proiect de dispozitie

1

Primăria Oraşului ___ Cabinetul Primarului
Dispoziţia nr.________ privind delegarea atribuţiilor de coordonare a sistemului de monitorizare a serviciului de salubritate
Primarul Oraşului ____, Analizând referatul de specialitate nr.________ din data de___________prin care se propune delegarea atribuţiilor de coordonare a sistemului de monotorizare a serviciului de salubritate, În temeiul art. 43 alin 1¹ şi art 52 alin 5 din Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, modificată şi completată prin Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi combaterea corupţiei, În baza art. 66 şi 71 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, modificată şi completată, DISPUNE: Art. 1: Se deleagă atribuţiile de coordonare a sistemului de monitorizare a serviciului de salubritate din Orasul ____, Doamnei/ Domnului___________, având funcţia de__________, în cadrul Serviciului/Compartimentului____________. Art.2: Se completează fişa postului, anexă la Dispoziţia Primarului Oraşului ___ privind numirea în funcţia de__________ a Doamnei /Domnului, nr.____din data de__________, cu următoarele atribuţii: „a) distribuirea şi colectarea fişelor de monitorizare a serviciului public de salubritate al Oraşului ____; b) prelucrarea datelor colectate în vederea intocmirii unui raport de monitorizare; c) informarea conducerii Primăriei, Consiliului Local, prestatorului/prestatorilor de servicii de salubritate cu privire la rezultatele monitorizării; d) colaborarea cu Purtătorul de cuvânt al Primăriei pentru aducerea la cunoştinţa mijloacelor de informare în masă a rezultatelor monitorizării, în condiţiile legii.” Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează Serviciul Organizare, salarizare, gestionarea resurselor umane Emisă în ____ la data de______________ Contrasemnează, ______________, Primarul Oraşului ____ _____________ Secretarul Oraşului ____
12.05.2004

Red.: Elena Negrea/ GRASP/ Unitatea Participare Cetăţenească

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful