Adrian P.

Kezele - Čarobnica Ritualna priča Prije nekoliko godina prvi put sam saznao da postoje ritualne priče. Do tada sam, kao i ve ina drugi! ljudi, na priče gledao kao na... pa, samo priče. "isam znao da postoje priče koje, osim #to pričaju o svojim junacima i nji!ovim pustolovinama, imaju dublja značenja za onog tko i! priča, ali i za one koji i! slu#aju $ili čitaju%. "e mislim time samo na simboliku, mitske ili ar!etipske poruke koje priče prenose. &islim na utjecaj koji takva priča ima na svakida#nji 'ivot. (ako)er, prije svega mislim na unutarnju promjenu koju donosi pričanje ili slu#anje takve priče* istu onu promjenu koju mo'e potaknuti stvarni, du!ovni do'ivljaj. Kao #to joj ime ka'e, ritualna priča ima značajke rituala. +na se priča, slu#a i čita u posebno vrijeme koje je ponekad točno odre)eno, a tako)er mogu postojati i napuci o tome gdje se to radi i kako. , tom smislu, pričanje, slu#anje ili čitanje takve priče doista je nalik nekom ritualu. -amisao o ritualnim pričama potječe iz pradavni! tradicija i kultura koje nisu cvjetale u okru'enju suvremene te!nologije. Danas su mediji $tisak, radio, televizija i računala% u potpunosti istisnuli kulturu pričanja i slu#anja priča, a ako nastavimo u tom smjeru istisnut e i kulturu čitanja knjiga. +stat e elektronski zapisi, (. zasloni i !ologrami. &e)utim, tko zna, mo'da e ba# onda, kad se dogodi da čak i knjige postanu dijelom pro#losti, 'iva riječ pretočena u priču ponovo zauzeti mjesto koje je nekada imala. .e dugo vremena proučavam istočnu /ilozo/iju i kulturu, posebice vedsku. "a ru#evinama vedske kulture nastala je !indu kultura i dana#nja indijska kultura. .edska civilizacija se'e daleko u pro#lost. "jen početak je gotovo nemogu e odrediti s bilo kakvom povijesnom točno# u jer iza sebe nije ostavila mnogo materijalni! spomenika. 0ila je zasnovana na usmenoj predaji, a nju suvremena znanost ne cijeni previ#e. Prema mojim spoznajama koje su velikim dijelom subjektivne, vedska civilizacija nestala je najkasnije 1233 godina prije Krista. "jen je nestanak vjerojatno bio uzrokovan geodezijskim promjenama u podno'ju 4imalaja koje su opet utjecale na tok jedne od najve i! rijeka koja je ikada tekla ovim planetom. 0ila je to legendarna rijeka 5arasvati. (ekla je od podno'ja 4imalaja u smjeru jugozapada, područjem koje je danas pustinja i naziva se Rajast!an. "a zelenim i plodnim obalama te ogromne rijeke razvila se jedna od najzanimljiviji! kultura na#ega planeta - vedska kultura. + njoj se zna vrlo malo. 5tručnjaci se spore oko vremenskog razdoblja u koje bi je smjestili. (ako)er se spore oko njenog podrijetla, me)udjelovanja s drugim kulturama Azije ali i 6urope $poput 7rčke%. 5ve u svemu, povijest ne daje mnogo pokazatelja o pravoj vedskoj kulturi. ,glavnom se ona poistovje uje s kulturom !indusa i ostalim kulturama pradavne 8ndije. (očno je da o .edama i vedskoj kulturi najvi#e $ako ne i jedino% znamo upravo iz ti! pradavni!, ali ipak kasniji! kultura. .ede su utkane u indijsku kulturu, neodvojivo poput starog korijena vrbe iz kojeg su izrasle nove mladice. +na prvobitna, stara vrba, nestala je brzo, mo'da u razdoblju od nekoliko desetaka godina. Kad je njena majka, velika rijeka 5arasvati, presu#ila, presu#io je i izvor koji je !ranio vedsku kulturu i ona je nestala ostaviv#i za sobom samo tragove. &nogo vi#e sam o tome pisao u svojoj knjizi &aitre9a. (amo sam ispisao priču o kratkom 'ivotu čovjeka u povijesti zabilje'enog samo kao sporedan lik unutar jednog od mnogi! spisa čije podrijetlo je, smatra se, vedsko. Radi se o traktatu pod nazivom 0ri!at Paras!ara 4ora 5!astra ili, u prijevodu Paras!arino uzvi#eno učenje o vremenu. 5am Paras!ara je jedan od legendarni! vedski! mudraca ili ri#ija. "jegova 4ora 5!astra je spis o primjeni )joti#a ili vedske astrologije na 'ivot ljudi. &aitreva je bio njegov najbli'i učenik koji je svojim pitanjima potaknuo Paras!aru da :znanje o vremenu: izlo'i na smislen i razumljiv način. )joti# je mnogo prije pisanja &aitre9e postao dio mojega 'ivota. +pčinila me djelotvornost i praktičnost znanja o 'ivotnim razdobljima, o uro)enim i stečenim značajkama ljudi, o načinima pomo u koji! se naslu uju budu e sklonosti i doga)aji te, najvi#e, o načinima na koji se uspje#no mo'e unaprijed djelovati i sprječavati opasnosti koje se jo# nisu ni pojavile;

"apisao sam i knjigu pod nazivom (ajne indijske astrologije. -bog toga me mnogi zovu astrologom. &e)utim, uop e se tako ne osje am; 0arem ne u onom smislu u kojem se riječ astrolog i astrologija danas koriste. -a mene je )joti# $volim tu riječ jer na sans-krtu znači svjetlo, a pomo u nje mogu odvojiti znanje koje proučavam od astrologije u dana#njem smislu riječi% prije svega du!ovna vje#tina. Pru'a mi razumijevanje i 'ivotnu mudrost bez koje bi! često umjesto smisla oko sebe vidio kaos. Primjene )joti#a su mnogobrojne i uglavnom individualne. &e)utim, njegova bit je u spoznaji prirodni! zakona koji sudjeluju u oblikovanju na#ega 'ivota te primjeni točno odre)eni! postupaka pomo u koji! te prirodne zakone :pridobivamo: za sebe. +dnosno, drugim riječima, )joti# nam nudi niz metoda i načina da unaprijedimo svoj 'ivot paze i na osobne posebnosti te op e značajke razdoblja u kojem 'ivimo. 0ilo bi neprimjerno na ovom mjestu ulaziti u detalje )joti#a. "a posljetku, sve sam to iznio u drugim knjigama poput ,mjetnosti davanja i -dravlja s neba. 5pominjem )joti# jer bez njega ne bi bilo ni ove knjige, a osim toga ritualne priče su dio postupaka koje on preporučuje; .rat!a kat!a - eto, to je sanskrtski naziv za ritualnu priču. Radi se o nekoj vrsti obaveze koju pričatelj i<ili slu#atelj $čitatelj% preA.P. uzima na sebe, ne bi li se uskladio sa nekim od prirodni! zakona koji na ovaj ili onaj način utječu na njegov 'ivot. , tom smislu, ritualne priče ne samo da se pričaju u odre)eno vrijeme i na odre)eni način, one tako mogu i nastati; "aime, ve ina ritualni! priča je tradicionalnog podrijetla. "ji!ov se početak gubi u magli vremena. &e)utim, ponekad se mo'e jednostavno odlučiti i stvoriti priču koja slu'i za :ritualno: pričanje i čitanje. (o sam ve jednom učinio napisav#i .eličanstvenog 5aturna. čarobnica=e moja druga ritualna priča. "astala je iz istog izvora i nadam se da e biti jednako tako uspje#na kao i .eličanstveni 5aturn. +čigledno je da čitatelju koji se prvi put susre e s takvim knjigama moram objasniti barem temelje na kojima počivaju. )joti# podučava da se čitav stvoreni svijet mo'e objasniti pomo u devet prirodni! zakona. 5vaki od ti! zakona ima svoja područja djelovanja, a tako)er i svoj naziv. Dopustite mi da vam predstavim devet gra!a ili devet !vatača karme o kojima govori )joti#. (o su 5urja, andra, &angal, 0ud!, 7uru, >ukra, >ani, Ra!u i Ketu. +vi! devet junaka na#i! 'ivota 7er, oni to doista jesu - oni sudjeluju u svakoj ljudskoj priči ikad ispričanoj% odgovorni su za sve #to vidimo, mislimo i osje amo. 5vaki od nji! upravlja nekim značajkama na#ega tijela, du!a i okoline. Ako )joti# uporabimo kao astrologiju onda e nam on re i da su ti prirodni zakoni utjelovljeni u planetima na#eg 5unčevog sustava te da se iz nji!ovog rasporeda mo'e mnogo #to#ta saznati o 'ivotu na -emlji. Ali, pazite, )joti# ne ka'e da planeti djeluju na 'ivot ljudi. +n ka'e da se iz nji!, kao iz ogledala, mo'e i#čitati 'ivot ljudi; (o su dvije različite stvari, zar ne? , slučaju djelovanja planeta na ljude mi bismo bili lutke na koncu. Ali, ako )joti# samo :čita: ono #to ve postoji u nama, onda je uzrok doga)ajima negdje drugdje. (o :drugdje: je na#a karma ili, #to je jednostavnije i re i i razumjeti, na#e djelovanje. Kako djelujemo tako nam i jeste. &istična riječ karma odnosi se na jednostavan zakon uzroka i posljedice. ,pravo zbog toga sam devet prirodni! zakona o kojima je riječ nazvao karmičkim !vatačima. +ni nam, ako i! znamo slu#ati, mogu re i o na#im djelima@ kakva su i kakve e biti nji!ove posljedice. Aednom kad to znamo, mo'emo lak#e uporabiti svoju slobodnu volju i djelovati is-pravnije. -ato uvijek nagla#avam kako )joti# ne slu'i za proricanje sudbine ve za pove anje slobodne volje; "o, ka'imo jo# ne#to o gra!ama, o karmičkim !vatačima iz )jo-ti#a. "ji!ova utjelovljenja u planetima su sljede a@ 5urja je 5unce, andra je &jesec, &angal je &ars, 0ud! je &erkur, 7uru je Aupiter, >ukra je .enera, >ani je 5aturn, a Ra!u i Ketu odgovaraju 5jevernom i Au'nom mjesečevom čvoru. Kao #to sam napomenuo, svaka od gra!a ima svoje područje djelovanja. Primjerice >ani, ili

5aturn, je načelo koje upravlja vremenom, trajno# u, uporno# u, du!ovno# u, te#kim radom i isposni#tvom. 5aturn donosi tugu, gubitak i odvajanje. "a tjelesnom području odgovoran je za kronične bolesti, a u okolini ga mo'emo na i na siroma#nim i zapu#tenim mjestima. Postoje ljudi koji nisu uskla)eni s načelom koje zastupa >ani ili 5aturn. +ni e :postati 'rtve: njegovi! negativni! značajki. "a primjer, mogu biti izlo'eni tu'nim doga)ajima. :"euskla)enost: se mo'e odnositi na odre)eno 'ivotno razdoblje, a ne na cijeli 'ivot. , oba slučaja posljedice su iste, samo se razlikuju po vremenu svog očitovanja. Bjudi koji su uskla)eni s načelom >anija ili 5aturna pokazuju i 'ive njegove pozitivne značajke. +ni, primjerice, mogu biti uporni ili pouzdani. )joti# posjeduje sredstva pomo u koji! odre)uje koji je čovjek i kada uskla)en ili neuskla)en s pojedinim prirodnim zakonom. Kad utvrdi neuskla)enost, preporučuje sredstva kojima se uskla)enost ponovo stvara. Ritualne priče pripadaju u tu skupinu. Konkretno, u slučaju :problema: sa 5aturnom, ritualna priča koju sam ispričao pod nazivom .eličanstveni 5aturn mogla bi značajno promijeniti situaciju. "akon #to je tiskana ta knjiga $a do sada je ve tiskano osam izdanja% mnogi čitatelji su mi prenijeli svoja iskustva s njom. ,glavnom svi ka'u da nakon nje mnogo bolje razumiju svoj 'ivot te da im je čitanje $najče# e ponovljeno i vi#estruko% mnogo pomoglo. Caa. "aime, .eličanstveni 5aturn je priča o po#tenom i mudrom kralju .ikarami koji iz nepoznati! razloga dolazi u situaciju da procijeni koji dio 'ivota je najva'niji. ,nutar simbolike :su)enja: prirodnim načelima, skrivaju se mnogobrojne dileme pred kojima se svi mi nalazimo. Kralj .ikarama suočava se sa svi! devet prirodni! zakona. "jegova zada a je te#ka. +n mora procijeniti da li je odlučnost bolja od suosje anja* da li su ratnici va'niji od radnika ili vlastodr'aca* da li je ljubav bitnija od znanja* da li ozbiljnost ima prednost pred igrom... i jo# mnogo toga. "a posljetku, zbunjen i zaveden na izgled pozitivnim stranama 'ivota, zanemaruje vrijednost one tamnije strane i osu)uje 5aturna, nositelja tuge, na podre)eni polo'aj. (u počinje njegova drama. 5aturn, koji jako dobro zna svoju vrijednost, odlučuje podučiti .ikaramu. 0udu i strog i odlučan učitelj, 5aturn .ikaramu provodi kroz 'ivotni pad. Kralj najprije gubi kraljevstvo, zatim svoju čast, ruke i noge te na posljetku i ime. 8pak, na kraju svog 5ade satija $tim se izrazom u )jo-ti#u označava sedam i pol godina djelovanja 5aturna% .ikarama se ponovo vra a u 'ivot, ali ovaj put bogatiji za mudrost koju mu je mogao darovati samo veličanstveni učitelj poput 5aturna. (e#ke situacije u sebi nose poduku, a učenje je smisao na#ega 'ivota. Ako ne učimo dobrovoljno, bit emo na to natjerani. &udrost se ne sastoji u procjenjivanju dobroga i lo#ega, ve u pri!va anju nji!ove skladne me)uigre. (o su samo neke od poruka .eličanstvenog 5aturna. Kao #to sam napomenuo, pomogle su mnogim ljudima da lak#e prolaze kroz 'ivotne te#ko e. , tom smislu, moja je ritualna priča postala vlasni#tvo mnogi! koji su se u njoj prepoznali. .eličanstvenog 5aturna napisao sam početkom 1DD2. godine, ba# uoči početka svog 5ade satija. "a taj način sam obilje'io njegov početak, ispunio ulogu 5aturna u svome 'ivotu te pomogao da se njegova poruka pro#iri drugima. Danas, tri godine nakon toga, iako 5ade sati jo# nije pro#ao, znam da sam, #to god se dogodilo u budu nosti, ispunio svoju zada u. &e)utim, čak i uz to, #to god 5aturn jo# zatra'io od mene, poku#at u to učiniti s povjerenjem u mudrost ve u od moje osobne. 5ada se, me)utim, nalazim pred jednom drugom zada om. +dlučio sam stvoriti ritualnu priču povezanu s jednom drugom gra!om, za mene jednako tako značajnom kao #to je 5ani ili 5aturn. 7ledaju i svijet oko sebe, mislim da je neuskla)enost s njom vi#e nego vidljiva. -bog toga e, nadam se, i čarobnica do i do srca mnogi! ljudi ba# kao #to je to učinio .eličanstveni 5aturn. Radi se o gra!i s nazivom >ukra, a koja je utjelovljena u planetu .eneri. >ukra je sasvim drugačija gra!a nego #to je to >ani. , odre)enom smislu je njegova suprotnost. (amo gdje je 5aturn odricanje, .enera je u'ivanje* tamo gdje je 5aturn tuga, .enera je sre a. Ali, nemojte načiniti istu gre#ku kao i .ikarama i odma! se prikloniti .eneri; Aer, situacija se mo'e začas okrenuti@ tamo gdje

enera je ispraznost* tamo gdje je 5aturn mudrost i umjerenost.enerom jednako tako bitno kao i uskla)ivanje sa 5aturnom odnosno./ozAe. EF ako potro#imo veliku količinu novaca na kupnju nekog proizvoda. strast i pretjeranu seksualnost odnosno tra'enje osjetilni! u'itaka. 5vi mi zajedno pod velikim smo utjecajem >ukre.enera.enera nas jednostavno privlači. a posebice plodnost. tako i u lo#em izdanju. nagra)eni su iznimnim unutarnjim i vanjskim bogatstvom. na izgled nespojive strane.eličanstvenog 5aturna ukazivao sam na isti postupak. +na obe ava u'itak bez obzira na to kojim sredstvima je postignut. &ediji su prepuni reklamni! poruka koje slave !edonizam i obe avaju zadovoljstvo. poručuje nam iskrivljena >ukra s televizijski! ekrana i divovski! plakata.je 5aturn razumijevanje. . a dobre nas ispunjavaju mirom. 8za svega toga smije se zavodljivi >ukra i u'iva u svojoj igri. >ukra upravlja mističnim i okultnim mo ima. . odluke su mnogo te'e. 5 druge strane. očitovanom svijetu >ukra daje osje aj za ljepotu. ali oni koji je razumiju. "a 'alost. . +be anje e biti ispunjeno. ona ima dvije. ispraznu potragu za onim #to je vidljivo. Hilmovi i druge vrste zabava potiču nisku seksualnost i nasilje. vide auru i an)ele te kontaktiraju sa predstavnicima uza#li! majstora. . Kao i druge gra!e. prevladavaju njene negativne strane. preko malogra)an#tine pa do seksualnog nasilja. -ačinjene su snagom privlačnosti koju .P. >ukra mo'e stvoriti stalnu vezanost za povr#insku ljepotu. mora se priznati daje kod 5aturna mnogo lak#e razlučiti dobre od lo#i! značajki. . Dozvolite mi da vam ukratko opi#em područja kojima :upravlja: . "jene značajke su seksualnost op enito. magiju i vrad'bine. primaju poruke od du!ovni! bi a. Pi#u i .enera isijava kako u svom dobrom. +na utjelovljuje 'ensku energiju i kao takva predstavlja ljubav.enera uvukla u masovne du!ovne sklonosti čine i primamljivim i popularnim razna magijska :znanja:.enera je vrlo vje#t učitelj $legendarni učitelj demona% koji koristi sva mogu a sredstva da bi prenio znanje bi ima koja su posrnula jako nisko.enera je porok i ovisnost. +visnost i glad za izmijenjenim stanjima svijesti koje pru'aju droge najni'i su oblici očitovanja . pravi smo krivci za sve #to nam se doga)a. u tom smislu. jG (aj e nas proizvod usre iti. . A. "a#a je zada a da osvijestimo nji! obje i da se uskladimo s onom svijetlom. mode. >ukra ili . 5 druge strane. ali i uni#titi. >ukra je dio anande. . manipuliranje tana!nim energijama unutar i oko nas. "ije lako oduprijeti joj se. >ukra je zavodnik ili zavodnica. 8li.enere. pozitivnom stranom. on to dobro znaI. a bez pravog du!ovnog znanja i ravnote'e.enera. -bog toga je uskla)ivanje s . bo'anskog u'ivanja ili bla'enstva. bi a kojima je podarena slobodna volja. Kao takva predstavlja te'nju k istini i čisto i. #to je najče# e. u svom tamnom izdanju >ukra mo'e zavesti nude i okultne mo i. svojem najuzvi#enijem obliku . 8zbor je uvijek na#. &e)utim. +ve negativne značajke mogu se očitovati na mno#tvo načina@ od ogromni! tro#kova na luksuz. nositeljica je prirodni! zakona koji nas mogu uzvisiti. spajaju to dvoje u seksualno nasilje. Ponekad. "e utječe na ljude silom ve #armom i privlačno# u. (ako)er. "joj pripadaju područja poput glume. a iznutra predstavlja jutarnju zvijezdu . 5ve zavisi od nas i na#eg pona#anja. "ije to njegova krivica. ta se ista .prvu iskru svjetla istine. zavodi i stvara u nama 'elju. Aedan od razloga #to sam odlučio posvetiti ovu ritualnu priču >ukri je stanje suvremenog dru#tva i civilizacije u kojoj 'ivimo. Danas su gotovo svi iscjelitelji :u tri koraka:. sklad i ljepotu. &i ljudi. Kao i u svakom drugom slučaju. 5ve ovo ukazuje daje >ukra vrlo zanimljiva gra!a. ovom slučaju. umjetnost i materijalni izraz sklada. 5jedne strane prisutna je gotovo neuta'iva glad za ispraznim zabavama. 5aturnovi! lo#i! strana se pla#imo. bilo kojom drugom gra!om. nakita i kozmetike.

-bog toga je va'no razumjeti #to predstavlja prirodno načelo kojeg )joti# naziva >ukra. -bli'avanje s njim te stvaranje ravnote'e u područjima kojima upravlja moglo bi promijeniti sliku svijeta. &o'da e ova knjiga barem malo tome pridonijeti. &e)utim, na osobnoj razini, stvaranje ravnote'e i ispravnog odnosa sa >ukrom, va'no je za svakog od nas pojedinačno. "aime, uravnote'eni >ukra najdobro udnija je gra!a koja e s veseljem pru'ati unutarnju sre u i vanjsko bogatstvo. +sim znanja i mudrosti, koje tako)er posjeduje u obilju, >ukra e o'ivjeti bla'enstvo i razne vrste u'itaka, posebice sposobnost u'ivanja u glazbi, poeziji, plesu i drugim aktivnostima koje u osnovi izra'avaju 'ivotnu radost i razigranost. +sobni razlog zbog kojeg 'elim pokrenuti ritualnu priču o >ukri nalazi se u mojoj natalnoj karti $slici neba u trenutku moga ro)enja. .e malo znanja o )joti#u bit e dovoljno za jasan uvid o >ukrinoj ulozi u mojem 'ivotu. , odre)enom smislu, ja sam njeno $ili njegovo, kako vam se vi#e dopada% utjelovljenje. "jene značajke pokretačka su snaga mojega 'ivota, a njena isku#enja dio su I "emojte se zbuniti #to o >ukri odnosno .eneri ponekad pi#em u 'enskom, a ponekad u mu#kom rodu. -a to postoje razlozi koji e kasnije postati jasniji. ivotni! poduka koje moram savladati. ,loga pisca i učitelja koju sam na sebe preuzeo sasvim je #ukrijanskal Podučavam na njezin način, a tako)er, u velikoj mjeri, tako i 'ivim. -bog toga je ravnote'a sa >ukrom za mene vrlo va'na. +bjavljivanjem njene priče nadam se pomo i njoj samoj u ostvarivanju njene zada e. "adam se učiniti je jačom, blistavijom i či# om u 'ivotima svi! oni! koji e ovu knjigu pročitati, a kroz nji! i u 'ivotima mnogi! drugi!, s njima povezani! ljudi. .e du'e vrijeme razmi#ljam o knjizi u čast .enere. +sje aju i je tako sna'no u sebi, znao sam da u je jednom morati izraziti. (o vrijeme je sada do#lo. +ve godine $J331.% .enera se neuobičajeno dugo zadr'ava na posebnom, njoj dragom mjestu u zodijaku. )jo-ti# ka'e daje egzaltirana. (o znači da se osje a izvrsno, da je jaka i voljna dati najbolje od sebe. ,običajeno je da .enera bude egzaltirana manje od mjesec dana. +ve godine to traje četiri puta du'e; 8ako se ova situacija ponavlja svaki! osam godina, četiri mjeseca .enerine egzaltacije bili su mi dovoljan motiv i poticaj da upravo unutar tog razdoblja počnem s ritualnom pričom koja pripada >u-kri; A.P. značiti poklanjanje ove knjige% u vrijeme kad je .enera egzaltirana. 6vo ti! razdoblja za sljede i! desetak godina. 3J.3K.J33J. 1L.3M.J33K. 3K.3J.J33M. 1N.3K.J33L. JN.3M.J33O. 1O.3J.J33N. K1.3K.J332. JN.31.J33D. 3J.3K.J313. 1O.3M.J311. 3K.3J.J31J. 1N.3K.J31K. J2.3M.J31M. 1O.3J.J31L. -JN.3K.J33J. -13.3L.J33K. -JD.3J.J33M. -11.3M.J33L. -JL.3L.J33O. -1K.3K.J33N. -JM.3M.J332. -K1.3L.J33D. -JN.3K.J313. -11.3L.J311. -JD.3J.J31J. . 13.3M.J31K. -JM.3L.J31M. -1J.3K.J31L.

Postoje neka pravila koja se odnose na čitanje ritualni! priča. -avisno o tome kome su namijenjene, takve se priče pričaju i čitaju u odre)enim okolnostima i u odre)eno vrijeme. 6vo ti! pravila za ovu priču. >ukrin dan je petak. Ako i kad god mo'ete čitajte čarobnim petkom. čitanje ove priče posebno se preporučuje osobama koje su u razdobljima $takozvanim da#ama% pod vladavinom >u-kre. + tome mo'ete saznati na )joti# savjetovanju jer su ta razdoblja individualna. 5vima se preporuča čitanje i #irenje ove priče $a to mo'e "a posljetku, čitanje ove priče povoljno je za sve one koji imaju problema sa >ukrinim značajkama. (o mo'e biti ovisnost bilo koje vrste, seksualni problemi, problemi u ljubavi i odnosima, problemi s /inancijama i<ili pretjeranim tro#kovima. Kad čitate knjigu dobro je činiti to u posebnom ozračju. >ukra voli luksuz i obilje. (ako)er joj odgovaraju ugodna, umjetnički ukra#ena mjesta. &o'ete se dakle pripremiti za čitanje ure)ivanjem

i či# enjem prostorije u kojoj ete čitati, paljenjem mirisni! #tapi a, ure)ivanjem odje e i slično. Koliko god je to mogu e, stvorite otmjeno i pro/injeno ozračje, makar u skromnim okvirima. >ukra to voli. A.P. "a posljetku, moram barem u nekoliko rečenica objasniti okvir priče koja je pred vama. Radnja se doga)a u dalekoj pro#losti, negdje oko J333 godina prije Krista. &jesto doga)aja je naselje pored legendarne rijeke 5arasvati, neki! dvije stotine godina prije nego e ona presu#iti. 7lavni junak je mladi &aitreva, Paras!arin učenik, u dobi od 1D godina. 8li, mo'da je ispravnije re i daje to tajanstvena osoba koju svi zovu čarobnica. +stalo ete pročitati sami. +čigledno je da ete se u priči susresti s mnogim neobičnim mjestima, pojavama i nazivima. Poku#ao sam je ispričati na najjednostavniji mogu i način, tako da vas ne optere ujem nepotrebnim egzotičnim detaljima. "a neki način ova je priča dodatak knjizi &aitre9a, ba# kao stoje to priča ispričana u .eličanstvenom 5aturnu, s tom razlikom da je tada &aitreva imao nje'ni! osam godina, a ovdje je ne#to stariji. "jegov 'ivot je, iako kratak, obilovao mnogim neobičnim doga)ajima. 0udu i da ga je njegov učitelj Paras!ara pripremao za neobičnu sudbinu, takvi su doga)aji bili neop!odni. 8 ovdje moram napomenuti kako sam za sudbinu &aitreve, koliko god to neobično zvučilo, saznao iz prve ruke, na osnovi vlastitog iskustva. "aime, u nizu uglavnom subjektivni! doga)aja, u mojem su se sje anju počela pojavljivati iskustva koja nisu pripadala vremenu i prostoru u kojemu 'ivim. 8sprva sam i! pri!vatio sumnjičavo, ali sam se kasnije prepustio iskustvu 'ele i vidjeti kuda e me dovesti. "a osnovi ti! prisje anja najprije je nastala knjiga &aitre9a. "akon nje se, kao u bljeskovima javljaju slike i doga)aji koji su uglavnom nepovezani. Kad i! se nakupi dovoljno, počinje se stvarati odre)ena slika, odnosno moje :sje anje: poprima neki smisleni oblik. (ako je bilo i s ovom pričom. 5vjestan sam da mi nedostaju riječi kojima bi! prosječnom čovjeku dana#njice objasnio podrijetlo ove priče. (ako)er, s druge strane takvom zami#ljenom prosječnom čovjeku nedostaju pojmovni obrasci $(ko se jo# :sje a: vremena od prije četiri tisu e godina;?% unutar koji! bi mogli razumjeti iskustvo o kojem pi#em. 8pak, priča e biti razumljiva sama po sebi i, nadam se, ostvariti 'eljeni učinak čak i ako se ne pri!vati pozadina na kojoj je nastala. &nogo toga u ovoj priči povezano je s mojim 'ivotom. Pitanja poput oni! o smislu ljubavi, odnosa, 'elja i u'ivanja u 'ivotu pripadaju i meni, a ne samo &aitrevi. 8ako se svim srcem i du#om predajem #irenju du!ovni! znanja, daleko od toga da se uklapam u pretpostavljenu sliku :du!ovne osobe:. (o je zbog toga #to dana#nji svijet malo poznaje du!ovnost :venerijanskog: tipa. 8 meni samom je, iako sam blisko povezan sa >ukrom, bilo potrebno dosta vremena da s!vatim tajne koje ona nosi u sebi. "i pomisliti ne smijem da sam i! otkrio sve. 8pak, danas znam mnogo toga i mo'da tek sada razumijem zastoje i kako moj 'ivot povezan s 'ivotom &aitreve. "jegova pitanja, dileme i sumnje, pripadaju i meni. (ako)er, mislim da pripadaju mnogim ljudima. "adam se da e ova priča pru'iti odgovore na ta pitanja i potaknuti dublje razumijevanje 'ivota. "a kraju ovog uvoda koji je zapravo početak priče o strastvenoj .eneri, prelijepoj čarobnici i zavodnici koja iza svoje vanjske ljepote ne skriva prazninu ve istu takvu ljepotu mudrosti i znanja, ne mogu a da ne spomenem svog prijatelja i vodiča, mudrog i neobičnog 7ane#a. , njegovom postojanju, simboličnom kakvo je, sadr'ane su mnoge značajke koje bi! volio ne samo opisati ve i utkati u ovu priču. +n se u njoj pojavljuje kao sporedni lik, ali je bez njega ne bi bilo; "aime, od samog početka, od prvi! bljeskova sje anja i iskustva pro'ivljeni! i opisani! u knjizi &aitre9a, 7ane#, mitsko bo'ansko bi e s tijelom čovjeka i glavom slona, stalno je uz mene. Ako ne drugačije onda u mojim mislima. 5ve na njemu i oko njega slu'i mi kao 'ari#te u kojem se skuplja svjetlost znanja i energija stvaranja. "jegova vje#tina da i najslo'enije probleme pretvori u svagda#nju #alu pravo je nada!nu e. (ako)er, njegova umje#nost u preno#enju i obja#njavanju duboki! du!ovni! istina na jednosta-

AP van način, predstavlja uzor i cilj kojemu te'im. 0udu i daje tradicionalni običaj prije početka novi! pot!vata zatra'iti 7ane#ovu podr#ku, najprije molim njegovu za#titu i pomo da bi čarobnica, ritualna priča o blje#tavom >ukri prenijela barem dio njegove mudrosti, pronicljivosti, svr!ovitosti, tečnosti, smisla za vedrinu i simboliku koju on utjelovljuje svakim dijelom svojega tijela, od slonovski! u#iju i surle, jedne slomljene kljove, kobre oko pojasa i cvijeta u ruci pa do vječnog osmje!a na licu i očiju duboki! poput svemira. (ako)er, molim ga da svoj blagoslov protegne na svakog čitatelja ove knjige. "apominjem da su >ukra i 7ane# prema legendi bra a. 8jedan i drugi su sinovi 5ive. 7ane# prema nastanku, a >ukra prema postignu u. 7ane#ov blagoslov tako dobiva jednu dodatnu dimenziju bratske podr#ke; Priču čarobnica posve ujem onome kome je i namijenjena@ prekrasnom, neodoljivom, savr#enom i vje#tom >ukri, utjelovljenom u planetu .eneri. 8ako ga mnogi smatraju povr#nim i svjetovnim, >ukra je dubok poput modrog neba. 5matraju ga sretnom zvijezdom i to je istina. Ali, mnogi u toj sre i vide samo materijalno obilje i osjetilne u'itke. (akve e >ukra bez milosti zavesti i pretvoriti u robove strasti. +ne druge, koji prepoznaju njegovu pravu narav skrivenu iza savr#ene i privlačne vanj#tine, nagradit e ne samo bogatstvom i ljubavlju, ve e im podariti i najve u mudrost te sposobnost stvaranja gotovo ravnu bo'anskoj. 5 bla'enstvom u srcu i osmje!om na licu pristupam uzvi#enom >ukri i molim ga za čarobnu vje#tinu stvaranja pomo u koje u njegovu bit izraziti na svima razumljiv način. "eka o'ivi u meni, onako kako je zami#ljeno i naznačeno trenutkom mojega ro)enja. "eka kroz moje riječi postane svima vidljiv, a njegovo unutarnje blje#tavilo neka pročisti svaku du#u koja do)e u dodir s ovom knjigom. , nju sam utkao svoje znanje i vje#tinu te strast za istinom i 'ivotom. Poklanjam je njemu, čarobnom >ukri, s nadom da e u čitateljima probuditi sre u i bla'enstvo, te dragocjene darove sjajne .enere;

A ,čiteljeva preporuka &islim da uop e ne mora# razmi#ljati:, rekao je stariji čovjek obrativ#i se mla)em. :Kreni na taj put. (voj otac tako 'eli, a mislim da e to biti korisno i za tebe.: 5tajali su na maloj zaravni ispred prirodne #pilje u stijeni koja se, kao nekim čudom, na#la na padini #umovitog bre'uljka. "a prednjoj strani #pilje, ispred i iznad nje, stajala je nadstre#nica načinjena od drva i prekrivena trstikom. 8spod nje, prote'u i se u #pilju, načinjen je drveni podest. &jesto je djelovalo neobično, ali ugodno. 0ilo je namijenjeno povremenim okupljanjima manjeg broja ljudi. +ni bi obično sjedili na drvenom podu, okrenuti prema unutra, u smjeru malog oltara na kojemu je stajao drveni kip 7ane#a. 0o'anstvo s ljudskim tijelom i glavom slona obično je bilo okru'eno cvije em i vo em, preostalim od česti! puja - obredni! za!valnica. &o'da je zbog toga oko njega uvijek bio neki neodre)eni sjaj, vidljiv ljudskom oku samo u posebnom raspolo'enju. 5vi posjetioci tvrdili su da, ne uvijek ali često, vide tu svjetlosnu auru oko kipi a. "eki od nji! tvrdili su da se drveni 7ane# pona#a poput pravog, 'ivog stvora. "eki bi vidjeli iznenadni osmje!, a neki čak i neobičan pokret ruke nalik pozivanju. Kako god bilo, sada je kipi bio miran, sasvim običan, kao #to se od njega i očekuje. A.P.

8 u jednom i u drugom slučaju rezultat je bio isti. njegov učitelj astrologije ali i učitelj 'ivota. . ali va'ni skup sveti! ljudi u najve i grad na u# u velike rijeke. to vrijeme &aitrevi to nije mnogo značilo. znao je da ga Paras!ara. . Razgovor je počeo pričom o tome kako &aitrevu otac 'eli povesti sa sobom na rijetki. sudjelovati u mnogim obrednim svečanostima u selima na obali 5arasvati. nje'noj dobi od nepuni! #est godina njegov djed Kusaru i budu i učitelj Paras!ara proveli su ga kroz dosadnu i dugotrajnu inicijaciju nakon koje gaje Paras!ara /ormalno pri!vatio za svog učenika. spajala se s morem u zaljevu Kuc!. -ar vi#e nema# povjerenja u mene?: &ladi se stresao. lijeno je tekla dodiruju i bre'uljke poput nje'ne ljubavnice. točnost vremena ro)enja morala je biti manja od desetak sekundi. -apravo. Poznaje ga od mali! nogu. &aitrevu to i nije previ#e zanimalo. "egdje daleko na zapadu. :Ali DParaka je daleko:. a onda rekao@ :&aitreva. 5arasvati. pitao se &aitreva. +n je sa svoji! devetnaest godina bio potpuno zarobljen u )joti#. "o to su bile samo priče. Kris!nin grad DParaku. 8ako to nije često radio. +ni i! ne bi ni razumjeli. znao vrijeme svog ro)enja u sekundu? Ali. +d nje se protezala mala #umska staza koja je vodila dolje. (ko je uop e. 7ovorilo se tako)er da povremena okupljanja svi! čuvara imaju veze s :punjenjem: tog gornjeg dijela sangadija. "eke od ti! svečanosti trajat e danima. legendarni napitak bogova. ono #to mora# naučiti u ovom trenutku nalazi se na kraju tvoga puta u DParaku. -apravo je do#ao razgovarati. "ji! nije bilo mnogo. 8lije nije znao ili je bio obavezan daje ne ka'e. sve do obala velike rijeke.: 5tariji čovjek je za trenutak od#utio. preko bre'uljaka prekriveni! zelenilom. &aitrevi se nije i#lo. (o znači da postoji i znanje koje to obja#njava. Pogled se protezao daleko. pod obavezom svoje uloge sangadija. 5ve to zajedno &aitrevi se uop e nije svi)alo. . gotovo svima poznati sastojci.e je počeo raditi s ljudima i to gaje veselilo.čistina ispred #pilje na kojoj su stajala dva čovjeka bila je otvorena svim stranama svijeta. a ne nekakav put na kojem e računati polo'aj &jeseca kojeg ionako zna napamet od svoje sedme godine. olak#ati du#u. Donji dio posude predstavljao je neku vrstu kotla i mije#alice istodobno. "a primjer.ijnan. ali i za ljude koji su čuvali te posude. :A meni se ne putuje. . čak se govorilo da ni sami čuvari to ne znaju. nju su se stavljale različite ljekovite biljke i drugi. pored grada čija je slava bila ravna njezinoj. mo'da tridesetak. &aitrevu je zanimala uporaba natalne karte koja je nastajala dijeljenjem jednog stupnja zodijaka na sto pedeset jednaki! dijelova. Dosadna zada a. Da bi se ona uop e uporabila. 5 njima je trebao po i i &aitre9in vr#njak i prijatelj . (o je bilo neobično jer bi svi njegovi vr#njaci bili A. čuvara tajanstvene svete posude istog imena. &oram jo# mnogo toga naučiti. 5angadi je zajedničko ime za posudu u kojoj se prozvodi soma. "jega su sad zanimala tajanstvena i skrivena pitanja o kojima obični ljudi nisu ni#ta znali. +n je imao ro)ake u DParaki i i#ao je k njima u posjet. ne e odbiti. 5avjet starijeg čovjeka o kretanju na put nije do'ivio kao naputak učitelja. a &aitreva od svoga oca nije mogao saznati istinu. tako je bilo ime rijeke. njegov otac je ustrajao u svom za!tjevu. (ijekom toga &aitrevin otac 0!askar e. >to je unutra nije znao nitko. Putovanje e zavr#iti na skupu svi! čuvara sangadija koji e se odr'ati u palačama DParake. 8 to je ono u #to je &aitreva 'elio ulo'iti svoje vrijeme. "o. 8skreno. +d prvog susreta s Paras!arom on uči samo to. pobunio se mladi čovjek. Put e trajati nekoliko mjeseci. #to se &aitreve tiče. Kod nji! bi trebali odsjesti za vrijeme trajanja skupa sangadija.P. Paras!ara je govorio o tome. 5ada je znao daje to bio ne samo sredi#nji doga)aj njegovog 'ivota nego i njegova prava svr!a. . Da je bilo tako ne bi mu palo na pamet da se pobuni. kretanju nebeski! tijela i nji!ovu povezanost sa 'ivotom ljudi. razlog zbog čega otac 'eli da i &aitreva po)e s njim dijelom je i njegova vje#tina koju e uporabiti kod odre)ivanja najpovoljniji! sati za provo)enje obredni! svečanosti. a kamoli s!vatili za#to su va'na. 7ornji dio sangadija bila je tajna. znanje o vremenu.

tom slučaju:. &ogao je s 7ane#om razgovarati i na drugi način. &islio je da e barem on razumjeti. oni bi se vjerojatno začudili razgovoru s kipi em. 7ane# je bio majstor svojeg posla@ vidio je #alu na svakom mjestu i nije propu#tao priliku za nju čak i kad se radilo o velikom mudracu i svecu Paras!ari. Kad mu je otac ispričao sve te razloge za odlazak i začudio se #to &aitrevu to ne privlači. 8. :>to ako sve pogre#no s!vati upravo zato jer ima devetnaest godina?: :+nda je to tako. rekao je nakon nekoliko sekundi pa'ljivo odmjerene stanke. nastavio je Paras!ara. ne e. -ato je poku#ao potra'iti spas u svome učitelju. iz osje aja du'nosti. "i Paras!ara nije mogao suzdr'ati smije#ak.aljda e on znati kakav je to gubitak vremena. :. (ako)er. znao je da se njegove riječi moraju slu#ati s tri u!a.: :"isam do kraja spokojan:.: :"ije:.: -atim je sklopio ruke i pognuo glavu ispred svojeg učitelja. Ao# dok se &aitreva okretao.odu#evljeni kad bi im se ukazala takva prilika. -apravo i! je izgovorio iz navike. :s rado# u u to učiniti. &o'da bi vidjeli neko neobično kretanje oko njega. grad u kojem 'ivi istodobno nekoliko desetaka tisu a ljudi. sprječavaju i se da ne prasne u smije!. +ti#ao je. Paras!ara mu to. Ali. a ne samo izvr#avanje obaveze. Ali. &o'e# misliti kako e u svemu tome . mladi mu je rekao@ :>to se čudi#? Pa od djetinjstva ste me pripremali za ulogu bra!mana. -nao je da on koristi riječi vrlo pa'ljivo i da nikad ne ka'e ne#to #to ne misli. -ar vi#e nema# povjerenja u mene. 5ada je spreman. Kako bilo da bilo. :>to misli#:. bio je odgovor. ali se za sat vremena vratio i počeo ga ponovo nagovarati na put. a kad se kipi vratio u prvobitni polo'aj. tako ka'em. "ije ni#ta odgovorio. oti i i ne učiti nekoliko mjeseci. kao da se dr'i za debe-lju#kasti trbu!. . sjaj oko drvenog kipi a se pove ao. +n ima devetnaest godina. +nda e s!vatiti pogre#no. &aitreva je poznavao Paras!aru jako dobro. Rečenica@ :-ar vi#e nema# povjerenja u mene?: značila je zapravo@ :+ti)i na put jer ti ja. rekao je. zapitao gaje@ :+na je na putu?: :Da:.: :Ali. . -ato isprva nije 'elio povjerovati. (im vi#e je &aitrevino iznena)enje i razočaranje bilo ve e kad je Paras!ara tako glatko potvrdio očevu 'elju. odvratio je kipi . &aitreva nije bio običan. Paras!ara gaje lagano dodirnuo rukom po tjemenu i otpustio ga ti!im riječima blagoslova. sada je njegov učitelj učinio ne#to drugo@ svojim je riječima natuknuo da bi odlazak na put mogao biti njegov naputak. a ne s dva. &aitreva je tada s!vatio da nema nade@ otac ne e odustati i on e. :moj brat je spreman i ve je tamo.zbu)enje i očekivanje. tjerao ga je da uči i do petnaest sati dnevno. razgovor je bio kratak. &aitreva je bio u pravu i njegov otac 0!askar je to znao. . &o'da je prerano za takav test. ali vjerojatno ne bi čuli njegov odgovor.: &aitreva se nikad ne bi oglu#io na tako ne#to. 8 tu se kipi malo nagnuo naprijed. &aitreva je imao takav osje aj upravo sada. +ti i iz sive svakodnevice. tvoj učitelj. +no tre e u!o je unutarnje.spjet e:. 5ve je to trebalo biti dovoljno da uzbudi ma#tu svakog običnog devetnaestogodi#njaka. Pa. 8 sada odjednom 'elite da me ona privlače. Dopustio si je smije#ak. Kako to?: "aravno. nije zamjerio. morati s njim. rekao je kipi . :!o e li to uspjeti?: Daje bilo promatrača. #to ako nije?: Paras!ara je bio uporan. :. :+n doista mora jo# mnogo toga naučiti. :5ve je pripremljeno. ne brini. Ali. naravno. :sada je pravo vrijeme. 5 njim se ponekad čuje i ono #to nije izgovoreno. Kad je &aitrevina sjenka zamakla iza drve a i pretopila se sa #umskim sjenama.idjeti nove ljude i krajeve. učenog čovjeka kojeg ne privlače svjetovna zadovoljstva. Paras!ara se polako vratio u #pilju. na kraju. 5jeo je ispred 7ane#a koji je sada ve bio blje#tavo sjajan. slavna DParaka. A ne bi ni znali da Paras!ari nisu bile potrebne riječi.

. &aitreva je svoju du'nost putuju eg )joti#ija obavljao preko volje. Kroz prozor je u sobu ulazila blijeda mjesečina. :4ej. :u igri je bio i jezik. prijatelju:.. :"e bojim se oca:. Kad god bi do#li u neko selo. nakon #to se vratio s no nog po!oda. nisam zainteresiran za poljupce. samo kad se to u tebi probudi.ijnan je probudio &aitrevu pomalo bučnim ulaskom. Pripisao je to stra!u od oca.ijnan se zadovoljno strovalio na svoj krevet. rekao je &aitreva. :ljubi# se s djevojkama.: &aitreva jo# uvijek nije s!va ao. slasni. nji! trojica. njegov je prijatelj . prema očekivanju. ali pouzdano i sigurno. (o s jezikom i slično. namignuo je . prema običaju. :A!:. 0!askar i . (ek nakon dulje stanke uspio je povezati . +duvijek je bio poseban. Putovali su pje#ke. vi#e za sebe@ :Ao# malo i učinit u to.:0!askar je znao za osje aje svoga sina. &aitreva. ali je jednako tako znao da i! ne mo'e promijeniti. Aedva je nazirao prijateljevo lice.: :Kakav si. :+noga?: &aitreva se poku#avao probiti kroz snove do budnosti i s!vatiti o čemu to .: A zatim je zaspao snom zadovoljnog djeQ/r . 8stina je bila da &aitrevu doista nisu zanimale djevojke.: .ijnan iako ga &aitreva nije mogao vidjeti u mraku. Pogledi djevojaka pratili su ga i danju. :Ali. a ponekad i vrije)ali. &e)utim. &aitreva se nije uvrijedio jer se ve navikao na slične postupke. "isu ga zanimale iste stvari kao i njegove vr#njake. :Pojma ti nema#. :Kao da to tebe ne zanima. >tovi#e. a zatim #apatom dodao.ijnan u'ivao.ijnan. +ni su se tome čudili. onako. sasvim blizu.ijnan je odma!nuo rukom. bio #utljiv i zadubljen u misli. :Pa. :danas sam bio sasvim blizu. :"ije on lo#:. &e)utim.: odu#evljeno je pričao . "ije ni slutio koliko je bio u pravu.: AP. zna#. rekao je zavaliv#i se natrag na krevet.: pomalo razočarano e .ijnan.u'ivati. me)uvremenu. kad bi pala no i djeca po-zaspala.ijnan se okrenuo drugoj vrsti publike. . 5eoskoj dječurliji pričao bi priče i ubrzo postao glavni zabavljač.. .ijnan govori. zna#. Poljubac punim usnama. . tamo gdje je &aitrevi bilo dosadno.ijnan.. mnogo nji!. :-apravo:. "eko vrijeme je le'ao ruku podvijeni! pod glavu. dodao je nagnuv#i se prema &aitrevi i spustiv#i glas do #apata. pomalo mi se i gadi to #to mi priča#. J Poljubac "ekoliko mjeseci puta za &aitrevu su. samo ne smije# zbog oca.idjet e#. . mislio je &aitreva.ijnana. :Dobio sam poljubac. -anima te. ne#to #to e mu privu i pa'nju.. Aednom prilikom. mo'da. ponekad ga zadirkivali. onoga:./ade. uglavnom su razgovarali o vremenima za svečanosti i obrede. bili potpuni proma#aj. jedva bi čekao priliku da odluta i razgovara s ljudima. prodrmao ga je za rame.ijnanove riječi sa stvarno# u i konačno s!vatio o kakvom to jeziku on govori. :ali u ovom trenutku ja 'elim biti negdje drugdje.: Rekav#i to. "jegov otac je.ijnan to nije mogao s!vatiti. prona i ne#to novo. +naj pravi. . a no u je on njima uzvra ao. (amo e. +sje am da u i! imati. "isi me morao zbog toga buditi. gotovo jednaki! naselja uz obalu rijeke.: 0ilo je to pomalo zlobno od . "adao se da e mu DParaka biti zanimljivije mjesto od maleni!.: :0lizu čega?: odvratio je sneni &aitreva.

Razgovarali su ponekad. nakon nekoliko dana sasvim je prestao pričati o tome. :Da li ti je ugodno?: pitao bi ga otac na vratima jo# jedne sobe u kojoj bi prespavao. 5arasvati je bila tako #iroka da &aitreva nije ni primijetio kad su napustili rijeku i uplovili u zaljev. ve u sljede em Rotro<CKiča selu nastavio s istom igrom. 8. &e)utim. &e)utim. Ali. "ije pro#lo dugo i iznad seoski! ku a i riječni! molova počele su se glasati neobične ptice. 0ilo je izra)eno od trupaca nekog drveta koje &aitreva nije poznavao. Da li se ne#to dogodilo ili ne. -a#to me je poslao na ovaj put? "i . "eka slutnja ili unutarnji osje aj. &e)utim. . kako mu se činilo. zaspav#i kad i &aitreva. Ponekad bi se dogodilo da zavr#e obrede u jednom selu. Dok je 0!askar bio sve umorniji od posla. Ao# ni jednom nije nai#ao na neku 'enu koja bi u njemu probudila 'elju. +bučavan je za bra!mana. Radio je na njoj i razvijao je. (a gaje misao uznemirila i zbog nje nije dugo mogao zaspati.ijnan ga nije uspio zainteresirati za svoje pustolovine. nije . &aitreva po prvi put u sebi osjetio neki nemir.ijnan bio dovoljno jak da dopre do njega. >tovi#e. (u. "aselja uz 5arasvati bila su na malim udaljenostima jedno od drugog. +d posljednjeg sela do u# a otplovili su plovilom nalik splavi. na svom u# u.ijnan uspio u svojoj nakani. +bjasnili su mu da je Dvvaraka na drugoj strani zaljeva. čak je nekoliko večeri proveo u sobi. ve i dio puta uz obalu preplovit e po dobro u!odanom i razvijenom teretnom putu kojim su se namirnice i gra)evni . &aitreva nije znao. "e. zapravo. A mo'da se razočarao i odustao? .ijnan sve sretniji zbog novi! poznanstava i #arenila oko njega. Aedino #to vi#e ni o čemu nije pričao s &aitrevom. a .ijnana. istina je da je te no i. "a splavi je bilo desetak ljudi koji su se izmjenjivali na veslima. znao #to je to seksualna 'elja.ijnanovog prvog poljupca kojeg je podijelio s nepoznatom seoskom djevojkom.caka koji plovi morem seksualni! ma#tarija u kojima nema razlike izme)u 'elje i njenog ispunjenja. &aitreva je morao poznavati intuiciju. ali sve se svodilo na nekoliko izgovoreni! rečenica. Rubovi splavi bili su podignuti tako da je sličila velikom čamcu. mislio je. ta se udaljenost smanjivala. nije ni !tio saznati. nakon . +bično bi se pojavljivala u svezi nebeski! tijela i natalni! karti koje je kao astrolog proučavao. iako je bio siguran da nikad prije nije bio na obali mora. Kao )joti#i. "ije bilo nikakvi! posebni! doga)aja. 0ili su to galebovi koji su pratili male ribarske čamce u potrazi za !ranom. Bjudi je bilo sve vi#e i vi#e.ijnan je. &aitreva nije mogao dugo zaspati. nije ga to pitao. Rijeka je ve dugo bila na izgled nepomična. nakon male stanke. Rijeka je postala jo# #ira i ponekad joj se nije vidjela druga obala. "ije. -a razliku od njega. 0ilo je to ne#to drugo. Primijetio bi pokoje tamno oko kako ga guta i poziva. 0udio je neke uspomene u njemu. "e#to čeka na njega. Razmi#ljao je o sebi i svojim 'eljama. odgovarao bi umorno &aitreva. pomo u u'adi i drveni! klinova. "e#to se spremalo. Pribli'avanje DParaki donosilo je promjene u klimi. a . (rebat e im desetak dana da do)u do grada. "ije to bilo zbog . Aedino #to mu je ponekad zasmetalo bila je gu'va na seoskim trgovima i ulicama. a to je u njemu budilo sasvim drugačije osje aje. 5arasvati se ulijevala u zaljev Kuc! sa sjeveroistočne strane. svakom slučaju. propje#a e pola sata i ponovo se zaustave za jo# jedno dvodnevno ritualno slavlje. Aedino #to mu se svi)alo bio je taj slankasti morski zrak i miris koji ga je na ne#to podsje ao. ali da je on tako velik da e ploviti uz obalu. nji!ova splav je bila no#ena jakim strujama koje su promatraču bile nevidljive. (o je značilo i za celibat. >to li sada radi Paras!ara?. &aitreva je sve to promatrao nezainteresirano. 5ada je nado#la sama. u redu je:. tu'no razmi#ljaju i o jo# nekoliko dana koji e mu pobje i uzalud. :Da. >to su se vi#e pribli'avali oceanu. &o'da je . (rupci su bili povezani na neobičan način. 0!askar je bio cijelo vrijeme zauzet obredima. Putovanje u DParaku Putovanje se ipak polako privodilo kraju. Do sada mu to nije bilo te#ko. u njemu nije bilo odgovora. 0!askar nije imao vremena za svog sina. &iris 'enske puti i dodir 'enske ruke povezivao je s majkom. A bilo je lijepi! 'ena i djevojaka oko njega. zraku se osje ao neki miris za koji su &aitrevi rekli daje miris mora.

&aitreva je bio sve sigurniji da ga odgovor čeka u gradu. (ako)er. Razlog za obilazak !ramova &aitreva je vidio u svom unutarnjem osje aju. mjesta vlasti i zabavi#ta. &aitrevi bi bilo lak#e da je bio sam. . ne#to u njemu. -astao je pored prvi! nekoliko i promatrao #to rade. 7rad je u sumrak izgledao veličanstveno. govorio mu je da pričeka. "aravno da su vidjeli svjetla. sumrak. :Pogledajte:. Poznavao je dobro svog sina i nije od njega očekivao ni#ta drugo. 0ilo i! je puno more. ali vidjeti i! bilo je ne#to sasvim drugo. poneku ribu i naselja na obali. Posljednji dan bio je opet nemiran. (o je bilo po prvi put tijekom cijelog puta da mu je nedostajalo vremena. 5vjetla DParake. -bog toga se posvetio sinu. . onaj isti osje aj nemira kojeg je osjetio one no i i koji mu se povremeno iznova javljao. 5amo svjetlo koje i! je pozivalo.e je bio u DParaki nekoliko puta i poznavao je grad. "jemu je ovo bila no na mora. "ije bio imun na #arenilo grada. "ajte'e mu je bilo to #to je . "a licima svoji! suputnika nije mogao pročitati ni#ta. a unutar nji! nazirali su se tornjevi palača i !ramova. &aitreva je pak bio za!valan za očevu pozornost. Ali. 0ilo i! je tako mnogo da je uskoro &ai-tre9u u!vatio očaj.ijnan. Ako je putovanje uz obalu bilo dosadno. . Prepustio se u'ivanju u razgledavanju !ramova i sveti#ta. "aime.idio je i ulične astrologe. a to je bilo gotovo isto. Po tisu iti put je u mislima zazvao Paras!aru i pitao@ :-a#to? -a#to sam morao pro i kroz ovu muku?: &ore ispod njega bilo je nijemo. (ekla su prema njima poput bisernog slapa i dodirnula i! svojom čarolijom. rekao je 0!askar mladi ima. -a to je kori#tena neka vrsta pripitomljenog magarca.ijnan je to te#ko podnosio. ali iz drugi! razloga. a do tajanstvenog skupa san-gadija ostalo je jo# vremena. &aitreva se prepustio plovidbi.idjev#i da ima posla sa znalcem. nji!ov je čamac zaobi#ao rt koji im je cijelog dana sprječavao pogled. to se nije dogodilo ve godinama. tr'nice. ali ovaj put zbog radosnog uzbu)enja.materijal dopremali u DParaku. . "akon toga &aitreva je ostavio na miru ulične proroke. a to su učinili i svi veslači.'ivao je !odaju i s njim po cijele dane. Buka je bila okru'ena visokim zidinama. DParaka je čekala na nji!. Koliko se on sje ao. &aitreva se osjetio krivim. +vdje je bio sam sa sobom. ali onda gaje za!vatila neka tupost i pustio je da sati prolaze pored njega. &aitreva je morao priznati da mu je DParaka privukla pozornost. 5vjetla DParake 0!askara je očekivalo nekoliko dana odmora. -nao je za nji!. onda je plovidba bila A. . +vako. "ije imao nikakvi! obaveza. (ako)er.<RezAe jo# mukotrpnija. 8 s &aitrevom. Ao# gaje uvijek pratio. +dgovor je bio vrlo op enit i &aitreva je ustrajao na pitanjima. "a kopnu je imao #to raditi. 8sprva ga je zabavljalo promatrati ptice. Aednog od nji! je upitao ne#to o trenutnoj situaciji na nebu. 5 nestrpljenjem je i#čekivao svaku no . 0!askar je ustao. . tu je po prvi put vidio ljude drugi! rasa. (o su bili rijetki trenuci kad oboje nisu imali ni#ta drugo za raditi nego biti jedan s drugim. mno#tvo ljudi. sustavom dobro projektirani! u'adi splavi su bile vučene s obale. gledav#i svog očajnog prijatelja i slu#aju i njegove uzda!e dok se namje#tao u čamcu poput nemirne koko#i. ili i! oni jo# nisu čuli. sve mu je vi#e postajalo jasno da postoji razlog #to gaje Paras!ara poslao na . :. "ije bilo zvukova.P. "akon toga. ali ispalo je jo# gore. Raspolo'enje mu je raslo. ulični je mudrica ustao i potra'io neko mirnije mjesto za :rad:. -apanjili su ga ljudi. ali su ponekad to činili i ljudi. Proricali bi sre u prolaznicima koriste i tko zna kakve metode. "ije ga začudilo #to se &aitreva ipak najradije zadr'avao u !ramovima.ijnan je bio osjetljiv i brzo su se posva)ali.ijnan sada stvarno zanovijetao. +dveo ga je u obilazak pokazuju i mu gradske trgove. "ekoliko puta ga je poku#ao oraspolo'iti. "igdje nije bilo zabave i .idite li ona svjetla?: Kao da i! je pitao vide li &jesec u vedroj no i punoj mjesečine. 5!vatio je da ne e imati dovoljno vremena da i! sve obi)e. Razmi#ljaju i o njemu. (o isto je mislio i . Kako su se pribli'avali DParaki.

posljednji čovjek na kojeg bi pomislio bio je njegov prijatelj . +n bi. 0!askar jo# uvijek nije s!va ao. uzda!nuo je 0!askar. :A!:. &aitreva je tra'io. kad se prepustio jednostavnom i bezbri'nom !odanju ulicama DParake. "ije ga mogao zaboraviti. njegov otac Kusam morao je na i dječaka koji e ispuniti posebnu svr!u. . ako 'eli ispuniti zada u. :-a#to tra'i# mudraca? Pa zar ti Paras!ara nije dovoljan izvor znanja?: :Paras!ara me potaknuo da idem na put. neku mudru pouku ili tajanstveno pravilo iz )joti#a? (ako je &aitreva ma#tao !odaju i ulicama DParake. :mislim da mora# malo popustiti. +dgovor se naslu uje Kao #to to obično biva. A 0!askar je. kako izgleda. ruku pod ruku s ocem. :&o'da si u pravu:. &aitreva ju je mogao osjetiti. +n je znao za njegovu situaciju i zbog toga sada nije ni#ta rekao. &aitreva je promatrao svog oca. &e)utim. odgovorio je &aitreva.ijnan je negdje nestao. . mo'da )jo-ti#ija. +n je ovdje zbog nekog razloga. on je izvr#avao svoje obaveze prema ro)acima. bio sasvim običan čovjek. +čekivao je poruku. 5 vremenom je razvio odbojnost prema tra'enju :smisla i svr!e: ba# u svemu. koliko god se trudio. koliko god se prepu#tao. -ato gaje sinovljeva ustrajnost u tome pomalo smetala. 0!askar je ponekad 'elio da taj stisak malo popusti. Selio je da &aitreva ima normalan 'ivot i da barem malo u'iva u njemu. (ako je i bilo. odgovori dolaze s neočekivani! mjesta. u'urbano kretanje mu#karaca i 'ena. naricanje i pjevanje koje dopire iz !ramova* sve se to izmije#alo u jednu veliku !imnu 'ivotu. radi poduke. "ije 'elio teret ispunjenja neke posebne d!arme ili 'ivotne zada e. (ako)er je očekivao da e je donijeti neki čovjek.vidjev#i da ocu zapravo nije ni#ta rekao o svojim sumnjama. poku#avaju i iza svaki! vrata ugledati lice tajanstvenog mudraca zbog kojeg je do#ao u grad. 5amo je klimnuo glavom. &aitreva mu je sad ispričao kako tra'i mudrog čovjeka. . s druge strane. pro'imalo sve ljude koje su sretali. "akon #to su do#li u grad. !ramovima i sveti#tima obitavali su učeni i mudri ljudi. :(ata:. 5matrao je da si dovoljno velik da okusi# malo drukčije stvarnosti od one u kojoj si dosad 'ivio. "aime. Dok su 0!askar i &aitreva odlazili u obilaske. osje ao je kako onaj nemir u njemu jo# uvijek 'ivi. rekao je. ali nekako je osje ao daje bolje #utjeti. &aitreva je osjetio dio onog 'ivotnog uzbu)enja koje je. +d njega se uvijek očekivalo ne#to posebno. A gdje e drugdje tra'iti nego na mjestima znanja? . 4odaju i pored oca.: 8 doista. 8ako je cijenio znanje i poduku koju Paras!ara pru'a &aitrevi. &o'da se u nekom !ramu nalazi netko tko e ga nečemu podučiti? &o'da je to bio razlog za putovanje? 5resti nekog čovjeka i od njega naučiti neki va'ni dio znanja.put.ika prodavača. smije#e i se i promatraju i 'ivost jednog od najve i! gradova na svijetu. -ar je to tako te#ko pri!vatiti? &ora li iza svega biti neka ve a i dublja svr!a?: 0!askar je ove rečenice izgovorio s malo vi#e osje ajnog naboja nego stoje bilo potrebno. 8 tad ga je u!vatilo malodu#je. Ali. rekao je iznenada zastav#i nasred ulice. igranje djece izme)u ku a u prolazima i uskim ulicama. 0!askara je Kusaru jednog dana na#ao u svojoj #pilji i usvojio ga. gledao i poku#avao s!vatiti zastoje poslan u DParaku. . morao prona i taj razlog. Kako da mu ka'e da nije u pitanju neko pravilo ili pritisak ve njegov unutarnji osje aj? &o'da bi mu trebao re i.ijnan. >to su to drugi vi#e očekivali od njega. Prema legendi.skoro je s!vatio da bi mogao tako !odati mjesecima a ipak propustiti svog učitelja. -ar ne mo'e# zamisliti daje Paras!ara 'elio isto #to i ja? Potaknuo te da ide# jer je 'elio da vidi# malo drugog svijeta. :kako u prona i tog čovjeka?: 0!askar je začu)eno gledao sina ne s!va aju i o čemu se radi. 5vi su smatrali da je on ispunjenje legende i taj ga je glas pratio cijelo djetinjstvo. &aireva je tra'io odgovor. cijeloga 'ivota se mučio s tajnom svog ro)enja. :&o'da stvarno pretjerujem. novi! lica. +n nikad ne čini ni#ta bez nekog dubljeg razloga:. to je on od toga vi#e bje'ao. 8 od neočekivani! ljudi. 0udu i da je to .

. ali nisam to mislio. A nikad nije čuo da se odlazi u !ram gledati 'enu. vjerovao ti ili ne. .:. 0ilo je ne#to na . A ti? Kako si? >to radi#?: :6to. i nije čovjek. :-apravo.. "ije bilo mnogo 'ena u !ramovima.: . iz znati'elje.: &aitreva ga je pa'ljivo promatrao. :-ar sam do#ao sve dovde. usprkos mladosti i 'elji za 'ivotnim uzbu)enjima. to e činiti ako mu tajanstveni poslovi to dopuste. 7otovo gaje povukao na ulicu. -apravo. iz njemu nepoznati! razloga.podrazumijevalo mnogobrojne posjete.e sam mnogo vidio. 'urim. :Ali. ne e# vjerovati:.koji je tamo.ijnan je trče i ulazio u ku u.idjev#i &aitrevin pogled pun nevjerice. svoje vr#njake i starije mladi e.. (amo se nalazio !ram 5urji. vrijeme je neumitno prolazilo i &aitreva nije imao drugog izbora nego da se pomiri sa situacijom. Dovoljno je odrastao da odgovara sam za sebe. ne:. :Doista ti ne vjerujem. +dnosno.ijnan je u tome u'ivao. istina je. Posjete su značile nova upoznavanja. ali istina je. 8 tako je prepustio znanje o sangadiju onima koji o tome moraju znati.. "akon samo nekoliko dana stekao je nove prijatelje. a ni svakida#nje go# enje nije bilo lo#e.. 7otovo su se sudarili. :-ar je mogu e da je otac bio u pravu?: mislio je. Kamo zapravo odlazi#?: :Pričekaj me malo:.ijnana na vratima ku e njegovi! ro)aka u kojoj su stanovali. ustrajati na pitanjima.ijnan je zastao i uozbiljio se. tradicionalnoj.: nasmijao se .ijnan i pojurio u ku u. 8zgleda neobično. dobro:. odgovorio je.: . "eka mu bude. Pro#lo je desetak dana i 0!askar se morao odazvati skupu san-gadija. :5vi)a mi se:. :"e. jer je znao da odgovor ne e dobiti. &aitreva se nasmijao. +dlazim slu#ati jednog. pa sam trčao. &aitreva ni ovaj put nije mogao iz A. "ije se doga)alo ni#ta #to bi se moglo nazvati neobičnim ili znakovitim.ijnanu. "ije čovjek. ma. &aitreva je postajao nestrpljiv.: &aitreva je promatrao ozareno lice svog prijatelja. a .ijnan gotovo sru#iv#i &aitrevu. +prostio se od &aitreve i oti#ao unutar kraljevski! palača.ijnan tamo radi.. :Da. odgovorio je .: 5ada je na &aitrevi bio red da se tupavo osmje!ne. "ije ga zanimalo kakvo je to mjesto i #to . :"ije čovjek?: začudio se &aitreva.ijnan je zavr#io s tupavim osmje!om na licu. gdje e sljede i! desetak dana 0!askar i jesti i spavati. &e)utim. -a#to ne? Pa i u njemu. :+prosti. slu#ao recitiranje . . ne zadirkujem te.: :-nao sam... rekao je . njega izvu i #to zapravo rade čuvari sveti! posuda i za#to su ovdje. &aitreva je izlazio. 4ej. zar ne?: sumnjičavo je upitao. ona se nije pojavila. ali. a njemu. 'ena je.ijnanu je trebalo nekoliko trenutaka da otrese osmje! koji mu je jo# stajao na licu.. 5ve do trenutka kad nije ponovo susreo . obilazio je sveta mjesta. znao je da bi tako oca samo stavio na muke. postoji du#a koja 'e)a za znanjem. +čev odlazak mu je ostavio ve u slobodu da se kre e kuda god 'eli. :. :(akav ide# u !ram? +bučen si vi#e za zabavu nego za mudrost. :vjerujem ti. :. "ije ga bilo nekoliko minuta. dogovorio je .ijnan. &ogao je.ijnan je samo kimnuo glavom i u!vatio prijatelja pod ruku. mogao je povjerovati da odlazi na sveto mjesto. Dobro. ako sije mo'e# priu#titi.P. s kojima je obilazio :posebna: mjesta u gradu.ijnan. razveselio . :"e. :+!:. ali vrlo skupoj odje i. nije običan.. to ne bi koristilo. rekao je &aitreva. (akva je odje a uobičajena.eda i bio otvorenog du!a za očekivanu poruku..: :>to?: začudio se &aitreva. bogu 5unca. "ije previ#e ni poku#avao. (o je bila sudbina njegovog oca. :A #to je onda? 0og?: . tu je malo zastao.: .ijnan je nastavio@ :7ledaj. :(i me zadirkuje#. :ve nekoliko večeri zaredom odlazim ujedan !ram. kako si? Kako ti se svi)a DParaka?: &aitreva se. jednu. 0io je nazočan meditacijama u !ramovima. izgubio toliko vremena samo da bi! se EzabavioE?: 8ako nije mogao povjerovati u to. rekao je. -animljivo mjesto.. mjesto na koje idem je običan !ram. 8spričaj mi malo o tome. a zatim se vratio u novom svilenom d!o-tiju. &aitrevi. tko zna. ali čovjek. &aitre9a gaje jednom vidio. kako ulazi u zgradu sumnjivog ugleda. &o'da se ta 'e) sada pojačala? &o'da je na#ao način kako daje uta'i? :"o. stvarno je posebno.. sasvim slučajno.

DParaka je neobuzdano rasla.I 5vakako.njegovom prijatelju. 5ad. "ije 'elio pokazati razinu unutarnjeg uzbu)enja i očekivanja. Računanje vremena prema astronomskim doga)ajima. &nogo korisnija bila su razdoblja zasnovana na kombinaciji precesije i tamnog 5unčevog pratitelja. s proljetnom ravnodnevicom na sredini 0ika. "jezin procvat počeo je prije gotovo dvije tisu e godina. bilo je duboko ukorijenjeno u temelje nji!ove kulture.ijnanu +n bi mogao pogre#no s!vatiti. a onda i čvrste gra)evine. označilo početak Kali juge . u njenim palačama. &ogla bi se zvati svakako. (o je bilo prije otprilike NL3 godina od &aitrevinog vremena. &aitreva je znao da e na njega odgovoriti pozitivno. brojenja godina% pročitajte detaljnije u knjizi &aitre9a. trenutku kad su . odlazi gledati u !ram. za ve inu njegovi! suvremenika znanje o vremenu i kretanju nebeski! tijela bilo je uzvi#eno i nedosti'no.razdoblja u kojem e znanje o 'ivotu postupno nestajati. izvan naseljenog dijela grada.ijnan. . vr!unac DParakine povijesti bio je boravak Kri#ne. Kakve veze ima .sprkos tome. kad je proljetna ravnodnevica pre#la iz zvije')a 0lizanaca u zvije')e 0ika. točnije prema prece-siji.čio je o tome od mali! nogu.. :mo'e# mi li re i ime te 'ene?: Pa . tom smislu. ali ona ne e trajati tako dugo kako se mislilo. ali su rijetko odlazili. poput &aitreve.. A.P. -apravo. bo'anskog utjelovljenja. &e)utim.ijnan s tim? 8 kakva je to 'ena koju njegov prijatelj.ijnan je &aitrevu odveo izvan grada. &o'da je odgovor blizu? Ali. ne bi li bili #to bli'e bo'anskoj inkarnaciji. Selio je sačuvati dojam odmjerenosti APnje nego pristanem:. a srce ubrzava. "aime. i bo'anska utjelovljenja imaju 'ivotni vijek. tvoj trenutak dolazil 8pak je malo zastao prije nego je odgovorio. pa čak i za 'ivot gradova i dr'ava. svije zovu. -a#to ne po)e# sa mnom?: 8 prije nego je . bez obzira na to koliko bila gusto naseljena i koliko predstavljala 'ari#te 'ivota i doga)anja.? "eko vrijeme su se samo promatrali. 7radilo se ubrzano@ najprije #atori. ali i rijeke Rase. +stajali bi u DParaki. +sjetio je kako mu da! postaje kra i. Bjudi su dolazili. . to naučavanje je bilo objektivno i pone#to drugačije od onog za mase. rubni dijelovi grada bili su napu#teni. ne#to je vikalo u njemu. gradu nije bilo dovoljno !rane za sve. . visoko cijenili. DParaka je doista bila u silaznoj putanji. .ijnan izgovorio svoj poziv. tako ka'u.I . odgovorio je . to i nije ime. dolje na jugu. Kri#nin boravak u DParaki privukao je mnogobrojne !odočasnike. +sje ao je to u sebi. (ako duga razdoblja bila su od male va'nosti za 'ivot pojedinaca. Kali juga o kojoj se govorilo trajala je tako dugo $MKJ333 godina% da je bilo besmisleno uop e o njoj razmi#ljati. a onda je . "akon Kri#ninog odlaska ljudi su se sve vi#e vra ali plodnim dolinama rijeke 5arasvati. :zna# kako je s imenima.: (rg devet !ramova . I + objektivnom računanju vremena pomo u precesije i sideralnog zodijaka nasuprot dogovorenom vremenu $poput kr# anskog.ijnan i &aitreva !itali prema !ramu u kojem e susresti čarobnicu. arapskog itd. ne#to zbog čega je njegov unutarnji osje aj postao jasan i opipljiv. "a tisu e i tisu e nji! slijevalo se u ionako veliki grad. vi#e je titula -ovu je zovu je Rarobnica. bila u silaznoj putanji. a .ijnan jednostavno rekao@ :&o'da bi bilo najbolje da se sam uvjeri#. . rekao je. &e)utim. &e)utim. pa su se znalci )joti#a.injan. za &aitrevu je bilo vrlo jednostavno. Kri#na je napustio svoje privremeno tijelo i to je. Paras!ara je &aitrevu podučio o velikim svjetskim razdobljima ili jugama. Ali. DParaka je. "e . kineskog. devetnaestogodi#njak 'eljan seksa.

ijnan napomenuo da ovo :ima veze s njim:. 4ramovi posve eni gra!ama. "ije bilo smisla jer . 8ako su zgrade bile stare i ve dugo neodr'avane. . pogrije#io je. A kad se vode budu vra ale. &aitreva je odma! s!vatio čemu su ti !ramovi slu'ili. svakodnevno su svoju svijest pretapali s gra!ama. "aravno. (ako)er su i boje bile u skladu s nji!ovima. 8pak. (ko zna #to bi sve mogao prona i u tim !ramovima? &o'da čak i neke zapise. ali se jo# uvijek dobro vidjelo. Selio i! je temeljito istra'iti. :Kamo me to vodi#?: upitao je . ni jedan ni drugi mladi o tome nisu ni#ta znali. 5aturnov !ram bio je nasuprot 5unčevog i &jesečevog. sve e biti u redu. Ketu je imao svoje mjesto izme)u &arsa i 5aturna. . u simboličnom obliku. Dvije sredi#nje pripadale su 5urji i andri. njima su. "aime. &aitrevin um je radio ubrzano. razlog zbog kojega je morao trpjeti svu onu dosadu i muke dugotrajnog putovanja. "ije pro#lo ni deset minuta. DParaka e biti zauvijek pokopana. a dvojica mladi a stigla su na veliki otvoreni trg. tumače i drugim ljudima nji!ove sudbine i du'nosti. &aitrevino srce divlje je lupalo.ijnan.eneri. 7ledaju i te prazne lju#ture. nebeskom ocu i majci. &aitreva je mogao razabrati daje 5unčeva zgrada neko bila jarko 'uta. . :-nao sam da e ostaviti utisak na tebe. Kad je ljudi posve nestalo. &aitreva je to znao. 8ma veze s tobom. a &jesečeva srebrno bijela. a oni su i dalje !odali. )joti#i poput &aitreve. :Divno:. doista 'ivjele i gra!e.ijnan su na trg do#li izme)u !rama posve enog 5aturnu i onog posve enog Ra!uu. -apravo. trg je bio okru'en s devet veliki! !ramova. "akon njega uslijedit e plimni val koji e vode oceana valjati stotinama kilometara u kontinent.činilo mu se da je konačno prona#ao razlog svoga dolaska u DParaku. stare te!nike. o tome pročitajte u knjizi &aitre9a. -a nji!. unutarnju spoznaju. "ji!ovi simboli jasno su se isticali ispred ulaza u nji!. 5uncu i &jesecu. &aitreva je u čudu zastao. I Ponovo. 0oje i oblici ukrasa na nji!ovim pročeljima jasno su ukazivali na to kome su posve eni. to je bila daleka budu nost o kojoj nisu ni mogli razmi#ljati. sa sobom e dovlačiti tone i tone pijeska. Polako se spu#tao sumrak. ali kad do)emo.prestala je motivacija za #irenje. &aitreva je osjetio sna'an poriv da jo# dugo promatra !ramove. ti!o je pro#aptao &aitreva ne mogav#i re i ni#ta drugo.ijnan očito nije bio raspolo'en za obja#njavanja. a Ra!u izme)u 5aturna i >ukre. Doga)aji su se odvijali vrlo brzo. ali su 'ivjele. utjelovljenom u planetima 5unčevog sustava. (o je bilo pravo otkri e. a s &jesečeve !ramovi posve eni &erkuru i . mjesečevim čvorovima. 8pak. "a taj način je bio zatvoren puni krug. mislim da e ti se svi)ati. . očituju nebeski putnici. aktivne i stvarne.: 5tajali su ispred devet gra)evina od koji! je svaka bila posve ena jednoj gra!i. a ionako e vrlo brzo sam vidjeti o čemu se radi. :&alo je neobično sada.: pobjedonosno je rekao . a oko njega nalazila su se dva manja i mnogo neuglednija !rama.ijnana. &aitreva je odma! razabrao da se radi o mjestima posve enim sjenovitim planetima. osjetio je malu nelagodu. . koliko god ga odu#evljavali i koliko god predstavljali ispunjenje snova koji! čak mo'da nije bio ni svjestan. 5vaka je gra)evina bila ukra#ena u skladu s planetom koji predstavlja. odgovorio je njegov prijatelj ne osvr u i se.e to e biti dovoljno da poru#i DParaku do temelja. zemlje i mulja. :-ovu ga (rg devet !ramova. &o'da ne u tijelima poput ljudski!. "ekada su brujili od 'ivota i to ne samo 'ivota ljudi. jednom prirodnom načelu. 8 bit e takva. 5a 5unčeve strane bili su !ramovi posve eni Aupiteru i &arsu. njemu je sve kiptjelo od uzbu)enja.: &aitreva nije dalje ni#ta pitao. +dma! je s!vatio za#to je . :"e brini:. 5ada i! vi#e nije bilo. &aitreva i . jer nije bilo pa'nje i svijesti koja bi i! prizvala. a srce mu se topilo od zadovoljstva. 0ile su nazočne. izravan kontakt s gra!ama. +vo je bio san svakog predanog i iskrenog )joti#ija. &aitreva je radoznalo promatrao kako ku e postaju sve zapu-#tenije i siroma#nije. &jesto na kojem se. bili su prazni. sve do katastro/alnog potresa koji e je pogoditi za nekoliko stotina godina. DParaka je jo# uvijek bila dovoljno velika.

kad je &aitreva bolje pogledao. senzualnosti i ljubavi. &aitreva je mogao disati punim plu ima. uskoro e početi misliti.: &aitreva je bio jedva svjestan da se iz polumraka izme)u !ramova prema njima kre e sve vi#e ljudi. u dvorani je nastala ti#ina. čine i neku vrstu arene. 0ile su to nje'ne vitice koje su se ispreplitale tvore i gotovo senzualne oblike. (o ga je zbunilo. -apravo. ponovo ispuni 'ivotom. Ao# uvijek pod utjecajem otkri a !ramova. &e)utim. čak pomalo nesrazmjerno dugačak u odnosu na veličinu zgrade gledano izvana. u tom trenutku. &e)utim. &aitrevu su za!vatili drugi vjetrovi. negdje. zbunjeno je dozvolio da ga . Promatrao i! je zadivljeno. Prostor iza nji! brzo se popunjavao. 8za A. 0ez misli. +vo je mjesto bilo tako sna'no da jednostavno nije mogao misliti o tome. &aitreva se tome isprva začudio. ali je ipak vladao polumrak. Prvi redovi ve su bili ispunjeni pa su mladi i sjeli na prva prazna mjesta. jedva vidljivim pozivaju im pokretima. to nije bilo isto kao gledati konje u trku i diviti se nji!ovoj snazi.nije mogao razabrati jesu li naslikane na zidu ili na nekom drugom materijalu koji je tamo obje#en izgledale 'ive? &ogao bi se zakleti da je vidio kako se mi#i i konja pokre u ispod nji!ove napete ko'e. u >ukrinom !ramu. stoje i neodlučan na starom napu#tenom trgu. jednom. ali je uskoro otkrio da se i sam tako smije#i. &aitreva je sada promatrao gola 'enska tijela i bio uvjeren da se pomiču tana!nim. #aptao je . N Prvi susret Pro#li su kroz pomalo zapu#ten ulaz.#li su u dvoranu koja je bila blago nagnuta prema dolje.ijnan doslovce odvuče do ulaza u drugu zgradu na nji!ovoj desnoj strani.ijnan povlače i &aitrevu za ruku. Polako. +svjetljenje je bilo ugodno. prepustio se tijeku doga)aja. :8demo. Povi#eno mjesto izgledalo je kao da e netko na njemu sjediti. &o'da e se njegova 'elja jednom doista i ispuniti. Da lije to bilo osvjetljenje ili su te slike . . -akasnit emo. &e)utim. glavi mu se okretao čitav svemir. &aitrevi se činilo kako ulazi u neko začarano podzemno mjesto. A onda mu je pogled skrenuo nadesno i u polumraku je razabrao crte'e i slike 'enskog tijela.&aitreva je osjetio poriv da i!. "a posljetku. -aču)en i odu#evljen kakav je bio. . "a svim licima bio je osmje! i toplina. . nije bilo stolica. 8 u ovom slučaju su slike imale neke neobične značajke. a čas osvijetljena nekom srebrnkastom svjetlo# u. 8spred nji! su bila dva ili tri reda ljudi koji su bili očito zadovoljni mjestima na kojima sjede. Bica ljudi bila su čas u sjenama. u venerijanskom ozračju protkanom obe anjima u'itka. "aprijed se nalazila neka vrsta pozornice. :4ajde. +zračje je ionako bilo puno mirisa jer su sa zidova visjele lampe u kojima je gorio mirisni vosak. ljudi su se smirili. 4odaju i polagano s drugim ljudima. bila je to kombinacija pozornice i oltara. ali i to je postajalo sve rje)e. a na njemu su čekali jastuci i mali prekrivači koji su slu'ili za sjedenje. ozračje nije bilo te#ko. na njega je čekala tajanstvena čarobnica. Ali. &aitreva je radoznalo gledao oko sebe. mo'da u dalekoj budu nosti. Koliko je bio zbunjen svjedoči i činjenica da nije ni primijetio u koji su !ram u#li. Pod je bio drven. ti sanjaru jedan:. . "egdje otraga jo# su se čuli #umovi dolaska ljudi. (amo u !ramu.P. u jo# ve em . usprkos svim tim mirisima. strasti. 5vi su !itali prema istom ulazu. Ali.ijnan je &aitrevu poveo sasvim naprijed. toga nalazilo se cvije e i mno#tvo mirisni! #tapi a koji su u zrak ispu#tali opojan miris. "eki od nji! su bili apstraktni. +nim ljudskim i onim nebeskim.skoro e mu um vrvjeti od misli jer e se suočiti s jednim od najve i! izazova svog 'ivota. prema istoj zgradi. Primijetio je ukrase na zidu. Pogled mu je zatim skliznuo na prikaze konja u trku s njegove lijeve strane. A tamo dalje. 5amo je do'ivljavao. 4odnik je bio velik i dugačak.

&o'da je ne#to u tom mirisu. +sje ao ju je u sredini tijela. &aitreva je morao priznati daje i njega za!vatila neka unutarnja ugoda. Kao da nije mogao vidjeti sve na toj 'eni.e ina nazočni! zatvorila je oči. Dalje se nije usudio gledati. "etko se morao pojaviti i razjasniti tajnu ovog sastanka.P. sada je netko sjedio. &aitreva je polako postao svjestan sna'ne nazočnosti. ne samo da je osje ao energiju nego je imao i erekciju. dok su na licu zadr'ali smije#ak bla'enstva. +sim toga. >tovi#e. :>to?: :>ukra:. u jednom mu se trenutku učinilo kako se ona pomiče na neobičan način. a ipak na. ne#to nije bilo u redu s njegovim očima. ne skidaju i smije#ak s lica. su joj svjetlucale zvijezde. njegov intelekt je konačno počeo raditi. "agnuo se prema . činili i svi drugi. u sjenkama. dao bi i svoj 'ivot. u samom srcu. 5tvarno me opija. 5ama nazočnost je bila na drugoj razini. pomislio je &aitreva. obe avaju i mu da e kasnije.polumraku. :"ije va'no. sada se povezala s njegovim preponama. 6nergija koju je isprva osjetio u srcu. "i bogato ukra#ena odora nije mogla sakriti njene grudi. &aitreva je odjednom postao svjestan kako ve ina nji! ispu#ta uzda!e zado . &aitreva se trznuo cijelim tijelom i protrljao oči. nije tako učinio. Preko lica A. Sene nisu bile same. 8 to ne#to nije bilo povezano samo sa čudom dolaska. pomislio je &aitreva. pa čak i pomalo zapla-#eno. (o gaje potpuno zbunilo. čovjek se jednostavno pojavio tamo. Ali. "ije se ni stigao zapitati #to se doga)a. nije imao vremena misliti 3 tome jer su ljudi oko njega očigledno do'ivljavali isto. -bunjeno. Ali.: . 0io je siguran da nije ni trepnuo. :+vo je >ukrin !ram. osje ao je kako se ta silna energija spu#ta i ni'e od toga. (a se misao odnosila na varljivu sliku koju su mu prenosile njegove inače pouzdane oči. a opet dijete. >to se to doga)a...: :A!:. a lice odraz čistog no nog neba. svu odreda nalik . . &aitreva nije mogao dokučiti za#to izgleda pomalo. Kao daje dio nje bio u polutami. (ako se i dogodilo. za taj osmje!. 0ilo je ne#to čudno u njoj. ovom trenutku nije imao obja#njenja. pre#av#i preko prve zapanjenosti. a osmje! na licu.ij-nana.ijnanu i #apnuo@ :>ukra. &ogao je zamisliti kako se prepu#ta tom u'itku. . &aitreva ju je osje ao vrlo sna'no. "jene oči bile su tamna jezera. Promatrao je ljude i nji!ovu odje u. ali nije i#lo. &aitreva nije imao drugog izbora nego utje#iti svoj intelekt. iako je pozornica bila dobro osvijetljena. A onda. Previ#e gaje zanimalo #to e se dogoditi. ali je s!vatio daje ovaj ve otvorio oči i odu#evljeno gleda u prido#licu..ijnan očito nezainteresiran za obja#njenje koje mu je &aitreva ponudio. tom trenutku po prvi put se zapitao u kojem je !ramu. Ali. izgledala je pomalo dječački. odvratio je pogled. ponovio je &aitreva. sasvim sigurno. "aprezao se. na pozornici-oltaru sjedila je najljep#a 'ena koju je &aitreva ikad vidio. 8spred nji!. ali i na sve sna'niji osje aj koji se javljao u donjem dijelu tijela. 8pak. u pret!odnom trenutku praznoj pozornici. bilo je to čak te#ko i pomisliti. Ali. niotkuda. (o su. dodao je. pomalo.ijnanovoj. ni iz čega. 8ako u to nije bilo nikakve sumnje. kad je konačno postao svjestan #to mu prenose njegove oči. učinilo mu se da vidi i ne#to vi#e od golotinje. op!rvao se prepu#tanju i uporno promatrao pozornicu ispred sebe.. Selio je laktom udariti . "ije bilo dimne zavjese ili zvuka koji bi odvratio pozornost ljudima i otvorio mjesto za iluziju. zatvara oči i plovi u neka daleka prostranstva u kojima ga očekuju nebeska zadovoljstva. "jegova je odje a bila obična i vjerojatno najsiroma#nija u dvorani. ali istina je. trebalo mu je jo# neko vrijeme da spoznaja do)e do njegove svijesti. dogodilo se na način koji gaje potpuno zapanjio. otkriti o kakvom se triku radi. skupom svilenom d!otiju. 5amo u'ivaj:... rekao je .ijnan se prenuo iz svog bla'enog drijeme'a. "e#to se promijenilo u dvorani. . Sena. Ali. a opet. >tovi#e. pomislio je &aitreva.

ljubljeni moji. te su riječi u sebi skrivale neku tajnu. (o mogu učiniti bilo kada.: &aitreva je ukočeno slu#ao. (ajna je plutala oko nji! i iznad nji!. +sjetili ste kako ulazim u vas i kako se pretapam s vama.rlo lako mo'ete postati njegovi robovi. i ponovo ste me osjetili. &aitreva je zadr!tao.ijnan umjesto na uobičajena mjesta zabave počeo dolaziti ovamo. :Bjubljeni moji. mene ne e sti i lo#a karma jer sam vas upozorila. Kao da potvr)uje njegove misli čarobnica je nastavila@ :Ali. "jegov prijatelj . &oj put je put do čarolije. i bez dodira. -nam da e mnogi od vas dolaziti samo zbog toga. .pozoravam vas svaki put. 5kup se nije pretvorio u op u orgiju. budite oprezni. kako da pomiri sadr'aj onog #to je čuo i usta koja su tu mudrost izgovorila. A onda je čarobnica progovorila po prvi put. ponovo ste me osjetili.'itak vas mo'e zarobiti. 8 tamo bi bile dobrodo#le.voljstva. A opet. +svrtao se oko sebe i poku#ao vidjeti #to se doga)a. A ona je nastavila pričaju i o putu ispravnog djelovanja. &e)utim. &aitreva je osje ao i oprez. Bjudi. "akon početni! #okova. nije bilo ničeg vidljivog i opipljivog. +no sam #to vas pokre e i nada!njuje. /o 5ada je &aitre9a 'ivnuo. počeo je osje ati da mu se svi)a. bio je u ekstazi. :Aa u vas uvijek pozivati:.? (o su bila usta koja je &aitre9a. moja je narav takva. Ako pogrije#ite.: 7las čarobnice bio je tako mekan. Ali. ali mo'da i najopasniji put koji postoji. sre e i zadovoljstva. Ponovo ste do#li večeras. -a ovo nije bio spreman. to je sigurno. 8 bez riječi. ako budete ovdje samo zbog u'itka. Aa sam va#a 'elja. Koliko nji!. :Bjubljeni moji:. rekla je glasom kristalno bijelim poput nedirnutog snijega s 4imalaja. a nije pro#lo dugo i začuli su se vriskovi u'ivanja. stvarno čuje ovo #to čarobnica sada priča? Koliko nji! jednostavno prelazi preko toga i čeka sljede e čudo. -animalo gaje #to e čarobnica dalje re i. (ajna se uvlačila u &aitre-9inu du#u i koliko god ga pla#ila. "i#ta u njima nije bilo #to bi poticalo na iskori#tavanje drugi! ili ropstvo osjetilnim u'icima. &e)utim. sladak i dubok. Počeo je s!va ati za#to je . "eki od nji! ve su pre'ivjeli vr!unac 1 sada se pomalo omamljeni smjestili u polule'e i polo'aj. "ajljep#i. :pritisak: u'ivanja je pro#ao. 5lu#ajte pa'ljivo i učite. "a dvoranu se jo# jednom polako spustila ti#ina.ijnan pored njega.'itak mo'e zavesti. &ogu do i do najskriveniji! i najtajniji! dijelova va#e du#e. . ali su očigledno pro'ivljavali seksualno uzbu)enje i slast jednaku onoj u vo)enju ljubavi.P. istodobno sa slatko om. slu#ajte pa'ljivo o čemu govorim. čarobnica. sljede i val orgazma? Pomalo tupi smije#ak bla'enstva na licima ve ine nije ostavljao mnogo nade. i dalje su sjedili. uz velike &aitrevine muke da se odr'i pri onome #to je on smatrao pod zdravim razumom. ja mogu do i do vas. "eki su počeli duboko disati. iako vam 'elim pru'iti u'itak ve i od bilo čega o čemu ste do sada sanjali. "akon nekog vremena. Ali. a propu#tate moju dublju pouku.: uarobma A. zbog okolnosti u kojima su izgovorene i zbog same činjenice da i! je izgovorila ona. +sim toga. pomislio je gledav#i uglavnom mlada lica oko sebe. 0ilo je neke skrivene prijetnje u glasu ove 'ene-djeteta-mu#karca ispred nji!. (i su ljudi do'ivljavali orgazam. Pokazujem put do istine i slobode koji prelazi područjem 'ivotne vedrine. molim vas. nastavila je čarobnica. Aer. i mu#karci i 'ene. da je &aitreva pomislio kako bi ga mogao slu#ati zauvijek. &aitreva se očajnički borio protiv prepu#tanja osjetima. :ali vi ste ti koji morate odabrati pravi put. toga ste svjesni? &ogu to ponavljati zauvijek. . "jene riječi mogle su se smjestiti na bilo koji skup mudraca ili ri#ija. ne ete dobro zavr#iti. do kraja ovog svemira. ovo je ve bilo njegovo područje. . koliko god mu to bilo . Da. svi)alo mu se to #to je slu#ao. tako dugo dok vi to 'elite.

"emamo izbora oko toga !o emo lije ili ne emo izvr#iti. 0ilo je jo# uvijek lijepo. a zatim je u blijesku svjetlo iz nje preplavilo dvoranu.P. 8 poga)ale su &aitre9u ravno u du#u. :5vaki od vas je do#ao po ne#to:. ali vas mogu i uni#titi. Selio je preskočiti zvuk. &aitre9a je morao zatvoriti oči.: . promijenila je čarobnica temu.: -atim je ispru'ila ruku. jednostavno 'elio poljubiti. ja nisam samo čarobnica. -ato me zovu čarobnicom. "udim vam put do prosvjetljenja popločan igrom i zabavom. Do i ete ponovo. "asmijala se izazovnim glasom. &aitre9a se. i vi mo'ete postati čarobnice i čarobnjaci. jeste li vi EpraviE?: 8zgovoriv#i to. :"a tom putu. Kad i! je ponovo otvorio.za svo to blje#tavilo. znam to dobro. &aitre9a je sumnjao. 8zgledala je prijete e. ja sam učitelj čarobnjaka. nagnuo naprijed. 0udite mudri i iskoristite to dobro. Selio je piti te riječi izravno iz nji!. . . a i da jesu. -vijezda na dlanu čarobnice počela se lagano uzdizati. Potrebno je samo smjestiti stvari na pravo mjesto i iskoristiti ono #to vam je dano po ro)enju.as u podučiti . "o.: A zatim se nasmijala. 5lagao se s onim #to je čuo. nitko to nije učinio. a na njenom dlanu je zasjalo svjetlo. tom trenutku. dalje izgovarale riječi mudrosti. najva'nije #to ete naučiti je umije e čarolije. zar ne? Ali. &aitre9a je bio siguran daje u tom trenutku njen pogled bio uperen izravno u njega. na njezin smije! odgovorili su ljudi svojim smije!om. +no oko čega imamo izbora je način na koji emo je izvr#iti. 7ovorile su o stvaranju. "udim vam najradosniji i najsretniji način za to. &ai8 A. poput svi! drugi!. 5mijali su se kao da razumiju. Da biste njime koračali. ali učinilo mu se da joj je lice postalo malo grublje. čarobnica je imala kontrolu. čemu to? "elagoda je u njemu rasla.te#ko priznati. Kao da čita njegove misli. &aitre9a nije mogao ne primijetiti ljepotu njeni! bosi! stopala kojima je blago razgrtala dijamante. &aitre9a je gotovo zaboravio zbunjenost početnog iskustva. Da im se otprve pokazala takva. 8pak. treva bi pomislio da je pred njim neki zgodan mu#karac. punim zadirkivanja. 5ve je manje i manje bio odu#evljen okolnostima u kojima se na#ao. Aer. dok ne ispunim svoju svr!u. na neki svoj način. :5vi su ljudi stvaratelji i moraju sudjelovati u stvaranju svijeta zajedno s 0ogom. &e)utim. čarobnica je izgubila svoju blagu 'enstvenost. čak vi#e mu#ko. i ja sam ovdje zbog nekog razloga. čarobnica je ustala i stajala iznad nji!. "ije veličala privid. ali sada vi#e dječački. činilo mu se da izme)u riječi mudrosti nema mjesta za je/tine trikove. pozornica ispred nji! bila je prekrivena blje#tavim dijamantima. 7ledajte. na čarobničinim usnama. -bog toga svaki od nas ima neku posebnu zada u. Bjudi su u čudu gledali. Dijamanti sigurno nisu pravi. ali ga morate naučiti smjestiti na pravo mjesto. zatim su do#le riječi koje su ga ponovo zbunile. čarobnica je nastavila@ :Prividi ovog svijeta mogu vas ispuniti zadovoljstvom. "emali broj nji! 'elio je posegnuti za blagom i barem ne#to od toga sakriti u svojoj odje i. :5vatko od vas e dobiti upravo to po #to je do#ao. preskočiti ljude i utopiti se u nektaru bla'enstva za kojeg je znao da le'i upravo tamo. +n ne smije gospodariti vama. ipak govorila o stvarnosti. Ponovo gaje obu!vatila nelagoda. Prema njemu nije osje ao isto kao i prema 'enskom licu Rarobnice. &aitre9a nije bio siguran. to je sigurno. :(očno. ve vi njime. Dijamanata je bilo toliko da su joj dopirali do gle'njeva. čudom mo'da ve im od samog pojavljivanja dijamanata. 8 ja u biti ovdje. &aitre9a nije bio odu#evljen razvojem situacije. 7ovorile su o sudbini i evoluciji. svi vi. A te su usne. morate upoznati u'itak. čarobnica je. dijamanti ili vi? Pitam se. Pitate se jesu li dijamanti pravi ili nisu? A ja se pitam tko je EpravijiE. "a posljetku emo je izvr#iti. nje'no i puteno.

ona koja jesam. +no čega se &aitreva sje ao bio je svje'i no ni zrak. Dugo je sanjao nepovezane snove. Ali. :&oram te podučiti mnogim stvarima. "ije mu stigao ni#ta ni re i. :. nije i! razumio pa i! se nije ni sje ao. ti mora# pro i mnoga iskustva dok to ne s!vati# u potpunosti. ljubljeni moj. :(očno.ijnanovi! ro)aka. kako ve odlučite. &aitreva bi se zakleo da je istodobno uperila svoj prelijepi prsti prema njemu. -atim je legao na le)a ra#ireni! ruku i nijemo se zagledao u vedro no no nebo. i najva'nije... nije bio izgovoren kao.idim da to čini# vrlo dobro.jerojatno je bezglavo istrčao van iz !rama. tebe. to nije bilo ono #to je on čuo. s njim je bio i 'enski lik kojeg nije mogao . #to god sanjao. 0a# kao #to prije nije bio siguran vidi li je dobro. opire# se:. "epoznati uzrok..tapati kako mirno sjede ispred vratiju i ma#u mu rukom. kao daje prestao ulaziti u njega kroz u#i. Ali.. Ali. nastavila je. nije bilo ni &aitreve. -ato.. &irovanje i sve e najvjerovatnije pro i samo od sebe. &aitreva je sada postao nesiguran u ono #to čuje. . ali nemoj da te zavede povr#ina.idio je svoje dvije majke (arapati i . ti e# stajati na mome mjestu i raditi to #to radim ja. a mo'da i nije. to si ve do sada morao naučiti. "eko vrijeme je tako le'ao.ijnanom. :Razumijem te. Ali. "ije razumio #to mu se doga)a. ali značenja su se nekako gubila. . &o'da je vrisnuo. 5je ao se neki! kretnji na nebu. +sjetio gaje izravno u sebi. "e#to nije izdr'alo pritisak i on je eksplodirao. kad je čarobnica oti#la. &ora# mnogo toga do'ivjeti dok ne s!vati# tko sam ja. -nao je samo da. bile su i neke slike. (i! je slika bilo najvi#e. "ije znao kako je izi#ao iz >ukrinog !rama. 5ljede a tri dana &aitreva je bio bolestan.: (o je bilo previ#e za &aitrevu. A zatim se na#ao u krevetu svoje sobe kod . &o'da je odgurnuo ljude oko sebe. po'uruju i ga da se vrati. 5tajao je na (rgu devet !ramova i dr'ao se za 'eludac. "jezin je glas dopirao do njega. Pa. ali na neki način i smirilo. :"a posljetku. ti. "ije razumio. . kako spava i te#ko di#e oznojena čela.ovdje sam zbog. (i e# biti čarobnica.: rekao je njezin glas u njegovoj glavi. +sjetio je kako čarobnica govori u njemu.: :-a#to sam do#la?: začuo je odgovor.usput. A čarobnica je sada sasvim očigledno zurila u njega stoje pojačalo dojam unutarnjeg slu#anja. ja sam ti.. mladi u. ponovio je zavodnički glas.. koja postojim.idio je tako)er i neke slike iz neki! drugi! mjesta i vremena koje nisu pripadale njegovom svijetu. ti e# s!vatiti tko sam ja.. "ije vi#e bio siguran čuju li ostali to #to i on čuje. . ti.. Pogledao je . . ne opiri se. Kleknuo je i povratio. 0ilo je jo# slika. rekao je liječnik. ali nji! se nije jasno sje ao. kad je razgovarao s . ovdje sam zbog. a ovaj gaje ve otpustio sa smije#kom.. (o gaje u'asnulo.: 8 tada se ne#to dogodilo s čarobničinim glasom. "eke su bile neugodne. "e#to se u njemu pobunilo. nastavio je glas u njemu. +pirao se svim svojim bi em. čuje# li. :(i. ve kao ja. potrebna mije i tvoja suradnja... ja čarobnica. "jegov je prijatelj bio zadubljen u čudo ispred sebe i nije imao pojma #to se doga)a &aitrevi. &e)utim. a mo'da i nije. gdje god u tim snovima bio.: (aj ja. nije razumio za#to mu se to doga)a. "aučit u te mnogim tajnama. ovaj se nije ničeg sje ao. Ali rekli su mi da e# se opirati.. :-a#to?:.. +djednom. :(očno. u krevetu. ovdje sam zbog.: &aitreva je dr!tao cijelim tijelom. (ako)er. &aitreva se opirao. -atim je oti#ao svom učitelju Paras!ari. zbog tebe:.idio je veliku kobru kako ga u svojim ustima nosi preko rijeke vremena. +pire# mi se. ovdje sam zbog. "a#ao ga je kod ku e. nekog crvenkastog i zelenog sjaja.: Ali. .ijnana. :-ar doista ne zna#? (i si ja. njima je posjetio svoju ku u na obali rijeke 5arasvati. :za#to. kad nauči# #to je potrebno naučiti. Kasnije. osjetio je &aitreva. 5ve se u njemu bunilo. 8li zavesti usput. Ali.: počeo je mucati &aitreva. čarobnica je ne#to govorila cijelom skupu. cijela moja poduka sastoji se u tome da razotkrijem privid očitovanja i stvarnost dublje istine. Da nije bilo drugi! ljudi oko njega. kad je sve zavr#ilo.

ijnane:.ijnan govori istinu. sje a# li se #to se doga)alo neposredno prije nego sam izi#ao?: . ni#ta:. ali i! je 'elio potvrditi.: &aitreva nije odgovarao.ijnan je poku#ao razgovarati s njim. obratila se. rekao je. a kamoli razgovarati.: &aitreva gaje promatrao. .. rekao je . a najvi#e je bje'ao od snova koji su ga.ijnan.: &aitreva nije morao pitati koja je to riječ bila. . rekao mu je jednog jutra susrev#i ga na doručku. :Seli# li re i:. :Pa.ijnan je rekao@ :7ovorila je o u'itku i vrijednosti u'itka u du!ovnom razvoju. to si ponavljao.: "akon male stanke dodao je@ :čini mi se. &aitreva?:. "jegovi vlastiti utisci bili su toliko jaki da o njima isprva nije mogao ni misliti. sumnjam da bi! mogao po i za Cca A. Rarobnica je doista imala začudan utjecaj na ljude. ali je zbunjeno zastao.enerini snovi 0!askar se ve petnaesti dan nije vra ao iz palača DParake.. +čajnički je 'elio mir zeleni! obala svoje rijeke i udobnu utje!u Paras!arinog učili#ta na uzvisini iznad nji!. Ali. +na je govorila.ijnanom. :-a#to si izi#ao prije zavr#etka? -ar ti se nije svidjelo?: &aitreva je samo slegnuo ramenima i #utio.. Ali..zaboraviti. ..ijnan ga je upitno gledao.. -nao je. "ije bilo načina da se dopre do njega. :"isam ni#ta razumio:. čarobnica. :+ čemu je govorila?: :Kako to misli#?: bio je zbunjen . :"ije govorila nikome osobno? &islim. :reci mi. kako mu se činilo. "ije 'elio znati #to radi i ide li jo# u >u-krin !ram. odgovorio je &aitreva. a ni da se sazna koliko e jo# trajati skup čuvara sveti! posuda.lice grada bile su mu preuske i ispunjene s previ#e ljudi. :Da li se sje a# o čemu je Rarobnica govorila prije nego sam ja izi#ao?: "akon malo razmi#ljanja. :Kako to misli#?: :Pa. čak i daje to !tio. "jegove sumnje su postale konkret-nije. &aitreva je bje'ao. a pje#ke se. (ri puna dana. to me zanima. "akon nekoliko dana. da se nije obra ala nikome posebno?: 5ada je bio red na . "eprestano. koliko god se #alio. 7ovorio je ti!o. :Seli# li re i. pitao ga je prijatelj. :>to se dogodilo. čarobnica.ijnan mu je rekao@ :čarobnica. :"isam ni primijetio kad si izi#ao:. ne bi usudio krenuti.ijnan mu je kasnije rekao da je tijekom tri dana svoje bolesti stalno buncao i ne#to govorio. -a svaki slučaj . započeo je. . ipak je porazgovarao s .ijnana da se zagleda u &aitrevu. 5jedili smo. tako da se njegov prijatelj jednom nagnuo nad njega ne bi li čuo o čemu priča. nije mogao oti i bez oca.: :6. rekao mu je. &aitreva je bio #utljiv i razgovor nije ni#ta razjasnio. -nao je da . a zatim gaje pri!vatio pa čak dozivao njeno ime. 8mao je neke svoje teorije o tome #to se dogodilo. počeli progoniti i danju.: 2 . "ajprije ga se poku#avao otresti. 0je'ao je od sebe samog.P.: prekinuo ga je &aitreva. &aitreva je vjerovao da ..ijnana je izbjegavao.. . a onda sa smije#kom dodao@ :A i da jesam. bio uz njega. tako:. :.ijnan doista nije vidio njegov izlazak jer je bio u nekom svom svijetu punom bla'enstva u koji su ga dovele čarobničine riječi. kad se malo smirio i njegov um ponovo preuzeo kakvu-takvu kontrolu. . u stanju u kojem je bio. Kad se oporavio od svoje tko zna čime uzrokovane bolesti. :uobičajeno. od svoji! misli i osje aja. :samo jednu riječ koju si stalno ponavljao. Prijevoznici koji e i! odvesti natrag tako)er su čekali zavr#etak skupa. 5talno gaje pratio.ijnan. +n je 'elio samo u. tobom.

ali svi)alo mu se to #to je do'ivio. vidjeli to drugi ili ne. +sje ao je da se tako i dogodilo.e ina nji! bila je mudra i on bi i! rado potpisao. . Primjerice. :"eka mu bude:. čim bi se pojavila takva misao. uvjeravao je sam sebe &aitreva. Pričaju da su vidjeli ne#to #to mi drugi nismo.: -atim je izi#ao u jo# jednu besciljnu #etnju gradom. Ali. "atalna karta . +no #to . . Poslije ispadne da su samo ma#tali i sanjali. pomislio je najprije &aitreva. sada s!va am.. . kako ka'e . a stoje zapravo najvi#e mučilo &aitrevu bila je činjenica da takav :osobni: do'ivljaj nije manje stvaran od onog zajedničkog. 7ledao je kako trgovac sla'e tkaninu prema podrijetlu i nijansama boje. govorila je. A i sama čarobnica vjerojatno je >ukrina sve enica. usred predavanja.P. predstave ili #to je to ve bilo. 'elio je to ponoviti. ako nije. :8onako je čudan. "e brini. #to je značila rečenica da je :ona ovdje zbog njega:? Postoji li neki poseban razlog #to se čarob-nica pojavila u DParaki ba# onda kad je on bio ovdje? 8li tako ne#to čuju svi kojima. za#to ga tako privlači? Razmi#ljao je o mnogim stvarima. a onda su mu misli brzinom munje krenule prema zaključku.ijnanove riječi ga nisu začudile. Du!ovnost za!tijeva čisto u. >ukra. Ali. 5ve u tom !ramu povezano je s njom. na primjer. (isu u puta promi#ljao je riječi koje je čuo od čarobnice. :(i si ja. >tovi#e.: &aitreva nije ni#ta rekao. "jegove je misli prekinuo . Kako bi bilo mogu e da tamo. izazvano ničim drugim nego pojavom te osobe? Ae/tino. &e)utim. !ladno ga pogledao i rekao@ :"i slučajno. Ali. "ije se usudio sam sebi priznati. odma! bi je odbacio kao grije!. "ije se usudio izre i to #to je mislio. Rarobnica razgovara samo s njim i to pred svima? Doista je bio naivan. ono #to je &aitreva do'ivio bilo je stvarno poput kreveta u kojem je spavao ove no i. . a on ona: ima smisla. -načenje toga sijevnulo je &aitrevinim umom jednog popodneva kad je zastao pred trgovinom skupocjenim tkaninama. ali &aitreva je samo ustao. 5amo. zar ne?: nastavio je . mislio bi.ijnan. nisi jedini kojemu se to dogodilo.ijnan #ale i se. 0ilo to u njegovom umu ili ne.ijnan se nije obazirao na &aitrevine mu#ice. (o je to.razgovarala s nekim pojedinačno. +no #to je vidio ukazivalo je da joj nisu strane iznimne mo i te tajanstveni i magijski utjecaj na druge ljude. Pitanje je koje od nji! koristi čarobnica u svom 'ivotu. u tim okvirima.: iznenada je zastao i glasno se nasmijao. bilo je neki! tana!ni! nijansi značenja u čarobničinim riječima koje su nametale drukčije zaključke. (i misli# da je govorila tebi. "eka se sam vadi iz svoje ka#e. njena rečenica daje :ona on.: A &aitreva je upravo to poku#avao. >tovi#e. :A!.. Ali najvi#e Raro i%n<coi A. :-avrtjela ti je glavom. mislio je. +d sličnog materijala je . A opet. čarobnica zavrti glavom? &o'da je i tako. misli stalno vra ale upravo na to.. bio je odlučan . :Ali ne brini.ijnanov d!oti. (rudio se koliko je mogao da razumije #to mu se dogodilo. ga je boljelo to #to su mu se usprkos toj :je/tino i:. Kao i uvijek.ijnan neizbje'nim pitanjem@ :8 onda? 8demo li večeras ponovo?: 0io je siguran u potvrdan odgovor. +vo nije čisto a. ja sam ti: rekla je. >ukra ima mnoga značenja. 5ve je to bilo u njegovom umu. &nogi se zaljube u nju i smatraju da ona ima s njima ne#to posebno. 7ovorila je svima.ijnan.ijnan je imao pravo. je/tino.. doista.ijnan nije znao. sve ono drugo? čemu. (u'no je slu#ao prijateljeve riječi. Drugi nisu čuli kako se Rarobnica obra a njemu. Razmi#ljao je o svakoj riječi koje se mogao prisjetiti. točno je mogao odrediti trenutak kad je pre#ao iz :zajedničkog: do'ivljaja. Pro i e to. Ali. Kao da ionako nema dovoljno čuda oko nje. :"ije.: :"e:. ono seksualno iskustvo na početku. &aitreva je gledao u pod. u :osobni: do'ivljaj.

snovima je bila naravno ona. A mo'da su i oni bili dio procesa koji je započeo njegovim upoznavanjem čarobnice. "jena su bedra bila poziv. )joti# ka'e da >ukra prilično oblikuje njegovu narav. . Kao začaran promatrao je 'enu-boginju na obali oceana. kojeg je AP. Aednim pokretom ruke odbacila je donji dio tkanine u koju je bila umotana. 7raciozno bi se sagnula i rukama dodirnula povr#inu. a drugom je mazno prelazila preko golog trbu!a. drveta. A mo'da nikad ne e ni biti. jo# nije bio spreman da je ponovo sretne. Ponekad. . 8 taman kad je &aitreva nakon nekoliko dana pomislio da polako dolazi na trag obja#njenja onog #to mu se dogodilo. Aednom je rukom prekrila grudi. "e#to u . nije se usudio to učiniti. +čigledno je da sve ima svoju simboliku i da ta 'ena.&aitreve jasno otkriva posebno značenje >ukre. ve i 'elja du#e. Razlog je bio taj #to je postojala mogu nost da sretne nju. 4odaju i napučenim ulicama. "apre'u i se i #tite i oči rukom. "e bi i! mogla sakriti iza odje e. ali tu i tamo bi. +klijevao je. 4odaju i nekom uskom i dugačkom ulicom koja je u tom trenutku bila pusta. znao je. +na je znala daje on promatra. Ali. -elja je bila tu. snovi bi tu prestajali. ali čvrste. Da bi bolje vidio morao je zastati jer je sunce na zalasku bacalo svoje zrake točno njemu u oči. to nije bila samo 'elja tijela. &aitreva ugledao bljesak njenog oka. jako privlačio. ugledao samo u izmaglici. -atim bi polako. 5anjao ju je uvijek kraj vode. Ali. 7rudi su joj bile pove e. Selio gaje bolje istra'iti. postupke i sudbinu. a opet usamljen. "akon takvi! no i. nije se usudio oti i tamo. Selio joj je pri i. lutao bi gradom sve do rubova nenaseljeni! dijelova. "asmijala bi se i uspravila. počela skidati odje u sa sebe. točno zna #to radi. stoje bilo neuobičajeno. "ajprije je polako odmotala gornji dio. odjednom je na njenom kraju ugledao blijesak 'enske !aljine.<Rezde. tom trenutku iz njene bi ruke izi#lo tisu u iskara. "a kraju ulice. &aitreva je tako)er s!vatio da ne smije olako primiti ni#ta #to se dogodilo u !ramu. A prijelaz od trbu!a do venerinog brijega. A #to je jo# gore. podsjetio se &aitreva s dodatnom zbunjeno# u. "ije bilo nikakvog zaklona. "jena stra'njica. Kad je iskoračila iz nje svojim je pokretima podsjetila &aitrevu na zmiju koja. "e. &e)utim. kao da u'iva u tome. -abacila je glavu i spustila drugu ruku. Promatrao ju je kako prilazi oceanu. Selio je piti 'ivot s nji!.ukle su iz njega neku skrivenu 'elju. doista je stajala neka 'ena. A ona je nastavila svoj spori ples otkrivanja. 8z nekog razloga to gaje privuklo mada inače uop e nije obra ao pozornost na doga)aje oko sebe. &ogao je on to poricati tisu u puta. Ali. iza slapa tamne kose. ali i bijesan na sebe #to mu se opet doga)a ono #to ne 'eli. &aitreva je poku#ao razabrati tko je to. njegov najve i stra! ostvario se vrlo brzo i to ne na (rgu devet !ramova. &aitreva je u snu znao da takve sigurno nisu bile kad ju je vidio u !ramu. &aitreva je vidio crte'e 'enski! tijela. bacio gaje u ekstazu. le)ima okrenuta &aitrevi. kad si uspaljen poput pastu!ai "jegov nabrekli ud jasno je izra'avao njegovu 'elju. Ali. +bline njenog tijela bile su neusporedive ni s čim dosad ugledanim. Kao da je vidio kako iz napeti! bradavica izlazi energetska struja koja gaje privlačila jače od bilo čega #to je do sada iskusio. Ali sada su bile tu i mamile ga. -bog svoje muke je izbjegavao (rg devet !ramova iako gaje upravo on. počeli su snovi. a &aitreva se budio uzbu)en. ali nije bio siguran. &o'da je to bilo zato jer nije imao iskustva. u smirenijim trenucima. ali ni#ta od toga ga nije moglo pripremiti na dubinu ljepote o kojoj je sanjao. ili mu#karac. svje'a i proči# ena izlazi iz svoje stare ko'e. "jezin je sari bio u dva dijela. Selio je dodirnuti te grudi rukama i usnama. . korio je sam sebe. ba# ničega. 8ako neobična. 5amo pijesak i more. &aitreva je bje'ao jo# jače i jo# dalje. 5ada se okrenula postrance. A uzbu)ivalo ga je i ono #to je vidio. +dma! je pomislio na čarobnicu. dok je zakoračila u more. (akve snove nije imao nikada. kako ne 'eli#. A &aitreva nije znao kako bi se tada pona#ao. +n bi počeo dr!tati i 'elio se sakriti. "ije se okretala prema njemu. "ikakve stijene. savr#eno mjesto za njegove ruke. nije imao kuda. ta ga je zamisao dodatno uzbudila. 5!vativ#i to.

Do#ao je trenutak izbora. promijenio bi sliku i strukturu poda. Povratka vi#e nema. ali se ne#to jednako tako jako bunilo protiv toga. smiriti se. Po i za čarobni-com. Pod na kojeg je zakoračio bio je prekriven nekim neobičnim svijetlim kamenom.ijnanovi! ro)aka. >to e se doga)ati dalje. Potrčao je i učas se na#ao kod vratiju kroz koja je pro#la. Ali. zidovi su bili snje'nobijeli. kao #to je glas rekao. "jegov otac 0!askar do i e za koji dan. da. . a zatim jednostavno nestala u nekim vratima na lijevoj strani. (o je bilo logično. ispru'io ruku i polaganim pokretom otvorio vrata. &o'da je ponovo očekivao isti do'ivljaj pa se sada iznenadio svakida#njim utiskom. a zatim duboko uda!nuo.. ili samo treptaj. . znao je to. začuo je glas kojeg bi prepoznao me)u milijunima drugi!. "akon toga otputovali bi ku i i on. &aitreva nikad prije nije vidio takvu odje u. Raznobojni. Ali. a ubrzo bi prestao misliti o njoj i zauvijek je zaboravio. ali sad je ve znao da čarobnica ima neobičnu sposobnost da zbunjuje svojim izgledom. (ako)er.mjesto te#ki! i raznobojni! ukrasa. a kosa nije izgledala tako tamna. Ako sada otvori# ova vrata. Kako je lijepa. u to je bio siguran. s jednostavnim srebrnim vezom oko krajeva rukava i ovratnika. 0olje bi pristajala mu#karcu nego 'eni. ali i privlači. povratka vi#e nema. Pro'ivjeti je. -bunjuje. Ko'a joj je bila bijela i nje'na. tom trenutku &aitreva je postao siguran daje to ona. rekao je neki glas u njemu. Razumjeti je. 5oba je bila jednostavno namje#tena. 8pak. i polako se vratiti sobi u ku i . vi#e nikad ne bi vidio čarobnicu. :Kako u prije i preko ovoga?: pomislio je &aitreva. 8stodobno postao je siguran daje 'eli slijediti. +na se nasmije#ila kao daje čula njegove misli. Ako je u !ramu izgledala kao zavodnica. u tom slučaju povratka vi#e nema. Pokazala mu je rukom na drugi kraj klupe pozivaju i ga da sjedne. +dje a koju je nosila bila je bijela. +sim #iroke klupe s raznobojnim jastucima na kojoj su sjedili. a opet je sve u njoj odisalo istim du!om. pre#ao je. ponovio je &aitreva u mislima. tome mu je pomogao poziv koji je do#ao iz sobe ispred njega. pomislio je &aitreva osje aju i slabost u koljenima. +sim toga nije bio siguran da lije to stvarno ona ili nije. &aitreva je posegnuo rukom ne bi li i! otvorio.P.njemu govorilo mu je da joj pri)e. čarobnica je #utjela daju i &aitrevi vremena da se prilagodi situaciji. nije bilo mnogo namje#taja. 5 poda su ga promatrali mnogobrojni odrazi njega samog. obična ku na vrata. . +vaj put izgledala je mnogo :običnije:. "ajmanji pomak očiju. -avo)enje Kao stoje i očekivao sljede i je korak bio korak u drugi svijet. a zatim je usred pokreta zastao. sada je izgledala nevino i čisto poput mlade djevojke.. -astao je promatraju i uznemiruju u igru svjetla ispod svoji! nogu. ne#to je na njima bilo čudno. 8spred . Pogledav#i u njega upla#io se da e pasti. A. blje#tavi i. :Do)i:. "ije bilo posebnog !ramskog osvjetljenja. kutu sobe nalazio se mali oltar s kipom 5ive i Parvati u ljubavnom zagrljaju. Druga mogu nost je prolazak kroz ova vrata. 0ila su to neugledna. ne#to mu je govorilo daje vi#e nikad ne bi ni sanjao. 5jedila je na jastucima prosutim na drvenoj klupi. Ku a u koju je u#ao nije bila poput >ukrinog !rama. &ogao je duboko uda!nuti. smirio se. a ni ozračja u kojem ju je &aitreva prvi put ugledao. to &aitreva nije znao. -ato je samo stajao i čekao. 8spod glatkog čela promatrale su ga krupne i snene sme)e oči. . &a!nula mu je rukom u pokretu sličnom pozivanju.: &aitreva je poslu#no prekoračio preko klize eg svjetla ispod sebe i u#ao u prostoriju u kojoj gaje čekala čarobnica. Da. različiti. &aitreva je to sa za!valno# u učinio. &aitreva je stajao tako nekoliko dugi! trenutaka. :-a#to stoji# vani? Do)i i sjedni pored mene. A onda se 'ena pokrenula.

Ali. &aitre9a je ne!otice zadr!tao. 7ledaju i je tako sna'no gaje podsjetila na malu djevojčicu koja očekuje dobru zabavu. čarobnica je ponovila njegove riječi. čarobnica je duboko uzda!nula. Kad su se prestali smijati.pravo u tome je stvar:. "a njegov osmje! ona je uzvratila zvonkim smije!om i učas su se oboje smijali. Ali. "jena se ko#ulja malo razdvojila kod ovratnika i iz njene je unutra#njosti do &aitre9e stigao poziv jači nego ikada prije. Drveni pod bio je čist. 8 doista. nastavio je on.: :-ovu te čarobnica:. :. "i traga tajanstvenoj i stra#noj :čarobnici:. ali bojim se da mi se nije svidjelo. čarobnica gaje lagano dodirnula po ruci i rekla@ :. ali neukra#en. ali sve ostalo je bilo previ#e je/tino. njemu nije bilo te'ine i tuge odraslog čovjeka. :. mogao a da se ne nasmije#i. ljubavi i seksu. znala sam da si previ#e ozbiljan. gorljivo je pri!vatio izazov &aitreva. .: rekao je. 0ilo je toplo. +d te ozbiljnosti ne vidi# dobro stvarnost oko sebe. :(ko si ti?: upitao je povukav#i se na svoju stranu klupe. 8nače si previ#e ozbiljan. :Ali.idio sam te u !ramu. 5 uzbu)enjem se vratila i zbunjenost kao i 'elja da razrije#i situaciju u kojoj se na#ao. :&islim da si do sada to ve trebao s!vatiti:. pa je izgledalo kao da se isprepleteni udovi dvaju bo'anski! ljubavnika pokre u u senzualnom plesu spajanja. mo'da u ti kasnije odgovoriti na to pitanje.sprkos uzbu)enju i stra!u &aitreva je ipak bio mladi . Do#ao je mučen snovima i 'udnjama za njom. jesu. Aednu nogu je povukla na klupu skvrčiv#i je. nastavio je &aitreva poku#avaju i iza riječi sakriti zbunjenost.: :A!.. sjedi pored njega i smije se s njim kao da mu je najbolja prijateljica iz djetinjstva i kao da nji!ove du#e i tijela nisu sposobne za :grje#ne: misli o u'itku. to je bilo sve #to je &aitrevu podsje alo na iskustvo iz !rama. +statak sobe bio je neutralan. ako nisi. nije:. zanimljivo.: &aitreva je kimnuo potvrdno glavom jo# uvijek razdragan od zvonkog smije!a koji gaje cijelog ispunio. "a niskom stoli u s lijeve strane klupe nalazilo se nekoliko pladnjeva sa slatki#ima i vrč pun neke crvenkaste teku ine. :(voje su riječi bile u redu. Previ#e trikova kojim zavodi# sve te mlade ljude. tako je mnogo bolje. s njenim dodirom u njemu se ponovo pokrenula oluja. :-abava i u'itak su suprotni du!ovnim nastojanjima.: čarobnica je lagano pognula glavu ne skidaju i pogled s &aitre-9e. ali ne prevru e.idi#. &aitreva je bio čvrst u svojim stavovima. :Da. .idim da emo imati mnogo posla:. a onda se trgnula i veselo nastavila@ . :"e. :Kako e svi ti ljudi do i do prosvjetljenja i istine ako im nudi# privid u seksualnim u'icima?: Ao# ga uvijek gledaju i istim pogledom poluspu#tene glave.nji! gorjela je uljanica. rekla je odmjereno. dodirnuv#i ga. Da bi stvar bila jo# gora.. "e skidaju i osmje! s lica čarobnica se tako)er odmakla odnose i sa sobom uznemiruju i miris 'elje.: nasmijala se ona. 0ilo je. :-ar ne mo'e# u tome vidjeti zabavu i u'itak?: :. čarobnica je sjedila blago zavaljena i poluokre-nuta prema njemu. 8z njeni! očiju je nestalo nevinosti i pojavio se neobičan sjaj. "a svoje zaprepa#tenje &aitreva je ponovo otkrio daje uzbu)en. "a zidu je bilo nekoliko stilizirani! crte'a koje &aitreva nije mogao prepoznati. pa čak i asketski. rekla je poluglasno. A evo je sada. Pre#av#i pogledom po sobi. pribli'ila mu se dovoljno da osjeti njezin miris. izraz njenog lica bio je tako bezazlen i tako zaigran da &aitreva nije A.P.: :"e?: rekla je čarobnica namje#taju i se na jastucima i pokretima tijela daju i do znanja daje zanima #to e &aitreva dalje re i. &aitreva se konačno zaustavio na osobi pored sebe. 8skoristio je izlaz u vedrini koju mu je ponudila. a drugu je lagano nji!ala bezbri'nim pokretima. :-abava i u'itak su suprotni du!ovnim nastojanjima?: 8ako pomalo upla#en. Polagano. (i zavodi# sve te ljude. "ekoliko mirisni! #tapi a pored nje stvaralo je blagu izmaglicu svojim dimom.

sa smije#kom je primijetila čarobnica. "ije 'elio da ona vidi u kakvom je stanju.P. odgovorio je.. 8stina je. . !ajde da vidimo #to ti zapravo 'eli#?: &aitre9a ju je zbunjeno gledao. 5ve dok &aitreva nije naučio. :Kako to misli#?: :>to 'eli#?: ponovila je. 8mao je izbora. zbunjen. "ema smisla bje'ati od sebe. ona to sigurno zna. "ajva'nije od svega bilo je biti iskren prema sebi. znam #to misli#. kakav je to bio Estari &aitrevaE?: :0io je. Prije nego #to je uspio ne#to re i njene su ga . &aitreva je brzo s!va ao. uvje'ban godinama koje su za!tijevale disciplinu i predanost istini. :"e po-riči. jedva je rukom prekrivao nabrekli ud ispod d!otija.. . -atim je rekla ti#im glasom@ :&aitreva.: &aitreva nije dalje 'elio govoriti. odgovorio je &aitre9a. :5lučajno?: :Pa. :bio je. +sim toga. :probudila se. +d kad sam te ugledao moj se svijet preokrenuo. čarobnica je odobravaju i kimnula glavom. na#ao je snage da se suoči s istinom. 5jeti se. nadovezala se ona na njegove misli. :(ako je ve bolje:. pretpostavljam. Postalo mu je neugodno. nisi ba# star. :Kakve su to 'elje? Povezane su sa mnom.. (ek nakon toga mo'e# mijenjati ono #to ti se ne svi)a. :(o je najgore #to mo'e# učiniti:.....: &aitre9a je pognuo glavu. 0a# kao stoje zračila i senzualnost.: :A sad se probudila 'elja za tjelesnim?: :Da:. 5lučajno smo se sreli:. oklijevaju i je izustio &aitreva.. odgovorio je na posljetku. rekla je. :povezana sa mnom? (i 'eli# mene?: &aitrevu je malo razljutio taj pritisak. siguran u sebe. 0io je slobodan od 'elje za tjelesnim.: :8. +vako. :8 taje 'elja:. :'elim saznati #to se doga)a sa mnom i za#to se u meni bude osje aji i 'elje za koje sam mislio da se nikad ne e probuditi. :Da:. -račilo je iz nje. :'elim tebe. 5jetio se unutarnjeg glasa ispred njeni! vratiju koji mu je rekao da nakon ovog nema povratka.z sve druge značajke ova je djevojka pored njega bila i mudra. <RezAe. 5je ao se kako gaje Paras!ara korio kad bi se skrivao i poku#avao zata#kati vlastite slabosti i pogre#ke. Pratio si me. za#to misli# daje E'eljeti meneE ne#to lo#e? -a#to misli# daje to suprotno od tvoji! du!ovni! te'nji?: &aitreva je podigao glavu pogledav#i je začu)eno. Reci mi. +n ne#to 'eli.: "a njegovu vatru odgovorila mu je s nekoliko trenutaka ti#ine dopu#taju i mu tako da se smiri. "isi morao pro i kroz moja vrata. A ne vidi# jer ti je ego narastao vi#e nego bi smio i ne dozvoljava ti da prizna# svoje slabosti. govorio bi Paras!ara. :. +sje ao je kako mu tijelom teku neke nepoznate energije. odjekivalo je &aitrevinim umom. :-a#to si me pratio? -a#to si do#ao k meni?: :"isam te pratio.i#e nisam onaj stari &aitreva. "o ipak.: (ako je govorio Paras!ara &aitrevi milijun puta. priznao je.:. nastavila gaje pritiskati.?: &aitre9a nije ni#ta rekao. redu:.i#e se ne prepoznajem.:Dobro. :5lučajno. Da &aitreva nije bio naviknut na poduku svog učitelja Para-s!are.. -bunjen. . . pomalo je oklijevao &aitre9a. -nala je.:. 0io je du!ovan. koliko vidim:.. :"ije problem u tome #to grije#i#. pomislio je s u'asom. dovr#ila je rečenicu čarobnica. nji!ov bi razgovor vjerojatno bio sasvim drugačiji.. :Ali.: &aitreva ju je pogledao uzda!nuv#i. :"aravno da su povezane s tobom.idio sam te na kraju ulice i.: :Pa. 8 zbog toga je sada &aitreva vrlo brzo pre#ao iz stanja poricanja u stanje otvorenosti. (o se vidjelo na njoj. ve je problem u tome #to to ne vidi#. &ogao si oti i. Ali. ne#to gaje u čarobnici podsje alo na učitelja.: Kao da joj se svidjelo to stoje &aitreva rekao. :8 krenuo za mnom:. Ali ne 'elim 'eljeti tebe. 8 na njegovu sramotu. :Selim:. :5ad mi ka'i #to je to #to 'eli#?: A.. da. čarobnica je u pravu. Radije pogledaj u oči svemu #to jesi.

(ko zna kako bi sve to zavr#ilo da se Rarobnica nije odmaknula.oči ponovo privukle i ponovo mu se učinilo da se u njima gubi kao u kakvoj začaranoj #umi. +stao je tako prislonjen na nju.i#e se nije 'elio pomaknuti. &aitreva?: na posljetku ga je upitala. . kralje'nici su mu sijevale munje. &aitreva je brzo odma!nuo glavom. njene su usne bile na njegovima. 8spustio je dugi uzda!. Rarobnica je imala druge planove.idi#. Ali. s tim uda!om u njegove je grudi u#lo i malo njenog slatkog da!a. :"isi u pravu kad me osu)uje#. :-a#to si sada plakao. +dgovaralo mu je kad nije bila tako 'enstvena i primamljiva. &e)utim. 8sprva se 'elio odmaknuti. rekla je i iznenada mu se primakla. :&aitreva:.. +sjetio je kako mu je vatra krenula unatrag iz korijena penisa prema dnu kralje'nice. sveto znanje o vremenu. &aitreva je primijetio promjenu i malo se opustio. sasvim me uni#tio. a od jezika je osje ao tek slutnju. Pokre e# u meni neke čudne stvari. nje'an. . (ako ne#to nisam do'ivio nikada. 3 0o'e. Ae li ti dobro? Seli# li mo'da ne#to popiti?: 5 tim je riječima posegnula prema vrču pored sebe. onome #to nudim nalazi se velika snaga.ru ina mu se prolijala utrobom... :Aa sam bra!min. ali nije mogao. !o u li izdr'ati? Ali. 0ra!-mini nemaju 'elju za seksom. skromno pogne glavu ispred njega i tako sakrije te grje#ne. a smije#ak joj je postao blag i suosje ajan.: Rarobnica je spustila vrč. a zatim se prepustio unutarnjim grčevima. to zna#. pozivaju i je k sebi. sudbini i slobodnoj volji. -apanjila gaje nji!ova meko a. jo# odmaknula od njega. a ne bi ni imao kuda jer je ve bio na samom rubu klupe. lijepa je. . ali ako se izbjegnu zamke. bezazleni izgled. pomislio je. čak i daje mogao.mjesto toga vratio se obrani svoji! stavova. očajnički tra'e i izlaz iz svoji! sumnji. 5 prijateljicom bi mnogo lak#e izi#ao na kraj.ratila se na svoju stranu klupe i ponovo poprimila onaj svoj djevojački. dobro mije. 8stina je da se mo'e zlorabiti. +sjetio je vla'nost njenog jezika kojim mu je dodirnula gornju usnu. "ije imao iskustva sa 'enama.čim )joti#. &aitreva se stresao i do#ao k sebi. Kao da odgovara na promjenu u njemu.: -astala je promatraju i mladi a pored sebe. Selio je da mu ka'e kako je u pravu i kako je pogrije#ila igraju i se zavodnički! igara s jednim bra!minom. Selio je da prekine čaroliju i oslobodi ga. Pokrio je lice rukama i dugo jecao. Popu#tala je samo ako ju je to dovodilo bli'e nji!ovom ostvarenju. . Počeo je plakati. Počeo se tresti i ubrzano disati. 0io je to lagan dodir. opasne oči. . . bio je dovoljno sna'an da u njemu probudi vulkan. Bijepa je. na njegovo razočaranje. . istodobno je znao da ona to ne e učiniti. !vala. Aedva se uspio suzdr'ati a da joj to i ne ka'e. +vaj poljubac ili #to je ve to bilo #to si uradila. ona je lagano raz-maknula svoje usne. Selio je da ustane. Selio bi!. >to mi to radi. A ona se. 'elio bi!. u to je bio siguran. (i!o je pro#aptala@ :5vi)alo ti se?: &aitreva nije mogao ni#ta re i. obje#en poput usamljene zvijezde na no nom nebu. ona je samo bezbri'no rekla@ :8zgleda# jadno. . poduku e dobiti. o tome ti govorim. u sebe. Kao da ga je netko polio !ladnom vodom usred sna. rekla je okrenuv#i se ponovo k njemu. "e 'elim ni#ta. "aglo je i duboko uda!nuo zrak kroz obje nosnice. &aitreva se nije stigao povu i. +djednom. -a to vrijeme Rarobnica je samo ti!o sjedila pored njega čekaju i da se smiri. zarobljavaju e. Ali. Ali. Drveni naslon mu se urezivao u le)a. odjekivalo je njegovom du#om. tek toliko da mu mo'e pogledom obu!vatiti lice. &eko a gaje opijala. nagrada je neopisiva. 8mala je svoj cilj i 'eljela gaje posti i na najbolji i najbr'i mogu i način.. :"e. Ruke je smjerno sklopila u krilu.: &aitreva je sve to izgovorio gotovo mole ivim glasom. -avodi# me. pomislio je. poput dodira paučine.: :>to bi 'elio?: potakla gaje.. 0ri#u i oči &aitreva je odgovorio@ :. 5amo je lagano kimnuo glavom. Selio je da ona potvrdi njegove riječi. 8 njegove su se usne razdvojile. du'nosti. Do#ao je po poduku i. :Seljela bi! ti ne#to pokazati:. 0ra!mini 'ive u celibatu.. "jene su usne i dalje bile samo lagano prislonjene na njegove.

"i traga djevojačkoj bezazlenosti.. :svog obrazovanja kao )joti#ija. Ali. ti!o je rekao &aitreva gotovo se srame i. -atim je opet zagnjurio glavu u ruke. :Reci mi. :&aitreva:. :Prisjeti se:. "eko vrijeme ga je gledala u oči. 5mirivale su ga. ne postoji ni#ta #to nije stvoreno bo'jom voljom. :"e smijem. "ije mu se svidjelo ono #to je pomislio. ne zaboravi.. :(jelesni u'itak ne slu'i tome.: uzviknuo je naglo ustaju i. to je prepreka.:. -nači li to da se sla'e#? -nači li to da se sla'e# kako i tjelesni u'itak slu'i evoluciji?: +vo je bilo previ#e za &aitrevu. odgovorila je smireno. 'elje . zapravo. za#to misli# da je tjelesno zadovoljstvo pogre#no?: :-ato jer je suprotno du!ovnom:. rekla je čarobnica o#trije. 5tao je i polako se okrenuo prema njoj. gotovo je viknuo. sje a# li se priče koju ti je Paras!ara ispričao kad ti je bilo osam ili devet godina? . Pogre#no. &aitreva je slijedio njen primjer. &aitreva se nije mogao pomiriti sam sa sobom. čarobnice izvode čarolije. bila je to ona.#to se doga)a?: :"i#ta se ne doga)a:. 7ovorio si o nečemu. :Razgovarajmo:.P. 4o e# li me. planeta . Ali. Dopustila je da se u njima ponovo ogleda mudrost. &e)utim. odgovorio je na njen glas kao da gaje uvje'bavala. A. (o je naučio jo# odavno. Aa 'ivim u celibatu. :>uti#. sada mnogo dubljim glasom. :-ar Edu!ovnoE ne predstavlja 'ivot sam? -ar te tvoj učitelj nije naučio da ne postoji ni#ta u stvorenom svijetu #to nije dio punine?: &aitreva ju je samo promatrao. Rarotm<aa.: Počeo je bijesno !odati po sobi 'ele i nekako ubla'iti svoje osje aje. Kao i onda u !ramu. :"e. njene su oči izgubile zavodnički sjaj. :znam #to ti je potrebno. :Razmisli malo:. ali se promijenila.: . nastavljala je ona. (o jest. mladi se isposnik u njemu morao pobuniti. u istoj odje i. Rarobnica mu se primakla i zagrlila ga jednom rukom. saslu#ati?: "ije je !tio slu#ati. A pomislio je kako na ovome svijetu.enere. Rarobnica je tako)er ustala.: +djednom. ni na bilo kojem svijetu. &aitreva je postao svjestan da ne#to nije kako valja. s istom kosom i crtama lica* čak su joj i usne bile jednako pune i na izgled meke. odgovorio je &aitreva brzo. :Ali ne smijem. +vo je pogre#no. 0ila je ista. (o je >ukrina tamna strana. po'uda. nakon vatre i oluje. "astavi. +vaj put. a zatim nenadano promijenila temu. "a njenom mjestu je sjedio netko drugi. :... 0ila je to jedna od prvi! poduka koje mu je Paras!ara predao.: čarobnica koja je sada vi#e izgledala kao čarobnjak neko gaje vrijeme promatrala. (e stvari se ne mogu spojiti s du!ovno# u. 8ako je negdje u sebi osje ao kuda ga čarobnica vodi. seks. "i traga zavodljivoj 'enstvenosti. -amka. &aitreva vi#e nije bio siguran u spol svoje sugovornice.spjev#i se nekako sabrati &aitreva je rekao@ :Da. rekla je smiruju im glasom. (jelesni u'itak je. Aa sam bra!min. &aitreva. :>to se. -ar ima ne#to na nebu ili zemlji #to ne slu'i evoluciji? 4ajde odgovori mi? 8ma li nečeg #to ne slu'i evoluciji?: "jezin glas je izazovno odjekivao. &aitreva je jo# uvijek #utio. :Aa sam čarobnica. Pogledav#i čarobnicu trgnuo se i gotovo pao s klupe. osoba pored njega vi#e nije bila 'ena.. rekla je i ponovo sjela. u'ici. zamucao je.:.to je dio >ukre.. molim te.:Selio bi! jo#:. :&aitreva. tjelesnost.

vatre i zbunjenosti. :Ako i znam odgovor:. :&o'da e ti biti lak#e:. >ukra ima podre)eno mjesto.idim da ve zna# da se znanje daje samo na za!tjev. rekla je. "akon poljupca. A on je. &aitreva nije vi#e bio siguran izgleda li mu sada poput 'ene ili mu#karca. zar ne?: +krenuv#i se k njemu. (o je stvarna priča iako e ti izgledati poput legende.idim. -nao je da mora potvrditi svoju spremnost da čuje čarobničinu priču i zbog toga je jasnim glasom dodao@ :Da. ali slutio je da se u svemu tome ponovo krije neka tajna. Krivo gaje procijenio. :Aako dobro. rekla je. čarobnica se smije#ila. Kako se ne bi! sje ao priče o veličanstvenom 5aturnu?: :+nda mi mo'e# re i u čemu je bila najve a pogre#ka jadnog kralja . -nao je tko e biti glavni junak priče. Posebice jednu gra!u. >ani ima svoju ulogu i nitko je ne smije podcijeniti. &o'da e tako stvari postati jasnije. :Seli# mi ispričati neku priču?: :Da:. -a#to u njegovom umu. bilo mu je svejedno. :. čarobnica se tako)er nasmije#ila. :Prije nego počnem:. Ali. :. sjela je s obje noge na klupi prekri'iv#i i! u polo'aj lotosa. :mo'e# li pogoditi o kome u ti pričati?: &aitreva se malo zamislio a zatim sretno nasmije#io. s!vatio si:.rlo dobro:. utjelovljenje prirodnog zakona. sada je bio vi#e na svom terenu. 5vaka gra!a ima svoju ulogu i #to god ona radila. Promatrala je &aitrevu. :ne mogu ti ga re i u samo nekoliko rečenica. (o je radio jako dobro.: čarobnica nije ni#ta rekla.. "ije bilo potrebno ni#ta re i.: &aitreva je jo# uvijek bio pod utjecajem svog iznenadnog uvida. &aitreva je zastao kao pogo)en gromom.: +djednom. 5amo slu#ati. u usporedbi primjerice s 7uruovim znanjem ili >anijevom disciplinom? Pa učio je o tome godinama. koliko god se ta uloga njemu ne svi)ala.: 13 v 5ukrino ro)enje . rekla je čarobnica.. :Da. ako 'eli#. nastavila je čarobnica. mogu ti ispričati jednu priču. zar ne? &o'da njegova kazna ne bi bila takva kao i >anijeva. :"e bi bilo dobro da na sebe navuče# >ukrin gnjev.: &aitreva ju je promatrao. odgovorio je &aitreva nakon kra eg razmi#ljanja.ikarame? 5toje on zapravo učinio krivo?: :Pa:. rekla je čarobnica.5je a# li se >ani &a!atmje?: Pomalo zbunjen &aitreva je previdio činjenicu daje neobično i nevjerojatno da osoba pored njega zna za taj doga)aj iz njegovog djetinjstva pa je samo kimnuo glavom. Ako ga netko ne po#tuje. posljedice slijede. :Selim ti ispričati priču. naravno. &e)utim.: :Priču?: ponovio je &aitreva.čio je. osje aju i kako nije bio dovoljno točan nastavio@ :-apravo. u njegovoj du#i. rekao je &aitreva sada ponovo razbu)en i znati'eljan. A znao je da i čarobnica zna da on zna. za#to onda to on stalno radi sa >ukrom? -a#to tako podcjenjuje i odbacuje njene značajke? -a#to o njima misli da su niske i nepotrebne. :ako ti ka'em daje ta priča razlog zbog kojeg smo se sreli? (o je razlog zbog kojeg si ti do#ao u DParaku i zbog kojeg sam ja do#la u tvoj 'ivot. . mjesto koje je potrebno izbjegavati? :-a#to?: rekao je. Ako svaka gra!a ima svoju ulogu i mjesto pod suncem i ako nitko ne bi smio prosu)ivati tu ulogu jer je ne mo'e ispravno i potpuno sagledati. pogrije#io je stoje uop e nekog procjenjivao. odgovorila je svojim jo# uvijek pomalo mu#kim glasom. :6vo priče. A učenje je bio &aitrevin talenat. glasno ponavljaju i pitanje koje je odjekivalo njegovim umom.: :+nda ne mogu odbiti:.: čarobnica se nasmijala. 'elio bi! čuti tu priču. . ali prirodni zakon je prirodni zakon. :pogrije#io je #to nije pravilno s!vatio vrijednost 5aturna. "ije imao ni#ta protiv priče. +či su mu se ra#irile dok je s!va anje punilo njegov predrasudama izmučen intelekt.

u jednoj #pilji iznad rijeke. 0ile su to riječi ljubavi. u vrijeme kad je ljudi bilo vrlo malo.>ukra se po prvi put utjelovio u ljudskome tijelu kao sin velikog ri#ija 0rig!ua i njegove 'ene Pulome. &nogo prije nego #to se 0rig!u vratio iz #pilje i rekao joj #to je otkrio. 0ilo je potrebno samo malo okretanja unutra i spoznaje su dolazile same od sebe. od kad je susreo Pulomu. ali su! i bez unutarnje ljepote. a netko mudar poput 0rig!ua sigurno je znao tajne nedostupne drugim ljudima. a susret s Pulomom bio je nada!nut snom kojeg su zajedno sanjali. Ali. znala je da vi#e ne mora tra'iti. Poznavao je tajne prirodni! zakona i tajne stvaranja mislima i umom. Kosa joj je padala u zlatnim slapovima na nje'na ramena. "jegova istra'ivanja u pogledu Kavijevog sna nisu urodila plodom. "ije im bilo potrebno mnogo A. a prednji joj je otvor bio izbočen dvadesetak metara iznad bijeli! brzaca i kaskada vode.P. Sivio je povučeno.eliki ri#i 0rig!u bio je mudar u du!ovnim stvarima. Da nije bilo Kavija. . Kavi uvijek prona)e način da istakne sklad. smatralo se. sus-tvaratelj na#ega svijeta. Prolaze i pored jednog od seoski! izvora susreo je Pulomu. bo'anstvo koje je zaslu'no za ljepotu i sklad. -a!valjuju i njemu na#e srce je toplo i nje'no. Puloma je na 'enski način bila mudrija. kad je vidjela njegove duboke plave oči i smireni osmje! kojim ju je pozdravio. vremena da utvrde kako su sanjali isti san.boga pjesnika. "a neki način Kavijeve riječi iz sna bile su joj sasvim razumljive iako i! nije mogla izre i. 0ilo je to na samom početku. . 8 dok je 0rig!u u meditaciji tra'io odgovore. &e)utim. . . Prve ljudske du#e bile su čiste i jednostavne. .gledav#i se. na# bi svijet bio učinkovit. nije mogao a da ne misli o njoj. . iako su oboje bili dirnuti do suza riječima koje su čuli ni jedno od nji! se ti! riječi nije moglo sjetiti. čak i tamo gdje ga na izgled nema. #pilju se ulazilo kroz #umu s druge strane brda. Autro je bilo pro!ladno i 0rig!u nije mogao ne primijetiti uzdignute bradavice na njenim malim grudima.tvrdiv#i da im se u snu javio bo'anski pjesnik.spoznavatelji prirodni! zakona. . 0ili su to sti!ovi o ljubavi izrečeni tako nje'no i tako skladno da su se probudili vla'ni! očiju od suza. on je to isprva pripisivao nedostatku usmjerenosti. +zračje na na#em planetu bilo je tako uskla)eno s prirodnim zakonima da ni ljudima nije bilo te#ko 'ivjeti u skladu s njima. tom snu oboje su čuli kako im netko na u!o #apu e sti!ove. njoj se ra)ala 'elja. (aj ga je prizor progonio i u njemu stvarao neku unutarnju vatru koju do sada nije upoznao. 7ovorilo se daje star preko tisu u godina i Puloma je u to vjerovala. . Puloma je strpljivo čekala i njegovala svoju ljubav. 0rig!u je oduvijek bio pustinjak. to vrijeme 'ivjeli su ri#iji . . 0rig!u se nakon susreta povukao ponovo u osamu ne bi li u dugim zaranja-njima u dubinu svoje du#e otkrio o čemu mu je govorio Kavi. 0rig!u je bio mladolik i sna'an. Kavi je pjesnik i umjetnik.gledav#i 0rig!ua kako silazi niz brijeg tog jutra. to vrijeme ljudi su ionako 'ivjeli du'e. Kavi je. prepoznali su jedno drugo s!vativ#i da su tog dana upravo na to mjesto bili vo)eni 0o'jom voljom. zajedno su po'eljeli odgonetnuti tajanstvene riječi koje su čuli. . a nji! ponekad nije potrebno izgovarati. 5tajala je poput nebeske vile pored izvora okru'enog grmovima kupina. 0rig!u je bio jedan od nji!. pa je tu značajku ugradio u na# svemir. ona je znala #to mora učiniti. često bi se u!vatio kako sanjari o onom prvom trenutku kad ju je ugledao u jutarnjoj izmaglici. "akon tog sna 0rig!u je rano ujutro si#ao u selo. "aime. njeno joj je srce jasno dalo do znanja tko je čovjek njenog 'ivota. 8ako je za to bio nagra)en zdravim i mladolikim tijelom. -a!valjuju i njemu znamo u'ivati u ljepoti. &o'da je Puloma tog jutra bila samo raznje'ena utiskom sna. Povremeno bi se spu#tao u obli'nje selo gdje je 'ivjela Puloma sa svojom obitelji. nikad ga nije koristio na način na koji su to činili drugi ljudi. a mo'da i! je doista spojila sudbina jer kad je vidjela kako jutarnje sunce ple#e po visokom čelu čovjeka koji joj se pribli'avao. a ne samo djelotvornost. 0rig!u je odma! s!vatio da su riječi ljubavne pjesme mogle do i samo od Kavija .

+d kad su se prvi put sreli Puloma je svakog jutra odlazila na izvor. 5vaka kap koja joj je dotakla tijelo za nju je bila jedan svemir anande . čarobnica je slegnula ramenima.odili su ljubav u travi natopljenoj rosom.čistog bla'enstva postojanja. kad su zavr#ili s obredom. ni ti ne bi bila tako lijepa.tapati i (arapati često su mu pričale priče i ova gaje podsjetila na nji!. 8 on je imao isti tale-nat da iznenadi neobičnim detaljima poznati! priča. 8ako u ovom trenutku nije isticala svoju zavodničku značajku. prema legendi bio sin ri#ija 0rig!ua i Pulome. one koje je ve znao ali i neke druge. zar ne? Kavi je zaslu'an za to. mokri od jutarnje vlage. Promatraju i njene graciozne i odmjerene pokrete. Kasnije. nove. :4vala ti. priče mu je pričao i njegov učitelj Paras!ara. nije pro#lo mnogo i 0rig!u je saznao #to mu je Kavi 'elio re i.ede.: . Kasnije. &aitreva je odbio sporim odma!ivanjem glave. "aravno. on e ipak otkriti tajnu i vratit e se k njoj. Rekao je da s!va a #to znači :sljediti svoju 'elju i ne opirati se:. Prenio joj je Kavijeve riječi i na posljetku rekao kako i! ipak ne zna do kraja protumačiti.ede. 8pak zna# re i i ne#to lijepo. čarobnica se nagnula unatrag i posegnula za vrčem. to je jako dobro znala. :Doista ne 'eli#?: upitala gaje nude i mu malu #alicu. dugo je te svoje misli smatrao smetnjom u otkrivanju tajnog sadr'aja Kavijeve poruke. Ao# je uvijek osje ao neki nejasni stra! od svega #to je povezano s njom. Puloma je stajala pored njega kupaju i se na izgled u iskričavoj vodi izvora. "e opiri se. 0rig!u joj je 'elio re i stoje sanjao i stoje otkrio. A kad joj je rekao kako ne zna #to je Kavi mislio rekav#i mu da e saznati njegovu pjesmu onda kad se :nji!ova ljubav pretvori u tijelo:. Puloma mu se ovila oko tijela i u njemu probudila mu#karca. (og jutra. 5mije#ila se i prepu#tala dubokim i sporim ritmovima 0rig!uove . . slijedi svoju 'elju. ritualno okupali na izvoru. 0ila je to ona vrsta priča koje je &aitreva jako volio.oda je bila ledena. ti e# znati moju pjesmu. 0rig!u je ponovo si#ao iz svoje #pilje. Kad se va#a ljubav pretvori u tijelo. &aitreva ju je zadivljeno promatrao. 0rig!u joj je ispričao o svom posljednjem snu. +či su joj bile snene i djelovala je izgubljeno u uspomenama. >ukra je po prvi puta ro)en u ljudskome tijelu. ali priča koju je upravo čuo bila je puna 'ivota. 5ve dok mu se Kavi nije ponovo javio u snu. "a taj je način odr'avala svoju ljubav 'ivom. moj sveznaju i mudrace. Rukom joj je prelazio preko grudiju i smije#e i se rekao kako je upravo to učinio.: 8 doista. "ije ga vidio. kad je malo narastao. tom trenutku. . a bila je i pomalo dječačka. :-a#to se smije#?: pitao ju je zbunjeni mudrac 0rig!u.: 8 to je bilo to. Paras!ara je uvijek prenosio neku poruku iz )joti#a. kad se Kavi 0rig!uu ponovo javio. Aednom. Pu-loma nije mogla izdr'ati i počela se glasno smijati. (ajna koju e# uskoro saznati. "a kraju nije mogao odoljeti i izrekao je svoje misli. Dok su . :Kojem &aitrevi je namijenjena ova priča?: pomislio je gledaju i neobičnu osobu na drugoj strani klupe.: 5pustiv#i #alicu. ali oni nisu osje ali ni#ta. čarobnica se nasmijala. pro'eta ljubavlju i sre om zbog ispunjenja svoje svr!e. . &aitreva je ponovo pomislio kako je lijepa. Paras!arine su bile namijenjene učeniku &aitre9i i ispunjene znanjem. :Da nije bilo Kavija. sklad njeni! crta lica zarobljavao je &aitrevin pogled. Popiti ne#to iz njenog vrča moglo bi imati nepredvidive posljedice. &e)utim. kad to 'eli#. čarobnica je na trenutak prestala pričati. pripila svoje usne na njegove i nakon dugog poljupca nje'no pro#aptala@ :(o je tajna. A njena je svr!a. Puloma ga je čekala okupana jutarnjim suncem. A Puloma ga je čvrsto zagrlila. &ogla je osjetiti 'ivot u nastanku. 5tajala je pored svog mu#karca. Kavi mu je rekao@ :Ako 'eli# saznati sadr'aj pjesme koju sam namijenio Pu-lomi i tebi. znala je. "jegove dvije majke . 8mala je u sebi neki čar koji su samo one znale unijeti u postoje e legende. suza i ljubavni! sokova. 0rig!u je pjevao . i on je znao da je >ukra. koje su se pojavile u njegovoj svijesti ba# tada. ali nije stigao. upravo ovog jutra začeta u njenoj utrobi. Kasnije su se.&e)utim.ta-patine i (arapatine priče bile namijenjene djetetu &aitrevi i ispunjene nje'no# u.: -atim je napunila malu glinenu posudu teku inom iz vrča i polagano je ispila. ali ovaj put su riječi bile jasne. :Kako 'eli#.

ede.idjev#i daje 0rig!u odlučan. često se vra ao u svoju #pilju jer je kod nji! uvijek bila velika gu'va. iako je u igri bilo veliko bogatstvo. sretniji. bogatije kralj te#ka srca morao odustati od svoje namjere. naravno.: čarobnici se nije mogao oteti pomalo izazivaju i osmje!. Dolazile su 'ene i ljudi čak i iz udaljeni! sela. ali nitko od stari! ljudi se nije sje ao da je ikada vidio tako privlačno dijete kao #to je to bio >ukra. znaju i da takva ljepota i privlačnost nisu uobičajeni. :&islim da znam o čemu govori#. i kad su budni.: :&o'e:. &e)utim. bili su voljni čekati dok >ukra ne izraste u mu#karca.: &aitreva je potvrdno kimnuo glavom. A >ukra je rastao okru'en pa'njom svi!. ali nije ni na koji način 'eljela smetati 0rig!uovoj 'ivotnoj zada i.: :+ne koju mnogi ljudi čuju u snu:. ve je i osvajao nekim tajanstvenim čarom. :one koju su 0rig!u i Puloma čuli u snu. ona se protiv toga ne e buniti. boga umjetnika i pjesnika?: :"aravno:. . Ponuda je. da >ukra 'ivi u celibatu. :Ali. kao #to i dolikuje čovjeku koji e proučavati . Dječak >ukra privlačio je poglede i misli drugi! ljudi kao #to svjetlo privlači no ne leptire. Do#ao je :isprositi: >ukru za svoju k er. nasmijala se čarobnica. &o'da nemam iskustva. +sim toga. Ako on 'eli provesti mjesece ili čak godine u svojoj #pilji. +sim toga. ovo s tobom. "e samo da je bio lijep. doista?: upitala je. (ek smo na početku. budu i daje >ukra ro)en u posebnim okolnostima. :-apravo. Ao# dok je bio sasvim malen ljudi bi ostajali satima pored njegove kolijevke i promatrali ga kako spava. ispravnije bi bilo re i daje on utjelovljenje njegove pjesme. odgovorila je ona. pod bo'anskom za#titom. a vjeruju i zapravo da ni nisu s ovoga svijeta. da:. Predvodio ju je čovjek kojeg su svi nazivali kraljem.P. :A neki. koliko god bio mla)i od nje. samog 0rig!ua. "jena je sre a #to ju je Kavi izabrao za njegovu dru'icu. "iti e se njena ljubav prema njemu umanjiti. A kad je počeo gugutati i 'ene i mu#karci su plakali od dragosti. takav mora biti i njegov 'ivot. "a posljetku mu je uspio objasniti da. kad je imao desetak godina. Puloma je to razumjela. a rodbina i prijatelji su neprestance boravili u ku i ili oko nje. A zatim su mu na um do#la neka pitanja. potvrdila je čarobnica.: :A!. moji snovi i razmi#ljanja o tebi. Ali. Postav#i ve i dječak uarol<r/ca A. 5am 0rig!u je morao dugo razgovarati s kraljem. :-ar nije logično daje >ukra utjelovljenje Kavija. i to je Kavijeva pjesma:. ona je samo čula o >ukrinoj ljepoti i zaljubila se samo u taj dobar glas. 0rig!u je ipak bio mudrac. ukrao je srca svi! djevojčica u selu. :-na# li. . Aednom. Ri#i. Dolaze i. taj je kralj 'elio osigurati svoju k erku ve sada. ali mislim da znam. Puloma je razumjela sve. njeno je srce prokrvarilo. Sivjeli su u kolibi izgra)enoj samo za nji! na rubu #ume. odu#evljeno e &aitreva.&aitreva joj je uzvratio smije!om. a glas o njegovoj ljepoti pro#irio se nadaleko. 8ako je k er imala ve petnaestak godina. u selo je stigla karavana prepuna dragocjenosti. odbijena. zar i to nije Kavijeva pjesma? -ar i to nije >ukra?: :Da. 'elja je njegovog oca. 8ako sretan zbog toga. kad gaje ugledala. A k erku su morali svi tje#iti jer je gorko plakala. "aime. :čini mi se. 11 Djetinjstvo -a djecu se uvijek ka'e da su lijepa. !ajde da nastavimo s pričom. rekao je &aitreva i s očekivanjem se udobnije smjestio u mekane jastuke. Kad mu se rodio sin 0rig!u se preselio k Pulomi u selo. &aitreva je slegnuo ramenima. 0rig!uu je ponekad nedostajala njegova samo a.

Ali. rekao je@ :&oj blagoslov znači da e# u'ivati u materijalnom obilju i da e# sve čega se pri!vati# mnogostruko oplemeniti* da e tvoje oči uvijek vidjeti samo lijepe stvari. :>to znači tvoj blagoslov?: :>to znači? Pa.. >ukra je ve postigao svoj cilj. a u#i čuti samo dobro* da e tvoje ruke stvarati i #iriti sklad i #to je najva'nije. >ukra se pribli'io djevojčici. ali djelovalo je.. :8 taj jedan trenutak vi#e koji si mi poklonio veliki je dar za mene. nije se pojavila nikakva bo'anska svjetlost niti ni#ta slično tome.. Ali. +be ao joj je blagoslov i sad ga joj mora dati. >ukra je jo# neko vrijeme stajao. popeo se na prste jer je bio manji od nje i poljubio joj usne. odgovorila je djevojčica. Kad se vrati# ku i tamo e te čekati mnogi mladi i spremni za tebe učiniti sve. ne#to. nije mogao znati ni#ta o ljubavi i o tome kakve posljedice ona ima. "a licu joj se odra'avao smije#ak velikog u'ivanja. ne znaju i za#to je zapravo do#ao ako je ne mo'e utje#iti? Djevojčica je čekala suzni! očiju. 0ogata si. "ekoliko trenutaka stajali su tako jedan ispred drugog. Karavana je prepuna dragog kamenja. rekao je ponosno. a to nije !tio. "e mogu ti dati ni#ta #to ve nema# u materijalnom smislu. daj mi svoj blagoslov. a dječak >ukra je pomalo očajan stajao ispred nje ne znaju i #to da učini. pala na pamet jedna zamisao. kakav je >ukra tada bio. pomogni mi. -bog toga je. mo'da ti mogu dati ne#to. :bit e# sretna. ni sam ne znaju i #to joj to mo'e dati. posjetio nesretnu djevojčicu. promatraju i nepoznatu princezu kako plače zbog njega.. "ije djelovao svjesno ve spontano.. 8nače e umjesto sre e po svijetu #iriti patnju. Ako nemam tebe. 0o'anska majko. &e)utim. do#ao sam ti ne#to dati. po prvi put je s!vatio kakvu mo nosi u sebi. -bog njega su bili spremni patiti. Kraljevna je preokrenula očima i lagano se spustila na krevet iza sebe. +sim ako se pod :bo'anskim: ne podrazumijeva unutarnji poriv. oboje očekuju i. 8ako jo# dječak. Djevojčica gaje očekuju i promatrala.. &e)utim. "ikad to nije zlorabio. >ukra je osjetio kako mora biti vrlo oprezan s onim #to posjeduje. kako se daju blagoslovi. Ali. iako je u tome u'ivao. točno je znao #to mora učiniti.: 5uze su nestale iz njeni! očiju i lice joj se opustilo. Ali.:. Kakvo on znanje ima i mo'e li uop e davati blagoslove? :&oj blagoslov znači.: >ukra je za#utio i sam zapanjen onim #to je izrekao. tako je bila zapanjena i njegova nesu)ena supruga. A tada mu je. "ije znao zastoje to učinio.: 8 tu je >ukra zastao. Povrativ#i svoj ponosni glas.P. kao u bljesku svjetlosti. 5 tim se mora# pomiriti. >to zapravo znači njegov blagoslov? +n je samo dječak. pomislio je očajni >ukra. sretna ne u biti vi#e nikada. Kad se malo pribrala. 8 u tom trenutku su riječi nado#le same. :Draga moja prijateljice:. :"e mo'e# me imati za sebe. &oje srce pripada tebi. &olim te.. no prije nego stoje kraljevska karavana krenula natrag. "e#to zbog čega e# biti sretna. Ali. sada se >ukra zbunio. rekao je.. a >ukra je očekivao jo# jednu bo'ansku intervenciju koja e ga izvu i iz ka#e koju je sam sku!ao. 0ilo je to po prvi put da je pokazao svoje pravo lice i uporabio mo koja mu pripada. 8sprva nije znao za#to je to učinio. -bog njega su ljudi mogli patiti.>ukra je bio svjestan svog utjecaja na ljude..: :4vala ti #to si do#ao:. :. kad je vidio kako su se njene oči ispunile svjetlom i nadom kad ga je ugledala. ni . Aednako A. "e mogu ni#ta tome dodati. Djevojčica je očekivala obe ani blagoslov.jeruj mi:. 'elim ga. rekao je uplakanoj djevojčici ispred sebe. to znači da.: nedostajale su mu riječi i počeo je mucati. da e# spoznati najdublju tajnu ljubavi i sre e.. :Dat u ti svoj blagoslov:. #to bi mi ti mogao dati?: Desetogodi#nji dječak. jednostavno je rekla@ :Dobro. ali sada se ponovo na#ao na mukama. :0lagoslov?: ponovila je djevojčica zbunjeno.

Du!ovnost i du!ovni svjetovi bili su na prvom mjestu. a zatim je rekla@ :5la'em . #to je uglavnom bolno. -godno. njenom kraju ljubav je bila na cijeni vi#e od mr'nje. čarobnica je ponovo zastala. mnogo puta. 5vaki planet ima svoj način za preno#enje utjecaja. (ijekom tog vremena bilo je mnogo ponuda slični! onoj prvoj. &noge je duge mjesece proveo u meditaciji. +n je napeto slu#ao priču.. 5vidjelo mu se. ali isto tako prenosi blagoslov. posebice tjelesni!. >ukra gaje poslu#ao. "eke od ti! ponuda >ukra je rije#io poput one prve. Razgovarao je s nebeskim bi ima i posje ivao druge svemire pod budnim okom svoga oca.: :(o je >ukrin blagoslov:. zamisao o poljupcu kao sredstvu preno#enja blagoslova je sasvim neobična. ili na# >ukra. do nji! je stigao glas daje mala kraljevna postala vrlo omiljena i mudra kraljica. &o'da je tra'ila znak prepoznavanja. znanje i mudrost . 0rig!u je bio strog učitelj. &ars e te primjerice ugristi. a očito se svidjelo i njoj. te da čak izgleda kao da je zaspala. >tovi#e. "itko nije čuo ti!i !vala i volim te koji mu je tada pro#aptala. Ali. podalje od 'ena i nji!ovi! svjetovni! 'elja. :Rekla si da je 0rig!u 'elio da >ukra 'ivi u celibatu i da uči . najdobro udniji i najsretniji planet:. 5aturn e te natjerati da za njega radi#. . :"e zaboravi da su njezini blagoslovi posebni. #to je naporno. A . rekla je čarobnica. :+d mali! nogu >ukra je učio napamet vedske recitacije. iskru spoznaje. &aitreva nije primijetio njezin unutarnji dijalog. a bogatstvo i obilje nisu bili povlastica nego pravo. Provodio je mnoge obrede i znao kako smiriti svoj du!. +bično se blagoslov prenosi pogledom na dar-s!anu. u )joti#u. iako za to nitko nije znao. "i traga tuge i smrtnog očaja koji ju je obuzimao zbog >ukre. "jezin prekid protumačio je kao potrebu za odmorom. sre u i ljubav. ritualnom susretu sa svetim čovjekom. Da li se tako i dogodilo?: :Da:. . Disciplina. 8pak. -nao je astrologiju i sva znanja o ljudskoj sudbini.. 8 s tom se mi#lju nasmijala u sebi. Po'elio je to ponoviti. poljupcem blagoslova. :-ar ti nisam o tome govorio prije? -a du!ovnost je potrebno odre i se svjetovni! 'elja.mjesto toga njegove su se misli vratile k dječaku >ukri. čak je na rastanku veselo pritrčala dječaku i poljubila ga u obraz. djevojke su doista ludjele za njim. >to god učinila i kuda god krenula njeni su putevi bili posuti sre om i blagodatima ne samo za nju nego i za sve koji su je sreli. "aučio je svog sina mnogim znanjima. -ar ti nisam upravo o tome govorio? Ako 'elim slijediti svoj put ne smijem imati takve 'elje. učenje. 0ila je sretna i 'iva!na. za sada je u &aitrevi nije bilo. Kad je vidio da djevojčica vi#e ne obra a pa'nju na njega. &aitre9ajako dobro znati na koje sve načine >ukra prenosi svoje blagoslove.: uskočio je &aitreva. e te poljubiti. :"ije čudo da >ukrin blagoslov stvara obilje. Ponekad se prenosi dodirom ruke ili samo pokretom ruke. mnogo kasnije. odgovorila mu je čarobnica. >ukra je vremenom postao majstorom u liječenju.: :. 5naga >ukrinog blagoslova ostala je zauvijek s njom. ali u konačnici korisno. Kasnije.enera. -nati'eljno je promatrala &ai-tre9u kao da ne#to od njega očekuje. a čarobnica nije nastavila u tom smjeru.sam ne znaju i #to dalje. a zatim 'elju zaboravio ne znaju i da e se ona ostvariti jo# mnogo. -a poljubac jo# nisam čuo. priča o >ukrinom blagoslovu je u njemu probudila zanimanje. pomislila je u sebi.: &aitreva nije ni#ta rekao. "aučio je kako u svijetu oko sebe vidjeti skrivene pojave. &e)utim. :(o je bio moj blagoslov?: mislio je putem. ti!o se iskrao van i vratio se svojoj ku i. :>ukra je.ede.idi#. 5am >ukra je pomalo zbunjeno stajao izme)u svoji! roditelja i pogledom ispra ao kraljevsku karavanu.to je bilo sve #to je >ukra morao znati. glasno je prekinuv#i.: čarobnica je strpljivo pričekala da &aitreva zavr#i svoju gorljivu tiradu. rekao je. Ali. A one su ga vodile u drugom smjeru. 0udu i da se pretvarao u mu#karca. 5ljede eg dana kralj je bio zapanjen preobrazbom svoje k eri. a kao #to i sama ka'e#. a čarobničin pogled ionako je često bio ispituju i. da bi prenio blagoslov. zar ne? A mo'da učini i jo# ne#to. 0rig!u je bio u pravu. Kako je rastao >ukrina ljepota je postajala sve izrazitija. slijedio je tradiciju i 'elju svog oca. Aednom e.

a zatim s uzda!om nastavila. -nao je da tako ne#to 0rig!uu ne bi bilo drago. ljude ili bi a. "ije znao da e nesvjesno prekr#iti upravo taj naputak.: :5umnjam:. molim te. Ako se bilo #to zanimljivog dogodi. 1J +tvaranje nebeski! vrata Aednom. "ije znao čega se pla#i i zbog toga se nije mogao jasno izraziti. ali ovaj put e morati danima i mjesecima boraviti pored oca i ve inu vremena ga jednostavno čuvati. >ukra je dočekao dan početka obreda. ali stalno je osje ao neki neobičan osje aj u srcu. to >ukra nije znao. Ali. &o'da se tvoji stavovi malo ubla'e nakon toga.rlo jednostavno. :zamolit u tvog oca da na)e drugog pomagača. rekao je &aitreva odlučno.eda. 0io je naviknut na dugotrajne meditacije. +na mu ni#ta ne mogu ako se dr'i dogovoreni! aktivnosti. +tac mu je nekoliko puta razjasnio #to znači njegov naputak. pa ni ona. Aesi li siguran daje sve u redu? &o'da 8ndra ne 'eli da mu AP. 8ma ljudi koji bi mnogo dali da mogu u tome sudjelovati. 5ve #to je naučio. >ukra je 'elio biti u blizini. 0rig!u je odlučio posvetiti se dugotrajnom obredu u čast boga 8ndre. Puloma. Ali. >ukrin nemir je postajao sve ve i. vrata nebeski! područja. "abavljao je rijetke biljke s planinski! obronaka i slu#ao očeva obja#njenja o tome #to e se i kada doga)ati.: Ali. 5ve e biti u redu. dobro. +bred je trebao trajati godinu dana. "e smije i! slu#ati niti im se obra ati. (o mu nije bilo neugodno. bio je ustrajan >ukra. Pa ti se pla#i# za mene. ve samo osje aj. 5udjelovao je u obu!vatnim pripremama za obred. obred kojeg se 0rig!u pripremao izvr#iti otvorit e. :-nam oče:. (ko bi bolje obavio tu du'nost nego njegov sin >ukra? "aravno. :-a mene nema sumnje. :A!. a !ranu e im donositi Puloma i ostavljati je na ulazu. nakon #to je razmislio o svemu. Du!ovnost i tjelesnost stoje jedno nasuprot drugom. -nak ili poruka da e se dogoditi ne#to va'no. :ali ovdje se radi o nečem drugom. to mo'da i nije bio neugodan osje aj. "astavi. rekao mu je 0rig!u kad je >ukra jednom s njim podijelio svoje sumnje. njegova majka. +sim toga. #to god ponavljam. priča me zanima. (aj mu je osje aj govorio da obred koji njegov otac namjerava izvr#iti ne e pro i na uobičajen način. . zanimalo gaje #to e se dogoditi. barem privremeno. +dnosno. bez obzira na neugodan osje aj koji gaje pratio. . Kako se trenutak početka pribli'avao. "a posljetku.: &e)utim. tijekom obreda ne smije razgovarati s njima. <Re sada pristupi#?: 0rig!u se na to nasmijao. :Aednogodi#nji obredi ionako nisu uobičajeni:. >ukra bi mogao vidjeti razne stvari. (amo e ostati godinu dana. "e brini. "jegova je du'nost ostati uz oca. 5amo ponekad. Aako me zanima #to se doga)alo dalje. :Ako 'eli# sine:. 5 tim mislima i uvjerenjem. 5amo slijedi moje naputke. >ukra je odbio majčinu ponudu. +tac i sin su se povukli u 0rig!uovu #pilju. rekla mu je. njegova e du'nost biti otpjevati odre)ene dijelove iz . >ukra je od samog početka osje ao neku nelagodu. A ta e :gre#ka: odrediti njegovu daljnju sudbinu. imala je vi#e razumijevanja. 0rig!u e ve inu tog vremena biti u posebnim meditativnim stanjima i bit e mu potreban pomo nik. kasnije e mu i te kako koristiti. nemoj me zvati ni smetati i nemoj nikuda odlaziti. a 0rig!u je bio vrlo tajanstven u svezi toga. "e mogu 'ivjeti zajedno. >to god se doga)alo. za#to ne poslu#a# priču do kraja? >ukrin 'ivot sam po sebi nosi u sebi poruku koju je vrijedno čuti.: čarobnica ga je nekoliko sekundi promatrala. >to je to trebalo značiti u praksi. a naučio je vrlo mnogo.se daje >ukrino djetinjstvo za njega bilo korisno. "aime. >ukri je to u tom trenutku izgledalo jednostavno. 8ako je u svemu sudjelovao s punim srcem i otvorena uma. kad je >ukribilo devetnaest godina. "itko. nije bilo ni govora o tome da >ukra ne pristane obavljati tu zada u. dječače moj. >ukra se nije pla#io za oca.

. "o kad je ugledao izvor tog glasa. 0io je to ljudski. "ajče# e je u takvim situacijama bio zbunjen. ovaj put čak i vi#e upla#en. zaustio je da ka'e. Prema dogovorenom planu pro i e nekoliko mjeseci prije nego 8ndra otvori nebeska vrata. a kasnije i kod drugi! koje su zbog njega patile da i ne priča. nije i! stigao pogledati jer je začuo glas pored sebe. 8ma i! mnogo koji e biti dobri liječnici i astrolozi. + :blagoslovu: kojeg je tako uspje#no primijenio prvi put kod mlade kraljevne. Ponovo se trgnuo. 8ma. s dva istodobna doga)aja. nebeski #arm. >ukra je imao mnogo vremena za razmi#ljanje. mnogo mladi a koji su naučili pjevati . nedokučivi! svjetova. u samom sredi#tu #pilje stajala je djevojka. jednu gra!u. Ali. nebo je bilo vedro. "ije bio svjestan da zastupa cijelo jedno prirodno načelo. za#toi Kakvo dobro on mo'e učiniti ljudima i svijetu s tim darom? 8 ako mo'e. "o. Prisje ao se i djevojaka koje su se zaljubljivale u njega i bile spremne predati mu svoje srce i svoj 'ivot samo ako bi on to zatra'io. Prvo. zaklonjen od mogu i! vremenski! nepogoda. 0rig!u je i dalje nepomično sjedio na svojem mjestu kao da se ni#ta nije dogodilo. Rijelo to vrijeme njegov otac 0rig!u sjedio je u dubokoj meditaciji. Ali. primijetio je da ljude čini sretnima i uspje#nima. 8pak. 5ada je. a grom i munja nisu nastali izme)u oblaka ve izme)u neki! drugi!. "a um su mu dolazile slike svi! oni! ljudi koji su ga okru'ivali. (ako)er. &e)utim. Aedva se natjerao da makne pogled s nebeski! vrata ne bi li pozvao oca.Prvobitno uzbu)enje >ukru je napustilo ve nakon nekoliko dana. upravo je obred njegovog oca pokrenuo A. :+če:. to vrijeme. ako bi to bilo mogu e. a drugi je bila pojava najljep#e 'ene koju je >ukra ikad vidio.ede. Aedan od ti! doga)aja bio je otvaranje nebeski! vrata točno iznad 0rig!uove #pilje. kako da taj dar najbolje stavi na raspolaganje bo'anskoj inteligenciji od koje gaje i dobio? (akva su pitanja mučila mladog >ukru dok je čuvao svog oca 0rig!ua koji je u tajanstvenim dubinama du#e pristupao 8ndri i njegovim nebeskim područjima. ali se na vrijeme suzdr'ao. 8mao je poseban talenat da privlači ljude. +no stoje >ukra vidio u procjepu bilo je gotovo neopisivo. nakon točno tri mjeseca nepomu enog mira i ti#ine. >ukra je zaboravio tko je. +ko tri metra od njega. 0ilo je to kao da je netko napravio rupu u sjajnoj svilenoj tkanini. imao je mnogo vremena za meditaciju i zaranjanje u sebe. +sim toga. Redovito je obavljao svoje du'nosti koje su se uglavnom svodile na odr'avanje vatre i ritualno prolijevanje maslaca u nju. sagledao nji!ovo savr#enstvo u odnosu na zemaljski 'ivot i osjetio neodoljivu 'elju da ode upravo tamo. "a nebu točno iznad njega stvorio se procjep. to mu se samo činilo. razdvojio povr#inu vode na dva dijela i odr'avao je tako razdvojenu. sjede i pored svog oca i slu#aju i udaljeni #um vodeni! brzaca ispod nji!. tko bi se mogao po!valiti darom takve privlačnosti.rata su se otvorila s udarom groma i bljeskom munje. (ijelo joj . 7las kojeg tu u #pilji ne bi smjelo biti. . "aravno. na primjer. Ali. Prisje ao se nji!ovi! lica koja su se odu#evljeno smije#ila zbog samo jednog pogleda na njega. -ato je u#utio i ponovo podigao pogled prema nebesima. 'enski glas. >ukra se trgnuo i skočio na noge. -astoje ro)en s tim darom? -ar nije točno da svatko mora otkriti svoj poseban talenat i uporabiti ga za dobro ljudi i svijeta? +n svoj poseban talenat zna. zastao je usred pokreta i usred riječi. na pripremljenom drvenom podestu u #pilji.P. s!vatio nji!ovu ljepotu i svetost. kako su govorili. Ako je i bilo svjetla ono je dolazilo iznutra. proces u kojem e >ukra naučiti kakva mu je uloga namijenjena. 8mao je. ali se vremenom priviknuo na nji!. barem on za takvog nije čuo. (aj je proces započeo iznenada. . tom jednom kratkom djeli u sekunde >ukra je vidio nebeska područja. Rukom je za#titio oči jer je imao osje aj da odozgo dolazi sjajno svjetlo. nema ni jednog. 8li. očigledno. najvi#e je razmi#ljao. razmi#ljao o razlozima. te pjevanje točno odre)eni! vedski! sti!ova u točno odre)eno doba dana. bio mu je dovoljan jedan pogled da vidi stvari za koje bi mu bili potrebni sati da bi i! opisao. kao daje. >ukra se prisjetio da mu je otac rekao kako ga ni po koju cijenu ne smije smetati.

koliko god >ukra bio zbunjen. :ja nisam ovdje slučajno. na do!vat ruke. >to da radi? :>ukra?: rekla je djevojka nesigurno. na njegov očaj.. >ukrina glava počela se nesvjesno trzati. :Da. :"isi mi odbojna. uspio je procijediti kroz gotovo stisnute usne..pravo suprotno. +sjetio je kako mu cijelo tijelo titra. ponovio je >ukra mekano. kao da ku#a okus njenog imena na svom jeziku. 8 taj je glas bio dovoljan da >ukra donese odluku.je bilo obavijeno samo dugom crnom kosom. ja sam >ukra:. začarala na isti način kao #to to on čini s drugim ljudima. 8spred njega. ostavljaju i nebeska vrata neka vise nad njegovom glavom.i#va!i je zakoračila prema njemu. :A tko si ti?: :-ovem se . 0ila je to slutnja sudbine.i#va!i je podigla desnu ruku i usmjerila je >ukri u grudi. rekla je.: >ukra je nijemo gledao u . odma!ivao je glavom >ukra. >to da promatra? Kuda da usmjeri svoju pozornost? 0ojao se da e jedno nestati ako pogleda drugo. +krenuo se k njoj.: .. ja 'elim. Ali. :.. 8znad njegove glave stajala su otvorena nebeska vrata i obe anje vječnosti i svetosti. stajalo je najljep#e bi e koje je do sada vidio. uspio je progovoriti.i#va!i. >ukra nije mogao odvojiti pogled od nje. stajala je djevojka.i#va!i.: . s kojom su. . morao bi joj pri i. du! ili #to ve jeste.i#va!i poslana da mu poka'e snagu njegove vlastite privlačnosti? .mo'e# li jednostavno oti i i vratiti se za nekoliko mjeseci kad zavr#imo s ovim obredom? &olim te. 5 (obom. "egdje u sebi začuo je odjek njezini! riječi. odgovorio je. 5lutnja ostvarenja nečeg ve eg od onog o čemu je do sada razmi#ljao. :+n 'eli da njegujem svetost i da se ne mije#am sa 'enama. uop e?: . :-a#to? -ar ti se ne svi)am? -ar sam ti odbojA. :Aa. rekla je. A ispred njega.i#va!i. :"e. :>ukra:. moj otac to ne 'eli:. +sje aji su ga iznenadili i on je ispru'io ruke prema njoj.i#va!i:. &o'da je to njegova sudbina? &o'da je .. Ali. -adovoljan onim #to je osjetio. Privlačnost jednog bila je jednaka privlačnosti drugog. :Ali. Aedino bi e koje je na njega ostavilo takav utisak. a ni ova bo'anstvena prikaza ne e zauvijek biti u njegovoj blizini.i#va!i:. uzavrelo od prepoznavanja. (i ne bi smjela biti ovdje.P. ponovo joj se obratio@ :. #to radi# ovdje? 8 kako si do#la. Divljenje drugi! >ukri nije bilo strano. ne prilazi mi. na?: :"e.: poku#ao je odgovoriti >ukra. graciozno stisnutim u skromnom pokretu srama. A opet. .itko tijelo zavr#avalo je dugim nogama. +va gaje vila. ali je zanijemio slomljen unutarnjom dilemom. "e mo'e voljeti nekoga koga je tek sreo.:. tom slučaju. bilo je divljenje koje se javilo u njemu.i#va!i je zastala. <Rezde. njeno lice je bilo poput zvjezdanog neba. u kratkim trenucima od njenog pojavljivanja do#li nepoznati osje aji. molim te. Rrna kosa se razmaknula i >ukra je ugledao njeno tijelo. . -urio je potpuno smeten. A lice. Do#la sam da se spojim sa svojim Bjubljenim. 7otovo je posrnuo od uzbu)enja i slabosti koje gaje obuzelo. jednako je tako bila zbunjena i djevojka. kao daje razvlače silnice sjedne i s druge strane. (ebi i menije su)ena ljubav. "ebeska vrata sigurno ne e ostati zauvijek otvorena. 8 tako se >ukra iznenada na#ao u nezavidnoj situaciji.. ne:. Ali. te su se dvije stvari nalazile na suprotnim stranama svijeta. -nao je daje sve to ludo. 8spod slapova crnine nazirale su se jedre dojke i zanosni bokovi. ne smijem razgovarati s tobom. 'ena. 8 ona je zurila u >ukru očigledno misle i o njemu isto stoje on mislio o njoj.mjesto odgovora. :.. &orao bi se prepustiti iskustvu koje mu nudi.: . u #pilji. +no #to nije očekivao.: :A ti? >to ti 'eli#?: bila je uporna . Ali.. kako je mogu e da to ve e bude suprotno od svi! njegovi! dosada#nji! ideala? >to e re i otac ako on sada nastavi s tim? :&o'e# li. to #to je osje ao nije bila obična ljubav.

:Ali >ukra:, rekla je .i#va!i, :ovaj obred mi je omogu io da do)em. "e mogu se vratiti. A ne mogu ni oti i. Aedino s tobom mogu ostati. 8li s tobom oti i. "emo na sam, zar ne vidi#?: 8 doista, u očima su joj se pojavile suze. 5pustila je ruku koju je sve do sada dr'ala usmjerenu u >ukrino srce, pognula je glavu i zaplakala. &e)utim, do >ukre je doprlo značenje njeni! riječi i u njemu se probudio razum. :Kako to da ne mo'e# oti i? -ar nisi do#la kroz ulaz u #pilju?: .i#va!i nije odgovarala, samo je ti!o jecala. :"e, nisi:, zaključio je >ukra. :"isi tako do#la jer nisi ljudsko bi e. >to si ti? +dgovori mi;: .i#va!i je podigla glavu. "iz obraz su joj tekle suze. :Ako ti ne#to znači, ja sam apsara.: >ukra je znao tko su apsare. (ako)er, znao je i kakva opasnost prijeti od nji!. A opet, kad je .i#va!i izgovorila tu riječ, u njegovom srcu se nije rodio stra!, ve suosje anje. +sjetio je kako mu postaje draga. +sjetio je kako je 'eli za#tititi i ne dozvoliti da joj itko ikada nanese patnju. +djednom, svaka suza na njenom licu postala je goru i bol u >ukrinom srcu. :Apsara...: ponovio je polako. :Da, apsara. (voja apsara:, rekla je .i#va!i. >ukra ju je nijemo promatrao. :>to mi to donosi#, .i#va!i?: pomislio je, a ona je čitaju i mu misli odgovorila glasno. :5ebe, >ukra. 8 ljubav koju nosim sa sobom.: 8 s tim riječima >ukra je znao da nema izbora. .i#va!i ga je osvojila. Ali, tako)er je i s!vatio da ako joj sada pri)e vi#e nikad ne e mo i ocu pogledati u oči. "e samo zato jer e odabrati drukčiji put od onog kojeg je 0rig!u za njega odredio, ve i zato #to e izravno prekr#iti njegov naputak. , tom trenutku, kao da potiče >ukrinu dilemu, odozgo, iznad nji!ovi! glava začuo se dubok bruje i #um. "e#to se doga)alo s nebeskim vratima. >ukra je podigao pogled. (amo, u procjepu izme)u nebeskog i zemaljskog svijeta stajao je 8ndra. 5mije#io mu se. 0io je sna'an i mladolik. 7olom do pojasa, ispod napete ko'e prelijevali su mu se mi#i i. , jednoj ruci je dr'ao svjetlucavu zmiju. (ek usmjeren pogled otkrio bi da se radi o munji, ukro enoj i stavljenoj u slu'bu gospodara neba. >ukra je promatrao 8ndrin nebeski lik. 8ako vi#e nalik ratniku nego svecu, iz A.P. 8ndre je zračio mir mudraca. Promatraju i ga >ukra je osjetio kako iz njega nestaju sumnje. Selio je taj mir. Selio je tu pouzdanu snagu koju je vidio iznad sebe, utjelovljenu u 8ndri. A onda je jo# začuo njegov glas. -apravo, bila je to misao u njegovom umu, ali misao za koju je znao da pripada 8ndri. :>ukra,: rekao mu je 8ndra, :nebeska vrata se uskoro zatvaraju. 5ada je prilika. Po)i sa mnom.: 5toje i tamo, rastrzan izme)u .i#va!i i svog oca 0rig!ua, >ukri se učinilo da e odlazak na nebo biti izlaz. (o e zasigurno rije#iti problem, mislio je >ukra. +tac mi ne e zamjeriti #to sam slijedio 8ndru. A .i#va!i... .i#va!i je apsara. "jena ljubav ionako e biti ispunjena u nebeskim područjima. 8 s tom mi#lju >ukra je spustio pogled do .i#va!i. :+dlazim:, rekao je. :+dlazim u nebo.: 5 istim zvukom groma i udarom munje s kojim su se otvorila, nebeska vrata su se sada zatvorila. +bredna vatra je ugasla, a 0rig!u je naglo otvorio oči. +sim njega, u #pilji nije bilo nikoga. :8 ja bi! tako učinio:, iskoristio je &aitreva dramatičnu stanku u čarobničinoj priči. :8 ja bi! oti#ao na nebo. (amo je svetost. (amo je mir. A .i#va!i i njena ljubav pripadaju zemaljskom području. (o je nemir i nepotreban kaos. >ukra je dobro učinio.: :Kako si brz u prosudbi:, rekla je čarobnica pomalo tu'no. :"e ka'em da >ukra nije učinio dobro. Ali, mislim da ti u ovom trenutku ne zna# zastoje to bilo dobro. (voji razlozi ne moraju biti ispravni.: &aitreva je za trenutak razmi#ljao o tim riječima. :Dobro:, na posljetku je rekao. :&o'da ne znam sve. Ali, zar ne vidi# da sve #to mi priča# oslikava moj problem? >ukra je bio učenik i bra!min. Sivio je u celibatu. +tac je za njega zacrtao put mudraca i ri#ija. 8 sad se pojavljuje .i#va!i, apsara, koja ga od svega 'eli odvojiti. (ako je i sa mnom. , meni su se tako)er pojavile

'elje koje nisu u skladu s mojim dosada#njim putem. 8 sad, #to? 7dje je nebo u koje u ja pobje i?: čarobnica se nasmijala na &aitrevin ton. :"e mora# nikud pobje i. 5ve ima# pred sobom. +sim toga, kao #to e# uskoro čuti ni >ukra nije pobjegao. -ar ne zna# da se od ljubavi jedne apsare ne mo'e pobje i?: &aitreva je čuo za apsare. Prema legendi, to su nebeska bi a koja se zaljubljuju u ljude. +bično su 'ene, ali mogu biti i mu#karci. Kad se jednom zaljube, a to znači kad odaberu svoju 'rtvu, onda je zavode. 0udu i da su apsare neizrecivo lijepe, malo tko im mo'e odoljeti. Prvi put kad se pojave pred njima, ljudi obično polude od 'elje i pristanu na odnos s apsarom. 0udu i da su poznate po svojim ljubavnim vje#tinama, taj se pristanak u početku čini najboljom mogu om odlukom. &e)utim, s vremenom na povr#inu ispliva ona druga strana medalje. "aime, apsare su u'asno ljubomorne. "e dozvoljavaju da čovjek pogleda nekog drugog, a kamoli da upostavlja neke odnose. 0udu i da su apsare du!ovna bi a one mogu čovjeka pratiti posvuda i točno znati #to radi. Kad god do)e u situaciju u kojoj bi dijelio dio ljubavi s nekim, apsare to djelotvorno sprečavaju ne prezajuci ni pred tim da ubijaju druge ljude koji dolaze u dodir s nji!ovim odabranikom. "o, ni to ne bi bilo tako stra#no kad bi se radilo samo o ljubavnim odnosima. 5 vremenom apsare postaju ljubomorne na bilo kakvu prisnost svog odabranika s bilo kim. (ako su ljubomorne na njegove prijatelje, djecu i rodbinu. +ne jednostavno 'ele cijelog čovjeka samo za sebe. 8 tada nastaje pakao. Da, od :ljubavi: apsara se te#ko bje'i; &aitreva je sve to znao i zato je samo kimnuo glavom. čarobnica je, me)utim, nastavila@ :+sim toga, čak i daje >ukra pobjegao od .i#va!i, ostaje pitanje rnubandane.: :Rnu... #to?: zbunjeno e &aitreva. :Rnubandane:, ponovila je čarobnica. :Karmičke veze koja nastaje zbog na#i! misli i 'elja.: :A!:, rekao je &aitreva, ali nije izgledao uvjerljivo pa je čarobnica nastavila@ :"emoj misliti da karmičke veze nastaju samo zbog djelovanja. 8 misli i 'elje su djelovanje. 5a svakim koga si ikada po'elio ima# rnubandanu. 8 morat e# ju otplatiti prije ili kasnije.: :5vaku 'elju? +tplatiti? (o znači izvr#iti? 8spuniti?: &aitreva je izgledao zbunjen preko mjere, tako da nije mogao do kraja izgovarati rečenice. :Da:, jednostavno je potvrdila čarobnica. :Ali, to znači daje >ukra stvorio rnubandanu s .i#va!i:, rekao je &aitreva. :(očno. 8 to sna'nu rnubandanu.: &aitreva je ra#irio oči. 5poznaja o nu'nosti ispunjenja svi! veza nastali! zbog 'elja pogodila gaje duboko u du#u. :(o znači da u i ja morati...:, započeo je zagledav#i se u čarobničine oči. Ali, nije dovr#io rečenicu jer mu je ne#to drugo palo na pamet. :Da li se rnubandane nastale tjelesnim 'eljama uvijek moraju odraditi tjelesnim spajanjem, seksom i slično?: pitao je. :6!, &aitreva; "ema ni#ta sličnog seksu;: zabavljala se čarobnica na &aitrevinim mukama. :-na# #to mislim:, naljutio se &aitreva. :Dakle, moraju li se te 'elje ispuniti ba# na taj način? Postoji li mogu nost da se rnuban-dana odradi drukčije?: čarobnica se i dalje vragolasto smijala dopu#taju i da u &ai-tre9i naraste nemir. :Pa, mo'da:, neodre)eno je rekla na posljetku. :Ako, sve uradi# kako treba, mo'da i postoji. Ali, obično je rnubandane najlak#e odraditi onako kako su nastale. (o znači, ako si nekog po'elio, najvjerojatnije je da e# ga i imati;: 8 s tim se riječima veselo zagledala u &aitrevu promatraju i kako crvenilo prekriva mladi evo lice. "eko vrijeme se tako nasla)ivala na njegovoj neugodi, a onda rekla@ :"o, opet, za#to ne poslu#a# dalje? >ukra je očigledno stvorio rnubandanu s .i#va!i. Po'elio ju je, a zatim, nezadovoljan mogu nostima koje je ta 'elja otvorila, pobjegao za 8ndrom u nebo. 4ajde da čujemo #to je bilo dalje.: &aitreva nije ni#ta rekao. "aslonio se dublje u jastuke i zatvorio oči spreman za nastavak priče.

1K 8ndrin svijet (e#ko je re i #to je >ukra pro'ivio u nebeskim područjima. +na su toliko drukčija od zemaljski!. Bjudi i! obično zami#ljaju kao rajska mjesta puna u'ivanja, onog du!ovnog, ali i tjelesnog. &e)utim, istina je da ono #to zovemo :nebom: zapravo predstavlja tana!no, du!om pro'eto područje koje se nalazi izme)u apsolutne, vječne stvarnosti bo'anskog i relativne, promjenjive stvarnosti stvorenog svijeta. "ebeska područja kojima upravlja 8ndra nalaze se izme)u ta dva svijeta@ vječnog i promjenjivog. "ji!ova najva'nija značajka je da su prilagodljiva mislima i osje ajima bi a koje ima tu sre u da se u njima na)e. -bog toga je istina da u :nebu: svatko pronalazi ono #to mu je potrebno. 8li, ono #to je donio sa sobom. 8pak, postoje neka mjesta koja su stalna, mjesta koja slu'e poput orijentira u nepreglednom oceanu mogu nosti. Aedno takvo mjesto je 8ndrin dvorac. 0udu i da su iznad njega bila otvorena nebeska vrata, svaka misao koju je >ukra pomislio imala je snagu izvr#enja. "jegova odluka da pobjegne iz nezavidne situacije u kojoj ga apsara .i#va!i smeta kod obavljanja du'nosti prema ocu odma! gaje podigla iz materijalnog svijeta i prenijela do nebeskog. Prolazak kroz vrata bio je lagan jer ga je s druge strane čekao sam 8ndra. >ukra je bio 0rig!uov sin, a 0rig!u je, kao jedan od najve i! mudraca, u'ivao velik ugled. čim je pro#ao kroz nebeska vrata, 8ndra mu je rekao@ :>ukra, ovdje si dobrodo#ao. "o, mo'e# ostati samo neko vrijeme. Potreban si svijetu iz kojeg si oti#ao i tamo e# se morati vratiti.: >ukra je to pri!vatio. "ije ni mogao učiniti ni#ta drugo. 8zgledalo mu je kao da le'i u 8ndrinom dlanu i kupa se u neizmjernom bla'enstvu. "ije mogao ni vidjeti ni čuti ni#ta. "alazio se u nepreglednoj bjelini. :Pri!vatio sam te:, nastavio mu je govoriti 8ndra, :jer mora# mnogo toga naučiti, upravo na ovom mjestu. Kad savlada# tu poduku, morat e# se vratiti. Pristaje# li?: >ukra je, naravno, pristao. , njemu nije bilo nikakve sumnje da je upravo to ono #to 'eli. Kakvu god poduku mu 8ndra 'eli dati, on e je s rado# u pri!vatiti. :Postoji jo# jedan uvjet:, nastavio je 8ndra. :Kad se bude# vra ao, sa sobom mo'e# ponijeti samo znanje. "i#ta drugo. Da li si razumio?: >ukra je potvr)ivao 8ndrin za!tjev mislima i riječima. -a#to bi i 'elio ne#to ponijeti sa sobom? 0io je siguran da ne e biti nikakvog problema u smislu ispunjavanja tog uvjeta. :(ako)er:, dodao je 8ndra, :nitko ne smije oti i s tobom. 5ve #to pripada nebeskom području, mora ostati ovdje. Pristaje# li?: :Da:, rekao je >ukra. :Pristajem. Do#ao sam sam, sam u i oti i.: 0ile su to jednostavne i logične riječi. "o u tom trenutku >ukra nije znao #to ga očekuje u 8ndrinom kraljevstvu. Daje znao, mo'da bi bolje razmislio prije nego i! je izrekao. Ali, 8ndri je njegovo obe anje bilo dovoljno. +djednom, nji! su se dvojica na#li usred velike dvorane. 8ndra je sjedio na prijestolju načinjenom od 'ive vatre, a >ukra je klečao ispred njega. Dvorana je bila ispunjena ljudima i 'enama koji su pozorno promatrali #to se doga)a. :>ukra:, rekao je 8ndra, :ovo je sad i tvoj dom. +sje aj se kao kod ku e. 5vatko koga e# sresti poseban je, jer inače ne bi bio ovdje. ,či. 5ve ovo je za tebe.: A.P, <RizAe, 8 s tim riječima, nebeski vladar 8ndra nestao je, a plameno prijestolje pretvorilo se u buktinju koja je nastavila gorjeti i osvjetljavati dvoranu. čarobnica je duboko uda!nula. Priča o >ukrinom prijelazu iz ovoga svijeta u nebeski kao da ju je zamislila. &aitreva je otvorio oči i promatrao je. 5ada je sjedila malo pognute glave. Pogled je usmjerila u svoja koljena i lagano se nji!ala. Kao daje o nečemu razmi#ljala. -austila je da nastavi priču, a onda se opet predomislila i u#utjela. &aitreva je tako)er #utio. "ije ju 'elio smetati. "akon nekoliko dugi! minuta, konačno je progovorila@ :+no #to se >ukri doga)alo u nebeskom

. naravno. :. čarobnica se nasmije#ila i ponovo mu ponudila dijamant. Prelijevao se unutarnjim sjajem. :(oga se mora# osloboditi. sad kad mu je čarobnica to pokazala u praksi.: polako je odgovorio &aitreva. načela stvaranja jednaka su i tamo i ovdje.. &aitreva se trgnuo. mogao primjenjivati i ovdje. 5vemir je nastao iz bo'anske misli. mladi u moj. svakom slučaju:. Podučavali su ga znanjima kojima ga njegov otac 0rig!u nije mogao naučiti.. 0io je prekrasan.čio je o skladu i ljepoti. to je istina. Paras!ara ga je podučavao tome. sa smije#kom je odgovorila čarobnica.: 0rzim pokretom bacila je kamen preko ramena a ovaj se.. Ako sagleda# stvarnost u cjelini onda mora# dati prednost du!u. Podučavale su ga najbolje muze i boginje nada!nu a. svijesti. :Seli# li ga?: upitala ga je.. >to e# s njim? (o nije tvoja poduka ni tvoje isku#enje. ova. stvorio bi eksploziju boja u njemu. :+nda? 4o e# li ga?: &aitreva je posegnuo rukom prema kamenu. a kad se ponovo sna#ao na njenom dlanu je le'ao veliki prozirni dijamant. prije nego je dodirnuo pod. :(očno. Postao je čarobnjak. čak i najmanji pokret. :Pogledaj:. 'elja. "aučio je kako misli pretvoriti u stvarnost. "o. 5vi)ao mu se kamen. -bunjivala gaje ova. &aitreva je znati'eljno gledao prazni dlan. 8ako to u nebeskom području nije bilo te#ko. nebu to ima drukčiji značaj nego ovdje. 0og je po'elio i svemir je bio tu. "ije to bilo samo stvaranje materijalnog bogatstva.P. 4ajde da ga se rije#imo. :-na# li koliko vrijedi? -na# li koliko bi stvari mogao dobiti za njega?: izazivala ga je čarobnica. 8ako je bio bijel. :Seli# li ga?: :"e znam:. kad je na njenom dlanu zabljesnula svjetlost. on se odupire. A evo. 0io je okru'en pro/injenim i vrijednim djelima.. čarobnica se ponovo nasmijala. čarobnici se vratio osmje! na lice. kasnije. Kamen kojeg je stvorila mislima jednako je vrijedan kao i onaj kojeg bi iskopala. :Da li je. 8sta sposobnost stvaranja predana je i ljudskim bi ima. :"ajpraviji:. čuv#i te riječi. &aitreva je pocrvenio. "aučio je kako ostvariti svoje 'elje. rekla je i ispru'ila otvoreni dlan prema &aitrevi. ali se na pola puta zaustavio.čio je i o umjetnosti. pretvorio u ki#u svjetle i! iskara.. uozbiljila se čarobnica. -bog toga i! je. Ali. A. &aitreva doista nije bio privučen dijamantom... sve je i nastalo iz energije misli. najmanji dr!taj čarobničine ruke...pravo je po'elio dodirnuti je. ni sam nije znao kako bi je nazvao. &aitreva je zadivljeno promatrao kamen. pa se opet divio njenoj nje'nosti. :Da li bi ti bilo lak#e kad bi! ti rekla da sam ga iskopala u nekom rudniku i izvukla iz utrobe -emlje?: :&o'da. "ije imao povjerenja u čarolije. 5ve #to je oko tebe stvoreno je na isti način. &islio je da mu pokazuje svoju ruku. Kao da mu čita misli. +vdje je svako .: &aitreva je odma!ivao glavom. da li je pravi?: bio je zbunjen &aitreva. Doista ima predrasude.: 8 s tim riječima. zar ne?: mazno je dodala pro-tegnuv#i se ispred njega i nagra)uju i ga svojim najzamamnijim osmje!om.. #to u ja s njim?: pitao je iskreno. :Ali. odgovorio je &aitreva. -a#to je odbaciti? -ar ne misli# da je tvoje nepovjerenje u stvarnost moji! čarolija proisteklo iz izrazitog materijalizma? &islila sam da si du!ovan čovjek i da svijet du!a za tebe ima prvenstvo. <Rezeie. . + tome je učio godinama. Aer. ali nije ni#ta rekao. Postao je majstor stvaranja. Re i u ti samo daje susreo mnoge učitelje.području sljede i! sto godina nije toliko bitno za moju priču. 8 otprilike je znao da vrijedi vi#e od cijelog njegovog sela. (o je predrasuda. . :sljede i! sto godina >ukra je učio vje#tinu stvaranja. . nije imao povjerenja u to #to je čarobnica radila.. "aravno da je bila u pravu. :(voje isku#enje je ne#to drugo.

i#va!i. zar ne?: &aitreva se protiv toga nije mogao pobuniti. &aitreva. Rarobnica je zastala usred rečenice. Ako ne pazi#.. -bog toga su mogu nosti stvaranja u nebu mnogo ve e. (amo je svatko mogao poprimiti oblik koji 'eli pa >ukrina iznimna privlačnost nije dolazila do izra'aja. o zakonima prirode. uspijevao je potiskivati svoju 'elju. Rarobnica gaje začu)eno pogledala. "akon sto godina učenja. 5tvarao je i to gaje u potpunosti ispunjavalo. . :0io je na mjestu gdje su se njegove sposobnosti savr#eno uklapale. budu i daje bila obo'avateljica >ukre.edi. A >ukra je bio vr!unski stvaratelj. (ek je ponekad pomislio na svoga oca. Do#lo je vrijeme da odradi svoju rnubandanu.:. &e)utim. mucao je &aitreva. "a posljetku. nastavila je čarobnica. >ukra je ponovo sreo . :A nego gdje bi bile? Pa. znao je da bi 0rig!u bio ponosan na njega i o tome nije brinuo. "i nebo nas ne mo'e spasiti od toga. &o'e se samo lo#e uporabiti. Ali. protiv toga se borio i tako AP. 8mao je 'elju. zar ti to nisam rekla?: :-nam:.: "a to se Rarobnica nasmije#ila nekako neobično..:. svoj dug prema ljubavi.<Retdt. svejedno. nije se usudio pitati.bila je . .: :A to je.?: uskočio je &aitreva. tom trenutku &aitreva se po prvi put ozbiljno zapitao tko je ona? &o'da bi bilo dobro saznati odakle je. svom umu si podijelio stvari na dobre i lo#e.i#va!i?: :"a nebu. Kao daje govorila o nečemu #to pripada njoj* o nečemu u čemu je i ona sudjelovala. (amo se svaka misao ostvaruje odma!. :"jegova posljednja poduka bila je. a zatim nastavila.. Ali. +no s . kako je 'ivjela i kako 'ivi. Ali.i#va!i. Selja je stvorila dug. 5to godina je malo u nebeskom svijetu. odgovorila je Rarobnica.. :>ukra je u'ivao:. +vdje mo'e# odustati od svog stvaranja ako ti se tijekom procesa ne svidi ono #to nastaje. -bog toga su dobri i vje#ti stvaratelji u nebu na cijeni vi#e nego ovdje.i#va!i.. me)uvremenu. nikad neizrečena ni zapisana ostaje zauvijek prisutna. -bog apsare >ukra je pobjegao na nebo. +dma!nula je glavom tjeraju i neke samo njoj znane misli. 5usret s . po prvi put u 'ivotu. dugo dok je bio okru'en znanjem i stvaranjem.. 8stina je. :kako je to mogu e? 7dje je sreo . Dug se mora vratiti. :ali zar one mogu biti u 8ndri-nom kraljevstvu? -ar mogu dosegnuti čovjeka čak i tamo gdje je najsvetije? Kako se nji!ova 'elja za tjelesnom ljubavi i svim ostalim mo'e spojiti s nebeskim 'ivotom?: Rarobnica je ponovo odma!ivala glavom. (ako)er. :.i#va!i. A ne s!va a# da ni#ta #to je stvoreno ne mo'e biti lo#e samo po sebi. &alo je če# e pomi#ljao na . naravno:. ti si tako zbunjen. :Da.i#va!i. 8mao je sve i bio je sretan. :-ar ne zna#?: &aitreva je zbunjeno odma!nuo glavom. bio je okru'en čisto om i mudro# u. nikad ne nestaje. čak i lijepa misao. osim one posljednje poduke. kao da se smije sama sebi. .: :Ali. 5ve.. Rarobnica je nastavila@ :>ukra je bio po#te)en svoji! problema točno sto godina. &e)utim. :"e:. bio je ustrajan &aitreva. rije#io problem svog utjecaja na druge ljude. o 'ivotnim zada ama i .: :.?: uzviknuo je &aitreva. (amo vrijeme ionako ne teče istim ritmom kao ovdje. rekao je. . :-ar apsare mogu biti na nebu?: Rarobnica ga je začu)eno pogledala. Aednom stvorena.i#va!i bio je najbolje #to se >ukri moglo dogoditi.. taj ponos je bio razumljiv. .stvaranje materijalno. čak je.čio je o d!armi. (amo. ubrzo si okru'en mnogobrojnim proma#ajima i samo malim brojem dobri! i lijepi! djela. zbog njega je i do#ao u nebo.: &aitreva je bio uvjeren da u čarobničinom glasu naslu uje primjesu ponosa. Ali tamo. imao je dosta vremena da nauči sve #to mu je bilo potrebno. apsare su nebeska bi a. kako se zapravo zove? Ali. :&aitreva. jednako tako je odgovornost stvaratelja ve a. nakon sto godina potiskivanja svoje 'elje.

>ukra je u'ivao u #etnji oko 8ndrine palače. -avodi ga. prekine sve ovo i vrati se ku i. <RtzAe. 5tresao se od te pomisli. Aednom. to je tek sitnica. :Kako su se >ukra i . susreo neobičnu osobu koja je u njemu probudila 'elju. tom trenutku. bogatstva. negdje duboko u sebi znao je da to ne e učiniti. +djednom. +sje ao je kako ga Rarobnica sve vi#e i vi#e uvlači u svoj svijet.P.i#va!i 5reli su se na izgled slučajno. Koliko god u ljudskom svijetu /raza :stvoreni jedno za drugo: zvuči otrcano.i#va!i davalo nade. negdje. bila je s njim svakoga dana. a ja sam od nje pobjegao za 8ndrom u nebo.i#va!i je apsara. . "ekako je osje ao da mu tu priču ne mo'e ispričati nitko drugi. 1M . Promatrala gaje svojim velikim očima u kojima se vidjelo jednako takvo iznena)enje. apsara mu ne mo'e ni#ta. bila kraj njega apsara ili ne. iako apsara. . u simboličnom smislu. vo)eni sudbinom jačom od nji! sami!. 5ada je ovdje i. >ukra i ona morat e se sjediniti. Apsara. Pomislio je kako bi ipak bilo najbolje da ustane.i#va!i ovdje. ali svaki izgubljeni dan za nju je bio bolan. te#ko pro'ivjela vrijeme koje je pro#lo od trenutka kad je prvi put ugledala >ukru. u tom su trenutku s!vatili da su oduvijek bili ljubavnici. za koju je tvrdila da je istinita. . stajala je ona. koliko god nji!ovi osje aji bili sna'ni. Ali. (o je sudbina i tome se ne smijem opirati. 5voju je odluku donio pro#av#i kroz ulazna vrata. Pro#lo je mnogo vremena. -apravo. 8 ba# kao i prvi puta. &o'da je postojao neki način da ga zadr'i? Ali. ali za jednu apsaru. Pjevao je na sav glas pjesmu koju je tog časa izmislio. -nala je da ljubav nikad ne ostaje neispunjena. 8spred njega. Razumjela je njegovu odluku. vjerojatno nikad ne e saznati #to se zapravo dogodilo sa >ukrom i . bila je. i jedno i drugo osje ali su kako se moraju bolje upoznati.čim je imao te#ko a bilo je pri!va anje dobrog u tom susretu.ječni ljubavnici. (o je . Kako e se oduprijeti ap-sari? Ali. mislima. on je bio tako odlučan i tako siguran da ne mo'e ostati s njom. "jegove misli o potrebi celibata jo# su uvijek bile s njim. mislio je >ukra. >ukra je izgovorio njeno ime. &e)utim.i#va!i je. &iris procvalog cvije a i pomalo slankast zrak. 5lu#aju i k tome i svog učitelja tra'io je u svemu poduku. ali duboki i stvarni. u'ivanja i svega drugog #to donosi >ukra. &aitreva je pomislio kako je tajanstvena Rarobnica gotovo sigurno jedna od apsara.i#va!i. .rijeme koje je odabrao bilo je prolje e. . +sim toga. ali sasvim izblijedjele. Ali. Priča mu priču pomo u koje se nada uvjeriti ga u ispravnost 'elja. tako slična njegovoj situaciji. Da je učinio bilo #to drugo bilo bi to djelo izravno protiv volje njegovog oca. oba srca su zatitrala od če'nje. točno na njegovom putu.i#va!i je bila strpljiva. Do#ao je u DParaku zbog osje aja obaveze prema svom ocu.gledali su se iznenada. a . A. A čak i to #to je učinio bilo je zato jer se izme)u nji! rodila ljubav. +sje aji prema >ukri postali su ti!i. Ako ne pristane. .i#va!i sreli? Da lije >ukra izdr'ao u celibatu ili je popustio?: Rarobnica se nasmije#ila na &aitrevinu nestrpljivost i nastavila priču. +ti#ao je na mjesto koje je smatrao svetim i tamo u !ramu posve enom jednom od prirodni! zakona. Begenda o >ukri. . do sada je u tome uspijevao. :>to je bilo dalje?: rekao je. u nebeskom svijetu ona je savr#eno odgovarala ovom paru. +čekuju i nastavak priče &aitreva se osje ao prilično rastrzan. 8 u te dvije riječi bila je sadr'ana slutnja nji!ove budu nosti. to je ono #to e postati. pjesma je zastala u trzaju iznena)enja. Ao# nitko nikada nije imao sre e u ljubavi s jednom apsarom. >ukra je i dalje bio pun dilema.i#va!i njegovo. ma kakvu cijenu morao platiti za poduku. "i ona nije očekivala ovaj susret. svom učitelju i proučavanju )joti#a kojeg je toliko volio. Razmi#ljala je o tome gdje je pogrije#ila onoga dana. on e naučiti #to je potrebno. Ako je . onda je to neki znak. Pojavila se u njegovom 'ivotu ne bi li ga testirala. ako ode. . .

. i da se ne smije zlorabiti. (ako)er. 0ili su slični u mnogim stvarima. . a oči nasmije#ile. ali to ipak nisu učinili. 8zme)u nji! je potekla energija prepoznavanja. samo zato jer postoji mogu nost da povrijedi >ukru. a zatim se divlje spojiti. Parvati rijetko kad osobno podučava nekoga. po'eljeli su potrčati jedno drugom u zagrljaj.i#va!i nije samo tijelo koje ga uzbu)uje i privlači. nji!ova učiteljica.i#va!i je znala sve.odila ga je sigurno od prvog dodira pa sve do ekstaze vr!unca. ali su im se srca otvorila. tom sudbonosnom trenutku. o tijelu nije znao mnogo.i#va!i i! je pri!vatila. ona je to odavno znala. njeni su je roditelji poslali na planinu &eru. "isu ni#ta rekli. kad su se konačno ponovo susreli i kad im je postalo jasno da ne mogu pobje i jedan od drugoga sad su one Rarobnica A. pro#lo je mnogo mjeseci prije nego je >ukra uspio odbaciti svoje sumnje i predati se . tjelesnoj ljubavi se nisu 'urili. nisu imali #to re i. . Podučio ju je mnogim stvarima koje je znao i s!vatio kako je radost koju su oboje osje ali tijekom toga neusporediva s bilo kojom rado# u nji!ovoga dosada#njeg 'ivota. . Ako ode. 8 to du#u koja je nadopunjavala >ukrinu. . >ivine dru'ice. A . Ali. ali tijelo. . -bog toga su . (aj prvi put. 5!vatio je da ne 'eli 'ivjeti bez nje. &ora to biti jer poznaje ljubavnu vje#tinu kojom zadovoljava samog gospodara svemira.i#va!i je učila o skrivenim tajnama energije koja prati svako svjesno bi e. tako sna'ni. Po'eljeli su strgnuti sa sebe odje u i goli stati jedno uz drugo. nakon te prve ljubavi. 8pak.oljeli su ljepotu i umjetnost.i#va!i. Postala je majstorica tantre i ljubavni! vje#tina. rekla joj je kako je osobno podučava zbog toga jer joj 'eli prenijeti svo znanje o ljubavi tako da ga ona mo'e prenijeti nekom drugom. "aučila je sve o munjevitoj kundalini i o tome kako je usmjeriti u 'eljenom smjeru. . Po'eljeli su voditi ljubav ovdje. A opet. kako je mogla biti sigurna? "jeni su osje aji bili sna'ni. sve joj to uop e nije bilo va'no u usporedbi sa >ukrom. >ukra je samo pri#ao . pod budnim okom Parvati. +d tog trenutka nadalje bili su nerazdvojni.i#va!i je postala >ukrina učenica..P. 4o e li i ona vremenom ljubav zamijeniti ljubomorom? 4o e li njena demonska narav vremenom do i na povr#inu i uni#titi >ukru kojeg ona sada tako voli? (o ne bi !tjela. +tkad je ugledala >ukru.i#va!i nikada. Kad je bila jo# sasvim mlada i neiskusna. Begendarna vje#tina koju posjeduju apsare samo je blijedi odraz Parvatine umje#nosti. 0ila je vrela. Parvati joj je stalno govorila kako je sve to o čemu uči samo u slu'bi vi#eg cilja. >ukra je s!vatio da nikada ne e napustiti . Po'eljeli su. . Poznavao je samo svoje osje aje. /a postale glavna tema nji!ovi! razmi#ljanja. i ona je bila svjesna kako osje a njen rod.i#va!i i pru'io joj ruke.oljeli su stvaranje. . ne e li na taj način izgubiti prigodu za sudbinu mnogo plemenitiju nego je ikada zami#ljala? 5ve te sumnje i misli >ukra i . nekom posebnom.i#va!ini roditelji bili ponosni. znala je tajne spajanja i skrivene !odnike u'itaka. 5ivu. igru i zabavu. .. .i#va!i. . Parvati je majka svi! apsara. Dugo joj Parvati nije 'eljela re i o kome se radi. 8 doista. spajanja s bo'anskim.i#va!i je tako)er imala svoje sumnje.i#va!i. "aučila je sve o ljubavnoj vje#tini. >ukra je bio neiskusan.i#va!i sakrivali su duboko u sebi tijekom proteklog vremena. sna'na i opojna. Ali. prema 'elji i naredbi Parvati.i#va!i je imala du#u. Ali sada. . prestala je razmi#ljati kao apsara. .i#va!i je >ukri ispričala za#to se onog dana pojavila u #pilji njegovog oca. kad su im se pogledi sreli i oni istodobno izgovorili ime onog drugog. . (o je posljednje #to bi učinila. u travi i cvije u koje je >ukra stvorio samo poradi svoje #etnje. Ali.i#va!i se pokazala kao nje'na i pa'ljiva učiteljica. >ukra je ubrzo otkrio kako .mije e koje je potrebno za tako ne#to mora biti ogromno. Radije e se sakriti u najdalji kutak svemira i ne pojavljivati se vi#e do njegovog kraja nego da >ukri učini ne#to na 'ao. Kad je to jedne no i ipak učinio. "ije bilo razloga da i! izvlače na povr#inu.5 druge strane. 8 tada. Ali. .

8 razmijenili samo nekoliko poljubaca.: Dugi poljubac načas je prekinuo nji!ov razgovor. imenom >ukra. :Ali. >ukra i . +na nije bila zabrinuta.i#va!i i >ukre bio je isprekidan ljubavlju kojoj se ni jedno ni drugo nije znalo oduprijeti. :"ema problema:.: :A!. i tako začeo cijelu povijest &a!ab!arate. Ri#iji su vodili ljubav s djevojkama koje su prvi put sreli. 0ez ove ljubavi on ne bi prona#ao sebe. 8 tako je >ukra po prvi put iz .: :&ilijun godina?: . saznat e#:. "isam imala volje. Dugi! poljubaca u kojima su se gubili i ponovo nalazili. &e)utim.e ina ri#ija koje ti tako cijeni# vodili su ljubav. kako si zapravo do#la u pe inu moga oca?: pitao ju je na posljetku.:Kad do)e vrijeme.P. ali sigurno !vatao svoju sudbinu u svoje ruke.i#va!ini! usta čuo za svoje pravo podrijetlo i za svoju budu u sudbinu. odgovarala je na njena pitanja. Aa sam tvoja. . 8 to mnogo i često.<RzzAe da u koju moram obaviti.i#va!i. vrijeme im je prolazilo tako brzo da su ponekad pro#li dani dok bi oni izgovorili samo nekoliko rečenica.jasa.i#va!i. :(o #to si rekla o ljubavnoj vje#tini. "aime. Rekla je da tako mora biti i da ti dam vremena. 5vaki razgovor izme)u . 8spričala joj je kako je taj mladi utjelovljenje pjesme Kavija.i#va!i. :>to si radila dok sam ja ovdje učio?: pitao ju je. (amo su oti#li i za sobom zatvorili vrata. (jelesno zadovoljstvo ne mo'e dovesti do oslobo)enja. "eki od nji! imali su vi#e 'ena. Kako svr!a toga mo'e biti spajanje s bo'anskim? (ijelo je privid. :"e mogu to pri!vatiti:. odvratila je pomalo ljuto čarobnica. maja. i . . >to sam radila? &islila na tebe i lutala svijetom. Pro#lo je milijun godina prije nego su se vratili. iskoristio je &aitreva trenutak kad je čarobnica posegnula za jo# jednom #alicom svog napitka. prirodni! načela bez koji! ovog svijeta ne bi moglo biti. mnogo vremena. &ilijun godina ekstaze ljubavi izme)u >ukre i . Poku#ala sam biti apsara i zavoditi ljude. tom svemiru nije bilo nikoga osim nji! dvoje. "ije rekla kakav si. :Parvati me pozvala i rekla daje vrijeme. :-a#to se buni# protiv toga? .i#va!i je s rado# u pristala. kad su rekli sve #to se moralo re i i s!vatili ono #to su morali s!vatiti. ja sam se vratila k Parvati. čuvar jedne od gra!a. Aa sam na tebe gledala kao na posao* zaA. boga pjesnika i da e odigrati posebnu ulogu u odr'avanju svemira. oni to nisu mogli raditi zauvijek. .i#va!ina vje#tina bila gotovo ravna njenoj. kao stoje to učinio . odgovorila je . odu#evljeno je rekao >ukra i uporabio svoje znanje o stvaranju. najdra'i moj >ukra. 5vaki put kad bi se nji!ove usne dodirnule >ukraje bio sve sigurniji daje postupio pravilno. 5tvorio je poseban svemir samo za nji!. :"a#la sam se tamo:. :>to ne mo'e# pri!vatiti?: upitala gaje ona gledaju i ga preko ruba #alice.: 8 opet dugi poljubac. odma! mu je rekla kako e im biti potrebna samo a i mnogo. :Kad si oti#ao. >ukra je polako. iako je bio zbunjen. "a kraju. +sim toga. ispričala joj je za mladog bra!mina.: "akon zami#ljene stanke.i#va!i da ga poduči ljubavnoj vje#tini. rekla sam ti. ali nije mi i#lo. Ali. Dodirnula me prstom po čelu i ja sam se jednostavno stvorila ispred tebe. "ije mi rekla #to da radim i otpustila me od sebe. (ek kad ju je podučila svemu stoje znala i tek kad je . stvarno si uporan u svojim procjenama:.: :Radili su to milijun godina. Parvati mi nije ni#ta rekla o tebi. pored rijeke. >ukra je prema običaju ritualno zamolio . taj mladi .i#va!i je rekla@ :Ali. >to ima lo#e u tome?: :Ali.edske 'ene imale su vi#e mu#karaca. Povjerovao joj je jer je tijekom vo)enja ljubavi s njom imao neobične vizije koje su potvr)ivale njene riječi. postat e jedan od oslonaca stvorenog svijeta.i#va!i je >ukru zavela i odvela ga izvan stvarnosti. sada s!va am da je ne bi! mogla obaviti da te nisam zavoljela. ro)enog u porodici ri#ija 0rig!ua. . Povjerovao joj je. (o ne traje zauvijek. "ije rekla kako u se zaljubiti u tebe čim u te ugledati.

nastavila je čarobnica. 7ledala je samo povr#inu i propustila svoju sre u. vrlo ju je lako usmjeriti na pravo mjesto. "o. bla'enstvo ili pak patnja i tuga. namignuv#i mu. . :&aitreva:. (ulsidas se morao izdovoljiti. "aslutiv#i &aitrevinu spremnost i konačno pri!va anje barem neki! zamisli o kojima mu je govorila. nije na njemu da procjenjuje ispravnost ili neispravnost toga. nastavila je čarobnica. doista mo'e vladati takvim putevima. 5ve e ionako pro i. A čarob-nica je izgovarala besramne riječi uop e se ne obaziru i na &ai-trevino zaprepa# ivanje. kad netko ima takvu vatru u sebi. naučila sam (ulsidasa kako tu silnu 'elju usmjeriti prema bo'anskom. (i smatra# da su 'udnje lo#e.zeo gaje i na njemu sretno preplivao rijeku. kao nositelj ti! značenja. Rekao joj je da on sada ima va'nijeg posla. ali i stropo#tati u najve e dubine. morao je priznati. Drugi dan gaje Ratnavali otjerala rekav#i mu daje gori od svinje. Aa sam bila odu#evljena. otjerala. -bunjena zmija nije znala #to bi učinila i jednostavno se prepustila svojoj sudbini. A. :>to bi ta priča morala značiti?: na kraju je zbunjeno upitao &aitreva. pa stoga odbacuje# i ljubav kao mogu nost na du!ovnom putu. "a posljetku vi#e nije mogla izdr'ati i organizirala je posjet majci i sestri. (ulsidas je provalio kroz prozor i onako prljav i mokar navalio na Ratnavali. Problem je kad ljudi nemaju vatre. moj &aitreva. ta energija mo'e posti i mnogo toga. čarobnica je rekla@ :-nam #to te muči. bio je tako opsjednut seksom da ju je morao imati svake no i barem jednom. znala bi kako u njemu probuditi te'nju za bo'anskim i preusmjeriti njegovu seksualnu 'elju u pravom smjeru. :A!.:Da. "aime. (ako joj i treba. Seljela je oti i na nekoliko dana samo da se odmori. njegova 'ena. Ali. popeo se do njenog prozora uporabivsi zmiju za koju je mislio daje u'e. Prve no i kad je (ulsidas ostao sam obuzela gaje takva 'udnja da nije mogao spavati i osje ao je velike bolove u penisu. . -atim je jo# jednom popila gutljaj svog napitka. Krenuo je no u i pretrčao tridesetak kilometara. >to se čudi#?: &aitreva je samo odma!ivao glavom. ne zaboravi da su 'elje energija. &islio je daje to deblo drveta. a obično je to bilo nekoliko puta. Ako se pravilno usmjeri. nastavila je čarobnica pomirljivijim tonom. Ali u tom prola'enju mo'e nastajati ananda. :ni#ta na ovome svijetu ne traje zauvijek. Do#av#i do ku e u kojoj je spavala Ratnavali. Da je bila mudrija. "a#ao se na groblju i u svojoj obuzeto-sti 'eljom vidio truplo mrtvaca koje je bilo pripremljeno za spaljivanje.#ao je u nju viču i od zadovoljstva. "ije !tio. :8ma dalje:.: &aitreva je s ga)enjem slu#ao ovu neukusnu priču. čarobnica je veselo nastavila s . Ali.idi#.P. (rčao je prečicom i proma#io most. 6to.<RezAe. &e)utim. :(ulsidas je do#ao do mene i opisao mi svoj problem. 8. Aesi li bio u !ramu kad sam pričala priču o (ulsidasu?: &aitreva je odma!nuo glavom. -a nekoliko sekundi sve je bilo gotovo i on je zaspao pored nje. Ratnavali gaje molila da to ne čini jer joj je bilo neugodno pred majkom i sestrom koje su spavale u susjednoj sobi. 8 ti gleda# samo povr#inu. Aednom sam imala učenika. . onda u ti je sada ispričati. &orao se zadovoljiti. 0io je jo# daleko od pri!va anja zamisli o u'ivanju na putu do prosvjetljenja. zvao se (ulsidas. -a tri dana se prosvijetlio.: &aitreva nije odgovarao. vratila na svoje mjesto. posebice tjelesnu ljubav. 8zbor je na#. . Do mene je do#ao nakon #to gaje Ratnavali. Pro#aptala mu je zavodnički@ :Aezik i penis te mogu odvesti u najve e visine. :"akon nekog vremena Ratnavali je potra'ila (ulsidasa i zamolila ga da joj se vrati. nije bila dovoljno mudra.: &aitreva je zabezeknuto gledao. Ali. da:. :Dobro.i#e-manje. ipak mu je postalo jasno da >ukra. uglavnom.: -atim se.: Rekav#i to nagnula se prema njemu jo# ga jednom zapa!nuv#i svojim zanosnim mirisom. milijun godina. &aitreva. 0udu i da &aitreva od silne smetenosti nije mogao ni#ta re i. -avisi kako i! koristi#. Razmi#ljao je.

nji!ovo vrijeme ne e trajati zauvijek.: A onda je smije#ak ustupio mjesto tuzi. :A ipak:. ali je istodobno bila potpuno njegova. 5vaki trenutak nji!ovi! milijun godina . "aučio je kako je dodirivati nje'nim dodirima tako da u njoj izazove ekstazu koja je trajala neprestance. >ukra nije dočekao izlazak sunca stapaju i se s . "eobično. "aučio je kako i kada biti sna'an i siguran u svojim pokretima tako da . "aučio je stvari koje kao bra!man i sve enik nikada ne bi.i#va!i i >ukra osjetili su da e se ne#to dogoditi jo# pret!odne večeri. Ali. iako milijun godina daleko. >u-kra se promijenio. :zna# li da na#a ljubav nikad ne e prestati?: . mislim da ima# gotovo ispravan odnos prema materijalnom bogatstvu. vode i ljubav s njim. :jer ga odbija#. Seljela je davati.i#va!i se promijenila. . Pripila se uz njega i toplinom prekrila !ladne odjeke budu eg rastanka. 5ada je znao sve o tajnama tjelesne ljubavi. :5preman sam da te primim:. gotovo uvrije)eno e &aitreva. Polako.to je podrazumijevalo pripadnost njemu* 'elju da ga učini sretnim bez obzira na sve. odgovorio je >ukra..: &aitreva je samo uzda!nuo. -nala je da. 8ndrino tijelo načinjeno je od vizija. :. Potpuno isto. :Aesi:.i#va!i. :>ukra:. 8 tada. za#to ga ne iskoristiti? 8sto tako je i sa seksom. "a posljetku.: . istodobno je od njega učila ne#to drugo. "jegova ljubav je bila potpuna.i#va!i je posvetila >ukri. "jena narav apsare potpuno se izrazila u davanju svojem voljenom. A to je i činila. nastavio je. zna# da emo morati.P. Seljela je da njen >ukra bude sretan. :5amo se nadam da sam spreman ispuniti . 8skreno ga je voljela i dok ga je podučavala tajnama izazivanja ekstaze. pitala ga je jednom dok su udisali isti da! le'e i jedno pored drugog. "ekako je znala da ona nikada ne e prestati. bilo je to isto kao da se pojavio u tjelesnom obliku. -bog toga su no i jutro proveli odvojeno. >ukra e uvijek biti uz nju. &ilijun godina takve ljubavi promijenilo bi čak i najtvrdokorniju apsaru. >ukra je u du#i bio iskren i čist. voljena moja. ali to u njoj nije izazivalo ljubomoru i bijes. -a#to si vezan za to?: :"isam vezan za seks:. Ali. 8 . +no njen nije podrazumijevalo sebičnost i posesivnost uobičajene za apsare. Podučavala gaje ljubavnim vje#tinama koje joj je prenijela Parvati. 8ndra je pre#ao neizmjernu granicu koju je >ukra postavio stvaraju i zasebni svemir samo za . koliko god im bilo lijepo. :Aesi li spreman?: bile su riječi kojima se 8ndra obratio >ukri. >ukrinim očima pojavio se smije#ak. 5amo.i#va!i je. :-nam. (o je bilo sve. ona je bila prava apsara. onako usput.i#va!i nije imala izbora osim potpuno mu se predati.i#va!i i sebe. "jen . Ali.. 1L &ilijun godina ljubavi Pro#lo je milijun godina i u'ivanje u zajedničkoj ljubavi izme)u >ukre i .. &aterijalno bogatstvo mo'e izazvati vezanost. taje spoznaja uklonila sve tragove ljubomore. svaki u svojoj ti#ini. učila o pravoj ljubavi. znam to dobro. Pojavio se ispred >ukre u viziji.idi#. koriste i svoje pravo kao vladara svi! nebeski! svjetova. Po prvi put nakon milijun godina. bez obzira na kraj koji se. (o ne bi moglo uspjeti nikome osim 8ndri. Postao je majstor i znalac skriveni! mjesta na tijelu svoje ljubljene . ljubav sa >ukrom ju je promijenila.pritiskom. gledaju i u >ukrine oči i prate i njegove ruke na svojem tijelu. Daje bila prava apsara poludjela bi od same pomisli da e izgubiti svog ljubavnika. tijekom vremena.i#va!i do#lo je svome kraju.i#va!i. :ipak emo morati. -a#to s takvom lako om s!va a# kako materijalne stvari nisu va'ne? -ato jer nisi vezan za nji!. naslu ivao od samoga početka. A ipak. veselo e čarobnica. 5jedio je zatvoreni! očiju i dopu#tao svom du!u da plovi oceanima unutarnjeg bla'enstva.. . A. kao da je uvijek znala da e jednom >ukra oti i.i#va!i ga je prekinula poljupcem. Poziv od 8ndre do#ao je jednoga jutra. nikuda ne odlaze i čak ni u mislima.

rekao je 8ndra.: >ukra je #utke slu#ao. stvaranje je nepotpuno. +ti#ao je i napustio oca iako je preuzeo obvezu da e ostati pod svaku cijenu. rekao je.. >ukra se morao podvrgavati istim zakonima. :(i zna# svr!u mog dolaska. rodiv#i se u tijelu čovjeka.. 0io je razočaran i bijesan. (ijekom ti! 'ivota zaboravit e# sve #to se doga)alo do sada. :. :+stavio si iza sebe nedovr#en posao:. ali. Kako u to učiniti?: :"e znam točno kako:. to znači bez . 5je a# li ga se? 0io je to moj za!tjev da. "aučio si sve stoje bilo potrebno. kasnije je s!vatio.. 8ndra se nasmijao čuv#i >ukrin odgovor. +n je Kavi. 5vako djelo ima svoje posljedice. jer njegov 'ivotni put sada je potpuno oblikovan i jasan . Do#lo je vrijeme da se vrate dugovi. . 0ilo #to se dogodilo. stvaranje kakvo je zamislio Kavi nije nikad prestajalo. kao i sva bi a. Da bi to postigao Kavi je sposobnost stvaranja morao dati drugima. &oja je pa'nja bila na drugim mjestima. :čeka me?. 8 s tom mi#lju u >ukri se probudio u'as@ sami 5am. 8ako je sve u redu. vratit e ti se i sje anje.. "ije 'elio oti i.. Ali. >ukra je kimnuo glavom. znao je da mora vratiti dug. A opet.. . 5je a# li se.i#va!i. eto.rijeme je da ti počne# ispunjavati svoju svr!u..: A. nisam dugo o tome razmi#ljao. makar i za trenutak. 5vemiri i sva bezbrojna bi a u njima te očekuju.. nije ni slutio #to e se dogoditi. >ukru. :Kad te otpustim iz nebeskog područja morat e# pro i nekoliko ponovni! ro)enja. oti#ao. svoju du#u. :-ar si zaboravio gdje si? -ar si zaboravio daje vrijeme samo tvorevina uma? (voj otac te čeka. :-nam:. prije nego je stigao izre i svoju spoznaju. &orat e# oti i odavde..: :>ukra. >ukra?: >ukra se sje ao. A svoju bit. &e)utim. :pristao si na jedan uvjet. :&oram vratiti dug. morao je prekinuti obred kojeg je započeo. svojim si odlaskom pokrenuo karmu koju sada mora# dovr#iti. 8pak. 3 0o'e. prekinuo gaje 8ndra. >ukra. 8ndra gaje predu!itrio odgovorom koji je >ukri zvučio poput smrtne presude.i#va!i bile su mnogo ve e od pukog zadovoljstva i u'ivanja u neprekidnoj ekstazi.: 5!va aju i.: "a ovo je >ukra naglo podigao glavu. >ukra je znao da gaje 8ndra do#ao podsjetiti upravo na to. 5je ao se jako dobro.za!tjev koji je svr!a tvog dolaska. "i#ta osim znanja. 0ez njega ne bi bilo čarobne mo i stvaranja pa ni mogu nosti da bilo #to novog nastane. Posljedice ljubavi s . A on je. (ada. 0rig!u. gotovo je zavapio >ukra. Kavi je svoju du#u dao na raspolaganje svim bi ima ne bi li pomo u nje nastavili njegovo djelo. :"isam ve dugo.i#va!i. Aa. . -apravo. "astavljalo se samo iz sebe.. 5ada te čeka.P. isprva je 'elio zamjeriti meni. >to e biti s .. ne mo'e# nikog povesti sa sobom. (ek kad vrati# dug.i#va!i i on su stvorili ne#to #to nije 'elio napustiti a jo# manje zaboraviti pa čak i ako e mu se sje anje vratiti. 0ez tebe. pro#lo je tako mnogo. stvoritelj i pjesnik* Kavi pred kojim e čak i ovaj 8ndra pognuti glavu jer bez njega ne bi bilo ni jednog svemira kojim bi mogao vladati. otpočet e tvoja prava zada a u svijetu ljudi i ostali! stvorenja. A jedan od zakona kojima se ljudi. Kad si oti#ao od njega. &islio je da te netko odveo.posljedice njegovi! djela morat e na svojim le)ima ponijeti sam. redu:. kako je bilo s njim?: :Dobro je. moraju podvrgavati je zakon karme. kad je pristao na to. rekao mu je otac. &e)utim. . 6nergija koja se stvarala na taj način poslu'ila je kao most do skriveni! tajni >ukrinog podrijetla. rekao je 8ndra. Pro#lo je mnogo vremena. tvoj je odlazak značio daje uspio otvoriti vrata neba. (o je i učinio.:. naime. &oj otac. ti!o je odgovorio >ukra. prenio je u njega. misle i da to #to se dogodilo ne ulazi u ono bilo #to. .. odlaze i s ovog mjesta. -bog toga ti nije zamjerio.: >ukra je #utke saslu#ao 8ndrine riječi. čak i ako to nije bila pogre#ka .? &e)utim.a nije. :Kad si dolazio:. >ukra je preko tog mosta prelazio svaki dan tijekom pro#li! milijun godina. Aer.. Kad vrati# dug.rijeme je da počne# koristiti naučeno. "isu mu bila potrebna obja#njenja. rekao je 8ndra.. -nao je tko je.i#va!i.

stvarnosti. posebnu čaroliju pomo u koje se mogu ispuniti i nemogu i za!tjevi. "e 'elim te napustiti.zbog . čarobnica je za#utjela.: >ukri su potekle suze.: . :uspio je. :ne 'elim oti i. ... >ukra je dugo ostao sjediti na istom mjestu.. Ali. moj gospodaru. .: :čaroliju?: :Da. tamo ti ne mo'e#. #to mu preostaje ako mora napustiti nekog tko mu je postao tako drag? (uga. 8spunio je svoje obe anje 8ndri. "eka bude. Ali sada. iznenada mijenjaju i izraz lica iz tuge u vragolastu radost. svejedno.i#va!i. (i i ja smo jedno. Aa u uvijek biti uz tebe.: -astav#i. Ponovo ti ka'em da na#a ljubav ne e prestati.<RizAe. (ako e# i postupiti. .i#va!i nije mogla s njim. to je jasno. do)i k meni. liju. ne razumije#: odma!nuo je glavom >ukra.i#va!i:. &aitreva nije znao #to učiniti. :(amo kuda moram oti i. :. nastavio je 8ndra.ne 'eli vratiti.idimo se.. Ali. čarobnica je postupila na svoj način. Ako ne. (o je bilo tada. Kao da se teret cijelog svijeta spustio na njena ramena.. Ako mu čarobnica 'eli re i kako je to >ukra učinio. 5amo jednu godinu. Pobjegao je od 'elje i odricanje od bilo kakve vezanosti za bilo #to i bilo koga izgledalo mu je ne samo po'eljno nego i potrebno. sada nakon svega #to je pro#ao? "akon sve te ljubavi? "akon #to je doista upoznao . 'elja koja se nikad ne ispunjava. pomislio je. to je samo zamisao. redu:. "ekoliko puta je po'elio ne#to re i. .i#va!i.: &aitreva je na trenutak razmi#ljao. >ukra je uspio. ne e je na to natjerati. ostaviv#i ga da se pripremi na povratak u svijet iz kojeg je pobjegao i u kojeg se sada.idim da se sje a#. morao se vratiti da odradi svoj dug. sve e ga to pratiti zauvijek na njegovom putu.: 8 s tim riječima 8ndra je počeo blijedjeti. pognute glave. a opet i nije. nasmijala se čarobnica.porabio je čaroKad je 8ndra oti#ao. 8ndra se nasmijao@ :Aedna godina u ovom svijetu. 8 to naglim pokretom. Ali. . :5tajala sam nedaleko vas i sve sam čula. ali nije mogao. Aedna ne e ni#ta promijeniti.: 8 s tim riječima 8ndra je napustio >ukru. Dozvoli mi da se pripremim kako treba.: rekla je odu#evljeno. tom trenutku &aitreva nije znao daje zagonetka >ukrinog odlaska s neba jedna od oni! u čije rje#enje nikad ne e biti do kraja siguran. . 7ledala je u pod. 0ilo mu je jasno da mora pričekati.P. :. Kako je to slatko čuti. ipak. :. upitati je stoje. &e)utim. A. a &aitreva se s iznena)enjem zagledao u nju. "a posljetku ju je pustio neka tako sjedi. čemu?: začu)eno je upitao &aitreva. (i#ina je potrajala nekoliko minuta.spio je u nemogu em. ona je to učinila.i#va!i.Pobjegao je od . :Ali.i#va!i. Daj mi jo# godinu.i#va!i? Ao# jedna karma.: :Ali. ali je ispunio i svoju 'elju. Kako je onda uspio?: :Pa:.: :čula sam sve:.spio? .i#va!i mu je pri#la tek nakon nekoliko sati.. najdra'i moj. Ao# jedna posljedica počinjeni! djela i doneseni! odluka. Kad bude# spreman. u posljednjem trenutku >ukra ga je zadr'ao povikom@ :8ndra. kuda god oti#ao.. -nam da se mora# vratiti u svijet ljudi.. če'nja. :Selio je ostati s . iz istog razloga . 8 kad je ve pomislio da nikad ne e podi i glavu. toliko ju je sada ve poznavao. poput onog 8ndrinog. rekao je ti!o. (akav izraz tuge &aitreva jo# ni na kome nije vidio. :. Pomo i u ti da se vrati#. :. onda e mu i re i. +bjasnila mu je. rekla je .: &aitreva nije ni#ta rekao. -agrlila gaje s le)a i nje'no mu #apnula na u!o@ :"a#a ljubav ne e prestati. 0ilo i! je milijun. A vratiti se mogao jedino sam. .

bila sam pored tebe i promatrala #to radimo... neobično:. A svaki je put nakon toga >ukra bio sve zami#ljeniji. a ne da bi nas mučile. i tu su se njegove misli povlačile. 8ndra ne e dozvoliti da sa sobom povede jo# nekog. kako emo to učiniti?: pitao je >ukra. :Parvati je sve ve znala i očekivala me. 8dem k njoj. ostaviv#i svog ljubavnika u napetom očekivanju. upitala gaje.5ada#iva. A opet.ratila se nakon nekoliko tjedana.. ali onda sam pogledao lice. -auvijek dvoje..: A zatim mu je ispričala #to moraju . Bice je bilo. Polako. Ao# samo jednu godinu provedenu zajedno. :Ako to bilo tko zna. Ali. :Aesi li.i#va!i. "jegovum je grozničavo A.. ljubavi moja?: pitao je >ukra primijetiv#i oklijevanje u njoj.i#va!i okupane svjetlom ljubavi. :8 ti si vidjela?: :Da. osjetio kako ga obuzima ne-bična vizija.idjeli smo 5ivu i Parvati u jednom. 8z nebeskog područja mo'e oti i sam jedino sam.. .. >ukra se usudio svoje misli ispričati . #to ako bi on bio drugačiji nego je sada? >to ako bi on bio. sada je bio netko drugi.: -auvijek odvojeni. +djednom. dvoje. Selio je prona i rje#enje. nji!ova zajednička vizija .<RuAe. -atim su vodili ljubav i u zaboravu u'itka prona#li utje!u. -bog toga nije odustajao. Par-vati mi je jednom o tome govorila. plod nji!ove ljubavi . .i#va!i gaje promatrala.i#va!i.i#va!i je zastala i zagledala se duboko u >ukrine oči. :Kako se tako ne#to radi?: . +dvojio se od svog tijela i promatrao sebe i . :>ukra.idjeli smo 5ada#ivu.. moj >ukra. "a posljetku. +krenula gaje prema sebi. 8mali su jednu godinu. onda je to Parvati. prestra#ene od pomisli ispunjene nadom i očajom. zar ne?:. to nije tako jednostavno. >ukra je vidio kako jedno tijelo propada u drugo i na mjestu gdje su se oni nalazili. . . -auvijek odvojeni. >ukra je neprestano mislio o tome. . Aedna osoba. :>to je. :8sprva sam mislio da je to vizija 5ive. Aedno. lice je nestalo. :Da. :-nam tko je to bio.P. Koristio je snagu nji!ovog spajanja ne bi li prona#ao odgovor i rje#enje na izgled nemogu e situacije. bilo je tako. "a posljetku. Parvati i >iva.: :Da. odjekivalo je >ukrinim umom jo# dugo nakon tog doga)aja.i#va!i i >ukra su jo# nekoliko puta prizvali 5ada#ivu svojom ljubavlju. ljube i .: . . a >ukra je zapanjeno promatrao njegovo lice.. a on se vratio natrag u svoje tijelo.. >ukra je ve bio iscrpljen od čekanja i silno se obradovao kad ju je vidio.. Dvoje.i#va!i i osje aju i sna'no stezanje njezinog orgazma oko svojeg penisa. nji!ovo očajničko rje#enje postalo je jedino mogu e. A zatim se to pojavilo. -auvijek jedno. tra'io rje#enje. :Ali. jedno. .: :(ko je to bio?: upitao je >ukra.. u njegovom umu se oblikovala neobična zamisao.nije do#la bez razloga. stalno se vra ao istoj zamisli. 5ada#iva. vi#e nikad.. -auvijek spojeni. neobično. znao je. jesi li saznala?: pitao ju je nestrpljivo.i#va!i nije ni#ta rekla. "a njegovo iznena)enje.: ponovio je zami#ljeni >ukra. nasmijala se . "akon toga. bilo je nekako dvostruko.idio si. +djednom. &i vi#e nikad. jer oni nikad ne mogu biti spojeni. usnama do-dirnula njegovo čelo i tako dugo i nepomično osje ala kako 'ivot struji iz njega u nju. :Aesam: rekla je . 8 prije nego gaje >ukra mogao bolje promotriti..i#va!i. Aedna osoba. stvorene da bi se ostvarile. "ji!ova tijela bila su spojena do te mjere da su rubovi jednog tijela prelazili u drugo. zauvijek spojeni.: 8 ne sačekav#i >ukrin odgovor. 0ilo mi je potrebno neko vrijeme da naučim.. A 'elje su..i#va!i je oti#la. a opet ne spojene.: :5ada#iva.i#va!i je zami#ljeno uzda!nula... ali sada znam.i#va!i mu je priznala da ima iste misli. :. Aednom je tako. (aj netko mu se nasmijao. iz nje u njega..

a onda se gromoglasno nasmijala. 8pak. rasplinuv#i se natrag u neoči-tovano. trenutku je nestalo tvrdo e iz njenog pogleda i nasmijala se poput mlade djevojke. 8li. :A i ja znam:. >ukra je znao da. A sad se vra ao natrag. . apsarom koju je podučavala i pripremala za zada u dostojnu ljubavi Kavija. a &aitreva je bio uvjeren da su se mi#i i njeni! nadlaktica pove ali. upravo sada. Rrte lica postale su malo tvrde. zavr#iv#i priču o tajanstvenom :rje#enju: >ukrinog problema. a ovaj gaje otposlao na put kroz nebeska vrata. Primijetiv#i da je #alica prazna. pred njegovim očima. samo da bi je tamo na#ao. &o'da samo njena učiteljica Parvati zna #to se dogodilo s . Sele i nekako otjerati svoju zbunjenost &aitreva je pitao@ :>to je bilo dalje sa >ukrom? . napunila ju je teku inom iz vrča.pravo sam zatra'io nastavak priče. ako 'ele ostati zajedno.i#va!i. :"ije za moje u#i?: :"e. čarobnica se ponovo počela mijenjati. :(i si . zapravo . (aje pomisao bila neobična. "avodno je 8ndra to i učinio ukloniv#i je zauvijek iz postojanja. Kru'e razne priče o tome gdje je i da li uop e postoji.: +djednom. nose i je sa sobom. sumnje su ostale.i#va!i. ali istodobno nije mogao da ne vidi i dječačke crte lica. +stalo je tajna.zev#i #alicu u ruke. nije bio siguran.. Pogledaj me dobro. :&islim da sam ti rekla upravo onoliko koliko si mogao primiti. . to ne mo'e biti ona. Ali.i#va!i. čula sam te. odjednom ima# mno#tvo pitanja:. okrenula se &aitrevi. a grudi uvukle. zastala je značajno gledaju i &aitrevu u oči. dodala je veselo čarobnica. ne u nastaviti samo tako jer ono #to slijedi nije za tvoje u#i. ali ga je obuzela tako naglo i sna'no da se nije mogao suzdr'ati. "itko pouzdano ne zna #to se dogodilo s . "estala je.. Ako 'eli# dalje. natrag u svijet ljudi. &e)utim. Da bi razumio ono #to slijedi mora# se . :. A .. (re i pak tvrde da je neko vrijeme lutala nebeskim područjima i na posljetku zamolila 8ndru daje po#tedi muka koje pro'ivljava zbog odvojenosti od >ukre. pjesnika me)u stvoriteljima. bio je sada siguran &aitreva. apsara koja je sada do#la da i njega izaziva. čarobnica je izgleda bila zadovoljna izrazom posvema#nje zbunjenosti na njegovom licu. Pobjegao je u nebo od ljubavi. &aitreva je znao da nikakvim ispitivanjima ne e izvu i jo# obavijesti iz nje. :-ar ti doista tako izgledam?: upitala ga je i okrenula se licem prema njemu. Rekla mu je #to je !tjela.ratio se na -emlju? >to je radio?: :A!.. čarobnica. +dgovor na pitanje o tome tko je zapravo čarobnica pričekat e neku drugu prigodu.i#va!i i >ukre. "ije čak bio siguran da lije ovo bi e ispred njega mu#ko ili 'ensko. A opet. &orao je vratiti dug stvoren svojom odlukom.i#va!i.i#va!i nitko nikada vi#e nije vidio. :Pogledaj me.uraditi i #to e se dogoditi. Ramena su joj se naizgled pro#irila. pomislio je &aitreva. -vuk njenog smije!a opustio je i &aitrevu koji je čujno oda!nuo. Ali sve su to samo priče. duboko u srcu i du#i.:. &aitreva vi#e nije bio siguran :kako: mu ona izgleda. nije za tebe ovakvog kakav si sada. -apravo. kao da je nikada nije ni bilo. rekla je čarobnica po-segnuv#i za #alicom njenog napitka. :Seli# li dalje?: :Selim:. iskoračio iz nebeskog područja. >ukra se pojavio ispred 8n-dre. nemaju drugog izbora. &aitrevin umje radio punom brzinom. ali ne i njena svr!a. "eki tvrde daje ponovo postala apsara i da je priča sa >ukrom bila samo dio njene zada e.P. mo'da samo Parvati zna pravu istinu o ljubavi . Drugi pak ka'u da je nestala onog trenutka kad je >ukra A.: :Da. Da. 8pak. Kad je pro#la poklonjena im godina. "e. "ametnula mu se pomisao daje upravo ona. to je jedino stoje sigurno. bolje re i.: &aitreva je u čudu podigao obrve. 8ako &aitreva nije odgovorio na postavljeno pitanje.: izletjelo mu je. čarobnica gaje začu)eno pogledala kao da za trenutak ne vjeruje onome #to je čula. Ponovo je ispred sebe vidio prelijepu 'enu.

. njegov bi se 'ivot postupno vratio u normalan kolosijek. osje ao ju je. >to god to bilo. iako nikad ne bi zaboravio ovu večer. u trenutku nada!nu a. Ali. mora# se promijeniti. rekao je prinose i je ustima. +či su joj blije#tale poput dijamanata. &ogu ti pomo i da se promijeni# vrlo brzo. činjenica daje čuje od nje bila je vrijedna i &aitreva joj je bio za!valan na načinu na koji ju je pričala. čarobnica je prema njemu polako ispru'ila ruku u kojoj je dr'ala #alicu. ustati i izi i kroz ista ona vrata kroz koja je u#ao. čarobnica je nepomično promatrala &aitrevu dr'e i ispru'enu ruku. poput smrznuti! kipova. :>to moram učiniti?E: na posljetku je upitao u sebi se nadaju i da to ne e biti ne#to u'asno* ne#to njemu nepri!vatljivo. . mogao bi to učiniti i. "ekako bi se probio i kroz onaj neobičan !odnik.: &aitreva je promatrao čarobnicu. Da. morat e popiti čarobničin napitak. &o'da je neka vrsta some koja e mu doista privremeno uzdi i svijest na vi#u razinu. Povr#ina crvenkaste teku ine neobično se ljeskala. ti ne e# razumjeti. onda joj vjeruje. Aednostavno ne bi gledao dolje. Kad je stajao ispred njeni! vrata imao je izbor@ pro i kroz nji! ili se okrenuti i oti i ku i. u &aitrevi se javio isti onaj osje aj kojeg je imao prije nego je u#ao u ku u prate i čarobnicu. privlačilo gaje vi#e od bilo čega i bilo koga do sada. -nao je da je taj trenutak odredio njegovu budu u sudbinu. Koliko god ti ja to ispričala vjerno i istinito. +djednom. &aitreva je ukočeno promatrao crvenkastu gustu teku inu kako se lagano pomiče unutar #alice. sve je to bilo ni#ta* samo magla na putu. &ogao je prekinuti nji!ov susret. Ali sada. ali pokret je bio jasan@ ona 'eli daje &aitreva ispije. pristao na sve ovo. A sada mu ona nudi svoj napitak.: Rekav#i to ispio je . ali bogatiji zajedno iskustvo. ali nije bio siguran da li i! razumije. zapravo. "ije ni#ta rekla. . kad ju je čuo. privremeno se promijeniti. A ipak. ponovo je mogao oti i. A sada je ponuda drugačija@ ako 'eli nastavak. 8 tada. imat e ga. &ora# se promijeniti tako da do'ivi# svaku riječ koju u ti re i. uobičajenim okolnostima:. :-ar nisu dovoljno jasne? Da. &ogu ti pomo i. Ali. (ko zna #to e mu se dogoditi ako ga popije. :mislim da nema smisla sada odustajati. znao je. :&oram se promijeniti.. 8skusio je čarobničine čari sasvim dovoljno da zna da im nije dorastao. 8 ne e# razumjeti. .P. Ako ti ispričam #to je dalje bilo sa >ukrom ti e# to pri!vatiti na običnoj razini svijesti. a čarobnica je promatrala njega. bi ti bile potrebne godine.mjesto odgovora. njoj je gorjela neka unutarnja vatra koja je njemu bila nedokučiva. &o'da je neka opojna droga koja e mu izvrtjeti mentalne procese i pomije#ati osje aje.: :Privremeno se promijeniti?: &aitreva je postajao sve zbunjeniji. tjelesne topline. (ko bi ga znao.promijeniti. :4o e# li stalno ponavljati moje riječi?: ironično je rekla čarobnica. &aitreva nije ni za trenutak sumnjao da je :čaroban:. tako da me mo'e# pravilno razumjeti. odgovorila je čarobnica. 0arem privremeno. 5amo mu je pričala priču koju je vjerojatno mogao čuti i na nekom drugom mjestu. kako?: :. &ora# se promijeniti tako da sve o čemu u ti pričati do'ivi# na svojoj ko'i. -nao je da ga ne bi zaustavljala. koliko god se opirao tome. njena predstava u !ramu i njegove misli i snovi o njoj. ovo nisu uobičajene okolnosti. A sada se na#ao pred drugim raskri'jem. &aitreva je uzeo ponu)enu #alicu. Da bi razumio. 8sijavala je iz nje poput stvarne. Ako ga ona 'eli. čuo je priču o >ukri. -a trenutak su tako stajali. prolazak kroz ta vrata bio je čin njegove slobodne volje. 5va poigravanja s čarobnicom. čuo i! je. :za to A. koliko god nevoljko. ovoj u kojoj si sada. Kasnije e# se vratiti u svoje uobičajeno stanje svijesti. ona ga nije pritiskala. &ora# pro i kroz moju priču kao da se dogodila tebi.: &aitreva je u ti#ini slu#ao čarobničine riječi.e gaje nekoliko puta nudila i on je uporno odbijao boje i se upravo ovog #to mu je sada otvoreno rekla@ promjene svijesti. -a mnoga iskustva. "jime je izrazio svoju 'elju i namjeru i. :Kad sam ve do#ao do ovog mjesta:. Ali. za!valiti joj se. Ako ona ka'e da se mora promijeniti.

:Popio si moj napitak. zar ne? &islio si da u ti dati ne#to EčarobnoE tako da izgubi# razum. dobro. A ovo #to u ti sada dati. ali u glavi mu je jo# bila svjetlost. #to misli# da si upravo popio?: :"e znam:. 0io je to strastveni poljubac. je li? 8 kako onda da imam povjerenja u tebe.. Seli# lije čuti jo# uvijek?: &aitreva je kimnuo glavom nesposoban da bilo #to ka'e. dobro je. a zatim kroz nosnu #upljinu nagrnula u glavu. ponovio je ne s!va aju i. :-a#to te to pitam? Pa.. 5ve #to je rekla ulazilo bi izravno u &aitrevinu svijest i on bi osjetio. (o me zabavlja... ali onda su se počele doga)ati stvari koje &aitreva nije očekivao. 'elio je čuti tu priču. Da. Aa mijenjam ljude drugačije. svijet se promijenio. A zatim se čarobnica odmakla od njega i sjela na svoje mjesto. &aitreva ju je vidio. nesposoban da je prekine i nesposoban da se odvoji od sadr'aja priče. Ali doista. sumnjičavi &aitreva. doslovce osjetio. eto. :Da. (isu e sunaca. &eko om svoji! usana ona je obu!vatila njegove. 8stina je daje doista mislio da e ga čarobnica drogirati ili ne#to slično... Ali. rezultat je bio isti. #ipka. A. :sada e# neko vrijeme biti onakav kakav mora# biti da bi čuo nastavak priče o >ukri. ne zamjeram ti:.: odvratila je čarobnica odma!uju i rukom u njegovom smjeru. nije mi potreban čarobni napitak da bi! te promijenila.: Posljednje riječi popratila je smije#no 'alos-tivim kimanjem glave. reci mi. -atim je lagano jezikom dodirnula njegovu gornju usnu. kad ti nema# povjerenja u mene? -ar misli# da se tako nisko spu#tam da te moram drogirati kako bi! doprijela do tebe? 6!. -bog nje je pristao na ovo.. sve o čemu je govorila. . 8 limuna. tisu e zvijezda i neizdr'ivo blje#tavilo . zar ne?: &aitreva ju je promatrao #irom otvoreni! očiju. :čaj od #ipka:. "ije znao #to bi rekao. kad je progovorila.: 8 zatim je priljubila svoje usne na njegove.. "e znam. +svje'ava. Kao da gaje pogodilo tisu u munji odjednom. Dlanove je polo'ila na njegove obraze i podigla mu glavu prema sebi. . <RizAe. +dvojila se za trenutak od njega.: :"aravno da je dobro. a zatim pre#la u otvoreni kikot.: uskliknula je čarobnica. Ali. zar si zaboravio?: 8 s tim riječima. a zatim ga ponovo poljubila. Pri!va am taj pristanak. ali je umjesto njega dobio poljubac. moj &aitreva. :(o je moja posebna ElimunadaE. početku je priča bila jednostavna. A ti si mislio da te 'elim drogirati. tom trenutku iz nje je potekla teku a vatra i izlila se u njega. ludice. :Priznajem. poput. 8zgledalo je kao da mu se ruga. zapravo. Ao# ga je malo iskosa promatrala. "ije očekivao da e mu pričati o tome. 8ako je bezazlen. 5vejedno. !ladni čaj od #ipka. :Pogledaj se samo. ti si mislio da time daje# pristanak. &aitreva je pa'nju ponovo okrenuo prema okusu napitka... . &aitreva je pro'ivio >ukrin 'ivot od trenutka kad je napustio nebeska područja i ponovo si#ao u svijet ljudi. >to ti zapravo misli# o meni?: :>to mislim o tebi? -a#to me to pita#?: &aitreva je ponovo bio zbunjen.to je sve #to je &aitreva osje ao. :5toje?: upitao je &aitreva. :8ma okus poput. čarobnica je brzo ustala i pri#la &aitrevi. Kad je otvorio oči oprezno ispituju i okus koji mu je ostao u ustima vidio je kako se čarobnica smije#i. &aitreva je s!vatio da je bila u pravu. izazivaju i ga.P. Ali. volim zbunjivati ljude.sadr'aj #alice zatvoreni! očiju. :-a#to se smije#?: :(ebi se smijem. 5lu#anje vi#e nije bilo samo slu#anje. :6vo:. "akon njenog poljupca. "esposoban da se pokrene. "a napitak. +vaj put &aitrevi je uzda! otvorio usne i njezin je jezik prona#ao put do njegovog. tko to ne bi pomislio na njegovom mjestu? :"o. rekla je čarobnica kao da se ni#ta nije dogodilo. bilo je kasno. rekla je veselo čarobnica. &aitreva se ukočio dok mu je energija prolazila najprije nepcem. luda glavo. na udaljeni kraj klupe. 5ada je 'elio čuti to #to mu čarobnica mo'e ispričati. doista e te promijeniti. 5amo #to ima vi#e čaja od #ipka nego soka od limuna. &aitreva je posramljeno #utio.

1O 5ilazak na -emlju +no #to je &aitre9a do'ivio slu#aju i čarobničinu priču o >ukrinom silasku me)u ljude mnogostruko je nadilazilo njegove sposobnosti s!va anja. a one su dolazile k njemu. &aitreva je pro'ivio sve te doga)aje kao da im svjedoči. >ukra skliznuo s &jeseca i u#ao me)u oblake.: A zatim je počela pričati najneobičnije stvari bacaju i &aitrevu iz jedne krajnosti u drugu. a on bi to trenutno do'ivio na svojoj ko'i. jo# gore. :Pa zar ne zna# da je sve to privid? čak i ti. to nipo#to nije bio kraj priče o >ukrinom odra)ivanju svoje karme. &aitreva je odma! do'ivio viziju planeta koji se okre e ispod njegovi! nogu. prema čarobničinim riječima. a tako)er i znanje o neobičnim sposobnostima. Ponekad je to pro#lo gotovo neprimije eno. Rekao si da 'eli# znati o >ukri. jednako je privid kao i ona ki#na kap na kojoj se >ukra vratio na -emlju. odgovorio je zbunjeni &aitreva. Pojeo ga je neki sve enik. >to ako e mu pričati stvari koje on ne 'eli do'ivjeti? "a primjer. Koliko god izgledalo nemogu e i njemu prije toga potpuno nezamislivo. 8stodobno. +djednom se počeo bojati.<RtzAe. -atim je bio svjesni komadi materije i energije koji se kretao kroz 'eludac i crijeva drugog ljudskog bi a. Ponovo se obučavao za A. tvoje sada#nje tijelo. Ali sada je vri#tao od stra!a dok je padao prema tlu očekuju i kako e se razbiti u tisu u komadi a. Ali. :Ali. povremeno bi izi#li na povr#inu. &ogla mu je ispričati bilo #to. kako je izgledalo. :"e znam:. 0io je svjesno ri'ino zrno kojeg su pojeli. #to ako e morati nekog ubiti? 8li. Pro#ao je kroz mnoge 'ivote tijekom koji! se nije sje ao sebe i svoje uloge. "ajprije se pretvorio u zrno ri'e kojeg su pospremili i pojeli tek nakon godinu dana. 8pak. neobične sobe i jo# neo-bičnije 'ene koja gaje dovela u to stanje. (o je dio njegovog 'ivota. +plodio je njegovu 'enu i na posljetku bio ro)en u porodici bra!mana. (amo je pričekao neko vrijeme i zajedno s ki#om pao u ri'ina polja. tako)er pričale s njim.P. postala dijete i na kraju se rodila u svijetu ljudi. Razgovarao je s njima. Bjudima je to bilo simpatično sve dok se jednog dana nije pronio glas da >ukra op i sa srnama. Daje tako ne#to &aitreva čuo u običnom stanju svijesti nasmijao bi se ili bi u tome vidio nepoznatu simboliku. #to ako ga izlo'i iskustvu umiranja? :0oji# li se umiranja?: pitala gaje odma! očigledno zaviruju i u njegov um jednakom lako om kao #to je vidjela njegovo lice.<RezeA bra!mana i vodio 'ivot pun meditacije i du!ovne predanosti. "jegova prava narav. rekla mu je. a ponekad ga je natjeralo da ubrzano krene novim karmičkim stazama. "avodno ga je netko vidio slučajno prolaze i #umom. Prvo #to mu je čarobnica rekla bilo je da je >ukra :pao na &jesec: i tamo proveo neko vrijeme promatraju i -emlju. čarobnica se smijala njegovoj nelagodi. a ipak je cijelo vrijeme bio svjestan svoga vlastitog tijela. -atim je.P. :(i si kao dijete:. 5naga do'ivljaja bila je velika. jele mu iz ruke i. a >ukra je putovao kroz njegovo tijelo i na kraju zavr#io u njegovim testisima. >ukra je promijenio tijelo mnogo puta prije nego je odradio karmu počinjenu odlaskom s očevog obreda otvaranja nebeski! vrata. 8mao je osje aj da ga samo testira.A. s vremena na vrijeme bi se dogodilo ne#to #to je bilo toliko neobično da je izazvalo pa'nju ljudi oko njega. .: A zatim se nastavila smijati dok se &aitreva polako smirivao. &aitreva. "a posljetku je bio svjesna stanica koja je u#la u jaja#ce bra!manove 'ene i tamo se umno'avala. -bog toga je propustio mnoge detalje koje nije prepoznavao. . dječak koji je bio >ukra 'ivio je u selu pored guste #ume. često je boravio u #umi i bio veliki prijatelj 'ivotinja. svom prvom ro)enju nakon silaska s neba.

čak ni sa svim srnama nego samo s tom jednom i to jedan jedini put. a zatim i kralj velike zemlje daleko na sjeveru. 8ako on nije bio svjestan sebe i svoji! mo i. (ako)er povratilo mu se sje anje na svog prvog oca 0rig!ua i majku Pulomu. 8 sada je osjetio kako to izgleda@ čovjek i srna. ono #to gaje najvi#e zapanjilo je potpuni nedostatak odbojnosti. "ije razmi#ljao o tome. "ji!ov susret je . Aer. iako to &aitreva tada nije znao.Kad je čarobnica izgovorila te riječi. 5ve su to. kad je >ukra zavr#avao svoje prvo utjelovljenje nakon silaska s neba. "ije se u nji! uključivao ve je samo promatrao :predstavu:. >ukra je vidio izvan i iznad toga.osjetio je . 0io je princ. ali ga je do'ivio duboko u sebi. Pro#ao je jo# nekoliko desetaka ro)enja. ono stoje ona rekla.>ukru kako to radi. sada. ali je >ukra nastradao. cijelo to vrijeme >ukra nije znao tko je.idjev#i mladi a >ukru u njemu je prepoznala budu e bo'anstvo u'itaka i zamolila ga da je spasi od stalne potrage koja nikad ne zavr#ava. obja#njenja nije ni imao. onaj nakon kojeg svi drugi u'ici izgledaju blijedo. 8ako nevoljko. >ukra je morao napustiti selo i uputio se duboko u #umu. tijelo lijepo iznad svake zamisli o ljudskoj ljepoti. u tom trenutku. 8 dalje je do'ivljavao sve #to je čuo. apsara je naslutila dajoj mo'e pomo i. a osjetio je i prelijevanje energije izme)u dva bi a. iza planinski! lanaca 4imalaje.odili su ljubav. naslu uju i neku vrstu prepoznavanja koju nije razumio. &e)utim. u osnovi.nutarnjim okom vidio i! je kako sjede u svojoj ku i i s!vatio da se mora jo# jednom oprostiti od nji!. Ali. nije vi#e bio iznena)en. ono koje je nestalo kad je pro#ao kroz nebeska vrata. takve su riječi izazvale dodatno ga)enje kod njegovi! suseljana. &e)utim. čak je i tim neobičnim utjelovljenjima morao do i kraj. "a sre u. Pret!odne no i su zajedno sanjali san u kojem im je. 0ila je to apsara koja je do#la tra'iti pomo od >ukre. to su i učinili. &e)utim. barem djelomično obja#njeno posebno poslanstvo nji!ovog sina. 5i#ao je s brda#ca ponad sela i pojavio se pred svojim roditeljima. . nosi oko pojasa. 0olest crijeva od koje je umro bila je zadnji karmički dug kojeg je morao otplatiti. &e)utim. &aitreva je samo promatrao. Ali. >ukrino sljede e ro)enje je bilo u kraljevskoj porodici. +dvojio se od ti! do'ivljaja.i#va!i.i#va!i. u 0rig!uovoj #pilji. apsara je bila oslobo)ena trčanja za tjelesnim. a zatim umro od ko-brinog ugriza. nakon toliko toga. -apravo. ali je znao #to mora učiniti. "aime. a jedan od načina bio je da do'ivi vr!unski u'itak. (amo je proveo jo# godinu dana u meditaciji. "isu mu pomogla nikakva obja#njenja. >ukra se vratio izravno u njega. to je on osjetio. odrastanjem i pro'ivljavanjem ni dobre ni lo#e karme. 8mao je sna'an osje aj da e to iskustvo pro'ivjeti jo# jednom.ladao je dugo i bio poznat po tome #to je svom kraljevstvu donio nevi)eno bogatstvo i sre u. njegova gaje karma nosila dalje. njegov vlastiti 'ivot bit e zavr#en na isti način.idio je . . (ako)er je znao da ono drugo bi e. . "ije se bojao. 'eljela se osloboditi stalne 'udnje za tjelesnim u'icima. Apsara je bila u tijelu srne zbog svoji! djela. njegovi ga roditelji nisu optu'ivali stoje znatno rasteretilo njegovu karmu. pa čak i u tijelu bambusa koji je rastao na obali neke male rijeke. &ladi je djelovao nagonski. "akon toga. +dma! nakon smrti povratilo mu se sje anje na sve stoje pro#ao. . . Aadni se nesvjesni mladi samo branio da to nije radio sa svim 'ivotinjama. "aravno. a kad je na posljetku umro prirodnom smr u u dubokoj starosti. na sebe i njegovu ljubav . &aitreva je u'ivao u pravednosti i dobročinstvima koje je >ukra provodio. ponovo se stvorilo na istom mjestu. na izgled srna s kojom je >ukra vodio ljubav nije bila srna. tom ro)enju nije bilo neobični! ispada. &aitrevino srce samo #to nije stalo. 8 doista. poput predanog mona!a koji je slu'io bogu 5ivi. . Kad je sve to zavr#ilo >ukra je pro#ao kroz posljednje nesvjesno utjelovljenje i 'ivot bra!mana i učitelja. običaji su nalagali da otjeraju >ukru. a ljubav sa >ukrom u potpunosti ispunjava svaku 'elju i 'udnju. 0udu i da vi#e nije imao potrebe za ra)anjem. Aedino je na kobrin ugriz reagirao vrlo sna'no. simpatično bo'anstvo s tijelom čovjeka i glavom slona. + tom je ro)enju slu#ao s unutarnjim zadovoljstvom i mirom. "eka od nji! su bila jednostavna. 5amo #to kobra koja e ga ponijeti na posljednje putovanje izvan granica vremena ne e biti obična ve ona koju 7ane#. bile posljedice njegove odluke da pro)e kroz nebeska vrata u bijegu od velike privlačnosti koju je osjetio prema . a neka su bila potpuno neobična poput ro)enja u tijelu pitona. "jegovo prvobitno tijelo. svoje karme. &aitreva je slu#ao zatvoreni! očiju.

:5ada slijedi ono najva'nije #to mora# znati o >ukri. 8mao je deset glava i vrlo naglu narav. :. a onda odlučio slijediti svoje srce.: :&o'da je u ovom trenutku daleko. Aedan od njegovi! prvi! učenika bio je demon Ra-vana. "e 'elim. &aitreva je polako otvorio oči i nasmije#io joj se. Kako to učiniti? >ukra je neko vrijeme lutao i promatrao svijet. pa čak i svjesno do'ivjeti prijelaze iz jednog 'ivota u drugi ne#to je sasvim posebno. kako da istakne opasnosti od pogre#nog s!va anja i nepo#tivanja prirodni! zakona? 5vaka gra!a ima svoj način djelovanja. te da kao takav predstavlja gra!u. :"eobično je:. :&islila sam na poljubac. rekao je. (o je bio demon u'asna izgleda. vidjeti.: :Da. Počeo i! je i podučavati. &o'da te malo popustilo pa ti je potrebna nova doza?: Da nije bilo tog vragolastog osmje!a i iskre u njenim očima &aitreva bi se mo'da i naljutio na to zadirkivanje. a nekoliko mjeseci koje je proveo kod nji! bili su samo izraz duboke ljubavi i #tovanja za ljude iz čiji! se tijela i du!a rodio. :"e. 5voju zaA.: :8 to se mo'e. >ukra se na#ao pred neistra'enim područjem. svr!a njegovog postojanja. :to je doista ne#to sasvim posebno. a kroz to je u njemu uspio potaknuti 'elju za prosvjetljenjem. redu onda:. Kako da prenese poruku ljubavi. :&aitreva:. ali i tu'an. &aitreva?: :5asvim u redu:. 0it e zanimljivo. +vako je samo odma!nuo rukom. A jo# je posebnije kad svjesno to čini#. Rarobnica e mu ispričati tu priču onako kako ona smatra da je mora ispričati. da u nije počeo ostvarivati s ljudima ve s drugačijim bi ima. potvrdila je Rarobnica. &islim. 5!vatio je da intelektom nikad ne e dokučiti #to je to #to mora raditi te se prepustio unutarnjim porivima. prirodni zakon. znam:. &aitreva ju je prijekorno pogledao. "ije ni#ta činio jer se 'elio dobro pripremiti za obavljanje svoje zada e.: Rarobnica se nasmijala. ali i za to e do i vrijeme. Poslu'io se lukavstvom i nada!nuo Ravanu . a zatim ga upitala@ :Kako se osje a#. >ukra je morao svojim putem. :ali to je tako daleko nama ljudima. ajurvedi i sličnim vje#tinama. ne !vala. u'ivanja i sre e? 8stodobno. ti!o ga je zazvala Rarobnica. posrnule du#e. -bog toga se sve vi#e dru'io s asurama i rak#asama. "jegova je svr!a svojim postupcima i podukom izraziti sebe. >ukru su sna'no privlačila odbačena bi a. Drugim riječima. 8 0rig!u i Puloma sada su znali tko je >ukra i nisu se nadali da e im se vratiti sin kojeg su odgajali. 8ako znam da je to tako. ali gaje s vremenom počeo podučavati 'ivotnoj mudrosti. pa je tako i >ukra morao prona i svoj. Aesi li spreman?: &aitreva je znao da to nije bilo pravo pitanje. 5ada je ve znao da je utjelovljenje Kavija. rekao joj je. :"isam mislila na to:.bio dirljiv.: &alo je zastala. 8pak je kimnuo glavom podvr)uju i svoju :spremnost:. rekao je &aitreva. &aitreva:. izraziti taj prirodni zakon i pribli'iti ga svim stvorenjima. 0io on spreman ili ne.: :Dobro. pa čak i ako pripadaju >ukri. Pred njim je bila samo njegova zada a. 8ako je predstavljao čisto u i istinu. rekla je pokazuju i vrč. a tako)er i odradio svoje dugove. rekla je Rarobnica udobnije se smje#taju i me)u jastuke. -avr#io je svoju obuku. 8sprva je samo promatrao i razmi#ljao. blagostanja. pro'ivio i 'ivio ljubav ve u od samog svemira. :tako promatrati slijed 'ivota. kao #to to svaka gra!a čini. dru'io se s demonima. boga stvoritelja i umjetnika. "ajprije gaje podučavao )joti#u. prelazi# iz jednog u drugi 'ivot. Seli# li jo# malo EčarobnogE napitka?: +ti#av#i od svoji! roditelja. :5ada sam smiren i čini mi se da se vi#e ne bojim.P. >ukra mu se uspio pribli'iti za!valjuju i svojoj ljepoti.

Postojala je samo pogre#na uporaba bilo čega. povr#nim stvarima.P. Predani i pobo'ni jednostavno nisu mogli zamisliti kako se takvo znanje mo'e slagati s izrazitom tjelesno# u. +sim toga. Prenosio im je znanja koja je imao. a ona je tako brzo pre#la preko toga da nije stigao ni pitati. Koliko e takvi! biti. 1DDN. dojam je bio potpun.da otme 5itu. jednom kasnije. >tovi#e. -bog toga je do#ao na glas kao vrlo opasan učitelj. -a znanje nije bilo prepreka. &o'ete je pročitati u JL. >ukra je ispunio prazninu i postao učiteljem demona. "aravno. Doslovce je zavodio svojim izgledom. poglavlju knjige &aitre9a. poginuv#i od Ramine strijele. >ukra je u sebi utjelovljivao i značajke najljep#i! 'ena. Posljedica svega toga bila je da je Ravana do'ivio prosvjetljenje u trenutku smrti. bila je za#tita postojanja demonski! bi a. to i! razlikuje od bo'anski! stvorenja. pa je dragovoljno počeo skrivati svoje učenje. >ukra nije priznavao tamu. a tek su rijetki kod njega tra'ili znanje. Kad se tome dodala činjenica daje >ukra 'ivio u posvema#njoj rasko#i. budu i da su se :dobrim: vidovima stvorenog svijeta ve bavili drugi. čuvari religija. a dono#enje prosudbi je karma koja e svakoga dosti i prije ili kasnije. različitim oblicima. on je vidio svjetlo tamo gdje su svi drugi vidjeli tamu. neki ljepotom. >ukra je morao pobijediti taj ego. sve #to je stvoreno ima svoju svr!u. -a >ukru nije postojalo zlo samo po sebi. Raminu 'enu. tijekom toga morao je koristiti svu mogu u diplomaciju. >ukra je bio vrlo mo an.I . tom je smislu do#ao u sukob s mnogim bo'anskim bi ima. samo pitanje načina. 5ve je to >ukra davao u izobilju. 5ve je. 0ra!mani i bogovi su ga počeli prezirati. zaslijepljeni tim izobiljem. 8zvana je pokazivao svoju materijalnu stranu. zapravo. "jemu nije bila va'na masovnost. neki tajanstvenim mo ima. Postao je tajanstven. onima koji e u njemu prepoznati svoj način. >ukra nije previ#e brinuo o tome. "eki su bili privučeni rasko#i. ispričati netko drugi. -bog svog je podučavanja. 8 sam >ukra je bio svjestan toga. -a njega je sve bilo svjetlo. 5ve se moglo pogre#no uporabiti. . Pričaju i o Ravani. pa tako i bi a koja su svi drugi nazivali lo#ima. . -bog toga je !ranio nji!ov osje aj vrijednosti. "jegova du!ovna narav polako je prelazila u zaborav. zapravo. -apravo je rekla da mu o tome ne e pričati jer e mu tu priču. pobrinuv#i se da uz to ide i pouka. budu i da nije priznavao negativnu stranu stvorenog svijeta. -nao je da e svatko prona i svoj put.brzo je >ukra s!vatio da mo'e podučavati čak i najni'a bi a. "akon #to je utvrdio svoj status kao učitelj i za#titnik tamne strane 'ivota. Aedna od zada a koju je preuzeo I Potpunu priču o Ravani &aitrevi e ispričati 7ane#. poticao i! i #titio. njemu nije bilo va'no. +ni su smatrali da se čovjek mora boriti protiv negativnog i zlog. ali ipak svjetlo. sebi je utjelovljivao značajke najve i! mudraca. to >ukru nije smetalo da obavlja svoju zada u. čarobnica je bila vrlo kratka. Ali. na u'as svi! oni! koji su do#li u dodir s njim a bili pod utjecajem prevladavaju i! stavova. -apravo. ljudi su se polako počeli okretati k njemu. . +ni s pogre#nim motivima brzo bi se pokazali na svjetlu dana. +n nije donosio prosudbe ve je radio svoj posao. ljudi su. čakovec. a to nije mogao nikako drugačije nego koriste i upravo ego. ve stvaranje puta namijenjenog onim izabranima. "aime. 8spravno pona#anje nagra)ivao je vanjskim obiljem i sre om. seksu i mnogim drugim A. prečuli pouku i vrlo često padali u zamku. Dvostruka Duga. &e)utim. a isto se tako sve moglo uporabiti za dobro. Demoni su vrlo osjetljiva bi a. &aitreva nije razumio #to mu 'eli re i. >ukra je nudio mnogo toga stoje moglo zavesti. a istodobno darovatelj obilja i sre e. -bog toga nije odbacivao nikoga. "ji!ov ego je jak i. . bilo je jasno da se svi njegovi vidovi moraju očuvati. ljepoti. ali su ga se istodobno pomalo i pla#ili. a >ukra osu)en kao razvratnik i prevarant. a nji! su slijedili i sve enici. Ali. -apravo. "aravno.<RTze/e. >ukra se okrenuo ljudima. Do njega se nije moglo samo tako do i. 5lijediti njega značilo je izlo'iti se opasnosti od ovisnosti o bogatstvu. a i načina 'ivota >ukra do#ao na lo# glas.

"udili su svoj put ti!o. vremena i prostora. +ni nisu imali potrebe pričati o svojim iskustvima. a pridru'ile su im se i neobučene i nepripremljene svjetovne 'ene i >ukrine su učenice do#le na lo# glas. . pradavna vremena. #to je.brzo je i sam >ukra s!vatio za#to to mora tako biti. Kad bi se takav pojavio. pradavna čak i za &aitre-9ino razdoblje. >ukrine su sve enice bile cijenjene poput svi! drugi!.P. a zatim i! slao u svijet da podučavaju druge. A. +ni drugi. Ali. Podučavao bi i! ljubavnim vje#tinama. (ek ponekad. 0io je nezaustavljiv u ocrtavanju svoga puta. 7rupne seksualne prakse nisu bile strane !ramu K!ajurao. &nogi su posrnuli na tom putu. . pozorno su motrili na sve ljude s kojima su do#li u dodir. Preuzeli su na sebe podučavanje oni! lo#i! i odbačeni!. njegovo znanje i istra'ivanja koja je poduzeo daleko su nadma#ivala zamisli prosječnog čovjeka. Ali. ba# poput učitelja. 8male su svoj status i slobodno su podučavale znanjima o ljudskom tijelu. Progla#avali su ga mjestom razvrata. pri!va ao ga je punim srcem i davao mu sve. ubrzo su i! izop ili i na nji! gledali posprdno. -nao je kolika se snaga nalazi u 'elji i 'udnji i počeo ju je koristiti za poticanje du!ovni! iskustava. oni koji se nisu prona#li. "jegove su učenice bile ljubavnice i sve enice. Ali. -idovi !rama K!ajurao bili su oslikani prizorima ljubavi kakve obični ljudi ne mogu ni zamisliti. ali ne kroz odricanje. "aime. kako to >ukra voli re i. Pristupali su ljudima podučavaju i i! skrivenim vidovima nji!ovog 'ivota i nisu se bojali odbacivanja. budu i da je taj put vrlo opasan i prepun skriveni! opasnosti. >ukra je podučavao ravnote'i različiti! energija. 8ako malobrojni. . "ikad nisu nestale. liječnika i sve enika. Aedni zbog toga jer su se u njemu prona#li i vi#e nisu morali robovati granicama tijela. -a te negativnosti pobrinulo se vrijeme i. početku.tvrdio je mno#tvo seksualni! obreda čija je svr!a bila pro#iriti ljudske sposobnosti i otvoriti put bo'anskom. "ajve i otpor predstavljalo je pogre#no razumijevanje njegove naravi. otkrili bi pone#to od >ukrinog učenja. a posebno postupke. K!ajurao je do#ao na zao glas. onim istim koje je naučio od . "eke od nji! kasnije su postale kurtizane@ 'ene koje su nudile svoje ljubavno umije e drugima. to su sve bile samo priče jer oni koji su u#li u !ram K!ajurao nikad vi#e iz njega nisu izi#li. Pričalo se da ono #to je oslikano na zidovima predstavlja samo bla'i oblik onog #to se zapravo doga)alo iza njegovi! zidova. riječ kurtizana i sve #to ona nosi sa sobom nije imala negativno značenje. >ukra je vrlo brzo s!vatio da e. ali one koji nisu >ukra je uzdigao do vr!unca du!ovne evolucije otkriv#i im bo'anska područja. bludnosti i razni obredi provodili su se svakog dana. ve kroz u'ivanje. Poput svog učitelja i one su morale napustiti svijet i prije i u tajnost. . 8z njega nije bilo povratka. 8pak. pravi >ukrini učenici pridru'ili su mu se u ostvarivanju njegove zada e. izgubili su se i najče# e brzo nastavljali svoju evoluciju u nekom drugom tijelu. -a to im je bio potreban veliki oprez jer je bilo vrlo lako pogre#no s!vatiti nji!ove riječi. A u'ivanje ne poznaje granice. ali daleko od očiju javnosti. ne odbacuju i nikog.i#va!i. Pomagali su mu kako su najbolje mogli. "isu tra'ili savr#enstvo u razumijevanju. "eke od >ukrini! učenica tako)er su potpale pod utjecaj privlačnosti vanjskog. "ije se zaustavljao na uobičajenim oblicima ljubavi. nisu nestale. >ukrin je put pre'ivio usprkos svim preprekama i otporima. (e#ko je ljudima bilo razumjeti postojanje nečeg takvog. kad bi vidjeli da postoji mogu nost pravog razumijevanja. Prona#le su svoje mjesto me)u ljudima. 8pak. seksualnosti i uporabi veliki! energija koje se na taj način mogu pokrenuti i iskoristiti za du!ovni razvoj. +ni pak nisu mogli pričati o tome. gledaju i sa strane doista i bio. +rgije. >ukrina podr#ka je uvijek bila uz nji! i zbog toga one svoju zada u obavljaju nesmetano. "ajvi#e je privlačio 'ene@ one su bile me)u njegovim najče# im i najvjernijim učenicima.on je pomno pratio sve #to se doga)a i čekao prave učenike. a ponekad se ta ravnote'a mogla izraziti kroz zajedničko u'ivanje vi#e ljudi. 3 njemu se pričalo #apatom kao o zlom mjestu. ako bude . tantri i seksualnim umije ima. pogre#na uporaba znanja. tom !ramu je podučavao ljubavnim vje#tinama. . Da bi lak#e podučavao osnovao je svoj !ram kojeg je nazvao K!ajurao.

0it e to vrijeme potpune slobode i čistog i iskrenog pri!va anja 'ivotne punine. mo'da e svijet izgledati prilično drugačije nego #to izgleda sada.. Ali. "apadali su ga ljudi raz-bje#njeli nad :nemoralom: koji je tamo vladao. Selio je da ljudi s!vate kako je svaki dio nji! stvoren za bo'ansko iskustvo.rijeme za #to?: upitao je &aitreva brzo se pridi'u i u sjede i polo'aj. pro#aptala je ona ponovno znaju i o čemu misli. nije s odbacivanjem gledao na iskustva takvi! seksualni! sloboda i u'itaka koje pru'aju. rekla mu je ti!o. mnogi ga pogre#no protumače i zbog toga.P.: :. 8za njega nalazio se veliki prozor koji je gledao na istok. vrlo rana priprema. (ajnost do te mjere da se na njegovo postojanje sasvim zaboravilo. 8spru'i se na ovim jastucima i odmori se. Prostorija je bila okupana suncem. Ali. pro#ao je kroz K!ajurao. :Da. -a#to. 5tvoreni smo za sre u. K!ajurao je sve vi#e tonuo u zaborav. rekla je. 1N Demoni Kad se &aitreva probudio. >ukra nije za to kriv. na neki način ga ne pri!va a ni na uobičajeni način. vidio je. &o'da e pro i mnogo vremena. "astavio je podučavati da u svakom u'itku postoji bo'anski osmje!. >ukra je odlučio ne obnavljati izvorni K!ajurao. Dakle. 8ako zbunjen. Ali. &ora da su bili zajedno ve satima. čeka da ljudi odrade karmu nakupljenu stolje ima nerazumijevanja i pogre#nog postupanja. kad do)e vrijeme.: &aitreva ju je iscrpljeno slu#ao. &aitreva:.čenice i učenici koji su izlazili iz njega u mnogim su mjestima osnivali i pokretali tajne zajednice koje su provodile >ukrine vje'be i prakse. taj put mora ostati skriven. predstavlja jedan od najizravniji! načina za dosezanje bo'anskog. snovi su brzo do#li i odnijeli &ai-tre9u u neki drugi svijet. tek rana. u me)uvremenu s rado# u pri!va a svakog tko mu pristupi i zatra'i njegovo znanje. ne samo da ne mo'e pri!vatiti >ukru u svom najslobodnijem obliku. "jegovo tijelo jo# je lagano podr!tavalo od prizora koje mu je opisivala čarobnica. :. Pro#ao je kroz sve to. čarobnica je sjedila pored njega i s osmje!om ga promatrala. bilo je jutro. :sada spavaj. osjetio je. +či su mu se sklapale i počelo mu se zijevati. Ali. A ljubav. "ikad se nije tako osje ao. odbiti mnoge. &aitreva:. zar je on kriv #to su i! razni moralisti uvjerili da je pogre#no i grje#no koristiti svoje tijelo za susret s 0ogom? "e. 5tvoreni smo za u'ivanje. sa svakom godinom i svakim danom. . +vo je bila tek priprema.. :"e mogu te otrgnuti od tvoga puta jer on nije različit od moga.potpuno otvoreno govorio o svom putu. kad se svega ovog bude# prisje ao. na 'alost. &aitreva je imao zatvorene oči. čarobničine riječi zamrle su u ti#ini. Selio je #iriti sre u. Aučer . K!ajurao je mnogo puta bio razru#en. 8 tada.. 0udu i da je najbr'i i najizravniji.rijeme je. 5!vatit e# jednom. nakon jednog takvog napada. +stavio je ru#evine neka stoje i povukao se jo# vi#e u tajnost.: Kao da slu#aju njene riječi. a zavesti jo# vi#e nji!. &o'da e čekati jo# vrlo dugo. -ar je on kriv #to su ljudi to počeli zlorabiti? (ako)er. Selim ti slatke snove. :Dugo si spavao. ali ti e# s!vatiti. a sada je osje ao istodobnu sre u i slabost. &o'da je ve jutro. "a posljetku. 8ako su ga prisilili da radi u tajnosti. na nepoznatom mjestu. 8zgra)en je novi K!ajurao. da to ne mo'e biti njegov put. (o mu nije bio cilj. +n je bra!man i odlučio se za celibat. on zna da e njegovo vrijeme do i. &aitreva:.. posebice ona tjelesna. isto tako je znao da to nije. A. (ajnost je postala jedna od najva'niji! značajki >ukrinog puta. a njegovi detalji su izvan mo i zami#ljanja. >ukra i dalje radi svoj posao i strpljivo čeka. za#to mu onda čarobnica sve to priča? -a#to gaje provela kroz to iskustvo i sve mu to pokazala? -ar ga zavodi? -ar e ga doista otrgnuti od njegovog 'ivotnog puta? :"e. tek tada e# mo i sa sigurno# u pri!vatiti sve #to si danas do'ivio. >ukra je ipak ostao vjeran sebi. Aednom. "apadale su ga vojske nada!nute riječima čuvara religija. do'ivio je. ne brini.

Da. pa su i prozori mogli preko no i nastati tamo gdje i! prije nije bilo.. +čuvanje demona izgleda mi suprotno evoluciji. &ogao bije tako gledati godinama.. pozvala gaje. :. morao je to priznati. Smirkao je neko vrijeme. Ali. 5unce?: :Da. bila je lijepa i dalje. 5ve ono #to ga je zbunjivalo. &ogao bi je tako gledati svakog jutra. pameti bi se borio protiv nji! ili i! odbacio. 8 s tom mi#lju vratila su mu se pitanja i sumnje s kojima je zaspao. "ije te bilo pa se zabrinuo. vidio je nje'nu i kr!ku 'enu koja gaje privukla vi#e nego je ikada mislio da je mogu e.. . 8 . a s lica joj nije silazio smije#ak. "i#ta osim pre'ivljavanja onog dijela >ukrinog 'ivota kojeg je &aitreva najmanje 'elio pro'ivjeti. :5vatko pri zdravoj A. pogledaj u 5unce. čarobničinom blizinom i. "i#ta. 0ila je nebesko lijepa@ izgledala je poput nje'nog an)ela kojeg je netko postavio da stoji u slapu sunčevog svjetla. &aitreva je znao da mora oti i. (ako)er.idi# li me?: upitala ga je čarobnica. "ije vi#e bila tako :čarobna:. sada je postalo o#trije. ovom trenutku.: rekao je &aitreva ustaju i. osim razgovora. odgovorila mu je.ijnan. A ipak. ali je bilo pomalo ubla'eno no nim ozračjem. .: &aitreva je poku#ao.: +tac. :"e razumijem kako je >ukra mogao preuzeti na sebe zada u očuvanja demona?: nastavio je &aitreva. kad su mu jutarnje zrake sunca dodirivale lice i tako jasno otkrivale sve detalje neobične sobe. iako ispunjen privlačno# u koju je čarobnica isijavala oko sebe.idio je ispred sebe utjelovljene skrivene snove za koje nije ni znao da i! ima.. +!. nikako ne bi mogao pomiriti. &aitreva:. nakon #to si gledao u 5unce?: . pomalo zaklanjaju i oči rukom. njenim mirisom. :-a sada smo zavr#ili:. &aitreva je osjetio sna'nu če'nju za domom. ne e vi#e biti zbunjenosti zbog dvosmisleni! riječi pomije#ani! s nepoznatim osje ajima. . a onda odvratio pogled. tako je barem mislio. čarobnica pred njim nije mu vi#e izgledala zastra#uju e.ga nije primijetio. učitelj Paras!ara.: čarobnica se odmakla od njega zami#ljeno kimaju i glavom. :Do)i. <RizAe. u ovom blistavom jutru.. +sim toga. usprkos svojoj ljepoti. +či su joj bile nje'ne. :Kako to mo'e biti dobro? čemu oni slu'e osim da stvaraju nered i čine zlo?: čarobnica je samo podigla obrve. promatraju i čarobnicu kako stoji pored njegovog privremenog le'aja na kojem je proveo preostali! nekoliko no ni! sati nakon razgovora s njom. :&olim?: zbunjeno je odvratio &aitreva. ne e vi#e biti snova puni! senzualnosti i tijela. pomislio je i odma! otjerao tu misao.. "ije mogao dugo izdr'ati.P. jasnije i mnogo nepomir-ljivije.rijeme je da krene#.. sada ga vi#e ni#ta nije čudilo. tople i pune ljubavi. :Demoni. ona mu je rekla stvari s kojima se. -apravo. "jegova sudbina je bila drugačija. :Da li me sada vidi#. rekla mu je. Pri#la je prozoru i 'mirkaju i gledala u 5unce. čarobničin svijet je bio drugačiji od njegovog.ijnan mu je ispričao da si u posljednje vrijeme bio čudan.: :. A sada. :Pogledaj:. a kad joj je pri#ao pokazala je rukom točno u sredi#te svjetla. . 4o e li ga doista napustiti? 4o e li pro i misli o njoj? 8li e ostati če'nja i on e ostatak 'ivota sanjati o ovoj no i u kojoj se zapravo i ni#ta nije dogodilo izme)u nji!. kladio bi se da je na tom mjestu jučer bila samo bjelina zida. &aitreva se 'elio vratiti ku i. Rijeli taj svijet kojeg je ostavio za sobom i kojeg je gotovo zaboravio otkad je sreo ovu neobičnu 'enu. "e e vi#e biti promjenjivi! prostorija i nejasni! podova. osjetio je sigurnost i mir koju mu pru'a njegov svijet. A kod ku e njegovi dragi. &islim da te sada tra'e po gradu. :+tac ti se vratio jo# jučer. :pogledaj u 5unce..

naivno upitao svog djeda Kusarua koji mu je to ispričao za#to su bogovi bili tako nepo#teni? Djed mu se samo gromko nasmijao i rekao da to nije u potpunosti točno. :ta tama koju vidi# nastaje zbog toga jer ne mo'e# podnijeti svjetlo.: 7ledala gaje ravno u oči smje#e i se #iroko. &aitreva. Ali. +dnosno. Ali. . &aitreva je potvrdno kimnuo glavom. &i gledamo i vidimo. to zna#. pomalo nestrpljivo gaje prekinula čarobnica. tako su i takozvane Elo#eE stvari nastale iz istog svjetla. . 8 sje ao se da je. molim te. no . razumije da ako bismo joj se predali cijeli. +čekivala je reakciju. :demoni su dio poretka stvari. :Amritu su iz prvobitnog oceana bla'enstva zajedničkim trudom izvadili bogovi i demoni zajedno. označava bjelinu. suprotnosti. +ti#li i izgubili se za tu istu bjelinu. u na#oj stvarnosti to nije tako. (ama je rezultat nesposobnosti da podnesemo izravno svjetlo. :&aitreva. nektaru besmrtnosti?: upitala ga je čarobnica. .: 5ada je &aitreva ve pozorno slu#ao. Podsjetile su ga na vedsko učenje koje je pri!vatio od mali! nogu. "estali.: :Demoni. >tovi#e. Da. :(e mrlje:. rekla je sjedaju i pored njega. &aitreva:.. "ema amrite bez s!va anja jedinstva iza ti! A. . Razmisli o tome. :Pitao sam te za demone.: :"e razumije#? "e postoji tama. zar ne? . 5ve ostalo je privid. 0lagim pokretom odvukla ga je do klupe i rekla mu da sjedne. ve je do sada s!vatio da se priče mogu ispričati na razne načine. Dobro razmisli. &e)utim. ova tama. u svemiru postoji samo svjetlo. nastaju zbog istog 5unca. to je svjetlo toliko jako da kad gledamo izravno u njega ne vidimo ni#ta. pravoj stvarnosti postoji samo svjetlo. samo su na#a procjena. čuo je ve za to. različite uloge koje nose . zapravo i ne:. "e postoji ni#ta drugo osim bjeline i blis-tavila. tom smislu su ponekad mnogo vi#e govorile o onome tko i! je ispričao nego o svom vlastitom sadr'aju. ali &aitreva je i dalje bio zbunjen. "jegovo ime. Pazi. mrlje pred očima. bez obzira na obe anja koja su pret!odno dali. :Dobro i zlo. A kad pogledamo izravno.idim tamne mrlje pred očima. 8ma i lo#i! stvari. 0iti Aedno. >ukra je s!vatio da ne postoji ni#ta drugo osim svjetla. čuo je tu priču mnogo puta. ta čisto a i svjetlo. 0ogovi su se polakomili i nisu 'eljeli dijeliti prona)eno blago sa svojim suparnicima.idimo oko sebe da ne postoji samo dobro. stvari koje se nama čine lo#ima. rekao je &aitreva trljaju i oči rukama. (ako)er postoje samo različite uloge koje igraju pojedina stvorenja. :A!:.:Pa. 0iti iznad relativnog i 'ivjeti apsolutno. Poku#aj vidjeti Aedno iza svi! razlika. ta bjelina.: &aitreva i dalje nije s!va ao.: 0udu i da je &aitreva #utio. Aer jedino to Aedno doista postoji. Kad bismo to dugo činili doslovce bismo oslijepili. "emoj dozvoliti da te zavedu oni koji predla'u sukob i nesklad. zbog 5unca. &o'emo gledati samo postrance. ba# kao #to su takozvane EdobreE stvari nastale iz svjetla. "e znam kako. u potpunosti razumije na#u nesposobnost da je pri!vatimo kakva jeste. izgorjeli bismo. Drugo.e sama ta činjenica ukazuje na to da EbesmrtnostiE nema ako se ne udru'e obadvije strane. čarobnica je nakon nekoliko sekundi ti#ine nastavila. :>to mi 'eli# re i? "e razumijem. a tko lo#?: nastavila je čarobnica. kad je bio jo# dječak.. Ali.P. umjesto svjetla vidimo tamu. (ako)er. :Da li zna# priču o amriti. <Reztie. &aitreva. dragi &aitreva. "adrasti sve razlike. Postoji samo svjetlo. rekla je čarobnica i u!vatila ga za ruku neposredno iznad zape# a. dogovor je bio da se amrita nakon stvaranja podijeli jednako izme)u demona i bogova. kad odraste.:I &aitreva je doista razmi#ljao. 5unce je prejako da bismo izravno gledali u njega. Posljednje čarobničine rečenice bile su mu bliske. čarobnica je do tog naučavanja do#la iz sasvim drugog kuta. A opet. &o'da je sad do#lo vrijeme da to razumije? :(ko je dobar. ali da e vi#e razumjeti jednom. (ako su mu govorili svi njegovi učitelji uključiv#i i Paras!aru. nisu demoni bili ti koji su prekr#ili dogovor. Ali. E0ogoviE predstavljaju ono #to je po mi#ljenju ljudi EdobroE. (o je prva stvar. a demoni ono #to je Elo#eE.

ako nemamo milosti? >to je sa suosje anjem? -ar mo'emo odbaciti neko stvorenje zato jer djeluje lo#e? -ar mo'emo i smijemo okrenuti le)a od nekog kome je mo'da potrebna pomo ? >ukra je suosje ajan. 8stodobno to je put prepun opasnosti. :(o je samo jedan način da razumijemo razloge očuvanja deI Detaljniju priču o dogovoru izme)u bogova i demona u tra'enju amrite mo'ete pročitati u 1N. &e)utim. (o je način da ti 5unce ka'e kako ne smije# gledati izravno u njega. :da bi nestanak demona bio poput nestanka Ekazne za kr#enje prirodni! zakonaE?: :. čakovec.P. u redu je:. >ukrin put nije ni lak ni jednostavan. Ali. čini mi se da to #to >ukra zagovara nije ba# u redu. Paras!ara. . 5eks je lo# ako zavodi i stvara ovisnost. to ga je tako)er mučilo. "e znam mnogo o seksu i ljubavnim vje#tinama. Drugim riječima. mona:. slu'e za tvoje dobro.: odu#evljeno je uzviknula čarobnica. Ako mu se pristupi na pravi način onda stvara 'ivotno zadovoljstvo te pokre e velike energije koje se mogu uporabiti u du!ovne svr!e. +vo sa demonima jo# nekako mo'e pri!vatiti. +n je utjelovljena ljubav* bezuvjetna ljubav prema svima. čarobnica nije bila do kraja zadovoljna tim zaključkom.i#va!i. (o je >ukrin posao. nisu me dotakle 'enske usne. ne brini. ali da li to samo po sebi nji! čini lo#ima? "e. +n doista voli sva stvorenja. Dvostruka Duga. tako rekao. Razuzdani.: 7ovore i to čarobnica je poprimila tako zanesen izraz lica daje &aitreva ponovo pomislio da je pred njim apsara . tvoji e se stavovi promijeniti. konačno se uključio &aitreva. :tvoja sposobnost da blago ka'e# stvari koje te iznutra dovode do ludila je zapanjuju a. (jelesna . 8 oni su svjesna bi a. mislio je &aitreva. rekla je. &o'da je ona samo jedna od učenica iz !rama K!ajurao? Da to bi moglo biti. &e)utim. +ni imaju svoju ulogu. "adam se da u i dalje. Kako seks mo'e biti dobar? 8 jo# k tome takav. :čarobnice:. &o'da i! zbog svog djelovanja mo'emo nazvati posrnulima. i oni su stvorenja. &e)utim. :Ali. neobuzdan i bez granica?: :A!* &aitreva:. istinsko dobro. Kad je upozna#. ono pravo.rlo je lako upasti u nji!.: &aitreva je odobravaju i kimao glavom. mo'da i nije tako. a to gaje doista izlu)ivalo.različiti prirodni zakoni. rekao je najopreznije #to je mogao s obzirom na uznemirenost koju je ponovo osjetio. to ne znači da mora# njegovati pogre#na uvjerenja. Aedino bi netko potpuno zaljubljen u >ukru mogao tako govoriti o njemu. Ali. bro za tebe. K!ajurao. zna#.: &aitreva se počeo vrpoljiti jer je uz njezine riječi opet u!vatio malo mirisa iz njene !aljine. iako mu je te#ko. 8 ta uloga se mora odr'ati i za#tititi. 5ve do tvog poljupca jučer. A. neka bude@ u pravu si. nastavila je čarobnica. zasad. 0ilo bi to u'asno. (o je njegova negativna strana. pa čak i bol koji osje a# ako bi to činio du'e. zar ne? 8 to je uloga >ukre.pravo tako. -a#tititi ulogu demona. :(o si jako dobro rekao. rekla je čarobnica smije#e i se.: :4o e# re i:. &aitreva. K!aju-rao. ali zar oni ne zaslu'uju milost? 7dje je dobro. &ora# 'ivjeti 'ivot koji si odabrao. :ne 'elim te otrgnuti od tvoje sudbine.. (o je put primamljivi! i čarobni! stvari. i kad je sagleda# izvan okvira 'ivota kojeg trenutačno 'ivi#. Da.. &oglo bi se re i da demoni u tom smislu predstavljaju kaznu za kr#enje prirodni! zakona. poglavlju knjige &aitre9a. jer mije moj učitelj. 1DDN. :Ali. :Sivio sam u celibatu do sada. ako mu se pristupa pogre#no. Ali. &o'da je konačno doista počeo s!va ati za#to su demoni va'ni. &rlje pred tvojim očima koje nastaju kad gleda# izravno u 5unce. -amisli da nestane kazne za kr#enje prirodni! zakona. 8stina je da u tome ima mnogo zamki. razvratni K!ajurao. 8ako ti otvoreno ka'em daje jo# uvijek ne poznaje#. (o je doRaro! ?arob<aca.

:Razumijem da ga tjelesna zadovoljstva i istra'ivanja senzualnosti i seksualnosti mogu zarobiti. i u očitovanom svijetu nastaju promjene. 8zgledalo je stvarno. Aednom. (o je tako)er način pomo u kojeg sam promijenila tvoje stanje svijesti i omogu ila ti da bolje do'ivi# samog >ukru. ali i najve i dar >ukre. ono #to se s pravom naziva čarolija. bila je u pravu@ privlačilo gaje stvaranje. &o'e# naslikati prekrasnu sliku ili ispjevati najnje'niju ljubavnu pjesmu i to e biti čarolija..: :Kako je vr!ovna 5tvarateljica stvarala svemir?: upitao je &aitreva ne 'ele i propustiti priliku. mogu ti odgovoriti na pitanje. rekao je najzad popu#taju i dječačkim brigama u sebi. jedan promjenjivi i jedan izme)u nji!. :čarobnice:. bili oni umjetnici ili ljubavnici. :da postoji Eistinsko znanje o stvaranjuE. Ali.. nekim nepoznatim dubinama samoga sebe i on je 'elio postati stvaratelj. Prije svega to je put stvaratelja. (o je čarolija stvaranja. ali te ne mogu tome podučiti. Ali. 8 to je put čarobnjaka.. &e)utim. promucao je &aitreva. ako me pita#. Ali. rekla je Rarobnica pomalo ga zadirkuju i. stvaranje je uvijek čudo kako god ga ti izveo..u'ivanja. :to #to si rekla doista odjekuje u meni snagom koju nisam očekivao. vr!ovna 5tvori-teljica* promjenjivi svijet je ovaj na#. (o je način pomo u kojeg sam jučer stvorila onaj dijamant ni iz čega. Aedino mu je pitanje seksajo# bilo nejasno. &aitreva.: 5lu#aju i je. osje ao takav otpor. istinsko znanje o stvaranju. &e)utim. prijelazno područje. . stalno govori# o >ukrinom putu. kako si i! nazvao. Aedna nji!ova misao. imao je sumnje. "aučit e# sve #to je potrebno znati. &o'e# li mi re i ne#to vi#e o tome?: :&ogu. -na# da ti ne mogu samo tako odgovoriti na to pitanje. pro i emo kroz obuku koja je za to potrebna. +ni nisu poput EmudracaE koji stvarnost do'ivljavaju u sebi i o njoj samo pričaju. i sa svime #to. :ni sam ne znam da li sam ba# to 'elio... onaj svijet izme)u. to razumijem:. "ije i! se mogao otresti.: &aitreva je opčinjeno slu#ao #to mu Rarobnica govori. kasnije. &aitreva. Ako k tome jo# uporabe pravo. :(o si 'elio jer te privlači. A mo'e# i zaraditi mnogo novaca prodaju i razne stvari. naravno da mogu:. kasnije. &e)utim. >ukrini učenici i učenice. +ni su sposobni očitovati stvari tu i sada. uvijek su mi dra'i stvaratelji.. A to je ono #to si 'elio.: :Da. Doista je nudila ne#to #to je bilo potpuno novo i privlačno. jer čarobnjaci stvaraju u materijalnom svijetu. (o znanje je najve a tajna. -a sada u ti samo re i kako postoje tri svijeta@ jedan vječni. zar ne? Selio si naučiti to znanje?: :Pa:. mogu poslu'iti kao sredstvo poticaja du!ovnosti. uobičajena i ona manje uobičajena. 5ve drugo su samo izrazi tog znanja. ne sada. Kakav je to zapravo put?: :(o je put čarobnjaka:. ti si vrlo lukav. pomi#ljena na pravi način. upitao je. i ti e#.. :A!. da. 8zgledalo je kao da je.? . A opet. izgledalo je kao daje stvoreno za njega. ka'i mi. "e podcjenjujem jer znam da mogu pomo i ljudima podučavaju i i! sre i i unutarnjem miru. &o'da je 'elio postati i umjetnik. postati čarobnjak. čarobnjaci. +dnosno. odgovorila je Rarobnica gotovo radosna stoje &aitreva postavio to pitanje. :Rekla si:. znaju kako djelovati u tom svijetu. očitovani svijet materije. "ije vi#e AP. pametno poslovati i 'ivjeti u obilju. ne#to drugo mu je privuklo pa'nju. to je mjesto na kojem se odvija stvaranje. >tovi#e. &anje mi je jasno kako mogu pomo i u du!ovnom rastu.: :Aesi:. kasnije. &aitreva nije mogao pore i da mu se svi)a to #to čuje.. :8stinsko znanje o stvaranju je ono koje koristi iste načine koje je vr!ovna 5tvarateljica koristila kad je stvarala sve ove bezbrojne svemire. bila je odlučna Rarobnica. čarobnjaci su stvaratelji. morao je to priznati. vječnom svijetu boravi +na. ali recimo da pri!va am to kao mogu nost.. a sasvim sigurno nije imao ni#ta protiv 'ivota u obilju. dragi &aitreva. onda su na >ukrinom putu. Aednom. moraju li svi čarobnjaci imati veze s tim. Aednom. s tim K!ajuraom. rekao je &aitreva. Ali. Pret!odni! dana sam ti pokazala neka EčudaE. i ti e# znati kako se to radi. :"emoj misliti da se radi samo o njegovanju demona i seksu bez ograničenja. . ali istodobno se mogu pretvoriti u niske porive koji e čovjeka zarobiti za mnoge 'ivote. "e jo#.

Rarobnica mu nije odma! odgovorila. kao da je dobila odgovor iz nepoznatog izvora. A mo'da je pravi 7ane# doista ulazio u svoju prispodobu u obliku drvenog kipi a na Paras!arinom oltaru.rati se ku i. bio razlogom njegove zabrinutosti. "ije mogla jer se i dalje smijala od sveg srca. sve je u redu. 0ilo je to vi#e očekivanje. čuo bi kako je rekao@ :&a. Kako bilo da bilo. čuo bi i odgovor onog kome se Rarobnica obratila. (a je puja bila dio svakida#nje rutine mudraca koji je ve inu svog 'ivota proveo na ovome mjestu. -apravo. odnosno onim dijelom sebe koji je bio 7ane#. :5toje?: pitao je zbunjeni &aitreva.ostaci nedavno zavr#ene puje. spustila svoje tamne oči prema &aitrevi. da. 8ako. ali svaki bi promatrač s!vatio da zapravo gledaju unutra. obreda za!valnosti mitskom bo'anstvu. "a posljetku je uzdigla oči prema nebu kao da tra'i izlaz iz bezizlazne situacije."ije uspio dovr#iti rečenicu jer je Rarobnica prasnula u takav smije! daje morala pokriti lice rukama. da je &aitreva imao iste sposobnosti kao i ona i da je znao kako oslu#nuti misli drugi! ljudi. a da on. &aitreva svega toga nije bio svjestan. . Ali. +djednom. sada znam za#to si bio tako tajanstven i za#to si se smijuljio sebi u bradu kad smo dogovarali ovaj susret.: &e)utim. onaj kojeg je poznavao od mali! nogu i vodio ga kroz 'ivot. a zatim je. zakoračila nekoliko koraka do vratiju i nestala kao da je nikada nije ni bilo. nije to bila prava zabrinutost. Paras!ara. :"e mora# brinuti:. Aednako tako bi nezapa'en pro#ao i svaki tajanstveni razgovor koji je Paras!ara često vodio sa svojim 7ane#om.pravo je jedan od ti! učenika. to ne znači da ti razgovori nisu bili stvarni. rekla je ti!o. Paras!ara je bio zabrinut. mora se re i i to da ga neupu eni promatrač vjerojatno ne bi zapazio. &aitreva:. Potra'i me kad bude# spreman. slaba#no se svjetlo pojavilo oko kipi a s njegove lijeve strane. :. a veliki je učitelj ipak izgledao zami#ljen. čuo bi kako je Rarobnica bez glasa rekla@ :(i vragolane jedan od mog brata. +či su mu gledale u daljinu. Pod nogama drvenog kipi a 7ane#a le'alo je vo e prekriveno cvije em . 5jedio je unutar nadstre#nice i promatrao majku 5arasvati kako vijuga prema zapadu.: A daje &aitreva imao jo# čvr# u i dublju sposobnost zapa'anja. :>to se doga)a?: Ali. -nao sam da e tako biti. sada je ve u to bio siguran. +stala je tako nekoliko trenutaka. ona koja tako često muči ljude slabije volje i manje mudrosti. "a malom oltaru pored njega gorjela je vo#tanica i nekoliko mirisni! #tapi a. 5ve stoje vidio bila je prelijepa 'ena ispred njega. 8ako drven. 12 Plan se ispunjava 0lagi povjetarac iz smjera velike rijeke tek je nje'no pomicao duge i jo# uvijek tamne vlasi Paras!arine kose. Paras!arin je 7ane# ponekad pokazivao neobične značajke 'ivi! stvorenja. Koliko god to bilo neobično. na to ne mo'e utjecati. +ko njega nije bilo nikoga. . :Ao# emo se jednom vidjeti. &islim da ga sada mo'e# ostaviti samog na neko vrijeme.P. <RizAe.: A zatim se okrenula. uklonitelju prepreka i za#titniku )joti#a. 5jeme je posijano. Sena koja ga je gledala očima koje. nikad ne e zaboraviti. rekao je 7ane#. &o'da je Paras!ara razgovarao sa samim sobom. Doista. "o. -atim ga je dotakla po licu i na nekoliko dugi! trenutaka zadr'ala svoj dlan na njemu. osje aj da se ne#to doga)a. A ona je ispru'ila svoju ruku i blago ga pomilovala po kosi. (u je primao svoje učenike i tu i! je podučavao. A. 5vjetlo oko njega obično je bio prvi znak takvog o'ivljavanja. ono #to je Paras!ara vidio bio je pomak 7ane#ove surle i neobično namigivanje njegovi! veliki! očiju.

"ije to ba# tako lako i jednostavno ljudima kao stoje 7ane#u. +davno je ve pri!vatio 7ane#a i njemu slične kao dio svoje stvarnosti. Paras!ara je usprkos znanju i iskustvu takve cjeline i neprekidnosti svijesti. ali ne odgovaraj izravno. a zatim se opet pojačalo. koliko se zasada čini. brine# se za &aitrevu:. &e)utim. +n je jo# uvijek tu. potvrdio je Paras!ara. nisam mogao odoljeti. odrje#ito je odgovorio 7ane#. -abavlja se. nagla#ene zbog poduke.: :4m. on testove pola'e bez ve i! problema.: :. :ne bi me začudilo daje to #to si rekao doslovce istina. +sim toga to je njegova narav. "o. pomalo ironično napomene Paras!ara. 8li e &aitreva dobiti A. "jegove riječi su bile. :to je istina. -a njega. Paras!ara je bio čovjek. ma. :4o e li se uskoro vratiti?: pitao je na posljetku. odgovorio je 7ane#. 7ane# jo# uvijek morao podučavati. 5vjetlo oko kipi a je načas utrnulo. 7dje bi svi mi bili bez njega.: :"a# plan nije u pitanju:. ali poku#aj mu uskratiti izravne odgovore. skru#eno je priznao 7ane#. :&oj brat upravo svr#ava s njim. Ako &aitreva posustane. -nao je da 7ane# govori istinu. toj je pro#losti Paras!ara 'ivio svoj 'ivot. >to ako. redu?: Paras!ara se nasmije#io i potvrdno kimnuo glavom. &nogo toga je u igri. 5vjetlo oko drvenog 7ane#a sada je ugaslo. :"a to sam navikao. :Ao# ne#to:. -a nekoliko tjedana bit e kod tebe.Paras!ara je duboko uzda!nuo. rekao je 7ane# ponovo. cijeli na# plan e do i u pitanje. ne brini.: :Poznavaju i Etvoga brataE. čak je i njega. :-nam. star ali .: Paras!ara je #utio. 7ane# je bez ve i! problema mogao razmi#ljati o gubitku nekog 'ivota ili o putovanjima du#e iz 'ivota u 'ivot ne gube i iz vida cjelinu. Aako je va'no da do nji! do)e sam. . a veliki je učitelj nastavio sjediti okrenut sjeveru. +dgovaraj #to je potrebno. to je bio #apat pro#li! vremena* vremena znanja i mudrosti. 0lagi povjetarac s rijeke 5arasvati i dalje je tek dodirivao njegovu kosu donose i mu mirise ocvali! trava. :Do i e s pitanjima. znao #to za ljudsko bi e znači taj konačni san. . kao i uvijek. svojim iskustvom i zaključivanjem. "jegova je perspektiva. -a njega je to bilo poput sna i budnosti. redu:. :on je stvarno ponekad. . "ije bilo potrebno ni#ta vi#e re i. ali je Paras!ara u'ivao u njemu. zar ne?: :Da. :-nam da nema razloga za brigu. :Da:. A to znači i različita od 7ane#ove.. 8pak. 5 druge strane. ovaj rizik je bio dio njegovog odrastanja.pravo sada on i njegov otac napu#taju DParaku. 5vejedno. &nogo pitanja.: :4a.: uskliknuo je Paras!ara. "e 'eli# da se dogodi ne#to nepredvi)eno. zanima me #to se doga)a. -aspi# pa se opet probudi#. Ako te to tje#i. obja#njavaj ako je op enito. rekao je Paras!ara i zatvorio oči. :+sim toga. a sada se nalazi na pragu novog razdoblja.P. Paras!aru. :+prosti. >um spore rijeke bio je jedva čujan. 6to. znam. ponekad je takav. "a posljetku e biti kako biti mora. &e)utim.op e ga nije začudila činjenica da čuje neki glas iako oko njega nema stvorenja od krvi i mesa. odgovorio je 7ane# smireno.: "a te se riječi Paras!ara naglo okrenuo prema kipi u upitno ga pogledav#i. :jer ti je drag i voli# ga. "a tu se misao Paras!ara nasmijao.. zlatni! vremena kad su istina i stvarnost bili jači od privida. :. bit e netko drugi. ipak bila ljudska. 5ve je u redu.: :Da..: Paras!ara je potvrdno kimnuo glavom vidno zadovoljan tom in/ormacijom. ako ne e &aitreva.. ali trenutno mi takve #ale stvaraju grč u 'elucu... da:. drugu priliku. da:. Kako je &aitreva?: :&aitreva je dobro:. nastavio je 7ane# pomirljivo. tako)er je znao da i 7ane# zna kako je ljudima. i to je sve. 7ane# se samo nasmijao. bez obzira na znanje o #irini i dubini 'ivota.

"itko nije vidio &aitrevu. me)utim. Bjudi e ionako pričati #to im je volja.ijnanu dao naslutiti gdje je bio. 8z palača DParake vratio se izgledaju i nekoliko godina stariji. :0io sam sa čarobnicom:. ali vi#esatno ispitivanje nije urodilo plodom. "ije se usudio. &aitreva je odlučio u#utkati svog prijatelja. "ajprije brodom uz obale zaljeva Kuc!. AP. znao je da bi glasine bile lo#e za njegovog oca. (vrdio je da ne zna gdje je &aitreva i samo ne#to nesuvislo pričao o sve enici u starom. A. a i on sam nije 'elio imati vi#e problema nego je morao. 0olje je da im ne daje dodatnog materijala za to. dodao je@ :"ismo radili ni#ta #to si ti RaroTma. činilo se da se malo smanjio. 0io je siguran da je čarob-nicu sreo pret!odne večeri i nije znao objasniti gdje su nestala dva dana. 0!askar je imao obavezu zastati na svakom mjestu na kojem je u dolasku sudjelovao u obrednim svečanostima.ra ali su se ku i istim putem.ijnan je najprije oklijevao. izgubljen u mislima o čarobnici i onome #to je s njom do'ivio. iako e samo njegovi učenici sudjelovati u stvaranju budu nosti. &orao je priznati sam sebi@ slutnja ti! budu i! vremena. 8ako mu nije bilo va'no #to drugi ljudi misle. . s!vatio je da mora pri!vatiti #to mu se nudi ili ne e dobiti ni#ta. :Ali. 8ako su mu oči sijale nekim unutarnjim sjajem. to nije nikome rekao. ali to nije bilo lako u gradu kakav je bio DParaka. Promatraju i kako se oči njegovog prijatelja #ire u nevjerici. za koju je znao daje vrlo zanimljiva.idjev#i. mora se priznati da je i . &aitreva je bio mnogo strpljiviji.ijnanovog pritiska i upitni! pogleda koje im je 0!askar postrance upu ivao. prije nekoliko dana. 0io je okrenut prema unutra.ijnanovo zanovijetanje nije smetalo. vremena u kojima 5arasvati vi#e ne e te i. &aitreva gaje uporno odbijao govore i da ne zna gdje je i kako proveo izgubljeno vrijeme. 8ako je ovaj put i#lo br'e. &nogi su nudili pomo . (u večer. pokazalo se da ni sam nije bio svjestan koliko je izbivao.ijnan mu nije bio od prevelike pomo i. 0ilo mu je 'ao pri!vatiti obavezu da takvu in/ormaciju. rekao je &aitreva ispod glasa nakon . nakon nekoliko sati . bilo je to znatno ranije. ali kako je vrijeme prolazilo očigledno je svoje uspomene ostavljao iza sebe i jedva čekao da se vrate ku i. &islio je da je bolje ako svoje pustolovine zadr'i za sebe. Autro je pro#lo u uzaludnoj i u'urbanoj potrazi za &aitrevom. a onda ve inu puta pje#ke. a mo'da i godinama pričati o svojim pustolovinama. #apnuo mu je na u!o nagnuv#i se prema njemu.'iva!an. "aravno.P. tako)er su mu rekli da &aitreve nema ve dva dana pa se prilično zabrinuo. Kad su napu#tali DParaku i on je bio pomalo zami#ljen. +sim toga da je priznao kako je dva dana i tri no i proveo s jednom od najljep#i! 'ena ikad vi)eni! u DParaki.ijnan bio drugačiji. . zatim neko vrijeme niz 5arasvati. +vaj put. pod uvjetom da me ne e# dalje ispitivati i da o tome ne e# ni#ta govoriti drugima. kad se vratio. u njemu je stvarala tugu. Aedino je .ijnanovog obe anja da e #utjeti. &e)utim. Ako ga i jesu vidjeli. 8 0!askar je bio drugačiji. ne dijeli s drugima. .: . -apravo. Kad se on konačno pojavio sredinom dana. :Re i u ti gdje sam bio:. (o je učinio zato jer je ovaj navaljivao tako jako da je i drugima postalo očigledno da mladi i ne#to skrivaju. izraz &aitrevinog lica. ve ina ljudi bi mislila daje prekr#io svoj zavjet celibata. 1D Devet du!ovni! staza . 5ljede e jutro su proveli poku#avaju i organizirati potragu. zaboravljenom !ramu. me)utim. čak mu ni . (amo su ga čekali njegovi prijatelji kojima e jo# mjesecima. kao da se pogrbio pod teretom nekog saznanja kojeg nije mogao ni sa kim podijeliti.

raspravljaju i o svojim omiljenim temama. :4ej. svi su jedva čekali da se vrate u svoju svakodnevicu i da prijateljima i najdra'ima ispričaju #to se dogodilo. A ta je tajanstvenost u njemu potakla neke druge >ukrine značajke. &noge su stvari znale intuitivno i o njima nije bilo potrebe govoriti. 0!askar je tako)er na kraju odustao od ispitivanja. Poput #arma. :čemu takva 'urba?: Paras!arino lice bilo je ozareno #irokim osmje!om. Razgovarali smo. 0ilo je zanimljivo.tapati raznje'io i na trenutak vratio u sretno djetinje stanje u kojem su se njegove dvije majke brinule za njega i njegovale ga pripremaju i mu omiljena jela. &e)utim. Postao je tajanstven. "a posljetku je. na primjer. nije vi#e o tome progovorio ni riječi. nesvjesno je ubrzao korak sve do laganog trka tako daje do #pilje do#ao potpuno zadi!an. zapravo do kraja svog 'ivota. Ali. iznenadni poriv pao na koljena i glavom dodirnuo učiteljeva stopala. Prolaze i kroz ista sela u kojima je .ij-nanu izazvala ču)enje pa čak i malu ljubomoru. postojala je samo jedna osoba koja mu je to mogla pru'iti@ njegov učitelj Paras!ara.ijnan je zaustio da ne#to ka'e. +dma! im jebilo jasno daje nji!ov sin odrastao. kako je vrijeme prolazilo. ali vi#e od toga ti ne u re i. a za &aitrevino postojanje gotovo da nitko nije ni znao. "akon početnog poku#aja ispitivanja sina o tome gdje je bio i #to mu se dogodilo. "a posljetku. (ako je bilo i ovaj put. . jer ni o čemu drugom nije ni razmi#ljao. ali za razliku od dolaska kad je . +sim toga. tim je svojim postupkom ve preuzeo na sebe neke od značajki >ukrini! učenika. običaji su nalagali drugačije i &aitreva je duboko sagnuo glavu spojiv#i dlanove na prsima. &e)utim. +n je nije zaboravio. a isto to je pomislio i Paras!ara. 5vi. čarobnica je u njega posijala >ukrino sjeme koje je sada raslo !tio on to ili ne. Djevojke su ovaj put pa'nju poklanjale i &aitrevi iako on na to nije reagirao. osim samog &aitreve. "ije to bilo ni#ta napadno.: . (im vi#e #to je bilo očigledno da &aitreva ne čini ni#ta da bi se djevojkama pribli'io. 8mao je mnogo pitanja i nadao se mnogim odgovorima. osjetiv#i A. (ek gaje susret s (arapati i . dozvao ga je glas ispod drve a. 8stina bilo je takvi! stvari usmjereni! i na . "i ne znaju i. &aitrevinu pustolovinu su svi zaboravili. Prilaze i mu &aitreva je osjetio potrebu da zagrli svoga učitelja. ali o tome nisu ni#ta pitale.njemuje sada bilo tragova mu'evnosti. 0!askar je zaključio daje od jasne in/ormacije va'nija činjenica kako je &aitreva 'iv i zdrav.%. Pro#lo je nekoliko dana nakon povratka ku i prije nego je &aitreva dobio priliku oti i do Paras!are. ali &aitreva se okrenuo na drugu stranu i do kraja puta. budu i da je odabrao du!ovni put bra!ma arje. samca. Ali.<RczAe. čak i ovakva :pravedna podjela: je u . o tome nije bilo potrebe pričati. 8stina je daje nji!ov prodoran pogled odma! primijetio promjenu na &aitrevi. ijedan i drugi mladi su s nevjeri-com zapazili promjenu. te nakon neodre)eni! odgovora o susretu s mudracem $u mu#kom rodu. mladi u:.P. 0udu i obuzet svojim uspomenama i obavezama koje su ga očekivale.ijnana koji je plijenio svojom mladalačkom ljepotom. "ji! dvije bile su mudrije nego je to izgledalo. "a posljetku je zaključio da je &aitreva vjerojatno proveo dvije no i na nekom du!ovnom satsangu. 4odaju i uzbrdo prema Paras!arinom učili#tu. -apravo bio je prema njima ravnodu#an. imao je povjerenja u svog sina. Ako je &aitrevi bila potrebna pomo . ne#to u njemu se promijenilo i to nije mogao poricati. sada su sve če# e nailazili na djevojke koje su #apatom ne#to pričale i bacale srame'ljive poglede u smjeru 0!askarovog sina.ijnan osvajao djevojke. . -nao je neke skrivene stvari koje nije dijelio s drugima. Pozvao je &aitrevu pokretom ruke. meditaciji i 0ogu. "jegov zaključak uop e nije bio daleko od istine. &aitreva i 0!askar ponovo nisu mnogo razgovarali. Pričala mije o svojoj /ilozo/iji i onome #to radi. "estrpljivo je očekivao taj susret jer je jedino njemu mogao sve ispričati. 6to.ijnan bio neprijeporno u sredi#tu. )joti#u.odma! pomislio da jesmo.

"ajprije su oboje zatvorili oči i proveli neko vrijeme u ti#ini. prekinuo gaje Paras!ara. od početka je znao da gaje njegov učitelj poslao na put s 0!askarom imaju i na umu neku dublju svr!u.. da:.: :Da.: &aitreva je kimnuo glavom.: nasmijao se Paras!ara. :5reo EnjegaE?: konačno je rekao. moglo se dogoditi tisu u stvari koje se ne mogu planirati. +boje su dobro znali da nikakve riječi ne mogu povezati dvoje ljudi kao #to to mo'e ti#ina.stani:. &aitreva nije ni#ta rekao o tome. a kad je zavr#io sa cijelom pričom.. ponekad sam bio zbunjen. :>to misli#. rekao je.: &aitrevu je ovakva reakcija najprije zbunila. na posljetku je rekao &aitreva.. ali je odjednom osjetio kako ne zna mo'e li to pravilno prenijeti. . pa čak ni K!ajurao. .Paras!ara se sagnuo prema njemu i dodirnuo ga po ramenima. (ako)er mislim da si imao sre e. da &aitreva ne čuje. 8li snage. očigledno odobravaju i ono #to čuje. &aitreva nije vidio kako je njegov učitelj najprije zatvorio oči. nije komentirao &aitrevinu priču. Paras!ara ga je pa'ljivo slu#ao. da ne pro)e kroz njena vrata. Ali. 8ako. 5amo je nekoliko puta kimnuo glavom. a onda je u Para-s!arinim mudrim i blagim očima prona#ao odgovor. :zabunio sam se. "aravno da zna. :Drago mije da te vidim. 5resti ga u takvom obliku i jo# uspjeti zadr'ati sebe kakav jesi. &aitreva je ispričao Paras!ari o svom putu u DParaku. kako god 'eli#. :Pa. izraz lica njegovog učitelja govorio je o postojanju plana i namjere.. 5lagao se sa :sre om:. Pa. sada je u njemu progovorilo povjerenje i on je Paras!ari otvorio svoje srce. na trenutak je zastao. Selio je ispričati sve #to mu se dogodilo..jerojatno je sve to skupa planirao.idjev#i da ne e dobiti ni#ta ako ne pita. Kako je bio glup. -atim je ti!o. Primijetiv#i njegovo oklijevanje. Du!ovni putevi uvijek na kraju zavr#e u čaroliji. 8 on je osje ao da je do'ivio ne#to vrlo posebno. :A!. 0ilo mu je potrebno nekoliko minuta prije nego je s!vatio daje Paras!ara uporabio mu#ki rod govore i o čarobnici. pa čak ni čarobničine poljupce. da je ne slijedi. Koliko jo# mora učiti. Paras!ara gaje očekuju i promatrao. ali mislim da je ipak bila 'ensko. Kad je do#ao do susreta sa čarobnicom. rekao je &aitreva govore i kao da se bori s riječima. 8 moram biti tajanstven. :Da. to. Paras!arina ramena su se malo trznula na to pitanje.P. :&islio sam da e tako biti. 8spričao mu je sve #to se dogodilo. &oglo se dogoditi da ne susretne čarobnicu. &aitreva je malo suzio oči na ovu učiteljevu izjavu. 5jest emo i pričati...: &e)utim. :. :5reo sam osobu koju su svi zvali čarobnica:.: -atim se okrenuo i počeo ne#to raditi oko 7ane#ovog oltara. naravno. +ni! prvi! dana u DParaki mučio se oko toga da je prona)e. :5reo sam nekog:. je li? "e smijem izravno odgovarati na pitanja? 0a# sam ti A. A ipak.. iako je bilo vrlo zbunjuju e. :Da. nije mogao ne primijetiti mali i napola skriveni uzda! olak#anja koji se Paras!ari oteo. . Paras!ara se nikad do sada nije :zabunio:. mislim da si doista imao sre e. i tu se &aitreva malo zbunio. potaknuo gaje Paras!ara. &aitreva je rekao@ :. :mislim daje sasvim posebna osoba.:.. tko je ona?: upitao je gledaju i Paras!arina le)a. promrmljao sebi u bradu@ :6to ti sad. 8znenada &aitreva se osjetio slabim i malim. "akon meditacije.čitelju. 8pak. Kako netko mo'e planirati takve stvari? &oglo se sasvim lako dogoditi da &aitreva nikad ne prona)e (rg devet !ramova. "e#to #to zaslu'uje punu pozornost. Do)i sa mnom. ne ispu#taju i ni najmanji detalj. #to ti misli# o tome? >to misli# o toj čarobnici?: Paras!ara je malo oklijevao. nisu odma! počeli pričati.:. &aitreva nije mogao biti u to siguran ali činilo mu se da na osjetljivim dijelovima njegov učitelj pomalo suspre'e da!. >to se doga)a? Ali. a onda u blagom prijekoru pogledao 7ane#ov kipi .. budu i da njegov učitelj očigledno nije 'elio nastaviti razgovor u tom smjeru. a sada je mislio da Paras!ara ni#ta o tome ne zna. rekao je.

pomislio je &aitreva dok je Paras!ara nastavio nakon male stanke. 8ma# moj blagoslov i podr#ku. . +na je jo# uvijek bila tu. kao #to zna#.za!valan. A &aitreva i to mora naučiti. tako AP. ne boj se rnubandane. .či. (a e ti znanja dati drugi učitelji. Ali. :&ai-tre9a.: &aitreva je promatrao svog učitelja. . (ako je volio taj nepresu#ni izvor mudrosti i znanja. :+no #to ti 'elim re i je da si postupio ispravno i zbog toga sam ponosan na tebe. da zna#. :8mam jednu dilemu za koju mislim daje mo'e# rije#iti. Ali. mogu ti odgovoriti na to pitanje:. 0ilo je mnogo toga #to mu je rečeno. 8 #to je on ba# takav kakav jeste. &aitreva je znak svog učitelja primio sasvim smireno. to ne znači da ga ne mo'e pitati o čarobničinim riječima i /ilozo/iji.olio je njegovu otvorenost i iskrenost.: . (o je pitanje o du!ovnim putevima. 0io je to njegov oslonac. (ako)er./ade. s uzda!om je otpočeo Paras!ara. ponovo. &islim da si u dobrim rukama. rekao je Paras!ara gotovo radostan #to se razgovor vratio na uobičajeni teren. tvoja zada a je mo'da #ira i ve a od ovog 'ivota. +!. tako gaje volio. mnogo puta je tako prekidao &aitrevina nepotrebna. :. +smje! koji mu je ozario lice bio je osmje! duboke za!valnosti. Ali. započeo je ponovo &aitreva. stalno je spominjala >ukrin du!ovni put. Da. "a posljetku. 5va pitanja o tome raspravi s njim..idjev#i daje &aitreva zaustio da ga ne#to dalje pita. :čarobnica mije pričala o >ukri. sada i ovdje.. 8ako je znao da je tako. 5amo malo bolje razmisli i bit e# u to potpuno siguran. Paras!ara se polako okrenuo prema &aitrevi. podučavanju je u'ivao jednako tako kao #to je &aitreva u'ivao u učenju. kar-mičke veze koju sam pokrenuo s njom. +na postoji i na neki način e# je morati odraditi. pri!va ao je Paras!arinu odluku da o tome ne govori.: &o'da mu je 7ane#ov kipi namignuo. 5ada je znao daje sve u redu. :ta mije osoba govorila mnoge stvari s kojima sam se mogao slo'iti. ali ipak pone#to različite.: Paras!ara je pokretom glave dao &aitrevi dozvolu da nastavi. imaj povjerenja. Da li sam dobro učinio? 8 #to da dalje radim u svezi toga?: Paras!ara je dugo promatrao svog najdra'eg učenika. njegov temelj. -načajke o kojima je govorila slične su onima koje sam naučio od tebe. . ne'eljena ili preuranjena pitanja. Kad je podigao pogled i susreo jednako tako razdragane i nje'ne Paras!arine oči. 0udu i da nije očekivao nikakav odgovor od njega. na um mu je palo jo# jedno pitanje. devet prirodni! zakona. + čemu se radi? Kakav je to put u svjetlu znanja o )joti#u?: :Da.. :dao sam ti sve #to je bilo potrebno. Ponovo je skupio ruke i naklonio se pred svojim učiteljem. 0ojim se rnubandane. 8ako gaje 'arko zanimalo njegovo mi#ljenje. na#ao bi se netko drugi tko bi ga podučio. uči. &islim da si upravo sreo jednog od nji!. o tome tko je čarobnica. (ako)er. "adam se da ima# dovoljno povjerenja u mene da pri!vati# moje povlačenje u ovom slučaju. Paras!ara je podigao ruku dlanom okrenutim prema njemu daju i mu tako do znanja da je razgovor o toj temi zavr#en. ti zapravo zna# tko je ona. to znam.zda!nuo je. :Kao #to je cijeli svemir sazdan od devet gra!a.: Ponovo mu#ki rod. + tome emo pričati kad do)e vrijeme. muče me moje 'elje prema njoj. ve zacrtan i ide drugim smjerom. ali sada se vratio i mir. Ali. Probudila je u meni mu#karca. Dolazak čarobnice u njegov 'ivot bio je pra en nemirom. Do sada je uvijek on bio taj koji je mladi u pru'ao odgovore na njegova pitanja.. +djednom je iznutra osjetio smirenost kakvu ve dugo nije. "ema sumnje u (voj put. 8 doista. Da nije Paras!are. :&aitreva:. Radi kao #to si i dosad radio i dr'i se svojeg puta. sada. ali i mnoge s kojima nisam. . 0a# takav kakav mu je potreban. +vo ne bi trebala biti neka posebna iznimka. Ali. 0ez Paras!are on bi bio nitko i ni#ta. a za #to bi volio čuti Paras!arin komentar. znao je #to bi mu Paras!ara rekao na to@ bilo je i drugi! učitelja. sada su do#li do područja koje nije njegovo. moj put je.idi#. . Ali. (rebat e ti. a mo'da i nije. ili znanje. -nao je da mu &aitreva to ne e zamjeriti.čitelju:. &aitreva je bio sretan #to ima Paras!aru. postoje znanja koja ti ne mogu prenijeti. moj &aitreva. A rnuban-dana. -nanje uvijek prona)e put do 'edne du#e.

gladovanjem i drugim vrstama trapljenja. njima oni mogu prona i ravnote'u du!a i razvoj svoji! sposobnosti. :da svaka gra!a upravlja jednim du!ovnim putem.: Paras!ara je zastao na trenutak. rekao je &aitreva. to se mora priznati. primjerice. ljude. . nego kontrola i snaga. :5amo #to su neki putevi če# i i ra#ireniji.: &aitreva je pozorno slu#ao svog učitelja. vrlo brzo napreduju. Ali. ako pogrije#e. Rijedak je jer je malo ljudi koji bi njime mogli i i. 5urjinim putem mogu i i samo vladari. +sim toga. vojnici.sve su to postupci koji pripadaju andrinom putu. podanika mnogo. uzimanje opojni! sredstava i droga sa svr!om promjene du!a i tijela i slično.ljudi AP. &e)utim.ladara je malo.: :(o znači:. predanosti i mudrosti. (o je put vladara. nastavio je Paras!ara. razlučivanja i razumijevanja. Privlačna snaga mo i i vlasti toliko je velika da mnogi posr-nu na njemu. te manipulacija tim energijama. Ali ne samo to. "a 'alost. zazivanje du!ova i namjeran dodir s astralnim i drugim bi ima. 'ivotinje i biljke. davati. pomagati im. obu!va a neobične prakse kao #to je kori#tenje mrtvi! du#a u du!ovnom razvoju. +ni su načinjeni da zavode i odbijaju slabe. -bog toga se o 5urjinom putu zna jednako tako malo. +pasnost na tom putu sastoji se od pretjeranosti i uni#tavanja du!a i tijela iscrpljuju im vje'bama. &e)utim. mogu i su na devet različiti! načina. 0rinuti se za druga stvorenja. vrlo rijetki . &ai-tre9u nije iznenadilo kad je Paras!ara preskočio >ukru i pre#ao na >anija.e ina ljudi !oda ovim putem jer je on. Ra!uov put. 8 Ra!u i Ketu sudjeluju u du!ovnim putevima koji obu!va aju utjecaj na druge ljude. -aboravljaju da svoj polo'aj mogu iskoristiti za mnogo ve u svr!u@ svoj vlastiti du!ovni razvoj. dakle magijskim praksama.: :Razumijem:. odricanja od svijeta. ve i vanjske okolnosti. "a putu suosje anja gotovo da nema zamki. . Ali. "a primjer. . najop enitiji. 7uruov du!ovni put je najče# i. andrin du!ovni put je drugačiji. (o su putevi koji idu do krajnosti. vrlo je siguran. . Du!ovni put kojim upravlja 0ud! tako)er je čest@ to je put /ilozo/ije. . :&angalov du!ovni put je put ratnika. (aj put mo'e biti zabavan i vrlo dobar za ljude veliki! umni! sposobnosti. čak i oni učitelji koji su znali ne#to o tome sada polako nestaju. "jime mogu i i svi. +pasnost od ti! puteva je očigledna. (aj put je mnogo če# i. . ako postane sam sebi svr!a. mogu skliznuti u nisku agresivnost i izgubiti se. >anijevim putem idu pustinjaci. te#ki! vje'bi i discipline. posebice kundalini energije. ali i du!ovni razvoj zajednice. 5ličan je 5urjinom s tom razlikom #to glavna opasnost na tom putu nije vlast.rlo su rijetki . sve enici borci i svi oni koji razvijaju borilačke i ratničke vje#tine. njegovati i! . &aitreva je znao da njegov učitelj opisuje du!ovne puteve prema redoslijedu gra!a u )joti#u.vrlo. jedan od rijetki! je 5urjin du!ovni put. osim mo'da umi#ljanja i skrivenog !ranjenja ega koji sebi pripisuje zasluge i dobra djela. (o je put siroma#tva. &angalovim putem kroče ratnici. kraljeva i dr'avnika. (akvima e biti potrebno mnogo vremena da se vrate na put du!ovnosti i počnu iznova. &nogi učenjaci i sve enici pridaju veliku va'nost intelektu i s!va anju istine. Ali. ta opasnost je daleko manja od opasnosti mo i i vlasti 5urjinog puta. Ketuov put je vi#e usmjeren na bu)enje unutarnji! energija.su i du!ovni putevi podijeljeni izme)u ti! devet načela. oni koji izdr'e. 5urjin put je opasan put. :>anijev du!ovni put pripada asketama. &aitreva je iskoristio malu stanku. postat e su!oparan i /ormalan.ladari su sve vi#e usmjereni prema van i zavodi i! mo . "itko drugi. A Paras!ara je nastavio sa svojim izlaganjem. :Pretpostavljam da su potrebne odre)ene značajke osobnosti da bi se i#lo 5urjinim putem?: :(ako je. "jime mogu kročiti mnogi. Dolazak do sebe. -nao je da svaka riječ koju e čuti ima neprocjenjivu vrijednost. a neki rje)i i tajanstveniji. +n nije za svakog i zapravo je vrlo rijedak. prilago)en svakome i vjerojatno najsigurniji. 5ada je bila na redu >ukra i njezin du!ovni put. (o je put suosje anja. &alo je ljudi koji mogu sigurno kročiti njime. Dva karmička čvora.: :(očno:. (o je put religije. evolucijski razvoj i na posljetku susret s 0ogom. Ra!u i Ketu tako)er upravljaju svojim du!ovnim putevima.

Paras!ara je promatrao svog učenika. "jime ve mo'e !odati mnogo ljudi. iako nije znao kako bi se to moglo očitovati u njegovom 'ivotu. Prvo stoje osjetio bila je spoznaja o ravnopravnosti svi! ti! puteva. +naj če# i i lak#i dio >ukrinog puta je put umjetnika i stvaratelja. 5amo. Dakle. 7ovorim o svakida#njoj ljubavi. poput tantre. >ukrin du!ovni put je zapravo put ljubavi. 8ako je odbačen. Ravnote'a se mora sačuvati. pa ona je zasigurno i#la >ukrinim putem. &e)utim. >anijev put mu tako)er ne bi bio stran.. Primjerice. "akon susreta s čarobnicom mnogo se toga u njemu promijenilo. prije nego je izi#ao ispod trstikom pokrivene nadstre#nice začuo je Paras!arin glas@ :&aitreva:. A s njom je do#ao i osje aj potrebe za očuvanjem svakog od nji!.: 8 s tim je riječima Paras!ara ponovo zaronio u meditaciju.koji sigurno mogu i i tim putevima. ali iako su svi ljudi sposobni kročiti njime. kad je njegov put sada sasvim drugačiji? Duboko je uzda!nuo. putu mudrosti i predanosti. (a se Esvakida#nja ljubav tako)er povezuje s tjelesnim vidom 'ivota i to dodatno zbunjuje. dok je &aitreva razmi#ljao o >ukrinom putu i svojoj ulozi u tome. iako bi mogao biti najpri!vatljiviji. (o je zato jer su zamke velike. 8 na posljetku. i Ra!u i Ketu sudjeluju u du!ovnim putevima koji koriste seksualnu energiju. kao u slučaju predanosti i religije kojom. Bjubav je op eprisutna. čarobnica mu je čak i rekla da e postati >ukrinim čarobnjakom. osje ao je sna'nu povezanost sa >ukrom. :8 to nas dovodi do >ukre. upravlja 7uru. Ali i tu postoje zamke. 5ada je bilo drugačije. i to je znao. &aitreva. Kad je vidio da je njegov učenik budan i spreman za dalje. on mora ostati čekaju i na one koji e kročiti upravo njime* one kojima drugi putevi ne bi toliko odgovarali. Ra!u i Ketu bi ga u'asnuli i odbili. J3 . onda to doista nitko ne zna.<RezAe. A čarobnica.P. >ukrin put ne smije nestati. +n. svezi toga mogu ti re i samo sljede e@ ako on ne zna kakav je. a ne 0ogu. (ako)er bi u potpunosti razumio Randrin put suosje anja i rada za druge. "akon nekog vremena &aitreva je primijetio da je njegov učitelj zaronio u meditaciju te je ti!o ustao ne 'ele i ga vi#e smetati. onaj seksualni dio tantre. nastavio je s pričom. kao #to sam rekao. a imao bi razumijevanja za 0ud!ov put /ilozo/ije. (o mu je izgledalo malo vjerojatno. "e govorim sad o izravnoj ljubavi prema 0ogu. negdje duboko u sebi &aitreva je s!vatio da je otkrio jednu od svoji! 'ivotni! zada a. . kako e je ostvariti? Kako. na 5urjin i &angalov put bi vjerojatno gledao s ravnodu#no# u. Pomisliv#i na to. A. svakako pripada >ukri.e ina ljudi smatra da ljubav pripada svijetu. 8 stvaratelji moraju znati #to i kako činiti da na sebe ne preuzmu zasluge koje im ne pripadaju te da nji!ovo stvaranje bude u skladu s bo'anskim stvaranjem. "eobično je to re i. >ukra. &e)utim. "e bi bilo ispravno da bilo koji od ti! puteva nestane. "a njegovom licu je vidio onaj zami#ljeni. A mo'da ga. prezren i potpuno pogre#no s!va en.tapati i (arapati . da mu je Paras!ara objasnio du!ovne puteve prije toga.: Paras!ara je ponovo na trenutak zastao daju i &aitrevi vremena da upije ono #to je čuo. ostaviv#i &aitrevu da zbunjen potra'i put ku i.. u njemu se javila 'elja da ne#to učini. Bako gaje iskriviti i potrebno je mnogo rada i obja#njavanja da se stvarnost oslobodi pritiska predrasuda. -a to vrijeme. svjestan da e na odgovor morati pričekati. ali sada. ali se malo kad povezuje s du!ovnim te'njama. ne e nikad ni dobiti. "asmije#io se i zatvorio oči. -bog toga je i >ukrin put rijedak. on bi vjerojatno zauzeo pozitivan stav prema 7uruovom putu. ali odlučni izraz čovjeka koji zna #to 'eli i po tome je znao daje svoj posao učitelja obavio kako treba. :pitao si me za >ukrine značajke i razlike koje si primijetio u odnosu na ono #to si do sada znao. (antra. nakon #to mu je Paras!ara objasnio značajke različiti! du!ovni! puteva. >ukrin put je najskriveniji i najvi#e podlo'an iskrivljenjima. pravi >ukrini učenici vrlo su rijetki.: &aitreva je zami#ljeno slu#ao posljednje Paras!arine riječi. dozvao ga je učitelj. Ali. .

čekale su prigodu da porazgovaraju s &aitrevom.tapati je bila tajanstvena. &aitreva bi se vjerojatno povukao u sebe ili bi ne!ajno odma!nuo rukom odbacuju i svaku brigu. Da. :&oram vas ne#to pitati:. a (arapatine svijetle bile su poput bistrog mora koje otkriva svoje dubine. a ponekad su ga vidjele kako razgovara sa svojim vr#njacima #to je bila dobra. ali nije bilo ni zabranjeno. . Drveni stol pred njima bio je ispunjen raznim posudama iz koji! je mirisala !rana. a posebice savjet. dugogodi#nja navika potpomognuta čistim i otvorenim odnosom dviju sestara prema njemu. kao i obično. (arapatin je osmje! otkrivao otvorenost i majčinsku nje'nost. a isto je to vrijedilo i za mu#karca. .tapati i (arapati su sa smije#kom promatrale &ai-tre9u. ali opet beskrajno različite. "ji!ova se sličnost i različitost istodobno odra'avala upravo u tom smije#ku kojeg su sada. sloboda stvaranja jednostruki! ili vi#estruki! zajednica bila je duboko ukorijenjena u pradavnu vedsku kulturu.. otac ne zna mnogo o unutarnjim do'ivljajima svoga sina. (arapati je isti osje aj izrazila laganim pomakom glave unatrag. &e)utim. budu i neodlučan. a kratki razgovor s 0!askarom otkrio im je da. Da lije ispravno #to sam jo# od mali! nogu odlučio da u 'ivjeti bez 'ene?: 5mije#ak na licu . -bog toga &aitreva nikad nije imao te#ko a sa svojim majkama. "itko. &anje vremena je posve ivao svom omiljenom učenju. 0!as-kara. u pro#losti je poznavala i priznavala različite oblike zajedničkog 'ivota. najranijem djetinjstvu uop e nije ni razmi#ljao o tome. .tapatine crne oči mogle su skrivati mnogo toga. čim se &aitreva vratio iz DParake. iako se je . s istim mislima na umu i istim osje ajima u srcu. jednostavno priklonio sudbini. 8ako su slutile da e upravo to biti predmet nji!ovog razgovora. &e)utim. a (arapati otvorena i jasna. Dvije su sestre promatrale svoga sina koji je sjedio ispred nji!. sada kad je &aitreva to izrekao. 0ila je to jedna od česti! prigoda razmjene posjeta izme)u dviju porodica. +čekivali su 0!askara i njegovog kolegu sangadija AP. poznavaju i ga. Kao po naredbi. (aj su san s!vatile kao predska-zanje i kad se 0!askar pojavio u njima nije bilo nikakve sumnje #to moraju učiniti. nisu mogle izabrati odvojeni 'ivot. "erazdvojne od ro)enja. poklanjale &aitrevi. (arapati i . ro)ene s razmakom od svega 13 minuta. . nude i mu svoj najbolji smije#ak o!rabrenja. obje su odma! prekinule posao i sjele nasuprot njemu. +bično se radilo o sestrama ili bra i jer je tako bilo najlak#e organizirati praktične 'ivotne stvari. &e)utim. (arapati i . znale su da on mora prvi otpočeti razgovor. koja se protezala od podno'ja 4imalaje na sjeveru pa do DPara-ke i zaljeva Kuc! na zapadu. >tovi#e. .koliko bi to učinile one.tapati smije#ila na isti način. ne bi u to posumnjao. rekao je &aitreva jo# dok su sestre iznosile !ranu na stol. &aitreva je uzda!nuo. ali su se njene obrve lagano podigle. istina je da su ga zajedno sanjale kad im je bilo tek deset godina.tapati su odma! primijetile promjenu. Aedna 'ena je mogla imati vi#e mu'eva.tapati nije se promijenio. . 0ile su slične. 5 druge strane. &aitreva je bio zami#ljen i često je sam odlazio u duge #etnje. +dlučile su ostati zauvijek zajedno i zbog toga izabrale istog mu#karca.tapati nikad nije zanijela. iako je (arapati bila njegova biolo#ka majka. osjetile su lagani nemir. 0iti u braku s dvije 'ene nije bilo uobičajeno. male bori e oko njeni! usana kao da su joj davale jednu dodatnu dimenziju* dimenziju koju nije bilo lako protumačiti. bila je jača od intelektualne spoznaje. zvao i! je majkama obje. "a razini srca on je . (ako je &aitreva bio jedinac sa dvije majke. :Do sada nisam imao sumnji u svoju odluku.tapati bile su sestre blizanke. poznavaju i du#u i srce one druge. sada razmi#ljam o tome. ali ipak neočekivana promjena. a poslije &aitreve ni (arapati. -apravo. A i 0!askar se. iz susjednog sela.tapati volio jednako kao i (arapati. a kad je odrastao s!vatio je da nije mogu e imati dvije majke. +bje su se za njega brinule jednako i u njegovom srcu nije bilo razlike u pogledu odnosa prema njima. &aitrevinog oca. civilizacija nastala na obalama rijeke 5arasva-ti. gledaju i je. 5estre nisu ni#ta rekle &aitrevi. Ali.

pretpostavljao je. . a tako)er je razmi#ljao i o du!ovnim putevima o kojima mu je govorio Paras!ara. nastavio je &aitreva.tapati. :8li 'ivot sa 'enom?: dodala je (arapati istog trenutka..<Rtzde.P. .: :Ali. (arapati je sve s!va ala vrlo ozbiljno. nadovezala se njena sestra. samo po sebi... pitanje:. :-nam:.. nastavila je odma! . &o'da sam trebao pričekati da isprobam. Ali. :-ato sam i 'elio razgovarati s vama.. rekao je &aitreva. :8 #to se dogodilo? Aesi li bio sam s njom? Aesi li prekr#io svoj zavjet celibata?: :+!. :&aitreva:.: :A #to se zapravo dogodilo u DParaki?: upitala je . ovaj. obavijestim. svoga učitelja.. venerijanski! sredstava tjelesne i du!ovne ljubavi. a ne put pustinjaka. do#lo kasnije. "ji!ove misli bile su tako povezane da je svaka od nji! točno znala #to i kada re i da upotpuni rečenicu koju bi započela ona druga. &e)utim.. :na koje se mora odgovoriti. :0!askar ne zna ni#ta o tome #to si radio i gdje si bio:. govore i zajedno i nadopunjavaju i jedna drugu. nije on razmi#ljao o 'ivotu sa 'enom. jednom jedinom trenutku.. Selio bi! povratiti svoj mir kojeg sam imao prije odlaska.tapati. trenutak je brzo pro#ao i sada su sestre zajedno uzda!nule spremaju i se odgovoriti svojemu sinu najbolje #to su znale i umjele. :"i slučajno. "e bi! to učinio bez prave odluke i. započela je (arapati. :-nala sam da je u pitanju 'ena. Da li je postupio ispravno? :&islim i na jedno i na drugo:. :mo'da nisam dovoljno znao za takvu odluku. "jegovo srce se koleba izme)u d!arme. ne. "jegove su majke bile nevjerojatne. :&isli# seks?: rekla je . "e bi! ga prekr#io bez da nji! barem o tome unaprijed ne RaroTir/c A. zaključila je (arapati. (o bi.: uskliknuo je &aitreva.činile su to na način koji je često zbunjivao mnoge ljude.: .. na posljetku je rekao.tapati dok ju je sestra pomalo prijekorno pogledala.. Privlačilo gaje uzbu)enje i energija koja se u njemu budila na pomisao o privlačnosti tajanstvene osobe koja mu opsjeda um ve nekoliko mjeseci.: :Poradi tvog du#evnog mira:. to. :5reo sam jednu.. u dvije kratke rečenice. 5ada je bio red na &aitrevi da osjeti nemir... jednu zanimljivu. :+n misli o njoj.: vragolasto se nasmijala . :Dobro:.tapati je bila slobodnija i sklonija !umoru. uspjele su izre i sumnje koje su njega mučile danima. bez blagoslova oni! pred kojima sam dao zavjet. Ali.. Da lije put uzdr'avanja od seksualni! iskustava doista njegov put? >ukra u njemu reagirala je vrlo sna'no na mogu nost du!ovnog napredovanja pomo u neobični!..:"aime:. :to je ozbiljno pitanje. rekla je (arapati.: Pod :nji!: &aitreva je prije svega smatrao Paras!aru. 'enu:. "ije razmi#ljao o tome kako e postati porodični čovjek. :A!:. njegove du'nosti i njegovi! mladalački! 'udnji. nije li to samo 'udnja za tjelesnim? Aer. zar ne?: :"e mora biti. +n je na ku#nji jer postoji mogu nost da e njegova d!arma slijediti put na kojem e biti u dodiru sa 'enama. 0io je to rijedak trenutak u kojem se mogla uočiti razlika u mi#ljenju i pristupu dviju sestara. "jega su sada privlačile druge stvari. promucao je &aitreva.tapati malo preglasno. :(o nekako ide zajedno.: (arapati ju je opet prijekorno pogledala. ali naravno i svoje roditelje. &nogo vremena mi odlazi na razmi#ljanje o tome. značajno je uskliknula . 5to on zapravo 'eli i o čemu razmi#lja? čarobnica je u njemu potaknula osje aje za koje je mislio da i! nema.tapati. doista.tapati. . on je donio drugačiju odluku jo# kad za to nije ni znao.: i tu se &aitreva lagano zacrvenio i za trenutak u#utio.. :A #to te onda muči?: :-ar ne vidi#?: ubacila se .

0ile su u dodiru sa svjetovima do koji! obični ljudi ne mogu do i tako lako.: 8ako nije dobio odgovore na svoja pitanja i nije znao mnogo vi#e nego prije. nijedan put nije vječan. odgovorio je &aitreva. nije pro#la ni minuta. rekao je dodiruju i 'eludac. . izabrao si ispravan put.tapati je sve to rekla prodorno i čvrsto. veseljem i za!valno# u zbog darova 'ivota i ljubavi koja je nesmetano tekla izme)u nji!. 7ledale bijedna drugoj u oči i kao da su zajedno razmi#ljale. +sim toga. kao da odgovaraju na promjenu raspolo'enja. 8 uvijek. (ijekom tog vremena &aitreva je uredno ispunjavao svoje obaveze. bilo je to vi#e kao da su zajedno odletjele u neki drugi svijet. :Paras!ara ka'e da postoje trenuci kad moram učiti od drugi! učitelja. (arapati je rekla daje blizu. 5ve njegove sumnje raspr#ile su se i nestale kao da i! nije ni bilo. 5 unutarnjim veseljem pojavio se ijedan drugi osjet. &e)utim. ispunjen smije!om. 7ledaju i unatrag nije se mogao prisjetiti #to je zapravo tada radio. :Dakle. to nije bila obična djevojka ili 'ena:. bilo je poput nektara za njegovu du#u. 8pak. Bagano se naka#ljala i brzo nastavila. "o.jerovao je svojim majkama. pa čak i vi#e od toga. -agrlila ga je i ti!o dodala ljube i ga u kosu@ :0it e sve u redu.su bile u pravu. (o znači da mo'da ne e morati natrag u DParaku daje potra'i.<RezAe. 8znenada je osjetio kako ga napu#taju brige. poput mnogi! koji su mu pret!odili. "ije im bilo potrebno dugo da do)u do ispravnog zaključka.tapati ne čekaju i &aitrevin odgovor. (ako)er.tapati i (arapati su se zajedno nasmijale. :5ve #to ti je potrebno je naučiti ne#to i o drugim putevima. i na tom putu postoje ku#nje. :7ladan sam:. u neku drugu dimenziju i tamo tra'ile odgovore. Bjudi prolaze jednim putem neko vrijeme. . A. ti e# i i svojim putem čvrsto i postojano. .: :Daje potra'i#? "ju? (u 'enu? Ali kako kad je ona u DParaki?: iznena)eno je upitala (arapati. vrata su se otvorila i iza nji! se pojavilo nasmijano 0!askarovo lice. uvijek se pokazalo da. A &aitreva joj je vratio za!valni pogled jer ga je po#tedjela izricanja riječi koje ni njemu samom nisu bile do kraja jasne. 0ile su intuitivne. Posje ivao je Paras!aru. J1 Potraga za tajanstvenom 'enom Pro#lo je osam dugi! mjeseci prije nego #to su se &ai-tre9a i čarobnica ponovo sreli. Sivot je na povr#ini izgledao isti. a zatim. (arapati je samo zami#ljeno kimnula glavom. koliko je &aitreva znao. tom trenutku. zaključila je . da ona nije daleko. &aitreva i! je ve vi)ao u takvim situacijama. . (ko zna #to su zajedno vidjele..tapati je za trenutak zatvorila oči. +ne ga ne bi lagale.. a (arapati je prva odvojila oči od sestre i pogledala &aitrevu. iako kasnije nije mogao re i #to je naučio... &o'da bi stoga bilo dobro da doista potra'i# tu. "ji!ova potvrda o tome kako je na pravom putu. a zatim je dodirnula ruku svoje sestre. +čigledno su zaključile daje ovo jedan od takvi! trenutaka. (arapati je okrenula glavu prema njoj. istodobno suosje ajno gledaju i &aitrevu.čio je. .: -atim je ustala i pri#la &aitrevi. 8znenada se osjetio tako lagano i sretno. "a nekoj unutarnjoj razini one su to znale. 8mamo osje aj. tko zna na kakvom mjestu su bile. -nao je da i! ne smije prekidati. &aitreva im nije morao pričati o tome #to se dogodilo u DParaki. ali nipo#to nije bio takav. mnogo mu je značila. 0ilo je to neobično razdoblje &aitrevina 'ivota. ali ono #to mu je (arapati tada rekla. +vo je takav trenutak i on mi ne mo'e pomo i vi#e od toga:. 5tarog je učitelja uglavnom pronalazio kako sjedi . . ali nji!ovi razgovori su bili #turi. 8mamo osje aj da je vrlo blizu i da ete se uskoro sresti. Ručak je pro#ao u najboljem redu. -apravo. &aitreva je čekao. :>to ka'e Paras!ara?: upitala ga je nakon nekoliko sekundi ti#ine. a posebice potvrda da mora potra'iti čarobnicu.P. tu 'enu. u &aitrevinom srcu se odjednom probudilo malo dijete. :Rekao je jo# daje potra'im. a zatim izabiru drugi.. (o bi činile kad se doga)alo ne#to presudno za nji!ov daljnji 'ivot.: 8 tu je (arapatin glas malo zadr!tao. :&aitreva. 5ada su sjedile ispred njega promatraju i jedna drugu.tapati i ja.

tapati tek ponekim suosje ajnim pogledom izrazile znanje o tome kroz #to prolazi. nije bio sretan sa samim sobom. takvom slučaju nije ju ni morao tra'iti. bio je to razgovor o detaljima )joti#a. ovdje sam.zatvoreni! očiju u ti#ini. Ali. 8zvana. Ali. glasila je sljede a misao. Ali. 0ilo je ne#to u njegovom pona#anju #to je &aitrevu podsjetilo na nju. malobrojnim prigodama kad bi tamo doista zatekao nekog stranca ili strankinju. 0ilo je to za nji! te#ko. toga nisu bili svjesni ni svi oni koji su dolazili &aitrevi zbog raznorazni! usluga iz područja )joti#a.jerojatno e se sakriti iza nekog drugog. . . to je dobro znao. "itko od njegovi! susjeda ili malobrojni! prijatelja nije primijetio promjenu u &aitrevi. Sivio je u stanju očekivanja. . ali izdr'ale su i &aitrevi davale podr#ku na onoj unutarnjoj razini* na razini ljubavi i pri!va anja. ali daje ne prepoznaje. "ije bio sretan s takvim mislima. kako da to učini kad je nema. +na ne e jednostavno zakoračiti iz nekog brodi a ili splavi i re i. za čarobnicu je prava sitnica pretvoriti se u drugi oblik. "jegov učitelj Paras!ara se dr'ao po strani. 8ako su se njima prevozile namirnice i ostale potrep#tine.P.? Doista. Ali. naselju na obali rijeke 5arasvati nije 'ivjelo mnogo ljudi. &aitreva se nadao da e ga neki čudan spoj slučajnosti dovesti na to mjesto upravo onda kad e tamo biti i čarobnica. Ali onda. posebice za (arapati koja je ponekad kri#om plakala na ses-trinom ramenu. "akon nekog vremena &aitreva je bio siguran u ovu posljednju zamisao. Paras!ara bi se nasmije#io i nekako i! uspio zanemariti. >to se toga tiče ona bi se mogla pojaviti u obliku neke 'ivotinje. Kad god bi se &aitreva makar i za trenutak pribli'io pitanjima vezanim za čarobnicu. ve inu vremena &aitreva je tragao za tajanstvenom 'enom. Poruka je bila jasna@ sa čarobnicom se morao razračunati sam. zasigurno ne bi pro#ao nezapa'eno. Dolazak strankinje. gdje daje tra'i? . tako da je nitko ne e prepoznati. Aer. (ako)er. &aitreva je bio siguran da e čarobničin dolazak biti venerijan- A.? &e)utim. (akve misli ga nisu činile sretnim. evo me. (ra'io je znakove. nije odustajao. Aednom mu se učinilo da se čarobnica pretvorila u trgovca svilom. &aitreva je uvijek bio na visini svoje zada e i obavljao je vrlo stručno i odgovorno. Prije nego #to su se rastali ona je obe ala da e do i i rekla mu daje potra'i. pa je &aitreva na posljetku odustao. "a ovu posljednju misao se nasmijao@ promjena njoj ne bi bila strana. 5krivene poglede ili prikrivene pozive. a posebice dolazak tako lijepe i posebne strankinje. "e. .tapati i (arapati bile su vrlo mudre i znale su da &aitreva mora prona i svoj put sam. . +sim luke posje ivao je i sva druga mjesta na kojima je mislio da bi mogao dobiti neki znak. sve je na izgled bilo u redu. A ako i jeste. daje mo'da susre e svaki dan. to ne bi bilo u njezinom stilu. &aitreva bi i! iz prikrajka dobro promotrio. (aj je čovjek bio mlad i lje-pu#kast. a jedino su njegove majke (a-rapati i . +na e do i tako da za to nitko ne e znati. 8mao je osje aj da vrijeme posve uje isključivo njima i da zapravo ni#ta drugo i ne radi osim toga. kako daje prepozna? Kako da zna gdje je i kako daje prona)e? (akve misli stalno su mučile &aitrevu. Ali. ponekad bi se pojavio i poneki putnik. 5vakog dana odlazio je u malu riječnu luku u kojoj bi se ponekad zaustavljale splavi i brodovi. izgledati poput trgovca ili lutaju eg sve enika. o tumačenju kozmičkog plesa planeta koji oslikavaju čovjekovu sudbinu. a nudio je vrlo rijetke i skupe svilene tkanine i odje u. jo# vjerojatnije. osje aj mu je govorio da to nije način na koji e se ona pojaviti. "ajče# e nije ni počinjao razgovor. 8li. "ekoliko puta je otvoreno odbio pričati o tome. ta ona je čarobnica. &ogao je sjediti kod ku e ili bilo gdje drugdje i jednostavno čekati vijest o njenom dolasku. jer kako e je onda prepoznati. trenucima malodu#nosti bio je siguran daje ona ve ovdje. (ra'io je sličnosti. u stanju unutarnjeg nemira. (ra'io je bilo #to #to bi mu otkrilo pravi identitet stranca. nakon #to je proveo oko sat vremena motaju i se oko trgovca nije se dogodilo . ski. (ako)er. nakon nji!ovog posljednjeg razgovora vi#e nisu o tome pričali. mo'da do i pre-ru#ena ili promijenjena. + tome bi &aitreva čuo istog trenutka.

čarobnica mogla izabrati za svoje prikazivanje u javnosti. :(ko je blizu? + čemu ti to govori#?: &e)utim. 5ve stoje &aitreva dalje mogao izvu i bila su obe anja o neobičnim mo ima koje e dobiti ako popije poseban napitak kojeg :tantrik: posjeduje. "e bi si oprostio da i! je zanemario. &islio je da su to znakovi koje mu ona #alje i da i! mora slijediti. . ba# ni#ta. a kad se vratio ku i čekanje mu nije tako te#ko padalo. (rgovac je bio upravo to kako je izgledao@ trgovac. &islio je da bi čarobnica mogla izvesti tako ne#to da zavara ostale. samo da bi ustanovio kako je i ovaj put na pogre#nom tragu. jo# malo. čovjek je i dalje govorio dok se &aitreva udaljavao od njega. a kasnije saznao kako su bili ispravni. JJ 5usret kod pogrebne lomače . a da njega privuče. -a trenutak je &aitreva pomislio daje njegova potraga zavr#ena iako je taj čovjek izgledao potpuno drugačije od čarobnice. 0ilo je veliko pitanje da li su i one dvije rečenice bile upu ene njemu.ijest o njoj donijela je neka vrlo lijepa 'ena čije su oči &aitrevu podsjetile na čarobnicu. pokazalo se da je ludi tantrik bio u pravu. 8mao je stalnu erekciju. čarob-nica je doista bila blizu. (rudio se biti nazočan svim proslavama za koje je čuo. a &aitreva je ostao sam i tu'an kao i prije. a bilo je i ljubavni! ponuda koje uop e nisu bile upu ene njemu. i taj se put pokazao uzaludnim. Razgovor s drogiranim čovjekom bio je nemogu .ra aju i se iz jo# jednog #utljivog posjeta Paras!ari. plesa i zabave. 7ovorio je kako je on posjeduje i kako je mo'e prenijeti drugima putem ljubavne ekstaze ili tajanstveni! napitaka čije recepte zna. Aednom je tako pje#ačio oko pet sati ne bi li stigao na proslavu. &aitreva je odustao. kad se okretao od njega dogodilo se ne#to zbog čega je osje aj uzaludnosti postao ne#to manji. &e)utim. tako je mislio &aitreva. -nao je da bi se >ukrina sve enica mogla pojaviti na mjestima gdje ima glazbe. na posljetku je bila razlog #to su ga otjerali. Ali. pa čak i jedan samozvani tan-trički sve enik koji se tu na#ao nepozvan.. dragi moj. Proslava je bila 'ivopisna. "a kraju je taj čovjek oti#ao. na neki način. &e)utim. nevidljivi poziv rukom ili osje aj u srcu koji bi mu rekao kako je njegova potraga zavr#ena.: :>to?: upitao je &aitreva s nadom. o mo i i slavi koja ga čeka ako ga bude slijedio. Ao# malo i tu je. koju je izricao svim 'enama na koje je nai#ao. mr#av i daleko od toga da bi ga se nazvalo lijepim. 8z njegovi! ustiju tekla je bujica nepovezani! riječi. 7ovorila je vrlo us!i eno o glazbenicima koji su do#li iz velike daljine da bi uveličali vjenčanje prekrasne k eri nji!ovog mjesnog poglavara. (e dvije činjenice bile su dovoljne da se &aitreva na op e ču)enje otpremi na dug put. pokazalo se da to nije bio slučaj. 0io je polugol. -a desetak dana susrest e je ponovo.ni#ta. Ali. 0ilo je tu glazbenika. "jegova pustolovina sa Rarobnicom pribli'avala se svom posljednjem dijelu. &e)utim. "adao se da e tamo prona i nju. :0lizu je ona. njegove rečenice su bile besmislene i nepovezane. . nikakav znak. &aitreva je bio zainteresiran za njega. &e)utim. "a njega su mu čak posebno obratili pozornost jer je ometao ljude u slavlju. . nikakva poruka izgovorena samo za njega. i#ao je od čovjeka do čovjeka i nepozvan pričao o velikoj :kobrinoj mo i: koja je dostupna svima. bilo je gotovo.. ali na potpuno neočekivanom mjestu@ na mjestu koje e mu otkriti nove i neslu ene dimenzije čarobničine mo i. sasvim blizu. Kad bi &aitreva progovorio :tantrik: je #utio i izgledalo je kao da slu#a. a zatim mu je pri#ao.e je bio izgubljen u mislima i razočaran zbog neuspje!a kad je začuo ne#to #to gaje natjeralo da se ponovo okrene. 0ilo je mnogo ljudi koje bi. te je no i &aitreva prolazio pored mjesnog . "akon nekoliko minuta. "i#ta. čovjek je bio pod utjecajem opojni! trava. lijepi! 'ena. -bog toga je iznenadio mnoge pojaviv#i se na nekoliko vjenčanja ne samo u svojem nego i u susjednim naseljima uz rijeku. &aitreva i! je pri!vatio kao znak. +sje ao se bolje. &aitreva je na sigurnoj udaljenosti gledao kako ga odvlače od proslave i ostavljaju u #umi. &e)utim. njegovi su odgovori bili potpuno nepovezani s pitanjem. a osim napamet naučeni! ponuda koje je stalno ponavljao čak i kad nije bilo nikog u blizini. plesača. +va druga ponuda.sprkos tome.

vjerojatno je da takvu stra'u nitko ne bi . Ako biste ba# gledali u tom smjeru. od koji! je jedan sasvim sigurno pripadao Ra!uu. "ji!ova zamisao je bila da tijelo nedavno preminulog u sebi sadr'i tana!ne. pričalo se da ima mnogo zloporaba i oskvrnu a tijela. kako su i! zvali. "aime. "a njima su se pjevale svete pjesme i svatko tko bi do#ao zamislio bi se nad prolazno# u zemaljskog 'ivota. Ag!ora je Ra!uov put. a neke su se nastavile kretati polaganim pokretima nalik transu. kako je &aitreva samo s u'asom čuo. 5ve u svemu. &aitreva nikad nije sreo nekog tko je to radio ili tko je takvoj praksi svjedočio. &aitreva se nije bojao takvi! mjesta. mogu uporabiti za velike du!ovne uvide. Aedino je. (u i tamo bi se vidjela neka udaljena blijeda svjetlost. koriste pripadnici rijetki! i odbačeni! kultova. mogli ste vidjeti sjenke koje polako !odaju prema umrlima. (o je put koji vodi po mračnim stazama. "eke od nji! bi zastale i sjele.groblja. "o. &aitrevi nije bilo jasno kako ag!ori dobivaju :dozvolu od pokojnika:. Posebice sada. +sobno. uz dozvolu pokojnika. posebice no prije spaljivanja. Ag!ori. 0ilo je sigurno jedino to da su se ponekad. zakapali svoje mrtve u zemlju.P. ali vrlo mo ne energije koje se. -apravo. +ko nji! obično nije postavljana nikakva stra'a. on i! nije ba# volio ali i! nije ni odbacivao odnosno prezirao kako su to činili drugi ljudi. budu i da se sve to odigravalo u strogoj tajnosti. a ponekad bi se začuli i neobični. a nji!ov pepeo prosut u rijeku. bi dolazili no u i provodili svoje rituale nad mrtvim tijelima. 0ila su to mjesta na koja se dolazilo sa #tovanjem i mirom u srcu. to su bile samo priče. mjesta za pogrebne lomače bila su poput sveti! !ramova. Begende su govorile Ras-o<ima A. "aime. vjerojatno nisu ni#ta pouzdano ni znali. tom smislu. radilo se o prostranoj zaravni pored rijeke na kojoj su stajale pripremljene lomače za sutra#nje kre-miranje umrli!. "aravno. nekim ortodoksnijim #kolama ag!ore nije bilo strano ni tjelesno spajanje s tijelom pokojnika putem spolnog čina ili jedenja dijelova tijela. A oni koji su pričali.<RizAe. &aitreva je načuo da se za pridru'ivanje ag!orima moraju pro i rigorozni testovi koje mnogi ne pre'ive. neposredno prije spaljivanja. a to je morao priznati. tu no su tijela umrli! bila ostavljana da le'e na lomačama pod otvorenim nebom. &aitreva je znao da te no i. imao malu odbojnost prema no nim posjetima. :krematoriji: su bili mjesta mo i i zbog toga visoko na listi &aitrevinog ukusa. (o je značilo da su jednu no prije spaljivanja tijela pokojnika ostavljana bez nadzora. a svoja su učenja čuvali u tajnosti. 0udu i da na njima nije bilo ostataka ljudi kao kod neki! naroda koji su. gotovo neljudski glasovi. Pripadnici ag!ori #kole nisu bili ba# omiljeni. "a njima e sutra biti ritualno spaljena tijela. mo'da je i razumljivo za#to nitko o tome nije 'elio ni#ta re i. "isi mogao samo tako do i do nekog i pitati ga o tome. kad mu je Paras!ara objasnio postojanje devet du!ovni! puteva. Dogodilo se da je pret!odnog dana umrlo troje ljudi i sada je svjetlo rastu eg &jeseca svjedočilo trima velikim nakupinama drva i slame. . oko lomača motali neki čudni ljudi koji su izi#li iz mračni! #uma. no prije spaljivanja. to nije bilo ne#to čemu se te'ilo i #to se 'eljelo vidjeti. a posebice kr!ke materije koju zovemo tijelom. u tom procesu bilo je mnogo opasnosti. Kori#tenje pokojnikova tijela kao oltara za uzdizanje vlastite du#e jedna je od ti! mračni! staza. Bjudi koji su ne#to znali o tome nisu pričali. Pričalo se da su mnogi ag!ori zavr#ili opsjednuti du!ovima i silama koje su priz-vali na taj način. Prvo. ali oni su tvrdili da je imaju te da ukoliko je ne dobiju ne izvr#avaju obred. "o prije spaljivanja ljudi su radije izbjegavali krematorije. "o. da po neka tijela dolaze bogovi i zbog toga im se mora omogu iti da po svoje izabranike do)u nesmetano i bez prepreka. (ako)er.

0laga svjetlost poput mjesečine je obasjavala prolaz ispred njega.: mucao je &aitreva. na trenutak je zastao. (oliko si mislio o meni. na do!vat ruke. točno na mjestu gdje se nalaze lomače. "ije to bila toplina.. :(o nije bilo te#ko. kao da se ne#to promijenilo.zda!nuo je odlučiv#i da ovdje nema ničega.idio je on takvo svjetlo vi#e puta. "astavio je !odati i za nekoliko sekundi do#ao do prve lomače. a na posljetku je od svega ostalo samo sje anje o njenoj ljepoti. Ali. . (ek rijetko. Ao# malo i to bi sje anje tako)er izblijedjelo. a često je imalo i neki crvenkasti sjaj. :Kako sam se stvorila pored tebe?:nasmijala mu se ona svojim najljep#im smije#kom. A. ali i u očekivanju te#kog prijelaza iz 'ivota u smrt. takvim bi se slučajevima ritual spaljivanja i prosipanja pepela odr'ao bez obzira na nedostatak tijela. jednom trenutku osjetio je kako mu dr!taj prolazi tijelom. bi tijelo pokojnika nestalo. . &aitreva se nije usu)ivao istra'ivati naokolo. ali nije bila ni !ladno a. postavljene ukoso prema obali rijeke. +vaj put je bilo bijelo i čisto poput mjesečine. kako si se stvorila. Prostor je bio osvijetljen i sve je vidio vrlo jasno. a &aitreva je to protumačio kao poziv. (ek ponekad bi pored lomače ujutro prona#li iscrpljeno mrtvo tijelo nekog pustinjaka. -rak je bio čist i lagan. mo'da dvjestotinjak metara. :Kako si. pretpostavljao je.. &aitreva je zastao i neodlučno razmi#ljao !o e li se odva'iti i u i ili e nastaviti putem do svoje ku e. do#av#i do prolaza izme)u drve a koji je vodio do zaravni. "a licu je osjetio neku promjenu u temperaturi. drugo. (u je zastao. koji gaje podsjetio na nju. . Prvi! dana nakon rastanka ma#tao bi o njoj i poku#ao je zami#ljati. lagan miris A. 8spred njega.: &aitreva je samo stajao promatraju i lik kojega je toliko puta zami#ljao tijekom dugi! mjeseci koji su pro#li od nji!ovog posljednjeg susreta. Kao #to je znao. Pro#lo je nekoliko minuta. a nije ni čuo niti vidio ni#ta #to bi mu privuklo pa'nju. Aednostavno. 5!vatio je daje vrijeme malo otupjelo o#tricu utiska kojeg je čarobnica imala na njega. da te nisam mogla proma#iti. nije stigao oti i. a koja samo nekog starog mo'da poluludog ag!orija? 8 zato su se ljudi dr'ali po strani. kako e obično ljudsko bi e znati koja od sjenki koje e ispuzati iz okrilja no i predstavlja pravo bo'anstvo. ali na čistini nije bilo nikoga.P. stajala je ona. a blagi je povjetarac nosio miris riječne vlage. +djednom svjetlost se pojačala. tijela pokojnika koja su le'ala na njima. Kad je te no i &aitreva ugledao svjetlo koje je dolazilo iz smjera rijeke. Ag!o-riji su provodili svoje obrede i uglavnom bi s tijelima nakon toga bilo sve u redu. a dozvao ga je poznati glas@ :-ar e# doista oti i? 5ada kad smo se konačno sreli?: &aitreva se okrenuo natrag brzo poput prepla#enog psa. Dani i tjedni koji su prolazili u svakida#njim aktivnostima učinili su svoje. doista se vjerovalo da bogovi dolaze po tijela neki! pokojnika. &o'da je očekivao da e nai i na skupinu ag!orija usred nji!ovi! rituala. A mo'da je to bila njegova unutarnja uznemirenost i stanje neprestanog očekivanja ili pak neobičan miris kojeg je osjetio u no nom zraku* svje'. bile su tri lomače. &o'da gaje upravo to navelo da promijeni smjer i odabere put koji je vodio pored lomača.'elio dr'ati a. a nedaleko od njega. -akoračio je i !rabro pro#ao kroz prolaz u drve u. poput dr!tanja od iznenadne !ladno e... ali te je no i bilo drugačije. tako da ni jedna nije imala neku prednost u odnosu na druge. Kasnije bi to činio rje)e. +bično bi bilo mutno i udaljeno. 8lije barem njemu tako izgledalo. Kako bilo da bilo. "ije ni okrenuo le)a lomačama. osim lomača visoki! oko tri metra i. &aitreva je neodlučno stajao. Pretpostavilo bi se da su se za tijelo pobrinuli bogovi i nikakva pitanja se nisu postavljala. istina je. +krenuo se spreman da napusti ovo sablasno mjesto na najbr'i mogu i način. Ali. mogao je vidjeti blijedu sjenu prve lomače. . ovdje nije bilo nikoga. &aitreva je zapravo zaboravio kako je čarobnica zanosno lijepa. vrlo rijetko. (o bi značilo daje sam ag!ori umro u poku#aju provo)enja opasnog obreda. samo #to nije dolazilo s neba. (akav bi se pokojnik zapamtio po posebnoj milosti i dugo se zadr'ao u mislima i molitvama svoji! sumje#tana koji su se oslanjali na njegovu pomo u svakida#njem 'ivotu. .

rekla je čarobnica nje'no. :(i dakle misli# da ja ne pripadam ovom mjestu?: &aitreva je potvrdno kimnuo glavom. samo osmje!om pokazuju i daje primijetila koliko je mladi u značio ovaj ponovni susret. (ako)er znam da e# svojom voljom. "o je kratka. sablasne svjetlosti oko nji! i činjenice da nedaleko od nji! le'e tri umrla tijela. sve ga je pogodilo silinom iznenadnog groma. "e znam #to 'elim i za#to mi to govori#. (o znam sigurno. kad je ponovo stajala ispred njega.. :Aadni &aitreva. ja znam #to e# postati. 5mrt i ja. kao #to znam da sam sada ovdje s tobom na ovom neobičnom mjestu. njegov se 'ivot iz trenutka u trenutak mijenja. mogla biti ubrzo. 4tjela sam ti ne#to re i i pokazati mjestom na#eg sastanka. 4vala ti. "a izgled to ne ide zajedno. :&rtva tijela i ja. &aitreva je samo niječno odma!nuo glavom ni ne poku#avaju i razmi#ljati o odgovoru. #to god mu donijela. :&o'da si u pravu. 'elja daje dodirne. :-a#to ovdje?: upitao je. smrt i stvaranje. svojom odlukom. a ona je jedina koju imamo. 8li i! mo'da ne 'eli razumjeti. 0io je u pravu jer je čarobnica nastavila. Ako 'eli# postati dobar čarobnjak mora# upoznati smrt. Ali. promjena je tu. tom smislu. 5mrt i čarolija.. :&isli#. +n mijenja postoje e stanje stvari. a eto nas opet na istom mjestu. &oramo po'uriti. :je stvaranje promjena. :-nam li za#to? -a#to . bez njega ni ja ne bi! mogla djelovati. jedno je sigurno. &o'da i ne pripadam:.Ali sada. Koliko god on to odbacivao. mislio je &aitreva. Aednostavno je odma!nuo glavom poku#avaju i se otresti neugode. pobijediti smrt. "ije u . 5mrt je uklanjanje nepotrebni! obrazaca. da e# postati s njom prijatelj.: Rekav#i to. :-na# li za#to?: "jen nagli pokret malo je upla#io &aitrevu pa je zbunjeno ponovio njeno pitanje. (očnije. naglo se okrenula &aitrevi. A.: čarobnica gaje opet podarila jednim od svoji! vragolasti! pogleda.#to?: :-a#to smo smrt i ja dobri prijatelji?: ponovila je strpljivo čarobnica. Ali. 5va ta če'nja. ti si naučio davati komplimente. &aitreva je bez riječi dopustio da njegovi osje aji budu vidljivi samo u pogledu kojim je promatrao najljep#u 'enu koju e ikada ugledati njegove oči. za#to ovdje kad sam te tra'io na svim drugim mjestima koja bi bolje pristajala tvom izgledu i naravi?: :&aitreva. -ar je mogu e da mu je toliko nedostajala? :&aitreva:. 7ospodar smrti je majstor čarobnjak. 5tvarati znači promijeniti postoje e stanje u ne#to novo. :-ato #to:. to ide jedno s drugim. 8znenadila gaje snaga osje aja koji su ga pratili. +sim toga. ono #to ga je posebno iznenadilo nije bilo zaboravljeno divljenje ljepoti.: 8zgovoriv#i ove posljednje riječi. čarobnica je okrenuv#i se krenula prema najudaljenijoj lomači. +djednom je postao svjestan mjesta na kojem se nalaze.: &aitreva je s uzda!om popratio njene riječi. :(o je dio poduke. Ali. zar ne?: &aitreva nije ni#ta rekao s!va aju i da njeno pitanje ne za!tijeva odgovor. mora# se sprijateljiti s njom. +na mu govori stvari koje ne razumije ili i! razumije djelomično. Ali. sre a stoje s njim. nastavila je čarobnica.: (e su riječi vratile &aitrevu u stvarnost. +sje aj če'nje. kako god.: uskli-knula je veselo čarobnica. Ru#enje starog da bi moglo nastati novo. 5mrt i ja smo prijatelji. rekla je okrenuv#i se prema lomači. "e zna #to 'eli. smrt nije ni#ta drugo nego vr!unska promjena. "ije se usudio ni misliti #to znače te njene riječi o pobjedi nad smr u. (ako)er znam da do tog trenutka ne e pro i mnogo vremena. sve te misli o njoj i poruci koju mu prenosi. &aitreva je ponovo zadr!tao. :moram ti mnogo toga re i. zna#. za#to smo se ovdje sreli?: :Da. . sve mu se iznenada vratilo. a kojoj e sigurno pret!oditi i susret. u kom smjeru se kre e? 8 'eli li on tu promjenu uop e? "a posljetku je samo rekao@ :Aa ne znam 'elim li postati dobar čarobnjak. Posebice se nije usudio razmi#ljati o nagovje#taju da bi ta pobjeda.P.

:.: 8 s tim je riječima čarobnica ispru'ila desnu ruku i stavila je iznad prsiju starčeva umrlog tijela. čarobnica je duboko uda!nula svje'i no ni zrak. &orao je to učiniti. . Kako da znam . na to jednostavno ne e pristati. nisi me natjerala na ono #to nisam 'elio. Kad se popeo... to je istina. daljini se začula neka no na ptica. :5anjivini vid9a je bo'anska mo stvaranja.P. 8pak. popni se. svom srcu znam da mo'e# uskrsnuti mrtve ako to 'eli#. doista ne. -nao je da e učiniti #to god od njega bude tra'ila.r! lomače bio je zapravo prostrani le'aj na kojem su se. te njegov 'ivot pro#irila izvan granica vremena. "e emo dugo. do)i i ne budi lud. a zatim polako povukla ruku. nije bilo potrebno o'ivljavati ovo tijelo samo da bi se uvjerilo njega. nije ni#ta rekao i počeo se penjati. dobro su koristile ag!orijima koji su se penjali do mrtvi! tijela ne bi li im bili bli'e.: 7ledaju i &aitrevu preko mrtvog tijela na vr!u lomače na kojoj e sutra biti spaljeno. 5amo da ne#to vidi#. Kao da odgovara na njegove misli. "e. &aitrevu. (o je vr!unski dokaz mo i stvaranja. -ar e ga nakon svega čarobnica natjerati na neki iskrivljeni obred koriste i mrtvo ljudsko tijelo? "e.% znaju.: "e. Prodorno je gledala &aitrevu čekaju i njegov znak. -ar misli# da ove ljestve vode negdje drugdje? 4ajde. 8mam razloga za to. -ar sam te ikad natjerala na ne#to #to nisi 'elio? 4ajde. &aitreva. a 5arasvati je pored nji! postojano tekla. redu. :Da ga o'ivi#? "e. :Penjem se na lomaču. mladi je &aitreva doista ne#to kasnije morao donijeti odluku koja gaje uzdigla iznad kruga 'ivota i smrti.: &aitreva je zapanjen stajao ispod lomače i gledao kako njena bijela suknja nestaje na vr!u.: čarobnica gaje promatrala jo# koji trenutak. :"e:. (ako)er. :Kamo ide#?: u'asnuto je upitao &aitreva. ne. &aitreva. ali ni toga nije bilo.mo'da i to 'elim.tome uspio pa je jednostavno krenuo za čarobnicom koja je ve skoro zamakla izvan kruga blijede svjetlosti i nestala negdje u sjeni posljednje lomače. A. A 'eli li on to vidjeti? Seli li vidjeti kako ovo mrtvo tijelo ponovo postaje 'ivo? >to bi se dogodilo? 5tarac bi otvorio oči. za#to? Kako da ga o'ivi#? -ar ti to mo'e#?: :&ogu:. -nao je da se nema smisla opirati. za!valio mu se i oti#ao ku i na vjerojatni u'as uku ana koji ga sada sigurno oplakuju? 8li to vi#e ne bi bio isti starac? Ako ne bi. &orao je do i do kraja ove neobične pustolovine. čarobničin glas je do#ao s visine@ :4ajde. <Rezeie. osjetio je da osje a neku odbojnost prema tome. . 5anjivini vid9a nije vje#tina za testiranje ili pokazivanje sumnjičavima. do)i za mnom. vjerovao je &aitreva. :8 učinit u to. :ne 'elim da to učini# osim ako nema# neke druge razloge. odgovorila je mirno čarobnica. "ije se mogao natjerati na to. .I Kad ju je sustigao ona se ve penjala ljestvama na lomaču. 0io je čist i obučen u skupocjeni d!oti. tako mu se činilo. odgovorila je čarobnica. Kad je &aitreva to učinio. :Pa vidi#:. a njezin naj/ascinantniji dio je sposobnost o'ivljavanja umrli!. &aitreva je napola očekivao da e osjetiti miris smrti i raspadanja. samo ako 'eli# da ti to doka'em. tu je le'alo samo tijelo nekog starca. 1DDN. prizor na kojeg je nai#ao nije bio tako stra#an kao stoje očekivao. mislio je I Kao #to čitatelji knjige &aitre9a $Dvostruka Duga. &aitreva je #utio. Aa ti vjerujem. natjerala si me na stvari koje sam 'elio a da to nisam ni znao. čarobnica gaje naglo upitala@ :Seli# li da o'ivim ovo tijelo?: &aitreva je gotovo ponovo ustao podboden riječima koje je čuo. mogla bez problema smjestiti dva ili tri tijela. >tovi#e. "a taj način on se doista :sprijateljio: sa smr u. &e)utim. (u je sposobnost bo'anski gospodin >iva dao svojim sinovima. . čakovec. čarobnica je sjedila pored tijela i pokazala mu da sjedne na drugu stranu u isti polo'aj. -nao je da e ona to doista učiniti ako on tako bude !tio. 8spravno si odlučio. tko bi ili #to bio uskrsnuli? (akve misli nisu stvarale mir u &aitrevi. na posljetku je rekao. Ali. (e su ljestve bile prislonjene zbog prino#enja 'rtvi i razni! predmeta koji su bili spaljivani s pokojnikom.

0ra!ma i . -a 7ane#a. -bog toga je priča o tome va'na za razumijevanje >ukre i svega #to on predstavlja. sjede i na vr!u lomače. jao si ga ne samo uznemiritelju ve i cijelom svemiru. me)utim. Ali. -a razliku od nji!. Seli# li čuti tu priču. >iva je kralj pustinjaka. >ukra je odlučio ispraviti nepravdu i . 0ra!me i 5ive. čak i kad bi netko uspio posti i sklad sa >akti i njeni! tisu u lica. Ali. >to je drugo mogao. 5kandi i na kraju >ukri. Da bi se do#lo do njega mora se pro i preko i kroz njegovu dru'icu. Ali. asket kojem tisu e godina meditacije prolaze zajedan tren. upravo tu nemogu u zada u ispred sebe je postavio >ukra. na pragu >ivini! odaja dočekala bi ga dva njegova sina.i#nuu. sanjivini vid9u su dobili po svojevrsnom krvnom ili rodbinskom pravu. &ogu e je jedino uskladiti se s njom i na divljim strujama njenog bi a do i do njenog voljenog. ne#to o čemu ovisi sudbina svemira. 5!odno toj svojoj ulozi >iva se prema legendi nalazi na najvi#em vr!u nebeske planine &eru i tamo igra ljubavnu igru sa svojom dru'icom Parvati. "jeno drugo ime je >akti ili snaga. JK Pristupanje 5ivi 7ovorilo se da je od svi! bogova vr!ovnog trojstva. ne postoje pravila. a zatim neobični i simpatični 7ane#. bog rata. jako je malo razloga da 7ane# zbog bilo koga ili bilo čega uznemirava svoga oca i gospodara 5ivu. A onda. a zauzvrat dobio prezir i bio protjeran ba# kao i njegove učenice i učenici. bo'anstvo s glavom slona i tijelom čovjeka. "akon uni#tenja >iva odlazi i ustupa mjesto 0ra!mi i . >ukra ju je jedini zaslu'io svojim radom i sposobnostima. kao i u svakom ratu. to je sigurno. &aitre9a?: &aitre9a je brzo i kratko kimnuo glavom. "ajprije stra#ni 5kanda. da se brine o provo)enju prirodni! zakona. (ako)er. on e ve smisliti način da stvari postavi na pravo mjesto. pomo i e savezni#tvo i diplomacija. ako mu se pri)e i ako se privuče njegova pa'nja. kao i Parvati sama. &e)utim. Do i do njega na taj način postaje gotovo nemogu a zada a. (aj razlog mora biti ne#to veliko. 5kanda i 7ane#. a da ga 7ane# ne bi mogao rije#iti. Ali.7ane#u. &orate jednostavno imati dobar razlog da vas on propusti do 5ive.i#nua. 5avladati >akti nije mogu e. -bog toga je >iva dobro skriven i čuvan. "jegove ovlasti su vrlo velike. "aravno. posebnom milo# u o vrijednosti koje e odlučiti 7ane# sam. +d svi! koji je posjeduju. s najljep#om 'enom na svijetu i mrtvim tijelom koje e sutradan biti spaljeno? 0a# pravo ozračje. . kozmički plesač uni#ti-telj. "a neki način. Aedna njegova misao dovoljna je za uni#tenje čitavi! galaksija. 8 tko bi se onda usudio pri i mu i riskirati njegove misli? Aer. ukloniti i napraviti mjesto za novo. >iva e misliti. nema ni#ta zajedničko sa svijetom stvoreni! bi a. Aer. do ovog posljednjeg najte'e do i.P. do njenog gospodara 5ive. Ako ga taj netko nema. >akti je svemogu a i presna'na za bilo kakvu kontrolu. "jegova je snala'ljivost beskrajna i vjerojatno ne postoji problem kojeg ljudsko bi e mo'e smisliti. pomislio je i prepustio se priči. (e#ko je i zamisliti ne#to #to 7ane# ne bi znao ili smio rije#iti. posjeduje je i Parvati. a stra! od 5kande se mo'e savladati. 5a 5kandom se ne isplati boriti* on e uvijek prona i način da ispadne pobjednikom u borbi. majku prirodu imenom Parvati. kasnije ju je u sumnjivim okolnostima prigrabio i 7uru. Drugim riječima. Ako i nije dobio posebno odobrenje za to.i#nu uključeni su u stvoreni svijet postupkom njegovog stvaranja i odr'avanja. učitelj bogova. &islit e o onome tko gaje uznemirio i tra'it e za to dobar razlog. >iva je njega ionako postavio da se brine o redu u prirodi. "akon #to je učinio sve #to je mogao i znao da u stvoreni svijet unese poduku o vrijednosti ljubavi i u'itka. 5kandu se mo'e savladati pukom silom. +n dolazi kad je ne#to potrebno uni#titi. A. iako je istina da bi ta sila morala biti ve a od sile stvorenog svemira. >iva. pro i pored 7ane#a mo'e se samo posebnim darom. &e)utim. (o su vje#tine koje se mogu naučiti. >ivine misli e postati stra#ne. nemojte se prevariti.

8 tako je >ukra zacrtao svoj plan. ali nije u tome uspio. :Aa sam tako)er tvoj otac:. Pri#ao mu je i dodirnuo ga prstom po čelu. od Parvati koja je podučila . Polako. . -a prvu dvojicu. "ajprije je iz sjenke izi#ao prvi mudrac. >to se toga tiče. rekao je. >ukra mu nije vidio lice. 0ila je sasvim jednostavna i jasna@ >ukra ima tri oca. a za to dobiva prezir i odbacivanje. za 0rig!ua i Kavija. A u pogledu 5ive. Selio je dokazati da izlaganje zadovoljstvu i tjelesnim u'icima. AP. oko njega su zaplesale njegove duge. -apravo. "a posljetku.i#va!i. sasvim polako. &ora postati >ivin sin. i u tom smislu jest njegov sin. onda je >iva to sve i započeo pa e vjerojatno znati i zavr#iti.. &e)utim. Dakle. dolazi upravo s tog mjesta. stvoritelj i umjetnik. &udraci su stajali na ulazu u #pilju. >ukrinom snu se pojavio >iva.: >ukra je počeo podizati pogled prema 5ivi koji se nadvio nad njega. Rekao je@ :Aa sam 0rig!u.i#va!i. Probudio se. >ukra je morao prona i unutarnji mir. utjelovljenjem. . >tovi#e.: >ukra je osjetio veliku ljubav i po#tovanje za svog tjelesnog oca. 0rig!u se zatim povukao. koje je dobio od . slučaju daje to istina. pri#ao mu i stavio mu ruke na ramena.brzo je s!vatio njegovu poruku. mislio je >ukra. to znači daje on sam odlučio posjetiti te. čvr# i način da se izrazi odnos oca i sina. &udrac je to i potvrdio. ne ka'e se uzalud da 5ivu ne mo'e# sanjati po svojoj volji ili slučajno. Podigao je pogled i vidio kako su 0rig!uove oči ispunjene suzama ljubavi.zatra'iti >ivin blagoslov za obavljanje svoje 'ivotne misije. #iri znanje koje dolazi od 5ive. skriveni sjenkom. on >ukra. Dakle. (i #ija. >ukra gaje odma! prepoznao* bio je to 0rig!u. pokrenuo se iz sjenke. Ako ga sanja#. Kavi se nije morao vratiti u #pilju* jednostavno je nestao ili se pretopio u samog >ukru. -nao je da e uvijek biti pomalo nedostupan. &orao je postojati bolji. Ali. materijalnom obilju i slično. "akon dugog razmi#ljanja >ukra je odlučio da mora uzdi i svoj status. tamne pletenice. ali to nije dovoljno. Posljednji otac tijela koje pripada tebi. ali morao je priskrbiti jednako tako velik autoritet. 'ale i #to je susret sa 5ivom tako kratko trajao. Ali. . &e)utim. za ostvarenje tog plana postojao je jedan uvjet koji se . 8li. nečijim sinom se postaje na sasvim odre)en način. otac tvojeg srca i tvoje du#e. ali ni#ta nije mogao smisliti. Koliko je on znao nitko jo# dosad nije postao >ivinim sinom zato #to je to !tio ili morao. a prema >ukri je kročio neki nepoznati čovjek. simbolički. on zna #to !o e. obasjan suncem. nakon jo# malo razmi#ljanja s!vatio je daje taj dio sna bio naputak. Aa sam ti. a kobra oko vrata je zasiktala vrlo glasno. &e)utim. "ije mu smetalo odbacivanje prosječni! ljudi i neznalica. računao je na izabrane. -nao je da e uvijek biti skriven i tajanstven. onda je to sam >iva. ve je znao. Računao je na one rijetke koji e s!vatiti i pri!vatiti. njegov otac. ali je osjetio veliku radost u njegovoj nazočnosti. iznad sebe je ugledao svoje vlastito nasmije#eno lice. 5anjao je tri mudraca ispred koji! se pojavio kao sasvim maleni dječak. nije suprotno du!ovnim sposobnostima. kao #to on predstavlja utjelovljenje Kavija. :+tac tvojeg znanja. a >iva neka se muči s načinom ostvarivanja te 'elje. (aj mu je čovjek pri#ao. dakle ro)enjem.. boga pjesnika. a jasno je daje >iva bio taj koji je u prvom redu podučio samu Parvati. taj mu je san dao mnogo materijala za razmi#ljanje. -a nji! je imao veliko znanje i veliku nagradu. +dgovor na pitanje kako to posti i >ukra je dobio u jednom snu. zada a koju mora ostvariti. +n nije >ivin sin. a on je klečao ispred nji! na travi. "a kraju je s!vatio da ako itko zna odgovor na njegovu dilemu. >iva. +stao je jo# tre i mudrac. stavio desnu ruku na njegovo srce i rekao@ :Aa sam Kavi. tvoje mo i i tvojeg ugleda. istina je da posjeduje >ivino znanje.: Kad je >ukra podigao pogled ne bi li bolje pogledao Kavija. 8zi#av#i na svjetlo. znao je da njegovo znanje. kao #to je to slučaj s 0rig!uom. >ivino očinstvo mu je bilo nejasno. Kako postati >ivinim sinom? Kako učiniti nemogu e i dobiti ono #to do tada nitko nije dobio? >ukra je mislio i mislio.

&orao je u sebi osjetiti sve njene energije. >ukra se tada na#ao na mukama. budu i čvrst i nepokolebljiv. izvorom svi! energija. 5kandu pobijediti u bici. 0og rata mu je jednostavno rekao da nema o čemu s njim razgovarati te da. Ako izazove# 5kandu upropastio si sve svoje dosada#nje napore. +n ne e ni pogledati nekog tko nije savr#eni ratnik. Drugog je jutra zazvao 5kandu koji se odma! pojavio pred njim. . ali upravo tako se dogodilo. umjetnik i ljubavnik postane vojskovo)a. +no #to >ukra nije znao bila je činjenica daje svojim naporima ve zadobio 5kandinu naklonost. iznutra mu je godilo #to se netko toliko trudi zbog njega. Koristi ono gdje si najjači. "ema# nikakve #anse protiv njega. +na se pojavila ispred njega i odgovorila ga od pogre#ke. 0udu i daje ve podučavao demone. posljednji tren. najprije morati umilostiviti Parvati. >ukra je znao da e.rijeme je prolazilo. Prvi obred prizivanja koji je >ukra izveo zavr#io je podsmje!om od strane 5kande. 'eli li u tome uspjeti. a zatim i! predati kao 'rtvu tra'e i milost i podr#ku za ispunjenje svoje 'elje. Ali. do'ivjeti i! kao dio sebe. Kad se ona konačno pojavila ispred njega licem u lice rekla mu je da e učiniti sve stoje u njenoj mo i da ga podr'i. Kako se na posljetku pokazalo bilo mu je potrebno otprilike deset tisu a godina. :ne budi lud. mora njega. 5kanda se nije na to obazirao. &e)utim.pokazao prilično te#kim@ morao je najprije do i do 5ive. 5kanda se. >ukra se u mislima obratio Parvati za milost i savjet. Pristupanje 5kandi bilo je sasvim drugačije. ali je na kraju uspio. >ukra nije ni znao daje ve pro#ao drugu prepreku na putu do 5ive i učinio bi najve u gre#ku izazvav#i 5kandu. "ajprije je morao pri i Parvati i uspostaviti odnos s njom kao >akti. 5kanda bi ga zasigurno ubio. a sama činjenica da mu se suprotstavio onemogu ila bi bilo kakvo dobrovoljno propu#tanje od strane boga rata. zatim 5kandu i na posije??U?IV ku 7ane#a.loge su se pomalo promijenile i neki od njegovi! učenika sada su mu postali učitelji u ratničkim vje#tinama. kad je ratničku vje#tinu naučio samo zato da doka'e kako je sve mogu e ako postoji sna'na 'elja. odgovor se odma! pojavio.i#va!i tijekom svog boravka na nebu nije bilo ni#ta drugo nego igra s Parvati i ja!anje na njenim energijama. koliko . Aedva je čekao da vidi #to e sljede e učiniti. a >ukra je postajao pomalo očajan. Podarila mu je blagoslov i usmjerila ga prema svom sinu 5kandi. bio je spreman na sve* oboru'an mnogobrojnim znanjima koja je do sada skupio i odlučan da ostvari svoj plan koliko god mu za to bilo potrebno vremena. sada je morao sve to usmjeriti prema osobnom vidu i obličju >ivine dru'ice. Do tog vremena >ukra je postao omiljen u 5kandinim mislima. ako 'eli do 5ive. "ije očekivao da e se Parvati osobno umije#ati. :>ukra:. protiv bogova. pa čak i to da pjesnik. Poku#avao je na mno#tvo načina ukazuju i 5kandi na svoje pobjede i ratničku vje#tinu. +no #to je radio s . a >ukra je razmi#ljao cijelu no . (rebalo mu je sljede i! tisu u godina dok nije usavr#io vje#tinu ratovanja do te mjere daje 5kanda obratio pozornost na njega. no prije nego se spremao uputiti izazov 5kandi. >ukri to nije bilo nepoznato. "a posljetku mu nije preostalo ni#ta drugo nego da izazove 5kandu na izravan dvoboj. .mjesto izazova koristi svoje oru'je. >ukra je morao postati ratnikom. Kako pobijediti samog boga rata. Drugog načina nema. rekla mu je Parvati. 0og rata za!tijeva utjelovljenu destruktivnu energiju pod potpunom kontrolom. "ajprije mu je rekao kako mu ne pada na pamet boriti se s njim jer koliko god se trudio. (ijekom tog razdoblja >ukra je s vojskom demona sudjelovao u mnogim bitkama protiv druge strane. (isu u godina >ukra je provodio strogu du!ovnu praksu prije nego je uspio zadovoljiti sve Parvatine uvjete. sada i! je počeo okupljati u vojsku. . Ali. Koliko god to bilo suprotno njegovoj naravi. . >to to on ima čime bi mogao poraziti 5kandu? Dugo se mučio s tim pitanjem dok ga nije malo promijenio@ #to to on ima čime bi mogao pridobiti 5kandu? 8 kad se pitanje promijenilo. A >ukra mu je ponudio ne#to #to nije mogao odbiti. prema >ukri pona#ao s blagim prezirom.: 8 s tim je riječima Parvati nestala.

svijet e biti zakinut za ne#to vrlo dobro i lijepo. 5kandine oči su bile čvrste i nepokolebljive i >ukra je samo kratko kimnuo glavom pristav#i na te uvjete. a >ukra se u nekoj #pilji zadubljivao u ponore svoje du#e. 8 začudo. Ali. ni pobijediti. Ao# tisu u godina. na svoj rizik. Ako e smatrati da nije. Kao i svaki ratnik. spreman si za 5ivu. "e znam. 5nu'deno je gledao 7ane#a. &e)utim. :ne znam kako e te >iva učiniti svojim sinom. &ogao bi te usvojiti ili proglasom utvrditi očinstvo nad tobom. onda su svi dosada#nji >ukrini napori bili uzaludni. Aa te ne u sprječavati. u trenutku kad je >ukra mislio da je sve gotovo i da e sada do i do 5ive. cijelosti. 5kanda neka odredi kako e to biti dugo. umjetnosti i ljubavnim vje#tinama bude zanemareno ili jo# gore ako bude zlorabljeno.: "aravno da gaje >ukra poslu#ao. 5lo'io se sa >ukrom da mu je potreban ve i autoritet nego #to ga ima sada. "o je postajala tamnija. mora# za to biti spreman jer e te inače samo jedan pogled njegovi! očiju pretvoriti u ni#tavilo. &e)utim. njegov put do vr!unca planine &eru doista je trajao desetak tisu a godina. Prije nego #to stane# pred njega. >ukra nije tra'io milost od 5kan-de. >ukra je osvojio 5kandu. Ali. 5vidjelo mu se to #to je slu#ao. 5lu#aju i priču o >ukrinom usponu na planinu &eru. odredio je vrijeme od osam tisu a godina. 7ane# je izveo ne#to sasvim u svom stilu. Ako u tome uspije#. :&e)utim:. Razmi#ljaju i o 7ane#u. Ponudio mu je svoje znanje o ljubavnim vje#tinama. &alo dalje putem e# na i jednu #pilju. a svjetlo koje je osvjetljavalo zaravan na kojoj su bile postavljene lomače kao da se polagano gasilo. "a njegovu sre u. "a posljetku je i to pro#lo i >ukra se na#ao pred posljednjom preprekom do 5ive@ 7ane#om. preporučio bi! ti da me poslu#a#. a ovaj mu je vragolasto dobacio@ :&o'e# ti i prije do njega. &aitreva je . Dok e apsare uva)ati 5kandu u tajne ljubavi. "aime. ako tako va'no znanje kao stoje znanje o stvaranju. rekao mu je 7ane# na posljetku. Ali. tako e i biti. "ije mu vi#e smetalo #to izme)u nji! le'i tijelo pokojnika. moj potencijalni budu i brate. "akon svega stoje pro#ao ne bi se usudio riskirati nepripremljenost pred gospodarem svemira. Priznanje poput >ukrinog uzdiglo je njegov ego. ni zaobi i. snazi i veličini. nisam ti rekao. bojim se da e biti potrebno ne#to vi#e od toga. >ukra je do#ao do ispravnog zaključka da ga ne e mo i ni prevariti. Ali. "ije tra'io da ga ovaj jednostavno propusti. 5kanda je tako)er u'ivao u !valospjevima u svoju čast.: >ukrino veselje odma! je splasnulo. 5 7ane#om je vrijedila jedino iskrenost. (amo mora# zapaliti vatru i 'ivjeti samo od njenog dima sljede i! tisu u godina. čuv#i brojku >ukra je iznutra zadr!tao. >ukra e se posvetiti du!ovnoj disciplini i pripremi za sljede u zada u na svom putu.: 8 s tim riječima 7ane# je otvorio put >ukri do vr!unca planine &eru. Kao slučajno se okrenuo i doviknuo >ukri@ :4ej. <R Rekav#i to. vca A. to mu nije smetalo. 5kandi nije bilo potrebno mnogo vremena da pri!vati ponudu.god napredovao u ratničkoj vje#tini nikad ne e do i ni blizu 5kandinom umije u. činilo mu se daje zaboravio gdje je i #to radi. &aitrevaje napeto slu#ao čarobničinu priču. (o mora rije#iti on. Ako e on smatrati daje >ukrin problem vrijedan uznemiravanja 5ive. -astao je u toj #pilji i proveo tamo tra'eni! tisu u godina 'ive i samo od dima. učinilo mu se daje vr! lomače na kojoj sjede jednako tako dalek i nedostupan kao i onaj nebeske planine. Ponudio mu je da e obučiti KK apsare koje e ga poslu'ivati tijekom sljede eg razdoblja. osjetio se za#ti enim. 5kanda je sada bio spreman na ustupke. .P. Ali. 8 tako je sljede i! osam tisu a godina 5kanda u'ivao sa >ukri-nim apsarama. niti činjenica da se nalaze na tako neobičnom mjestu. 0udu i iznutra plemenit. čim gaje 7ane# saslu#ao odma! je s!vatio da se ovdje radi o nečemu #to mo'e imati posljedice na red u svemiru.

Ako izgubim ono #to sam naučio. morat e 'rtvovati mnogo toga. -nao je da u njemu 'ivi veliki dio >ukre. "a posljetku je progovorio@ :Razumijem te i podr'avam. "eko vrijeme su #utjeli. -a tu se milost borio svojim 'ivotom i 'rtvovao svoje vrijeme. sada. u ovom dijelu priče. &e)utim. -nam daje to opasan posao i znam da e !odaju i tim putem mnogi zalutati. mogao se poistovjetiti s njim. Doista. Ali.: >iva je promatrao >ukru su'eni! očiju. &oj je posao ukazati na ravnote'u tako da svjetlo otkrivam tamo gdje se obično vidi samo mrak. :mo'da mo'emo ne#to učiniti u pojedinačnim slučajevima. Aesi li spreman na to?: >ukra je pognuo glavu. (o je znao iz )joti#a. . Alije istodobno njegov is!od bio mnogo slo'eniji. slu#aju i čarobnicu. "i u jednom trenutku do sada >ukra nije razmi#ljao o tome kako e zapravo postati >ivin sin. morat e# umrijeti i ponovo se roditi kao moj sin. #to si spreman učiniti da bi se to dogodilo? Postoji li ne#to #to ne bi učinio? 8ma# li neki odmak od toga? "e#to #to ne bi mogao 'rtvovati?: >ukra je s!vatio ozbiljnost pitanja. Ali. >iva ga ne bi ispitivao o tome da nije va'no. "e samo blagoslov ve tvoju potpunu za#titu@ 'elim postati tvoj sin jer u samo tako imati dovoljan autoritet da #irim znanje koje posjedujem. #to on posjeduje. usudio se dodati >ukra. :i razumiju se pogre#no. "eko vrijeme je #utio. Ali on mora postojati. "i ti ni ja i! od toga ne mo'emo spasiti. upoznavao upravo taj dio sebe. 8stiče se jedan vid stvarnosti. a onda je ona nastavila priču. Dakle. do nogu nebeskog gospodara koji mu je nudio blagoslov iznad svi! blagoslova@ svoje očinstvo.: . ono #to ti predstavlja# u prirodnom poretku stvari uzvi#eno je i potrebno. :Ali. sami se moraju suočiti s posljedicama. Posjedujem mudrost i vje#tine koje sam stekao te#kim radom tijekom mnogo vremena. -apravo. A u pogledu drugi! stvari. 5usret sa 5ivom bio je mnogo jednostavniji nego #to je >ukra to zami#ljao. dijete moje.: &alo je zastao. kao #to zna#. ljudima je podarena slobodna volja upravo stoga da bi mogli odlučivati o svojim postupcima. Ako odaberu negativnu stranu nekog prirodnog načela.. Ali. da bi postao moj sin upravo se to mora dogoditi. >iva gaje odma! prekinuo. (oliko se pogre#no razumiju da su same prema sebi postale negativne i uni#tavaju e. -bog toga tra'im tvoj blagoslov. ne smije nestati. mislim da ni#ta ne mo'e pobijediti iskru 'elje za slobodom i istinom u meni.mirao sam i ra)ao se mnogo puta.: :"o. A. :Rekao sam da ne e biti lako. 5aslu#ao je njegov problem. mislim da se ne bojim ničega. čak ako mi to i oduzme#. dobro: dodao je >iva nakon kratkog trenutka razmi#ljanja. asketskom liku koji je sjedio na njemu.P. saslu#ao je njegovu 'elju.: "a te je riječi >ukrino lice ozario osmje! sre e i zadovoljstva. koju poznaju samo oni blisko povezani sa mnom. sanjivini vid9i.. zapitao se upravo to@ kako? >iva gaje dočekao otvoreni! očiju i s blagim smije#kom na licu. &e)utim. a time se zapravo ističe privid. ali op enito govore i. -nanje o ravnote'i je skriveno.i#va!i. &o'e li sada od toga odustati? +dgovor je bio jasan i >ukra je podigao pogled.: :5ile uni#tenja su prezrene:. koliko god te#ko bilo. (o je prepustio samom 5ivi. zakon karme je postavljen tako i ne mo'e se mijenjati. :5preman sam na sve. A prelijepa 'ena nasuprot njemu smije#ila mu se kao da odobrava njegove misli. "alazio se na vr!u nebeske planine. kad je skromno koračao prema neuglednom prijestolju od stijene i ti!om. učinit emo to. a da ne bi mogao 'rtvovati? :8mam znanje i svoju ljubav prema . Kao nagradu podučit u te posebnoj vje#tini uzdizanja mrtvi!. ponovo u to ste i. kad >ukra pokazuje svoju snagu. a zatim ti!im glasom rekao@ :(o nije lako. &o'da je sada. a onda rekao@ :>ukra. Ako je i bilo neki! stvari koje mu se kod >ukre nisu svi)ale. potvrdio je >iva. čega se novog mogu bojati?: :"ičeg novog:.volio vidjeti upornost i odlučnost na djelu. a zatim neko vrijeme #utio.

Pri samom smo kraju.. Parvati i >iva su zatim proveli poseban obred sjedinjavanja namijenjen izbacivanju >ukre iz >ivinog penisa u obliku sperme. . senzualna i zavodljiva 'ena. zavist bogova. JM Kra)a sanjivini vid9e .P. "a posljetku e sve biti jasno. čarobnica se trgnula. na prevaru je oteo 7uru. Ali.e e on prona i prave odgovore. +sim toga. zaslu'eno predanu >ukri..: :-avist?: začudio se &aitre9a..P. otvorio svoja usta. kako se &aitrevi učinilo. prvi put #to se . učinilo mu se daje izgubila svoje 'enstvene značajke i da pred njim ponovo sjedi neki zgodni mladi . 0ilo je vrlo bolno. jednom mi#lju rastegnuo prostor tako daje postao mnogo ve im. :7dje smo stali?: ponovio je pitanje. sanjivini vid9u. ponovo i ponovo. 8stina je ravnote'a.za nju. 7dje smo ono stali?: &aitreva je uzda!nuo. "aime. kao #to sam ve mnogo puta rekla. . &aitreva je po'elio skočiti i rastrgati taj veo privida i čarolije koji ju je okru'ivao. Posljednju scenu izme)u >ukre i 5ive čarobnica je izgovorila neobičnim glasom i. sa znanjem o sanjivini vid9i i autoritetom >ivinog sina. morao sam na nebo. ubrzano. ponovo utjelovljen. Priča o prevari oko bo'anskog nektara. tom zgloba zavitlao ga je u smjeru >ukre koji se nije ni pomakao. 8 doista. :Pa. mo'da joj stisnuti ruku ili je zagrliti. (a je sperma izbačena u more..i#va!i? -astoju spominje? (ako)er. >iva nije oklijevao. svjetlost se malo pojačala i pred njim je ponovo bila lijepa. promatraju i čarob-nicu u sada ve potpuno tamnoj no i... Promatrao ju je i nije mogao ne primijetiti kako joj se čelo nabire od nekog te#kog sje anja. ali je po'elio dodirnuti je. >ivina utroba prepuna je istine.i#va!i se gotovo izgubila. (e#ko je re i koliko dugo je >ukra boravio u >ivinom tijelu.: &aitre9i nije padalo na pamet ni#ta drugo nego upravo to@ pa'ljivo slu#ati. rekla je.. Kako je to bilo čudno. >ukra se vratio. samo je jedan primjer toga. Polumjesec mu se zabio u čelo probiv#i lubanju i zadr'av#i se u sredini glave. a istina je ponekad stra#na i puna patnje.: &aitreva nije razumio o čemu to ona govori? +dakle se sad stvorila . svakom slučaju bilo je to dovoljno dugo da nauči sanjivini vid9u. kao da 'eli #to prije prije i preko toga. A zatim je rekla ne#to neobično. postav#i doslovce >ivin sin. "akon toga >iva je pri#ao mrtvom tijelu. amrite.(e su riječi bile dovoljne. Poslu#aj jo# taj dio priče.. čine dobro.. 8zgleda daje osjetila njegovo suosje anje pa gaje za!valno pogledala. poput sje anja na veliki bol. "eka bude. :&islim da je bolje da nastavim priču o >ukri:. prirodni zakon koji se smatra najvelikodu#nijim i najpo#tenijim. >ukrino tijelo je u trenutku umrlo. +vo #to u ti sada ispričati je drugi primjer. to je bilo prvi put nakon spajanja.i#va!i. Po'elio je ve jednom jasan odgovor na pitanje tko je osoba s kojom razgovara? Ali. rekla je čarobnica. :"ema jo#Emnogo. :&ali bogovi -to se odnosi na prirodne zakone koji. a bila je tako sna'na i koncentrirana da se >ukra odma! ponovo utjelovio.e se navikao pri!vatiti zagonetke. istina je iznad na#i! pojmova o dobrom i lo#em. kako ljudi misle.: :Da:.. "aime. zna#. 0rzim pokretom ruke izvadio je polumjesec upleten u svoju kosu. mislim daje vrlo poučan. :"ije bilo lako. ali učinio bi! to milijun puta. potvrdila je čarobnica. Ao# br'im pokreA. to mu je znanje kao i taj autoritet priskrbio nove nevolje. &aitreva se nije usudio ni#ta pitati. . . gra!a. a zatim u jednom zalogaju progutao >ukrino tijelo. a i mnoge druge korisne vje#tine. A. :Ali. čarobnica je priču zavr#ila u nekom neobičnom grču. :-ar bogovi mogu biti zavidni?: :&ali bogovi mogu:.

7uru nije bio zadovoljan tom situacijom i smislio je način da na prevaru dobije znanje o uskrsnu u mrtvi!. 5lomljen njenom tugom. Ponovni 'ivot Kac!e značio je trenutnu smrt za >ukru. Kac!a je postao >ukrin miljenik. Ali neprijatelja kojeg pretvorite u prijatelja. ali je sve vi#e o tome počeo razmi#ljati.i#nuu kako je tamna strana sad u prednosti jer e >ukra o'ivljavati sve one koji poginu u borbi. "i#ta ne slute i >ukra je zapravo popio Kac!ino tijelo i pretvorio ga u svoje. počeli su kovati zavjere. Devavani je plakala i nagovarala ga da ipak o'ivi njenog ljubavnika. zavjerenici su njegovo tijelo spalili tako da smanje mogu nost o'ivljavanja. čak dvije od nji! su im uspjele i na veliki u'as Devavani. sanjivini vid9a pripada samo 5ivi i jedino je on mo'e nekome dati. -nao je da je Kac!a zapravo do#ao zbog sanjivini vid9e. on sam e odA. &o'da ste čak i u pravu. . (re e ubojstvo Kac!e i postupak s njegovim tijelom doveo je >ukru u situaciju da otkrije tajnu sanjivini vid9e svojim neprijateljima. >ukra ga je u svojoj velikodu#nosti pri!vatio kao učenika. >ukrini #ti enici. :5lu#ajte:.i#nu mu nije mogao pomo i jer. po'alio se . "isu pomogla ni >ukrina upozorenja o tome kako e svojim postupcima učiniti upravo ono #to nji!ovi neprijatelji 'ele. A zavoljela gaje i Devavani. čarobnica nije mogla mirno sjediti i dalje pričati o tome. (o se dogodilo dva puta.jerojatno je upravo taj bol bio razlogom tako naglog prekida. tako se i dogodilo. kako je rekao. 0udu i iskren po prirodi. . tada se dogodilo ono zbog čega je ova priča uop e ispričana. čak je i sam Kac!a na trenutke bio sretan zbog razvoja situacije. ma! umrijeti jer e se Kac!a stvoriti u njemu. ali smatrao je da e korist od drugog znanja koje e Kac!a dobiti biti ve a od mogu e opasnosti zbog kra)e. >ukra gaje zavolio.gledav#i njeno lice na trenutak blizu svojeg. 8 tako su nji! troje ponovo bili na okupu. Ali. &e)utim. . čarobnica je naglo ustala. na#ao se na tisu u muka. (ako je i bilo. proces o'ivljavanja Kac!e iz njegovog vlastitog tijela nije bio tako jednostavan. a u oba slučaja >ukra je uporabio sanjivini vid9u i o'ivio svog dragog učenika. 5matrao je da >ukra ne e odbiti prigodu da podučava njegovoga sina. sin nji!ovog neprijatelja. 7uru. .sprkos pobuni koja je nastala u vojsci demona kad se pojavio Kac!a. ali u svom srcu je kovala zavr#ni udarac. "a posljetku je pristao. >ukra je odlučio pro i i kroz tu muku. Kac!a je dugo godina 'ivio sa >ukrom. Ako uporabi sanjivini vid9u i o'ivi Kac!u. zauvijek ste uklonili s ovoga svijeta. a i zgra'anje >ukre. prekoračila mrtvo tijelo i brzo se počela spu#tati ljestvama. Ali.P. smatraju i daje nji!ov učitelj zaveden i da gaje potrebno spasiti. :mo'da se vama čini daje Kac!a #pijun i da e me prevariti. A onda su se jo# i dosjetili pa pepeo prosipali u >ukrino pi e. Kad je s!vatio #to se dogodilo. zar se ne sje ate moji! poduka? "eprijatelj kojeg pobijedite uvijek e ostati neprijatelj i zapravo ga niste pobijedili. a to znači da e se njegovo tijelo raspoloviti. Podučio je Devavani sanjivini vid9i i naputio je da ga o'ivi nakon #to uskrsne Kac!a.: &račna je i niska svita bijelog majstora ljubavni! vje#tina pokorno kimala glavom.5aznav#i da se >ukra vratio u 'ivot i to s vrlo dragocjenom vje#tinom o'ivljavanja mrtvi!. "a 'alost. . smatrali su da sve to ne vodi dobrome i na svaki način su se 'eljeli rije#iti Kac!e. poglavar i učitelj takozvane svjetle strane. 8pak. a tako)er i njegov budu i zet. duboko u sebi čekao je prigodu da se dokopa toliko 'eljenog znanja. &e)utim.biv#i Kac!u po tre i put. Devavani je zatim uporabila istu vje#tinu i o'ivjela svog oca. 0udu i da im otvorena pobuna nije uspjela. uspjeli su ubiti Kac!u. prekrasnu k er Devavani. >ukra je isprva to odbijao. u to vrijeme bio taman spreman za tra'enje 'ivotne dru'ice. čuv#i to Devavani je počela jo# jače plakati. "a taj način e tamna strana imati prednost. rekao je svojim mračnim učenicima nakon drugog poku#aja uklanjanja Kac!e. (ako je i bilo. (ijekom vremena >ukra je s jednom od apsara dobio dijete. Dogodilo se daje 7uruov sin Kac!a. 7uru je naputio Kac!u da ode k >ukri i zamoli ga za poduku. . &aitreva je vidio izraz velikog bola. &e)utim. oni posrnuli predstavnici tamne strane koji su jako voljeli >ukru.

odjednom je nastala velika praznina. a #to je najgore i za Devavani. Ako tako odluči mo'e im dati samo dio. (ako je Kac!a čuo i vidio vanjski postupak uskrsavanja. zar >ukra nije bio svjestan da e se to dogoditi prije ili kasnije?: pitao je &aitre9a. "e samo predstavnika nego i sina nji!ovog poglavara. a &aitreva je bio gotovo siguran da su svojim silaskom otjerali neka tamna stvorenja koja su lutala tamnom obalom rijeke. čarobnica se nije na to obazirala. :Ali.: &aitre9a je malo ustuknuo pred snagom njeni! riječi. Ali.: :A #to se zapravo dogodilo?: upitao je &aitreva. +dlučnim je korakom krenula prema drugom kraju zaravni.: Posljednje riječi čarobnica je ponovo izgovorila bijesnim tonom. nije to razlog zbog kojeg sam ljuta:. :+vo mije bilo potrebno. Kad su stigli na rub tamne #ume. vidjeli istinu vrlo jasno. Kad bi se to dogodilo. :0udu i daje bio u >ukrinom tijelu. rekla je. a znao je i s kojim motivima je ovaj poslan. a znanje bi zauvijek. na 'alost.zev#i sve zajedno. :-ato jer je u Kac!i:. :+prosti:. kao otac i kao političar. :Ali. 8ako ne potpuno svjestan.: čarobnica je zastala čvrsto stisnuv#i usne. -na# li zastoje >ukri taj test bio va'an?: &aitre9a je od#utio odgovor. osje ajne i mentalne. "jegovo tre e o'ivljavanje trebalo je biti posljednji test me)usobnog povjerenja izme)u učitelja i učenika. +n je to poslu#no učinio. >ukra je razmi#ljao kao učitelj. :Primio je Kac!u za učenika. mislio je >ukra. . 8zgubio je zbog po!lepe i často!leplja. slagao se s njima. >ukra je imao povjerenja u Kac!u. Devavani nije bila dovoljno oprezna i pred njim je odma! o'ivjela svoga oca. nije uspio. .. 8ako nije ni#ta rekla. Da je bio siguran kako ne 'eli Kac!i otkriti sanjivini vid9u ne bi se upustio u postupak o'ivljavanja čak ni zbog svoje k erke. donio pogre#nu procjenu. 8zgubio je na niskim porivima. nastavila je čarobnica sada mnogo mek#im glasom. (a bi ljubav učvrstila ravnote'u i sklad. Ali. kao predstavnika suprotne strane.idio je mogu nost stvaranja ravnote'e i svitanja znanja o njoj. "a-učiv#i sanjivini vid9u Kac!a je odjednom prestao biti zainteresiran za >ukru. suprotnom od ulaza na koji je u#ao &aitreva. svi bi ljudi. :to ne znači da mu je namjeravao otkriti tajnu uskrsavanja. bilo dostupno svima. 6to. zar ne?: umije#ao se &aitreva. 5pustili su se ljestvama s lomače. :(očno. Kac!a je osjetio djelovanje sanjivini vid9e dok ju je >ukra uporabio.ratio se svom ocu te mu ponosno predao znanje o uskrsnu u mrtvi!.čitelj nema obavezu svojim učenicima predati ba# svo znanje.: :Ali?: nije se mogao suzdr'ati &aitre9a. "e. nije stvar u tome. :Ali.P."e rekav#i ni#ta &aitreva je krenuo za njom. nastavila je čarobnica. 8z očiju su joj sijevale vatrene iskre. :>ukra je znao #to e se dogoditi. +sim toga to je njegovo znanje i s njim e učiniti #to god 'eli.. čemu onda iznena)enje?: :Ako gaje primio za učenika:. to je priča o po#tenju oni! koji su na izgled na svijetloj strani. (o je njegovo pravo i učenik ne mo'e za!tijevati vi#e. bilo je očigledno kako 'eli da je &aitreva slijedi. a i ostala stvorenja. &orao je riskirati. odgovorila je čarobnica pomalo o#tro. (amo gdje je moralo postojati razumijevanje i ljubav. A kad je o'ivio.: :Kac!a gaje iznevjerio. Privid bi izgubio snagu. koji su potrebni za provo)enje o'ivljavanja. učitelj je taj koji zna vi#e i vidi dalje. . 0ijes ove 'ene zasigurno je . Ao# uvijek me obuzme bijes kad se sjetim #to se dogodilo. &aitre9a je pomislio kako se ne bi 'elio na i na nji!ovom putu. &e)utim. :vidio mogu nost EpomirenjaE tamne i svjetle strane. čarobnica je zastala i okrenula se &aitrevi. Bjubav izme)u Devavani i Kac!e bio je dodatni razlog za >ukrine napore. "a posljetku. saznao je sanjivini vid9u. +stavio i! je istog trenutka. . 8zgubio je jer je od silne 'elje A. saznao je one unutra#nje uvjete. osramo ene i poni'ene. Kac!a gaje iznevjerio. -bog toga mu je bilo stalo do Kac!e.

:>to je bilo s Deva9ani?: upitao je &aitre9a na posljetku.glavnom je bila skrivena gustim drve em i bambusom. a #to nije.. 5ve je kod čarobnice bilo u njenom stilu . mislio je &aitreva.: rekla je gotovo us!i eno. Ali.: &aitre9a nije ni#ta rekao. mogao bi! je ni#ta ne pitati i jednostavno je poljubiti. +sje ao je prezir prema svima onima koji se ne dr'e svoje riječi i koji ne ispunjavaju svoje obaveze. Devavani je dala svoje srce Kac!i. mo'da... Kad su stigli do nje. Kad su sjeli. &aitrevi se učinilo da se ponovo pojavila ona blijeda svjetlost koja i! je pratila na zaravni lomača.. 5vijet mora postati drugačiji. &o'da je to primijetila i čarobnica i zbog toga se zaustavila. pomislio je. Ali. čuv#i pitanje čarobničin se izgled u trenutku promijenio u mnogo bla'i. +ne blage svjetlosti kao da je potpuno nestalo. . :>ukra je nije mogao spriječiti. JL 5ada#iva (i#inu je prekinula čarobnica. vi#e od svega osjetio je 'elju da ne#to učini. (ijekom !odanja &aitreva je polako zaboravljao priču o otimanju sanjivini vid9e i sudbini jadne Devavani. :Devavani je odlučila umrijeti:. samo da smognem snage i ne učinim ne#to ludo. . &ogao bi! je zamoliti za jedan. (i ima# srca.. pozvav#i ga daje slijedi. Kac!a je postupio kukavički i prevarantski. razgovora s nepoznatom prelijepom 'enom u praskozorje. &ogao bi!. &aitre9i se učinilo kako su joj vla'ne od suza. 0ijes i nevjerica su popu#tali.. rekla je. Ponovo mu se vratila ona omaglica koju je osje ao u njenoj sobi u gradu. a tama sve gu# a.: čarobnica je duboko uzda!nula i zatvorila oči. Kako bilo da bilo. ali ne previ#e. +dma! si s!vatio tko je najvi#e povrije)en u cijeloj priči. na primjer. "o ni zrak je bio sve svje'iji. ma kojoj strani pripadali. rekao je &aitreva sam sebi. #to bi bilo lu)e od sjedenja na vr!u pogrebne lomače. ili mo'da usana? >tovi#e. mogao bi! sjesti bli'e k njoj. kao da se ni#ta nije dogodilo.ubojit.čarobno. prona#li su jedno udobno mjesto u travi i zajedno sjeli. 8 te kako gaje razumio. (u nije bilo opravdanja.. taj isti svijet i dalje se kretao iznad i oko njega. a ona je na izgled bila potpuno nedirnuta. zapravo vi#e čuti u tom mraku. &aitreva je osje ao pečenje po rukama. bilo bi lu)i! stvari. vi#e ga nije ni#ta čudilo. 5 jedne strane je bila otvorena rijeci. 5vijet mora s!vatiti stoje vrijedno. "ekoliko puta su se zaustavili na nekim čistinama samo da bi čarobnica kratko promotrila situaciju. niječno odma!nula glavom i nastavila dalje. :'elim te odvesti #to dalje od ove zaravni. "o. zbog toga te volim. (e oči. uglavnom su pratili riječnu obalu. na travi. +sje ao je bijes. (ri dana od Kac!ina odlaska Devavani je odbacila tijelo i oti#la u nebeska područja gdje e ostati zauvijek. Kad i! je nakon nekoliko trenutaka otvorila. Devavani se osje ala krivom.. +sje ao je tugu. :Dragi moj &aitre9a. -bog nje je dragocjeno znanje do#lo u ruke oni! koji ga ne zaslu'uju. Koliko je mogao vidjeti. 4odali su oko pola sata prije nego su prona#li čistinu dovoljnu dobru za zaustavljanje. AP. A takav je bio i pogled kojim ga je podarila nakon #to su sjeli. Ali.idi#.: "eko su vrijeme !odali kroz #umu. samo jedan dodir ti! ruku. polumraku je promatrao njeno gipko tijelo kako pronalazi put izme)u #ipra'ja. razumio gaje. :. +!. :Do)i:. Ali. -bog nje je morao umrijeti njezin otac. pored velike rijeke koja je lijeno tekla svojim putem? Pa. 8zgledalo je kao da joj sitne grančice pa čak i trnje uop e ne smetaju. &aitreva nije znao kamo točno idu. a mo'da. taj vrat. 5vijetlile su jo# jedino čarobničine oči koje su ga suosje ajno promatrale. a sve je vi#e bio svjesniji onog zanosnog mirisa koji se #irio iz čarobničine odje e. 5vijet se mora promijeniti. ali prestao je o tome razmi#ljati kad je . te usne. rekla je čarobnica ti!o.

"ajprije je napravio Epogre#kuE i pobjegao od . 8 s tim mislima. upravo zbog te sudbine. zavodljivu mogu nost. Do njegove pojave ljudi su imali izbor izme)u ispraznosti i stroge. +na e ti biti potrebna. Razloge.tapati. na posljetku je ispalo da to i nije bila pogre#ka ve dio plana kojeg je morao izvr#iti. (voja sudbina e te odvesti na pravo mjesto. >to ti. zar ne? "e pred tobom. Ravnote'u. Djeluj kako si naučio djelovati. neočekivanog i tako lijepog učitelja. (arapati i . Ali. Kao da je osje ao da e. tvoja zada a je biti &aitreva.osjetio napetost u preponama i tvrdo u erekcije. A kad je na posljetku dokazao svoje du!ovne mo i pristupaju i 5ivi i zadobivaju i njegov najve i blagoslov u obliku očinstva. Ali. 5vr!u. &aitreva nije mogao a da ne primijeti laganu vragolastu nijansu u njenom osmje!u. "ejasne dijelove ostavio je slutnji. ali nije ni#ta o tome rekla. . :"e mora# ni#ta re i. ako ga 'eli# pri!vatiti. ako smijem re i. +na je to znala. misli# o svemu tome?: Pitanje je &aitrevu pomalo iznenadilo. Daje do#la kako bi ga zavela i odvela s njegovog puta. "ema smisla skrivati ono #to osje am. &aitreva se odjednom opustio. 5ada su dobili mogu nost. Kratko sa'imanje priče o >ukri vratilo mu je dio buntovničkog i pravedničkog raspolo'enja. za to je nagra)en prezirom i odbacivanjem. +na je znala o čemu on misli i to ju je zabavljalo. +na gaje gledala radosno. &aitreva. čarobnica nije ni#ta rekla. odsad nadalje. a &aitreva je ostao sam i izgubljen u Rarobničinim očima. "emoj optu'ivati. 8di za svojom naravi i svojom zada om. 5ve ima svoje razloge. prilika biti sve manje. +krenuo je svijet naglavačke i ono stoje na povr#ini izrazito materijalno pretvorio u jednu od najve i! i najzanimljiviji! du!ovni! staza. :(o #to sam ti rekla o >ukri i njegovom 'ivotu trebalo bi ti poAP. vra eno mu je zavi# u. Ali. sin 0!askara. . &o'da gaje i prona#la. (ako)er potrebno e ti biti znanje koje ti se spremam dati. na to se dosad naviknuo. Radi to #to radi#. Pretvorio je Ezabranjeno vo eE u du!ovni put. mo i da bolje razumije# i njega i svijet. "ije tra'io potvrdu. :&o'da si sada spreman:. kao da zna kuda lutaju njegove misli i kao da odobrava nji!ov is!od. mogla je to učiniti mnogo puta. Ka'i mi. miljenik jednog neobičnog stvorenja kojeg e#. koja je sasvim posebna. čiste. "ema smisla skrivati svoje 'elje. učenik Paras!arin i. (o nije njegov 'ivot.: "eko vrijeme gaje promatrala u polutami. u svog iznenadnog. ovom trenutku um su mu zaokupile misli o razlozima i svrsi. "e. :-na#:. postoji li rnubandana izme)u nas i . da u'ivaju u obilju istodobno sudjeluju i u stvaranju s bo'anskim. pa je &aitreva nastavio@ :"a# susret ima svr!u. tjelesno i osjetilno u'ivanje.i#va!i. &e)utim. to je jasno. :s!vatiti svr!u moga dolaska. upravo to mora# sagledati. kao da na njegovom licu tra'i znak te spremnosti. prije nego je stigao bilo #to odgovoriti. to sam sigurna. do#la sam ti ispričati priču o >ukri. rekla je čarobnica. izdajom i posrednim izazivanjem smrti njegove k erke. ne bi imao vremena naučiti od . uskoro upoznati. na izgled nesvjesno. čarobnica je nastavila. (i mo'da zna# vi#e o njoj. :od samog početka me pomalo muči priča o rnubandani.: (u je &aitreva zastao zagledav#i se jo# dublje u tamu čarob-ničini! očiju. ali molim te.mjesto toga. &e)utim. &o'da sije spreman pri!vatiti.: &aitreva nije s!va ao ba# sve #to je čuo. "astao je s talentom i sasvim odre)enom ulogom koja mu je namijenjena. -atim se vratio i sablaznio taj isti svijet nude i mu ljubav. ka'i mi jasno. Da ga nije slijedio. "aravno. 8 tako je i taj trenutak pro#ao. Pri!vati. napustiv#i svoga oca i tako prekr#iv#i zadanu riječ. nije učinila ni#ta u svezi toga. ali prazne i nezanimljive asketske du!ovnosti. 5ada. 8pak. (i ionako sve osjeti# i sve zna#. a nije učinila ni#ta.i#va!i mnogo toga stoje kasnije donio svijetu. &e)utim. "iti sam mislio da u i! ikad imati. >ukra je napravio veliki posao. +djednom je stekao potpuno povjerenje u nju. 5amo je koristio priliku. nakratko se vratila na pro#lu priču. rekao je. u ovom trenutku svoje evolucije. A ipak. +no #to ja vidim i znam je bu)enje osje aja koje do sada nisam imao. a no as je bila najbolja prigoda. to nije njegov način.

bit e.i#va!i ovdje:? :+na je ovdje:. >to je mogao vi#e re i ili pitati? "jegova budu nost ovisi o njegovim odlukama.. Ali.. 5ada je imao povjerenja u nju. (o je tvoja sudbina. trenutak je ponovo pro#ao. Razumije# li?: &aitreva joj je uzvratio zbunjeni pogled. to nije ni mogu e -ve zato #to su te riječi u njemu stvarale osje aj zajedni#tva i pripadanja.: 8 tu je bio kraj &aitrevinim pitanjima o nji!ovoj rnubandani. :-auvijek. "aravno da nije ni#ta razumio. mislio je. Pratit u te svuda. "e zato #to je smatrao čarobnicu doslovce svojom . &ora# me osjetiti. ove su riječi u &aitrevi potvrdile sumnje koje je ve dugo imao. odnosno !o e#. odgovorila je ona. (akva ljubav nikad ne prestaje. (ijekom vremena e# razumjeti. &aitreva:.. Ali. Da. zna#.. čarobnica se nasmijala. "e bi bilo nikakvog smisla tra'iti od čarobnice da mu ka'e kada i gdje. jo# emo se sretati. a onda je polako rekla@ :-ar ne vidi#?: :>to?: upitao je &aitreva. a koju sada ne mogu zadovoljiti. prekinula ga je čarobnica iz zanesenosti. ve odigrati sam od sebe. &ogao bi se zauvijek izgubiti u labirintu slasti koje su mu pru'ale. :uskoro e zora. 8pak. to znanje mora biti sada predano jer drugi! prigoda vjerojatno ne e biti. čak mu i činjenica da e :postati njezin čarobnjak:. ali ta mu je spoznaja donijela mir.. :+sim te če'nje i 'elje koju osje am. a opet za njega? "ije razumio ni#ta i to je jasno pokazao svojim izrazom lica. "ikad. +!. Eonaj koji e najbolje znati . :&aitreva:.i#va!i. 5 vremenom e# postati moj čarobnjak. (voja sam. :7ovorim o mnogim budu im 'ivotima. mogao bi i! tako ljubiti zauvijek. sad je barem znao da on postoji. "i sama ne znam kako da to ka'em. nastavila je čarobnica. 0it e #to mu ona ka'e da e biti.: :&oram te okusiti? Ali. odma!nula je rukom. +sim toga. odnosno ti i moja utjelovljenja. odgovorila je ona. svi)alo mu se čuti i! iz njeni! ustiju. ne ovdje. Ako ne sad. (ko bi razumio takve zbunjuju e rečenice o znanju koje se mora sada predati ali ne za njega. vi#e nije stvarala neugodu. (o je rnubandana.: 8ako neočekivane. a mogla je biti i sam. "ismo se mogli razdvojiti i ostali smo zauvijek zajedno. 8ma# li jo# neki! pitanja prije nego počnemo s posljednjom podukom?: &aitreva je 'elio odma!nuti glavom kad mu umom iznenada proleti jedna misao. "agnula se prema njemu i poljubila ga najnje'nijim poljupcem. "eobično. a čarobnica se odvojila od njega. Ali. 5a mnom. &ogla je biti neka od >ukrini! 'enski! učenica. ja te ne u napustiti. jednom. "jene su meke usne ponovo pokrenule val bla'enstva u &aitrevi.. ne e# koristiti ti sam. :5ve e sjesti na svoje mjesto. -nao je da e se nji! dvoje jo# susretati.to ne se ne bi usudio misliti. ma kakav bio bo'anski plan. ti i ja. &oramo po'uriti. kad sam u celibatu i ne mislim prekr#iti svoj zavjet? 7ovori# li ti to o budu im 'ivotima? :Da:. :A!. ma #to to značilo. &ora# me okusiti.i#va!i? 5toje bilo s njom?: Prva reakcija čarobnice bila je ti#ina.. "e e to uvijek tako biti. 5cenarij e se Rar-olm<oa. :Rnubandana je stvorena u trenutku kad si me prvi put vidio. sad. 5ada si u celibatu. nije ni znao kako je to :.idjev#i ga. :&oram te podučiti va'nim stvarima. &nogo puta se pitao tko je i stoje osoba s kojom razgovara* odakle je i gdje je naučila sve te stvari o kojima mu govori i koje mu. "ije znao #to bi rekao. +dma! ju je izrekao@ :7dje je .kako emo je odraditi?: čarobnica nije pričekala kraj njegove rečenice. kada? Kada. ne brini:. &oram ti predati znanje koje e koristiti. na posljetku i pokazuje. ali ne sada. 6!. Ali. . -nanje koje u ti predati. mogla je biti neka od apsara. a uostalom..: (e su riječi zvučale tako slatko@ tvoja sami &aitreva bi i! mogao slu#ati cijelu no . +vim poljupcem je smanjena. mogla je biti sama . :-ar ne vidi# daje ovdje?: &aitreva je ra#irio oči od ču)enja. !o e# li me jo# nečemu podučiti?: :Da.

ako su njegove sumnje i nade potvr)ene. (ko zna nije li i ovo sada samo jedan mali izlet u ekscentričnost? Ali. jetila i ispričala >ukri o tajanstvenom obredu koji se u svom punom obliku koristi vrlo rijetko. ali sa jasno razdvojenim značajkama Parvati i 5ive. Kad su >iva i Parvati u ekstazi jedinstva. priprema za ljubav. kako mu je to lijepo rekao njegov učitelj Paras!ara. -nao je s kim razgovara. mora ostati na nebu.i#va!i proveli 5ada#iva obred u potpunosti i tako postali jedna du#a?: :.i#va!i? Po svom starom običaju. ni sada nije mogao biti siguran. "a izgled nije bilo izlaza. sve do ovog trenutka. :. rekla je. &e)utim. "erazdvojivo. nisu imali drugog izbora. -auvijek. :Koje tijelo e odbaciti?: :Da. dok e se >ukra vratiti u stvoreni svijet. A opet. 5ada#iva 'ivi samo u jednom tijelu. 8stodobno. 8zbor je bio logičan. 8ndra je >ukru vezivao obe anjem da ni#ta i nikog ne e povesti natrag sa sobom.i#va!i dosA. čarobnica je uzda!nula i nastavila@ :5ada#iva obred se provodi kao neka vrsta tantričke inicijacije pojedinaca i parova. 0udu i da se >ukra morao spustiti s nebeskog područja i budu i da je on imao posebnu zada u u svemiru dok je . &aitreva:. bez obzira na to. morali su odbaciti jedno tijelo.pravo tako.i#va!i kao jedna du#a u jednom tijelu pojavili pred 8ndrom. oni se ne spajaju u Aedno unutar kojeg se ne mo'e razlučiti tko je tko. samo se nasmijao i propustio >ukru natrag. konačnu inačicu u kojoj dvije du#e koje se stapaju ostaju spojene zauvijek. poput ove priče. :da je >ukra ipak ponio .i#va!i nisu mogli pri!vatiti činjenicu da se moraju razdvojiti.i#va!i je bila zavr#ena. zapravo kad su se >ukra i . 8ndra je bio toliko uvi)avan daje oti#ao po tijelo . :. :4o e# re i da su >ukra i .idi#. Ali.loga . ali &aitreva nije ni#ta rekao niti ičim pokazao da razumije. čarobnica je ve govorila na neobičan način. da su izlazile iz područja očekivanog čak i za bogove i druga nebeska stvorenja. u tom procesu zauvijek nestanu.: 5ada je &aitreva polako počeo s!va ati o čemu čarobnica govori. &e)utim. potvrdila je čarobnica. . uključuju i i . nemoj misliti da je bilo lako.i#va!i. "eke su stvari. rekao je na posljetku. 0ilo je doista te#ko pratiti sve o čemu mu je pričala. značenje svega toga se polako probijalo u &aitrevin um. Ali.i#va!i te da zadr'e >ukrino.: &aitreva je zbunjeno promatrao čarobnicu. Ako se konačni 5ada#iva izvede kako treba. &o'da je očekivala neku reakciju od njega.činili su upravo to. a ne u dva. 5ada#iva je oblik bo'anstva u kojem su spojene 'enske i mu#ke značajke.i#va!i. Radi se o svojevrsnom spajanju du#a. 5ada#iva je vr!unac ljubavi. čarobnica je odgovorila na njegove misli. . jedno bo'anstvo. morali su odlučiti koje tijelo e odbaciti. &e)utim. u tom je trenutku &aitrevi sve bilo jasno. kakav jeE. 8stodobno. bile tako /antastične. ako je to bilo točno.i#va!i rekla kako taj obred ima i svoju Etvr)uE. odnosno oboje. on je odma! s!vatio #to se dogodilo. to je istina iza govorkanja daje 8ndra ubio . a opet su ostali i zajedno. -apravo. dvoje postaje jedno. odlučili su da odbace tijelo .: radosno je uskliknula čarobnica. a kamoli izgovoriti. &e)utim. a >ukrina karma gaje vukla natrag.i#va!i svoju zapravo izvr#ila. 5ada#iva inicijacija bi morala biti početak svake ljubavi.i#va!i sa sobom?: :Da:. o čemu je riječ? >to se zapravo dogodilo s . Postojala je opasnost da jedno od nji!. Prona#ao ga je u svemiru koji je >ukra načinio za nji! i nekako ga uklonio.: :&olim?: izletjelo je &aitrevi. 0io je to 5ada#iva obred. :nakon svi! oni! godina provedeni! u ljubavi i bla'enstvu. iako to nije mogao jasno ni pomisliti. "isu mogli zadr'ati oba. Ali.P. (o je značilo da sve. (o je bio dio znanja koje je >ukra dobio od .i#va!i. >ukra i . 6to. 8pak. vra aju i se istodobno u uobičajeni oblik razgovora. :(o znači:.i#va!i. >to je mogao učiniti? >ukra je bio jedan. (ako)er. Kad se tako promijenjeni >ukra. onda se .: čarobnica je zastala značajno pogledav#i &aitrevu. +ni postaju 5ada#iva. &aitreva nije mogao biti siguran. sada mu je . :na neki način su ispunili obvezu danu 8ndri. "ije nosio ni#ta sa sobom.stoje. "a#li su se u procjepu.

Da. . Pred njom nema granica ni prepreka. +čigledno su nji!ovi glasovi probudili neko usnulo stvorenje. "a taj je način pomogao >ukri i . >ukra i . u ovom trenutku. 8ako do tada nije ni#ta znao o tome. &aitreva je s!vatio veličinu ljubavi. molim te. :(o znači:. Ali se rije#io njenog tijela.i#va!i očigledno su bili stvoreni jedno za drugo i od tog trenutka dalje 'ivjeli su jedno za drugo. 8mao je neobičan osje aj da su preostali samo kratki sati do nji!ovog konačnog rastanka. ja ga poznajem bolje od tebe. (ako)er sam ti objasnila da znanje koje e# dobiti ne e biti za tebe* ne za tebe sada i ovdje.idjev#i ga. Aedno. &u#ko i 'ensko.: :Ali. -auvijek jedno. 0arem ne u ovom tijelu i u ovom 'ivotu. :da sve #to je činio >ukra. njegov je um tra'io potvrde za ono #to je srce nepogrje#ivo znalo. o tome nije bilo smisla razmi#ljati. >ukra i . Dovoljno si se opirao. &aitreva je osjetio kako mu se srce otvara. +tvori svoj du! i sve e biti u redu.. "erazdvojno Aedno.: Kao da potvr)uje njene riječi na istoku se pojavio prvi nagovje#taj crvenila zore. rekla je ti!o. 5!va a# li?: &aitreva je s!va ao..jeruj mi. grmlju pored nji! začulo se #u#tanje koje je ubrzo prestalo. &aitreva se doista nije 'elio opirati. &u#ko načelo i 'ensko načelo.i#va!i učinili su ne#to #to nitko do tada nije. -a znanje o te!nikama i praksama koje su se tamo provodile. .: &aitreva je u nevjerici kimao glavom. bio je gotovo siguran da nakon ove zore vi#e ne e vidjeti čarobA. od prve rečenice u kojoj je čarobnica to spomenula. mladi u moj.. :5ada si spreman:. . 0it e# samo prenositelj. čarobnica je s olak#anjem duboko uda!nula. 5!va ao je posljedice spajanja du#a od samog početka. samo #to to nitko ne zna?: čarobnica se nasmijala kao da ju je taj zaključak iznenadio. &aitreva je podigao pogled i promotrio svoju sugovornicu u novom svjetlu. samo način da se stvari ka'u i sačuvaju.i#va!i. :"emoj ni#ta govoriti.: :-ar to nije malo nepo#teno prema . zapravo čini i . a opet odvojeni i posebni. ve za neka budu a vremena.i#va!i?: :"epo#teno? Kako to misli# nepo#teno?: čarobnica je o#tro odma!nula glavom odbacuju i tu misao. Ali. onda ne zna# #to je prava ljubav. . rekao je polako. Aedno u drugom. Dogovorili smo se da tvoj put ostaje tvoj put. jednom. Kakva to mora biti ljubav da se pristane na tako ne#to? Kakva razina povezanosti i sklada.i#va!i ili >ukri. 5 tim osje ajem u du#i.i#va!i.P. :Konačno si spreman.i#va!i da bolje odigraju svoju ulogu. ako 'eli# to tako gledati onda je to istina. Bjubav sve mo'e i njoj ni#ta nije nemogu e. :Da. A #to se budu i! tiče. >ukra i . :-a puno znanje o K!ajuraju.: JO K!ajurao te!nike 5preman za #to?: upitao je &aitreva tek nakon nekoliko trenutaka dok mu je do uma do#lo značenje ča-robničini! riječi. poku#ao se pobuniti &aitreva no čarobnica ga je zaustavila prisloniv#i mu prst na usta. niču.. okru'en grmljem. drve em i ti!im zvukom protjecanja velike rijeke. . sjede i na travi. uop e stalo #to netko o tome misli i poznaje li i! pod jednim ili drugim imenom? +ni su 5ada#iva. :Ako misli# da je nepo#teno.:. Postali su jedno i razmijenili sve #to su imali. +pusti se. . -ar misli# daje bilo kome od nji!. u polumraku. bilo bi ispravnije re i. u tom trenutku. &aitrevinim licem se razlio smije#ak prepoznavanja."ije. "emamo vi#e vremena.

rekla je čarobnica ti!o. neobične oblike koji su ga okru'ivali. Pričala mu je o tome kakve su i koje prakse provodili na tom mjestu. ali je &aitrevu ispunio nevjerojatnom energijom. &aitreva je saznao-osjetio kako izgleda >ukrin put. a drugi su bili potpuno nepoznati. +sjetio je gustu travu ispod platna svojeg d!otija. Seljela je da &aitreva svim osjetilima do'ivi ono o čemu je govorila. a da nije mogao objasniti kako i za#to. "jezin mirisni da! kupao gaje poput morske pjene. 0ilo je to u DParaki. ali se svaka njena riječ u &aitrevi oblikovala u iskustvo. a tako)er i veliku sigurnost da e sve biti u savr#enom redu. (amni obrisi drve a oko nji! pretvorili su se u sivu izmaglicu iako je. svaki je nepogrje#ivo dolazio do &aitreve i prenosio mu svoju poruku. "eke od nji! je prepoznavao kao likove ljudi ili bogova.e sama njezina blizina u &aitrevi je izazvala eksploziju osjeta i osje aja. &aitreva je s!vatio da i ona svjedoči svemu #to mu je čarobnica pričala. A do nosnica su mu dolazili najrazličitiji mirisi. &aitreva je primijetio kako osim zemaljski! stvari vidi i neke druge. 5ve #to bi čarobnica rekla ulazilo je u njega ne poput obavijesti o nečemu ve poput samog iskustva. nje'no. :Da. . Kratki je poljubac u čelo bio tek dodir. +sjetio je toplinu i ljubav. A zatim je legla pored njega. Privlačila je &aitrevinu pozornost. tek slutnja. &aitreva osjetio nečiju nazočnost. +sjetio je kako propada negdje duboko. Ali. izme)u sve te gu've s ovog i onog svijeta. a &aitreva je imao osje aj da se obra a kako njemu tako i tom nejasnom obliku koji je lebdio iznad nji!. ako bi izo#trio pogled. +sjetio je i male kamenči e i grudice zemlje. 7ovorila je ti!im i jednoličnim glasom. u paru ili u grupi. nogom tek malo prekriv#i njegovu i nasloniv#i glavu na njegovo rame. Ali. polako. čarobnica mu je laganim pritiskom ruke na ramena pokazala neka legne. 8 tada mu je pričala o K!ajuraju. A onda je. Do#li smo do kraja na#e pustolovine:. +pisala mu je i pokazala kako provoditi stvaranje. Bebdio je na nji!ovim valovima poput maslačkovi! sjemenki na ljetnom povjetarcu. (ako)er je s!vatio. +sje ao je sve. &aitreva se jasno prisje ao svoji! do'ivljaja iz DParake. &aitreva je zapao u stanje nalik budnom snu. "ekoliko sekundi nakon poljupca u čelo. kad gaje čarobnica poljubila i tim svojim poljupcem prebacila u posebno primamljivo stanje svijesti. "epoznata. (ako je i bilo. B 7ledaju i u nebo jo# uvijek puno zvijezda. usprkos mraku mogao vidjeti svaki detalj najmanje grančice. da!a i du!a koje su pripremale čovjeka za K!ajurao iskustvo. pa čak i balegu neke male 'ivotinjice. u toplu i teku u za#titu njenog bi a. Posebnu pozornost obratila je 5ada#iva inicijaciji i načinima na koji se ona provodila. +sjetio je kako se stapa s njenom meko om. čarobnica mu je pričala o vje'bama tijela. isticala se iz drugi! oblika nečim posebnim. "ije to bila nazočnost nečeg sna'nog i velikog. A pričala mu je o pravoj istini K!ajuraja. &aitreva je s!vatio da nije sam.la'ni zrak iznad 5arasvati mije#ao se s te#kim mirisom zemlje.čarobnica je skinula prst s njegovi! usana i ponovo mu se pribli'ila. 8spunile su ga boje i zvukovi. ali draga nazočnost pribli'ila im se i kao da i! je obu!vatila svojim energetskim nabojem. &aitrevini osjeti bili su potpuno otvoreni svemiru. Pripremila gaje i opskrbila znanjem da postane čarobnjak. čuo je i pokrete li# a i grančica zbog laganog povjetarca s rijeke. 5ada je bilo isto ili vrlo slično. sve je spremno. (i su oblaci poprimali razne oblike. &irisi 'ivota mije#ali su se s mirisima smrti i raspadanja ostataka umrli! ili ubijeni! 'ivotinja. odjednom je čuo sve #to se doga)alo u travi i grmlju oko njega u promjeru od vi#e stotina metara. -atim mu je detaljno opisala mnoge tantričke vje'be koje su se provodile samostalno. . (ako)er. na bok. . A zatim mu je čarobnica počela govoriti. +djednom. "eke su trave cvjetale i oda#i-ljale prodorne i lepr#ave mirise peluda. 0ilo je to kao da se nalazi opkoljen raznobojnim oblacima dima. Prisjetio se kako je ve jednom to do'ivio. "jene su usne dodirnule njegovo čelo. daje upravo ta nazočnost razlog zbog kojeg se sve ovo doga)a. kako provoditi čarolije. &alo ju je podigla tako da mu je mogla nesmetano #aptati u u!o. čuo je svaki pokret svakog najmanjeg insekta ili 'ivotinjice.

&o'da je morao osje ati tugu. pa #to sad da radi. Kakve li je samo rnuban-dane stvorio na taj način. (o je tajanstveni put koji nudi velike nagrade. &o'e s mirom dovr#iti svoju 'ivotnu zada u. potaknut čarobničinim naputkom. o osje ajima koje je u njemu probudila. >ukrin put nije bezazlen. #to god mu rekla. (amo sam malo pojasnio iskustvo koje je ovdje opisano. 5 tim bi poljupcima mogao umrijeti. Kao da je upravo savladao neku veliku zada u* kao daje skinuo s ramena neki veliki teret. -nao je daje sve na svome mjestu. sada zna mnogo vi#e. na njene poljupce. &o'da je to bilo onda kad je u snu dotaknuo najsjajniju zvijezdu i okupao se u njenoj svjetlosti. 8 tako je to trajalo nekoliko sati. . +sje aj svje'ine i lako e nije pokvarila ni misao kako vi#e nikad ne e vidjeti prelijepu 'enu koju je zvao čarobnica. ostavljaju i sve svoje misli i osje aje iza sebe. Ali. va'nije od ti! pitanja bilo mu je sje anje na njenu blizinu i. A zatim mu je pričala o mnogim drugim te!nikama od koji! su neke bile seksualnog ili tjelesnog tipa. Razmi#ljao je o rnubandanama. morao je to priznati. rekla mu je ona. o vezama izme)u ljudi i o os-jetilnim u'icima. energija 'elje i zadovoljstva mo'e biti najve i pokretač du!ovni! iskustava i razvoja svijesti. ne e mo i ispuniti tijekom ovoga 'ivota.jerojatno je ve bilo podne jer je sunce sjalo visoko iznad njegove glave. -apravo. do'ivio je kako upravo ta energija. naravno. potpunosti je pro#ao kroz svako od ti! iskustava samo slu#aju i čarob-ničin meki i ti!i glas na svom ramenu. ali i o obe anjima koja. sve dok jutarnje sunce nije u potpunosti osvijetlilo neobičnu scenu na obali velike rijeke. Duboko je uda!nuo i protegnuo se. . istodobno je iskusio ono #to je i otprije znao@ na tom putu ima mnogo vi#e zamki nego na putu kojim je on trenutno i#ao. &aitreva je u svom du!u odma! vidio scenu koju je opisivala.I &e)utim. "eke su bile pojedinačne. I čitatelja upu ujem da pročitaju -aključak na stranici JJL. 5ada se ponovo mo'e vratiti svom 'ivotu.+bjasnila mu je kako je ta inicijacija način da se u čovjeku probude mu#ke i 'enske energije potrebne za cjelovito s!va anje stvarnosti.enerin pozdrav &aitreva se probudio nakon nekoliko sati.e i! je osjetio. Ao# do prije nekoliko mjeseci odbacio bi takve stvari kao potpuno nepotrebne na du!ovnom putu. &orao je pri!vatiti posljedice nastanka ti! 'elja. bilo zbog običaja. a neke isključivo du!ovnog. (ako)er. osje ao je neku neobičnu unutarnju sre u. +dbacio bi i! A. ne samo nepotrebne ve i suvi#ne.to je bilo ono #to mu je pokazala. Podučila ga je čaroliji* podučila ga je kako postati sustvaratelj s bo'anskim koriste i snagu svoji! vlastiti! misli. kad su one ve tu? "i#ta. +sjetio je. A sada. 6nergija ljubavi i energija stvaranja . a neke su obu!va ale skupine ljudi. pitao ju je dalje. ali skriva jednako tako velike opasnosti. onda imamo previ#e obaveza. znao je. da li je rnubandane bolje odraditi ili potisnuti? Selje i ma#tarije o drugim ljudima imaju svi. 5ve je upravo onako kako je moralo biti. "eke od ti! 'elja se nikako ne mogu ostvariti. &aitreva je bio u potpunosti obuzet iskustvom tako da nije ni primijetio odlazak no i i dolazak dana. 8 ponovo rnubandane. >to da radi sa svojim 'eljama? . +dmiču i granje i visoko li# e paprati razmi#ljao je o čarobnici. . Kako je to neobično. kao i njegovu mogu u praktičnu primjenu $primjedba autora%. -atim su mu misli skrenule na njegove vlastite osje aje prema čarobnici* na njegove 'elje i ma#tarije. Ako je svaka misao i 'elja rnubandana.P. Krenuo je natrag kroz gusti# i drve e u smjeru gdje je pretpostavljao da e prona i poznati puteljak kojim je pret!odne no i namjeravao sti i ku i. (ako)er je na svom tijelu osjetio dodire i sve druge osjete koje su pojedine te!nike stvarale. kao smetnju. ali nije. skliznuo u san ne primijetiv#i kad se čarobnica odmakla od njega i neobičnim pokretom ruke otpustila du!ovnu nazočnost s kojom su dijelili cijelo iskustvo. (ako)er nije znao ni kad gaje posljednji put poljubila prisloniv#i svoje usne na njegove. "aučila ga je da one nisu različite. JN . "a posljetku je. Ali. 8li 'ivjeti da i! osjeti ponovo.? Kako e i! odraditi? Kada? 8pak. pomislio je. -avr#eno je. +sje ao se lagano i odmoreno. okolnosti ili nepristajanja onog drugog.

. Ako je u pravu. 8 dok je zraka svjetlosti odaslana s bijele . sanjivini vid9i. Rarobnica nije 'eljela zavesti nji!ova osjetila* 'eljela im je pokazati mo i slavu ljudske svijesti. Rarobnica. +sje ao je da e danas njegov stari učitelj promijeniti stav prema njemu. 8 ponovo se prisjetio poljubaca koje je primio* ne. zbunjivala ga i poticala na ra#či# avanje vlastiti! osje aja. onda bismo mogli odraditi svaku 'elju.enere dodirivala njegovo čelo. Pojavila se u njegovom 'ivotu onda kad je bio spreman slu#ati o 'eljama i nji!ovom mjestu u ljudskom 'ivotu. demonima. takvu priču nije mogao ispričati nitko sa strane. Pojavila se da bi mu ispričala /antastičnu priču o >ukri. . nakon svega. (ik pored 5unca pojavila se jedna iskra svjetlosti. kasnije je saznao da to nisu bili trikovi ve pravo pravcato stvaranje. a upravo no as. &aitreva je to znanje pri!vatio. uvijek pored svjetla. Krenuo je 'ustrim korakom. +bredi su ve zavr#ili. ali gaje nosio u sebi. A kad god to bilo. "aravno. bit e to jo# jedna čarolija. (akvu je priču mogao ispričati samo onaj koji ju je pro'ivio. Konačno e mu mo i ispričati sve #to se dogodilo. A zatim se igrala s njim. 8mao je sre e. Ali. sada.poznao je nemir. 5agnuo se ne bi li izbjegao njene pomalo o#tre grančice i zakoračio na poznati puteljak. onda se dogodilo ne#to neobično. &alo tko se mo'e po!valiti da ga je poljubila ljubav sama* malo tko ima karmičku obavezu prema Bjubavi. "ije znao kada e ga i kako uporabiti. znao je to dobro. nije to zvijezda. podučila."a to se Rarobnica samo nasmijala. &aitreva se nasmije#io. ljubavi i u'itku? (ko bi drugi mogao spojiti čistu du!ovnost s njezinom suprotno# u? "e. potpuno jasno znao tko je Rarobnica. Po'elio je vidjeti Paras!aru. . a tijelo onog starca nad kojim su jučer sjedili ve je predano vatri i vodi. 8spitala gaje. A to je zbog toga #to je sada. Selio je ostvariti je. "ekoliko kilometara nizvodno od njega nalazila se zaravan lomača. i ukloniti najve i dio rnubandana. nalazi se jedna zvijezda. kao da pozdravlja upravo njega. iako nije u njega pao. a misli su se njegovim umom kretale jednako tako 'ustro. &aitrevu. zaklanjaju i poluzatvorene oči. (amo negdje pored nje. 8zgleda tako.i#va!i? + tome #to su radili. kada e to učiniti. testirala. prije toga ipak se mora javiti svojim roditeljima. svaku misao. 8sprva ju je pogre#no procijenio. ne očekuju i ni#ta. onda se on veselio toj rnuban-dani. nije imao nikakve sumnje u to tko je ona. ali s tom če'njom su se mije#ali osje aji bespomo nosti i sna'na 'elja da konačno zavr#i s tim. u kome god 'ivotu. uvijek blizu nje. pomislio je. Da. podučila gaje i tome. &aitreva je jo# jednim zama!om ruke maknuo granu koja mu je zatvarala put. &e)utim. iako nije znao kako i. 8znenada &aitreva je osjetio poriv da zastane. negdje duboko u svom srcu tako)er je znao da ga čak ni to znanje ne e spasiti od rnubandane koju ima s njom. jo# sjajnija od samoga 5unca. Ali. &ogao je vidjeti bijeli tanki dim kako se di'e u pravcu neba. A kako i ne bi kad je nastupila s madioničarskim trikovima koje on uop e nije cijenio. "e. govorila mu je. 8ako mu nisu bila potrebna obja#njenja. jo# blje#tavija. osje ali. 7ledao je tako. i pogledao u smjeru plamene nebeske lopte. nakon svega. Podigao je glavu i okrenuo je prema 5uncu. u kome god vremenu. podsjetio je sam sebe@ to je planet. +sje ao je daje #utnji do#ao kraj.poznao je ponor strasti. (ko bi drugi mogao znati toliko o >ukri? (ko bi drugi mogao znati toliko o . pomislio je. Ako bismo to mogli. >to je zapravo osje ao prema njoj? Da li ju je volio? Da li ju je 'elio? "a posljetku je doista čeznuo za njom. planirali? (ko bi drugi mogao znati toliko o čarobnjacima. 8ako je znao da ne mo'e ni#ta vidjeti jer je blje#tavilo bilo prejako. potaknula i na posljetku ostavila mnogo potpunijeg i zrelijeg nego je bio prije. bez potrebe da u to uključujemo druge ljude. negdje u neodre)eni prostor pored blje-#tavila. bijelom i čistom majstoru umjetnosti i ljubavi. blagoslova koje je primio. Kuda sad? &aitreva se osje ao odmoran. #to je jo# značajnije. -abljesnula je iznenadnom snagom i onda ugasla. Rarobnica je to izvela savr#eno. tijekom nji!ovog posljednjeg susreta. Ao# e se oni sresti. a u njemu nije bilo nikakve sumnje o tome. ipak je zaklonio oči rukom. ali se mogu naučiti načini i te!nike kako rnubandane odra)ivati u vlastitoj svijesti* kako stvarati iskustva u vlastitoj svijesti. znao je da e se osje ati bolje i sigurnije kad se povjeri onom u čije znanje ima neograničeno povjerenje.

(o je namjerno. činjenica da ste za ovu knjigu dali ne#to vi#e novaca nego #to dajete za neke druge.mjetnosti davanja. Woa (je#i me činjenica da e knjiga djelovati kao ritualna priča čak i onda kad se čitatelj ne e slagati s njenim sadr'ajem.3L. u susret svojoj sudbini. igra. K3. . vrat!a kat!u. Knjige imaju svoj 'ivot. svaki je kupac primijetio daje cijena čarobnice vi#a nego je to slučaj s ostalim knjigama iste opremljenosti. 5ve je ve napisano. onda je suvi#no govoriti bilo #to. pro i e jo# osam puni! godina prije nego se toliko dugo i sna'no zadr'i na njemu. 5kupo a. knjizi daje barem neku snagu djelovanja. nakon #to sam zavr#io svoju ritualnu priču. ali ova činjenica jasno mi govori da knjiga ima blagoslov prirodni! zakona. sasvim je u skladu sa značajem i naravi samog >ukre. gra!a iz )joti#a. seks. nikad ne znate kad ete je zavr#iti. &alo je toga #to se mo'e dodati. +sim toga. Kad počnete pisati neku knjigu. zadovoljstvo. prije i e iz sideralnog zvije')a Riba i u i u zvije')e +vna. u posljednji trenutak. Ako nije. Kao #to ste pročitali u uvodu. dobar su način pristupa granama. Dopustite mi da ipak za vas sa'mem osnovne poruke >ukrinog puta.e sama činjenica da se čita. a to znači razumjeti i integrirati sve njegove zna čajke za najvi#e dobro. bila u posebnom polo'aju u odnosu na -emlju. a bit u jo# sretniji kad taj blagoslov kroz nju dopre do svi! oni! koji je budu čitali. čak i onda kad razumijevanja ne e biti. "aime. to jest. sre a. luksuz . KRAA -aključak 9anas. Ako joj 'elite pristupiti onda se morate unaprijed pripremiti da e to biti skupo. dakle.J331. +ne su ponekad nepredvidljive. nisu suprotni du!ovnom rastu. pokloni i davanje op enito. Potrebno je uskladiti se s njim. a pojave se i nova o kojima nitko ni#ta nije znao sve do trenutka nji!ovog nastanka. sve do Paras!arinog učili#ta. umjetnost i stva ranje op enito. a onda jo# dalje. . V 5tvaranje o kojem svjedoči >ukra je bo'ansko stvaranje. >tovi#e. ljepota. a #to se toga tiče i kad počnete stvarati bilo koje djelo. na sam dan kad je to razdoblje zavr#ilo. oko 1D sati.. "e mislim duljiti s ovim zaključkom. Donacije. nije unaprijed zamislio.'itak. dodatna obja#njenja ne e pomo i.sve to pripada >ukri. 5retan sam zbog toga. Dakle. preko rijeke. V . čarobnicu sam namjerno počeo pisati upravo u vrijeme kad je gra!a kojoj je posve ena. V 5am >ukra. sve u svezi ove knjige u slu'bi je istog prirodnog načela. &o'da zvuči neobično. Krenu smjerom koji nitko. odvajanje od dijela svoje energije $a novac je jedan od izraza va#e energije% izvrsna je metoda za uskla)ivanje s prirodnim načelima. kad pi#em ovaj zaključak. o >ukri. pomislio je &aitreva i 'ustrim se koracima uputio prema ku i svoji! roditelja. -bog tog samostalnog 'ivota knjige u nastanku gotovo je nemogu e predvidjeti vrijeme kad e se knjiga konačno uobličiti. a najmanje osoba koja se pomalo drsko naziva nji!ovim autorom. +čitovanje bilo čega zami#ljenog iz ni#tavila svijesti dje luje poput čarolije i zbog toga >ukra svoje učenike zove čarobnjacima. dakle >u-kra. 8ako e na svom najmilijem mjestu na nebu boraviti neko vrijeme i sljede e godine. prema načelima . oni su s njim povezani i mogu poslu'iti kao sna'an poticaj za njega. "eka se poglavlja produ'e.Aedva čekam.ečeras. prirodno je načelo kroz kojeg se pret!odne pouke provode. -avr#io sam je. . Ako je poruka prenesena.enera je na kraju svog razdoblja egzaltacije. -bog osjetljivosti ove teme ukazujem na činjenicu da je knjiga . +sim ovog moram odgovoriti i na neizbje'na pitanja o cijeni knjige. "aime.

A. -nanje kojeg prenosim dio je toga. mora slijediti njenu narav. >ukra nije takva. pogledu drugi! dijelova >ukrinog puta postoji mnogo vi#e tajanstvenosti. nemojte očekivati da ete odgovor na pitanje kako to izgleda i o čemu se zapravo radi. ali budite uvijek svjesni da su oni. !rabri! čitatelja koji ste do#li do ovi! posljednji! redaka. nemojte očekivati ni da ete odgovor saznati od mene. jednostavno nisam mogao u knjizi. koji uključuje praktične te!nike aktivacije. &e)utim. #to je sasvim u skladu sa značajem 5aturna koji je siroma#an i ne voli luksuz. . Razlike nema. <RezAe. tako)er ritualna priča. 8 ba# kao #to su 'ivotna sje anja ostavila na mene svoj utisak pod kojim djelujem. čak i ako me izravno pitate. "o. "aime. . 5je anje je sje anje. APK Aadrija. ali tako mora biti. "eka blje#tavi >ukra uvijek bude na va#oj strani. u'ivanja i obilja. odnosno sposobnost odr'avanja odre)ene ravnote'e du!a i tijela. . A mo'da i !o u. Aedan od ti! uvjeta je i zrelost osobe. na naprednim tečajevima. planet sre e. ovdje da bi nas podučili. (ako mora biti. "a primjer. . dakle javnom mediju. . primjerice knjige koju dr'ite u ruci. znanje o načinima stvaranja. (ako)er. 8 na posljetku. 5je anja nisu stvarna u smislu stvarnosti materijalnog predmeta. poglavlje ne mo'e pročitati.J331. (aj tečaj. ali namijenjena 5atur-nu. to ne znači da ne postoji i da se do njega ne mo'e do i. besplatna $odnosno ukupan pri!od od slovenskog izdanja namijenjen je invalidima 5lovenije%. :5je anja: koja su o'ivjela u ovoj knjizi za mene su jednako stvarna kao i sje anje na trenutak kad sam kao malo dijete ogrebao nogu. i ova su sje anja ostavila svoj trag. &o'e se. 'elim njenu podr#ku. kao i konkretne te!nike o tome.eličanstvenog 5aturna i sada čarobnice dio su moji! sje anja. skriven i neobično privlačan. ali to ne znači daje nji!ova stvarnost manje vrijedna. neizmjerno sam za!valan za mogu nost da sudjelujem u ritualnoj priči za sjajnu . 5 ljubavlju. (aj je put sam po sebi skriven i ne mo'e se izraziti unutar jasni! obrazaca.eneru.eličanstveni 5aturn. Pročitat e ga svatko tko bude pristupao 5adasiva inicijaciji. to ne znači da se potpuno i cjelovito JO. Knjige poput &aitre9e. 5asvim je mogu e da vam ga ne u re i. Knjiga posve ena njoj. a posebice na tečaju pod nazivom (ečaj za čarobnice i čarobnjake. (o ne bi bilo dobro.e sam odgovorio na pitanje o tome da li su ta sje anja stvarna ili nisu. kao i svi darovi 'ivota. nepotpuno. Ali. postoje uvjeti za to. bo'ansku narav. "jega preporučujem svakom traga-telju iako.pravo suprotno. "e ete. &islim da čitatelju ove knjige ne moram obja#njavati za#to se tečaj tako zove. tom smislu napominjem daje JO. tko zna? "e ljutite se. 5vakom od vas. . -nam da je te#ko objasniti kako su ta sje anja nastala. prona i u knjizi. prenosim onima koji savladaju meditativnu te!niku . 5tvarnost je točka gledi#ta. poglavlje ove knjige pod nazivom K!ajurao te!nike.te!niku 8ntegralne meditacije. a nije ni potrebno jer to znanje doista nije za svakoga.'ivajte u njenim darovima.3L. kao dio pripreme za nju. K3. +blikovala su moju sada#njost. . da bismo na njima i kroz nji! rasli i na posljetku spoznali svoju pravu.P. najkon-kretniji je izraz >ukrinog puta. opisati sve ono #to je &aitreva saznao od čarobnice. naravno. (o je >ukrin put. (ajanstven. . upisao se u gimnaziju ili svirao u rock grupi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful