INEFICIENŢA ONU ÎN PREVENIREA ŞI GESTIONAREA CONFLICTELOR ARMATE RECENTE Slt. Silvana BERIANU Minister l A!

"r"rii Na#i$nale Nu poate fi contestat rolul pe care ONU l-a avut în decolonizarea Namibiei, în monitorizarea drepturilor omului în San Salvador, în alegerile din Nicaragua, în administrarea Cambodgiei, precum şi în cele mai multe misiuni privind supravegherea forţelor de menţinere a p cii! Nu pot face subiectul discuţiei oferirea de a"utor umanitar victimelor conflictelor, rolul avut în atenuarea foametei cronice şi a s r ciei rurale în ţ rile în curs de dezvoltare sau prevenirea pescuitului e#cesiv, toate aceste realiz ri ap r$nd pe site-ul Naţiunilor Unite în %om$nia ca f c$nd parte dintr-o list cu &' de moduri în care organizaţia a schimbat lumea!( )ns din aceast enumerare pot face cu siguranţ obiectul controverselor, menţinerea p cii şi securit ţii, înt rirea dreptului internaţional şi prevenirea prolifer rii nucleare! *orţele de menţinere a p cii au fost de folos în +aiti şi Cambodgia, dar nu au reuşit s opreasc r zboiul civil din ,ngola sau s împiedice genocidele din Somalia, -osnia +erzegovina sau %.anda! /e fondul intereselor divergente ale membrilor permanenţi şi al birocraţiei, num rul victimelor din Somalia se afl în "urul valorii de (0- 1'!''', în %.anda la o cifr ce variaz în funcţie de oficial-neoficial de la 2''!''' la 1 milioane şi "um tate de oameni, iar în -osnia+erţegovina ca simple e#emple, cifra se prefigureaz în "urul valorii de 1''!'''!1 Nu ar fi posibil o analiz e#haustiv a tuturor conflictelor în care ONU s-a implicat şi a rezultatelor acesteia! Cert este c din apro#imativ 1'' de conflicte ce au avut loc de la înfiinţarea organizaţiei şi p$n în prezent singura situaţie c$nd s-a acţionat în deplin acord al membrilor permanenţi, f r absentarea unuia dintre ei şi înainte de întreprinderea unei intervenţii individuale, adic aşa cum ar fi trebuit s fie sistemul decizional, a fost ca urmare a invaziei 3u.eitului de c tre 4ra5! 6*lagelul r zboiului7 nu a reuşit în niciun caz s fie izb vit şi chiar la &0 de ani de la semnarea actului constitutiv, starea de instabilitate şi de insecuritate continu s e#iste! 8venimentele recente, aşa cum vor fi prezentate în cele ce urmeaz , vor ar ta faptul c înc e#ist r zboaie de agresiune, c evenimentele contemporane abund în e#emple de crime împotriva p cii şi crime de r zboi, împotriva c rora se iau acţiuni care au la baz criterii politice şi nu "uridice! Ira% 9a 1' martie 1'':, Statele Unite, ;area -ritanie şi Spania declanşeaz împotriva 4ra5ului o acţiune militar menit s pun cap t prolifer rii de c tre acesta a armelor de distrugere în mas şi a leg turii regimului lui Saddam +ussein cu organizaţia terorist ,l-<aida! )nainte ca 6Operaţiunea 9ibertatea 4ra5ului7 s fie declanşat , secretarul de stat american la acea dat , Colin /o.ell, a fost implicat în negocieri diplomatice în Consiliul de Securitate, e#pun$nd ideea c 6o acţiune rapid şi eficient se impunea asupra 4ra5ului7, pentru ca 6pacea şi securitatea internaţional s fie menţinute7!: /e 1= mai 1'':, preşedintele >eorge ?! -ush declara, într-un interviu acordat unei televiziuni poloneze c 6am g sit arme de distrugere în mas ! ,m g sit laboratoare biologice7!
( 1

...!onu-info!ro! @r +aris Sila"dzic, as head of the -osnia and +erzegovina @elegation to the United Nations, Statement on 1: September 1''2 to the United Nations! : Statement on September (1, 1''(A
(

nu e#ista nicio dovad concret în acest sens! Nici în cazul în care s-ar fi dovedit real dezvoltarea armelor de distrugere în mas .area -ritanie şi Spania au întreprins o acţiune militar f r a se afla în nici una din situaţiile legitime din punct de vedere al uzului de forţ . care ar ta faptul c laboratoarele erau destinate producerii de hidrogen pentru baloane meteorologice! B )n 0 februarie 1'':. în pofida rapoartelor Naţiunilor Unite care s-au dovedit a fi adev rate. Nr 1E(=(FL1''=A -li# Muestions coalitions e#pectation for ?. specialişti dintre cei mai respectaţi ai Naţiunilor Unite. dar mai mult. prin care s se legitimeze aceast acţiune.genţiei 4nternaţionale pentru 8nergie .ell li s-a adresat direct oficialilor de la ?ashington întreb$nd 6Sunt rapoartele ENaţiunilor UniteF cu totul necitate la sud de +udsonG7Ede c tre oficialii de la ?ashingtonF&! )n ampla cercetare ştiinţific efectuat de Hoseph 8 Stiglitz şi 9inda H! -ilmes este confirmat concluzia potrivit c reia 4ra5ul nu deţinea arme de distrugere în mas ! Dotodat cei doi cercet tori au mai susţinut o idee care s-a dovedit adev rat şi anume aceea c . „E foarte improbabil să existe arme de distrugere în masă în Ira ! 9umea . precum +ans -li#.l-<aida şi 4ra5. furnizate de serviciile secrete7! Doate acestea au fost declarate în conte#tul în care. 6invazia risca s creeze şi mai mulţi terorişti7I! Statele Unite au încercat cu înc p ţ$nare s încadreze acţiunea îndreptat împotriva 4ra5ului ca fiind autoap rare în ciuda faptului c . intervenţia nu ar fi fost "ustificat din punct de vedere "uridic! Ji asta pentru c . dup invazia 3u.şadar. au utilizat în rapoartele difuzate informaţii false sub prete#tul protecţiei informaţiilor clasificate şi au condus o ampl propagand în favoarea invaziei! Neav$nd acordul Consiliului de Securitate pentru aceast intervenţie şi în conformitate cu dreptul internaţional. i-au fost interzise dezvoltarea programelor de producerea a armelor nucleare şi au fost luate o serie de sancţiuni cu privire la acesta! . într-o adres c tre Consiliul de securitate al SU.. fost director general al .eitului din (=='. Consiliul de Securitate a autorizat un r spuns împotriva 4ra5ului. av$nd în vedere c doi dintre agresori erau membri permanenţi ai Consiliului de Securitate şi beneficiau de dreptul de veto! /rin urmare a mai r mas o singur variant de urmat în acest sens şi anume adoptarea unei rezoluţii la 11 mai 1'':. Statele Unite. şi-au prezentat concluziile în dou rapoarte pe care le-au pus la dispoziţia inclusiv a Consiliului de Securitate. iar la terminarea ostilit ţilor.Cu c$teva zile înainte. .azilu.shire. aşa cum am demonstrat. 9U. în temeiul cap al K44-lea din Cart !2 B 0 Casa Albă a făcut 935 de declaraţii false pe parcursul a doi ani.8.@ @iscoverN7. concluzion$nd hot r$t c 6era foarte improbabil s e#iste asemenea arme7 în 4ra5! 0 @eran"at la un moment dat de declaraţiile Statelor Unite referitoare la deţinerea de c tre 4ra5 a armelor şi necesitatea intervenţiei. invazia 4ra5ului din 1' mai 1'': constituia o crim contra p cii care trebuia s anga"eze r spunderea penal a celor ce se f ceau vinovaţi de aceasta! O astfel de reacţie a ONU era practic imposibil din cauza modului în care Organizaţia a fost proiectat . Collin /o. (2 iunie 1'':A & /rof! Univ! @r! @umitru .ell scriaC 6Ceea ce v oferim noi sunt fapte şi concluzii bazate pe dovezi solide. preşedintele american primise raportul echipei de e#perţi care analizase cele dou laboratoare descoperite în 4ra5. Colin /o. >lobal SecuritN Ne.Nr 1E1':F 1'('A I 4dem ! 2 %ezoluţa Consiliului de Securitate nr!(B2: din 11!'0 1'':A 1 .tomic . nu numai c nu e#ista o leg tur între . cel care a condus inspecţiile efectuate în 4ra5.

. aproape ciclic.4> şi e#tinderea mandatului în principal pentru verificarea implement rii acordului de încetare a focului şi observarea misiunilor de menţinere a p cii ale CS4! )n (==&. de regul dou rezoluţii aproape identice anual în privinţa situaţiei din >eorgia! /e (0 aprilie 1''2.ission in >eorgia . misiunea a primit un mandat interimar.4>. în scopul monitoriz rii şi respectiv raport rii situaţiei! /rin rezoluţia nr!=:IE(==BF a fost autorizat creşterea autorit ţii UNO. independenţei.genţiei Naţiunilor Unite pentru %efugiaţi şi . cele care "oac un rol important în stabilizarea zonei şi.isiunea de Observatori ai ONU în >eorgia EUnited Nations Observer . pe care îns şi rezoluţia le prevede subliniind faptul potrivit c ruia. sonda"ele privind num rul ira5ienilor morţi în timpul intervenţiilor din 4ra5 se prezint îns în felul urm torC o cercetare realizat de organizaţia britanic Opinion %esearch -ussines. în primul r$nd pentru a-i înt ri capacitatea de a îndeplini mandatul s u şi în particular pentru a contribui la crearea condiţiilor favorabile pentru reîntoarcerea în siguranţ şi cu demnitate a refugiaţilor7('! )n anii urm tori. care au declarat num rul de decese înregistrate în r$ndurile familiilor şi cunoscuţilor! %evista medical 9ancet declarase în 1''& c 2'O din decesele în 4ra5 în perioada menţionat au fost determinate de intervenţiile militare şi nu din cauze naturale! . accentueaz importanţa unei cooper ri apropiate şi eficiente între UNO.cest studiu estimeaz num rul de morţi pe s pt m$n la apro#imativ 0'''! 9a acestea se adaug aproape cinci milioane de ira5ieni refugiaţi.4> şi forţele de menţinere a p cii ale CS4. prin care Consiliul de Securitate a iniţiat .@eşi acţiunea a primit prin %ezoluţia nr! (B2: legitimitate. prin %ezoluţia nr!('II este înfiinţat -iroul Naţiunilor Unite pentru protecţia şi promovarea drepturilor omului în . sunt reafirmate anga"amentele statelor membre în privinţa suveranit ţii. sunt salutate îmbun t ţirile în privinţa situaţiei per ansamblu a securit ţii.bhaziei în 1I iulie (==:! . este adoptat %ezoluţia nr!(2'2 în care este reiterat importanţa menţinerii forţelor separate şi a p str rii acordului de încetare a focului. prin urmare Dribunalul /enal 4nternaţional nu se poate implica în tragerea la r spundere a celor vinovaţi.4>F pentru a se asigura de respectarea acordului de încetarea a focului încheiat de guvernul >eorgiei şi autorit ţile . nu în ultimul r$nd. 9umea .andatul original nu a fost validat şi prin %ezoluţia nr! 22( a Consiliului. a fost prin intervievarea a mii de cet ţeni ira5ieni.Nr 1E(=(F 1''=! httpCLL.1 milioane de ira5ieni au murit în condiţii violente! . conform . le este adresat ambelor p rţi cererea de a consolida şi a e#tinde aceste îmbun t ţiri. EConsiliul de SecuritateF 64nvit toate p rţile implicate s respecte pe deplin obligaţiile ce le revin în temeiul dreptului internaţional.bhazia şi >eorgia! %ezoluţia nr!(B=B din 1'': a Consiliului înt reşte recomandarea Secretarului >eneral ca 6O component de poliţie a Naţiunilor Unite. chiar dac aceştia nu au fost "udecaţi nici în tribunalele interne! Ge$r&ia Naţiunile Unite s-au implicat în stabilizarea conflictelor din >eorgia încep$nd cu %ezoluţia nr! 202 din (==:. în desf şurarea operaţiilor trebuia avute în vedere normele de drept internaţional umanitar. arat c apro#imativ (. Consiliul de Securitate a continuat s emit . şi integrit ţii teritoriale a >eorgiei şi suportul tuturor eforturilor Naţiunilor Unite care sunt ghidate de determinarea lor în promovarea = (' "enocid în Ira .etoda prin care s-a a"uns la aceste cifre.UNO..igraţie!= Statele Unite nu au ratificat Statutul de la %oma.!un!orgLenLpeace5eepingLmissionsLpastLunomigLmandate!html : . în special Convenţiile de la >eneva din (=B= şi regulamentele de la +aga din (='I7! Cu toate acestea. format din 1' de ofiţeri s fie ad ugat misiunii UNO. inclusiv.

vorbea de 6r spunsul brutal şi disproporţionat7 al armatei ruse! /reşedinţii 8stoniei. a unor puncte de interes economic şi infrastructural! (1 @up cum era de aşteptat în cazul implic rii unui membru permanent într-o astfel de situaţie. acuza >eorgia de provocarea unui dezastru umanitar în Osetia de SudC 6*orţele ruse de menţinere a p cii trebuie s a"ute populaţia civil . considera într-un articol ap rut pe :( august 1''2 în publicaţia 6Dhe Observer7 c 6agresiunea %usiei este periculoas şi inacceptabil 7! (: )ntr-un articol publicat de ?ashington /ost.. numai prin mi"loace paşnice şi în cadrul rezoluţiilor Consiliului de Securitate! 9a data de 2 august 1''2. iar ale Organizaţiei Naţiunilor Unite doar simbolice EConsiliul de Securitate al ONU nereuşind s a"ung la un acord pentru votarea unei rezoluţii referitoare la evenimentele din >eorgia.!realitatea!netLcomunitatea-internationala-este-ingri"orata-de-evolutia-crizei-din-balcani! (B httpCLL. a condus în r$ndurile populaţiei civile din >eorgia la 112 victime. =I: de r niţi şi la distrugerea locuinţelor.ihail Saa5aşvili.DO s "oace un rol cheie în securizarea libert ţii. Nicholas Sar5ozN. chiar mai mult prin 6forţe ruse de menţinere a p cii7! . în condiţiile în care Organizaţia Naţiunilor Unite stabileşte drept principiu 6rezolvarea pe cale paşnic a diferendelor7 şi ca unice "ustific ri ale folosirii forţei dreptul la autoap rare şi acţiunile în temeiul cap al K44-lea al Cartei ONU.. 9etoniei.. cer$nd totodat ca 6U8 şi N. ca şefi de state.edvedev.n. declara c cele dou state se aflau în stare de r zboi. ca r spuns al p trunderii trupelor georgiene pe teritoriul Osetiei de Sud! @up dislocarea soldaţilor ruşi pe teritoriul georgian. este greu de argumentat în vreun fel din punct de vedere "uridic. 6date fiind acţiunile militare unilaterale ale forţelor militare ale %usiei..!reuters!comA httpCLL. ..!revista11!roLconsecintele-razboiului-din-georgiaA B . preşedintele francez. /oloniei şi premierul 9etoniei insist printr-o declaraţie oficial din (1 august pentru 6încetarea imediat a focului..!mediafa#!roA (: httpCLL. n!aF! /reşedinţii 8stoniei. iar preşedintele rus. reacţiile împotriva acestor evenimente au fost timide.bhazia.cest a"utor benevol acordat populaţiei civile din Osetia.acordului între >eorgia şi .. un membru permanent al ONU îşi arog calitatea de gardian al p cii mondiale şi acţioneaz din proprie iniţiativ în sensul a"ut rii populaţiei civile. modalitatea prin care dou state membre pot a"unge într-o 6stare de r zboi7! Ji de aceast dat . din cauza folosirii dreptului de veto de c tre %usiaF! * r a m mai anga"a într-o dezbatere legat de motivele strategice ce au primat şi de aceast dat în faţa forţei dreptului şi spiritului "ustiţiar. /reşedintele >eorgiei. @imitri . armata rus declanşa primele raiduri aeriene pe teritoriul >eorgiei. dup cum poate fi observat. voi prezenta c$teva aspecte menite s sublinieze funcţionalitatea actual a ONU! *ostul premier al . securit ţii şi prosperit ţii pentru statele din zona european de vecin tate7E dar ONUG.arii -ritanii. pentru a ne asigura c agresiunea împotriva unui mic stat din 8uropa nu va trece neobservat sau semnalat doar prin declaraţii inutile şi care pun egalitate între victime şi agresori7. 9ituaniei. 9ituaniei şi /oloniei semnau împreun la = august o declaraţie prin care enunţau c . >ordon -ro. dup agresiunea p rţii georgiene! Cei care au provocat aceast criz umanitar trebuie traşi la r spundere pentru ceea ce au f cut7!(( 9a o prim vedere. sf$rşitul agresiunii şi a continu rii ocup rii >eorgiei suveraneP7 (B (( (1 . pe (2 august. vom folosi toate mi"loacele pe care le avem la dispoziţie..

. inclusiv din punctul de vedere al aplic rii în totalitate a . nici unul dintre oficialii georgieni şi ruşi nu au fost traşi la r spundere pentru gravele înc lc ri ale legislaţiei internaţionale şi naţionale din momentul încheierii conflictului7! F'(ia Ga)a /e 1I decembrie 1''2.ffaires >RnRrales et %elations 8#teriRures .onitorizare a U8 în >eorgia E8uropean Union .facerilor 8#terne. . 9umea Nr 1E(=(F1''=! 0 . a avut loc o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU pentru a discuta situaţia din >aza. a apreciat bilanţul victimelor din >aza ca fiind inacceptabil! Dotodat . al c rei obiectiv declarat era s pun cap t tirurilor cu rachet asupra teritoriului israelian! 4sraelul se anga"a. a fost respins de ambele p rţi aflate în conflict! O zi mai t$rziu. oficialul a afirmat c un milion de cet ţeni israelieni tr iesc zi de zi sub ameninţarea loviturilor cu rachete. secretarul general al ONU. îns .>%8F. îns la sf$rşitul înt$lnirii reprezentaţii statelor membre nu au reuşit s adopte o declaraţie comun ! . încep$nd cu 1= decembrie pentru a-l destabiliza.ission of .onitorization 8U.F pentru a contribui la stabilizarea situaţiei în >eorgia şi în regiune. dar la 1I iulie 1''=.. statele membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite nu s-au ferit s catalogheze în mod individual acest act ca fiind unul de 6agresiune7.. prin care f cea un apel la încetarea imediat a focului! Nici acesteia nu i-a fost acordat mai mult atenţie! Ostilit ţile au continuat! (0 (& %om$nia.dunarea general a ONU a votat pe (I ianuarie o nou rezoluţie.mnestN 4nternational a afirmat c C 6sute de mii de oameni vor trebui s accepte noua realitate ap rut în urma conflictului.isiunea a fost dislocat pentru o perioad de un an.@up cum se poate observa.sia Central din cadrul organizaţiei non-guvernamentale . >eorgia. iar aceast stare trebuie s înceteze definitiv (&! . iar autorit ţile poart r spunderea pentru ca acest proces s se desf şoare c$t mai bine şi cur$nd posibil! /$n în prezent. p$n la (B septembrie 1''=. au declarat c ?ashingtonul doreşte o încetare imediat a focului. cu (B voturi pentru şi o abţinere S cea a SU. aceasta av$nd în vedere Qmonitorizarea aspectelor civile ale activit ţii p rţilor în conflict. armata israelian a continuat s e#ecute atacuri asupra a mai mult de B' de obiective din >aza! Cu prile"ul unei conferinţe de pres organizat la Del-.cordului în şase puncte7! . în cadrul reuniunii Consiliul de .faceri >enerale şi %elaţii 8#terne al U8 E Conseil des .isiunea Civil de . Consiliul de Securitate al ONU a aprobat.8U.inisterul .C.!mae!ro! Carnagiu în "a#a.bia la data de = ianuarie. şi decreta sectorul frontalier al teritoriului palestinian 6zon militar închis 7! /e B ianuarie 1''=. ca şi cum aceasta ar fi avut un caracter facultativ.viv.. 6brutal7. conţin$nd termenii celei adoptate la = ianuarie de c tre Consiliul de Securitate.. 6periculos7 şi 6inacceptabil7 care 6nu va trece neobservat sau semnalat doar prin declaraţii inutile şi care pun egalitate între victime şi agresori7! %eacţia concret în urma acestei acţiuni nu a fost dec$t aceea a Uniunii 8uropene de a crea . 4sraelul lansa o ofensiv aerian Eoperaţiunea 6/lumb )nt rit7F împotriva mişc rii islamiste +amas din *$şia >aza. aşa cum a declarat. p$n la (B septembrie 1'('(0! Nicolas @a5uort. s-a decis prelungirea mandatului misiunii cu un an. deşi în cadrul votului din Consiliul de Securitate aceştia s-au abţinut! Cu toate acestea. într-un 6r zboi f r mil 7 împotriva +amas. director al @epartamentului 8uropa şi .oon. %ezoluţia nr! (2&' prin care le era cerut 4sraelului şi organizaţiei +amas s înceteze ostilit ţile din >aza. oficiali ai SU. -an 3i-.. 6disproporţionat7.

unde toate cl dirile industriale de pe o raz de un 5ilometru p trat au fost distruse complet de bombele şi buldozerele israeliene! %ichard *al5.genţiei Umanitare a Naţiunilor Unite. cu at$t mai mult cu c$t zeci de oameni.cesta a ad ugat faptul c . Sir Hohn +olmes.F a hot r$t suspendarea acţiunilor sale din *$şia >aza. /illaN susţinea şi c 6un prim pas dup încetarea ostilit ţilor ar fi ca s aib loc investigaţii credibile.(B:B palestinieni ucişi. crim împotriv umanit ţii! Oficialul a sugerat ca actualul Consiliu de Securitate s stabileasc un tribunal care s "udece crimele de r zboi din >aza! %aportul. imparţiale şi transparente pentru a se identifica toate viol rile @reptului 4nternational Umanitar şi pentru stabilirea celor responsabili7! 4ntervenţia Organizaţie Naţiunilor Unite s-a oprit şi de aceast dat la nivel declarativ! *+r&+)stan (I (2 Carnagiu în "a#a.. prezentat de c tre %ichard >oldstone. *$şia >aza a fost aruncat cu c$ţiva ani sau chiar cu o decad înapoi în timp. a fost bombardat o şcoal aflat sub coordonarea ONU.l-?afa7 şi le cataloga drept 6înc lc ri ale dreptului umanitar internaţional7!(2 )naltul Comisar al ONU pentru @repturile Omului.gencN for /alestine %efugees in the Near 8ast S UN%?. care se ocup de anchetarea abuzurilor comise în timpul ofensivei israeliene asupra *$şiei >aza.. şi afirma faptul c . av$nd în vedere c graniţele erau închise. 9umea Nr 1E(=(F1''=A httpCLL. mutileaz şi afecteaz mental7!(I )n alt ordine de idei. declara întrun raport de 1& de pagini înm$nat Consiliului ONU pentru @repturile Omului c . iar .genţia ONU de . civilii nu aveau sc pare! )n acest sens el a completat c interzicerea dreptului de a p r si zona de r zboi pentru refugiaţi constituie. critica tirurile de rachete cu fosfor alb asupra sediilor UN%?. datorit riscurilor prea mari la care erau e#puşi membri s i în faţa atacurilor israeliene! Jeful . preşedintele Consiliului pentru @repturile Omului din cadrul ONU. forţelor armate li se cere s fac distincţie între ţinte militare şi civili. s-a declarat 6şocat de natura sistematic a distrugerilor7 realizate în urma intervenţiei militare a 4sraelului în *aşia >aza! . un obuz al artileriei israeliene a lovit sediul ONU din >aza r nind trei persoane. în urma incidentului rezult$nd uciderea a B cet ţeni palestinieni şi r nirea altora..l-<ods din >aza. de asemenea. a declarat c 6eşecul armatei israeliene în a a"uta civilii nevinovaţi constituie crim de r zboi7! Comisarul ONU a criticat de asemenea atacurile israeliene împotriva unor obiective 6marcate clar cu semnele ONU şi unde se ad posteau civili. din punct de vedere economic. e#ist motive s a"ungem la aceast concluzie7! %ichard *al5 a oferit acelaşi bilanţ al victimelor r zboiului ca şi centrul palestinian pentru drepturile omului ."utorare a /alestinienilor EUnited Nations %elief and ?or5s . Navi /illaN. 6lansarea atacurilor este ilegal şi constituie crim de r zboi de o gravitate mare. mai multe proiectile de artilerie au lovit spitalul .-ilanţul prezentat de --C indica (: militari israelieni ucişi în conflict! @e partea palestinienilor. conform legislaţiei internaţionale! /e baza dovezilor preliminare disponibile.!mediafa#!ro! & . dintre care =&' civili! 8l a calificat atacurile israeliene ca fiind 6un asalt masiv asupra unei aşez ri urbane dens populate7. raportor ONU pentru drepturile omului în teritoriile palestiniene. num rul morţilor a urcat la (B:B! )n timpul conflictului. din cauza distrugerilor infrastructurii din regiune! Sir Hohn +olmes a dat e#emplul unei zone industriale din >aza. în care populaţia civil a fost subiectul 6unei forme inumane de conflict ce ucide. mai ales copii au fost r niţi în aceste atacuri deliberate7! )n egala m sur . 6atacul intenţionat asupra spitalului al-<ods cu a"utorul obuzelor e#plozibile şi a celor cu fosfor7 şi 6atacul împotriva spitalului . în conformitate cu Convenţiile de la >eneva.

de distrugerile şi "afurile care au avut loc! (= @eşi luat prin surprindere de aceste acţiuni violente. dar Crucea %oşie susţinea c num rul lor este de c$teva sute! 9a (& iunie datele oficiale indicau (2I de morţi în conflict. fapt ce a generat aplicarea de m suri individuale sau de c tre organizaţii de securitate care ar fi trebuit implicate doar prin hot r$ri e#plicite ale Consiliului de Securitate. violenţe f r precedent au avut loc între 5$rg$zii ma"oritari şi minoritatea uzbec .diţionale sau Dribunalele /enale 4nternaţionale. locul natal al e#-preşedintelui 3urmanbe5 -a5iev! -ande bine înarmate au tras asupra etnicilor uzbeci. cuprinz$nd oraşele din sudul ţ rii Oş..cesta se declara şocat de e#tinderea violenţelor.ceast lacun legislativ . restaurantele. magazinele. guvernul de la -iş5e5 a trimis în zon trupe militare pentru a înt ri forţele locale.#i$nalitatea ONU +n &esti$narea .ente )n pofida tuturor definiţiilor date crimelor internaţionale de c tre Convenţiile de la >eneva.rbitrariul a condus la r$ndul s u la sc derea credibilit ţii organizaţiei.bad.l )ii !rivin. e#istent înc din timpul Societ ţii Naţiunilor.sia Central . n. a f cut apel la încetarea acestora şi a solicitat întreprinderea unor investigaţii complete şi transparente în privinţa vinovaţilor de crimele comise!1' )n zon nu au fost trimise forţe de menţinere a p cii. /rotocoalele .!un!orgLUN official . cele care (= 1' httpCLL. îns în zilele de ((-(: iunie 1'('.tel$r re. şi @"alal-. ONU nu a reuşit s defineasc actul de agresiune! . autorit ţile centrale pierduser controlul şi aveau nevoie de a"utor e#tern! )ntr-o rezoluţie adoptat prin consens de c tre Consiliu de Securitate.. declara la data de (2 iunie c o prezenţ de securitate internaţional ar putea fi necesar s calmeze situaţia tensionat şi s previn o nou erupţie a violenţelor! . sediile oficiale. care aveau dreptul de a folosi muniţie de r zboi. la (: iunie. le-au "efuit depozitele şi le-au incendiat casele. %oza Otunbaeva a recunoscut. ce-i las politicului în mare parte competenţa încadr rii unei acţiuni în sfera celor de agresiune.li. nu a f cut dec$t s cultive arbitrariul în aplicarea dreptului şi a r spunderii penale internaţionale! . dar aşa cum preşedintele interimar. :''!''' de refugiaţi şi I&0!''' de oameni afectaţi de evenimente! Conduc torul Centrului %egional al ONU pentru @iplomaţie /reventiv pentru . al doilea ca m rime. de num rul de morţi şi de r niţi. în cazul în care s-ar sesiza din oficiu o dat cu apariţia unui diferend şi dac hot r$rile sale ar avea pe l$ng caracterul obligatoriu şi unul e#ecutoriu! Curtea /enal 4nternaţional este de asemenea o iniţiativ l udabil în vederea pedepsirii înc lc rilor grave ale dreptului internaţional dar aşa cum am prezentat într-un capitol anterior. în timp ce alte cadavre z ceau pe str zi f r ca nimeni s le ridice! @atele oficiale ar tau c (I' de persoane au fost ucise. acesta şi-a manifestat îngri"orarea pentru violenţele declanşate. teatrele! Cei care au sc pat cu viaţ au fugit spre graniţa cu Uzbe5istan! Numai într-o singur zi. de violenţa se#ual ..$n. Organizaţia Naţiunilor Unite canaliz$ndu-şi efortul spre str$ngerile de fonduri necesare asistenţei sutelor de mii de oameni afectaţi de conflictul interetnic din 3îrgîzstan! C$n. în aceste dou oraşe au fost îngropaţi ('' de oameni.arrns SecuritN Council that ethnic tensions remain high in 3NrgNzstanA 4dem! I .Conflictele interetnice nu prezint o noutate în 3îrgîzstan. nu poate fi sesizat dec$t în privinţa unui stat semnatar al Statutului şi dup cum am v zut. prin urmare ONU g sindu-se angrenat f r ieşire într-un cerc vicios! Curtea 4nternaţional de Hustiţie ar putea reprezenta un veritabil mi"loc în vederea soluţion rii paşnice a diferendelor. în mod special. (=&& de r niţi.

încalc frecvent şi flagrant ordinea de drept nu fac parte din lista celor ce i-au acceptat "urisdicţia! )n alt ordine de idei. într-un mod critic şi de un pragmatism f r precedent. s-a constatat c o infinitate de bune intenţii nu pot înlocui capacitatea fundamental de dislocare a unei forţe credibile în teren! Ca un corolar al ideilor menţionate în paragrafele anterioare.dun rii >enerale şi Consiliului de Securitate în care. a instituţiilor sale şi f r o reînnoire a asum rii anga"amentelor statelor membre. a subliniat principalele disfuncţii constate! Semnala atunci c 6/otrivit Cartei ONU. condiţiile esenţiale pentru obţinerea succesului în viziunea sa erauC spri"inul politic. Consiliul de Securitate este cel c ruia îi revine din nou rolul principal în declararea unui act ca fiind unul de agresiune şi prin aceast prevedere se a"unge din nou la punctul din care s-a pornit. nu s-a dovedit a fi una funcţional .ugust 1''' from the SecretarN->eneralto the /resident of the >eneral . înaintea semn rii actului constitutiv la San *rancisco. dislocarea rapid a unei forţe robuste în teren şi o strategie adecvat şi vizibil de construcţie a p cii. pentru iniţiative preventive de reducere a tensiunilor şi de înl turare a conflictelor. dar f r a rezolva cu adev rat problemele pe care 9iga Naţiunilor le înfruntase! Urm$nd acest fir şi evenimentele periculoase din istoricul ONU. s-ar putea desprinde concluzia c statele aşteapt izbucnirea unui al treilea r zboi mondial pentru a g si o soluţie viabil în ap rarea colectiv ! 1( 4dentical letters dated 1( . secretarul general de la acea dat . dar asta nu înseamn c acest lucru se va repeta şi în viitor! * r o schimbare semnificativ îns . iar rezultatul a putut fi constatat prin prezentarea sumar a modului în care aceasta a reacţionat ca r spuns la cele mai recente conflicte armate! /recursoarea ONU. ONU nu va fi capabil s e#ecute misiunile critice de construcţia şi menţinerea p cii!7 )n acest sens. organizaţia a fost înfiinţat cu scopul de a salva generaţiile viitoare de flagelul r zboiului! )ndeplinirea acestui obiectiv reprezint cea mai important funcţie a ONU! )n ultima decad .ondial! Statele au încercat perfecţionarea vechiului organism. secretarul general al ONU are nevoie de un spri"in politic clar.ssemblN and the /resident of the SecuritN Council 1(august 1'''! 2 . Secretarul >eneral al ONU a cerut @/3O s evalueze nea"unsurile sistemului actual şi s fac recomand ri realiste pentru efectuarea schimb rilor necesare înl tur rii acestor deficienţe! Oficialul sublinia faptul c . 1( 9a (' ani de la redactarea acestui raport de c tre cel mai înalt funcţionar public al ONU. organizaţia a eşuat în mai multe r$nduri s îşi ating obiectivul fundamental. nu au fost efectuate schimb ri esenţiale în concepţia şi funcţionarea organizaţiei.bloca"ul decizional! /arado#ul este c ineficienţa a fost sesizat şi din interiorul organizaţiei şi nu doar din e#terior! )n august 1''' spre e#emplu. înainta o scrisoare . Societatea Naţiunilor. argumentul cel mai important în acest sens fiind izbucnirea celui de-al @oilea % zboi . puternic şi susţinut din partea statelor membre! )n ceea ce priveşte succesul operaţiilor de menţinerea p cii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful