CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE PAZA

NR. …………../…………………

ART.1-PARTILE CONTRACTANTE:
-S.C A.P.P. REGENT SECURITY BUZAU S.R.L, B-dul 1 Decembrie 1918,bl 1E, et. 3, ap 11,
BUZAU, este posesoare licentei de funtionare nr. 0632 / P / 2005 , 2005, eliberata de Directia Politie
de Ordine Publica din cadrul Inspectoratul General al Politiei , conform Legii 333/2003, inregistrat la
Registrul Comertului sub nr. J10 / 709 / 2003, CIF RO 15682100, contul bancar IBAN RO19 BTRL
0100 1202 3155 35XX, deschis la Banca Transilvania Buzau, reprezentata legal prin d-na
DRAGOMIRESCU CATI in calitate de Director executiv, numita in continuare prestator
Si
- …………………………………………………………………………...…….cu sediul in
……………………str………………………… ,nr. ……jud…………, tel. ……………...
Inregistrata la Registrul Comertului sub nr…………………………., CUI. ………………
cont nr………………………………………….. deschis la………………….reprezentata
legal prin……………………………………, in calitate de ……………………, denumita in
continuare beneficiar, au convenit incheierea prezentului contract in urmatoarele conditii
ART.2-OBIECTIVUL CONTRACTULUI:
2.1. Beneficiarul incredinteaza prestatorului, in conditiile prezentului contract si a planului de
paza, realizarea pazei, protectiei si supravegherii obictivului, situat in ………....
…………………… , jud…………………… in care scop se vor folosi………..post(uri) de paza
permanent(e).
ART.3-TARIFUL PRESTATIEI:
3.1 Tariful prestatiei este de …….LEI/ ora la care se adauga T.V.A.
3.2 Contravaloarea prestatiei se va plati in numerar, cu ordin de plata sau fila CEC in contul
prestatorului, in termen de 5 zile de la emiterea facturii. Factura se va emite cel mai tarziu la data de
30 a lunii pentru care se face plata.
3.3 Neplata la termen a contravalorii prestatiei, atrage obligatia beneficiarului de a plati
penalitati de intarziere la valoarea facturii neachitate, astfel :
a) depasirea cu 7 zile, a termenului de plata, oblige la plata de penalitati de 0,5% pe zi intarziere;
b) depasirea cu mai mult de 8 zile pana la 27 zile, oblige la plata de penalitati de 1% pe zi intarziere;
c) depasirea cu mai mult de 28 zile, conduce la rezilierea contractului din vina exclusive a
beneficiarului si retragerea posturilor de paza. Rezilierea contractului, nu exonereaza partile de
indeplinirea obligatiilor deja scadente.
3.4 Tariful prestatiei poate fi negociat de catre parti, noul tarif facand obiectul unui act
aditional anexa.

5 Reactualizarea valorii contractului: Valoarea prezentului contract va fi reactualizata. daca se probeaza de organele abilitate ca eventualele pagube au fost cauzate exclusiv de catre prestator. .5-OBLIGATIILE PARTILOR : 5. la cererea expresa a beneficiarului. -sa informeze pe beneficiar in cazul constatarii unor sustrageri . pentru intocmirea planului de paza/ obiectiv si sa-l supuna verificarii si avizarii organelor Ministerului Administratiei si Internelor . incepand cu data de…………………si are valabilitate pana la data de …………………Contractul se prelungeste pentru o perioada egala de timp.obiectiv-taxa de urgenta. prestatorul nu poarta raspunderea procedurii unor eventuale pagube. in scopul contracararii procedurii unor fapte si acte ilegale din partea oricaror persoane interesate. daca nici una dintre parti nu-l denunta cu 30(treizeci) de zile inainte de expirarea sa. consultanta este gratuita. daca acestea se impun. pe baza planului de paza. contractul reziliindu-se de drept. -sa coopereze cu prestatorul in vederea imbunatatirii masurilor de paza. se vor aplica penalitati de intarziere conform art3. -sa-l informeze.4-DURATA CONTRACTULUI : 4. 5. -sa despagubeasca beneficiarul. astfel ca intreaga activitate sa fie in permanenta viabila si eficienta.3. in conditiile legii. -sa nu incerce a folosi sau racola personalul folosit de catre prestator pentru paza in alte scopuri de cat cele pentru care a fost intocmit prezentul contract fara a notifica in scris prestatorului si fara a avea acordul acestuia. -in cazul in care prestatorul solicita beneficiarului luarea unor masuri de securitate absolute necesare asigurarii obiectivului si acesta nu se conformeaza. prestatorul are dreptul de a sista servciile de paza. in scris. datorita nerespectarii obligatiilor contractuale. -sa intocmeasca planul de paza. cu personalul pregatit in acest sens. in termen de 10 (zece) zile calendaristice la data incheierii contractului.1 Durata contractului este de………luni. facand totodata propuneri pernitente de imbunatatire a muncii si a masurilor specifice. respectiv………. -sa achite contravaloarea avizarii planului de paza.lei/obiectiv. intocmit de reprezentatii celor doua parti. pe beneficiar asupra aspectelor de interes operativ. ART.2 Beneficiarul se obliga : -sa plateasca prestatorului tariful lunar contractat. a unei patrunderi in incinta obiectivului prin efractie sau in cazul constatarii unor furturi savarsite de catre angajatii beneficiarului. obligatie ce-I incumba conform Legii 333/2003.20170103 – Trezorerie.protectia si supravegherea obiectivului dobandit in mod legal de beneficiar. In cazul in care plata pentru serviciile prestate nu se efectueaza in termen de 28 zile calendaristice. la suma facturata. ART. in contul Ministerului de Interne nr. supraveghere si interventie. -in cazul neachitarii facturii la data stipulata in contract. in momentul intrarii in vigoare a unui act normativ aprobat de Parlament ori dispus prin hotarare de Guvern sau Contractul Colectiv pe Tara referitor la modificarea salariului minim ori majorarea impozitelor si taxelor angajatorului catre bugetul statului.lei. pe baza facturii emise de prestator pana la data de 15 a fiecarei luni.1 Prestatorul se obliga: -sa asigure paza. -sa preia obiectivul pe baza de process verbal de predare – primire. inregistrate in timpul serviciului de paza si supraveghere. taxa normala sau…………………. -sa asigure consultanta. parte integranta a prezentului contract. din oficiu.3 din contract.

ART.6-Informatiile pe care le obtin partile contractante ca efect a executarii contractului sunt strict confidentiale. -sa asigure prestatorului conditii decente de lucru.11-FORTA MAJORA : 11. beneficiarul este obligat sa plateasca penalitati de intarziere. in caz contrar prestatorul nefiind obligat sa suporte contravaloarea bunurilor constatate lipsa ulterior. notificare sau alta modalitate recunoascuta de lege si fara a fi nevoie de interventia instantei judecatoresti. executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor. -la inceperea si incheierea activitatii de paza se incheie proces verbal de predare-primire intre parti. in termen de 10 (zece) zile producerea evenimentului in vederea limitarii consecintelor lui. pentru buna desfasurare a activitatii de supraveghere si paza.2 In cazul in care rezolvarea nu este posibila pe cale amiabila. unilateral de catre prestator.1 din contract.1 In acceptiunea partilor contractante. contractul va fi reziliat de drept.ingradit cu acces persoane si auto.-sa execute. 9.1 In cazul depasirii termenului de plata stipulat la art. fara punere in intarziere. se aplica dispozitiile art.9-LITIGII : 9. ART. telefax.8-CLAUZA PENALA : 8. conform art. din vina beneficiarului. daca aceasta a fost constata si comunicata protrivit legii.3. Daca depasirea termenului de plata duce la rezilierea contractului. in scris. foisoare. prin intermediul uneia din modalitatile de mai sus.1 Partile au convenit ca toate neantelegerile privind validitatea acestui contract sau rezultatele din interpretarea. ART.1 In cazul nerespectarii obligatiei de plata de catre beneficiar. 10. contravaloarea acestora va fi suportata de catre Prestator. Daca notificarea se transmite prin fax. 7. exonereaza de raspundere partea care o invoca. dovedita de catre beneficiar.2 Partea care o invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti.3. litigiile vor fi supuse solutionarii instantei de judecata competente. din vina exclusiva a prestatorului. Rezilierea (incetarea) contractului inainte de termen. ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.2 din contract.1 Forta majora.7-REZILIEREA CONTRACTULUI : 7. ART. inainte de inceperea efectiva a perioadei de derulare a contractului (la incheierea contractului) . la adresa sau sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract. ART. obliga pe acesta la plata de daune catre prestator. de asigurare a normelor de igiena individuala si colectiva. inauntrul termenului maxim de 28 zile de la emiterea facturii.2 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante. 8. daca nu sunt confirmate. din vina beneficiarului.2 Cand. amenajarile tehnice necesare desfasurarii activitatii de paza. prin orice mijloace de proba. acesta din urma inregistreaza pagube.cabine de paza cu dotari minime.10 NOTIFICARI : 10. in colaborare cu prestatorul.luni. si anume: iluminat. 11.2 Notificarile verbale nu se iau in consideratie de nici una din parti. ART.3 din contract. somatie. reprezentand contravaloarea prestatiei pe ……. conform dreptului comun. astfel cum este definita de lege. .7. orice notificare sau comunicare adresata de una dintre acestea celeilate este valabil indeplinita daca va fi transmisa.

in doua exemplare.Incetarea contractului datorita fortei majore. incheiat intre partile contractante.anexa. 12. 12. anterioara sau ulterioara incheierii lui. evenimentului respectiv nu inceteaza. Modificarea unilaterala a contractului este interzisa. la sediul S. fiind fara obiect. partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese. 12.C APP REGENT SECURITY SRL BUZAU. impreuna cu anexele sale fac parte integranta din cuprinsul sau. neexecutarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective. Observatii…………………………………………………………………………………… PRESTATOR SC APP REGENT SECURITY SRL BENEFICIAR . cate un exemplar pentru fiecare parte contractanta. de daune potrivit prejudiciului suferit. partea aflata in culpa este obligata sa-l despagubeasca potrivit prejudiciului suferit Prezentul contract a fost incheiat azi………………………….11.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act additional. ART.3 In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor. nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.12-DISPOZITII FINALE : 12. orice reclamatie ulterioara privind lipsa calitatii persoanei care a reprezentat societatea si implicit refuzul indeplinirii obligatiilor contractuale de catre una din parti. Daca refuzul indeplinirii obligatiilor contractuale cauzeaza pagube uneia din parti. nu absolva partile de obligatiile deja scadente intre acestea. partea aflata in culpa fiind obligata la plata catre cealalta. ambele cu valoare de original fiecare continand patru pagini si…………………….4 Partile consimt ca prezentul contract a fost negociat si semnat de reprezentantii lor legali.2 Prezentul contract.3 Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la producerea. reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful