You are on page 1of 220

Mustafa amran

ovjek za sva vremena

Prijelom Mustafa amran final.indd 1

11/4/12 8:50 PM

Mustafa amran - ovjek za sva vremena


Priredio: Mohammad Ali Barzanooni
Prijevod tekstova s perzijskog: Muamer Kodri Izdava: Naunoistraivaki institut IBn SinA, Sarajevo Potok 24, 71000 Sarajevo, BiH; e-mail: info@ibn-sina.net www.ibn-sina.net Za izdavaa: Mohammad Ali Barzanooni Lektor: Alen Kalajdija Korektor: Hajra Polovina Dizajn & DTP: Tarik Jesenkovi tampa: SABAH-PRINT Za tampariju: Anel Elezovi

CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 929 amran M. MUSTAFA amran : ovjek za sva vremena / priredio Mohammad Ali Barzanooni ; prijevod tekstova s perzijskog Muamer Kodri. - Sarajevo : Naunoistraivaki institut Ibn Sina, 2012. 219 str. : ilustr. ; 21 cm Prijevod djela: Izv. stv. nasl. na perz. jeziku. Bibliografija: str. [220]. ISBN 978-9958-845-07-9 1. Mohammad Ali, Barzanooni. - I. Chamran, Mustafa vidi amran, Mustafa 1932-1981 Biografije COBISS.BH-ID 19970566

Prijelom Mustafa amran final.indd 2

11/4/12 8:50 PM

Mustafa amran
ovjek za sva vremena
Priredio: Mohammad Ali Barzanooni
Prijevod tekstova s perzijskog: Muamer Kodri

Sarajevo, 2012.

Prijelom Mustafa amran final.indd 3

11/4/12 8:50 PM

Dr. Mustafa amran (1932-1981)

Prijelom Mustafa amran final.indd 4

11/4/12 8:50 PM

Sadraj

Rije Izdavaa.................................................. 7 Predgovor......................................................... 9 ivotopis / Biografija...................................... 13 Skriveni polumjesec........................................27 ovjek i Bog


Kazivanje prvo............................................61 Kazivanje drugo.........................................87 Kazivanje tree..........................................111

Molitve..........................................................139 Prilozi
Poruka Imama Homeinija r. a. ................199 Imam Hamenei o ehidu amranu ........201 Rukopisi....................................................207 Fotografije.................................................213

Izvori............................................................ 220

[5]

Prijelom Mustafa amran final.indd 5

11/4/12 8:50 PM

Prijelom Mustafa amran final.indd 6

11/4/12 8:50 PM

RIJE IZDAVAA

U ime Svevinjeg! uka mi zadrhti uvijek kad se latim pera da napiem predgovor za neku knjigu u izdanju ove institucije, a osobito kada se radi o predgovoru knjizi koja govori o jednom od velikana naega vremena. Takvi ljudi jesu velikani koji su stvarali velika djela. ehid dr. Mustafa amran, ispravni ovjek Boiji na Zemlji, iskreno je istrajavao na svojim ispravnim uvjerenjima i ponizno je kroio reformatorskim putem. On vie nije meu nama, ali pred nama su otvoreni tragovi njegova postojanja, njegovi spisi, njegova kazivanja, njegov jasni put. Takve ljude Boije ne moe prekriti zaborav. Njihov ivot i djelo jesu pouni. Nastojati ih slijediti znai poluiti mnoge lekcije. A to slijeenje moe biti u dvama oblicima: ponekad je takav ovjek meu nama, pa mi prisustvujemo njegovim predavanjima i izravno preuzimamo znanje od njega, a katkad je takav ovjek prisutan tek u stanovitom kulturno-intelektualnom smislu, odnosno okoritavamo se djelima koja su ostala iza njega. U obama sluajevima okoritavamo se, s tim to onda kad smo uskraeni za fiziko prisustvo takvih ljudi Boijih moemo barem, posredstvom njihovih djela, osjetiti njihovo duhovno prisustvo.

[7]

Prijelom Mustafa amran final.indd 7

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

Naunoistraivaki institut Ibn Sina u Sarajevu ponosan je to je, u sklopu svojih znanstvenih i kulturnih nastojanja i misije, u prilici da jedno od svojih izdanja posveti takvom velikanu. U ovoj knjizi nastojali smo pruiti uvid u njegov ivotopis, zainteresiranima podariti i poneto od njegovih kazivanja, a sabrati i neke dijelove njegovih razbacanih zapisa, sve u nadi da e makar neto od mirisa njegova plemenitog bia osjetiti i nosnice cijenjenih itatelja. Naposljetku, red je iskoristiti ovaj prostor i da se, srdano i iskreno, zahvalimo svima onima koji su imali, veu ili manju, ulogu u prireivanju ovog djela te pomogli da ova knjiga ugleda svjetlost dana. Boga Svevinjeg molimo da ih nagradi za njihovu nesebinu pomo. Mohammad Ali Barzanooni,
univerzitetski profesor i direktor Naunoistraivakog instituta Ibn Sina Sarajevo

[8]

Prijelom Mustafa amran final.indd 8

11/4/12 8:50 PM

PREDGOVOR

U ime Svevinjeg! ije jednostavno govoriti o velikim ljudima koji su svojedobno stvarali historiju. Neki od takvih ljudi, iako su ivjeli u konkretnom vremenu i prostoru, jesu ponad vremena i prostora u kojem su obitavali. Oni su toak historije okrenuli tako da se on jo uvijek vrti za one koji ive poslije njih i jo uvijek umnogome odreuje njihov ivot i aktuelne drutvene procese. Takvi ljudi ivjeli su meu nama, na istoj ovoj zemlji, ali jesu nebeske linosti. I zato je prava blagodat o njima sluati, a jo vea o njima govoriti. Plemeniti ehid dr. Mustafa amran bio je jedan od takvih velikana, koji nije ivio odve davno. Bio je s nama, bio je jedan od nas, ali je bio i ponad svakog vremena i prostora, mislilac koji je svoju poruku prenio i naratajima koji dolaze. Doao nam je iz vjenosti i zato e biti prisutan zauvijek, kroz cijelu historiju ovjeanstva. Ono to sadri ova zbirka tek je neznatni dio bogatog naslijea koje nam je taj mili ehid ostavio kao uspomenu na sebe. Nakon kratkog osvrta na njegov ivotopis, donosimo vam vienje amranove linosti iz pera njegove libanske supruge Gade Dabir, osobe koja je uz njega provela duge godine pune uspona i padova na putu koji je slijedio. No, nakon toliko godina, i ona se jo uvijek pita: Ko je bio amran? I tom pitanju uvijek se iznova vraa.
[9]

Prijelom Mustafa amran final.indd 9

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

A to je zato to je amran bio dobri Boiji, koji je tek jednog dana iskren koraao ovom zemljom. Boije ljude ne moe se svesti na okvire vremena i prostora, ba kao to nikakva prljavtina ne moe utrnuti njihovo svjetlo. Ona amrana jo uvijek dri vjenim, i zbilja i jeste tako. U narednom poglavlju donosimo kratki uvid u neke govore ovog plemenitog ehida, i to predavanja koja je drao u mjesecu ramazanu godinu dana prije svoga ehadeta. U jednom od tih predavanja govori o Bogu, duhu i nevidljivom svijetu i, kao nain njihove spoznaje, zagovara filozofiju spoznaje samog ljudskog bia utemeljenu na spoznaji triju aspekata ovjeka: tijelo, dua i duh. Tom temom bavi se pozivajui se na dva vana i dobro poznata fenomena san i telepatiju. U narednom predavanju razmatra kuranski metod dokazivanja Boga, odnosno poticanje svijesti o Bogu posredstvom buenja ljudske primordijalne prirode (fitret). Pri tome se poziva na ajete Kurana asnog, dokazujui da je spoznaja Boga odreena razliitou ljudskih kapaciteta, pri emu su u naelu svi kapaciteti jednaki nuli. Potom se bavi nainima dosezanja do zbilje, a oni podrazumijevaju pet ula, racionalno promiljanje, nadahnue i prosvjetljenje. Posredstvom pet ula, uz njihove brojne greke i postepeno usavravanje, doseu se iskustvene znanosti i materijalno uope. Kroz miljenje i promiljanje, koje jeste na vioj razini nego iskustvene i materijalne znanosti, dosee se do znanosti poput matematike, filozofije i logike, no ni to nisu uvijek ispravna i neosporna znanja, premda nisu izravno utemeljena na iskustvu i ljudskoj osjetilnosti. Kroz nadahnue i prosvjetljenje, kao izraze srane spoznaje, ovjek stjee sposobnost spoznaje duha, svijeta skrivenog i Boga. Na kraju ovog predavanja osvre se i na pogreno shvatanje kategorija znanosti i filozofije, te kritiki posmatra i osporava valjanost fraze znanstvena utemeljenost neke filozofije.
[ 10 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 10

11/4/12 8:50 PM

PREDGOVOR

U sljedeem predavanju bavi se temeljnim naelima najvanijih misaonih kola ovjeanstva. Pritom izvodi zakljuak da svaka misaona kola poiva na trima temeljnim principima: filozofskom, ekonomskom i politikom principu. Svaka misaona kola sastoji se od ovih triju principa i ini svojevrstan sistem nastao njihovim udruivanjem, te se sva ostala naela neke kole mogu razmotriti pozivanjem na ova tri osnovna principa. U nastavku ovoga kazivanja razmotrene su tri dominantne kole miljenja u tadanjem svijetu: komunizam, kapitalizam i islam. Komunistiki nauk poiva na dijalektikom materijalizmu i poricanju svega metafizikog, odnosno na izravnoj materijalnoj i iskustvenoj spoznaji. Kapitalistika kola zastupa ideju o autoritativnosti svijesti odnosno dri se idealizma te insistira na spoznaji posredstvom svijesti. Islamski nauk, pak, zastupa ideju autoriteta Boijeg, Stvoritelja i materije i svijesti, i insistira na postojanju materije nezavisno od svijesti. Na kraju ovog predavanja sreemo i osvrt na pitanje sudbine i predodreenja te kratko razmatranje o tome kako tri reene kole vide ovo pitanje, pri emu autor insistira na tome da je ispravno vienje ovog problema ni apsolutna determiniranost ni apsolutna sloboda, nego nekakav svojevrsni kompromis izmeu toga dvoga. U narednom poglavlju eljeli smo ukazati na jednu osobitu dimenziju ovog velikana. ovjek svu dubinu svojih osjeanja i suptilnost svog duha obino ispoljava u trenucima kada se u osami obraa svome Gospodaru. Tada manifestirana Boija ljepota i velianstvenost obino se onda pokuava pretoiti ili kroz razliite umjetnike forme ili kroz poeziju i knjievnost. No, kada to bude izraeno kroz obraanja i moljenja Voljenom, tada se na najljepi nain ispoljava ljepota duha zaljubljenika. U trenucima kada je na ehid ostajao nasamo sa sobom i Bogom, ispoljavao bi se njegov gnostiki duh, te nam je tako ostala uspomena na njegovu duboku duhovnu vezu s Ishoditem
[ 11 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 11

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

postojanja. Njegove jednostavne molitve Svetoj Biti Boijoj u ovom svijetu punom uspona i nizbrdica jesu vjeno podsjeanje na jednoga gnostika heroja koji je uspijevao biranim rijeima, na jedan posve zaljubljeniki i gnostiki nain, uspostaviti svojevrsni dijalog sa Gospodarom svekolike ljepote, to i jeste ono za im, bili toga svjesni ili ne, eznemo svi mi zahvaeni vrtlozima savremenog naina ivljenja. To je istinsko povjeravanje tajni iz srca zaljubljenika Zaljubljenom, neto to jeste zbiljska ljudska potreba koju, poneseni ivotnim mijenama, sve vie i ee zaboravljamo, a taj zaborav ini naa srca tvrdima. Potreba eznutljivog srca za Voljenim jeste vjena, no, obuzeti svakodnevnim ivotom, ljudi zaboravljaju na tu potrebu i onda posve ogreznu u tom zaboravu. Ovakva moljenja i obraanja Bogu u ovom vremenu sveope ljudske obuzetosti sobom i izgubljenosti podsjeaju nas na zbilju bivanja ovjekom, zbilju koja je, naalost, zaboravljena usljed predanosti ovosvjetskom ivotu. I ljudi tako, i ne znajui, ustvari cijelo vrijeme tragaju upravo za tom zbiljom, a onda u toj potrazi tako esto veu srce za kojekakve lane duhovnosti! Posljednji dio knjige sadri dodatke koje smo takoer smatrali nunim. Tako smo ovoj knjizi pridodali i poruku koju je Imam Homeini, r. a. uputio povodom ehadeta ovog istinskog velikana. Donijeli smo, takoer, i izvode iz sjeanja Imama Hameneija na njegovu linost. Naposljetku, knjiga sadri i kopije nekih originalnih amranovih rukopisa te nekoliko fotografija. Nadati se da e ova knjiga predstavljati mali korak u upoznavanju ovog velikana. Mohammad Ali Barzanooni,
univerzitetski profesor i direktor Naunoistraivakog instituta Ibn Sina Sarajevo

[ 12 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 12

11/4/12 8:50 PM

BIOGRAFIJA

g
Roenje Dr. Mustafa amran roen je 1932. (1311.) godine u Teheranu, u Ulici 15. Hordada na Kovakom bazaru kod Malog mosta. Obrazovanje Svoje kolovanje zapoeo je u koli Entesariye, u blizini Pamenara, a srednjokolsko obrazovanje stekao je u koledima Darul-funun i Elbrus. Potom se kolovao na Tehnikom fakultetu Teheranskog univerziteta, gdje je diplomirao 1957. (1336.) godine na Odsjeku za elektrotehniku, te je godinu dana radio kao predava na Tehnikom fakultetu. Za uenika generacije vaio je tokom svih razina obrazovanja. Godine 1958. (1337.) zaputio se u Ameriku kao dobitnik stipendije za nadarene studente, te je, nakon predavanja i ispita kod svjetski poznatih profesora i znanstvenika na University of California u Berkeleyu, stekao zvanje doktora nauka iz oblasti elektronike i fizike plazme. Drutvene aktivnosti Ve kao petnaestogodinjak pohaao je predavanja o tefsiru Kurana kod ajatollaha Taleqanija te predavanja o filozofiji i logici kod profesora Morteze Motahharija, kao i predavanja jo nekih uglednih vjerouitelja. Bio je jedan od prvih lanova Islamskog drutva studenata Teheranskog univerziteta. Uestvovao je u politikim previranji[ 13 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 13

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

ma u doba afere Mosadeq od 14. zasjedanja Skuptine do nacionalizacije naftne industrije i bio jedan od samoprijegornih boraca za ouvanje iranskog nacionalnog pokreta u njegovoj borbi na ivot i smrt. Nakon pua od 18. augusta 1953. (1332.) godine i obaranja vlade dr. Mosadeqa, prikljuio se Iranskom nacionalnom pokretu otpora, preuzevi na sebe dunost ogorene borbe protiv imperijalizma i kolonijalizma, te se sve do svog odlaska iz Irana svim silama i neumorno borio protiv ahova tlaiteljskog reima, uspjeno obavljajui i najtee zadatke u najnepovoljnijim uvjetima. U Americi, uz pomo nekolicine prijatelja, utemeljio je prvo Drutvo muslimanskih studenata u SAD-u, a spada i meu osnivae Udruenja iranskih studenata u Kaliforniji te jednog od glavnih pokretaa svih aktivnosti iranskih studenata u SAD-u. Zbog tih aktivnosti, ahov reim oduzeo mu je studentsku stipendiju. Nakon krvavih demonstracija u Iranu 15. hordada 1342. (5. juna 1963.) godine i naizgled guenja pokreta muslimanskih masa predvoenih Imamom Homeinijem, odluuje poduzeti sudbonosne korake i poruiti sve mostove za sobom, te uz pomo nekoliko prijatelja, njegovih istomiljenika i iskrenih vjernika muslimana, zaputio se u Egipat, gdje u doba Nasera dvije godine pohaa naporne kurseve komandoskog i partizanskog ratovanja, na kojima je stekao reputaciju najboljeg polaznika. Odmah potom preuzima zadau organiziranja iranske borbene elije. Zbog svojih dubokih vjerskih osjeanja, izbjegavao je vezu s nacionalistikim pokretima. Osvjedoivi se u Egiptu da narastajui arapski nacionalizam stvara sve dublji jaz meu muslimanima, protestirao je u vezi s tim kod Gamala Abdul Nasera. Naser se sloio s njegovim vienjem, ali je zakljuio kako je proces buenja arapskog nacionalizma isuvie jak da bi mu se moglo suprotstaviti i zakljuio kako su, naalost, Arapi uglavnom nesvjesni da
[ 14 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 14

11/4/12 8:50 PM

BIOGRAFIJA

su ti procesi potaknuti od njihovih neprijatelja i da e rezultirati stvaranjem jaza i netrpeljivosti meu samim muslimanima svijeta. U svakom sluaju, dopustio je amranu i njegovim prijateljima da u Egiptu javno propagiraju svoje stavove i vienja. U Libanu Nakon Naserove smrti, organiziranje samostalnog kampa za obuku iranskih boraca nametnulo se kao prijeka potreba, te se dr. amran zaputio u Liban kako bi ondje uspostavio takav kamp. Uz pomo imama Muse Sadra, voe libanskih iita, uspostavio je pokret potlaenih Amal, a potom i njegovo vojno krilo, i to voen naelima i idejama islama, sa zadatkom da, naspram neprijateljskih spletki i napada s desnice i ljevice, oslanjajui se na vjeru u Boga i ehadet kao oruje, povede istinsku islamsku revolucionarnu struju. To je znailo uputanje u svakojake opasnosti, u borbu na ivot i smrt, u okrutnu oluju sudbine i spremnost na odabir huseinovskog ehadeta, sve kako bi se krvava zastava iizma uzdigla nasuprot okrutnim i krvolonim cionistikim okupatorima i njihovim saradnicima. Krenuvi iz srca Bejruta, preko planina Debel Amela, pa sve do okupiranih palestinskih podruja, ova borba ostavila je za sobom neizbrisive herojske uspomene. Ona se utisnula duboko u srca potlaenog i ozlojaenog naroda Libana, a historija te ponosne borbe pisana je istom krvlju libanskih ehida po uzavrelim ulicama libanskih gradova i na granicama s cionistikom dravom. Nakon pobjede Islamske revolucije u Iranu Nakon blistave pobjede iranske Islamske revolucije, dr. amran, nakon 22 godine ivota u izgnanstvu, vraa se u svoju domovinu. Sva svoja revolucionarna iskustva i
[ 15 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 15

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

nauna znanja stavio je na raspolaganje Revoluciji. Tiho i samozatajno, ali odluno i samoprijegorno, posvetio se izgradnji i uspostavi nunih institucija, te je goleme napore usmjerio na obuku prve skupine pripadnika Armije uvara Islamske revolucije u kampu Sadabad. Potom se, u svojstvu zamjenika premijera Islamske Republike, samoportvovano i danonono posvetio to brem rjeavanju problema u Kurdistanu, da bi naposljetku, u nezaboravnoj i legendarnoj akciji Pave, snaga njegove vjere, njegova gvozdena volja, hrabrost i odlunost postali opepoznati u Iranu. U Kurdistanu U jezovitoj noi Pave sve nade ve su bile na izmaku, budui da je svega nekoliko, izranjavanih i izmuenih, pasdara1 ostalo u okruenju nekoliko hiljada, odlino opremljenih, neprijateljskih vojnika. Veina pasdara bili su muki ubijeni i izmasakrirani, te se u rukama neprijatelja nalazio sam grad Pave i sve strateke kote u njegovoj okolini. Neprijateljske snage svakog trenutka bile su sve blie preostalim vojnicima revolucije. Kia granata i metaka sipala je po njima i nastojalo se uguiti i posljednje znake otpora u tom kraju. Meutim, voen besprimjernom i nadljudskom hrabrou, dr. amran sa svojim borcima uspio je izdrati tu okrutnu no i doekati jutro, sauvati ivote preostalih pasdara, a potom je, uz pristigla pojaanja, u silovitom kontranapadu oslobodio grad Pave. Naime, tokom te noi Imam Homeini izdao je naredbu da se svim raspoloivim snagama krene na Pave, a komanda nad kontraudarom povjerena je upravo dr. amranu. Samoportvovani borci revolucije, jedinice redovne
1

Misli se na pripadnike Armije uvara Islamske revolucije (Sepah-e pasdaran-e enghelab-e islami).

[ 16 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 16

11/4/12 8:50 PM

BIOGRAFIJA

vojske i pripadnici odreda Armije uvara revolucije, stavili su se na raspolaganje hrabrom i mudrom dr. amranu, te je, u opsenoj operaciji za samo 15 dana nezaustavljivo osloboen cijeli Kurdistan, svi gradovi i sve strateke kote, i u njemu je ponovo uspostavljena vlast Islamske Republike. Time je Kurdistan, na radost i zadovoljstvo tamonjeg muslimanskog naroda, izbavljen iz goleme opasnosti. Ministarstvo odbrane Nakon ove velianstvene pobjede dr. amran se vratio u Teheran te je, po nalogu voe Islamske revolucije Imama Homeinija, preuzeo ministarstvo odbrane. Na novom namjetenju odmah je poduzeo niz koraka na fundamentalnim programima promjene i preobrazbe iranske armije nakon tlaiteljskog reima, to je podrazumijevalo ienje vojske od nepodobnih elemenata i provedbu cijelog niza neophodnih reformi, e kako bi se stvorila vojska koja e biti istinski uvar revolucije, uvati sigurnost i nezavisnost zemlje te biti u stanju ostvariti svetu islamsku misiju. Skuptina Dr. Mustafa amran na prvim izborima za Skuptinu islamskog vijea, glasovima stanovnika Teherana, izabran je za skuptinskog zastupnika, a namjera mu je bila uiniti sve to je u njegovoj moi da pomogne uspostavi novih zakona i novog dravnog ustroja, posebno kada je rije o reformama vojske, a kako bi se stari ustroj vojske prilagodilo potrebama revolucije i pribliilo idealima islamskog poretka. U jednom od svojih moljenja Bogu, nakon to je glasovima naroda izabran za skuptinskog zastupnika, on se ovako zahvaljuje Bogu: Boe moj, ljudi su mi izrazili toliku naklonost i obasuli su me takvom kiom ljubaznosti i naklonosti da me zbilja stid. Smatram se isuvie malim
[ 17 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 17

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

da bih valjano odgovorio svojoj dunosti. Boe, Ti mi daj sposobnosti, daj mi snage da odgovorim na svoje obaveze i da budem dostojan tolike naklonosti i blagonaklonosti naroda. Potom je, ukazom voe Islamske revolucije, postavljen u Visoko vijee za odbranu i stavljeno mu je u obavezu da se kontinuirano brine o vojnim pitanjima. U Huzistanu Oko amrana se okupila grupa boraca dobrovoljaca te je on, organizirajui i obuavajui ih, od njih nainio u Ahvazu osnovu jedinice za gerilsko ratovanje. Ta grupa vremenom je snaila i postajala sve organiziranija, te je uspjeno obavila mnotvo vanih zadataka. Samo oni koji su imali prilike izbliza se osvjedoiti u sve gorke i slavne dane kroz koje je ova grupa prola, koji su svjedoili svim njihovim pobjedama, ali i ehadetima i stradanjima, znaju koliko mnogo je dr. amran uinio osnivanjem ove jedinice. Uspostava ininjerijskog odjela u okviru ove jedinice za gerilsko ratovanje pomoglo je da se iznimno brzo sagrade putevi za vojne potrebe i na najnepristupanijim mjestima, a izmeu rijeka Karun i Ahdas, pod stalnim bombardiranjem, izgraen je kanal dug dvadeset kilometara i irok jedan metar, i to za manje od mjesec dana, ime su vode rijeke Karun iskoritene da se sprijei prodor neprijateljskih tenkova. Neprijatelj je time bio primoran na povlaenje i izgradnju utvrene borbene linije, to je znailo da moraju odustati od svih planova o okupaciji Ahvaza. Jedno od njegovih posebno znaajnih djela u tim danima bilo je uspostava koordinacije izmeu redovne vojske, Armije uvara Revolucije i lokalnih dobrovoljakih snaga. Upotreba lokalnog naoruanog stanovnitva u koordinaciji s regularnom vojskom znaila je skoro pa sasvim novi
[ 18 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 18

11/4/12 8:50 PM

BIOGRAFIJA

korak u strategiji ratovanja uope. To je bilo neto s ime svjetske sile koje su stajale iza agresije nisu raunale. Naalost, takva koordinacija nije postojala i u Horamahru, te su lokalne dobrovoljake jedinice ostale preputene same sebi. Dr. amran namjeravao je i lino otii u Horamahr, no, naalost, usljed nepostojanja valjanoga komandnog lanca i opasnosti od pada Ahvaza, nije to uspio i uiniti. Ipak, uspio je organizirati znaajnu vojnu ispomo od skoro hiljadu ljudi koje je uputio u Horamahr i koji su, uz pomo lokalnog stanovnitva dugo vremena u neravnopravnoj borbi uspijevali osujetiti napredovanje neprijatelja. Muharem mjesec ehadeta i pobjede u Susangardu Nakon to je neprijatelj izgubio svaku nadu da e pokoriti Ahvaz, Sadam je vrsto odluio osvojiti grad Susangard, te je, kako bi povratio svojoj vojsci poljuljano samopouzdanje, svim silama navalio na ovaj grad; tri dana ga je opsjedao svojim tenkovskim jedinicama, ali nisu uspijevali prodrijeti u sam grad. Dr. amran, koji je u samom opsjednutom gradu imao dosta svojih bliskih prijatelja i saboraca, uz veliki lini i trud ajatollaha Hameneija, pripremio je vojsku za pokuaj prvog, opasnog i herojskog, otvorenog frontalnog napada na neprijateljske jedinice. On je okupio snage sastavljene od lokalnih boraca, pripadnika Armije uvara Revolucije i redovne vojske, te je, dotad nevienom taktikom, pravcem putne komunikacije Ahvaz Susangard navalio na neprijatelja. Sam dr. amran na elu svojih jedinica prvi je uao u opkoljeni Susangard u pomo svojim prijateljima i saborcima. Vei dio svojih jedinica zadrao je izvan grada, a sam je s malom skupinom vojnika uao u tenkovima opkoljeni Susangard. Bio je svjestan da ulazak u sam grad
[ 19 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 19

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

nosi ponajveu opasnost, te je elio glavni rizik preuzeti na sebe. Upravo u tim trenucima otpoeo je glavni neprijateljski napad; irake jedinice komandosa nastojale su, uz zatitu tenkova, prodrijeti u sam grad. Dr. amran stavio se na elo odbrane, lavovski se borei i lino obilazei svaki poloaj odbrane i skaui iz rova u rov. Neprijatelj je ubrzo postao svjestan njegova prisustva te su otvarali najeu vatru upravo na ona mjesta gdje bi ga opazili, a dr. amran smiono je skakao iz rova u rov, stalno mijenjajui poloaj i komandirajui odbranom. Nekoliko njegovih bliskih prijatelja postali su tokom tog napada ehidi, a sam amran ranjen je u nogu na dva mjesta. Iako ranjen u nogu, sam je napao na jedan iraki vojni kamion. Uplaeni Sadamovi vojnici napustili su vozilo, a dr. amran, skupa s nekoliko mladih saboraca, ukrcao se na kamion i pobjedniki se dovezao u grad, diui moral braniteljima. Vijest o ranjavanju ponosnog islamskog komandanta brzo se pronijela meu vojskom u okolini Susangarda, izazvala srdbu i dala dodatni motiv islamskim borcima, koji su u odlunom juriu krenuli na grad i uspjeli skriti opsadu. Nakon pobjede, dr. amran se istim onim zarobljenim irakim kamionom odvezao u vojnu bolnicu u Ahvazu. U postelji, meutim, nije ostao due od jedne noi. Ve sutradan napustio je bolnicu i pridruio se svojim saborcima i tabu odbrane, planirajui nove vojne operacije. Zanimljivo je da je jo one veeri dok je leao u bolnici oko njegova kreveta odrano savjetovanje najvieg taba odbrane i do u detalj isplanirana oslobodilaka operacija kote kodnog naziva Allahu ekber.

[ 20 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 20

11/4/12 8:50 PM

BIOGRAFIJA

Novi pokret I pored insistiranja i navaljivanja zvaninika i njegovih prijatelja, dr. amran nije pristao da napusti Ahvaz odnosno tamonji vojni tab i doe na lijeenje u Teheran. Cijelo vrijeme aktivno je uestvovao u radu taba, a pored njegova kreveta visila je topografska karta Ahvaza i okolnog podruja na kojoj je stalno pratio kretanje neprijatelja i poloaje braniteljskih jedinica. Sam jo nije mogao izii na linije odbrane, no zato je nastojao pomoi koliko god moe, stalno predlaui nove vojne i ininjerijske poteze, pa ak i odreene kulturne aktivnosti. Njegove rane vremenom su zacjeljivale, a amran nije mogao dalje mirovati i ekati na potpuni oporavak. Uzeo je drvene take i zaputio se na linije odbrane. Nakon bitke od 4. januara 1981, koja je okonana porazom jednog dijela iranskih jedinica i znaajnim ljudskim gubicima, amran je posve izgubio strpljenje i odluio je da se odmah mora vratiti direktno na front. Odabrao je skupinu hrabrih i ve dobrano iskusnih boraca i, sa takom, odluio se na dotad nevienu operaciju, pod njegovom izravnom komandom, uz pomo nekoliko helikoptera. Naime, namjeravao je izvesti helikopterski desant duboko u neprijateljsku pozadinu i tako pokuati rasturiti njihove redove. Meutim, Iraani su opazili helikoptere i otvorili su snanu protuzranu vatru na njih, tako da su se helikopteri morali vratiti nazad, to je dr. amranu izuzetno teko palo. Susret s Imamom ummeta Naposljetku, u martu 1981. konano je odbacio i take te je, u pratnji nekolicine svojih odanih saboraca, poeo danonono nadzirati i obilaziti linije odbrane u Ahvazu i okolo njega.
[ 21 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 21

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

Uskoro je, po prvi put nakon ranjavanja, otputovao u Teheran kako bi podnio raport Imamu ummeta. Pri ovoj posjeti obavijestio je Imama o deavanjima na ratitu i ukratko mu predstavio planirane vojne operacije i vlastite prijedloge. Imam ummeta oinski ga je i s osobitom brinou sasluao te mu je, uz dovu za njega i sve islamske borce, dao svoje sugestije. amranu je uvijek teko padalo zatije i mirovanje na frontu, pa je nastojao svojim prijedlozima i inicijativama potai aktivnosti, a uglavnom bi te vojne akcije zapoinjao i vodio sam na elu jedinice sastavljene od njegovih iskusnih, hrabrih i odanih saboraca. Stalno je insistirao da se im prije krene s operacijama koje bi bile usmjerene ka oslobaanju kote Allahu ekber i izlasku na dravne granice, a onda je poduzeo operaciju koja je za cilj imala razdvojiti irake snage na sjeveru i jugu. Naposljetku, 20. maja 1981. jednom sjajno isplaniranom i munjevitom akcijom osloboena je kota Allahu ekber, to je, nakon slamanja opsade Susangarda, predstavljalo najveu vojnu pobjedu dotada. ehid amran, u pratnji svojih odanih i hrabrih islamskih boraca, bio je prvi ko je nogom stao na vrh ove kote, premda je neprijatelj u povlaenju jo uvijek pruao sporadian otpor. On i njegov hrabri komandant Irad Rustemi uspjeli su u narednih nekoliko dana osloboditi i ostale dominantne kote u okolini, odnosno brdo ahsund, to se dotad meu iranskom vojskom doivljavalo kao nemogua misija. Nakon oslobaanja kote Allahu ekber, amran je insistirao na tome da iranske jedinice odmah, prije nego to se neprijatelj uspije konsolidirati, nastave napredovanje ka Bestanu, to se, naalost, nije uspjelo realizirati. Meutim, ehid amran lino je osmislio, vojnom tabu predstavio i, skupa s hrabrim Iradom Rustemijem i realizirao, oslobaanje Dehlavije.
[ 22 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 22

11/4/12 8:50 PM

BIOGRAFIJA

Samo oslobaanje Dehlavije predstavljalo je, s vie aspekata, herojsko i dotad posve nezamislivo djelo. Muslimanske snage izgradile su pontonski most preko rijeke Karhe. Na taj nain uspjeli su forsirati rijeku i prodrijeti u samo srce neprijateljskih snaga. Ovo je bila prva pobjeda nakon odstupanja Beni Sadra s rukovodnih funkcija u dravi, ulila je novi moral vojsci i predstavljala je pravu prekretnicu i ishodite svih buduih pobjeda. Dana 19. juna 1981, dakle mjesec dana nakon oslobaanja kote Allahu ekber, na izvanrednoj sjednici Visokog savjeta za odbranu, odranoj u Ahvazu, uz prisustvo ajatollaha Eraqija, dr. amran kritizirao je pasivnost na frontu i predstavio svoje planove za nove oslobodilake akcije. To je bila i posljednja sjednica Visokog savjeta za odbranu kojoj je ehid amran prisustvovao, jer ve sutranji dan bit e dan goleme tuge i alosti. Ka rtveniku Ujutro 20. juna 1981. godine ehidom je postao Irad Rustemi, zapovjednik za oblast Dehlavije, to je dr. amranu palo izuzetno teko i estoko ga pogodilo. Nepojmljiva tuga obuzela je cijeli tab, posebno Rustemijeve bliske prijatelje i saborce. Neki njegovi prijatelji gorko su plakali, dok su drugi samo nijemo i tupo zurili u prazno. Kao da se cijelim gradom i frontom irio miris njegove pogibije odnosno ehadeta, i sve je zahvatio strani mir ovoga golemog potresa. Dr. amran poveo je sa sobom jednog oficira kojeg je odluio postaviti na Rustemijevo mjesto u Dehleviji i zaputio se na front. Upravo kada su krenuli jedan od boraca ree mu: Ovo je ba kao na danu Aure. Huseinovi borci ginu jedan za drugim; danas je poginuo i njegov bajraktar Abbas (mislei na Rustemija), a sad se, evo, i sam Husein zaputio na bojno polje!

[ 23 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 23

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

Dr. amran krenuo je u Susangard, a usput je sreo ajatollaha Eraqija i pukovnika ehida Felahija. Tu se s njima izljubio posljednji put, a onda nastavio svoj put ka rtveniku. Sve svoje vojnike okupio je u jednom kanalu iza Dehlevije, izrazio im je svoju suut ali i estitke zbog ehadeta njihova zapovjednika Rustemija, a onda je glasom punim tuge zbog gubitka Rustemija, ali svijetloga lica i srca punog ljubavi i enje za ehadetom, rekao: Bog je volio Rustemija i uzeo ga je k Sebi. Neka i mene uzme ukoliko me voli! I Bog e zbilja dokazati koliko ga je volio, jer e ga vrlo brzo uzeti k Sebi! ehadet I time je zavrio svoj govor. Oprostio se sa svim borcima, izljubivi se pogledima. Potom je iziao na liniju i uao u rov koji je bio najblii neprijateljskim poloajima, naredivi svojim borcima da niko drugi ne prilazi toliko blizu. Naime, neprijatelj se odatle mogao vidjeti golim okom, a i oni su, naravno, mogli lahko opaziti svakoga s druge strane. estoko bombardiranje koje je trajalo cijelo jutro, i koje je pored Rustemija uzelo jo dosta rtava, opet je otpoelo, i dr. amran naredio je borcima da se sklone u zaklon i udalje se od njega. Svako od njegovih pratitelja pronaao je zaklon za sebe. Granate su padale svuda oko amrana. Jedan geler pogodio je dr. amrana u glavu, a dvojica njegovih saboraca koji su ostali uz njega pogoeni su u lice i prsa. Brzo su ga prebacili u ambulantu. Silno je krvario, njegovo lice bilo je obliveno krvlju, ali je plemenitost njegovog lika i dalje bila tu. Izgledalo je kao da neto govori, mada se nikome nije obraao. Prva pomo pruena mu je u bolnici u Susangardu, koja se danas zove po ehidu dr. amranu, a onda su ga ambulantna kola povezla za Ahvaz. No, naalost, u Ahvaz
[ 24 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 24

11/4/12 8:50 PM

BIOGRAFIJA

su dovezli tek njegovo mrtvo tijelo, a njegov duh, u svojim krvavim efinima uniforme, ve je bio u svijetu melekuta, letio je ka svome Gospodaru, odazivajui Mu se rijeima: A ti, o duo smirena, vrati se Gospodaru svome zadovoljna i On tobom zadovoljan. Neka je selam na one koji slijede Uputu!

[ 25 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 25

11/4/12 8:50 PM

Prijelom Mustafa amran final.indd 26

11/4/12 8:50 PM

SKriveni poLUmjeseC

g
ehid amran vien oima svoje supruge

jevojka je prevrtala papir meu rukama, a onda je na papir, koji je cijelu no zurio u nju poput mrtvaca, napisala: Mrzim rat! Nasmijala se unato svoj tuzi u njenu srcu. Pa zar postoji neko kome je rat drag? Otkud bi znala! Vjerovatno ne! Bavila se novinarstvom, pisala poeziju, napisala je ak i jednu knjigu, ali nije ba proputovala svijeta. Poznavala je Lagos u Africi, jer je ondje roena, i jo nekoliko evropskih gradova, u koje je putovala. Njen otac trgovao je biserima izmeu Afrike i Japana, i novca su imali da troe koliko hoe. Ipak, bila je dovoljno Libanka da bi znala kako u Libanu rat raa isto tako dobro kao i masline ili hurme. Iako nije shvatala zato. Nije shvatala zato se ljudi meusobno ubijaju. Nije ak niti shvatala ta bi trebalo uiniti da tako ne bude. Bila je samo alosna zbog graanskog rata, zbog nesree. Naa kua u Tiru bila je lijepa, s dva sprata, dvoritem i velikim balkonom prema moru, ali su je Izraelci sruili. Noima sam sjedila na tom balkonu, plakala i pisala. O tom ratu koji je samo formalno imao veze s islamom razgovarala sam s morem, s ribama, s nebom. Ti razgovori objavljivani su u novinama kao poezija ili tekstovi. Mustafa je moje
[ 27 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 27

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

ime vidio upravo u potpisu pod tim tekstovima. O njemu nisam znala nita, nikad ga nisam vidjela, ali sam ga zamiljala kao srditog ratnika koji uestvuje u ovom ratu. Sve je poelo onog dana kad je kod nas doao sejjid Muhammed Garavi, na lokalni imam, i rekao: Gospodin Sadr eli Vas vidjeti. Bilo je to vrijeme kad mi se nije vialo ni s kim, a posebno ne sa spomenutim ovjekom. Sejjid Garavi navaljivao je i priao kako je gospodin Musa Sadr ovakav i onakav. Priao je kako se radi o uenom ovjeku i da me on eli vidjeti. Nakon tolikog navaljivanja sejjida Garavija, pristala sam, iako preko volje. Jedne veeri otila sam na iitski vjerski skup kako bih se vidjela s Musom Sadrom. Lijepo me doekao. Hvalio je moje tekstove i govorio kako lijepo piem o velajetu i Imamu Huseinu, mir neka je na nj. A onda je upitao: Gdje sada radite? Koliko znam, fakulteti ne rade. Odgovorila sam da radim u jednoj enskoj srednjoj koli. Pustite to, rekao je, doite raditi kod nas. A o kakvom poslu se radi?, pitala sam. Imate spisateljskog dara, rekao je, moete lijepo pisati o velajetu, o Imamu Huseinu, o Libanu i mnogim drugim temama. Samo doite i piite. Odgovorila sam: kolu ne mogu napustiti, odnosno ne elim. Imam Musa odgovori: Mi emo vam vie platiti. Doite i radite samo za nas. Te rijei nisu mi se svidjele. Ja ne radim zbog novca, rekoh, ja volim ovaj narod. Da me emocije ne potiu da budem s tim mladima, ne bih to ni radila. Ali, ako neko eli da piem za njega tako to e mi dati vie novca, samo e me demotivirati. Ja nisam neko ko pie za novac. Ljutito sam izila odatle. No, on bijae veoma pristojan ovjek. Iziao je za mnom i izvinio se. A onda me odjednom upita da li poznajem amrana. ula sam za njega, odgovorih, a on ree: Trebali biste se obavezno vidjeti s njim. Zaudih se i rekoh: Teko mi pada ovaj rat, ovo krvoprolie i haos, i ne bih da se viam s nekim ko je umijean u sve ovo. Imam Musa, s puno sigurnosti u glasu, ree: a[ 28 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 28

11/4/12 8:50 PM

SkriVeni polumjesec

mran nije takav. Traio vas je, jer imamo organizaciju za brigu o siroadi. Mislim da bi vam odgovarao takav posao. Volio bih da doete tamo i upoznate amrana. Insistirao je i nije prestao dok nisam obeala da u posjetiti tu organizaciju. Prolo je sedam mjeseci od tog obeanja, a jo uvijek nisam bila posjetila organizaciju. Za to vrijeme, sejjid Garavi svaki put, kad me sretne, govorio bi: Zato ne ode tamo? Gospodin Sadr stalno me pita za tebe. Ali jo nisam bila spreman na to, amranovo ime jo uvijek me asociralo na rat i mislila sam kako se neu moi sresti s njim. S druge strane, moj otac imao je problema sa srcem i to me inilo jako neraspoloenom. Sejjid Garavi jedne veeri doao je posjetiti mog oca, a na polasku mi je dao kalendar organizacije Amal,2 rekavi da je to poklon za mene. Tad nisam pridavala tome znaaja, ali naveer, dok sam sjedila sama i pisala, pogled mi pade na kalendar. Kalendar se sastojao od dvanaest slika, po jedna za svaki mjesec, i sve su bile lijepe. Slike, meutim, nisu bile potpisane. Jedna slika imala je posve crnu podlogu, a nasred te crnine bila je mala svijea koja svojom svjetlou kao da se suprotstavljala silnom mraku. Ispod svijee, na arapskom jeziku, bili su ispisani stihovi: Moda neu uspjeti pobijediti ovaj mrak, ali i ovim skromnim svjetlom ukazujem na razliku izmeu tmine i svjetlosti, istine i zablude. Onaj ko trai svjetlo, ima svjetlost u srcu, ma koliko ona bila slaba. Neko ko trai svjetlo... Neko poput mene. Pod dojmom te slike te noi mnogo sam plakala. Kao da je to
2

Amal je arapski akronim za Afwj-Muqwamaal-Lubnniyya, odnosno Odred libanskog otpora, pokret libanskih iita osnovan 1975. pod vodstvom imama Muse Sadra. U to vrijeme predstavljao je najvaniju iitsku policiju i organizaciju u Libanu. Kasnije e unutar Amala doi do sukoba stavova u pogledu budueg djelovanja, pa se iz Amala izdvojila frakcija koja e formirati Hezbollah. (op. prev.)

[ 29 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 29

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

svjetlo obuhvatilo cijelo moje bie. No, nisam znala ko je naslikao tu sliku. Naposljetku, jednog dana otila sam u organizaciju s prijateljicom koja ju je eljela posjetiti. Na prvom spratu predstavili su nas nekom gospodinu i rekli su nam da je to dr. amran. Mustafa je bio osmjehnut i ja sam se zbunila. Mislila sam da neko ije se ime vee za rat i koga se svi plae mora biti grub ovjek, ak sam bila i malo uplaena, ali njegov osmijeh i smirenost uinili su da se opustim. Prijateljica me predstavila i Mustafa je sasvim skrueno rekao: A to ste Vi? Mnogo sam Vas traio, odavno Vas oekujem. Govorio je kao neko ko me ve dugo poznaje, i to mi je bilo nekako udno. Upitah prijateljicu: Jesi li sigurna da je ovo dr. amran? Naravno da je bila sigurna. Mustafa izvadi kalendar poput onoga koji mi je nedavno poklonio sejjid Garavi, i prui mi ga. Vidjela sam to ve, rekoh. Pogledali ste sve slike?, upita me Mustafa, koja vam se najvie svidjela? Svijea, odgovorih. Svijea je ba ostavila dojam na mene. To ga je veoma zainteresiralo i on sa zanimanjem upita: Svijea? Zato ba svijea? Odjednom poeh plakati, suze mi same potekoe. Ne znam..., rekoh, ta svijea, to svjetlo kao da su unutar moga bia. Nisam mislila da e neko znati prepoznati i ovako prikazati smisao svijee i samoodricanja. A ko je to naslikao?, pitala sam, Voljela bih ga upoznati. Ja sam, ree Mustafa. Zbunih se jo vie nego kad sam ga zatekla osmjehnutog: Vi? Vi ste to naslikali? Da, ja sam to naslikao, ree Mustafa. Ali kako je to mogue?, pitala sam, pa zar Vi ne ivite u ratu i krvi? Nikad ne bih pomislila da moete biti tako osjeajni. A onda se desilo neto jo udnije. Mustafa izvadi moje tekstove i poe ih itati: itao sam sve to ste napisali, rekavi, moj duh letio je za Vaim. Bio je to na prvi susret. I to tako lijep! Kad sam ga drugi put vidjela, bila sam ve posve spremna na rad u organizaciji. I nae poznanstvo se, malo po
[ 30 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 30

11/4/12 8:50 PM

SkriVeni polumjesec

malo, produbljivalo. esto sam bila uz Mustafu. U organizaciji s djecom, u razliitim gradovima, nekoliko puta ak i na borbenoj liniji. Sve to je inio za mene bilo je pouno, iako se njemu to nije inilo niim posebnim. Gade je odrasla u ozraju evropske kulture. Nije nosila hidab, ali je eljela biti drugaijom, eljela je vidjeti neto drugaije od sve te strke i haosa oko sebe. Sviala joj se ta kua koja je imala samo jednu sobu i vrata uvijek otvorena za sve. Djeca su uvijek mogla ui, sjesti na pod i porazgovarati s direktorom ustanove. Mustafa je stranke primao upravo u toj prostoriji, i Gade je sprva bilo zbilja udno da se pri ulasku mora izuti i sjediti na podu. Mustafa joj je djelovao tako velianstven i zanimljiv. Sjeam se da sam ga jednom pratila na putovanju u neko selo. U autu mi je dao poklon bio je to njegov prvi dar meni, tada jo nismo bili vjenani i to me jako obradovalo, pa sam ga smjesta raspakovala. No, bila je to mahrama, crvena mahrama s krupnim cvjetovima. Zbunila sam se, no on se nasmijeio i slatko rekao: Momci bi Vas voljeli vidjeti s mahramom. Tog dana stavila sam mahramu i vie je nisam skidala. Bilo mi je jako zanimljivo to to se Mustafa stalno trudio da me zblii s ostalima iz organizacije. Govorio je: Oni su jako dobri, nisu onakvi kako Vi mislite. Zbog Vas dolaze u organizaciju i ele uiti od Vas. Pa, ako Bog da, poduit emo ih. Nikad mi nije prigovorio zbog mahrame ili rekao neto loe o mojoj porodici. To je itekako utjecalo na mene. Vodio me, kao da sam kakvo dijete, korak po korak naprijed i doveo me u islam. Devet mjeseci... proveli smo divnih devet mjeseci skupa, a onda smo se vjenali. Naravno, na brak suoio se s ozbiljnim problemima. Ti si poludjela! Taj ovjek stariji je od tebe dvadeset godina! On je Iranac, posve je posveen ratu! Nema novca, nije naega ranga! On nema ak ni linu kartu!
[ 31 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 31

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

Rukama se uhvatila za glavu i zatvorila oi. Zato su odjednom svi postali posve isti?! Kao da je ono to govore tekst iz kakva pozorinog komada nauen napamet, i svi ga ponavljaju: majka, otac, porodica, prijatelji... Kamo sree da je roena u kakvoj prosjenoj porodici, kamo sree da nikad nije imala svoj auto. Kamo sree da je njen otac, umjesto to trguje izmeu Afrike i Japana, kakav obini uitelj ili neki prosti radnik. Tada bi sve bilo drugaije. Znala je da ni Mustafa nije u nita boljoj situaciji. Momci oko njega nisu je voljeli, nisu je prihvatali... Oh, Boe! Kako je sve ovo teko! Da je barem nena bila tu. Gade tada ne bi bila toliko zabrinuta. Nena ju je znala sasluati i razumijevala je njene probleme. Sjetila se one prie... Ne prie, to je istinita pripovijest iz ivota njene nene iz vremena kad je s muem i dvjema kerima ivjela u Palestini. Nekom momku sunitu svidjela se jedna od njihovih keri, i niko ne bi imao nita protiv. Meutim, na sami dan Aure doao je zaprositi djevojku. Neni je to teko palo i odbila je prosca. No, djed, koji nije naroito drao do takvih stvari, htio je odobriti njihov brak. Nena je onda kriom osedlala konja, povela sa sobom djevojku i pobjegle su ovamo u Tir. Nena je nosila ador, u kui odravala svetkovine sjeanja na Imama Huseina, znala je mnogo dova napamet. Ona je odgajala Gade, uila je dovama. Kad bi sad znala Mustafu i vidjela kako je odan dovama poput zijareta Aure ili onim iz Sahife Sedadijje, istim onim dovama u koje je Gade bila tako zaljubljena, nesumnjivo bi podrala njihov brak. Mustafi me, vie od bilo ega drugog, privukla njegova ljubav prema velajetu. esto sam pisala kako mi more s obala Tira i vjetar s planina Debel Amila donose glas Ebu Zera. Taj glas ispunjavao je moje bie. Osjeala sam da trebam poi, ali nije bilo nikoga ko bi me uzeo za ruku i
[ 32 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 32

11/4/12 8:50 PM

SkriVeni polumjesec

poveo. A onda me je Mustafa uzeo za ruku. Kad je doao, kao da je doao Selman Farsi. On je taj ko me mogao povesti iz ove tmine i tmue. Nisam bila zadovoljna time da se, kao milioni drugih ena, samo udam i ivim svoj ivot. Traila sam ovjeka poput Mustafe, ovjeka velikog duha, slobodnog od ovog svijeta i vezanosti za nj. No, moji roditelji i porodica nisu bili u stanju to vidjeti. Oni su ivjeli u drugaijem svijetu i imali su pravo da kau ne. Vidjeli su samo Mustafinu vanjtinu, a Mustafa doista nije imao nikakva ovosvjetskog imetka. Bio je ovjek bez novca, bez doma, bez uobiajenog ivota... bez iega. I oni su to vidjeli. Libansko drutvo bilo je takvo, i, naalost, jo uvijek jeste. ovjekova vrijednost procjenjuje se vanjtinom, novcem. Potuju onoga ko nosi modernu i skupu odjeu, a ako je ve doktor, onda bi trebao voziti kakav luksuzan i skup automobil. Nikoga ne zanima ovjekov duh i sline stvari. I pored svega, Mustafa me, posredstvom sejjida Garavija, zaprosio od moje obitelji. Odbili su. Tada se umijeao gospodin Sadr i poruio: Ja jamim za njega. Da je moja kerka odrasla, udao bih je za njega. Naravno, te rijei utjecale su na njih, ali su se nastavili snano opirati. Oni su govorili svoje, a ja svoje. Odluila sam da se po svaku cijenu udam za Mustafu. Mislila sam da se u svakom sluaju moemo vjenati posredstvom gospodina Sadra, koji je bio erijatski prvak, ali je Mustafa bio protiv toga. Insistirao je da se obavezno vjenamo samo uz doputenje mojih roditelja. Govorio je: Nastoj da ljubaznou i lijepim ophoenjem dobije njihov pristanak. Ne elim da tvoji roditelji budu povrijeeni time to si se udala za me. I pored ugleda koji je uivao, spram mojih roditelja bio je veoma ponizan. Nastojao je da se stvar zavri tako da oni nipoto ne budu povrijeeni. Uostalom, samo jednom u ivotu povisio je glas na mene, i to je bilo zbog mojih roditelja.
[ 33 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 33

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

Bilo je to onih dana kada su juni krajevi bili izloeni stalnom bombardiranju. Svi su bili napustili to podruje. I ja sam bila u Bejrutu, ali je Mustafa sa svojim momcima ostao na jugu. Brinula sam za sve njih, nisam vie imala strpljenja, i otila sam u iitsku organizaciju kod imama Muse Sadra kako bih se nekako prebacila do Mustafe. Imam Sadr dao mi je neko pismo i rekao: Ovo to prije treba dostaviti Doktoru. Pola sam na put sa Jusufom Husejnijem, i pod kiom granata nekako smo stigli do Mustafina taba. Ali, rekli su mi da Mustafa nije tu i da ustvari ne znaju gdje je. Traila sam ga i traila, i napokon sam ga pronala u Al-Haraibu. Zaudio se kada me ugledao, jer svakako me nije oekivao. Situacija ondje bila je jako opasna, granatiranje nije prestajalo. Mustafa je uzeo pismo koje sam mu donijela i odmah napisao odgovor koji sam trebala odnijeti Musi Sadru. Neu otii odavde, rekla sam, ostajem s vama i ne idem u Bejrut. Mustafa je insistirao: Ne, morate se to prije vratiti u Bejrut. No, nisam htjela poi, i tada se Mustafa iako inae tako smiren i ljubazan jako naljutio i povikao: Ulazi u auto! Ovo je rat, a ne ala! Uplaila sam se i rastuila. Nije mi bilo ba prijatno. Naredio mi je kao kakvu vojniku, a ja nisam oekivala da se pred svima izdere na mene. Kad smo ve htjeli krenuti natrag, rekao je Jusufu Husejniju: Ti poi, nju u sam odvesti svojim autom. Cijelim putem sam preplakala. Rekoh Mustafi: Mislila sam da si ti uvijek srdaan. Nisam ni pomislila da bi se mogao onako ophoditi prema meni. Nije rekao nita dok nismo stiglu u Sejdu, gdje sam trebala presjesti u kola Jusufa Husejnija i nastaviti za Bejrut. Ondje mi se Mustafa izvinio i opet je bio onaj Mustafa kakva sam poznavala. Nisam elio da ispadne onako, ali ne elim da dolazi ovamo bez doputenja svoje porodice. Mora se vratiti i biti uz njih. U svakom sluaju, bili su to teki dani. Nisu mi doputali da uope izlazim iz kue. Nakon to sam osamnaest
[ 34 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 34

11/4/12 8:50 PM

SkriVeni polumjesec

godina sama ila kamo sam htjela, uzeli su mi i kljueve od auta. Ako bih pola do kole ili sejjida Garavija, brat bi me odvezao tamo i natrag. Moji su bili ljuti na sejjida Garavija, zamjerali su mu da me je on upoznao s Mustafom. Uprkos svim pritiscima, nastavila sam se viati s Mustafom. No, i on je naposljetku postao nervozan i potiten. Jednog dana mi ree: Ljudi priaju o nama. Ovo je preveliki pritisak. Mora odluiti i izabrati jedan put, ovamo ili onamo. Ovako dalje nee ii. Te Mustafine rijei dodatno su me rastuile. Morala sam izabrati izmeu njega i roditelja, a sve sam ih voljela. Bilo mi je teko, veoma teko. Rekla sam: Mustafa, ako me ostavi, onda u otii na onu stranu. Ti me treba povesti. Ovakva situacija ne smije potrajati!, odgovorio je. Kad sam te veeri dola kui, zatekla sam oca i majku kako gledaju televiziju. Ugasila sam televizor, i bez razmiljanja ta da kaem, rekla sam: Oe, od djetinjstva do danas, a meni je dvadeset i pet godina, nikad vas nisam neim povrijedila, nikad vas nisam sekirala. Oprostite, ali sada vas prvi put neu posluati. Otac je mislio da je izmeu mene i Mustafe ve zavreno, jer ga neko vrijeme uope nisam spominjala. ta se desilo? Zato tako govori?, pitao je. Bez uvoda, iako o tome nisam priala s Mustafom, rekoh: Prekosutra se udajem. Oboje su bili okirani. Nastavih: Odluila sam se udati za Mustafu. Imam Musa Sadr vjenat e nas prekosutra. I sama se zaudih otkud mi tolika hrabrost! Mustafa pojma nije imao da u uiniti ovako neto. Majka se jako naljutila. Ustala je i poela vikati, prvi put u ivotu pokuala me udariti, ali se otac umijeao i sasvim mirno upitao: A za koga se udaje? Za doktora amrana, odgovorila sam, sve sam uinila da dobijem va pristanak, ali nije ilo. Mustafa mi je rekao da neemo uspjeti i htio je otputovati. Otac me saslua, a onda, i dalje sabrano, ree: Uvijek sam ti udovoljavao u svemu
[ 35 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 35

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

to si traila, ali ne vidim da je to odgovarajui ovjek za tebe. On nije poput nas, ne poznajemo ni njegovu porodicu. Nisam htio da se to desi kako bih te zatitio. U svakom sluaju, ja sam odluila, rekoh, odlazim, jer imam Musa Sadr dao nam je dozvolu, a on je erijatski poglavar i moe biti moj zastupnik na vjenanju. Otac je uvidio da je stvar ozbiljna, pa ree: A zato prekosutra? Pa i mi imamo nekakvu ast! Odluili smo da to bude prekosutra, rekoh, Naravno, i imamu Musi Sadru rekla sam da bih se voljela udati iz roditeljske kue. Ako pristajete i ako ete nas podrati, bit e mi jako drago. Otac kaza: Ali ti se mora pripremiti za to. Ja sam ve spremna. U potpunosti!, odgovorih. Zaista ne znam otkud mi tolika odlunost i hrabrost. Prela sam preko onoga to je svima najvanije. Nisam tada shvatala ta se ustvari deava, i znala sam jedino da je Mustafa velik, da je pristojan i zaljubljenik u Ehli-bejt, a to je ono to sam i sama voljela. Otac ree: Dobro, ako je to tvoja elja, neu ti stajati na putu. Nisam mogla vjerovati, otac je tako jednostavno dao pristanak. Kako da sad javim Mustafi? Samo da ne bude prinuena da odustane! Samo da se njen otac do prekosutra ne predomisli! A gdje je Mustafa?! Posvuda ga je traila, obila cijeli grad i okolna sela, dok ga naposljetku nije pronala. Rekla mu je: Sutra emo se vjenati. Otac je pristao. Mustafa nije mogao vjerovati, ali zar je i sama mogla povjerovati? Kada danas razmilja o tom danu, ini joj se kao da ona nije bila ta osoba koja je onako postupila. To uope i nije bilo ljudsko djelo, to je bilo Boije djelo, Boija ruka, jer je On znao koliko joj je stalo do Mustafe... Bez glasa se nasmija. Kao da je neto bilo posve zasjenilo njenu svijest. Za sve vrijeme s njim ona uope nije primijetila da je Mustafa proelav. Dva mjeseca nakon njihova vjenanja jedna prijateljica joj
[ 36 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 36

11/4/12 8:50 PM

SkriVeni polumjesec

ree: Gade, jedna stvar u pogledu tvoje udaje nije mi jasna. Ti si svakom proscu iznalazila mahane. Jedan je bio prenizak, a drugi previsok. Kao da si ekala nekog savrenog. A sad se ne mogu nauditi da si se udala za Doktora, jer on je proelav! Gade se i sada sjea da je prijateljicu tada udno pogledala. ak se i naljutila i poela se svaati: Mustafa nije elav! Pria gluposti! Prijateljica je pomislila da je Gade malo skrenula s pameti kad shvati da zbilja nije vidjela da je Mustafa proelav. Kad je tog dana dola kui, odmah s vrata je pogledom potraila Mustafu i nasmijala se. Zato se smije?, upita Mustafa. A Gade, kojoj su od smijeha potekle suze, ree: Mustafa, pa zar si ti elav? Ja to nisam ranije primijetila. A onda se i Mustafa stade smijati. ak je i imamu Musi Sadru ispriao tu zgodu. Otad se Musa Sadr esto znao naaliti s njim: ime li si ti zaarao Gade pa te uope nije vidjela takvog kakav jesi?! Moda je to smijeno, ali stvarno je bilo tako. Dok sam bila u vezi s Mustafom, ak i kasnije kad smo se ve uzeli, uope nisam vidjela ovaj vanjski svijet. Rekla sam ocu: Ne elim svadbu. Neka prisustvuje samo najblia porodica, amide, daide... Otac je odgovorio: To je tvoja stvar, neka bude kako ti eli. Ujutro, na dan vjenanja, koje je bilo zakazano za poslijepodne, spremala sam se da odem u kolu odrati asove. Majka nije priala sa mnom, bila je ljuta. Sestra me upita: Kamo e? Idem u kolu, odgovorila sam. S uenjem mi ree: Ali ti treba ii da se uredi, da te dotjeraju... Ja da idem?! Otila sam u kolu. I tamo su svi pitali: Ali, zato si ti dola? A ja sam se udila njima i odgovarala: A zato ne bih dola? Mustafa eli da budem ovakva kakva jesam. Kad sam se vratila iz kole, gosti su ve bili stigli. Mustafa nije imao rodbine u Libanu, pa su s njegove strane doli Musa Sadr, njegova porodica
[ 37 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 37

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

i sestre te sejjid Garavi. Od moje porodice doli su rijetki. Veina njih i dalje su bili protiv tog braka i ljutili su se. Sestra me upita: ta e odjenuti? Pa imam mnogo odjee, odgovorih. Ali to mora biti vjenanica, rekla je, smjesta otila u grad i vratila se s vjenanicom. Svi su govorili da sam poludjela, da u osramotiti cijelu porodicu. Bila sam valjda prva nevjesta u gradu koja se udavala a da nije prola kroz sve te pripreme i ureivanja za vjenanje. Vjenanje je obavljeno u prisustvu te male skupine koja se odazvala, a onda rekoe kako mladoenja treba uruiti dar mladi. Kod nas je obiaj da mladoenja pokloni nevjesti prsten. To mi ranije uope nije bilo palo na pamet. Ali, vidjeh da mi Mustafa prua neki paketi. Otvorila sam ga i vidjela da je unutra svijea. Donio mi je svijeu kao svadbeni poklon! Uz nju je bila i lijepa estitka s prigodnim tekstom. Brzo sam odnijela taj paketi u sobu i sakrila ga. Svi su pitali ta mi je darovao, ali sam odgovarala: Ne mogu vam pokazati. Da su znali o emu se radi, rekli bi da je mladoenja lud. Darovao je mladi svijeu! To je bilo neuveno. Moja je sestra pitala: A gdje je mladoenja? Vrijeme je da daruje prsten nevjesti. Mirno joj rekoh: Svadbeni dar nije prsten. Sestra se naljuti i ree: Pa eli li da majka veeras zavri u bolnici?! Mladoenja je doao bez prstena! Zaboga, kakvo je ovo vjenanje?! Sramotimo se pred svima! Odgovorih: Da, nema prstena! I ta sad da radim? Neka bude ta e biti! Onda smo iz majine komode uzele prsten koji je ona dobila kad se udavala, stavila sam ga i izila meu goste. Moj mehr bio je Kuran asni i obeanje mladoenje da e me uputiti putem usavravanja, Ehli-bejta i islama. To je bilo prvo vjenanje u Tiru da je mlada imala takav mehr. Ustvari, nije bilo nikakva konkretnog mehra. To je bilo tako neobino za moju porodicu i sve okupljene. Majka je opazila da je prsten na mojoj ruci njen i to joj je teko palo. Rekla sam joj: Mama, bila sam posve van
[ 38 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 38

11/4/12 8:50 PM

SkriVeni polumjesec

sebe i zaboravila sam rei Mustafi za prsten. Da je znao, sigurno bi ga kupio i donio. A kamo te sada namjerava odvesti? Gdje je unajmio kuu? Rekoh joj da emo stanovati u prostorijama organizacije. Majka je ranije bila tamo i znala je da se radi o samo jednoj sobi, u kojoj su prazne gajbe od voa sluile kao stolovi i stolice. Majka ree: Zar je moja ki morala tako zavriti? Zar si ti invalid, zar nisi imala oiju ni pameti, pa si doekala ovaj dan?! Ali mene nije bilo briga, eljela sam ivjeti ondje kako god da je, makar morala sjediti na podu. Majka ree: Ja u vam kupiti namjetaj, ali tako da niko od porodice i ostalih ne sazna. U Libanu se smatra runim da nevjesta donosi neto u mladoenjinu kuu. Ako bi donijela kakve darove, to bi bilo protumaeno kao da je njena porodica za novac utrapila djevojku nekome. Mustafa i ja nismo prihvatili da nam majka kupi namjetaj. eljeli smo ivjeti s onim to imamo. Jednog poslijepodneva Mustafa me doao posjetiti, i rekavi: Nema smisla da i dalje ivi ovdje. Uzmi svoje stvari i idemo naoj kui. Uzela sam etkicu za zube, etku za kosu i neto linih stvari, potrpala sve u najlonsku kesu i rekla majci: Ja odlazim. Kamo?, pitala je. Odlazim kui svoga mua, odgovorih. Jednostavno sam eljela ivjeti sa svojim muem. Nisam uope bila svjesna tih svakodnevnih problema. Svi su mislili da se alim. Ali, ja sam samo rekla: Sutra dolazim po ostatak svojih stvari. Majka se naljutila. Izgalamila se na Mustafu i srdito mu rekla: Ti si zaludio moju ker! Zaarao si mi ker! Ti... A onda je od silnog oka odjednom pala na zemlju. Mustafa joj je priao, uzeo je u naruje i poljubio je. Majka se tresla cijelim tijelom i od silnog oka nije shvatala ta se dogaa. Krenula sam za Mustafom. Majka je vikala: Zaludio si moju ker! Odmah da si joj dao razvod! Oslobodi moju ker ini koje si bacio na nju! Priala je nekontrolirano. I mi smo bili okirani, nismo oekivali da e majka
[ 39 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 39

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

tako reagirati. to je Mustafa vie pokuavao smiriti, bila je sve gora i govorila sve gre stvari. Naposljetku Mustafa ree: Uredu, dat u joj razvod! Odmah sad!, vikala je majka. Odmah u joj dati razvod, ree Mustafa. Majka nije mogla vjerovati: Obeava? Obeavam, odgovori Mustafa, ali pod jednim uvjetom! Silno sam se uplaila, govorili su o razvodu. Majci je bilo loe. Mustafa nastavi: Dat u joj razvod pod uvjetom da ona sama to zatrai. Ne elim da se vi alostite. Majka se okrenu ka meni i ree: Reci da eli razvod! Uredu, mama!, rekoh, sutra se idem razvesti. Te veeri nisam otila s Mustafom. Majka se smirila, a kad se otac, dva dana kasnije, vratio s puta, sve mu je ispriala. Otac je bio veoma razuman ovjek. Dok se otac nije vratio, majka je bila pri svome i insistirala da se razvedem. Otac mi ree: Kod nas se nije obiaj razvoditi, ali ako se ti eli razvesti, onda je sad trenutak za to. Ali, ako eli nastaviti dalje uprkos takvim uvjetima... Da!, prekidoh ga, ja prihvatam takve uvjete. Otac ree: Onda idi. Ali nemojte da vas vie viam i ne stvarajte nam probleme. Kako su Gade teko pale te rijei... Otila je i putem posmatrala profil Mustafe, koji je koraao uz nju. Mislila je o tome kako je Mustafa cijeni; rekao joj je da moe otii posjetiti majku kad god poeli. Otac je ionako uglavnom uvijek na putu. Mustafin glas vrati je u stvarnost: Veeras nee sa mnom kui. Nastoj pridobiti majinu naklonost. I ne ljuti se ako ti kae neto. Naveer u doi po tebe. Te veeri majka se osjeala jako loe. Imala je problema s bubrezima. Kad je Mustafa doao po mene, rekla sam mu: Majci nije dobro, ne mogu je veeras ostaviti. Mustafa je priao majinoj postelji. Vidio je koliko joj je loe. Niz obraze su mu potekle suze. Uzeo je majinu ruku, poljubio je i rekao: Recite mi ta vas boli! Doveli smo doktora, a on je kazao da majku trebamo prebaciti u
[ 40 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 40

11/4/12 8:50 PM

SkriVeni polumjesec

bolnicu u Bejrut. Tih dana Izraelci su neprestano bombardirali Bejrut i Tir, pa je svako kretanje bilo problematino. Mustafa je rekao: Ja u je odvesti onamo. Uzeo je majku u naruje i ponio je, a ja sam pola s njima u Bejrut. Majka je u bolnici ostala sedam dana, a meni je Mustafa rekao da stalno budem uz njenu postelju. Kada je majci bilo bolje, vratili smo se kui, a ja sam jo dva dana ostala s njom. Sjeam se da kad je Mustafa doao po mene i kad smo sjeli u auto, prije nego to je upalio kola, uzeo je moju ruku i poljubio je. Zato to radi, Mustafa?, pitala sam, a on je rekao: Ova ruka je danima sluila svojoj majci i ona je zato sveta. Hvala ti za svu ljubav i panju koju si ukazala majci! Ali, Mustafa, zar govori tako poslije svega onoga to ti je uradila?!, udila sam se. A on ree: Imala je pravo da se ponaa tako, jer ona te voli. Mene ne poznaje, a prirodno je da roditelji ele zatititi svoju djecu. Nikad neu zaboraviti koliko mu je vano bilo da uvijek budem na usluzi svojoj majci. Nakon svega ovoga moja majka je promijenila miljenje. Pogrijeila sam to sam onako govorila. ao mi je. Ona bi trebala sve uiniti za vas. Zato je toliko mazite? Mustafa nije nita rekao. Samo se nasmijao. Gade pogleda majku: Sad joj je Mustafa drai i od mene!, pomisli. A onda joj misli odlutae. Kad je doao da me zaprosi, moja majka mu je rekla: Zna li kakva je ova djevojka koju kani oeniti? Kad se ujutro probudi, dok jo obavlja jutarnju toaletu, drugi joj pospremaju postelju, donose joj olju mlijeka i kahvu. Moe li ivjeti s takvom djevojkom? A ti joj ne moe osigurati slukinju. Mustafa joj je mirno odgovorio: Ne mogu joj osigurati slukinju, ali obeavam da u joj, dok sam iv, svakog jutra pospremati postelju i na stolu e je ekati olja mlijeka i kahva. I inio je tako sve do svog ehadeta. ak i kad nismo bili kod kue, dok smo tokom ratnih operacija bili u Ahva[ 41 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 41

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

zu, insistirao je da mi on pospremi krevet, pa bi otiao donijeti mlijeko. Sam nije pio kahvu, ali je znao da je mi Libanci obiavamo piti, pa mi ju je zato pravio. Dobro, ali emu sve to, Mustafa?, pitala sam ga, a on mi je odgovorio: Obeao sam tvojoj majci da u tako initi dok sam iv. Majka je mislila da e nakon vjenanja Mustafa traiti da prekinem svaku vezu s njima, da mi nee doputati da ih posjeujem, a on je uvijek bio pun potovanja i tako dobar prema njima. inilo se kao da u Mustafi ima toliko ljubavi da bi njome mogao obuhvatiti cijeli svijet. Na dom sastojao se od dviju soba u koli, a uz nas je bilo smjeteno etiristo siroadi. Osim toga, ovdje je bilo i sjedite organizacije Amal. Tu se naizgled nije moglo ivjeti, nikad nismo imali mira. No, Mustafa i ja od poetka smo znali da na brak nee biti obian. Osjeala sam da je Mustafa takva linost. Osjeala sam da je Mustafa tako sveobuhvatna linost. Smatrala sam da sam upravo ja neko ko je najblii Mustafi, ali i svi ostali oko njega su za sebe mislili isto. Ponekad mi se inilo da je itav svijet stao u ove dvije prostorije. Imao je sva ona svojstva koja moe imati jedan savreni ovjek, neko ko je bio poput Imama Alija u malom. Ali, Mustafa nam je bio tako nepoznat. I ja kao njegova supruga polahko sam i iz dana u dan otkrivala razliite aspekte njegove linosti. Pokazivao mi se postepeno, korak po korak. Kroz njegovu ljubav i panju vremenom sam uspijevala ono to prvih dana naeg poznanstva sigurno ne bih mogla postii. Postojale su stvari za koje nisam znala da uope postoje u meni, ili one za koje bih se stidjela priznati ih i samoj sebi, ali Mustafi sam sve govorila. Bio mi je blii nego ja sama sebi. Ista stvar bila je i s djecom u koli. I sva ona Mustafu su doivljavala samo svojim. Ta kola bila je utoite za narod s juga, ondje su nalazili smiraj i sigurnost. Mustafa, meutim, nije volio da se ta kola doivljava kao sirotite. esto bi mi tuno znao rei: Umjesto da im pomognemo da rastu uza svoje
[ 42 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 42

11/4/12 8:50 PM

SkriVeni polumjesec

majke, sabrali smo ih ovdje. Meni je internat poput kakva zatvora. Ponekad jednostavno ne mogu podnijeti da ih gledam kako su osueni na ivot u internatu. Sjeam se da je prvog Bajrama nakon naeg vjenanja u danima kada Libanci imaju obiaj porodino se okupljati Mustafa ostao u koli i nije doao na ruak kod moga oca. Naveer sam ga pitala: Voljela bih znati zato nisi doao?, a on je odgovorio: Bajram je i neka djeca otila su provesti blagdane sa svojima. No, kada se vrate, ovih dvjestotinjak koji nisu imali kamo otii sluat e od svojih prijatelja kako su se divno proveli za Bajram. Zato sam morao ostati na ruku s njima i pokuati uiniti taj ruak dovoljno zabavnim da i oni imaju o emu priati. Onda upitah: Uredu, ali zato barem nisi pojeo onu hranu koju ti je moja majka poslala? On odgovori: To nije hrana kakvu su djeca imala za ruak. Pa dobro, niko od njih ne bi vidio ta jede, rekoh. Njemu se tad niz obraz skotrlja suza i ree mi: Ali vidio bi me Bog. im bi stupio meu njih, djeca bi se okupljala oko Mustafe ba kao pelice oko kakva slatka. Mustafa im je bio i otac, i prijatelj, i sudrug u igri. Gade pamti kako bi Mustafi oi plamtjele posebnim arom dok bi joj govorio: Gledaj samo kako su to jaka djeca! To su pravi lavii! Radovala ga je njihova radost, a njihove suze inile bi ga beskrajno tunim. Gade se sjea kako bi Mustafa, vozei se od sela do sela, esto zaustavljao automobil kad bi ugledao neko dijete pored ceste, obavezno bi porazgovarao s njim i njeno ga zagrlio. Plakao bi nad siromatvom djece pored puta tako gorko da se Gade sprva inilo kako Mustafa ustvari poznaje svu tu djecu. A onda joj je objasnio: Svako to dijete jedno je potlaeno muslimansko dijete. Dijete iz naroda kojemu se ve stoljeima ini nepravda. Njihove suze izraz su te nepravde.
[ 43 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 43

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

Bilo je to tlaenje kojemu izgleda nema kraja i graanski rat u zemlji bio je samo jo jedan primjer toga. Mnogo puta ula sam od Mustafe da su organizaciju Amal osnovali zato da bi na primjeru pokazali kako bi trebao izgledati islamski otpor. Naravno, imao je mnogo problema s raznim frakcijama unutar organizacije. Bilo je onih koji su zamjerali to to Mustafa nije Libanac, govorili su kako on nije jedan od njih. Mnogi su ga pokuavali ogovarati kod imama Muse Sadra. Musa Sadr na svaki takav pokuaj otro bi reagirao: Ne doputam da bilo ko govori loe o Mustafi! Izmeu njega i Mustafe postojala je osobita duhovna veza, veza koja je mnogima bila neshvatljiva. Imam Sadr govorio mi je: Zna li ta je Mustafa meni? On mi je vie od brata. Za mene je on poput mene samog. Uvijek je o Mustafi govorio s posebnim arom i bio je poseban prizor vidjeti njihov zagrljaj pri susretu. Naravno, katkad bi se i razili u miljenju, znali su vatreno raspravljati, ali te rasprave meu njima uvijek su voene uz puno meusobno potovanje i bez ljutnje. Kad me imam Sadr prvi put sreo nakon vjenanja s Mustafom, htio je nasamo porazgovarati sa mnom. Tad mi je rekao: Gade, jesi li svjesna za koga si se udala? Sklopila si brak s velikim ovjekom. Bog ti je dao najvei mogui poklon na ovom svijetu. Nadam se da e to znati cijeniti. Tada mi ree kako mnogi ne shvataju Mustafinu veliinu i njegovu potpunu odanost duhovnom putu, kako mnogi misle da je on samo jedan siromani idealist, kazavi: Gade, oekujem da e shvatiti ono o emu ti govorim. I sprva to zbilja nisam shvatala. Ali, kako su se stvari deavale, Mustafa mi je bivao sve jasniji. Sjeam se kad su Izraelci estoko napali na jug Libana i kada je Mustafina kola bila ustvari njegov tab i uporite. Narod je masovno naputao taj kraj. ak su i neki iz Amala govorili: Ne moemo se boriti protiv Izraela, nemamo dovoljno ni ljudi ni oruja. Zato ostajemo ovdje? Mustafa im je odgovarao:
[ 44 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 44

11/4/12 8:50 PM

SkriVeni polumjesec

Ja ni od koga ne traim da ostane. Ko god eli ii odavde, neka ide. Ja ostajem ovdje, oslanjajui se na Boga i zadovoljan sudbinom koju mi je On odredio. Dok god budem mogao, borit u se i braniti ovo mjesto, ali nikoga neu prisiljavati da ostane. Govorio je tako samouvjereno da sam pomislila kako ima neke vijesti o dolasku pojaanja, ali nije bilo tako. Rekao je to i uao u sobu u kojoj smo ivjeli. kola se inae nalazila na jednoj uzviici u Tiru, odakle se moglo vidjeti cijeli grad. Ula sam unutra i vidjela ga kako, naslonjen na zid, gleda napolje. Sunce je tonulo u more i cijelo nebo bilo je rumeno, a to rumenilo bojilo je i vode mora. Zaista lijep prizor. Vidjeh ga kako posmatra taj prizor i plae. Plakao je tiho jecajui. Pomislih da je nakon onog razgovora shvatio koliko smo zbilja blizu smrti i da zato plae. ta se desilo, Mustafa?, upitah. Gledaj kako je to lijep prizor!, ree mi i stade se biranim rijeima diviti ljepoti Suneva zalaska. Naljutih se i rekoh: Mustafa, pogledaj na drugu stranu grada! O kakvoj ljepoti pria?! Ljudi bjee odavde i ginu pod granatama, a ti gleda prirodne ljepote! Ljudi ostaju bez svega, krv se prolijeva na sve strane, a ti me zove da gledamo zalazak Sunca! Mustafa se na to nasmija i s onom svojom smirenou ree mi: Pokuaj u svemu vidjeti ljepotu i uvijek gledaj onu bolju stranu. Da, ti su ljudi izginuli, ali oni su ehidi. Sve je ovo u biti Boija blagodat prema njima. Neke boli zbilja su teke, ali svaka bol koja je zbog Boga jeste slatka. Bila sam zadivljena Mustafinom hrabrou pred neprijateljem i njegovom ganutou pred zalaskom Sunca. Uope se nije plaio smrti. Takav je bio u Libanu, takav je bio i u Iranu, na svim iranskim ratitima. Sjetila se rijei imama Muse Sadra: Udali ste se za velikog ovjeka. Bog Vam je dao tako veliki dar, najvei na svijetu! I sama je uvijek mislila da je najvea blagodat za ovjeka sresti nekoga velikog duha. No, izgleda da je pravilo stvaranja da najveu sreu uvijek
[ 45 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 45

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

prate i najtee patnje. Gdje je sada Mustafa? Pod istim ovim nebom, ali ipak tako daleko. Zatvorila je oi i pokuala misliti na Iran... Iran! O Boe, moda se Mustafa nikad vie ne vrati! A ta da ona radi? Kako da ostavi sve, da ostavi Tir i ode? Tog dana kad sam se oprostila s Mustafom, vozei se nazad prema Tiru, neprestano sam plakala. Tek tada sam shvatila da je Mustafa otiao i da je mogue da se nikad vie ne vrati. Mogu li i ja poi u Iran i ostaviti Liban? Bila je to tako teka no! Naravno, od prvog dana naeg braka znala sam za revoluciju u Iranu, ali sve to inilo mi se kao kakav san. Mnogi Iranci dolazili su u organizaciju, dolazio je Beheti, Ahmed Homeini, mnogi Iranci proli su kroz vojnu obuku ovdje. Znala sam da Mustafa razmilja o povratku u Iran. Jednom me htio poslati u Irak da odnesem pismo Imamu Homeiniju i tad mi je rekao: Nastoj dobro nauiti perzijski. Kasnije je Imam bio u Parizu, a kad je Revolucija pobijedila, svi smo bili tako radosni, slavili smo. Ali, nije mi padalo na pamet da bi se Mustafa mogao vratiti u Iran, sve dok mi jednog dana nije rekao: Odlazim u Iran. S njim su bili jo neki Libanci. Vratit e se?, pitala sam, a on je rekao: Ne znam. Otili su, a onda su se Libanci vratili, ali Mustafa nije. Poslao mi je pismo u kojem je pisalo: Imam je traio da ostanem ovdje i ostat u. Moda u Iranu mogu vie pomoi narodu nego u Libanu. To mi je jako teko palo, iako mi je bilo drago to je Revolucija pobijedila i to se Mustafa vratio u svoju domovinu. Petnaest dana kasnije stiglo je novo pismo: Doi u Iran. Osjeala sam da elim ostati u Libanu i nije mi se ilo u Iran. U Iranu nismo imali nita. Pitala sam ga ta e biti s njegovim obavezama u Libanu, pa smo zajedno odluili da Mustafa ostane u Iranu, a da ja ostanem u Libanu do raspusta u koli i da pozavravam Mustafine poslove. Poruio mi je: Ne elim da djeca pomisle kako smo ih oboje tek tako napustili i otili u Iran. Tokom tog perioda
[ 46 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 46

11/4/12 8:50 PM

SkriVeni polumjesec

jednom mjeseno odlazila sam na nekoliko dana u Iran i redovno sam se telefonski ula s Mustafom, ali moja majka bila je jako zabrinuta za nau budunost. A onda je poeo rat u Kurdistanu. Dola sam u Iran, ali me Mustafa ovaj put nije doekao na aerodromu. ekao me njegov brat, koji mi je rekao da je Mustafa na putu. Te veeri gledala sam televiziju i shvatila da se esto spominje ime Mustafe amrana, ali perzijski skoro uope nisam znala te nisam shvatala o emu se radi, a niko mi nije dao neko uvjerljivo objanjenje. Svi su mi govorili da je sve uredu i da e Mustafa uskoro doi, a meni je bilo tako teko i bila sam tako uplaena. Sutradan sam otila kod premijera, ininjera Bazargana. Tamo sam shvatila o emu se radi. Imam je odrao govor, a na ulici su bile velike narodne demonstracije, grad Pave bio je u okruenju. Rekoh Bazarganu: elim ii Mustafi. Niko me drugi ne slua i svi mi samo govore da ne idem. Sutradan ju je Bazargan pozvao i s osmijehom joj rekao: Mustafa je poslao ovjeka po Vas. Trai da doete tamo. Gade je bila presretna. Znala je da je Mustafa nee ostaviti samu ako sazna da je tu. Pa ak iako je rat. Pozvao ju je u Pave i ak je bio toliko obziran da po nju poalje Muhsena Ilahija, jer je Muhsena poznavala jo iz Libana, gdje je dolazio na obuku. Naravno, kad sam dola u Pave, opsada je ve bila razbijena i grad je bio slobodan. Mustafa nije bio tu. Vidjela sam ga tek sutradan. Kad sam ga vidjela u uniformi i pranjavog, sjetila sam se Libana. Mislila sam da Mustafu u Iranu neu viati u uniformi i s kalanjikovom u rukama, ali je opet bio isti kao i u Libanu. Rekao mi je: Moram ostati ovdje dok ova stvar ne bude gotova. U Teheranu nemamo nita, pa sam mislio da je najbolje da bude ovdje sa mnom. Htio je da piem o situaciji za novine u arapskom svijetu. Provela sam s njim vie od mjesec dana, svuda po
[ 47 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 47

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

Kurdistanu. On je uglavnom bio na terenu, a ja sam ostajala sama. Nisam znala jezik i uglavnom sam etala okolo ekajui ga. Ponekad bih razgovarala s pilotima, jer oni su govorili engleski. Dok smo bili u Nousudu esto sam mislila na Liban. Priroda je ondje lijepa i jako podsjea na libansku, posebno planine. etali smo kroz prirodu, a Mustafa bi mi objanjavao situaciju i priao mi o Kurdima i o tome kako ele autonomiju. Zato im, onda, ne date autonomiju?, pitala sam, a Mustafu je to jako naljutilo, pa ree: Ovo nije doba nacionalizma! Da i Fars eli autonomiju, jednako bih bio protiv toga. U islamu nema razlike izmeu nacija, vano je samo da smo svi pod zastavom islama. Koliko je mogla, Gade je nastojala kriti svoje suze od Mustafe. Jednom je iznenada uao u sobu i zatekao ju je kako plae. Kleknuo je pred nju i preklinjuim glasom rekao: Znam da tvoj ivot ne smije biti ovakav. Nikad nisi ni sanjala da e doekati ovakve dane. Ako eli, moe se vratiti u Teheran. Ali ja ne mogu, ovo je moj put. Revolucija je u opasnosti. Imam je naredio da se situacija u Kurdistanu sredi i ja ostajem dok sve ne bude zavreno. Gade mu ree: Molim te, vratimo se skupa, ja ne mogu vie ostati ovdje. On odgovori: Ti idi u Teheran, ja ne mogu. Njene oi bile su pune suza. Ree mu: Zna da se bez tebe ne mogu vratiti. Ovdje nikoga ne poznajem, ni s kim ne mogu razgovarati. Nekad i po dva dana ekam da se pojavi. Mustafa, dlanova sputenih na koljena kao da sjedi na namazu, ree: Ako ostane, ostani zbog Boga, ne zbog mene. Uglavnom, odluila sam da se ne vraam ve da ostanem do kraja. Kad smo preli u Sardat, pridruila sam se bolnikoj ekipi. Nisam mogla samo sjediti besposleno. U Kurdistanu je zbilja bilo gadno. Tih dana umro je ajatollah Taleqani i vratili smo se u Teheran. U Teheranu mi je
[ 48 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 48

11/4/12 8:50 PM

SkriVeni polumjesec

bilo teko, ali ondje sam prvi put vidjela Mustafu ozbiljno zabrinutog. Licemjeri su se bili estoko obruili na njega. Novine su objavile karikaturu na kojoj je bio Mustafa, a u njegovim naoalama bili su nacrtani tenkovi koju bljuju vatru. Bila je to zbilja grozna karikatura. Bila sam svjedokom koliko iskreno i predano on radi, koliko se umara i kako se pati, a novine su mu ovako podmetale. Pomislila sam kako niko ne shvata koliko se Mustafa ustvari rtvuje. Od tog dana zamrzila sam politiku. Govorila sam Mustafi da sve ostavi i da se vratimo u Liban. Ali, Mustafa je ostao. Rekao mi je: Nemoj misliti kako sam se vratio mislei da e mi ivot ovdje biti lagahan. Sve dok postoje istina i zabluda, dotad postoji i borba. Naposljetku, grad Pave osloboen je te sam se vratila u Liban. Odlazila sam i vraala sam se, a Mustafa bi mi govorio koje poslove ondje moram pozavravati. Objanjavao mi je kako da postupim u pogledu svakog pojedinog djeteta u koli i upuivao me da posjeujem porodice ehida. Slao im je pisma po meni i govorio: Kai im da stalno mislim na njih i da ih volim. Svaki put pred polazak govorio mi je: Oni su moji iskreni prijatelji. Ne bih elio da pomisle kako sam sad postao ministar u Iranu i zaboravio ih. Za jednog od svojih boravaka u Libanu ula sam da je Irak napao Iran, i to me je veoma pogodilo. Rat u Kurdistanu samo to je zavrio, i zahvaljivala sam Bogu na tome. Mislila sam kako je to dijelom i rezultat mojih suza isplakanih u Kurdistanu. Tamo sam zbilja srcem dovila da taj rat zavri. Jednostavno, nisam vie mogla podnositi razdvojenost od Mustafe. Vjerovala sam kako i ja imam pravo na miran ivot. I bila sam sigurna da e Bog usliati moje dove, da e rat zavriti i u Iranu i u Libanu. Vijest o irakoj agresiji na Iran pala mi je kao amar. Znala sam da je Mustafa prvi koji e uzeti uea u tom ratu. Aerodrom u Teheranu bio je zatvoren, a ja sam se eljela to prije pre[ 49 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 49

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

baciti u Iran. Naposljetku sam u Iran otila jednim vojnim avionom. U Teheranu su mi rekli da je Mustafa u Ahvazu, i odmah sam se ukrcala na jedan avion C-130 koji je letio za Ahvaz. Srce joj je bilo obuzeto pitanjima: Gdje je Mustafa? Je li on dobro? Hoe li imati priliku opet ga vidjeti? Motor aviona zapalio se i sve u letjelici obuzela je panika. Izvadila je posljednje Mustafino pismo i poela ga itati: Ja sam u Iranu, ali je moje srce s tobom na jugu Libana, u naoj organizaciji u Tiru. Znaj da saosjeam s tobom, da sam s tobom tamo pod granatama. Osjeam kako s tobom idem ka ehadetu, ka uenom povratku Bogu. Osjeam kako sam s tobom uvijek i kako u s tobom biti i u trenucima svog ehadeta. Kad ti je u ivotu teko, prui mi ruku i osjeti kako se tvoje bie topi u mom. Kako postajemo jedno. Prihvati moju ljubav cijelim svojim biem. Prihvati ljubav, jer ljubav svaku nesreu pretvara u uitak. Ona smrt pretvara u opstanak, a strah u hrabrost. Kad sam stigla u Ahvaz, nisam ondje zatekla Mustafu. Nisam bila sigurna niti je li uope iv. To su bili najtei dani, prvi dani rata. U bazi je bilo malo ljudi, moda petnaest ili sedamnaest momaka. Bili smo smjeteni na Univerzitetu Dundiapur u Ahvazu, koji se sad zove Univerzitet ehid Mustafa amran. Kad se bombardiranje intenziviralo, preli smo u zgradu oblasne uprave. Mustafa je bio na liniji fronta u blizini Ahvaza. Sjeam se da jednom puna dva dana nisam imala nikakvih vijesti o Mustafi. Svako malo smo raketirani i bilo je uasno. Govorili su mi da je Mustafa dolazio i traio me, ali nije znao da smo preselili u zgradu oblasne uprave. U Ahvazu sam zbilja upoznala lice smrti. Ipak, jo u Kurdistanu, dok je radila u bolnici, imala je svoj prvi susret s mrtvanicom. Dok je ivjela u Li[ 50 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 50

11/4/12 8:50 PM

SkriVeni polumjesec

banu, jedva da je i znala ta znai ta rije. Jednog dana Gade su rekli da treba odvesti neke ljude u mrtvanicu da preuzmu tijela ehida. Nije imala pojma kakav e prizor zatei. Uveli su je u prostoriju koja je bila puna leeva. Rekli su im: Ovo su ehidi po koje ste doli, i neki ovjek poe izvlaiti leeve napolje. Gade odjednom osjeti muninu i bez svijesti se stropota na pod. No, malo po malo, navikla sam na smrt oko mene. U Ahvazu sam ak i sama znala izvlaiti leeve, esto posve raskomadane. Naveer sam se znala pitati: iji li u le sutra morati preuzeti? Prvih dana rata radila sam za radio-program na arapskom i redovno sam slala izvjetaje s ratita. Bombardiranje skoro da nije prestajalo, i smrt je bila posvuda: ispred i iza mene, s lijeve i s desne strane. inilo mi se kao da sam u Ahvazu ve itavu vjenost. Ponekad danima nisam imala nikakvih vijesti o Mustafi, a onda bi mi neko donio papiri na kojem je njegovim rukopisom pisalo samo: Povjeravam te Bogu! Slino je znao initi i u Libanu, no tamo je to nekako bilo podnoljivije. Meutim, sad sam bila ovdje u tuini, na ratitu, okruena vojskom i smru a pritom jo jedva da sam znala neto perzijskog a od njega bih samo dobila takvu kratku poruku. ivjela sam u stalnoj zebnji kako e mi javiti da je poginuo. Pokuavala sam se pripremiti na to, spremno doekati vijest da je sve gotovo. A onda je ranjen. Tog dana, Asgari, jedan od momaka koji je s njim stalno bio na frontu, doe i ree: Akbar je postao ehid, Doktor je ranjen. Poludjela sam. Gdje je?, pitala sam. Rekoe mi da je u bolnici, ali nisam im vjerovala. Mislila sam da je poginuo. Otila sam u bolnicu i zatekla ondje gospodina Hameneija, Mustafu su upravo izvodili iz operacione sale i on se osmjehivao. Bila sam tako obradovana. Odmah sam se poela spremati da idemo u Teheran. Nadala sam se da emo barem na neko vri[ 51 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 51

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

jeme imati mira. Idemo li?, upitah Mustafu, a on, s onim svojim smijekom, odgovori: Ja ne idem. Ako odem u Teheran, momcima e opasti moral. Ako ve ne mogu biti na liniji fronta, mogu barem biti ovdje, da barem nekako podijelim s njima muke kroz koje prolaze. Nisam mogla vjerovati da to ujem. Silno sam se naljutila. Rekoh: Svi ranjenici odlaze negdje gdje e se moi bolje pobrinuti za njih. Ako ve eli biti poput ostalih, onda i u tome budi poput ostalih. Ali, Mustafa me nije htio posluati. Odgovori mi: Od mene jo moe biti neke koristi. Ne mogu ostaviti ove momke. U Teheranu nemam ta raditi. Nije ak niti doputao da ukljuimo ventilator. Noga mu je bila u gipsu, zbog vruine mu je pucala koa i krvario je, ali on je govorio: Momci su na frontu izloeni nevienoj egi! Zar da se ja ovdje hladim ventilatorom?! Jeo je istu bolniku hranu kakvu su dobivali i drugi, a uglavnom se radilo o suhoj hrani, u Ahvazu se u bolnici skoro da i nije kuhalo. Jednog dana rekoh Naseru Feredullahu, jednom od njegovih momaka koji je kasnije poginuo, da to zbilja nema smisla, da je Mustafa silno iscrpljen, da je izgubio mnogo krvi. Traila sam da mi nabavi neto namirnica kako bih mu barem skuhala supu. Naser ree da se moe postarati za namirnice, ali da se plai kako e Mustafa odbiti da jede neto to je spravljeno posebno za njega. Rekoh mu: Nee saznati o emu se radi. Rei emo da su mu tu hranu poslali iz taba. Tako smo nekako nabavili jedno pile i sad sam mogla barem skuhati mu supu. No, plinsko kuhalo i friider postojali su samo u tabu. Otila sam tamo, stavila lonac na vatru, a onda se popela na sprat da obavim namaz. Upravo u tim trenucima trajao je sastanak vojnog taba. Odjednom, zauh neku eksploziju, pomislila sam da je granata pogodila direktno u zgradu taba. Istrah iz sobe, spustih se niza stepenice, a onda vidjeh da je to ustvari eksplodirao moj lonac sa supom koji sam ostavila na vatri. I oficiri su ve
[ 52 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 52

11/4/12 8:50 PM

SkriVeni polumjesec

bili ondje i, kad su shvatili o emu se radi, neopisivo su se zabavljali i alili na moj raun. Bila sam posramljena, ali i pomalo uplaena ta e se desiti kad Mustafa sazna za to. Odluila sam da mu odem u bolnicu i odmah mu prva sve ispriam. Dola sam tamo i rekla: Mustafa, rei u ti neto, ali obeaj da se nee ljutiti. Obeavam!, ree, i sve mu ispriah. Smijao se dugo i glasno, a onda kaza: Pa ba pred oficirima da ti se to desi! I zato si htjela da mi kriomice podvali supu? Eto, sad vidi da Bog nije dopustio da uradi neto loe. Gade nije mogla ni zamisliti da e Mustafa i nakon ranjavanja ostati u Ahvazu, da nee htjeti nikamo ii. Ko god bi doao da ga posjeti, Mustafa bi mu kroza smijeh priao: Gade je dovila da budem ranjen i napokon se skrasim na jednome mjestu. A ona nikome nije mogla rei koliko voli Mustafu. Ta ljubav bijae nepodnoljiva. Jednostavno, Mustafa je bio samo njen. U to vrijeme kao da sam, umjestu u Bogu, iezla u Mustafi. Govorila sam mu da ide iz Irana. Stalno sam traila neki izgovor da napusti Iran, naroito kad je poeo rat u Kurdistanu. Osjeala sam da je u opasnosti iz koje ga moram nekako izbaviti. Imala sam neki lo predosjeaj, stalno sam oekivala da se desi neko zlo. Govorila sam mu: Mustafa, ti si moj! I on me shvatao, ali je odgovarao: Ljubav je neto najljepe. Ali, pazi kako pria o vlasnitvu. I ja i ti pripadamo Bogu. Sve to postoji vlasnitvo je Boije. Jednom mu napisah: Jedva ekam da napokon ostari. elim da bude star, tako da mi te kalanjikov i rat vie ne uzimaju. A on mi je u odgovoru napisao: To to kae je sebino. Ali volim tvoju sebinost. Posve je prirodna. Zar nisi u stanju podnijeti ivotna iskuenja? elim da bude stamena poput planine i u svom razumijevanju ivota iroka poput mora. Ne volim da pria o posjedovanju. Od tebe oekujem mnogo vie. Vidim u tebi savr[ 53 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 53

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

enstvo, veliinu i ljepotu. Mora slijediti taj Boiji put. Ti si Boija manifestacija, a onda u tvom biu ne smije biti mjesta sebinosti. Ti si duh, a duh mora ostvariti svoj mirad, mora doivjeti uzdignue. Ne elim niti pomisliti da si pala u tamnicu mraka. Ti si sveta ptica i znam da si sposobna letjeti i kroz tmine. Ipak, nikad nisam poeljela da Mustafa postane ehid, ni one noi kad je od mene traio svoj pristanak na to. Te veeri Mustafa je trebao ostati u Teheranu. Rekli su mi da e se vratiti tek sutra. Bilo je kasno poslijepodne i sjedila sam u tabu u Mustafinoj kancelariji. U njegovu odsustvu u tu kancelariju niko nije ulazio. Odjednom, vrata se otvorie i prenue me iz misli. Bio je to Mustafa. Zaudih se kad ga vidjeh tu. Ree mi: Izgleda da ti nije drago to sam se vratio? Veeras sam se vratio zbog tebe. Ne, Mustafa!, rekoh, ti se sigurno nisi vratio zbog mene. Pretpostavljam da ima nekog posla ovdje. Mustafa mi njeno odgovori: Ne, veeras sam ovdje zbilja samo zbog tebe. Pitaj Ahmeda Sadija ako mi ne vjeruje. Insistirao sam da se vratim u Ahvaz. Nije bilo leta za Ahvaz i samo zbog mene su poslali avion kako bih se vratio ovamo. Bila sam zbunjena. Rekoh mu: Mustafa, danas sam itav dan bila tako potitena. etala sam pored rijeke i dolo mi je da vritim, ali mislim da, koliko god vikala, ne bih mogla izbaciti svu gorinu iz sebe. Sluao me paljivo. Rekoh: Toliko te volim da ne znam ta moe zadovoljiti ovu ljubav? On onda kaza: Tebi treba ljubav via od moje, treba ti ljubav Boija. Treba doi na tu razinu da te samo ljubav Boija moe zadovoljiti. Onda u biti siguran da mogu otii. Nisam tada razumjela ta mi eli rei. Iziao je, a kad sam se popela u nau sobu, zatekla sam ga kako lei na krevetu. inilo mi se da spava. Prila sam mu i poljubila ga. Nije reagirao. Leao je sklopljenih oiju, a onda odjednom progovori: Sutra u se upisati meu ehide. Mislila sam da se ali. Odgovorila sam mu: Pa zar ti odluuje o
[ 54 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 54

11/4/12 8:50 PM

SkriVeni polumjesec

ehadetu? Ne, odgovorio mi je, ali traio sam to od Boga, i znam da e Bog udovoljiti mojoj molbi. Ali elim dobiti tvoje zadovoljstvo i pristanak. Ne elim sutra otii odavde bez tvog potpunog zadovoljstva. I naposljetku je dobio moj pristanak. Ne znam kako, ali dala sam mu pristanak. Pruio mi je kovertu u kojoj je bila njegova oporuka i rekao: Nemoj ovo proitati prije sutra. A onda ree kako od mene trai dvije stvari: Prvo, elim da ostane u Iranu. Ali kako da ostanem u Iranu? Ovdje nemam nikoga!, rekoh. Ne, ali nakon hidre nema povratka u zemlju dahilijeta. Ovo je islamska drava, a ti ima iransko dravljanstvo. Ne moe se vratiti u zemlju u kojoj vlast nije islamska. Makar to bila tvoja domovina, rekao mi je. A ta je onda sa svim tim Irancima, koji su otili iz zemlje?, pitala sam, a on ree: Napravili su greku. Ne treba se vraati starom nainu ivota. Nipoto! A onda je traio da se nakon njega ponovo udam. Ne, Mustafa!, rekoh, Ni Poslanikove ene nakon njega nisu se udavale... Rukom blago poklopi moja usta i ree: Psssst! Ne priaj tako, to je runo. Ja nisam Poslanik. Znam, odgovorih, ali niko nije bio poput Poslanika. A ja nikad neu sresti nekoga makar slinog tebi. Gade je jako voljela svuda i u svemu slijediti Mustafu, a Mustafa je volio sam klanjati namaz. Govorio bi joj: Nemoj klanjati za mnom, pokvarit e sebi namaz. Ona nije bila sigurna govori li on ozbiljno ili se ali. Ponekad bi klanjala za njim, a Mustafa bi nakon namaza pao na seddu, spustio bi lice na tlo i plakao dugo, dugo... Kako su samo duge bile te sedde! Usred noi Mustafa bi se dizao na noni namaz. Gade katkad nije imala strpljenja za to i govorila bi mu: Pa dosta je vie... Odmori se malo, ne moe tako... A Mustafa bi joj odgovorio: Bude li trgovac samo troio svoj kapital, propast e. Mora ga uloiti tako da neto zaradi. Ako ne budem klanjao noni namaz, kapital mog
[ 55 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 55

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

ivota e propasti. esto bi je nou budio Mustafin pla. Ona bi mu govorila: Kad bi samo oni koji su zbilja greni znali koliko ti plae... emu toliko kajanje? Kakve to grijehe ti nosi na dui? Sama injenica da ne proputa noni namaz dovoljan je znak koliko si u Boijoj milosti. Mustafa bi tada tek zajecao i govorio: Pa zar to nije dovoljan razlog da budem zahvalan rob Boiji?! Nije skidala pogled s njega. Ree mu: Dakle, kad sutra ode, nikad vie neu te vidjeti? Nee, odgovori on. Gade tada zatvori oi i kaza: Onda moram vjebati kako da tvoju sliku prizivam u svijest. Posljednja no s Mustafom bila je zbilja udesna. Kad smo ujutro ustali, pripremila sam mu, kao i obino, uniformu i vojnu opremu, te mu napunila uturicu svjeom vodom. Mustafa sve to uze i ree mi: Ti si zaista dobra djevojka! Onda neki ljudi dooe u sobu pa sam morala izii i otii na sprat. Tek je svitalo i jo se nije bilo valjano razdanilo. Upalila sam svjetlo, sijalica je kratko vrijeme svijetlila, a onda se odjednom ugasila. Tada sam pomislila: Dakle, Mustafa e danas postati ehid? Ta svijea vie nee svijetliti? Nee nam pruati svoje svjetlo? Poela sam shvatati da je on bio krajnje ozbiljan kad je rekao da e danas poginuti. On se nikad ne bi alio s takvim stvarima. Bila sam sigurna da ako danas ode na front, vie se nee vratiti. Otrala sam u sobu i uzela iz ladice mali pitolj. Htjela sam ga stii i raniti, samo da ne ide na front, ali je Mustafa ve bio otiao. Vidjela sam kako njegov dip zamie za krivinu. Nisam znala ta da radim. Vikala sam: elim ii za Mustafom!, ali nisu mi doputali. Mislili su da sam poludjela. Uostalom, pitolj mi je jo bio u rukama! Uglavnom, Mustafa je otiao. Hodala sam tabom gore-dolje posve izgubljena. A onda Bog odjednom na mene spusti smirenost. Pomislih: Dobro, poslijepodne e donijeti Mustafino tijelo i moram biti spremna. Obukla sam smee pantalone i mantil, i pola kod gospoe Horasani,
[ 56 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 56

11/4/12 8:50 PM

SkriVeni polumjesec

valjda jedine ene osim mene u Ahvazu u to vrijeme. Ispriala sam joj ta se sino desilo i rekla da e Mustafa danas postati ehid. Ona se naljutila. Zato pria takve stvari!, govorila je, Mustafa je svaki dan na frontu. I zato govori da je Mustafa bio ovakav i onakav? Mustafa jeste! On je iv! Uto zazvoni telefon. Rekoh joj da sigurno javljaju za Mustafinu pogibiju. Ona uze slualicu i ree: Sada e vidjeti da samo umilja gluposti! Javila se, i vidjeh kako, lica zaleenog od uasa, samo govori: Da... da... Domalo su doli neki momci i odvezli me u bolnicu. Rekli su: Doktor je ranjen... Poznavala sam bolnicu odlino jer sam godinama radila ondje. im smo stigli, ja sam pourila u mrtvanicu. Znala sam da je Mustafa postao ehid i da je sad u mrtvanici. Znala sam da nije ranjen. Ula sam u mrtvanicu i sjeam se samo da sam, ugledavi njegov le, izgovorila: Allahu moj, primi od mene ovu rtvu... Vidjevi ga kako lei kao da je zaspao, pomislih da se nakon svih muka i patnji on napokon odmara. Pitala sam se zato su ga dovezli u mrtvanicu? Kad u Libanu neko pogine, donesu ga kui, svi se okupe i ue Kuran, posipaju tijelo mirisima. Zato tako dragog ovjeka da tek tako ostave u mrtvanici? Vapila sam da ga prenesu u nau sobu, ali me niko nije sluao. Ta prva no u Ahvazu bila je uasna. Svi su pokuavali biti dobri prema meni, ali ja nisam trebala nikoga. Plakala sam bez prestanka. Sutra ujutro vratili su me u Teheran. Povratak mi je jo tee pao. Vratila sam se istim onim avionom kojim smo Mustafa i ja posljednji put doli iz Teherana u Ahvaz. Sjeam se kako ga je pilot tada zvao da sjedi s njim u kabini, ali me Mustafa nije htio ostaviti samu. A sad sam se u Teheran vraala s njegovim leom. Navaljivala sam da mi otvore tabut, ali nisu htjeli. Otila sam kui Mustafine majke. Sutradan sam pitala: Gdje je Mustafa? elim ga jo jednom vidjeti! Rekoe mi da je jo u mrtvanici, plakala sam i navaljivala da me odvedu tamo, sve dok mi
[ 57 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 57

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

ne obeae da e ga odmah prenijeti u damiju u mahali u kojoj je odrastao. Kad sam ula i vidjela njegovo tijelo, privila sam glavu na Mustafina prsa i dugo plakala. Ostala sam u toj damiji cijelu no. Sjeam se da no bijae veoma prijatna, ali meni tako teka. Sutradan je bila denaza. Tek kada su Mustafu sahranili, shvatila sam da ga zbilja vie nema, da je zaista sve gotovo. Kad sam nakon Mustafina ehadeta napustila nau kuu budui da se radilo o dravnom stanu nisam imala nita osim odjee na sebi. ak sam bila posve bez novca. U Iranu je obiaj da porodica umrlog napravi ruak za prijatelje, a ja to nisam znala, u Libanonu nije tako. Ljudi su ipak imali razumijevanja za mene, govorili su: Ona je strankinja, ne poznaje nae obiaje. Znala sam da ta kua ne pripada nama i da se moram iseliti. Ali, gdje? Neko vrijeme ostala sam kod Mustafine majke. Veinu vremena provodila sam na Beheti-Zehri pokraj Mustafina mezara. Provodila sam besane noi. U Libanon se nije moglo, tamo je situacija bila loa. Kua moje porodice stradala je u bombardiranju i oni su odselili u inozemstvo. Kad smo Mustafa i ja doli iz Libanona u Iran, sav novac to je imao dao je kao pomo kolama. U Iranu nismo imali nita. A sad je Mustafa otiao. Ostala sam sama i nisam znala kamo da poem. est mjeseci ivjela sam tako, a onda je Imam Homeini saznao sa moju situaciju. Pozvao me k sebi i rekao mi: Mustafa nije bio vladin slubenik, nego ovjek koji je radio izravno po mojim instrukcijama. Ja sam sada duan da se pobrinem za vas. Onda mi je ehidska organizacija dodijelila stani, ali on je bio posve prazan. Dahid, jedan od Mustafinih prijatelja, donio mi je iz svoje kue neto stvari i posua, dok napokon nisam uspjela telefonom kontaktirati oca i zatraiti da mi poalje neto novca. Zbog svega toga, sprva sam osjeala kao da mi je Mustafa nanio nepravdu. Naravno, to su samo bila posve po[ 58 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 58

11/4/12 8:50 PM

SkriVeni polumjesec

grena razmiljanja. Mustafa od ovog svijeta nije imao nita, ali ono to je meni pruio jeste itav jedan svijet. A Mustafa je jo prisutan na ovome svijetu, on ivi u srcima ljudi. Sjeam se kako me jednom na aerodromu u Bejrutu, vidjevi moj paso, neki policajac kranin pitao: amran? Jeste li u nekom rodu s Mustafom amranom? Ja sam njegova supruga!, rekoh. To je na njega ostavilo snaan dojam. Ree mi: Bio je na neprijatelj, ratovao je protiv nas. Ali, gospoo, on je bio astan i poten ovjek! Isprati me sve do izlaznih vrata. Kad je vidio da me ne eka nikakav automobil, zaudio se: Nije valjda da Vi nemate prijevoza? Ma to je sasvim uredu, odgovorih, a on na to ree: Ma da, zaudilo bi me da je amranova supruga drugaija. Na ovom svijetu esto su bivali razdvojeni. Ali nakon ehadeta, Gade ga je sanjala skoro svake noi. Sino ga je sanjala kako ide prema njoj vozei se u invalidskim kolicima. Pitala ga je ta mu je, a on joj ree: Zato si dopustila da mi se ovo desi? Zato nisi reagirala? Ali ta se desilo?, pitala je Gade, a on kaza: Zar ne vidi da prave moje biste? Ne dopusti da to rade! Idi i sve ih porui! Probudila se zbunjena. Pitala se ta je Mustafa htio kazati, jer pred Univerzitetom ehid Mustafa amran u Ahvazu zbilja je stajala njegova bista, a jednu od najljepih teheranskih ulica nazvali su po njemu. I znala je da njemu to ne bi smetalo. Meutim, vidjeti kakvi sve ljudi prolaze ulicom koja se zove po njemu sigurno mu je teko padalo. Plaila se... Plaila se da od Mustafe naposljetku ne preostane samo ime. I doista sam sanjala taj san o bistama. Ponekad mislim kako meni ne bi bila naroita utjeha ni kad bi cijeli Iran nazvali po amranu. Moe li mi to nadoknaditi samo jedan Mustafin osmijeh? Mustafa nije neko kome trebaju biste, nazivi ulica i institucija. Jer, sve su to mrtve stvari,
[ 59 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 59

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

a on je iv! On ivi u narodu, ivi u srcima ljudi. Ljudi su stalno u nedoumici izmeu dobra i zla i trebaju nekoga ko e ih povesti za ruku, onako kako je Bog poslao tog ovjeka da povede mene. Sama u Teheranu, razmiljala sam o ivotu koji je proao i gledala kako protjee njegov ostatak. Otkud mene ovdje u Iranu? Mene, keri Libana, keri njegova juga! Nisam mogla ni sanjati da bih mogla ivjeti negdje van Libana, van Tira. Uvijek sam govorila da bih bez Libana umrla onako kako umire riba izvaena iz vode. Govorila sam Mustafi: Ako Revolucija pobijedi i ako bude insistirao da doem u Iran, to bi moglo ugroziti na brak. Ali, ipak me doveo u Iran. ak mi je izvadio i iranske dokumente, na ime Gade amran. I traio je da nakon njegove smrti ostanem u zemlji islama. I sad, naroito dok sam u Mehedu, jasno osjeam kako je Bog poslao tog ovjeka da me spasi. Pruio mi je Svoj dokaz i izbavio me iz vatre u kojoj sam gorjela. Mogla sam biti u Libanu, mogla sam biti i u Americi, gdje danas ive moje sestre i braa. Kad ponekad doem u Liban, znaju me zadirkivati: Hiljade Iranaca stoje u redu za zeleni karton, svi sanjaju da odu u Ameriku, a ti koja uvijek moe otii, ostaje u Iranu! Kaem im da onu zelenu kartu koju svaki put dobijem u haremu Imama Reze u Mehedu nigdje na ovom svijetu ne bih mogla dobiti. I zbilja je tako. Kad bih itav ivot provela na seddi, ne bih se mogla dovoljno zahvaliti Bogu na tom daru. I vjerujem kako je sve to rezultat Mustafine dove, jer on se Bogu obraao ovako: Gospodaru moj, iskreno i skrueno molim Te da Ti uva Gade i da je nikad ne ostavi samu! elim nakon smrti vidjeti njeno duhovno uzdignue. Jer, ona je pupoljak koji tek treba procvjetati. elim da Gade o meni misli kao o slaboj svijei koja je neko vrijeme pruala svjetlo i pomogla ljudima da bolje vide. elim da Gade o meni misli kao o vjetriu duha koji je jednog dana zapuhao, apnuo joj na uho rijei ljubavi, a onda otiao u vjenost.
[ 60 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 60

11/4/12 8:50 PM

ovjeK i Bog

g
Kazivanje prvo
Bismillahir-rahmanir-rahim Gospodaru moj, uini prostranim prsa moja i olakaj zadatak moj; odrijei uzao s jezika mog da bi razumjeli govor moj!3

zgleda da u nekoliko veeri uzastopice imati priliku da se druim s prijateljima, te u pokuati kazati poneto o nekim temama. Naa veeranja rasprava ticat e se temeljnih naela nae filozofije i vjere. Kao to znate, Bog, duh i nevidljivi svijet ubrajaju se meu temeljne principe tevhida i islamske filozofije. Dakle, vjera u navedeno za nas je osnov i temelj svega, a onaj ko ne vjeruje u te osnove, ne moe prihvatiti ideologiju islamskog nauka. Postoje razliiti putevi kojima doseemo do ovih zbilja, te tako neki do njih pokuavaju stii putem logike, neki putem filozofije, putem znanosti, iskustva i na razliite druge naine. Imam osjeaj kako je rasprava koju emo veeras voditi jedan od najboljih naina da posve jasno sluateljima rasvijetlimo ove zbilje i tota u vezi s njima.

Kuran, Ta Ha, 2527.

[ 61 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 61

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

Ogranienost znanja Kako vam je poznato, nae je znanje nedostatno odnosno nije u stanju spoznati Boga i ono to je metafiziko. Nema sumnje kako ogranienost naeg znanja ne doputa da stvari koje su iznad nae sposobnosti spoznaje svedemo u okvire vlastitog iskustva. Stoga nam je potreban neki drugi put. Kako bismo dosegnuli spomenuta naela, mi poinjemo od ovjeka. Kaemo kako je ovjek Boiji namjesnik na Zemlji, Boija manifestacija na ovom pranom svijetu, te uspijemo li kako treba upoznati ovjeka, shvatiti njegovu mo i njene granice, zasigurno emo umnogome moi pojmiti i duh, Boga i ono to nazivamo transcendentnim. Dakle, na pristup svodi se na to da pokuamo spoznati ovjeka, a onda, preko iskustava njegova svakodnevnog ivota, krenemo ka poimanju viih zbilja. Kako bismo spoznali ovjeka, prvo u vam izloiti jednu teoriju, a onda u tu teoriju pokuati iskustveno dokazati. Dakle, ono o emu emo govoriti jeste osnov i potka naih daljih filozofskih rasprava i u najuoj je vezi s problemom spoznaje ljudskog bia. Spoznaja ovjeka Pri spoznaji ljudskog bia razlikujemo tri vana i zasebna dijela: tijelo, duu i duh. U mnogim filozofskim raspravama nai ete kako ovjeka dijele na dva faktora: kau da se ljudsko bie sastoji od tjelesnog i duhovnog dijela. No, u ovoj podjeli i analizi koju emo vam ponuditi ovjek se dijeli na tri njegova aspekta, pri emu su dua i duh meusobno razliiti entiteti. Tu se jednostavno ne radi o jedinstvenoj zbilji, ve o dvjema razliitim stvarima, to u u nastavku pokuati detaljnije pojasniti. Uostalom, i engleski i francuski jezik poznaju tu razliku izmeu due i duha. Tako se duh u engleskom jeziku naziva spirit, a dua soul.
[ 62 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 62

11/4/12 8:50 PM

oVjek i Bog

Dua i duh Ako obratimo malo vie panje na kuranske ajete, shvatit emo da i Kuran pravi jasnu distinkciju izmeu due i duha. Vidimo da je nefs (dua) koja se spominje i u jednini i u mnoini, kao nefs, nufus i anfas, dok se za ruh (duh) u Kuranu uvijek koristi iskljuivo oblik jednine. Nigdje u Kuranu ne sreemo oblik mnoine arvah (duhovi). Tano je da taj oblik mi katkad koristimo u svakodnevnom govoru, ali u kuranskoj leksici sreemo samo oblik jednine ruh. Naprimjer, imamo ajet: Reci: Duh je stvar moga Gospodara, a vama je dato samo malo znanja.4 Jedna od opsenih ali korisnih rasprava, koju veeras moda uspijemo dovesti do kraja, jeste rasprava o dui. Kroz tu raspravu dokazat emo da je dua promjenjiva i da je sklona usavravanju: Allah nee izmijeniti jedan narod dok on ne izmijeni svoje nefsove,5 ili: Svaki nefs smrt e iskusiti.6 Ovdje se govori o onoj dui u kojoj postoji sav taj potencijal promjene i usavravanja. No, gdje god da se spominje duh, radi se o jednini, o neemu to je stvar Boija, kao npr. u ajetu: I kad u njega (ovjeka) udahnem od Svoga duha.7 U Kuranu se duh spominje dvadesetak puta, i svaki put kao neto to se tie Boga, neto to je Boiji odraz i sl. Dakle, duh ne grijei, on ne moe biti na stranputici. Duh je ovjekov unutarnji poslanik i ta epifanija boanskog koja postoji u svakom ovjeku jeste upravo duh, dok, meutim, naa dua ima mnogo nii polazni stupanj i kroz razliite razine ide ka svome upotpunjenju.
Al-Isra, 85. Ar-Rad, 11. Veina kuranskih ajeta ovdje je prevoena onako kako ih prevodi sam dr. amran. Prijevod ostalih ajeta preuzet je iz prijevoda Kurana Besima Korkuta, Zagreb, 1993. (op. prev.). 6 Ali Imran, 185. 7 Al-Hidr, 29.
5 4

[ 63 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 63

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

Taj niski ovjek, o kakvom se esto govori, poiva u ljudskoj dui, ne u njegovu duhu. Dua je ta koja polazi s krajnje niske poetne razine, te se penje ka boanskim stupnjevima, sve dok ne doe na stupanj na kojem ne vidi nita osim Boga. Ova podjela ovjeka kakvu sam vam izloio, dakle, nije ba uobiajena i dobrano se razlikuje od vienja mnogih autora koji se bave ovom temom, ali razloge zato je tako objasnit u kasnije. Sasvim nam je oito ta je to to podrazumijevamo pod tijelom. To je ovo nae tijelo, fizioloko i bioloko, tjelesnina od koje smo graeni. Znai, tijelo je sastavljeno od biolokog i fiziolokog, i to je ono ime se bave nae iskustvene znanosti poput fizike, hemije i ostalih. Sve ono to znamo o ovom aspektu ovjeka jeste posredstvom izuavanja, analiza i istraivanja iskustvenih znanosti. No, drugi dio ovjeka, onaj koji podrazumijevamo pod pojmovima nefs, soul, dua i slinim, tie se ukupnosti naih emocija, poimanja, elja, svega onoga to ima veze s ljudskim osjeanjima. Ustvari, to je ono iz ega ishodi osobena ljudska linost, jer u pogledu duha svi smo jednaki. Ukoliko je duh Boija epifanija (stvar Boija) i isti u svim ljudima, onda je ono po emu se ljudi meusobno razlikuju njihova dua. Sve steene spoznaje, elje, htijenja, volja, emotivnost i sl. sabrani su u dui, i to je ono to gradi ljudsku linost. Unutar due pohranjena je ovjekova prolost, njegova iskustva, njegovo dobro i zlo, i ono za to e na Danu sudnjem svaki ovjek polagati raune jeste njegova dua, a ne duh. Dakle, u dui je pohranjeno nae dobro i zlo, naa dobra djela ili grijesi, odnosno dua je ono emu e biti presueno po Boijoj pravdi. Duh je unutarnji poslanik, ist i posve nematerijalan, i duh jeste Boija manifestacija u ovjeku, Njegov namjesnik unutar nas.

[ 64 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 64

11/4/12 8:50 PM

oVjek i Bog

Razine due Prije nego to preemo na bilo koju drugu temu, s obzirom na to da smo u asnom mjesecu ramazanu i da smo otvorili raspravu o dui, elio bih da ovu raspravu dovedemo do kraja. Stoga, zasad prihvatite ovu unutarnju klasifikaciju ovjeka kakvu sam vam ponudio, a govorei poslije o drugim temama, nastojat u vam iskustveno dokazati svoje postavke. Ono ime se nae uenje, naa filozofija prvenstveno bavi jeste upravo dua, jer je dua ono to mijenja ovjeka, to ga unapreuje, i ono po emu se ljudi meusobno razlikuju. U naoj filozofiji smatra se da dua ima sedam razliitih razina, i bit e veoma zanimljivo vidjeti o kakvim se to razinama radi. Prva razina nazvana je nefs-emare. Vjerujem da ste u poeziji i knjievnosti ve sretali ovaj izraz, no on nam uglavnom nije poznat na pravi nain, nije objanjen onako kako bi trebao biti. Kao to znate, nefsi-emare znai nepokorna dua, dua sklona grijehu. Rije je o najnioj razini ljudske due. Dakle, veina ljudi, oni koji ive ivotom nalik ivotinjskom, na razini su nefsi-emare. Takvi ne prezaju ni od kakvog grijeha i zla, te su posve pokorni svojim strastima. To je ono to podrazumijevamo pod pojmom nefsi-emare. Druga razina jeste nefsi-levvame. Levvame je termin koji dolazi od rijei levm optuivanje, korenje. Ovdje je, dakle, rije o dui koja je donekle probuena, barem donekle iva, te stoga kori ovjeka nakon kakva poinjena runog djela. Stoga se ova razina i naziva nefsi-levvame odnosno dua koja sebe kori.

[ 65 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 65

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

Trea razina jeste nefsi-aqile. Na ovoj razini dui (nefs) prikljuuje se razum (aql) i u ovjekovu djelovanju javlja se promiljanje. Naravno, u naoj filozofiji razum odnosno intelekt uiva jo mnogo znaajnije mjesto, te govorimo o prvom, drugom i treem intelektu, to je izuzetno visok stupanj s gledita filozofije. Kako god, ovdje je rije o nefsi-aqile odnosno dui koja posredstvom buenja odnosno pojavom svijesti kori sama sebe, a sad joj je pridodat i razum. etvrta razina naziva se nefsi-mulheme. Mulheme bi ovdje znailo dua koja je toliko ista da moe primiti nadahnue (ilham). Na nju se, dakle, sputa boansko nadahnue iz svijeta nevidljivog (alimi-gajb) i ona je u stanju prihvatiti zbilje koje dolaze otuda. Nakon ove slijedi razina poznata kao nefsi-mutmeina, o kojoj se govori u 27. i 28. ajetu sure Al-Fedr: A ti, o duo smirena (nefsul-mutmeine), vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan. U svakom sluaju, nefsi-mutmeina jeste stupanj vii u odnosu na nefsi-mulheme, odnosno radi se o dui koja je dosegla takav stupanj sigurnosti i smirenosti nakon kojeg nema povratka nazad. To je dua koja je sigurna kako se zaputila ka savrenstvu tj. Bogu. esta razina poznata je kao nefsi-radiyye. To znai da je dua ostvarila stupanj na putu ka potpunosti na kojem je sama zadovoljna vlastitim napretkom i vezom koju je uspostavila sa Bogom Svevinjim. I to je ono: ...vrati se Gospodaru svome zadovoljna...8

Al-Fedr, 28.

[ 66 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 66

11/4/12 8:50 PM

oVjek i Bog

Naredna, sedma razina jeste nefsi-merdiyye. To je dua kojom je Voljeni zadovoljan, znai dua kojom je Bog zadovoljan a ne da je samo ovjek zadovoljan samim sobom. Stupanj na kojem je samo ovjek, odnosno njegova svijest, zadovoljan svojim napretkom na putu savrenstva jeste stupanj nefsi-radiyye, no nefsi-merdiyye krajnji je stupanj toga, onaj na kojem je sam Bog odnosno Voljeni takoer zadovoljan takvom duom. Naravno, mogue je da se neki nai gnostici (arifi) katkad koriste drugaijom terminologijom da oznae ovih sedam razina due, ali se ovdje svakako radi o razinama koje stoje na razvojnom putu ljudske due, od poetne, niske i posve animalne, pa do one najvie razine na kojoj se ovjek prisajedinjuje Bogu, razine Boijeg zadovoljstva. To je ono to je pjesnikim jezikom opisano kao: I stie ovjek tamo gdje osim Boga drugo ne vidi. Upoznamo li kako treba hazreti Alija, mir neka je na nj, vidjet emo da je on bio na ovoj duevnoj razini. Govorimo li o Imamu Huseinu, mir neka je na nj, vidimo da su posljednje rijei koje su na Dan aure potekle s njegova blagoslovljenog jezika bile: Boe moj, ja sam zadovoljan Tvojom voljom i strpit u se u nesrei koja me snala. Ja sam pokoran odredbi moga Gospodara; nema oboavanog osim Njega i On pritjee u pomo onome koji Ga zaziva! To je ona razina na kojoj je ovjek ostvario sigurnost, na kojoj je on zadovoljan Bogom i Bog zadovoljan njime; prihvata sve to je Bog odredio da mu se desi, ide ka tome s potpunim zadovoljstvom i ne obraa panju na drugo osim na Boga, svoga Voljenog. U svakom sluaju, vidimo da ovjek kree od razine niskoga ljudskog bia i uzdie se u izvanredne visine, prolazei preko razliitih razina due.

[ 67 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 67

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

Sjedinjenost due i duha Kad ve govorimo o razini nefsi-merdiyye, nije vika da kaem nekoliko reenica o jednoj velikoj i poznatoj raspravi koja se odvajkada povlai meu gnosticima. Moda nije dobro praviti ovakve digresije, ali elim kazati da je nefsi-merdiyye u kvalitativnom smislu jednaka duhu. Dakle, takva dua postie istu onu istotu i veliinu kakvima se odlikuje i duh, a znamo da je duh Boija manifestacija, stvar Boija. Ista ona dua koja polazi iz duboke niskosti i vezanosti za tvarni svijet, na krajnjoj razini svoga razvoja postaje poput duha. Takva dua tad postie isto ono savrenstvo kakvim se odlikuje duh. Svakako, vidjet emo kasnije kakve osobenosti posjeduje duh. Ukoliko je duh Boija manifestacija, ukoliko je u njemu pohranjeno boansko znanje, onda je duh u vezi s onostranim, sa svijetom gajba. Kasnije u vam pokuati dokazati da duh posjeduje znanje o prolosti i budunosti. Ukoliko, dakle, dua dosegne stupanj na kojem je ravnopravna s duhom, onda takva dua posjeduje ista ona znanja i informacije kakve posjeduje i duh. Ono to je ovdje vano jeste da vidimo kako osobe koje su dosegnule najvie razine due, poput hazreti Alija, mir neka je na nj, mogu u svakom trenutku, kad to poele, uspostaviti vezu s Bogom. Jer, njihova linost odnosno njihova dua postala je poput duha te je takvima u svakom trenutku ostvariva ona vrsta veze s Bogom kakvu ima duh. U svakom sluaju, ovdje lei odgovor na mnoga pitanja nae filozofije. Naprimjer, na pitanje kako je mogue da ovjek posredstvom nadahnua uspostavi vezu s Bogom Svevinjim, kako dolazi do te vrste prosvjetljenja? No, prije nego to se pozabavimo filozofskim pitanjima, elim napomenuti jednu stvar, a radi se o tome da, iako nefsi-merdiyye jeste na istoj razini kao i duh, to dvoje nije isto.
[ 68 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 68

11/4/12 8:50 PM

oVjek i Bog

Odnosno, takva dua po svojoj biti drugaija je od duha. Bit je duha, naime, nematerijalna, dok je dua materijalna (kasnije u objasniti ta to znai), no posjeduju iste osobenosti. Ovo je jako vana iako teko shvatljiva stvar. Kako biste lake razumjeli o emu se ovdje radi, posluit u se primjerima. est primjer koji se u ovom sluaju koristi jeste Sunce. Uzmite u obzir ovo Sunce koje odailje svjetlost. Onda zamislite jednu molekulu koja postoji unutar tog Sunca. Zamislite kako ta molekula eksplodira unutar Sunca. Kao rezultat te ekspolozije, fotoni zrae svjetlosne zrake koje istjeu iz Sunca. A sad zamislite tu svjetlosnu zraku koja istjee iz Sunca. Ta suneva zraka i onaj svjetlosni foton razliiti su u pogledu svoje biti. Foton uope nije materija nego energija. Svjetlosna zraka, pak, jeste materijalna. No, u pogledu toplote, snage svjetlosti, u pogledu svojih kvaliteta, oni su jednaki. Ovdje, dakle, imamo dvije stvari koje su u pogledu njihove biti razliite, jedna je materija a druga energija, ali u pogledu svojstava poput toplote i snage svjetlosti jesu jednake. Slian tome jeste i primjer nefsi-merdiyye i duha. I oni su u pogledu svojstava jednaki, ali su im biti razliite. Jedno ima materijalnu, a drugo nematerijalnu, boansku bit. Zakljuili smo, dakle, da je ova naa dua koja ini ovjekovu linost i u kojoj su sadrane ljudske emocije, htijenja i njegovo savrenstvo, rezultat ovjekova unutarnjega kretanja odnosno gibanja, a budui da se ona odlikuje kretanjem, moemo je smatrati energijom. Znate da je u prirodi kretanje istoznano energiji. Svako kretanje koje u prirodi postoji odgovara nekoj vrsti energije. Budui da unutar ljudske due postoje emocije, volje, udnje i htijenja koji su u stalnom pokretu, ta njihova ukupnost jeste neka energija. Znai, dua o kojoj priamo jeste energija, dok je duh nematerijalan. Oni koji su se bavili fizikom znaju da energija odgovara materiji, ona je profinjena forma materije. Ukoliko izazovemo eksploziju materije u vidu
[ 69 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 69

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

atomske bombe, oslobodili smo energiju. uvena Einsteinova formula smatra energiju istoznanoj materiji, pri emu je E (energija) jednaka koeficijentu (naravno, jako velikom koeficijentu) dobijenom mnoenjem kvadrata brzine i materije, te tako izlae odnos izmeu materije i energije. Stoga, kada kaemo da je dua energija, energija u ovom sluaju odgovara materiji. Drugim rijeima, moemo kazati da je dua materijalni egzistent, ali da se radi o materiji profinjenoj do forme energije. Meutim, duh je nematerijalan, dok je tijelo, pak, ista materija. Dua je pritom prijelazni oblik izmeu tijela i duha. Ovako detaljna prethodna rasprava bila je nuna kako bismo konano shvatili da izmeu nefsi-merdiyye i duha postoji razlika u pogledu njihove biti s obzirom na to da je jedno materija odnosno energija, a drugo nematerijalno, no posjeduju zajednika svojstva i osobenosti, i u tom pogledu toliko su bliski da su jednaki. Na ovaj nain, dakle, odvija se razvojni put ovjeka u prirodi, a kad ovjek dosegne ovaj stupanj svoga upotpunjenja, on postaje nalik Bogu, odnosno njegova dua biva poput njegova duha, a duh jeste stvar Boija, ono u emu postoji boansko znanje, boanska kreativnost, te ovjek na toj razini posjeduje i takva svojstva i kvalitete. Stoga, kad vidimo da je Isa, mir neka je na nj, uskrsnuo mrtve i uinio ono to nazivamo mudizom, trebamo znati da to nije naroito teak posao za takve linosti, ve neto to im je posve obina stvar. Naime, to su linosti koje su dosegnule razinu duha, a duh je stvar Boija te ta razina znai izravnu vezu s Bogom Svevinjim. Napravili smo, dakle, svojevrsnu klasifikaciju u pogledu spoznaje ljudskog bia te klasifikaciju razliitih razina ljudske due. No, kako bismo sasvim jasno shvatili tu klasifikaciju, navest u dva lijepa i upeatljiva primjera iz svijeta u kojem obitavamo, primjere koji imaju svoj posve praktian aspekt i svima vama, manje ili vie, poznati su iz
[ 70 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 70

11/4/12 8:50 PM

oVjek i Bog

svakodnevnog ivota. Radi se, dakle, o pitanju sna i pitanju telepatije. Pitanje sna O snu kao fenomenu sigurno ste ve sluali tota, itali razliite tekstove, knjige i objanjenja, no ovdje o snu elim raspravljati s potpuno znanstvenog aspekta. Shodno vienju koje vam nudim, snove moemo podijeliti u tri vrste. Prva vrsta jesu tjelesni snovi, oni koji su svojevrsni nastavak naeg svakodnevnog ivota. Kad ovjek naveer legne u postelju, njegovi nervi, emocije i elje jo uvijek su u pokretu. Nalik su onom propeleru koji se i nakon gaenja motora jo neko vrijeme okree dok se napokon ne ugasi. Ovi snovi koje nazivamo tjelesnim uglavnom se javljaju poetkom noi odnosno ovakve snove sanjamo uglavnom tokom prvih nekoliko sati sna. Tako, ako ste, recimo, direktor kole, sanjate kako su se u koli okupili nastavnici ili kako uenici diu larmu; ako ste radnik u tvornici, sanjate kako na poslu obavljate svoje svakodnevne zadatke. Pri takvim snovima osjeamo kako nam se ponavlja ono ime se u ivotu inae bavimo. Takvi su snovi veoma, veoma esti, no budui da se uglavnom deavaju poetkom noi i kasnije utonemo dublje u san, obino ih zaboravljamo, naroito s obzirom na to da su ti snovi uglavnom bezvrijedni i ne ostavljaju nikakav naroit dojam. Mjerenjem alfa i gama zraka koje emitira ljudski mozak, mogue je izmjeriti koliko je san dubok. Uglavnom, zakljuak je da, kao to smo ve rekli, san u prvih sahat-dva nije posebno dubok, ve se radi o nekoj vrsti polusna, kao da ovjekova svijest jo uvijek nije utonula u san. Izmeu prvog i drugog sata san postaje dublji, da bi nakon dva sata san posve obuzeo ovjeka (to se moe i dokazati, no to bi nas odvelo u novu dugu raspravu). U svakom sluaju, ovo to smo
[ 71 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 71

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

nazvali tjelesnim snom posljedica je neugasloga kretanja i nae svakodnevnice, deava se po automatizmu i nema naroite vrijednosti. Druga vrsta sna jeste duevni san. Kako vidite, ova klasifikacija sna zasniva se upravo na temelju naeg vienja strukture ovjeka. Pod duevnim snom podrazumijevamo duboki san pri kojem ljudska osjetila, dakle pet ljudskih osjetila, vie nemaju nikakva uea u snu. Znate da se Freud, uveni psiholog, mnogo bavio upravo ovom vrstom sna, pri emu je skrenuo u krajnost u kojoj sve svodi samo na ovu vrstu sna i libido odnosno spolnu poudu. Kod ovakvih snova emocije i udnje potisnute su i manifestiraju se posredstvom podsvijesti. Vidimo, dakle, da se ovdje radi o snu kao osobitoj reakciji. Ovaj san nije svojevrsni nastavak ovjekove svakodnevnice nego reakcija na nju. Posluimo se, ipak, primjerom. Pretpostavimo da je u toku dana sirova i snana osoba napala nekog ovjeka, pretukla ga i ponizila. Taj slabi ovjek pritom nije u stanju da se osveti nasilniku, iako se u njegovu srcu javila elja za tim i ta elja ga izjeda. Mogue je ak da on ne bude toga svjestan, no udnja za osvetom jeste u njegovu srcu i nemogunost da je ostvari mui ga. U snu, meutim, ta udnja se ispoljava, a ovjek se u snu osjea dovoljno snanim i sposobnim da se osveti nasilniku, da ga pretue i tako zadovolji svoju elju. Kad se ujutro probudi, osjea svojevrsni smiraj i lagodnost, jer njegova unutarnja udnja osloboena je i nestala. To je razlog zato se ljudi nakon sna uglavnom osjeaju relaksiranim i oputenijim. Ne radi se tu samo o otklanjanju fizikog umora, ve, vrlo esto, i o ispunjenju duevne udnje koja je ranije postojala u ovjeku, titila ga i uznemiravala. Kako smo kazali, Freud u vezi s ovim vidi samo jedan aspekt, i to aspekt spolne poude. On je uvjeren da u ovjeku postoje potisnuti sadraji koji se nalaze u podsvijesti, a nakon nekoliko sati sna podsvijest se budi i manife[ 72 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 72

11/4/12 8:50 PM

oVjek i Bog

stira potisnute sadraje. Tako, ukoliko je ovjek zaljubljen, u svijetu sna sree se s voljenim biem i zadovoljava svoju udnju. No, to je samo jedan dio ovoga velikog principa o kojem govorimo, znai reakciji due na ovjekovu svakodnevnicu. Ovi snovi izuzetno su vrijedni, jer psiholozi posredstvom tih snova mogu razumjeti i rastumaiti dobar dio problema ovjekove psihe, dokuiti razloge njegovih duevnih patnji, pa ak i iznai puteve rjeenja. Trea vrsta snova jesu duhovni snovi. Kad se ovjek probudi u dva ili tri sata iza ponoi, a onda ponovo utone u dubok san, to se deava nakon oslobaanja njegovih unutarnjih udnji. Ovaj san deava se uglavnom pred zoru, jer se prethodno moraju odigrati naprijed opisani procesi i ljudsko srce i podsvijest moraju se osloboditi nataloenih sadraja. Zato se duhovni san uglavnom javlja tek pred svitanje. Kod ovakvih snova dolazi do fenomena koji se ne mogu objasniti nikakvom znanou ili logikom. ovjek, npr., sanja stvari koje e se desiti u budunosti, dogaaje koje nipoto ne bi mogao predvidjeti. San prve vrste jeste san kontinuiteta, san druge vrste jeste reakcija ljudske due na prole dogaaje. Prve dvije vrste sna u bliskoj su vezi s ovjekovom prolou. Dakle, poinjena djela i reakcije na njih pohranjene u ljudskom biu ispoljavaju se kroz ovakve snove. Snovi tree vrste, meutim, nemaju nikakve veze s prolou. U tom smislu posve su nezavisni i nikako ih se ne moe dovesti u vezu s deavanjima iz prolosti. Ovdje zakljuujemo kako za takve snove mora postojati neko drugo ishodite, drugaije od tijela i due. Mogu vam navesti brojne primjere, a siguran sam da je i svako od vas u svom ivotu imao nekog iskustva s ovakvim sluajevima. Svakako, postoje ljudi ija su srca ia i kod kojih su takva iskustva ea, no mislim kako je svako imao u ivotu dovoljno iskustava te vrste. Navest u vam jedan takav primjer i pokuat emo ga proanalizirati sa znanstvenog aspekta kako biste uvidjeli da je takvo to
[ 73 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 73

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

nemogue. Bude li prilike, posegnut emo kasnije i za jo nekim primjerima. Izuzetno duhovno snana ena koju sam poznavao sanjala je zanimljiv san. Njena porodica traila je da na nabavi maku, ali jednu osobitu vrste make. Ova ena sanjala je kako se sa svojim muem vozi automobilom, idui po tu maku, izili su iz svoga grada i, ulicom koju je dobro zapamtila, uli u drugi grad. Potom su preli preko mosta, skrenuli u ulicu desno, pa u ulicu lijevo, i onda pred nekom garaom vidjeli ovjeka kako pere automobil. Pitali su tog ovjeka da ih uputi do traene adrese, a on im je rekao, recimo, da idu pravo, potom skrenu desno, a na narednom skretanju lijevo, a onda e naii na kuu s crvenom kapijom. Oni ga posluaju, dou do one kue s crvenom kapijom i ondje nau maku koju su traili. ena je odmah nakon buenja ispriala muu svoj san i rekla mu tanu adresu kue iz sna. Nekoliko dana kasnije, javi im se porodica koja je posjedovala maku kakvu su traili. uvi adresu, mu shvata da se radi o istoj onoj adresi koju je njegova supruga sanjala. Slijedi ono ega se sjea iz enina sna, i stie do garae pred kojom ovjek pere automobil. Raspita se kod njega, i on ga uputi, ba onako kao u snu, na kuu s crvenom kapijom. Potom nae tu kuu i preuzme onakvu maku kakvu su eljeli. Neki psiholozi, elei izbjei uputanje u filozofiju kakvu mi zastupamo, kau da se tu radi o pukoj sluajnosti. Kau kako ovjek svake noi usnije na hiljade snova i kako se onda sluajno jedan od tih snova poklopi s buduim deavanjima. Meutim, mogunost da se sa stvarnou poklope svi detalji sna koji sam vam prepriao jeste jedan naprema stotinu miliona. Dakle, otprilike nikakva. S gledita znanosti odnosno matematike, mogunost da se tu radi o sluajnosti jednaka je nuli. Znanost i matematika jednostavno odbacuju mogunost da se takvo to sluajno desi. U tome, naprosto, mora postojati neki smisao.
[ 74 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 74

11/4/12 8:50 PM

oVjek i Bog

Rekli smo ve da ova vrsta snova nema veze s naom duom niti tijelom, nego govore o budunosti. Naa linost, kao ukupnost naih znanja, tenji i unutarnjih reakcija, nema veze s ovim snovima. Znai, oni moraju imati neko drugo ishodite, a na temelju one filozofije koju mi zagovaramo, to je neto to moe imati veze samo s duhom. Jer, kako smo ve kazali, duh je stvar Boija, a znate da, s gledita filozofije, Bog nije ogranien vremenom i prostorom. Odnosno, On je iznad dimenzije vremena i dimenzije prostora. Mi razlikujemo pojmove kao to su prije hiljadu godina ili za hiljadu godina; za nas se tu radi o vremenskom razdoblju, ali za Boga postoji samo nulto vrijeme i za Njega je potpuno svejedno je li se neto desilo prije hiljadu godina ili e se desiti za hiljadu godina, to je ista injenica, ista zbilja. I za duh kao Boiju manifestaciju nema razlike izmeu hiljadu godina u prolosti i hiljadu godina u budunosti. Za Boga je to svejedno, pa je tako svejedno i za duh. Duh posjeduje znanje i svijest o svim historijskim epohama u prolosti i budunosti. Isto je i kad je rije o prostoru. Za ljudsko tijelo postoji prostor i prostorna razliitost. No, kad kaemo da je Bog van ogranienosti prostorom, to znai da su svi prostori Njemu jedno isto mjesto. Bogu su pojmovi poput ovdje, pod zemljom ili u drugoj galaksiji posve istog smisla, a isto mora vaiti i za duh. Prema tome, za nekoga ko ima vezu s duhom posredstvom prosvjetljenja ili nadahnua, pojam prostora ne vai. Takvoj osobi sva vremena i svi prostori ista su zbilja. Takva osoba sposobna je u stanju sna (sna tree vrste) uz pomo svog duha dokuiti i pojmiti sva vremena i sve prostore te dobiti tane informacije o njima. Tumaenje koje nam o ovakvoj vrsti snova omoguava naa filozofija jeste tumaenje kakvo materijalisti ne mogu ponuditi. Oni pokuavaju porei da ovakvi snovi postoje, ali to je nemogue porei. A, kao to smo ve re[ 75 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 75

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

kli, mogli bismo sad navesti na hiljade primjera predvianja deavanja u budunosti, primjera koji, shodno teoriji vjerovatnoe, nikako ne mogu biti sluajnost. Oni se filozofijom koju mi zagovaramo, meutim, mogu vrlo jasno i prihvatljivo objasniti. Jedan moj prijatelj prije ispita (radilo se o zavrnom ispitu iz francuskog jezika) sanjao je kako je dobio nazad svoj ispitni list i na njemu vidi dvije greke, dvije rijei podvuene crvenom olovkom. Pokuava vidjeti koje su to dvije rijei, ali ne uspijeva. Desetak dana kasnije otiao je na ispit, radili su diktat, a kad su svoje listove dobili natrag, vidi svoj list posve isti kakva ga je vidio u snu, a na njemu su crvenom olovkom podvuene dvije rijei. Vidite, taj san nema nikakve veze s prolou. Radi se o snu koji ima jako malo parametara. Znai, diktat se moda mogao sastojati i od svega pedeset rijei, ali i u tom sluaju vjerovatnoa se svodi na dva prema pedeset. Shodno teoriji vjerovatnoe, nemogue je da neko desetak dana unaprijed sanja neto takvo i da se sluajno ba to i desi. Iz svog iskustva mogao bih vam navesti jo mnogo slinih primjera, ali ne bih da vam time oduzimam vrijeme. Imam osjeaj kako je ama ba svako u svom ivotu imao neko slino iskustvo ili se osvjedoio da se ovakve stvari deavaju. Stoga, valja pronai neki nain da se objasni ova vrsta snova, a najbolji nain upravo je ono objanjenje koje smo ponudili. Pitanje telepatije Drugo pitanje jeste telepatija kao novi predmet zanimanja psihologije. Znanost o psihologiji ima svoju posebnu granu koja se naziva parapsihologija. Para u francuskom i engleskom jeziku znai neto to je ponad, to je onkraj. Parapsihologija se bavi fenomenima poput telepatije, hipnoze i sl., o emu emo u nastavku govoriti. Uglavnom,
[ 76 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 76

11/4/12 8:50 PM

oVjek i Bog

to je grana psihologije koja jo uvijek nije sistematizirana i prihvaena kao zvanina znanost. Psihologija je, dakle, znanost, a parapsihologija je grana koja se bavi fenomenima koji su za psihologiju s one strane zvanine znanosti. Navest u vam nekoliko primjera fenomena kojima se parapsihologija bavi, tako da vam ova stvar bude jasnija. Zaeci parapsihologije, kao to vjerovatno znate, veu se za pitanje hipnotizma. U hipnotizmu, jedna osoba uspostavlja s drugom osobom, koja sjedi nasuprot njemu, mentalnu ili talasnu vezu. To je neto to je veini vas poznato i zvanina psihologija priznaje hipnozu. Uostalom, bilo bi apsurdno pokuati je porei. Pri hipnozi, kao to znate, kad medij bude hipnotiziran, ne moe kazati nita osim onoga to je unutar njega. Dakle, tu osobu moete pitati kako se zove ili bilo ta drugo, i hipnotizirani e onome ko ga je hipnotizirao pruiti sve traene informacije ukoliko ih unutar sebe posjeduje. To je injenica koju znanost ne spori, bilo da se radi o materijalistikoj ili duhovnoj znanosti. Pored hipnotizma, postoji i jedan fenomen vieg reda, a to je telepatija. Telepatija je jo iri i dublji fenomen. Iz prefiksa tele (udaljenost, daljina) proizlazi da se radi o kontaktu izmeu dviju osoba koje se nalaze na znaajnoj razdaljini jedna od druge. Lino sam imao prilike da se osvjedoim u ovaj fenomen. Dakle, jedna je osoba u jednom, a druga u drugom gradu, a oni posredstvom misli komuniciraju i razmjenjuju informacije. Ta pojava injenino je dokazana i ne moe se sporiti. Postoje razliita vienja u vezi s fenomenom telepatije, a ja u iznijeti neka koja mi se ine najzanimljivijima. U naelu, kako to potvruje moderna fizika, svako tijelo emituje odreenu vrstu valova. Ustvari, materija i nije drugo nego gibanje, a svako gibanje podrazumijeva val. ak i ova kreda koju drim u ruci sastavljena je od molekula, molekule od atoma, a atomi od protona i elektro[ 77 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 77

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

na u stalnom kretanju. Uglavnom, radi se o svojevrsnom talasanju odnosno unutarnjem gibanju. Uvijek se, dakle, radi o nekoj vrsti talasa. No, postoje talasi vie i nie frekvencije. U svakom sluaju, shodno modernoj fizici, sve u prirodi u stalnom je kretanju i emitira odreene valove. To su znanstvene injenice. Dakle, kad moj ili va mozak razmilja, tad i emitira odreene valove koji se ire na okolinu. Telepatija podrazumijeva da drugi ovjek, koji se nalazi daleko od mene, prima dio valova koje emitira moj mozak, odnosno da se njegov mozak u ovom sluaju ponaa kao svojevrsni prijemnik. To je ba kao u sluaju radio-valova, gdje imamo predajnik koji odailje valove (u ovom sluaju moj mozak) i prijemnik odnosno radio-aparat koji te valove prima (u ovom sluaju mozak te druge osobe). Ukoliko on uspijeva primiti te valove, uspijeva i uspostaviti vezu sa mnom, i to je ono to nazivamo telepatijom. Ukratko, telepatija bi bila komunikacija izmeu dviju osoba uspostavljena na nain da mozak jedne osobe prima valove koje emitira mozak druge osobe. Ali, zato neke osobe mogu, a druge ne mogu primati te valove? Kad ve spominjemo primjer radio-aparata, i sami znate da, iako predajnik alje radio-valove, va radio-prijemnik ne hvata ih uvijek, pa ste prinueni da pomiete skalu tamo i ovamo kako biste uhvatili signal. Dok ne naete frekvenciju na kojem prijemnik hvata odreeni signal, ne moete uti glas iz radio-aparata. Upravo ovdje gdje sad stojimo i razgovaramo na hiljade je, moda na milione razliitih valova, no mi ih ne moemo registrirati izuzev ukoliko bismo imali radio-prijemnik i na skali pronali odreenu radio-stanicu. Dakle, kad moj mozak odailje valove, ti valovi imaju osobitu frekvenciju i moe ih prihvatiti samo mozak one osobe ija je frekvencija podeena s mojom. I zato vidimo da postoje ljudi koji hvataju te valove mozga druge osobe, a veina ljudi to nije u stanju. To je jednostavno zato to su neke osobe sposob[ 78 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 78

11/4/12 8:50 PM

oVjek i Bog

ne svoj mozak uskladiti s tim valovima odnosno njihovom frekvencijom. Vidite da jednojajani blizanci esto oito odailju valove iste frekvencije, vidite kakva slinost postoji izmeu djeteta i njegove majke (u fiziolokom i biolokom pogledu) i otuda osobita bliskost izmeu majke i djeteta te sposobnost majke da shvati ta njeno dijete misli. Slina stvar postoji ak i kod izuzetno bliskih prijatelja, pa je jedan od njih sposoban znati ta onaj drugi ima na umu. To dokazuje da je mogue da valovi koji nastaju u mozgu jedne osobe utjeu na mozak druge osobe. Prema tome, kad je rije o telepatiji, ukoliko je takva veza uspostavljena, to je zbog postojanja ovih osobitih valova i zato to je neko po svojoj prirodi sposoban da mijenja frekvenciju tih valova. Postoje osobe koje su u stanju da, umjesto da im mozak radi na jednoj frekvenciji, mijenjaju do u nedogled te frekvencije. Znai, ukoliko bih ja bio sposoban da svoj mozak podeavam na razliite frekvencije valova, onda bih, meu razliitim frekvencijama, mogao uhvatiti frekvencije koje odailje mozak neke konkretne druge osobe, odnosno mogao bih, i pored razliitih mentalnih valova koji teku oko mene, uhvatiti valove sasvim konkretne osobe i podesiti svoj mozak na njihovu frekvenciju. Tako postoje osobe koje su sposobne svoju mentalnu frekvenciju prilagoditi vaoj i uiniti da vi primate njene valove, ili obrnuto, podesiti svoju frekvenciju tako da prima mentalne valove koje vi odailjete. Kako telepatija izgleda na primjeru. Pretpostavite, recimo, da ste u autobusu i da je na sjedalu ispred vas potpuno nepoznata osoba. Vi toj osobi kontinuirano aljete signale s odreenim sadrajem, naprimjer: Okreni se i pogledaj me! Nastavljate tako, sve dok se ta osoba zbilja ne okrene i pogleda vas, ne znajui zato to uope ini. Tako onaj ko posjeduje sposobnost telepatije uspijeva uspostaviti vezu s drugom osobom.
[ 79 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 79

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

Posebno zanimljiva stvar u prirodi jeste to da ljudi koji su uznemireni, uplaeni ili zabrinuti alju hiljadostruko vie ovakvih valova iz svog mozga. Tako se, npr., kakav kradljivac ili zloinac koji je u bjekstvu tokom potjere sakrije negdje, recimo na krov neke zgrade, i, u strahu od progonitelja, alje toliko mnogo tih valova da neko od njegovih progonitelja naposljetku digne pogled i ugleda ga. To se zaista deava. Taj koji je u potjeri za njim inae nikad ne bi podigao glavu i pogledao ka vrhu te zgrade, ali kao da mu je neto reklo da to uini. Progonjeni je jednostavno slao takvu vrstu vibracija. Mnogo je slinih primjera i tu se radi o injenicama koje jasno dokazuju da telepatija postoji. Naravno, nemam namjeru podrobno se baviti filozofijom, fizikom i tehnikom telepatije, no postoje ozbiljna znanstvena istraivanja o ovom fenomenu. Imao sam namjeru samo vam skrenuti panju na ovaj fenomen, fenomen koji ne spori ni iskustvena znanost. Meutim, oni koji imaju sposobnost telepatije ne mogu saznati nita o budunosti, o buduim dogaajima. Ono to oni mogu jeste da preuzmu postojee informacije iz vae svijesti. Takva osoba, dakle, uspostavlja istu frekvenciju s valovima koje odailje va mozak i preuzima informacije iz vae svijesti, ali nema nikakva znanja o budunosti. Tako, npr., onaj ko ima sposobnost telepatije moe rei nekome da ode u drugu sobu i tamo napie na papir svoje ime. Ako se ta osoba zove, recimo, Hasan, piui svoje ime, on ga ima u svojoj svijesti, i onda onaj ko ima sposobnost telepatije hvata te valove i saznaje ovjekovo ime. Dakle, tu se ne radi o nekom fenomenu koji nije mogue znanstveno objasniti i nema razloga da ga ne prihvatimo kao injenicu.

[ 80 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 80

11/4/12 8:50 PM

oVjek i Bog

Duhovna veza Trei fenomen, meutim, jeste duhovna veza, i izrazito je drugaiji od dvaju prethodno spomenutih fenomena. Radi se o tome da je znanost u stanju objasniti ranije spominjane pojave, analizirati ih i rastumaiti. No, postoje ipak fenomeni koje znanost, unato golemom tehnolokom napretku, ne uspijeva objasniti, osim ukoliko ne prihvati neke druge faktore i parametre. Posluit u se opet primjerima kako bi vam bilo jasnije kakvu to vrstu veze podrazumijevamo u ovom treem sluaju. Sluaj koji u vam ispriati desio se u Nizozemskoj. Doveli su jednog od ovih medija, ljudi koji posjeduju tu vrstu nadahnua, elei ispitati o emu se tu radi. Psiholozi su jednostavno eljeli znanstveno prouiti na koji to nain on dobija saznanja o budunosti. Jednog jutra doveli su ovjeka u kino salu, otprilike veliine ove sale, i naunici su onda pokazali na jedno od sjedita u sali te upitali tog ovjeka moe li im rei ko e na projekciji filma planiranoj za tu veer sjesti na to sjedalo? Taj medij utonuo je onda u svoje osobito stanje u kojem dobija takve vizije, a onda im je rekao da e tu sjesti neka ena i podrobno ju je opisao. Rekao im je kojih je otprilike godina, kako e izgledati, kakvu e odjeu nositi, dao je posve detaljan opis te ene. Onda su zatraili od njega da pokua slijediti u mislima tu enu u povratku i saznati gdje ona ivi. Ovaj je opet utonuo u meditaciju, a onda im rekao na koji e izlaz ona izii iz kina, kojom e se ulicom uputiti u odlasku, kojom e stranom ulice ii, opisao je do u detalj njen povratak, rekao im je u koju e zgradu ona ui, kazao da e pozvoniti dvaput na vrata, dajui im tanu adresu njena stana. Onda su od njega zatraili da pokua mislima ui u njen stan i kazati ta se ondje nalazi; on je pokuao, ali to nije uspijevao. Naveer, naunici su bili u onoj kino sali, ekajui da vide ta
[ 81 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 81

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

e se desiti. I doista, na ono sjedalo sjela je ena koja je do u detalj izgledala onako kako ju je medij opisao. U povratku su je slijedili i vidjeli da se sve deava upravo onako kako je medij predvidio, sve dok ena nije dola do opisane zgrade na onoj adresi i ula u stan. Vidite, u ovom sluaju radi se o fenomenu koji je drugaiji od telepatije i hipnotizma. Jer, kako smo kazali, telepatijom se mogu saznati informacije koje ve postoje u vaoj svijesti i ustvari vi te informacije odailjete ka suprotnoj strani. U navedenom primjeru, meutim, rije je o deavanjima iz budunosti, o neemu to jo ne postoji u bilo ijoj svijesti ili zapisano u kakvoj knjizi. Dakle, ishodite ovakvih spoznaja mora biti neto drugo, a ovo se ne moe tumaiti drugaije osim kao neka vrsta veze s duhom odnosno apsolutnim znanjem. U Francuskoj su ispitivali jednog od ovakvih medija, u ovom sluaju radi se o ovjeku koji ita budunost, gledajui u kristal (znate ve da se neki od ovakvih medija koriste kristalom ili kristalnom kuglom pri ovakvim seansama). U jednom trenutku, on kae kako vidi da je na nekom brodu na moru izbio poar. Traili su od njega da opie brod, kae koliko je dugaak i irok, kako izgleda, i on je sve podrobno opisao, insistirajui kako je brod u poaru i kako ljudi skau u more, budui da e brod uskoro potonuti. Onda su zatraili da pokua proitati ime broda s pramca, on se koncentrirao i uspio im rei kako se brod zove. Uspio je proitati da se brod zove, recimo, Moris. Sve to je medij rekao zabiljeeno je, a desetak dana kasnije na jednom brodu na Tihom okeanu, ba onakvom kao brod koji je medij opisao, izbio je poar. Ispostavilo se da se do u detalj radilo o brodu kakav je medij ranije opisivao, pa je ak i ime broda bilo tano, s tim to se brod zvao Noris, odnosno medij je umjesto m proitao slovo n. tavie, ispostavilo se da je to slovo n zbilja bilo neitko, odnosno boja se izlizala i doista nije bilo udno da je medij pomislio da se radi o slovu m.
[ 82 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 82

11/4/12 8:50 PM

oVjek i Bog

Vidimo, dakle, da postoje ljudi koji su u stanju vidjeti odnosno predvidjeti dogaaje koji e se desiti tek, recimo, sedmicu kasnije. I, kako smo ve naglasili, ovaj fenomen drugaiji je od hipnotizma ili telepatije, ustvari u potpunosti razliit. Ovdje se mora raditi o nekom drugaijem ishoditu, a to moe biti samo duh. Dakle, mora biti rije o nekom faktoru koji je u stanju uspostaviti vezu s Apsolutnim razumom ili Apsolutnim znanjem, jer ukoliko takva veza bude uspostavljena, onda, kako smo ve kazali, nema razlike izmeu prolosti i budunosti, jer duh, ba kao ni Bog, nije ogranien prostorom i vremenom, svejedno mu je da li je za nas neto prolost ili budunost i za njega se tu radi o jedinstvenoj zbilji. Filozofija mirovanja Dakle, preko dviju nepobitnih injenica sna i telepatije zakljuujemo da postoji i trea injenica, koja se ne da tumaiti osim preko duha, jer je duh Boija manifestacija odnosno stvar Boija. No, kako bismo zavrili nau raspravu o dui, elim vam ukazati na jo jednu injenicu u vezi sa snom. Kako biste iz jedne faze sna preli u drugu fazu, ona prva faza mora biti prekinuta. Sasvim je jasno da u snu, u fazi kad se vae tijelo i nervi posve opuste, kaemo da ste utonuli u potpuno mirovanje. No, onda kada doe do tjelesnog mirovanja, dua je u pokretu. Isto vai za prelazak iz druge u treu fazu sna. Onda kad se dua umiri, tad poinje trea vrsta kretanja. To je ta filozofija mirovanja koja je naroito prisutna u hinduizmu. U nekim kolama hinduizma ak se insistira na postizanju tog stanja, odnosno umrtvljivanju tijela kako bi se pokrenula dua. A na vioj razini, onda, nastoje umrtviti kretanje due, ak i svoje misli odnosno intelekt, e kako bi se uspostavila veza s duhom.
[ 83 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 83

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

No, obini ljudi koji nisu kadri sami ostvariti takvo stanje mogu ga u svom ivotu iskusiti kroza san. Jer, u snu, u njegovoj prvoj fazi, prvo zamire aktivnost tijela, potom aktivnosti due i razuma, i onda se automatski stvaraju pretpostavke za ostvarenje tree faze sna. Postoje, meutim, i ljudi koji su u budnom stanju, kad god to poele, sposobni umrtviti svoje tijelo ili ak staviti svoju duu u stanju mirovanja (i to je ta filozofija mirovanja). I u takvom stanju postie se ono to mi nazivamo nadahnuem ili prosvjetljenjem, budui da su takve osobe tad sposobne uspostaviti vezu s duhom i prenijeti nam one injenice za kakve kaemo da su spoznate kroz nadahnue. Nadahnue i prosvjetljenje Znai, u ovoj treoj fazi radi se o onome to nazivamo nadahnuem ili prosvjetljenjem, odnosno o sposobnosti da se umrtvi svoje tijelo, a potom i svoj intelekt i duu, odnosno tad se naprosto potisne svoja linost, e kako bi se mogao manifestirati duh (ili ono to ponekad nazivamo srcem) i kako bi se uspostavila veza s njim. ovjek koji uspostavi vezu s duhom sposoban je spoznati zbilju. Objava Ovo o emu sada govorimo s gledita filozofije naziva se nadahnuem odnosno prosvjetljujuom vezom izmeu ovjeka i Boga. No, postoji i via razina te veze, i to je ono to nazivamo Objavom. Objava je osobenost Boijih poslanika, i radi se o vezi koja ide odozgor prema dolje, od Boga ka ovjeku s kojim On uspostavlja osobitu vezu. Nadahnue je, pak, veza koja ide odozdo prema gore, odnosno ovjek nastoji uspostaviti vezu s Bogom. U sluaju Objave, meutim, Bog uspostavlja vezu s odabranim ovjekom, e kako bi se informacije spustile odozgor ka dolje, odnosno kako bi odreene vijesti bile objavljene ovjeku.
[ 84 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 84

11/4/12 8:50 PM

oVjek i Bog

Budui da u ovom sluaju Bog hoe te vijesti dostaviti ovjeku, tad se radi o apsolutno istinitim i potpunim informacijama, dok u sluaju kad ovjek uspostavlja vezu odozdo prema gore, informacije koje e eventualno dobiti ovisit e o njegovoj linosti i sposobnostima primanja tih informacija. Ukoliko je njegova linost slaba za takvo to, mogue je da dio onoga to je dobio razumije ispravno, a dio ne. to je ovjekova linost naprednija, to je ovjek sposobniji da pojmi vie zbilje. Kad se govori o nadahnuu ili prosvjetljenju, esto se posee za primjerom munje, te se kae da kao to munja bljesne i osvijetli svijet, tako i ovjek u trenu posredstvom prosvjetljenja pojmi neke zbilje. Meutim, bljesak munje traje jako kratko, i pretpostavimo da ovjek koji je stajao u mraku na trenutak posredstvom svjetla munje vidi svijet oko sebe. Jasno je da njegovo znanje nee biti potpuno i apsolutno. U sluaju Objave, meutim, onda kad Bog Svevinji odlui uspostaviti takvu vezu posredstvom duha, ta veza bit e potpuna i apsolutna. Tako e tom ovjeku biti jasne pojedinosti i detalji stvari. Ovo je jako opirna, delikatna i zanimljiva tema, i ovom prilikom pokuao sam je se samo dotaknuti. U svakom sluaju, mislim da je ovo otprilike najbolji nain za jasno, iskustveno i znanstveno prihvatanje postojanja nevidljivog svijeta i duha, a znamo da onaj ko priznaje nevidljivi svijet i duh, priznaje i Boga. Teorija u znanosti Trebao sam to rei odmah u uvodu, ali rei u sada, da ukoliko u znanosti elite objasniti neto, vi ustvari uspostavljate odreenu teoriju. Znai, ukoliko ne priznajete da Bog postoji odnosno ne vjerujete u Boga, odmah na poetku skrenuo bih vam panju na to da u svijetu postoje ovi fenomeni o kojima govorimo i da ih naunici pokuavaju
[ 85 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 85

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

objasniti. I ovo to sam ja izloio jesu teorije, i ukoliko te teorije uspijevaju bolje objasniti te fenomene, onda su one prihvatljive, sve dok ih znanost ne uspije pobiti. A sada emo znanstveno govoriti o teoriji u znanosti. Uzmite da kad je Einstein postavio svoju teoriju relativiteta, dvadeset godina trebalo je da se ta teorija i iskustveno dokae, no s obzirom na to da je ta teorija na zadovoljavajui nain objanjavala ovaj fenomen, ona je i za to vrijeme bila prihvatljiva. Tako i ove teorije koje sam vam predstavio na najbolji nain objanjavaju fenomene o kojima smo govorili, te nijedan psiholog i nijedna kola miljenja ne moe pruiti bolje, smislenije i prihvatljivije objanjenje ovih fenomena. I sve dok se ne dokae suprotno, ove su teorije s gledita znanosti prihvatljive. Dakle, da je meu nama veeras sjedio i kakav materijalist, on ne bi mogao odbaciti moj stav. Inae, zatraili bismo od njega da nam izloi neku prihvatljiviju teoriju. Jednostavno, teorije koje sam vam predstavio jesu teorije koje najbolje objanjavaju ove fenomene prisutne u svijetu. One nam ustvari pomau da osjetimo postojanje duha i veze s onostranim odnosno s Bogom, te da te zbilje pojmimo na nain koji je i znanosti prihvatljiv.

[ 86 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 86

11/4/12 8:50 PM

oVjek i Bog

g
Kazivanje drugo

role veeri govorili smo o Bogu, duhu i nevidljivom svijetu. Pokuao sam vam nesumnjivo postojanje Boga dokazati na jedan novi nain, e kako bi svako mogao svojom svijeu spoznati Boga. Stoga smo filozofiju spoznaje ovjeka postavili na tri temelja, odnosno govorili smo o tijelu, dui i duhu. Kako bismo bolje shvatili ovu temu, osvrnuli smo se na nepobitne i poznate fenomene poput sna, hipnoze i telepatije. Na taj nain htio sam vam staviti do znanja da u prirodi postoje pojave koje se ne mogu tumaiti ukoliko ne prihvatimo postojanje duha i nevidljivog svijeta. Materijalistika znanost i psihologija stoga nije u stanju objasniti razliite vrste i oblike duhovnih veza. Veeras emo nastaviti nau raspravu u istom stilu, no zapoet emo s osvrtom na Kuran asni. Metod Kurana asnog Ovaj metod kojim izlaem ova pitanja jeste isti onaj nain kojim se slui i Kuran asni. Kuran ne nastoji dokazivati Boga preko materijalnih znanosti, preko fizike ili hemije. Metod kojim se Kuran slui tei k tome da probudi ovjekovo bie, da potakne njegovu svijest i osposobi ovjeka da Boga razumije posredstvom prosvjetljenja, bez potrebe za dokazivanjima Boijeg postojanja posredstvom fizike, hemije ili filozofije. Kako sam vam ve objasnio, pitanja prosvjetljenja, nadahnua i veze s onostranim sadrana su u pitanju duha. Obratite li panju na Kuran, vidjet
[ 87 ]

Bismillahir-rahmanir-rahim

Prijelom Mustafa amran final.indd 87

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

ete da se ovjeku katkad obraa kroz formu pitanja: Zar se moe sumnjati u Allaha, Stvoritelja nebesa i Zemlje?9 Kratko, ali posve direktno i sadrajno pitanje. Navest u vam jo jedan ajet: Reci: Ko je Gospodar nebesa i Zemlje? i odgovori: Allah! Reci: Pa zato ste onda umjesto Njega kao zatitnike prihvatili one koji sami sebi ne mogu neku korist pribaviti niti od sebe kakvu tetu otkloniti? Reci: Zar su jednaki slijepac i onaj koji vidi, ili, zar su isto tmine i svjetlo, ili, zar oni koje su uinili Allahu ravnim stvaraju kao to On stvara, pa im se stvaranje ini slino? Reci: Allah je stvoritelj svega i On je Jedini i Svemoni.10 Dakle, ljudska priroda takva je da ukoliko su ovjekovo srce i unutarnjost isti, njegovo e srce na ova pitanja odgovoriti jasno i izriito. Tu nema potrebe za kompliciranom filozofijom punom nedoumica niti za dokazima posredstvom fizike ili hemije. Jedan njemaki znanstvenik fiziolog, konkretno ugledni njemaki hirurg Behner, uvjereni materijalist, rekao je: Uzvjerovat u u Boga onda kad Ga naem pod svojim hirurkim skalpelom.11 Tako on, budui da Boga jo nije naao pod sjeivom svoga hirurkog noa, odbija da vjeruje u Njega. Ili, jedan ruski astronaut kae: Letio sam kroza svemir i tamo nisam naao Boga. On, dakle, ne postoji. Ali, vidite, Kuran ne zanima takav metod, Kuran od ovjeka trai da se iskreno obrati svome srcu i onda pita ljude: Zar, doista, sumnjate u Allaha? Zar sumnjate u Stvoritelja nebesa i Zemlje? Kuran, dakle, Boije postojanje smatra tako oitom i jasnom injenicom da ne vidi nikakve potrebe za raspravama i dokazivanjima. Veina kuranskih ajeta koji govore o Bogu jesu takvi. Namjera im
Ibrahim, 10. Ar-Rad, 16. 11 Ovu izjavu katkad se pripisuje Bruseyu, a ponekad i francuskom fiziologu i lijeniku Claudeu Bernardu.
10 9

[ 88 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 88

11/4/12 8:50 PM

oVjek i Bog

je da prosvijetle i probude ljudsko srce, a ukoliko je srce budno, nema sumnje da e ono pojmiti Boga, da e svijest o Bogu biti prisutna u njemu. Kroz cijelu suru Ja-sin, a ona je jedna od temeljnih i znaenjima najbremenitijih kuranskih sura, opaamo ovu kreacionistiku logiku i teologiju. Obratite panju i uoit ete da Kuran ovjeka stalno upuuje na promiljanje o jasnim injenicama iz materijalnog svijeta te eli na taj nain probuditi ljudsku svijest i navesti je da prihvati injenice. Kuran govori o prirodi, o zvijezdama, o svjetlosti, o spermatozoidu, o drvetu i slinim stvarima koje su poznate ovjeku i s kojima se svakodnevno susree. Takvi ajeti oivljavaju ljudsku svijest o Bogu, pozivaju ovjeka da gleda, da zapaa i promilja, da posmatra smjenu dana i noi, ustroj i zakonitosti ovoga svijeta, te da kroz taj ustroj i zakonitosti uoi znakove koji u ovom tvarnom svijetu ukazuju na Boije postojanje. Jedan od prisutnih prijatelja dostavio mi je ceduljicu na kojoj pie: Ja klanjam i prihvatam Boije postojanje, ali u dnu mog srca postoji neki nemir, postoji odreena sumnja i nedoumica. elio bih nekako pobijediti tu sumnju u sebi. Sve ovo i govorim vam upravo zato kako bih vam objasnio da kod onih koji Boga ele dokazivati posredstvom znanosti i filozofije (iako to, ustvari, nikad nije valjano dokazivanje, ali pretpostavimo da jeste), u zakutku njihovih srca uvijek e preostati izvjesna sumnja. Nee je biti jedino uspijemo li probuditi ljudsku izvornu prirodu, ovjekov fitret, te tu zbilju, posredstvom prosvjetljenja i nadahnua onoga o emu smo u proloj raspravi govorili pojmimo svojim srcem. Tek tada nestat e svake sumnje i nedoumice te emo ostvariti istinsko vjerovanje. U suri Ja-sin mnogo je ajeta koji su potvrda onoga o emu smo naprijed govorili. Npr.: Dokaz im je mrtva zemlja: Mi joj ivot dajemo i iz nje nie ito koje oni jedu; Mi po njoj stvaramo bae, palmike i vinograde i inimo da iz nje
[ 89 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 89

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

izvori izviru da oni jedu plodove njihove i od onoga to ruke njihove privrijede, pa zato nee da budu zahvalni? Neka je hvaljen Onaj koji u svemu stvara pol: u onome to iz zemlje nie, u njima samima, i u onome to oni ne znaju! I no im je dokaz: Mi uklanjamo dnevnu svjetlost i oni ostaju u mraku. I Sunce se kree do svoje odreene granice, to je odredba Silnoga i Sveznajueg. I Mjesecu smo odredili poloaje; i on se uvijek ponovo vraa kao stari savijeni palmin prut. Nit Sunce moe Mjesec dostii, nit no dan pretei, svi oni u svemiru plove.12 Sve su ovo primjeri koje nam Kuran navodi, pozivajui ljudsko srce da se osvjedoi u znakove na nebesima i Zemlji, nastojei tako probuditi ovjekovu svijest. Ovakvih ajeta zbilja je mnogo, te se na kraju iste ove sure kae: Kako ovjek ne vidi da ga Mi od kapi sjemena stvaramo, i opet je otvoreni protivnik, i Nama navodi primjer, a zaboravlja kako je stvoren, i govori: Ko e oivjeti kosti kad budu truhle?13 Prenosi se da je hazreti Muhammedu, s. a. v. a. s., urno doao neki nevjernik i pitao o proivljenju umrlih. Uzeo je u ruku aku praine s kabura, prosuo je u vjetar i rekao: Ko e oivjeti ove truhle kosti? Bog Svevinji kao odgovor na to kae: Oivjet e ih Onaj koji ih je prvi put stvorio!14 U arapskom jeziku postoje dva izraza khalkat i ina. Ina znai dovoditi neto u postojanje iz nitavila. Bog koji u postojanje dovodi neto to prije nije postojalo u stanju je obnoviti egzistenciju toga. Kao to znate, u onome to mi radimo, kad se koristimo izrazom stvoriti neto, uglavnom se radi o promjeni oblika odnosno promjeni forme. Npr., uzmemo drvo odnosno dasku i od nje napravimo sto ili stolicu. To stvaranje ustvari je pretvaranje jednog oblika u drugi, no Bog je onaj
12 13

Ja-sin, 3340. Ja-sin, 7778. 14 Ja-sin, 79.

[ 90 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 90

11/4/12 8:50 PM

oVjek i Bog

koji je stvorio to drvo iz niega, i to je ono: Oivjet e ih Onaj koji ih je prvi put stvorio! Onaj Koji ih je iz nepostojanja doveo u postojanje zasigurno je sposoban to uiniti ponovo. Onaj koji vam iz zelenog drvea vatru stvara i vi njome potpaljujete.15 (Znamo da se unutar drveta nalazi voda, a ona je suprotnost vatri, no Bog Svevinji uinio je da gori upravo to drvo koje sadri vodu.) Zar Onaj koji je stvorio nebesa i Zemlju nije kadar da stvori njima sline?16 Vidite, ovdje nam se ponovo postavlja pitanje, pita nas se zar Bog, koji je uinio da bude ono ega nije bilo, zar Bog, koji je gorivom za vatru uinio drvo puno vode, nije u stanju ponovo stvoriti neto poput onoga to su nekad bile one truhle kosti? Kad nam se podastru ovakvi argumenti, kad nam se postave ovakva pitanja, izvjesno je da e ih ista i trezvena svijest prihvatiti. Bog, koji je uinio da bude ono ega nije bilo, koji je stvorio ovaj svijet iz niega, zasigurno je kadar i mijenjati oblije onome to ve postoji. Sam Kuran odgovara nam: Jeste, On sve stvara i On je Sveznajui!17 Pa dalje kae: I, zaista, On moe, kada neto hoe, samo za to rekne: Budi!, i ono bude.18 Dakle, izmeu Njegove stvarateljske volje i samog ina stvaranja nema vremenske distance. Sama Njegova naredba znai stvaranje. Bog je takav, pa se kae: Pa neka je hvaljen Onaj u ijoj je ruci vlast nad svim, Njemu ete se vratiti!19 Dakle, ono to sam vam htio pojasniti sadrano je itekako u suri Ja-sin, ali i u svim ostalim kuranskim surama. To je ono na to nam ukazuje stvaranje, svekoliko po-

15

Ja-sin, 80. Ja-sin, 81. 17 Ja-sin, 81. 18 Ja-sin, 82. 19 Ja-sin, 83.
16

[ 91 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 91

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

stojanje. Kuran se koristi ovakvim pristupom, ovakvom taktikom, kako bi probudio uspavanu ljudsku svijest. Nadam se da e potovani prijatelji obratiti panju na takav kuranski pristup, jer Kuran asni upravo pomou takve filozofije nastoji probuditi ovjekov fitret, njegovu primordijalnu prirodu, a srce e onda posredstvom prosvjetljenja spoznati Boga, i to spoznajom koja raa vjeru, spoznajom koja ini da ovjek cijelim svojim biem pojmi Boga. Dakle, drugi dio naega kazivanja ticao se spoznaje Boga posredstvom Kurana. Govorio sam o tome prilino uopeno i kratko, voen osjeajem da prijatelji o tome znaju ve podosta. Dvije treine kuranskih ajeta govore o Boijem postojanju i svi oni koriste se onim sistemom kakav sam obrazloio. Kuran se ne uputa u znanstveno dokazivanje, filozofiju, logiku ili matematiku, nego nastoji probuditi ljudsku svijest kako bi ovjek posredstvom prosvjetljenja spoznao ili osjetio Boga. No, pitanje koje mi je jedan od prijatelja postavio navelo me da dam neka pojanjenja u vezi s ovim. Dakle, kako je mogue da postoje oni koji sumnjaju u Boije postojanje, da ne osjeaju Boga, ne razumiju Njegovo postojanje? Ako je Bog ve tako jasan i oit, ako Kuran asni o Bogu govori tako izriito, zato onda neki ne poimaju Boga, zato su utonuli u sumnju i nedoumicu? Navest u jedan primjer na osnovu kojeg emo, onda, jednostavno i jasno rasvijetliti ovo pitanje. Zamislite ribu koja pliva u vodi. Nakon to je cijeli ivot provela u vodi, posve se navikla na nju, ona vie nee osjeati postojanje vode. Ba kao to ni ptica koja leti zrakom ne osjea postojanje zraka. Riba e osjetiti postojanje vode tek ako je na neko vrijeme izvadite na suho pa je ponovo vratite u vodu. Naa je priroda takva da ne moemo niti zamisliti mjesto na kojem nema Boga. Meutim, budui da je Bog svuda i uvijek, to postaje neto to je ljudima posve normalno, tako da ljudi ne osjeaju Boga ba kao to riba ne osjea vodu ili ptica zrak. Ili, zamislite da
[ 92 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 92

11/4/12 8:50 PM

oVjek i Bog

neko sad snano lupne neim ili izazove kakvu eksploziju. Nema sumnje da bi nas sve taj zvuk trgnuo i da bismo ga svi uli. No, pretpostavimo da ispod vaeg prozora jednolinim zvukom radi kakav motor. Ve nakon nekoliko sati toliko biste se navikli na taj zvuk da ga vie ne biste ni zapaali, postao bi vam normalan kao to je ribi voda. Upravo iz tog razloga ljudi uglavnom ne zapaaju Boije postojanje, zato to im je postalo posve normalno, zato to mu nema niega suprotnog s ime bismo ga uporedili. Ne postoji mjesto na kojem nema Boga da bismo ga poredili s mjestom na kojem ima Boga, te tako uoili razliku. Ovo je jedan posve nauni dokaz koji vam moe pomoi da shvatite problem sumnje u Boije postojanje. Definicija Boga! U nastavku bih elio pojasniti prijateljima jo jedno pitanje koje je donekle znanstveno mada vie zadire u filozofiju. injenica je da prvo pitanje koje nam se namee u pogledu Boga jeste kako definirati Boga. Ljudi, naprosto, pitaju: A ta je to Bog? Trae da im se Bog definira. Kad u znanosti sretnete pojam kisika, postavlja se pitanje ta je to kisik, trai se da definiramo kisik. Vi onda u laboratorijsku cjevicu uzmete neto kisika i vagate ga, ispitujete njegova svojstva, nastojite utvrditi da li gori i sl. Nakon toga ste u stanju objasniti svojim prijateljima svojstva te tvari. Poredite kisik s npr., vodikom i ustanovljavate da se radi o dvjema razliitim tvarima s bitno drugaijim svojstvima. Meutim, moe li se dati definicija Boga? Mogu li vam uope definirati ono to ja podrazumijevam pod pojmom Boga? Kisik ili vodik svakako vam mogu definirati. No, mogu li na isti nain postupiti i kad se radi o Bogu? Da li je definicija Boga uope mogua? Uostalom, u filozofiji definicija podrazumijeva da neto ograniimo. Kad neko eli definirati neto, ustvari mu nastoji odrediti granice. Ako
[ 93 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 93

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

elim definirati ovaj sto, rei u da su mu dimenzije metar i po s dva metra. Dakle, dug je dva metra, a ne jedan ili tri, a irok je metar i po, a ne metar ili pola metra. Ovaj sto ute je boje, dakle ne bilo koje druge boje. U pogledu boje, ograniio sam ga, znai, na utu boju. Vidimo dakle da definirati neto znai ograniiti to neto. Moe li se onda definirati Bog, uzmemo li u obzir da je on beskonaan? Svaki aspekt Boga takoer je beskonaan, a u tom sluaju nemogue je pokuati ograniiti Boga. Na Boga, dakle, ne moemo primijeniti onakav postupak kakvim smo se koristili pri definiranju kisika, vodika ili stola. Nain na koji definiramo ono to je tvarno ne moemo primijeniti na Boga. Takvo definiranje Boga nije mogue i zato kaemo da se Bog spoznaje prosvjetljenjem, a ne posredstvom znanstvenih, fizikih ili logikih definicija. Zadovoljstvo mi je ovdje navesti jedno profinjeno filozofsko tumaenje koje nudi Mevlana Delaluddin Rumi, veliki iranski filozof, kojim se mi kao narod ponosimo. Ovaj velikan kroz kratku ali izuzetno duboku pripovijest nudi nam filozofsko naelo koje se tie upravo ove teme o kojoj raspravljamo. Moda ste i itali onu njegovu poznatu priu o slonu. Uglavnom, pria kae da se u nekoj veoma mranoj prostoriji nalazio slon, ljudi su ulazili unutra, svaki bi opipao slona, a onda je od njih traeno da ga opiu, rekli bismo da definiraju slona. Jedan od onih koji su u mraku opipali slona, ovjek koji je dohvatio samo slonove noge, rekao je da je slon poput kakvog ogromnog i nepominog stupa. Drugi, onaj koji je opipao surlu, rekao je da je slon poput kakve cijevi koja na zavretku umjesto jedne ima dvije rupe. Trei je u onom mraku dohvatio slonovo uho, pa je tvrdio da je slon nalik nekoj ogromnoj lepezi. etvrti je dirao slona po stomaku, pa je zakljuio da je slon poput kakvog prijestolja. Rumi nam, dakle, eli rei da ti ljudi, budui da su doivjeli slona u mraku, moemo rei u mra[ 94 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 94

11/4/12 8:50 PM

oVjek i Bog

ku neznanja, nisu u stanju valjano ga definirati. Zato ne mogu? Zato to njihovo znanje o slonu nije sveobuhvatno i svako od njih svojim nedostatnim, djelominim znanjem pokuava opisati slona. Mogue je da ono to kae dijelom i odgovara zbilji, ali to zasigurno nije slon, slon je neto drugo. Dakle, da bismo mogli neto definirati, moramo imati potpuni uvid u to. Kako, onda, uope definirati Boga? ovjek je ogranien, a Bog beskonaan. Onaj ogranieni ne moe imati uvida u ono to je neogranieno. Ogranieno stvorenje ne moe pojmiti beskonanost, ne moe je doivjeti. Stoga je ljudski doivljaj Boga, ovjekovo poimanje Boga, uvijek manjkavo i nikad nije potpuno. Ova tema koje se sad dotiemo ustvari je poznata i vjeita rasprava o pitanju spoznaje izmeu teista i ateista. Ateisti smatraju kako je svako znanje prizvod mozga, intelekta odnosno ljudske svijesti. Mi, meutim, kaemo (a ovo je izuzetno vano) da ono to ljudi znaju i shvataju o Bogu nije Bog. Zato? Pa zato to neto to je tvorevina svijesti ne moe biti Bog ukoliko znamo da je Bog stvorio i samu moju svijest. Dakle, vjerujem da postoji Bog koji je stvorio mene, moj intelekt i moju svijest, u konanici stvorio je i predodbu koju imam o Njemu. Dakle, moja predoba o Bogu, moja razmiljanja o Njemu, jesu neka vrsta drugostepenih ili treestepenih Boijih stvorenja. A izvjesno je da Bog ne moe biti isto to i Njegovo drugostepeno stvorenje. Bog je onaj koji je stvorio moju svijest, stvorio je sve predodbe koje imam, a sigurno je da ta, kako ih nazvah, drugostepena stvorenja ne mogu biti isto to i Bog. Tako dolazimo do zakljuka da ono to mi ljudi mislimo o Bogu, da naa predstava o Bogu, zasigurno ne odgovara zbilji Boga. Mi smo poput onih ljudi koji su dovedeni u mranu prostoriju da opipaju slona i svaki od njih pojmio je tek jedan njegov dio, a i to ne ba posve valjano.
[ 95 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 95

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

Mevlana Rumi nudi nam jo jednu lijepu i izuzetno zanimljivu i pounu priu u vezi s ovim, a to je pripovijest o hazreti Musau i obanu. Naime, hazreti Musa negdje u stepi naie na obana koji se molio Bogu i dozivao Ga otprilike ovako: O Boe moj, tako mi nedostaje. Doi mi, i za Tebe u zaklati moju najbolju ovcu, ponudit u Ti najbolje mlijeko i sve najbolje to dobivam od svoga stada. Kad se umori, samo spusti glavu u moje krilo i odmori se. Ako te kakav vuk napadne, otjerat u ga ovim mojim tapom, branit u te i uvati. Tako se taj oban, dakle, obraao Bogu. Kad hazreti Musa u ta ovaj govori, strano se rasrdi zbog naina na koji ovaj priprosti ovjek misli o Bogu. On stade vikati na obana: Neznalico, zar ti zbilja tako poima Boga?! Kako samo nisko i glupo razmilja o Bogu! Njemu ne treba meso i mlijeko tvojih ovaca, ne treba Ga ti braniti od vukova niti Mu treba odmor! Toliko je galamio na njega da je onaj oban, uplakan i uplaen, napustio svoje stado i pobjegao u brda. Domalo, hazreti Musa otie na planinu Tur kako bi se molio, a onda mu Bog Svevinji objavi: Ako odmah ne ode potraiti onog obana i ne izvine mu se, oduzet u ti poslanstvo! Potom Rumi izlae svoju filozofiju koju u vam pokuati doarati jezikom matematike kako bi vam bilo to jasnije. Zamislite, dakle, Boga kao beskonanost (izvinjavam se to se u vezi s ovakvim pitanjima sluim jezikom matematike), a znanje onog obana kao neki veoma mali prosti broj, recimo, broj pet. elimo li spoznaju brojano izraziti, Boija egzistencija onda je beskonanost, a znanje o Bogu onog obana jeste broj pet. Iz matematike znamo da svaki broj podijeljen s beskonano daje nulu. Dakle, u odnosu na Boije znanje, u odnosu na Boiju egzistenciju, spoznaja bilo kojega ovjeka ustvari e kao rezultat imati nulu. Tako, znai, Rumi poruuje i samome hazreti Musau da ne misli kako je njegovo znanje o Bogu naroito. Dakle, u odnosu na Boije znanje, na Boiju egzistenciju, znanje
[ 96 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 96

11/4/12 8:50 PM

oVjek i Bog

odnosno spoznaja bilo kojeg ovjeka, ak i ako je, u ovom naem sluaju, izrazimo brojkom milion, jednaka je nuli kao i spoznaja onoga koju smo izrazili brojkom pet. Rumi, tako, eli poruiti da je u biti, u odnosu na zbilju Boiju, znanje onog priprostog obana i hazreti Musaa kao Boijeg poslanika u biti jednako nitavno. Stoga niko nema ama ba nikakva razloga da se oholi svojim znanjem ili nivoom spoznaje. Kao to vidimo, nae znanje i naa osjetila a rezultat ovoga dvoga jesu sve nae znanosti poput fizike i hemije ogranieni su, dok je Bog beskonaan, tako da Ga nismo u stanju pojmiti. Dakle, svekoliko nae znanje ili naa spoznaja Boga, kakva god da je, u poreenju s Boijom zbiljom, jednaka je nuli. ak i nauk svih naih velikana, naih filozofa i velikih uenjaka poput Aristotela i Platona u pogledu Boga jeste obina nitica. Drugaije je samo kad je rije o onima koji su znanje stekli posredstvom prosvjetljenja, nadahnua ili objave, ali to je ve posebna pria jer se tu radi o odnosu Duha prema duhu. No, sve znanje o Bogu do kojeg moemo doi posredstvom ljudske znanosti dijeljeno je s beskonanim te kao rezultat imamo nulu. Uglavnom, ogranieno bie nije u stanju obuhvatiti neogranienog Boga, te Ga stoga ne moe definirati niti Ga valjano predstaviti drugima. I to je veliki problem pred onima koji sumnjaju u Boije postojanje. Jer, takvi bi htjeli svojim ljudskim znanjem i ovim svojim ogranienim osjetilima obuhvatiti i shvatiti Boga, a takvo to jednostavno je nemogue. Ogranienost ljudskih osjetila Kad smo ve doli dovde, bilo bi teta ne kazati jo poneto o ovoj temi. Ustvari, htio bih kazati jo neke stvari koje sam sino zaboravio spomenuti. Naime, znate da se ovo nae tijelo pri spoznaji okoline u kojoj egzistira koristi
[ 97 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 97

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

s pet ula, a to su: vid, opip, sluh, njuh i okus. Dakle, sve tjelesne spoznaje ostvaruju se posredstvom pet ula, a i sve nae iskustvene znanosti koriste se rezultatima ostvarenim posredstvom ula. Fizika, hemija, fiziologija, biologija i ostale znanosti koje izuavamo u kolama oslanjaju se na tih pet osjetila. Kao to takoer znate, naa su ula ograniena. To smo shvatili ve i kroz onu Rumijevu priu, ali sada emo kroz filozofsku raspravu dokazati ogranienost naih pet ula. Naa ula nisu stvorena da bismo posredstvom njih dokuili zbilju svekolike egzistencije. Berkeley, Hume i Kant moda su i najvaniji filozofi koji su se bavili ovim pitanjem. Naravno, pritom mislimo na evropske filozofe iz posljednjih nekoliko stoljea koji su razmatrali ovaj problem. Oni su na sasvim korektan i odriv nain dokazali da pet naih ula nisu dovoljna za razumijevanje i shvatanje zbilje. Posegnut u za nekoliko primjera kako bi vam ova stvar bila jasnija. Jedan od primjera kojima se koriste Berkeley i Hume jeste primjer svjetlosti. Za savremenu fiziku, svjetlost se, kao to vam je poznato, sastoji od elektromagnetnih valova. Svjetlost je elektromagnetno zraenje, dakle radi se o valovima, a rezultat svjetlosti jesu sve one boje koje vidimo u prirodi. Dakle, crvena, zelena, crna, bijela i sve druge boje oko nas rezultat su frekvencijskih razlika svjetlosti. Stoga spomenuti filozofi postavljaju pitanje: da li, npr., smea boja koju vidimo u prirodi doista postoji ili ne? U sutini, nijedna boja ne postoji. Tu je, ustvari, rije o svjetlosti koju, recimo, ovaj smei sto reflektira kao takvu, odnosno nae oi vide je kao takvu zbog osobite frekvencije te svjetlosti. Crvena boja koju vidimo u prirodi due je valne duljine svjetlosti i stoga nae oi to vide kao crvenu boju. Isto vai i za utu, ljubiastu ili bilo koju drugu boju. Razlika meu njima je samo u valnoj duljini odnosno frekvenciji svjetlosti koja stie do naih oiju. Znai,
[ 98 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 98

11/4/12 8:50 PM

oVjek i Bog

kad razmotrimo ta su ustvari boje, ustanovit emo da su to valovi svjetlosti razliite valne duljine koje nae oi vide kao boje, dok boje kao takve u prirodi ne postoje. Ustvari postoje samo valne duljine i frekvencije svjetlosti, i to je sve. Ukratko, sve ove boje koje vidite oko nas tek su tvorevina nae svijesti i nemaju vanjsku zbilju. Navest u jo jedan koristan i pouan primjer, a radi se o vatri. Pretpostavite da ovdje sad gori vatra. Ukoliko bismo primakli ruke vatri, oprili bismo se. No, postoji li u prirodi neto to bismo mogli zbilja nazvati gorenjem? Ono to u prirodi postoji, a to se manifestira kao vatra, jeste ustvari brzo kretanje molekula zraka. Kad prinesem ruku vatri, ustvari tim molekulama koje se brzo kreu, one velikom brzinom udaraju u ruku, to nadrauje moje nerve i osjeam to kao peenje. Dakle, prinosei ruku vatri, ja ne osjeam njenu zbilju, time ne mogu dokuiti da se tu radi o brzom kretanju molekula, i jedino to mogu osjetiti jesu udarci tih molekula u moju ruku, koje nervi onda prenose do mozga gdje onda nastaje taj osjeaj prenja odnosno vreline. Zato filozofi tvrde da ovih naih pet ula nisu namijenjena shvatanju zbilje, ve slue tome da moemo razlikovati put od jame. ula, dakle, imamo kako ne bismo, npr., izgorjeli u vatri ili stradali na razliite naine. Umovanje i promiljanje validnost svijesti Uglavnom, u skladu s onim to smo ukratko objasnili, ovaj prvi dio nae percepcije, dakle naih pet ula, nije u stanju dovesti nas do zbilje. Osjetila nam slue tek kako bismo u ivotu izbjegli brojne opasnosti, a poznato nam je da su osjetila sklona mnogim grekama. Drugi dio ljudske percepcije jeste umovanje odnosno promiljanje, proizvod ega su znanosti kao filozofija, logika i matematika. Za njih moemo kazati da su na viem stupnju nego isku[ 99 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 99

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

stvene znanosti, budui da su iskustvene znanosti usko povezane s naim ulima. Ova druga grupa znanosti, pak, povezana je s naim intelektom, s naim procesom miljenja, i kao rezultat toga nastali su filozofija, logika i matematika. Pokuat u vam doarati o kako se velikoj razlici tu radi u odnosu na onu prvu skupinu znanosti. Svi ste vi u koli uili geometriju i sigurno se jo dobro sjeate Euklidove geometrije. Euklid je bio starogrki znanstvenik, koji je ustanovio ovu geometriju kako bi mogao utvrditi razdaljine izmeu Zemlje, Sunca, Mjeseca i drugih nebeskih tijela, te je za svoju geometriju postavio 32 aksioma. Tako, npr., jedan aksiom kae da je zbir uglova u trouglu jednak zbiru dvaju pravih uglova (i iznosi 180 stepeni). Ako imamo trougao, zbir njegovih uglova A, B i C uvijek iznosi 180 stepeni. Ovaj aksiom nije se nimalo promijenio od Euklidova vremena do naih dana. U iskustvenim znanostima, pak, skoro svakodnevno neto se mijenja. Nema dana da se u fizici ne zakljui neto novo, hemija se stalno usavrava. Kod racionalnih znanosti i logike, meutim, i danas je punovaan isti onaj aksiom koji je Euklid postavio prije dvije hiljade godina. Zato? Zato to je njegovo razmiljanje poivalo na intelektu, a ne na ulima. Naa ula, a ne intelekt, jesu promjenjiva, prolazna i nepostojana. Ono to je zasnovano na logici ne mijenja se protokom vremena. Naprimjer, Aristotel je postavio temelje logike. Uzmimo, recimo, njegov princip iskljuenja treeg. Naime, on kae kako izmeu kontradiktornih stavova ne moe biti treeg, odnosno neto ne moe istovremeno biti i bijelo i nebijelo. Naela logike jesu takva budui da su zasnovana na intelektu. I zato je Aristotelova logika vrijedna ve vie od dvije i po hiljade godina. Vidimo, dakle, da je ovaj drugi dio percepcije, intelekt i promiljanje, za korak ispred percepcije posredstvom osjetila. Vrijeme tu ne donosi nikakve promjene. Znam, meutim, da meu vama ima onih koji su upueni u fi[ 100 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 100

11/4/12 8:50 PM

oVjek i Bog

lozofiju. Stoga je red kazati ovdje poneto o onome filozofskom pravcu koji se naziva racionalizam, a koji je u biti utemeljio veliki francuski filozof Ren Descartes. On zakljuuje da naa osjetila i iskustvene znanosti nisu dovoljni da pojmimo zbilju, te zato, u elji da doe do zbilje, odluuje se da porekne sve. On, dakle, negira sve, ak i vlastitu egzistenciju, ne eli nita prihvatiti kao takvo, ali onda, budui da misli, zakljuuje svoje uveno: Mislim, dakle postojim. Znai, budui da mislim, to znai da ja jesam. Descartes, tako, uspostavlja validnost razuma. Iz injenice da misli, on izvodi zakljuak o vlastitom postojanju, a onda ide dalje, sve do dokazivanja Boga. On Boga dokazuje ovom svojom metodom, to, prema meni, nije ispravno, i pokuat u takav metod opovrgnuti u nekoliko reenica. Uglavnom, on i njegovi sljedbenici sebe nazivaju racionalistima, onima koji se oslanjaju na argumente, a Mevlana Rumi o takvima je rekao: Noga racionalista jeste drvena, a drvena noga nije stamena. Dakle, Rumi je jako dobro shvatao o kakvoj ideji se ovdje radi, pa je kao odgovor na stavove racionalista izrekao spomenute stihove. Kad smo ve kod pjesnika i poezije, ne mogu a da ne spomenem i Hafiza irazija, jo jednog velikana gnoze, koji kae: Onih ima to razumu predali su cijelo bie, ali ljubav dobro znade da izgubljen takav bit e. Dakle, uzmemo li u obzir ovaj krug egzistencije, racionalisti se nalaze u njegovu sreditu, jer itav ljudski ivot zbilja poiva na razumu. Meutim, u krugu ljubavi a ljubav je ovdje upravo onaj duh o kojem smo govorili na
[ 101 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 101

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

prolom predavanju, dakle prosvjetljenje racionalisti su posve izgubljeni i nita ne razumiju. Vidimo, dakle, da je naa filozofija, islamska filozofija, jo od vremena Mevlane Rumija, dakle jo prije hiljadu godina, jasno odbacila racionalistiku filozofiju. elio bih vam ukazati na to kako ovo pitanje vidi profesor ehid Morteza Motahhari. Moda je i najbolja knjiga koju je ehid Motahhari napisao (ili bolje kazano, tu se radi o komentaru na knjigu Allame Tabatabaija) djelo Principi filozofije i metod realizma. Moda na sutranjem predavanju, bude li prilike, ukaem na njegove temeljne argumente. Uglavnom, u ovoj knjizi ehid Motahhari bavi se pitanjem racionalne percepcije kod evropskih filozofa. Molim vas, obratite panju na to kako suptilno i jasno jedan savremeni islamski mislilac uvia propuste evropskih filozofa i kako uvjerljivo ih pobija. Naime, bavei se Descartesovim stavovima, onim njegovim poricanjem svega, a potom izvoenjem zakljuka mislim, dakle postojim, ehid Motahhari ukazuje na pogrenost takvog pristupa. Naime, Motahhari kae da izjava mislim, dakle postojim, jeste tipian logiki zakljuak. Meutim, ukoliko ste prethodno porekli ba sve na svijetu, otkud vam onda uope logika kao takva? Kako onaj ko porie svijet moe prihvatiti dijalektiku? Porekli ste da ita postoji, ali se koristite Aristotelovom logikom! To je upravo suprotno razumu. Naime, ako ve poriete sve to postoji, onda nemate pravo da postavljate premise i izvodite konkluziju, jer to je ve stvar logike ije ste postojanje prethodno zanijekali. Kako, nakon to ste zanijekali egzistenciju openito, moete izvoditi zakljuke da vi postojite zato to mislite? Dakle, gospodine Descartes, oito je da u vaoj svijesti, htjeli to priznati ili ne, ve postoje premise koje prihvatate a da toga niste niti svjesni. Dakle, u nama postoji neto ega ne moramo biti svjesni, posredstvom ega rasuujemo i
[ 102 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 102

11/4/12 8:50 PM

oVjek i Bog

prosuujemo. Poreknemo li da to postoji, onda nas ustvari nema i ne moemo niti doi do zbilje. Zbilja sjajno i upeatljivo premiljanje! Zamolimo Boga Svevinjeg da se smiluje dui uenog ehida Motahharija. Kad ve govorimo o ovom drugom dijelu percepcije, elio bih vam ponuditi jo jedan sasvim izriit i upeatljiv znanstveni argument za svoj stav. Naravno, kad kaem da pobijamo racionalnu percepciju, to nipoto ne znai kako ne prihvatamo intelekt, promiljanje i filozofiju. Takoer, ni u onom prvom dijelu nae rasprave nismo namjeravali osporavati fiziku, hemiju i ostale iskustvene znanosti. elimo samo ukazati na to da su svi ti putevi spoznaje ogranieni, da svaki ima svoj opseg i ne moete od tih znanosti oekivati da vam ponude neto to je van njihova opsega. Ali, vratimo se naoj raspravi. Spomenuli smo ve Euklidovu geometriju i rekli smo da je Euklid bio antiki uenjak koji je djelovao u Aleksandriji i da je za svoju geometriju ustanovio 32 aksioma. Znate, takoer, da Euklidova geometrija poiva na jednom postulatu. Naime, Euklid kae da ukoliko ima jednu pravu liniju, recimo liniju delta, i jednu taku van te linije, taku A, kroz tu taku moe se provui samo jedna prava koja bi bila paralelna s pravom delta. Samo jedna prava linija!

Taj postulat da kroz jednu taku van neke prave moe prolaziti samo jedna prava paralelna s njom slui kao osnov za svih onih 32 aksioma njegove geometrije. Prihvatimo li taj postulat, onda e (obratite panju!) i svih onih 32 Euklidova aksioma za nas biti tani i nepromjenjivi. Dakle, Euklid cjelokupnu svoju geometriju zasniva na jednom postulatu, onom da kroz taku izvan neke prave moe prolaziti samo jedna linija paralelna s tom pravom.
[ 103 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 103

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

Ali, postavimo sad pitanje (na Motahharijev nain) kako je to Euklid shvatio da kroz tu taku moe prolaziti samo jedna paralelna prava? On takvu tvrdnju ne bi mogao dokazati. Ne postoji nikakav logiki dokaz da kroz jednu taku moe prolaziti samo jedna prava paralelna s drugom. Mogao bi nam kazati samo da je u prirodi vidio da je tako ili da osjea kako ne moe biti drugaije. Ali onda se vraamo na to da se Euklid ustvari oslonio na svoj osjeaj. Dakle, svi aksiomi koje kasnije izlae jesu racionalni i nepromjenjivi, a njegov temeljni postulat rezultat je osjeaja. No, osjetila su, rekli smo ve, promjenjiva i sklona grekama. Osjeaj se mijenja i usavrava skupa s fizikom ili hemijom. Stoga se u nae doba javlja veliki njemaki matematiar Bernhard Riman, koji kae da ne prihvata Euklidov postulat. A zato? Zato to Euklid polazi iz svoje sobe i od dvije paralelne linije nacrtane na papiru, a onda to vienje primjenjuje na cijelu zemaljsku kuglu i nebeska tijela. No, uzmemo li u obzir Zemlju kao nebesko tijelo, dvije paralelne linije koje povlaimo s kraja na kraj Zemlje naposljetku e se sijei na polovima (jer je Zemlja lopta). Dakle, na Zemlji ne mogu postojati dvije paralelne prave koje se nikad nee sijei (jednostavno zato to je Zemlja okrugla, a ne ravna ploa). Riman zato pobija Euklidovu geometriju i kae da u obzir moramo uzimati itavu Zemljinu kuglu. Dakle, ukoliko bismo one trouglove koje je Euklid crtao na papiru crtali preko cijele povrine Zemlje, dobili bismo ovakve trouglove:

Trougao u geometriji Lobaevskog

Trougao u Rimanovoj geometriji

Trougao u Euklidovoj geometriji

[ 104 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 104

11/4/12 8:50 PM

oVjek i Bog

Vidimo da je zbir uglova alfa (), beta() i gama () kod ovakvih trouglova vei od 180 stepeni. U Euklidovoj geometriji zbir uglova trougla uvijek mora biti 180 stepeni. Riman, onda, izlae novi postulat prema kojem je iz jedne take nemogue povui liniju koja bi bila paralelna drugoj pravoj liniji te uspostavlja novih 32 aksioma koji su opreni Euklidovim aksiomima. Euklid, npr., kae da zbir uglova trougla iznosi 180 stepeni, a Riman kae da je njihov zbir vei od 180 stepeni. I svi ostali Rimanovi aksiomi u potpunosti su suprotstavljeni Euklidovim. A potom se javlja jedan drugi filozof, Rus Nikolaj Ivanovi Lobaevski. Nakon to je Riman zakljuio da kroz jednu taku ne moe prolaziti linija paralelna s pravom van te take, Lobaevski odluuje sjesti na sam Zemljin pol, i onda kae da su sve prave koje povuete ustvari paralelne. Jer, linije koje povlaite s polazinom takom na Zemljinom polu imaju taku u kojoj su sve meusobno paralelne. Lobaevski, dakle, kae da postoji taka u kojoj su sve linije paralelne, te tako uspostavlja posve novu geometriju s 32 aksioma potpuno razliite i od Euklidovih i od Rimanovih aksioma. Njegov trougao ima uglove iji zbir uvijek iznosi manje od 180 stepeni. Dakle, intelekt, razmiljanje, matematika, logika i filozofija opet imaju neka naela koja se tiu osjeaja, koja se tiu nae osjetilnosti, a znamo da su naih pet osjetila promjenjiva i nepouzdana. I tu je rije o kui koja stoji na klimavim temeljima, a takva kua, znamo, moe se svakog trenutka uruiti. Odnosno, ukoliko je temeljni postulat neke geometrije ispravan, onda su i njeni aksiomi ispravni. No, ukoliko se pobije taj postulat, tad i svi njeni aksiomi gube svoju validnost. I upravo takvo to viamo u fizici i drugim znanostima u nae doba. Nije nam, naravno, namjera rei kako Euklidova geometrija nije valjana. Ona je posve validna kad je rije o jednom ogranienom podruju. No, kad se raketama i
[ 105 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 105

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

svemirskim brodovima uputite u svemir, kad se suoite s Einsteinovom teorijom relativiteta, tad prestaju vaiti naela Euklidove geometrije i morate se drati Rimanovih vienja. Obje te geometrije imaju svoje osobito podruje validnosti. I tako stiemo do istog onog zakljuka do kojeg je Mevlana doao jo prije hiljadu godina: Noga racionalista jeste drvena, a drvena noga nije stamena. Vidimo, znai, da je katkad veoma lahko poljuljati stav racionalista koji tvrde kako svekolika egzistencija ustvari poiva na ljudskom intelektu. Prosvjetljenje i duh I tako dolazimo do treeg dijela nae rasprave, onoga koji se tie pitanja prosvjetljenja i duha, a to pitanje nema veze ni s ljudskom osjetilnou ni s intelektom. Izgleda da osjetilnost i intelekt stvaraju pretpostavke za razumijevanje, no spoznaja se ostvaruje posredstvom srca, posredstvom duha odnosno prosvjetljenja. Rije je o izravnoj sranoj vezi sa Zbiljom odnosno s Bogom, o emu smo podrobnije govorili na prolom predavanju. Veeras sam elio govoriti vie o odnosu matematike i znanosti s ovim pitanjem. Kazali smo, takoer, da mi ne poriemo ono to je iskustveno, no hoemo rei da pored oslanjanja na osjetilnost ili intelekt, postoji jo jedna vrsta iskustva, a to je srano iskustvo odnosno prosvjetljenje. Posredstvom prosvjetljenja, ljudsko bie kadro je spoznati zbilju neposredno. Svi ajeti iz sure Ja-sin koje sam vam naveo tiu se upravo te istine i namjera im je u ljudskom biu oivjeti tu snagu prosvjetljenja, e kako bi na taj nain ovjek mogao osjetiti Boga, duh i nevidljivi svijet. I, kako sam rekao, to je najbolji i najispravniji od svih puteva, jer
[ 106 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 106

11/4/12 8:50 PM

oVjek i Bog

elite li Boga dokazivati putem znanosti, logike ili filozofije, zalutat ete na stranputicu. Ponavljam, ne govorim ovo s namjerom da nipodatavam znanost. Rijetko ko je toliko dokazivao Boga posredstvom znanosti koliko ja to inim, no posredstvom znanosti mi moemo analizirati Boije postojanje, a ne dokazivati ga nekome. Nemogue je pojmiti Boga posredstvom osjetila ili intelekta. Jedini valjan put jeste preko ljudskog srca, posredstvom prosvjetljenja i nadahnua. Sam Bog Svevinji, upuujui muslimane, koristi se upravo takvim pristupom. Sad kad smo doli dovde, elio bih vam objasniti jednu veoma zanimljivu stvar koja se tie spora i razilaenja izmeu nas vjernika i materijalista u pogledu Boijeg postojanja. Znate da nai materijalisti marksisti sebe rado nazivaju pristalicama naunog socijalizma te tvrde kako oni znanstveno razmiljaju. Marx smatra kako su svi socijalisti prije njega ivjeli u iluzijama, kako su govorili o stvarima koje su bile tek proizvod njihove mate, dok za svoje stavove dri da su nauno utemeljeni. I sami ste sigurno imali prilike sresti marksiste koji za sebe kau da razmiljaju znanstveno, da sve dokazuju pomou nauke i logike, tvrdei kako prihvataju samo ono to ima znanstveno uporite. Tako od vas za svaku vau tvrdnju trae znanstvene dokaze, a ukoliko im ih ne moete ponuditi, kau da priate besmislice. Tu je ustvari rije o svojevrsnoj propagandnoj paroli kojom se marksisti itekako dobro koriste, pa na taj nain ak ele rei da vjernici ustvari ive u izmatanom svijetu i da vjera u metafiziko nema nikakvo znanstveno uporite. Poelnost materije / materijalizam Prije svega, kao odgovor na tvrdnju marksista kako razmiljaju znanstveno elim pojasniti da njihovo razmiljanje uope nije nauno, te oni ustvari ili lau ili ne
[ 107 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 107

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

razumiju ovu stvar. Jednostavno, niti razumiju znanost niti razumiju filozofiju! Prva tvrdnja marksista ili materijalista openito jeste da u svijetu postoji samo materija i nita drugo. Smatraju kako se svijet sastoji iskljuivo od materije i da ne postoji nita drugo, i to je stav koji poznajemo pod nazivom dijalektiki materijalizam. Marksisti i materijalisti, dakle, smatraju kako se svijet sastoji samo i iskljuivo od materije, te ni od ega drugog. Pritom, posebno insistiraju na tome da osim materije ne postoji nita drugo. Time, ustvari, kau da ne postoji duh, da ne postoji Bog, ne postoji nita transcendentno niti nevidljivi svijet. Znai, shodno ovoj filozofiji, nema duha i nema Boga. Budui da za sebe kau kako razmiljaju znanstveno, tvrde da je njihova filozofija takva da se moe nauno dokazati. Drugim rijeima, tvrde da su znanstveno dokazali da Bog ne postoji. Na taj nain optuuju teiste da su idealisti i da vjeruju u tvorevinu svoje mate. No, sada bih htio razmotriti pitanje do ega je znanost, dakle upravo ova nauka koja je vezana za naih pet osjetila, stigla kada je rije o istraivanju svijeta? Moemo rei da je znanost stigla do materije, da je otkrila materije, da je prouava i istrauje, a mi nemamo namjeru utvrditi kako materija ne postoji. Materija postoji i to je injenica. No, kad je rije o onom materijalistikom i nita drugo, upitali bismo ih da li je zbilja znanost kazala da osim materije ne postoji nita drugo, ili su moda oni sami stavili to znanosti u usta? Oni koji se doista bave naukom znaju da se nauka bavi samo dokazanim stvarima, odnosno bavi se onim to joj je dokuivo, a ne onim nedokuivim. Znanost, ustvari, jasno kae dokle je stigla i ne bavi se onim to joj je nepoznato i za ta ne postoji znanstvena aparatura. Meutim, znanost takve stvari niti porie niti potvruje.

[ 108 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 108

11/4/12 8:50 PM

oVjek i Bog

Znanost i filozofija Ovdje je zgodno predstaviti distinkciju izmeu znanosti i filozofije, kako je postavlja Bertrand Russell, nedavno preminuli20 engleski filozof, jer radi se o veoma korisnoj, kratkoj i jasnoj definiciji. Russell kae da ljudska spoznaja polazi od nule te stie do jedne konkretne granice i to je granica znanosti. Znanost otkriva stvari od nule do te granice. Npr., znanost je otkrila kisik, vodik, ostvarila saznanja o fizici, hemiji i drugim naunim disciplinama, i to je ono dokle je znanost stigla. No, ona ne razumije nita iznad te granice i tu se zaustavlja. Ondje gdje se znanost zaustavila, dalje nastavljaju ljudi sa svojim razliitim idejama, promiljanjima i stavovima. Vidite da svaki poznati filozof ima vlastitu kolu miljenja, svoj osobiti put. Od te granice znanosti zapoinje podruje filozofije. Od nule pa do one granice do koje je stigla nauka svi ljudi imaju zajedniki stav i vienje, svi prihvataju nauna otkria. I u Rusiji i u Americi imaju isti stav o kisiku i vodiku, te se u pogledu takvih stvari ne razilaze u miljenjima. Zato? Zato to kisik i vodik moete ispitivati u laboratorijskim uvjetima. Ako neko ne vjeruje u vae tvrdnje, moete mu ih praktino dokazati, pozvati ga da skupa s vama obavi analizu tih gasova. Do one granice do koje je znanost napredovala nema razilaenja u stavovima izmeu ljeviara i desniara. Razilaenja, meutim, poinju ondje gdje znanost nema pristupa, iza granice podruja do kojeg je nauka stigla. Imate, npr., jednu kolu miljenja koja tvrdi da Bog ne postoji, dok druga smatra da Bog postoji, da postoji ono to je metafiziko. To su pitanja kojima se nauka ne moe baviti i tu stupamo u podruje filozofije. Kad stupite u po20

Betrand Russell umro je 1970. godine. (op. prir.).

[ 109 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 109

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

druje filozofije, preli ste granicu znanosti, jer se u suprotnom tim pitanjem ne bi niti bavila filozofija nego znanost. A da se nekim pitanjem bavi znanost, onda u pogledu tog pitanja i ne bi bilo mjesta razilaenjima i razliitim stavovima. Odnosno, im postoje sutinska razilaenja oko nekog pitanja, radi se o pitanju koje spada u domen filozofije. Tako, kad marksist kae da postoji samo materija i nita drugo, samim tim i nita drugo napustio je podruje znanosti i uao u prostor filozofije. Onaj ko kae da Bog ne postoji i onaj ko tvrdi da Bog postoji jesu i s gledita nauke i s gledita filozofije potpuno ravnopravni. Znanost se tim pitanjem ne bavi niti se eli uputati u njega. I zato onaj ko kae da je njegova filozofija znanstvena samom takvom izjavom upuuje na to da nema pojma ni o znanosti ni o filozofiji. Tvrditi kako je dijalektiki materijalizam vaa filozofija pokazuje da uope ne poimate zbilju ni nauke ni filozofije. Dakle, mi tvrdimo da, kad je rije o pitanjima kojima se nauka bavi, nema nikakve vanosti da li je neko teist, ateist, idealist, agnostik, egzistencijalist ili bilo ta drugo. Razlika meu tim kolama miljenja ispoljava se onda kada se prekorae granice znanosti, u pitanjima oko kojih je svako razvio vlastitu filozofiju, a im je rije o filozofiji, jasno je da se radi o neemu to je izvan podruja znanosti. Ne moe se, znai, neku filozofiju dokazivati posredstvom znanosti, i u grdnoj je zabludi onaj materijalist koji tvrdi kako nauka dokazuje njegovu filozofiju.

[ 110 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 110

11/4/12 8:50 PM

oVjek i Bog

g
Kazivanje tree
Bismillahir-rahmanir-rahim U prethodnim raspravama govorili smo o Bogu, duhu i nevidljivom svijetu te smo pokazali da za spoznaju Boga nisu dovoljni put znanosti, koji poiva na pet naih osjetila, i put intelekta odnosno logike. Ono to nam pomae da doemo do Boga jeste srce, dakle prosvjetljenje ili nadahnue posredstvom kojih moemo spoznati Boga. Kroz navoenje nekih kuranskih ajeta pokazali smo da i sam Kuran zagovara ovakav nain spoznaje Boga te nikada ne predlae iskljuivo put znanosti, filozofije ili logike. Sjeam se kad smo jednom prilikom organizirali u Americi demonstracije protiv iranskog monarhistikog reima, odluili smo pjeaiti od Baltimora do Washingtona. Bilo je to u vrijeme Kenedijeve vlasti i mi smo odluili prepjeaiti put dug nekih 50 milja, i onda protestirati pred Bijelom kuom. Uglavnom, taj na mar do Washingtona trajao je tri dana. Mnogi od nas tad su se posve iscrpili, jer se radilo o maru koji je trajao tri dana i tri noi, uz kratke predahe, a budui da se nismo smjeli kretati glavnom cestom kojom jure automobili, ili smo kamenjarom pored nje, to je na put inilo jo teim. S nama je bio i jedan mladi kojeg sam od prije poznavao, a koji je sebe smatrao uvjerenim marksistom; u tom uvjerenju bio je izuzetno gorljiv i pun poleta, a za sebe je tvrdio da je marksist intelektualac. Jedne noi, iznureni, nogu u uljevima i poprilino gladni, ili smo jedan pored drugoga, obasjani mjeseinom. Do pred zoru raspravljali smo o filozofiji, o Rumiju i Hafizu, o ljubavi i slinim pi[ 111 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 111

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

tanjima. Nakon viesatnih rasprava, u jednom trenutku upitah ga: Dobro, kako e svojim marksistikim teorijama objasniti onaj osjeaj koji se upravo sada javio u tvome srcu? On odgovori: Tako ti Boga, nemoj mi sad remetiti ovaj osjeaj i ne podsjeaj me na takva pitanja. Jer, marksizam i materijalistika uenja openito nisu kadri tumaiti takvu vrstu emocija i poriv ka duhovnosti unutar ovjeka. Oni ne mogu prihvatiti da se tu radi o jednom osobitom svijetu koji nema veze sa svijetom kakav marksizam vidi. Nisam ga tad elio uznemiravati takvim pitanjima niti poremetiti duhovno stanje u kakvom se u tim trenucima nalazio. Meutim, injenica je da materijalistika filozofija nipoto nije u stanju tumaiti tu vrstu osjeaja, takvu duhovnost i prosvjetljenje. Jednostavno, nisu u stanju to razumjeti jer izlazi iz okvira svijeta kakav oni poznaju. Njihov svijet svodi se na materijalne potrebe ovjeka i njihovo zadovoljavanje. No, znate da ukoliko elimo pojmiti ovaj ivot onakav kakav doista jeste, cilj ivota nipoto se ne moe svesti iskljuivo na jelo, pie, san i udovoljavanje tjelesnim potrebama. To su samo materijalni preduvjeti ivota. ovjek jede, pije, spava, odijeva se kako bi mogao ivjeti, a onda kao iv tovati Boga. Jelo, pie i san nisu smisao ivota nego sredstva njegova odranja. Mogli bismo kazati kako se trenucima stvarnog ivota smatraju oni trenuci u kojima ovjek naputa stanje podreenosti materijalnom i duhovno se izdie iznad ovog svijeta, trenuci u kojima mu se deava duhovni uzlet, prosvjetljenje i nadahnue. Takvi trenuci ljudskog ivota veoma su kratki, ali upravo oni ine istinski ljudski ivot. Ostatak ivota posveen je osiguranju preduvjeta za njegov nastavak, e kako bi se ovjeku opet mogli desiti ti kratki trenuci duhovnog uzleta. Bolji i kvalitetniji ivot ima onaj ovjek kod koga se ti trenuci duhovnosti ee deavaju. Ljudi koji itav svoj ivot posvete materijalnom odnosno ma[ 112 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 112

11/4/12 8:50 PM

oVjek i Bog

terijalnim potrebama, bez iole duhovnog ivota i osjeaja uzdignua ponad svijeta materijalnog, u biti i nisu istinska ljudska bia. Takvi, naprosto, nisu osjetili miris istinske ljudskosti. Ispriao sam vam ovu priu kako biste shvatili da druge kole miljenja nipoto nisu kadre tumaiti ovaj uzlet duha, ono transcendentno u ovjeku. To je mogue pojmiti jedino kroza sistem kakav mi zagovaramo, kroza kolu miljenja koju mi slijedimo. Poto sam vam sve ovo ispriao, elio bih kazati i nekoliko zavrnih rijei. Radi se, naime, o tome da, kao to znate, marksizam za svoj cilj postavlja iskorjenjivanje klasnih razlika i osiguranje materijalnih dobara svima. Pretpostavimo sad da je taj cilj ostvaren, da klasnih razlika vie nema, da svi mogu zadovoljiti sve svoje materijalne potrebe i da ekonomskog iskoritavanja na svijetu vie nema. I ta nakon toga? Znai li to da u ljudima vie nee postojati nikakva poleta, nikakvih tenji, nikakva duhovnog pregnua? Ili ne znai? Znate da marksisti kau da ovjekova osnovna motivacija lei u klasnoj borbi. No, onda kad nestane klasne podijeljenosti, nestat e i klasne borbe. Znai li to da e ljudski ivot tad ostati bez ikakva motiva, bez ikakvih tenji koje pokreu ovjeka? Hoe li tad ovjek postati pasivan? Znate da pasivnost znai isto to i smrt. Hoe li ovjek kao ljudsko bie tad ustvari umrijeti? Marksisti nisu u stanju pruiti valjan odgovor na to sutinsko pitanje. Nisu kadri valjano objasniti ta e se desiti nakon ostvarenja njihovih ideala. Znai li to da e umrijeti svaka motivacija u ovjeku? Ili e se kretanje, ipak, nastaviti? Ako da, u kojem smjeru, ka emu? S naeg gledita, meutim, u ovom ivotu materijalne pretpostavke samo su sredstva, dok je duhovni uzlet ka Bogu Svevinjem kretanje bez kraja i konca, kretanje koje e se vjeno nastaviti i ovjek nikad i nigdje nee se prestati kretati ka savrenstvu. Stoga u vam ponovo navesti onaj ajet koji sam ve
[ 113 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 113

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

spominjao, a na kojem poiva naa filozofija: I tako smo od vas stvorili zajednicu srednjeg puta da budete svjedoci protiv ostalih ljudi, i da Poslanik bude protiv vas svjedok.21 Eto otkud ishodi naa kola miljenja, kola imenovana kao srednji put. Htio bih veeras, s gledita filozofije, napraviti usporedbu izmeu nae teoloke kole miljenja te dviju danas dominantnih kola miljenja na Zapadu i Istoku, dakle kapitalizma i komunizma, te upravo kroz poreenje ukazati na izvrsnost nae kole miljenja odnosno islamskog svjetonazora. Temeljna naela kola miljenja Prije nego to se upustimo u ovu raspravu, valja kazati da svaka kola miljenja prisutna u svijetu ima tri aspekta odnosno tri temeljna naela: to su filozofski aspekt, ekonomski aspekt i politiki aspekt. Onaj sistem odnosno ideologija koji nema ta tri naela manjkav je. Za neku ideologiju moemo rei da je potpuna tek ukoliko ima svoj stav i miljenje o barem ovim trima naelima, tj. ukoliko prua odgovor na ove tri vrste potreba. Sjeam se da mi je jednom prilikom u Americi neki gorljivi marksist prigovorio da mi muslimani ukazujemo preveliko potovanje prema Muhammedu, s. a. v. a. s., da ne vidi razloga tome i da je to ustvari iritantno. Pitao sam zato on sam ukazuje toliko povjerenje Marxu i toliko se pouzdaje u njegove stavove? Da mi Bog oprosti, runo je napraviti takvu usporedbu, ali je ustvari izgledalo kao da on Marxove stavove dri mnogo vanijima od Poslanikovih. On je kazao kako je to zato jer je Marx ideolog, jer je utemeljio jednu ideologiju. Onda sam pitao ta uope znai ideologija, kad kaemo da je neko ponudio svijetu
21

Al-Baqara, 143.

[ 114 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 114

11/4/12 8:50 PM

oVjek i Bog

neku ideologiju? I ovdje dolazimo do onoga to smo naprijed spomenuli: ideologija je uenje koje ima svoja filozofska, ekonomska i politika naela. Prihvatimo da Marx, onda, jeste ideolog odnosno da je njegovo uenje ideologija. Onda sam mu, meutim, objasnio da na nauk ima i svoj filozofski aspekt i to puno dublji i uzvieniji od marksistike filozofije, da ima svoje ekonomske stavove, a i da s politikog gledita islamski nauk ima svoj politiki aspekt. Ako emo, dakle, stvari svoditi na ideoloku razinu, i za islam moemo kazati da je svojevrsna ideologija. Ako marksizam zasluuje potovanje zato to se radi o ideologiji, onda i islam, kao savrena ideologija, takoer zasluuje potovanje. On se sloio s tim, no to je onda povuklo niz drugih pitanja koja zahtijevaju posebnu raspravu. Ovdje sam tek elio staviti do znanja da ukoliko neko uenje definiramo kao ideologiju, ono mora zadovoljavati barem ova tri aspekta: filozofski, ekonomski i politiki, a to su stavovi o tim pitanjima napredniji, to je i ideologija naprednija. Takoer, elim naglasiti da kada elimo raspravljati o nekom ekonomskom i politikom sistemu, nipoto ne moemo filozofske stavove tog sistema posmatrati posve zasebno, odvojeno i bez veze s ovim drugim dvama aspektima. Uvijek treba imati u vidu ukupnost, cijeli sistem i sve njegove aspekte prouavati uporedo. Npr., ukoliko biste kazneni zakon islama, onakav kakvim ga propisuje fikh, eljeli prenijeti u neki drugi sistem miljenja, to bi jednostavno bilo nemogue i djelovalo bi besmisleno. Ako bismo islamsko vienje pitanja kamate onako zasebno prenijeli u neki drugi sistem, ono bi bilo posve obesmiljeno. Dakle, kad raspravljamo o nekom politikom ili ekonomskom pitanju onako kako ga odreena ideologija vidi, moramo ga tretirati kao dio cjeline, a svako izdvojeno posmatranje nekog od aspekata te ideologije odvest e nas u pogrene zakljuke. Kad raspravljamo o islam[ 115 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 115

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

skoj ideologiji, posebno o njenim ekonomskim aspektima, moramo znati da ta ideologija proistjee iz principa teizma odnosno monoteizma. Ukoliko bi neko pokuao presaditi islamsko vienje ekonomije u neki drugi sistem, ne bi ostvario nikakve znaajnije rezultate. Ista je stvar i s vienjem vlasti odnosno politike. Ovo je, dakle, bio mali uvod u raspravu koja je pred nama, jer nam je namjera proanalizirati tri ideologije koje su dominantne u dananjem svijetu. Sistemi u svijetu danas S jedne strane, dakle, imamo komunizam, dominantan na Istoku, prvenstveno u SSSR-u, Kini i zemljama usko vezanim za njih. S druge strane, imamo kapitalistiki sistem na Zapadu i on dominira otprilike polovinom svijeta. A trea kola miljenja, ona koju mi prihvatamo, jeste islam, odnosno moemo slobodno kazati nauk treega puta. Kad raspravljamo o ideologijama, kako smo ve napomenuli, moramo uvijek imati u vidu i njihov filozofski aspekt, njihovo filozofsko utemeljenje. Kroz njihovo filozofsko utemeljenje razumijevamo ime se te ideologije ustvari bave i kakav je njihov stav o razliitim ivotnim pitanjima i problemima. Komunizam kao kola miljenja Prvo i najvanije pitanje na kojem se ovi sistemi miljenja dalje grade jeste pitanje Boga. to se filozofskog utemeljenja komunizma tie, komunizam je posve materijalistiki nauk. Odnosno, kako komunisti to vole kazati, radi se o koli dijalektikog materijalizma. To, ustvari, znai da za njih na svijetu postoji samo i jedino materija i nita osim nje. Odnosno, rije je o onome to oznaavamo kao materijalizam.
[ 116 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 116

11/4/12 8:50 PM

oVjek i Bog

Materijalizam znai podrazumijevati materiju kao temeljno poelo svega. S ovog gledita, svijet se sastoji od materije i ni od ega drugog. Ne postoji nikakva zbilja koja stoji iznad ili iza te materije, nema duha, nema Boga, nema niega metafizikog. Materija je sve to jeste. Kazali smo, takoer, da komunizam odnosno marksizam vjeruje u znanstveni socijalizam. Za sebe vjeruju kako znanstveno razmiljaju, no na proloj raspravi ve smo jasno dokazali da je sam stav kako na svijetu postoji samo materija i nita drugo potpuno neznanstven. Materija jeste injenica kojom se bave znanosti poput fizike ili hemije, no ideja da pored materije ne postoji nita drugo jeste neto to znanost nije u stanju potvrditi i uope se i ne nastoji baviti takvim pitanjima. To i nije cilj znanosti, jer se ona bavi stvarima koje su joj opipljive. Dakle, kad materijalizam kae da na svijetu postoji materija, to je znanstvena injenica, no kad kae da ne postoji nita drugo, to je stav koji nema nikakvo znanstveno utemeljenje. To je ve pitanje kojim se bave filozofske kole, odnosno izlazi iz podruja znanosti i ulazi u podruje filozofije. Za neko pitanje kaemo da je nauno dokazano ukoliko se u istinitost nekog stava moe osvjedoiti svaki ovjek, u svako vrijeme u svakoj laboratoriji s nunom opremom. Da se voda sastoji od vodika i kisika, moe uvijek dokazati svaki naunik laboratorijskim putem i svaki od njih uvijek e doi do istog zakljuka. Postoje, meutim, stvari koje ne mogu svi iskusiti. Pitanja duhovnosti, nadahnua i prosvjetljenja nisu neto to je dostupno iskustvu svih ljudi, niti su iskustva svih ljudi u tom pogledu ista. Ne moete kad god poelite, i to po drugi, po trei ili etvrti put, izazvati i potvrditi to iskustvo. Tako je zato to se radi o pitanjima koja se tiu ovjekova duhovnog stanja. ak i oni koji su izuzetno dobri u pitanjima telepatije, npr., poesto nisu u stanju realizirati taj fenomen kad god poele. Ponekad im to uspijeva, a ponekad ne.
[ 117 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 117

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

Napravit u malu digresiju i ispriati vam jednu zanimljivu priu. U Americi je, naime, postojao ovjek koji je bio u stanju fotografirati predmete koje je materijalizirao u svome umu odnosno koje je vidio posredstvom telepatije. Npr., telepatski bi u svoju svijest prizvao sliku nekog predmeta koji nije u njegovu vidokrugu, a onda bi to fotografirali posredstvom posebnog aparata i dobili bi sliku upravo tog predmeta. Telepatijom bi, recimo, u svijesti stvorio sliku automobila parkiranog ispred zgrade, i aparatom biste dobili sliku upravo tog automobila. Tako su Amerikanci 1963. godine traili od njega da telepatski u svijesti proizvede sliku rakete za koju su znali da je Rusi prave, ovjek je to uinio, napravili su sliku te rakete iz njegove svijesi, i kad su Rusi nekoliko godina kasnije lansirali tu raketu, ispostavilo se da je bila upravo onakva kao na slici. No, ni on ak nije bio u stanju postii to stanje kad god poeli. Katkad bi mu to uspijevalo, a katkad ne. Uglavnom, to nije neto to spada u domen znanosti. To su ve pitanja parapsihologije. No, kad je rije o hemijskom sastavu vode, radi se o neemu to je znanost dokuila i u tom pogledu nema nikakvih razilaenja u stavovima i zakljucima. Kad, meutim, prekoraimo granice znanosti, ulazimo u domen filozofije. U tom svijetu filozofije, svako shodno vlastitom umu i svijesti, bira neki put, i zato i postoje razliita vienja i stavovi, zato neko tvrdi da postoji samo materija i nita vie, a neko odbacuje takav stav. Ovdje smo na razini teorija, i to je rije o filozofskim a ne znanstvenim teorijama, jer znanost ta pitanja niti je dokuila niti e ih ikada biti u stanju dokuiti. Materijalisti odnosno marksisti ovdje su zakoraili u prostor filozofije i imaju svoj stav kako postoji jedino materija, ali drugi imaju jednaka prava da u tom pogledu zauzmu neki drugi ili trei stav. Uglavnom, kad neki markisist ustvrdi kako postoji samo materija i nita drugo, takva njegova tvrdnja jeste
[ 118 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 118

11/4/12 8:50 PM

oVjek i Bog

legitimna, ali tu nije rije ni o kakvom znanstvenom nego o filozofskom stavu. Nauka, naime, nikada ne bi izrekla to i ne postoji nita drugo. im kaete takvo to, uli ste u prostor filozofije. Jer, takva tvrdnja jednako je neznanstvena kao i kad bi neko poricao postojanje materije. Prema tome, misaona kola komunizma odnosno materijalistiki nauk kao svoje filozofsko utemeljenje ima ideju dijalektikog materijalizma i porie sve to nije materijalno. No, to je filozofski, a ne nauni stav. Kapitalizam kao kola miljenja Kod kapitalizma sve poiva na prvenstvu svijesti, onoga to se u francuskom naziva idea, i zato se ovu kolu miljenja esto naziva i idealizmom. Pokuat u vam ukratko objasniti ta se ovdje podrazumijeva pod terminom idealizam. Nasuprot materijalistike kole, koja stoji na stanovitu da se svijet sastoji od materije i niega drugog, stoji kola miljenja koja kae kako uope ne prihvata materiju, ne prihvata postojanje ovog svijeta i tvrdi da postoji samo svijest, samo misao odnosno ideja i da se posredstvom ideja stvara doivljaj vanjskog svijeta. To je ustvari ona poznata Platonova parabola prema kojoj je ovaj svijet tek sjena vie zbilje, odnosno ono to vidimo ustvari su sjene koje se reflektiraju na zidu kao slika karavana koji prolazi pored vatre. Te sjene tek su slike koje nemaju zbilje. Platon je uvjeren kako sve stvari na ovome svijetu imaju svoje paslike u viem svijetu i da su te paslike ustvari zbilja tih stvari. Na ovom svijetu mi vidimo tek sjene tih zbiljskih stvari, tako da ono to vidimo nije zbiljsko. Na prolom predavanju naveo sam neke primjere stavova idealista, meu kojima su najznaajniji Berkeley, Hume i Kant, a ta filozofija kroz proteklih nekoliko stoljea ostvarila je izuzetno snaan utjecaj u Evropi, posebno u Njemakoj, Engleskoj i Francuskoj. Ukratko, sljedbenici
[ 119 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 119

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

ove kole uvjereni su kako je ovaj svijet bez zbilje odnosno kako je tek slika u naoj svijesti. Moja svijest jeste ono to ovaj svijet vidi ovakvim. Naveo sam i primjer svjetlosti i objasnio da se kod onog to nazivamo svjetlou ustvari radi samo o valovima razliitog intenziteta i frekvencije koje nae oko onda registrira kao crvenu, utu ili neku drugu boju. Svi ti valovi posve su isti, razlikuju se samo po svojoj valnoj duini i frekvenciji, a nae oko jeste ono to ih vidi kao razliite boje. Uglavnom, ovdje je rije o koli miljenja koja smatra da sve poiva na idejama odnosno svijesti; ta kola naziva se idealizam i mnogi veliki evropski filozofi bili su ili jesu njene pristalice. Vidimo, dakle, da u svijetu danas postoje dva razliita filozofski utemeljena naina miljenja materijalizam i idealizam. Ovdje je vano naglasiti kako marksisti izriito tvrde da u svijetu postoje samo dva sistema miljenja: materijalizam i idealizam. Ako neko nije materijalist, onda moe biti samo idealist. A potom omalovaavaju idealistiku kolu, karikiraju je i pokuavaju na svaki nain osporiti. Osporiti tu kolu s gledita znanosti zaista nije jednostavno; radi se o tekom zadatku, jer u svijetu filozofije ne moemo neto potvrivati ili osporavati na temelju nauke. Zato se oni koriste svojim oprobanim metodama. Sjeam se da sam jo kao golobradi mladi itao knjige Dorda Pulicera (George Pulitzer), jednog od najznaajnijih francuskih marksista, ija su djela bila, i jo uvijek jesu, naroito draga literatura pripadnicima Tudeh partije u Iranu. Zato, naalost, iranski mudahedini halk uglavnom ponavljaju Pulicerove (Pulitzera) stavove o materijalizmu i idealizmu, slijedei njegov svjetonazor i tako upadajui u krupnu filozofsku greku. Neki moji poznanici koji pripadaju ovom pokretu dali su mi 1971. u Libanu na uvid rukopis knjige Spoznaja pisane na temelju takvih vienja, i tad sam im kazao kako se tu radi o marksistikom filozofskom pristupu, posve drugaijem od naeg po[ 120 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 120

11/4/12 8:50 PM

oVjek i Bog

imanja zbilje. Iznio sam svoje prigovore izdavau; on mi nije mogao pruiti zadovoljavajue odgovore na njih, te je nekoliko dana kasnije doao s osobom koja je u njihovim krugovima vaila za naroito uglednog intelektualca, no opet nisam dobio valjane odgovore na svoje primjedbe. Tad sam im kazao kako bi objavljivanjem te knjige ustvari sami sebi zadali udarac. Naalost, nisu me posluali, knjiga Spoznaja je objavljena i izazvala je mnogo kontroverzi i polemika. Upravo zbog toga elim jo jednom istai kako postoje materijalisti, s jedne, i idealisti, s druge strane, no mi nismo ni materijalisti ni idealisti. Kad marksisti sve teiste pokuavaju proglasiti idealistima, rije je o svojevrsnom filozofskom apsurdu i bijegu od injenica. Muslimani i monoteisti openito sebe nikad nisu smatrali idealistima. Istina je da termin idealizam (posmatrani isto leksiki) u svijest obino priziva nekakve konotacije duhovnog, no u filozofskom smislu idealizam oznaava uvjerenje u prioritet svijesti u odnosu na materiju. Mi kao muslimani, sasvim sigurno, ne zastupamo takav stav. Nae shvatanje spoznaje posve je drugaije. Islamska kola miljenja Stav koji islam zastupa jeste da materija postoji, da je ona entitet nezavisan od nae svijesti. Dakle, bilo da moje ja postoji ili ne, materija postoji. Idealisti, pak, kau da ne bude li moje svijesti, onda nema niti vanjskog svijeta odnosno zbilje. Mi, meutim, vjerujemo da materija postoji i van nae svijesti, da ona posjeduje vanjsku zbilju. No, naa spoznaja materije jeste posredstvom svijesti. ta to znai? Znai da materija ima vanjsku zbilju, da ona postoji neovisno o mojoj svijesti, ali da je moja svijest ono posredstvom ega spoznajem materiju, a ta spoznaja vremenom se mijenja odnosno usavrava. Svakim danom sve je
[ 121 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 121

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

potpunija. Materijalisti vjeruju u objektivitet, a idealisti u subjektivitet materije. Mi, meutim, smatramo kako materija posjeduje vanjsku zbilju neovisno od nae svijesti, ali je naa spoznaja materije izravno vezana za svijest, za nau egzistenciju, te to je moje znanje potpunije, to je i moja spoznaja materije potpunija. Posebno lijep primjer koji nam olakava shvatanje ovoga jesu prirodni odnosno nauni zakoni, dakle, nauni zakoni poput zakona gravitacije, zakonitosti u rastu biljaka i slino. Uzmimo kao primjer zakon gravitacije. Mi smo uvjereni da zakon gravitacije postoji i on postoji neovisno od nae svijesti. I taj zakon postojat e neovisno od moje egzistencije. Meutim, moja spoznaja zakona gravitacije ovisi o mojoj svijesti. Taj zakon kadar sam spoznati posredstvom nauke, promiljanja i svijesti. Znamo, uostalom, da ljudi hiljadama godina nisu znali da zakon gravitacije postoji, sve dok Newton, zahvaljujui onoj uvenoj zgodi s jabukom, nije otkrio taj zakon. Rije je o zakonu koji govori o sili koja postoji izmeu dvaju tijela, a koja ovisi o masama tih tijela i njihovoj meusobnoj udaljenosti. Ukoliko imate dva tijela, jedno oznaimo sa M a drugo sa , te razadaljinu izmeu njih oznaenu sa d, privlana sila koja djeluje izmeu njih jednaka je koeficijentu izmeu proizvoda njihovih masa i kvadrata razdaljine. To je najprostiji oblik formule koju je Newton izveo za raunanje sile gravitacije izmeu dvaju tijela. Dakle, hiljadama godina ljudima nije bio poznat taj zakon, a onda se pojavio Newton, koji ga je prepoznao i predstavio. Ali, kasnije e se pojaviti Einstein, koji e, bavei se zagibljenou svemira i ogromnim razdaljinama, osjetiti kako ovaj zakon nije potpun, te e tragati za zakonom koji udovoljava potrebama ovakvih relacija, pa emo tako dobiti i zakon relativiteta. Tako smo uli u jedan posve novi period koji nazivamo epohom relativiteta. No, vrlo brzo javit e se novi fiziari koji e ustvrditi kako
[ 122 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 122

11/4/12 8:50 PM

oVjek i Bog

ni Einsteinova teorija relativiteta nije dovoljna. Uli smo u atomsko doba i nastaje kvantna mehanika odnosno fizika estica koja je otila korak dalje od Einsteinovih teorija i otkrila nove zakonitosti i odnose. Dakle, zakon gravitacije bio je istina i injenica i prije Newtona, i u Newtonovo i u nae vrijeme, a bit e i nakon naeg doba. Gravitacija je gravitacija i tu se nema ta promijeniti. Svaka nauna formula koja govori o odnosu izmeu dvaju tijela jeste injenica, to je zbilja koja postoji i vai otkad postoji i svijet, no moja spoznaja te zbilje moe biti promjenjiva. Ja sam vremenom, upotpunjavanjem svojih znanja, razvojem svojeg miljenja i ideja, u stanju unaprijediti svoju spoznaju te nepromjenjive zbilje. Siguran sam da i danas ne poznajemo apsolutnu istinu u vezi s ovim pitanjima; ono to znamo jeste tek relativna istina, i u budunosti e se zasigurno otkriti injenice koje idu dalje i od kvantne mehanike. Iz tog razloga mi vjerujemo da ovaj svijet sa svojim zakonitostima posjeduje vanjsku egzistenciju, no moja spoznaja tog svijeta i njegovih zakonitosti jeste subjektivna. I upravo zato nau kolu miljenja mogli bismo nazvati i kolom realizma. Kako sam na sinonjem predavanju spomenuo, ehid Motahhari u svojoj poznatoj knjizi, koja je ustvari komentar djela Allame Tabatabaija, nazvao je ovu kolu miljenja realizmom. Realizam dolazi iz istoga korijena kao i rije realitet, stvarnost, dakle govor o onome to ima zbilju. Mi nismo ni subjektivisti ni materijalisti, nego prihvatamo realnost. A ta je realnost? To da u ovom svijetu postoje injenice koje su neovisne od nae svijesti, no moja spoznaja tih injenica jeste subjektivna. To je zbilja odnosno realnost. Zato naa kola miljenja jeste kola realizma i ona stoji nasuprot kolama materijalizma i idealizma. Prema tome, ukoliko, osporavajui idealizam, marksisti tvrde da su i muslimani odnosno svi teisti posve isti kao
[ 123 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 123

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

i idealisti, takva tvrdnja besmislena je i netana. Stoga, u raspravi s njima traite da vam definiraju kakvi su stavovi idealista, da vam definiraju kakva su to naa uvjerenja, pa neka onda sami uvide razliku. Vrlo je jednostavno dokazati da je takvo izjednaavanje pogreno. Oni su uvjereni u objektivitet spoznaje. Sam Staljin kae kako su oni u stanju spoznati zbilju svijeta, to je prava besmislica. Zbilju svijeta ne moe spoznati niko, jer naa spoznaja svijeta uvijek je relativna odnosno subjektivna. Tako su u zabludi i onaj ko tvrdi da je kadar spoznati punu zbilju svijeta i onaj ko smatra da svijet u biti i nema zbilje i da je naa spoznaja posve subjektivna. Oba ta stava ekstremna su i pogrena. Mi, meutim, prihvatamo realnost da svijet postoji, da ima zbilju neovisnu od nae svijesti, no naa spoznaja te zbilje jeste subjektivna te se upotpunjuje kroz vrijeme i irenje znanja. Takav stav posve je u skladu i s naukom i s logikom, za razliku od onih drugih dvaju vienja. Predstavili smo, dakle, filozofsko utemeljenje naeg naina miljenja u pogledu materije. Mi, dakle, vjerujemo kako materija postoji kao zbilja neovisna od nae svijesti, no odmah zatim kaemo kako vjerujemo da postoji i ono to je metafiziko. Kaemo, znai, da prihvatamo postojanje materije takve kakva jeste, ali smo uvjereni da postoji i ono to je iznad materije, da postoji duh, postoji Bog, postoji nevidljivi svijet, postoji metafiziko. Takoer, mi vjerujemo kako su zakonitosti koje vae u pogledu materije istinite i tane. Kaemo da su to materijalni zakoni, odnosno da vae za materijalno, no oni se ne mogu primijeniti i na ono to je metafiziko. I u tome se ogleda ogromna razlika izmeu nas i marksista, to emo sada detaljnije objasniti.

[ 124 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 124

11/4/12 8:50 PM

oVjek i Bog

Pitanje relativiteta Pokuali smo veeras odgovoriti na pitanje filozofskog utemeljenja naih stavova. Postoji jo jedno pitanje o kojem bismo trebali govoriti (a veeras smo ga se ve dotakli), a to je pitanje relativiteta. Kao to znate, jedno od vanih pitanja koja tretira dijalektika, a na njoj marksisti insistiraju, jeste da je svijet odnosno sve to postoji relativno. Dakle, marksistika kola dri kako je sve relativno. Materijalisti, opet, smatraju kako je sve apsolutno, budui da je sve to jeste proizvod svijesti odnosno subjektivno, te je kao takvo i nepromjenjivo tj. apsolutno. Naprimjer, ona slika vaeg dvorita kakvu ste u svijesti imali prije trideset godina, jo uvijek je prisutna u vaoj svijesti i nije se nimalo promijenila. Ono to je u vaoj svijesti godinama ili desetljeima prisutno jo uvijek je tu i jo uvijek je onakvo kakvo je i prije bilo. A kakav je na stav? U vezi s ovim kaemo da se svijet sastoji od materije i metafizikog. Mi kao muslimani vjerujemo da postoji i materija i nadmaterijalno. U pogledu relativiteta kaemo da je svaka stvar koja je u vezi s materijom relativna. No, ono to je u vezi s metafizikim jeste apsolutno. Prema tome, u ovom sistemu mi vjerujemo kako postoji relativno i apsolutno. Ono to je materijalno jeste promjenjivo te je samim tim i relativno. Meutim, ono to je iznad materije jesu ideje, jesu zakonitosti, i to je postojano i apsolutno. Posvetimo se sad jednoj kratkoj raspravi, imajui na umu da je pitanje relativiteta za marksiste moda i najvanije pitanje uope. Govorei da je sve na svijetu relativno, oni ele rei kako je nauka dokazala da je sve relativno i da stoga ne moe postojati nita apsolutno, a poto apsolutno ne moe postojati, onda ne postoji niti Bog. To je jedan od naunih dokaza na kojima marksisti insistiraju. Dakle, sve je relativno i nita apsolutno ne postoji.
[ 125 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 125

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

Navodei onaj primjer zakona gravitacije, rekao sam da je taj zakon postojan i nepromjenjiv od prvog do posljednjeg dana svijeta. Tano je da se naa spoznaja tih zakona mijenja, no zbilja tih zakona vjeno je nepromjenjiva. Znamo da se i planine obruavaju, mora presuuju, kroz vrijeme se deavaju goleme promjene u prirodi odnosno materiji, ali je zakon gravitacije postojan i zauvijek isti. Fizika se kao znanost mijenja, jer je i fizika proizvod nae svijesti, mijenja se hemija, ali se prirodni zakoni ne mijenjaju. Oni su postojani i nepromjenjivi, odnosno oni su apsolutni. Vidimo, dakle, da je ono to je nematerijalno, jer su ovi zakoni nematerijalni, apsolutno, i tu ne moemo govoriti ni o kakvoj relativnosti. Ovdje je rije o veoma vanom pitanju, a marksisti u vezi s njim pokuavaju zamutiti bistru vodu, e ne bi li tako togod ulovili. Vidimo, meutim, da ak ni zakon koji govori o odnosu izmeu materijalnih tijela nije materijalan. ta je ustvari gravitacija? Kaemo da izmeu dvaju meusobno udaljenih tijela djeluje privlana sila. Kakva je to sila? Je li to poput kakve ruke koja se od jednog tijela isprua ka drugom da bi ga privukla? Je li to neka magnetna sila koja jedno tijelo privlai drugom, ili se radi o nekoj snazi elektronskog privlaenja? Nijedno od navedenog. Einstein kae da je svemir zakrivljen i da dva tijela unutar te zakrivljenosti tee jedno drugom. Zamislite neki veliki najlon zategnut preko ove prostorije. Kad na taj najlon bacite bilijarsku kuglu, ona e napraviti udubljenje u njemu. Znai, nee probiti najlon, zadrae se u njemu, ali napravit e udubljenje. Kad ubacite u najlon drugu kuglu, budui da sad imate ono udubljenje s prvom kuglom, i druga kugla teit e ka njemu, kotrljajui se onamo. To je, iako prilino banaliziran, primjer onoga to Einstein govori kad je rije o svemiru i njegovoj zakrivljenosti. On kae da dva susjedna tijela u svemiru tee jedno ka drugom.
[ 126 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 126

11/4/12 8:50 PM

oVjek i Bog

Oito, dakle, da mi i ne znamo ta je ustvari taj odnos izmeu dvaju tijela. Gravitacija kojom se dva tijela privlae nije nikakvo elektronsko ili magnetno privlaenje, ve neto to nam je u biti nepoznato. Znamo, tek, da izmeu dvaju tijela postoji takav odnos i da se ona meusobno privlae. Kakva god da jeste zbilja tog zakona, on je zasigurno nematerijalan. A kako bismo definirali Boga ili duh? I za njih kaemo da su nematerijalni. Kaemo da je Bog iznad obuhvaenosti vremenom i prostorom. Kaemo da je Bog nedodirljiv, da Ga se ne moe vidjeti ili uti, On nema teine, nema dimenzije, nema zapremine, On nije tjelesan. Sve ovo mogli bismo takoer rei i u pogledu zakona gravitacije. Ni taj zakon ne moe se opipati, on nema dimenzije, nema svojstva materijalnog. Dakle, da nam Bog oprosti, i zakon gravitacije bismo mogli opisati istim svojstvima kao i Boga, ili bismo barem mogli navesti mnogo zajednikih svojstava. Moemo kazati da su svojstva ovakvih zakonitosti mnogo blia Boijim nego svojstvima materijalnog. Kao i za duu, i za te zakone moglo bi se rei da su oni Boija stvar, emrun min Allah. Oni su izraz Boije volje nad materijalnim. U svakom sluaju, zakonitosti koje vae u materijalnom svijetu neto su to je vie od materije. Materija zasigurno nisu, neto su to je ponad nje i upravo zato mi vidimo da su ti zakoni nepromjenjivi, postojani i u ovom materijalnom svijetu vjeni. Marksistika ideja da je sve u materijalnom svijetu podlono promjenama ne vai u sluaju ovih zakona. Kad kaemo da su fizika ili hemija promjenjivi, mislimo na nae znanje o ovim naukama, na nae spoznaje tih nauka, a ne na same zakonitosti koje su nepromjenjive. Zakon gravitacije bio je potpuno isti i prije deset milijardi godina, no mi ga nismo poznavali, a bit e isti i za deset milijardi godina, s tim to e ga tada ljudi, vjerovatno, mnogo bolje poznavati i razumijevati.
[ 127 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 127

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

Vidimo, dakle, da je tvrdnja marksista kako je sve relativno pogrena. U svijetu postoje i postojane, nepromjenjive odnosno apsolutne stvari. Relativne su samo one stvari koje su posve materijalne, to je posve jasno i mi to ne sporimo. No, takoer, smatramo kako su stvari koje su metafizike nepromjenjive i kao takve apsolutne. Budui da je ovdje rije o izuzetno vanom pitanju, pojasnimo ukratko ta je to uope relativitet s gledita znanosti. Znate da je teoriju relativiteta uspostavio Einstein i da je ta teorija od marksista rado doekana i interpretirana kao potvrda njihovih stavova. Njima je to zvualo kao nekakva nauna potvrda da Bog ne postoji. Neosporno je da je u Einsteinovo doba, u toj epohi relativiteta, marksizam zbilja i stekao znaajan broj pristalica. No, kaimo ukratko kako je uope Einstein doao do teorije relativiteta i ta ona predstavlja. Uzmimo kao primjer koordinatni sistem u matematici ili fizici. Tu imate osu x i osu y. Ukoliko u tom sistemu imate taku A koja se kree nekom brzinom oznaenom V (ovakav sluaj esto sreemo u novoj mehanici), vi onda imate koordinatni sistem unutar kojega se kree neko tijelo. Uzmimo, npr., da je ova soba jedan koordinatni sistem, a ja sam taka A koja se ovom sobom kree brzinom V. A sad pretpostavimo da postoji jo jedan koordinatni sistem sa osama i i u njemu taku A, pri emu se onaj prvi sistem u odnosu na drugi kree brzinom Vo. ta bi to znailo? elimo li napraviti uporedbu, zamislimo voz koji se kree, a unutar voza kree se ovjek. Taj ovjek u vozu kree se odreenom brzinom, oznaimo je s V, a i sam voz u odnosu na tlo kree se nekom drugom brzinom, oznaimo je kao brzina Vo. Dakle, vagon voza kree se odreenom brzinom u odnosu na tlo, a neki ovjek u tom vagonu kree se naprijed. elimo li ustanoviti brzinu kretanja te osobe A u odnosu na ovaj sistem i , moramo uzeti u obzir obje brzine, i V i Vo, dakle:
[ 128 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 128

11/4/12 8:50 PM

oVjek i Bog

Va = V + Vo Ovo je jedan veoma jednostavan primjer iz nove mehanike i svako od vas sretao se s njime u srednjoj koli. Ali, hajdemo sada uveati te brzine. Dakle, brzina ovoga voza u njegovu kretanju u odnosu na zemlju sve se vie i vie poveava dok ne dosegne brzinu svjetlosti. I kretanje onog ovjeka unutar voza ubrzava se sve vie i vie sve dok i on ne postigne brzinu svjetlosti. ta to znai? Znai da se ovjek koji se nalazio u tom sistemu kree brzinom svjetlosti, a brzinom svjetlosti kreu se i oba sistema zajedno. ta zakljuujemo na osnovu Newtonova zakona koji smo naprijed naveli? Zakljuujemo da bi kretanje gospodina A u odnosu na sistem trebao iznositi dvostruku brzinu svjetlosti. Naime, brzinu V odredili smo kao brzinu svjetlosti odnosno C, a i brzina Vo takoer je jednaka brzini svjetlosti, tako da bismo imali kretanje C + C odnosno 2C, to bi znailo dvije brzine svjetlosti. Shodno Newtonovu zakonu, ako pretpostavimo da se brzina voza i brzina ovjeka koji se kree u vozu ubrzaju do brzine svjetlosti, zakljuili bismo da se taj ovjek u odnosu na zemlju kree brzinom koja iznosi dvije brzine svjetlosti. To je, dakle, zakljuak kakav bismo izveli na osnovu Newtonovih zakona. Ali! Iskustvo, meutim, pokazuje da nigdje u svijetu ne postoji brzina koja bi bila vea od brzine svjetlosti. Nemogue je da u prirodi postoji neto to se kree brzinom veom od 2C. Dobro obratite panju na tu injenicu. Iskustveno je dokazano da je nemogue proizvesti ureaj koji bi neto ubrzao tako da se kree iznad brzine svjetlosti. Fizika, i stara i nova, tu dolazi na klizav teren i jasno je da ona ne moe odgovoriti na pitanja kretanja enormno velikim brzinama. Tu se javlja Einstein i kae da ako je fizika ve nemona, onda treba uspostaviti fiziku relativiteta, novu fiziku.
[ 129 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 129

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

Stoga Einstein kae (pokuajmo to objasniti to jednostavnije) da je brzina svjetlosti postojana u svim sistemima. U svim sistemima to je vano naglasiti. Einstein, dakle, kae kako je osnov njegove filozofije to da je brzina svjetlosti postojana u svim sistemima. Znai, bilo da je mjerimo u ovoj prostoriji, kod kretanja raketa ili kretanja u svemiru, brzina svjetlosti uvijek je ista i nepromjenjiva. Einstein, tako, svoju teoriju temelji na apsolutnosti brzine svjetlosti. Obratite na to posebnu panju! On, dakle, relativitet temelji na apsolutnosti. Dakle, da nema apsolutnog, ne bi bilo niti filozofije relativiteta. Kako bi zasnovao svoju teoriju relativiteta, Einstein posee za postavkom da je brzina svjetlosti apsolutna. Prema tome, za razliku od onoga to materijalisti tvrde da je sve relativno, vidimo da je sama teorija relativiteta zasnovana na priznanju apsolutnog, i Einsteinova fizika ne bi mogla opstojati bez prihvatanja apsolutnosti. Svakako, Einstein se ne zadrava samo na ovome nego kae da su svi zakoni u svim sistemima postojani i nepromjenjivi. eli, znai, rei da su zakoni elektromehanike, magnetizma, gravitacije, zakon momenta i svi ostali zakoni fizike i hemije postojani u svim sistemima. Ti zakoni, dakle, jednako vae i nepromjenjivi su na Zemlji, na Mjesecu ili bilo gdje drugo u svemiru. Sama svjetlost, onakva kakvu je znamo, jeste svojevrsna zakonitost jer se tie zakona o kretanju elektromagnetnih valova. Stoga, kad kaemo da je zakon o brzini svjetlosti postojan, imajmo na umu da je to samo jedan, Einsteinov, od takvih zakona. Ovo o emu priamo jeste jedan od temeljnih postulata nauke, ali marksisti i materijalisti, naalost, to nee shvatiti ili jednostavno prelaze preko toga. A rije je o tome da ak i ukoliko elite dokazati Einsteinovu teoriju relativiteta, morate vjerovati u postojanje apsolutnog. Zakonitosti su apsolutne i nepromjenjive.
[ 130 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 130

11/4/12 8:50 PM

oVjek i Bog

ta smo, dakle, ovim kazali? Kazali smo da materija jeste relativna i oko toga nema nikakva spora. No, ono to je iznad materije, a tu spadaju i ovakve zakonitosti, jeste apsolutno i nepromjenjivo, i to je stav koji je posve u skladu s naukom, pa ak i sa Einsteinovom teorijom relativiteta. Vidite, dakle, da, i kad je rije o teoriji relativiteta, mi ne prihvatamo ni marksistiko poimanje ope relativnosti ni idealistiki stav o apsolutnosti, nego tvrdimo da je materija na ovome svijetu relativna, dok je ono to je iznad materije apsolutno. Naravno, marksistima se uvijek moe prigovoriti i to to tvrde kako je sve relativno i promjenjivo osim dijalektike. Ako je sve promjenjivo, kako onda to da je dijalektika postojana? emu takav izuzetak? Svakako, to je otuda to i sami znaju da, im se upustite u dijalektiku ili logiku, ulazite u podruje metafizikog, a ono to je metafiziko mora biti i apsolutno. Ali, budui da oni ne ele priznati postojanje metafizikog i insistiraju na tome da je sve relativno, upadaju u kontradikciju i logiku greku iz koje nema izlaza. Prinuda i sloboda izbora Budui da nemamo odve vremena, samo bih se jo ukratko osvrnuo na jedno vano pitanje. Radi se o posebno vanom filozofskom pitanju prinude i slobode izbora o emu se raspravlja otkako je i filozofije. Prinuda, kako znate, u ovom sluaju znai da ovjek u ivotu nema mogunosti izbora i da se njegovo djelovanje deava pod prinudom i mimo njegove volje. Odnosno, njegovo djelovanje prinueno je, automatsko i izazvano utjecajem vanjskih faktora na koje on ne moe utjecati. Marksisti za to navode mnotvo primjera. Tako, npr., kau da ljudsko tijelo lui enzime i eluane kiseline koje izazivaju kod ovjeka osjeaj gladi ili ei, taj osjeaj prenosi se nervnim sistemom
[ 131 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 131

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

do mozga, pa ovjek u takvom stanju, kad vidi kakvo jelo ili au vode, posegne za tim bez razmiljanja da li da jede ili pije. Oni vjeruju da je u tom smislu sve na svijetu determinirano i da se ne moe govoriti o slobodi volje. Znate da se glavni prigovor koji se moe uputiti ovakvom stavu tie pitanja smisla i svrhovitosti. Ako ljudi djeluju iskljuivo u skladu s ovakvom vrstom prinude, postoji li onda ikakva druga svrha, ikakav drugi motiv u njihovim ivotima? Osim toga, postavlja se i pitanje odgovornosti. Ukoliko su ljudski postupci iznueni, ako djeluje mimo svoje volje i izbora, kako ga onda pozvati na odgovornost, zato traiti da odgovara za svoje postupke? Nasuprot ovom fatalizmu, pristalice zapadnjakog idealizma uvjereni su da uvijek postoji sloboda izbora, odnosno vjeruju u apsolutnu slobodu. Naroito kranstvo, posebno katolianstvo, dri da je sve stvar izbora i da ovjek posjeduje apsolutnu slobodu volje. Ovakav stav imaju ak i egzistencijalisti. Znate da je i egzistencijalizam zapadnjaka filozofija, iji je glavni predstavnik Jean Paul Sartre te ostali koji su ga slijedili. Upravo to vjerovanje u apsolutnu slobodu egzistencijalizam i smatra svojim glavnim obiljejem. Mislim da je takav stav i dao poleta egzistencijalizmu. Naime, upravo u vrijeme kad su nacisti okupirali Francusku i dobar dio Evrope, u doba beznaa i oaja, javlja se Sartre sa svojim egzistencijalistikim idejama i porukom da postoji apsolutna sloboda i da svaki ovjek ima mogunost odabira i volju kojom moe mijenjati ak i historijske tokove. Pred Sartreom se postavlja pitanje ta da ovjek radi ukoliko je na neto primoran pod prijetnjom smru? On odgovara da je ovjek i tada slobodan, jer moe odabrati izmeu ivota i smrti. Mogu odabrati da se pokorim, ali mogu i svjesno radije odabrati smrt, nego da se pokorim pred diktaturom. Na ovaj nain Jean Paul Sartre potie otpor protiv nacizma i mi potujemo ovaj dio njegove filozofije, za razliku od pasivizma pokreta poput
[ 132 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 132

11/4/12 8:50 PM

oVjek i Bog

hipija. Filozofija egzistencijalizma sluila je kao orue borbe protiv nacizma, a posve je druga stvar to to je kasnije izopaena. Kakav je na stav spram ovih dvaju sistema, dakle apsolutne prinude i apsolutne slobode? Oslonimo se na dobro poznate rijei imama Dafera Sadika, mir neka je na nj, koji kae: Ni prinuda ni sloboda, nego ono to je izmeu to dvoje. Dakle, u svijetu postoje stvari koje jesu rezultat prinude, i mi prihvatamo tu injenicu. To to sam roen u porodici u kojoj jesam jeste stvar usuda, to je neto o emu ja nisam odluivao. Mnogo toga u svijetu jeste stvar usuda i to se ne moe previdjeti. Dakle, stav kako je ba sve stvar izbora isprazan je i ne moe se prihvatiti. No, u svijetu takoer postoji mnogo toga za to osjeamo da jeste stvar izbora, da se tu ne radi o prinudi odnosno usudu. Mevlana Rumi kao primjer nudi nam jednu zbilja zgodnu pripovijest. Kad se, idui nekom pustarom, va put rava u dva pravca i vi zastanete, pitajui se da li da poete ovim ili onim putem, iz same injenice da se u vama javljaju sumnja i nedoumica, da se nalazite pred odlukom, izvjesno je da se radi o pitanju koje je stvar vaeg izbora odnosno slobode volje. Dakle, sama injenica da ovjek stoji pred pitanjem i nedoumicom znak je da e odgovor biti rezultat njegove volje. A ako postoji samo jedan takav sluaj, onda je sigurno da ih ima jo. Prema tome, i znanstveno i logiki moe se shvatiti da u ovom svijetu ne postoji ni apsolutna prinuda ni apsolutna sloboda izbora i da je zbilja negdje izmeu toga dvoga. Kazivanje o ovoj temi valja upotpuniti jo jednim zakljukom. Naime, pitanje apsolutne prinude ili apsolutne slobode uveliko utjee na samog ovjeka. to je ovjek vie nalik ivotinji, odnosno to je nii, to je stupanj prinude kod njega vii. S druge strane, to je ovjek duhovno napredniji, to je vie dolina ljubavi pregazio, to je sliniji hazreti Aliju, to je i stupanj njegove slobode vii. ovjek
[ 133 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 133

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

koji je ostvario stupnjeve nefsi-mutmeine, nefsi-radiyye i nefsi-merdiyye dosegao je i aspolutnu slobodu izbora. Dakle, ljudi pred sobom imaju vertikalni put, mogunost uspona, te je ovjek odan niskim strastima posve blizak apsolutnoj prinudi, dok je produhovljeni ovjek blizak apsolutnoj slobodi. Ovdje je rije o jednoj zbilja zanimljivoj i vrijednoj temi, u koju se ovom prilikom neemo dalje uputati, no eljeli smo tek naglasiti da se ljudi u ovom svijetu kreu i napreduju prvenstveno na temelju vlastite linosti i ogranienosti materijalnim svijetom oslobaa se u mjeri svog duhovnog uspona. to je slobodniji od materijalnog svijeta, to je ovjek blii apsolutnoj slobodi, sve dok ne ostvari potpunu slobodu u kojoj je ak i njegov ivot u njegovim rukama. U jednoj pripovijesti kae se da je uveni sufijski pjesnik Attar, prije nego se okrenuo gnozi, radio u svome duanu u kojem je prodavao ljekobilje. Jednog dana pred njegovim duanom zastade neki dervi koji je prepoznao da Attar posjeduje osobiti dar i duhovni potencijal, no svoj ivot trai u posveenosti svojem zanatu. Taj dervi dugo je stajao pred Attarovim duanom i netremice posmatrao vlasnika. Attar bi povremeno digao glavu sa svog posla i svaki put vidio bi da je dervi jo tu i da ne prestaje zuriti u njega. Attara naposljetku to naljuti, pa se obrati onom derviu: Derviu, zaboga, ta hoe od mene? Zato me tako gleda i ne odlazi? Dervi mu odgovori: Stojim i pitam se u kakvom li e stanju biti u trenucima kad bude isputao duu. Kako li e umrijeti, budui da si toliko posveen svom poslu? Attar mu ljutito odgovori: Umrijet u isto onako kako e i ti umrijeti! Dervi kaza kako je to nemogue i kako nipoto nee umrijeti na isti nain kao i on, no Attar je insistirao da e upravo tako umrijeti. Dervi tad skide svoj ogrta, prostrije ga na zemlju, lee na njega i istog trenutka umrije. Attar nije mogao vjerovati
[ 134 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 134

11/4/12 8:50 PM

oVjek i Bog

da se to desilo. Izie iz radnje, prodrma dervia i ustanovi da je ovaj zbilja mrtav. Tog trenutka u njemu doe do duhovnog prevrata, on napusti svoj duan i zanat i posveti se stjecanju boanskih znanja, te naposljetku postade onaj uveni gnostik Attar, kakva poznajemo. Svakako, i sami znate da je o pitanju prinude i slobode volje dosad napisano mnotvo knjiga i moda bismo mogli kazati kako niko jo nije uspio u potpunosti rasvijetliti i rijeiti taj problem. Jedna od ponajboljih knjiga napisana na tu temu jeste djelo naeg poznatog savremenog filozofa Muhammeda Takija Daferija. Svjestan sam da je moj pristup ovom problemu prilino drugaiji od onog kakav je uobiajen i zato u kazati jo poneto o tome. Naravno, bit u kratak i samo se dotaknuti nekih ideja o kojima sami moete razmiljati i donositi svoje zakljuke. U fizici i kvantnoj mehanici postoji jedan dobro poznat odnos na temelju kojeg je izvedena moda i najpoznatija formula kvantne mehanike. Ne kanim se ovdje uputati niti u fiziku niti u kvantnu mehaniku te elim tek kazati sljedee. Zakljuak mojih promiljanja o ovoj temi mogao bi se svesti na osobitu formulu prema kojoj je proizvod stupnja ljudske slobode i prinude jednak konstanti. Kako bi vam bilo jasnije ta pod tim mislim, nacrtat u i graf. Oni kojima je poznata hiberbola dobro znaju za formulu X x Y = konstanta, te otuda i ovakav moj graf:

[ 135 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 135

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

Ovdje je Y jednak stupnju slobode izbora, a X jednak stupnju prinude. Prihvatimo li da je tako, ustanovit emo da ukoliko se ovjek na ovoj krivulji nae u taki A, i uzmemo li da je ta taka sredinja, onda e povlaenjem uspravne crte na osi Y, linost tog ovjeka na grafu biti izraena kao OD. Napreduje li ovjek dalje ka stupnju savrenog ovjeka, odnosno do take (postane, naprimjer, za 20% ili 30% savreni ovjek), njegov raspon prinude bit e izraen razmjerom od O do take , odnosno sa O. Ukoliko je ljudska linost niska, odnosno ako je blizak ivotinji, te se nalazi na taki , vidimo da on pada sve nie i sad je na vertikalnoj liniji tek u poloaju . Na najnioj taki, tamo gdje je sveden iskljuivo na horizontalu X, ljudska linost nalazi se na nuli i ovjek je tad na stupnju beskonane odnosno apsolutne prinude. Drugim rijeima, ovjek je tada na razini ivotinje, jer ivotinja nema linosti i svako njeno ponaanje izraz je prinude. S druge strane, to je vii na osi Y, ovjek je sve slobodniji i njegova izloenost prinudi sve je blia nuli, sve dok ovjek naposljetku ne ostvari stupanj apsolutne slobode. Kod osoba nalik hazreti Aliji, mir neka je na nj, izloenost prinudi jednaka je nuli. Ovo je u skladu s onim to smo u naoj prvoj raspravi govorili o stupnjevima due odnosno razvojnom putu od nefsi-emare do nefsi-radiyye i nefsi-merdiyye. Objasnili smo tada da je stanje nefsi-merdiyye ustvari dosezanje do duha. Na tom stupnju ovjek posjeduje apsolutnu slobodu volje i na njega vie ne utjee nikakva prinuda. Tako sam, koristei se pomalo fizikom i matematikom, nadam se jasnije doarao da se ovjek moe spustiti do stupnja ivotinje, i tada je izloen apsolutnoj prinudi, ili se moe uzdii do horizonata vieg svijeta i izvojevati apsolutnu slobodu. Nae linosti uglavnom su izmeu tih dviju krajnosti. U svakom sluaju, ovo je jedan poneto drugaiji pristup problemu prinude i slobode volje, te se nadam da pomae shvatiti koliko je naa filozo[ 136 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 136

11/4/12 8:50 PM

oVjek i Bog

fija u pogledu ovog pitanja naprednija od svih ostalih. Naime, za razliku od drugih, mi ovjeka ne posmatramo kao statino bie i uzimamo u obzir sve parametre promjena kroz koje ljudsko bie prolazi.

[ 137 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 137

11/4/12 8:50 PM

Prijelom Mustafa amran final.indd 138

11/4/12 8:50 PM

MOLITVE

g
oe Svevinji, dolazim Ti, ne oekujui nita od Tebe. Sve to uinih bijae samo iz ljubavi prema Tebi, iz osjeaja dunosti, te stoga od Tebe ne traim i ne oekujem nita. Tek, dolazim Ti, ne znajui je li moje djelo prihvaeno ili ne! Ne znam jesam li kroz iskuenja kroz koja sam proao osvjetlao ili ocrnio svoj obraz! Kako god, u ovom svijetu nisam imao drugog motiva osim ljubavi prema Tvojoj slavi i veliini. Izgorjeh u tome, ali uivah u tom plamenu. Bijah svijea koja je sagorijevala zato da prui svjetlost. Zbliih se s boli i stradanjem. Ni od koga nita ne oekujem, ne osjeam u sebi nimalo ponosa i osjeam samo stid to uinih premalo. Boe Svevinji, dolazim Ti i ostavljam ovaj svijet iza sebe. Nastojah ivjeti asno i ponosno, ali bijae to bolan ivot. Sad idem ka smiraju, sretan to se ne poalih na sve te pritiske i muke; sretan to ni ka vjenom smiraju ne idem svojom voljom ve zato to su me na to primorali. Da, sad dolazim k Tebi i jedino to u gledati bit e prijestolje Tvoje veliine. Nemam utoita osim nebesa Tvoje uzvienosti i sile. Dolazim Ti kako bih zauvijek ostao kod Tebe. Prihvati me i ne udalji me od Sebe. Napoji me s vrela Tvoje ljubavi i pusti da nastavim sagorijevati na vatri enje. Oprosti mi moje grijehe i slabosti, i prei preko moje krivice. Dopusti da sad, kad Ti se vraam, doem ista obraza, bistra i nadna srca.

Ka Bogu

[ 139 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 139

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

O Boe, dolazim Ti, pa se smiluj ovom slomljenom i bolnom srcu! Ja jesam grenik, i jesam krivac, i zasluujem kaznu i lo svretak! Boe Svevinji, ta bol to me mui dovoljno je velika i dovoljno je teko podnosim! Boe moj, govorih ti ve da se ne plaim Tvoje Vatre niti udim za okusima Tvoga Vrta. Spri me, pretvori moje kosti u pepeo i prospi ga u vjetar. Neu se poaliti, jer zaljubljen sam, a jedina ljubav koja me pokree jeste ona prema Biu Tvome. Zaljubljeni sam komarac, pa kako bih mogao traiti bilo ta u zamjenu za svoju ljubav! Zaljubljen jesam, ali danas kada me pri, osjeam golemu bol, nepodnoljivo patim, osjeam kako sam slab, kako sam mali, da me nema, da sam nitavan; osjeam kako si Ti velik, da je mo Tvoja beskrajna, da dosee do svega i da Ti moe ono to hoe. Osjeam kako ohol bijah, kako nepristojan pred Tobom, kako sve moje bijae uzaludno. Boe, gorim, gorim, gorim, gorim, gorim... Kako si golemo iskuenje stavio na moj put, kakvu samo vatru ono nosi i kakvu kaznu povlai za sobom, a kako sam ja slab, jadan i bolan! Tecite, suze, tecite, samo tecite, jer moda i ugasite ovu vatru u mome srcu. Doi, jer samo Tebe trebam; doi jer snaga moja i sposobnost da trpim posve su na izmaku! Boe, ovaj put dolazim Ti posve iznemogao! Neu tvrditi nita besmisleno, neu pijano vapiti. Samo mi oprosti i povedi me! Trebam Te, trebam Tvoju ljubav, trebam da me voli i povede! Boe, uzmi cijelo moje bie i uroni ga u ljubav Svoju! Povedi me sa Sobom i sakrij me od Sebe. Ne dopusti da volim ikoga drugog, ne dozvoli da eznem za drugim, ne daj da gorim za drugim. Uini da Tebi budem pokoran! Kako je lijepa i proiujua bol ljubavi za Tobom! Uivam, gorei u toj ljubavi, i to je ono to me uzdie u nebesa. Osjeam tad kako se moje srce iri, ali sad me obuzela
[ 140 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 140

11/4/12 8:50 PM

MOLITVE

patnja smrtonosna. Ljubav i nije drugo nego surova patnja, patnja nepodnoljiva, patnja koja unitava. Dopusti da itav uronim u Tebe! Dopusti mi da budem rob Tvoje ljubavi! Uini da moja ljubav prema Tebi okona tako to u postati ovjekom! Uini da se vjenom i beskonanom ljubavlju koju si mi darovao okoriste i siroad, udovice, bolesni i potrebiti! Poetak proljea 1960. Skoro je godinu dana kako gorim u ovom plamenu. Jedva da je bilo noi a da nisam zaspao u suzama, da vatreni uzdasi nisu parali moje grudi i pretvarali moj duh u pepeo! Boe moj, htio bih znati dokad mi valja gorjeti? Dokad u patiti? U svakom stanju, uvijek i svugdje Ti si svjedok gajih istu ljubav i vezah je samo za Tvoje Sveto Bie. No, ta se ljubav preobrazi u ovu plamteu vatru to moje bie pretvara u prah, i osjeam kako mi valja vjeno gorjeti. Bit u svijea to sagorijeva u nadi da e od toga ljudi imati koristi. Boe, traim od Tebe strpljenja, Tebi se vraam i od Tebe pomo item! Danas je devetnaesti dan mjeseca ramazana, dakle dan u kojem se voa ljudi22 uguio u vlastitoj krvi. Dan koji me podsjea na njegovu odanost, veliinu i uzvienost. Iskreno traim njegovu potporu i iskreno poklanjam svoje suze njemu. Sklanjam se i povjeravam onima to ivljahu u tim brdima, hiljadama milja i stoljeima daleko, e kako bi se vor na srcu mome odrijeio. Boe Svevinji, dok ivim, onoliko koliko sam u stanju, neumorno u vriti svoju dunost. Moja tvrava nikada se nee predati pred neprijateljem. Borit u se protiv tlaenja i nemorala, a branit u slabe i potrebite. Svoj ivot posvetit u bolnim srcima, suzama siroadi i uzdasima udovica.
22

Misli se na hazreti Aliju, mir neka je na nj, zapovjednika vjernika, koji je na ovaj dan smrtno ranjen.

[ 141 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 141

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

Uvijek Te se sjeam, u svemu to inim traim Tvoju potporu i u svakoj nevolji od Tebe traim rjeenje. Boe moj, ljepote Tvoje prirode tako zanose srce da su moj duh i dua opinjeni njima. Vjetine Tvoje stvaralake volje tako su oaravajue da moje zaneseno srce ne moe nego Te slaviti i hvaliti. Satima stojim pod Tvojim blistavim Mjesecom, molim Ti se i zazivam Te, i lijem suze obasjan mjeseinom. Kad se Mjesec sakrije za oblak, eznutljivo ekam da se opet pojavi, a ponekad njegova ljepota izmami moj krik te poput luaka etam tamo i ovamo, a onda sjednem u ugao i suzama popratim njegov zalazak. Oh kako je lijep izlazak i zalazak Tvoga Sunca. Nemam rijei kojima bih to opisao. Mogu rei tek da stojim tad naspram Sunca i osjeam kako me nestaje, i pritom slavim Tebe. Oh, Boe moj, Tvojih ljepota toliko je da ih ne mogu pobrojati, a te me ljepote oaravaju. elim im prije da svoju duu i svoje bie a i to je dar od Njega poklonim Njegovom Biu; elim rtvovati svoju duu na oltaru ljubavi Njegove, kruiti oko svijee Bia Njegova sve dok ne sagorim. elim ieznuti u Njemu tako da od mene ne ostane niti traga. Ja sam potpuno odgovoran Imam jasnu dunost da odolijevam pred tekoama i nevoljama, da podnesem sve neugode, da prihvatim svaku bol, da sagorijevam kao svijea i osvjetljavam put drugima, da darujem duh mrtvima i napojim one edne istine i zbilje. Boe Svevinji, preuzeo sam pred Tobom ovu historijsku obavezu i samo Ti nadzire moje djelo, samo kod Tebe traim utoite i od Tebe item pomo. Boe, i u pogledu znanosti moram biti iznad drugih, e kako me moji neprijatelji ne bi mogli osujetiti na mome putu. Moram dokazati onima kamenih srca, koji znanje
[ 142 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 142

11/4/12 8:50 PM

MOLITVE

uzimaju kao izgovor da se uznose nad drugima, da se nada mnom nee moi uznositi. Moram one ohole i uznosite mranih srca oboriti s nogu, i pritom biti najskromniji i najponizniji ovjek na zemlji. Boe Svevinji, ono to traim od Tebe jeste da sve to inim bude na putu Tvojem, a Ti zna da sam dovoljno darovit za to. Molim Te da uini moje djelo plodotvornim i da ne budem ponien pred nevaljalcima. Moram raditi vie, nadvladati svoje strasti, dodatno se usredsrijediti na svoje snage, a od Tebe, Boe Svevinji, traim da me jo vie pomogne. Ti, Boe moj, zna da ne elim nita osim Tvoga puta, Tvoje potpunosti i ljepote. elim ono to si Ti naredio i znam da su ugled i uitak u Tvojoj ruci. Znam da sam bez Tebe nita, te iskreno molim da me Ti pomogne i povede. Nisam znao da se na ovom svijetu moe gorjeti bez vatre! Izgorio sam, izgorio! Ali kamo sree da sam izgorio u plamenu, kamo sree da su me spalili, smrvili moje kosti i moj prah prosuli u vjetar, pa da od mene, bolnoga i sprenog srca, nije ostalo ni traga. Sveti znakovi Boe Svevinji, o moj krajnji idealu, o konanico ljudskih elja, bespomono se pred Tobom sputam u prainu, Tebi seddu inim, Tebe veliam i slavim i Tebi zahvaljujem. Samo Ti, da, samo Ti, o Svevinji, dostojan si hvale i slave. Ti si jedini Voljeni ovjekov, Ti si ono izgubljeno za im tragam. Avaj, tako esto, umjesto Tebe, slavim lane pojave i ovaj brzoprolazni svijet. Tome poklanjam svoju ljubav, a Tebe zaboravljam! Ipak, ni njih ne mogu tek tako zaboraviti, jer te lane pojave i brzoprolazni svijet, sve te varljive ljepote, jesu Tvoj odraz, manifestacija Tebe, te ljubav prema njima jeste opet ljubav prema Biu Tvome.
[ 143 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 143

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

Kad god sam bio dojmljen neim, to je u dubini moga srca uvijek bila ljubav prema Tebi. Stoga, o Boe Svevinji, nemoj me prekoriti zbog toga. Daruj mi samo sposobnosti i dostojnosti da Ti se to vie pribliim i da na tom dugom putu ka Tvom vjenom Vrtu ta nitavna arenila ne privuku moju panju i ne skrenu me sa glavnog pravca. Na ovom svijetu raduju me sitne stvari koje nemaju vrijednosti, i mue me stvari koje ne bi smjele. Takve radosti i tuge slabe moje sposobnosti. Jo uvijek sam zatoenik tuge i alosti, jo uvijek sam zarobljenik radosti i uitka. Vezice dugih nada i elja sputale su moja krila, uinile su me zarobljenikom, te sam daleko od slobode. Da, daleko od stvarne slobode! Ali, Boe Svevinji, i na ovom stupnju na kojem jesam osjeam da me Ti kao mudar vodi savjetuje i bodri. Pokazuje mi Svoje svete znakove i prua mi pouku! Kako esto sam pred neim bio zabrinut i uplaen, a Ti si mi pomogao, uinio si da ono to sam smatrao nemoguim postane mogue. Kako sam se esto uzdao u neto i veselio se tome, pa si mi Ti to oduzeo, bacio me u tugu i alost, te mi tako pokazao da je Tvoja volja iznad svega. Ja djelujem, uspinjem se i padam, ali ponienje i ugled samo su u Tvojoj ruci. Umoran sam O Boe, umoran sam i iscrpljen, nemam vie snage, moje je strpljenje pri kraju. ivot mi se ini tako tekim i nepodnoljivim. elim pobjei od svega, elim se posve povui. Oh, tako sam potiten, pritisnut teretom uma. O Boe, Tebi se vraam i od Tebe item pomo. Osim Tebe nemam sklonita i utoita. Samo Ti, znaj, samo Ti budi obavijeten o mojoj slabosti, jer Tebi poklanjam svoje suze. Boe, pomozi mi! Posljednjih mjeseci rijetko sam Ti dolazio i veinu svoga vremena troio sam na druge.
[ 144 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 144

11/4/12 8:50 PM

MOLITVE

Boe, oprosti mi! Umoran sam i sit znanja i nauke, posla i truda, ovog svijeta i onog to mu pripada, od svih prijatelja, od uitelja i kola, od Zemlje i nebesa. Boe, elim uivati samo u trenucima samoe provedenim s Tobom, da samo plaem, da samo jecam i da se oslobodim pritiska i onoga to me iznutra pritie. Na pragu Boijem Boe Svevinji, na onaj Dan, Dan sudnji, kad budem stajao pred Tobom, kad Tebi predstavim moja loa i dobra djela, znam da u se posramiti pred Tobom zbog svega to sam uinio. Nemam nita to bih ti poklonio, nemam niega to bi me uinilo ponosnim pred Tobom. Jedino to me raduje jeste moje bolno i uzavrelo srce koje u baciti Tebi pred noge. Moje srce, puno ljubavi prema Tebi i Tvojim stvorenjima, jedino je to je vrijedno i to zasluuje blagonaklonost. Da, na pragu Tvome predstavit u Ti samo moje alosno i uzavrelo srce puno ljubavi! Boe Svevinji, ako jednog dana mir i dobro prekriju svijet, ako se ljudima ostvare njihove nade i elje, ako se desi sve to ele da se desi, onda kad svako nae svoje izgubljeno, kad se spoji s onim koga voli, onda kad mladii nau djevojke srebrenih tijela i divnih lica, onda kad oni koji ude za zlatom i srebrom dou do uenih bogatstava, na dan kad se zaljubljeni spoje i svoj susret proslave veselim plesom, onda kad meleci nebeski zapjevaju slono s ljudima, onda kad ljudi budu obradovani vjenim Dennetom i vjenim mirom, ja od Tebe, Boe Svevinji, traim da moje srce ispuni tugom i moje oi suzama, pa da me pri susretu spali onako kako izgubljeni leptir sagorijeva na plamu svijee. Od svega na ovom i onom svijetu ja elim samo Tebe, i jedino u emu uivam jesu tuga, bol i suze ljubavi prema Tebi.
[ 145 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 145

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

Boe moj, niti me plai Tvoja Vatra niti raduje Tvoj Vrt. Moj jedini pokreta u ivotu jeste ljubav prema Tebi. Spali me, samelji moje kosti i prospi moj pepeo u vjetar, ali me ni na trenutak ne udalji od Sebe! Boe Svevinji, Boe mrane noi i Boe svijetla dana, Boe svitanja zore i Boe dolaska veeri, Boe ljepote, Boe zvijezda nebeskih, Boe Sunca i Mjeseca, Boe koji iz sjemenke stvara veliko i plodno stablo, Boe koji iz sjemena stvara pametno i lijepo stvorenje, Boe koji oblacima nareuje da ednoj zemlji donesu ivotodajnu kiu, Boe koji zelenom bilju nareuje da svojim drvetom gradi vatru i grije od hladnoe, Boe koji iz spermija stvara pametnog, odraslog i lijepog ovjeka kojemu si na upravu povjerio Zemlju, Boe koji stvara zgodne i pristale djevojke za kojima eznu muka srca i koje lahko pomute pamet mladia, Ti koji si ljudima dao da iskuse osjeaj ljubavi, kako si divno to uinio! Volim Te, Boe Svevinji, i u svim tim ljepotama vidim Tebe. Zato sam srcem vezan za ljepotu morske obale, za listie na biljkama, za suhu pustinju, za nebesa i veliki svemir. Volim sve, od siunog i nitavnoga komarca koji uznemirava ljude, preko otrovnih i opasnih zmija i sitnih insekata, do djevojaka zavodnica koje pokore svako ljudsko srce i Tvojih nebeskih meleka koji su krajnji izraz ljepote. Sve ih volim, jer sve to jesu izrazi Tebe i u svima njima nalazim Tvoje svjetlo i ljepotu. Osloboen sam! Boe, gorio sam u alosti i sopstvenoj boli. A Ti si me onda tako utopio u bol nesretnih, slabih i potlaenih da zaboravih na vlastitu bol i tugu. Upoznao si me sa patnjom i mukom svih ugroenih i potlaenih kroz historiju. Na taj nain upoznao si me s Alijom, upoznao si me s Huseinom, upoznao me sa alosti i tugom Zejneb, poduio si me historiji.
[ 146 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 146

11/4/12 8:50 PM

MOLITVE

U historiji sam zaboravio na sebe, sjedinio sam se s vjenou, i zahvalan sam Ti na tom golemom daru. Boe, zahvaljujem ti to si mi darovao pouzdanje u Tebe i zadovoljstvo Tobom. U najteim trenucima i najopasnijim movarama dao si mi toliko pouzdanja i smirenosti da sam se izmirio sa sudbinom, sa svim njenim usponima i padovima, pa sam sad zadovoljan svime to mi Ti odredi. Prihvatio sam mirno gubitak onoga to sam volio, a to si mi uzeo, i zahvalan sam na onome to nisam imao a ti si mi to milou Svojom dao. Prevaziao sam besmislene tuge i oslobodio se lanaca elja za onim to je prolazno. Sada znam da su moj ivot i moja smrt, moja ast i ponienje, samo u Tvojim rukama, te se tako izbavih mnogih muka. Srce Boe, Tebi zahvaljujem to mi dade gorue srce koje je moj jedini kapital. Srce ranjeno i spreno ljubavlju, uzavrelo i ustalasano, iz kojeg svakog trena biju plamenovi ljubavi i teku valovi mora tuge i boli. Svakog trenutka njime pue povjetarac blagosti i ljubavi, te ono gori i time iri svjetlo oko sebe. Boe moj, kakvo li je ovo stvaranje? Kakvo je to udo? Kako je mogue da neto tako malehno ostavlja tako razliite tragove? Da bude mjesto manifestacije Tvoje ljepote, veliine i savrenstva? Da bude prostor ljubavi i enje? Da bude kao voda nasuprot vatri ljubavi? Da nestaje u suzama? Da se pred Istinitim mrvi u prah? Da se tako lahko uspinje ka nebesima? Kakav je to eliksir koji toi moje srce? Od siromaha pravi krajnjeg bogataa! Poraz i smrt pretvara u pobjedu i veliinu! Samou pretvara u gnozu, a alost i bol u ruinjak ljubavi! Od divljaka stvara najljepu manifestaciju ljudskosti, od kratkovidog sebinjaka stvara odanu i samopri[ 147 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 147

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

jegornu osobu. Kakva se to vatra talasa u mojim prsima? Kakav je to osjeaj koji svaku esticu moga bia potie na pobonost? Kad posmatram ljepotu zalaska Sunca, moje tijelo skupa s mojim duhom zanemaruje ovaj prani svijet i kree na let u visine. U tiini nebesa ujem muziku bivstvovanja koja toliko ispuni moje bie da mi se ini da ni sam nisam drugo doli talas te muzike, tek povjetarac koji pue kroz kule tajni svijeta, koji ne vidi i ne eli nita osim Boga. Doista, golemo je to udo! Zakoraim, tako, s ilima postojanja i stupim tamo gdje mogu stupiti samo duh i srce, e kako bih sreo svoga Boga. Svia mi se biti sam na tom putu da u toj samoi svoje srce uinim mjestom namaza pred Njegovim Svetim Biem. Boe, uzeo si mi sve to sam volio, odvojio si me od svega za ta sam vezao svoje srce. Prema emu god sam gajio naklonost, to si mi oduzeo. U emu god je moje srce nalazilo mir, uinio si da me to sada uznemirava. Gdje god se moje srce skrasilo, prognao si ga odatle. Kad god sam gajio neku nadu, uinio si me beznadnim... sve zato da ne bih vezao srce za drugog i slavio drugog pored Tebe, da ne bih volio drugog pored Tebe i da ni u emu osim u Tebi ne bih nalazio smiraj i utoite. elim samo Tebe, samo Tebe dozivam, samo Tebe traim i samo Tebe slavim! Priroda Boe, zahvaljujem Ti to si stvorio more, pa mogu svojim duhom sjesti na valove i napredovati ka beskrajnim horizontima, e kako bih naposljetku doao do take spajanja. Na taj nain mogu nadii granice prostora i vremena i pritisak ivota uiniti nitavnim. Boe, zahvaljujem Ti to si mi dao oi i pokazao ljepote svijeta, pa mi se smilovao da pojmim ljepotu. Tako sad slavim te ljepote znajui da, slavei ih, slavim, ustvari, Tvoje Bie.
[ 148 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 148

11/4/12 8:50 PM

MOLITVE

Oi su vrataca mojeg bia ka vanjskom svijetu. Kroz ta vrataca zakoraim u vanjski svijet i idem do dalekih horizonata, letim u dubine svemira, napredujem do granica svijeta bivstvovanja i stiem u svijet nitavila. Postajem nita kako bih svoj bitak osjetio u Tvome Bitku. Boe, zahvaljujem ti to si kroz let moga duha ka viim svjetovima olakao moje zarobljenitvo u ovom svijetu. Boe, zahvaljujem ti to si u moje oi smjestio vrela suza da prljavtine svoga srca perem njima i da svoje unutranje poare gasim, lijui suze olakanja. I doista, da nema nebesa koja moj duh spajaju sa svijetom beskonanog, da nema mora koja donose smiraj mom uskomeanom srcu i vode moju duu do dalekih horizonata, te ine da budem slobodan od ove prane zemlje, uguio bih se pod teretom tuge i boli. Boe, zahvaljujem Ti to si u izlazak i zalazak Sunca utkao kretanje, to si u to utkao udesnu veliinu ivota, pa se talasi ivota tako ire na sve strane i potiu uspavani duh na kretanje i borbu. Boe, zahvaljujem Ti to si stvorio beskonanost te me spasio od ogranienosti vremenom i prostorom, putajui me da se spojim s beskonanim. Visoka nebesa O visoka nebesa, srce mi je potiteno, dua mi je klonula, a osjeanja zamrla. Oekujem da me uzdignete s ovog pranog svijeta i uzdignete u beskrajni svemir. elim poletjeti, proi kroza sva nebesa i nestati u dolini nepostojanja, tamo ponad svijeta bivstvovanja, pa da se oslobodim tekog tereta ove alosti i boli. Tamo nema bitka, nema srca i nema osjeanja! Jedino svjetlo ondje jeste sjena Boija i tamo nema ni glasa o ovom svijetu i njegovim nesreama. Tamo nema ljubavi, tamo srce ne gori, duh nije u vatri, jer srce i duh tamo vie ne postoje!
[ 149 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 149

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

O visoka nebesa, osjeam kako se strop ovoga svijeta bivstvovanja nisko sputa i silno me pritiska. Ne mogu disati, ne mogu izdrati taj pritisak, ne mogu podnijeti svu tu bol i tugu. Svakoga dana stie nova nesrea, pa prije nego to jedna teka nevolja proe, evo ve druge da mi zada teke udarce. ini se da je ruka sudbine jo u prapoetnosti meni u ivotu udijelila bol i tugu! Boe Svevinji, naredi ovim visokim nebesima da me uzdignu visoko i jo vie, da dopuste mom bolnom duhu da se slobodno kree beskrajnim prostranstvom svemira, pa da se tako izbavim teke alosti pod ovim nebesima. Boe, vie ne elim srce, vie ne elim ljubav i ne elim bol; Ti uzmi moje srce, uzmi moju ljubav i uzmi moju duu. Pusti da u meni preostane samo svijest da Ti jesi Bog, pa da se tako izbavim iz ovog tvarnog svijeta. Boe, zna da je moje srce proeto ljubavlju, da silno volim sva Tvoja stvorenja i da katkad ta ljubav poprima oblik bogotovlja. Ti zna da imam potrebu da volim i tujem, i zato je esto moja ljubav takva da je nalik bogotovlju. No, kad god je moja ljubav prema nekome ili neemu poprimila takav oblik, Ti si mi to oduzeo, e kako ne bih imao drugoga boanstva pored Tebe. Boe Svevinji, zahvaljujem Ti na svim tekim i gorkim iskustvima, na bolnim udarcima kojima si moje srce spasio iz opasnih zabluda, pa si taj sveti plamenik srca uinio mjestom u kojem si samo Ti. Boe, ti zna da je u smrt otiao onaj dio mene koji sam najvie volio (Rije je o smrti autorova sina, nap. prev.), moje bie prolo je kroz vatru, pa evo ve pet godina rane duboke nikako da zacijele. Moje izgubljeno Boe, svako trai ono to je izgubio. Svako razmilja o putu svoga spasenja. Svako ivi u nadi i oekivanjima. Ti
[ 150 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 150

11/4/12 8:50 PM

MOLITVE

si jedino moje izgubljeno i osim s Tobom, za mene nema puta spasenja. Sve zaboravljam, bacam cijeli ovaj svijet za svoja lea, dolazim Ti sam i usamljen, i samo pred Tobom pruam u potrebi svoju ruku. Boe, elim biti sam s Tobom, elim zatvoriti oi za sve drugo, osim Tebe ne trebam drugog voljenog i oboavanog. Radovalo bi me da pod ovim mranim nebesima mene ne poznaje niko osim Tebe, da moje potrebe ne sazna niko osim Tebe, i da moju smrt ne vidi niko osim Tebe. Boe, sagori me, u patnji i boli pretvori me u pepeo, a ja u Ti opet i uvijek biti zahvalan. Gorim! Boe, grenik sam, pa mi oprosti. Tebe elim, Tebe dozivam i Tebe tujem. No, jo se nisam proao idolopoklonstva, jo se nisam uspio posve predati Tebi, jo se plaim Tvoga Apsoluta i bjeim od toga, jer jo sam dijete koje ide za mrakom, jo gradim svoje kumire i tujem plodove svoje uobrazilje. Boe, daruj mi da budem dostojan oprosta, daj mi sposobnost da tujem Tvoj Apsolut i da kumire ne pomijeam s Tobom. Boe, obogati me s blagodati samoe, uini da se u svijetu samoe zbliim i upoznam s Tobom. Uini da Tvoja ljubav, Tvoja ljepota i Tvoje savrenstvo tako privuku moje srce i duh da u meni vie ne preostane ljubavi za ita stvoreno. Boe, ponekad sam umoran od samoe, ponekad se savijem pod teretom boli i tuge, katkad eksplodiram poput vulkana i tada bjeim i pruam ruku pred kumirima, traim lijeka od onih koji su i sami potrebiti i koje mui bol. Boe, za to nema drugog razloga osim moje nesposobnosti i slabosti. Poput djeteta sam koje bjei iz kole, pa tako i ja, zaveden, bjeim s Tvoga praga.
[ 151 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 151

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

Gorim, gorim, gorim... Pusti da jo gorim, pusti da se pretvorim u pepeo, pusti da ieznem i nestanem, pusti da svi zaborave moje ime, da me niko ne spominje, da me niko ne uva u svome srcu. Pusti da budem sam, samo s Tobom. Ali, Boe, Boe moj, ak me i Ti ostavi samog; ako eli, i Ti me vrati sa Svoga praga, i Ti me odbaci, i Ti me predaj zaboravu. Neu se ljutiti, samo pusti da otponem svoju samou od Apsoluta, dopusti da upoznam Apsolut, da u osami toliko utonem u Apsolut da do mene ne mogu doprijeti ak ni plameni jezici iz moga srca, da ak i svijea moga bia ugasne u mraku samoe. Kamen kunje Boe, stavio si me na kamen kunje, na teak i opasan ispit za koji moram pripremiti sve svoje tjelesne i duhovne snage. Na poprite nisam stupio samo svojim tijelom, nego i srcem, duhom, ljubavlju i gnozom. Cijelim svojim biem iziao sam na mejdan, pa su mi u pomo doli ak i moji bol, tuga, vatra i patnja. ak su i moji porazi, beznaa i ovisnosti tu da mi pomognu u mojoj borbi. Boe, zahvaljujem ti to si uinio da poloim ovaj jedinstveni ispit i da osvjetlam svoj obraz. Uinio si da upotrijebim sve svoje skrivene potencijale i dao si mi snage da svojim srcem i duhom izdrim najjae oluje, da se spustim u najopasnije virove i pobjedonosno izronim iz njih, da stanem pred najsurovije nasilnike i u lice im, otvoreno i drno, saspem rijei istine. Blagdan suza Noas elim slaviti, radovati se, osloboditi srce alovanja. Ve dugo sam potiten, tuan, skrena srca i zamrla duha, bez snage i volje za obraanje Bogu. Ve neko vrijeme srce mi je kamen, osjeanja su mi slijepa, moj suptilni
[ 152 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 152

11/4/12 8:50 PM

MOLITVE

duh postao je grub i sirov, ljepota me vie ne dotie, beskrajni horizonti ne vuku moj duh ka vjenosti, uzburkani morski valovi strani su mome srcu. Veliina, ljepota i savrenstvo ne izazivaju u meni polet i ustrinu visoka nebesa ne oslobaaju moj duh iz lanaca, zalazak Sunca ne ini da mi niz obraze poteku suze sagorijevanje svijee ne pali vatru u mome srcu, od rtvovanja arenog leptira na svijei ne uzdrhti moje srce, silna majinska ljubav ne djeluje na moje umorno srce... Ve neko vrijeme udaljio sam se od ljudskosti, postao sam srca kamena, ne prepoznajem nita osim vatre, smrti i metaka, nemam poruke osim srdbe, zlobe i neprijateljstva, nita mi nije blisko osim grudobrana, eksplozija granata i rovova. Kako je divna ova no! Duh mi je doista uzletio, moje srce kuca enjom i niz moje obraze slijevaju se suze; kroz moje ile tee vatra ljubavi i tako lahko i prosto idem u susret noi Kadr. Palim svijeu i stavljam je na kamenu plou pored mora. Sjedim na toj kamenoj ploi, posmatram svijeu i preputam se muzici valova. Svijea i more pod nebom punim zvijezda, u beskrajnoj tmini noi. A ja, bolnoga srca, gorim skupa sa svijeom, lijem suze za njom, plovim na beskrajnim valovima i uzdiem se do dalekih zvijezda, te naposljetku nestajem u svemiru. Kako udesan osjeaj, kako lijepo iskustvo, kako sveta molitva, kako duboko bogotovlje, kako vatrena ljubavna igra, kakva no Kadr i kakvo uznesenje ka jedinstvu Boijem! Boe, zahvaljujem Ti to si me oslobodio iz kafeza tijela, to si me spasio pritiska planine briga i alosti, to si me izveo iz oluje mraka, neznanja i nevjerstva, to si me izbavio iz opasnih virova oaja, propasti, ponienja i smrti. Boe, zahvaljujem Ti to si vatrom boli i tuge uinio da moje srce provri, da i ja vrijem poput morskih talasa, da
[ 153 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 153

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

gorim skupa sa svijeom i tvarnost svoga tijela pretvorim u valove, a onda lahko i prosto poletim u nebesa. No preko svega prevlai mrak, a ja sjedim pijan i poteem iz vra ljubavi i suza. Svijea gori i ja gorim skupa s njom, pretvarajui se u suzu. Valovi klize i ja se harmoniziram s njima, vrijem i pjenim se u dubini svoga bia. Nebesa ire svoju udesnost i beskraj na sve stvoreno, a ja im poklanjam svoje bie, nestajem u beskraju i izbavljam se od svake svoje patnje i alosti. Eksplozija Libana Boe, ti zna da su imperijalisti i Izrael napravili golemu zavjeru protiv Libana kako bi oslabili palestinski otpor. S njima su se udruili i neki kranski ekstremisti kako bi oborili muslimane, osnaili svoje pozicije i osigurali sebi ekonomsku, politiku i vojnu prevlast koja je bila poljuljana. Zavjera je poela i velika eksplozija bacila je Liban u vatru i krv. Neke stranke i ekstremni ljeviarski pokreti stalnim podbadanjima dodatno su potakli taj poar. Poginulo je skoro ezdeset hiljada ljudi, stotinu hiljada ih je ranjeno, a Liban je razoren. Boe, ti zna da sam spreman uiniti sve i uloiti bilo kakav napor da osujetim tu zavjeru, da ugasim te vatre, sprijeim krvoprolie, pogibije nevinih i razaranje Libana. Meutim, spletkaroi i poticatelji rata, s ljevice i desnice, opremili su se protiv nas, a velike svjetske sile golemim novcem i naoruanjem, propagandnom i politikom mainerijom zagorale su na ivot. Naoruane snage ljevice i desnice navalile su na nas. I licemjeri su ugrabili priliku da nam zabiju no u lea. Neki od mojih najboljih i najodanijih prijatelja postali su ehidi, mnogi su pali u zatvore, izloeni su muenjima i izgubili su sav svoj imetak.
[ 154 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 154

11/4/12 8:50 PM

MOLITVE

Oluja nesree pue nad nama. Zemlja vrije stradanjem, bol i tuga liju s nebesa, historijska zloba i mrnja prema iitima isplazila je svoj jezik, svuda se prua sjenka straha i zebnje, pijaca spletki i lai radi punom parom. Boe, zahvaljujem Ti to si obasjao moje srce svjetlom Tvoje vjere, to si me uinio postojanim naspram nevjerstva i tlaenja, i uinio me spremnim da okusim napitak ehadeta. Boe, zahvaljujem Ti to si me u ovom sukobu istine i zablude stavio na stranu Svojih odabranih robova, to si na moj jezik stavio rijei istine, dao mi da razlikujem pravo od krivog, to si poastio nau omladinu vjerom, odanou, istrajnou i ehadetom. Boe, zahvaljujem Ti to si estoko porazio spletkaroe, krane koji su na sjeveru eljeli uspostaviti maronitsku dravu slinu Izraelu i ljeviare koji su na jugu eljeli uspostaviti komunistiku vlast. Obje te skupine estoko si porazio. Njihove slogane i parole lane revolucije uinio si ispraznim, poremetio si njihove planove i pokazao ih onakvima kakvi doista jesu. Boe, skupina ateista i profesionalnih politikanata ljeviara htjeli su ovom drutvu nametnuti svoju ideologiju te po svaku cijenu osigurati svoje line i interese svojih partija. Uz potporu velikih arapskih i svjetskih sila podvrgli su sebi palestinski otpor, preuzeli su svu propagandu, novine, radija i televizije palestinskog otpora te su palestinsku revoluciju pokuali iskoristiti kao sredstvo za ostvarenje svojih mranih planova. Svoje ideje i planove nametali su silom svakome ko im se opirao, orujem su obarali svoje neprijatelje i omalovaavali njihov sveti otpor. Silom su preuzeli vlast kojom kroje sudbinu naroda. Udarili su na nevine, bacali ih u tamnice, otimali su ljudima njihov imetak, udarali na njihovu ast, terorom, divljatvom i otrovnom propagandom htjeli su potiniti ljude sebi.
[ 155 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 155

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

Mene ne zanimaju profesionalni politikanti. Protivnik sam njihova puta i njihovih ciljeva. A oni su protivni mome putu, mojim vrijednostima i idealima. Zanimaju ih samo njihovi interesi i narod to dobro zna. Nai putevi, ciljevi i namjere posve su drugaiji. Jasno nas se moe razlikovati, i naa meusobna suprotstavljenost prirodna je, normalna i oekivana. Boe, ti zna da nas neki samo naizgled vjernici optuuju za nevjerstvo, a ateisti nas, s druge strane, zbog naeg vjerovanja optuuju za izdaju. Desniari nas optuuju zbog nae saradnje s Palestincima, a neki Palestinci napadaju nas zbog saradnje s kranima. Nijedni se ne usteu ni od kakva zloina prema nama. Boe Svevinji, zahvaljujem Ti to si nam u ovom mranom vremenu dao da budemo rije istine, to si nam dao hrabrosti da se, udei ehadet, suprotstavimo mranjacima, da upotpunimo svoj dokaz i vlastitom krvlju i ivotima posvjedoimo da mi jesmo na istini. Sukob vrijednosti Znam da moja borba nije materijalne naravi jer brojnou i naoruanjem slabiji smo od naih neprijatelja. Naa borba jeste sukob vrijednosti. Mi smo manifestacija vrijednosti Boijih i stali smo naspram mraka i nevjerstva, naspram ejtanskih vrijednosti, e kako bi dokaz Boiji bio upotpunjen. Mi dananjem rastrojenom drutvu ukazujemo na boanske kriterije kako niko ne bi mogao rei da je prevaren i tako izbjei svoj teret odgovornosti. Mi na svojim pleima nosimo boanske baklje kako bismo svjetlom pocijepali mrklinu ove noi. Nosimo nae baklje kroz ovu mranu oluju, a ako mi moja baklja ispadne, sam u postati baklja i gorjet u dok me posve ne nestane. Boe, zahvaljujem Ti to si me podrao i uinio me neovisnim od ljudi, pa se ne moram poput prosjaka ulagiva[ 156 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 156

11/4/12 8:50 PM

MOLITVE

ti drugima. Dao si nam tu ast i ponos, da se oslanjamo samo na sebe same, da nai kriteriji budu moral, vjera, odanost i postojanost, pa se drugi, elei priskrbiti naklonost naroda, okreu nama i trae od nas pomo. Boe, Ti zna da je neprijatelj navalio na kuu Imama23 i da su na prevaru orujem poubijali uvare kue. Boe, Ti zna da su bezbonici lahkim i tekim naoruanjem napali moju kolu,24 kolu za siroad, naputenu i izgubljenu djecu, da su je spalili i unitili zato to mrak njihovih ivota ne moe podnijeti da vidi bilo kakvo svjetlo. Istina i zabluda Boe, vatre smutnje su zapaljene, neprijatelji su okrenuli ljude jedne protiv drugih, pijaca lai i prevare radi punom parom. Digla se oluja netrpeljivosti i mrnje prema iitima i njihovom voi imamu Musi Sadru i na narod se slijeva kia nesree i stradanja. Zbog prijetnji i uvreda ljudi su se uutali i pasivni su spram mranih nedjela spletkaroa. No, ja ne elim utati u ovom sukobu istine i zablude. Cijelim svojim biem izii u na bojno polje, i to ne samo da ondje za istinu poloim svoj ivot, ve da svoje srce, duh i znanje zaloim u toj borbi. Neki, naizgled prijatelji, oni koji se brinu o linoj koristi, savjetovali su mi da se ne uputam u ovaj sukob, da ne branim imama Musu Sadra, da ne izlaem opasnosti svoje dobro ime, svoju prolost revolucionara i svoj ivot. Boe Svevinji, zahvaljujem Ti to si me uinio robom istine, to si oistio moje srce od traganja za linim interesom, to si me u ovoj bujici problema i neugoda uputio na
Misli se na imama Musu Sadra. Rije je o zanatskoj koli Denel Amel, koju je osnovao i njome rukovodio ehid Mustafa amran.
24 23

[ 157 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 157

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

pravu stranu. Uinio si da iz ovog iskuenja iziem uzdignute glave i ista obraza, spasio si me od sebinih raunica o linoj koristi, prosvijetlio si moje srce svjetlom ljubavi i vjere, moj ivot i ast udruio si s istinom. Najvea vrijednost za mene jeste u ovim tekim uvjetima braniti istinu, biti odan tom putu i odrei se svakog linog interesa. Da sam elio trgovati i brinuti se samo o vlastitom dobru, zasigurno ni po emu ne bih bio drugaiji od drugih! Boe, ruilaka bujica htjela je unititi sve Tvoje vrijednosti. Nestajali su svi oni koji su se pokuavali isprijeiti pred tom stranom bujicom. Svi su se dali za bujicom i stopili se s njom. Ali, o Boe Svevinji, zahvaljujem Ti to si nam dao da, oslanjajui se na vjeru Tvoju, imamo snage i hrabrosti da se suprotstavimo toj opasnoj bujici, te si nas uinio toliko savjesnim da smo spremni odrei se ak i svojih ivota u nadi da emo sauvati Tvoje vrijednosti. Boe, kako si mi divnu priliku pruio, dajui da se utopim u moru boli i da sve to podnesem. Udruio si me sa siromanima, nesretnima i potlaenima, postavio si me pred njihove neprijatelje kako bih bio brana od nesrea, kako bih zatitio slabe i nevoljne, i dao si mi da budem osjetljiv na suze siroadi, uzdahe udovica i bol povrijeenih. Kakva divna prilika! Postavio si me u pustinju Kerbele naspram neprijatelja, na krvavi dan Aure ja sam na opasnoj Kerbeli i stojim nasuprot jakog i okrutnog neprijatelja. Kakva divna prilika! Na moj jezik stavio si rijei istine i uinio da me oluja ne obori s nogu, da stojim i borim se protiv svih Tvojih neprijatelja. Smrt, poraz i sramota nasuprot su istini, a meni si dao priliku da se odreknem svega linog i da odaberem istinu bez ikakvih oekivanja od bilo koga. I taj osjeaj najvea je nagrada za ovaj moj ivot! Boe, kad sam vidio da su svi ustali protiv mene, triput sam se razveo od ovog svijeta i zatvorio svoje oi za sve i
[ 158 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 158

11/4/12 8:50 PM

MOLITVE

svakoga. Tvojoj naredbi posve sam pokoran, u Tebe se uzdam, zadovoljan sam sudbinom kakvu mi namijeni, spreman sam na ehadet i ne marim za pritiske i strah od poraza. I ako itav svijet ustane protiv mene, to me nee uplaiti, jer za mene je nitavna sva propaganda protiv mene, sve uvrede i objede, sve prijetnje i zaplaivanja, sav taj mrak, bezbonitvo i neznanje. Osjeam da sam u samoi s Bogom dosegao stupanj vahdeta, napio sam se s vrela vjenosti i mijene vremena ne mogu me oalostiti. Vie nemam slabe take na koju bi ciljali neprijatelji moga ivota. Ne veem vie srce ni za to i ni za koga, nisam vie zarobljenik ovog tvarnog svijeta i nisam zatoenik ejtanov. Boe, zahvaljujem Ti to si borbu, tekoe i trpljenje uinio sredstvom upotpunjenja ljudske linosti, a radosti, mir i lagodnost uinio si uzrokom smrti i propasti. Snaga duha Kad me sa svih strana opkolie uzburkani valovi smrti, dao si mi hrabrosti da se bez oklijevanja bacim u njih i uronim u vlastitu smrt. I smrt je onda, bre-bolje, pobjegla od mene. Uinio si me tako bogatim i svjesnim da i ako itav svijet stane nasuprot mene, branei istinu, neu odstupiti niti pedlja. Boe, imao sam trenutke kad su moj ivot i moja sudbina ovisili od samo jedne rijei, samo jedne odluke. A Ti si me, Boe Svevinji, u tim kriznim trenucima podrao, uvrstio i osnaio na Putu pravom, sauvao me od pokliznua, zablude, traenja vlastitog interesa, sebeljublja, straha i oaja. Boe, Ti si htio da scena ove tragedije kunje bude potpuna, htio si da nasilje, silnitvo, bol i tuga budu potpuni. Htio si da nas opkole svi ti ruilaki faktori zablude, htio si da sve nae materijalne snage budu skrene pred nevjer[ 159 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 159

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

stvom i tiranijom, da izgubimo svaku nadu, e kako bi u porazu i beznau iskuao nau vjeru. Boe Svevinji, zahvaljujem Ti to si mi dao snagu duha, a duh si uinio jaim od svih tvarnih snaga, pa si moju sudbinu i volju uinio neovisnim od dimenzija materijalnog. Oslobodio si me svih tvarnih veza i okova ovoga svijeta. Boe, ovo je sukob istine i zablude, i ja sam cijelim svojim biem stupio na poprite tog sukoba. Nisam rtvovao samo svoju duu, ve sam na bojno polje iznio i svoju vjeru, srce, duh, bol i tugu, ljubav, siromatvo, samou, Aliju i Huseina. Boe, umoran sam i razoaran ovim morem lai, svijetom politike i prevare. Pokuavam samo slijediti istinu i ne prodati se nikakvu kumiru nego robovati samo Tebi. Kako bih se suelio s tiranijom i bezbonitvom i sauvao svoju vjeru, pokuavam se drati podalje od svega to mirie na politikanstvo. Odrekao sam se svog imetka, svog bia i bivstvovanja, odrekao sam se ak i svoga imena i ugleda, e kako bih tako spletkaroe uinio razoruanim preda mnom. Tako mi oni ne mogu nakoditi niim, ne mogu me kupiti niti uplaiti nikakvim prijetnjama. Boe, odluio sam da umrem ali da se nepokorim silnitvu i bezbonitvu. Dok sam iv, ostat u slobodan, tovat u samo istinu, govorit u samo istinu, ne elei nita osim istine. Boe, vidim da se svi bave politikanstvom, svi varaju, lau, spletkare, nude lana obeanja i kako god stignu, trguju sudbinom muslimana. Zbilja je komplicirano i varljivo njihovo politikanstvo, za bavljenje time zbilja valja biti bezobrazan i prijetvoran, uvijek imati u glavi hiljadu raunica istovremeno, uvijek spremati hiljadu novih trikova i prevara. Zato, Boe Svevinji, zahvaljujem Ti to si me nauio politici ija je osnova govoriti istinu, teiti samo istini i ne baviti se niim to narodu nee donijeti sreu i boljitak.
[ 160 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 160

11/4/12 8:50 PM

MOLITVE

Boe, zgroen sam demonima i vragovima! Razoaran onima koji su sebe nazivali mojim prijateljima, umoran sam od dugih i besplodnih rasprava, od samoljublja, od elje za slavom, od kratkovidosti, od trke za vlastitim interesima, od zlobe i prevrtljivosti, od uvreda i lai, od licemjerja i licemjera. Boe, elim pobjei od svega toga i puno bi mi drae bilo da se naem pod mlinskim kamenjem, da iskusim bilo kakvu tugu i bol, nego da... tit od nevolja Boe, htio bih biti tit od nevolja, pa da dok ja postojim, ne uznemiravaju druge, da ne mue druge i da svu svoju panju usredsrijede na mene. Kad lovci opkole gazelu, ona svoju mladunad potakne na bijeg, a sama bjei tako da privlai panju na sebe, elei radije da sama bude pogoena metkom nego da uhvate njenu djecu. Postavili su zamke i upotrijebili svoju silu ne bi li me uhvatili gdje god da sam, ne bi li me oborili u krv i prainu. A sva moja lukavtina ogledala se u tome da sam se sam bacao ravno u srce opasnosti, onamo gdje su bile koncentrirane sve ejtanske snage i gdje nisu vjerovali da u imati smionosti da stupim. Svoje zamke postavljali su na okolnim putevima, daleko od sebe samih, ne vjerujui kako u zaobii upravo te puteve. rtvovanje Boe, traio si od mene rtvu, pa sam odmah poloio sebe na rtvenik Tvoje ljubavi. Tako bodro, s enjom, uzbuenjem, ljubavlju i uitkom ekao sam da me uzme. Ali, Ti nisi prihvatio moju rtvu. Htio si da me sagori; ne samo moje tijelo ve i moje srce i duh. Htio si da na vatri ljubavi spali moje ime i spomen na mene, moju historiju, moj poetak i moj kraj. Naredio si da na rtvenik poaljem svoje najdrae i najbolje
[ 161 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 161

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

prijatelje, da vlastitim oima gledam kako svakoga trena propadaju djelii moga srca i moga duha. Da gledam njihovo rtvovanje i da gorim, gorim... Kako je bolno gledati da moji najdrai padaju pred mojim oima. Kako bih mogao podnijeti tu bol i patnju? Ja moram stajati, gorjeti i liti gorke suze svoga bia, moram biti strpljiv i dokazivati svoju ljubav i odanost. Ti si, Boe Svevinji, moje najprisnije prijatelje, jednog po jednog, poslao na rtvenik, a ja stojim poput svijee i topim se, lijui vrele suze. Htio si iskuati moju ljubav, moje strpljenje i istrajnost, moju odanost i bespogovornu pokornost. Kako teak i bolan ispit! A kakav je samo uitak u toj ljubavnoj igri bivanja rtvom i rtvovanja! Boe, zatvorili su mi sve puteve, opkoljen sam, avolske snage navaljuju na mene sa svih strana, a ja nemam odstupnice. Mogu otvoriti samo jedan put kojim se moe izbaviti, a to je put ka nebesima, put koji se zove ehadet. To je put koji ovjeku osigurava svekoliku slobodu od pritisaka, prijetnji i okova, put koji spaava od svih zlobnih i krvoednih dumana, put kojim se dokazuje ast, ponos, ispravnost, pamet i vjera. Da, stupio sam sada na sveto poprite ehadeta, nikog i nieg se ne plaim. Ne brinem se ak ni za svoje ime i ugled, ne brinu me lai, uvrede i potvore, ne bojim se ak niti historije, jer znam da je Bog svjedok svemu! Bojno polje Boe, zahvaljujem Ti to si proirio moja prsa, uinio da podnesem sve nevolje, to si dao da izdrim ono to ljudi obino ne mogu izdrati. Molim te da jo vie proiri moja prsa, da izdrim i one nevolje za koje mislim da ih je nemogue podnijeti. Boe, svijea sam koja gori da bi osvijetlila put. Od tebe molim samo da ne pomrai moje bie, da mi dopusti da
[ 162 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 162

11/4/12 8:50 PM

MOLITVE

izgorim do kraja, da od moga bia preostane samo pepeo. Boe, stupio sam na bojno polje, uao u sukob sa snanim neprijateljem iza kojeg stoje mone drave, a svjestan sam svoje materijalne slabosti. No, naoruan sam orujem ehadeta, na bojno polje stupam uza snagu vjere i ljubavi. Daj prednost veliini duha u odnosu na materijalnu snagu, odrekao sam se svoje due kako bih se oslobodio okova tvarnog. Tako u moi govoriti veliinom duha, svojom ljubavlju pruat u svjetlo, preuzet u na sebe teret istine i munjama rijei istine gaat u ela licemjera i bezbonika. Tim munjama poderat u mrak ove mrkle noi i zauvijek oslijepiti one koji spletkare u mraku. Iziao sam na bojno polje naoruan ehadetom, da oduvijek i zauvijek dosegnem vahdet, da ne vidim nita osim Boga, da ne traim nita osim Boga, da ne govorim ni o emu osim o Bogu, da se nikome osim Bogu ne pokoravam. Boe, razoaran sam i umoran od ovog svijeta. Oprao sam ruke od svega, nikoga i niega vie se ne plaim. Tako, nema razloga da se predam pred tiranijom i bezvjerstvom i da Boga prodam za lana boanstva. Gorim kako bih osvijetlio put istine, pokidao sam sve okove kako bih u ovoj borbi asno poloio svoj ivot. Znam da smo u ovoj borbi kroz historiju imali uspona i padova. Ponekad su nam nasilnici i tirani znali zadati teke udarce. Zahvaljujem Ti to si me poslao u ove teke trenutke krize. Jer, Ti zna da mene ne vesele pobjede. Ja sam ovjek boli, tuge i poraza. Prevrtljiva vremena Boe, znam da e nasilnitvo, zloin i nemoral postojati sve dok ne svane dan pravedne vlasti i dok cijelim svijetom ne potee pravda. Uza svu svoju borbu, istrajnost i strpljenje, ja nisam kadar iskorijeniti tiraniju i bezbonitvo. Nemam, stoga, neosnovanih oekivanja i ne alim se to
[ 163 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 163

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

sam svakim danom suoen s novim nasiljem i novom boli. I znam da u, koliko moj ivot potraje, nastaviti svoju borbu protiv nasilnitva i bezvjerstva. Zahvaljujem Ti, Boe Svevinji, to si me u toj borbi dosad podrao i osnaio, i molim Te da me do kraja mog ivota uini postojanim i istrajnim u tome. Boe, pokazao si mi prevrtljivost vremena, ispraznost prolaznih uitaka. Zahvaljujem Ti to si me oslobodio takve ispraznosti i to nisam vezan okovima prolaznog. Pustio si me u opasnu oluju dogaaja, utopio si moj ivot u borbu protiv nasilnitva i bezvjerstva, dao si mi da okusim uitak te borbe i da shvatim pravi smisao ivota. Shvatio sam da srea u ovom ivotu nije u lagodnostima, uicima i mirovanju, nego u ratu, borbi protiv silnitva i nevjerovanja, i naposljetku u ehadetu. Boe, zahvaljujem Ti to si mi darovao blagodati pouzdanja u Tebe i zadovoljstva Tobom, to si mi i u najopasnijim olujama i najstranijim virovima darovao mir i sigurnost, to sam se pomirio sa svim uspjesima i porazima, to sam zadovoljan sudbinom kakvu si mi Ti odredio. Uzeo si mi ono to sam volio, i to sam ponizno primio, dao si da me snae ono to ne volim, i na tome sam Ti bio zahvalan. Kroz nevolje si me oslobodio okova elja za onim to je prolazno, te sam shvatio da su moja sudbina, moj ivot i moja smrt, moja ast i ponienje, samo u Tvojoj ruci. Teret tuge Boe, onda kad se zauju ratne trube, moje srce zatreperi, jer znam da je rat vrijeme kad se razaznaje ovjek od neovjeka. Rat je najbolji kamen kunje za one koji su Ti svojim ivotima odani. U ratu vie nema mjesta parolama, ispraznoj retorici, odjednom nestane onih koji su skloni samopokazivanju i samohvali. U ratu, ovjek istine
[ 164 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 164

11/4/12 8:50 PM

MOLITVE

ima priliku da, naoruan ehadetom, stane naspram sila silnitva i bezbonitva. U ratu se ivot daje u zamjenu za ast. U ratu, ovjek Boiji ima priliku, rtvujui vlastiti ivot, posvjedoiti i dokazati svoju vjeru. Boe Svevinji, zahvaljujem Ti to si kroz prole ratove pokazao vjeru i odanost ispravnih vjernika i ukazao nam kako se ponaaju lani zagovornici revolucije i licemjeri koji svojim djelovanjem samo stvaraju nered. Kad moje srce pritisne teret tuge, kad se umorim od svih tih licemjera, smutljivaca i sebinjaka u ovom gradu, utoite nalazim na bojnom polju. Tu sam uz one koji su Ti ivotima odani, uz one iskrene, one koje vodi istinska ljubav i vjera. Ondje, na granici sa Izraelcima, pod eksplozijama granata i mitraljeskim rafalima, nema mjesta za licemjere i one koji se samo gaaju ispraznim parolama. Tamo su samo ratnici koji su svoje ivote postavili kao tit od nesree, koji brane ast svog bivanja ovjekom. Tamo nema vremena za razmiljanje i tugu. ovjek tu mora brzo djelovati, mora biti dovoljno brz da ga ne bi pogodio metak ili geler granate. Ondje ovjek zaboravlja sebe i sve svoje tuge. To je najbolje vjebalite za tijelo i odmorite za srce i duh. Gospodaru tekih iskuenja, Gospodaru goreih srca i suptilnih duhova, onih dana kad bijah posve izgubio nadu u sve i svakoga, samo Ti nudio si mi nadu, samo Ti uzeo si me za ruku i izveo iz pogibeljnih virova, samo Ti uvao si me u nemilosrdnim olujama dogaaja. Boe, onih dana kad su nebesa i Zemlja ustali protiv mene, kad su se protiv mene okrenule sve velike i ejtanske sile svijeta, kad su s nebesa i zemlje na mene slali strelice smrti, kad su mi trovali zrak i svijet prekrivali mrakom neznabotva, zuluma i kufra, Ti si mi dao smionosti da glasno govorim rijei istine, dao si mi snage da stanem pred monike moga vremena, smilovao si mi se da niti na trenutak ne odstupim od puta istine.
[ 165 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 165

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

Boe Svevinji, zahvaljujem Ti to si osuio elje u mome srcu, to si udaljio od mene strah od smrti, to si mi dao uitak u ehadetu, to si me suoio s tiranijom i nevjernitvom. U onim stranim mrklim noima i u onim danima mranijim od noi uzeo si me za ruku i udaljio me od sebinih spletkaroa, kratkovidih tragatelja za linom koristi, od ekstremista i onih koji ude za osvetom. Svjetlom Tvoje ljubavi prosvijetlio si moje srce, sauvao si me od zablude i osnaio me na Putu pravom. asni put ehadeta Boe, zahvaljujem Ti to si stvorio Huseina! Boe Huseinov, zahvaljujem Ti to si pred noge onih koji kroe putem istine prostro asnu stazu ehadeta. Boe Svevinji, Ti koji si svijetu predstavio velianstveni uzor poput Huseina, Ti koji si blistavu vatru Huseinova bia uinio upotpunjenjem dokaza protiv nasilnika i nevjernika, Ti koji si asni put ehadeta uinio krajnjim rjeenjem za ovjeka, Boe koji jesi moj Voljeni, ideal svih ljudi gnoze, daj mi snage da na Tvome putu izgorim kao svi tvoji iskreni zaljubljenici i da se izbavim iz pepela tvarnoga svijeta. O Huseine, bolan sam, umoran, osjeam kako osim tvoga puta za mene nema drugog lijeka, nema drugoga olakanja mome goruem srcu. O Huseine, ja se ne borim da preivim, ne plaim se smrti nego srcem udim za ehadetom, opravi ruke od svega ovosvjetskog. No, ne mogu prihvatiti da boanske vrijednosti i svetosti revolucije budu igraka u rukama politikanata, sredstvo kojim e trgovati oni koji vole ovaj svijet. Prihvatanje mog ehadeta znait e moje osloboenje, a svoju slobodu ne bih prodao ni za ta, pa ni za vlastiti ivot.
[ 166 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 166

11/4/12 8:50 PM

MOLITVE

Boe, zahvaljujem Ti to si mi otkrio tajnu ehadeta kako se u stranim trenucima ne bih plaio smrti, kako bih se zaljubljeno upustio u more opasnosti, kako ne bih okrenuo lice od teke borbe i kako me nikakva opasnost ne bi udaljila od Tvoga puta. Boe, zahvaljujem Ti to si me obogatio ovom kulturom ehadeta. Daj da u trenucima svog ehadeta gledam Huseina, da u trenucima boli i tuge vidim Alija, da uvijek na umu imam nau historiju boli, tuge i ehadeta. Znam da u poput Huseina slijediti Alija, i da e Alijev i Huseinov Bog osvijetliti moje pute. Znam da e me Alijev i Huseinov Bog uputiti, da e Alijev i Huseinov Bog prepoznati moju bol i tugu i da e prihvatiti moje svjedoenje. Voljeni moj Boe, za koga god da sam vezao srce, Ti si mi srce slomio. Kome god da sam poklonio svoju ljubav, Ti si mi ga oduzeo. Gdje god da sam potraio smiraja svom uznemirenom srcu, gdje god sam naao sjenku nade i uzvjerovao da e mi srce ondje biti sigurno, Ti si odjednom sve poremetio i bacao me u divlju oluju dogaaja i mijena vremena, tako da u mome srcu ne preostane nikakvih elja, da ne polaem nade ni u ta i da u svome srcu nikad ne osjeam smiraj i sigurnost. Boe, inio si tako da osim Tebe ne bih imao drugog voljenog, da ne polaem nade ni u koga osim Tebe, da ne osjetim smiraj i sigurnost ni u emu osim uzdajui se u Tebe. Boe, zahvaljujui Ti na ovoj velikoj pobjedi, volio bih Ti pokloniti neto, ali nemam nita osim svoga ivota. Neki od naih najboljih mladia poklonili su svoje ivote, neki sav svoj imetak, neki sve svoje interese i svekolika svoja dobra. Gorim od silne radosti, drhtim, postien sam i ne znam kako da Ti se zahvalim. Htio bih Ti sve dati. Htio bih Ti r[ 167 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 167

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

tvovati sebe. Ono to dajem, dao bih krajnje iskreno. Nemam imetka, nita ne posjedujem, siromah sam bez igdje iega. Imam samo gorue srce koje sam Ti ve poklonio i ovaj nitavni ivot koji sam Ti svakog trenutka spreman dati. Ali, moj ivot zbilja nije nita. Boe, doao sam Ti cijelim svojim biem, srcem i duhom; doao sam rtvovati se Tebi; doao sam darovati svoj ivot i bivstvovanje kao znak zahvalnosti na ovoj velianstvenoj pobjedi. Od Tebe ne traim nita. Ja sam tek neznani vojnik, siromah bez igdje iega, i elim da, kad jednom zauvijek zatvorim oi za ovaj svijet, iza mene ne ostane nikakva imetka. elim da sve moje bude samo zbog Boga, da se drim daleko od sebeljublja i gramzivosti. elim izgorjeti kako bih osvijetlio put, elim da se ozbilji velianstvena poruka islama i to je ono to bi me najvie obradovalo. I doista, ima li vee nagrade od pobjede nauka Muhammedova, s. a. v. a. s., od irenja pravde i mira, od procvata ljudskosti posredstvom utjecaja istine i pravde meu ljudima.25 Veliko poslanje Boe, zaklinjem Ti se krvlju istinskih ehida, odanou bezimenih boraca i istom vjerom Voe revolucije da u se do posljednjeg trena svog ivota i posljednje kapljice svoje krvi boriti za pobjedu svete islamske revolucije u Iranu. Od Tebe, Boe Svevinji, elim samo priliku da svojim ivotom posvjedoim svoju odanost poslanju Muhammeda, s. a. v. a. s.
25 Ovo kazivanje nastalo je neposredno po povratku doktora amrana u Iran nakon pobjede Islamske revolucije, kad se sa skupinom od 92 Libanca, nakon 21 godine stranstvovanja, napokon vratio u svoju domovinu.

[ 168 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 168

11/4/12 8:50 PM

MOLITVE

Boe, uvaj goruom ovu veliku baklju revolucije koju si nam povjerio. Boe, uniti neprijatelje ovog velikog poslanja, licemjere, mranjake i spletkaroe. Boe, daj mi snage da budem dostojan ovog velikog poslanja, da poput Alije stupim u sraz ivota i smrti, da poput Huseina dam prednost asnoj smrti nad patnikim ivotom. Boe, ukazao si nam golemo dobro i darovao nam istog i vrijednog vou da na oteeni brod provede kroz oluju do luke spasa. Boe, uvaj vou iranske revolucije od svakog zla i uini njegov ivot dugim. Boe, poremeti planove spletkaroa, uniti neprijatelje islama i Irana. Boe, osnai nae noge na putu slube narodu i borbe protiv tlaitelja. Daj nam priliku da poput leptira gorimo na svijei istine i da poput Huseina svoje ivote uinimo zalogom za Boga. Boe Svevinji, Ti si nam darovao udo i uinio iransku revoluciju drugaijom od svih revolucija svijeta i darovao pobjedu revoluciji bez oruja, revoluciji koju smo izveli snagom nae vjere i ljubavi. Boe, Ti si nam darovao udo i osujetio izravni napad neprijatelja na Iran26 i porazio si ih onako kako Ti obara silnike. Ti si svome ummetu poslao Imama kojeg krasi silna vjera, gnoza, hrabrost i mudrost posredstvom kojih upuuje ljude. Zarad veliine njegova duha smilovao si se naem narodu, pa si nas izveo iz oluja i bujica u koje bijasmo upali. Smiluj nam se i sada i daj da oivimo sveto poslanje islama, da zasluimo efaat Muhammeda, s. a. v. a. s., Alija i Huseina. Uputi nas, otvori nae oi, prosvijetli nae umove, oisti naa srca i spasi nas loeg i bolnog zavretka. Uini jo jedno udo i ne dozvoli da budemo poput drugih naroda koji su upropastili svoje revolucije. Smiluj nam se
26

Misli se na neuspjeni ameriki pokuaj helikopterskog desanta koji je propao tako to su se ameriki helikopteri sudarili i sruili nakon to su iznad Irana upali u pustinjsku oluju.

[ 169 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 169

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

pa kao to si nau revoluciju uinio izuzetnom, uini i nau budunost izuzetnom. Uputi nas kako da na put i nai postupci budu smisleni i mudri, ne daj da postanemo robovi svojih strasti, da nas ne obuzme samoljublje i sebinost, pa da ne zasluimo Tvoju kaznu i srdbu. Ti nas povedi! Ako nam je zarad upute potreban udarac kako bi nas otrijeznio od oholosti i samoljublja, uini da taj udarac ne uini da propadnemo i ne dozvoli da brod ove revolucije potone u okeanu mijena vremena. Gospodaru, osnai nas snagom vjere i odanosti! Zaaraj naa srca i due tako da se samo u Tebe uzdamo i da ni pred kim drugim nipoto ne kleimo! Gospodaru, uini da naa srca drhte od gorue ljubavi, pa neka nam onda udarci metaka u naa prsa budu sladak doivljaj! Gospodaru, uini nas tako nevezanim za ovaj svijet i ono to je na njemu da poput Ibrahima spremno na rtvenik ljubavi poloimo Ismaila naih ivota! Gospodaru, skupa s goruom ljubavi podari nam strpljenje i razboritost da spremno podnesemo sve nevolje na ovom putu i neka naa urba ka ehadetu ne nanese slabost naoj misiji. Gospodaru, privuci nas k Sebi tako da ne razmiljamo ni o emu osim o Tebi, da ne elimo nita osim Tebe i da na Tvome pragu rtvujemo svako samoljublje i sebinost. Gospodaru, podri nas i uini nas dostojnim uvarima ove svete revolucije. Daj nam priliku da ovu revoluciju zatitimo posljednjim kapljicama nae krvi. Gospodaru, Ti si se smilovao naem narodu, darovao si nam ovu svetu revoluciju, pa nas uini dostojnim zatitnicima te goleme blagodati. Gospodaru, u nae ruke povjerio si asni bajrak islama, pa nas uputi kako da poput Alija valjano iznesemo to sveto poslanje i da na tom putu poput Huseina budemo spremni poloiti svoje ivote.
[ 170 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 170

11/4/12 8:50 PM

MOLITVE

Gospodaru, daj nam dovoljno svjesnosti da ne nasjednemo na prevare i lai neprijatelja, licemjera i onih koji bi eljeli unijeti razdor; uini da sauvamo svoj islamski moral, iskrenost ove revolucije i nae jedinstvo. Gospodaru, uzdigni u svijetu visoko ponosnu zastavu iranske islamske revolucije i spasi tlaenja i nepravde sve potlaene i ugroene svijeta. Gospodaru, obori silnitvo i tiraniju snanim rukama boraca na putu istine, ubrzaj dolazak imama Mehdija, a. s., kako bi se pravda i dobro zauvijek rasprostrli svijetom. Gospodaru, spasi nau zemlju iz virova spletki i zavjera, pometi i obori nae neprijatelje. Gospodaru, uvaj nam cijenjenog Vou iranske revolucije i podari mu dug ivot! Nada u Boga Boe, predajem se Tebi da me Ti povede kroz oluje i bujice opasnosti; prosvijetli svjetlom vjere moje srce i vatrom ljubavi spri moje samoljublje i sve neisto u mome biu. Boe, molim Te da moju ud uzvisi tako da ne budem pokoran nikome osim Tebi, neka me ne prevari zavoenje ovoga svijeta, neka me samoljublje ne zaslijepi, neka tmina grijeha, nemorala, lai i ogovaranja ne pomrai moje srce. Boe, daj mi sposobnost da me pobjede i uspjesi ne opiju i ne uine oholim, pa da zaboravim na to koliko sam mali i nitavan. Ne daj da u porazima padam u oaj pa da u posljednjim trenucima svog ivota izgubim svoju nadu u Boga. Boe, daj mi snage da nadvladam svoju pohotnu duu, daj mi uspjeha u prepoznavanju mojih unutarnjih taguta i tekoj borbi protiv njih. Boe, smilovao si nam se i dao da oborimo najveeg taguta naeg vremena, a sad nam se smiluj i ne dopusti da postanemo robovima taguta u nama samima.
[ 171 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 171

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

Boe, uini nas toliko nepotrebitim da ne moramo brinuti o svojoj linoj koristi i da poput prosjaka ne gledamo kako bismo od ove svete revolucije izvukli kakvu korist za sebe, ve uini da sve svoje, ak i svoje ivote, spremno rtvujemo na putu ovog velikog poslanja. Boe, nakon 2.500 godina27 uinio si istinski islam pobjedonosnim i na naa nejaka plea poloio si veliku zadau i odgovornost. Potlaenima i slabima u svijetu pruio si nadu, sruio si dvorce silnika i tlaitelja i oborio si najveeg taguta. Sad nam se smiluj i daj da, oslanjajui se na vjeru i samoportvovanje, sauvamo ovu svetu revoluciju te da se ne postidimo ehida u krvavim efinima koji nas gledaju s nebesa. Nemoj da razoaramo uznemirena srca i nadne oi potlaenih u svijetu koji od nas oekuju mnogo. Boe, daj nam priliku da u ovom sukobu ivota i smrti budemo poput ehida s Kerbele, da se u ovom ratu izmeu istine i lai borimo poput Alija i da na putu ouvanja revolucije ne alimo dati i posljednju kap svoje krvi. Boe, nau zavedenu omladinu uputi na Put pravi, osvijetli njihova srca svjetlom vjere, ne propii im mranu sudbinu i izgubljenost, uini da izvuku pouke iz gorke prolosti i nemoj da budu igrake u rukama imperijalista. Boe, uini nas dostojnim da do posljednje kapi krvi uvamo ovu svetu revoluciju i njenu pobjedu. Boe, produi ivot cijenjenog Voe revolucije i daj nam priliku da pod njegovim vostvom sauvamo nae jedinstvo rijei kao najveu manifestaciju nae pobjede. Boe, uini da urno stupamo na poprita ehadeta! Uini da samoljublje i ljubav prema linim interesima poput Ibrahima rtvujemo pred Kabom samoprijegora. Uini da speremo uznositost i oholost vodom iskrenosti i poniznosti.
27

Misli se na 2.500 godina monarhistike vlasti u Iranu.

[ 172 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 172

11/4/12 8:50 PM

MOLITVE

Daj da bodro stupamo na poprite borbe izmeu istine i zablude, da ruimo tagute i ejtane. Uini da poput leptira kruimo oko svijee istine i gorimo na njoj, te da tom vatrom osvijetlimo svijet potonuo u tminu i nasilje. Daj da nositelji sablje ehadeta mijenjaju historiju i da svojom krvlju pomaknemo hiljadu godina teak toak historije. Uini da se izbavimo od ekstremizma i nae kratkovidnosti; uini da se oslobodimo nae privuenosti materijalnim i da se lahkih krila duhom uzdignemo visoko u nebesa. Boe, daj nam toliku snagu i izdrljivost da ako s nebesa i Zemlje na nas navale neprijatelji i zaspu nas kiom mrnje kako bi unitili nau iskrenu vjeru u Tebe, neka nebesima nae beskrajne nade u Tvoju milost to ne nanese ni najmanju mrlju. Boe, uini nas zlatnim kamenom koji na Tvome putu moe podnijeti sve nedae i iskuenja i daj nam da podnesemo lahko sve kunje ovog velikog ispita. Boe, odstrani od nas samoljublje i sebinost, daruj nam snagu samoprijegora i uini da uitak samoportvovanja proima cijela naa bia. Boe, izbavi nas iz bujice samoljublja i tenje ka vlastitim interesima i spasi nas iz oluje naih strasti. Daj nam snagu samoportvovanja i daj da se napajamo uitkom u tome. Boe, potku naih bia promi Svojom ljubavlju tako da naa bia ieznu u Tebi, da osim Tebe nikoga ne tujemo, da osim Tebe nikoga ne elimo, da osim Tebe nikog ne vidimo, da osim Tebe nemamo utoita niti uzdanja. Boe, cijeli je ivot sukob istine i lai, a ovjekova vjera cijeni se kroz taj teki i opasni sukob. ovjeka povue u sebe vir problema, oluja mijena vremena vitla njime tamo i ovamo, dok sjenka neznabotva, nevjere i tiranije prekri[ 173 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 173

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

va cijeli svijet. U ljudima preovladavaju sebinost, oholost i elja za ostvarenjem linih interesa. ejtan se naim strastima koristi kako bi nas zaveo na stranputicu, pa je na ivotni put pun zavoja, rupa i tekih uzbrdica. Kada doe vrijeme iskuenja, veoma je teko sauvati snanu volju, odlunost i napraviti pravi izbor. Boe, u ovim trenucima teke kunje obasjaj moje srce svjetlom vjere i sauvaj me od pokliznua. Daj mi snage da bacim pod noge taj kumir samooboavanja, da istinu ne rtvujem zarad linih interesa. Budui da je za valjano razlikovanje istine od zablude potrebno samoportvovanje, daj nam, Boe Svevinji, takvu veliinu duha i bogobojaznost da cijelo svoje bie s ljubavlju i bez ostatka rtvujemo za istinu, da itav ovaj svijet i ono to je na njemu budemo spremni poloiti na putu Boijem. Boe, spremni smo za iskuenja. Stupili smo na bojno polje. A ti olakaj tugu i bol u naim srcima! O Boe, barem me Ti poznaje, barem me Ti voli, barem si mi Ti blizak u mojim mrklim noima, barem Ti zna za moj pla u noima i moje uzdahe i jecaje u svitanjima. Ti zna da sam toliko ponizan da se iz potovanja klanjam i pred Tvojim najsitnijim stvorenjima, i zna da sam toliko ohol da nisam ak ni pred nebesima spreman pognuti glavu. ak ni od Tebe, moga Boga, nita ne oekujem. Boe, Ti zna da sam pokoran Bogu ljubavi, Bogu odanosti. Boe, Ti zna za moju neizljeivu bol, za moje slomljeno srce. Zna da je moje srce do sri protkano ljubavlju prema Tebi. Zna da kroz svoj burni ivot nisam imao drugog boanstva pored Tebe, da se na drugog pored Tebe nisam oslanjao i da nade nisam polagao ni u koga osim u Tebe. Boe, doao sam Ti se povjeriti i iznijeti svoju potrebu. Doao sam izliti bol svoga srca, govoriti Ti o svojoj muci, o svojoj bolnoj prolosti, odrijeiti vor tlaenja, nepravde i uvreda.
[ 174 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 174

11/4/12 8:50 PM

MOLITVE

Boe, bolan sam Ti; od siline boli katkad mi se ini kako mi se kosti drobe. Boe, oprosti mi! Oprosti mi grijehe koji su me okruili a da ih nisam niti svjestan, jer grijehe koje inim moj razum uvijek nastoji opravdati na hiljade naina pa nismo ni svjesni o kolikom se zlu ustvari radi. Boe, ukazao si mi toliku milost, pruio si mi toliku potporu da me stid to uope postojim. Sramim se stati pred Tebe i smatram sebe isuvie sitnim i nedostojnim pred Tvojom veliinom da Ti ak i zahvaljujem, jer i samu zahvalu i hvaljenje smatram svojevrsnom mahanom pred Tvojom Svetou. Boe, ljudi su prema meni bili toliko dobri, izlili su na mene takvu kiu ljubavi i panje da sam zbilja posramljen i smatram se isuvie malim da bih odgovorio na njihova oekivanja. Boe, daj mi priliku i snage da odgovorim na svoje obaveze i budem dostojan sve ove ljubavi i panje.28 Boe, godinama sam se potucao svijetom, borio sam se za obespravljene u svijetu i nikad nisam traio neto za sebe. elio sam se samo vratiti jednom u svoj voljeni Iran i sve svoje sposobnosti staviti na raspolaganje domovini. Boe, gledao sam revolucije u Egiptu, Aliru i drugim zemljama. Gledao sam kako se voe revolucija nakon pobjede meusobno sukobljavaju, kako pokuavaju poraziti jedan drugoga na radost svojih neprijatelja, pokazujui tako kako je slaba njihova revolucionarna i ljudska svijest. elim da iranska sveta revolucija i u budunosti bude obiljeena jedinstvom njenih lidera, da oni zaborave line interese, odbace svaku sebinost i samoljublje te sauvaju jedinstvo rijei. Tako e svijetu pokazati da je islamska revolucija u Iranu drugaija od svih drugih revolucija, bilo koja kola miljenja da ih je izrodila i u bilo kojoj zemlji da
28

Napisano nakon to je dr. Mustafa amran na prvim izborima izabran za poslanika u Skuptini Islamske Republike Iran.

[ 175 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 175

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

su se desile. Tako e naa revolucija biti primjer bez premca u historiji ovjeanstva. Boe, elim slobodu svojoj zemlji, elim snage da se ne obazirem na uvrede, podmetanja, lai, zlobu i neprijateljstvo, i da svakim danom budem sve blii Tebi. Vatra ljubavi Boe, zna da je moje bie do svoje sri utopljeno u ljubav prema Tebi. Prvog dana kad sam doao na ovaj svijet, na uho su mi kazali Tvoje ime i sjeanje na Tebe utkali su tako u moje srce. Zna da Te tokom svog ivota nikada nisam zaboravio. U dalekim zemljama samo Ti bio si uz mene, u dugim noima samo Ti bio si blizak mojoj boli i alosti, samo Ti uvao si me u opasnostima, samo Ti svjedoio si mom plau, samo sjeanje na Tebe prualo je smiraj mome ranjenom srcu. Boe, zna da Te kroza svoj burni ivot niti tren nisam zaboravljao. Uvijek i svugdje ustao sam u odbranu istine, govorio sam istinu, branio sam Tvoju svetu kolu miljenja u svim uvjetima, svim neprijateljima i poricateljima predstavljao sam Tvoju ljepotu, veliinu i savrenstvo, i nisam mario za njihove uvrede, objede i omalovaavanja. U ona vremena kad se pristati uz islam smatralo nazadnjatvom i zaostalou i kad je malo ko imao hrabrosti braniti Tvoju kolu, svugdje sam, ak i u zemljama nevjernitva, uzdizao islamski nauk te, razborito i iz srca, primoravao neprijatelje na potovanje. Ti, Boe Svevinji, dobro zna da sam sve to uspijevao samo zahvaljujui vjeri u mome srcu i nikad nisam imao drugoga motiva osim Tebe. Boe, ne elim naknadu za ono to sam inio i ne elim se hvalisati onim to uradih i svojom odanou. Sve to imam i imadoh, Ti si mi dao, sve to uinih, Ti si mi omoguio, svi moji potencijali, sve moje snage, cijelo moje bie i bivstvovanje jeste izraz Tvoje volje. Sam nemam ni[ 176 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 176

11/4/12 8:50 PM

MOLITVE

ta to bi bilo moje, tako da i nisam uinio nita zbog ega zasluujem nagradu. Boe, oprosti mi to doputam sebi da Ti se obraam, oprosti to dajem sebi previe za pravo i to pred Tobom uope govorim kako postojim. Dobro znam da je i moje postojanje samo izraz Tvoje volje i da sam bez Tvoje volje samo nitavilo. Pa oprosti mi to Ti se obraam, to priam o sebi i iznosim svoje elje. Boe, zahvaljujem Ti to si me bacio u vatru ljubavi, to si mi sva bia i stvorenja osim onih koji Te vole predstavio beznaajnim, pa sam kroza sva strana deavanja prolazio lahko i mirno, s lahkoom sam podnosio svaku bol, udarac, uvredu, objedu, pritisak i muku. Boe, zahvaljujem Ti to si mom duhu darovao uitak uznesenja, to je katkad sposoban napustiti ovaj tvarni svijet i otii tamo gdje ne vidi nita osim Tebe. Povratak iz tih viih svjetova za mene je istinska patnja i, poto se vratim, moje srce ne zanima nita osim Tebe. Boe, sad osjeam da sam uronjen u more boli, davim se u svijetu tuge i jada, i kad bi mi bila poklonjena sva bogatstva nebesa i Zemlje, lahko bih ih odbacio, kao to ne bih niti uzdahnuo da itav svijet ustane protiv mene i da me stave na najtee muke. Izdrao bih sve, ali samo pod uvjetom da mi Ti ne oduzme sjeanje na Tebe i svijest o Tvojoj ljepoti, pod uvjetom da znam da je svaka nesrea koja me snae dola od moga Voljenog. I tad u uivati u njoj, svaku bol i patnju otkupit u vlastitim ivotom. ast i ponienje na ovom svijetu za mene su jednaki. Nikakvi ovosvjetski uici ili boli ne mogu me potai, ovosvjetski porazi i pobjede ne mogu na mene utjecati. Tuga i bol Boe, zahvaljujem Ti to si odstranio od mene svaku prljavu linu bol i tugu, a dao mi boansku bol i tugu, koji su tako lijepi i uzvieni.
[ 177 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 177

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

Boe, Ti si potku moga bia protkao tugom i boli, spalio si me u vatri ljubavi, potopio u bazen tuge, gradio me kroz mijene vremena i burne dogaaje, utopio me u more nesree i stradanja, odveo me u pustinju siromatva i samoe. Boe, zahvaljujem Ti to si me stavio pod rvanj i dao mi snage da izdrim, dao mi da srcem i duhom podnesem boli i patnje kakve nisam mogao ni zamisliti, da bjeim od sijela radosti i veselja i da utoite nalazim u sreditu opasnosti, nevolje i boli. Boe, zahvaljujem Ti to si stvorio tugu i bacio svoje iskrene robove u njenu vatru. Kroz tu veliku blagodat Ti si me osnaio. Boe, nekad sam gorio u linoj boli i alosti, a Ti si me, onda, toliko uronio u bol i tugu potlaenih, ponienih i slabih da sam zaboravio na vlastitu bol i tugu. Upoznao si me s patnjom i stradanjem svih potlaenih i ponienih kroz historiju, na taj nain upoznao si me s Alijem, upoznao si me s Huseinom, poduio si me historiji. A ja sam sebe zaboravio u historiji, izjednaio sam se sa prapoetkom i vjenou, i zahvalan sam Ti na toj golemoj blagodati. Boe, zahvaljujem Ti to si mi s boli ukazao blagodat da tu bol shvatim. Zahvaljujem Ti to si moju duu spalio na vatri tuge i moje ranjeno srce uinio zauvijek vrelim. Slomio si i sprio moje srce kako bi Ti u njemu zauvijek mogao imati mjesta. Boe, Ti si mi sve darovao i na svemu sam Ti zahvalan. Dao si mi zdravo i lijepo tijelo, snane, brze i postojane noge, jake i vjete ruke, prodornu misao i trezvenu svijest, dao si mi da usvojim visoke nauke, dao si mi mnogo uspjeha, darovao si mi beskrajno mnogo ljepote i svakog dobra, i na svemu tome zahvalan sam Ti. Ali, Boe Svevinji, darovao si mi i neto to je ponad svega ostalog, neto na emu nikad ne mogu biti dovoljno zahvalan, a to su ova bol i tuga. Bol i tugu uinio si elik[ 178 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 178

11/4/12 8:50 PM

MOLITVE

sirom moga bia, pa ono ne vrije niim osim istinom, ne bira drugi put osim puta odanosti, ne lui nita drugo osim ljubavi. Boe, ne mogu Ti se nazahvaljivati na toj blagodati! Bit u tek toliko smio da te zamolim da mi taj eliksir nikad ne oduzme! Boe, zahvaljujem Ti to si me upoznao sa siromatvom, pa sad mogu shvatiti patnju gladnih i razumjeti unutarnji pritisak potrebitih. Boe, zahvaljujem Ti to si spustio na mene kiu uvreda, lai i objeda, e kako bih kroz stranu oluju mraka, neznanja i nevjerstva pronosio svoj vapaj za istinom, kako bih se suoio s okrutnim neprijateljima i izdrao njihovu nakanu da me unite, kako bih svojim duhom duboko osjetio svu bol kojoj je Ali bio izloen. Veliki Ali, Ali uzor, Ali manifestacija islama, pravde, ljubavi, bogotovlja, vjere i potpunosti, bijae vie nego iko izloen uvredama, laima i objedama. Vie od hiljadu godina kasnije, hiljade pouka historije kasnije, muslimani su i dalje izloeni otrovnoj i mranoj propagandi taguta, a izvanredna linost tog vjenog uzora jo uvijek je nedovoljno poznata ovjeanstvu. Boe, zahvaljujem Ti to si me upoznao s boli, to si mi dao da je iskusim i uinio da me ona dotakne. Uinio si da shvatim izvanrednu vrijednost boli i da na njenoj vatri spalim sve ono to je neiskreno u mome biu, da tlapnje svoje due zakopam pod planinu tuge i boli, pa da olakane svijesti i mirne savjesti pojmim Tvoje postojanje i osjetim vlastito postojanje. Suza Boe, uinio si me ljubavlju i dao da moje zaljubljeno srce gori. Uinio si me suzom i dao da vrijem u oku siroadi. Uinio si me uzdahom koji se uzdie ka nebesima iz grudi udovica i nemonih. Uinio si me krikom koji sve
[ 179 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 179

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

glasnije dopire do silnika. Uinio si me dokazom kako ljudi ne bi mogli sami sebe varati. Uinio si me mjerilom Tvojih vrijednosti, dao da pokaem ta su iskrenost, ljubav i odanost. Boe, pokazao si mi ispraznost prolaznih uitaka, ukazao mi na varljivost vremena, dao da okusim uitak borbe i poduio me vrijednostima ehadeta. Boe, zahvaljujem Ti to si stvorio suzu destiliranu iz ljudskog ivota. Kad gorim u vatri ljubavi, kad patim u silnoj boli, kad se topim u zanosu ljepote i poletu gnoze, kad cijelo moje bie postaje duh, kad postaje ljubav i plamti, iz mog bia destilira se suza koja potee kao najljepi plod mog ivota, pa kaplje nad mojom ljubavlju, nad mojom enjom, tugom i boli. Ako Bog Svevinji zatrai od mene kakvu ispravu, ponudit u Mu svoje srce, a ako zatrai proizvod mog ivota, poklonit u Mu svoju suzu. O Boe, Ti si me spalio, razorio, uinio peenim. Uinio si me suzom, pa plaem kao kia i donosim tako so ljudima. Uinio si me vriskom koji poput groma tutnji u oluji mijena vremena. Uinio si me ljubavlju, pa gorim u srcima zaljubljenih. Uinio si me munjom, pa bljesnem na mranom nebu i svjetlom pocijepam ovu mrklu no. Uinio si me asketom, pa se u doba boli i alosti, poraza, pritisaka i nevolja, jednako kao i u vremenu slavlja, pobjede i diobe plijena, sklanjam od svega toga, biram samou i u samotnoj pustinji ostajem sa svojim Bogom. Dolazim Ti Boe, uputi me, jer znam kako je strana nesrea biti na stranputici! Boe, uputi me da ne inim nasilje, jer znam da je nasilje neoprostivi grijeh!
[ 180 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 180

11/4/12 8:50 PM

MOLITVE

Boe, ne dopusti da laem, jer znam da je la naroito prljavo nasilje! Boe, ne dovedi me u stanje u kojem u uvrijediti nekoga, jer znam da je uvreda nasilniki zloin! Boe, uputi me da ne budem nepravedan, jer onaj ko je nepravedan ne moe imati ni asti. Boe, uputi me da ne krim prava drugih, jer iskazati nepotovanje prema samo jednom ovjeku jeste kao nevjerovati u Boga Svevinjeg. Boe, spasi me od nesree samoljublja i oholosti kako bih mogao vidjeti zbilju postojanja i osvjedoiti se u Tvoju uzvienu ljepotu. Boe, uini da sam uvijek svjestan niskosti ovoga svijeta i nepostojanosti vremena, kako me ukrasi ovog pranog svijeta ne bi naveli da zaboravim na Tebe. Boe, siuan sam, slab i nitavan, nepostojan sam pred olujama, pa mi daj oi koje vide, tako da mogu uvidjeti svoju nitavnost, shvatiti Tvoju veliinu i velianstvenost, pa Te, onda, ispravno slaviti. Boe, srce mi je potiteno nasiljem i tiranijom, pa Te zaklinjem pravdom: ne dopusti nikad da se svrstam meu nasilnike i tlaitelje. Boe, elim biti nepotrebiti siromah, i neka moja ovosvjetska opskrba nikad ne bude zaboravljena od Tvoje ljepote i velianstvenosti. Boe, radovalo bi me da budem nepoznat i usamljen, da nemam upliva u svu tu ovosvjetsku strku i guvu. Boe, bolan sam Ti; moj duh gori u tekoj boli, srce mi vrije, moja osjeanja plamte, moje bie raspada se od siline boli, pa mi daj olakanje u samrtnikoj postelji. Umoran sam, star, slomljena srca, beznadan, nemam vie elja, osjeam da ovaj svijet vie nije mjesto za mene, zato se opratam sa svim i elim biti sam sa svojim Bogom. Boe, dolazim Ti, bjeim od ovoga svijeta i njegovih ljudi, pa me primi i olakaj mi Svojom milou.
[ 181 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 181

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

Truba ivota Boe, zahvaljujem Ti to si me izloio kii uvreda, lai i objeda, i to si odstranio od mene oholost, sebinost i samoljublje. Boe, zahvaljujem Ti to si mi dao gnozu posredstvom koje podnosim sve pritiske i boli, pa svijet smatram nitavnim za jednu suzu rtvovao bih ivot. Boe, izbavio si me iz bujice samoljublja, samohotnosti, iz oluje strasti, darovao si mi snagu samoodricanja, pa dopusti da uitak samoodricanja napoji cijelo moje bie. Boe, zahvaljujem Ti to si stvorio beskonanost, pa nas oslobodio ogranienosti vremenom i prostorom i dao nam da se spajamo s beskonanim. Boe, zahvaljujem Ti to si ljepotu zalaska Sunca uinio onim to privlai Tebi, onim to odvaja ljudski duh od pranog svijeta, a bol i tugu pretvara u ljepotu i gnozu, pa to, onda, ini lakim podnoenje tekoa svakodnevnice. Boe, zahvaljujem Ti to si u zoru i izlazak Sunca utkao kretanje i polet, to si tu udesnu ljepotu uinio trubom ivota, pa si kroz blistave zrake, valove ivota rasprostro na sve strane, pokreui tako zamrla srca i pasivne duhove i potiui ih na kretanje i borbu. Samoa Boe, usamljen sam. U grudima mi talasa mnotvo neizgovorenih rijei, ali srce nema prisnoga druga kome bi ih povjerilo. Tuga i bol skupili su mi se u srcu, ali nema nikoga ko bi ih prebrojao. Stalno gorim u plamteoj vatri, a zapali se svako ko mi se primakne. Moje slomljeno i ludo srce ne podnosi niiju blizinu. Moj nemirni duh to visoko leti ne eli saputnika. Napredujem kroz teki i opasni ivotni boj, bez straha stalno idem naprijed, utapam se u moru smrti, povijam
[ 182 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 182

11/4/12 8:50 PM

MOLITVE

se pod udarima oluje mijena vremena, slijedim uzbrdice i nizbrdice svog ivota, preputen ruci sudbine. No, na tom dugom i opasnom putu nemam saputnika. Ah, ah, ah... htio sam ponijeti na pleima tovar boli i tuge kao svoj najvredniji kapital, pa sam htio krenuti u nestanak, zakoraiti ka svojoj sudbini. Htio sam svoj kapital boli i tuge predstaviti Bogu Svevinjem i podiiti se pred Njim tim svetim ponosom. Oh, oprosti mi, Boe! Ja nisam vlasnik ni samoga sebe, pa kako bih mogao govoriti o vlasnitvu?! Ne mogu raunati niti da sam postojim, pa kako se onda radujem tome da je neto moje?! Kako samo bezobraznu tvrdnju iznesoh! Kako samo besmislena oekivanja imam! Kako me samo nije stid moga Boga! Kako sam se samo mogao povesti za tlapnjama! Boe, oslobodi me moga jastva i vezanosti za sve to smatram svojim. Daruj mi tako uzvienu ud da vie ne osjetim elju za bilo kakvim ponosom. Uini me tako poniznim da pred svojim Bogom vie ne trgujem, ne pravim raunicu i ne priam o tome kako neto imam. Ponizi moju duu tako da vie i ne postoji. Alijeva samoa Boe Svevinji, o Ti koji si stvorio Alija i time upotpunio Svoje stvaranje, kroz Alija vidim Tvoju potpunost. Alija smatram svjedokom Tvoga postojanja, jer nije mogue da stvorenje ostvari takvu veliinu i potpunost a da ne postoji Apsolutno Savreni Bog, koji ga je stvorio. Ono to me pribliilo Aliju jesu njegova ljubav i vjera, more boli i tuge u kojem je plivao. U djetinjstvu sam uivao sluati prie o junatvima, a Ali je bio moj epski junak s bojnoga polja. S vremenom sam saznao vie o njegovu znanju, rjeitosti, skromnosti, bogobojaznosti i umijeu vostva, pa sam ga ubrojao meu najblistavije zvijezde na nebu ovjeanstva.
[ 183 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 183

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

Danas me, meutim, privlai samo i jedino Ali. ujem njegove vapaje i zazivanja kako u srcu noi dopiru iz palmika. Veliki ovjek, miljenik Boiji, pobjegao je od svega i od svih, i sad se u samoi ispovijeda svome Bogu, lije gorke suze kako bi bar malo ublaio svoju bol i tugu, jeca kako bi smanjio pritisak u svojim prsima punim svjetla. Boe Svevinji, zahvaljujem Ti to si stvorio Alija kako bi u ljubavi, boli i samoi on bio boanski uzor, kako bi oni bolnih i sprenih srca na ovome svijetu u svojoj samoi razmiljali o njemu te u razmiljanju o tom miljeniku Boijem pronalazili smiraj. U vatri ljubavi, u oluji boli, u pustinji samoe samo je Ali onaj ko moe taknuti moje srce i jedini s kime bih mogao podijeliti svoju bol. On bi shvatio moju ljubav, osjetio moju bol i razumio moju samou. Boe, siromah sam bez igdje iega to je iz nepostojanja zakoraio u bivstvovanje. Nemam nikoga, jadan sam, bolan, klonuo, slomljena srca, bez nade i elja. Kroz ivotne sukobe, kroz teke oluje i opasne virove iao sam u susret smrti. Koraao sam putem dunosti kojima me Bog obavezao, uvijek nepoznat, siromaan, ranjen, sam, bolna srca i potitena duha. Stupao sam ka svojoj sudbini bez osvrtanja lijevo ili desno, bez potrebe da me bodre ili hvale, bez osvrtanja na zavjere neprijatelja, bez raunice i elje za ostvarenjem linog interesa. Boe, ne znam zato me dri u ivotu! Zato si me spaavao iz velikih opasnosti? Zato si me uvao pod kiom vrelih metaka? Zato si mi pomagao u najopasnijim situacijama? Zato si mi odredio pobjedu? Zato si ponizio moje neprijatelje? Zato si slavu i ast uinio mojom sudbinom? Boe, bio sam spreman na smrt. Boe, bio sam spreman na najvee opasnosti. Boe, svoj spas vidio sam u smrti i nestanku. Boe, ni od koga nisam nita traio. ak ni od Tebe nisam nita oekivao. Koraao sam mirno i tiho, kroz mrane zavoje i krivine, kroz potpunu tminu, spreman na bilo kakvu bolnu sudbinu.
[ 184 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 184

11/4/12 8:50 PM

MOLITVE

Boe, bijah se sprijateljio s tugom i boli, pustio sam se u naruje boli i patnje, otvorih svoje srce i za bol i patnje svih potlaenih. Poraz, beznae, siromatvo i samou uinio sam temeljem svake svoje emocije kako vie ni od ega i ni od koga ne bih imao straha ili kakvih oekivanja. Boe, ukai mi tu sreu da budem jedan od prvih ehida u mirisnim efinima koji e Ti svojom krvlju i ivotom iskazati svoju pokornost. Dopusti mi da to prije izgorim poput leptira na vatri Tvoje ljubavi. elio bih im prije napustiti ovaj svijet i spreman sam vratiti se u prostore Tvoje pravde. Boe, ne alim se na boli i patnje i ne plaim se nevolja. Jo se nisam umorio od ljepota prirode koje su redom odraz Tvoga Bia, niti sam ih se zasitio, ali nemam vie strpljenja da ekam susret s Tobom. Potka moga srca protkana je ljubavlju prema Tebi, moje srce kuca Tvojom ljubavlju i hitam ka susretu s Tobom. Oh, Boe, eli li provjeriti moju vjeru? Ispitati moju odanost Tebi? Gledati moju postojanost pred nevoljama i nesreama? eli li se uvjeriti u moju ljubav prema Tebi? Gorim poput svijee, cijelo moje bie ispunjeno je ljubavlju prema Tebi. Otvori moje srce i vidi da ono gori do sri i da uivam u toj vatri. eli li provjeriti moju vjeru, Boe Svevinji? Ja ivim samo za taj trenutak. Proveo sam itav ivot, iekujui taj trenutak, vrijeme ehadeta.29 Poeo je zalazak Sunca. Ta slika na nebu jeste slika Njegove veliine. Kako je velika srea, Boe, putovati duhom, osjeati kako me nose valovi, vidjeti odraz praga Tvoga savrenstva i veliine, gledati Tebe, zakoraiti u vie svjetove, gorjeti za Voljenog i u Voljenome pronalaziti smiraj!
29 Ovo obraanje Bogu napisano je u Huzistanu na prvoj borbenoj liniji, u toku borbi za oslobaanje gradia Susangarda. Grad je osloboen, a dr. amran tom prilikom ranjen je na dva mjesta u nogu, budui da je u jednom rovu ostao sam pokuavajui runim bacaem zaustaviti neprijateljski tenkovski napad.

[ 185 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 185

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

Boe, uzmi me i dopusti da, kad se ve kreem tim viim svjetovima, odjednom napustim ovaj prani svijet i ostanem zauvijek uz Tebe. Oh, Boe, tako sam potiten, duh mi je tako klonuo i tijelo mi je veoma umorno. Osjeam da na mome srcu lei planina tuge, upao sam u oluju nevolja i potonuo u bujicu nesrea. Boe Svevinji, elim plakati, hou da vritim, da viem. Boe, uzmi me, moje slomljeno srce vie ne moe zacijeliti. Okruen sam okeanom poraza, vulkanom tuge i nebesima samoe. Niko ne razumije moj osjetljivi duh, a ja i ne elim, nipoto ne elim, da me iko shvati. Uope nemam elje da se bilo kome povjeravam. Izgorio sam, mrtav sam, srce mi je slomljeno, klonuo sam, pa pusti da odem s ovoga svijeta. Dopusti da se od ovoga svijeta triput razvedem, da napustim sva doba, uitke, pobjede, nade i elje. Boe, Tebi dolazim, Tebi pripadam, od Tebe sam potekao, sav sam Tvoja naredba, sav sam Tvoja ljubav i bol. Ti e nai opravdanja za mene, zato dopusti da sve ovo ostavim, da ostavim ak i zalaske Sunca, pijev ptica, talasanje mora i arobno nebo pred svitanje puno zvijezda. Dosta mi je gorkih iskustava, prljavih uitaka, ispraznih nada i elja za prolaznim. Boe moj, potiten sam, duh mi je klonuo, srce slomljeno, tijelo umorno, nemam vie elja i ugasle su moje nade. Prola je moja mladost, izgubio sam zdravlje, ivot mi je pomraen, i sad sam poput suhe drae, bez duha, bez elja, beivotan, u pustinji samoe, gorim od boli u mranoj oluji. Stojim bez rezultata, bez volje, bez nade i elje! Kapija ehadeta Boe, zahvaljujem Ti to si otvorio kapiju ehadeta pred Tvojim iskrenim robovima da onda, kad su svi drugi putevi
[ 186 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 186

11/4/12 8:50 PM

MOLITVE

osim ponienja i sramote zatvoreni, pokucaju na kapiju ehadeta te se pobjedonosno i ponosno pripoje Bogu. Boe, moje bie postalo je suza, cijelo moje bie vrije suzama, trese se, gori i pretvara u pepeo. Postao sam suza i nita drugo. Dopusti mi da se rtvujem, da postanem zemlja i da iz moga bia-suze nikne pupoljak iz kojeg e istjecati povjetarac ljubavi, gnoze i odanosti. Boe, zahvaljujem Ti to si nam pokazao trasu naeg puta. U trenucima ehadeta gledamo Huseina, u trenucima tuge i boli gledamo Alija. Mi imamo svoju povijest boli, tuge, ehadeta, odanosti i postojanosti. Znam da u poput Huseina otii za Alijem i da e Alijev i Huseinov Bog osvijetliti moje pute. Znam da e me Alijev i Huseinov Bog uputiti. Znam da e Alijev i Huseinov Bog prepoznati moju bol i prihvatiti moje svjedoenje. Boe, umoran sam i skren, potlaen zulumom historije, klonuo od neznanja drutva, nemoan pred olujom dogaaja, beznadan pred sumnjivim horizontima, bez ikoga, sam u goruoj pustinji ivota, zatoen u gvozdenoj tamnici ivota. Moje tuno i bolno srce udi za slobodom, moj klonuli duh moli da poleti i da iz ovog mranog tuinstva pree u dolinu nestanka, da se oslobodi tereta bivstvovanja i da se u svijetu nebitka sjedini samo sa svojim Bogom. Boe Svevinji, zahvaljujem Ti to si mi otvorio put ehadeta, to si mi odkrinuo vrataca ponosa koja vode iz ovog pranog svijeta u nebesa. Pruio si mi najslau nadu mog ivota i, nadajui se njenu ostvarenju, podnosio sam svakojake boli i patnje. Boe, zahvaljujem Ti to si me ispeo na planinu tuge i okupao u moru boli, suoio me s mijenama vremena, produhovljeno i zaljubljeniki podnosio sam najtee ivotne nevolje i primao najtee udarce historije. Svoj uitak traio sam u boli, svoju radost u trpljenju nesrea, svoju naknadu u odricanju i odanosti, svoju sreu u plamenu i ljubavi, a svoj spas u ehadetu.
[ 187 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 187

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

No Kadr Kako radosna no bjee moja no Kadr. No u kojoj sam plakao do jutra i doivio najvii mogui uzlet. Putovao sam od veeri do jutra, a ti si sve vrijeme bila uz mene. Bijae to dug put. Preli smo preko stabala, uma i planina. Farovi automobila osvjetljavali su cestu i mi smo tekli skupa s rijekom svjetala. Na sjeditu iza nas sjedile su druge dvije osobe, razgovarali su, a povremeno bi i zaspali. No, vulkan moga duha proradio je, a moje uzavrelo srce odailjalo je burne valove pustinjom moga bia. Sav moj ivot sveo se na svjetlo, ljubav, plamen, tugu i bogotovlje. Moj jezik progovorio je kao da su mu iz dubine moga duha objavljene lijepe i smislene reenice. Poput kakva vjetog pjesnika izraavao sam svoj duh biranim rijeima i na najljepi nain dok mi se niz obraze slijevala bujica suza. Pokidao sam sve spone i okove. Posve sam se prepustio svome srcu te sam, bez straha i stida, ispoljio sve to se talasalo u mome biu. Govorio sam o svojoj ljubavi i alosti, svojem dobru i zlu, o svojim malim i velikim grijesima, o svojoj vatri i odricanju, o ljuljanjima mog duha i plamtenju srca, o svemu to se tie mene. Ono to sam govorio bilo je plod moga ivota i bilo je istina. Skupa sa suzama darivao sam ti svoje bie, a i ti si lila suze pred moje noge, pa smo noeni istim krilima letjeli u nebesa. Gorjeli smo srce uz srce, sijala si i tovali smo Boga... Kakva to bijae no! Moja no Kadr! No moga uzleta u nebesa, no moga mirada! No mojeg bogotovlja, moje ljubavi, no kad se moje tijelo preobrazilo u duh. No kad se Bog obznanio u mome duhu; no u kojoj je vatra ljubavi sprila sve moje grijehe. No u kojoj sam se isto i nevino, isto poput vatre ili djeteta, obraao svome Bogu. Ti si vidjela moje suze, osjetila vatru moga bia i ula oluju unutar moga duha. Bila si poput Boijeg iza[ 188 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 188

11/4/12 8:50 PM

MOLITVE

slanika. Obraajui se tebi, osjeao sam se kao da se obraam Bogu. Iznosio sam svoje tajne i potrebe onako kako ih se mogue iznositi samo Bogu. Postala si jedno sa mnom, dosegli smo stupanj jedinstva. Nisam osjeao sram, nisam se osjeao strancem i nije me bilo strah da ti iznesem svoje tajne. Kako je radosna no bila moja no Kadr! No mog uzleta u nebesa! Sluao sam ranije o bujici ljubavi i znao sam za udesnu mo ljubavi. No, ono to je u toj noi bilo vano jeste da je moje bie postalo duh, a moj duh postao je vulkan. Htio se poput svjetla odvojiti od ove prane zemlje i otisnuti se u svemir. A onda je u pomo stigla vatra ljubavi, sprila moje prano tijelo, od mene je preostao samo dim, pa se taj dim skupa s mojim duhom vinuo u nebesa. Moja no Kadra, no u kojoj su sve elije moga bia u vatri ljubavi promijenile svoju sutinu, pa ja kao da ne bijah drugo nego suta ljubav. Moje srce postalo je Kaba svijeta, gorjelo je, svijetlilo, primalo je boansko nadahnue i ono bijae najsvetije mjesto molitve Bogu. Iz njega su izvirali uzburkani talasi ljubavi, irei se na sve strane. Od siline sudara silovitih i profinjenih osjeanja s planinama tuge, pustinjom samoe i vatrom ljubavi, podie se silna oluja koja me ponese u zemlju nebitka i izbavi me iz tamnice postojanja. Kamo sree da se mogu sjetiti svih nadahnjujuih trenutaka te noi Kadr. Avaj, izgubljenost mog razuma i bujica osjeanja te vulkan u mojem duhu bijahu tako silni da nisam stigao nita zapamtiti. Bijae to svjetlo koje je u svetoj noi obasjalo moje srce, poteklo na moj jezik i u vidu suza slijevalo se niz moje obraze. Svoj ivot uvam jo samo za takvu no Kadr, odnosno no Kadr jeste razlog zato uope ivim. Uzvienosti noi Kadr posveen je moj ibadet, moje traganje za potpunou i ona je cilj moga ivota.
[ 189 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 189

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

Oporuujem... Oporuujem onome koga neizmjerno volim, mome voljenome imamu Musi Sadru. Onome koga smatram manifestacijom Alijevom, koga nazivam Huseinovim nasljednikom, koji jeste tajna iijskog roda i ponos 1400 godina duge boli, tuge, ponosa, borbe, podnoenja nevolja, traganja za istinom i, naposljetku, ehadeta. Da, oporuujem imamu Musi Sadru... Pripremio sam se za smrt i to je za mene prirodna stvar koja mi je dobro poznata. Ali, ovo je prvi put da neto oporuujem. Sretan sam da ovim putem stiem do ehadeta. Sretan sam da sam se odrekao ovoga svijeta i onoga to je na njemu. Odrekao sam se svega i pogazio sam sve elje. Pokidao sam sve okove i triput sam se razveo od ovog svijeta i svega to je na njemu te ruku irom otvorenih u zagrljaj idem ka ehadetu. Nije mi ao to sam doao u Liban i to sam ovdje, kao tuinac, proveo pet ili est tekih godina. Nije mi ao to sam ostavio Ameriku, to sam iza lea bacio lagodan ivot pun uitaka, to sam zaboravio na svijet nauke, to sam se odrekao svih ljepota i razmiljanja o voljenoj eni i dragoj djeci. Odbacio sam svijet materijalnog i komfora i zakoraio sam u svijet boli i uskraenosti, patnji i stradanja, tuge, siromatva i samoe. Druio sam se s potlaenou i dizao glas skupa s onim bolnima i slomljenih srca. Odbacio sam svijet kapitalista i silnika i zakoraio u svijet ugroenih i potlaenih. I nije mi ao zbog svega toga. Ti, o voljeni moj, otvorio si preda mnom novi svijet, e kako bi me Bog Svevinji vie i bolje iskuao. Ti si mi dao priliku da postanem leptir, da gorim, da svijetlim, da volim i da ispoljim svoje ljudske snage bez premca. Tako
[ 190 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 190

11/4/12 8:50 PM

MOLITVE

sam preao Liban od istoka do zapada i od sjevera do juga i svima predstavljao boanske vrijednosti, e kako bih ukazao na novi, silan i boanski put. Tako sam postao ljubav, postao sam svjetlo, odrekao se svoga jastva i utopio se u drutvo. Da vie ne vidim sebe i ne budem samoljubljiv. Ne vidim nikoga osim Voljenog i ne znam za drugi put osim ljubavi i odanosti: sve to kako bih se zbliio i sprijateljio sa smru te se oslobodio svih okova materijalnog. Ti, o voljeni moj, nosi tajnu ovoga roda, bol i patnju duge 1400 godina. Podnosi tugu, nasilje, mrnju i nerazumijevanje duge 1400 godina. Na svoju duu prihvata stare zlobe, historijska neprijateljstva, mrnju i zavist kakvi bi mogli spriti svijet. Ti se rtvuje i ti se odrie svega svoga. Ti rtvuje svoj ivot i bie za svoj cilj i za ljudsku zajednicu, a u zamjenu za to tvoji te neprijatelji vrijeaju i spletkare protiv tebe. Iznose na tebe lane objede, okreu protiv tebe neuki narod, a ti, o Imame, niti na trenutak nisi zastranio od istine, ne postupa poput njih, te, miran i siguran poput planine, kroz oluju dogaaja koraa k istini i savrenstvu. Zato ti jesi Alijev predstavnik i nasljednik Huseinov. Ponosan sam to se borim uz tebe i to u na ovom putu asti okusiti napitak ehadeta. O voljeni moj, ti me, naposljetku, nisi upoznao! Jer, potovanje i stid bili su zapreka da ti se predstavim, da govorim o ljubavi, da priam o svojoj unutranjoj vatri i enji. Ali ja, ja koji ovo oporuujem, ja koji te toliko volim, nisam tako prost ovjek. Ja sam boanstvo ljubavi i bogotovlja, predstavnik istine, olienje portvovanosti i samoodricanja, poniznosti, aktivnosti i borbe. Vulkan unutar mene bio bi dovoljan da spri bilo koji svijet, vatra moje ljubavi takva je da bi istopila svako kameno srce, moja portvovanost tolika je da ju je za ivota malo ko ostvario.
[ 191 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 191

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

Krase me tri osobine: 1. Ljubav koja proistjee iz mojega govora i pogleda, mojih ruku i kretnji, moga ivota i moje smrti. Gorim u vatri ljubavi i osim ljubavi nemam drugog cilja u ivotu. U ivotu ne elim nita osim ljubavi, jer bez ljubavi ja i nisam iv. 2. Siromatvo jer sam slobodan od svih veza i nita mi ne treba. Bilo bi mi potpuno svejedno i da mi poklone sva nebesa i Zemlju. 3. Samoa koja me spaja s gnozom. Onaj ko treba ljubav gori u ovom svijetu potlaen i sam, i niko osim Boga ne moe biti njegov blinji u noima mokrim od suza, niko osim zvijezda ne brie njegove suze i niko osim visokih planina ne uje njegova obraanja Bogu, niti iko osim jutarnjih ptica osjea njegove vapaje na molitvi u zoru. On trai ovjeka kojega bi slijedio ili kojega bi volio, ali to vie trai, manje nalazi. Onaj ko sastavlja ovu oporuku nije prosti ovjek. Dosegao je najvie stupnjeve u nauci, iskusio je toplotu i hladnou vremena, iskuao je najljepe i najsnanije ljubavi, kuao je plod s drveta ovosvjetskih uitaka, probao je sve to je lijepo i dostojno voljenja, te se na vrhuncu posjedovanja odrekao svega toga te je, zarad svetoga cilja, prihvatio ivot pun boli i suza koji okonava ehadetom. Da, voljeni moj, neko takav obraa ti se ovom oporukom. Moja oporuka ne tie se nikakva imetka niti bogatstva, jer ti zna da ne posjedujem nita, a ono to imam pripada tebi, pokretu30 i instituciji.31 Iz line opreznosti nisam zadrao nita od onoga to je dolazilo do mojih ruku. Nisam
30 31

Misli se na pokret Amal. Misli se na kolu Debel Amil.

[ 192 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 192

11/4/12 8:50 PM

MOLITVE

elio nita osim siromakog ivota, te od mene nisu dobili nita, ak niti moja ena, dijete, otac i majka, budui da moje tijelo i dua pripadaju tebi i pokretu. Otud je jasno da bi i sve to bih posjedovao svakako pripadalo tebi. Moja oporuka ne tie se niti dugova ili potraivanja. Ne potraujem nita ni od koga, iako sam pozajmljivao mnogima. Nikome nisam nanio nikakvo zlo. U svom ivotu drao sam se samo ljubavi, portvovanosti, poniznosti i potovanja, tako da nemam nikakvih dugova i potraivanja. Da, moja oporuka ne tie se takvih stvari. Moja oporuka jeste o ljubavi, ivotu i dunosti. Osjeam da je sunce moga ivota na zalasku i nee biti druge prilike da ti se obratim. Obraam ti se oporukom, osjeajui da mi je dua na izmaku, oekujui da se oprostim od ovoga svijeta, svjestan da te vie neu vidjeti. Volim te, a moje prijateljstvo nije zarad kakve potrebe niti zarad kakve koristi. Meni niko na ovome svijetu nije potreban, a katkad se ak znam osjetiti nepotrebitim i od samoga Boga Svevinjeg. Tako da ni od Njega nita ne traim. Ne udim za neim niti imam elja.32 Moja ljubav jeste samo zato to si ti dostojan ljubavi i toga da bude voljen. Svoju ljubav prema tebi smatram dijelom Boije ljubavi, te kao to volim i tujem Boga, tako volim i tebe koji jesi izraz Njegove volje na ovom svijetu. Voljeti tako za mene je prirodno kao i disati zrak. Ljubav je cilj moga ivota i pokreta moga ivljenja. Ne vidim nita ljepim od ljubavi niti elim bilo ta ponad ljubavi. Ljubav je ono to ini da se moj duh zatalasa i da moje srce uzavri. Ona potakne moje zapretene sposobnosti i oslobaa me od samoljublja i samodovoljnosti. Osjeam
32

Radi se o osobitom gnostikom stupnju na kojem ovjek ne eli ak niti iskati neto od Boga ili izraavati bilo kakve elje, nego je u potpunosti zadovoljan Boijom voljom.

[ 193 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 193

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

drugi svijet i iezavam iz ovog svijeta egzistencije. To je profinjeni osjeaj koji ini moje srce osjetljivim i ini da sve vidim lijepim. Drhtaj jednog lista, svjetlo neke daleke zvijezde, malehni mrav, blagi jutarnji vjetri, morski valovi, sunev zalazak... sve to potie osjetljivost moga duha i izvodi me iz ovoga u neki drugi svijet. I ba sve to jesu razliite manifestacije ljubavi. Ovako portvovan jesam samo zbog ljubavi, zbog ljubavi jesam ovako nezainteresiran spram ovoga svijeta, zbog ljubavi ovaj svijet vidim lijepim i tujem njegovu ljepotu. Ljubav je ono posredstvom ega osjeam Boga i tujem Ga te Mu poklanjam svoj ivot i svoje bie. Znam da su mi na ovome svijetu mnogi bili dragi, da sam ih ak i volio, a u zamjenu sam od njih dobivao samo zlo. Takvi ljubav doivljavaju kao slabost i kau kako su oni navodno lukavi, pa zato zloupotrebljavaju ljubav. Meutim, takve neznalice ne znaju kakva blagodat i dar jeste ljubav. Ne znaju da nisu shvatili najuzvieniju dimenziju ivota. Ne znaju da to to smatraju lukavou nije nita drugo nego propast, nesrea i ponienje. A ja sebe isuvie cijenim da bih svoju ljubav uskratio bilo kome, ak i ukoliko taj neko ne razumije ljubav i sklon je da je zloupotrijebi. Za mene je isuvie nisko da volim iz elje za kakvom satisfakcijom ili da hinjim kako nekoga volim. Ja gorim u svojoj ljubavi i uivam u tome, i taj uitak najvea mi je mogua nagrada koju mogu dobiti za svoju ljubav. Znam da i ti, voljeni moj, pliva morem ljubavi, da voli ljude, i to sve njih bez ostatka, a da je mnogo onih koji zloupotrebljavaju tvoju ljubav, da ti se ak i izruguju te umiljaju kako su te prevarili. Ti sve to zna, ali ni najmanje ne mijenja svoje ponaanje. Jer, ti si na isuvie visokom stupnju da bi drugi mogli ikako utjecati na tvoju ljubav. Tvoja ljubav sasvim je prirodna i ona poput Sunca sija svuda, poput kie se izlijeva na polja i doline, te reakcije onih srca kamenoga ne mogu utjecati na nju.
[ 194 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 194

11/4/12 8:50 PM

MOLITVE

Neka je moj vatreni blagoslov na tvoj uzvieni duh koji je iznad uske i mrane ogranienosti samoljubljem i mjesto kamo stremi jesu najvie nebesa i sveta imena Boija. O ti u ljubavi za kojim gorim, rtvovao bih se za tvoju ljubav koja je najvee i najljepe obiljeje tvoga bia, ono najvrednije to me privuklo tebi i najsvetije svojstvo na vagi Boijoj. Ples smrti (Posljednji zapis ehida amrana, pisan nekoliko minuta prije njegova ehadeta u automobilu kojim se vozio na mjesto pogibije!) O ivote, pozdravljam te za rastanak, u svim tvojim manifestacijama i svjetovima! O noge moje, znam da ste odane i da ete po mojoj naredbi pohitati ka mjestu ehadeta, no imam jednu jo veu elju. Budite mi elino postojane! U ovom kratkom ali tekom trenutku, eljenom brzinom ostvarite sve moje nade, planove i zadae. Sauvajte moj obraz u ovim posljednjim trenucima ivota. Godinama ste me vjerno sluile, i sada od vas traim da me i u ovim posljednjim trenucima posluite na najbolji nain. O ruke moje, budite snane i precizne! O oi moje, budite prodornog pogleda! O srce moje, podnesi ove posljednje trenutke! Obeavam vam da ete za samo nekoliko trenutaka svi vi nai svoj duboki i vjeni mir. Za samo nekoliko trenutaka podarit u vam smiraj, vjeni smiraj. Ali ovi osjetljivi trenuci mog oprotaja sa ivotom i ovim svijetom, trenuci povratka Gospodaru, trenuci mog plesa sa smru, moraju biti lijepi.

[ 195 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 195

11/4/12 8:50 PM

Prijelom Mustafa amran final.indd 196

11/4/12 8:50 PM

PRILOZI

[ 197 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 197

11/4/12 8:50 PM

Prijelom Mustafa amran final.indd 198

11/4/12 8:50 PM

PRILOZI

Poruka voe Islamske revolucije Imama Homeinija povodom ehadeta dr. Mustafe amrana

g
Bismillahir-rahmanir-rahim Mi smo doista Allahovi i Njemu se vraamo!

zraavam svoje sauee i estitam imamu vremena ehadet izvanrednog ovjeka, ponosnog islamskog zapovjednika, savjesnog mudahida odanog putu Svevinjeg dr. Mustafe amrana. Sauee zato to je na narod koji odgaja ehide izgubio borca koji je na bojitu sueljavanja s neistinom, kako u Libanu tako i u Iranu, uinio herojska djela i za na dragi islam ispisao blistave stranice pobjede istine nad neistinom. On bijae samozatajni borac i izuzetan uenjak, i naa islamska zemlja trebala je i treba ljude poput njega. estitke su, pak, na tome to veliki islam dariva ovakve sinove naem narodu i potlaenim masama i to su u okrilju islama odgojene linosti poput njega; a zar je ovaj ivot ita drugo nego vjerovanje i borba! Na dragi amran, zahvaljujui svojoj istoj i iskrenoj vjeri, bez vezanja za bilo koju politiku stranku, svoj ivot otpoeo je i zavrio u dihadu. ivot je proveo pod svjetlom spoznaje i stalno je koraao ka Bogu; na tom putu krenuo je u dihad i rtvovao svoj ivot. ivio je ponosno i ponosno je postao i ehidom, vrativi se Istinitom.
[ 199 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 199

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

Istinsko je umijee ustati na dihad radi Boga, bez ikakvih politikih nakana i elje za ejtanskim samopokazivanjem, te se rtvovati na tome putu. To jeste umijee ljudi Boijih. On je na prag Boga Svevinjeg doao ista obraza. Radostan neka bude njegov duh i neka ivi uspomena na njega! A moemo li i mi postii takvo umijee? Od Boga itemo da nas povede, da nas izvede iz mraka neznanja i oslobodi nas robovanja svome nefsu. Izraavam ovom prilikom sauee asnom narodu Irana i Libana, tavie svim muslimanskim narodima i svima onima koji se orujem bore na putu istine, te potovanoj rodbini i prijateljima ovog mudahida. Od Boga Svevinjeg molim milost za njega, a sabur za njegove potovane blinje koji su ostali iza njega.
22. juni, 1981.

Ruhullah Musavi Homeini

[ 200 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 200

11/4/12 8:50 PM

PRILOZI

Imam Hamenei o ehidu dr. Mustafi amranu

g
Povodom godinjice ehadeta dr. Mustafe amrana, Ured za odnose s javnou Imama Hameneija prenosi dijelove iz Imamova obraanja u kojem govori o linosti ovog asnog ehida. rije svega, ovaj ehid bijae jedan uenjak, izuzetna i veoma darovita linost. Sam mi je priao poneto o svom kolovanju na univerzitetu u SAD-u, gdje je studirao na najviem obrazovnom stupnju a, koliko se sjeam, on je proglaen za jednog od dvojice najboljih studenata na tom odsjeku govorio mi je o svom odnosu s profesorima i o svom znanstvenom usavravanju. On je bio znanstvenik u punom smislu te rijei. Istovremeno, razina njegove zaljubljenike vjere bijae tolika da se odrekao i slave, i imetka, i poloaja, i ovosvjetske, naizgled obeavajue, budunosti, te je otiao u Liban kod imama Muse Sadra kako bi se posvetio dihadu, i to u vrijeme kad je Liban prolazio kroz jedan od najgorih i najopasnijih perioda u svojoj historiji. Sluali smo ovdje vijesti iz Libana 1978. godine. Ulice Bejruta bile su klaonica, bilo je to vrijeme cionistikih napada potpomognutih i od nekih unutar samoga Libana. Situacija ondje bila je uasna i alosna, bilo je to vrijeme posvemanjeg haosa. Poznanstvo Voe revolucije sa ehidom amranom U to vrijeme do ruku mi je dola jedna kaseta rahmetli amrana, i to je bilo prvi put da sam na neki nain saznao
[ 201 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 201

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

poneto o njemu, svojevrsni prvi kontakt. Na toj kaseti bilo je snimljeno dva sata njegova govora u kojem objanjava situaciju u Libanu, objanjava ta se ondje ustvari deava. Nama je to bilo veoma zanimljivo. Na jasan nain, uz jedan politiki sasvim korektan i promuuran pristup, objanjavao je ta se deava u tom haosu, ko je tu ustvari na ijoj strani, ko ima kakve namjere i ta stoji iza tog graanskog rata u Bejrutu. Jednu kasetu od dva sata ispunio je tim govorom i poslao je nama. A on je bio tamo s pukom u ruci. Poslije e nam biti jasna njegova politika vienja, njegovo razumijevanje situacije i to da on ondje predstavlja svjetlo koje razgoni mrak. A radilo se o gustom mraku smutnje koji je posve pomraivao uvid u situaciju. I tu vam je zaista trebala kakva svjetiljka, a on je bio upravo to. Ratovao je ondje, a nakon pobjede revolucije vratio se ovamo. Od poeka revolucije uvijek je bio prisutan na najosjetljivijim mjestima. Iao je u Kurdistan i uzeo uea u borbama koje su tamo voene. Potom se vratio u Teheran i postao ministar odbrane. Kad je poeo rat, ostavio se ministarskog poloaja i svih drugih funkcija koje je obavljao, i otiao je u Ahvaz ratovati, sve dok 20. juna 1981. godine nije postao ehidom. Za njega, dakle, namjetenja nisu imala nikakve vrijednosti, vanjtina ivota nije imala nikakve vrijednosti. amran je bio vrhunski fotograf No, ne treba misliti da je on bio neka sirova osoba koja nije razumijevala ivotne uitke. Upravo suprotno! Bio je izuzetno profinjen, s osobitim sklonostima, pa je tako bio zbilja vrhunski fotograf. Sam mi je priao kako je napravio na hiljade slika, ali da njega nema ni na jednoj od njih, jer ga zanima samo da on fotografira. Jednostavno, bio je umjetnik. I imao je tako bistro srce! Nikad nije izuavao teorijski irfan, moda nikad i ni pred kim nije stekao neka
[ 202 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 202

11/4/12 8:50 PM

PRILOZI

teorijska znanja o putu duhovnog napredovanja, ali njegovo srce bilo je srce tragatelja za Bogom. Bilo je to bistro, bogotragateljsko srce, bio je ovjek molitve, ovjek smisla. Kako je razbijena opsada Pave Bio je pravedan ovjek. Sigurno vam je poznat sluaj Pave. Znate da je nakon nekoliko dana borbi dr. amran, skupa s nekolicinom svojih saboraca, bio opkoljen na uzvisinama Pave. Protivnici revolucije bili su ih opkolili i samo to ih nisu pohvatali. Imam je saznao sa tu situaciju i uputio je proglas putem radija kojim je pozvao sve snage da se upute ka Paveu. Ta poruka emitirana je nekad poslijepodne. Bio sam lino svjedok, nekad u etiri poslijepodne, kako kamioni puni ljudi, vojske i obinih graana iz Teherana, ali stizali su i iz drugih gradova, kreui se ka Paveu. Kad se nakon sluaja Pave ehid amran vratio u Teheran, bio sam na sastanku na kojem je podnosio izvjetaj premijeru, s kojim je inae od ranije bio u veoma srdanim odnosima. Na tom sastanku ehid amran rekao je sljedee: Kad je u dva poslijepodne emitirana Imamova poruka, mi smo se odmah nakon toga, i ne znajui kolike su se mase zaputile prema Paveu, osjeali kao osloboeni iz okruenja. Samo Imamovo prisustvo u toj stvari, njegova odluka i poruka na nas su utjecali kao da nas je munja obasjala, i mi smo ve nakon to smo uli poruku osjeali kako je s nas spao pritisak. Kontrarevolucionari su izgubili moral, a mi smo dobili novi podstrek. Napali smo, probili njihov obru i uspjeli se izvui. Premijer se tad naljutio i prigovorio mu u stilu: Svi smo mi uestvovali u tome, mnogo nas se zauzelo za vas, i zato sada sve pripisuje Imamu?! Ali on je bio takav. Bio je poten i bez zazora je govorio ono to misli, iako je znao da bi nekima to moglo teko pasti.

[ 203 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 203

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

Sjeanja na boravak u Ahvazu On je elio biti stalno prisutan. Zajedno smo otili odavde u Ahvaz, i to mi je bilo prvi put da odlazim na front. U Ahvaz smo uli po mrklom mraku. Svuda je vladala tiina. Neprijatelj se nalazio na nekih 1112 kilometara od grada Ahvaza. Imao je sa sobom nekih 6070 momaka koje je sakupio u Teheranu i poveo ih sa sobom, a ja sam bio sam. Svi smo istim avionom C-130 stigli onamo. im smo doli u komandu i dobili kratki vojni uvid u situaciju, rekao nam je da se odmah spremimo, obuemo uniforme i krenemo na liniju. Bilo je devet ili moda deset naveer. Nije gubio vrijeme, zatraio je da odmah donesu uniforme onim njegovim ljudima koji su bili bez nje, ondje su se presvukli i odmah su otili na liniju. Pitao sam ga da li da i ja poem s njima, jer nisam bio siguran da bih se sam mogao snai na frontu. On mi je rekao da svakako poem s njima, tako da sam i ja ondje obukao uniformu, uzeo kalanjikov koji sam svakako bio donio sa sobom, i otili smo na borbenu liniju. Znai, od prvog trenutka dao se na posao, nije elio gubiti vrijeme. Vidite, to je ono to zovemo prisutnou. I ta prisutnost jedna je od najvanijih osobina pravoga borca. Ne eli da ga nema tamo gdje bi morao biti. I to je jedna od najvanijih osobina borca. Pored profinjenosti treba imati i hrabrosti Na dan osloboenja Susangarda znate da je Susangard bio osloboen, pa ponovo okupiran, a onda po drugi put osloboen nae oruane snage, koje su tad bile pod komandom drugog ovjeka, trebale su se pripremiti na napad i uope odluiti da krenu u ovu akciju. Naveer, nekad iza ponoi, pred sami napad iz pravca Ahvaza ka Susangardu, stigla nam je vijest da nije stigla jedna jedinica za koju je predvieno da uestvuje u akciji, to je znailo da se ustvari odustaje od operacije, jer bi u suprotnom
[ 204 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 204

11/4/12 8:50 PM

PRILOZI

znailo da je ne moemo izvesti prema zamiljenom planu. Ja sam tad napisao kratku poruku naem zapovjedniku u Ahvazu, a ispod se potpisao i amran, da emo mi sigurno krenuti u akciju taj oficir nedavno mi je donio tu poruku koju je sve vrijeme uvao, i danas je ta uspomena od prije trideset godina kod mene jer bili smo odluni da se poto-poto ide u akciju. Kad smo poslali tu poruku, ja sam poao na spavanje i tu smo se rastali. Ujutro sam rano ustao. Nae oruane snage krenule su i za njima sam poao i ja sa svojim pratiteljima. Kad smo stigli na liniju fronta, pitao sam gdje je amran, ali su mi rekli da je amran jo prije svitanja otiao daleko naprijed. Dakle, prije nego to su se nae snage uope pokrenule i stigle do svojih predvienih poetnih pozicija, amran je otiao daleko naprijed i sa svojom jedinicom ve je bio nekoliko kilometara ispred nas. Naposljetku, Bogu hvala, cijela ta stvar dobro se zavrila, a amran je tom prilikom ranjen. Bog da se smiluje tom velikom ehidu! Takav je bio amran! Nije ga zanimao ovaj svijet, funkcije, imetak, slava, njemu nita od toga nije bilo vano. Bio je poten, neposredan i nevjerovatno hrabar. Uza svu svoju profinjenost i tu pjesniko-gnostiku suptilnost, na ratnom polju on je bio srani ratnik. Kurs rukovanja RPG-om od strane naunika za fiziku plazme! Lino sam ga gledao kako obuava nae vojnike koji nisu znali upotrijebiti RPG kako se to radi. Naime, u naoj vojsci nismo ranije imali RPG, pa niti smo se njime koristili, niti smo znali kako se to radi. On se, pak, u Libanu ve koristio tim orujem i sam naziv RPG izgovarao je s onim arapskim akcentom, kao RBG33. Mi svi ostali govorili smo
33 Naime, za razliku od perzijskog, u arapskom jeziku ne postoji glas p. (op. prev.)

[ 205 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 205

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

RPG, a on je uporno govorio RBG. Uglavnom, drao nam je obuku rukovanja RPG-om. Dakle, kad je rije o praktinom djelovanju, bio je jedan istinski praktiar. Vidite, dakle, vrhunski strunjak za fiziku plazme tu se pretvarao u jednog praktinog vojnog instruktora, i to veoma visprenog, i dodajte k tome jo njegovu duboku i istu vjeru, pa onda pokuajte zamisliti tu kombinaciju. Eto ta je naunik ratnik! On je bio pravi primjer borca, uzor u kakvom smo se izbliza imali prilike osvjedoiti. U biu jedne takve izvanredne osobe nema govora ni o kakvom sukobu izmeu tradicije i moderniteta, ba kao to je navodni sukob izmeu vjere i znanosti ista besmislica i zbilja smijena ideja. Takve izmiljene i lane oprenosti koje neki izmiljaju kao svojevrsne teorije, a neki iz linih razloga tvrde kako postoje za jednog takvog ovjeka bile su potpuna besmislica. Imao je i znanje i vjeru, i tradiciju i modernost, i teoriju i praksu, i ljubav i razum. Znate one stihove: Razumom voda ljubavi nee potei kao potok; Teko meni sastavljenom od vode i vatre! E pa, u njemu su bili i voda i vatra. Taj produhovljeni, vjerski razum nije ni u kakvoj opreci s ljubavlju. Naprotiv, on je upravo potpora toj svetoj i istoj ljubavi.

[ 206 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 206

11/4/12 8:50 PM

RUKOPISI

[ 207 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 207

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

[ 208 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 208

11/4/12 8:50 PM

RUKOPISI

[ 209 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 209

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

[ 210 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 210

11/4/12 8:50 PM

RUKOPISI

[ 211 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 211

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

[ 212 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 212

11/4/12 8:50 PM

FOTOGRAFIJE

[ 213 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 213

11/4/12 8:50 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

[ 214 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 214

11/4/12 8:51 PM

FOTOGRAFIJE

[ 215 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 215

11/4/12 8:51 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

[ 216 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 216

11/4/12 8:51 PM

FOTOGRAFIJE

[ 217 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 217

11/4/12 8:51 PM

MUSTAFA AmrAn oVjek zA sVA VremenA

[ 218 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 218

11/4/12 8:51 PM

FOTOGRAFIJE

[ 219 ]

Prijelom Mustafa amran final.indd 219

11/4/12 8:51 PM

IZVORI

1. Ensan wa Khoda, Mustafa amran; priredio Mahdi amran, Entearate Nurbakh, 12. izdanje, 2000. 2. Nimeye penhane mah, amran be rewayate hamsare ahid, Habibe Jafarian, Entearate rewayate Fath, 18. Izdanje, 2000. 3. Niyayeha, Mustafa amran, priredio: Mahdi amran, Sazmane ap wa entearate, 10. izdanje, 2001. 4. Khoda bud wa digar hi nabud, Mustafa amran; priredio: Mahdi amran, Sazmane ap wa entearat, 26. Izdanje, 2001.

Prijelom Mustafa amran final.indd 220

11/4/12 8:51 PM