Mẫu Giấy đi đường

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........./GĐĐ-ĐHĐL

GIẤY ĐI ĐƯỜNG
Trường Đại học Điện lực cấp cho:
Ông (bà): …………………………..………….., Chức vụ………………..……………….
Được cử đi công tác tại: ……………………………………………….…………………….
Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số: ..……………….…………………………………
Từ ngày ……... tháng ……. năm 200......; đến ngày …..…. tháng ….… năm 200.…...
Tiền ứng trước:
- Lương: ……………….......đ
- Công tác phí: …………….đ
---------------------------------------

Hà Nội, ngày ……. tháng ….. năm 200….…
Trưởng đơn vị
(Ký xác nhận)

Thủ trưởng cơ quan

……………………………..đ

Nơi đi và đến

(1)

Nơi đi ………...………
Nơi đến ………………
Nơi đi ………...………
Nơi đến ………………
Nơi đi ………...………
Nơi đến ………………
Nơi đi ………...………
Nơi đến ………………
Nơi đi ………...………
Nơi đến ………………
Nơi đi ………...………
Nơi đến ………………
Nơi đi ………...………
Nơi đến ………………
Nơi đi ………...………
Nơi đến ………………
Nơi đi ………...………
Nơi đến ………………

Ngày giờ

(2)

Phương
tiện sử
dụng

Độdài chặng
đường (km)

(3)

(4)

Thời gian lưu trú

Trên
đường đi
(5)

Lý do lưu trú

Chứng nhận của cơ
quan

(7)

(8)

Ở nơi đến
(6)

....……… Nơi đến ……………… Nơi đi ………. ……………………………………………………………………………………………….....……… Nơi đến ……………… Nơi đi ………..……… Nơi đến ……………… PHẦN THANH TOÁN ………………………………………………………………………………………………..Mẫu Giấy đi đường Nơi đi ………..……… Nơi đến ……………… Nơi đi ………..……… Nơi đến ……………… Nơi đi ………....... ……………………………………………………………………………………………….……… Nơi đến ……………… Nơi đi ……….. Duyệt số tiền được thanh toán là: ………………………………………………………………………………………………...……… Nơi đến ……………… Nơi đi ………... ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………...……… Nơi đến ……………… Nơi đi ……….. Người đi công tác ký Thủ trưởng cơ quan Phụ trách tài vụ kế toán ký .....……… Nơi đến ……………… Nơi đi ……….. ……………………………………………………………………………………………….……… Nơi đến ……………… Nơi đi ……….. ……………………………………………………………………………………………….……… Nơi đến ……………… Nơi đi ……….……… Nơi đến ……………… Nơi đi ……….