Model Reka Bentuk Pengajaran Assure Model yang dibangunkan oleh Heinich dan rakan-rakannya (1982) bertujuan

untuk menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media.

Model Assure mengandungi 6 langkah: i. ii. iii. iv. v. vi. A : Analyse learner (analisis pelajar) S : State objective (nyatakan objektif) S : Select method, media & materials (pilih kaedah, media dan bahan) U : Utilise media & materials ( gunakan media dan bahan) R : Require learner participation (dorong penglibatan pelajar) E : Evaluate and revise (nilai dan semak)

Analisis Pelajar Penggunaan bahan atau media perlulah bersesuaian dengan ciri-ciri pelajar, kandungan pelajaran, kaedah, media dan bahan pembelajaran itu sendiri. 3 perkara penting perlu dilakukan untuk menganalisis: i. ii. iii. Ciri-ciri umum Kompetensi khusus peringkat masuk Stail pembelajaran

Ciri-ciri umum: a. Deskripsi tentang umur, tahap/tingkatan, latar belakang sosio ekonomi b. Ini menjadi asas untuk pemilihan media Kompetensi khusus peringkat masuk: a. Pengetahuan dan kemahiran sedia ada pelajar tentang tajuk Stail pembelajaran: a. Berkaitan stail – verbal, logikal, visual, muzik, kinestatik, interpersonal, intrapersonal

Nyatakan Objektif

Kualiti yang baik . ii. Memilih kaedah: -Kepelbagaian kaedah pengajaran (simulasi. Terdapat 3 langkah dalam pemilihan: .Menentukan kaedah yang sesuai dengan topik pembelajaran . Pelajar bersedia untuk mengalami perubahan pengetahuan .Memilih media yang sesuai untuk melaksanakan kaedah yang dipilih .Tidak bias .Memilih.Mempunyai panduan penggunaan iv. adalah penting untuk mengubahsuai media yang sedia ada berdasarkan: a. latihan) Perlu berkait rapat dengan objektif. Objektif b. Bahan. Kepakaran teknikal e. Objektif isi pelajaran perlu disentuh secara ringkas untuk memaklumkan apakah yang sepatutnya dipelajari. Memilih media perlulah bedasarkan aspek: .Maklumat yang jelas dan tepat . Mereka bentuk media: -Jika kita gagal untuk memilih media yang sesuai. demonstrasi. sikap dan kemahiran Pilih Kaedah. Masa . Kos d. mengubahsuai atau mereka bentuk media yang telah ditentukan ii. Pelajar c. Peralatan f.Sepadan dengan kurikulum . kandungan pelajaran dan sasaran pelajar iii. dan Media i.Menggalakkan penglibatan pelajar . Fasiliti g.i.Menarik minat dan mencetuskan motivasi .

latih tubi. ii. Prestasi pelajar berdasarkan rujukan kriteria Prestasi pelajar dalam aspek kemahiran Sikap pelajar . Berlaku sepanjang proses pengajaran. ii. kuiz. perbincangan. projek dsb. semasa dan selepas pengajaran. Pribiu (preview) bahan Sediakan bahan Sediakan persekitaran Sediakan pelajar Sediakan pengalaman pembelajaran Libatkan Pelajar Untuk memastikan bahawa proses pembelajaran berlaku.Gunakan Media Terdapat lima langkah bagi penggunaan media secara baik: i. Keputusan penilaian akan mempengaruhi keputusan yang diambil terhadap perkara yang dinilai. iii. ii. Kegiatan pengukuhan seperti pengukuhan serta merta. Pencapaian pelajar Pembelajaran yang dihasilkan Menilai media dan kaedah Kualiti media Penggunaan guru dan Penggunaan pelajar Secara umumnya. iii. iii. iv. pencapaian pelajar dibahagikan kepada. i. iv. Penilaian melibatkan aspek: i. pelajar perlu dilibatkan dalam aktiviti pembelajaran seperti membuat latihan. vi. v. iaitu sebelum. diberi selepas memberi tindak balas yang betul Nilai & Semak Penilaian ialah proses membuat pertimbangan nilai tentang sesuatu perkara. v.

ii. Penilaian formatif Penilaian sumatif .Menilai Kaedah Dan Media Ciri-ciri yang ditetapkan dalam aspek ini ialah: i. ii. ii. v. vi. iii. iv. Perbincangan dengan kelas Temubual dengan setiap individu Pemerhatian Semua penilaian di atas melibatkan 2 peringkat: i. Adakah media berkesan? Bolehkah dipertingkatkan? Adakah ia berguna? Adakah ia membantu pelajar mencapai objektif? Adakah ia mencetuskan minat pelajar? Adakah ia melibatkan pelajar secara aktif? Selain daripada itu penggunaan senarai semak dan soal selidik boleh dilakukan melalui: i. iii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful