www.glassrpske.

com

Srijeda
5. avgust 2009.

Broj 11.973 Godina LXVII Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWA LUKA

VIJESTI

Bosi}: SDS }e di}i obje ruke za odlazak stranaca
strana 2.
FOTO: G. [URLAN

VIJESTI

U Americi po~elo saslu{awe Anesa Suba{i}a
strana 4.

SRBIJA

U Gu~i spremni za najve}i sabor truba~a
strane 18. i 19.

Univerziteti u RS

Slobodno jo{ 2.301 mjesto za bruco{e

strana 7.

RS povukla tran{u kredita od MMF-a

Privo|ewe uhap{enih u Specijalno tu`ila{tvo RS

Za redovne tro{kove 131,5 miliona KM
strana 15.

SAD

Razbijena narko-grupa koja je rasturala drogu u BiH i Hrvatskoj

Obama dnevno dobija 30 prijetwi strana 22. smr}u
Centar Bijeqine

Uhap{eno 20 lica, oduzeto {est kilograma heroina
Policija RS uhapsila 13 lica, a kako je saop{teno u MUP-u RS, traga se za jo{ pet osumwi~enih. U Hrvatskoj policija uhapsila sedam lica, od kojih su troje dr`avqani BiH Prilikom hap{ewa u BiH i Hrvatskoj zaplijeweno oko {est kilograma heroina, 3,2 kilograma marihuane, 28 grama kokaina, skank i oru`je. Ve}i dio droge zaplijewen u Hrvatskoj Primijetili smo da se droga sa {ireg podru~ja Doboja transportuje u Hrvatsku. Kod uhap{enih u BiH zaplijewen kilogram marihuane i dva kilograma skanka, rekao Vasi} strana 3.

Obiqe`ena 14. godi{wica progona Srba iz Hrvatske

Prona|ena nekropola iz sredweg vijeka

Akcija “Oluja“ najve}e etni~ko ~i{}ewe u Evropi strana 5.
Parastosu u beogradskoj crkvi Svetog Marka prisustvovao predsjednik Srbije Boris Tadi} i ~lanovi Vlade. Parastos slu`io episkop banatski Nikanor uz saslu`ewe vladike Grigorija i episkopa Atanasija Rakite
Boris Tadi}

Tu`ila{tvo BiH podiglo optu`nicu protiv \or|a @drale

@drale ubio Mauzera sa dva rafala
strana 17.

strana 27.

2 srijeda, 5. avgust 2009. GLAS SRPSKE

Vijesti dana
Rijaset IVZ BiH

Spasioci BiH su najodgovorniji {to zemqa pune dvije godine kasni sa izdavawem biometrijskih paso{a. Zlatan Burzi}, savjetnik za medije ministra inostranih poslova BiH
FOTO: GLAS SRPSKE

“Ceri} u posjeti Republici Kosovo“
SARAJEVO - Rijaset Islamske vjerske zajednice BiH postavio je na svoj sajt saop{tewe u kojem je navedeno da }e delegacija te zajednice, sa poglavarom Mustafom Ceri}em na ~elu, posjetiti “Islamsku zajednicu Republike Kosovo“, javio je ju~e Tanjug. Delegaciju koju predvodi Ceri}, dodaje se, ~ine i poglavar IZ u Srbiji, muftija Muamer Zukorli}, kao i rektor Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, ~iji je muftija osniva~, Mevlud Dudi}, kao i muftije iz me{ihata te zajednice u Hrvatskoj.

OHR
GLAS: [ta o~ekujete od sqede}e sjednice Savjeta za primjenu mira (PIC), zakazane za jesen? BOSI]: Rusija je otvoreno za zavr{etak mandata OHR-a {to prije, dok SAD i neke druge zapadne zemqe nemaju identi~an stav. Uvijek se prije zasjedawa PIC-a po ovom pitawu pojavi nova politi~ka kriza u BiH i to postane dokaz neophodnosti daqeg ostanka OHR-a. Mnogo smo bili bli`e zatvarawu OHR-a na po~etku 2006. godine nego {to smo danas.

Darko Tanaskovi} i Du{an Jawi}

Reis ne doprinosi smirivawu tenzija
BEOGRAD - Vjerski poglavar Islamske zajednice u BiH reis-ul-ulema Mustafa Ceri} stalno ispoqava veliko razumijevawe za politi~ke zahtjeve kosovskih Albanaca i nije sporno da priznaje postojawe “Republike Kosovo“, {to, na`alost, ne doprinosi smirivawu tenzija i pronala`ewu kompromisa, ocijenili su ju~e za Tanjug srpski analiti~ari. Islamolog Darko Tanaskovi} rekao je da je IVZ BiH razumijevawe za politi~ke stavove kosovskih Albanaca pokazivala i ranije, a posebno je to izra`eno dolaskom Ceri}a na funkciju reis-ulule me. Ana li ti ~ar Du {an Jawi} smatra da Ceri} poku{ava da oja~a svoj uticaj u Islamskoj zajednici na Kosovu i da }e to dodatno iskompli ko va ti odno se unu tar islamske zajednice u centralnoj Srbiji.
Mladen Bosi}

Mladen Bosi}, predsjednik Srpske demokratske stranke

Partija demokratskog progresa

Krajwe je vrijeme da se ovakav status BiH, kao neke vrste me|unarodne kolonije, prekine tako {to }e biti vra}en politi~ki suverenitet wenim gra|anima, rekao Bosi}
RAZGOVARAO: MIROSLAV FILIPOVI] miroslavf@glassrpske.com

SDS }e di}i obje ruke za odlazak stranaca
jeqeni sta vo vi u ve zi s daqim statusom me|unarodnih sudija i tu`ilaca. Kakav je stav SDS-a? BOSI]: SDS jasno govo ri da je ko na ~no do {lo vrijeme da se politi~ki suverenitet vrati gra|anima ove zemqe. To zna~i da zemqom treba da upravqaju qudi koji na izborima dobiju glasove gra |a na, a ne bi lo ko ji stranac. Interesantno je da je BiH bi la vi {e su ve re na dr`ava 1996. nego danas. Tada je, prema Dejtonu, OHR trebalo samo da nadgleda sprovo|ewe sporazuma, a kasnije mu je dodata i funkcija vrhovne vlasti kroz ne{to {to se zove “bonska ovla{}ewa“, a {to nema upori{te u me|unarodnom pra vu. SDS }e di }i obje ruke za odlazak stranih tu`ilaca i sudija koji su od po ~et ka u svom ra du bi li mo ti vi sa ni po li ti ~kim ciqevima. To je lako dokazati kada analizirate odabir procesa i shvatite da se ubjedqiva ve }i na vo di pro tiv dr`avqana RS. Nije ni logi~no da se OHR transformi{e u predstavni{tvo EU, a da i daqe na polo`ajima ostanu strane sudije i tu`ioci. Poku{aj blokade institucija RS, ali i BiH je osmi{qena i koordinisana aktivnost iz Sarajeva. Odlu~ili su da situaciju dovedu do apsurda da bi ponovo nametnuli ideje o neophodnosti stvarawa funkcionalne (~itaj unitarne) BiH. Nemam nikakvih dilema da je plan da se u razgovorima o promjeni Ustava BiH predlo`i smawewe ingerencija Vije}a naroda RS u zamjenu za ograni~ewa pri entitetskom glasawu u Parlamentu BiH. GLAS: Kako komentari{ete stavove da opozicija u RS u ovom trenutku jednostavno nema snage da ozbiqnije ugrozi vladaju}i SNSD? BOSI]: Komentari{em kao glupost i stalne poku{aje da se opozicija poka`e kao nesposobna. To je postavka koju SNSD plasira preko medija koje kontroli{e. Pa svima je jasno da je 15 poslanika kluba SDS-a u Narodnoj skup{ti ni RS spo so bni je i politi~ki kompetentnije od 41 poslanika SNSD-a. To je razlog {to ne dozvoqavaju televizijske prenose.

Tra`e ostavku Nikole [piri}a
BAWA LUKA - SNSD treba da zatra`i ostavku predsjedavaju}eg Savje ta mi nis ta ra BiH Ni ko le [piri}a zbog toga {to je u~e{}em u raspravi o smjeni Tarika Sadovi}a u Domu naroda Parlamenta BiH priznao da je jedina zakonska procedura za razrje{ewe mi nis ta ra ona ko ja ukqu~u je izja{wavawe oba doma Parlamenta BiH. Ovo je na ju~era{woj konferenciji za novinare u Bawoj Luci izja vio ~lan iz vr{nog odbo ra PDP-a Igor Crnadak, dodaju}i da to pravilo nije va`ilo prilikom razrje{ewa wega i Veselina Po@. B. qa{evi}a.

Nije logi~no da Kancelari ja vi so kog pred sta vni ka (OHR )bude transformisana u specijalno predstavni{tvo Evropske unije, a da u BiH i daqe na svojim polo`ajima ostanu me|unarodne sudije i tu`ioci. To je u u intervjuu “Glasu Srpske“ izjavio predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosi} dodaju}i da je BiH imala ve}i stepen su ve re ni te ta pri je 13 godina nego danas. GLAS: U BiH su po di -

FOTO: G. [URLAN

Igor Crnadak

SDS i DP
GLAS: Kako je na SDS uticao prelazak poslanika iz va{e partije u DP? BOSI]: To je proces koji se otvorio krajem pro{le godine kada je jedna grupa unutar SDS-a poku{ala da dovede Dragana ^avi}a na ~elo SDSa. Najavqivali su da ako to ne uspiju, ^avi} osniva svoju stranku. Problem je u tome {to to poku{avaju da urade stvarawem sukoba unutar SDS-a qudi kojima je SDS stvorio politi~ku karijeru, ali i polo`aje i nov~ana primawa. Ne pada im na pamet da vrate mandate koje su dobili od stranke. Prelazak nekolicine poslanika u ^avi}evu stranku za nas nije novost, nego o~ekivana stvar.

BO[WA^KI politi~ari dolivaju uqe na vatru
GLAS: Kako ocjewujete posqedwe istupe i stavove bo{wa ~kih po li ti ~a ra blokada Vije}a naroda RS, opstrukcija posqedwe sjedni ce Sa vje ta mi nis ta ra BiH i sli~no? BOSI]: Vidqivo je da su bo{wa~ki politi~ari odlu~ili da dodaju uqe na vatru da bi bosanski lonac prokqu~ao.

Du{anka Majki}

PDP treba boqe da ~ita propise
SARAJEVO - Zamjenik predsjedavaju}eg Doma naroda Parla men ta BiH Du {an ka Majki} izjavila je da SNSD ne namjera va da tra `i od pred sje da va ju }eg Sa vje ta mi nis ta ra BiH Ni ko le [pi ri }a da se po vu ~e sa du`nosti.Ona je ocijenila da u PDP-u tim zah tje vom poku{avaju da isprave svoju gre {ku jer “ni su ~i ta li propise i dokumente o proce du ra ma“ unu tar Par la men tar ne sk up {ti ne i institucija BiH.

“Napredni klub“ predstavio Izvje{taj o pravima srpskog naroda u regionu

www.glassrpske.com
Sramota je {to Hrvatska ni poslije 14 godina od ubistava i protjerivawa Srba u akciji “Oluja“ nije ni{ta uradila da se oni vrate na svoja ogwi{ta. Kako wima ne mogu neki stranci narediti da to urade, kao {to je bio slu~aj u BiH?! Email: vanja_82@gmail.com Nadam se da }e ovaj novi kandidat za ministra bezbjednosti BiH Sadik Ahmetovi} biti puno boqi od Tarika Sadovi}a. Sadovi} ni{ta nije radio kako treba, pa je vrijeme da i to ministarstvo kona~no po~ne dobro da radi. Email: michail.74@yahoo.com

Srpska pod stalnim pritiskom
BEOGRAD - Srbi u dr`avama regiona u ve}ini slu~ajeva ne u`ivaju ravnopravnost i u Evropskoj uniji zagarantova na ko le kti vna pra va, a dr`ava Srbija je zapostavila srpski narod u regionu. Navodi se to u Izvje{taju o politi~kim pravima srpskog naroda u regionu koji je ju~e predstavila nevladina or ga ni za ci ja “Na pre dni klub“, prenosi Tanjug. Izvje{taj se odnosi na polo`aj Srba u osam dr`ava regiona - Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, Sloveniji, Ma|arskoj i Rumuniji. “Napredni klub“ ocjewuje da Srbi u BiH u pravnom smislu u`ivaju konstitutivnost, ali da nemaju isti status kao Hrvati i Bo{waci u Republici Srpskoj ili Srbiji, kao i da je Republika Srpska jedini entitet u BiH na koji se vr{i konstantni pritisak s ciqem wenog ukidawa.

SRBI NEMAJU ista prava kao Bo{waci i Hrvati
Srbi u Hrvatskoj, kako je navedeno, ne u`ivaju punu ravnopravnost, nemaju rije{eno stanarsko pitawe, nema ju je di ni ce lo kal ne samouprave, postoji problem

tajnih optu`nica, kao i neispla}enih penzija za vrijeme ratnih de{avawa... Predsjednik “Naprednog kluba“ ^edomir Anti} rekao je na konferenciji za no vi na re da objavqivawe tog iz vje {ta ja do pri no si modernizaciji i razvoju demo kra ti je u Srbi ji, jer je rije~ o identitetu srpskog na ro da i is to ri je srpske dr`ave.

GLAS SRPSKE srijeda, 5. avgust 2009. 3

Institucije RS treba da odlu~e o isteku prava na veto Bo{waka
BAWA LUKA - Kancelarija visokog predstavnika u BiH smatra da institucije Republike Srpske, u skladu sa zakonima i Ustavom tog entiteta, treba da odlu~e da li je pravo za pokretawe vitalnog nacionalnog interesa isteklo.

Portparol OHR-a Qiqana Radeti} rekla je ju~e agencijama da mehanizam za{tite vitalnog nacionalnog interesa treba da omogu}i jednaku za{titu konstitutivnim narodima i da ti mehanizmi nisu jednaki u RS i FBiH.

Razbijena narko-grupa koja je rasturala drogu u BiH i Hrvatskoj

Policija Srpske uhapsila 13 lica. Desetoro predato Specijalnom tu`ila{tvu RS, a troje dobojskoj policiji i tu`ila{tvu. Hrvatska policija uhapsila sedam qudi, od kojih su troje dr`avqani BiH. Prvoosumwi~eni iz Bawe Luke
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

Uhap{eno 20 lica, oduzeto {est kilograma heroina

BAWA LUKA, ZAGREB Po li ci ja Re pu bli ke Srpske u akciji “Gradina 2” i hrvat ska po li ci ja u akciji “Spartak“ uhapsili su u no }i izme |u po ne djeqka i utor ka 20 li ca zbog sumwe da su se bavili rasturawem droge iz BiH u Hrvatsku. To su ju~e saop{tile policije Srpske i Hrvatske. Pri li kom ha p{ewa u BiH i Hrvat skoj za pli jeweno je oko {est kilograma he ro ina, 3,2 ki lo gra ma ma ri hu ane, 28 gra ma ko ka ina, skank i oru `je. Ve }i dio dro ge za pli jewen je u Hrvatskoj.

PRETRESENO 29 lokacija u Srpskoj
Policija RS uhapsila je 13 lica, a kako je saop{teno u Mi nis tar stvu unu tra{wih poslova RS, traga se za jo{ pet osumwi~enih. U Hrvat skoj je po li ci ja uhapsila sedam lica, od kojih su tro je dr`avqani BiH. Prvoosumwi~eni je sa podru~ja Bawe Luke, a ve}ina je uhap{ena na podru~ju Doboja, [ekovi}a, Bijeqine i Vlasenice. Pretreseno je 29 lokaci-

Osumwi~eni pred Specijalnim tu`ila{tvom RS

FOTO: G. [URLAN

ja u Srpskoj, a akcijom su rukovodili Specijalno tu`i la{ tvo RS i Okru `no tu`ila{tvo Doboj. Deset od 13 uhap{enih u BiH pre da ti su Spe ci jal nom tu `i la{ tvu Srpske i tokom ju~era{weg dana tra-

jalo je wihovo saslu{awe. Por tpa rol ovog tu `i la{tva Dragica Tojagi} ju~e je re kla da }e sa slu {awe tra ja ti do ka sno u no}, a pre os ta la tri li ca sa slu {a}e policija i tu`ila{tvo Do bo ja. Na ~el nik

Upra ve kri mi na lis ti ~ke po lici je MUP-a RS Goj ko Vasi} na konfe ren ci ji za novinare odr`anoj u Zagrebu je rekao da je akcija “Gradina“ trajala posqedwa tri, ~etiri mjeseca. - Primijetili smo da se

droga sa {ireg podru~ja Doboja transportuje u Hrvatsku. Kod uhap{enih osoba u BiH zaplijewen je kilogram marihuane i dva kilograma skanka - rekao je Vasi}. Ka ko pre no se hrvat ski mediji, od sedam uhap{enih u

“GRADINA”
U Policiji RS napomenuli su da akcija “Gradina“ traje od aprila, a u ranijim aktivnostima zaplijeweno je dva kilograma skanka, 711 grama heroina, oko tri grama marihuane i 44 grama kokaina. U akciji “Gradina“ u februaru tokom akcije dobojske policije uhap{eni su i pritvoreni @eqko Stojanovi} (32), Dragi{a [urbat (39), Admir Veli~anin (25), Mitar Bo`i~kovi} (24), Sa{a Vidovi} (27) i Salko Hasuki} (25) iz Doboja, kao i Adnan Hari} (23) iz Jelaha, te Milorad Todori} (22) iz Dervente.

Prona|ena droga

Konferencija za novinare u Zagrebu

Hrvatskoj, policija je krivi~ne prijave USKOK-u podnijela protiv pet lica, a od to ga su pri ve de na ~e ti ri. Dvojica nisu prijavqena. Vrijednost droge koja je zaplijewena u ovim akcijama na crnom tr`i{tu je procijewena na vi{e od pola miliona maraka. Hrvat ska po li ci ja je u akciji “Spartak“ oduzela i pi{toq “CZ“ kalibra 7,65 milimetara i nekoliko mobilnih telefona. Jedan od zaplijewenih telefona zazvo nio je na ju ~e ra{woj konferenciji za novinare u Za gre bu. Ne da vno je u Ma kar skoj “pao“ i Mi lu tin Novakovi} iz Pala sa 21 kilogramom ~istog heroina.

U Iraku osu|ena `ena-samoubica
BAGDAD - Ira~anka Ranija Ibrahim uhva}ena pro{le godine sa jaknom punom eksploziva osu|ena je na sedam i po godina zatvora, saop{tio je ju~e neimenovani zvani~nik vrhovnog sudskog savjeta u Iraku. Presuda je prvostepena i mo`e da se podnese `alba na wu, kazao je Rojtersu isti zvani~nik. Ranija je uhva}ena avgusta 2008. godine u provinciji Dijala, na sjeveroistoku Iraka. Tada je imala 15 godina. Ameri~ki vojni zvani~nici su govorili o woj kao o “nevoqnom“ napada~u-samoubici, a i sama Ranija se tako predstavila u intervjuu koji je tada dala televiziji.

Ruski premijer odmara u Sibiru
TUVA - Premijer Ruske Federacije Vladimir Putin odlu~io je da godi{wi odmor provede sa porodicom u sjevernosibirskom regionu Tuva, javio je Rojters. Putina su fotoreporteri “uhvatili“ kako {eta divqim predjeli ma Si bi ra i lo vi ri bu u ~istim rijekama. Za razliku od wega, predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev i daqe je na poslu, sve dok se Putin ne vrati sa odmora, prenosi agencija Rojters.

Poku{ao zadaviti na~elnika policije
SPLIT - Na~elnik uprave policije u MUP-u Hrvatske Zoran Ni~eno ju~e je hitno prevezen iz mjesta Lumbarda na ostrvu Kor~uli u Klini~ko-bolni~ki centar Split, po{to ga je poku{ao zadaviti 60-godi{wi mje{tanin, prenose hrvatski mediji. Hrvatski mediji prenose da je napada~ penzionisani policajac Danko Bebi} koji se sa Ni~enom ju~e ujutro verbalno sukobio u jednoj prodavnici oko parking mjesta. Napad se dogodio u lokalnom kafi}u “Mot”, a prema rije~ima mje{tana, napada~ je pri{ao s le|a na~elniku policije i po~eo ga daviti konopcem.

4 srijeda, 5. avgust 2009. GLAS SRPSKE
FOTO: AGENCIJE

Komentar dana
Pi{e: Sandra MILETI]

“Oluja“
Dan kada je po~ela operacija “Oluja“, u kojoj je nestalo blizu 2.000, a ubijeno gotovo 2.500 Srba, Hrvatska slavi kao dr`avni praznik, dok isti datum Srbi u RS i Srbiji posve}uju sje}awu na svoje stradale ro|ake, prijateqe i sunarodnike. Vojna akcija “Oluja“ Ni 14 godina ubraja se u jedno od najposlije zlo~ina su ro vi jih etni ~kih u “Oluji“ krivci ~i{}ewa na podru~ju biv{e Jugoslavije. za smrt velikog Prije 14 godina, 4. broja qudi nisu avgusta 1995. godine, ka`weni, nije ~ak 200.000 vojnika i razrije{ena policajaca iz sastasudbina velikog va oru `a nih sna ga broja nestalih, Hrvatske i HVO-a iz niti su nesre}nici BiH napalo je uz pokoji su morali da mo} bo{wa~ke armije za{ti}ene zone Ujedinapuste svoja wenih nacija u sjeverogwi{ta vratili ono {to je wihovo noj Dalmaciji, Lici, Kordunu i Baniji. Vi{e od 200.000 Srba protjerano je u Srbiju i Srpsku, pri ~emu su izbjegli~ke kolone bile pod dejstvom hrvatske artiqerije i vojnog vazduhoplovstva. @ene, djeca, starci ubijani su na najsurovije na~ine, vatrenim oru`jem, granatama i bombama, no`evima, kamama, ra znim he mi ka li ja ma i otro vi ma. Oko 1.500 pripadnika tada{we Srpske vojske Krajine pre`ivjelo je zarobqavawe, a 3.200 starih i nemo}nih, koji nisu mogli da napuste svoja ogwi{ta, bilo je u logorima. Ono {to te qude danas najvi{e boli jeste ~iwenica da ni 14 godina poslije zlo~ina u “Oluji“ (koju Hrvatska slavi kao dan velike pobjede) niti su krivci za smrt velikog broja qudi pravedno ka`weni, niti je razrije{ena sudbina velikog broja nestalih, niti su nesre}nici koji su morali da napuste svoja ogwi{ta vratili ono {to je wihovo. Od ukupnog broja `rtava, do sada je rije{ena sudbina samo 813 qudi. Srbi iz Hrvatske i dan-danas su prognanici, besku}nici, apatridi i iseqenici, nepravedno optere}eni epitetima agresora i ratnih zlo~inaca, a i oni koji su se vratili izlo`eni su raznim pritiscima i potpuno su obespravqeni. Hrvatska nikada nije ni priznala ni javno osudila zlo~ine koje su po~inili weni gra|ani, ve} se ovaj datum tamo obiqe`ava i proslavqa kao praznik. Mnogi smatraju da zlo~inci u Hrvatskoj nikada ne}e ni biti odgovaraju}e ka`weni i da se istina o ve}ini nestalih ne}e saznati sve dok je takve politike Hrvatske i wene vlasti, koju srpske `rtve apsolutno ne interesuju. Na`alost, nema ni naznaka da }e se to u skorije vrijeme promijeniti. Tako }e i u narednim godinama “Oluju“ `rtve da obiqe`avaju kao dan velike `alosti, a Hrvatska kao dan pobjede. Pobjede nad nedu`nim qudima.

Bojda uvode u sudnicu

Optu`eni za terorizam u federalnoj sudnici u Sjevernoj Karolini

Na ju~era{wem saslu{awu, koje je trajalo tokom cijelog dana, trebalo da se odlu~i o tome da li }e sedmorica optu`enih da ostanu u pritvoru u kojem se nalaze od hap{ewa
PRIREDILA: SANDRA MILETI] desk@glassrpske.com

Po~elo saslu{awe Suba{i}a i ostalih
Tu `i la{ tvo ame ri ~ke dr`ave Sjeverne Karoline ranije je saop{tilo da se sedmorica optu`enih za terori zam, me |u ko ji ma je i Suba{i}, terete za planirawe samoubila~kih teroristi~kih napada izvan granica SAD, odnosno na Kosovu, u Jordanu i pojasu Gaze. Posqedwih nekoliko mjeseci svi oni su zavr{ili avganistanski trening kamp u kojima su {kolovani ekstremisti poput Osame bin Ladena. Optu`nica navodi najmawe dva “kodirana razgovora“ izme|u Bojda i Suba{i}a u kojima su indirektno iznijeli svoju `equ da po~ine i pomognu drugima da po~ine “nasilni yihad“. Po~etak saslu{awa osumwi~enih izazvao je veliku pa`wu, pa su ju~e sudnicu napunili prijateqi i porodice optu`enih, a mnogi od wih nosili su tradicionalnu muslimansku odje}u. Neki od wih su nosili majice sa porukom “Nisu teroristi“. Sedmorica optu`enih do{li su u sudnicu u 8.50 ~asova po lo kal nom vre me nu u pratwi policajaca u vojnim uniformama.

RELI - Saslu{awe sedmorice optu`enih za terorizam, me|u kojima je i Anes Su ba {i}, po ri je klom iz BiH, po~elo je ju~e ujutru u federalnoj sudnici u Aveniji Wu Bern u Sjevernoj Karolini, SAD. Na saslu{awu, koje je traja lo to kom ci je log ju ~e ra{weg dana, trebalo je da se odlu~i o tome da li }e sedmorica optu`enih da ostanu u pritvoru u kojem se nalaze od hap{ewa 27. jula ove godine. Wihovi advokati tvrde da wihovo pu{tawe na slobodu ne predstavqa rizik. Sedmorka je optu`ena za zavjeru s ciqem podr{ke tero ris ti ma i za vje ru ra di ubistva, kidnapovawa i nano{ewa tjelesnih povreda drugima.

PO^ETAK saslu{awa izazvao veliku pa`wu
Kao vo|a uhap{ene teroristi~ke grupe osumwi~en je Da ni jel Pa trik Bojd (39). Uhap{eni su i ~lanovi gru pe His ein [e ri fi (24), sa Ko sme ta, ko ji ima ameri~ku boravi{nu dozvolu, Bojdova dva sina, Zakarije (20) i Dilan, odnosno Mu ha med (22), Mo ha med Omar Ali Hasan (22) i Zijad Jagi (21).

OSMI ^LAN
Ameri~ke vlasti u ponedjeqak uve~e su objavile identitet osmog osumwi~enog ~lana grupe iz Sjeverne Karoline koja je navodno planirala teroristi~ke napade. Xad Kenan Mohamad optu`en je sa jo{ sedam osoba za zavjeru s ciqem pru`awa materijalne podr{ke teroristima i zavjeru radi ubistva, otmice, saka}ewa i povre|ivawa qudi, pi{e u optu`nici koja je otpe~a}ena u ameri~kom Okru`nom sudu u Sjevernoj Karolini.

Rade Ristovi}, ministar rada i bora~ko-invalidske za{tite RS
U akciji “Oluja“ po~iweno najve}e etni~ko ~i{}ewe u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. To Evropa mora da zna i prizna.

Kancelarija za saradwu sa Interpolom u BiH o Abu Hamzi

Potjernica dostavqena ~lanicama
BAWA LUKA - Me|unaro dna po tjer ni ca za ha p{ewe Karaja Kamela bin Alija, poznatog po nadimku Abu Ham za, dos tavqena je svim zemqama ~la ni ca ma Interpola, kao i generalnom sekretarijatu Interpola u Lionu. Potvr|eno je to u Kancelariji za saradwu sa Interpolom u BiH. - Me|unarodna potjernica s ciqem li{ewa slobode i ekstradicije u BiH za Karaja Kamela bin Alija raspi sa na je 3. av gus ta na zahtjev FUP-a, a na osnovu naredbe za raspisivawe me|unarodne potjernice izdate od strane direktora KPZ-a Zenica - saop{teno je iz ove Kancelarije. [ef Kabineta direktora Federalne uprave policije ]amil Kreso rekao je da je FUP naredbu za raspisivawe me|unarodne potjernice od KPZ Zenica dobio tak u ponedjeqak, 3. avgusta, i to ka da su pred sta vni ci FUP-a i oti{li po wu. Na potjernici se nalazi svih 16 Abu Hamzinih imena i nadimaka koje ovaj krimina lac ko ris ti u skri vawu identiteta.

Luka Bebi}, predsjednik Hrvatskog sabora
“Oluja“ je donijela kona~nu pobjedu nad politikom rata, razarawa, osvajawa, zla i nasiqa, koja nije bila utemeqena ni na kakvom pravu, a kr{ila je sve civilizacijske i me|unarodne norme.

POTJERNICA raspisana 3. avgusta
Abu Hamza se 27. jula nije vratio na izdr`avawe kazne u KPZ Ze ni ca po sli je is te ka go di{weg odmo ra. On je iz dr`a vao tro go di{wu ka znu zbog ra zboj ni{tva, prijetwi tu`iocu i nasiqa u porodici. Radi se o osobi koja je pro gla {e na pri jetwom po

bezbjednost BiH od strane po li cij skih i oba vje {taj nih agencija u BiH. Abu Hamza, kako se vjeruje, ima ve ze sa te ro ris ti ~kim or ga ni za ci ja ma, a tokom rata bio je pripadnik je di ni ce “El muyahe din“. Prije ove izdr`ao je sedmogo di{wu za tvor sku ka znu zbog ubistva. Poslije izdr`avawa kazne u zatvoru u Zenici, Abu Hamzi je slijedila deportacija za Tunis, gdje ga je ~ekala zatvorska kazna od 12 godina. @. D. - @. B.

GLAS SRPSKE srijeda, 5. avgust 2009. 5

Obiqe`ena 14. godi{wica progona Srba iz Hrvatske

Akcija "Oluja" najve}e etni~ko ~i{}ewe u Evropi
Parastosu u beogradskoj crkvi Svetog Marka prisustvovali predsjednik Srbije Boris Tadi} i ~lanovi Vlade. Parastos slu`io episkop banatski Nikanor, uz saslu`ewe vladike Grigorija i episkopa Atanasija Rakite
PRIREDIO: MIROSLAV FILIPOVI] miroslavf@glassrpske.com

Tadi}
Predsjednik Srbije Boris Tadi} izjavio je da su povratak izbjeglih, problemi vezani za vra}awe imovine Srba u Hrvatskoj, kao i proces ekshumacije i identifikacije `rtava, pitawa koja se moraju rje{avati u okviru poboq{awa sveukupnih odnosa Srbije i Hrvatske. Tadi} je, povodom ~etrnaeste godi{wice akcije “Oluja“, razgovarao sa delegacijom Udru`ewa porodica nestalih i poginulih u Hrvatskoj. Predstavnik Udru`ewa ^edomir Mari} prenio je Tadi}u da se prema wihovim podacima, oko 2.230 osoba srpske nacionalnosti vode kao nestale u Hrvatskoj. UN za podru~je Knina, general Alan Goran, na kraju svoje mi si je na pi sao je u izvje{taju da je policija UN na tom podru~ju, po dolasku hrvatskih snaga, prona{la 128 ubijenih srpskih civila i 73 odsto uni{tenih ku}a. Hrvat ski Hel sin {ki odbor za qudska prava tvrdi da je tokom cijele operacije “Oluja“ poginulo svega oko 700 civila. Za zlo~ine po~iwene u “Oluji“ tu`ila{tvo Ha {kog tri bu na la optu`ilo je trojicu hrvatskih vojnih i policijskih gene ra la, od ko jih je najpoznatiji Ante Gotovina. Direktor “Veritasa“ Savo [trbac rekao je da su kraji {ki Srbi 14 go di na poslije progona iz Hrvatske i akcije “Oluja“ i daqe prognanici, besku}nici, apatridi i iseqenici, optere}eni epitetima agresora i ratnih zlo~inaca.

BAWA LUKA, BEOGRAD - Slu `ewem pa ras to sa i paqewem svije}a u hramovima u Bawoj Luci i Beogradu odata je po{ta svim stradalim u akciji Hrvatske vojske, po li ci je i HVO-a na Republiku Srpsku Krajinu. Ministar rada i bora~koinvalidske za{tite Republike Srpske Rade Ristovi}, povodom obiqe`avawa 14 godina od progona Srba iz Hrvatske, rekao je da je u akciji “Oluja“ po ~iweno naj ve }e etni ~ko ~i{}ewe u Evropi poslije Drugog svjetskog rata. - To Evropa mora da zna i prizna. Zabriwava ~iwenica da ni nakon 14 godina ne ~ujemo rije~i kajawa za ove zlo~ine, niti osudu onih koji su ih po~inili - istakao je Ristovi}. Ristovi} je sa porodicama stradalih i gra|anima upalio svije}e u Hramu Hrista Spasiteqa u Bawoj Luci, poslije ~ega je izveden duhovno-kulturni program u kojem su nastu pi li Crkve ni hor “Jedinstvo“ i glumci Narodnog pozori{ta RS. Na grobqu “Sveti Pantelija“ u Bawoj Luci ju~e su polo`eni vijenci stradalim u “Oluji“.

Parastos u crkvi Svetog Marka u Beogradu

FOTO: TANJUG

Pa ras to su slu `e nom u beo grad skoj crkvi Sve tog Marka povodom stradawa srpskog naroda u Hrvatskoj prisus tvo va li su pred sje dnik Srbije Boris Tadi} i ~lanovi Vla de. Pa ras tos je slu `io episkop banatski Nikanor, uz saslu`ewe ~lana Svetog sinoda Srpske pravoslavne crkve vladike zahumsko-hercegova-

~kog Grigorija i vikara patrijarha, episkopa hvostanskog Ata na si ja Ra ki te, te sve{tenstva SPC. Episkop Nikanor rekao je, poslije slu`ewa parastosa, da izbjegli Srbi iz Hrvatske ve} 14 godina, kao i danas, pitaju gdje su wihovi najmiliji, ali da ostaju bez odgovora. Nakon parastosa na pla-

Polagawe vijenaca u Bawoj Luci

FOTO: S. ILI]

tou ispred crkve Svetog Marka odr`an je skup izbjeglih Srba Kraji{nika iz Hrvatske, sa koga je pro~itana dekla ra ci ja sa zah tje vom da Srbija i Hrvatska, uz pomo} me|unarodne zajednice, kona~no u razumnom roku prona|u trajno rje{ewe za brojne probleme izbjeglih. Okupqeni izbjegli Srbi iz Hrvatske simboli~no su na jednoj tabli ostavili kqu~eve otetih stanova, a nosili su i transparente “Oluja jo{ traje“, “Vratite nas u RSK”, “Nama su ote li sta no ve“ i “Nastavqen genocid i poslije rata“. Akcija “Oluja“ po~ela je 4. av gus ta 1995. go di ne ofanzivom Hrvatske vojske, policije i Hrvatskog vije}a odbrane iz BiH, na podru~ju Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije. Dan kasnije, 5. avgusta, Hrvatska vojska je u{la u goto vo po tpu no na pu {ten i

prethodno `estoko granatiran Knin, u ko jem je pri je “Oluje“ `ivjelo vi{e od 90 odsto Srba. Za samo nekoliko dana slomqen je otpor Srpske vojske Krajine, koja je brojala oko 30.000 vojnika.

IZ HRVATSKE se ne ~uju rije~i kajawa za zlo~ine
Narod Republike Srpske Kra ji ne, vi {e od 200.000 qudi, natjeran je na bezglavo povla~ewe u pravcu Srbije i Republike Srpske, pri ~emu su izbjegli~ke kolone bile pod dej stvom hrvat ske ar tiqerije i vojnog vazdu hoplovstva. Oni koji su ostali, a rije~ je o civilima, uglavnom starijim i nemo}nim osobama, bili su izlo`eni teroru i nakon formalnog zavr{etka operacije “Oluja“ 7. avgusta. Ta da{wi ko man dant po li ci je Mi ro vnih sna ga

U Hrvatskoj obiqe`ili 14. godi{wicu napada na Krajinu

Centar javne bezbjednosti Trebiwe

"Oluju" slavili kao Dan pobjede
ZAGREB - U Hrvatskoj je ju ~e 14. go di{wica akci je “Olu ja“ pro slavqena kao dr`avni praznik “Dan pobjede i domovinske zahvalnosti“ i “Dan hrvatskih braniteqa“, javile su agencije. Uprkos tome {to je pred Ha{kim tribunalom u toku su|ewe trojici hrvatskih generala “za udru`eni zlo~ina~ki poduhvat“ ~iji je za je dni ~ki ciq Fond bio pri sil no i traj no uklawawe SNV smatra da zajedni~ka evropska budu}nost Srba sa podru~ja i Hrvatsku i ostale zemqe regiona obavezuju Kra ji ne, kao i da pozovu me|unarodnu zajednicu, a posebno druge ratne zloEU, na formirawe solidarnog fonda koji bi ~i ne po ~iwene i u uslovima ekonomske krize omogu}io da se nad Srbi ma u proces povratka izbjeglica nastavi, a povra“Oluji“, hrvatski tni~ke sredine revitalizuju. zvani~nici ~estitali su svim gra|anima prazni ke, ko ji se sim bo li ~no obiqe`avaju 5. avgusta, kada su hrvatske vojne snage u{le u grad Knin.

DANAS centralna proslava u Kninu
Pre mi jer Hrvat ske Ja dranka Kosor najavila je da }e zvani~nici polo`iti vijence braniteqima u Zagrebu, kao i da }e se danas u velikom broju okupiti u Kninu. Hrvat ski pred sje dnik Stjepan Mesi} u svojoj poruci ta ko |e na vo di da gra |a ni

Hrvatske `ele da grade zemqu mira, ravnopravnosti gra|ana i da nastavqaju da se bore za dr`avu koja “tra`i svoje mjesto u evropskoj porodici demokratskih dr`ava i naroda“. Srpsko na ro dno vi je }e (SNV) u Hrvatskoj ju~e je, povodom 14. godi{wice akcije “Olu ja“, po zva lo naj vi {e predstavnike Hrvatske, Srbije i zemaqa u regionu da obnove sa radwu na rje {a vawu preostalih izbjegli~kih pitawa, kao {to su renovirawe ku }a, vra }awe iz gubqenih stanarskih prava i prava iz oblasti rada.

Jo{ nije stigao dopis o Vu~ini}u
BAWA LUKA - Centru javne bezbjednosti Trebiwe nije dostavqen dopis bawolu~ke policije u vezi sa prijetwama smr}u koje je Sini{a Vu~ini} iz Trebiwa uputio novinaru Milo{u Vasi}u i poslaniku u Skup{tini Srbije @arku Kora}u. Navodi se ovo u odgovoru koji je ju~e “Glasu Srpske“ dostavqen iz ovog Centra, na pitawe dostavqeno dan ranije. Samozvani ~etni~ki vojvoda Sini{a Vu~ini} pro{le sedmice je poslao pismo i telegram “Glasu Srpske“ i beogradskom “Vre me nu“ u ko ji ma pri je ti smr}u i na vo di da je “zahvaquju}i wemu ubijen Zoran \in|i}“. Bawolu~ka policija saop{tila je pet dana ranije, ta~nije u petak, da je “predmet Vu~ini}“ dostavila CJB Trebiwe. Tu`ila{tvo Srbije otvorilo je odmah istragu o prijetwama, a ministar policije Ivica Da~i} saop{tio je da policija Srbije traga za Vu~ini}em. N. T.

6 srijeda, 5. avgust 2009. GLAS SRPSKE

Sna`no nevrijeme u dolini Neretve

Dru{tvo
Ministarstvo finansija RS

MOSTAR - Olujno nevrijeme pra}eno sna`nim vjetrom, ki{om i gradom pogodilo je ju~e prije podne dolinu Neretve i poluostrvo Peqe{ac, javile su agencije. Najgore je bilo u Opuzenu, gdje je grad veli~ine oraha porazbijao krovove i automobile. Grad se ubrzo, iako je sre-

dina qeta, na{ao pod desetak centimetara debelim ledenim bijelim pokriva~em, a temperatura je zbog nevremena pala za od 10 do 15 stepeni. Osim na automobilima i ku}ama, grad je prouzrokovao i veliku materijalnu {tetu na poqoprivrednim nasadima.
FOTO: GLAS SRPSKE

Prijedlog o jednakoj podjeli putarina
BAWA LUKA - Ministarstvo finansija Republike Srpske predlo`ilo je pravilnik o kriterijumu i na~inu raspodjele prihoda od putarine prema kojem bi oni trebalo da se raspodjequju jednako izme|u RS i FBiH po 50 odsto, potvr|eno je danas Srni u Ministarstvu. Kao kriterijum za raspodjelu predlo`ena je du`ina magistralnih i regionalnih puteva u oba entiteta, s obzirom na to da su zakonom ova sredstva namijewena iskqu~ivo za autoputeve. Zakonom o akcizama u BiH uvedena je obaveza pla}awa putarine koja se pla}a na naftne derivate u iznosu od 0,15 i 0,10 KM po litru proizvoda. Prihod od putarine u iznosu od 0,15 KM po litru namjenski se koristi za puteve, a prihod putarine u iznosu od 0,10 KM po litru za izgradwu autoputeva u BiH. Putarinu od 0,10 KM vr{i Uprava za indirektno oporezivawe.

Investiciono-razvojna banka

Op{tinskim projektima 300.000 maraka
BAWA LUKA - Investiciono-razvojna banka Republike Srpske potpisala je sa na~elni ci ma {est op {ti na Srpske ugovore o zajedni~kom finansirawu sedam lokalnih projekata u vrijednosti 350.000 KM, javila je Srna. Ugovore su potpisali vr{ilac du `nos ti di re kto ra IRB-a Bojan Goli} i na~elnici op{tina Dowi @abar, [ipovo, Berkovi}i, Lopare, [ekovi}i i Isto~ni Stari Grad. Goli} je rekao novinarima da je IRB u okviru svojih i aktivnosti definisanih Razvojnim programom RS, a u saradwi sa Vla dom Srpske, po tpi sa la ugo vo re sa op {tinama koje se ubrajaju u nerazvijene i izrazito nerazvijene.

Poqoprivrednici uzeli |ubrivo, a vra}aju p{enicu

Otpla}ivawe regresiranog |ubriva za proqe}nu sjetvu u RS

Boro Peuli}

Lo{ rad Instituta za nestala lica BiH
BAWA LUKA - Potpredsjednik Organizacije porodica zarobqenih, poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Boro Peuli} smatra da su neutemeqene tvrdwe generalnog direktora Me|unarodne komisije za nestala lica (ICMP) Ketrin Bomberger o dobrim rezultatima rada Instituta za nestala lica BiH (INL BiH), javila je Srna. - Statistika na najboqi na~in demantuje izjave Bombergerove o dobrim rezultatima u radu Instituta, jer pokazuje da je pro{le godine u BiH identifikovano 900 Bo{waka, a svega {est nestalih lica srpske nacionalnosti - rekao je Peuli}.
FOTO: M. RADULOVI]

Oni koji odlu~e da vra}aju u paritetima, potrebno je da za kilogram |ubriva Direkciji vrate dva kilograma p{enice, odnosno 2,2 kilograma kukuruza, rekao Radovan Samarxija
PI[E: TAWA MILAKOVI] milakovict@glassrpske.com

Ratari ve} vratili 7.000 tona p{enice
|ubriva koje su poqoprivredni ci uze li za proqe }nu sjetvu.

BAWA LUKA - Za mineral no |u bri vo uze to za proqe}nu sjetvu poqoprivre dni proi zvo |a ~i u Srpskoj do kraja jula vratili su Direkciji za robne re zer ve Re pu bli ke Srpske 7.000 tona p{enice. Re kao je ovo “Gla su Srpske“ direktor Direkcije Radovan Samaryija i istakao da o~ekuje da ukupno bude vra}eno oko 30.000 tona svih `itarica. - Rok za vra}awe p{enice produ`ili smo do 15. avgusta, a nadamo se da }e ove `i ta ri ce bi ti vra }e ne od 10.000 do 15.000 tona - rekao je Samaryija. On je naglasio da postoje tri varijante u vra}awu re gre si ra nog mi ne ral nog

O^EKUJE SE povrat 30.000 tona `itarica
Poqo pri vre dni proi zvo|a~i |ubrivo mogu da vra}a ju po do go vo re nim paritetima u p{enici i kukuruzu, a tre}a varijanta je da se proizvo|a~i opredijele da pla te mi ne ral no |u bri vo po ci je ni od 0,76 maraka po kilogramu. - Oni koji odlu~e da vra}aju u paritetima, potrebno je da za ki lo gram |u bri va Direkciji vrate dva kilograma p{enice, odnosno 2,2 kilograma kukuruza. Ako bude vra}eno oko 15.000 tona p{enice, isto toliko bi ot-

pri li ke tre ba lo da bu de vra}eno i u merkantilnom kukuruzu. Pla}eno }e biti oko de set od sto uze tog |u bri va - is ta kao je Sa maryija. Kada je u pitawu kvalitet p{e ni ce, ka `e Sa maryija, pos to je nor me ispod kojih se ne mo`e i}i. - S ob zi rom na ve li ke koli~ine padavina, kvalitet p{e ni ce je smawen u odnosu na prethodne godine. Vlada RS je odlu~ila da iza|e u susret poqoprivredni-

cima i da primimo p{enicu i sa malo vi{e vlage od dozvoqene gra ni ce, kao i sa ne{to vi{e primjesa. Mawi kvalitet mo`e da bude prilikom predaje p{enice, ali se do obra~una p{enica mora svesti na kvalitet koji je propisan ISO standardima objasnio je Samaryija. On je pod sje tio da je poqoprivrednim proizvo|a~ima u Srpskoj, za proqe}nu sje tvu, po di jeqeno uku pno 15.000 tona mineralnog |ubriva.

GORIVO
Za proqe}nu sjetvu poqoprivrednicima u Srpskoj podijeqeno je i 10.000 tona regresiranog dizela D2. Cijena goriva je 1,235 maraka sa PDV-om, a poqoprivrednici treba da ga plate do 31. oktobra po cijeni od 0,99 maraka jer 20 odsto od ukupne cijene pla}a dr`ava.

Evidencija Zavoda za zapo{qavawe RS Bawa Luka

Zavr{ne pripreme vje`be “Zdru`eni napor 2009“
BAWA LUKA - U toku su zavr{ne pripreme za izvo|ewe vojne vje`be “Zdru`eni napor 2009“, koja }e biti odr`ana od 4. do 17. septembra u kasarni “Kozara“ u Bawoj Luci. Rekao je to ju~e na konferenciji za novinare u Bawoj Luci glavni rukovodilac Tima za pripremu vje`be brigadni general Dragan Vukovi}. Za odr`a vawe vje `be iz buyeta BiH bi}e izdvojeno 6,2 miliona KM, a sva oprema i in fras tru ktu ra, u ~i ju iz gradwu je ulo`en novac, osta}e BiH, dok }e NATO dio svoje opreme vratiti. Brigadni general komande SAD za Evropu Dejvid Koton je istakao da se vojna vje`ba NATO-a prvi put organizuje u BiH i da }e istovremeno biti izvedena i u Holandiji i Danskoj. M.^.

Za sezonske poslove samo 20 prijava
BAWA LUKA - Na evidenciji Zavoda za zapo{qavawe Republike Srpske za obavqawe sezonskih poslova ovog qeta u Srpskoj se prijavilo svega dvadesetak radnika. Savjetnik direktora Zavoda za zapo{qavawe RS \or|e Mar~eta istakao je da su qudi iz RS vi{e zainteresovani za sezonski rad u Crnoj Gori, te su ove godine na evidenciji za rad u primorju bila 143 radnika. - Veliki problem je {to se u Srpskoj neprecizno razgrani~ava rad na odre|eno i sezon ski rad. Po slo da vac radnika ne evidentira kao sezon ca ne go ga za po{qava i prijavquje na odre|eno vrijeje Mar~eta. Prema podacima ovog zavoda, u RS je ove godine za prvih {est mjeseci zaposleno ukupno 12.078 osoba sa evidencije, {to je za 17 odsto mawe u odnosu na isti period pro{le godine. Ipak, u Zavodu za zapo{qavawe Republike Srpske isti~u da postoje}i podaci o zaposlenima ukazuju na pozitivnu situaci ju. Na ime, ove go di ne o~ekivalo se da }e biti zaposle no mno go mawe ra dni ka zbog svjetske krize i trenutnog stawa na tr`i{tu rada u odnosu na pro{lu godinu. T. M.

AGENCIJE
Kada je u pitawu potra`wa sezonskih radnika, u nekoliko agencija za zapo{qavawe u gradovima RS saznali smo da je smawena potra`wa za sezonskom radnom snagom. - Obi~no smo slali sezonce na rad na more u Hrvatsko i Crnogorsko primorje, ali smo ove godine imali mawu potra`wu iz susjedstva od uobi~ajene - re~eno nam je u jednoj od bawolu~kih agencija za posredovawe pri zapo{qavawu.

ZA RAD u primorju 143 kandidata
me. Takvi radnici se u Zavodu za zapo{qavawe ne {ifriraju kao sezonski radnici - dodao

GLAS SRPSKE srijeda, 5. avgust 2009. 7

Srpsku posjetilo 114.862 turista
BAWA LUKA - Republiku Srpsku je u prvom polugodi{tu 2009. posjetilo 114.862 turista, koji su ostvarili 274.936 no}ewa, {to predstavqa 6,5 odsto dolazaka i 9,6 odsto no}ewa mawe u odnosu na isti period lani, podaci su Zavoda za statistiku RS a prenosi Srna. Doma}i turisti, wih 65.916 ostvarili su 164.086 no}ewa, dok je 48.946 stranih gostiju ostvarilo 110.850 no}ewa. U prvom polugodi{tu najvi{e no}ewa, 51.607, ostvarili su gosti iz Srbije. Iz zemaqa EU, Italijani su ostvarili 4.802, Nijemci 3.103, te Austrijanci 2.276 no}ewa.

Drugi upisni rok na Univerzitetima u RS

Vijesti
Mostar

Prijemni ispit na Univerzitetu u Bawoj Luci bi}e odr`an 27. avgusta, a na Univerzitetu u Isto~nom Sarajevu 1. septembra
PI[E: DALIBORKA SEKULI] daliborkas@glassrpske.com

U Srpskoj slobodno jo{ 2.301 mjesto za bruco{e

Strana~ka podjela frekvencija
MOS TAR - Na ni vou Her ce go va ~ko-ne re tvan skog kan to na po no vo je akti vi ran plan o na ci onalnoj raspodjeli radio i TV fre kven ci ja ra di stva rawa na ci onal nih i strana~kih medija, objavio je RTV Mostar a prenijela Srna. Izvo ri In ter net por ta la “Sve vi jes ti“ tvrde da je SDA po no vo upu ti la pri je dlog par tnerskim hrvatskim stranka ma da se fre kven ci je Hercegova~ke RTV podijele po principu “jedan kanal vama, jedan nama“.

BAWA LUKA - Na fakultetima Univerziteta u Bawoj Lu ci i Is to ~nom Sarajevu ostalo je jo{ 2.301 slobodno mjesto, a u prvom upisnom roku na oba Univerziteta u Srpskoj upisan je ukupno 4.051 student. Na bawolu~kom Univerzi te tu os ta lo je jo{ 1.564 slobodnih mjesta. - Sva mjesta nakon prvog upisnog roka popuwena su na Ar hi te kton sko-gra |e vin skom, Ekonomskom, Pravnom i [umarskom fakultetu, kao i na pojedinim studijskim programima drugih fakulteta - na ve li su u re kto ra tu bawolu~kog Univerziteta.

Tuzla

Invalidi najavili blokadu
TUZLA - Savez invalida Federacije BiH zbog “diskri mi na ci ja po ste pe nu invaliditeta i maltretirawa“ na ja vi li blo ka du Vla de i Par la men ta FBiH, javile su agencije. - Niko ne zna izra~unati naknadu, iako u zakonu pi{e da je to 80 odsto od najni`e cijene rada - smatra Ta rik Ara p~i}, pred sje dnik SI FBiH

U PRVOM roku upisan 4.051 student
Slobodnih mjesta na fakul te ti ma Uni ver zi te ta u Isto~nom Sarajevu ostalo je za jo{ 737 studenata, a {est fakulteta popunili su sva mjesta u prvom upisnom roku. - Na Me di cin skom fa kultetu mjesta su popuwena na studijskom programu medicine i studijskom programu spe ci jal ne edu ka ci je i rehabilitacije. Sva mjesta popunili su i Pedago{ki i Pravni fakultet, te Fakultet fizi~ke kulture na smjeFAKULTET Krajem avgusta upis bruco{a FOTO: ARHIVA SLOBODNA MJESTA

ru fizi~kog vaspitawa. Maksi ma lan broj stu de na ta primili su i Filozofski fakultet na smjeru novinarstvo, smjeru razredna nastava, te studijskom programu geografija. Saobra}ajno-tehni ~ki fa kul tet u Do bo ju tako|e je ispunio plan upisa - kazali su na Univerzitetu. Pri jem do ku me na ta za

dru gi upi sni rok na bawolu ~kom Uni ver zi te tu po~iwe 18. i traja}e do 23. avgusta. Prijavqivawe kandi da ta na Uni ver zi te tu u Isto~nom Sarajevu traja}e od 24. do 28. avgusta. Prijemni ispit na Univerzitetu u Bawoj Luci bi}e odr`an 27. av gus ta, a na Uni ver zi te tu u Is to ~nom Sarajevu 1. septembra.

Univerzitet u Bawoj Luci Ma{inski fakultet Elektrotehni~ki fakultet Prirodno-matemati~ki fakultet Tehnolo{ki fakultet Filozofski fakultet Univerzitet u Isto~nom Sarajevu Filozofski fakultet Pravoslavni Bogoslovski fakultet Ma{inski fakultet Ekonomski fakultet Br~ko Tehnolo{ki fakultet

264 262 207 86 81 184 113 78 75 57

Sarajevo

Holan|ani poma`u izbjeglicama
SA RA JE VO - Vla da Ho landije spremna je da nasta vi pru `a ti po mo }i za po vra tak iz bje gli ca i stvarawe uslova za wegovu odr`ivost u BiH, naro~ito na podru~ju Srebrenice, izja vio je da nas ho lan dski am ba sa dor u BiH Sveder van Vorst tokom sas tan ka sa mi nis trom za qud ska pra va i izbjegli ce BiH Safetom Ha li lo vi }em, ja vi la je Srna.

Pregovori radnika “Boske” i konzorcijuma “Delta-Zekstra“

Postignut sporazum o isplati radnika
BAWA LUKA - Konzorcijum “Delta-Zekstra“ izmiri }e osno vni dug radnicima robne ku}a “Boska“ za 2006. i 2007. godinu u sto odstotnom iznosu bez kama ta, dok }e pri mawa iz 2008. i 2009. go di ne bi ti ispla}ena u iznosu od 80 odsto. Dogovoreno je ju~e poslije pregovora sindikalnog ruko vod stva pred sta vni ka “Boske“ i predstavnika “Delta-Zekstre“ u Bawoj Luci. - Pri je dlog no vog vla snika bio je da se radnicima isplati 70 odsto potra`ivawa i prekine radni odnos, dok je Sindikat zahtijevao isplatu 90 odsto potra`ivawa. Na{li smo se na sredini i radnicima }e biti povezan radni sta`. Oni koji po tpi {u spo ra zum o is pla ti i bu du pro gla {e ni tehnolo{kim vi{kom mo}i da idu na evidenciju Zavoda za zapo{qavawe, gdje }e mo}i da ostvaruju sva prava koja im pripadaju - rekao je predsjednik Sindikata trgovine, turizma i ugostiteqstva RS Goran Savanovi}. Ranici }e, dodao je Savanovi}, danas pojedina~no odlu ~i va ti i po tpi si va ti spo ra zum o pri hva tawu, odnosno ne prihvatawu ponu|enih rje{ewa.

RADNICIMA }e biti povezan radni sta`
- Ve}ina radnika je rekla “da” ovom sporazumu. Oni koji ne budu `eqeli da pristanu na pomenute uslove, mo}i }e na osnovu Zakona o radu sudskim putem da ostvare svoja prava -

naglasio je Savanovi}. Radnicima koji danas potpi{u sporazum, istakao je Savanovi}, “Delta-Zekstra“ sredstva }e isplatiti krajem avgusta ili po~etkom septembra. U “Boski“ je zaposleno 235 radnika, koji nisu primili 25 plata, ni je im upla }i van to pli obrok, naknada za prevoz, kao ni doprinosi za socijalno i penziono osigurawe. D.S.

Mustafa Mujezinovi}

Vize ko~e Egip}ane
SA RA JE VO - Pre mi jer Federacije BiH Mustafa Mujezinovi} i egipatski ambasador u BiH Ahmed El Sayed Katab konstatovali su u Sarajevu da prepreku ja~oj ekonomskoj saradwi Egipta i BiH predstavqa kom pli ko va no do bi jawe viza za egipatske gra|ane, {to uspo ra va i ote `a va dolazak biznismena, javila je Srna.

RUKOVODSTVO
Na prvoj skup{tini akcionara od kada je “Bosku“ preuzeo novi vlasnik konzorcijum “Delta-Zekstra“ 24. jula imenovan je Nadzorni odbor i po prvi put formiran Upravni odbor. ^lanove Upravnog odbora ~ine Du{ica Miqkovi}, Ivana Bara} i Petar Rakovi}, i svi su iz “Delta-Zekstre“, dok su u Nadziorni odbor izabrane Ratka Wegovan, Milena Torbica iz “Delta-Zekstre“ i Dragica Popratin iz Fonda PIO RS.

Robna ku}a Boska

FOTO: GLAS SRPSKE

8 srijeda, 5. avgust 2009. GLAS SRPSKE

Nastavqa se deminirawe {ama~ke op{tine

Kroz RS
Kozarska Dubica

[AMAC - Za deminirawe 430.000 kvadratnih metara na podru~ju op{tine [amac do kraja godine predstavnici vlada Norve{ke i Wema~ke izdvoji}e 300.000 evra, izjavio je Srni Darvin Lisica, rukovodilac programa “Norve{ke narodne pomo}i” u BiH.

On je ju~e u [amcu rekao da je ovo dogovoreno poslije sastanka predstavnika humanitarne organizacije “Norve{ka narodna pomo}“ i delegacije vlade Wema~ke sa predstavnicima lokalne vlasti.

FOTO: S. TASI]

Hqeb za pola marke
KOZARSKA DUBICA - U Kozarskoj Dubici je po~ela prodaja hqeba po cijeni od 0,5 KM za socijalno ugro`ene kategorije i penzionere koji primaju najni`e penzije. Takva cijena vekne hqeba postignuta je na osnovu ugovora o realizaciji projekta “Narodni hqeb“, koji su nedavno potpisali na~elnik op{tine Kozarska Dubica Nino Jauz i vlasnici sedam pekarskih i mlinarski radwi koje posluju na podru~ju te op{tine. Podjela bonova za kupovinu hqeba obavqena je proteklih dana u Centru za socijalni rad op{tine Kozarska Dubica i lokalnom Udru`ewu penzionera. T. D.

O[ “Veselin Masle{a“ u Fo~i

U septembru |aci u novim u~ionicama
FO^A - U Osnovnoj {koli “Ve se lin Ma sle {a“ u Fo~i po~ela je unutra{wa rekonstrukcija objekta, vrije dna 250.000 do la ra, pot vr|e no je u fo ~an skoj Skup{tini op{tine. - Pro je kat, ko ji obu hva ta zamjenu vrata, ure|ewe mokrih ~vo ro va i kom ple tnu zamjenu elektroinstalacija, fi nan si ra la je Evrop ska komanda ameri~ke vojske, putem Ambasade SAD u BiH. Sve radove izvode ameri~ki in `eweri i voj ni ci. Rok za zavr{etak radova je 30 da na - is ta kao je di re FOTO: S. LAZAREVI]

ktor O[ “Veselin Masle{a“ Radoje Mileti}. On je dodao da }e |aci novu {kolsku godinu zapo~eti u potpuno obnovqenoj {kolskoj zgradi. Mileti} je istakao da je prije godinu zavr{ena spoqna adap ta ci ja {kol ske zgra de, u ko ju je Am ba sa da SAD u BiH ulo`ila 400.000 dolara. O[ “Ve selin Masle {a” po ha |a 740 |a ka i ima podru~nu {kolu u Popovom Mostu, u kojoj, pod istim krovom, nastavu poha|a 26 u~enika srpske i bo{wa~ke nacionalnosti. D. T.

Dom zdravqa u Prijedoru

Kasni rekonstrukcija Doma zdravqa u Prijedoru

Za obnovu potrebno jo{ 440.000 maraka
Umjesto 710.000 KM, obnova Doma zdravqa ko{ta}e sada 1.150.000 KM. Ni op{tina ni Ministarstvo nemaju predvi|en taj novac u ovogodi{wim buxetima, pa je Upravni odbor Doma zdravqa donio odluku da se kreditno zadu`i
PI[E: SNE@ANA TASI] krozrs@glassrpske.com

PRIJEDOR - Za obnovu prijedorskog Doma zdravqa, osim prvobitno planiranih 710.000 KM, potrebno je jo{ 440.000 KM, rekao je direktor ove zdravstvene ustanove Mladen Miodragovi}. Zdrav stve ni ra dni ci i pacijenti prijedorskog Doma zdravqa od 1. septembra pro{le godine izmje{teni su u zgrade biv{e medicine rada i biv{e stomatologije. Novo

zdawe trebalo je da po~nu koristiti 1. marta, {to se nije desilo ni pet mjeseci od predvi|enog roka. - Obnovqena zgrada trebalo bi da bude useqiva dva mje seca na kon {to se na|u potrebna dodatna sredstva, a za tih 440.000 KM kreditno }emo se zadu`iti, za {ta ~ekamo saglasnost ministarstava zdravqa i finansija Republike Srpske - rekao je Miodragovi}. On je pod sje tio da su

u prvo bi tno pla ni ra nih 710.000 KM u~estvovali Ministarstvo zdravqa i socijalne za{tite sa 60 odsto i op {ti na Pri je dor sa 40 od sto, obo je iz kre di ta Svjet ske banke za pro je kat porodi~ne medicine.

1. MARTA trebalo da bude zavr{ena obnova
- ^im su po~eli radovi, vidjelo se da po~etni iznos ne}e biti dovoqan i da }e biti mnogo naknadnih radova, a u januaru smo naru~ili procjenu koliko }e ko{tati ti dodatni radovi - naveo je Miodragovi}. Prema wegovim rije~ima, obnova Doma zdravqa ko{ta}e sada 1.150.000 KM umjesto 710.000 KM, a ka ko ni op -

PORODI^NA MEDICINA
U Ozrenskom nasequ Kakmu`

Otvorena vesela {kola fudbala
PETROVO - U ozrenskom nasequ Kakmu`, na stadionu “Dr Milan Jeli}“, u toku je “Otvorena vesela {kola fudbala“, u koju je ukqu~eno 192 djece iz op{tina Petrovo u Republici Srpskoj i Gra~anica u Federaciji BiH. Od 192 polaznika, tre}inu ~ine djevoj~ice iz op{tine Petrovo. [kola je po~ela ju~e i traja}e do petka, 7. avgusta, a oprema koja se koristi osta}e na poklon op{tinama koje su bile doma}ini. “Otvorena vesela {kola fudbala“ pokrenuta je prije 13 godina na inicijativu Evropske fudbalske organizacije (UEFA) i nekoli ko nor dij skih ze maqa. U op {ti ni Pe tro vo ove go di ne obiqe`ava 10 godina rada. Vo|a {kole Simo Tumar~i} rekao je da {kolu mogu da poha|aju sva djeca koja to `ele, bez obzira na to koliko su talentovana za fudbal. S. L.

Kada bude obnovqen, prijedorski Dom zdravqa ima}e 12 ambulanti porodi~ne medicine, laboratoriju, higijensko-epidemiolo{ku slu`bu, rendgen dijagnostiku

i hitnu pomo}. Projektom porodi~ne medicine sve ostale usluge koje je ranije pru`ao Dom zdravqa sada su na sekundarnom nivou zdravstvene za{tite.

{tina ni Ministarstvo nemaju predvi|en taj novac u ovo go di{wim buyeti ma, Upravni odbor Doma zdravqa Prijedor donio je odluku da se kreditno zadu`i za tu razliku od 440.000 KM. - Taj bi nas kredit ko{tao 10.000 KM mjese~no u narednih pet godina i mislim da to mo`emo pla}ati iz redovnog poslovawa, iako se sindikati tome protive u stra hu od ka{wewa i smawewa pla ta - re kao je Miodragovi}. U zgradi biv{e stomatologije na Urijama bi}e smje{teni dje~ija stomatologija, pedijatrija i {est ambulanti porodi~ne medicine, a na primarnom nivou zdravstvene za{tite pacijenti }e mo}i da koriste jo{ i ginekolo{ke usluge.

Komunalno preduze}e “Bobas“ Kotor Varo{

Sprije~iti rasipawe vode
KOTOR VARO[ - U op{tini Kotor Varo{ zbog dugotrajne su{e usporen je dotok vode u bunare crpili{ta grad skog vo do vo da, {to posqedwih da na ote `a va vo do snab di je vawe. Ovo je istakla direktorka kotorvaro{kog Komunalnog preduze}a “Bobas“ Jelena Maksimovi}. Prema wenim rije~ima, na ote `a no vo do snab di je vawe, osim su{e, uti~e i neracionalno tro{ewe vode za pi}e. Uprkos naredbi na~elnika op{tine Kotor Varo{ Nedeqka Kne`evi}a da se voda racionalno tro{i, uo~eno je da se zalijevaju vrtovi i betonske povr{ine ispred stambenih i poslovnih objekata.

FOTO: ARHIVA

INSPEKCIJA }e nadgledati potro{wu
- Radi poboq{awa vodosnabdijevawa upu}en je prijedlog na~elniku op{tine da se dodatno anga`uju inspekcijske slu`be i komunalna policija na sprovo|ewu naredbe i racionalnoj potro{wi vode rekla je Maksimovi}eva. D. K.

Doboj
POLICIJA Nije zabiqe`eno nijedno krivi~no djelo ni naru{avawe javnog reda i mira. Dogodile se tri saobra}ajne nesre}e. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. PORODILI[TE Ro|ene dvije djevoj~ice i pet dje~aka. VODA Uredno snabdijevawe vodom.

GLAS SRPSKE srijeda, 5. avgust 2009. 9

Mogu}e ka{wewe sezone grijawa
PALE - Paqansko Komunalno preduze}e “Gradska toplana“ do po~etka sezone grijawa, prema dosada{wem stawu, ne}e uspjeti da nabavi potrebnu koli~inu piqevine, koja je potrebna za rad, rekao je Srni direktor “Toplane“ Danilo Blagov~anin. On je naglasio da je za jednu sezonu grijawa potrebno oko 24.000 metara kubnih piqevine, a da je do sada nabavqeno samo 5.000, {to nije ni 50 odsto od plana za ovaj period. Blagov~anin je istakao da je zbog ekonomske krize i samog tr`i{ta o~ekivan nedostatak ovog energenta.

Obiqe`ena 17. godi{wica odbrane Vojkovi}a, Glice i Krupca

Kasipovi} u Isto~nom Sarajevu

Tokom proteklog rata za odbranu Srpske i Vojkovi}a, Grlice i Krupca `ivote je dalo 217 boraca, od ~ega je na Dan odbrane ovih dijelova Isto~ne Ilixe poginulo wih sedam
PI[E: @EQKA DOMAZET glasss@teol.net

@rtve ne smiju da budu zaboravqene

Za obrazovne ustanove oko 21 milion KM
ISTO^NO SARAJEVO - Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipovi} izjavio je ju~e Srni da je Vlada RS za obrazovne ustanove na podru~ju Isto~nog Sarajeva izdvojila oko 21 milion KM. - Za Osnovnu {kolu “Srbija“ u Palama izdvojeno je oko 3,5 miliona KM, Osnovnu {kolu “Petar Petrovi} Wego{“ u op{tini Isto~na Iliya oko 3,7 miliona KM. Za kupovinu i sanaciju hotela “Panorama“, u kome }e biti smje{teni studenti, 5,5 miliona KM, a za izgradwu Ekonomskog fakulteta 5,5 miliona KM i poboq{awe studentskog smje{taja u Fo~i tri miliona KM - precizirao je Kasipovi}. Prema wegovim rije~ima, Vlada RS je potpuno svjesna da je potrebno poboq{ati uslove smje{taja, u~ewa i rada na Univerzitetu u Isto~nom Sarajevu. Kasipovi} je ocijenio da je u svakom pogledu postignut veliki napredak na ovom univerzitetu, te da su profesori i asistenti veoma posve}eni stvarawu boqih uslova za studente.

IS TO ^NA ILIYA Parastosom u crkvi u Vojkovi}ima i polagawem vijenaca u spo men-so bi ju ~e je u Isto~noj Iliyi obiqe`ena 17. godi{wica odbrane Vojkovi}a, Glice i Krupca pod nazivom “Da se ne zaboravi“. U ime Bora~ke organizaci je vi jen ce su po lo `i li predsjednik Predsjedni{tva Bora~ke organizacije Mihajlo Para|ina i predsjednik Bo ra ~ke or ga ni za ci je RS Pantelija ]urguz. Vijence je svojim saborcima polo`ila i op{tinska organizacija boraca Isto~ne Iliye i na~el nik op {ti ne Pre drag Kova~ i predsjednik Skup{tine Rade ]osovi}. Tokom proteklog rata za odbranu Srpske i Vojkovi}a, Grlice i Krupca `ivote je dale 217 boraca, od ~ega je na Dan odbrane ovih dijelova Isto~ne Iliye poginulo wih sedam. Mihajlo Para|ina je kazao da su “istina i pravda“ na podru~ju BiH poga`ene i ugro`ene, te da je postratni period u stalnoj borbi za dokazivawe istine o stradawima Srba u proteklom ratu. - Pitawe istine mora da bude strate{ko i nacionalno. Primijeweni su dupli standardi, a Tu`ila{tvo i Sud BiH su produ`ena ruka Ha{kog tri bu na la i u tom miqeu vrlo je te{ko rje{ava-

Isto~no Sarajevo
POLICIJA Desila su se dva krivi~na djela, a javni red i mir naru{avan je ~etiri puta. Dogodila se saobra}ajna nesre}a. VODA Snabdijevawe vodom je uredno. STRUJA Napajawe elektri~nom energijom je uredno. PORODILI[TE U porodili{tu bolnice Kasindo ro|ena je jedna djevoj~ica.bilo novoro|enih.

Pale
POLICIJA Nije bilo krivi~nih djela ni saobra}ajnih nesre}a.
Parastos u Vojkovi}ima FOTO: @. DOMAZET

Snabdijevawe vodom uredno. STRUJA Snabdijevawe strujom uredno

VODA

ti egzistencijalna i statusna pitawa bora~ke populacije istakao je Para|ina. On je dodao da su sa Vladom RS dogovorena dva progra ma od po pet mi li ona maraka.

ODOBRENO deset miliona za pomo} borcima
- Jedan program je za razvoj ru ral nog di je la u se gmen tu poqo pri vre de i sto~arstva, a drugi kroz zapo{qavawe. Na taj na ~in po ku {a }e mo da ri je {i mo

DEMOBILISANI BORCI
Pantelija ]urguz je naglasio da se borci u isto~nom i zapadnom dijelu RS ni po ~emu ne razlikuju i da su svi uglavnom u istoj situaciji kada je rije~ o zapo{qavawu. - Trenutno su u najgorem polo`aju demobilisani borci i wihove porodice. Sem sredstava za samozapo{qavawe poku{a}emo svima onima koji vi{e nisu radno sposobni da obezbijedimo odlazak u penziju na legalan na~in - kazao je ]urguz.

materijalnu i pravnu sigurnost bo ra ~ke po pu la ci je kazao je Para|ina. Starica Spasa Kokot je jo{ na po~etku rata izgubila svog jedinog sina Bora, koji je imao 18 godina kada je poginuo. - Najvi{e me boli {to rijetko posje}uju porodice po gi nu lih bo ra ca. Sta ra sam i bolesna i gledam ko }e mi vrata otvoriti - ka`e Spasa. Marko Galinac je u ratu izgubio dva sina blizanca, Radovana i Radenka, k}erku Radmilu i brata Slavka. Jedan sin mu je po gi nuo na Igmanu, a k}erka i sin su mu stradali od NATO bombardovawa. - Jedan unuk je godinama na lije~ewu od ratnih trauma. Za li je ~ewe u No vom Sadu mi tra`e hiqadu evra mjese~no. Najgore je {to ne znam kako da mu pomognem i obezbijedim taj novac - ka`e Galinac.

Poziv za dostavqawe ponuda (IFB)
Bosna i Hercegovina Ministarstvo pravde Republike Srpske Projekat registracije zemqi{ta Renovirawe Zemqi{no-kwi`ne kancelarije Osnovnog suda Prijedora i Novi Grad Kredit br: 4167-BOS 1. Bosna i Hercegovina /Republika Srpska, je primila kredit Me|unarodne Asocijacije za razvoj (IDA) - Svjetska Banka, za realizaciju projekta registracije zemqi{ta i namjerava da dio sredstava iskoristi za pla}awe po ugovoru za nabavku radova: Renovirawe Zemqi{no-kwi`ne kancelarije Osnovnog suda Prijedor (LOT 1) i Novi Grad (LOT 2), BA-LRP-NCB-052-W-09-BLBOS41670. Tenderski postupak je otvoren za sve ponu|a~e koji poti~u iz zemaqa koje se kvalifikuju, kao {to je definisano u Smjernicama Svjetske Banke: Nabavka pod IBRD zajmovima i IDA kreditima. 2. Jedinica za registraciju zemqi{ta Ministarstva pravde Republike Srpske poziva zainteresovane ponu|a~e koji posjeduju licencu za visokogradwu da dostave svoje zape~a}ene ponude za: Renovirawe Zemqi{no-kwi`ne kancelarije Osnovnog suda Prijedor (LOT 1) i Novi Grad (LOT 2). Ponu|a~i mogu nuditi jedan ili oba lota. 3. Komplet tenderske dokumentacije se mo`e otkupiti po uplati bespovratne sume od 100.00 BAM na sqede}e ra~une: Za pla}awe u lokalnoj valuti (KM): Banka: Nova banka AD Korisnik: Ministarstvo pravde RS Ra~un br: 5550070022466621 REF: BA-LRP-NCB-052-W-09-BL-BOS41670 4. Ponude moraju va`iti 90 dana od datuma otvarawa. Ponude moraju biti dostavqene Jedinici za registraciju zemqi{ta na dole navedenu adresu najkasnije do 3.9.2009. godine u 11 ~asova po lokalnom vremenu, kada }e se odr`ati otvarawe prispjelih ponuda u prisustvu ponu|a~a koji budu `eqeli da prisustvuju. Ministarstvo pravde Republike Srpske Jedinica za registraciju zemqi{ta N/r gosp. Nikola Pani} Trg Republike Srpske 1, 11. sprat, 78000 Bawa Luka Bosna i Hercegovina

Udru`ewe penzionera iz Isto~nog Novog Sarajeva

Penzije ne ko~e humanost
ISTO^NO NOVO SARAJEVO - Na podru~ju op{tine Isto~no Novo Sarajevo `ivi 2.794 penzionera od kojih su 2.450 redovni ~lanovi udru`ewa u kojem pla}aju ~lanarinu u iznosu od tri marke mjese~no. Od tih sredstava penzioneri poma`u svojim kolegama koji su u te{koj materijalnoj situaciji.

OD ^LANARINA poma`u najugro`enijima
Na~elnik Odjeqewa za privredu i dru{tvene djelatnosti Neboj{a Yebo je rekao da bi penzioneri iz Isto~nog Sarajeva, koji su organizovani u udru`ewe koje djeluje ve} 13 godina, mogli da poslu`e kao primjer ostalima u RS.

- ^ak 90 odsto penzionera prima penzije ispod prosje~nog iznosa, ali to ih nije sprije~ilo da poma`u onima kojima je pomo} najpotrebnija - rekao je Yebo isti~u}i da udru`ewe organizuje redovne posjete bolesnim penzionerima te da su tokom pro{le godine posjetili 427 lica i uru~ili im pomo} od po 40 maraka. @. D.

10 srijeda, 5. avgust 2009. GLAS SRPSKE

Radnici “[ekovi}a“ nastavili {trajk
FOTO: D. TODOROVI]

[EKOVI]I - Radnici [umske uprave “[ekovi}i“ nastavili su ju~e deveti dan {trajka zbog neispuwavawa zahtjeva o isplati tri plate, tri topla obroka i ~etiri mjeseca naknade za prevoz na posao, javila je Srna.

Sindikalna organizacije [umske uprave “[ekovi}i“ i [trajka~ki odbor tvrde da [umsko gazdinstvo “Bira~“ iz Vlasenice, koje gazduje ovom firmom, samo insistira na prekidu {trajka, dok ne nudi dugoro~na rje{ewa.
FOTO: K. ]IRKOVI]

ZA PROJEKTE obezbije|eno 50.000 maraka

Manifestacija u Fo~i

Sa Zelengore u berbu borovnica
FO^A - Planinarsko dru{tvo “Zelengora“ i Turisti~ka organizacija Fo~e, }e od sutra do 9. jula organizovati manifestaciju “Jezera Zelengore“ i “Dani borovnice“. - Planinari i svi qubiteqi prirode sutra }e mo}i da se besplatno prevezu autobusima do sela Vrbnica, u podno`je Zelengore. Odatle, pje{ice, put se nastavqa do Orlova~kog jezera, gdje se kampuje - ka`u u Planinarskom dru{tvu “Zelengora“. Sa kampa kod Orlova~kog jezera, pravi}e se izleti i obilazak ostalih jezera na planini Zelengori-[tirinskom, Kotlani~kom, Dowe i Gorwe Bare itd. U nedjequ, 9. jula, na lokaciji jezera Dowe i Gorwe Bare, predvi|en je susret planinara sa u~esnicima turisti~ke manifestacije “Dani borovnice“. D. T.

Centar za socijalni rad u Srebrenici

Poboq{an polo`aj oboqelih od multiple skleroze u Srebrenici

Fo~a
POLICIJA Nije bilo krivi~nih djela, ni naru{avawa javnog reda i mira. PORODILI[TE Ro|ena dva dje~aka. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. VODA Prestao vi{ednevni nestanak vode u centru grada, otklowen kvar na vodovodu u mjestu Bukovica.

Srebrenica
HITNA POMO] Hitnu qekarsku pomo} zatra`ilo je pet osoba. VODA Snabdijevawe vodom uredno. STRUJA Snabdijevawe strujom uredno.

Svim osobama koje su oboqele od multiple skleroze omogu}eno besplatno bawsko lije~ewe u trajawu od 21 dan. Uklowene su arhitektonske barijere i obiqe`ena parkirali{ta za vozila invalidnih lica, rekao Stjepanovi}
PI[E: KRSTINA ]IRKOVI] glasbr@teol.net

Besplatno bawsko lije~ewe u Trep~i
gi je Bi ra~ sa sje di {tem u Srebrenici Milan Stjepanovi}. On je precizirao da je svim osobama, koje su oboqele od ove te{ke bolesti, omo gu }e no bes pla tno bawsko lije~ewe u Trep~i kod ^a~ka u trajawu od 21 dan te da su uklowene ar hi te kton ske ba ri je re i obi qe`e na par ki ra li {ta za vo zi la in va li dnih li ca u Srebrenici. - Zapo~eli smo 16. jula aktivnosti na realizaciji projekta “Predajom izdajete sebe“ za koji je Savjet ministara BiH, u okviru Progra ma obno ve i ra zvo ja Sre bre ni ce, obe zbi je dio 50.000 ma ra ka - is ta kao je Stjepanovi} navode}i da su tim projektom, izme|u ostalog, predvi|eni medicinski tretmani qekara i fiziotera pe uta, na bav ka li je ko va koji nisu na pozitivnoj listi i bawska lije~ewa. }nost pro{le godine iskoristila 83 lica i o~ekuje da }e ove godine to pravo ostva ri ti vi {e od sto ti nu osoba. - Nemamo vi{e problema sa nabavkom pelena, koje se sada dobijaju na recept. @ivot oboqelima olak{an je kada se na pozitivnoj listi na {lo vi {e od 35 ne op ho dnih li je ko va - is ta kao je Stje pa no vi} do da ju }i da osobe oboqele od te bolesti ne pla}aju vi{e participaciju prilikom lije~ewa. On je na gla sio da ovo udru`ewe ima veliko razumijevawe op{tine Srebrenica, koja buyetom planira sredstva za wegov rad. Regionalno udru`ewe multiple skle ro ze for mi ra no je 2000. go di ne i da nas okupqa 67 ~la no va iz op {tina Bir~a.

Zvornik
POLICIJA Po~iwena su dva krivi~na djela, dogodila se jedna saobra}ajna nesre}a. STRUJA Zbog sanacije mre`e od devet do 12 ~asova bez struje bili Petkovci, a od 13 do 14 dio Grbavaca. VODA Vodosnabdijevawe uredno.

SREBRENICA - Polo`aj osoba oboqelih od multi ple skle ro ze zna tno je poboq{an u posqedwih nekoliko godina zahvaquju}i, prije svega, zakonskim propisima kojim su definisana pra va ove ka te go ri je stanovnika. Ovo je na ju ~e ra{woj konferenciji za novinare re kao pred sje dnik Udru `ewa multiple skleroze re-

ARHITEKTONSKE BARIJERE
U saradwi sa nadle`nim op{tinskim odjeqewem realizovan je projekat uklawawa arhitektonskih barijera i obiqe`avawe parkirali{ta. - Ozna~ili smo 12 institucija za taj projekat i jo{ je ostalo da se urade prilazi {kolama i policijskoj stanici - rekao je Stjepanovi}.

OMOGU]ENA nabavka 35 vrsta lijekova
Fond zdravstva RS, prema wegovim rije~ima, omogu }io je i ove go di ne bo ra vak u bawi Tre p~a za sve oboqele od mul ti ple skleroze u Srpskoj. Stjepanovi} podsje}a da su tu mogu-

Radnici AD “In`ewering“ Zvornik

Tra`e pomo} za pokretawe ste~aja
ZVOR NIK - Ra dni ci zvor ni ~kog Akci onar skog dru{tva “In`ewering“ ju~e su od na~elnika op{tine Zvornik Zorana Stevanovi}a zatra`i li po mo} za po kre tawe ste~aja u ovom preduze}u, kako bi namirili 11 plata i ostalih beneficija. Pred sje dnik Sin di ka ta “In`eweringa“ Milorad Vukadinovi} rekao je da radnici tra`e pomo} od op{tine jer ve}inski vlasnik “In`eweringa“ @ivojin Zari} nije ispo{tovao ni posqedwi u nizu dosada{wih dogovora. - Zari} je obe}ao da }e nam 3. avgusta isplatiti jednu od 11 neispla}enih plata, te da }e radnici po~eti sa radom nakon izvjesnog ~ekawa, ali ni{ta od toga nije ispo{tovao, jer je oti{ao na godi{wi odmor - rekao je Vukadinovi}. gu“, kako bi zaposleni mogli da na mi re dug iz ste ~aj ne ma se. Vu ka di no vi} je podsjetio da je ve}inski vlasnik re kao da ne ma 5.000 KM za uplatu nadle`nom sudu, kako bi bio pokrenut predste~ajni postupak. Vukadinovi} je dodao radnici opravdano strahuju da }e, ako ovaj postupak ne bude pokrenut na vrijeme, imovina preduze}a biti rasprodata pa ne}e imati od ~ega da namire potra`ivawa. Na ~el nik Ste va no vi} obe }ao je ra dni ci ma “In `eweringa“ da }e op{tina finansijski pomo}i prevazila`ewe ovog problema, ako je to u interesu radnika. On smatra da sada{we rukovodstvo ne mo`e zna~ajno promijeniti ambijent, zaposliti i obezbijediti plate radnicima. Stevanovi} podsjetio da je na poslu ostalo samo 45 od 350 radnika, koliko ih je radilo u vrijeme privatizacije, i ocije nio da ste ~aj mo ra bi ti pokrenut {to prije. U “In`eweringu“ je svojevremeno radilo oko 1.700 radnika. S. S.

NIJE ispla}eno 11 plata i beneficije
On je naglasio da je Zari} prije odlaska na odmor pristao na pokretawe ste~ajnog postupka u “In`ewerin-

OGLASI
REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA BIJEQINA O[ "PETAR PETROVI] WEGO[" VELIKA OBARSKA BROJ: 494/2009 DATUM: 27.7. 2009. godine Na osnovu ~lana 126. stav 2. ta~ka |). Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 74/08), [kolski odbor Osnovne {kole "Petar Petrovi} Wego{" Velika Obarska r a s p i s u j e

GLAS SRPSKE srijeda, 5. avgust 2009. 11

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovawe direktora Osnovne {kole "Petar Petrovi} Wego{" Velika Obarska Za direktora {kole mo`e da bude izabrano lice koje: - ima zavr{en prvi ciklus odgovaraju}eg studijskog programa ili ekvivalent, odnosno visoku ili vi{u stru~nu spremu, - ima najmawe pet godina radnog iskustva u prosvjeti, - nije osu|ivano pravosna`nom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak i - ima predlo`en program rada i isti~e se u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u {koli. Rok za podno{ewe prijava na konkurs je petnaest (15) dana od dana objavqivawa . Direktor {kole imenuje se na period od ~etiri (4) godine. Kandidati moraju dostaviti ovjerene kopije ili originale sqede}ih dokumenata: - diplomu o zavr{enom fakultetu ili vi{oj {koli; - licencu za nastavnika ili potvrdu kojom dokazuje da ispuwava uslove za dodjelu licence; - uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad; - potvrdu o radu u nastavi ili na poslovima psihologa, odnosno pedagoga; - uvjerewe Osnovnog suda da nije osu|ivan pravosna`nom presudom; - qekarsko uvjerewe o fizi~koj i psiho-fizi~koj sposobnosti za obavqawe nastavni~kih poslova; - izjavu da nije zaposlen na radnom mjestu koje mo`e uticati na sukob interesa; - program rada; - izvod iz mati~ne kwige ro|enih; - uvjerewe o dr`avqanstvu - uz ostalu potrebnu dokumentaciju kandidat obavezno prila`e kratku biografiju u kojoj navodi do sada ostvarene rezultate u radu i preporuku ranijeg poslodavca. [kolski odbor imenuje direktora nakon dobijawa saglasnosti od ministra za jednog od kandidata koji ispuwava uslove konkursa. Kandidati za direktora mogu dokumenta dostaviti li~no ili putem po{te na sqede}u adresu: [kolskom odboru O[ "Petar Petrovi} Wego{" Velika Obarska, 76329 Velika Obarska, sa naznakom "Za konkurs". Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave ne}e se razmatrati. Sve ovjerene kopije ne smiju biti starije od {est (6) mjeseci. Javni konkurs za izbor i imenovawe direktora Osnovne {kole "Petar Petrovi} Wego{" Velika Obarska objavi}e se u dnevnom listu "Glas Srpske". PREDSJEDNIK [KOLSKOG ODBORA RADIVOJE STAJI]

12 srijeda, 5. avgust 2009. GLAS SRPSKE

Umre`avawem do kvalitetnijeg rada inspekcija
Sabor na Zuba~kim Ublima
TREBIWE - U okviru projekta me|uop{tinske saradwe i u~ewa, koji se u saradwi sa OEBS-om sprovodi u sedam isto~nohercegova~kih op{tina, ju~e je u Trebiwu odr`ana prezentacija na temu Jedinstveni informacioni sistem. Ciq prezentacije bio je da predstavnici inspekcijskih slu`bi lokalnih uprava ove regije steknu boqi uvid u zna~aj umre`avawa u jedinstven informacioni sistem. R. Mi.
FOTO: R. MIJANOVI]

Pjesma zbli`ila Boku i Hercegovinu
TREBIWE - Tradicionalno narodno saborovawe pod nazivom “Iz ustanka nica{e sloboda“ odr`ano je na Zuba~kim Ublima, izleti{tu nadomak Trebiwa. Ova manifestacija decenijama unazad odr`ava se na trome|i Republike Srpske, Crne Gore i Hrvatske, a u organizaciji op{tine Trebiwe. Narodu ovog dijela Hercegovine i Crne Gore, pozdravne rije~i uputio je predsjednik Skup{tine op{tine Trebiwe Veselin Savi}, isti~u}i da su u dana{wim vremenima rijetke prilike da se pobjegne od problema i briga svakodnevice. Saborovawe na Zuba~kim Ublima oduvijek bilo prilika da se narod Boke i Hercegovine okupqa oko dobrih ideja i u~vr{}uju veze na svim poqima. R. Mi.
FOTO: R. MIJANOVI]

Instruktori pokazuju plesne korake

Bijela Rudina kod Bile}e

Preminula jedna od najstarijih Hercegovki
BILE]A - U selu Bijela Rudina kod Bile}e umrla je Stana Salati}, jedna od najstarijih Hercegovki kojoj je nedostajalo samo nekoliko mjeseci da navr{i 100 godina. Djevoja~ko prezime joj je bilo Skuli}, a ro|ena je kraj rijeke Trebi{wice u selu Panik koje vi{e ne postoji jer su ga potopile vode vje{ta~ke akumulacije Bile}ko jezero prije vi{e od 40 godina.
FOTO: [. ALEKSI]

Instruktori plesa iz Beograda borave u gradu na Trebi{wici

U Bijeloj Rudini je `ivjela gotovo 80 godina i cijelog `i vo ta se ba vi la doma}im ku}nim poslovima, ali i te{kim fizi~kim radom u poqoprivredi i sto~arstvu. Iza we je os ta lo pe to ro `ive djece i brojna unu~ad i praunu~ad. Stana Salati} sahrawena je ju~e na mjesnom se os kom grobqu u Bi je loj Rudini. [. A.

Instruktori iz “Marisa“ prenosi}e svoje znawe na druge Trebiwce zainteresovane da ple{u salsu, koja posqedwih desetak godina do`ivqava veliku ekspanziju {irom svijeta, rekao Branko Ga{i}
PI[E: RATOMIR MIJANOVI] krozrs@glassrpske.com

Trebiwci ple{u u ritmu salse
po pu lar nog ple sa dr`e u Beogradu i Obrenovcu i za wih se mo`e re}i da imaju poduga~ak sta` kada se radi o salsi.

Bile}a

Ki{a obradovala p~elare
BILE]A - U isto~noj Hercegovini nije bilo previ{e ki{e, ali su i kratkotrajni pqusklovi bili dovoqni da rastjeraju `egu i obraduju brojne p~elare u tom dijelu Srpske. Vrijesku i drugim vrstama qekovitih trava, koje su u cvijetu ili im cvjetawe tek predstoji, ki{a je do{la kao poru~e na da bi bi le me do no sne. Hercegova~kim p~elarima klimatski uslovi ove godine nisu pogodovali, pa se nadaju da }e do kraja qeta i u prvim jesewim danima, wihove ko{nice ipak biti popuwene medom. [. A.

TRE BIWE - Sal sa, ples koji postaje sve popular ni ji i to ne sa mo na Ka ri bi ma, Ame ri ci i Evropi, ve} i na Sredwem istoku i Aziji polako osvaja i grad na Trebi{wici. Instruktori ovog popularnog plesa Jovana Mitrovi} i Branko Ga{i} do{li su iz Beograda da bi Trebiwcima otkrili tajne plesnih koraka. Oni }e obu~iti nekoliko ~la no va Ple snog klu ba “Maris“ iz Trebiwa koji }e ste ~e no znawe pre no si ti onima koji budu `eqeli zaplesati salsu. Jo va na Mi tro vi} i Branko Ga{i}, ~asove ovog

OP[TINA pomogla da se salsa “dovede“ u Trebiwe
- @eqa mladih qudi iz “Marisa“ bila je da ih obu~imo tako da mogu prenositi svo je znawe na dru ge Trebiwce zainteresovane da ple{u salsu, koja posqedwih desetak godina do`ivqava ve li ku ek span zi ju {i rom svijeta - rekao je Branko Ga{i}, koji je ~etvorostruki prvak u igrawu salse. Dodao je da }e u Trebiwu, zajedno sa partnerkom Jova-

nom boraviti sedam dana. Sla vi {a Sre da no vi}, lider Plesnog kluba “Maris“, ka`e da je do saradwe sa Jovanom i Brankom do{lo nakon {to je op{tina Trebiwe odobrila projekat da se salsa na neki na~in “dovede“ u Trebiwe. - Vrijedno radimo i mi-

slim da }emo uspjeti u namjeri da savladamo sve {to je po tre bno da pos ta ne mo in stru kto ri sal se. Na kon toga, u septembru ili oktobru, namjeravamo da organizujemo ~asove za sve one koji `e le na u~i ti ko ra ke ovog ple sa - is ti ~e Sla vi {a Sredanovi}.

@URKA
Branko Ga{i} je najavio da }e se nakon {to se zavr{i obuka za instruktore, odr`ati i salsa `urka u jednom od trebiwskih kafi}a. - Ovo je ples koji poma`e da nepodno{qiva te{ko}a svakodnevice bude zaboravqena, a pogledi ispod obrva i zagonetni osmijesi sastavni su dio koreografije. S obzirom na to da nam je takvo ne{to prijeko potrebno u dana{we vrijeme, o~ekuje se da `urka sa promocijom salse bude veoma posje}ena - rekao je Ga{i}.

Inicijativa mje{tana sela Zaplanik kod Trebiwa

Vra ti ti `i vot crkve nom sa bo ru
TREBIWE - Mje{tani Za pla ni ka, se la na izme |u Trebiwa i Dubrovnika, planiraju da obnove nekada veli ki crkve ni sa bor ko ji su organizovali kod seoske crkve Svetog Petra i Pavla. Iako je crkva u ra tu o{te}ena, nije sru{ena. Zahvaquju}i ocu Isaiji, novom pa ro hu, ne ka da{wi Za pla ni~ani su uspjeli da ozidaju dio zida oko grobqa, a planiraju da obnove i svoju bogomoqu. Ovaj saborni hram za desetak sela sagra|en je na temeqima sredwo vje ko vne mawe crkve Sve tog Pan te lejmona, a u 19. vijeku bio je pro {i ren i kao ta kav po sve }en naj pri je Va ve dewu presvete Bogorodice, a kasnije Svetom Petru i Pavlu. - Za Pe trov dan su se okupqali ne samo mje{tani ovih ve} i broj nih tre biwskih sela, ali i mnogi dubro va ~ki Srbi ko ji su u vri je me dok u Du bro vni ku nije bilo pravoslavne crkve ovdje dolazili na bogoslu`ewa - ka`e Milan Putica, porijeklom iz ovih krajeva.

Trebiwe
HITNA POMO] U slu`bi hitne pomo}i pregledano je 36 pacijenata, a obavqeno je 12 ku}nih posjeta PORODILI[TE Nije ro|ena nijedna beba. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. VODA Uredno snabdijevawe vodom.

CRKVA o{te}ena u proteklom ratu
On je dodao da su dubrova~ki Srbi u ovu crkvu dolazili mahom pje{ice za {ta bi im trebalo dva sata hoda.

Uo~i po~etka proteklog ra ta crkva je po no vo obnovqena, ali je, nakon {to je hrvatska vojska bila okupi ra la oko 40 tre biwskih sela, ova bogomoqa u dobroj mjeri o{te}ena. - S obzirom na to da je crkva iz gra |e na od ja kog her ce go va ~kog ka me na ni minirawe je nije moglo sru{iti iako je izbijen jedan }o{ak jugozapadnog dijela rekao je Putica. R. Mi.

OGLASI

GLAS SRPSKE srijeda, 5. avgust 2009. 13

"BONEL" AD Bawa Luka za trgovinu, proizvodwu i usluge ul. V. Masle{e 23, Bawa Luka Na osnovu ~lana 246. stav 2. Zakona o preduze}ima i ~lana 28. Statuta Dru{tva "Bonel"-a, Upravni odbor ovog Dru{tva

"GRADI[KA TR@NICA" a.d. GRADI[KA Broj: 01-497/09 Datum: 3.8.2009. god. Na osnovu ~lana 41. Statuta Preduze}a "Gradi{ka Tr`nica" a.d. Gradi{ka, i Odluke Upravnog odbora o sazivawu VIII Skup{tine akcionara broj: 010-496/09-3 od 3.8.2009. godine, Upravni odbor "Gradi{ke Tr`nice" a.d. Gradi{ka:

SAZIVA
Vanrednu Skup{tinu akcionara, koja }e se odr`ati dana 26.8.2009. god. (srijeda) u prostorijama uprave Dru{tva (sala uzoraka) u Bawoj Luci, ul. V. Masle{e br. 23, sa po~etkom u 12.30 ~asova. Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma ne odr`i sjednica, nova }e se odr`ati 1.9.2009. god. (utorak) na istom mjestu i u isto vrijeme. Nakon izbora komisije za verifikaciju i brojawe glasova i izbora zapisni~ara za sjednicu Skup{tine, predla`e se slede}i: DNEVNI RED 1. Razmatrawe i usvajawe skra}enog Zapisnika sa prethodne sjednice Skup{tine Dru{tva (Zapisnik u prilogu), 2. Razmatrawe i usvajawe rebalansiranog Plana poslovawa za 2009. god. (prijedlog Plana u prilogu), 3. Razmatrawe Izvje{taja nezavisnog revizora za poslovnu 2008. god. (Izvje{taj u prilogu), 4. Razmatrawe i usvajawe Odluke o izmjeni Statuta Dru{tva. (Odluka u prilogu), 5. Izbor Kandidacione komisije. 6. Razmatrawe i dono{ewe Odluke o: - razrje{ewu predsjednika i ~lanova Upravnog odbora Dru{tva, - imenovawu ~lanova Upravnog odbora Dru{tva 7. Razmatrawe i dono{ewe Odluke o: - razrje{ewu predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora Dru{tva, - imenovawu predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora Dru{tva. 8. Razmatrawe i dono{ewe Odluke o visini naknade predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora Dru{tva i ~lanova Upravnog odbora Dru{tva. 9. Razno. Napomena: Pravo neposrednog u~e{}a u radu i odlu~ivawu u Skup{tini imaju akcionari koji posjeduju akcije sa pravom glasa na ime. Akcionari ili wihovi punomo}nici, koji `ele da ostvare svoja prava u radu Skup{tine, potrebno je da svoje u~e{}e prijave stru~noj slu`bi Dru{tva najmawe tri dana prije odr`avawa Skup{tine. Akcionari i punomo}nici, radi identifikacije obavezni su pred sam po~etak rada Skup{tine predo~iti Verifikacionoj komisiji li~na dokumenta (li~na karta ili paso{), a punomo}nici pored li~ne karte ili paso{a i punomo} ovjerenu kod nadle`nog organa. Svi materijali za rad Skup{tine akcionarima su dostupni u Upravi preduze}a u Bawoj Luci, u ulici Veselina Masle{e br. 23, svakog radnog dana od 8 do 15 ~asova, i u svakoj poslovnoj jedinici - prodavnici Dru{tva Bonel. Za sva pitawa u vezi odr`avawa Skup{tine, akcionari i punomo}nici se mogu obratiti stru~noj slu`bi preduze}a na telefone 212-383 i 212-365 pozivni (051). Upravni odbor Svetislav Baji}, predsjednik

SAZIVA
VIII Skup{tinu akcionara "Gradi{ka Tr`nica" a.d. Gradi{ka, koja }e se odr`ati dana: 27.8.2009. godine (~etvrtak) sa po~etkom u 11 ~asova u upravi preduze}a u ulici: Kozarskih ustanika 36/1 u Gradi{ci. Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma VIII sjednica Skup{tine ne odr`i u zakazanom terminu, ponovqena sjednica Skup{tine }e se odr`ati u istim prostorijama dana 28.8.2009. godine sa po~etkom u 9 ~asova. Za sjednicu se predla`e slijede}i: DNEVNI RED 1. Izbor radnih tijela: - komisija za verifikaciju mandata akcionara u~esnika Skup{tine i broja~a glasova, - usvajawe izvje{taja komisije za verifikaciju mandata akcionara u~esnika VIII sjednice Skup{tine, - Predsjedavaju}eg VIII Skup{tine akcionara, - Zapisni~ara; 2. Usvajawe zapisnika sa VII Sjednice Skup{tine akcionara "Gradi{ka Tr`nica" a.d. Gradi{ka, odr`ane 23.6.2009. godine; 3. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja nezavisnog revizora za 2008. godinu; 4. Dono{ewe odluke o emisiji akcija privatnom ponudom uz kori{tewe prava pre~e kupovine akcija postoje}ih akcionara; 5. Dono{ewe odluke o osloba|awu obaveze objavqivawa Javne ponude za preuzimawe 6. Razno Materijali za Skup{tinu dostupni su akcionarima u prostorijama "Gradi{ka Tr`nica" a.d. Gradi{ka, ulica Kozarskih ustanika 36/1, svakim radnim danom od 8 do 13 ~asova. Akcionari mogu u~estvovati u radu Skup{tine i glasati li~no ili posredno putem punomo}nika. Punomo} za u~estvovawe i glasawe na Skup{tini mora biti ovjerena kod nadle`nog organa. PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA GAJI] ZORAN

14 srijeda, 5. avgust 2009. GLAS SRPSKE

Dinar neznatno oslabio prema evru

Biznis
ZVANI^NA KOTACIJA
Dioni~ko dru{tvo BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO Zvani~ni Promjena Vrijednost kursa kurs 13.43 -3.37 29,531.00

BEOGRAD - Dinar je ju~e neznatno oslabio prema evru - za dvije pare, tako da je zvani~ni sredwi kurs evra 93,0674 dinara, objavila je Narodna banka Srbije, javio je Tanjug. Zvani~ni sredwi kurs evra dan ranije bio je 93,0408 di-

nara, {to zna~i da je doma}a valuta ju~e oslabila za 0,03 odsto. Centralna banka je posqedwi put intervenisala na me|ubankarskom deviznom tr`i{tu 25. februara 2009, a od po~etka godine je prodala ukupno 556,4 miliona evra.
FOTO: ARHIVA

KOTACIJA FONDOVA
Dioni~ko dru{tvo IF "BIG INVEST. GR." D.D. SARAJEVO IF "CROBIH FOND" D.D. MOSTAR(K1) IF NAPRIJED DD SARAJEVO " " IF PROF-PLUS D.D. SARAJEVO Sredwi PrometVrijednost kurs dionica 4.67 3.96 4.10 4.07 1.58 -3.72 0.49 1.67 47,512.80 58,388.50 975.80 1,220.00

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo Sredwi Promet Vrijednost kurs dionica 730.00 0.00 0.14 34,087.74 6.18 15,137.47 400.00 0.00 1.41 188,130.3 -0.18 4,804.95 3.63 3,108.90

10.00 BIMAL BR^KO 19.57 BH TELEKOM D.D. SARAJEVO 7.00 ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO D.D. SARAJEVO 100.00 JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO 19.30 4.70 [IPAD KOMERC D.D. SARAJEVO TVORNICA CEMENTA KAKAW D.D. KAKAW 31.09

U slu~aju pove}awa PDV-a potrebna nulta stopa za `ivotne namirnice

Poslije izjave zamjenika ministra finansija i trezora BiH

Wujork

Sko~ili vode}i berzanski indeksi
WUJORK - Vode}i berzanski indeksi na Vol Stritu sko~ili su za vi{e od jedan odsto, pri ~emu je indeks SiP 500 prvi put nakon devet mjeseci prema{io 1.000 bodova. Dov Yons indeks sko~io je 1,25 odsto, SiP 500 indeks 1,53 procenata na 1 002 boda. Nasdak indeks ve}i je za 1,52 odsto i iznosi 2.008 bodova, ~ime je prvi put od oktobra pro{le godine prema{io 2.000 bodova. Pozitivnom raspolo`ewu pridonijela je i vijest da je prodaja “Ford motorsa“ pro{log mjeseca prvi puta od novembra 2007. godine, zabiqe`ila rast na me|ugodi{wem nivou, pa su cijena akcija Forda sko~ila ~etiri odsto.

Poslanici iz Srpske protiv rasta PDV-a
Nisam siguran da bi pove}awe PDV-a bilo rje{ewe, smatram da bi bilo boqe smawiti javnu potro{wu na svim nivoima, izjavio Lazar Prodanovi}
BAWA LU KA - Po ve }awe poreza na dodatu vrije dnost (PDV) ni je izlaz iz postoje}e te{ke finansijske situacije i minusa u buyetu BiH, stav je poslanika iz Republike Srpske u Predstavni~kom domu Parla men tar ne skup {ti ne BiH Lazara Prodanovi}a i Mom~ila Novakovi}a. - Ni sam si gu ran da bi po ve }awe PDV-a bi lo rje {ewe, smatram da bi bilo boqe smawiti ja vnu po tro{wu na svim nivoima izja vio je Pro da no vi} Srni. Dodao je da bi eventualno pove}awe PDV-a nu`no po dra zu mi je va lo uvo |ewe nulte poreske stope za osnovne `i vo tne na mir ni ce i jo{ ne ke gru pe proi zvo da kako bi se za{titile ugro`ene kategorije stanovni{tva. eventualnog pove}awa PDVa bilo bi uvo|ewe najmawe dvije poreske stope - rekao je Novakovi} Srni. Prema wegovim rije~ima, nulta ili stopa ni`a od sada{we od 17 odsto va`ila bi za osnovne `ivotne namirnice, lijekove, kwige i neke druge proizvode, tako da bi bilo mogu}e pove}awe PDV-a za luksuzne proizvode. - To je jedina varijanta koja ne bi pove}ala socijalni jaz u BiH - uvjeren je Novakovi}. On je jo{ do dao da je evidentno da je motiv za podizawe PDV-a pad prihoda UIO koji jednim svojim dijelom rezultat globalne recesije a drugim dijelom dio nesnala`ewa.

O INICIJATIVI da se izjasni UIO
Podsje}aju}i da je stopa od 17 od sto naj ni `a u zemqama regiona, Prodanovi} je na gla sio da sva ka ini ci ja ti va za iz mje nu PDV-a zahtijeva da se o woj izja sne Upra vni odbor Uprave za indirektno oporezivawe (UIO) i Fiskalni savjet BiH. I ne za vi sni po sla nik Mom~ilo Novakovi} je protiv podizawa PDV-a. - Va ri jan ta u slu ~a ju

Vlada Gr~ke

Nove ekonomske mjere
ATINA - Gr~ka vlada priprema nove ekonomske mjere za 850.000 malih i sredwih preduze}a koje }e po~eti da primjewuje od sqede}e godine, pi{e dnevnik “Etnos“ a prenijele su agencije. Vlada }e uve}ati porez na prihode za oko 10 do 20 odsto od naredne godine za preduze}a i osobe koje se bave samostalnim djelatnostima. Dne vnik pi {e da vla da planira da popuni “crne rupe“ u prihodima obavezuju}i sto ti ne hiqada ma lih i sredwih preduze}a i osobe ko je se ba ve sa mos tal nim djelatnostima da pla}aju porez.

ADMINISTRATIVNI APARAT
Komentari{u}i izjavu zamjenika ministra finansija i trezora BiH Fuada Kasumovi}a da je pove}awe PDV-a potrebno i kako bi se podmirila glomazna administracija u BiH, Novakovi} je zapitao kao to da preveliki administrativni aparat do sada nije iziskivao pove}awe PDV-a. Prema Kasumovi}evim rije~ima, pove}awe PDV-a jedini je izlaz iz sada{we dubioze u BiH.

Be~

Pove}ava se broj nezaposlenih
BE^ - Stawe na tr`i{tu rada u Austriji, gdje stopa nezaposlenosti iznosi 6,3 odsto, i daqe se pogor{ava tako da je u julu broj nezaposlenih dostigao 232.387, {to je 30 odsto vi{e nego u istom lawskom mjesecu, javile su agencije. Ministarstvo za rad je, povodom novih statisti~kih podataka, saop{tilo da pove}awe nezaposlenosti u julu, zajedno sa rastom u aprilu, predstavqa najmawi rast u prvom polugo|u.

Na berzama {irom svijeta

Pala cijena sirove nafte
LONDON - Cijene nafte pale su ju~e poslije naglog sko ka dan ra ni je i ubirawa profita u o~ekivawu rasta potra`we i signa la o opo rav ku svjet ske ekonomije, javile su agencije. U Wujorku je barel siro ve naf te za ispo ru ke u septembru pojeftinio za dolar i dva centa i sada ko{ta 70,56 dolara. Brent nafta u Londonu ju~e ujutro se prodavala za 72 dolara i 92 centa, nakon pojeftiwewa za 63 centa. Nafta je ju~e u Wujorku dostigla cijenu od 72 dolara i 20 centi, {to je bilo najvi{e od kraja juna, a barel brent nafte prodavao se za 73 dolara i 95 centi, {to se posqedwi put dogodilo 15. oktobra pro{le godine. Analiti~ari ka`u da je ovo znak oporavka globalne privrede, te da zarade korporacija podsti~u rast cijene ovog energenta. - Cijene nafte podsti~u uti ca ji sa fi nan sij skog tr`i{ta - izjavio je Viktor [um iz kompanije za energetski konsalting “Purvin i Gec”, iz Singapura.

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
LEGAL & GEN GRP ROYAL BK SCOTLAN LLOYDS BANKING VODAFONE GROUP BARCLAYS PLC

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Cijena
61.35 46.79 85.21 124.95 326.55

Promjena
-5.98 0.82 -0.05 -0.04 1.24

Naziv kompanije
BANK OF AMERICA GENERAL ELECTRIC CISCO SYSTEMS ALCOA INC PFIZER INC

Cijena
15.32 13.72 22.57 12.6 16.04

Promjena
3.58 2.39 2.55 7.14 0.69

GLAS SRPSKE srijeda, 5. avgust 2009. 15

“BMW“ pove}ao dobit
FRANKFURT - Wema~ki proizvo|a~ luksuznih automobila “BMW“ saop{tio je da je ponovo po~eo da ostvaruje profit u drugom kvartalu 2009. godine, ali je odbio da objavi procjenu za ~itavu godinu, javile su agencije. U saop{tewu se navodi da je kompanija zabiqe`ila neto profit od 121 miliona evra u tri mjeseca od aprila do juna, {to je daleko vi{e od procjene analiti~ara o profitu od 25 miliona evra.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emintenta Рафинерија уља а.д. Модрича Телеком Српске а.д. Бања Лука Хидроелектране на Дрини а.д. Вишеград Република Српска - стара девизна штедња Република Српска - измирење ратне штете 2 Хидроелектране на Требишњици а.д. Требиње Електрокрајина а.д. Бања Лука Електро - Бијељина а.д. Бијељина Prosje~na Promjena Promet cijena 0,16 -6,32 43.891,00 38,50 1,20 0,31 88,60 38,94 0,30 0,42 0,50 -1,15 29.895,07 0,84 21.627,90 3,67 19.272,00 -0,07 18.853,37 -1,74 17.992,53 1,33 10.684,40 -7,78 -7,58 2.854,37 2.310,00

Република Српска - измирење ратне штете 1

RS povukla tran{u kredita iz aran`mana sa MMF-om

Za redovne tro{kove 131,5 miliona KM
U Ministarstvu finansija Republike Srpske isti~u da }e novac od prve tran{e kredita biti usmjeren u redovnu buxetsku potro{wu u skladu sa usvojenim rebalansom za ovu godinu

FONDOVI
Naziv emintenta Prosje~na Promjena Promet cijena 4,70 4,05 4,00 3,47 8,15 0,06 2,70 4,54 5,24 2,26 1,10 4,50 2,75 4,71 0,00 0,00 -4,53 0,00 0,00 1,82 0,00 0,67 -2,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.875,76 0,00 0,00 79,52 0,00 90,80 1.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бања Лука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бања Лука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бања Лука

Kompanija “Konzum“

Kredit za {irewe u BiH
ZAGREB - Evropska banka za obnovu i razvoj objavila je da je u saradwi sa tri komercijalne banke odobrila hrvatskom maloprodajnom lancu “Konzum“ 50 miliona evra za {irewe u BiH. Kako je prenijela Hina, EBRD }e kredit dati u saradwi sa Zagreba~kom bankom, Privrednom bankom Zagreb i Hipo Alpe Adrija bankom. Kredit }e “Konzumu“, koji radi u sklopu hrvatske grupe “Agrokor“, omogu}iti otvarawe novih prodajnih mjesta u malim gradovima BiH i restrukturirawe bilansne sume. EBRD je pro{le godine u saradwi sa gr~kom Alfa bankom “Agrokoru“ odobrila 70 miliona evra za ja~awe trgovinskog lanca “Idea“ u Srbiji.

Srpska }e dobiti jo{ dvije tran{e kredita PI[E @EQKA BA[I] re ali za ci je aran `ma na sa zbasic@glassrpske.com Me

FOTO: AGENCIJE

BAWA LU KA - Prvu tran{u kredita Me|unarodnog mo ne tar nog fon da u iznosu od oko 131,5 miliona maraka Republika Srpska je povukla 10. jula, a Federa ci ja BiH 31. ju la po vu kla je oko 268 mi li ona ma ra ka, re kli su u Cen tralnoj banci BiH. U Ministarstvu finansija Republike Srpske isti~u da }e novac od prve tran{e kredita biti usmjeren u redovnu buyetsku potro{wu u skladu sa usvojenim rebalansom za ovu godinu.Republika Srpska je i formalno-pravno ispunila uslove za nastavak

|unarodnim monetarnim fondom objavqivawem rebalansa buyeta u “Slu`benom glasniku RS“.

RS ISPUWAVA uslove za nastavak aran`mana
Iz Mi nis tar stva fi nansija FBiH naveli su da }e no vac na mi jewen ovom enti te tu sqede}ih de se tak da na sta ja ti na ra ~u nu FBiH dok se ne okon~aju potrebne procedure. Kantoni u FBiH treba da objave rebalanse buyeta u slu `be nim gla sni ci ma, a poslije toga uslijedila bi

analiza rebalansa. FBiH i kantoni treba da sklo pe ugo vor o kre di tnom aran`manu i tek onda }e sredstva biti operativna. Najve}i dio sredstava od prve tran{e stand-baj aran`mana sa MMF-om, koji je pri pao FBiH, bi }e is ko ri{}en za vra}awe kredita

komercijalnim bankama. Predstavnici MMF-a u septembru obavi}e reviziju ispuwenih obaveza na svim nivoima vlasti u BiH. Ukoliko sve bude usvojeno kako je napisano u pismima namje re, re ali za ci ja dru ge tran{e kreditnog aran`mana ne}e biti sporna.

Oporavak Velike Britanije od krize

Banke opet ubiru profit
LON DON - “Faj nen {el taj ms“ pre no si no ve objavqene podatke prema kojima su naj ve }e bri tan ske banke ponovo po~ele da ostvaruju profite, {to, uz podatke o porastu industrijske proizvodwe u Americi, Kini i evrozoni, podsti~e nadu da je svi jet na pra gu ekonomskog oporavka. List ukazuje na to da postoje i dvije opasnosti. Prva je da je poja~ana proizvodwa tek krat ko traj ni bqesak kom pa ni ja ko je po puwava ju in ven ta re is pra`wene u posqedwih nekoliko mjeseci. Dru ga opa snost je, pi {e “Faj nen {el taj ms“ pos kupqene nafte.

OSTALE TRAN[E
Druga tran{a kredita MMF-a za BiH treba da legne u decembru u iznosu od 170 miliona evra, a tre}a u martu sqede}e godine u iznosu 25 miliona evra. Ministar finansija RS Aleksandar Xombi} ranije je izjavio da je otplata kredita MMF-a na pet godina uz promjewivu i veoma povoqnu kamatnu stopu koja na godi{wem nivou iznosi 1,45 odsto.

Rusko-ukrajinski odnosi ponovo u `i`i

Srbija zabrinuta za gas
MOSKVA - Stabilnost tranzita ruskog gasa preko teritorije Ukrajine i daqe izaziva zabrinutost evropskih korisnika, a me|u wima i Srbije, isti~e dnevnik “Vremja novostei“, u osvrtu na razgovore general nog di re kto ra “Srbi ja ga sa“ Du {a na Ba ja to vi }a i pred sta vni ka “Gaz pro ma“ u Moskvi oko finalizacije projekta me|unaro dnog ga so vo da “Ju `ni tok”, ja vi le su agencije. List navodi da bi u zoni najve}eg rizika, ukoliko ponovo izbije rusko-ukrajinski gasni sukob, mogle da se na|u, osim Srbije, i druge balkanske zemqe, jer nemaju druge izvore snabdijevawa gasom osim tranzitnog toka preko ukrajinske teritorije. - Strate{ki podaci iz razli~itih izvora ukazuju na to da mo`e do}i do problema u rusko-ukrajinskim odnosima - rekao je Bajatovi}. On je, osim toga, ukazao da se nastavqa upumpavawe milion kubnih metara gasa dnevno u podzemno skladi{te “Banatski dvor“ u Srbiji, dodaje ruski list.
Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 5.8. 2009. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

KURSNA LISTA
Kupovni za devize
1.955830 1.087480 1.203393 26.610385 0.074950 0.261990 0.703042 1.521675 0.565032 0.214767 0.177323 1.288600 0.901710 2.273823 1.403454 2.101908

Zemlja
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Srednji za devize
1.955830 1.090206 1.206409 26.677078 0.075138 0.262647 0.704804 1.525489 0.566448 0.215305 0.177767 1.291830 0.903970 2.279522 1.406971 2.107176

Prodajni za devize
1.955830 1.092932 1.209425 26.743771 0.075326 0.263304 0.706566 1.529303 0.567864 0.215843 0.178211 1.295060 0.906230 2.285221 1.410488 2.112444

ZIF Invest nova fond a.d. Bijeqina
Cijena (KM) Promjena

Veterinarska stanica a.d. Vlasenica
Cijena (KM) Promjena

Veselina Masle{e 6, 78000 Banja Luka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

0,056

1,82%

1,00 -18,03%

16 srijeda, 5. avgust 2009. GLAS SRPSKE

Razbijali reflektore za osvjetqavawe tunela

Hronika
Grani~ni prelaz Kamensko

MOSTAR - Policijskoj stanici Mostar u ponedjeqak nave~e je prijavqeno da u tunelu Salakovac nepoznate osobe razbijaju reflektore za osvjetqavawe tunela, saop{teno je ju~e iz mostarske policije.

Na licu mjesta policija je zatekla pet osoba, od kojih je dvoje maloqetno. S. X. (22), J. M. (20) i N. M. (22) su po nalogu de`urnog tu`ioca li{eni slobode. Mostarska policija obavila je uvi|aj. G. O.
FOTO: G. OBRADOVI]

Otkriveni krijum~ari jagwadi
KAMENSKO - Policijski slu`benici Jedinice grani~ne policije Kamensko ju~e su u 4.30 ~asova, postupaju}i po operativnoj akciji “@ig 09“, sprije~ili krijum~arewe 40 jawadi iz BiH u Hrvatsku, saop{teno je iz Grani~ne policije BiH. Dr`avqani BiH N. I., M. B., D. Z. i G. V. zate~eni su u poku{aju ilegalnog prelaska dr`avne granice i u poku{aju prebacivawa jawadi u mjestu Tribi} na {umskom putu koji vodi prema mjestu Gqev (Hrvatska) sa teretnim motornim vozilom, bh. registarskih oznaka. G. O.

Staro Selo kod Mrkowi} Grada

Lopov ukrao 1.700 KM
MRKOWI] GRAD - Mile Ka urin (71) iz Gus to va re kod Mrkowi} Grada u ponedjeqak je oko 7.30 ~a so va pri ja vio po li ci ji u Mrkowi} Gradu da mu je nepozna to li ce na auto bus kom sta ja li {tu u Sta rom Se lu ukralo nov~anik sa 1.700 maraka. Wemu je nov~anik ukraden, kako je rekao Kaurin policiji, dok je ~ekao autobus. Kriminalisti~ka policija Stanice javne bezbjednosti u Mrkowi} Gradu uspjela je operativnim radom da otkrije lopova. Rije~ je o N.\ (20) iz [ehovaca, sela kod Mrkowi} Grada, koji je priznao kra|u, a novac je vra}en vlasniku. S. D.

U sudaru smrskana “xeta“

Saobra}ajna nesre}a u bawolu~kom nasequ Vrbawa

Bawa Luka

Povrije|en pje{ak na Gradskom mostu
FOTO: G. OBRADOVI]

@ena povrije|ena u sudaru sa kamionom
O~evici nesre}e ispri~ali da je Babi}eva, voze}i iz Kotor Varo{a prema Bawoj Luci, izgubila kontrolu nad “xetom“ i pre{la u drugu traku kojom je saobra}ao kamion “MAN”
PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

BAWA LUKA - Bawolu~anka Nada Babi} te{ko je povrije|ena u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila ju~e oko 14 ~asova na magistralnom putu Bawa Luka - Kotor Varo{, u nasequ Vrbawa. U slu`bi Hitne pomo}i rekli su da je Babi}eva zadobila nagwe~ewe tijela i da se `alila na bolove. - Babi}eva je u Hitnu po-

BAWA LUKA - Pje{ak Koqa ^ivqak povrije|en ju~e kada je na wega naletio automobil “golf 2” dok je prelazio ulicu na Gradskom mostu u Bawoj Luci. Iz Slu`be hitne pomo}i je saop{teno da je zadobio povrede glave i nogu, te da nije `ivotno ugro`en. ^ivqak je preba~en na lije~ewe u Klini~ki centar Bawa Luka. @ena koja je bila u “golfu“ rekla je da je pje{ak istr~ao pred wih. - Vozili smo sporije i odjednom je istr~ao pred nas i vidjela sam samo plavo odijelo ispred nas. Suprug je vozio i ko~io, ali bilo je kasno - rekla je ona. N. T.

mo} dovezena u svjesnom stawu i trenutno je stabilna. Prevezena je na daqe lije~ewe na Odjeqewe hirurgije bawolu~kog Klini~kog centra - dodali su u Hitnoj pomo}i. O~evici nesre}e ispri~ali su da je Babi}eva, voze}i iz Kotor Varo{a prema Bawoj Luci, izgubila kontrolu nad “folksvagen yetom“ i pre{la u drugu traku kojom je saobra}ao kamion “MAN”. Jedan od o~evidaca koji se u tom trenutku nalazio u bli-

zi ni su da ra re kao je da se odjednom za~ula {kripa guma, jer je kamion poku{avao da izbjegne “yetu“.

VOZA^ kamiona poku{ao da izbjegne sudar
- Radio sam ne{to u dvori{tu kad se za~ula {kripa guma i jak udar. Otr~ao sam da vidim {ta se dogodilo i vidio stra{an prizor. Neko je ve} bio pozvao hitnu pomo} i

policiju, koji su brzo stigli i prevezli nastradalu u bolnicu - kazao je o~evidac. Jedna od mje{tanka rekla je da nije vidjela nesre}u, ali da se na ovom mjestu svako malo desi nesre}a u kojoj neko pogine. - Samo 100 metara odavde nalaze se {kola i bolnica, ali niko ni{ta ne}e da uradi. Kad bi bar postavili le`e }e po li caj ce, ne bi se de{avalo ovoliko nesre}a rekla mje{tanka Vrbawe.

RANIJA NESRE]A
Dana Predi} (49) iz Bawe Luke poginula je 21. juna u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u Vrbawi, samo 100 metara daqe od mjesta ju~era{we nesre}e. Tada su te{ke tjelesne povrede zadobili Jovo Milovanovi} (46) iz ^elinca, Jadranka Predi} (41), Dejana Suba{i} (21), Dalibor Suba{i} (28) i beba M. S. ro|ena 2009, svi iz Bawe Luke.

Advokat optu`enog razrije{en du`nosti
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

BAWA LUKA - Predsjednik Sudskog vije}a Okru`nog suda u Bawoj Luci Olga Male{evi} razrije{ila je advo kata Si mu To {i }a du `nosti branioca Miladina Trivi}a, jer se nije pojavio na su|ewu wegovom klijentu i Slobodanu Baji}u, optu`enima za ratni zlo~in. Su|ewe je odgo|eno za 11. avgust. Male{evi}eva je odluku

obrazlo`ila rije~ima da To{i} ve} drugi put izostaje sa su|ewa, dodaju}i da }e To{i}a prijaviti i Advokatskoj komori RS ako do kraja dana dokumen to va no ne obra zlo `i izostanak sa su|ewa. Trivi} je na ju~era{wem su|ewu najavio da `eli advokata po svom izboru i predlo`io je Jevtu Jankovi}a. On se u sudu pona{ao drsko, a izme|u ostalog na konstataciju sudije Male{evi} da mora da

{to prije izabere advokata i da ne smije da “razvla~i“ su|ewe, rekao da “wega svi zaje....ju ve} 15 godina“.

TRIVI] psovao i pona{ao se drsko u sudnici
Zbog toga je upozoren, a sudija ga je obavezala da do 6. avgusta izabere advokata i do deset ~asova toga dana u sud bude dostavqena punomo} za izabranog branioca. Ako to

ne uradi, sud }e mu izabrati advo ka ta po slu `be noj du `nosti. Trivi} i Baji} optu`e ni su za ra tni zlo ~in po~iwen 1993. go di ne nad Bo{waci ma u bawolu ~kom nasequ Vrbawa. Zajedno sa Trivi}em za silovawe L.H. i E.H. u wihovoj porodi~noj ku}i u Vrbawi 5. juna 1993. godine, optu`en je i Sini{a Miloj~i}, koji danas `ivi u [vedskoj. Baji}, Trivi} i Miloj~i} se terete i da su

18. juna 1993. godine, u nasequ Vrbawa oteli Majdu Medara, odvezli je na kupali{te Mirnica kod fabrike “Incel“, u vi{e navrata silovali i ubili. Sudilo im se 1994. godine, ali su zbog nedostatka dokaza 14. juna 1994. godine oslobo|eni. Prvo su bili optu`eni za ubistvo i silovawe, ali je bawolu~ki tu`ilac Remzija Smailagi} izmijenila optu`nicu i djelo prekvalifikovala u ratni zlo~in.

GLAS SRPSKE srijeda, 5. avgust 2009. 17

Utopio se mladi} na jezeru Alagovac kod Nevesiwa
NEVESIWE - Nemawa Vuji~i} (23) utopio se prekju~e oko 14 ~asova dok je plivao sa dru{tvom u jezeru Alagovac, izjavila je ju~e Srni portparol Centra javne bezbjednosti Trebiwe Rajna Pare`anin. Vuji~i}u su prvu pomo} poku{ali da uka`u kupa~i, pa je poslije toga odvezen u nevesiwski Dom zdravqa, gdje je de`urni qekar samo konstatovao smrt. Prema saop{tewu policije, Vuji~i}eva rodbina nije tra`ila obdukciju.
FOTO: GLAS SRPSKE

Policija

Tu`ila{tvo BiH podiglo optu`nicu protiv \or|a @drale

Vijesti
Pale

@drale ubio Mauzera sa dva rafala
@drale osumwi~en da je sa wemu poznatim licima planirao, organizovao i izvr{io ubistvo Savi}a, rekao Grube{i}

Vrije|ao u porti crkve
PALE - Policijska stani ca Pa le po dni je la je prekr{ajnu prijavu protiv D. L. (34) zbog toga {to je u al ko ho li sa nom stawu u porti crkve u Mokrom, naru{io javni red i mir vrije|awem D. L. (36), naveli su ju~e u CJB Isto~no Sarajevo. G. O.

Trnovo

Fla{om udario poznanika
TRNO VO - Po li ci ja iz Trnova u ponedjeqak je podnijela prekr{ajnu prijavu protiv M. V. (50) zbog toga {to je u Klubu penzione ra uda rio fla {om u glavu poznanika N. D., re~eno je ju~e u CJB Isto~no Sarajevo. G. O.

Prijedor
\or|e @drale PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

SARAJEVO - Vo|a kriminalne grupe iz Isto~nog Sarajeva \or|e @drale osumwi~en je da je li~no pucao u ne ka da{weg na~elnika Uprave policije RS Qubi{u Savi}a Mauzera, sa zna je “Glas Srpske“ od izvora bliskog istrazi. Pre ma tom izvo ru,

Sud BiH
Sud BiH razmatra optu`nicu protiv @drale, rekla je Srni portparol Suda BiH Manuela Hoxi} i dodala da nije izvjesno kada }e Sud BiH donijeti odluku o potvr|ivawu optu`nice, ali je napomenula da je zakonski rok za to osam dana, a da mo`e trajati i 15 dana ako je rije~ o komplikovanom predmetu.

@drale je li~no u Mauzera ispucao dva kratka rafala iz automatskog pi{toqa. - Tu`ila{tvo BiH podiglo je u po ne djeqak op tu `nicu protiv @drale zbog sumwe da je u~es tvo vao u ubis tvu Qubi {e Sa vi }a. Osumwi~en je da je sa wemu poznatim licima planirao, or ga ni zo vao i iz vr{io ubistvo Savi}a - izjavio je “Gla su Srpske“ por tpa rol Tu `i la{ tva BiH Bo ris Grube{i}. @dra lin advo kat Dra gi{a Joki} rekao je da je za optu`nicu saznao iz medija, i dodao da }e, ako do|e do su|ewa, iznijeti brojne primjedbe na na~in na koji se vodi postupak protiv wegovog klijenta i na na~in na koji su prikupqani dokazi. Pre ma op tu `ni ci, @drale je 7. juna 2000. godine u Bijeqini na autobuskoj stanici sa vi{e od deset hitaca izre{etao Mauzera. @drale je u Wema~koj uha-

p{en 18. januara ove godine, a Interpolovu potjernicu za wim raspisao je Sud BiH u sep tem bru pro {le go di ne. Sudu BiH izru~en je 13. februara iz zatvora u Vajter{tatu u Wema~koj. Ranije je bilo rije~i da je u is tra zi o aten ta tu na Ma uze ra ot kri ve no da je @drale navodno bio voza~ “to jo te“ iz ko je je Vlat ko Ma~ar izre{etao Mauzera.

@DRALU povezuju sa mnogim ubistvima u RS i Srbiji
@drale je prvi put osu|en u 19. godini zbog ubistva. Wegova grupa povezuje se sa ubistvom predsjednika FK “Be`anija“ i vo|e “be`a nij skog kla na“ Go ra na Mijatovi}a Mite 2006. godine. Mitin kum Nedeqko Ostoji} navodno se sastao sa @dra lom i za Mi ti no ubistvo optu`en je “sokola-

~ki klan“, a @drale i Ostoji} dogovorili su ubistvo Mladena ]ehe. Zajedno sa Borisom Gove da ri com i Mi ro sla vom [kobom @drale je bio optu`en i za ubistvo bra~nog para Mikice i @eqka Todorovi}a 2. jula 2004. godine u Palama, a oslobo|eni su optu`be zbog nedostatka dokaza. On je u septembru 1996. godine osu|en na sedam godi na za tvo ra zbog ubis tva Milo{a Batini}a, a iz zatvora je iza{ao krajem 2001. godine kada ga je pomilovao biv{i predsjednik RS Mirko [a ro vi}. Zbog pri pre mawa me|usobnog obra~una 16. no vem bra 2006. go di ne beogradska policija uhapsila je @dralu, Ma~ara i Boja na [qivi }a, sa je dne, i Vla di mi ra Pan du re vi }a i Davora Eleza, sa druge strane. @drale se, navodno, povezuje i sa ubistvom Zorana

Goluba - ^arlame pro{log qeta u Isto~nom Sarajevu. Posqedwa po zna ta @dra li na adre sa je bi la Crna Gora u koju je deportovan iz Hrvatske poslije hap{ewa u Spli tu u mar tu pro{le godine gdje se krio od ubica svog protivnika i kuma, Darka Eleza. @dra le je na vo dno u BiH boravio do 30. januara 2008. godine kada je pobjegao poslije likvidacije Ma~a ra u ek splo zi ji auto-bom be na Pa la ma. Da napusti BiH se odlu~io jer mu je dojavqeno iz policije da ubice iz Srbije spremaju wegovu likvidaciju na zahtjev Eleza. @drale i Elez dugo su u `estokom sukobu, a za ra ti li su na kon pqa ~ke banke u Han Pijesku 2005. godine. Navodno, te godine, poslije izbora za mis BiH na ko jem je u~es tvo va la i Slobodanka To{i}, obojica su po~eli da joj se udvaraju, a ona je izabrala Eleza.

Provaqeno u dje~iji vrti}
PRIJEDOR - Nikolina Luki} iz Prijedora prijavila je policiji u Qubiji da je u nedjequ iz prostorija dje~ijeg vrti}a ukraden mo bil ni te le fon “no ki ja“ i MP3 ple jer, vlasni{tvo ~lana me|unarodne nevladine organizaci je “Civs“ iz Ita li je, pot vr|e no je ju ~e u CJB Bawa Luka. G. O.

Gradi{ka

Ukradena motorna pila
GRA DI [KA - Mi li vo jac Budimir iz Gradi{ke pri ja vio je u po ne djeqak policiji da mu je nepoznato lice iz wegove {upe u ulici Ivawdanska u Gradi{ci ukralo motornu pilu “stil 038”, saop{teno je ju~e iz CJB Bawa Luka. G. O.

[teta od po`ara oko {est miliona evra
DRVAR - Ma te ri jal na {te ta pri ~iwena po `a rom ko ji je 22. ju la za hva tio pi la nu pre du ze }a “Fin vest“ u Drva ru izno si oko {est mi li ona evra, izja vio je Srni pred sje dnik Nad zor nog odbo ra “Fin ves ta“ Mir ko Ra di}. Prema wegovim rije~ima, Komisija za procjenu {tete zavr{ila je svoj dio posla, mjesto po`ara je o~i{}eno, a u toku je otklawawe kvarova na nekim ma{inama koje je zahvatio po`ar, a koje se u sqede}ih trideset dana ponovo mogu staviti u funkciju. Radi} je o~ekuje da }e preduze}e “Finvest“ do kraja godine ponovo “stati na noge“.

Provalnik odnio alat iz pomo}nog objekta
DOBOJ - S. S. iz Trstenaca u op{tini Derventa prijavio je derventskoj policiji da je nepoznata osoba provalila u wegov pomo}ni objekat i odnijela veliku koli~inu alata, saop{teno je ju~e iz Centra javne bezbjednosti Doboj. U policiji su istakli da je nepoznati provalnik iz pomo}nog objekta ukrao ~etiri motorne i jednu elektri~nu pilu, brusilicu, pet bu{ilica, aparat za varewe, dvije fleksarice i kompresor. Provalnik je ukrao i dvije motalice sa po 50 metara elektri~nog kabla, trimer na benzin i ma~ od motorne pile sa lancem. Izvr{en je uvi|aj, a istraga je u toku. Sl. P.

Tu`ila{tvu predat ubica brata i brati}a
BR^KO - Mate Lati} (69) iz Poqaka kod Br~kog predat je Tu`ila{tvu Br~ko distrikta zbog ubistva brata Marka (77) i wegovog sina Vinka (45) Lati}a u ponedjeqak u tom mjestu, saop{teno je ju~e iz ovog tu`ila{tva. Mate se u ponedjeqak obratio policiji i prijavio da su ga napali brat i brati}, poslije ~ega je potegao oru`je i ubio ih. Policija je saslu{ala dvoje djece pred ~ijim o~ima se odigralo ubistvo. Markov sin, Petar Lati} tog dana nije bio u ku}i, jer bi, kako je rekao, i on vjerovatno poginuo. Policija je prona{la pi{toq u kojem se metak za gla vio u ci je vi, pa se pre tpos tavqa da je Ma te N. T. navodno poku{ao da se ubije.

18 srijeda, 5. avgust 2009. GLAS SRPSKE

Srbija
Tomica Milosavqevi}

Vlada Srbije je delom amortizovala sna`an udar finansijske krize. Petar [kundri}, ministar rudarstva i energetike

Potrebno 100 do 200 miliona evra
BEOGRAD - Ministar zdravqa Tomica Milosavqevi} izjavio je ju~e da }e zbog novog gripa zdravstvenom sistemu Srbije biti potrebno dodatnih 100 do 200 miliona evra ako se ispuni prognoza da }e na jesen od te bolesti oboqeti oko dva miliona stanovnika. Milosavqevi} je novinarima u Beogradu rekao da }e dodatni novac morati da bude obezbije|en jer je lije~ewe qudi prioritet i dodao da }e sva sredstva za zdravstvo morati biti usmjerena za ja~awe kapaciteta intenzivne wege i za respiratorna sredstva. Prema wegovim rije~ima, za lije~ewe nekomplikovanog slu~aja gripa potrebno je oko 1.000 evra, a komplikovanog 10.000 evra. On je kazao da }e ekonomska {teta zbog novog virusa gripa biti velika i podsjetio da je koordinaciono tijelo vlade za pra}ewe novog gripa formirano sa idejom da se okupe na jednom mjestu svi segmenti dru{tva poput preduze}a i prosvjete koji bi u uslovima epidemije trebalo da adekvatno reaguju da bi {teta bila {to mawa.

Danas u Gu~i po~iwe 49.

Sve spremno za
Uo~i finalnog takmi~ewa odr`a}e se tradicionalni pono}ni truba~ki koncert kada }e nastupiti dosada{wi pobjednici na saboru, zatim truba~ki virtuozi Boban i Marko Markovi} a koncert priprema i poznata grupa “Balkanika“

Dimitrovgrad

Iscurila opasna materija
DIMITROVGRAD - Republi~ka inspekcija za za{titu `i vo tne sre di ne saop{tila je ju~e da je vanrednim inspekcijskim nadzo rom ut vrdi la da je na `eqezni~koj stanici u Dimitrovgradu prosuta opasna pra{kasta materija natrijum perborat. Kako se navodi, sumwa se da je iz jednog va go na na ko lo si jek ju ~e prosuta ta opasna materija. In spe kci ja je iza {la na teren na poziv Sektora za za{titu i spasavawe Policijske uprave Pirot, a inspektor zadu`en postupawe u slu~aju hemijskog udesa je konstatovao da je jedna vre}a, iz vagona natovarenog sa 24 palete sa vre}ama od po 1.000 kilograma, po~ela da curi.

U finalu 16. orkestara

FOTO: ARHIVA

GU ^A - Naj ve }a tru ba ~ka pred sta va na svijetu, 49. po redu Dra ga ~ev ski sa bor odr`a}e se, pod pokroviteqstvom Vla de Srbi je, u Gu ~i od 5. do 9. av gus ta, a da na{wem sve ~a nom otva rawu pret ho di }e tru ba~ka budilica. Tada }e saborsku zas ta vu uz

pucweve prangija podi}i Dragan Jovanovi} iz draga ~ev skog se la Dqina, u~e snik prvog sa bo ra, odr`a nog 14. okto bra 1961. godine.

O^EKUJE se blizu pola miliona posjetilaca
Predsjednik organizacionog odbora i prvi ~ovjek op{tine Lu~ani Slobodan Jolovi} rekao je za Tanjug

da prvi u~esnici sabora i gosti pristi`u u Gu~u. O~ekuje se da se u varo{ici od oko 2.000 `iteqa za pet da na sa bo ra okupi blizu pola miliona po sje ti la ca iz zemqe i svijeta i oko 1.200 u~esnika pri re dbi ko je wegu ju vrijednosti izvornog narodnog stvarala{tva. U re vi jal nom di je lu programa pojavi}e se orkestri i kulturno-umjetni~ke gru pe iz Slo ve ni je,

Beograd

Sahrawena Borka Vu~i}
BEOGRAD - Ju~e je u Beogradu sahrawena funkcioner Socija lis ti ~ke par ti je Srbi je Bor ka Vu ~i}. Prije toga u sjedi{tu SPS -a u Beogradu odr`an je komemorativni skup povodom smrti Borke Vu~i} i Mirjane Blagojevi}. Predsjednik SPS Ivica Da~i} rekao je na komemoraciji da je Borka Vu~i} bila najpoznatija srpska bankarka i finansijski ekspert priznat svuda u svijetu ~ija je ukupna aktivnost ostavila neizbrisiv trag u svim dr`avnim institucijama kada su udarani temeqi tr`i{ne privrede i bankar skog sis te ma u Srbi ji. Mi nis tar stvo unu tra{wih poslova saop{tilo je u subotu, 1. avgusta, da su u saobra}ajnoj nesre}i na autoputu Beograd - Ni{ kod Lapova na licu mjesta poginule Borka Vu~i} (84) i Mirjana Blagojevi} (64).

U^ESNIK PRVOG SABORA
U~esnik prvog sabora odr`anog u Gu~i prije 49. godina Dragan Jovanovi}, sada potkiva~ u obli`wem selu Dqin, sje}a se da su se tada takmi~ila samo ~etiri orkestra sa po pet truba~a. Obavezno je bilo svirawe po jednog mar{a, pjesme i kola. Za nekoliko hiqada posjetilaca besplatno je slu`ena vru}a rakija... - Skidali smo za tu priliku stare trube sa tavana, lepili ih voskom i ve`bali “Maramicu od belog fulara“. Onako nao~iti i mladi bili smo najprivla~niji momci za devojke iz ~itavog Draga~eva - sje}a se Jovanovi}, u ono vrijeme kapelnik najboqeg orkestra.

Srpski tu`ilac Vladimir Vuk~evi} razgovarao sa Dikom Martijem

DOBRA VIJEST

NI[
Jedno lice je poginulo u po`aru koji je izbio u ataru sela Braqina, op{tina Ra`aw, saop{teno je danas u ni{koj Policijskoj upravi. Po`a r je izbio sino}, a uzrok se utvr|uje. U posqedwih pet dana ovo je tre}a `rtva u po`arima u Ni{u i okolini.

NI[
^etrnaestogodi{wa Iva Nikoli} iz Ni{a, koja je spasila iz po`ara svoje dvije sestre, od `andarmerije }e kao nagradu dobiti qetovawe za cijelu porodicu. Fabrika vijaka i dijelova za {inska vozila “Min Div“ iz Svrqiga odlu~ila je da stipendira Ivu i ona }e od sqede}eg mjeseca dobijati mjese~nu stipendiju od sedam hiqada dinara.

LO[A VIJEST

BEOGRAD - Srpsko tu`ila{ tvo za ra tne zlo ~i ne o~ekuje da }e navodi o trgovini qudskim organima na sje ve ru Al ba ni je bi ti is tra`eni nakon podno{ewa izvje{taja specijalnog izaslanika Savjeta Evrope Dika Mar ti ja i usva jawa Rezolucije sa preporukama na tu temu. Spe ci jal ni iz vjes ti lac SE Dik Marti razgovarao je ju ~e, dru gog da na po sje te Beogradu, sa srpskim tu`iocem za ratne zlo~ine Vladi mi rom Vu k~e vi }em, a

Istraga poslije izvje{taja
prema rije~ima portparola Tu`ila{tva Bruna Vekari}a sas ta nak je bio ve oma konstruktivan.

VUK^EVI] predo~io dokaze do kojih se do{lo u istrazi
- Uvereni smo u nameru da }e navodi o trgovini qudskim organima biti istra`e ni. Dik Mar ti }e po dne ti izve {taj Sa ve tu Evrope koji }e doneti rezo-

luciju sa preporukama o ovoj temi - kazao je Vekari} Beti nakon sastanka koji je trajao vi{e od dva sata. Vuk~evi} je Martiju predo~io do ka ze do ko jih se do {lo u istrazi, a specijalni izvjestilac je predstavnike srpskog tu`ila{tva obavijestio o raznim informacijama koje je on prikupqao u vezi sa navodima o trgovini organima. Savjet Evrope pokrenuo je istragu o trgovini organima po sli je objavqivawa kwige “Lov” biv{e glavne

tu`iteqke Ha{kog tribunala Karle del Ponte. Mi nis tar ka prav de Sne `na Ma lo vi} izja vi la je prekju~e poslije razgovora sa Dik Marti jem da je Tu `ila{tvo za ratne zlo~ine prikupilo velik broj podataka o trgovini organima i da se nada da }e specijalni izvjestilac Savjeta Evrope, zadu`en za istra`ivawe navo da o trgo vi ni or ga ni ma Srba i dugih nealbanaca na Kosovu i sjeveru Albanije, te podatke prezentovati Savjetu Evrope.

GLAS SRPSKE srijeda, 5. avgust 2009. 19

Stanovnici Bujanovca i Pre{eva ni{ta ne znaju o deklaraciji
PRE[EVO - Stanovnici Bujanovca i Pre{eva ka`u da nisu upoznati sa inicijativom odbornika albanskih partija sa juga Srbije i da ne znaju {ta bi to za wih zna~ilo. U julu i avgustu stanovnici Pre{eva preokupirani su svadbama. Ko se ne o`eni sada, ~eka naredno qeto da familija ponovo do|e iz inostranstva. O politici i inicijativama lokalnih politi~ara `iteqi ovog dijela Srbije ne `ele da govore i ka`u da nisu upoznati.

Draga~evski sabor

Vijesti
Ibarska magistrala

najve}i truba~ki sabor
SME[TAJ ZA VRIJEME SABORA
Hotel “Zlatna truba“ u Gu~i ima tri zvjezdice i u mogu}nosti je da primi do 90 gostiju. U wegovom restoranu i pivnici gosti }e mo}i pored klasi~nih specijaliteta dobiti i razne draga~evske specijalitete. Hotel “Lu~ani“ u Lu~anima raspola`e sa oko 80 le`ajeva. U neposrednoj blizini hotela nalaze se olimpijski bazen i tereni za razne vrsta sportova. Hotel je pogodan za odr`avawe raznih seminara i sportski turizam. Motel “Vajati“ u Gorwoj Kravarici [vaj car ske, Ru mu ni je, Francuske, [vedske, SAD, Gr~ke, Crne Gore, Republike Srpske, SAD i Makedonije. istorijske izlo`be, kaziva}e se narodne zdravice, bira ti najqe p{a na ro dna no{wa i organizovati kolektivna vjen~awa i stara Dra ga ~ev ska sva dba iz 19. vijeka. Fi nal no ta kmi ~ewe truba~a na programu je u nedjequ kada }e se nadmetati 16 orkestara koji su pobijedili na raznim predtakmi~ewima {irom Srbije, a u subotu }e se takmi~iti pionirski i omladinski orkestri. raspola`e sa ~etiri dvokrevetne, dvije jednokrevetne sobe i dva apartmana. U wemu postoji i kuhiwa u kojoj se pripremaju tradicionalni srpski specijaliteti i dosta savremenih specijaliteta. Seoska doma}instva, koja se bave turizmom, nude komforan smje{taj, prirodnu i raznovrsnu hranu i tradicionalno draga~evsko gostoprimstvo.

Poginuo mladi}
BEOGRAD - U saobra}ajnoj nesre}i ju~e na Ibarskoj magistrali kod mjesta Meqak poginuo je 24-godi{wi mladi} kada se automobil koji je vozio sudario sa kamionom. Udes se desio oko 5.45 ~asova, kada je, iz, zasad, nepoznatih razloga automobil u kom je bio A. I. (24) pre{ao na suprotnu stranu kolovoza i podletio pod kamion.

U REVIJALNOM dijelu orkestri i grupe iz cijelog svijeta
Ove godine u Gu~i }e se predstaviti oko 200 slikara, vajara i zanatlija, organizova}e se etnografske i

Uo ~ i fi nal nog takmi~ e w a odr`a }e se tradic i on a l n i po no } n i t r u ba ~ k i koncert kada }e nastup i t i dosada{wi pobje dni ci na sa bo ru, za tim truba~ki virtuozi Boban i Marko Markovi} a koncert priprema i poznata grupa “Balkanika“.

“Petrohemija“

[trajk od 13. avgusta
BEO GRAD - Sa mos tal ni sindikat pan~eva~ke “Petrohemije“ odlu~io je da 13. avgusta stupi u {trajk, a tra`i i smjenu generalnog direktora. Odluka o {trajku dolazi na kon odla gawa po ~et ka proizvodwe u “Petrohemiji“, jer sa “Lukoilom“ nije postignut dogovor o reprogramirawu duga od 46,5 miliona dolara. Predsjednik Samostalnog sindikata Mi{a Faraga rekao je za B92 da je, iako fa bri ka ne ra di, {trajk neophodan kako bi javnosti i Vladi ukazali da “Petrohemija“ sa 2300 radnika i izvozom izme|u 400 i 500 miliona evra mora da radi.

Novi SAD

Podmetnut po`ar
NOVI SAD - Nepoznata osoba zapalila je radionicu za izradu aviona na ^eneju pored Novog Sada, a u po`aru su izgorjele dvije gotovo zavr{ene letjelice, alat, dijelovi i dokumentacija, saop{tila je ju~e novosadska policija. Radionica je u vlasni{tvu Nestora S., a nadle`ni tu`ilac je ocijenio da je podmetawem po`ara nepoznata osoba izazvala op{tu opasnost, pi{e u saop{tewu za javnost.

MUP Srbije

Prijava protiv “BG stana“ U Srbiji `ivi oko 100.000 izbjeglica
BEOGRAD - U Srbiji `ivi preko 97.000 izbjeglica, od kojih dvije tre}ine iz Hrvatske. Proteklih godina, mawi broj, uglavnom starijih, vratio se u mjesta iz kojih su izbjegli. Jedan broj mla|ih qudi je oti{ao u inostranstvo, a neki su uspjeli da obezbijede stalan smje{taj u Srbiji. Me|utim, veliki je broj i onih koji 14 godina nakon operacije Oluja, i daqe `ive u kolektivnim centrima. Srbija je i daqe prva zemqa na svijetu po broju izbjeglica i raseqenih lica, a u decembru je u @enevi progla{ena i jednom od pet zemaqa sa produ`enim izbjegli{tvom, rekla je gostuju}i u vijesti ma B92 sa vje tni ca u Ko me sa ri ja tu za izbjeglice Ivana Ani}.

Zaplijeweno 2,73 kilograma kokaina
BEOGRAD - Pripadnici MUP-a Srbije zaplijenili su, u okviru me|unarodne akcije, 2,73 kilograma kokaina, ~ija je vrijednost vi{a od 100.000 evra i time presjekli jo{ jedan lanac krijum~arewa dro ge iz Ju `ne Ame ri ke, pre ko za pa dne Evrope, za Srbiju i balkanske dr`ave. Uhap{eni su Dragan Vukovi} zvani Vuk (45) i Slavoqub Tasi} zvani Sa{a (47), obojica iz Ni{a, zbog osnovane sumwe da su krijum~arili kokain, koji je bio hemijski integrisan u trideset ve}ih i dvanaest mawih plastificiranih podmeta~a za sto i ~a{e. Tasi} i Vukovi}, koji su se ina~e udru`ili radi krijum~arewa i preprodaje kokaina na teritoriji Srbije, uhap{eni su prilikom primopredaje paketa, saop{tio je MUP Srbije.

Maske u tri smjene
GORWI MILANOVAC - U jedinoj fabrici na Balkanu za proizvodwu epidemiolo{kih maski “9. sep tem bar“ u Gorwem Mi la nov cu akti vi ran je plan “B“ pod oznakom hitno. To zna~i da je pokrenuta jo{ jedna linija za proizvodwu maski koja {titi od zloglasnog virusa i pove}awe proizvodwe za sto odsto. Otkako se pojavio sviwski grip, u ovom preduze}u radi se u tri smjene. Na svake tri sekunde iz ma{ine iza|e po jedna maska. Potra`wa je velika, jer jedina konkurencija ovoj srpskoj fabrici daleko hiqadama kilome ta ra - u Ki ni i Ma le zi ji. Po ~et kom ju la kup ci ma je ispo ru ~e na ~i ta va ra ni ja go di{wa proizvodwa od milion i po komada. Na lagerima je malo kutija, ove trenutno najtra`enije robe u regionu, a kupci moraju da ~ekaju red.

BEOGRAD - Beogradska policija podnijela je krivi~nu prijavu protiv vlasnice agencije za nekretnine “BG stan“ Gordane Bebek (45), osumwi~ene za vi{e krivi~nih djela prevare. U saop{tewu Ministarstva unutra{wih poslova Srbije navodi se da je Bebekova kao vlasnica agencije za nekretnine obavqala poslove kupoprodaje nekretnina u Beogradu, a potom od kupaca uzimala po nekoliko hiqada evra za pla}awe poreza na prenos apsolutnih prava, nakon ~ega je novac zadr`avala.

20 srijeda, 5. avgust 2009. GLAS SRPSKE

Region
Za nepo{tivawe vladinih mjera

Mislim da je jedan od na{ih najve}ih problema to {to gra|ani Hrvatske nemaju uvijek pravu informaciju o tome {ta, zapravo, Vlada radi. Jadranka Kosor, predsjednik Vlade Hrvatske

Kosor najavila sankcije
ZAGREB - Hrvatska premijerka Jadranka Kosor izjavila je ju~e da }e neprekidno provjeravati da li se po{tuju i sprovode odluke Vlade o mjerama {tedwe i sankcionisati sve one za koje se poka`e da ih kr{e, potvrdiv{i da je donesena na~elna odluka o produ`ewu rokova za izgradwu infrastrukturnih objekata i tra`ewu novih na~ina wihovog kreditirawa. - Bi}u apsolutno rigorozna prema onima koji se striktno ne}e pridr`avati odluka Vlade. Ko se toga ne bude pridr`avao ne}e mo}i da bude u timu - poru~ila je Kosor. Upitana za komentar o platama koje imaju ~elnici HEP-a, a na osnovu podataka koje su objavili hrvatski mediji, premijerka je odgovorila da }e se vidjeti ko je {ta radio i provjeriti sve {to je u okviru vladinih odluka o mjerama {tedwe.

Stjepan Mesi} protiv promjena granica

Hrvatima odgovara ujediwavawe Evrope

Slovenija

Pahor jo{ ne zna kad }e na odmor
QUBQANA - Pre mi jer Slovenije Borut Pahor jo{ nije odlu~io kada }e i gdje na qetwi odmor, a u wegovoj Socijaldemokratskoj stranci ka`u da }e se sigurno odlu~iti za kratak predah u krugu porodice. Wegov pret ho dnik Janez Jan{a ve} nedjequ dana je na Tri gla vu, gdje wegov SDS sva ke go di ne, od 27. jula do 4. avgusta, ima strana~ko taborovawe, objavila je agencija STA, koja je napravila anketu o odmori ma slo ve na ~kih po li ti ~ara. Lider Zaresa Gregor Golobi~ odmor provodi u jedrewu, ali u wegovoj stran ci, ~la ni ci vladaju}e koalicije, nisu rekli gdje je na odmoru i s kim. Na du`i put se sprema lider SLS-a Radovan @er jav, ko ji je jo{ “kod ku }e“. Prema rije~ima strana~ke predstavnice za medi je, on }e au to mo bi lom krenuti “ka sjeveru Evrope“.

Stjepan Mesi}

Hrvatska jedna od zadu`enijih zemaqa u svijetu, ali nijedna zemqa nije propala zbog zadu`enosti, nego propadaju banke, poru~io Stjepan Mesi}
ZAGREB - Hrvatski pred sje dnik Stje pan Me si} izjavio je da Hrvatima odgovara ujediwavawe Evrope, jer `i ve u vi {e ze maqa Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Sloveniji, Rumuniji i Crnoj Gori. - S obzirom na to da `ivimo u raznim zemqama, kada u|emo u EU, svi Hrvati }e `ivjeti u svom cjelokupnom kul tur nom kor pu su. Ne ma ra zlo ga da se mi jewaju gra ni ce - po ru ~io je Mesi}. Go vo re }i o gra ni ~nom spo ru izme |u Hrvat ske i Slovenije, on je predlo`io je da se taj spor “privremeno zamrzne“ i da se kona~no rje{ewe postigne me|unarodnom arbitra`om kada se za to odlu~e obje zemqe. Mesi} je istakao da se mora prona}i izlazna strategija iz te blokade, ali tako da niko ne bude povrije|en. tane atraktivan i da privu~e goste iz Katara, Kuvajta, Saudijske Arabije i Emirata, gdje se ne osje}a ekonomska kriza. - Qudi iz tih ze maqa imaju velika sredstva, `ele pu to va ti, a mi im ni smo uki nu li vi ze jer pos to ji mi{qewe da }e, ako se tim qudima ukinu vize, uz wihove turiste i poslovne qude do}i i teroristi. Pa, teroristi ne dolaze s paso{ima i vizama, nego na posve druga~iji na~in - naglasio je hrvatski predsjednik. Mesi} je rekao da }e se pri povratku u Zagreb sastati sa hrvatskom premijerkom Jadrankom Kosor da bi razgovarali o vojnim objektima koji su nekad bili vlasni{tvo JNA, a sa da su u vlasni{tvu Hrvatske vojske.

PRONA]I rje{ewe da niko ne bude povrije|en
On je dodao da je Hrvatska je dna od za du `e ni jih zemaqa u svijetu, pri ~emu je do dao da ni je dna zemqa ni je pro pa la zbog za du `e nos ti, ne go da pro pa da ju banke. Mesi} je ponovio da }e Us ta vnom su du vje ro va tno po dni je ti zah tjev za prei spitivawe “kriznog poreza“ i upo zo rio da se ne pla }a porez na kapitalnu dobit i na imo vi nu pri nasqe|i vawu. Prema wegovim rije~ima, Hrvatska nije dovoqno u~inila da joj turizam pos-

Crna Gora

Raste nezaposlenost
PODGORICA - Nezaposlenost u Crnoj Gori po~ela je da raste krajem jula i u prvoj sedmici avgusta je dostigla 10,17 odsto, saop{tio je ju~e dr`avni Zavod za zapo{qavawe, koji svake sedmice objavquje podatke o nezaposlenosti. U Crnoj Gori je 3. avgusta bilo 27.000 nezaposlenih. Prije mjesec dana, 6. jula, bilo je 26.918 nezaposlenih, a stopa nezaposlenosti iznosila je 10,2 odsto, dok je po~etkom avgusta 2008. godine stopa nezaposlenosti iznosila 10,8 odsto. Nezaposlenost u Crnoj Gori, uprkos krizi, ove godine nije rasla do prije dvije sedmice. Prema podacima Zavoda za zapo{qavawe, od 1. januara ove godine do avgusta ogla{eno je 35.707 slobodnih radnih mjesta, {to je za oko 23 odsto mawe nego u istom periodu pro{le godine.

PRIVREMENO RJE[EWE
Hrvatska sa Slovenijom mo`e da u~ini isto kao i sa Crnom Gorom, sa kojom je bila u sporu oko poluostrva Prevlake i s kojom je napravila privremeno rje{ewe, a kad se bude odlu~ila na kona~no rje{ewe, onda }e oti}i na Me|unarodni sud pravde. Mesi} je Sloveniji zamjerio {to je Hrvatskoj napravila prepreku pri wenom ukqu~ivawu u EU, iako Hrvatska nije pravila te{ko}e Sloveniji kada je ona ulazila u EU.

Biv{i premijer Hrvatske i daqe u`iva sve pogodnosti koje donosi ta funkcija

Sanaderu pla}eno qetovawe
ZAGREB - Biv{i hrvatski premijer Ivo Sanader jo{ uvijek u`iva sve blagodeti i povlastice koje idu uz wegovu biv{u funkciju, pa tako osim pre mi jer ske pla te, biv {i {ef Vlade ima i najboqu mogu}u bezbjednosnu pratwu na svom krstarewu na 18-metarskoj jahti “Malo vitra“, koju mu Hrvatska u ovom trenutku mo`e pru`iti, prenose hrvatski mediji. [ta vi {e, krsta re we biv{eg premijera hrvatske dr`a vne ob ve zni ke, uk qu~u ju }i sa da i sve one koji pla}aju krizne namete, ko {ta izme |u 200 i 300 hiqada kuna (55.000 i 81.000 maraka).

Sve vrste goriva u Crnoj Gori od pono}i su skupqe za ZAGREB deset do 15 centi, re~eno je u kompaniji “Jugopetrol“. LiU Novom Sadu ju~e je predstavqen IPA program prekogra- tar benzina, tipa “super“ ko{ta 1,08 evra, bezolovnog ni~ne saradwe Hrvatske i Srbije do 2013. godine, vrije- 1,1, dok se dizel pla}a 98 dan 3,24 miliona evra, koji se centi. Poskupqewe naftnih derivata uslijedilo je posliprvi put pokre}e izme|u ove dvije dr`ave. Istaknuto je da }e je nedavno usvojenog zakona o biti finansirani projekti pre- pove}awu akciza za gorivo i kograni~ne saradwe u oblasti duvan. privrede, prekograni~nih isLO[A tra`ivawa, razvoja inovacija, VIJEST kao i razvoja turizma.

DOBRA VIJEST

PODGORICA

SANADEROV odmor ko{ta izme|u 55.000 i 81.000 maraka
Sanaderovo “Malo vitra“, ina~e tip jahte “akir-18“, koja je dodatno luksuzno prera|ena, danono}no prati plovilo Policijske uprave {ibenskokninske P-203 “Krapaw“, koje predstavqa ne{to najboqe ~ime raspola`e pomorska policija. Mediji podsje}aju da se

pro{le godine pisalo da {ibenskih policajaca i nema dovoqno kada je rije~ o navali italijanskih gostiju u avgustu, a ovog qeta nema ni “Krapwa“ jer moraju da ~uvaju Sanadera na wegovom odmoru. Policija o ovom slu`beno ne `eli i ne mo`e da razgo va ra. Na ime, pre ma va`e}im zakonima, biv{i premijer i daqe ima pravo na ~uvawe kao i u vrijeme kada je bio {ef Vlade, a MUP to mora i da mu dozvoli koriste}i sva “materijalno-tehni~ka sredstva koja su im na raspolagawu“.

Ivo Sanader

GLAS SRPSKE srijeda, 5. avgust 2009. 21

Svijet

Biv{i ameri~ki dr`avni sekretar Madlen Olbrajt predvodi}e grupu stru~waka zadu`enih da razmotre novi strate{ki koncept misije NATO-a, izjavio je ju~e novi generalni sekretar NATO-a Anders Fog Rasmusen.

TOP STORIES jeCNN vi strate{ki kon- NATO-u potreban no
cept. Imenovao sam grupu od 12 stru~waka za konsultacije - rekao je Rasmusen na konferenciji za novinare, nekoliko ~asova po{to je stupio na novu du`nost.

Uspje{na akcija meksi~ke policije u dr`avi Mihoakana

Vijesti
Teheran

Ubice agenata uhap{eni u crkvi
Osumwi~eni pripadaju bandi La Familia Mihoakana koja je privukla nacionalnu pa`wu prije tri nedjeqe kada je optu`ena za mu~ewe i ubijawe 12 agenata na du`nosti, prenosi CNN
MEKSIKO - Meksi~ka policija uhapsila je 34 mu{karca pod sumwom da pripa da ju okru tnom kar te lu droge, optu`enom za napade u kojima je 11. jula poginulo najmawe 18 saveznih agenata i dva vojnika. Kako prenosi CNN, os-

Uhap{ena tri Amerikanca
TEHERAN - Iranski bezbjednosni zvani~nik potvrdio je ju ~e da je tro je ameri~kih dr`avqana uhap{e no zbog “ile gal nog ulaska“ u Iran nedaleko od granice sa kurdskim podru~jem na sjeveru Iraka, javila je agencija Fars. - Ove tri oso be, ~i ji identitet nije poznat, uhap{ene su na granici, nedaleko od grada Marivana izjavio je Iray Hasanzadeh, za mje nik gu ver ne ra provincije Kurdistan.

Francuska

Evakuisani turisti
Hap{ewe jednog od osumwi~enih FOTO: BETA

umwi~eni pripadaju bandi La Familia Mihoakana koja je privukla nacionalnu pa`wu prije tri nedjeqe kada je optu`ena za mu~ewe i ubijawe 12 agenata na du`nosti. Podsje}amo, tijela jedanaest mu{ka ra ca i je dne `e ne prona|ena su ba~ena uz cestu.

Neki od 34 osumwi~ena mu {kar ca uha p{e ni su u crkvi u gradu Apatzingan u dr`avi Mihoakana, dok je jedan uhap{en u istoj dr`avi u gradu Lazaro Kardenas. Dvojica su prekju~e izlo`ena medijima u Meksiko Sitiju od kojih je jedan, Migel Angel

Beraza Viqa, poznat kao La Troca (kamion), odgovoran za isporuku kristalnog amfetamina, na ulici poznatog kao “led”, u SAD.

U AKCIJI uhap{ena 34 mu{karca
Potvrdio je to policijski slu`benik Ramon Eduardo Pequeno Garsia, dodav{i da je Viqa mje se ~no toj dr`avi isporu~ivao oko pola tone “leda“. Droga bi tako pro la zi la gra ni cu od me ksi ~ke Ti ju ane do ka li fornijskog San Dijega, po-

slije ~ega bi nastavila za Los An |e les. Dru gi put i{ao je od meksi~kog Huareza preko Teksasa do Hjustona, Atlante i Yoryije. Dvi je do tri ispo ru ke nedjeqno prevozile su se kami oni ma s vo }em, ko ji su kretali iz Mihoakane u Meksiku. Policija je utvrdila da je Viqa sara|ivao s ~etrdesetak mu{karaca podijeqenih u tri grupe: jedna je pre vo zi la dro gu iz Mi ho akane do granice, druga ju je krijum~arila preko granice i tre}a je primala isporuk u i pro da va la dro gu u SAD.

PARIZ - Oko 1.700 osoba ko je kam pu ju na ju gu Francuske evakuisane su ju~e iz preventivnih razloga zbog po`ara u neposre dnoj bli zi ni kamp naseqa blizu kojeg je izgorjelo 150 hektara {ume, sa op {ti le su lo kal ne vlasti. Po`ar je izbio u poslijepodnevnim ~asovima na podru~ju Rokbrinsir-Ar `an, na ve li su vatrogasci i dodali da su iz predostro`nosti evakuisana dva kamp naseqa.

Kina

Poginulo 17 qudi
PEKING - Nedovr{ena fabri~ka zgrada sru{ila se danas na sjeveru Kine usqed jakog vetra, pri ~emu je po gi nu lo 17 qudi, javila je agencija Sinhua. Dvospratna zgrada kompani je za li vewe gvo` |a sru {i la se ju ~e u gra du [i|ayuangu u kome je pala jaka ki{a. Agencija prenosi da je 20 qudi bilo zatrpano u ru{evinama, ali da je sa mo tro je spaseno.

ZAPQENA
U hap{ewu u crkvi u~estvovalo je vi{e od 200 agenata, a kori{}ena su ~ak i dva helikoptera, avion i dva oklopna vozila. Nije ispaqen nijedan metak, ali su crkveni funkcioneri izjavili da hap{ewe u crkvi ne pokazuje nimalo po{tovawa. Policajci su pri tom zaplijenili 11 luksuznih vozila, te{ko oru`je, 30 mobilnih telefona i 13 hiqada dolara. Drugi osumwi~eni, Rafael Hernandez Harison, poznat kao La Cu}ara (ka{ika), optu`en je za otimawe i koordinisawe isporuka.

Policija sprije~ila samoubila~ki napad
MELBURN - Australijska policija saop{tila je ju~e da je uhapsila ~etvoro qudi za koje se vjeruje da su planirali samoubila~ki napad na vojne ciqeve u zemqi i da su povezani sa radikalnom islamisti~kom grupom [ebab iz Somalije. Osumwi~eni, koji su somalijskog i libanskog porijekla i stari izme|u 22 i 26 godina, uhap{eni su pred zoru u Melburnu u vi{e policijskih racija u kojima je u~estvovalo oko 400 policajaca. Na~elnik australijske savezne policije Toni Negus rekao je da su oni planirali da u|u u vojne prostorije i da tamo ubiju {to vi{e qudi i da je policija “sprije~ila navodni teroristi~ki napad u kome je moglo da bude izgubqeno mnogo `ivota“. Napad je trebalo da bude izveden vatrenim oru`jem, a ne bombama.

Rusija posjeduje 3.906, SAD 5.573 nuklearna puwewa
MOSKVA - U sastavu Strate{kih nuklearnih snaga Rusije trenutno ima 811 nosa~a nuklearnog oru`ja i 3.906 nuklearnih puwewa, izjavio je ju~e za armijski list “Krasnaja zvezda“ prvi zamjenik na~elnika ruskog Nacionalnog centra za smawivawe nuklearne opasnosti pukovnik Sergej Ri`kov. Govore}i o 15-godi{wem sprovo|ewu sovjetsko-ameri~kog Sporazuma o strate{kom ofanzivnom oru`ju, ~ije va`ewe isti~e 4. decembra ove godine, Ri`kov je podsjetio da je taj dokument trenutno “temeqni, pravno obavezuju}i sporazum, koji odre|uje glavne parametre smawewa oru`ja u oblasti strate{kog ofanzivnog oru`ja”, prenijela je agencija Itar-Tass. Prema wegovim rije~ima, za vrijeme va`ewa Sporazuma, nuklearni arsenali SAD i Rusije pretrpjeli su zna~ajnu redukciju.

DOBRA VIJEST

RUMUNIJA
Ubistvom jedne `ene i te{kim rawavawem wene k}erke nastavqena je serija napada na Rome u Ma|arskoj, koja je izazvala veliki talas nezadovoqstva u javnosti. Ministar pravosu|a i unutra{wih poslova Tibor Dra{kovi~ se, povodom najnovijeg tragi~nog kriminalnog ~ina u jednom selu na krajwem istoku zemqe, u `upaniji Sabol Satmar-Bereg, sino} sastao s rukovodstvom policije.

SOMALIJA
Somalijski pirati oslobodili su wema~ki brod sa 24 ~lana posade po{to su dobili otkup od 2,7 miliona evra. Brod “Hansa [tavanger”, koji je plovio pod wema~kom zastavom, otet je 4. aprila, a me|u posadom su 14 Filipinaca, pet Nijemaca, tri Rusa i dva Ukrajinca.

LO[A VIJEST

22 srijeda, 5. avgust 2009. GLAS SRPSKE
FOTO: ARHIVA

Robert Gejts sa komandantom ameri~kih snaga

Tajni sastanak u Belgiji
VA[INGTON- Ameri~ki ministar odbrane Robert Gejts tokom vikenda je u Belgiji odr`ao tajni sastanak sa komandantom ameri~kih snaga u Avganistanu, saop{tio je Pentagon. Sastanak je odr`an u vrijeme kada se u medijima spekuli{e da bi ge ne ral Sten li Me kris tal mo gao da za tra `i slawe dodatnih poja~awa u Avganistan. Susret je bez najave odr`an u bazi [ivre, a Gejts sa sobom nije poveo novinare, kao {to obi~no ~ini kada putuje u inostranstvo. Pentagon je objavio da je sastanak trajao dva ~asa, kako bi ministar odbrane saslu{ao izvje{taj o napretku operacija u Avganistanu.

Indonezija

Prona|en nestali avion, nema pre`ivjelih
YAKARTA - Indone`anske vlasti prona{le su ju~e dijelove aviona kompanije “Merpati erlajnz“ koji je nestao prije dva dana poslije uzlijetawa u re gi onu na is to ku zemqe, a, prema prvim informacijama, niko od 15 putnika i ~lanova posade nije pre`ivio. - Spasila~ki avion je uo~io olupinu zadweg dijela aviona sa znakom kompanije “Merpati“ i, uzi ma ju }i u ob zir wegovu lokaciju, vjerujemo da je to taj avion - rekao je {ef spasila~ke ekipe, pukovnik Suvandi Miharya. On je rekao da nema indicija da je neko od 15 putnika i ~lanova posade pre`ivio, prenijele su agencije.

Barak Obama

Tajna slu`ba Sjediwenih Ameri~kih Dr`ava ima pune ruke posla

Obama dnevno dobija 30 prijetwi smr}u
Otkad je Obama stupio na du`nost, procenat prijetwi protiv ameri~kog predsjednika ve}i je za 400 odsto, od oko 3.000 prijetwi godi{we koje su bile upu}ene wegovom prethodniku Xorxu Bu{u, tvrdi Ronald Ke{ler
VA [IN GTON - Pred sjednik SAD Barak Obama su o~en je sa 30 pri jetwi smr}u dnevno, a {titi ga sve vi{e optere}ena i malobrojna tajna slu`ba, navo di se u no voj kwizi, prenosi Telegrah. Otkad je Obama stupio na du`nost, procenat prijetwi protiv ameri~kog predsjednika ve}i je za 400 odsto, od oko 3.000 prijetwi godi{we koje su bile upu}ene wegovom prethodniku Yoryu Bu{u, tvrdi Ronald Ke{ler, autor kwige o tajnoj slu`bi, “In the Presidents Secret Service“. Neke prijetwe Obami, kojem je tajna slu`ba dala pseudonim Renegade (Otpadnik), poznate su javnosti, ukqu~uju}i i pro{logodi{wi plan rasista iz Tenesija da opqa~kaju prodavnicu oru`ja, ubiju 88 crnaca, odsijeku glave 14 osoba, a zatim izvr{e atentat na prvog crnog predsjednika u istoriji SAD. Ve}ina prijetwi se, me|utim, ~uva u tajnosti jer tajna slu`ba strahuje da, ako otkrije detaqe u vezi s planiranim napadima, to mo`e da pove}a broj kriminalaca koji bi poku{ali da izvedu sli~ne napade. Iako je ve}ina prijetwi la `na, sva ka za hti je va is crpnu obradu. cijske, vojne i bezbjednosne agencije. Ka da je Oba ma pos tao pred sje dnik, wego ve dvi je k}erke Malia (11), pod pseudonimom Radiance (Sjaj) i Sa{a (8), pod pseudonimom Rosebud (Pupoqak), tako|e su postale predmet za{tite tajne slu`be, kao i Obamina `ena Mi{el (Renesansa) i porodica Yoa Bidena, potpredsjednika SAD. Umjesto da pove}aju broj tajnih agenata, koji su lako prepoznatqivi po kabastim odijelima ispod kojih nose pancire, tajna slu`ba je naredila agentima da rade vi{e ~asova dnevno a da zaobi|u treninge i testove fizi~ke spremnosti.

Avganistan

Opijum kao plate`no sredstvo

VE]INA prijetwi se ~uva u tajnosti
Prema kwizi, obavje{tajci su pred Obaminu inauguraciju dobili informaciju da ~lanovi islamisti~ke grupe Al-Sabab planiraju nerede tokom zvani~ne ceremonije u januaru. Tada je tajna slu`ba zaposlila najmawe 40.000 agenata i zvani~nika iz 94 poli-

KABUL - Jedan od najve}ih problema u Avganistanu je nelegalno gajewe i distribucija opijuma, a doskoro je taj narkotik bio i glavno plate`no sredstvo. Uprkos o{trim mjerama Vlade, u pojedinim talibanskim provincijama te zabrane ne funkcioni{u. Do prije dvije godine papirni novac u pojedinim avganistanskim provincijama nije bio potreban. Koliko bogatu kupovinu mo`ete da obavite zavisilo je od toga kojom koli~inom opijuma raspola`ete. Poslije vladine zabrane taj na~in razmjene dobara postao je istorija. - Sva prodaja se obavqala i pla}ala opijumom, ne u ke{u. Mi smo uzimali opijum i kupci van na{eg grada su dolazili i uzimali od nas. Sada vi{e ne trgujemo opujumom, nema vi{e ni kupaca iz drugih krajeva. Nema ni{ta od toga i na{ posao je pomjeren na drugi nivo - ka`e Dari Nasrula, farmer.

“AL-KAIDA” NUDI PRIMIRJE
KAIRO - Zamjenik lidera “Al-Kaide”, Ajman Al Zavahri, poru~io je da je ponuda Osame bin Ladena za primirje sa SAD i Evropom jo{ na stolu, prenosi Beta. U video snimku objavqenom na Internet strani islamskih ekstremista, drugi ~ovjek “Al-Kaide” je, tako|e, ismijavao ameri~kog predsjednika Baraka Obamu zbog ratova u Iraku i Avganistanu, kao i zbog pristupa SAD izraelsko-palestinskom sukobu.

“Va{ington post” o mogu}em prebacivawu nekih zatvorenika sa Kube

Iz Gvantanama u Ameriku
VA[INGTON - Sjediwene Ameri~ke Dr`ave planiraju da prebace zatvorenike iz Gva ta na ma, uha p{e ne u okviru “rata protiv terorizma“, u specijalni zatvor u kojem bi bi le i sa le za saslu{avawe, pi{e ameri~ki dnevnik “Va{ington post”. Bijela ku}a je ju~e saop{tila da kona~na odluka o tome koji zatvor bi mogao da primi ove zatvorenike nije jo{ donijeta. Pozivaju}i se na izvore blis ke ame ri ~koj Vla di, “Va{ington post” pi{e da su mi nis tar stva od bra ne, pravosu|a i unutra{we bezbjednosti zadu`ena za odre|ene zatvorenike. Ministarstva odbrane i pravosu|a bi, recimo, podijelila zadu`ewa o zatvorenicima koji su osu|eni i o onima protiv kojih ne mo`e da se donese presuda, a smatraju se opasnim da bi bili pu{teni na slobodu.

U SPECIJALNIM zatvorima bile bi i sale za saslu{avawe
Ti zatvorenici bi dobili imigracioni status, odnosno ~ekali bi osloba|awe i odla-

Dje~ak ska~e sa vodopada u blizini bugarskog grada Karlov.

zak u zemqu koja bi `eqela da ih primi, pi{e list. Zatvor bi imao sale za saslu{avawe u kojima bi se organizovala neka od su|ewa, kako bi se ograni~ilo prebacivawe zatvorenika iz }elije u sudnicu zbog mogu}nosti bjekstva, dodaje “Va{ington

post”. Ameri~ki kongres je predlo`io predsjedniku Baraku Obami da nijedan zatvo re nik iz Gva ta na ma, vojne baze na Kubi, ne bude pre ba ~en na ame ri ~ko tlo dok kompletan plan o budu}nosti zatvora i zatvorenika ne bude zavr{en.

OGLASI

GLAS SRPSKE srijeda, 5. avgust 2009. 23

24 srijeda, 5. avgust 2009. GLAS SRPSKE

GLAS SRPSKE srijeda, 5. avgust 2009. 25

Razbibriga
Od tra~a do istine

Do{ao mladi Beogra|anin kod babe u selo i ona ga upita da li `eli kafu? - Ma nema frke, skuva}e{ kasnije - re~e mladi}. Poslije nekoliko minuta, ona ga opet upita: - Ho}e{ sada da pristavim kafu sinko?

- Ma nema frke, skuva}e{ kasnije. Baba poslije nekoliko minuta opet upita mo`e li kafa: - Ma nema frke bako, skuva}e{ kasnije. A ona mu re~e: - Ma ja }e skuvam za nas dvoje, a Frke kad do|e...

Pita u~iteqica u~enika: - Jovice, za{to si na roditeqski sastanak poslao starog djeda? Zar

su tvoji roditeqi tako jako zauzeti? - Nisu ba{ zauzeti, ali moj djed jedini slabo ~uje.

Policajac zaustavqa pijanca kasno no}u i pita ga: - Kuda ste krenuli u ovo doba no}i? - Pa krenuo sam na predavawe - od-

govara pijanac. - Daj, pa ko u gluvo doba no}i dr`i predavawe? - Moja `ena }e mi odr`ati duga~ko predavawe.

Skida suvi{nu kila`u
Najstarija finalistkiwa “Zvezda Granda“ Svetlana Tanasi} sa ostalim kolegama qeto provodi u crnogorskom mjestu Utjeha, odakle svi zajedno putuju na unaprijed zakazane koncerte {irom Crnogorskog primorja. Dok mla|i pjeva~i, nakon pjevawa do zore vrijeme tro{e na spavawe, Svetlana, koju mnogi nazivaju Big Mama, svaki slobodan trenutak koristi da svoju liniju dovede u red. S obzirom na to da luksuzna vila “Utjeha“ posjeduje odli~nu teretanu, Ceca je jedan od rijetkih stanara koji svakodnevno radi vje`be. - Svetlana ima 44 godine, pa je logi~no da ne}e divqati na bazenu sa mladi}ima kojima mo`e da bude majka. Ona vreme koristi tako {to ve`ba i ~ita kwige izvaqena na le`aqci. Vrlo je re{ena da skine suvi{ne naslage sa butina i da zategne stomak, jer `eli da bude u {to boqoj kondiciji i zbog zdravqa i zbog ~iweni ce da stal ni nastupi zahtevaju puno energije - izjavio je sagovornik blizak pjeva~ici. Zbog svega toga i ne ~u di po da tak da Big Mama ujutru ustaje prva, popije sok i krene u teretanu. Po{to se dobro preznoji, u|e u bazen da bi se osvje`ila, pa se nakon toga vrati na le`aqku. I ta ko ukrug, sve do ru~ka! Jednostavna namirnica poput sjemenki suncokreta piletini }e podariti novi okus. Pripremite marinadu i smjesu za panirawe, potom za svega 30 minuta na~inite izvrsno glavno jelo u kojem }e u`ivati svi koji ga budu probali. Kuvano povr}e i zelena salata savr{eno }e se uklopiti u tu kombinaciju.

Sastojci
(za 4 osobe) 600 g 2 2–3 pile}eg filea ka{ike za~ina za piletinu ka{ike soka od limuna uqe za pe~ewe

Priprema
1. Pile}i file nare`ite na {nicle, natrqajte za~inom za piletinu i nakapajte limunovim sokom. Ovako pripremqenu piletinu marinirajte oko 30 minuta. 2. Jaja istucite, dodajte sir, sjemenke suncokreta, per{un, limunovu koricu i za~in. Mariniranu piletinu uvaqajte u bra{no, umo~ite u pripremqenu smjesu za panirawe, a zatim pecite na zagrijanom uqu sa svake strane oko 5 minuta. 3. Pe~enu piletinu stavite na papirnu salvetu kako bi se upila suvi{na masno}a.

Cijene u KM
piletina za~ini limunov sok uqe jaja parmezan sjemenke per{un bra{no 5,5 0,4 0,3 0,3 0,6 1 0,8 0,3 0,2

HOROSKOP
Ovan
( 21.3 - 20.4) Imate puno poslovnih obaveza i nesebi~nu podr{ku partnera da sve zavr{ite do kraja. Sa~uvajte prisebnost duha i promi{qenost. Zabava i bogat dru{tveni `ivot za vas predstavqa nepresu{an izvor pozitivne energije.

Vaga
( 24.9 - 23.10) Mada vas ne{to usporava, uporno poku{avate da dostignete zacrtane ciqeve i planove. Nau~ite ponekad da prvi popustite jer suvi{e burne rasprave sa prijateqima ne vode rje{ewu problema ve} sva|ama.

Za panirawe: 2-3 80 g 50 g 1 jaja naribanog parmezana sjemenki suncokreta ka{ika nasjeckanog per{una ka{i~ica naribane korice limuna malo za~ina ka{ike bra{na

Poslu`ivawe
Bik
Pile}e filete sa sjemenkama suncokreta pripremqene po uputstvima iz ovog recepta poslu`ite tople uz kuvano povr}e ili zelenu salatu.

[korpija
( 24.10 - 22.11) U~ewe ili usavr{avawe kojem ste se prepustili u posqedwe vrijeme uskoro se mo`e pokazati kao vrlo isplativo u bliskoj budu}nosti. Prili~no ste tajanstveni, razmi{qate o osobi sa kojom sara|ujete.

1

Savjet
Ukoliko `elite, umjesto sjemenki suncokreta u smjesu za panirawe mo`ete umije{ati i neke druge vama omiqene sjemenke.

CIJENA RU^KA

( 21.4 - 20.5) Potrebna vam je promjena kako biste bili zadovoqniji sobom. Dobra kombinacija qubavi i strasti vas pokre}e i daje vam fantasti~nu energiju. Budite oprezni u saobra}aju i provjerite ispravnost va{eg vozila.

Piletina sa sjemenkama suncokreta

2-3

9,4

Blizanci
( 21.5 - 21.6) Veliki uspjeh na poslovnom planu mo`ete da ostvarite kroz poslove vezane za inostranstvo ili uvozizvoz. Porodica i neko iz okru`ewa }e vam popraviti raspolo`ewe i donekle nadoknaditi potro{enu energiju.

Strijelac
( 23.11 - 21.12) Planirate nove poslovne poteze, razli~ite susrete ili kontakte sa inostranstvom. Kada su finansijske transakcije u pitawu treba da insistirate na razgovoru i vrlo konkretnom dogovoru i sporazumu.

Obazrivo sa qubimcima
Roditeqi nakon dolaska bebe vrlo lako zaborave na ku}nog qubimca {to naj~e{}e rezultira qubomorom, pa ~ak i wegovom agresivno{}u. Me|utim, uz malo truda to se mo`e izbje}i, ka`u stru~waci
- Ni ka da ih ne os tavqajte same dok niste sigurni da izme|u wih nije uspostavqeno prijateqstvo i da ne}e povrijediti jedno drugo! Pos ta vi te pra vi la igre: - Morate da nau~ite dijete da `ivotiwu ne smije povla~iti za rep, u{i ili je gurati. Dolazak bebe ne zna~i i da se morate odre}i va{eg ~upavog qubimca. Uz dobru pripremu i pristup, qubimac bi vrlo brzo va{oj bebi mogao da postane najboqi prijateq i za{titnik. Evo nekoliko stvari na ko je mo ra te obra ti ti pa`wu: Pripremite ih na dolazak bebe: Qubimci vole rutinu. Ako uvodite neke promjene u svoj stan, kao {to je pripremawe dje~ije sobe, neka to bude postepeno kako bi se va{ qubimac stigao da prilagodi. - Ako imate prijateqe s bebom ili malim djetetom, zamolite ih da dolaze ~e{}e kod vas. Tako }e se qubimac priviknuti na pona{awe i glasove djeteta. - Pos ta vi te gra ni ce: ako namjeravate da stavite ogra de ili vra ta ka ko bi sprije~ili va{eg qubimca da se pri bli `i dje te tu, pos ta vi te ih pri je ne go {to se dijete rodi. Kolica i dje~iju ogradicu za igru tako|e nabavite ranije kako bi qubimac nau~io da su to stvari kojima se ne smije da pribli`ava. - Obavezno redovno vakcini{ite svog qubimca! Pobrinite se da se upoznaju: - Omogu}ite psu ili ma~ki da upozna miris djeteta ta ko {to }e te mu da ti da owu{i bebine pelene ili pokriva~. Potom im dopusti te da powu {ka ju di je te umotano u pokriva~ dok ga vi dr`ite u naru~ju. Kada smjestite bebu u kreveti}, qubimca pomazite ili nagradite nekom poslasticom. - Kada va{a beba malo naraste, obavezno nadgledajte bilo kakvu interakciju izme|u bebe i qubimca. koristi kao igra~ke. @ivotiwa bi mogla dijelove tijela da tretira kao bilo koju drugu igra~ku, a dijete bi moglo nastradati. - Zapamtite da svi pokreti, dok se dijete i `ivotiwa ne upoznaju, moraju biti tihi i spori. I nikada, ni ka da, ne moj te tu }i `ivotiwu zbog discipline! Pqe{}ite glasno rukama, izderite se, ali nikada je nemojte udariti! - Osi gu raj te qubim cu }o{ak u ku}i gdje }e se mo}i odmarati. ^ak i najprivr`eniji qubimci trebaju po ne kad ma lo odmo ra od aktivne djece. Ako se va{ qubimac ne mo`e da privikne na bebu, a ne `elite ga se odre}i, po ku {aj te da an ga `u je te nekog privatnog trenera za pse koji }e se prilagoditi ku}nim posjetama.

Rak
(22.6 - 21.7) Probleme treba da rje{avate kompromisom, bilo na qubavnom ili poslovnom planu. Prona|ite interesovawa i aktivnosti kojima mo`ete da se prepustite u slobodno vrijeme a koja su zajedni~ka i vama i partneru.

Jarac
( 22.12 - 20.1) Planirate putovawe u inostranstvo sa osobom koja vam mentalno odgovara. O~ekuje vas dobra zarada od trgovine ili poslova u vezi sa komunikacijom. Tro{ite previ{e novca na stvari koje vam u su{tini ne trebaju.

KU]NOG qubimca treba redovno vakcinisati
- Pobrinite se da dijete ne uzima hranu od `ivotiwe ili stavqa ruke u posude za hranu va{eg qubimca. Neke `ivotiwe to mogu protuma~iti kao prijetwu i reagovati agresivno. - Nikada nemojte da dozvo li te va {em dje te tu da svoje ruke, prste ili noge

Lav
( 22.7 - 22.8) Oko sebe treba da imate qude koji }e vas podr`ati i koji su na va{oj strani. Treba da ispratite neke vama va`ne aktuelne doga|aje. Neznatni problemi sa kostima ili ki~mom ovih dana ve} prolaze.

Vodolija
( 21.1 - 19.2) Porazgovarajte sa partnerom i poku{ajte da mu pomognete oko stvari koje ne mo`e da sagleda u pravom svjetlu. I vama i wemu bi prijala ve}a doza optimizma u odnosu na privatni i svakodnevni `ivot.

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

Djevica
( 23.8 - 23.9) Isti~ete tradicionalne vrijednosti naspram dostignu}a novog doba. Ne dopustite da vas posao suvi{e okupira i da nemate vremena za one koji to zaslu`uju. Raspolo`eni ste za dru`ewe sa qudima do kojih vam je stalo.

Ribe
( 20.2 - 20.3) Dosta kontakata i poznanstava ne zna~i da niste usamqeni, potrebno vam je da se nekome potpuno otvorite i da prona|ete jednu osobu do koje vam je stalo. Napravite atmosferu qubavi i pozitivnih emocija.

RJE[EWE: ISPOVIJED, ADU, SLON, AMALGAM, KULIYAN, NORIK, AZI, ER, S, KERA, Z, POKAJATI SE, \IKINO BRDO, J, PA. LA\ARI, R\A, R, MILENIJA, OB, JELINAC, K, GENOCIDI, ULIV, VACA, POTAJA, A, U, KARLICA, IN, ARION, RU@A.

26 srijeda, 5. avgust 2009. GLAS SRPSKE

Kultura
Zvorni~ko kulturno qeto

Zoran @ivkovi}, PISAC U NAJAM

Svetislav Basara, IZGUBQEN U SAMOPOSLUZI

FOTO: S. TASI]

Kwige i karikature

ZVORNIK - U okviru Zvorni~kog kulturnog qeta otvoreni su Sajam kwiga izdava~ke ku}e “Gane{a klub“ iz Beograda i izlo`ba karikatura Miroslava Gluhovi}a pod nazivom “Novi svjetski poredak“. Na Sajmu kwiga koji je postavqen u gradskom parku izlo`eno je 4.000 naslova raznih `anrova i tematike za sve uzraste, tako da svaki ~italac mo`e da na|e pone{to za sebe. Napomenuv{i da je “Gane{a klub“ izdava~ka ku}a, izme|u ostalih pisaca, i Mirjane Bobi}-Mojsilovi}, Dragomir Karan je rekao da se Sajam kwiga ovog izdava~a u Zvorniku odr`ava ve} ~etvrti put. Istovremeno je oko 60 Gluhovi}evih karikatura izlo`eno u Gradskoj biblioteci. Karikaturama je autor poku{ao da opi{e “novi svjetski poredak kojim velike sile, otimaju}i teritorije drugih suverenih dr`ava, bombardovawem, stvaraju neke mawe, isjeckane dr`avice koje }e im uvijek biti pri ruci“. S. S.

Predrag Marjanovi} pored slike nastale na pro{logodi{woj koloniji

Peta likovna kolonija “Sreten Stojanovi}“ na Kozari

Slikawe u zavi~aju
Moj dolazak na Mrakovicu je sudbinski, jer je Mrakovica autenti~no mjesto koje je sastavni dio moje li~nosti i moje pro{losti, i sre}an sam {to sam pozvan i {to }u u~estvovati na ovoj koloniji, rekao Karan
PI[E: SNE@ANA TASI] snezanat@poen.net

Postavka kaligrafskih radova

Qepota }irilice
dove Miodraga Vartabedijana, Ale ksan dra Do di ga, Stje pa na Fi le ki ja, Dar ka Novakovi}a, Qudmile Stratimirovi}, @eqka Komosara, Du {ka Tri fu no vi }a, Sne `a ne Lu ki}, Ve se li na Ni{ovi}a, Oqe Ivanovi}, Ivana Apostolskog, \or|a @ivkovi}a, Slobodana Lukovi}a, Silvane Ru~nov, Damira Male{eva. Izlo`ba prikazuje qepotu tipografske i kaligrafske }irilice, ali i wenu tehnolo{ku primjenu u najsavreme ni jim me dij skim i informati~kim tehnologijama.

BEO GRAD - Ko le kti vna izlo`ba kaligrafskih, tipografskih i dizajnerskih radova (posu|e, nakit) na{ih renomiranih umjetnika bi}e otvorena 7. avgusta u galeriji “Atrijum“ Biblioteke grada Beograda, najavqeno je iz biblioteke. Pos tav ka pod na zi vom “]irilica“ obuhvati}e ra-

Dru{tvo kwi`evnika Vojvodine

“Brankova nagrada“ Maji Solar
NOVI SAD - Novosa|anka Maja Solar dobitnica je 49. “Brankove nagrade“ za naj boqu prvu kwigu pjesama objavqenu na srpskom jeziku u protekloj godini, saop{teno je ju~e u Dru{tvu kwi`evnika Vojvodine, a prenosi Tanjug. To najzna~ajnije pjesni~ko pri znawe mla dim autorima, koje ve} petu deceniju dodjequje ovo dru{tvo, pripalo je Solarevoj za kwigu “Makulalalalatura“. @iri je istakao da je to je dna od na ju bjedqivijih pjesni~kih kwiga koje su se pojavile posqedwih godina na srpskom jezi~kom i kwi`evnom prostoru, ocijeniv{i pri tom da je, na`alost, kod nas sve mawe izdava~a koji objavquju pjesni~ka djela mladih autora. U u`em izboru bile su kwige “Tehnologija mame“ Qiqane Jovanovi} i “Impresionisti~ki kadrovi“ Sowe Jankov, obje u ediciji “Prva kwiga“ Matice srpske.

PRIJEDOR - Na Mrakovici je preksino} otvorena peta likovna kolonija “Sreten Stojanovi}“, koja }e traja ti do 11. av gus ta. Manifestacija je okupila renomirane prijedorske likovne umjetnike: Qubomira Stahova, Branka Miqu{a, Biqanu Gavranovi}, Radovana Kraguqa, Vesu Soviqa, Zora na Ba no vi }a, Mla de na Karana i Predraga Marjanovi}a. Na~elnik op{tine Prijedor Marko Pavi} je, otvaraju}i Likovnu koloniju, rekao da je lijepo biti na~elnik op{tine i dru`iti se sa qudima koji su zadu`ili ne samo Prijedor ve} i mnogo {ire prostore. - Umjetnici su se okupili na Ko za ri da os ta ve svo me gradu u trajno nasqe|e ono {to oni najboqe znaju i umiju da urade, a to su likovna djela

- naglasio je Pavi} i dodao da je Prijedor ina~e grad likovnih umjetnika i da je to grad koji nastoji da kulturi da ono mjesto koje kulturi jednog naroda u gradu, entitetu i dr`avi pripada.

LIKOVNA djela u nasqe|e
Pavi} je naglasio da je, uprkos re ce si ji, Pri je dor nastojao da okupi eminentna imena na jednom mjestu i poka`e svima da ovaj grad ima du{u i umje tni ke svjet skog ranga, te izrazio nadu da }e umjetnici narednih dana stvarati nadahnuti svojim krajem, ali i do ni je ti ne {to iz Evrope, jer i Prijedor `eli da bude dio we. - Saziv kolonije zaista obe}ava i ja ne o~ekujem od autora ni{ta drugo osim onog {to ina~e rade, da obogatimo fundus op{tine - istakao je selektor kolonije Predrag

Marjanovi}. Prijedor~anin Radovan Kraguq, koji `ivi i radi u Parizu, ina~e ne posje}uje kolonije. - Prijedor i Kozaru nisam mogao nikako da ignori{em i ~iwenicu da se ovdje okupi takav broj umjetnika sa ovoga prostora - rekao je Kraguq. Za li ko vnog kri ti ~a ra Qubicu Jelisavac iz Beograda, koja ima roditeqske korijene u Prijedoru, ova kolonija je pravi izazov. - Veoma sam uzbu|ena, jer je moj otac iz Prijedora i nastoja}u da obi|em sve ono {to on nije stigao. Dobra je destinacija i dobri su umetnici i ovo je za mene kao liko vnog kri ti ~a ra pra vi

izazov - rekla je Jelisavac. Mladenu Karanu, umjetniku iz @uqevice kod Novog Grada, koji `ivi i radi u Firenci, ovo je prvo u~e{ }e na koloniji u BiH, a do sada je u~estvovao samo na dvije kolonije u Srbiji i jednoj u Makedoniji. - Moj dolazak na Mrakovicu je sudbinski, jer je Mrakovica jedno autenti~no mjesto koje je sastavni dio moje li~nosti i moje pro{losti, i sre}an sam {to sam pozvan i {to }u u~estvovati na ovoj koloniji - rekao je Karan. On smatra da bi svakom slu`ilo na ~ast da svom zavi~aju da ono {to svi civilizovani narodi cijene.

IZLO@BA
U prate}em programu Likovne kolonije “Sreten Stojanovi}“ u Muzeju Kozare bi}e otvorena izlo`ba slika profesora sa Beogradskog univerziteta Zdravka Milinkovi}a, ina~e u~esnika pro{logodi{we kolonije.

Muzej Republike Srpske

Obi~aji i no{we sa Zmijawa
BAWA LUKA - Izlo`ba “Ko ~i }e vo Zmi jawe“ bi }e otvorena u Muzeju Republike Srpske u Bawoj Luci 27. avgusta, u okviru tradicionalne manifestacije “Ko~i}evi dani“. - Posjetioci }e mo}i da vide nekoliko velikih foto gra fi ja, sa pa no ra mom Zmijawa, obi~aje masla ili `itnu molitvu - najavio je vi{i kustos etnolog Vladimir \u ka no vi}, ko ji je i autor ove izlo`be. Prema wegovim rije~ima, bi}e izlo`eni i trodimen zi onal ni pre dme ti iz Ko~i}eve ku}e. - Izlo`bom `elimo da prika`emo kako je izgledalo Zmijawe nekada, a trodimen zi onal nim pre dme ti ma }emo to sve da upotpunimo dodao je \ukanovi}. Osim por tre ta Pe tra Ko ~i }a i wego vih li ko va, koji }e tako|e biti izlo`eni u Muzeju RS, bi}e predstavqene fo to gra fi je sta no vni{ tva i na ro dne no{we toga kraja.

SADR@AJI posve}eni Ko~i}u
Pro gram u Mu ze ju RS trebalo bi da traje od 19 do 21 ~as, a osim postavke “Ko~i }e vo Zmi jawe“, bi }e odr`an nas tup etno-gru pe “Gora“ i studenata Centra za retoriku i govorni{tvo Pravnog fakulteta u Bawoj Luci.

U holu Muzeja RS bi}e prikazan film Vladimira \u ka no vi }a “Kos ci“, ko ji pred stavqa je dnu se os k u mobu. - Ova mul ti me di jal na izlo`ba fotografija velikog formata, uz etno-muziku, etno-film i autenti~ne pre dme te ko ji se ~u va ju u Muzeju RS, treba da do~ara atmosferu u kojoj je `ivio i ra dio Pe tar Ko ~i} zakqu~io je \ukanovi}. V. [.

GLAS SRPSKE srijeda, 5. avgust 2009. 27

Kusturici specijalna nagrada festivala u Torinu
RIM - Emiru Kusturici bi}e dodijeqena prva nagrada “8 1/2” filmskog festivala u Torinu, koji }e 27. put biti odr`an od 13. do 21. novembra, saop{tili su ju~e organizatori, a prenosi Beta. Nagrada je ustanovqena u ~ast italijanskog re`isera Federika Felinija i wegovog ostvarewa “Osam i po”. Priznawe je namijeweno re`iserima koji su doprinijeli “obnovi filmskog jezika i {irewu novih tendencija“ u savremenoj kinematografiji, navodi se u saop{tewu. Kusturici }e nagrada biti uru~ena na ceremoniji otvarawa festivala.

Arheolo{ka nalazi{ta u centru Bijeqine

Vijesti
Muzi~ki paviqon

Istra`ivawe nekropole preuzeo Muzej Semberije, a wegov direktor mr Mirko Babi} ka`e da je prona|eno nekoliko skeleta i objekat zidan ciglom
PI[E: TIHOMIR NESTOROVI] krozrs@glassrpske.com

Prona|ena nekropola iz sredweg vijeka

Fotografije Ju`ne Osetije
BAWA LUKA - Izlo`ba fotografija “Ju`na Oseti ja“ bi }e otvo re na u bawolu~kom Muzi~kom paviqonu u subotu, 8. avgusta, u 20 ~asova. Autori fotografija su Sergej Kala~ev i Ala Gagijeva. Rije~ je o vizuelnoj pri~i o petodnevnom ra tu izme |u Ju `ne Osetije i Gruzije, koji se odigrao u avgustu pro{le godine. V. [.

BI JEQINA - Pri li kom kopawa temeqa za isto~ni aneks zgrade suda u stro gom cen tru Bi jeqine otkriveni su ostaci nekropo le, za ko ju se vje ru je da poti~e iz sredweg vijeka. Iskopine se nalaze na prolazu za automobile u sudsko dvo ri {te i Atik yami je, pod ko jom su, pri li kom wene obno ve 2002. go di ne, prona|ena 23 spomenika sa natpisima na srpskoj redakciji staroslovenskog jezika. - Imamo sada nepobitan do kaz da se ova ne kro po la prote`e ispod zgrade suda, na jednoj i do zgrade Konaka, sada{weg Muzeja Semberi je. Na ovom pros to ru na la ze se Atik yami ja i Omladinski dom. Po{to }e us ko ro usli je di ti ru {ewe doma, o~ekujem da }e se prilikom kopawa temeqa novog objekta prona}i nove iskopine - ka`e direktor Muzeja Sem be ri je, mr Mir ko Babi}. On je pojasnio da arheolo{ki lokalitet u centru Bi jeqine pot vr|u je pos to j a w e

Tribina

Vra}awe poklona
BEOGRAD - Tribina “Poklonu se u zube (ne) gleda“ bi}e odr`ana danas u Muzeju istorije Jugoslavije, javio je Tanjug. Ovo predavawe bi}e odr`ano u okviru izlo `be “Smrt u trezoru“ nedavno otvorene u ovom muzeju. Budu}i da su zbirke muzeja nastale prevashodno od poklona koje su razli~iti dr`avnici, preduze}a, ali i gra|ani, da ri va li Ti tu, a da se posqedwih go di na da ro davci javqaju potra`uju}i darove nazad, ovaj okrugli sto bavi}e se tim pitawem.

Mirko Babi} pored otkrivene nekropole

FOTO: T. NESTOROVI]

Los An|eles

crkve u pred tur skom pe ri odu, jer se po ka za lo da su prona|eni spomenici u prilikom kopawa temeqa Atik yami je dio na pu {te nog grobqa u wenoj blizini. Od 23 pro na |e na Natpisi spo me ni ka u te meqima Atik Najpoznatiji natpisi na ovom kamewu yamije, 12 wih je u koje se sada ~uva u Muzeju Semberije cje los ti o~u va no svakako su oni na spomeniku ktitora i imaju samo nezcrkve Bjelosava Lu~i}a i sve{tenika natna o{te}ewa. ove crkve popa Bogele Gu~evca. Pored - To je svo je wih, tu su i spomenici zna~ajnijih livrsna ka me na ar ~nosti iz tog vremena u Bijeqini. hiva koja baca novo

svje tlo na is to ri ju Bi jeqine u 14. i 15. vijeku - ka`e mr Babi}.

NEOBI^NA gra|evina od cigle
- Ovo nalazi{te kod suda, koje smo tek po~eli da istra`ujemo, potvr|uje da je to vi {e sloj na gro bni ca. Skeleti koje sada iskopavamo najvjerovatnije su iz starog mu sli man skog grobqa, ali se ispod nalaze i drugi ske le ti - ka `e Mir ko Ba -

bi}. Uz skelete je i neobi~na gra|evina od cigle neobi~nih dimenzija 25h25h3,5 centimetra. Objekat je dimenzija 3,5h1,5 metara, ali se ne zna koliko ga ima jo{ pod zemqom. - Jo{ ne mo`emo ta~no da tvrdimo {ta je ova gra|evi na, ali se pre tpos tavqa da je rije~ o nekoj grobnici. Zanimqivo je da su cigle kojim je zidana upola tawe od klasi~nih cigli koje su u to vrijeme kori{}ene u gra|evinarstvu - obja{wava Mir-

ko Babi}. Napomenuo je da }e u centru Bijeqine, nedale ko od op {tin ske zgra de, biti jo{ dosta arheolo{kih radova na istra`ivawu nekog na pu {te nog pra vo sla vnog grobqa, posebno kada se bu du ko pa li te meqi za novu zgradu Doma omladine. Prije toga, tako|e, bi}e dos ta is tra `i vawa i kod zgrade suda, jer i ono {to je otkriveno skoro ispod same povr{ine zemqe obe}ava da je rije~ o bogatoj arheolo{koj lokaciji.

“Osmi putnik“ bez Viver
LOS AN\ELES - Slavni re`iser Ridli Skot snimi}e prednastavak nau~no-fantasti~nog klasika iz 1979. godine, “Osmog putnika“, ali naslovnu ulogu ne}e tuma~iti Sigurni Viver, javio je Mondo. Ranije je najavqeno da je potpisan ugo vor za sni mawe pre dnastavka prvog filma iz serije o “Osmom putniku“.

Saborni hram u Trebiwu

Pantelinske sve~anosti u Bijeqini

Moskva

Oslikavawe `ivopisa
TREBIWE - U Sabornom hramu Svetog Preobra`ewa Gospodweg u Trebiwu u toku je oslikavawe `ivopisa, koje rade otac Stevan Kova~evi}, koji je akademski vajar i starje{ina Hercegova~ke Gra~anice i akademski slikar Danilo Stanimirovi}, javila je Srna. Radovi, koji su po blagoslovu vladike zahumsko-hercego va ~kog i pri mor skog Grigorija zapo~eli pro{le godine, izvode se u okviru rekonstrukcije i obnove centralnog hrama u ovom gradu. Otac Stevan podsje}a da je na oltarskoj apsidi, gdje se obi~no slika Bogorodica, ura|en `ivopis sa velikom scenom Preo bra `ewa ko ja, na neki na~in, predstavqa su{tinu na{eg bivstvovawa i `ivota u crkvi. On je istakao da su `ivopis hrama djelimi~no radile i monahiwe iz Ra{ke, te do da je da je u to ku izrada kompletnog projekta za oslikavawe ~itavog hrama. - Najvjerovatnije u toku ovog qeta bi}e okon~an cijeli projekat, ne samo ikonopisawa, ve} i mikroarhitekture, odnosno povezivawa ve} zavr{enih dijelova poda sa `ivopisom - navodi otac Stevan.

Otvoren likovni salon mladih
zastupqene su razli~ite tehni ke - od crte `a, uqa na pla tnu, pre ko iko no pi sa, grafike, vajarskih radova, do tapiserije, te umjetni~ke i digitalne fotografije. Pred stavqeni su ra do vi Mi la di na Lu ki }a, Zo ra na Jezdimirovi}a, Milijanka Mihoq~i}a, Nenada i Vesne Todorovi}, Nenada Male{evi }a, Na ta li je Ci me {e, Igora Sredojevi}a, Sr|ana ]e ra ni }a, Slo bo da na Krsti}a, Radmile Maksimovi}, Mirjane Kretije, Bratisla va He gu sua, Ra do va na Simi}a i Milo{a Dumi}a.

Nagra|en “Put qubavi“
MOSKVA - Novinar Radio-televizije Srbije Branko Stan ko vi} do bio je nagradu “Bronzani vitez“ na Festivalu dokumentarnog filma u Moskvi, saop{teno je ju~e iz RTS-a, a prenosi Tanjug. Autor je nagra|en za film “Put qubavi“, a priznawe je osvojio u konkurenciji 35 ostvarewa iz 15 zemaqa. Stankovi} je autor 18 do ku men tar nih fil mo va, kao i ve li kog broja dokumentarnih emisija koje su nagra|ivane na brojnim festivalima.

BI JEQINA - Izlo `ba “Bi jeqin ski li ko vni sa lon“, ~i ju pos tav ku ~i ne umjetni~ki radovi 15 autora iz ovog grada, otvorena je u ponedjeqak u okviru pante-

linskih sve~anosti, javila je Srna. Postavku izlo`be ~ine radovi mladih, ali ve} afirmi sa nih stva ra laca, kao i umje tni ka u zre loj fazi, a

28 srijeda, 5. avgust 2009. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawa Luka
GRADSKI VODI^

7

dje~aka

2

djevoj~ice

Gradske {eta~ke zone kao poligon obijesnim mladi}ima

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

To je prostor predvi|en za {eta~e i nikako ne bi trebalo da ga koriste biciklisti. Oni imaju staze predvi|ene za wih i treba da se toga pridr`avaju, ka`e Dragica Popovi}

Jurwava biciklista opasnost za {eta~e

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedika Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 219-111 216-661 324-310 437-222

apoteke
"Nova" "Neven" "Tempo" 218-264 281-017 310-044

prevoz
Autobuska st. 090/513-000 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawa Luka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867
Neodgovorni pojedinci voze bicikle Gospodskom ulicom PI[E: DRAGANA KELE^ draganak@glassrpske.com
FOTO: G. [URLAN

taxi
"A" taksi Bawalu~ki taksi Bel taksi Euro taksi Maksi taksi Patrol taksi Ideal taksi Mobil taksi 1500 1544 1550 1555 1551 1533 1545 1566

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

Bawolu~ani koji se u ve~erwim ~asovima odlu~e da pro{etaju popularnom Gospodskom ili ulicom Sime [olaje strahuju za `ivote zbog obijesnih mladi}a koji jurcaju na biciklima i voze “slalom“ izme|u prolaznika. Ta ko |e, pre ko da na se mo gu vi dje ti ne od go vor ni po je din ci ko ji se vo ze na dva to~ka i tako prave pometwu me|u prolaznicima, pa Bawolu~anima nije strana ni pojava da nekog od {eta~a i udari bicikl. Po li ci ja sva ko dne vno apeluje na bicikliste da ne ugro`avaju pje{ake, posebno u Gospodskoj ulici jer je tu vo`wa biciklom zabrawena

kao i u drugim {eta~kim zonama. - Biciklisti su du`ni da se kre }u sa mo po onim saobra}ajnim povr{inama i stazama na kojima je to dozvoqeno - rekao je na~elnik Cen tra ja vne bez bje dnos ti Bawa Lu ka Zo ran Sta ni{qevi}. Prema wegovim rije~ima, sve bicikliste koji se ne budu pridr`avali pravila to kom vo`we po li ci ja }e sankcionisati. - Ukoliko se dva ili vi{e biciklista kre}u u grupi, du`ni su da bicikl voze jedan za drugim, osim ako se ne radi o biciklisti~koj stazi - kazao je Stani{qevi}. On je podsjetio da je ove go di ne bi la je dna sao bra -

}ajna nesre}a, kada je biciklista udario pje{aka.

NIJE RIJETKOST da biciklista udari pje{aka
- Upozoravamo sve bicikliste, ali i pje{ake da se moraju pridr`avati pravila, ka ko bi se spri je ~i le nezgode koje mogu svojom nepa`wom da izazovu - dodao je Stani{qevi}. Bo ja na Ko va ~e vi}, ko ja `ivi u centru grada, ka`e da se pla{i mladi}a koji jure izme|u gra|ana kao skija{i koji voze slalom. - Bi ci klis ti pred stavqaju opasnost za sve one koji {etaju Gospodskom ulicom, jer tu prolazi najve}i broj gra|ana. Bila sam o~e-

vidac kada je prije par dana biciklista udario djevojku na {etali{tu i povrijedio je. Mislim da bi policija morala da svako ve~e interveni{e u Gospodskoj ulici i strogo ka`wava prestupnike ka ko bi se opa me ti li isti~e Kova~evi}eva. Sa wenim mi{qewem se sla`e i mje{tanka Nove varo{i Dragica Popovi} koja smatra da treba kazniti vi-

so kim ka zna ma sve bi ci klis te ko ji bi ci kle vo ze {etali{tem. - To je prostor predvi|en za {eta~e i nikako ne bi trebalo da ga koriste biciklisti. Oni imaju staze predvi|ene za wih i treba da se toga pridr`avaju. Tu bi sao bra }aj na ili ko mu nalna policija trebalo da zavede red - kazala je Popovi}eva.

NOV^ANE KAZNE
U Cen tru ja vne bez bje dnos ti Bawa Lu ka na po me nu li su da za bi ci klis te ko ji se ne bu du pri dr`a va li pro pi sa pri li kom vo`we i ko ji bu du vo zi li na mjes ti ma gdje je to za braweno, pos to je pre dvi |e ne nov ~a ne ka zne u izno su od 40 ma ra ka.

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS “PALAS“ HARI POTER I POLUKRVNI PRINC uloge: Daniel Redklif, Ema Vodston termini: 16:30, 19:30, 22:30 ~asova LEDENO DOBA 3: DINOSAURUSI DOLAZE - animirani glasove posudili: Nikola \uri~ko, Isidora Mini}, Goran Jefti}, Voja Brajovi} termini: 16:15, 18:15, 20:15 ~asova termin: 22:15 VJERIDBA - romanti~na komedija re`ija: An Fle~er uloge: Sandra Bulok, Rajan Rejnolds, Malin Akerman, Kreg T. Nelson, Meri Stinburgen termini: 18:20, 20:30, 22.40 ~asova PRORO^ANSTVO - triler re`ija: Aleks Projas uloge: Nikolas Kejx, ^endler Kentberi MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE “Trapisti~ka opatija Marija Zvijezda u Bawoj Luci 1869-2009” Stalna izlo`bena postavka Muzeja RS “Od praistorije do savremenog doba“ i multimedijalna izlo`ba “Jasenovac“ LTG GALERIJA Izlo`ba djela Salvadora Dalija Izlo`ba eminentnih umjetnika sa prostora biv{e Jugoslavije GALERIJA UDAS Izlo`ba Andree Krneti}, “Grafike“ otvorena do 15. avgusta

kvarovi
Prijava kvarova 300-384 Kvarovi na telefonima 1275

GLAS SRPSKE srijeda, 5. avgust 2009. 29

U porastu koncentracija polena ambrozije
Na podru~ju grada Bawe Luke ju~e su zabiqe`ene povi{ene koncentracije polena trave, ambrozije i pepequge. Koncentracija je bila tolika da je kod alergi~nih osoba izazvala reakcije. Polen pepequge je kod izuzetno osjetqivih osoba mogao da izazove alergijske reakcije. Za danas se predvi|a opadawe koncentracije alergenih vrsta polena trave i pepequge, dok }e polen ambrozije biti u porastu. T. P. X.

FOTO: S. ILI]

GRADSKE VIJESTI

STRANCI na ~asovima srpskog jezika

Grad podr`ao tri projekta za mlade
Administrativna slu`ba grada Bawe Luke finansijski je podr`ala tri projekta iz oblasti omladinskih aktivnosti koji su u~estvovali na javnom pozivu za predlagawe projekata iz oblasti omladinskih aktivnosti za 2009. godinu. Odjeqewe za dru{tvene djelatnosti iz Administrativne slu`be grada Bawe Luke saop{tilo je da je na javni poziv prijavqeno 33 projekta. Projekti su razmatrani za iznos od dvije do sedam hiqada maraka. Projekti koji su pro{li javni poziv i vrednovani sa najvi{e bodova su: oblast “Zdravqe i mladi“ koji je podr`an sa 2.000 maraka, oblast “Socijalna politika prema mladima“ ~iji projekat je podr`an sa 2.500 maraka i oblast “Zapo{qavawe mladih“ ~iji projekat je podr`an sa 5.000 maraka. S. A.

Zamjena kontejnera
Mnogi poha|aju kurseve stranih jezika i u ove qetne dane

Brojne aktivnosti na Radni~kom univerzitetu u Bawoj Luci

Polaznici na kursu stranog jezika imaju priliku da nau~e i osnove informati~kih i daktilografskih poslova, rekao Mom~ilo [avija
PI[E: ALEKSANDAR PEPI] aleksandarp@glassrpske.com

Kursevi stranih i srpskog jezika
Bawoj Luci, magistar Mom~ilo [avija. - Evo, i ovih vrelih dana u to ku su qe tni kur se vi i na{ obra zo vni ka dar u~i strane jezike sve one koji su zainteresovani, odnosno, one koji planiraju da idu u inostranstvo na odmor ili da rade ili, jednostavno, `ele da nau~e engleski, francuski, italijanski... Imamo po~etnika, a ima i onih koji imaju osnove poznavawa stranih jezika pa se kod nas u~e aktivnom poznavawu nekog stranog jezika - ka`e [avija. Prema wegovim rije~ima, u posqedwe vrijeme mnogo je zainteresovanih za u~ewe srpskog jezika. - Na ovim ~asovima posebno su prisutna djeca qudi iz dijaspore kojima su materwi jezik {vedski ili danski, prevode dokumente sa stranih jezika na srpski i obrnuto.

U nekoliko mjesnih zajednica na podru~ju grada u toku je zamjena starih kontejnera novim. No vi kon tej ne ri za pre mine 2,4 i 3,2 kubna metra bi}e postavqeni u mjesnim za je dni ca ma Bu le var, Bo rik, Ko~i}ev vijenac, Papri ko vac i Star ~e vi ca. Grad je za nabavku 60 novih kontejnera ulo`io 112 hiqada maraka, saop{teno je iz Odsjeka za odnose sa javno{}u Administrativne

slu`be grada Bawe Luke. Iz Administrativne slu`be dodaju da }e, tako|e, na u`em gradskom podru~ju biti postavqeno 50 novih kon tej ne ra za pre mi ne 1,1 kubni metar, kao i 30 kontejnera zapremine pet kubnih me ta ra. Vri je dnost ovih kontejnera iznosi 60 hiqada maraka. Sredstva za ova dva projekta izdvojena su iz buyeta grada Bawe Luke. S. A.

Radni~ki univerzitet u Bawoj Luci organizuje kurseve stranih jezika gdje oni koji `ele ili imaju potrebu u~e en gles ki, wema ~ki, francuski, italijanski jezik... Stranci u~e wima nepoznat, srpski jezik. Ovo je “Gla su Srpske“ izjavio direktor Radni~kog uni ver zi te ta u

CIJENA semestra 200 maraka
- To je samo pe~at potvrde kvaliteta usluga jedne od najstarijih {kola stranih jezika u BiH. O kva li te tu i stru~nosti na{eg obrazovnog kadra svjedo~i i to da polaznici na kursu stranog jezika imaju priliku da nau~e i osno ve in for ma ti ~kih i daktilografskih poslova. U pitawu je obrazovawe odraslih, odno sno do kva li fi kacija i prekvalifikacija ka dro va, po se bno onih de ficitarnih - rekao je [avija.

[avija je rekao da kursevi stranih jezika do petog stepena traju jedan semestar, odnosno tri mjeseca, a kursevi pe tog, {es tog i se dmog stepena dva semestra. - Cijene jednosemestralnih kurseva su 200 maraka, a dvosemestralnih 500 maraka - rekao je na kraju [avija. Mom~ilo [avija je istakao da se cijene usluga koje gra|anima pru`a Radni~ki univerzitet nisu mijewale ve} godinama. - Razlog za to je {to na{ osniva~, grad Bawa Luka, ima po li ti ku oma sovqewa, to jest, da {to ve}i broj polaznika nau~i jedan od stranih jezika, te da qudi imaju i informati~ku pismenost. To je i na{a politika - podsjetio je [avija.

Gra|evinska dozvola na rate
Stanovnici Bawe Luke mogu gra|evinsku dozvolu za gradwu objekata da pla}aju u ratama. To je odgovor na pitawa koja smo dobili proteklih dana od na{ih ~italaca. Prema odredbama Odluke o gra|evinskom zemqi{tu, naknada za ure|ewe gra|evinskog zemqi{ta i rente se mo`e pla}ati u ratama, uz prethodno obezbje|ewe instrumenata pla}awa: garancija banke za pravna i fizi~ka lica. - Odlukom o gra|evinskom zemqi{tu ure|uju se: uslovi i na~in odre|ivawa gradskog gra|evinskog zemqi{ta predvi|enog za stambenu i drugu kompleksnu izgradwu, na~in kori{}ewa, upravqawa i raspolagawa gra|evinskim zemqi{tem u dr`avnoj svojini, kao i pla}awe naknada - saop{teno je iz Administrativne slu`be. S. T.

DJECA I NOVINARI
a koji `ele da nau~e i srpski jezik - naglasio je [avija. On je dodao da profesori Radni~kog univerziteta Mom~ilo [avija je istakao da su djeca poginulih boraca Vojske Republike Srpske oslobo|ena pla}awa 50 odsto ukupne cijene kursa stranih jezika. - Ova pogodnost u~ewa stranih jezika po ni`im cijenama omogu}ena je i novinarima naglasio je [avija.

Mom~ilo [avija

MATI^NI URED
Ro|eni:
Sowa Vidovi}, k}i Aleksandra i Dijane; Jovana Davidovi}, k}i Dra{ka i Dra ga ne; Ni ko la Pet ko vi}, sin Velimira i Dijane; Mihajlo Livopoqac, sin Mirka i Miladinke; Aleksandar ]iri}, sin Qubi{e i Sanele; Marko Milo{evi}, sin Darka i Sawe; Edvina Bilanovi}, k}i Edina i Sanite; Andrej Krivo{ija, sin Mi{e i Suzane; Petar Popovi}, sin Aleksandra i Dragane; Una Sjenica, k}i Sini{e i Awe; Ivona Kudra, k}i Si ni {e i Ve sne; An |e la We`i}, k}i Dra{ka i Jelene; An|ela Tri vi}, k}i De ja na i Adri ja ne; Matea Grubor, k}i Andreja i Nata{e; Aleksa Luki}, sin Gorana i Aleksandre, An|ela Vu~i}, k}i @eqka i Gorane; Andrea Pra{talo, k}i Nikole i Dijane; Jovana Jerkovi}, k}i Bogdana i Ane.

PA@WA
Otpad kod bioskopa
Komunalna policija je u ponedjeqak obavila ukupno 60 kontrola i tom prilikom je u ulici Sime [olaje na prostoru biv{eg bioskopa “Kozara“ prona|ena ve}a koli~ina otpada. Komunalci su poslije kontrole naredili uklawawe sme}a u {to kra}em roku, apeluju}i na gra|ane da ~uvaju okolinu i ne bacaju otpad. D. K.

Umrli:
Sretko (Vaso) Mi~i}, ro|en 1927. godine; Mitar (Du{an) Jovani}, ro|en 1938. godine.

30 srijeda, 5. avgust 2009. GLAS SRPSKE

Feqton
FOTO: ARHIVA

ORIJENTALISTA (Put na istok)

(6)

TOM RAJS

Istine i mitovi o Levovom porijeklu
mladog Esada Beja, koji putuje u dru{tvu oca, muslimanskog aristrokrate, navodi nas na pomisao da delo obiluje fantasti~nim elementima. Putovawe ima su{tinsku funkciju mita ~ak i ako je ve}ina detaqa ta~na: to je bio Levov originalni mit o samom sebi - blagorodnom mu sli man skom prin cu ko ji se revolucionarima, uni{tititeqima svega tradicionalnog, suprotstavqa hrabro{}u i ve{tinom kakva se ne bi o~ekivala od de~aka starog tek dvanaest ili trinaest godina. Zakqu~io sam da je Lev, po svoj prilici, prisustvovao ve}ini doga|aja koje opisuje, ~ak i onima koji ne izgledaju verovatno (izuzev avanture u Gawi sa mitraqezom). Levove autobiografije, zajedno sa pismima i sve{~icama sa samrtni~ke posteqe, jedini su sa~uvani zapisi iz tog doba. Upore|ivao sam ih s novinskim izve{tajima, se}awima savremenika i istorijskim svedo~anstvima. Nakon svega, pri~u o wegovom putovawu smatram najistinitijom koju je ikada napisao. Lev pripoveda o ro|aku koji se pridru`io novostvorenom Sovjetu Bakua. Jedne no}i ih je posetio sa velikom novo{}u. Moskva je ocenila kako komesari gube kontrolu nad Baku om, pa je Lewin pre dlo `io ja vno po gubqewe kapitalisti~kih krvopija, koje }e osna`iti narodnu podr{ku. Abraham se nalazio na listi “deset biv{ih krvopija“ koje je trebalo uhapsiti i streqati. Morao je da napusti Baku. pe mir po svaku cenu. Povla~ewe iz Velikog rata omogu}ilo je Rusima da se posvete me|usobnoj borbi. Gra|anski rat je besneo izme|u svih zamislivih frakcija, okvirno podeqenih na crvene i bele. Crveni, predvo|eni boq{evicima, zalagali su se za radikalnu revoluciju. Bilo je veoma te{ko objasniti za {ta su se borili beli, {to je bio jedan od razloga wihovog neuspeha.

Levovim najosnovnijim izjavama o sebi - imenu, rasi, nacionalnosti najmawe se mo`e vjerovati. ^itaju}i izvje{taje fa{isti~ke policije iz tridesetih godina, otkrio sam da oni sadr`e najmawe istine o Levu Nusimbaumu Koju nam je ulogu na univerzalnoj pozornici dodijelila carska Evropa? Mi, wena usvojena djeca, moramo biti nosioci i propagatori wene civilizacije na istoku - to je na{a plemenita misija

Levov Orijent nikada nije bio puki predeo iz ma{te. Lev je odrastao okru`en legenda ma, me |u po tom ci ma sredwove ko vnih krsta{a i planinskih Jevreja naoru`anih isto~wa~kim bode`ima opto~enim dragim kamewem. Revolucija 1917. ga je isprva nagnala da prestane s ma{tarijama o egzoti~nim obi~ajima i smelim avanturama. Ista revolucija }e ga naterati da u svet divqeg Istoka za|e dubqe no {to je ikada zami{qao. Sti}i }e do crvenog peska Turkestana i tvr|ava Persije. Tokom godina provedenih u prikupqawu mno{tva dokaza o pi{~evoj egzistenciji, otkrio sam da su najneverovatniji delovi wegovog `ivota i pri~a naj~e{}e bili istiniti. Crpio ih je iz sopstvenog, neuporedivog iskustva, ili ih je pozajmqivao od ro|aka i prijateqa, ili sa stranica turskih `urnala i nema~kih antropolo{kih studija. Levovim najosnovnijim izjavama o sebi - imenu, rasi, nacionalnosti - najmawe se mo`e verovati. ^itaju}i izve{taje fa{isti~ke policije iz tridesetih godina, otkrio sam da oni sadr`e najmawe istine o Levu Nusimbaumu.

Granice osvajawa
To {areno mno{tvo umerenih socijalista, liberalnih demokrata, konzervativnih monarhista i odmetnutih muslimanskih kanova zalagalo se za sve ostalo. U Turkestanu, ruskoj jugoisto~noj pustiwskoj grani~noj oblasti pored crvenih i belih, postojale su jake nema~ke, britanske i otomanske armije. One su u region pristigle iz mnogobrojnih razloga: Nemci su do{li da bi se domogli pamuka za artiqerijska zrna, Turci su do{li radi ostvarewa kvazimisti~nog sna o panturskom carstvu od Bosfora do Buhare, Britanci da bi odbranili Indiju od Turaka i Nemaca. Ova neplodna teritorija predstavqala je najdaqu granicu carskih muslimanskih osvajawa - srce ruskih islamskih poseda - gde je ruska vlast bila znatno slabija nego na Kavkazu i Krimu. Evropski ili bilo koji drugi moderni uticaji u ovim pustolinama bili su ret ki i ne pri me tni. Tur kes tan je imao 2.500.000 kvadratnih kilometara suve zemqe {to ga je ~inilo gotovo jednakim polovini kontinentalnog dela Sjediwenih Ameri~kih Dr`ava. Wegove pustiwe i gole planine na isto ku do pira le su do Hi mala ja i Av ganistana. Rusi su otpo~eli kolonizaciju regiona u devetnaestom veku, kada su carske armije apsorbovale teritorije ritmom od osamdeset kilo me ta ra na dan: Ni ko laj Da ni lev ski, savremenik Dostojevskog i osniva~ “nau~nog slavenofilstva“, teorije o svetoj ulozi Rusije u istoriji uzdizao je Turkestan iznad svih drugih carskih osvajawa: “Koju nam je ulogu na univerzalnoj pozornici dodelila Evropa? Mi, wena usvojena deca, moramo biti nosioci i propagatori wene civilizacije na istoku to je na{a plemenita misija... Na istok!” (Nastavi}e se)

Mit o princu
O na re dnoj fa zi pi{ ~e vog `i vo ta uzbudqivom putovawu sa ocem iz okupiranog Bakua preko Turkestana na jug do Persije, pa nazad preko Azerbejyana u Gruziju - nema nezavisnih izvora. Od qudi iz savremenog Azerbejyana ~uo sam mno{tvo besmislica. Uredno sam ih pribele`io, ispitao i odbacio. ^iwenica da je Lev u Krvi i nafti sebe prikazao kao

PUSTIWE I GOLE planine Turkestana dopirale do Himalaja i Avganistana
Nusimbaumovi su se usred no}i prikrali dokovima i unajmili ~amac. Sre}a ih je poslu`ila pa su prona{li plovilo kojim je upravqao pomorac, radnik na jednom od o~evih tankera. Slo`io se da im pomogne u bekstvu. Ali gde be`ati? Iako je Nema~ka bila pred porazom u Prvom svetskom ratu, veliki delovi tro{nog Ruskog carstva jo{ uvek su bili pod okupacijom vi{e od milion Kajzerovih vojnika: boq{evici su ih predali nastoje}i da sa Centralnim silama sklo-

Potraga
Lev Nusimbaum je bio Jevrejin, preobra}enik u muslimanskog princa i autor niza bestselera u nacisti~koj Wema~koj. Wegov `ivot prevazilazi i najma{tovitije stranice wegovih kwiga. Tragaju}i za istinom o Levu, Tom Rajs otkriva niz sjenovitih svijetova u me|uvremenu utonulih u zaborav evropski panislamizam, nihilisti~ke asasine, krijum~are antinacisti~kih kwiga, naftne bogata{e Bakua i jevrejske orijentaliste. Rezultat te potrage je potpuno neo~ekivana slika dvadesetog vijeka.

5. avgust 1895.

5. avgust 1906.

5. avgust 1962.

Umro Fridrih Engels
1895 - Umro je wema~ki filozof Fridrih Engels, jedan od osniva~a nau~nog socijalizma i najbli`i saradnik Karla Marksa. Osnovne postavke materijalisti~kog poimawa svijeta izlo`io je u “Anti-Diringu“. U saradwi sa Marksom je napisao “Wema~ku ideologiju“ i “Manifest komunisti~ke partije“ i organizovao Prvu internacionalu - me|unarodno udru`ewe radnika osnovano 1864. Posqedwe godine `ivota, koje je proveo u Londonu, gdje je i umro, posvetio je redigovawu drugog i tre}eg toma Marksovog “Kapitala“.

Ro|en Xon Hjuston
1906 - Ro|en ameri~ki filmski re`iser Xon Hjuston, jedan od najistaknutijih ameri~kih sineasta 20. vijeka. Snimio je mno{tvo filmova, najvi{e pustolovnog i kriminalisti~kog `anra, pri ~emu je iskazao realisti~nost u izrazu i strogost u formi, ali i sklonost sentimentalizmu i romantici. Neki od wegovih filmova su “Malte{ki soko“, “Rt Largo“, “Bijasmo stranci“, “Blago Sijera Madre“, “Xungla na asfaltu“, “Crvena zna~ka za hrabrost“, “Afri~ka kraqica“, “Mobi Dik”, “No} iguane“, “Odsjaj u zlatnom oku”, “Grad izobiqa“ i drugi. 1962 - Umrla je ameri~ka filmska glumica Merilin Monro. Merilin je bila jedan od najve}ih erotskih simbola u istoriji filma. Uloga megazvijezde i qubavne afere sa vode}im politi~arima SAD izazivale su stalne psihi~ke krize. Pod teretom ta-

Odlazak Merilin Monro
kvih doga|aja `ivot je okon~ala samoubistvom. Igrala je u filmovima “Xungla na asfaltu“, “Nijagara“, “Majmunska posla“, “Autobuska stanica“, “Mu{karci vole plavu{e“, “Rijeka bez povratka“, “Sedam godina vjernosti“, “Neki to vole vru}e“.

OGLASI

GLAS SRPSKE srijeda, 5. avgust 2009. 31

Isto~no Sarajevo - Pale, Srpskih ratnika 44, Pale tel. 057/226-714, 057/223-107, faks: 057/227-531 web:www.zzrs.org

REPUBLIKA SRPSKA ZAVOD ZA ZAPO[QAVAWE REPUBLIKE SRPSKE

OGLA[AVA SLOBODNA RADNA MJESTA
filijala BAWA LUKA
OSNOVNA [KOLA "PETAR KO^I]" 78224 [IPRAGE OGLAS za izbor nastavnika 1. NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE – 4 izvr{ioca, na neodre|eno vrijeme 2. NASTAVNIK ENGLESKOG JEZIKA – 2 izvr{ioca, na neodre|eno vrijeme 3. NASTAVNIK TEHNI^KOG OBRAZOVAWA – 8 ~asova, na neodre|eno vrijeme 4. NASTAVNIK FIZIKE – 8 ~asova, na neodre|eno vrijeme 5. NASTAVNIK LIKOVNE KULTURE – 5 ~asova, na neodre|eno vrijeme Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa, kandidati treba da ispuwavaju i slede}e uslove: da imaju zavr{enu VP[ ili fakultet odgovaraju}eg smjera. Uz prijavu dostaviti: diplomu, Izvod iz MK ro|enih, qekarsko uvjerewe, uvjerewe o dr`avqanstvu i uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak. Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavqivawa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Prijave na oglas sa tra`enim dokumentima slati na navedenu adresu, sa naznakom "KONKURS". OSNOVNA [KOLA "SVETI SAVA" SVETOSAVSKA 2 KOTOR VARO[ Tel: 051/782-176 KONKURS za upra`wena radna mjesta 1. Nastavnik razredne nastave u podru~noj {koli Vagani- 1 izvr{ilac na neodre|eno radno vrijeme 2. Nastavnik wema~kog jezika za rad u podru~nim {kolama Vaganima i Vrbawcima- puna norma neodre|eno radno vrijeme 3. Nastavnik matematike 8 ~asova za rad u podru~noj {koli u Vrbawcima- na neodre|eno radno vrijeme 4. Nastavnik tehni~kog obrazovawa za rad u podru~nim {kolama Zabr|u 4 ~asa i Vaganima 4 ~asa na neodre|eno radno vrijeme 5. Nastavnik srpskog jezika u centralnoj {koli u Kotor Varo{i 13 ~asova odre|eno radno vrijeme. Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa predvi|enih Zakonom, kandidati trebaju da ispuwavaju i posebne uslove i to: - da imaju odgovaraju}i nivo obrazovawa – zavr{en prvi ciklus studijskog programa i stru~no zvawe u odre|enoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili vi{u stru~nu spremu - da imaju qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima - da nisu pravosna`nom presudom osu|ivani za krivi~no djelo Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavqivawa. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu {kole. OSNOVNA [KOLA "NEMAWA VLATKOVI]" [IPOVO KONKURS za popunu upra`wenih radnih mjesta 1. Nastavnik engleskog jezika, na neodre|eno vrijeme: - u Centralnoj {koli u [ipovu ..........1 izvr{ilac - u Centralnoj {koli u [ipovu sa dopunom ~asova u podru~nim {kolama: Pqeva, Volari i Mujyi}i.. ....................................................................1 izvr{ilac 2. Nastavnik likovne kulture, u podru~noj {koli Pqeva, na neodre|eno vrijeme (5 ~asova) ................ ....................................................................1 izvr{ilac 3. Nastavnik muzi~ke kulture, u Centralnoj {koli u [ipovu, sa dopunom ~asova u podru~noj {koli Pqeva, na neodre|eno vrijeme.............1 izvr{ilac 4. Nastavnik razredne nastave, u Centralnoj {koli u [ipovu, na neodre|eno vrijeme.................. ....................................................................2 izvr{ioca 5. Nastavnik razredne nastave, u podru~noj {koli Pqeva, na neodre|eno vrijeme.............1 izvr{ilac 6. Nastavnik razredne nastave, u Centralnoj {koli u [ipovu, na odre|eno vrijeme do povratka radnika sa bolovawa..............................1 izvr{ilac 7. Nastavnik razredne nastave, u Centralnoj {koli u [ipovu, na odre|eno vrijeme do povratka radnika sa mjesta pomo}nika direktora.................. ....................................................................1 izvr{ilac Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu, kandidati trebaju da ispuwavaju uslove iz ~lana 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Sl. glasnik RS", br. 74/98). Prijave na konkurs sa dokazima o ispuwavawu uslova, slati na adresu {kole. Nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. SREDWO[KOLSKI CENTAR "PETAR KO^I]" NIKOLE TESLE BROJ 34 [IPOVO KONKURS za prijem profesora u radni odnos u {kolskoj 2009/10. godini NA NEODRE\ENO RADNO VRIJEME 1. Profesor biologije za punu normu ~asova......... ....................................................................1 izvr{ilac NA ODRE\ENO RADNO VRIJEME 1. Profesor ekonomske grupe predmeta za 15 ~asova ........................................................1 izvr{ilac 2. Diplomirani in`ewer {umarstva za obradu drveta za 16 ~asova .................................1 izvr{ilac 3. Vi{i stru~ni radnik tehnologije, uslu`ivawa i kuvarstva – Vi{a ugostiteqska {kola za 14 ~asova ........................................................1 izvr{ilac 4. Profesor matematike za 10 ~asova...1 izvr{ilac 5. Profesor hemije za punu normu .....1 izvr{ilac 6. Profesor filozofije za 10 ~asova1 izvr{ilac 7. Profesor psihologije za 4 ~asa.....1 izvr{ilac 8. Profesor muzi~ke kulture za 4 ~asa.................... ....................................................................1 izvr{ilac 9. Profesor likovne kulture za 4 ~asa ................... ....................................................................1 izvr{ilac Kandidat je du`an da uz prijavu dostavi dokaze o ispuwavawu uslova po Zakonu o sredwoj {koli i po Pravilniku o vrsti stru~ne spreme nastavnika. Prijave slati na navedenu adresu. Sa kandidatima koji budu ispuwavali uslove }e se obaviti razgovor o ~emu }e biti blagovremeno obavije{teni. Za sve dodatne informacije pozvati telefon 050/360-390. OSNOVNA [KOLA "DESANKA MAKSIMOVI]" GORWI RIBNIK Tel/faks: 050/431-017 KONKURS o prijemu u radni odnos 1. Profesor razredne nastave ili nastavnik razredne nastave - na neodre|eno vrijeme ....................2 izvr{ioca - na odre|eno vrijeme ....................... 2 izvr{ioca 2. Profesor ili nastavnik matematike - do povratka radnika sa funkcije...1 izvr{ilac 3. Profesor ili nastavnik engleskog jezika - na neodre|eno vrijeme ......................1 izvr{ilac 4. Profesor ili nastavnik likovne kulture (10 ~asova) - na neodre|eno vrijeme .....................1 izvr{ilac 5. Profesor ili nastavnik ruskog jezika - na neodre|eno vrijeme .....................1 izvr{ilac 6. Profesor ili nastavnik biologije (8 ~asova) - na neodre|eno vrijeme ......................1 izvr{ilac 7. Profesor ili nastavnik muzi~ke kulture (10 ~asova) - do povratka radnika sa porodiqskog odsustva ... ....................................................................1 izvr{ilac 8. Profesor ili nastavnik srpskog jezika i kwi`evnosti - na neodre|eno vrijeme ......................1 izvr{ilac Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa prema Zakonu o radu, potrebna je odgovaraju}a stru~na sprema prema Zakonu o osnovnom obrazovawu i vaspitawu. Uz prijavu na konkurs, kandidati treba da dostave: 1. diplomu o zavr{enoj {koli 2. izvod iz mati~ne kwige ro|enih 3. qekarsko uvjerewe 4. uvjerewe o dr`avqanstvu 5. uvjerewe o neka`wavawu Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. OSNOVNA [KOLA "VUK KARAYI]" UL. VUKA KARAYI]A BB 70206 JEZERO Tel: 050/291-010 KONKURS za popunu radnih mjesta na odre|eno vrijeme 1. NASTAVNIK MATEMATIKE ... 1 izvr{ilac, 16 ~asova (VSS ili V[S) Uslovi: Prema ~lanu 68. i 69. Zakona o osnovnoj {koli ("Sl. glasnik RS" broj 38/04), uz prijavu dostaviti sve dokumente predvi|ene Zakonom o osnovnoj {koli). Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Kandidati prijave mogu dostaviti na adresu {kole po{tom ili li~no. 2. NASTAVNIK INFORMATIKE ...1 izvr{ilac, 6 ~asova (VSS ili V[S) Kandidati se primaju na odre|eno vrijeme. USLOVI: Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu, kandidati treba da ispuwavaju uslove iz ~lana 105 Zakona o osnovnom obrazovawu ("Sl. glasnik RS" broj 74/08) i Pravilnika o vrsti stru~ne spreme za nastavnike. Oglas ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objavqivawa. Prijave mo`ete dostaviti u {kolu ili putem po{te. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta ne}e se razmatrati. OP[TINA PRIJEDOR O[ "]IRILO I METODIJE" TRNOPOQE Tel. 052 320 066 Broj: 01-144/09 Datum: 31.7.2009. KONKURS za upra`wena radna mjesta nastavnika 1. Nastavnika biologije – 1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme 10 ~asova; 2. Nastavnika hemije – 1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme 6 ~asova; 3. Nastavnika matematike – 1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme – puna norma; 4. Nastavnika engleskog jezika – 1 izvr{ilac – 16 ~asova na neodre|eno vrijeme; 5. Nastavnika wema~kog jezika, 1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme 10 ~asova; 6. Nastavnika fizike, 1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme 8 ~asova; 7. Nastavnika razredne nastave – 1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme; 8. Nastavnika pravoslavne vjeronauke – 1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme 14 ~asova. USLOVI: Prema Zakonu o osnovnom obrazovawu i vaspitawu. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu O[ "]irilo i Metodije" , Trnopoqe, Kozarac. OP[TINA NOVI GRAD O[ "DRAGAN VUJANOVI]" SVODNA Broj: 267/09 Datum: 3.8.2009. KONKURS za popunu slijede}ih radnih mjesta 1. NA NEODRE\ENO RADNO VRIJEME: a) [kolski psiholog (pola norme)... 1 izvr{ilac b) Nastavnika tehni~kog obrazovawa (za 6 ~asova sedmi~no) ................................................ 1 izvr{ilac c) Nastavnika engleskog jezika (za 8 ~asova sedmi~no), rad u PO.............................. 1 izvr{ilac d) Nastavnika fizike i matematike (10 ~asova fizike i 4 ~asa matematike) ............. 1 izvr{ilac e) Nastavnika razredne nastave za rad u PO Radomirovac i Sokoli{te ..........................3 izvr{ioca. 2. NA ODRE\ENO RADNO VRIJEME (DO 19.6.2010.) a) Nastavnika razredne nastave za rad u P[: Blagaj Japra, Sokoli{te i Radomirovac .........3 izvr{ioca. Svi kandidati treba da ispuwavaju pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu i uslove predvi|ene Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu. Za radna mjesta pod brojem 1.d) i 2.a) kandidati treba da navedu u molbi za koju podru~nu {kolu se prijava odnosi. Konkurs objaviti 5.8.2009. god. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od datuma objavqivawa u listu "Glas Srpske". Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom slati iskqu~ivo po{tom, preporu~enom po{iqkom, na adresu {kole: O[ "Dragan Vujanovi}" Svodna, sa naznakom "za konkurs". Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Svi kandidati }e biti pismenim putem obavije{teni o rezultatima konkursa. ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVQA NOVI GRAD Tel. 052 752 231 Broj: 01-1101 Datum: 31.7.2009. KONKURS za prijem u radni odnos na odre|eno vrijeme dva doktora medicine Zdravstvena ustanova Dom zdravqa Novi Grad NA ODRE\ENO VRIJEME: 1. Nastavnik razredne nastave 2 (dva) izvr{ioca, jedan u C[, jedan u PO Marini.

filijala PRIJEDOR
O[ "VUK KARAYI]" OMARSKA Broj: 200-1/09 Dana: 29.7.2009. god. KONKURS 1.Nastavnik razredne nastave – 3 izvr{ioca na odre|eno radno vrijeme u kombinovanim odjeqewima u podru~nim {kolama. 2. Nastavnik fizike, matematike i T.O. – 12 ~asova sedmi~no na odre|eno radno vrijeme. Uslovi za nastavnika razredne nastave i nastavnika fizike, matematike i T.O. iz ~lana 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu "Sl. glasnik RS" 74/08 i 1. Odgovaraju}i nivo obrazovawa – zavr{ena vi{a ili visoka stru~na sprema odgovaraju}eg smjera. 2. Da ima polo`en stru~ni ispit i va`e}u licencu. 3. Qekarsko uvjerewe. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Potrebnu dokumentaciju slati na adresu Osnovna {kola "Vuk Karayi}" Omarska. Tel. 052 333 014 O[ "DOSITEJ OBRADOVI]" PRIJEDOR Broj: 477/09 Datum: 27.7.2009. OGLAS O potrebi zasnivawa radnog odnosa I Utvr|uje se potreba za zasnivawem radnog odnosa na neodre|eno vrijeme za: 1. Nastavnik razredne nastave – 2 izvr{ioca u PO Zecovi 2. Nastavnik razredne nastave – 1 izvr{ilac u PO ^arakovo. II Utvr|uje se potreba za zasnivawem radnog odnosa na odre|eno vrijeme za: 1. Nastavnik razredne nastave – 1 izvr{ilac u PO Rizvanovi}i do povratka radnice s porodiqskog bolovawa 2. Nastavnik informatike – 1 izvr{ilac na 12 ~asova do povratka radnice sa porodiqskog bolovawa u P[ Hambarine. USLOVI: Osim op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu, kandidati treba da imaju: odgovaraju}u stru~nu spremu, odnosno da ispuwavaju uslove iz ~lana 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu. III Prijave slati (dostaviti) na adresu O[ "Dositej Obradovi}" Prijedor. Nepotpune prijave se ne}e razmatrati. Oglas objaviti u dnevnom listu "Glas Srpske" i ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Tel. 052 231 201 OP[TINA O[TRA LUKA O[ "PETAR [KUNDRI]" BUDIMLI] JAPRA BB Tel. 065 877 871 Broj: 73-1/09 Dana: 29.7.2009. god. KONKURS za izbor nastavnika NA NEODRE\ENO VRIJEME: 1. Pedagoga pola radnog vremena - 1 izvr{ilac 2. Nastavnik wema~kog jezika 8 ~asova - 1 izvr{ilac 3. Nastavnik engleskog jezika 14+4 ~asa u P[ - 1 izvr{ilac 4. Nastavnik matematike-fizike ukupno 22 ~asa 1 izvr{ilac 5. Nastavnik biologije – 8 ~asova, 1 izvr{ilac 6. Nastavnik razredne nastave – 1 izvr{ilac.

32 srijeda, 5. avgust 2009. GLAS SRPSKE
prima u radni odnos dva doktora medicine ili specijaliste op{te medicine. Pored op{tih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispuwavaju i slijede}e posebne uslove: 1. zavr{en medicinski fakultet 2. polo`en stru~ni ispit. Kandidati koji ispuwavaju navedene uslove uz prijavu na Konkurs treba da dostave dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenu prepisku. Prednost kod zapo{qavawa ima}e kandidati koji posjeduju radno iskustvo u struci nakon polo`enog stru~nog ispita. Prijave na konkurs sa dokazima o ispuwavawu tra`enih uslova dostavqaju se li~no ili putem po{te na adresu: Zdravstvena ustanova Dom zdravqa Novi Grad, ul. Mladena Stojanovi}a br. 3 79220 Novi Grad. Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana objavqivawa u dnevnim novinama "GLAS SRPSKE" i putem FREE RADIJA Prijedor. O[ "BRANKO ]OPI]" DOWI DUBOVIK KRUPA NA UNI KONKURS za upra`wena radna mjesta Radna mjesta na neodre|eno vrijeme: 1. Nastavnik razredne nastave ......... 3 izvr{ioca 2. Nastavnik engleskog jezika ................. 14 ~asova 3. Nastavnik fizike..................................... 6 ~asova 4. Nastavnik tehni~kog obrazovawa ............. 4 ~asa 5. Nastavnik informatike ............................ 4 ~asa 6. Nastavnik likovne kulture ................... 5 ~asova. Radna mjesta na odre|eno vrijeme: 1. Nastavnik razredne nastave na odre|eno vrijeme do povratka radnice sa porodiqskog odsustva ....................................................................1 izvr{ilac 2. Nastavnik engleskog jezika 10 ~asova do povratka radnika sa funkcije 3. Nastavnik ruskog jezika 8 ~asova do povratka radnika sa funkcije. Uslovi: U skladu sa ~lanom 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu za nastavnike predmetne nastave, za nastavnike razredne nastave u skladu sa ~lanom 106. istog zakona. Rok za podno{ewe prijava je 8 dana od dana objavqivawa. Prijave slati na adresu: O[ "Branko ]opi}" Dowi Dubovik – Krupa na Uni. prijava prispjelih na konkurs i predlagawe rang liste kandidata, izvr{i}e Komisija za radne odnose O[ "Sveti Sava" Doboj. Na prijedlog Komisije direktor {kole }e izvr{iti izbor kandidata. Prijave dostaviti li~no ili po{tom. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati. O kona~nom izboru svi u~esnici konkursa bi}e obavije{teni u roku od osam dana po dono{ewu odluke direktora. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. O[ "MILAN RAKI]", RUDANKA 74213 VELIKA BUKOVICA KONKURS za popunu slobodnih radnih mjesta na neodre|eno vrijeme: 1. Profesor matematike .......................1 izvr{ilac 2. Profesor fizike (pola norme) ......1 izvr{ilac 3. Profesor engleskog jezika (14 ~asova)................ ....................................................................1 izvr{ilac 4. Profesor matematike – fizike .....1 izvr{ilac 5.Profesor engleskog jezika u podru~nim odjeqewima..........................................................1 izvr{ilac 6.Profesor razredne nastave u podru~nim odjeqewima..........................................................2 izvr{ioca na odre|eno vrijeme (do kraja {kolske 2009/2010. godine): 7. Profesor engleskog jezika (6 ~asova vi{ka) ..... ....................................................................1 izvr{ilac 8. Profesor wema~kog jezika (10 ~asova vi{ka).... ....................................................................1 izvr{ilac 9. Nastavnik tehni~kog obrazovawa (10 ~asova vi{ka).......................................................1 izvr{ilac 10. Profesor razredne nastave u podru~nim odjeqewima.....................................................3 izvr{ioca na odre|eno vrijeme (do povratka radnika sa trudni~kog bolovawa): 11. Profesor engleskog jezika ............1 izvr{ilac Kandidati su du`ni da ispuwavaju uslove propisane Zakonom o osnovnoj {koli. Nepotpuna dokumentacija se ne}e uzimati u razmatrawe. Prilikom podno{ewa molbe obavezno dostaviti i broj kontakt telefona. Kandidati }e biti pozivani na razgovor od 17.8.2009. godine do 21.8.2009. godine. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. O[ "PETAR KO^I]", SJENINA RIJEKA OSJE^ANI OGLAS za popunu slobodnih radnih mjesta na neodre|eno vrijeme: 1. Nastavnik razredne nastave za P[ Zeliwa ....... ....................................................................1 izvr{ilac 2. Nastavnik likovne kulture (7 ~asova).................. ....................................................................1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme (do 31.8.2010. godine): 3. Nastavnik engleskog jezika (4 ~asa) ..................... ....................................................................1 izvr{ilac 4. Nastavnik matematike (4 ~asa) .......1 izvr{ilac 5. Nastavnik fizike (6 ~asova)...........1 izvr{ilac Nastavnici treba da ispuwavaju uslove prema Zakonu o osnovnoj {koli i Pravilniku o stru~noj spremi nastavnika u osnovnoj {koli. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. O[ "IVO ANDRI]", \ULI]I \ULI]I BB 74270 TESLI] Tel: 053/420-484 KONKURS za popunu upra`wenih radnih mjesta na neodre|eno vrijeme: 1. Nastavnik wema~kog jezika..............1 izvr{ilac 2. Nastavnik matematike i fizike (10 ~asova) ...... ....................................................................1 izvr{ilac 3. Nastavnik razredne nastave u podru~nom odjeqewu Kuzmaci..........................................1 izvr{ilac 4. Nastavnik razredne nastave u podru~nom odjeqewu Vlaji}i ..........................................1 izvr{ilac Na odre|eno vrijeme (do povratka radnice sa porodiqskog odsustva, a najdaqe do 22.6.2010. godine): 5. Nastavnik matematike i fizike ....1 izvr{ilac Kandidati treba da ispuwavaju uslove propisane Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu i Pravilnikom o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u osnovnoj {koli. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. O[ "STEVAN DU[ANI]", PRIBINI] 74276 PRIBINI] KONKURS za popunu upra`wenih radnih mjesta na neodre|eno vrijeme: 1. Nastavnik matematike i fizike ....3 izvr{ioca (1 izvr{ilac za izvo|ewe nastave iz matematike puna norma: 14 ~asova u Centralnoj {koli i 4 ~asa u P[ [wegotina Gorwa, 1 izvr{ilac za izvo|ewe nastave iz matematike na 12 ~asova u podru~nom odjeqewu [wegotina Gorwa i 1 izvr{ilac za izvo|ewe nastave iz fizike na 18 ~asova i to 12 ~asova u Centralnoj {koli i 6 ~asova u podru~nom odjeqewu [wegotina Gorwa) 2.Nastavnik razredne nastave u podru~nom odjeqewu Lukavac..........................................1 izvr{ilac Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa, odnosno zakqu~ivawe ugovora o radu, propisanih Zakonom o radu ("Slu`beni glasnik RS" broj 55/07), kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovawu vaspitawu ("Slu`beni glasnik RS" broj 74/08). Uz prijavu zainteresovani kandidati treba da dostave: - diplomu o stru~noj spremi, qekarsko uvjerewe, izvod iz mati~ne kwige ro|enih, uvjerewe o dr`avqanstvu i uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak. Ukoliko kandidat prila`e fotokopiju pomenutih dokumenata ista mora biti ovjerena (sem diplome, ostala dokumenta ne mogu biti starija od 6 mjeseci). Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. O[ "JEVREM STANKOVI]", ^E^AVA 74274 ^E^AVA Tel: 053/455-040 KONKURS za popunu upra`wenih radnih mjesta na neodre|eno vrijeme: 1. Profesor – nastavnik razredne nastave ............. ....................................................................3 izvr{ioca ..(P[ Ukrinica - 2 izvr{ioca i P[ Kiseqak – ..................................................................1 izvr{ilac) 2. Nastavnik muzi~ke kulture ..............1 izvr{ilac 3. Nastavnik wema~kog jezika (16 ~asova) ............... ....................................................................1 izvr{ilac 4. Ra~unovo|a (pola radnog vremena) ..1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme: 5. Nastavnik matematike (12 ~asova)....1 izvr{ilac Pored op{tih uslova potrebnih za zasnivawe radnog odnosa kandidati (za radna mjesta od nastavnika i profesora) treba da ispuwavaju i uslove predvi|ene Zakonom o osnovnoj {koli i Pravilnikom o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika. Za radno mjesto ra~unovo|e kandidati treba da imaju zavr{en ekonomski fakultet, najmawe godinu radnog iskustva na poslovima ra~unovo|e i va`e}u licencu. Uz prijavu kandidati su du`ni dostaviti: - diplomu o zavr{enoj odgovaraju}oj {koli, - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - uvjerewe o radnom iskustvu i licencu ra~unovo|e (za radno mjesto ra~unovo|e), - uvjerewe o dr`avqanstvu, - uvjerewe o neka`wavawu i - qekarsko uvjerewe. Prijave dostaviti li~no ili po{tom. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. O[ "DOSITEJ OBRADOVI]", BLATNICA BLATNICA Tel: 053/446-328 KONKURS za popunu upra`wenih radnih mjesta na neodre|eno vrijeme: 1. Nastavnik likovne kulture (9 ~asova).................. ....................................................................1 izvr{ilac 2. Nastavnik matematike u P[ Kamenica .............. ....................................................................1 izvr{ilac 3. Nastavnik razredne nastave u P[ Kamenica .... ....................................................................4 izvr{ioca 4. Nastavnik razredne nastave u P[ Raj{eva......... ....................................................................1 izvr{ilac 5. Nastavnik wema~kog jezika u Centralnoj {koli i podru~noj {koli ..................................1 izvr{ilac 6. Nastavnik vjeronauke (17 ~asova) ...1 izvr{ilac 7. Nastavnik islamske vjeronauke (11 ~asova) ........ ....................................................................1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme (do povratka radnika sa bolovawa): 8. Nastavnik razredne nastave ...........2 izvr{ioca Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa kandidati moraju ispuwavati uslove propisane Zakonom o osnovnoj {koli. Za sva radna mjesta tra`i se visoka ili vi{a stru~na sprema. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. O[ "GORWA SLATINA", GORWA SLATINA 76238 GORWA SLATINA KONKURS za popunu upra`wenih radnih mjesta na neodre|eno vrijeme: 1. Nastavnik wema~kog jezika (8 ~asova) ................. ....................................................................1 izvr{ilac 2. Nastavnik likovne kulture (5 ~asova).................. ....................................................................1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme (za {kolsku 2009/2010. godinu): 3. Nastavnik tehni~kog obrazovawa (8 ~asova)....... ....................................................................1 izvr{ilac 4. Nastavnik informatike (8 ~asova)1 izvr{ilac Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom, kandidati treba da ispuwavaju i uslove predvi|ene Pravilnikom o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u osnovnoj {koli i Zakonom o

OGLASI
osnovnoj {koli, te da imaju zdravstvenu sposobnost za rad u nastavi. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. O[ "ALEKSA [ANTI]", VUKOSAVQE UL. BRANKA RADI^EVI]A BR. 2 VUKOSAVQE KONKURS za popunu upra`wenih radnih mjesta na neodre|eno vrijeme: 1. Nastavnik matematike (16 ~asova) ...1 izvr{ilac 2. Nastavnik fizike (12 ~asova).........1 izvr{ilac 3. Nastavnik engleskog jezika (12 ~asova) ............... ....................................................................1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme: 4. Nastavnik razredne nastave u P[ Gnionica..... ....................................................................1 izvr{ilac 5. Nastavnik razredne nastave u P[ Modri~ki Lug.............................................................3 izvr{ioca 6. Nastavnik likovne kulture (10 ~asova)................ ....................................................................1 izvr{ilac 7. Nastavnik tehni~kog obrazovawa (8 ~asova)....... ....................................................................1 izvr{ilac Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa kandidati moraju ispuwavati uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu, ~lan 105. ("Slu`beni glasnik RS" broj 74/08). Prijave sa dokumentima dostavqaju se svakim radnim danom od 8 do 14 ~asova u prostorije {kole. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavqivawa. O[ "OZREN", PAKLENICA DOWA 74255 PAKLENICA DOWA ISPRAVKA OGLASA U tekstu oglasa objavqenog u dnevnom listu "Glas Srpske", dana 29.7.2009. godine, vr{i se ispravka tako da za radno mjesto "Nastavnik wema~kog jezika u Paklenici Dowoj" umjesto "na neodre|eno vrijeme" treba da stoji: "na odre|eno vrijeme, do povratka radnice sa trudni~kog bolovawa – 1 izvr{ilac". Uslovi za prijavu na oglas su prema Zakonu o osnovnoj {koli "Slu`beni glasnik RS" broj 74/08 ~lan 114. stav 1.3 i 10. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa, a prijave slati na adresu: Osnovna {kola "Ozren" Paklenica Dowa 74255

filijala BIJEQINA
OP[TINA BRATUNAC O[ "VUK KARAYI]" PETRA KO^I]A bb, BRATUNAC Tel. 056/420-256 KONKURS za prijem radnika u radni odnos: 1. Jednog nastavnika matematike na odre|eno vrijeme, do povratka radnika sa obavqawa javne funkcije, puna norma 2. Jednog nastavnika matematike i fizike na neodre|eno vrijeme, puna norma USLOVI: Pored op{tih uslova utvr|enih Zakonom o radu, kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove predvi|ene ~lanom 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. OP[TINA BIJEQINA GIMNAZIJA "FILIP VI[WI]" RA^ANSKA 94, BIJEQINA Tel. 055/209-566 KONKURS za upra`wena radna mjesta nastavnog osobqa u {k. 2009/2010. godini - prof. srpskog jezika i kwi`evnosti, puna norma ~asova, na neodre|eno vrijeme, 1 izvr{ilac, - prof. engleskog jezika, puna norma ~asova, na odre|eno vrijeme, do 30.6.2010. godine, 1 izvr{ilac, - prof. wema~kog jezika za 6 ~asova, na odre|eno vrijeme, do 30.6.2010. god. - prof. istorije i latinskog jezika, za 16 ~asova, na odre|eno vrijeme, do 30.6.2010. godine, 1 izvr{ilac, - prof. matematike, puna norma ~asova, na odre|eno vrijeme, do 30.6.2010. godine, 1 izvr{ilac, - prof. ra~unarstva i informatike, puna norma ~asova, na neodre|eno vrijeme, 1 izvr{ilac, - prof. ra~unarstva i informatike za 18 ~asova, na odre|eno vrijeme, do 30.6.2010. godine, 1 izvr{ilac. Poslove nastavnika i stru~nog saradnika ima pravo da obavqa lice koje, osim uslova utvr|enih Zakonom o radu ispuwava i slede}e uslove: 1. ima odgovaraju}i nivo obrazovawa – zavr{en prvi ciklus studijskog programa i stru~no zvawe u odre|enoj oblasti ili ekvivalent, 2. da posjeduje va`e}u licencu, a ako se prima pripravnik, prima se bez licence, 3. da ima qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima, koje je izdala nadle`na zdravstvena ustanova,

filijala DOBOJ
O[ "SVETI SAVA", DOBOJ UL. STEVANA SIN\ELI]A BR. 10 74000 DOBOJ Tel: 053/221-347 KONKURS za popunu upra`wenih radnih mjesta na neodre|eno vrijeme: 1. Nastavnik razredne nastave u P[ Lipac........... ....................................................................2 izvr{ioca 2. Nastavnik wema~kog jezika ............1 izvr{ilac 3. Nastavnik likovne kulture..............1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme: 4. Nastavnik razredne nastave u P[ Lipac........... ....................................................................1 izvr{ilac 5. Nastavnik razredne nastave u P[ Pridjel ........ ....................................................................1 izvr{ilac 6. Nastavnik razredne nastave u P[ Poto~ani (do povratka radnika sa bolovawa) ...........1 izvr{ilac 7. Nastavnik bosanskog jezika u P[ [evarlije (7 ~asova) ......................................................1 izvr{ilac 8. Nastavnik wema~kog jezika u P[ [evarlije (12 ~asova) ......................................................1 izvr{ilac 9. Nastavnik matematike u P[ [evarlije (4 ~asa) ....................................................................1 izvr{ilac 10. Nastavnik fizike (6 ~asova).........1 izvr{ilac Kandidati treba da imaju odgovaraju}u {kolsku spremu predvi|enu Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu, a potrebno je da ispuwavaju i op{te uslove predvi|ene Zakonom o radu. Uz prijavu na konkurs kandidati treba da dostave dokaze (originali ili ovjerene kopije) o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: - diploma o ste~enom obrazovawu, - va`e}a licenca (za lica sa radnim iskustvom), - izvod iz mati~ne kwige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci), - uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od 6 mjeseci), - uvjerewe da nije osu|ivan pravosna`nom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (ne starije od 3 mjeseca), - uvjerewe o nevo|ewu krivi~nog postupka (ne starije od 3 mjeseca), - qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima (ne starije od 6 mjeseci). Dokumenta pod ta~kom 5, 6 i 7. dostavi}e lica koja budu izabrana u roku od sedam dana od dana prijema obavje{tewa o izboru, a prije zasnivawa radnog odnosa. Postupak izbora, ukqu~uju}i pregled

OGLASI
4. nije pravosna`nom presudom osu|ivano za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, trgovine qudima, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem ( za dokazivawe uslova iz ta~ke 4. potrebno je uvjerewe od Suda i MUP-a) 5. uvjerewe o dr`avqanstvu. Uslovi iz prethodnog stava dokazuju se prije zasnivawa radnog odnosa. Sva dokumenta moraju biti originalna ili ovjerene kopije. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. OP[TINA LOPARE SREDWO[KOLSKI CENTAR "VUK KARAYI]" DOSITEJA OBRADOVI]A bb, LOPARE Tel. 055/650-184, 055/650-137 E- mail: ssrs61lo@teol.net KONKURS za upra`wena radna mjesta NA NEODRE\ENO VRIJEME: 1. dva profesora matematike NA ODRE\ENO VRIJEME DO 31.8.2010. god. 1. profesor ruskog jezika na 14 ~asova 2. profesor latinskog jezika na 10 ~asova 3. profesor psihologije na 4 ~asa 4. profesor poslovne komunikacije na 4 ~asa 5. profesor filozofije na 4 ~asa 6. profesor likovne kulture na 4 ~asa 7. profesor muzi~ke kulture na 4 ~asa 8. profesor sociologije i filozofije na 2 ~asa USLOVI KONKURSA: Pored op{tih uslova, propisanih Zakonom, kandidati treba da ispuwavaju i uslove iz ~lana 75. Zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu i Pravilnika o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u sredwim tehni~kim i sredwim stru~nim {kolama. Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti dokumenta kojim dokazuju ispuwavawe uslova konkursa i izvod iz mati~ne kwige ro|enih. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. OP[TINA VLASENICA O[ "VUK KARAYI]" SVETOSAVSKA 30, VLASENICA Tel. 056/733-181, 056/733-813 KONKURS za upra`wena radna mjesta u {kolskoj 2009/2010. god. 1. Nastavnik engleskog jezika ............1 izvr{ilac, na odre|eno vrijeme, do povratka radnice sa porodiqskog bolovawa, 2. Nastavnik engleskog jezika ..................14 ~asova, 2 ~asa u Centralnoj {koli i 12 ~asova PO, na odre|eno vrijeme, do kraja {kolske 2009/2010. god. 3. Nastavnik matematike .......................... 12 ~asova, na odre|eno vrijeme, do kraja {kolske 2009/2010. god. 4. Nastavnik muzi~ke kulture........................ 2 ~asa, na odre|eno vrijeme, do kraja {kolske 2009/2010. god. 5. Nastavnik likovne kulture.........................2 ~asa, na odre|eno vrijeme, do kraja {kolske 2009/2010. god. 6. Nastavnik TO i OI .................................8 ~asova, na odre|eno vrijeme, do kraja {kolske 2009/2010. god. 7. Nastavnik fizike ........................... 1 izvr{ilac, na odre|eno vrijeme, do povratka radnika sa du`nosti direktora, 8. Nastavnik biologije ............................ 14 ~asova, na odre|eno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, 9. Nastavnik istorije ................................. 8 ~asova, na odre|eno vrijeme, do kraja {kolske 2009/2010. god. Op{ti uslovi za prijem u radni odnos: Za sva radna mjesta potrebna je VSS ili V[S prema Pravilniku o vrsti stru~ne spreme za nastavnike i stru~ne saradnike u osnovnoj {koli. Pored diplome o zavr{enom {kolovawu, kandidati su du`ni prilo`iti i uvjerewe o neka`wavawu, qekarsko uvjerewe i izvod iz mati~ne kwige ro|enih. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. 3. Profesor ruskog jezika (6 ~asova sedmi~no)..... ....................................................................1 izvr{ilac (na odre|eno radno vrijeme do zavr{etka nastave u drugom polugodi{tu) 4. Profesor matematike (puna norma) ..................... ....................................................................1 izvr{ilac na neodre|eno radno vrijeme 5. Profesor stru~nih ma{inskih predmeta (10 ~asova sedmi~no).....................................1 izvr{ilac (na odre|eno radno vrijeme do zavr{etka nastave u drugom polugodi{tu) USLOVI: Pored op{tih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove predvi|ene ~lanom 75. Zakona o sredwoj {koli (Sl. glasnik RS broj 74/08) i Pravilnikom o stru~noj spremi nastavnika i stru~nih saradnika (Sl. glasnik RS broj 11/93 i 49/08). Uz prijavu na konkurs kandidati prila`u: dokaz o ste~enoj stru~noj spremi izvod iz mati~ne kwige ro|enih uvjerewe o neka`wavawu qekarsko uvjerewe 6. profesor kuvarstvo (2 ~asa - za kuvara) .......... ................................................................ 1 izvr{ilac 7. profesor stru~noteorijske nastave u struci {umarstvo i obrada drveta (10 ~asova) ................... .................................................................1 izvr{ilac USLOVI KONKURSA: Zavr{en odgovaraju}i fakultet prema Pravilniku o vrsti stru~ne spreme nastavnika i saradnika u stru~nim {kolama i gimnaziji ("Slu`beni glasnik Republike Srpske",broj:49/08), - polo`en stru~ni ispit, - da posjeduje va`e}u licencu za nastavnika, - da ima odgovaraju}e qekarsko uvjerewe o psihi~koj, fizi~koj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa u~enicima (po prijemu u radni odnos), - potvrda da nije pravosna`nom presudom osu|ivan za krivi~na djela, - nastavnici bez radnog iskustva primaju se bez licence, s tim da kod izbora prednost imaju nastavnici sa licencom, - u slu~aju da se na konkurs ne prijave kandidati sa odgovaraju}om {kolskom spremom, primjewiva}e se ~lan 76. Zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj:74/08). Nepotpuna dokumenta ne}e se razmatrati. Uz prijavu na konkurs dostaviti: - kratku biografiju, - diplomu o zavr{enoj {kolskoj spremi (original ili ovjereno), prema Pravilniku o vrsti stru~ne spreme nastavnika i saradnika u stru~nim {kolama i gimnaziji ("Slu`beni glasnik RS", broj:11/93 i 49/08), - uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu, - qekarsko uvjerewe, - potvrdu da nije pravosna`nom presudom osu|ivan za krivi~na djela, - licencu za nastavnika. Prije prijema u radni odnos obavi}e se intervju sa kandidatima. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa u "Glasu Srpske". Prijavu sa originalnim dokumentima o ispuwavawu uslova oglasa, dostaviti na adresu: Sredwa {kola Rogatica ul. Srpske sloge br.116. Sva bli`a obavje{tewa mogu se dobiti na telefone: 058/420-081; 058/420-681. KLINI^KI CENTAR ISTO^NO SARAJEVO PSIHIJATRIJSKA KLINIKA U SOKOCU raspisuje OGLAS za prijem radnika u radni odnos na odre|eno vrijeme 1. Servirka hrane 2. Sprema~ica 3. Medicinski tehni~ar PK.... 1 izvr{ilac PK...... 1 izvr{ilac SSS .. 1 izvr{ilac

GLAS SRPSKE srijeda, 5. avgust 2009. 33
6. Nastavnik razredne nastave u Tilavi ..........1 izvr{ilac, odre|eno vrijeme, 1 godina, 7. Nastavnik razredne nastave u Lukavici ..........................1 izvr{ilac, neodre|eno vrijeme. Uslovi konkursa: Pravo u~e{}a na konkurs imaju kandidati koji osim uslova utvr|enih Zakonom o radu, ispuwavaju uslove propisane ~lanom 105. Zakona o osnovnoj {koli. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa. Prijavu sa slede}om dokumentacijom: 1. Diploma o zavr{enom prvom ciklusu studijskog programa i stru~no zvawe u odre|enoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoka ili vi{a stru~na sprema, 2. Va`e}a licenca, 3. Qekarsko uvjerewe, 4. Uvjerewe da lice nije osu|ivano pravosna`nom presudom za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, polnog integriteta, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem. dostaviti na adresu: OSNOVNA [KOLA "SVETI SAVA" ISTO^NO NOVO SARAJEVO Ul. Kara|or|eva br. 1 Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. OSNOVNA [KOLA "MOKRO" MOKRO raspisuje KONKURS za upra`wena radna mjesta 1. Nastavnik matematike i fizike ........................1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme, - Nastavnik fizike - 4 ~asa sedmi~no .......................................1 izvr{ilac na neodre|eno, 2. Nastavnik razredne nastave za rad u PO Vu~ija Luka - .........................1 izvr{ilac na neodre|eno, 3. Nastavnik razredne nastave za rad u PO Vu~ija Luka -.....1 izvr{ilac na odre|eno do 30.6.2010. godine, 4. Nastavnik razredne nastave za rad u PO Brezovice - ....1 izvr{ilac na odre|eno do 30.6.2010. godine, Pored op{tih uslova predvi|enih zakonom, kandidati moraju ispuwavati i posebne uslove predvi|ene Zakonom o osnovnoj {koli i Pravilnikom o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u osnovnoj {koli. Za sva radna mjesta potrebna je VSS ili V[S odgovaraju}eg smjera. Uz prijavu kandidati su du`ni dostaviti: 1. Ovjerenu kopiju diplome o ste~enom zvawu, 2. Uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu i Licencu za rad sa u~enicima (ako kandidat posjeduje), 3. Kra}u biografiju sa opisom o kretawu u slu`bi kao i mi{qewe ranijeg poslodavca (za kandidate koji su bili zaposleni), 4. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih, 5. Uvjerewe o neka`wavawu, 6. Uvjerewe o nevo|ewu krivi~nog postupka, 7. Qekarsko uvjerewe kandidati }e dostaviti naknadno po prijemu u radni odnos. Rok za podno{ewe prijava je 8 dana od dana objavqivawa u "Glasu Srpske". Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti uzete u razmatrawe. Prijave sa tra`enom dokumentacijom slati na adresu: Osnovna {kola "Mokro" u Mokrom - 71428 Mokro. OSNOVNA [KOLA "MILAN ILI] ^I^A [UMADIJSKI" HAN PIJESAK PONI[TAVA DIO OGLASA objavqenog 29.7.2009. godine u dnevnom listu "Glas Srpske", a odnosi se na radno mjesto nastavnika istorije na 5 ~asova na odre|eno vrijeme.

Rok za podno{ewe prijava na konkurs je osam (8) dana od dana objavqivawa. Prijave sa dokumentima dostaviti na navedenu adresu ili u sekretarijat {kole u toku trajawa konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Kontakt: Tel: 059/472-932 i 472-933 Email: ssrs80ga@inecco.net

filijala ISTO^NO SARAJEVO
OSNOVNA [KOLA "RUDO RUDO E-mail:os179@spinter.net Tel/faks 058/700-270 raspisuje JAVNI KONKURS za popunu upra`wenih radnih mjesta 1. Nastavnik matematike na neodre|eno vrijeme, 1 izvr{ilac - 20 ~asova, 2. Nastavnik matematike na neodre|eno vrijeme, 1 izvr{ilac - 12 ~asova, 3. Nastavnik francuskog jezika na neodre|eno vrijeme, 1 izvr{ilac - 16 ~asova, 4. Nastavnik engleskog jezika, 1 izvr{ilac - 8 ~asova, 5. Nastavnik hemije, 1 izvr{ilac - na neodre|eno vrijeme, - 8 ~asova, 6. Nastavnik fizike, 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme - 8 ~asova. Op{ti uslovi za kandidate: - da su dr`avqani Republike Srpske odnosno BiH, - da su stariji od 18 godina, - da imaju op{tu zdravstvenu sposobnost, - da nisu osu|ivani za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, polnog integriteta, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem. Posebni uslovi za kandidate: - da imaju zavr{enu visoku ili vi{u stru~nu spremu predvi|enu ~lanom 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu. Potrebna dokumenta: - ovjerena kopija diplome, - uvjerewe o dr`avqanstvu, - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - uvjerewe da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak, - uvjerewe o neka`wavawu, - uvjerewe o zdravstvenoj sposobnosti (dostavi}e primqeni kandidat). Konkurs ostaje otvoren 8 dana po objavqivawu. Prijave sa dokazima o ispuwavawu uslova slati na adresu: Osnovna {kola "Rudo" – Rudo, ul. Cara Du{ana 35 Rudo 73260. SREDWA [KOLA ROGATICA ROGATICA raspisuje

Uz prijavu na oglas, pored op{tih uslova, kandidati su du`ni prilo`iti: - Uvjerewe o dr`avqanstvu, - Uvjerewe da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak, - Izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - Svjedo~anstvo - diplomu o zavr{enoj {koli, - Potvrdu o radnom iskustvu i uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu, za poslove pod ta~kom 3. Za zasnivawe radnog odnosa na odre|eno vrijeme, pod ta~kom 1. i 2. nije predvi|eno radno iskustvo, a za poslove pod ta~kom 3. predvi|eno je radno iskustvo u trajawu od 6 mjeseci u struci. Za poslove pod ta~kom 1. kandidati treba da imaju zavr{enu {kolu – ugostiteqski smjer. Za poslove (pod ta~kom 3.) kandidati treba da imaju zavr{enu medicinsku {kolu (SSS), a prednost imaju osobe mu{kog pola zbog rada na akutnom odjeqewu. Radni odnos se zasniva u trajawu od tri mjeseca, zbog privremenog pove}awa obima posla. Kandidati koji ispuwavaju uslove oglasa bi}e pozvani na razgovor, o ~emu }e biti obavije{teni. Rok za podno{ewe prijava je 8 (osam) dana od dana objavqivawa oglasa u dnevnom listu "Glas Srpske". Prijave dostaviti na adresu: Klini~ki centar Isto~no Sarajevo – Psihijatrijska klinika u Sokocu, ul. Podromanija Sokolac, sa naznakom "Prijava na oglas". Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. OSNOVNA [KOLA "SVETI SAVA" Isto~no Novo Sarajevo e-mail:os189@teol.net Tel/faks 057/340-414 raspisuje KONKURS za izbor nastavnika 1. Nastavnik engleskog jezika u Lukavici ............. 1 izvr{ilac, odre|eno vrijeme, 1 godina, 2. Nastavnik matematike u Lukavici ........................... 1 izvr{ilac, neodre|eno vrijeme, 3. Nastavnik matematike i informatike u Lukavici - .....10 ~asova, odre|eno vrijeme, 1 godina, 4. Nastavnik fizike u Tilavi ........................4 ~asa, odre|eno vrijeme, 1 godina 5. Nastavnik tehni~kog obrazovawa u Tilavi .................10 ~asova, odre|eno vrijeme, 1 godina,

filijala TREBIWE
SREDWOŠKOLSKI CENTAR "PERO SLIJEP^EVI]" SOLUNSKIH DOBROVOQACA BR.24 GACKO GACKO KONKURS za prijem nastavnika za {kolsku 2009/2010 god. 1. Profesor srpskog jezika (6 ~asova sedmi~no) .. ....................................................................1 izvr{ilac (na odre|eno radno vrijeme do zavr{etka nastave u drugom polugodi{tu) 2. Profesor engleskog jezika (6 ~asova sedmi~no) ....................................................................1 izvr{ilac (na odre|eno radno vrijeme do zavr{etka nastave u drugom polugodi{tu)

OGLAS o slobodnim radnim mjestima za {kolsku 2009/2010 godinu 1. profesor hemije – (16 ~asova) na odre|eno vrijeme do povratka radnice sa porodiqskog bolovawa ........................................................1 izvr{ilac 2. profesor muzi~ke kulture (4 ~asa) na odre|eno vrijeme ................................................. 1 izvr{ilac 3. profesor ma{inske grupe predmeta (4 ~asa) na odre|eno vrijeme (dipl. ma{. in`ewer) ................. ................................................................ 1 izvr{ilac 4. profesor poznavawa robe (4 ~asa) na odre|eno vrijeme ................................................. 1 izvr{ilac 5. profesor uslu`ivawe (2 ~asa - za konobara) ................................................................ 1 izvr{ilac

Rok za podno{ewe prijava za sve raspisane oglase - konkurse po~iwe se ra~unati od prvog narednog dana od dana objavqivawa. Ako zadwi dan roka pada u nedjequ ili dan u koji se po zakonu ne radi, trajawe roka se produ`ava za prvi radni dan. Svi kandidati koji se prijavquju na oglas konkurs, moraju ispuwavati op{te uslove predvi|ene zakonom. Prijave na oglas - konkurs sa pravno vaqanim dokazima o ispuwavawu uslova za obavqawe poslova na odre|eno radnom mjestu uputiti na adresu poslodavca. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe.

34 srijeda, 5. avgust 2009. GLAS SRPSKE

OGLASI

AKCIONARSKO DRU[TVO ZA PRERADU DRVETA "NOVA ROMANIJA" SOKOLAC - Nadzorni odbor BROJ NO : 1049/09. Datum: 3.8.2009. god. Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske ("Sl. glasnik RS" broj: 25/03 i 41/03), ~lana 7.10 i 11. Zakona o Javnim preduze}ima ("Sl. glasnik RS" broj 75/04), ~lana 42. Statuta "Nova Romanija", a.d. Sokolac, Odluke Nadzornog odbora "Nova Romanija" a.d. Sokolac, broj NO: 1047/09. od 3.8.2009. godine i Odluke o raspisivawu Javnog konkursa za izbor i imenovawe direktora "Nova Romanija" a.d. Sokolac, broj NO: 1048/09. od 3.8.2009. godine, raspisuje se

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovawe direktora "Nova Romanija" a.d. Sokolac I - Pravni osnov Nadzorni odbor "Nova Romanija" a.d. Sokolac raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovawe direktora "Nova Romanija" a.d. Sokolac u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske, Zakona o javnim preduze}ima, Statutom "Nova Romanija" a.d. Sokolac i Odlukom Nadzornog odbora o utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawe direktora "Nova Romanija" a.d. Sokolac. II - Opis poslova Nadle`nost, poslovi, obaveze i odgovornosti direktora regulisani su Zakonom o Javnim preduze}ima, odredbama Statuta "Nova Romanija" a.d. Sokolac i drugim aktima Dru{tva. III - Mandat Izbor i imenovawe direktora "Nova Romanija" a.d. Sokolac vr{i Nadzorni odbor Dru{tva na period od 4 (~etiri) godine sa mogu}no{}u ponovnog izbora. Kandidati za direktora "Nova Romanija" a.d. Sokolac moraju ispuwavati slede}e uslove: IV - Op{ti uslovi 1. Da su dr`avqani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, 2. Da su stariji od 18 (osamnaest) godina, 3. Da imaju op{tu zdravstvenu sposobnost, 4. Da nisu otpu{tani iz dr`avne slu`be na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ( bilo na nivou dr`ave ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine, prije dana objavqivawa Javnog konkursa za izbor i imenovawe direktora Dru{tva. 5. Da nisu osu|ivani za krivi~no djelo, privredni prestup ili prekr{aj za povredu propisa o privrednom ili finansijskom poslovawu koji ih ~ini nepodobnim za obavqawe poslova za koje se kandiduju, 6. Da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak, 7. Da se na wih ne odnosi ~lan IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, 8. Da nisu lica koja obavqaju izvr{nu funkciju u politi~koj stranci na bilo kojem nivou politi~kog organizovawa. V - Posebni uslovi 1. Visoka stru~na sprema (VII stepen) tehni~kog, ekonomskog ili pravnog smjera,
JAVNO PREDUZE]E [UMARSTVA "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac [umsko gazdinstvo "Bira~" Vlasenica VLASENICA Na osnovu Odluke Nadzornog odbora NO-24/09 od 22.4.2009. godine i Rje{ewa broj 01-6407/09 od 13.7.2009. godine, [G"Bira~" Vlasenica dana 3.8.2009. godine raspisuje 1. "Lada niva" 21213 4x4, godina proizvodwe 2001. po~etna cijena 3.240,00 KM Licitacija }e se odr`ati usmeno, dana 14.8.2009. godine sa po~etkom u 11 ~asova, u krugu poslovne zgrade [G "Bira~" u Vlasenici. Pravo u~e{}a na licitaciji imaju sva pravna i fizi~ka lica, koja do po~etka licitacije uplate iznos od 10% od po~etne vrijednosti vozila koje se licitira. Uvid u stawe vozila koje je predmet licitacije, mo`e se izvr{iti svakim radnim danom od 7 do 15 ~asova u mjestu odr`avawa licitacije. Kontakt osoba Mati} Rajko, tel: 056/733-437.

2. Pet (5) godina radnog iskustva u struci, 3. Posjedovawe organizacione sposobnosti i smisla za rukovo|ewe. VI - Sukob interesa Kandidati za direktora Dru{tva ne mogu obavqati du`nosti, aktivnosti ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa, kako je propisano odredbama: - ~lan 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", broj: 25/03 i 41/03). - ~lana 13. Zakona o Javnim preduze}ima ("Sl. glasnik RS", broj: 75/04), - ~lan 5. Zakona o sukobu interesa ("Sl. glasnik RS" broj: 34/02), VII - Potrebna dokumenta Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: - uvjerewe o dr`avqanstvu ( ne starije od {est mjeseci), - izvod iz mati~ne kwige ro|enih ( ne starije od {est mjeseci), - uvjerewe o op{toj zdravstvenoj sposobnosti ( ne starije od {est mjeseci) - ovjerenu kopiju diplome kao dokaz o stepenu i vrsti stru~ne spreme - uvjerewe o radnom sta`u - iskustvo u struci, - biografiju o kretawu u slu`bi, - uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak ( ne starije od tri mjeseca), - uvjerewe o neka`wavawu ( ne starije od 3 mjeseca) - program rada za mandatni period ( u pismenoj formi ili na CD), Rok za podno{ewe prijava je petnaest (15) dana od dana posledweg objavqivawa u jednom od glasila iz poglavqa VIII. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. Prijave se mogu dostaviti li~no na protokol ili putem po{te na adresu: "Nova Romanija" a.d. Sokolac Ul. Cara Lazara br. 27. Sokolac sa naznakom: "Komisija za provo|ewe postupka za izbor direktora i ne otvaraj" PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA Bulaji} Branka, dipl. pravnik

LICITACIJU za prodaju motornog vozila
Predmet licitacije je slede}e motorno vozilo:

OGLASI "NOVI GRAD" AD UGQEVIK Ul. \enerala Dra`e bb. Datum, 2009 godine.

GLAS SRPSKE srijeda, 5. avgust 2009. 35
PANEVROPSKI UNIVERZITET

JAVNI POZIV
za upis i uplatu akcija iz emisije privatnom ponudom 1. Puni naziv i adresa Emitenta: Akcionarsko dru{tvo "Novi Grad" Ugqevik, ul. \enerala Dra`e bb, 2. Naziv organa koji je donio Odluku o emisiji akcija privatnom ponudom: Skup{tina akcionara akcionarskog dru{tva "Novi Grad" Ugqevik. 3. Datum dono{ewa Odluke o emisiji: Odluka o emisiji akcija zatvorenom ponudom donijeta na sjednici Skup{tine akcionara odr`ane dana 6.7.2009. godine. 4. Vrsta emisije: Emisija obi~nih akcija klase "A". 5. Broj i nominalna vrijednost akcija i ukupna vrijednost emisije: Emisija 800.000 obi~nih akcija klase "A", nominalna vrijednost akcije je 1,00 KM, ukupna vrijednost emisije iznosi 800.000,00 KM. 6. Prava i ograni~ewa prava sadr`anih u akciji: Kupci akcija iz ove emisije imaju pravo s razmjerno svom u~e{}u u ukupnom akcijskom kapitalu Dru{tva da u~estvuju u upravqawu, odlu~ivawu o raspodjeli dobiti, pokri}u gubitka i raspodjeli likvidacione mase Dru{tva, Akcije ste~ene kupovinom po ovoj emisiji ne mogu se prodavati, zalagati ili na drugi na~in otu|ivati u periodu od najmawe jedne godine od upisa u Registar, izuzev u slede}im slu~ajevima: a) prenos po osnovu nasle|ivawa ili po sili zakona, b) prenosa akcija u slu~aju preuzimawa Dru{tva, ~) prenos akcija na Emitenta u slu~ajevima kada to dozvoqava zakon. Po isteku perioda iz prethodnog stava akcije ste~ene ovom emisijom mogu se uvrstiti na berzu, odnosno drugo ure|eno javno tr`i{te. 7. Nosioci, rok i na~in kori{}ewa prava pre~e kupovine akcija: Pravo pre~e kupovine akcija iz ove emisije pripada licima koja na dan presjeka 27.7.2009 godine imaju status akcionara Dru{tva. Upis i uplata akcija po~iwe te}i od dana dobijawa rje{ewa Komisije za hartije od vrijednosti RS po kome se odobrava prospekt i traje 10 dana. 8. Prodajna cijena akcija iz emisije: Prodajna cijena akcije iz emisije iznosi 1,00 KM. To je najni`a zakonska cijena i tu cijenu imaju i postoje}e akcije akcijskog kapitala Dru{tva. 9. Mjesto upisa i uplate akcija: Upis i uplata akcija po~iwe te}i od dana prijema rje{ewa Komisije za hartije od vrijednosti RS po kome se odobrava prospekt i traje 30 dana. Upis akcija }e se vr{iti u sjedi{tu Emitenta svakim radnim danom od 8 do 14 ~asova. Uplata kupqenih akcija vr{i se kod Nove banke u Ugqeviku na ra~un 555-001-00000000-66 sa pozivom na broj 58999-4928. 10. Unaprijed poznati kupci akcija: 1. Pero Tomi} iz Ugqevika, Stari Ugqevik bb. 2. Bo`o Yuvelekovi} iz Ugqevika, Pukovnika Jovi}a 2. 11. Ime, prezime i funkcija ovla{}enih lica Emitenta za sprovo|ewe emisije akcija: Bojan Yuvelekovi}, direktor Preduze}a i Boro Katani} predsjednik Upravnog odbora Dru{tva. Direktor Bojan Yuvelekovi}

za multidisciplinarne i virtuelne studije Pan-European University for Multidiscipline & Virtual Studies Dana: 29.7.2009. Broj: 1909/09 Na osnovu odredaba Statuta Panevropskog univerziteta "Apeiron", Bawa Luka, a u skladu sa odlukom Senata Univerziteta, rektor Univerziteta donosi slijede}e

Kandidat Rajakovi} Mijailovi} Jasmina dana 28.8.2009. g. u 14 ~asova brani}e magistarski rad na temu: "Finansijska tr`i{ta" Rad kandidata }e biti dostupan na uvid u prostorijama biblioteke Panevropskog univerziteta "Apeiron" u Bawoj Luci, ulica Pere Krece 13, u vremenu od 13.8.2009. g. do 27.8.2009. g. Uvid se mo`e izvr{iti radnim danom od 9 do 17 ~asova. Kandidat Predojevi} Milena dana 29.8.2009. g. u 10 ~asova brani}e magistarski rad na temu: "Ugovor o prodaji" Rad kandidata }e biti dostupan na uvid u prostorijama biblioteke Panevropskog univerziteta "Apeiron" u Bawoj Luci, ulica Pere Krece 13, u vremenu od 14.8.2009. g. do 28.8.2009. g. Uvid se mo`e izvr{iti radnim danom od 9 do 17 ~asova. Rektor Univerziteta Prof. dr sci. Dragan Daneli{en, akademik

RJE[EWE

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 41/03), a u vezi Odluke o raspisivawu javnog oglasa za izbor i imenovawe direktora ustanova ~iji je osniva~ op{tina Fo~a, broj 01-022-5 od 29.1.2009. godine ("Slu`beni glasnik op{tine Fo~a, broj 1/09), shodno Zapisniku Komisije za izbor i sprovo|ewe javnog konkursa broj 01-111-9/09 od 19.5.2009. godine, Skup{tina op{tine Fo~a ogla{ava

PONI[TEWE JAVNOG KONKURSA
za izbor i imenovawe direktora ustanova ~iji je osniva~ op{tina Fo~a Poni{tava se Javni konkurs za izbor i imenovawe direktora ustanova ~iji je osniva~ op{tina Fo~a, broj 01-111-9/09 od 9.2.2009. godine, koji je objavqen u "Slu`benom glasniku Republike Srpske", broj 10/09 i u oglasima "Glasa Srpske" od 16.2.2009. godine. Javni konkurs za izbor i imenovawe direktora ustanova ~iji je osniva~ op{tina Fo~a i to: Apoteka Fo~a, Centar za socijalni rad Fo~a i Centar za kulturu i informisawe Fo~a poni{tava se iz tehni~kih razloga neusagla{enosti tra`ene konkursne dokumentacije sa posebnim uslovima javnog konkursa za ogla{ene pozicije. Broj: 01-111-39 Fo~a, 28.7.2009. godine PREDSJEDNIK SKUP[TINE OP[TINE Lutvija [ukalo

TRIGLAV KRAJINA KOPAONIK BAWA LUKA a.d. za osigurawe Broj: 774/09 Dana: 3.8.2009. U skladu sa Odlukom v.d. direktora Triglav Krajina Kopaonika Bawa Luka, a.d. za osigurawe broj 771/09 od 31.7.2009. godine, objavquje se

DI "[IPOVO" a.d. [ipovo Broj: 146/09. [ipovo, 3.8.2009. godine Na osnovu ~lana 33. stav 2. Statuta DI "[IPOVO" a.d. [ipovo, Upravni odbor na sjednici odr`anoj dana 3.8.2009. godine

SAZIVA
Redovnu Skup{tinu Akcionarskog dru{tva DI "[IPOVO" a.d. [ipovo za dan 27.8.2009. godine (~etvrtak) sa po~etkom u 10 ~asova. Sjednica }e se odr`ati u prostorijama DRU[TVENE ISHRANE. U slu~aju nedostatka kvoruma ponovna sjednica }e se odr`ati 5.9.2009. godine. Za sjednicu se predla`e slede}i: DNEVNI RED 1. Razmatrawe i usvajawe zapisnika sa prethodne sjednice, 2. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o poslovawu DI "[IPOVO" a.d. [ipovo za 2008. godinu, 3. Razmatrawe i usvajawe projekcije Plana i Poslovne politike za 2009. godinu. 4. Ostala pitawa. Pravo da prisustvuju radu Skup{tine imaju svi akcionari prema listi akcionara i wihovi punomo}nici po periodi~noj punomo}i ovjerenoj od strane nadle`nog organa kao i roditeqi maloqetne djece - akcionari uz predo~ewe izvoda iz kwige ro|enih ( rodni list) za dijete. UPRAVNI ODBOR

PONI[TEWE
oglasa za prijem radnika u radni odnos 1. Poni{tava se Oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto stru~ni saradnik za prodaju osigurawa u predstavni{tvu Bawa Luka broj 147/09. od 26.2.2009. godine, koji je objavqen u dnevnom listu "Glas Srpske" od 11.3.2009. godine. Obrazlo`ewe Oglas za prijem radnika u radni odnos broj 147/09. od 26.2.2009. godine poni{tava se zbog dono{ewa novog kadrovskog plana za 2009. godinu u Triglav Krajina Kopaoniku Bawa Luka, a.d. za osigurawe. Kandidatima za prijem u radni odnos }e biti vra}ene prijave sa prilo`enom dokumentacijom. V.d. direktora: \eki} Vidosav, dipl. ma{inski in`iwer

LOVA^KO UDRU@EWE "POTKOZARJE" PISKAVICA Broj: 141/09. Dan; 30.7.2009. god. Lova~ko udru`ewe "Potkozarje" Piskavica na osnovu ~lana 37. Statuta i ~lana 70. Zakona o lovstvu ("Sl. glasnik RS" br. 60/09), raspisuje

Dru{tvo za upravqawe investicionim fondovima "BALKAN INVESTMENT MANAGEMENT" AD , Bawa Luka, Ul. Aleja Svetog Save br.61, Tel. 051/245-198, 245197 , Faks 051/245-199 objavquje

OGLAS
Za prijem radnika na odre|eno vrijeme od ~etiri mjeseca na radno mjesto lovo~uvara, sa mogu}no{}u produ`ewa ugovora o radu na neodre|eno vrijeme. OP[TI USLOVI; Kandidat treba da je: - Stariji od 18 godina - Da je dr`avqanin BiH - Da nije ka`wavan za krivi~na djela kojima se naru{ava ugled morala i lik lovca, i da se protiv istog ne vodi krivi~ni i prekr{ajni postupak - Polo`en voza~ki ispit za voza~a "B" kategorije. POSEBNI USLOVI: - Da ima najmawe tre}i stepen stru~nog obrazovawa iz {umarske, poqoprivredne ili druge struke gdje se izu~ava predmet lovstvo, odnosno lovna privreda. - Da je psihofizi~ki sposoban za obavqawe poslova lovo~uvara, {to se dokazuje qekarskim uvjerewem. - Prednost imaju kandidati koji posjeduju znawe jednog od svjetskih jezika (engleski, italijanski, wema~ki). - Rok za podno{ewe molbi je 15 dana. Oglas je otvoren 15 dana od dana objavqivawa u javnom glasilu. Molbe se primaju direktno u udru`ewe ili putem po{te na adresu: Lova~ko udru`ewe "Potkozarje" Piskavica kontakt telefon 051/390-337 i 066-156-896. Nepotpune i neblagovremene molbe ne}e se razmatrati. PREDSJEDNIK L.U. Radojica Raduq

OBAVJE[TEWE
O neto vrijednosti imovine Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "BALKAN INVESTMENT FOND" AD Bawa Luka za mjesec juli 2009. godine 7.482.198,52 KM i neto vrijednost po akciji 6,50 KM. Izvje{taji o utvr|ivawu vrijednosti imovine Fonda su dostupni u sjedi{tu Dru{tva u Bawoj Luci, Ul. Aleja Svetog Save br.61, tel.051/245-198.

36 srijeda, 5. avgust 2009. GLAS SRPSKE

Oglasi
KU]E
PRODAJA
Prodajem ku}u 8h7, useqiva na tri eta`e (P+S+P) sa gra|evinskom dozvolom iza {kole u Prije~anima, tel. 065/351-000 i 051/428-008. Prodajem ku}u P-1 novogradwa, centralno grijawe, demit fasada, blizu centra, 600 m od gradske pla`e i pogledom na zelenilo, {umu 165.000 KM, tel. 38765572929. Hitno i povoqno prodajem ku}u sa poslovnim prostorom, Star~evica, ravni dio.Papiri uredni, tel. 387 65/202-367. Podajem ku}u na placu 700 m2 kod motela “Nana” na glavnom putu, predvi|ena izgradwa poslovne zgrade, tel. 38766280130 i 051 310994. Prodajem u Lakta{ima vikend ku}u 100 m2 stambenog prostora, tel. 387 66/150-258. Prodajem ku}u 8h7 m visoko potkrovqe sa prate}im objektima, namje{tena, 2000 m2 zemqe na glavnom putu Srbac - Bawa Luka papiri 1/1, tel. 051/464-665; 066/132-751; 757-242. Prodajem ku}u u Biha}u, mo`e i zamjena za Bawu Luku, tel. 065/535-685, 051/305-597. Prodajem ku}u u Trnu - Jablan, spratnicu, centralno grijawe, dovr{ena zgrada sa gara`om, oku}nicom 2 dunuma, tel. 00381642959859; 065/544-952; 000016 G. Prodajem useqivu ku}u u Trnu kod Pe{tana na placu od 600 m2, tel. 065/560-386. ZAMJENA Mijewam ku}u u Slatini za stan u Bawoj Luci ili istu prodajem, tel. 051/488-811, 065/305-892. IZDAVAWE Izdajem stariju ku}u preko puta parka “Mladen Stojanovi}“ kod Dmarketa, Radoslava Laki}a br. 7, tel. 065/191-870; 065/176-140. sa pogledom na grad, tel. 38766280130 i 051 310017. Prodajem trosoban stan u Boriku , 76 m2 , osmi sprat , Bawa Luka , Reqe Krilatice. Mogu}a zamjena za mawi stan, tel. 38765885111. Prodajem dvosoban stan 55m2 u Novom Beogradu, Du{ana Vukasovi}a blok 62, tel. 381 64/616-0578 , 381 11/269-1488;387 65/665-914. Prodajem dvosoban stan 57 metara kvadratnih, drugi sprat, Jug Bogdana 106, Star~evica blizu osnovne {kole, tel. 387 65/875-654. Prodajem stan 73 m2 u ul. \ure \akovi}a, 6. sprat ili mijewam za mawi do 40 m2, tel. 38765918240 i 065808094. Prodajem jednosoban stan 43 m2 , 3. sprat Star~evica, tel. 387 65/628226. Prodajem dvosoban stan 40 m2, drugi sprat, lift i garsoweru 28 m2 na istom spratu, zgrada u izgradwi, Bawa Luka, Borik, Kne`opoqska ulica, tel. 38765518567. Prodajem jednosoban stan, 45 m2, tre}i sprat, kompletno saniran, ure|en, naseqe Star~evica, tel. 063/904-603. Prodajem stan 62 m2, ul. Sime Matavuqa br.2, Bawa Luka, tel. 065/ 656-571. ZAMJENA Mijewam trosoban stan 82 m2 u Tuzli za stan ili poslovni prostor u Bawoj Luci, tel. 065/524-505. IZDAVAWE Izdajem dvoiposoban namje{ten stan sa centralnim grijawem i gara`om, tel. 066/661-213; 387 66/470570. Izdajem dvosoban namje{ten stan na Obili}evu blizu fakulteta, tel. 387 65/171-522. Izdajem jednosoban namje{ten stan u ul Kraqa Petra II br. 43, poslovnom ~ovjeku ili samcu, tel. 051/436-009. Izdajem garsoweru ulica Kara|or|eva 239 kod "Jadranke", tel. 065/588-889. Izdajem trosoban, namje{ten stan u Lakta{ima-Laktingova zgrada strancima ili poslovnim qudima, tel. 065/785-028. Izdajem jednosoban mawi stan namje{ten, poseban ulaz, sa parking prostorom, ul. Marka Miqanova broj 1, ogranak I. G. Kova~i}a kod broja 177, tel. 065/096-490. Izdajem dvosoban namje{ten stan u centru, tel. 051/465-131,065/305254. Izdajem poslovni prostor u Bawoj Luci - centar Drage Mali}a 2, preko puta "Mog marketa", 130 m2, pogodan za kancelarije, ordinacije, predstavni{tvo ili market, upotrebna, centralno grijawe, telefon, klima i parking, tel. 065/580250; 000007 M.

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

PLACEVI
PRODAJA
Prodajem tri placa u Prije~anima iza {kole, od 450 do 500 m2, tel. 065/351-000 i 051/428-008. Prodajem placeve u Drago~aju, udaqeno 300 m od {kole, tel. 38766 280130 i 051 310994. Prodajem placeve u Jakupovcima, pogled na Lakta{e, 1/1, na placevima voda, asfalt, struja, telefon 16km od Bawe Luke, za sve namjene, tel. 387 65/897-077. Prodajem plac u Bawoj Luci, naseqe Lau{, cijena povoqna - 15 000 evra. Informacije na, tel. 387 66/658-066. Prodajem dva placa 1000m2 i 850m2, u Kuqanima iznad kasarne, 1/1, tel. 387 65/543-499. Prodajem u Lakta{ima 2 placa od 5oo i 1ooo m2, papiri uredni 1/1, tel. 387 66/150-258. Prodajem plac u Kuqanima 540 metara kvadratnih, 150 metara od po{te, tel. 387 65/306-147. Prodajem plac u Lakta{ima u blizini bazena, dozvoqena gradwa, tel. 38765493216 i 051/351-478. Prodajem povoqno plac u Krupi na Vrbasu uz izvor rijeke Krupe, tel. 063/542-136. Prodajem tri dunuma zemqe na Kr~maricama, tel. 065/564-720.

Prodajem "fijat punto", crni, 1200 ccm, airbag, centralna brava, elektri~ni podiza~i, povoqno, tel. 387 65/433822. Prodajem “fijat tipo” 89. god, dizel, metalik plavi, tel. 38766150258. Prodajem “seicento” 1,1 benzin, 02 g. pr. servo , el. podiza~i, centralna, ocariwen uvoz iz Wema~ke, tel. 38765974881 i 051 380 917. Prodajem “nisan patrol” 12/2003. g.pr., odli~an, pre{ao 48.000 km, nove gume ili mjewam za “mercedes” 4-matic, stan, pos. prostor uz doplatu, tel. 38765513897. Prodajem "audi" 80. benz. (jaje) u izvanrednom stawu, izmjeweni svi vitalni djelovi novi, tel. 065/966-808.

ISKORISTITE [ANSU
∗ PRIHVATITE IZAZOV DA SAMI KREIRATE SVOJU KARIJERU! ∗ OTVARAMO NOVA RADNA MJESTA IMAMO JEDNO I ZA VAS! ∗ POZOVITE NAS I DO\ITE NA RAZGOVOR! POSAO MO@E BITI VA[!!! TEL. 065/882-202
ZAPO[QAVAWE
POTRA@WA
Kafe slasti~arni u centru potrebno osobqe, tel. 387 65/448-058. Potrebne radnice za rad u bifeu, tel. 065/068-663; 065/297-493. Tra`imo radnike za auto-praonicu, tel. 051/439-160. Potrebne djevojke za rad na recepciji hotela, po`eqno poznavawe engleskog jezika, tel. 065/070-544. @ena sredwih godina potrebna za rad u kafi}u u B. Luci, tel. 065/949750. Potreban radnik za rad u ugostiteqstvu sa radnim iskustvom, tel. 065/585-573.

USLUGE
OSTALO
Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i za centralna grijawa, povoqno, tel. 051/483-144 i 065/670-639. Profesor matematike priprema u~enike i studente (SMS), tel. 387 65/767-248. Sajt na prvom ste mjestu. Posjetite www.jovonikolic.webs.com i saznajte vise o aforizmu balkanskih prostora, tel. 387 65/582-591. Molerski radovi, kre~ewe, gletovawe, lakirawe stolarije, radijatora, ~isto kvalitetno i povoqno, tel. 38765211524. Pronala`ewe podzemnih voda, bu{ewe bunara, rad na podru~ju BL, PD, Dubice, Prwavora, Dervente, Gradi{ke, 20 godina iskustva, tel. 38765952183. Ozbiqna `ena 40-tih godina ~uvala bi djecu, ~istila, rad na tr`nici, rad u hotelu kao sobarica i pomo}na kuvarica, tel. 065/801429. Popravqam okvire nao~ara svih vrsta brzo i kvalitetno, Aleja Svetog Save br 16, tel. 051/318-227.

TURIZAM
PONUDA
Turisti~ka agencija "Hilandar" organizuje pokloni~ko putovawe u Ostrog 6.8.2009. u 20 ~asova sa trodnevnim boravkom na moru, tel. 051/465-210, 065/644-500. IZDAVAWE Preno}i{te u centru Beograda ve} od 35 evra po apartmanu (ne po osobi), tel. +381 64/639-5944. Izdajem apartmane u centru Neuma, tel. 063/715-509.

SOBE
IZDAVAWE
Izdajem jednokrevetnu sobu studentima - |acima (mu{karci) blizu fakulteta naseqe Obili}evo, tel. 051/302-196. Izdajem jednokrevetnu sobu studentima blizu fakulteta, naseqe Obili}evo, tel. 051/302-296. Izdajem namje{tenu dvokrevetnu sobu od 1.9.2009, studentkiwama ili sredwo{kolkama, lokacija Borik, udoban i siguran smje{taj, grijawe, tel. 051/309.583; 065/370-556. Izdajem sobu sa dva kreveta Korduna{ka 16 - Borik. Zvati od 8-20 ~asova, tel. 219-236. Izdajem sobe za no}ewe na kra}i i du`i period, nalazimo se kod zgrade Vlade u Centru, tel. 065/900-365; 051/305-702.

STANOVI
PRODAJA
Prodajem stan 62 m2 ul. Sime Matavuqa 2, tel. 065/656-571. Prodajem dvosoban stan, 62 m2, 2. sprat, ostava, Krfska ulica, mob, tel. 387 65/208-318. Prodajem u Boriku trosoban stan 70 m2, visoko prizemqe, 2.000 KM/m2, tel. 38766280130 i 051 310994. Prodajem na Star~evici kod {kole nov useqiv dvosoban i trosoban stan, tel. 38766280130 i 051 310994. Prodajem povoqno dva nova stana po 55m2, u Bawoj Luci, iznad Gimnazije,

RAZNA ROBA
PRODAJA
Prodajem “nokiu” 1100, o~uvana, cijena 30 KM, tel. 38765997968. Prodajem dvije TA pe}i, dvojke, pravqene po AEG licenci, tel. 387 65/920-955. Prodajem haubu za su{ewe i fenirawe kose “gorewe”, prodajem sto za dje~iju sobu sa dve plo~e, tel. 065/826656. IZDAVAWE Izdajem na autoputu osvijetqeni bilbord, tel. 38766280130 i 065 522838. KUPOVINA Kupujem vulkanizersku opremu, tel. 065/631-613.

LI^NI KONTAKTI
Mu{karac tra`i ni`u i laganiju djevojku za intimno i diskretno dru`ewe. Molim SMS, tel. 387 66/328-424. Momak iz okoline Lakta{a 46 g. upoznao bi djevojku ili slobodnu `enu do 40 g. Radi dru`ewa, a mogu} i brak. Mo`e i SMS, tel. 38765765050. Momak 33 god. radi u Minhenu trenutno na odmoru u B. Luci, `elio bi upoznati djevojku ili usamqenu stariju damu za dru`ewe. Prvi kontakt SMS, tel. 387 66/746-491.

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA
Prodajem ili izdajem u centru poslovni prostor 73 m2, prizemqe, tel. 38766280130 i 051 310994. Prodajem nov ugostitaqski namje{taj, cijena i pogodba po dogovoru, tel. 051/532-426. Prodajem ili izdajem na du`i vremenski period opremqen kafe bar 50 m2 + 25 m2, tel. 065/756-596. Izdajem nov poslovni prostor od 25 m2, povoqno, kod O[ "Branko Radi~evi}", kod zgrade MUP-a, tel. 065/764-628. Izdajem lokal 33 m2 u centru B.Luke u Starom zanatskom centru ul. Veselina Masle{e zvati od 16 do 21 ~as, tel. 065/518-920; 000020 G. IZDAVAWE Izdajem vi{e kancelarija, tel. 065/631-613. Ula`em prostor 70 m2, prizemqe, u centru za zajedni~ki posao, tel. 38766280130 i 051 310994.

MOTORNA VOZILA
PRODAJA
Prodajem “nisan patrol” 12/2003. g. pr, odli~an, pre{ao 48.000 km, nove gume ili mijewam za “mercedes” 4matic, stan, pos. prostor uz doplatu, tel. 38765513897.

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawa Luka Tekst:

Telefon:

GLAS SRPSKE srijeda, 5. avgust 2009. 37
Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 4.8.2009. godine u 83. godini `ivota preminuo na{ dragi Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 4.8.2009. godine u 67. godini `ivota preminuo na{ dragi Posqedwi pozdrav dragom bratu Posqedwi pozdrav dragom bratu

\URI

\URI
od sestre Nevenke sa porodicom. 000012 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom

NEDEQKO (Petra) PAVLOVI]
1926-2009. Sahrana }e se obaviti 5.8.2009. godine u 14 ~asova na Gradskom grobqu u Bawoj Luci. O`alo{}eni: sin Gordan, k}erka Gordana, snaha Slavica, zet Slobodan, sestra Trivuna, bra}a Stanko i Momo, unu~ad Marko, Sawa, Filip, Boris i Jelena te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijateqi 000006 A-8 G Posqedwi pozdrav dragom ocu Posqedwi pozdrav dragom ocu

\URO (Mile) DANILOVI]
Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se 6.8.2009. godine u 15 ~asova na mjesnom grobqu Brda, Novoselija. O`alo{}eni: supruga Petra, sinovi @eqko i Boran, snahe Jovanka i Swe`ana, unu~ad Vawa, Nikola, Danilo i Tamara 000012 A-8 G Posqedwi pozdrav dragom ocu Posqedwi pozdrav dragom ocu

od brata Momira sa porodicom. 000012 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

\URI
od sestre Seke sa porodicom.

\URI
od ma}ehe Stevke. 000012 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom

NE\I
od sina Gordana, snahe Slavice, unu~adi Filipa, Borisa i Jelene. 000006 A-3 G Posqedwi pozdrav dragom stricu

NE\I
od k}erke Gordane, zeta Slobodana, unu~adi Marka i Sawe. 000006 A-3 G Posqedwi pozdrav dragom stricu

\URI
od sina @eqke, snahe Jovanke, unu~adi Vawe i Danila. 000012 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom suprugu

\URI
od sina Borana, snahe Swe`ane, unu~adi Nikole i Tamare. 000012 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

000012 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom

\URI \URI NE\I
od Pere. 000006 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom stricu

\URI
od svastike Miqe i pa{e @ivka sa porodicom. 000012 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom

\URI
od brata Veqke i snahe Petre.

od svastike Nade i pa{e Rajka sa porodicom. 000012 A-2 G

NE\I
od Brane, Dra{ka i Maje. 000006 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom stricu od supruge Petre. 000012 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom bratu 000012 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

Posqedwi pozdrav dragom

\URI NE\I
od Mi}e sa porodicom. 000006 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

\URI
od {urjaka Gojka, Mire i Jelene. 000012 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom

NE\I
od Bo{ka sa porodicom. 000006 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom bratu 000012 A-2 G

\URI
od brata Petra sa porodicom.

\URI
od bra ta Mi len ka sa po ro di com. 000012 A-2 G

od {ur ja ka Rat ka Vrawe{a sa porodicom. 000012 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom kumu

Dana 5.8.2009. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{e drage majke i bake

NE\I
od brata Mome sa porodicom. 000006 A-1 G

NE\I
od sestre Trivune sa porodicom. 000007 A-1 G

AN\E POPOVI] \URI
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e na porodi~nom grobqu Popovi}i - Bistrica. O`alo{}eni: sinovi Goran i Zoran, unuk Sergej i snaha Dijana 000002 A-6 G Posqedwi pozdrav dragom dedi Tu`no sje}awe na dragu sestru 000012 A-2 G Tu`no sje}awe 000012 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom stricu od porodice Trubaji}.

\URI
od Mile Vrawe{a sa porodicom.

Dana 5.8.2009. godine navr{ava se godina dana od smrti na{e bake

AN\U

RADE TREBOVAC
Draga bako, mnogo nam nedostaje{. Tvoji Jasmina i Ozren 000003 A-8 M

Brat Bo`o sa porodicom

AN\A POPOVI]
5.8.2008-5.8.2009. S qubavqu i po{tovawem, uvijek }u te se rado sje}ati draga sestro. Jovanka sa porodicom 000002 A-2 M

NE\I
od Marka, Sawe, Filipa, Borisa i Jelene. 000006 A-3 G

000003 A-1 G

\URI
od Sawe sa porodicom. 000012 A-2 G

38 srijeda, 5. avgust 2009. GLAS SRPSKE
Sje}awe na na{e drage roditeqe Posqedwi pozdrav dragom kumu Posqedwi pozdrav dragom ocu Posqedwi pozdrav dragom kumu

SIMEUNU BIJELI]U SIMI BIJELI]U
od sina Du{ka, k}erke Sawe, Anice, Vladimira i bake Ane. 000010 A-6 M

SIMI BIJELI]U
Kuma Jela 000005 A-1 M

NEDEQKO KOJI]
6.8.2007 - 6.8.2009.

MARICA KOJI]
1.5.1996 - 1.5.2009.

S qubavqu i tugom po~ivaj u miru Bo`ijem. Kumovi Nevenka i Milenko 000005 A-2 M Posqedwi pozdrav dragom kumu

U ~etvrtak, 6.8. 2009. godine navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg dragog tate, a 11.5.2009. navr{ilo se trinaest godina od smrti na{a drage mame. Po dobru }emo ih pamtiti i vje~no ih se sje}ati. Wihove k}erke Ranka i Branka, zetovi Milo{ i Pero i unu~ad Dejana i Dejan. 000005 A-9 M Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 4.8.2009. u 78. godini `ivota preminuo na{ dragi

SIMI BIJELI]U
Kuma Sta{a sa porodicom 000005 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom kumu

DMITAR (Stojana) ILIBA[I]
Sahrana }e se obaviti 5.8.2009. u 16 ~asova na grobqu u Jablanu. O`alo{}eni: supruga Sofija, k}erke Mira i Nada, zetovi Milan i Zdravko, unu~ad @arko, Mirko, Mila i Mirjana, sestra Milica te ostala rodbina i prijateqi 000008 A-8 M Posqedwi pozdrav dragom ocu, puncu i djedu Posqedwi pozdrav dragom ocu, puncu i djedu

SIMI BIJELI]U
Kuma Dragana i Du{an 000005 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom suprugu

DMITRU
od k}erke Mire, zeta Milana i unu~adi @arka i Mile. 000008 A-2 M Sje}awe

DMITRU
od k}erke Nade, zeta Zdravka i unu~adi Mirka i Mirjane. 000008 A-2 M

DMITRU
od supruge Sofije. 000008 A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj

GORDANI TALI] \OR\E
5.8.1998 - 5.8.2009. S po{tovawem i qubavqu, Sin Nenad, snaha Vuka i unuka Olga i

OLGA
29.12.1991 - 5.8.2009.

od porodice Mati} 000009 A-1 M [estomjese~ni pomen

NOVAKOVI]
000006 A-7 M

Dana 5. avgusta navr{ava se godina tuge i bola od kada nema na{e nikada pre`aqene supruge, majke, sestre i bake

MILEVE (ro|. Regoda) LOLI]
1935-2008. Sre}ni smo {to smo je imali i {to nam je nesebi~no posvetila svaki trenutak svoga `ivota. Weni najmiliji 000013 A-6 M Dana 5.8.2009. navr{avaju se ~etiri tu`ne godine od smrti na{eg dragog supruga, oca, svekra i djeda

KOSTADIN KOS
5.2.2009 - 5.8.2009. Supruga Slavica 000001 A-1 M Dana 5.8.2009. navr{ava se petnaest godina od smrti na{eg dragog sina

MILORADA VUJASINA
Osta}e{ vje~no u na{im srcima. Zauvijek tvoji: supruga Stanka, sinovi Sini{a i Milan, snahe Nata{a i Swe`ana i unuke Milica, Irina i Jelena. 0000001 A-6 M

DRAGE [URLANA
Otac @ivko i majka Qubica 000008 A-3 M

OGLASI

GLAS SRPSKE srijeda, 5. avgust 2009. 39

40 srijeda, 5. avgust 2009. GLAS SRPSKE

Sport

Kod mene novac nikad nije bio motiv. Pre{ao sam u Zvezdu, iako mi je Partizan nudio ~etiri puta vi{e novca. Perica Ogwenovi}, fudbaler Jagodine

Rukometa{i Borca vrijedno treniraju na Tari

FOTO: GLAS SRPSKE

Dodijeqene olimpijske stipendije
Olimpijski komitet BiH potpisao je ugovore o olimpijskoj stipendiji za Vankuver 2010. godine iz programa olimpijske solidarnosti MOK-a Stipendisti su: Marko Rudi}, Igor Lajkert, @ana Novakovi}, Maja Klepi}, Nemawa Ko{arac, Mladen Plakalovi} i Tawa Kari{ik.

Sepuja gladan tra`i ispisnicu
Juxin Sepuja igra~ ^ukari~kog zatra`io je raskid ugovora sa sa “br|anima“. Tamnoputi napada~ `eli da napusti ^ukari~ki jer, kako ka`e, nema osnovne uslove za `ivot. Sepuji prijeti izbacivawe iz stana, a `ali se i da nema novca za hranu.
Goran Mali}

Srpska kompanija AMCO ima namjeru da ulo`i 70 miliona evra u osnivawe tima “formule 1, “Stefan Grand Prix“. Me|utim, da bi u{la u “najbr`i cirkus na svijetu“, mora}e da dobije spor protiv FIA (Svjetska automobilska federacija), koju je tu`ila, jer joj nije dozvolila ulazak u “F1“. Marjan Markovi} je blizu pronalaska anga`mana poslije {est mjeseci neigrawa. Iskusni, 27-godi{wi desni bek nalazi se u Puli na pregovorima sa hrvatskim prvoliga{em. Biv{i igra~ Dinama iz Kijeva pro{log qeta se vratio u Crvenu zvezdu sa kojom je zimus raskinuo ugovor.

Radimo intenzivno, u teretani, bazenu, ali i na brzinskoj i du`inskoj izdr`qivosti. Ovdje imamo sve {to nam treba i to maksimalno koristimo, rekao Budi{a
PI[E: DEJAN MARI] dejanm@glassrpske.com

Foto dana

BAWA LUKA - Rukometa{i Borca punom parom ra de na Ta ri. “Crve noplavi“ intenzivno treniraju dva puta dnevno, a sav akcenat je stavqen na sticawe snage i kondicije. Bawolu ~a ni su ju ~e imali mawi predah, po{to su tre ni ra li sa mo uju tru, po po dne je odra |e no is te zawe, a ve} danas vra}aju se standardnim obavezama. - Radimo intenzivno, u teretani, bazenu, ali i na brzin skoj i du `in skoj iz -

dr`qivos ti. Ov dje ima mo sve {to nam treba i to maksimalno koristimo. Poziti vno je {to svi igra ~i ma ksi mal no pro fe si onal no izvr{avaju svoje obaveze, zalagawe je na visokom ni vou, a ra du je ~iweni ca da ne ma po vre da, odno sno svi su u trena`nom procesu, ukqu~uju}i i Ivana Kara ~i }a, ko jem je {a ka u gip su - re kao je stra teg aktu el nog bh. vi ce {am pi ona, Dra{ko Budi{a. Ka pi ten Go ran Ma li}, koji je uz Mehmedaliju Mulab di }a je dan od vo de }ih

na du`inskom tr~awu, vjeruje da }e naporne pripreme dati rezultat:

ODLI^NA atmosfera u ekipi
- Tre ni ra mo in ten zi vno, dva puta dnevno, ali se ne {te di mo. Zna mo {ta je na{ ciq, `elimo dobar rezultat u sqede}oj sezoni i u~i ni }e mo sve da do wega do|emo. @estoko se radi, u odno su na pret ho dne pri pre me tem po je po ja ~an 10 do 20 od sto. Na dam se da }e mo ovaj pe ri od is ko-

ris ti ti da se ma ksi mal no spre mi mo za iza zo ve ko ji sli je de, te da }e do prvih uta kmi ca sve “le }i“ na svoje mjesto.

Kontrolni me~evi
Bawolu~ani se sa Tare vra}aju u subotu, 8. avgusta, a {est dana kasnije o~ekuje ih i prvi kontrolni me~ protiv Moslavine u “Boriku“. Ve} sutradan, slijedi nova utakmica, ovog puta protiv viso~ke Bosne, tako|e u Bawoj Luci.

Vladimir Jovanovi}, selektor “U18“ selekcije Srbije
“Delili smo poene, optere}ewe i u napadu i u odbranu. To se na kraju isplatilo i ja sam najsre}niji {to smo kao tim osvojili zlato“

Na do~eku srpskih {ampiona bio je prisutan veliki broj mali{ani koji }e u budu}nosti mo`da zauzete mjesta svojih idola.

Presre}an zbog momaka jer smo ceo turnir dobro igrali. Nametnuta su im stroga pravila pona{awa na terenu i van wega {to nije bilo lako ispo{tovati, ali za pravo ~udo i moje iznena|ewe oni su to uradili od po~etka do kraja. Imali smo mnogo te{kih utakmica. Po jednom smo izgubili u prvoj i drugoj rundi. U tim trenucima, kada je bilo te{ko, iskazali su izuzetan karakter, vratili se i svaki slede}i me~ smo dizali formu i pokazivali sve boqu i boqu igru. Najte`e je bilo, normalno, u finalu pogotovo {to smo igrali sa doma}inom turnira, Francuskom koja je izuzetno jaka ekipa. Bila je to veoma neizvesna utakmica, ni{ta nije bilo poznato do dva minuta pre kraja, ali smo uspeli da re{imo susret u svoju korist. Zahvaqujem momcima, stru~nom {tabu i qudima koji su mi dali podr{ku. Poku{ali smo od po~etka da napravimo da momci funkcioni{u kao tim. Tu

Osvojili zlato kao tim

ima boqih i malo mawe boqih igra~a. Me|utim, na po~etku sam rekao da ni{ta ne zna~i biti dobar igra~ u ekipi koja gubi. To je jednostavna stvar u ko{arci. Na nekog do brog igra ~a mo ra da se obra ti ve }a pa`wa {to otvara prostor za druge. Delili smo poene, optere}ewe i u napadu i u odbranu. To se na kraju isplatilo i ja sam najsre}niji {to smo kao tim osvojili zlato. Oni igra~i koji su mawe igrali bile su najboqe izmene na svetu. Davali su podr{ku igra~ima na terenu svih 40 minuta na svih devet utakmica {to nije lako kad neko ne igra ili ima mawu minuta`u. Sav rad i uspesi u mla|im kategorijama posti`u se da bi se izbacili neki novi igra~i koji }e u seniorskoj konkurenciji imati ve}u ulogu. U ovoj generaciji ima nekoliko takvih. Treba ih sa~ekati, pratiti i dati im {ansu u klubovima pa }e vremenom sigurno u}i u seniorski tim.

GLAS SRPSKE srijeda, 5. avgust 2009. 41

Svjetska titula vaterpolista Srbije imala odjeka i kod kom{ija

Igokea Partizan ja~a redove

Tandem stavio paraf
ALEKSANDROVAC - Igokea Partizan }e u sqede}oj sezoni biti ja~a za jo{ dva nova imena - Vladimira Zujovi}a i Du{ana Trajkovi}a. Zujovi}, koji igra na poziciji krila, dobro je poznat na{oj ko{arka{koj publici, po{to je bio ~lan Borac Nektara, a pro{le sezone je nastupao za kiparski Ahileas. S druge strane, Trajkovi} sti`e iz Zdravqa, a mo`e da igra na pozicijama jedan i dva. Prije wih dvojice, ugovor sa Aleksandrov~anima potpisali su Nikola Komatina, Stefan Fekete, Filip Goranovi}, Milan Jawu{evi} i Novak Popovi}. De. M.

"Zlatni delfini" podijelili "|eti}e"
Vaterpolisti Srbije su na{i zlatni momci. Svim srcem smo navijali da postanu svjetski {ampioni. Jer, bra}a smo, navodi se u saop{tewu “Dana“
FOTO: AGENCIJE

U ^elincu odr`ane uli~ne trke

Atleti~ari gradu u ~ast
^ELINAC - Povodom krsne slave i Dana op{tine ^elinac, Svetog arhangela Gavrila, odr`ane su uli~ne trke na 1.500, 800 i 400 metara. U najdu`oj dionici prvi do ciqa stigao je Aleksandar Radujkovi}, ispred Milo {a \er ma no vi }a i Mladena Ora{anina, dok je u `enskoj konkurenciji slavila Bojana Svjetlanovi}. U trci na 800 metara Lana Tafelski osvojila je prvo mjesto, druga je bila Darija Todorovi}, a tre}a Emilija Trbi}. Na istoj stazi trijumfovao je Igor Zeqkovi}. Na 400 me ta ra u `en skoj kon ku ren ci ji @a kli na Dra go je vi} po bi je di la je Ivanu Vukovi}, a Jovan Dubra vac je bio naj boqi kod mu{karaca.

Zavr{ena Stritbol liga

Slavqe Pekabeska
Sporna naslovnica “Dana“

PODGORICA - Podvig srpskih “delfina“ u Rimu burno je proslavqen ne samo u Srbi ji i Re pu bli ci Srpskoj, nego i u Crnoj Gori. Slavilo se u Podgorici, Baru, Boki Kotorskoj, u Zeti i Zlatici prire|eni su vatrometi, a podgori~ki list “Dan” naslovnicu je ukrasio naslovom “Na{i zlatni momci“. No, to se nije svidjelo ~lanici vladaju}e koalicije, Socijaldemokratskoj partiji Ranka Krivokapi}a, koja je list optu`ila da mu je bli`a Srbija od Crne Gore. “Jo{ je dnom je “Dan” do ka zao da mu Crna Go ra nije do mo vi na, te da mu je puno bli`a susjedna dr`ava

Srbi ja. Na slo vom “Na {i zla tni mom ci“ po ka zu je da Kotorani, Novqani, Budvani, Pqevqaci, Bjelopoqci, Plavqani ko ji sla ve bo je crnogorske reprezentacije ni je su wiho vi, no ne ~i ji “tu|i“. Ni Janovi}i, Porobi}, Ivovi}, ni drugi nijesu “wiho vi“ ali za to je su crnogorski ponos i tako }e uvijek ostati jer nose boje svoje domovine i promovi{u je na najboqi na~in. Na`a lost, vla sni ci “Da na“ jo{ uvi jek po ka zu ju da su oni samo opozicija dr`avi Crnoj Gori i da bi najvi{e voqeli da je ne ma ili da ponovo bude dio neke nove ve li ke Srbi je. Ni kad vi {e“, stoji u nepotpisanom

saop{tewu SDP-a.

“ISTINSKA Crna Gora navijala je za Srbiju“
Na odgovor “Dana“ nije se dugo ~ekalo: “Toliko mr`we i ~emera u tako malo nepismenih re~enica odavno se nije moglo pro ~i ta ti. Ogor ~ewe zbog naslova “Na{i zlatni momci“ u sebi krije poruku mr`we, a samim tim i prosje ~nos ti. Gla vna te za ne znanog autora: “Ko nije sa nama, taj je protiv nas. Ko voli Srbiju, mrzi Crnu Goru.” Naravno da je u pitawu ordinarna glupost. A, istina je sasvim druga~ija. Ta-

~no je - vaterpolisti Srbije su na {i zla tni mom ci. Ta ~no je - svim srcem smo na vi ja li da pos ta nu svjet ski {am pi oni. Jer, bra }a smo”, na vo di se u sa op {tewu koje je potpisao pomo }nik gla vnog i odgovornog urednika Nikola Markovi}. U istom se navodi i da list nikog ne mrzi: “Za razliku od Krivokapi}evih pulena, mi ne mrzimo nikoga. Oni su na{i i mi smo wiho vi. Vo li mo i pra vu Crnu Go ru, ali ne vir tu el nu, re `im sku, ka kvom je pravi SDP. Jer, istinska Crna Gora navijala je za Srbiju. Tako je oduvijek bilo, tako }e i biti“.

PRWAVOR - Ekipa Pekabesko, sastavqena od igra~a doma}eg liga{a Mladosti, trijumfovala je na ovogodi{wem seniorskom izdawu Stritbol lige u Prwavoru. U finalu su bili uspje{niji od dobojskog Dejan komerca 15:13. Novi {ampioni pobijedili su u polufinalu lawskog pobjednika, sastav bawolu~kog Tehnosinta (15:11), dok je pora`eni finalista u prethodnoj rundi bio boqi od Frukte iz Dervente sa 15:12. Za ekipu Pekabeska nastupali su: Dragi{a Petrovi}, Du{ko [u{ak, Neboj{a Uletilovi}, Dragomir ^elebi} i Mirko Topi}. Kod kadeta trijumfovao je doma}i tim [kole ko{arke Bokur, kod juniora Trokadero, a u konkurenciji veterana Pekabesko Leburi} komerc. Odigran je i turnir djevoj~ica, na kome su nastupila tri sastava. Pokroviteq 13. Stritbol lige bio je na~elnik op{tine Darko Toma{, a finalne borbe pratilo je vi{e od 600 gledalaca. B. R.

Nelsiwo Pike dobio otkaz u Renou

“Brijatore moj xelat“

Teniski klub Suvenir organizovao turnir nada

Zeqkovi} ispred Aran|elovi}a
^E LI NAC - Te nis ki klub Su ve nir iz ^e lin ca organizovao je drugi tradicionalni turnir u kategori ji do 12 i 14 go di na u mu{koj i `enskoj konkurenci ji. Na jednom mjestu na {li su se talenti iz Tuzle, Br~kog, Pri je do ra, No vog Grada, Bawe Luke i ^elinca koji se nalaze me|u prvih deset na rang-listi “bijelog“ sporta BiH. Turnir je odr`an povodom krsne slave i Da na op {ti ne ^e li nac, Svetog arhangela Gavrila. Turnir do 12 godina za dje ~a ke je osvo jio Da vid Krivoku}a (Borac, Bawa Luka) pobijediv{i u gemovima Ogwena Te{i}a (Suvenir) 9:4, dok je tre }u po zi ci ju uzeo Vawa Dobrwac (Borac) sa vla dav {i svog klup skog ko le gu Mi haj la Sa maryiju 9:4. U kon ku ren ci ji do 14 godina svestrani sportista Igor Zeqkovi} (Suvenir) je sa vla dao Iva na Aran |e lo vi}a (Mladost, Bawa Luka) 9:4. U borbi za tre}e mjesto teniser Borca David Krivoku}a pobijedio je Aleksandra Kuzmanovi} 6:3. U kon ku ren ci ji dje voj ~ica Adina Spahali} (Prohema, Br~ko) osvojila je prvu poziciju savladav{i Nikoli nu Miqevi} (Mla dost) 9:4, dok je Kris ti na Kos (Pri je dor) osvo ji la tre }u poziciju savladav{i ^elin~a ku Go ri cu Spa so je vi} (Mladost) 6:3. dine u godinu budemo sve popu lar ni ji i po zna ti ji, odnosno da iz turnira u turnir okupqamo {to ve}i broj talenata. U skladu sa vlasti tim mo gu }nos ti ma i sa radwom sa op {ti nom ^e li nac i JU Cen tar za sport, obrazovawe i informisawe ^elinac poku{a}emo da ovaj tur nir bu de pre po znatqiva spor tska manifestacija u na{em gradu. Nastoja}emo da u organiza ci ju te nis kog tur ni ra ukqu~imo i va`ne privredne subjekte - rekao je Stan~i}. S. B. ENSTON - Nelsiwo Pike dobio je “{ut kartu“ u Renou i vi {e ne }e vo zi ti za taj tim u teku}oj sezoni “formule 1“, {to je kod Brazilca izazvalo bijes i optu`be na ra~un vlasnika Renoa Flavija Brijatorea. - Me nayer bi tre ba lo da vas ohrabruje, bude podr{ka i da vam daje {ansu. U mom slu~aju, to je potpuno suprotno. Brijatore je moj yelat naveo je Pike na svom sajtu, poslije saznawa da je dobio otkaz. U svojoj debitantskoj sezoni sin Nelsona Pikea, trostru kog prva ka “naj br`eg karavana“, vozio je solidno, osvojiv{i 19 poena. I pro{le godine je bio na ivici otkaza, ali su ga spasile dobre vo`we na Mawi Ku ru (se dmi), a za tim i dru go mjesto u Hokenhajmu. Ove sezone, me|utim, Pike Junior nije osvojio nijedan bod.

NASTUPILI talenti iz {est gradova
Tre ner u Su ve ni ru Qubi {a Stan ~i}, ko ji je ujedno i vlasnik ovog kluba, najavio je sqede}ih godina jo{ masovniji turnir. - @eqa nam je da iz go-

42 srijeda, 5. avgust 2009. GLAS SRPSKE

Beogra|ani priredili spektakularan do~ek
Pi{e: Dejan MARI]

Srbija je kona~no do~ekala da se sa balkona Skup{tine Beograda ponovo ori “[ampioni, {ampioni“. Predugo vremena je pro{lo od kada su se posqedwi put “na starom mjestu“ slavile svjetske, evropske, olimpijske titule. No, ~ekawu je kraj. Radost naciji podarili su svjetski prvaci: vaterpolisti, Milorad ^avi}, Na|a Higl, te ko{arka{i, koji su po ko zna koji put pokorili Stari kontinent. Gotovo 40.000 hiqada qudi iz cijele Srbije, ali i Republike Srpske, pozdravilo je srpske junake kojima se i svijet divi. S razlogom. Nakon smjene generacija, javnost je sa mnogo skepticizma ispratila “delfine“ u “Vje~ni grad“. A nakon startnog poraza od [panije, nada u uspjeh gotovo je uga{ena. No, s tim se nije slo`ilo 13 Udovi~i}evih ratnika. Poslije prve izgubqene bitke nisu pali, nego su zbili redove i dobili rat. Do{li su, vidjeli, pobijedili. ^avi} je pri~a za sebe - istinski junak koji je u{ao u srca svih nas. U Pekingu mu je ukradeno zlato protiv Felpsa, a u Rimu je bio na dobrom putu da potu~e qutog rivala. Na`alost, nije. No, zlato na 50 i srebro na 100 metara delfin rezultati su vrijedni divqewa. A {ta tek re}i za Na|u Higl, djevojku koja je za mnoge bila anonimus. Ciq joj je bio polufinale - ostvarila ga je. @eqa finale - dobila ga je. Nadala se medaqi - osvojila je zlato. Priznawe moramo odati i mladim ko{arka{ima, koji su pod palicom Vlade Jovanovi}a u Mecu osvojili evropsko zlato, potvrdiv{i da za srpsku ko{arku “nema zime“. Ali od slave se ne `ivi. Ve}ina wih prepu{tena je sama sebi. Istina, prvi koraci su ura|eni, Na|a i Milorad su dobili stanove, ali to nije dovoqno. Potrebna im je pomo} za nove podvige, dobri uslovi za rad i bezrezervna podr{ka. Jer, nema tih para s kojim su mogu mjeriti wihova odli~ja i neopisivi trenuci sre}e dok smo slu{ali “Bo`e pravde“. Hvala im na tome.

Stvarno zlatni

Slavqe reprezentativaca Srbije na balkonu Skup{tine grada

Oti{li smo, videli smo, pobedili smo! @elim da se bar jo{ jednom ovde popnemo i sve vas pozdravimo, rekao kapiten Udovi~i}
BEO GRAD - Vi {e od 30.000 navija~a priredilo je spektakularan do~ek za osvaja~e medaqa na Evropskom i Svjet skom prven stvu, na pla tou is pred Skup{tine grada Beograda. Okupqeni gra |a ni su poz dra vi li ju ni or sku ko {ar ka {ku re pre zen ta ci ju koja je osvojila prvo mjesto na prven stvu Evro pe u fran cus kom Me cu, kao i zla tne va ter po lis te, te pliva~a Milorada ^avi}a i Na|u Higl. Vaterpolisti su pret ho dno poz dra vi li Beogra|ane na Adi Ciganliji, gdje je u wihovu ~ast or ga ni zo va na pri ja teqska utakmica dvije mla|e selekci je, a ka sni je im se prikqu~i la i pli va ~i ca Na |a Higl. Po sli je obi las ka gra da u otvo re nom auto bu su, sti gli su pred Sk up {ti nu gdje su sa ok upqenim gra |a ni ma Srbije, ali onim koji su u ve li kom bro ju sti gli iz Republike Srpske, proslavi li ve li ke us pje he. Na balkon Skup{tine prvo su iza {li naj mla |i ju ni or ski prva ci Evro pe u ko {ar ci, a po sli je svog brata i trenera Sebastijana i nova miqenica nacije Na|a Higl. Ovacije je potom dobio Milorad ^avi}, na ~i jem li cu su se mo gle vidjeti i suze radosnice, a na kraju i svjetski prvaci u vaterpolu. Poslije intonirawa himne, prisutnima se naj pri je obra ti la, vi dno uzbu |e na, Na |a Higl, izjavquju }i da ima mno go ve }u tre mu na go ka da je plivala. - Nisam mogla da verujem {ta sam ura di la i ne mo gu i daqe. Bi lo je nes tvarno, ali ovde sada imam ve }u tre mu ne go u Ri mu. Ne opi siv je ose }aj - izja vi la je osva ja ~i ca zla tne me daqe na 200 me ta ra prsno.

Do~ek u Pan~evu

“Na|a, hvala ti”
PAN^EVO - Hiqade Pan ~e va ca ispu ni lo je gla vni gradski trg ispred Skup{tine grada i centralnog parka te svojoj sugra|anki, svjetskoj prvakiwi i evropskoj rekorderki u plivawu na 200 metara prsno, Na|i Higl, po`eqelo dobrodo{licu. Sve~ani do~ek pod nazivom “Na|a, hvala ti” priredila je gradska uprava koja je darovala Higlovoj dvosobni stan u Pan~evu po wenom izboru. Cijela porodica Higl bila je srda~no pozdravqena burnim ovacijama Pan~evaca.

UDOVI^I] MVP PRVENSTVA
Vawa Udovi~i} je u izboru pres-komisije i glasovima novinara izabran za MVP-a prvenstva u Rimu. U idealnoj postavi od srpskih igra~a jo{ se nalazi Filip Filipovi} a ostali su: Stefano Tempesti (Italija), Xefri Pauers (SAD), Ksavijer Garsija ([panija), Miho Bo{kovi} (Hrvatska) i Nikola Janovi} (Crna Gora). Novinari su ina~e izabrali i Slobodna Sora kao najboqeg golmana, ali su u FINA, po rije~ima predsjednika komisije Rasela Mekinona, taj izbor samoinicijativno promijenili i jedinicu dodijelili golmanu ekipe koja je osvojila 11. mjesto, Stefanu Tempestiju.

NA ADI Ciganliji odigran revijalni me~
Wen otac Dragan ispunio je obe}awe te je istetovi rao wen po bje dni ~ki rezultat (2:21,62) na tjemenu. Milorad ^avi} bio je dosta opu{teniji od Na|e. Pred broj nim na vi ja ~i ma izja vio je da je pre za do voqan u~iwenim, dodaju}i da mu je Na|a Higl bila inspiracija za obarawe svjetskog rekorda. - Dok sam u plivawu, garantujem da }e Srbija uvek biti najboqa u delfinu u Evropi. Nije lako plivati sa ce lim sve tom, ali u Srbiji nalazim inspiraciju gde god da se okrenem. U Rimu je to bila Na|a, a ovde ste to vi - rekao je ^avi}. Po sli je wih su se pojavili vaterpolisti pre dvo |e ni ka pi te nom Vawom Udovi~i-

Vawa Udovi~i} Na|a Higl

GLAS SRPSKE srijeda, 5. avgust 2009. 43

zlatnim pliva~ima, vaterpolistima i ko{arka{ima

FOTO: AGENCIJE

Milorad ^avi}

Akcija Fonda B92

^avi}u uru~eni kqu~evi stana
BEOGRAD - Pliva~u Miloradu ^avi}u u organizaciji Fonda B92 uru~eni su kqu~evi stana na Be`anijskoj kosi koji je obezbije|en sredstvima donatora. Fond B92 je decembra pro{le godine pokrenuo akciju “^avi}a za kom{iju“ u kojoj je, uz pomo} donatora, nabavqen stan veli~ine 84 metra kvadratna na Be`anijskoj kosi. Predsjednik UO Fonda B92 Veran Mati} objasnio je `equ Fonda da pomogne svima koji bi “`eqeli da omogu}e mladi}u koji je do{ao iz svoje rodne zemqe u svoju domovinu, da u domovini dobije pristojne uslove za `ivot i rad i da dobije dom”.

}em, koji je okupqene navija~e pozdravio sa “Voqena Srbi jo, do bro ve ~e“, a okupqeni ma je re kao “Vo lim vas”. - Do bro ve ~e, vo lim vas i molim za je dan veliki apla uz za nas 13. Ni smo o~e ki va li zla to. Oti {li su Da ~a, [a pi}, Vu ja si no vi}, ni smo ve ro -

va li u zla to - re kao je Udovi~i} koji je potom nabro jao sve igra ~e ko ji su u~es tvo va li u osva jawu zlatne medaqe. - Oti {li smo, vi de li smo, pobedili smo! @elim da se bar jo{ je dnom ov de popnemo i sve vas pozdravimo - zavr{io je kapiten zlatnih vaterpolista.
Vaterpolisti u autobusu

PRIJEM KOD PREDSJEDNIKA
Predsjednik Srbije Boris Tadi} primio je sportiste koji su proteklih dana postigli izvanredne uspjehe na me|unarodnim takmi~ewima i zahvalio im na medaqama koje su osvojili u ime Srbije. - Ovih dana bila je velika stvar biti iz Srbije. Ne samo da smo svi bili ponosni, ve} je i himna “Bo`e pravde“ kona~no posle mnogo godina postala na{a nacionalna pesma, a vi ste tome doprineli vi{e nego mnogi drugi u pro{losti rekao je Tadi}.

Selektor "delfina" Dejan Udovi~i}

Predsjednik Srbije Boris Tadi} sa vaterpolistima

FOTO: AGENCIJE

Radost navija~a Srbije

44 srijeda, 5. avgust 2009. GLAS SRPSKE
FOTO: V. STOJAKOVI]

Otvorena zabavna {kola fudbala

Petrovo centar mladosti
PETROVO - Blizu dvije stotine mali{ana iz op{tina Petrovo i Gra~anica, uzrasta od sedam do 14 godina, u ponedjeqak su krenuli u Otvorenu zabavnu {kolu fudbala, koja se tradicionalno odr`ava u ovim op{tinama. - Ove godine slavimo mali jubilej, deset godina rada {kole, i s ponosom mo`emo ista}i da je iz godine u godinu sve vi{e mali{ana na na{im fudbalskim terenima. Sva djeca su dobro do{la, a imamo i djevoj~ica i dje~aka koji su ve} vi{e godina sa nama, ali i onih koji su prvi put {utnuli fudbalsku loptu. Va`no je jedino to da se mali{ani dru`e, da sve wih okrenemo ka sportu, kako bi se tako za{titili od po{asti poput droge ili alkohola, koje }e ih, na `alost, vrebati u `ivotu - rekao je trener Simo Tumar~i}. Otvorena zabavna {kola fudbala traje do petka, s tim da su treninzi dva dana u Petrovu a tri u Gra~anici. Finansijsku podr{ku radu {kole i ove godine dala je op{tina Petrovo, a glavni sponzori su vlade nordijskih zemaqa, dok je osniva~ i pokroviteq {kole UEFA. S. L.
FOTO: S. LAZAREVI]

Branislav Arseniji}

Fudbaleri Slavije sutra (17 ~asova) igraju revan{ sa Ko{icama

Bi}e te{ko, o~ekuje nas izuzetno jak rival, ali uprkos negativnom rezultatu iz prve utakmice imamo pravo na nadu, rekao Lu~i}
Detaq sa treninga

Sloboda ostala bez jo{ jednog golmana

PI[U: SLAVKO BASARA basara@glassrpske.com GORAN IVANKOVI] gosa@bih.net.ba

Majki} mijewa Svjetlicu
NOVI GRAD - Sloboda je poslije odluke Nikole Karanovi}a da vi{e ne brani os ta la bez jo{ jednog golmana. Andrej Svjetlica odlazi u vojnu {kolu u Sarajevo, a prvom timu prvoliga{a RS prikqu~en je Slobodan Majki}. Ovaj mladi} je 29. jula napunio 16 godina i ve} se stavio na raspolagawe {efu stru~nog {taba Miloradu In|i}u i treneru ~u va ra mre `e No vo gra|ana Milenku Goji}u, kao konkurencija “jedinici“ u pripremnim utakmicama Vladimiru Drqa~i. N. \.

Olimpijada u malom fudbalu “Trebiwe 2009“

Tini vodi u obje grupe
TREBIWE - Na 53. tradicionalnoj olimpijadi u malom fudbalu “Trebiwe 2009“ odigrano je tre}e kolo. Iako do kraja grupne faze imaju jo{ dva kola, favoriti su se ve} izdvojili i najavili veliku borbu za pobjedni~ki pehar. U grupi “A“ vode ekipe Tini Stanice i Starog mosta sa po {est osvojenih bodova, dok su poslije me|usobnog remija na ~elu grupe “B“ Centar i Tini koji su skupili po sedam bodova. Rezultati 3. kola: grupa “A“: Carine - Gorwe Police 1:5 (^i~kovi} - Spaji} 4, Deli},), Tini Stanica - Stari most 4:2 (Cimirot 2, Mi~eta, Andri} - ]uri}, Jovanovi}), Grupa “B“: Hrupjela - Bawe 8:1 (Turni} 3, Grkavac 2, Popovi}, Miqkovi}, Boqanovi} - Bajovi}), Dowe Police - Bregovi 2:3 (Prcovi}, Kisin - Bodiroga, Rakita, Rudakijevi}), Centar Tini 4:4 penalima 4:3 (Tufegyi} 3, Kapor - Stevi} 2, Vujovi}, Mili}evi}). ^. M.

ISTO^NO SARAJEVO Ek spe di ci ja Fu dbal skog kluba Slavija put Ko{ica krenula je ju~e ujutro, na put dug pribli`no 800 kilometara koji je trajao vi{e od 12 ~asova, preko Novog Sada i Subotice. Jedini fudbalski predstavnik Republike Srpske sutra }e od 17 ~asova na stadionu Lokomotive u Ko{icama odmjeriti snage protiv istoimenog slova~kog predstavnika. Zadatak izabranika Zorana Erbeza nije nimalo lak jer je wihov rival prije {est dana

golovima Jana Novaka i Davida [kutke na “Ko{evu“ slavio sa 2:0. Ipak, i pored negativnog rezultata u tre}em kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, u taboru premijerliga{a iz Isto~nog Sarajeva provijava umjereni optimizam.

KO[ICE u prvom me~u slavile sa 2:0
- U Ko{icama }emo poku{ati da igramo opu{teno i bez optere}ewa rezultatom iz prve utakmice. @elimo pozitivan rezultat iako smo svjesni ~iwenice da Slovaci imaju ogromnu prednost, ali fudbal ne bi bio to da se sve unaprijed zna. Ko{icama, kao i prije prvog susre ta, pre pu {ta mo ulo gu fa vo ri ta, nas to ja }e mo da kvalitetnom igrom obradujemo sve na{e simpatizere rekao je Branislav Arsenijevi}. Golman Mladen Lu~i} je protiv Alborga u Danskoj ~inio ~uda i branio nemogu}e, a wegovi saigra~i vjeruju da

Navija~i
Put Ko{ica ve~eras bi trebalo da krene i jedan autobus sa najvjernijim navija~ima Slavije, koji }e poku{ati da podr`e svoje qubimce u nastojawu da pro|u daqe. Organizaciju puta navija~ima obezbijedilo je rukovodstvo Slavije.

bi takvu partiju mogao da ponovi i u Ko{icama. - Na “Ko{evu“ smo naivno primili pogotke, poslije gre{aka koje u revan{u moramo da svedemo na minimum. Bi}e te{ko, o~ekuje nas izuzetno jak rival, ali uprkos negativnom rezultatu iz prve utakmice, imamo pravo na nadu. Ciq nam je da pru`imo {to kvalitetniju partiju i poku{amo da iznenadimo Ko{ice - kazao je Lu~i}. Uta kmi ca u Ko {i ca ma igra se u ~etvrtak od 17 ~asova, a za Republiku Srpsku i BiH ne}e biti televizijskog prenosa, dok }e danas u termi nu uta kmi ce fu dba le ri Slavije trenirati na stadionu Lokomotive. Povratak u Isto~no Sarajevo zakazan je odmah poslije utakmice.

Mladen Lu~i}

KUTALIA VRA]EN SA GRANICE
Na grani~nom prelazu Dowi [epak nadomak Loznice ekspedicija Slavije ju~e je zadr`ana skoro dva ~asa jer gruzijski internacionalac Levon Kutalia nije imao tranzitnu vizu za prolazak kroz Srbiju. Gruzijac se vratio u Sarajevo, odakle bi trebalo avionom da otputuje za Be~ ili Budimpe{tu, a potom nastavi put za Ko{ice.

Nikola Lazarevi}, vezni fudbaler Drine iz Zvornika
Prijateqska fudbalska utakmica

Minimalac Rudara
UGQEVIK - Fu dba le ri Rudar Ugqevika u kontrolnoj uta kmi ci sa vla da li su eki pu Slo ge iz Bi jeqine minimalnim rezultatom 1:0. Jedini pogodak na susretu postigao je novajlija Zoran Ivi} koji je u 60. minutu matirao protivni~kog golmana. I. S.

Imamo tim za Premijer ligu
ZVORNIK - Pro{lu sezonu u prvoliga{u iz Zvornika `ele brzo da zaborave. Imali su tim oskudnih mogu}nosti pa su u posqedwih ne ko li ko ko la mo ra li da spasavaju goli prvoliga{ki status. Da se takva situacija ne bi ponovila i u {ampiona tu ko ji do la zi, upra va Drine anga`ovala je sedam novih i provjerenih igra~a sa kojima, kako vjeruju, mogu da ostvare visoke ambicije vrh tabele. Jedan od najmla|ih igra~a, od koga se o~ekuje da bude no si lac igre, Ni ko la Lazarevi}, smatra da Drina ima mo}an tim koji }e se bori ti za ula zak u Pre mi jer ligu. - Stiglo nam je nekoliko igra~a sa kojima su sve linije kvalitetno pokrivene. Tim je sada spoj mladosti i iskustva, a na ovih nekoliko pripremnih utakmica pokazao da je ne}e imati straha ni od jednog rivala. Ubije|en sam da }emo biti me|u ekipama koje }e konkurisati za visok plasman, a ukoliko nam se uka `e pri li ka da osvojimo prvo mjesto, sigurno je ne }e mo pro pus ti ti rekao je Lazarevi}.

RUDAR UGQEVIK SLOGA (B)

1 (0) 0 (0)

DRINA poja~ana sa sedam fudbalera
Drina je ovog qeta poja~ana Zoranom Novakovi}em, Du {a nom Sre do je vi }em i Ivanom Nini}em iz Radni~kog Stobeks, Goranom Maksi mo vi }em, Dra ga nom Pavlovi}em i Darkom Kika-

STRIJELAC: 1:0 Ivi} u 60. minutu. Stadion: Gradski u Ugqeviku. Gledalaca: 200. Sudija: Goran Raki} (Ugqevik). RUDAR: Bodiroga, Stjepanovi}, M. Mitrovi}, Markovi}, Blagojevi}, G. Simiki}, Spre~akovi}, Gavrilovi}, Ivi}, Lazi}, D. Simiki}. Jo{ su igrali: Cviji}, Stefanovi}, Radovanovi}. Trener: Dragomir Jovi~i}. SLOGA: Jovi}, Kalajxi}, Dragi}, Falaxi}, \uki}, Deliba{i}, Bojani}, Prtvar, Markovi}, Mitrovi}, [ikuqak. Jo{ su igrali: Urukovi}, Arsenovi}, Gavri}, Simeunovi}. Trener: Zoran Staji}.

no vi }em iz Lo zni ce, a iz Belgije je stigao Milenko Milo{evi} koji je svojevremeno nastupao i za beogradsku Crvenu zvezdu. U pet dosada{wih prijateqskih utakmica Zvorni~ani su savladali Slogu iz Lipni~kog [ora (2:0), Kru{ik iz Vaqeva (4:1) i Mladost iz Ve li ke Obar ske (2:1), igrali nerije{eno sa Slobodom iz U`ica (0:0) i iz gu bi li od Mla dos ti iz Podgorice (0:1). D. G.

GLAS SRPSKE srijeda, 5. avgust 2009. 45

Trener Partizana optimista pred revan{ sa APOEL-om

FK Partizan

Apel navija~ima Verujem da mo`emo da damo dva i vi{e golova protiv svakog protivnika, pa i protiv Kiprana, rekao Jokanovi}
BEOGRAD - Partizan je revan{ me~ protiv kiparskog APO EL-a pro gla sio utakmicom sezone i svi u klu bu zna ju da ona to i stvar no jes te. Ve li ki ispit ve~eras pola`u fudbaleri Partizana. Ako ga po lo `e, za “ma tur ski“ }e polagati na temu “Ulazak u Ligu {ampiona“. Trener Partizana Slavi{a Jokanovi} ponovio je uvjerewe da wegov tim mo`e bilo kom protivniku da da dva i vi{e golova.
BEOGRAD - Fudbalski klub Partizan izdao je zvani~no saop{tewe u kojem je apelovao na navija~e ovog kluba da do~ekaju goste sa Kipra na najboqi mogu}i na~in: “Predstoje}a revan{ utakmica izme|u Partizana i APOEL-a od izuzetne va`nosti je za oba kluba. Me|utim, bez obzira na to {ta se na terenu bude de{avalo, apelujemo na na{e navija~e, ali i na sve ostale gra|ane Beograda, da se prema pristiglim kiparskim navija~ima svi odnosimo na jedan fer, korektan i prijateqski na~in. Navija~i sa Kipra su to svojim odnosom prema na{em klubu, na{oj dr`avi i na{em narodu, zaslu`ili“, stoji, izme|u ostalog, u saop{tewu FK Partizan.

UEFA

Trefoloniju pi{taqka
NION - UEFA je saop{tila imena sudija koji }e dijeliti pravdu na revan{ me~evima tre}eg kola kvalifikacija za evropske utakmice. Glavni sudija utakmice izme|u Partizana i APOEL-a bi}e poznati Italijan Mateo Trefoloni. Me~ izme|u Crvene zvezde i Dinama iz Tbilisija, koji se igra na “Marakani“ u ~etvrtak od 20.45 ~asova, vodi}e Francuz Said En`imi, duel u Be~u istog dana (19.15) izme|u Austrije i Vojvodine povjeren je Ukrajincu Olegu Orjehovu, dok }e utakmicu Lila i Sevojna voditi gr~ki arbitar Mihael Kukulakis.

KRSTAJI] propu{ta i revan{
- Posle slabe igre i poraza na Kipru, o~ekuje nas

Brana Ili} (Partizan)

FOTO: AGENCIJE

izuzetno te`ak i bitan me~. Verujem da mo`emo da damo

OSTALI PAROVI
Sino} su igrali: Makabi Haifa - Aktobe (prvi me~ 0:0), Dinamo - Red Bul Salcburg (1:1), Sivaspor - Anderleht (0:5), Panatinaikos - Sparta Prag (1:3), Tvente Sporting (0:0). Ve~eras, 18 ~asova: Dinamo Moskva Seltik (1:0), Bate Borisov Ventspils (0:1), 19.30: Temi{var - [ahtjor (2:2), Levski - Baku (0:0), 20: Debrecin - Levadija (1:0), Slavija Prag - [erif (0:0), 20.15: Maribor - Cirih (3:2), 20.45: Olimpijakos Slovan (2:0), Stabek - Kopenhagen (1:3).

dva i vi {e go lo va pro tiv sva kog pro ti vni ka, pa i protiv Kiprana. Sami smo u{li u pro blem, sad je na nama da sami iz wega iza|emo. Ve ru jem da mo `e mo da ispunimo zacrtani ciq, jer verujem u ekipu i podr{ku sa tribina. Treba nam mirno }e u igri, ali i ra ci onal nog ri zi ka. Za ne kim “ludim rizikom“ }emo posegnuti samo ako do|e trenutak za to, ako nam ta kav

rizik bude neophodan - rekao je Jokanovi}. Trener Partizana je jo{ ra ni je na ja vio pro mje ne u sastavu u odnosu na onaj koji je igrao u Nikoziji, ali ne `eli da govori o imenima. Jasno je samo da ne}e igrati povrije|eni Mladen Krstaji}, a da je u kombinaciji za sastav povratnik sa Evropskog prvenstva za omladince Adem Qaji}. Goran Gavran~i} prenio

je stav cijele ekipe, a to je vjera da Partizan mo`e da anulira minus iz Nikozije. - Ni smo o~e ki va li ne po voqan re zul tat u prvoj uta kmi ci, a sa da je do {lo vre me da is pra vi mo gre {ke. Na{e ambicije se nisu promenile, i daqe je to Liga {ampiona, a dva gola ni su to li ko ne dos ti `na, po go to vo uz po dr{ku ko ju }e mo ima ti - re kao je Ga vran~i}.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Vjetar i ki{a
Bawa Luka Doboj Tuzla Zvornik Zenica Bijeqina

Beograd
Subotica

Maks. Min.

25 oC 18 oC

Obla~no i svje`ije
Preovladava}e prete`no do potpuno obla~no, svje`ije, mjestimi~no sa ki{om, a u popodnevnim ~asovima i lokalnim pquskovima sa grmqavinom. Vi{e padavina se o~ekuje na sjeverozapadu prije podne, ja~i pquskovi poslije podne na sjeveru, u Semberiji i na istoku. Umjereno obla~no sa sun~anim periodima u Hercegovini i samo lokalno sa kra}im ki{nim periodima. Duva}e slab do umjeren sjeverni vjetar, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarwa temperatura od 11 do 13 stepeni Celzijusa u planinama, od 15 do 18 stepeni u ostalim krajevima.

Sarajevo Pale

Mostar

Umjereno obla~no i nestabilno, povremeno sa ki{om, pquskovima i grmqavinom. Lokalno se o~ekuju i nepogode pra}ene jakim vjetrom i velikom koli~inom padavina. Duva}e slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura od 14 do 19 stepeni Celzijusa, maksimalna dnevna od 22 do 27 stepeni Celzijusa.
Nik{i}

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Perica PE]ANAC (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Sandra MILETI] (novosti) Radmila [KONDRI] (dru{tvo, ekonomija) Dragana ]OSI] (dopisnici) Vawa POPOVI] (kroz Republiku Srpsku) @aklina MIJATOVI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura, Glas plus) Darko GRABOVAC (Bawa Luka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31.jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Beograd

Novi Pazar

Ni{

Bawa Luka
Trebiwe

Maks. Min.

27 oC 16 oC

Podgorica

Pri{tina

Svjetske metropole
Pariz Madrid Rim Atina Budimpe{ta Prag 26 33 25 25 33 24 Moskva Istanbul Sofija Oslo Milano Bukure{t 22 28 26 18 32 32 Berlin Toronto Wujork ^ikago Los An|eles 30 26 33 28 29

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawa Luka, Redakcija: Skendera Kulenovi}a 93, 78000 Bawa Luka, tel. (051) 231-031, faks 231-012, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/340-114, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

46 srijeda, 5. avgust 2009. GLAS SRPSKE

Antena
KABLOVSKA
B 92
7.00 8.00 11.00 12.05 12.30 13.05 15.00 Radijsko dizawe TV dizawe Uvod u anatomiju, serija Vil i Grejs, serija Euromaks Zmija, film Nacionalna geografija i BBC 16.30 Seks i grad, serija 17.30 Dobre namjere, serija 18.30 Vijesti 19.00 Vil i Grejs, serija 19.40 Trnav~evi}i u divqini, crtani film 20.00 Uvod u anatomiju, serija 21.00 Tri slijepa mi{a, film 23.00 Vijesti 23.30 Seks i grad, serija 0.40 Dedvud, serija 1.30 Info kanal

2200
PINK

Starawe o Henriju
Uloge: Harison Ford, Anet Bening, Majkl Hali Re`ija: Majk Nikols

2200
OBN

Adaptacija
Uloge: Nikolas Kejx, Tilda Svinton, Meril Strip Re`ija: Spajk Xonz

^arli Kaufman je scenarista koji poku{ava da adaptira kwigu Suzan Orlea “Kradqivac orhideja“ (napisanu prema istinitom doga|aju) i to mu ne polazi za rukom. “Kradqivac orhideja“ je pri~a o ekscentri~nom Yonu Laro{u, kradqivcu i preprodava~u rijetkih orhideja. Za to vrijeme, ^arlijev brat blizanac Donald kome sve ide od ruke, tako|e poku{ava da postane scenarista. ^arli se kroz kwigu zaqubquje u Suzan. Misle}i da }e mu razgovor s wom pomo}i u adaptaciji kwige, otkrije da se ona jo{ vi|a s Yonom Laro{em koga tra`i policija. Radwa se zakomplikuje.

Vikom
6.00 7.30 8.00 8.30 9.00 9.50 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 Narodna muzika Tele{op Glas Amerike Tele{op Pismo-glava, putopis Crtani film Oliver Tvist kulinarski {ou Zlatni minut, kviz Radio i TV Sveznalica, kviz Tele{op 14.40 Tele{op 15.00 Sveznalica, kviz 15.50 Crtani film 16.00 Oliver Tvist kulinarski {ou 16.30 Kviz znawa 18.00 Urbana ekologija 19.30 Dnevnik RTS 21.00 Srbija i svijet 22.00 Narodna muzika 23.00 Kviz 0.00 Erotski program Henri je advokat koji pre`ivqava rawavawe vatrenim oru`jem, ali gubi pam}ewe. Wegova pokretqivost i mo} go vo ra traj no su o{te }e ni. Ali, wegova bri`na supruga trudi se da mu pomogne da se navikne na nove uslove `ivota.

RTRS
6.00 Zasjeda, film 7.30 Muzika 8.00 Vijesti 8.30 Kuhiwica 9.00 Pod suncem Sen Tropea, serija 10.00 Vijesti 10.05 [umska {kola 10.10 Denijeve mozgalice 10.15 Spajder rajder, crtani film 10.40 MTS magazin 11.00 Sveti orah, serija 11.30 Frej`er, serija 12.00 Vijesti 12.10 Odjeqewe za istragu, serija 13.10 ^arolija, serija 14.00 Nemiri, film 15.10 Festival festivala 15.30 Biografije 16.30 Srpska danas 17.00 Pod suncem Sen Tropea, serija 18.00 Qetopis 19.00 Frej`er, serija 19.30 Dnevnik 20.00 Odjeqewe za istragu, serija 21.00 Hajka, film 22.30 Putopisi - Bugarska 22.50 Info profil 23.10 ^arolija, serija 0.00 MTS magazin 0.30 Qetopis 1.20 Sveti orah, serija 1.50 Dnevnik 2.10 Hajka, film 3.50 Muzika 4.40 Biografije 5.30 Kuhiwica

ATV
7.00 Madre Luna, serija 8.00 Denis napast, crtani film 8.30 Pepa pra{~i}, crtani film 8.50 Vijesti 9.00 Ben 10, crtani film 9.30 Helo Kiti, crtani film 9.35 Aladin, crtani film 10.00 Seranovi, serija 11.50 Vijesti 12.00 Madre Luna, serija 13.00 VIP, serija 14.00 Kviz i grad 15.00 Sve }e biti dobro, serija 16.00 Vijesti 16.05 Ku}ica u cvije}u 16.30 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Luda ku}a, serija 18.00 Survivor Panama 19.00 Vijesti 19.40 Muzika 20.00 Kraj zakona, film 22.00 No}ni lovac, film 0.00 Kviz i grad

RTS 1
6.00 Vijesti 6.05 Jutarwi program 8.00 Dnevnik 8.10 Jutarwi program 9.00 Vijesti 9.05 U zdravom tijelu 9.20 Kuvati srcem 9.30 Slagalica 10.00 Vijesti 10.05 Trag 10.30 Putokazi vjere 11.00 Vijesti 11.05 Alijas, serija 12.00 Dnevnik 12.10 Sport plus 12.30 Kuvati srcem 12.40 Kosti, serija 13.30 Film o Praslinu, crtani film 15.00 Vijesti 15.05 Jednostavan `ivot 15.55 Vijesti 16.00 Boqi `ivot, serija 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.25 Beogradska hronika 18.20 Razglednica 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik 20.00 Fudbal: Partizan - Apoel 22.20 48 sati - svadba 23.20 Vijesti 23.25 Kosti, serija 0.10 Dnevnik 0.30 Izvje{taj Matriks, serija 1.10 Dobar policajac, film 2.55 Vijesti 3.00 Fudbal: Partizan - Apoel 4.20 Razglednica 4.50 Trag

RTS 2
6.00 U zdravom tijelu 6.10 Koncert za dobro jutro 7.00 Kuvati srcem 7.30 Alternativna medicina 8.00 TV mre`a 8.30 Interfejs 9.00 Neven, serija 9.30 Slon Benxamin, crtani film 10.00 Male pri~e 10.05 Ru`no pa~e, crtani film 10.30 Klinika Vet 10.50 Mansarda 11.10 [toperica 11.50 Muzika 12.10 Trezor 13.10 Otkad si oti{ao, film 16.00 Ovo je Srbija 16.30 Filozofija 17.10 Ekologija 17.50 Xez 18.30 Slon Benxamin, crtani film 18.50 Neven, serija 19.20 Male pri~e, serija 20.00 U svijetu 20.20 ^itawe pozori{ta 21.00 Alijas, serija 22.00 Veliko i{~ekivawe, film 23.30 Muzika 0.00 Otkad si oti{ao, film 2.40 Trezor 3.40 ^itawe pozori{ta 4.00 U svijetu 4.40 Filozofija 5.00 Ekologija

Foks
7.00 8.00 8.50 10.00 11.00 11.20 14.30 15.10 15.30 16.30 17.20 Vijesti Slomqeno srce, serija Slatka tajna, serija Smije{na strana `ivota Vijesti Hiqadu i jedna no}, film Tajni agent Izi Vijesti Slomqeno srce, serija Ninxa ratnici Svijet na dlanu 18.00 19.00 20.00 21.00 Vijesti Largo, serija Ninxa ratnici @ivot ili ne{to nalik wemu, film 23.00 Vijesti 23.10 Nevidqiva sila, film Svi mrze Krisa Sibil, serija Dosije FBI 4.00 Largo, serija

National geographic
8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 Drevne megastrukture Luka Roterdam Tajna sedmorka Afrike Smrt Sunca Svjetski vodi~ za qubiteqe hrane Svjetski vodi~ za qubiteqe hrane Drevne megastrukture Luka Roterdam Hijene Najopasnije `ivotiwe na svijetu 17.00 Egipat: Tajne mrtvih 18.00 Bliski susreti 19.00 Svjetski vodi~ za qubiteqe hrane 19.30 Svjetski vodi~ za qubiteqe hrane 20.00 Izgubqeni Isusov grob 21.00 Su|ewe masonima 22.00 Interpol istra`uje 23.00 Izgubqeni Isusov grob 0.00 Su|ewe masonima 1.00 Svjetski vodi~ za qubiteqe hrane

Radio RS
6.00 10.00 10.05 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zapjevajmo pjesme stare Podnevne novosti Poslije dvanaest Vijesti Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Porodica i zdravqe Vijesti Za svakog pone{to Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike 20.00 Vijesti 20.05 Oaza 21.00 Vijesti 21.05 Ve~e uz radio 22.00 Hronika dana 22.10 Melodije zvu~nih boja 23.00 Evergrin klub 0.00 Pono}ne vijesti 1.00 No}ni program Frekvencije: Bawa Luka - 90,9; Bawa Luka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

GLAS SRPSKE srijeda, 5. avgust 2009. 47

2000
ATV

Kraj zakona
Uloge: Vejn Valas, R.F. Rodrigez, Tar{a Vega Re`ija: Xon Aleksander Himenez

2200
ATV

No}ni lovac
Uloge: Don “Dragon“ Vilson, Melani Smit, Nikolas Gest Re`ija: Rik Jakobson

Nova
6.00 Otvori svoje srce, serija 7.00 Kozbi {ou, serija 8.00 Beba Feliks, crtani film 8.30 Ezo TV 9.30 Nova lova 10.30 Rebelde, serija 11.30 Otvori svoje srce, serija 12.30 Lude sedamdesete, serija 13.30 Kozbi {ou, serija 14.30 In magazin 15.10 Neobi~an za{titnik, film 17.10 Vijesti 17.30 18.30 19.10 20.00 20.50 22.40 23.30 23.50 0.50 1.20 2.10 3.10 4.40 5.00 5.50 ^uvari pla`e, serija In magazin Dnevnik Na{a mala klinika, serija Slobodni pad, film Zakon brojeva, serija Vijesti ^uvari pla`e, serija Sajnfeld, serija @ivot na sjeveru, serija Ezo TV Kockar, film Sajnfeld, serija @ivot na sjeveru, serija In magazin

Yek Kater je posqedwi u dugom nizu lovaca vampira. Po{to je ubio nekoliko vampira u restoranu u L.A. progoni ga policija i ostali vampiri. U svoj toj zbrci on upoznaje privla~nu novinarku koja mu poma`e.

K3
9.40 10.00 10.30 11.00 12.05 13.30 15.05 16.00 Top form Muzika Blesimetar, serija Kad priroda podivqa Zabrawena qubav, serija SMS party Scena Katalina i Sebastijan, serija 17.00 TV ordinacija 17.50 Zabrawena qubav, serija 18.40 19.30 20.00 20.10 21.00 22.00 22.20 23.10 0.00 1.30 Novosti Dnevnik RTS Sport kafe Katalina i Sebastijan, serija Tvin Piks, serija Novosti Dobro ti ve~e Super hitovi Heroj, film Gubitnik, film

Kvik brzo tone: u velikim je dugovima, prijeti mu gubitak stana i gleda kako mu porodica polako izmi~e iz ruku. Satjeran u }o{ak, okre}e se nemilosrdnom i unosnom svijetu tra`ewa bjegunaca, u kojem se pokazuje kao jedan od najuspje{nijih agenata. Dok u`iva u neo~ekivanom prosperitetu, Kvik i ne sluti da je usred smrtonosne zavjere i da kopa vlastiti grob. Film je baziran na istinitim doga|ajima koji su doveli do izmjene zakona o bjeguncima 2000. godine.

HRT 2
HRT 1
5.50 Hrvatska u`ivo 7.00 Dobro jutro, Hrvatska 9.00 ^arolija, serija 10.00 Vijesti 10.10 Dok. program 10.50 Ratnik u ogledalu vremena 11.40 Dnevnik 12.00 Misa 13.40 Oprezno s an|elom, serija 14.30 Vijesti 14.40 ^udom pre`ivjeli 15.30 Pero u ratu i miru 16.20 Na{i i Va{i, serija 17.00 Hodo~a{}e HV i MUP-a 17.50 Hrvatska u`ivo 19.10 Loto 19.30 Dnevnik 20.10 Dok. program 21.00 Koncert 22.50 Dnevnik 23.20 Hrvati i hri{}anstvo 0.00 Dosjei iks, serija 0.40 Zvjezdane staze, serija 1.30 U uredu, serija 1.50 Falkon Bi~, serija 2.30 Velemajstor, serija 3.10 Ksena - princeza ratnica, serija 4.00 Mijewam svijet 4.40 Nau~ni program 5.00 Oprezno s an|elom, serija

PINK BH
7.00 Crtani film 7.10 Sarajevo na liniji 7.20 Mejd in Bawa Luka 7.30 Sportisimo 8.00 Rubi, serija 9.00 Balkan net 10.10 Napu{teni an|eo, serija 11.00 Zauvijek zaqubqeni, serija 12.00 Info top 12.10 Mje{oviti brak, serija 13.00 Obi~ni qudi, serija 14.00 Info top 14.10 Sarajevo na liniji 14.20 Mejd in Bawa Luka 14.30 Sportisimo 14.40 Zabavni program 15.00 Rubi, serija 15.50 Info top 16.00 Napu{teni an|eo, serija 17.00 Kvizbi 18.00 Info top 18.20 Sarajevo na liniji 18.30 Mejd in Bawa Luka 18.40 Sportisimo 19.00 Zauvijek zaqubqeni, serija 20.00 Balkan ekspres, film 22.00 Starawe o Henriju, film 0.00 Sarajevo na liniji 0.10 Mejd in Bawa Luka 0.20 Sportisimo 0.30 Balkan ekspres, film 2.30 Starawe o Henriju, film 4.30 Pink xuboks

BHT 1
8.00 Vijesti 8.10 Neprolazna pjesma 9.00 Vodi~ za urbane spava~e 9.30 Alkoholizam 10.00 Vijesti 10.05 Tragom ptice Dodo 11.00 Qubavna oluja 11.50 Moja mala kuhiwa 12.00 Vijesti 12.10 Dru{tvo znawa 12.40 Ganges 13.30 Nokia Trends Lab 14.00 Vijesti 14.05 TV liberti 14.30 Lajfstajl 15.00 Memoari porodice Mili}, serija 15.20 Ma{a na granici 15.40 Dje~iji festivali 16.00 Frenderi, crtani film 16.10 Evropski safari 16.15 Vijesti 16.20 Svjetsko blago 16.40 Fatalni susret 17.10 Slatka Quta 17.40 Moja mala kuhiwa 17.50 Qubavna oluja, serija 18.50 Celestin, crtani film 19.00 Dnevnik 19.30 @ivotna odluka 21.20 Ko{arka 23.10 Vijesti 23.30 Surfer iz Nice, film 1.10 Muzika

OBN
7.10 Transformeri, crtani film 7.30 Pocoyo, crtani film 7.40 Transformeri, crtani film 8.00 Pocoyo, crtani film 8.10 Krsti}-kru`i} 8.20 Memori 8.30 Mala {kola 8.40 Sveznalica 9.10 Hari i porodica Henderson, serija 9.40 Kraq Kvinsa, serija 10.10 Class of ‘61, film 11.50 Info 12.10 Zabrawena qubav, serija 13.00 Zvijezde sa zvijezdama 15.10 Zvijezde ple{u 17.00 Fudge, serija 17.30 Hari i porodica Henderson, serija 18.00 @ivot na sjeveru, serija 18.50 Info 19.10 Muzi~ki program 20.00 Zvijezde sa zvijezdama 22.00 Adaptacija, film 0.00 Class of ‘61, film 1.50 Adaptacija, film 3.50 Zvijezde ple{u

7.00 Mali titani, crtani film 7.20 Deksterova laboratorija, crtani film 7.40 Na kraju ulice 8.00 ^arobna plo~a 8.10 Moji su roditeqi vanzemaqci, serija 8.40 Tri Hil, serija 9.30 Muzi~ki program 10.00 Ali Mekbil, serija 10.40 Dragi Xon, serija 11.10 Prijateqi, serija 11.30 Prijateqi, serija 11.50 Veliki uspjesi hrvatskog sporta 13.20 Slikovnica

13.50 14.30 15.00 15.50 16.50 17.30 18.20 18.40 19.10 19.30 20.00 20.50 21.00 21.40 22.30 0.40

Obi~ni qudi, serija Mijewam svijet Rije~ i `ivot Polinezija Falkon Bi~, serija Ksena - princeza ratnica, serija Vijesti U vrtu pod zvijezdama Xoni Bravo, crtani film Muzika Velemajstor, serija Vijesti Odmori se, zaslu`io si, serija 24, serija Kona~na odluka, film Nau~ni program

RTL
7.00 Pink Panter, crtani film 7.10 Spu`va Bob, crtani film 7.20 Punom parom 7.50 Astro {ou 11.20 Kako sam upoznao va{u majku, serija 11.50 U dobru i zlu, serija 12.20 Reba, serija 12.50 Magazin 13.00 Ve~era za pet 13.30 Tajna ~okolade, serija 14.30 Heroji iz strasti, serija 16.10 Korak po korak, serija 16.40 Pod istim krovom, serija 17.10 Kako sam upoznao va{u majku, serija 17.30 U dobru i zlu, serija 18.00 Reba, serija 18.30 Vijesti 18.50 Magazin 19.00 Ve~era za pet 19.30 Punom parom 20.00 Mjesto zlo~ina: Wujork, serija 20.50 Kosti, serija 22.30 Zaboravqeni slu~aj, serija 23.30 Vijesti 23.40 No} pokera 1.10 Prave face, film 2.30 No} pokera 4.00 Astro {ou

BN
6.30 Jutarwi program 8.30 Poznati 9.00 Filmske novosti 9.40 Leksikon zdravqa 10.00 Novosti 10.05 Hrana i vino 11.00 Kriminal u Rusiji 12.00 Novosti 12.10 Pri~e iz Ma|arske 13.00 Super ke{, kviz 14.00 Novosti 14.10 Bulevar 15.10 Hrana i vino 16.00 Novosti 16.20 Fojlov rat, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 Svijet na dlanu 19.00 Sport fle{ 19.30 Monitor 20.10 Nijesmo mi od ju~e, serija 21.00 Qetna promenada 22.30 Pregled dana 23.00 Qetna promenada 0.00 Svijet na dlanu 0.40 Astro~et 3.00 Satelitski program

Luda planeta

Zastave na cijelom tijelu
Ministarka turizma Rumunije Ele na Udrea op tu `e na je za zloupotrebu dr`avnog novca isplatom honorara Goranu Bregovi }u za je dan nas tup, javqaju agencije. Nesavjesna ministarka, protiv ko je se po bu nio ve }i dio wenih politi~kih pro ti vni ka, sa slu {a na je na par la m e n t a r n o j komisiji Rumunije. - Evo sada sam stigao iz Gr~ke i mo gu vam re }i da ni smo upla {e ni {to se saslu{awa ministar ke Ele ne Udree ti~e. Nagla{avam da imamo regularni ugovor, overen, potpisan i po wemu je Bregi ispla}en dogovoreni honorar. Iz kojih je izvora ispla}en, mi ne mo`emo da znamo. Ovo je i moj, ali i Bregin stav o tom pitawu - objasnio je i ogra dio se Bregovi}ev menayer Raka Mari}. Raka je dodao ka ko je spor ni nas tup odr`an pro {le go di ne, ali ru mun ski me di ji su se u posqedwe vrijeme raspisali i o drugim tro{ewima 35-godi{we ministarke, posebno o onima na osvajawe mu{karaca. Naga|a kako je mogu}e da je i 59-godi{wi Brega bio takva vrsta tro{ka. - [ta ja znam. Ni sam bio s wim tada u Rumuniji, ali Bregu poku{avaju da osvoje sve `ene. Mo`da je i ova to poku{ala, a mo`da i uspela. O tome nas dvojica nikada ne pri~amo - objasnio je Mari}. Novac koji je ministarka potro{ila na honorar Gorana Bregovi}a, koji je nastupio s Orkestrom za svadbe i sahrane, bio je namijewen za turisti~ke kampawe “Rumunija, zemqa izbora“, “Vaskrs u Bukovini“ i “Svjetla kraj mora“. Ginis Ri{i odlu~io je svoje ime da upi{e u Ginisovu kwigu rekorda i to preko svjetskih zastava, pi{e britanski “San”. Naime, Ri{i cijelo tijelo, ~ak i intimne dijelove, planira da prekrije tetova`ama zastava svih svjetskih nacija, wih 220. Do sada ih je istetovirao {est: Velike Britanije, Kanade, SAD, Indije, Kipra i Indijske kongresne stranke, ali na tome ne}e stati. Ispuni}u cijelo tijelo, naravno, i intimne dijelove rekao je Ri{i.

Zahvalan policiji na hap{ewu
Jedan italijanski xeparo{ zahvalio je policajcima koji su ga uhapsili i tako ga spasili od dvojice korejskih turista koji su ga prebili kad je poku{ao da ih opqa~ka, saop{tila je policija, a prenosi Beta. Rekao nam je: “Moram da vam zahvalim, ubili su boga u meni“ - izjavio je policajac koji je uhapsio 48-godi{weg mu{karca u centru Rima. Pqa~ka{ je iskoristio nepa`wu korejske porodice, ukrao jednu ta{nu i pobjegao.

Kisnuli ~ekaju}i Madonu
Pop kraqica Madona, koja }e do kraja avgusta nastupiti i u Qubqani i Beogradu, u okviru “Sticky & Sweet“ svjetske turneje, okupila je u Sankt Peterburgu oko 50 hiqada fanova, koji su dobro pokisli ~ekaju}i da po~ne koncert koji je zbog provale oblaka kasnio pola ~asa, javio je Rojters. Ki{a je po~ela da pada kao iz kabla uo~i planiranog po~etka koncerta, iako su organizatori obe }a li da }e ras tje ra ti gus te obla ke. Dio sce ne bio je po plavqen, a pokisao je i di-yej Pol Okenfold, koji je radio na zagrijavawu publike. Posjetioci su se po`alili stranim medijima na pona{awe snaga reda koje su obezbje|ivale taj doga|aj visokog rizika. - Nikada nisam do`ivio takav krkqanac sa prinudnim premje{tawem s jednog na drugi kraj trga - po`alio se jedan od fanati~nih Madoninih obo`avalaca u razgovoru sa novinarima. Kada se nebo nad trgom razvedrilo, na bi ni se po ja vi la Ma do na, a to kom dvo ~a so vnog kon cer ta po no vo je odala po~ast Majklu Yeksonu, trude}i se da ponovi wegov ~uveni “moonwalk“. Scena na kojoj je nastupila po konstrukci ji je asocirala na podzemni grad sa vi{e nivoa - plesa~i i muzi~ari izrawali su na povr{inu kao ispod zemqe. Kraqica popa odlu~ila je da svoju turneju iskoristi i za edukaciju djece. U Poqskoj }e, pored nastupa, Madona svoju djecu odvesti u obilazak koncentracionog logora Au{vic.

Mu{karac gleda deset djevojaka
Prosje~ni mu{karac posveti 43 minuta dnevno gledaju}i u deset razli~itih djevojaka, otkrili su istra`iva~i, a prenosi list “San“. To zna~i da prosje~an pripadnik mu{kog pola provede godinu dana odmjeravaju}i djevojke. [to se djevojaka ti~e, one se dnevno zagledaju na 20 minuta u {est mu{karaca, {to zna~i da tokom `ivota {est mjeseci potro{e na gledawe wima privla~nih mladi}a.

NEKAD BILO...
Predsjednik SAD Ri~ard Nikson je, na dana{wi dan 1974. godine, priznao da je u~estvovao u prikrivawu afere “Votergejt“. Skandal je po~eo kada su uhap{ena petorica provalnika koji su provalili u kancelariju Demokratskog nacionalnog komiteta u hotelu “Votergejt“ u Va{ingtonu 17. juna 1972. godine. Istragom se ispostavilo da je ova provala bila samo jedna u nizu nelegalnih aktivnosti. Me|u nelegalnim radwama bilo je i kori{}ewe novca sumwivog porijekla, koji je dolazio iz Meksika, a koji je, izme|u ostalog, kori{}en i za u}utkivawe sedmorice u~esnika u provali iz 17. juna.

POSQEDWA
Nikolas Kejx utajio {est miliona dolara
Ameri~kog glumca Nikolasa Kejxa progawaju poreznici zbog vi{e od {est miliona dolara nepla}enih taksi, pi{e “Dejli mejl”. ^etrdesetpetogodi{wa zvijezda je zbog toga bila prisiqena da da na prodaju svoje vile u Wu Orleansu i Holivudu. Sudski spisi otkrivaju da je slu`bi za oporezivawe du`an 6.257.000 dolara. Ina~e, Kejx po jednom filmu zaradi i do 20 miliona dolara. Pro{le godine zbog utaje poreza od skoro 17 miliona dolara, holivudski glumac Vesli Snajps osu|en je na tri godine zatvora, a ostaje na slobodi dok ne pro|e `albeni rok na presudu.

Nikson i afera “Votergejt“