียนบ฾านดงซ฽อม
โรงเรียนบ฾านดงซ฽อม
โรงเรียนบ฾านดงตาจันทรแ
โรงเรียนบ฾านเด฽นพระ
โรงเรียนบ฾านเด฽นพระ
โรงเรียนบ฾านตลุกงาม
โรงเรียนบ฾านตอรัง
โรงเรียนบ฾านตอรัง

คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

75
2722. นายวิชัย
ยอดสุทธิ
2723. นางกัญญาณัฐ เพ็งสวย
2724. นางนพวรรณ สุขศรี
2725. นางอังคณา
วุน฾ ประสิทธิศ์ ักดิ์
2726. นายจเร
จันทรแเปรม
2727. นางเกศฺณี
น฽วมเจริญ
2728. นางมาลี
สุภาภรณแประดับ
2729. นายเดิน
รัตนะ
2730. นายราม
คะระออม
2731. นางสมพร
ตันเจริญ
2732. นางฉัตรตะวัน ศรีรอด
2733. นางประคอง สามัญตระกูล
2734. นางสาวเทียนทอง นึกรักษแ
2735. นายประสูติ
ชูจิ๋ว
2736. นางพรพิมล
ยิ้มเจริญ
2737. นายมงคล
สุภาบุตร
2738. นางวิไลพร
สอนชู
2739. นางสาวทิพยแวัลยแ รักษแชน
2740. นายสัมฤทธิ์
เพชรรัตนแ
2741. นางสาวณัฐฐินันทแ พราหมณแสังขแ
2742. นางกาญจนา อํานวย
2743. นายสนิท
ประหา
2744. นางศรีสุลักษณแ พละทรัพยแ
2745. นางจุไร
วงศแประสิทธิ์
2746. นางลําพูน
แก฾วจันทรแ
2747. นางสุวดี
ระวังภัย
2748. นางวรัญญา
มุนิน
2749. นางสาวพัชรินทรแ เอี่ยมกลั่น
2750. นายนันทวุฒิ เหลี่ยมอุไร
2751. นายสมพงษแ
สู฽หญ฾านาง
2752. นางเยาวนาถ จุ฽นทอง
2753. นางรัตนา
ทนันไชย
2754. นางสาววรรณพร พรหมอินทรแ
2755. นายกมล
อึ้งธีรกุล
2756. นางสมจิต
ม฽วงจีน
2757. นางสุภาณี
คุรุการโกศล
2758. นายนิวฒ
ั นแ
เสาแก฾ว

โรงเรียนบ฾านตอรัง
โรงเรียนบ฾านทรงธรรม
โรงเรียนบ฾านทรงธรรม
โรงเรียนบ฾านทรงธรรม
โรงเรียนบ฾านทรงธรรม
โรงเรียนบ฾านทรายทอง
โรงเรียนบ฾านทรายทอง
โรงเรียนบ฾านทรายทอง
โรงเรียนบ฾านท฽าไม฾
โรงเรียนบ฾านท฽าเสากระโดง
โรงเรียนบ฾านทุ฽งมหาศาล
โรงเรียนบ฾านทุ฽งมหาศาล
โรงเรียนบ฾านทุ฽งมหาศาล
โรงเรียนบ฾านทุ฽งมหาศาล
โรงเรียนบ฾านทุ฽งรวงทอง
โรงเรียนบ฾านทุ฽งรวงทอง
โรงเรียนบ฾านเทพนคร
โรงเรียนบ฾านเทพนคร
โรงเรียนบ฾านเทพนคร
โรงเรียนบ฾านเทพนคร
โรงเรียนบ฾านเทียมเจริญ
โรงเรียนบ฾านเทียมเจริญ
โรงเรียนบ฾านไทยทวี
โรงเรียนบ฾านน้ําดิบ (ศรีกําแพงอุปถัมภแ)
โรงเรียนบ฾านน้ําดิบ (ศรีกําแพงอุปถัมภแ)
โรงเรียนบ฾านน้ําดิบ (ศรีกําแพงอุปถัมภแ)
โรงเรียนบ฾านเนินกรอย
โรงเรียนบ฾านเนินกรอย
โรงเรียนบ฾านเนินกรอย
โรงเรียนบ฾านเนินกรอย
โรงเรียนบ฾านโนนโก
โรงเรียนบ฾านโนนโก
โรงเรียนบ฾านโนนจั่น
โรงเรียนบ฾านโนนจั่น
โรงเรียนบ฾านโนนม฽วง
โรงเรียนบ฾านโนนม฽วง
โรงเรียนบ฾านโนนสมบูรณแ

คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

76
2759. นางกุลวัลยา จารุฑีฆัมพร
2760. นางนงนุช
สิทธิทลู
2761. นางสาวสุนทรี นาคนาม
2762. นางเสาวภา
แดงศรี
2763. นางนงคแน฾อย ใจกองคํา
2764. นางรวงทอง
แสงสว฽าง
2765. นางสมบัติ
บดีรัฐ
2766. นายขจรยศ
บุรุษศรี
2767. นายบุญชวน พัชนี
2768. นางสุพร
อิ่มอินทรแ
2769. นายวทัญโู
ทิพศิริ
2770. นางกนกวรรณ เฮงตระกูลเวนิช
2771. นางกัณฑิมา แจ฽มหม฾อ
2772. นางทิชานนทแ ศรีศิล
2773. นางพรเพ็ญ
เฟืๆองอิ่ม
2774. นางลัดดา
ลือพัฒธิมา
2775. นางสมศรี
อินไชย
2776. นายดิเรก
องอาจ
2777. นายประสิทธิ์ ดํานิล
2778. นายสุเทพ
ทรงอยู฽
2779. นางสมศรี
จารุฑีฆัมพร
2780. นางสาวทศิริญญแ ศรีงาม
2781. นางสาวนงเยาวแ เวียงผดุง
2782. นายธราธร
จารุฑีฆัมพร
2783. นายวิราช
ผ฽านสถิน
2784. นางจิตตรา
อินลบ
2785. นางนวรัตนแ
พุ฽มปาน
2786. นายอรรณพ พุ฽มปาน
2787. นางสาวเยาวลักษณแ กัทชลี
2788. นายทวี
คงเมือง
2789. นายวิเชียร
ทาวงศแษา
2790. นายสิรวิชญแ
พิลึก
2791. นายเฉลิม
กันยะมูล
2792. นางเนาวรัตนแ ประดิษฐแ
2793. นายชูชีพ
วัชรพัฒนกุล
2794. นางทัศนา
กาเชียงราย
2795. นางปริศนา
นิลรัตนแ

โรงเรียนบ฾านบ฽อสามแสน
โรงเรียนบ฾านบ฽อสามแสน
โรงเรียนบ฾านบ฽อสามแสน
โรงเรียนบ฾านบ฽อสามแสน
โรงเรียนบ฾านบางลาด
โรงเรียนบ฾านบางลาด
โรงเรียนบ฾านบางลาด
โรงเรียนบ฾านบางลาด
โรงเรียนบ฾านบางลาด
โรงเรียนบ฾านบึงกระดาน
โรงเรียนบ฾านบึงทับแรต
โรงเรียนบ฾านบึงพิไกร
โรงเรียนบ฾านบึงพิไกร
โรงเรียนบ฾านบึงพิไกร
โรงเรียนบ฾านบึงพิไกร
โรงเรียนบ฾านบึงพิไกร
โรงเรียนบ฾านบึงพิไกร
โรงเรียนบ฾านบึงมาลยแ
โรงเรียนบ฾านบึงมาลยแ
โรงเรียนบ฾านบึงมาลยแ
โรงเรียนบ฾านประชาสุขสันตแ
โรงเรียนบ฾านประชาสุขสันตแ
โรงเรียนบ฾านประชาสุขสันตแ
โรงเรียนบ฾านประชาสุขสันตแ
โรงเรียนบ฾านประชาสุขสันตแ
โรงเรียนบ฾านปลักไม฾ดํา
โรงเรียนบ฾านปลักไม฾ดํา
โรงเรียนบ฾านปลักไม฾ดํา
โรงเรียนบ฾านปางขนุน
โรงเรียนบ฾านปางขนุน
โรงเรียนบ฾านปางขนุน
โรงเรียนบ฾านปางขนุน
โรงเรียนบ฾านปางขนุน
โรงเรียนบ฾านปางเรือ (จุฬาสงเคราะหแ)
โรงเรียนบ฾านปางเรือ (จุฬาสงเคราะหแ)
โรงเรียนบ฾านพรานกระต฽าย
โรงเรียนบ฾านพรานกระต฽าย

คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

77
2796. นางเพลินพิศ กลั่นตา
2797. นางระเมศ
สมอนาค
2798. นางสาวน้ําทิพยแ ศรีสุวรรณ
2799. นางสาวนิทรา ไทยสุวรรณ
2800. นางอัมพร
อึ้งชัยพงษแ
2801. นายกวีพจนแ
บรรจง
2802. นางสาวเพ็ญศรี อ฽อนกล฾า
2803. นางสาวเรณู รื่นรวย
2804. นายภูมินทรแ นามคง
2805. นายสุทธินัย
โนรี
2806. นางพรเพ็ญ
เพชรรัตนแ
2807. นางมณีอนงคแกานตแ นิธมิ ณีรัตนแ
2808. นางอรุณรัตนแ มาลีน฾อย
2809. นางสาวขวัญหทัย จันทรแเพ็ง
2810. นางกาญจนา นุตจรัส
2811. นางกรรณิกา ฟใกแฟง
2812. นางสาวกรรณิการแ โพธิร์ ี
2813. นางอัมพร
พิมพา
2814. นายศารทูล
อินพหล
2815. นายพงษแธร
สันติกุล
2816. นางมาลินา
เงินทอง
2817. นางศรีจันทรแ ไชยเลิศ
2818. นางสาวรัตนา กาญจนคงคา
2819. นางพัชรี
ทองคํา
2820. นางปิยมาภรณแ นิลสนธิ
2821. นางสาวอินธิรา ใจเมธา
2822. นายเกษม
ยิ้มแย฾ม
2823. นายพงษแเชษฐ พลแก฾ว
2824. นายอนุสิงหแ
กลิ่นเกษร
2825. นางประทุม
มณีเขียว
2826. นางปางทิพยแ วงษแถาวร
2827. นางพัชนี
โพธิไ์ กร
2828. นางวรรณศิริ โนจิตร
2829. นางวรรณา
ศิริสุนทร
2830. นายบรรณวิชญแ โยมปูอม
2831. นางกาญจนา เกตุด฾วง
2832. นางพันทิพา
สาระไกร

โรงเรียนบ฾านพรานกระต฽าย
โรงเรียนบ฾านพรานกระต฽าย
โรงเรียนบ฾านพรานกระต฽าย
โรงเรียนบ฾านพรานกระต฽าย
โรงเรียนบ฾านพรานกระต฽าย
โรงเรียนบ฾านพรานกระต฽าย
โรงเรียนบ฾านโพธิพ์ ฒ
ั นา
โรงเรียนบ฾านโพธิพ์ ฒ
ั นา
โรงเรียนบ฾านโพธิพ์ ฒ
ั นา
โรงเรียนบ฾านโพธิพ์ ฒ
ั นา
โรงเรียนบ฾านโพธิส์ วัสดิ์
โรงเรียนบ฾านโพธิส์ วัสดิ์
โรงเรียนบ฾านโพธิส์ วัสดิ์
โรงเรียนบ฾านโพธิส์ วัสดิ์
โรงเรียนบ฾านมอสมบัติ
โรงเรียนบ฾านมะเดื่อชุมพร
โรงเรียนบ฾านเมืองพราน
โรงเรียนบ฾านเมืองพราน
โรงเรียนบ฾านเมืองพราน
โรงเรียนบ฾านเมืองพาน
โรงเรียนบ฾านไร฽ดง
โรงเรียนบ฾านไร฽ลําปาง
โรงเรียนบ฾านลานกระทิง
โรงเรียนบ฾านลานดอกไม฾
โรงเรียนบ฾านลานตาบัว
โรงเรียนบ฾านลานตาบัว
โรงเรียนบ฾านลานไผ฽
โรงเรียนบ฾านลานไผ฽
โรงเรียนบ฾านลานไผ฽
โรงเรียนบ฾านลํามะโกรก
โรงเรียนบ฾านลํามะโกรก
โรงเรียนบ฾านลํามะโกรก
โรงเรียนบ฾านลํามะโกรก
โรงเรียนบ฾านลํามะโกรก
โรงเรียนบ฾านลํามะโกรก
โรงเรียนบ฾านวังโขน
โรงเรียนบ฾านวังโขน

คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

78
2833. นางวราภรณแ
2834. นางสุภา
2835. นายธีระสันตแ
2836. นางรุ฽งราวัลยแ
2837. นางสาวนุชจพร
2838. นายประสิทธิ์
2839. นางพะเยาวแ
2840. นางสนทนา
2841. นางสําอางคแ
2842. นางสาวศศินา
2843. นางสังวรณแ
2844. นางสาวพัฌณแชิดา
2845. นายวันชนะ
2846. นายสมเกียรติ
2847. นายวิโรจนแ
2848. นางกาญจนา
2849. นางนิตยา
2850. นางพรพิมล
2851. นายสรวุทธิ
2852. นายณรงคแ
2853. นางวิไล
2854. นางสาวปนัดดา
2855. นางสาวอานุช
2856. นายจรินทรแ
2857. นายเอกชัย
2858. นางดลนภา
2859. นางศิวารัตนแ
2860. นายธีระชาติ
2861. นางสาวพระจันทรแ
2862. นางจิราพร
2863. นางธิติมา
2864. นายนิมิตร
2865. นายวิมลชัย
2866. นางกิ่งกาญจนแ
2867. นางนิภา
2868. นางมะลิวลั ยแ
2869. นางสาวภาณี

เมฆี
สุขปูอม
อยู฽ยอด
พุ฽มริ้ว
นารีรักษแ
เภาศรี
ธูปบูชา
บุญประสาร
วัชรพัฒนกุล
ทับพันธแ
ภิญโญ
จันทราภิรมยแ
ปรางคแศรีทอง
ภูสมศรี
กมลวิบลู ยแ
ศรีสุข
ตาคําชัย
ประหา
พิทธยะพงษแ
บุญเกิด
รุ฽งน฾อย
ยอดทอง
เหล฽าเขตกิจ
รุ฽งน฾อย
กล฽อมยงคแ
มีฐานะ
ปะตังทะสา
ปะตังทะสา
หมั่นบํารุง
พรมจันทรแ
โนวิชัย
ปานช฾าง
สิลารักษแ
ทองตะนุนาม
พลอาชา
อู฽ไทย
มณีวงศแ

โรงเรียนบ฾านวังตะแบก
โรงเรียนบ฾านวังตะแบก
โรงเรียนบ฾านวังตะแบก
โรงเรียนบ฾านวังทอง
โรงเรียนบ฾านวังทอง
โรงเรียนบ฾านวังทอง
โรงเรียนบ฾านวังน้ําขาว
โรงเรียนบ฾านวังน้ําขาว
โรงเรียนบ฾านวังโบสถแ
โรงเรียนบ฾านวังประดา
โรงเรียนบ฾านวังมะค฽า
โรงเรียนบ฾านสระสิงหแโต
โรงเรียนบ฾านสระสิงหแโต
โรงเรียนบ฾านสระสิงหแโต
โรงเรียนบ฾านสระสิงหแโต
โรงเรียนบ฾านสุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ฾านสุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ฾านสุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ฾านสุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ฾านสุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ฾านหงษแทอง
โรงเรียนบ฾านหงษแทอง
โรงเรียนบ฾านหงษแทอง
โรงเรียนบ฾านหงษแทอง
โรงเรียนบ฾านหงษแทอง
โรงเรียนบ฾านหนองกรด
โรงเรียนบ฾านหนองขาม
โรงเรียนบ฾านหนองขาม
โรงเรียนบ฾านหนองขาม
โรงเรียนบ฾านหนองแดน
โรงเรียนบ฾านหนองแดน
โรงเรียนบ฾านหนองแดน
โรงเรียนบ฾านหนองแดน
โรงเรียนบ฾านหนองตากล฾า
โรงเรียนบ฾านหนองตากล฾า
โรงเรียนบ฾านหนองตากล฾า
โรงเรียนบ฾านหนองตากล฾า

คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

79
2870. นางอัจฉรา
กงบังเกิด
2871. นายชัยยศ
กงบังเกิด
2872. นายเสกสรรคแ สวนผล
2873. นางพรทิพา
พันธุจแ ันทรแดี
2874. นายจําเนียร วรขะจี
2875. นางสาวเบ็ญจา ภู฽จุฬา
2876. นางสาวสิริญญา มั่นคง
2877. นางธัญญาภรณแ สมทรัพยแ
2878. นางนิภา
ฮุ฽งหวล
2879. นางสาวทิวาหแ บุญรอด
2880. นางแสงเทียน แก฾วนคร
2881. นางอัคราวรรณ บุญประกอบ
2882. นายสมศักดิ์
ลอรักษา
2883. นางปพิชญา สุขทรัพยแ
2884. นางปานทิพยแ มหบุญพาชัย
2885. นางพรรณเอิญ ทองแกมแก฾ว
2886. นางราตรี
อาจกล฾า
2887. นางสาวสุธดิ า แก฾วจ฽าเครือ
2888. นางนภัสสร
พัชนี
2889. นางพัชรี
เขื่อนแก฾ว
2890. นางสิรินุช
ชูชื่น
2891. นางอัจฉรา
เพชรอ฽อน
2892. นายสมศักดิ์
แก฾วปงสัก
2893. นางลมโชย
อันยงคแ
2894. นางสาวรัชนีกร เมืองเพชร
2895. นางสุภางคแ
กนกสิงหแ
2896. นายเกรียงศักดิ์ อันยงคแ
2897. นายมนัส
กนกสิงหแ
2898. นางรัตนา
สุขุมพานิช
2899. นางสาววราภรณแ เพชระบูรณิน
2900. นายปรีชา
แสงเมือง
2901. นางภัทรแศินี
มณีธรรม
2902. นางจันทกานตแ กางกอน
2903. นางสมทรง
เทพแสน
2904. นางอนงคแ
ชัยแสวง
2905. นางอัญชัน
ขอนทอง
2906. นายประกิต
บูชาบุญ

โรงเรียนบ฾านหนองตากล฾า
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
โรงเรียนบ฾านหนองตากล฾า
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
โรงเรียนบ฾านหนองตากล฾า
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
โรงเรียนบ฾านหนองเต฽าสามัคคี
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
โรงเรียนบ฾านหนองทอง
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
โรงเรียนบ฾านหนองปากดง
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
โรงเรียนบ฾านหนองปากดง
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
โรงเรียนบ฾านหนองแม฽แตง (ธรรมศาสตรแอาสา) คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
โรงเรียนบ฾านหนองแม฽แตง (ธรรมศาสตรแอาสา) คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
โรงเรียนบ฾านหนองแม฽แตง (ธรรมศาสตรแอาสา) คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
โรงเรียนบ฾านหนองแม฽แตง (ธรรมศาสตรแอาสา) คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
โรงเรียนบ฾านหนองแม฽แตง (ธรรมศาสตรแอาสา) คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
โรงเรียนบ฾านหนองละมั่งทอง
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
โรงเรียนบ฾านหนองสะแก
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
โรงเรียนบ฾านหนองสะแก
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
โรงเรียนบ฾านหนองสะแก
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
โรงเรียนบ฾านหนองสะแก
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
โรงเรียนบ฾านหนองสะแก
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
โรงเรียนบ฾านหนองหลวง
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
โรงเรียนบ฾านหนองหลวง
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
โรงเรียนบ฾านหนองหลวง
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
โรงเรียนบ฾านหนองหลวง
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
โรงเรียนบ฾านหนองหลวง
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
โรงเรียนบ฾านห฾วยน้ําใส
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
โรงเรียนบ฾านห฾วยน้ําใส
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
โรงเรียนบ฾านห฾วยน้ําใส
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
โรงเรียนบ฾านห฾วยน้ําใส
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
โรงเรียนบ฾านห฾วยน้ําใส
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
โรงเรียนบ฾านห฾วยใหญ฽ยางงาม
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
โรงเรียนบ฾านใหม฽เขานิยม
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
โรงเรียนบ฾านใหม฽เขานิยม
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
โรงเรียนบ฾านใหม฽พฒ
ั นา
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
โรงเรียนบ฾านใหม฽สามัคคี
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
โรงเรียนบ฾านใหม฽สามัคคี
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
โรงเรียนบ฾านใหม฽สามัคคี
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
โรงเรียนบ฾านใหม฽สามัคคี
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
โรงเรียนบ฾านใหม฽สามัคคี
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

80
2907. นางวันเพ็ญ
2908. นางจําเนียร
2909. นางณัฐชญา
2910. นางอัมพร
2911. นางวิชชุดา
2912. นางจินตนา
2913. นางพิษณุ
2914. นางเครือวัลยแ
2915. นางจันทรแทา
2916. นางทิพวรรณ
2917. นางพรทิพยแ
2918. นางพรสุดา
2919. นางมาลี
2920. นางวีรยา
2921. นางสุพชิ ชา
2922. นายวิศิษฏแ
2923. นางชนิภากานตแ
2924. นางณีญรัตนแ
2925. นางนารี
2926. นางมยุรฉัตร
2927. นางศิริลักษณแ
2928. นางสาวละมัย
2929. นางสาวสุรียแพร
2930. นางสาวอินทิรา
2931. นางสําเภา
2932. นางจริยาภรณแ
2933. นางสมควร
2934. นางสาวอุไรวรรณ
2935. นายสมนึก
2936. นางรัตนา
2937. นางวราภรณแ
2938. นางวิภารัตนแ
2939. นางวีณา
2940. นางศรัญญา
2941. นางสาววิสากุล
2942. นางเอื้องไพร
2943. นางพัฐชญาณแ

คําบุญ
ดานุ฽ม
สุขประเสริฐ
คงสิน
บุญส฽งเสริม
วัฒนสุทธิ
แสงโต
ทิพยแพมิ พแวงศแ
เปๅงยาวงคแ
สายด฾วง
ทองเขียว
สุชาติ
คําภิระยศ
หลวงเครือ
พันธุมแ ี
ดีจิ๋ว
ศิลปชัย
สุขสวัสดิ์
ชุ฽มเย็น
เงินทอง
ต฽วนชะเอม
พงษแเม฽น
ดาราน฾อย
สิงหแแก฾ว
เพ็งดา
เกษรา
ผ฽องแผ฾ว
อนุศักดิ์
ทองคํา
ประสิทธิว์ เิ ศษ
พรมมาเตียม
โชติพว฽ ง
มูลศิริ
ฉิมพุฒ
กองทองนอก
ไพศาลสุขวิทยา
อินทรแโพธิ์

โรงเรียนบ฾านอาชานุสรณแ
โรงเรียนบ฾านอินทรานุสรณแ
โรงเรียนบ฾านอินทรานุสรณแ
โรงเรียนประชารัฐพัฒนา
โรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศแสุดใจอุปถัมภแ)
โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศแสุดใจอุปถัมภแ)
โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศแสุดใจอุปถัมภแ)
โรงเรียนผินสหราษฎรแพฒ
ั นา
โรงเรียนผินสหราษฎรแพฒ
ั นา
โรงเรียนผินสหราษฎรแพฒ
ั นา
โรงเรียนผินสหราษฎรแพฒ
ั นา
โรงเรียนผินสหราษฎรแพฒ
ั นา
โรงเรียนผินสหราษฎรแพฒ
ั นา
โรงเรียนผินสหราษฎรแพฒ
ั นา
โรงเรียนผินสหราษฎรแพฒ
ั นา
โรงเรียนผินสหราษฎรแพฒ
ั นา
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
โรงเรียนวรนาถวิทยากําแพงเพชร
โรงเรียนวรนาถวิทยากําแพงเพชร
โรงเรียนวรนาถวิทยากําแพงเพชร
โรงเรียนวรนาถวิทยากําแพงเพชร
โรงเรียนวัฒนราษฎรแศึกษา
โรงเรียนวัฒนราษฎรแศึกษา
โรงเรียนวัฒนราษฎรแศึกษา
โรงเรียนวัฒนราษฎรแศึกษา
โรงเรียนวัฒนราษฎรแศึกษา
โรงเรียนวัฒนราษฎรแศึกษา
โรงเรียนวัฒนราษฎรแศึกษา
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษแ

คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

81
2944. นางสุทธิชา
2945. นางจิราภรณแ
2946. นางชนะจิตตแ
2947. นางดารุณี
2948. นางบุญเกียม
2949. นางเบ็ญจมาศ
2950. นางพวงเพชร
2951. นางวรรณา
2952. นางวรรณา
2953. นางวิลัดดา
2954. นางวิไลภรณแ
2955. นางศันสนียแ
2956. นางสมหมาย
2957. นางสาวฤชุวี
2958. นางสาวอรุณรัตนแ
2959. นางอรุณี
2960. นายเฉลียว
2961. นายนเรศ
2962. นายสมควร
2963. นายสุริเยนทรแ
2964. นางสาวสุกฤตยา
2965. นางนงลักษณแ
2966. นางราตรี
2967. นางฐิตาภา
2968. นางฐิศรา
2969. นางทัศนียแ
2970. นางรัตนาภรณแ
2971. นางแสงจันทรแ
2972. นางกณิศกาญจนแ
2973. นางจารุวรรณ
2974. นางฐิติพร
2975. นางนุชชุรียแ
2976. นางลลนา
2977. นางสาวนิตยา
2978. นางอุไรวรรณ
2979. นายชัยพร
2980. นายดุสิต

ตาคําชัย
แสงขรรคแชัย
บุญเกิด
หิรัญพันธุแ
มงคลกาวิล
วิทยากาญจนแ
ทองเพชร
พรหมวิหาร
เสาระวะ
ขอจิตตแ
อริยะวงษแ
ชูสุวรรณแ
กิจเกียรติ
เพชรเภรี
ยืนยาว
เกิดโต
ขอจิตตแ
สุดไทย
อ฽อนฉาย
ภูมิการ
ปงกันทา
ชูเฉลิม
บุสบก
พูลเขียว
พันธุสังวรณแ
ปิๆนประภา
ระวรรณ
บ฽อน฾อย
สีสุกสด
คงเผ฽าพงษแ
จินดาพงษแ
สมศรีสุข
พึลึก
ช฾างหัวหน฾า
สายกลิ่น
อภัยราช
บูชาเกียรติ

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษแ
โรงเรียนวัดคูยาง
โรงเรียนวัดคูยาง
โรงเรียนวัดคูยาง
โรงเรียนวัดคูยาง
โรงเรียนวัดคูยาง
โรงเรียนวัดคูยาง
โรงเรียนวัดคูยาง
โรงเรียนวัดคูยาง
โรงเรียนวัดคูยาง
โรงเรียนวัดคูยาง
โรงเรียนวัดคูยาง
โรงเรียนวัดคูยาง
โรงเรียนวัดคูยาง
โรงเรียนวัดคูยาง
โรงเรียนวัดคูยาง
โรงเรียนวัดคูยาง
โรงเรียนวัดคูยาง
โรงเรียนวัดคูยาง
โรงเรียนวัดคูยาง
โรงเรียนวัดคูยาง
โรงเรียนวัดราษฎรแเจริญพร
โรงเรียนวัดราษฎรแเจริญพร
โรงเรียนสหวิทยาคม
โรงเรียนสหวิทยาคม
โรงเรียนสหวิทยาคม
โรงเรียนสหวิทยาคม
โรงเรียนสหวิทยาคม
โรงเรียนสาธิต ฯ
โรงเรียนสาธิต ฯ
โรงเรียนสาธิต ฯ
โรงเรียนสาธิต ฯ
โรงเรียนสาธิต ฯ
โรงเรียนสาธิต ฯ
โรงเรียนสาธิต ฯ
โรงเรียนสาธิต ฯ
โรงเรียนสาธิต ฯ

คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

82
2981. นางสาวสาวิตรี
2982. นางณิรดา
2983. นางนันทวัน
2984. นางปิยวรรณ
2985. นางรัชดาวัลยแ
2986. นางวราภรณแ
2987. นางสาวเบ็ญจมาศ
2988. นายอนุชา
2989. นางชิตพร
2990. นางณันทแขจร
2991. นางเตือนใจ
2992. นางพรทิพ
2993. นางเยาวเรศ
2994. นางฤทัยวรรณ
2995. นางวันเพ็ญ
2996. นางอรพินทรแ
2997. นายชวลิต
2998. นางวิมลวรรณ
2999. นายยงยุทธ
3000. นางจันทิมา
3001. นางวิมลทิพยแ
3002. นายสมชาย
3003. นางชลนที
3004. นางชุติมน
3005. นางบุญช฽วย
3006. นางประพันธแ
3007. นางละออง
3008. นางศิริเพ็ญ
3009. นายสุทน
3010. นางสาวปิๆนมณี
3011. นายมนูญ
3012. นางศิริลักษณแ
3013. นางสาวทองหลอม
3014. นายสุพจนแ
3015. นายมงคล
3016. นางจันทรแฟอง
3017. นางไพลิน

คล฾ายจันทรแ
ไวจันทรแ
จีระดิษฐแ
วงศแแสน
ธิติกุลธรณแ
กาวีนุ
เฉิดเจิม
คําภาบุตร
ชมพูนุทจินดา
กันชาติ
มุสิกะปาน
กุลมาลา
ปราการชัยนาคร
มัชฌิมา
เลี่ยมสกุล
รามสูต
จรรยาวัฒนแ
คําภาบุตร
บดีรัฐ
สุขศิริ
จันทรแแดง
เนื้อนิ่ม
สุขเอม
จันทรแเพียงเพ็ญ
เลิศสูงเนิน
สุขหมื่น
นันตะเวท
โตนาค
เกษรสุริวงษแ
สุวรัตนแ
นิมิตสถิตธรรม
สิงหแแก฾ว
บดีรัฐ
ลูกอินทรแ
อินทพงษแ
รู฾จักรแ
ราชบุรี

โรงเรียนสาธิต ฯ
โรงเรียนสิริแก฾วเจริญ
โรงเรียนสิริแก฾วเจริญ
โรงเรียนสิริแก฾วเจริญ
โรงเรียนหนองลวกราษฎรแบํารุง
โรงเรียนหนองลวกราษฎรแบํารุง
โรงเรียนหนองลวกราษฎรแบํารุง
โรงเรียนห฾วยใหญ฽ยางงาม
โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร
โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร
โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร
โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร
โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร
โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร
โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร
โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร
โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร
โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร
โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร
โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ฾านท฽าคูณ)
โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ฾านท฽าคูณ)
โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ฾านท฽าคูณ)
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม
โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตนแ
โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตนแ
โรงเรียนอนุบาลพรานกระต฽าย
โรงเรียนอนุบาลพรานกระต฽าย
โรงเรียนอนุบาลเมืองกําแพงเพชร (บ฾านนครชุม)
โรงเรียนอนุบาลเมืองกําแพงเพชร(บ฾านนครชุม)
โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ
โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ

คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

83
3018. นางพิมลรัตนแ
3019. นางสายหยุด
3020. นายวีระศักดิ์
3021. นางเกศกนก
3022. นางธิติมา
3023. นางสาวกุญชรี
3024. สิบเอกปริเยศ
3025. นายประหลาด
3026. นายวันชัย
3027. นายสมพงษแ
3028. นางเตือนใจ
3029. นางวีระวรรณ
3030. นางสาวทัศนียแ
3031. นายคณาพงศแ
3032. นายไพฑูรยแ
3033. นางอําพร
3034. นางอาภร
3035. นางจีรารัตนแ
3036. นางดวงจันทรแ
3037. นางเตือน
3038. นางมาริษา
3039. นางสําเนาวแ
3040. นายบุญช฽วย
3041. นายสุรเดช
3042. นายเฉลิม
3043. นายสมปอง
3044. นางไพเราะ
3045. นางวิมล
3046. นางทัศนียแ
3047. นางปราณี
3048. นางมาลี
3049. นางสุวรรณา
3050. นายคนึง
3051. นางสุภาพร
3052. นางสาวรินทรแด฾า
3053. นางอรสา
3054. นางไฉไล

เชิญขวัญ
ถาวร
เนตรขํา
ชนะพิศ
เสาวยงคแ
บุญคุ฾มครอง
จันทะโก
จันทะโก
เกิดมีโภชนแ
มาธุพนั ธแ
กุลมิ่ง
หัดไทย
เนื้อไม฾
ศรีสุข
มะณู
ค฾าคล฽อง
ธาระณะ
ใสสอน
ศรีภกั ดี
กัลยาณธรรม
สาระมนตแ
ไพฑูรยแ
ยะวร
รัตนะบดี
ทองหาญ
ไพฑูรยแ
ศิรินทรแวงษแ
ใส฾พงษแ
โพธิพฤกษแ
มณีประกร
วัชรวรรณเรศ
สมทรัพยแ
นันทะนะ
ลมพามา
นันตา
กระต฽ายทอง
สุดาไพรสนธิ์

โรงเรียนอ฽างทองพัฒนา ฯ
โรงเรียนอ฽างทองพัฒนา ฯ
โรงเรียนอ฽างทองพัฒนา ฯ

คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

โรงเรยนบ฾านทุ฽งทอง
โรงเรียนคีรีวงศแวฒ
ั นา
โรงเรียนชุมชนบ฾านคลองลาน
โรงเรียนชุมชนบ฾านคลองลาน
โรงเรียนชุมชนบ฾านคลองลาน
โรงเรียนชุมชนบ฾านคลองลาน
โรงเรียนชุมชนบ฾านคลองลาน
โรงเรียนชุมชนบ฾านคลองลาน
โรงเรียนชุมชนบ฾านคลองลาน
โรงเรียนชุมชนบ฾านคลองลาน
โรงเรียนชุมชนบ฾านคลองลาน
โรงเรียนชุมชนบ฾านสลกบาตร (วันครู ๒๕๐๔)
โรงเรียนชุมชนบ฾านสลกบาตร (วันครู ๒๕๐๔)
โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี
โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี
โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี
โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี
โรงเรียนชุมชมบ฾านโค฾งไผ฽
โรงเรียนทุ฽งน฾อยพัฒนา
โรงเรียนทุ฽งน฾อยพัฒนา
โรงเรียนบ฾านกระโดนเตี้ย
โรงเรียนบ฾านกระบวยทอง

คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

84
3055. นายจเร
แต฾มครู
3056. นางสาวปาริชาติ เพชรสุวรรณ
3057. นายอํานวย
ชูปนใ
3058. นายณรงคแ
ก฾อนทอง
3059. นายพัฒนา
ภู฽นาท
3060. นางนุสรา
สุกระ
3061. นางรุ฽งทิพยแ
พิลึก
3062. นางสาวนฤดี โพธิเ์ สือ
3063. นางสุกัญญา มงคลศรี
3064. นางกุลพัชร
ยศบุตร
3065. นางศรีวรรณ ผาสุขจิตร
3066. นางพลับพลึง เพ็ชรพูล
3067. นางยุพนิ
ใจหมั้น
3068. นายคะนอง
เพ็ชรพูล
3069. นายชํานาญ
กันรี
3070. นางน้ําทิพ
ดีสม
3071. นางภัทราพร บุญมาดี
3072. นางสุวฒ
ั นี
บุญแผ฽ผล
3073. นางศรีประไพ นิลสุ฽ม
3074. นายธวัช
พิลึก
3075. นายอิทธิพล
นิลสุ฽ม
3076. นางนันทวัน
แก฾วสว฽าง
3077. นางสาวสุนันทินี ศรีสุข
3078. นางสาวลัชดาพร ดิษภา
3079. นายบุญส฽ง
สิงหแสม
3080. นายสําอางคแ ทองอ฾น
3081. นายอําพร
รอดเทียน
3082. นางสาวพรรณทิพา กุณาตรี
3083. นายนพดล
โคตรมูล
3084. นางนงณภัส
สุวรรณบุต
3085. นางศิริพร
ใจแสน
3086. นางถนอมขวัญ อยู฽ปาน
3087. นางสาวกนกวรรณ ศิริโภคา
3088. นางสาวพัชรินทรแ เซี่ยงหลิว
3089. นางคนึงนิจ
ธงชัย
3090. นางสุทธาพร เงินอาจ
3091. นายประยูร
คําภา

โรงเรียนบ฾านกระบวยทอง
โรงเรียนบ฾านเกาะตาล
โรงเรียนบ฾านเกาะตาล
โรงเรียนบ฾านเขาพริกอนุสรณแ
โรงเรียนบ฾านคลองแขยง
โรงเรียนบ฾านคลองแขยงวิทยา
โรงเรียนบ฾านคลองน้ําไหลใต฾
โรงเรียนบ฾านคลองน้ําไหลใต฾
โรงเรียนบ฾านคลองน้ําไหลใต฾
โรงเรียนบ฾านคลองปลาสร฾อย
โรงเรียนบ฾านคลองพลูประชาสรรคแ
โรงเรียนบ฾านคลองลึกพัฒนา
โรงเรียนบ฾านคลองลึกพัฒนา
โรงเรียนบ฾านคลองลึกพัฒนา
โรงเรียนบ฾านจอมทองพัฒนา
โรงเรียนบ฾านช฾างคับ
โรงเรียนบ฾านช฾างคับ
โรงเรียนบ฾านช฾างคับ
โรงเรียนบ฾านชายเคือง
โรงเรียนบ฾านชายเคือง
โรงเรียนบ฾านชายเคือง
โรงเรียนบ฾านชุมนาก
โรงเรียนบ฾านชุมนาก
โรงเรียนบ฾านซับใหญ฽ศึกษานารีอนุสรณแ ๕
โรงเรียนบ฾านซับใหญ฽ศึกษานารีอนุสรณแ ๕
โรงเรียนบ฾านดงดํามิตรภาพที่ ๘๘
โรงเรียนบ฾านดงดํามิตรภาพที่ ๘๘
โรงเรียนบ฾านดงเย็น
โรงเรียนบ฾านดงเย็น
โรงเรียนบ฾านถนนงาม(มิตรภาพที่ ๒๗)
โรงเรียนบ฾านถนนงาม(มิตรภาพที่ ๒๗)
โรงเรียนบ฾านถาวรวัฒนา
โรงเรียนบ฾านถาวรวัฒนา
โรงเรียนบ฾านถาวรวัฒนา
โรงเรียนบ฾านทรัพยแมะนาว
โรงเรียนบ฾านทรัพยแมะนาว
โรงเรียนบ฾านทรัพยแมะนาว

คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

85
3092. นายทินกร
กัลยาวงษแ
3093. นางนงคราญ จันทรแดีร฾อย
3094. นางรุ฽งนภา
ปิตะวชิรกุล
3095. นางสาวศิรประภา เพ็งศิริ
3096. นางนิภาพัทร ฉิมพาลี
3097. นางนงลักษณแ นุสนธิ์
3098. นางสายสมร คชภูมิ
3099. นายเฉลิม
ดงบัง
3100. นายเสรี
ยอดฉัตร
3101. นางรําจวน
ดีสุข
3102. นางรัชนก
มหาศรี
3103. นายมุนี
พวงดอกไม฾
3104. นายธงชัย
ชูกร
3105. นายสมหมาย หวังทรัพยแ
3106. นางสาวศิริรัตนแ อินทรแอ฽อน
3107. นางสาวสายรุ฾ง บุรานันทแ
3108. นางสาวเสาวภา เสงีย่ มโปร฽ง
3109. นางกุหลาบ
จันทรแต฾น
3110. นางสมพิศ
ทองสุข
3111. นางอํานวย
บุญจวง
3112. นางศุวดี
ชมพูวณิชกุล
3113. นางสาวทองอินทรแ ปใญญานาค
3114. นายไพบูลยแ
วงคแเมืองคํา
3115. นางสาวมัฏฐณี ลีมา
3116. นายสินชัย
ฤทธิค์ ง
3117. นางจินตนา
ศรีสว฽างสุข
3118. นายสุชิน
ห฾วยหงษแทอง
3119. นายเอนก
บุตรสิงหแ
3120. นางสาวอนุชิดา อินทรแแพง
3121. นางสาวจีระภา จงจิตร
3122. นางสาวพรศิริ ปล฾องมาก
3123. นางพรณัฐชา อิ่มเนย
3124. นางสาวศิริวรรณ ตันหยง
3125. นางสุภา
บุญล้ําเลิศ
3126. นางอุบล
หงษแชุมแพ
3127. นางสาวชวัณรัตนแ อ฾อยฉิมพลี
3128. นางศิริพร
จงกลรัตนแ

โรงเรียนบ฾านท฽าข฾ามสามัคคี
โรงเรียนบ฾านท฽าขึ้น
โรงเรียนบ฾านท฽าขึ้น
โรงเรียนบ฾านท฽าขึ้น
โรงเรียนบ฾านท฽าช฾าง
โรงเรียนบ฾านท฽าพุทรา
โรงเรียนบ฾านท฽าพุทรา
โรงเรียนบ฾านท฽าพุทรา
โรงเรียนบ฾านท฽าพุทรา
โรงเรียนบ฾านนิคม
โรงเรียนบ฾านโนนตารอด
โรงเรียนบ฾านโนนตารอด
โรงเรียนบ฾านโนนปอแดง
โรงเรียนบ฾านบึงลาด
โรงเรียนบ฾านบึงสามัคคีกําแพงเขต
โรงเรียนบ฾านบึงสามัคคีกําแพงเขต
โรงเรียนบ฾านบึงสามัคคีกําแพงเขต
โรงเรียนบ฾านบึงสําราญ
โรงเรียนบ฾านบึงสําราญ
โรงเรียนบ฾านบึงสําราญ
โรงเรียนบ฾านบึงหล฽ม
โรงเรียนบ฾านบึงหล฽ม
โรงเรียนบ฾านบึงหล฽ม
โรงเรียนบ฾านบึงหล฽มสามัคคี
โรงเรียนบ฾านบึงหล฽มสามัคคี
โรงเรียนบ฾านปากคลองลาน
โรงเรียนบ฾านปากคลองลาน
โรงเรียนบ฾านปากคลองลาน
โรงเรียนบ฾านปุาเหียง
โรงเรียนบ฾านแปลงสี่
โรงเรียนบ฾านแปลงสี่
โรงเรียนบ฾านโปุงดู฽ประชาอุทศิ
โรงเรียนบ฾านโปุงดู฽ประชาอุทศิ
โรงเรียนบ฾านโปุงดู฽ประชาอุทศิ
โรงเรียนบ฾านโปุงดู฽ประชาอุทศิ
โรงเรียนบ฾านโปุงดู฽ประชาอุทศิ
โรงเรียนบ฾านโปุงน้ําร฾อน

คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

86
3129. นางอัจฉรา
เจนเจตวิต
3130. นายวิมล
เจนเจตวิต
3131. นางเมธิวรรณ ถ฾วยอิ่ม
3132. นางบุญมา
ทับเจริญ
3133. นายวิชิต
อ฽อนจันทรแ
3134. นางศุภนิดา
ไวเชียงค฾า
3135. นายนรเชษฐ รักษแไพรสาณฑแ
3136. นายสมบัติ
ทอดเสียง
3137. นางสาวเสาวรส สมัครธัญญกิจ
3138. นางสุมนมาลยแ นาคจันทรแ
3139. นางปราณิศา สมแวง
3140. นายประยน
สมแวง
3141. นายสมทรง
ทิพราช
3142. นายวันชัย
จันทัน
3143. นางนาฏนที
การภักดี
3144. นางสราญรัตนแ อิสระชัยเสาวกุล
3145. นางวารินทรแ สุวรรณรัตนแ
3146. นางสาวกัณญาภรณแ แท฽นนอก
3147. นางสาวชนัญชิดา ธนูศร
3148. นางปใญจา
ขันกสิกรรม
3149. นางรัศมี
บุตรงาม
3150. นางวิไลลักษณแ นงนุช
3151. นางสุรีรัตนแ
อิ่มสุวรรณ
3152. นางวิลาวัณยแ นุชทรวง
3153. นางเปรมสิรินธรแ สิงหราช
3154. นางธิติสุดา
จันทัน
3155. นายคําภีรแ
อาลัย
3156. นายอาณัติ
ทนทาน
3157. นางรจนา
อินทรแเที่ยง
3158. นางสุมาพร
เฉลิมผจง
3159. นางสุมาลี
จารุเตมียแ
3160. นางดวงกมล ศรีดี
3161. นางสุนันทแ
สิงหเดช
3162. นายประเสริฐ สิงหเดช
3163. นายวิษณุ
คุรุธรรมานนทแ
3164. นางสาวมาลี คล฽องธัญกรณแ
3165. นางบุษบา
เย฾ยโพธิ์

โรงเรียนบ฾านโปุงน้ําร฾อน
โรงเรียนบ฾านโปุงน้ําร฾อน
โรงเรียนบ฾านไผ฽ยาวสามัคคี
โรงเรียนบ฾านพรหมมาสามัคคี
โรงเรียนบ฾านพรหมมาสามัคคี
โรงเรียนบ฾านพัดโบก
โรงเรียนบ฾านพัดโบก
โรงเรียนบ฾านพัดโบก
โรงเรียนบ฾านเพชรนิยม
โรงเรียนบ฾านเพชรนิยม
โรงเรียนบ฾านเพชรมงคล
โรงเรียนบ฾านเพชรมงคล
โรงเรียนบ฾านเพชรมงคล
โรงเรียนบ฾านโพธิท์ อง
โรงเรียนบ฾านโพธิเ์ อน
โรงเรียนบ฾านโพธิเ์ อน
โรงเรียนบ฾านไพรสวรรคแ
โรงเรียนบ฾านไพรสวรรคแ
โรงเรียนบ฾านมอเจริญสาขาบ฾านใหม฽เชียงราย
โรงเรียนบ฾านมอสมบูรณแมิตรภาพที่ ๑๘๙
โรงเรียนบ฾านมอสมบูรณแมิตรภาพที่ ๑๘๙
โรงเรียนบ฾านมอสมบูรณแมิตรภาพที่ ๑๘๙
โรงเรียนบ฾านมอสมบูรณแมิตรภาพที่ ๑๘๙
โรงเรียนบ฾านแม฽ลาด
โรงเรียนบ฾านร฾อยไร฽
โรงเรียนบ฾านร฾อยไร฽
โรงเรียนบ฾านระหานประชาศึกษา
โรงเรียนบ฾านระหานประชาศึกษา
โรงเรียนบ฾านไร฽ดอนแตง
โรงเรียนบ฾านไร฽ดอนแตง
โรงเรียนบ฾านไร฽ใหม฽
โรงเรียนบ฾านวังเจ฾า
โรงเรียนบ฾านวังชะโอน
โรงเรียนบ฾านวังชะโอน
โรงเรียนบ฾านวังชะโอน
โรงเรียนบ฾านวังตะล฽อม
โรงเรียนบ฾านวังน้ําแดง

คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

87
3166. นางวสุกาญจนแ แซ฽จันทรแ
3167. นางสังวน
พุ฽มหมอก
3168. นางสาวเฉลาลักษณแ นารอต
3169. นางสาวหนึ่งนภา อินทรสูต
3170. นางกรองทอง วิเวก
3171. นางพรรณี
เทพไพฑูรยแ
3172. นางรัศมี
อ฽วมน฾อย
3173. นางสาวอาภรณแ ค่ํายัง
3174. นายคํารณ
พ฽วงทอง
3175. นางสุธาทิพยแ คณโฑพรมราช
3176. นางสาวรัชนีวรรณ ดิวงษแ
3177. นางอุไร
พรหมตัน
3178. นายโยธิน
วิญญารัตนแ
3179. นายสราวุฒิ
บุญราศรี
3180. นางสาวกาญจนา พัฒติกะพงษแ
3181. นายกวี
อิทธิวฒ
ั นะ
3182. นายอภิวฒ
ั นแ พุทธรัตนแ
3183. นายบุญธรรม โดยด฽วน
3184. นายประสิทธิพ์ ร คําก฾อน
3185. นางสาวพิมพร ปรางคแสมบัติ
3186. นางสุกฤตา
สุโพธิ์
3187. นางวงเดือน
แสนบุญมา
3188. นายพิชิต
ภู฽มั่ง
3189. นางอรุณ
แก฾วกล฾า
3190. นายสิทธิพร
ประสาทแก฾ว
3191. นางชลธิชา
สุขเกษม
3192. นางเพ็ญประภา งามสันติชัย
3193. นางสาวสุรางคนา เพชรสุวรรณ
3194. นางสมหญิง
พวงกลิ่น
3195. นายพละ
เหล฽าเขตวิทยแ
3196. นายชัยรัตนแ
ทองทิน
3197. นางสาวสะใบพร รัตถา
3198. นางสาวภวนาพร โตน฾อย
3199. นางวิภาพร
มิตรญาติ
3200. นายนรินทรแ
แสนงาม
3201. นางสาวบุญสม วจีสัจจะ
3202. นางอําพร
อ฽อนวัน

โรงเรียนบ฾านวังน้ําแดง
โรงเรียนบ฾านวังบัว
โรงเรียนบ฾านวังบัว
โรงเรียนบ฾านวังบัว
โรงเรียนบ฾านวังพลับ
โรงเรียนบ฾านวังล฾อมรําลึก
โรงเรียนบ฾านวังหันน้ําดึง
โรงเรียนบ฾านวังหันน้ําดึง
โรงเรียนบ฾านวังหันน้ําดึง
โรงเรียนบ฾านศรีไพศาล
โรงเรียนบ฾านศรีสมบูรณแพฒ
ั นา
โรงเรียนบ฾านศรีสมบูรณแพฒ
ั นา
โรงเรียนบ฾านศรีสมบูรณแพฒ
ั นา
โรงเรียนบ฾านสระตาพรม
โรงเรียนบ฾านส฽องตาแล
โรงเรียนบ฾านส฽องตาแล
โรงเรียนบ฾านส฽องตาแล
โรงเรียนบ฾านสามขา
โรงเรียนบ฾านสามแยก
โรงเรียนบ฾านสามเรือน
โรงเรียนบ฾านสามเรือน
โรงเรียนบ฾านหนองกระทุ฽ม
โรงเรียนบ฾านหนองคล฾าพงษแทอง
โรงเรียนบ฾านหนองจอก
โรงเรียนบ฾านหนองจอก
โรงเรียนบ฾านหนองชะแอน
โรงเรียนบ฾านหนองชะแอน
โรงเรียนบ฾านหนองชะแอน
โรงเรียนบ฾านหนองตะเคียน
โรงเรียนบ฾านหนองทองหล฽อ
โรงเรียนบ฾านหนองผักหนาม
โรงเรียนบ฾านหนองไผ฽
โรงเรียนบ฾านหนองโมก
โรงเรียนบ฾านหนองหล฽ม
โรงเรียนบ฾านหนองหิน
โรงเรียนบ฾านห฾วยแก฾วสามัคคีธรรม
โรงเรียนบ฾านห฾วยน฾อย

คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

88
3203. นางทองธิดา ฉิมพุฒ
3204. นางสําเร็จ
เจริญโพธิ์
3205. นางกวิสรา
สนพิทกั ษแ
3206. นางวัชรี
น้ํานุช
3207. นางกาญจนา สอนคํามี
3208. นายทองม฾วน มิตมาต
3209. นายบรรเลง
แผ฾วชํานาญ
3210. นายสุวรรณ
แก฾ววิเศษ
3211. นางเฉลียว
ม฽วงทอง
3212. นางสาวธณัญญา คําสุวรรณ
3213. นางสุทพิ ยแ
ศิริเรือง
3214. นายประหยัด อนันตแ
3215. นายปใญญา
ไพฑูรยแ
3216. นางสุนันทา
กองเตย
3217. นางสุรียแ
ศักดาเดชฤทธิ์
3218. นางปภาดา
พิศสารี
3219. นางสาวปิยลักษณแ ยุทธอาสา
3220. นายวุฒพิ งษแ ปใญญามา
3221. นางอนงคแนารถ ขจรเดชะศักดิ์
3222. นางสุภาพรรณ ศรีบญ
ุ เรือง
3223. นายสหศักดิ์ ศรีบญ
ุ เรือง
3224. นางสุรัชณี
จันเกิด
3225. นายเดช
สุวรรณนําปน
3226. นางสาววัฒนา พยัคฆแขาม
3227. นางสาวิตรี
นันทโกมล
3228. นายเคารพ
นิติเสถียร
3229. นางสาวสุกัญญาณี นิติเสถียร
3230. นางพรสวรรคแ ชูกร
3231. นางสาวเกศแก฾ว มูลกันทา
3232. นางสาวฉวีวรรณแ สงวนถิ่น
3233. นางวรรณพร จุลมณี
3234. นางสาวนกน฾อย เรืองอยู฽
3235. นางสาวเพลินจิตร ลาสุธรรม
3236. นางสาวรัตดาวรรณแ ศรีสุข
3237. นางสาวลําภู พันคง
3238. นางสาวสรีพชั ญแ จันทรแสอน
3239. นางสุมาลี
ชอบธรรม

โรงเรียนบ฾านหัวรัง
โรงเรียนบ฾านหัวรัง
โรงเรียนบ฾านหัวเสลา
โรงเรียนบ฾านหัวเสลา
โรงเรียนบ฾านหินดาตราษฎรแบํารุง
โรงเรียนบ฾านหินดาตราษฎรแบํารุง
โรงเรียนบ฾านหินดาตราษฎรแบํารุง
โรงเรียนบ฾านหินดาตราษฎรแบํารุง
โรงเรียนบ฾านใหม฽เจริญสุข
โรงเรียนบ฾านใหม฽เจริญสุข
โรงเรียนบ฾านใหม฽เจริญสุข
โรงเรียนบ฾านใหม฽ธงชัย
โรงเรียนบ฾านใหม฽ธงชัย
โรงเรียนบ฾านใหม฽หนองยาง
โรงเรียนบ฾านใหม฽หนองยาง
โรงเรียนบ฾านอุดมทรัพยแ
โรงเรียนบ฾านอุดมทรัพยแ
โรงเรียนบ฾านอุดมทรัพยแ
โรงเรียนบ฾านอุดมสามัคคี
โรงเรียนประชารักษแศึกษา
โรงเรียนประชารักษแศึกษา
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
โรงเรียนวชิรนิติโสภณ
โรงเรียนวชิรนิติโสภณ
โรงเรียนวชิรนิติโสภณ
โรงเรียนวชิรนิติโสภณ
โรงเรียนวชิรสารศึกษา
โรงเรียนวรรณวัฒนแศึกษา
โรงเรียนวรรณวัฒนแศึกษา
โรงเรียนวัชรสหศึกษา
โรงเรียนวัชรสหศึกษา
โรงเรียนวัชรสหศึกษา
โรงเรียนวัชรสหศึกษา
โรงเรียนวัชรสหศึกษา
โรงเรียนวัชรสหศึกษา
โรงเรียนวัชรสหศึกษา

คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

89
3240. นางอโนชา
ยางสวย
3241. นางอินทิรา
โพธิห์ วี
3242. นายทวี
วงษแจีน
3243. นายไพฑูรยแ
ชอบธรรม
3244. นายสุรศักดิ์
แฝงสูงเนิน
3245. นางสาววรินทรแธร เปียจันทรแ
3246. นางเสาวณี
ทองทิน
3247. นายปใญญา
โพธิท์ อง
3248. นางจํานวน
ดําสนิท
3249. นางปใทมา
ขําขาว
3250. นางสุขี
จุ฾ยศรีแก฾ว
3251. นางมารินทรแ พลอาจ
3252. นางสาวสุวรรณา คงศัตรา
3253. นายอุดม
มาน฾อย
3254. นางฐิติกานตแ วังนาค
3255. นางชญาภา
เปๅนแผ฽น
3256. นางสาวสุจิตรา เงินเมือง
3257. นายราเชนทรแ อินทรแแพง
3258. นางวัชรี
ทอดเสียง
3259. นางสุวรรณา คีรีวรรณ
3260. นางสาวสุขวิมล พูลพันธแ
3261. นายประหยัด ขันกสิกรรม
3262. นางกาญจนา กาละภักดี
3263. นางวาสนา
ฤกษแงาม
3264. นางสวาส
ขันกสิกรรม
3265. นางสายฝน
บุญเฉลิม
3266. นางสาวขวัญตา แก฾วบัวดี
3267. นางสุวชิ ญา
ประเทศ
3268. นางอรพรรณ เสือเจริญ
3269. นายวิษณุ
เชิดธรรม
3270. นายสุรศักดิ์
ดาวเรือง
3271. นายโอภาศ
เสงีย่ มแก฾ว
3272. นางสาวปณัฐดา เชิดธรรม
3273. นางอรทัย
ยศนันทแ
3274. นางณิชกานตแ ทองม฾วนวง
3275. นางปรานี
พูลพันธแชู
3276. นางศศิธร
วันคํา

โรงเรียนวัชรสหศึกษา
โรงเรียนวัชรสหศึกษา
โรงเรียนวัชรสหศึกษา
โรงเรียนวัชรสหศึกษา
โรงเรียนวัชรสหศึกษา
โรงเรียนวัดคลองเจริญ
โรงเรียนวัดคลองเจริญ
โรงเรียนวัดคลองเจริญ
โรงเรียนวัดคูหาสวรรคแ
โรงเรียนวัดคูหาสวรรคแ
โรงเรียนวัดคูหาสวรรคแ
โรงเรียนวัดปรีชาราษฎรแบํารุง
โรงเรียนวัดปรีชาราษฎรแบํารุง
โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐแ
โรงเรียนวัดพิกุงทอง
โรงเรียนวัดสว฽างอารมณแ
โรงเรียนวัดแสงอุทยั
โรงเรียนวัดแสงอุทยั
โรงเรียนวัดหนองเหมือด
โรงเรียนวัดหนองเหมือด
โรงเรียนวัดอุเบกขาราม
โรงเรียนวัดอุเบกขาราม
โรงเรียนศรีวรลักษณแ
โรงเรียนศรีวรลักษณแ
โรงเรียนศรีวรลักษณแ
โรงเรียนศรีวรลักษณแ
โรงเรียนศรีวรลักษณแ
โรงเรียนศรีวรลักษณแ
โรงเรียนศรีวรลักษณแ
โรงเรียนศรีวรลักษณแ
โรงเรียนศรีวรลักษณแ
โรงเรียนศรีวรลักษณแ
โรงเรียนศรีวรลักษณแ
โรงเรียนหนองปรือประชาสรรคแ
โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง
โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง
โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง

คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

90
3277. นางสาวจีระภา พึ่งกริม
3278. นางอาภรณแ
เดียวสุรินทรแ
3279. นายถวิล
พึ่งสุข
3280. นายนิพนั ธแ
ยอดสุวรรณ
3281. นางพิกุล
ดวงอําไพ
3282. นางสาวดรุณี ไวกสิกรณแ
3283. นางสาวพิมพรรณ ทองอยู฽มาก
3284. นายจําเริญ
กาศเกษม
3285. นายทองหล฽อ กันทะชมภู
3286. นางอุบล
ชัยดิษฐแ
3287. นางสาวปูลิตแฎารแ อ฽อนสิงหแ
3288. นางจุฑามาส มีสุข
3289. นางสาววัฒนา ศรีตะลา
3290. นางทองอ฽อน สุวรรณแ
3291. นายไพโรจนแ ฉิมทวี
3292. นายธวัชชัย
อินอ฽อน
3293. นางชลธิชา
วรชินา
3294. นางธัญลักษณแ พัฒนแจันทรแ
3295. นางพัชนี
นาควิสุทธิ์
3296. นางสมนึก
สิงหแโตน฾อย
3297. นางพรสวรรคแ วินิจสร
3298. นางวิไลวรรณ สารียัง
3299. นายวราบุตร อุทกัง
3300. นางเบญจพร ภู฽สว฽าง
3301. นางรัตนาภรณแ มหาไชย
3302. นางสมมาส
สุกใส
3303. นางสาวพิจิตตรา ขันตรี
3304. นางสาวรจนา กล฾าหาญ
3305. นางสาวสร฾อยสุดา ฤทธิแ์ ก฾ว
3306. นางสาวสุกัญญา สีบุ
3307. นางสาวสุพัสธาณี พิมบุบผา
3308. นายพนัส
ชาญสมร
3309. นายวิจิตร
โลมา
3310. นางสาวปราณี สิทธิพรม
3311. นายนพดล
สืบวงษแรอด
3312. นายราชวัฒนแ ทองนวม
3313. นางสมรัก
พรมมา

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง
โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง
โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง
โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
โรงเรียนอนุบาลจิตรวีศึกษา
โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร
โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา
โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา
โรงเรียนอนุบาลทุ฽งทราย(บ฾านหนองนกชุม)
โรงเรียนอนุบาลทุ฽งทราย(บ฾านหนองนกชุม)
โรงเรียนอนุบาลธัญรดา
โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี
โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี
โรงเรียนอนุบาลปางมะค฽า
โรงเรียนอนุบาลปางมะค฽า
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
โรงเรียนอนุบาลวังไทร
โรงเรียนอนุบาลวังไทร
โรงเรียนอนุบาลวังไทร
โรงเรียนอ฽างทองราษฎรแวทิ ยา

คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

91
3314. นายธนกฤต
อยู฽สุ฽ม
3315. นางสาวสายพิณ บุญเพิ่ม
3316. นางอินทุกานตแ กวดขุนทด
3317. นายธัญ
สายสุจริต
3318. นายณรงคแ
เกี้ยวเกิด
3319. นายสามารถ กมขุนทด
3320. นายเอนก
จาดดํา
3321. นางวิภาพร
จําปาศรี
3322. นางสาวอุ฾มพร กลโคกกรวด
3323. นางตรีชยา
ทะสา
3324. นางสาวเอมอร เนื่องแก฾ว
3325. นายมาโนช
กองทรัพยแ
3326. นายสุพจนแ
คําใบ
3327. นายสุรัตนแ
ทองโคตร
3328. นางจันทรแเพ็ญ อัคราช
3329. นางณิชกมล ทูลประโคน
3330. นางรติรัตนแ
พูนชัย
3331. นางสาวอธิชญา นิลสาคู
3332. นางสิริกาญจนแ ชัยวิศิษฎแ
3333. นายเจริญ
อัคราช
3334. นายภรณแชนก แก฾ววัฒนะ
3335. นายทวนศักดิ์ มูลพิมพแ
3336. นายบัญญัติ
เหง฾าโคกงาม
3337. นายสุรศักดิ์
สอนศิวโมกขแ
3338. นายเอกพงษแ โสพุฒอ฽อน
3339. นายบุญฤทธิ์ สินอยู฽
3340. นางคําปอง
เสมอบุญ
3341. นางสาวประภาพรรณ สุธรรมรักษแ
3342. นางสาวศิลปิน ทานสมบัติ
3343. นางกาญจนา สุวรรณแสง
3344. นางจันทิวา
ศรีมะโฮงนาม
3345. นางจารุวรรณ ดีโว
3346. นางบรรจบรัตนแ จันสีหา
3347. นางพรรณิภา ห฽อสมบัติ
3348. นางระเบียบ เพียสุพรรณ
3349. นางวราภรณแ หงษแคํา
3350. นางสํารี
หอมชื่นใจ

โรงเรียนอ฽างทองราษฎรแวทิ ยา
โรงเรียนอุทศิ ศึกษา
โรงเรียนอุทศิ ศึกษา
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว฾าง
โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว฾าง
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง
โรงเรียนขอนแก฽นวิเทศศึกษา
โรงเรียนขอนแก฽นวิเทศศึกษา
โรงเรียนขอนแก฽นวิเทศศึกษา
โรงเรียนขอนแก฽นวิเทศศึกษา
โรงเรียนขอนแก฽นวิเทศศึกษา
โรงเรียนขอนแก฽นวิเทศศึกษา
โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษา
โรงเรียนโคกกงามวิทยาคาร
โรงเรียนโคกกงามวิทยาคาร
โรงเรียนโคกกงามวิทยาคาร
โรงเรียนโคกกงามวิทยาคาร
โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
โรงเรียนชุมชนบ฾านโต฾นศรีพมิ ลวิทยา
โรงเรียนชุมชนบ฾านโต฾นศรีพมิ ลวิทยา
โรงเรียนชุมชนบ฾านโต฾นศรีพมิ ลวิทยา
โรงเรียนชุมชนบ฾านท฽าพระ
โรงเรียนชุมชนบ฾านท฽าพระ
โรงเรียนชุมชนบ฾านท฽าพระ
โรงเรียนชุมชนบ฾านท฽าพระ
โรงเรียนชุมชนบ฾านท฽าพระ
โรงเรียนชุมชนบ฾านท฽าพระ
โรงเรียนชุมชนบ฾านท฽าพระ
โรงเรียนชุมชนบ฾านท฽าพระ

คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑

92
3351. นางอัปสร
จอมเพชร
3352. นางกฤติยา
โสแสนน฾อย
3353. นางจันทิวา
เวชกามา
3354. นางดารณี
งามเลิศ
3355. นางวราภรณแ ผุยพัฒนแ
3356. นางสาวณหทัย ใจบุญ
3357. นางโสภา
จันทรแเทพยแ
3358. นางสิริลักษณแ ขาวกุญชร
3359. นายพิจิตร
คงตระกูล
3360. นายสนัด
ศรีพลเงิน
3361. นายวันชัย
สุตรีศาสตรแ
3362. นางพะกิจ
สร฾อยศรีฉาย
3363. นายอนุศาสนแ ชัยเดชโกสิน
3364. นางประยูร
ขันกสิกรรม
3365. นางวาสนา
จันทนา
3366. นางดรุนวัลยแ คนตรง
3367. นางพรรณทิพยแ ใจอารียแ
3368. นางรสรินทรแ กําทัน
3369. นางศึกษา
แสนนาม
3370. นางสาวชรินรัตนแ แซ฽โซ฾ง
3371. นายนิกสันตแ กลางพิมาย
3372. นายดาวเรือง โชติบา฾ นขาม
3373. นายบุญชู
บุตรแดงน฾อย
3374. นางเกษณี
บํารุงบ฾านทุ฽ม
3375. นางรัชนี
สุขประเสริฐ
3376. นายสําเนียง นารถสูง
3377. นายคนองเดช เชษฐบุตร
3378. นางเบญจพรรณ นาคหมื่นไวยแ
3379. นางมณีวรรณ โรจนแสิริโสภณ
3380. นายชัยกร
จําปานุ฾ย
3381. นายนรวัตร
บุญมาก
3382. นางสาวไพรวัลยแ วงษแคํา
3383. นายเศกศักดิ์ ศรีดี
3384. นางสาวบําเพ็ญ ดาสีวงั ปา
3385. นางสุวรรณา หินวิเศษ
3386. นายดุสิต
น฾อยเมลแ
3387. นางกรองแก฾ว อวบสําอางคแ

โรงเรียนชุมชนบ฾านท฽าพระ
โรงเรียนชุมชนบ฾านฝาง
โรงเรียนชุมชนบ฾านฝาง
โรงเรียนชุมชนบ฾านฝาง
โรงเรียนชุมชนบ฾านฝาง
โรงเรียนชุมชนบ฾านฝาง
โรงเรียนชุมชนบ฾านฝาง
โรงเรียนชุมชนบ฾านพรหมนิมิต
โรงเรียนชุมชนบ฾านพรหมนิมิต
โรงเรียนชุมชนบ฾านพรหมนิมิต
โรงเรียนชุมชนบ฾านพรหมนิมิต
โรงเรียนชุมชนบ฾านพระยืน
โรงเรียนชุมชนบ฾านพระยืน
โรงเรียนชุมชนบ฾านหนองบัว
โรงเรียนชุมชนบ฾านหนองบัว
โรงเรียนโชคมณีศึกษา
โรงเรียนโชคมณีศึกษา
โรงเรียนโชคมณีศึกษา
โรงเรียนโชคมณีศึกษา
โรงเรียนโชคมณีศึกษา
โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา
โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
โรงเรียนโนนฆ฾องวิทยาคาร
โรงเรียนโนนฆ฾องวิทยาคาร
โรงเรียนโนนฆ฾องวิทยาคาร
โรงเรียนบ฾านกุดกว฾างประชาสรรรคแ
โรงเรียนบ฾านกุดกว฾างประชาสรรรคแ
โรงเรียนบ฾านกุดกว฾างประชาสรรรคแ
โรงเรียนบ฾านกุดกว฾างประชาสรรรคแ
โรงเรียนบ฾านโกทา
โรงเรียนบ฾านโกทา
โรงเรียนบ฾านขามปูอมชานบึงโพธิท์ อง(สํานักงานสลากกินแบ฽งสงเคราะหแ ๘๖)
โรงเรียนบ฾านขามปูอมชานบึงโพธิท์ อง(สํานักงานสลากกินแบ฽งสงเคราะหแ ๘๖)
โรงเรียนบ฾านขามปูอมชานบึงโพธิท์ อง(สํานักงานสลากกินแบ฽งสงเคราะหแ ๘๖)

โรงเรียนบ฾านค฾อท฽อนน฾อย

คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑

93
3388. นางเพ็ญศรี
3389. นายบุญเกิด
3390. นายวุฒโิ ชติ
3391. นางเครือพันธแ
3392. นางวัฒนา
3393. นายนิติพงษแ
3394. นางพรทิพา
3395. นางสาคร
3396. นายพันธแศักดิ์
3397. นางดวงเดือน
3398. นางมนนิภา
3399. นางศิริกร
3400. นางอรินดา
3401. นายเจริญ
3402. นางดวงหทัย
3403. นางศกุลตลา
3404. นางสุภาวดี
3405. นายบุญแทน
3406. นางลําดวน
3407. นางสมจิตร
3408. นางนงนุช
3409. นางอรุณรัศมี
3410. นายปรีชา
3411. นายประมูล
3412. นางลําพูน
3413. นายสมคิด
3414. นางเทวินทรแ
3415. นางสาวคําใหม฽
3416. นางอรณีวรรณ
3417. นางสาวสุณีรัตนแ
3418. นายพีรดนยแ
3419. นายลือชัย
3420. นางสําอางคแ
3421. นายกันตวิชญแ
3422. นางวิภาภรณแ
3423. นางจีรนันทแ
3424. นางรัตนแภณ
ั ฑชา

ไชยทุม
สิทธิ
ไชยทุม
กรมน฾อย
แก฾วกัลยา
แก฾วกัลยา
เรืองแหล฽
ดงลุน
มูลศรี
กลางจันทา
แก฾วล฾วนล฾วน
บุญแสน
บรรณวงษา
บรรณวงษา
โชยะสิทธิ์
ฉัตรสุวรรณ
นวมทอง
มูลมุย
อึ้งพวงศรี
สีทอนสุด
ศิริภมู ิ
ประดาพล
เก฾งโทน
พรมกรรณแ
อนุรักษา
อนุรักษา
ศรีจันทรแหล฾า
ขุ฽ยรานหญ฾า
หินวิเศษ
วิทกั ษบุตร
พันธแศรี
ใจเดียว
ต฾นโพธิ์
ตีมูลลา
นามโคตร
ศรศักดา
อ฽างยาน

โรงเรียนบ฾านค฾อท฽อนน฾อย
โรงเรียนบ฾านค฾อท฽อนน฾อย
โรงเรียนบ฾านค฾อท฽อนน฾อย
โรงเรียนบ฾านคําบอน
โรงเรียนบ฾านคําหญ฾าแดง
โรงเรียนบ฾านคําหญ฾าแดง
โรงเรียนบ฾านคําไฮหัวทุ฽งประชาบํารุง
โรงเรียนบ฾านคําไฮหัวทุ฽งประชาบํารุง
โรงเรียนบ฾านคําไฮหัวทุ฽งประชาบํารุง
โรงเรียนบ฾านโคกแปะ
โรงเรียนบ฾านโคกแปะ
โรงเรียนบ฾านโคกแปะ
โรงเรียนบ฾านโคกแปะ
โรงเรียนบ฾านโคกแปะ
โรงเรียนบ฾านโคกฟในโปง
โรงเรียนบ฾านโคกฟในโปง
โรงเรียนบ฾านโคกฟในโปง
โรงเรียนบ฾านโคกล฽าม
โรงเรียนบ฾านโคกสีโคกเปี็ย
โรงเรียนบ฾านโคกสีโคกเปี็ย
โรงเรียนบ฾านงิว้
โรงเรียนบ฾านงิว้
โรงเรียนบ฾านงิว้
โรงเรียนบ฾านโจดศรีวชิ ัย
โรงเรียนบ฾านโจดใหญ฽
โรงเรียนบ฾านโจดใหญ฽
โรงเรียนบ฾านชาด
โรงเรียนบ฾านชาด
โรงเรียนบ฾านชาด
โรงเรียนบ฾านซําจานเนินทอง
โรงเรียนบ฾านซําจานเนินทอง
โรงเรียนบ฾านซําจานเนินทอง
โรงเรียนบ฾านดงกลาง
โรงเรียนบ฾านดงกลาง
โรงเรียนบ฾านดงเก฽า
โรงเรียนบ฾านดอนช฾าง(ศรีสุขวิทยาคาร)
โรงเรียนบ฾านดอนช฾าง(ศรีสุขวิทยาคาร)

คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑

94
3425. นายภานุพงศแ
3426. นางฐิดาพร
3427. นางสุวฒ
ั นา
3428. นางสุวรรณา
3429. นางอาภรณแ
3430. นายชารี
3431. นายประสงคแ
3432. นางนวลศรี
3433. นางนุชจรินทรแ
3434. นางศิริลักษณแ
3435. นางจันทรา
3436. นางจํารูญ
3437. นางสาวรัตนาพร
3438. นางสีนวน
3439. นายกมล
3440. นายประมวล
3441. นางรุ฾งกัญญา
3442. นายนิพนธแ
3443. นายไสล
3444. นางประภาสิริ
3445. นางเพ็ญศรี
3446. นางสาวนารี
3447. นางสาวพัชรี
3448. นายสมชาติ
3449. นางพิกุล
3450. นางลําไพ
3451. นางสุพภร
3452. นางวิภา
3453. นายธีรดุลยแ
3454. นายทนงเดช
3455. นางจิตรจา
3456. นางวลัยลักษณแ
3457. นางวิลาวัลยแ
3458. นางสุภทั รา
3459. นายไชยวัฒนแ
3460. นายทวีศักดิ์
3461. นายประสาท

ทัพซ฾าย
แยบดี
สายุทธแ
มยุรีสวรรคแ
บุญยืน
บุตรโคตร
ดอนบรรเทา
ธาตุบรุ มยแ
รื่นรมยแ
เปรียบเหมือน
หล฽องบุศรี
บุญสิทธิ์
สิทธิ
ม฽วงศรี
อรรคฮาต
บุญสิทธิ์
คําพิทรู ยแ
นิลเขียว
คําพิทรู ยแ
บุตรโส
จันทราษฎรแ
ไชยรา
นันทแดี
พิศณุ
กองแก฾ว
ศรีอ฽อน
ยศธสาร
สุตตรัตนแรังสี
สุตตรัตนแรังสี
วันชัย
ศรีน฾อย
โสแสนน฾อย
พิมพแจันทรากุล
สุธรรมคุณ
เยาวะพันธแ
งอสอน
หนองแก

โรงเรียนบ฾านดอนช฾าง(ศรีสุขวิทยาคาร)
โรงเรียนบ฾านดอนดู฽คุรุราษฎรแวทิ ยา
โรงเรียนบ฾านดอนดู฽คุรุราษฎรแวทิ ยา
โรงเรียนบ฾านดอนแดงดอนน฾อยวิทยา
โรงเรียนบ฾านดอนแดงดอนน฾อยวิทยา
โรงเรียนบ฾านดอนแดงดอนน฾อยวิทยา
โรงเรียนบ฾านดอนแดงดอนน฾อยวิทยา
โรงเรียนบ฾านดอนบม
โรงเรียนบ฾านดอนบม
โรงเรียนบ฾านดอนบม
โรงเรียนบ฾านแดงน฾อย
โรงเรียนบ฾านแดงน฾อย
โรงเรียนบ฾านแดงน฾อย
โรงเรียนบ฾านแดงน฾อย
โรงเรียนบ฾านแดงน฾อย
โรงเรียนบ฾านแดงน฾อย
โรงเรียนบ฾านแดงราษฎรแสามัคคี
โรงเรียนบ฾านแดงราษฎรแสามัคคี
โรงเรียนบ฾านแดงราษฎรแสามัคคี
โรงเรียนบ฾านแดงใหญ฽(ราษฎรแคุรุวทิ ยาคาร)
โรงเรียนบ฾านแดงใหญ฽(ราษฎรแคุรุวทิ ยาคาร)
โรงเรียนบ฾านแดงใหญ฽(ราษฎรแคุรุวทิ ยาคาร)
โรงเรียนบ฾านแดงใหญ฽(ราษฎรแคุรุวทิ ยาคาร)
โรงเรียนบ฾านตอกแปูน
โรงเรียนบ฾านเต฽านอ
โรงเรียนบ฾านเต฽านอ
โรงเรียนบ฾านเต฽านอ
โรงเรียนบ฾านทองหลาง
โรงเรียนบ฾านทองหลาง
โรงเรียนบ฾านทองหลาง
โรงเรียนบ฾านทุ฽ม(ทุ฽มประชานุเคราะหแ)
โรงเรียนบ฾านทุ฽ม(ทุ฽มประชานุเคราะหแ)
โรงเรียนบ฾านทุ฽ม(ทุ฽มประชานุเคราะหแ)
โรงเรียนบ฾านทุ฽ม(ทุ฽มประชานุเคราะหแ)
โรงเรียนบ฾านทุ฽ม(ทุ฽มประชานุเคราะหแ)
โรงเรียนบ฾านทุ฽ม(ทุ฽มประชานุเคราะหแ)
โรงเรียนบ฾านทุ฽ม(ทุ฽มประชานุเคราะหแ)

คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑

95
3462. นางบรรจง
3463. นางภัทรพร
3464. นางมาลิษา
3465. นายสุนทร
3466. นางนงเยาวแ
3467. นางพัชราพร
3468. นายชัยยา
3469. นายณัฐวุฒิ
3470. นายนิพนธแ
3471. นางอรุณ
3472. นางประกอบ
3473. นางสาววิภาวรรณ
3474. นางดวงตา
3475. นางวิจิตร
3476. นางสาวอรวรรณ
3477. นายยงยุทธ
3478. นายสุทธิดล
3479. นางบังอร
3480. นางบานเย็น
3481. นางวิลาวัณยแ
3482. นายประเคน
3483. นางฉลวย
3484. นางธัญฎี
3485. นายคําผัน
3486. นางกนกวรรณ
3487. นางบําเพ็ญ
3488. นางอุทมุ พร
3489. นางละออง
3490. นางสาวสมจิต
3491. นายไวยากรณแ
3492. นางชัฏชฎาคแ
3493. นางปรัศนียแ
3494. นางมลิจันทรแ
3495. นางประไพร
3496. นางทัศนียแ
3497. นางลําภู
3498. นายวิรัช

สมานมิตร
ศรีราช
วันนา
เจริญสุข
มานาดี
ศิริพนั ธแบญ

เมืองสนธิ์
เจิมศรี
หมื่นไธสง
บุตรโคตร
ฟใกขํา
สําราญกิจ
เฟืๆองประเสริฐ
โพธิต์ ึ
ปาปะจียแ
นันทวงษแ
แซงบุญเรือง
ศรีลัย
ศรสูงเนิน
ศรีฤาชา
ปานเรือนแสน
จงดา
บุญลือ
หินวิเศษ
อัตไพบูลยแ
เจริญสุข
อุ฽นใจ
แจ฽มจันทรแ
พิพฒ

ยะนะโชติ
คําธานี
ทิพฤาตรี
ฐิตินิรันดรแกุล
สาพรหมมา
จันทรแโฮง
แก฾วโนนตุ฽น
จันทรแเพ็ง

โรงเรียนบ฾านนาฝายนาโพธิ์
โรงเรียนบ฾านนาฝายนาโพธิ์
โรงเรียนบ฾านนาฝายนาโพธิ์
โรงเรียนบ฾านนาฝายนาโพธิ์
โรงเรียนบ฾านนาเพียง
โรงเรียนบ฾านนาเพียง
โรงเรียนบ฾านน้ําเกี้ยงโนนสว฽าง
โรงเรียนบ฾านน้ําเกี้ยงโนนสว฽าง
โรงเรียนบ฾านโนนเขวา
โรงเรียนบ฾านโนนตุ฽นประชาบํารุง
โรงเรียนบ฾านโนนท฽อนวิทยา
โรงเรียนบ฾านโนนท฽อนวิทยา
โรงเรียนบ฾านโนนบ฽อ
โรงเรียนบ฾านโนนบ฽อ
โรงเรียนบ฾านโนนบ฽อ
โรงเรียนบ฾านโนนบ฽อ
โรงเรียนบ฾านโนนบ฽อ
โรงเรียนบ฾านโนนม฽วง
โรงเรียนบ฾านโนนม฽วง
โรงเรียนบ฾านโนนม฽วง
โรงเรียนบ฾านโนนลาน
โรงเรียนบ฾านบ฽อแก
โรงเรียนบ฾านบ฽อแก
โรงเรียนบ฾านบ฽อแก
โรงเรียนบ฾านบะยาว
โรงเรียนบ฾านบะยาว
โรงเรียนบ฾านบะยาว
โรงเรียนบ฾านบึงแก
โรงเรียนบ฾านบึงแก
โรงเรียนบ฾านบึงเนียมบึงใคร฽นุ฽น
โรงเรียนบ฾านบึงเนียมบึงใครนุ฽น
โรงเรียนบ฾านบึงเนียมบึงใครนุ฽น
โรงเรียนบ฾านบึงเนียมบึงใครนุ฽น
โรงเรียนบ฾านบึงสวางคแคุยโพธิ์
โรงเรียนบ฾านปุาส฽าน
โรงเรียนบ฾านปุาหม฾อหนองคู
โรงเรียนบ฾านปุาหม฾อหนองคู

คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑

96
3499. นางธรรมาวดี
3500. นางสุมาลี
3501. นางพรรณี
3502. นางสุพรรณี
3503. นายคณิน
3504. นางเครือวัลยแ
3505. นางนิภาภรณแ
3506. นายวรพล
3507. นางสาวณัฐชล
3508. นางนุชจรียแ
3509. นางลัดดา
3510. นางอนงรักษแ
3511. นายสมาน
3512. นางสุกัญญา
3513. นายปริญญา
3514. นายสุพฒ
ั นแ
3515. นายอุทยั
3516. นางจารุวรรณ
3517. นางทัศนียแ
3518. นางกลิ่นแก฾ว
3519. นางโฉมยงคแ
3520. นายประชัน
3521. นายพรชัย
3522. นางธัญรัตนแ
3523. นางสมมาตยแ
3524. นายชาตรี
3525. นายทรงศักดิ์
3526. นายวิชาญ
3527. นายสายัณหแ
3528. นางคนางคแ
3529. นางจริยา
3530. นายโกมล
3531. นางพรรณี
3532. นายอิสระ
3533. นายวันชัย
3534. นายสมเกียรติ
3535. นายกองเหรียญ

เทพแดง
แสนสีลา
พาภักดี
สุทธิรักษแพงศแ
สีทาพา
พลสามารถ
พานิชพันธุแ
สมวงษา
เชื้อสาวะถี
อ฽อนอินทรแ
แต฾มพิมาย
นิรันดรแกูล
แต฾มพิมาย
ประโพทัง
บุญฤาชา
ศรีกงพาน
คงอุ฽น
สมวงษา
แก฾วอ฽อนดี
ลิวไธสง
โพธิจ์ ันทรแ
ศรีเคนขันธแ
บุญยืน
ผลเลไร
สุราสา
ส฽งสุข
สําเริง
สิงหแโต
พรหมภูวง
สินแสง
ศรีทาฮาด
ศรศักดา
เหมนิธิ
ถาวรพรหม
อุดมฉวี
วลีเกียรติกุล
รักษแขันธแแสง

โรงเรียนบ฾านเปๅด(ท฽าบึงประชาสงเคราะหแ)
โรงเรียนบ฾านเปๅด(ท฽าบึงประชาสงเคราะหแ)
โรงเรียนบ฾านผือ(สวัสดิ์ราษฎรแวทิ ยา)
โรงเรียนบ฾านผือ(สวัสดิ์ราษฎรแวทิ ยา)
โรงเรียนบ฾านผือ(สวัสดิ์ราษฎรแวทิ ยา)
โรงเรียนบ฾านผือ(สวัสดิ์ราษฏรแวทิ ยา)
โรงเรียนบ฾านผือ(สวัสดิ์ราษฏรแวทิ ยา)
โรงเรียนบ฾านพระคือหนองโพธิว์ ทิ ยา
โรงเรียนบ฾านเพี้ยฟานโนนตุ฽น
โรงเรียนบ฾านม฽วง
โรงเรียนบ฾านม฽วง
โรงเรียนบ฾านม฽วง
โรงเรียนบ฾านม฽วง
โรงเรียนบ฾านม฽วง
โรงเรียนบ฾านม฽วงโปู
โรงเรียนบ฾านม฽วงโปู
โรงเรียนบ฾านม฽วงโปู
โรงเรียนบ฾านเลิงเปือย
โรงเรียนบ฾านเลิงเปือย
โรงเรียนบ฾านสงเปือยฮ฽องเดื่อ
โรงเรียนบ฾านสงเปือยฮ฽องเดื่อ
โรงเรียนบ฾านสงเปือยฮ฽องเดื่อ
โรงเรียนบ฾านสงเปือยฮ฽องเดื่อ
โรงเรียนบ฾านสวนมอนไคร฽นุ฽นวังหิน
โรงเรียนบ฾านสวนมอนไคร฽นุ฽นวังหิน
โรงเรียนบ฾านสวนมอนไคร฽นุ฽นวังหิน
โรงเรียนบ฾านสวนมอนไคร฽นุ฽นวังหิน
โรงเรียนบ฾านสวนมอนไคร฽นุ฽นวังหิน
โรงเรียนบ฾านสวนมอนไคร฽นุ฽นวังหิน
โรงเรียนบ฾านสะอาด
โรงเรียนบ฾านสะอาด
โรงเรียนบ฾านสะอาด
โรงเรียนบ฾านสาวะถี(สาวัตถีราษฎรแรังสฤษฏิ์)
โรงเรียนบ฾านสาวะถี(สาวัตถีราษฎรแรังสฤษฏิ์)
โรงเรียนบ฾านโสกแต฾
โรงเรียนบ฾านโสกแต฾
โรงเรียนบ฾านโสกม฽วงดอนดู฽

คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑

97
3536. นายรังสรรคแ
3537. นางปิยวรรณ
3538. นางสาวปนัดดา
3539. นางรัชนีวรรณ
3540. นางอรุณรัตนแ
3541. นางรําไพ
3542. นางวรนุช
3543. นางกัลยา
3544. นางอรุณี
3545. นายเพชรสมทรง
3546. นางจูมทอง
3547. นางเบญจวรรณ
3548. นางเริงฤดี
3549. นางสมัย
3550. นางเสาวลักษณแ
3551. นางอัมพร
3552. นายพิฑูรยแ
3553. นางประกายรัตนแ
3554. นางพูนสิน
3555. นางเพ็ญแข
3556. นายสมบัติ
3557. นายศุภชัย
3558. นางเกศนี
3559. นางสาวจณาพิชญแ
3560. นางอมรรัตนแ
3561. นายพรศักดิ์
3562. นางเกษร
3563. นางนุจรินทรแ
3564. นางประยูร
3565. นายปริวรรต
3566. นายสุพจนแ
3567. นางผ฽องศรี
3568. นางเพ็ญประภา
3569. นางไพทูรยแ
3570. นางสาวนิตยา
3571. นางสํารวย
3572. นายพิเชษฐแ

รักขันแสง
โคตรบรรเทา
คํามุลทา
อินหาดกรวด
ดรเสนา
นนทภา
สวาทะสุข
บัวสิงหแ
ฮาตแสนเมือง
บํารุงบ฾านทุ฽ม
โคกสี
ข฾อยุ฽น
พาเบ฾า
หลักตา
แว฽นแก฾ว
งอสอน
พาเบ฾า
ฐนวัฒนแ
ยิ่งสังขแ
รัศมาวี
ภูอภินันทแ
ดวงอัน
บุตรบุญเกษม
อาสนาชัย
จงสถิตรักษแ
หารหนองบัว
สุวรรณเรือง
โคตรสวรรคแ
ดีราษฎรแวเิ ศษ
ดวงฤดี
กองทุน
ชนะบุญ
หงษแสินี
ปิยะพงษแกุล
คฤหัส
โพธิจักร
จัตุชัย

โรงเรียนบ฾านโสกม฽วงดอนดู฽
โรงเรียนบ฾านหนองกอยสิทธิราษฎรแบํารุง
โรงเรียนบ฾านหนองกอยสิทธิราษฎรแบํารุง
โรงเรียนบ฾านหนองกุงคุรุประชาสรรคแ
โรงเรียนบ฾านหนองกุงคุรุประชาสรรคแ
โรงเรียนบ฾านหนองขามประชาบํารุง
โรงเรียนบ฾านหนองขามประชาบํารุง
โรงเรียนบ฾านหนองคลอง
โรงเรียนบ฾านหนองคลอง
โรงเรียนบ฾านหนองคลอง
โรงเรียนบ฾านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
โรงเรียนบ฾านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
โรงเรียนบ฾านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
โรงเรียนบ฾านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
โรงเรียนบ฾านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
โรงเรียนบ฾านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
โรงเรียนบ฾านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
โรงเรียนบ฾านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี๓)
โรงเรียนบ฾านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี๓)
โรงเรียนบ฾านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี๓)
โรงเรียนบ฾านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี๓)
โรงเรียนบ฾านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี๓)
โรงเรียนบ฾านหนองเบ็ญ
โรงเรียนบ฾านหนองเบ็ญ
โรงเรียนบ฾านหนองเบ็ญ
โรงเรียนบ฾านหนองเบ็ญ
โรงเรียนบ฾านหนองปอ
โรงเรียนบ฾านหนองแวงหนองจิกโนนตุ฽น
โรงเรียนบ฾านหนองแวงหนองจิกโนนตุ฽น
โรงเรียนบ฾านหนองแวงหนองจิกโนนตุ฽น
โรงเรียนบ฾านหนองแวงหนองจิกโนนตุ฽น
โรงเรียนบ฾านหนองแสงโคกน฾อย
โรงเรียนบ฾านหนองแสงโคกน฾อย
โรงเรียนบ฾านหนองแสงโคกน฾อย
โรงเรียนบ฾านหนองแสงโคกน฾อย
โรงเรียนบ฾านหนองแสงโคกน฾อย
โรงเรียนบ฾านหนองแสงโคกน฾อย

คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑

98
3573. นางสุพตั รา
ปใญญาคํา
3574. นายสุริยันตแ
เหล฽ามะลึก
3575. นางชุลิดา
นพมงคล
3576. นางผการัตนแ หล฾าสีดา
3577. นางสบาจิตรแ ชัยน฾อย
3578. นางสาวพัชรา หมื่นแก฾ว
3579. นายไสว
กองแก฾ว
3580. นายแสงสินธุแ สําเริง
3581. นางราตรีสวัสดิ์ ชัยนิคม
3582. นางสุขใจ
แก฾วแสนเมือง
3583. นางสุภาพ
แดนสุข
3584. นางบังอร
คุณชัยวงษแ
3585. นายพีระพงษแ วิริยสถิตยแกุล
3586. นางบุญญรัตนแ แพงงา
3587. นางพงษแลดา เพรงมา
3588. นางละม฽อม
ศรีโยธา
3589. นางสุฑารัตนแ สัจจาสังขแ
3590. นางสาวสุจิตรา กรมน฾อย
3591. นายทวี
ขันขวา
3592. นายธวัชชัย
มิ่งมงคล
3593. นางประยูร
เนตรทิพยานนทแ
3594. นางพัชรินทรแ ชินคําหาร
3595. นางภรณแไพฑูรยแ พื้นแสน
3596. นายสุเมฆ
วรรณห฾วย
3597. นางสมพร
จําปาทิ
3598. นางสาวดวงจันทรแ ประเสริฐอาษา
3599. นางสาวสมจิตร สมวงษา
3600. นายเสรี
สิทธิอุปชา
3601. นางจันทรแมะณี ศรีเศษ
3602. นางจันทิรา
อันอามาตยแ
3603. นางณภาพร
ศรีวะรมยแ
3604. นางพานทอง ถวิลการ
3605. นางไพรวรรณ มัชปาโต
3606. นายคมสันตแ ศรีอุดร
3607. นายทองบน
วาวิลัย
3608. นายบุญสนอง เมืองโสม
3609. นางเพียงใจ
พิมพุฒ

โรงเรียนบ฾านหนองหญ฾าข฾าวนก
โรงเรียนบ฾านหนองหญ฾าข฾าวนก
โรงเรียนบ฾านหนองหญ฾าแพรกท฽าแร฽
โรงเรียนบ฾านหนองหญ฾าแพรกท฽าแร฽
โรงเรียนบ฾านหนองหญ฾าแพรกท฽าแร฽
โรงเรียนบ฾านหนองหญ฾าแพรกท฽าแร฽
โรงเรียนบ฾านหนองหญ฾าแพรกท฽าแร฽
โรงเรียนบ฾านหนองหญ฾าแพรกท฽าแร฽
โรงเรียนบ฾านหนองหลุบ
โรงเรียนบ฾านหนองหลุบ
โรงเรียนบ฾านหนองหลุบ
โรงเรียนบ฾านหนองหัววัว
โรงเรียนบ฾านหนองหัววัว
โรงเรียนบ฾านหนองหิน
โรงเรียนบ฾านหนองหิน
โรงเรียนบ฾านหนองหิน
โรงเรียนบ฾านหนองหิน
โรงเรียนบ฾านหนองไหลหนองบัวทอง
โรงเรียนบ฾านหนองไหลหนองบัวทอง
โรงเรียนบ฾านหนองไหลหนองบัวทอง
โรงเรียนบ฾านหนองไฮโพธิช์ ัย
โรงเรียนบ฾านหนองไฮโพธิช์ ัย
โรงเรียนบ฾านหนองไฮโพธิช์ ัย
โรงเรียนบ฾านหนองไฮโพธิช์ ัย
โรงเรียนบ฾านหว฾าเหล฽าโพนทองประชานุกูล
โรงเรียนบ฾านหว฾าเหล฽าโพนทองประชานุกูล
โรงเรียนบ฾านหินตั้งหนองอีเลิง
โรงเรียนบ฾านหินตั้งหนองอีเลิง
โรงเรียนบ฾านหินลาดวังตอ
โรงเรียนบ฾านหินลาดวังตอ
โรงเรียนบ฾านหินลาดวังตอ
โรงเรียนบ฾านหินลาดวังตอ
โรงเรียนบ฾านหินลาดวังตอ
โรงเรียนบ฾านหินลาดวังตอ
โรงเรียนบ฾านหินลาดวังตอ
โรงเรียนบ฾านหินลาดวังตอ
โรงเรียนบ฾านหินลาดวังตอ

คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑

99
3610. นางดรุณี
แก฾วเรือง
3611. นางประภาพรรณ ศรีเจริญ
3612. นายสุเนตร
ดาวังปา
3613. นายศรีสินธิ์
ศรีนภาดร
3614. นางลําไพพัชร สีจันทรแฮด
3615. นางบุญถม
ไกยชน
3616. นางประคอง วันทอง
3617. นายสายัณตแ บํารุงนา
3618. นางกัญศลักษณแ พยัคฆสูงเนิน
3619. นางเสาวนียแ
บุญประจักษแ
3620. นายชัยชนะ
เชื่อคํา
3621. นางจรรยาภรณแ อิสสระวงษแ
3622. นางบานเย็น น฾อยสุวรรณ
3623. นางอังสนา
ถุงวิชา
3624. นายบุญไกร
แสงสุวรรณ
3625. นางภัชลี
เรืองกลาง
3626. นางคมคาย
แก฾วก่ํา
3627. นางวิภาพร
ธาตุแก฾ว
3628. นางสาวเปียทิพยแ วัชระลือชา
3629. นางฉไลพร
จึงบรรเจิดศักดิ์
3630. นางภัศรา
ผานาค
3631. นางวนิดา
พลเยี่ยม
3632. นางวนิดา
แสนอินต฿ะ
3633. นางศิริวรรณ ตาลปฺอก
3634. นางศุภจิรา
ชุมทอก
3635. นางสายฝน
แทนกอง
3636. นางสาวขวัญเรือน เชื้อแก฾ว
3637. นางสาวญาณิน เหลาธรรม
3638. นางสาวดวงนภา ศาลกลาง
3639. นางสาวปใตมา ปลั่งกลาง
3640. นางสาวศราณี นารีจันทรแ
3641. นางสาวสุภาภรณแ ศรีชัย
3642. นางอบเชย
คูวงษแ
3643. นายเชาวรัตนแ ศิรินาจันทรแ
3644. นายเนติวฒ
ุ ิ
สอนโพธิ์
3645. นายปรีชา
แสนสีลา
3646. นายปิๆนทอง
ทองวงสา

โรงเรียนบ฾านหินเหิบศิลาทิพยแ
โรงเรียนบ฾านหินเหิบศิลาทิพยแ
โรงเรียนบ฾านหินเหิบศิลาทิพยแ
โรงเรียนบ฾านเหมือดแอ฽คุรุราษฎรแอุทศิ
โรงเรียนบ฾านเหมือดแอ฽คุรุราษฎรแอุทศิ )
โรงเรียนบ฾านเหล฽าเกวียนหัก
โรงเรียนบ฾านเหล฽าเกวียนหัก
โรงเรียนบ฾านเหล฽าเกวียนหัก
โรงเรียนบ฾านเหล฽านาดี
โรงเรียนบ฾านเหล฽านาดี
โรงเรียนพงษแภญ
ิ โญ ๒
โรงเรียนพระบุบา฾ นหันราษฎรแประสาท
โรงเรียนพระบุบา฾ นหันราษฎรแประสาท
โรงเรียนพระบุบา฾ นหันราษฎรแประสาท
โรงเรียนพระบุบา฾ นหันราษฎรแประสาท
โรงเรียนพิมพแใจวิทยแ
โรงเรียนมณีอนุสรณแศึกษา
โรงเรียนมณีอนุสรณแศึกษา
โรงเรียนมณีอนุสรณแศึกษา
โรงเรียนมหาไถ฽ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนมหาไถ฽ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนมหาไถ฽ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนมหาไถ฽ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนมหาไถ฽ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนมหาไถ฽ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนมหาไถ฽ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนมหาไถ฽ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนมหาไถ฽ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนมหาไถ฽ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนมหาไถ฽ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนมหาไถ฽ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนมหาไถ฽ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนมหาไถ฽ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนมหาไถ฽ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนมหาไถ฽ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนมหาไถ฽ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนมหาไถ฽ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑

100
3647. นางเกษร
3648. นางเกียงจิตตแ
3649. นางทองทรัพยแ
3650. นางบังอร
3651. นางประนอม
3652. นางปราณี
3653. นางปใทมาวดี
3654. นางพนิดา
3655. นางพัชรินทรแ
3656. นางภัคนัฎฐแ
3657. นางมะลิพรรณ
3658. นางวชิรา
3659. นางวณานิภา
3660. นางวนิดา
3661. นางวนิดา
3662. นางวรรณียแ
3663. นางวาสนา
3664. นางวิไลพรรณ
3665. นางศศิธร
3666. นางศิริบญ
ุ เอื้อ
3667. นางศิริปยิ ะวรรณ
3668. นางศิริพร
3669. นางสมพร
3670. นางสาคร
3671. นางสาวจุไรพรรณ
3672. นางสาวบงกร
3673. นางสาวภัทรทิรา
3674. นางสาววรีรัตนแ
3675. นางสุณิตรา
3676. นางสุพรรนิภา
3677. นายสัมพันธแ
3678. นางดรุณี
3679. นางสุขุมาลยแ
3680. นายศรีสวัสดิ์
3681. นางสาวชิดชนก
3682. นางปิยนันทแ
3683. นางพรวีนัส

สายแสนทอง
ดรพรมยุ฽ง
สีสุกอง
ประเสริฐสุข
ผางจันทดา
ชัฏพินิต
คณาดี
ทุมสวัสดิ์
ญาณอุบล
ดวงไข
กันพยันตแ
ทัศมานุกุลกิจ
บุญสวัสดิ์กุลชัย
เพ็ชรวิศิษฐแ
บุญยงคแ
เจริญราช
สว฽างศรี
คุ฾มวงศแดี
จันโททัย
เหล฽าชัย
ศิริโนนรัง
บุญโชติ
รอดแพง
พาศรี
ขาวเมืองน฾อย
ชัยนิติกุล
นิจจอหอ
กุสันเทียะ
ทองนุช
ทะคง
พาศรี
ไชยพรรค
ดอนวิจารณแ
นามตะ
หล฾าทู
ชูมณี
เพ็ชฤาชัย

โรงเรียนสนามบิน
โรงเรียนสนามบิน
โรงเรียนสนามบิน
โรงเรียนสนามบิน
โรงเรียนสนามบิน
โรงเรียนสนามบิน
โรงเรียนสนามบิน
โรงเรียนสนามบิน
โรงเรียนสนามบิน
โรงเรียนสนามบิน
โรงเรียนสนามบิน
โรงเรียนสนามบิน
โรงเรียนสนามบิน
โรงเรียนสนามบิน
โรงเรียนสนามบิน
โรงเรียนสนามบิน
โรงเรียนสนามบิน
โรงเรียนสนามบิน
โรงเรียนสนามบิน
โรงเรียนสนามบิน
โรงเรียนสนามบิน
โรงเรียนสนามบิน
โรงเรียนสนามบิน
โรงเรียนสนามบิน
โรงเรียนสนามบิน
โรงเรียนสนามบิน
โรงเรียนสนามบิน
โรงเรียนสนามบิน
โรงเรียนสนามบิน
โรงเรียนสนามบิน
โรงเรียนสนามบิน
โรงเรียนสระแก฾วราษฎรแบํารุง
โรงเรียนสระแก฾วราษฎรแบํารุง
โรงเรียนสระแก฾วราษฎรแบํารุง
โรงเรียนสว฽างศิริพฒ
ั นา
โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม
โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม

คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑

101
3684. นางพะเนียด
3685. นางอุทมุ พร
3686. นายกลวัชร
3687. นางเจียรนัย
3688. นางนิตยา
3689. นางปริยานุช
3690. นางรวิสรา
3691. นางสาวพิศเสวต
3692. นางอุทยั วรรณ
3693. นายสาคร
3694. นายสมศักดิ์
3695. นางเทียมศิลป฼
3696. นางพรชนก
3697. นางลดาวัลยแ
3698. นายดําเนิน
3699. นายทวิช
3700. นางปภัสรา
3701. นางสาวิตรี
3702. นายดุสิต
3703. นางชนากานตแ
3704. นางเพ็ญศรี
3705. นางสนิท
3706. นางสาวกิติยวดี
3707. นางอรรถกร
3708. นายสมจิต
3709. นางคํามุข
3710. นางจาณิษา
3711. นางจารุวรรณ
3712. นางชูชีพ
3713. นางทัศนา
3714. นางนันทณิฏฐแ
3715. นางนิศารัตนแ
3716. นางปรียา
3717. นางพรทิพยแ
3718. นางพิมพแพร
3719. นางพิมลพร
3720. นางมธุรส

โคตรพงษแสาร
ศรีลับขวา
ใจตรง
นาเลาหแ
อุ฽นผาง
ชาญศึก
แสนหาญ
สุดวิเศษ
ธะนะคํามา
อุ฽นผาง
โสรถาวร
นาคอก
จิตบุญมี
ศรีหล฽มศักดิ์
ดวงศรี
ผาจันทรแ
ใจทาน
อรุณาเจริญทรัพยแ
ศรีดี
ส฽งสุขเลิศสันติ
ศรีนภาดร
สิทธิอุปชา
แสนนาม
เชื่อคํา
มีลุน
ทรัพยสาร
ถาวรเรืองฤทธิ์
สินธพ
ศรีสะอาด
อุ฽นเรือน
หัตถนิรันดรแ
กันทรดุษฎี
มะโนดี
ออทอจักรแ
ผิวขาว
กิตติสารกุล
หอทอง

โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม
โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม
โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม
โรงเรียนหนองไผ฽มอดินแดง
โรงเรียนหนองไผ฽มอดินแดง
โรงเรียนหนองไผ฽มอดินแดง
โรงเรียนหนองไผ฽มอดินแดง
โรงเรียนหนองไผ฽มอดินแดง
โรงเรียนหนองโพธิป์ ระชานุกูล
โรงเรียนหนองโพธิป์ ระชานุกูล
โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎรแรังสรรคแ
โรงเรียนห฾วยหว฾าวิทยาคม
โรงเรียนห฾วยหว฾าวิทยาคม
โรงเรียนห฾วยหว฾าวิทยาคม
โรงเรียนห฾วยหว฾าวิทยาคม
โรงเรียนห฾วยหว฾าวิทยาคม
โรงเรียนห฾วยหว฾าวิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลขอนแก฽น
โรงเรียนอนุบาลขอนแก฽น
โรงเรียนอนุบาลขอนแก฽น
โรงเรียนอนุบาลขอนแก฽น
โรงเรียนอนุบาลขอนแก฽น
โรงเรียนอนุบาลขอนแก฽น
โรงเรียนอนุบาลขอนแก฽น
โรงเรียนอนุบาลขอนแก฽น
โรงเรียนอนุบาลขอนแก฽น
โรงเรียนอนุบาลขอนแก฽น
โรงเรียนอนุบาลขอนแก฽น
โรงเรียนอนุบาลขอนแก฽น

คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑
คุรุสภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก฽น เขต ๑

102
3721. นางรตนวรรณ เถาหมอ
3722. นางรุจิรา
โพธิรังษี
3723. นางวรนารถ ไทยานนทแ
3724. นางวรรณยง ศรีเชียงสา
3725. นางวรรษมน แสนกล฾า
3726. นางวราภรณแ อัศวเมนะกุล
3727. นางวัลยแดี
กันพ฾นภัย
3728. นางวารุณี
บัวชาบาล
3729. นางวิภาวี
สิทธิวบิ ลู ยแชัย
3730. นางวิลาวัณยแ วรนิทศั นแ
3731. นางศรีวรรณแ สอนศิลพงศแ
3732. นางศิริญาณี นววงศแอนันตแ
3733. นางสมร
ชัยกัณหา
3734. นางสาวสุวทั นา สมบัติธรี ะ
3735. นางสุกัญญา สุทธิดนัย
3736. นางสุนันทา
พ฽อค฾าช฾าง
3737. นางสุภาพ
อนันตศานตแ
3738. นางสุภาวดี
ศิริสุทธิ์
3739. นางสุมาลี
ถิ่นเมืองทอง
3740. นายบุญแสง มานาดี
3741. นายสมเกียรติ อภินาคพงศแ
3742. นายสิทธิชัย
สุนทรพิทกั ษแ
3743. นายสุรศักดิ์
กิตติสารกุล
3744. นายหนูเจียม เชื้อสาวะถี
3745. นายไชยยง
หมื่นหน฾า
3746. นาง