You are on page 1of 9

Nereid's Hymn

David Mackor

Rather Slow and Mysteriously

Soprano I

Mezzo
Soprano
Solo

Soprano II


pp

Alto I

Shin du

fa

la

Alto II


pp

A na ra la fa la

be

ha

shin

lo re shin

Guitar

mp

mp
f

mp
f

Shin

do

Shin

do

rei.

rei.

rei.

mf


do

mf

do

rei.

A na ra la he shin do

rei.

A na

shin do

rei.

mf

Free Tempo and Passionately

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Moderately Fast and Wavy

11

ppp cresc.

16

mf

19

2
21

mf

na

ra

la

he

na

ra

25

la

he

be

lo

re

Shin

do

3
3
3
3
3
3

29

rei

descresc.

3
33

mp

na

ra

la

he

Shin

du

Fa

na

ra

la

mp

37

la

he

be

ha

Shin

lor

Na

re

na

be

lor

do

rei

re

4
41

na

ra

la

be

Be

la

no

lo

re

shin

do

shin

rei

do

Shin

rei

Shin

do

do

45

rei.

mf

Shin

pp

rei.

du

pp

mf

Shin

do

rei.

pp

mf

Shin

do

fa

la

49

na

Shin

rei.

Shin

du

fa

la

be

la

no

rei.

Shin

do

Shin

du

do

Shin

du

fa

fa

la

na

la

na

53

na

ra

la

be

lo

re

fa

la

na

ra

la

be

du

fa

fa

be

lo

shin

ra

be

lo

shin

du

lo

re

fa

la

na

ra

la

na

ra

ra

la

shin

do

shin

shin

57

rei.

do

rei.

do

rei.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

6
3

61

65

na

ra

la

na

ra

la

na

ra

la

69

la

he

be

loor

na

ra

la

he

be

loor

na

ra

la

he

be

loor

na

ra

la

he

be

loor

7
73

shin

shin

shin

shin

77

do

rei

Shin

du

fa

la

ha

do

rei

do

rei

do

rei

3
3
3
3
3
3

na

cresc.

na

mf

na

na

na

na

na

na
mp cresc.

cresc.

cresc.

na

na

80

na

na

na


na

na

na
ff

na
ff

na
ff

ff

na

84

mp

do

rei.

do

rei.

Shin

Shin

mp

Shin

do

rei.

Shin

mp

do

88

Ha
mp

ha

ha.

Ha

ha

ha.

mp

92

Ha

ha

ha

Ha

ha

ha

du

ha

3
3
3
3
3
ha

ha

ha

ha

ha

Shin

rei.

ha

ha

ha

ha

Get softer and slow down gradually

9
3

96

100

Rather Slow and Mysteriously

Shin du

Ha na

be

fa

Shin du fa la ha na

3
3
3
3
3
3

mp

Be

lo

lo

re shin

do

rei

re shin

do

rei

la

ha

shin

do

rei.

do

rei.

be

lo

re shin

Slow down