You are on page 1of 62

SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0508

DOM 2013-09-25 Stockholm

Mål nr B 6402-13

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom den 20 juni 2013 i mål nr B 2124-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande och motpart (Åklagare) Kammaråklagaren Henrik Olin Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Klagande och motpart (Tilltalad) Per GOTTFRID Svartholm Warg, 841017-0537 Frihetsberövande: Häktad Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Ola Salomonsson Kungsholmstorg 16 112 21 Stockholm SAKEN Grovt bedrägeri m.m.

HOVRATTENS DOMSLUT Hovrätten, som även tillämpar 34 kap. 3 § andra stycket brottsbalken, ändrar tingsrättens dom endast på så sätt att - åtalen för dataintrång mot Nordea Bank AB (åtalspunkten 5), grovt bedrägeri (åtalspunkten 6) och försök till grovt bedrägeri (åtalspunkterna 7, 9-11 och 13) ogillas och att fängelsestraffets längd bestäms till ett år. Vad tingsrätten förordnat om beslag ska alltjämt gälla. Gottfrid Svartholm Warg ska stanna kvar i häkte till dess att fängelsestraffet får verkställas, dock längst till den tidpunkt då han skulle ha frigivits villkorligt om hovrättens dom i denna del hade vunnit laga kraft mot honom. Avräkning på här utdömt fängelse ska ske med elva dagar för den tid Gottfrid Svartholm Warg har varit frihetsberövad utomlands. Ola Salomonsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 174 892 kr, varav 114 264 kr avser arbete, 25 650 kr tidsspillan och 34 978 kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.
Dok.Id 1089739 Postadress Box 2290 103 17 Stockholm

Besöksadress Birger Jarls Torg 10

Telefax Telefon 08-56167299 08-561 67000 08-561 672 90 E-post: svea.avd5@dom.se www.svea.se

Expeditionstid måndag - fredag 09:00-15:00

SVEA HOVRÄTT Avdelning 05

DOM

Sid 2 B 6402-13

YRKANDEN I HOVRÄTTEN Åklagaren har yrkat att hovrätten ska döma Gottfrid Svartholm Warg till ett längre fängelsestraff än vad tingsrätten har bestämt.

Gottfrid Svartholm Warg har yrkat att hovrätten ska döma honom för gärningen i åtalspunkten 3, dataintrång mot Bisnode Information AB (tidigare Infodata Applicate AB, nedan kallat Applicate), med den inskränkningen att han har begått gärningen ensam. Gottfrid Svartholm Warg har vidare yrkat att hovrätten i övrigt ska ogilla åtalet, dvs. åtalspunkten 4, dataintrång mot Logica Sverige AB (nuvarande CGI Sverige AB, nedan kallat Logica), åtalspunkten 5, dataintrång mot Nordea Bank AB (nedan kallat Nordea), åtalspunkterna 6-7, 9-11 och 13, grovt bedrägeri och försök därtill mot Nordea och bestämma påföljden till böter för det erkända brottet i åtalspunkten 3.

Parterna har motsatt sig varandras ändringsyrkanden. HOVRÄTTENS DOMSKÄL Utredningen i hovrätten är väsentligen densamma som i tingsrätten. På begäran av Gottfrid Svartholm Warg har det i hovrätten dessutom hållits förhör med Jacob Appelbaum samt tilläggsförhör med Gottfrid Svartholm Warg och Jesper Blomström angående frågan om fjärrstyrning av Gottfrid Svartholm Wargs dator.

Skuld Gottfrid Svartholm Warg har inte ifrågasatt att hans dator har använts för att utföra dataintrången mot Applicate, Logica och Nordea samt bedrägeribrotten. Gottfrid Svartholm Warg har erkänt dataintrång mot Applicate, men har gjort gällande att han agerat ensam. Han har vidare förnekat att det är han som begått de övriga brotten. Istället har han gjort gällande att det måste vara någon annan som utan hans kännedom har utfört gärningarna, antingen genom att fjärrstyra hans dator eller genom att använda datorn vid besök i hans hem. Han har sina misstankar om vem eller vilka som ligger bakom detta men vill av rädsla för repressalier inte nämna några namn.

SVEA HOVRÄTT Avdelning 05

DOM

B 6402-13

Har dataintrång skett? På de skäl som angetts av tingsrätten finner hovrätten det utrett att flera intrång gjorts i Applicates tjänst Infotorg och i Logicas stordator under tiden l januari 2010 till den 15 april 2012 samt i Nordeas stordator under tiden juli till augusti 2012.

Av utredningen framgår att Logicas stordatormiljö innehåller databaser tillhörande Skatteverket, bl.a. Statens Personadressregister (SPAR), och Kronofogdemyndigheten. Vidare framgår att känslig information laddats ned vid dataintrången, bl.a. filer med närmare 10 000 personnummer tillhörande personer med skyddad identitet. De flesta av personnumren har sedan lagts ut på Internet där de varit lätt åtkomliga för envar. Av utredningen framgår vidare att den förtroendeskada som svenska myndigheter lidit på grund av intrången har varit stor.

Vid vissa av dataintrången mot Nordeas stordator har olovliga penningtransaktioner och försök till sådana utförts, vilket i ett fall har resulterat i att pengar betalats ut till en obehörig person.

Har Gottfrid Svartholm Wargs dator använts vid brotten? I likhet med tingsrätten finner hovrätten det visat att Gottfrid Svartholm Wargs dator har använts vid dataintrången mot Applicate, Logica och Nordea samt vid bedrägeribrotten. Genom utredningen är vidare visat att även Mathias Gustafssons dator använts vid intrången mot Applicate och Logica, vilket är något som Gottfrid Svartholm Warg inte har ifrågasatt.

Har Gottfrid Svartholm Wargs dator fjärrstyrts? Gottfrid Svartholm Warg har avseende brotten mot Logica och Nordea gjort gällande att hans bärbara dator av märket MacBook Pro kan ha fjärrstyrts utan hans vetskap. Datorn fungerade enligt honom som en server och datorns brandvägg var konfigurerad som för en "labbdator", vilket innebar att utomstående kunde koppla upp sig på datorn och använda den. På datorn kunde därför även "udda" saker förekomma.

SVEA HOVRÄTT Avdelning 05

DOM

B 6402-13

Hovrätten konstaterar att datorns brandvägg enligt IT-säkerhetsspecialisten Jacob Appelbaum har varit konfigurerad på ett sådant sätt att datorns intigritet inte längre kunde garanteras och fjärrstyrning av datorn kunnat ske på ett stort antal sätt. Enligt Jacob Appelbaum är det vidare möjligt att fjärrstyra en dator utan att detta lämnar några spår, tex. genom användande av programmeringsspråk som Python eller Neko; ett användande som tillåts genom den aktuella konfigurationen av datorns brandvägg. Om fjärrstyrningen sker via den fjärrstyrda datorns arbetsminne försvinner dessutom enligt honom spåren nästan omedelbart. Jacob Appelbaums slutsatser har i hovrätten i princip bekräftats av IT-säkerhetsspecialisten Jesper Blomström.

Jesper Blomström har visserligen under förundersökningen undersökt datorn och därvid kommit fram till slutsatsen att datorn inte har fjärrstyrts sedan operativsystemet ominstallerades den 11 juli 2011. Han har dock i hovrätten uppgett att datorn vid undersökningen inte genomsöktes i sin helhet och att undersökningen främst var inriktad på att söka efter spår efter fjärrstyrning med något av programmen Terminal Services och Powershell Server. Jesper Blomström har i hovrätten därför sagt sig inte kunna utesluta att datorn skulle kunna innehålla ett fjärrstyrningsprogram för exempelvis Python.

Hovrätten konstaterar att den nya bevisning som lagts fram här ger stöd för Gottfrid Svartholm Wargs påstående om att datorn var en "labbdator", som en obestämd krets av personer kunde använda, och att i ljuset av den nya utredningen så framstår därför Jesper Blomströms undersökning av datorn som alltför begränsad för att ensam utesluta fjärrstyrning.

Hovrätten övergår nu till att pröva frågan vilket stöd som övrig utredning, såsom chattkonversationerna, ger för åklagarens gärningspåståenden.

SVEA HOVRÄTT Avdelning 05

DOM

B 6402-13

Chattkonversationer om intrången mot Applicate och Logica Det framgår av utredningen att Gottfrid Svartholm Warg vid chattande använt sig av signaturerna "anakata", "tLt" och "tLt-" samt att "dIROX" är en signatur som Mathias Gustafsson använt i sådana sammanhang.

Gottfrid Svartholm Warg har hävdat att det i de flesta av de av åklagaren åberopade chattkonversationerna inte är han utan andra personer som har använt samma chattsignatur som han brukar använda och som skrivit inläggen. Gottfrid Svartholm Warg har även gjort gällande att han vid chattande huvudsakligen använt sig av signaturen "anakata". Han har slutligen hävdat att "tLt" är en förkortning av ett namn på en mindre datahackergrupp i Kambodja bestående av mestadels svenskar och att alla medlemmarna i gruppen använder denna signatur.

Gottfrid Svartholm Warg har emellertid vidgått att han under signaturen "tLt-" deltagit i en av åklagaren åberopad chattkonversation med en annan person år 2011 och att han därvid skrivit att han varit inne och "röjt" på servrarna för bl.a. SPAR, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

Som tingsrätten har konstaterat innehåller chattkonversationerna även många andra inlägg av signaturerna "anakata"/"tLt"/"tLt-" och "dIROX" som på olika sätt refererar till dataintrången mot Applicate och Logica.

I en konversation den 30 mars 2012, alltså tidsmässigt väl i anslutning till de nu aktuella dataintrången, blev signaturen "tLt" tilltalad som "anakata" och "tLt" svarade utan att invända mot detta. "tLt" skrev i den konversationen om "folk med skyddad identitet" och gjorde vidare anspelningar både på namnet på det operativsystem som används på Logicas stordator, z/OS, och på det prefix, D044, som Skatteverket använder för sina dataset.

SVEA HOVRÄTT Avdelning 05

DOM

B 6402-13

Hovrätten konstaterar att det faktum att det rör sig om dataintrång under flera års tid i sig innebär att det framstår som osannolikt att dessa skulle ha skett utan Gottfrid Svartholm Wargs vetskap via fjärrstyrning eller genom att besökare i dennes hem skulle ha använt hans dator. Detta faktum tillsammans med de ovan nämnda chattkonversationerna och det faktum att det i den aktuella delen (partitionen) av datorn även funnits filer hänförliga till Gottfrid Svartholm Warg personligen ger enligt hovrättens mening ett sådant stöd för åtalet att det är ställt utom allt rimligt tvivel att det är Gottfrid Svartholm Warg som tillsammans och i samförstånd med Mathias Gustafsson har begått intrången mot Logica på sätt åklagaren har påstått. Gottfrid Svartholm Wargs dator var således varken fjärrstyrd eller använd av någon gäst vid intrången. Det är därigenom även ställt utom allt rimligt tvivel att Gottfrid Svartholm Warg begått intrången mot Applicate delvis på egen hand - vilket han också erkänt och delvis tillsammans och i samförstånd med Mathias Gustafsson på sätt åklagaren har påstått. Tingsrättens dom ska därför inte ändras såvitt avser dataintrången mot Applicate och Logica (åtalspunkterna 3 och 4).

Ger chattkonversationerna stöd för åtalet för dataintrång och bedrägeribrott mot Nordea? Tingsrätten fann det besvärande för Gottfrid Svartholm Warg att signaturen "tLt" den 29 mars 2012 i en chatt skrev "fan jag vill hakka banklD". Hovrätten konstaterar dock för sin del att begreppet "banklD" har att göra med systemet för elektronisk legitimation varför uttalandet i sig inte tyder på något samband med intrång i Nordeas stordator. Inte heller i övrig av åklagaren åberopad chattkonversation finns det något som binder Gottfrid Svartholm Warg till brotten mot Nordea.

Som konstaterats ovan utesluter den under förundersökningen gjorda undersökningen av datorn inte ensam att datorn kan ha fjärrstyrts utan Gottfrid Svartholm Wargs vetskap. Inte heller chattkonversationerna eller övrig utredning ger alltså tillräckligt stöd för åtalet avseende brotten mot Nordea. Åtalet ska därför ogillas såvitt avser

SVEA HOVRÄTT Avdelning 05

DOM

B 6402-13

dataintrång och bedrägeribrott mot Nordea och tingsrättens dom ändras i enlighet med detta (åtalspunkterna 5 samt 6-7, 9-11 och 13).

Påföljd m.m. Gottfrid Svartholm Warg förekommer sedan tidigare under ett avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes den 17 april 2009 av Stockholms tingsrätt for bl.a. medhjälp till brott mot upphövrättslagen till ett års fängelse. Verkställigheten påbörjades den 11 september 2012 och han frigavs villkorligen den 9 maj 2013.

Gottfrid Svartholm Warg döms nu för två fall av dataintrång. Intrånget mot Logicas stordator har inneburit att mycket känslig information åtkommits och har förorsakat stor förtroendeskada för svenska myndigheter och stora kostnader. Brottslighetens straffvärde uppgår enligt hovrättens mening därför till drygt ett års fängelse. Eftersom dataintrången begicks innan domen den 17 april 2009 hade börjat verkställas ska viss reduktion företas då straffet bestäms och straffmätningsvärdet uppgår till ett års fängelse. Det saknas utrymme att välja annan påföljd än fängelse på grund av det höga straffmätningsvärdet och då det är fråga om återfall i brott. Fängelsestraffets längd ska därför bestämmas till ett år. Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med detta.

På grund av risken för att Gottfrid Svartholm Warg på fri fot undandrar sig straffverkställighet ska han vara kvar i häkte.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B Överklagande senast 2013-10-23.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Mats Walberg och Anna-Karin Winroth, tf. hovrättsassessorn Gabriel Lind af Hageby, referent, samt nämndemännen Anki Agneby och Gerd Wrede. Avräkningsunderlag, se hovrättens akt

SVEA HOVRATT Avdelning 05 Rotel 0508

AVRAKNINGSUNDERLAG Aktbilaga 3 Ö 2013-09-25 Mål nr B 6402-13 Stockholm

Underlaget avser Person-/samordningsnummer/fbdelsetid 841017-0537 Efternamn Svartholm Warg Datum for dom/beslut 2013-09-25 Förnamn Per GOTTFRID

Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan angivna tider.

Frihetsberövad Datum 2012-09-11 2013-05-09

Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet Datum 2012-12-07

Särskild anteckning Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).

Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

DokJd 1102385 Postadress Box 2290 103 17 Stockholm

Besöksadress Birger Jarls Torg 10

Telefax Telefon 08-56167299 08-561 670 00 08-561 672 90 E-post: svea.avd5@dom.se www.svea.se

Expeditionstid måndag - fredag 09:00-15:00

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2

DOM 2013-06-20 meddelad i Nacka Strand

Mål nr B 2124-12

Bilaga A
PARTER (Antal tilltalade: 4) Åklagare Kammaråklagare Henrik Olin Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad Abdul-Rahim Bashe Said, 940410-2692 c/o Bashe Järn Said BennetsVäg 7 C 213 67 Malmö Offentlig försvarare: Advokat Tobias Fälth Försvarsadvokaterna Stockholm HB Box 12107 102 23 Stockholm

DOMSLUT Åtalet ogillas. Ersättning 1. Tobias Fälth tillerkänns ersättning av allmänna medel med 61 781 kr. Av beloppet avser 46 575 kr arbete, 2 850 kr tidsspillan och 12 356 kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

Besöksadress Postadress Box 1104 Augustendalsvägen 13126 Nacka Strand 20

Telefon Telefax 08-561 656 00 08-561 657 99 E-post: nacka.tingsratt@dom.se www.nackatingsratt.domstol.se

Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:30

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2

DOM 2013-06-20 meddelad i Nacka Strand

Mål nr B 2124-12

PARTER (Antal tilltalade: 4) Åklagare Kammaråklagare Henrik Olin Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad Seifaddin Sedira, 931222-7979 Ryttaregatan 5 B 212 43 Malmö Offentlig försvarare: Advokat Ingela Ekman Hessius Advokat Ingela E Hessius AB Förrådsvägen 18 141 46 Huddinge

DOMSLUT Begångna brott 1. Narkotikabrott Lagrum l § l st 6 p narkotikastrafflagen (1968:64) l § l st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64)

2.

Narkotikabrott

Påföljd m.m. Skyddstillsyn - Särskild föreskrift: Seifaddin Sedira ska underkasta sig den drogawänjande vård som frivården föreskriver. Kriminalvården Frivården Malmö Övervakare Övervakare förordnas av Kriminalvården.

Besöksadress Postadress Box 11 04 Augustendalsvägen 131 26 Nacka Strand 20

Telefon Telefax 08-561 656 00 08-561 657 99 E-post: nacka.tingsratt@dom.se www .nackatingsratt. domstol, se

Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:30

NACKA TINGSRÄTT Avdelning!

DOM 2013-06-20

B 2124-12

Andra lagrum som åberopas 29 kap 7 § l st brottsbalken Följande åtal ogillas Medhjälp till försök till grovt bedrägeri, åtalspunkten 12 i domsbilaga l Förverkande och beslag I beslag tagen narkotika jämte emballage, våg, cigarettpapper och plastpåse förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten i Skåne; beslagsnr. 2012-1200BG16183p. l-2,2012-1200-BG16185p. 1-2 och 2012-1200-BG16186p. 1-3). Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Ingela Ekman Hessius tillerkänns ersättning av allmänna medel med 61 963 kr. Av beloppet avser 44 091 kr arbete, 4 560 kr tidsspillan, 919 kr utlägg och 12 393 lomervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten. Övrigt Seifaddin Sedira ska till staten betala tillbaka kostnaderna för provtagning och analys på l 230 kr.

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2

DOM 2013-06-20 meddelad i Nacka Strand

Mål nr B 2124-12

PARTER (Antal tilltalade: 4) Åklagare Kammaråklagare Henrik Olin Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad Bror Olof MATHIAS Gustafsson, 7'61117'-7234 Timmermansvägen 141 771 51 Ludvika Offentlig försvarare: Advokat Björn Hurtig Advokaterna Hurtig & Partners AB Stampgatan 20 411 01 Göteborg

DOMSLUT Begångna brott Dataintrång Påföljd m.m. Skyddstillsyn - Särskild föreskrift: Mathias Gustafsson ska underkasta sig den drogawänjande vård och den psykisatriska vård som frivården föreskriver. Kriminalvården Frivården Dalarna Övervakare Övervakare förordnas av Kriminalvården. Andra lagrum som åberopas 34 kap l § l st 2 p brottsbalken Lagrum 4 kap 9c § brottsbalken

Postadress Besöksadress Box 1104 Augustendalsvägen 131 26 Nacka Strand 20

Telefon Telefax 08-561 656 00 08-561 657 99 E-post: nacka.tingsratt@dom.se www.nackatmgsratt.domstol.se

Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:30

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2

DOM 2013-06-20

B 2124-12

Förverkande och beslag I beslag tagna WiFi-antenner, minneskort, datorer, krypterade hårddiskar samt en WiFi-adapter och hårddisk förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten i Stockholms län; beslagsnr. 2012-0201-BG10221 p. l, 13-14,16-17,19, 29 och 4244). Sekretess Med stöd av 43 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) förordnar tingsrätten att sekretessbestämmelsen i 35 kap. 13 § samma lag även i fortsättningen ska vara tillämplig beträffande uppgifter om Mathias Gustafssons personliga förhållanden som förebringats vid förhandling inom stängda dörrar. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Björn Hurtig tillerkänns ersättning av allmänna medel med 251 253 kr. Av beloppet avser 187 542 kr arbete, 8 550 kr tidsspillan, 4 911 kr utlägg och 50 250 kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2

DOM 2013-06-20 meddelad i Nacka Strand

Mål nr B 2124-12

PARTER (Antal tilltalade: 4) Åklagare Kammaråklagare Henrik Olin Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad Per GOTTFRID Svartholm Warg, 841017-0537 Frihetsberövande: Häktad f n häktet Sollentuna Offentlig försvarare: Advokat Ola Salomonsson Advokatfirman Ola Salomonsson Kommanditbolag Kungsholms Torg 16, 4tr 11221 Stockholm

DOMSLUT Begångna brott l. Dataintrång 2. 3. Grovt bedrägeri Försök till grovt bedrägeri Lagrum 4 kap 9c § brottsbalken 9 kap l § l st och 3 § brottsbalken 9 kap l § l st, 3 § och 11 § samt 23 kap l § brottsbalken

Påföljd m.ni. Fängelse 2 år Andra lagrum som åberopas 34 kap l § l st 2 p brottsbalken Följande åtal ogillas Försök till grovt bedrägeri, åtalspunkterna 8 och 12 i domsbilaga l

Postadress Besöksadress Box 1104 Augustendalsvägen 13126 Nacka Strand 20

Telefon Telefax 08-561 656 00 08-561 657 99 E-post: nacka.tingsratt@dom.se www.nackatingsratt.domstol.se

Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:30

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2

DOM 2013-06-20

B 2124-12

Förverkande och beslag 1. Beslaget av en laptop ska bestå till dess domen vunnit laga kraft i ansvarsdelen. Därefter ska godset utlämnas till Gottfrid Svartholm Warg (Polismyndigheten i Stockholms län; beslagsnr. 2012-0201-BG25708 p. 1). 2. I beslag tagna hårddiskar och en bärbar dator förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten i Stockholms län; beslagsnr. 2012-0201-BG25023, p. 12 och 23). Häktning m.m. 1. Gottfrid Svartholm Warg ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. 2. Avräkning på här utdömt fängelse ska ske med elva (11) dagar för den tid Gottfrid Svartholm Warg varit frihetsberövad utomlands. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Ola Salomonsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 363 712 kr. Av beloppet avser 267 030 kr arbete, 23 940 kr tidsspillan och 72 742 kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2

DOM 2013-06-20

B 2124-12

YRKANDEN M.M. Åklagaren har yrkat enligt stämningsansökan, domsbilaga 1-2. Mathias Gustafsson och Gottfrid Svartholm Warg har varit frihetsberövade i målet under den tid som framgår av avräkningsunderlag som finns i tingsrättens akt. Gottfrid Svartholm Warg har också varit frihetsberövad från det att han greps i Kambodja den 30 augusti 2012 till 11 september samma år då han häktades första gången i det här målet eller närmare bestämt elva dagar. Utöver den bevisning som framgår av stämningsansökan, förutom att vittnesförhöret med Robert Pock har återkallats, har åklagaren åberopat en rapport från Rikspolisstyrelsen daterad den 15 april 2012 för att styrka omfattningen av dataintrången och konsekvenserna för polisen (avser domsbilaga l, åtalspunkt 1-4) och en promemoria från Säkerhetspolisen "Analys av filen utcam.sh" daterad den 18 april 2012 för att styrka tillvägagångssättet vid dataintrånget mot Logica och dess allvar (avser domsbilaga l, åtalspunkt 4) samt vittnesförhör med hos Nordea anställde Rolf Larsson. Gottfrid Svartholm Warg har för sin del åberopat vittnesförhör med Richard Holmboe, för att styrka att spår från fjärrstyrning går att radera. DOMSKÄL 1. Inledning En stordators datormiljö skiljer sig ganska mycket från den moderna datormiljö som vanligtvis förekommer i dag. Stordatorer har använts sedan 1960-talet och används fortfarande, framför allt av organisationer som behöver en stor beräkningskraft, t.ex. myndigheter, banker och försäkringsbolag. Stordatorn har kännetecknats av en hög driftsäkerhet och även en hög säkerhetsnivå. Den 7 mars 2012 upptäckte en anställd hos företaget Applicate (numera Bisnode Information) ovanliga aktiviteter i den stordatormiljö som bolaget har sin tekniska infrastruktur i. I anledning härav startade undersökningar, inte bara inom det egna bolaget utan även hos Logica (numera CGI) som Applicate är kund hos. Eftersom

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2

DOM 2013-06-20

B 2124-12

de interna undersökningarna hade visat att någon (i fortsättningen benämnd "angriparen" även om det kan ha rört sig om flera) hade gjort intrång i Applicates webbtjänst Infotorg och i Logicas stordator gjorde bolagen en polisanmälan som registrerades den 23 mars 2012. Undersökningen visade också att flera svenska myndigheter såsom Polisen, Kronofogdemyndigheten och Skatteverket var berörda varför Rikspolisstyrelsens verksamhetsskydd kopplades in och den 28 mars 2012 klassificerade det inträffade som en nationell särskild händelse enligt förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen. Det akuta arbetet i anledning av det inträffade pågick fram till den 4 april 2012 men arbetet avslutades först den 15 november samma år. Parallellt med Rikspolisstyrelsens arbete pågick förundersökning vilken har resulterat i aktuellt åtal, domsbilaga l, åtalspunkt 1-4. Under utredningsarbetet avseende intrånget mot Logica och Applicate upptäcktes även spår av intrång i en stordator som tillhör Nordea. I anledning härav kontaktades Nordea och efter mera ingående undersökningar konstaterades att intrång hade förekommit också i Nordeas stordator samt att det hade genomförts en överföring av pengar från ett visst konto hos banken till annat konto och flera sådana försök. Den l oktober 2012 gjordes en formell polisanmälan och den förundersökningen har resulterat i åtalet i domsbilaga l, åtalspunkt 5-13. Dataintrången har varit mycket omfattande och tekniskt avancerade. Angriparen har påverkat mycket känsliga system, t.ex. stordatorer hos Logica och Nordea. Denne har därigenom kommit åt system som innehåller mycket känslig information. Vidare har det laddats ner/tankats ut stora mängder data/information. Mycket av den informationen har i sig varit av känsligt slag men det har också rört sig om information som i kombination med annan tillgänglig information kan bli än mer känslig. Den av åklagaren åberopade bevisningen har varit betydande och avser i huvudsak fynd som gjorts bl.a. i de hos Mathias Gustafsson och Gottfrid Svartholm Warg i beslag tagna datorerna jämfört med loggar (registrerade spår) från de drabbade företagen samt ytterligare fynd i form av s.k. chattar (diskussioner på Internet) som på-

10
NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM 2013-06-20 B 2124-12

träffats i s.k. molnlagring, dvs. information som har sparats på Internet och som har kunnat kopplas till Mathias Gustafsson och Gottfrid Svartholm Warg. Målet bygger till stor del på skriftlig bevisning men också på förhör med ITforensisker och andra personer som på olika sätt arbetat med utredningen och som har sammanställt och dokumenterat resultatet av utredningen. I inledningen av utredningen blev flera oskyldiga personer misstänkta och hos några av dem gjordes tillslag. Spåren ledde dock ganska snart till Mathias Gustafsson och den 15 april 2012 gjordes en husrannsakan i hans bostad i Ludvika och i samband därmed gjordes fynd som pekade mot Kambodja. Det visade sig nämligen att flera IP-adresser som säkrats från intrången kunde hänföras dit och det gjordes också fynd i Mathias Gustafsson datorer m.m. som talade för att Gottfrid Svartholm Warg, som då befann sig i Kambodja, var inblandad. I samband med att Gottfrid Svartholm Warg greps i Kambodja den 30 augusti 2012 påträffades hos honom datorer m.m. som togs i beslag. 2. Domsbilaga 1
• Åtalspunkt 1 - 4 (dataintrång, Mathias Gustafsson /åp. 1-4/och Gottfrid Svartholm Warg /åp. 3-47) Inställningar

Mathias Gustafsson har erkänt gärningarna i åtalspunkt 1-2, likaså det som läggs honom till last i åtalspunkten 3, dock inte mer än att detta skett på egen hand och inte tillsammans eller i samförstånd med annan. Gottfrid Svartholm Warg har haft motsvarande inställning som Mathias Gustafsson vad avser åtalspunkten 3, nämligen att han förfarit som åklagaren gjort gällande, men att det skett på egen hand och således inte tillsammans eller i samförstånd med annan. Bägge har förnekat och bestritt allt ansvar vad avser åtalspunkten 4. De har medgett eller har inte haft någon erinran mot de särskilt framställda yrkandena förutom att Mathias Gustafsson bestritt de som riktar sig mot honom under åtalspunkten 4 (p. l - 2).

11
NACKA TINGSRÄTT Avdelning! DOM 2013-06-20 B 2124-12

Utredningen

I målet är samtliga faktiska och bakomliggande förhållanden objektivt sett i det närmaste helt ostridiga. De tilltalade har inte närmare ifrågasatt de utredningsresultat som presenterats, t. ex. att Mathias Gustafssons och Gottfrid Svartholm Wargs datorer använts vid intrången och inte heller att deras signaturer, s.k. nicks, förekommit på s.k. chattsidor i sammanhang och med innehåll som är ganska besvärande för dem. Av utredningen har framkommit i huvudsak följande. Intrången Under våren 2012 gjordes intrång i Logicas stordator i de delar/partioner/lpars av datorn som är benämnda SY3/SYS3 ("SY3") och SY19/SYS19 ("SY19"). SY3 utnyttjades då av Applicate och ca 40 andra kunder till Logica medan SY 19 endast utnyttjades av Applicate. Angriparen använde kapade konton vid intrånget och utnyttjade sårbarheter i det operativsystem, z/OS, som används i stordatorn. Efter det att en ingång/port till stordatorn hittats och använts skapade angriparen flera alternativa portar till stordatorn, bl.a. genom att placera ut s.k. bakdörrar. En bakdörr kan beskrivas som ett program eller en modifikation av ett program som möjliggör åtkomst till en dator utan att använda de normala säkerhetskontrollerna. Ett av de konton som hade kapats och som den 25 februari 2012 kom att användas vid ett intrång i SY 19 tillhörde Riksdagsförvaltningen. Angriparen fick vid det tillfället stor systemåtkomst och tillgång till administrationskonton i den databas som hanterar användarkonton och behörigheter i stordatorn, den s.k. RACF-databasen. Härigenom tillfördes de kapade kontona utökade behörigheter vilket ledde till att angriparen hade tillgång till användarkonton med högsta behörighet, vilket bl.a. medför behörighet att stänga av hela stordatorn. I mars 2012 gjordes intrång även i SY3 med hjälp av information åtkommen vid intrånget i SY19. Vid de här intrången installerade angriparen specialtillverkade nätverksverktyg på stordatorn som gjorde att denne fick nätverksåtkomst genom utgående nätverksanrop från stordatorn till de system som valdes. Härigenom kunde vissa blockeringar

12

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2

DOM 2013-06-20

B 2124-12

och filtreringar av brandvägg och systemkonfigureringar undvikas; genom denna indirekta åtkomst till nätverket minskade möjligheterna att spåra varifrån intrången gjordes. Angriparen laddade inte bara upp program i stordatorn utan kopierade även ut från den en stor mängd material, t.ex. i) ii) iii) iv) v) information från den nationella svenska persondatabasen SPAR, inklusive information avseende personer med skyddade personuppgifter, databaser över kunder, viss ekonomisk information, källkod från Logica, kunder till Logica och deras kunder samt systemkällkod från IBM och autentiseringsinformation avseende systemen.

Av utredningen framgår inte exakt hur mycket information som kopierats ut eftersom det har varit svårt att få fram informationen, bl.a. på grund av att vissa filer laddats ner flera gånger, att vissa filer klumpats samman till s.k. tår-filer innan de kopierades ut och även p.g.a. att allt utkopierat material inte hittats. Att utkopiering skett i här aktuella fall går dock att utläsa av loggar och det utkopierade materialet uppgår totalt till ett flertal gigabyte under perioden januari 2010 - april 2012. Parallellt med intrång i Logicas stordator har alltså intrång skett i Applicates webbtjänst Inf otorg. Intrång har skett genom att angriparen haft tillgång till ett stort antal användarnamn och lösenord och därigenom kunnat ansluta sig till och genomföra sökningar i Infotorgs databas som innehåller bl.a. stora mängder skyddade personuppgifter. Dataintrång har förkommit på tre olika sätt, nämligen genom i) att Mathias Gustafsson använt andra personers (boende i hans omedelbara närhet) trådlösa nätverk (åtalspunkt l - 2), ii) intrång mot Infotorgs webbgränssnitt, dvs. den tjänst som är tillgänglig via Internet och som man kan komma åt om man har ett användarnamn och ett lösenord (åtalspunkt 3) och iii) angreppen mot och intrången i stordatormiljön hos Logica som har ett stort antal kunder i sin stordatormiljö (åtalspunkt 4).

13
NACKA TINGSRÄTT Avdelning! DOM 2013-06-20 B 2124-12

De tilltalades datorer m.m. Åklagarens har åberopat en betydande utredning vad avser spår som angriparen har lämnat efter sig inte bara i stordatorerna utan också i Mathias Gustafssons och Gottfrid Svartholm Wargs datorer samt på externa lagringsutrymmen, s.k. molnlagring. Utredningen visar att en av Gottfrid Svartholm Wargs datorer haft programmet "Hercules" installerat, ett program som gör det möjligt att på en vanlig persondator utveckla och testa programvaror för stordatormiljö, allt i syfte att inte behöva testa sig fram i den skarpa stordatormiljön och inte heller riskera upptäckt. När det gäller dataintrång mot Applicate har andra personers användarnamn och lösenord använts för att ansluta sig till och göra sökningar i Infotorgs databas över Internet. De IP-spåniingar som redovisats talar med styrka för att såväl Mathias Gustafssons som flera andra personers, boende i hans närområde, IP-adresser har använts vid dessa dataintrång. IP-adresser som jämförts mot Logicas loggar av slagningar och vid undersökning av datorer, telefoner och minneskort som tagits i beslag hos Mathias Gustafsson visar slagningar i tjänsten Infotorg. Utredningen vad gäller en mobiltelefon och ett minneskort visar att telefonen använts för att ansluta mot Infotorgs system genom telefonens förinstallerade webbläsare men också genom den användarinstallerade applikationen "InfoTorg". Vad gäller minneskortet återfanns där filer med inloggningsuppgifter till trådlösa nätverk och två av dessa påträffades på de geografiska adresser som spårats genom IPadresser som använts vid dataintrång hos Logica. De textfragment som påträffats innehöll inloggningsuppgifter relaterade till Infotorgs tjänster. Allt detta och inhämtade uppgifter om molnlagring hos Passagen.se visar att spår från inloggningar mot tjänsten Infotorg anträffats och att det från Mathias Gustafssons dator utförts olovliga slagningar i den tjänsten. Ett lagringsutrymmeskonto på molnlagringstjänsten UbuntuOne.com har varit registrerat på en Mathias Gustafsson med e-postadress (Iuciddreaml976@hotmail.com) en adress som Mathias Gustafsson sedan länge använt. På kontot fanns en stor

14
NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM 2013-06-20 B 2124-12

mängd data från Logicas servenniljö sparad. Dessutom återfanns loggfiler som visade postskanningar och anslutningar mot Logicas servrar och även loggfiler med olika test av konton hos Logica samt sammanställning och förteckning av konton på maskiner i den miljön. När det gäller en bärbar dator anträffad hos Gottfrid Svartholm Warg i Kambodja har den IT-forensiska undersökningen visat att datorns Windowspartition inte hade några spår från att den skulle ha anslutits och styrts från annan dator. En stor del av de filer som anträffades återfanns även i en krypterad container. Av tidsstämplarna i den krypterade containern och av genvägar (länkfiler) som återfunnits framgår att containern funnits och använts på datorn sedan i vart fall år 2010 i både den nuvarande och i en tidigare installation av Windows. Vidare framgår att flera loggfiler och programfiler har laddats upp mot Logica och det återfanns i den krypterade containern också flera filer från Logica. Utredningen visar också att i de flesta fall har själva intrånget skett via andra datorer från flera olika EP-adresser men styrda från Gottfrid Svartholm Wargs dator. I den krypterade containern återfanns bl. a. två filer med listor innehållande närmare 9090 svenska personnummer och som är identiska med de personnummer som den 29 mars 2012 publicerades på webbsidan "Pastebin.com" och som i sin tur är identiska med 8230 personnummer som gick ut från Logica den 15 och 16 mars samma år. Till detta kommer att det i Mathias Gustafsson tillhörigt lagringsutrymme på molnlagringstjänsten UbuntuOne.com fanns en fil identisk med en fil som två gånger laddats ut från Logicas stordator år 2010 och 2011. Av utredningen har vidare framkommit att Logica utsatts för intrång i sin stordatormiljö redan år 2010 och att detta intrång har kopplingar till fynd gjorda i datorer tagna i beslag från Gottfrid Svartholm Warg. Av händelseloggen framgår också att det vid kontroll av en IP-adress visat sig att den kom från ett nät som inte var via en Applicatekund utan ett i Kambodja.

15
NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM 2013-06-20 B 2124-12

Data som olovligen åtkommits från Logicas stordatonniljö har också anträffats i ett minneskort som tagits i beslag hos Mathias Gustafsson. Utredningen visar att kortet använts för att olovligen försöka ansluta till Logicas stordator samt att man även lyckats med att hämta data från den stordatormiljön och att det lagts till filer i densamma. Vidare har det framkommit att sådan olovligen åtkommen data delats mellan Mathias Gustafssons och Gottfrid Svartholm Wargs datorer. Mathias Gustafssons s.k. "Lisas dator" har innehållit stora mängder filer från Logicas stordatormiljö. Data som åtkommits innefattade skyddade personuppgifter och som delvis överensstämmer med personnummer som publicerats på Pastebin.com har påträffats i datorn och den har även använt två IP-adresser som använts vid intrånget mot Logicas stordatormiljö 2012. En trasig hårddisk som tagits i beslag hos Mathias Gustafsson har innehållit stora mängder filer från Logicas stordatormiljö som åtkommits under datorintrång år 2010 och 2011 och har även innehållit två IP-adresser som använts vid intrång mot Logicaår 2011. Utredningen som rör Mathias Gustafssons konto hos molnlagringstjänsten

UbuntuOne.com visar att det förekommit olovliga anslutningar till och hämtningar av data från Logicas stordatormiljö samt att filer lagts till i den stordatormiljön. Data har även åtkommits vid dataintrången innefattade skyddade personuppgifter, delvis överensstämmande med de personnummer som publicerats på Pastebin.com, och påträffats på det molnlagringskontot som av allt att döma tillhört Mathias Gustafsson. I den hos Gottfrid Svartholm Warg beslagtagna bärbara datorn av märket Mac Book Pro finns spår som visar att ett flertal IP-adresser som använts vid dataintrången mot Logicas stordatormiljö funnits i den, att den ofta med hjälp av andra datorer använts för intrången mot Logicas stordatormiljö, att data som olovligen åtkommits från Logicas stordatormiljö anträffats, att användarnamn anträffats som använts vid datorintrånget mot Logicas stordatormiljö, att program anträffats som använts vid

16

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2

DOM 2013-06-20

B 2124-12

datorintrånget mot Logicas stordatormiljö, att data som åtkommits vid dataintrången innefattade skyddade personuppgifter som delvis överensstämmer med de personnummer som publicerats på Pastebin.com påträffats i datorn, att den hämtat data och lagt till data i Logicas stordatormiljö och att Mathias Gustafsson och Gottfrid Svartholm Warg haft kontakt med varandra. C hattkonversationer l en chatt pratar deltagarna med varandra i realtid över Internet genom skriftliga meddelanden som kan sparas i form av loggfiler och textfiler. Sådana har i stor omfattning säkrats i de tilltalades i beslag tagna datorer och i de externa lagringsutrymmen, molnlager, som tillhandahålls av bland andra Passagen.se och UbuntuOne.com. På chattar använder man sig av s.k. nicks (nicknames). Av utredningen framgår att nicks som kan förknippas med de två tilltalade förekommit i stor omfattning. Det som avhandlats i dessa chattkonversationer har inte så sällan rört förhållanden och omständigheter som har nära anknytning till de här aktuella dataintrången. Med hänsyn till vad som kommer till uttryck i chattarna kan det enligt tingsrättens mening inte vara andra som konverserar än personer involverade och med mycket kunskap i de aktuella dataintrången. De nicks som i första hand är aktuella är "dIROX"och"tLt"/"tLt-"/"anakata", som i de här sammanhangen är välkända nicks för Mathias Gustafsson resp. Gottfrid Svartholm Warg. En viktig del av den skriftliga bevisningen utgörs av chattkonversationer mellan i första hand "dlROX" och "tLt" men ibland deltar också andra. Denna skriftliga kommunikation kan sparas i form av loggfiler som är rena textfiler. Sådana har i stor omfattning säkrats, såväl i beslagtagna datorer som i externa lagringsutrymmen, främst i molnlagringskontot hos Passagen.se. I de polisförhör som hållit med Mathias Gustafsson och Gottfrid Svartholm Warg har de lämnat ganska diffusa svar på frågor vad avser de aktuella nicksen och om

17

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2

DOM 2013-06-20

B 2124-12

huruvida de skrivit de chattinlägg som är åberopade i målet. Lika svävande har de varit i de förhör som hållits med dem under huvudförhandlingen. Mathias Gustafsson har visserligen vidgått att han har under många år använt signaturen (nicket) "dIROX" men varit mycket svävande i fråga om det är han som skrivit de av åklagaren åberopade inlägg som "dIROX" står för. Detsamma gäller Gottfrid Svartholm Warg som vidgått att han i vissa fall använder signaturerna "tLt", "tLt-" och "anakata" men har mer bestämt än Mathias Gustafsson hävdat att det inte är han som chattat då chattinlägg rör uppgifter som har uppenbar anknytning till de i målet aktuella dataintrången. Enligt vad Gottfrid Svartholm Warg uppgett ingår han i en grupp med chattare av vilka flera använder "tLt". Från de åberopade chattkonversationerna återges här ett mindre urval varvid nicket "tLt" används som gemensam beteckning, för "tLt" och "tLt-". Den 4 mars 2012 chattar "dIROX" med signaturen "tLt" och säger då "hackade precisinfotorg igen" och "djävla wifi kopplingen emot grannen 500 meter bort dog" och dagen efter "hackade infotorg inatt igen som vanligt". Den 4 mars 2012 har "tLt" och "dIROX" en chattkonversation som visar att de samarbetar och delar material som åtkommits vid dataintrång. Vidare har "dIROX" och "tLt" en konversation på chatten som talar för att "tLt" lagrar material åtkommet från dataintrång med hjälp av s.k. momlagring. I en chattkonversation den 6 mars 2012 talar "dIROX" om sin ADHD och att den gör honom till en produktiv hackare, att han hackat staten i går och att han därmed kommit över en massa kul info. Samma dag talar han om att han har tillgång till ett. fordonsregister och vad han kan göra med det. Dagen efter, den 7 mars, chattar "dIROX" om tillgång till uppgifter om polisens bilar. Ett inlägg från den 7 mars 2012 säger sig "dIROX" ha utfört dataintrång mot Logica och hämtat ut och delat data från intrånget med andra. Från den 9 mars 2012 finns en omfattande chattkonversation mellan "dIROX" och "tLt" som kan hänföras

18
NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM 2013-06-20 B 2124-12

till dataintrång mot Logica och som visar att personerna som döljer sig bakom de här nicksen tillsammans och i samförstånd varit delaktiga samt att de delat från intrången åtkommen data. Detsamma handlar en chattkonversation om dagen efter. Den 11 mars 2012 chattar "tLt" med "dIROX" och säger att han/hon vet vad han/hon ska hacka härnäst, "min jävla isp:P". Den 20 mars 2012 har "dIROX" och "tLt" kontakt över chatten och den konversationen talar för att material som åtkommits vid dataintrång har delats. Den 25 mars 2012 förekommer en chattkonversation mellan "dIROX" och "tLt" i vilken de bl.a. talar om att de har tillgång till "fogdens register" och konton på Infotorg. Den 29 mars 2012 chattar "dIROX" med annan signatur på ett sätt som talar starkt för att "dIROX" varit delaktig i dataintrång mot Logica. Samma dag chattar "dIROX" om att han/hon har en fil med alla skyddade identiteter, alla personnummer och att man borde göra en stor sökbar databas av allt man har.
Tingsrättens närmare bedömning

Åtalspunkt l -2 När det först gäller ansvar enligt åtalspunkt 1-2 har alltså Mathias Gustafsson erkänt att han hackat och använt grannars trådlösa nätverk. Utredningen visar att han vid dessa kapningar använt en signalförstärkare/WiFiantenn och att inloggningar till målsägandena Linnea Vikströms och Mikael Backes trådlösa nätverk anträffats i datorer som tagits i beslag hos honom. Även undersökning av telefon och minneskort tagna i beslag i samband med husrannsakan i hans bostad visar att han använt Mikael Backes trådlösa nätverk. Detta styrks ytterligare av åberopad bevisning som avser de chattloggar som påträffats i Passagen.se i vilka signaturen "dIROX" i början av mars 2012 chattar om att bl.a. ha "hackat 100 wireless nätverk, ska logga in på en granne och uppmanas av en annan chattare att fixa en riktad antenn mot en granne ännu längre bort".

19
NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM 2013-06-20 B 2124-12

Genom Mathias Gustafssons erkännande och vad som i övrigt framkommit finner tingsrätten åtalet i den här delen styrkt. Mathias Gustafsson kan därmed göras ansvarig för dataintrång enligt åtalspunkterna l och 2. Åtalspunkt 3-4 Som redan nämnts är i de här delarna av målet, men också i de efterföljande delarna, samtliga faktiska och bakomliggande förhållanden objektivt sett i stort ostridiga. De tilltalade har inte ifrågasatt riktigheten i den av åklagaren åberopade utredningen vad avser de dataintrång som förekommit och att intrången genomförts på det sätt som beskrivits. Inte heller har de ifrågasatt att det är deras datorer som använts vid intrången och att det förekommit chattkonversationer med signaturer (nicks) som de tidigare använt och fortfarande använder sig av i sådana sammanhang. Däremot har såväl Mathias Gustafsson som Gottfrid Svartholm Warg bestämt hävdat att de, förutom i viss begränsad omfattning vad avser åtalspunkten 3, inte har gjort intrången och inte heller, annat än i mycket begränsad omfattning, döljer sig bakom nicksen i de för dem besvärande chattkonversationer som åklagaren åberopat till ytterligare stöd för sina påståenden om att det är just de två som ligger bakom och även utfört här aktuella dataintrång. Mathias Gustafsson och Gottfrid Svartholm Warg har i stället bestämt hävdat att det måste vara andra personer som via fjärrstyrning av deras datorer, eller för den delen dem ovetande rent faktiskt suttit vid deras datorer och, genomfört intrången; lika bestämt har de hävdat att det måste ha varit andra personer som i deras namn (nicks) har kommunicerat på åberopade chattar. Det är således mot bakgrund av dessa i och för sig ostridiga faktiska förhållanden och invändningar från de tilltalades sida om fjärrstyrning m.m. som tingsrätten har att pröva för att bedöma om åklagaren förmått styrka sina påståenden och därmed visat att det är Mathias Gustafsson och Gottfrid Svartholm Warg som är gärningsmän och om de agerat tillsammans och i samförstånd.

20
NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM 2013-06-20 B 2124-12

Det är ostridigt att dataintrång förekommit, likaså att dessa varit av omfattande slag och att det är Mathias Gustafssons och Gottfrid Svartholm Wargs datorer som därvid använts. Åklagarens utredning härvidlag är imponerande och kan så långt betecknas som tillräckligt robust. Enligt tingsrättens mening kan det därmed fastställas att dataintrång förekommit på sätt och i den omfattning åklagaren har gjort gällande och att det skett från Mathias Gustafssons och Gottfrid Svartholm Wargs datorer. Vad tingsrätten har att ta ställning till och som det här målet i huvudsak handlar om är i stället om åklagaren uppfyllt sin utrednings- och bevisbörda när det gäller att vederlägga de två tilltalades påståenden om att andra personer använt deras datorer och i övrigt agerat i deras namn, främst i de för dem mycket besvärande chattsammanhangen. För att en godtagbar bevisvärdering ska kunna utföras gäller för all straffrättslig prövning i domstol att underlaget inte får vara för dåligt; t.ex. måste närliggande alternativa hypoteser vara tillräckligt utredda och utredningen måste sålunda ge vid handen att tänkbara alternativ kan uteslutas. Det tänkbara alternativ som här är aktuellt är att andra personer än Mathias Gustafsson och Gottfrid Svartholm Warg är gärningsmän. Det åvilar åklagaren att ta fram utredning också beträffande sådana alternativa hypoteser från en tilltalad, allt i syfte att i bevishänseende antingen bekräfta eller vederlägga uppgifterna. Det kan finnas många orsaker till att en tilltalad väljer att avstå från att närmare förklara sig och detta kan i vissa fall anses vara legitimt. I sådana sammanhang har man att beakta artikel 6 i Europakonventionen. Enligt 35 kap. 4 § rättegångsbalken kan emellertid en tilltalads tystnad användas som bevis mot honom/henne i princip utan begränsningar, vilket ligger i linje med den fria bevisvärderingens princip (se bl.a. Nowak, Oskyldighetspresumtionen, Norstedts Juridik 2003 s. 422). Det är visserligen åklagaren som ska bevisa den tilltalades skuld och den tilltalade har rätt att inte uttala sig alls och är inte heller skyldig att på något sätt underlätta åklagarens uppgift. Detta hindrar dock inte att det i vissa fall, sedan åklagaren lagt fram bevis-

21

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2

DOM 2013-06-20

B 2124-12

ning rörande ett visst förhållande, kan ligga en förklaringsbörda på den tilltalade. Detta är nämligen ofta en förutsättning för att åklagaren ska kunna uppfylla sin utredningsskyldighet vad avser uppgifter som talar för den tilltalade men också för att i förekommande fall motbevisa en av den tilltalade påstådd omständighet. För att ett påstående från en tilltalad ska kunna godtas enbart därför att det inte blivit vederlagt krävs emellertid att påståendet har blivit så konkretiserat att det inte på grund av sin vaghet praktiskt sett undandrar sig kontroll (jfr. NJA 1980 s. 359 I). Mathias Gustafsson och Gottfrid Svartholm Warg har inte kunnat lämna några andra uppgifter om fjärrstyrning än att det måste ha förekommit. Dessa påståenden sett i belysningen av åklagarens bevisning i övrigt kan därmed inte anses ha konkretiserats på ett sådant sätt att det gett åklagaren möjlighet att föra motbevisning utöver den som har förekommit i målet. Vid sådana förhållanden måste det enligt tingsrättens mening åvila en tilltalad att utveckla och närmare förklara sin alternativa hypotes. I en situation där bevisningen från åklagarens sida är i det närmaste överväldigande måste den tilltalade kunna precisera sig eller i vart fall presentera någon form av godtagbar förklaring för att inte riskera att påståendet bedöms som så osannolikt att det att lämnas helt utan avseende. Mathias Gustafsson har inte på något sätt kunnat lämna en rimlig förklaring till varför hans dator skulle ha fjärrstyrts eller att personer i hans närmaste vänkrets hemma hos honom skulle ha använt hans datorer i här aktuella sammanhang, inte heller någon antydan om vem i så fall den eller de personerna är. Däremot har Gottfrid Svartholm Warg uppgett att han misstänker, t.o.m. känner sig ganska säker på, att viss eller vissa för honom kända personer har fjärrstyrt hans dator eller t.o.m. kan ha använt den på plats i ett gästrum i hans lägenhet i Phnom Penh, Kambodja. Som förklaring till att han inte vill namnge personen/personerna i fråga, har han uppgett att han är rädd för repressalier. Bl.a. har han förklarat sig vara rädd för att i fängelse bli utsatt för allvarlig misshandel eller något liknande.

22
NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM 2013-06-20 B 2124-12

När det gäller de tilltalades påståenden om fjärrstyrning har åklagaren kunnat visa att det i bägges datorer inte runnits spår efter sådan styrning, vilket inte heller Mathias Gustafsson och Gottfrid Svartholm Warg ifrågasatt. Däremot har de hävdat att de okända/kända gärningsmännen måste ha raderat alla spår som en fjärrstyrning ostridigt lämnar kvar. Visserligen har utredningen i målet inte klart visat att det är helt uteslutet att det går att radera alla spår efter en fjärrstyrning men visar samtidigt med tillräcklig styrka för åklagarens påstående om att någon fjärrstyrning inte torde ha förekommit varför också denna hypotes kan anses vara vederlagd. Enligt tingsrättens mening har åklagaren sålunda uppfyllt det som åvilar denne när det gäller att utreda tänkbara alternativa hypoteser. Motsvarande bedömning gör tingsrätten när det gäller vem som står bakom de chattinlägg som förekommit. Framför allt beträffande Mathias Gustafsson har det förekommit inlägg med sådant innehåll som bara han kan ha fört fram. Tingsrätten finner det också som osannolikt att andra personer skulle använda nicks som alla i de här kretsarna vet tillhör Gottfrid Svartholm Warg. Tingsrätten finner deras invändningar också i den här delen som så osannolika att de kan lämnas helt utan avseende. Sammantaget finner tingsrätten att den utredning som åklagaren har åberopat för att utesluta alternativa hypoteser är tillräckligt robust och att den samtidigt vederlägger Mathias Gustafssons och Gottfrid Svartholm Wargs invändningar om bl.a. fjärrstyrning och/eller att andra personer använt inte bara deras datorer utan också deras identiteter på chattsidor. Förutom att deras datorer ostridigt har kommit till användning vid intrången talar det mesta, bl.a. med hänsyn till vad som kommit till uttryck i de olika chattkonversationerna dem emellan, med tillräcklig styrka för att de två inte bara är gärningsmän under den aktuella tidsperioden utan även i viss omfattning agerat tillsammans och i samförstånd. Enligt tingsrättens mening är det således ställt utom rimligt tvivel att Mathias Gustafsson och Gottfrid Svartholm Warg är de personer som gjort de här aktuella dataintrången på sätt åklagaren hävdat. Åtalet vad avser åtalspunkt 3-4 ska därmed bifallas fullt ut.

23
NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM 2013-06-20 B 2124-12

• Åtalspunkt 5 - 1 3 (dataintrång, grovt bedrägeri och försök därtill Gottfrid Svartholm Warg /åp. 5 -137 samt medhjälp till försök till grovt bedrägeri, Abdul Rahim Bashe Said /åp. 11/ och Seifaddin Sedira /åp. 12/) Inställningar

Gottfrid Svartholm Warg, Abdul Rahim Bashe och Seifaddin Sedira har förnekat och bestritt allt ansvar.
Utredningen

Under tiden juli - augusti 2012 gjordes flera intrång i Nordeas stordator. Angriparen fick vid intrången tillgång till kunddatabaser inklusive användaruppgifter och lösenord. Ett flertal av intrången gjordes från en IP-adress tillhörande Malmö Borgarskola. Genom att utnyttja sårbarheter på Malmö Borgarskolas webbserver kunde angriparen ta kontroll över servern. Servern användes sedan för att genomföra eller försöka genomföra pengatransaktioner från danska konton i Nordea. Ett belopp om 24 200 DKR överfördes från ett konto tillhörande Fackföreningen BUPL:s konto till ett konto tillhörande Mohammed Haji Elmi. På grund av ett misstag inom Nordea stoppades aldrig pengarna och kunde därför tas ut från dennes konto vid flera olika tillfållen. Däremot kunde ett stort antal andra överföringar stoppas i olika skeden, vissa innan pengarna "lämnat" Nordea och i några fall av den mottagande banken. Vad gäller försöket till överföring av 2 300 DKR (åp. 8) stoppades dock den överföringen av gärningsmannen och vad avser försöket till överföring av 99 808 DKR (åp. 12) har det visat sig att den mottagande banken (SEB) inte mottagit beloppet. Utredningen visar att av 14 unika IP -adresser som kan sättas i samband med intrång hos Nordea har 13 återfunnits i olika former i Gottfrid Svartholm Wargs dator emedan den 14:e fanns med indirekt. Tolv av dessa kom från tre olika Intemetleverantörer i Kambodja, en från Iran och en från Sverige. Av de åtta penningstransaktioner som registrerats av Nordea återfanns samtliga namn och belopp i olika loggfiler i den aktuella datorn. Uppgifter om de personer och företag som transaktionerna var utställda på återfanns i olika textdokument. Fem av de åtta transaktionerna återfanns

24

NACKA TINGSRÄTT Avdelning!

DOM 2013-06-20

B 2124-12

i loggfiler som enligt tidstämplar skapats på datorn i anslutning till gärningstillfallena. Av loggfiler som återfunnits i datorn framgår att användaren av densamma vid flera tillfallen anslutit via andra datorer för att nå den adress som varit målet. I det undersökta materialet har återfunnits över 400 filer och kataloger vilkas namn är identiska med namn på dataset hos Nordea. För att ansluta till en virtuell eller fysisk stordator krävs en programvara, en s.k. terminal emulator eller "Hercules" och som ovan nämnts har sådana program påträffats i den aktuella datorn.
Tingsrättens närmare bedömning

De faktiska och bakomliggande förhållandena är också i den här delen av åtalet objektivt sett ostridiga. De tilltalade har inte ifrågasatt riktigheten i den av åklagaren åberopade utredningen vad avser de spår som lett fram till att det är Gottfrid Svartholm Wargs dator som använts vid intrång i Nordeas stordator (åp. 5) och därefter använts på sätt som anges inledningsvis i gärningsbeskrivningen för åtalspunkt 6 13.

Gottfrid Svartholm Wargs inställning och förklaringar vad avser påstått dataintrång och de bedrägeribrott som förekommit är desamma som redovisats ovan under rubriken Åtalspunkt 1-4. Han har bestämt förnekat att han haft något att göra med de aktuella gärningarna och har lika bestämt hävdat att det måste vara andra personer som agerat via fjärrstyrning av hans dator och att andra personer uppträtt med hans nick på chattar i de fall inlägg som "tLt" eller "tLt-" gjort varit besvärande för ho-

nom.
Abdul Rahim Bashe Said har alltså bestritt ansvar. Han har vidgått han visste att det skulle sättas in ett belopp på hans bankkonto men inte varför och inte heller med vilket belopp. Det var en för honom okänd person som ringde och det framgick av samtalet att denne visste allt om honom, personnummer, adress, familj m.m. Den okände hotade att skjuta varenda en i hans familj om han inte tog ut pengarna.

25
NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM 2013-06-20 B 2124-12

Seifaddin Sedira har också bestritt ansvar. Han har inte ställt sitt konto till förfogande. Han hade ett konto i SEB och hade vid den här tiden fatt sitt ID stulet/hackat efter att hans legitimation blivit stulen på en fest. Han visste inte att det skulle göras en överföring till hans konto. Att han lämnat andra uppgifter i polisförhör och då A vidgått att hans konto var mottagarkonto var en lögn och berodde på att han ville bli släppt av polisen och vid den här tiden rökte mycket marijuana. Som redogjorts för ovan under rubriken Utredningen har det visat sig att beträf9 fande försöket till överföring av 2 300 DKR (åp. 8) kom det försöket att stoppas av den som försökte genomföra transaktionen. Likaså har det beträffande åtalspunkt 12 framkommit att pengarna aldrig kommit fram till SEB. På grund härav finns det enligt tingsrättens mening utrymme för tveksamheter i fråga om den s.k. försökspunkten passerats i de fallen varför åtalet i de punkterna redan på grund härav inte kan vinna bifall. Därför kan åtalet mot Gottfrid Svartholm Warg vad avser åtalspunkt 8 och 12 inte bifallas och till följd härav ska detsamma gälla beträffande Seifaddin Sediras ev. ansvar i den senare av de åtalspunkterna. När det sedan gäller övriga åtalspunkter gör tingsrätten följande bedömning. W Utredningen är också i den här delen och som framgått ovan under rubriken Utredningen omfattande och i högsta grad besvärande för Gottfrid Svartholm Warg. Till detta kommer att signaturen "tLt" den 29 mars 2012 i chatt med "dIROX" säger 9 "fan jag vill hacka banklD". Det har inte framkommit något som föranleder tingsrätten att göra en annan bedömning i utrednings- och bevishänseende än vad som redogjorts för i det förra avsnittet (åp. 1-4) och därmed ska Gottfrid Svartholm Warg göras ansvarig fullt ut inte bara för dataintrång under åtalspunkten 5 utan även i fråga om bedrägeribrott av olika slag (åp. 6 - 7 och 9-11 samt 13). Tingsrätten delar åklagarens bedömning att respektive bedrägerigärning ska bedömas som grovt brott. Beträffande Abdul Rahim Bashe Saids ev. ansvar finner tingsrätten anledning att ifrågasätta hans trovärdighet och riktigheten i hans uppgifter som alltså ändrats med

26
NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM 2013-06-20 B 2124-12

tiden. Dock finner tingsrätten, med beaktande av bl.a. hans ungdom och den avancerade brottslighet det rört sig, att han inte torde ha varit helt införstådd med vad han gett sig in i. På grund härav och eftersom det inte heller finns utrymme för att säkert slå fast att han varit likgiltig inför den effekt hans handlade skulle kunna fa, kan han inte anses ha haft sådant uppsåt som krävs för att göra honom straffrättsligt ansvarig. Åtalet mot honom ska därför ogillas. 3. Domsbilaga 2 Åtalspunkt 1 - 2 (narkotikabrott och ringa sådant, Seifaddin Sedira) Seifaddin Sedira har erkänt och medgett det särskilda yrkandet. Hans erkännanden stöds av utredningen i övrigt och tingsrätten delar åklagarens bedömning vad avser rubriceringar. Seifaddin Sedira ska således dömas för tre fall av narkotikabrott, varav två bedöms som ringa. 4. Påföljder Mathias Gustafsson och Gottfrid Svartholm Warg ska göras ansvariga i stort sett fullt ut. För dataintrång gäller i dag en straffskala från böter upp till fängelse två år. Sett isolerade från övriga två åtalspunkter är de två första och som rör Mathias Gustafssons intrång på de trådlösa nätverken, inte särskilt allvarliga. Normalt skulle påföljden för de intrången ha resulterat i ett bötesstraff. Däremot är övriga dataintrång, framför allt de i förhållande till Logica och Nordea, av synnerligen allvarlig beskaffenhet och måste i straffvärdehänseende var och ett för sig ligga närmare ett års fängelse än sex månader. Med den straffmätningsmodell som tillämpas vid flerfaldig brottslighet och med hänsyn till den s.k. rabattering som då ska ske, bör Mathias Gustafssons brottslighet bedömas motsvara knappt ett års fängelse och Gottfrid Svartholm Wargs sammantagna brottslighet, inklusive bedrägeribrotten, bör motsvara två års fängelse. Mathias Gustafsson förekommer sedan tidigare under tre avsnitt i belastningsregistret och den brottsligheten har i huvudsak avsett narkotikabrott. Den senaste domen är från år 2009 då påföljden bestämdes till skyddstillsyn. Av de utredningar som

27

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2

DOM 2013-06-20

B 2124-12

inhämtats beträffande hans personliga förhållanden framgår att han sedan många år är arbetslös och har allvarliga problem i form av dels visst alkohol- och narkotikamissbruk, dels psykiska besvär. Utifrån vad som sålunda framkommit om Mathias Gustafssons personliga förhållanden och eftersom straffvärdet av hans brottslighet inte är högre än vad som ovan angetts, finner tingsrätten att det finns utrymme för en icke frihetsberövande påföljd och han bör därför ges det stöd och den behandling som kan erbjudas inom ramen för en ny skyddstillsyn. Gottfrid Svartholm Warg förekommer under ett avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes år 2009 för brott mot upphovsrättslagen till fängelse ett år som han började avtjäna förra året och han blev villkorligt frigiven den 9 maj i år. Med hänsyn till det höga straffvärdet och att det beträffande honom inte har framkommit något som föranleder annat, kan annan påföljd än fängelse inte komma i fråga. Seifaddin Sedira ska dömas för tre fall av narkotikabrott, ett av normalgraden och två ringa. Av den utredning som finns beträffande honom är det uppenbart att han är i behov av det stöd och den behandling som kan ges inom ramen för en skyddstillsyn. Med hänsyn härtill och till hans ungdom bestämmer tingsrätten påföljden till skyddstillsyn med en särskild föreskrift. 5. Övrigt Eftersom fängelse ingår i straffskaloma för här aktuella brott ska de dömda betala föreskriven avgift till brottsofferfonden. Annat har inte framkommit än att Seifaddin Sedira ska betala den analyskostnad som staten har haft. Med hänsyn till utgången i ansvarsdelarna och att de särskilda yrkandena får anses vara lagligen grundade ska dessa bifallas fullt ut. Här aktuellt mål har varit omfattande och har pågått under en längre tid vilket krävt stora arbetsinsatser från försvaramas sida, även för Tobias Fälth och Ingela Ekman Hessius. Med hänsyn härtill anser tingsrätten att de yrkade ersättningarna är väl avvägda och rimliga.

28

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2

DOM 2013-06-20

B 2124-12

På grund av fängelsestraffets längd och den stora risk som får anses föreligga att Gottfrid Svartholm Warg på fri fot undandrar sig straffverkställighet, ska han vara fortsatt häktad fram till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Av det strafftidsbeslut som tingsrätten fått från kriminalvården framgår inte att Gottfrid Svartholm Warg vid avtjänande av det förra fängelsestraffet fått avräkna de dagar han varit frihetsberövad i anledning av utlämningen från Kambodja den 30 augusti 2012. Tingsrätten finner därför anledning att här avräkna de dagarna. Hur man överklagar, se domsbilaga 3 (DV 400) Överklagande senast 2013-07-11 (Svea hovrätt) På tingsrättens vägnar Gunnar Lavett Avräkningsunderlag för frihetsberövanden finns i tingsrättens akt

Bilaga 1
ÅKLAGARMYNDIGHETEN Internationella åklagarkammaren Stockholm Kammaråklagare Henrik Olin 2013-04-16 Ansökan om stämning Sida JHandling """ Ärende 1(24) 445 AM-52124-12 Handläggare 109-37

[Angejiessa uppgifter vid kontato med myndigheten

Nacka tingsrätt Enhet 2 Box 1104 13126 NACKA STRAND

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2 INKOM: MÅLNR: AKTBIL: 2013-04-16 B 2124-12 63

TR mål: B 2124-12 Handl.: OVR

1 Gustafsson, Bror Olof Mathias
Personnr Medborgare i

Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Tilltalsnamn

Yrke/titel Tolkbehov

Mathias
Telefon

19761117-7234
Adress

Timmermansvägen 14 1, 771 51 LUDVIKA
Offentlig försvarare/ombud

Hurtig, Björn, Försvarsadvokaterna Väst AB, Stampgatan 20,41101 GOTEBORG
Frihetsberövande m. m.

Anhållande verkställt 2012-04-15, Häktad 2012-04-18, Häktningsbeslutet hävt 201206-19
Delgivningsuppgifter

Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Tilltalsnamn

Yrke/titel Tolkbehov

2 Svartholm Warg, Per Gottfrid
Personnr Medborgare i

Gottfrid
Telefon

19841017-0537
Adress Offentlig försvarare/ombud

Sverige

Saknar adress i Sverige Salomonsson, Ola, Advokatfirman Salomonsson HB, Kungsholms Torg 16, 4 tr, 1 12 21 STOCKHOLM
Frihetsberovande m. m.

Anhållande 2012-09-1 1, Häktad 2012-09-14, Häktningsbeslutet hävt 2012-12-07
Delgivningsuppgifter

F n Anstalten Mariefred, Box 104, 647 23 MARIEFRED
Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn YrkeAitel

3 Bashe Said, Abdul-Rahim
Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov

19940410-2692
Adress Offentlig försvarare/ombud

Sverige

Bashe Jam Said, Bennets Väg 7 C Lgh 1403 213 67 MALMÖ Önskar offentlig försvarare. Godtar den rätten förordnar.
Frihetsberovande ram. Delgivningsuppgifter

Postadress

Gatuadress

Box 70296 10722 STOCKHOLM

Hantverkargatan 25 A

Telefon 010-5625000 Telefax 010-5625483

E-post

registrator.int-stockholm@aklagare.se

Ansökan om stämning Internationella åklagarkammaren Stockholm Kammaråklagare Henrik Olin 2013-04-16

Sida 2(24) Handling 445 Ärende AM-52124-12 Handläggare 109-37

Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Tilltalsnamn Telefon

Yrke/titel Tolkbehov

4 Sedira, Seifaddin
Personnr Medborgare i

19931222-7979
Adress Offentlig försvarare/ombud

Sverige

Ryttaregatan 5 B Lgh 1 102 212 43 MALMÖ Önskar offentlig försvarare. Godtar den rätten förordnar.
Frihetsberövande mm. Delgivningsuppgifter

Ansvarsyrkanden m.m.

AP 1. DATAINTRÅNG (Gustafsson) (0201-K81864-12) Målsägande Linnea Vikström, underrättad Gärning Mathias Gustafsson har i mars 2012 i anslutning till sin bostad på Timmermansvägen i Ludvika med hjälp av s.k. signalförstärkare/WiFi-antenn genom att forcera lösenord vid flera tillfällen olovligen berett sig tillträde till målsägandens trådlösa router. Han har därigenom olovligen berett sig tillgång till uppgifter avsedda för automatiserad behandling. Lagrum 4 kap 9 c § brottsbalken

AP 2. DATAINTRÅNG (Gustafsson) (0201-K81864-12) Målsägande Mikael Backe, underrättad Gärning Mathias Gustafsson har i mars 2012 i anslutning till sin bostad på Timmermansvägen i Ludvika med hjälp av s.k. signalförstärkare/WiFi-antenn

Ansökan om stämning Internationella åklagarkammaren Stockholm Kammaråklagare Henrik Olin 2013-04-16

Sida 3(24) Handling 445 Ärende AM-52124-12 Handläggare 109-37

genom att forcera lösenord vid flera tillfallen olovligen berett sig tillträde till målsägandens trådlösa router. Han har därigenom olovligen berett sig tillgång till uppgifter avsedda för automatiserad behandling. Lagrum 4 kap 9 c § brottsbalken Särskilda yrkanden (Gemensamt för ÅP1-ÅP2) 1. Förverkande enligt 36 kap 2 § l st brottsbalken av i beslag tagen WiFi antenn (1012-0201-BG10221 p l, fu-prot s 527 ff), som använts som hjälpmedel vid brott. 2. Förverkande enligt 36 kap 2 § l st, alternativt 36 kap 3 § l st p l brottsbalken, av i beslag tagen WiFi antenn och WiFi adapter (10120201-BG10221 p 42 och 43, fu-prot s 527 ff), som använts som hjälpmedel vid brott, alternativt som på grund av sin särskilda beskaffenhet och omständigheterna i övrigt kan befaras komma till brottslig användning.

AP 3. DATAINTRÅNG (Warg och Gustafsson) (0201-K81864-12) Målsägande Bisnode Information AB, 556436-3421, Sveavägen 151,105 99 Stockholm, (f.d. Applicate AB. Benämns Applicate nedan.), underrättad Gärning Mathias Gustafsson och Gottfrid Svartholm Warg har under perioden den l januari 2010 till och med den 15 april 2012 i bland annat Stockholm dels tillsammans och i samförstånd dels på egen hand vid ett stort antal tillfällen via Internet med hjälp av andra personers användarnamn och lösenord olovligen anslutit sig till och genomfört sökningar i målsägandens tjänst Infotorgs databas innehållande bland annat stora mängder personuppgifter. De har därigenom olovligen berett sig tillgång till uppgifter avsedda för automatiserad behandling. Lagrum 4 kap 9 c § brottsbalken

Ansökan om stämning Internationella åklagarkammaren Stockholm Kammaråklagare Henrik Olin 2013-04-16

Sida 4(24) Handling 445 Ärende AM-52124-12 Handläggare 109-37

Särskilda yrkanden Förverkande enligt 36 kap 2 § l st brottsbalken av i beslag taget minneskort (l012-0201-BG10221 p 44, Fu-prot s 527 ff), som använts som hjälpmedel vid brott.

AP 4. DATAINTRÅNG (Warg och Gustafsson) (0201-K81864-12) Målsägande Logica Sverige AB, 556337-2191,131 85 Stockholm, (Benämns Logica nedan), underrättad Gärning Mathias Gustafsson och Gottfrid Svartholm Warg har från den l januari 2010 till och med den 15 april 2012 i bland annat Nacka tillsammans och i samförstånd olovligen berett sig tillgång till en stordator som tillhör målsäganden. De har successivt tillförskansat sig utökad behörighet i systemet för att till slut uppnå högsta behörighet. De har även ändrat behörigheter for befintliga användare, lagt till data i stordatorn samt hämtat ut stora mängder information från stordatorn och delat sådan information med andra. Mathias Gustafsson och Gottfrid Svartholm Warg har därigenom olovligen berett sig tillgång till uppgifter avsedda för automatiserad behandling, olovligen ändrat samt i register fört in sådana uppgifter. Lagrum 4 kap 9 c § brottsbalken Särskilda yrkanden 1. Förverkande (från Mathias Gustafsson) enligt 36 kap 2 § l st brottsbalken av i beslag taget minneskort (2012-0201-BG10221-l 3, Fuprot s 527 ff), dator (samma beslag p 14), dator (samma beslag p 19), hårddisk (samma beslag p 29) som använts som hjälpmedel vid brott. 2. Förverkande (från Mathias Gustafsson) enligt 36 kap 3 § l st p l av i beslag tagna två stycken krypterade datorer (2012-0201-BG10221-16 och 17, Fu-prot s 527 ff) som polisens IT-forensiker inte kunnat analysera, som på grund av sin särskilda beskaffenhet och omständigheterna i övrigt kan befaras komma till brottslig användning. 3. Förverkande (från Gottfrid Svartholm Warg) enligt 36 kap 2 § l st brottsbalken av i beslag tagen hårddisk (2012-0201-BG25023-1, Fuprot s 494 ff), hårddisk (samma beslag p 2), bärbar dator (samma beslag p 26) som använts som hjälpmedel vid brott.

Ansökan om stämning Internationella åklagarkammaren Stockholm Kammaråklagare Henrik Olin 2013-04-16

Sida 5(24) Handling 445 Ärende AM-52124-12 Handläggare 109-37

4. Att beslaget av en laptop (2012-0201-BG25708-1, FU-prot s 501) ska bestå till dess dom i målet vunnit laga kraft i ansvardelen (Bevisbeslag). Beslaget ska därefter hävas till Gottfrid Svartholm Warg.

AP 5. DATAINTRÅNG (Warg) (0201-K292108-12) Målsägande Nordea Bank AB, 516406-0120, Smålandsgatan 17,105 71 Stockholm, (Benämns Nordea nedan), underrättad Gärning Gottfrid Svartholm Warg har från juli till och med augusti 2012 i bland annat Stockholm olovligen berett sig tillgång till en stordator som tillhör målsäganden. Han har successivt tillförskansat sig utökad behörighet i systemet samt hämtat ut stora mängder information från stordatorn. Gottfrid Svartholm Warg har därigenom olovligen berett sig tillgång till uppgifter avsedda för automatiserad behandling. Lagrum 4 kap 9 c § brottsbalken AP 6-13 GROVT BEDRÄGERI (Warg) och FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (Warg) och MEDHJÄLP TILL FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (Bashe Said, AP 11) och MEDHJÄLP TILL FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (Sedira, AP 12) (0201-K292108-12) Målsägande Nordea Bank AB, 516406-0120, Smålandsgatan 17,105 71 Stockholm, (Benämns Nordea nedan), underrättad Gärning Gottfrid Svartholm Warg har i bland annat Sverige olovligen påverkat respektive försökt påverka resultat av en automatisk informationsbehandling genom att i Nordeas stordator utföra respektive försökt utföra penningtransaktioner till vinning för sig själv eller annan och skada för Nordea enligt följande. 6. Den 22-23 juli 2012 överfört 24 200 danska kronor från Fackföreningen BUPL:s konto i Nordea till Mohammed Haji Elmis konto i Nordea.

Ansökan om stämning Internationella åklagarkammaren Stockholm Kammaråklagare Henrik Olin 2013-04-16

Sida 6(24) Handling 445 Ärende AM-52124-12 Handläggare 109-37

7. Den 23-24 juli 2012 försökt överföra 30 300 danska kronor från Odense Kommunes konto i Nordea till Mohammed Haji Elmis konto i Nordea. 8. Den 23-24 juli 2012 försökt överföra 2 300 danska kronor från Odense Kommunes konto i Nordea till Mohammed Haji Elmis konto i Nordea. 9. Den 24 juli 2012 försökt överföra 3 900 Euro från Odense Kommunes konto i Nordea till Earthport Plc:s konto i Barclays. 10. Den l augusti 2012 försökt överföra 420 000 Euro från Nets Card Processings konto i Nordea till SSE System Service Establishments konto i UBS.
„ . _to_ „ . . Processings konto i Nordea till Abdul-Rahim Bashe Saids konto i Swedbank.

12. Den l augusti 2012 försökt överföra 99 808 danska kronor från Nets Card Processings konto i Nordea till Seifaddin Sediras konto i SEB. 13. Den l augusti 2012 försökt överföra 230 000 Euro från Nets Card Processings konto i Nordea till Clevellina Ltds konto i Hellenic Bank Public Company Ltd. Bedrägeribrotten och försöken därtill är grova då gärningarna föregåtts av ett avancerat dataintrång, varit systematiska, avsett betydande värden samt påverkat allmänhetens förtroende för betalningssystem och varit av särskilt farlig art. Fara för försöksbrottens fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Abdul-Rahim Bashe Said har främjat gärningen under åtalspunkten 11 genom att ställa sitt konto till förfogande för penningtransaktionen. Seifaddin Sedira har främjat gärningen under åtalspunkten 12 genom att ställa sitt konto till förfogande för penningtransaktionen. Lagrum 9 kap l § 2 st och 3 §, 9 kap l § 2 st, 3 och 11 §§ samt 23 kap l och 4 §§ brottsbalken

Ansökan om stämning Internationella åklagarkammaren Stockholm Kammaråklagare Henrik Olin 2013-04-16

Sida 7(24) Handling 445 Ärende AM-52124-12 Handläggare 109-37

Yrkande om häktning Jag yrkar att Gottfrid Svartholm Warg förklaras häktad på sannolika skäl misstänt för de åtalade brotten. Häktningen begärs träda i kraft vid tidpunkt då Gottfrid Svartholm Warg inte längre verkställer fängelsestraff eller annars är omhändertagen på kriminalvårdsanstalt. Det finns risk för att Gottfrid Svartholm Warg avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff.

Ansökan om stämning Internationella åklagarkammaren Stockholm Kammaråklagare Henrik Olin 2013-04-16

Sida 8(24) Handling 445 Ärende AM-52124-12 Handläggare 109-37

Bevisning
Allmänt Skriftlig bevisning Sammanfattning av Logicas rapport "Report on the IT Security Incident 2012" översatt till svenska, till styrkande av tillvägagångssätt för dataintrången samt omfång och följder av desamma. (Tilläggsprotokoll daterat 2013-04-09, s 7-10) Skisser från Logica till styrkande av den tekniska infrastrukturen i Logicas stordatormiljö och kopplingarna mellan denna och Applicate/ Infotorg, RPS, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. (Fu-prot s 43-45) Skatteverkets rapport (Fu-prot, Bilaga B s 11-15). Åberopas till styrkande av hur data från Skatteverket hanterats i Logicas stordatormiljö, omfånget av dataintrången och konsekvenserna av desamma för Skatteverket. Kronofogdemyndighetens beskrivning av konsekvenser med anledning av dataintrånget (Fu-prot, Bilaga B s 41-44). Åberopas till styrkande av hur data från Kronofogdemyndigheten hanterats i Logicas stordatormiljö, omfånget av dataintrången och konsekvenserna av desamma för Kronofogdemyndigheten. Säkerhetspolisens analys avseende stulen information vid dataintrången mot Logica och Applicate till styrkande av tillvägagångssätt för dataintrången samt omfång och följder av desamma. (Fu-prot s 217-229) IT-forensiskt undersökningsprotokoll för beslag 2012-0201-BG10221 samt inhämtad data från Passagen.se (Fu-prot s 257-313) och Beslagsprotokoll 2012-0201-BG10221 (Fu-prot s 527 fr). Följande delar åberopas. • Inledning och sammanfattning till styrkande av det brottsliga händelseförloppet. (Fu-prot s 257-261) • Gällande 2012-0201-BG10221-14 - "Kittys dator". (Fu-prot s 276-279) till styrkande av att Mathias Gustafsson använt användarnamnen Luciddream och dIROX. • Gällande 2012-0201-BG10221-19 - "Lisas dator". (Fu-prot s 281-287) till styrkande av att inga spår av fjärrstyrning av datorn påträffats. IT-forensiskt undersökningsprotokoll för beslag 2012-0201-BG25023 (Fu-prot s 348-410) och Beslagsprotokoll 2012-0201-BG25023 (Fu-prot s 494 ff). Följande delar åberopas.

Ansökan om stämning Internationella åklagarkammaren Stockholm Kammaråklagare Henrik Olin 2013-04-16

Sida 9(24) Handling 445 Ärende AM-52124-12 Handläggare 109-37

• •

Inledning och sammanfattning till styrkande av det brottsliga händelseförloppet. (Fu-prot s 348-349) Gällande 2012-0201-BG25023-26 - Bärbar dator MacBook Pro (Fuprot s 363-410, i detta sammanhang särskilt s 370 f) till styrkande av att inga relevanta spår av fjärrstyrning av datorn påträffats.

Utdrag ur chattkonversation säkrad från Passagen.se (Fu-prot s 435-480) I denna del åberopas följande delar av chattkonversationen. • Fu-prot s 442, två rader, 2012-03-06 12:24 till och med 2012-03-06 12:24, rad 23 och 24 uppifrån, till styrkande av att Mathias Gustafsson hackar. • Fu-prot s 443, två rader, 2012-03-06 12:45 till och med 2012-03-06 12:45, rad 15 och 16 uppifrån, till styrkande av att Mathias Gustafsson hackar. • Fu-prot s 447, sju rader, 2012-03-06 23:48 till och med 2012-03-06 23:50, rad 18 till rad 13 nerifrån, till styrkande av att Mathias Gustafsson hackar. • Fu-prot s 448, 30 rader, 2012-03-07 00:02 till och med 2012-03-07 01:02, 30 översta raderna, till styrkande av att Mathias Gustafsson hackar. • Fu-prot s 455, en (1) rad, 2012-03-11 03:22, 18:e raden uppifrån, till styrkande av att Gottfrid Svartholm Warg hackar. • Fu-prot s 450, sju rader, 2012-03-09 14:36 till och med 2012-03-09 14:48 andra till och med åttonde raderna uppifrån, till styrkande av att Gottfrid Svarthohn Warg hackar. • Fu-prot s 438,20 rader, 2012-03-04 19:56 till och med 2012-03-04 20:15 första 20 raderna uppifrån, till styrkande av att Gottfrid Svartholm Warg och Mathias Gustafsson samarbetat och delat material som åtkommits vid dataintrång. • Fu-prot s 459, fem rader, 2012-03-25 21:31 till och med 2012-03-25 21:35, andra till och med åttonde raderna uppifrån, till styrkande av att Gottfrid Svarthohn Warg lagrar material med åtkommet från dataintrång med hjälp av s k molnlagring. • Fu-prot s 458, tolv rader, 2012-03-20 20:46 till och med 2012-03-20 21:34 rad 24 till och med rad 35 uppifrån, till styrkande av att Mathias Gustafsson har kontakt med Gottfrid Svartholm Warg samt att han delat material som åtkommits vid dataintrång.

Promemoria upprättad av säkerhetspolisen angående möjlighet till fjärrstyrning av dator tagen i beslag hos Gottfrid Svarthohn Warg till styrkande av att datorn inte har fjärrstyrts sedan operativsystemet installerades om på densamma den 11 juli 2011. (Fu-prot s 411-413).

Ansökan om stämning Internationella åklagarkammaren Stockholm Kammaråklagare Henrik Olin 2013-04-16

Sida 10(24) Handling 445 Ärende AM-52124-12 Handläggare 109-37

Promemoria från Polisen gällande uppgifter från Försäkringskassan beträffande Mathias Gustafsson till styrkande av att han använder e-postadressen luciddream(5).gmail.com. (Fu-prot s 90-91) Promemoria från Polisen gällande Gottfrid Svartholm Wargs s.k. "Nicks" till styrkande av att han använder "Nicksen" "tLt" och "Anakata" bl a då han chattar på Internet. (Fu-prot s 421-429) IT-forensiskt undersökningsprotokoll för beslag 2012-0201-BG25708 (Fu-prot s 430-434) och Beslagsprotokoll 2012-0201-BG25708 (Fu-prot s 501) till styrkande av att Mathias Gustafsson och Gottfrid Svartholm Warg känner varandra sedan åtminstone 2003.

Muntlig bevisning Vittnesförhör med IT-säkerhetsspecialist Jesper Blomström, mformationssäkerhetsenheten, Säkerhetspolisen, Box 12312,102 28 Stockholm, angående hans iakttagelser och slutsatser under förundersökningsarbetet, till styrkande av tillvägagångssättet för och följderna av de åtalade dataintrången samt till styrkande av att Gottfrid Svartholm Wargs datorer inte varit fjärrstyrda. Vittnesförhör med enhetschefen Marie Berg, Skatteverket, Säkerhetsstaben, 171 94 Solna, angående hur Skatteverket använt sig av Logicas/Applicates tjänster samt hur Skatteverket hanterat de aktuella dataintrången till styrkande av att skyddade personuppgifter åtkommits vid dataintrången samt konsekvenser hos Skatteverket med anledning av dataintrången. Vittnesförhör med verksamhetschefen Sven Kihlgren, Kronofogdemyndigheten, Box 1050, 172 21 Sundbyberg, angående hur Kronofogdemyndigheten använt sig av Logicas/Applicates tjänster samt hur Kronofogdemyndigheten hanterat de aktuella dataintrången till styrkande av att uppgifter från Kronofogdemyndighetens register åtkommits vid dataintrången samt konsekvenser hos Kronofogdemyndigheten med anledning av dataintrången.

Åtalspunkten 1-2 Skriftlig bevisning Kartskiss över placering av bostäder i Ludvika tillhörande personer vars trådlösa nätverk blivit hackade, till styrkande av att dataintrång genom

Ansökan om stämning Internationella åklagarkammaren Stockholm Kammaråklagare Henrik Olin 2013-04-16

Sida 11(24) Handling 445 Ärende AM-52124-12 Handläggare 109-37

hackande av deras trådlösa nätverk med hjälp av signalförstärkare varit möjlig. (Fu-prot s 87) Beslagsprotokoll samt fotografier avseende signalförstärkare/WiFi-antenn till styrkande av han haft tillgång till sådan signalförstärkare. (Fu-prot s 527 resp s 259) Produktblad/information från Internet med bilder gällande signalförstärkare/WiFi-antenn av det fabrikat och modell som påträffades i Mathias Gustafssons lägenhet vid husrannsakan, till styrkande av att sådan signalförstärkare kan användas för åtkomst till trådlösa nätverk på långt avstånd. (Fu-prot s 92-103) Framställningar om samt svar på IP-spåniing till styrkande av att såväl Mattias Gustafssons IP-adress, som flera personers IP-adresser i Mathias Gustavssons bostads närområde använts vid dataintrången. (Fu-prot s 10, 29-30 samt 3234.) IT-forensiskt undersökningsprotokoll för beslag 2012-0201-BG10221 samt inhämtad data från Passagen.se (Fu-prot s 257-313) och Beslagsprotokoll 2012-0201-BG10221 (Fu-prot s 527 ff). Följande delar åberopas. • Gällande 2012-0201-BG10221-14 - "Kittys dator". (Fu-prot s 276-279) till styrkande av att inloggningar till Linnea Vikströms och Mikael Backes trådlösa nätverk anträffats i en dator som tagits i beslag från Mathias Gustafsson. • Gällande 2012-0201-BG10221-19 - "Lisas dator". (Fu-prot s 281-287) till styrkande av att inloggningar till Linnea Vikströms och Mikael Backes trådlösa nätverk anträffats i en dator som tagits i beslag från Mathias Gustafsson. • Gällande inhämtad data från Passagen.se (Fu-prot s 292-304) till styrkande att inloggningar till Linnea Vikströms och Mikael Backes trådlösa nätverk anträffats i ett lagringsutrymme som disponerats av Mathias Gustafsson. IT-forensiskt undersökningsprotokoll för beslag 2012-0201-BG10221 (Fu-prot s 242-256) och Beslagsprotokoll 2012-0201-BG10221 (Fu-prot s 527 ff). Följande delar åberopas. • Gällande 2012-0201-BG10221-25 - Mobiltelefon. (Fu-prot s 248-251) till styrkande av att spår från användande av grannen Mikael Backes trådlösa nätverk anträffats i en telefon som tagits i beslag från Mathias Gustafsson. • Gällande 2012-0201-BG 10221-44 - Minneskort. (Fu-prot s 251-254) till styrkande av att spår från användande av grannarnas Mikael Backe

Ansökan om stämning Internationella åklagarkammaren Stockholm Kammaråklagare Henrik Olin 2013-04-16

Sida 12(24) Handling 445 Ärende AM-52124-12 Handläggare 109-37

och Linnea Wikströms trådlösa nätverk anträffats i ett minneskort som suttit i en telefon som tagits i beslag från Mathias Gustafsson. Utdrag ur chattkonversation säkrad från Passagen.se (Fu-prot s 435-480) till styrkande av att Mathias Gustafsson hackat grannars trådlösa nätverk. I denna del åberopas följande delar av chattkonversationen. • Fu-prot s 437, en (1) rad, 2012-03-04 13:50, femte från slutet på sidan • Fu-prot s 447, fem rader, 2012-03-06 23:42 <zOna> till och med 201203-06 23:42 • Fu-prot s 453, en (1) rad, 2012-03-10 16:57, åttonde från slutet på sidan • Fu-prot s 460, fyra rader, 2012-03-29 12:34 till och med 2012-03-29 12:34, sista fyra raderna på sidan • Fu-prot s 461,19 rader, 2012-03-29 12:34 till och med 2012-03-29 12:36, raderna 20-38 på sidan

Muntlig bevisning Förhör med målsäganden Linnea Vikström bl a angående hennes trådlösa nätverk i bostaden i Ludvika till styrkande av att nätverket blivit hackat och vad det medfört. Förhöret kan enligt åklagaren hållas per telefon. Linnea Vikström behöver endast närvara vid rättegången under sitt förhör. Förhör med målsäganden Mikael Backe bl a angående hans trådlösa nätverk i bostaden i Ludvika till styrkande av att nätverket blivit hackat och vad det medfört. Förhöret kan enligt åklagaren hållas per telefon. Mikael Backe behöver endast närvara vid rättegången under sitt förhör. Mathias Gustafssons hörande.

Åtalspunkten 3 Skriftlig bevisning Framställningar om samt svar på IP-spårning till styrkande att vissa IP-adresser tillhör Mattias Gustafssons. (Fu-prot s 29-30 samt 32-34.) Promemoria angående FTP- och HTTP-trafik till Mathias Gustafsson bl a till styrkande av kopplingar mellan IP-adresser tillhörande Mathias Gustafsson och

Ansökan om stämning Internationella åklagarkammaren Stockholm Kammaråklagare Henrik Olin 2013-04-16

Sida 13(24) Handling 445 Ärende AM-52124-12 Handläggare 109-37

intrången i Mbtorgs databas, att Mathias Gustafsson olovligen berett sig tillträde till uppgifter i databasen samt utfört sökningar i densamma. (Fu-prot s 39-40) Applicates incidentbeskrivning (Fu-prot, Bilaga B s 2-6). Åberopas till styrkande av dataintrånget mot Applicate och dess följder samt till styrkande av vilken juridisk person som utsatts för dataintrång. Översikt över Applicates/ Bisnodes svenska organisation (Fu-prot, Bilaga B, s 8). Åberopas till styrkande av vilken juridisk person som utsatts för dataintrång IT-forensiskt undersökningsprotokoll för beslag 2012-0201-BG10221 (Fu-prot s 242-256) och Beslagsprotokoll 2012-0201-BG10221 (Fu-prot s 527 ff). Följande delar åberopas. • Gällande 2012-0201-BG10221-25 - Mobiltelefon. (Fu-prot s 248-251) till styrkande av att spår från anslutningar mot Infotorg anträffats i en telefon som tagits i beslag från Mathias Gustafsson, att Mathias Gustafsson haft kontakt med Gottfrid Swartholm Warg, att Mathias Gustafsson använder sig av användarnamnet dIROX • Gällande 2012-0201-BG 10221-44 - Minneskort. (Fu-prot s 251-254) till styrkande av att spår från anslutningar mot tjänsten Infotorg anträffats i ett minneskort som suttit i en telefon som tagits i beslag från Mathias Gustafsson. IT-forensiskt undersökningsprotokoll för beslag 2012-0201-BG 10221 samt inhämtad data från Passagen.se (Fu-prot s 257-313) och Beslagsprotokoll 2012-0201-BG10221 (Fu-prot s 527 ff). Följande delar åberopas. • Gällande 2012-0201-BG10221-13 - Minneskort. (Fu-prot s 269-276) till styrkande av att spår från inloggningar mot tjänsten Infotorg anträffats i ett minneskort som tagits i beslag från Mathias Gustafsson samt att Mathias Gustafsson utfört olovliga slagningar i tjänsten Infotorg. • Gällande 2012-0201-BG10221-19 - "Lisas dator". (Fu-prot s 281-287) till styrkande av att Mathias Gustafsson olovligt använt tjänsten Infotorg. • Gällande 2012-0201-BG 10221-29 - "Trasig hårddisk" (Fu-prot s 288291) till styrkande av att Mathias Gustafsson olovligt använt tjänsten Infotorg. • Gällande inhämtad data från Passagen.se (Fu-prot s 292-304) till styrkande av att Mathias Gustafsson olovligt använt tjänsten Infotorg.

Ansökan om stämning Internationella åklagarkammaren Stockholm Kammaråklagare Henrik Olin 2013-04-16

Sida 14(24) Handling 445 Ärende AM-52124-12 Handläggare 109-37

Promemoria angående husrannsakan hos Passagen.se (Fu-prot s 537-538) till styrkande av hur information tillhörande Mathias Gustafsson lagrat på Passagen.se säkrats. Utdrag ur chattkonversation säkrad från Passagen.se (Fu-prot s 435-480) I denna del åberopas följande delar av chattkonversationen. • Fu-prot s 437, en (1) rad, 2012-03-04 01:42,20:e raden uppifrån, till styrkande av att Mathias Gustafsson utfört dataintrång mot tjänsten Infotorg. • Fu-prot s 438, två rader, 2012-03-05 09:35 till och med 2012-03-05 09:35, 39:e och 39:e raderna uppifrån, till styrkande av att Mathias Gustafsson utfört dataintrång mot tjänsten Infotorg.

IT-forensiskt undersökningsprotokoll för beslag 2012-0201-BG25023 (Fu-prot s 348-410) och Beslagsprotokoll 2012-0201-BG25023 (Fu-prot s 494 ff). Följande delar åberopas. • Gällande 2012-0201- BG25023-26 - Bärbar dator MacBook Pro (Fuprot s 363-410) till styrkande av att spår från inloggningar mot tjänsten Infotorg anträffats i en dator som tagits i beslag från Gottfrid Svartholm Warg samt att Gottfrid Svartholm Warg utfört olovliga slagningar i tjänsten Infotorg.

Muntlig bevisning Vittnesförhör med kriminalinspektören John Stéenmark, Polismyndigheten i Stockholms län, Länskriminalpolisavdelningen, IT-forensiska sektionen, 106 75 Stockholm, angående av honom utförda IT-forensiska analyser av material taget i beslag från Mathias Gustafsson, Passagen samt Ubunto One och resultatet av dem till styrkande av; • att datorer och s k molnlagrad data tagna i beslag från Mathias Gustafsson innehöll omfattande data som olovligen åtkommits vid dataintrången mot Applicate, • att datorer och s k molnlagrad data tagna i beslag från Mathias Gustafsson använts vid dataintrången mot Applicate, • att Mathias Gustafsson och Gottfrid Svartholm Warg dels tillsammans och i samförstånd dels på egen hand under perioden 2010-2012 vid ett stort antal tillfällen via Internet olovligen anslutit sig till och genomfört sökningar i tjänsten Infotorgs databas

Vittnesförhör med kriminalinspektören Olle Wahlström, Polismyndigheten i Stockholms län, Länskriminalpolisavdelningen, IT-forensiska sektionen, 106

Ansökan om stämning Internationella åklagarkammaren Stockholm Kammaråklagare Henrik Olin 2013-04-16

Sida 15(24) Handling 445 Ärende AM-52124-12 Handläggare 109-37

75 Stockholm, angående av honom utförda IT-forensiska analyser av material taget i beslag från Gottfrid Svartholm Warg och resultatet av dem till styrkande av; • att datorer tagna i beslag från Gottfrid Svartholm Warg innehöll omfattande data som olovligen åtkommits vid dataintrången mot Applicate, • att datorer tagna i beslag Gottfrid Svartholm Warg använts vid dataintrången mot Applicate, • att Mathias Gustafsson och Gottfrid Svartholm Warg dels tillsammans och i samförstånd dels på egen hand under perioden 2010-2012 vid ett stort antal tillfällen via Internet olovligen anslutit sig till och genomfört sökningar i tjänsten Infotorgs databas Vittnesförhör med IT-forensikern Robert Pock, Polismyndigheten i Stockholms län, Länskriminalpolisavdelningen, IT-forensiska sektionen, 106 75 Stockholm angående undersökning av från Mattias Gustafsson i beslag tagna telefoner till styrkande av att spår från anslutningar mot Infotorg anträffats i en telefon och ett minneskort som tagits i beslag från Mathias Gustafsson, att Mathias Gustafsson haft kontakt med Gottfrid Swartholm Warg, att Mathias Gustafsson använder sig av användarnamnet dIROX. Vittnesförhör med nordenchefen för Bisnode Björn-Erik Karlsson, Bisnode Information AB (f d Applicate), Sveavägen 151,105 99 Stockholm, angående hans iakttagelser i samband med intrånget mot Applicate och vilka åtgärder som vidtogs från Applicates sida m.m., till styrkande av det brottsliga tillvägagångssättet och följderna därav för Applicate. Mathias Gustafssons hörande. Gottfrid Svartholm Wargs hörande.

Åtalspunkten 4

Skriftlig bevisning Framställningar om samt svar på IP-spårning till styrkande att vissa IP-adresser tillhör Mattias Gustafssons. (Fu-prot s 29-30 samt 32-34.) Promemoria angående FTP- och HTTP-trafik till Mathias Gustafsson bl a till styrkande av kopplingar mellan IP-adresser tillhörande Mathias Gustafsson och intrången i Logicas stordatormiljö, att Mathias Gustafsson olovligen berett sig

Ansökan om stämning Internationella åklagarkammaren Stockholm Kammaråklagare Henrik Olin 2013-04-16

Sida 16(24) Handling 445 Ärende AM-52124-12 Handläggare 109-37

tillträde till uppgifter i stordatormiljön samt hämtat data från densamma. (Fuprot s 39-40) Promemoria gällande undersökning av i beslag tagna datorer tillsammans med Elisabeth Gummesson från Logica till styrkande av; att datorer tagna i beslag i Mathias Gustafssons bostad, att datorer tagna i beslag som funnits i Gottfrid Svartholm Wargs bostad i Kambodja innehöll och att material säkrat från Mathias Gustafssons molnlagringstjänst Ubunto One, innehöll data som kommer från Logicas stordatormiljö (Fu prot s 47-50) E-postkommunikation mellan polis och Riksdagsförvalmingen till styrkande av att Riksdagsförvaltningens användarkonto använt vid intrånget mot Logicas stordatormiljö. (Fu-prot s 51-53) Händelse- och åtgärdslogg ur Logicas utredningsrapport 2012-03-28 (Fu-prot, Bilaga B s 107-115), till styrkande av tillvägagångssätt för dataintrången 2012 mot Logicas stordatormiljö. Utskrift av fil med skyddade personnummer utlagd på Pastbin.com till styrkande av att genom intrånget åtkomna känsliga personuppgifter gjorts tillgängliga för allmänheten. (Samtliga personnummer är maskade i förundersökningsprotokollet.) (Fu-prot s 54-83) Svar på rättslig hjälp från USA avseende filer som funnits utlagda på Pastebin.com till styrkande av att genom intrånget åtkomna känsliga personuppgifter gjorts tillgängliga för allmänheten. (Fu-prot s 206-207) Intyg skrivet av tjänsteman på Skatteverket samt två promemorior avfattade av polisens IT-forensiker till styrkande av att den på Pastbin.com publicerade filen innehållit personnummer tillhörande personer med skyddade personuppgifter, att data som åtkommits vid dataintrången innefattat skyddade personuppgifter samt att sådana data påträffats i dator tillhörig Mathias Gustafssons samt s.k. molnlagringstjänst som disponerats av honom. (Fu-prot s 84-86) Promemoria upprättad av polisens IT-forensiker till styrkande av att det i datorer och telefon som påträffats i Mathias Gustafssons bostad påträffats spår av att användaren dIROX anslutit till Passagen.se samt att denna användare är Mathias Gustafsson. (Fu-prot s 109) Logicas incidentrapport 2010-02-19 (Fu-prot, Bilaga B, s 53-66) till styrkande av att intrång skett mot stordatormiljön 2010 och att detta intrång har kopplingar till fynd gjorda i datorer tagna i belag från Gottfrid Svartholm Warg. (Avsnitten "Händelseförlopp", s 54-55, "Händelselogg", s 56-57, samt "Lista med kända SRC-IP", s 58, åberopas.)

Ansökan om stämning Internationella åklagarkammaren Stockholm Kammaråklagare Henrik Olin 2013-04-16

Sida 17(24) Handling 445 Ärende AM-52124-12 Handläggare 109-37

Logicas Utredningsrapport 2012-04-04 (Fu-prot, Bilaga B, s 115-135) till styrkande av tillvägagångssättet för intrången mot Logicas stordatormiljö under 2012 och mängden data som påverkats i systemet samt kopplingarna till intrången 2010 mot Logicas stordatormiljö. IT-forensiskt undersökningsprotokoll för beslag 2012-0201-BG10221 samt inhämtad data från Passagen.se (Fu-prot s 257-313) och Beslagsprotokoll 2012-0201-BG10221 (Fu-prot s 527 ff). Följande delar åberopas. • Gällande 2012-0201-BG10221-13 - Minneskort. (Fu-prot s 269-276) till styrkande av att data som olovligen åtkommits från Logicas stordatormiljö anträffats i ett minneskort som tagits i beslag från Mathias Gustafsson samt att Mathias Gustafsson olovligen anslutit sig till och försökt hämta och hämtat data från Logicas stordatormiljö samt lagt till filer i densamma. Vidare till styrkande av att data som olovligen åtkommits från Logicas stordatormiljö delats mellan Mathias Gustafsson och Gottfrid Svartholm Warg. • Gällande 2012-0201-BG10221-14 - "Kittys dator". (Fu-prot s 276-279) till styrkande av att datorn tagen i beslag från Mathias Gustafsson används vid dataintrång mot Logica 2011 och 2012. • Gällande 2012-0201-BG10221-19 - "Lisas dator". (Fu-prot s 281-287) till styrkande av att datorn tagen i beslag från Mathias Gustafsson tidigare innehållit stora mängder filer från Logicas stordatormiljö. Vidare till styrkande av att data som åtkommits vid dataintrången innefattade skyddade personuppgifter, delvis överensstämmande med de personnummer som publicerats på Pastbin.com, påträffats i dator tillhörig Mathias Gustafsson. Även till styrkande av att datorn använt två IP-adresser som använts vid intrånget mot Logicas stordatormiljö 2012. Sammanfattningsvis till styrkande av att datorn tagen i beslag från Mathias Gustafsson används vid dataintrång mot Logica. • Gällande 2012-0201-BG 10221-29 - "Trasig hårddisk" (Fu-prot s 288291) till styrkande av att hårddisken tagen i beslag från Mathias Gustafsson tidigare innehållit stora mängder filer från Logicas stordatormiljö som åtkommits under datorintrången mot Logicas stordatormiljö 2010 och 2011, att datorn använt två IP-adresser som använts vid intrånget mot Logicas stordatormiljö 2011. • Gällande inhämtad data från Passagen.se (Fu-prot s 292-304) till styrkande av att Mathias Gustafsson olovligen berett sig tillgång till Logicas stordatormiljö och från denna hämtat ut data samt lagt till filer i densamma, att Mathias Gustafsson och Gottfrid Svartholm Warg haft kontakt med varandra och genomfört dataintrången mot Logicas stordatormiljö tillsammans och i samförstånd.

Ansökan om stämning Internationella åklagarkammaren Stockholm Kammaråklagare Henrik Olin 2013-04-16

Sida 18(24) Handling 445 Ärende AM-52124-12 Handläggare 109-37

Gällande inhämtad data från Ubunto One (Fu-prot s 304-313) till styrkande av att Mathias Gustafsson haft ett konto hos den s.k. molnlagringstjänsten Ubunto One, att Mathias Gustafsson olovligen anslutit sig till och hämtat data från Logicas stordatormiljö samt lagt till filer i densamma. Även till styrkande av att data som åtkommits vid dataintrången innefattade skyddade personuppgifter, delvis överensstämmande med de personnummer som publicerats på Pastbin.com, påträffats i molnlagringstjänst tillhörig Mathias Gustafsson. Vidare till styrkande av att Gottfrid Svartholm Warg olovligen anslutit sig till och hämtat data från Logicas stordatormiljö samt att Mathias Gustafsson och Gottfrid Svartholm Warg haft kontakt med varandra och genomfört dataintrången mot Logicas stordatormiljö tillsammans och i samförstånd.

Promemoria angående husrannsakan hos Passagen.se (Fu-prot s 537-538) till styrkande av hur information tillhörande Mathias Gustafsson lagrat på Passagen.se säkrats. Utdrag ur chattkonversation säkrad från Passagen.se (Fu-prot s 435-480) I denna del åberopas följande delar av chattkonversationen. • Fu-prot s 460,15 rader, 2012-03-29 11:48,43:e raden uppifrån och 2012-03-29 12:30 till och med 2012-03-29 12:34, 18:e till och med femte raderna från slutet på sidan, till styrkande av att Mathias Gustafsson varit delaktig i dataintrånget mot Logica. • Fu-prot s 448-449, 33 rader, 2012-03-07 02:29 till och med 2012-03-07 03:01, de sista 16 raderna på s 448 och de första 17 raderna på s 449, till styrkande av att Mathias Gustafsson utfört dataintrång mot Logica, dataintrånget mot Logica samt hämtat ut och delat data från intrånget med andra. • Fu-prot s 461, sex rader, 2012-03-29 12:37 till och med 2012-03-29 12:39,15:e till och med 10:e raderna nerifrån, till styrkande av att Mathias Gustafsson innehaft data med skyddade personnummer som åtkommits vid dataintrånget mot Logica. • Fu-prot s 450-452, 2012-03-09 15:33 till och med 2012-03-09 18:57, alla rader på s 450 från och med rad 16, alla rader på s 451 och de fyra första raderna på s 452, till styrkande av att Mathias Gustafsson och Gottfrid Svartholm Warg utfört dataintrång mot Logica tillsammans och i samförstånd samt delar vid intrången åtkommen data. • Fu-prot s 453-454, 30 rader, 2012-03-10 16:33 till och med 2012-03-10 17:14, de sista 26 raderna på s 453 och de fyra första raderna på s 454, till styrkande av att Mathias Gustafsson och Gottfrid Svartholm Warg utfört dataintrång mot Logica tillsammans och i samförstånd samt delar vid intrången åtkommen data.

Ansökan om stämning Internationella åklagarkammaren Stockholm Kammaråklagare Henrik Olin 2013-04-16

Sida 19(24) Handling 445 Ärende AM-52124-12 Handläggare 109-37

Fu-prot s 457-459,2012-03-19 19:41 till och med 2012-03-25 21:24, de sista 34 raderna på s 457, hela s 458 och de tre första raderna på s 459, till styrkande av att Mathias Gustafsson och Gottfrid Svartholrn Warg utfört dataintrång mot Logica tillsammans och i samförstånd samt delar vid intrången åtkommen data.

IT-forensiskt undersökningsprotokoll för beslag 2012-0201-BG25023 (Fu-prot s 348-410) och Beslagsprotokoll 2012-0201-BG25023 (Fu-prot s 494 ff). Följande delar åberopas. • Gällande 2012-0201-BG25023-1 - Hårddisk (Fu-prot s 353-354) till styrkande av att data som olovligen åtkommits från Logicas stordatormiljö anträffats i en hårddisk som tagits i beslag från Gottfrid Svartholm Warg samt att Gottfrid Svartholrn Warg olovligen anslutit sig till och hämtat data från Logicas stordatormiljö. • Gällande 2012-0201-BG25023-2 - Hårddisk (Fu-prot s 354-362) till styrkande av data som olovligen åtkommits från Logicas stordatormiljö anträffats i en hårddisk som tagits i beslag från Gottfrid Svartholm Warg samt att Gottfrid Svartholm Warg olovligen anslutit sig till och hämtat data från Logicas stordatormiljö. • Gällande 2012-0201-BG25023-26 - Bärbar dator MacBook Pro (Fuprot s 363-410) till styrkande av; o att det i en dator som tagits i beslag från Gottfrid Svartholm Warg finns spår av ett flertal IP-adresser som använts vid dataintrången mot Logicas stordatormiljö, o att datorn, oftast med hjälp av andra datorer, använts för intrången mot Logicas stordatormiljö, o att data som olovligen åtkommits från Logicas stordatormiljö anträffats i en dator som tagits i beslag från Gottfrid Svartholm Warg o att det i en dator som tagits i beslag från Gottfrid Svartholm Warg påträffats spår av användarnamn som använts vid datorintrånget mot Logicas stordatormiljö, o att det i en dator som tagits i beslag från Gottfrid Svartholm Warg påträffats spår av program som använts vid datorintrånget mot Logicas stordatormiljö, o att data som åtkommits vid dataintrången innefattade skyddade personuppgifter, delvis överensstämmande med de personnummer som publicerats på Pastbin.com, påträffats i dator tillhörig Gottfrid Svartholm Warg. o att Gottfrid Svartholm Warg hämtat data och lagt till data i Logicas stordatormiljö och o att Mathias Gustafsson och Gottfrid Svartholm Warg haft kontakt med varandra och genomfört dataintrången mot Logicas stordatormiljö tillsammans och i samförstånd.

Ansökan om stämning Internationella åklagarkammaren Stockholm Kammaråklagare Henrik Olin 2013-04-16

Sida 20(24) Handling 445 Ärende AM-52124-12 Handläggare 109-37

Dokument från Kungadömet Kambodja angående gods taget i beslag från Gottfrid Svartholm Warg vid gripandet av Kambodjans polis, som överlämnades av kambodjanska myndigheter till svensk polispersonal (Fu-prot s 173-174) samt promemoria upprättad av svensk polis gällande material från Kambodja (Fu-prot s 177), till styrkande av att godset som tagits i beslag med beslagsnummer 2012-0201-BG25023 kommer från Gottfrid Svartholm Warg och fanns i hans besittning vid gripandet i Kambodja.

Muntlig bevisning Vittnesförhör med IT-säkerhetsspecialist Jesper Blomström, Informationssäkerhetsenheten, Säkerhetspolisen, Box 12312,102 28 Stockholm, angående hans iakttagelser och slutsatser under förundersökningsarbetet, till styrkande av tillvägagångssättet för och brottstiden för de åtalade dataintrången mot Logica. Vittnesförhör med kriminalinspektören John Stéenmark, Polismyndigheten i Stockholms län, Länskriminalpolisavdelningen, IT-forensiska sektionen, 106 75 Stockholm, angående av honom utförda IT-forensiska analyser av material taget i beslag från Mathias Gustafsson, Passagen samt Ubunto One och resultatet av dem till styrkande av; • att datorer och s k molnlagrad data tagna i beslag från Mathias Gustafsson innehåll omfattande data som olovligen åtkommits vid dataintrången mot Logica, • att datorer och s k molnlagrad data tagna i beslag från Mathias Gustafsson Warg använts vid dataintrången mot Logica, • att Mathias Gustafsson och Gottfrid Svartholm Warg olovligen berett sig tillgång till data i Logicas stordatormiljö och från denna hämtat samt till denna lagt till data, • att Mathias Gustafsson och Gottfrid Svartholm Warg under perioden 2010 till och 2012 tillsammans och i samförstånd begått dataintrången mot Logica,

Vittnesförhör med kriminalinspektören Olle Wahlström, Polismyndigheten i Stockholms län, Länskriminalpolisavdelningen, IT-forensiska sektionen, 106 75 Stockholm, angående av honom utförda IT-forensiska analyser och resultatet av dem till styrkande av; • att datorer tagna i beslag från Gottfrid Svartholm Warg innehåll omfattande data som olovligen åtkommits vid dataintrången mot Logica,

Ansökan om stämning Internationella åklagarkammaren Stockholm Kammaråklagare Henrik Olin 2013-04-16

Sida 21 (24) Handling 445 Ärende AM-52124-12 Handläggare 109-37

• •

att datorer tagna i beslag från Gottfrid Svartholm Warg använts vid dataintrången mot Logica, att Mathias Gustafsson och Gottfrid Svartholm Warg olovligen berett sig tillgång till data i Logicas stordatormiljö och från denna hämtat samt till denna lagt till data, att Mathias Gustafsson och Gottfrid Svartholm Warg under perioden 2010 till och 2012 tillsammans och i samförstånd begått dataintrången mot Logica, att tidsinstälhiingarna i den från Gottfrid Svartholm Warg i beslag tagna bärbara Mac-datorn ändrats, men att tidsinställningarna stämmer överens med Logicas loggar för angrepp mot deras stordatormiljö.

Vittnesförhör med säkerhetschefen Anders Sandell, CGI (f d Logica), 131 85 Stockholm, angående hans iakttagelser i samband med dataintrången mot Logica och Logicas arbetsinsatser, till styrkande av det brottsliga tillvägagångssättet och följderna därav för Logica. Vittnesförhör med systemteknikern Elisabeth Gummesson, CGI (f d Logica), 131 85 Stockholm, angående hennes iakttagelser i samband med utredningen efter intrånget mot Logica samt samtal med personal från förundersökningen, till styrkande av att datorer tagna i beslag i Mathias Gustafssons bostad, att datorer tagna i beslag som funnits i Gottfrid Svartholm Wargs bostad i Kambodja innehöll och att material säkrat från Mathias Gustafssons molnlagringstjänst Ubunto One, innehöll data som kommer från Logicas stordatormiljö Mathias Gustafssons hörande. Gottfrid Svartholm Wargs hörande

Åtalspunkten 5 Skriftlig bevisning Incidentrapport från Nordea daterad den 10 januari 2013 (Fu-prot s 8-21) till styrkande av tillvägagångssättet för dataintrången mot Nordea och följderna därav. Promemoria från Säkerhetspolisen daterad 2013-03-01 (Fu-prot 51-54), till styrkande av tillvägagångssättet för dataintrången mor Nordea samt

Ansökan om stämning Internationella åklagarkammaren Stockholm Kammaråklagare Henrik Olin 2013-04-16

Sida 22(24) Handling 445 Ärende AM-52124-12 Handläggare 109-37

kopplingarna till Gottfrid Svartholm Warg och fynd i datorer som tagits i beslag från honom. IT-forensiskt undersökningsprotokoll för beslag 2012-0201-BG25023 avseende intrång riktat mot Nordea (Fu-prot s 81-132). Följande delar åberopas. • Inledning och sammanfattning (Fu-prot s 81-82) till styrkande av det anträffats spår av IP-adresser som använts vid dataintrången mot Nordea samt stora mängder data som åtkommits vid dataintrånget mot Nordea i datorer tagna i beslag från Gottfrid Svartholm Warg. • Gällande 2012-0201-BG25023-2 - Hårddisk (Fu-prot s 97 under rubrik "Dataset") till styrkande av att data som olovligen åtkommits från Nordeas stordatormiljö anträffats i en hårddisk som tagits i beslag från Gottfrid Svartholm Warg. • Gällande 2012-0201-BG25023-26 - Bärbar dator MacBook Pro (Fuprot s 98-132) till styrkande av; o att data som olovligen åtkommits från Nordeas stordatormiljö anträffats i en dator som tagits i beslag från Gottfrid Svartholm Warg, o att det i en dator som tagits i beslag från Gottfrid Svartholm Warg finns spår av ett flertal IP-adresser som använts vid dataintrången mot Nordeas stordatormiljö, o att datorn använts för intrången mot Nordeas stordatormiljö och o att Gottfrid Svartholm Warg hämtat data från Nordeas stordatormiljö. Muntlig bevisning Vittnesförhör med IT-säkerhetsspecialist Jesper Blomström, Informationssäkerhetsenheten, Säkerhetspolisen, Box 12312, 102 28 Stockholm, angående hans iakttagelser och slutsatser under förundersökningsarbetet, till styrkande av tillvägagångssättet för och brottstiden för de åtalade dataintrången mot Nordea samt kopplingarna till Gottfrid Svartholm Warg och fynd i datorer som tagits i beslag från honom. Vittnesförhör med kriminalinspektören Olle Wahlström, Polismyndigheten i Stockholms län, Länskriminalpolisavdehiingen, IT-forensiska sektionen, 106 75 Stockholm, angående av honom utförda IT-forensiska analyser och resultatet av dem till styrkande av; • att data som olovligen åtkommits från Nordeas stordatormiljö anträffats i en dator som tagits i beslag från Gottfrid Svartholm Warg, • att det i en dator som tagits i beslag från Gottfrid Svartholm Warg finns spår av ett flertal IP-adresser som använts vid dataintrången mot Nordeas stordatormiljö,

Ansökan om stämning Internationella åklagarkammaren Stockholm Kammaråklagare Henrik Olin 2013-04-16

Sida 23(24) Handling 445 Ärende AM-52124-12 Handläggare 109-37

• •

att datorn använts för intrången mot Nordeas stordatormiljö och att Gottfrid Svartholm Warg hämtat data från Nordeas stordatormiljö.

Gottfrid Svartholm Wargs hörande

Åtalspunkterna 6-13 Skriftlig bevisning Incidentrapport från Nordea daterad den 10 januari 2013 (Fu-prot s 8-21) till styrkande av tillvägagångssättet för penningtransaktionerna från Nordea och försöken därtill, belopp och tidpunkt för transaktionerna samt att försöken till bedrägeri varit tjänliga försök. Betalningsöversikt från Nordea (Fu-prot s 23), till styrkande av belopp och datum för aktuella grova bedrägerier och försökt till grova bedrägerier. Promemoria gällande kontakter med Nordea upprättad av polis (Fu-prot s 2627), till styrkande av tillvägagångssättet för penningtransaktionerna från Nordea och försöken därtill, belopp och tidpunkt för transaktionerna samt att försöken till bedrägeri varit tjänliga försök. Skriftväxling med Swedbank (Fu-prot s 55-67) till styrkande av försök till penningtransaktion till Abdul-Rahim Bashe Said. Skriftväxling med SEB (Fu-prot s 68) till styrkande av försök till penningtransaktion till Seifaddin Sedira. Skriftväxling med Nordea (Fu-prot s 69-74) till styrkande av penningtransaktioner och försök därtill till Mohammed Haji Elmi. IT-forensiskt undersökningsprotokoll för beslag 2012-0201-BG25023 avseende intrång riktat mot Nordea (Fu-prot s 81-132). Följande delar åberopas. • Inledning och sammanfattning (Fu-prot s 81-82) till styrkande av det anträffats spår av de banktransaktioner och försök till banktransaktioner som omfattas av gärningsbeskrivningen samt de personer och företag som transaktionerna varit utställda på i dator tagen i beslag från Gottfrid Svartholm Warg. • Gällande 2012-0201-BG25023-26 - Bärbar dator MacBook Pro (Fuprot s 98-132) till styrkande av;

Ansökan om stämning Internationella åklagarkammaren Stockholm Kammaråklagare Henrik Olin 2013-04-16

Sida 24(24) Handling 445 Ärende AM-52124-12 Handläggare 109-37

o att de banktransaktioner och försök till banktransaktioner som omfattas av gärningsbeskrivningen utförts från en dator som tagits i beslag från Gottfrid Svartholm Warg, o att det anträffats spår av de personer och företag som transaktionerna varit utställda på i dator tagen i beslag från Gottfrid Svartholm Warg. Muntlig bevisning Vittnesförhör med kriminalinspektören Olle Wahlström, Polismyndigheten i Stockholms län, Länskriminalpolisavdelningen, IT-forensiska sektionen, 106 75 Stockholm, angående av honom utförda IT-forensiska analyser och resultatet av dem till styrkande av; • att de banktransaktioner och försök till banktransaktioner som omfattas av gärningsbeskrivningen utförts från en dator som tagits i beslag från Gottfrid Svartholm Warg, • att det anträffats spår av de personer och företag som transaktionerna varit utställda på i dator tagen i beslag från Gottfrid Svartholm Warg.

Gottfrid Svartholm Wargs hörande Seifaddin Sediras hörande Abdul-Rahim Bashe Saids hörande

Handläggning Uppskattning av tidsåtgång för sakframställning och förhör samt önskemål om turordning för förhör inkommer inom kort från åklagaren.

Henrik Olin

Bilaga 2
ÅKLAGARMYNDIGHETEN

Ansökan om stämning

Malmö Aklagarkammare Kammaråklagare Sofia Syrén-Akesson 2013-04-25

Sida 1(2) Handling 70 Ärende AM-112585-12 Handläggare 313-37 : Ange dessa uppgifter yjd kontakt med mvndiaheien j .BACKåJlNGSRÄIL—^ ^éttSM! ihcftfr

MALMÖ TINGSRÄTT BESLUT a 0 U - ö * ( Qoff.försvarareWfw*» enl, lista D Begäran om off. förevanw avslås enl bil, till samntngeo ^STPersonundereötot utfOn D Yttrande från frivardsmyntlgh Inhämtas D Tolk förordnas D Förordn. Malmö tingsrätt
Box 265 201 22 MALMÖ

?f»ftr-J-

TR mål: B 11830-12 Handl.: NARK

1 Sedira, Seifaddin Perionnr Medborgare!
19931222-7979
Adress Offaniig fSfivarare/ombud

Tdllalad: etiemamn och alla (Omawi

Tilltalsnamn
T ett lon

Ylteftitel

Tolkbehov

Sverige

040-933311

Ryttaregatan 5 B Lgh 1 102 212 43 MALMÖ
Ehrnford, Fredrik, advokatenia Nyblom & Sarvik AB, Stortorget 17, 21 1 22 MALMÖ
FitheUbertvande rara Oelgnringsuppglfter

Ansvarsyrkanden m.m. 1. NARKOTIKABROTT, RINGA BROTT (1200-K171593-12) Sedira har den 30 oktober 2012 eller koit tid dessförinnan på okänd plats i riket olovligen brukat cannabis, som är narkotika. Lagrum l § l st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64) Anmärkning Statens kostnader för provtagning och för analysen av provet uppgår till 615 kr. Bevisning Förhör med tilltalade Seifaddin Sedira (erkänner) Analysbesked, fup s. 6

Postadress 20590 MALMÖ

Gatuadress

Telefon Telefax 010-5626011

E-post

Rättscentrum Malmö, Porslinsgatan 4 010-562 60 63

registrator.ak-matmo@aklagare.se

Ansökan om stämning Malmö Aklagarkammare Kammaråklagare Sofia Syren-Åkesson
2013-04-25

Sida Handling Ärende Handläggare

2(2) 70 AM-112585-12 313-37

2. NARKOTIKABROTT (1200-K191599-12) Sedira har den 3 december 2012 på Ryttaregatan i Malmö olovligen innehaft totalt 75,63 gram cannabis. Sedira har samma dag eller kort tid dessförinnan på okänd plats i riket olovligen brukat cannabis, som är narkotika. Lagrum l § l st 3, 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64) Särskilt yrkande Förverkande av i beslag tagen narkotika jämte emballage, våg, cigarettpapper och plastpåse (beslag nr 2012-1200-BG16183 p 1-2, 2012-1200-BG16185 p 12,2012-1200-BG16186pl-3). Anmärkning Statens kostnader för provtagning och för analysen av provet uppgår till 615 kr, Bevisning Förhör med tilltalade Seifaddin Sedira (erkänner) Beslagsprotokoll, fup s. 6-10 Fotografier, fup s. 11-15 Analysbesked, fup s. 16-21

Sofia Syren-Åkesson