Capitolul 1 Generalităţi privind activitatea de reprezentare prin desen tehnic

1.1. Obiectul, scopul şi importanţa desenului tehnic 1.2. Norme, convenţii şi prescripţii utilizate în desenul tehnic 1.3. Clasificarea desenelor tehnice

după anumite norme şi convenţii.  forma şi dimensiunile obiectelor (relaţiile metrice dintre acestea). scopul şi importanţa desenului tehnic Desenul tehnic este activitatea de reprezentare pe un unic plan.  materialele din care sunt realizate. Ca produs al unei activităţi specifice. a obiectelor din spaţiul tridimensional. prin execuţie. Obiectul. desenul tehnic redă:  dispoziţia în spaţiu a obiectelor reprezentate (relaţiile de poziţie dintre ele).1.1. . utilizând tehnicile şi metodele geometriei descriptive. Reprezentarea prin desen tehnic.  fazele de execuţie. în cadrul proiectării.  activitatea de realizare practică a acestei lucrări. constituie veriga intermediară între:  activitatea de concepţie a oricărei lucrări inginereşti.

analiza indicaţiilor suplimentare de execuţie. studierea proiecţiilor de reprezentare. analiza conţinutului indicatorului. 2. 3. cu toate detaliile şi dimensiunile necesare realizării lui practice.  convenţiile şi notaţiile universal acceptate.Desenul tehnic reprezentă un limbaj universal al tehnicii. cu identificarea semnelor convenţionale şi a dimensiunilor obiectului reprezentat.  executantului să aibă capacitatea de a-şi reprezenta în minte obiectul desenat doar prin citirea desenelor. Înţelegerea şi exprimarea cu ajutorul acestui limbaj presupune însuşirea lui într-un proces de învăţare. . bazat pe:  principiile geometrice care stau la baza desenului tehnic. Citirea desenului tehnic se face într-o ordine bine determinată: 1. de formare a viziunii spaţiale care permite:  proiectantului să aleagă modul optim de reprezentare a unui obiect nou.

pe care trebuie să le îndeplinească un desen tehnic. . sunt următoarele: . . simplu şi clar. .să cuprindă toate indicaţiile necesare executării obiectului reprezentat.să fie complet.să fie ales corect formatul planşei iar desenul să fie corect încadrat în planşă.să poată fi realizat într-un timp cât mai scurt şi cu cheltuieli cât mai mici. .Principalele condiţiile de calitate.

într-un desen tehnic.  se referă la reprezentarea grafică a unor elemente care apar frecvent pe desenul unui obiect de construcţii. în scopul obţinerii unui grad optim de ordine într-un context dat. convenţii şi prescripţii utilizate în desenul tehnic Există cazuri în care.  furnizează reguli. utilizate şi respectate.1.2. rezultând reprezentări convenţionale. unele simplificări care se stabilesc în cadrul unor convenţii. Normele de desen sunt:  simplificări cunoscute. Normele sunt făcute cunoscute prin intermediul standardelor. de proiectant şi de utilizator. Norme. linii directoare sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatele lor. Standardul este:  un document stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut. un obiect nu poate fi reprezentat grafic aşa cum îl vedem. . astfel. Se acceptă.

Standardizarea naţională. de Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO). care sunt organisme create pe domenii de specialitate.  asigură integrarea României în circuitul european şi internaţional prin armonizarea standardelor naţionale cu cele europeane şi internaţionale. de Comitetul European de Standardizare (CEN). Activitatea de standardizare este coordonată:  la nivel european. europeană şi internaţională se realizează prin comitete tehnice.Standardele contribuie la înlăturarea barierelor tehnice dintre ţări şi facilitează cooperarea tehnologică internaţională. de Institutul Român de Standardizare (IRS).  la nivel mondial. .  în România.

anul ediţiei fiind înscris prin ultimele două cifre (ex. SR 74:1994-Desene tehnice. numărul standardului român fiind identic cu cel al standardului european (ex.standarde aprobate după 28 august 1992. Împăturire).Desene tehnice. Linii). . STAS 103-84-Desene tehnice.standarde române.  SR . anul ediţiei fiind înscris integral (ex. SR ISO 7200:1994 . identice cu standardele europene.standarde aprobate înainte 28 august 1992.Desene tehnice.standarde române identice cu standardele internaţionale. SR EN ISO 5455:1997 . numărul standardului român fiind identic cu cel al standardului internaţional (ex.  SR ISO (STAS ISO) .  SR EN (STAS EN) . Indicator). Scări).Indicativele utilizate pentru standardele române sunt:  STAS .

cu excepţia celor care se referă la protecţia vieţii. protecţia sănătăţii. Standardele au caracter de recomandare. care le-au elaborat. ele nefiind obligatorii. al societăţilor comerciale şi al altor persoane juridice.  standarde profesionale. legal constituite.  standarde de firmă.Legea standardizării nr. care le-au elaborat. care se aplică la nivel naţional. 11/1994 (forma iniţială a fost dată prin Ordonanţa nr. în cadrul organizaţiilor profesionale. care se aplică în anumite domenii de activitate. 19/1992) stabileşte că în ţara noastră se pot elabora următoarele categorii de standarde:  standarde române (SR). securitatea muncii şi protecţia mediului înconjurător. care se aplică în cadrul regiilor autonome. .

(lucrări de alimentare cu apă. căi de comunicaţii etc. canalizare.ansamblurile sau elementele de instalaţii aferente construcţiilor civile. agricole. economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor în vederea amenajării teritoriului unităţilor administrative-teritoriale de bază.  desenul industrial . agricole.prezintă regimul juridic. electricitate.concepţia structurală. căilor de comunicaţii.  desenul de instalaţii .1.reprezentarea pe un plan a reliefului. hidrotehnice etc. la evidenţierea elementelor decorative şi de finisaj ale acestora. hidrotehnice.  desenul de construcţii .3.). radio-telefonie. folosinţelor. în corelaţie cu obiectivele şi politicile de amenajare a teritoriului. ventilaţie. în ansamblu şi/sau în detaliu. mecanismelor. . industriale. utilităţilor unei regiuni geografice sau a unui teren. etc.concepţia funcţională şi estetică a construcţiilor. industriale. încălzire. aparatelor. Clasificarea desenelor tehnice (STAS 415-80) a) după domeniu (ramură):  desenul cartografic .  desenul de sistematizare (de urbanism) .reprezentarea maşinilor. utilajelor. a construcţiilor civile.  desenul de arhitectură .

este un desen executat. în proiecţie ortogonală. în general.se întocmeşte cu instrumente de desen.  elevaţia sau vederea din faţă (în proiecţie verticală).are ca obiect reprezentarea convenţională a obiectelor tridimensionale printr-o figură care face imagine. a două sau trei vederi conjugate. prin măsurători riguroase la o scară standardizată. . necesare pentru determinarea dimensiunilor şi poziţiei în spaţiu a obiectului reprezentat:  planul sau vederea de sus (în proiecţie orizontală). cu mâna liberă respectând proporţiile dintre dimensiunile obiectului şi serveşte pentru întocmirea desenelor la scară (de studiu sau de execuţie).  desenul la scară . adică o figură care dă nemijlocit impresia realităţii. c) după modul de întocmire:  schiţa .b) după modul de reprezentare:  desenul în proiecţie ortogonală .  profilul sau vederea laterală (în proiecţie laterală).  desenul în perspectivă .are ca obiect reprezentarea la scară.

este un desen complet. dar care mai poate suferi unele modificări prin studierea mai multor variante până se ajunge la forma definitivă (baza pentru întocmirea desenului de execuţie).  are un număr minim de cote. cu toate detaliile obiectului reprezentat şi are următoarele caracteristici:  desenul de montaj .  textele din câmpul liber al desenului sunt concise şi clare.schiţa conceptuală a obiectului.  se execută la o anumită scară.  se întocmeşte în conformitate cu prevederile standard pe un anumit format. .este întocmit în scopul prezentării (lansării) şi identificării obiectului reprezentat.  simbolurile şi semnele matematice trebuie să respecte sistemul internaţional şi prevederile standard.  este prevăzut cu indicatorul standard.este întocmit în scopul precizării modului de asamblare sau amplasare a părţilor componente ale obiectului reprezentat. cu un anumit sistem de cotare. executată la scară.  desenul de prospect sau de catalog .d) după destinaţie:  desenul de studiu .  conţine toate indicaţiile tehnice necesare şi suficiente pentru execuţia lucrării. definitiv. dar suficient de mare pentru o cotare corectă.  desenul de execuţie .

 desenul de gabarit .  schema .este un desen tehnic simplificat.este desenul care conţine reprezentarea variaţiei unor funcţii.este desenul realizat după un obiect sau o lucrare deja executată.  desenul de releveu . în care obiectul este reprezentat cu ajutorul unor semne convenţionale sau al unor simboluri.  graficul (nomograma. diagrama. .desenul pe care sunt indicate numai dimensiunile maxime exterioare ale obiectului reprezentat. cartograma) .e) după conţinut:  desenul de operaţie .este desenul după care se execută o singură operaţie tehnologică.

la o scară mai mare. caracteristicile de realizare ale unor părţi componente ale obiectului reprezentat. g) după valoarea desenului ca document:  desenul original .obţinută prin fotografierea desenului original. .copierea directă cu aparate de multiplicare.  desenul de detaliu .executat pentru un singur element.  copia heliografică .  desenul microfilmat .desenul pe care se detaliază.  desenul de piesă ( de element) .desenul în care se reprezintă forma.  fotocopia .desenul imprimat pe un film cinematografic.este reproducerea prin multiplicare a desenului original:  copia xeroxată .copierea directă pe hârtie sensibilă la lumină (ozalid).reproducerea unui desen prin procedee tipografice. structura şi funcţionalitatea obiectului.  desenul imprimat .f) după gradul de detaliere:  desenul de ansamblu .este desenul realizat de proiectant în vederea multiplicării.  copia .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful