You are on page 1of 5

INTERVJU OSKAR DANON, DIRIGENT

iveti s muzikom
sonja iri
<< VREME | BR 895 | 28. FEBRUAR 2008.
>

"VLAST JE TAKVA KAKVU NAROD BIRA. E SAD, PITANJE JE A!TO JE TA VLAST DO VOLILA DA JOJ NAROD BUDE POLUPIS"EN, !TO JE #ORE NE#O DA JE NEPIS"EN"
VRE"E": Sve$%&ost u N%'o(&om )ozo'i*tu +i,% -e )'i'e.e&% &e s%mo v%m% u$%st ve/ i z,%t &om (o+u Beo0'%(ske o)e'e i +%,et%, ko-e se, s,u$%-&o i,i&%me'&o, )o(u(%'% s% 12 0o(i&% u ko-im% ste vi +i,i (i'ekto' t% (v%%&s%m+,%. OSKAR DANON: Do sada nije i!o "oji# $ros!a%a, ni&i "o'(nos&i da "i daj( $!a)e&( Narodno' $o*ori+&a, +&o se o i,no daje ("e&ni-i"a )oji s( o e!e.i!i /0, 10 i!i 20 'odina rada. 3ene se &o ne)a)o nije do&a)!o, jer ni&i sa" io o%de, ni&i sa" se n(dio. I, e&o, desi!o se da je sada+nja ($ra%a .e!e!a &o da (radi. 3e4(&i", )ad s( "e r()o%odio-i 5o*ori+&a i O$ere, 5redra' Ejd(s i Dejan Sa%i, $o*%a!i s $red!o'o" da o e!e.e "oj 67. ro4endan ne)i" ra*'o%oro" sa "no" $red $( !i)o", re)ao sa" i" "Ne"oj&e da &o (de %e*ano sa"o *a "ene, daj&e da &o $o%e.e"o sa -e!i" &i" do o" i $!ejado" ("e&ni)a )oji s( 'a sa "no" *a$o,inja!i." Ja sa" diri'o%ao $r%( o$ers)( $reds&a%( $os!e ra&a 89. :e r(ara 8627. 'odine, io je &o Evgenije Onjegin. I, od &ada, )ada sa" se %e*ao *a $e%a,e )oje sa" nas!edio, a )oji s( de!o%a!i i*"e4( d%a ra&a, ras!a je sa "no" jedna no%a 'enera-ija ("e&ni)a )oj( sa" i*di*ao i )oja je "ene i*di*a!a. 3i s"o *ajedni,)i do+!i do ni%oa da i'ra"o $reds&a%e ( ;eo'rad(, ( ,i&a%oj J('os!a%iji, ,a) i ( s%e&(. I ne sa"o &o: a:ir"i+(i se, do%()!i s"o o%de ,i&a%( e)i$( i*da%a,)e )(e De,a, )oja je sni"i!a seda" o$era i o&%ori!a na" $(& ( s%e&. Nis"o ni i!i s%esni )o!i)o je &o i!o %a.no. I+!i s"o ( Ne"a,)(, I&a!ij(, <%aj-ars)(, En'!es)(, i da ne na raja" %i+e. I"a!i s"o %e!i)i (s$e#. I*%odi!i

s"o de!a )oja oni nis( $o*na%a!i, ('!a%no" s!o%ens)a: Borisa Godunova, Onjegina, Pikovu damu,Kneza Igora, jedan roj do"ai# de!a, "e4( nji"a i Konjo%ia, Ohridsku legendu=ris&ia, Gorski vijenac =er-i'onje, a (jedno s"o ( &i" *e"!ja"a $o)a*a!i nji#o%a de!a na dr('i na,in. 5reds&a%i!i s"o Don Kihota >i!a 3asnea (sred 5ari*a na o&%aranj( 5o*ori+&a na-ija &a)o da s( %e!i)a )ri&i,ars)a i"ena i "(*i)o!o*i $isa!i ">i%eo 3asne na eo'rads)i na,in", i!i "S!(+a!i s"o $reds&a%( )oja je &re a!o da na" (de )(r&(a*no da&a, a!i s"o do i!i Ki#o&a )oji je io od na+e' )o"$o*i&ora ( no%o" r(#(". I"a!i s"o sre( da s( &ada $e%a!i i*%anredni $e%a,i: ;iser)a ?%eji i ;reda Ka!e: )ao D(!sineja, 3iros!a% @an'a!o%i )ao Don Ki#o&, >ar)o ?%eji )ao San,o. 5e%a!i s"o na sr$s)o" je*i)( ( 5ari*(, a *a&i" i ( ;arse!oni, 3adrid(, Vene-iji, 5a!er"(, Ao*ani, >ene%i, i ni)o" &o nije s"e&a!o. #ovo'i se (% ste +i,i z%3tev%& (i'i0e&t, (% ste i&sisti'%,i &% &ivou ko-i ste 4e,e,i(% (osti0&et e. Osno%no je da onaj )o r()o%odi "ora da i"a )on-e$-ij(. Ja sa" irao re$er&oar $re"a !j(di"a, a!i &o je *a%isi!o i od "oje )on-e$-ije i $ro-ene de!a i !j(di. To *na,i da "ora" &o de!o da sa%!ada", "ora" sa &i" de!o" da .i%i" na &i. Ba&i", ("e&nos& ne "o.e i&i a(&o (s i!i &ra"%aj )oji $ri"a s%e )oji (!a*e, ne'o "ora da i"a ne)a %ra&a i na %ra&i"a )on&ro!ora )oji e ira&i i rei "&i si *a &o, a &i si *a &o". 5ri &o", io sa" o$re*an jer sa" *nao da je s%a)i $e%a, ja)o nar-isoidan, +&o je nor"a!no, jer da nis"o &a)%i, ne is"o ni+&a ni na$ra%i!i "i "ora"o %ero%a&i da ono +&o radi"o radi"o do ro, ,a) i naj o!je. 5e%a,e nisa" irao sa", a!i sa" sC" irao redi&e!ja, )oreo'ra:a, s-eno'ra:a, )os&i"o'ra:a i *ajedno s"o ira!i $ode!(. I"a!i s"o idej( o )%a!i&e&( )oji .e!i"o, i +&a .e!i"o. 5o+&o%a!i s"o i o a%e*no $i&anje ( ("e&nos&i *a+&oD Jer a)o na zato "o.e da se od'o%ori *a&o, onda je s%e ( red(. Ba+&o si (*eo o%o de!o, a ne onoD Ba&o i *a&o. A)o ne"a&e &a)a% od'o%or, ne"a&e ni )%a!i&e&. E, e&o, %a!jda *a&o +&o sa" insis&irao na &a)%o" od'o%or(, %a!jda *a&o !j(di o "eni "is!e da sa" io *a#&e%an i )ao diri'en&. K%ko ste uo)*te otk'i,i (% 4e,ite (% +u(ete (i'i0e&tD Kad sa" io sed"i ra*red ( 5r%oj "(+)oj 'i"na*iji ( Saraje%(, do+!a je *a nas&a%ni-( $e%anja An)a I%a,i, )asnije se (da!a *a )nji.e%ni)a =a"*a =("a. Ona je (,i!a )!a%ir )od $ro:esora S&an,ia ( Ba're (, i i!a je do ra $ijanis&i-a. 5ri)($i!a je nas srednjo+)o!-e i osno%a!a #or. ;i!a je "!ada i !e$a, $a ('!a%no" nije "o'!a da i*a4e na )raj sa na"a, "an'($arijo", a i diri'o%anje joj nije a+ !e.a!o. Jedno' dana ona )a.e "Os)are, $o"a.i, ja ( da s%ira", a &i %odi #or". Desi!o se da sa" i" se od"a# na"e&n(o, i s%e s"o ja)o do ro s$re"i!i. 5od (&i-aje" $ro:esora Jo%ana Kr+ia, $reda%ao na" je sr$s)o#r%a&s)i, or'ani*o%a!i s"o dr(+&%o O"!adina, sas&aja!i s"o se s%a)o' $e&)a. Da i i!o in&eresan&no, $o*i%a!i s"o i de%oj)e i* >en)e 'i"na*ije ( #or. Eor"ira!i s"o i $r%i d.e* or)es&ar ( Saraje%( ;o d.e*. I"a!i s"o end.o, 'i&are, sa)so:on. ;i!o je &o

86/F. 'odine, $a onda ne ,(di +&o s( i* Saraje%a $o&e)!i Goran ;re'o%i, ;ije!o d('"e, i s!i,ni "(*i,ari. S &i" na+i" #oro" i+!i s"o na &(rnej( $o =er-e'o%ini i Da!"a-iji. ;i!o nas je F0, $e%a!i s"o 3o)ranj-a, S!a%ens)o', Ada"i,a, 3i!oje%ia, do ro se $e%a!o. I, $os!e )on-er&a ( 3a)ars)oj, $ri+ao "i je jedan ,o%e) )oji je 'o%orio $o!(,e+)iG$o!(ne)a)o... B%ao se Eran&i+e) 5i#a. 5i&ao "e je da !i sa" s&(dirao "(*i)(, re)ao sa" da nisa". "A, )a)o &o da diri'(je+D" "Ne diri'(je", ja "a+e" a oni $e%aj(." Ba$e%ao "i je jedn( $es"(, s!o%a,)( Pada, pada kia, i $i&ao da !i ("e" da je *a$i+e". Ja sa", nara%no, ("eo. "A je !H i ("eo da je na$i+e+ *a #orD" Ve sa" d.e*irao narodne $es"e Crvenfesi , i Dil!er "tano, $a sa" i &( nje'o%( $es"( na$isao *a #or. "Ti "ora+ s&(dira&i "(*i)(I", re)ao "i je. Ja "a&(rira", i Eran&i+e) 5i#a se jedno' dana $oja%i ( )(i "oji# rodi&e!ja, $rona+ao "e je. 3oj o&a- je s&(dirao &r'o%a,)i :a)(!&e& ( ;e,(, &a"o je s!(+ao o$ere i o$ere&e, i &( !j( a% je $reneo na "ene, a naro,i&o je &o (radi!a "a&i )oja je s%ira!a )!a%ir. Njena "!a4a ses&ra Erna *a%r+i!a je )!a%ir ( ;e,( i do i!a je od Eranje Josi:a 868J. 'odine )!a%irI ;io je &o do'a4aj ( Saraje%(I 5i#a je (s$eo da na'o%ori "o' o-a, a!i sa" "orao da "( o ea" da ( osi" "(*i)e ($isa&i i!i $ra%a i!i :i!o*o:ij(. 3e4(&i", ja sa" se na is$i&( $re$!a+io. I, )ad je &re a!o da sedne" *a )!a%ir, ()o,i!i s( "i se $rs&i, i nisa" "o'ao da s%ira". Odjedno", $ored "ene se $oja%io Eran&i+e) 5i#a, do+ao je "ene da s!(+a, i re)ao: "<&a si se $re$ao, s%iraj $es"( )oj( sa" &i s%iraoI" 5os!(+ao sa" 'a. Onda se di'ao $ro:esor Jaros!a% Kr.i,)a, ina,e )o"$o*i&or, i re)ao: "Ja ( 'a (*e&i". Vr!o r*o do io sa" $o*i%e da diri'(je" 'ra4ans)i" #oro" A()es, $re &o'a sa" %e :or"irao #or od j('os!o%ens)i# s&(dena&a. I"ao sa" do re #onorare i "o'ao sa" da $o"a.e" na+e s&(den&e )oji s( do!a*i!i ( 5ra' e* sreds&a%a. Naro,i&o i# je "no'o do+!o )ad s( i!i i* a,eni sa eo'rads)i# :a)(!&e&a *a&o +&o s( (,es&%o%a!i ( de"ons&ra-ija"a, $oja%i!i s( se ;ran)o Krs"ano%i, Ve!j)o V!a#o%i, da ne na raja". Tada je ( 5ra'( nas&ao de"o)ra&s)i an&i:a+is&i,)i )r(' "!adi# !j(di. Na jednoj s&rani s&e i"a!i re.i"!ije, a na dr('oj !e%i,are. Ta)o4e, #rvatska zadruga, $atija Gu!ec, "rpska zadruga, i os&a!e s na-iona!ni" i"eno", s%e s( se %e*a!e (* %e!i)( or'ani*a-ij( )oja se na*i%a!a %ugoslavija. 5ra' je io $ri"er jedno' *re!o' dr(+&%a, one $ra%e, 'ra4ans)e de"o)ra&ije, jedan i*(*e&an 'rad. I u )%'tiz%&im% ste se +%vi,i muzikom. ;i!o je &o o%a)o: S%a)a jedini-a je od sa"o' $o,e&)a i"a!a 'r($( o ra*o%ani# !j(di )oji s( i"a!i *ada&a) da o$is"ene ne$is"ene, a $is"ene da ($((j( ( do'a4anja i da i# (%ed( ( $e%anje. 5os&oja!e s( i "a!e 'r($e )oje s( s"i+!ja!e i i'ra!e s)e,e%e na a)&(e!ne &e"e. Gr($a $ro:esiona!ni# '!("a-a i ("e&ni)a )oja je 862/. 'odine i*a+!a i* Ba're a, $ri)!j(,i!a se $ar&i*ani"a. ;i!i s( &o Vje)os!a% A:ri, Jo.a i I%)a R(&i, Sa!)o Re$a), 3i!an V(jino%i, >or. S)ri'in, )o"$o*i&ori Ni)o!a =er-i'onja i Si!%ije ;o" arde!i, Goran Ko%a,i, V!adi"ir Na*or. Kre&anje" $o o:an*i%a"a do+!i s( do Vr#o%no' +&a a i do i!i o:i-ije!ni na*i% Ka*a!i+&e narodno' os!o o4enja. Kre&a!i s( se sa Vr#o%ni" +&a o", $a s( &a)o do+!i ( is&o,n( ;osn( i (

Sr$s)oj <$ij(ni-i da%a!i $rired e *a se!ja)e i $ar&i*ans)e jedini-e. Ja sa" &ada io ( J. is&o,no osans)oj ri'adi. Tada s"o ( $ar&i*ani"a $r%i $(& do.i%e!i ("e&ni,)i )a*an( re,. I%)a R(&i je re-i&o%a!a, A:ri je re-i&o%ao Gorano%( %amu, $o)a*a!i s( s)e,e%e, =er-i'onja je s%irao #ar"oni)(. Oni s( i"a!i i jedan "a!i #or, $e%a!i s( $ar&i*ans)e $es"e, a!i &o je i!o is$od ni%oa na+e' $e%anja ( #or( "oje ri'ade )oji sa" ja o:or"io. Kad s( oni *a%r+i!i, dr('o%i s( "i re)!i: "Daj, ?i'o, da i" $o)a.e"o )a)o se $e%a." I, s&%arno s"o i!i o!jiI Ja sa" $os!e o&i+ao ( O&o,a-, io sa" os!o o4en %ojni# :(n)-ija jer je &re a!o da or'ani*(je" )(!&(r(, $a "e ( &o" s%ojs&%( $o+a!j( ( Jaj-e i dode!e "e Ka*a!i+&(. S$re"a!i s"o %e!i)( $rired ( *a dan (o,i *asedanja, *a /F. no%e" ar. Ja sa" $re(*eo #or, $a sa" i# na(,io i ne)e $es"e )oje sa" sC" na$isao. 3e4( nji"a i Pesmu o pesti, na$isana na &e)s& Na*ora: &z 'ita i "taljina, dva juna(kasina, nas ne e ni pakao smet. Kad je Josi$ Vid"ar $red!o.io da se Ti&( da ,in "ar+a!a, onda je sa!a s$on&ano $o,e!a da $e%a &( $es"(, a!i )ao &z marala 'ita, $o,e!a je da $e%a "oj( $es"(. 5isao sa" ja i "(*i)( *a a&a!jone, &e)s& je s"andr!jan, s%e s( one do i!e )ara)&er na-iona!ni# $esa"a. Kasnije se ,(!o )o je na$isao Ide 'ito preko )omanije, &o sa" io ja, is&o i *a vrh gore )omanije crveni se!arjak vije. 3e!odije s( se $renosi!e, a &e)s& se "enjao i* )raja ( )raj. Ni)o nije *nao da je &o, ( s&%ari, na$isao jedan ,o%e), a ja se nisa" ni &r(dio da i# ra*(%eri". Kad se ("e&ni) na4e na &eren(, $os&ane narodni. I &o je od!i)a &o' %re"ena, &o'a se ne &re a s&ide&i. 3ada, danas, )ad se 'o%ori o &o"e, "ora da se )a.e: "Da $ros&i+, io sa" ( $ar&i*ani"a." K%ko v%m se svi.% s%v'eme&% (om%/% umet&i$k% muzik%D Ne(%v&o -e z+o0&-e iz+io suko + me.u muzi$%'im%, si0u'&o ste $u,i o tome. Da, jesa", i "is!i" da je &aj s()o %a.an *a $o$(!arisanje "(*i)e. Jer, )ad se $ra%i %a&ra, os&ane di". ;or a $ro&i% ne$is"enos&i je ja)o %a.na, a naro,i&o $ro&i% $o!($is"enos&i. To sa" ja radio sa or-i"a ( &o)( ra&a, sa 'ra"o:ons)i" $!o,a"a sa" i+ao $o ri'ada"a i (,io i# )a)o e"o s!(+a&i "(*i)(. %*to v%m -e, k%ko ste iz-%vi,i, +eo0'%(ski )e'io( &%-('%4iD Kad sa" o&i+ao i* Narodno' $o*ori+&a, io sa" $o*na& ( s%e&( i "o'ao sa" &a"o da radi", a!i &a"o nisa" io *ado%o!jan. U s%e&( nije $os&oja!a "o'(nos& da radi" ona)o )a)o sa" "o'ao da radi" ( ;eo'rad(. Is)r( )oj( s"o $o)ren(!i na na+oj $o*orni-i, "o'!a se $o)ren(&i sa"o &(. Re-i"o, )ad sa" $o*%an da diri'(je" ( 3adrid(, ;e,(, da %a" ne na raja", do io sa" "o'(nos& da radi" sa"o sa or)es&ro" i &o ne d('o i ne "no'o. 5e%a,e sa" %ideo na sa"oj $reds&a%i, ( $ode!i s( i!a %e!i)a i"ena i do!a*i!i s( na $reds&a%( a%iono" &a)o*%ani d.e&G $e%a,i. U &oj %arijan&i, )ad ne"a "o'(nos&i da sa $e%a,e" radi od $o,e&)a $ri$re"a, diri'en&

"o.e da (de sa"o "a#a,. Is&ina, on &ada "o.e da $o)a.e s%oj( $ro:esiona!nos&, a!i o ne)a)%o" do.i%!jaj( se ne "o.e 'o%ori&i e* o *ira na &o +&o s( na s-eni s%e :an&as&i,ni $e%a,i. K%( /ete o)et &% mo'eD @e)a" jo+ )oji dan, i"a" "a!o $ro !e"a sa *dra%!je". 3eni je sad s%e &e.e i&i sa" na "or(. Bna&e, ja &a"o .i%i" sa", sa" )(%a", i"ao sa" "a!( a+&i-( )oj( sa" (re4i%ao. Sad "i je s%a)i" dano" s%e &e.e i &e.e. Nije ni ,(do, $a ja sa" $ro+ao s%e: od -ara Eranje Josi$a )ad sa" se rodio, do a&en&a&a ( Saraje%(, $a $re)o Kra!je%ine J('os!a%ije, Re$( !i)e @e+)e, $ro$as&i Re$( !i)e @e+)e, do an+!(sa, $ro$as&i A(s&rije, ra&a i $ro$as&i J('os!a%ije, $a od &a)o*%ano' so-ija!i*"a do o%o' sad. Ka.e" &a)o*%ano' so-ija!i*"a jer 'a *a$ra%o nije i!o. Nije se os&%ari!o ono o ,e"( s"o "i "a+&a!i, a!i se os&%ario ras$ad i $ro$as& na+i# idea!a, i ra*jedinjenje jedne -e!ine )oj( s"o s"a&ra!i da je nera*r(+i%a. I, sada, ,o%e) )oji je s%e &o $ro+ao na!a*i se ( jednoj $ra*nini i ne $ri$ada ni)o"e i ni'de. A (%&%sD ;oji" se da danas o%o s%e %i+e $odsea na 8628. i!i na 8668. 'odin(. A!i, +&a e&e, "ora"o se $o"iri&i s &i". V!as& je &a)%a )a)%( narod ira. E sad $i&anje je *a+&o je &a %!as& do*%o!i!a da "( narod (de $o!($is"en, +&o je 'ore ne'o da je ne$is"en. A!i, da %a" )a.e": ja sa" o$&i"is&a. U%e) ne'de, na )raj(, ne)o *rno na4e &!o da i* nje'a $ro)!ija i da s%oji" )%a!i&e&o" na&)ri!i ne)%a!i&e&. 3i i"a"o "no'o :an&as&i,ni# "!adi# &a!ena&a, na $ros!a%i ( Narodno" $o*ori+&( sa" ,(o *a ne)o!i)o na+i# "!adi# )oji $e%aj( ( 3e&ro$o!i&en(. I"a nas s%(da &a)%i#, a &o je )%a!i&e& )oji "ora da $o edi. Ba+&oD Ba&o +&o "ora.