You are on page 1of 25

DEN GUDDOMMELIGE LITURGI

etter vår far blant de hellige Johannes Krysostomos


Om gudstjenesten feires uten diakon, leser presten alle diakonens bønner unntatt det som er henvendt direkte til presten.

Katekumenenes liturgi
Diakon Velsign, fader!

Prest Velsignet er Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds rike, nå og alltid og i


evighetenes evigheter.

Kor Amen.
Den store ekteni
Diakon La oss be i fred til Herren.

Kor Herre, miskunne Deg.

Diakon Om fred fra det høye og frelse for våre sjeler, la oss be til Herren.

Kor Herre, miskunne Deg.

Diakon Om fred for hele verden, velgang for Guds hellige Kirker og om at alle må bli
ett, la oss be til Herren.

Kor Herre, miskunne Deg.

Diakon For dette hellige tempel og for dem som trer inn i det med tro, andakt og
gudsfrykt, la oss be til Herren.

Kor Herre, miskunne Deg.

Diakon For vår herre og far Hans Hellighet patriark Aleksij, for vår herre den høyt
velsignede metropolitt Kyrill, for det ærverdige presteskapet og diakonatet i
Kristus, for alle stender og hele folket, la oss be til Herren.

Kor Herre, miskunne Deg.

Diakon For vår konge Harald og hans hus, for all vår øvrighet og forsvar, la oss be til
Herren.

Kor Herre, miskunne Deg.

Diakon For denne by, for enhver by og ethvert land og for alle troende som bor der, la
oss be til Herren.

Kor Herre, miskunne Deg.

1
Diakon Om fruktbart vær, om rik høst av markens grøde og om fredelige tider, la oss be
til Herren.

Kor Herre, miskunne Deg.

Diakon For de reisende på havet, på land og i luften, for de syke og lidende, for fangene
og deres frelse, la oss be til Herren.

Kor: Herre, miskunne Deg.

Diakon Om at vi må befris fra all sorg, vrede, fare og nød, la oss be til Herren.

Kor Herre, miskunne Deg.

Diakon Hjelp oss, frels oss, miskunn Deg over oss og bevar oss, o Gud, ved Din nåde.

Kor Herre, miskunne Deg.

Diakon La oss ihukomme vår allhellige, allrene, høyt velsignede og ærerike


herskerinne, Gudføderske og evige jomfru Maria, sammen med alle de hellige,
og overgi oss selv, hverandre og hele vårt liv til Kristus, vår Gud.

Kor Til Deg, o Herre.

Prest lavt Herre, vår Gud, Din makt er usigelig og Din herlighet er ufattbar. Din miskunn er uendelig og Din kjærlighet til
menneskene er usigelig. Se Du selv, o Herre, i miskunn ned til oss og dette hellige tempel og skjenk oss og dem
som ber med oss Din rike miskunn og milde gaver.

Prest For Deg tilkommer all herlighet, ære og tilbedelse, Fader, Sønn og Hellig Ånd,
nå og alltid og i evighetenes evigheter.

Kor Amen.
Første antifon (Sal 103:1-5, 8)1
Min sjel, lov Herren! Ja, alt som i meg er, skal love Hans hellige navn.
Min sjel, lov Herren! Glem ikke alle Hans velgjerninger!
Han tilgir all din skyld og leger all din sykdom.
Han frir ditt liv fra graven, og kroner deg med godhet og miskunn.
Han fyller ditt liv med det som godt er, og gjør deg ung igjen som ørnen.
Barmhjertig og nådig er Herren, langmodig og rik på miskunn.
Min sjel, lov Herren! Ja, alt som i meg er, skal love Hans hellige navn.

Den lille ekteni


Diakon Atter og atter la oss be i fred til Herren.

Kor Herre, miskunne Deg.

1
For hverdagsantifoner og festdagsantifoner - se liturgiske tekstbøker.

2
Diakon Hjelp oss, frels oss, miskunn Deg over oss og bevar oss, o Gud, ved Din nåde.

Kor Herre, miskunne Deg.

Diakon La oss ihukomme vår allhellige, allrene, høyt velsignede og ærerike


herskerinne, Gudføderske og evige jomfru Maria, sammen med alle de hellige,
og overgi oss selv, hverandre og hele vårt liv til Kristus, vår Gud.

Kor Til Deg, o Herre.

Prest lavt Herre, vår Gud, frels Ditt folk og velsign Din arvedel. Bevar Din kirkes fylde. Helliggjør dem som elsker
skjønnheten i Ditt hus. Forherlig dem med Din guddommelige kraft, og forlat ikke oss som setter vår lit til Deg.

Prest For Din er makten og Ditt er riket og kraften og herligheten, Fader, Sønn og
Hellig Ånd, nå og alltid og i evighetenes evigheter.

Kor Amen.
Andre antifon (Sal 146)2
Min sjel, lov Herren! Jeg vil love Herren så lenge jeg lever.
Jeg vil lovsynge min Gud så lenge jeg er til.
Sett ikke deres lit til fyrster, til mennesker som ikke kan frelse.
Når de utånder, blir de til jord igjen, da er det forbi med deres planer.
Salig er den som har Jakobs Gud som sin hjelper, som har sitt håp i Herren sin
Gud, han som skapte himmelen og jorden, havet og alt som finnes der.
Herren er trofast til evig tid, Han hjelper de undertrykte til deres rett.
Herren gir de sultne brød og løser dem som er bundet.
Herren åpner de blindes øyne og reiser de nedbøyde opp.
Herren elsker de rettferdige og bevarer de fremmede.
Herren holder farløse og enker oppe, men gjør veien kroket for de gudløse.
Herren skal være Konge til evig tid – din Gud, Sion, fra slekt til slekt.

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, nå og alltid og i evighetens


evigheter. Amen.

Du enbårne Sønn og Guds Ord! Du udødelige som for vår frelse ble kjød av
Maria, den hellige Gudfødersken og evige jomfru. Du, Kristus, vår Gud, som
uten å forandres ble menneske. Du ble korsfestet og med døden trådte Du døden
under fot. Du som er en av Den Hellige Treenighet og som blir tilbedt med
Faderen og Den Hellige Ånd, frels oss!

Den lille ekteni


Diakon Atter og atter la oss be i fred til Herren.

Kor Herre, miskunne Deg.


Diakon Hjelp oss, frels oss, miskunn Deg over oss og bevar oss, o Gud, ved Din nåde.
2
For hverdagsantifoner og festdagsantifoner - se liturgiske tekstbøker.

3
Kor Herre, miskunne Deg.

Diakon La oss ihukomme vår allhellige, allrene, høyt velsignede og ærerike


herskerinne, Gudføderske og evige jomfru Maria, sammen med alle de hellige,
og overgi oss selv, hverandre og hele vårt liv til Kristus, vår Gud.

Kor Til Deg, o Herre.

Prest lavt Du som har gitt oss disse felles og samstemmige bønner og som har lovet å gi det to eller tre enes om å be om i
Ditt navn. Oppfyll også nå Dine tjeneres bønner til gagn for dem. La oss i denne verden få kjenne Din sannhet
og skjenk oss det evige liv i den kommende verden.

Prest For Du er en god og menneskeelskende Gud, og til Deg oppsender vi ære,


Fader, Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og i evighetenes evigheter.

Kor Amen.
Tredje antifon (Matt 5:2-12)3
I Ditt rike, må Du komme oss i hu, Herre, når Du kommer i Ditt rike.
Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres.
Salige er de som sørger, for de skal trøstes.
Salige er de saktmodige, for de skal arve jorden.
Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal mettes.
Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet.
Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.
Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.
Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike er deres.
Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere
og lyver alt slags vondt på dere for min skyld.
Gled og fryd dere da, for stor er den lønn dere har i himmelen.

Den lille inngang


Diakon lavt La oss be til Herren.
Prest lavt Herre og Hersker, vår Gud, Du som har innstiftet englenes og erkeenglenes stender og hærskarer for å tjene Din
ære, la de hellige engler sammen med oss tre inn, og sammen med oss tjene og lovprise Din godhet. For Deg
tilkommer all herlighet, ære og tilbedelse, Fader, Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og i evighetenes evigheter.

Diakon lavt Amen. Fader, velsign den hellige inngang!

Prest lavt Velsignet er Dine helliges inngang, nå og alltid og i evighetenes evigheter.

Diakon Visdom! Gi akt!

Kor Kom la oss falle ned og tilbe Kristus. Du Guds Sønn som er oppstanden fra de
døde, frels oss som synger til Deg: Halleluja.4

3
For hverdagsantifoner og festdagsantifoner - se liturgiske tekstbøker.
4
På hverdag synges: ”Kom la oss falle ned og tilbe Kristus. Du Guds Sønn som er herlig i Dine hellige, frels oss
som synger til Deg: Halleluja.”; på festdager synges refrenget i festdagens 2. antifon.

4
Kor Dagens troparer og kondaker (se liturgiske tekstbøker)

Mens troparer og kondaker synges, ber presten:


Prest lavt Hellige Gud, Du som hviler i Dine hellige, og som lovsynges av serafene med et trefoldig ”Hellig”, og som
forherliges av kjerubene og tilbes av alle himmelske krefter. Du som har brakt alt fra ikke-væren til væren. Du
som skapte mennesket i Ditt bilde og til Din likhet og smykket det med alle Dine gaver, Du som gir visdom og
forstand til dem som ber Deg og ikke forakter synderen, men lar ham omvende seg til frelse. Du som har
verdiget oss, Dine ydmyke og uverdige tjenere, å stå fremfor Ditt hellige offeralter i denne time og frembære
den ære og tilbedelse som tilkommer Deg. Ta du Selv, Hersker, imot denne trefoldige hellige lovsang fra våre
synderes lepper og kom til oss i Din godhet, tilgi oss alle overtredelser vi har begått, frivillige og ufrivillige,
helliggjør vårt legeme og sjel, og la oss få tjene Deg i hellighet alle våre levedager, ved forbønnene fra den
hellige Gudfødersken og alle de hellige som gjennom alle tider har vært Deg til behag.

Diakon lavt Velsign, fader, tiden for Tre-helligheten.

Prest For Du er hellig, vår Gud, og til Deg oppsender vi ære, Fader, Sønn og Hellig
Ånd, nå og alltid…

Diakon … og i evighetenes evigheter.

Kor Amen.
Trisagion5
Kor Hellige Gud, hellige Sterke, hellige Udødelige, miskunn Deg over oss. (tre
ganger)
Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, nå og alltid og i evighetenes
evigheter. Amen.
Hellige Udødelige, miskunn Deg over oss.
Hellige Gud, hellige Sterke, hellige Udødelige, miskunn Deg over oss.

Prest og Hellige Gud, hellige Sterke, hellige Udødelige, miskunn Deg over oss. (tre ganger)
Diakon lavt Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, nå og alltid og i evighetenes evigheter. Amen.
Hellige Udødelige, miskunn Deg over oss.
Hellige Gud, hellige Sterke, hellige Udødelige, miskunn Deg over oss.
Diakon lavt Befal, fader.
Prest lavt Velsignet er han som kommer i Herrens navn.
Diakon lavt Velsign, fader, høysetet!
Prest lavt Velsignet er Du på Ditt rikes herlighetstrone der Du troner på kjeruber, nå og alltid og i evighetenes evigheter.

Fredshilsen
Diakon La oss være oppmerksomme!

Prest Fred være med dere alle!

Forleser Og med din ånd.

Diakon Visdom!
Dagens prokimen (se liturgiske tekstbøker)
Forleser Prokimen i X tone:
Prokimenteksten leses.

5
På enkelte dager synges en annen tekst. Se liturgiske tekstbøker.

5
Kor Prokimenteksten synges.

Forleser Verset leses.

Kor Prokimenteksten synges igjen.

Forleser Halvdelen av prokimenteksten leses.

Kor Andre halvdel av prokimenteksten synges.

Epistellesning
Diakon Visdom!

Forleser Lesning fra den hellige apostelen … brev til … / Lesning fra de hellige
Apostlenes gjerninger.

Diakon La oss være oppmerksomme!

Forleser Brødre og søstre!


Dagens epistel leses.

Prest Fred være med deg.

Forleser Og med din ånd.


Hallelujavers (se liturgiske tekstbøker)
Diakon Visdom!

Forleser Halleluja, halleluja, halleluja i X tone.

Kor Halleluja, halleluja, halleluja.

Forleser Hallelujavers leses.

Kor Halleluja, halleluja, halleluja.

Forleser Verset leses.

Kor Halleluja, halleluja, halleluja.


Evangelielesning
Prest lavt Herre, Du som elsker menneskene, la det uforgjengelige visdomslyset stråle i våre hjerter og åpne vår forstands
øyne så vi kan fatte forkynnelsen av Ditt Evangelium. Innplant i oss ærefrykt for Dine saliggjørende bud, gi oss
å overvinne alle kjødelige begjær så vi kan vandre i et åndelig levnet som er Deg til behag, både i tanke og
gjerning. For Du Kristus, vår Gud, er lyset for våre sjel og vårt legeme, og til Deg oppsender vi ære, sammen
med Din Fader som er uten opphav, og Din allhellige, gode og livgivende Ånd, nå og alltid og i evighetenes
evigheter. Amen.

6
Diakon lavt Velsign, fader, forkynneren av den hellige apostel og evangelist <evangelistens navn>.
Prest lavt Må Gud høre forbønnene fra den hellige, ærerike og høylovede apostel og evangelist <evangelistens navn> og
la deg med stor kraft forkynne Sin elskede Sønns, vår Herre Jesu Kristi Evangelium.
Diakon lavt Amen.

Prest Visdom! Gi akt!


La oss lytte til det hellige Evangelium.
Fred være med dere alle.

Kor Og med din ånd.

Diakon Lesning fra det hellige Evangelium etter <evangelistens navn>.

Kor Ære være Deg, Herre, ære være Deg!

Prest La oss være oppmerksomme!

Diakon Leser dagens Evangelietekst.

Prest Fred være med deg, forkynner av Evangeliet.

Kor Ære være Deg, Herre, ære være Deg!

Den innstendige ekteni


Diakon La oss si av hele vår sjel og av all vår forstand, la oss si:

Kor Herre, miskunne Deg.

Diakon Allmektige Herre, våre fedres Gud, vi ber Deg: hør oss og miskunn Deg over
oss.

Kor Herre, miskunne Deg.

Diakon Miskunn Deg over oss, o Herre, i Din store miskunn. Vi ber Deg: hør oss og
miskunn Deg over oss.

Kor Herre, miskunne Deg. (tre ganger)

Diakon La oss videre be for vår herre og far Hans Hellighet patriark Aleksij, for vår
herre den høyt velsignede metropolitt Kyrill og alle våre brødre i Kristus.

Kor Herre, miskunne Deg. (tre ganger)

Diakon La oss videre be for vår konge Harald og hans hus, for all vår øvrighet og
forsvar, slik at vi kan leve i fred og stillhet, i all fromhet og renhet.

Kor Herre, miskunne Deg. (tre ganger)

7
Diakon La oss videre be for de salige og minneverdige hellige ortodokse patriarker, for
grunnleggerne av dette hellige tempel og for alle hensovnede fedre, brødre og
søstre og for alle rettroende kristne som hviler her og alle steder.

Kor Herre, miskunne Deg. (tre ganger)

Diakon La oss videre be for alle Guds tjenere og alle hengivne og rettroende kristne om
at de alle må få nåde, liv, fred, helbredelse, frelse, beskyttelse, syndenes
forsoning og tilgivelse.

Kor Herre, miskunne Deg. (tre ganger)

Diakon La oss videre be for dem som bringer gaver og gjør vel i denne hellige og
ærverdige kirke, de som arbeider, de som synger og for alle her til stede som
venter på stor og rik miskunn fra Deg.

Kor Herre, miskunne Deg. (tre ganger)

Prest lavt Herre, vår Gud, ta imot denne innstendige bønn fra Dine tjenere og miskunn Deg over oss i Din store
barmhjertighet. Send Dine velgjerninger ned over oss og hele Ditt folk som håper på stor miskunn fra Deg.

Prest For Du er rik på miskunn og elsker menneskene, og til Deg oppsender vi ære,
Fader, Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og i evighetenes evigheter.

Kor Amen.
Hvis de hensovnede minnes:
Diakon Miskunn Deg over oss, o Gud, i Din store nåde. Vi ber Deg, hør oss og miskunn Deg over oss.

Kor Herre, miskunne Deg. (tre ganger)

Diakon Atter ber vi om sjelefred for Guds hensovnede tjener/inne/e NN, og om at han/hun/de må få tilgivelse for alle
synder, frivillige og ufrivillige.

Kor Herre, miskunne Deg. (tre ganger)

Diakon Om at Herren, Gud, må la hans/hennes/deres sjeler få plass der de rettferdige hviler.

Kor Herre, miskunne Deg. (tre ganger)

Diakon Om Guds miskunn, himlenes rike og forlatelse for deres synder ber vi om fra Kristus, vår udødelige Konge og
Gud.

Kor Gi det, o Herre.

Diakon La oss be til Herren.

Kor Herre miskunne Deg.

Prest lavt Alle ånders og alt kjøds Gud, Du som har overvunnet døden og beseiret djevelen og gitt Din verden liv. Herre, gi
Du selv Din(e) hensovnede tjener/inne/e NNs sjel(er) hvile på lysets, salighetens og fredens sted der det ikke
lenger fins sykdom, sukk og sorg, og tilgi alle synder begått i ord, gjerning eller tanke. For Du, vår Gud, er god
og elsker menneskene, for det finnes intet menneske som lever uten å synde. Du alene er uten synd, og Din
sannhet er sannhet i evighet, og Ditt ord er sannhet.

8
Prest For Du er oppstandelsen og livet og hvilen for Din(e) hensovnede tjener/inne/e NN, Kristus, vår Gud, og til Deg
oppsender vi ære, sammen med Din evige Fader og Din allhellige og gode og livgivende Ånd, nå og alltid og i
evighetenes evigheter.

Kor Amen.

Ekteni for katekumenene6


Diakon Katekumener, be til Herren!

Kor Herre, miskunne Deg.

Diakon Troende, la oss be for katekumenene.

Kor Herre, miskunne Deg.

Diakon At Herren må miskunne Seg over dem.

Kor Herre, miskunne Deg.

Diakon At Han må opplyse dem med sannhetens ord.

Kor Herre, miskunne Deg.

Diakon At Han må åpne rettferdighetens Evangelium for dem.

Kor Herre, miskunne Deg.

Diakon At Han må forene dem med sin hellige, katolske og apostoliske Kirke.

Kor Herre, miskunne Deg.

Diakon Frels dem, miskunn Deg over dem, beskytt og bevar dem, o Gud, ved Din nåde.

Kor Herre, miskunne Deg.

Diakon Katekumener, bøy deres hoder for Herren.

Kor For Deg, o Herre.

Prest lavt Herre, vår Gud, Du som bor i det høye og ser ned til de ringe. Du som sendte ned Din enbårne Sønn, vår Herre
og Gud Jesus Kristus, for å frelse menneskene. Se ned til Dine tjenere katekumenene som har bøyd sine hoder
for Deg. Gi dem i rette tid gjenfødelses bad, syndenes forlatelse og uforgjengelighetens klede. Foren dem med
Din hellige, katolske og apostoliske kirke og regn dem med til Din utvalgte hjord.

Prest Slik at også de sammen med oss får lovprise Ditt ærverdige og majestetiske
navn, Fader, Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og i evighetenes evigheter.

6
Ektenien for katekumenene, katekumenenes utsendelse og de to ekteniene for de troende kan falle bort for
eksempel ved store høytider eller ved bispegudstjeneste.

9
Kor Amen.
Katekumenenes utsendelse
Diakon Alle katekumener må nå gå ut! Katekumener, gå ut! Alle katekumener, gå ut!
Ingen katekumener må bli igjen.

De troendes liturgi
Den første ekteni for de troende
Diakon Alle troende, la oss atter og atter be i fred til Herren.

Kor Herre, miskunne Deg.

Diakon Hjelp oss, frels oss, miskunn Deg over oss og bevar oss, o Gud, ved Din nåde.

Kor Herre, miskunne Deg.

Diakon Visdom!

Prest lavt Vi takker Deg, Herre mektige Gud, som har regnet oss verdige til å stå foran Ditt hellige offeralter i denne stund
og ta vår tilflukt til Din gavmildhet og miskunn når det gjelder våre synder og folkets villfarelser. Ta imot våre
bønner, o Gud, og verdige oss å bringe bønner, påkallelser og det ublodige offer for hele Ditt folk til Deg. Og
gjør ved Den Hellige Ånds kraft oss som Du har satt til å utføre denne tjeneste, i stand til uten fordømmelse og
anstøt, med vitnesbyrd om ren samvittighet, å påkalle Deg til alle tider og på alle steder, slik at Du når Du hører
oss, viser oss Din miskunn i Din store godhet.

Prest For Deg tilkommer all ære, heder og tilbedelse, Fader, Sønn og Hellig Ånd, nå
og alltid og i evighetenes evigheter.

Kor Amen.
Den andre ekteni for de troende
Diakon Atter og atter la oss be i fred til Herren.

Kor Herre, miskunne Deg.

Forrettes liturgien uten diakon, bortfaller de følgende ledd:


Diakon Om fred fra det høye og frelse for våre sjeler, la oss be til Herren.
Kor Herre, miskunne Deg.
Diakon Om fred for hele verden, velgang for Guds hellige Kirker og om at alle må bli ett, la oss be til Herren.
Kor Herre, miskunne Deg.
Diakon For dette hellige tempel og for dem som trer inn i det med tro, andakt og gudsfrykt, la oss be til Herren.
Kor Herre, miskunne Deg.
Diakon Om at vi må befris fra all sorg, vrede, fare og nød, la oss be til Herren.
Kor Herre, miskunne Deg.

Diakon Hjelp oss, frels oss, miskunn Deg over oss og bevar oss, o Gud, ved Din nåde.

Kor Herre, miskunne Deg.

Prest Visdom!

Prest lavt Atter og atter faller vi ned for Deg og ber Deg, Du gode som elsker menneskene, hør vår bønn og rens sjel og
legeme fra alt som besudler ånden eller kjødet, og gi at vi uten skyld og fordømmelse må kunne stå foran Ditt

10
hellige offeralter. Gi, o Gud, også dem som ber sammen med oss, fremgang i liv og tro og åndelig innsikt. La
dem alltid få tjene Deg med frykt og kjærlighet og uten skyld eller fordømmelse få del i Dine hellige Mysterier
og bli regnet verdige til Ditt himmelske rike.

Prest Slik at vi alltid beskyttet av Din makt kan oppsende Deg ære, Fader, Sønn og
Hellig Ånd, nå og alltid og i evighetenes evigheter.

Kor Amen.
Kjerubhymnen
Kor Vi som nå hemmelighetsfullt forestiller kjerubene og som synger den trefoldige
hellige lovsangen for den livgivende Treenighet, la oss nå legge bort alle dette
livets bekymringer. (flere ganger)

Diakon berøker kirken og leser samtidig salme 51.

Prest lavt Ingen som er bundet av kjødelig begjær og lyster, er verdige til å tre frem for eller nærme seg eller tjene Deg,
ærens Konge. For det å tjene Deg er stort og fryktinngytende selv for himmelmaktene. Likevel ble Du i Din
usigelige og umåtelige kjærlighet til menneskene selv menneske uten å forandres eller endres, og Du ble vår
Øversteprest og overgav oss denne tjenesten og dette ublodige offer, Du som er alles Hersker. For Du alene,
Herre vår Gud, er hersker over både dem i himmelen og dem på jorden, Du som bæres på kjerubtronen, Du
serafenes Herre og Israels Konge som alene er hellig og som hviler i de hellige. Deg er det jeg ber til, Du eneste
gode og lydhøre. Se ned til meg syndige og unyttige tjener og rens min sjel og mitt hjerte fra ond samvittighet,
og ved Din Hellige Ånds kraft gjør meg som er ikledd prestedømmets nåde i stand til å stå foran Ditt hellige
bord og forrette Ditt hellige og rene Legemes og Ditt dyrebare Blods mysterium. Jeg kommer til Deg med bøyd
hode og ber Deg: skjul ikke Ditt ansikt for meg og støt meg ikke bort fra Din barneskare, men regn meg, Din
syndige og uverdige tjener, verdig til å frembære disse Gavene til Deg. For Du, Kristus vår Gud, er den som
frembærer og den som frembæres, både den som mottar og den som deler ut, og til Deg oppsender vi ære,
sammen med Din evige Fader og Den allhellige og gode og livgivende Ånd, nå og alltid og i evighetenes
evigheter. Amen.

Presten fremsier deretter kjerubhymnen tre ganger. Hver gang svarer diakonen:
Diakon lavt Slik at vi kan motta verdens Konge, som usynlig bæres inn på engleskarenes lanser.
Halleluja, halleluja, halleluja.

Prest lavt Brødre og søstre, tilgi meg synder!


Diakon lavt Tilgi også du oss, høytærede fader!
Prest lavt Gud, rens meg synder!
Diakon lavt Løft, fader! (om de hellige Gavene)
Prest lavt Løft hendene til helligdommen og lovsyng Herrens navn. (Sal 134:2)

Den store inngang


Diakon Må Herren, vår Gud, komme i hu i sitt rike vår herre og far Aleksij, Hans
Hellighet patriarken av Moskva og hele Russland, og vår herre den høyt
velsignede Kyrill, metropolitt av Smolensk og Kaliningrad, nå og alltid og i
evighetenes evigheter.

Prest Må Herren, vår Gud, komme i hu i sitt rike de høyt velsignede metropolitter,
erkebiskoper og biskoper, hele presteskapet og munkestanden, kirkens tjenere
og menigheten i dette hellige tempel, dere og alle rettroende kristne, nå og alltid
og i evighetenes evigheter.

Kor Amen.
Kor Slik at vi kan motta verdens Konge, som usynlig bæres inn på engleskarenes

11
lanser.
Halleluja, halleluja, halleluja!

Diakon lavt Må Herren, Gud, komme ditt presteembete i hu i Sitt rike.


Prest lavt Må Herren, Gud, komme ditt diakonembete i hu i Sitt rike, nå og alltid og i evighetenes evigheter. Amen.

Prest lavt Den edle Josef tok Ditt allrene legeme ned fra treet, svøpte det i et rent likklede, salvet det med velluktende urter
og la det i en ny grav.
Legemlig var Du i graven, med sjelen som Gud i dødsriket, med røveren i Paradiset, og på tronen var Du,
Kristus, med Faderen og Ånden, Du som oppfyller alt, Du ubeskrivelige.
Din grav, vår oppstandelses kilde, bar selve livet, derfor var den skjønnere enn Paradiset. Ja, i sannhet, den viste
seg langt lysere enn noen fyrstes palass.
Den edle Josef tok Ditt allrene legeme ned fra treet, svøpte det i et rent likklede, salvet det med velluktende urter
og la det i en ny grav.
Gjør vel imot Sion ved Din nåde, bygg opp Jerusalems murer! Da vil Du ta imot de rette offer, både brennoffer
og heloffer; da skal de ofre okser på Ditt alter. (Sal 51:20-21)

Prest lavt Kom meg i hu, broder og medtjener.


Diakon lavt Må Herren, vår Gud, komme ditt presteembete i hu i Sitt rike. Be for meg, hellige fader.
Prest lavt Den Hellige Ånd skal komme over deg, og den Høyestes kraft skal overskygge deg.
Diakon lavt Den sanne Ånd skal virke i oss alle våre levedager. Kom meg i hu, hellige fader.
Prest lavt Må Herren, vår Gud, komme deg i hu i Sitt Rike, nå og alltid og i evighetenes evigheter.
Diakon lavt Amen.

Ekteni
Diakon La oss fullende vår bønn til Herren.

Kor Herre, miskunne Deg.

Diakon For de frembårede dyrebare Gaver, la oss be til Herren.

Kor Herre, miskunne Deg.

Diakon For dette hellige tempel og for dem som trer inn i det med tro, andakt og
gudsfrykt, la oss be til Herren.

Kor Herre, miskunne Deg.

Diakon Om at vi må befris fra all sorg, vrede, fare og nød, la oss be til Herren.

Kor Herre, miskunne Deg.

Diakon Hjelp oss, frels oss, miskunn Deg over oss og bevar oss, o Gud, ved Din nåde.

Kor Herre, miskunne Deg.

Diakon Om en dag som er fullkommen, hellig, fredfull og uten synd, la oss bønnfalle
Herren.

Kor Gi det, o Herre.

Diakon Om en fredens engel, en trofast veileder, en beskytter av vår sjel og legeme, la

12
oss bønnfalle Herren.

Kor Gi det, o Herre.

Diakon Om tilgivelse og forlatelse for våre synder og forseelser, la oss bønnfalle


Herren.

Kor Gi det, o Herre.

Diakon Om det som er godt og gagnlig for våre sjeler og om fred for verden, la oss
bønnfalle Herren.

Kor Gi det, o Herre.

Diakon Om at vi må få avslutte resten av våre liv i fred og botferdighet, la oss bønnfalle


Herren.

Kor Gi det, o Herre.

Diakon Om en kristen slutt på våre liv, fri for sykdom og skam, full av fred, og om at vi
må få avlegge et godt regnskap for Kristi veldige domstol, la oss bønnfalle
Herren.

Kor Gi det, o Herre.

Diakon La oss ihukomme vår allhellige, allrene, høyt velsignede og ærerike


herskerinne, Gudføderske og evige jomfru Maria sammen med alle de hellige,
og overgi oss selv, hverandre og hele vårt liv til Kristus, vår Gud.

Kor Til Deg, o Herre.

Prest lavt Herre, allmektige Gud, Du som alene er hellig, Du som tar imot lovprisningsofferet fra dem som påkaller Deg
av hele sitt hjerte. Ta Du også imot denne bønn fra oss syndere og bring den opp til Ditt hellige offeralter, og
gjør oss verdige til å bringe frem gaver og åndelige offer for våre synder og folkets villfarelser. Regn oss verdige
til å finne nåde hos Deg så vårt offer blir velbehagelig for Deg, så Din nådes gode Ånd kan ta bolig i oss og i
disse frembårede gaver og i hele Ditt folk.

Prest Ved Din enbårne Sønns miskunn, som er velsignet sammen med Deg og Din
allhellige, gode og livgivende Ånd, nå og alltid og i evighetenes evigheter.

Kor Amen.
Fredshilsen
Prest Fred være med dere alle!

Kor Og med din ånd.

Diakon La oss elske hverandre slik at vi i enhet kan bekjenne:

13
Kor Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd, den vesensene og udelelige Treenighet.

Prest lavt Herre, min styrke, Deg har jeg kjær. Herren er mitt berg og min borg, min befrier. (tre ganger)(Sal 18:2-3)
Kristus er midt iblant oss.
Medfeirende Det er Han, og det skal Han alltid være!

Trosbekjennelsen
Diakon Dørene! Dørene! La oss i visdom være oppmerksomme!

Alle Jeg tror på én Gud, den allmektige Fader, Skaper av himmel og jord, av alt
synlig og usynlig.
Og på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, født av Faderen før alle
tider, Lys av Lys, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som
Faderen. Ved Ham er alt blitt til. For oss mennesker og for vår frelses skyld kom
Han ned fra himlene og ble kjød av Den Hellige Ånd og Jomfru Maria og ble
menneske. Han ble korsfestet for oss under Pontius Pilatus, led og ble begravet,
og stod opp igjen på tredje dagen ifølge Skriftene, fór opp til himlene og sitter
ved Faderens høyre hånd, og skal komme igjen i herlighet for å dømme levende
og døde, og Hans rike skal være uten ende.
Og på Den Hellige Ånd, som er Herre og Livgiver, som utgår fra Faderen, og
som tilbes og æres sammen med Faderen og Sønnen, og som talte ved
profetene.
Og på én hellig, katolsk og apostolisk Kirke. Jeg bekjenner én dåp til syndenes
forlatelse. Jeg forventer de dødes oppstandelse og livet i den kommende verden.
Amen.

Anafora
Diakon La oss stå aktsomt, la oss stå i frykt og la oss være oppmerksomme slik at vi i
fred kan frembære det hellige Offer.

Kor Fredens miskunn, lovprisningsoffer.

Prest Vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud Faders kjærlighet og Den Hellige Ånds
samfunn være med dere alle!

Kor Og med din ånd.

Prest La oss oppløfte våre hjerter!

Kor Vi løfter dem til Herren.

Prest La oss takke Herren!

14
Kor Verdig og rett det er å tilbe Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, den
vesensene og udelelige Treenighet.

Prest lavt Verdig og rett er det å besynge Deg, velsigne Deg, lovprise Deg, takke Deg og tilbe Deg på alle steder hvor Du
hersker, for Du er den usigelige Gud som ingen kan kjenne, som ingen kan se, som er uutgrunnelig. Du er alltid
den samme, Du og Din enbårne Sønn og Din Hellige Ånd. Du brakte oss fra ikke-væren til væren, og da vi falt,
reiste Du oss opp igjen og gjør alt for å bringe oss til himmelen og Ditt kommende Rike som Du har lovet oss.
For alt dette takker vi Deg og Din enbårne Sønn og Din Hellige Ånd, for alt vi kjenner til og for det vi ikke
kjenner til, for de åpenbarte og de skjulte velgjerninger Du har gjort for oss. Likeledes takker vi Deg for denne
tjeneste som det har behaget Deg å motta fra våre hender, selv om det foran Deg står tusener av erkeengler og
hærskarer av engler, kjeruber og seksvingede og mangeøyede serafer som svever på sine vinger …

Prest … syngende, jublende, ropende og forkynnende denne seierssangen:

Kor Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot!


Himlene og jorden er fulle av Din herlighet. Hosianna i det høyeste!
Velsignet være han som kommer i Herrens navn.
Hosianna i det høyeste! (Matt 21:9/Mark 11:9-10)

Innstiftelsesordene
Prest lavt: Med disse salige makter synger også vi, menneskeelskende Hersker, og sier: hellig, ja allhellig er Du, og veldig
er Din herlighet. Du som elsket verden så høyt at Du gav Din enbårne Sønn for at hver den som tror på Ham
ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Han som kom og oppfylte alt som var planlagt for oss, og i den natt da Han
ble forrådt, eller heller overgav Seg for verdens liv, tok Han brødet i sine hellige, rene og uplettede hender,
takket, velsignet og helliget det, brøt det og gav det til sine hellige disipler og apostler og sa:

Prest Ta og et! Dette er mitt legeme som brytes for dere til syndenes forlatelse.
(Matt 26:26, Mark 14:22, Luk 22:19, 1 Kor 11:23-24)

Kor Amen.

Prest lavt Likeså tok han kalken etter måltidet og sa:

Prest Drikk alle av den! Dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for dere
og for de mange til syndenes forlatelse.
(Matt 26:27-28, Mark 14:23-24, Luk 22:20, 1 Kor 11:25)

Kor Amen.

Prest lavt Vi minnes dette frelsende bud og alt det som skjedde for oss: korset, graven, oppstandelsen på den tredje dagen,
himmelfarten, Ditt sete ved høyre side, Ditt annet og herlige komme.

Prest Ditt av Ditt eget frembærer vi for Deg på alles vegne og for alle.

Kor Vi priser Deg, vi velsigner Deg, vi takker Deg, Herre, og tilber Deg, vår Gud.

Epiklese
Prest lavt Videre frembærer vi for Deg dette åndelige og ublodige offer, og ber og bønnfaller Deg: Send Din Hellige Ånd

15
ned over oss og over de her frembårede Gaver.
Prest lavt Gud, rens meg synder og miskunn Deg over meg. (tre ganger)

Prest Herre, Du som i den tredje time sendte Din Hellige Ånd ned over Dine apostler,
ta Ham ikke fra oss, Du Gode, men forny oss som ber til Deg.
Diakon Skap i meg et rent hjerte, Gud, gi meg en ny og stø ånd. (Sal 51:12)

Prest Herre, Du som i den tredje time sendte Din Hellige Ånd ned over Dine apostler,
ta Ham ikke fra oss, Du Gode, men forny oss som ber til Deg.

Diakon Kast meg ikke bort fra Ditt åsyn, ta ikke fra meg Din Hellige Ånd. (Sal 51:13)

Prest Herre, Du som i den tredje time sendte Din Hellige Ånd ned over Dine apostler,
ta Ham ikke fra oss, Du Gode, men forny oss som ber til Deg.

Diakon Fader, velsign det hellige brødet.

Prest Og gjør dette brødet til Ditt Kristi dyrebare Legeme.

Diakon Amen. Fader, velsign den hellige kalken.

Prest Og det som er i denne kalken til Ditt Kristi dyrebare Blod.

Diakon Amen. Fader, velsign dem begge!

Prest Idet Du forvandler dem ved Din Hellige Ånd.

Diakon Amen. Amen. Amen.

Diakon lavt Kom meg, synder, i hu, hellige fader.


Prest lavt Må Herren, Gud, komme deg i hu i Sitt rike, nå og alltid og i evighetenes evigheter.
Diakon lavt Amen.
Prest lavt Slik at de for dem som tar del i dem, må bli til sjelens edruelighet, syndenes forlatelse, Den Hellige Ånds
samfunn, himmelrikets fylde, frimodighet overfor Deg, og ikke til dom og fortapelse.
Videre frembærer vi dette åndelige offer for dem som har sovnet inn i troen: forfedrene, fedrene, patriarkene,
profetene, apostlene, forkynnerne, evangelistene, martyrene, bekjennerne, asketene og for enhver rettskaffen sjel
som har sovnet inn i troen.

Prest Og særlig for vår allhellige, allrene, høyt velsignede og ærerike herskerinne,
Gudfødersken og evige jomfru Maria.

Kor I sannhet er det verdig å prise deg salig, du Gudføderske, du evig salige og i alt
rene og Moder til vår Gud. Høyere æret enn kjeruber og uendelig mer herlig enn
serafer, du som urørt fødte Gud Ordet, sanne Gudføderske, deg høylover vi.7

7
På enkelte dager synges en annen tekst. Se liturgiske tekstbøker.

16
Prest lavt For den hellige profet, forløper og døper Johannes, for de hellige og høylovede apostler, for den hellige NN hvis
minne vi i dag feirer, og for alle Dine hellige, hør deres forbønner og se ned til oss, o Gud.

Kom i hu alle dem som har sovnet inn i håpet om oppstandelsen og det evige liv. Herre, kom i hu Din(e)
hensovnede tjener(e) NN og gi ham/henne/dem den evige hvile der hvor Ditt åsyns lys stråler.

Videre ber vi, Herre, kom i hu alle rettroende biskoper som forvalter Ditt sanne ord rett, enhver prest og diakon i
Kristus og enhver geistlig stand. Videre frembærer vi for Deg denne åndelige tjeneste for hele verden, for Din
hellige, katolske og apostoliske Kirke, for alle som lever i renhet og hellighet, for vår konge Harald og hans hus
og all vår øvrighet og forsvar. Herre, gi at de får styre i fred, slik at vi i deres ro kan leve et fredelig og stillferdig
liv i all fromhet og renhet.

Prest Fremfor alt kom i hu, Herre, vår herre og far Aleksij, Hans Hellighet patriarken
av Moskva og hele Russland, vår herre den høyt velsignede Kyrill, metropolitt
av Smolensk og Kaliningrad, og gi Du dem for Dine hellige Kirkers skyld å få
leve i fred, trygghet, ærbarhet og ved god helbred, idet de forvalter Ditt sanne
ord rett i mange år.

Kor Og alle og enhver.

Prest lavt Kom i hu, Herre, byen vi bor i, landet vårt, enhver by og ethvert land og de troende som bor der. Kom i hu,
Herre, de reisende på havet, på land og i luften, de syke og de som lider, fangene og deres frelse. Kom i hu,
Herre, alle som bringer gaver og gjør vel i Dine hellige Kirker og som ihukommer de fattige, og send Din rike
miskunn ned over oss alle.

Prest Og gi oss med én røst og ett hjerte å høylove og lovsynge Ditt ærefulle og
majestetiske navn, Fader, Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og i evighetenes
evigheter.

Kor Amen.

Prest Vår store Gud og Frelser Jesu Kristi miskunn være med dere alle!

Kor Og med din ånd.

Ekteni
Diakon I det vi ihukommer alle de hellige, la oss atter og atter be i fred til Herren.

Kor Herre, miskunne Deg.

Diakon For de frembårede og helliggjorte dyrebare gaver, la oss be til Herren.

Kor Herre, miskunne Deg.

Diakon Om at vår Gud som elsker menneskene, må motta dem på sitt hellige,
himmelske og åndelige alter til duften av åndelig vellukt og nedsende den
guddommelige nåde og Den Hellige Ånds gave til oss, la oss be til Herren.

17
Kor Herre, miskunne Deg.

Diakon Om at vi må befris fra all sorg, vrede, fare og nød, la oss be til Herren.

Kor Herre, miskunne Deg.

Diakon Hjelp oss, frels oss, miskunn Deg over oss og bevar oss, o Gud, ved Din nåde.

Kor Herre, miskunne Deg.

Diakon Om en dag som er fullkommen, hellig, fredfull og uten synd, la oss bønnfalle
Herren.

Kor Gi det, o Herre.

Diakon Om en fredens engel, en trofast veileder, en beskytter av vår sjel og legeme, la


oss bønnfalle Herren.

Kor Gi det, o Herre.

Diakon Om tilgivelse og forlatelse for våre synder og overtredelser, la oss bønnfalle


Herren.

Kor Gi det, o Herre.

Prest Om det som er godt og gagnlig for våre sjeler og om fred for verden, la oss
bønnfalle Herren.

Kor Gi det, o Herre.

Diakon Om at vi må få avslutte resten av våre liv i fred og botferdighet, la oss bønnfalle


Herren.

Kor Gi det, o Herre.

Diakon Om at vi må få en kristen slutt på våre liv, uten smerte og skam, men fylt av
fred, og om at vi må få avlegge et godt regnskap for Kristi veldige domstol, la
oss bønnfalle Herren.

Kor Gi det, o Herre.

Diakon Når vi nå har bedt om enhet i troen og samfunn med Den Hellige Ånd, la oss
overgi oss selv, hverandre og hele vårt liv til Kristus, vår Gud.

Kor Til Deg, o Herre.

18
Prest lavt Til Deg, Herre, Du som elsker menneskene, overgir vi hele vårt liv og vårt håp og ber og bønnfaller Deg:
Verdige oss å ta del i Dine himmelske og veldige mysterier ved dette hellige og åndelige bord med ren
samvittighet, til syndenes forlatelse, tilgivelse for våre overtredelser, til samfunn med Den Hellige Ånd, til
arverett til himlenes Rike, til frimodighet overfor Deg, og ikke til dom eller fordømmelse.

Prest Og verdige oss, o Herre, til frimodig og uten fordømmelse å driste oss til å
påkalle Deg, himmelske Gud Fader, og si:

Fader vår
Alle Fader vår, Du som er i himlene, helliget vorde Ditt navn, komme Ditt rike, skje
Din vilje, som i himmelen, så òg på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og
forlat oss vår skyld som vi òg forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i
fristelse, men frels oss fra det onde.

Prest For Ditt er riket og makten og æren, Fader, Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og i
evighetenes evigheter.

Kor Amen.

Prest Fred være med dere alle.

Kor Og med din ånd.

Diakon Bøy deres hoder for Herren.

Kor For Deg, o Herre.

Prest lavt Vi takker Deg usynlige Konge, som ved Din umåtelige kraft har skapt alt og ved Din miskunn har ført alt fra
ikke-væren til væren. Se Du selv, o Hersker, ned fra himlene til dem som bøyer sine hoder for Deg. For det er
ikke for kjød og blod de bøyer seg, men for Deg, veldige Gud. Gjør, Du Hersker, det som ligger fremfor oss til
det gode, alt etter hver og ens behov. Vær Du med de reisende på havet, på land og i luften, helbred de syke, for
Du er lege for vår sjel og legeme.

Prest Ved Din enbårne Sønns nåde, barmhjertighet og kjærlighet til menneskene, som
sammen med Deg er velsignet, sammen med Din allhellige, gode og livgivende
Ånd, nå og alltid og i evighetenes evigheter.

Kor Amen.

Prest lavt Hør oss, o Herre Jesus Kristus, vår Gud, i Din hellige bolig der Du sitter på Ditt Rikes herlige trone, kom og
helliggjør oss, Du som troner med Faderen i det høyeste og som er usynlig tilstede her i blant oss, og gjør ved
Din egen mektige hånd oss og hele folket verdige til Ditt allrene Legeme og Ditt dyrebare Blod.
Prest lavt Gud, rens meg synder og miskunn Deg over meg. (tre ganger)

19
Diakon La oss være oppmerksomme!

Prest Det hellige for de hellige.

Kor Én er Hellig, Én er Herre, Jesus Krist, til Gud Faders ære. Amen.

Kor Dagens nattverdshymne (se liturgiske tekstbøker)


Halleluja, halleluja, halleluja!

Presteskapets nattverd (i alterrommet).

Forleser Nattverdsbønnene.
Folkets nattverd8
Diakon Tre frem med gudsfrykt, tro og kjærlighet.

Kor Velsignet er Han som kommer i Herrens navn. Herren er Gud og har vist Seg for
oss.

Alle Jeg tror, Herre, og bekjenner at Du i sannhet er Kristus, den levende Guds Sønn,
som har kommet til verden for å frelse syndere, som jeg er den fremste blant.
Videre tror jeg at dette er Ditt allerreneste Legeme og at dette er selve Ditt
dyrebare Blod. Derfor ber jeg Deg: Forbarm Deg over meg og tilgi meg alle
mine synder, frivillige eller ufrivillige, i ord eller gjerning, bevisste eller
ubevisste, og verdige meg å ta del i Dine allerreneste mysterier, ikke til
fordømmelse, men til syndenes forlatelse og evig liv. Amen.
Ta imot meg i dag, Guds Sønn, som deltager i Din mystiske nattverd. For jeg vil
ikke forråde Din hemmelighet for Dine fiender, ikke heller vil jeg kysse Deg
slik som Judas, men som røveren bekjenner jeg Deg: Kom meg i hu, o Herre, i
Ditt rike. La ikke deltagelsen i Dine hellige mysterier bli meg til dom og
fortapelse, men til helbredelse for sjel og legeme.

Kommunikantene kommer frem med hendene korslagte over brystet:

Prest Guds tjener/inne NN får del i vår Herre Gud og Frelser, Jesu Kristi dyrebare og
hellige Legeme og Blod, til syndenes forlatelse og evig liv.

Kor Motta Kristi Legeme, drikk av udødelighetens kilde.

Etter nattverden synges:


Kor Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Diakon lavt Vi har sett Kristi oppstandelse. La oss tilbe den hellige Herren Jesus som alene er uten synd. Ditt kors ærer vi,
Kristus, og Din hellige oppstandelse besynger og forherliger vi, for Du er vår Gud, og foruten Deg kjenner vi
ingen. Ditt navn påkaller vi. Kom alle troende, la oss bøye oss for Kristi hellige oppstandelse. Se, ved korset har

8
NB! I Den ortodokse kirken er det kun ortodokse som kan motta nattverden.

20
det kommet glede til hele verden. La oss alltid takke Herren og besynge Hans oppstandelse, for Han utholdt
korsfestelsen, og med døden tilintetgjorde Han døden.
Skinn, skinn, o nye Jerusalem, for Herrens ære har stått opp over deg. Dans og fryd deg, o Sion, og Du rene
Gudføderske, juble over oppstandelsen til Ham som du bar. O store og hellige Påske, Kristus, Visdom og Guds
Ord og Makt, skjenk oss i sannhet å få del i Deg i Ditt rike på dagen som er uten aften.

Prest lavt Herre, hør forbønnene fra Dine hellige og rens bort syndene til dem som ved Ditt dyrebare Blod her er
ihukommet.

Prest Frels, o Herre, Ditt folk og velsign Din arvedel.

Prest lavt Vis Deg høy over himmelen, Gud, vis Din herlighet over hele jorden. (Sal 57:12)

Kor Vi har sett det sanne lys. Vi har mottatt den himmelske Ånd og funnet den sanne
tro. Vi tilber den udelelige Treenighet, for Han har frelst oss.

Prest lavt Velsignet er vår Gud.


Prest Nå og alltid og i evighetenes evigheter.

Kor Amen.

Takksigelse etter nattverden


Kor Må vår munn fylles av Din pris, o Herre, så vi kan lovsynge Din herlighet, for
Du har latt oss få del i Dine hellige, guddommelige, udødelige, livgivende
mysterier: Bevar oss i Din hellighet så vi hele dagen kan høre Din sannhet.
Halleluja, halleluja, halleluja!

Diakon Gi akt! Når vi nå har mottatt Kristi guddommelige, hellige, allrene, udødelige,
himmelske, livgivende og veldige Mysterier, så la oss verdig takke Herren.

Kor Herre, miskunne Deg.

Diakon Hjelp oss, frels oss, miskunn Deg over oss og bevar oss, o Gud, ved Din nåde.

Kor Herre, miskunne Deg.

Diakon Når vi nå har bedt om en dag som er fullkommen, hellig, fredfull og uten synd,
så la oss overgi oss selv, hverandre og hele vårt liv til Kristus, vår Gud.

Kor Til Deg, o Herre.

Prest lavt Vi takker Deg, Herre, Du som elsker menneskene, våre sjelers Velgjører, som i dag har regnet oss verdige til
Dine himmelske og udødelige Mysterier. Gjør vår vei rett, befest oss i frykt for Deg, vokt våre liv og gjør våre
trinn faste ved forbønnene fra den ærerike Gudfødersken og evige jomfru Maria og alle Dine hellige.

Prest For Du er vår helliggjørelse, og til Deg oppsender vi ære, Fader, Sønn og Hellig
Ånd, nå og alltid og i evighetenes evigheter.

Kor Amen.

21
Utsendelsen
Prest La oss gå i fred!

Kor I Herrens navn.

Diakon La oss be til Herren.

Kor Herre, miskunne Deg.

Ambonbønnen
Prest Herre, Du som velsigner dem som velsigner Deg og som helliggjør dem som
setter sitt håp til Deg. Frels Ditt folk og velsign Din arvedel. Bevar Din Kirkes
fylde. Helliggjør dem som elsker skjønnheten i Ditt hus. Forherlig Du dem med
Din guddommelige makt og overgi ikke oss som setter vårt håp til Deg. Gi fred
til Din verden, til Dine Kirker og Dine prester, til all vår øvrighet og hele Ditt
folk. For alle gode gaver og all fullkommenhet skjenkes oss fra det høye, fra
Deg, Du himmellysenes Far. Og til Deg oppsender vi ære, takksigelse og
tilbedelse, Fader, Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og i evighetenes evigheter.

Kor Amen.
Velsignet være Herrens navn fra nå av og til evig tid. (tre ganger)

Prest lavt Kristus, vår Gud, Du som er oppfyllelsen av loven og profetene, Du som har fullbyrdet Faderens forsyn, fyll
våre hjerter med fryd og glede, nå og alltid og i evighetenes evigheter. Amen.

Prest Herrens velsignelse være over dere ved Hans nåde og kjærlighet til
menneskene, nå og alltid og i evighetenes evigheter.

Kor Amen.

Prest Ære være Deg, Kristus Gud, vårt håp, ære være Deg.

Kor Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, nå og alltid og i evighetenes
evigheter. Amen.
Herre, miskunne Deg. (tre ganger)
Velsign!

22
Avslutningsvelsignelse9
Prest Må Kristus, vår sanne Gud, som er oppstanden fra de døde, høre forbønnene fra
sin allrene Moder, de hellige, ærerike og høylovede apostler, vår far blant de
hellige Johannes Krysostomos, erkebiskop av Konstantinopel, den hellige NN
(kirkens helgen) og den hellige NN (dagens helgen) hvis minne vi i dag feirer,
Guds hellige og rettferdige forfedre Joakim og Anna og alle de hellige, og
miskunne Seg over oss og frelse oss, for Han er god og elsker menneskene.

Polikhronion
Kor Herre, bevar vår herre og far Aleksij, Hans Hellighet patriarken av Moskva og
hele Russland, vår herre den høyt velsignede Kyrill, metropolitt av Smolensk og
Kaliningrad, vår konge Harald og hele hans hus og alle rettroende kristne i
mange år.

[Preken]

Folket kommer frem for å kysse korset og motta velsignet brød.

Prest Ære være Deg, vår Gud. (tre ganger)

Takkebønnene etter nattverden


Forleser Jeg takker Deg, Herre, min Gud, for at Du ikke har forkastet meg, syndige menneske, men
gitt meg samfunn med Din helligdom. Jeg takker Deg for at du har forunt meg uverdige å få
ta del i Dine allrene og himmelske Gaver, men, o menneskeelskende Hersker som døde for
vår skyld og stod opp og gav oss disse fryktinngytende og levendegjørende mysterier til
velgang og helligelse av sjel og kropp, la dem bli til sjelens og legemets helse også for meg
og til fordrivelse av alle motstandere, la dem bli et lys for mitt hjertes øyne, til fred for min
sjel, til en ekte kjærlighet og til fullbyrdelse av visdommen, så jeg kan holde Dine bud og øke
Din guddommelige nåde og oppnå Ditt rike. La meg ved dem bevares i Din hellighet slik at
jeg alltid kan bevare din nåde og ikke lenger leve for meg selv, men for Deg vår hersker og
Velgjører. Og når jeg vandrer bort fra dette liv i håp om det evige liv, la meg da vinne den
evige hvile der hvor gjestenes jubelrop alltid lyder og hvor det er usigelig herlig for dem som
skuer ditt usigelig gode åsyn. For Du er den samme begjæring og usigelige glede for dem
som elsker Deg, Kristus vår Gud, og Deg lovsynger all skapning i evighet. Amen.

Bønn av hl. Basileios den Store


O Kristus, Hersker og Gud, Konge over tid og evighet, Skaper av alle ting, jeg takker Deg for
alle gode gaver Du har gitt meg, og for at jeg har fått delta i Dine rene og livgivende
mysterier. Derfor ber jeg Deg, Du gode som elsker menneskene: Bevar meg under Din
beskyttelse og under Dine vingers skygge, og la meg til mitt siste åndedrag ta verdig del i
Dine hellige Gaver med ren samvittighet til syndenes forlatelse og evig liv. For Du er livets
Brød, helligelsens Kilde og de gode gavers Giver, og Deg oppsender vi ære, sammen med
Faderen og Den Hellige Ånd, nå og alltid og i evighetenes evigheter. Amen.

Bønn
Herre Jesus Kristus, vår Gud, må Ditt hellige Legeme bli meg til evig liv og Ditt dyrebare
Blod til syndenes forlatelse. Må dette takkoffer bli meg til glede, helse og fryd. Og gi meg

9
For andre dager enn søndag, se liturgiske tekstbøker.

23
synder å få stå på Din høyre side når Du kommer igjen, ved forbønnene fra Din allhellige
Moder og alle de hellige.

Bønn
Allhellige herskerinne og Gudføderske, lys for min formørkede sjel, mitt vern, min tilflukt
min trøst og min glede, jeg takker deg for at du har latt meg få ta del i din Sønns allrene
Legeme og dyrebare Blod. Du som fødte det sanne Lyset, opplys mitt hjertes åndelige øyne.
Du som fødte udødelighetens Kilde, oppvekk livet i meg som er død i synden. Du
barmhjertige Moder, miskunn deg over meg og gi meg hjertets ydmykhet og anger, tankens
mildhet og befri min fornuft som er fanget i lenker. Og la meg til siste åndedrag uten
fordømmelse få motta de reneste mysterier til sjelens helligelse og kroppens helbredelse, og
gi meg forbedringens og bekjennelsens tårer så jeg kan lovsynge og lovprise deg alle mitt livs
dager, for du er velsignet og høylovet i evighet. Amen.

Deretter:
Herre, nå lar Du Din tjener fare herfra i fred, slik som Du har sagt. Med egne øyne har jeg sett
Din frelse, som du har beredt i alle folks påsyn, et lys som blir til åpenbaring for hedningene
og til ære for Ditt folk Israel. (Luk 2:29-32)

Hellige Gud, hellige Sterke, hellige Udødelige, miskunn Deg over oss. (tre ganger)
Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, nå og alltid og i evighetenes evigheter.
Amen.
Allhellige Treenighet, forbarm Deg over oss. Herre, rens oss fra våre synder. Hersker, forlat
oss våre misgjerninger. Hellige, kom og helbred våre skrøpeligheter for Ditt navns skyld.
Herre, miskunne Deg. (tre ganger)
Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, nå og alltid og i evighetenes evigheter.
Amen.

Fader vår, Du som er i himlene, helliget vorde Ditt navn, komme Ditt rike, skje Din vilje, som
i himmelen, så òg på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi òg
forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde.

Prest For Ditt er riket og makten og æren, Fader, Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og i evighetenes
evigheter.

Forleser Amen.

Nåden fra dine lepper som skinner lik en lysende flamme, har opplyst universet, har skjenket
verden uegennyttens skatt og har vist oss ydmykhetens høyde. Men når du belærer oss med
dine ord, fader Krysostomos, be også til Kristus Gud, Ordet, om å frelse våre sjeler.
Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd.
Fra himlene fikk du den guddommelige nåde, og med dine lepper lærer du oss å bøye oss for
den ene Gud i Treenighet. Johannes Krysostomos, du salige hellige, vi hyller deg verdig. For
du er vår lærer som åpenbarer det guddommelige.
Nå og alltid og i evighetenes evigheter. Amen.
Du, de kristnes beskytter, som ikke gjør oss til skamme, du som går i forbønn til Skaperen
uten å svikte, ikke forakt bønnene fra syndernes røster. Kom oss som trofast roper på deg
hastig til hjel, for du er god, og il til vår bønn og skynd til vår trygling, du Gudføderske, som i
evighet beskytter dem som priser deg.

Herre, miskunne Deg. (tolv ganger)


Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, nå og alltid og i evighetenes evigheter.

24
Amen.
Høyere æret enn kjeruber og uendelig mer herlig enn serafer. Du som urørt fødte Gud Ordet,
sanne Gudføderske, deg høylover vi.
I Herrens navn, velsign, fader!

Prest Herre Jesus Kristus, Guds Sønn, hør våre hellige fedres forbønner og miskunn Deg over oss.

Forleser Amen.

Slutt

25

Rate