SWtut

2 2 ..

O Os sn no ov v ii m mo od de e ll ii r ra an n jj a a u u 3 3D D C CA AD D s s ii s s tt e em m ii m ma a

Projektovanje prostornih elemenata

Neke osnovne pojmove kao i na~in rada 3D CAD modeliranja bi}e obja{njeni u ovom delu. Uglavnom je 3D modeliranje sli~no u skoro svim sistemima. Uradi se 2D kontura, ona se zatim koristi za kreiranje 3D elementa. Ovde je radjeno na CadraWorks CAD sistemu. CadraWorks je kombinacija SolidWorksa, sistema za modeliranje solid modela,sa raznovrsnim i prilagodljivim Cadra Design i Drafting paketom. Ceo ovaj paket je jedan dobro integrisani sistem parametarskog projektovanja. Pod prednostima jednog CAD sistema mogu}e je svrstati: • lak za u~enje • radi “ filozofijom “ ma{inskog in`enjera • najlak{i na~in za realizuciju ideja • jednostavan redizajn ve} uradjenih delova • laka promena dimenzija • podr`ana proizvodnja sa izalazom za NC ma{ine • izrada dokumentacije • mogu}nost povezivanja sa nekim drugim CAD sistemom • mogu}nost dodavanja novih modula • ... 2 2 .. 1 1 O Os sn no ov vn n ii P Po o jj m mo ov v ii Pod modelom u SolidWorks -u podrazumeva se: deo sklop crte` limeni deo kalup ...

1 1 .. U Uv vo od d spe{nost u projektovanju i konstruisanju zavisi od znanja , ve{tine , motivacije ~oveka , kao i od potreba i mogu}nosti sredine u kojoj se radi. U razvoju nekog proizvoda , uradi se mnogo skica, crte`a i prora~una, napi{e se mnogo teksta, analiza i drugih dokumenata. Ukoliko je proizvod slo`eniji, to je broj tih informativnih jedinica ve}i. Tempo koji se name}e u ovom trenutku podrazmeva da je proizvode nu`no stalno usavr{avati i pobolj{avati. Usa vr{avanje ima za posledicu de se broj tehni~kih informacija koje treba obraditi stalno uve}ava, a vreme za uvodjenje proizvoda u proizvodnju se stalno smanjuje. Savremeno projektovanje se ne mo`e zamisliti bez upotrebe ra~unara sa CAD sistemima. Danas postoji veliki broj realizovanih CAD (Computer Aided Design) sistema. Pod CAD terminom mogu}e je obuhvatiti slede}e aktivnosti: ü izrada koncepta projekta ü analizu modela ü konstruisanje modela ü izamene i modifikovanje dela ü izaradu projektne ,tehni~ke i konstruktivne dokumentacije.

U

ü ü ü ü ü ü

Jedan M odel napravljen u SolidWorksu mo`e biti pojedina~ni deo ili sklop. Po~inje se sa skicom ( koja mora biti potpuno dimenziono definisana , a mo`e ostati potpuno dimenziono nedefinisana), bazom za pravljenje prvog elementa ( base feature ), a zatim se dodaje slede}i element ( feature ) u model. Postoji velika fleksibilnost u redizajnu dodavanjem , redefinisanjem ili menjenjem redosleda elemenata. Sa Cadra Design Drafting generi{u se crte`i kori{}enjem solid modela. Potpuna integracija ova dva elementa Cadre Works-a omogu}ava da promenom dokumentacije automatski menjate stanje izvornog modela. Ako se promeni stanje modela automatski se menja i celokupna dokumentacija koja je vezana za modela koji je redefinisan.

UVOD - 1

UVOD - 2

2 2 .. 2 2 I In n tt e eg gr r ii s sa an no os s tt 3 3D D m mo od de e ll a a ii d do ok ku um me en n tt a ac c ii jj e e Treba da znati nekoliko stvari o tome kako radi CadraWorks integrisana sa SoldiWorks-om ü SolidWorks -om se kreiraju 3D modeli i 2D crte`i. Koriste se 3D model za kreiranje dokumentacije i 3D sklopova.

2 2 .. 3 3 O Os sn no ov vn n ii e e ll e em me en n tt ii 3 3D D m mo od de e ll ii r ra an n jj a a ü Deo se gradi iz takozvanih fe ature-ova (elemenata dela). Elementi dela su Ø shapes (figure) • boss ( dodavanje materijala) zamenjuje Bool-ovu opearciju dodavanja • cut ( skidanje materijala) zamenjuje Bool-ou operaciju oduzimanja. U prvim generacijama 3D orjentisanh CAD/CAM sistema ,mor ali ste da pravite Unije i Skupove . • hole ( otvora ili rupa )

ü SolidWorks je zasnovan na parametarskom projektovanju. To zna~i da je 3D deo potpuno dimenziono defnisan ,dimenzije dela se mogu u svakom trenutku promeniti. Parametarsko pre svega zna~i da se dimenzije mogu medjusobno povezivati odredjenim relacijama. Menjanjem vode}e dimenzije menjaju se dimenzije dela i njegov oblik. Na slede}oj slici nalazi deo k ome su promenjene neke od dimenzija. O~igledno je da se promenom dimenzija mo`e potpuno promeniti i izgled celog modela. takodje mogu}e je napraviti samo jedan deo a, zati m napraviti celu familiju delova, kori{}enjem tabele dimenzija.

SolidWorks modeli [bazni] [boss] [cut] [hole] Ø operacija ( operations ) • fillet ( zaobljavanje ivice ) • chamfer ( obaranje ivice ) • shell ( pravljenje {koljke ) • draft ( uklanjanje vertikalnosti ) • ...

SolidWorks modeli

[ prvi ][ drugi][ tre}i][ ~etvrti ][ peti]

ü Jedan 3d model SolidWorks -a sastoji se od delova ili sklopova. Svaka promena nekog dela , odra`ava se i na sklop koji sadr`i taj deo.

SolidWorks modeli [fillet ] [chamfer] [shell] [draft ]

UVOD - 3

UVOD - 4

ü Ve}ina elemenata se pravi kreiranjem skica. Skica je 2D profil elementa dela ili je njegovog presek. Skice se zatim mogu: Ø extrude ( izvu}i ) Ø revolve ( okrenuri oko neke ose ) Ø sweep ( provu}i po nekoj putanji ) Ø loft ( spojiti vi{e skica )

SolidWorks model SolidWorks modeli [ extrude] [revolve ] [sweep ] [loft–loft2-loft3] [vratilo] Primer projektovanja: • • • pripremak dobijen rotacijom pravougaonika SolidWorks model [faza1]

3. Projektovanje “ filozofijom “ in`enjera

Prvi CAD sistemi su zahtevali da model prvite na na~in koji je bio te`ak za rad. Bilo je portrebno da isklju~ivo radite u jenom koordinatom sistemu i sve dimenzije su bile referisane na taj koordinatni sistem. Ako ste hteli da nacrtate pravouganik morali ste ru~no da unesete koordinate ta~aka temena. Dok na crte`ima dimenzije su date u odnosu na neke druge elemente crte`a. To prera~unavanjedimanzija je bilo veoma zamorno. Jedan od nedostataka je i to su se malo oslanjali na grafi~ki rad. Novije generacije CAD sistema su i{le sa stanovi{ta da je rad u odnosu na koordinatni sistem vrlo te`ak i vrlo neprakti~an. Tako se sada dimenzije zadaju u odnosu na druge elemente. Takodje se crta na principu “ drag and drop”. Pod projektovanjem “ filozofijom “ in`enjera podrazumevamo de je mogu}e je kreirati deo na na}in na koji bi se napravio i u proizvodnji. Tako da polazimo od pripremka, pa kasnije skidamo materijal , koriste}i odgovaraju}e elemente. Primer za to je dat na slici. Napravljen je deo tako {to se postepeno skidao materijal koji je simulirao rad struga. Kori{eni su elemnti tipa ü Boss-Revolve , ü Cut -Revolve, ü Cut -Extrude, ü Chamfer, ü Fillet/Round Sve je dimenzionisano kao na dokumentaciji.

• • • • • • • • •

skidanje materijala dobijen kori{}enjem tipa c cu u tt – – r re ev vo o ll v ve e SolidWorks model [faza2] skidanje materijala dobijen kori{}enjem tipa c cu u tt – – r re ev vo o ll v ve e SolidWorks model [faza 3] skidanje materijala dobijen kori{}enjem tipa c cu u tt – – r re ev vo o ll v ve e SolidWorks model [faza 4]

UVOD - 5

UVOD - 6

• • • • • • • • • • • •

skidanje mater ijala dobijen kori{}enjem tipa c cu u tt – – r re ev vo o ll v ve e SolidWorks model [faza 5] skidanje materijala dobijen kori{}enjem tipa c cu u tt – – r re ev vo o ll v ve e SolidWorks model [faza 6] udubljenje za klin, skidanje materijala dobijen kori{}enjem tipa c cu u tt – – e ex x tt r ru ud de e SolidWorks model [faza 7] obaranje ivica , skidanje materijala kori{}ena operacija chamfer SolidWorks model [faza 8]

Primer projektovanja:

• • •

zaobljavanje kori{}ena operacija fillet SolidWorks model [faza 9]

Ovako uradjen deo , mo`e se iskoristiti da se napravi NC kod. Ovde je bitno da se uradi onim redosled kojim bi se ina~e i uradio deo.

UVOD - 7

UVOD - 8

Primer projektovanja:

UVOD - 9

UVOD - 10

11 UVOD .12 .Primer projektovanja: UVOD .

Primer projektovanja: UVOD .14 .13 UVOD .

15 UVOD .16 .Primer projektovanja: UVOD .

18 .17 UVOD .Primer projektovanja: UVOD .

Primer projektovanja: UVOD .19 UVOD .20 .

22 .21 UVOD .Primer projektovanja: UVOD .

Primer projektovanja: UVOD .24 .23 UVOD .

menjanjem ili menjenjem redosleda elemenata ( feature odn.sa raznovrsnimi prilagodljivim Cadra Design i Drafting paketom.Osnovi SolidWorksa [ta je SolidWorks? Osnovni Pojmovi Jedan Model napravljen u SolidWorksu satoji se od pojedina~nih delova ili sklopaova. bazom za pravljenje prvog elementa ( base feature ).Po~injete sa skicom .Ovo je predstavljeno kroz slede}e teme: • • • • • • • Termine u SolidWorksu Document Windows FeatureMenager Design Tree Right-Mouse meni Biranje elemenata Toolbars Snimanje Solid Solid Works Works model model • • C Cadra adra Design Design Drafting Drafting SolidWorks model ( part-deo ili assembly-sklop) Cadra Design Drafting ( dokumentacija A-1 A-2 . a zatim dodajete jo{ elemente ( feature ) u va{ model. Sa Cadra Design Drafting generi{ete crte`e kori{}enjem solid modela. Mo`ete da menjate va{ projekat dodadavanjem . sistema za modeliranje solid modela . C adraWorks je kombinacija mo}nog SolidWorksa . element ). SolidWorks termini Pojmovi specifi~ni za SolidWorks su opisani ovde Ovi alati • • • • • • • imaju vi{e prednosti u odnosu na druge CAD sisteme. i to su: laki za u~enje rade “ filozofijom “ ma{inskog in`enjera najlak{i na~in za realizaciju ideja laka manipulaciju i prepravku ve} uradjenih delova laka promena dimenzija podr`ana proizvodnja izrada dokumentacije Ovo poglavlje opisuje neke osnovne pojmove i terminologiju koja se koristi kroz ovaj priru~nik.

sa W W ii n nd do ow w menija odaberite: A-3 A-4 .. • • • • • Vertex ( ta~ka formirana na deli ) Axis ( osa ) Edge ( ivica formirana na delu ) Face ( povra{ina formi rana da delu ) Plane ( pomo}na ravan ) Document Windows U Solid Worksu . Odabiranjem W W ii n nd do ow ws s.• • • C Ca as sc ca ad de e T T ii ll e e H Ho or r ii z zo on n tt a a ll ll y y T T ii ll e e V Ve er r tt ii c ca a ll ll y y • • • Model Radno podru~je Drvo doga|aja Mo`ete da smanjite va{u prozor na nivo ikone kori{}enjem I Ic co on n ii z ze e simbola u gornjem desnom uglu dokumenta. Mogu}e je otvoriti vi{e dokumenata u isto vreme. Odabiranjem W W ii n nd do ow ws s . i menjanjem veli~ine pomeranjem ugla ili ivice.Pojavi}e se prozori za snimanje nesnimljenih dokumenata! Umno`avanje pogleda Postoje dva na~ina za umno`avanje pogleda istog dokumenta.. N Ne ew wW W ii n nd do ow w i dobi}ete jo{ jedan novi prozor.A Ar rr ra an ng ge e I Ic co on ns s svi prozori se minimizuju i sme{taju na dno SoildWorks prozora.Za uredjivanje prozora . svaki deo ili sklop je dokument.Takodje . i svaki dokument je prikazan u jednom posebnom prozoru. 1 Odaberite W W ii n nd do ow w . C C ll o os se ee e A A ll ll zatvaraju se svi otvoreni dokumenti.Pojavi}e se jedna ikona u prozoru koje je najvi{e postavlje u odnosu na ostale dokumente. povucite prozor kori{}enjem mesta na prozoru gde je ime .

Da bi dodali svoj pogled u listu pogleda. rotiranje i name{tanje pogleda za svaki od prozora ili delova prozora. ravnima . OK. selektujete u svim pogledima. • Zato {to je V V ii e ew wO Or r ii e en n tt a a tt ii o on n dijalog box ~esto kori{}ena alatka .2 Povucite jednu ili obe Splits kontrole da podelite prozor na dva ili ~etri dela. FeatureManger Design Tree ( Stablo doga|aja ) Deo i sklop prozori sastoje se iz dva dela: • FeatureManager design tree . sadr`i listu svih elemenata ( sa skicama.Ovo je zato {to ova lista je uvak preko svih aktivnih dokumenata. • FeatureManager design Tree poma`e u: • Odabiranju elemenata u modelu po imenu • Prepoznavanju i menjanju redosleda napravljenih elemenata • Menjeanju imena elementa • Zamrzavanju ( suppress ) elemenata • Privremenom vra}anju modela unazad Stablo daje informacije ako deo ima neke spolja{nje veze sa drugim delovima • Ako neki element modela ima neke spolja{nje veze . mo`ete je sa~uvati vidljivom na jednom mestu celo vreme dok radite. gde mo`ete koristiti standardne poglede ili dodati neki svoj. • Grafi~kog dela.Mo`ete da vratite zadnjih 10 pogleda • • Mo`ete koristiti zumiranje.Ovo koritite kada `elite da se brzo prebacujete sa pogleda na pogled. V V ii e ew w // O Or r ii e en n tt a a tt ii o on n . zatim dajte ime pogledu.njegovo ime prati -> • Ako deo sdar`i neki element sa spolja{njim vezama . • Mo`ete vratiti va{ model u predhodni polo`aj kori{}enjem Undo dugmeta na View Orientation dijalog boksu. Novo ime se pojavljuje u listi pogleda. Dela u kome pravite i upravljate delom ili sklopom K o ri{}enje naziva pogleda • Koristite listu pogleda . Selektovanjem ne~ega u jednom delu prozora. osama ) koje su dodate modelu. ime dela je na vrhu drveta i posle njega sledi -> A-5 A-6 . uradite slede}e:Add .Namestite dijalog box na odabrano mesto ekrana . zatim kliknite na “ “p pu us sh hp p ii n n“ “ ikonu.Pogled sa aktivira dvostrukim kilikom mi{a na ime pogleda.Ovako lista pogleda ostaje vidljiva tokom celog rada u SolidWorksu.

U primeru imamo da je element h ho o ll e e rupa napravljena pre elementa s sh he e ll ll . postoji vi{ak podataka koji smetaju potpunom definisanju skice.Kasnije je njihov redosled promenjen i rezultat se vidi na slici. ili Odaberite element(e) i dr`ite CTRL dok vu~ete element da drugu poziciju. A-7 A-8 . Komponente u stablu ispred kojih stoji (+) imaju predefinisanu poziciju. Ako je ispred njih (-) takvi delovi nisu poziciono potpuno definisani .Ovakav postupak ima svoje posledice . koji se najbolje ilustruje slede}im primerom.Mo`ete uvek da pomerate elemente u modelu. ne menja poziciju.Skice u stablu ispred kojih je (+) su predefinisane .Na primer mo`ete pomeriti rupu na drugu povr{ dela .Mo`ete menjati redosled elemenata.Element se mo`e pomeriti samo na ravnu povr{inu. Skice u stablu ispred kojih je (-) imaju manjak podataka za potpuno definisanje skice. Mo`ete ovo da radite i izmedju dva dokumenta. pririsnite levi taster mi{a i povucite element na `eljenu poziciju u stablu.Dok prevla~ite drugi dokument to se automatski kopira .Za kopiranje elementa koristi se standardni metod u windowsu ( STRL +C ) i za finalno kopiranje ( CTRL + V ) .Obele`ite element kursorom . Kopiranje pomeranjem elemenata. Ako je ispred njih (f) takvi delovi su fiksirani Drag and Drop ( Povuci i pusti ) Menjanje mesta elemenata u stablu.

sve ivice koje ograni~avaju tu povr{inu .Ako `elite da odabe rete samo jednu zatvornu konturu sa te povr{ine.. uradite slde}e: 1 Odaberite povr{inu 2 Dr`ite C CT TR RL L I odaberite rub . modelom ili sklopom uvek imate pristup alatima sa menija desnog tastera mi{a.Dok prevla~ite kursor po radnom podru~ju istica}e se stvari koje koje su mogu}e izbranice.Ovo se zove dinami~ko isticanje mogu}ih odabira. Odabiranje povla~enjem.Kori{}enje desnog menija mi{a (Using Right-Mouse Menus) Bilo da radite sa skicom. • Odabiranje .Odaberete jedan a ostale dr`e}i CTRL . Ed dg ge es s ( ivicama dela ).Ovi alati se manjaju u zavisnosti da li radite sa skicom ili delom odnosno sklopom.Ako je neki od odabranih pogre{no odabran onda taj element ponovo odaberite dr`e}i CTRL i on je desel ektovan. • A P ll a an ne es s ( ravnima ) ili • P • A An ny y tt h h ii n ng g ( bilo {ta ). Biranje sa Radne povr{ine ( Selecting from the Graphics Area ) Ve}ina komandi zahteva odabiranje i mo`e se izvesti na vi{e na~ina. • Odabiranje preko filtera. pritisnite CTRL i deselektujte nepo`eljno.10 . Ako odaberete povr{inu sa dela.. osu .Ako `elelite da odaberete u skici elemente koji su grupisani na jednom mestu. Selection Edge Selection Face • • • • • • Otvarati i zatvarati ckice Menjati osobine elemenata Davati razumljiva imena elementima ili dimenzijama Menjati atribu t vidljivosti elemenata . ivicu . ina~e bi ste morali da stalno idete po toolbar ikonama. Ovako deselektujete povr{inu a selektujete taj rub.On omogu}ava da odaberete po slede}im kriterijumima: • F Fa ac ce es s ( povr{ima dela ). • Odabiranje rubova. • E Ax xe es s ( osama ) .Na nekom mestu van grupacije kliknete mi{em i dr`e}i razvu~ete pravougaonik koji obuhvata sve elem ente koje ste hteli da odaberete.Ako je ne{to odabrano {to niste hteli . ravan) mo`ete se poslu`itit S Se e ll e ec c tt ii o on n F F ii ll tt e er r da nadjete no {to ste hteli. to se posti`e odabiranjem preko pravougaonika..Na primer mo`ete : • Zavisnost oblika kursora od trenutne m ogu}nosti selekcije.Kliknite na dugme . bi}e selektovane. A-9 A . Odabiranje vi{e delova kori{}enjem CTRL.Ako birate specifi~ni element ( povr{inu .Ovi alati daju efikasniji na~in kori{}enja mi{a u neprekidnom kretanju. zatim kliknite na ono {to ste hteli da izaberete.

To se izvodi odabiranjem njegovog imena. • Za odabiranje dimenzija: duplim klikom na element dela . Odabrite Select Other sa padaju}eg menija desnog tastera mi{a. pojavi}e se dimenzije a zatim izabremo `eljenu dimenziju.12 . 3. Toolbars Biranje sa Drv eta doga|aja (Selecting from the FeatureManager Design Tree) • Za biranje elemenata modela . ako se to radi sa drveta. Pojavljuje se sa desne strane mi{a ne{to {to li~i na mi{a. A . Kliknite desnim dugmetom na mesto gde `elite odabiranje 2.Ako je ono {to je istaknuto ono {to `eleimo da odaberemo onda potvrdimo Y. Toolbars predstavlja skup dugmi}a koji predstavljaju pre~ice za one alate koji se naj~e{}e koriste. Ako ne `elimo da izaberemo to onda desnim tasterom mi{a potvrdimo N .11 A .Biranje skrivenih i preklopljenih elemenata ( S e l e c t i n g H i d d e n o r C o i n ci ci d e n I t e m s ) Ponekad `eljeni element za selekciju se nalazi iza ili je preklopljen sa nekim derugim.I neki element je istaknut. Za biranje skrivenih elemenata : 1. ravni ili osa najbolje je to izbrati iz drveta sa desne strane. skica. • Biranje delova iz sklopa isto je tako jednostavno .

ili vertik. Ø Vra}a oroginalnu vrednost i izlaz iz box-a.Znate ve} standardne Windows skra}enice .• • • Pojedine delove toolbar menija mo`ete isklju~iti odnosno uklju~iti sa View .Mo`ete uve}ati ili smanjiti dimenziju strelicama. New CTRL + N ) . (File ALT + F) . Na status baru se nalaze informacije o teku}im aktivnostima.STRL + S Takodje mo`ete snimiti deo pod drugim imenom File . • Koristite spin box strelice za menjanje vrednosti.Ako je vrednost koju menjate bliska onoj koju `elite koristite spin box strelice da dovedete vrednost na `eljenu. • Menjenje dimenzija sa spin box -om . za 90 stepeni u smeru kazaljke na satu /suprotno strelica skrolovanje modela uvelicanje / suprotno regenerisanje modela regenerisanje svih elemenata osve`avanje ekrana • • • strelice Shift + strelice Alt + leva/desna Ctrl + strelice Z/z Ctrl + B Ctrl + Q Ctrl + R Evo nekih skracenica za rotiranje i gledanje modela: • A .( File .13 A .Za identifikovanje dugmadi . Toolbars Mo`ete ih i pomerati. Ø Reverzna vrednost Ø Regenerisanje modela Ø Resetovanje spin box dodane vrednosti • Koristite dimenzion spin box kao i kalkulator mo`ete unositi vrednosti i aritmti~ke simbola direktno u spin box da bi ste izra~unali vrednost. Save As • Kori{}enje tooltip-ova. postavite kursor na dugme i sa~ekajte nekoliko sekundi. Preporuke za snimanje • Snimajte va{ rad ~esto. Rotiranje dela horizontalno ili vertikalno horiz.14 . Skra}enice sa tastature Skra}enice pokre}u svaki deo menija. I preporukama za slede}e korake.Njihova namena je slede}a: Ø Prihvatanje teku}e vrednosti i izlaz iz box-a.Takodje mo`ete koristiti dugmad u dnu box-a da prihvatite vrednost.Kliiknite izmedju dva dugmeta i povu~ete na `eljeno mesto.Poajvi}e se tooltip sa imenom dugmeta. Ako toolbar pustite negde izvan ivice prozora ( unutar radnog prozora ) on postaje plutaju}a paleta.

prvite 3D delove ne samo 2d crte`e.Parametarsko pre svega zna~i da se dimenzije mogu medjusobno povezivati. ü Vi svoj deo gradite iz takozvanih feature -ova ( ovde }emo ih zvati elementi dela) .Menjanjem vode}e dimenzije menjaju se dimenzije dela i njegov oblik. ü SolidWorks je zasnovan na parametarskom projektovanju.Upoznavanje sa CadraWorks -om N ekoliko stvari o tome kako radi CadraWorks integrisana sa SoldiWorks-om ü Sa SolidWorks-om .To za~i da je 3D deo potpuno dimenziono defnisan .Elementi dela su Ø shapes (figure) • boss ( dodavanje materijala) • cut ( skidanje materijala) • hole ( otvora ili rupa ) Ø operacija ( operations ) • fillet ( zaobljavanje ivice ) • chamfer ( obaranje ivice ) • shell ( pravljenje {koljke ) • Ovde je prikazan deo kome je promenjeno par dimenzija.Svak promena nekog dela . B-1 B-2 .Koristite te 3D elemente da napravite dokumentaciju i 3D sklopove.dimenzije dela se mogu u svakom trenutku prmeniti . odra`ava se i na sklop koji sadr`i taj deo. ü Jedan 3d model SolidWorks -a sastoji se od delova ili sklopova.

Skica je 2D profil za elemnt dela ili je njegog presek. nalazi se na dnu prozora 2. ü Odaboranjem V V ii e ew w sa menija da prika`ete ili sakrijete statusnu liniju i ve}inu pomo}nih toolbar grupacija. sklop ili crte`.Njega startujete na slede}i na~in: 1.0 ili Windows 95: 1. Fiksiranje Liste sa pogledima ( View Orientation List Box) View Orientation Box sadr`i orjentacije i poglede dela ili sklopa. Odaberite S S tt a ar r tt dugme sa Taskbar dela windoes prozora. 4. Ako koristite Windows NT 3.Pojavi}e se View Orientation dijal box. 3. O Or r ii e en n tt a a tt ii o on n . Odaberite P Pr ro og gr ra am ms s. Ponovo o dabrite S So o ll ii d dW Wo or rk ks s 9 97 7.Skice se zatim mogu: Ø extrude ( izvu}i ) Ø revolve ( okrenuri oko neke ose ) Ø swep ( provu}i po nekoj putanji ) Ø loft ( spojiti vi{e skice ) Sa ovog prozora vi mo`ete da: ü Odabiranjem F F ii ll e e sa menija da otvorite novi ili postoje}i deo . otvorite SolidWorks programsku grupu 2. Odaberite “ push pin “ ikonu na dijalog box-u.Po~etni SolidWorks 98 prozor ü Ve}inu elemenata pravite crtaju}i skice.Da bi ostao tokom ~itavo va{eg rada morate uraditi i tre}i korak. Odabrite S So o ll ii d dW Wo or rk ks s 9 97 7. U Program Menager . Pmrite V V ii e ew w O Or r ii e en n tt a a tt ii o on n dijalog box na `eljenu lokaciju. Odaberite V V ii e ew w . Startovanje SolidWorsk-a Ako koristite windows NT 4. 2. B-3 B-4 .51: 1. Duplim klikom na SolidWorks otvori}ete program Po dogovoru tu listu imate pri ruci uvak kada radite sa delom ili sklopom. 3. ü Odabiranjem M Ma ax x ii m m ii z ze e ikone sa krajnje gornje-desnog dela prozora So lidWorks prozora da pro{irite prozor na punu veli~inu.

Ovaj box vam nudi da izaberete tip dokumenta: Ø Part ( 3D deo ) Ø Assembly ( 3D sklop ) Ø Drawing ( 2D crte` ) D Da a ll ii z zn na a tt e e : Da bi ste identifikovali neko dugme sa toolbara . ü Dodavanje rezova . 4. namestite jedinice u M M ii ll ll ii m me e tt e er rs s i2 2 Decimal Decimal P P ll a ac ce es s ( vrednosti se prokazuju sa dve decimalne cifre . proverite neke osnovne stvari oko name{anja SolidWorks-ovog radnog okru`enja. 5. odaberite T To oo o ll s s meni . Unesite re~ za pretragu. ü Pravljenjem tehni~ke dokumentacije izradjenog dela. ü Odaberite “Part” i O OK K.K o r i { } e n j e S o l i d W o r k s H e l p-a Mo`ete koristiti pomo} u toku rada . O OK K Pravljenje novog dokumenta ( dela ) Trebalo bi da ovo zavr{te za nekih 40 minuta. Odaberi te F F ii n nd d tab.Napravi}ete jedan ovakav jednostavan deo: 2. zatim G Gr r ii d d // U Un n ii tt s s tab . Odaberite neko od ponudjenih poglavlja .i U Us se er r P Pr re ef fe er rn nc ce es s.Pojavi}e se ime dugmeta. dovu~ite kursor iznad dugmeta i sa~ekajte par trenutaka . Odaberite H He e ll p p. Da bi kreirali novi deo .I pro}i}ete slede}e faze rada: ü Kreiranje baznog elementa ( base part ). 3. O OK K . 3. odn. ü Dodavanje elemenata ( boss feature ). B-5 B-6 .Da bi startovali help morate uraditi sled}e: 1. ü Prilagodjavanje el emenata ( dodavanjem zaobljenja . skidanje materijaa ( cut feature ).Pojavi}e se N Ne ew w dijalog box . menjanjem dimenzija ). 2. Odaberite S So o ll ii d dW Wo or rk ks s9 97 7H He e ll p p T To op p ii c cs s . uradite slede}e: ü odaberite N Ne ew w dugme sa standardnog toolbara sa vrha SolidWorks prozora.Posle ovoga va{ deo zahteva mere u milimetrima. i odaberite D D ii s p p ll a ay y Proveravanje mera u kojima se radi Pre nego {to po~nete . 40 -minutni start Ovaj deo vas vodi postepeno u izradu va{eg prvog modela u SolidWorks -u i njegove dokumentacije. 4.Pjavljuje sa dijalog box S So olliid dW Wo or rk ks s9 97 7H He ellp pT To op piic cs s. 1.

zatim pritisnite levi taster mi{a i razvucite pravougaonik. odaberite sketch sa Sketch toolbara.Crtanje prve skice Na{ prvi element dela . 3. Odaberite D D ii m me en ns s ii o on n dugme sa Sketch Relation toolbara.Grid/Unit Grid/Unit i S Sn na ap p T To o P P ii n n tt .Ali vam je moja preporuka da to uradite!!!! Ipak ovaj deo vam opisuje kao se dodaju dimenzije na{em delu: 1.Ako ste izabraliS Sk ke e tt c ch h odmah je rava P P ll a an ne e1 1 postala ravan crtanja.Ovakav element koristi skicu kao profil bloka. to je po~etak pravougaonika. Kada ste izabrali Sketch de{ava se sledece: ü Pojavljuje se S Sk ke e tt c ch h o or r ii g g ii n n i mre`a crtanja . da bi menjali staru skicu uradite slede}e : ü Obele`ite skicu po imenu u drvetu ü Pritisnite desni taster mi{a ü D`ite taster i povucite do ü Opcije za E Ed d ii tt S Sk ke e tt c ch h Do davanje dimenzija Pa`nja: SolidWorks ne zahteva da se dodaju dimenzije skice pre nego {to je koristite za kreiranje elemenata dela. ).Ako ne `elite da je to ona onda izaberite neku drugu iz drveta elemenata. Da bi po~eli crtanje skice . 2.Kada povla~ite . U slede}em delu nau~i}ete kako da dodate dimenzije ovom pravougaoniku. odaberite S Sk ke e tt c ch h dugme sa toolbara za crtanje ( Sketch toolbar ).Ako ponovo izaberte isto dobi}ete novu skicu. Pa`nja: Sa bi po~eli sa crtanjem . Grid/Units Grid/Units .Ako `elite to da promenite id ite na T To oo o ll s s . Display Display grid grid i posle ovoga se sigurno poajavljuje mre`a ü Aktivira se Sketch Tools toolbar ü U statusnoj liniji se pojavljuje naziv “ Editing Sketch “ .Za crtanje vam je potreban ravan crtanja ( Ako pogledate desnu stranu . Zavr{ite ovo pritiskom levog tastera mi{a. zapamtite da se kursor inicijalno kre}e po snap ta~kama mre`e.. Odaberite R Re ec c tt a an ng g ll e e sa Sketch toolbara 2. po dogovoru je to inicijalno P P ll a an ne e1 1 . na dnu ekrana ü Pojavljuje se “Sketch 1” u stablu elemenata .Oblik kursora se menja u prepoznatljiv oblik specifi~an za dimenzionisanje.. vide}ete da imate ve} spremne tri ravni P P ll a an ne e 1 1 . P P ll a an ne e 2 2i P P ll a an ne e3 3 . na desnoj strani 1.Da bi zatvorili istu sekciju izaberite ponovo isto dugme. ako se nije pojavila idite na T To oo o ll s s . u ovom slu~aju mora biti izvu~eni blok ( extruded block ). Odaberite gornju ivicu pravougaonika. namestite kursor na mesto gde `elite da vam bude jedan od uglova pravougaonika.U Us se er r Preferences Preferences . zatim kliknite na mesto gde `elite da bude postavljena dimenzija Crtanje pravougaonika B-7 B-8 .U Us se er r P Pr re ef fe er re en nc ce es s . drvo elemenata .

Dodavanje materijala Skicu ne morete crtati samo na ravnima. B-9 B . zatim odaberite mesto za dimenziju.I prvi element se zove baza! 1 Odaberite H H ii d dd de en n L L ii n ne es s R Re em mo ov ve ed d 2 Sa menija I In ns se er r tt . Odaberite desnu ivicu pravougaonika . ako trenutno nije aktivan.A to dodavanje mo`e biti: Ø extrude ( izvu}i ) Ø revolve ( okrenuti oko neke ose ) Ø swep ( provu}i po nekoj putanji ) Ø loft ( spojiti vi{e skice ) 4. E Ex x tt r ru ud de e .Za ovaj slede}i element koji `elimo da dodamo koristi}emo povr{inu sa dela . 3 Stavite da je D De ep p tt h h 30.da defini{ete oblast koju `elite da uve}ate Odaberite Z Zo oo om mI In n // O Ou u tt udaljite/pribli`ite ekran Odaberite Z Zo oo om m tt o o F F ii tt i pomerajte kursor gore/dole da da bi ste dobili deo u celom prozoru Mo`ete koristiti itaster z z za zoom in . B Ba as se e. ve} je mo`ete korisriti i sve ravne povr{i na delu. 1 Odaberite S Se elle ec ctt sa Sketch toolbara . Ovako definisan element prouzrokuje slede}e: ü Novi element se pojavljuje sa desne strane u drvet .10 .Base-Extrude ü Mre`a crtanja nestaje ü Sketch Tools postaje neaktivan Kori{}enje ZOOM alata Postoje 3 razli~ita zoom alata u SolidWorksu Probajte svaki sa ovim delom U ovom slu~aju to je izvla~enje predhodno nacrtane skice.B B ll ii n nd d 1 2 3 4 Odaberite Z Zo oo om m tt o o F F ii tt Odaberite Z Zo oo om m tt o oA Ar re ea a .Pojavi}e se Extrude Feature dijalog box. i taster Z Z za zoom out.3. kao ravan crtanja.Dok menjate rezultat mo`ete videti rezultat na ekranu Kreiranje osnovnog (baznog) elementa Prvi element mora biti boss ( dodavanje materijala ). dubinu. a zatim razvucite pravougaonik . Namestite E Ex x tt r ru ud de eA As s kao S So o ll ii d d F Fe ea a tt u ur re e 5. koji vm slu`i da defini{ete pravac rasta izvla~enja. O OK K. ovom slu~aju proverite da li je T Ty yp pe e .

duplim klikom odaberite * *N No or rm ma a ll T To o . 3 ponovite ovo isto za drugu ivicu B . 8 Sa menija izaberite I In ns se er r tt . 3 Otvorite novu skicu i nacrtajte kru`nicu blizu centra cilindra.12 .Skica je postala crna i to nam ka`e da je potpuno definisana. 4 Dimenzioni{ite pre~nik na 50mm.Ovakvom akcijom vi ste rekli SolidWorksu da tu selektovanu povr{inu `elite da gledate normalno.Sada treaba uraditi ne{to sa tom skicom da bi se dobio 3D element ( izvla~enje ).Kada ovo uradite krug je potuno definisan i fiksiran poziciono.2 Odabeirte prednji deo dela za selekciju ( selektovano dobija plavu boju) 4 Kliknite negde na kru`nicu i namestite kursor tamo gde `elite da vam se pojavi dimenzija 3 4 5 Odaberite S Sk ke e tt c ch h sa S Sk ke e tt c ch h tt o oo o ll b ba ar ra a. 7 Dimenzionisanje kruga Da bismo potpuno definisali krug moramo dodati slede}e dimenzije: ü dimenzije za pozicioniranje dela ( dimenzionisanje centra kruga u odnosu na spoljnje ivice dela). 1 Odaberite prednju povr{inu cilindra 2 UV V ii e ew w O Or r ii e en n tt a a tt ii o on n boxu . ise}i}emo jedan deo. B Bo os ss s i E Ex x tt r ru ud de e 9 U novo pojavljenom boxu defni{ite dubinu na 25 i O OK K U drvetu .Pjavljuje sa mre`a okojoj smo malopre pri~ali na povr{ini koju smo izabrali za ravan crtanja Sada `elimo da nacrtamo krug. Duplim klikom na diametar dimenziju mo`ete promeniti vrednost na `eljenu.11 B .koji }emo kasnije iskoristiti za pravljenje ciclindra).Ovim bismo zavr{ili sa skiciom. sa desne strane se pojavljuje Boss-Extrude 1 Isecanje materijala sa dela ( Creating the Cut ) Posle ovog dodavanja materijala . ü dimenzije same skice ( u ovom slu~aju pre~nik) 1 Odaberite D D ii m me en ns s ii o on n sa S Sk ke e tt c ch h R Re e ll a a tt ii o on ns s tt o oo o ll b ba ar ra a 2 Odaberite centar kruga i jednu od ivica povr{i na kojoj se nalazi skica Ponovite ovo na ostale dve dimenzije ( unesite 60 ).Unesite vrednost 70 i pritisnite enter.Odabrite C C ii r rc c ll e e sa S Sk ke e tt c ch hT To oo o ll s s tt o oo o ll b ba ar ra a Klinkite negde blizu centra povr{ine i razvucite krug 5 6 Odaberite S Se e ll e ec c tt .Pa se ona tako i postavlja.

1 Odaberite H H ii d dd de en n I In n G Gr ra ay y .Ovo je uradjeno da bi se nevidljive ivice videle ali kao sive.13 B . Pjavi}e se Fillet Fillet F Fe ea a tt u ur re e dijalg box sa listom selektovanih ivica. Sa se leve strane .A zatim samo pritiskate desni taster mi{a (N) dok se ne pjavi ono {to `elite . i tada pritisnete levi taster mi{a (Y). direltorijum /temp . Dodavanje zobljenja delu ( Adding Filets ) 1 2 Odaberite H Hiid dd de en nL Liin ne es sR Re em mo ov ve ed d..Kada se pribli`ite ivice pored kursora se pojavljuje znak koji nas obave{tava da ako selektujemo selektova}emo ivicu. A Ad dd d i C Co on nc ce e tt r r ii c c. Promenite radius na 10mm i O OK K 4 Snimanje dela 1 2 3 Odaberite S Sa av ve e sa S S tt a an nd da ar rd d T To oo o ll b ba ar ra a Diajalog box S Sa av ve e A As s se pjavljuje . Odavberite povr{ sa dela kao na slici.14 . 3 Dr`ite C CT TR RL L i odaberite ostale tri ivice. u drvetu se pojavljuje novi element. 10 Promenite pogled . 5 D o d a v a n j e r a d i j u s a ( z a o bl j e n j a ) U vom delu vide}ete kako da zoblite ~etri ivice sa dela.. na * *I Is so om me e tt r r ii c c. Da li se se}ate: Ako `eleite ne{to da selektojete {to je prekriveno ne~im ili ne{to {to je nevidljivo ..Relacija koja uspastavlja vezu da je nacrtana kru`nica koncentri~na sa krugom cilindra! Odaberite ili T To oo o ll s s . u listi pogleda. mo`ete koristiti desno meni mi{a. B .Odaberite S Sa av ve e da zavr{ite sa snimanjem. R Re e ll a a tt ii o on ns s .Primeti}ete da su istaknute . a selektovana ivica ( dok jo{ nije selektovana pretvara se u isprekidanu ). 2 Odaberite prvu vidljivu ivicu . P PR RT T . ukicajte ime dela i namestite se na `eljeni direktorijum ( ili ga napravite ) U ovom slu~aju ime je tutor1 .Po{to su ovi radiusi sa istim vrednostima radiusa ( 10 mm) napravi}emo ih kao jedan element a ne kao ~etri zasebna. plavom bojom unutra{nje i spolja{nje ivice povr{i. kao na slici . 7 O OK K 8 Sa menija I In ns se er r tt .Njih ho}emo da zaoblimo.Dodjete na mesto selektovanja i pritisnete desni taster mi{a i sa menija desnog tastera mi{a izaberete S Se e ll e ec c tt o o tt h he er r . Sa menija izaberite I In ns se er r tt i F F ii ll ll e e tt // R Ro ou un nd d .Ovako snimljen dokument ima ekstenziju .5 Selektujte kru`nicu i krig sa cilindra .Ako je potrebom mo`ete selektovati jo{ ili izbrisati neke od ivica. C Cu u tt i E Ex x tt r ru ud de e. 9 U novopjavljenom boxu izaberite T Th hr ro ou ug gh h A A ll ll i O OK K. dr`e}i C CT TR RL L 6 Sada `elimo da dodamo geometrijsku ralaciju izmedju ova dava selektovana elementa.

tako da ne prepoznajete koje su ivice vidljive a koje nevidljive.Prvo nam trebaju povr{i koje se otvaraju.Nju koristimo da napravimo ljusku.A ostale povr{i koje ostaju daju oblik koji Shell prati. ü S Sh ha ad de ed d daje prikaz dela koji je obojen i sa senkom.Ovo koristite kada selektujete ne{to a deo koji nema gustu “{umu” ivica. Prikazivanje .Njih obavezno koristite kada vr{ite neki izbor.O OK K 6 Snimite deo. Prmenite radijus na vrednost koja odgovara broju 2. 5 Pogledajte rezultat rotiraju}i deo.Ovako sada vidite zadnji deo dela. ü H H ii d dd de en nL L ii n ne es sR Re em mo ov ve ed d Ovo daje prikaz dela u kome se deo vidi bez nevidljivih ivica. a pri tome ne `elite ni{ta da selektujete.Ovo koristite kada `elite samo da vidite deo bez senke. 3 4 B . Odaberitezadnju povr{ sa dela .Postoje ~etri tipa pogleda na deo i to: ü W W ii r re ef fr ra am me e ovako vidite deo u takozvanom “`i~anom modelu “ sa linijama koje se vide u punoj boji .Dr`ite C CT TR RL L i strelice sa numeri~ke tastature.Ovako set kreirali radiuse i fillet. Kada ovo odaberete kursor menja oblik i vi pomeranjem kursora rotirate deo. Mo`ete da rotirate deo i za po 90 stepeni. O OK K .Ovo koristite sa Zoom In-om kada selektujete ivice.15 B .Zatim pritisnite O OK K da zavr{ite. 3 4 Unesite debljinu T Th h ii c ck kn ne es ss s 2 mm.Moja preporuka za to vam je da birate H H ii d dd de en n ii n n G Gr ra ay y .Sada malo o tome kako se pravi ljuska. Kreiranje Shell elementa ( Shelling the Part ) 1 2 UV V ii e ew w O Or r ii e en n tt a a tt ii o on n dijalog boxu . 5 6 7 Odaberite gornju povr{ sa cilindra U meniju I In ns se er r tt izaberite F F ii ll ll e e tt // R Ro ou un nd d.Koristite tastatueu za rotaciju ( strelice ).3 4 sa menijaodaberite I In ns se er r tt i F F ii ll ll e e tt // R Ro ou un nd d .To posti`ete sa A AL LT T i desnom/levom strelicom. Pojavljuje se Fillet Fillet F Fe ea a tt u ur re e dijalog box.. Rotiranje i pomeranje dela Za prikazivanje dela uradite slede}e operacije: 1 Pogledajte kako slede}a dugmad uti~u na to kako izgleda deo. Unesite vrednost radiusa 5 . sa menija I In ns se er r tt odaberite opciju S Sh he e ll ll ..16 . ü H H ii d dd de en n ii n n G Gr ra ay y ovo je prikaz dela u kome se nevidljive ivice vide u slaboj sivoj boji. Z Za a r ro o tt ii r ra an n jj e e d de e ll a a k ko or r ii s s tt ii tt e e :: 1 strelice sa numeri~ke tastature ili 2 ikonu ili preko V V ii e ew w . Modify Modify i R Ro o tt a a tt e e . duplim klikom odaberite * *B Ba ac ck k u listi imena. Mo`ete i okretati deo u smeru kazaljke na satu.

Sam na modelu nisu primenjene neke moetode za se~enje.Model je prikazan u 3D preseku.Koristite povr{i sa modela ili ravni da odredite skicu preseka. 1 Promenite pogled u *I Iz zo om me e tt r r ii c c i prikaz predmeta u S Sh ha ad de ed d 2 Odaberite S Se ec c t ii o on nV VI Ie ew w sa View toolbara ili V V ii e ew wD D ii s sp p ll a ay yS Se ec c tt ii o on n V V ii e ew w .Kada je ovo opcija aktivna.Kliknite i vu~ite deo i posle kada ne `elite vi{e da pomerate ispustite.17 . B .D D ii s sp p ll a ay y i S Se ec c tt ii o on n V V ii e ew w.U ovom primeru vi koristite Plane3 za dobijanje reseka. 2 Dr`ite C CR RT T L i pritisnite strelice da pomerate deo po ekranu. 5 Menjanje vrednosti mo`e biti ru~no ili preko strelica koje se nalaze sa sesne strane vrednosti. 8 Ako `elite da povratite predhodno stanje uradite slede}e deselektovanje V V ii e ew w . 4 Markirajte P Pr r ii v v ii e ew w . Prikazivanje preseka dela M o`ete da prika`ete 3D preske modela.Pojavi}e se S Se ec c tt ii o on n V V ii e ew w dijalog box. pogled se automatski a`urira kada menjate dimenziju ofseta na dijalog boxu.Za pomeranje dela koristite: 1 Odaberite ikonu ili V V ii e ew w M Mo od d ii f fy y M Mo ov ve e . 7 O OK K .Ovo je rastojanje od izabrane ravni koje se koristi da se ise~e deo.Ovo se samo odnosi na prikaz. 3 S Se ec c tt ii o on n P Po os s ii tt ii o on n je 60 mm. 6 Mo`ete menjati pravac preseka.

1 B dodatak .O deljak 0: Po~etak: Odeljak 1: B dodatak .2 .

4 .3 B dodatak .O deljak 2: B dodatak .

6 .5 B dodatak .O deljak 3: B dodatak .

B dodatak .7 B dodatak .8 .

O deljak 4: B dodatak .10 .9 B dodatak .

B dodatak .12 .11 B dodatak .

Aktiviranje projekcija 4. defini{ete koliko }e dokumetacija imati projekcija. Procedura za generisanje projekcija: 1. 2. kao skice u SolidWorks modeleru. Odabetrite OK . 2. tako {to taj zahtev prosledjuje Cadra drafting paketu. Kreiranje svih vrsti preseka i skra}enih pogleda je laka kao i kreiranje bilo koje projekcije. dimenzije modifikavanig e lemenata su istaknute. Name{tanje atributa projekcije Po dogovoru. mogu}nost automatskog dimenzionisanja iz SolidWorks modela je uklju~ena. Odaberite V V ii e ew ws s funkciju iz Cadra Design Drafting paketa. Mo`ete koristiti Cadra drafting dokumente ili skice.Izrada dokumentacije CadraWorks integri{e Cadra drafting paket sa SolidWorks modelerom. ime koje se automatski dodeljuje novom dokumentu je istao kao i ime aktivnog SolidWorks modela.. njihove po~etene atribute. 1. Pozivanje Cadra drafting paketa 2. N Ne ew wu SolidWorks-u. za koji se generi{e dokumentacija. Kada izmenite SolidWorks model. Ukoliko `elite da a`urirate dokumentaciju. Posle ovoga ide zahtev za kreiranje kori{}enjem C Cr re ea a tt e e opcije. Svoju dokumentaciju mo`ete kompletirati dimenzionisanjem u crte`u ili dodavanjem komentara. 3. Sa tim skicama mo`ete mo`ete baratati kao isa bilo kojom skicom. je potpuno usagla{ena sa dokumentacijom radjenom direktno u Cadra drafting paketu. mo`ete automatski a`urirati va{u dokumentaciju. C-1 C-2 . Ekstenzija ovog Cadra dokumenta je C CA AD D. Odaberite F F ii ll e es s . Direktna medju veza omogu}uje da je mogu}e generisati dokumentaciju SolidWorks modela u Cadra drafting paketu. Procedura kori{}enja Cadra Drafting uklju~uje ~etri glavna koraka: 1. Dkumentacija generisana kori{}enjem SolidWorks modela. SolidWorks otvara fajlove sa CAD ekstenzijom. izaberete odgovaraju}u funkciju i ona }e sama da usaglasi oblik i dimenzije sa SolidWorks modelom. Definisanje projekcija Sa S S tt a an nd da ar rd d opcije. Aktiviranje Cadra drafting paketa Cadra se automatski poziva kada po~neta proces krairanja dokumentacije u SlidWorks-u. Posle ovoga startuje je se Cadra Design Drafting paket kao {ti je prikazano. Mada se to ne doadja bez va{e saglasnosti. Odaberite D Dr ra a w i n g kao tip dokumenta koji `elite da na~inite. Definisanje projekcija 3.

Naravno. geometrija se automatski generi{e u kreiranim projekcijama kada zavr{ite sa OK. nova geometrija se upore|uje sa • K postoje}om. Krive su linije ili lukovi te se mogu lako dimenzionisati. I na kraju S S tt a n d a r d opcije. SOLIDS opciju 3. zatim SET ATTRIB opciju. Gde je promenjena geometrija. samo granice pravougaonika su prikazane da bi prikazale raspored projekcija. Kada selektujete ovo dugme. ü Inter Inter-View View Gaps Gaps mo`ete odrediti vertikalni i horizontalni razmak izme|u dve projekcije. Posle ove procedure pojavi}e se dijalog prozor kao {to je i prikazano Promena aktivne projekcije 1. ü U Up pd da a tt e e G Ge eo om me e tt r ry y o on n E Ex x ii tt Ako je SolidWorks model aktivan a ovaj odeljak obele`en. skalu za svaku projekciju. Prvi na~in ( T Th h ii r rd d A An ng g ll e e) koristi se u Americi a drugi ( F F ii r rs s tt A An ng g ll e e ) u ostalim zemljama. ü Hidden Hidden Lines Lines Options Options Defini{ete kako se vide zaklonjene linije Ovaj dijalog prozor nudi slede}a pode{avanja: ü V V ii e ew ws s Biranje projekcija. ü D D ii m me en ns s ii o on n O Op p tt ii o on ns s Opisujete kako se dimenzije pona{aju posle kori{}enja UPDAT DRAW opcije Ke ee ep pE Ex x ii s s tt ii n ng gD D ii m me en ns s ii o on ns s . lukova i niza linija. S Se e ll e ec c tt 3.3. pojavi}e se raspored projekcija. mo`ete dodati jo{ pode{avanja za tu projekciju kori{}enjem I Is so om me e tt r r ii c c P Pa ar ra am me e tt e er rs s dugmeta sa dodatnim opcijama ü P Pr ro o jj e ec c tt ii o on n A An ng g ll e e Ovde odre|ujete na~in generisanja projekcija. Dodavanje karakteristika projekcijama SET ATTRIB opcija dodaje karakteristike aktivnoj projekciji ili svim projekcijama. U svetu postoje dva na~ina kreiranja projekcija. geometrija se sastoji iz linija. • D De e ll e e tt e E Ex x ii s s tt ii n ng g D D ii m me en ns s ii o on n ü G Ge e tt B Bs sp p ll ii n ne e G Ge eo om me e tt r ry y . Niz linija daje dobru vizuelnu preglednost krivi koje se ne mogu opisati lukovima. ü T Te es s tt G Ge eo om m tt r ry y po dogovoru.Pojavi}e se dijalog box. mo`ete postaviti solid geometriju unutar projekcija prilikom testiranja. koji nudi slede}a pode{avanja: ü V V ii e ew ws s tt o ob be eA Af ff fe ec c tt e ed d Mo`ete dodati karakteristike aktivnoj ili svim projekcjama. Odaberite projekciju koju `elie kao aktivnu ili unesite ime projekcije ili odaberite NEXT u Choice Box-u da pomerite aktivnost u slede}u projekciju. ü T Ty yp pe e o of f V V ii e ew w C-3 C-4 . po dogovoru .Raspored projekcija je dat na slici ü G Ge eo om me e tt r ry y E Ex x tt e en n tt s s Ove vrednosti defini{u granice gemtrije u kordinataa modela koje }e biti uklju~ene u projekcije. Sa G Ge e tt B Bs sp p ll ii n ne e o op pc c ii jj o om m te krive se zamenjuju splajnovima. ü T Te es s tt dugme . kori{}enjem S So o ll ii d d M Mo od de e ll opcije. tamo se dimenizije isti~u. Odabrite V V ii e ew ws s funkciju sa Cadra Design Drafting menija 2. Odaberite VIEWS funkciju 2. Ako izaberete I Is so om me e tt r r ii c c projekciju. 1.

koja predstavlja presek .A`uriranje dokumentacije 1. odaberite COMPLETE u CHOICE BOX. SOLIDS 3. SOLIDS 3. I na kraju MAKE LINE opciju. Na kraju UPDATE DRAW ü ü ü ü 6. Dodavanje dimenzja 1. Odaberite VIEWS ponovo 4. Sada je potrebno generisati novu projekciju . Odaberite DIMENSION funkciju 2. Odaberite VIEWS funkciju u Cadra Design Drafting 2. I na kraju GEN. kori{}enjem napred napravljene linije. Zatim odaberite FROM SOLID opciju Dodavanje preseka 1. Odaberite VIEWS 2. Zatim SOLIDS opciju 5. Vide}ete poruka da je potrebno na dalje odabrati linije koje }e se uzeti u obzir za kreiranje preseka C-5 C-6 . Po Linije moraju da obrazuju otvorenu konturu Krajnji delovi oraju biti paralelni Linije moraju biti u kontinuitetu Ne mogu se korisiti linije koje su geometrija projekcije zavr{enom biranju. VIEW. Pojavi}e se poruka. 1. koja }e predtavljate linju preseka 3. Nacrtajete liniju ili izlimljenu liniju . da je potreno odabrati liniju. Odaberite `eljenu projekciju 2.

2 3 Odaberite istu povr{inu ponovo. Odaberite C Co on nv ve er r tt E En n tt ii tt ii e es s ikonu sa the Sketch Tools toolbar -a ili T To oo o ll s s .Pro}i}ete slede}e korake: ü pravljenje drugog dela ü dodavanje delova u sklop ü definisanje relacija izmedju dva dela 5 Dodajte zaobljenja F F ii ll ll e e tt // R Ro ou un nd d biraju}i ~etri ivice kao na slici . 2 Otvorite skicu sa S Sk ke e tt c ch h ikonom. Sa E Ex x tt r ru ud de e izvu~ite kvadrat kao S So o ll ii d d F Fe ea attu ur re e . da napravite sklop.Kada zavr{ite sa ovom lekcijom .Spoljnja ivica sa odabrane povr{ine se kopira u skicu kao sastavni deo geometrije skice.Dubine 90mm.Zapo~injete crtanje skice. 6 Sada napravite zadnji element dela. ljuska . Koristite T Th he e S Se e ll e ec c tt ii o on n F F ii ll tt e er r za lak{e odabiranje pojedinih elemenata sa dela. Sa D D ii m me en ns s ii o on n dimenzioni{ite pravougaonik 120 mm x 120 mm. S Sh he e ll ll . Snimite deo pod nazivom Tutor2.B B l i n d E n d C o n d i tt i o on n. Kreiranje drugog sklopnog elementa Mo`ete koristiti isti metod kao i u predhodnim ve`bama za pravljenje novog dela. zatiom odaberite S Sk ke e tt c ch h ikonu. nacrtajte pravougaonik sa pocetkom u preseku ravni. T Th h ii c ck kn ne es ss s je 4mm. Covert Covert entities entities .SolidWorks dodaje ekstenziju .Pravljenje sklopa U ovoj lekcije nau~i}ete kako da napravite jednostavan sklop. Odaberite istu povr{inu ponovo. 1 Pribli`ite ugao sa dela. N Ne ew wi po~nite da pravite novi deo.Desnim digmetom kliknite na Toolbar povr{inu i obele`ite S Se e ll e ec c tt ii o on n F F ii ll tt e er r . koristite tt h he e C Co on nv ve er r tt E En n tt ii tt ii e es s i Offset Offset Entities Entities alatedakreirate geometriju. vratite na A An ny y I I tt e em ms s na padaju}oj listi. odaberite tanak deo sa gornje povr{ine. Sketch Sketch Tools.Izaberite prednju stranu elementa.Iskoristi}ete ovaj deo i deo iz predhodne lekcije. radijus je 10mm.Posle ovoga . 3 4 4 D-1 D-2 . 7 Pravljenje ruba na delu U ovom delu. S SL LD DP PR RT T.Ivice koje ograni~avaju povr{inu postaju istaknute plavom bojom. Tools. 1 Odaberite N Ne ew w ikonu ili F F ii ll e e ...Predstavljene linijama i lukovima. odaberite F Fa ac ce es s sa padaju}e liste.

3.Ukoliko se promene dimenzije te geometrije . odaberite tip dokumenta kao A As ss se em mb b ll y y sada izaberite O OK K. i pustite u drvetu sklopa. Odaberite F F ii ll e e N Ne ew w sa standardnog toolbara. Tools... Offset Offset Entities Entities .Ako imate neke dokumente koji nisu vezani za ovaj sklop zatvorite ih. D-3 D-4 .. 1.Ovako se automatski uravnavaju ravni iz sklopa i dela. S SL LD DA AS SM M . 2.to se automatski odra`ava na skicu. 8. 5. 7.sldprt .Zatim odaberite O OK K da potvrdite dimenzije. 5. Model prebacite u pogled sa modom.. 3. O OK K .Ekstenzija ovog dokumenta je . Iskoristite R Re ev ve er rs se e sa dijalog boksa da postavite liniju unutar dela.S Sh ha ad d ii n ng g i Apply Apply To. Pravljenje sklopa Sada mo`ete da napravite sklop . Menjanje boja delova Mo`ete promeniti boju dela . Uve}ajte prozor sklopa tako da prekrije sve ostale.. OdaberiteWindow. Window. T To oo o ll s s . {to je i preporu~ljivo za sklop.Promena dimenzija se vodo na radnoj povr{ini i pokaziju da je ova niva linija van dela. odaberite O Op pe en n sa Standard toolbara 2. O Op p tt ii o on ns s. namestite D De ep p tt h h na 25 mm.Ovako novo definisana geometrija skice je povezana sa iskori{}enom geometrijom. kori{}enjem dva dela Tutor1 i Tutor2 1. ali deo ispustite u grafi~kom delu sklopa..00 mm. E Ex x tt r ru ud de e. Odaberte `eljenu boju i O OK K. 4. Namestite O Of ff fs se e tt na 2. C Co o ll o or r . Odaberite E Ed d ii tt .Pojavljuje se dijalog box sa paletom boja. 4. Odaberite Z Zo oo om m tt o o F F ii tt da bi se svi elementi sklopa videli na radnoj pov{ini. C Cu u tt . Povucite Tutor1 . Tile Tile Horizontaly Horizontaly da prika`ete sva tri prozora.Ako se pjavi prozor sa informacija o snimanju . Ako nije otvoren Tutor1. Snimite sklop pod imenom tt u u tt o or r .Posle ovoga. Povucite i drugi deo . 6 7 8 9 10 Ovom akcijom se aktivira E Ex x tt r ru ud de e F Fe ea a tt u ur re e dijalog box.Mo`ete i isklju~iti ostale dokumente . 6. odaberite Y Ye es s . jer vi{e nisu potrebni. Odaberite dugme O OK K da potvrdite promene. aktivira se The The Offset Offset Entities Entities dijalog box. Odaberite E Ex x tt r ru ud de e-C Cu u tt ikonu ili I In ns se er r tt . To. Sketch Sketch Tools.u vrhu drveta dokumenta Tutor1 .5 Iskoristite O Of ff fs se e tt E En n tt ii tt ii e es s iknu sa The Sketch Tools Toolbara ili T To oo o ll s s .Odaberite A Ac c tt ii v ve e D Do oc cu um me en n tt ..

Odaberite A Ap pp p ll y y. Posle ovoga pojavljuje se Assembly Mating dijalog box. Odaberite Tutor2 komponentu.zatim M Mo ov ve eC Co om mp po on ne en n tt.Povu~ite komponentu sa jedne strane do druge strane. Odaberite jedan od slede}ih alata: ü M Mo ov ve e C Co om mp po on ne en n tt ( pomeranje komponenti ) ü R Ro o tt a a tt e eC Co om mp po on ne en n tt A Ar ro ou un nd dC Ce en n tt e er rp po o ii n n tt ( rotiranje oko ta~ke ) ü R Ro o tt a a tt e e C Co om mp po on ne en n tt A Ar ro ou un nd d A Ax x ii s s ( rotiranje oko ose ) 3. Prefiks se menja u float ( (-) ) {to zana~i da je pozicija elementa nedefinisana. Prefiks se menja u float ( (+ +) ) {to zana~i da je pozicija elementa predefinisana. 4. Uradite slede}e : 1. 1. D-5 D-6 .Pomerite rotiranjem tu komponentu oko ivice u najbolji polo`aj. uradite to na jedan od ovih na~ina: ü Odaberite isti alat jo{ jednom ü Odaberite neki drugi alat ü Odaberite T To oo o ll s s .Ovaj element sadr`i prefiks ( (f f) ) u drvetu sa leve strane ( F Fe ea a tt u ur re eM Ma an na ag ge er rd de es s ii g gn n tt r re ee e ).Mo`ete ih pomerati ili rotirati pojedina~no ili grupno kori{}enjem alata sa A As ss se eb b ll y y tt o oo o ll b ba ar ra a. dr`ite C CT TR RL L .Slede}e je dodavanje odnosa koji vladaju izmedju njih.U ovom slu~aju to je .. odaberite Rotate Rotate Component Component A Ar ro ou ub b\ \n nd dA Ax x ii s s . to se vidi na prefiksu koje se nalazi ispred lomponente.Manipulisanje komponentama sklopa Kada zavr{ite sa dodavanjem delova u sklop. M Ma a tt e e. Odaberite duplimklikom * *I Is so om me e tt r r ii c c u V V ii e ew w O Or r ii e en n tt a a tt ii o on n listi 2. Odaberite P Pr re ev v ii e ew w da vidite privremeno svoj sklop sa novim relacijama. 1. 3. prvo morate da promenite ( (f f) ) u float . zatim odaberite F F ll o oa a tt sa desnog menija. D o d a v a n j e s k l o p n i h r e l a ci j a U voj lekciji nau~i}ete da dodate sklopne pozicione relacije iznedju delova sklopa. S Se e ll e ec c tt ü Odaberite S Se e ll e ec c tt sa desnog menija dela ili sa toolbara Ako `elite da promenite orjentaciju ili mesta svih delova zajedno . ovaj prvi element ne mo`ete da pomerate ili rotirati unutar sklopa ( kao i element koji je potpuno definisan. Odaberite T Tu u tt o or r2 2 komponentu.Ivice se pojavljuju u I I tt e em ms sS Se e ll e ec c tt e ed d lisi na dijalog boxu. desnim dugmetom odaberite element u drvetu ili na radboj povr{ini. iC C ll o os se e tt ispod Alignment Alignment C Co on nd d ii tt ii o on n.Ukoliko to `elite da uradite. ili I In ns se er r tt . ili odaberite povr{ sa dela. Odaberite C Co o ii n nc c ii d de en n tt ispod M Ma a tt e e T Ty yp pe es s. 2. 6. Ako ipak `elite da pomerate ili rotirate deo .Postoje jo{ neki stepeni slobode pomeranja dela u pravcu koji jo{ nije definisan sa relacijama. Odaberite gornju ivicu sa tutor1 komponente a zatim drugu ivicu sa drugog dela(kao na slici). O ovom tenutku pozicije komponenata nisu jo{ potpuno definasane. 2.oni su sada ukljiu~eni u deo.Mo`ete selektovati jedan ili drugi po imenu u drvetu. po dogovoru. 4. Odaberite Tutor2. Odaberite M Ma a tt e e sa Assembly toolbara. odaberite ivicu kojoj ste ve} dodali relaciju.. koristite V V ii e ew w O Or r ii e en n tt a a tt ii o on n. Pomerajte ili rotirajte komponente po `elji.Kursor je promenio oblik . 5.Po{to je fiksiran . Ako `elite da zavr{ite rotiranje ili pomeranje .iP Pa an n iR Ro o tt a a tt e e V V ii e ew w dugmad sa View toolbara. ü ü ü ü ü ü Hide/show Component Edit Part Mate Move component Rotate Component Around Axis Rotate Component Around Centerpoint Prvi element koji je dodat delu je fiksiran .

M Ma a tt e e ili ikonu . 7. selektujte C Co o ii n nc c ii d de en n tt i C C ll o os se e tt . Pozicije su i daje nedefinsane.Posle ovoga svi elemnti sklopa su potpuno poziciono definisani. 1. 6.Dodavanje ostalih sklopnih relacija Ovom delu doda}emo jo{ relacija i to tako da pozije delova u sklopu budu potpuno definisane. Zavr{ite definisanje sa A Ap pp p ll y y. 3.Pomerimo sklop na `eljeno mesto i fiskirajmo prvi element. D-7 . Snimite sklop. Ponovite predhodni korak na povr{i kao sa slike. sa P Pr re ev v ii e ew w. Pogledajte kako se ovo odrazilo na pozicije delova u sklopu . Odaberite I In ns se er r tt . U A As ss se em mb b ll y yM Ma a tt ii n ng g dijalog boxu.Prvi element je fiskiran a ostali koriste taj element za svoje referisanje mesta u sklopu. 5. Odaberite povr{i sa kao sa slike. 2..Za{to?Prvi elemnt smo postavili kao float (plivaju}i). 4.

S Sk ke e tt c ch h E En n tt ii tt ii y y L L ii n ne e ... Zavr{ite crtanje mu{tanjem levog tastera mi{a. 7. Otvorite listu pogleda ( V V ii e ew w O Or r ii e en n tt a a tt ii o on n . 2. du`ine 60mm .Ovaj dijalog box uvek koristite kada `elite da dodate geometrijske relacije. Dodajmo luk na drugi zavr{etak linije.Dok crtate gledajte parametre luka pored kursora.Sweep i Revolve (obrtni) element U ovoj lekciji .prv i element ü Pravljenje obrtnog elementa ( revolve ) ü Kori{}enje relacija ü Dodavanje novih pomo}nih ravni ü Pravljenje {koljke sa vi{e povr{ina koje se otvaraju Crtanje ckice profila i putanje Sweep element .Sada dodajemo geometrijsku relaciju C Co o ii n nc c ii d de en n tt (poklapanja) izmedju ova dva odabrana elemnta. C C ii r rc c ll e e .Prvo nacrtajte ckicu profila na ravi P P ll a an ne e1 1 . 3. 2. 4. Otvorite novu skicu na P P ll a an ne e1 1 .Rad se odvija po slede}im fazama: ü Pravljenje sweep elementa . 1..Kao na slici.Pojavi}e se D D ii s sp p ll a ay y // D De e ll e e tt e e dijalog box. 5. Nacrtajte krug kori{}enjem ikone ili T To oo o ll s s . slede}i ova upustva: 1. Razvu~ite luk ( ugao je 90o i polupre~nik je 40mm) . Nacrtajte horizontalnu linju . 4. 8. Slede}a skica je skica putanje. je element koji se dobija prev la~enjem skice po nekoj putanji.. 1. 3.Jedna od krajnjih ta~aka mora le`ati na ravni koja sadr`i skicu profila. Pritisnite levi taster mi{a na kraj vertikalne linije.Duplim klikom odaberite * *I Is so om me e tt r r ii c ci podesite pogled tako da vidite Origin ta~ku. S Sk ke e tt c ch h E En n tt ii tt y y. da ponovim . Dimenzioni{ite skicu. Odaberite D D ii s sp p ll a ay y // D De e ll e e tt e e R Re e ll a a tt ii o on ns s ikonu ili T To oo o ll s s .Ovaj box vam nudi za pristup listi svih relacija koje su dodate trenuto aktivnoj skici ..Deo koji }emo praviti je ne{to {to bi mogli da nazovemo kao deo za vodovod.kreira}ete ve} radjeni Sweep element i novi element tipa Rvolve .Odaberite ikonu ili T To oo o ll s s . odabiranjem S Sk ke e tt c ch h sa Sketch toolbara. uklju~uju}i i a utomatski dadate relacije i one koje ste vi eksplicitno dodali. D D ii s sp p ll a ay y // D De e ll e e tt e e .odabiranjem S Sk ke e tt c ch h sa Sketch toolbara.Dimenzioni{ite je na 80mm. Zatvorite skicu . T Ta an ng ge en n tt A Ar rc c. Otvorite novi dokument tipa P Pa ar r tt . E-1 E-2 ..Pojavi}e se Add Add Geometric Geometric Relation Relation box. Nacrtajte liniju kori{}enjem ikone ili T To oo oo o ll s s .Nacrtajte kru`nicu sa pre~nikom 30mm i udaljenjme od ravni P P ll a an ne e1 1 100mm. 3. S Sk ke e tt c ch h E En n tt ii tt y y. Dodavanje relacija ide na ovaj na~in.Nacrtajte vetikalnu (kada je linija vertikalna pored nje se . R Re e ll a a tt ii o on ns s . 2. ali se kriva nesme samose}i. Odaberite P P ll a an ne e2 2 sa leve strane u drvetu i otvorite novu skicu. prilikom crtanja poajavljuje znak “V”) liniju. Luk je tangentan na linju pa biramo ikonuT Ta an ng ge en ntt A Ar rc c ili T To oo o ll s s. A Ad dd d . Sa verikalne linije izberite zadnju ta~ku (onu koja je bli`a profilu ) i centar kru`nice . ako jo{ nije otvorena)..Putanja mo`e biti otvorena ili zatvorena kriva . 6. 5. R Re e ll a a tt ii o on n .

na dnu drveta digadjaja . kori{}enjem ikone . Nacrtajte jo{ jednu vertikalnu liniju sa leve strane. O listi pogleda izaberite * *F Fr ro on n tt ( V V ii e ew w O Or r ii e en n tt a a tt ii o on n lista) 3. pribli`no kroz centar postoje}eg kruga. Odaberite I In ns se er rtt . Kreiranje obrtnog elementa Neki tipovi elemenata ( fetures ) imaju odredjene zahteve za prihvatanje skice . tipa e eq qu ua a ll . ili odaberite skicu sa radne povr{ine prozora. 1. 5. odaberite Sketch1 sa leve strane u drvetu dogadjaja. Nacrtajte dve linje koje povezuju gornju linju sa dvema vertikalnim. Odaberite povr{ sa du`eg kraja sweep -a. Odaberite O OK K da zavr{ite kreiranje Sweep elementa. Ako `elite samo privremeno da pogledate dimenzije elementa . 2. 2.ida je A A ll ll selektovano u listboxu. Crtanje obrtnog elementa ( Revolve Profile ) Obrtni element se pravi tako neku skicu okrenete oko ose obrtanja za neki ugao. 8. 11. proverite da li je obele`en box C Cr riitte er riia a.izmedju centralne linije i horizontalne linije. 5. Proverite da li je O Or r ii e en n tt a a tt ii o on n // T Tw w ii s s tt C Co on n tt r ro o ll name{ten na F Fo o ll ll o ow w P Pa a tt h h. E-3 E-4 . Nacrtajte negde gore horizomtalnu liniju.Odaberite Sketch ikonu da zatvorite skicu.Ova relacija obezbedjuje da ta linija i centralna linija jesu kolinearne.S Sw we ee ep p ili ikonu . kao ravan ctanja profila . dovoljno je duplim klikom odaberete `eljeni element. 6. Pojavi}e se S Sw we ee ep p dojlaog box. 3.Dimenzioni{ite i du`inu.9. Odaberite N Ne ex x tt ilil P Pr re ev v ii u us s dugmad da pogledate sce relacje. 4. 1. Nacrtajte i i dimenzioni{ite dve li nije .aktiviraje S Sw we ee ep pS Se ec c tt ii o on n box ( odaberite samo to polje ) . i odabiranjem D D ii s sp p ll a ay y f fe ea a tt u ur re e D D ii m me en ns s ii o on ns s.kao na slici. Nacrtajte horizontalnu C Ce en n tt e er r ll ii n ne e. Aktiviraje u S Sw we ee ep p P Pa a tt h h box . Dodajte C Co o ll ll ii n ne ea ar r realacjiu .Dodajte relaciju izmedju stare i nove linje e eq qu ua a ll .Proverite da li postoji relacija tt a an ng ge en n tt izmedju novonacrtane linje i luka . B Bo os ss s .Dimenzioni{ite rastojanje izmedju nje i centralne linje. zatvorite ovaj dijalog box sa c c ll o os se e. kao prihvatljive. Dimenzioni{ite skicu. 4.U ovom slu~aju skica ima slde} a ograni~enja. Da li znate: mo`ete da namestite prikazivanje dimenzija kori{}enjem desnog tastera mi{a na A An nn no o tt a a tt ii o on ns s ikonu . 10..pre nego {to napravite element . U D D ii s sp p ll a ay yR Re e ll a a tt ii o on ns sB By y . morate se uveriti da je skica prikladana za upotrebu.Elemnti koji su iklju~eni u relaciju se automatski isti~u kada izaberete neku realciju..Odabrite put koji predstavlja skica Sketch2. i dodajte relciju izmedju njih . Pravljenje elementa tipa Sweep Sada kombinacijom prve skice ( profila Sweep elementa ) i druge skice ( putanje Sweep elemetna ) dobijamo Sweeop element. 7.

E Ex x tt r ru ud de e. Odaberite F F ii n n ii s sh h Dodavanje novog elementa na novoj pomo}noj ravni Pravljenje nove pomo}ne ravni 1. Odaberite ikonu ili I In ns se er r tt .. U S Se e tt tt ii n ng gs s fo or r namestite dubinu na ü Odaberite D D ii r re ec c tt ii o on n1 1 i namestite dubinu na 75mm ü Odaberite D D ii r re ec c tt ii o on n2 2 i namestite dubinu na 5 mm 6.. Ostavite default vrednost za A An ng ge e na 360o iRevolve Revolve As As kao Solid Solid Feature Feature . Odaberite V V ii e ew w . 2. E-5 E-6 . 3. 3. Odaberite P P ll a an ne e ikonu sa Features toolbara . Odaberite R Re ev vo o ll v ve ed d B Bo os ss s ikonu sa feature Toolbar-a ili I In ns se er r tt . i pov{ kao {to je na slici.. a zatim obele`ite dubinu na B Bo o tt h h D D ii r re ec c tt ii o on n... E Ex x tt r ru ud de e. a kasnije dimenzioni{ite pre~nik na 30mm. C Ch he ec ck kS Sk ke e tt c ch hf fo or rF Fe ea a tt u ur re e. 5. a zatim odaberite proveravanje C Ch he ec ck k..Posle ovoga se pojavljuje dijalog box koji vas interaktivno vodi kroz pravljenje pomo}nih ravni ( S Sp pe ec c ii f fy y C Ce en n tt r ru uc c tt ii o on n P P ll a an ne e W W ii z za ar rd d ). 9.. zatim izabeirte drugi smaer R Re ev ve er rs se e. B Bo os ss s . Ukucajte ugao od 45 o . 4. 6. Odaberite O OK K. 2. 1. 10. Odaberite A A tt A An ng g ll e e . 4. Namestite tip dubina na B B ll ii n nd d. 3.ü Skica ima zatvorenu skicu ü kada se skica okrene oko ose nesme do}i do samo-presecanja (skica more biti samo sa jedne strane ose obrtanja) 1. Odabeirite T To oo o ll s s . Odaberite P P ll a n ne e1 1 sa leve strane u drvetu dogadjaja.. Odaberite P P ll a an ne e ponovo. P P ll a an ne e . a zatim i osu obtnog dela. Pojavljuje se R Re ev vo o ll v ve ed d F Fe ea a tt u ur re e dijalog box.. Odaberite P P ll a an ne e4 4 sa leve strane u drvu dogadjaja. B Bo os ss s . Otvorite novu skicu na ravni P P ll a an ne e5 5. R Re ef fe er re en nc ce eG Ge eo om me e tt r ry y . Nacrtajte kru`nicu kao {to je prikazano. 5. 5. R Re ev vo o ll v ve e . 2... Odaberite B Bo os ss sR Re ev vo o ll v ve e sa F Fe ea a tt u ur re eU Us sa ag ge e liste.Promenite pogled u T To op p. Odaberite O OK K da zavr{ite dodavanje elementa tipa B Bo os ss s . 8. P osmatrajte bolje kao Preview. ili odaberite I In ns se er r tt . Odaberite O On nS Su ur rf fa ac ce e . F F ii n n ii s sh h 7. 4. T Te em mp po or ra ar ry y A Ax x ii s s za prikazivanje osa obrtnih elemenata..N Ne ex x tt . zatimN Ne ex xtt . S Sk ke e tt c ch hT To oo o ll s s .

a da se {el prati ostale povr{i . Odaberite tri povr{i kru`nog oblika sa dela. S Sh he e ll ll . Odabeirte S Sh he e ll ll ikonu ili I In ns se er r tt . 5. samo je ponovo izaberite dr`e}i C CT TR RL L. Postavite deo .. 4.Dodavanje elementa tipa {koljke ( Shell ) 1. 3. tako da vidite sve povr{i kru`nog oblika. 2. rotiraju}i . U S Sh he e ll F Fe ea a tt u ur re e dijalg boxu . namestite debljinun ( T Th h ii c ck kn ne es ss s ) na 3mm. Odaberite O OK K..Ako `elite da deselktujete neku povr{ koja je pogre{no izbrana.Te povr{i ovako odabrane zna~e da se one otvaraju . E-7 . F Fe ea a tt u ur re es s .

Po dogovoru ravni u SolidWorksu nisu vidljive. Drugi na~in da napravite ravan je da .. 7. ili pak kreirati nove referentne ravni. Ovaj deo koji pravimo mo`e se nazvati dletom. 4. F-1 F-2 . zatim O OK K .Po{to ste promenili dimenziju morate izvr{iti regeneraciju dela . Odabeirte P P ll a n ne e1 1 . Ako `elite da vidite neku ravan . kopiranje pofila ü Pravljenje 3D modela spajanjem elemenata 7. 6. 5.Zatim u listi pogleda izaberite * *F Fr ro on n tt . Otvorite novi dokument (part ). 1. 2.namestite pogled u * *T Tr r ii m me e tt r r ii c c 3. Odaberite i odaberite N Ne ex x tt .Ovim ste kreirali Plane4. i odaberite Finish. da bi SolidWorks i kona~no prihvation dimenziju. Dimenzija za rastojanje o Plane1 je D D ii s s tt a an nc ce e 25 mm. 2.I rasojanje stranica 30mm od origin ta~ke. kopirati ravan Plane5 (dr`ite C CT TR RL Li selektujte plane 5 u radno prozoru ) i pmerite je ( dr`e}i idalje ) pustite na nekom rastojanje ( pre svega ovog proverita da pogled nije frontalan u odnosu na plane 5).Dimenzioni{ite na 60x60mm. Deselektujte S Sn na ap p tt o o P Po o ii n n tt s s . Istim postupkom ravni Plane4 napravite paralelnu ravan Plane5 na 25 mm. Na slede}oj ravni . Slede}u skicu .Odaberite G Gr r ii d d ikonu sa Sketch toolbara..Kao na slici. 1. R Re ef fe er re en nc ce e G Ge eo om me e tt r ry y . Dimenzioni{ite kru`nicu na 50mm. 4. Na ravni P P ll a an ne e1 1 otvorimo novu skicu. po~injete crtanjem profila na povr{i dela ili pomo}nim ravnima. P P ll a an ne e. mo`ete isklju~iti opciju da vam mi{ ide o snap ta~ke do druge snap ta~ke. zatim odaberite P P ll a ae e ikonu sa Features toolbara. Da bi precizno namestili rastojanje ove novo -dobijene ravni . P P ll a an ne es s .Loft element U ovoj lekciji element tipa Loft .Mo`ete koristiti ve} postoje}e povr{i ili ravni .Koraci u pravljenju lofta su: ü Pravljenje pomo}nih ravni ü Crtanje .U na[em primeru mi imamo 4 profila u 4 paralelne ravni.Loft mo`e biti tip elementa koji dodaje ili skida materijal.Prvo kreiramo 3 paralelne ravni . morate proveriti da li je uklju~eno V V ii e ew w . ili I In ns se er r tt .Te profila kasnije spajamo koriste}i osobine elementa Loft. 3.na ravni Plane 4. Zatvorite skicu.. 5. koriste}i ravan P P ll a an ne e1 1 kao referencu.. 6. 8. nacrtajte kru`nicu sa pre~nikom na orign ta~ki. selektujte je i zati m promenite dimenziju na 40 mm. zatim odabrati desnim tasterom mi{a ravan P P ll a an ne e1 1i izabrati S Sh ho ow w . Plane 4 . Crtanje profila Pravljenje pomo}nih ravni Za pravljenje loft-a. Nacrtajte kvadrat tako da se njego centar poklapa se origin ta~kom.

3. Kreiranje Loft elementa Sada koristite Loft komandu za pravljenje istoimenog elementa. U radno prozoru izabeirte svaku skicu . a zatim odaberite C Co on nv ve er r tt E En n tt ii tt ii e es s ikonu ( ovim SolidWorksu ka`ete da na tim ivicama koje ste odabrali nacrta kao linje). ü Ako su skice u lo{em rasporedu. F-3 F-4 .. 4. Kada ste ovo uradili . C Co op py y 4. L Lo of f tt .. 5. 8. Desnim taster mi{a odaberite E Ed d ii tt D De ef f ii n n ii tt ii o on n .Prikaza}e se budu}a kontura.Zatvorite skicu.U O Of ff fs se e tt P P ll a an ne e dijalog boxu promenite D D ii s s tt a an nc ce e u 200mm. Odaberite P Pa as s tt e e ikonu iliE Ed d ii tt . i otvorite novu skicu Odaberite povr{ ponovo . Na ravni P P ll a an ne e5 5 . Promenite pogled na * *I Is so om me e tt r r ii c c 2. 5. Odaberite negde blizu desnog gornjeg ugla ( na obema skicama ).. u ovom slu~aju . Odaberite S Sk ke e tt c ch h3 3 ( najve}u kru`nicu ) sa leve strane u drvetu dogadjaja. desnim kliom u radno podru~ju . Ispitivanje redosleda skica. 3. B Bo os ss s .8.. L Lo of f tt .Na kraju izaberite F F ii n n ii s sh h . P Pa as s tt e e. Odaberite O OK K. Odaberite I In ns se er r tt . 7. Odaberite P P ll a n ne e6 6 sa leve strane u drvetu dogadjaja ili sa radne povr{ine. po gornjoj desnoj konturi.Proverite da je pravac R Re ev ve er rs se eD D ii r re ec c tt ii o on n . 1. 5.. B Ba as se e . Ako ste izabrali pogre{ne ta~ke spajanja. a zatim povu~ite Plane1 iza da bi napravili jo{ jednu ravan . Dr`ite C CT TR RL L . Odaberite C Co op py y ikonu sa standardnog toolbara. odaberite C Clle ea ar rS Se elle ec cttiio on n... 6. 4. 2. i ponovo izaberite profile. kada se dogodi da se kru`nica poklopila sa uglom pored kursora se pojavljuje zanak . Odaberite I In ns se er r tt . O OK K. Dodavanje novog Loft elementa 1. primeti}ete da se pojavila nova skica na ravni P P ll a an ne e6 6 . Odaberite kvadratnu povr{ . 3. ili E Ed d ii tt . Otvorite skicu na P P ll a an ne e7 7 .Birajte ih .Dok crtate i vu~ete kru`nicu prema jednom od uglova kvadrata. Kopiranje skice Mo`ete kopirati skicu sa jedne ravni na neku drugu. mo`ete koristiti U Up p i D Do ow wn n dugmad da pomerate skice .Nacrtjte pravougaonik kao {to je prikazano. u redosledu koji odgovara stvarnom redosledu. 1. nacrtajte kru`nicu tako da opisuje kvadrat. 2.

D ii s sp p ll a ay y g gr r ii d d. Nacrtajte i dimenzioni{ite skicu kao {to je prikazano. Odaberite O OK K. Extrude skicu kao solid feature. E Ex x tt r ru ud de e . Odaberite ikonu ili I In ns se er r tt .. • Namestite L Le en ng g tt h h U Un n ii tt na I In nc ch he es s i sa prikazivanjem 2 2 D De ec c ii m ma a ll P P ll a ac ce es s.. • Odaberite Draft While Extruding . G-1 G-2 . ili grupe elemenata . za d de ep p tt h h s s tt a av v ii tt e e 0.Kao {to je prikazano na slici.Ovo je element koji se kasnije umno`ava.Koristite G Gr r ii d d ikonu sa Sketch toolbara. kao na slici.. B Bo os ss s . i otvorite novu skicu. 9... Otvorite movi dokument tip part.Generisanje linearnih umno`avanja U ovoj lekciji nua~i}ete kako da kreirate linearna umno`avanja .0 inch.Morate napraviti kratku pauzu posle prvog odabira imena. Odaberite prednji deo elementa. Podesite parametre za mre`u. zatim taj slot umno`ite. koja asociraju na namenu elementa). Nacrtajte skicu i demnzioni{ite . Namestite T Ty yp pe e na T Th hr ro ou ug gh h A A ll ll a zatim pritisnite O OK K .5x5.. Odaberite ikonu ili I In ns se er r tt . Odaberite front povr{ sa dela. Odaberite O OK K. u levom prozoru drveta dogadjaja. Ispod Snap B Be eh hv v ii o or r isklju~ite S Sn na ap p tt o o P Po o ii n n tt s s. 7. 8. • Sad dodajte element tipa slot ( isecanje materijala ).. ü Dodavanje draft ugla elementima ü Preimenovanje i menjanje redosleda elemenata u drvetu dogadjaja 5. D De ep p tt h h na 0. 1. • Dvaput kliknite na ime elementa. 6. Namestite da T Ty yp pe e kaoB B ll ii n nd d. i deselektujte D Dr ra af f tt O Ou u tt w wa ar rd d.Linearno umno`avanje( linear pattern) je jedno ili dvo-dimenziono raspredjivanje jednog . A An ng g ll e e u 15o. E Ex x tt r ru ud de e.skicirajte i dimenzioni{ite pravouganik sa 4. i pritisnite E En n tt e er r. 2.Ova lekcija sadri slede}e korake : ü Pravljenje jednostavno umno`avanje elementa. • Pravljenje elementa tipa Slot i njegovo umno`avanje Pravljenje osnove 1.zatim umno`avanje u dva prava i na kraju umno`avanje ve} umno`enog elementa. 4. 2. C Cu u tt . • Posle ovoga unesite novo ime ( na primer VodjaPaterna ). Odaberite ikonu ili I In ns se er r tt . Otvorite novu skicu. Mo`ete preinemovati u neko drugo ime ( preporuka je da dajete imena elementima . 4. • Proverite da li je E Ex x tt r ru ud de e a as s kao S So o ll ii d d F Fe ea a tt ii r re e. E Ex x tt r ru ud de e .01 inches. 3. otvorite novu skicu. B Bo os ss s .40 inch . • Deaktivirajte D 3.

Posle ovoga preslikajte pravouganik preko centralne linje. 2.Ovu linju kasnije koristimo za pravljenje mirror skice. Dimenzioni{ite kao {t je prikazano. zatim odaberite S Se e ll e ec c tt . Otvorite novu skicu kao. 3. 5. koja pokazuje smer u kome se vr{i paternizovanje. Odaberite View. promenite ime u prozor_sa_informacijama. odaberite vertikalnu ivicu useka ( kao na slici ). *Fron *Fron. 11.Pojavljuje se strelica . Nacrtajte horizontalnu liniju kao {to je prikazano. Promenite ime pattern elementa . 6. 8.Mo`ete promeniti pravac odabiranjem R Re ev ve er rs se e D D ii r re ec c tt ii o on n. 4. 9. Pravljenje udubljenja za slu {alicu 1. Za ukupan broj T To o tt a a ll I In ns s tt a an nc ce es s ukucajte broj 8. 8. 10. Insert. Use~ite ovo sa dubinom od 0. L L ii n ne ea ar rP Pa a tt tt e er rn n . Orientation. 3.5. Pattern/Mirror. Odaberite novo imenovani lement VodjaPaterna u drvetu dogadjaja. 2. Orientation. E Ex x tt r ru ud de e. Dodavanje novog useka 1. levi deo .. 5. Odaberite T Ty yp pe e kaoT Th hr ro ou ug gh hA A ll ll . Na istoj povr{ini dela otvorite novu skicu. u “umnozeno “ . Dodajte relacije kao nas slici. ovo mo`ete odabrati i u radnom prozoru 7. C Cu u tt . Nacrtajte pravougaonik ( kao {to je prikazano ). U F F ii r rs s tt D D ii r re ec c tt ii o on n . 6. Pattern/Mirror. Nacrtajte pravougaonik ispod patterna. 4. Odaberite ikonu ili I In ns se er r tt . 7.30 inch G-3 G-4 . kao na slici. Dodajte dimenzije kao {to je prikazano. Odaberite Insert. View..Pojavi}e seLinear Linear P Pa a tt tt e er rn n dojalog box.16 inch. Za rastojanje S Sp pa ac c ii n ng g izmedju elemenata paterna ukucajte vrednost 0. Odaberite O OK K. a zatim odaberite O OK K.

.Vrednost je 0. Odaberite F Fa ac ce es s tt o oD Dr ra af f tt box . a) Za prvi smer odaberite horizontalnu ivicu. povucite zaobljenje F F ii ll ll e e tt 3 3 sa drveta dogadjaja na levoj strani na grafi~ku povr{inu drugog udubljenja. Odaberite selekcioni filter na E Ed dg ge es s.Odaberite prednju povr{inu kao neutralnu ravan. Insert.. i odaberite Reverse Reverse Direction Direction.Za crtanje elipse uradite slede}e:Razvucite elipsu od linije horizont alno. Otvorite skicu . zavr{etak linije ima relaciju da je na sredini 2. Odaberite ikonu ilil T To oo o ll s s . Preinemujt e element ubtn_row1. 5. L L ii n ne ea ar r P Pa a tt tt e er rn n. 3. zatim odaberite sli~ne povr{ine sa donjeg useka. odaberite S Se ec co on nd dD D ii r re ec c tt ii o on n. Koristite C Cu u tt b b element sa dubinom kroz ceo deo. Draft Draft . c) Kliknite pored strelice .Nacrtajte vertikalnu centralnu liniju .Ugao D Dr ra af f tt A An ng g ll e e je o o 2 25 5 . Dodajte i tr}e zaobljenje . Selektujte ponovo element.6. d) Koristite iste vrednosti za rastojanje i broj elemenata. P Pa a tt tt e er rn n // M M ii r rr ro or r . 4.Odaberite ikonu ili Insert. 2. Odaberite samo jednu ivicu kao {to je prikazano ( F F ii ll ll e e tt 2 2 ).Vrednost je 0.. Features. b) Namestite S Sp pa ac c ii n ng g na 0. Dimenzioni{ite kao {to je prikazano. G-5 G-6 .Selektujte ivice kao na slici. 7. 6. Features.60 inch i T To o tt a a ll I In ns s tt a an nc ce es s na 2. 1. 4.. Odaberite F F ii ll ll e e tt ikonu i dodajt e vrednost za obaranje ivica na 0. S Sk ke e tt c ch hE En n tt ii tt y y . 3. e) Odabeite O OK K. Dodajte drugo zaobljenje . Odaberite kao na slici ( F F ii ll ll e e tt 3 3 ).500 inch. zatim odaberite horizontalnu ivicu ponovo.. Kopirajte ova zaobljenja sa ovih ivica na donji deo. Dodavanje zaobljenja 1. E E ll ll ii p ps se e. Sada je potrebno da zakosimo tri povr{i sa ovog useka.025 inch ( F F ii ll ll e e tt 1 1 ).Proveriteda li je T Ty yp pe e o of f D Dr ra af f tt kao N Ne eu uttr ra all P P ll a an ne e .Dr`ite C CT TR RL L . Dodavanje rupa za dugmad Na telefonu postoje dugmad u obliku elipse. 5. Odaberite O OK K.Preinemujte element u dugme1. 8. zatim odaberite I In ns se er r tt .100 inch .

Odaberite V V ii e ew w . pritisnite desni taster mi{a i odaberite E Ed d ii tt D De ef f ii n n ii tt ii o on n . 4. Odaberite O OK K.Umo`avanje ve} umno`enih elemenata Koristi}emo ve} umno`eme elipsaste rupe.. L L ii n ne er r P Pa a tt tt e er rn n. 1.Njegovo ime se pojavljuje u I I tt e em ms s tt o o C Co op py y listi. Rotirajte deo . Ako posle ovoga promenite original promeni}e se i umno`eni elementi. 2. Rotirajte deo . 3.40 inch. kori{}enjem ikone ili strelicam na numeri~koj tastatur i. odaberite R Re ev ve er rs se e D D ii r re ec c tt ii o on n.03 inch..Promenite sve ono {to `elite i pritisnite O OK K. * *B Ba ac ck k. Definicije patern elemenata ( smer . Iskoristite skicu za pravljenje elementa tipa CUT sa dubinom kroz ceo deo. 2. Odaberite I In ns se er r tt . G-7 G-8 .Deo se posle ovakve operacije samo-regeneri{e.Promenite ime pattern elementa u b b tt n n_ _r ro ow w2 23 34 4. Otvorite skicu. 2. a T To o tt a a ll I In ns s tt a an nc ce es s na 4.Vide}ete da sve elemente koje ste dodali delu nalazese u njemu i to onom redu po kome ste ih Vi pravili. 1. 3. kori{}enjem ikone ili strelicam na numeri~koj tast aturi. O Or r ii e en n tt a a tt ii o on n . Namestite S Sp pa ac c ii n ng g na 0. 4. broj elemenata . Odaberite I In ns se er r tt . namestite T Th h ii c ck kn ne es ss s na 0..Deo se posle ovakve operacije samo regeneri{e.. Sa S Sh he e ll ll F Fe ea a tt u ur re e dijlago boxa . Odaberite zadnju povr{inu sa dela. odaberie elementa shella i povucite isti pre glavnog elementa umo`avanja dugmadi. 1.. 2. Odaberite vertikalnu ivicu ili deimnziju za name{tanje F F ii r rs s tt D D ii r re ec c tt ii o on n . U rvetu dogadjaja . 5..Nacrtajte skicu i dimenzioni{ite je kao {to je prikazano. ) mo`ete promeniti na slede}i na:in. 6.. P Pa a tt tt e er rn n // M M ii r rr ro or r .zatim OK 3.Ukoliko strelica ne pokazuje navi{e. Pr a v l j n j e l j u s k e Sada od ovako primremljnog dela pravimo {koljku. U rvetu dogadjaja . 4.U drvetu dogadjaja odaberite pattern element. Dodajmo i zadnje dva dugmeta 1.. S Sh he e ll ll . Sada je dobra prilika da poka`emo kava posledica mo`e proiste}i iz operacije menjanja redosleda elemenata. F Fe ea a tt u ur re es s . Odaberite btn_row1 sa drveta dogadjaja. Menjanje redosleda elemenata i posledice Pogledajte drvo dogadjaja sa leve strane. rastojanje . odaberie elementa shella i povucite isti pre glavnog elementa umo`avanja dugmadi.

Boss.dubina je 10mm. sa centrom na dijagonali. E Ex x tt r ru ud de e . 2) Otvorite novi dokument. 5) Odaberite View View Orientation.Pogledajte {ta se dogadja prilikom umno`avanje. Insert. 7) Odaberite C Ce en n tt r ra a ll ii n ne e ikonu ili Tools..izmedju dve cenralne linje . Options. Pravljenje baznog elemena 1) Odaberite Grid Gridikonu ili Tools.PodesiteLength Length Unit Unit na M M ii ll ll ii m me e tt e er rs s. b) Odaberite Reset Reset Spin Spin Increment Increment ikonu sa spinbox-a. zatim zatvorite spinbox. Boss. Insert. 3) Nacrtajte skicu . 3 Odabrite R Re eb bu u ii ll d d ikonu ili E Ed d ii tt . sa dubinom koja je tipa T Th hr ro ou ug gh h A A ll ll . Ovo je elemant koji nameravamo da umno`imo. jedan od linija mora biti na centru rotacije i sa jednom od ta~aka sa skice. promenite uve}anje na 45o . kada je dimenzija unutar odnosno izvan untra{nje oblasti ugla. ovako umno`avate ugao. Umno`avanje kori{}enjem ugaone dimenzije 1 U drvetu dogadjaja desnim klikom na C Cu u tt -E Ex x tt r ru ud de e1 1 element . Options. 10) Odaberite C Cu u tt E Ex x tt r ru ud de e ikonu iliInsert. H-1 H-2 . R Re eb bu u ii ll d d. odaberite E Ed d ii tt S Sk ke e tt c ch h. pojavi}e se modfy spinbox.. Sketch Sketch Entity Entity Centraline Centraline i nacrtajte jednu vertikalnu i jednu horizontalnu liniju. Extrude Extrude . zatim pritisnite E En n tt e er r. povucite dimenziju okolo. Grid/Units Grid/Units. Tools.Pro~i}emo u nekoliko koraka . Orientation. otvorite novu skicu.. Tools.Generisanje kru`nih umno`avanja U ovoj lekciji nua~i}ete kako da kreirate kru`na umno`avanja . krug sa centrom u origin ta~ki i pre~nikom 90mm. c) Odaberite strelicu koja pokaziuje na gore. *Front *Front.Kada dimenzioni{ete ugaonu dimenziju za pravljenje patterna . 2 Testirajte da li se skica mo`e okretati a) Duplimklikom odaberite ugaonu dimenziju. pravljenje lu~nog paterna: ü ü ü ü pravljenje baznog elementa pravljenje posebne ose rotacije name{tanje vrednosti ugla umno`avanja i broja elemenata dodavnja relacija izmedju dve dimenzije 9) Dimenzioni{ite skicu kao {to je prikazano. 6) Odaberite kru`nu povr{inu sa dela .Kada dimenzioni{ete ugao . C Cu u tt .Pogledajte kako se menja definicija ugla . i otvorite novu skicu. i S Sn na ap p tt o o P Po o ii n n tt s s. 8) Nacrtajte jednu malu kru`nicu . d) Odaberite restore ikonu da vratite originalnu vrednost. 4) Odaberite Boss Boss Extrude Extrude ikonu ili Insert.

4 Unesite = =3 36 60 0 // kori{}enjem dugmadi ili ru~no preko tastature. 4) Odaberite privremenu osu koja prolazi kroz centar osnove. C Cu u tt E Ex x tt r ru ud de e1 1 . Ovako ste uprostili opisani postupak..Dok ste u prvom morali da menjate broj elemenat a zatim sra~unavate potreban ugai.Ponovo isti postupak?Postoji i drugi lak{i na~in. 5 6 7 8 9 U m n o ` a v a n je kori{}enjem privremene ose 1) Odaberite U Un nd do o ikonu ili E Ed d ii tt ... D2@CirPattern2 . U novom dijalog boxu namestite vrednosti a zatim pogledajte rezultat. P Pa atttte er rn n//M Miir rr ro or r. 5) Odaberite C Cu u tt -E Ex x tt r ru ud de e 1 1 element sa drveta dogadjaja. Dodavanje relacija za kru`no umno`avanje Predpostavimo slede}e : imate deo sa 8 elemenat i oni su na jednakim rastojanjima. Odaberite I In ns se er rtt.Pojavi}e se C C ii r rc cu u ll a ae er P Pa a tt tt e er rn n dijalog box. Odaberite element za umno`avanje . P Pa atttte er rn n//M Miir rr ro or r. sa drveta dogadjaja. Ako `elte neku drugu osu na nekom odredjenom mestu. b) Namestite broj elemenata na 8. a) Namestite ugao na 45o . C C ii r rc cu u ll a ar r P Pa a tt tt e er rn n .Postoje dva na~ina da ovo promenite ü Prvi na~in je da promenite broj elemenata i 360 o podelite sa brojem elemenata i to unesete kao ugao umno`avanja. 6) Namestite ugao S Sp pa ac c ii n ng g na 45 o ..Njeno ime . 6 Pritisnite O OK K . C Ciir rc cu ulla ar r P Pa a tt tt e er rn n. menjanjem broja elemenata.Mo`ete koristiti i ivicu kao osu.. najbolje je kreirajte .. prika`ite parametre tog u mno`avanja. zatim odaberite A Ad dd d u novom dijalog boxu koji se pojavio. D1@CirPattern2 . Posle nekog vremena `elite da promenite dokumentaciju .4 Desnim dugmetom odaberite A An nn no o tt a a tt ii o on ns s fodler u drvetu dogadjaja.Dok menjate vrednosti pogledajte kako se to odra`ava na deo. T Te em mp po or ra ar ry yA Ax xe es s da vratite pogled bez osa. Sada testirate relaciju . je dodato na kraj pojla za unos relacija. H-3 H-4 . T Te em mp po or ra ar ry y A Ax xe es s. duplim klikom na C C ii r rP Pa a tt tt e er rn n2 2 . Udaberite ugaonu dimenziju sa dela. 7) Odaberite O OK K. deo sada ima 17 jednakih elemenata i `elite da su na istom rastojanju.. u drugom je potrebno samo promeniti broj elemenata. Jo{ jednom pritisnite OK OK da zatvorite N Ne ew wE Eq qu ua a tt ii o on n D D ii jj a a ll o og g B Bo ox x. E Eq qu ua a tt ii o on ns s .. a T To o tt a a ll I In ns s tt a an nc ce es s na 8. Odaberite OK. 2) Odaberite V V ii e ew w .Njeno ime . je uneto u prostor za unos relacija. U Un nd do o P Pa a tt tt e er rn n da poni{tite umno`avanje koje ste zadnje napravili. 5 Odaberite ime dimenzije koja pokazuje broj elemenata. 3 Odaberite ugaonu dimenziju. 2 Odaberite T To oo o ll s s . ü Pove`ite broj elemenata i ugo umno`avanja relacojom : u um mn no o` `a av va an n jj a a= =3 36 60 0 oo // b br ro o jj _ _e e ll e em me en na a tt a a .. i izaberite S Sh ho ow wF Fe ea a tt u ur re e D D ii m me en ns s ii o on ns s. 8) Odaberite V Vi e ew w . Postupak za to je slede}i: 1 U drvetu dogadjaja .Posle nekog vremen taj broj je promenjen na 5 elemenata. 3) Odaberite I In ns se er rtt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful