PRAVILNIK O POSTUPKU IZBORA I PRESTANKU MANDATA STUDENTSKOGA PRAVOBRANITELJA FILOZOFSKOGA FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Zagreb, 15. prosinca 2011.

I. Opće odredbe Predmet normiranja Članak 1. Ovim se pravilnikom u skladu sa Zakonom o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilnikom o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uređuje: postupak imenovanja, odnosno prestanka mandata studentskoga pravobranitelja Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

II. Izbor studentskoga pravobranitelja Općenito o izborima Članak 2. (1) Izbore za studentskoga pravobranitelja Filozofskoga fakulteta raspisuje studentski pravobranitelj pri kraju svoga mandata, odnosno najmanje 15, a najviše 30 dana prije njegova isteka. (2) Iznimno se raspisivanje izbora za novog pravobranitelja može pokrenuti i prije ili nakon navedena roka u slučajevima opisanima u članku 8. ovoga Pravilnika, odnosno odmah po prijevremenom prestanku mandata studentskom pravobranitelju. (3) Prijevremeni se izbori za novog studentskog pravobranitelja raspisuju u roku od 15 dana od kada je studentski pravobranitelj prestao vršiti svoje dužnosti, a raspisuje ih Studentski zbor Filozofskoga fakulteta, odnosno tijelo koje je preuzelo njegove dužnosti (u daljnjem tekstu: Plenum). (4) U slučaju da uz studentskoga pravobranitelja djeluje jedan ili više zamjenika, odnosno pravobranitelja, svi oni ravnopravno sudjeluju u cijelom izbornom postupku počevši od članka 2. ovoga Pravilnika te se imenuju članovima izbornog povjerenstva. (5) Izbori za studentskog pravobranitelja moraju biti dovršeni unutar 30 dana od dana raspisivanja izbora. (7) U skladu s člankom 17. stavkom 1. Zakona, studentski se pravobranitelj imenuje na vrijeme od jedne godine, a mandat mu se može ponoviti samo jednom.

Natječaj za izbor studentskoga pravobranitelja Članak 3. (1) Postupak izbora studentskog pravobranitelja započinje javnom objavom poziva na natječaj za izbor studentskog pravobranitelja (u daljnjem tekstu: natječaj) na svim mjestima koja su službeno i neslužbeno povezana s njegovim djelovanjem: naslovna stranica mrežnih stranica Filozofskog fakulteta naslovna stranica mrežnih stranica Slobodnog Filozofskog mrežne stranice foruma Filozofskog Fakulteta (podforum Studentski pravobranitelj) elektroskupnica Student-svima oglasna ploča Studentskog zbora Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu oglasna ploča svih odsjeka Filozofskog fakulteta

(2) Rok prijave na natječaj traje 8 dana od dana objave natječaja. (3) Prijava na natječaj obavlja se preko obrasca za prijavu priloženog uz poziv na natječaj.

Obrazac prijave Članak 4. (1) Obrazac prijave, kao jedini uvjet i dokaz valjanosti kandidature, dokument je kojim se kandidat za studentskoga pravobranitelja ukratko predstavlja osobama/tijelu koje će ga birati. (2) Obrazac prijave se sastoji od tri cjeline: Osobni podaci Ostali studentski angažmani Motivacija

(3) Obrazac prijave ispunjava i potpisuje kandidat osobno. (4) Obrasci s nepotpunim ili netočnim podacima smatrat će se nevažećima te se kao takvi neće uzimati u obzir. (5) Ispunjeni se obrasci predaju putem službenog e-maila studentskog pravobranitelja ili osobno tijekom uredovna vremena u sobi A-015. (6) Svi se pristigli obrasci prijave, odnosno kandidature, čuvaju u posebnoj kutiji sve do dana izbora, odnosno do dana imenovanja novog studentskog pravobranitelja.

Kandidati Članak 5. (1) Svaki student Filozofskog fakulteta ima pravo birati i biti biran za studentskog pravobranitelja ili njegovog zamjenika. (2) Studentskog pravobranitelja mogu predlagati i drugi studenti Filozofskoga fakulteta. (3) Svi kandidati, neovisno o tome jesu li predloženi ili su se sami kandidirali za studentskog pravobranitelja, svoje kandidature podnose ispunjavanjem i predajom obrasca na način kako je to opisano u članku 3. ovoga Pravilnika.

Izborno povjerenstvo Članak 6. (1) Izborno povjerenstvo čine pravobranitelj i njegovi zamjenici, odnosno drugi pravobranitelji. (2) Nakon što istekne rok za prijavu kandidatura (u skladu s člankom 3. stavkom 2. ovog Pravilnika), izborno povjerenstvo pregledava pristigle prijave i utvrđuje njihovu pravovaljanost, odnosno da su potpune i predane unutar propisana roka. (3) U roku od najmanje 24, a najviše 48 sati od isteka roka za predaju kandidatura, izborno povjerenstvo objavljuje listu valjanih kandidatura te o tome obavještava sve kandidate. (4) U roku od najviše 3 dana od dana objave liste valjanih kandidatura izborno povjerenstvo daje neovisno mišljenje i podnosi ga u pisanom obliku. (5) Svi eventualni prigovori na prijave kandidata u tom mišljenju moraju biti argum entirani, a konačno mišljenje mora biti doneseno konsenzusom, a ne preglasavanjem. (6) Na prvom je idućem Plenumu, u posebnoj točki dnevnog reda, izborno povjerenstvo dužno obrazložiti svoje mišljenje o kandidatima. (7) Nazočnost je kandidata na tom Plenumu obvezna. (8) Plenum otvara raspravu o kandidatima na temelju mišljenja koje mu je predočilo izborno povjerenstvo, a po završetku rasprave slijedi glasovanje o kandidatima. (9) Izbore provode i nadziru moderatori Plenuma, osim kada su i sami kandidati. U tom je slučaju potrebno imenovati onoliko sumoderatora koliko je kandidata među moderatorima.

Pravo glasa i glasovanje Članak 7. (1) Pravo glasa o ovoj posebnoj točki dnevnog reda imaju samo oni sudionici Plenuma (u daljnjem tekstu: birači) koji su redovni studenti Filozofskog fakulteta, odnosno oni koji imaju status studenta u skladu s člankom 47. Statuta Filozofskog fakulteta i ujedno su prisutni na Plenumu. (2) Izbori, odnosno glasovanje, se mogu provesti na jedan od dva načina koje će na Plenumu potvrditi natpolovična većina birača, a to su: izbori, odnosno glasovanje za studentskog pravobranitelja i jednog ili više zamjenika izbori, odnosno glasovanje za najmanje dvoje ili više studentskih pravobranitelja

(3) U slučaju izbora studentskog pravobranitelja i jednog ili više njegovih zamjenika, svaki birač ima pravo glasovati samo jednom i to za jednog kandidata. (4) U slučaju izbora najmanje dvoje ili više studentskih pravobranitelja, svaki birač ima pravo glasovati samo jednom i to za jednog ili više kandidata. (5) Glasovanje je u načelu tajno, a provodi se putem glasačkih listića s ispravno otisnutim imenima i prezimenima svih kandidata. Pod ispravno se otisnutim podrazumijeva da su imena i prezimena ispravno napisana i poredana abecednim redom. (6) Bilo koji birač može zatražiti da se provede javno glasovanje, a takav prijedlog mora podržati najmanje 1/3 birača.

Rezultati glasovanja i prigovori Članak 8. (1) U slučaju izbora studentskog pravobranitelja i jednog ili više zamjenika, za studentskog je pravobranitelja izabran kandidat koji dobije natpolovičnu većinu glasova birača. Ako nakon prvog kruga glasovanja dvoje ili više kandidata dobije jednak broj glasova, u idućem se krugu glasovanja ponovno odlučuje između tih kandidata s jednakim brojem glasova. (2) U slučaju izbora najmanje dvoje ili više studentskih pravobranitelja, za studentske su pravobranitelje izabrani svi oni kandidati koji dobiju najmanje 10% od ukupnog broja glasova. Na jednak se način biraju i zamjenici studentskoga pravobranitelja. (3) U roku od 24 sata, svi (birači i kandidati) mogu uputiti prigovor na provedene izbore. Prigovor se u pismenom obliku podnosi Plenumu.

(4) Nakon što istekne rok za pritužbe, predsjednik Studentskog zbora potvrđuje rezultate izbora te u tu svrhu sastavlja dokument čija će kopija, u roku od najviše 8 dana, biti proslijeđena upravi Filozofskoga fakulteta.

Objava rezultata Članak 9. (1) U roku od najmanje 24, a najviše 48 sati nakon izbora novog studentskog pravobranitelja, izborno je povjerenstvo dužno objaviti rezultate izbora. (2) Rezultati izbora se objavljuju na istim stranicama na kojima je bio objavljen poziv na natječaj, a kako je to opisano u članku 3. stavku 1. ovoga Pravilnika. (3) Po javnoj objavi rezultata izbora novoizabrani studentski pravobranitelj preuzima dužnost.

III. Prestanak mandata studentskoga pravobranitelja

Prestanak mandata studentskoga pravobranitelja Članak 10. (1) Studentskom pravobranitelju mandat prestaje: 1. ostavkom 2. opozivom 3. izborom novog studentskog pravobranitelja 4. prestankom statusa studenta (kako je to navedeno u članku 8. stavku 4. ovoga Pravilnika)

Opoziv studentskoga pravobranitelja Članak 11. (1) Studentski pravobranitelj može biti opozvan i prije isteka svoga mandata u slučaju kada: 1. podnese pismeni zahtjev za razrješenjem 2. ne ispunjava svoje obveze u skladu s člankom 17. stavkom 3. Zakona 3. zloupotrebljava svoj položaj ili svojim ponašanjem naruši ugled institucije studentskog pravobranitelja

4. izgubi status studenta u skladu s člankom 52. Statuta Filozofskog fakulteta, odnosno člankom 14. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu (2) Postupak opoziva studentskog pravobranitelja pokreće Plenum na temelju prethodno dostavljene pisane pritužbe na rad studentskog pravobranitelja. Izuzeće od takve procedure se odnosi na slučajeve opisane u točkama 1. i 4. ovoga članka. (3) Anonimne i neargumentirane pritužbe neće biti razmatrane. (4) Pritužbu na rad studentskog pravobranitelja može podnijeti svaki student ili skupina studenata Filozofskog fakulteta, kao i drugi studentski pravobranitelji, odnosno zamjenici. (5) Postupak razrješenja, uz obveznu prethodnu raspravu, provodi se na prvom idućem Plenumu na isti način kako je proveden izbor za studentskog pravobranitelja. (6) Cijeli postupak razrješenja studentskog pravobranitelja mora završiti u roku od 30 dana od dana zaprimanja pritužbi na rad studentskog pravobranitelja.

IV. Završne odredbe

Stupanje na snagu Pravilnika Članak 12. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na: naslovnoj stranici mrežnih stranica Filozofskog fakulteta naslovnoj stranici mrežnih stranica Slobodnog Filozofskog oglasnoj ploči Studentskog zbora Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Studentski pravobranitelji: David Edel Jagoda Mesić Predsjednica Studentskoga Zbora Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Irina Masnikosa