You are on page 1of 8

Bismila Dova za ozdravljenje "Allahumme inni eseluke sihhaten fi imanin ve imanen ve husni halukin ve nedlaten jetbe uha felahul

ve rahmeten ve afijeten ve magfireten minke ve ridvana. Allahumme hfazni bil islami kaimen vehfazni bilislami kaiden vehfazni bilislami rafiden ve la tušmit bije aduvven ve la hasiden. Allahumme eseluke min kulli hajrin hazainehu bijedike ve euzu bike min šeri ma Ente ahizun bi nasijetihi. Allahumme ini eseluke išeten nekijeten ve miteten sevijjeten ve meredden gajre mahzijjin ve la fadihin. Allahumme inni daifun ve huz ilelhajri bi nasijeti ve džalilislame muntehaa ridaje. Allahumme inni daifun fe kavini ve inni zelilun feizeini ve inni fekirun ferzukni. Allahumme inni eseluke hajrelmeseleti ve hajreduai ve hajrenedžahi ve hajrelameli ve hajre sevabi ve hajrel hajati ve hajrelmemati ve sabitni ve sekil mevazini ve hakik imani verfe deredžeti ve tekabel salati vagfir hatieti ve eseluke deredžatilula minel dženeti" Fatiha

Dova za otklanjanje straha, nesanice, nemira, tuge i potištenosti Allāhumme rabbes-semāvātis-seb„i ve mā ezallet ve rabbel-erādīne ve mā eкallet ve rabbeššejātīne ve mā edallet kun lī dţāren min šerri ħalкike kullihim dţemī„ā en jefruta „alejje eĥadun minhum ev en jebgā „alejje „azze dţāruke ve dţelle senāuke ve lā ilāhe gajruke. “Allahu moj, Gospodaru sedam Nebesa i onoga što ona prekrivaju, Gospodaru zemalja i onoga što one nose, Gospodaru šejtana i onih koje oni zavedu na krivi put, budi mi zaštitnik od zla svakog Tvoga stvorenja, da me neko od njih ne savlada ili da mi ne učini nepravdu, Tvoja zaštita je nenadmašna, a ugled uzvišen i nema boga osim Tebe.” Dova za otklanjanje brige i tuge Lā ilāhe illallāhul-„azīmul-ĥalīm. Lā ilāhe illallāhu rabbul-„aršil-„azīm. Lā ilāhe illallāhu rabbussemāvāti ve rabbul-erdi rabbul-„aršil-kerīm. “Nema boga osim Allaha, Velikoga i Blagoga. Nema boga osim Allaha, Gospodara Arša veličanstvenoga. Nema boga osim Allaha, Gospodara Nebesa i Gospodara Zemlje, Gospodara Arša plemenitoga.” Allāhumme innī „abduke ve ibnu „abdike ve ibnu emetike. Nāsijetī bi jedike mādī fijje ĥukmuk „adlun fijje ќadāuk es-eluke bi-kulli ismin huve leke semmejte bihī nefseke ev enzeltehū fī

1

„Allahu moj. ja sam rob Tvoj. Utječem Ti se od kušnje siromaštva.” Rabbi e„innī ve lā tu„in „alejje vensurnī ve lā tensur „alejje vemkur lī ve lā temkur „alejje vehdinī ve jessiril-hudā lī vensurnī „alā men begā „alejje. Rabbi-dţ„alnī šekkāren leke zekkāren leke rehhāben leke mitvā„an leke muhbiten ilejke evvāhen munībā. grijeha i duga. da preduhitrim spletke. ili ih nekom od Tvojih bića saopćio. pomozi me. “Allahu moj. a ne da budem pobijeđen. razbistrenjem tuge moje i odhodom briga mojih. zato Te molim svim Tvojim imenima. Tvojom milošću traţim pomoć. i sin robinje Tvoje. utječem se Tvome zadovoljstvu od Tvoje mrţnje. i sin roba Tvoga. učvrsti moj dokaz. Nisam u stanju izreći Ti pohvalu kako dolikuje. daj mi da pobijedim. Tebi poniznim. kao znanje nedokučivog. i onim koji Te često priziva i koji Ti se iskreno kaje. “Gospodaru moj. uslišaj moju dovu. o Ti Koji sam po sebi postojiš i Koji sve odrţavaš. uputi moje srce i odstrani zlobu iz mojih prsa!” Allāhumme innī e„ūzu bike minel-„adţzi vel-keseli vel-dţubni vel-heremi vel-buħli ve e„ūzu bike min „azābil-кabri ve e„ūzu bike min fitnetil-maĥjā vel-memāt. Gospodaru moj.“ Dove za zaštitu Allāhumme innī e„ūzu biridāke min seħatike ve bi mu„āfātike min „uкūbetike lā uĥsī senāen „alejke ente kemā esnejte „alā nefsik. ni na trenutak me ne prepuštaj meni i u svemu popravi stanje moje. jako poslušnim. Ve e„ūzu bike min fitnetil-faкri ve e„ūzu bike min fitnetil-mesiĥid-dedţdţāl. „Allah je Gospodar moj i ja Njemu nikoga ravnim ne smatram. a nemoj nikoga pomoći protiv mene. potpuno predanim. očisti me od grijeha s vodom od snijega i leda i očisti moje srce od grešaka kao što daješ da se bijela odjeća očisti od nečistoće i udalji me od mojih grijeha kao što si udaljio Istok i Zapad. pak.Kitābike ev „allemtehū eĥaden min ħalкike ev iste' serte bihī fī ilmil-gajbi „indeke en tedţ„alel кur'āne rebī„a кalbī ve nūre besarī ve dţelāe ĥuznī ve zihābe hemmī. Gospodaru moj. od kukavičluka. Utječem Ti se od Dedţalove smutnje. Allāhummagsil „annī ħatāje bimāis-seldţi vel-beredi ve neккi кalbī minel-ħatājā kemā neккajtes-sevbel-ebjeda mined-denesi ve bā„id bejnī ve bejne ħatāje kemā bā„adte bejnel-mešriкi vel-magrib. „Allahu moj. “Allahu moj. molim Te da mi Kur‟an učiniš proljećem srca moga. O Vječno Ţivi. Rabbi teкabbel tevbetī vagsil ĥavbetī ve edţib d„avetī ve sebbit ĥudţdţetī ve seddid lisānī vehdi кalbī veslul sehīmete sadrī. primi moje pokajanje i očisti moje grijehe. onim koji Te stalno ima na umu. utječem Ti se od ljenosti. učini da moj jezik uvijek istinu govori. pravedna je za mene svaka odluka Tvoja. duboke starosti i škrtosti. kod Tebe traţim zaštitu od slabosti i ljenosti. teške starosti. od iskušenja i kazne u kaburu. ili ih. svjetlom grudi mojih. kojima si Sebe nazvao. Tvome oprostu od Tvoje kazne. ili ih u Svojoj Knjizi objavio. Ti si onakav kako si Sebe pohvalio.“ 2 .” Allāhumme innī e„ūzu bike minel-keseli vel-heremi vel-me'semi vel-magremi ve min fitnetilкabri ve „azābil-кabri ve min fitnetin-nāri ve „azābin-nāri ve min šerri fitnetil-ginā. Moj poloţaj je u Tvojoj ruci. ja sam podloţan Tebi i nadamnom se sprovode propisi Tvoji. “Allahu moj. Jā hajju jā kajjūmu bi raĥmetike estegīsu. milost Tvoju molim. a ne da budem njihova ţrtva.“ Allāhumme raĥmeteke erdţū fe lā tekilnī ilā nefsī tarfete „ajnin ve asliĥ lī še'nī kullehū lā ilāhe illā ente. od iskušenja i kazne u vatri i od zla kušnje imućnosti. učini me Tebi mnogo zahvalnim. zadrţao kod Sebe. Uputi me i olakšaj mi da idem pravim putem i pomozi mi da nadvladam onoga ko mi ţeli nešto ruţno učiniti. Utječem Ti se od kazne u kaburu i kod Tebe traţim zaštitu od iskušenja ţivota i smrti. Nema boga osim Tebe. Allahu moj.” Allāhu rabbī lā ušriku bihī šej-ā.

Allāhumme „āfinī fī sem„ī. sačuvaj mi moju vjeru koja štiti postupke moje.” Allāhumme asliĥ lī dīnil-lezī huve „ismetu emrī ve asliĥ lī dun-jājel-letī fīhā me„āšī ve asliĥ lī āħiretil-letī fīhā me„ādī vedţ„alil-ĥajāte zijadeten lī fī kulli ħajrin vedţ„alil-mevte rāĥaten lī min kulli šerrin. škrtosti. Traţim zaštitu od znanja od kojeg koristi nema. i nesreće. Allāhumme innī e„ūzu bike min šerri nefsī ve min šerri kulli dābbetin ente āħizun bi nāsijetihā.” Allāhumme innī e„ūzu bike minel-hedmi ve e„ūzu bike minet-tureddī ve e„ūzu bike minel-gareкi vel-ĥareкi vel-heremi ve e„ūzu bike en jeteħabbetaniš-šejtānu „indel-mevti ve e„ūzu bike en emūte fi sebīlike mudbiren ve e„ūzu bike en emūte ledīgā. sačuvaj moje tijelo. podari mojoj duši bogobojaznost i čistoću. Gospodar moj me upućuje na pravi put. utječem Ti se od ruţnog ponašanja. „Allahu moj.“ E„ūzu billāhi min dţehdil-belāi ve derkiš-šeкāi ve sū-il-кadāi ve šemātetil-e„adāi.Allāhumme innī e„ūzu bike minel-„adţzi vel-keseli vel-buħli vel-heremi ve „azābil-кabri. Ti si njen Vlasnik i Zaštitnik. Ti si moj Gospodar. „Allahu moj. sačuvaj moj vid. Allahu moj. Tebi se utječem od slabosti. i od srca koje nije skrušeno. nema boga osim Tebe. nema boga osim Tebe. Allahu moj. Traţim od Tebe zaštitu da me šejtan na smrti ne savlada i da ne umrem bjeţeći leđa okrenutih iz borbe na Tvome putu. od Tebe traţim zaštitu od toga da se što ne sruši na mene. da ne izgorim i da u starosti posve ne iznemognem. Allāhumme āti nefsī taкvāhā ve zekkihā ente ħajrun men zekkāhā ente velijjuhā ve mevlāhā. ljenosti. i neprijateljske osvete. Veličanstvenim! Znam da je Allah svemoćan i da Allah sve obuhvata Svojim znanjem. duboke starosti i kaburskog azaba. ruţnih djela i ruţnih ţelja. Lā ĥavle ve lā кuvvete illā billāhil-„alijjil-„azīm. i zle sudbine.” Allāhumme „āfinī fī bedenī. ovaj svijet na kojem ţivim i ahiret na koji ću se vratiti. i od dove koja se ne uslišava. Allāhumme „āfinī fī besarī lā ilāhe illā ente. Allahu moj.“ Allāhumme ente rabbī lā ilāhe illā ente „alejke tevekkeltu ve ente rabbul-„aršil-„azīm.“ Allāhumme innī e„ūzu bike min munkerātil-aħlāкi vel-e„amāli vel-ehvāi. (3 puta) „S imenom Allaha uz čije ime ništa ni na Zemlji ni na Nebu ne moţe nanijeti štetu. Inne rabbī „alā sirātin musteкīm. sačuvaj moj sluh. Allahu moj kod Tebe zaštitu traţim od zla moje duše i zla svega ţivoga zbog čega Ti kaţnjavaš. Tebi se utječem od nevjerovanja i siromaštva. a Ti si Gospodar Arša velilčanstvenoga! Što Allah hoće to biva. da se ne strovalim. Nema stanja ni kretanja osim s Allahom. Ma šāallāhu kāne ve mā lem ješe' lem jekun. a On sve čuje i sve zna. a što On neće.“ Bismillāhil-lezī lā jedurru me„asmihī šej-un fil-erdi ve lā fis-semāi ve huves-semī „ul-„alīm.“ Allāhumme innī e„ūzu bike min šerri mā „alimtu ve min šerri mā lem e„alem. Ti najbolje daruješ čistoću. to ne moţe ni biti. “Allahu moj. a smrt rasterećenje od svakoga zla. Uzvišenim. nema boga osim Tebe! Na Tebe se oslanjam. da se ne utopim. i od duše koja je nezasita. 3 . „Utječem se Allahu od teškog iskušenja. „Allahu moj. Allāhumme innī e„ūzu bike min „ilmin lā jenfe„u ve min кalbin lā jaħše„u ve min nefsin lā tešbe„u ve min d„avetin lā justedţābu lehā. “Gospodaru moj. i traţim zaštitu od Tebe da ne umrem od ujeda otrovnih ţivotinja. Učini da mi ţivot na ovome svijetu bude povećanje svakoga dobra. Allāhumme innī e„ūzu bike minel-kufri vel-faкri ve e„ūzu bike min „azābil-кabri lā ilāhe illā ente. E„alemu ennallāhe „alā kulli šej-in кadīr ve ennallāhe кad eĥāta bi kulli šej-in „ilmā. i utječem Ti se od kaburske patnje. Allahu moj. „Allahu moj.

” Allāhumme innī e„ūzu bike min zevāli n„imetike ve teĥavvuli „āfijetike ve fudţāeti n„imetike ve dţemī„i seħatik. Gospodaru moj. od onoga što mi je drago. Njemu pripada mnoga hvala. Slavljen je Allah. Allah je Najveći. “Gospodaru moj. „Samo je Allah bog. sve ono što Si mi dao od onoga što volim.” Dove za jačanje ljubavi prema Allahu. Traţim oprosta za ono što Ti znaš jer Ti. od Tebe traţim zaštitu od zla onoga što znam i od zla onoga što ne znam.” Allāhumme-rzuкnī ĥubbeke ve ĥubbe men jenfe„unī ĥubbuhū „indeke. samo Tebi se mi obraćamo da ne pogriješimo. da ne zalutamo. uskratio učini mi ga podrškom za ono što je Tebi drago. Allāhu ekber kebīrā vel ĥamdu lillāhi kesīrā. učini mi ga potporom za ono što Ti voliš. za jaku vjeru u dobru.” 4 . od skretanja Tvoje zaštite. doista. utječem Ti se od siromaštva. da nama ko nepravdu ne učini.š. Jedan je On i nema sudruga. od zla moga vida. poznaješ sve tajne. Silnim i Mudrim. i utječem Ti se od toga da kome nepravdu nanesem ili da meni nepravda bude nanesena. od zla moga srca i zla moga polnog organa!” Allāhumme innī e„ūzu bike minel-faкri vel-кilleti vez-zilleti ve e„ūzu bike min en azlime ev uzlem.” Allāhumme innī e„ūzu bike min šerri sem„ī ve min šerri besarī ve min šerri lisānī ve min šerri кalbī ve min šerri menijjī.“ Dova za otklanjanje tegoba Lā ilāhe illallāhu vaĥdehū lā šerīke leh. da kome ne učinimo nepravdu. “Allahu moj. za lijepo činjenje „ibadeta Tebi. Boţe moj. “U ime Allaha i samo se na Allaha oslanjam! Allahu moj. Boţe moj. Lā ĥavle ve lā кuvvete illā billāhil „azīzil ĥakīm. iznenadne kazne Tvoje i svekolike srdţbe Tvoje. “Allahu moj. “Allahu moj. sve ono što Si mi. utječem Ti se od zla moga sluha.„Allahu moj. da nerazumni budemo prema nekome. Utječem Ti se od zla onoga što Ti znaš i molim Te za dobro onoga što Ti znaš. ili da nerazuman bude neko prema nama. molim Te za postojanost u vjeri.“ Bismillāhi tevekkeltu „alallāh. neka mi Tvoja ljubav bude draţa od mene samog.“ Dova za jačanje vjere i lijepog ponašanja Allāhumme innī es-elukes-sebāte fil-emri ve es-eluke „azīmeter-rušdi ve es-eluke šukre ni„metike ve ĥusne „ibādetike ve es-eluke lisānen sādiкan ve кalben selīmen ve e„ūzu bike min šerri mā t„alemu ve es-eluke min ħajri mā ta„lemu ve estagfiruke mimmā ta„lemu inneke ente „allāmul-gujūb. Molim Te za iskren jezik i zdravo srce. Allāhumme-dţ„al ĥubbeke eĥabbe ilejje min nefsī ve ehlī ve minel-māil-bārid. „Allahu moj. za ljubav onoga ko Tebe voli i za svako djelo koje će me dovesti do Tvoje ljubavi. Allāhumme mā rezaкtenī mimmā uĥibbu fedţ„alhu кuvveten lī fīmā tuĥibbu. Allāhumme innī es-eluke ĥubbeke ve ĥubbe men juĥibbuke vel-„amelel-lezī jubelligunī ĥubbek. Allāhumme ve mā zevejte „annī mimmā uĥibbu fedţ„alhu lī кuvveten fīmā tuĥibbu. moje porodice i vode hladne. utječem Ti se od prestanka Tvoje blagodati. Gospodar svjetova! Nema snage ni moći osim sa Allahom. Allāhumme innā ne„ūzu bike min en nezille ev nedille ev nazlime ev nuzleme ev nedţhele ev judţhelu „alejnā. oskudice i poniţenosti. Ve subĥānallāhi rabbil „ālemīn. podari mi ljubav prema Tebi i ljubav prema onome čija će mi ljubav koristiti kod Tebe. “Gospodaru moj. za zahvalnost na Tvojim blagodatima. dţ. molim Te za Tvoju ljubav. od zla moga jezika.

Tebi se obraćam. Ti Koji si objavio Tevrat. Ti si Vidljivi i nema ništa iznad Tebe. Utočište i spas od Tebe je samo kod Tebe. Rabbi e„ūzu bike minelkeseli ve sū-il-kiberi. Gospodaru. Ti si Nevidljivi i ispod Tebe nema ništa! Oslobodi me duga i zaštiti od siromaštva!” Bismike rabbi ved„atu dţenbī ve bike erfe„uhū in emsekte nefsī ferĥamhā ve in erseltehā faĥfazhā bimā tuĥfizu bihī „ibādekes-sālihīn. ludila. u Tebe vjerujem. On nema sudruga. Fāliкal-ĥabbi ven-nevā. Tebi se okrećem. “Allahu moj. zla Njegovih robova i šejtanskih došaptavanja i njihovoga prisustva. na Tebe se oslanjam.” Allāhumme eslemtu nefsī ilejke ve vedţdţehtu vedţhije ilejke ve fevvadtu emrī ilejke ve eldţe'tu zahrī ilejke ragbeten ve rehbeten ilejke lā muldţi'e ve lā mundţi'e minke illā ilejke. E„ūzu bike min šerri kulli šej-in ente āħizun bināsijetihi.Dova za zaštitu od teških bolesti Allāhumme innī e„ūzu bike minel-beresi vel-dţunūni vel-dţuzāmi ve sejji-il-esкām. Tebi se predajem. Fagfir lī mā кaddemtu ve mā eħartu ve mā esrertu ve mā e„alentu entelmuкaddimu ve entel-mueħħiru.” Večernja dova Emsejnā ve emsel-mulku lillāhi vel-ĥamdu lillāhi lā ilāhe illallāhu vaĥdehū lā šerīke lehū ve lehul-ĥamdu ve huve „alā kulli šej-in kadīr. Gospodaru. Ti si onaj Koji određuješ da se nešto prije dogodi ili da se odgodi. Entel-evvelu fe lejse кableke šej-un ve entel-āħiru fe lejse b„adeke šejun ve entez-zāhiru fe lejse fevкake šej-un ve entel-bātinu fe lejse dūneke šej-un iкdi „annid-dejne ve agninī minel-faкr.” Dove pred spavanje Allāhumme rabbes-semāvātis-seb„i ve rabbel-„aršil-„azīm. Rabbenā ve rabbe kulli šej-in munzilet-tevrāti vel-indţīli vel-kur'ān. sačuvaj me onim čime čuvaš svoje dobre robove. Hvala pripada Allahu! Nema boga osim Allaha jedinoga. kod Tebe traţim zaštitu od lepre. zaštiti me od patnje u vatri i patnje u kaburu. Koji daješ da se sjemenje i košpice raspuknu! Utječem Ti se od zla svega onoga zbog čega Ti kaţnjavaš.” Allāhumme leke eslemtu ve bike āmentu ve „alejke tevekkeltu ve ilejke enebtu ve bike ħāsamtu ve ilejke hākemtu. Ako mi dušu uzmeš. Tebi se predajem. “Allahu moj. Ti si Prvi i prije Tebe ništa nije bilo. nema boga osim Tebe i nema moći ni snage osim kod Allaha. što sam tajno i što sam javno uradio. Utječem Ti se od zla u ovoj noći i zla poslije nje. Rabbi es-eluke ħajre mā fī hāzihil-lejleti ve ħajre mā b„adehā ve e„ūzu bike min šerri mā fī hāzihil-lejleti ve šerri mā b„adehā. Tobom se suprotstavljam svojim neprijateljima i Tebe uzimam za presuditelja. Rabbi e„ūzu bike min „azābin fin-nāri ve „azābin fil-кabri. a ako me poţiviš. Vjerujem u Knjigu koju si objavio i u Poslanika kojeg si poslao.” Dova za otklanjanje ružnih snova i nesanice E„ūzu bi kelimātillāhit-tāmmāti min gadabihī ve „iкābihī ve šerri „ibādihī ve min hemezātiššejātīni ve en jahdurūn. Gospodaru. gube i svake ruţne bolesti. smiluj joj se. Oprosti mi što sam god ikada učinio. “Gospodaru moj. Gospodaru sedam Nebesa i Gospodaru arša veličanstvenoga! Gospodaru naš i Gospodaru svega. u Tvoje ime lijeţem i ustajem.” 5 . molim te za dobro u ovoj noći i dobro poslije nje. “S Allahovim potpunim riječima utječem se od Njegove srdţbe. Tebi se prepuštam i na Tebe se oslanjam nadajući se Tvojoj nagradi i strahujući od Tvoje kazne. Njemu pripada hvala i On sve moţe. Njegove kazne. a omrklo je i Allahovo carstvo. Lā ilāhe illā ente ve lā ĥavle ve lā кuvvete illā billāh. zaštiti me od ljenosti i ruţne starosti. “Omrkli smo. “Allahu moj. “Gospodaru moj. Ti si Posljednji i poslije Tebe ništa nema. Āmentu bikitābikel-lezī enzelte ve nebijjikel-lezī erselte. Indţil i Kur‟an.

Rabbi e„ūzu bike minelkeseli ve sū-il-kiberi. povećaj mi znanje i ne dozvoli. Njemu pripada sva vlast i zahvala i On sve moţe.” Asbaĥnā ve asbeĥal-mulku lillāhi rabbil-„ālemīn. u vjeri našeg poslanika. El-ĥamdu lillâhi ve subhānallāhi ve lā ilāhe illallāhu vallāhu ekber. Allāhumme zidnī „ilmā. nakon što si me uputio. Allahu moj. Allah je Najveći. molim Te za oprost i ispravnost na ovome i budućem svijetu. a kod Tebe traţim zaštitu od zla kojeg ima u njemu. Ve lā ĥavle ve lā кuvvete illā billāhil „azīzil ĥakīm. Gospodaru. Allāhumme innī es-elukel-„afve vel „āfijete fī dīnī ve dun-jāje ve ehlī ve mālī. Hvala pripada Allahu! Nema boga osim Allaha Jedinoga. Koji mi je tijelu dao zdravlje. Lehul-mulku ve lehul-ĥamdu ve huve „alā kulli šej-in kadīr. zaštiti me od ljenosti i ruţne starosti. „Osvanuli smo. “Samo je Allah bog. Slava Tebi Allahu moj. Hvala Allahu! I slava Allahu! Nema boga osim Allaha. i od zla koje dolazi poslije njega. Allāhumme innī es-eluke ħajre hāzel-jevmi fetĥahū ve nasrehū ve nūrehū ve bereketehū ve hudāhu ve e„ūzu bike min šerri mā fīhi ve šerri mā b„adehū. Allahu moj. Gospodara svjetova. oprost i zaštitu na ovome i na budućem svijetu. oprostu i zaštiti. i daruj mi milost od Sebe. Zaista si Ti onaj Koji puno daruje!“ Asbaĥnā ve asbeĥal-mulku lillāhi vel-ĥamdu lillāhi lā ilāhe illallāhu vaĥdehū lā šerīke lehū ve lehul-ĥamdu ve huve „alā kulli šej-in кadīr. Jedan je On i nema sudruga. mojim ovosvjetskim poslovima i mojoj porodici. koji nije bio idolopoklonik.Dova koja se uči prilikom buđenja tokom noći Lā ilāhe illallāhu vaĥdehū lā šerīke leh. Allahu moj.” Allāhumme innī es-elukel „afve vel „āfijete fid-dun-jā vel āħireh. berićet. 6 . Silnim. vjeri našega pretka Ibrahima. potporu. zaštiti me od patnje u vatri i patnje u kaburu. „Allahu moj.“ Jutarnje dove Allāhumme innī asbaĥtu minke bi n„imetin ve „āfijetin ve sitrin fe etimme n„imeteke „alejje ve „āfijeteke ve sitreke fid-dun-jā vel āħireh. Gospodaru. Rabbi es-eluke ħajre mā fī hāzihil-lejleti ve ħajre ma b„adehā ve e„ūzu bike min šerri mā fī hāzihil-lejleti ve šerri ma b„adehā. i dopustio mi da Mu zikr činim. Ve lā tuzig кalbī b„ade iz hedejtenī ve heb lī min ledunke raĥmeten inneke entel-vehhāb. čistoga i potpuno pokornoga. Mudrim.“ El-hamdu lillāhil-lezī redde „alejje rūhī ve „āfānī fī dţesedī ve ezzene lī bi zikrih. pa upotpuni mi Svoje blagodare. Allahu moj. pokrij moje sramote i daj mi zaštitu i sigurnost od onoga čega se plašim. a osvanulo je i Allahovo carstvo. Allāhumme-stur „avrātī ve āmin rev„ātī. “Osvanuli smo a osvanulo je i carstvo Allaha. Lā ilāhe illā ente subĥāneke allāhumme estagfiru leke zenbī ve es-eluke raĥmetek. Gospodaru. Utječem Ti se od zla u ovoj noći i zla poslije nje. sallellahu te„ālā „alejhi ve sellem. svjetlost. Tvojom odredbom osvanuo sam u blagostanju. Njemu pripada hvala i On sve moţe. “Osvanuli smo u Islamu i na iskrenoj riječi. On nema sudruga. Allahu moj. ispravnost . „Hvala Allahu Koji mi je povratio moju dušu. doista Te molim za dobro ovoga dana: njegovu nafaku. molim te za dobro u ovoj noći i dobro poslije nje. molim Te za oprost i ispravnost u mojoj vjeri. Nema boga osim Tebe. od Tebe oprost traţim za moje grijehe i molim te za milost Tvoju. nema stanja ni kretanja osim s Allahom.” Asbaĥnā „alā fitretil-islāmi ve „alā kelimetil-iħlāsi ve „alā dīni nebijjinā muĥammedin sallallāhu te„ālā „alejhi ve selleme ve „alā milleti ebīnā ibrāhīme hanīfen muslimen ve mā kāne minelmušrikīn. “Allahu moj. da mi srce moje zaluta. Allāhummahfaznī min bejni jedejje ve min ħalfī ve „an jemīnī ve „an šimālī ve min fevкī ve e„ūzu bi „azametike en ugtāle min taĥtī. Muhammeda. Rabbi e„ūzu bike min „azābin fin-nāri ve „azābin fil-кabri.

da nema boga osim Tebe.“ Dova za sticanje Allahovog zadovoljstva Radīnā billāhi rabben ve bil islāmi dīnen ve bi muĥammedin nebijjen ve resūlā. Utječem ti se od zla onoga što sam učinio. na Njega se oslanjam. utječem Ti se od kušnje vatre. „Allahu moj.sačuvaj me ispred mene. nema boga osim Njega. Tvojom odredbom ţivimo i umiremo i Tebi se vraćamo. Samo Tebi pripada hvala i zahvalnost. i od zla šejtanskoga i njegovog širka. Ti si moj Gospodar.“ Allāhumme' dţirnī minen-nār. Stvoritelju Nebesa i Zemlje. Utječem Ti se od zla svoga nefsa. doista. “Allahu moj. osvanuo sam uzimajući za svjedoka Tebe. „Allahu moj. nema boga osim Tebe. Poznavaoče nevidljivog i vidljivog. jer grijehe. a Muhammed poslanik. „Allah mi je dovoljan. „Zadovoljni smo da nam je Allah Gospodar. Tvoje meleke i sva Tvoja stvorenja da si Ti Allah. da si Jedan i nemaš sudruga i da je Muhammed Tvoj rob i Tvoj poslanik. a On je Gospodar arša veličanstvenoga!“ Dova nakon istigfara i tevbe (pokajanja za grijehe) (uz istigfar) Allāhumme ente rabbī lā ilāhe illā ente ve ene „abduke ve ene „alā „ahdike mestet„atu e„ūzu bike min šerri ma san„atu ebū-u leke bi n„imetike „alejje ve ebū-u bizenbī fagfir lī fe innehū lā jagfiruz-zunūbe illā ente.” Allāhumme „ālimel-gajbi veš-šehādeti fātires-semāvāti vel-erdi rabbe kulli šej-in ve melīkehū ešhedu en lā ilāhe illā ente e„ūzu bike min šerri nefsī ve min šerriš-šejtāni ve širkihī. Ti okrećeš srca kako Ti hoćeš. „Allahu moj. “Allahu moj.“ Dove za zaštitu od dţehennema Allāhumme innī asbaĥtu ušhiduke ve ušhidu ĥamelete aršike ve melāiketeke ve dţemī„a ħalкike bi enneke entellāhu lā ilāhe illā ente vaĥdeke lā šerīke leke ve enne muĥammeden „abduke ve resūluk. Ti sudruga nemaš. „Allahu moj. okreni naša srca da Ti budu pokorna!” 7 . s Tobom osvanjivamo i omrknjavamo. niko drugi ne oprašta osim Tebe. (7 puta) „Allahu moj. s moju desnu i lijevu stranu.“ Ĥasbijallāhu lā ilāhe illā huve „alejhi tevekkeltu ve huve rabbul-aršil-„azīm. da ne budem pokupljen odozdo. Islam vjera. Priznajem Tvoju blagodat prema meni i priznajem svoj grijeh pa mi oprosti. odozgo i utječem se Tvojoj veličini. dţehennemske kazne i od zla imućnosti i siromaštva. Gospodaru i Vladaru svega: svjedočim da nema boga osim Tebe. svaka blagodat koja se našla kod mene samo je od Tebe. Svoje obaveze i obećanje Tebi ispunjavam koliko god mogu. „Allahu moj.“ Allāhumme innī e„ūzu bike min fitnetin-nāri ve „azābin-nāri ve min šerril-ginā vel-faкr. zaštiti me od vatre dţehennemske!“ Dova za priznanje i zahvalu na blagodatima Allāhumme ma asbeĥa bī min n„imetin fe minke vaĥdeke lā šerīke leke fe lekel-ĥamdu ve lekeššukr. Ti si me stvorio i ja sam Tvoj rob.“ Jutarnje i večernje dova (kraće) Allāhumme bike asbaĥnā ve bike emsejnā ve bike naĥjā ve bike nemūtu ve ilejken-nušūr.” Dove za uputu Allāhumme musarrifel-кulūbi sarrif kulūbenā „alā tā„atike. i uzimam za svjedoke nosioce Tvoga arša.

“ Dova Allahovim najvećim imenima Allāhumme innī es-eluke bi enne lekel-ĥamde la ilāhe illā ente jā ĥannānu jā mennānu jā bedī„as-semāvāti vel-erdi jā zel-dţelāli vel-ikrāmi jā ĥajju jā кajjūm. nema boga osim Tebe. Tebe molim jer samo Tebi pripada svaka hvala. Uzvišeni i Poštovani. utječem Ti se od nesloge. a Ti i tugu moţeš učiniti lahkom!” 8 . “Allahu moj.Jā muкallibel-кulūbi sebbit кalbī „alā dīnik. “O Ti Koji preokrećeš srca. o Premilostivi.” Allāhumme innī e„ūzu bike mineš-šiкāкi ven-nifāкi ve sū-il-aħlāк. ništa nije lahko osim onoga što Ti učiniš lahkim. učvrsti moje srce u Tvojoj vjeri. vječno Ţivi i sam po Sebi postojeći!“ Dova za olakšavanje teškoća i tuge Allāhumme lā sehle illā mā dţe„altehū sehlen ve ente tedţ„alul-ĥuzne izā ši'te sehlā. „Allahu moj. Stvoritelju Nebesa i Zemlje. Dobročinitelju. licemjerstva i ruţnog ponašanja. „Allahu moj.