www.glassrpske.

com

Utorak
28. jul 2009.

Broj 11.966 Godina LXVI Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWA LUKA

VIJESTI

Puziga}a: Hitan sastanak sa premijerom FBiH
strana 2.
FOTO: GLAS SRPSKE

BIZNIS

U Srpskoj pove}an bruto dru{tveni proizvod
strana 15.

SPORT

Radomir Anti} “snimao“ talente u Vardi{tu
strana 44.

Fo~a

Zdravstvu mawe para, vi{e za sportske sale strana 4.
SO Isto~na Ilixa

Buxet op{tine mawi za 50 odsto

Sezonci u poslu

strana 8.

Zakintos u Gr~koj

Stanovnici RS sve vi{e tra`e sezonske poslove u poqoprivredi

Zbog po`ara evakuisani turisti 21. strana
Vlasta Velisavqevi}

Za okopavawe i berbu do 40 maraka dnevno
Qudi su voqni da rade sve poslove, od okopavawa kupusa, preko berbe paprika i lubenice, utovara i istovara robe, do pakovawa krompira u vre}e, ka`e Bawac Prema podacima Zavoda za zapo{qavawe RS, interesovawe da rade na crnogorskom primorju ove godine izrazila 143 stanovnika Republike Srpske

U Srbiji se ve} nekoliko godina te{ko nalaze sezonci za kopawe, rad na gradili{tu, ~uvawe stada, ali i brawe vo}a i povr}a. Dnevnica od 25 do 40 maraka strana 7.

U Republici Srpskoj i Federaciji obiqe`en Dan ustanka u BiH

Revizija bora~ko-invalidskih rje{ewa u RS

Sje}awe na herojsku borbu protiv fa{izma
Ne osvr}em se na vreme iza sestrana 27. be
Du`nost nam je da se prisjetimo svih onih koji su `ivot dali u borbi protiv fa{izma, poru~io Milorad Dodik. Dan ustanka obiqe`en u Drvaru, Mrkowi} Gradu, Kotor Varo{u, Sokocu...
strana 3.
Obiqe`avawe u Drvaru

U deset op{tina sumwivo hiqadu qekarskih nalaza
strana 5.

2 utorak, 28. jul 2009. GLAS SRPSKE

Vijesti dana
Evropski parlament

Ovo {to Vlada FBiH radi prevr{ilo je svaku mjeru. Imam osje}aj da }e ove godine anga`ovati Djeda Mraza da dijeli poklone ukupne vrijednosti od 200 miliona maraka. Ibrahim Nadarevi}, predsjednik Kluba SDA u Parlamentu FBiH
FOTO: GLAS SRPSKE

Doris Pak odlu~uje o izvjestiocu za BiH
NOVI SAD - Budu}i izvjestilac Evropskog parlamenta za BiH bi}e iz redova poslani~ke grupe “narodwaka“, dok }e izvjestilac za Srbiju biti iz redova poslanika - socijalista, javila je novosadska {tampa. Izvori u Evropskom parlamentu prenijeli su da je u slu~aju BiH ovo li~ni izbor {efa delegacije Evropskog parlamenta za jugoisto~nu Evropu Doris Pak, koja uz Elmara Broka, unutar svoje politi~ke grupe u Evropskom parlamentu ima najve}i uticaj kada je rije~ o ovom regionu. Socijalisti }e, osim za Srbiju, imati izvjestioca i za Hrvatsku, a ko }e to biti, zavisi}e od stava najuticajnijeg balkanologa me|u umjerenim qevi~arima Hanesa Svobode.

Nema “antimuslimanske“ kampawe Evropske unije
SA RA JE VO - Izu zi mawe BiH sa liste zemaqa ~ijim gra|anima uskoro ne}e trebati vize za putovawe u EU dogo di lo se za to {to ni su ispuweni svi uslovi iz Mape puta, a ne zbog nekakve “antimuslimanske“ kampawe ili nekog drugog razloga. Ovo je ju~e tokom susreta sa delegacijom Evropskog pokreta BiH izjavio {vedski am ba sa dor u BiH Bo se He dberg. Hedberg je naglasio da ambasada [vedske godi{we do bi je ma ksi mal no 80.000 evra prihoda od viza, ali je istovremeno u BiH ulo`ila oko 250 miliona evra, prenosi Srna. Delegacija Evropskog pokreta BiH uru~ila je ju~e Hedbergu plaketu pod nazivom “Evropski prijateq 2009“.

Bose Hedberg

Srpski povratnici u Federaciji BiH

Dragan Puziga}a, potpredsjedavaju}i Doma naroda Parlamenta FBiH

Karl Bilt

BiH mo`e daleko da zaostane za kom{ijama

Puziga}a sastanak zatra`io zbog neodr`ive ekonomske situacije u op{tinama Drvar, Bosansko Grahovo i Glamo~. Wihovi buxeti gotovo da nemaju izvornih prihoda, jer je privredni `ivot prakti~no zamro, istakao Puziga}a
DRVAR - Potpredsjedavaju}i Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Dragan Puziga}a zatra`io je ju~e od predsjednika federalne Vlade Mustafe Mujezi novi}a da bude odr`an hitan sas ta nak vla di nih pred stavnika sa na~elnicima op{tina Drvar, Bosansko Grahovo i Glamo~. Sastanak je zatra`io zbog neodr`ive ekonomske situacije u ove tri lokalne zajednice Livawskog kantona. Puziga}a je Srni izjavio da op{tinski buyeti Drvara, Bosanskog Grahova i Glamo~a go to vo da ne ma ju izvor nih prihoda, jer je privredni `ivot, po sli je ne le gal no iz vr{e ne pri va ti za ci je, prakti~no zamro i da tri povratni~ke op{tine poslije privatizacionog procesa nisu dobile nijedan fening. - S obzirom na stawe u kojem se nalaze privatizovana pre du ze }a u op {ti na ma Drvar, Bosansko Grahovo i Glamo~, privatizacija je od prvog dana krenula stranputicom i izrodila se u legalnu pqa ~ku i oti ma ~i nu dr`avne imovine - ka`e Puziga}a. Puziga}a, koji je i {ef Klu ba po sla ni ka SNSD-a u Skup {ti ni Li vawskog kantona, naveo je da je kanto nal na po li ti ka pre ma op{tinama u ko ji ma ugla vnom `ivi povratni~ka popu la ci ja vi {e ne go katastrofalna, ~iji je ciq daqe ekonomsko pusto{ewe i neodr`iv povratak. Prema wegovim rije~ima, na ovim prostorima nema opstanka, ako se u dogledno vrijeme ne{to ne promijeni. - Te`ak ekonomski polo`aj povratni~ke populacije i indolentan i diskriminatorski odnos kantonalnih vlasti opredijelio me je da podr`im zahtjev na~elnika op{tina Drvar, Grahovo i Glamo~ Anke Papak-Dodig, Uro{a Maki}a i Radovana Markovi}a da se hitno zaka`e sastanak sa ~elnicima federalne Vlade. S tim u vezi li~no sam se obratio federalnom premijeru rekao je Puziga}a. Na~elnici tri op{tine pro{le sedmice uputili su otvoreno pismo nadle`nim institucijama u FBiH, u kojem su upozorili na pomenute probleme.

Tra`i sastanak sa premijerom FBiH

Kabinet premijera
LONDON - [ef {vedske diplomatije Karl Bilt upozorio je politi~are u BiH da bi zbog wihovih prepirki ova zemqa mogla daleko da zaostane za kom{ijama na putu ka ~lanstvu u evropskom bloku. - Neukqu~ivawe BiH na spisak zemaqa, ~iji gra|ani bi od januara u EU mogli da putuju bez viza, bilo je upozorewe ta mo{wim po li ti ~a ri ma da }e, ako ne pre du zmu akciju, voz iz stanice krenuti bez wih, a to nije ono {to gra |a ni te zemqe `e le - izja vio je Bilt u in ter vjuu za “Fajnen{el tajms“. On je ocijenio da EU, ukoliko ne pribli`i zemqe zapadnog Balkana ispuwewu wihovog ciqa u pogledu u~lawewa u Uniju, rizikuje da izgubi kredibilitet i doprinese politi~koj nestabilnosti na Balkanu. U Kabinetu premijera FBiH Mustafe Mujezinovi}a rekli su da nisu dobili nikakav zahtjev za sastanak i da ne znaju o ~emu se radi. @. B.

POSLIJE privatizacije op{tine nisu dobile ni fening
- Kantonalne vlasti prema ovim op{tinama ne izmiruju ni osnovne obaveze iz zakonskih okvira, a kamoli da im pomognu da rije{e nagomilane probleme - istakao je Puziga}a, napomenuv{i da je rije~ o ~istoj diskriminaciji.

Na redovnoj sjednici Predsjedni{tva BiH usvojen izvje{taj o izvr{ewu buxeta

Slijedi preispitivawe svih naknada
SA RA JE VO - Pred sje dni{ tvo BiH je na ju ~e ra{woj re do vnoj sje dni ci usvo ji lo iz vje {taj o iz vr{ewu buyeta za prvih {est mjeseci ove godine i za du `i lo Se kre ta ri jat i ka bi ne te ~la no va Pred sje dni{tva BiH da preispitaju sve na kna de ko je ne ma ju karakter plate. Predsjedni{tvo je prihvatilo i tekst pisma upu}enog ge ne ral nom se kre ta ru EU Havijeru Solani, pi{e u sa op {tewu Slu `be za odnose s javno{}u. U saop{tewu je navedeno da je Pred sje dni{ tvo BiH, u vezi sa liberalizacijom viznog re`ima, pozvalo sve institucije BiH da in ten zi vi ra ju akti vnos ti da bi se do kraja septembra 2009. godine ispunili svi pre os ta li uslo vi iz Ma pe puta. am ba sa do ra BiH u Ki ni navedeno je u saop{tewu. Predsjedni{tvo BiH je, pi{e, donijelo i odluku o imenovawu brigadira Enesa Hu se ino vi }a za {e fa voj nog di je la mi si je BiH pri NATO u Briselu. Briga dir Mi haj lo Vu jo vi} imenovan je za vojnog savjetnika u stalnoj misiji BiH pri OEBS-u i UN u Be~u, a pu ko vnik Bo `o Skopqako vi} za voj nog ata {ea pri Ambasadi BiH u Va{ingtonu. G. M.

www.glassrpske.com
U potpunosti se sla`em sa predsjednikom RS Rajkom Kuzmanovi}em kada ka`e da je zahtjev Bo{waka direktno mije{awe u pravosudni sistem. Klub Bo{waka u zadwe vrijeme pravi mnogo gre{aka. Email: zoka_sr@ymail.com Nevjerovatno je ovo {to se zadwih dana de{ava u Bijeqini. Skoro svaki dan da neko pogine, nebitno da li je rije~ o udesu ili na neki drugi na~in. Jo{ ne mogu da vjerujem {ta se desilo onoj djevoj~ici Ivoni, koja je umrla poslije pada sa bicikla. Stra{no! Email: suza.86@gmail.com

DO KRAJA septembra ispuniti uslove iz Mape puta
- Donesena je i odluka o razrje{ewu Ivana Orli}a s du`nosti vanrednog i opunomo}enog ambasadora BiH u ^e{koj i odluka o imenovawu Amela Kova~evi}a za vanrednog i opunomo}enog

ZAJEDNI^KE PATROLE
Predsjedni{tvo BiH donijelo je i odluke o ratifikaciji protokola izme|u Ministarstva bezbjednosti BiH i Ministarstva unutra{wih poslova Srbije o sprovo|ewu zajedni~kih patrola uz zajedni~ku dr`avnu granicu i protokola o odr`avawu redovnih sastanaka predstavnika grani~nih policija na dr`avnom, regionalnom i lokalnom nivou.

GLAS SRPSKE utorak, 28. jul 2009. 3

Gregorijan: Savjet ministara podlegao politi~kom pritisku
SARAJEVO - Odluka Savjeta ministara BiH da ne produ`i mandate stranih sudija i tu`ilaca koji rade na predmetima terorizma, organizovanog kriminala i korupcije, pokazuje da je Savjet ministara BiH podlegao politi~kom pritisku. Ovo je ju~e izjavio zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Rafi Gregorijan, dodaju}i da je obja{wewe kako su tro{kovi prevo|ewa za qude koji rade na tim predmetima previsoki, smi{qena varka, saop{teno je iz OHR-a.

Sje}awe na herojsku borbu protiv fa{izma
Du`nost nam je da se prisjetimo svih onih koji su `ivot dali u borbi protiv fa{izma, poru~io Milorad Dodik. Dan ustanka obiqe`en u Drvaru, Mrkowi} Gradu, Kotor Varo{u, Sokocu...
PRIREDILA: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH obiqe`en Dan ustanka u BiH

Vijesti
Misija BiH pri UN

Otvorena veb stranica
SARAJEVO - Pu{tena je u rad veb stranica Stalne mi si je BiH pri UN, saop{teno je ju~e iz Minis tar stva inos tra nih po slo va BiH. Stra ni ca }e stalno biti unapre|ivana novim informacijama, ra di {to boqeg i sve obu hva tni jeg pred stavqawa BiH u UN.

BAWA LU KA, DRVAR, SOKOLAC - [irom Republike Srpske i Federacije BiH ju ~e je obiqe`en 27. jul - Dan ustanka u BiH. Pred sje dnik Vla de Re pu bli ke Srpske Mi lo rad Do dik po ru ~io je da se wego vawem an ti fa {is ti ~ke tradicije i zalagawem za mir na rje {ewa, Srpska sa posebnom pa`wom odnosi prema uspomenama na poginule u svim ratovima. On je u ~es tit ki SU BNOR-u po vo dom 27. ju la na gla sio da “nam je du `nost da se pri sje ti mo svih onih koji su `ivot dali u bor bi pro tiv fa {i zma, a svim pre `i vje lim borcima NOR-a da ~estitamo ovaj zna~ajan datum na{e istorije“. On je na po me nuo da je srpski na rod sa os ta lim narodima dao svoj doprinos u borbi protiv fa{izma i na uspos tavqawu mi ra i slobode u Drugom svjetskom ratu, o ~emu svjedo~e vi{e od milion poginulih, bezbrojna strati{ta i spomenici. Polagawem vijenaca na spo men-obiqe `je bor ci ma NOR-a i `rtvama fa{isti~kog terora ju~e je i u Drvaru obiqe`eno 68 godina od ustanka naroda u BiH. - U Drvaru je pukla prva ustani~ka pu{ka i to je za-

Cikoti} - Kek

Podr{ka BiH na putu ka EU
SARAJEVO - Ambasador Aus tri je u BiH Do na tus Kek rekao je ju~e u Sarajevu u razgovoru sa ministrom odbrane BiH Selmom Cikoti}em da je Austrija zemqa koja podr`ava BiH na pu tu evroa tlan tskih in te gra ci ja, ja vi le su agen ci je. Kek je izrazio o~e ki vawe da }e us ko ro do}i do imenovawa vojnog ata {ea BiH u Aus tri ji, jer je BiH jedina zemqa iz regiona koja nema vojnog ata{ea u Be~u.

Drvar

FOTO: GLAS SRPSKE

pisano u svim istorijskim uybe ni ci ma, iako bi oni koji neprestano prekrajaju istoriju `eqeli da doka`u ne{to drugo - rekla je na~elnik op{tine Drvar Anka Papak-Dodig.

PAPAK-DODIG: U Drvaru je pukla prva ustani~ka pu{ka
U or ga ni za ci ji Op {tin skog odbo ra SU BNOR-a u Mrkowi} Gra du Dan us tan ka obiqe`en je na partizanskom grobqu na

SREM
Dan ustanka naroda BiH ju~e je obiqe`en i u [ekovi}ima. Delegacije iz sremskih mjesta [id, Golubinci, La}arak, Sremska Mitrovica, Stara Pazova i ostalih do{le su da sa doma}inima odaju po~ast za vi{e od 3.500 palih boraca, koliko ih je upisano na spomen-plo~ama, od ~ega je oko 1.600 iz sremskih mjesta.

Kasimovcu. - U ovom grobqu nalaze se kosti 313 na{ih boraca iz Li ke, Her ce go vi ne i Crne Gore i sa podru~ja mrkowi }ke op {ti ne. Planiramo da u ovoj godi ni obno vi mo spo menobiqe `je na An |e li }a ku }i u Pod go ri, gdje su usta{e ubile 105 civila, te na Ivov cu, gdje ih je ubi je no 86 i u Ba ra }i ma, gdje su stradale 293 `rtve - rekao je p r ed s j e d n i k Op {tin skog odbo ra SU BNOR-a Si mo Po padi}. U Dr u go m svjetskom ratu

na podru~ju mrkowi}ke op{tine poginulo je 560 boraca, od 1.309 u~esnika NOR-a. Bi le su i 1.902 `rtve fa{isti~kog te ro ra. De legacija SU BNORa po lo `i la je cvije} e

na spo men-obiqe `je i na Kasimovcu i u Bara}ima u mrkowi}koj op{tini. Polagawem vijenaca na spo men-kos tur ni ci, na ko joj su upi sa na ime na 980 par ti zan skih bo ra ca iz Dru gog svjet skog ra ta, obiqe`en je Dan ustanka i na Sokocu. I u Ko tor Va ro {u je polagawem vijenaca na spomen-obiqe `je i evo ci rawem sje}awa na poginule bor ce obiqe`en ovaj dan. Vi jen ci su po lo `e ni na partizansko grobqe u [ipragama, spomenik palim bor ci ma na Bor ci ma, spo men-kos tur ni cu i spomen-bistu narodnog he roja Rade Li~i ne u Kotor Varo{u.
U~esnik manifestacije u Drvaru

Evropski pokret BiH

Sastanak sa Joakimom [mitom
SARAJEVO - Delegacija Evrop skog po kre ta BiH danas }e posjetiti Ambasa du Wema ~ke u BiH i sastati se sa ambasadorom Joakimom [mitom. Tokom sas tan ka [mi tu `e li mo da predstavimo situaciju iz ugla Evropskog pokreta, po no vi mo da je ona neo dr`i va i da gra |a ni BiH trpe zbog pasivnosti svojih politi~ara, izjavio je ju~e Srni generalni sekretar ovog pokreta Predrag Pra{talo.

Parlament FBiH

Rasprava o rebalansu buxeta
SA RA JE VO - Pred sta vni ~ki dom Par la men ta Fe de ra ci je Bosne i Hercegovine tre ba lo bi da na dana{woj sjednici razmatra Prijedlog izmjena i dopuna buyeta FBiH za ovu godinu, prema kojem }e ukupni prihodi i rasho di izno si ti 2,1 mi li jar du KM. Na osno vu prethodnog, aprilskog reba lan sa, buyet FBiH je izno sio 1,9 mi li jar di KM, prenosi Srna.

Uhap{eni Ivan Medak i Drago Roguq
ZAGREB - Hrvatska policija privela je ju~e osam osoba, a uhapsila pet zbog `eqezni~ke nesre}e koja se u petak dogodila nedaleko od Splita, javqaju hrvatski mediji. Me|u uhap{enima su {ef ekologije i za{tite Hrvatskih `eqeznica Ivan Medak i {ef splitskog odjeqewa H@ Drago Roguq. Priprema se i krivi~na prijava protiv vlasnika kompanije “Intrejd“ Ivana Toma{kovi}a, a uz wega bi}e prijavqen i Jozo Bazina, kojem je bio povjeren posao prskawa pruge. Posqedwi na listi prijavqenih trebalo bi da bude Branko Ti{qar, za kojeg se sumwa da je sam izradio prskalicu i tretirao prugu.

SAD uva`avaju nastojawa Srbije
BEOGRAD - Ministar prav de Srbi je Sne `a na Ma lo vi} izja vi la je ju ~e da SAD uva`avaju napore Srbi je za na la `ewe preostalih optu`enika i wiho vo pre da vawe Ha{kom tribunalu, javila je Beta. Malovi} je, poslije posjete SAD i razgovora sa sekretarom za pravdu Erikom Holderom, kazala za televiziju B92 da SAD uva`avaju i napore Srbije za reformu pravosu|a, koju ocjewuju kao dobru.

Podsta}i integraciju zapadnog Balkana u EU
BRISEL - Zemqe zapadnog Balkana moraju da savla da ju jo{ ne ke pre pre ke, dok su sve ~la ni ce Evropske unije shvatile da treba da podsti~u taj proces integracija, ocijenio je ministar inostranih poslova [vedske Karl Bilt ju~e u Briselu, poslije sastanka {efova diplomatija zemaqa EU. Iako se pred sastanak {efova diplomatija najavqivalo da zapadni Balkan ne}e biti na dnevnom redu, ispostavilo se da je region u velikoj mjeri bio zastupqen na zasjedawu. Ministar inostranih poslova Austrije Mihael [pindeleger na sastanku EU insistirao je na perspektivi pristupawa zemaqa zapadnog Balkana EU, javqa Tanjug.

4 utorak, 28. jul 2009. GLAS SRPSKE
FOTO: D. TODOROVI]

Komentar dana
Pi{e: Drago TODOROVI]

Kad rashodi pojedu prihode
Na posqedwem zasjedawu Skup{tine op{tine Fo~a, zahvaquju}i odbornicima SDS-a, PDP-a, SRS “Dr Vojislav [e{eq“, SDA i koaliciji SP - Pokret za Fo~u - Penzionerska stranka, usvojen je rebalans op{tinskog buyeta i pored `estokih kritika opozicije, odnosno SNSD-a, SRS-a i DNS-a. Buyet za ovu godinu umawen je tako za oko 700 hiqada maraka. I laiku je bilo jasno da odavno, sa novcem u Fo~i ne{to ne {tima. Rashodi su “pojeli“ prihode, a situaciju su iskomplikovale i brojne, milione maraka vrijedne presude protiv op{tine, pa je rebalans bio neminovan. Nije niko, naravno Nisu stanovnici nikada ni bio proFo~e protiv sporta tiv rebalansa, ali i sportske dvorane, su se mnogi s pravom ali jesu protiv toga pobunili protiv wegove strukture. da se pare za te Rebalansom buyeta namjene izdvajaju su, na ime, zna tno tako {to }e se umawena sredstva {tedjeti na za one ustanove gdje najsiroma{nijim nisu trebala da buqudima. Nisu ni du umawena, odnosno protiv reflektora, za Dom zdravqa, za Dje~iji vrti}, sojer se stvari sada cijalnim slu~ajevidaleko boqe vide ma... U javnosti su skoro nezapa`eno pro{le tvrdwe da korisnici socijalne pomo}i odavno, od op{tine, ne primaju ~ak ni 41 marku koja im pripada, te da je novac uskra}en ~ak i djeci sa posebnim potrebama. Ne pla}a op{tina ni usluge ustanovama za smje{taj djece i omladine. Mjesecima studenti ne primaju stipendije i kredite. Nov~ani grantovi su prepolovqeni izbjegli~kim i bora~kim udru`ewima, Biblioteci, Crvenom krstu... Bi}e umawena sredstva i strate{koj grani turizmu, kao i poqoprivredi, koje je izvr{na vlast stavqala u sami vrh razvojnih prioriteta. S druge strane (kakvog li apsurda) u takvoj situaciji, u rebalans je stavqena potpuno nova stavka od 550 hiqada KM, na ime neizmirenih pla}awa za izgradwu sportske dvorane, koja je zavr{ena pro{le godine i 250 hiqada maraka za postavqawe reflektora na stadion “Sutjeska“. Na~elnik op{tine Zdravko Krsmanovi}, komentari{u}i cijelu situaciju, samo je upitao da li neko normalan, zaista, ima ne{to protiv sportske dvorane i reflektora. Na pitawe ko je normalan u situaciji kada je sve iracionalno i nema logike, zaista nema odgovora. Nisu stanovnici Fo~e protiv sporta i sportske dvorane, ali jesu protiv toga da se pare za te namjene izdvajaju tako {to }e se {tedjeti na najsiroma{nijim qudima. Nisu ni protiv reflektora, jer se stvari sada daleko boqe vide.

Skup{tina op{tine Fo~a

Opozicija u Fo~i nezadovoqna usvojenim rebalansom buxeta

Zdravstvu mawe para, vi{e za sportske sale
Rebalansom }e mawe para dobijati Dom zdravqa, socijalni slu~ajevi, studenti, pripravnici. Uve}avana sredstva za sportske objekte, a u rebalansu buxeta pojavila se nova stavka “sportska sala“ i stari dugovi od 550 hiqada maraka
PI[E: DRAGO TODOROVI] krozrs@glassrpske.com

FO^A - Na posqedwem zasjedawu Skup{tine op{tine Fo~a, uprkos protivqewu opozicije, usvojen je rebalans op{tinskog buyeta za 2009. godinu, kojim je on sa planiranih 9.280.000 smawen na 8.580.000 maraka i kojim su umaweni grantovi za ve}i broj fo~anskih udru`ewa i ustanova. Istovremeno su, navode u opozicionim strankama, pove}ani tro{kovi materijala i usluga i kapitalni rashod, kao i sredstva namijewena za sportske objekte, a dio novca i}i }e za otplatu starih dugova. Opo zi ci oni odbor ni ci SNSD-a, DNS-a i SRS odluku o rebalansu nazvali su katastrofalnom i ocijenili da }e te mjere podsta}i bijelu ku gu i

ubrzati siroma{ewe gra|ana. Re ba lan som }e 50 od sto mawe novca dobiti Sredwo{kolski centar, Udru`ewe izbjeglih i raseqenih, porodice poginulih i zarobqenih lica, borci... Znatno mawe para dobija}e i Srpska centralna bibli ote ka “Pros vje ta“, Dom zdravqa, Vatrogasno dru{tvo, Centar za razvoj poqoprivrede, Crveni krst, socijalni slu~ajevi, Dje~iji vrti}, studenti, pripravnici, a buyetska rezerva pove}ava se za sto odsto.

MINISTARSTVO
Sredwo{kolski centar Fo~a tra`io je iz Razvojnog programa RS novac za nastavak izgradwe sportske sale, ali ga republi~ki Savjet za razvoj nije odobrio, ka`u u Ministarstvu prosvjete i kulture RS. |a~ima radova na dvorani, koja je lani zavr{ena. On je tre nu tno stawe u buyetu op{tine Fo~a ocijenio nastavkom samovoqne, neodgovorne i nedopustive politike izvr{ne vlasti Fo~e, koju podr`ava skup{tinska ve}ina, koju ~ine SDS, PDP, SRS “Dr Vojislav [e{eq“, SDA i koalicija SP - pokret za Fo~u Penzionerska stranka. - Ovo nije rebalans, nego nova finansijska projekcija buyeta, kojom izvr{na vlast na ~elu sa na~elnikom op{tine Zdravkom Krsmanovi}em otpla}uje stare dugove i na svoju ruku tro {i no vac - re kao je odbornik SNSD-a u SO Fo~a Spasoje Joji}. Odbornik SRS Zoran Nikoli} predlo`io je da se uputi ja vni po ziv svim dobavqa~ima, da iska`u svoja potra`ivawa od op{tine, jer, ka`e, niko u Fo~i i ne zna - Ne smatram da izgradwa sportske sale u Fo~i nije prioritet, ali Savjet je nastojao da se sredstva ravnomjerno ula`u u sve dijelove RS - rekao je ministar prosvjete i kulture RS Anton Kasipovi}. pravo stawe buyeta. - Tvrdim da postoji vi{e raznih dobavqa~a, kojima op{tina godinama duguje od 50 do 500 hiqada KM - ka`e Nikoli}. Zdravko Krsmanovi} odbacio je kritike opozicije, dodaju}i da se trenutno u Fo~i investira u nove projekte vrijedne oko milion maraka, a koje finansiraju UNDP i GAP. Krsmanovi} tvrdi da Ministarstvo prosvjete i kulture i pored obe}awa nije dozna~ilo sredstva za izgradwu sportske, odnosno {kolske sale u Fo~i i dodao da se zato sada tih 550 hiqada KM pojavquje u rebalansu buyeta i da zato nekim firmama koje su gradile sportsku salu nisu izmirena dugovawa. - Ta~no je, instalirali smo i reflektore na stadionu “Sutjeska“ i ne znam kome oni smetaju - rekao je Krsmanovi}.

OPOZICIJA: Odluka o rebalansu katastrofalna

Milo{ Vasi}, novinar nedeqnika “Vreme“
Sini{a Vu~ini} nema kapacitet da bi napravio bilo {ta ozbiqno, sklon je nasiqu i od sebe je napravio seosku ludu.

- Uve}avaju se i sredstva za sportske objekte, kao {to je Dom “Partizan“, klub i pomo}ni teren fudbalskog kluba, na ~ak 250 hiqada KM. U Fo~i su na stadionu, u aprilu postavqeni reflektori, koji ko{taju 250 hiqada KM - ka`u u opoziciji. Odbor nik DNS-a Radojica Mla|enovi} istakao je da je veli ki pro blem to {to se u rebalanNa zahtjev opozicije, Skup{tina opsu buyeta po {tine imenovala je komisiju za utjavquje nova stavka vr|ivawe odgovornosti na~elnika “sportska sala“ i op{tine Fo~a, po osnovu materijalstari dugovi od 550 ne {tete nanesene buxetu. hiqada maraka izvo-

Odgovornost

Tomislav Tomqanovi}, predsjednik Kluba Hrvata u Vije}u naroda RS

Rebalans ne ugro`ava vitalni interes
BAWA LUKA - Klub dele ga ta hrvat skog na ro da u Vije}u naroda Srpske nije po kre nuo pi tawe za {ti te vitalnog nacionalnog intere sa u ve zi sa re ba lan som buyeta RS za 2009. godinu, koji je Narodna skup{tina RS usvo ji la na pro te kloj sjednici, izjavio je predsjednik ovog klu ba To mi slav Tomqanovi}. - Klub Hrvata nije posta vio pi tawe za {ti te vi talnog nacionalnog interesa, iako smo Ivanka Gavri} i ja unu tar Klu ba gla sa li pro tiv ova kvog re ba lan sa, zbog dvos tru ko smawenog izno sa za po vra tak u RS kazao je Tomqanovi} novina ri ma po sli je sje dni ce Kluba. Tomqanovi} je naveo da je rebalansom buyeta RS jedi no u gran tu za po vra tak izbjeglih i raseqenih lica vi{e nego dvostruko smawen iznos za ove namjene.

Sini{a Vu~ini}, ~lan Srpske radikalne stranke
Biv{i qevi~ar, ultradesni~ar, monarhista, vojvoda, metafizi~ar i radikal osniva Srpski ~etni~ki pokret u Trebiwu.

TOMQANOVI]: Nema stvarne podr{ke povratku u RS
Dodao je da je iz toga vidqivo da se Vla da RS i Narodna skup{tina RS samo deklarativno zala`u za po vra tak, dok stvar ne po dr{ke povratku u RS nema,

prenosi Srna. Komentari{u}i zahtjev Kluba Bo{waka u Vije}u naro da RS da se Po slo vnik Ustavnog suda RS prilagodi Ustavu RS i da li to zna~i da je Ustavni sud RS do sada radio neustavno, Tomqanovi} je rekao da je vodu u ~a{i prelila odluka Ustavnog su da RS o na zi vu Bro da i Kostajnice, iz kojih je izbrisan prefiks bosanski.

GLAS SRPSKE utorak, 28. jul 2009. 5

Revizija bora~ko-invalidskih rje{ewa u Republici Srpskoj

Hag pozvao vlade Norve{ke i Belgije

Sumwivo hiqadu nalaza u 10 op{tina
Brojne invalidnine nisu u skladu sa Pravilnikom o utvr|ivawu procenta vojnog invaliditeta. Samo u jednoj op{tini 308 sumwivih boraca prve kategorije
INVALIDNINE nisu u skladu sa Pravilnikom

Dostaviti dokumenta Radovanu Karaxi}u
HAG - Ha{ki tribunal pozvao je vlade Norve{ke i Belgije da do 4. septembra dostave Radovanu Karayi}u dokumenta koja su mu neophodna za pripremu odbrane, javio je ju~e B92. Karayi} je krajem maja zatra`io od vlada Norve{ke i Belgije da mu dostave izvje{taje svojih vojnih zvani~nika pri UNPROFOR-u o sumwivim isporukama oru`ja u Tuzlu februara 1995, kojima je prekr{en embargo UN i omogu}eno naoru`avawe bosanskih muslimana. Odbijaju}i da postupi po zahtjevima iz Karayi}evog pisma, norve{ka ambasada u Hagu je 12. juna obavijestila optu`enog da }e vlada te zemqe postupati u skladu sa zahtjevom za saradwu ili naredbom Tribunala, ali da u tu “kategoriju“ ne spada pismo koje je Karayi} uputio.

Tu`ila{tvo BiH

Bez odgovora o Dudakovi}u
BAWA LUKA - Portparol Tu`ila{tva BiH Selma He}imovi} ju~e nije mogla da odgovori na pitawe da li su najnoviji video-snimci biv{eg komandanta Petog korpusa Ar mi je RBiH Ati fa Dudakovi}a na kojima on izdaje nare|ewe za strijeqawe uvr{}eni u istragu koja se vodi protiv wega. - Radi se o aktivnom predmetu. Sve predmete koji su takvi ne mo`emo da komentari{emo - ka`e He}imovi}eva. Na tim snimcima se vidi da Dudakovi} 1994. godine u Iza~i }u kod Bi ha }a na re |u je strijeqawe dvojice pripadnika Autonomne pokrajine Zapadna Bosna, koja je bila pod kontrolom Fikreta Abdi}a. Kao iz vr{i oce stri jeqawa navodi Hamdiju Abdi}a Tigra i Mehura Selimovi}a. G. M.

FS BiH o Dudakovi}evom saborcu

O smjeni Abdi}a, ako stigne zahtjev
Rade Ristovi} PI[E: @EQKA BA[I] zbasic@glassrpske.com FOTO: GLAS SRPSKE

BAWA LUKA - Revizorska komisija koja radi na provjeri bora~ko-invalidskih rje{ewa u RS do sada je kontrolisala deset mawih op{tina u RS i pri tome izdvojila oko hiqadu sumwivih predmeta koji se odnose na li~ne i porodi~ne invalidnine. Rekao je to ministar rada i bora~ko-invalidske za{tite RS Rade Ristovi} i dodao da je u tim predmetima hitno potrebna korekcija nalaza i mi{qewa qekarskih komisija. - Invalidnine nisu u skladu sa Pravilnikom o utvr|ivawu procenta vojnog invaliditeta. Sporno je to {to je u navedenim nalazima procenat invaliditeta sabiran po o{te}ewima razli~itih dijelova tijela, pa tako da kada se sve zbroji ispadne da je pojedinac invalid prve kategorije. Pravilnik kojim se ut-

vr|uje stepen invaliditeta ne predvi|a sabirawa ve} se jedinstvenim procentom izra`ava visoka o{te}enost dijela tijela - objasnio je Ristovi}.

SANKCIJE za qekare koji su izdavali la`ne nalaze
On ka`e da }e svako kod koga se uo~i da nalaz nije validan i da nema jedinstven procenat visokog fizi~kog o{te}ewa, biti uvr{}en u neku od ni`ih kategorija invalida i da }e se nalazi i mi{qewa vratiti prvostepenim qekarskim komisijama na provjeru. Ristovi} ka `e da }e i prema qekarima koji su izdavali la`ne nalaze biti preduzete zakonske sankcije. Revizijom koja je, izme|u ostalog, obavqena u op{tinama Kozarska Dubica, Ribnik, Kostajnica, Isto~ni

Drvar, O{ tra Lu ka, No vi Grad i drugim, uo~ene su i mawkavosti u predmetima kategorizacije u smislu priznavawa sta tu sa bor ca prve kategorije u slu~ajevima gdje ne postoji ukupna du`ina anga`ovawa u Vojsci Republike Srpske. - Samo u jednoj op{tini izdvojeno je 308 sumwivih rje{ewa boraca prve kategorije - rekli su u Ministarstvu rada i bora~ko-invalidske za{tite RS. Pred sje dnik BORS-a Pantelija ]urguz istakao je da pored deset ~lanova revizorske komisije iz Minis-

tar stva i BORS-a, u ovom procesu u~estvuju i op{tinske bora~ke organizacije i komandiri vojnih jedinica koji pregledaju spiskove u~esnika u ratu. - Problem se pojavio zato {to su u~esnici rata zavedeni pod azbu~nim redoslijedima, a ne po for ma cij skim jedinicama, {to bi olak{alo komandirima da se sjete vojnika iz svoje jedinice rekao je ]urguz i dodao da uop {te ne ma evi den ci je o formacijskim jedinicama, ali da }e se onako ka ko je planirano revizija obaviti do kraja.

SARAJEVO - Fudbalski savez BiH izjasni}e se o slu~aju Hamdije Abdi}a zvanog Tigar ako dobije zvani~ni zahtjev za wegovo iskqu~ewe iz Izvr{nog odbora FS BiH, izjavio je Srni predsjednik ovog saveza Sulejman ^olakovi}. - Jo{ nismo dobili ni{ta zvani~no - rekao je ^olakovi}, ne `ele}i da komentari{e slu~aj Hamdije Abdi}a Tigra, jednog od gla vnih akte ra u vi deo-ma te ri ja lu na ko jem je snimqeno brutalno ubistvo zarobqenika, po nare|ewu biv{eg ratnog komandanta Petog korpusa Armije BiH Atifa Dudakovi}a, u julu 1994. godine, kod Biha}a. Fudbalski radnici iz Republike Srpske zatra`ili su da Tigar zbog snimaka bude izba~en iz Izvr{nog odbora FS BiH.

PRIJAVE
U samom startu revizije, odnosno prilikom prezentacije projekta “Stop la`nim borcima i invalidima“, uslijedila je krivi~na prijava protiv ~etiri lica koja su izdavala la`na uvjerewa, dok su dvije krivi~ne prijave bile u pripremi. Predsjednici svih op{tinskih bora~kih organizacija iz RS u junu su potpisali Aneks Protokola u kojem su sadr`ane obaveze u sprovo|ewu akcionog plana revizije.

Hamdija Abdi} Tigar

OHR pozvao Vladu RS

Rasim Qaji}, koordinator tima za saradwu Srbije sa Hagom

Mladi} ne}e jo{ dugo biti slobodan
BEOGRAD - Ratko Mladi} ne}e mo}i jo{ dugo da bude na slobodi, jer su akcije potrage na{ih i stranih slu`bi stalne, izjavio je ju~e za B92 koordinator tima za saradwu sa Hagom Rasim Qaji}. - Vlasti u Srbiji nemaju u ovom trenutku konkretan trag ko ji bi ih do veo do Mla di }a, iako se za wim stal no tra ga - re kao je Qaji}. Ipak, Qaji} je uvjeren da su sve ve}e {anse da Mladi} bude prona|en, jer je, ka`e, nemogu}e da on izbjegne potragu u koju su ukqu~eni najboqi doma}i operativci, koji sara|uju i sa stranim slu`bama. - Niko od nadle`nih u Srbiji vi{e ne o~ekuje da }e se Mladi} dobrovoqno predati - istakao je Qaji}, ali navodi i da sumwa da najtra`e ni ji bje gu nac mo`e jo{ dugo da ostane na slobodi.

SVE VE]E {anse da Mladi} bude uhap{en
On ka`e da je nemogu}e da iz bje gne to li kom bro ju do ma }ih i stra nih oba vje {tajaca. Qaji} na vo di da je

posqedwa potraga bila pro{le ne djeqe, a da stra ni obavje{tajci samo daju obavje{tajne podatke, a ne u~estvuju u operacijama. Prema Qaji}evim rije~ima, operativci istovremeno tra ga ju i za dru gim preostalim bjeguncem, Goranom Hayi}em, o kome do prije godinu nije bilo nikakvih podataka, ali je u me|uvremenu istraga napredovala.

SA RA JE VO - OHR je po zvao ju~e Vladu RS da se anga `u je u “slu ~a ju Av de Pali}a“, da iskoristi svoje mno go broj ne kon ta kte sa Srbijom, okon~a misteriju wego vog nes tan ka i vra ti wegove posmrtne ostatke porodici kako bi mu obezbijedila dostojanstveno mjesto za vje~ni po~inak. - Prije vi{e od osam godina, Dom za qudska prava BiH

Ispunite obaveze u “slu~aju Pali}“
i Ustavni sud BiH su obavezali vlasti RS da lociraju i vrate posmrtne ostatke pukovnika Pali}a wegovoj poro di ci. Uprkos ra znim obe }awima vi so kih zva ni ~nika i mnogim osuje}enim na po ri ma, ova oba ve za i daqe os ta je nei spuwena i sada je predmet pred Evropskim sudom za qudska prava u Strazburu - saop{teno je iz OHR-a.

6 utorak, 28. jul 2009. GLAS SRPSKE

Prosje~na junska plata 794 marke

Dru{tvo
Boris Kele~evi}

BAWA LUKA - Prosje~na junska neto plata u RS bila je 794 marke i ve}a je za 21 marku od majskog prosjeka, podaci su Zavoda za statistiku RS, prenijela je Srna. Prosje~na junska bruto plata od 1.216 maraka ve}a je od majske za 35 KM. Najve}a junska primawa u bruto iznosu od 1.972 marke i neto od

1.278 KM imali su zaposleni u sektoru finansijskog posredovawa, te u sektoru dr`avne uprave, odbrane i obaveznog osigurawa sa bruto platom od 1.712 KM i neto od 1.099 maraka. Najmawa junska primawa od 768 maraka bruto i 514 KM neto imali su zaposleni u hotelima i restoranima.
FOTO: GLAS SRPSKE

Traga se za jo{ 11.583 nestalih
BAWA LUKA - Od ukupno 22.434 zahtjeva za tra`ewe nestalih lica, koje su porodice u BiH podnijele Me|unarodnom komitetu crvenog krsta , do sada je razrije{ena sudbina 10.851 lica, dok se jo{ traga za 11.583 nestalih. - Ovi podaci jasno pokazuju da je u BiH jo{ otvoreno vi{e od pola zahtjeva za tra`ewe nestalih lica, zbog ~ega niko, posebno porodice `rtava ne mogu biti zadovoqni dosada{wim procesom tra`ewa nestalih. MKCK `eli da se taj proces ubrza - rekao je Srni {ef bawalu~ke kancelarije MKCK-a Boris Kele~evi}. Kele~evi} je rekao da MKCK podr`ava rad Instituta za nestala lica BiH.

MNOGA odjeqewa bez pitke vode

“Boska“

Radnici produ`ili godi{wi odmor
BAWA LU KA - Ra dni ci bawolu~ke robne ku}e “Boska“ produ`ili su godi{wi odmor za jo{ pet dana, potvrdi la je “Gla su Srpske“ predsjednik Sindikata radnika “Boske“ Branka Gosti}. Ona je kazala da }e radnici nas ta vi ti pre go vo re o prijedlogu novog vlasnika “Delta - Zekstra“, prema kome bi tre ba lo da im bu de prekinut radni odnos uz isplatu 70 odsto potra`ivawa. Na prvoj sje dni ci Skup {tine akcionara bawolu~ke robne ku}e “Boska“, nakon {to je tu robnu ku}u preuzeo kon zor ci jum “Del ta-Zek stra“, u petak, 24. jula, izabra ni su Nad zor ni i Upravni odbor. Konzorcijum je ranije ovlastio direktora “Boske“ Qubomira Daki}a da svim ra dni ci ma predlo`i potpisivawe akta o prestanku radnog odnosa. D. S.

Podru~na odjeqewa koja se gase radila u te{kim uslovima

Racionalizacija {kolske mre`e u Srpskoj

Ova podru~na odjeqewa, u ve}ini slu~ajeva, radila su u te{kim uslovima, bez adekvatnog {kolskog prostora, rije{enog pitawa snabdijevawa pitkom vodom, bez verifikovanih nastavnika i sa malim brojem u~enika, ka`u u Ministarstvu
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

Prestalo da radi 30 podru~nih odjeqewa
dru~nih {kola jer nije bilo u~enika. U pro{loj godini ministar je donio rje{ewa o prestanku rada tri podru~na odjeqewa za koja su {kole uputile inicijative. kvalitetniju nastavu, boqe uslo ve {ko lo vawa i bi ti me|u vi{e u~enika, {to }e im ola k{a ti pre laz iz osno vne u sredwu {ko lu ka`u u Ministarstvu. Za vodosnabdijevawe 63 osno vne {ko le pit kom vo dom iz Razvojnog programa RS, Ministarstvu je odobreno 400.000 maraka. Ovaj novac, ka`u, bi}e utro{en na obno vu i iz gradwu no vih {kolskih bunara. Ove {kole nalaze se u Prijedoru, [amcu, Doboju, Nevesiwu, Bile}i, [ipovu, Trebiwu, Modri~i, Prwavoru, Tesli}u i Kne`evu. - Iz Razvojnog programa RS obezbije|eno je milion maraka za nabavku mini-buseva {kolama za prevoz u~eni ka u onim op {ti na ma u kojima ne postoji mogu}nost prevoza u~enika postoje}im autobuskim linijama i ugovo re nim {kol skim pre vo zom. Ta ko }e svi u~e ni ci imati obezbije|en prevoz do {kole - isti~u u Ministarstvu.

Novi grip u BiH

Jo{ jedna osoba oboqela u FBiH
BAWA LUKA - Tridesetdevetogodi{wa `ena iz Kupresa jo{ jedna je oboqela od novog gripa tipa A H1N1, a virus je prenesen sa ~ovjeka na ~ovjeka, potvr|eno je brzim testom u Klini~koj bolnici Mostar. Ova osoba bila je u kontaktu sa prvom zara`enom osobom u Kupresu. Oboqeli su upu}eni na ku}no lije~ewe i osje}aju se dobro, a osobe koje su bile u kontaktu s wima pod stalnom su kontrolom. Stawe tre}eg oboqelog u RS od virusa novog gripa tipa A H1N1 je stabilno i pu{ten je na ku}no lije~ewe. Osobe sa kojima je bio u kontaktu su jo{ uvijek pod zdravstvenom kontrolom. M. ^.
FOTO: AGENCIJE

BAWA LUKA - U {kolskoj 2009/2010. godine ne}e ra di ti tri de set po dru ~nih odjeqewa sa ma lim brojem u~enika, potvrdili su u Ministarstvu prosvjete i kulture RS. - Sa ra dom su pres ta le {kole u Bawoj Luci, ^elincu, Ko tor Va ro {u, Srpcu, Gra di {ci, Te sli }u, Fo ~i, Tre biwu, Bi le }i, Pa la ma, Vi{egradu, Mrkowi} Gradu, Kos taj ni ci, Mo dri ~i, Prwavoru, Ribniku, ^ajni~u, Srebrenici, Mili}ima, Bratuncu. Dva devetorazredna podru~na odjeqewa nasta vi }e sa ra dom kao petorazredna podru~na odjeqewa, a dvije {kole spoji}e se u jednu - istakli su u Ministarstvu. Oni navode da je ranije sa radom prestalo sedam po-

OBEZBIJE\EN prevoz u~enika
Podru~na odjeqewa koja prestaju sa radom od {kolske 2009/2010. godine, kako ka`u u Ministarstvu, u ve}ini slu~ajeva, radila su u te {kim uslo vi ma, bez ade kvatnog {kolskog prostora, bez rije{enog pitawa snabdijevawa {kola pitkom vodom, bez mo gu }nos ti nesmetane realizacije nastavnih sadr`aja i bez verifikovanih nastavnika i sa malim brojem u~enika. - Smatramo da }e u~enici iz ovih odjeqewa u central noj {ko li ima ti

OBILAZAK
Racionalizacija {kolske mre`e ima za ciq obezbje|ivawe boqih uslova {kolovawa djece. - Komisija Ministarstva prosvjete i kulture RS zadu`ena za racionalizaciju mre`e {kola obi{la je 35 op{tina, 53 centralne {kole i 65 podru~nih odjeqewa sa ciqem da ispitaju uslove u kojima se nastava izvodi - naveli su u Ministarstvu.

@eqezni~ki saobra}aj u Republici Srpskoj

Do 2010. ~etiri "talgo voza"
Saradwa BiH i Crne Gore

Akcenat na prirodnim resursima
FO^A - Potrebno je obnoviti geografske i tradicional ne eko nom ske i kul tu ro lo {ke ve ze BiH i Crne Gore. Posebno se sva pograni~na podru~ja suo~avaju se sa starewem populacije i smawewem zapo{qavawa, dok na drugoj strani raspola`u sa zna~ajnim potencijalima i pri ro dnim resursima za razvoj, koje treba aktivirati. Ovo je jedan od zakqu~aka konferencije o prekograni~noj saradwi koja je odr`ana ju~e u Fo~i. Javni, prvi poziv za kandidovawe projekata prekograni~ne saradwe sa Crnom Gorom objavqen je ovih dana i traja}e do 9. oktobra. Progra mom EU, u vri je dnos ti oko milion evra, bi}e obuhva}eno 56 op{tina u BiH i 12 u Crnoj Gori. D. T.

BAWA LUKA - Republika Srpska }e do 2010. godine ku pi ti od {pan ske fa bri ke “Tal go“ ~e ti ri brze savremene kompozicije

sa po osam vagona nagibnih vozova, vrijednih oko 32 mili ona evra, pot vrdio je Srni pomo}nik ministra za `eqezni~ki, vodeni i vazdu{ni saobra}aj RS Marinko Biqanovi}. Biqano vi} je na po me nuo da se o pro je Rekonstrukcija ktu ku po vi ne nagibnih vozova u BiH ve} du `e Marinko Biqanovi} je rekao da je vre me na go vo ri obavqena rekonstrukcija pruge od i da je u wegovu Bawe Luke do Jo{avke za brzinu do realizaciju ve} 100 kilometara na ~as, a u planu je u{la FBiH kurekonstrukcija pruge prema Prijedopo vi nom de vet ru i Novom Gradu, Doboju i [amcu. kom po zi ci ja na -

gi bnih vo zova od is te fa brike, koji treba uskoro da budu isporu~eni.

KOMPOZICIJE vrijedne 32 miliona evra
On je naglasio da je RS ima la ra zli ~it stav od FBiH po pi tawu na bav ke ovih vozova, ali da nije uspjela da prona|e alternativu, odno sno, ni je mo gla da na|e rje{ewe koje bi omogu}ilo da se do|e do putni~kih vagona, po{to je sada{wim vagonima koji se koriste u

RS pro{ao tehni~ki vijek. - Kako smo morali hitno obezbijediti zamjenu dotrajalih vagona, na{li smo mogu }nost za ku po vi nu ta mo gdje nije potrebno nikakvo finansijsko u~e{}e i gdje su krediti prihvatqivi za “@eqe zni ce RS“ i u tom smislu je i otvoren razgovor sa {panskom firmom pojasnio je Biqanovi}. Biqano vi} je na gla sio da }e pre ma do go vo ru sa “Talgom“, osim isporuke ~eti ri kom po zi ci je vo zo va, biti isporu~eni i rezervni dijelovi i obezbije|eno servisirawe i kontrola.

GLAS SRPSKE utorak, 28. jul 2009. 7

Sastanak zaposlenih u Gradskoj upravi Mostara
MOSTAR - U Mostaru }e 29. jula biti odr`an sastanak zaposlenih u Gradskoj upravi na kojem }e biti rije~i o izvje{taju {trajka~kog odbora o proteklim aktivnostima, poslije sastanka sa visokim predstavnikom Valentinom Inckom u Sarajevu 23. jula, saop{teno je iz sindikalne organizacije grada Mostara. Zaposleni institucija koje se finansiraju iz gradskog buxeta ve} gotovo pet mjeseci nemaju platu, topli obrok, penzijsko i zdravstveno osigurawe, a svi razvojni i infrastrukturni projekti u gradu su blokirani. Profesionalni vatrogasci ju~e nisu blokirali tunel u Salakovcu, a odluku o sqede}im potezima donije}e poslije razgovora s predstavnicima OHR.

Vijesti

Stanovnici Srpske zainteresovani za sezonske poslove u poqoprivredi

Na dijelu puta M-19

Za okopavawe i berbu povr}a do 40 KM dnevno
Qudi su voqni da rade sve poslove, od okopavawa kupusa, preko berbe paprika i lubenice, utovara i istovara robe, do pakovawa krompira u vre}e, ka`e Bawac
PI[U: TAWA MILAKOVI] milakovict@glassrpske.com DALIBORKA SEKULI] daliborkas@glassrpske.com

Privremena obustava saobra}aja
BAWA LUKA - Na dionici magistralnog puta M-19 Qubogo{ta - Sokolac, na lokalitetu Qubogo{ta u blizini raskrsnice Sarajevo Pale - Sokolac, sutra }e od 13 do 15 ~asova biti privremeno obustavqen saobra}aj, saop{teno je iz CJB Isto~no Sarajevo. Obustave saobra}aja bi}e naizmjeni~ne i traja}e maksimalno pet minuta. T. M.

BAWA LUKA - Da stanovni{tvo Republike Srpske ne bje`i od posla, pokazuje velika zainteresovanost nezaposlenih za sezonske poslove na wivi. Poqoprivredni proizvo|a~i spremni su da za dan kupqewa sijena, kopawa ili berbe povr}a sezoncima plate od 20 do 40 maraka. Oni ko ji se odlu ~e da rade ovakve poslove, za cijeli mjesec mogu da zarade od 700 do 800 maraka. Poqo pri vre dni proi zvo |a~ iz Li jev ~a Dra {ko Bawac ka`e da u Republici Srpskoj ima zain te re so va nih za rad na wivi i da ovakve po slo ve pre te `no pri hva ta iz bje glo sta no vni{tvo koje nema posao, te je u prilici da u sezoni zaradi koju marku. - Qudi su voqni da rade sve po slo ve, od oko pa vawa kupusa, preko berbe paprika i lubenice, utovara i istova ra ro be, do pa ko vawa krom pi ra u vre }e - ka `e Bawac. On dodaje da se radnici uvijek mogu na}i u selima izme |u Gra di {ke i Bawe Luke, jer je tu velika kon cen tra ci ja iz bje glog stanovni{tva koje nema posao. Bawac is ti ~e da ovim radnicima nije lako zaraditi dnevnicu, posebno kada su velike vru}ine. - Za obavqawe poslova u poqoprivredi mo`e se zaradi ti 30 ma ra ka dne vno, a ako radnici obavqaju te`e poslove mogu za dan da zara-

Mostar

Ekshumirani ostaci tri tijela
SARAJEVO - Posmrtni ostaci najmawe tri nepoznata tijela ekshumirana su ju~e na lokalitetu jame Rada~a, op{tina Mostar, saop{teno je iz Instituta za nestala lica BiH, prenijela je Srna.

Prosvjeta FBiH

Od septembra u {trajku
SARAJEVO - Predsjedni{tvo Sindikata sredweg i visokog obrazovawa, vaspitawa, nauke i kulture BiH donijelo je na ju~era{woj vanrednoj sjednici odluku o pokretawu generalnog {trajka tog Sindikata po~etkom septembra, prenose agencije. Iskqu~ivu odgovornost za ovakvu odluku snosi izvr{na i zakonodavna vlast u Federaciji BiH saop{tili su iz Sindikata.

Cjelodnevno kupqewe sijena 20 maraka

FOTO: AGENCIJE

de i do 40 maraka - rekao je Bawac. Poqo pri vre dni ci u okolini Dervente za cjelodnevno kupqewe sijena sezon ci ma pla }a ju oko 20 maraka.

UZ DNEVNICU dva obroka i pi}e
- Uz dnevnicu radnicima po nu dim i dva obro ka, pi}e i kafu. Osim nezaposle nog sta no vni{ tva, za ovakvu vrstu posla zainteresovani su i {kolarci, koji-

ma dobro do|e da zarade ne{to yepar ca to kom qeta ka za la je poqo pri vre dnik iz Dervente Milica Mili~i}. Nezaposleni iz RS spremni su da za sezonske poslove otpu tu ju u Crnu Go ru. Prema podacima iz Zavoda za zapo{qavawe RS, interesovawe da rade na crnogorskom pri mor ju ove go di ne izrazila su 143 stanovnika Srpske. Najtra`enija zanimawa su kuvari, konobari, trgovci, hotelijeri, turisti~ki tehni~ari i voza~i.

Iz Za vo da na gla {a va ju da se za obavqawe najjednosta vni jih po slo va u Crnoj Gori mo`e dobiti 200 evra,

a za odgovornije poslove u hotelima visoke kategorije sezonci mjese~no mogu da zarade i do 1.500 evra.

Debatno takmi~ewe

Pobijedila ekipa iz SAD
SARAJEVO - Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH @eqko Kom{i} uru~io je ju~e nagradu pobjedni~koj ekipi iz SAD na Svjetskom debatnom takmi~ewu IDEA Omladinski forum 2009, ~ije je finalno takmi~ewe odr`ano u zgradi institucija BiH, prenijela je Srna. Organizatori takmi~ewa u BiH bili su Centar za kulturu dijaloga uz Svjetsku debatnu organizaciju (IDEA). U finalnoj debati bile su ekipe SAD i Ju`ne Koreje.

SRBIJA
Pre ma po da ci ma Za vo da za za po{qavawe Srbi je, ve} ne ko li ko go di na te {ko se na la ze se zon ci za ko pawe, rad na gra di li {tu, ~u vawe sta da, ali i brawe vo }a i po vr}a. Dne vni ca za ta kve i sli ~ne po slo ve kre }e se od 25 do 40 ma ra ka. Naj la k{e se, na vo de, ne za po sle ni odlu ~u ju da pri hva te se zon ske po slo ve ko no ba ra, rad u ma ga ci nu, qepqewe pla ka ta, di jeqewe le ta ka, rad u pi ce ri ji, uli ~nu pro da ju sla do le da.

Novinsko-{tamparsko preduze}e “Oslobo|ewe“

Radnici nastavili sa {trajkom
BAWA LUKA - Oko 280 radnika Novinsko-{tamparskog pre du ze }a “Oslo bo |ewe“ nastavi}e {trajk sve dok po slo da vac ne ispu ni wihove zahtjeve, potvrdila je ju~e predsjednik {trajka~kog odbora ovog preduze}a Ranka Vukeli}. Radnici ovog preduze}a, koje je u ve}inskom vlasni{tvu beo grad ske kom pa ni je “Delta-Zekstra“, {trajkuju ve} 27 dana. - Odlu~ni smo da nastavimo {trajk, jer nam se niko od vla sni ka kom pa ni je zvani~no nije obratio. Bili smo na raz g o vo ru kod direktora preduze}a Zdravka Go lu bo vi }a ko ji nas uvje ra va da ne }e bi ti ste ~a ja pre du ze }a, da bu de mo strpqivi, ali da trenutno ne ma nov ca za is pla tu du govawa prema radnicima rekla je Vukeli}eva Srni. Ona napomiwe da je 10. jula poslodavac isplatio samo polovinu razlike plate, dok radnici potra`uju isplatu zaostale pla te i topli obrok iz ove godine i razliku plata iz pro{le godine. [trajka~ki odbor “Oslo bo |ewa“ i di re ktor Zdravko Golubovi} dogovori li su 3. ju la da razlika po obra~unu zarada za pro{lu godinu, koja je utvr|ena po sva kom za po sle nom radniku, bude ispla}ena do 8. ju la, a naj ka sni je do 9. jula.

Vlada FBiH

VUKELI]: Niko nam se od vlasnika kompanije nije obratio
U prijedlogu sporazuma, do kojeg se do{lo na osnovu ovog sastanka, navodi se da zaposleni u ovom preduze}u ne pre ki da ju ge ne ral ni {trajk dok spo ra zu mom ne

budu usagla{eni stavovi sa poslodavcem. Poslodavcu je ostavqen rok do 22. ju la da po ku {a prona}i rje{ewe za zahtjeve za po sle nih pre ma odlu ci o stu pawu u ge ne ral ni {trajk od 24. ju na, do da je se u pri je dlo gu spo ra zu ma koji je poslovodstvo preduze }a upu ti lo sin di kal noj or ga ni za ci ji i {traj ka ~kom odbo ru “Oslo bo |e wa“.

Zakon poslije qetne pauze
SARAJEVO - Vlada FBiH zadu`ila je Federalno ministarstvo za bora~ka pitawa da u koordinaciji sa ministarstvima pravde, finansija i socijalne politike prona|e najboqa rje{ewa, kako bi Zakon o reviziji korisnika prava iz oblasti bora~ko-invalidske za{tite bio ponu|en Parlamentu FBiH odmah poslije qetne pauze, prenijela je Srna.

8 utorak, 28. jul 2009. GLAS SRPSKE

Igor Gudeq najboqi skaka~ sa trebiwskog Kamenog mosta

Kroz RS
Ambasador Gr~ke u BiH posjetio Kozarsku Dubicu

TREBIWE - Najboqi skaka~ sa Kamenog mosta u Trebiwu ove godine je Igor Gudeq, koji je uz pehar dobio i nagradu od 300 maraka, javila je Srna. Na tradicionalnoj manifestaciji skokova u vodu sa trebi-

wskog Kamenog mosta, desetoj po redu, u nedjequ uve~e drugo mjesto zauzeo je Neboj{a Kapor, koji je dobio nagradu od 200 maraka. Tre}eplasirani je bio Nemawa Mi{kovi}, koji je nagra|en sa 100 maraka.

FOTO: @. DOMAZET

Bratskom saradwom u nove investicije
KOZARSKA DUBICA - Ambasador Gr~ke u BiH Prokopijus Manzuranis predstavio je u Kozarskoj Dubici projekte iz gr~kog programa za ekonomsku rekonstrukciju i razvoj Balkana (HIPERB) i sa na~elnikom op{tine Ninom Jauzom razgovarao o mogu}nostima realizacije projekata u oblasti infrastrukture i privrede. - Ciq posjete je da se upoznamo sa projektima koji bi mogli da se primijene u toj op{tini, a jedna od tih ideja je obnova zgrade op{tine u Kozarskoj Dubici. Tema razgovora su bili i projekti koji se odnose na gr~ki program za ekonomsku rekonstrukciju i razvoj Balkana, ~ija je ukupna vrijednost tri i po miliona evra - izjavio je Manzuranis. On je dodao da je bilo rije~i i o bratskim odnosima izme|u gr~ke op{tine Melisija i op{tine Kozarska Dubica. T. D.
FOTO: T. DERIKU]A

U OP[TINSKOJ kasi oko pet miliona KM

Odbornici SO Isto~na Ilixa

Odbornici SO Isto~na Ilixa usvojili rebalans buxeta

Akcija “Za qep{e Trebiwe“

Buxet je od starta nerealno planiran i bio je prekomjerno “naduvan”. Izmijewen je poslovnik Skup{tine da bi buxet mogao da pro|e. Ovo je najve}e smawewe buxeta u RS, pa bi i smawewe javne potro{we moralo da bude radikalnije, rekao Neboj{a [e{lija
PI[E: @EQKA DOMAZET glasss@teol.net

Buxet op{tine mawi za 50 odsto
Avram, rekao je da ne mo`e da se garantuje ni da }e rebalansirani buyet na kraju godine biti u potpunosti realizovan.

Zasa|eno 12 sadnica palmi
TRE BIWE - U okvi ru akcije “Za qep{e Trebiwe“, ju~e je u ulici Trebiwskih brigada zasa|eno 12 novih sadnica palmi. Ova akcija sprovedena je u saradwi op{tine Trebiwe i Hi dro elek tra na na Tre bi{wici, koje su i obezbijedi le sred stva za na bav ku sadnica. Prije nekoliko dana posa|ene su tri sadnice palmi na Cvjetnom trgu. Kako isti~u u Odjeqewu za stambeno-komunalne poslove Administrativne slu`be op{tine Trebiwe, akcija “Za qep{e Trebiwe“ sprovodi se od maja, a traja}e do 19. avgusta, odnosno slave grada - Svetog preobra`ewa Gospodweg. R. Mi.

Buxet op{tine Tesli}

Za sportske klubove 50.000 KM mawe
TESLI] - U buyetu op{tine Tesli} u ovoj godini za finansirawe sportskih organizacija i klubova prvobitno je pla ni ra no 350.000 ma ra ka, ali je ne da vnim re ba lan som buyeta taj iznos umawen za 50.000 maraka, javila je Srna. Na~elnik op{tine Tesli} Savo Kasapovi}, rekao je da je svjestan tro{kova koji optere}uju klubove, ali da su mogu}nosti op{tine trenutno veoma ograni~ene. Kasapovi} ka`e da je iluzorno o~ekivati pove}awe nekih finansijskih sredstava u cjelini, ali da je mogu}a raspodjela planiranog iznosa ukoliko se budu po{tovale stvarne potrebe.

IS TO ^NA ILIYA Odbornici Skup{tine op{tine Isto~na Iliya usvojili su ju~e rebalans buyeta za ovu godinu, koji je u odnosu na planirani umawen za ~ak 50 odsto. Umjes to pla ni ra nog buyeta od 10.145.395 maraka, usvojen je iznos od 5.090.105 maraka. Protiv ovog buyeta glasali su odbornici SNSDa, dok su odbornici SDS-a, PDP-a, Stranke radom za boqitak i nezavisni poslanik, glasali za wegovo usvajawe. U informaciji o realizaciji buyeta za prvih {est mjeseci ove godine konstatovano je da je buyet realizovan sa svega 19 odsto. Na~elnik Odjeqewa za finansije Zoran

KEZUNOVI]: Kova~ bi trebao da podnese ostavku
- Za lo{e puwewe buyeta najve}u krivicu snose preduze}a koja su najavila da }e investirati u ovoj op{tini, a to nisu u~inila - konstatovao je Avram. Na skup{tinskom zasjedawu mogli su da se ~uju zahtjevi da bi zbog katastrofalno planiranog buyeta i wegove lo{e realizacije, na~elnik op{tine i na~elnik finansija trebali da podnesu ostavke.

Odbornik SNSD-a Neboj{a [e{lija je rekao da se rebalansom buyeta op{tina vra}a ~etiri godine unazad. - Buyet je od starta nerealno planiran i bio je preko mjer no “na du van”. Izmi jewen je po slo vnik Skup{tine da bi buyet mogao da pro|e. Prilikom rebalansa ugla vnom su “kre sa ni“ iznosi koji se odnose na kapitalne investicije. Ovo je najve}e smawewe buyeta u RS, pa bi i smawewe javne potro{we moralo da bude radikalnije - kazao je [e{lija pre ci zi ra ju }i da bi pla te funkcionera u op{tini trebale da budu jo{ vi{e smawene. Poslanik SDS-a Radomir Kezunovi} je kazao da je op{tina Isto~na Iliya imala

fiktivan buyet i da ovakav primjer ne postoji u RS. - Zbog ovakvog buyeta na~elnik op{tine bi trebao da podnese ostavku i predlo`i smjenu na~elnika finansija kazao je Kezunovi}. Na~elnik op{tine Predrag Kova~ kazao je da je op{ti na Is to ~na Iliya usvojila plan kako da se prevazi|e kriza. - Pri~a o kriminogenom na~elniku i rukovodstvu je bez ar gu me na ta. Is to ~na Iliya nikome nije du`na ni marke, a ostavku }u podnijeti kada ne budem mogao da odgovorim zadatku koji obavqam kazao je Kova~ dodav{i da su pla te fun kci one ri ma ve} smawene za deset odsto, i da je donesena odluka o novom smawewu za isti procenat.

O~uvawe `ivotne sredine u op{tini Zvornik

Najve}i zaga|iva~i fabrike i vozila
ZVOR NIK - Op {ti na Zvor nik je s ciqem po boq{awa `ivotne sredine i odr`ivog razvoja lokalne zajednice, po~ela sa pripremama za izradu i sprovo|ewe Lokalnog ekolo{kog akcionog plana. Stru~ni saradnik za za{titu `ivotne sredine u op{tini Zvornik Aleksandar Jevti}, rekao je da }e kroz ovaj plan biti sagledano stawe svih elemenata `ivotne sredine, postavqeni rokovi za otklawawe negativnosti i rokovi za unapre|ewe odre|enih segmenata. Dodao je da su brojni zaga|iva~i svih segmenata `ivotne sredine, me|u kojima su fabrike i firme, fre kven tan sao bra }aj i divqe deponije. - Industrija je najve}i zaga|iva~, a poslije we divqe deponije kojih naro~ito ima u rije~nim slivovima. Problem je i neselektivno odlagawe otpada za {ta nemamo odgovaraju}e lokacije, ali i needukovanost gra|ana i wihovo nepo{tovawe osnovnih principa za{tite `ivotne sredine - istakao je Jevti}.

Doboj
STRUJA Zbog redovnog remonta danas struje od osam do 15 ~asova ne}e imati naseqa: [evarlije, Poto~ani, Jabu~i} Poqe, Trbul, Strije|evica, Osojnica, Rje~ica, Dowa i Gorwa Paklenica i dio Rakovca. PORODILI[TE Ro|en jedan dje~ak. VODA Redovno snabdijevawe vodom. POLICIJA Registrovana tri krivi~na djela, naru{avawa javnog reda i mira nije bilo. Dogodile se dvije saobra}ajne nesre}e.

IZDATE 34 ekolo{ke dozvole
On je do dao da bi sve firme trebalo da imaju ekolo{ke dozvole do 31. decembra ove godine, a one koje je ne budu dobile, automatski vi{e ne}e mo}i da rade. - Op{tina je do 1. juna donijela 34 rje{ewa o ekolo{koj dozvoli, te odobrila 39

planova aktivnosti. Krajem juna ove godine Hidrocentrali Mali Zvornik izdata je ekolo{ka dozvola za ure|ewe i prekopavawe podvodnog dijela rijeke Drine u du`ini od oko 900 metara od Hidrocentrale prema mostu - istakao je Jevti}. On je naglasio da }e, pored izdavawa ekolo{kih dozvo la i ni za dru gih mje ra, biti neophodno i edukovawe gra|ana da bi oni sami poku{ali da ~uvaju `ivotnu sredinu. S. S.

OGLASI Bosna i Hercegovina BR^KO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE Vlada Br~ko Distrikta Odjeljenje-Odjel za obrazovanje

GLAS SRPSKE utorak, 28. jul 2009. 9 Bosna i Hercegovina BR^KO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE Vlada Br~ko distrikta Odjeqewe za obrazovawe

Bulevar mira 1, 76100 Br~ko distrikt Bosne i Hercegovine; Telefon/faks 049/214-503, 049/216-110, Centrala 049/240-600 Bulevar mira 1, 76100 Br~ko Distrikt Bosne i Hercegovine, Telefon/fax 049/214-503, 049/216-110, Centrala 049/240-600 www.bdcentral.net, e-mail: obrazovanje@bdcentral.net

Broj: 07-33-023954/09 Datum, 27.7.2009. godine U skladu sa ~lanom 116. Zakona o obrazovawu u osnovnim i sredwim {kolama Br~ko distrikta BiH ("Sl. glasnik Br~ko distrikta BiH", broj 10/08 ), Odluke o realizaciji plana zapo{qavawa nastavnika, stru~nih saradnika, saradnika u nastavi i spoqnih saradnika u Odjeqewu za obrazovawe za 2009. godinu od 4.6.2009. godine, a na prijedlog Pododjeqewa za qudske resurse i zapo{qavawe u obrazovnim institucijama, Odjeqewe za obrazovawe Vlade Br~ko distrikta BiH, raspisuje

JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos u Odjeqewu za obrazovawe
PODODJEQEWE ZA PRED[KOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVAWE NA ODRE\ENO VRIJEME DO 31.8.2010. GODINE 1. Nastavnik fakultativne nastave .......................................................................... 7 izvr{ilaca ¹ Vjerou~iteq katoli~ke vjeronauke u JU Tre}a osnovna {kola Br~ko sa dopunom norme u drugim {kolama ........................................................................................................................ 1 izvr{ilac ¹ Vjerou~iteq katoli~ke vjeronauke u JU ^etvrta osnovna {kola Br~ko sa dopunom norme u drugim {kolama .................................................................................................................. 1 izvr{ilac ¹ Vjerou~iteq katoli~ke vjeronauke u JU Deseta osnovna {kola Bijela sa dopunom norme u drugim {kolama .................................................................................................................. 1 izvr{ilac ¹ Vjerou~iteq katoli~ke vjeronauke u JU Jedanaesta osnovna {kola Zovik sa dopunom norme u drugim {kolama .................................................................................................................. 1 izvr{ilac ¹ Vjerou~iteq islamske vjeronauke u JU ^etvrta osnovna {kola Br~ko sa dopunom norme u drugim {kolama .................................................................................................................. 1 izvr{ilac ¹ Vjerou~iteq islamske vjeronauke u JU Deveta osnovna {kola Mao~a sa dopunom norme u drugim {kolama ........................................................................................................................ 1 izvr{ilac ¹ Vjerou~iteq pravoslavne vjeronauke u JU Trinaesta osnovna {kola Bukvik sa dopunom norme u drugim {kolama .......................................................................................................... 1 izvr{ilac USLOVI RADNOG MJESTA Stru~na sprema: VSS (odgovaraju}eg smjera po nastavnom planu i programu) Posebni uslovi: Polo`en stru~ni ispit za nastavnika i preporuka nadle`ne vjerske zajednice Radno iskustvo: Najmawe 1 godina Platni razred: (mjese~na bruto plata): VII 6 - (2026,00 KM). OPIS RADNOG MJESTA ZA SVE POZICIJE VJEROU^ITEQA, NASTAVNIKA - VASPITA^A - NASTAVNIK IV KATEGORIJE - NASTAVNIK FAKULTATIVNE NASTAVE
¹ ¹ ¹ ¹

ekskurzija, kao i rad na sre|ivawu {kolske dokumentacije, te drugi poslovi koji su predvi|eni nastavnim planom i programom i godi{wim programom rada {kole; - obavqa i druge poslove po nalogu direktora i pomo}nika direktora osnovne {kole. Pravo prijave na konkurs imaju kandidati koji pored navedenih uslova radnog mjesta, moraju ispuwavati sqede}e op{te uslove za zasnivawe radnog odnosa: da je dr`avqanin BiH (uvjerewe o dr`avqanstvu ne starije od 6 mjeseci), da je punoqetan, da nije obuhva}en odredbom ~lana IX stava 1. Ustava BiH, da je zdravstveno sposoban za vr{ewe poslova na navedenom radnom mjestu, da u posqedwe tri godine (po~ev{i od dana objavqivawa konkursa) nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u institucijama BiH, odnosno entiteta i slu`be distrikta, usqed pravosna`no izre~ene disciplinske mjere i da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak (uvjerewe o navo|ewu krivi~nog postupka ne starije od 3 (tri) mjeseca. U slu~aju da ne postoji dovoqan broj vjerou~iteqa koji posjeduju neophodno fakultetsko obrazovawe, Odbor za zapo{qavawe }e uzeti u razmatrawe i kandidate koji nemaju fakultetsko obrazovawe, ukoliko su najmawe 3 (tri) godine uzastopno bili zaposleni u Br~ko distriktu kao vjerou~iteqi. Kon kurs je otvo ren od da na objavqivawa u sred stvi ma ja vnog in for mi sawa i tra je do 11.8.2009. godine do 15 ~asova. Potpisana prijava koja se podnosi va`i samo za navedeni konkurs. Obrazac prijave mo`e se preuzeti na infopultu u zgradi Vlade Br~ko distrikta BiH ili na web stranici Vlade Br~ko distrikta BiH (www.bdcentral.net - obrazovawe). Potpisane prijave treba slati na adresu: Vlada Br~ko distrikta BiH - Odjeqewe za obrazovawe - Pododjeqewe za qudske resurse i zapo{qavawe - Bulevar mira 1 - 76100 Br~ko distrikt Bosne i Hercegovine, ili dostaviti li~no u zgradu Vlade Br~ko distrikta BiH - Bulevar mira br. 1, {alter broj 6 najkasnije do 11.8.2009. godine do 15 ~asova. Napomena: Odbor za zapo{qavawe vr{i}e selekciju kandidata na osnovu podataka iz prijava i samo kandidati, koji ispuwavaju uslove utvr|ene konkursom, bi}e pozvani na intervju (na broj telefona koji je naveden kao kontakt telefon). Prilikom izbora obavezno se provodi predkvalifikacioni postupak u vidu pismenog testa, a na usmeni intervju se pozivaju kandidati koji osvoje najmawe 70% bodova ostvarenih na pismenom testu. Pismeni test obuhvata pitawa iz oblasti op{te informisanosti, a posebno o sistemu obrazovawa u Distriktu; didakti~ko-metodi~ka zasnovanost nastave; inovacije i savremena dostignu}a u nastavi; menayment {kole, vrednovawe i ocjewivawe. Kandidati koji budu imenovani na navedena radna mjesta du`ni su donijeti originale ili ovjerene fokokopije dokumenata koji su tra`eni konkursom, kao i qekarsko uvjerewe o psihi~koj, fizi~koj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom, ne starije od 3 (tri) mjeseci i da nisu osu|ivani za krivi~na djela u~iwena protiv morala, slu`bene du`nosti i kr{ewa prava djeteta ustanovqena Konvencijom o pravima djeteta, i preporuku nadle`ne vjerske zajednice, ne stariju od 30 (trideset) dana od dana objavqivawa konkursa. U procesu selekcije prijavqenih kandidata, Odbor za zapo{qavawe }e uzeti u razmatrawe i kandidate koji nemaju polo`en stru~ni ispit i radni sta` u nastavi. Za diplome koje su ste~ene u inostranstvu nakon 6.4.1992. godine potrebna je nostrifikacija. Neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. Sve informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti u Odjeqewu za obrazovawe - Pododjeqewe za qudske resurse i zapo{qavawe ili na telefon: 049/216-894. Konkurs je objavqen na web stranici Vlade Br~ko distrikta BiH (www.bdcentral.net) [ef Odjeqewe za obrazovawe Rizo ^ivi}, dipl. in`.

I Obim odgovornosti: - direktno je odgovoran direktoru {kole. II Obim finansijske odgovornosti: - bez finansijske odgovornosti III Ovla{tewa: - obavqawe poslova iz oblasti osnovnog obrazovawa IV Podru~je rada: - stru~ni poslovi na realizaciji nastavnih sadr`aja, vo|ewe pedago{ke dokumentacije i evidencije, stru~no usavr{avawe, neposredan rad sa u~enicima i wihovim roditeqima, kao i u~estvovawe u kreirawu i predlagawu nastavnih planova i programa. V Opis poslova: - odgovoran je za izvo|ewe fakultativne nastave uz mogu}nost dodatne, dopunske te svih oblika vannastavnih aktivnosti; - pripremawe za nastavu, pripremawe za svakodnevni rad sa u~enicima, pripremawe kontrolnih zadataka i drugih materijala neophodnih za primjenu razli~itih oblika nastavnog rada i kori{tewe razli~itih oblika nastavnog rada i kori{tewe razli~itih tehni~kih pomagala i permanentno stru~no usavr{avawe u {koli i drugim ustanovama (aktivi, seminari itd.); - obavezni {kolski pismeni zadaci (za predmete utvr|ene nastavnim planom i programom), pregledawe i ispravqawe pismenih radova u~enika, te obrada kontrolnih radova i zadataka objektivnog tipa (testovi); - obavqawe administrativnih poslova u saradwi sa odjeqenskim starje{inom u~estvuju u realizaciji programskog sadr`aja odjeqenske zajednice iz svog djelokruga rada, sastanci, smotre, izleti, posjete, informacije o u~enicima, pripremawe sjednica odjeqenskog vije}a; - rad na inovacijama i uvo|ewu savremenih oblika i metoda rada; - saradwa sa direktorom, pomo}nikom direktora, saradnicima u nastavi i stru~nim saradnicima; - rad u stru~nim organima {kole, sastanci stru~nih aktiva, odjeqenskog i nastavni~kog vije}a; - rad na pedago{koj dokumentaciji i drugim stru~nim poslovima; - pomo} u~enicima u radu odjeqenske zajednice; - rad u slobodnim aktivnostima i poslovi vezani za kulturne i javne manifestacije koje {kola organizuje; - ostali poslovi: de`urstvo, rad na organizaciji i realizaciji kolektivnih posjeta i izleta,

"BENTONIT" A.D. [IPOVO Gavrila Principa bb, 70270 [IPOVO

OGLAS
i izmjenama dnevnog reda za desetu (10) redovnu sjednicu Skup{tine akcionara "BENTONIT" A.D. [IPOVO koja }e se odr`ati 7. avgusta 2009. godine u prostorijama Dru{tva u [ipovu, sa po~etkom u 11 ~asovaa. Dnevni red objavqen 16.7.2009. godine u okviru Odluke o sazivawu 10. sjednice Skup{tine akcionara je izmijewen tako da se predla`e novi DNEVNI RED 1. Izbor verifikacione i kandidacione komisije, predsjedavaju}eg i zapisni~ara, 2. Usvajawe zapisnika sa prethodne sjednice Skup{tine akcionara, 3. Izvje{taj o poslovawu u 2008. godini, 4. Izvje{taj Nadzornog odbora o rezultatima nadzora za 2008. godinu, 5. Mi{qewe Nadzornog odbora o zavr{nom ra~unu za 2008. godinu, 6. Usvajawe finansijskih izvje{taja za 2008. godinu, 7. Dono{ewe odluke o raspodjeli dobiti iz 2008. godine, 8. Dono{ewe odluke o razrje{ewu dva ~lana Upravnog odbora, 9. Imenovawe dva ~lana Upravnog odbora. UPRAVNI ODBOR

10 utorak, 28. jul 2009. GLAS SRPSKE

OGLASI

Preduze}e “MG Mind“ iz Mrkowi} Grada i dobri qudi nesebi~no pomogli Kev~i}e iz Tisovca

Za ~etrnaesto~lanu porodicu boqi `ivot
Preduze}e “MG Mind“ je izvr{ilo rekonstrukciju i sanaciju ku}e, obezbijedilo namje{taj, uvelo centralno grijawe u objekat, sve to ukupne vrijednosti 50.000 KM, a {to je posebno pohvalno zaposlilo oca i dva starija sina porodice Kev~i}
DOBOJ – Stanojka (41) i Simo (48) Kev~i} iz Tisovca kod Doboja koji imaju dvanaestoro djece napokon imaju normalne uslove za `ivot, a sada im samo preostaje da mali{ane i{koluju i izvedu na pravi put. Ova vi{e~lana porodica je donedavno `ivjela u neuslovnoj ku}i, bez struje, vode, kupatila i dovoqno kreveta za djecu, ali zahvaquju}i preduze}u “MG Mind“ iz Mrkowi} Grada to se promijenilo na boqe. Ovaj bra~ni par ima dvanaestoro djece koje odgajaju Mla de na (23), Mi la din ku (21), Mi lan ku (20), Go ra na (17), Gor da nu (14), Ma ri nu (12), Sretenku (11), Miladina (10), Slavi{u (8), Milomirku (5), Sandru (4) i najmla|u, jednogodi{wu Swe`anu. U `eqi da poboq{aju uslo ve u ko ji ma su Kev ~i }i `ivjeli, sve{tenik Petar Petro vi} i vje ro u~i teq hayi Dragan Ninkovi} pokrenuli su akciju za pomo} u koju se
BOSNIA AND HERZEGOVINA AVIAN INFLUENZA PREPAREDNESS PROJECT Consulting Services IDA Credit No. 4331-BOS Expressions of Interest 1. Bosnia and Herzegovina has received a credit from the International Development Association (IDA) toward the cost of the Avian Influenza Preparedness Project, and intends to apply the proceeds of this credit to payments for consulting services to be procured under the contract for: Consulting services for Survey of zoonoses, Ref.no. BA-AIPP-4331BOS-CQ-CS-091A-001. 2. The services include: The basic objective of the survey is determining the level of knowledge of zoonosis (avian influenza, brucellosis, H1N1) of target groups in Bosnia and Herzegovina. The survey will primarily refer to the following target groups: ½ General population ½ Farmers ½ Primary school children ½ Veterinarians ½ Doctors ½ Merchants ½ Hunters Following are the activities that are expected to be carried out by the consultant: - Designing the survey and preparing the selection of all target groups, including calculation of the size of the sample, determination of the spatial distribution thereof, random selection of respondents and methodology for conducting the survey and recording the results thereof. - Proposing alternative but appropriate methods and techniques of surveying, with an indication of different costs involved. The SVO will decide on the optimal combination of the most suitable/affordable surveying method to be employed - Carrying out Implementing the survey in the field and filling out the survey forms - Analyzing, reporting and presenting the results in appropriate form (full report in Word and presentation in Power Point) in local and English languages. The survey must be completed in a timely fashion, which will be decided upon by SVO. - The incumbent should also be ready to make appropriate changes in the structure and style of the presentation to preliminary results and present results in both languages. - Once all the responses are received, assessed and presented, sending the completed survey forms along with the full report and the presentation to the survey coordinator at the SVO, Sarajevo. - The consultant is expected to be in close contact with SVO office to provide weekly updates on number of surveys received. 3. The Federal Ministry of Agriculture, Water Management and Forestry / Project Implementation Unit Forestry and Agriculture and Ministry of Health and Social Welfare of Republika Srpska / Project Coordination Unit invite eligible consulting firms to indicate their interest in providing the services. Interested consulting firms must provide information indicating that they are qualified to perform the services (brochures, description of similar assignments, experience in similar assignments in last three years, availability of appropriate expert staff (key personnel) and their CVs, etc.). 4. A consulting firm will be selected in accordance with the procedures set out in the World Bank's Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers, May 2004 (revised October 1, 2006). 5. Interested consulting firms may obtain further information from background documents at the address below from 8 to 16 hours, Monday to Friday. 6. Expressions of interest must be delivered to the address below by August 11, 2009 not later than 12:00 hours local time. Federal Ministry of Agriculture, Water Management and Forestry PIU Forestry and Agriculture Trampina br.4/1 71 000 Sarajevo Federation of Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina Phone: ++387 33 213 098 Fax: ++387 33 213 099 E-mail: piusum2@bih.net.ba

ukqu~ilo i mrkowi}ko preduze}e “MG Mind“. Ovo preduze}e je izvr{ilo rekonstrukciju i sanaciju ku}e, obezbijedilo namje{taj, uve lo cen tral no gri jawe u objekat, sve to ukupne vrijednosti 50.000 KM, a {to je posebno pohvalno zaposlilo oca i dva starija sina porodice Kev~i}.

KOMPLETE uxbenika i {kolski pribor za narednu {kolsku godinu djeca su ve} dobila
\or|e Stevanovi}, rukovodilac investicija preduze}a “MG Mind“, je kazao da im je ciq bio da prije svega najmla|i Kev~i}i dobiju optimalne uslove za `ivot. - Ovdje djeca mogu da gledaju TV, da u ~istom spavaju, da se okupaju, mogu se dru`iti, nisu zapostavqena, a otac i dva sina su kod nas u stalnom radnom odnosu, {to im otvara

mnoge perspektive, sada mogu da zarade za porodicu, a sebi da obezbijede penziju - istakao je Stevanovi}. On je naveo da je “MG Mind“ i ranije pomagao Kev~i}ima nabavkom higijenskopre hram be nih pa ke ta, te da sada predstoji aktivnost na edukaciji djece, odnosno nastavku {kolovawa, koje je ve}ina prekinula. Kom ple te uybe ni ka i {kolski pribor za narednu {kolsku godinu djeca su ve} dobila, tako da im samo ostaje ^lanovi porodice sa predstavnicima preduze}a "MG Mind" da s nestrpqewem o~ekuju je- {tedwaka, ko ji su kupqeni ku}i sve novo, svako dijete ima sen i povratak u |a~ke klupe. sredstvima koja su donirali kre vet, Swe`a na ko ja je u - Na ma bi bi lo za do - dobojski sve{tenici, priva- aprilu napunila godinu takovoqstvo da svako od wih krene tna preduze}a i mnogobrojne |e ima svoj krevet. Neobi~no pravim putem, i da se ne osje}a po ro di ce iz zemqe i inos - je, ovo je sada previ{e, ku}a je zapostavqenim zato {to ih je transtva. sre|ena izvana i unutra, ima puno, a nemaju od ~ega da `ive. Uz pomo} dobrih qudi fasadu, nove prozore, stolariNa{a je moralna satisfakcija Kev~i}i su platili i veliki ju, nov pod, ma sve do crijepa. da se izvedu na pravi put - re- dug za struju, a sve ku}ne po- Ni{ta vi{e ne nedostaje, kakao je Stevanovi}. trep{tine nabavili su mnogo- da sve ima - kazala je Stanojka Kev~i}i, naviknuti na brojni darodavci. Kev~i}. te{ke uslove `ivota sada mo- U staroj ku}i sam izroOna je naglasila da od raju nau~iti da rukuju za wih dila ve}inu djece, u woj sam novaca koji mu` i sinovi za~udima tehnike, poput ve{-ma- `ivjela sa mu`em, djecom, sve- rade u preduze}u “MG Mind“ {i ne, bojle ra, elek tri ~nog krvom, djeverom. Sada je u ovoj cijela porodica mo`e `ivjeBOSNIA AND HERZEGOVINA AVIAN INFLUENZA PREPAREDNESS PROJECT Consulting Services IDA Credit No. 4331-BOS Expressions of Interest

ti, ali se i pored toga bave poqoprivredom. - Posijali smo kukuruz, imam pet, {est dunuma zemqe, pa sam na jesen planirao posija ti p{e ni cu, imam tra vu, krompir, luk - ispri~ao je Simo Kev~i}. ^lanovi porodice Kev~i} su kazali da }e vje~no biti zahvalni preduze}u “MG Mind“ i drugima koji su im pomogli da krenu qep{im stazama kroz `ivot. PR

1. Bosnia and Herzegovina has received a credit from the International Development Association (IDA) toward the cost of the Avian Influenza Preparedness Project, and intends to apply the proceeds of this credit to payments for consulting services to be procured under the contract for: Consulting services - Communication Component Technical Advisor, Ref.no. BA-AIPP-4331BOS-IC-CS-09-1A-002. 2. The services include: a) Assess and analyze of capacity gaps in communication practice among key government agencies; b) Following analysis of the results and trends which will emerge from a preceding survey, prepare a communication strategy (including identification of key stake-holders involved in delivering communications and their professional and social profile, messages, channels and events); c) Provide ongoing capacity-building in communications for the SVO and all other personnel engaged in the strategy; d) Provide advice and assistance to other government agencies; provide timely, objective and science-based basic information through formal and widely accessible channels; and recommend mechanism for immediate feedback/response between different institutional levels, e) Organize and conduct events (meetings, training courses, press conferences, and field visits) tailored to specific audiences; f) Be knowledgeable of media markets and establish contacts and standing communication arrangements with local, regional and international media. g) Help design, prepare and disseminate prevention-based messages for populations at risk; h) Prepare progress reports of the communication strategy effectiveness; i) The consultant will work with the communication staff of the SVO, and collaborate/coordinate with other stakeholders as needed to deliver contract activities. 3. The services are expected to last for 12 months, starting as of September-October 2009. 4. The Federal Ministry of Agriculture, Water Management and Forestry / Project Implementation Unit Forestry and Agriculture and Ministry of Health and Social Welfare of Republika Srpska / Project Coordination Unit invite eligible individual consultants to indicate their interest in providing the services. Interested individual consultants must provide information indicating that they are qualified to perform the services (brochures, experience in similar assignments, description of similar assignments in last five years, experience in similar conditions, availability of appropriate skills, etc.), but not more than 15 pages, excluding CV. 5. A consultant will be selected in accordance with the procedures set out in the World Bank's Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers, May 2004 (revised October 1, 2006). 6. Interested consultants may obtain further information from background documents at the address below from 8 to 16 hours, Monday to Friday. 7. Expressions of interest must be delivered to the address below by August 11, 2009 not later than 12:00 hours local time. Federal Ministry of Agriculture, Water Management and Forestry PIU Forestry and Agriculture Trampina br.4/1 71 000 Sarajevo Federation of Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina Phone: ++387 33 213 098 Fax: ++387 33 213 099 E-mail: piusum2@bih.net.ba

GLAS SRPSKE utorak, 28. jul 2009. 11

Za bilborde i svijetle}e panoe oko 15.000 maraka
PRIJEDOR - Turisti~ka organizacija op{tine Prijedor zavr{ila je projekat postavqawa bilborda i dva svijetle}a panoa - “siti lajta” na ulazu u grad, koje je Ministarstvo trgovine i turizma RS finansiralo sa 14.860 maraka, javila je Srna. Bilbord je postavqen na magistralnom pravcu Prijedor Bawa Luka, a oba “siti lajta“ nalaze se u urbanoj zoni, na vidnim mjestima za sve u~esnike u saobra}aju, ispred kancelarije Turisti~ke organizacije i u gradskom parku.

Prijedor

Posao za 50 radnika
PRIJEDOR - Na~elnik op{tine Prijedor Marko Pavi} posjetio je ju~e gradili{te u industrijskoj zoni Svale, na kojem preduze}e “Auto mah“ gradi savremeni auto-centar i gdje }e biti otvoreno 50 novih radnih mjesta. - Za op{tinu je veoma zna~ajno to {to }e se otvoriti servis luksuznih auta, ali je jo{ zna~ajnije {to }e, u vrijeme ekonomske krize, biti zaposleno 50 novih radnika, kako proizvodnih struka, tako i visokoobrazovanih kadrova - kazao je Pavi}. S. T.

U Crkvenom, selu udaqenom oko 25 kilometara od centra op{tine, ima oko 30 doma}instava, prete`no starijih mje{tana. Mla|i dolaze samo radi posla ili u posjetu. Da se rodni kraj ne bi zaboravio, mje{tani odlu~ili da podignu crkvu
PI[E: VESNA KEVAC krozrs@glassrpske.com

Hram spojio biv{e mje{tane Ribnika
Crkva Svetog arhangela Gavrila u selu Crkveno

“Zavi~ajni susreti“ u Velikoj Ilovi

Najveselije selo u Republici Srpskoj
PRWAVOR - U Ve li koj Ilovi, jednoj od najve}ih mjesnih zajednica prwavorske op{tine, zavr{eni su “Zavi~ajni susreti“, na kojima se okupilo nekoliko hiqada stanovnika ovog i okolnih sela. - Ova tradicija za`ivjela je prije osam godina. Okupqaju se mje{tani i na{e kom{ije koje ve} godinama rade u zemqama zapadne Evrope. Susreti su trajali deset dana i u tom periodu bili smo najveselije selo u Republici Sr-

RIBNIK - Lomqewem slav skog ko la ~a i sve tom liturgijom u crkvi Svetog ar han ge la Ga vri la u se lu Crkveno kod Ribnika u nedjequ je obiqe`ena krsna slava ovog hrama. Li tur gi ju je slu `io Wego vo preo sve {ten stvo vladika biha}ko-petrova~ki gospodin Hrizostom uz saslu`ewe sve{tenika ribni~kog kraja. U Crkvenom, selu udaqenom oko 25 ki lo me ta ra od centra op{tine, ima oko tridesetak doma}instava, prete`no sta ri jih mje {ta na. Mla|i ovdje dolaze samo radi posla u {umi ili u posjetu rodbini koja tu `ivi. Da se rodni kraj ne bi zaboravio, prije {est godina odlu~ili su da u selu podignu crkvu. - Namjera nam je da se bar jednom godi{we, na ovaj dan, okupimo i dru`imo i u tome smo i us pje li - ka `e kum crkve Gojko Todorovi}. Prije {est godina po~ela je gradwa crkve u selu. Te-

pskoj. Drugovawe je iskori{}eno i za dogovor u vezi sa buna du }im ula gawima poboq{awu seoske infrastrukture - rekao je ~lan Organi za ci onog odbo ra ove manifestacije Milovan Milin~i}. Za vr{noj ve ~e ri su sre ta Ilov~ana prisustvovao je sa saradnicima i na~elnik op{tine Darko Toma{, koji je re kao da je ma lo se la ko ja weguju ovakvu vrstu dru`ewa. B. R.

Zavr{eni “Dani [ipova 2009“

Zabavne manifestacije privukle brojne goste
Crkva Svetog arhangela Gavrila FOTO: V. KEVAC

meqe je osve {tao vla di ka Hrizostom. Sqede}e tri godine, zbog nedostatka sredstava, radovi su mirovali. Na inicijativu kuma Gojka Todoro vi }a po no vo je sa zvan

odbor za izgradwu crkve i dogovoreno je da se nastavi sa gradwom. Crkva je finansirana dobrovoqnim prilozima a ostatak, oko 80 odsto sred sta va, do ni rao je kum crkve Gojko Todorovi}.

MANASTIR TRESKAVAC
Samo ime sela, Crkveno, govori da je to mjesto crkava ili crkveno imawe. Mje{tani ka`u da je nekada bilo u vlasni{tvu manastira Treskavac i da je tu nekada postojalo sedam crkava koje su pripadale manastiru Treskavac.

GRADWA po~ela prije {est godina
- Os ta lo je jo{ da se u crkvi polijepe plo~ice, uradi ikonostas i da se stavi fasada - dodaje mje{tanin Savo

Gaji}. Mom~ilo \uki}, koji `ivi u Wema~koj, nedavno je crkvi darovao zvono. S obzirom da ima obaveze i u crkvi Ro|ewa presvete Bogorodice u Gorwem Ribniku, sve{tenik Dejan Zeqki} je obe}ao da }e slu`be u crkvi Svetog arhangela Gavrila u Crkvenom slu`i ti pre ma wego vim mogu}nostima. U septembru }e u ovoj crkvi biti obavqeno i prvo vjen~awe. Na ovaj ~in odlu~ili su se Smiqko i Biqana Kevac iz Bijeqine.

Promocija turizma i ekologije
nizacije Srbac Danka Koji}. Ona je dodala da je ispuwen osnovni ciq manifestaci je, a to je pro mo ci ja turisti~kih potencijala i bu|ewe ekolo{ke svijesti. Veliki broj plovila, razli~itih oblika i veli~ina, donio je prili~no ma{tovita imena ekipa me|u kojima se izdvajaju “@ica dere kesu“, “@abac“, “Kumovi“... - Ovo je bila moja prva regata na kojoj sam u~estvovao sa ekipom “Trava“, kojoj smo dali ime po tome {to smo prije regate svi zajedno kupili sijeno. Dru`ewe u poqima produ `i li smo bo rav kom u prelijepom rije~nom ambijentu i nema sumwe da }emo do}i i idu}e godine - rekao je Dragi{a Joki} iz Razboja. D. J.

Odr`ana tradicionalna regata “Kukuqe - Srbac“

[IPOVO - [ipovo uz prirodne qepote turistima u qetnom periodu mo`e ponuditi zanimqive kulturne, zabavne i sportske manifestacije, ali i takmi~ewa u tradicionalnim narodnim sportovima, a da je tako pokazala je i manifestacija “Dani [ipova 2009”, koja je trajala od 17. do 26. jula. - Ciq je bio promocija [ipova kao turisti~ke destinacije, jer je turizam na{a strate{ka grana u sredworo~nom planu razvoja. Da je odr`avawe ove manifestacije pun pogodak, govori ~iwenica da je u na{ grad proteklih dana do{lo vi{e desetina hiqada gostiju - rekao je predsjednik Skup{tine op{tine [ipovo Milan Kova~. Zavr{ni dio manifestacije odr`an je u nedjequ na [ipova~kim barama, gdje se okupilo desetak hiqada posjetilaca koji su imali prilike da prate zanimqive sadr`aje. S. D.

FOTO: S. DAKI]

Mrkowi} Grad
STRUJA Bilo je planiranih iskqu~ewa zbog radova na elektroprenosnoj mre`i. VODA Uredno snabdijevawe vodom. POLICIJA Evidentirano je jedno krivi~no djelo provala u ku}u. PORODILI[TE Ro|ene su tri djevoj~ice.

Regata na Vrbasu

FOTO: D. JOVI^I]

Prijedor
STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. VODA Uredno snabdijevawe vodom, osim u Kozarcu i Qubiji zbog redukcije. POLICIJA Evidentirana jedna saobra}ajna nezgoda sa materijalnom {tetom i tri naru{avawa javnog reda i mira. PORODILI[TE Ro|ena dva dje~aka i dvije djevoj~ice. HITNA POMO] Hitnu qekarsku pomo} zatra`ilo 85 pacijenata.

SRBAC - Tradicionalna regata “Kukuqe - Srbac“, koju ve} petu godinu zaredom organizuje Turisti~ka organizacija op{tine Srbac, okupila je 25 plovila sa oko 150 ~lano va po sa de. Naj ve }i broj u~esnika stigao je iz srba~ke op{tine, a u~estvovalo je i

nekoliko ekipa iz Lakta{a, Gradi{ke i Bawe Luke.

REGATA okupila 25 plovila
- Spust niz rijeku Vrbas, od Kukuqa do u{}a Vrbasa u Savu, obavqen je u du`ini od

16 kilometara, poslije ~ega smo napravili pauzu uz ru~ak i zajedni~ko dru`ewe. Poslije toga smo nastavili vo`wu od u{}a do sela Srbac i nakon {est kilometara bez ve}ih pro ble ma sti gli na krajwe odredi{te - rekla je direktorica Turisti~ke orga-

12 utorak, 28. jul 2009. GLAS SRPSKE

OGLASI

GLAS SRPSKE utorak, 28. jul 2009. 13

Turnir u ga|awu glinenih golubova
PELAGI]EVO - U organizaciji lova~kog udru`ewa “Prepelica“ iz Pelagi}eva na jezeru @abar bara odr`an je Ilindanski turnir u ga|awu glinenih golubova. Na turniru je u~estvovalo devet ekipa sa po tri takmi~ara. Najboqa ekipa je Derventa-2, na drugo mjesto plasirala se ekipa Doboj-1, dok je tre}eplasirana ekipa Derventa-1. Za pobjedni~ku ekipu nastupili su lovci Nenad ^e~avac, Borislav Novi} i Darko Li{~i}. U pojedina~noj konkurenciji prvo mjesto je pripalo Nenadu ^e~avcu iz Dervente. V. S.

Humanitarna akcija u Brodu

Prvi “Gastro susreti“ na jezeru @abar bara u Pelagi}evu

Uspjeli smo da privu~emo veliki broj izlaga~a, koji su predstavili svoje proizvode. Vjerujem da }e ovi susreti za`ivjeti i da }emo se i idu}e godine okupiti na ovom prekrasnom jezeru, rekao Simo Staki}

Tradicionalna jela izlo`ena u prirodi

Apel za pomo} Goranu Borojevi}u
BROD - Humanitarna akcija prikupqawa novca za lije~ewe dvadesetdevetogodi{weg Gorana Borojevi}a, iz Gorweg Klakara u op{tini Brod, koji je usqed te{ke bolesti ostao nepokretan, je u toku. Za lije~ewe u Rusiji potrebna su zna~ajna finansijska sredstva, pa je na osnovu zahtjeva mjesne zajednice Vinska, Op{tinska organizacija Crvenog krsta Brod odobrila da se otvori humanitarni `iro ra~un. - Apelujemo i molimo sva pravna i fizi~ka lica da se maksimalno ukqu~e i pomognu ovu humanu akciju svojim prilozima, a sve s ciqem da se pomogne ovom mladom ~ovjeku, da stane na svoje noge i da se potpuno izlije~i. Svi qudi dobre voqe novac mogu da uplate na ra~un broj 554-101-00013508-53 kod Pa vlo vi} ban ke, po slo vni ca Brod - re kao je predstavnik OO CK Brod Petar Seqakovi}. N. S.

Obiqe`avawe slave op{tine Bijeqina

Pripreme za “Pantelinske sve~anosti“
BIJEQINA - Tradicionalne sve~anosti povodom slave op {ti ne Bi jeqina, “Pantelinske sve~anosti“, po~e}e 31. jula defileom motorista kroz grad, a sqede}eg dana planirana je “Drinska regata“ na kojoj se o~ekuje vi{e od 1.000 u~esnika. Za 2. avgust, koji je ujedno i slava mjesne zajednice Jawa, planirana je slavska sve~anost sa tradicionalnim Ilindanskim va{arom. Organizacioni odbor “Pan telinskih sve~anosti“ planirao je i organizovawe vi{e izlo`bi. Kao i lani, organizova}e

Trpeza Kola srpskih sestara “Sveta Petka“ PI[E: VOJO SAJLOVI] svoje proizvode, a i brojni vsajlovic@gmail.com

FOTO: V. SAJLOVI]

PELAGI]EVO - Prvi “Gas tro su sre ti“, ko ji su proteklog vikenda odr`ani na jezeru @abar bara u Pelagi}evu, u sklopu “Ilindanskih sve~anosti“, privukli su brojne qubiteqe doma}ih jela, ribqih specijaliteta, lova~kog gula{a, pita od sira i mesa, kola~a... U prekrasnom ambijentu, u prirodi, 14 izlaga~a predstavilo je svoja jela, od restorana, hotela, udru`ewa `ena do lova~kih i ribolova~kih dru{tava. - Mo gu da bu dem za do voqan ura|enim, jer smo uspjeli da privu~emo veliki broj izlaga~a, koji su predstavili

gosti su se odazvali na{em pozivu. Vjerujem da }e ovi susreti za`ivjeti i da }emo se i idu}e godine okupiti na ovom prekrasnom jezeru - rekao je na~elnik op{tine Pelagi}evo Simo Staki}.

POSJETIOCE odu{evila raznovrsna ponuda
Posjetioci su odlu~ili da je najukusnije jelo pripremio res to ran “Ko lu ba ra“ iz Br~kog, da je najbogatija trpeza bila ona koju su spremile ~lanice Kola srpskih sestara “Sveta Petka“ iz Doweg @abara, dok su najboqu uslugu pru`ile ~lanice Udru`ewa

`ena “[amac“ iz [amca. Uz brojne zvanice, koje su bile zadovoqne ponu|enim proi zvo di ma, svo je za do voqstvo nisu krili ni sami u~esnici. - Ve} pet godina u~estvujemo na gastronomijadama {irom RS i BiH. Posjetiocima smo ponudili lova~ke specijalitete. Tu bih izdvojio pa{tetu od prepelice, a posebno bih istakao specijalitet lova~ki ~orbanac, koji je postao na{ za{titni znak - ka`e Svetozar Andri} iz Lova~kog udru`ewa “Jelen“ iz Pelagi}eva. Manifestaciju “Gastro susreti“ organizovala je op{tina Pelagi}evo, uz pokroviteqstvo Ministarstva za trgovinu i turizam RS.

Posjetioci
I gosti su bili puni utisaka, te ohrabrili doma}ine da i u idu}im godinama organizuju gastronomijadu. - Vjerujem da }e ovi susreti postati tradicija, jer je gastronomija neodvojiva od turizma. Strani turisti nas prepoznaju po kvalitetnoj hrani. Raduje me ~iwenica da je ovdje prisutan veliki broj hotelijera, udru`ewa `ena i lova~ko-ribolova~kih dru{tava rekao je Aleksandar \uri} iz Br~kog.

se Me |u na ro dni fes ti val fol klo ra “Ri tam Evro pe 2009“, ~iji }e u~esnici prodefilovati kroz grad, a potom svoje umije}e pokazati na gradskom trgu Kraqa Petra Prvog Kara|or|evi}a. Programom je planiran i nastup brojnih folklornih gru pa i kon cer ti ozbiqne muzike. Na sve~anoj sjednici SO zaslu`nim pojedincima i institucijama bi}e dodijeqena op{tinska priznawa, a na dan slave, 9. avgusta, ispred zgrade op{tine obavi}e se lomqewe slavskog kola~a. O. S.
FOTO: GLAS SRPSKE

Pelagi}evo

Odr`an tre}i festival folklora
PELAGI]EVO - U prepunoj porti Crkve proroka Ilije u Pelagi}evu odr`an je tre}i festival folklora “Ilindanske folklorne sve~anosti Pelagi}evo 2009“. U organizaciji Kulturno-prosvjetnog dru{tva “Vaso Pelagi}“ iz Pelagi}eva, publici se pjesmom i igrom predstavilo {est dru{tava iz Makedonije i Republike Srpske. Pjeva~ko dru{tvo KUD “Piskavica“ iz Piskavice kod Bawe Luke prvi put ove godine nastupilo je u Pelagi}evu. - Ja sam najstariji ~lan KUD “Piskavica“, koje je za`ivjelo ispod obronaka Kozare, prije sedam godina. Hvala doma}i ni ma ko ji su nas po zva li da do |e mo u ovo pre li je po mjesto. Predstavili smo se sa `enskom pjeva~kom grupom ka`e Milorad Kasalovi} iz KUD “Piskavica“. Na festivalu su u~estvovali KUD “Srma“ iz Kumanova, KUD “Dvorovi“ iz Dvorova, KUD “Milo{evac“ iz Milo{evca, KUD “Piskavica“ iz Piskavice, KUD “Mladost“ iz Zalu`ana i KPD “Vaso Pelagi}“ iz Pelagi}eva. V. S.

U semberskom selu Balatun

Vratile se rode u Semberiju
BI JEQINA - Po sli je spro ve de ne ko ma sa ci je u Semberiji prije tridesetak godina, drasti~no je bio naru{en ekolo{ki sistem, jer su kr~ewem {u ma i stva rawem novih oranica uniFOTO: T. NESTOROVI]

{te na sta ni {ta broj nih pti ca i `i vo tiwa, pa su mno ge vrste na pus ti le ovu ravnicu, prvenstveno rode i druge barske ptice. Posqedwih go di na pri ro da se, ipak, izbo ri la - uspos tav-

qena je ravnote`a, pa su ptice po~ele da se vra}aju.

RODE SIMBOL napretka i plodnosti
Prvo je do{lo nekoliko parova roda u svoja stara gnijezda u Dvorovima, Crwelovu, Popovima, Brocu i drugim selima, a onda ih je idu}ih godi na do la zi lo sve vi {e u atare sela pored rijeka Save i Drine. Za rode se vjeruje da su simboli napretka, rodnosti i plo dnos ti, pa su se wihovom povratku Semberci veoma obradovali. Rode se ovih qetwih dana ~es to mo gu vi dje ti na poqima, po utrinama i pored

Rode na crkvenim torwevima

rijeka gdje ima dovoqno hrane za wih. Jedan par, koji ima gnijezdo u centru sela Balatun, pored puta Bijeqina-Ra~a, je naj po zna ti ji, jer se ~es to odma ra na vrho vi ma krstova crkve Sveta tri jerarha u ovom selu. Balatunci vele da se raduju {to se rode odmaraju na wihovoj crkvi - vjeruju da je to siguran znak da }e wihovo selo biti napredno i da }e se u wemu ra|ati vi{e djece. Roda je, ujedno, i za{titni znak akcije proizvodwe zdrave hrane u Semberiji, koju je prije nekoliko godina, otprilike kada su se ove graciozne ptice po~ele vra}ati u ovu ravnicu, pokrenula op{tina Bijeqina. T. N.

[amac
POLICIJA Nije bilo naru{avawa javnog reda i mira. VODA Uredno snabdijevawe vodom. HITNA POMO] Hitna slu`ba Doma zdravqa pregledala je 30 pacijenata. STRUJA Uredna isporuka elektri~ne energije.

14 utorak, 28. jul 2009. GLAS SRPSKE

Siti grupa ukida do 1.000 radnih mjesta u Italiji

Biznis
ZVANI^NA KOTACIJA
Dioni~ko dru{tvo IF "BIG INVEST. GR." D.D. SARAJEVO IF "CROBiH FOND" D.D. MOSTAR(K1) IF HERBOS FOND DD MOSTAR " " IF PROF-PLUS D.D. SARAJEVO Zvani~ni Promjena Vrijednost kursa kurs 4.66 4.65 6.70 4.00 -1.96 10,459.10 23.25 -4.52 -4.96 3,142.30 200.00 0.00

WUJORK - Ameri~ki bankarski div Siti grupa zatvori}e svoje odjeqewe za poslovawe s gra|anima u Italiji, a u toj dr`avi planira i da ukine izme|u 500 i 1.000 radnih mjesta. Kako pi{e Rojters, Siti grupa }e u Italiji zadr`ati divizije za korporativno i investiciono bankarstvo u kojima

najvjerovatnije ne}e biti otpu{tawa. Najve}i bi broj otkaza mogao biti uru~en u odjeqewu za poslovawe s gra|anima koji u Italiji broji 65 podru`nica. Ameri~ka je banka jo{ ranije najavila prodaju nekih italijanskih odjeqewa kao dio rekonstrukcije poslovawa.
FOTO: S. ILI]

KOTACIJA FONDOVA
Dioni~ko dru{tvo Sredwi PrometVrijednost kurs dionica 7,890.32 9,985.91 436.00 4,651.70 30,378.62 825.00 1,269.90 20.36 -0.64 BH TELEKOM D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO D.D. SARAJEVO 110.95 -2.44 4.36 HIDROGRADWA D.D. SARAJEVO 0.23 110.76 -1.69 IK BANKA D.D. ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO 23.57 -1.35 1.65 -15.38 MAPEX DD MAGLAJ 4.54 [IPAD KOMERC D.D. SARAJEVO 0.34

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo DUHAN-ZENICA D.D. ZENICA POBJEDA RUDET DD GORA@DE UNIONMONTA@A D.D. SARAJEVO Sredwi Promet Vrijednost kurs dionica 2.00 5.50 7.00 0.00 0.00 -6.67 408.00 8,294.00 3,094.00

Slobodan Markovi}

Velika zainteresovanost preduze}a za uvo|ewe sistema kvaliteta

Sjediwene Ameri~ke Dr`ave

I poslije recesije visoka nezaposlenost
VA[INGTON - Nezaposlenost u SAD-u vjerovatno }e ostati visoka ~ak i nakon {to privreda za nekoliko mjeseci iza|e iz recesije, a lo{a vremena nastavi}e se i za tamo{we male preduzetnike, prenijeli su portali. U posebnoj emisiji snimqenoj za televizijsku ku}u PBS koja }e biti objavqena ove sedmice, predsjednik ameri~ke Centralne banke Fed Ben Bernanke branio je agresivne, pa ~ak i neortodoksne poteze koje je Fed preduzeo tokom ove duge recesije i duboke finansijske krize. On je poru~io da je potreban rast bruto doma}eg proizvoda za otprilike 2,5 odsto kako bi se stopa nezaposlenosti odr`ala konstantnom. Trenutne procjene Feda ne predvi|aju takav rast u ostatku ove godine. - Po na{im pretpostavka, a nagla{avam da su to pretpostavke, rast u drugom dijelu ove godine iznosi}e oko jedan odsto na go di{wem ni vou. To ne }e bi ti do voqno za sni`avawe stope nezaposlenosti koja iznosi 9,5 odsto - ka`e Bernanke.

Uvo|ewem sistema kvaliteta pove}ava se i konkurentska sposobnost preduze}a na doma}em i inostranom tr`i{tu, istakao je Markovi}
PI[E: MARINA ^IGOJA mariancigoja@glassrpske.com

Boqe poslovawe mawi tro{kovi
i usluga, rekao je direktor Republi~ke agencije za razvoj malih i sredwih predu ze }a Slo bo dan Mar ko vi}. Ministarstvo industrije, ener ge ti ke i ru dar stva nedavno je raspisalo javni poziv za dodjelu podsticajnih sred sta va za uspos tavqawe sis te ma kva li te ta u malim preduze}ima a maksimalan iznos sredstava po jednom pre du ze }u bi }e do 10.000 maraka. Javni poziv je otvoren do 6. avgusta. - Uvo|ewem sistema kvaliteta pove}ava se i konkurentska sposobnost preduze}a na doma}em i inostranom tr`i {tu - is ta kao je Markovi}.

BAWA LUKA - Uvo|ewe sistema kvaliteta u preduze}ima prema seriji standar da ISO do pri ni je }e una pre |ewu po slo vawa i or ga ni za ci je, kao i smawewu tro {ko va i po ve }awa kvaliteta proizvoda

KRITERIJUMI
Kriterijumi po kojima }e se rangirati podnosioci prijava su odnos prihoda od prodaje na inostranom tr`i{tu i ukupnog prihoda preduze}a, broj zaposlenih, prosje~na rentabilnost preduze}a, ostvareno pove}awe ukupnih prihoda. U obzir se uzima i ostvareno pove}awe broja zaposlenih, zaposlenost visokostru~nih kadrova i prete`na djelatnost preduze}a.

PRVE prijave o~ekuju po~etkom avgusta
On je do dao da se na osnovu telefonskih poziva zainteresovanih preduze}a mo`e zakqu~iti da vlada ve-

“Gasprom“

Otkrili svoje rezerve u Ju`noj Americi
MOS KVA - Rus ki kon cern “Gasporm“ prvi put je obje lo da nio da o~e ki va ne re zer ve bo li vij skih na la zi{ta “Asero“, “Ipati“ i “Akio“, ko je na mje ra va da eksploati{e zajedno sa lokal nom dr`a vnom kom pa ni jom YPFB (Yaci mi en tos Pe tro li fe ros Fis ca les Bo li vi anos) i francuskim “Totalom“, do se `u oko 285 mi lijardi kubnih metara ga sa i 24 mi li ona to na kon den za ta, pre nio je Ta njug. Kako je objavio ruski poslo vni dne vnik “Ve do mos ti“, “Gas prom“ do sa da nijednom nije otkrivao podatke o rezervama u stranim nalazi{tima.

liki interesovawe vlasnika malih preduze}a za uvo|ewe sistema kvaliteta. - Preduze}a su u procesu prikupqawa potrebne dokumentacije i prve prijave se o~e ku ju po ~et kom av gus ta naglasio je Markovi}. Na javni poziv se mogu prijaviti preduze}a koja zapo{qavaju do 49 radnika i imaju sjedi{te na teritoriji RS, izmiruju poreske obaveze, osnovna djelatnost im je proizvodwa ili proizvodno-uslu `na dje la tnost, izvoznici su, planiraju pove}awe broja zaposlenih, te imaju projekat i kadrove za uvo|ewe sistema kvaliteta u preduze}u.

Zavr{ena finansijska kriza
BER LIN - Ve }i na wema~kih firmi smatra da je fi nan sij ska kri za za vr{ena i da }e se stawe u najve}oj evropskoj privredi poboq{ati u idu}ih 12 mjeseci, pokazala je najnovija studija, objavqena ju~e u wema~kim medijima, prenijeli su portali. Dvi je od tri wema ~ke fir me ocjewuju da }e se stawe u privredi poboq{ati u 2010. godini, a gotovo osam od wih deset prognozira poboq{awe najkasnije do 2011. pokazala je studija savjetodavne firme Ernst and Young. ^ak 54 od sto an ke ti ra nih kompanija ocijenilo je tako|e da }e Wema~ka iz krize vjerovatno iza}i ja~a nego {to je ikad bila. Anketirana su ugla vnom ma la i sredwa wema~ka preduze}a, koja se i ina ~e sma tra oko sni com wema~ke privrede. ^ini se da anketa zra~i sve izra`enije optimisti~no uvjerewe wema~ke poslovne zajednice da }e naj te `a re ce si ja u Wema~koj od 1945. godine biti relativno kratkog daha. I krajem pro{le sedmice objavqen indeks poslovne kli me Ifo za ju li pokazao je rast ~etvrti mjesec zaredom. Uprkos to me, vla da u Ber li nu pro cjewuje da }e wema~ka privreda u ovoj godini zabiqe`iti rekordno velik pad aktivnosti u visini ~ak {est odsto.

Rezultati ankete me|u wema~kim firmama

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
LLOYDS BANKING ROYAL BK SCOTLAN VODAFONE GROUP BARCLAYS PLC BP PLC

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Cijena
81.55 43.17 120.05 305.9 516.85

Promjena
4.56 2.79 -0.17 -2.89 1.16

Naziv kompanije
MICROSOFT CORP BANK OF AMERICA GENERAL ELECTRIC INTEL CORP PFIZER INC

Cijena
23.45 12.51 12.03 19.36 16.48

Promjena
-8.26 -1.42 0.67 -0.62 2.04

GLAS SRPSKE utorak, 28. jul 2009. 15

Barel nafte iznad 68 dolara
LONDON - Cijene nafte danas su se popele iznad 68 dolara za barel podstaknute novim vijestima o poboq{awu ekonomije i poslovnih izgleda kompanija, prenijela je Beta. Laka nafta za septembarske isporuke poskupjela je 52 centa i ju~e je ko{ta 68,57 dolara barel. Od po~etka mjeseca, kada je cijena bila 58 dolara, nafta dobija na vrijednosti zbog boqih ekonomskih rezultata u SAD i Kini, {to podi`e optimizam ulaga~a. U Londonu, sjevernomorski brent se prodaje po 70,84 dolara barel, 52 centa vi{e nego u petak

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Prosje~na Promjena Promet cijena Република Српска - измирење ратне штете 1 33,46 -2,01 25.099,22 Naziv emintenta Хидроелектране на Дрини а.д. Вишеград Чистоћа а.д. Бања Лука Тржница а.д. Бања Лука Република Српска - стара девизна штедња Електродистрибуција а.д. Пале Хидроелектране на Требишњици а.д. Требиње Електро - Бијељина а.д. Бијељина Телеком Српске а.д. Бања Лука 0,30 0,80 1,05 90,00 0,67 0,31 0,54 1,16 -6,77 17.256,00 2,96 16.000,00 0,00 3,45 -9,74 -3,12 -9,83 0,00 7.350,00 3.672,00 2.968,15 2.236,54 1.579,72 1.292,24

Zna~ajan skok privredne aktivnosti u Republici Srpskoj

Pokretawe proizvodwe u Rafineriji u Brodu doprinijelo skoku privredne aktivnosti i pove}awu BDP-a, kazao Aleksandar Quboja
PI[E: DALIBORKA SEKULI] daliborkas@glassrpske.com

U Srpskoj pove}an bruto proizvod

FONDOVI
Naziv emintenta Prosje~na Promjena Promet cijena 4,70 4,05 4,19 3,47 8,15 0,06 2,70 4,51 5,40 2,10 1,10 4,50 2,75 4,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.600,20 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 884,28

ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бања Лука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бања Лука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бања Лука

BAWA LU KA - Po ve }awe bruto doma}eg proizvoda u RS za 15,2 odsto u 2008. go di ni u odno su na 2007. godinu logi~no je, s ob zi rom na zna ~a jan skok pri vre dne akti vnos ti i inostranih investicija u tom periodu. Ovo je za “Glas Srpske“ rekao predsjednik Sekcije za ban kar stvo Udru `ewa eko no mis ta RS “SWOT“ Aleksandar Quboja. Prema podacima Zavoda za statistiku RS, BDP izra`en u tr`i{nim cijenama, u pro{loj godini iznosio je 8,46 milijardi maraka i ve}i je za 15,2 odsto od vrijednosti iz 2007. go di ne ka da je iznosio 7,35 miliona maraka. Quboja ka`e da se zbog inos tra nih in ves ti ci ja pro{le godine mnogo vi{e radilo, nego godinu ranije. - U tom periodu proradila je i Rafinerija u Brodu i samim tim do{lo je do po ve }awa pri vre dne akti vnosti. Pro{le godine zabiqe`en je i ve }i broj zna~ajnijih inostranih investicija. Sve se to poziti-

Riga

Letonija postigla sporazum sa MMF
RIGA - Letonija je postigla sporazum sa Me|unarodnim monetarnim fondom o izmijewenim uslovima za isplatu tran{e pomo}i za spas privrede, prenijeli su portali. Poslije grozni~avih pregovora tokom vikenda u kom su u~estvo va li pred sta vni ci MMF-a, pre mi jer Val dis Dombrovskis, tamo{wi ministar finansija i predstavnici pet stranaka, letonijski predsjednik Valdis Zatlers objavio je u nedjequ da je potpuno jasno da zemqa treba pomo} od me|unarodnih zajmodavaca. On je naveo da pismo namje re ko je }e po tpi sa ti ura vno te `en je do ku ment i ne sadr`i nikakva neugodna iznena|ewa za letonijske gra|ane.

Najzastupqeniji trgovina na malo i veliko

FOTO: GLAS SRPSKE

vno odra zi lo na po ve }awe BDP u RS - obja snio je Quboja. U iz vje {ta ju Za vo da za sta tis ti ku, BPD je u pro {loj godini po stanovniku iznosio 5.891 maraka, dok je 2007. godine iznosio 5.106 maraka.

Sto pa re al nog ras ta BDP-a u 2008. godini bila je 5,7 odsto, dok je stopa real nog ras ta BDP-a u 2007. godini iznosila 6,2 odsto.

LANI BPD po stanovniku iznosio 5.891 KM
Bruto dodata vrijednost u pro{loj godini iznosila je 6,949 milijardi maraka, dok je vrijednost poreza na proizvode i usluge iznosila 1,58 milijardi maraka. U strukturi bruto dodate vri je dnos ti za pro {lu go di nu naj zas tupqeni ji su sektori trgovina na malo i veliko sa 16,5 odsto. Poqo-

INSTITUCIONALNI SEKTOR
Posmatrano po institucijalnim sektorima, prema izvje{taju Zavoda za statistiku, u strukturi bruto dodate vrijednosti, najve}e u~e{}e od 49,9 odsto ima nefinansijski sektor. Slijedi sektor dr`ave sa u~e{}em od 20,6 odsto, potom doma}instva sa 28,1 odsto, finansijski sektor sa 3,1 odsto, sektor neprofitnih institucionalnih jedinica koje pru`aju usluge doma}instvima sa 0,9 odsto.

privreda, lov i {umarstvo u BDP u~es tvo va li su sa 14 odsto, a prera|iva~ka industrija sa deset odsto. Quboja smatra da su ovakve vrijednosti izazvane pove}awem potro{we stanovni{tva. - Protekle dvije godine su bile godine krize, te se i potro{wa materijalnih dobara pove}ala - kazao je Quboja. BDP po sta no vni ku u FBiH pro{le godine bio je 5.496 maraka, dok je u 2007. godini bruto doma}i proizvod iznosio 4.865 maraka. U FBiH Bruto doma}i proizvod po stanovniku u 2006. go di ni izno sio je 4.269 maraka.

Kupovina “Por{ea“

“Folksvagen“ prikupqa ~etiri milijarde evra
BERLIN - Najve}i evropski proi zvo |a~ vo zi la “Fol ksva gen“ mo gao bi prikupiti svje`i kapital u iznosu do ~etiri milijarde evra za fi nan si rawe pre uzi mawa svog gla vnog di oni ~a ra “Por {ea“, pre ni jeli su portali. U ~etvrtak je “Folksvagen“ objavio da }e pre uze ti kon tro lu nad “Por{eom“. “Por{e“ je nagomilao dug od deset milijar di evra. Pri kupqawe svje`eg kapitala za preuzimawe “Por{ea“, za koji se pro cjewuje da ko {ta osam milijardi evra, za{titi }e “Fol ksva ge nov“ kre di tni rejting.

Zatvaraju mjewa~nice van banaka
MOSKVA - Ruska Centralna banka planira da zabrani otvarawe mjewa~nica izvan bankarskih poslovnica, najavio je ju~e ruski poslovni dnevnik “RBC dejli“, prenio je Tanjug. Po zi va ju }i se na do bro oba vi je {te ne izvore, list navodi da se pripremaju izmjene zakona o bankama i bankarskom poslovawu. Prema tim izmjenama mjewa~nice }e se nalaziti samo u sjedi{tima, filijalama i podru`nicama banaka. Mjewa~nice u Rusiji sada postoje i na lokacijama koje ne pripadaju bankama, a rade prema posebnom sporazumu sa finansijskim organizacijama. Zahtjevi Centralne banke su usmjereni prije svega na velike gradove. To je tako, jer se, prema podacima nadzornih organa, kupoprodaja valute u ruskim regionima i sada uglavnom obavqa u bankama.

Ruska Centralna banka

Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 28.7. 2009. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

KURSNA LISTA
Kupovni za devize
1.955830 1.087480 1.203393 26.610385 0.074950 0.261990 0.703042 1.521675 0.565032 0.214767 0.177323 1.288600 0.901710 2.273823 1.403454 2.101908

Zemlja
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Srednji za devize
1.955830 1.090206 1.206409 26.677078 0.075138 0.262647 0.704804 1.525489 0.566448 0.215305 0.177767 1.291830 0.903970 2.279522 1.406971 2.107176

Prodajni za devize
1.955830 1.092932 1.209425 26.743771 0.075326 0.263304 0.706566 1.529303 0.567864 0.215843 0.178211 1.295060 0.906230 2.285221 1.410488 2.112444

ZIF Kristal invest fond a.d. Bawa Luka
Cijena (KM) Promjena

Vodovod a.d. Trebiwe
Cijena (KM) Promjena

Veselina Masle{e 6, 78000 Banja Luka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

4,51

0,22%

0,532

-20,00

16 utorak, 28. jul 2009. GLAS SRPSKE

Te`e povrije|en motociklista

Hronika
[estomjese~ni izvje{taj MUP-a RS

PRIJEDOR - Lako \ukanovi} (32) te`e je povrije|en u nedjequ ujutro kada je motociklom “honda“ sletio sa puta u mjestu Svodna, saop{teno je iz Centra javne bezbjednosti Bawa Luka i navedeni wegovi inicijali.

U Centru javne bezbjednosti Bawa Luka ju~e su naveli da je uzrok ove saobra}ajne nesre}e za sada nepoznat i da }e razlog zbog kojeg je motociklista sletio sa puta biti utvr|en tokom istrage. N. T.
FOTO: GLAS SRPSKE

Iz banaka i po{ta ukradeno 470.000 KM
BAWA LUKA - Iz banaka i po{ta u Srpskoj tokom prvih {est mjeseci ove godine razbojnici su odnijeli oko 470.000 maraka, navedeno je u {estomjese~nom izvje{taju MUP-a RS. Prema tom izvje{taju, banke su bile {est puta meta razbojnika koji su odnijeli 114.000 hiqada KM. Provalnici su ~etiri puta opqa~kali banke i jednu po{tu iz kojih su odnijeli 321.000 maraka. Najvi{e novca ukrali su provalnici u Folks banku u Tr`nom centru “Tempo“ iz koje su odnijeli 319.000 KM. Razbojnici su po{te napadali dva puta i odnijeli svega 425 maraka. N. T.

NA ODJE]I i kostima nema tragova nasiqa

Bawa Luka

Nastradao pri slijetawu “forda“ sa kolovoza
BAWA LU KA - Sta no je [amara (36) te`e je povrije|en kada je “fordom“ sletio sa pu ta Bawa Lu ka Kla {ni ce. U Kli ni ~kom centru Bawa Luka je saop{te no da je wego vo zdrav stve no stawe tre nu tno stabilno. - [a ma ra je primqen u Kliniku za neurohirurgiju sa nagwe~ewem mozga, ranom na glavi i frakturom rebara, po vre da ma ru ke i koqena. Povrede su zbrinute rekli su u ovom centru. U bawolu~kom CJB je saop{teno da se nesre}a dogodila u nedjequ u 19.45 ~asova, a uzrok slijetawa bi}e poznat poslije vje{ta~ewa tragova. Prema rije~ima o~evidaca, [amara je vozio br`e i kod prodavnice “Fis“ udario u stub ras vje te izme |u dvi je kolovozne trake. N. T.
Centar javne bezbjednosti Doboj

Mjesec poslije nestanka Sime Markuqevi}a kod Tesli}a

Markuqevi} nestao 25. juna ove godine kada je oti{ao da ~uva stoku. Patolog dobojske bolnice Qubomir Curki} rekao da je tijelo Markuqevi}a raspadnuto i da ne mo`e odmah da odredi uzrok smrti
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

Prona|en mrtav u napu{tenom selu
Peji} nam je ispri~ao da je tra`io mog brata i da nije mogao da ga prona|e - naglasio je Ranko.

Tihomir Nari}

Mawe kriminala na podru~ju CJB Doboj
DOBOJ - Na podru~ju deset op{tina koje pokriva CJB Doboj u prvih {est mjeseci ove godine bilo je mawe kriminala i naru{avawa javnog reda i mira nego u istom peri odu la ni, re kao je ju~e na kon fe ren ci ji za no vi na re na~elnik centra Tihomir Nari}. Na~elnik Sektora kriminalisti~ke policije Goran \urkovi} je naglasio da je dosta ura|eno na suzbijawu prometa i u`ivawa opojnih droga. - Rasvijetqeno je 13 krivi~nih djela neovla{}ene proizvodwe i prometa opojnih droga, a Okru`nom tu`ila{tvu podneseno 11 izvje{taja protiv 23 lica - rekao je \urkovi}. Na putevima dobojskog regiona poginulo je 18 lica. Sl. P.

Markuqevi} je nestao 25. juna kada je oti{ao da ~uva TESLI] - Simo Mar- stoku. On je godinama radio kuqevi} (50) iz mjesta \u- za nadnicu za Sretka Peji}a li}i kod Tesli}a prona|en i zbog posla ~esto du`e vrije mrtav u na pu {te nom jeme nije bio kod ku}e. mjestu Kqecka, 45 kilomeWegov brat Ranko Martara od Tesli}a u {umi na kuqevi} potvrdio je da je SiO~au{u. mo i u vrijeme kada je nestao ~uvao stoku za Peji}a iz Buleti}a kod Tesli}a, kod koga je radio i ranije. - Taj Peji} je reBrat kao da je mog brata os ta vio da ~u va krave 25. juna, a Ranko Markuqevi} ka`e da ne mo`e ka da se vra tio, ni da pretpostavi {ta se dogodilo tri dana kasniwegovom bratu i da ne zna uzrok ove je, ni je ga na tragedije. {ao. Wegov - Simino tijelo na|eno je u `buwu u nestanak je priblizini zgrade gdje odsjedaju sto~ari javio tek 30. juna. - ispri~ao je Ranko.

MARKUQEVI] ~uvao ovce za nadnicu
On je dodao da su poslije toga organizovali potragu u dva navrata te da je u ne djequ ti je lo pro na {ao Milo{ Vasi}. U CJB Doboj rekli su da je za Mar kuqevi }em bi la raspisana potraga i da je on prona|en mrtav. - Qekar mrtvo zor nik ni je se mo gao odre di ti o uzroku smrti, pa je de`urni tu`ilac naredio obdukciju

- rekli su u policiji. Patolog dobojske bolnice “Sve ti apos tol Lu ka“ Qubo mir Cur ki} re kao je da je ti je lo Mar kuqevi }a ra spa dnu to bez ve }i ne me kih dijelova. - Zbog toga se ne mo`e sa sigurno{}u utvrditi ta~an uzrok smrti, odnosno da li je smrt nasilna ili nije. Na odje}i i kostima nema tragova koji bi ukazivali na nasilnu smrt - istakao je Curki}. On je do dao da pos to ji mogu}nost da je Markuqevi} zadavqen, ali da se to treba utvrditi daqim istragama. Prema nezvani~nim infor ma ci ja ma, Si mo Mar kuqevi} najvjerovatnije je umro prirodnom smr}u.

Poslije tragi~ne smrti osmogodi{we Ivone Bajo u Bukre{u kod Bijeqine

Obdukcija zavr{ena, nalaz na daqoj analizi
BIJEQINA - Obdukcijski nalaz tragi~no nastradale osmogodi{we Ivone Bajo iz Bi jeqine, ko ja je u ~et vrtak, 23. jula, pala sa bicikla i iskrvarila do bolnice, zavr{en je, ali je zbog specifi~nosti slu~aja, odnosno povreda koje je djevoj~ica zadobila, upu}en na daqu analizu, rekla je Srni portparol bijeqinskog Okru`nog tu`ila{tva Danka Prodanovi}. Ona je dodala da bi vi{e detaqa o uzroku smrti Ivone Bajo moglo biti poznato danas. Djevoj~ica je preminula pod nerazja{wenim okolnostima u ~etvrtak oko 16.20 ~asova u nasequ Bukre{ dok je vozila bicikl. Niko od stanovnika iz Bukre{a nije vidio {ta se dogodilo, a tijelo djevoj~ice prona{ao je slu~ajni prolaznik. votno tijelo, poku{ali su reanimaciju, ali bez uspjeha. Obdukcija bi trebalo da po ka `e da li je osmo go di{wa djevoj~ica umrla priro dnom smr}u ili od posqedica povreda koje je zadobila pri padu sa bicikla. Prema nezvani~nom informacijama, djevoj~ica je stradala tako {to ju je prilikom pada u grudni ko{ ubola `i ca od kor pe, ko ja se nalazila na biciklu. Roditeqi Ivone Bajo su razvedeni, a ona je `ivjela sa bakom i djedom u Bukre{u. Wena

FOTO: ARHIVA

DJEVOJ^ICA preminula pod nerazja{wenim okolnostima
Qekari Slu`be hitne pomo}i Doma zdravqa Bijeqina, nakon {to je dovezeno be`i-

Mjesto gdje je prona|ena djevoj~ica

majka radi u [vajcarskoj. Prema rije~ima kom{ija, Ivona je bila omiqeno dijete koje je moglo da poslu`i za

primjer. - Ne mo`emo da se pomirimo s tim da je vi{e nema. Bila je veoma draga i uvijek

vesela i nasmijana, uprkos ~iwenici da `ivi bez roditeqa - rekao je jedan od Ivoninih kom{ija.

GLAS SRPSKE utorak, 28. jul 2009. 17

Prona|ena ve}a koli~ina oru`ja kod Gacka
GACKO - Policija iz Gacka proteklog vikenda na dvije lokacije, u selima Velika Gra~anica i Samobor prona{la je automatsku pu{ku kalibra 7,62 milimetra, dvije vojni~ke pu{ke, 21 bombu i 240 metaka kalibra 7,62 milimetra. U CJB Trebiwe ju~e su naveli da je rije~ o minsko-eksplozivnim sredstvima i naoru`awu zaostalom iz rata. Nevesiwska policija je u posqedwih sedam dana na dvije lokacije oduzela ve}u koli~inu naoru`awa. R. Mi.

Policija

Opqa~kana ku}a Miroslava ^igoje u selu Bjelajce kod Mrkowi} Grada

Vijesti
Potkozarje

Lopovi odnijeli oko 6.500 maraka i zlato vrijedno oko pet hiqada maraka. Vlasnik ku}e Miroslav ^igoja rekao da se pqa~ka dogodila kada niko od uku}ana nije bio kod ku}e

Provalnici odnijeli novac i zlatni nakit
FOTO: S. DAKI]

Otu|ene motorne pile
POTKOZARJE - Du{an Kojani} iz Potkozarja prijavio je u nedjequ policiji da mu je u toku prethodne no}i nepoznato lice provalilo u gara`u, re~eno je u CJB Bawa Luka. Uvi|ajem je utvr|eno da su provalnici nasilno skinuli krilo prozora od gara`e, u{li u unutra{wost, odakle su ukrali dvije motorne pile, ~ime je pri~iwena {teta od dvije hiqade maraka. G. O.

Kostajnica

Izgorjela {tala
KOSTAJNICA - Policiji u Kostajnici prijavqeno je u nedjequ da je izbio po`ar na {tali vlasni{tvo Azemine Bosni}. Uvi|ajem je utvr|eno da je zaduvao jak vjetar dok je Azemina palila korov. Vjetar je vatru prenio na {talu koja se zapalila i izgorjela. U ovom po`aru nije bilo povrije|enih. G. O.

Sarajevo

Opqa~kana ku}a PI[U: SLOBODAN DAKI] krozrs@glassrspke.com GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

Pretukli voza~a autobusa
nasequ udaqenom osam kilometara od Mrkowi} Grada, odakle su ukrali novac i zlatni nakit ukupne vrijednosti oko 11.500 marka, sa op {te no je ju ~e iz CJB Bawa Luka. Lopovi su odnijeli oko 6.500 maraka i zlato vrijedno oko pet hiqada maraka. Vlasnik ku}e Miroslav ^igoja rekao je da se pqa~ka dogodila u nedjequ poslije 15 ~asova i da tada niko od uku}ana nije bio kod ku}e. - Oko 15 ~asova oti{ao sam sa porodicom na Bjelaja~ke bare, gdje je odr`avana korida, a oko 17 ~asova k}erka Suzana je do{la ku}i da se pre svu~e i pri mi je ti la da su ula zna vra ta pro vaqena. Lopovi su cilindar brave, kojim se zakqu~avaju vrata, nekim alatom izvadili i u{li u ku}u, gdje su sve prevrnuli dok nisu prona{li novac i zlato - rekao je vidno potreseni ^igoja. Dodao je da je odmah pozvao policiju, koja je do{la na li ce mjes ta i oba vi la uvi|aj. SARAJEVO - Nepoznati napada~i pretukli su u nedjequ na raskrsnici ulica u Sarajevu voza~a minibusa H. M., saop{teno je ju~e iz sarajevske policije. Voza~ je u napadu zadobio frakturu lobawe i nosne kosti. Policija je ju~e identifikovala jednog napada~a i uhapsila Sarajliju T. S. G. O.

MRKOWI] GRAD Miroslav ^igoja prijavio je u nedjequ policiji da su nepoznati lopovi provalili u wegovu ku}u u Bjelajcu,

Vi{e kra|a
Na podru~ju mrkowi}ke op{tine u posqedwih nekoliko mjeseci dogodilo se vi{e provalnih kra|a u stanove i ku}e, odakle su lopovi odnosili uglavnom novac. Policija je nedavno uspjela da rasvijetli jedan slu~aj kra|e koja se dogodila u ulici Pavla Xevera u Mrkowi} Gradu.

MRKOWI]KA policija vodi istragu
^i go ja na po miwe da je on u pomenutom periodu dva puta nakratko dolazio ku}i da uzme neke CD-ove, ali da ni{ta nije primijetio. Dodao je da je kasnije saznao od kom{ija da su primijetili neki sivi yip sa dvije djevojke koje su do{le u ku }u u ko m{i lu ku, gdje su tra`ile vodu. - Da li one ima ju ne ke

Sarajevo

Maloqetnik se povrijedio bombom
SARAJEVO - Maloqetni M. Z. (16) u nedjequ u Sarajevu zadobio je te`e tjelesne povrede kada je aktivirao nepoznatu eksplozivnu napravu, potvr|eno je ju~e u sarajevskoj policiji. Wemu su u bolnici na Ko{evu amputirana dva prsta lijeve {ake. G. O.

Lopovi obili bravu

veze sa kra|om, utvrdi}e istraga koju vode pripadnici Kriminalisti~ke policije

Stanice javne bezbjednosti u Mrkowi} Gradu - istakao je ^igoja.

Po`ar pri~inio {tetu od dva miliona evra
DRVAR - U po`aru koji je zahvatio pilanu preduze}a “Finvest“ u Drvaru pri~iwena je materijalna {teta ve}a od dva miliona evra, izjavio je predsjednik Nadzornog odbora ovog preduze}a Mirko Radi}. Radi} je rekao Srni da je uvi|aj vje{taka u pilani zavr{en, ali da uzroci po`ara i stvarna materijalna {teta jo{ nisu poznati, iako se pretpostavqa da je po`ar izazvao kvar na elektri~nim instalacijama. On je rekao da je po~ela proizvodwa u dvije smjene na tra~nim pilama u dijelu koji je spasen od po`ara, dok je 40 radnika preba~eno na rad u pogon ovog preduze}a u Glamo~u.

Pokradeni dijelovi iz “nisan patrola“
ISTO^NO SARAJEVO - @. C. prijavio je u subotu oko 20 ~asova policiji u Isto~nom Sarajevu da mu je ispred porodi~ne ku}e u ulici Vojvode Radomira Putnika iz automobila “nisan patrol“ vlasni{tvo M. B., a koji se kod wega nalazio na popravci, nepoznato lice ukralo anlaser, filter za gorivo i pumpu, saop{teno je ju~e u CJB Isto~no Sarajevo. Operativnim radom policija je do{la do saznawa da je mogu}e da je M. S. (30) nastawen u Isto~nom Novom Sarajevu, ukrao dijelove. Tokom kriminalisti~ke obrade imenovani je u po tpu nos ti pri znao da je ukrao di je lo ve iz automobila i vratio ih vlasniku. G. O.

Zapalio se autobus “Semberija transporta“
BI JEQINA - U cen tru Bi jeqine ju ~e se za pa lio autobus “Semberija transporta“, ali je po`ar, u kojem nije bilo povrije|enih, zahvaquju}i brzoj intervenciji vatrogasaca, ubrzo uga{en. Kako prenosi Srna, izgorio je zadwi dio autobusa u ko jem su smje {te ne in sta la ci je. Osim vo za ~a, u grad skom autobusu nije bilo putnika. Autobus je saobra}ao na relaciji Bijeqina - Pet jezera - Dijelovi. Prema nezvani~nim informacijama, u autobusu su se za pa li le in sta la ci je. O~e vi ci su izja vi li da im je pa`wu pri vu kao ve li ki oblak di ma ko ji je kuqao iz autobusa.

18 utorak, 28. jul 2009. GLAS SRPSKE

Srbija
Zdravstveno osigurawe turista iz Srbije

Nepojmqivo mi je i da neko ozbiqno misli da Ministarstvo kulture i medija, sa jedne strane, ~ini napore na uspostavqawu {to boqih me|unarodnih veza i odnosa sa Evropom, a da sa druge strane gazi osnovne civilizacijske tekovine koje je ona ustanovila. Neboj{a Bradi}, ministar kulture

Istraga protiv Sretena Joci}a osumwi~enog za ubistvo Ive Pukani}a

Desetak evra bri{e tro{kove
BEOGRAD - Desetak evra, koliko ko{ta polisa zdravstvenog osigurawa za deset dana, mo`e turistima iz Srbije da u{tedi nekoliko stotina, pa i hiqada evra, ako se na putu neko razboli i sam finansira lije~ewe, javio je B92. Polisa zdravstvenog osigurawa obavezna je za zemqe {engena, a medicinske usluge najskupqe su u Turskoj, Egiptu i Tunisu, za koje polisa nije obavezna. Polisa od 10 evra pokriva tro{kove lije~ewa do 35 hiqada evra. Nata{a \ur|evi} iz Osiguravaju}eg dru{tva “Delta \enerali” ka`e da je dovoqno u slu~aju potrebe okrenuti broj telefona kontakt centra, koji se nalazi na polisi, i korisnik }e dobiti sva neophodna obavje{tewa kome treba da se javi. Prednost polise zdravstvenog osigurawa je i ta {to je nepotrebno na put, odnosno na qetovawe nositi rezervni novac za eventualne medicinske tro{kove.

Udru`ewe preduzetnika
BEOGRAD - Za prvih {est mjeseci ove godine u Srbiji je “nestalo“ 10.000 registrovanih preduzetni~kih i zanatskih radwi, a jedan od uzroka je ekonomska kriza, javile su agencije. Preduzetnici se u uslovima eko nom ske kri ze, po red smawewa plate`ne mo}i stanovni{tva za kupovinu proizvoda i kori{}ewe usluga, suo~avaju i sa problemom zna~ajnog uve}awa sive ekonomi-

Sve mawe zanatlija
je, ukazuju u Udru`ewu preduzetnika Srbije. Predsjednik Skup{tine tog udru`ewa Miroslav Miladinovi} ka`e da je za prvih {est mjeseci zabiqe`en pad prometa od 50 odsto u odnosu na pro{lu godinu. Udru`ewe preduzetnika smatra da bi dr`ava trebalo da smawi kamate na nepla}ene da`bine, kao i da omogu}i reprogramirawe dugova.

BEOGRAD - Vrhovni sud Srbije produ`io je ju~e za jo{ dva mje se ca pri tvor Sretenu Joci}u, zvanom Joca Am ster dam, ko ji se sumwi~i za organizovawe ubistva hrvatskog novinara Iva Pukani}a, re~eno je Tanjugu u sudu. Joci}u, koji je uhap{en 27. aprila u Beogradu, pritvor je produ`en zbog te`ine krivi~nog djela za koje je osumwi~en i vi si ne za ko nom zaprije}ene kazne od 30 do 40 godina zatvora. Vrhovni sud Srbije }e po slu `be noj du `nos ti kroz dva mjeseca ponovo provjeravati da li i daqe stoje razlo zi zbog ko jih mu je pritvor odre|en. Spe ci jal ni sud u Beo gra du vo di

FOTO: ARHIVA

Joci}u, koji je uhap{en 27. aprila u Beogradu, pritvor produ`en zbog te`ine krivi~nog djela za koje je osumwi~en i visine zakonom zaprije}ene kazne od 30 do 40 godina zatvora

Joci Amsterdamu produ`en pritvor

Osumwi~en za ubistvo Ive Pukani}a

istragu protiv Joci}a zbog krivi~nih djela zlo~ina~ko udru`ivawe i te{ko ubistvo, jer je osumwi~en da je u Srbiji i Hrvatskoj organizovao kriminalnu grupu koja je po wego vom na lo gu 23. oktobra 2008. godine ubila Pukani}a.

dokaza, saslu{awem svjedoka i eventualnim vje{ta~ewima ne}e biti saop{tavani javnosti. Joci} negira svoju umije{anost u ubistvo Pukani}a i tvrdi da je ni kriv, ni du `an gur nut “u obra ~u ne po li cij sko-oba vje {taj nih

stru ktu ra i pod zemqa u Hrvatskoj“. Zbog sumwe da su u~es tvovali u ovom ubistvu, Specijalni sud u Beogradu vodi istragu protiv Milenka Kuzmanovi}a i @eqka Milova no vi }a ko ji se, ta ko |e, nalaze u pritvoru.

STROGO povjerqiva istraga
Ta grupa se sumwi~i da je pos ta vi la eksplozivnu napravu na parkingu u dvori{tu zgrade “NCL grupacije“ u Zagrebu i aktivirala je u trenutku kada je Pukani} prilazio svom vozilu, izazvav{i eksploziju u kojoj je, pored wega, poginuo i Ni ko la Fra ni}, {ef marketinga u “Nacionalu“. Is tra ga pro tiv Jo ci }a je stro go po vjerqiva i detaqi u ve zi sa pri k upqawem ma te ri jal nih

DOKAZI
Specijalni tu`ilac Miqko Radisavqevi} saop{tio je da su policija i pravosudni organi Hrvatske dostavili srpskom tu`ila{tvu sve dokaze i podatke do kojih su do{li u okviru krivi~nog postupka koji se u Hrvatskoj vodi protiv vi{e osoba neposredno ukqu~enih u atentat na vlasnika “Nacionala“.

Institut za javno zdravqe

[est novooboqelih od novog gripa
BEOGRAD - Od virusa novog gripa u Srbiji je oboqelo 115 qudi, {est vi{e nego prije sedam dana, saop{tio je Institut za javno zdravqe Srbije “Dr Milan Jovanovi} Batut“. Me|u oboqelima, 67 osoba je bilo na muzi~kom festivalu “Egzit“. Od toga su 52 iz Srbije, 11 iz Velike Britanije, dvoje iz Kanade i po jedan iz Makedonije i Holandije. [estoro oboqelih su sportisti, u~esnici Univerzijade dr`avqani Australije, Argentine, Ugande, Zambije i Francuske, navodi se u saop{tewu. Dodaje se da su oboqeli iz Beograda, Novog Sada, Sombora, Ni{a, Srbobrana, Nove Pazove, [apca, Subotice, Ku~eva, Kragujevca, Pan~eva, Stare Pazove, Sremske Mitrovice, Loznice, Kraqeva, Kikinde, ^a~ka i ]uprije.

Sreten Joci} povezan sa kriminalnim grupama

Tretman gostiju sa Kosova u Albaniji

DOBRA VIJEST

NOVI PAZAR
Predsjednik Skup{tine grada Novog Pazara Milan Veselinovi} izjavio je da su predstavnici Srba iskqu~eni iz svih de{avawa u Novom Pazaru i regionu, pa tako nisu bili pozvani da u~estvuju u razgovorima predstavnika gradskih vlasti sa {efovima diplomatija Srbije i Turske.

Maltretiraju turiste
PRI[TINA - Turisti i putnici sa Kosova nailaze na neprijatnosti i maltretirawa u Albaniji, a nekad te slu~ajeve nemaju kome ni da prijave, jer se desi da policajaca nema u policijskim stanicama, prenio je ju~e pri{tinski list “Koha ditore“. - Jednu kosovsku porodicu, koja je iz Dra~a putovala na Kosovo, u subotu je maltretirala pijana osoba koja je bez ikakvog razloga razbila stop svjetla na automobilu, dok su u jutarwim ~asovima u petak u autobusu punom putnika, koji je prolazio kroz Kuks, kamenicama porazbijana stakla - naveo je list. “Koha ditore“ objavquje i da su policajci maltretirali jednog kamionyiju, a jednom kosovskom turisti ukradeni su mobilni telefon i ve}a koli~ina novca, {to on nije mogao da prijavi, jer u ve~erwim ~asovima nije nikoga mogao da na|e u policijskoj stanici. “Koha“ ocjewuje da se radi o “teroru nad kosovskim putnicima i turistima u Kuksu“ i da ti doga|aji podsje}aju na one iz 1999 - 2000. godine, kada su al banski putevi predstavqali no}nu moru za putnika sa Kosova.

BA^KA TOPOLA
U Ba~koj Topoli sve~ano je otvoren Kamp tolerancije mladih podunavskih gradova i regiona. Kamp }e trajati do 1. avgusta, a 170 sredwo{kolaca iz podunavskih regiona i ~itave Evrope razgovara}e o evropskoj integraciji, perspektivi Dunavskog regiona, toleranciji, za{titi okoline i svjetskoj privrednoj krizi.

POLICIJA ne preduzima ni{ta
- Svi ovi doga|aji predstavqaju nastavak ve~eri 6. jula, kada su naoru`ane osobe ostavile u blizini Kuksa jednu rawenu `enu sa Kosova - dodaje list. Poslije tog doga|aja u Kuks su do{li direktor dr`avne policije Ahmet Prem~i i wegov zamjenik, koji su zahti-

LO[A VIJEST

jevali da se takve stvari vi{e ne dogode. Ipak, bez obzira na obe}awe, takve stvari su nastavqene, ali su se krili od javnosti. U policiji su registrovani kao doga|aji bez po~inioca, saznaje list. Na ulazak u Albaniju sa kosovske strane su duge kolone vozila. Oni koji odlaze na qetovawe u Albaniji bivaju `rtve qudi sa i bez uniforme, a mnogi i zalutaju, jer ne postoji saobra}ajna signalizacija, ukazuje list.

GLAS SRPSKE utorak, 28. jul 2009. 19

Krivi~na prijava protiv direktora preduze}a “Kolubara”
BEOGRAD - Poreska policija podnijela je Op{tinskom javnom tu`ila{tvu u Lazarevcu krivi~nu prijavu protiv direktora preduze}a “Kolubara“ iz Lazarevca D. T. zbog osnovane sumwe da je utajio porez, saop{tila je ju~e Poreska uprava. U saop{tewu se navodi da je D. T. osumwi~en da je o{tetio buxet Srbije za ukupno 53,3 miliona dinara.

Fabrika tempirana bomba
Velika koli~ina opasnih hemikalija u EI Ni{
Zbog velike koli~ine zapaqivih hemikalija i radioaktivnog otpada, fabrika EI u Ni{u predstavqa pravu tempiranu bombu. Poslije privatizacije, odlagawe opasnih materija neregulisano
Po sli je pri va ti za ci je polovine fabrika u holdingu, hemikalije se odla`u na sve strane, pa su, pored zaposlenih, ugro`eni i gra|ani. ~i{ }ewe dvo ri {ta tra `i pomo} dr`ave i donatora. U mnogim fabrikama nema referenata za{tite, vodovodna mre `a je za pu {te na, a hi dranti uglavnom ne postoje. - U slu~aju da neko tre}e lice do|e zbog svojih sitnih namera i `eqa mo`e otvarawem bo ce da iza zo ve paqewe silana - ka`e Bo`idar Petrovi}, pomo}nik generalnog direktora EI Ni{ holdinga. Ministar za za{titu `ivotne sredine Oliver Duli} tvrdi da }e Vlada zbog ovakve situacije u oktobru donijeti Ure dbu o upravqawu elek tronskim otpadom. Planirana je izgradwa deponije za takav otpad, koja }e biti ura|ena po evropskim standardima. Duli} je rekao da postoji veliki napredak u formirawu i pronala`ewu lokacije za po gon za tre ti rawe posebnih tokova otpada na jednom mjestu u Srbiji.

FOTO: ARHIVA

Vijesti
Beograd

Xavri} napu{ta bolnicu
BEOGRAD - Saobra}ajni policajac Dragan Yavri}, koji je povrije|en na du`nosti po{to je na wega naletio pijani biciklista, svjestan je i komunikativan i uskoro }e biti otpu{ten iz bolnice. Na~elnik neurohirurgije Urgentnog centra Branko \urovi} rekao je ju~e agenciji Beta da }e Yavri} za dan-dva bi ti pu {ten ku }i i da je wego vo zdrav stve no stawe stabilno.

Kosovo

Djeca u posjeti Norve{koj
BEOGRAD - Ministarstvo za dijasporu obezbijedilo je desetodnevni boravak u Norve{koj u septembru za djecu iz ugro`enih srpskih enklava na Kosovu i Metohiji, saop{teno je ju~e iz ministarstva. U saop{tewu se navodi da je ministarstvo, u saradwi sa Udru`ewem Srba “Kosovo i Metohija“ iz Lilehamera i Crvenim krstom, omogu}ilo da dvadeset i troje srpske djece iz [trpca posjeti Norve{ku.

Ni{ u opasnosti

AMONIJAK u magacinu
Po ro di ce \or |e vi} i Mitrovi}, ~ije su ku}e udaqene od objekta sa hemijskim otpadom u EI Ni{ samo 200 metara, veoma su zabrinute. - Svi govore da to ne smeta. Me|utim, mi ipak ose}amo - ka`e Predrag \or|evi}. - Brinem, ali smo nemo}ni da bilo {ta uradimo potvr|uje Savka \or|evi}. U ma ga ci nu i is pred wega nalaze se opasne materije, hlorovodonik, helijum, tetrahlorid, amonijak, silanazot. Pre ko divqih ula za, a ~e{}e preko glavne kapije u fabriku se ulazi bez ikakve kontrole. Iako se u objektu nalazi velika koli~ina opasnih i za paqivih he mi ka li ja ona prakti~no i nije obezbije|ena. Rukovodstvo fabrike za

Oliver Duli}

Milutin Mrkowi}

NI[ - Fabrika Elektronske industrije u Ni{u, zbog velike koli~ine opasnih i zapaqivih hemikalija i radioaktivnog otpada, predstavqa tempiranu bombu. Prema procjeni Sektora MUP-a Srbije za za{titu i spa sa vawe, svrsta na je u prvu kategoriju ugro`enosti od po`ara, javio je RTS.

Crne ta~ke
VAQEVO - Mi nis tar za infrastrukturu Srbije Milutin Mrkowi} izjavio je ju~e da na putevima u Srbiji postoji oko 250 “rizi~nih ili crnih ta~aka“, koje su u programu sanacije za 2009. godinu, pre ni je li su vaqev ski elektronski mediji. “Takvih mesta u ovoj godini moramo skinuti bar stotinu i to }emo ura diti“, re kao je Mrkowi}.

Silan
Hemi~ari ka`u da silan, koga ovdje ima, u najmawem kontaktu sa vazduhom izaziva veliku eksploziju.

SDP
Zapaqive hemikalije nisu obezbije|ene

Zahtjev za registraciju
BEOGRAD - Sanya~ka demokratska partija podnijela je ju~e Ministarstvu za dr`avnu upravu i lokalnu samoupravu zahtjev za registraciju. “Za samo pet sati prikupili smo oko 1.100 potpisa {to govori o velikoj ekspanziji i dobroj organizaciji na{e stranke“, izjavio je agenciji Beta lider SDP-a Rasim Qaji} i dodao da je ta stranka druga, poslije Demokratske stranke, predala zahtjev. Prema nedavno usvojenom Zakonu o po li ti ~kim stran ka ma, za oba ve zan upis u Re gis tar potrebno je 10.000 potpisa, odno sno 1.000 za stran ke mawina.

Su|ewe Srbinu u Kosovskoj Mitrovici
KOSOVSKA MITROVICA - Su|ewe Predragu \or|evi}u iz op{tine U`ice, optu`enom za terorizam, poku{aj ubistva i izazivawe rasne, vjerske i nacionalne netrpeqivosti, po~elo je ju~e u Okru`nom sudu u Kosovskoj Mitrovici pred Krivi~nim vije}em EULEX-a. Optu`nicu zastupa specijalni tu`ilac Kosova Izabel Arnal iz Francuske. \or|evi} je uhap{en 14. juna 2008. godine po{to je ispred policijske stanice u ju`nom dijelu Kosovske Mitrovice pucao i ranio jednog policajca. Od tada je u pri tvo ru. Op tu `en je i da je tog da na, pri je rawavawa policajca, na minaretu yamije u ju`nom, albanskom, dijelu grada postavio srpsku zastavu.

Odobreno potpisivawe Front protiv Zakona o informisawu ugovora sa KEK-om
[TRPCE - Odbornici Skup{tine op{tine [trpce odobrili su na ju~era{woj vanrednoj sjednici da {esto~lani tim potpi{e kolektivni sporazum sa Kosovskom elektro-energetskom korporacijom (KEK) o snabdijevawu strujom stanovnika Sirini}ke @upe. Predsjednik Skup{tine op{tine [trpce Bojan Savi} izjavio je agenciji Beta da je na wenoj sjednici odobreno da u [trpce do|u mobilni timovi KEK-a i po~nu naplatu ra~una za struju od 26 evra po doma}instvu. On je rekao da su odbornici odlu~ili i da Stanko Jakovqevi}, gradona~elnik [trpca, a u okviru kosovskih institucija i odbornik u srpskoj skup{tini u ime Demokratske stranke, pru`i garancije za bezbjednost radnicima KEK-a koji treba da naplate struju. BEOGRAD - Potpredsjednik Demokratske stranke Srbije Milo{ Aligrudi} pozvao je ju~e opoziciju u Skup{tini Srbije da u punom broju do|e na glasawe i sprije~i usvajawe izmjena i dopuna Zakona o javnom informisawu. Na konferenciji za novinare Aligrudi} je kazao da opozicija mo`e da iskoriti {ansu i sprije~i usvajawe tog, kako je naveo, antidemokratskog i antie vrop skog za ko na, uko li ko ko ali ci ja oko Socijalisti~ke partije Srbije odr`i obe}awe i obezbijedi kvorum, a ne glasa za zakon. - Opozicija mora zajedno u front da spre~imo dono{ewe zakona jer ko propusti ovu priliku, kajawe ne}e biti dovoqno, a posledice po demokratiju i medije u Srbiji bi}e katastrofalne - kazao je Aligrudi}.

20 utorak, 28. jul 2009. GLAS SRPSKE

Region
FOTO: CROPIX

Razapiwu me po novinama, do|e mi da sve ka`em! Ivan Medak, direktor poslovawa ekologije i za{tite u Infrastrukturi Hrvatskih `eqeznica

Dr`avni vrh Srbije

Telegrami sau~e{}a Mesi}u i Kosorovoj
ZAGREB - Predsjednik Srbije Boris Tadi} upu tio je hrvatskom predsjedniku Stjepanu Mesi}u telegram sa izrazima sau~e{}a povodom `eqezni~ke nesre}e kod Splita u kojoj je poginulo {est putnika, a nekoliko desetina je povrije|eno. Tako|e, predsjednik Vlade Republike Srbije Mirko Cvetkovi} uputio je telegram sau~e{}a premijerki Republike Hrvatske Jadranki Kosor. - Molim Vas da povodom ove tragedije, u ime Vlade Republike Srbije i u moje li~no ime, primite najiskrenije sau~e{}e i da porodicama nastradalih i hrvatskom narodu prenesete izraze na{eg saose}awa - navodi se u telegramu sau~e{}a.

Smola
Radnici splitskog “Cijana“, koji su dobili posao dekontaminacije pruge na kojoj se dogodila tragedija, ispod sloja retardanta TG 300 nai{li su na nepoznatu materiju nalik smoli. O ~emu se radi ne znaju ni u H@, od kojih je “Cijan“ zatra`io ta~nu specifikaciju materije. Poslat je bezbjednosni tehni~ki list, po kom ispada da se retardant, efikasno protivpo`arno sredstvo skida najobi~nijom vodom! Istina, bjelkasta materija na {inama lako se skine, ali ispod se pojavio sloj nalik smoli `u}kaste boje. To se zasad ne Mjesto nesre}e skida - ni~im.

Policija u Podgorici

Uhap{en sa paketi}ima heroina

Zavr{ena istraga o nesre}i voza u Rudinama kod Ka{tela

Emulzija kriva za veliku tragediju
PODGORICA - Lice ~iji su inicijali M. I. iz Podgo ri ce uha p{e no je po {to je kod wega prona|eno vi{e od 108 pa ke ti }a sa he ro inom, kao i dvije kese pune droge. Sumwa se da je prona|ena dro ga bi la na mi jewena stavqawu u promet. Osumwi~eni M. I. predat je uz kri vi ~nu pri ja vu is tra`nom sudiji Vi{eg suda u Podgorici, zbog osnovane sumwe da je po~inio krivi~na dje la neo vla{ }e na proi zvodwa, dr`awe i stavqawe u promet opojnih droga i omogu}avawe u`ivawa opojnih droga.

Ministar unutra{wih poslova Tomislav Karamarko rekao da bi istraga trebalo da kulminira podizawem krivi~ne prijave protiv direktora koji su direktno odgovorni za nabavku emulzije
ZAGREB - Rezultati zavr{ene policijske istrage o nesre}i nagibnog voza u kojoj je `ivot izgubilo {est lica, a 55 je povrije|eno, pokazuju da je nagibni voz koji je izletio sa {ina bio ispravan. Za tragediju u Rudinama kod Ka{tela kriva je emulzija za ma zawe pra go va, ja vi le su agencije. Dok se povrije|eni u izlijetawu “voza smrti“ dobro oporavqaju u splitskoj bolnici, rezultate istrage potvrdio je ministar unutra{wih poslova Tomislav Karamarko, koji je rekao da bi istraga trebalo da kulminira podizawem krivi~ne prijave protiv direktora koji su direktno odgovorni za nabavku te emulzije, javio je HRT. Obavqeno je i testirawe na kojem je jedna lokomotiva vozila po nenamazanim i nama za nim {i na ma. Ek spe ri ment je pokazao da je emulzija na {inama za tri puta produ`ila zaustavni trak iste lokomotive. porodi~no preduze}e osnovano 1989. go di ne. Ugo vor je sklopqen 13. maja ove godine, a “Intrejd“ je na prodaji te~nog re tar dan ta H@-u za ra dio 785.000 kuna bez PDV-a. Glavni predmet istrage jedne od najve}ih `eqezni~kih nesre}a u Hrvatskoj su Ivan Medak, direktor poslova ekologije i za{tite u H@ Infrastrukturi te Drago Roguq, {ef ispostave splitskog tima za ekologiju. Obojicu je policija ispitala. Medak se smatra direktno odgovornim za sklapawe ugovora o nabavci te~nog retardanta. U istrazi se sumwa da je smjesa retardanta trebalo da se pomije{a s vodom u omjeru 1:4, ali to ni je u~iweno i re tar dant je na {ine nanesen u ogro mnim koli~inama. Istraga je pokazala da je Drago Roguq li~no upravqao nano{ewem smjese retardanta na {ine, te da su {ine zalivene neposredno prije prolaska voza na relaciji Zagreb-Split.

SMJESA nije pro{la testirawe
U me|uvremenu, Sindikat ma{inovo|a Hrvatske, zbog pritisaka na internu komisiju koja istra`uje nesre}u, tra`i ostavku predsjednika Uprave Hrvatskih `eqeznica Zorana Popovca. Pred sje dnik Sin di ka ta ma{inovo|a Nenad Mrgan kazao je da je protivpo`arno hemij sko sred stvo na mjes tu nesre}e, umjesto oko {ina, bilo posuto po samim {inama i bilo je pregusto. Prema Mrganovim rije~ima, smjesa nije pro{la potrebno testirawe. Emulziju je za H@ nabavila firma “Intrejd“, privatno

Poslije Tompsonovog koncerta u Biogradu

Policija pokre}e istragu

ZAGREB - Hrvatska policija }e istra`iti da li je na koncertu Marka Perkovi}a Tompsona u Biogradu bilo kr{ewa zakona, iako je prethodno policija u tom gradu saop{tila da na wegovom nastupu nije zabiqe`ila govor mr`we, ni da je vrije|an hrvatski predsjednik Stjepan Mesi}, prenio je index.hr. Policija u Biogradu prethodno je saop{tila da nije zabiqe`ila da je u subotu na Tompsonovom koncertu bilo govora mr`we, kao ni to da je vrije|an predsjednik Mesi}, ve} samo da je koncert u bezbjednosnom pogledu pro{ao u redu. Kako prenosi hrvatski medij, istraga policije o tome da li je na koncertu bilo kr{ewa zakona bi}e, ipak, sprovedena poslije brojnih poziva gra|ana. Naime, grupa gra|ana se organizovala preko stranice hrvatskog novinara Denisa Latina na dru{tvenom sajtu Fejsbuk, na kojoj su objavili telefonski broj policije i pozvali gra|ane da prijave Tompsona zbog {irewa mr`we i vrije|awa predsjednika Hrvatske.

Tomislav Karamarko

Jadranka Kosor predstavila prijedlog rebalansa buxeta

Uvodi se krizni porez
ZAGREB - Vlada je donijela te{ke, ali neizbje`ne odluke, odluke koje }e biti temeq za budu}nost Hrvatske, poru~ila je ju~e predsjednica Vlade Jadranka Kosor, predstavqaju}i u Saboru prijedlog tre }eg re ba lan sa dr`avnog buyeta u ovoj godini, prenijele su agencije. Pre dlo `e nim re ba lan som prihodi se pove}avaju za 1,38 milijardi kuna (188,4 miliona evra) - na 112,2 milijarde kuna (15,2 milijarde evra), a rashodi smawuju za 260 miliona kuna (35,5 miliona evra) - na 120 milijardi kuna (16,4 milijarde evra). Ko sor je is ta kla da se Hrvat ska na la zi u te {koj ekonomskoj i finansijskoj situaciji, ali i naglasila da stawe nije kriti~no.

DOBRA VIJEST

NIK[I]

Iz nik{i}ke NVO “Preporod“ apelovali su na sve institucije, da svaku Na~elnik kancelarije direktora hrvatske policije Kru- zloupotrebu bilo kojeg lijenoslav Borovec izjavio je da ka svedu na najmawu mogu}i se srpski turisti koji qetuju mjeru. U posqedwem periodu u Hrvatskoj, kao i oni koji tek zavisnici pose`u za kori{planiraju da se upute u hrvat- }ewem pojedinih lijekova ska qetovali{ta, u susjednoj koji se, ina~e, koriste za dr`avi mogu smatrati bezbje- lije~ewe `ivotiwa. dnim. Borovec tvrdi da napad na automobil i ku}u srpskog LO[A dr`avqanina predstavqa saVIJEST mo izolovane incidente.

ZAGREB

OPOZICIJA protiv rebalansa
Naglasila je da je predlo`eni rebalans dobra pretpostavka za izradu buyeta za 2010., “u kom }e se vidjeti i osjetiti prave reforme“, najaviv{i da Vlada u posao izrade novog,

stabilnog buyeta za idu}u godinu kre}e odmah. Osim rebalansa, premijerka je poslanicima predsta vi la i vi {e za ko na kojima se planiraju u{tede, poput tzv. kriznog poreza kojim }e se opo re zi va ti sve plate i penzije ve}e od 3.000 kuna - po stopi od dva odsto one do 6.000 kuna, a one iznad tog iznosa po stopi od ~etiri odsto. Na taj na~in, naglasila je, {titi se gotovo 900 hiqada penzionera i oko 600 hiqada zaposlenih koji taj porez ne}e pla}ati.

Ko sor je pot vrdi la da Vlada odga|a neke investicije te tra`i nove na~ine kre di ti rawa i fi nan si rawa, pa ta ko i iz gradwu Peqe {kog mos ta - uze ta je polovica od ukupno 200 miliona kuna za gradwu mosta te je gradwa od go |e na do 2015. Predstavnici opozicionih stranaka koji su u~estvo va li u ras pra vi u hrvatskom Saboru ocijenili su da su vladine mjere nedovoqne i neadekvatne za izlazak iz krize.

GLAS SRPSKE utorak 28. jul 2009. 21

Svijet

TOP STORIES CNN
NATO po~iwe da shvata da Gruziju i Ukrajinu ne treba “uvla~iti“ u Sjevernoatlantski savez, rekao je predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev. On je istakao da nije ispravno da se neke zemqe uvla~e u vojne i politi~ke saveze suprotno voqi gra|ana, i da bi u Ukrajini trebalo odr`ati referendum o ulasku u NATO.

Po`ar na pla`i na gr~kom ostrvu Zakintos

Vijesti
Rusija

Evakuisani doma}i i strani turisti
Tri broda obalske stra`e prevezla oko 20 osoba, uglavnom `ena i djece, na palubu ve}eg broda, dok su desetine vatrogasaca {mrkovima kr~ili put kroz vatru, omogu}avaju}i ostalim turistima da stignu do svojih automobila
FOTO: AP

Oslobo|en kriminalni bos
MOSKVA - U Rusiji je iz pri tvo ra oslo bo |en osumwi~eni bos organizovanog kri mi na la Se mi on Migilevi~, koji je u SAD tra`en zbog navodne preva re i re ke ti rawa, pi {e britanski “Fajnen{el tajms“. Mo gi le vi~, za ko jeg ame ri ~ki Fe de ral ni is tra `ni bi ro tvrdi da je devedesetih godina oformio mo }nu kri mi nal nu grupu u Isto~noj Evropi, uhap{en je 2008. godine u Rusiji i optu`en za utaju poreza.

EU

Produ`en mandat na Kavkazu
BRISEL - EU je ju~e za godinu dana produ`ila misiju za nadgledawe sporazu ma o pre ki du va tre u Gru zi ji, ali ni je bi lo dis ku si je o mo gu }nos ti ukqu ~ewa dru gih ze maqa. Neimenovani evropski zvani~nik rekao je da su se {efo vi di plo ma ti ja EU na sastanku u Briselu saglasili da produ`e mandat misi je do 14. apri la 2010. godine. Prema wegovim rije~ima, nije bilo diskusije, koju su neke ~lanice tra`ile, o mogu}nosti ulaska nekih drugih zemaqa u misiju, ukqu~uju}i SAD.

Vatrogasci kr~ili put kroz {umu

ATI NA - Gr~ka obal ska stra `a je eva ku isala oko 70 gr~kih i stra nih tu ris ta ko ji su se na {li okru `e ni {um skim po `a rom na pla `i na ostrvu Zakintos, javio je RTS.

Tri broda obalske stra`e prevezla su oko 20 osoba, uglavnom `ena i djece, na palubu ve}eg broda, dok su de se ti ne va tro ga sa ca {mrko vi ma kr~i li put kroz va tru, omo gu }a va ju }i ostalim turistima da stignu do svojih automobila. Po `ar je izbio u ne djequ po~etkom ve~eri u oblas ti Da fni, Opasnost na za pa du os trva, gdje je sta ni {te za{ti}ene vrste Gr~ka Slu`ba civilne za{tite je promor skih kor glasila ~etvrti stepen opasnosti od wa~a “ka re tapo`ara na skali od pet u vi{e kareta“. oblasti, uglavnom na ostrvima u Jon- Spa si li skom moru, zbog jakog sjevernog vjetra smo ih. Pre ba koji duva poslije dva dana velike cili smo 20 osovru}ine.

ba na brod, a vatrogasci su os ta lim po mo gli da pro |u kroz va tru - re kao je neime no va ni zva ni ~nik mi nistarstva za pomorsku trgovinu.

ME\U turistima nije bilo dr`avqana Srbije
Me|u turistima koji su evakuisani zbog po`ara na gr~kom os trvu Za kin tos, prema nezvani~nim informa ci ja ma, ni je bi lo srpskih dr`avqana, re kao je konzul Srbije u Atini Jovica ^eki}. - Ni ko od eva ku isa nih turista nije povrije|en, a,

prema nezvani~nim informa ci ja ma, me |u wima ni je bi lo na {ih gra |a na - re kao je ^eki}. On je dodao da nije bilo povreda ili problema sa disawem, iako se svuda unaoko lo pro te zao gust dim. De vet va tro ga snih ko la i 30 vatrogasaca vi{e od tri ~asa se borilo sa vatrenom stihijom, ~iji je uzrok nepoznat. Ministarstvo spoqnih poslova BiH kontaktiralo je Ambasadu BiH u Gr~koj, gdje su rekli da nemaju informaciju da li je me|u turistima bilo dr`avqana BiH. Tri odvojena po`ara bu-

knula su tako|e na jugu Peloponeza, ali su sva tri tokom ve~eri uga{ena, javila je gr~ka agencija ANA. U tim po`arima izgorjelo je ne{to vi{e od 350 he kta ra {u me i poqo pri vrednog zemqi{ta. [um ski po `a ri, iza zva ni ugla vnom vi so kim temperaturama, su{ama ili namjernom paqevinom, ~esta su pojava u Gr~koj tokom qeta. Ove ne djeqe {i rom zemqe je izbi lo vi {e od 320 po `a ra ko ji, sre }om, ni su ima li za posqedi cu gu bi tak `i vo ta ili do mo va, navela je britanska novinska agencija.

Rusija

Stradalo osam osoba
MOSKVA - Osam osoba je po gi nu lo u sao bra }aj noj ne sre }i ko ja se do go di la pre ksi no} u Kra sno dar skom kraju, na jugu Rusije. Do nesre}e je do{lo kada su se su da ri la dva auto mo bi la, mar ke “hon da“ i “lada“, saop{tilo je Ministarstvo za vanredne situacije Rusije.

Patrijarh Kiril u Ukrajini
KIJEV - Patrijarh moskovski i cijele Rusije Kiril predvodio je ju~e vjersku slu`bu u Kijevu tokom prvog dana svoje desetodnevne posjete Ukrajini. Patrijarh Kiril predvodio je slu`bu u centralnom dijelu Kijeva, nedaleko od spomenika princu Volodimiru, koji je 988. godine po kre nuo pre la zak slo ven skih naroda na hri{}anstvo. Poglavar Ruske pravoslavne crkve potom je pozvao na prijateqstvo, bratstvo i jedinstvo izme|u dva pravoslavna susjeda. Analiti~ari navode da je mogu}e da su Kirilove rije~i us mje re ne na na po re ukra jin skog pred sje dni ka Vi kto ra Ju{~enka da uspostavi nezavisnu pravoslavnu crkvu u Ukrajini, protiv ~ega su moskovska Patrijar{ija i Kremq.

Osmoro mrtvih u saobra}ajnoj nesre}i
WUJORK - Osmoro qudi, me|u kojima ~etvoro djece i jedna `ena iz iste porodice, izgubili su `ivot u saobra}ajnoj ne sre }i u pred gra |u Wujor ka, sa op {ti la je ju ~e policija. Udes se dogodio prekju~e popodne kada se porodi~no vozilo, koje je i{lo suprotnom trakom autoputa, direktno sudarilo s jednim terenskim vozilom, a zatim udarilo u tre}i automobil, sletjelo s puta, udarilo u nasip i zapalilo se, prenijeli su lokalni mediji. U kombiju je poginulo ~etvoro djece, starosti dvije, pet, sedam i devet godina, kao i `ena koja je bila za volanom, a peto dijete, petogodi{wi dje~ak, preba~eno je u bolnicu zbog povreda.

DOBRA VIJEST

TANZANIJA
U saobra}ajnoj nesre}i koja se u nedjequ popodne dogodila na sjeveroistoku Tanzanije poginulo je 33 qudi dok ih je petoro zadr`ano u bolnici. Autobus i kamion su se sudarili u gradu Korogoweu koji je 210 kilometara udaqen od finansijske prijestonice dr`ave Dar es Salama.

VENECUELA
Vlasti Venecuele zaplijenile su vi{e od tone kokaina u najve}oj luci Puerto Kabelo i uhapsile 46 osumwi~enih. Ministar pravde Tarek al Ajsami izjavio je da je zaplijeweno 1.129 kilograma kokaina i da je droga trebalo da bude preba~ena u Meksiko.

LO[A VIJEST

22 utorak, 28. jul 2009. GLAS SRPSKE
FOTO: AGENCIJE

Francuski predsjednik nema sr~anih tegoba

Sarkozi iza{ao iz bolnice
PARIZ - Francuski predsjednik Nikola Sarkozi napustio je ju~e ujutro vojnu bolnicu Valdegras u Parizu gdje je ustanovqeno da nema nikakvih sr~anih tegoba, objavilo je predsjedni{tvo a prenose agencije. Sarkozi je sam izi{ao iz bolnice dr`e}i za ruku suprugu Karlu Bruni-Sarkozi, prenijeli su mediji. Nema “nikakvih uzroka” a ni “sr~anih posqedica tegoba“ odnosno slabosti koje je osjetio u nedjequ dok je yogi rao u par ku dvorca Versaj, stoji u saop{tewu Jelisejske palate. - Uzrok je slabost ~emu je doprinijela velika vru}ina a bez gubitka svijesti, u kontekstu umora povezanog s mnogo rada - pi{e u tekstu. Nije propisano nikakvo lije~ewe, ve} vi{ednevni odmor. Sarkozi je u bolnicu primqen u nedjequ i tamo je proveo no} te su mu bile obavqene pretrage.

Strah od osvete talibana

Pred predsjedni~ke izbore u Avganistanu

Bugarski parlament

Bojko Borisov novi premijer
SOFIJA - Bugarski parlament potvrdio je ju~e izbor lidera stranke desnog centra GERB Bojka Borisoa za novog premijera na ~elu mawinske vlade, javila je Srna. Pred sje da va ju }i So brawa Cecka Ca~eva rekla je da su na glasawu u parlamentu sa 240 ~lanova, 162 poslanika bila za imenovawe Borisova, dok je 77 bilo protiv, uz jednog uzdr`anog. Borisov (50), nekada{wi vatrogasac sa crnim pojasom u karateu, iznio je pred parlament spisak od 16 ministara kao vladu za “evropski razvoj Bugarske“. Lista ministara dobila je podr{ku poslanika u odvojenom glasawu.

Talibani zastra{ili bira~e
Na predsjedni~kim izborima u Avganistanu najvi{e izgleda za pobjedu ima Hamid Karzai, uprkos korupciji i sve ve}em nasiqu. Talibani prijete onima koji namjeravaju da glasaju i na jugu zemqe o~ekuje se mali odziv bira~a Mnogi ne o~ekuju ni{ta dobro od Karazijevog reizbora
KA BUL - Me |u na ro dne snage u Avganistanu su poja~a ne ka ko bi do pri ni je le ve }oj bez bje dnos ti to kom predsjedni~kih izbora idu}eg mjeseca, javio je Doj~e vele. Me|utim, prema mi{qewu Jandana Spingara iz jedine nezavisne avganistanske organizacije posmatra~a izbora FEFA, ta pomo} je zakaswela: - To je trebalo po~eti prije godinu. Sada je te{ko da se uspostavi atmosfera povjerewa kako bi se qudima omogu}ilo da iza|u na izbore. Pobuwenici prijete svima koji bi na izbore. Onaj ko izlazi na izbore ima plavo mastilo na prstu kao znak identifikacije i tako }e se ve} dvije do tri nedjeqe prije izbora znati ko }e glasati. To zna~i da odziv bira~a na jugu zemqe ne}e ba{ biti veliki - ka`e Spingar. Zapadu i ameri~koj vladi Spingar zamjera jo{ ne{to: - Nije bilo istinskih poku{aja da se tokom proteklih sedam godina u Avganistanu uspostavi civilno dru{tvo. Bilo je lijepih govora, ali ne pra vih na po ra da se za mi{qeno ostvari. Kako to da smo i prilikom drugih izbora u pet godina jedina organizacija posmatra~a - postavqa pitawe Spingar. Dje ca u pro vin ci ji Da ikundi, to je dva dana putovawa yipom od Kabula, u~e pod vedrim nebom i niko ne ~uva wihovu {kolu. Daikundi na jugu grani~i sa provincijom Helmand u kojoj se vode ogor~ene borbe, ali je na sjeveru zemqe i tu nema ni talibana, ni vojnika me|unarodnih snaga, ni avganistanske armije. seqak - treba li da se hranim zemqom i pra{inom? Qudi ka`u da je za vrijeme Karzaija procvjetala korupcija i da vlada polo`aje dodequje onima koji imaju veze. Od wegovog ponovnog izbora ne mo `e se o~e ki va ti ni{ta dobro. Ina~e, Daikundi je pod kontrolom {efova milicija i takozvanih komandanata koji ni su ra zo ru `a ni i ko ji ubi ja ju, zas tra {u ju i ima ju pri va tne za tvo re. [ef po licije u Bandaru Reza Rezai ka`e: - Te{ko je suprotstaviti se gospodarima rata, jer ih podr`avaju vlastodr{ci iz Kabula. Poku{avam da u~inim {to mogu, vodim istrage, ali ovde ni~ega nema, ~ak ni stabilne telefonske linije sa Kabulom - `ali se {ef policije.

Skandal u Wema~koj

Slu`benim vozilom na odmor
BERLIN - Wema~ki ministar zdravqa Ula [mit (60) iz Socijaldemokratske partije, trebalo bi da podnese ostavku na ministarsku funkciju, smatra bezmalo 70 odsto Nijemaca u anketi dnevnog lista “Velt“, a povod je kori{}ewe slu`benog automobila i voza~a za vrijeme godi{weg odmora u [paniji. ^iwenice zbog kojih se ministar na{ao na udaru medija i politi~ara su jasne: wen slu`beni, blindirani automobil “mercedes“ S - klase, vrijedan 93.000 evra, ukraden je u [paniji, gdje je ona bila privatno na godi{wem odmoru. Slu`beni automobil Ule [mit je nestao kada je, kako prenosi {tampa, provaqeno u hotelsku sobu wenog voza~a, odakle su, izme|u ostalog, ukradeni kqu~evi auta. Da stvar po ministra bude jo{ gora, ispostavilo se da je ona avionom otputovala u [paniju, a da je wen voza~ u slu`benom “mercedesu“ od Berlina do [panije morao da prevali 2.387 kilometara, kako bi joj se na{ao “pri ruci“ na godi{wem odmoru.

NI TALIBANA, ni vojnika, ni policije
Jedan od plemenskih poglavara postavqa pitawe za{to pro vin ci ja ne do bi ja nikakvu pomo} iako u woj vlada mir, dok u Helmand, pun gospo da ra ra ta, te ro ris ta i opijuma odlazi najve}i dio pomo}i. A jedan stariji seqak ka`e: - Ne idem na izbore. Vlada ne ~ini ni{ta za nas. Ja sam

Karitas
Wema~ki Karitas jedna je od malobrojnih humanitarnih organizacija koje su tu aktivne - poma`e u izgradwi bunara, ambulanti i puteva.

Obra~uni narko-mafija u Meksiku

Ubijeno 20 qudi
HU ARES - Naj mawe 20 qudi je od subote ubijeno u obra~unu narko-mafija na sjeveru Meksika, kraj granice SAD, saop{tile su u nedjequ lokalne vlasti, javile su agencije. U Huaresu su u nedjequ tri mladi}a izba~ena iz automobila i ubijena vatrenim oru`jem, kao i jedna `ena. Tokom vikenda je jo{ {est qudi ubijeno u tom gradu, u kojem je 2008. godine poginulo vi{e od 1.600 qudi, a ove vi{e od hiqadu. To su `rtve rata me|u bandama za kontrolu {verca kokaina u SAD. U obli`wem gradu ^ivava, u nedjequ je ubijeno troje odraslih, a raweno dijete, svi u automobilu koji su izre{etala nepoznata lica.

@RTVE nasiqa u sjevernom Meksiku
U planini nedaleko odatle su na|ena jo{ tri tijela. Meksi~ka vlada je za borbu protiv mafije {irom zemqe anga`ovala vi{e od 36.000 policajaca i vojnika, od ~ega je u Huares upu}eno 8.500. Od januara pro{le, 2008. godine, u ratu bandi u Meksiku je poginulo vi{e od 7.700 qudi.

Sjevernokorejski grani~ar fotografi{e “sumwive” sa druge strane demarkacione linije.

OGLASI
Na osnovu ~lana 111. Stav 2 i ~lana 112. Zakona o dr`avnim slu`benicima ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 118/08), ~lana 4. Op{teg kolektivnog ugovora ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 27/06), Rje{ewa Vlade Republike Srpske o davawu saglasnosti Ministarstvu za prostorno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju za popunu radnih mjesta broj: 04/1-012-2-742/09, ~lana 32. Pravilnika o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za prostorno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju, ministar za prostorno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju Republike Srpske raspisuje

GLAS SRPSKE utorak, 28. jul 2009. 23
AKCIONARSKO DRU[TVO "KOMUNALAC" KOZARSKA DUBICA Na osnovu ~lana 7. stav 1. ta~ka e. i j. Zakona o javnim preduze}ima ("Sl. glasnik RS" br. 75/04), te ~lana 51. stav 1 ta~ka 8. Statuta "Komunalac" A.D. Koz. Dubica - pre~i{}eni tekst privremeni Nadzorni odbor u skladu sa Odlukom broj: NO-01-881-4/09 od 24.7.2009. godine:

KONKURS
za popuwavawe upra`wenog radnog mjesta na neodre|eno vrijeme 1. Referent za ra~unovodstveno-kwigovodstvene poslove........................................................2 izvr{ioca I OPIS POSLOVA: Vr{i pripremu za kwi`ewe i kwi`ewe svih finansijskih dokumenata prema procedurama Svjetske banke i drugih me|unarodnih institucija i prema Zakonu o ra~unovodstvu, obavqa poslove u vezi sa finansijskim menaymentom projekata koji se finansiraju od strane me|unarodnih finansijskih organizacija. Radi na dizajnu i izradi finansijskog i ra~unovodstvenog modula informacionog sistema menaymenta za pohrawivawe projektnih aktivnosti. Odgovoran je za finansijski nadzor svih aktivnosti u okviru projekata koji se implementiraju uz pomo} kreditnih, donatornih i vladinih sredstava. Odgovoran je za odr`avawe sistema ra~una, te nadzor i kontrolu izvje{taja koje pripremaju ra~unovo|e. Ovo ukqu~uje i specijalne mogu}nosti za upravqawe i utvr|ivawe statusa: banaka, kreditnih ra~una, specijalnih ra~una i izvje{taja o tro{kovima. Pored toga, obavqa i sqede}e poslove: analizira buyetske planove i buyetsko izvr{ewe; analizira primjenu kontrolnih procedura i procedura izvje{tavawa; analizira primjenu ra~unovodstvenih metoda za procjenu postoje}eg ra~unovodstvenog sistema; priprema aplikacije za povla~ewe sa kreditnih/grant ra~una; priprema zahtjeve za povla~ewe sredstava sufinansirawa Vlade RS prema Trezoru RS, priprema kvartalne finansijske izvje{taje; priprema zahtjeve za povla~ewe sredstava sufinansirawa Vlade RS prema Trezoru RS, priprema kvartalne finansijske izvje{taje; priprema naloge za pla}awe sa kreditnih, specijalnih i drugih ra~una. Radi i druge poslove koje odredi ministar ili drugo lice po wegovom ovla{}ewu. II Op{ti uslovi za prijem u radni odnos 1. da je dr`avqanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i da ima prebivali{te u Republici Srpskoj, 2. da je stariji od 18 godina, 3. da ima op{tu zdravstvenu sposobnost, 4. da ni je osu |i van za kri vi ~no dje lo na be zu slo vnu ka znu za tvo ra od naj mawe 6 mje se ci ili za krivi~no djelo koja ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u organu dr`avne uprave. III Posebni uslovi: VSS, zavr{en ekonomski fakultet, sa najmawe 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci ili 1 (jednom) godinom u organima dr`avne uprave (u ra~unovodstvu), poznavawe engleskog jezika i rada na ra~unaru. Nema sgatus dr`avnog slu`benika. IV Prijave na konkurs mogu se dostavqati neposredno na Protokol Ministarstva ili putem po{te na adresu: Ministarstvo za prostorno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju Administrativni centar Vlade Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, Bawa Luka. Prijave se mogu dostavqati i putem e mail adrese: mgr@mgr.vladars.net Kandidat koji podnosi prijavu putem e mail adrese obavezan je dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova u roku od 7 (sedam) dana od dana prijave. V Svi kandidati koji ispuwavaju op{te i posebne uslove bi}e pozvani na razgovor - intervju sa ~lanovima Konkursne komisije. O vremenu i mjestu intervjua svi kandidati bi}e blagovremeno obavije{teni. Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavqivawa konkursa u dnevnim novinama dnevnom listu "Glas Srpske". Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. MINISTAR Fatima Fetibegovi}, dipl. in`. arh.

osmu redovnu sjednicu Skup{tine akcionara "Komunalac" A.D. Kozarska Dubica Osma redovna sjednica Skup{tine akcionara "Komunalac" A.D. Kozarska Dubica }e se odr`ati 18.8.2009. godine (utorak) sa po~etkom u 12 ~asova u prostorijama "Komunalac" A.D. Kozarska Dubica, ul. Miroslava Anti}a bb. Za sjednicu Skup{tine predla`e se sqede}i: DNEVNI RED 1. Izbor radnih tijela Skup{tine akcionara - Verifikacione komisije, - Kandidacione komisije, - Broja~e glasova, - Zapisni~ara. 2. Usvajawe izvje{taja Verifikacione komisije 3. Razmatrawe i usvajawe Zapisnika sa VII sjednice Skup{tine akcionara Dru{tva 4. Razmatrawe i usvajawe Informacije o izvr{enoj reviziji finansijskog poslovawa Dru{tva za 2008. godinu 5. Razmatrawe i usvajawe: - Izvje{taja o radu privremenog Nadzornog odbora - Izvje{taja o poslovawu Dru{tva za 2008. godinu - Finansijskih izvje{taja za 2008. godinu 6. Dono{ewe Odluke o raspodjeli dobiti Dru{tva 7. Razmatrawe i usvajawe plana poslovawa Dru{tva za 2009. 2010. i 2011. godinu 8. Razmatrawe i usvajawe Proizvodno-finansijskog plana poslovawa i Plana investicija za 2009. godinu 9. Dono{ewe Odluke o razrje{ewu ~lanova privremenog Nadzornog odbora Dru{tva 10. Dono{ewe Odluke o imenovawu ~lanova Nadzornog odbora Dru{tva 11. Dono{ewe Odluke o imenovawu Odbora za reviziju Dru{tva na prijedlog privremenog Nadzornog odbora 12. Dono{ewe Odluke o utvr|ivawu visine mjese~ne naknade ~lanovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju. Pozivaju se akcionari da li~no ili preko punomo}nika ili pismenim putem u~estvuju u radu Skup{tine akcionara "Komunalac" A.D. Kozarska Dubica. Punomo} za zastupawe mora biti ovjerena kod nadle`nog organa ili u stru~noj slu`bi Dru{tva. Sa sadr`ajem materijala koji su na dnevnom redu Skup{tine zainteresovana lica mogu se upoznati u stru~noj slu`bi Dru{tva svakog radnog dana od dana objavqivawa ovog poziva pa do dana odr`avawa Skup{tine u vremenu od 10 do 14 ~asova. U slu~aju da se sjednica Skup{tine akcionara ne odr`i na ve de nog da na, po novqena sje dni ca Skup {ti ne akci ona ra odr`a }e se da na 25.8.2009. godine na istom mjestu u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom. Predsjednik privremenog Nadzornog odbora Jovica [uman

SAZIVA

REPUBLIKA SRPSKA GRAD BAWA LUKA GRADONA^ELNIK ADMINISTRATIVNA SLU@BA Odjeqewe za prostorno ure|ewe
Trg srpskih vladara 1; tel:+387 51 244 416; faks: +387 51 244 450; www.banjaluka.rs.ba

Dru{tvo za upravqawe investicionim fondovima "Zepter Invest" A.D., Bawa Luka "ZEPTER INVEST" A.D. Bawa Luka Bra}e Ma`ar i majke Marije 45 BAWA LUKA Tel. 051/230-090; Faks: 051/230-092 objavquje

OBAVJE[TEWE
ZA JAVNOST Obavje{tava se javnost da se NACRT IZMJENE DIJELA REGULACIONOG PLANA "JUG 3" stavqa na javni uvid. Nacrt Regulacionog plana stavqa se na uvid u salu Urbanisti~kog zavoda Republike Srpske, a.d. Bawa Luka, ul. Save Mrkaqa br. 16, prostorije Administrativne slu`be Grada Bawa Luka, te Mjesnu zajednicu "Star~evica" svaki dan osim subote, nedjeqe i dr`avnih praznika u vremenu od 8 do 16 ~asova. Nacrt Plana bi}e objavqen i na web site-u: www.banjaluka.rs.ba. Za vrijeme javnog uvida svako fizi~ko i pravno lice mo`e dati mi{qewe, primjedbe i prijedloge na Nacrt, upisom u kwigu koja }e se nalaziti u prostorijama u kojima }e biti Nacrt izlo`en ili u formi dopisa Administrativnoj slu`bi Grada Bawa Luka – Odjeqewu za prostorno ure|ewe ili Urbanisti~kom zavodu Republike Srpske, a.d. Bawa Luka, ul. Save Mrkaqa br. 16. Izlagawe Nacrta na javni uvid i davawe mi{qewa, primjedbi i prijedloga traja}e 30 dana, po isteku 8 dana od dana objavqivawa.

OBAVJE[TEWE
Obavje{tavamo akcionare da je Centralni registar hartija od vrijednosti AD Bawa Luka izvr{io kona~ni obra~un neto vrijednosti imovine i neto vrijednosti imovine po akciji ZIF-a "Zepter Fond" A.D. Bawa Luka na dan 30.6.2009. godine, te objavqujemo korigovani Izvje{taj o neto vrijednosti sredstava: Neto vrijednost sredstava na dan 30.06.2009. godine iznosi 84.361.219,13 KM. Neto vrijednost sredstava po akciji na dan 30.06.2009. godine iznosi 11,33 KM. Kona~ni izvje{taj o neto vrijednosti imovine i obaveza u izra~unavawu neto vrijednosti imovine Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "ZEPTER FOND" A.D. Bawa Luka, dostupan je akcionarima u prostorijama Dru{tva za upravqawe investicionim fondovima "ZEPTER INVEST" A.D. Bawa Luka, ulica Bra}e Ma`ar i majke Marije br. 45.

REPUBLIKA SRPSKA GRAD BAWA LUKA GRADONA^ELNIK ADMINISTRATIVNA SLU@BA Odjeqewe za prostorno ure|ewe
Trg srpskih vladara 1; tel:+387 51 244 416; faks: +387 51 244 450; www.banjaluka.rs.ba

REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA KNE@EVO Administrativna slu`ba Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno komunalne poslove Broj: 06.2-370-33 /09 Datum, 24.7.2009. godine Na osnovu ~lana 35. i ~lana 80. Zakona o za{titi `ivotne sredine - Pre~i{}eni tekst ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 28/07) Administrativna slu`ba op{tine Kne`evo - Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno komunalne poslove obavje{tava zainteresovanu javnost

OBAVJE[TEWE
ZA JAVNOST Obavje{tava se javnost da se NACRT IZMJENE DIJELA REGULACIONOG PLANA ZA PROSTOR IZME\U ULICA: BRANKA POPOVI]A, DESPOTA STEFANA LAZAREVI]A, MAGISTRALNOG PUTA BAWA LUKA - PRIJEDOR I NOVE SAOBRA]AJNICE stavqa na javni uvid. Nacrt Regulacionog plana stavqa se na uvid u prostorije preduze}a "Stilling" d.o.o. Bawa Luka, ul. Save Mrkaqa 16, prostorije Administrativne slu`be Grada Bawa Luka, te Mjesnu zajednicu Lazarevo 2, svaki dan osim subote, nedjeqe i dr`avnih praznika u vremenu od 8 do 16 ~asova. Nacrt Plana bi}e objavqen i na web site-u : www.banjaluka.rs.ba. Za vrijeme javnog uvida svako fizi~ko i pravno lice mo`e dati mi{qewe, primjedbe i prijedloge na Nacrt, upisom u kwigu koja }e se nalaziti u prostorijama u kojima }e biti Nacrt izlo`en ili u formi dopisa Administrativnoj slu`bi Grada Bawa Luka – Odjeqewu za prostorno ure|ewe ili preduze}u "Stilling" d.o.o. Bawa Luka, ul. Save Mrkaqa 16. Izlagawe Nacrta na javni uvid i davawe mi{qewa, primjedbi i prijedloga traja}e 30 dana, po isteku 8 dana od dana objavqivawa.

O PODNO[EWU ZAHTJEVA
za izdavawe ekolo{ke dozvole D.O.O. "ELING IN@IWERING", Svetog Save 87 a, Tesli}, kao investitor, dana 22.7.2009. godine podnijelo je zahtjev za izdavawe ekolo{ke dozvole za izgradwu ribwaka na rijeci Ilomskoj, op{tina Kne`evo. Zainteresovana javnost mo`e izvr{iti besplatan uvid u zahtjev za izdavawe ekolo{ke dozvole i prilo`enu dokumentaciju u kancelariji broj 3 Administrativne slu`be op{tine Kne`evo u roku od 30 dana od dana objavqivawa ovog obavje{tewa. U ovom roku zainteresovana javnost mo`e Odjeqewu za prostorno ure|ewe i stambeno komunalne poslove podnijeti, u pisanoj formi, mi{qewe o zahtjevu i prilo`enoj dokumentaciji. v. d. NA^ELNIKA ODJEQEWA Oliver BLAGOJEVI]

24 utorak, 28. jul 2009. GLAS SRPSKE

GLAS SRPSKE utorak, 28. jul 2009. 25

Razbibriga
Od tra~a do istine

Crnogorac o`enio Dalmatinku, doveo je ku}i u Podgoricu, pa joj ka`e: - Evo sada si u Crnoj Gori, a kod nas je obi~aj da tri puta dnevno jedemo, da ujutru pravi{ doru~ak, bio ja kod ku}e ili ne; da u podne pravi{ ru-

~ak, bio ja kod ku}e ili ne; da uve~e pravi{ ve~eru, bio ja kod ku}e ili ne. Na to }e Dalmatinka: - A kod nas u Dalmaciji je obi~aj da vodimo qubav tri puta na dan, bio ti kod ku}e ili ne.

Do{ao policajac kod {efa u stanicu da mu se pohvali: - Nismo mi policajci vi{e najglupqi. - Kako to - zainteresovano

upita {ef? - Pitam ti ja jednog ~ovjeka koliko je ~asova, a on ka`e pet i pet. Budala, mogao je odmah re}i deset.

Govori Sosa Lali {ta se desilo protekle no}i: - Lalo, ala je no}as grmelo! Na to }e Lala :

- Soso, dete ti bo`je, ta {to me nisi probudila, pa je li zna{ da ne mogu da spavam kad grmi!

Romansa na daqinu
Nekada{wa uspje{na manekenka, vlasnica humanitarnog fonda za borbu protiv raka dojke, ali i modne agencije “K models“, Katarina Rebra~a od prije nekoliko mjeseci u`iva u novoj romansi. Izabranik wenog srca je tridesetogodi{wi Momir Gaji}, trener mu{ke ko{arka{ke ekipe na jednom univerzitetu u Rod Ajlendu, sa kojim se prvi put pojavila prije desetak dana na zabavi povodom konferencije mladih lidera dijaspore uprili~enoj u jednom klubu na Adi Ciganliji. We`ni pogledi i zagrqaji najboqe su svjedo~ili koliko prijaju jedno drugom, zbog ~ega na sve na~ine poku{avaju da sa~uvaju svoju tromjese~nu vezu na daqinu. Iako ro|ena u Wujorku, gdje je odrasla u ku}i Orsona Velsa, trideset{estogodi{wa Katarina u Sjediwene Ameri ~ke Dr`a ve posqedwih go di na nije odlazila ~esto sve dok nije otpo~ela vezu sa Momirom. - Optere}ena sam poslovnim obavezama i zaista ne `elim da ko men ta ri {em svoj pri va tni `i vot izjavila je Katarina ne `ele}i da govori o svom novom izabraniku, ali ne skrivaju }i da je po no vo istinski sre}na. Da {nicla mo`e svaki put imati iznena|uju}i, sasvim novi ukus, dokaz je i ovo, naizgled nepretenciozno, ali ukusom izvrsno, moglo bi se ~ak re}i bo`anstveno jelo, kojem takvu karakteristiku daju aromati~ni za~ini, senf, bijelo vino... Priprema jela nije komplikovana, potrebno je oko 50 minuta, a u`itak je na nivou.

Sastojci
(za 4 osobe) 500 g june}ih {nicli biber u zrnu mqeveni biber ka{ike senfa estragon ka{ike bra{na uqa ~e{wa bijelog luka kocka s gqivama ka{i~ica gustina bijelog vina per{un

Priprema
1. June}e {nicle (odreske) lagano izlupajte ~eki}em za meso i natrqajte mqevenim biberom. Zatim ih s jedne strane nama`ite s malo senfa pa namazanu stranu lagano pobra{nite. 2. Propr`ite {nicle na uqu, ali prvo s pobra{wene strane. Dodajte izgwe~eni bijeli luk, kocku s gqivama i podlijte s 250 mililitara vode. 3. Dinstajte dok meso ne omek{a i po potrebi dolijte vode. 4. Pred kraj umije{ajte gustin razmu}en s malo vode, dolijte vino i dodajte nasjeckani per{un.

Cijene u KM
junetina senf uqe luk gqive gustin vino per{un 6,5 0,3 0,4 0,2 1,2 0,3 0,5 0,3

HOROSKOP
Ovan
( 21.3 - 20.4) Potisnuli ste emocije i ~ini vam se da je sve drugo va`nije. Za va{u sigurnost i dobro raspolo`ewe je najva`nije stawe i situacija u ku}i i me|u uku}anima. Dobra prilika za finansijski dobitak.

Vaga
( 24.9 - 23.10) Ponovo ste spremni da se upustite u zabrawenu i tajnu vezu. Nemojte dozvoliti da vas uznemiravaju neka sporedna de{avawa. Osoba koja }e zaokupiti va{u pa`wu nije dovoqno otvorena i iskrena prema vama.

2

1-2 50 ml 3

Poslu`ivawe
Aromati~ne {nicle poslu`ite s knedle ili kiflicama od krompirovog tijesta.

Bik

[korpija
( 24.10 - 22.11) Mogu vas ponijeti promjene u dru{tvu u kojima }ete uzeti aktivno u~e{}e. Va{ ose}aj za humor i qubav prema `ivotu daju vam magi~nu privla~nost i notu bezbri`nosti. Bi}ete zadovoqni i puni energije.

1 1 50 ml

Savjet
Ovakav na~in pripreme mo`ete primijeniti i na {nicle od drugih vrsta mesa.

CIJENA RU^KA

( 21.4 - 20.5) Iskoristite svoju stvarala~ku inspiraciju na najboqi mogu}i na~in. Ovih dana treba da donesete va`nu odluku koja ne trpi odlagawe. Oslonite se na svoje iskustvo i dobru intuiciju koja vas rijetko kad iznevjeri.

Aromati~ne {nicle

9,7

Blizanci
( 21.5 - 21.6) Poslu{ajte savjete poslovnih partnera koji su du`e od vas u poslu kojim se bavite, a koji vam mogu otvoriti nove mogu}nosti za napredak. Finansijska situacija se znatno popravqa. Kupujete stvari za ku}u.

Strijelac
( 23.11 - 21.12) Zajedni~ko ulagawe ili novi poslovni potezi sa prijateqima }e se uspje{no okon~ati. Ako ste slobodni o~ekuje vas po~etak nove qubavne veze. Jasno stavite do znawa drugoj strani koje su va{e `eqe i o~ekivawa.

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

Djeca br`e u~e na odmoru
Neizmjerno je korisno za djecu i wihov mentalni i fizi~ki razvoj vi{ednevno dru`ewe sa odraslima tokom odmora, jer je to vrijeme izuzetne psihi~ke i fizi~ke bliskosti roditeqa i djeteta, ka`u stru~waci
me za odvi ka vawe be be od pelena. Ako ste roditeqi tako malog djeteta, onda su pred va ma da ni ra dos ti i sticawa novih higijenskih navika. Toplo vrijeme ne zahtijeva gomilu odje}e, omogu}ava slobodnije kretawe. Qeti, u par ku ili na pla`i formiraju se grupe dje ce ra zli ~i tog po la i uzrasta, a igrawe sa starijima predstavqa veliki korak za wihov psi hi ~ki razvoj. Ako se spremate ili ste ve} na godi{wem odmoru sa svojim djetetom, o~ekujte da }e ono za to vrijeme mnogo br`e da na pre du je ne go ina ~e, ka `u stru~waci i navode da na odmoru djeca ubrzano sazrijevaju i qeti mnogo br`e u~e i ono {to se ~inilo nesavladivo. To nije slu~ajno. Neizmjerno je korisno za djecu i wihov mentalni i fizi~ki razvoj vi{ednevno dru`ewe sa odraslima. To je vrijeme izuzetne psihi~ke i fizi~ke bliskosti roditeqa i djeteta, zbog ~ega se mali{ani osje}aju sigurnije i slobodnije pa su rezultati wihovog napretka vidqivi iz minute u minutu. Tokom godi{weg odmora roditeqi, najzad, imaju sve vri je me svi je ta da se dru `e sa svo jim pod mlat kom. Svo vrijeme posve}uju dje ci, ima ju mno go strpqewa za wihova pitawa i neoptere}eni poslom mnogo pu ta po navqaju od go vo re, {to po pravilu ne ~ine kad su op te re }e ni oba ve za ma. Za hvaquju }i to li koj pa`wi, dijete je sposobno da za kra}e vrijeme shvati i nau~i vi{e pojmova. Dodatni motiv za dijete je su in te re san tne, no ve stva ri i po ja ve ko je ga okru`uju, a sa kojima se ne susre}e u svakodnevnom `ivo tu, u okru `ewu u ko jem `i vi. Na ra vno, ova vrsta u~ewa treba da se obnavqa kroz igru i zabavu, a nikako ne bi trebalo da se pretvo ri u do sa dne ~a so ve dodatne nastave kako se dijete ne bi zamaralo ve} dodatno stimulisalo. Qeto je idealno vrijeposeban na~in komunikacije i obostranu korist. Da bi vam ovo qeto bi lo vri je me u`i vawa i laganog u~ewa, ne zaboravite da ste roditeq jedinstve nog pri mjer ka i ne ka vas ne obuzme takmi~arski duh. Ne upore|ujte va{e dijete sa drugom djecom i ne tjerajte ga da radi stvari ko je ra de os ta li. Ono je, bez ob zi ra na uzrast, sa svim sposobno da samo procijeni {ta mu se dopada, a {ta ne dopada. Po se bno je va `no da nikada ne tjerate mali{ana u vo du za to {to dru ga djeca plivaju. Voda je priro dna sre di na ~o vje ka, a ako va{ mali{an od we zazi re, on da ga ne pri siqavajte da u|e. Iskoristite odmor da u`i va te u svom dje te tu, u onome {to u~i i radujte se svakom wegovom napretku.

Rak
(22.6 - 21.7) Puni ste pozitivne energije. Djelujete vrlo zadovoqno, ali i zahtjevno pred partnerom. Ponekad u emotivnom zanosu, mislite da je sve mogu}e ili lako. Ali, u va{em qubavnom `ivotu neprekidno se smjewuju topli ili hladni talasi.

Jarac
( 22.12 - 20.1) Danas mo`ete ponovo da postavite kompas i da se vratite na svoj put ako ste ga izgubili. Va{a qubav cvjeta, bilo da ste u braku ili ne – osje}ate sre}u u pravom smislu te rije~i. Uzimajte vi{e vo}a.

Lav
( 22.7 - 22.8) Dobru priliku koja vam se ukazala analizirajte iz vi{e uglova. Va`no je da jasno i nedvosmisleno formuli{ete svoje ciqeve. Tajanstveni ste i niko ne zna {ta smjerate. Uspjeh vam garantuje kompletno zadovoqstvo.

Vodolija
( 21.1 - 19.2) Ovaj period vam nagla{ava zanimqive kontakte sa inostranstvom i aktivnu ulogu u dru{tvenom `ivotu. Saradnici vam zamjeraju na izvjesnoj dozi samovoqe. Odbijate da slu{ate kriti~ke komentare.

ODMOR za u`ivawe i napredak djeteta
Aktivnosti i znawe jednog petogodi{waka vi{e su ne go sti mu la ti vni jer djeca na poseban na~in u~e mla |e od se be, dok mla |i ima ju ne vje ro va tne spo so bnosti opona{awa starijih, {to me|u wima stvara

Djevica
( 23.8 - 23.9) Tragate za podsticajima koji vas ispuwavaju pozitivnom energijom. Potrebna vam je iskrena podr{ka va{ih najbli`ih. Uspjeh, sre}a i zadovoqstvo proizilaze iz harmoni~nog partnerstva i zajedni~kog djelovawa.

Ribe
( 20.2 - 20.3) Imate potrebu da unapredite svoju poziciju. Imajte na umu da postoje situacije koje zahtijevaju druga~iji dogovor. Mada stalno analizirate pona{awe voqene osobe, previ{e ste tolerantni i popustqivi.

RJE[EWE: U[TAP, BORA, SA[KA KARAN, OK, PRERADA, RIV, KRONER, ARAM, K, DT, ALIBUNAR, S, DRAGINAC, SVLAK, OBOSTI, PO, BANTUSTANI, L, LINOV[TICA, ETER, GONILICA, TRK, BARIT, D, L, KOSTA RACIN, AM, ALATNICA, IGLA.

26 utorak, 28. jul 2009. GLAS SRPSKE

Kultura
Matica Srpska

Borislav ^i~ova~ki, PISMO IZ AMSTERDAMA

Frenk Miler, POVRATAK MRA^NOG VITEZA
FOTO: R. MIJANOVI]

Niz publikacija
NOVI SAD - Predsjednik Matice srpske, akademik ^edomir Popov, izjavio je ju~e u Novom Sadu da ta najstarija srpska ustanova nema mrtvu sezonu, uprkos qetu, ekonomskoj krizi, op{toj besparici i po~etku radova na rekonstrukciji zgrade, prenose srpski mediji. - Niz publikacija smo {tampali i pre predvi|enog roka - dodao je ugledni profesor na konferenciji za novinare sazvanoj povodom objavqivawa ~etvrtog toma Srpskog biografskog re~nika (SBR) i vi{e zbornika. Prema wegovim rije~ima, najnoviji tom SBR, koji obra|uje imena istaknutih srpskih pregalaca, ~ija imena ili prezimena po~iwu sa “I”, “J” i “K”, sa dr`i oko 1.750 biografija. No vi na ri ma su predstavqeni i najnoviji brojevi Letopisa Matice srpske, Zbornika za dru{tvene nauke, Zbornika za likovne umetnosti i druga izdawa Izdava~kog centra te ustanove.

Gluma~ki ansambl Pozori{ta “Stevan Sremac“

Festival festivala u Trebiwu

Festival u Vrwa~koj Bawi

Deset doma}ih filmova
VRWA^KA BAWA - Festival fil mskog sce na ri ja u Vrwa~koj Bawi bi}e odr`an 33. put, od 8. do 12. avgusta, sa deset doma}ih filmova u glavnoj konkurenciji, najavio je ju~e organizator, Kulturni centar Vrwa~ke Bawe, a prenosi Tanjug. Takmi~arski program otvori}e film “^ekaj me, ja sigurno ne}u do}i“ scenariste i rediteqa Miroslava Mom~ilovi}a, a zatvoriti “\avoqa va ro{“ Vla di mi ra Paskaqevi}a. Na festivalu }e premijerno biti prikazan film “Srce je mudrih u ku}i `alosti“ Marina Male{evi}a. U konkurenciji za nagrade su i “Ne ko me ipak ~e ka“ Marka Novakovi}a, “Tamo i ovde“ Darka Lungulova, “Beogradski fantom“ Jovana Todo ro vi }a, “Hi tna po mo}“ Gorana Radovanovi}a, “Turneja“ Gorana Markovi}a, “@ivot i smrt por no ban de“ Mladena \or|evi}a i “Zona mrtvih“ Milana Kowevi}a i Milana Todorovi}a.

PI[E: RATOMIR MIJANOVI] krozrs@glassrpske.com

Tokom festivala publika u Trebiwu bi}e u prilici da vidi glumce iz Kola{ina, Kovina i Visokog, a zavr{ne ve~eri, u prate}em dijelu programa nastupi}e hercegnovsko pozori{te
ansambla iz Crvenke, a `iri publike je diplomu najboqeg protagoniste ve~eri dodijelio Biqani Le si za ulo gu [tefice Cvek. Slo bo dan Vu jo vi}, ko ordinator “Festivala festivala“, posebno je istakao vri je dnost glu ma ~kog an sambla iz Crvenke, koji ni ovaj put ni je izne vje rio trebiwsku publiku. se jednostavno i u skladu sa svim doga|awima na sceni i sve vri je me vo di la igru. Mislim da se vidi veliki uti caj i do pri nos po zo ri {ne radionice na kojoj su u~estvovali i neki glumci iz Crvenke, i da je treba pono vo vra ti ti kao sa dr`aj festivala - rekao je Vujovi}. Govore}i o svojoj ulozi u predstavi “[tefica Cvek u raqama `i vo ta“, Biqana Lesi naglasila je da bi se uspos ta vio li jep odnos izme|u partnerima u pred-

U raqama `ivota
stavi, kao i da bi bili naizgled veoma pasivni, a isto vre me no ve oma akti vni, tre ba slu {a ti par tne ra, pri hva ti ti pri ~u ne gdje unutra, i reakcija }e sama po se bi do }i. Mi slim da smo to ve~eras uspjeli - rekla je Biqana Lesi. Do kraja festivala publika u Trebiwu bi}e u prilici da vidi glumce amatere iz Kola{ina, Kovina i Viso kog, a za vr{ne ve ~e ri, u pra te }em di je lu pro gra ma, nastupi}e hercegnovsko pozori{te.

TREBIWE - Tre}eg dana smotre amaterskih pozo ri {ta, tre biwskog “Festivala festivala“, u Trebiwu je nastupilo Pozori{te “Stevan Sremac“ Doma kulture iz Crvenke. Crven ~a ni su pre ksi no} izve li po zo ri {ni ko mad “[tefica Cvek u raqama `i vo ta“, ra |en po is to ime nom ro ma nu Du brav ke Ugre{i}. Dra ma ti za ci ja, re`i ja, scenografija, kostimografija i izbor muzike za predstavu djelo je Milana Belegi{anina. Trebiwska publika dobro je prihvatila igru gluma~kog

PUBLIKA dobro prihvatila predstavu iz Crvenke
- Rediteq je jako dobro rasporedio uloge. Ipak, `elim da is ta knem Biqanu Lesi, koja je fascinantno odigrala, odnosno pona{ala

Izdawa Sretewskog manastira

PROMOCIJA
U okviru prate}eg programa “Festivala festivala“ u bioskopskoj sali Doma kulture predstavqena je kwiga “Komedije“ autora prof. dr Dragana Koprivice. O kwizi su govorili Goran Bulaji}, rediteq iz Podgorice, Branko Br|anin, kwi`evnik i teatrolog iz Bawe Luke, Dragana Bo{kovi}-Lazi}, dramaturg iz Beograda i autor kwige.

Misli Nikolaja Velimirovi}a
MOSKVA - Pravoslavni crkveni kalendar sa poukama episkopa Nikolaja Velimirovi}a, u kome je za svaki dan u 2010. godini odabrana po jedna misao velikog srpskog teologa i duhovnika, pojavio se u izdawu Sretewskog manastira iz Moskve, javio je Tanjug. Ovaj kalendar objavqen je pod nazivom “Godina sa svetiteqem Nikolajem Srpskim“, u tira`u od 15.000 primjeraka, i predstavqa zbornik misli i pouka svetog Nikolaja @i~kog za svaki dan u godini. Gotovo sva djela svetog vladike Ni ko la ja pre ve de na su u posqedwih desetak godina na sa vre me ni rus ki je zik i {tampana u velikim tira`ima. Djela vladike Nikolaja su u cijeloj Rusiji izuzetno popularna, a ~itaju ih ne samo pravoslavni vjernici, ve} i oni koji `ele da se preko wegovih po uka upo zna ju sa su {ti nom hri{}anstva.

Biqana Lesi

^asopis “Verajeti“ o filmu “\avoqa varo{“

Sna`an Paskaqevi}ev debi
BEOGRAD - Ameri~ki ~asopis “Verajeti“ ocijenio je srpski film “\avoqa varo{“ kao sna`an debi rediteqa i scenariste Vladimira Paskaqevi}a, uz uvjerewe da }e nai}i na dobar odjek ne samo u doma}oj, ve} i stranoj distri bu ci ji, ja vio je Ta njug. Ka ko su sa op {ti li auto ri filma, ugledni ~asopis ocjewuje Paskaqevi}evo ostvarewe kao stilizovanu crnu komediju o `ivotu u savremenom Beogradu, koji “satiri{e moralnu bijedu koja se nadnijela nad Srbijom“. Ne djeqnik na mi jewen filmu, pozori{tu, televiziji, muzici i tehnologiji, porede}i debi mladog Paskaqevi }a sa os tva rewem wegovog oca “Bure baruta“ iz 1998. godine, pi{e da “film, ujedno divqe smije{an i zastra{uju}i, apsurdan i vjerovatan, predstavqa nemilosrdan ekspoze nacionalnog karaktera“.

CRNA komedija o `ivotu

- Sa u~e{}em vrhunskih glumaca koji tuma~e gradske `iteqe, ~iji `ivoti se prepli}u u toku vru}eg qetweg

dana dok se nacionalne teniske zvijezde takmi~e na va`nom turniru, ovaj vispreno strukturisan film trebalo bi da bude uspje{an u doma}oj distribuciji, sa izgledima i za spe ci ja li zo va nu stranu distribuciju - ocjena je tog uglednog ~asopisa. “\avoqa varo{“ imala je svjetsku premijeru na festivalu u Karlovim Varima.

GLAS SRPSKE utorak, 28. jul 2009. 27

“Pirati sa Kariba“ bez Orlanda Bluma
LOS AN\ELES - Britanski glumac Orlando Blum definitivno ne}e glumiti u ~etvrtom nastavku “Pirata sa Kariba“, javio je Mondo. Posqedwi nastavak pri~e, u kojoj kapetan Xek Sperou i wegovi prijateqi do`ivqavaju nove avanture, mora}e da pro|e bez Vila Tarnera. Blum navodno ne `eli da se posveti vi{emjese~nom snimawu “Diznijevog“ hita, jer `eli da provodi {to vi{e vremena sa svojom djevojkom. Snimawe ~etvrtog dijela po~iwe sqede}eg proqe}a, a premijera je zakazana za 2012. godinu.

Vlasta Velisavqevi}, glumac

Vijesti
London

Ne osvr}em se na vreme iza sebe, idem napred
Kroz ribolov Trebi{wicu sam upoznao i pre nego {to je podignuta brana. Jako zna~ajan period u svom `ivotu proveo sam na izvoru Trebi{wice, u Bile}i. To je nezaboravno iskustvo, istakao Velisavqevi}
PI[E: RATOMIR MIJANOVI] krozrs@glassrpske.com

Arktik mankiz na Internetu
LON DON - Bri tan ski bend “Ar ktik man kiz“ izve{}e u ~etvrtak na Inter ne tu nu me re sa no vog albuma “Humbug“, koji }e se narednog mjeseca na}i u prodaji, objavquje magazin “Wu mjuzikl ek spres“, a pre no si Be ta. In ter net koncert ~etvoro~lane grupe mo}i }e da se pogleda na wihovom sajtu. Novi album “Arktik mankiza“ bi}e objavqen 24. avgusta.

TREBIWE - Ja se ne osvr}em na vreme koje je iza mene, ja idem napred. Ovom re~enicom, u kojoj sve buja od `ivotnog optimizma i ra dos ti po sli je sva kog izlaska na “daske koje `ivot zna~e“, po~eo je pri~u o sebi Vlasta Velisavqevi}, legenda srpskog glumi{ta, glumac koji je do sada ostvario 350 rola. I upravo sa tih nekoliko rije~i ovaj gluma~ki gorostas je iza sebe, na {aqiv na~in, ostavio sve ru`no i tu`no, a toga je, na wegovu `alost, bilo dosta. Pod {e{ir je stavio zatvor, Goli otok, gdje je tri go di ne ro bi jao, ne pri hva tawe Beograda da ga primi kao mla dog glum ca, po tu cawe po broj nim po zo ri {ti ma u unu tra{wos ti i mnoge neprijatnosti koje su `ivot ~inile gor~im. - Skoro je bila premijera jedne predstave koju smo radili u “Ateqeu 212“. To je dosta te`ak, morbidan komad, nerado govorim o tome.

Godi{te
Generacija “Bojanovih beba“, koje je stvorio Bojan Stupica, a tu su Lane Gutovi}, Irfan Mensur i drugi, tvrde da ja nisam 1926. godi{te, nego da sam 1826. godi{te. Sram ih bilo - smije se Vlasta. Isti~e da mu je bilo zadovoqstvo da igra sa Oliverom Markovi}, koja je wegova generacija i {aqivo dodaje da je “Olivera od mene mnogo mla|a“.

Je dan kri ti ~ar je me ne i moju koleginicu Renatu Ulman ski oka ra kte ri sao kao senilne, kako na sceni, tako i u `ivotu. Bilo je ba{ onako uvredqivo, ne {to se mene ti ~e ne go Re na te, to je dama. Nije red. Okrenuo sam te le fon, na zvao re da kci ju tih novena, a oni mi ka`u: “U, pa mi }emo to da demantujemo.“ Pa kada demantujete, to tek onda ne vaqa. Ono {to sada radim u Trebiwu, to radim ekskluzivno, prvi put u svojoj karijeri otvaram festival - rekao je. I zaista je tako, nikada prije Vlasta Velisavqevi} nije otvarao neki festival. U {ali ka`e da sa Trebiwcima nije lako. “Uvijek su znali da dosko~e.“ - Ve} dugo poznajem celu okolinu Trebiwa. Kroz ribolov Trebi{wicu sam upoznao i pre ne go {to je podignuta brana. Jako zna~ajan pe ri od u svom `i vo tu pro veo sam na izvo ru Tre bi{wice, u Bile}i, u oficir skoj {ko li crve ne armije. Davne 1948. godine sam “zglajzao“. Zbog rezolucije Informbiroa bio sam u zatvo ru u Bi le }i. Po sle sam radio u mostarskom pozori{tu, u Lastvi upoznao divnu porodicu Kuja~i}, prokrstario celom Hercegovinom. To je bilo nezaboravno iskustvo - ka`e ovaj po mnogo ~emu zanimqiv glumac. Svoju suprugu Nadu Luki}, koja tako|e radi u pozori{tu, do`ivqava kao svoj kom pas. Na kon ra zvo da sa prvom `enom, ona mu je posli je sva ke pred sta ve du go vremena donosila cvije}e.

Postavka

Geometrija u galeriji
BEOGRAD - Grupna izlo`ba li ko vnih i pri mi jewenih umje tni ka ra zli ~i tih ge ne ra ci ja, ko ji stvaraju u razli~itim medijima - od crte`a, slike, preko fotografije, skulpture do instalacija i dizajna, bi}e otvorena sutra u Magacinu u Kraqevi}a Mar ka u Beo gra du. Na izlo `bi pod na zi vom “Fasciniraju}a geometrija“ u~estvuju Era Milivojevi}, No vak Ko lo man, Dragomir Ugren, Milija Beli}, Slavimir Stojanovi}, Mar ko Mar ko vi} i drugi. D. Vu.

Vlasta Velisavqevi}

FOTO: R. MIJANOVI]

Kada govori o svojim po~ecima, govori o malom pozo ri {tu “Ro da“, gdje je napravio i svoje prve gluma~ke korake.

NAGRADE GA uvijek zaobilazile
- To je bila prete~a pozori{ta “Bo{ko Buha“. To je Bra ni slav Nu {i} svo joj k}erki Giti dao kao poklon da se igra pozori{tem, ali ona se nije igrala, napravila je ozbiqno de~ije pozori{te. Tu su po ni kli mno gi glumci. Mnogih vi{e nema, vrlo malo nas je ostalo. Posle to ga je bi la obno va zemqe. Tada sam se ukqu~io

u “dramu“, u pravo pozori{te ko je je vo dio Vi ktor Star~i}. Mo`e se re}i da sam si lom pri li ka “upao“ na akademiju - ka`e Vlasta. Dosta je poznatih glumaca bilo na Akademiji, a osta lo ih je sa mo tro je u `ivotu. Olivera Markovi}, \uza Stoiqkovi} i Vlasta Ve li savqevi}. To je bi la prva generacija Akademije. - Od glumaca sam se dobro slagao sa svim “Bojanovim bebama“. I ja sam na neki na~in “Bojanova beba“. Te moje kolege su odlu~ile da budem do`ivotni po~asni ~lan Jugoslovenskog dramskog pozori {ta. Ne mam ni je dnu nagradu, samo ovu. Tih mojih

prvih godina za nagrade je bi la po tre bna po do bnost. Nisam je imao, ni nagrade, iako sam imao odli~nih nastupa. Nisam se ~ak ni pribli`io nekoj od nagrada - sa sjetom, ali bez razo~arewa u glasu, ka`e Vlasta. Za kraj raz go vo ra, kao poruku glumcima amaterima i mladim glumcima Vlasta Velisavqevi} ka`e: - Da neko postane dobar glumac, potrebna je qubav prema poslu, vera, doza talenta i neprekidan rad, rad i rad. Dugotrajni aplauz na otvorenoj sceni u Trebiwu jo{ jednom je nedvosmisleno potvrdio da je Vlasta Velisavqevi} i veliki miqenik publike.

Despotovac

Koncerti i izlo`be
DESPOTOVAC - Tradicionalna kulturna manifestacija “Dani srpskog duhovnog preobra`ewa“ 17. put }e se odr`ati u Despotovcu od 1. do 8. avgusta, javio je Tanjug. Manifestacija }e po~eti koncertom Akademskog hora Studentskog kul tur nog cen tra Ni{. Drugog dana manifes ta ci je bi}e otvorena izlo`ba slika Qubice Cuce Soki} u Galeriji Centra za kulturu.

Matija Be}kovi} na Kastelu
BAWA LUKA - Kwi`evno ve~e sa Matijom Be}kovi}em bi}e odr`ano ve~eras u 20 ~asova na tvr|avi Kastel u okviru Bawalu~kog qetweg festivala. Be}kovi} }e se bawolu~koj pu bli ci pred sta vi ti svojim `ivotopisom, poezijom i recitalima. Karte za kwi`evno ve~e zainteresovani mogu da kupe na prodajnim mjestima u Narodnom pozori{tu Republike Srpske i na Trgu Krajine. Za svoje pjesni{tvo Be}kovi} je dobio brojne nagrade, a za poemu “]era}emo se jo{“ do bio je na gra de “Zlatni bestseler“, “Jovan Du~i}“ i “Laza Kosti}“. V. [.

Bawalu~ki qetwi festival

@ena u svijetu etna
PAN^EVO - Festival “Ethno.com“, posve}en `eni u tradicionalnoj muzi~koj kulturi Srbije, bi}e odr`an 28. i 29. avgusta u Kulturnom centru Pan~eva, a osim muzi~kog programa, obuhvata i izlo`bu ru~nog stvarala{tva, tribinu i predavawa, javili su mediji iz Srbije. Tema sedmog festivala “Ethno.com“ - “@ena u svetu etna“ ukaza}e na na~ine prezen to vawa `en skog pol nog identiteta u tradicionalnoj kulturi na ovim prostorima u muzi~kim `anrovima nekada{weg i savremenog “etno svijeta“. Prema zamisli autorke projekta Selene Rako~evi}, festival }e po~eti 28. avgusta izlo`bom ru~nih rado va `e na iz Pri zre na i okoline, nakon ~ega }e biti odr`a na tri bi na na te mu “@e ne u tra di ci onal noj kulturi Srbije“, uz u~e{}e etnomuzikologa Sawe Ranko vi}, vi oli nis tkiwe i profesorke solfe|a Olgice Karaleji}, etnologa Miroslave Male{evi} i antropologa Zorice Ivanovi}, dok }e moderator biti Ildiko Erdei.

Kulturni centar Pan~evo

Qubqana

Grafi~ko bijenale
QUBQANA - Grafi~ko bijenale u Qubqani predstavi}e od 4. septembra na centralnoj izlo`bi “Matri ca: nes ta bil na re al nost“ ra do ve vi {e od 80 renomiranih umjetnika iz cijelog svijeta, uz Salon kwiga umjetnika, tradicionalnu izlo`bu nagra|enih na prethodnom bijenalu i prate}e postavke, javili su slovena~ki mediji.

28 utorak, 28. jul 2009. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawa Luka
GRADSKI VODI^

3

dje~aka

5

djevoj~ica

Plakatirawe urbanog gradskog jezgra regulisano Odlukom o komunalnom redu

Nove oglasne table do kraja ove godine
Panoi za ogla{avawe bi}e postavqeni u svim ve}im naseqima, kao {to su Lau{, Borik, Obili}evo, Lazarevo, Star~evica, Centar.., istakao Milenko [aji}
PI[E: SVJETLANA TADI] svjetlanat@glassrpske.com

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedika Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 219-111 216-661 324-310 437-222

Nelegalno zalijepqeni plakati i reklame raznih organizacija vrlo ~esto naru{avaju izgled grada, i dozvoqenih po vr{i na za plakatirawe nema upravo iz tog razloga. Ovo je izjavio portparol Admi nis tra ti vne slu `be grada Milenko [aji}. - Prvenstveno `elimo da grad odr`imo ~istim i bez {arenila, a upravo neplansko reklamirawe i plakatirawe bi to prouzrokovalo naglasio je [aji}.

apoteke
"Nova" "Neven" "Tempo" 218-264 281-017 310-044

KAZNA za pojedince od 100 do 1.000 KM
Prema wegovim rije~ima, u planu Odjeqewa za prostorno ure |ewe je pos tavqawe ogla snih ta bli u gra du do kraja godine. - Panoi za ogla{avawe bi}e postavqeni u svim ve}im naseqima, kao {to su Lau{, Borik, Obili}evo, Lazarevo, Star~evica, Centar... - istakao je [aji}. U Komunalnoj policiji ka`u da se plakati, smrtovnice, posteri i drugi oglasni ma te ri ja li naj ~e{ }e pos tavqaju na ko mu nal nim objektima i opremi, fasadama, stalnim ogradama, kao i

prevoz
Autobuska stanica 315-355 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawa Luka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

Plakatirawe dozvoqeno samo na posebno predvi|enim mjestima

FOTO: G. [URLAN

taxi
"A" taksi Bawalu~ki taksi Bel taksi Euro taksi Maksi taksi Patrol taksi Ideal taksi Mobil taksi 1500 1544 1550 1555 1551 1533 1545 1566

na energetskim i drugim postrojewima. - U sklopu svojih aktivnosti svakodnevno kontroli {e mo re kla mi rawe i pla ka ti rawe na mjes ti ma koja nisu predvi|ena za to i

interveni{emo po potrebi rekli su u Komunalnoj policiji. Kako isti~u, svaka vrsta plakatirawa i ogla{avawa regulisana je Odlukom o komunalnom redu.

Smrtovnice
- Svjedoci smo da se na svakom drugom drvetu mogu vidjeti zalijepqene smrtovnice. To naru{ava izgled grada i parkova. Treba da se poradi na izgradwi oglasnih tabli, jer u svakom gradu one postoje, a i doprinije}e samoj ~isto}i - ka`u iz Gradskog grobqa.

- Kazne za nedozvoqeno plakatirawe su razli~ite, u za vi snos ti od to ga ko je pos ta vio pla ka te na ne do zvoqeno mjesto. Za fizi~ko lice kazna iznosi od 100 do 1.000 KM, a za pravna lica ka zne su od 500 do 7.000 KM. Od go vor na pra vna li ca za ko ja se ut vrdi da su kri va za pla ka ti rawe na ne do zvoqenom mjes tu mo gu za to da pla te ka znu Ko mu nal noj po li ci ji u izno su

od 300 do 1. 800 KM - is ti ~u u Ko mu nal noj po li ci ji. U gradu postoje povr{ine za ogla {a vawe i re kla mi rawe. - To su povr{ine koje su u vlasni{tvu odre|enih privrednih subjekata ili pojedinaca, zna ~i pri va tne, i za wihovo kori{}ewe mora se izdvojiti odre|ena suma novca - rekao je na kraju Milenko [aji}.

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

MJESTA ZA DOZVOQENO PLAKATIRAWE
Na podru~ju grada postoji prostor na kojem je dozvoqeno reklamirawe, plakatirawe i ogla{avawe svake vrste uz pla}awe naknade. Trenutno se u Bawoj Luci nalazi oko 150 bilborda na javnim povr{inama i oko 80 na privatnom zemqi{tu. Svijetle}ih reklama ima oko 70 u javnom i desetak u privatnom vlasni{tvu. U gradu postoji i oko 15 reklamnih panoa i pet vitrina za plakatirawe.

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

REPERTOAR
MULTIPLEKS “PALAS“ HARI POTER I POLUKRVNI PRINC uloge: Daniel Redklif, Ema Vodston termini: 16:30, 19:30, 22:30 ~asova LEDENO DOBA 3: DINOSAURUSI DOLAZE - animirani glasove posudili: Nikola \uri~ko, Isidora Mini}, Goran Jefti}, Voja Brajovi} termini: 16:15, 18:15, 20:15 ~asova U IGRI (STATE OF PLAY) re`ija: Kevin Mekdonald uloge: Rasel Krou, Ben Aflek, Helen Miren, Rej~el Mekadams, Robin Vrajt Pen termin: 22:10 ~asova PRORO^ANSTVO - triler re`ija: Aleks Projas uloge: Nikolas Kejx, ^endler Kentberi termini: 19:45, 22:15 MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE “Trapisti~ka opatija Marija Zvijezda u Bawoj Luci 1869-2009” Stalna izlo`bena postavka Muzeja RS “Od praistorije do savremenog doba“ i multimedijalna izlo`ba “Jasenovac“ LTG GALERIJA Izlo`ba djela Salvadora Dalija Izlo`ba eminentnih umjetnika sa prostora biv{e Jugoslavije GALERIJA UDAS Izlo`ba Olivere [ipke, “Odjeci“ otvorena do 1. avgusta

kvarovi
Prijava kvarova 300-384 Kvarovi na telefonima 1275

GLAS SRPSKE utorak, 28. jul 2009. 29

Tr`nica
crveni luk bijeli luk krompir mrkva
FOTO: GLAS SRPSKE

1,2 - 1,5 5 0,7 - 0,8 1 - 1,5

kupus blitva karfiol paprike

0,5 - 0,6 2 2-3 1 - 1,2

tikvice pasuq patlixan paradajz

0,5 - 1 3-7 2 1

krastavci 0,5 - 0,7 zelena salata 2,5 - 3 mahune 1,5 orasi 13 - 16

gro`|e nektarine breskve {qive

2,5 - 4 1,8 - 2,5 1,3 - 1,5 1

GRADSKE VIJESTI

Poziv gra|anima da daruju krv
U Zavodu za transfuziju krvi Bawa Luka sutra }e se sprovoditi akcija dobrovoqnog darovawa krvi u vremenu od osam do 13 ~asova. - Pozivamo sve dobrovoqne davaoce krvi, prvenstveno gra|ane koji do sada nisu darovali krv, ali i ~lanove aktiva pri Crvenom krstu, da se odazovu na akciju - poru~uju iz Gradske organizacije Crvenog krsta. U Crvenom krstu nagla{avaju da je dobrovoqni davalac krvi posredan aktivan u~esnik u lije~ewu bolesnika, te pozivaju Bawolu~ane da podr`e akciju. S. T.

Osve{tavawe hrama u Drakuli}u 30. jula
^esta slika u najprometnijim dijelovima grada

Problem prosja~ewa u Bawoj Luci

Sve vi{e prosjaka na gradskim ulicama
Na podru~ju CJB Bawa Luka u toku pro{le godine evidentirano je ukupno 59 slu~ajeva prosja~ewa. Lica koja su zate~ena u prosja~ewu naj~e{}e su dr`avqani zemaqa iz na{eg okru`ewa, rekao Zoran Stani{qevi}
PI[E: TATJANA PAPI]-XAKULA tatjanapdz@glassrpske.com

Osve{tavawe spomen-hrama Svetog velikomu~enika Georgija u Drakuli}u bi}e obavqeno u ~etvrtak, 30. jula ove godine. Kako je potvr|e no u upra vi pa ro hi je Drakuli}ke, svetu arhijerejsku liturgiju, koja }e po~eti u devet ~asova, slu`i}e vladika bawolu~ki Jefrem, uz sa slu `ewe ar hi je re ja

Srpske pravoslavne crkve. Spomen-hram u Drakuli}u posve}en je `rtvama usta{kog te ro ra stra da lim 1942. godine u selima Drakuli}, [argovac, Motike i rudniku Rakovac. Povodom osve {ta vawa ovog hra ma, nakon svete arhijerejske liturgije, nastupi}e crkveni hor “Jedinstvo“. S. A.

Uni{tavawe ambrozije

Du gi niz go di na Bawa Luka se susre}e sa problemom prosja~ewa. Iz dana u dan, na`alost, broj onih koji bukvalno vuku gra|ane za rukav ili sjede u najprometnijim ulicama i tra`e novac se pove}ava. Na podru~ju Centra javne bezbjednosti Bawa Luka u toku pro{le godine evidentirano je uku pno 59 slu ~a je va prosja~ewa. - Protiv izvr{ilaca su

podnijeta ~etiri zahtjeva za pokretawe prekr{ajnog postupka i izdato 55 prekr{ajnih naloga. Lica koja su zate~ena u pro sja ~ewu naj ~e{ }e su dr`avqani zemaqa iz na{eg okru`ewa. Ukoliko se u prosja~ewu zateknu stanovnici sa ovog podru~ja, sprovode se u Gerijatrijski centar Bawa Luka, o ~emu se obavje{tava Centar za socijalni rad - rije~i su na~elnika Centra javne bez bje dnos ti Zo ra na Stani{qevi}a. Socijalni radnik Centra

za Socijalni rad Andrea Radowi} isti~e da se prosja~ewe defini{e kao oblik sticawa materijalne dobiti kori{}ewem sklonosti qudi ka samilosti prema osobama koje se bave prosja~ewem.

PROSJAKE ~esto sprovode u Gerijatrijski centar
- Svjedoci smo da ih je danas na gradskim ulicama mnogo, a naj~e{}e su to Romi iz mnogih dijelova biv{e Jugoslavije koji se u gradu zadr`a va ju ne ko li ko da na, a potom nastavqaju daqe svoje pute{estvije u potrazi za zaradom - rekla je Andrea Radowi}. Prema wenim rije~ima, iz ovoga ~esto proizilazi zloupo tre ba ko ja se izra `a va kroz organizovani kriminal

KAZNE
Zakonom o javnom redu i miru definisane su kazne za prosja~ewe. - Prekr{aj protiv maloqetnika i drugih lica koja prisiqavaju na prosja~ewe maloqetno, du{evno bolesno ili lice zaostalog du{evnog razvoja, kazni}e se nov~anom kaznom od 400 do 1.200 maraka - istakao je Zoran Stani{qevi}.

i eksploataciju lica, posebno djece koja su primorana na ovakav vid aktivnosti. Osim djece, ovo se odnosi i na lica sa fizi~kom invalidno{}u. Radowi}eva isti~e da je u okviru usluga koje pru`a Centar za socijalni rad, od 2005. godine i zbriwavawe starih li ca ko ja su za te ~e na u skitwi. - Od po~etka ovog projekta prihvatna stanica je smje{tena u Socijalno-gerijatrijskom cen tru gdje bu du smje{tena lica koja policija zatekne u skitwi, a poslije intervencije hitne pomo}i. Oni tu budu smje{teni kra}i pe ri od, odno sno, dok se ne prona|e dugotrajnije rje{ewe. Tu je naj~e{}e rije~ o povratku lica u porodicu ili smje{taj u ne ku od us ta no va socijalne za{tite - rije~i su Andree Radowi}.

MATI^NI URED
Ro|eni:
Mateja Bo{wak, k}i Du{ka i Valentine; Ana Ivana Mitrovi}, k}i @eqka i Rade; Strahiwa Ra~i}, sin Igora i Mirele; Mihajlo Malini}, sin Slobodana i Mirjane; Nemawa Zori}, sin Tomislava i Daliborke; Du{an Radi}, sin Predraga i Milijane; Andrej Josipovi}, sin Maria i Sne`ane; Tijana \akovi}, k}i Mladena i Tawe. Tri{i}, kv. voza~ i Sawa Cigan, `enski frizer; Mirko Miqevi}, varilac i Sabina Imamovi}, kroja~; Igor @lof, geodetski tehni~ar i Vesna Kne`evi}, dipl. ing. elektrotehnike; Sr|an Radulovi}, dipl. pravnik unutra{wih poslova i Bojana Ra~i}, prof. fizi~kog vaspitawa i sporta; Marko Bla`evi}, informator serviser i Dragana \eri}, student; Slaven Dobrota, dipl. ing. elektrotehnike i Milka Miki}, dipl. ekonomista; Slavi{a Jovi}, el. tehni~ar i Aleksandra Bojinovi}, tehni~ki sekretar; Neboj{a Rogi}, elektroinstalater i Maja Vi{i}, in`. org. poslovawa; Mirko Vukovi}, automehani~ar i Nata{a Blagojevi}, u~enik; Dra{ko Ni{evi}, elektroni~ar i Sonija Mikulan, med. sestra; Gavro Slavni}, trgovac i Vesna Stoji~i}, dipl. pravnik; Miqan [ajin, mu{ki frizer i Milijana Crnobrwa, trgovinski tehni~ar; Darko ^oli}, ugostiteqski tehni~ar i Jadranka Mihajlovi}, kroja~; Stanislav Pani}, gra|. tehni~ar i Qubomirka Smiqi}, strukovni ekonomista; Perica Grubor, pekar i Sla|ana Amixi}, ugostiteq; Bojan Ajder, ekonomista i Daliborka [trbac, prof. geografije; Petko Vukovi}, dipl. teolog i Jelena Popovi}, student; Dane Trifunovi}, student i Zorica Male{evi}, student; Novak \uki}, dipl. in`. poqoprivrede i Vesna Rau{, kroja~.

Na podru~ju grada Bawe Luke u toku su redovne aktivnosti preduze}a “Tamaris“ na uklawawu ambrozije. Tehni~ki direktor preduze}a “Tamaris” Milovan Leti} rekao je da je u toku druga faza uni{tavawa ambrozije i da se ekipe trenutno nalaze na terenu kod Prijedorske petqe i na podru~ju tranzitnog puta. - Tokom pro{log mjeseca proveli smo prvu fazu akcije uni{tavawa ambrozije na podru~ju grada i tako sprije~ili weno daqe {irewe - rekao je Leti}. On je naglasio da trenutno ne postoji opasnost od ambrozije jer ona jo{ nije cvjetala, a ekipe }e o~istiti sva mjesta na podru~ju grada Bawe Luke u predvi|enom roku. - Preduze}e vr{i i uklawawe ambrozije na povr{inama koje ne ulaze u prostor na kome se vr{i redovno uklawawe ambrozije, i to po dojavi komunalne policije ili gra|ana rekao je Leti}. S. A.

PA@WA
Radovi iskqu~uju struju
Zbog radova na elektroenergetskim objektima danas }e bez struje biti dijelovi ulica Kraqa Alfonsa, Jevrejske, Ivana Frane Juki}a (od 8.30 do 13 ~asova), dijelovi naseqa Tuwice, Kuqani, Vujinovi}i i Zalu`ani, kao i podru~je tvr|ave Kastel (od devet do 12 ~asova). Obustava struje bi}e i u ulicama Jovana Bijeli}a, Paje Jovanovi}a i Dubi~ka, kao i u naseqima Vujinovi}i i Zalu`ani od 16 do 18 ~asova. S. T.

Vjen~ani:
Ivica Nazalevi}, saobra}ajni tehni~ar i Nevena Samarxija, turisti~ki tehni~ar; Bojan Raduq, tehn. drumskog saobra}aja i Nevenka Radosavac, ma{inski tehni~ar; Neboj{a Vujatovi}, konobar i Tamara Zdjelar, gra|. tehni~ar; Boris Stupar, el. tehni~ar elektronike i Marina Aleksi}, ek. tehni~ar; Nenad Radi~i}, metalogloda~ i Bojana Vukovi}, ek. tehni~ar; Velibor

Umrli:
Fatima (Aziz) Omerovi}, ro|ena 1950. godine; Luka (Du{an) Mari}, ro|en 1947. godine; Krista (Aleksa) Gavri}, ro|ena 1952. godine; Zdravko (Du{an) Karan, ro|en 1938. godine; Du{an (Mla|en) Milojevi}, ro|en 1949. godine

30 utorak, 28. jul 2009. GLAS SRPSKE

Feqton
FOTO: ARHIVA

IDEOLOGIJA NOVOG DOBA (Zapadna kultura na optu`eni~koj klupi)

(13)

MI[EL LAKROA

Uvo|ewe u Novo doba prekid sa tradicijom
koje nam je tokom proteklog veka doneo dijalog sa filozofijama i religijama istoka. Ali neophodno je da se ispune dva uslova kako bi me|ucivilizacijski dijalog urodio plodom. Prvi je da on ne bude ograni~en na povr{ni egzotizam... Nije li upravo to slu~aj s Novim dobom? Pozivawa na budizam, taoizam, tantrizam, itd. suvi{e ~esto se javqaju u obliku obi~nih kli{ea (reinkarnacija, karma, nirvana, ~akra...), tako da smo izlo`eni kozmeti~kom orijentalizmu koji autenti~ne orijentaliste u`asava. Nemojmo se zavaravati da Novo doba radi na stvarawu “skladne sinteze izme|u zapada i istoka“. Svedoci smo, u stvari, pseudoorijentalizacije zapadne kulture. Ali postoji ne{to jo{ zna~ajnije. Kakvu svrhu ima dijalog ako je stav jednog od wegovih u~esnika samoomalova`avawe? Mo`e li razmena mi{qewa s drugim da bude od bilo kakve koristi, mo`e li svet, duhovno razli~it od na{eg, da nas obogati, ako u na{em otvarawu prema drugom potcewujemo sopstvenu kulturu? Usred evropske i severnoameri~ke civilizacije, Novo doba odr`ava veliki planetarni sastanak, veliki kosmopolitski sajam na kom civilizacije sa svih kontinenata imaju svoje {tandove, i svim tim gostima, kojima ne prestaje da laska, Novo doba ne propu{ta da ka`e: “Pogledajte koliko mi, zapadwaci, zaosta je mo za va ma.” Za padwa ~ki na ~in ra zmi{qawa biva `igosan, a Dekart, Bejkon i Wutn bivaju predstavqeni skoro kao qudi koji su po~inili zlo~ine prema ~ove~anstvu. Kakva pomama da nam se pripi{e krivica! Ti nesre}ni zapadwaci koji su uporni u pravqewu razlike izme|u sopstvene li~nosti i drugog izme|u qudskog i bo`anskog, prirode i kulture, i koji smatraju da nau~na spoznaja podrazumeva pravqewe jasne razlike izme|u subjekta i objekta, izme|u subjektivnog i objektivnog (umesto da ih, pod uticajem sklonosti ka stapawu, spaja), ti zapadwaci insistiraju na pogre{noj paradigmi, ko~e razvoj qudskog roda i, {tavi{e, propusti}e veliku prekretnicu doba Vodolije...

“Uobi~ajeno stawe svijesti“ zapadnog ~ovjeka uzima se kao iskaz nemo}i. Smatra se da ono daje nepotpunu sliku stvarnosti i na nas se vr{i pritisak da promijenimo same oblike na{e psihi~ke aktivnosti. Dakle, osje}amo, volimo i mislimo na pogre{an na~in Stav Novog doba suprotan je viziji svijeta koja je gra|ena dva i po milenijuma pod uticajem Gr~ke, Rima, judaizma i hri{}anstva i ~ijem je {irewu pogodovalo savremeno humanisti~ko racionalisti~ko okru`ewe

Profil teoreti~ara, tvoraca, terapeuta Novog doba uglavnom je dvostruk, zapadni i neki drugi. Zapadwaci su svom evropskom i severnoameri~kom obrazovawu dodali u~ewe koje su pokupili od duhovnih vo|a, {amana, isceliteqa koje su sreli na istoku, u Africi, u Meksiku, itd. Wihove biografije obavezno sadr`e pozivawe na nekog indijskog u~iteqa, na neku vanevropsku tehniku, na neku primitivnu mitologiju, na boravak u a{ramu... Imam u vidu, na primer, onog pariskog predava~a koji sebe smatra istovremeno ispovednikom i egzorcistom i koji je u~enik gurua Satija Sai Babe. Francisko del Kampo, revnosni propagator tehnika za ostvarivawe qudskog potencijala, studirao je tehniku i psihologiju, a postao je stru~wak za terapije meksi~kih {amana i tehniku izazivawa transa koja se primewuje u Brazilu. Stanislav Grof, psihijatar, pozajmio je iz {amanizma ideju o holotropskom disawu. Transcendentalnu meditaciju (koja je postala veoma popularna u obra zo va nim kru go vi ma) po du ~a va ju instruktori koji su to znawe primili neposredno od mahari{ija Mahe{a Jogija. Novo doba se {iri na zapadu, ali to rade vo|e ~ije srce i misli pripadaju drugde. Kako se mo`e a priori ne odobriti nastojawe da se pobegne od zapadwa~kog centrizma i krene u susret razli~itim kulturama? Dovoqno je pomisliti na neosporno oboga}ewe

Druga~ija vizija svijeta
Zna~ajno je primetiti da obredi uvo|ewa u Novo doba ~esto predstavqaju prekid sa zapadnom tradicijom. Evo kako @ak Kasterman opisuje kako je otkrio holisti~ku viziju. Tokom poha|awa prvog seminara za preobra`aj li~nosti, vo|a seminara dao mu je zadatak da “odigra odnos Sunca i Meseca“. Ose}aju}i se veoma neprijatno, @ak Kasterman je morao da prevazi|e sopstvenu inhibiciju: “Po~eo sam da igram i malo-pomalo prelazio sam iz zapadwa~kog stawa koncepcijske neelasti~nosti u stawe karakteristi~no za Indijance u kome sam, posredstvom ritualne igre, stupao u neposredan kontakt s bogovima. Kakav do`ivqaj osloba|a i sjediwavawa!” Recimo to sasvim jasno: stav Novog doba suprotan je viziji sveta koja je gra|ena dva i po milenija pod uticajem Gr~ke, Rima, judaizma i hri{}anstva i ~ijem je {irewu pogodovalo savremeno humanisti~ko racionalisti~ko okru`ewe. Poku{a}emo da u nekoliko re~i izlo`imo osnovne razlike. Svi oni koji prihvataju ideje Novog doba ~ine to svesni su{tine svog postupka. Nije mogu}e da ne znaju da opredeqewe za Novo doba podrazumeva potpuni raskid s tradicijom u kojoj su se kao li~nosti formirali. Prihvatiti ideologiju Novog doba zna~i sase}i sopstvene civilizacijske korene. Kakva je, u osnovnim crtama, zapadwa~ka vizija sveta? U sredi{tu na{e kulture je ~ovek koji je svestan svoje individualnosti i ograni~ewa. Sna`no do`ivqavawe te idnividualnosti on u su{tini duguje nastanku monoteisti~ke religije. (Nastavi}e se)

Zna~aj dijaloga

POZIVAWA NA KULTURE van Zapada izgovor za odricawe od na{eg sopstvenog nasqe|a

Ideologija
Autor poku{ava da objasni da }e Novo doba biti ideologija 21. vijeka. [ta }e se to desiti u 21. vijeku. Pisac iznosi na vidjelo totalitarni karakter svijeta i za{to se qudi opredjequju za takvu budu}nost. Nastoji da objasni da Novo doba donosi dosta neizvjesnosti i opasnosti za svakog ~ovjeka pojedina~no, kao i za dru{tvo u cjelini. U ~emu se i za{to Novo doba suprotstavqa kulturi nastaloj tokom vjekova.

Nauka se neprestano kritikuje, a posebno zapadwa~ka medicina koja “nije holisti ~ka“ i po deqena je na sa mos tal ne specijalisti~ke oblasti. “Uobi~ajeno stawe svesti“ zapadnog ~oveka uzima se kao iskaz nemo}i. Smatra se da ono daje nepotpunu sliku stvarnosti i na nas se vr{i pritisak da promenimo same oblike na{e psihi~ke aktivnosti. Dakle, ose}amo, volimo i mislimo na pogre{an na~in.

P

28. jul 1330.

28. jul 1741.

28. jul 1794.

Bitka kod Velbu`da
1330 - Srpski kraq Stefan De~anski potukao je u bici kod Velbu`da vojsku bugarskog cara Mihajla [i{mana. Povod za bitku bio je poku{aj kraqa Stefana da predupredi spajawe bugarske vojske sa vizantijskom i wihov zajedni~ki napad na Srbiju, a okon~ala se pogibijom Mihajla [i{mana i potpunim porazom bugarskih snaga. Direktna posqedica bitke bila su mawa teritorijalna pro{irewa Srbije i postavqawe maloqetnog Stefanovog sestri}a Jovana Stefana na bugarski prijesto.

Umro Antonio Vivaldi
1741 - Umro je italijanski kompozitor i virtuoz na violini Antonio Vivaldi, jedan od najzna~ajnijih predstavnika baroka i prethodnika novog doba klasike. Iz wegovog obimnog stvarala~kog opusa naj~uveniji je koncert za violinu i orkestar “^etiri godi{wa doba“. Bio je jedan od najboqih violinista svog vremena, a wegova vje{tina pomalo je zastra{ivala publiku. Mnogo je putovao Evropom zbog izvo|ewa svojih djela, a poslije smrti pao je u zaborav, sve dok wegova prava vrijednost nije otkrivena 1930. godine, kada je prona|eno vi{e od polovine wegovih danas poznatih djela. 1794 - Na giqotini su pogubqeni jedan od glavnih vo|a Francuske revolucije i vo|a jakobinaca Maksimilijan Robespjer i wegovi sqedbenici. To je bio kraj “jakobinske diktature“, koja je zavedena u jesen 1793. Robespjera su sqedbenici znali kao “nepotkupqivog“,

Kraj jakobinske diktature
zbog wegove moralne posve}enosti revoluciji. Bio je istaknuti ~lan Komiteta javne bezbjednosti i jedan od pokreta~a “vladavine terora“, koja je okon~ana wegovim hap{ewem i pogubqewem. Politi~ki je bio vo|en idejama @an-@aka Rusoa i prosvjetiteqstva.

OGLASI
Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 41/03), ~lana 55. stav 1. alineja 18. i ~lana 66. Statuta Industrijske plan ta `e a.d. Bawa Lu ka i Odlu ke Skup {ti ne akci ona ra br. 1-9/09 od 15.6.2009. go di ne, Industrijske planta`e a.d. Bawa Luka raspisuje

GLAS SRPSKE utorak, 28. jul 2009. 31
Na osnovu ~lana 33. Zakona o tr`i{tu hartija od vrijednosti (“Slu`beni glasnik RS” br. 92/06) i Odluke br. 366-6/09 o II emisiji obi~nih akcija javnom ponudom na berzi koju je donijela Skup{tina akcionara na svojoj I vanrednoj sjednici odr`anoj dana 07.07.2009. godine preduze}e Autokomerc a.d. Doboj, sa sjedi{tem u ulici Nikole Pa{i}a 5, Doboj, objavljuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovawe dva ~lana Nadzornog odbora Industrijske planta`e a.d. Bawa Luka ispred dr`avnog kapitala i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Bawa Luka ^lan 1. Objavquje se javni konkurs za izbor i imenovawe dva ~lana Nadzornog odbora Industrijske planta`e a.d. Bawa Luka ispred dr`avnog kapitala i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Bawa Luka. ^lan 2. Kandidati za ~lanove Nadzornog odbora moraju ispuwavati op{te i posebne uslove za obavqawe poslova iz nadle`nosti Nadzornog odbora i to: 1. OP[TI USLOVI 1.1. da su dr`avqani Bosne i Hercegovine, 1.2. da su stariji od 18 (osamnaest) godina, 1.3. da imaju op{tu zdravstvenu sposobnost, 1.4. da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili entitetima, u periodu od tri godine prije objavqivawa javnog konkursa, 1.5. da nisu osu|ivani za krivi~no djelo ili prekr{aje iz oblasti finansijskog poslovawa, koje ih ~ini nepodobnim za obavqawe poslova iz nadle`nosti Nadzornog odbora, 1.6. da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak i 1.7. da se na wih ne odnosi ~lan IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine. 2. POSEBNI USLOVI 2.1. VSS, pravni, ekonomski ili tehni~ki smjer, 2.2. najmawe 5 (pet) godina radnog iskustva nakon sticawa VSS i 2.3. da posjeduju stru~na i profesionalna znawa i sposobnosti za obavqawe poslova iz nadle`nosti organa za koji se kandiduju. ^lan 3. Uz prijavu kandidati su obavezni dostaviti sqede}u dokumentaciju o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: - uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od {est mjeseci), - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - qekarsko uvjerewe o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od {est mjeseci), - ovjerena fotokopija diplome, - dokaz o radnom iskustvu - izjavu, - da kandidat da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili entitetima, u periodu od tri godine prije objavqivawa javnog konkursa, - da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo ili prekr{aje iz oblasti finansijskog poslovawa, - da se na kandidata ne odnosi ~lan IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - profesionalnu biografiju. ^lan 4. Prijave na javni konkurs se mogu dostaviti li~no (u vremenskom periodu od 9 do 15 ~asova svakim radnim danom) ili po{tom na adresu: Industrijske planta`e a.d. Bawa Luka, ulica Veqka Mla|enovi}a b. b. /2, 78 000 Bawa Luka sa naznakom: "Komisija za izbor dva ~lana Nadzornog odbora Industrijske planta`e a.d. Bawa Luka ispred dr`avnog kapitala i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Bawa Luka". Rok za podno{ewe prijava je petnaest dana od dana objavqivawa u listu "Glas Srpske" i "Slu`benom glasniku Republike Srpske"; (glasila koje je posqedwe objavqeno). Neblagovremene i nepotpune prijave se ne}e uzeti u razmatrawe. Sa svim kandidatima koji ispuwavaju uslove iz javnog konkursa, Komisija za izbor }e obaviti usmenu evaluaciju kandidata o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. Sva dokumentacija koju kandidati prilo`e uz prijavu na javni konkurs kao dokaz o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova, ostaje i ~uva se u arhivu Industrijskih planta`a a.d. Bawa Luka. Za sve potrebne informacije kandidati se mogu obratiti stru~noj slu`bi Industrijskih planta`a a.d. Bawa Luka na kontakt telefon broj 051/450-261 i 051/450-217. Broj: 745/09 Datum, 16.6.2009. godine

JAVNI POZIV ZA UPIS I UPLATU AKCIJA II EMISIJE JAVNOM PONUDOM NA BERZI
Autokomerc a.d. Doboj upu}uje poziv svim akcionarima i drugim doma}im i stranim pravnim i fizi~kim licima za upis i uplatu druge emisije akcija pod uslovima definisanim Odlukom broj 366-6/09 o II emisiji obi~nih akcija javnom ponudom na berzi i Prospektom druge emisije obi~nih akcija emitovanih javnom ponudom na berzi. U drugoj emisiji akcija se emituje 300.000,00 KM podijeljeno na 300.000 akcija, klase A, pojedina~ne nominalne vrijednosti 1,00 KM. Akcije su obi~ne i glase na ime. Jedna akcija daje pravo na jedan glas. Akcije iz ove emisije daju ista prava kao i prethodno emitovane obi~ne akcije: pravo na upravljanje dru{tvom, pravo na u~e{}e u ostvarenoj dobiti i pravo na dio likvidacione mase u srazmjeri u~e{}a u ukupnom kapitalu dru{tva. Slu`bena oznaka akcije je AUTK-R-A. Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske je odobrila emitentu Autokomerc a.d. Doboj Prospekt druge emisije obi~nih akcija emitovanih javnom ponudom na berzi, Rje{enjem broj 01-UP-031-2560/09 od 24.07.2009. godine. Svi postoje}i akcionari, prema Izvje{taju Centralnog registra hartija od vrijednosti RS – Knjiga akcionara na dan presjeka 28.07.2009. godine, imaju pravo pre~e kupovine akcija. Pripadaju}i broj akcija po pravu pre~e kupovine izra~unava se u srazmjeri sa procentualnim u~e{}em u osnovnom kapitalu emitenta koji su akcionari imali na dan 28.07.2009. godine prema Izvje{taju – Knjizi akcionara Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka. Upis i uplata akcija po pravu pre~e kupovine po~inje istekom 15 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva u dnevnom listu “Glas Srpske”. Istekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva po~inje te}i rok od 10 dana za upis i uplatu akcija po osnovu prava pre~e kupovine. Upis akcija po osnovu prava pre~e kupovine }e se vr{iti potpisivanjem izjave o upisu (upisnica) u ~etiri primjerka, od kojih dva primjerka pripadaju kupcu. Cijena po kojoj svi postoje}i akcionari prema Izvje{taju Centralnog registra hartija od vrijednosti RS na dan presjeka imaju pravo pre~e kupovine akcija je 1,00 KM za jednu akciju. Upis i uplata akcija }e se vr{iti u Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka, u ulici Ivana Frane Juki}a 9, u Banjoj Luci. Upis i uplata akcija }e se vr{iti u redovnom radnom vremenu banke. Kupci }e uplatu izvr{iti u novcu, u doma}oj valuti na ra~un otvoren kod Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka broj 552000-99999999-17 poziv na broj 50519-4400119190005. Upisane, a neupla}ene akcije ne proizvode pravne posljedice te ne mogu biti u pravnom prometu. Nakon isteka roka za kori{tenje prava pre~e kupovine akcija preostali iznos neupisanih i neupla}enih akcija }e biti predmet javne ponude na Banjalu~koj berzi a.d. Banja Luka. Javna ponuda na Banjalu~koj berzi traja}e 10 dana od dana uno{enja prodajnog naloga u berzanski sistem trgovanja. Cijena za preostale akcije, nakon isteka roka za kori{tenje prava pre~e kupovine akcija, a koje }e biti predmet trgovine na Banjalu~koj berzi hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, formira}e se na berzi po principu vi{estrukih cijena (kontinuirana javna ponuda). Minimalna cijena po kojoj }e se akcije nuditi na berzi je 1,00 KM za jednu akciju. Standard pove}anja cijene jedne akcije je 0.01 KM. Berzanski posrednik za prodaju preostalog iznosa emisije je Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka, Odjel za poslovanje sa hartijama od vrijednosti - Hypo Broker. Davanje kupovnih naloga za preostali iznos emisije se vr{i putem svih berzanskih posrednika ovla{tenih za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti. Cijena u kupovnim nalozima mo`e biti jednaka ili ve}a od po~etne cijene utvr|ene Odlukom i Prospektom. Za akcije kupljene na Banjalu~koj berzi uplatu treba izvr{iti u novcu, u doma}oj valuti slijede}i radni dan poslije dana kada je izvr{ena berzanska transakcija (T+1) na ra~un otvoren kod Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka broj 552 000-99999999-17 poziv na broj 50519-4400119190005. Prospekt druge emisije obi~nih akcija emitenta Autokomerc a.d. Doboj emitovanih javnom ponudom na berzi }e biti objavljen na internet stranici Banjalu~ke berze www.blberza.com, a bi}e dostupan investitorima u prostorijama emitenta na adresi Nikole Pa{i}a 5, Doboj i u Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka u Banjoj Luci, u ulici Ivana Frane Juki}a 9. Direktor Uro{ Krulj je ovla{ten za sprovo|enje Odluke o II emisiji akcija javnom ponudom. Za sve dodatne informacije mo`ete se obratiti Agentu emisije - Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka, Odjel za poslovanje sa hartijama od vrijednosti - Hypo Broker, ulica Ivana Frane Juki}a 9, kao i na brojeve telefona 051/241-860, 051/241-880. Autokomerc a.d. Doboj zastupan po Agentu emisije - Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka Odjel za poslovanje sa hartijama od vrijednosti - Hypo Broker

РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА Булевар Десанке Максимовић 4, Бања Лука, тел: 051/334-364, факс: 051/334-395, E-mail: mup@mup.vladars.net Na osnovu Odluka Vlade Republike Srpske br. 04/1-012-2-698/09 od 16.4.2009. godine i br. 04/1-012-2-1159/09 od 18.6.2009. godine, Ministarstvo unutra{wih poslova Republike Srpske

Bawa Luka, Gavrila Principa 3 tel/faks: 051/466 001, 065/510-352 e-mail: elektroobnova@yahoo.com PROJEKTOVAWE I IN@EWERING PDV: 402179320008 ^ELINAC Broj sudskog rje{ewa: 1-15307-00

@.R. 551008-00021565-78 Nova Bawalu~ka banka

Datum, 24.7.2009. god.

OGLA[AVA
ponovnu prodaju vozila licitacijom Prodaja vozila licitacijom obavi}e se po prodajnim mjestima na dan 31.7.2009. godine sa po~etkom u 10 ~asova. Sva vozila koja se ne prodaju u prvom krugu licitacije, bi}e predmet prodaje u drugom krugu (4.8.2009.) i tre}em krugu licitacije (7.8.2009.). Uvid u stawe vozila predlo`enih za licitaciju se mo`e izvr{iti svakog radnog dana na prodajnim mjestima prije otpo~iwawa licitacije. 1. PRODAJNO MJESTO BAWA LUKA (Kasarna "Sarica" Trn) R.B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. TIP VOZILA [KODA FELICIJA, LX 1,9 D FORD KOMBI EBS ZASTAVA IVEKO TURBO ZETA79.12D SA DIZALICOM D-065 "PAUK" POLO KLASIK 1,9 D POLO KLASIK 1,6 POLO KLASIK 1,4 REG. BROJ 192-A-379 135-A-173 091-A-275 105-A-501 096-A-039 096-A-047 PO^ETNA CIJENA(KM) 2.500 2.500 25.000 4.250 2.500 2.500 GODINA PROIZVODWE 2000. 1994. 2001. 1997. 1997. 1997.

"ELEKTROOBNOVA" d.o.o. ^ELINAC raspisuje

KONKURS
za prijem radnika u stalni radni odnos 1) KV elektroinstalatera ............2 2) KV elektromontera.....................2 Uslovi: - da su radno sposobni, - radno iskustvo najmawe 3 godine, - probni rad 1 mjesec. Konkurs ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavqivawa. Sve informacije na telefon 051/218-727 svakim radnim danom od 8 do 16 ~asova.

2. PRODAJNO MJESTO BIJEQINA (u krugu CJB Bijeqina) R.B. 1. TIP VOZILA ZASTAVA IVEKO TURBO ZETA79.12D SA DIZALICOM D-065 "PAUK" REG. BROJ 030-A-638 PO^ETNA CIJENA 25.000 GODINA PROIZVODWE 2001.

Pravo u~e{}a na licitaciji imaju sva fizi~ka i pravna lica, koja neposredno prije licitacije, a na ime licitacije, uplate kauciju u iznosu 10% od po~etne cijene na blagajni prodajnog mjesta. Kupac je obavezan za kupqeno vozilo uplatiti ponu|enu cijenu i preuzeti vozilo u roku od 3 dana od dana zakqu~ivawa kupoprodajnog ugovora, na ra~un posebnih namjena – op{ti ra~un, broj 551–001–00016050–88 kod Nove bawalu~ke banke, svrha doznake: prodaja vozila – 0712, u suprotnom Ugovor }e se smatrati neva`e}im, a prodavac zadr`ava kauciju. Tro{kove prenosa vlasni{tva snosi kupac. Vozila se kupuju u vi|enom stawu, bez prava na naknadnu reklamaciju i kupac odre|enog vozila je onaj ko ponudi najboqu cijenu u zatvorenoj koverti. MINISTAR Stanislav ^a|o

32 utorak, 28. jul 2009. GLAS SRPSKE

OGLASI

MH ERS - MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBIWE ZP "ELEKTROKRAJINA" A.D. BAWA LUKA - NADZORNI ODBOR Broj: NO-3670/09 Dana, 22.7.2009. godine Na osnovu ~lana 43. Statuta ZP "Elektrokrajina" a.d. Bawa Luka, Nadzorni odbor Dru{tva

XIII (trinaestu) sjednicu Skup{tine akcionara XIII(trinaesta) sjednica Skup{tine akcionara ZP "Elektrokrajina" a.d. Bawa Luka, odr`a}e se dana 19.8.2009. godine sa po~etkom u 13 ~asova. Skup{tina }e se odr`ati u prostorijama Direkcije Dru{tva, sala za sastanke na 4. spratu, ulica Kraqa Petra I Kara|or|evi}a br. 95. Za sjednicu se predla`e sqede}i DNEVNI RED 1. Izbor predsjedavaju}eg Skup{tine i zapisni~ara, 2. Razmatrawe i usvajawe Zapisnika sa XII sjednice Skup{tine akcionara, odr`ane dana 19.11.2008. godine, 3. Razmatrawe i usvajawe: a) Finansijskog izvje{taja - obra~un poslovawa za 2008. godinu, b) Izvje{taja nezavisnog revizora o izvr{enoj reviziji finansijskih izvje{taja za 2008. godinu, v) Izvje{taja o poslovawu ZP "Elektrokrajina" a.d. Bawa Luka za period I - XII 2008. godine, g) Odluke o raspodjeli dobiti po godi{wem obra~unu za 2008. godinu, 4. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o radu za poslovnu 2008. godinu: a) Nadzornog odbora b) Odbora za reviziju, 5. Razmatrawe i usvajawe prijedloga: a) Plana poslovawa ZP "Elektrokrajina" a.d. Bawa Luka za period 2009-2011. godina, b) Plana poslovawa ZP "Elektrokrajina" a.d. Bawa Luka za 2009. godinu, 6. Dono{ewe Odluke o izboru lica ovla{}enog za potpisivawe osniva~kog akta kod notara i Odluke o izboru predstavnika osniva~a u Skup{tini novog Preduze}a (HE "Deliba{ino selo" na rijeci Vrbas), 7. Razmatrawe i usvajawe prijedloga: a) Odluke o utvr|ivawu uslova i kriterijuma za izbor ~lanova Odbora za reviziju ZP "Elektrokrajina" a.d. Bawa Luka, b) Odluke o raspisivawu javnog konkursa za izbor ~lanova Odbora za reviziju ZP "Elektrokrajina" a.d. Bawa Luka, 8. Razmatrawe i usvajawe Plana mjera i aktivnosti za ubla`avawe negativnih efekata svjetske ekonomske krize, 9. Razmatrawe i usvajawe Informacija o realizaciji projekta POWER IV: a) Informacija o prihvatawu kreditnog zadu`ewa, b) Informacija o verifikaciji zakqu~enih ugovora po javnim nabavkama po kreditnoj liniji EBRD-a broj: 35806 i EIB broj: 2005-0452: v) Informacija o investicionim Odlukama i nabavci po kreditnoj liniji EBRD broj: 35806 i EIB 2005-0452, g) Informacija o Odluci o davawu saglasnosti Upravi Preduze}a za preno{ewe ovla{}ewa za zakqu~ivawe pojedina~nih ugovora na generalnog direktora MH "Elektroprivreda Republike Srpske" Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe, 10. Razmatrawe i usvajawe prijedloga Odluke o iskwi`ewu nenaplativih potra`ivawa odjavqenih kupaca elektri~ne energije sa stawem na dan 31.12.2005. godine u iznosu od 18.861.387,21 KM bez utu`enih potro{a~a, 11. Razmatrawe i usvajawe prijedloga Poslovne politike obustave i ograni~ewa isporuke elektri~ne energije, 12. Razmatrawe i usvajawe prijedloga Odluke o uslovima za provo|ewe tre}eg ciklusa reprograma potra`ivawa za utro{enu elektri~nu energiju. Materijali za sjednicu Skup{tine akcionara objavqeni su na oglasnoj tabli Dru{tva, ulica Kraqa Petra I Kara|or|evi}a br. 95, a uvid u iste se mo`e izvr{iti svakog radnog dana u vremenu od 8 do 14 ~asova. Pravo glasa na sjednici imaju akcionari, koji posjeduju akcije prema Izvje{taju Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan dono{ewa odluke o sazivawu Skup{tine. U slu~aju da se sjednica ne odr`i u zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovqena sjednica }e se odr`ati dana 20.8.2009. godine, na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom. NADZORNI ODBOR

SAZIVA

GLAS SRPSKE utorak, 28. jul 2009. 33

Oglasi
KU]E
PRODAJA
Prodajem ku}u 8h7, useqiva na tri eta`e (P+S+P) sa gra|evinskom dozvolom iza {kole u Prije~anima, tel. 065/351-000 i 051/428-008. Prodajem ku}u u Sremskoj Mitrovici ili mijewam za stan uz doplatu za Bawu Luku. Cijena 20.000,00 evra, tel. 00381/63/7025878. Prodajem ku}u sa oku}nicom (560 km2) na Petri}evcu. Telefon: 065/564014, 051/355-861. Prodajem pola ku}e-dupleksnovogradwa, veliki dnevni boravak, ni{a, 3 sobe, balkon, 2 wc-a, centralno grijawe, demit fasada 158.000 KM, u ratama do maja, tel. 387 65/572929. Prodajem ku}u u centru, Jevrejska 93, predvi|ena gradwa zgrade, tel. 387 65/430-337. Hitno prodajem ku}u u Beogradu, Bawica 300 m 2 povoqno, tel. 387 65/610-258. Prodajem kod motela "Nana" na glavnom putu, ku}u na placu 700 m2, predvi|ena izgradwa poslovne zgrade, tel. 387 66/280-130; 051/ 310-994. Prodajem novu ku}u u Velikom Bla{ku 4 km od bawe u Slatini ili mijewam za stan u Bawoj Luci. Nazovite da se dogovorimo, tel. 387 65/513-928. Prodajem ku}u na Petri}evcu, povoqno, tel. 065/549-687. Prodajem ku}u u Biha}u mo`e zamjena za Bawu Luku, tel. 065/894-894; 051/305-597. Prodajem u Lijevoj Novoseliji uz glavni put spratnicu 10 h 10 u prizemqu, poslovni prostor i jednosoban stan na placu 1.000 m2, cijena 120.000 KM, tel. 065/671-420. Prodajem stariju ku}icu na 1.400 m2 placa, Sara~ica, 435 uz glavni put, cijena 50.000 evra, tel. 065/935-191. Prodajem kod Zavoda distrofi~ara na Paprikovcu ku}u (P + 1 + M) sa gara`om i grijawem u odli~nom stawu na placu 330 m2, cijena 330.000 KM, fiksno, tel. 066/165-323. Prodajem ku}u 9h10, nedovr{ena novogradwa, prizemqe poslovni prostor, sprat i potkrovqe stanovi, tel. 051/317-719. Prodajem ku}u, prizemnica, 10 h 12 m sa gara`om, centralno grijawe, ure|ena, namje{tena, novogradwa, na 650 m 2 zemqi{ta u Lakta{ima, naseqe Lug ili mijewam za stan u Bawoj Luci uz dogovor, tel. 065/511121. Prodajem hitno dvije ku}e 120 m2 u ulici Gavrila Principa sa oku}nicom od 500 m2 i 1.000 m2, povoqno uz cestu, tel. 065/636-545, 065/939969. Prodajem ku}u, 50 m 2 stambenog prostora, sanirana sa dvori{tem 120 m2, u ulici Gavrila Principa, hitno, tel. 065/636-545, 065/939-969. Prodajem ku}u na Petri}evcu, cijena 160.000 evra, tel. 065/631-613. Prodajem ku}u u Trnu - Jablan, spratnicu, centralno grijawe, dovr{ena zgrada sa gara`om, oku}nicom 2 dunuma, tel. 00381642959859; 065/544-952; 000016 G. Prodajem useqivu ku}u u Trnu kod Pe{tana na placu od 600 m 2 , tel. 065/560-386. Prodajem nedovr{enu ku}u s potkrovqem, 9h8 s placem, 1.000 m2 Lakta{i, tel. 460-736; 066/472-583. Prodajem ku}u 10h10, prva plo~a, sa 3.000 m2 zemqi{ta, voda, struja, put, u ul. 1300 kaplara br. 65, tel. 061/241527. Povoqno se prodaje ku}a sa oku}nicom u Du{anovu kod Nove Topole, tel. 065/585-908. Prodajem useqivu ku}u kod "Kosmosa", uredni papiri, tel. 065/528247. Prodajem ku}u u Biha}u, mo`e i zamjena za Bawu Luku, tel. 065/833-676; 051/305-597. Prodajem ili mijewam za stan useqivu ku}u ul. Pionirska 33, tel. 065/528-247. Prodajem ku}u, ul. Trive Amelice 17, na parceli 400 m2, cijena 350.000 KM, tel. 051/318-239. Ku}u u Karanovcu, 9h8, P+S+P na 500 m2 oku}nice prodajem ili mijewam za mawi stan u Bawoj Luci, tel. 051/212-357. Prodajem pola ku}e, dupleks, novogradwa, veliki dnevni boravak, ni{a, tri sobe, balkon, dva WC-a, centralno grijawe, demit fasada, 120 m 2 , cijena 158.000 KM sa tro{kovima prepisa, tel. 065/572929. Prodajem ku}u u Bawoj Luci, ekskluzivno sre|enu, poslije auto{kole “Volan”, tel. 065/566-207, 051/219-124. Prodajem ku}u u centru Bawe Luke, tel. 065/056-482. Prodajem ku}u 10h7 na sprat 8 dun. zemqe, 4 pod vo}em 8 km od Bawe Luke ku}a je useqiva, tel. 065/329765; 065/624-480. Prodajem imawe ku}a sa prate}im objektima, 25 dunuma oku}nice, Gradi{ka - Drageqi, tel. 065/569294. Prodajem na po~etku Star~evice, ku}u sa dva stana od po 90 m 2 i poslovnim prostorom od 70 m 2 , novija gradwa sa gra|evinskom dozvolom, tel. 066/288-676. Prodajem ku}u na 350 m2 placa, ul.Sanska br. 32, tel. 051/277-158. Prodajem dvosoban stan 55m2 u Novom Beogradu, Du{ana Vukasovi}a blok 62, tel. 381 64/616-0578 , 381 11/269-1488, 387 65/665-914. Prodajem jednosoban stan, 45 m2, tre}i sprat, kompletno saniran, ure|en, naseqe Star~evica, tel. 063/904-603. Prodajem jednosoban stan 37 m2 u Boriku, @ivojina Mi{i}a, hitno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem dvosoban stan na Star~evici 55 m2, tre}i sprat ulica Kosovke djevojke, hitno, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem u ulici Svetog Save dvosoban stan, novogradwa 75 m2, tre}i sprat, lift, cijena 2.500 KM/m2, tel. 065/516-927. Prodajem trosoban stan, 84 m2, prvi sprat, saniran, visoki strop, pogodan za mirnu djelatnost - kancelarije, ordinacije i sl., tel. 065/511121. Prodajem dvosoban stan, 61 m2, tre}i sprat, odmah useqiv naseqe Ante Jaki}a, Centar, tel. 063/904603. Hitno prodajem stan u Novoj varo{i 38 m2, tel. 065/933-484. Prodajem baraku 64 m2 u Buyaku, renovirana, demit fasada, centralno grijawe, klima, satelistska TV, ADSL, useqiva, tel. 065/720-500; 051/ 225-410; 000018 G. Hitno i povoqno u nasequ \ure \akovi}a, Ko~i}ev vijenac, prodajem dvosoban stan, 62 m2, drugi sprat, lift, u odli~nom stawu, tel. 066/165323. Prodajem stan, 69 m2, u centru Bawe Luke, novogradwa, useqiv u oktobru, tel. 065/140-033; 000018 G. Hitno prodajem jednoiposoban, kompletno renoviran, 37 m2 + podrum u Obili}evu (prvi sprat), tel. 065/811-161. Prodajem u Boriku dvosoban stan, 63 m 2 , tre}i sprat, cijena 2.300 KM/m2, tel. 065/516-927. Prodajem jednosobne stanove 47 m2 VP i 48 m2, prvi sprat, novogradwa, useqiv, naseqe `ute zgrade, tel. 065/511-121. Prodajem namje{ten stan 44 m2 u ul. Josipa Pan~i}a, tel. 065/543-891. Prodajem trosoban stan povr{ine 75 m2 u ul. V. Mom~ila u Bawoj Luci, tel. 065/543-891. Prodajem dvosoban stan, 53 m2, Bawa Luka, Milo{a Obili}a 52/V, cijena 120.000 KM, tel. 065/881-644. Prodajem dvosoban stan 51 m 2 drugi sprat, nov, tek useqen kod fakulteta iznad "Centruma", tel. 065/621-004. Prodajem stan 40 m2 ul. Kozarska, Bawa Luka, tel. 066/782-684; 065/255029. Prodajem stan, 64 m2, drugi sprat, ul. Krfska 114, Obili}evo, tel. 065/620-322. Prodajem ili mijewam stan 75 m2 u ul. \ure \akovi}a, za sli~an u Boriku, Bawa Luka, tel. 051/306-949. Prodajem dvosoban stan, 55 m2, prvi sprat, naseqe Vrbas u Bugojnu, tel. 00381 21/63-328-16. Prodajem baraku, 64 m2, 1/1, u ul. Marka Lipovca, Lazarevo, cijena po dogovoru, tel. 066/209200; 065/329-777; 000022 G. Prodajem stan 105 m2, u Gunduli}evoj ulici, halogena svjetla, klimatizovano, ameri~ki plakar 5 m, cijena 2000 KM/m2, tel. 065/636-545. Prodajem stan 42 m2, Alipa{ino poqe, preko puta televizije, tel. 065/042-058, 051/212-051.

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE
Prodajem stan 62 m 2 , ul. Sime Matavuqa br.2, Bawa Luka, tel. 065/ 656-571.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

ZAMJENA
Mijewam stanove u Bijeqini za odgovaraju}e u Bawoj Luci, tel. 387 66/468-888. Mijewam dva jednosobna stana u Boriku za dvosoban, tel. 066/776-188. Mijenam trosoban stan 82 m2 u Tuzli (Br~anska malta), za odgovaraju}i stan ili poslovni prostor u Bawoj Luci, tel. 065/524-505. Mijewam dvosoban stan, 66 m2, drugi sprat, u kuli kod {kole Nova varo{, za trosoban u centru, prvidrugi sprat, uz doplatu, tel. 051/307514; 303-038; 065/180-753. Mijewam stan za useqivu ku}u kod "Kosmosa", vlasnik 1/1, tel. 065/528247. Mijewam dvosoban stan povr{ine 66 m2, drugi sprat u kuli, kod {kole u Novoj varo{i, za trosoban u Centru uz doplatu, tel. 051/307-514; 303-038; 065/180-753.

IZDAVAWE
Izdajem garsowere, jedan jednosoban i dvosoban stan sa gara`ama na du`i period kod restorana Vrbas. Sve namje{teno, prioritet mladi bra~ni parovi.Tel.00385917303797. Izdajem u centru stan 4 m2, renoviran sa novim namje{tajem-400 km/mjese~no, tel. 051/310-994; 387 66/280-130. Izdajem dvoiposoban namje{ten stan sa centralnim grijawem i gara`om, tel. 066/661-213; 387 66/470570. Izdajem stan u Gradi{ci u centru, u zgradi, stan je polunamje{ten, tel. 387 65/470-403. Izdajem jednosoban nenamje{ten stan na po~etku Lau{a, tel. 387 65/544-808 ;051/281-690. Izdajem garsoweru ulica Kara|or|eva 239 kod "Jadranke", tel. 065/588-889. Izdajem jednosoban namje{ten stan u Centru, privatna ku}a, zvati od 10 do 16 ~asova, tel. 065/758-849. Izdajem stan u Bawoj Luci (sprat ku}e), ul. Vo`dova~ka, potpuno namje{ten, centralno grijawe, TV kablovska, tel. 051/303-688, 065/635009. Izdajem mawu garsoweru za studenta ili studentkiwu u ul. Du{ka Ko{~ice 10, tel. 051/211-471; 066/139-071. Izdajem nov jednosoban stan, cijena 400+re`ije, tel. 065/517-351. Izdajem jednosoban stan u Lazarevu IV ul. Poq. part. bataqona 28, tel. 352-748. Izdajem nov namje{ten jednosoban stan, cijena 400 KM + re`ije, tel. 065/517-351. Izdajem u Boriku jednosoban namje{ten stan, tel. 066/165-323. Izdajem namje{tenu ve}u garsoweru kod Gimnazije, tel. 066/226278. Izdajem namje{tenu sobu za samce u Buyaku br 3 - Lazarevo, preko puta “Zoki komerca” ul. Kwaza Milo{a 45 A, tel. 051/327-050. Izdajem garsoweru na Pobr|u, tel. 065/836-036. Izdajem trosoban namje{ten stan 2. sprat u strogom centru kod Filozofskog fakulteta slobodan od 10.7, tel. 065/636-545. Izdajem ku}u polunamje{tenu, Jovana Du~i}a na du`i period, tel. 065/636-545. Izdajem dvosoban namje{ten stan u Centru, tel. 051/465-131, 065/305.254. Izdajem dvosoban stan, poseban ulaz, Pionirska 38, kod fakulteta, tel. 454-016. Izdajem prazan jednosoban stan poseban ulaz, tel. 051/216-625.

Izdaje se namje{tena garsowera u vl. Nova varo{, tel. 065/620-595. Izdajem u centru trosoban namje{ten stan strancima ili poslovnim qudima, tel. 065/733-555. Izdajem dvosoban namje{ten stan + gara`a, kod `eqezni~ke stanice, cijena 250 KM, tel. 066/410-329. Izdajem namje{ten trosoban stan u Lakta{ima - Laktingova zgrada, tel. 065/785-028. Izdajem jednosoban stan ul. Bo`idara Ayije br 12, tel. 281-491.

POTRA@WA
Mladom bra~nom paru potreban nov potpuno namje{ten dvosoban stan veli~ine od 55 do 60 m2 na du`i period, tel. 066/288-676.

ZAMJENA
Mijewam ku}u u centru Tuzle na korzu sa pos. pros. za Bawaluku uz dogovor. Tel.00385917303797. Izdajem apartmane uz more adresa Srima III/43 a22211 VodiceHrvatska, tel. 00385(0) 2244-230.

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA
Prodajem 86 m 2 prodajnog poslovnog prostora + 20 m2 skladi{nog prostora, novogradwa, ul. Srpska, tel. 065/511-121. Prodajem poslovne prostore od 80 m2, 150 m2 i 200 m2, odmah useqive, u prizemqu stambenih zgrada, tel. 065/371-611. Prodajem hale kod “Incela” i u Trnu, cijena povoqna, tel. 065/631613. Prodajem halu povoqno, tel. 065/511-121. Prodajem kancelarijski prostor, 20 m2, drugi sprat, u centru grada, tel. 065/140-033; 000019 G. Prodajem ili izdajem na du`i vremenski period opremqen kafe bar 50 m2 + 25 m2, tel. 065/756-596. Prodajem poslovni prostor u centru grada 85 m2, sa ostavom i parking mjestom u novoj gradwu, tel. 065/566-207, 051/219-124. Prodajem poslovni prostor od 15 m2, namje{ten, frizerski salon, Dositeja Obradovi}a 1, tel. 065/847111.

IZDAVAWE
Izdajem stariju ku}u preko puta parka Mladen Stojanovi} kod Dmarketa, Radoslava Laki}a br. 7, tel. 065/191-870; 065/176-140. Izdajem namje{tenu ku}u sa dvori{tem i garsoweru sa posebnim ulazom u Novoj varo{i, tel. 065/176140; 351-548.

POTRA@WA
Ozbiqna porodica tra`i ku}u ili stan na ~uvawe, tel. 065/055-050. Bra~ni par sa dvoje djece tra`i ku}u ili stan uz naknadu, tel. 065/626-474.

STANOVI
PRODAJA
Prodajem stan 62 m 2 ul. Sime Matavuqa 2, tel. 065/656-571. Prodajem iznad Gimnazije na Pobr|u nov stan 55 m2 sa parking mjestom-115.000 KM mogu}nost kreditirawa bez kamata, tel. 051/310-994; 387 66/280-130. Prodajem na Star~evici kod {kole nov useqiv, dvosoban stan i trosoban, tel. 051/310-994; 387 66/280-130. Prodajem dvosoban stan 40m2, II sprat, lift i garsoweru 28m2 na istom spratu, zgrada u izgradwi, Bawa Luka, Borik, Kne`opoqska ulica, tel. 387 65/518-567. Prodajem stan 36m2 u Tuzli (Lipnica) 25000 KM, tel. 061/616-901; 387 65/376-343. Prodajem stan u Bawoj Luci, Aleja Svetog Save, 75 m2, novogradwa, vlasnik. Cijena 180.000 KM sa PDV ili mijewam za mawi, tel. 387 66/223-428.

KUPOVINA
Tra`im da kupim u Centru poslovni prostor do 20 m2 za kancelariju, tel. 065/631-613.

IZDAVAWE
Izdajem kancelarijski prostor 66 m2, tri kancelarije, kod stare autobuske, gr~ka 17, tel. 387 65/186-503. Izdajem poslovni prostor pogodan za prodaju vozila, servisirawe,stovari{te raznih roba povr{ine 3.000 m2, na glavnoj cesti u Trnu, tel. 387 65/539-888. Iznajmqujem kancelariju sa predprostorom u centru Lakta{a, tel. 387 65/524-401.

34 utorak, 28. jul 2009. GLAS SRPSKE
Izdaje se ugostiteqska radwa 120 m2, tel. 065/068-663; 065/297-493. Izdajem u Gospodskoj 18, 30, 40, 44, 57 m2 mo`e spajawe i 5 kancelarija jedna cjelina, 20 KM po m2. Obezbje|eno, klima, tel. 216-161; 065/ 522-802; 387 65/613-418. Izdajem namje{tenu kancelariju, 20 m2, u Centru, povoqno, tel. 065/631613. Izdajem lokal 33 m u centru Bawe Luke u starom zanatskom centru, ul. Veselina Masle{e. Zvati od 16 do 21 ~as 065/518-920; 000020 G Izdajem nov poslovni prostor 18,5 m2 pogodan za kancelariju ili predstavni{tvo, cijena 300 KM +re`ije Lakta{i, tel. 065/488-077. Izdaje se lijepo ure|en poslovni prostor za auto-dijelove na tranzitu, tel. 065/510-156. Izdajem povoqno frizerski salon, 20 m2, povoqan za sve namjene, u Novoj varo{i, ul. Stevana Mokrawca 40, tel. 312-881. Izdajem vi{e kancelarija, tel. 065/631-613.
2

OGLASI
Izdajem sobe za no}ewe na kra}i i du`i period, nalazimo se kod zgrade Vlade u Centru, tel. 065/900-365; 051/305-702. Soba za zaposlenu djevojku, stan u zgradi bez gazda. \ure \akovi}a 14, blizu "Glasa Srpske", tel. 387 65/195259. talo od metala, tel. 051/463-329; 066/257-534. Dajem ~asove na harmonici i sintisajzeru, na programu su narodne pjesme i kola, tel. 051/303-011. Intenzivni kursevi ruskog jezika. Prijave na tel. 387 65/535-820. Popravqam okvire nao~ara svih vrsta brzo i kvalitetno, Aleja Svetog Save br 16, tel. 051/318-227. Vr{imo usluge ko{ewa, {i{awa `ive ograde i ure|ewe vrta, tel. 065/636-623. Usluge prawa i su{ewa svih vrsta tepiha po potrebi prevoz obezbije|en, tel. 051/371-700; 065/885-944.

POTRA@WA
Tra`imo poslovni prostor do 50 m2 u Gospodskoj ulici, tel. 066/651-108.

GARA@E
PRODAJA
Prodajem zidanu gara`u u Centru, sa urednim dokumentima, u ul. Cara Du{ana, Bawa Luka, tel. 066/122-087. Prodajem gara`u u centru ul. Nikole Tesle, tel. 065/497-846. Prodajem dva drvena objekta u Lakta{ima, dimenzija 3h5 m, cijena 700 i 500 KM, tel. 051/313-191; 066/342862. Prodajem zidanu gara`u u ulici Tarasa [ev~enka, Nova varo{, tel. 065/566-207, 051/219-124.

Prodajem 1.650 m2 zemqe kod {kole u Motikama, pored potoka, cijena 30.000 KM, tel. 065/516-927. Prodajem povoqno 3.000 m2 zemqe u Drakuli}u mo`e i parcela dozvoqena gradwa, tel. 065/926-261, 051/ 381-249. Prodajem plac u Bawoj Luci, tel. 065/671-420. Prodajem zemqi{te 1.800 m2 u Debeqacima, prilaz asfaltom, cijena osam KM/m2, tel. 051/437-934; 065/ 763-941. Prodajem plac - zemqi{te, 1.750 m2 i {umu 2.100 m2 na Kr~maricama, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem plac 2.200 m2 sa mawom ku}om, Nova Topola prema Srpcu, tel. 051/304-914. Prodajem plac 1.000 m2 u Krminama pod borovima i plac 1.900 m2 u Velikom Bla{ku, hitno i povoqno, tel. 065/636-545: 065/939-969. Prodajem 6 dunuma zemqe u poqu na po~etku [u{wara parcela se spaja sa Vrbasom, tel. 065/329-765; 065/624480. Prodajem plac 600 m2, Pavlovac (Lau{), mo`e i zamjena za auto uz doplatu, tel. 066/742-581. Prodajem osam dunuma zemqe, 1/1, Nova Topola, naseqe Kraji{nik. Zvati od 10 do 21 ~as, tel. 00385/52543-601. Prodajem 52.000 m2 zemqe u selu Ra~i} -Biha} (obradiva, vo}wak, {uma, izvor, vlasni{tvo 1/1, tel. 063/937-428. Prodajem 30 dunuma zemqe i {ume u komadu na Kr~maricama, tel. 065/623-554. Prodajem dva placa na Kr~maricama sa UT uslovima, tel. 065/623554. Prodajem povoqno placeve, 1/1, Gorwe Motike, kod motela “Brvnara”, tel. 065/789-138. Prodajem tri dunuma zemqe na Kr~maricama, tel. 065/564-720.

PONUDA
Poklawam dvomjese~ne razno obojene ma~i}e, tel. 065/566-996.

ZAPO[QAVAWE
POTRA@WA
Restoranu "Mala kafana" (T.C. Zenit, Bawa Luka) potrebna kuvarica sa iskustvom. Svaka nedjeqa slobodna. Tel. 066/234-320. Restoranu "Mala kafana" (T.C. Zenit, Bawa Luka) potrebna konobarica sa iskustvom. Svaka nedjeqa slobodna. Tel. 066/234-320. Ozbiqna djevojka tra`i posao u kiosku, butiku i sli~no, tel. 387 65/295-809. Potrebne radnice za rad u bifeu, tel. 065/068-663; 065/297-493. Predstavni{tvo, {irom svijeta poznate kompanije, tra`i ambiciozne, energi~ne, komunikativne saradnike sa podru~ja Bawe Luke i okoline, tel. 065/882-209; 065/882-208. Kompanija sa dugogodi{wim iskustvom, tra`i saradnike plata fiksna + procenat, SSS, posjedovawe vlastitog auta, zvati od devet do 16 ~asova, tel. 065/792-645. Ozbiqna `ena sredwih godina, ~uvala bi djecu, ~istila poslovne prostore, a mo`e i rad na tr`nici, tel. 065/801-429. Tra`imo radnike za auto-praonicu, tel. 051/439-160. Potrebne djevojke za rad na recepciji hotela, po`eqno poznavawe engleskog jezika, tel. 065/070-544.

MOTORNA VOZILA
PRODAJA
Prodajem "golf" 2 dizel, 4 brzine, 2 vrata 90.g 3500km, tel. 387 65/524401. Prodajem "mercedes" 124 250 dizel 90. god. abs {iber, servo, centralna, daqinsko cd alu feluge, bijeli u odli~nom stawu cijena 8600 KM, tel. 387 65/546-398. Prodajem kamper u odli~nom stawu. Cijena po dogovoru, tel. 38765520502, 065/526 860. Prodajem povoqno "kadet" karavan dizel 1990. g. p. u super stawu, tel. 065/528-247. Prodajem "volvo" V40 karavan, TD, 1998. 160.000 km, klima, tel. 065/668197. Prodajem “reno 11” g.p. 1985. nije registrovan, cijena 650 KM, tel. 065/725-305. Prodajem "mercedes" 123 jumbo, 240 D, cijena 1000 KM, tel. 065/878-979; 065/976-929.

RAZNA ROBA
PRODAJA
Prodajem ma{inu za motawe lima, tel. 38765542691. Prodajem povoqno armaturne mre`e, jelovu gra|u, betonske cijevi i ostali gra|evinski materijal, tel. 38765541743. Prodajem wc {oqu, umivaonik, tri ~esme, kadu, ormar za kupatilo sa dva ogledala, tu{ bateriju sa crijevom, tel. 216-358; 066/137-133. Prodajem telefon-faks "samsung" 100 KM, i ra~unar pentium celeron ~etiri, 450 KM, tel. 051/467-003; 065/757-252. Prodajem hrastovo bure 85 l, {ah drveni, nov, tel. 216-358; 066/137-133. Prodajem grobnice betonske Pravoslavno grobqe u Boriku Bawa Luka za 4, 6, 8,10, 12, 16, 18 mjesta, tel. 065/973-605. Prodajem pumpu za eta`no grijawe i {poret "alfa" 20, tel. 355-288. Prodajem {ator za kampovawe za 5 i vi{e osoba 2 spava}e kabine, tel. 051/381-603. Prodajem dva grobna mjesta na grobqu "Sveti Pantelija", tel. 065/528-247. Prodajem pi{toq "zastava" TT cal. 9 mm para M88A cijena 250 KM, tel. 065/882-626. Prodajem fikus "bewanin" visina 2,5 m cijena po dogovoru, tel. 065274270; 051/380-475. Prodajem trgova~ku vagu “libela” do pet kg bez utega, cijena 150 KM, tel. 065/519-217. Prodajem 50 mlade jagwadi, tel. 065/698-388. Prodajem automatsku ma{inu za izradu ading i faks rolni, tel. 057/225-771. Prodajem vagu do 100 kg sredwe veli~ine, bojler od 100 l nov, pi{toq 7,65 imam dozvolu, tel. 065/056-482.

NAMJE[TAJ
PRODAJA
Prodajem ugaonu garnituru na razvla~ewe, dimenz. 240h160cm. Kupqena prije 2 god. Cijena 400KM, tel. 387 65/567-648. Povoqno prodajem dvije foteqe, dva trosjeda, zidnu stijenu, dje~iji radni sto, tel. 065/662-975. Prodajem dva kau~a i dve velike foteqe, o~uvano, tel. 216-358; 066/137-133. Prodajem stoli} sa {ah plo~om, cijena po dogovoru, tel. 370-088. Prodajem TE pe}, tel. 065/682441,051/438-300.

TURIZAM
PONUDA
Turisti~ka agencija "Hilandar" organizuje pokloni~ko putovawe u Ostrog 6.8.2009. u 20 ~asova sa trodnevnim boravkom na moru, tel. 051/465-210, 065/644-500.

IZDAVAWE
Izdajem jednosoban namje{ten stan u ul Kraqa Petra II br. 43, poslovnom ~ovjeku ili samcu, tel. 051/436-009.

IZDAVAWE
Izdajem sobe i apartmane u \enovi}ima, 50 m od mora, tel. 00382 69/204-128. Povoqno apartmani i sobe u Igalu, zvati ujutro i popodne, tel. 00382 31/335-144. Preno}i{te u centru Beograda ve} od 35 evra po apartmanu (ne po osobi), tel. +381 64/639-5944. Izdajem sobe i apartmane u Bijeloj iza hotela “Delfin”. Voda non stop, parking, klima, tel. +382/88-683-379; +382/69-079-527. Izdajem apartmane u centru Neuma, tel. 063/715-509.

PLACEVI
PRODAJA
Prodajem tri placa u Prije~anima iza {kole, od 450 do 500 m 2 , tel. 065/351-000 i 051/428-008. Prodajem 5.500 m2 zemqe na Rakova~kim barama. Telefon: 065/564-014, 051/355-861. Prodajem zemqu sa vo}wakom u Vel. Bla{ku. Ima voda struja put asf. Tel051/318-609. Prodajem {umu u Han Kolima povoqno. Tel 06 613-113. Prodajem placeve u Jakupovcima, iznad autoputa, pogled na Lakta{e, 1/1, voda, asfalt,struja, telefon, 16km od Bawe Luke, za sve namjene, tel. 387 65/897-077. Prodajem plac u Kuqanima 540 metara kvadratnih, 150 metara od po{te, tel. 387 65/306-147. Prodajem placeve u Drago~aju, udaqeno 300 m od {kole, tel. 051/310994; 387 66/280-130. Prodajem plac u Lakta{ima u blizini bazena, dozvoqena gradwa, tel. 051/351-478; 387 65/493-216. Prodajem placeve u blizini Lova~kog bara, Prije~ani, 1/1, gradska voda, struja, kanalizacija, tel. 38765161284, 051 355 896. Prodajem u Lakta{ima gra|evinski plac, veli~ine 600 m2 sa urbanisti~kom dozvolom, tel. 065/236-631. Prodajem plac za ku}u na Lau{u, povoqno - 15 000 evra, voda, struja, telefon, asfalt. Informacije na, tel. 387 66/658-066. Prodajem plac u Drago~aju kod igrali{ta, 470 m2, papiri 1/1, tel. 065/462-366. Prodajem 1.900 m2 zemqi{ta u nasequ Motike, povoqno, tel. 065/511-121. Prodajem 2.000 m2 zemqe u Krupi na Vrbasu iznad Mlinova, 1/1 vlasni{tvo, tel. 065/456-965, 065/487-926, 051/216-067.

KIOSCI
PRODAJA
Prodajem metalni nov kiosk 12 m2, tel. 065/639-430. Prodajem metalni kiosk 20 m2 iza {kole “Milan Radman” Buyak, tel. 066/253-216.

USLUGE
OSTALO
Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i za centralna grijawa, povoqno, tel. 051/483-144 i 065/670-639. Postavqawe kerami~kih plo~ica i kompletna sanacija kupatila povoqno i brzo, tel. 066/338-840. Usluge uplawena objekata, cijepawa parcela i pokazivawa kao i druge geodetske usluge na podru~ju op{tine Gradi{ka, tel. 38766267638. Pronala`ewe podzemnih voda, bu{ewe bunara, rad na podru~ju Bawe Luke, Prijedora, Dubice, Prwavora, Dervente, Gradi{ke, 20 godina iskustva, tel. 38765952183. Organizaciji "Dobri medo" potrebne odgovorne `enske osobe radi ~uvawa djece, na du`i period u Bawoj Luci, tel. 065/412-112. Radim kovane ograde, kapije i ostalo od metala, tel. 051/463-329; 066/257-534. Radim metalne ograde, kapije, nadstre{nice, zatvaram balkone i os-

SOBE
IZDAVAWE
Izdajem sobu za studentkiwu u Centru. Zvati od 9 do 11 ~asova, tel. 051/216-375. Izdajem nove trokrevetne i ~etvorokrevetne sobe sa balkonom, kuhiwom, kupatilom, kablovskom televizijom i besplatnim prikqu~kom za Internet. Od studentskog doma udaqeno 400 m pod Star~evicom. U kiriju ura~unate sve re`ije, tel. 065/983-914 000021 G Izdajem sobu djevojkama, poseban ulaz, centralno grijawe, iza Gimnazije, tel. 051/211-892; 065/228840. Izdajem namje{tenu sobu u zgradi u~enici ili studentkiwi, tel. 065/213-333. Izdajem namje{tene sobe, nova gradwa, centralno grijawe, tel. 051/214-120; 065/337-218. Izdajem sobu sa dva le`aja studentima mu{karcima, stan se nalazi blizu fakulteta ima centralno grijawe, upotreba kuhiwe i kupatila, tel. 051/462-290. Izdajem sobu studentima ili sredwo{kolcima u centru Bawe Luke, tel. 051/218-833. U namje{tenu sobu sa dva le`aja primam djevojke, koje `ele mir, Borik, blizina fakulteta. Samo ozbiqne osobe, tel. 051/309-583; 065/370-556.

KUPOVINA
Kupujem aparat za to~ewe piva "nektar", tel. 387 65/582-485. Kupujem vulkanizersku opremu, tel. 065/631-613.

LI^NI KONTAKTI
Slobodan mu{karac 65 godina, tra`i slobodnu `enu 60-ih godina radi poznanstva i dru`ewa, tel. 052/436-162; 387 66/180-677. Mu{karac slobodan tra`i `ensku osobu do 40 god. za dopisivawe i upoznavawe, tel. 387 66/200-805. Slobodan mu{karac 50 godina `ivi u Norve{koj `eli da upozna `ensku osobu od 45 godina radi braka, tel. 00479 41/ 66-191.

KU]NI QUBIMCI
PRODAJA
Prodajem {tenad labradora retrivera sa papirima, `enska 250, mu{ka 300 KM, tel. 065/674-192.

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawa Luka Tekst:

Telefon:

GLAS SRPSKE utorak, 28. jul 2009. 35
Tu`nim srcem javqamo rodbini, kom{ijama i prijateqima da je dana 26.7.2009. godine u 68. godini `ivota preminuo na{ dragi Posqedwi pozdrav dragom ocu

Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 25.7.2009. godine u 84. godini `ivota, nakon duge i te{ke bolesti preminuo na{ dragi

VELIMIRU

VELIMIR (Jove) BAJI]
Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se u utorak, 28.7.2009. godine, u 13 ~asova. Povorka kre}e ispred ku}e `alosti , a sahrana je na grobqu u ^esmi. O`alo{}eni: supruga Danica, sin Goran, snaha Jasna, unuke Mia i Jelena 000002 A-8 G Posqedwi pozdrav dragom suprugu

od k}erke Gordane, zeta Nenada, unu~adi Mirele i Miroslava. 000002 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

JANKO (Nikole) DAKI]
JANKU
Sahrana }e se obaviti u utorak, 28.7.2009. godine, u 14 ~asova na grobqu "Sveti Pantelija" u Boriku. O`alo{}eni: supruga Mileva, k}erka Jadranka, sin Milenko, snaha Goranka, zet Josip, unu~ad Janko, Marija, Jasmina i Awa, te ostala mnogobrojna rodbina i prijateqi
od supruge Mileve. 000018 A-8 G Posqedwi pozdrav dragom ocu, puncu i djedu

VELIMIRU
od brata Jovana sa porodicom. 000002 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

VELIMIRU
od brata Ostoje sa porodicom. 000002 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

000018 B-5 G
Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 27.7.2009. godine u 59. godini `ivota iznenada preminuo na{ dragi Posqedwi pozdrav dragom

VELIMIRU

JANKU
od k}erke Jadranke, zeta Josipa, unuka Marije i Jasmine.

od sestre Momirke sa porodicom. 000002 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

STANKU
od Marinka, Qubinke, Dejana i Bojana Golemovi}. 000012 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj sestri Posqedwi pozdrav dragom ocu, svekru i djedu

000018 A-8 G

STANKO TADI]
Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se 28.7.2009. godine u 15 ~asova na grobqu u Rami}ima. O`alo{}eni: supruga Mladenka, sin Dra{ko, k}erka Tawa, snaha Mladenka, unu~ad te ostala rodbina i prijateqi. 000011 A-8 G Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom

VELIMIRU
od sestre Milije sa porodicom. 000002 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

MILANKI
od sestre Dragice sa porodicom. 000010 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj sestri od sina Milenka, snahe Goranke, unu~adi Janka i Awe.

JANKU
VELIMIRU
000018 A-8 G Posqedwi pozdrav kumi Posqedwi pozdrav dragom zetu od sestre Milice sa porodicom. 000002 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog

STANKU
od porodice Jawetovi}. 000013 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj kumi

STANKU
od porodice Radi{i}. 000013 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj kumi

MILANKI
od brata Rade sa porodicom. 000010 A-1 G

MILANKI
od kumova Dragojevi}.

JANKU
od Mirka [trpca sa porodicom. 000019 A-3 G

MILANKI
od Os ti} Go ra na, Na ta {e i Anastasije. 000015 A-1 G

MILANKI
od porodice Nove Gruji}a. 000015 A-1 G

000005 A-1 G

BRANKA PAVLI]A
28.7.1995 - 28.7.2009. Supruga Mira, k}erka Branka i sin Radovan sa porodicama 000004 A-2 G

36 utorak, 28. jul 2009. GLAS SRPSKE
Dana 29.7.2009. godine navr{avaju se dvije tu`ne godine od smrti na{e drage i plemenite majke, sestre, svekrve i bake Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 26.7.2009. godine u 68. godini `ivota, preminuo na{ dragi Tu`no sje}awe na dragog

Dana 28.7.2009. godine navr{ava se pet tu`nih godina od smrti na{eg dragog sina, supruga i oca

DU[KA SVETISLAV (Qubomira) MA^KOVI]
1942-2009. Sahrana }e se obaviti 28.7.2009. godine u 14 ~asova na Joki}a grobqu u Bawoj Luci. O`alo{}eni: supruga Milena, sin Davor, snaha Qiqana, unuke Jovana i Suzana, brat Bratislav sa porodicom, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijateqi 000017 A-5 G Posqedwi pozdrav dragom suprugu Tetka Milka sa porodicom 000007 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog

DOBRILE VIDOVI]
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wen grob, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Draga na{a majko, sve vi{e nam nedostaje{. Tvoja porodica 000014 A-8 G Dana 30.7.2009. godine navr{i}e se 17 godina od pogibije na{eg voqenog

DU[KA PRALICE
DU[KA
Tetka Drena sa porodicom 000007 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog

DRAGANA (Ranka) SAVI]A
U ~etvrtak, u 10 ~asova posjeti}emo wegov grob, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Tvoji najmiliji: majka Du{ica, otac Ranko, sestra Danijela, zet Aleksandar i sestri~ina Anastasija 000001 A-6 G Posqedwi pozdrav dragom djedu Posqedwi pozdrav dragom djedu

Toga dana posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pet godina nisi sa nama, ali `ivi{ u na{im srcima i sje}awima. Bio si omiqen i voqen, a voqeni nikada ne umiru. Plemeniti qudi vje~no `ive, a tvoja plemenitost ostaje u na{im srcima. Tvoji: supruga Jasna, sin Mihajlo, majka Vinka, o~uh Milenko i baka Radojka

SVETI
od supruge Milene. 000017 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom ocu

DU[KA
Ujak Brane sa porodicom 000007 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog zeta

000007 B-1 G
Tu`no sje}awe na dragog sestri}a i brata

SVETI
od unuke Jovane. 000017 A-1 G

SVETI
od unuke Suzane. 000017 A-1 G

DU[KA PRALICU SVETI
od sina Davora i snahe Qiqe. 000017 A-1 Rije~ima se ne opisuje bol koji traje od kada nisi sa nama, ali u na{im srcima }e{ uvijek `ivjeti. Sje}awa ne blijede, uspomene ostaju. Tetka Branka, sestre Sandra i Anka, brat Slavi{a i Tina

DU[KA
od tasta Miodraga, ta{te Qiqane, svastike Maje i {urjaka Stefana iz Kosovske Mitrovice. 000007 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom tetku Tu`no sje}awe na dragog

000007 A-6 G Tu`no sje}awe na dragog

DU[KA
Ujak Cvijo sa porodicom 000007 A-1 G

DU[KA
od tetke Jele sa porodicom. 000007 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog kuma

SVETI MA^KOVI]U
od Marinka, Obrenke i Qiqane. 000009 A-1 G

Tu`no sje}awe na dragog

DU[KA
od tetke Slave sa porodicom. 000007 A-1 G

DU[KA
od kume Mire sa porodicom. 000007 A-1 G

Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 23.7.2009. godine u 50. godini `ivota, iznenada preminuo na{ dragi

TIHOMIR (Rade) MITROVI]
1960-2009. Sahrana }e se obaviti 28.7.2009. godine u 14 ~asova na mjesnom grobqu u Dowem Pervanu. O`alo{}eni: sestre Miqka, Lazarka, Radmila, Jovanka, Stana i Nedeqka sa porodicama, stric Mla|an, strina Du{anka, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijateqi 000008 A-8 G

GLAS SRPSKE utorak, 28. jul 2009. 37
Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 27.7.2009. godine u 39. godini `ivota preminuo na{ dragi

MILE (Du{ana) KOSI]
Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se 28.7.2009. godine u 16 ~asova na Gradskom grobqu u Prwavoru. Povorka kre}e ispred ku}e `alosti. O`alo{}eni: majka Borka, supruga Biqana, sin Du{an, k}erke Emilija i Anastasija, sestra Jelena, zet Zlatan i sestri} Dario te ostala rodbina i prijateqi 000024 A-8 G Posqedwi pozdrav dragom bratu Posqedwi pozdrav dragom bratu

MILI
od brata Dragana, snahe Milijane i Andreja. 000024 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom sestri}u

MILI
od brata Borke, snahe Sla|ane, Stefana i Sare. 000024 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

MILI
od ujaka ^ede i ujne Danice. 000024 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

MILI
od ses tre Sla vi ce i ze ta Mi lenka. 000024 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom sestri}u

MILI
od sestre Jelene, zeta Zlatana i sestri}a Daria. 000024 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom sestri}u

MILI
od tetke Nevenke i tetka Novaka. 000024 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

MILI
od uja ka Bor ke, Vo ji sla va i @arke sa porodicama. 000024 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

MILI
od brata Dragi{e, snahe Vesne, Borisa i Dejana. 000024 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom sinu, suprugu i ocu

SVETISLAVU
od brata Bratislava i snahe Milene sa djecom. 000022 A-1 G

MILI
od majke Borke, supruge Biqane, sina Du{ana, k}erki Emilije i Anastasije. 000024 A-2 G

38 utorak, 28. jul 2009. GLAS SRPSKE

Sport
Alberto Kontador ponovio uspjeh iz 2007. godine na Tur de Fransu
FOTO: ROJTERS

Ka~ar postigao gol
Gojko Ka~ar postigao je gol za Hertu u me~u sa Sent Paulijem. Berlinci su do{li u vo|stvo preko Rumuna Nikua, ali je za doma}e izjedna~io Kruse, da bi Ka~ar pogodio za 2:1. Ipak, golom Burnsa doma}i su do{li do izjedna~ewa.

Osu|en Romario
Brazilska fudbalska legenda Romario, osu|en je na tri i po godine zatvora zbog izbjegavawa pla}awa poreza. Sud u Rio de @aneiru proglasio je biv{eg asa krivim za utaju poreza, a prema pisawu dnevnika “Globo“ Romario }e, najvjerovatnije, umjesto le`awa iza re{etaka, biti anga`ovan na dru{tveno korisnom radu u du`ini trajawa izre~ene kazne.

Alberto Kontador

Svake ve~eri sam govorio sebi da imam jedan dan mawe do kraja. Svaka etapa je nosila odre|eni pritisak, ali sada mogu da zaboravim na to i radujem se pobjedi, izjavio Kontador
PA RIZ - Dru gi put u posqedwe tri godine {panski bi ci klis ta Al ber to Kontador trijumfovao je na najpresti`nijoj svjetskoj trci “Tur de Fransu“, koja je ove godine do`ivjela svoje 96. izdawe i tako svoje ime upi sao me |u “bes mr tne“. Prvi put naslov najboqeg na Turu ponio je 2007. godine kao voza~ Diskaverija, po{to se slavni Lens Armstrong povukao poslije sedam uzastopnih pobjeda. Sqede}e godine tim Dis ka ve ri ja se raspao, a Kontador je pre{ao u kazahstansku Astanu. Zbog pada na doping testu wihovog ka pi te na Ale ksan de ra Vinokurova 2008, Astana je izba~ena sa trke, a [panac nije bio u prilici da brani naslov. Ove godine vo|stvo u ge ne ral nom pla sma nu pre uzeo je od Italijana Rinalda No}entinija poslije 15. etape koja je vo`ena od Pontarlijea do Verbijea u du`ini od 207,5 kilometara i do kraja ga nije ispustio. zaboravim na to i radujem se pobjedi - izjavio je Kontador. Ro |en je u ma lom gra du Pintu pokraj Madrida i biciklizmom je po~eo da se bavi sa 14 godina na nagovor sta ri jeg bra ta Fran cis ka Havijera. Sa 15 godina po~eo je da se takmi~i na amaterskom nivou, da bi zatim pre{ao u redove Real Velo de Portiqo iz Madrida, a 2001. godine osvojio je prvenstvo [panije na hronometar u kategoriji voza~a do 23 godine. Po red tri jum fa na Tur de Fransu, popularni El Pistolero ostvario je pobjede i na jo{ dvi je naj cjeweni je trke \iru d’ Italiji i La Vuelti. Tako je postao prvi [pa nac i tek pe ti bi ci klista u istoriji koji je ostva rio tri jum fe na tri najpresti`nije trke na svijetu.

Izvla~ewe takmi~arskih brojeva Prve fudbalske lige Republike Srpske za sezonu 2009/10. bi}e obavqeno u srijedu, 29. jula u prostorijama FSRS. @rijeb }e po~eti ta~no u podne, a u bubwu }e se na}i imena 14 klubova. Reprezentativac Srbije Milan Jovanovi} karijeru bi mogao da nastavi u redovima francuskog Olimpika iz Marseqa. Nakon {to su propali pregovori izme|u Standarda i [tutgarta, francuski klub je izrazio `equ da vidi Laneta u svojim redovima.

\IRO i Vueltu osvojio 2008. godine
- Tur je bio veoma te`ak, ali zato je i u`itak sada ve}i. Morao sam da budem maksimalno spreman, mentalno i fizi~ki. Svake ve~eri sam govorio sebi da imam jedan dan mawe do kraja. Svaka etapa je nosila odre|eni pritisak, ali sa da mo gu da

LI^NA KARTA
Ime i prezime: Alberto Kontador Velasko Datum ro|ewa: 6. decembar 1982. godine Mjesto ro|ewa: Pinto, Madrid Visina: 176 cm Te`ina: 59 kg Tim: Astana (Kazahstan) Profesionalac: od 2003. godine Titule: Tur de ,Frans (2007, 2009), \iro d Italija (2008), La Vuelta (2008).

Foto dana Zvezdi pre svega nedostaje vreme
Pred revan{ sa Rudarom svi smo bili pod pritiskom, ali nisam razmi{qao o tome {ta bi bilo sa mnom da smo ispali. Zvezda mora da ima dugoro~nu strategiju, a ne da `ivi od danas do sutra. [to se ti~e presije, ona je u fudbalu potrebna, bez we i uva`avawa svakog riva la ne ma ni po be da. Uvek se bi pos tavqam ciqeve, ne mora niko da mi ka`e {ta je moj i Zvez din za da tak pro tiv Gruzijaca. Ni u malom fudbalu ne volim da izgubim. Na “Marakani” je normalno da postoje tenzije, mora{ da `ivi{ s tim, kao kad ~ovek ima visok pritisak a nije svestan toga. To podgrevamo i mi i igra~i svojim izjavama, ali i javnost preteranim optimizmom. Mislim da dana{woj ekipi Zvezde pre svega nedostaje vreme, i vi {e pri ja teqskih uta kmi ca za ui gra vawe. I to je ma~ sa dve o{trice, jer su nas po sle re mi ja sa ma ke don skim \or ~e Petrovom razapeli zbog slabe igre. Kako onda da ubacim mla|eg igra~a i vidim koliko mo`e? Ko pita Man~ester i Barselo nu ka ko pro la ze u pri pre mnim me ~e vi ma? Oni mo gu da izve du i dru gi tim, zato {to ih niko ne proziva ako izgube. Ako pro |e mo Tbi li si u {ta ve ru jem, nismo zavr{ili misiju. Kad god do|e kraj u Evro pi, te {ko }e mi pas ti. U prven stvu Srbije imamo obavezu da uz Vojvodinu poku{amo da pomrsimo ra~une Partizanu, koji s pravom najavquje odbranu trofeja. Tre }e mes to iz pro {le se zo ne ne za do voqava ni nas, ni “delije”, ali ako afirmi{emo tim i pojedince i to je ne{to. U Zvezdi mi ne smeta {to imam pet pu ta mawu pla tu od pro {log trenera ^edomira Janevskog, koji je zara|ivao 25.000 evra mese~no, ali ni u jednom drugom klubu na svetu ne bih radio za ove pare. Sve drugo je posao, ali Zvezda je za mene mnogo vi{e.

Vladimir PETROVI] PI@ON, trener Crvene zvezde
“Ako pro|emo Tbilisi u {ta verujem, nismo zavr{ili misiju. Kad god do|e kraj u Evropi, te{ko }e mi pasti“

Rajan Saliven do`ivio je te`ak pad sa bicikla u blizini ciqa tokom spusta u Kaliforniji.

GLAS SRPSKE utorak, 28. jul 2009. 39

Srbija savladala Italiju u osmini finala SP u vaterpolu
FOTO: AGENCIJE

ATP lista

Janko boqi za ~etiri mjesta
MONTE KARLO - Srpski teniser Janko Tipsarevi} zabiqe`io je skok od ~etiri pozicije na najnovijoj ATP lis ti, pa je tre nu tno 66. igra~ svijeta sa 855 bodova. Novak \okovi} ostao je na ~etvrtom mjestu, dok je Viktor Troicki i daqe na 26. poziciji liste najboqih tenisera dana{wice. Nole je tokom prethodnih sedam dana izgubio 160 poena, i sada ima 7.990, ali je i vode}a trojka, Royer Federer (11.210), Rafael Nadal (9.735) i Endi Marej (9.260), odmarala, {to im je neznatno smawilo broj bodova. Ilija Bozoqac se pomjerio {est mjesta unazad i trenutno je 132. igra~ svijeta sa 524 boda, dok je Boris Pa{anski do`ivio pravu katastro fu i pao za ~ak 62. pozicije, i sada je 281. teniser na ATP listi sa 192 boda. Rus Nikolaj Davidenko zabiqe`io je najve}i napredak osvojiv{i turnir u Hamburgu, {to ga je vratilo me|u deset naj boqih na svi je tu, i sada zauzima devetu poziciju.

PALI "AZURI", Ma|ari sqede}i izazov
Takmi~ewe nije zavr{eno, ve} se okre}emo sqede}em protivniku, Ma|arima. Ako smo pametni, ova utakmica }e nam mnogo zna~iti. Malo }emo da se odmorimo i onda igramo, istakao Udovi~i}
RIM - Vaterpolo reprezentacija Srbije plasirala se u ~etvrtfinale Svjetskog prvenstva koje se odr`ava u Rimu. “Delfini“ su u me~u osmine finala savladali doma}ina Italiju rezultatom 7:5, i za prolaz me|u ~etiri najboqe ekipe na planeti igra}e danas od 14 ~asova protiv Ma|arske. Od samog po~etka Srbija je kontrolisala igru, a Italijani su samo jednom imali prednost 1:0, na po~etku utakmice. Sredinom druge ~etvrtine za minut su Du{ko Pijetlovi} i @ivko Goci} stvorili dva gola prednosti, dok “azuri“ nisu imali rje{ewa za odli~nu odbranu “delfina“. Kapiten Srbije Vawa Udovi~i} je naglasio da je ekipa pokazala kolektivnu igru koja je dovela do trijumfa. {ampionata u ovakvom ambijentu, posebno u nokaut utakmici. [to se Ma|ara ti~e, bojim se statistike. Dugo nismo izgubili i takve me~eve je najte`e igrati - rekao je Vawa Udovi~i}. Vaterpolisti su selektoru De ja nu Udo vi ~i }u na najqep{i na~in ~estitali 39. ro|endan, a on je rekao da je ova po bje da ve} za bo ravqena te da se okre }u sqede}em izazovu. - Bila je ovo na{a najboqa utakmica u posledwa dva meseca i tu ne treba dodatak. Takmi~ewe nije zavr{eno, ve} se okre}emo sqede}em protivniku, Ma|arima, za koje imamo mawe od 48 ~asova da se pripremimo. Oni su imali dosta odmora. Ako smo pametni, ova

Du{ko Pijetlovi}

WTA lista

SRBIJA ITALIJA

7 5

DANAS utakmica sa Ma|arskom
- Ja ko te {ka uta kmi ca, ali od ove pobede ne smemo da pravimo eufori~nu atmosferu. Dosta smo gre{ili u prve tri utakmice, a ni sada nije bilo sve idealno. Najva`nije je da smo pokazali kolektiv, karakter i ovakve utakmice psiholo{ki dosta zna~e. Nije la ko po be di ti do ma }i na

(1:1, 3:2, 2:1, 1:1) BAZEN: “Foro Italiko“. Gledalaca: 5.000. Sudije: Stavropulos (Gr~ka), Tulga (Turska). Igra~ vi{e: Srbija 6 (1), Italija 13 (3). Peterci: Srbija 1 (1). SRBIJA: Soro, Avramovi}, Goci}, Udovi~i} 2, Gak, D. Pijetlovi} 1, Niki}, Aleksi} 1, Ra|en, Filipovi} 1, Prlainovi} 1, G. Pijetlovi}. Selektor: Dejan Udovi~i}. ITALIJA: Tempesti, Mistran|elo, \or|eti, Buonokre, Galo 2, Felugo, Mawante, Rico, Figari, Kalkatera 3, Ikardi, Fiorentini, Negri. Selektor: Alesandro Kampawa.

utakmica }e nam mnogo zna~iti. Nemamo te`i put do medaqe, ali od toga ne be`imo. Malo }emo da se odmorimo i onda igramo. Ne zaboravite, nemamo jednog igra~a i bi}e te{ko da se oporavimo - istakao je selektor Udovi~i}. U preostalim utakmicama osmine finala najve}e izne na |ewe pri re di la je Wema~ka koja je savladala evropskog prvaka Crnu Goru sa 9:8, na kon pro du `et ka. Ru mu ni ja je bi la boqa od Australije sa 7:5, dok je Kana da po bi je di la Ki nu sa 9:5. U ~etvrtfinalnim me~evima koji su na rasporedu danas sasta}e se Hrvatska Rumunija (15.20), [panija Ka na da (16.40), SAD Wema~ka (21).

Bez promjena u vrhu
MONTE KARLO - Srpske teniserke Jelena Jankovi} i Ana Ivanovi} zadr`ale su iste pozicije na WTA listi, koje su imale i pro{le sedmice. Jankovi}eva zauzima {estu poziciju, dok je Ivanovi}eva trenutno 11. igra~ica na svijetu. Jelena, koja }e ove sedmice nastupati na turni ru u Sten for du, ima 5.950 bodova, dok je Ana saku pi la 3.272 po ena. Rus kiwa Di na ra Sa fi na i daqe ubjedqivo ~uva vrh tabele sa 10.251 bodom ispred sestara Vilijams, Serene i Ve nus, ko je ima ju 8.509, odnosno 6.617 bodova.

Atletika

Svjetsko prvenstvo u plivawu

Jela~i zlato i rekord
NOVI SAD - Mlada srpska atleti~arka Tatjana Jela ~a osvo ji la je zla tnu medaqu u bacawu kopqa na juniorskom prvenstvu Evrope u Novom Sadu. Jela~a je u finalu takmi~ewa stigla do najsjajnijeg odli~ja hicem od 60,35 metara, oboriv{i nacionalni rekord. Zlatni hitac reprezentativka Srbije imala je u petoj seriji, a pret ho dno je pos ti gla daqine od 53,41, 52,45, 48,69 i 48,93 metara, da bi u posqedwoj seriji hitnula kopqe na 55,86 metara. Mila Andri} osvojila je srebrnu medaqu i postavila nacionalni rekord u trci na 400 metara sa preponama na juniorskom EP u NoFOTO: AGENCIJE vom Sadu. Andri}eva je trku zavr{ila u vremenu od 57 sekundi i 55 stotinki, dok je tara slobodno isplivao za zla tnu me daqu osvo ji la 1:49,21 minuta, {to je bilo Wemica Inge Miler sa vredovoqno za 41. mjesto. menom 57,16 sekundi.

^avi} u finalu
RIM - Srpski pli va~ Milorad ^avi} plasirao se u fi na le trke 50 me ta ra delfin stilom na Svjetskom prvenstvu u Rimu po{to je bio najbr`i u drugoj polufinalnoj trci. Dionicu je isplivao za 22,75 se kun di, ~i me je po pravio i li~ni i nacionalni re kord pos tavqen dan ra ni je u ~et vrtfi nal noj trci (22,93). Najboqi srpski pliva~ je od starta vodio i na kraju ubjedqivo po bi je dio os ta viv {i dru go pla si ra nog Brazilca Nikolasa Santosa za ~ak 25 stotinki. - Do bro sam pli vao i postavio odli~ne rezultate i u ~etvrtfinalu i u polufi na lu. Naj va `ni je mi je bilo da “osetim“ bazen. Treba mi jo{ ma lo vre me na izjavio je ^avi} koji nije krio da }e mu biti va`nije ta kmi ~ewe na 100 me ta ra delfin. Finalna trka na 50 me ta ra del fin bi la je na rasporedu sino}.

FINALNA trka odr`ana sino}
Srpska reprezentativka u plivawu Na|a Higl plasirala se u polufinale SP u Rimu u disciplini 100 metara prsnim stilom, uz novi dr`avni rekord. Higlova je zauzela 15. mjesto sa vremenom 1:07,8 minuta. Marica Stra`me{ter i \or |e Mar ko vi} bi li su mawe us pje {ni i ni su us pje li da obe zbi je de pla sman u po lu fi na le.

Milorad ^avi}

Stra `me {te ro va je u kva li fi ka ci ja ma trke na 100 metara le|no zauzela 37. po-

zi ci ju, vre me nom 1:02,90 minuta. Markovi} je kvalifikacionu trku na 200 me-

40 utorak, 28. jul 2009. GLAS SRPSKE

Zavr{eno 20. izdawe Svjetske lige u odbojci
FOTO: AGENCIJE

Pi{e: Darko PA[AGI]

Tako se voli Srbija
Are na, Beo grad i ci je la Srbi ja pre dvo |e na naj boqim odbojka{ima polo`ili su ispit. Istina, sama zavr{nica finalnog me~a 20. izdawa Svjetske lige nije bila onakva kakvu su qubiteqi sporta sa onu i ovu stranu Drine pri`eqkivali, ali sve ostalo je bilo za ~istu “desetku“. Jedna od najqep{ih evropskih, a za{to ne re}i i svjetskih dvorana, oborila je u nedjequ mnoge rekorde me|u kojima onaj vlastiti po broju prisutnih gledalaca, ali i onaj po najve}oj posjeti u me~evima Svjetske lige za odbojka{e. Pod svodovima Arene okupilo se ni mawe, ni vi{e nego ~ak 22.680 qubi teqa ovog spor ta ko ji su do {li da u`ivaju u igri najve}ih svjetskih majstora. Svih 124 minuta koliko je trajao finalni me~ izme |u Srbi je i Bra zi la po sje ti oci u dvo ra ni, ali i oni po kraj ma lih ekra na bi li su uz svo je qubimce nadaju}i se da }e ~etvrto finale “orlova“, uz jo{ dvije bronzane medaqe, kona~no donijeti dugo o~ekivano zlato, ali i vrijedan nov~ani ~ek od 1.000.000 dolara. I kada se ~inilo da sve ide “na mlin“ izabranika Igo ra Ko la ko vi }a ko la su odje dnom kre nu la nizbrdo. Brazilci, koji su gubili u petom setu sa 5:8 izdigli su se iz pepela iskoristili kratkotrajnu, ali dovoqnu dekoncentraciju u redovima re pre zen ta ci je Srbi je i pri gra bi li osmo zla to, koliko je dosada osvojila i selekcija Italije. Poslije svega ostao je `al {to Ivan Miqkovi}, Nikola Grbi}, Andrija Geri} i drugovi nisu uspjeli da kona~no zasjednu na ~elo kolone. Ali, ne smije biti puno mjesta za tugu. Ova reprezentacija dokazala je da se i u budu}nosti na wu mora najozbiqnije ra~unati, a svi koji su kao gledaoci bili svjedoci finalnog me~a pokazali su cijelom svijetu kako se voli Srbija.

Odbojka{i Srbije

Lak{e je kada osvoji{ bronzu, nego kad u finalu do|e{ do srebra. Te{ko nam je {to smo pali u ovakvom me~u, u kojem jedna ili dve lopte odlu~uju pobednika, rekao Nikola Grbi} BEOGRAD - Odbojka{i onica donijela je jo{ vi{e sme~ovao, lopta se od bloka Bilans medaqa Brazila po osmi put su osvo- drame, a nakon sudijske kra|e, odbila u aut i poen je dodijili Svjetsku ligu, po{to su pred rekordnih 22.680 gledalaca u Beogradskoj areni savladali doma}ina Srbiju sa 3:2 (22:25, 25:23, 25:22, 23:25, 15:12), poslije 124 minuta dramati~ne borbe. Oba tima su pri kazala igru za pam}ewe, pr{talo je na sve strane, “ginulo“ se za svaku loptu, da bi u dramati~nom fini{u “karioke“ bile spretnije i smirenije, te zaslu`eno do{le do pehara, ali i ~eka na milion dolara. Doma}i su odli~no odigrali prvi set, dobili ga sa 25:22, da bi ~eta Bernarda Rezendea uzvratila istom mjerom u drugoj dionici. Pozitivan trend Brazilci su nastavili i u tre}em setu, tokom kojeg su vodili i 16:8, nakon ~ega su ga rutinski priveli kraju. ^etvrta dimijewawa arbitara i konstantnih brazilskih pritisaka, “plavi“ su stisli zube i izjedna~ili. jeqen doma}inu. Me|utim, burna reakcija Brazilaca natjerala je zapisni~ki sto da nakon pregledanog snimka zovne glavnog sudiju i naredi mu da promijeni odluku, {to je do sada nezapam}eno. Uz to, ne{to ranije, nakon brazilskih prigovora zamijewen je pomo}ni sudija, da bi u petom setu, pri rezultati 11:11, sudije dale poen Brazilu, iako je sme~ Miqkovi}a bio u poqu. - Lak{e je kada osvoji{ bronzu, nego kad u finalu do|e{ do srebra. Srebro smo osvojili pobedom nad Kubom, a ovaj put smo izgubili zlato. Te{ko nam je {to smo pali u ovakvom me~u, u kojem jedna ili dve lopte odlu~uju pobednika. Igrali smo dobro tokom ~itavog turnira, borili smo se, ali nismo uspeli - rekao je kapiten Srbije Nikola Grbi}. Selektor Srbije Igor Kolakovi} ocijenio je da je Brazil zaslu`eno trijumfovao. - @ao mi je {to u ovakvom ambijentu nismo osvojili Svetsku ligu. U prvoj polovini petog seta smo vodili 8:5, ali su Brazilci do kraja odigrali odli~no i zaslu`eno pobedili. Na nama je da {to pre
1. Italija 8 2. Brazil 8 3. Kuba 1 4. Rusija 1 5. Holandija1 6. SAD 1 7. Srbija 8. Francuska3 2 5 4 1 4 1 2 13 4 14 2 8 7 12 1 3 2 3 2 6 - 1

NEZAPAM]EN skandal u finalu
Izabranici Igora Kolakovi}a su odli~no po~eli tajbrejk, vodili 8:5, 10:8, ali su onda pali, te su na kraju morali da se zadovoqe ~etvrtim srebrom i 500.000 “zelenih“ nov~anica. Me~ u Areni bio je istinski spektakl na koji su sjenu bacili Brazilci i sudije. “Karioke“ nesportskim pona{awem, stalnim gestikulacijama i prigovorima, a sudije po nezapam}enom skandalu. Naime, pri rezultatu 21:21 u ~et vrtom setu, Miqko vi} je

Dobre vijesti iz Ma|arske

Masa sve boqe
BUDIMPE[TA - Stawe operisanog voza~a Ferarija Felipea Mase, koji je do`iveo te`ak udes u subotwim kvalifikacijama za VN Ma|arske, sve je boqe, a pojavili su se i mnogi pozitivni znaci koji potvr|uju da bi mogao u potpunosti da se oporavi. Brazilac ne mo`e da govori, ali reaguje na glasove qudi oko sebe. Qekari koji neprekidno prate Masino stawe, sve ~e{}e i du`e ga dr`e budnim, u odnosu na prethodna dva dana kada je bio u vje{ta~ki izazvanoj komi.

Velika nagrada Britanije
DONINGTON - Italijan na Hondi Andrea Doviciozo osvojio je Britanski moto GP na stazi Donington Park po{to su favoriti Valentino Rosi i Horhe Lorenco pali. Pred 90.000 gledalaca, Lorenco je pao ve} na po~etku trke i ostao bez plasmana, a Rosi u trenutku kada je bio u vo|stvu, pa je “Doktor“ zavr{io trku kao peti.

Trijumf Dovicioza
Drugi je bio voza~ Jamahe, Kolin Edvards, a tre}i Rendi De Punije na Hondi. U generalnom plasmanu i daqe vo di Ro si (Ita li ja), sada ima 187 bodova i za 11 poena je pove}ao prednost u odnosu na drugoplasiranog Lorenca ([panija), koji je ostao na 162. Australijanac Kej si Sto ner je tre }i sa 150.

zaboravimo ovaj rezultat, a verujem da se najboqe u~i iz poraza. Moramo da se okrenemo narednim takmi~ewima. Dali smo sve od sebe. Po sli je fi na la naj boqim akte ri ma za vr{nog turnira dodijeqene su nagrade. Najuspje{niji sme~er i bloker je Simot Aties Roberlandi iz Kube, koji je uz trofeje dobio i dva ~eka na po 15.000 dolara. Po jednom su taj iznos dobili i najboqi server, 15-godi{wi Kubanac Vilfredo Leon, najboqi libero, Rus Aleksej Verbov, te srpski te hni ~ar Ni ko la Grbi}. Prvi poenter bio je i ovoga puta Ivan Miqkovi}, kome je pripalo 30.000 dolara, a potpuno zaslu`eno nagrada za najkorisnijeg igra~a i ~ek na isti iznos pripali su liberu brazilske reprezentacije Ser`u.

Finale BRAZIL SRBIJA
(22:25, 25:23, 25:22, 23:25, 15:12)

3 2

Nakon incidenta Fernanda Alonsa

DVORANA: Beogradska arena. Gledalaca: 22.680. Sudije: Frans Loderus (Holandija), Bela Hobor (Ma|arska). BRAZIL: Rezende 6, Karbonera, Dos Santos 11, Visoto 29, @iba 13, Muriqo 15, Ser`o, Alve{, Tavare{, Santana, Do Nasimento, Satkamp 15, Jared, Da Silva. Selektor: Bernardo Rezende. SRBIJA: Kova~evi} 5, Mari}, Bjelica, Jani} 9, Petkovi}, Stankovi} 10, Samarxi}, Grbi} 2, Niki} 3, Geri} 1, Miqkovi} 28, Starovi} 2, Podra{~anin 9, Rosi}. Selektor: Igor Kolakovi}. Duel Miqkovi}a i @ibe
FOTO: ROJTERS

Reno suspendovan
MO\OROD - Iako je startovao sa pol-pozicije, glavni adut Renoa Fernando Alonso morao je da odustane od Velike na gra de Ma |ar ske, po {to mu me ha ni ~a ri ni su do bro pri~vrstili predwu desnu gumu prilikom prvog odlaska u boks. Zvani~nici trke su ustanovili da su mehani~ari Renoa znali da je [panac napustio boks sa nedovoqno pri~vr{}enim pneumatikom, a da mu to nisu rekli. Zbog toga je Reno ekspresno ka`wen i wegovih bolida ne}e biti na narednoj trci, 23. avgusta, u Valensiji. Tim iz Enstona ulo`io je `albu na ovu odluku.

Za tre}e mjesto RUSIJA KUBA
(25:13, 26:24, 25:16)

REKORD
Finalni duel Svjetske lige u Beogradskoj areni izme|u odbojka{a Srbije i Brazila gledalo je 22.680 gledalaca, {to je rekord takmi~ewa i ovog objekta. Na istom mjestu 2005. godine finale izme|u istih ekipa posmatralo je 18.140 gledalaca {to je do ovog duela bio rekord. Tako|e, oboren je i apsolutni rekord Arene koji su dr`ali navija~i Partizana. Oni su u duelu Evrolige po~etkom marta ove godine napravili rekord najja~eg ko{arka{kog takmi~ewa Evrope sa 22.567 gledalaca.

3 0

DVORANA: Beogradska arena. Gledalaca: 4.200. Sudije: Umit Sokulu (Turska), Kun-Tae Kim (Ju`na Koreja). RUSIJA: Poltavski 2, Sivo`elez, Grankin 1, Kazakov 8, Tetjukin 12, Bere`ko 10, Samsoni~ev, Kalinin, Asta{enkov, Volkov 11, Verbov, Mihajlov 10, Kule{ov, Janutov. Selektor: Danijele Bawoli. KUBA: Leon 5, Alvarez, Leal 2, Dalmo 1, Gutierez, Kameho 3, Sepeda 2, San~ez 10, Bel 1, Simon 10, Ijerezuelo, Dominiko, Diaz.

GLAS SRPSKE utorak, 28. jul 2009. 41

Konferencija za novinare u dobojskom rukometnom klubu

Me|unarodno prvenstvo u kajaku i kanuu

Sintelon pobjednik
ZVORNIK - U organizaciji Kajaka{kog saveza BiH i Kajak-kanu-rafting kluba Drina iz Zvornika, na Zvorni~kom jezeru odr`ano je drugo Me|unarodno klupsko prvenstvu u kajaku i kanuu na mirnim vodama. Poslije uzbudqivih i neizvjesnih 18 trka, pobjednici po kategorijama su, seniori, K1 500: Milenko Zori} (Sintelon), K2 500: Zori}, Kne`evi} (Sintelon), K4 500: Panteli}, Panteli}, Popovi}, Markovi} (Zabre`je), C1 500: Velibor Martinovi} (Br~ko), C2 500: Klenanovi}, Mladeli~ (Sintelon), seniorke, K1 500: Nevena Grbi} (Sintelon), K2 500: Juki}, Todorovi} (Br~ko), juniori: K1 500: Milo{ [ijan (Sintelon), K2 500: [ijan, Kolarski (Sintelon), K4 500: Klebi}, ]ulum, Karahasanovi}, Todorovi} (Br~ko), C1 500: Jasmin Klebi} (Br~ko), C2 500: Mladeli~, Stani{i} (Sintelon), juniorke, K1 500: Anastasija Trkuqa (Sintelon), K2 500: Trkuqa, Grbi} (Sintelon). Ekipni pobjednik u konkurenciji seniora je Br~ko, kod juniora Sintelon, dok je ukupan trijumf pripao Sintelonu. D. G.

[to se igra~a ti~e, rekao bih samo kako smo ih birali. Tra`ili smo zdrave qude, jake li~nosti, sportiste koji jo{ uvijek imaju ambicija da napreduju, a izbjegavali tezgaro{e, rekao Doki}
PI[E: SLOBODAN PUHALO puhalo@teol.net

Evropsko ko{arka{ko prvenstvo

Titula Grcima
RO DOS - No vi {am pi on Evrope u konkurenciji ko{arka{a do 20 godina je sele kci ja Gr~ke, ko ja je pred doma}om publikom opravdala ulogu favorita, te u finalnom okr{aju savladala Francusku sa 90:85. Ova generacija gr~kih ko{arka{a je prije godinu dana uzela titulu do 19 godina, a osvojila je i drugo mjesto na

DOBOJ - Rukometni klub Sloga u novoj sezoni nastupi}e sa gotovo potpuno novim timom: sedam igra~a je oti{lo, a isto toliko ih je stiglo. To je saop{teno ju~e na konferenciji za novinare na ko joj je pred sje dnik klu ba Enes Suqkanovi} izrazio zadovoqstvo {to klub po~etak nove sezone do~ekuje mnogo spremniji nego prethodnu.

SP do 19 godina, {to najboqe govori o kakvoj se ekipi radi. Najboqi u redovima pobjedni~kog tima bio je Konstanti nos Pa pa ni ko lau sa 15 poena, dok je u redovima Francuske sjajnu partiju pru`io Edvin Yekson sa 32 pogotka i osam skokova. Bronzu su osvojili [panci, koji su bili boqi od Italije.

[ahovski turnir “Sen}anska bitka 1697“
Zoran Doki}, trener Sloge
FOTO: GLAS SRPSKE

O^EKUJU se jo{ dva beka
- Posebno mi je drago {to smo nastavili sa dovo|ewem nekada{wih zvijezda kluba u stru~ni {tab, tako da se danas Zoranu Doki}u pridru`io Zlatko Radomirovi}, koji }e raditi sa golmanima. Ovom prilikom odao bih zahvalnost op{tini Doboj, koja je imala sluha i iz svog buyeta izdvojila 150.000 maraka na ra~un kluba. Smatramo da }e to biti dovoqno za redovnu isplatu igra~a i neke druge tro{kove do kraja ove godine - rekao je Suqkanovi}. [ef stru~nog {taba Doki} najavio je anga`ovawe i stru~waka za kon di ci oni plan priprema. - [to se igra~a ti~e, re-

kao bih samo kako smo ih bira li. Tra `i li smo zdra ve qude i jake li~nosti, sportisti koji jo{ uvijek imaju ambicija da napreduju, a izbjegavali tezgaro{e. Informacije, koje smo sakupili o wima, upravo su to i rekle. U svojim klubovima uglavnom nisu imali dovoqnu minuta`u da se iska`u, a posjeduju potencijal. Zadovoqan sam {to smo sada startovali mnogo organizovaniji i kompletniji. Treba da nam pristupe jo{ jedan ili dva beka da bismo napravili kompoziciju od {est bekova i isto toliko linijskih igra~a - kazao je Doki}. On je dodao da }e mla|i igra~i koji su do sada bili u sastavu, kao {to su Pavlovi}, Ne{kovi}, Mi{anovi} i Gavri}, biti prikqu~eni prvoj ekipi sve dok ne odredi kona-

~an spisak od 16 igra~a i tri golmana koji }e biti u takmi~arskom pogonu. Kapiten Pe|a Dejanovi} smatra da je Sloga sada mnogo ja~a nego pro{le sezone: - Dobili smo, prije svega, Adna na [a ba no vi }a, iz vrsnog golmana, tako da smo poja~ali konkurenciju na tom mjestu. Nadam se boqem plasmanu u Premijer ligi nego {to je bio lani.

Adnan [abanovi} je zahvalio na dobrom prijemu i izrazio nadu da }e opravdati povjerewe: - Do{ao sam u Slogu i Doboj, op{tepoznat u svijetu kao rukometni grad. Moja `eqa je da se u ovoj sezoni borimo za vrh tabele, mislim da za to posjedujemo kvalitet. Ja }u dati sve od sebe da opravdam o~ekivawa uprave i navija~a poru~io je [abanovi}.

Savi} najboqi
ZVORNIK - Zvorni~ki velemajstor Miodrag R. Savi} pobjednik je tradicionalnog otvorenog {ahovskog turnira “Sen}anska bitka 1697“. Time je opravdao o~ekivawa i odbranio pro{logodi{we prvo mjesto. On je bio i glavni favorit turnira sa rejtingom od 2.535 poena. Savi} je u posqedwa dva kola postigao pobjede nad Nestorovi}em i Radovanovi}em, te tako prvi stigao na ciq sa 7,5 poena iz devet kola. Kona~an plasman: M. R. Savi} 7,5 poena, G. Arsovi} i I. [arenac po 7, Z. Jovanovi}, T. Galunov, Z. Arsovi} i B. N. Hege{i po 6,5, D. Radovanovi}, D. Kojovi}, P. Bodiroga, I. Solomunovi}, V. Kulakov po 6 poena... Na “A“ turniru je u~estvovalo 77 igra~a, od ~ega dva velemajstora i 16 internacionalnih majstora. Na “B“ turniru je trijumfovao Ivica Panti} sa maksimalnih devet poena iz devet partija. D. G.
FOTO: GLAS SRPSKE

NOVAJLIJE
Novi igra~i Sloge su: Adnan [abanovi} (Bosna, Sarajevo), Alen Bjelobrkovi} (Kowuh, @ivinice), Slaven Maksimovi} (Kotor Varo{), Ivan Distal (Radni~ki, Kragujevac), \or|e Paji} (Metaloplastika, [abac), Vladimir Antonovi} (Vrawe), Nikola \urovi} (Futog). Tu su i povratnici iz ^elika u redove Sloge: Danko Pani} i Bojan Stojanovi}. Slogu su napustili: Vladimir Grbi}, Boban Mikovi}, Dejan Prole, Mane Lavrni}, Vitomir Kali}, Sa{a Maxarevi}, Zdravko Stevanovi}.

Zavr{en odmor za rukometa{ice Borca

[ampionke po~ele sa radom
novi}“, prisustvovalo je sedam ru ko me ta {i ca: De ja na Kne`evi}, Vesna Pala~kovi}, Nata{a Petrovi}, Vawa Puji}, Jovana Gvozden, Jelena Zrni} i Dragana Crni}. Stru~ni {tab, sa Radom Un~aninom na ~elu, o~ekuje da se tokom ove nedjeqe timu prikqu~i jo{ rukometa{ica, a da kompletne budu do ponedjeqka. dano odsutne, bi}e sa nama po~etkom sqede}e sedmice. Prve treninge odr`ava}emo u Parku “Mladen Stojanovi}“, zatim }emo pre}i u dvora nu, a pri je nas tu pa na kvalitetnom turniru Radni~kog u Beogradu, poku{a}emo da ode mo na pri pre me van grada - rekao je strateg Borca Rade Un~anin. Dragana Crni} je bila na prozivci, ali joj je istekao ugovor, pa je neizvjesno da li }e ostati u klubu. U istoj situaciji su i Dragana i Dejana Kne`evi}, Tawa Keki}, Bojana Babi}, Renata Rajili}, Kornelija Klinac i Ivana Pavlovi}. De. M.

Miodrag R. Savi}

Xudo savez Republike Srpske
TREBIWE - Predsjednik Yudo saveza Republike Srpske Dragan Bo`ovi} i 180 yudista iz RS i BiH polo`ili su cvije}e na grob nedavno preminulog yudiste iz Trebiwa, sedamnaestogodi{weg Milo{a Mrdi}a. - Mi lo{, na{ vrhun ski sportista, zaslu`io je da do|emo i posjetimo wegovu vje~nu ku}u, polo`imo cvije}e i oprostimo se od wega - istakao je Bo`ovi}. On je rekao da je, iako su u Savezu razmi{qali da zbog

Milo{ nije zaboravqen
ovog tragi~nog doga|aja ne bude odr`an tradicionalni yudo kamp u Trebiwu, ipak odlu~eno da sedmodnevni boravak bude organizovan u ~ast Milo{evog lika i imena. Milo{ Mrdi} se prije dese tak da na uto pio u olim pijskom bazenu u Trebiwu, poslije treninga. Bio je vi{es tru ki prvak BiH u ra zli ~i tim ka te go ri ja ma, pobjednik brojnih turnira i nosilac priznawa na doma}im i me|unarodnim takmi~ewima.

Dragana Crni}

EKIPA kompletna od ponedjeqka
- Us ko ro }e nam se prikqu~iti Armina Mari} i Anica Gudeq, a preostale rukometa{ice, koje su oprav-

BAWA LUKA - Rukometa{ice Borca, aktuelne bh. {ampionke, te osvaja~ice Kupa BiH i Republike Srpske,

po~ele su pripreme za novu sezonu. Prvom okupqawu, odr`anom u Parku “Mladen Stoja-

42 utorak, 28. jul 2009. GLAS SRPSKE

Finale Gold kupa u fudbalu

Furiozni Meksiko
WU YERSI - Fudbaleri Meksika na upe~atqiv na~in do{li su do svog petog naslova pobjednika Gold kupa, kontinentalnog prvenstva Sjeverne i Sredwe Amerike, pobjedom nad doma}inom SAD u Wu Yersiju - 5:0. Meksiko je tako prekinuo skoro deset godina dug post (11 utakmica) bez pobjede na tlu Sjediwenih Ameri~kih Dr`ava. Pred 79.000 gledalaca (uglavnom meksi~kih navija~a) na rasprodatom stadionu u prvom poluvremenu su mre`e mirovale. Mre`u Amerikanaca na~eo je kapetan Gerardo Torado u 56. minutu iz jedanaesterca, poslije ~ega se neiskusna i u odnosu na Kup konfederacija znatno oslabqena reprezentacija SAD “raspala“. \ovani dos Santos i Karlos Vela postigli su u razmaku od 62. do 67. minuta dva gola i tako po tpu no obez gla vi li Ame ri kan ce, ko ji ma je uprkos pet primqenih golova najboqi igra~ bio golman Troj Perkins. Do kraja utakmice visoku pobjedu Meksika potvrdili su Hoze Antonio Kastro (79) i Giqermo Franko (90). Tako je Meksiko preoteo titulu SAD, nakon {to su je “jenkiji“ osvojili dva prethodna puta.

Engleski fudbalski reprezentativac opet bio u centru pa`we

Dejvid se sukobio s navija~em u dresu reprezentacije Engleske koji je vrije|ao wegovu suprugu Viktoriju
LOS AN \E LES - Fu dbaler Los An|eles Galaksija Dejvid Bekam ponovo se su ko bio sa na vi ja ~i ma tog kluba tokom utakmice u doma}em {ampionatu. Galaksi i Kanzas Siti Vizards odigrali su nerije{eno 1:1, a Bekam se sukobio sa navija~em koji je nosio dres reprezentacije Engleske. Biv{i kapiten Man~ester junajteda tvrdi da je taj navija~ uvrijedio wegovu suprugu Viktoriju. - On ne bi tre ba lo da no si dres en gles ke re pre zentacije po{to je govorio ru`ne stvari o mojoj supruzi Viktoriji. To ne mogu da toleri{em - rekao je Bekam. ^elnici Mejyor lige su pro{le nedjeqe kaznili Bekama sa 1.000 dolara jer se na prijateqskoj utakmici sa Milanom tako|e sukobio sa navija~ima Galaksija. Englez je na poluvremenu utakmice protiv Kanzasa pri{ao grupi navija~a i pozvao ih da se obra~unaju sa wim na terenu. Tada je intervenisalo obezbje|ewe, a policija je uhapsila jednog navija~a. Bekam je propustio dio pro{le sezone u MLS, po{to je oti {ao na po zaj mi cu u Milan, a to se nije dopalo navija~ima Galaksija. On je pre{ao u italijanski klub

Bekam ratuje s navija~ima

Honduras

Dejvid Bekam, igra~ LA Galaksija

FOTO: AGENCIJE

Poginula dva navija~a
TE GU SI GAL PA - Dvi je oso be su po gi nu le, a 15 je povrije|eno u sukobu navija~a koji se dogodio neposredno po sli je fu dbal ske utakmice izme|u Olimpije i Mo ta gve u gla vnom gra du Hondurasa Tegusigalpi, saop{tila je policija. Do te{kog incidenta do{lo je ispred glavnog stadiona u cen tru Te gu si gal pe, po sli je uta kmi ce izme |u gradskih rivala koja je zavr{ena nerije{enim rezultatom (0:0). “Dva na vi ja ~a su ubi je na iz vatrenog oru`ja u sukobu poslije utakmice. Utvrdi}emo sve detaqe ove tragedije“, precizirao je portparol policije Orlin Serato.

jer je `elio da zaslu`i poziv selektora Engleske Fabi ja Ka pe la i vra ti se u nacionalni tim. Tako|e, Bekam je re kao da `e li da igra na Svjetskom prvenstvu u Ju`noj Africi 2010. godine. Ina~e, me~ izme|u Galaksi ja i Kan zas Si ti ja obiqe`io je Ar gen ti nac Klaudio “Va{ka“ Lopez. On je postigao spektakularan po-

godak s polovine igrali{ta.

KLAUDIO LOPEZ postigao gol s polovine terena
Ne ka da{wi is ta knu ti igra~ Estudijantesa, Rasinga, Valensije i Lacija je u 26. minutu prihvatio loptu na svo joj po lo vi ni, ne gdje oko centra igrali{ta i vidjev{i da wegovi saigra~i

spo ro is tr~a va ju kon tru, odlu ~io je da sam za vr{i akciju. U~inio je to na nesvakida{wi na~in, briqantnim i pre ci znim lob udarcem iz velike udaqenosti. Bio je to vode}i gol za Kanzas, a do kraja utakmice, dodu{e, ve} poslije nekoliko minuta Galaksi je uspio da izjedna~i golom Lendona Donovana za kona~nih 1:1.

Kamerunac stigao u Inter

Eto `eli Ligu {ampiona
MILANO - Kamerunac Samjuel Eto bio je radostan na predstavqawu u dresu Intera. - Odu{evqen sam {to sam ovdje. Moj je ciq osvajawe Lige {ampiona - kratko je rekao medijima doju~era{wi prvotimac Barselone. Kamerunski napada~ je “sletio“ u Milano ju~e u jutarwim ~asovima, a poslijepodne je obavio qekarske preglede i stavio potpis na ugovor s Interom. - Preda mnom je nova avantura i `elim maksimalno da je iskoristim. Nadam se da }u donijeti mnogo uspjeha i zadovoqstva svim simpatizerima Intera, a ciq mi je da osvojimo Ligu {ampiona - rekao je Eto, koji je isto u~inio dva puta nose}i dres katalonske Barselone.

Zakazan sastanak Jozefa Sep Blatera i Baraka Obame

Promjena kalendara takmi~ewa u SAD
CI RIH - Pred sje dnik Svjetske fudbalske federacije (FIFA) Jozef Sep Blater iznije}e na sastanku sa predsje dni kom SAD Ba ra kom Obamom svoje prijedloge za popularizaciju fudbala u toj zemqi. Blater je ocijenio u intervjuu agenciji AP da je glavni problem fudbala u SAD to {to fudbalska sezona u toj zemqi nije prilago|ena me|unarodnim terminima i dodao da bi bilo najboqe da se kalendar takmi~ewa “preko bare“ promijeni i izjedna~i sa ostatkom svijeta. - @elimo da SAD imaju ja ku li gu, ali pro blem je {to ona ne mo`e da privu~e velike igra~e sa evropskog tr`i{ta - rekao je Blater.

PROBLEM s terminima imaju Brazil i Argentina
Dodao je da Amerikanci mo ra ju da ra zmo tre mo gu -

Fudbalski evrokupovi

Panatinaikos u Pragu
NI ON - Prve uta kmi ce tre}eg kola kvalifikacija za Li gu {am pi ona i Li gu Evrope igraju se ve} danas. Najneizvjesnije bi}e u Pragu, gdje }e ~e {ka Spar ta ugos ti ti gr~ki Pa na ti na ikos. Li ga {am pi ona: Akto be (Ka zah stan) - Ma ka bi Ha ifa (Izrael), (17 ~asova), Baku (Azerbejyan) - Levski So fi ja (Bu gar ska) (17), Sparta Prag (^e{ka) - Pana ti na ikos (Gr~ka) (20), Anderleht (Belgija) - Sivaspor (Turska) (20,45), Liga Evrope: Bnei Jehuda (Izrael) - Pako{ Fereira (Portugalija) (18 ~asova).

Jozef Sep Blater

FOTO: AGENCIJE

}nost da pro mi je ne ka len dar takmi~ewa i ne igraju od proqe}a do je se ni, ve} obrnuto, kao i svi ostali na svijetu Pred sje dnik FI FA pri mijetio je i da u MLS ligi SAD ne igraju najboqi ameri~ki fudbaleri. Reprezenta ci ju SAD, ko ja je u nedjequ izgubila od Meksika sa 0:5 u finalu Gold kupa, ~inilo je ~ak 18 igra~a iz evropskih klubova i samo pet fudbalera iz MLS lige. - To nije samo problem SAD, ve} i Bra zi la i Ar gentine. Ameri~kom fudbalu bi mnogo pomoglo kada bi heroji i zvijezde ostajale da tu i igraju. Kako druga~ije da se mla di iden ti fi ku ju sa ovim sportom? - zapitao se Bla ter, ko ji }e u po ne djeqak, u Va {in gto nu, po zva ti Oba mu da sqede }e godine bude gost na Mundijalu u Ju`noj Africi.

GLAS SRPSKE utorak, 28. jul 2009. 43

U taboru Slavije nema straha pred susret sa Slovacima
FOTO: V. STOJAKOVI]

Prijateqske fudbalske utakmice

Damjanovi} iz “slobodwaka“
JEDINSTVO (@) BORAC (BL) 1 (0) 1 (0)
STRIJELCI: 1:0 Kati} u 52, 1:1 O. Damjanovi} u 77. minutu. Stadion: Jedinstva u @eravici. Gledalaca: 400. Sudija: Radislav Ka~avenda (Gradi{ka). JEDINSTVO (@): Ra~i}, Tomi}, Beri}, Obradovi}, We`i}, Paspaq, Kati}, Kasagi}, Guberovi}, Husi}, Blagojevi}. Igrali su jo{: Mrki}, Radak, Zekowa, [ari}. Trener: Milenko Axi}. BORAC: Su{ac, Raili}, Petri}, Babi}, N. Damjanovi}, Grahovac, O. Damjanovi}, Gruji}, Maksimovi}, Vujmilovi}, Dujakovi}. Igrali su jo{: Grahovac, Stojni}. Trener: Velimir Stojni}.

@ERAVICA - Fudbaleri Borca iz Bawe Luke gostuju}i u @eravici nastavili su praksu da odigravaju kontrolne utakmice {irom Krajine. Ve}ina igra~a iz prvog tima odradila je trening, a kombinovana ekipa Bawolu~ana poslije toga, odigrala je kontrolni me~ sa doma}im drugoliga{em koji je zavr{en sa 1:1. Poveo je tim Jedinstva u 52. minutu golom kapitena Slobodana Kati}a, preciznim udarcem sa 17 metara, a izjedna~io je u 77. minutu Ogwen Damjanovi} iz “slobodwaka“ sa dvadesetak metara.

Prvoliga{ uspje{niji
Branislav Arsenijevi}

TEKSTILAC QUBI]

2 (2) 3 (1)

Svaka ekipa koja se plasira u tre}e kolo kvalifikacija zaslu`uje respekt, ali se mi pitamo. Informacije o rivalu polako pristi`u i detaqno }emo biti upoznati sa svim manama i vrlinama rivala, rekao Arsenijevi}
PI[E: GORAN IVANKOVI] gosa@bih.net.ba

ISTO^NO SARAJEVO Kako se bli`i “prvo poluvrijeme“ dvoboja Slavije i Ko{ica u tre}em kolu kvalifikacija za Evropsku ligu, raste temperatura me|u pristalicama “plavo-bijelih“. Sqede}i rival Slavije je slova~ki tim, sa kojim }e snage odmjeriti prvo 30. jula na olimpijskom stadionu “Ko{evo“, dok je revan{ sedam dana kasnije u Ko{icama. Iz tabo-

ra Slavije ponavqaju da nije bilo straha protiv Alborga, pa za{to bi bilo i sada.

IZOSTAJE Jamina, mo`da i Vuksanovi}
- Svaka ekipa koja se plasira u tre}e kolo kvalifikacija zaslu`uje respekt, ali se mi pitamo. Informacije o rivalu polako pristi`u i detaqno }emo biti upoznati sa svim manama i vrlinama riva-

VUKSANOVI]
Na golu slova~ke ekipe brani}e najvjerovatnije Nikola [reng koji je nastupao ~etiri sezone u premijerliga{kom fudbalu BiH. ^uvao je gol Posu{ja. Tri puta u dresu ovog kluba branio je protiv Slavije. Kada je wegov tada{wi tim 13. maja 2006. pobijedio Slaviju 4:1, savladao ga je Sretko Vuksanovi} iz jedanaesterca. Slavija je do~ekala Posu{je 27. avgusta iste godine i pobijedila 2:0, a golove su postigli Sretko Vuksanovi} i Vlastimir Jovanovi}, koji je ovog qeta pre{ao u turski Manisaspor. Tre}i put stajao je na golu Posu{ja protiv Slavije 28. septembra 2008. Pobijedio je wegov tim 2:1, a jedini gol za Slaviju postigao je Zoran Kokot koji sada igra za Beveren.

la - rekao je Branislav Arsenijevi}, junak me|u junacima trijumfa nad Alborgom. Slavija ve} dvije utakmice nije izgubila u Evropi, {to je veliki pomak naprijed. - Ostvarili smo najve}i uspjeh u istoriji, plasirali se u tre}i krug kvalifikacija za Evropsku ligu. Sru{ili smo prvu prepreku igraju}i u Alborgu 0:0, dok smo Dance slomili na “Ko{evu” 3:1, ali `elimo jo{ vi{e. @eqeli smo da do|emo na megdan Ko{icama, uspjeli smo i ostaje nam da sqede}eg ~etvrtka napravimo spektakl. I ovoga puta bi}emo qubazni prema rivalu. Nemamo ni{ta protiv, neka i Slovacima pripadne uloga favorita, kao {to smo je pripisali Dancima zakqu~io je Arsenijevi}. Ko{ice nisu napravile dobar uvod pred susret sa Slavijom na “Ko{evu“. - U derbiju protiv Nitre pora`eni su kao doma}ini 0:1, ali to ne smije da nas zavara.

Mo`da su se Slovaci malo uspavali kada je prvenstvo u pitawu i misli okrenuli prema nama. Imamo pregr{t razloga za optimizam. Igra~i su jo{ vi{e “osokoqeni” jedva ~ekaju da istr~e na teren. Ako izuzmemo od ranije povrije|enog Bojana Jaminu pod upitnikom je jedino iskusni Sretko Vuksanovi} koji je obnovio povredu protiv Alborga. Ostali su svi spremni da prirede jo{ jednu veliku predstavu - rekao je @eqko Radowa koji je posmatrao utakmicu u Ko{icama protiv Nitre.

STRIJELCI: 1:0 ^erek u 12, 1:1 Segi} u 25, 2:1 Goji} iz penala u 38, 2:2 Kraji{nik iz penala u 66, 2:3 Vasi} u 88. minutu. Stadion: Tekstilca u Derventi. Gledalaca: 50. Sudija: Dragan Zemunovi} (Derventa). @uti kartoni: Dujakovi} (Tekstilac), Q. Pezer (Qubi}). TEKSTILAC: Bobar, M. Dragi{i}, Kulaga, Vidakovi}, ^erek, Dujakovi}, Yabi}, Mandi}, Goji}, Bosi}, S. Demowi}. Jo{ su igrali: Dragosavqevi}, Trutina, Brkovi}, D. Dragi{i}, Leji}, Sirovina, Oro. Trener: Dejan Pijetlovi}. QUBI]: Crnadak, Simi}, [u{ak, Q. Pezer, @i`ak, Prodanovi}, Deket, Balaban, Jovani}, Segi}, Vasi}. Jo{ su igrali: Radulovi}, Kraji{nik, Lazi}, N. Pezer, An~i}, Mirkovi}, Burdeq. Trener: Predrag [obot.

DERVENTA - Za kom{ijske rivale bila je to prva provjera ovog qeta. Najzaposleniji su bili golmani Bobar, Crna-

dak i Radulovi} koji su sa nekoliko sigurnih intervencija sprije~ili pravu goleadu na stadionu u Derventi. B. R.

Ubjedqivo Pelagi}evo
PELAGI]EVO MLADOST (S) 3 (2) 0 (0)
STRIJELCI: 1:0 Doborac u 9, 2:0 Borojevi} u 35, 3:0 Duki} u 86. minutu. Stadion: “Ravwa{“ u Pelagi}evu, gledalaca: 100. Sudija: Damir Lazi} (Br~ko). @uti kartoni: Barjaktarevi} (Pelagi}evo), Stoj~inovi}, Jawi} (Mladost, Sandi}i), crveni karton: Du{ko Jawi} (Mladost, Sandi}i) u 15. minutu. PELAGI]EVO: Moranki}, [ari}, Ja{arevi}, Dujkovi}, D. Ili}, Gaji}, ^oli}, Pezerovi}, Borojevi}, Doborac, Luki}. Jo{ su igrali: Mili~i}, Ivanovi}, Duki}, P. Ili}, Bajraktarevi}, Kara}. Trener: Vidoje Zari}. MLADOST (SANDI]I): Vukadinovi}, Maglaj~evi}, Ajdukovi}, S. Gavri}, \. Gavri}, Jawi}, Ra|enovi}, Todor~evi}, M. Miqenovi}, Stoj~inovi}, Q. Miqenovi}. Jo{ su igrali: T. Simiki}, Blagojevi}, Luki}, S. Simiki}, Ru`i~i}. Trener: Ratko Nikoli}.

Radovanovi}
[ansu da ponovno pogodi mre`u Nikole [renga ima napada~ Slavije Igor Radovanovi}. On je u pro{loj sezoni igrao za @eqezni~ar i u {estom kolu na “Grbavici“, @eqezni~ar je wegovim golom u 90. minutu slavio pobjedu. Do tada je [reng bio najboqi na terenu.

TREBIWE - Fudbal je ponovo glavna sportska tema u Trebiwu. Novi sastav Leotara vratio je vjeru u boqe dane trebiwskog fudbala. Za razliku od prethodnih godina, u klub su stigli igra~i koji su zauzeli mjesto u prvoj postavi i ve} na prvim utakmicama potvrdili da mogu da ponesu epitet poja~awa. Aleksandar Trnini} je nezaustavqiv po desnom boku, ve} je upisao i nekoliko asistencija. Dejan Ra{evi} je postigao ne ko li ko go lo va i ne bro je no pu ta asis ti rao, Zvezdan Lazi} je pokazao da ima sjaj ne or ga ni za tor ske sposobnosti, a Semjon Milo{evi} se izdvojio kao stub

Leotar juri{a na vrh
odbrane... Stawem u Leotaru su zadovoqni i u upravi kluba. Predsjednik Vladislav Vladi~i} nikada nije obe}avao “brda i doline“, ali je uvijek te`io ka tome.

Ambiciozni planovi u redovima trebiwskog premijerliga{a

PERLAGI]EVO - Pogotke za doma}u ekipu postigli su Doborac, Borojevi} i Duki} i tako najavili zapa`ene igre u Drgoj ligi Republike Srpske, grupe zapad. V. S.

Slavqe u Kolibama
SLOGA (K) POLET (B) 2 (1) 1 (1)
STRIJELCI: 0:1 Marinkovi} u 23, 1:1 Selmir @ep~an u 32, 2:1 X. Ma{i} u 81. minutu. Stadion Sloge u Kolibama. Gledalaca: 200. Sudija: Meho Ma{i} (Brod). SLOGA (KOLIBE): Es. Kari}, Ed. Kari}, A. Matiwanin, A. Muj~in, R. Ma{i}, H. @ep~an, M. Muj~in, Selmir @ep~an, Kobiqar, E. Muj~in, X. Ma{i}. Jo{ su igrali: E. Havi}, Semir @ep~an, Mu{ovi}, M. Matiwanin, S. Havi}, S. @ep~an, El. Kari}. Trener: Ivo Dru`ijani}. POLET (BROD): Popratim, Igwati}, Ru{ki}, Srijemac, B. Male{evi}, Milo{evi}, Marinkovi}, Kalabi}, Igwi}, Koki}. Na. Male{evi}. Jo{ su igrali: Mi{ki}, Karavla, Ni. Male{evi}, Te{anovi}, Bardak, [apowi}. Trener: Danimir Milkanovi}.

NOVAJLIJE se odli~no uklopile
- Od ove ekipe o~ekujem da jo{ vi {e na pre du je kroz prvenstvo. O~ekujem tako|e da se ozbiqno u|e u takmi~ewe i da ve} u prvom kolu protiv Rudar Prijedora vidimo jedan novi, sna`ni Leotar. O~ekujem od igra~a da na terenu daju vi{e od svojih mogu}nosti, da se bore za svaku loptu, da

igraju kolektivno, brzo i rezultat onda ne mo`e da izmakne. Upra va klu ba }e nastojati da isprati svaki do bar re zul tat - re kao je predsjednik Vladi~i}. Stru ~ni {tab je jo{ uvijek uzdr`an po pitawu ambicija. Me}utim, predsjednik Vladi~i} ne ostavqa dilemu: - Ciq kluba u prvom dije lu prven stva je pla sman me|u {est prvih ekipa. To ovaj tim realno mo`e da ostvari. Ako vidimo da mo`emo da se borimo za evropska takmi~ewa u proqe }nom dje lu, kre}emo u napad na jo{ boqi pla sman.

Uglavnom, plasman do {estog mjes ta je pla sman ko ji bi me zadovoqio - dodao je Vladi~i}.
FOTO: ARHIVA Vladislav Vladi~i}

BROD - Poslije 17 godina u prigradskom nasequ Kolibe, u kome je prije rata poniklo nekoliko poznatijih prvo li ga {kih fu dba le ra,

odigrana je prva utakmica. Gost Sloge, koja je obnovila akti vnost, bio je tre }e li ga{ Polet iz Broda. B. R.

44 utorak, 28. jul 2009. GLAS SRPSKE

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije boravio u Vardi{tu
FOTO: D. JEV\EVI]

Za ove krajeve sam i emotivno vezan jer je moj otac iz [ipova, a majka sa Grme~a. Ro|en sam u @iti{tu, ali sam prve fudbalske korake napravio u u`i~koj Slobodi, kazao Anti}
RAZGOVARAO: DANKO JEV\EVI] dankovisegrad@yahoo.com

VI[EGRAD - U Vardi{tu, nadomak Vi{egrada, odr`an je turnir u malom fudbalu, ~iji je specijalni gost bio se le ktor fu dbal ske re pre zen ta ci je Srbije Radomir Anti}. Turnir je odr`an u organizaciji sportske sekcije Srpskog sokolskog dru{tva “Soko“ iz Dobruna i Crkvene op {ti ne Var di {te kod `en skog ma nas ti ra Va zne sewa Gospodweg. Po pu lar ni An ta ra je, kao i uvi jek, s osmi je hom

Obilazak manastira
Radomir Anti} je obi{ao manastir Uspenija presvete Bogorodice u Dobrunu i novoformirani manastir Svetog Nikolaja u Dra`evini. Potom se na pla`i u Vardi{tu, na Bijelom Rzavu, oprobao i u ribarskim vje{tinama. Pokazao je zavidno umije}e. - Ribolov opu{ta i jedan je od mojih omiqenih hobija kazao je Anti}.
FOTO: D. JEV\EVI]

pri hva tio da raz go va ra za “Glas Srpske“, o svemu, ali u prvom planu pri~ali smo o fu dba lu. Na ra vno, ne za obilazna tema bio je i Mundi jal 2010. go di ne u Ju`noafri~koj Republici. - Sa ve li kim za do voqstvom sam se odazvao pozivu oca Jovana Gardovi}a, do {ao u Var di {te, me |u mlade i talentovane fudbalere. Siguran sam da }e ovi mla di fu dba le ri, uko li ko bu du pra vil no tre ni ra li, izrasti u prave igra~e i li~nos ti - re kao je Ra do mir Anti} na po~etku razgovora za na{ list. Anti} je pored svih obaveza vezano za fudbalsku reprezentaciju Srbije poznat i po tome kao ~ovjek koji kada mu se uka`e prilika obilazi sve srpske krajeve. - Po ku {a vam da svo jim prisustvom podignem ukupnu kulturu i sport na ve}i nivo, posebno kada su reprezentacija i srpski fudbal u pitawu, tako da se na sve pozive rado odazivam. Za ove krajeve sam i emotivno vezan po {to je moj otac iz [ipova, a majka sa Grme~a. Ro|en sam u @iti{tu, ali sam prve fudbalske korake

Selektor Srbije izvodi po~etni udarac na turniru u Vardi{tu

napravio u u`i~koj Slobodi. Potom sam osam godina bio u Partizanu s kojim sam osvojio 1976. godine titulu prvaka Jugoslavije. Usledio je odlazak u inostranstvo. U Re pu bli ci Srpskoj ima mo armiju navija~a koji prate sve na{e utakmice, i za koje ne sumwam da nam ne}e pru`i ti po dr{ku i pro tiv Francuske - rekao je Anti}, a potom dodao i ovo: - Navija~i iz Republike Srpske su na{a velika podr{ka i mo tiv, dva na es ti igra~. Na moje veliko zadovoqstvo imao sam priliku da u Bawoj Luci odr`im jedan se mi nar, gde sam od strane qudi iz Fudbalskog saveza Srpske fantasti~no primqen, i sa kojima imam odli~nu saradwu, koja }e se nadam se nastaviti.

Ste kao se uti sak da je dolaskom Anti}a na kormilo nacionalnog tima Srbije reprezentacija kona~no stabi li zo va na. “Or lo vi“ su tim za po{tovawe i svaki respekt.

SVAKI TURNIR prilika za promociju talenata
- Nikako nisam shvatio mo ju ulo gu da sa mo sas tavqam reprezentaciju, ve} i mno go {i re. Od onog tre nut ka ka da sam se pri hva tio se le ktor ske fun kci je zajedno sa svojim saradnici ma i fu dbal skim stru~waci ma po ku {a va mo da srpskom fudbalu vratimo afir ma ti vnu po zi ci ju. Mi slim da je to po tre bno posle toliko godina, a za-

{to ne re}i i problema sa kojima smo se u ranijem periodu susretali. Iz wih samo za je dni ~kim sna ga ma mo `e mo da iza |e mo. I da vratimo srpski fudbal na mesto koje mu pripada - ka`e Anti}. Govore}i o fudbalu nekad i sad, Anti} ka`e da je prije svega fudbal igra koja da je mo gu }nost mla di ma da se iska`u: - ^ak i svaki “mali seoski“ turnir, kao ovaj ovde, u Vardi{tu, daje mogu}nost mladim igra~ima da poka`u {ta znaju. Nekada nismo ni svjesni da malim stvarima ~inimo velika dela. I kroz ovaj “ma li“ tur nir na {li smo razlog za dru`ewe {to u sva kom slu ~a ju tre ba po dr`ati. Jer, sama radost koja se prime}uje i osmesi na

de~ijim licima su najve}a pobeda. Reprezentacija Srbije je na pragu plasmana na Svjetsko prven stvo u Ju `noj Afri ci, o pla no vi ma An ti} ka`e: - Na rod je u svo joj reprezentaciji pre po znao sliku koja mu odgovara, i u vezi sa tim imali smo protiv Aus tri je ve li k u po dr{ku od strane 60 hiqada na vi ja ~a. O~e ku je nas uta kmi ca u Beo gra du pro tiv Fran cus ke, gde o~e ku je mo po be du, i ve li ku po dr{ku sa tribina. Siguran sam da }e mo u je dnom ko rek tnom am bi jen tu os tva ri ti pla sman na Svjetsko prvenstvo 2010. go di ne - na gla sio je na kra ju se le ktor fu dbal skog na ci onal nog ti ma Srbije.

NEIZBRISIV TRAG U [PANIJI
Kao igra~ Radomir Anti} je nastupao i za turski Fenerbah~e, Real Saragosu i engleski Luton. Poslije 17 godina igrawa sada{wi selektor Srbije otisnuo se u trenerske vode. Pod wegovom “dirigentskom“ palicom na{li su se Partizan, Saragosa, Oviedo, Real i Atletiko iz Madrida, sa kojim je 1996. godine osvojio duplu krunu [panije. Poslije toga su uslijedile epizode u Barseloni i Selti. U svim pomenutim klubovima je Radomir Anti} ostavio dubok i neizbrisiv fudbalski trag.

Anti} je pomno pratio talente

Opu{tawe uz ribolov

GLAS SRPSKE utorak, 28. jul 2009. 45

U me~u za tre}e mjesto Sloga je savladala Krajinu sa 15:14, poslije boqeg izvo|ewa jedanaesteraca. Regularni dio susreta zavr{en je 2:2
PI[E: MILAN ZUBOVI] milanz@glassrpske.com

Zavr{en 12. fudbalski “Turnir prvaka“ u Bawoj Luci

BAWA LU KA - Eki pa Crvene zemqe iz Nove Vesi pobjednik je ovogodi{weg 12. po redu “Turnira prvaka“, po{to su u finalu savladali BSK sa 3:1. Poveli su fudbaleri iz No ve Ve si pre ko Ni ko le Zeqkovi}a u osmom minutu. Na 2:0 povisio je Zoran Novakovi} poslije solo akcije u 28. minutu i sa tim rezultatom oti{lo se na odmor. U nastavku susreta ponovo je Novakovi} bio precizan. On je u 62. minutu iz slobodnog udarca sa dva de se tak me ta ra sa vla dao ne mo }nog Muhameda Harba{a. “Romanti ~a ri“ su smawili sa mo tri minuta poslije kada se Bo jan Sla do je vi} naj boqe sna{ao u {esnaestercu po-

Fudbaleri Crvene zemqe

FOTO: V. STOJAKOVI]

sli je izve de nog kor ne ra i glavom loptu smjestio u mre`u. U me ~u za tre }e mjes to

BSK CRVENA ZEMQA

1 (0) 3 (2)

Sloga je savladala Krajinu sa 15:14, po sli je boqeg izvo |ewa jedanaesteraca. Regularni dio susreta zavr{en je 2:2. Doma}ini su poveli golom Bojana Doj~inovi}a u 27, da bi Ogwen Kremenovi} izjedna~io u 70. minutu.

STRIJELCI: 0:1 Zeqkovi} u 8, 0:2 Novakovi} u 28, 0:3 Novakovi} u 62, 1:3 Sladojevi} u 65. minutu. Stadion: Krajine u Rosuqama. Gledalaca: 400. Sudija: Ogwen Vaqi} (Bawa Luka). @uti kartoni: Radoja, ]ulum (BSK), Zeqkovi}, Perduv, Pilipovi} (Crvena zemqa). Crveni kartoni: Krsto Perduv, Nikola Zeqkovi} (Crvena zemqa) u 75. minutu. BSK: Harba{, Sladojevi}, Plav{i}, [tekovi}, Damjani}, Kolunxija, Iveti}, Radoja, Strika, Diqkan, \ukanovi}. Jo{ su igrali: Stanivuk, ]ulum, Aleksi}, Bereta, Jorgi}. Trener: @eqko Vrawe{. CRVENA ZEMQA: Perduv, Ili}, Kosti}, Te{i}, Lovri}, Ga~i}, Zelenac, Vrhovac, Novakovi}, Pilipovi}, Zeqkovi}. Jo{ su igrali: Keki}, Butkovi}, Lepir, Ra|enovi}, Jokanovi}, Krkajli}. Trener: Boro Pilipovi}.

ZORAN Novakovi} progla{en za najboqeg igra~a
Po no vo je Kra ji na po ve la po got kom Mi la na Ivan ko vi }a u 80. mi nu tu, ali je Kre me no vi} svo jim dru gim go lom na su sre tu

postavio kona~nih 2:2 u sudijskoj nadoknadi vremena. Za najboqeg igra~a tur nira progla{en je Zoran Nova ko vi} (Crve na zemqa) ko ji je uje dno i naj boqi stri je lac tur ni ra sa tri go la. Na gra da naj boqem gol ma nu oti {la je u ru ke Krste Per du va, ta ko |e iz Crve ne zemqe, a na gra da najperspektivnijem igra~u pripala je Mi la nu Ivan kovi}u ~lanu Krajine. Kao naj boqi su di ja pro gla {en je Ogwen Vaqi} iz Bawe Luke.

KRAJINA SLOGA
(penalima 14:15)

2 (1) 2 (0)

STRIJELCI: 1:0 Doj~inovi} u 27, 1:1 Kremenovi} u 70, 2:1 Ivankovi} u 80, 2:2 Kremenovi} u 90+3 minutu. Strijelci iz penala: Raj~evi} (2), Mali} (2), Dubravac, Terzija, Tadi}, Trivi}, Vukovi}, Samarxija, Ivankovi}, Du{ani} (Krajina), Majki} (2), Baki} (2), Rastovi} (2), Teodorovi}, Kremenovi}, Ba{i}, Milanovi}, Teli}, [ipovac, Racanovi} (Sloga). Stadion: Krajine u Rosuqama. Gledalaca: 300. Sudija: Davorin Zrni} (Bawa Luka). @uti kartoni: Mali} (Krajina), Kraq (Sloga). KRAJINA: Pavlovi}, Slavni}, Teli}, Latinovi}, ]utkovi}, Raj~evi}, ]ulum, [urlan, Mali}, Doj~inovi}, Ivi}. Jo{ su igrali: Kesi}, Dubravac, Pala~kovi}, Terzija, Krneti}, Tadi}, Trivi}, Vukovi}, Samarxija, Ivankovi}, Du{ani}. Trener: Slobodan Star~evi}. SLOGA: Racanovi}, [ipovac, Rastovi}, Teli}, Milojevi}, \uri}, Majki}, Kraq, Urukalo, Kremenovi}, Baki}. Jo{ su igrali: Davidovi}, Tepi}, Kesi}, Travar, Milinovi}, Ba{i}, Teodorovi}. Trener: Milan Vujasin.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Prolazno naobla~ewe
Bawa Luka Doboj Tuzla Zvornik Zenica Bijeqina

Beograd
Subotica

Maks. Min.

31 oC 18 oC

Sun~ano i malo toplije
Ujutru svje`e sa mogu}om maglom ili sumaglicom po pojedinim kotlinama i visoravnima. Tokom dana sun~ano i malo toplije uz malu do umjerenu obla~nost u drugom dijelu dana. Duva}e slab jugoisto~ni i jugozapadni, tokom dana u skretawu na sjeverozapadni i sjeverni vjetar, a u Hercegovini ujutru i krajem dana slaba do umjerena bura. Jutarwa temperatura vazduha od sedam stepeni Celzijusa na planinama, u ostalim predjelima od 11 do 15 stepeni, na jugu oko 18 stepeni, a najvi{a dnevna temperatura od 26 stepeni na planinama, u ostalim krajevima od 26 do 34 stepena Celzijusa.

Sun~ano i toplije, a uve~e se u zapadnim i sjevernim predjelima o~ekuje prolazno naobla~ewe. Vjetar u skretawu na slab do umjeren sjeverozapadni.

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Perica PE]ANAC (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Sandra MILETI] (novosti) Radmila [KONDRI] (dru{tvo, ekonomija) Dragana ]OSI] (dopisnici) Vawa POPOVI] (kroz Republiku Srpsku) @aklina MIJATOVI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura, Glas plus) Darko GRABOVAC (Bawa Luka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31.jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Beograd

Sarajevo Pale

Mostar

Novi Pazar

Ni{

Nik{i}

Bawa Luka
Trebiwe

Maks. Min.

33 oC 14 oC

Podgorica

Pri{tina

Svjetske metropole
Pariz Madrid Rim Atina Budimpe{ta Prag 23 37 24 26 28 21 Moskva Istanbul Sofija Oslo Milano Bukure{t 25 27 23 17 34 29 Berlin Toronto Wujork ^ikago Los An|eles 28 26 30 27 27

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawa Luka, Redakcija: Skendera Kulenovi}a 93, 78000 Bawa Luka, tel. (051) 231-031, faks 231-012, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/340-114, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

46 utorak, 28. jul 2009. GLAS SRPSKE

Antena
KABLOVSKA
B 92
7.00 8.00 11.00 12.05 13.05 13.30 14.00 15.00 Radijsko dizawe TV dizawe Uvod u anatomiju, serija Xeriko, serija Vodi~ za roditeqe [qaka Reakcija Nacionalna geografija i BBC 16.30 Seks i grad, serija 17.30 Dobre namjere, serija 19.00 Vil i Grejs, serija 19.40 Trnav~evi}i u divqini, crtani film 20.00 Uvod u anatomiju, serija 21.00 U svijesti bjegunca, film 23.30 Seks i grad, serija 0.30 Xeriko, serija 1.30 Vil i Grejs, serija 2.00 Info kanal

2200
ATV

@ivjeti strah

Uloge: Rob Lou, Xems Belu{i, Din Stokvel Re`ija: Xek Ersgard

2200
OBN

Napad morskog psa 3
Uloge: Xon Baroumen, Xeni Mek{ejn Re`ija: Dejvid Vort

Kada dva nau~nika na meksikanskoj obali slu~ajno prona|u ogroman zub morskog psa, wihova najve}a no}na mora }e se pretvoriti u stvarnost. Naime, radi se o ostacima praistorijske ma{ine za ubijawe koja je upravo odlu~ila da se vrati. Kako bi sprije~ili ki{u terora, nau~nici u borbi protiv vremena kre}u u lov za ubicom.

Vikom
6.00 Narodna muzika 7.30 Tele{op 8.00 Glas Amerike 8.30 Tele{op 9.00 Pismo-glava, putopis 9.50 Crtani film 10.00 Oliver Tvist kulinarski {ou 11.00 Zlatni minut, kviz 12.00 Radio i TV 13.00 Sveznalica, kviz 14.00 14.40 15.00 15.50 16.00 16.30 18.00 19.30 21.00 22.00 23.30 0.00 Tele{op Tele{op Sveznalica, kviz Crtani film Oliver Tvist kulinarski {ou Kviz znawa Misterije postawa Dnevnik RTS Gost s povodom Narodna muzika Kviz Erotski program Mladi arhitekta Volter napu{ta svoju suprugu Lindu i odlazi u L.A. da pravi nacrt za jednu ku}u. Na autoputu ga neki kamionyija skoro zgura sa ceste. Volter pozove kompaniju za koju kamionyija radi i ovaj biva otpu{ten. Veoma brzo Volter potpuno gubi kontrolu nad svojim `ivotom i upada iz problema u problem. Po~iwe da se pita da li je posrijedi osveta otpu{tenog kamionyije.

RTRS
6.00 Pokondirena tikva, film 7.20 Muzika 8.00 Vijesti 8.30 Kuhiwica 9.00 Pod suncem Sen Tropea, serija 10.00 Vijesti 10.05 [umska {kola 10.10 Denijeve mozgalice 10.15 Spajder rajder, crtani film 10.40 MTS magazin 11.00 Sveti orah, serija 11.30 Frej`er, serija 12.00 Vijesti 12.10 Brojevi, serija 13.00 ^arolija, serija 13.50 SP u vaterpolu, prenos 15.10 SP u vaterpolu, prenos 16.30 SP u vaterpolu, prenos 18.00 Qetopis 19.00 Frej`er, serija 19.30 Dnevnik 20.00 Dok. program 20.40 SP u vaterpolu, prenos 21.50 Mjesto zlo~ina: Majami, serija 22.30 Brojevi, serija 23.20 Vijesti 23.30 ^arolija, serija 0.20 MTS magazin 0.40 Qetopis 1.40 Sveti orah, serija 2.00 Dnevnik 2.30 ^uvar pla`e u zimskom periodu, film 4.00 Muzika 4.40 Dok. program 5.30 Kuhiwica

ATV
6.00 Muzi~ki program 7.00 Zamka, serija 8.00 Denis napast, crtani film 8.30 Pepa pra{~i}, crtani film 8.50 Vijesti 9.00 Ben 10, crtani film 9.30 Helo Kiti, crtani film 9.35 Aladin, crtani film 10.00 Seranovi, serija 11.50 Vijesti 12.00 Madre Luna, serija 13.00 VIP, serija 14.00 Kviz i grad 15.00 Sve }e biti dobro, serija 16.00 Vijesti 16.05 Ku}ica u cvije}u 16.30 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Luda ku}a, serija 18.00 Survivor Panama 19.00 Vijesti 19.40 Muzika 20.00 Halo taksi, film 22.00 @ivjeti strah, film 0.00 Kviz i grad

RTS 1
6.00 Vijesti 6.05 Jutarwi program 8.00 Dnevnik 8.10 Jutarwi program 9.00 Vijesti 9.05 U zdravom tijelu 9.20 Kuvati srcem 9.30 Slagalica 10.00 Vijesti 10.05 Kvadratura kruga 10.30 Svijet ribolova 11.00 Vijesti 11.05 Alijas, serija 12.00 Dnevnik 12.10 Sport plus 12.20 Kosti, serija 13.10 ^aura 2, film 15.00 Vijesti 15.10 Jednostavan `ivot 15.55 Vijesti 16.00 Boqi `ivot, serija 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.30 Beogradska hronika 18.20 Krstarewe Volgom 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik 20.10 Boqi `ivot, serija 21.00 48 sati - svadba 22.00 Vijesti 22.05 Torente 3: Nesposobni za{titnik, film 0.00 Dnevnik 0.10 Kosti, serija 1.00 Izvje{taj Matriks 1.50 Zakopane tajne, film 3.00 Vijesti 3.20 48 sati - svadba 4.00 Svijet ribolova 4.30 Krstarewe Volgom 4.50 Kvadratura kruga

RTS 2
6.00 U zdravom tijelu 6.10 Koncert za dobro jutro 7.00 Kuvati srcem 7.30 Trag 8.00 Gra|anin 8.30 Total tenis 8.40 Reli 9.00 Garfild, crtani film 9.30 Slon Benxamin, crtani film 9.50 Male pri~e, serija 10.00 Gomboce, crtani film 10.20 Enciklopedija za radoznale 10.50 Recept za igru 11.10 Kako nau~iti matematiku 11.20 Dosije iks i oks 11.25 Posjeta muwa istoriji 12.10 Muzika 13.00 Trezor 14.00 Laka `ena, film 16.00 Ovo je Srbija 16.50 Dok. program 17.50 Plivawe 20.30 TV mre`a 21.00 Alijas, serija 21.50 Obrazovni program 22.20 Arheometalurgija 22.50 Obelisk 23.20 Likovna kolonija RTS 23.30 Leb i sol, koncert 0.00 Laka `ena, film 1.30 Trezor 2.30 Plivawe 4.30 Obelisk 5.00 Obrazovni program 5.20 Leb i sol, koncert

Foks
7.00 8.00 8.50 10.00 11.20 14.40 15.30 16.20 17.20 19.00 20.00 Vijesti Slomqeno srce, serija Slatka tajna, serija Smije{na strana `ivota Fidel, film Tajni agent Izi Slomqeno srce, serija Ninxa ratnici Svijet na dlanu Largo, serija Ninxa ratnici 21.00 23.05 23.30 O{tra zima, film Svijet na dlanu Soba 401 Rokenrol zabava, film Svi mrze Krisa, serija Sibil, serija Dosije FBI Ludo i nezaboravno Largo, serija 5.30 Dosije FBI

National geographic
8.00 Sekundi do katastrofe 9.00 Crveno upozorewe za spasavawe 10.00 Zona smrti 11.00 Udar groma 12.00 Avionske nesre}e 13.00 Sekundi do katastrofe 14.00 Crveno upozorewe za spasavawe 15.00 Amazonske kanxe 16.00 Jelouston 17.00 Vulkan 18.00 Sudar kontinenata 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 Superstadion u Majamiju Drevne megastrukture Elektri~ni okean Kriti~na situacija Drevne megastrukture Elektri~ni okean Superstadion u Majamiju Drevne megastrukture Elektri~ni okean Sudar kontinenata Superstadion u Majamiju Paklene planete Jelouston

Radio RS
6.00 10.00 10.05 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 19.00 19.10 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zapjevajmo stare pjesme Podnevne novosti Poslije dvanaest Vijesti Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Za svakog pone{to Vijesti Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike 20.00 Vijesti 20.05 Ve~e uz radio 21.00 Vijesti 22.00 Hronika dana 22.10 Radaguka, zlatno doba rokenrola 0.00 Pono}ne vijesti 0.10 No}ni program Frekvencije: Bawa Luka - 90,9; Bawa Luka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

GLAS SRPSKE utorak, 28. jul 2009. 47

2100
NOVA

U dobrom dru{tvu

Uloge: Denis Kved, Tofer Grejs, Skarlet Johanson Re`ija: Pol Vajs

2110
RTL

Kobne strasti

Nova
7.00 8.00 8.30 9.30 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 15.50 17.10 17.30 Kozbi {ou, serija Beba Feliks, crtani film Ezo TV Nova lova Rebelde, serija Otvori svoje srce, serija Lude sedamdesete, serija Kozbi {ou, serija In magazin U 3.10 za Jumu, film Vijesti ^uvari pla`e, serija 18.30 In magazin 19.10 Dnevnik 20.00 Lud, zbuwen, normalan, serija 21.00 U dobrom dru{tvu, film 22.50 Mister Bin, serija 23.10 Vijesti 23.30 ^uvari pla`e, serija 0.20 Sajnfeld, serija 0.50 @ivot na sjeveru, serija 1.50 Ezo TV 2.50 U 3.10 za Jumu, film 4.20 Sajnfeld, serija 4.50 @ivot na sjeveru, serija 5.30 In magazin 6.10 Rebelde, serija

Uloge: Armand Asante, [erilin Fen, Kejt Neligan Re`ija: Karl Reiner

Sredovje~ni prodava~ oglasnog prostora Den Foreman degradiran je po{to kompaniju u kojoj radi kupi multimilijarder, ~ovjek kojem je prva stvar na pameti profit. Za novog {efa dobije dvostruko mla|eg Kartera Darija, prili~no ambicioznog, ali u mnogo ~emu neiskusnog mladi}a. Obojica mu{karaca kod ku}e prolaze kroz prave turbulencije. Den ima dvije k}eri: 18-godi{wu Aleks i 16-godi{wu Janu, a kad mu `ena ka`e da je opet trudna, potpuno se {okira. Kartera nakon sedam mjeseci braka ostavqa `ena, i to ba{ kad je unaprije|en. Denovo i Karterovo prijateqstvo dovedeno je u opasnost kad se Karter zaqubi i zapo~ne vezu s Denovom k}erkom Aleks.

Ned Ravine je policajac i advokat, s tim da kao advokat ~esto brani qude koje je sam priveo zakonu. Vjeruje da o `enama i `enskoj prirodi zna apsolutno sve i zakliwe se da }e baciti zna~ku ako se poka`e suprotno. Jedne ve~eri upoznaje tajanstvenu zavodnicu Lolu Kein, koja se sutradan pojavquje u wegovoj kancelariji i zatra`i pomo}. U me|uvremenu, iz zatvora poslije sedam godina izlazi Maks [edi, koji planira da ubije Neda jer je zbog wegovih advokatskih propusta i zavr{io iza re{etaka. Me|utim, Maks nije jedini, isto planira Nedova supruga Lani i wen qubavnik, automehani~ar Frenk.

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.00 15.00 15.05 16.00 Vijesti Top form Muzika Blesimetar, serija Kad priroda podivqa Vijesti Zabrawena qubav, serija SMS Party Vijesti Tra`eni, serija Autovizija 16.40 Katalina i Sebastijan, serija 18.00 Zabrawena qubav, serija 18.40 Novosti 19.30 Dnevnik RTS 20.10 Katalina i Sebastijan 21.00 Utorkom u`ivo 22.30 Heroj, film 0.30 Stari momak, film No}ni program

HRT 2
HRT 1
5.50 Hrvatska u`ivo 7.00 Dobro jutro, Hrvatska 9.00 ^arolija, serija 10.00 Vijesti 10.10 Prirodni svijet 11.10 Opra {ou 12.00 Dnevnik 12.30 Draga neprijateqica, serija 13.20 Idemo na put s Goranom Mili}em 14.00 Jelovnici izgubqenog vremena 14.30 Vijesti 14.40 Istinita pri~a o Xesiju Xemsu, film 16.30 Pet hiqada kilometara kroz Meksiko 17.10 Na{i i Va{i, serija 17.50 Hrvatska u`ivo 19.30 Dnevnik 20.10 ^arolija, serija 21.00 Boje turizma 21.50 1917. (Narodna revolucija) 22.50 Dnevnik 23.30 Genetsko porijeklo Hrvata 0.00 Dosjei iks, serija 0.40 Zvjezdane staze, serija 1.30 U uredu, serija 1.50 Divqi u srcu, serija 2.30 Ksena - princeza ratnica, serija 3.40 Genetsko porijeklo Hrvata 4.00 Jelovnici izgubqenog vremena 4.20 Boje turizma 5.00 Draga neprijateqica, serija

PINK BH
7.00 Crtani film 7.10 Sarajevo na liniji 7.20 Mejd in Bawa Luka 7.30 Sportisimo 8.00 Rubi, serija 9.00 Balkan net 10.10 Napu{teni an|eo, serija 11.00 Zauvijek izgubqeni, serija 12.00 Info top 12.10 Mje{oviti brak, serija 13.00 Obi~ni qudi, serija 14.00 Info top 14.10 Sarajevo na liniji 14.20 Mejd in Bawa Luka 14.30 Sportisimo 14.40 Zabavni program 15.00 Rubi, serija 15.50 Info top 16.00 Napu{teni an|eo, serija 17.00 Kvizbi 18.00 Info top 18.20 Sarajevo na liniji 18.30 Mejd in Bawa Luka 18.40 Sportisimo 19.00 Zauvijek zaqubqeni, serija 20.00 Mijewam `enu 21.00 Grand parada 22.30 Amixi {ou 0.30 Sarajevo na liniji 0.40 Mejd in Bawa Luka 0.50 Sportisimo 1.00 Grand parada 2.30 Amixi {ou 4.30 Pink xuboks

BHT 1
8.00 Vijesti 8.10 Neprolazna pjesma 9.00 @ivjeti s prirodom 10.00 Vijesti 10.05 Be Ha Te bebe 10.10 Dje~iji festivali 10.20 ^udesni svijet 10.40 Patkograd, serija 10.50 Qubavna oluja, serija 11.40 Moja mala kuhiwa 12.00 Vijesti 12.10 Major iz Lijev~a poqa 12.40 Viza 13.10 Tarner, Mone i Vistler 14.00 Vijesti 14.05 Govor ti{ine 14.30 Dje~iji festivali 15.00 Memoari porodice Mili}, serija 15.20 Tragom ptice Dodo 16.10 Vijesti 16.20 Intervju 16.40 Nokia Trends Lab 17.10 Dru{tvo znawa 17.40 Moja mala kuhiwa 17.50 Qubavna oluja 18.50 Celestin, crtani film 19.00 Dnevnik 19.30 Intervju 20.00 Lajfstajl 20.30 Elling, film 22.00 Vijesti 22.20 U raqama zakona, film 0.10 Elling, film

OBN
7.10 Transformeri, crtani film 7.30 Pocoyo, crtani film 7.40 Transformeri, crtani film 8.00 Pocoyo, crtani film 8.10 Krsti}-kru`i} 8.20 Memori 8.30 Mala {kola 8.40 Sveznalica 9.10 Hari i porodica Henderson, serija 9.40 Kraq Kvinsa, serija 10.10 U sjeni ma~a, film 11.50 Info 12.10 Zabrawena qubav, serija 13.00 Zvijezde sa zvijezdama 15.10 OBN Star Model 17.00 Fudge, serija 17.30 Hari i porodica Henderson, serija 18.00 @ivot na sjeveru, serija 18.50 Info 19.10 Muzi~ki program 20.00 Zvijezde sa zvijezdama 22.00 Napad morskog psa 3, film 23.50 U sjeni ma~a, film 1.30 Napad morskog psa 3, film 3.10 OBN Star Model

7.00 Mali titani, crtani film 7.20 Krava i pile, crtani film 7.40 Na kraju ulice 8.00 ^arobna plo~a 8.10 Moji su roditeqi vanzemaqci, serija 8.40 Tri Hil, serija 9.30 Muzi~ki program 10.00 Ali Mekbil, serija 10.50 Dragi Xon, serija 11.10 Prijateqi, serija 11.30 Prijateqi, serija

11.50 Veliki uspjesi hrvatskog sporta 12.40 Slikovnica 13.10 Emisija iz kulture 13.40 Me|u nama 14.30 Madeira 15.20 Vaterpolo 16.30 Ksena - princeza ratnica, serija 17.20 Muzika 17.50 Plivawe 20.00 ATP 22.00 Vijesti 22.20 24, serija 23.00 Kako smo izmislili Abotove, film 0.50 Drugi format 1.30 ATP

RTL
6.50 Pink Panter, crtani film 7.00 Transformeri, crtani film 7.30 Punom parom 8.00 Astro {ou 11.30 Kako sam upoznao va{u majku, serija 11.50 U dobru i zlu, serija 12.20 Reba, serija 12.50 Magazin 13.00 Ve~era za pet 13.30 Tajna ~okolade, serija 14.30 Heroji iz strasti, serija 15.20 Magnum, serija 16.10 Korak po korak, serija 16.40 Pod istim krovom, serija 17.10 Kako sam upoznao va{u majku, serija 17.30 U dobru i zlu, serija 18.00 Reba, serija 18.30 Vijesti 18.50 Magazin 19.00 Ve~era za pet 19.30 Punom parom 20.00 Bibin svijet, serija 21.10 Kobne strasti, film 22.40 Zaboravqeni slu~aj, serija 23.40 Vijesti 23.50 No} pokera 1.20 Pqa~ka, film 3.00 No} pokera 4.30 Astro {ou

BN
6.30 Jutarwi program 8.30 Poznati 9.00 Filmske novosti 9.40 Leksikon zdravqa 10.00 Novosti 10.05 Hrana i vino 10.50 Kriminal u Rusiji 12.00 Novosti 12.05 Svijet na dlanu 13.00 Super ke{ 14.00 Novosti 14.05 Vitafon, zvuk koji lije~i 15.00 Hrana i vino 16.00 16.20 18.00 18.20 19.00 19.30 20.10 21.00 22.10 22.30 23.00 0.40 3.00 Novosti Fojlov rat, serija Danas u Srpskoj Svijet na dlanu Sport fle{ Monitor Nijesmo mi od ju~e, serija Na poglavi~inoj farmi, film Loto Pregled dana Fojlov rat, serija Astro~et Satelitski program

Luda planeta

La`ni policajac
Antonio Fernandez Martinez iz Ouklenda u Kaliforniji je nedavno uhap{en zbog la`nog predstavqawa i poku{aja kra|e, nakon {to je poku{ao da na autoputu zaustavi automobil koji je vozio policajac na tajnom zadatku, prenosi Aso{iejted pres. Policijski zvani~nici su rekli da se dvadesetjednogodi{wi Martinez predstavio kao policajac i poku{ao da zaustavi neobiqe`eni policijski automobil. Martinezu }e biti su|eno i najvjerovatnije ga o~ekuje zatvorska kazna.

PI[E: DEJAN VUJANI] dejanv@glassrpske.com

Pro gla {ewem po bje dni ka i kon cer tom benda “Asian Dub Foundation“

u nedjequ je na bawolu~kom Kastelu zavr{en drugi “Nektar Demofest“. Zagreba~kom bendu “Prophaganda“ pripala je prva na gra da ovo go di{weg festivala mladih i ne afir mi sa nih mu zi ~kih sastava. Drugu nagradu osvojili su “Discopath“ iz Splita, dok je tre }a na gra da oti {la u ru ke dva ben da: “Zaa“ iz Kru {ev ca i bawolu~kom “Tankeru“. Su de }i po rea kci ja ma prisutnih na tvr|avi Kastel, i ovaj put kao i pro{le go di ne `i ri je po go dio ukus publike, koja je odu{evqeno pozdravila pobjednike festivala. Bend “Ori on“ miqenik je publike ovogo-

di{weg “Nektar Demofesta“, dok je presti`nu nagradu akreditovanih novinara odnijela zagreba~ka “Prophaganda“. - Joj, ja sam se prepala da nema {anse da dobijemo neku nagradu nakon one od novinara, ali nemam rije~i. Otkako sam u Bawoj Luci konstantno ponavqam rije~ super, ali ovdje je zaista sve super. Dru`ili smo se sa svim bendovima i ono {to mi je najva`nije je da nama nije bilo do takmi~ewa, zaista smo svi tu da se zezamo - rekla je pjeva~ica “Prophagande“. Pro{logodi{wi pobjednici “KillingJazzHardCoreBaby“ u revijalnom dijelu programa predstavili su pjesme sa svog prvog albuma “Track One“. Nakon koncerta benda “Asian Dub Foundation“, koji je odu{evio mnogobrojnu publiku na Kastelu, bawolu~ki “Afrodizijak” je na afterpartiju opravdao epitet jednog od najboqih bawolu~kih muzi~kih projekata.

Samo punoqetni sijeku picu
Prodava~ica u Britaniji zatra`ila je li~nu kartu od mu{terije koja je htjela da kupi no` za picu, javio je Mondo. - Do{la sam u “Marks end Spenser“ da kupim neophodne stvari za ku}u, jer sam upravo preselila - rekla je Xeni Palmer iz Derbija. Ona je dodala da joj je kasirka rekla da mora da vidi dokumenta, prije nego {to joj proda no` za picu. Politika lanca radwi “Marks end Spenser“ nala`e da svako ko izgleda mla|e od 25 godina mora da poka`e li~nu kartu pri kupovini alkoholnih pi}a i o{trih predmeta.

Na aukciji stolica na kojoj je pisan “Hari Poter“
Stolica na kojoj je britanska kwi`e vni ca Yoan Ke trin Ro uling napisala prva dva toma sage o Hariju Poteru, ponu|ena je na prodaju na sajtu “e-Bay“, javio je Tanjug. Roulingova je 1995. godine kupila ~etiri rasparene stolice od kojih je izabrala najudobniju da bi je postavila za sto na kom je dr`a la svo ju pi sa }u ma {i nu. Autor ka ~u ve ne pri ~e o dje ~a ku ~arobwaku na woj je ~ak ugravirala re~enicu “Napisala sam “Hari ja Po te ra” sje de }i na ovoj stolici“. Sav pri hod od pro da je na mi jewen je dobrotvornoj organizaciji koja nabavqa {kolske uybenike za djecu u siroma{nim zemqama. - To je stolica koju mo`ete da na|ete u bilo kojoj proda vni ci za skro mnu su mu, ali istorijski, to je najizuzetniji predmet iz zbirke o “Ha ri ju Po te ru” ko ji je iznesen na prodaju - izjavio je tim povodom Metju Ford, odgovoran za aukciju.

Ludi svadbeni ples
Veseli svadbeni ples Kevina Hajnca i Xil Piterson u crkvi Svetog Pavla u Minesoti, postao je pravi hit na Internetu, prenose svjetski mediji. Na ovom simpati~nom snimku mlada, mlado`ewa, kumovi i djeveru{e, na iznena|ewe prisutnih kroz crkvu do oltara prolaze ple{u}i uz zvuke pjesme Krisa Brauna “Forever“, pri ~emu se mlado`ewa ~ak i prevr}e preko glave. Za mawe od nedjequ dana, od kada je postavqen na sajt “Xou Tube“, pregledan je vi{e od 4,75 miliona puta.

NEKAD BILO...
Tvorac debelog, naranxastog ma~ka Garfilda, Xim Dejvis ro|en je na dana{wi dan 1945. godine. Ovaj ma~ak je nastao kao glavni lik stripa, koji se danas nalazi u Ginisovoj kwizi rekorda, pod naj~itanijim stripom na svijetu. Kasnije je postao i glavni lik popularnog crtanog filma. Garfild je lijen i sebi~an. Obi~no se dosa|uje, jede ili spava. @ivi sa vlasnikom Xonom i psom Odijem. Omiqeno jelo su mu lazawe. Voli da ~a~ka zube Xonovom paprati nakon jela, na {ta Xon bjesni. Tako|e, jako voli svog pli{anog medvjedi}a. Mrzi ponedjeqke zbog wegove neprestane lo{e sre}e na taj dan. Ima djevojku Arlin, koju nikad ne uspijeva da impresionira. Mrzi paukove, iako zna da pri~a sa wima. Pri~a i sa ma~kama, mi{evima, pacovima, psima, qudima, drve}em, vjevericama, ribama, biqkama, hranom (naj~e{}e iz fri`idera), mravima, pticama, klupkom vune...

POSQEDWA
Prodat stan u kome je preminuo Hit Lexer
Stan na Menhetnu u Wujorku, u kojem je u januaru pro{le godine prona|en mrtav poznati australijski glumac Hit Lexer, kona~no je prodat, godinu i po poslije tragedije, javili su ameri~ki mediji, a prenosi Tanjug. Novi vlasnik, koji je `elio da ostane anoniman, za stan je platio blizu 15 miliona dolara (deset i po miliona evra). Hit Lexer, koji je preminuo zbog prekomjerne doze lijekova, na sebe je posebno skrenuo pa`wu ulogom u filmu “Planina Broukbek“. Za svoju posqedwu rolu u filmu “Mra~ni vitez“, u kome je glumio Xokera, ove godine posthumno je nagra|en “Oskarom”, najpresti`nijom filmskom nagradom, za najboqu mu{ku sporednu ulogu.

Ro|endan Garfildovog crta~a

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful