oslobadjanje.

com

MALA STUDIJA
o nevidljivim ljudskim i neljudskim entitetima i utjecajima

Prvo izdanje o5 !"##.

oslobadjanje.com

MALA STUDIJA
o nevidljivim ljudskim i neljudskim entitetima i utjecajima

$a%omena& nela'oda i ot%or koji bi se mo'ao %ojaviti %rilikom (itanja ovakvi) tekstova samo je jedan od mo'u*i) sim%toma %ostojanja odre+eni) vrsta naka(enja

Priredio& Denis ,otlar Svesrdno %omo'le& Tamara -ran(i* Soka( i Ivana .eker Prijevod s%olne dis/orije 01iore2& M. M. 0cc2 !"##3 oslobadjanje.com MALA STUDIJA 4 $5-IDLJI-IM LJUDS,IM I $5LJUDS,IM 5$TIT5TIMA I UTJ56AJIMA
Prvo izdanje3 "5 !"##. 0PD1 rev. A 7 sitne is%ravke sintakse i /ormatiranja2
Aktualna verzija na& )tt%& 888.oslobadjanje.com mala9studija -i:e o nekim %ojmovima na& )tt%& 888.oslobadjanje.com kazalo9%ojmova Prila'o+eno is%isu na %a%ir /ormata A; obostrano 0; stranice %o listu2. ,od is%isa koristiti sljede*e o%cije 0u %ostavkama %rintera2& Pa'e Scalin' 7 .ooklet Printin'3 .ooklet subset 7 .ot) sides3 .indin' 7 Le/t

Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Hrvatska (CC BY-NC-ND 3.0) Slobodno smijete& dijeliti < umno=avati3 distribuirati i javnosti %rio%*avati djelo %od sljede*im uvjetima& Imenovanje < Morate %riznati i ozna(iti autorstvo djela na na(in kako je s%eci/icirao autor ili davatelj licence 0ali ne na(in koji bi su'erirao da -i ili -a:e kori:tenje nje'ova djela imate nje'ovu izravnu %odr:ku2. $ekomercijalno < 4vo djelo ne smijete koristiti u komercijalne svr)e. .ez %rerada < $e smijete mijenjati3 %reoblikovati ili %rera+ivati ovo djelo. A %odrazumijeva se da %ret)odno ne utje(e na& Ustu%anje %rava < Svaki od %ret)odni) uvjeta nositelj %rava -am mo=e ustu%iti izri(itim do%u:tenjem. Javno dobro < Ako je djelo ili neko od nje'ovi) elemenata %rema zakonskim odredbama %re:lo u javno dobro3 licenca ni na koji na(in ne utje(e na taj nje'ov status. Dru'a %rava < Licenca ni na koji na(ine ne utje(e na& -a:a %rava koja %roizlaze iz o'rani(enja autorsko' %rava > Autorova moralna %rava> Prava nad djelom ili nad nje'ovim kori:tenjima kojima mo=da ras%ola=u dru'e osobe kao :to su %ravo nad objavljivanjem osobne /oto'ra/ije ili %ravo %rivatnosti. U%ozorenje < U slu(aju kori:tenja ili distribuiranja morate dru'ima jasno dati do znanja licencne uvjete ovo' djela. $ajbolji na(in da to u(inite jest linkom na ovu internetsku stranicu& )tt%& creativecommons.or' licenses b?9nc9nd @." )r

Sadržaj
Uvodna rije(............................................................................................. A Dualisti(ki %ristu%..................................................................................#@
Povijest se %onavlja.........................................................................................#5 Ljudsko bi*e3 reinkarnacija3 karma................................................................#A Slobodna volja3 znanje....................................................................................#B

Porijeklo entiteta i nastanak naka(enja.................................................!@
Cazlozi neodlaska %rizemljeni) du:a u Svjetlo.............................................!5 ,ako dolazi do naka(enjaD.............................................................................@# Dobrovoljna naka(enja..................................................................................@! $enamjerna naka(enja..................................................................................@E ,ako o%stajuD.................................................................................................;A

Us%oredba %oreme*aja vi:estruke osobnosti 0P-42 i %risutnosti entiteta................................................................................................... ;B ,lasi/ikacija entiteta...............................................................................55
Ljudski entiteti................................................................................................55 $eljudski entiteti............................................................................................FB Demonski entiteti...........................................................................................A; ,ate'orije demonski) entiteta.......................................................................AA Iz'led i oblici demonski) entiteta..................................................................AB 4stalo..............................................................................................................E#

Stu%njevi naka(enosti............................................................................EB Sim%tomi naka(enosti............................................................................BA
$aka(enosti ljudsko' i neljudsko' %orijekla.................................................BB Demonska naka(enost.................................................................................#"E

,oje su %osljedice naka(enjaD..............................................................##5
1izi(ke %romjene...........................................................................................##5 5mocionalne %romjene.................................................................................##B Psi)olo:ke %romjene.....................................................................................##B

Cizi(na mjesta3 stanja i zanimanja.......................................................#!# Skri%ta za testiranje naka(enosti.........................................................#!@ Postu%ak osloba+anja..........................................................................#!B
Pri%rema.......................................................................................................#@" Postu%ak osloba+anja...................................................................................#@# Uvodni raz'ovor ...........................................................................................#@@ Ulazak u %romijenjeno stanje svijesti..........................................................#@@ 4tkrivanje lociranje ....................................................................................#@5 Di/erencijalna dija'noza...............................................................................#@F 4sloba+anje..................................................................................................#@F Prizemljene du:e...........................................................................................#@F Demonski entiteti.........................................................................................#;" 4stali entiteti................................................................................................#;@ Is%unjavanje Svjetlom i zavr:ne na%omene................................................#;; Cad na daljinu i rad s djecom.......................................................................#;5 Snimanje %ostu%ka.......................................................................................#;A

Dosezi................................................................................................... #;B 4stale metode i %ostu%ci......................................................................#55
Cad na daljinu %rema dr. I. Gickman .........................................................#55 Dr. S. Sa'an 7 (i:*enje entiteta 0ISIS metoda2............................................#5F 5'zorcizam katoli(ke crkve..........................................................................#F5 5'zorcizam %o metodi 5. Maure?a..............................................................#AE Procesiranje entiteta %rema H. M. Slavinskom............................................#E# Dr. L. Ireland91re? 7 osloba+anje donirano' or'ana.................................#EF Slu=ba s%a:avanja.........................................................................................#EA Posmrtno osloba+anje..................................................................................#EA

Primjeri.................................................................................................#EB 4sloba+anje od 0mra(no'D2 entiteta IPro:lost i budu*nostI...............#B#
Isje(ak transkri%ta snimke %ostu%ka...........................................................#B#

Slu(aj Tara 7 re'resija s demontiranjem la=ni) sje*anja i skidanjem im%lantata.............................................................................................#BA
Transkri%t snimke %rve seanse....................................................................!#" Transkri%t snimke dru'e seanse.................................................................!!!

Slu(aj Tion 7 skidnje entiteta %reko %osrednika.................................!;#
Isje(ak transkri%ta snimke %rve seanse......................................................!;! Transkri%t snimke dru'e seanse.................................................................!;!

5. 1iore 7 Slu(aj s%olne dis/orije.........................................................!5# Slu(aj e'zorcizma IDjevac i majstor za cureI......................................!F#
Cic)ard Cita 4.............................................................................................!F# Po(etak e'zorcizma......................................................................................!FA Trenutak %reokreta......................................................................................!FB Jeraldov o%oravak........................................................................................!A# Jlas...............................................................................................................!A@ Sudar.............................................................................................................!A@ Istjerivanje....................................................................................................!AF

Kto daljeD ............................................................................................. !AB
Daljnja za:tita...............................................................................................!E# Povratak suosje*ajnosti osjetljivosti...........................................................!E5 Trenutak smrti.............................................................................................!EB Iscjeljivanje %osljedica na /izi(kom tijelu...................................................!B"

Sku%ine entiteta %rema autorima........................................................!B@ .iblio'ra/ija..........................................................................................!BB
,nji'e i %riru(nici........................................................................................!BB Llanci na internetu.......................................................................................@"#

Indeks %ojmova....................................................................................@"5

In/ormacije na koje je nailazio %onekad su ostavljale dojam da dolaze %o diktatu i u naleti9 ma3 %otvr+uju*i ili demantiraju*i odre+ene slu(ajeve koji se nisu mo'li 0ili nisu )tjeli2 sakriti od javnosti. da s njima jedino možemo zbijati šale" 7 M. Geisenber' 4 vaj tekst je rezultat autorova istra=ivanja razli(iti) nevidlji9 vi) utjecaja koje je osje*ao3 ali i) nije znao imenovati niti uistinu %ojmiti da %ostoje3 ni koliko su %risutni i na kojim sve razinama djeluju.. Sam tekst je3 izme+u ostalo'a3 nastao i zbo' jednostavne (injenice da na na:em jeziku nema dovoljno neorto9 doksni) %odataka o takvim utjecajima. Takvi bi sebe zaista trebali zvati bra*om i sestrama. Kto bi ovo dalje zna(iloD Pa3 to da me+u nama %ostoje i oni koji su nam samo nalik i koji dolaze na ovaj svijet s nekim dru'im %ro'ramima i interesima koji nisu nu=no u skladu s %rije s%omenutim izvorno ljudskim bi*ima. . 4 tome je ve* do sada dosta na%i9 sano i takvo :tivo je u'lavnom klasi/icirano kao znanstveno9/antasti(no3 kons%i9 rativno3 sve do umno %oreme*eno' 0ovo zadnje je su:tinski vjerojatno najto(niji izraz3 jer je ono ne%ojmljivo umu koji /unkcionira u Ido'ovornoj stvarnostiI3 a :to je re/erentna to(ka za izraz InormalnoI3 %a je samim time za nje'a ne:to :to . Put od senzacionalisti(ko' do %os%rdno' itekako je %o=eljan i %otenciran3 u%ravo od sila iz nama u osnovi ne%ojmljivo' realiteta3 koje u odre+enoj mjeri stoje iza takvi) 0nevidljivi)2 utjecaja. Pra*enje reakcija3 n%r. Taj realitet je ne%ojmljiv iz vi:e razlo'a& zbo' same (injenice da je ne9 vidljiv za na:i) %et (ula 9 rekli bi en'lezi Inije na ekranu radaraI 0iako su (ak i ljudi us%jeli na%raviti radaru nevidljive letjelice koje zbo' to'a nisu %restale biti stvarne23 ili zbo' to'a :to smo sustavno %ro'ramirani da 'a ne vidimo3 a na (emu mo=da mo=emo za)valiti i naivnosti 0neznanjuD2 izvorno ljudski) bi*aD# # Pod izvorno ljudskim bi*ima smatram sve ljude koji se ne odre+uju %o vanj:tini3 ve* %o svojoj su:tini i tome da %otje(u iz Svjetla3 li:eni %odjela %o boji ko=e3 s%olu3 naciji3 jeziku3 dru:tvenom statusu3 intelektu i tisu*u dru'i) /ormalni) %odjela.Uvodna riječ "Postoje stvari toliko ozbiljne. komentara i ras%rava na internetskim /orumima3 u'lavnom je %okazalo %onavljanje o%*e%ri)va*eni) uvje9 renja3 a sve bi se lako %retvaralo u samo jo: jedan %oli'on za sukob Ina:i)I i Iva:i)I3 %a bi takve teme u najboljem slu(aju dobile :aljivi e%ilo'.

4SL4.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"##

U slu(ajevima kad bi se %ojavio netko tko je =elio o ovoj tematici %ri(ati ostavljaju*i :alu %o strani3 %ojavljivali bi se ske%tici bez ar'umenata i dokaza3 :to i) nije s%re(avalo da na %onu+ene in/ormacije odma)uju rukom i zbijaju :ale. $o3 ovdje %ri(amo o kate'oriji koja je ne:to dru'a(ija od %re%ucavanja ima li netko n%r. d=e%ni nuklearni reaktor. $evidljivim utjecajima o kojima *e biti rije( izlo=en je svatko od nas i znanje o njima itekako mo=e na%ravi9 ti razliku. Ske%tik i dalje mo=e odma)ivati rukom i vratiti se recimo svojoj boci %ive ili omiljenoj (okoladi 0ne %itaju*i se :to i) tjera na %retjeranu konzumaciju koja im izravno :teti2. I-jerniciI znaju %okazati dru'a(iji %ristu% %riznaju*i da takvo :to %ostoji3 ali i sen9 zacionalisti(ki se razme*u*i %osjednu*ima od strane samo' Sotone3 ili %ak zauzimaju*i i'norantski stav kojim se %ridru=uju %rije s%omenutima3 na'la:avaju*i da je dovoljno %re%ustiti se reli'ijskom vodstvu 0autoritetima2 koje *e %reuzeti bri'u i za:tititi i). Mo=e se re*i da navedenim %ristu%ima u su:tini nedostaje ista stvar& %risje*anje ili znanje da su dio Svjetla i da s njim nikad nisu u %ot%unosti iz'ubili doticaj. Obo' to' nedostatka nastao je i ske%tici9 zam 0obilato )ranjen utjecajima s mra(ne strane2 i olako %re%u:ta9 nje dijela od'ovornosti za vlastiti razvoj %osrednicima. $astavimo tako da maknemo na stranu senzacionalizam i %otrebu za nevjerojatnim dokazima Ida tu mo=da ne(e'a imaI i %oku:ajmo se %risjetiti situacija iz svakodnevno' =ivota koje (esto o%isujemo izjavama %o%ut& I$eki vra' mi nije dao miraI I$isam bio 0sav2 svojI ITo je ja(e od meneI IJura3 kad %ije3 to je %ot%uno dru'i (ovjekPI ITa misao 0osoba2 mi jednostavno ne izlazi iz 'laveI I$akon te nesre*e do'a+aja o%eracije on nije vi:e onaj stariI Pret%ostavljam da ne treba %uno obja:njavati kakve su naj(e:*e %osljedice uz koje su %ovezane s%omenute izjave. ,ako jednostavno zanemariti (injenicu da %ostoji ne:to :to mo=e n%r. %ot%uno %romi9 jeniti ne(iju osobnost nakon traumati(no' do'a+aja ili konzumacije
dolazi iz poremećenog uma2.

!

U-4D$A CIJ5L

alko)ola3 i dovesti do cijelo' niza do'a+aja koji su mu(ni i trauma9 ti(ni za sve sudionikeD ,ad ve* s%ominjemo alko)ol3 %risjetimo se samo jo: jedno' %o%ularno' naziva za isto'& špirit 0du)2. Mo=emo li %osumnjati da je alko)oli(ar osoba o%sjednuta nekim nevidljivim bi*em koji 'a tjera k %i*uD To je %itanje kod nas i o%jevano sti)om I:to je to u ljudskom bi*u :to 'a tjera %rema %i*uDI ,ad je rije( o utjecajima s tamne strane3 %ojam IdemoniI imao je razli(ita tuma(enja. Izvorno se koristio za o%isivanje nevid9 ljivi) bo=anski) bi*a3 da bi se kroz srednjovjekovnu judeo9 kr:*ansku doktrinu is%ro/ilirao kao izraz za sile Olo'a 0Sotone2 koje na (ovjeka utje(u izvana. IProcvatI suvremene znanosti3 koja se javlja kao jaka o%ozicija crkvenoj re%resiji stavljaju*i (ovjeka u centar sve'a3 doveo je do 'ledi:ta da se i izvor sve'a zla nalazi u (ovjeku. Dru'im rije(ima& IdemoniI koji su do tad smatrani vanjskom %ojavom nude se isklju(ivo kao dio (ovjekova unutarnje' inventara. 4vo bi se mo'lo %rotuma(iti i kao dobar %omak u %reuzimanju od'ovornosti3 ali %uno to'a %okazuje da i%ak nije do:9 lo do su:tinsko' %omaka od doba )umanizma do danas3 odnosno da je od'ovornost %rema 0monoteisti(kom2 bo'u3 to(nije nje'ovim izabranim %redstavnicima na Oemlji3 %renesena na od'ovornost %rema naciji i svjetovnoj vlasti i diktatu demo0n2kracije. In/ormacije koje su %rezentirane u tekstu 'ovore o nevidljivim utjecajima za koje je karakteristi(no da rezultiraju dobivanjem i no9 :enjem svojevrsno'a IteretaI3 ne(e'a :to izvorno nije na:e i (ije se %osljedice mo'u mani/estirati kroz razli(ite /izi(ke3 emocionalne i %si)i(ke sim%tome i %oreme*aje. Postoji nekolicina tera%euta3 %si)ijatara i %si)olo'a kojima znans9 tvena %ozadina nije zasmetala da u svoj rad uklju(e3 i o tome kasnije %i:u3 u znanstvenoj zajednici ne%riznate %ojmove i metode3 a sve kako bi %omo'li osobama koje su im se obratile za %omo*. $ji)ova iskustva3 de/inicije3 metode i %romi:ljanja (ine osnovu ovo' teksta. ,ako sve ovo ne bi bilo %uko intelektualiziranje na osnovi %ro(ita9 no' ili %rodiskutirano' s nekim od jo: =ivu*i) autora3 u tekstu su navedena i neka osobna autorova iskustva u radu s dru'im osobama 0(emu je %ret)odio rad na sebi s dru'im tera%eutima2. $e bi trebalo zaboraviti da je ovdje rije( o domeni koja je svjesnom umu tj. stanju uobi(ajene svijesti strana i ne%oznata3 a iskustva do
"

4SL4.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"##

koji) se mo=e do*i %omicanjem svijesti u tu domenu i nakon %o9 vratka nazad3 %ostaju ne samo neizreciva i neo%isiva3 ne'o (esto i li:ena %otrebe za dokazivanjem i %otvrdom. QQQ U tekstu koji slijedi klju(na su dva %ojma& Svjetlo i sna'e Svjetla3 te Oli i nje'ove mra(ne sna'e. Svjetlo i Olo nikako ne bi tre9 balo razumjeti kao dvije strane isto' nov(i*a3 jer one to nisu& Svjetlo jest izvor sve'a vidljivo'a i nevidljivo'a3 ali nije ne%osredni izvor tame3 koju je svojom slobodnom voljom stvorio Oli odricanjem od Svjetla. Svjetlo nije tek obi(ni nedostatak tame3 kao :to ne vrijedi ni tvrdnja da Svjetla ne mo=e biti bez tame 0neistina2 7 u%ravo su%rot9 no3 tama ne mo=e %ostojati bez Svjetla 0istina2. Dru'im rije(ima3 Svjetlo je neovisno 0a%solutno23 a tama je ovisna 0relativna2. Celativiziranje Svjetla na razne su%tilne i o%asne na(ine ma9 ni%ulacija je a'enata mra(ne strane u svr)u maskiranja svo' mra(no' o%redjeljenja3 %ri (emu ne %rezaju od zlou%otrebe i kom9 %romitacije zna(ajki Svjetla. Primjera zle ma:karade imamo na%re9 tek& Joo'le! 7 no evil3 6rkva 7 mi smo Kristova Nevjesta, dana:nje demo0n2kracije – mi smo legalno izabrana većina, itd. Sna'ama Svjetla ne treba o%ravdanje niti etikete IdobriI3 IbijeliI3 IsvijetliI3 Idobro(initeljiI3 Idu:ebri=niciI3 itd. kao :to n%r. ni %tica ne treba dokazivati ni razmetati se (injenicom da je dobar leta(3 jer ona to jednostavno jest. $o3 kako Svjetlo ne bi bilo s)va*eno kao a%straktan i ima'inaran %ojam3 =elim re*i da %od njim %odrazumi9 jevam na: Izvor koji J5ST od .o'a 0a ne nje'ova monoteisti(ka slika2 i da kroz Svjetlo J5SM4 s .o'om. Pod %ojmom Olo'a3 %odrazumijeva se Sotona sa svim %ri%a9 daju*im mu imena 0uklj. Luci/er23 koji sa svojim le'ijama radi na tome da %reuzme :to vi:e du:a 0bo=anski) iskri3 Svjetla u nama2. Mo=da bi mo'li re*i da to radi u nadi da *e us%jeti u %ot%unosti u'asiti Svjetlo u %odru(ju kojim =eli dominirati i za to ne bira sredstva3 te rado nudi i u'ovara %artnerstva koja su3 da %odsjetim3
! Oainteresirani za no evil o%redjeljenje Joo'la mo'u krenuti tra'om zlou%otrebe osobni) %odataka3 IStreet -ie8I skandala3 tra=enja za:tite i udru=ivanja s $SA jer se %rikazivao kao =rtva tzv. c?ber kriminala3 zatim evan+elizacije neo%)od 9 nosti bes%latni) internet servisa i sadr=aja 0kako bi imao :to vi:e ImesaI na koje *e lije%iti svoje reklame23 itd.

#0

U-4D$A CIJ5L

ugovori s vragom3 a kada je rije( o %oslovanju s mra(nim silama treba znati da nema bes%latno' ru(ka. Mra(noj strani osobito smeta s%ominjanje ,rista u (istoj i neko9 rum%iranoj /ormi jer i) ili %odsje*a na svoju odmetnutost od Svjetla3 ili na stra) od Svjetla za koje smatraju da i) mo=e uni:titi3 :to je djelomi(no to(no& Svjetlo ras%r:uje samo tamu u njima. Svjetlo iz koje' sve %otje(e %rirodno je odredi:te za sve one koji su iz nje'a %roistekli3 %a tako i svim onim nevidljivim Ibi*imaI koja su zbo' neznanja ili svojevoljno 0iako je ovakav izbor (esto re9 zultat u%ravo neznanja2 ostali3 kako *emo u nastavku vidjeti3 u %arazitskim vezama sa =ivim osobama. Ceakcija na ,rista i Svjetlo vrlo su va=an test i mo=e nam %omo*i u razotkrivanju o%redjeljenja oni) s kojima *emo se susre9 tati na %utu3 uz %ret%ostavku da zaista mo=emo %re%oznati reakciju koja je (esto vrlo su%tilna.

##

4SL4.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"##

#$

Dualistički pristup

T

eme koje se obra+uju na ovom %ortalu %odrazumijevaju stvari i %ojave koje moderna znanost ne*e ni %riznati ni %odr=ati dok 'od ne %romijeni svoj stro'o materijalisti(ki %ristu%# stvarnosti. Tematika koja je ovdje %redstavljena zalazi u %odru(ja %si)olo'ije i %ara%si)olo'ije3 koje znanstveni kru'ovi svr9 stavaju u ImekuI 0soft2 znanost3 nasu%rot %odru(jima tzv ItvrdeI znanosti 0" ard s!ien!e"2. IMekaI znanost daje kakav9takav %rostor za %rou(avanje onima koji su se odva=ili uzeti u obzir neke nemate9 rijalne as%ekte stvarnosti3 a da ne budu una%rijed %rozivani i ometani u nji)ovom %rou(avanju i radu. 4sim to'a3 kako bi se olak:alo o%isivanje i razumijevanje odre+eni) stvari i %ojava3 %o9 trebno je uvrstiti neke meta/izi(ke ideje i %ojmove. Me+u njima je i me+u mno'im znanstvenicima ismijavani i os%oravani IdualizamI3 koji uz materijalnu uklju(uje i nematerijalnu ili du)ovu dimenziju stvarnosti. $ajbli=e 'rane %riznate znanosti koje u velikoj mjeri doti(u teme u nastavku su %si)olo'ija i njezina Rtvr+aS sestra %si)ijatrija. S%omen %si)olo'ije (esto asocira na S. 1reuda koji nosi titulu Roca moderne %si)olo'ijeS3 mada bi mo=da svi sku%a bolje %ro:li da je
# 4vo se jo: naziva materijalisti"ki reduk!ionizam, koji %oku:ava objasniti stvar9 nost kao cjelinu koja nije ni:ta dru'o do sku% sastavni) dijelova. Sitni %roblem kod ovakvo' svjetonazora %redstavlja (injenica da se %od Isastavnim dijelovi9 maI %odrazumijeva samo ono :to je na neki na(in mani/estirano3 vidljivo ili o%i%ljivo. To (ini okosnicu Itvrde znanostiI3 %a tra'om to'a %oku:ajmo u skladu s njom zamisliti da dana:nji mobilni tele/on do+e u ruke znanstvenicima u #B. stolje*u. Kto bi oni rekli o istomeD Da sadr=i naku%inu ne%oznato' materi jala 0nama %oznato' kao %lastika23 koji u jez'ri sadr=i neke metalne listi*e 0tzv. (i%ove23 koji su %ovezani na ne:to :to %okazuje odre+eni elektri(ni %otencijal 0baterija23 a sve sku%a %ritiskom na odre+enu ti%ku rezultira (udovi:nim %ojav9 ljivanjem %okretni) slika 0%ozdravna animacija23 na ne(emu nalik stakle noj %lo(ici 0zaslonu2 nakon (e'a se is%i:e& IMre=a nije %rona+enaIP U daljnjoj anali9 zi bi vjerojatno s)vatili da Imetalne %lo(iceI u osnovi sadr=e silicij ili da baterija sadr=i litij3 ali ne %uno vi:e od to'a. Svoje suvremenike koji bi se usudili %o9 misliti da je animacija i is%isani tekst na zaslonu zaslu'a ne(e'a %ot%uno nevidljivo' i nedoku(ivo' 0so/tver2 te da se isti mo=da koristi za komunikaciju s dru'im sli(nim ure+ajem %reko ne(e'a tre*e'a 0mobilne mre=e23 lako bi osudili zbo' bujne ma:te3 nerazumnosti3 ili )aluciniranja i %ostali bi %redmet s%rdnje ili %ro'la:eni )ereticima.

#3

4SL4.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"##

ovdje bila %rimijenjena ona R%rvi ma(i*i se u vodu bacajuS. 4bzirom da je 1reud ostao IocemI i stotinu 'odina nakon nje'ovo' djelova9 nja i dalje3 ve*ina stru(njaka iz ovo' %odru(ja s %onosom s%ominju da su oni 0stara dobra2 R1reudova :kolaS. U %ri(i o Olome ova je :kola vrlo zna(ajna iz najmanje dva razlo'a& %rvo3 zato :to u radu s ljudima minimizira ili u %ot%unosti isklju(uje utjecaj Olo'a 01reud je i umro u uvjerenju da je sama (ovjekova %ri9 roda zla23 dru'o3 i mo=da jo: dalekose=nije3 jest djelovanje 1reudova ne*aka 5. .erna?a koji se odlu(io %ozabaviti ljudskim rodom %o 'ore s%omenutoj teoriji %rirode zla3 %ostav:i tako ocem %ro%a'ande (ije katastro/alne u(inke osje*amo i danas3 bez %rave naznake %ro9 mjene kursa s 'lobalno' konzumerizma kojem je %ro%a'anda 0odnosi s javno:*u3! o'la:avanje i marketin' kako se to Istru(noI naziva2 od neizmjerne va=nosti. $a ovu temu %ostoji odli(na mala dokumentarna serija # e $entur% of t e &elf3 !""!. Tako je 1reud %ostao zvijezda novije %ovijesti zbo' tvrdnje koja je svojevrsna znanstvena %otvrda 0jer je 1reud inzistirao da je to :to on radi znanost2 judeo9kr:*anske doktrine %o kojoj je (ovjek zaslu9 =io nositi e%itet I%rirodno zlo'I zbo' svo' %ada3 isto(no' 'rije)a 0a %osredno mo=da i zbo' ne*akove %robita(nosti i u%ornosti svoje k*eri3 Anne 1reud2. 1reud je kroz svoj rad %oku:ao racionalizirati %ostojanje ljudsko' zla zbo' dru:tveni) %otreba3 na :to bi se vjero9 jatno mo'la nadovezati ona R(ovjek je (ovjeku vukS. 4d 1reuda do na:i) dana znanost nas uvjerava kako je %uno to'a na%ravljeno i otkriveno. To se ne mo=e %ore*i3 ako ni zbo' (e'a dru'o'3 onda zbo' zanimljivi) i zabavni) o%isa @ neo%i%ljivo' reali9 teta ljudske %si)e. Poku:avalo se sva:ta kako bi se izbje'lo s%omi9
! 5. .erna? za svoju mani%ulativnu %raksu nije )tio koristiti izraz I%ro%a'andaI jer mu je zvu(ao %revi:e 'rubo3 a i nacisti u $jema(koj su 'a ve* uvelike koristili. Tako je izmislio %ojam I-ije*e za odnose s javno:*uI 0od en'l. $oun!il for Publi! relations ip23 :to je kasnije %ostalo %oznato kao PC3 koji danas %red9 stavlja okosnicu konzumeristi(ko' dru:tva koje'a su oblikovale kor%oracije us%je:no zamijeniv:i %otrebitost za %o=eljnost ono'a :to nam %rodaju. $a ovo bi se mo'la %rimijeniti i slijede*a na%omena Jur+ijeva& "ljudi ne razu' miju sasvim jasno što (razumijevanje( zna"i. Po pravilu, kada ljudi s vate da ne razumiju stvar oni pokušaju pronaći ime za ono što ne (razumiju(, a ka da ga prona)u oni kažu da (razumiju(. *li (pronaći ime( ne zna"i (razumjeti(." Us%. P. 4. 4us%ensk?& +n &ear! ,f t e -ira!ulous, # e #ea! ings of .. +. .urdjieff 3 San Die'o3 Garcourt3 Inc.3 !""#. 0T#B;B.23 str. FE

@

#%

DUALISTIL,I PCISTUP

njanje su:tine3 %a tako %ostoje divni i o%se=ni o%isi ljudski) IstanjaI koji znaju nalikovati %oku:aju o%isa %ti(je' leta bez s%ominjanja 7 krila. 5to3 %tica leti3 ali za krila i aerodinamiku ne %itajte3 rije( je o ne(em dru'om. Ponu+en nam je i niz3 rekli bismo3 'roteskni) te9 orija3 kao :to je n%r. ona o memima3 mentalnim virusima3 koja nas svodi na %uke %renosioce 0re%likatore2 isti). Time nam memetika nudi novu %riliku za izbje'avanje od'ovornosti %rema vlastitom =ivotu i djelovanju3 svode*i nas na so/isticirane strojeve ;.

Povijest se ponavlja
Mislim da se za nastavak %ri(e o dinamici Olo'a ne treba vra9 *ati daleko u %ro:lost 7 sasvim je dovoljno osvrnuti se na sada:nji trenutak. I%ak3 obzirom da %ri(a o Olome neizostavno uklju(uje Iar)eti%oveI %o%ut demona3 suvremeni (itatelji racionalno' uma bi je vjerojatno smjestili ne'dje u Srednji vijek. Takve bi) =elio %odsje9 titi na o%*e%ri)va*enu izreku 7 IPovijest se %onavljaI. $e ulaze*i zasad u razlo'e za:to je tome tako3 skrenuo bi) %a=nju na to da su demoni3 zanemarimo li vladavinu materijalisti(ke znanosti u zadnji) dvjestotinjak 'odina3 u cjeloku%noj ljudskoj %ovijesti bili konstantno %risutni3 ba: kao i ratovi3 ljudska %atnja3 zlou%otreba mo*i3 mani%ulacija3 kontrola uma3 zastra:ivanje. Do ove to(ke u sada:njosti nisam nai:ao ni na jedan %okazatelj kraja Idoba de9 monaI3 ili kraj bilo koje od 'ore %obrojani) mani/estacija Olo'a. $a%rotiv3 rekao bi) da nije te:ko ustvrditi kako me)anizmi Olo'a %ostaju sve so/isticiraniji i su%tilniji. Tako umjesto borbe lukom i strijelom danas iz udobno' naslonja(a neutraliziramo %otencijalne RteroristeS koriste*i bes%ilotne RdronoveS. Uvjeravaju nas u bla'o9 dati bankarsko' sustava koji nas u(i :to je $e%rocjenjivo ®. Dr=avne u%rave tro:e milijarde na in/ormatizaciju daljnje %orezne i svake dru'e re%resije3 dok istovremeno %ozivaju Rbira(ko tijeloS svaki)
; Memetiku je %onudio darvinisti(ki evolucionist C. Da8kins koji %oku:ava na svoj na(in racionalizirati (ovjekov Ius%onI iz majmunoliko' bi*a u moderno' (ovjeka. S. .lackmore ovo obja:njava na sljede*i na(in& "-i smo jedini na ovom planetu koji smo i "meme" strojevi. -i smo selektivni uređaji za imitaciju u evolu!ijskom dijelu utrke s novim replikatorima. /bog toga smo toliko razli' "iti od drugi kreatura0 zbog toga jedino mi imamo velike mozgove, jezik i slo' ženu kulturu." 0%odebljanja moja2

#&

Jasnim i dosljednim odbijanjem la=ljivi) %onuda Olo'a onemo'u*ujemo sile tame da djeluju kroz nas. Tako %o(injemo stvarati %rostor i svijest za udru=ivanje i djelovanje %o %rinci%ima istinsko' bratstva3 a ne autoritativni) )ijerar)ija te9 #' . Tekstovi u nastavku mo=da i%ak %omo'nu da se stvari sa'ledaju na malo dru'a(iji na(in koji %onaj%rije uklju(uje dana:9 nje djelovanje iz realiteta tame %od vodstvom Olo'a3 nje'ovi) le'ija i suradnika3 kako zemaljski) tako i vanzemaljski). dan sv. tr=i:nom re'ulacijom (iju in/rastrukturu 0burze2 dr=e u svojim rukama. o kocki3 %orno'ra/iji3 i'ricama3 itd. $adalje3 %la*amo na/tne derivate %o astronomskim cijenama koje %roizvoljno kreiraju na/tni mo'uli3 bacaju*i nam %ijesak u o(i tzv. $abrajanje bi se mo'lo nastaviti u nedo'led3 da bi na kraju dalo %uni le'itimitet s%omenutom 1reudovo vjerova9 nju3 da je u stvari R(ovjekova %riroda zlaS i sve %rije nabrojano nije ni:ta dru'o do %osljedica takvo' stanja stvari. Patricka3 irsko' sveca2. ve* danas3 u doba mobilni) komunikacija3 svako'a od nas s %ravom 'lasa na dnevnoj osnovi %itaju za mi:ljenje o vitalnim stvarima.a: na%rotiv& %re%oznavanje i uzimanje u obzir Olo'a i nje'ovi) me)a9 nizama mo=e nam omo'u*iti %reuzimanje od'ovornosti za na:e odluke i %ostu%ke. . Iz'leda da je na ovaj dan %o=eljno stra:iti djecu sa9 blasnim i ne%ostoje*im %rikazama i educirati i) kako one %ostoje samo Iu ne(ijim 'lavamaI i nemaju veze sa stvarnim svijetom. $aravno3 0nasu%rot mi:ljenju neki) ske%tika23 svr)a to'a nije neod'ovorno %rebacivanje vlastito' Itereta od'ovornostiI na neko' dru'o'.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## %ar 'odina %red %ateti(ne kartonske kutije3 uvjeravaju*i nas da bolje ne mo=e3 da 'lasamo za Rbolje sutraS3 umjesto da n%r. Tu su i bla'odati interneta koji je dao novu dimenziju stvaranju ovis9 nosti3 n%r. skretanja %a=nje23 kori:tenjem uradaka %o%ut 1ace9 book9a3 itd.4SL4. ili dodatno' 'ubljenja vremena 0tj. $o3 treba %riznati da se moderno dru:tvo zna %risjetiti mra(9 ne strane i %ri%adaju*i) I%raznovjerjaI3 %rimjerice kroz ada%tiranu keltsku svetkovinu kraja ljeta3 %oznatu kao 1allo2een ili I$o* vje:ticaI3 koja je za)valjuju*i bla'odatima konzumerizma sti'la i na ove %rostore. 4ne su tek z'odan dio /olklora neki) an'losaksonski) zemalja3 %a nema razlo'a da ne %ostane i dio na:e 0stoljetne2 tradicije 0dru'i %rimjer je %romicanje dana oblokavanja %ivom3 tzv.

Ljudsko biće. Jur+ijev je uz to tvrdio i da ljudi imaju samo mo'u*nost da razviju sva (etiri tijela3 ali da se ra+amo samo s %rvim3 a na ostalima treba raditi ne bi li se eventualno stvorila kristalizirala. 1izi(ko tijelo je vid9 ljivi3 materijalni dio nas3 ali ono nije jedino. karma Sloboda koju daje dualisti(ki %ristu% omo'u*uje nam da naj9 %rije ustvrdimo kako ljudsko bi*e nije isto :to i /izi(ko tijelo3 kao :to ni na:e /izi(ko tijelo nije samo %rodukt materijalisti(ke evolucije. . Poku:ajmo svom racionalnom umu za %o(etak do%ustiti da %ri)vati mo'u*nost %ostojanja du:e 0ako njenu %risutnost nismo ve* s%oznali na dru'e na(ine23 kao i da ona nije stvorena tjelesnim za(e*em3 niti *e nestati smr*u tijela. Postoje i dru'a3 nevidljiva tijela koja o%isuju mno'a u(enja3 u kojima se naj(e:*e s%ominju (etiri takvi) tijela5. 1ig er &elf2 za %osljednje tijelo koje je s jedne strane u stalnom dodiru sa Svjetlom3 a s dru'e strane s du:om.I PCISTUP meljeni) na stra)u i uni:tenju 0ili ne'aciji2 kreacije i Svjetla. Isti je sazvan 55@. 'odine od strane bizantinsko' cara Justinijana3 koji je sam njime i %redsjedavao 0umjesto tada:nje' %a%e -i'iliusa23 s %olovi(nim %risus9 F # .ao sljede*i korak mo=emo re*i& ne samo da ljudsko tijelo ima du:u3 ve* du:a 0kao nevidljivi dio nas2 ima /izi(ko tijelo. -e*ina stanovni:tva %lanete %oznaje i %ri)va*a konce%t reinkarna9 cije3 :to se ne mo=e re*i za %odru(ja %od utjecajem reli'ija temelje9 ni) na judeo9kr:*anskoj doktrini.DUALISTIL. Prema tome3 ljudsko bi*e je %uno vi:e od krvi i mesa. reinkarnacija. Prema vladaju*im monoteisti(kim doktrinama reinkarnacija je )ereza3 zbo' koje su kroz %ovijest mno'i 'nostici i neistomi:ljenici iz'ubili 'lavu ili bili %ro'anjani od strane monoteisti(ki) %o'lavara. %rema teozo/iji& /izi(ko3 astralno3 mentalno i kauzalno 0ono koje nosi uzroke3 tijelo volje2 ili %rema antro%ozo/iji& /izi(ko3 eteri(no3 astralno i 5'o 0-i:e Ja2 ili jo: jedan %rimjer& %uteno3 %rirodno3 du)ovno i bo=ansko 0ezoteri(no kr:*anstvo2. U nastavku *e se koristiti %ojam I-i:e JaI 0en'l.onstantino%olju 0dana:njem Istanbulu2. 4vo nas vodi do reinkarnacije3 odnosno o%etovano' utjelovljenja du:e u meso 0kom%leks /izi(ko' i eteri(no' tijela2 kroz vi:e =ivota.F 5 Postoje odre+ene razlike u imenovanjima i tuma(enjima tijela3 kao n%r. Dosta izvora3 %osebno iz $e8 A'e zajednice3 s%ominje da se kr:*anska 0tada jo: ne%odijeljena2 reli'ija 5uro%e3 s reinkarnacijom obra(unala na Petom ekumen9 skom koncilu ili Dru'om koncilu u .

9#@5 #! . Cisi& #rans!3nding t e . #@. To bi zna(ilo kako je sve :to se do'a+a isklju(ivo %osljedica karme 0u ovom tuma9 (enju 7 da je sve una%rijed odre+eno23 a takvo vi+enje dobra je %odlo'a za kritiku reinkarnacije i karme od strane za%adni) reli'ija3 jer su'erira bo=ju nemo*3 stavljaju*i 'a u ulo'u %romatra(a i oduzi9 maju*i mu suverenost nad vlastitom kreacijom E.ame4 1idden agendas. Cisi u%ozorava da je ovo o%asna %oluistina3 jer tvrdnja kako je sve jednostavno %osljedica %redodre+enosti svodi ljude na bezdu:ne biolo:ke robote koji su %risiljeni djelovati u skladu s me)ani(kim zakonima %rirode.armu (ini 0uzro(no9%osljedi(na2 predodre(enost i na:a slo)odna volja . A.lobal Po2er . Poistovje*ivanje karme i %redodre+enosti 0%redestinacije2 ti%i(na je materijalisti(ka zabluda. Us%.3 str.."!. #@. (ovjek koji jede svi9 nje roditi *e se kao svinja2. Us%. . A.4SL4. Us%. Lest izvor ovakvo' navoda je i teozo/sko %isanje :to ne (udi obzirom da je teozo/ija trebala I%omiritiI sve svjetske reli'ije i %retvoriti je u jednu koja bi %oslu=ila stvaratelji9 ma novo' svjetsko' %oretka i koja na tron stavlja3 ni manje ni vi:e3 ne'o samo' Luci/era. -alea& 6ein!arnation ' +ts meaning and !onse7uen!es 3 vi+eno& "@.!"##. To bi zna(ilo da ne %ostoji ni:ta iznad materije i ni:ta nakon smrti3 (ime se ne'ira du)ovna individualnost3 %a tako i slobodna volja B.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## Lak i tamo 'dje je %ri)va*en3 konce%t reinkarnacije je3 kao i svaki %ojam va=an za du)ovni razvoj3 ozbiljno korum%iran 7 %onekad do te mjere da je %ostao bizaran i ne(ovje(an 0n%r. A E B tvom bisku%a. Cisi3 str. 5ivine +ntervention and t e Ne2 3art 3 $eu)ausen3 Jovinda Press3 !"". Tada je do:lo do osude 4ri'enova u(enja3 koje je navodno sadr=avalo i konce%t %ret)odno' %ostojanja du:e3 za koji o%et %ostoje kontra9 diktorne tvrdnje %o %itanju %riznavanja reinkarnacije. 5. Pri(a o reinkarnaciji uklju(uje i %ojam RkarmaS koji u izvor9 nom sanskrtu zna(i RdjelovanjeS 0koje stvara u(inak2 i ukazuje na (injenicu da bilo kakvo djelovanje u materijalnom svijetu ima svoje %osljedice u skladu s zakonima kauzalnosti 0uzro(no9%osljedi(ne %ovezanosti2.

Ali3 Iistina 0znanje o njoj3 o%. -r)unac takve mani%ulacije je dr=ati ljude u iluziji da %ostu%aju u skladu sa svojom voljom3 ili jo: IboljeI3 da ona uo%*e ne %ostoji. $avest *u nekoliko /aktora koje dr=im klju(nima za osloba+anje& • Uzimanje u obzir da smo reinkarniraju*i se na Oemlji dos%jeli u djelokru' sila tame 0sjene23 koje imaju %ot%uno dru'a(iju i neljudsku a'endu. $ajbolji zatvorenik je onaj koji nije ni svjestan da je u za9 tvoru. Poistovje*ivanje s materijalnom dimenzijom %ostojanja %reko e'a (ini (ovjeka slije%im za du)ovnu dimenziju3 (ime %ostaje laka meta utjecajima sila tame. • S)va*anje da i'noriranje i ne'iranje zla nije za:tita od nje'a3 ve* vrlo (esto u%ravo odli(an na(in da se svojevoljno %re%us9 timo la=ljivim %onudama3 koje u kona(nici zna(e na:e su:tin9 sko nazadovanje3 a ne na%redovanje • 4dustajanje od mani%ulacije 0kr:enje tu+e slobodne volje u svr)u %ostizanja nadmo*i2 nad dru'ima3 ali i nedozvoljavanje dru'ima da nama to (ine • Cazumijevanje da %ostoje nama nevidljiva svjesna bi*a3 koja #" Isus3 %rema evan+elju %o Ivanu E3 @!& "8poznat ćete istinu i istina će vas oslo' boditi. a. • 4tvorenost kada je rije( o %riku%ljanju novi) %odataka3 uz kriti(nost i analizu vlastiti) iskustava %rije usvajanja bilo kak9 vi) novi) %odataka • Pre%oznavanje aktivnosti i me)anizama kojima se koriste sile tame i koji djeluju su%tilno3 %reko isto tako su%tilno' Ior'a9 naI& e'a ili na:e' lažnog ja." #" .2 će vas osloboditi"#".DUALISTIL. znanje 4vdje dolazimo do vrlo va=ne stvari 7 mani%ulacije slobod9 nom voljom kao naju(inkovitijom metodom %ostizanja nadmo*i nad dru'ima.I PCISTUP Slobodna volja.

aliens23 za koje bi mo'li ustvrditi da su ovdje %risutni najmanje otkako je i (ovjeka. ost2 tj. Posebno mjesto svakako zauzimaju neljudski entiteti od koji) su naj%oznatiji IdemoniI i IvanzemaljciI 0en'l.oliko 'od nam je bilo smije:no slu:ati o odu:evljenosti uro+enika :arenim staklom i o'ledalcima dobiveni) od euro%ski) osvaja(a3 koje je zavr:ilo %orobljavanjem $ovo' Svije9 ta3 ve* sada svjedo(imo na:oj /ascinaciji %onudom %roizvoda bez ## U tekstovima se koristi %ojam naka(enje ili naka(enost u %oku:aju o%isivanja %ovezanosti entiteta i doma*ina 0en'l.ori:tenjem naka(enja izbje'nuta je i daljnja mo'u*a kon/uzija koju bi mo'u*e unijeli %ojmovi kao :to su o%sjednu*e3 %osjednu*e3 za%osjednutost koje razli(iti autori koriste o%*enito o%isuju*i ovakve %ojave. . . 4vdje bi se mo'lo diskutirati :to koristiti3 je li mo=da %rilje%ak bolji od naka(enja3 ili neka tre*a rije(3 mada smatram da bi takva diskusija bila jalova jer niti jedan niti dru'i ne mo=e do(arati %ravu %rirodu ovakvo' odnosa. Do naka(enja je mo'lo do*i u bilo kojem trenutku u ovom ili nekom od %ro:li) =ivota3 naj(e:*e zbo' razni) trauma koje ostavljaju tra'o9 ve na na:em :titu 0auri23 a koji svojim %ostojanjem otvaraju %rostor za u%ad entiteta. S%omenuti entiteti mo'u se naka(iti## na =ive osobe i su%tilno utjecati na misli i %ostu%ke osobe doma*ina na kojem e'zistiraju. 4vo ne bi trebalo (uditi ako uzmemo u obzir da se %laneta na kojoj =ivimo nalazi u zoni doticaja Svjetla i sjene 0tame23 (ija svijest ne'i9 ra %ostojanje Svjetla. $eki od %redstavnika sila tame %redstavljali su se zemaljskim bo'ovima3 e%itet koji mo=da o%ravdava nji)ova te)nolo:ka su%eriornost i znanje. Iz'leda3 da %ored emocionalni) trauma i /izi(ke traume mo'u izazvati otvaranje za:tite3 a u /izi(ke traume svakako s%ada i trovanje razli(itim su%stancama3 od koji) su alko)ol i nar9 kotici najzna(ajniji %redstavnici. osobe na kojoj obitava.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## *u u nastavku nazivati entitetima3 koja mo'u biti ljudsko' ili neljudsko' %orijekla i s kojima mo=emo do*i u interakciju. $0 . Smatram da je %ojam onoliko 0ne2%rikladan koliko i u en'leskim tekstovima kori:teni Rattac)mentS. 4na za nas mo=e imati %orazne u(inke3 %rvo nevidljive3 koji su o%asniji3 a na koncu mo'u imati i vidljive mani/estacije u vidu razli(iti) /izi(ki)3 emocionalni) i %si)i(ki) sim%toma3 %oreme*aja i bolesti.4SL4. $o3 nji)ovi su %lanovi rijetko bili usmjereni %rema su:tinskom 0du)ovnom2 na%redovanju ljudsko' roda3 a obzirom da se %ovijest %onavlja3 ista *e se zasi'urno jo: naj9 manje jednom %onoviti.

J. P.oliko je lako ku%iti dana:nje' (ovjeka3 koji je iz'ubio kon9 takt sa Svjetlom ili jo: 'ore3 samovoljno %rodao svoju du:u3 (ovjeka izmu(eno' stra)ovima3 krizama3 IterorizmomI3 stotinama Imoram trebamI i %o%lavom dezin/ormacija kojima je svakodnevno izlo=enD -jerojatno tim lak:e3 :to vi:e bude zarobljenik 0ne2%otre%:tina3 a is9 tovremeno izlo=en 0ne2ljudskim %onudama i dodatno o%tere*en Iosobnim demonimaI koji 'a svakodnevno %rate i ne %u:taju na miru. sa svojom %onudom nosioci InadeI u novi %oredak3 s vrlo o%i%ljivim novim IzdravstvenimI3 ener'etskim i materijalnim dosti'nu*ima3 nude*i nam jo: %ovr) to'a i Imir3 ljubav i du)ovni na%redakID .#! 4vdje se %ostavlja %itanje tko ko'a citira u ovom stavu& okultisti su9 vremenu %si)olo'iju i %si)ijatriju ili obrnutoD $edvojbeno je da na:i n%r..3 str. Ima li su:tinske razlike izme+u uro+enika koji %onosno %revr*e ru(na o'ledalca i moderno' (ovjeka koji s %onosom nosi novi model mobilno' tele/onaD Mo=e9 mo li zamisliti na :to bi tek 0olako2 mo'li %ristati kad %onuda ne bude toliko su%tilna i %ojave se n%r.I PCISTUP koji) smo jo: %rije #59tak 'odina normalno =ivjeli3 a :to rezultira olakim odustajanjem od ljudski) sloboda. okultne %rakti(are3 mo=emo nai*i na stav da su osobni demoni tek skrivene strukture uma3 nerazrije:eni kom%leksi i %otisnuti I'lasoviI3 odnos9 no jednostavno dio me)anizma e'a za rje:avanje kon/liktni) situacija. Gine3 P. #! Us%. unutra:nji kon/likti nisu nu=no %osljedica vanjski) utjeca9 ja 0:to bi uklju(ivalo i demonske2 ali inzistiranje na stavu da su IdemoniI i I'lasoviI samo dio na:e' unutarnje' inventara mo'lo bi iz'ledati kao jo: jedna us%je:na ma:karada Olo'a. .ad smo kod IdemonaI i kad o tome za%itamo n%r. 6arroll& $ondensed $ aos4 *n +ntrodu!tion to $ aos -agi! 3 P)oeniU AO3 $e8 1alcon Publications3 #BB.DUALISTIL. #5" $# .

4SL4.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## $$ .

@5 @ $3 . @@ Isto3 us%. S. med. Prvoj 'ru%i %ri%adaju emocije3 a dru'a je su%tilnija3 vi:e du)ovna i treba joj neko vrijeme da se razvije. Dr. A.inezi nazivaju Po i 1un %rema za%adnoj ezoteriji %ri9 %adaju astralnom tijelu 0tijelo koje tvori misli i re/leksije emocija2. Sa'an o%isuje stvaranje ljudski) entiteta koje se temelji na modelu %si)e %rema kineskoj Taoisti(koj tradiciji# i modelu (etiri tijela! ljudsko' bi*a. Sa'an3 str.3 str. 1un dijelovi zbo' svoje du)ovne orijentacije slijede & en %rema Svjetlu3 a Po ostaje %ri /izi(kom %lanu i tako %ostaje Kuei. U svojoj knjizi 3ntities4 Parasites of t e 9od% of 3nerg% Dr. Pored to'a :to ovakav %ristu% ukazuje na vi:estrukost na:e' uma 0:to se na za%adu obja:njava %od9identitetima23 on 'ovori i o nji)ovom nejedinstvu i ne%oimanju ne'iranju %ostojanja dru'i) dijelova3 :to oblikuje %si)olo:ki =ivot (ovjeka. S. med.Porijeklo entiteta i nastanak nakačenja 4 %orijeklu i me)anizmima nastanka naka(enja %ostoje razna obja:njenja i u osnovi se dijele na ljudska i neljud9 ska.. U osnovi %ostoje sedam Po i tri 1un dijela.@ & en ima razli(ita zna(enja i u osnovi zna(i Du)> rije( je o -i:em Ja. U modelu (etiri tijela3 Sa'an dalje obja:njava kako astralni /ra'9 menti 0nekada Po23 mo'u samostalno ili s dijelovima eteri(no' tijela 0tijelo =ivotne ener'ije koje %okre*e /izi(ko tijelo2 nastaviti dalje samostalno e'zistirati i kao takvi se na neko'a naka(iti. $akon smrti Po i 1un vi:e nisu vezani za tijelo 0/izi(ko i eteri(no23 razdvajaju se i dobivaju dru'a(ije nazive& Kuei umjesto Po i & en umjesto 1un. Previranja u Po ne'ativno *e utjecati na 1un. Cisi ka=e da smo %rirodno imuni od %rodiranja Iastralni) %arazitaI 0entiteta koji obitavaju u astralnom realitetu2 ali u vreme9 # ! Us%. Prema kineskoj tradiciji %si)a 0um2 nema jednu Idu:uI ne'o deset3 a %onekad se %ri(a i o stotina9 ma. Stari kinezi %ri(aju o Kuei kao o ne(emu :to se na za%adu naziva Ilutaju*i du)I 0iz'ubljena ili %rizemljena du:a2. Sa'an& 3ntities4 Parasites of t e 9od% of 3nerg% 3 Coseville $SM3 6lairvision Sc)ool3 #BB. Dijelovi koje . str3 @B& /izi(ko3 eteri(no3 astralno i 5'o 0%i:e 5'o s velikim slovom kako bi 'a razlikovao od e'a koji se koristi u svakodnevnici i koji %redstavlja Ila=no jaI2 Us%.

med. ITada sam %ostao najja(a mo'u*a o%ozicija.o'u. F#9F! Us%.ako okrutna stvar.o'om. ILuci/er me %ozvao s dru'e strane. Jako mi je =ao :to sam radio sva ova stolje*a.o'a. 5ivine +ntervention and t e Ne2 3art 3 $eu)ausen3 Jovinda Press3 !"". med. Modi dobila od jedno' %reobra*eno' biv:e' demona %rije nje'ovo' odlaska u Svjetlo& IDo'odio se sukob izme+u Luci/era i .3 str. @#5 $% .lobal Po2er .o'a zauvijek %rokleti Oli sa svojim Ile'ijamaI %o(eo u%ro%a:tavati ljudski rod3 nazvav:i to osvetom %rezrenom . Svi su birali izme+u . Helio je da zbijam :ale na ra(un . Pri(a o demonima je mut9 na3 %una dezin/ormacija i krivi) inter%retacija3 a kako uo%*e i %ri(ati o nastanku i izvoru ne(e'a :to se naj(e:*e %ro'la:ava ne%os9 toje*im ili tek %lodom uvrnute ma:teD Jedna od %ret%ostavki3 odnosno doktrina vode*i) svjetski) reli'ija 'ovori da su demoni3 bestjelesna bi*a iz vi:i) realiteta3 I%ali an+eliI koji su se odmetnuli od slu=enja .o'a. 4nda bi) mo'ao sa sebe skinuti tu krinku i uzviknuti3 XIznena+e9 njePX Ali jednom kada sam %romijenio svoju boju3 nisam vi:e mo'ao nazad i tada sam sve vrlo brzo zaboravio.4SL4. Luci/er je odlu(io oti*i i %oveo je sa sobom mno'e an+ele. S.ila je bitka u Svjetlu tko *e %ostati vladar uni9 verzuma.o'a i Luci/era. . Svjetla i tame. Modi& 6emarkable 1ealings4 * Ps%! iatrist 5is!overs 8nsuspe!ted 6oots of -ental and P %si!al +llness 3 Gam%ton Coads Publis)in' 6om%an?3 #BBA. $a neki na(in sam ljut3 ali i%ak moja nova osobnost ne*e mi dozvoliti da me %reuzmu bilo kakvi ne'a9 tivni osje*aji.o'u i stavili se u slu=bu Olo'a 0Sotone2. .ame4 1idden agendas. Luci/er je =elio vladati nebom i zemljom.ada se raskol na%okon do'odio bio sam od'urnut i nisam se vi:e mo'ao vratiti Vvrlo =alosno i uzrujanoW . Tako je od . Cisi& #rans!3nding t e .I 5 . Ja sam odlu(io ostati s .. dr. Cekao mi je da se %rekri9 jem tamom i %retvaram da sam Luci/er i takav vratim . 5 Us%.3 str.. VuznemirenoW Prevario me.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## nima us%inju*e materijalisti(ke i'norantnosti 0neukosti23 'ubimo svoj imunitet i %o(injemo biti osjetljivi na najrazli(itije vrste utje9 caja. $ovi univerzum se trebao /ormirati. Tra'om ove le'ende navodim jednu od is%ovijesti koja je dr. A. Demonski entiteti su tema za sebe. S.o'u zbo' nje'ova (o9 vjekoljublja.

L4 5$TIT5TA I $ASTA$A. Pro%ustiv:i tako istinski =ivjeti3 %ro%ustiti *e i istinski umrijeti za ovaj svijet3 i ostati %rizemljena du:a koja o(ajni(ki tra=i na(in da se zadr=i na zemaljskom %lanu3 ili (ak nes9 vjesna da se od nje'a odijelila. To jednim dijelom mo=e biti %osljedica %ro'ramiranja3 kontrole i mani%ulacije kojoj smo izlo=eni od trenutka dolaska na svijet. %rizemljeni) du:a i nisu %oredani %o u(estalosti ili va=nosti.3 koja ne sadr=e nikakvu du)ovnu kom%onentu ili lekciju3 ne bi trebala (uditi nji)ova iz'ubljenost3 %rizemljenost3 odnosno ne%ra*enje %o9 kojnikove su:tine 0du:e2 u %ovratku %rema Svjetlu. Lovjek koji vjeruje da se stvarnost svodi na materijalni svijet =ivjet *e3 a i umrijeti3 u stra)u za svoja zemaljska dobra jer su ona mjerilo vrijednosti nje'ova =ivota.AL5$JA Ako se vratimo na InedemonskeI entitete3 onda su najvi:e s%omi9 njana naka(enja ono'a :to se naziva %rizemljenim ili iz'ubljenim du:ama 0en'l. • *visnost 4visnost o )rani3 alko)olu3 du)anu3 narkoticima3 seksu ili kockanju mo=e biti vrlo (est razlo' neodlaska u Svjetlo. ne%ri%remljenost za trenutak smrti. %otrebom za u=icima %o svaku cijenu3 ovisnosti3 itd.ez obzira na :arolikost razlo'a ostanka %ri zemaljskom %lanu3 ostavljaju dojam kako je osnovni uzrok tome neznanje3 odnosno niska razina svjesnosti3 tj. Pri9 zemljena du:a i dalje =udi za objektom svoje ovisnosti i to ne $& . Ako uzmemo u obzir da su %rizemljene du:e ustvari oni %od9indentiteti koji su bili stvoreni %ovezano:*u %okojnika za najrazli(itija striktno materijalna iskus9 tva3 n%r. $A. Razlozi neodlaska prizemljenih du a u Svjetlo U nastavku *e biti navedeni razli(iti razlozi koje su %rijavljivali otkriveni naka(eni entiteti.P4CIJ5. U nastavku su navedeni (esto s%ominjani razlozi neodlaska tzv. . Stra) od smrti za%ravo je stra) od na%u:tanja svije9 ta materije s kojim se %oistovijetio %otisnuv:i svoju su:tinsku3 du)ovnu %rirodu i razvijaju*i %od9identitete kao bi o%stao i us%io u %ro'ramiranom svijetu. eart bound spirits2 koje su to %ostale jer se nakon smrti svo'a /izi(ko' tijela iz neko' razlo'a nisu vratile natra' u Svjetlo3 odakle su i sti'le na ovaj zemaljski %lan.

!. M. :nd edition3 Geadline . Priklju(enje /izi(kom tijelu dru'e jo: =ivu*e osobe omo'u*uje %rizemljenoj du:i da i dalje osje*a u(inke radnji ili su%stanci %rema kojima je razvila ovisnost u netom zavr:enom =ivotu. dijela d..A.ald8in& &pirit 6eleasement # erap%4 * #e! ni7ue -anual./e Du:a %reminule osobe mo=e isto tako biti /ra'mentirana kao :to je to slu(aj s =ivu*om osobom. • Demonsko naka+enje ili . str.tjecaj $eke od %rizemljeni) du:a nisu mo'le oti*i u Svjetlo jer je ono smetalo demonskom entitetu koji je bio naka(en na nji) i koji je mislio da *e to zna(iti i nje'ovo uni:tenje. A • 0ra. D.3 str. Modi3 str. Cas%adanje astralno' tijela 0u :to se ubraja i in9 F A E Us%.E Prema Sa'anu3 /ra'mentacija nije samo %uka mo'u*nost3 ve* 'otovo nezaobilazna %ojava 0osim u slu(ajevima individua koje su za =ivota us%jele inte'rirati svoje %od9identitete oko -i:e' ja2./e Ponekad %rizemljene du:e znaju tvrditi da su i) bi*a tame s%rije(ila %ri odlasku u Svjetlo.F • -tjecaj preko iz. 4sim naka9 (eno' demonsko' entiteta mo'u* je i utjecaj demona ili dru9 'i) lutaju*i) du:a koje su %od demonskim utjecajem te i) %utem mo'u %revariti i odvratiti od odlaska u Svjetlo.mentacija d. Dijelovi mo'u biti naka(eni istovremeno na jednu ili vi:e =ivu*i) osoba.F Isto3 us%. !. Us%. !@B3 !. U trenutku smrti du:a ima ras%r:ene dijelove odvojene zbo' traumatski) iskustava koji su %ovezani s osnovom %reko srebrni) niti. Isto tako3 dijelovi mo'u biti naka(eni i na dru'e du:e %reminuli)3 a sve to mo=e onemo'u*iti odlazak u Svjetlo. Po svemu sude*i3 %rizemljena du:a ne mo=e oti*i dalje jer je mra(ni entitet do9 :ao u %osjed odcije%ljeno' /ra'menta i %reko nje'a ne samo :to je zadr=ava3 ne'o mo=e iskoristiti i %oveznu srebnu nit da %reko nje %o:alje ubaci mra(ne entitete na %rizemljenu du:u.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## mo=e %ribaviti bez /izi(ko' tijela. P). .)ljeno.A $' . J.ooks3 #BB5.4SL4.

P4CIJ5. Sa'an3 str. P). 1iore s%ominje da su ku*e ili imanja vrlo (est razlo' ostanka#"3 dok Dr. . 5. Problem nastaje u%ravo u trenutku smrti3 jer se ne mo'u %omiriti s (injenicom da sve to moraju ostaviti iza sebe ili jo: 'ore3 brinu o tome tko bi to mo'ao naslijediti. Iako su3 %rema is%ovijestima %rona+eni) naka(eni) iz'ublje9 ni) du:a3 nji)ovi motivi na %rvi %o'led %lemeniti3 vrlo se brzo mo=e razotkriti u osnovi sebi(na i mani%ulativna %riroda takvi) ljubavi3 tu'a zbo' razdvajanja ili za:titni(ki) stavova. @! ## Us%.3im oso)ama 4vo je vrlo osjetljivo %odru(je koje mo=e biti nabijeno emoci9 jama s obje strane& osobe koja je %reminula i o=alo:*eni)3 (esto voljeni) i bliski) osoba3 koji vezano:*u za %reminulo' lako %ostaju3 %rakti(ki svojom voljom3 doma*ini naka(enja. $A. .ald8in navodi i %uno %rozai(niji %ri9 mjer %rizemljene du:e ljutite majke3 koja se naka(ila na sina koji je %oklonio njezinu kolekciju %orculana i srebrnine =eni koju nije namjeravao niti o=enitiP## • Nedovr/eni poslovi 4sobe koje su za =ivota za%o(ele vrlo ambiciozne %rojekte koji su se %retvorili u =ivotno djelo3 mo'u imati %roblem u tre9 nutku smrti.ooks3 #BB5. • *sje3aji prema 2iv.B • 1rivr2enost materijalnim stvarima $eke osobe %rovedu =ivot saku%ljaju*i materijalna dobra i bo'atstva koja %ostaju svr)a nji)ova =ivota. 1iore navodi zanimljiv slu(aj kirur'a koji je nenadano %remi9 nuo nakon %rometne nesre*e i (ija se %rizemljena du:a B Us%. 1iore& # e 8n7uiet 5ead4 * Ps%! ologist #reats &pirit Pos' session3 .ald8in3 str.3 str. !55 $ .allantine .E95" #" Us%. 5.L4 5$TIT5TA I $ASTA$A. Dr. Takva %rizemljena du:a (esto ima tendenciju tra=enja osobe za koju dr=i da ima %otencijala za nastavak i eventualno okon(anje nezavr:eno' %osla. M.AL5$JA karnirani dio -i:e' ja3 tj. D. ono :to se smatra du:om2 u stvari dovodi do to'a da tvrdokorni %od9identiteti ne us%iju oti*i u Svjetlo ne'o nastave boraviti u astralnom realitetu. .

Tako %rimjerice u /ilmovima (esto vi+amo kako se kriminalci %osljednji %uta %ozdravljaju s Ividimo se u %akluI (iji se nocebo #. $! . Ti%i(an nocebo je na %rimjer3 sada zakonski obavezna3 oznaka na kutiji ci'areta da I%u:enje ubijaI. @# #@ Us%. 1iore3 str.A #. Dvadeset 'odina nakon to'a toj bebi3 sada odrasloj djevojci3 %rona+en je taj entitet. I%ak3 %ro:lo je dvadeset 'odina3 djevoj9 ka je oja(ala3 ali on nije oti:ao. Po svemu sude*i djevojka je vjerojatno mo'la =ivjeti i cijeli =ivot s takvim naka(enjem.ald8in3 str.4SL4. . 4vo ne treba nu=no biti %roblem %oklonika odre+ene reli'ije. !.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## naka(ila jo: nero+enoj bebi koja se trebala %rijevremeno roditi. Pojam koji ozna(ava su%rotnu stvar od vi:e %oznato' %laceba.#@ • 4tra5 od pakla 4vo je iz'leda jedan od (e:*i) razlo'a koji mo=e biti %ovezan i sa sramom zbo' svoji) %ostu%aka. Cekao je kako je kada je u:ao u nju ona bila toliko slaba:na da je imala male :anse sama %re=ivjeti. Smatrao je kako je morao to u(initi te joj biti od %omo*i dok ne stasa. e/ekt ne bi trebao tek tako odbaciti.once%t %akla dobro je izreklamiran i dio je svakodnevice3 %o% kulture3 a %oku:ava se utisnuti ljudima kroz =ivot na mno'e na(ine. 6ijelo vrijeme naka(enja utjecao je na njezine misli i odluke :to je djevojka i %otvrdila re(enicom& I. . %rizemljena du:a ljubomorno' mu=a naka(i na su%ru'u kreiraju*i odbojne situacije za bilo koje' %otencijalno' zamje9 nika3 zaboravljaju*i na dano obe*anje Idok nas smrt ne razdvojiI. $isu zatra=ile %omo* za svoje kon/uzno stanje vezano za smrt #! Us%.io je dobar3 ali iz'leda da je nje'ov utjecaj bio %revelik3 tako da mi nije dao :ansu da odrastemI#! 4vdje mo=emo s%omenuti i osje*aj ljubomore3 %a se n%r. Sude*i %rema navedenim %rimjerima o kojima %i:e Modi3 I%akaoI3 Idonji astralI ili IjamaI %ostoji3 i neke %rizemljene du:e su oti:le tamo tako :to su zanemarili Svjetlo.

njen. 4vjetlo6 zaista .mrijeti3 a ja nisam =elio umrijeti.)ivost Prizemljene du:e osoba koje su umrle %reranom smr*u3 (esto su %re%lavljene osje*ajem ljutnje i %otrebom da neko' dru'o' okrive za svoju smrt3 na :to se onda nadovezuje i =elja za osvetom. Prizemljene du:e koje su tijelo iz'ubile n%r.tnja i osvetolj. Dobar %rimjer du)ovno' neznanja3 %o9 kazuje slijede*i %rimjer naka(eno' Marka& Mark& IPo'inuo sam u saobra*ajnoj nesre*i. da *e vje(no =ivjeti ili da *e imati %riliku za osvetu2.ada su %ri)vatile %onudu iz'leda da je bilo %rekasno3 od to'a trenutka nadalje bile su u slu=bi Sotone. 4vakvi entiteti mo'u biti vrlo tvrdo'lavi u svojoj namjeri da se osvete osobi koju okrivljuju za svoju3 kako to #5 Us%.paka Obo' srama i stra)a od reakcija svoji) %reminuli) bli=nji) i voljeni) koji se (esto %ojavljuju kao %omo* %ri odlasku u Svjetlo3 %rizemljena du:a (esto im se ne =eli %ridru=iti. Tada su na scenu stu%ila demonska bi*a sa svojom %onudom3 koja je do)rovoljno %ri)va*ena jer im se u tom trenutku u(inila %rimamljivom 0n%r. • 4tra5 od 4vjetla Iako mo=e na %rvi %o'led iz'ledati (udno3 i ovo je jedan od razlo'a neodlaska u Svjetlo. $A.I #F • 7j. $isam znao :to u(initi ili 'dje oti*i.#5 • 4ram z)o. !"E3 %odebljanja moja $" . svoji5 post. u %o=aru ili eks%loziji Svjetlo je %odsje*alo na taj traumatski do'a+aj. !"B9!#! #F Modi3 str.AL5$JA /izi(ko' tijela3 jer to nisu mo'le razumjeti ili nisu )tjele %ri9 )vatiti. Bio sam z). Mislio sam kada si mrtav3 onda si mrtav i to je tvoj kraj. -idio sam Svjetlo3 ali nisam oti:ao u nje'a jer sam mislio da *u3 odem li . Modi3 str.P4CIJ5. . Mo'ao sam vidjeti moje mrtvo tijelo tamo dolje ali sam se i dalje osje*ao =ivim kao i %rije.L4 5$TIT5TA I $ASTA$A.

3 str. Mickland ka=e da su du:e samoubojica znale imati naka(ene entitete biv:i) samoubojica3 koji su do:av:i u doti9 caj s tijelom doma*ina i dalje smatrale da je to nji)ovo tijelo3 %a bi nastavili sa svojim morbidnim mislima3 tjeraju*i doma9 *ina u samodestruktivne radnje. 6.)ojstvo 4vo bi razumljivo mo'ao biti dobar razlo' neodlaska %ri9 zemljene du:e u Svjetlo3 jer je samoubojstvo (esto %osljedica o%tere*enosti bri'ama i te:ki) emotivni) stanja. med. #B Us%. #!@ !" Us%.#A $eki znaju biti ljuti na .o'a ili bolje re(eno3 na nji)ovu %red9 stavu o njemu3 %a to mo=e biti i uzrok %riklanjanju mra(nim sna'ama Olo'a i %o nje'ovom nalo'u naka(enja na dru'u osobu. med. L. Modi3 str. Ireland91re?& . Iz'leda da %onekad ovakav (in mo=e biti i jedan od %lanirani) IizlazakaI iz trenutno' =ivota3 kao dio karmi(ke lekcije ili na(ina za %rekid daljnje e'zistencije koja su:tinski ne bi imala %uno smisla. Dr. I. dr.#B Lesto se s%ominje da su na entitetima samoubojica %rona+ene demonske naka(enosti koje su i) i natjerale da okon(aju =ivot. lutaju*i) 0en'l. o. 4vakva du:a nema %roble9 #A Us%.3 str.!" Samoubojstvo ne treba nu=no imati za %osljedicu stvaranje %rizemljene du:e. #. !".ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## oni vide3 =ivotnu %atnju. Gickman& 6emote depossession3 Gickman S?stems3 #BB. Ireland91re? ka=e da ve*ina tzv. 6. Gickman za %rimjer navodi du:u roba koji se =elio osvetiti svom 'os%odaru na koje'a se naka(io. dr. Dr. F# #E Us%. dr. L.#E • 4amo. Dr.3 str. 2anderers2 iz'ubljeni) du:a koje su ostale u donjem astralu3 (ine u%ravo du:e samoubo9 jica.. o. I. Ta emotivna stanja na nji)ovo iznena+enje nakon samouboj9 stva ne do=ivljavaju razrje:enja 7 da%a(e3 (injenica da vi:e ne mo'u nastaviti komunikaciju s dru'im =ivim osobama mo=e i) dodatno /rustrirati i zbuniti.4SL4. Mickland& # irt% <ears *mong # e 5ead 3 Mokelumne Gill Pr3 #BBF.reeing t e $aptives4 # e 3merging # erap% of #reating &pirit *tta! ment3 Gam%ton Coads Publis)in' 6om%an?3 #BBB.# 30 .

L4 5$TIT5TA I $ASTA$A. • Nasilna ili iznenadna smrt Tijelo je (esto tako osaka*eno 0n%r. 4va %odjela ne 'ovori %uno o samom me)anizmu dolaska ulaska entiteta u doma*ina. $o ako uzmemo u obzir neznanje i %ostizanje odre9 +eni) se)i+ni5 ciljeva6 onda bi to mo'lo olak:ati razumijevanje ovakve %ojave. $eovisno o tome da li je rije( o nenamjernom ili dobrovoljnom naka(enju3 %ostoji jedan vrlo zanimljiv detalj3 a to je veliki broj svje9 do(enja %o kojima se %rizemljene du:e naka(e na doma*ina3 a da niti sami ne mo'u to(no objasniti kako se to to(no do'odilo. $a %rvi %o'led malo je razlo'a za:to bi netko %o=elio da mu se naka(i bilo kakav entitet. $A. U'lavnom obja:njavaju da su se u jednom trenutku na:li u dru'oj osobi. Sa'an za ovo ima obja:njenje i 'leda na to u osnovi kao na me)a9 ni(ku %ojavu3 'dje Isli(no %rivla(i sli(noI %a *e tako entitet biti %rivu(en vibracijom odre+ene osobe. 4vo (esto vrijedi i za slu(aj s%ontano' ili %lanirano' %rekida trudno*e. torturama ili uni:teno u vatri2 ili je smrt nastu%ila tako iznenadno 0eks%lozija2 da je %rizemljena du:a %ot%uno zate(ena silinom ili brzinom izla9 ska iz tijela3 tako da nije znala 'dje dalje oti*i i :to u(initi.AL5$JA ma s odlaskom u Svjetlo3 'dje brzo uvi+a da to nije o%timalno rije:enje i nakon to'a mo=e uslijediti %laniranje sljede*e' =ivota 0mo'u*e s jo: za)tjevnijim scenarijom ako je bila rije( o nedovr:enoj lekciji2. 4vdje svakako treba uzeti u obzir o'rani(enja na(ina na koji se do ovakvi) in/ormacija dolazilo3 jer naka(eni entitet u'lavnom I%ro'ovaraI kroz doma*ina koji je u %romijenjenom stanju svijesti3 te %ostoji mo'u*nost da nema rije(i niti na(ina da takvim %osredo9 vanjem na %ravi na(in objasni ovakvu %ojavu. Jednom naka(en3 %oku:avat *e stimulirati stanja koja *e mu omo'u*iti da dobije ono :to je dobi9 3# . !ako dolazi do nakačenja" 1iore i Maure? razlikuju dva na(ina nastanka naka(enja& ne9 namjerna i namjerna 0dobrovoljna2.P4CIJ5.

Isto u manjoj ili ve*oj mjeri uklju(uje i na:e du)ovno IotvaranjeI kojim se %ove*ava %otencijal i za ne=eljene %osljedice3 kao :to su naka(enja razli(iti) entiteta. . 4vdje bi trebalo %onoviti da znanje oslo)a(a. Pozvani enti9 tet nakon seanse mo=e ostati naka(en na neku od %risutni) osoba.tomatsko pisanje6 kanaliziranje i sli(ne aktivnosti mo'u biti incirane znati=eljom3 a zbo' neznanja %ostoji mo'u*nost da Iznati=elja ubije ma(kuI.!# Dobrovoljna nakačenja Mislim da ne*e biti te:ko u nastavku teksta uvidjeti da je velik broj razlo'a za dobrovoljna naka(enja %osljedica (ovjekova tra'anja i %otrebe za du)ovnim 0nematerijalnim2 ostvarenjem. $edostatak adek9 vatno' znanja svjesnosti razlo' je i %ostojanja izreke I%ut u %akao %o%lo(an je dobrim namjeramaI.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## vao i za =ivota u vlastitom tijelu. Pored znanja3 svakako treba jo: jednom %ono9 viti va=nost cilja3 'dje *e znanje 0ne vjerovanje2 omo'u*iti %romjenu na:e svjesnosti iz koje %ostavljamo i na:e ciljeve.2. 55 3$ . Iako na %rvi %o'led ne:to mo=e biti dobronamjerno3 uz ve*e znanje mo'u*e *e biti lak:e uvidjeti i %ostojanje sebi(ni) ciljeva3 %a tako izraz i djelovanje Inesebi(ne ljubaviI3 s kojom se mno'i deklarativno nabacuju3 %ostaje %onekad mani/estacija samodo%adnosti i e'omanije. Sa'an3 str.ija plo+a6 a.ald8in i Modi s%ominju mo'u*nost naka(enja %rilikom i'ranja IDun'eons Y Dra'onsI ili sli(ni) i'ara3 koje su iz'leda %o%ularne u SAD. • *.4SL4. $e znam da li je ne:to sli(no ada%tirano i na na:im %rostorima3 ali u osnovi se radi o i'rama ima'ina9 cije 'dje i'ra(i zami:ljaju 0i dozivajuP2 svoje %oma'a(e koji bi im svojim mo*ima omo'u*ili %objedu nad %rotivni(kim i'ra9 !# Us%. 4vo nikako ne zna(i da bi (ovjek zbo' takve mo'u*nosti trebao %restati s du)ovnim %raksama3 ve* smatram da bi znanje o mo'u*nostima naka(enja entiteta trebalo biti %omo* i za:tita3 a nikako sredstvo za%la:ivanja. $ije nu=no da to bude osoba koja je %ozvala entitete3 mo=e se raditi o %risutnoj osobi %o'odnoj za ulazak entiteta 0zbo' oslabljene za:tite3 itd.

Ljudsko bi*e u osnovi ne mo=e sudjelovati u ovakvim !! Us%. %ot%uno %osjednu*e i kritizira i crkvene teolo'e i u(itelje koji su 'a %ro%a'irali.L4 5$TIT5TA I $ASTA$A. Martin& 1ostage to t e devil4 t e possession and e=or!ism of five living *meri!ans3 Gar%er4ne3 San 1rancisco 6A3 #BB!. 4vdje dolazimo i do ne:to modernije' )ita3 sve%risutno' Garr? Pottera 'dje se na romanti(an i nadasve I(arobanI na9 (in nudi (itav niz (arolija i su%tilno o)rabruje najosjetljivije da kroz i'ru u%adnu u zamke ma'ijski) djelovanja. usisna %raznina 0en'l. De /acto se ovo svodi na kreiranje misaoni) /ormi koje mo'u imati %orazne u(inke na sui'ra(e3 a samo %ozivanje Imo*ni) bi*aI otvoren je %oziv za naka(enje.P4CIJ5. M.!"##. aspiring va!uum2 s%remna na u%ad entiteta koji je (e:*e %odmukao i mra(an ne'o Ian+eo iz SvjetlaI. Dru'a moralno %o're:na %ostavka nastavlja se na :tetnosti %rve %ret%ostavke3 'dje osoba /atalisti(ki %ri)va*a jedan od %onu+eni) modela osob9 nosti i radi na usavr:avanju isto'a. 5nea'ram je za nje'a )ereza i smatra 'a nastavkom od crkve osu+eno' %ela'ijanizma.AL5$JA (ima. $A. [[II9[[III !@ Missin' 6)ildren 5uro%e3 vi+eno& "#."@.3 %red'ovor novom izdanju3 str. Martin kritizira i enea'ram koje' smatra kao jedno od naj9 %o'ubniji) noviji) sredstava koja su na ras%ola'anju za mo'u*e tzv. To bi mo'lo biti obja:njenje za dio misterija nestanka i do "35Z dje(je %o%ulacije 'odi:nje3 o kojem se i dalje ne %ri(a %uno!@. 33 . Martin navodi dva I'rije)aI enea'rama& %rvi koji se temelji na %ostavci da je (ovjek3 moralno 'ledaju*i3 u %rilici sam %os9 ti*i savr:enstvo unutar jedne od devet %onu+eni) osobnosti3 :to nije mo'u*e bez bo=anske milosti3 jer sami ne mo=emo %obje*i od na:e 'rje:ne %rirode. $a ovakav na(in du:a %ostaje %rijem(iva3 tzv. To otvara i (ini du:u %ovodljivom u o(ekivanju %ostizanja obe*ane samos%oznaje %rikladne njezinoj osobnosti. Oa to koriste razne obrede koji u najdrasti(nijem obliku3 sude*i %o mno'im izvorima uklju(uju i seksualno zlostavljanje i ubijanje djece.!! • 8a. M.ijski o)redi i iz)or mra+ne staze9 4dre+ene osobe svjesno i svojevoljno ulaze u %akt s mra(nim silama kako bi do:le do odre+eni) osobni) dobitaka i mo*i.

° *ko se odlu"ite vratiti s tog puta. iluzor' nost i osjećaj grandioznosti. ° Koliko god povećali svoju moć.no što pošaljete drugima. znajte da budete li se kretali putem po' vratka. jad. ° . -islite o &vjetlosti i promjeni. ali i stra . u bilo kojem trenutku možete odlu"iti želite li nastaviti dalje odati "lijevom stazom" ili se zaustaviti i vratiti nazad. možete ra"unati na dalje vodstvo. bez obzira koliko duboko za' gazili u tamu i arogan!iju. ° Postoji uvijek to"ka odluke. a što posi' jete to ćete na kraju i požeti4 povrije)enost. Ireland91re? iznosi u sedam to(aka :to mo'u o(ekivati neuki koji su %rivu(eni )odanjem %o mra(noj stazi&!. a iako bi povratak mogao potrajati. zaštitu i osjećaj !. zaboravite sebe i svoju sjenku. Us%. jer sjenka izgleda velika. trebate znati da su snage &vjetla veće i pad vaše moći je predodre)en. vaša vlastita.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## radnjama3 bez jedne ili vi:e naka(enosti demonske %rirode s visokim stu%njem %osjednu*a3 koje dobiju kroz ma'ijske ini9 cijacijske obrede. !F# 3% . mržnja. Ireland91re?3 str. zna"i da ste se namjerno odmakli od &vjetla i ispred vas će biti tamna sjenka. to je ono što sijete. ljubomora.4SL4. tako velika kolika je vaša vlastita predstava o vašoj moći i prenapu anom egu. Istovremeno ne mo'u %ojmiti svoju de%resivnost i anksioznost3 %retjeranu a'resiv9 nost3 sklonost %rema alko)olu3 narkoticima3 %erverznoj sek9 sualnosti3 jer ta ne'acija =ivota %ostaje IstilI =ivota3 a sude*i %o izjavama neki) od nji)ovi) idola3 sasvim je mo'u*e da su isti %od utjecajem naka(eni) entiteta. neprijateljstvo. %od utjecajem /ilmo'ra/ije ili 'lazbene scene razme*e okultnim simbolima i izrazima3 otvo9 reno se na odre+eni na(in )vale i %onose imenima i slikama Olo'a3 ismijavaju*i 0%razno2vjernike. stra i zlu sreću. ° Pozivate i povećavate u sebi tamne sile i energije kao što su ljutnja. #a sjena donosi zbunjenost. ° *ko ipak odlu"ite nastaviti mra"nom stazom. -elik broj mladi) ljudi se n%r.

Primjer koliko je du)ovna s/era i na:a su:tinska %riroda ba9 nalizirana3 na svoj je na(in %rikazano u /ilmu 1ladne duše 06old Souls3 !""B. ° . Takav %ristu% ovoj tematici mo'ao bi %ridonijeti dodatnoj zbrci i zbunjenos9 ti3 %rije ne'o %rocesu kriti(ke %rocjene realnosti. Poku:ajte %retra=iti internet na temu %rodavanja du:e %a *ete vidjeti da je %onuda sve ve*a.L4 5$TIT5TA I $ASTA$A. Jedan o stavova o %ristu%anju tamnoj strani sti=e od strane 6rkve koja 'otovo sve 7 ili one s kojima nema us%ostavljene di%lomatske odnose 7 %ro'la:ava o%asnima.olobani* u okultizam i ma'iju3 kao mo'u*e %utove ka de9 monskim naka(enjima uklju(uje izme+u ostalo'a i jo'u3 zen9 budizam3 judo3 karate3 aku%unkturu3 kiro%raktiku3 a u nas9 tavku iste teme dodaje& IMno'i3 jer je to danas trend3 ulaze u razne sekte kao :to 3& . Ms'r. $A.23 /iktivnoj %ri(i o ljudima koji se =ele rije9 :iti du:e. . te &vjetlo kao putokaz. -e*inu zadovoljni) korisnika ovakvi) %onuda (ine mla+e osobe koje su %ot%uno iz'ubile kontakt sa svojom su:tinom. -e*i je i broj oni) koji su s%remni vlastoru(no %ot%isati %rodaju svoje du:e3 ne znaju*i koja je %rava te=ina takvo' akta3 ali to itekako dobro znaju oni koji im za to nude odre+ene materijalne i %rolazne vrijednosti. M.P4CIJ5.AL5$JA topline.kretanjem od mra"ne staze spremni ste na prvo pravilo staze &vjetla koje glasi4 "Ne "inite zla" 0nadodao bi) da *e za to trebati %uno svjesno' na%ora3 novi) znanja i iskus9 tava3 jer ne smijemo zaboraviti da je i I%ut do %akla %o%lo9 (en dobrim namjeramaI2. Mo=da bi se u slu(aju aktivno' zanimanja za demo9 ne i crno ma'ijske %rakse trebalo %ostaviti %itanje I:to je bilo %rije3 jaje ili koko:I> je li %ostojanje neko' naka(enja %otaklo zanimanje kod doma*ina ili je doma*in sam iz znati=elje3 %omodarstva ili jednostavno =elje za mo*i koja mu se tako (ini do)vatljivom izabrao mra(an %utD Ako je samo %uka znati=elja bila razlo' ulaska u ovakve vode3 iz'leda da takvi znati=eljnici uvla(e ruku u ru%u sa zmijama3 a da se nisu %ret)odno ras%itali jesu li otrovne i bez da imaju %ri ruci %rotuotrov.

I 0ori'inalni3 neis%ravljani citat3 o%. .le )liske oso)e9 $eke se osobe ne mo'u nositi s 'ubitkom voljene osobe.2!5 Po (emu su s%omenute %rakse i IsekteI vi:e demonske ne'o n%r. %edo/ilija ili idolo%oklonstvo i me'alomanija !F u vlasti9 tim redovima .ri:na3 sljedbenici Saibabe3 ma)ari:i3 svjedoci Je)ove3 kvekeri3 mormoni 7 crkva Isusa .ristova o%*ina3 %entokostalci3 itd.3 str.!"##.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## su& )are9. To mo=e rezultirati tu'om i osje*ajem nedostatka i is%raznosti3 a takva ne=eljena stanja mo'u otvoriti %ut za naka(enje entite9 ta. BF !F IPo nji)ovim *ete i) %lodovima %re%oznati.4SL4. Mo'u*e da to i nije samo sebi svr)a3 %ostoji mo'u*nost da su takve !5 M.##3 vi+eno& "B. Lini se da su i ovdje %risutni Isitni detaljiI3 koji su (esti razlozi nastanka naka(enja& neznanje i se)i+ni ciljevi. 3' . Oa neu%u*ene %raktikante meditacija se %retvorila u obred koji je sam sebi svr)a3 %a se nekriti(ki %rakticiraju najrazli(i9 tije metode koje se nude %od zvu(nim %ojmom meditacije3 %od 'eslom 7 sve je bolje ne'o nikakvo %rakticiranje. Oadar3 M.rista svetaca %osljednji) dana3 adventisti sedmo' dana3 novoa%ostol9 ska crkva3 t)e 6)ristian Science 7 kr:*anska znanost3 ba)aisti3 . • *sje3aj t. Oa nezna9 nje bi se mo'lo re*i da se mani/estira kroz naivnu znati=elju.olobani* ne obja:njava."@.)r3 !!.olobani*3 !""5. Takve osobe bi mo'le tvrditi kako ne mo'u %re=aliti odlazak jer tu osobu jako3 jako vole3 ali isto tako u sljede*em trenutku %okazivati i razo(arenje %a i ljutnju zato :to su ostavljene3 :to je jo: jedno od stanja koje osobu (ini ranjivom i otvorenom za naka(enja.olobani*& Kako prepoznati zamke /loga."!. U nekim slu(ajevima to (ak mo=e biti i %rizemljena du:a %reminulo'a3 koja zbo' svo' emotivno' naboja i sa=aljenja nad voljenom osobom u %atnji ne ode u Svjetlo. a.e i nedostajanja premin. .I 0Isus %rema evan+elju %o Mateju A3 #F2& 9raćo i sestre4 9iskupi grade pala"u od poludragog kamena>?3 Danas. • 8editacija je danas izreklamirana kao %o=eljna aktivnost kroz novi val du)ovnosti i $e8 a'e %okret 0iako meditacija nije aktivnost i %ozicija I(initiI3 ve* jednostavno IbitiI2..

Takva %raksa mo=e do9 vesti do to'a da osoba %ostane doma*in %osjetiteljima koji *e je uvjeravati kako je u%ravo ona Izabrana3 te ima %osebnu misiju. Tako n%r. $A. demonski entiteti la=ljivi i da im ni:ta nije IsvetoI i da *e iskoristiti bilo kakvu obmanu samo da bi utje9 cali na :to ve*i broj ljudi. Protiv ko'a se oni to bore ili natje(uD $a:e Itru%e Ljubavi i miraI3 %rotiv -a:i)D Dru'i %rimjer jest redatelj D.P4CIJ5. skloni su'estiji. Treba se samo %risjetiti da su n%r. Tako oni skloni meditiranju %o svaku cijenu nekriti(ki %riva9 *aju najrazli(itije sadr=aje koji im se nude3 ne s)va*aju*i da meditacijom analiti(ki um ostaje %o strani 0biva Iuti:anI2 i da smo otvoreniji3 tj. 3 . $a ovaj na(in se lako mo=e do'oditi da se %ri)vati us%ostavljanje kontakta s bi*ima koja *e se %redstavljati kao razni uza:li majstori3 svemirska bra*a i tome sli(no 7 :to ona vrlo (esto nisu3 ali i) %raktikant jednos9 tavno ne mo=e 0zbo' neznanja2 ili ne =eli 0zbo' sebi(ne %otrebe za %osebno:*u2 %re%oznati. -remenom je transcendentalna meditacija %ostala 'otovo reli'ijski %okret sa svim IdobrobitimaI za istinski na%redak %ojedinca. Dobar %rimjer koru%cije meditacije su zbivanja oko transcen9 dentalne meditacije 0skra*eno TM2 'dje je meditacija iskori9 :tena kao jedan od na(ina %ro'ramiranja uma.L4 5$TIT5TA I $ASTA$A.AL5$JA Ite)nikeI samo neke iz niza mani%ulacija. 4 dosezima TM %okreta na svoj na(in 'ovori i %ro'las nji)o9 vo' )rvatsko' o'ranka koji se %onosi %rojektom I$e%objedi9 va GrvatskaI3 a koji bi mo'ao dati neke naznake s kakvim %ro'ramima i entitetima %raktikanti dolaze u kontakt. $aravno3 kao Izabrani s misijom svakako mo'u ra(unati na %oseban %olo=aj u novom dobu 0i %oretku2. kao %rvu to(ku svo' %rojekta stavljaju ne%objedivost nacije i nacionalnu osvije:tenost. L?nc)3 TM %ro%a'andist i du'o9 'odi:nji %rakti(ar3 a sude*i %rema /ilmovima koje je %ot%isao i koji vrve bizarno:*u3 nasiljem3 mra(nim temama3 tako+er se %ostavlja %itanje tko je nje'ov izvor ins%iracije i kako i koliko mo=e imati veze sa Svjetlom3 obzirom da %rije nudi %otvrdu %ostojanja Iuro+eneI ljudske zlo*e ne'o :to %oma=e u razu9 mijevanju Olo'a i nje'ovi) me)anizama.

Kto nam zaista =ele %okazati timeD 3! . 'losolalije2 ili iznimno i kao slu(ajeve %osjednu*a 0zbo' n%r. USD!A2. • D. L?nc) se svojevremeno %obrinuo da bude :to bli=e IvatriI u%la*ivanjem te(aja u trajanju od (etiri tjedna za simboli(ni) # mil.ald8in ka=e da su& I4sveta3 mr=nja i 'njev otvoreni %ozivi za demonske !A Mo=da bi se ovo mo'lo tuma(iti i kao dobar %rimjer /ilantro%sko' djelovanja. Kto ako je u%ravo du)ovno otvaranje koje se do'a+a u ovakvim obredi9 ma razlo' stvaranja novi) naka(enja3 zbo' ne%rimjerene za:tite 0koja je u'lavnom %osljedica neznanja2D I :to ako se ljudi kod koji) se ne:to takvo mani/estira3 nakon zavr:eno' seminara vra*aju svojim =ivotima u %ot%unosti nesvjesni :to im se do'odiloD #enamjerna nakačenja • :mocionalne i .ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## Sebi(ni ciljevi se svode na nekriti(ko tra=enje i kreiranje %o9 =eljne stvarnosti3 'rubo i'noriraju*i dinamiku odnosa na :irem %lanu3 odnosno %rakticiranje meditacije kao ne(e'a bez (e'a ne*e biti du)ovni3 tj. Oanimljivo je samo kako svi IistinskiI /ilantro%i uvijek us%iju od takvo' (ina na%raviti vlastitu reklamu i izvu*i neku dobit. 4(ekivanje bilo kakve dobiti je ovdje klju(no3 iako vrlo (esto zama'ljeno %ojmovima %o%ut du)ovno' rasta i razvoja. ne*e mo*i %ros%erirati na du)ov9 nom %lanu ili biti uskra*eni za %ristu% izvoru ins%iracije 0D.4SL4.izi+ke tra. 'r(enja i trzaja tijela2. masovni) du)ovni) obnova3 'dje se u 'omili znaju vidjeti osobe koje %okazuju znakove naka(enja 0i to demonsko'23 a :to se (esto inter%retira kao silazak Idu)a sve9 to'I na nji) 0zbo' n%r.5ovne o)nove9 -rijedilo bi istra=iti :to se to(no do'a+a za vrijeme tzv. Du'otrajno ili intenzivno %risustvo ne'ativni) emocija kao :to su stra)3 ljubomora3 osje*aj krivice mo'u nas oslabiti %rema vanjskim utjecajima3 a . Sjetimo se samo banaka koje s (ekovima s %rozai(nim iznosima3 ali im%ozantni) dimenzija koje jedva stanu u kadar3 %aradiraju is%red kamera.me vjerojatno su jedan od naj9 va=niji) uzroka slabljenja na:e za:tite od entiteta.

!E 1izi(ke traume3 du'otrajne bolesti3 trans%lantacija or'ana3 tako+er nas mo'u IostavitiI otvorenima.##F @" Us%. 4vo i) u kombinaciji s (estom =eljom za %omo*i dru'ima3 dovodi u situacije da %oku%e neko naka(enje.P4CIJ5. konzumirali lo:u )ranu 0kao %rimjer uzima za(injenu $a9Jlutamatom3 5F!#23 %o%ili tabletu %rotiv bolova3 %ro:li %ored 'roblja ili bili u bolni(koj %osjeti i ve* bi imali nove entitete. . Modi3 str. Maure? %odsje*a da se %si)i(ki na%ad mo=e do'oditi bilo kome3 bilo !E . 1iore3 str.L4 5$TIT5TA I $ASTA$A.AL5$JA entiteteI. 4ni su otvoreniji %rema naka(enjima jer im ne'ativnosti iz %odsvijesti lak:e is%livaju3 :to rezultira emocionalnom nestabilno:*u i ne'ativnim emocijama. Tvrdi da je to %osebno slu(aj s vidovitim osobama koje su vi+ale du)ove jo: u dje(joj dobi. .@" • 1si5i+ki napad u osnovi zna(i kreiranje i slanje misaone /orme stvorene namjerom dru'e osobe 0vra(a3 ma'a3 vje:tice ali i bilo koje dru'e osobe koja je vo+ena ne'ativnim %orivi9 ma3 samovoljno ili %od utjecajem mra(no' entiteta2.ald8in3 str.!B Modi 'ovori da du)ovno jako razvijene i vrlo nerazvi9 jene osobe imaju najosjetljivije aure3 koje su mekane i s %oroznim rubovima3 :to olak:ava %rodor entiteta.F !B Us%. • 4enzi)ilne oso)e9 1iore dr=i da su mno'e od osoba koje je susrela u svojoj %raksi i koje su imale vi:estruka naka(enja bile Inesu+eniI 0nekontrolirani2 mediji i vidovnjaci. $adalje3 misli da takve osobe imaju %osebne I%si)i(keI s%osobnosti3 jer imaju %oseban odnos sa svojim nesvjesnim umom3 :to zna biti dvosjekli ma(. 4sobe iz9 me+u ove dvije sku%ine su iz'leda ne:to bolje za:ti*ene. !.a=e kako je dovoljno da su n%r.od nji) je bio %roblem :to bi do %onovno' susreta vrlo lako %oku%ili nove entitete. $A. !!@ 3" . 4vdje treba ra(unati i s kumulativnim e/ektom razli(iti) uzroka smanjivanja na:e ot%ornosti3 kada samo jo: jedan uzrok u nizu3 koji sam %o sebi ne bi mo'ao %rouzro(iti toliku otvorenost3 nekada mo=e %ostati jednostavno Ika% koja je %relila (a:uI.

. 4nda brzo usko(im u %rvu osobu i mo'u u*i u nje'ov 'las i izmijeniti mu 'a kroz 'lasnice.. ?ko )i5 ostao pred. Maure?& 3=or!ism4 1o2 to $lear at a 5istan!e a &pirit Possessed Person6 M)it/ord Press3 #BEB. vi)racij. >ako on sve vi/e prosta+i i postaje .te oso)e i stav tipa =to je primitivizam i praznovjerje= nije za/tita6 . V.a i dolazim na dr.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## kada.pravo o)rn.oje su to %rosta(ine koje otvaraju :titDI Dr.ov. To je na%oran %osao3 ali smo dobro %odu(eniI. njem..4SL4.o6 ostao )i5 . FB %0 .23 'dje vje:tica Lamia3 svakom izre(enom kletvom zna(ajno /izi(ki %ro%ada. To se mo=e vidjeti i u navodu otkriveno' entiteta Simona iz jedne od transkri%ata Modi& Simon& IStojim iza osobe i slu:am %roste rije(i %o%ut Xidi do vra'aX3 X%roklet bioX3 itd. To mijenja vibraciju osobe.i+niji6 to smanj. • 1sovanje i proklinjanje svojom ne'ativnom ener'ijom u odre+enoj mjeri smanjuje na:u vibraciju i time omo'u*uje u%ad ili mani%ulaciju od strane entiteta.je nje.. Onanje i svjes9 nost da se isti mo=e do'oditi mo=da je jedan od najva=niji) /aktora obrane. Hrtvi na%ada ne %oma=e %uno (injenica da *e kreator ovakve misaone /orme za to snositi %osljedice. 4vo je slikovito %rikazano u /ilmu /vjezdana prašina 0Stardust3 !""A. IDolazim iza te dru'e osobe i kad %suje3 dodiru9 jem 'a i :a%u*em mu& XSamo nastavi3 nemoj sada odustatiX3 a kad nje'ova vibracija %adne3 tra=im slabu to(ku u nje'ovoj du:i i ulazim u nje'ovu ruku3 tjeram 'a da udari su'ovornika i izletim van.to.@# <o ne ovisi o vjerovanjima napadn.lasniji i ener. ispred oso)e s kojom pri+a. Modi& @# Us%. i otvara nje.ov /tit i ja prolazim kroz nje. stran..W I.3 str.. 5.

I@! • ?lko5ol i narkotici9 Uno:enje ovakvi) su%stanci trauma9 tizira i oslabljuje /izi(ko tijelo i time ozbiljno naru:ava konzis9 tentnost za:titno' %olja koje %ostaje %er/orirano i %orozno. 4%etovano stimuliramo sje9 *anja na u'odne trenutke koje su imali sa svojim %rijateljima i motiviramo i) da uzimaju dro'e i alko)ol kako bi se %onovno tako osje*ali. 4sje*aji su ono :to %rati takve rije(i i to otvara osobu. 4na tako+er smanjuje vibraciju i otvara :tit osobe. X @e)i seX Ven'l. Ulazimo %reko slabi). Jednom kada u+u u ljude3 zadovoljavaju svoje ovisnosti %reko doma*ina. Modi& Demon& I.AL5$JA Simon& IXPakaoX3 X%rokletstvoX3 X%roklet bioX3 i XIsuseX ako je iz'ovoreno u 'njevu i u kontekstu kada nekome ne mislite dobro. 4nda ulazimo u ostale kada su otvoreni. 4sjetljiva osoba jednom konzumacijom u %o're:no vrijeme na %o're:nom mjestu mo=e dobiti naka(enje.L4 5$TIT5TA I $ASTA$A. Cadimo na 'ru%ama djece i tinejd=era. Oanimljivi %rimjer demonske mani%ulacije na ovom %odru(ju iznosi Modi& Dr. $A. Isto tako :aljemo im %rizemljene du:e koje su bile alko)oli(ari i narkomani u svojim =ivotima. I$amje:tamo im sje*anja na dobra vremena koriste*i oda:ilja(ke na%rave u nji)ovom dijelu korteksa za osje*aje.P4CIJ5. To je razlo' za:to narkomani i alko)o9 li(ari imaju veliki) %roblema u %rekidanju svoji) @! Modi3 str. Te 'ru%e su vrlo mo*ne. !##3 %odebljanja moja %# . fu!kW je vrlo lo/a rije+.oju ulo'u i'rate kod ovisnosti od alko)ola i dro'aDI II'ramo veliku ulo'u. I4%ijanje i dro'iranje mo=e oslabiti i otvoriti nji)ove za:tite3 %a mo=emo u*i i %oticati =elju za jo: ve*om konzumacijom.

ontroliramo i %oti(emo svaku misao i %ona:a9 nje ljudsko' bi*a.akav je utjecaj 'lazbe na nas na svoj na(in 'ovori i %oku:aj Joebbelsa da #B@B.3 koji su tako I%odvaliliI 1rancu9 zima3 a sve %od %arolom da se dobije na ve*oj I=iva)nostiI %ri izvo+enju moderniji) 'lazbeni) djela@. I. @@! @.regorian. Smatram da je zanimljiv %rimjer IinovacijeI u %ro'ramiranju i otvaranju na:i) za:tita 'lazbom ono :to radi njema(ka 'ru%a .I@@ • 8etalAHard rock . .. Oa %ret%ostaviti je da i svaka dru'a 'lazba koja obiluje dis)armoni(nim3 distorziranim3 sinteti(kim i dovoljno 'lasnim tonovima mo=e imati traumat9 ski utjecaj na tijelo3 %a tako i na na:u za:titu.ritancima #B5B.@! Gz3 a :to se =eljelo %omaknuti na .. Ako ovakva 'lazba sama %o sebi nema za %osljedicu dovoljno otvaranje za naka(enja3 onda *e je zasi'urno imati u kombinaciji s aktivnostima koje %rate %oklonike3 a to su (esto konzumacija alko)ola3 narkotika3 %romiskuitetno seksualno %ona:anje3 %oreme*en =ivotni ritam 0nedovoljno s%avanja3 mijenjanje dana za no*23 zala=enje u %rostore u kojima je ve*a :ansa za susretanje entiteta3 itd. $acistima tada to nije us%jelo3 ali je zato us%jelo . Tako+er i buntovni(ke emocije 0ako su %osljedica neko' %ostoje*e' naka(enja ili utjecaja2 koje (esto %rate slu:atelje mo'u dodat9 no %ridonijeti otvaranju.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## ovisnosti. 1idelio Ma'azine& * 9rief 1istor% of -usi!al #uning3 #BB#. 4ni su jednostavno %o%ut lutaka u na:im rukama i zabavlja nas nji)ova ma9 ni%ulacija.' IsitnoI kori'ira re/erentni ton %rema kojem bi se uskla+ivali 'lazbeni instrumenti3 koncertne dvo9 rane i studija i koji je do tada bio .laz)a9 -i:e autora %otvr+uju iz svoje %rakse da su lo:e ili %re'lasne vibracije bile uzrok naka(enja entiteta i s%ominju rock 'lazbu.4SL4. koja nam nudi IdobreI i naiz'led %rodu9 @@ Modi3 str. %$ ." Gz.

.regorian )vali kako %a=ljivo bira stvari koje obra+uje. Malo to'a kod ove 'ru%e nije znakovito3 %o(ev:i od imena 7 obzirom da su 're'orijanski korali bili %oznati i %o %otencijalu %romjene stanja svijesti3 nakon (e'a je bilo %otrebno samo odlu(iti )o*e li ona biti iskori:tena za dobrobit osobe ili subverzivno.a=e da je u(inak sli(an rock 'lazbi3 s tim :to je u ovom slu(aju %ojava dodatno %oja(ana stalnom %risutno:*u vizualne i zvu(ne stimulacije.ako sada stvari stoje3 za)valjuju*i %ro9 %a'andi objeru(ke i nekriti(ki %ri)va*amo ta nova I(uda te)nolo'ijeI koja Iznanstveno dokazanoI nemaju :tetni) %osljedica za ljudska bi*a.rista 0%re9 dvodnika Svjetla2 :to %o svojoj /ormi i namjeri (ine i sotonis9 ti(ke crne mise3 %a bi nazo(nost na takvom koncertu za I%ri%remljeneI mo'ao biti zaista %rvorazredan 0inicijacijski2 do'a+aj koji bi mo'li jo: du'o %amtiti.P4CIJ5. Modi3 str. • Bideo i. ISitna slovaI kojima se %roizvo+a(i @5 Us%. . U to nema sumnje jer n%r.@5 Tek treba vidjeti :to *e se tek do'oditi dodavanjem slike vrlo visoke razlu(ivosti kao i @D %rojekcije u svakodnevnom kon9 zumiranju di'italne T-3 kada *e se broj in/ormacija za obradu vi:estruko %ove*ati. Ako mra(ni entitet iskoristi takav trenu9 tak slabosti i naka(i se3 onda *e u nastavku stimulirati doma*ina da i'ra sve vi:e i vi:e kako bi na nje'a mo'ao vr:iti ne'ativan utjecaj.L4 5$TIT5TA I $ASTA$A. $A. 0u %rijevodu IMra(na stra9 na na%jevaI2 vrvi simboli(nim naslovima %o%ut IOvona %aklaI3 ILjubav boliI3 IMra(na stranaI3 ILuci/erI3 IAn+eo tameI3 itd.AL5$JA )ovljene vibracije.re9 Modi navodi da su joj neki od klijenata %rijavlji9 vali otvaranje :tita 0aure2 %rilikom i'ranja video i'ara. U nji)ovom slu(aju sve vrvi (udnim simbolima& od %ojavnosti 0ljudi bez lica3 bezli(ne utvareD23 sceno'ra/ije3 do izbora obra+eni) %jesama3 'dje se . nji)ov zadnji album simboli(no' imena # e dark side of t e $ ant3 !"#". !!! %3 . Takva sceno'ra/ija3 kostimo'ra/ija3 nastu% i izbor %jesama na su%tilan na(in su'erira bla*enje kr0ist2:*anstva3 ali ne or'anizirane crkve3 ve* demon0t2iranje .

. Ako se uzme u obzir ovakva dinamika3 bit *e %uno lak:e razumjeti za:to neki dr=e da je alko)olizam 'otovo neizlje(iv i za:to mno'i li9 je(eni alko)oli(ari i dalje %rolaze %akao u svom =ivotu. Isto tako3 naka(enja *e %o(eti utjecati na dono:enje %orazni) odluka i %oteza3 kojima *e se dodatno %ove*ati :anse da se do+e u ne%riliku i otvori za jo: koje naka(enje.4SL4. @F • 1ostoje3i entiteti9 $akon %ojave %rvo' entiteta vremenom se mo=e o(ekivati %ojavljivanje niza novi) naka(enja3 'dje nji)ov broj mo=e iznositi i %o nekoliko desetaka3 ali i %reko stotinu.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## o'ra+uju od %ravni) %osljedica u'lavnom nitko i ne (ita.ald8in3 str.!"#".. !!F @E Us%. $%r.".. Uskoro tu *e biti (itava Ieki%aI u jednom /izi(kom tijelu koje *e dalje %ro%adati i dodatno se otvarati i za %uno o%asnije entitete. Svako naka(enje zna(it *e ener'etsko slabljenje doma*ina jer cr%i nje'ovu ener'iju3 zbo' (e'a *e nje'ova za:tita dalje o%adati. @!F %% . @A Us%. @E Postoji dosta %olemike oko eti(nosti cjeloku%ne %rocedure %resa+ivanja or'ana ba: zbo' to'a :to se dosta ljudi %o(elo %itati koje su stvarne %osljedice ovakvo' (ina. @A Ireland91re? obja:njava da %ostoji razlika izme+u naka(enja %rizemljene du:e i trans%lantirano' or'ana kad je samo dio IsvijestiI uba(en u doma*ina %a to ne smatra klasi(nim naka9 (enjem3 ali u svakom slu(aju za)tjeva %a=nju i obradu. Dok 'od ljud9 sko bi*e do=ivljavamo samo kao /izi(ko tijelo3 cjeloku%an (in se svodi na manje vi:e me)ani(ki za)vat3 ali %raksa ukazuje da je rije( o ne(em bitno slo=enijem. • <rans. ako je doma*in svojim alko)olizmom %oku9 %io entitet koji je tako+er za =ivota bio alko)oli(ar3 u nastavku =ivota *e ve* dvije svijesti =udjeti za novom ka%ljicom3 %a *e u(estalo obilaziti mjesta 'dje se to(i alko)ol i 'dje bi se mo'li vrzmati dru'i entiteti biv:i) alko)oli(ara. Ireland91re?3 str.ana mo=e otvoriti %ut k naka(enju %rizemljene du:e ili misaono' /ra'menta. Lak i da tome nije tako (itav %osao %rotkan je svakojakim a/erama koje %ovremeno @F 6$$ blo'& &amsung issues 2arnings about @'5 #A3 #5.zija krvi ili doniranje or.

L4 5$TIT5TA I $ASTA$A.j. srebrne niti ili vr%ce. Iz'leda da %ostoji %uno ve*i broj za(eti) od ro+eni) blizanaca." Us%.mentacija d.lavninom d. • Nero(eni )lizanci9 Sa'an skre*e %a=nju na jo: jednu va=nu situaciju o kojoj se ne vodi ra(una. Jedan od /ilmova na ovu temu je 5irt%..ald8in u slu(aju =ene koja se zaljubila u mu:karca 0sve*enika2 koji joj nije mo'ao uzvratiti ljubav na o(ekivani na(in3 ostaju*i dalje na distanci i uzorno' %ona:anja. $A. Niti koje povez. Svaki /ra'ment %ovezan je s 'lavninom %reko tzv.%0 Oanimljiv %rimjer daje . Do /ra'mentacije dolazi uslijed te:ke emocionalne ili /izi(ke traume i to naj(e:*e u ranom djetinjstvu jer smo tada u svakom smislu najranjiviji. Daljnja =udnja kod =ene dovela je do /ra'mentaci9 je i otcije%ljeni dio je ostao kod nje'a.P4CIJ5.. Prett% # ings3 !""!./e9 %onekad se3 bez obzira na ot%ornost aure koja ne dozvoljava %rodor entiteta3 mo=e do'oditi da se isti naka(e koriste*i iz'ubljene dijelove 0/ra'mente2 du:e koji su do:li u %osjed sila tame. EE . Tra'ovi nero+eno' blizanca mo'u se %rona*i nakon ro+enja na %osteljici 0osim ako %lod nije odumro u ranijem stadiju23 a novoro+ena beba mo=e %oku%iti %rizemljenu du:u nero+eno' blizanca i zbo' to'a imati %ro9 blema od samo' %o(etka.ranje demonski5 i lj. • 0ra. !!5 %& . @B Do'a+a se da se dru9 'i %lod ne razvije i tako se rodi samo jedna beba za koju se nije ni znalo da je blizanac. U ovom slu(aju i doma*in i okolina *e smatrati da je nje'ovo %ona:anje3 koje *e u odre+enoj mjeri biti uvjetovano naka(enim blizancem3 u stvari nje'ovo vlastito. Demonska bi*a koja su %rije bezus%je:no na%adala sve*enika naka(ili su se tada na @B Us%. iskoristiti za ..dski5 entiteta prema doma3in. te dijelove s . Modi str. Sa'an3 str./e demoni mo.AL5$JA iza+u na svjetlo dana3 otkrivaju*i zlo(ina(ka udru=ivanja koja uklju(uju i lije(nike3 tr'ovce robljem3 saka*enje i ubijanje %ot%uno zdravi) osoba zbo' %rodaje or'ana3 itd.

S%ajanje i %rekla%anje ovi) /aza mo=e u svakom %ojedina(nom slu9 (aju biti razli(ito i iako (itav %roces mo=e biti strelovit3 naj(e:*e *e trebati niz 'odina da se ostvari.@F .ilo bi zanimljivo %rou(iti kakvu ona ima Iinsta9 lacijuI3 %a s jedne strane baca %ra:inu u o(i %ri(ama o du)u C?anu .! Us%. #AF .@ S)o8bizS%?& Bad% . Jednom kada je tre*a /aza osi'urana nastavlja se daljnja kontrola i time stvaraju uvjeti kojima bi se mo'lo %osti*i i za9 vr:no stanje 7 potp. aunted b% g ost named 6%an. . #renutak ulaska4 trenutak kad je mra(ni entitet u:ao u osobu i odl.no posjedn. %' .a. @. .4SL4.# Us%.a t inks s e(s being !"#".. Martin3 str.@ i navodno svojoj velikoj du)ovnosti3 a s dru'e strane njezini tekstovi3 =ivi nastu%i3 sceno'ra/ija i s%otovi vrve od okultno'3 te uz . 4vo je %eriod %ri%reme za sljede*u /azu. Mislim da je za kraj dobro navesti (etiri /aze u %rocesu demonsko' %osjednu*a3 kao najte=e' slu(aja naka(enja entiteta koje s%ominje Martin3 a to su& #.ka3 iako u%itna i slaba3 od strane doma*ina kojom je omo'u*en ulazak entiteta.a. .. -rijeme krivi odluka doma*ina o va=nim stvarima3 :to je direktna %osljedica dozvoljene %risutnosti mra(no' entiteta.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## nju i %reko veze s njezinim /ra'mentom us%jeli do*i do nje9 'a.ald8in3 str.# 4vaj %rinci% se koristi i kod slanja uroka i bacanja (ini 'dje se %rema osobi :alje /ra'ment du:e osobe koja je %o:iljalac 0vra(ar3 vje:tica2 i %reko (ije niti u%ada onda naj(e:*e demon9 ski entitet3 obzirom da je %o:iljalac u %aktu s mra(nim silama. . 5obrovoljno predavanje kontrole sili ili %risustvu koje doma9 *in jasno %re%oznaje kao strano3 a :to rezultira 'ubitkom kontrole nad svojom voljom3 %a time i nad svojim odlukama i djelima.3e.! Jedno od mo'u*i) remek9dijela %osjednu*a mo'ao bi biti slu(aj Bad% . !..a.

Sa'an3 str. obitelj2.L4 5$TIT5TA I $ASTA$A. $A.ako entitet nema sve :to %otrebno da bi %ostao zasebno bi*e3 mora %arazitirati na dru'ima..P4CIJ5. U ovom trenutku mi nije %ot%uno jasno :to je %otrebno demonskim entitetima da o%stanu na doma*inu3 ali iz'leda da oni imaju %uno ve*u slobodu ula=enja i izla=enja3 odnosno mijenjanja doma*ina3 za razliku od %rizemljeni) du:a i sli(ni) entiteta koji nisu tu %rvens9 tveno kako bi djelovali %rotiv Svjetla i nje'ove kreacije.. 4dr=avanje misaoni) /ormi omo'u*uje stalno %oticanje ne'ativni) emocija koje su i bile %osljedica nastanka misaone /orme. Oa %ret%ostaviti je da *e demonski entiteti biti toliko du'o s nama koliko im svojim %oraznim mislima i djelima omo'u*imo da nas s%utavaju u na:em du)ovnom razvoju3 ali i da djeluju*i kroz nas :ire dalje %atnju i jad.AL5$JA namjerno birane ritmove i melodiju vr:i masovno su%tilno %ro'ra9 miranje %o diktatu mra(ni) sila.. Us%. !ako opstaju" $aka(eni entiteti3 bez obzira o kojoj je vrsti rije(3 trebaju neku ener'iju kako bi o%stali. To bi tre9 balo vrijediti za misaone /orme koje je kreirao sam doma*in3 ali i za one koje su mu u%u*ene od dru'e osobe 0kletva3 urok2 ili 'ru%ne misaone /orme 'ru%e kojoj %ri%ada 0n%r. Sa'an %otvr+uje da naka(eni entitet mora cr%iti ener'iju doma*ina3 obzirom da nje'ov eteri(ni dio treba ener'iju kako bi se odr=ao. 55 % . . Svi ljudski entiteti o%staju na doma9 *inu konzumiraju*i odre+eni dio nje'ove ener'ije3 %a je onda razumljivo za:to je kroni(na malaksalost i bezvoljnost jedan od mo9 'u*i) sim%toma naka(enja. .

ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## %! .4SL4.

tada:njim metodama %obuda %romijenjeno' stanja svijesti3 s kojima se %oku:avalo do%rijeti do %odsvjesni) sadr=aja ili # ! @ . %" . st.ritannica 4nline 5nc?clo%edia3 vi+eno& !F. !5 T)e T)ree 1aces o/ 5ve3 #B5A.3 str. -ultiple Personalit% 5isorder3 MPD2 koji je odnedavno uto%ljen u :iri %ojam disocijativno' %ore9 me*aja osobnosti ili DP4 0en'l. D. T.!"##. P). Isto tako3 va=no je razumjeti da iako neke /aze rada s ova dva stanja mo'u biti jednake3 kona(ni ciljevi su i%ak razli(iti& u slu(aju P-4 trebalo bi do*i do inte'racije :to vi:e rascije%ljeni) alter9e'a 0en'l.!3 %o kojima su snimljeni i istoimeni /ilmovi@.3 S?bil3 T. Gammer3 dr. P-4 je %onovno aktualiziran %ojavom knji'a kao :to su # e @ .a!es of 3ve 3 #B5A. :nd edition3 Geadline . J. M. alter personalit%2 s %rimarnim 0ori'inalnim2 identitetom3 a ako to nije mo'u*e3 onda treba raditi na osvje:*ivanju %ostojanja razli(iti) osobnosti i stvaranju uvjeta za nji)ovu daljnju suradnju. M.Usporedba poremećaja vi estruke osobnosti $P%&' i prisutnosti entiteta S vako iole dublje %rou(avanje %roblematike naka(enja neza9 obilazno vodi i do %roblematike tzv. %ostao ne%o%ularan zbo' rastu*e' %ritiska ma9 terijalisti(ke znanosti. 5isso!iative identit% disorder. ili &%bil3 #BA@. 4rne& 1%pnosis Cps%! olog%D3 .ald8in& &pirit 6eleasement # erap%4 * #e! ni7ue -anual.23 ali je3 uz )i%nozu i %osjednutost du)ovima 0 spirit possessions23 u %rvoj %olovici !". U slu(aju %ostojanja naka(eni) entiteta3 trebalo bi %oku:ati :to vi:e entiteta odvesti u Svjetlo ili ako su izvorno ljudski3 onda i) rastvoriti ili vratiti vlasniku. st. DID2. s%oro:*u i neizvjesno:*u rezultata %osti'nuti). Pojam P-4 %ojavio se u doba s%iritizma 0%olovicom #B.#BAF. A. %oreme*aja vi:estruke osobnosti ili P-4 0en'l."#. med. !@ Isto3 us%. J. str. Us%. . 4vo vrijedi i u obrnutom slu(aju3 'dje %rou(avanje P-4 vodi do naka(enja#3 %a je za %ravilnu di/erencijalnu dija'nozu i nastavak rada s osobom vrlo va=no razumjeti sli(nosti i razlike ovi) stanja.ooks3 #BB5. Gi%noza je u stru(nim kru'ovima bila 0i jo: je2 zanemarena3 dijelom mo=da i zbo' 1reudovo' razo(arenja njezinom neu(ikovito:*u3 tj.

4SL4.i Allison& &piritual 1elper + ave met3 Printed in t)e AAS6 $e8sletter 0o/ t)e Association /or t)e Ant)ro%olo'ical Stud? o/ 6onsciousness23 vol #3 no. D. C..ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## ono'a :to je on nazvao id. J.3 str."#. M.!"##. . Oabilje=eno je nekoliko slu(ajeva kad je unutarnji samo9%oma'a( su'erirao tera%eutu da ostavi jed9 no' ili vi:e naka(eni) entiteta na doma*inu zbo' nji)ove trenutne /unkcije kao :to je n%r."#. Pot%uno je svjestan cijele obitelji alter9e'a3 kao i oni) /ra'menata koji su uljezi 0naka(eni entiteti2.com3 vi+eno& !. P). J. Unutarnji samo9%oma'a( mo=e djelovati kao osobni tera%eut3 %oma=u*i tera%eutu u radu. med.5 Povezanost izme+u P-4 i mo'u*nosti %ostojanja naka(enja dobila je odre+enu %a=nju za)valjuju*i radu dr. . Allison& -P5 and 5+5 are #2o 5ifferent Post'#raumati! 5isorders3 #BB5. Lo)r& &!ien!e and Pseudo' s!ien!e in $lini!al Ps%! olog%3 T)e Juil/ord Press3 !"".E 5 F Us%.!"##. S.. Allisona3 koji je kasnije bio mar'inaliziran od strane znanstvene zajednice3 bez obzira na brojna %osti'nu*a koja bi mo'la %omo*i u obja:njavanju stanja kako bi se mo'lo %omo*i osobama s P-4. unutarnje' samo9%oma'a(a 0 +nner &elf 1elperE3 ISG3 %ojam koji je uveo Allison2. 4.once%t ISG9a 0koje'a kreira na:a su:tina3 tj. C. med. dr. #3 Marc)3 #BE5.953 vi+eno& !#.. dr. S. D."#. Lilien/eld3 P). L?nn3 P). C.A .!"##. du:a koja se inkarnira u izabranom tijelu2 razumljivo da je do(ekan kao kontro9 verzan od strane %redstavnika ItvrdeI znanosti3 koji isti s%ominju kao %rimjer kontroverzne dija'noze. D. Allison je bio i %ro9 tiv mar'inalizacije P-4 i nje'ova %o're:no' ubacivanja %od DP43 jer su etiolo:ki ovo dva razli(ita stanja3 koja za)tijevaju i dru'a(iji %ristu%. dr=anje %od nadzorom jedno' ili vi:e alter9 e'a kako bi se s%rije(io emocionalni kaos ako bi se ta alter9e'a akti9 virala. ##! A E &0 . Allison& # e +nner &elf 1elper C+&1D3 Dissociation. Daljnji razvoj na ovom %odru(ju i%ak je rezultirao %ri)va*enjem )i%noti(ke %obude kao naju(inkovitije metode u slu(aju P-43 kada je tijekom rada %otrebno us%ostavljati vezu s razli(itim alter9e'oima.com3 vi+eno& !#.3 str. Prema Allisonu3 klju( razlikovanja izme+u ova dva %ost9tra9 umatska disocijativna %oreme*aja je dob u kojoj je do=ivljena %rva trauma3 a %ostoji jo: #5 dru'i) /aktora %o kojima se razlikuju kao i %risustvo ili odsustvo tzv.ald8in3 str. .3 Dissociation.. Us%. @#3 @5@ Us%. .

4visno o tome koji je alter9e'o trenutno %risutan3 osoba mo=e n%r. S%anosa koji su'erira da se ovo stanje %ot%uno izbaci iz dija'nostike jer je ono %roizvod interakcije tera%euta i %acijenta u danom dru:tveno9ko'nitivnom kontekstu 0dru'a(ije re(eno3 uklju9 (ene strane su iskonstruirale ne:to :to je ko'nitivno %ri)vatljivo3 a ima u%ori:te u dru:tvenim obi(ajima2.USP4C5D. P-4 je %osljedica ozbiljni) emocionalni) i /izi(ki) trauma. multiples23 %a u slu(aju da je %si)i(ka /izi(ka seksualna trauma do=ivljena %rije sedme 'odine stanje naziva vi:estruki P-4 0%ojavljuje se ISG23 a nakon sedme 'odine vi:estruki DP4 0izostaje ISG2. Postojanje vi:e alter9e'a 0osobnosti2 kod P-4 mo=e imati za9 ista s%ektakularne3 zbunjuju*e i medicinski nemo'u*e mani/estacije 0s dru'e strane3 ovo stanje je jedan od jako dobri) %rimjera koji 'ovori u %rilo' %ovezanosti um9tijelo3 koja je u%ravljana du:om i %ovezana s Du)om2. D. U tekstovima na ovim stranicama kori:ten je izraz P-4 jer smatram da je deskri%tivniji.A P4C5M5\AJA -IK5STCU. u jednom slu(aju biti ne%u:a(3 a u dru9 'om te:ki %u:a(3 ili imati razli(ite dio%trije3 osjetljivost ili ot%ornost %rema vanjskim utjecajima kao :to su to%lina3 )ladno*a3 voljeti razli(itu )ranu3 imati razli(ite aler'ijske reakcije ili (ak razli(ita ozbiljnija stanja kao n%r.$4STI 0P-42 I PCISUT$4STI 5$TIT5TA U namjeri da nekako %omiri %ojmove P-4 i DP43 Allison je dodao %redikat Ivi:estrukiI 0en'l. . S%anos& -ultiple +dentities F . U %uno takvi) slu(ajeva3 o%se=no /ra'mentiranje je neizbje=no. Kokantnu dimenziju P-49a3 odnosno izazivanja te:ki) emoci9 onalni) i /izi(ki) trauma %ri %ro'ramiranom stvaranju a'enta za izvr:avanje Rvi:i) ciljevaS nudi tzv.ada se 'ovori o P-43 ske%tici 'otovo nezaobilazno s%ominju rad dr. . P. $eka %rou(avanja osoba s P-4 otkrivaju da neki od /ra'menata mo'u na%ustiti osobu3 ali ostati u njenoj blizini3 naka(iti se na dru'u =ivu osobu ili oti*i u Svjetlo. $je'ova knji'a -ultiple +dentities F .alse -emories4 * &o!io!ognitive Perspe!tive B3 (esto B P). To je okvirna 'ranica3 a uzeta je kao vrijeme koje se smatra %otrebnim da bi se razvila na:a osob9 nost koja *e nas %ratiti za =ivota. $. $. artritis u jednom slu(aju3 a u dru'ome dijabetes3 ili biti bez oboljenja.5 4S4.reenbaum govor3 (iji je transkri%t u o%ticaju ve* neko vrijeme na internetu.alse -emories4 * &o!io!ognitive &# .

U %romijenjenom stanju svijesti !o'presen!e2. Postoji raz'rani(enje izme+u 5ntiteti znaju za %ostojanje %ojedini) alter9e'a u normalnom dru'i)3 'dje se %ojedini mo'u i stanju svijesti3 %ri (emu jedan 'ru%irati i imati i svo' vo+u nema sje*anje na dru'o' i oni ne 0'lasno'ovornika2. %ostoji svjesnost ili sje*anje o dru'im alter9e'oima koji su bili Rna odmoruS dok je odre+eni alter9e'o i'rao vode*u ulo'u. U nastavku je %rikazana us%oredba odre+eni) sim%toma u slu(aju alter9e'a u P-4 ili %ostojanja naka(eno' entiteta. entiteta 4snovna zna(ajka osobe s P-4 su 4sim u rijetkim slu(ajevima trenuci iz'ubljeno' vremena3 kad %ot%une %osjednutosti3 nema jedan alter9e'o %re%u:ta osje*aja 'ubitka vremena kod u%ravljanje tijelom dru'ome. mo'u koe'zistirati %ri Doma*in mo=e biti svjestan u%ravljanju tijelom. doma*ina koji ima naka(en entitet. odnosu me+u alter9e'oima3 'dje Perspe!tive3 American Ps?c)olo'ical Association 0APA23 Cujan !""#. Stu%anj R%romijenio se nakon smetnje varira od srednje' do )os%italizacije zbo' o%erativno'a ozbiljno'3 :to u'lavnom ovisi o za)vataS2. %risutnosti dru'e svijesti 0en'l. Cazvija se kroz du=e vrijeme3 $aka(enje entiteta se u'lavnom %o(ev:i u ranom djetinjstvu. &$ .ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## se s%ominje3 a mo=da zanimljiv detalj je njezino izdavanje dvije 'odine nakon autorove smrti. S%anosova istra=ivanja bila su o%*e9 nito usmjerena na kori:tenje )i%noze za %ostizanje %romijenjeno' stanja svijesti u tera%eutske svr)e i neeti(kom kori:tenju iste 0(e'a je %o svemu sude*i bilo3 i jo: uvijek ima3 kod zna(ajno' broja tera9 %euta 7 %osebice kad je rije( o %obornicima $e8 A'e doktrina2. %reko #"" alter9e'a. ?lter-e. Iz ovo' razlo'a su i %olovice %rona+eno od #" %a do %romjene vidljive trenutno 0n%r.o . 1B* 1ostojanje naka+eno.4SL4. U do'a+a trenutno3 s tim :to oko %olovice %romatrani) %ostoje slu(ajevi i da neki entitet slu(ajeva broj alter9e'a je bio na%usti3 %a se %onovno naka(i na is%od #"3 dok je kod dru'e doma*ina.

!o'!ons!iousness2. entiteta najmanje dva mo'u i'rati va=nu ulo'u u %reuzimanju kontrole nad tijelom.o .A P4C5M5\AJA -IK5STCU. Alter9e'o koji se aktivirao i Pot%uno %reuzimanje kontrole %reuzeo u%ravlja(ku ulo'u ima nad doma*inom do'a+a se samo %ot%unu kontrolu nad tijelom.roj mo'u*i) naka(enja mo=e alter9e'o 0ne ra(unaju*i %rimarni jako varirati ali nije rijedak slu(aj identitet2. &3 . 4bi(no se %ojavljuju sim%tomi kao :to su do tada ne%ostoje*i a%etiti3 %roturje(nost u razmi:ljanju i vo+enje unutarnje' dijalo'a3 javljanje unutra:nji) 'lasova3 itd.USP4C5D. Ako tradicionalni tera%eut 0kojem je stran konce%t naka(eni) entiteta2 dobije in/ormaciju od entiteta da je on zasebna svijest i %oku:a tretirati %acijenta kao slu(aj alter9 e'a 0inte'racija s %rimarnim ili ori'inalnim identitetom2 to *e biti osu+eno na neus%je)3 ili *e se u najboljem slu(aju stvoriti su9 svijest 0en'l.od osobe s P-4 %ostoji %ovijest Postojanje entiteta nije odre+eno emocionalno'3 /izi(ko' i (esto %ostojanjem seksualno' seksualno' zlostavljanja u zlostavljanja doma*ina u djetinjstvu.$4STI 0P-42 I PCISUT$4STI 5$TIT5TA ?lter-e. djetinjstvu. 1B* 1ostojanje naka+eno. -rlo rijetko %ostoji samo jedan . /izi(ko'3 %si)i(ko' i emocionalno' zdravlja. da bude samo jedan. . Alter9e'a imaju osje*aj 5ntiteti su svjesni to'a da su %osjedovanja vlastito' tijela. 4soba s P-4 ima (esto dobro Postojanje entiteta nije odre+eno dokumentiranu %ovijest slabo' lo:im zdravljem. zasebna Ibi*aI3 da su naka(eni na doma*ina i da nisu doma*in.5 4S4. u iznimnim slu(ajevima %ot%une za%osjednutosti.

4SL4.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## ?lter-e.o . =ivot 0ako je ljudski entitet23 smrt3 Disocijacija 0rascje%ljivanje2 je trenutak naka(enja i razdoblja obrambeni me)anizam kako bi se izme+u smrti i naka(enja na %re=ivjela traumatska i stresna doma*ina. 1B* 1ostojanje naka+eno. Alter9e'a se stvaraju3 izranjaju3 $aka(eni entitet nema nikakvi) /ra'mentiraju i odcje%ljuju u Rru%aS u sje*anju na svoj vlastiti trenucima traume i %otrebe. situacija i 'otovo uvijek %o(inje u djetinjstvu. entiteta Alter9e'a mo'u %re%oznati 5ntiteti su svjesni %ostojanja naka(eni entitet kao odvojeno3 alter9e'a u doma*ina. zasebno bi*e 0netko tko ne %ri%ada R'ru%iS2. &% . Alter9e'a nemaju sje*anja iz sada:nje' =ivota %rimarne osobnosti %rije trenutka kada su kreirane3 %a znaju tvrditi da su s osobom Rod samo' %o(etkaS 0iako mo'u imati sje*anje na %ro:li =ivot kao dio svijesti du:e9tijela osobe2.

U tom smislu3 kod razmatranja ono'a :to je %rilo=eno u tekstu trebalo bi %oku:ati razmi:ljati izvan okvira standardni) slika koje nam se %ojavljuju na s%omen te rije(i.!lasi(ikacija entiteta • • • • rlo o%se=an %re'led entiteta3 od koji) ve*ina mo=e biti neka od naka(enosti 0na =ivoj osobi ili dru'om entitetu23 dao je dr. Ljudski entiteti • 1rizemljene d. 4dre+ivanje vrste entiteta %o(etni je i najva=niji %ostu%ak di/erenci9 jalne dija'noze koji *e dalje3 ovisno o karakteristikama entiteta3 odrediti daljnji tijek %ostu%ka osloba+anja. eart bound spirits2 su iz'ubljene du:e koje su u %ro:losti imale svoja /izi(ka tijela3 %reminule su na %rirodan ili traumatski na(in i iz neko' razlo'a nisu oti:le u Svjetlo.ald8in& &pirit 6eleasement # erap%4 * #e! ni7ue -anual./e 0en'l. :nd edition3 Geadline . Pod IostaloI su navedene stvari koje se (esto %rijavljuju3 ali koje striktno 'ovore*i nisu entiteti jer nemaju svijest3 iako *e se u nastavku tako nazivati radi jednostavnosti. J. !@A9!E. .3 str. D. Dr. && . Ireland91re? s%ominje i =idovski # Us%.ald8in u sekciji di/erencijalne dija'noze svo' te)ni(ko' %riru(nika za tera%eute. med. M.ald8inovo razvrstavanje3 %a tako dolazimo do (etiri sku%ine& Ljudski $eljudski Demonski 4stalo 4vdje se %ojmom IdemonskiI ozna(ava ne:to :to je odavna s nama3 i na nas vr:i veliki utjecaj. . M.ooks3 #BB5.# U nastavku je dan %re'led identi/icirani) entiteta3 ili mo=da bolje re(eno naka(enja3 koji do9 nekle slijedi . L. P).

med. Mickland& # irt% <ears *mong # e 5ead3 Mokelumne Gill Pr3 #BBF.ao dana:nji datum uvijek navode datum svoje smrti. Modi %rizemljene du:e3 kao naj(e:*i oblik naka(e9 nja3 razvrstava u devet kate'orija3 od oni) s dosta dobrim znanjem na:e %rave 0du)ovne2 %rirode i koje o(ekuju da se vrate u Svjetlo 0Modi koristi i %ojam nebo3 en'l.3 str. Mickland@3 koji je %rvi %o(eo rad s du:ama ne:amanskim %ristu%om u Americi3 zove i) ignorant spirits ili Idu:e neznaliceI3 jer ne znaju da im je tijelo umrlo. 6. L. 5" Dr. neobja:njivi bolovi u odre+enom dijelu tijela za koje medicinska struka ne mo=e ni:ta u(initi3 niti i) %ravilno dija'nosticirati3 a koji su %osljedica /izi(ke traume naka(eno' entiteta2. Modi& 6emarkable 1ealings4 * Ps%! iatrist 5is!overs 8n' suspe!ted 6oots of -ental and P %si!al +llness 3 Gam%ton Coads Publis)in' 6om%an?3 #BBA. dr. Ireland91re?& . . !. S. eaven23 do oni) koje imaju odre+ene ili vrlo ozbiljne %robleme s %ovratkom3 zbo' o'rani(avaju*i) vjerovanja o raju i %aklu3 emocionalni) zaostataka3 zbunjenosti zbo' traumatske smrti i manje' ili ve*e' utjecaja demonski) entiteta. 4vakve entitete je mo'u*e %re%oznati %o odlikama koje vrije9 de i za =ivu*a ljudska bi*a3 kao :to su& s%ol3 ime i %rezime3 =ivotna dob u kojoj su %reminuli3 osje*anje i izra=avanje ljudski) emocija3 vjerovanja i stavovi o ljudima i %ojavama.4SL4. med.reeing t e $aptives4 # e 3merging # erap% of #reating &pirit *tta! ment3 Gam%ton Coads Publis)in' 6om%an?3 #BBB. Dr.E &' . 6. Isto tako3 va=an i (est razlo' ostajanja je /iksacija na emocionalnu ili /izi(ku traumu smrti3 :to mo=e rezultirati %ojavljivanjem sim%toma takve traume kod nji)ovo' doma*ina 0n%r. -a=no je %oznavati i sljede*e (injenice koje mo'u biti vrlo korisne u %ostu%ku osloba+anja od entiteta& ! @ . Us%. Mo=e %ostojati jedan ili vi:e razlo'a za:to su ostali na zemaljskom %lanu i naj(e:*e je to neka od zemaljski) ovis9 nosti3 od koji) su se naj(e:*ima %okazale ovisnost o )rani3 alko)olu ili dro'ama3 seksu3 kockanju3 itd. med. Us%.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## naziv Dibuk!3 a dr.3 str. S. . dr..ald8in kao mo'u*e sim%tome kod doma*ina navodi i %rije s%omenute ovisnosti.

. med.ald8in iz svoje klini(ke %rakse na%ominje da u %olovici slu(ajeva ne %ostoji neki %ret)odni odnos izme+u doma*ina i naka(enja3 bez obzira radilo se o trenutnom ili nekom od %ro:li) =ivota.LASI1I. . Cije( je o slu(ajevima kad do naka(enja dolazi nasumi(no3 uvijek bez tra=enja do%u:tenja doma*ina3 :to predstavlja kr/enje slo)odne volje . Dr. Cazlo' mo=e biti n%r. S. 4vo ne*e biti mo'u*e kod demonski) entiteta koji za)tijevaju dru'a(iji %ristu%3 obzirom da se oni naka(e %o du=nosti3 kako bi ometali doma*ina. porazno o)e3anje ratnika da 3e se vratiti svojoj voljenoj u nekom od %ro:li) =ivota3 ali nakon %o'ibije on joj se vra*a tako da se naka(i kao %rizemljena du:a i %rati je kroz niz =ivota2 Linjenica da entitet zna stvari koje su 'ore navedene jo: uvijek ne zna(i nu=no da *e biti s%reman sve i iskomunicirati tijekom %ostu%ka osloba+anja. ° U odre+enim situacijama mo'u biti i korisni 0n%r. To se treba jasno iskomunicirati s entitetom u %ostu%ku osloba+anja3 jer ta s%oznaja mo=e biti %resudna da entitet %romijeni svoj %o'led na cjeloku%nu situaciju i %ostane zainteresiran za mo'u*e alternative. umjet9 ni(ka iz'ubljena du:a zbo' koje je njezin doma*in vrstan slikar3 a %ostoje slu(ajevi da doma*in svjesno i dobrovolj9 no %ristaje na daljnji su=ivot s naka(enim entitetom kako ne bi ostao bez Isvoje'I talenta2 ° $e s%avaju 0%o%rili(no lo'i(no3 obzirom da vi:e nemaju /izi(ko tijelo2 ° $emaju vi:e nama svojstven 0linearno o'rani(en2 konce%t vremena i imaju svoja sje*anja na do'a+aje iz %ro:losti ° Onaju razlo' zbo' (e'a su se naka(ili3 koliko naka(enje traje3 a ono se mo=e (ak i %onavljati kroz vi:e =ivota. Sa'an3 za razliku od %rije s%omenuti) autora3 ima ne:to dru'a(iji %o'led na %ojavu %rizemljeni) du:a3 %a tvrdi da ovakvi entiteti3 osim u izuzetnim slu(ajevima3 nikako ne mo'u %redstavljati iz'ubljenu ljudsku du:u u cijelosti3 ve* & .A6IJA 5$TIT5TA ° Pot%uno su svjesni (injenice da vi:e nisu u svome /izi(kom tijelu3 ne'o u tu+em.

I F Sa'an sa si'urno:*u tvrdi ne:to :to bi vrijedilo uzeti u obzir& da kod osoba koje boluju od Alz)eimerove bolesti ili s)izo/re9 nije dolazi do %rijevremeno' ras%adanja astralno' tijela 0ovo 5 Us%.3 str. .. Sa'an3 str. F53 #"59#"F. V. Obo' ras%adanja astralno' tijela nakon smrti3 nebrojeni /ra'menti bivaju oslobo+eni3 od koji) su neki toksi(ni. $ema ni:ta Xzlo'aX ili demonsko'a u tome3 nikakve destruktivne namjere neke vrste mra(ne sile 7 samo automatsko /unkcioniranje odre+eni) %rirodni) za9 kona. Svoju tvrdnju =eli %otkrije%iti (injenicama da entiteti u'lav9 nom iz'ledaju stra:nije ne'o %reminula osoba ili da su entiteti u'lavnom usredoto(eni na o%etovano %oticanje jedne %o=ude ili emocije kod doma*ina3 :to bi nam trebalo ukazati da je rije( o samo jednom %od9identitetu %reminule osobe. U tekstovima je zbo' jednos9 tavnosti za ovakve entitete kori:ten %ojam Iiz'ubljena du:aI 0umjesto n%r. To je samo ener'ija na krivom mjestu. Dr. #@E3 moj %rijevod F &! ... 4vdje bi mo=da vrijedilo na%o9 menuti i ono :to se u ezoteri(nom kr:*anstvu naziva Idru'a smrtI :to ozna(ava smrt ne/izi(ko' tijela3 %a bi %o tome is%alo da su I%rizemljene du:eI na neki na(in %re=ivjele svoje rastvaranje3 odnosno da su to dijelovi koji su nastavili slobodno IlutatiI s %otencijalom naka(enja na dru'u =ivu osobu3 a ener'etsko %arazitiranje 0vam%irizam2 omo'u*uje im daljnju e'zistenciju.W U BBZ slu(ajeva entitet se ne bi mo'ao niti nazvati zlim. I/ra'ment %okojnikova astralno' tijelaI2. Sa'an smatra da se ovakva vrsta entiteta naj(e:*e ka(i. S. 4no :to %ostojanje ovakvi) entiteta uo%*e (ini mo'u*im je (ovje9 kov nedostatak inte'riteta za =ivota3 kao i ne%ri%remljenost na umiranje i smrt3 te neznanje o =ivotu nakon smrti. 4vo bi mo'lo biti %uno bli=e stvarnom stanju3 no %ri %ostu%9 ku osloba+anja od ovakvi) naka(eni) entiteta3 nema razlike u obra*anju3 radilo se o Icjelovitoj du:iI ili samo /ra'mentu %okojnikovo' astralno' tijela. Sa'an& 3ntities4 parasites of t e bod% of energ% 3 Coseville $SM3 6lairvision Sc)ool3 #BB. med..ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## samo jedan /ra'ment njezina astralno' tijela5. 4 %riro9 di ovi) entiteta Sa'an ka=e sljede*e& IGtio bi jo: jednom na'lasiti da se sve to do'a+a me9 )ani(ki.4SL4..

Drasti(niji %rimjer stvaranja teoretski neizdr=ive situacije za entitet je %rimjena elektro9 :okova kod tzv.ao i kod svi) ostali) mo'u*i) naka(enja o%isani) u nastav9 ku3 treba znati da entitet crpi ener.LASI1I. Cije( je %rije sve'a o ne'ativnim emocijama kao :to su stra)3 ljutnja3 bijes3 mr=nja3 ljubomora3 tu'a3 %onos3 o)olost3 itd. . da je nje'ov o%stanak mo'u* dok %ostoji ener'etsko )ranjenje. Tada je dolazilo do %romjena u %ona:anju3 %a su se ovoj neljudskoj tera%ijskoj metodi3 %ridavala 0a iz'leda na=alost i dalje %rida9 ju2 ljekovita svojstva. doma3ina3 tj. 5ner'etsko )ranjenje rezultira ve*om ili manjom iscr%ljeno:9 *u doma*ina3 ali samo )ranjenje nije %ravi razlo' naka(enja3 ve* samo %osljedica i jedan od %okazatelja koji bi mo'ao 'ovoriti u %rilo' mo'u*oj naka(enosti entiteta. mentalno %oreme*eni) %acijenata. )aluciniranja u stvari bila autenti(na ne/izi(ka iskustva. 0iako i neka stanja i emocije koje smatramo I%o9 zitivnimI mo'u biti is%rovocirani nekim entitetom2. &" .3 str. kod ener'etsko' disanja3 rezultira %rivremenim ili trajnim otka(e9 njem odre+eni) entiteta3 jer im taj %orast onemo'u*uje daljnje obitavanje na doma*inu. F#9F!3 Sa'an tvrdi jo: ne:to zanimljivo o osobama oboljelima od s)izo/renije3 naime da su kod nji) neka od do=ivljeni) tzv.A6IJA 5$TIT5TA se %rirodno do'a+a tek nakon smrti /izi(ko' tijela23 tako da nji)ovi /ra'menti mo'u nastaviti e'zistirati kao entiteti i kao takvi se vrlo (esto naka(e na osobe bliske oboljelimaPA . Iz'leda da %orast =ivotne ener'ije 0mane3 %rane c)i23 n%r.ij.. Iz'leda da ovdje nije rije( o bilo kakvoj ener'iji3 ne'o onoj koja %o svojim svojstvima od'ovara onome tko se njome )rani3 a taj (ini sve :to mo=e kako bi doma*ina doveo u :to vi:e situacija koje *e rezultirati stvaranjem tako IobojeneI ener'ije. 4ni tako %rije trenutka smrti dobiju uvid u slo=enost slike svo' astralno' tijela i %risustva razli(iti) osobnosti 0identiteta2. 4vo bi se mo'lo smatrati %ravim du)ovnim %osti'nu*em kada bi se to do'odilo na %ravi na(in koordinirano od -i:e' ja3 a ne kao %rojekcija u umu 0la=nom e'u2 kao dio %rocesa %si)i(ko' oboljenja. svo.ao :to je %rije navedeno3 ovakvi entiteti koji %osjeduju svijest imaju neke svoje razlo'e za:to se naka(e3 :to mo=e varirati od to'a da se netko oslabljen na:ao u krivom trenutku na krivom mjestu3 do osvetni(ki) %oriva i %otrebe da se %omo'ne i A Isto3 us%.

5. P). D. vidljivi djeci6 jer s. 4vo me+utim ne zna(i da ne %ostoje neka dru'a nama nevidljiva bi*a3 s nekom dru'om svije:*u3 kojima bi ener'etsko )ranjenje bilo %rimarni razlo' interakcije s nama. Oa ovakve entitete mo=emo re*i sljede*e& E B Us%. 1iore& # e 8n7uiet 5ead4 * Ps%! ologist #reats &pirit Pos' session3 . Mo=da je va=no s%omenuti i mo'u*u dinamiku odnosa s tzv.allantine .#" • 1rekin. S obzirom da je %rekid trudno*e u osnovi traumatski do'a+aj3 samim time %ostoji i velika mo9 'u*nost da od nero+eno' dijeteta nastane %rizemljena du:a. #F! #" Us%. Modi nalazi u dosta slu(ajeva da su se takvi I%rijateljiI u jednom trenutku naka(ili na dijete s ko9 jim im se bilo zanimljivo i'rati. !#3 B. Ona(i3 ovo je samo zasebna vrsta %rije s%omenuti) %rizemlje9 ni) du:a. '0 . imaginar% pla%mates23 koje djeca (esto znaju s%ominjati u ranijoj dobi i za koje se dr=i da su %uki %lod dje(je ma:te. !"@ Us%./e i da s. o%eracije %od anestezijom. Sa'an3 str.ta tr.dno3a mo=e tako+er rezultirati nedolaskom %rizemljene du:e natra' u Svjetlo3 odakle je i %lanirala svoje utjelovljenje 0inkarnaciju2.3 str. Po na(inu na koji je %rekinuta trudno*a mo'u se %ret%ostaviti odre+eni obrasci nji)ova djelovanja3 :to *e olak:ati %re%oznavanje i daljnje %ostu%anje u skladu s tim.B Sa'an ka=e da su naka(enja u djetinjstvu vrlo (esta zbo' osje*aja usamljenosti i =udnje za dru:tvom i entiteti u%adaju is%unjavaju*i tako emocionalnu %razninu3 a sim%tomi vezani za cr%ljenje ener'ije %ostaju vidljivi tek %uno 'odina kasnije. ona +esto vidovita. Modi3 str. izmi:ljenim %rijateljima 0en'l. E Dakle3 djetetov %restanak s%ominjanja svo' nestvarno' %rija9 telja mo=e biti i indikacija da on nije oti:ao dalje3 ve* se naka(io na dijeteP 1iore tako+er zastu%a tezu da su izmi/ljeni prijatelji prizemljene d.4SL4.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## za:titi bliska osoba. To mo=e biti trenutak bolesti3 neke emocionalne reakcije ili n%r.ooks3 #BB5.

#! Jedna od mo'u*nosti je da se ovakav entitet naka(i i na sljede*i embrio3 odnosno odma) %o ro+enju 0jer ne =eli %rolaziti iskustvo ra+anja2 %a *e novoro+eno dijete imati sim%tome koji su (esto %ovezani sa sje*anjem na %oba(aj iako ta trauma %ri%ada naka(enom entitetu.LASI1I. ° Jako su tu=ni jer ne razumiju %ostu%ak majke3 a mo'u biti i jako bijesni zbo' %rekida trudno*e.. 4vakav entitet se mo=e naka(iti na majku iz vi:e razlo'a& ljutnje3 jednostavne %otrebe za blisko:*u ili zato :to je odlu(io ostati %rijatelj s majkom3 ne s)va*aju*i da to ne mo=e ostvari9 ti kao naka(eni entitet. !. ## Jedna od /aza u %eriodu I=ivota izme+u =ivotaI za vrijeme koje se du:a na os9 novnu %ret)odni) iskustava i 0ne2nau(eni) lekcija %ri%rema za svoju sljede*u inkarnaciju 0utjelovljenje2. U kakvom emocionalnom neredu 0uz %rate*e /izi(ke sim%tome2 mo=e =ivjeti =ena kojoj je abortus sredstvo kontrace%cije %a ima i desetak %rekida trudno*e iza sebe3 mo=emo samo na'a+ati. ° Onaju svoj s%ol jer je isti izabran u /azi %laniranja## u Svjetlu. Ako se %rizemljene du:e abor9 tirane djece i ne naka(e na nji)3 %ostoji velika :ansa da se naka(e na osobe koje se nalaze u blizini3 %a onda nije (udno3 da n%r. .A6IJA 5$TIT5TA ° $emaju svoje ime i nedostaje im iskustvo ro+enja3 odnosno mo'u imati nejasnu ideju o vlastitom tijelu3 :to mo=e uklju(ivati i (udne %ojmove kao :to su Iizla=enjeI ili IzaustavljanjeI3 a :to nije ni:ta dru'o ne'o nji)ov naivni na(in o%isivanja smrti ili %oba(aja. ° 4ni nisu %olurazvijene osobe %a nemaju %roblema s inteli'encijom3 jezikom ili razumijevanjem %rilikom ko9 munikacije3 tako da im se u %ostu%ku osloba+anja mo=e objasniti :to se do'odilo i koje je nji)ovo stanje3 te im %omo*i da nastave dalje. Oa ime3 ako se od nji) tra=i3 mo'u dati neko simboli(no ime ili neko obi(no i (esto ljudsko ime. #! Us%. na med.B '# . sestri3 koja asistira %ri abortiranju3 bude otkriveno i %o !"" ovakvi) entiteta.ald8in3 str.

ra.4SL4. str. Sa'an3 str. games2 'dje %ostoji roditelj3 odrastao i dijete ili Ikom%leksimaI iz %si)o9 analize ili IMalim JaI o kojima je 'ovorio Jurdjie//. . 4ni nisu kao razli(ite %okrajine koje (ine dr=avu3 ve* su vi:e kao raz9 li(ite vrste %tica koje su umjetno zadr=ane u istom kavezu3 ne%restano se natje(u*i i bore*i me+usobno.f t e -ira!ulous.ald8inu ima sje*anje na svoje vlastito tijelo koje je u stvari tijelo doma*i9 na. +. P. . 5B #.. 4us%ensk?& +n &ear! . subpersonalit%2 %rema . 0T#B. Cije( %reko latinsko' dolazi od 'r(ke rije(i k araktGr :to zna(i dlijeto za dubljenje3 'raviranje3 dakle ne:to :to *e ostaviti Ikarakteristi(anI tra' #5 Us%. .3 !""#. koji imaju malo i ni:ta jedni sa dru'ima. U stvarnosti3 ti %od9identiteti su vi:e kao 'omila karaktera#.23 str. Pod9identitet nema sje*anja na =ivotno razdoblje %rije odcje%ljenja3 ali bi rad s %od9identitetom mo'ao voditi u neki od %ret)odni) =ivota s sje*anjem na nerazrije:eni kon/likt3 a smrt u tom =ivotu *e biti deklarirana starosna dob %od9 identiteta s kojim se radi.ald8in smatra da svaki %od9identitet ima neku va=nu osobi9 nu koju je va=no sa(uvati u %ostu%ku izlje(enja i inte'racije3 %a bi rad s ovakvim entitetom zna(io %rvenstveno inte'raciju3 a ne %ostu%ak osloba+anja slanjem u Svjetlo.I#5 Prema Sa'anu3 %ostoji jasna razlika izme+u %od9identiteta i %rizemljene du:e& %od9identitet je stvoren od same osobe3 dio je nje'ovo' uma i mo=e se razvijati 'odinama3 za razliku od %rizemljene du:e koja se naka(i u odre+enom trenutku koje' se doma*in mo=e u %uno slu(ajeva dosta lako i %risjetiti.ment 2iv. • 8isaoni .urdjieff3 San Die'o3 Garcourt3 Inc.3e oso)e9 Do /ra'mentiranja svi9 #@ Us%. # e #ea! ings of .ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## • 1od-identitet 0en'l.once%t je sli(an onome :to nudi transakcijska analiza u Ii'ramaI 0en'l. svetica i kurva2. 4. #@ Slikovitu de/iniciju %od9identiteta daje Sa'an& ICije( %od9identitet mo=e navoditi na krivu ideju o ne(ijoj osobnosti koja je raz'ranata na vi:e razli(iti) dijelova.F9. !E '$ .#F .A3 moj %rijevod #F Isto3 us%.B. Pod9identiteti se (esto razvijaju u dijametralno su%rotnim %arovima3 'dje jedan dru'o'a dr=i u ravnote=i 0n%r.

lo. 4dcije%ljeni /ra'ment mo=e biti i eteri(na /orma neko' nedostaju*e' dijela /izi(ko' tijela3 koji je mo'ao ostati na nekoj lokaciji 0n%r.ment jo/ . Ako je takav /ra'ment dio naka(eno' entiteta3 on bi se %rije slanja entiteta '3 .LASI1I.ra.ald8in ovdje kao %rimjer s%ominje %arazitiranje oboljele osobe na zdravoj3 :to je %si)i(ki 0emocionalni2 vam%irizam. Takva %rizemljena du:a imati *e %ote:ko*a %ri odlasku u Svjetlo ukoliko se misaoni /ra'ment ne vrati jo: uvijek =ivu9 *em vlasniku..a s naka+enjem6 pa )i tako prizemljena d. U slu(aju bacanja uroka3 ovo bi zna(ilo slanje /ra'menta vje:ti(je svijesti %rema =rtvi. 4vo se ne bi trebalo brkati s misaonom /ormom ili %rojiciranom ener'ijom ljutnje3 uroka ili kletve.leda da ovdje postoji i mo./a mo. Iz. /ra'ment =ivu*e majke na djetetu stvoren nekom traumat9 skom situacijom2. Misaoni /ra'ment %ona:a se sli(no %rizemljenoj du:i3 a karakteriziraju 'a sljede*e osobine& ° Tvrdi da =ivi u svom vlastitom /izi(kom tijelu u sada:njem trenutku ° Ona koji je bio trenutak odvajanja od izvorno' identiteta i kolika je veli(ina /ra'mentacije 0u %ostotcima2 ° Ona kada i s kojom svr)om se naka(io na doma*ina U slu(aju /ra'menta koji nije %oslan s namjerom da na%ravi :tetu3 %ostoji mo'u*nost da osoba od koje je %otekao ima neke nerazrije:ene odnose s doma*inom u ovom ili nekom od %ro:li) =ivota.A6IJA 5$TIT5TA jesti (esto dolazi stvaranjem %od9identiteta osobe koja je normalna i %rosje(na i ne mora imati P-4 kod koje'a se tako+er do'a+a /ra'mentacija.3nost o)rn.. . kod stradalnika na boji:tu2.ti5 . Iz'leda da su to vrlo (esto bliske osobe 0n%r. $eki od stvoreni) misaoni) /ra'menata mo'u se odvojiti od osobe3 na na(in da ostanu vezani uz odre+eni %rostor ili dru'u osobu 0:to je tako+er na9 ka(enje2.vijek 2ive oso)e. 4vakav misaoni /ra'ment bi trebalo vratiti nje'ovom vlasniku3 s tim :to %ostoji mo'u*nost recidiva3 :to mo=e biti na neki na(in %otaknuto dru'im naka(enjima na toj osobi3 %a bi %rije vra*anja vlasniku i nje'a trebalo %o(istiti.la na se)i imati misaoni .

4SL4.S#A kandidat. Isto tako3 takav /ra'ment mo=e %ri%adati nekoj lokaciji koja je %ovezana s nekom traumom iz %ro:lo' =ivota. koliko su oni rezultat nje'ovo' direktno' iskustva u radu s klijentima3 a koliko navoda dru'i) 0i kakvi)2 izvora3 ali on navodi sljede*e& IXDu:a9umX se mo=e odvojiti ili /ra'mentirati.ald8inu %odaci koje je iznio o toj %ojavi3 tj. Su'erira se da je takva zamjena do'ovorena jo: u /azi %laniranja =ivota %red ro+enje ili (ak naknadno za vrijeme =ivota kroz meditaciju. Mont'omer? i $e8 A'e kru'ovima.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## u Svjetlo trebao vratiti entitetu3 jer *e u %rotivnom doma*in i dalje osje*ati %risustvo to' /ra'menta. Litav konce%t i%ak iz'leda kao odli(na %rilika za obmanu od strane ne'ativni) i slu=beno nemani/estirani) sna'a za koje bi se mo'lo re*i Rda im ni:ta nije svetoS3 :to cijelu obmanu (ini jo: u(inkovitijom i kobnijom. 1ra'ment #A $A. $a ovaj na(in bi se trebalo valjda Idobiti na vremenuI i novi vlasnik bi imao sje*anja %rija:nje du:e3 koja je nastanjivala to tijelo3 ali bez ikakvi) emocionalni) %ovezanosti. • *stali misaoni .S od en'l.ald8in smatra da ovakvi slu(aje9 vi ne za)tijevaju %ostu%ak osloba+anja3 ve* samo asistenciju u dijelu %ronala=enja mo'u*i) mra(ni) 0demonski)2 entiteta3 koji su se mo'li u %rocesu zamjene naka(iti. • =Calk-in= je konce%t koji je 0%onovnoD2 %o%ulariziran u novije vrijeme3 za)valjuju*i %isanju C.menti9 Ako misaoni /ra'ment ne %ri9 %ada =ivu*oj osobi3 mo'u*e je da se naka(i ili u'nijezdi na dru'i naka(eni entitet na dru'im osobama. U svakom slu(aju3 ovakvo tuma(enje ove %ojave je solidan $A. • 4pajanje d./a9 $ije jasno odakle . Ne2 *ge 9ull & it '% .ra. Cije( je o zamjeni /izi(ko' tijela3 koje' ori'i9 nalna du:a vlasnik %re%u:ta nekom svjetlosnom bi*u zbo' odre+ene zada*e. U ovakvom slu(aju3 %rili9 kom rada s entitetom od nje'a se zatra=i da locira /ra'ment3 bez obzira na to 'dje se trenutno nalazi i inte'rira 'a u cjelovitost svo'a bi*a. .

• Identitet pro/lo.. $ekoliko sati nakon konzumacije o%sjeo ju je du) mu:karca koji je mo'ao %ri(ati samo nekim indijanskim narje(jem3 iako je ona mo'la i dalje uredno %isati na en'le9 skom. 4vo se naziva %ara9 lelni =ivoti.ald8in su'erira da su identiteti %ro:li) =ivota #E .#E U nastavku navodi svjedo(enje jedno' klijenta za koje i sam tvrdi kako se mora uzeti kao :%ekulacija3 a 'ovori o tome kako naka(eni entitet mo=e biti toliko ras%r:en u svijesti doma*ina3 da se zbo' to'a ne mo=e ustrojiti i %oslati u Svjetlo. !5E3 moj %rijevod '& . $aknadno je utvr+eno da se identitet %ro:lo' =ivota %ojavio iz nestr%ljivosti zbo' njezina s%oro' du)ovno' razvoja3 jer je !" 'odina %rovela kao (asna sestraP U daljnjem %ostu%ku3 nakon :to je objasnio svoje nezadovoljstvo3 ali i ljubav %rema djevojci3 %ristao je sto%iti se i reinte'rirati tako da djevojka vi:e nije imala sli(ni) %roble9 ma 0ne s%ominje se je li nastavila sa svojom rekreacijskom aktivno:*u2. Prema tome3 bi*e mo=e biti istovremeno utjelovljeno u nekoliko /izi(ki) tijela. . Takav entitet mo=e biti toliko %o'o+en svojom e'zistencijom 0u ma9 ni/estiranoj realnosti23 da se odlu(i vratiti Izvoru3 'ube*i tako svoj identitet i svjesnost zasebne bo=anske iskre. .ald8in navodi %rimjer %si)i(ki zdrave i %ot%uno inte'rirane djevojke koja je3 kako ka=e3 rekreacijski konzumirala e!stas% 0MDMA2. 2ivota mo=e u jednom trenutku %reuzeti kontrolu nad osobom zbo' odre+eno' %omaka u %odsvijesti3 %rouzro(eno' n%r. Ti ostali se mo'u kontaktirati u %romijenje9 nom stanju svijestiI. traumom ili konzumiranjem dro'a. 4n se mo=e naka(iti i na dru'u osobu ili oti*i u Svjetlo i vratiti se na Oemlju u dru'om utjelovljenju. 4n je svjestan (injenice da je dio cjeline Idu:a9umI osobe3 ali u %ro:losti3 a ne u sada:njosti te da3 kao i u slu(aju alter9e'a 'dje je svaki stvoren s nekom svr)om3 %ostoji razlo' nje'ovo' %ojavljivanja u svijesti trenutno' =ivota.ald8in3 str.A6IJA 5$TIT5TA se mo=e odvojiti i u sto%u %ratiti %reostali ve*inski dio svijesti u /izi(kom tijelu. Po %restanku djelovanja narkotika3 djevojci se %ovratio njezin %rija:nji identitet.LASI1I.

orma 0en'l. . 4vdje ostaje otvoreno %itanje jesu li zaista %o)ranjeni u %odsvijesti ili na nekom dru'om ImjestuI koje je na neki na(in %ovezano s %odsvije:*u. Sto'a ovakav entitet nije %otrebno %oslati u Svjetlo3 ve* *e tijekom %ostu%ka osloba+anja3 kako bi se rastvorila3 biti dovoljno vizualizirati svjetlo koje *e je okru=iti.roz ovaj slu(aj obja:njava razliku izme+u samskare kao karmi(ke bilance koja ostaje u astralnom tijelu kroz (itav niz reinkarnacija i ovakvo' IentitetaI koji se odvojio u (asu smrti i (ekao kako bi se naka(io na istu osobu u nekom od sljede*i) =ivota. =elje da kazni doma*ina zbo' bijedni) %ostu%aka koje je %o(inio u %ro:lom =ivotu.#B • 8isaona . ##59##F '' .ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## netaknuti i %o)ranjeni u na:oj %odsvijesti te da se %ojavljiva9 nje ovakvo' identiteta3 sli(no kao i %od9identiteta3 ne mo=e smatrati o%sjednuto:*u u klasi(nom smislu3 ali i%ak za)tjeva tera%iju3 'dje bi re'resija u %ro:li =ivot mo'la %omo*i u ra:(i:*avanju situacije. Sa'an u jednom %rimjeru navodi da se /ra'ment astralno' tijela doma*ina 0mo'u*i ekvivalent %od9identiteta %ro:lo' =ivota kod .4SL4. Takva misaona /orma mo=e %ratiti doma*ina 0=rtvu uroka2 i kroz nekoliko =ivota. Sa'an3 str. Iako mo=e nalikovati %rizemljenoj du:i %o na(inu na koji se mani/estira na doma*inu3 te iako ima vlastitu svijest3 inteli9 'enciju i svr)u3 misaonoj /ormi nedostaje stvarala(ka bo=an9 ska iskra3 obzirom da je isklju(ivo ljudska kreacija. t oug tform2 je %rojekcija svijesti koja mo=e biti izra=ena u obliku emocije kao :to je stra)3 lju9 bomora3 bijes3 tu'a3 %onos3 ta:tina3 %o)le%a3 sebi(nost3 itd. 4%sta9 nak kletvi i uroka kroz jedan ili vi:e =ivota mo=e biti %ot%omo'nuto demonskim entitetima. .letve i uroci mo'u biti i razlo' ve*oj otvorenosti %rema novim naka(enjima i %si9 )i(kim 0astralnim2 na%adima. #B Us%.ald8ina2 iz nje'ova %ro:lo' =ivota naka(io na nje'a u sada:njem =ivotu zbo' karmi(ko' du'a3 tj. 4vdje dolazimo i do %roblematike bacanja uroka od osobe koja se aktivno bavi (arobnja:tvom3 kako bi se se za'or(ao =ivot osobi kojoj je namijenjen.

6arroll& $ondensed $ aos4 *n +ntrodu!tion to $ aos -agi! 3 P)oeniU AO3 $e8 1alcon Publications3 #BB. Gine ka=e3 neku vrstu %ro'ramabilno' astralno' stroja koji se koristi za izvr:avanje najrazli(itiji) zadataka %o nalo'u tvorca. U tom slu(aju ona se mo=e rastvoriti ako osoba %reuzme od'ovornost za svoj (in i razrije:i emoci9 onalno stanje koje je dovelo do kreiranja takve /orme. Tul%a mo=e koe'zistirati sa svojim tvorcem3 ali isto se tako mo=e oteti kontroli3 (esto .ako bi se dobila bolja ideja o mo'u*oj snazi i utjecaju misaone /orme3 smatram da je %otrebno re*i da %ojam izvorno dolazi od tibetansko'a #ulpa.dski o)lik3 a stvarala se u svr)u izvr:enja odre+eno' (ina 0mo=emo samo zamisliti kakvo'23 nakon (e'a bi se rastvorila. Takvo je stvaranje bilo dio tibetansko' okultno'3 ma'ijsko' u(enja %o kojem su %rakti9 kanti mo'li materijalizirati /ormu %rema =elji3 koriste*i sna=nu koncentraciju misli 0kroz duboku meditaciju u osami23 sljede*i %ro%isani obred. #EA9#EE !# Us%. 1oster& # e se!ret lives of *le=andra 5avid'Neel4 a biograp % of t e e=plorer of #ibet and its forbidden pra!ti!es 3 Moodstock $]3 4verlook Press3 #BBE.LASI1I. &ervitor2 za Tul%u3 koji se mo=e ma'ijski stvoriti i %redstavlja3 kako P. :to bi u %rijevodu zna(ilo IstvoritiI ili Iiz'raditiI..3 str. Ireland91re? radi %odjelu na misaone i emocionalne /orme3 'dje %rve imaju izvori:te u nekoj misli3 a dru'e u emocijama3 %ri (emu samo ne'ativne emocije mo'u imati o'rani(avaju*i u(inak na doma*ina.3 str.. P. #"5 ' . #5. 1oster3 M. Ireland91re?3 str.!" . S%ominje i Ila=ne za:titnike I 0kao .!# 4kultisti koriste i %ojam Slu'a 0en'l. ..)ijaj.A6IJA 5$TIT5TA Mo=e se do'oditi i da je osoba koja je zatra=ila osloba+anje od entiteta u ovom ili nekom od %ro:li) =ivota kreirala ovakvu misaonu /ormu na sebi. Gine3 P. !! Us%. Misaona /orma (esto je %o%rimala lj. J.!! !" Us%.a=e da nije susrela =ivotinjske vodi(e :amansko' ti%a kao na%rasne i o%sjedaju*e entitete3 :to i nije %riroda %omo*nika.al9 d8inov %ojam3 iako 'a nisam us%io %rona*i u nje'ovom %isanju23 koji su =ivotinjsko' oblika3 'dje neki od nji) 0ili sviD2 mo'u biti misaone /orme.3i vlastito' tvorca ili nastavljaju*i =ivot oslobo+ena nje'ove kontrole. .

4sje*am da mo'u =ivjeti moj =ivot bez da na%ravim i:ta krivo. U nastavku slijedi isje(ak Sa'anove konverzacije s jednom klijenticom!@& Dr. #.lijentica& IOaista mi se to svi+a. Misli da je on u redu. $adalje3 on cr%i ener'iju iz va:e' srca. 4n misli da ste dobili krivu sliku o njemu.I Treba li bilo :to vi:e dodati na ovakvu i'norantnost i =eljeno razmi:ljanjeD Jasno da se klijentica vi:e nije %ojavila3 a kako i bi kad je odlu(ila da netko dru'i donosi odluke umjesto nje3 a Ivodi(uI je zadnje :to bi )tio do=ivjeti susret s osobom koja bi 'a mo'la odvojiti od tako za)valno' doma*ina...W Da rezimiramo.F3 moj %rijevod '! . 4vdje se :%ekulira da je rije( o entitetima koji se nalaze u Svjetlu3 a us%ostavili su kontakt s osobom kako bi im bili od %omo*i i nada)nu*a. ! annelingD i koji je za mno'e u $e8 A'e zajednici %ostao znak %resti=a3 izabranosti3 %osebnosti i ostvarene Idu)ovnostiI.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## • Nada5nj. -i mu stvarate %ote:ko*e. To me (ini znatno sna=ni9 jom. inspirational posse' ssion2 rezultira izvanrednim dosti'nu*ima osobe koja nije %ostala doma*in3 jer se entitet s kojim je u kontaktu nije na9 ka(io i nije %rizemljena du:a. Sa'an& IV. 4n mi %oma=e u dono:enju odluka jer i) sama ne mo'u donijeti. !@ Sa'an3 str. Mislim da je ovdje va=no s%omenuti jo: jednu %ojavu koja je vrlo u(estala u %osljednje vrijeme3 a to je osobni du)ovni vodi(3 (ije se %risustvo i %oruke (esto nekriti(ki %rimaju 0IkanalizirajuI3 en'l.j. $ije li to sve sku%a %omalo sumnjivoDI . 4n ne =eli da budete s va:im su%ru'om jer je ljubomoran i =eli da masturbirate misle*i na nje'a.3a posjed.tost 0en'l.4SL4. Imate du)ovno' vodi(a koji vas tjera da jedete (okoladu i koji vas %romatra u va:im seksualnim aktivnostima.

udak& #ransforma!ija karmi"ki obraza!a.udak koristi %ojam Iobiteljska karmaI3 koja uklju(uje sku% (iste i %romjenjive karme i ka=e da se %rva ne mo=e mi9 jenjati3 a dru'u3 %romjenjivu3 du=ni smo mijenjati.LASI1I.od 'ru%ne svijesti mo=e se o(ekivati da *e kom%leksnost i brojnost mo'u*i) entiteta i toksi(ni) %ovezanosti biti bitno ve*a ne'o kod jedne osobe i da se zadovoljavaju*i rezultati mo'u o(ekivati tek nakon %rovedbe osloba+anja od svi) entiteta. 5.A6IJA 5$TIT5TA #eljudski entiteti • Dr. 6. i daje novu dimenziju cijeloj stvari. U naju=em smislu %ojam 'ru%ne svijesti odnosi se na obitelj kao 'ru%u u kojoj su me+usobne %ovezanosti %rirodno najja(e3 %roistekle iz djela3 kako iz sada:nje' tako i iz %ro:li) =ivota. Pro%)et3 5. 4bitelj sa skladnim odnosima trebala bi svakom (lanu biti oslonac u nje'ovom ostvarenju i su:tinskom rastu i razvoju. #"B !5 Us%.3 str.pna svijest je vrlo zanimljiva i slabo istra=ena kate'o9 rija. #"F9#"A '" . Mo9 derniju verziju obiteljski) du'ova i Izaslu=eni) kazniI na svoj na(in iznosi S. Smatra da je jedan od bitni) ciljeva reinkarnacije du:e (i:*enje vlastite karme %rekidanjem lanca ne'ativne obiteljske karme. $. L. . . Lazarev3 (ije je 5ijagnosti!iranje karme bremenito bo=jim 'njevom zbo' obiteljsko' 're:no' naslje+a. Jasno da je zbo' to'a ona i %rimarna meta mra(ni) sila Olo'a3 jer se nji)ova %orazna djelovanja u tom slu(aju vi:estruko uve*avaju.. Knjiga prva 3 Oa'reb3 Merkaba3 !""B. Pro%)et& 6ein!arnation4 t e missing link in $ ristian' it%3 6or8in S%rin's3 Summit Universit? Press3 #BBA. Oa %ret%ostaviti je da bi vjernici judeo9 kr:*anske doktrine IentitetI 'ru%ne svijesti odma) %re%ozna9 li kao I'rije)e otacaI koje bo' ka=njava do tre*e' ili (etvrto' koljena 0'eneracija23 %rema %ri)va*enoj verziji biblijsko' teksta3 ne znaju*i da %ostoji i dru'o tuma(enje %rema kojem rije( I'eneracijaI %redstavlja reinkarnaciju3 :to im%licira i karmi(ku ot%latu!. !5 .3 str. T. Cealna za%reka ovdje mo=e biti da dru'e uklju(ene osobe ne budu s%remne na suradnju na isti na(in kao osoba koja je na svoju inicijativu i slobodnom voljom do:la %otra=iti !. T. Us%.

Ireland91re?3 str. .2i kao za/tita od .al9 !F Ireland91re?3 str. Ako doma*in na tera%eutski ili neki dru'i na(in sanira sim%tome3 entitet *e se %ovu*i3 us%avati3 ali osloba+anje od nje'a ovdje ne*e biti mo'u*e3 za razliku od dru'i) entiteta.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## %omo*.!A • <amne misaone .laska dr..)iti. $aravno3 %ostojanje bezuvjetne lju9 bavi %rema (lanu obitelji koji je inicijalno zatra=io %omo* otvara %rostor zaokru=ivanju %ostu%ka. !!5 0 .orme su %omalo uo%*ena %ojava> . #EE3 moj %rijevod i %odebljanja !A Isto3 us%. entiteta3 %a se (ini da %o svojoj %rirodi nije maliciozan3 ve* %reventivan. !on' !ordant element23 s kojim se susretala nekoliko %uta u svojoj %raksi te daje neke dodatne i %omalo uznemiruju*e %odatke& I.spavati6 ali ne i . Jedna od mo'u*nosti mo'la bi biti Irad na daljinuI3 kako bi se s%rovelo osloba+anje i na dru'im osobama s kojima je ta osoba %ovezana.ao %asivni in/ektivni a'ent na %si)o9s%iritualnoj razini3 takav entitet se mo=e pro/iriti po o)itelji kroz nekoliko .. Primjer %otisnute emocije ljutnje koja je uzrok du)ovne ozljede %okazuje da *e entitet koji se %ojavi biti uskla+en s ener'i9 jom /rekvencijom te %otisnute emocije.eneracija kao prokletstvo ili se mo=e %ro:iriti %rema vani3 in/iciraju*i i dru'e osobe.4SL4. Morat *e se dodatno raditi na otkrivanju uzroka traume koji mo=e biti u ovom ili nekom od %ret)odni) =ivota3 (ime se otvara %rostor za samostalan odlazak entiteta3 obzirom da je nestalo u%ori:te nje'ovo' naka(enja. Jovore nam Vtakvi entitetiW da se mo. Cazlozi za ovo mo'u biti vi:estruki i ako s%omenemo samo neuskla+enost ovakve metode s vjerovanjima i nezna9 njem kod ostali) osoba3 dobivamo dovoljno jasnu sliku o mo'u*im %ote:ko*ama. Ireland91re? naziva 'ru%nu svijest Idu)ovnim 0%si)i(kim2 virusomI3 a nudi (ak i termin Iuskla+eni elementI 0en'l.6 potencijalno opasnije.I!F U nastavku obja:njava da se ovakav entitet 0ili uskla+eni element23 %ojavljuje kad smo du)ovno oslabljeni zbo' odre9 +ene traume i za%ravo sl.o.

@" S ovim se sla=e i . $a koncu3 tamne misaone /orme mo'u se %ojaviti i zbo' %ostojanja demonsko' entiteta. Bop op ora 2illiamsii2.. 4 Devasima je n%r.ald8inu sli(ni du)ovima biljaka3 Devasima. • D.pstanci su %rema . Ireland91re? dodaje da su rijetki i da su im (esto %ridru=eni entiteti Imali) ljudiI. Godson& # e Kingdom of t e .A6IJA 5$TIT5TA d8in s%ominje da to mo'u biti %rojekcije dru'i) ljudi ili same osobe i %rilikom %rocesa detekcije mo'u biti vidljive kao tamni oblici veli(ine lo%tice za 'ol/. Sa'an3 str. • :lementali3 A. 6asta9 nede3 koji je %isao o svojim iskustvima sa su%stancom Meskalin koja se %rirodno nalazi u kaktusu Pe?ote 0lat.ods3 T)eoso%)ical Pub. Isto tako3 mo=e se do'odi9 ti da su ovakvi oblici %osljedica %oreme*aja ener'ije uslijed nesre*e3 o%eracije ili neki) dru'i) /izi(ki) trauma tijela3 iz sada:nje' ili neko' od %ro:li) =ivota. U tom se slu(aju su'erira %ostu%ak osloba+anja de9 monski) entiteta. %isao J.ald8in i naziva i) vilenjacima3 'nomima3 Imalim ljudimaI3 a svi %redstavljaju3 ako se %ojave3 kandidate za sla9 nje u Svjetlo.LASI1I.ame4 1idden agendas. A.ald8in ovdje s%ominje biljke s )alucino'enim svojstvima i svojstvima %romjene stanja svijesti3 %ozivaju*i se na navode antro%olo'a 6. 5ivine +ntervention and t e Ne2 3art 3 $eu)ausen3 Jovinda Press3 !"".5ovi s. !B Sa'an za elementale ka=e da su ne/izi(ka Imala bi*aI %ovezana s razli(itim du)ovi9 ma %rirode3 koji se %ojavljuju u svim mitolo'ijama. Allen se iz'leda ne sla=e s time i smatra da bi !E J. F# @" Us%. Gouse3 #BAF. 4vakvi entiteti su kandidati za slanje u Svjetlo u dru:tvu an+ela vodi(a. . Godson!E koji %ri(a o an+elima i Devasima3 a %ostoje i crte=i ono'a :to je navodno Godson IvidioI kao Devase..lobal Po2er . Cisi misaone /orme naziva elementalima 7 sna=nim %si)i(kim kreacijama koje mo'u zadr=ati %ostojanu i autonomnu /ormu3 ukoliko se nisu na %ravi na(in obradile 0raz'radile2. Cisi& #rans!3nding t e . #"# # . Takvi %si)i(ki mje)uri %ostaju IbaloniI koji samostalno %lutaju ostaju*i %rivezani za svo' stvoritelja %o:i9 ljaoca %omo*u niti od %si)i(ke ener'ije. S. !B Us%.3 str.

4SL4. 5# @@ L. @! Us%. Cobinson& 3dgar $a%!e(s stor% of t e origin and destin% of man 3 $e8 ]ork3 6o8ard3 Mc6ann Y Jeo')e'an3 #BA!. Ireland91re? smatra da su niske inteli'encije i da su (esto na tamnoj strani./a je entitet koji Ireland91re? s%ominje vi:e kao zanimljivost ne'o (estu %ojavu3 %a tako navodi dva slu(aja koje je susrela u svojoj klini(koj %raksi& %rizemljenom du:om vuka3 i u dru'om slu(aju ovce3 koja je onda razumljivo kod doma*ina stvarala smrtan stra) od vukova. 4bzirom na nji)ovu o'rani(e9 nu inteli'enciju3 ovi entiteti ne mo'u s)vatiti o (emu se tu radi3 odbijaju oti*i u Svjetlo3 %a *e %ostu%ak osloba+anja za)tijevati %ozivanje dru'a(ije' du)ovno' vodstva. 3#2& . Cobinsona@@3 o navodno ne%ojmljivim eks%erimen9 tima 'enetsko' in=enjerin'a u vrijeme Atlantide3 koji su rezultirali najrazli(itijim bi*ima3 %oluljudskim3 %olu=ivotinj9 skim kreaturama koje su u to vrijeme do=ivljavali kao IstvariI3 a ne svjesna bi*a3 %a su i) dr=ali za robove3 %okazivali na izlo=bama ili obredno =rtvovali. • Banzemaljci 0en'l. Ireland91re?3 str. d. i5 stvarali .@! • Eivotinjska d. 4vdje je u stvari tako+er rije( o %rizemljenim du:ama3 ali ne ljudskim3 koje su ostale kroz sve ove milenije lutati %o zemaljskom %lanu. • :ksperimenti9 . Takvi entiteti (esto imaju i %roblema s odlaskom u Svjetlo3 jer .ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## oni trebali biti vra*eni zemlji jer iz nje %otje(u. Allen3 str. $ . nekada/nje znanstvenike koji s.ald8in se ovdje %oziva na %odatke koji su dobiveni od %oznato' medija !".ald8in ovakve entitete %redstavlja sljede*im tekstom& I$eka bi*a ne =ele %ro*i kroz %ortal Svjetla kako ne bi @# Us%. stolje*a3 5d'ara 6a?cea3 u %isanju L. @# To su u'lavnom neu'ledna bi*a koja u su:tini nisu mra(na i zla3 iako odaju dojam (an'rizavosti3 neras%olo=enja3 zlobe ili ne9 %oslu:nosti. B"3 ona ka=e da u %ostu%ku osloba+anja %oma'a(e zamoli da %rona+eni entitet odvedu na %rimjereno mjesto3 tako ne treba sama razmi:ljati o tome je li mu je mjesto u Svjetlu ili ne'dje dru'dje. e=traterrestrials.5ovnim vodi+ima prepoznaj.

Priznaje da su sje*anja koja su se %ojavila vezano za taj do'a+aj bila u'odna. 4ni ne =ele %rolaziti kroz %roces %ri%remanja za zemaljski %lan u dvoranama za u(enje i %laniranje.@5 Ireland91re? navodi kako nije imala %rilike susresti toliko osoba koje su imale vanzemaljske entitete kao :to je to imao .3 moj %rijevod Isto3 us%. @5 @F @A .@F 1iore je u svojoj klini(koj %raksi imala dovoljno slu(ajeva koji su uklju(ivali vanzemaljce3 %a je toj %ojavi %osvetila %osebnu knji'u 3n!ounters.ald8in3 ali s%ominje jedan3 mo'lo bi se re*i znakovit slu(aj3 'dje je doma*in takvo' naka(enja bio njezin vlastiti sinP .I @. . str. !F. Ireland91re?3 str. %rev. @5# Us%. U %red'ovoru %riznaje da je re'resijom koju je na%ravila tra'om sna u kojem se %ojavio $L4 s)vatila da je i sama bila oteta. 4vo je ime entitet %ri)vatio u komu9 nikaciji. [-III 3 .ald8in3 str. Oa %rimjer navodi =ensku osobu kojoj je otkriven naka(en vanzemaljski entitet3 koji je bio njezin brat u %ro:lom =ivotu na dru'oj %laneti dru'o' sun(evo' sustava.2 i %reuzeti tijelo u cijelosti. kori:tenja na:i) osjetila za %erci%ira9 nje na:e realnosti3 za koju oni nemaju %rila'o+ena osjetila. $adalje3 ka=e da to bi*e nije ostavljalo utisak da je dobronamjerno3 kakav bi recimo mo'ao biti =ivotinjski vodi( :amansko' ti%a. Pratio ju je i nije )tio %ro*i (itav %roces kako bi %ostao (ovjek u svom tijelu3 ne'o se naka(io na sestru koju je IvolioI3 ali je =elio dominira9 ti nad njom na :ovinisti(ki na(in. @.LASI1I. 4ni %onekad %oku:avaju istisnuti u'ovornu du:u 0onu koja je %rvotno utjelovljena o%. !!! Us%.A6IJA 5$TIT5TA sudjelovali u reinkarnacijskom ciklusu na Oemlji. $e =ele se zamarati ljudskim ra+anjem i starenjem3 %a se sebi(no mo'u %o9 ku:ati naka(iti na =ive ljude i jednostavno do=ivljavati ovaj svijet kroz osjetila te osobe.@A 4vo ne (udi obzirom da je umetanje la=ni) sje*anja 0en'l..ald8in nadalje s%ominje da se ovakvi entiteti mo'u naka(iti iz razli(iti) razlo'a3 n%r. 1iore3 %red'ovor str. Bizard2.a=e da je entitet bilo re%tilsko bi*e i da 'a je jednostavno zvala IJu:terI 0en'l.

Martin kao crkveni e'zorcist umjesto demona (e:*e koristi %ojam zlodu) 0en'l. & ape & ifters2& Prema Allen3 neki entiteti mo'u %reuzeti astralne ljuske 0ostatak astralno' tijela koji nakon smrti ostaje na astralnoj razini dok se ne raz'radi2 kako bi se mo'li la=no %redstavljati. . Allen3 str. un!lean spirit23 mo=da sto'a :to izvorna 'r(ka rije( daimon nema ne'ativno zna(e9 nje.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## false memories2 standardni dio %rocedure3 %a je sto'a i (esta %osljedica razvijanje tzv. Demonski entiteti "Najveća prevara vraga je kad te uvjeri da ne postoji?" 7 6.@E 4vo mo=e biti slu(aj s entitetom koji se =eli %rikazati osobi kao n%r. %ro'ramiranjima23 odlu(io u tekstu koristiti taj %ojam zbo' lak:e' re/eriranja na dosada:nje radove iz ovo' %odru(ja. M. evil spirit2 ili ne(isti du) 0en'l.audelaire& Le Joueur '^n^reuU Gtio bi) na%omenuti da sam3 iako svjestan (injenice da je %o9 jam IdemonskiI bremenit reli'ioznom3 %ovijesnom i kulturolo:kom simbolikom i uvjerenjima 0tj. Stock)olmsko' sindroma.4SL4. • 8jenja+i lika 0en'l. du)ovni vodi( ili an+eo kako bi se mo'ao naka(iti i ne'ativno utjecati na doma*ina. 4%*enitiji %ojam koji bi se mo'ao koristiti su mra(ni ili entiteti tame3 jer bi se tako obu)vatila sva bi*a o%redijeljena %rotiv Svjetla i kreativno' %otencijala koja =ele mani%ulirati i domi9 nirati ljudima kako bi zlou%otrebljavali kreaciju.ald8in3 kao :to je i za %ret%ostaviti3 svoje %isanje o demonskim entitetima temelji na svojoj klini(koj %raksi3 neo%tere*en /ilozo/9 skim i reli'ioznim stavovima3 %a ka=e& IU klini(koj %raksi ne treba brinuti zbo' reli'iozni) %ret%ostav9 @E Us%. #"" % . .

oso)n. evol. nekom o)lik. na/.o=ja3 Ar)an+eo Mi)ael2 • . Mo* im nije dana ve* je se =ele domo*i silom3 ne biraju*i sredstva • Lini se da su entiteti na vi:im razinama za%ovjedno' lanca jako dobro ustrojeni i disci%linirani • $e iskazuju 0na sre*u2 lojalnost i odanost du=nosti koju obav9 ljaju3 u stalnom su me+usobnom natjecanju3 ne%ouzdani i %revrtljivi3 skloni kritiziranju dru'i) i slabo or'anizirani3 :to @B .. • Mrze ljudski rod.tna i aktivno .klj.LASI1I.+ena .I@B 4tkrivanje i osloba+anje od ovakvi) entiteta3 nazivali i) mi demoni9 ma3 vra'ovima ili mra(nim entitetima3 rezultira uku%nim %obolj:a9 njem stanja3 nestajanjem niza sim%toma i %romjenom u dinamici odnosa s dru'ima.sa >rista3 'adi im se s%omen na nje'ovo ime i imena koja su ljudskom rodu simboli dobra 0n%r. . • Mno:tvo entiteta koji su na dnu mra(ne %iramide ne %ona:a9 ju se %o vojni(kom ustroju3 ve* kao da su %re%u:teni sami sebi djeluju nekoordinirano3 vo+eni vlastitim %orivima.A6IJA 5$TIT5TA ki.cij. i planetarn.ez obzira radi li se o ma:ti3 ar)eti%u3 kolektivnoj )alucinaci9 ji3 masovnoj )i%nozi3 %rojekciji vjerovanja tera%euta ili ne(em dru'om3 %onavljam3 iz'leda da sile tame postoje . !AF3 moj %rijevod i %odebljanja & .. Bi3a tame s. .ez iznimke su %revaranti3 netko kome se nikako ne mo2e i ne smije vjerovati.ald8in3 str. Majka . Is.. • 1rezir. po svoj prilici pris. Pri %rocesu osloba+anja osobito treba voditi ra(una o sljede*im karakteristikama ovakvi) entiteta& • $ikada nisu bili inkarnirani u ljudskom tijelu3 a ako imaju takva sje*anja3 ona %roizlaze iz iskustva naka(enja na neku =ivu*u osobu i %oku:aja %reuzimanja kontrole nad njom. ovom realitet.

To je %rijetnja koja i) stalno %rati. @"! ' . Puko %re=ivljavanje %ostaje osnovni motiv nji)ova djelovanja." • Demonski entiteti ne mo'u imati na sebi naka(enje3 %a i) dru'i entiteti ne mo'u za%ojesti. Tako %o(inju bes%o'ovorno %o:tivati bilo koju %rimlje9 nu za%ovijed.o=ansku iskru u sebi3 %o(inju vjerovati da mo'u biti %oni:teni i vjeruju da im Svjetlo mo=e nanijeti :tetu. $ji)ovi za9 . $adre+eni su i) uvjerili da u sebi ne nose ni:ta dru'o osim tame.reacije (iji su sastavni dio2 je %revara od %rimarne va=nosti.ald8inu3 demonski entiteti se dr=e u mra(nom zato(eni:9 tvu3 natjerani na %ot%unu %oslu:nost nadre+enima %o osnovi sljede*i) triju obmana& • Prva i najva=nija obmana je da oni ne znaju da3 kao stvorena bi*a3 nose u sebi bo=ansku iskru 0Svjetlo23 bez obzira :to su %osrnuli an+eli.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## ne (udi obzirom da nemaju %rave na'rade za ono :to na%ra9 ve> IsretniI su :to nisu dodatno ka=njeni i :to im je uo%*e do%u:teno da dalje %ostoje.4SL4. • Jako su %restra:eni od kazne za mo'u*e slabe rezultate3 a kazna je odlazak u IjamuI3 :to je iz'leda vrlo neu'odno mjesto u kojem su se ve* imali %rilike na*i i koje je neka kombinacija samice i dodatno' mu(enja3 uz zastra:ivanje da *e tamo ostati do vijeka i da *e %restati %ostojati ako ne obe*aju da *e se dru'i %ut bolje %otruditi. Uz IjamuI3 Modi s%ominje i neke nadasve slikovite mo'u*nosti kazne& koma9 danje3 'uranje u vatru3 bi(evanje ko=nim remenom sa :iljcima ili 'uljenje ko=e i tjeranje da se %ojede vlastita ko=a. Modi3 str. Jednom kada %ovjeruju da nemaju . • Demonska bi*a se 'otovo u %ravilu boje Svjetla." Us%. $e%riznavanje .o'a 0. • Uvjereni su da mo'u biti u %ot%unosti uni:teni3 da mo'u %restati %ostojati. Prema .

ald8inu3 (ini se da iza svako' demon9 sko' entiteta koji je naka(en na =ivu*e' (ovjeka %ostoji niz dru'i) koji stoje u Iredu za (ekanjeI 0%rinci% sli(an zubima morsko' %saD2 i ako se izvede e'zorcizam sljede*i u redu *e %oku:ati zauzeti nje'ovo mjesto.ako se ide %rema vr)u %iramide3 vi:e %ozicionirani iz ove )ijerar9 )ije imaju zvu(nija imena i inteli'entniji su3 so/isticiraniji3 u%u*eniji i imaju vi:e to'a za re*i.A6IJA 5$TIT5TA %ovjednici uvjerili su i) da se klone Svjetla3 kako ne bi bili s%aljeni i uni:teni. .LASI1I.# Us%. dark'energ% beings2 koje tvore mra(nu %iramidalnu )ijerar)iju3 %o(ev:i od najmanji) koji %rijete3 'alamd=ije su3 mu(itelji i ru:itelji3 %a do tzv. Kto je entitet vi:i u )ijerar)iji to *e biti te=e 0ako ne i nemo'u*e2 osloba+anje3 jer *e isti dr=ati da ima %revi:e za iz'ubiti i %onuda re)abilitacije i nastavka %uta u Svjetlo iz'ledati *e mu kao %revelik rizik.ald8in3 str. Prema .. !E. $aravno3 ako se budu klonili Svjetla nikada ne*e do*i u %riliku da i:ta saznaju o njemu %a tako obmana i nji)ova kontrola mo=e %otrajati. . Iz'leda da to nema veze s bilo kakvom %osebno:*u i Iis%itom vjereI3 ve* nedovr:enim %oslom e'9 zorciste. $adalje3 i ovdje %ostoje sim%tomi karakteristi(ni za svaku )i9 jerar)iju& najni=i u )ijerar)iji demonski) bi*a su toliko bezna(ajni .. Mo'u*e da je o%isan me)anizam jo: jedan razlo' :to nakon klasi(no' e'zorcizma =rtva %onovno %o(inje %okazivati jednake sim%tome %osjednu*a. 4ni %romatraju ras%ore+eni u koncentri(nim kru'ovima i to :to vide %renose svojim nadre+enima. Promatra(a koji su (esto %risutni %rilikom %ostu%ka e'zorcizma i mo=e i) se %ojaviti i vi:e od jedno'a. .ol 7 kako bi %okazali koje im je %odru(je djelovanja na doma*inu. 4ni su du'o3 marljivo i mukotr%no radili kako bi se izborili za svoje mjesto i status3 %a im bilo kakva IalternativaI iz'leda %ot%uno besmisleno i o%asno 0zvu(i li vam ovo %oznatoD2.# !ate)orije demonskih entiteta Postoji nekoliko kate'orija ovi) bi*a tamne ener'ije 0en'l. $eki od nji) uzimaju imena kao :to su Helja3 Po)le%a3 Stra)3 Ponos3 Masturbacija3 Mr=nja3 Pu:enje3 .

! Us%.@ .manijem 2ivot. U svakom slu(aju vi:e nalikuju na male %se koji %uno laju3 a ne 'rizu. ! .ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## da su doslovno bezimeni. i 5.eneral'purpose23 koji se %oku:avaju naka(iti i utjecati na bilo koje ljudsko bi*e kako bi stvarali %robleme./avaj. =minirati= sva nastojanja6 od individ.cionalni56 koja )i tre)ala voditi k )oljitk. Modi3 str. Istovremeno se %oku:avaju la=no %redsta9 viti kao Iveliki :e/I& Sotona3 Luci/er3 .! Modi s%ominje dvije osnovne 'ru%e demonski) entiteta.. U %rvu bi 'ru%u s%adali nes%ecijalizirani demonski entiteti o%*e na9 mjene 0en'l.or+avanje i .@ Us%.ni/tavanje o)iteljski5 veza i us%je) na tom %lanu smatra se va=nim %osti'9 nu*em. . Djelovali samostalno ili u 'ru%ama3 demonski entiteti imaju zada9 tak nanijeti najve*u mo'u*u :tetu ljudskom rodu3 stvaraju*i :to vi:e boli i stra)a3 a u tome (esto koriste simbole iz %si)i(ke memorije i reli'iozna vjerovanja na%adnuto'a3 kako bi dobili :to sna=niju reakciju. Iz'leda da su vi:e %ozicionirani u ovoj )ijerar)iji zadu=eni za odre+ene 'eo'ra/9 ske re'ije. .alni5 do instit. U dru'oj su oni koji imaju %osebnu svr)u kod doma*ina na koje'a su naka(eni3 zato :to i sam doma*in ima neku %osebnu =ivotnu misiju s koje 'a ovakvi demoni %oku:avaju skrenuti.ald8in dalje obja:njava kako demonski entiteti mo'u raditi umre=eni ili u 'ru%ama3 i s%ecijalizirati se za na%adanje odre+eni) 'ru%a& obitelji3 =ena3 mu:karaca3 )omoseksualaca3 lije(nika i tera9 %euta3 du)ovni) u(enika i u(itelja3 vodstava kor%oracija i dr=ava3 reli'ijski) vodstava3 javni) slu=bi3 narkomana3 itd. na ovom planet.)avi )ez iz.elzebub3 koji je osobno izvr:io %osjednu*e. Isto tako3 ako i) se u%ita za ime :e/a razme*u se titulama kao :to su& $ajve*i3 4naj koji zna3 $ajmo*niji3 -je(ni3 itd. @". . .ald8in3 str.4SL4.zetaka6 kao /to pok. $aravno3 %oku:avaju utjecati na svaki o)lik lj. 1rimarni zadatak je ometanje6 za..ada i) se %odsjeti da bi netko Iodoz'oI mo'ao doznati za ovakvo la=no %redstavljanje3 nastaje %anika u stra)u od kazne.. !E@ .

@5A " .. *vo vrijedi i .. 4vaj detalj s o(ima je vrlo va=an u %ostu%ku osloba+anja3 jer se %o njemu mo=e lako utvrditi je li bi*e koje se %ojavljuje dobronamjerno ili zlonamjerno3 obzirom da se demonski entiteti mo'u %retvarati da su dobronamjerna bi*a 0:to uklju(uje i /i'ure voljeni) osoba23 ali ne mo'u %redu'o zadr=ati %rirodan i bistar iz'led ljudski) o(iju. !"B . Allen& &pirit 6elease4 * Pra!ti!al 1andbook 3 4 ..."!..W $e znam3 kao da je netko sa strane u%alio svjetlo3 a da mu to nitko nije rekao.3 str. isijavati +isto svjetlo. Mi)ael u svoj svojoj veli(ini i blje:tavilu3 i koji ju je %o'ledao svojim mra"nim zeleno sivim o"ima i naredio da ode u TeUas3 'dje je ostala tri 'odine3 na9 kon (e'a je iz'ubila skrbni:tvo nad svoje dvoje malodobne djece. sl. Us%.A6IJA 5$TIT5TA *z)led i oblici demonskih entiteta Tijekom rada s ovakvim entitetima u %ostu%ku osloba+anja3 oni se doma*inu mo'u %rikazati kao neka od Izli)I =ivotinja kao :to su zmije3 :kor%ioni3 %auci3 'mizavci3 le:inari3 :i:mi:i3 vukovi3 vodori'e3 itd.LASI1I. 5vo kako je to iz'ledalo u slu(aju jedne seanse koju je vodila Tamara #". Tako se osje9 .& Damir V. Modi3 str.. .ooks3 !""A.ald8in3 str. Ako su im o(i vidljive one su %rodorno crne3 (esto crvene kao u=areni u'ljen ili rje+e %rijete*e naran(aste3 ili zle i =u*kaste kao u razjare9 no' vuka. Mo'u se %ojaviti i kao zaokru=ene tamne sjene ili mase3 :to zna biti %o%ra*eno %ozadinskim crvenilom. 'dje 'lavna %rota'onistica koja I(uje 'lasove u 'laviI ka=e da joj se %ojavio Sv. nji5ova pretvaranja da s.!"##..5 4%is iz'leda demonsko' entiteta mo'ao se (uti u dokumen9 tarnom /ilmu Hupiter(s 2ife3 #BB5. d. Pojavu la=no' i obmanjuju*e' %redstavljanja demonski) entiteta u svojoj je %raksi nalazila i Modi.5ovni vodi+ koji je do/ao iz 4vjetla i +ije o+i tre)aj. -idoviti ljudi ovo mo'u %erci%irati kao tamne oblike obrubljene aurom =u*kasto bijele boje 0kao kod 'nojno in/icirane rane2 i %onekad se mo'u vidjeti u klasi(nom obliku vra'a crvene boje3 :to bi mo'lo samo %ot9 vrditi da se koriste ustaljenim ljudskim simbolima za Olo'a.5 Us%. !E# i S.+aj.

ada ka=em Inemoj to raditiI onda on to %resta9 ne raditi i onda se %o(ne o%oravljati ku'la. Po'ledaj 'a kako iz'leda %a 'a o%i:i. a. <o nije do)ro. Pa %itaj.a. 0smije:ak2 $e znam smije:no mi je kad obra*am %a=nju na to bi*e.2 %onovno o%o9 ravlja u svom mraku. Pa o%i:i mi :to vidi: sve na licuD Pa vidim (itavo .a je pozvao . Ako mu ka=em da to %restane raditi onda to(no vidim da se ku'la 0%rona+eni entitet3 o%.. 4%i:i mi. i vrlo je u stvari smije:no :to ima krila. Ali ne mo'u re*i da ima bilo :to dru'o ne'o da ima zna(ajna krila.r. Nis. Dobro3 a %o'ledaj mu lice :to vidi: na licuD Ima liceD 0%auza2 Ima. Dobro3 %itaj to bi*e ima li ime3 tko je toD Kto tu radiD 0du=a %auza2 $e znam da li mo'u s njime komu9 nicirati ali imam neko ime koje se javlja3 to je !0 . Oa:to si rekao da to %restane raditiD Pa (isto za %robu da vidim :to *e se do'oditi. Dobro3 kakve o(i imaD 0du=a %auza2 Gm3 nije to ne:to u redu. to do)re o+i. Ajde %o'ledaj da li %ostoji mo'u*nost da je jo: netko tamo. 0du=a %auza2 To je neko svjetlosno )i3e koje to radi3 ali ne znam tko .. -isoko (elo. To je neko =ensko lice. a. razlo. 0smije:ak2 4n smije:no iz'leda zato :to ima krila i ima zlatn. Ba2an je nos i visoko +elo iz neko.4SL4.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## Tamara Damir Tamara Damir Tamara Damir Tamara Damir Tamara Damir Tamara Damir Tamara Damir Tamara Damir *am. (itavo lice. Pitaj 'a. Samo me zbunjuje odakle on tu i tko 'a je %ozvao. . Te o(i na trenutak3 kao kad tre%ne: su jarko crvene %a onda o%et nisu.

J. Ari)elD Tako si rekao.A u kojoj doti(e %roblematiku otmica 0abduk9 cija2 od strane vanzemaljski) inteli'encija. $ekada kao crne niti koji iz %ojedini) dijelova tijela i vrlo (esto (akri3 idu %rema vanzemaljskim laboratorijima3 a koje su kori:tene za %riku%ljanje in/ormacija o doma*inu na kojem su bile naka(ene.A P). Jo: jedan interesantan detalj3 iz'leda karakteristi(an za %ovezanost s mra(nim silama3 s%ominje se u transkri%tu 'dje Modi %ronalazi Jeor'ea3 %rizemljenu du:u koja je krivom odlukom %ala %od de9 monski utjecaj& Dr. 4vakvi slu(ajevi na koje je nai:ao u klini(koj %raksi3 %rivukli su nje'ovu %a=nju3 te je izdao i zasebnu knji'u. Modi& Jeor'e& IProvjeri i vidi jesi li %ovezan sa SotonomI IDa3 crnom 2icom ili cijevi. M. !# .ooks3 #BBE.t er2orldl% 9eings 3 Terra Alta M-3 Geadline .I.. !"A3 moj %rijevod i %odebljanja .ald8in ovo tuma(i interesom vanzemalja9 ca za %rou(avanje ljudi na Oemlji 0kao :to ljudi %rou(avaju laboratorijske =ivotinje2.A6IJA 5$TIT5TA Tamara Damir Tamara Damir ?ri5el. D. To su umeci kakve su %ojedine osobe u %romije9 njenom stanju svijesti mo'le vidjeti kao neke sitne na%rave. Da.ao dru'i %rimjer s%ominje %osljedice %ostojanja kristalni) 0/izi(ki)2 im%lanta9 . . . BaldFin& $3'A+4 $lose 3n!ounters of t e Possession Kind ' * 5ifferent Kind of +nterferen!e of . Je li ti jo: smije:noD 0te:ko di:e2 1a nije6 sada kao da sve to )je2i6 kao da nestaje sku%a s ku'lom3 kao da =eli %obje*i 0%okazuje rukom 'ore lijevo2.F Modi3 str. Ima i dru'i) ov9 dje.F &stalo • Implantati nisu entiteti u %ravom smislu rije(i jer nemaju svoju svijest.LASI1I. Svi su %oslati od Sotone.

4SL4. @.E • :lektroni+ki . Allen3 str.B • Niti6 vrpce 0en'l.re(aji3 . .B Us%. !ords2 s%ominje Sa'an u kontekstu toksi(ni) %ovezanosti izme+u dvije osobe. Modi3 str... Takvi im%lantati imali su za %osljedicu ostavljanje tra'ova u eteri(nim tijelima osobe inkarnirane u sada:nje vrijeme. Cadi se o mani/estiranim kreacijama koje imaju izri(ito ne'ativan utjecaj na ono'a na ko'a su s%ojene.ald8in je u ovom slu(aju tra=io asistenciju Idu)ovni) kirur'aI da uklone ovakve umetke i sve eteri(ne uzorke u /izi(kom3 %si)i(kom3 emoci9 onalnom i eteri(nom tijelu osobe3 te da %oni:te sve %osljedice djelovanja umetka.9#"2.ald8in i) navodi iako nije rije( o entitetima u doslovnom smislu3 ve* vi:e o sim%tomu. Modi daje ne:to dru'a(ije in/ormacije o ovoj %ojavi te ka=e da je Oli %ostavio mno'e komunikacijske centre3 koji su %ovezani crnim nitima s razli(itim ljudima na na:oj %laneti i dru'im mjestima. 4vakve niti su svo9 . Takva stanja mo'u biti naznaka razvoja ne(e'a :to se klini(ki mo=e svrstati u sku%ine tzv. stalni) sumanuti) stanja 01. Allen navodi tele/one i ra(unala kao %rimjere ure+aja %reko koji) je mo'u*e izvr:iti %si)i(ki na%ad3 %ored slanja misaoni) /ormi.. 4bzirom na %rirodu naka(enja3 klasi(no slanje u Svjetlo nije %rimjenjivo i . ekranu i nje'ovim sadr=aj9 ima2. 5. !$ .E Us%. Dru'i razlo' ovakvome stanju mo'ao bi biti na%ad demonsko' entiteta koji je dobro obavio svoj zadatak3 a mo=e zavr:iti )os%italizacijom =rtve u %si)ijatrij9 skoj ustanovi..ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## ta iz doba Atlantide3 kojima se %o svoj %rilici stanovni:tvo dr=alo %od kontrolom> ne:to :to nam Imoderna civilizacijaI tek treba %onuditi. Sve%ri9 sutnost elektri(ni) %olja kao i elektroma'netski) zra(enja ure+aja koji nas okru=uju mo'u kod neki) osoba izazvati %aranoju3 te %o(nu vjerovati kako i) takvi ure+aji na neki na(in kontroliraju 0ovo ne treba brkati s dana:njom manje ili vi:e stvarnom ovisno:*u o n%r.!! iz M.

-r%cama se dosta bavila i Allen3 te %ovezanosti dijeli na %ozitivne 0%rimjer majke i djeteta2 i ne'ativne 0%si)i(ki na%ad ili nesvjesno stvaranje %ovezanosti2.)avni56 )ra+ni5 ili poslovni5 partnera ili +lanova o)itelji. astrala 0Imali ljudiI2 koji %reko ovakve %ovezanosti mo'li %reko osobe u=ivati u materijal9 nim u=icima3 ° karmi+ki povezani5 oso)a koje ovakav vid veze zadr9 =avaju kroz vi:e reinkarnacija.A6IJA 5$TIT5TA jevrsne cijevi za 'otovo ne%restani %rotok ener'ije i emocija. Prema Sa'anu3 ovakve tvorevine su kandidati za tretman kao i kod slu(aja %rona+eno' naka(enja entiteta> treba i) %o(istiti jer mo'u biti du'otrajan i tvrdokoran izvor najrazli(itiji) o'rani(enja i imati za %osljedicu ener'etsko iscr%ljivanje.liska veza izme+u majke i djeteta tako od one %o=eljne u %rvim 'odinama mo=e %rerasti u o'rani(avaju*u3 obilje=enu naizmjeni(nim emocijama ljubavi i mr=nje3 ° lj. !59@F !3 .LASI1I.. Sa'an3 str. Allen3 str. Mjesta s%ajanja na tijelu su naj(e:*e oko %redjela %u%ka3 ali i u %redjelu srca3 s time da vr%ca mo=e n%r.le oso)e 3 kada toksi(na %ovezanost stvorena za =ivota /ra'mentu 0%rizemljenoj du:i2 %okojnika smrt ne*e %redstavljati nikakvu %re%reku da nastavi svoju vezu s =ivu*om osobom3 ° oso)e i )i3a iz ni2e.ra. . 5# Daje i neke dodatne 5" Us%. U slu(aju toksi(ni) %ovezanosti me+u bra(9 nim %artnerima3 one sve (e:*e zavr:avaju razvodima koji mo'u biti vrlo iscr%ljuju*i3 jer du'o'odi:nju %ovezanost biv:i su%ru=nici nisu znali %rekinuti na dru'a(iji na(in 0ako su je neki uo%*e i us%jeli %rekinuli nakon rastave23 ° oso)e i .menta premin. 5" 4vakve se /orme mo'u stvoriti kroz du'otrajnu i emocionalno nabijenu me+usobnu %ovezanost i mo'u biti izme+u& ° majke i djeteta3 jer /izi(ko %rekidanje %u%kovine nakon %oroda ne mora zna(iti i %rekid na eteri(noj razini. na jednom kraju biti %ovezana s %u%kom3 a na dru'om sa srcem. #!#9#!F 5# Us%.

4SL4.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## %odatke o iz'ledu vr%ci3 %a je tako n%r.@ !% . boja vrlo stari)3 neaktivni) ili mrtvi) vr%ci standardno tamna3 crna ili sme+a3 one su tanke i be=ivotne za razliku od /unkcionalni) vr%ci koje su debele3 sna=ne3 %ulsiraju*e i ener'i(ne. . Takve na%rave mo'u biti namjenske3 stvaraju*i to(no odre+eni sim%tom ili %roblem3 ali i vi:enamjenske3 stvaraju*i niz %roblema. $eke od nji) %o svojim svojstvima nalikuju na im%lantate vanze9 maljsko' %orijekla koje je s%ominjao . Sli(no tome3 u slu(aju krunske (akre3 osoba bi mo'la imati %roblema s medi9 tiranjem3 du)ovnim aktivnostima i svojom %ovezano:*u s Izvorom i du)ovnim s/erama. 5! Isto3 us%.ald8in3 i ovo bi mo'la biti jo: jedna od indikacija da je demonska i vanzemaljska s/era na neki na(in %ovezana. str. $a kraju navodi i da su (esta mjesta s%ajanja sedam (akri na tijelu i o%isuje kakve %osljedice ima s%ajanje na %ojedinu (akru. Oa %ostojanje ne'ativno' 0toksi(no'2 %ovezivanja mo=e biti sim%tomati(an osje*aj %ovla(enja i %ritiska na mjestu s%ajanja.5! Demonske naprave Modi navodi inertne na%rave3 nalik na me)ani(ke ure+aje3 te i) obja:njava kao %omo*na sredstva koja koriste demonska bi*a. U slu(aju %ovezanosti karmi(ko' %orijekla Allen na%ominje da se takva vr%ca ne3e mo*i ukloniti %rije ne'o li se s karmi(ka lekcija ne osvijesti3 iskusi3 nau(i i u %ot%unosti razumije i inte'rira. 4vdje *u s%omenuti samo mo'u*e %osljedice s%ajanja na (eonu i krunsku. Prema mjestu na koje su vr%ce naka(ene mo=e se ne:to doznati i o namjeri ono'a tko stoji s dru'e strane3 naka(enja na le+ima indiciraju da osoba ne =eli biti otkrivena. S%ajanje na (eonu (akru3 mo=e imati za %osljedicu %si)i(ko uznemiravanje3 stvaranje %roblema s ima'inacijom3 koncen9 tracijom3 snovima3 du)ovnom svjesno:*u3 nemo'u*no:*u meditiranja3 o%sesivnim razmi:ljanjem o jednoj te istoj osobi 0onoj koja je na dru'om kraju vr%ce23 itd.!9.

B !& . 7 demoni Ioda:iljuI misli i in/ormacije %rema na%ravi koja i) dalje %renosi na osobu3 izazivaju*i =eljenu reakciju. ° 4re)rni /tap mo=e %rilikom aktivacije simulirati elektri(9 ni im%uls uzdu= =ivca.LASI1I. @. Modi str. 1asivne su %o /unkciji jednake aktivnima3 ali su daljinski u%ravljane tako da utje(u na osobu vanjskom %obudom samo kad su uklju(ene. ?ktivne iz'ledaju kao vijci ili :i%ke i vr:e %ritisak kako bi tkivo bilo maknuto iz uobi(ajene %ozicije3 ili 'uraju dijelove tijela kako bi se izazvala bol i dis/unkcija na razli(itim mjesti9 ma.r za .. ° 1rijemnik s aktivnim elementom sli(an %ret)odnom3 s tim :to ima jo: dodatni me)anizam kao kli%3 %omi(nu ruku ili neki sli(an me)anizam koji mo=e izvr:iti neku jed9 nostavnu kretnju.smjeravanje i poja+avanje& 4va 'ru%a na9 %rava se koristi za usmjeravanje demonski) misaoni) /ormi %rema ljudskim bi*ima s ciljem utjecanja na ljudske misli& ° <anj. • Naprave za .izi+ki pomak& Te na%rave uzrokuju neku vr9 stu me)ani(ko' %omaka 0'uranje3 %ovla(enje ili %ritiskanje2 na dio tijela na koji su a%licirane.A6IJA 5$TIT5TA Tijekom vremena Modi je na osnovu saku%ljeni) %odatka na%ravila klasi/ikaciju ovakvi) na%rava.5@ • Naprave za . Cazli(iti) su oblika i veli(i9 na3 a mo'u izazvati najrazli(itije %ojave kao :to je %ritiskanje =ivca3 tetiva3 tro:enje )rskavice zbo' trenja dviju kosti3 raz9 dvajanje dviju kosti i istjecanje teku*ine za %odmazivanje u okolno tkivo3 itd.smjeravanje nalik je satelitskoj anteni i 5@ Us%. Prijavljeno je %ostojanje tri vrste ovakvi) na%rava& ° Naprave nalik radio prijamnik.59@.

ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## koristi se za usmjeravanje misli. Prema o%isanim iskustvima3 iz'leda da je %roblem s ovakvim tvorevinama te:ko rje:iv3 a nji)ovo ones%osobljavanje %rili(no uzaludan %osao& ako se zatra=i %omo* od strane sna'a Svjetla3 one !' . . ° E. U%ijanjem ener'ije (ine osobu na kojoj se nalaze kroni(no umornom3 %os%a9 nom i bezvoljnom.pravljane naprave i centri ° Crni ki/o)ran ili zavjesa %ostavljaju se izme+u osobe i Svjetla kako bi se oslabila du)ovna sna'a i vodstvo iz Svje9 tla.ona(ni u(inak je bitno ja(i ne'o u slu9 (aju 'eneratora sa samo jednim valom. Primarno i) nalazimo na =iv(anom sustavu (ije normalno /unkcioni9 ranje trebaju omesti.tozelena sl. • Daljinski . Imaju u%ravlja(ku3 %romatra(ku i komunikacijsku /unkciju. ° Denerator vala je oda:ilja( IvalaI koji %renosi misli de9 mona na osobu. ° -pravlja+ki i kom. • -pija+i ener.ije ° Crni .z se %rimarno koristi u %robavnom trak9 tu3 tako da uzrokuje %robavne smetnje :to stvara neu'odu3 a %onekad i bol. 6entri su s%ojeni s Olim i nje'ovim demonima3 koji vode ovakvu o%eraciju.4SL4.ije su sa(injeni od crne lje%ljive mase i mo'u biti naneseni na razli(ite dijelove tijela. vala I:aljeI valove iz dva 'eneratora vala3 koji su nasu%rotni i u%ereni %rema osobi na koju se =eli vr:iti utjecaj. Isto tako mo'u ometati du)ovne im%ulse iz Svjetla3 kao i samo Svjetlo.nikacijski centri %ostavljeni su u dru'oj dimenziji realitetu od strane Olo'a i nje'ovi) de9 mona. Iz nji) mo'u izlaziti stotine i tisu*e crni) ili sivi) niti kojima su %ovezani s raznim osobama na na %laneti3 a na koje vr:e neku vrstu utjecaja. ° Denerator stojno. 4sobama su %rikazani kao o'romne ka%i viskoz9 ne mase3 razli(iti) veli(ina i oblika 0(esto trokutasti)2.pija+i ener.

! . U(inci ovakvi) na%rava i aktivnosti su najrazli(itije /izi(ke i %si)i(ke smetnje.r. Putem nji) mo'u utisnuti misli3 stavove3 'lasove3 vizije3 o%sjednu*a3 utjecati na %am*enje i koncentraciju te %rojicirati zbu9 njuju*e vizije3 %osebice za vrijeme %ostu%ka osloba+anja.LASI1I.A6IJA 5$TIT5TA *e i) uni:titi %rekrivaju*i i) svjetlosnim %rekriva(ima3 ali sna'e Olo'a i) nakon to'a brzo %onovno os%osobe3 i to za)tijeva stalnu bitku..pe demona & Cije( je o radu vi:e demona na daljinskom utjecanju na osobu3 :to u svom na(inu djelovanja ne za)tjeva %ostojanje neke izvr:ne na%rave • -smjeravanje i poja+avanje misli lj. .a tako+er za)tjeva rad vi:e demona3 s ciljem usmjereno' ne'ativno' djelovanja nji)ovi) misli na odre+ene osobe.oliko 'od ovo iz'ledalo )umano3 %ostavlja se %itanje ne u%litanja u slobodnu volju bi*a koja 'rade takve Ikontrolne centreI3 kada navodimo bi*a Svjetla da i) uni:tavaju. U nastavku Modi navodi i neke dru'e %ojave koje %redstavljaju na(ine utjecaja demonski) entiteta na ljudska bi*a& • -smjeravanje misli preko .dski5 /tovatelja Glo. Modi ka=e da su nebrojene osobe %onavljale kako su im an+eli 0bi*a Svjetla23 %re%oru(ili svakodnevnu molitvu za za:titu i molbe za uni:tavanje takvi) centara i otklanjanje iz osoba sve'a ono'a :to im ne %ri%ada 0%reko (e'a se i vr:i utjecaj na nji)2.

4SL4.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## !! .

.ooks3 !""A. #BE". !" . possession2 za koje je dao i %rimjere iz svoje %rakse& • 1osjedn.ooks3 #BB5. :nd edition3 Geadline . st. #!A3 #@" P). . Allison& # e Possession &%ndrome0 -%t .. M. !#B3 moj %rijevod Us%.pnja %redstavlja kontrolu %reko odre+e9 ne ideje3 o%sesije3 %risilni) radnji3 kom%ulzija ili nekom ovis9 no:*u 0alko)ol3 narkotici3 )rana3 seks2. Oa)tjevi3 stavovi3 stvari koje mu se svi+aju ili ne svi+aju3 a%etiti3 %ona:anja entiteta iz'leda da se mije:aju s doma*inovi9 ma. M. S.!"##.3 vi+eno& "!. S. Ceakcije na %odra=aje koje se (ine karakteristi(nima za osobu3 mo'u u stvari %oticati od entiteta3 bi*a koje ima svoju zasebnu %ro:lost i teret emocionalni) zaostatakaI. Allen& &pirit 6elease4 * Pra!ti!al 1andbook 3 4 . med. -agi! and -ulti' pli!it%.ald8inu naka(enje entiteta se do'a+a u %odsvijesti3 a to obja:njava sljede*im tekstom& I$aka(eni entitet /unkcionira u sklo%u %odsvjesno' uma doma9 *ina.ald8in& &pirit 6eleasement # erap%4 * #e! ni7ue -anual.3 str. Heni je %rije %uno 'odina %rsnula voda u lice dok je bila u javnom za)odu3 :to je rezulti9 # ! @ Us%.! U nastavku slijede %rijedlozi %odjele dva nezavisna autora3 %a %o(9 nimo s dr. Allen i) jednostavno dijeli na& naka(enja 0na auru doma*ina23 koja se nazivaju i o%sesijama3 i %osjednu*a 0entitet je u:ao u /izi(ko tije9 lo2 koja su %uno rje+a3 mada ka=e kako se u %raksi (esto do'a+alo da netko do+e s uvjerenjem da je %osjednut. C. D.ao %rimjer Allison navodi 'os%o+u koja mu je do:la s o%sesivno9kom%ulzivnom neurozom3 =ale*i se na de%resiju i kom%ulziju koja ju je tjerala na o%etovano %ranje ruku. Allisonom koji je svoju %odjelu %rezentirao na !.# Prema dr.3 str. J.3e #. . 4n su'erira %et razli(iti) stu%njeva %osjednu*a 0en'l. %aci/i(kom kon'resu %si)ijatrije u Manili #BE"@.Stupnjevi nakačenosti P rikaz stu%njeva naka(enosti trebao bi nam %omo*i u razu9 mjevanju djelovanja entiteta na doma*ina."@. dr. . C.

4SL4.pnja %ostoji zbo' utjecaja ne'ativno' alter9e'a razvijeno' kod osobe koja ima )isteri(nu osobnu strukturu. Ta izdvojena 0disocirana2 %si)i(ka kreacija razvila se u alter9e'o koja mrzi sve =ene smatraju*i i) dobrima samo za seks3 :to je na kraju zavr:ilo silovanjem i umorstvom :est dje9 vojaka u dvjema ameri(kim saveznim dr=avamaP Istovremeno s tim do'a+anjima mladi* je u svojoj %rimarnoj osobnosti imao od'ovoran %osao3 =ivio s djevojkom s kojom je seks bio divan i od'ajao nji)ovo' sina. Allison ka=e& IU mno'im kulturama alter9e'o bi se smatrao najboljim %rimjerom zlodu)a koji je na%ao tijelo ovo' ina(e %ristoj9 no' mladi*a. st.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## ralo konjuktivitisom. G?de bez ikakvo'a sje*anja na trenutke ubila(ki) aktivnosti. Po(ela je ozbiljno utjecati na njezin dru:tveni =ivot3 jer su izlasci %ostali vremenski o'rani(eni %otrebom odlaska ku*i zbo' kori:tenja vlastite ku9 %aonice. stanju %okazao se vrlo jasno %si)osociolo:ki korijen ovo' mentalno' ra:(lanje9 nja. $ije mo'la raditi svoj %ret)odni %osao tajnice3 a nije mo'la %risustvovati niti jednom do'a+anju u 'radu. .ao %rimjer je naveden mladi* koji je kao deveto9 'odi:njak stvorio zami:ljeno' %rijatelja3 dok se skrivao is%od kreveta kako bi %obje'ao od jo: jedno' maj(ino'a izljeva bijesa. Jek?ll i 'os%. $je'ova je %rimarna osobnost bila u %ot%unoj am9 neziji za vrijeme svi) ti) e%izoda dok nije izvr:ena %si)ija9 trijska istra'a )i%notera%ijom3 kad je doznao je da je moderni dr. • 1osjedn. $a(in na koji je alter9e'o bio u stanju baratati %otis9 nutom a'resijom %rotiv nje'ove majke je jasno %okazan. 5 Izraz koji se koristi u )i%notera%iji za ozna(avanje duboke razine %romijenjeno' stanja svijesti Isto3 moj %rijevod "0 . Me+utim u somnambulisti(kom.3e $. Takva /iks9ideja o javnim za)odima za nju je %ostala o%asna. .ada bi se umorio3 %osustaju*i na bilo koji na(in3 alter9e'o bi %reuzeo kontrolu i ubio novu djevojku.I5 . 4d tada je izbje'avala odlazak u javne za)ode zbo' stalno %risutne misli da bi mo'la oslije%iti bude li se takvo :to jo: jednom %onovilo.

"# . Oa vrijeme )i%notera%ije njezin je 'las objasnio da je bila ljubomorna na sestru jer bi se ona svidjela svima s koji9 ma bi do:la u kontakt3 za razliku od nje3 i na ovaj na(in ju je ka=njavala zbo' njene omiljenosti.2.3e 3. Allen3 str. A. Allison je tijekom )i%9 notera%ije zatra=io da se %rona+e uzrok %roblema3 nakon (e'a se javio 'las koji se %redstavio kao sestrin 0mladi*eve majke2.3e %. st. Allison nadalje obja:njava da to :to je nje'ova klijentica vrad=bine smatrala %ukim %raznovjerjem nije sprije+ilo ovakav sestrin utjecaj3 koja je sa svoje strane vjerovala u mo* vrad=bina i na utjecanje na dru'e mislima na daljinu. st. Sestra i nji)ova majka su tada %osjetile lokalnu vje:ticu3 'dje su s ostalim (lanovima obitelji %risustvovale obredu crne ma'ije u namjeri da na:tete klijentici.pnja je utjecaj du)a nekada =ivu*e oso9 F Us%. Jlas je %otvrdio da je %rouzro(io sve %atnje koje je klijentica %ro=ivjela %osljednji) 'odinu dana.AL5$4STI • 1osjedn. 4vo je kate'orija 'dje su vrad=bine standardno uklju(ene kako bi se %osti'ao takav utjecaj. Sim%tomi su %o(eli odma) %o stradanju njezina ne*aka u automobilskoj nesre*i3 no* %rije nje'ova vjen(anja. 4vu %ri(u %otkrje%ljuje Allen3 koja ka=e da je broj %si)i(ki) na%ada od stane (lanova obitelji %uno ve*i ne'o :to bi to mo9 'li i zamisliti3 a na%adi izvedeni direktno ili kori:tenjem uslu'a vje:tice ili vra(a mo'u biti u(inkovitiji zbo' otvoreno' %ristu%a osobnim stvarima osobe na koju je u%eren na%ad 0%ristu% ku*i3 /oto'ra/ije3 odje*a3 )rana3 %i*e3 itd. Oa %rimjer je uzeta jako amerikanizirana meksi(ka dama koja ne vjeruje u vrad=bine i koja je do:la u ured Allisona =ale*i se na de%resiju i na /izi(ku slabost koja traje 'odinu dana. F • 1osjedn.STUP$J5-I $A. Mladi*eva majka 0sestra klijenti9 ce2 okrivila je sestru za nje'ovu smrt3 obzirom da je odbila %oku:ati odvratiti mladi*a od =elje da o=eni svoju djevojku. $akon :to je od nje 0sestrina 'lasa2 zatra=eno da se vrati u svoje vlastito tijelo i %usti klijenticu na miru3 klijentica se vratila u normalno sta9 nje svijesti s %ot%unom amnezijom o %ostu%ku i s olak:anjem sim%toma.pnja je kontrolni utjecaj uma dru'e =ivu9 *e osobe.

Do'odilo se to za vrijeme boravka u Ja%anu3 kad je kao vojnik ameri(ke vojske utr(ao u ku*u u %lamenu kako bi s%asio ja%ansko' vojnika3 ali 'a je eks%lozija izbacila iz ku*e. $akon %ovratka u normalno stanje svijesti i %reuzimanje kontrole nad svojim tijelom nazvala je %rijatelja da do+e %o nju. . Demon je tvrdio da je od'ovoran :to je taj %redmet %ao mladi*u na 'lavu 'lavu3 kao i za /izi(ke i %si)i(ke sim%tome koji su uslijedili. Jednom ju je ne:to %rimoralo da od:eta od svoje ku*e do obli=nje luke3 bez osobi9 to' razlo'a. 4d'ovorio je 'las koji je tvrdio da je du) =ene koja se uto%ila u valovima Atlantsko' oceana3 tra=e*i u luci brod na kojem su bili njen su%ru' i djeca koji su je na%ustili. Allison ka=e da je imao %rilike u%oznati mladi*a koji se na %oslu ozlijedio tako :to mu je dio neko' stroja %ao na 'lavu. $akon :to je %ristala na%ustiti %acijenticu3 ista vi:e nije %oka9 zivala interes za ovakve :etnje. $edu'o nakon njeno' %ovratka ku*i3 Allison ju je )i%noti(kom indukcijom doveo u %romijenjeno stanje svijesti i u%itao :to je bilo od'ovorno za njeno neobi(no %ona9 :anje. Uslijedili su 'r(eviti na%adi3 iako neurolo:ki nalazi nisu ukazivali da bi i) zadobivena ozljeda trebala %rouzro(iti. Allison %odsje*a da ve*ina stanovnika Oemlje vjeruje u ne%rekinuto %ostojanje ljudsko' du)a3 %remda je za%adnja(ki znanstveni i reli'ijski mainstream %oduzeo 0i %oduzima2 sve da 'a os%ori. $adalje3 izjavila je da je %reuzela njezino tijelo kako bi mo'la nastaviti svoju %otra'u3 ali je s)vatila da je sada na Paci/i(koj obali. . • 1osjedn. Allison se o ovome konzultirao s lokalnim sve*enikom koji je iz'leda susreo to' isto' demona3 ali %rilikom izvo+enja odre+eni) "$ .ao %rimjer navodi slu(aj mlade dame s %ore9 me*ajem vi:estruke osobnosti 0P-42.4SL4.roz )i%notera%iju Allison je zatra=io uzroke takvi) sim%toma.3e &. $akon to'a je )os%italiziran na vi:e mjeseci i bio vrlo nezado9 voljan %ru=enom bolni(kom nje'om.pnja %redstavlja kontrolu od strane enti9 teta koji nema %ovijest =ivota u vlastitom /izi(kom tijelu i %redstavlja se kao a'ent zla. Pored to'a %o(eo mu se javljati 'las koji mu je 'ovorio da *e vrlo brzo umrijeti. Javio se 'las koji je tvrdio da je demon i da je u:ao u mladi*a jo: %rije nekoliko 'odina. st.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## be.

Ireland9 1re? navodi slijede*e vrste %ovezanosti naka(eni) entiteta i doma*i9 na kori:tenjem ne:to deskri%tivniji) %ojmova&A • NapastAisk. Peck& People of t e Bie3 $e8 ]ork3 Touc)stone3 ! nd edition3 #BBE. L./enje 0en'l.njetavanje ili . 4vaj %ojam koristi i Peck3 kao vrstu stanja izme+u de9 monsko' isku:enja i 0stvarno'2 %osjednu*aE • *psjedn.reeing t e $aptives4 # e 3merging # erap% of #reating &pirit *tta! ment3 Gam%ton Coads Publis)in' 6om%an?3 #BBB. influen!ing ili s ado2ing2 je termin za bla'o i %ovremeno utjecanje entiteta na doma*ina3 :to se mani/estira n%r. Daljnji na%a9 di i javljanje 'lasa %restali su nakon obavljeno' e'zorcizma. med. %romjenama u ras%olo=enju3 iracional9 nim trenucima3 %ojavljivanjem iznenadni) i neobja:njivi) stra)ova ili de%resije. 2anderer23 to nije nadmo*na kom%ulzija3 ne'o %rije misao koja nije u skladu s osobnosti i uvjerenjima doma*ina3 ne:to nekarakteristi(no3 neko isku:enje zbo' %risustva takvo' lebde*e' entiteta. • -tjecaj ili zasjenjenje 0en'l.tost 0en'l.AL5$4STI obredaP Sve*enik je bio mi:ljenja da to u stvari nije %ravi de9 mon3 ve* zli du) koji je toliko 'lu% da misli da je demon. temptation2 doma*ina mo=e biti jedan od as%ekata tzv. S. med.3 str. lutaju*e du:e 0en'l.STUP$J5-I $A. dr. Dr.znemirivanje 0en'l. • -. U %ostu%ku e'zorcizma koje' je %roveo sve*enik3 mladi* je %o(eo izra=avati vrlo jaku %otisnutu netr%eljivost koju je imao %rema svom ocu u djetinjstvu3 kao i %rema mu:kom medicin9 skom osoblju koje je brinulo o njemu u Ja%anu. oppression ili arrasing2 ozna(ava %rimjetan i (est utjecaj entiteta na osje9 *aje i navike doma*ina. Ireland91re?& . -idovite osobe mo'u u ovakvom slu(aju vidjeti naka(enje entiteta na doma*inovom tijelu ili auri. med. M.3 str. @@ Us%. L. obsession2 je vrlo (esto stanje3 'dje entitet ne na%ada samo %si)u3 ne'o i tijelo doma*ina3 i %ri A Us%. Oa razliku od %rije navedeno' stu%njevanja3 dr. #B@ E "3 .

ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## (emu mo=e %omije:ati svojstva svoje osobnosti i svoji) %ro:9 li) tjelesni) senzacija s doma*inovim3 (esto uzrokuju*i %ometnju i zbunjenost kod doma*ina koji mo=e osje*ati stal9 nu bol3 na'le %romjene u emocijama koje nisu %rimjerene nje'ovim normalnim osje*ajima3 ne%re%oznatljivo %ona:anje ili (ak ne%rirodne osobine i talente.3e 0en'l. U ovakvim slu(ajevima bit *e %o9 trebno %rvo osloboditi %rizemljenu du:u od demonsko' entiteta3 a tek onda doma*ina od %risustva %rizemljene du:e. Isto se tako mo=e do'oditi da na doma*inu %ostoji 'ru%a entiteta3 %a se u tom slu(aju u %ostu%ku osloba+anja komunicira s nji)ovim I'lasno'ovornikomI. slu(ajevi iznenadno' ludila mo'u imati veze s stanjem iznenadno' %ot%uno' %osjednu*a. Martin s%ominje dva stu%nja naka(enosti3 koja u osnovi nalikuju onome :to je Ireland91re? navela kao %osjednu*e.4SL4. possession2 je stanje kad na%ada(ki enti9 tet %reuzme u cijelosti kontrolu nad tijelom doma*ina3 %otisnuv:i osobnost 0du:u2 doma*ina i izra=avaju*i svoje vlastite rije(i3 osje*aje i %ona:anje koriste*i nje'ovo tijelo. Lest je slu(aj da %rizemljena du:a nosi na sebi demon9 ski entitet3 :to mo=e biti (est razlo' nemo'u*nosti odlaska u Svjetlo3 daljnje' za'or(avanja =ivota osobi kojoj se naka(io i kasnije o%iranja u %ostu%ku osloba+anja. $%r.ao :to %ojam %odrazumijeva3 =rtva %ot%uno' %osjednu*a je u %ot%unosti %od kontrolom zla3 za :to ne daje nikakve vanjske "% . Pot%uno %osjednu*e je vrlo rijetka %ojava3 a ako se do'odi zna biti s%ektakularno. • 1osjedn. To omo'u*uje da on i svi ostali (lanovi 'ru%e na%uste doma*ina i odu u u Svjetlo. Ako bi %rvi stu%anj mo'li nazvati I%osjednu*eI onda bi dru'i bio ono za :to Martin u%otrebljava izraz I%ot%uno %osjednu*eI3 a o%isuje 'a na sljede*i na(in& I. M. Stanje %osjednu*a se mo=e izmjenjivati sa stanjem o%sjednu9 tosti. Treba razumjeti da se situacija mo=e dodatno zakom%licirati ako naka(eni entitet i sam ima jedno ili vi:e naka(enja 0ovo ne vrijedi za demonske2.

Martin isti(e da je u nekom trenutku na nekoj razini trebalo do*i do davanja dobro9 voljno' %ristanka osobe za u%ad demonsko' bi*a 0zlodu)a2. Pot%uno %osjednuto' ne*e zauzdati dodir svete vodice3 niti *e se kloniti stalo=eno' u(e:*a u reli'ioznim ras%ra9 vama.STUP$J5-I $A. Martin& 1ostage to t e devil4 t e possession and e=or!ism of five living *meri!ans3 Gar%er4ne3 San 1rancisco 6A3 #BB!.3 str. vješti!e. [[III3 moj %rijevod #" Us%. #B" ## 5.IB Po ovome sude*i3 %ot%uno %osjednuti mo'u se na*i i nesmetano djelovati u redovima bilo koje reli'ijske strukture. von Petersdor//& 5emoni. Peck to slikovito obja:njava3 te ka=e kako mu je te:ko zamisliti situaciju 'dje osoba jednom :eta ulicom i onda 'a zasko(i demon iz obli=nje' =bunja.3 %red'ovor novom izdanju str. B M. 4n ili ona ne*e ustuknuti kako bi to ostali %osjednuti u(inili kad bi vidjeli reli'iozne simbole kao :to su ras9 %elo ili krunica. spiritisti4 &ve o postojanju i djelovanju mra"ni sila3 S%lit3 -erbum3 !""@. Peck3 str. Posjednu*e je %rije %ostu%ni %roces u kojem je %osjednuta osoba iz neki) razlo'a %ristajala na %onude.#" Petersdor// %ri(a o svojem svjedo(enju 0'dje3 kako ka=e3 ne%ozvani9 ma nije bilo mjesta2 e'zorcizma nad nedu=nom o%sjednutom osobom kojoj je svaki e'zorcizam osi'urao odre+eno vrijeme miro9 vanja.AL5$4STI znakove3 niti ima najmanju ideju o demonskome koje je nasta9 njeno u njemu.## $a nama je da razmislimo da li takav %ristu% li:ava =rtvu od'ovornosti za svoje %ret)odne 0svjesne ili nesvjesne2 %ostu%ke koji su najvjerojatnije bili vi:estruko %onavljani3 i racionalizira li time neod'ovornost3 neznanje3 odnosno du)ovnu in/antilnost %o9 sjednuto'. "& . #".

4SL4.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## "' .

.ada smo ve* kod vra'a3 a obzirom da vra' J5ST u detaljima3 onda bi bilo mo=da korisnije %o'ledati 0%onovno2 /ilm Iavolji odvjetnik " . s opping IcentaraI3 koji =ele %o svaku cijenu %romijeniti zakon 'ravitacije i %rimorati :to vi:e %otro:a(a da 'ravitiraju onome :to su oni odlu(ili da bude centar 'rada i %oti(u ku%ovinu brda ne%otre%:tina3 koje jo: %rije desetak 'odina uo%*e nisu ni %ostojale niti su kome nedostajale. Oa)valjuju*i dosezima %ro%a'andne ma:inerije u 'uranju n%r. %iva u svakodnevnicu 0koja je eto zbo' za:tite industrije morala %ostati %re)rambeni %roizvod2 netko tko bi recimo %ao s Marsa u Grvat9 sku3 mo'ao bi %omisliti da se zakoni %i:u u %ivovari ili da mu:karac mo=e biti i bez one stvari ali ne mo=e biti bez boce %ive 0%osebno u vrijeme tzv.Simptomi nakačenosti - ra' je u detaljima 7 ova uzre(ica dobiva sasvim osobito zna(enje kad je rije( o nastojanju da se %re%oznaju sim%to9 mi naka(enosti.2 ili 3gzor!izam 3mil% 6ose 0T)e 5Uorcism o/ 5mil? Cose3 !""5.ako mo=emo danas %re%oznati %roblem u kom%ulzivnoj i %rekomjernoj %otro:nji3 kad je veliki dio medijsko' %rostora otku%ljen od strane tzv. s%ortski) do'a+anja2.2. Tu je u mno'im slu(ajevima izuzetno va=no obratiti %a=nju na detalje3 osobito danas kad nam se nudi 'omila teoretski) i %rakti(ni) obrazlo=enja odre+eni) obrazaca %o9 na:anja3 od koji) su mno'a Ioslobo+enaI suvi:ni) detalja koji se ne ukla%aju u materijalisti(ku 0znanstvenu i %oliti(ku2 i Ireli'ijskuI %ro%a'andu. $a tome sve u'lavnom i zavr:ava3 uz ismijavanje ili omalova=avanje. Ako se i 'ovori o o%sjednutosti ili %osjednu*u od strane neke nevidljive vanjske sile3 onda se to vrlo (esto svodi na s%ominjanje sim%toma koji su %rikazani u nekim senzacionalisti(kim )olivud9 skim uradcima kao :to su +stjeriva" )avola 0T)e 5Uorcist3 #BA@. ovisnost o alko)olu3 ako se istovremeno tom istom alko)olu %i:u %jesme3 racionalizira na svaki mo'u*i na(in %otreba za jo: jednom (a:icom 0tj. Postavlja se %itanje na koji na(in javno %ro'ovoriti o mo'u*nosti %osjednu*a ne(im nevidljivim i nedoku(ivim3 na :to bi nas mo'la u%utiti n%r. . bocom3 'dje volumen te=i k #" litara2 i relativiziraju ili umanjuju razmjeri jada i bijede kojoj isti %ridonosi.

Svojim izvr:avanjem u%adanjem mo=e djelovati tako da n%r.. Takvo :to se sada rijeko vi+a u %raksi 0jer %oradilo se na boljem dizajnu i za:titi2 i %risustvo maliciozno' %ro'rama ne*e %rouzro(iti ba: nikakve /izi(ke %romjene na ra(unalu3 iako mo=e ozbiljno o:tetiti %ro'ramsku jez'ru 0tzv. I%oreme*aja osobnostiI 01F"91FB iz M.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## 0T)e DevilXs advocate3 #BBA. . Treba znati da je rije( o %uno su%tilnijoj stvari ne'o :to nam %ro%a'anda =eli su'erirati3 a kao :to *e se mo*i vidjeti u nastavku3 mno'i sim%tomi ukazuju na ono :to moderna medicina smatra %si)ijatrijskim %oreme*ajima3 od koji) su najzanimljiviji za daljnje %rou(avanje oni iz 'ru%e tzv. Ako bi) na%ravio analo'iju izme+u utjecaja entiteta na doma9 *ina u s%omenutim /ilmovima o e'zorcizmu i ra(unala3 onda bi to iz'ledalo kao da je u ra(unalo u%ao vrlo maliciozan so/tver3 na%isan od vrlo dovitljive osobe3 koja je itekako u%oznata s )ardverskom ar9 )itekturom. $a%osljetku na svakom je od nas da %o svojoj volji razmisli o sljede*em& jesu li %ravi 0i jediniD2 sim%tomi %ostojanja naka(eno' entiteta oni koje vidimo u sceni djevoj(ice koja lebdi nad krevetom3 %suje kao ko(ija: i %ovra*a zelenu sluz3 ili bi sim%tom mo'ao biti i "! .od razmatranja neki) sim%toma nu=no je na'lasiti va=nost obra*anja %a=nje na nji)ov intenzitet i koliko d.. Pokrene li od'ovaraju*i tzv.9#"2.2 koji na %uno realniji na(in %rikazuje su%tilnu dinamiku Olo'a3 metode i %osljedice nje'ovo' djelovanja. Istovremeno3 neki su toliko znakoviti da bi nji)ovo %ostojanje trebalo %okrenuti ozbiljno razmi:ljanje o %rovjeri %ostojanja naka(enosti i %oduzima9 nju %otrebni) %romjena kako bi se od nji) oslobodilo. pris. Tek ako obrati %a=nju na odre+ene IdetaljeI3 kao :to je %onavljanje neke s%oradi(ne 're:ke3 n%r. -lasnik takvo' ra(unala mo=e nastaviti raditi danima i tjednima i ne znaju*i :to se do'a+a. antivirusni %ro'ram3 mo'ao bi sva:ta otkriti. tvrdi disk %o(ne zujati ili tako vibrirati da se trese (itavo ra(unalo3 i na kraju 'a toliko o%teretiti da zadimi i %re'ori.4SL4.o s.tni6 kako se ne bi dolazilo do %reuranjeni) zaklju(aka. da ti%ka 3nter ne I)vataI svaki %ut3 ili da kod odlaska na internet neke o%eracije mo'u ne:to du=e trajati3 mo=e %o(eti sumnjati da ne:to nije u redu. o%erativni sustav2 ili korisni(ke %odatke i u svom kontaktu s okolinom 0%reko mre=ne in/rastrukture2 na%raviti jako %uno :tete %rocesima na dru'im ra(unalima.

SIMPT4MI $A. Ako ni:ta od navedeno' nije slu(aj i ujutro se %o bu+enju ne osje*amo dovoljno svje=i da za%o(nemo novi dan3 to bi mo'lo ukazivati na %ostojanje naka(enja koje nas ener'etski iscr%ljuje. ##B # ! "" . P). $e treba %uno ma:te za zamisliti kako u ovakvom nesretnom za%letu nitko ne*e levitirati i %ovra*ati3 ali *e neos%orno biti stresa3 boli3 stra)a3 osje*aja krivnje3 =elje za osvetom3 itd. 5.ada bi mani/estacije Olo'a3 (ije su direktne ili indirektne %osljedice i %ostojanje naka(e9 ni) entiteta3 bile svedene samo na lete*e djevoj(ice3 ne bi li =ivjeli u svijetu s manje sukoba na svim razinama3 od ku)injski) sva+a do svjetski) ratova3 u civilizaciji s manje stresa3 boli i %atnje3 stra)ova3 blatantni) %rimjera mani%ulacije3 %revara 0la=i2 i kontroleD #akačenosti ljudsko) i neljudsko) porijekla Dr. Dalje3 voza( automobila u koji smo udarili izlazi i udara nas bez rije(i3 obuzet si9 lovitim bijesom3 da bi ve* sljede*i tren za=alio i sam se (ude*i I:to 'a je obuzeloI. Niska razina ener. Isto3 us%. -aljalo bi razmisliti koliko smo %uta i sami bili svjedoci ili su9 dionici u do'a+aju koji je %o(eo s nekom IsitnicomI3 kome je %ret)odilo kratkotrajno skretanje %a=nje3 a koliko smo vidjeli lete*e9%ovra*aju*i) %osjednuti) djevoj(icaD . Us%. 1iore& # e 8n7uiet 5ead4 * Ps%! ologist #reats &pirit Pos' session3 . 5. D. str.allantine .ooks3 #BB5. 1iore odma) je na %rvoj stranici svoje knji'e # e 8n' 7uiet 5eadJ navela deset naj(e:*i) znakova vezani) uz %ostojanje naka(eno' entiteta kako bi (itatelj obratio %a=nju na nji)3 a koje u nastavku knji'e i dodatno obja:njava&! #. 1iore su'erira vrijeme nakon bu+enja za %rovjeravanje ovo' stanja uz %ret%ostavku da no* %rije nismo tulumarili3 nismo iscr%ljeni nekom bole:*u3 aler'ijom3 stresom3 krizom kroz koju %rolazimo3 %eriodom lo:e' s%avanja3 itd.ije (esto %rati %ostojanje naka(enja3 mada razlo' takvom stanju mo=e le=ati i ne'dje dru'dje.AL5$4STI da nam3 recimo3 dok vozimo automobil ne:to tako na'lo %rivu(e %a=nju da bez razmi:ljanja tek na tren okrenemo 'lavu i ve* se u sljede*oj sekundi na+emo usred %rometne nez'ode.

.. 4sje*am neku vrstu blokade. Promjena mo=e uslijediti (esto nakon %retr%ljene te:ke emocionalne traume3 smrti voljene osobe3 kad bi trebalo obratiti %a=nju na %romjenu u %ona:anju koja3 ako na neki na(in uklju(uje ob9 rasce %ona:anja %reminule osobe3 mo=e si'nalizirati da %ostoji dobra :ansa da je do:lo do naka(enja. Sa'an3 str. -idi stvari onakvima kakve jesu. #B Isto3 us%. Sanderson na osnovu svo' klini(ko' iskustva su'erira da s)izo/renija 01!" u M.4SL4. 4vo se ne bi trebalo brkati s %odvojeno:9 *u osobnosti u P-43 jer dva alter9e'a ne mo'u koe'zistirati istovremeno %a tako nije mo'u*e niti us%ostavljanje dijalo'a3 ali bi mo'lo nalikovati komunikaciji vi:e %od9identiteta. #A9#E3 moj %rijevod #00 . 4no je sna=no3 a ja sam slaba... S. @. Bo(enje konverzacije s .I .lasovima) . Dr. Poku:ava me %osramiti3 u(initi me 'lu%om 'ovore*i mi da sam tra%ava. 1romjena karaktera ili mijenjanje raspolo2enja uklju(u9 je stanja za koja se (esto vezane izjave %o%ut& Ine znam :to mi je bilo 0da to u(inim ka=em2I3 Ineki vra' mi nije dao miraI3 Ikada %o%ije3 on je dru'a osobaI3 I%romijenio se nakon %ovratka s o%eracije 0ili nakon %utovanja2I3 itd. se)i 3 1iore navodi3 da bi u ovom slu(aju trebalo obratiti %a=nju je li raz'ovor vo+en na na(in kao da se netko oslovljava u dru'om licu3 n%r. Sa'an ka=e da %risustvo 'lasa %ostoji samo u ma9 njem %ostotku naka(enja3@ a ovaj sim%tom o%isuje i rije(ima jedne svoje klijentice& IVtoW je %risutnost3 osje*aj da vas ne:to %romatra3 %o%ut 'lasa koji stalno ne:to %rosu+uje i sve komentira. Ali mo=e biti i dobro.lasom (ili . -rlo je o%rezan.. Dr. Us%. Poku:a9 va stvoriti zbrku. IMo=e: jesti kola(eI ili ISmiri seI umjesto Imo'u jesti kola(eI ili Itrebam se smiritiI jer su'erira raz'ovor izme+u dvije strane.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## !. Lini me neraz'ovjet9 nom dok %ri(am.9#"2 ne mora biti uvjetovana %os9 tojanjem naka(enja3 ali ako je ista dija'nosticirana isklju(ivo na osnovu %risustva 'lasova kod %acijenta3 onda je %o svoj @ . A. . str. med..

Sanderson& &pirit *tta! ment and 1uman 1ealt 3 !"#". A. Glo.potre)a dro.SIMPT4MI $A.ooks3 !""A. Maure? tako+er %otvr+uje da su osobe s ovakvim ovisnos9 tima3 uz kriminalce3 najozbiljniji kandidati za naka(enja i da je nalazio u vi:e od 5"Z slu(ajeva neku naka(enost kod osoba iz ovi) sku%ina. B# 5.5 S.3i alko5ol) je 'otovo si9 'uran znak da %ostoji jedno ili vi:e naka(enja i 1iore skre*e %a=nju na stvaranje Iunutarnje' kon/liktaI u slu(aju odluke da se =eli %restati s konzumacijom 0u ovo uklju(uje i %u:enje2 koji rezultira vra*anjem ovisnosti ili vo+enju konverzacije s%omenute u %ret)odnoj to(ki. 5.. %a=ljivo %laniranje ku*no'a bud=eta i im%ulzivno tro:enje Dr."@. Allen smatra da je u slu(aju kad 'lasovi dolaze izvana rije( o %si)i(kom oboljenju3 a za 'lasove iznutra ka=e da mo'u do9 laziti od naka(enja ali i od du)ovni) vodi(a (iji 'las mo=e dolaziti izvana samo u rijetkim slu(ajevima nu=de. Prema 1iore ovisnosti se nalaze na dru'om mjestu %osljedica naka(enja.AL5$4STI %rilici rije( o %ostojanju naka(enja.lzivno pona/anje3 brzo%leto djelovanje i dono:enje odluka koje mo'u biti nekada i kontradiktorne kao n%r.A U stvari3 %ostavlja se %itanje tko se dro'ira ili %ije3 doma*in ili Ivesela dru=inaI entiteta koji kroz svo' doma*ina nastavljaju sa svojim ovisnostima. 5.9 !"##.F Us%.59 #.+. Imp. Us%.klj.j.F . Allen& &pirit 6elease4 * Pra!ti!al 1andbook 3 4 . 4vo je tako+er jedna od 'otovo nezaobilazni) %ojava kod osoba sa sim%tomima neko' od I%oreme*aja osobnostiI 0za koje se =eli vjerovati da su %osljedica isklju(ivo 'enetike i ili lo:i) =ivot9 ni) okolnosti u ranoj dobi2. 5 F A #0# . #.3 vi+eno& "#.3 str. Pored ovisnosti o su%stancama 0kako nele'alnim tako i le'alnim2 dr=im da su i osobe koje su razvile bilo kakvu ovis9 nost o )rani3 kockanju ili seksu 0jaka %otreba za vi:estrukim odnosima3 sklonost %orno'ra/iji i u(estaloj masturbaciji2 isto odli(ni kandidati za %rovjeru imaju ili neko naka(enje.a (. Maure?& 3=or!ism4 1o2 to $lear at a 5istan!e a &pirit Possessed Per' son6 M)it/ord Press3 #BEB. S.3 str.

#0$ .znemirenosti su stanja koja bi izme+u ostalo'a mo'le biti i re/leksije stanja naka(eni) entiteta3 koji vode svoj =ivot i nji)ovo emocionalno stanje nije nu=no u skladu s trenutnim stanjem doma*ina %a je takva %romjena za doma*ina neobja:njiva i mo'la bi se o%isati kao I'rom iz vedra nebaI. F. %lasti(no' novca kad transakcija ku%ovine ne mora trajati vi:e od %ar desetaka sekundi.ad je rije( o uznemirenosti3 mo=da ovdje vrijedi s%omenuti Sa'ana koji je od %uno osoba (uo da su u /azi %romatranja 0vidi %od 4stale metode23 doznali kako entiteti %ostaju vidno uznemireni3 uzbunjeni3 u'ro=eni ili %rijete*e ras%olo=eni kada A. Dovoljno je %ovu*i obara( i svoj ili tu+i =ivot *e biti doveden u %itanje. 1ro)lem s pam3enjem trebalo bi uzeti s odre+enom do9 zom rezerve3 osim ako nije rije( o ozbiljnom3 %ot%unom %osjednu*u neko' mra(no' entiteta3 %ri (emu se doma*in ne sje*a svoji) %ostu%aka u razdoblju kada je entitet %reuzeo kontrolu nad tijelom..4SL4. Pa3 doma*inu vrlo (esto nije3 ali na9 ka(enom entitetu koji se tako %ona:ao i u svom %ret)odnom =ivotu ovo ne*e nimalo smetati3 da%a(e3 ot%lata kredita %asti *e na le+a nje'ova doma*ina 'uraju*i 'a dalje u jad3 %osebno u dana:nje vrijeme tzv. 4la)a koncentracija je %ovezana s %ret)odnim %roblemom i ako %ostoji %oreme*aj u koncentraciji %rilikom (itanja3 vo+enja konverzacije3 %roblem s mentalnim aktivnostima3 %ovremeno' osje*aja zama'ljenosti mo'lo bi %osumnjati u %ostojanje naka(eno' entiteta biv:e' ovisnika ili starije 0i se9 nilne2 osobe. Iako je %roblem s alko)olom s%omenut u to(ki . Iznenadno pojavljivanje depresije ili . E.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## zbo' (e'a se mo=e u%asti u zadu=enja i %ostavljanja %itanja& I:to mi je ovo trebaloDI. mo=da nije lo:e s%omenuti izjavu Ine sje*am se3 bio sam %ijanI koja na svoj na(in o%isuje IoduzetostI koja bi isto mo'la biti sim%tomati(na. . 1iore de%resiju stavlja na %rvo mjesto uo(eni) %osljedica %ostojanja naka(enja. Oa =ivot o%asnije mo'u biti %osljedice im%ulzivno' %ona:anja kad se uz doma*ina na+e vatreno oru=je.

izi+ka reakcija na in. Modi navodi veliki broj razli(iti) /izi(ki) sim%to9 ma za koje su laboratorijski ili rend'enski nalazi bili vrlo (esto ne'ativni3 ali smetnje i bolovi su za osobu bili itekako stvarni3 a ne umi:ljeni. #B B Us%. Maure?3 str. 4vo je (esto reakcija naka(eno' entiteta3 a ne doma*ina. :nd edition3 Geadline .B Dr. !F! ## Us%. B# #" Us%. M. Modi& 6emarkable 1ealings4 * Ps%! iatrist 5is!overs 8n' suspe!ted 6oots of -ental and P %si!al +llness 3 Gam%ton Coads Publis)in' 6om%an?3 #BBA.3 str. Sa'an3 str.ormacije o naka+enim entitetima. :mocionalna iAili . Iznenadno pojavljivanje . Maure? u svojoj listi navodi kroni(ne bolesti i u%ozorava da to ne mora imati nikakve veze s %ostojanjem naka(enja. -AH$4& 4vo mo=e rezultirati aktivnim odvra*anjem doma*i9 na od tra=enja bilo kakve %omo*i3 %oku:avaju*i to u(initi smije:nim3 bes%redmetnim i ne%otrebnim.## Sa'an tako+er s%ominje da je broj otkazivanja seansi kod osoba s naka(enjima vrlo visok3 kao i da jako (esto kasne u E Us%.E B. .ald8in& &pirit 6eleasement # erap%4 * #e! ni7ue -anual. dr. .#" #".ooks3 #BB5. S.3 str. J. M. Pojavljivanje odre+eno' na9 %ora u %ra*enju ili ot%ora u %ri)va*anju odre+eni) in/ormaci9 ja mo'ao bi biti va=an znak %ostojanja naka(enja i nje'ovo' ne'odovanja na ideju da bi mo'ao ostati bez doma*ina.a mo=e biti re/leksija /izi(ki) trauma naka(eno' entiteta3 koji je umro nasilnom smr*u ili s o:te*enjima %rouz9 ro(enim nekom bole:*u.ald8in3 'dje se ona mo=e mani/estirati /izi(ki i emoci9 onalno3 a mo=e biti iznena+uju*e jaka.SIMPT4MI $A. med. Ceakcije na in/ormacije o %rocesu osloba+anja s%ominje i dr. P). !#E #03 .izi+ki5 pro)lema )ez o+iti5 razlo.AL5$4STI bi ljudi %o(eli meditirati ili jednostavno %o=eljeli ostati mirni i ne%omi(ni. 1iore kao %rimjer navodi svoju knji'u3 ali isto vrijedi i za (itanje dru'i) materijala3 slu:anje 'ledanje audiovizuelni) za%isa koji o%isuju ovu %roblematiku3 kao i (itanje ovakvi) materijala. D. med. S.

@ #@ Us%. S. med. !3 @3 . 1iore3 Str. Prije %rovjere stvarno' stanja od strane osobe u%u*ene u ovu %roblematiku3 jedna od mo'u*nosti u skladu s to(kom #" je %rovjera reakcije osobe na slu:anje teksta skri%te koju je 1iore %onudila u svojoj knjizi (ija se %revedena i %rera+ena verzi9 ja mo=e na*i u dijelu o%isa %ostu%ka osloba+anja.3 str.ald8in s%ominje i na'lo %ojavljivanje vje:tina koje su neka9 rakteristi(ne za doma*ina i nje'ova dotada:nja znanja i zanimanja 0n%r. Us%. i #" ozbiljno ukazuje na takvo stanje.. . Ukoliko je uku%an zbroj manji od #" to jo: uvijek nije jamstvo da naka(enja nema i u ovom slu(aju 1iore su'erira slu9 :anje unutra:nje' 'lasa koji bi nam mo'ao re*i %ostoji li neki entitet3 a :to bi mo'lo biti na neki na(in kontradiktorno sim%tomu navedenim %od to(kom @. #! U nastavku 1iore nudi i Isustav bodovanjaI#@ kako bi se %obolj:ala %rocjena mo'u*e' %ostojanja naka(enja na osobi3 jer dono:enje bilo kakvo' zaklju(ka na osnovi samo jedno' ili dva sim%toma mo=e biti kontra%roduktivno3 te mo=e skrenuti osobu u tra=enju neke dru'e vrste %omo*i.5 #0% . !. Sa'an& 3ntities4 parasites of t e bod% of energ% 3 Coseville $SM3 6lairvision Sc)ool3 #BB. )alucino'ene dro'e3 medikamenti za %romjenu ras%olo=enja3 itd. neka umjetni(ka ili in=enjerska vje:tina23 na'la %romjena osobnosti3 %osebno nakon neke nesre*e3 o%eracije3 sr(ano' udara3 %resa+ivanja or'ana3 traume3 tu'ovanja3 'ubitka voljene osobe3 bit9 ke3 kori:tenja %si)oaktivni) su%stanci kao :to su antide%resivi3 tzv.4SL4. Maure? je %onudio svoju listu sim%toma koja se u su:tini ne #! Us%.ald8in3 str.#. Prilikom ocjenjivanja stanja %redla=e sljede*e ocjene svako' sim%toma& " _ $ije %rimje*eno nije %roblem # _ Do'a+a se %onekad nije ozbiljan %roblem ! _ Potvrdan od'ovor stalno %risutno %o(elo biti stalan %roblem Uku%an zbroj od #" ili vi:e bodova ukazuje na %ostojanje naka(enja i na'la:ava da ocjena ! za sim%tome br. . #. dr. #!! #.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## dolasku obrazla=u*i to najrazli(itijim (udnim razlozima.

Eelja za samoranjavanjem je %uno :ira kate'orija ne'o :to se (ini na %rvi %o'led i mo'u*nosti su 0na =alost2 velike i %uno su%tilnije od Islu(ajno'I zarezivanja ku)injskim no=em ili lu%anja 'lavom o zid. @. $o3 Idekorativno samora9 njavanjeI ovdje ne %restaje& industrija boli ide korak dalje %onudom tzv. . #5 Us%.SIMPT4MI $A. Nasilno i kriminalno pona/anje su isto tako neki od sim%toma koje dana:nja medicina obja:njava I%oreme*ajima osobnostiI. Izra2eno ne. U ovo mo'u s%adati i najrazli(itiji ki9 rur:ki za)vati na tijelu estetsko' karaktera kao i sve %o%ular9 nije tetoviranje koje je cjenom %ristu%a(nije 7 zanimljivo je slu:ati ljude koji nakon %rve tetova=e nastavljaju odlaziti %o nove3 jer im ta Ikontrolirana bolI na neki neobja:njiv na(in 'odi3 %a znaju izjaviti da su se InavukliI na tetoviranje.. Postavlja se %itanje tko je u stvari nasilnik i krimi9 nalac3 osoba ili naka(eni entitet koji kroz svo' doma*ina dalje %oku:ava =ivjeti svoj I=ivotni stilI. Maure? str.ilo bi zanimljivo vidjeti istra=ivanje %rovedeno me+u osoba9 ma sklonima tetoviranju3 %iercin'u3 no:enju crne odje*e i obu*e 0'dje su %o=eljni materijali ko=a3 P-6 i )ladni metali2 i %risutnosti naka(enja3 %osebno demonski)3 koja sad za)va9 ljuju*i %otko=nim im%lantatima dobivaju i novu /izi(ku mani/estaciju. 4amo. .AL5$4STI razlikuje %uno od liste koju je %redlo=ila 1iore i iz koje navodim jo: neke dodatne sim%tome na koje bi valjalo obratiti %a=nju& #5 #. %otko=ni) im%lantata. B# #0& . Uz tetova=e3 vrlo (esto ide i pier!ing3 koji u doslovnom smislu daje i novu te=inu ovakvom stanju.ativisti+ki stav3 %ri (emu doma*in vrlo (esto koristi /raze /atalisti(ko' i osu+uju*e' sadr=aja bez obzira radi li se o njemu ili o dru'im osobama i stvarima.)ila+ka tendencija& na osnovu dosada:nji) sazna9 nja %ret%ostavljam da bi ovaj sim%tom mo'ao %ratiti s%ome9 nutu =elju za samoranjavanjem3 kao kona(no rije:enje za !.

9#"2.3i snovi i mo3ne more mo'u biti %osljedica sje*anja na traumati(ne trenutke iz =ivota naka(eno' entiteta koji se onda %onavljaju u snovima doma*ina ili izazivaju no*ne more. Modi str..3 str.alnost i transseks.alni pro)lemi3 (esto se mo'u mani/estirati kao izos9 tanak seksualne =elje kod mla+e' doma*ina s naka(enim entitetom starije dobi3 i %oja(anom =eljom u starije' doma*i9 na s naka(enim mla+im entitetom 0u M. Iako doma*in zna da su stra)ovi i osje*aji koji %rate %ani(ni na%ad iracionalni3 on i) nije u stanju zaustaviti i mo'u trajati od nekoliko minuta do nekoli9 ko sati3 %o%ra*eni razli(itim /izi(kim sim%tomima. Dr. • 4tra5ovi i . I.. na listi %reduvjeta za dija'nosticiranje stanja koje se zove I'rani(ni %oreme*aj osobnostiI 01F". • 4eks. &eksualne disfunk!ije2. @" #0' .. Gickman tako+er s%ominje ovaj sim%tom i %re%oru(uje da se obrati %a=nja na one snove koji sadr=e elemente nasilja i borbe %rotiv %rijete*i) sila.9#" navedeni su %od . Transvestizam i transseksualnost se mo'u %rona*i u M. Gickman& 6emote depossession3 Gickman S?stems3 #BB. o. Modi u svojoj listi navodi i sljede*e sim%tome koje je %rona:la kod osoba u svojoj klini(koj %raksi&#F • 1onavljaj. I. Gomoseksualnost je iz neki) dru9 #F Us%.alnost mo'u biti %rouzro(eni jakim utjecajem entiteta koji je bio su%rotno' s%ola u svom %ro:lom =ivotu3 :to *e stvarati zbu9 njenost kod doma*ina i mo=e imati za %osljedicu %otrebu za no:enjem odje*e su%rotno' s%ola3 izbor istos%olno' seksual9 no' %artnera ili %otrebe za dramati(nom )ormonskom i o%erativnom /izi(kom %romjenom s%ola. • <ransvestizam3 5omoseks.@ %rema M.o)ije3 u slu(aju da su %osljedica naka(enosti3 (esto su re/leksije traumati(ne smrti naka(eno' entiteta. !FF9!AA #A Us%.9#" %od .EK Pore' mećaji spolnog identiteta.#A • Napadi panike su3 %rema Modi3 tre*i naj(e:*i sim%tom %os9 tojanja naka(eno' entiteta..E@. dr.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## %atnju3 uznemirenost3 osje*aj is%raznosti i %roma:enosti3 a oba sim%toma su n%r.4SL4.

• *psesivno-komp. str.. seksualno' %rosvjetitelja Amerike3 A.da za odre(enom vrstom 5rane & $eki entiteti tjeraju doma*ina na %rekomjerno konzumiranje odre+ene )rane 'dje %rednja(i :e*er i slatke stvari 0s %osebnom %otre9 bom za (okoladom23 zatim meso3 (esto jako za(injeno3 bijeli kru) 0zbo' kvasca23 :krob i sirevi. • Dojaznost3 ).+nost& 5ntiteti su3 ka=e Sa'an3 %ravi Iotrov za voljuI3 %a svojim utjecajem na volju doma*ina mo'u kod nje'a %ro9 uzro(iti stalno odla'anje odluka3 koje je obojeno velikom dozom sumnje i osje*aja krivice.#E • Neodl.#B #E Us%.F #B Isto3 us%. E9B3 #59#A3 !F3 A#3 A@3 B!3 #"#3 ##F3 ##E3 #. #B #0 . Posebno mjesto na ovakvoj listi zauzima raj(ica.! u M.SIMPT4MI $A. .AL5$4STI 'i) razlo'a i %otreba izba(ena iz klasi/ikacija bolesti 0zadnji %uta bila u DSM9II do #BA..limija i anoreksija3 %oreme*aji )ranjenja koji su dobili svoju sku%inu M.. Stvaranje ovakvi) stanja iz'leda da je jo: jedna od demonski) s%ecijalnosti 0us%.'23 no to bi za)tjevalo otvaranje nove teme3 %osebno ako se uzme u obzir da je takva %romjena o)rabrena i %odacima koji se re/erenciraju na tzv.9#"2. $a kraju %o'ledajmo :to je Sa'an %rona:ao u svojoj %raksi3 a :to nije ve* ranije s%omenuto& • 1o2. Modi3 str.inse?9a. Sa'an3 str. @!@2.lsivno pona/anje (*>1)3 koje slu=be9 na medicina stavlja u 'ru%u anksiozni) %oreme*aja i neuroza 01.9#"3 'dje se vode %od %ore9 me*ajima 15".

1iore u samom uvodu knji'e # e 8n7uiet 5ead:L na%omi9 nje da u knjizi nisu obra+eni demonski entiteti (ije %ostojanje ne ne'ira3 ali isto tako ka=e da i) na sre*u nije imala %rilike susresti u svojoj klini(koj %raksi. To iz'leda %rili(no nevjerojatno3 obzirom na veliki broj klijenata s kojima je imala %rilike raditi.allantine . !# Dr. #0! . . mo'u*i) Inedo9 !" Us%. S dru'e strane3 u slu(aju 1iore ima jo: jedan detalj koji bi mo'ao biti i vi:e ne'o znakovit& kroz svoju %raksu susretala je toliki broj slu(ajeva otmica ili neki) dru'i) as%ekata vanzemaljsko' utjecaja na ljudska bi*a3 da je tome %osvetila i (itavu jednu knji'u. 4vu sam in/ormaciju )tio jo: jednom %rovjeriti obzirom da je s%omenuta knji'a na%isana %rije 'otovo @" 'odina3 %a me zanimalo nije li se ne:to u me+uvremenu %romijenilo.ooks3 #BBA. 1iore3 str. 5. !# Jovori li takvo :to u %rilo' mo'u*oj %ovezanosti demonski) bi*a i vanzemaljski) inteli'encijaD Je li samo rije( o dva razli(ita tuma(enja iste %ojave 0ar)ai(nom i modernom23 ili je rije( od dvije razli(ite stvari koje su %ovezane3 barem kad je rije( o nji)ovim u(incima na zemaljskom %lanu3 %a bi za dublje razumijevanje trebalo uklju(iti istra=ivanja i saznanja iz oba %odru(jaD Maure?3 sa svojim s%iritisti(kim i teozo/skim zale+em3 nema nikakvi) %roblema s %ostojanjem %rizemljeni) du:a i sli(ni) entite9 ta3 ali isto tako ne ostavlja %rostora za mo'u*nost %ostojanja reinkarnacijsko' ciklusa i nje'ovi) %osljedica3 n%r.reacije3 %a time ne %ri%adaju Svjetlu3 odnosno vjeruju da bi kontakt sa Svjetlom za nji) zna(io %ot%uno uni:tenje. 1iore& 3n!ounters3 $e8 ]ork & . Mo'u*e da je ovo %ovezano s metodolo'ijom kojom se 1iore koristila3 a svodi se na %oku:aj us%ostavljanja kontakta s entitetima %rizemlje9 ni) du:a koje su Iza%eleI i kojima treba objasniti da im je mjesto u Svjetlu.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## Demonska nakačenost Dr. 4vaj %ristu% u slu(aju mra(ni) entiteta jednostavno nije o%cija3 jer oni e'zistiraju obmanuti da nisu dio ori'inalne . U osobnom kontaktu 1iore mi je jo: jednom %otvrdila da nije nikada imala %rilike vidjeti demon9 sko %osjednu*e 0odnosno on :to se %od time obi(no misli2.4SL4.

$e8ton kod koje'a je mani%ulativni i krajnje neeti(ki %ristu% sastavni dio nje'ove %rakse3 ali na=alost tako+er i male vojske tera%euta koju je stvorio i koji dalje %romi(u vjerovanje svo'a u(itelja3 koje se svodi na to da& IU svim svojim 'odinama rada s du:ama3 nikada nisam imao klijenta koji bi bio o%sjednut nekim du)om3 ne%rijateljskim ili druk(ijim.AL5$4STI vr:eni)I %oslova iz %ro:li) =ivota3 kako doma*ina tako i naka(eni) entiteta." $e8ton je za svoju racionalizaciju us%ostavio i kate'oriju I%roble9 mati(ni i nes%osobni du)oviI koji valjda eto %la:e ljude3 navode*i i) na srednjovjekovnu misao da su o%sjednuti. $e8ton& &udbina duša4 novi prikaz slu"ajeva života izme)u smrti 3 Oa'reb3 Kkor%ion3 !""E. M. Cazlo' tom /iktivnom stra)u %ri%isuje i lo:em djetinjstvu3 P-4 0ili kako je %revoditelj )rv. Isto tako3 u skladu s nje'ovim vjerovanjima %ostojanje demonski) entiteta je u najmanju ruku u%itno3 a to racionalizira tvrdnjom da je rije( o nes%retno %revedenom tekstu iz Isusovo' =ivota 'dje se s%ominje istjerivanje ne(isti) du)ova3 a :to je do:lo do nas kao istjerivanje demonski) du)ova. D. B" #0" . $a%ominje da3 ako takvi i %ostoje3 u svojoj %raksi u kojoj je imao %rilike %rovjeriti E.I!@ 4vo dalje racionalizira ska(u*i samom sebi u usta3 na na(in da nam %oku:ava objasniti kako je stra) od %ostojanja naka(eno' entiteta %ot%uno neutemeljen 0:to je vrlo lako %osti*i s nekoliko direktni) su'estija dok je osoba u %romijenjenom stanju svijesti3 a :to on (esto radi23 te dalje obja:njava da je to %osljedica kontakta neko' du)a mrtvo' ro+aka3 'dje je kako ka=e $e8ton3 samodo%adni eks%ert za ekstrasenzornu i multidimenzionalnu komunikaciju "došlo do komunika!ijskog šuma izme)u pošiljatelja i primao!a" %a dalje obja:njava kako "duše nemaju problema s me)usobnom telepatijom.SIMPT4MI $A. !! Us%.3 str. ali to ne zna"i da su vr unski stru"nja!i u komunika' !iji s inkarniranim ljudima. Maure?3 str #F3 @F !@ P).!! 4vdje je nu=no %ostaviti %itanje& %o (ijim kriterijima nije niti jedno' %rona:aoD Ona(ajan do%rinos izreci da je Inajve*e Sotonino djelo to :to nas je uvjerio da ne %ostojiI dao je M.""" oso9 ba3 niti jedan nije imao demonski entitet.

ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## izdanja to nes%retno %reveo kao I-i:estruki %oreme*aj osobnostiI3 daju*i novu dimenziju i zna(enje ovom stanju23 a kao zadnji razlo' s%ominje ni manje ni vi:e ne'o %oreme*aje u zemljinom elektro9 ma'netskom %olju koji naru:avaju aktivnost moz'a kod3 kako i) $e8ton naziva3 I%roblemati(ni) osobaI3 uvode*i tako jo: jednu kate'oriju s kojom se3 %ret%ostavljam3 nevoljko bavio3 jer su takvi IizuzeciI samo kvarili veli(anstvo iluzije koja je montirana u nje'o9 vom umu i koju sada viralno %renosi dalje.reeing t e $aptives4 # e 3merging # erap% of #re' ating &pirit *tta! ment3 Gam%ton Coads Publis)in' 6om%an?3 #BBB. L. !@53 moj %rijevod !F Isto3 us%. !F Takve stavove odavno %ro%a'iraju ljudi koji su u%ravo %od utjecajem mra(ni) sila. M.I!5 Ireland91re? u nastavku s%ominje ni manje ni vi:e ne'o odu9 :evljenost demonski) entiteta vjerovanjem da oni %ostoje samo ako mislimo o njima3 jer im to dodatno olak:ava %osao. L. med.ald8in3 Modi ili dr. Pri(anje i razmi:ljanje o njima s %ozicije 0uz emociju2 stra5a dobar je na(in da se %rivu(e nji)ova %a=nja. Dr. Ireland91re? nemaju nikakvi) %roblema otvoreno %ri(a9 ti o ovakvoj vrsti entiteta 'dje %osljednja za%o(inje %o'lavlje o mra(nim entitetima sljede*im tekstom& IPiscu je vrlo lako de/anzivno se %rikloniti is%rikama %rema akademskom i svjetovnom literarnom vodstvu kad %o(inje %ri(ati o Xneljudskim entitetimaX3 %osebice o Xmra(nim neljud9 skim entitetimaX. I%ak3 oni nisu !. Us%. Peck3 . Tomlinson di%lomatskom o%rezno:*u (itavu stvar naziva kontro9 verznom3 i %oku:ava nekako izbje*i %itanje demonski) ili mra(ni) entiteta nazivaju*i to intruzivnim ener'ijama3 :to je dosta dobro s obzirom da neki $e8tonisti okrivljuju za to %od9identitete stvorene nerije:enim trauma i =ivo%isne /antazije kod takvi) osoba. !. med.3 str.3 str. $e8tonove u(enike je jednostavno %re%oznati u%ravo %rema nji)o9 vom odnosu %o %itanju Olo'a i nje'ovi) demonski) slu'u. med. str.4SL4. !@E ##0 . S dru'e strane3 recimo3 dr. A. To se na'injanje %rema is%ri(avanju %ove*ava ako koristi rije( XdemonskoX. A. Tomlinson& 1ealing t e 3ternal &oul4 +nsig ts from Past Bife and &pi' ritual 6egression3 4 books3 !""F. Ireland91re?& . #A5 !5 Dr.

Kto se %ak e'zorcizma ti(e3 javno je obznanjeno kako u Grvatskoj %ostoji samo jedan ovla9 :teni 0slu=beni2 e'zorcist.+ajevima radilo o psi5i+kim o)oljenjima.o je za)ranjeno da se njime )avi neovla/tena oso)a.ld *ge 0slu=beni) reli9 'ija2 i Ne2 *ge doktrina3 kod %itanja %ostojanja sila Olo'a javlja se trend izjedna(avanja stava 7 ako takve sile i %ostoje3 oni koji vjeruju 0svatko svojoj doktrini2 ve* su samim time za:ti*eni. Potrebno je biti vrlo %a=ljiv3 jer ono %rema (emu usmjeravamo svoju ener'iju 0misli i emocije23 to ja(amo i %oti(emo3 :to $5 zna(i da bi %ostojanje demonski) entiteta trebalo i'norirati ili zanemariti kao mo'u*nost. Mi kr:tenici i sljedbenici Isusovi nje'a se ne trebamo bojati niti m. #.!"##. zna+aj.3 %odebljanja moja ### .E9#5" !E Al/a i 4me'a du)ovni /orum& .I !A Us%.tvr(eno kako se . Dakle3 %ustite vra'a neka ide k vra'u.!""B.SIMPT4MI $A. svim tim sl.!A Ako su:tinski i %ostoji razlika izme+u .3 A&. Demonske i ostale entitete )ranimo i ja(amo jalovim zami:ljanjem i is%raznim %ri(ama3 o stra) im je najve*a 'ozba.psjednuće i 3gzor!izam3 vi+eno& "#. vi/e spominjati. pridavati ikakav zna+aj.a ne3. zapravo je davati m.E2&!E =1ri+ati (pisati) o (avl. Takvo vi+enje3 danas sve %risutnije3 dobro je o%isao LAUD5TUC3 (lan jedno' /oru9 ma 0!@."F. Sa'an ni'dje eks%licitno ne s%ominje entitete koji bi se mo'li okarakterizirati kao demonski3 a obzirom da entiteta koji nisu %orijeklom od umiru*i) osoba ima neznatan broj3 smatra da im ne treba %ridavati ve*i zna(aj. Sa'an3 str. Pitanje e'zorcizma re'ulirano je ."@.AL5$4STI %osve neistiniti. Pri objavi vijesti o nje'ovom imenova9 nju tako+er je re(eno kako se svaka sumnja u o%sjednutost treba %rijaviti nadle=nim crkvenim tijelima3 kako je do sada bilo tek nekoliko takvi) %rijava i da je3 %o temeljitoj %rovjeri3 .anonskim %ravom i stro. Oa entitete koje je naveo u %o'lavlju IMra(ne sileI %riznaje da su ne:to dru'o3 ali to dalje ne obrazla=e. $a%rotiv3 dobra in/ormiranost i zdra9 vorazumsko %romi:ljanje %lat/orma su za u(inkovitu za:titu 7 u tom slu(aju utro:ena ener'ija ide nama na korist. Gato .

3 vi+eno& "#.ald8inovi) izvora s%ominju i mo'u*nost osloba+anja u !B Us%.5ovne promjene& osjetljivost na molitve3 rea'iranje i stra) od .ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## Jore naveden tekst indikativan je i %o tome :to nam 'ovori o nasto9 janju da se ovo3 %rije isklju(ivo reli'ijsko %itanje3 %re%usti modernoj medicini i znanosti koja je ve* etiketirala ve*inu ovakvi) stanja kao %oreme*aje osobnosti ili dru'a tzv.rista3 blas/emija $eki od . .ald8in je %onudio listu sim%toma koji bi mo'li ukazivati na %ostojanje demonsko' naka(enja3 do koje je do:ao us%ore+ivanjem osam razli(iti) izvora&@" • 1romjena oso)nosti& vanjski iz'led3 %ona:anje3 seksualne devijacije3 moralni karakter3 inteli'encija • 0izi+ke promjene& %romjena 'lasa3 zasjenjenje svjesnosti3 sim%tomi katatonije 0obamrlosti23 %adanje3 e%ile%ti(ki na%a9 di3 neosjetljivost na bol3 nadnaravna sna'a • 8entalne promjene9 'losolalija3 %si)i(ke i okultne mo*i3 n%r.5."@. %si)i(ka oboljenja. !lairvo%an!e23 tele%atija3 mo'u*nost %redvi+anja budu*i) do'a+aja3 nadnaravno znanje • D.I !B Pret%ostavljam da bi vjernici koji su i%ak na svojoj ko=i osjetili %osljedice mra(ni) sila mo'li biti lako o%tu=eni iz isto' izvora zbo' nji)ove slabe 0ili krive2 vjere.ald8in3 str.brednik o egzor!izmu 3 4bnovljeni =ivot3 -ol.. (arobnjaci i vje:tice mo'u na:koditi samo onima koji vjeruju da im se mo=e na:koditi jer u tom slu(aju sami %ri%remaju %odlo'u da im se do'odi ono (e'a se boje. M.. Steiner& .EB @" Us%.4SL4. . !AA ##$ . Prosinac #BBB.. vidovitost 0en'l.3 str. Steinera u (lanku 'dje ras%ravlja o e'zorcizmu u $ovom obredniku katoli(ke crkve 'dje ka=e& I. zlim dušama4 8z novi . crkveni autoritet koje je ov9 dje neu%itan 0svima ostalima je stro'o zabranjeno baviti se time2. Jasno3 0%ravo2vjernici imaju Iasa u rukavuI tj. . $o.ld *ge anestezije %o %itanju %otencijala mra(ni) sila mo'ao bi se navesti komentar M.ao jedan od %rimjera .!"##. .

SIMPT4MI $A. Tra'om M. S. @! Us%. Pecka @! mo'ao bi) ovdje jo: dodati da je u osoba kod koji) je izvr:en e'zorcizam3 %a mo=emo re*i da su evidentno bili %od demonskim %osjednu*em3 %ostojao o%i%ljiv osje*aj %ostojanja dru'e i nedvosmisleno zle osob9 nosti3 :to mo=da %omo'ne u razumijevanju odakle 'ore s%omenuti sim%tomi. M. med. @# M. Martin& 1ostage to t e devil4 t e possession and e=or!ism of five living *meri!ans3 CeaderXs Di'est Press> distributed b? 6ro8ell3 #BAF.AL5$4STI ime Isusa . S.3 str. Peck& People of t e Bie3 $e8 ]ork3 Touc)stone3 ! nd edition3 #BBE. med. Dr. M. Martina@# i Dr. #B@ ##3 .rista3 :to se ne mo=e smatrati sim%tomom3 ve* na%ut9 kom u slu(aju dija'nosticirano' demonsko' entiteta.

ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## ##% .4SL4.

P). Modi& 6emarkable 1ealings4 * Ps%! iatrist 5is!overs 8nsus' pe!ted 6oots of -ental and P %si!al +llness 3 Gam%ton Coads Publis)in' 6om9 %an?3 #BBA.# .allantine . To mo'u biti najrazli(itije dis/unkcije3 bolovi i bolesti3 od 'lavobolja3 nesanica3 %roblema s te=inom3 astme3 aler'ije3 te'obni PMS3 i:ijas3 itd. @A ! ##& . med. rojne su mo'u*e %osljedice %ostojanja naka(enja na osobi. dr. med. Dr.3 str. D.od ovakvi) slu(ajeva mo=e se di9 ja'nosticirati ne:to I%si)osomatskoI3 :to u stvari nitko ne zna to(no objasniti 7 kao :to (esto (ujemo Ito je neka virozaI 7 a koji je virus u %itanju3 to se u'lavnom nikad ne dozna. S. Doma*ini u'lavnom nisu svjesni %ostojanja naka(eno' entiteta3 %a onda u'lavnom dr=e da su sami od'ovorni za %robleme koji se %ojavljuju. S. Modi daje cijeli niz %rimjera /izi(ki) trauma naka(eni) # Us%. Stvara se neka vrsta nacrta na /izi(kom tijelu3 :to mo=e dovesti do budu*i) mani/estacija nekada:nji) /izi(ki) %roblema naka(eno' entiteta na tijelu doma*ina. 5. S. !F# Us%. 5ntitet svojim naka(enjem na doma*ina ne*e olak:ati svoje stanje3 jer *e i dalje osje*ati traumatska iskustva %ro:lo' =ivota.3 str.ooks3 #BB5. Dr. 4vo se u osnovi %okla%a s onim :to tvrdi i dr. 4ne se mo'u mani/estirati emocionalnim3 %si)olo:kim 0mentalnim2 i /izi(kim %romjenama3 od 'otovo zanemari9 vi) do vrlo zna(ajni) i vi:estruki).! 4vo otvara %rostor za %ojavljivanje niza /izi(ki) sim%toma koji nemaju stvarno' u%ori:ta u %ro:losti doma*ina3 ve* su jednostavno do:le kao RmirazS naka(eno' entiteta. 1iore navodi da3 %rema ezoteri(nim teorijama3 ni=e astralno tijelo 7 du:a 0tj. 1iore& # e 8n7uiet 5ead4 * Ps%! ologist #reats &pirit Pos' session3 . med. Sa'an. +izičke promjene $eke od mo'u*i) /izi(ki) %romjena s%omenute su ve* kod sim%toma.!oje su posljedice nakačenja" . 5. njezini /ra'menti2 dolazi u doticaj s eteri(nim tijelom =ive osobe3 tako da dolazi do neke vrste sta%anja. Treba uzeti u obzir da su kod ve*ine slu(ajeva naka(enja medicinski %re'ledi i nalazi bili ne'ativni.

re kostij. • 4mrt .ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## iz'ubljeni) du:a i kakve sim%tome one mo'u izazvati kod doma*i9 na&@ • 1rostrijelna rana . • 4mrt . • Bje/anje6 .5. • 4r+ani . Doma*in mo=e imati i astmu3 larin'itis ili neke dru'a %lu*ne %oreme*aje ako je smrt uklju(ivala udisanje dima. Modi3 str. mo=e biti razlo' razli(iti) ko=ni) %oreme9 *aja kao :to su %reosjetljiva ili su)a ko=a3 akne3 (irevi3 osi%3 crveni %ri:tevi3 eritema3 ekcemi3 %sorijaze ili razli(iti vidovi svraba. stara+koj do)i mo=e kod doma*ina izazvati %roble9 @ Us%.4SL4. mo=e izazvati razli(ite /izi(ke3 ali i emocionalne sim%tome kao :to su nela'oda3 zatezanje ili osje*aj (vora u trbu)u3 nervozna crijeva3 bolovi u abdomenu3 mu(nine3 %ovra*anje3 %roljev3 konsti%acija3 %ove*ana kiselina3 'astritis3 eso/a)itis3 (ir na =elucu ili iritabilni kolon. • 0rakt.dar mo=e dovesti do bolova ili osje*aja zatezanja u 'rudima3 osje*aja nedostatka zraka3 %al%itacije3 vrto'lavica3 %ani(no' na%ada ili iracionalno' stra)a od sr(ano' udara i smrti./enje ili )ilo kakva ozljede vrata ili . plamen. Jastritis3 kolitis3 osje*aj vru*ine %o (itavom tijelu3 valunzi3 slabo %odno:enje to%la vremena ili iracionalni stra) od vatre jo: su neki od mo'u*i) sim%toma. ili smrskanost tkiva mo'u se mani/esti9 rati kao artritis3 /ibromiositis3 tendritis3 sindrom kar%alno' kanala3 nervna iritabilnost razra=ljivost3 'lavobolje3 osje*aj odsutnosti3 trnci ili jednostavno stanje nela'ode u traumatizi9 ranom dijelu tijela. tr). !5B9!F# ##' .rla mo=e izazvati osje*aj iritacije3 in/ekciju ili bol u 'rlu3 %roble9 me s 'utanjem3 %robleme s :titnja(om3 larin'itis3 %romjenu ili 'ubitak 'lasa3 astmu3 'lavobolju3 bolove u vratu i ramenima3 vrto'lavice i bol u o(nim jabu(icama..

AL5$JAD me s %am*enjem nalik Alz)eimerovoj bolesti. 4soba se mo=e osje*ati starije ne'o :to stvarno jest i imati ostale sim%tome stara(ke dobi kao :to su slabost3 onemo*alost3 nedostatak ener'ije3 itd.ktivni or. • Eenski reprod.etaminima tako+er mo=e dovesti do de%resije i samoubila(ki) misli3 zatim do bu9 jice misli3 izljeva 'njeva3 )i%eraktivnosti3 %reosjetljivosti3 neumornosti3 razdra=ljivosti3 vi:ednevne nesanice3 %aranoi(9 ni) ideja3 smanjene ura(unljivosti i )alucinacija. • >ap i paraliza mo'u izazvati osje*aj slabosti ili (ak %rivre9 menu %aralizu dijela tijela doma*ina3 %reslikavaju*i stanje naka(ene iz'ubljene du:e. Isto tako mo=e se osje*ati vrto'la9 vica3 sinko%e3 bolovi3 %roblem s 'ovorom3 'e'anje.)ojstvo predoziranjem am. Sa'an3 str.)ojstvo predoziranjem . F@9F5 ## . • 4amo..ani 0:to uklju(uje i %osteljicu u slu(aju %oroda ili %rekinute trudno*e23 na kojima se mo=e %ojaviti niz 'inekolo:ki) kom%likacija i oboljenja 0ali u%ozo9 rava da se naka(enja nikako ne smiju smatrati i jedinim uzrokom takvi) %roblema2 .spavlj.j. Us%. Doma*in mo=e osje*ati i dru'e u(inke am/etamina kao :to su visoki krvni %ritisak3 ta)iokardija3 'lavobolje3 svrab3 mu(nine3 %o9 vra*anje i 'ubitak tjelesne te=ine. Sim%tomi kao :to su letar'ija3 %os%anost3 slabost3 %roblemi s crijevima i %osrtanje re/lektiraju na(in smrti3 u ovom slu(aju %re9 doziranje.4J5 SU P4SLJ5DI65 $A. Sa'an iz svoje %rakse navodi dva karakteristi(na %odru(ja na /izi(kom tijelu3 koja su vrlo (esto traumatizirana zbo' utjecaja naka9 (eno' entiteta&. • 4amo.3im sredstvom kod doma*ina mo=e dovesti do de%resije3 anksi9 oznosti3 samoubila(ki) misli bez realni) osnova.

ried $ i!ken. $joj su %resa+eni srce i %lu*a mladi*a koji je %o'inuo u %rometnoj nesre*i3 :to je izazvalo niz dramati(ni) %romjena3 %a je n%r.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## • 1odr. -% daug ter said + even 2alked like a man 3 Mail9 4nline3 ". @!! F ##! . Modi3 str.+je lijevo. 5 6. Isto tako3 svojim direktnim aktivnostima3 kao :to su vr:enje %ritiska ili iritiranje odre+eni) or'ana mo'u dovesti do razvoja vrlo te:ki) /i9 zi(ki) stanja3 :to %ored bolova3 uko(enosti ili obamrlosti mo'u biti i razli(iti tumori i dru'a te:ka oboljenja. S?lvia& + 2as given a %oung man(s eart ' and started !raving beer and Kentu!k% .!"##.ori:tenjem svoji) Rdemonski) ure+ajaS blokiraju normalan %rotok =ivotne ener'ije i ometaju nas u na:oj %ovezanosti sa Svjetlom. Situaciju s dominantnom %rizemljenom du:om =ene na mu:kom doma*inu o%isala je i 1iore u slu(aju s%olne dis/orije. k. +lium2 7 smatra da su %roblemi u tom dijelu mo'u*i sim%tom u(inka naka(enja na %odru(ju debelo' crijeva3 a kod =ena mo=e biti re/leksija naka(enja u %redjelu %rije s%omenuti) re%roduktivni) or'ana Slu(aj naka(enja entiteta dru'o' s%ola mo=e izazvati zbunju9 ju*e %osljedice.9!""E.4SL4. Us%. $eki od %reobra*eni) de9 mona u svojim iskazima 'ovore da su na svoje doma*ine %rojicirali emocionalne i /izi(ke %atnje koje su sami %retr%jeli zbo' ka=njava9 nja Sotone.F -a=no je razumjeti da bilo koju od navedeni) %osljedica mo=emo %ri%isati utjecaju naka(eno' entiteta3 ali tek kada se isti otkriju i %o(iste i nakon to'a do+e do %obolj:anja ili %ot%uno' nestajanja sim%toma. S?lvia iz vlastito' iskustva."@. .ka 0lat. Iako je trans9 %lantacijom us%jela %o%raviti svoje /izi(ko zdravlje3 mladi*eva im%ulzivnost i a'resivnost zakom%licirala je ostale as%ekte njezina =ivota.3 vi+eno "#. Posebno te:ka stanja mo'u izazvati demonska naka(enja. Ako neki od s%omenuti) sim%toma %ostoji3 trebat *e %rovjeriti jesu li isti mo=da %osljedica %si)i(ki) i emocionalni) tra9 uma osobe i u skladu s tim odlu(iti se za od'ovaraju*i tretman 0svatko %rema svojim uvjerenjima3 saznanjima i stu%nju svjesnosti2. odma) %o bu+enju iz anestezije zatra=ila %ivo 53 iako 'a do to' trenutka nikad u =ivotu nije %ila3 itd. Jak utjecaj entiteta dru'o' s%ola o%isala je 6.

Mi ubacujemo u ljudske umove misli o torturi3 kao :to je rezanje dru'i)3 ubijanje beba ili dru'e sadomazo)isti(ke misli. @@"3 moj %rijevod ##" .. Promjene u emocionalnim reakcijama dalje mo'u dovesti do tra=e9 nja RizlazaS razli(itim metodama i sredstvima3 :to mo=e uklju(ivati emocionalni vam%irizam3 %o(etak neke ili %ove*anje %ostoje*e ovis9 nosti o su%stancama3 kockanju3 im%ulzivnoj %otro:nji3 seksu3 )rani3 itd. stra) od visine ne mora nu=no biti %osljedica traumatsko9 'a iskustva doma*ina iz neko' od %ro:li) =ivota3 ve* mu uzrok mo=e biti to :to je naka(eni entitet %o'inuo %rilikom %ada s neke litice.ao :to smo vidjeli kod sim%toma naka(enja3 oni mo'u uklju(ivati i razli(ita %si)i(ka oboljenja koja su klasi/icirana kao %oreme*aji osobnosti.IA U slu(aju da se naka(enje do'odilo u ranom djetinjstvu3 %ri %orodu ili jo: u maj(inoj utrobi3 osobnost djeteta *e se /ormirati s uklju(e9 A Modi3 str. Psiholo ke promjene .roj %si)olo:ki) %romjena tako+er mo=e biti vrlo velik.4J5 SU P4SLJ5DI65 $A.AL5$JAD . . 4 uzrocima %si)olo:ki) %romjena na svoj na(in ukazuje svjedo(enje jedno' demona nakon %reobrazbe& Demon& IS)va*ate li da su %si)i(ka oboljenja najve*i uz9 rok smrti3 bilo samonametnuti ili kao ubojstvoD 4no :to vi ljudi ne s)va*ate3 jest to da su neki od nji) zaista imali %rave mo=dane dis/unkcije3 ali ve*ina to'a je %rouzro(ena od strane nas demo9 na. Doma*in mo=e osjetiti na'li %reokret u emocionalnoj reakciji na stvari i situacije koje su mu do ju(er bile sasvim %ri)vatljive.mocionalne promjene Stra)ovi3 tjeskobe i /obije vrlo su (esta3 ako ne i neizostavna %osljedica jedno' ili vi:e naka(enja. 4ni su %ovezani s odre+enim situacijama3 stvarima i lokacijama na kojima je naka(eni entitet do=ivio neko traumatsko iskustvo3 odnosno smrt /izi(ko' tijela. Tako n%r.

str.4SL4. U slu(aju da je do naka(enja do:lo u odrasloj dobi3 kad je osobnost doma*ina ve* /ormirana3 %romjene u %ona:anju %rije i nakon trenutka naka(enja 0n%r.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## nim utjecajem naka(eno' entiteta3 tako da *e biti te:ko razlikovati trenutke kad je utjecaj ve*i ili manji na doma*inu. !5A #$0 .E E Isto3 us%. nakon o%eracije ili neko' traumatsko' iskustva2 mo'u biti jas9 no vidljive.

• Meditiranje ili s%avanje iznad %odzemni) voda3 kanalizacij9 ski) sustava ili na vr)u vodos%reme3 zbo' destruktivno' u(inka na eteri(no tijelo. -jesta • Ambulante )itne %omo*i3 bolnice3 mrtva(nice3 'roblja3 lokaci9 je masovni) stradanja u ratovima i dru'i) ljudski) ili %rirodno izazvani) katastro/a. # Us%. • Mjesta vezana za bilo koju ozbiljnu ovisnost& 'ostionice3 ka/i*i3 no*ni klubovi3 kockarnice3 kladionice3 javne ku*e 0%o9 ku:ajmo u%otrijebiti malo ma:te %a zamisliti koliko bi n%r. • . S. dr. $e %re%oru(a se niti s%avanje na vo9 denom krevetu. • Udarac u 'lavu.Rizična mjesta.. $akon bolje' u%oznavanja s %oja9 vom naka(enja entiteta3 ve*ina nji) iz'ledaju %rili(no lo'i(no. bilo dobro sre+ivati dojmove nakon bolni(ko' %osjeta ili %re9 'leda u RbirtijiS bolni(ko' kru'a2.# Situacije. Situaciju dodatno ote9 =ava /izi(ki %roboj tkiva.oravak na 'eo%ato'enim (vorovima %ove*ava naku%ljanje I%erverzni)I ener'ija %a time i entiteta. stanja i zanimanja L ista u nastavku daje %re'led naj(e:*e s%ominjani) mjesta3 stanja i zanimanja kod koji) je rizik od naka(enja neke vrste entiteta %ove*an ili visok. 4vo se do'a+a i %rilikom ulaska u stanje kome.3 str B5 #$# . Sa'an& 3ntities4 parasites of t e bod% of energ% 3 Coseville $SM3 6lairvision Sc)ool3 #BB. • Sudjelovanje u s%iritisti(kim seansama3 (ak i kao %romatra( sa strane. med. stanja i postupci • Pot%una anestezija zbo' kirur:ko' za)vata3 zna(i u osnovi otvaranje %rema vanjskim utjecajima.

Maure? na%ominje da su ovo dvije %ro/esije s najve*im brojem samoubojstava u SAD. A# Isto3 us%. A53 AE9E" Isto3 us%. .animanja • .olni(ko osoblje3 vatro'asci i %olicijski slu=benici koji dolaze na mjesta umorstava ili nesre*a koje uklju(uju iznenadna i tra'i(na stradanja • Oubari i %si)ijatri& M. Jaka bol istjeruje entitete koji se zbo' bu:enja zuba (esto naka(e na zubare3 a isto vrijedi i za %si)ijatre koji koriste Rtera%ijuS elek9 tro:okovima. 5@ Us%. Sa'anu to je vrlo osjetljiva situacija obzirom da entiteti %roistekli iz umrle osobe ostaju %ored mrtvo' tijela3 odnosno vrte se %o mjestima na kojima je obitavao %okojnik dok je jo: bio =iv i lako se naka(e tra'om njima %oznati) vibracija koje nalaze u svojim bli=njima..ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## • Trudna majka s entitetima %otencijalno je o%asna za vlastitu bebu koja je neza:ti*ena od ovakvi) utjecaja.roni(na neis%avanost3 zamjena dana za no*i 0rad ili %rovod u no*noj smjeni23 %rekomjerno o%tere*ivanje iznad 'ranice osobni) mo'u*nosti. Maure?& 3=or!ism4 1o2 to $lear at a 5istan!e a &pirit Possessed Per' son6 M)it/ord Press3 #BEB. 5 Isto3 us%.5 ! @ .4SL4. • . str. str. • Smrt u obitelji& %rema dr.onzumiranje alko)ola3 narkotika ili bilo kakvi) %si)oaktiv9 ni) su%stanci. 5.3 str. S. • . med. • Poba(aj3 s%ontani ili %lanirani3 (ini majku otvorenom %rema naka(enju zbo' nesaniranja %oba(aja na eteri(koj razini i zbo' emocionalne u%letenosti! • Porod3 zbo' mo'u*i) eteri(ni)3 ne/izi(ki) zaostataka %ostelji9 ce 0%lacente2@ • Primanje or'ana od dru'e osobe 0naj(e:*e %o'inule u %ro9 metnoj ili nekoj dru'oj nesre*i2. str. B! #$$ .

ooks3 #BB5. 5. 1iore je u svom radu s klijentima kao jednu od meto9 da za %ronala=enje naka(eni) entiteta koristila skri%tu koja sadr=i sve va=ne in/ormacije s kojima bi se %ret9 %ostavljeni entitet trebao u%oznati3 nje'ovu trenutnu situaciju i :to mu je za (initi#. Treba znati da bi na ovakav tekst mo'la rea'irati %rizemljena du:a i eventualno ve* nakon %rvo'3 ili nekoliko %onovljeni) slu:anja3 oti*i u Svjetlo.allantine ."@. 5. D.3 str. #@"3 moj %rijevod i %rila'odba3 do%u:tenje za %rila'odbu i kori:tenje dobiveno od autorice #5. Skri%ta se mo=e (itati osobi koja sumnja da ima neki naka(eni entitet ili joj se mo=e snimiti %a3 onda snimku mo=e %reslu:avati kada za to %rona+e vremena i bez tu+e %omo*i. Uzmite u obzir da3 ukoliko ne:to i imate3 to nije od ju(er3 a ako odlu(ite %odu9 zeti korake u %ravcu rje:avanja od ono' :to ste osjetili3 to *ete mo*i tek kad ste zaista s%remni na %romjenu u svom =ivotu. Postoji3 me+utim3 odre+ena vjerojatnost da bi kod isti) mo'lo do*i do odre+ene reakcije3 te bi tim tra'om trebalo nas9 taviti dalje raditi.!"##. $ema %otrebe za stra)om ili bilo kakvom %ani(nom reakcijom.23 zatvorite o(i i o%ustite se na nekoliko minuta kao da se s%remate zas%ati. Prilikom slu:anja obratite %a=nju na emocije3 misli3 slike koje se javljaju kao i bilo kakve /izi(ke senzacije 0%romjena tem%erature3 ti9 tranje3 'r(enje3 osje*aj %omicanja odre+eno' dijela tijela3 suze3 itd.Skripta za testiranje nakačenosti D r. Snim9 ljena skri%ta ne bi trebala trajati du=e od #" minuta3 uklju(uju*i i %redlo=ene du=e %auze izme+u %ojedini) navoda. #$3 .2 i %oku:ajte i) %o zavr:etku zabilje=iti. 4visno o tome :to vam se do'a+alo3 a %osebice ako je rije( o o%eto9 vanim %ojavama %rilikom vi:ekratno' slu:anja nekoliko dana za redom3 dobit *ete mo=da neke nove ideje o cijeloj stvari. 4vo ne*e vrijediti za neljudske entitete3 %osebice ne za demonske koji e'zistiraju s vjerovanjem da je Svjetlo o%asno i za9 branjeno mjesto. Go*e li do*i do neke reakcije ili ne3 una%rijed je # Us%. Prije %o(etka slu:anja skri%te udobno se smjestite3 sti:ajte ili se maknite od vanjski) izvora koji vas mo'u u ti) desetak minuta ometati 0tele/oni3 ra(unala3 T-3 radio3 uku*ani3 itd. 1iore& # e 8n7uiet 5ead4 * Ps%! ologist #reats &pirit Possess' ion3 . P).

Ti si ovdje s ````````3 ali ti nisi ````````3 zar neD Ti si netko sasvim dru'i3 %ot%uno razli(it od ````````. VPauzaW Tada si na%ravio vrlo ozbiljnu 're:ku jer si u tom trenutku %ostao iz'ubljena du:a bez tijela. 4vdje nije rije( o tome da nisu obra*ali %a=nju na tebe3 da nisu )tjeli komunicirati s tobom3 oni jednostavno nisu mo'li znati da si ti bio tamo. VDu'a %auzaW Sje*a: li se da si %oku:avao nastaviti %ri(ati s ljudima i oni nisu od'ovaraliD Ili ako si i) dodirivao iz'ledalo je kao da nisu %rimijetili tvoj dodirD Linilo se kao da 'ledaju ravno kroz tebe3 bez %omisli da si ti bio tamo. VPauzaW -idi mo=e: li se vratiti unatra' do to' vremena. VDu'a %auzaW I onda se ne:to do'odilo s tvojim tijelom i ono je umrlo. Cazlo' za:to ti oni nisu od'ovarali je to :to si ti nevidljivi du). Mo=da si se zbo' to'a osje*ao vrlo zbunjeno 7 uznemireno3 usamljeno 7 i /rustrirano3 i mo=da (ak ljutito zbo' nji). Ti vi:e nisi bio u svom tijelu3 %a te oni zbo' to'a nisu mo'li niti vidjeti.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## vrlo te:ko re*i3 to je individualna stvar i ne mo=e se ni:ta sa si'ur9 no:*u tvrditi %rije ne'o li se is%roba. Cazmisli o u'od9 nim trenucima dok si u svom vlastitom tijelu. Pomo*nici su bili tamo3 mo=da netko od tvoji) volje9 ni)3 mo=da %rijatelj ili netko dru'i za tebe %oseban3 a koji su do:li da ti %omo'nu i ot%rate te u Svjetlo da tamo nastavi: svoj =ivot. U tom tre9 nutku trebao si oti*i direktno u du)ovni svijet3 u Svjetlo koje ti se %okazalo. Ali3 umjesto to'a3 ti si ostao u /izi(kom svijetu bez vlastito' /izi(ko' tijela. VPauzaW Mo'u*e da si bio zbunjen i nisi s)vatio da je tvoje tijelo umrlo i zbo' to'a nisi s)vatio :to ti se stvarno do'odilo. Ako ne bude nikakve reakcije na %rvo slu:anje3 %oku:ajte isto %onoviti u nizu kroz nekoliko dana. I bilo je vrijeme kada si ti =ivio u svom vlastitom tijelu3 du'o %rije ne'o :to si se %ridru=io ````````. VDu'a %auzaW #$% . Ti ima: dru'o ime3 dru'u osobnost3 dru'e %otrebe3 ideje i stavove.4SL4. 4ni nisu znali da si bio tamo. VPauzaW .ada je tvoje tijelo umrlo3 otkrio si da si i dalje =iv3 ba: kao :to si to bio i trenutak %rije3 samo izvan svo' mrtvo' tijela.

VPauzaW To su ljudi koje si mislio da vi:e nikada ne*e: vidjeti jer su umrli i ovdje oni iz'ledaju stvarno %redivno . Ako ni:ta dru'o3 %o(eo si cr%iti ener'iju od ```````` izazivaju*i tako umor3 %os%anost ili bezvoljnost. Takvo :to ne bi %o=elio da netko dru'i u(ini tebi. 4brati sad %a=nju na taj %redivan osje*aj i osjeti 'a u %ot%unosti. VPauzaW To je tijelo koje ti %ri%ada i koje zaslu=uje:3 u njemu mo=e: biti #$& . $a sre*u3 ovakvu situaciju i taj tvoj %roblem mo=emo rije:iti odma) sada3 jer tu su ljudi koje te %uno3 %uno vole i koje su do:li iz Svjetla da ti %omo'nu. VPauzaW Helim da obrati: %a=nju na to kako su stvarne i (vrste nji)ove ruke.AL5$4STI I onda si se u jednom trenutku %ridru=io ````````3 i to je tre 9 nutak kad si %o(inio jo: ve*u %o're:ku. To je zbo' to'a :to su oni u svojim du)ovnim tijelima3 a du)ovno tijelo je isto tako stvarno i (vrsto kao i /izi(ko tijelo.. Tako si im %uno nedostajao.. VPauzaW Po'ledaj3 oni %ru=aju svoje ruke %rema tebi.CIPTA OA T5STICA$J5 $A..S. s :irokim velikim osmje)om na licima. VDu'a %auzaW 4ni te sada dr=e za ruku. Isto tako mo'ao si vrlo ozbiljno zbunjivati ```````` jer vi:e ne mo=e razlikovati tvoje misli3 =elje i %otrebe od svoji) vlastiti). 4ni su tako sretni :to te vide zato :to su bili stvarno zabrinuti zbo' tebe. Ako i) malo ja(e stisne: osjetiti *e: (ak i kosti is%od nji)o9 ve ko=e. 4ni su 'ledali 'dje si i tra=ili te3 va%ili za tobom i3 sada su te %rona:li. 4sjeti to%linu nji)ovi) ruku.. Ali kada si se %ridru=io ```````` %o(eo si :tetiti i ````````. Oato :to si3 vidi:3 do to' trenutka %ovrje+ivao samo sebe3 dr=e*i sebe dalje od to' (udes9 no' =ivota koje' si mo'ao imati odlaskom u Svjetlo3 u du)ovnom svijetu s tvojim voljenima i s ostvarenim svim svojim =eljama i %otrebama. VPauzaW Sada su tu s tobom3 %ri)va*aju te3 'rle te i dodiruju. VDu'a %auzaW U sljede*i) nekoliko trenutaka ti *e: na%ustiti ````````3 i kada to na%ravi:3 na*i *e: se u svom vlastitom du)ovnom tijelu. iz'ledaju (ak bolje ne'o zadnji %ut kada si i) vidio . Mo=da nisi s)vatio da si ozbiljno :tetio ````````.

Ako si mu:karac3 na*i *e: se u mu:kom tijelu3 sna=nom i zdravom. Ako si Hidov3 to bi*e je rabin3 ako si musliman3 taj u(itelj je imam. VDu'a %auzaW Sada je vrijeme da ode: dalje u svoj %redivan novi =ivot3 u Svje9 tlo. Ako si od'ojen u katoli(kom ili %ravoslavnom du)u3 taj u(itelj9du) je (asna sestra ili sve*enik. Ako si =ena3 biti *e: u krasnom3 zdravom3 mladolikom =enskom tijelu3 onakvom kakvo samo %o=eljeti mo=e:. 4no je samo na sekundu udaljenosti. 4no je mladoliko i atraktivno 7 tijelo koje nikada ne stari3 dobiva bore ili biva boles9 no ili je bilo :to krivo kod nje'a.o'a 'od treba: ovdje je da ti objasni kako se a%solutno nema: (e'a bojati i da je tvoje mjesto u Svjetlu3 a ne u ````````. Ako te to Svjetlo iz bilo koje' razlo'a zbunjuje3 ako to %odsje*a na bljesak eks%lozije3 vatre iz %o=ara ili neke dru'e %ojave vezane za trenutak umiranja tvoje' /izi(ko' tijela3 slobodno se obrati tim dra'im i voljenim osobama koje su ti do:le %omo*i i %itaj i) kakvo je Svjetlo uistinu i s)vatiti *e: da u njemu mo=e: nastaviti svoj =ivot jer ti to zaslu=uje:. VPauzaW Mo=da 'a mo=e: vidjeti u daljini ili mo=da se ono %ribli=ava %rema tebi. I u trenutku kada to na%ravi:3 biti *e: u tvom novom3 savr:enom tijelu. $e*e: vi:e #$' . . Dr=e*i se za ruke svoji) voljeni) koji su do:li iz Svjetla i ako =eli:3 %ri)va*aju*i ruku tvo'a %omo*nika3 znaj da *e: u samo nekoliko trenutaka biti u Svjetlu koje je tu.ada ode: u to Svjetlo do=ivjeti *e: ne:to neizrecivo3 tako lije%o i divno. VDu'a %auzaW A sada3 =elio bi) ti re*i jo: jednu vrlo va=nu stvar.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## tako du'o koliko to %o=eli:.iti *e: s %uno svoji) voljeni)3 obitelji i %rijateljima koji te %ri)va*aju i =ele. VPauzaW To je savr:eno tijelo u svakom smislu te rije(i. . Ako si %rotestant3 to je ministrant tvoje denominacije. VPauzaW I ti ide: u Svjetlo3 %od ruku s tvojim voljenima. 4no je neo%isivo (udesno.4SL4. U slu(aju da se boji: da bi mo'ao oti*i u %akao3 =elim da zna: da je ovdje jo: netko s nama iz Svjetla 7 vjerou(itelj 7 koji *e ti objasniti da se nema: (e'a bojati dok 'od si s%reman slijediti Svjetlo iz koje'a si i %otekao. VDu'a %auzaW Ima: %rekrasan =ivot koji (eka na tebe. 4sjetiti *e: se u %ot%unosti voljeno i %ri)va*eno. .

$aj'ore je %ro:lo. Ti si sada %ot%uno u redu 7 a najbolje tek dolazi. VPauzaW Primi na: bla'oslov mira3 svjetla i ljubavi i idi sada sa voljenim svojima u to %rekrasno bijelo Svjetlo. #$ .CIPTA OA T5STICA$J5 $A.S. VDu'a %auzaW Sada je vrijeme za odlazak. Oa)tijevam od ```````` da ti u svojim mislima o%rosti za bilo koju mo'u*u :tetu koju si nanio.AL5$4STI biti sam kao dosad.

ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## #$! .4SL4.

Ukoliko %ostoji razumijeva9 nje kako ovakav %ostu%ak nije samo jo: jedan odlazak u n%r. To sme*e sve vi:e i vi:e zaudara3 a smrad bi u jednom trenutku mo'ao %ostati nesnosan3 :to otvara mo'u*nost da se zaustavimo i %oku:amo ne:to na%raviti s njim. To(nije3 na taj bi se na(in utvrdilo %ostoji li %oku9 :aj mani%uliranja doma*ina3 s ciljem da 'a se odvrati ili omete u namjeri da %rovede %ostu%ak osloba+anja. . #$" . 4sobe koje su ovo s)vatile mo=da su osvijestile i slijede*u naiz'led %retjeranu tvrdnju3 a to je da se u civilizaciji u kojoj odras9 tamo vremenom %retvaramo u kantu za sme*e. Slu:anje mo=e izazvati i reakciju entiteta3 u smislu svi+a li mu se uo%*e ideja da se njime netko bavi. Prionuti radu na sebi kori:tenjem 'ore s%omenuti) ili sli(ni) aktivnosti koje nam nude %redstavnici industrije %o=eljnosti stvorene za bavljenje sim%tomima3 imat *e u(inak na smrad koliko i dobar osvje=iva( zraka& stvoriti *e iluziju o tome da je Izrak 0%onovo2 (istI i unijeti kratkotrajno olak:anje. Dose' %reslu:avanja skri%te je kona(an3 no i ako samo izazove neku reakciju to bi mo'lo olak:ati i ubrzati daljnji %ostu%ak osloba+anja. 5. Slu:anje ove skri%te %re%o9 ru(uje se bez obzira %ostoji li neki od sim%toma3 jer je to jedan od mo'u*i) na(ina za otkrivanje naka(eni) entiteta. 1iore u %raksi se %okazalo vrlo jednostavnim i korisnim3 jer je ve* i nakon %r9 vo' %reslu:avanja znalo do*i do %ot%uno neo(ekivani) reakcija. 4dluka o tome )o*emo li ne:to %oduzeti %o %itanju mo'u*i) naka(eni) entiteta trebala bi biti sastavni dio namjere da se na%ra9 ve odre+ene %romjene na :irem %lanu. To %rvenstveno uklju(uje obja:njenje da ona vi:e nema svo'a /izi(9 ko' tijela i da joj je mjesto u Svjetlu iz koje'a je i do:la3 a 'dje je (eka nastavak %ostojanja koje zaslu=uje. salon za ulje%:avanje ili /itness centar 0:to se (esto s)va*a kao Irad na sebiI23 to mo=e biti vrlo dobar %o(etak.anta je %re%una najrazli(itiji) ot%adaka koje su uz na:u ili mimo na:e volje ubacili u nas. Skri%ta u osnovi sadr=i elemente %ostu%aka osloba+anja %rizemljeni) du:a koje se javljaju vrlo (esto kao naka(enje3 na na(in da se %ret%ostavljenoj %rizemljenoj du:i objasni njezina situacija.Postupak osloba/anja P reslu:avanje skri%te koju je %onudila dr.

Dijabeti(ari bi trebali %ret)odno %rekontrolirati #30 . Sto'a se najmanje dan %rije samo' %ostu%ka ne %re%oru(a konzumiranje kave3 alko)ola ili bilo kakve %si)oaktivne su%stance. Treba znati da bi %ostu%ak osloba+anja mo'ao biti samo jedan od va=ni) koraka3 ali nikako i dovoljan za uklanjanje svo' sme*a. Uz ovakav %ristu% i Iosvje=iva(iI mo'u biti od neke koristi kako bi atmos/eru u(inili u'odnijom3 dok 'od ne %ostoji o%asnost da nas %onovno vrate u iluziju kako su oni sve :to nam treba. Isto tako3 %re%oru(a se suzdr=avanje od oni) aktivnosti za koje se sumnja da bi mo'le biti %ovezane sa sim%tomima karaktersti(nim za %ostojanje naka(enja3 a koji su na9 vedeni %od sim%tomima naka(enosti.4SL4.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## Stvar je osobno' izbora )o*e li osoba nastaviti s ubijanjem smrada osvje=iva(em ili *e se na%okon u)vatiti %osla i %o(eti uklanjati sme9 *e koje je uzrok smrada. 4sobe koje imaju %ro%isane odre+ene medikamente u sklo%u medicinski) tera%ija 0antide%resivi3 re'ulatori seratonina ras%o9 lo=enja i sli(no2 trebaju razmisliti mo'u li na kratko %rekinuti s nji9 )ovim uzimanjem 0%rema vlastitom na)o+enju ili u do'ovoru sa svojim lije(nikom2. Jedan od %ostu%aka koji bi mo'li %omo*i u zadnje s%omenutom %ristu%u je svakako osloba+anje od entiteta. 4vakav %ristu% i razumijevanje trebalo bi %ostojati i kod oso9 ba kojima se =elimo obratiti za %rovedbu %ostu%ka osloba+anja i koje =ele raditi na osvje:*ivanju izvora i uzroka %roblema3 a ne samo sim%tomima. Dvije stvari bi svakako trebalo uzeti u obzir& nastavak s ra:(i:*ava9 nja kako bi eventualno sve %o(istili3 i vo+enje ra(una o )i'ijeni uz odluku da vi:e ne dozvolimo daljnju kontaminaciju svakovrsnim novim sme*em 0osim ako se niste %oistovijetili s ulo'om kante za sme*e2. Priprema Postu%ak osloba+anja za)tjeva %ristu% sadr=ajima iz %odsvi9 jesti do koji) se dolazi u %romijenjenom stanju svijesti koje' mo'u ometati odre+ene su%stance. Prije kona(no' izbora izme+u %rona+eni) i %onu+eni) mo'u*nosti3 neke dodatne in/ormacije mo'u se %rona*i u tekstu o ostalim meto9 dama osloba+anja.

P4STUPA, 4SL4.ANA$JA

razinu :e*era u krvi. Ako %ostoje %okazatelji da bi %ostu%ak mo'ao uklju(ivati emotivne trenutke 0zbo' %ovratka u neko traumatsko iskustvo23 trudnicama se isti ne %re%oru(uje3 jer bi /etus mo'ao re9 'istrirati emocionalna iskustva majke i tuma(iti i) na svoj na(in koji nije nu=no naj%ovoljniji za nje'a. 4sobe sa stanjima te:ke de9 %resije3 anoreksije3 bi%olarno' %oreme*aja ili s)izo/renije bit *e nes%osobne za jasno i racionalno razmi:ljanje i sklone umi:ljanju3 :to bi mo'lo onemo'u*iti ulazak i rad u %romijenjenom stanju svi9 jesti. U tim slu(ajevima kao alternativa se nudi mo'u*nost rada na daljinu o%isana u nastavku. Prije samo' %ostu%ka se osobama koje nose nao(ale ili le*e %re%oru(uje da i) %os%reme3 kako i) ne bi iritirale u slu(aju %ojave suza3 :to se (esto do'a+a. Isto tako3 svakako se %re%oru(a %ret)odni odlazak u M63 kako se %ostu%ak ne bi ne%otrebno %rijevremeno %rekidao zbo' /iziolo:ki) %otreba. 4dje*a i obu*a trebali bi biti dovoljno udobni i jednostavni3 bez ikakvi) o:tri) detalja i nakita3 kako ne bi izazivali ne=eljene tjelesne senzacije 0zatezanje3 =uljanje3 blokiranje cirkulacije3 ot%u:tanje re9 mena na )la(ama3 itd.2. Mobilni i sli(ni ure+aji trebali bi biti isklju(eni kako ne bi ometali %ostu%ak.

Postupak osloba/anja
U nastavku teksta koriste se sljede*i %ojmovi3 koje *u obrazlo9 =iti u svr)u otklanjanja mo'u*i) nes%orazuma& • Doma3in H osoba koja =eli %reuzeti od'ovornost za svoje djelovanje i zainteresirana je za svoj su:tinski 0nematerijalni2 rast i razvoj3 ali razumije i da bi mo'li %ostojati vanjski utje9 caji koji je =ele na tom %utu omesti. Takvi vanjski utjecaji mo'li bi se odraziti na njezine namjere3 djelovanja3 emocije3 %si)i(ka i /izi(ka stanja. 4soba je iz to' razlo'a i %re%oznate sim%tomatike %otra=ila %omo*3 i ukoliko se %otvrdi %ostojanje neke vanjske IinstalacijeI3 entiteta3 ista se smatra doma*i9 nom. Obo' jednostavnosti3 u nastavku *e se koristiti %ojam
#3#

4SL4.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"##

doma*in za svaku osobu koja je iskazala zanimanje za %ostu9 %ak osloba+anja i zatra=ila %omo*3 iako takva osoba ne treba nu=no i imati neki naka(eni entitet. • Naka+eni entitet H samosvjesno bi*e ili instalacija koja se nalazi na ili unutar dru'o' samosvjesno' bi*a koje' nazivamo doma*inom3 i na kojem e'zistira za)valjuju*i ener'iji doma9 *ina. $eki od dosada identi/icirani) entiteta mo'u se %rona*i u tekstu o klasi/ikaciji entiteta. • 4avjetnik H %oznaje %ostu%ak osloba+anja3 sim%tome3 dinamiku naka(enja i osje*a se s%reman voditi i savjetovati doma*ina u %ostu%ku osloba+anja. -a=no je razumjeti da savjetnik ne oslo)a(a doma*ina od naka(enja3 ve* sna'e 0du)ovni %omo*nici2 iz Svjetla. Sve bi se trebalo do'a+ati uz za:titu iz Svjetla i3 osim u iznimnim slu(a9 jevima3 naka(enje treba i zavr:iti u Svjetlu. Savjetnici koji bi tvrdili da je osloba+anje nji)ovo djelo3 zasi'urno imaju ozbiljni) %roblema s e'om 0la=nim ja23 a budu li imali nesre*u da se suo(e s jakim mra(nim entitetom3 takav stav bi i) mo'ao doslovno do*i 'lave3 jer su dobre :anse da *e im se e'o uloviti na %odvale3 :to za:titu mo=e u(initi ne9 dovoljnom. -a=an (imbenik vlastite za:tite (ini svijest i (isto*a u namjeri i =elji da se %omo'ne dru'ome3 utemeljena na Ljubavi i suosje*anju. • 1ost,pak se u osnovi dijeli u nekoliko /aza i temelji se na %re%orukama dr. M. .ald8ina3 koje mo'u biti %rovedene unutar jedno' susreta ili vi:e uzasto%ni)3 ako je rije( o ve*em broju entiteta na kojima se radi#. Uku%no vrijeme trajanja jedno' susreta u %ravilu ne bi trebalo biti dulje od ! sata.

#

Us%. P). D. M. J. .ald8in& &pirit 6eleasement # erap%4 * #e! ni7ue -anual, :nd edition3 Geadline .ooks3 #BB5.3 str. !"B

#3$

P4STUPA, 4SL4.ANA$JA

Uvodni raz)ovor
4mo'u*uje u%oznavanje doma*ina i savjetnika3 unutar koje' se u osobnom kontaktu razja:njavaju odre+ene in/ormacije i %oda9 ci. Isti su naj(e:*e ve* %ret)odno razmijenjeni %o osnovi n%r. neko' obrasca za kontakt3 email9a ili tele/onske kores%ondencije. Uvodni raz'ovor bi trebao sadr=avati :to kvalitetniji uvid za obje strane. U %ot%unosti trebaju biti jasni razlozi javljanja doma*ina savjetniku3 sim%tomatika i kona(no na(in rada koji *e uslijediti. Postu%ak treba %rote*i u ozra(ju me+usobno' razumijevanja3 %ri)va*anja i %ovjere9 nja3 :to su nezaobilazni %reduvjeti za us%je:an nastavak i zavr:etak rada.

Ulazak u promijenjeno stanje svijesti
Postizanje %romijenjeno' stanja svijesti 0en'l. *ltered &tate of $ons!iousness3 AS623 nu=no je %otrebno kako bi se omo'u*ilo us9 %je:no izvr:avanje sljede*i) /aza u %ostu%ku. Sadr=aji s kojima *e se raditi mo'u se samo iznimno %ojaviti u uobi(ajenom 0normalnom2 stanju svijesti obzirom da su %otisnuti ili sakriveni u %odsvijesti. U uobi(ajenom stanju svijesti mo'u se mani/estirati odre+ene emocionalne ili /izi(ke reakcije3 odnosno reakcije na neke iz'ovore9 ne rije(i ili /raze. Takve reakcije se mo'u namjerno %oja(ati i kao takve mo'u %oslu=iti za ulazak u %romijenjeno stanje svijesti 0tzv. jezi(ni ili verbalni %remosnik2. Su%rotno mno'im vjerovanjima3 tj. vrlo (esto dezin/ormira9 nja u svr)u zastra:ivanja i mani%ulacije3 ovakvo stanje svijesti ,klj,+,je pove3an, ),dnost i potp,n, svjesnost o prostor, i svim ;izi+kim osjetilima. Mo=da bi to(niji %ojam %romije9 njeno' stanja svijesti bio I%ro:ireno stanje svijestiI3 zato :to osoba %ostaje svjesna i oni) sadr=aja koji joj do to' trenutka nisu bili %ristu%a(ni 0naj(e:*e iz razlo'a samoodr=anja3 a u slu(aju te:ki) trauma %uko' %re=ivljavanja2. Ako %ri(amo o %romjeni3 tj. :irenju svijesti zbo' emocionalne %obude3 %ri(amo o emocionalnom 0ili a/ektivnom2 %remosniku3 a u slu(aju neke /izi(ke reakcije ili %obude rije( je o somatskom %remosniku.
#33

4SL4.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"##

Svi s%omenuti %remosnici s%adaju u sku%inu tzv. ne)i%noti(ki) indukcija 0%obuda2 %romijenjeno' stanja svijesti. 4sim %rije s%o9 menuti) %ostoje i vizualni i %remosnik ener'etske %retra'e 0en'l. energ% s!an2!. Doma*in mo=e %rilikom o%isivanja odre+eni) situacija i stanja Islu9 (ajnoI koristiti mno=inu3 iako je sam. Priznanje da je %o(eo 'ovoriti u mno=ini3 nakon :to mu se na to obrati %a=nja mo=e se iskoristiti za daljnje uvo+enje u %romijenjeno stanje svijesti. -e*ina ne)i%noti(ki) %obuda s%ada u kate'oriju tzv. trenutni) i ili s%ontani) %obuda. -remenski to zna(i da do iste mo=e do*i u neko9 liko sekundi. S%ontane %obude mo'u biti i tzv. flas ba!kovi i deja vu %ojave. Predvidljiva %romjena stanja svijesti %osti=e se tzv. )i%no9 ti(kim %obudama 0ili kra*e )i%nozom2. ,ada je rije( o dezin/ormi9 ranju3 ovdje dolazimo do %rvorazredne %oslastice za kontrolne strukture. U svom odr=avanju dominantno' %olo=aja mani%ulativ9 nim i 'rabe=ljivim djelovanjem3 naveliko koriste i %ro'ramiranje su%tilnim uvo+enjem u %romijenjeno stanje svijesti3 ali to se onda ne naziva )i%noza3 ve* n%r. obra*anje javnosti3 ili u slu(aju Inacionalni) %itanjaI to je obra*anje naciji3 itd. To se radi uz sve %otrebne audio9vizuelne %obude kako bi u(inci bili :to masovniji 0zato je sveo%*a ig definition di'italizacija i in/ormatizacija visoko na listi nji)ovi) %rioriteta3 a jasno 7 isklju(ivo za na:u dobrobit2. Iz %rije navedeno'a jasno se name*e da *e )i%noti(ke %obude biti omalova=avane i mar'inalizirane kako ne bi bile s)va*ena ozbiljnije od cirkusko' s%ektakla 0tzv. scenska binska )i%noza2. $a taj na(in svojim dezin/ormativnim djelovanjem3 bez obzira :to iste uvelike svakodnevno koriste3 )i%noti(ku %obudu %redstavljaju kao ne:to smije:no3 zabavno ili o%asno3 nije(u*i indirektno njenu svr)ovitost i u ovakvim %ostu%cima.

!

Us%. A. Tomlinson& 1ealing t e 3ternal &oul4 +nsig ts from Past Bife and &pi' ritual 6egression3 4 books3 !""F.3 str. 5#3 5@

#3%

P4STUPA, 4SL4.ANA$JA

&tkrivanje0lociranje
4vo %redstavlja najza)tjevniju /azu cijelo' %ostu%ka. Onanje3 intuicija i iskustvo savjetnika mo=e odi'rati zna(ajnu ulo'u u ovoj /azi3 jer %onekad *e biti dovoljno zamijetiti jednu rije(3 %okret tijela ili %ojavu odre+ene emocionalne reakcije koja se u nastavku mo=e %okazati klju(nom za %ronalazak naka(enja. Doma*in treba sam IvidjetiI3 osjetiti i na neki dru'i na(in %rona*i entitet3 i bilo kakva su'estija od strane savjetnika je besmislena i krajnje neeti(na. ,ori:tenjem neko' od sim%toma naka(enosti mo'u*e je otkriti %ostojanje entiteta. Tako n%r. ako doma*in ima snove koji se %o9 navljaju3 no*ne more ili odre+ene /obije3 mo=e se direktno raditi na otkrivanju nji)ovi) uzroka3 %ri (emu se mo=e %okazati da su isti %ovezani s traumatskim iskustvom naka(eno' entiteta3 a ne doma9 *ina. U ovakvim slu(ajevima u %romijenjenom stanju svijesti kre*e se tra'om %rimije*eno' sim%toma3 snova3 itd. U slu(aju da izostanu %okazatelji naka(enosti3 dalje se mo=e nasta9 viti %retra'om 0skeniranjem2 tijela %omo*u razni) te)nika vo+eni) vizualizacija3 :to mo=e rezultirati otkrivanjem vi:e entiteta na razli(itim mjestima na i u tijelu. Postoji mo'u*nost da se neki enti9 teti %rikriju3 tako da *e %ostu%ak trebati vi:e %uta %onoviti ili *e biti %otrebno koristiti razli(ite metode %retra=ivanja. Isto tako3 mo'u*i scenarij je da jedan otkriveni entitet bude iskori:ten u lociranju dru'i) koji su ostali %rikriveni. Treba razumjeti da je ovo %rili(no neistra=eno %odru(je te da %osto9 ji i te kako mno'o %rostora za nova otkri*a i usavr:avanja u svr)u %ostizanja :to bolji) rezultata. Prema nekim izvorima3 %ojavljivanje neki) naka(enja mo'lo bi biti i dio lekcije koju trebamo nau(iti. Pret%ostavljam da bi ovo mo'lo biti na neki na(in %ovezano s karmi(kim du'ovanjem. $o isto tako je mo'u*e da je rije( o mani%ulaciji tamne strane kako bi nam naka(enje %ostalo PCIG-ATLJI-4. Ako je tako3 tu je u i'ri /ina mani%ulacija na dubljem nivou3 jer (ovjek je %o %rirodi sklon biti bla'onaklon3 odnosno emocionalno se vezati uz ono :to mu je %ri)vatljivo3 (ak i kad to'a nije svjestan. Detekcija ovakvi) naka(e9 nja mo'la bi biti u%itna3 a ako bi se i %rona:li %ostavlja se %itanje bi
#3&

4SL4.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"##

li nji)ovo uklanjanje imalo daljnji karmi(ki u(inak ili *e osloba+a9 nje od nji) biti neu(inkovito3 odnosno otvoriti %rostor za novo sli(no 0ili mo'u*e i %roblemati(nije2 naka(enje. U ovakvim slu(aje9 vima trebalo bi se %oku:ati %osavjetovati s -i:im Ja doma*ina.

Di(erencijalna dija)noza
$a osnovi di/erencijalne dija'noze savjetnik *e odlu(iti koja *e se te)nika osloba+anja koristiti. Di/erencijalna dija'noza je u os9 novi metoda eliminacije3 koja mo=e imati dva krajnja rezultata& %re%oznavanje jedne ili vi:e vrsta naka(eni) entiteta ili ne%re%ozna9 vanje niti jedne vrste3 :to bi zna(ilo da se ne'dje u %ostu%ku %o'rije:ilo i da bi trebalo %oku:ati %onoviti (itavu %roceduru. Postavljanjem %rvo' i osnovno' %itanja trebao bi se dobiti od'ovor na to kojoj sku%ini entitet %ri%ada3 %rema %ostoje*oj klasi/ikaciji entiteta. Prema ve*ini autora3 u najve*em broju slu(ajeva mo=e se o(ekivati naka(enje %rizemljene du:e.

&sloba/anje
Prona+ene i identi/icirane entitete trebat *e odraditi redom. 4brada najdominantnije' entiteta na %o(etku3 mo=e imati vi:estru9 ke koristi. Doma*in *e se rije:iti najve*e' IteretaI3 a to mo=e %omo*i u o)rabrivanju dru'i) entiteta3 ako i) ima vi:e3 ali i u otkrivanju novi) koji se nisu mo'li detektirati zbo' %risustva domi9 nantnije' entiteta. U slu(aju otkrivanja 'ru%e ili naku%ine entiteta (esto *e biti dovoljno samo obraditi nji)ovo' vo+u ili I'lasno'ovor9 nikaI3 koje'a *e ostali (lanovi %ratiti.

Prizemljene du e
Postu%kom osloba+anja u osnovi imamo dvije strane kojima %oma=emo. $aj%rije doma*inu koje' treba osloboditi ne=eljeno' utjecaja naka(eno' entiteta3 koji se mo=e mani/estirati na svim razi9 nama nje'ovo' bi*a. Me+utim3 tako %oma=emo i entitetu3 koji nakon smrti nije oti:ao u Svjetlo. Prizemljena du:a treba odre+eno savjetovanje kako bi mo'la razumjeti :to joj se do'odilo. Istoj se %o9
#3'

P4STUPA.I@ • Iad sa stra5ovima H stra) koji naj(e:*e dolazi iz neznanja i neu%u*enosti3 vrlo je (est razlo' neodlaska u Svjetlo. @ .izi+ke smrti H u osnovi zna(i %odsje*anje %rizemljene du:e na situaciju izlaska iz tijela i %otvrde (inje9 nice da to ne %redstavlja (in %restanka %ostojanja. Du:i koja se ve* nije na:la u %aklenom dru:tvu zbo' %ri)va*anja %onude demon9 ski) bi*a u trenutku smrti3 mo=e se objasniti kako nema osnove da tamo ode 0ili da takvo mjesto uo%*e ne %ostoji2 i da joj je mjesto u Svjetlu. 4SL4.A3 moj %rijevod #3 . Du:a se %odsje*a na %ojavu Svjetla i dobivamo in/ormaciju o razlo'u neodlaska u Svjetlo. 4no se osje*a %ot%u9 no za%ostavljeno3 na%u:teno i nevoljeno.ANA$JA ma=e i u inte'riranju traumatsko' iskustva3 koje je (esto razlo' neodlaska u Svjetlo.ez obzira :to bi Svjetlo mo'lo ozna(avati IrajskuI domenu3 neke du:e jednostavno su i dalje ovisne o zemaljskim iskustvima.ald8in3 str. Dijete ne razumije za:to nitko ne obra*a ni najmanju %a=nju na nje'ove %ozive u %omo* %une suza. Cad s du:om %reminulo' djeteta je jedno od najdirljiviji) iskustava i za klijenta i za tera%euta. Du:a indoktrinirana nekim od vjerova9 nja %ro%a'iranim od strane vode*i) reli'ija3 mo=da *e trebati dodatnu %omo*. !. Cad s %rizemljenom du:om mo=e uklju(ivati neke od sljede*i) %ostu%aka& • *)ja/njavanje . Prizemljena du:a3 %rimjerice %rekinute trudno*e3 za)tjeva %osebnu %a=nju3 a . 4vdje se mo=e iskoristiti %rizivanje od'ova9 raju*e /i'ure koja je %rizemljenoj du:i %re%oznatljiva i %ri)vatljiva kao reli'iozni autoritet3 koji *e joj mo*i objasniti da se nema (e'a bojati. To mo=e biti stra) od %akla3 stra) od susreta sa svojim voljenima zbo' sramni) %ostu%aka u %ro:lom =ivotu ili stra) od %res9 tanka e'zistiranja odlaskom u Svjetlo.ald8in to %otvr+uje sljede*im rije(ima& IDu:a %reminulo' djeteta je naj(e:*e %restra:ena i %ot%u9 no zbunjena. Indoktrinacija temeljena na judeo9kr:*anskoj tradiciji mo=e biti i razlo' vjerovanja da odlazak u Svjetlo zna(i kraj. .

Istovremeno %ostoji /ra'menti9 .mentacija d. • De.ald8in3 str. Ako je ovo slu(aj3 trebat *e na%raviti %ostu%ak osloba+anja %rizemljene du:e3 kao da je rije( o =ivom doma*inu. Savjetnik ovo treba iskomunicirati s %rizemljenom du:om i %omo*i joj da razrije:i n%r. • *slo)a(anje od dr. $aime3 u trenutku traume3 kad je do:lo do stvaranja %od9identiteta3 lutaju*a du:a koja je bila Iu %ro9 lazuI mo'la se iz neko' razlo'a 0za:tita3 sa=aljenje3 itd. Jedna od mani/estacija demonsko' naka(e9 nja mo=e biti i o%a=anje Svjetla od strane %rizemljene du:e3 koje nije jasno i sjajno3 ve* %ostoji odre+eno sivilo ili %rekrivenost tamnim oblacima. . Isto vrijedi i za slu(aj tzv.4SL4.2 naka(iti na stvoreni %od9identitet i na njemu ostati.. !B" Isto str. 5 Us%.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## $e osje*aju se s%remne za odlazak3 %a bi obja:njenje da ro+enjem ni:ta nije za%o(elo niti *e i:ta zavr:iti smr*u3 od9 nosno u ovom slu(aju odlaskom u Svjetlo3 mo'lo olak:ati daljnji rad s %rizemljenom du:om. 4vo mo=e uklju(ivati i re'resiju u %ro:le =ivote ili %ovratak u /azu %laniranja izme+u dvije inkarnacije. kon/liktne situacije zbo' neke ovisnosti3 nezavr:eni) %oslova3 %reostali) ne'ativni) emocija 0ljutnja3 ljubomora3 zavist3 =elja za osvetom3 itd. Oanimljiv %rimjer %redstavlja nemo9 'u*nost odlaska %rizemljene du:e zbo' naka(enja %od9 identiteta =ive osobe5.. vi:estruki) u'nije=+eni) 0en'l. • Iad na ostalim razlozima H osim stra)a i zbunjenosti3 %ostoji niz dru'i) razlo'a zbo' koji) %rizemljena du:a nije oti:la u Svjetlo3 a mo'u imati korijene u emocionalnim3 %si9 )olo:kim kao i /izi(kim stanjima3 iako je na%u:teno /izi(ko tijelo. !B@ #3! .23 %osljedica te:ki) /izi(ki) trauma3 itd.ra./e mo=e biti toliko jaka3 da du:a jed9 nostavno ne mo=e oti*i dalje. nested2 entiteta3 'dje treba osloba+ati redom entitet %o entitet.i5 entiteta H odlazak u Svjetlo *e biti onemo'u*eno i ako je na %rizemljenu du:u naka(en neki demonski entitet.

4SL4.ANA$JA ranost 'dje su neki od dijelova du:e do:li u %osjed mra(ni) sila3 a koji mo'u biti iskori:teni za blokiranje odlaska u Svjetlo. Ponovni %oziv i %ojavljivanje bli=nji) i voljeni) izvodi se u slu(aju kad im se u trenutku smrti %rizemljena du:a nije )tjela %ridru=iti zbo' svoji) uvjerenja da *e od nji) biti osu+ena i odba(ena. • Iazmjena )la. Uz odre+enu %omo* %rizemljena du:a *e mo*i %re%oznati neko'a tko mu je bio blizak i dra' za =ivota 0iako to mo=e nekada biti i neka doma*a =ivotinja3 a ne osoba2. 4vdje se %rizemljenoj du:i mo=e %omo*i u iscjeljivanju uz I%omo*nikaI iz Svjetla3 koji *e sve iscijeliti i %romijeniti sliku o tijelu u svijesti %rizemljene du:e3 kako bi se osje*ala s%remnom i dostojnom za nastavak koji slijedi. Pred sam odlazak u nekim je slu(ajevima mo'u*e zatra=iti od %rizemljene du:e da %omo'ne u lociranju mo'u*i) dru'i) na9 ka(eni) entiteta na doma*inu.P4STUPA. • Bli2nji i voljeni H neke %rizemljene du:e javljaju da nisu znale 'dje trebaju oti*i3 ali tvrde i da se nije %ojavio nitko njima %oznat.oslova3 is%ra*aj u Svjetlo i ostavljanje mo9 'u*nosti za %ovratak 7 u %osljednjoj /azi %rizemljena du:a bi trebala iskomunicirati tra=enje o%rosta s doma*inom i raz9 mjenu bla'oslova 0dobri) =elja i darova2 %rije odlaska u Svjetlo. $a kraju ostaju i jo: dva Ite)ni(ka detaljaI& %rvi je dobivanje eks%licitne dozvole od doma*ina da se naka(ena %rizemljena du:a mo=e ot%ustiti3 a dru'i je ostavljanje mo9 #3" . • 1riprema pred odlazak H neke se %rizemljene du:e mo'u zbo' traumatske smrti osje*ati %rljavo3 necjelovito ili nedos9 tojno %onovno' susreta sa svojim bli=njim i voljenima i biti nes%remne za odlazak u Svjetlo. U %onovnom %ojavljivanju3 va=no je da %rizemljena du:a osjeti atmos/eru o%rosta i %ri)va*anja3 to%line i bliskosti3 :to *e joj olak:ati dono:enje odluke o na9 %u:tanju doma*ina. Postu%ak *e tada uklju(ivati %ronala=enje i inte'raci9 ju iz'ubljeni) dijelova du:e3 s tim :to se to mo=e u(initi br=e ne'o kad je u %itanju =iva osoba.

Pojavljivanje sna'a Svjetla na sceni ne treba uzeti u doslovnom smislu3 iako u dosta slu(ajeva doma9 #%0 . Do%u:tenje doma*ina treba biti u skladu s nje'ovim slobod9 nim izborom3 jer %ostoje situacije kada doma*in i%ak odlu(i do%ustiti I'ostuI da ostane jer isti ima odre+ene kvalitete 0n%r.ez obzira na to3 takva bi bi*a trebala tako+er dobiti mo'u*nost %ovratka u Svjetlo. Takva bi*a su I%alaI3 odmetnuv:i se svoje9 voljno 0(esto obmanuti zbo' neznanja3 znati=elje ili =elje za osobnim dobitkom2 od Svjetla3 koje i dalje %ostoji u su:tini nji)ovo' bi*a.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## 'u*nosti da se vrati3 ako jo: uvijek %ostoji ne*kanje ili i naj9 manja sumnja da joj se boravak u Svjetlu ne*e svidjeti.o=ansku iskru u sebi. 4vakvo %ostu%anje ima jo: neke %rakti(ne razlo'e& ako se demonski entitet samo istjera iz doma*ina 0:to je kona(ni cilj e'zorcizma23 demonski entitet *e se mo*i %onovno vratiti istom doma*inu ili %rona*i novo'a koji (esto mo=e biti i sam e'zorcistP -i:e in/ormacija o crkvenom e'zorcizmu mo=e se %rona*i u %o'lavlju o ostalim metodama. neki umjetni(ki talent2 koje bi %o osloba+anju iz'ubio. . Demonski entiteti 4snovna razlika izme+u crkveno' e'zorcizma i %ostu%ka osloba+anja o(ituje se u%ravo u %ostu%anju s demonskim entiteti9 ma3 mra(nim bi*ima ili ener'ijama. Iz razni) su razlo'a to zaboravili i %restra:eni kaznom Olo'a3 %o(eli su raditi sve %rotivno Svjetlu. Savjetnik3 ukoliko sam nema osobine vidovitosti3 mo=e zatra9 =iti od doma*ina da mu %otvrdi odlazak %rizemljene du:e u Svjetlo kako bi znao da je %ostu%ak us%je:no okon(an. Cad s demonskim entitetima temelji se na radu koji je %onudio .4SL4. 4vaj %ostu%ak uzima u obzir da su i takvi entiteti %otekli od Stvoritelja3 iz Svjetla3 i da imaju .ald8in i u osnovi uklju(uje sljede*e korake& • <ra2enje pomo3i i za/tita scene H za:tita cjeloku%no' %rostora tra=i se od %omo*nika iz Svjetla kako bi Svjetlom okru=ili doma*ina3 savjetnika3 ali i %rona+eni demonski enti9 tet3 i tako onemo'u*ili utjecaj dru'i) demonski) entiteta za vrijeme %ostu%ka.

$i:ta i niko'a ne vidim. Isto tako3 u%ozorava da treba voditi ra(una da se entitet ne%otreb9 #%# . Tijelo ne osje*am kao tijelo3 ali i%ak to sam istovremeno ja.I • -spostava dijalo. Allen s%ominje da u ovakvom slu(aju zna %oku:ati Idemo9 raliziratiI entitet3 na na(in da mu objasni kako je doma*in dobro 0iako to nije nu=no to(no2 i %uno sna=niji ne'o on3 te da nikada ne*e us%jeti s njim na%raviti to :to je naumio. Mislim da ovdje ne treba zaboraviti da je demon taj koji je %rvi %rekr:io slobodnu volju doma*ina kada se na nje'a naka(io3 ili nije %o:tivao do'ovoreno (ak ako je i doma*in samovoljno u:ao u u'ovor s mra(nom sna'om. S. 4sje*am se kao da sam zale+ena. 4vdje bi se mo=da mo'lo %ostaviti %itanje kako to da sna'e Svjetla =ele %omo*i u ovakom %ostu%ku djeluju*i tako %rotivno slobodne volje demona.!"#"3 slu(aj skidanja %rona+eno' im%lantata2& I$alazim se na mjestu 'dje nema boja. $e vidim da li mi netko to 'ovori3 ali osje*am da mi se u tome %oma=e.a trebala bi omo'u*iti dobivanje in/or9 macija o razlo'u i trenutku naka(enja3 kako bi doma*in mo'ao izvu*i kakvu %ouku iz to'a3 ne dovode*i se %onovo u sli(nu situaciju.#!. 4SL4.ANA$JA *ini %rijavljuju %ojavu Svjetla ili neki) svjetlosni) bi*a. Iskustvo %rizivanja sna'a Svjetla mo=e iz'ledati i ovako 0%ostu%ak vo9 +en #@. 4vo *e za)tijevati %ostav9 ljanje tvr+e' %re'ovara(ko' stava i %one:to dovitljivosti savjetnika3 a mo'u*e i dodatnu %omo* sna'a Svjetla na na(in da %o(inju su=avati svjetlosni kavez u koji je demon %ostavljen. Unutar sam sebe i svo' %ostojanja. $ji)ov dolazak mo=e se mani/estirati su%tilnije3 kao osje*aj %risutnosti bi*a ili ener'ije koja kod doma*ina izaziva umiru9 ju*i osje*aj ili osje*aj neke nove sna'e i mo'u*nosti. 4sje*am se si'urnom i u %ot%unosti za:ti*enom. Moje su misli istovremeno i djelovanje. To(nije3 %omo* je sti'la na na(in da mo'u to izvesti sada i sama svojim djelovanjem. Dijalo' mo=e biti na %o(etku ote=an aro'ant9 no:*u3 koja je ti%i(na za mra(ni entitet i zbo' koje *e mo=da izbje'avati daljnju komunikaciju. 4sje*am da mi je mo'u*e dobiti misli s kojima mo'u sama maknuti im%lantat.P4STUPA.

$a doma*inu se to mo=e vidjeti kroz razli(ite emocionalne3 %si)i(ke i /izi(ke %romjene.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## no ne maltretira3 jer bi se time nje'ovo osloba+anje mo'lo samo zakom%licirati.ormacije H demon je svjestan da je u)va9 *en Ina djeluI3 :to %redstavlja ozbiljnu3 mo=da i najte=u %o're:ku koju je mo'ao %o(initi svojim djelovanjem3 i zna da za to slijedi kazna3 koja je stra:na. 4vo je trenutak kad *e se demonu %onuditi dvije o%cije& trans/ormacija i is%ra*anje u za nje'a %rimjereno mjesto u Svjetlu ili blokiranje u svojevrsnom svjetlosnom kavezu ili sli(noj tvorevini 0n%r../aj trans. $alazi se u 'otovo bezizlaznoj situaciji i %ostoji mo'u*nost da zbo' to'a kroz doma*ina mani/estira svoj bijes& %sovanje3 uvrede i %rijetnje neke su od metoda koje bi trebale zastra:iti savjetnika.i5 entiteta H kada demonski entitet %rista9 ne na o%ciju trans/ormacije i is%ra*aja u Svjetlo3 mo=e se F Us%.4SL4. Stra) ili kolebanje kod savjetnika bit *e zabilje=en od strane demona3 :to mo=e dovesti u %itanje (itav is)od %ostu%ka. 4vdje ne dolazi u obzir bilo kakva su'estija od strane savjetnika3 %otrebno je da demon sam %rona+e bo=ansku iskru u sredi:tu svo'a bi*a. Allen& &pirit 6elease4 * Pra!ti!al 1andbook 3 4 . S. #EF9 #EA #%$ . Demonu (esto niti jedna od %onu+eni) o%cija nije zanimljiva i na savjetniku ostaje odluka da istraje s %onu+enim o%cijama3 s tim da nikakva o%cija %ovratka IsvojimaI3 ostanka u tijelu ili samo izlaska iz tijela3 ne mo=e biti %ri)va*ena. • 1ozivanje dr. $ezaobilazan dio ovo' koraka je u%u*ivanje demona da %onovno otkrije svoju su:tinu3 (injenicu da je dio .F • 1ok. 4vo mo=e biti vrlo zbu9 njuju*e i iznena+uju*e za demona3 obzirom na obmanu s kojom je =ivio3 a vezanu za o%asnosti Svjetla koje'a sada %ro9 nalazi u samom sredi:tu svo'a bi*a.3 str. soba s o'ledalima23 'dje *e imati mo9 'u*nost razmisliti o odlasku u Svjetlo.reacije> da %o'leda u sebe3 u svoju tamu i is%od nasla'a svo' naku%ljeno' jada i bijede vidi :to se nalazi.ooks3 !""A.

Ako je osi'urano %ravo vodstvo za odlazak u Svjetlo3 %omo*nike iz Svjetla se mo=e zamoliti da demona3 kao i sve ostale mra(ne entitete koji su se odazvali %ozivu3 trans/ormi9 raju i ot%rate u Svjetlo. 4SL4. Demon mo=e %omo*i i u otkrivanju i locira9 nju dru'i) entiteta na doma*inu.orme nisu dio %rimarne . Postu%ak zavr:ava slanjem za)vale za ukazanu %omo*. Misaone /orme dru'i) =ivi) osoba trebat *e vratiti nji)ovim vlasnicima.P4STUPA. &stali entiteti • 8isaone .ANA$JA iskoristiti za %ozivanje dru'i) demonski) entiteta koji su u )ijerar)iji is%od ili u nje'ovoj razini3 :to mo=e rezultirati od9 zivom veliko' broja demona. du)ov9 ni) vodi(a iz Svjetla. 4vjetlo i +i/3enje scene H u zavr:nici de9 mon3 o(i:*en od tamni) masa mo=e biti is%ra*en u Svjetlo. $e treba zaboraviti3 oni se nalaze u nezavidnom %olo=aju i tu su 'dje jesu zbo' obmana s kojima =ive3 natjerani da bes%o'ovorno slu=e Sotonu3 a jedina Ina'radaI za %okorno slu=enje je to :to ne*e biti ka=njeni ili %ot%uno uni:teni. • Ispra3anje . • Implantati H bez obzira jesu li vanzemaljsko' ili demonsko' %orijekla nji)ov utjecaj na doma*ina nije %ovoljan i trebati *e #%3 . Tako *e trebati obratiti %a=9 nju na nji)ovo mo'u*e la=no %redstavljanje kao n%r. $a sre*u3 oni ne mo'u zadr=ati takvu /ormu %redu'o i mo'u*u %rijevaru *e biti najlak:e uo(iti %rema nji)ovim o(ima 0ne mo'u %redu'o ostati svijetle i bistre2. Iako demonski entitet ne mo=e imati naka(eni dru'i entitet3 ovo je zadnja %rilika kad 'a dru'i demonski entiteti mo'u %oku:ati zadr=ati i vratiti nazad. Isto tako zamoliti *e i) se da o(iste cjeloku%nu scenu i is%une Svjetlom mjesta na doma*inu na kojima su se nalazila demonska naka(enja.reacije3 ne'o su stvore9 ne u ljudskoj ili neljudskoj svijesti i kao takve i) nema %otrebe slati u Svjetlo3 ve* bi i) trebalo detektirati i rastvoriti.

Slavinski& Nevidljivi uti!aji3 . S. D. 4vdje *e biti %otrebna %omo* sna'a iz Svjetla koje bi trebale %rekinuti svaku vezu s tzv. dr.A Modi3E Dr. Us%.oriste*i svoju stvarala(ku ma:tu3 zamisli da ima: minijaturno sunce3 ba: %o%ut sunca iz na:e' sun(eva sustava3 duboko u tvom solarnom %leksusu. kontrol9 nim centrima3 konzolama ili nekim mjestom za nad'ledanje3 odstraniti im%lantat i zacijeliti mjesto na kojem su se nalazili. 0iore& # e 8n7uiet 5ead4 * Ps%! ologist #reats &pirit Possession 3 $e8 ]ork3 . 5.ooks3 #BB5.4SL4. Direktna komunikacija kao u slu(aju %rizemlje9 ni) du:a ili demonski) entiteta nije mo'u*a3 jer ovo nisu entiteti u %ravom smislu te rije(i 0nemaju svijest23 %a i) samo treba %oku:ati ukloniti. Doma*in 0sada biv:i2 trebao bi vizuali9 zirati slijede*u scenu& . med. med. Allison3 Tomlinson i Slavinski B s%ominju vizualizaciju 'otovo iste scene3 s tim da se Iminijaturno sunceI ne nalazi u nama ve* iznad na:e 'lave3 :to ostavlja vi:e %rostora za mo9 A E P). 4no sja kroz tebe i izvan tebe na daljinu ruke u svim smjerovima 7 iznad tvoje 'lave3 is%od tvoji) no'u3 sa strana3 stvaraju*i auru 7 sjajne3 blistave bi9 jele svjetlosti koja te %ot%uno okru=uje i :titi od svi) ne'ativnosti ili zla. H. 4no te is%unjava Svjetlom od vr)ova tvoji) %rstiju3 do vr)a tvoje 'lave i %eta tvoji) no'u.3 str. 4vdje se nude dvije te)nike. M. C.allantine . Modi& 6emarkable 1ealings4 * Ps%! iatrist 5is!overs 8n' suspe!ted 6oots of -ental and P %si!al +llness 3 Gam%ton Coads Publis)in' 6om%an?3 #BBA.eo'rad3 vlastito izdanje3 !""E. !@# B #%% .3 str. #@E3 moj %rijevod Us%. To sunce zra(i kroz svaki atom i stanicu tvo'a bi*a. Smatram da je te)nika koju je %onudila 1iore si'urni9 ja za naj:iri kru' doma*ina.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## i) otkloniti. *spunjavanje Svjetlom i zavr ne napomene Postu%ak %rilikom koje'a je do:lo do us%je:no' osloba+anja doma*ina od jedno' ili vi:e entiteta trebalo bi zaklju(iti 0za%e(atiti2 is%unjavanjem Svjetlom cjeloku%no' %rostora doma*ina i I%razni9 naI na mjestima s koji) su uklonjeni naka(eni entiteti3 kako se na ista ne bi naka(ili novi entiteti ili ne%o=eljne ener'ije.

I $a kraju3 trebalo bi uzeti u obzir (injenicu da %ovratak iz %romijenjeno' stanja svijesti nije trenutan i da mo=e %otrajati i nekoliko minuta. Postu%ak se ne izvodi direktno s doma*inom3 ve* uklju(uje tre*u osobu koja je %o9 srednik 0medij3 skener2 koji se koristi za otkrivanje i osloba+anje entiteta. . 4vo je moj %rostor i %ro'la:avam moju nadle=nost ovdje i sada. 4SL4. med. remote releasement2 %rakticirali su svi tera%euti koji su se bavili ovom %roblematikom. Rad na daljinu i rad s djecom Cad na daljinu 0en'l. @E. #! Us%. Tomlinson3 str. 4dbijam do%ustiti bilo kojoj %rizemljenoj du:i ili entitetu da mi se %ribli=i ili se naka(i na mene na bilo kakav na(in..3 moj %rijevod #%& . dr. 4vakav rad mo=e biti %rakti(an ili nezamjenjiv u nekim od slijede*i) situacija kada je doma*in& #" Us%. C."#. . Sto'a %o otvaranju o(iju reakcije na vanjski svijet mo'u biti kod neki) osoba kao nakon bu+enja.P4STUPA. ## Us%.!"##. Allison& Morking 2it t e inner self elper C+&1D during and after t erap%6 u& Morks)o% Manual /or T)e #!t) Annual 1all 6on/erence o/ T)e International Societ? /or t)e Stud? o/ Dissociation 4rlando3 1lorida3 #BB5. Iz ovo' razlo'a u slu(aju da %ostoji %otreba za u%ravljanjem vozilom3 %re%oru(a se na%raviti %auzu od desetak minuta. .ald8in za kraj3 %ored za:tite Svjetlom3 kao mjeru samoza:tite %re%oru(a i iz'ovor sljede*e' %ro'lasa od strane biv:e' doma*ina&#! IUzimam natra' svu svoju sna'u i mo* s bilo koje' bestjelesno' bi*a koje bi se =eljelo naka(iti na mene.ald8in3 str. Tomlinson to o%isuje kao dobivanje ener'ije iz -i:e' Ja koja se s%u:ta u krunsku (akru. Mo=e se %ojaviti i %ote:ko*a Islje%ljenosti o(ijuI. Isto tako3 %re%oru(a se suzdr=avanje od konzuma9 cije bilo kakvo' alko)ola i izbje'avanje novi) stresni) situacija u okvirno3 sljede*a !.3 vi+eno& !E.ANA$JA 'u*e mani%ulacije u slu(aju da doma*in ne s)va*a da se s%aja s vlastitim -i:im Ja. sata.#" Allison taj IizvorI iznad 'lave naziva Ikozmi(kom bezuvjetnom ljubavljuI ## (e'a je -i:e Ja nerazdvojni dio. #E.

4visno o situaciji mo'u*e je zatra=iti i nji)ov %ristanak ili raditi %o dobivanju dozvole od nji)ovo' -i:e' Ja.rad. Iako se u %ostu%ku standardno tra=i dozvola od -i:e' Ja doma*ina 0djeteta u ovom slu(aju23 %re%oru(a se i dobivanje dozvole od roditelja staratelja bez obzira da li su oni inicijalno zatra=ili izvo+enje %ostu%ka • *drasla oso)a koja ne mo2e svjesno s. post. Modi3 str. • Nespreman ili tren.4SL4. • .#@ Posrednik mo=e biti neka osoba bliska savjetniku s kojom je ve* radio3 te %ostoji %ot%uno razumijevanje i %ovjerenje3 ili netko tko je blizak doma*inu 0roditelj za dijete3 neki dru'i (lan obitelji3 %rijatelj3 itd.!A #%' . tra'om rada na jednoj osobi mo=e se do'oditi da se %rona+u odre+eni entiteti i %ovezanosti s osobama koje su starije3 onemo*ale3 vi:e nisu %ri svijesti ili bi imale %ote:ko*a sa sudjelovanjem u %ostu%ku 0n%r.. • 4 )lokadama na o+ima i moz. .tno neraspolo2iv 3 ako se za vrijeme %rocesa otkriju %ovezanosti s dru'im osobama 0vrlo (esto (la9 novima obitelji23 %osebno ako je rije( o demonskoj mre=i koja utje(e na 'ru%u ljudi.dr.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## • Dijete3 zbo' realne nemo'u*nosti sudjelovanja 0zbo' %ada interesa i nedovoljne koncentracije2 u %ostu%ku i tuma(enju sadr=aja u svijesti kao i mo'u*i) emocionalni) i /izi(ki) reak9 cija. #@ Us%. %si)i(ke smetnje2.om . H u slu(aju %ostojanja demonski) naka(enja na ovim mjestima direktan %ostu%ak na doma*inu nije mo'u*3 a to se mo=e mani/estirati kao Itra=enje %o mra(noj sobiI3 uz %rate*i osje*aj zbunjenosti i neodre+enosti3 osobito ako se entitet %ritajio.pk. i ne %ostoji mo'u*nost da u do'ledno vrijeme %ristu%i %ostu%ku osloba+anja. U svakom slu(aju3 %rije samo' rada na daljinu %osrednik bi trebao biti :to I(i:*iI3 kako eventualni naka(eni entitet ne bi na bilo koji na(in utjecao na sam %ostu%ak osloba+anja.. Oa djecu u ranijoj dobi 0is%od #! 'odina2 %rimjenjuje se isklju(ivo rad na daljinu.djelovati .2.

4vo osobito vrijedi ako je %osti'nuto somnambulisti(ko stanje (ija je jedna od karakteristika i mo'u*nost %ri)va*anja su'estije za amne9 ziju. analize3 dobiva9 nja dru'o' mi:ljenja3 itd.ald8in je tra=io od %osrednika da vizualizira 0stavi %red sebe2 lik doma*ina na kojem se radi 0ne mora 'a nu=no %oznavati2 i tra=i do%u:tenje nje'ovo' -i:e' Ja za nastavak %ostu%ka.ANA$JA . @FF #% . Us%. U slu(aju da je tijek %ostu%ka snimljen3 kasnije se mo=e lak:e na%raviti i transkri%t snimke3 :to olak:ava daljnje (itanje3 %rou(ava9 nje ili %o %otrebi %roslje+ivanje dru'ima zbo' n%r. 4SL4.P4STUPA. 4bzirom da za vrijeme %ostu%ka nije u mo'u*nosti voditi bilje:ke o onome :to joj se tada u(inilo va=nim3 %okazalo se dobrim imati snimku %ostu%ka koja bi mo'la %oslu=iti kao %odsjetnik i Iokida(I za %rizi9 vanje odre+eni) misli i in/ormacija u svijest. Tijek %ostu%ka bi se smio snimati samo uz nedvosmislen %ri9 stanak svi) uklju(eni) strana 0doma*in3 savjetnik i %osrednik u #. Takav %odsjetnik se mo=e nadalje %okazati kao odli(an %okreta( dru'i) %rocesa na razvojnom %utu.ald8in3 str. Ako ovakva mo'u*nost ne %ostoji3 dobro bi bilo :to %rije nakon %ostu%ka na%raviti vlastite bilje:ke sa :to vi:e detalja3 dok su jo: u =ivom sje*anju. Posrednik treba zabraniti bilo kakvom entitetu koji se javlja na doma*inu da %reuzme kontrolu nad njime ili nje'ovim 'lasom3 on *e samo %onavljati misli koje mu entitet bude %renio. . Snimanje postupka 4bzirom da se tokom %ostu%ka doma*in u'lavnom nalazi u %romijenjenom 0%ro:irenom2 stanju svijesti3 nedu'o nakon %o9 vratka u uobi(ajeno stanje3 sadr=aji i saznanja dobivena tijekom %ostu%ka imaju tendenciju lako' i brzo' nestajanja iz svijesti.#. Iako je najva=niji dio %osla na%ravljen na %odsvjesnoj razini3 na kojoj *e isto tako do*i do inte'racije odre+eni) iskustava i saz9 nanja3 %onekad %ostoji %otreba da osoba i nakon rada mo=e lako %rizvati u svijest odre+ene in/ormacije koje mo'u %omo*i u daljnjoj analizi i novim =ivotnim situacijama koje *e se %ojavljivati.

4SL4.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## slu(aju rada na daljinu23 a doma*in 0i %osrednik2 bi trebali imati %ravo %ovu*i %ristanak %o zavr:etku %ostu%ka bez dodatno' obraz9 la'anja. #%! .

med. Iu (iju koristDI 7 %ratiti Itra' novcaI odnosno tko %ro/itira %re%oru(ljiva je %raksa svako' istra=iva(ko' 0i detektivsko'2 rada kada motivi nisu o(iti. !A #%" . Us%..! Postu%ak osloba+anja (esto mo=e taj %roces svesti na sve'a nekoli9 ko seansi u trajanju od %o %ar sati3 :to na%ore klasi(ni) %ostu%aka (ini %omalo naivnim3 a uku%ne tro:kove neo%ravdanim. med. Itvrda znanostI koja insistira na materijalisti(kom %oimanju stvarnosti3 te sto'a metode i rezultate osloba+anja mo=e samo %ro'lasiti znanstveno neutemeljenima. dr. S. %si)i(kim oboljenjima 0koja su (esto sim%tomi %ostojanja naka(eno' entiteta2 nekada trebati i 'odine rada za dobivanje vrlo u%itni) krajnji) rezultata. Dru'a3 bitno ja(a o%ozicija3 koja ve* ima solidnu %ovijest eutanaziranja niza izuzetni) te)nika %omo*i u izlje(enju3 je /arma9 kolo:ka industrija. To(nije (ine nas3 %o svojim kriterijima3 iako zdrave 7 bolesnima. Cazlo' tome je tzv. S. 4na ne samo da 'odi:nje ubire milijarde dolara od %si)oaktivni) lijekova3 ne'o svojom Iinovativno:*uI brine da kriteriji za %o(etak uzimanja isti)3 svakim danom budu sve ni=i. klasi"ne %si)oanalize3 koji *e svojim %ristu%om odre+e9 nim tzv. Obo' o%*enito %revladavaju*e materijalisti(ke misli3 ova oblast i njeni dosezi 0koji se %onekad o(ituju na dramati(9 ne3 da ne ka=emo (udotvorne na(ine2 imat *e %uno %rotivnika 7 a ne bi smjelo biti te:ko %rona*i od'ovor na %itanje& $ui bono># 4malova=avanje rezultata ovakvo' %ostu%ka %rirodno je o(ekivati iz redova n%r. 4vdje nikako ne smijemo zaboraviti %rirodu %omo*i takvi) su%s9 tanci koje se bave sim%tomima3 a nikako uzrocima. Sa'an otvoreno ka=e da metode %si)otera%ije3 od %si)oanalize do re'resije3 mo'u u najbo9 ljem slu(aju %omo*i da osoba osvijesti %ostojanje naka(enja i da se s njim nastave bolje nositi u =ivotu3 ali je jasno vidljiva nji)ova ne9 u(inkovitost kada je u %itanju uklanjanje. 4 uzrocima # ! Lat. Dr. $o bez obzira na to3 evidentirana %osti'nu*a nisu znanstveno %riznata3 a %o svemu sude*i ne*e skoro ni biti.3 str.Dosezi P redstavljeni %ostu%ak osloba+anja i sli(ni %ostu%ci do sad su us%je:no %rovedeni nad tisu*ama ljudi. Sa'an& 3ntities4 Parasites of t e 9od% of 3nerg% 3 Coseville $SM3 6lairvision Sc)ool3 #BB.

S. Treba znati da su svi oni %o(eli %rimjenjivati ovakav %ostu%ak s iskrenom =eljom da se %acijentima koje su susretali u svojoj klini(koj %raksi %omo'ne u izlasku iz stanja zbo' koji) su %atili oni3 ali i nji)ova okolina. $eki bi rekli i da se ovdje radi o Imodernom :amanizmuI3 ne bi li se na taj @ Dr. Mislim da ne mo=emo dokazati nji)ovo %ostojanje. med. Modi& 6emarkable 1ealings4 * Ps%! iatrist 5is!overs 8nsuspe!t' ed 6oots of -ental and P %si!al +llness 3 Gam%ton Coads Publis)in' 6om%an?3 #BBA. !E@3 moj %rijevod #&0 . U toj se situaciji Itera%ijaI (esto svodi samo na do=ivotno uzimanje jednom %ro%isano' lijeka za odre+eno stanje. -ratimo se na sam %ostu%ak osloba+anja i nje'ove %ionire. Modi u svojoj knjizi 6emar' kable 1ealings. 4vakav %ristu% nerijetko nas u kona(nici zaista i u(ini bolesnima3 ako zbo' ni(e' dru'o'3 onda zbo' %ove*anja broja IlijekovaI koje uzimamo i koji ostavljaju tra'ove i na tijelu i na %si)i.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## (esto %ostoje samo odre+ene teorije3 %o kojima is%ada da su 0na nji)ovu sre*u2 u'lavnom izvan dose'a Imoderne znanosti i medici9 neI3 %a je onda jedino mo'u*e Idr=anje sim%toma %od kontrolomI. Prema mom iskustvu3 'otovo E"Z %rimarni) i ot%rilike @"Z sekundarni) sim%toma3 uvjeto9 vani su ljudskim ili demonskim naka(enjima3 a nji)ovim osloba9 +anjem nestajali su i sim%tomi u %acijenata. I kroz 'odine3 vidjela sam za%anjuju*e rezultate zbo' tera%ije du)ovno' osloba+anja.I @ . koja je i %o naslovu znakovita 0Onamenita izlje(e9 nja23 ka=e sljede*e& I$e znam jesu li te %rizemljene du:e koje o%isuju moji %acijenti stvarne ili ne.4SL4. Svi autori koji su s%omenuti u ovim tekstovima su doktori medicine i %si)ijatri s licenciranim %raksama u SAD.3 str.ez obzira na %ozitivne tera%ijske u(inke ovakav rad i dalje je mar'inaliziran i na nje'a Iznanstvena zajednicaI 0obilato s%onzori9 rana /armaceutskim kor%oracijama2 'leda kao na e'zotiku. Cade*i kao %si)ijatar sa %acijentima koji se mu(e s emocional9 nim i /izi(kim %roblemima3 jedina stvar koja mi je va=na su rezultati. 4 nji)ovim dosezima i us%jesima na svoj na(in 'ovori (injenica3 da su o%isanu metodu %ro/esionalno koristili desetlje*ima bez kon/liktni) situacija i sum9 nji zbo' :arlatanstva3 :to bi %o ameri(koj %ravnoj re'ulaciji bilo brzo sankcionirano.

U vi:e od E"Z slu(ajeva %rimije*eni su sim%tomi %ostojanja naka(eni) entiteta. $akon %rve seanse A. 4staje nam razmisliti& (ije su to stvarno bile misli i =elje. D.ald8in u ras%ravi na kraju svo' te)ni(ko' %riru(nika navodi i rezultate svo' klini(ko' istra=ivanja o dosezima %ostu%ka osloba+a9 nja3 koji se temelje na in/ormacijama o F! osobe koje su mu se obratile za %omo*. . C. :nd edition3 Geadline . Allison3 %ionir u %rou(avanju %oreme*aja vi:estruke osob9 nosti3 zavr:io je svoj aktivan rad kao ti%i(an disident koje' su kole'e izbje'avale zbo' nje'ovo' nastojanja da se uzme u obzir mo'u*nost %ostojanja naka(eni) nevidljivi) entiteta na ljude. P). . 5 Dru'i se %rvotno obratio %si)olo'inji koja je bila u%oznata s mo'u*no:*u %ostojanja naka(enja i koja 'a je oslobodila bez dobivanja %ret)od9 no' %ristanka i bez is%ra*aja u Svjetlo.ald8in& &pirit 6eleasement # erap%4 * #e! ni7ue -anual.D4S5OI na(in obezvrijedili nje'ovi dosezi 0obzirom da smo %ro'ramirani da na rije( I:amanI rea'iramo kao na ne:to %rimitivno i %ra%ovijesno2. Doma*in se osje*ao %re%oro+eno kratko vrijeme3 to(nije sve dok se %rizemljena du:a =ene %o imenu S)irle? nije %onovo vratila 0%rvi %ut mu se naka(ila jo: dok je bio u maj(inoj utrobi2.!F #&# . Primjer uklanjanja stanja s%olne dis/orije daje i 1iore. . . Temeljem zabilje=eno' niza %obolj:anja sim%toma3 iz vlasti9 to' iskustva 0zasada jo: vrlo o'rani(eno'2 mo'u ustvrditi da su re9 zultati %ostu%ka osloba+anja i vi:e ne'o obe*avaju*i i o)rabruju*i3 %osebno ako osobi3 biv:em doma*inu naka(eni) entiteta3 %ostu%ak %omo'ne u s)va*anju na:e du)ovne realnosti i %otakne 'a na daljnje %romjene u =ivotu3 koje *e mu skrenuti %a=nju s materijalis9 ti(ko9%otro:a(ko' na du)ovne as%ekte ljudsko' bi*a te razvoja i na%retka u tom smjeru. Dr.Z i) je %rijavilo %romjene vezane za stanje zbo' koje'a su mu se %rimar9 no javili. .ald8in s%ominje i nekoliko slu(ajeva koji vrijede %uno vi:e od samo' broja u statistici3 kao :to su slu(ajevi dva transseksu9 alca %red o%eracijom %romjene s%ola od koji) se jedan nakon %rvo' susreta jednostavno %re%orodio i odustao od o%eracije. str.ooks3 #BB5. . J. 5 Us%.3 str. M. $akon to'a odlu(io je nastaviti s konvencionalnom seksualnom tera%ijom i 'odinama je odbijao odvajanje od S)irle?..!59.!# Isto3 us%.

$a%osljetku treba re*i da na %ostu%ak osloba+anja nikako ne treba 'ledati kao na %anaceju3 ali bi nje'ovi %ozitivni u(inci mo'li na%okon otvoriti novi %rostor za daljnji rad i omo'u*iti %romjene ili odustajanje od odre+eni) obrazaca iz %ro:losti3 koji su izazivali ne9 =eljena stanja. #&$ . 4vakva ovisnost mo=e biti uvjetovana %rizemljenom du:om biv:e' ovisnika o takvim sadr=ajima3 ali %rije *e biti rije( o demonskom utjecaju. -jerojatno bi bilo %uno te=e o%rostiti nekome tko je svjesnom namjerom 0ma'ijski2 kreirao o%tere*uju*u misa9 onu /ormu. Isto to vrijedi i za %rije s%omenut %rimjer ovisnosti o %orno'ra/iji3 koju se u dana:nje vrijeme mo=e konzumirati u neo'rani(enim koli(inama3 ali se to relativizira izjavama %o%ut3 "samo pogledam što ima novoga Cna mojim omiljenim 2eb strani' !amaD".ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## Dobar %rimjer dose'a ovakvo' %ostu%ka mo=e biti na'la %ro9 mjena neko' ovisni(ko' %ona:anja3 %osebice ako ovisnost nije iz kate'orije oni) koje stvaraju /izi(ku ovisnost3 :to bi %rodu=ilo vrijeme o%oravka zbo' detoksi/ikacije tijela od odre+ene su%stance3 %a bi tako za %rimjer mo'li uzeti ovisnost o %orno'ra/skim sadr=aji9 ma.4SL4. Tvrdnja da Inije mo'ao =ivjetiI mo'la bi se nekome u(initi %retjeranom3 ali %oku:ajte se %risjetiti izjava osoba koje n%r.. $akon us%je:no %rovedeno' %rocesa osloba9 +anja biv:i doma*in mo=e %o(eti %okazivati %ot%unu nezainteresi9 ranost3 %a (ak i 'a+enje %rema sadr=ajima bez koji) nije do tada mo'ao =ivjeti. 4na bi mu se ionako u %ostu%ku trebala vratiti3 a treba razmisliti i koju *e stvarnu cijenu takva osoba %latiti zbo' ne'ativno' djelovanja. neka tu+a misaona /orma3 jer takva osoba je (esto istu kreirala %ot%uno nesvjesno3 odnosno iz neznanja. U(inci osloba+anja od naka(eni) entiteta trebali bi omo'u*iti i dobivanje odre+eni) uvida koji bi osobi mo'li %omo*i3 izme+u osta9 lo'3 i za sljede*e& • *pra/tanje dr.ima ima %oseban smisao u slu(aju da se tijekom %ostu%ka %rona+e n%r. (itav =ivot %u:e i istovremeno 'ovore da bi se to'a odma) rije:ile samo da %o=ele3 ili alko)oli(ara koji svoju %redanost (a:ici o%isuje s%ortskim ili romanti(nim atributima3 ali nikako ne(im (e'a se ne mo=e rije:iti.

Oa%o(injanje s novim djelatnos9 tima3 osobito ako su one vezane za su:tinski 0du)ovni2 na%re9 dak i rast3 zasi'urno *e na svoj na(in %ridonijeti dosezanju ve*e' stu%nja svjesnosti3 %a time i za:tite od mo'u*i) daljnji) otvaranja %rema novim naka(enjima. $isu niti znali da je na nji)ovu reakciju dijelom utjecala i neka dru'a svijest3 :to sad nakon %ostu%ka osloba9 +anja znaju. 4vakvo razmi:ljanje mo=e biti kontra%roduktiv9 no i utjecati na %onovno otvaranje na:e' :tita.D4S5OI • *pra/tanje se)i3 osje*ati se kao InovI3 I%re%oro+enI3 (esta je reakcija osobito nakon osloba+anja od neko' ozbiljnije' entiteta3 ali nakon to'a bi kod neki) osoba mo'la uslijediti reakcija 'ri=nje savjesti3 zbo' %omisli na to kome su sve u(inili na=ao3 %risje*aju*i se situacija u kojima nisu is%ravno rea'irali. • Gapo+injanje novo. #&3 .3 a :to je tvrdila zbo' utjecaja entiteta. 4vo je isto tako i trenutak u kojem bi bilo dobro raz9 misliti :to *emo sve na%raviti ubudu*e3 kako ne bi %onovno do:li u situaciju da se otvorimo %rema novim naka(enjima i svemu ostalome :to bi nas mo'lo vratiti u ne=eljenu situaciju. 4%rostiti sebi3 iako (esto vrlo te=ak korak3 %ostaje vrlo va=no u ovakvim situacijama3 jer se treba %omiriti s time da %onekad nismo bili IsvojiI. djelovanja H odlazak entiteta i s nji9 me %ovezani) sim%toma otvara mo'u*nost za odre+ena djelovanja3 za koja osoba mo=e tvrditi da ranije nije imala vremena3 dovoljno ener'ije sna'e3 )rabrosti3 itd.

4SL4.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## #&% .

.ald8in %re%oru(a direktno izvo+enje %ostu%ka osloba+anja kad 'od je to mo'u*e3 dr=e*i da je u(inak djelotvorniji i du'otrajniji ako doma*in sam %reuzme od'ovornost za svoje %ostu%ke u budu*nosti3 u%oznat i vode*i ra(una o na(inima nastajanja i djelovanja naka(eni) entiteta.3 str.ooks3 #BB5. Po dobivanju do%u:tenja slijedi lociranje udaljeno' doma*ina 0ime9 nom i trenutnom adresom2 i tra=enje od %osrednika da %o:alje dio svo' -i:e' Ja %rema doma*inu. D. M. Prema mojim dosada:njim saznanjima3 ulo'a su'estije bi mo'la biti itekako zna9 (ajna3 samim time :to %romijenjeno stanje svijesti %odrazumijeva i vi:u su'estivnost3 obzirom da je %remo:ten tzv. M. false memor%23 tj. Ikriti(ki /aktorI svjesno' uma. Gickman je isklju(ivo radila na daljinu3 tj.&stale metode i postupci Rad na daljinu prema dr1 *1 2ickman D r. I. @FA #&& . # ! Us%. 4vo samo %otvr+uje iznimnu va=nost %ravilno iza9 brane metode otkrivanja i lociranja entiteta. Da IvidiI i %ro=ivljava sadr=aje koji su joj nametnuti su'estijom. J. kori:te9 njem tre*e osobe kao %osrednika 0ili skenera kako ju je ona nazivala23 %a (ak i u situacijama kada je doma*in bio nazo(an u istoj %rostoriji. inner 2isdom2 do%u:tenje za ovaj rad.. 4d -i:e' Ja doma*ina se nakon to'a tra=i %ristanak za %o(etak %retra'e mo'u*i) naka(enja3 nji)ova identi/i9 kacija i di/erencijalna dija'noza. la=no' sje*anja 0en'l. . S dru'e strane3 dr. $eeti(an i neu%u*en savjetnik lako bi mo'ao dovesti osobu u stanje tzv. 4vo vjerujem da treba uzeti vrlo simboli(no3 jer %rema mno'im izvorima ve* %ostoji %ovezanost3 a ovo bi vi:e %redstavljalo namjeru us%ostavljanja svojevrsno' Iko9 munikacijsko' kanalaI. dr. #A Us%.! Po ulasku %osrednika 0za koje' se %re%oru(a da bude samo9 uvjeren i izri(it2 u %romijenjeno stanje svijesti3 bilo bi zatra=eno od nje'ove Iunutarnje mudrostiI 0en'l.# Cazlo' tome je %itanje koliko bi u direkt9 nom radu mo'la i'rati ulo'u sama su'estija. P). :nd edition3 Geadline . I.3 str.ald8in& &pirit 6eleasement # erap%4 * #e! ni7ue -anual. o. o. Gickman& 6emote depossession3 Gickman S?stems3 #BB. Pret%ostavljam da je ovdje rije( o -i:em Ja %osrednika.

Ako se %ritom %ojave zatamnjena %odru(ja3 to zna(i da je neki od entite9 ta ostao3 %a *e trebati %rovesti direktan %ostu%ak osloba+anja. Sa'an3 %oznavatelj taoizma3 )induizma3 aku%unk9 ture i a?urvede3 razvio je %ostu%ak (i:*enja entiteta3 za koje smatra da su u BBZ slu(ajeva /ra'menti ras%adnuto' astralno' tijela %re9 minule osobe 0%rizemljene du:e2. ako je doma*in bio sklon alko)olu zbo' ovisnosti naka(ene %rizemljene du:e biv:e' alko)oli(ara3 smanjivanje ili %ot%uno nestajanje to' %oriva ne treba krivo %rotu9 ma(iti kao n%r.ald8ina i (i:*enje i is%unjavanje Svjetlom. Dr1 S1 Sa)an 3 či ćenje entiteta $*S*S metoda' Dr. IkonektoraI2 i doma*ina. Samo (i:*enje ne bi imalo smisla ako se %ret)odno ne dobije vi:e %odataka o samom entitetu da bi se bolje razumjelo kakav je utjecaj imao na doma*ina3 te da se takva znanja iskoriste3 kako u budu*nosti ne bi do:lo do novo' naka(enja. znak neke bolesti2. 5ntiteti se trebaju o(istiti i smatra da za to ne postoji alternativa3 na na(in da *e jednostavno oti*i3 ot%asti s doma*ina 0%rije trenutka smrti2 jer bi za nji) mo'li re*i da su u)va*eni u klo%ku. $a nekoliko mjesta u knjizi3 u%ozorava da (i:*enje entiteta nije za svako'a i da lo:e vo+en %ostu%ak mo=e imati i katastro/alne %osljedice i za tera%euta 0tzv.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## 5ntitetu se zabranjuje da na%ravi bilo kakvu :tetu %osredniku i da mu samo misaono %renese od'ovore na %itanja3 koje *e %osred9 nik %otom iz'ovoriti. $a kraju %ostu%ka za9 tra=i se od -i:e' Ja doma*ina3 da mu do%usti da se osje*a dru'a(ije3 tj. Sa'an na'la:ava da je do naka(enja do:lo zato :to je %ostojalo ne:to zajedni(ko kod #&' . med. Postu%ak se sastoji od tri /aze& detekcije3 %romatranja i na kraju (i:*enja.4SL4. da %ri)vati %romjenu koja *e uslijediti i zbo' to'a ne bude na bilo koji na(in uznemiren ili zabrinut3 odnosno da mo=e inte'rirati nove emocije i %otrebe koje bi mo'le biti dru'a(ije3 jer vi:e ne*e biti utje9 caja oslobo+eni) naka(enja 0n%r. Postu%ak zavr:ava %rovjerom %osrednika 0skenera2 na na(in da %rona+e Svjetlo vlastite du:e i na%ravi is%unjavanje Svjetlom. S. Slijedi %ostu%ak osloba+anja %reuzet od .

Oa:to je ve*i broj seansi %otreban nije obja:njeno3 ali mo'lo bi se %ret%ostaviti da je to sto'a :to *e neke osobe trebati vi:e vremena da us%ostave kontakt sa svojim unutra:njim sadr=ajima. Pitati entitet kad je do:ao (esto ne*e biti dovoljno3 a Sa'an za to @ .3 vlastitu metodu za %obu+i9 vanje %romijenjeno' stanja svijesti. med. U ovoj /azi se mo=e otkriti i ima li doma*in neki) sekundarni) dobiti od naka(enja3 ili %odatak o tome 'dje bi entitet oti:ao3 kada bi to mo'ao3 ili :to bi se s njim do'odilo u slu(aju smrti doma*ina.5 Oa komunikaciju3 Sa'an navodi !"9tak razli(iti) %itanja koja bi trebala %omo*i u utvr+ivanju mjesta naka(enja na tijelu3 nje'o9 vom iz'ledu3 obliku3 koliko du'o je ve* naka(en3 :to =eli3 koja mu je omiljena )rana i kako ona utje(e na entitet 0ovo (esto rezultira %romjenom nje'ove veli(ine2.@ Detekcija Oa %ronala=enje entiteta koristi +&+&. str. #F@ ISIS se temelji na tri osnovna %rinci%a& u Ijedan na jedanI interakciji 0en'l. #55 5 #& . uzro(nik neki) 'lasova u 'lavi3 :to bi )tio %oru(iti3 je li /iksiran ili mijenja svoju %oziciju u tijelu3 odakle je sti'ao3 itd.2 Isto3 us%. Pitanja bi trebala %omo*i i u dobiva9 nju in/ormacija o tome kako se entitet )rani 0odakle cr%i ener'iju23 da li je n%r.3 str. . Dr. str. Pronala=enje mo=e trajati i nekoliko seansi3 a kad je entitet 0ili vi:e nji)2 %rona+en3 s njim se us%ostavlja komunikacija kako bi se dobilo vi:e in/ormacija o njemu njima3 koje *e se iskoristiti u sljede*im /azama. Sa'an& 3ntities4 parasites of t e bod% of energ%3 Coseville $SM3 6lairvision Sc)ool3 #BB. S. &our!ing2 emocija i ener'ija %rilikom %retra=ivanja unutarnje' %rostora 0Isto3 us%. Us%. +ntera!tion2 izme+u %oma'a(a 0koji se naziva i XkonektorX2 i klijenta3 na istra=i9 vanju unutarnje' %rostora 0en'l. . +nner &pa!e2 na:e svjesnosti aktivacijom ener'etsko' centra koji se nalazi izme+u na:i) o(iju3 i %ronala=enju izvora 0en'l.4STAL5 M5T4D5 I P4STUP6I doma*ina i entiteta..ada je osoba Iu:laI u sebe3 Sa'an ka=e da *e entitet biti %rona+en3 jer je vidljivo u'nije9 =+en na ener'iju 0eteri(no tijeloD2 doma*ina. Pitanje IKto =eli:DI smatra vrlo va=nim3 mo=e se i vi:e %uta %ostaviti naizmjeni(no s dru'ima %itanjima3 no s %itanjima u +&+& stanju ne treba insistirati3 kako se ne bi ne%otrebno uklju(io svjesni um 0e'o2 sa svojim besmislenim od'ovorima.

str.4SL4. Sa'an u%ozorava da u ovoj /azi ne bi ni na koji na(in trebalo %oku:avati iz'urati entitet3 n%r. Promatranjem se mo=e nau(iti dosta o samom entitetu3 ali bi doma9 *in isto tako mo'ao dosta to'a nau(iti i o sebi3 na na(in da svaki %ut kada osjeti neku emociju3 =elju ili %o=udu %o'leda u sebe i %romotri :to je izvor to'a& entitet ili on sam. U %eriodu %romatranja3 %re9 %oru(a se zauzimanje neutralno' stava %rema entitetu 0n%r. Do te s%oznaje osoba treba samostalno do*i tijekom %ostu%ka3 :to *e iskustvo u(initi vjerodostojnijim i manje traumati(nim. Promatranje bi trebalo obu)vatiti sve as%ekte =ivljenja doma*ina& F A Isto3 us%. slanje ljubavi mo'lo bi samo u(vrstiti emocionalne veze s doma*inom2. -a=an %rinci% koje'a se treba dr=ati je da se doma*inu na niti jedan na(in %ret)odno ne uka=e na %ostojanje entiteta ili na bilo koji na(in su'erira na mo'u*e %ostojanje naka(enja na njemu. Tek %o ot9 krivanju naka(enja do%u:tena je slobodna razmjena mi:ljenja i utisaka.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## nudi ISIS te)niku re'resije3 'dje se osoba vra*a nazad u %ro:lost u koracima od 5 ili #" 'odina do trenutka bivanja u maj(inoj utrobi. #F# Isto3 us%. str. 4vo je neod'ovorno i ne%o=eljno %ona:anje3 koje samo mo=e umanjiti mo'u*nosti da se ne:to nau(i kroz /azu %romatranja. 'ovore*i mu da ode3 jer ne samo da se s time ne*e ni:ta %osti*i3 ne'o %ostoje i dobre :an9 se da se entitet zbo' to'a %rikrije3 :to mo=e lako dovesti do krivo' zaklju(ka da je oti:aoP Ako je %ret)odno %rona+eni entitet nestao3 to se mo=e do'oditi iz dva razlo'a& ili zato :to je bio /iktivna tvorevina uma ili 0u BBZ ostali) slu(ajeva2 zato :to se prikrio. Sa'an jasno u%ozorava na tendenciju neki) osoba da u novo9 otkrivenom entitetu %rona+u de=urno' krivca za svoje svakodnevne neda*e.A Promatranje $akon :to je entitet detektiran3 slijedi /aza %romatranja koja obi(no traje dva tjedna. Sa'an 'ovori da je boravak u maj(inoj utrobi kriti(ni %eriod za dobivanje neko' naka(enja3 %a taj %eriod =ivota treba detaljno istra=itiF. #&! . #5@9#5.

B Isto3 us%. #FF3 moj %rijevod #&" .E 4i ćenje Prou(avanje naka(enja samo %o sebi nije dovoljno i mo'lo bi stanje u(initi jo: te=im za doma*ina3 ako se u do'ledno vrijeme ne %ristu%i (i:*enju 0mo'li bi se %oja(ati sim%tomi %rouzro(eni naka(enjem2 B.stra/ivost i emocionalna sta)ilnost H ne smije biti u%la:en situacijom3 obzirom da entiteti mo'u osjetiti ener'ije E Isto3 us%.#" Isto tako smatra da samo izbacivanje entiteta iz doma*ina nije do9 voljno3 jer se %ostavlja %itanje 'dje *e oti*i3 odnosno %rvo mjesto na koje bi mo'ao %oku:ati oti*i je sam I(ista(I 0en'l. Sa'an to us%ore+uje s tra=enjem od =ivotinje da %restane disati i crkne3 i smatra da entitet3 sve i kad bi )tio3 ne mo=e oti*i zato :to& I4no VentitetW je doslovno u)va*eno u klijentovu strukturu. 5ntitet ne mo=e oti*i samo zato :to to od nje'a tra=imo. str. #F! #" Isto3 str. 4vdje dolazimo i do neki) kvaliteta koje bi (ista( trebao imati3 a to su& • ne. !leaner2. #F. 4dre+ena sila je %otrebna da bi se izvukao van klijentove ener'i9 je. Li:*enje treba izvesti iskusna i %ri%remljena osoba3 kako bi se izbje9 'li %roblemi koji mo'u nastati u ovoj /azi. 4vo mora biti %ravilno izvedeno3 %arcijalno (i:*enje je 'ore ne'o nikakvo (i:*enje& entitet koji se us%ije ot)rvati (i:*enju3 (ak djelomi(no3 (esto %ostaje u(vr:*en i time 'a je te=e kasnije o(istitiI.4STAL5 M5T4D5 I P4STUP6I nje'ov %osao3 osobe s kojima =ivi i dru=i se3 vrijeme rekreacije3 zdravstvene as%ekte3 %re)rambene navike3 itd. S %ostu%kom ne bi trebalo brzati %rije ne'o li doma*in dovoljno ne u%ozna entitet. To bi trebalo osi'u9 rati dobivanje sljede*i) in/ormacija& • :to entitet =eli3 :to mu se svi+a i ne svi+a • kako utje(e na emocije doma*ina3 nje'ove =elje i odluke • :to su unutar doma*ina nje'ovi identiteti3 a :to %ri%ada enti9 tetu. str.

radnja s d. • 4tvara Svjetlo## iznad svoje 'lave. $ije lo:e da u %rostoru bude u%aljena svije*a. #FB2 #'0 .ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## vezane za emocije stra)a3 itd. • Us%ostavlja vezu s du)ovnim vodi(ima %oma'a(ima. Sa'an str. Ako je slab3 bolestan3 =alostan3 emocionalno nestabilan i %ostoji neko cu9 renje ener'ije3 onda (i:*enje entiteta mo=e %ostati o%asan %ostu%ak. Sa'an %re%oru(a da se to na%ravi u %rostoru koji %o mo'u*nosti nije na 'eo%ato'enom (voru3 i u kojem nema dru'i) osoba3 =ivotinja ili bi9 ljaka 0na biljkama se3 obzirom da imaju eteri(no tijelo3 tako+er mo'u zadr=ati eteri(ni ostaci entiteta2. To ne mora biti nikakva %osebna rije( ili zvuk3 va=na je ener'ija %roizvedeno' zvuka.5ovne vizije3 na na(in da mo=e vidjeti :to se do'a+a s entitetom za vrijeme (i:*enja3 osobito 'dje *e entitet oti*i nakon izbacivanja i )o*e li odre+eni ostaci eteri(9 no' 0ener'etsko'2 dijela entiteta biti ras%r:eni unaokolo • s. Ako su doma*in i I(ista(I s%remni za %ostu%ak3 isti bi se trebao odvijati u IkontroliranomI okru=enju3 kako ne bi do:lo do za'a+enja zbo' mo'u*e' ras%rskavanja Ieteri(ni) ostatakaI.4SL4.5ovnim )i3ima koja *e %omo*i u %ostu%ku. • dovoljna razina d. 4vo ne spada ## Sa'an koristi %ojam IJreat li')tI 0Us%. Postu%ak (i:*enja3 za vrijeme koje'a niti u jednom trenutku nema /izi(ko' kontakta izme+u (ista(a i doma*ina3 sadr=i slijede*e kora9 ke& • Lista( %o(inje %roizvoditi odre+eni zvuk kako bi %odi'ao vi9 braciju aure doma*ina. 4vdje nema mjesta za im%rovizaciju i za)tijeva se da (ista( dobije neku vrstu Idozvole za (i:*enjeI od takvi) bi*a3 s tim :to ona moraju biti iz Svjetla3 a ne %revaranti koji *e stvarati %uno vibracija i slati la=no svjetlo %rema (ista(u • jako do)ro zdravlje H ako je (ista( dobro' zdravlja3 onda *e mu (i:*enje entiteta dati jo: vi:e ener'ije. Doma*in bi se trebao u'odno smjestiti na nekoj %rostirki na %odu3 a %ored nje'a (ista(. 4vo je ne:to :to se ne da objasniti3 ne zato :to je tajno3 ne'o zato :to je jednostavno ne9 obja:njivo 7 to netko ili mo=e na%raviti ili ne.

$avodi da zna za neke (ista(e koji nisu bili svjesni ovo' %rocesa3 %a su zavr:ili ozbiljno bolesni zbo' akumulacije takve ener'ije. • Du)ovni %oma'a(i iscjeljuju entitet na na(in da otklanjaju nje'ovu %otencijalnu toksi(nost.od %erverzne 0izo%a(ene2 ener'ije3 Sa'an obja:njava kako %ridjev I%erverznaI nije najbolji jer nas navodi na misao o ne(em lo:em i zlom. $ajjednostavniji na(in da se smanji mo'u*nost odlaska %reostale ener'ije na ne=eljeno mjesto je njezino %reusmjeravanje3 te %redla=e slijede*i trik& imati %ri ruci kockicu bijelo' ra/inirano' konzumno' :e*era i %onuditi 'a entitetu trenutak %rije ne'o *e biti izba(en iz doma*inaP #! Tvrdi da to nije ni:ta novo3 jer je to bila %raksa u raznim tradicionalnim obredima na cijeloj %laneti 0s%ominje %rimjer iz )induisti(ke tradicije& . #A" #@ 6eremonija uklanjanja du)ova i dru'i) bi*a (ija bi %risutnost mo'la ometati ostale ceremonije i Pajc9e 0obrede darivanja2. #.!"##. Gindu blo'& 9 Nta'Oudd i3 #. Postupci nakon či ćenja Sa'an %osebnu %a=nju %ridaje mo'u*im eteri(nim ostacima3 škartu koji mo=e ostati %o izbacivanju entiteta. 6eremonija zavr:ava bacanjem sjemenki sen/a.#@ Kkart je vrlo su%tilan> ako (ista( nije o%rezan3 lako mo=e ostati neza%a=en3 a ovakva strana ener'ija3 ako se ne %o(isti3 mo=e %ostati tzv.#". Lista( isto tako mo=e %otaknuti ras%r:ivanje /ra'menta u %ra:inu ili astralno svje9 tlo. Ako je rije( o /ra'mentu3 onda se rasto%i u Svjetlu.. • Doma*in i (ista( ostaju nekoliko minuta ne%omi(ni3 %od iz9 vanrednim utjecajem Svjetla3 nakon (e'a se %olako vra*aju nazad i otvaraju o(i.2."@.3 vi+eno& "E. str. $udi se skuta3 :e*er i cvije*e. Ca:ireno je vjerovanje da *e razbacivanje sjemenki sen/a u kombinaciji s mantrama3 za:tititi %rostor od zlo' %risustva 0Us%.)ata9 budd)i2. koja kratkoro(no mo=e izazvati 'la9 #! Isto3 us%. 4vo je u nekim re'ijama %oznato i kao 9ali. Cije( je jednostavno #'# . U ovom trenutku doma*in obi(no vidi izlazak entiteta i sna=no %reure+ivanje tjelesne ener'ije. %erverzna ener'ija#. . 4vo traje djeli* sekunde i kako se entitet %ribli=ava Svjetlu3 tako mijenja svoj oblik.4STAL5 M5T4D5 I P4STUP6I u domenu analiti(ko' uma.!"#". • Du)ovni %oma'a(i vode entitet u novo boravi:te3 'dje vi:e ne*e trebati /unkcionirati na %arazitski na(in.

"E. Sa'an %re%oru(uje kori:tenje ovakvi) oblo'a i u dru'im %rilikama kad se =elimo o(istiti od %erverzni) ener'ija 0%ret%ostavljam da bi valjalo uzeti u obzir %ret)odnu na%omenu2.2 #F Us%. . Sa'an3 str. C. #5 Oa kraj Sa'an 'ovori da se entitet vi:e ne*e vra*ati ako je na %ro%isan na(in o(i:*en3 i s%ominje mo'u*e daljnje razlo'e za osje*anje sim%9 toma naka(eno' entiteta#F& o ener'iji koja je na krivom mjestu3 a :to mo=e rezultirati ne=eljenim %osljedica9 ma 0Us%. Pre%oru(uje se za detoksi/ikaciju i u tretmanu cisti3 tumora3 ne%lodnosti i %roblema s maternicom3 0Us%. @!2. Oa slu(aj da je doma*in bila =ena i da je entitet bio u %odru(ju re%roduktivni) or'ana3 :to je vrlo (est slu(aj3 %redla=e va'inalete 0(e%i*e2 dr.ad je rije( o osobi biv:em doma*inu3 Sa'an %redla=e da se odmori na %ar dana od istra=ivanja je li entitet eventualno jo: na njemu ili ne3 obzirom da zbo' %reure+ivanja ener'ije u tijelu ionako ne*e mo*i %uno vidjeti3 a %redla=e da stavlja oblo'e sljede*i) neko9 liko dana na mjesto 'dje je entitet bio %rona+en. U%ozorava da se oblozi ne bi smjeli stavljati prije ne'o li se entitet izbaci3 o%et sto'a :to bi 'a to mo'lo samo uznemiriti3 a :to bi onda lako mo'lo zavr:iti nje'ovim %rikri9 vanjem.3 korijena *lt aea offi!inalis 0bijeli sljez23 &tellaria media3 korijena 1%drastis !anadensis i li:*a Aerbas!um t apsus. 4blo' se dr=i do tri sata3 osim ako nije rije( o %redjelu oko srca ili vr)a 'lave i (ela kada bi trebao stajati oko sata i %ol3 nikako du=e od dva sata. #5 Sastojci va'inalete& jednaki dijelovi u %ra) smrvljene biljke -it! ella repens3 kore 8lmus rubra3 korijena 6ume= !rispus3 korijena &%mp %tum offi!inale B. 6)risto%)era. Sa'an3 str.!"##. Du'oro(no mo=e ozbiljno u'roziti /izi(ko i %si)i(ko zdravlje (ista(a3 %osebno ako se nastavi s novim naku%lja9 njem. Oa vrijeme dok je oblo' %ostavljen ne bi se trebalo %omicati3 a zadnji sat je najva=niji u %ostu%ku.4SL4. sirova krum%ira 0%o mo'u*nosti iz %oznato' izvora3 mo'u se %ret)odno i o'uliti23 izribaju se i sok se koristi u oblozima koji trebaju biti debljine # cm. J. 4blo'e treba na%raviti tako da se uzmu @9. 4blozi se stavljaju u tri navrata& na dan ili dan %oslije (i:*enja entiteta3 %a !9@ dana nakon %rvo'3 i zadnji nekoliko dana nakon dru'o'. 6)risto%)er& Aaginal bolus3 vi+eno& "@.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## vobolje3 zamor i sli(ne %robleme3 ili mo=e ostati us%avana i nadalje %ot%uno neza%a=ena. #AA9#AE #'$ . dr.

to :to je %rona+eno nije entitet ve* tvorevina uma %ostoji vi:e od jedno' entiteta 0nisu svi odma) detektirani2 %ojavio se novi entitet 0iako se to u %ravilu ne do'a+a3 %ostoji mo'u*nost da se na osobu i%ak naka(i novi entitet2. Ako dolazi do o%etovano' naka(enja3 onda razlo' mo=e biti& ° dro'iranje ° s%avanje i boravak na 'eo%ato'enim (vorovima3 koji imaju za (ovjeka ne%o=eljne vibracije ° rad kao iscjelitelj bez %ravo' %oznavanja ener'etske dina9 mike3 %ri (emu se mo'u %oku%iti najrazli(itije vrste %erverzni) ener'ija ° bavljenje ma'ijskom %raksom Diskusija Sa'anova te)nika (i:*enja entiteta3 obzirom da se vr:i izbacivanje 0en'l. 3je!ting23 nalikovala bi e'zorcizmu kada ne bi bilo jedne vrlo bitne (injenice3 a to je da se itekako vodi ra(una o tome da entitet zavr:i tamo 'dje mu je i mjesto& u Svjetlu. F.4STAL5 M5T4D5 I P4STUP6I 5. 'odini i to re'ularno radila sljede*a dva desetlje*a.ald8inova metoda 0koja se temelji na radu 1iore i %ret)odnika23 tretira entitet kao samosvjesno bi*e kojem treba neka vrsta tera%ije.ald8in3 Modi3 Gickman3 Ireland91re?2 I:kartI nisu s%ominjali i vjerojatno s njim nisu ni imali %roblemaD 4d svi) s%omenuti)3 mo=da je Gickman lo: %rimjer obzirom da je isklju(ivo radila na daljinu3 ali n%r. A. . 4vdje se i%ak %ostavlja %itanje bi li neke od ovi) radnji trebalo %oduzimati kada se entitet ne bi nasilno izbacivao3 i je li to to razlo' za:to dru'i autori 01iore3 . Smatrati entitet samo Isme*emI koje je ostalo %o ras%adu astralno' #'3 . .ald8inovoj metodi u FA.ao jed9 nu od visokorizi(ni) situacija s%ominje smrt u obitelji. Ireland91re? je za%o(ela svoju IkarijeruI (i:*enja %o .akve bi mo'le biti %osljedice na jednoj IstariciI %rili9 kom susreta sa svom tom mo'u*om %erverznom ener'ijomD $o3 . Dru'a vrlo zna(ajna i vri9 jedna (injenica je %reuzimanje svi) mjera %redostro=nosti3 kako ostaci entiteta 0eteri(ni :kart2 ne bi dos%jeli na dru'o bi*e3 bez obzira na nje'ov stu%anj svjesnosti 0ljudi3 =ivotinje ili biljke koje bi mo'le biti u %rostoru 'dje se vr:i (i:*enje2.

'. '. -rijedi li ovdje da3 ako je entitet kao cjelina 0eteri(no' i astralno' dijela2 do:ao na doma*ina3 nema razlo'a da kao cjelina i ne ode dalje u Svjetlo3 naravno uz %o9 mo* sna'a iz SvjetlaD Sam ne mo=e oti*i3 ali uz %omo* i %ret)odnu I%si)otera%ijuI3 za:to ovo ne bi mo'ao biti manje o%asan %rocesD .ald8ina 0#BB!.#A Sa'an na nekoliko mjesta s%ominje da se ISIS stanje ne #A U knjizi o entitetima Sa'an u slu(aju ISIS te)nike na vi:e mjesta u%u*uje da su "pro!eduralni detalji is!rpno opisani na drugom mjestu" 0Sa'an3 str. . .. S. Promatranje 0dru'a /aza %os9 tu%ka2 tako+er je vrijedna jer osobu okre*e %rema samoj sebi3 da %o novim kriterijima 'leda na svoje %ona:anje i odnose s okolinom3 ali s %unom od'ovorno:*u :to bi joj zaista mo'lo %omo*i i nakon :to se rije:i naka(enja.ez obzira na mo'u*u vreme:nost knji'e3 in/ormacije koje se mo'u %rona*i na nje'ovim 8eb stranica9 ma ne daju od'ovor na ovo %itanje3 jer nisam us%io %rona*i ni:ta o im%lantatima i na%ravama kojima mo=emo biti Iobilje=eniI od stra9 ne nevidljivi) mani%ulatora 0zvali i) mi demonima3 vanzemaljcima ili lo%ticama9sko(icama2. med.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## tijela %okojnika3 ne mijenja na stvari dok 'od ta svijest3 koliko 'od da je me)ani(ka u svojim %orivima i za)tjevima3 mo=e dobro rea'i9 rati na tera%iju kao da je rije( o %ot%uno inte'riranoj 0ako to uo%*e mo=emo tako nazvati2 ljudskoj svijesti. '. Mo=da je (injenica da se u ISIS stanju ne obra*a %a=nja na takva naka(enja ili bi mo'li okriviti dru'u stranu i Isu'estivnostI )i%noze3 kojom su s%omenuti autori inducirali %romijenjeno stanje svijesti. U kontaktu %redstavnika 6lairvision sc)ool za detalje o ISIS9u u%u*en sam #'% .2 u%u*u9 ju*i na svoju sljede*u knji'u 0Dr.4SL4.reedom3 6lairvision Sc)ool3 #BBB. '. i nije ni:ta starija od3 recimo3 %isanja Modi 0#BBA.23 3n!ounters od 1iore 0#BBA.23 a da ne s%o9 minjem .2.2 u kojoj ISIS3 osim :to je s%omenut kao osnova nje'ova rada3 nije o%isan niti ukratko3 a jo: manje iscr% 9 no. 4vdje ostaju neod'ovorena dva dru'a3 na neki na(in me+usobno %ovezana %itanja& :to je s onim entitetima koji nisu Iiz'ubljene du:eI ili astralni /ra'menti3 i :to je s im%lantatima i IdemonskimI na%ravamaD To'a je toliki broj da i) se ne bi mo'lo tek tako staviti %od te%i) ili okarakterizirati kao %oku:aj stvaranja Iod mu)e slonaI. .ako 'od bilo3 mo'lo bi se re*i da je Sa'an na svoj na(in %o9 nudio inte'ralnu3 u(inkovitu i za sve uklju(ene si'urnu te)niku koja rje:ava BBZ %roblema s entitetima.nji'a je na%isana #BB. Sa'an& 6egression4 Past'life # erap% for 1ere and No2 .

Sa'an3 str. 4no :to se u daljnjim analizama i razmi:ljanjima ne s%ominje3 mo'u*nost je da su 0i%ak2 imali %osla s demonskim na knji'u *2akening t e # ird 3%e3 6lairvision Sc)ool 1oundation3 #BBA.. 4vo bi isto tako mo'lo zna(iti da *e bi*a iz Svjetla biti s%remna sura+ivati samo s IizabranimaI 0tj. Sa'an3 str. $a kraju bi) se osvrnuo na jedan detalj vezan za o%isanu suradnju s du)ovnim bi*ima3 a to je s%ominjanje %ostojanja svoje9 vrsne dozvole. Da to nije tako3 ne bi se do'a+alo da n%r.#E Heli li time su'erirati da n%r. Prema vlastitom iskustvu mo'ao bi ve* sada re*i da su'estivnost nije odli9 ka )i%noze3 ve* o%*enito %romijenjeno' stanja svijesti3 odnosno stanja svijesti kad je na: analiti(ki um ostavljen %o strani. mno'i nekriti(ki %ri)va*aju %oruke iz najrazli(itiji) izvora koje se %ojave %rilikom meditacije3 od koji) je %uno nji) sve %rije ne'o nemani%ulativno i nesklono dominaciji3 :to je osnovna odlika bi*a iz Svjetla tj. #E Us%. . 53 #!F3 #5@ #B U sekciji #.! jasno u%ozorava da se (itatelj ne %etlja s entitetima osim ako nije %osebno :kolovan i iniciran da to radi 0us%.)zorcizam katoličke crkve .4STAL5 M5T4D5 I P4STUP6I %osti=e kori:tenjem )i%noze3 su'estije3 %ozitivne a/irmacije ili kreativne vizualizacije3 ve* radi %o %rinci%u otvaranja %erce%cije direktnom aktivacijom tjelesne ener'ije. #5!2 #'& . To je jedna od mo'u*nosti koju te:ko da *e itko od nas mo*i dokazati3 s dru'e strane to mo=da ne bi trebalo (uditi obzirom na senzacionalisti(ke %re/erencije me9 dijske ma:inerije.od svi) autora (ija sam %isanja o e'zorcizmu dosad us%io %ro(itati 0neke sam naveo i u tekstovima na ovim stranicama23 %rovla(i se ideja da su u svim o%isanim slu(ajevima imali %osla ni manje ni vi:e ne'o sa samim Sotonom. Ovu(i %omalo (udno da bi netko iz domene Svjetla bilo :to dozvoljavao ili zabranjivao nekome u radu. )i%noti(ka indukcija nije dovoljno kvalitetna za %rocesiranje entitetaD Iz vlastito' iskustva mo'u re*i 7 kad %ro+ete %okraj svjes9 no' uma3 bilo to )i%noti(kom ili ne)i%noti(kom indukcijom3 onda ste tamo& u radnoj okolini %otrebnoj da se obavi %osao. %rinci%a Ljubavi 0ne trebam dodavati i %ridjev bezuvjetne jer to Ljubav s %rvim velikim slovom jednostavno J5ST2. iniciranima#B2.

ez obzira na =elju demona za %a=njom %riznanjem3 iz o%isani) slu(ajeva crkveno' e'zorcizma mo'u se dobiti neke ideje o dinamici %osjednu*a 0kao vrlo ozbiljno' stu%nja naka(enja23 sve'a ono'a :to %rati i mo=e biti krajnji u(inak ovakvo' jedno' obreda. Peck na kraju svo' osvrta na dva e'zorcizma kojima je %risustvovao3 ostavlja barem mo'u*nost da su i%ak imali %osla s ni=im demonima. Peck& People of t e Bie 3 $e8 ]ork3 Touc)stone3 ! nd edition3 #BBE. Dr. #'' . Iz ne9 ko' razlo'a svi su smetnuli s uma da Sotona nije jedini I%ali an+eoI i da je za sobom %oveo (itavu vojsku istomi:ljenika 0ili bolje re(eno lakovjernika koji su I%aliI na nje'ovu la=ljivu %onudu2.!# !" Us%.com3 !""E.us)a 0ili reci9 mo trenutno aktualnu marionetu 4bamu23 jer mu je on simbol ne9 %rijatelja 0s obzirom da ni on niti mi ne znamo tko zaista vodi kolo tzv. S. M. najve*e svjetske demokracije2.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## entitetima3 koji su vrlo visoko kotirali u mra(noj )ijerar)iji. med. !#" !# P. istinski )rabro' ira(ko'a borca3 koji je us%io s%asiti svoju obitelj od ameri(ko' oku%atora i koji %re%ri(ava dru'ima3 da se sukobio i %orazio samo' . stolje*u.4SL4. Tra'om te %rakse crkva3 %osebi9 ce rimokatoli(ka3 /ormalizirala je i %ostu%ak e'zorcizma kao striktno' obreda3 koji se treba %rimijeniti samo u slu(aju stvarni) znakova %osjednu*a3 %rema sim%tomima odre+enim u #A.!" . Mo'u za9 misliti u dana:njem kontekstu n%r.3 vi+eno& !". 5'zorcizam u osnovi zna(i istjerivanje zlo' ili ne(isto' Idu)aI3 %o us%omeni na djelovanje Isusa za (ija (uda neki istra=i9 va(i novozavjetni) tekstova 'ovore da je u (etvrtini slu(ajeva bila rije( u%ravo o istjerivanju zlodu)a. 4vako3 mno'i %rimjeri %omalo ostavljaju dojam 7 seosko' )erojstva 0jer o )erojstvu je nesumnjivo rije(23 'dje )eroji 'ovore da su se ne samo susreli ne'o i %orazili 0uz bo=ju %omo*2 ni manje ni vi:e3 ne'o samo' cara koji ima (itavu vojsku I%odI sobom. M.3 str. U svakom slu(aju e'zorcizam je3 barem vi:im crkvenim kru'ovima 0kako to i biva u klasi(noj )ijerar)iji kad se iz'ubi kontakt s bazom23 neka vrsta Ivru*e' krum%iraI na kojem se nitko ne =eli o%e*i3 jer bi uz nje'a mo'li biti vezani skandali3 tu=be i tra'i(ne %osljedice."#.!"##. med. Dr. 6iocoiu& 3gzor!izam4 +zme)u religije i zakona 3 S5Times.

3 str. Muller& 5emoni me)u nama> 3gzor!izam danas 3 Nakovo3 . $ji)ov stra) od mo'u*i) %osljedica u takvim slu(ajevima %rirodan je i osnovan3 ali ne nu=no i )uman.!. .nji=nica u %ravi trenutak3 #BBE. Tako se vrlo (esto mo=e nai*i na nezadovoljstvo ni=i) crkveni) slu=benika3 koji su bli=i osobama koje tra=e %omo*3 kao i sami) e'zorcista koji u%ozoravaju da se (itavoj stvari ne %oklanja dovoljno %a=nje. Stanjem na terenu iz'leda da nije zadovoljan niti M. Peck je mi:ljenja kako je o%*enito stajali:te crkve da se dr=i %o strani. $a9 =alost3 rijetke ."#. $akon nje'a u novim litur'ijskim knji'ama nema vi:e nijedno' e'zorcizma3 ve* su 'a na odre+enim mjestima zamijenile molitve ili je u %ot%unosti izba(en. katoli(ka crkva3 iz neko' razlo9 'a nema %ravo mjesto za ovu /unkciju.atoli(ki tjednik3 !"#". #' .4STAL5 M5T4D5 I P4STUP6I 6rkveno odobreni e'zorcizam za)tijeva %osebno i izri(ito odobrenje mjesno' ordinarija 0bisku%a2 koji izme+u ostalo'a treba i odlu(iti je li rije( o %osjednutosti koja za)tjeva takav obred.. $ini*& Ajernik koji živi svoju vjeru zaštićen je Kristovom milošću od utje!aja /loga3 . Tako se vrlo (esto mo=e (uti kako se neki sve*enik naziva slu=benim e'zorcistom za odre+enu bisku%iju ili :iru zajednicu3 nakon (e'a slijed demantiranje titule Islu=beniI od same osobe ili iz neki) dru'i) centara.olobani* je9 dan od 0slu=beni)D2 e'zorcista u nas3 kada %oru(uje& ISvaka bi bisku%ija trebala imati svo'a slu=beno' e'zorcistu.I3 te nastavlja& I-a=no bi bilo da se u od'ovornima u 6rkvi %robudi osjetljivost za ovaj sve aktualniji %roblem3 a na temelju zdrave na. Sama %ozicija i titula e'zorciste je %o%rili(no zbunjuju*a3 naime striktna )ijerar)ija3 kakvom se odlikuje n%r. .!"##. !@ Prije dru'o' koncila svatko tko se %ri%remao za sve*enstvo %rimao je tzv. 4vo se do'odilo i s tekstom obreda kr:tenja u kojem su ostale molitva za za:titu od zla i odricanje od Sotone i nje'ovi) djela. Us%..I!5 !! Us%. Peck3 str.!! $a svoj na(in o stavu crkve %rema e'zorcizmu 'ovore i %ro9 mjene nakon dru'o' vatikansko' koncila. !"! !@ J.ke koju nam %renose Sveto %ismo3 Predaja i 6rkveno u(iteljstvo3 te %osebno %osljednji %a%e.a imaj. Ini=i redI e'zorciste3 :to je %otom ukinuto.3 vi+eno& !". .B !.

%o'lavlja rimsko' misala 0lat.3i 0de%rikativni2 i za%ovjedni 0im%erativni2 na(in3 za razliku od staro' obrednika 0tzv.olobani*& Kako prepoznati zamke /loga. Oadar3 M. 'odine ima os.olobani*3 !""5.I!E #ovi obrednik $ovi obrednik e'zorcizma od #BBE.3 str.j. rimski misal2 kod koje'a je bio %risutan samo za%o9 !5 M. #"@ #'! . 5. .3 str. obred se ne*e mo*i %rovesti nad onima koji nisu %o tom (inu %ostali vjernici. von Petersdor//& 5emoni.. #"@ !A Us%. #.4SL4. V.. .ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## Preduvjeti za e)zorcizam Prilikom odlu(ivanja o tome )o*e li se izvesti obred e'zorciz9 ma ili ne uzimaju se u obzir sljede*i sim%tomi&!F • 'ovorenje i razumijevanje strani) jezika 0u duljem 'ovoru i od'ovoru3 zna(i ne %uko iz'ovaranje rije(i2 • razotkrivanje udaljeni) i skriveni) stvari • iskazivanje jakosti koja nadilazi dob i %rirodna svojstva o%9 sjednute osobe Lini se da je osnovni %reduvjet da bi se nad osobom izvr:io e'zorci9 zam3 to da je kr:tena3 tj. ..W A kod nabrajanja XznakovaX 0si'na2 o%sjednutosti ne ka=e se vi:e& znakovi XsuX sljede*i3 ne'o samo o%rezno& znakovi Xmo'u bitiX.(. vješti!e.W jer ako je %rije 'lasilo kako se moraju razlikovati znakovi o%sjednutosti od znakova bolesti3 onda se danas tome dodaje& osobito oni) znakova X%si)i(ki)X bolesti. 6ituale 6omanum2 u kojem se obra+uje e'zorcizam3 od strane %a%e Pia [II dodane samo dvije3 ali kako ka=e3 zna(ajne izmjene u dotada:njem tekstu& IV.."3 zadebljanja moja !F Us%. Petersdor// ka=e da su u zadnjoj verziji #!. $ini* !E Petersdor//3 str.isku% koji je %o svom %ozivu e'zorcist3 ali se zbo' ostali) %oslova ne us%ijeva time baviti3 !A treba odrediti sve*enika koji *e voditi obred. spiritisti4 &ve o postojanju i djelova' nju mra"ni sila3 S%lit3 -erbum3 !""@.

.."#. %otvrdi moderne medicine i %si)ijatrije kao njene 'rane3 kad ona %o de/iniciji ne priznaje nematerijalnu stvarnostD Oato :to je za)valjuju*i njoj na %odru(ju %si)i(ko' zdravlja na%ravljen odli(an na%redakD Da3 samo je %itanje 7 za ko'aD Ljudsko bi*e ili !B I."#.##. $o.EA9. zlim dušama4 8z novi .3 vi+eno& !". .4STAL5 M5T4D5 I P4STUP6I vjedni na(in. M. M.E %rema M.EE #'" . zlim dusima3 ovo dalje racionalizira obja:njava tzv.!""F. Postavlja se %itanje (emu toliko insistiranje na znanstvenoj %otvrdi3 tj. stolje*a...3 vi+eno& !". Prosinac #BBB. @" Us%. -ikov& Protiv djelovanja zloga3 Subotica3 Grvatska Cije(3 !". De%rikativan na(in je sli(an onome :to mi zovemo molitve otklinjanja3 dok je za%ovjedni na(in ono :to bi u starom obredniku bilo direktno nare+ivanje zlodu)u da na%usti (ovje(e tijelo3 :to jest e'zorcizam.!"##. U nastavku se obja:9 njava da je rije( o iznenadnoj I%rovaliI dru'e osobnosti %a bi ovo mo=da mo'lo biti na tra'u sim%toma P-4 0%oreme*aj vi:estruke osobnosti2 ili %rema novome DP4 0disocijativni %oreme*aj osobnosti 1. moralnom si'urno:*u da se radi o %osjednu*u ako su is%unjena sva tri uvjeta&@" • tra=iti ono :to se u %si)ijatriji naziva razdvojenost osobnosti 0u trenutku %isanja ovo' teksta kori:tenjem tri najve*e internet tra=ilice nisam us%io dobiti niti jedan rezultat vezan za ovaj %ojam3 %isano u navodnicima2. Steiner& . Prema novom obredniku3 naj%rije lije(nici moraju donijeti svoj sud3 a onda se3 ako je %otrebno3 %ristu9 %a e'zorcizmu. Steiner u svom (lanku .9#"2.3 str.brednik o egzor!izmu 3 4bnovljeni =ivot3 -ol. 4na %okazuje da je crkva svjesna mo'u*e :tete3 koja bi mo'la %roiste*i zbo' tu=bi u slu(aju nesretno zavr:eni) e'zorcizama 0%rimjer njemice Anneliese Mic)el23 obzirom da je znanstveni tabor bitno na%redovao od #A.5.!B Mo'lo bi se re*i da je s%omenuta izmjena za 6rkvu su:tinski najva=nija.!"##. • nu=na je %risutnost %ojava koja izlaze iz okvira %si)olo'ije i zalaze u s/eru %ara%si)olo'ije i • ove %ojave trebaju se mani/estirati na na(ine koji su dru'a(iji i su%rotni od znanstveni)3 i koji se ne mo'u objasniti medi9 cinskim modelom3 odnosno %si)olo:ki %si)ijatrijski.

!"##3 razlo' za dobivanje na'rade& Iza nje'ov %ronalazak tera%utske vrijednosti leukotomije VlobotomijeW kod odre+eni) %si9 )ozaI. Muzur u svom kriti(kom osvrtu na rad dr.iv:i e'zorcist M.!"##. Martin na%ominje da *e mi:ljenja kom%e9 tentni) %si)ijatara nekada biti bitno razli(ita3 a ne%oznavanje uzro9 ka je (esto samo %rikriveno te)ni(kim nazivima i =ar'onom3 koji nisu ni:ta vi:e ne'o o%isni %ojmovi sim%toma. med."#."#. Lini se da je bio %rili(no %otresen isklju(ivanjem e'zorcisti(ki) eks%era9 @# Utjecajni ameri(ki medicinski %ortal o%isuje elektro:okove 0en'. @@ $adalje3 %oku:aj s%ominjanja IdualizmaI u znanstvenim kru'ovima %rije *e biti ismijan ne'o ozbiljno s)va*en kao temelj za daljnja 0znanstvena2 istra=ivanja ili3 kako dr. Us%. #! @. Allisona3 %ionira u %rou(avanju P-4 0osim :to Allisonu %oru(uje da se ne treba sramiti svo' dualizma23 obja:nja9 va& Onanost vrlo (esto nevoljko 'leda na dualizam3 u'lavnom zbo' to'a :to %ri)va*anje dualizma iz'leda da samo odla=e %roblem3 udaljuju*i od'ovor od %o'leda. # 0 . #e! ni7ues F *ne!dotes 0ori'.iorni od !""#. @@ Us%.I@. 3gas -oniz3 $obel%rize. Martin& 1ostage to t e devil4 t e possession and e=or!ism of five li' ving *meri!ans3 CeaderXs Di'est Press > distributed b? 6ro8ell3 #BAF. . Amort) %o %ojavljivanju %rvo' talijansko' %rijevoda $ovo' obrednika 0ori'inal je na latinskom2 u raz'ovoru za li%anjsko izdanje (aso%isa @L .or'3 vi+eno& #B. med. @! # e Nobel Prize in P %siolog% or -edi!ine JPKP Malter 1ess.4SL4..ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## /armaceutske kor%oracije i nji)ove mre=e %la*enikaD Moderna %si)ijatrija i dalje uzima za ozbiljno Itera%ijuI elektro:okovima3 @# a izazivanje inzulinske kome ili $obelovom na'radom na'ra+ena @! lobotomija bili su neki od standardani) %ostu%aka obrade bezna9 de=ni) slu(ajeva3 ne u Srednjem vijeku3 ne'o sredinom %ro:lo' stolje*a. C. 3le!tro' !onvulsive # erap% ili 56T2 kao si'urnu i jednu od naju(inkovitiji) tera%ija za de%resiju i konstatira 0=ale*iD2 zbo' nerazumijevanja i ne%ri)va*anja ove metode od strane javnosti. !#. $aj%oznatiji talijanski e'zorcist o. A. G?%nos -4L. J.!"##."#. A. &! izop renia and 3le!tro!onvulsive # erap% C3$#D3 MebMD3 vi+eno& !#. Dr. '.3 str.". 9 #BBF3 str. M. [[III $o . Massac)usetts Jeneral Gos%ital3 vi+eno& #B. Lobotomija skrivena %od imenom limbi! s%stem surger% i dalje se nudi u odre+enim ustanovama3 kao n%r. Muzur& $ase Notes.!"##. med.9!#B23 vi+eno& !".

$o3 iz'leda da se Amort) u me+uvremenu %rimirio 0a treba uzeti u obzir i da je Catzin'er %ostao ni manje ni vi:e ne'o %a%a2 :to se mo=e osjetiti i u izjavi iz !""A. 'odine u kojoj ka=e&@F I$a sre*u3 .!"##. %oku:aj du:ebri=nika na )rv.!""5.@5 Amort) ka=e da je $ovi obrednik %retvorio (itavu stvar u /arsu koja bi mo'la onemo'u*iti e'zorcistima da obavljaju svoj %osao. Miki%ediji 0vi+eno& !.#!. Paci& +l fumo di &atana nella !asa del &ignore 3 5stratto del $. @F $.3 kako %omo* kori:ten %rijevod objavljen na 1ree Ce%ublic3 #@.enedict [-I VCatzin'erW vjeruje u %ostojanje i o%asnost zla 7 vra*aju*i se u vrijeme kad je bio zadu=en za . zaslu=na za %ro'on J. U raz'ovoru s%ominje i kardi9 nala Catzin'era koji je bio su%okreta( inicijative %o kojoj bi e'zor9 cisti mo'li za)tijevati rad %o %ostoje*em starom obredniku3 a koju nedvojbeno smatra neus%je:nim krajnjim %oku:ajem da se is%ravi :teta nanesena $ovim obrednikom. Isto tako3 buni se zbo' odluke da se obred ne izvr:ava ako nije si'urno da je osoba %osjednuta3 a :to ka=e da je nemo'u*e utvrditi %rije ne'o li se e'zorcizam obavi.!"##.on're'acija za nauk vjere je suvremeni naziv za instituciju koja se nekad zvala Sveta Inkvizicija 0%uni naziv &a!ra !ongregatio 6omanae et universalis in7uisitionis seu &an!ti offi!ii2. F 7 !""#.2 da objasni kako ta 0rimska vatikanska2 Inkvizici 9 ja nema nikakve veze sa Izlo'lasnomI K%anjolskom inkvizicijom. M. Pisa& Pope(s e=or!ist s7uads 2ill 2age 2ar on &atan 3 Mail 4nline3 !B."#. Tu te:ku o%tu=bu ar'umentira a%surdnom zabranom djelovanja u slu9 (aju bacanja (ini 0%rokletstava23 za koje 'ovori da su uzrok tra=enja %omo*i u B"Z slu(ajeva.3 moj %rijevod @A .on're'acija sustavno zata:kavala %a bi) ovdje %re%oru(io /ilm +zbavi nas od zla 0Deliver us /rom 5vil3 !""F. 4vdje bi trebalo dodati da je InevinaI rimska Inkvizicija bila n%r.4STAL5 M5T4D5 I P4STUP6I ta 0%o%ut nje'a23 :to i sam naslov (lanka 'ovori& IDim sotone u ku*i Jos%odnjojI 0tal. !""A.3 vi+eno& !". +l fumo di &atana nella !asa del &ignore 2."#. Oanimljiv je n%r."5. # # . Po njemu3 takve odluke su %lod i'norancije i neznanja nestru(njaka koji su sudjelovali u izradi $ovo' obrednika..##. Jalilea3 a isto tako nije na%ravila ni:ta %o %itanju :%anjolske inkvizicije 0koja je iz'leda bila manje )ereti(ka i manje o%asnija ne'o %rotestantizam2.".2 koji dokumentira %edo/iliju u katoli(koj crkvi u SAD i daje iskaze stvar9 @5 S..on 9 're'aciju za nauk vjereI@A U ovu izjavu ne sumnjam3 obzirom na %edo/iliju u crkvenim redovima koju je ta .3 vi+eno& !".

ez %anikePX I to mo=e do*i kao trenutno olak:anje3 ali nakon to'a3 ve* u sljede*em djeli*u sekunde Prisutnost se vra*a i njezino ne(ujno siktanje u moz'u kao neizre(ena %rijet9 @E @B .F" Isto3 us%. Peck3 str. Martin3 str.@E &bred e)zorcizma Peck smatra da e'zorcizam %o(inje samom namjerom doma9 *ina da se rije:i entiteta i nje'ovim tra=enjem %omo*i. #A # $ .ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## ni) osoba.@B U $ovom obredniku se s%ominje #! /aza tzv. '. Mo=e: se osloniti na lo'iku i odbaciti bilo kakvu mentalnu sliku VPrisutnos9 tiW. Mo=e: re*i sebi& XJa to samo umi:ljam.4SL4.. Martin to dalje o%isuje sljede*im rije(ima& I$evidljiva i nedodirljiva3 Prisutnost visi %rika(ena na )umanosti oni) koji su se zatekli u sobi. 0u svr)u bolje suradnje s )umanisti(kim znanostima23 jer su 'a (esto %rakticirali i 0nekvali9 /icirani2 laici. Imalo' e'zorcizmaI #BE5. 6onora3 za koje' smatra da je jedan od najve*i) e'zorcista& . Presen!e2 7 od trenutka dolaska e'zorciste u %rostor 'dje *e se obred izvoditi3 mo=e se osjetiti neka strana i ne%oznata %risutnost o kojoj nema nikakvo' /izi(ko' dokaza3 ali je svi %risutni mo'u nedvosmisleno osjetiti. $a %o(etku obrednika nalaze se i o%*enite na%ome9 ne i u%ute." Martin navodi da se kod e'zorcizma mo'u %rimijetiti sljede*e /aze 0u B od #" slu(ajeva23 koriste*i nazive o.tnost 0en'l. . #B@ Us%. -eliko' e'zorcizma3 'dje je %ro%isano kojim redoslijedom *e se iz'ovarati odre+ene mo9 litve3 no to je ni:ta vi:e ne'o okvir3 a o samom e'zorcisti i nje'ovoj odva=nosti3 znanju i iskustvu *e uvelike ovisiti tijek do'a+anja za vrijeme obreda. 5A Us%. Pa=njaP . str. Catzin'er je svoj %rilo' %roblematici e'zorcizma dao i zabranom tzv. To treba iskusiti da bi se o tome mo'lo %ri(ati3 njezina %ozicija u %rostoru se ne mo=e de/inirati i to na svoj na(in %ove*ava jezovitost iskustva3 jer se (ini da je ni'dje 7 iako je tu." . Mdller3 str.# • 1ris.# Us%.

Ime je vrlo (esto %ovezano s nje'ovim djelovanjem. Lini se da je nerazdjeljiv od osobnosti =rtve. 4vo mo=e biti vrlo neu'odno za sa9 mo' e'zorcistu koji nije ra:(istio s bilo kakvim te:kim3 ali i u'odnim trenucima iz svoje %ro:losti i koje bi mo'li (uti svi %risutni.mentiranje sa zlod.tak preokreta3 %rijelomna to(ka 0en'l.. 4va /aza nekada mo=e %otrajati danima jer *e zlodu) %oku:ati iskoristi sve :to mu je na ras%ola'anju kako se ne bi otkrio. #B # 3 . 9reakpoint2 . $jezino ime i su:tina kao da su sazdani od %rijetnje3 samo da bi bila intenzivno o%aka3 (ija je namjera usmjerena na mr=nju zbo' same mr=nje i uni:tenje zbo' uni:tenja.i+no ar. Po razotkrivanju je %otrebno dobiti ime zlodu)a3 kako bi se s njime mo'lo o%*iti neovisno o %osjednutom.. str.4STAL5 M5T4D5 I P4STUP6I nja tebi takvom kakav si.)no3 ali isku:enje je %uno %risutnije ne'o :to iz'leda.ilo kakvo natezanje i lo.! • 1retvaranje 0en'l.@ • <ren.. Ako e'zorcist ne us%ije razbiti obmanu3 bit *e %ora=en Mo=da 'a mo=e zamijeniti dru'i e'zorcist3 ali on sam vi:e ne mo=e ni:ta u(initi. otkrivanje zlodu)a kao odvojeno' entiteta. str. .@ Isto3 us%. 4bred se ne mo=e nastaviti dalje ako otkrivanje nije us%jelo.I. 4va /aza je %una kontradiktornosti3 u jednom trenutku se is%oljava nevjerojatna inteli'encija3 a u dru'om %ri'lu%ost3 izmjenjuje se osje*aj izuzetne o%asnosti sa stra:nom ranjivo:9 *u3 :to dovodi do dileme je li zlodu) jedan ili i) je vi:e. Obunjivati mo=e i (injenica da zlodu) mo=e koristiti najintim9 nije detalje iz %ro:losti bilo ko'a od %risutni)3 a s dru'e strane imati ru%e u %oznavanju najtrivijalniji) stvari koje se do'a+aju u sada:njosti.! Isto3 us%. #E3 moj %rijevod . Lako mo=e dovesti u %itanje cijeli %roces3 jer %ro'ovaraju*i kroz =rtvu i o%ona:aju*i njen karakter i obrasce %ona:anja mo=e stvoriti la=ni dojam da je osoba za%ravo nevina =rtva maltretiranja e'zorciste. Pretense2 7 u ovoj ranoj /azi zlodu) (ini sve kako bi se sakrio IizaI %osjednute osobe. Prvi zadatak e'zorciste je raz9 bijanje ove %revare3 tj.5om mo2e )iti doslovno po.

• Dlas 0en'l. 4vo /aza je jez'ra borbe dviju volja i koliko 'od bila bolna3 e'zorcist je mora is%rovocirati> ako ne us%ije zauzdati zlodu)ovu volju3 to *e o%et zna(iti %oraz samo' e'zorciste.. ime Is. 4vo mo=e biti %o%ra*eno jakim i otvorenim nasiljem3 a %osjednuta osoba na ovaj ili onaj na(in %ostaje o(ito svjesna :to ju je . Cijetko se koji e'zorcist u ovoj /azi ne*e %o'ubiti barem na trenutak3 obavijen (udnom %atnjom o(i'ledne kontradikcije u svakom smislu. Martin ovo %oku:ava objasni9 ti %ot%unom zbrkom osjetila3 %a u:i e'zorciste njuše %rostote3 nje'ove o(i "uju uznemiruju*e zvukove i krikove3 a nje'ov nos mo=e okusiti kako/oniju visoke ja(ine.vijek . Aoi!e2 7 od trenutka %reokreta zlodu) se obra*a kao zasebna osobnost 0ili osobnosti3 ako i) je vi:e2. • 4. str.sa3 a %oku:aj borbe u svoje ime mo=e 'a doslovno do*i 'lave. Sad zlodu) vi:e ne koristi 'las %osjednuto'a3 ali se zato %ojavljuje novi 'las koji nimalo ne zvu(i kao ljudski.ako bi se nastavilo s e'zorcizmom taj 'las je %otrebno uti:ati. Taj strani 'las dodaje novi sloj )ladno' stra)a i zna zvu(ati kao us%orena snimka normalno' 'lasa3 uz %ojavljivanje najrazli(itiji) e/e9 kata jeke3 re=anja3 smijanja3 urlikanja3 itd. $las 2 %redstavlja kon/rontaciju e'zorciste sa zlodu)om3 u nastojanju da se 'las stavi %od kontrolu i %reuzme inicijativa.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## 7 ako je do:lo do %ot%uno' ras%ada zlodu)ova %retvaranja3 :to bi mo'lo biti %o%ra*eno silovitim bujicom uvreda3 izvi9 janjem i skakanjem %osjednuto' %o %rostoriji3 %a (ak i %oku9 :ajem /izi(ko' na%ada na e'zorcistu. To mo=e zvu(ati i kao da se rije(i me+usobno %relijevaju i %rekla%aju3 :to ote=a9 va razumijevanje..dar 0en'l. 4vaj trenutak sije stra) me+u svim %risutnima i %aniku da *e iz'ubiti zdrav razum3 ali e'zorcist je %rimarna meta ovo' na%ada3 on mora to istjerati svojom voljom3 ali .. Trenutak %reokreta ozna(ava novu /azu3 'dje je e'zorcist izlo=en %ot%unoj i te:koj kon/uziji. Isto3 us%. .4SL4. !# # % . Kto vi:e u ovoj /azi dobije %odataka o zlodu)u3 to su bolje :anse da *e istjerivanje biti us%je:no.

5'zorcist je tako+er na%adnut i mo=e osje*ati /izi(ku3 %si)i(ku i emocionalnu bol. Sam Peck sumnji(avo 'leda na takvu %raksu i tra=i Iznanstvenu evaluacijuI3 %ozivaju*i se na svo' mentora koji je bio nitko dru'i do M.3 str. -ali e)zorcizam U tekstovima vezanim za crkveni e'zorcizam (esto se s%omi9 nju i tzv.limpses of t e 5evil3 $e8 ]ork3 1ree Press3 !""5. Prije %osjednuta osoba mo=e iz'ledati kao da se budi iz sna3 no*ne more ili kome3 %onekad bez ikakvo'a sje*anja na ono :to se do'a+alo za vrijeme e'zorcizma.5 Isto3 us%. Oa karizmatike ka=e da u'lavnom nemaju %osla s demonima3 ali i njima se %onekad do'odi da ulove %ravu ribu.F Us%.23 tekst /usnote na str. 3=pulsion2 je /inalna /aza u kojoj se zlodu) o%tu=uje i istjeruje iz osobe u ime Isusa.4STAL5 M5T4D5 I P4STUP6I za%osjelo. mali e'zorcizam za istjerivanje Idu)a alko)olaI3 Idu)a de%resijeI3 Idu)a osveteI3 (esto s dobrim rezultatima.A Us%. M. str. molitve za oslobo+enje 0en'l. #B@ # & . !@ .5 • Istjerivanje 0en'l. Prisutnost koja se osje*ala cijelo vrijeme sada nes9 taje. $ekada na%ad mo=e biti toliko silovit3 da e'zorcist %o(ne nekontrolirano %o9 vra*ati3 a sve mu se u(ini besmislenim i %otone u bezna+e. dr. Peck& . koje' Martin iznosi u svojoj knjizi. S. Peck 0#BBE. med. deliveran!e2 ili molitve oslo9 ba+anja3 koje bi do neke mjere trebale imati e'zorcisti(ki u(inak.. U nekim slu(ajevima %ostoji mo'u*nost da e'zor9 cist zatra=i od %osjednuto'a da se onim dijelom sebe koji nije %od utjecajem zlodu)a %ridru=i u borbi.F (iji je stav %rezentirao crno9bijelom te)nikom3 %o %rinci%u ili imamo %osjednu*e3 i time e'zorcizam3 ili nemamo. Peck s%ominje da neki karizmatici koriste tzv. Martin3.A . Obivanja karakteristi(na za s%omenute /aze o%isana su u slu(aju e'zorcizma Djevac i Majstor za cure. Pod utjecajem raz9 dra=eno' zlodu)a3 tijelo %osjednuto'a mo=e se izobli(iti do nes)vatljivi) 'ranica. ## . Ako je istjerivanje us%jelo svi %risutni *e osjetiti %romjenu u atmos/eri..

E To IsilovanjeI3 %rema onome :to je %rije o%isano3 iz'leda i%ak neizbje=no ukoliko se =eli razotkriti Pretvaranje i na taj na(in3 izme+u ostalo'3 dokazati %ostojanje stvarno' %osjednu*a.. str.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## Dosti)nuća i diskusija 5'zorcizam bi se mo'ao us%orediti s %si)oanalizom3 smatra Peck3 s tim :to je u e'zorcizmu %risutna doza %risile i svojevrsno' is%iranja moz'a. . #EA Isto3 us%. a.B Ako do+e do istjerivanja demona i %o%ravljanja sveuku%no' stanja3 %ostoji odre+ena mo'u*nost %ojave recidiva.E . Takvo kori:tenje sile bi se 'otovo mo'lo smatrati (inom silovanja3 da nema do'ovora izme+u e'zorciste i %osjednuto'a3 a toj va=noj (injenici mno'i e'zorcisti (esto ne %ridaju %unu va=nost. Martin se %ita za:to se zlodu) toliko mu(i da ostane u %osjednutom 5"3 te u nastavku to %oku:ava objasniti %ozivaju*i se na biblijski tekst& I. 4sim da o(ekuje %ot%uno neo(ekivane stvari3 stanja i djelovanja svi) koji su uklju(eni u obred. !# Isto3 str.4SL4.ada je Isus istjerivao ne(iste du)ove3 ti du)ovi su %okazivali zabrinutost 'dje bi mo'li oti*i. ovdje vi:e ne mo=emo ostatiX. 4vdje3 . U slu(aju za slu(ajem3 kao i u nekoliko e'zorcizama u ovoj knjizi 0obradio je uku%no %et slu(a9 jeva3 o%. Pret%ostavlja i da bi stvar mo'la %ro%asti zbo' ne%ostojanja %rave =elje u %osjednuto'a da se rije:i demona3 a nje'ovo stanje bi se nakon to'a mo'lo dodatno %o'or:ati %a i biti /atalno. Martin3 str. !!3 moj %rijevod # ' . #EE Us%.I5# .2 jadikuju i nari(u i u boli %itaju& XJdje *emo oti*iD I mi bi isto trebali imati %rebivali:te. a.2 dao mjesto me+u svinjama.. Peck ka=e da bi %oku:aj e'zorcizma mo'ao %ro9 %asti u slu(aju kad je ener'ija demona jednostavno %revelika3 %a se %risutni s njom ne mo'u nositi. Lak nam je i Cazlju*eni 0Isus3 o%.. str.B 5" 5# Isto3 us%. 4 nje'ovoj /izi(koj3 %si)i(9 koj i emocionalnoj %ri%remi3 iskustvu3 vjeri u ono :to radi i snala=ljivosti u situaciji3 na koju se stvarno 'ledaju*i3 (ovjek ne mo=e %ri%remiti i ne zna :to bi mo'ao o(ekivati. Mo'u*nost da stvari odu %o IzluI za vrijeme obreda su velike i to *e uvelike ovisiti o samom e'zorcisti.

.ald8ina ili dr.!"##. 5! J.I5! 4vo iz'leda kao vrijedna %re%oruka za e'zorciste3 a vrlo mo'u*e i sasvim dovoljan razlo' :to je Amort) jo: uvijek =iv i mo=e re*i da mu se recidivi rijetko do'a+aju.!""B3 vi+eno& #B. Jednom rije(ju3 e'zorcizmu nedostaje Svjetlo 0:to mo=da na svoj na(in %okazuje koliko manjka i cijeloj instituciji23 a kad ovome %ridodamo (injenicu da je to Ilai(kiI re(eno (in proklinjanja 0u%u*eni koriste di%lomatski izraz IzaklinjanjeI23 :to %o su:tini %otencira I'ovor mr=njeI i nasilnost3 ne bi trebalo (uditi kakvi sve mo'u biti is)odi ovakvo' %ostu%ka. Postavlja se %itanje :to je razlo' tome3 odnosno koliko se to %okla%a s iskustvi9 ma n%r. Modi i tvrdnjama da *e demon biti drakonski ka=njen od vi:i) u mra(noj )ijerar)iji3 zbo' to'a :to je otkriven i istjeran i nije is%unio svoj zadatak ostaju*i uz =rtvu."B. Amort) ka=e& IJa i) uvijek %risilim da im odredi:te bude u %odno=ju kri=a Isusa .ristovu i nje'ovi) sna'a2 ne mo'u vratiti me+u one koji su ostali u Svjetlu3 da i) ne trebaju osu+ivati na I%aklenu jamuI3 ne'o %oku:ati i) %oslati na %rimjerenije mjesto3 %a tako n%r. I%ak3 (ini se da su ljudi bliski ovoj %roblematici3 koji su %re=ivjeli veliki broj direktni) su(eljavanja sa mra(nim silama u namjeri da %omo'nu %osjednutima3 bar intuitivno s)vatili da ako ve* takve %ale an+ele 0uz %omo* . ne smije3 jer to obrednikom nije dozvoljeno2 da su demoni I%ali an+eliI3 %a ne %ostoji niti mo'u*nost razmi:ljanja da se3 kao :to se mo=e %omo9 *i %osjednutoj osobi3 i demonu mo=e dati %rilika za %ovratak svom izvoru& u Svjetlo. S. Us%ore+uju*i crkveni e'zorcizam s ostalim %ostu%cima3 osno9 vna razlika se svodi na to da e'zorcist ne uzima u obzir 0tj. 5@ Ako ni:ta dru'o3 ovo je dobar na(in za:tite samo' e'zorciste jer je on3 uz ostale %risutne za vrijeme e'zorcizma3 %rvo mo'u*e odredi:te istjerano' demona. med.4STAL5 M5T4D5 I P4STUP6I Dalje o%isuje kako zlodusi te:ko odustaju od Istani:taI koje su do9 bili uz voljni %ristanak doma*ina3 a s%remni su riskirati i umorstvo svo' doma*ina3 samo kako bi sa(uvali svoju %oziciju.rista3 jedino' suca. Amort)& +zvješća rimskog egzor!ista3 molitve."#. 5@ Isto # .in/o3 #5.

6oU9u koji je svoju metodu o%isao u knjizi #e! ni7ues of Pendulum 5o2sing 0Te)nike ra:lja9 nja viskom23 a izme+u ostalo'a navodi da tajna us%je:no' ra:ljanja le=i u s%osobnosti osobe da zadr=i u mislima %recizno %ostavljeno %itanje. Pitanje treba biti stal9 no %risutno u umu ono'a koji %ita3 a %itanja treba %ostavljati jedno %o jedno 7 istovremeno %ostojanje vi:e %itanja naj(e:*e vodi do zbunjuju*i) in/ormacija. #!" 5F Isto3 us%.5F Listo*a u%ita je od su:tinske va=nosti3 a ne%recizna %itanja rezultirat *e kon/uznim od'ovorima.# osobuP55. 5.1 -aure5a Metoda 5. eart bound spirits2 i isklju(uje %ostojanje demonski) entiteta3 dok se crkveni bavi isklju(ivo demonima 0zlodusima3 ne(istim du)ovi9 ma2 i ne ostavlja mo'u*nost za %ostojanje %rizemljeni) du:a.. str.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## . Maure? je kao osnovu uzeo kori:tenje viska %rema . Demoni3 ili :to 'od to bilo3 a dolazi s tamne strane3 jednostavno ne %ostoje u nje'ovom sustavu vjerovanja3 %a mu onda demon nije ni mo'ao skoro do*i 'lave. Treba razumjeti da su ovo 'ledi:ta dva su%rotstavljena tabora3 %a samim time ne (udi ovakva isklju(ivost. Oa9 )valjuju*i takvim uvjerenjima3 (injenicu da 'a je na %o(etku nje'ova rada jedan entitet 'otovo ubio3 inter%retira samo kao sukob s vrlo Ine'ativnomI %rizemljenom du:om3 ali nikako demonom.4SL4. Us%. Isto tako3 o)rabruju*i one koji bi se =eljeli ovim baviti3 na%ominje da svi oni koji tvrde kako je ra:ljanje dar dan samo izabranima 7 (ine to isklju(ivo iz vlastito' e'ocentrizma. BE # ! . 4vdje bi) )tio navesti jedan mo'u*e dobar %rimjer koliko na:a vjerovanja mo'u utjecati na %oimanje svijeta oko nas. Maure?3 str. 4va dva e'zorcizma se razlikuju i %o vrsti entiteta koje uzimaju u %ostu%ak3 %a tako Maure? isklju(ivo %ri(a o %rizemljenim du:ama 0en'l. Maure?3 na koricama knji'e u sekciji I4 autoruI s%ominje se nje'ovo (lanstvo u Teozo/skom dru:tvu3 M)eaton IL 55 Us%.)zorcizam po metodi . ne %riznaje %ostojanje demona. $aime3 Maure? kao s%iritista i teozo/5. Maure? za)tjeva kori:tenje viska kao instrumenta3 a %ostu%ak naziva e'zorcizmom3 iako se u %ot%unosti razlikuje od crkveno' obreda i ne istjeruje nasilno otkriveni entitet. 5ntitet je %rona:ao na masovnom ubojici koji je do tada ubio .

Uz to je koristio I'ra/ikon za %arametarsku analizuI M. -rstu entiteta treba uzeti s odre+enom dozom rezerve3 obzirom da je Maure? baratao samo s razli(ito stu%njevanim I%ozitivnimI ili Ine'ativnimI %rizemljenim du:ama. 4soba je uvijek bila udaljena 0nekada i tisu*ama kilometara23 a (esto je nikada ne bi ni u%oznao3 ve* je radio na temelju dobivena imena i %rezimena3 :to je trebalo biti dovoljno za us%ostavljanje veze na InadsvjesnojI razini. $akon :to bi ustanovio broj i vrstu entiteta3 zatra=io bi dozvolu od -i:e' Ja osobe da mo=e izvr:iti e'zorcizam. 5A Isti(e da je u ovom %oslu 5A Us%. 5'zorcizam bi %rovodio kad nije bio emocionalno rastresen3 a %o(eo bi s neometa9 nim o%u:tanjem u svojoj /otelji3 %ri (emu bi za %o(etak doznao ne:to vi:e o osobnosti osobe nad kojom je trebalo izvr:iti %ostu%ak. Maure? je koristio sljede*i %rotokol u komunikaciji s viskom& okretanje viska u smjeru kazaljke na satu ozna(avao mu je IdaI od'ovor3 a obrnuti smjer zna(io je IneI. 4bzirom da nadsvijest ne %oznaje 'ovor3 ve* komunicira na simboli(an na(in3 u ovom slu(aju mo'u*e je us%os9 taviti komunikaciju tako :to nadsvijest %reko %odsvijesti uvjetuje na(in kretanja viska3 ovisno o od'ovoru koji mo=e biti u jednostav9 nom obliku kao IDaI ili I$eI. Potvrdan od'ovor na jednostavno %itanje Ije li osoba %o9 sjednutaDI dovoljan je da se nastavi s e'zorcizmom. 4sim %rovjere same osobe3 kad bi bio u mo'u*nosti %rovjeravao bi i %rostor u kojem osoba %rebiva3 kao i bliske osobe kako bi ustanovio imaju li one odre+eni utjecaj na osobu.23 kojim je dobivao ne:to vi:e detalja ravnaju*i se %rema stu%nju otklona viska. #"@ # " . . J. 1inc)9a 0# e Pendulum F Possession3 #BA5.omunikacija s viskom temelji se na %ostavci da se %omo*u nje'a mo=e %ose'nuti u %odsvjesni um3 a %reko %odsvijesti mo=emo do*i do sadr=aja iz nadsvjesno' uma 0-i:e' Ja2 osobe koji je %ovezan s Izvorom svi) in/ormacija. Smatram da ovdje mo=emo re*i kako se Isamo)i%nozomI3 odnosno meditacijom 0dr=anjem %a=nje2 na %ostavljeno %itanje inducira %romijenjeno 0%ro:ireno2 stanje svijesti u osobe3 iz koje'a onda mo=e dobivati od'ovore iz nadsvijesti 0-i:e' Ja2. Maure?3 str.4STAL5 M5T4D5 I P4STUP6I Istina je tek da neki ljudi ovu vje:tinu mo'u razviti br=e od dru'i).

Ukratko3 e'zorcizam se sastojao od sljede*i) 5 /aza&5E • . str.ori:tenjem viska %rovjerio bi je li osoba %osjednuta • Preko Jeor'ea3 nje'ovo' %rijateljsko' du)ovno' vodi(a3 obja9 snio bi entitetu nje'ovu situaciju 7 da je mrtav i da vi:e ne %ri%ada zemaljskom %lanu. Smatra da e'zorcist ni %o koju cijenu ne bi smio ovo raditi u %risustvu osobe na kojoj se radi iz sljede*i) razlo'a& • osoba obuzeta entitetom mo'la bi na'lo %ostati nasilna • entitet bi mo'ao %roniknuti e'zorcistu3 odbiti %oslu:nost i ostati u osobi • sam e'zorcist mo=e %ostati =rtvom oslobo+eno' entiteta i tako %ostati %osjednut I%ak3 iz'leda da %ostoji jedan izuzetak %rije s%omenuto' %ravila3 a to je kad e'zorcist tra=i od dru'o' e'zorciste da 'a %o(isti3 :to mo=e 5E Isto3 us%. #!0 . Stavio bi mu do znanja da sad smeta dru'oj osobi i da je mora na%ustiti • Pozvao bi entitet da %rona+e %rijateljske du)ovne vodi(e koje %re%oznaje i u koje ima %ovjerenja 0netko biv:i iz obitelji3 kru'a %rijatelja ili neki u(itelj2 • 4bjasnio bi entitetu sve %rednosti i mo'u*nosti koje su %red njim na mjestu na koje bi trebao oti*i • Uljudno bi zamolio entitet da ode3 a ako bi sumnjao da %osto9 ji neki razlo' za:to ne bi =elio oti*i3 doveo bi 'a u neizdr=ivu situaciju.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## vrlo va=no voditi bilje:ke o stanju osobe kroz vi:e mjeseci %a i 'odinu dana3 kako bi se mo'lo ustanoviti je li do:lo do %obolj:anja situacije.4SL4. Priznaje i da se i%ak %uno bolja ocjena osobnosti mo=e %osti*i ako se una%rijed zna ne:to vi:e in/ormacija o osobi3 :to omo9 'u*uje %ostavljanje %uno direktniji) %itanja. #!@9#!. -o+en mi:lju da svojom vizualizacijom mo=emo kreirati bilo :to3 stavio bi 'a u tijesnu crnu kutijicu i ostavio mu dva izbora& da se u%uti s vodi(em ili da ostane u takvoj kutiji beskona(no.

Isto tako3 na %ostojanje naka(enja novo' ili bu+enja %ostoje9 *e' entiteta u osobi mo'u nam ukazivati izjave %o%ut n%r.eo'rad3 vlastito izdanje3 !""5. H. Uvrstio sam 'a ovdje %rvenstveno zbo' nje'ove zanimljive3 odnosno %rije bi se reklo (udne ili 'rani(ne terminolo'ije3 koja je mo=da rezultat mje:avine razli(iti) %ravaca u %si)olo'iji koje je %rou(avao3 ili mo9 =da u%u*enosti u okultno9ma'ijske %rakse ovo' biv:e' Scijentolo'a. Prema nje'ovoj de/iniciji3 entitet mo=e biti sve ono :to ima indivi9 dualnu e'zistenciju i svijest3F! a kao %rimjer daje %jesmu ili melodi9 ju koja nam Iu+e u 'lavuI i mo=e nam se vrtiti satima %rotiv na:e volje. 5. skeniranjem (akri3 koju je kao jednu od metoda detekcije koristio .ad se %ostoje*i entiteti mo'u aktivirati3 obja:njava i sljede*im rije(ima& 5B F" F# F! Us%. Us%. . Slavinski& Povratak jednosti4 Prin!ipi i praksa spiritualne te no' logije3 . Maure?3 str. me+u kojima nudi i %rocesiranje entiteta.F" Oanimljivi detalj koji Maure? s%ominje3 a ide tra'om rada dr.3 str. str. M. #5F F@ Isto3 us%.ald8in. 4vo bi bilo svakako zanimljivo dalje istra=iti i us%ore9 diti s nalazima dobivenim n%r. Maure? kao o'rani(enje navodi emocionalnu kom%onentu koja mo=e vrlo (esto %ratiti rad na bliskim osobama3 'dje bi na:i trenutni osje*aji %rema toj osobi mo'la ozbiljno u'roziti ono :to *e visak %okazivati3 %a *e rezultati biti uvjetovani na:im emocijama3 a ne stvarnim stanjem. #5E9#5B #!# . #".4STAL5 M5T4D5 I P4STUP6I u(initi na daljinu ili u %risutnosti osobe.F# Procesiranje entiteta prema 61 -1 Slavinskom Slavinski je autor koji je %risutan na ovim %rostorima ve* du=e vrijeme s razli(itim metodama3 koje naziva &piritualnim te ' nologijama. F@ . IU toj situaciji kao da to nisam bio jaI. 5B Oa:to u ovom slu(aju ne bi mo'le %ostojati 'ore s%omenute o%asnosti3 nije obja:njeno.ald8in3 str. #@# Isto3 us%. str. Jastrama3 jest to da u slu(aju %ostojanja naka(eno' entiteta komunikacija izme+u %odsvijesti i nadsvijesti mo=e biti u %ot%unos9 ti blokirana. !@5 Us%.

eo'rad3 vlastito izdanje3 !""E. Mo=da je samo rije( o re/raziranju %o=eljne ma'ijske %rakse tran9 s/ormacije3 kako to okultist P. Ta %oja(ana ener'ija nji) %okre*e na aktivnost i oni %o(inju is%oljavati svoje do tada latentne %ro'rame. U nastavku obja:nja9 va da svaki u(inak entiteta ne mora biti %ozitivan3 %a 'a iz to'a razlo' i pre.F5 .ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## IV. U nastavku obja:njenja %ojavljuju se zanimljivi detalji& ako i) saslu:amo i %rema njima se ljubazno %ona:amo3 te %otvrdimo nji)ov zna(aj i vrijednost3 oni *e %romije9 niti svoje %ona:anje i oti*i svojim %utem kako bi nezavisno ostvarili svoj razvoj ili "po"eli neku drugu vrjedniju i višu igru ili "ak postali naši prijatelji. lisice i koko:i3 s time :to eto lisice jed9 nostavno %o svojoj %rirodi Irade o 'laviI kokama. str. U nastavku %ostoji jo: jedna kontradikcija 0ili samo slu(ajno slabo obja:njena situacija23 'dje se s%ominje da3 kako 'od ciljevi i )tijenja entiteta na %o(etku %rocesiranja %rividno iz'ledali lo:e3 na kraju i%ak mo=emo otkriti %ozitivno usmjerenje svako.od Slavinsko' u kontekstu %ri(e o entitetima kao naka(enjima mo=da bi mo'lo zbuniti kori:tenje %ojma entitet za ono :to nije i :to jest dio osobe 0n%r.4SL4. str. Slavinski& Nevidljivi uti!aji3 . H. %od9identiteti23 kao i to :to je svima %onu+eno isto& da se inte'riraju s osobom 0osnovnom svijesti identitetom2 ili da odu dalje. Slavinski 0!""5.ad seW osoba o(isti na svojoj Ja9%oziciji3 do tada us%avani 5ntiteti %o(inju se buditi u %ro(i:*enom ener'etskom %olju3 koje djeluje na nji) kao da se u auri u%alilo svijetlo. .FF Isto tako3 mo'ao bi se ste*i dojam da su svi entiteti IdobriI3 :to ako bi dovoljno IdalekoI %revrtili /ilm vrijedi i za I%ale an+eleI3 odnosno bilo kakve mra(ne entitete3 a koji su dio sveuku%ne kreacije 7 kao :to su to n%r. #F# FF Us%. Gine naziva3 Iosobni) demonaI3 za koje bi bilo %o=eljno da i)3 kada su ve* tu3 mo=emo i identi/icirati3 F. Slavinski ka=e da je bit rada s entitetima u %re'ovaranju3 obja:nja9 vaju*i kako oni (esto samo =ele da i) netko saslu:a3 jer i) je nji)ov doma*in stalno i'norirao. M.23 str.ao mo'u*a destinacija u slu(aju odlaska %onu+ena je u %rvoj knjizi Praznina3 a u dru'oj je ovo nado%unjeno i Svjetlom.IF. pomaga"i i savezni!i".smjeravamo %rema vi:im i %ri)vatljivim ciljevima. #F" F5 Isto3 us%. entiteta. #5! #!$ .

23 str. a.od neki) dru'i) autora mo'li smo vidjeti otvoreno s%ominjanje dviju kate'orija koje nam FA Us%. $e'ativni mo'u biti& Ibu)eI ili I%si)i(ke %ijaviceI3 du:e umrli) osoba 0%rizemljene du:e o%. P. Gine3 P.. #F5 #!3 . Slavinski 0!""5. J. #5" FE Us%.ao %ozitivne %rimjere daje& umjetni(ke muze3 du)ovne vodi(e3 an+ele (uvare i Injima sli(ne %ozitivne inteli'encijeI.reacije i odcije%ljeni dijelovi 0as%ekti2 dru'i) bi*a • Bestjelesna )i3a3 koja mo'u biti dobronamjerna i zlona9 mjerna3 relativno samosvjesna i samostalna.omunikacija s entitetom je uvijek izravna3 kao u slu(aju obra*anja dru'oj =ivoj osobi U kate'orizaciji entiteta Slavinski tako+er koristi zanimljive %ojmove3 a dijeli i) u @ 'lavne 'ru%e&FE • :ntiteti koji s.FA Oa us%je:no %rocesiranje navodi slijede*e va=ne na%omene& • 5ntitet treba %romatrati kao odvojeni dio doma*ina i tako mu se obra*ati • 5ntitet ne treba do=ivljavati kao osobu i ne mora imati +ovjekoliko obli(je 0ne daje %rimjer ne(ovje(no' oblika2 • Treba dobiti svojstva ovo' univerzuma 0n%r. )i3a.2 • $e mije:ati lo'iku 0intelekt2 u rad 0%rednost daje emotivnoj strani2 • .2 i >ontrolori i Dominatori koji Ivrše sasvim odre)en utje!aj na nasI3 obi(no iz daljine. 6arroll& $ondensed $ aos4 *n +ntrodu!tion to $ aos -agi! 3 P)oeniU AO3 $e8 1alcon Publications3 #BB. odcijepljeni dijelovi na/e. vlastito.3 str. u na:em slu(aju nama samimaP . lokaciju3 veli(i9 nu3 boju3 oblik3 te=inu3 itd. $aziva i) jo: i As%ektima3 a meni ovo nalikuje na /ra'9 mente du:e s kojima su radili dru'i autori • . . Pa=nju %rivla(e kontrolori i dominatori koji vr:e sasvim odre+en utjecaj na nas3 ali o kakvom je utjecaju stvarno rije( Slavinski ne %ri(a %uno3 osim da je rije( o dominaciji i u%ravljanju ni2im )i3ima tj.4STAL5 M5T4D5 I P4STUP6I da i) navedemo da rade za nas umjesto %rotiv nas.

Ponovno se %itam :to bi ovo zna(ilo u kontekstu naka(enja jedno' dominatora3 :to bi u su:tini zna(io ovakav do'ovor3 s kime se su'erira doma*inu da sklo%i Iu'ovorID • Ako se entitet o'lu:i na %ret)odna Idva %rava svjesni) bi*aI i ne rea'ira na %itanje od ko'a je odvojen3 %o svemu sude*i je FB Us%. ne'ativnim vanzemaljskim inteli'encijama3 'dje u nekim slu(ajevi9 ma %ostoje naznake da su ove dvije kate'orije na neki na(in %ovezane3 odnosno da bi vanzemaljski mo'li biti %od utjecajem de9 monsko'.4SL4. Ti mo=e: %rona*i novo tijelo3 po. Procesiranje entiteta o%isano je u #B koraka3 u kojima se %rilikom komunikacije uzimaju u obzir 'ore s%omenute na%omene. U slu(aju da entitet ne =eli oti*i %roces bi trebalo %onoviti 59F %uta %ri (emu se mo'u koristiti jo: neke metode. #FE9#FB #!% .. #FF9#FE A" Isto3 us%.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## Irade o 'laviI& demonskim entitetima %od vodstvom Sotone i tzv. a ako niti to ne da rezultate3 onda navodi jo: dvije mo'u*nosti koje bi se mo'le iskoristiti za tako tvrdo'lave entitete& A" • Pre'ovaranje s entitetom o novoj igri na na(in da entitet %o9 mo'ne doma*inu u ostvarenju vredniji) ciljeva za samo' do9 ma*ina3 za sam entitet ili za ostvarivanje zajedni(ki) ciljeva. doma3ina ili se vratiti u Prazninu iz koje si do:ao Trebalo bi uzeti u obzir da %onu+ena univerzalna %rava dolaze iz Scijentolo:ke doktrine3 a %oku:avam i zamisliti %osljedice u slu(aju da %rije s%omenutom kontroloru ili dominatoru jednostavno ka=em da se makne s mene i na+e dru'u .23 str.odnije. =rtvuD Ako ni ovo ne us%ije3 Slavinski %re%oru(a da se entitet %ita& "Pokaži mi na biće od kojeg si odvojen?".re koju si do sada us%je:no i'rao i mo'u*nost odlaska 'dje 'od )o*e: i kako )o*e:3 kako bi za%o9 (eo novu i vrjedniju i'ru %o svojoj volji.. Prvo3 od doma*ina se tra=i da u%ozna entitet s Idva osnovna %rava svjesni) bi*a u ovom univerzu9 muI koja bi trebala ovako 'lasiti&FB • 1ravo na samoodre(ivanje 0odlu(ivanje o samom sebi2 • 1ravo na prekidanje i. Slavinski 0!""5.

Slijedi %itanje tko je kontrolor i za)tjeva se us%ostavljanje komunikacije s kontro9 lorom.3 !"A A@ Us%.23 str.4STAL5 M5T4D5 I P4STUP6I rije( o entitetu koji ima svo' kontrolora.ri 0zatvorenik ta%:e svo' tamni(ara i 'ovori mu da je na%ravio dobar %osaoD2. @5#9@5@ #!& . Isto tako3 %onavlja .al9 d8inovu tvrdnju da ovakvi entiteti %rilikom na%u:tanja doma*ina odlaze u zeleno3 %lavo ili 'rimizno 0%ur%urno2 svjetlo3 osim ako se slijede*i %ut ne*e inkarnirati u na:em realitetu3 (ije je svijetlo izvora bijelo 0zlatno9bijelo2.ald8in3 str.ald8ina. . $a kraju je mo=da va=no na%omenuti da Slavinski u svojoj sljede*oj knjizi Nevidljivi uti!aji3 !""E. str. F@ A! Isto3 us%.A# 4svr*e se i na %roblematiku vanzemaljski) entiteta3 %ozivaju*i se na %o(etku i na iskustva dr. kronolo:ki navodi razli(ite izvore u(enja o entitetima3 te jo: jednom %okazuje svoju u%u*enost u ma'ijske i okultne %rakse3 te j s%ominje i ne'ativne entitete3 sna'e zla i demone. Prema Slavinskom3 veza s kontrolorom us%ostavlja se lako3 bez obzira je li na nekoliko metara udaljenosti ili u susjednoj 'alaksiji3 a %roces s kontrolorom bi se trebao lako i zavr:iti3 na na(in da mu se isto tako %rio%*e Idva %rava svjesni) bi*aI3 u%ita od ko'a je odvojen i po5vali za o)avljeni posao . Slavinski 0!""E. 1iore i .ald8in u%otrebljava %ojam IPrimarna direktivaI o neometanju osje*ajni) bi*a2. I%ak3 u dijelu %rakti(ni) u%utstava za rad s vanzemaljskim entiteti9 ma3 IkontroloreI dovodi u vezu s vi:im bi*ima u )ijerar)iji3 s%ominju*i mo'u*nost da to bude n%r. Ako ni:ta dru'o3 iz'leda kao vrlo ori'inalan %ristu% s meni trenutno nedoku(ivim %osljedicama. dosada/njoj i. Inau(nik9vanzemaljacI i na neki na(in %onavlja ono :to je . A# Us%. Jra)amom23 ne daje dodatne na%omene vezane za mo'u*e Ine'ativneI entitete. 5. A! U nastavku te knji'e 'dje %onovo nudi %rije o%isani %ostu%ak 0 a ovaj %ut navodi da je izvorno %ovezan s australcem P.ald8in su'erirao A@ 7 da bi se u slu9 (aju nje'ovo' obmanjuju*e' djelovanja trebalo %ozvati na kr:enje slobodne volje doma*ina 0. !".

A. Us%.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## Dr1 L1 *reland7+re5 3 osloba/anje donirano) or)ana Dr. med. Ireland91re? smatra da bi standardni dio %ri9 %remno' %ostu%ka %resa+ivanja or'ana trebao uklju(ivati i obra*a9 nje or'anima kao i tijelima %rimaoca3 kao :to je to uskla+ivanje krvni) 'ru%a.reeing t e $aptives4 # e 3merging # erap% of #reating &pirit *tta! ment3 Gam%ton Coads Publis)in' 6om%an?3 #BBB. Isto tako zamolio la bi) tijela %rimaoca or'ana da i) %ri)vate bez %o9 te:ko*a3 kao %rijateljske i dobronamjerne jedinice nji)ovi) tije9 la. Ireland91re?& . dr. Prila'o+eni %rijevod teksta bi 'lasio ovako& IJovorim tebi (ije je tijelo umrlo uni:teno u . $e %oznajem te3 ali mi je =ao :to je tvoje tijelo umrlo iznenadno i nasilno..3 str. Vnavesti do'a+ajW. Oamolio la bi) od svi) stanica tvo'a or'ana da se %rila'ode nji)ovim novim tijelima mirno i bez te:ko*a3 /iziolo:ki i na svaki dru'i na(in kako bi bili %ot%uno /unkcionalni.4SL4. @!F3 moj %rijevod #!' . -jerujem da je i tebi dra'o :to mo=e: biti od %omo*i doniranjem svoji) or'ana. Me+utim3 or'ani tvo'a tijela mo'u biti do9 nirani =ivim osobama (iji su vlastiti or'ani bolesni ili %ovrije+eni i na taj na(in nam mo=e: nastaviti %oma'ati3 ali do%usti svojoj svijesti3 svojoj du:i da se di'ne visoko3 visoko i u+e u Svjetlo3 slobodno i sretno. med. L. A. Litanje teksta bi trebalo re%ro'ramirati stani(nu memoriju or'ana kao i %ri%remiti tijelo na %ri)va*anje novo' or'ana. L.I Tekst bi trebalo %onoviti vi:e %uta za redom3 kroz nekoliko dana %rije o%eracije..

.ald8in s%ominje slu(aj majke koja mu se obratila za %omo* kako bi %reko re'resote9 A5 Us%. $a mjestima katastro/e tako bi se mo'le %rona*i velike 'ru%e %rizemljeni) du:a3 koje bi mo'le ostati du'o vremena na takvim mjestima3 jer vrijeme kakvo mi znamo u nematerijalnom realitetu ne %ostoji3 %a se mo=e do'oditi da neki ostanu i %o nekoli9 ko stotina 'odina na mjestu nesre*e.A5 Jedna ili dvije osobe iz 'ru%e molitvom ili meditacijom na Svjetlo %obude %romijenjeno stanje svijesti i slu=e kao %osrednici koji se koriste za lociranje i komuniciranje s %rizemljenim du:ama. . Posmrtno osloba/anje Posmrtno osloba+anje je ekvivalent rada slu=be s%a:avanja kad se u radu s osobom 0%ostu%ak osloba+anja3 re'resotera%ija3 itd.4STAL5 M5T4D5 I P4STUP6I Služba spa avanja Prilikom svake %rirodne ili ljudski izazvane katastro/e3 za o(e9 kivati je da *e veliki broj osoba na iznenadan i nasilan na(in iz'ubiti =ivote3 a takve traumatske smrti su (est razlo' neodlaska u Svjetlo3 zbo' zbunjenosti i nes)va*anjem da su im tijela mrtva ili zbo' neke od emocija kao :to su stra)3 tu'a3 mr=nja3 osvetoljubivost3 itd.ald8in %odsje*a da u ovom3 kao i u dru'im slu(ajevima kad se %ozivaju sna'e Svjetla treba obratiti %a=nju da se slu(ajno nisu %ojavili %reru:eni demonski entiteti i %onudili I%omo*I. Oa %ret%ostaviti je da neodlazak u Svjetlo mo=e biti osobito (esta %ojava u slu(aju razorni) eks%lozija3 %o=ara ili dru'i) do'a+anja koja na neki na(in uklju(uju intenzivno svjetlo koje je dovelo do smrti tijela.2 %ojavi neka dru'a osoba koja je umrla i ostala kao %rizemljena du:a3 %a se odlu(i da joj se %omo'ne u odlasku u Svjetlo. U %osao s%a:avanja s%ada %ronala=enje takvi) 'ru%a i %oma'anje da nastave svoj %ut u Svjetlo3 a izvodi 'a mala 'ru%a istomi:ljenika koji molitvom ili meditacijom na Svjetlo u sebi %ozivaju u %omo* milosrdnu 'ru%u s%asila(ki) an+ela iz Svjetla da im %o %otrebi %omo'nu u ovom %oslu.ald8in3 str. . @A# #! .

Demon je %reobra=en3 %rizemljena du:a k*eri je tako+er %oslana u Svjetlo uz %omo* sna'a Svjetla.4SL4. @FF9@FE #!! . Tijekom re'resije je s)vatila da je k*er do:la u njezin =ivot samo kako bi je iritirala3 a :to je vjerojatno bilo uvjetovano %oravnavanjem neki) stari) du'ovanja.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## ra%ije eventualno saznala :to je razlo' %atnji u njezinom sada:njem =ivotu. Imala je k*er koja je tra'i(no %o'inula %rije tri mjeseca i sa kojom je dok je bila =iva stalno imala velike %robleme. Oa vrijeme re'resije do:la je i u trenutak %o'ibije k*erke3 kad je doznala da ona nije mo'la oti*i u Svjetlo jer je imala naka(eni demonski entitet 0koji je iz'leda i bio zaslu=an za nesre*u2.AF AF Us%. .ald8in3 str.

Primjeri U nastavku slijede neki od %rimjera %rvi) %ostu%aka osloba+anja izvedeni) od strane autora i suradnika3 transkri%tirani i objavljeni uz do%u:tenje osoba s kojima se radilo 0doma*ina23 (ija su imena zbo' za:tite %rivatnosti %romije9 njena& • 4sloba+anje od 0mra(no'D2 entiteta IPro:lost i budu*nostI • Slu(aj Tara 7 re'resija s demontiranjem la=ni) sje*anja i ski9 danjem im%lantata • Slu(aj Tion 7 osloba+anje %reko %osrednika 4sim to'a u nastavku slijede %rijevodi i o%isi slu(ajeva slijede*i) autora& • Dr. 1iore 7 S%olna dis/orija 0%reveden SC1 (lanak2 • M. 5. Martin 7 Djevac i majstor 0o%is slu(aja e'zorcizma2 #!" .

4SL4.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## #"0 .

'.akvim teretomD $e znam. *sječak transkripta snimke postupka Trajanje& @! minute V.ako ti vidi: taj stra)D Taj teret.#!. . Po zavr9 :etku %ostu%ka ustvrdila je da je nevjerojatno koliku je razliku u %ritisku na svojim le+ima osjetila nakon odlaska entiteta. na osobi koju *u u nastavku zvati $ina. $e mo'u odrediti taj teret. Primjer %okazuje us%ostavljanje dijalo'a s ne9 (im :to se u $ininoj svijesti %ojavilo kao crna katranska masa koju je nosila na le+ima.!"#". Tamno. . Je li se on vidi ne'dje3 jelX ima on neku mani/estaciju3 taj stra)D $e. .ako iz'leda ta te=ina na ramenima3 o%i:i mi je. Da li je /izi(ki3 da li je stra). 5ntitet se %redstavio imenom RPro:lost i . $e'oD .&sloba/anje od $mračno)"' entiteta 8Pro lost i budućnost8 P ostu%ak je vo+en "!. 4brati %a=nju na tu te=inu na ramenima.ako iz'leda taj teretD Te=ina na ramenima.. Isto tako3 mo'la je osjetiti dramati(nu %romjenu kad je entitet %rona:ao Svjetlo u svojoj su:tini. #"# $ina .W Denis $ina Denis $ina Denis $ina Denis $ina Denis Pod teretomD Da.udu*nostS3 $inin izraz lica 'las %one:to su se uozbiljili3 a kasnije je izjavila da je za nju bio iznena+uju*i osje*aj drskosti i 'randioznosti to' entiteta.. Po'ledaj je malo izbliza.

ao %remaz. 4bjasni mi to koliko 'od =elim.oliko si tu du'o na $iniD Denis $ina Denis $ina Denis $ina Denis $ina Denis $ina Denis $ina Denis $ina Denis #"$ . . Jesi li mu:ko ili =enskoD $i:ta od to'a. To je3 .. Jesi li bio kad u svom tijeluD U svom ljudskom tijeluD $e znam. zna: kako to iz'ledaD .ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## Denis $ina Po'ledaj jo: malo to3 obrati %a=nju na tu tamnu te=inu na ramenima.4SL4. ..oliko du'o si ve* na tom mjestuD .akva je tvoja veza s $inomD To je moje mjesto. Helim da mi ti to ka=e:3 Pro:lost i budu*nosti. Kto radi: na le+ima $ineD Ja sam Pro:lost i budu*nost. A sada se obra*am ne $ini ne'o katranastoj masi3 %itam katranastu masu :to radi tuD Ja sam Pro:lost i budu*nost. Ona(i /ino vidi: tu neku masu koja je katranasta masa koja stoji tu na le+imaD To je neka katranasta masa3 tako to mo=emo nazvatiD Da3 Xajmo nazvati to tako. Pozivam du)ovne %omo*nike iz Svjetla3 neka okru=e (itavu scenu3 neka okru=e tu katranastu masu3 neka na%rave ne%robojni kavez od Svjetla oko nje3 da ni:ta ne mo=e u*i niti iza*i3 neka 'a %olako tiskaju.oliko 'od =eli:. Dobro Pro:lost i budu*nost3 to zvu(i %o%rili(no 'randiozno3 osim to'a :to si Pro:lost i budu*nost :to ima: jo: re*iD Kto tu radi:D . Sli(i katranu3 %o 'usto*i3 %o o%i%u3 boja nije takva3 ali je te=ina %uno ve*a3 materijal je te=i.

Svejedno ti jeD Da. Si'uran siD Daj si %o'ledaj malo %ovr:inu sebe3 kakva je od to' svjetlaD Sjajna. 4na nema utjecaja na tebeD $e. Pro:lost i budu*nost3 ako ne bude: od'ovarao na moja %itanja3 taj kavez svjetla *e se %o(eti jo: dalje su=avati oko tebe3 sve dok ne %o(ne: osje*ati to svjetlo na sebi3 kako ti se svi+a ta idejaD Heli: %ri(ati sa mnomD $ema se tu :to za %ri(ati.. Dobro. skroz dalje3 neka osjeti to svjetlo oko sebe.oliko je to %odosta vremenaD Meni vrijeme nije bitno. Pro:lost i budu*nost kako ti se (ini ta svijetlost sadaD U)m. Oamoliti *u %onovno du)ovne %omo*nike iz Svjetla da kavez oko %ro:losti i budu*nosti3 oko te crne katranaste mase3 %o(nu jo: stiskati tako jako da %o(ne osje*ati tu svjetlost na sebi .4SL4. $e zna: tko ti je :e/D To se :e/u ne*e svidjeti. ..UDU\$4STI $ina Denis $ina Denis Podosta. 4na nema utjecaja na mene. U)m. Dobro %a sada *emo %robati kako iz'leda kada ti je svejedno.ANA$J5 4D 0MCAL$4JD2 5$TIT5TA IPC4KL4ST I .ako se zove tvoj :e/ Pro:lost i budu*nostD #"3 $ina Denis $ina Denis $ina Denis $ina Denis $ina Denis $ina Denis $ina Denis . . 4dli(no. Svejedno mi je. Tko je tvoj 'azda Pro:lost i budu*nostD $e znam. To je ne:to novo za tebeD 4brati %a=nju malo na svoju %ovr:inu koja je tako tamna3 :to svjetlo radi od njeD 4svjetljava je.

0du'a %auza2 Tu'u. Je li mo'u*e da ti je netko rekao da bi od svjetla mo'ao imati %roblema3 Pro:lost i budu*nostD $e znam3 nisam si'uran. Ako =eli: to doznati zamoliti *u sada du)ovne %omo*nike neka is%ale na tebe %ar zraka svjetla u tebe da vidi: :to *e se do'oditi3 kakav je utjecaj ti) zraka svjetla na tebe.4SL4. Pro:lost i budu*nost3 %oku:aj sada obratiti %a=nju na svoju unutra:njost3 za'ledaj se u sebe3 duboko u sebe i %o'ledaj :to *e: na*i3 :to se nalazi u tvojoj su:tini. ne:to me osvjetljava. $e:to mora da je interesantno na $ini kad stoji: na njoj tako du'o i ne zna: koliko *e: jo: du'o stajati.. Kto se do'a+a Pro:lost i budu*nost3 jelX te svjetlo ubiloD $ije. Dobro i dokle misli: stajati na le+ima $ineD $e znam. Lije(i3 lije(i. Tako je. 0%auza2. 4svjetljava te3 da. Tu'uD Jledaj dalje3 Pro:lost i budu*nost is%od tu'e :to se nalaziD Kto jo: ima:D Kto se javlja is%od tu'eD $ina Denis $ina Denis $ina Denis $ina Denis #"% . To je %rva %revara u kojoj =ivi: Pro:lost i budu*nost3 da bi te svjetlo mo'lo uni:titi3 tko ti je rekao da bi) te svijetlost mo'la uni:titiD $e:to me tu3 .. $ije u'odno. $ije.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## $ina Denis $ina Denis $ina Denis $ina Denis $ina Denis $e znam. 4dakle ta neu'odaD 4d svjetla. Mora: znati da ti svjetlo ne mo=e ni:ta u(initi3 da%a(e.

Pro:lost i budu*nost to je dru'a %revara u kojoj =ivi:3 to da ti je netko rekao da *e: nestati ako %o'leda: u sebe i ne:to na+e:. Svijetlo je.reacije3 da Svjetlo ima: i nosi: u sebi i da se tom Svjetlu mo=e: vratiti. #"& $ina Denis $ina Denis $ina Denis $ina Denis $ina Denis $ina Denis .o'a i . Kto ka=e: na toD 0u)m3 %otvrdno2 Mo=eD Dobro. . . Po'ledaj i) i %oku:aj us%ostaviti kontakt s njima3 izaberi jedno' od nji) koji *e ti %omo*i da na+e: svoje mjesto u Svjetlu. A sada obrati %a=nju Pro:lost i budu*nost na ove du)ovne %omo*nike oko tebe. Kto je is%od usamljenostiD .ANA$J5 4D 0MCAL$4JD2 5$TIT5TA IPC4KL4ST I .4SL4. -idi: Pro:lost i budu*nost3 ti u sebi nosi: Svjetlo. Idi jo: dublje u sebe3 is%od tu'e i usamljenosti3 :to se novo javljaD Po'ledaj u sebe slobodno3 vidi :to *e: na*i. U tome *emo ti danas i %omo*i. Tko ti je rekao da ne mo=e: daljeD Da li je stra) ne(e'aD $estajem.lu%ko. Dobro.akve je boje klu%koD .UDU\$4STI $ina Denis Usamljenost. $e mo'u dalje. U tome le=i jo: jedna %revara3 da nisi bi*e Svjetla3 da nisi dio . Oaboravi to na trenutak3 za:ti*en si %ot%uno u svjetlu i nitko ti ne mo=e ni:ta na%raviti.e=. Uzmi to u obzir da si %ot%uno za:ti*en i da iz to' kaveza svjetla ne mo=e: iza*i3 slobodno idi dalje3 tra=i i ne:to *e: jo: na*i3 duboko u sebi3 ne*e: nestati zbo' to'a.oje ko=e. 4brati jo: malo %a=nju na to klu%ko3 skroz unutra3 :to je u tom klu%kuD Malo svjetlo. Tra=i dalje.

-idi: li i) da to radeD Ceci mi kada to na%rave3 neka uzmu dovoljno vremena da to na%rave. Mo=eD Dobro.4SL4. Jesi li sada s%reman da ode: s du)ovnim %omo*nicima koji *e ti %okazati tvoje mjesto u SvjetluD Mo=e. 4do) ja. $eka ti svi %omo'nu3 ali %rije ne'o ode: mo'u li te zamoliti ne:toD 0u)m2 4k3 daj se okreni oko sebe3 odnosno dobro %o'ledaj $inu3 i javi mi ako ima jo: ne:to na njezinom tijelu3 odnosno bilo tko3 Xko je %od tvojom kontrolom neka se %ridru=i u Svjetlu. Dobro. Pro:lost i budu*nost3 idi u miru3 u Ljubavi i Svjetlu. Ima i) %unoD Da. Pa ja ti isto do%u:tam da ode: u ljubavi i da na+e: svoje mjesto u Svjetlu.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## $ina Denis $ina Denis $ina Denis $e znam ko'a bi). Du)ovne %omo*nike bi) zamolio da mjesto na kojem je bio Pro:lost i budu*nost o(iste i na%une svjetlo:*u. Ti si sam tuD Dobro %o'ledaj da li je jo: netko na $ini osim tebeD $e vidim. 0%auza2 A sada se vra*am $ini i %itam $inu da li je ta masa nestalaD Da. $ina Denis $ina Denis $ina Denis $ina Denis $ina #"' . $eka is%une (itavo to mjesto sa svjetlo:*u. $ema niko'a3 samo sam ja tu.

i !5.T 0sude*i %o tamnim o(ima3 /ormatu 'lave i 'latkoj ko=i23 a Ana je %una sim%atija %rema njemu. 4na 'a tako i naziva3 te %onov9 no %oku:ava odbaciti ideju da bi takav lik trebao imati ikakve veze s %oslom kojim se bavi3 iako joj on sam 'ovori da je dio %okusa3 ali Ana ima osje*aj da 'a dru'i ne vide.2.!"#". U nastavku Ana doznaje da je dio tima koji radi na vi:em cilju i da je njezin rad vezan za D$.. '. Postu%ak je krenuo tra9 'om %onavljaju*e' sna3 koji ju je iscr%ljivao na na(in da bi se nakon bu+enja osje*ala kao da je radila (itavu no* i da se uo%*e nije odmorila. U nastavku vidimo da ba: i ne iz'leda kao 5.#!. Iako je u %rvoj seansi iz'ledalo da *e re'resija3 koja je naliko9 vala na %ro'resiju u !#AE. U %rvoj seansi na:la se u I%rostorijiI3 a %rvi o%is I%rostorijeI bio je %o%rili(no znakovit& bijelo9%lavo osvjet9 ljenje 0)ladno svjetlo23 )ladno*a3 tamno sivi %od i nemo'u*nost odre+ivanja veli(ine3 :to je %ove*avao osje*aj ne%ostojanja zidova.4 # e 3=tra'#errestrial3 #BE!. 'odinu3 dovesti do razrje:enja Anine situacije3 %ostojalo je dosta naznaka da ne:to nije kako treba3 :to je i dovelo do slijede*e seanse. U jednom trenutku za%re%a:teno konstatira da njezin oblik nije nu=no ljudski i da 'a mo=e %rema %otrebi mijenjati izme+u ljudsko' i !35 m visoko' bi*a koje iz'leda kao 'u:ter sa zelenim rukama i no'ama3 koje umjesto %rstiju imaju kand=e nalik 'u:ter9 skim.#. Prilikom %oku:aja dobivanja vi:e in/ormacija o mjestu do'a+anja cijele radnje3 dozna9 jemo da Ana ima svoj laboratorij koji je %rostorno odre+eniji od I%rostorijeI koja se javila na %o(etku. Ukratko3 scena koja se (esto s%ominje kod vanzemaljski) otmica.Slučaj 9ara 3 re)resija s demontiranjem lažnih sjećanja i skidanjem implantata P ostu%ak je vo+en u dva navrata3 ". na osobi koju *u u nastavku zvati Ana. $jezino ime je Tara3 a %rema njezinom o%isu "Ha ga ne pro' #" .#!.3 ne vidi Ikru%ni %lanI3 ali s)va*a da su na%ravili %reinaku na nekom =ivom bi*u3 a njezin svjetonazor i (injenica da jest ljudsko bi*e odbija mo'u*nost da su radili na (o9 vjekuP Poku:aj daljnje' %rodubljivanja %romijenjeno' stanja svijesti dovodi na scenu lik koji joj nalikuje na bi*e iz S%ielber'ova /ilma 03.

ako je vrijeme %rolazilo tako sam bio sve uvjereniji da mora %ostojati jo: ne:to i da bi trebalo na neki na(in %oku:ati vidjeti :to je Iiza sceneI. +sto to što je radila #ara samo je sad #"! . Povr) to'a3 ta ista Tara 0Ana u navodnoj budu*nosti2 zna da je sve to samo i.ett?3 amerikanku3 udanu s dvoje djece 0:to se ne mo=e %ovezati sa stvarnom Aninom =ivotnom situacijom2 i za koju ne zna kako se tu %ojavila3 te %ret%ostavlja da bi to 0s TaromD2 mo'ao biti i njezin san 0u naknadnom raz'ovoru s Anom %otvrdila je da je stvar9 no mislila da je san o Tari u stvari . ja samo vidim druga"ije".ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## mijenim. Dru'a seansa za%o(ela je %oku:ajem dolaska u laboratorij ko9 riste*i onaj isti san3 i us%ostavljanjem scene obra*anjem %a=nje na Tarino tijelo. Ana o(ito dirnuta ovakvim razumijevanjem3 %oru(uje Tari da (uvaju 5T9 a3 koji je ostavio dojam tu=no' i neza:ti*eno' lika. Anina zbunjenost se dalje %ove*ava3 %a u jednom trenutku konstatira& "&ad sve izgle' da kao da je poduplano. U sljede*em trenutku Ana vidi dru'u osobu koja se zove .ett?in san2. $a kraju %rve seanse3 Tara ostavlja osje*aj suosje*ajnosti s Anom i %oru(uje joj da se ne mora ni(e'a bojati3 neka se samo o%usti jer je sve ionako i'ra. $akon ove seanse %ojavio mi se neki osje*aj nedore(enosti i nakon dodatne analize i raz'ovora s Anom sljede*e' dana3 slo=ili smo se u tvrdnji da ne:to i%ak nije kako treba i da mo=da ne bi trebalo sve uzeti zdravo za 'otovo3 ve* %oku:ati to jo: dodatno istra=iti %rvom %rilikom3 %rije dono:enja bilo kakvi) zaklju(aka. 4dma) na %o(etku %ojavljuje se situacija da Tara ne mo=e oti*i dalje u budu*nost. . Prema o%isu mno:tva u metrou 0%odzemnoj =eljeznici23 koji je dala tokom seanse3 iz'leda da ljudska bi*a istovremeno koe'9 zistiraju zajedno sa onima koji su dru'a(iji i mo'u mijenjati svoj oblik. mo'u*e je da se %romjena oblika do'a+a %romjenom u svijesti3 :to mijenja njezino %oimanje same sebe. Umjesto to'a %ojavilo se ne:to :to je na tra'u %rijenosa izme+u na:e' realiteta i neko' dru'o'3 koji ne mora nu=no biti Svjetlo. Tara i sku%ina kojoj navodno %ri%ada rade na razli(itim zada9 cima3 za to nisu %osebno na'ra+eni ve* se (ini da je dovoljan 0a mo'u*e i ciljni2 motiv emocija koja slijedi nakon dobro odra+eno' %osla3 :to bi iz sada:nje %ers%ektive mo'lo iz'ledati kao %lemenit i valjan cilj.ra i da ostalo nije va=no. Sljede*a %rilika za nastavak se ukazala nakon ot%rilike tri tjedna.4SL4.

Prema rije(ima Ane iz'leda da je i ovo i%ak bila samo montirana scena3 koja je bila %ostavljena za re)abilita 9 ciju i I%unjenje baterijaI nakon s%oznaje da je imala %osla sa sivima. Ani u tom trenutku nije jasno 'dje se nalazi3 :to je o%et vrlo zanimljiv detalj3 obzirom da osobe u ovak9 vom stanju u'lavnom imaju barem ideju 'dje bi se mo'le nalaziti. skroz je za' mrzni. samo u ljudskom obliku". Ana o%isuje da je u nekoj o'romnoj I%rostorijiI i s)va*a da je ovo njima bio eks%eriment3 a obzirom da su dobili ono :to su tra=ili ne obra*aju vi:e %a=nju na nju. Pratimo :to ....SLULAJ TACA 7 C5JC5SIJA S D5M4$TICA$J5M LAH$IG SJ5\A$JA I S. 4vo vra*a Anu %onovno u Tarin laboratorij3 a za to je zaslu=na ista IsilaI koja ju je i s%ustila IdoljeI kada joj se %ojavila . . To su i %osti'li3 a Ana ljutito konstatira da su oni najobi(niji kradljivciP U nastavku3 obzirom da vi:e nije mo'la ostati me+u njima is9 %ra*aju je IvanI3 a sljede*e :to joj se %ojavilo nakon %ojave svjetla je ne:to :to je na %rvi %o'led iz'ledalo kao re'resija u neki od %ro:li) =ivota. Poku:avam %onovo %ro9 vjeriti autenti(nost scene laboratorija3 %ri (emu doznajemo da je bila u !#AE. $akon :to je re'resirana ne:to malo unatra'3 s)va*a da je bila isko9 ri:tena u nji)ovom eks%erimentu u kojem iz'leda da su =eljeli osjetiti emocionalnu reakciju vezanu za odre+enu situaciju3 koju *e %ro=ivjeti indirektno kroz ljudsko bi*e koje *e %ostaviti u tu situaci9 ju.ett? mo'la u snu %onovno i*i raditi. U sljede*em trenutku odlu(ujem se na %reokret u namjeri da %rovjerim3 ima li smisla %oku:ati doslovno demontirati tu scenu u slu(aju da ne %ri%ada Ani3 ve* je strani sadr=aj i u%u*ujem je na to rije(ima& "&ada zamrzni tu sliku. Qto se javlja>" . U nastavku doznajemo ono :to se vrlo (esto o%isivalo u scenarijima vanzemaljski) otmica3 a Ieki%aI kojom je bila okru=ena sli(ila je onima koji se nazivaju IsivimaI 0en'l. $a moje3 i jo: vi:e Anino (u+enje3 %romijenjenom intonacijom ka=e da su se %ojavila neka (udna bi*a.ett?. 'odini. ... zamrzni to gdje jesi. gre%s2.IDA$J5M IMPLA$TATA sve. Sama rije( na Sanskrtu 0 मह तमन2 bi imala zna(enje velikodu:an3 %lemenit i koristi se kao titula koju je nosio J)andi..ett? radi do trenutka kada *e oti*i s%avati i tad Ana %omisli da bi . rasparaj tu s!enu i vidi što je iza s!ene . Ana se na:la na azijskom otoku Mo)atma # kao $ike 0iz'ova9 # S%omenuti otok bi mo=da mo'ao u stvarnosti %ri%adati sku%ini Andaman Y $icobar oto(ja u indijskom oceanu 'dje %ostoji Ma)atma Jand)i morski naci9 onalni %ark. #"" .

$aime3 Ana se ve* %rije =alila da ima neku (udnu ranicu iznad 'le=nja desne no'e za koju je %rvo mislila da je %osljedica uboda komarca sredinom ljeta !"#". S. 4bzirom da ranica nije us%ijevala do kraja zarasti3 obratila se u listo%adu dermatolo'u za :to je i dobila tera%iju3 od koje je odustala jer nije do:lo do nikakve %romjene. Ako ve* vjerujete da je otmica mo'u*a3 ne*ete $00 . U nastavku bi) =elio na%omenuti da ni Ana3 ni autor3 kao vo9 ditelj %ostu%ka3 na niti jedan na(in nisu bili %ri%remljeni na sadr=a9 je koji su se %ojavili3 %osebno mo'u*nost neljudske vanzemaljske mani%ulacije 0otmiceD2. Poku:avam doznati tko je nadre+en Ieki%iI zadu=enoj za Anu i %ojavljuje se slika3 kako ka=e3 'adno' 'mazaP -isine @359. m koji je zao'rnut nekom )aljom. 4vaj %uta nije trebala %oseb9 na u%uta za %aranje scene3 sama se ras%ala i Ana je bila %onovno na o%eracijskom stolu3 a na mjestu koje /izi(ki od'ovara ranici vidjela je neki im%lantat s /luorescentnim svjetlom. dr. 4vu idilu3 nakon dobivanja neki) dodatni) in/ormacija o $ike i nje9 zinim sunarodnjacima3 odlu(ujem %onovno %rekinuti obra*anjem %a=nje na njezine no'e. Oanimljiv je %ristu% istra=iva(a iz znanstvene zajednice ovom %roblemu3 'dje se stje(e dojam da %o svaku cijenu =ele os%oriti ovakve do=ivljaje3 koriste*i se u%ravo onim :to zamjeraju %rakti(ari9 ma i istra=iva(ima& a to je neeti+ki %ristu%. U nastavku3 %o dobivanju Anina odobrenja3 slijedi skidanje /luores9 centno' im%lantata uz %omo* sna'a Svjetla3 nakon (e'a nestaje scena sa sivima i zavr:avamo seansu. U slu(aju n%r.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## ra se to(no kako je i na%isano2 u dobi od !! 'odine3 'otovo u ze9 maljskom rajskom ozra(ju 'dje je sve jako lije%o. Posumnjao sam da bi takva ranica mo=da mo'la biti %osljedica neljudske intervencije. 6lanc? to iz'leda ovako& IPod )i%nozom3 ljudi koji razmi:ljaju jesu li mo=da bili otimani3 uljuljaju se u stanje su'estije i zatra2i se da zamisle ono :to se mo'lo do'oditi.4SL4. $a kraju transkri%te nalazi se i dio raz'ovora vo+eno' nakon seanse u kojem jo: jednom %okazuje svoje za%re%a:tenje time :to se slu=e trikovima i kako je osje*ala tu kra+u emocija. -anzemaljski utjecaj %ri%ada u domenu visoko kontroverzni) %ojava i (ak se =eli %ovezati s odre+enim %si9 )i(kim %oreme*ajima uzrokovanim traumatskim iskustvima.

J."!.3 vi+eno& "E.@ $adalje 6lanc? u nastavku tvrdi da %ostoje "vrsti dokazi3 temeljeni na (etiri desetlje*a.ristoluA.3 ovo se s%ominje kao . 6lanc?3 str 5B. A! 4vo je jedna od standardno %ri)va*eni) %ro%a'andni) %raksi kad se an'a=man svi) koji su %ovezani s %rojektom ili imaju odre+enu eks%ertizu navodi zbroje 9 no. F Llanak na %o(etku su9 'erira da I%od )i%nozomI osobama mo'u biti usa+ena 0la=na2 sje*anja. abuse 3 J Trauma Stress3 #!. 5 F A $0# . str.! 6lanc? nema %roblema da nakon ovo'a u daljnjem tekstu izjavi3 kako ona ima nejasan uvid u )i%nozu3 ali je to iz'leda ne brine3 jer nalazi u%ori:te u tome da je njezino stajali:te sukladno s3 ni manje ni vi:e3 ne'o AMA 0Ameri(ko lije(ni(ko udru=enje2 i APA 0Ameri(ka %si)ijatrijska udru'a2.#". A.IDA$J5M IMPLA$TATA trebati %uno dokaza da o%ravdate svoje vjerovanje da se to do'o9 diloI. d. Mc$all?3 D. Sc)acter& 3ffe!ts of guided imager% on memor% distortion in 2omen reporting re!over' ed memories of ! ild ood se=ual. S djecom je %rvo na%ravila %olusatni uvodni raz'ovor 0ovo je vrlo va=an dio3 u kojem se inicira su'estibil9 nost23 nakon to'a je zatra=ila od djece da se o%uste najbolje :to ! P). $%r. ako tvrtka ili tim ima tri osobe koje znaju ne:to o uz'oju 'lista od koji) dva (lana to rade %o #E 'odina3 a jedan . 55B95FB. L.ritaniji. @ . najve*i izvor /inancijske %odr:ke za %si)olo:ka istra=ivanja i %ara%si)olo'iju u . .lackmore& *bdu!tion b% *liens or &leep Paral%sis> 3 Ske%tical Ineuirer3 -ol9 ume !!. Llanak dr.23 str. ." 'odina u bio'ra/iji %osljednje osobe s najmanjim iskustvom. 6lanc?3 C. A#3 moj %rijevod i %o9 debljanja Isto3 us%.#BBB. S. U nastavku o%isuje kako je onda do:la do 0%o=eljni)2 rezultata u svom istra=ivanju.@ Ma? June #BBE3 vi+eno& "@. Us%. Pret%ostavljam da ne treba %osebno isticati koliko je eti"' ki navoditi . Istra=ivanje je na%ravila na @5" djece iz dvije :kole u .3 str."9'odi:nje is9 kustvo u uz'oju 'lista.!"##. A."@.!"##. du'im istra=ivanjima3 da je )i%noza lo: na(in %rizivanja sje*anja3 %ozivaju*i se na rad u%ravo vlastito' tima3 ili da %onovimo 7 na rad osobe koja ima nejasan uvid u )i%nozu. S%onzorirala /ondacija Perrott'Marri!k.5 5vo jo: jedan %rimjer obja:njavanja ove %roblematike3 ovaj %ut od za'ovornice memetike. 6lanc?& *bdu!ted4 1o2 People $ome to 9elieve # e% Mere Kid' napped b% *liens3 Garvard Universit? Press3 !""A. S. %oziva se na S. S.0.SLULAJ TACA 7 C5JC5SIJA S D5M4$TICA$J5M LAH$IG SJ5\A$JA I S.lackmore nalazi se na %ortalu &kepti!al +n7uirer3 a u kojem nam %okazuje svoju metodolo'iju ukazivanja na u%itnost iskaza o otmicama.

Takvi %oku:aji omalova=avanja )i%noze3 to(nije )i%noti(ke indukci9 je kao alata za %ostizanje %romijenjeno' stanja svijesti3 nalikuju mi na ukazivanje da n%r. .4SL4.9toj3 u eks%erimentu koji je simulirao )i%nozu 0:to 'od to zna(ilo3 o%.3 vi+eno& "E.2 %si)olo' Steven Ja? L?nn %itao bi subjekte da zamisle da su vidjeli blje:tavo svjetlo i imali do=ivljaj iz'ubljeno' vremena. a.3 moj %rijevod i %odebljanja $0$ .ako ovo smatrati ne'o jo: jednim blatantnim %rimjerom zlou%otrebe )i%noti(ke in9 dukcije za svoje 0ili ve* ne(ije2 %otrebeD ."!.!"##. $adalje3 dobiva se dojam da je u ovom slu(aju stvoren (itav niz studija kako iskoris9 titi kirur:ki no= za ubijanje (ovjeka3 umjesto razmatranja kako s E . . B#Z od oni) koji su bili pripremljeni s %itanjima o $L49ima izjavili su da su oni bili u interakciji s vanzemaljcima 0alienima2IE Oa Perinu3 kao ni L?nn3 nije %roblemati(no uzeti u obzir rezultate koji su sastavni dio neeti(ke %rakse3 u ne(emu za :to niti ne znamo je li %romijenjeno stanje svijesti ili samo simulacija isto'a. kirur:ki no= nije adekvatan alat jer se njime mo=e ubiti (ovjeka."@.lackmore u zavr:noj di9 skusiji =eli objasniti kako ovo u stvari ni:ta ne dokazuje3 ali i na svoj na(in =eli nam %renijeti da bilo kakva is%itivanja3 kao i u%itnici na ovu temu nemaju zna(aja 0njezin (lanak kritizira 6oper Poll u SAD3 %o kojem je @3A milijuna amerikanaca imalo neko' kontakta s van9 zemaljcima2. Perina u svom (lanu u Ps%! olog% #oda% o realnosti vanzemalj9 ski) otmica3 %ored s%ominjanja 6lanc? i njezini) dosti'nu*a navodi i rezultate dr.. S. L?nn 'dje ka=e& IU #BB.##. Kto je %ot%uno to(no3 %itanje je samo u (ijim se rukama no= na:ao i kako *e 'a ta osoba iskoristiti.!""@ 7 zadnja recenzija #". Postu%ak je zavr:ila tako :to je zatra=ila od nji) da se I%robudeI 0izlazak iz %ro9 mijenjeno' stanja svijesti2 i da za%amte najbolje :to mo'u to :to im je is%ri(ala 0ovo je %ost)i%noti(ka su'estija2.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## mo'u 0ovo je )i%noti(ka indukcija23 a zatim im je (itala3 sporo i jasno3 %ri(u IJackie i vanzemaljciI o otmici djevoj(ice sa svim %o9 trebnim detaljima 0ovo je direktna su'estija ili u najboljem slu(aju vo+ena ima'inacija u %romijenjenom stanju svijesti2. Perina& *lien *bdu!tions4 # e 6eal 5eal>3 "#.!"#"..

Lilien/eld3 P). S. J. I. %seudoznanosti koja je za)vatila %odru(je klini(ke %si)olo'ije3 tvrde*i da3 ako se %rimije9 ne3 mo'u %okazati u(inkovitost u izlje(enju&#" B Us%.illin's& . ritualno' seksualno' zlostavljanja3 P-4 0%oreme*aj vi:estruke osobnosti2 i dru'i) disocijacija3 ili u %ro'ramiranjima vladini) a'encija. svat koji ima (etiri ruke ili3 recimo3 taj isti %un( koji ne stoji u staklenoj zdjeli ne'o se %oslu=uje iz bunaraD Isto tako3 evidentno je da je do:lo do in/lacije novi) %ristu%a i metodolo'ija koje na ovaj ili onaj na(in u'ro=avaju %si)otera%eut9 sku struku 0na (ijem je 'lavnom oltaru i dalje 1reud2. P). J. 5.alse memories of ! ild ood e=perien!es3 A%%lied 6o'nitive Ps?c)olo'?3 B3 0#BB52.IDA$J5M IMPLA$TATA njime obaviti us%je:an kirur:ki za)vat. G.3 str. . U stru(nim kru'ovima3 kad je rije( o ovoj %ojavi3 (esto se navodi eks%eriment s im%lantiranjem la=no' sje*anja iz djetinjstva3 'dje se iskoristio ti%i(ni ameri(ki stereoti% Izdjele za %un(I koju is%itana osoba izljeva na svadbenoj %roslavi. Lilien/eld3 dr. Tad je razumljivo bilo o(e9 kivati %ojavljivanje razni) %ravovjernika3 koji su ustali u obranu ono'a (ime su indoktrinirani.F#9. B Postavlja se %itanje za:to u eks%erimentu nije su'erirano ne:to sasvim neo(e9 kivano3 kao n%r. #E#9#BA #" Us%. D. M. . 4.3 str. Oar to nije jasan %okazatelj da se ista u zadnji) ne:to vi:e od stotinu 'odina nije us%jela is%ro/ilirati kako bi mo'la od'ovoriti na situaci9 ju na terenuD 6ijela stvar %onekad nalikuje na reakciju crkveno' vodstva %red navalom indicija da zemlja nije centar Svemira i da bi se mo'la i%ak vrtjeti oko ne(e' dru'o'a. S. 4. G?man3 T. J. D. D. $03 . Tra'om to'a3 dr.lackmore ili L?nn (ine uslu'u 0ili su na nji)ovom I%latnomI s%isku2D Trebam li %od9 sjetiti na su%tilnost dinamike Olo'a i (injenice da je %romijenjeno stanje svijesti mjesto na kojem se mo'u otkloniti neki utjecaji i %os9 ljedice nje'ova djelovanjaD U biti3 klju(ni dokaz znanstveno' %obijanja ovakvi) sadr=aja trebao bi biti tzv. L?nn3 P). false memor% s%n' drom3 skra*eno 1MS2 koji se tako+er s%ominje i %rilikom o%ovr9 'avanja n%r.F. S. 4vdje bi se mo'li i za%itati tko stvarno %ro/itira omalova=avanjem rada u %romijenjenom sta9 nju svijesti3 kome znanstvenici %o%ut 6lanc?3 . Lo)r i %rije s%omenuti L?nn3 nude %et lijekova za lije(enje bolesti3 tj. Gusband31. Lo)r& &!ien!e and Pseudos!ien!e in $lini!al Ps%! olog%3 T)e Juil/ord Press3 !"".SLULAJ TACA 7 C5JC5SIJA S D5M4$TICA$J5M LAH$IG SJ5\A$JA I S. J. M. sindrom la=ne memorije 0en'l..

C. @. $a kraju APA i dru'e udru'e %si)olo'a moraju biti s%remne nametnuti jake sankcije onim tera%eutima koji se uklju(uju u %rocjene i %si)otera%eutske %rakse koje nisu temeljene na prikladnoj znanosti ili onima koje su se %okazale kao potencijalno :tetnim. med.avati. APA 0Ameri(ko udru=enje %si)olo'a2 i dru'e udru'e %si)olo9 'a moraju i'rati aktivniju ulo'u u osi'uranju da kontinuirano :kolovanje tera%euta bude utemeljeno na (vrstim znanstve9 nim dokazima. Kto u ovom slu(aju zna(i %ozivanje na (vrste znanstvene dokaze3 kada ta ista znanost i dalje radije %oziva na vi:e instance3 sveti rat i ka=njavanje vje:tica3 umjesto da uzme kao mo'u*nost da bi se zemlja mo'la vrtjeti oko ne(e' dru'o'a. Svi %ro'rami obuke moraju uklju(ivati /ormalnu obuku u vje:tinama kriti(ko' razmi:ljanja.4SL4. APA i dru'e udru'e %si)olo'a moraju zauzeti vidljiviju ulo'u u javnosti u borbi %rotiv %o're:ni) tvrdnji u %o%ularnoj :tam9 %i i dru'dje 0navode internet kao %rimjer2 o %si)otera%ijskim i te)nikama %rocjenjivanja stanja. Strassman3 koriste*i u SAD zabranjenu su%stancu DMT3 koja je za %otrebe ovo' istra=ivanja bila le'alno nabavljena uz sve %otrebne /ormalnosti3 a $0% .. 5. !.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## #. Kto re*i o im%erativnosti nji)ovi) IlijekovaI i nji)ova %ozivanja i %rozivanja vi:i) instanci 0APA i dru'e udru'e2 u borbi za obranu stavova koji su neodr=ivi i temelje se na tome da smo bezdu:ni bi9 olo:ki strojevi3 (ija su unutra:nja stanja 0svjesnost2 %osljedica /iziolo:ko9kemijski) reakcija u moz'u 0ili mo=da jo: %okoje' or'a9 na23 a ne u%ravo obrnuto& da je to :to %oku:avaju mjeriti samo u(inak svijesti na materiju od koje smo sazdani. . Podru(je klini(ke %si)olo'ije mora se usredoto(iti ne samo na eks%erimentalno 0em%irijski2 %odr=ane metode ve* i na one koje su jasno li:ene eks%erimentalne %odr:ke3 a u smislu kreiranja liste psi5oterapijski5 metoda koje tre)a iz)je. Sveu(ili:no istra=ivanje 0Universit? o/ $e8 MeUico3 Sc)ool o/ Medicine2 je vodio dr. Po'ledajmo kako su se u jednoj dru'oj znanstvenoj studiji %ojavila bi*a nalik na Taru.

Prvo sam mislio da sanjam3 da imam no*nu moru.#. Strassman&W I%ak jo: im%resivnije je bilo %oimanje ljudski) i XalienX 0)rv. . #! C.io sam vo+enX3 X. to je kao da moj um odbija %ri)vatiti ne:to :to je tamo Vna%isanoW crno na bijeloI. 1ilm je snimnjen u ti%(noj $e8 A'e maniri i nije se %uno zadr=avalo na iskustvima s re%tilskim i sli(nim bi*ima3 ve* je na'lasak na na:im skrivenim %otencijalima. Helio sam ti re*i da te )o*u dr=ati za ruke3 ali bio sam %ribijen tako (vrsto da se nisam mo9 ## # e &pirit -ole!ule3 !"#". a. $ajmanje %olovica je to na%ravila na neki na(in.en2 %od utjecajem DMT9a& ITamo su bila dva krokodila.#@ Po'ledajmo :to je izjavio jedan od dobrovoljaca 0imenom . Do'a+anja za vrije9 me istra=ivanja o%isuje u knjizi 5-#4 # e spirit mole!ule3 a snim9 ljen je i istoimeni /ilm##.ilo je u=asno. Pritiskaju*i me3 silovali su me analno.#! $a %o(etku #@.SLULAJ TACA 7 C5JC5SIJA S D5M4$TICA$J5M LAH$IG SJ5\A$JA I S. #E53 moj %rijevod i %odebljanja $0& . . %o'lavlja %od nazivom Kontakt kroz veo4 J3 %o'le9 dajmo :to sam Strassman ka=e o onome :to je vlastoru(no za%isao& I.ontinuirano sam se osje*ao iznena+en 'ledaju*i koliko je %uno na:i) dobrovoljaca Xus%ostavilo kontaktX sa XnjimaX ili dru'im bi9 *ima. $a mojim %rsima.2 koristili su izraze %o%ut XentitetiX3 Xbi*aX3 XalieniX3 Xvodi(iX i X%oma'a(iX u nji)ovim o%isima.IDA$J5M IMPLA$TATA istra=ivanje vo+eno striktno %rema %ro%isima. Jo: uvijek je za%anjuju*e vidjeti vlastite na%isane komentare %o%ut XTamo su bila ta bi*aX3 X.A3 moj %rijevod i %odebljanja #@ Isto3 str. 5vo nekoliko citata o za%isanim svjedo(e9 njima dobrovoljni) sudionika u eks%erimentu& VDr. Subjekti istra=ivanja 0dobrovoljci o%.. Xstrani)X3 u smislu nesvakida:nji) i ili nezemaljski) o%.3 str. Strassman3 5-#4 t e spirit mole!ule4 a do!tor(s revolutionar% resear! into t e biolog% of near'deat and m%sti!al e=perien!es 3 Coc)ester -T3 Park Street Press3 !""#.rzo su do:li do meneX..2 /i'ura koje su iz'leda bile svjesne dobrovoljaca i bile u in9 terakciji s njima. 1oslije sam s5vatio da se to stvarno do. $eljudski entiteti mo'li bi biti %re%oznati kao& X%aukoviX3 Xbo'omoljkeX3 XreptiliX i Xne:to nalik sa'uaro kaktusuX.odilo . a. To je bilo ne:to najstra:nije u mom =ivotu. $isam znao )o*u li %re=ivjeti.

• Oa %ostizanje %romijenjeno' stanja svijesti kori:tena je 5lma9 nova indukcija#F koja traje u %rosjeku (etiri minute3 umjesto du'otrajne relaksacije ili vo+ene ima'inacije. U nastavku bi) )tio navesti neke (injenice koje bi mo'le %omo*i u boljem sa'ledavanju (itavo' slu(aja s Anom& • Ana nije mislila da je bila u nekoj neljudskoj interakciji3 %a da ju je to motiviralo na ovaj rad. . 5lman& 1%pnot erap%3 Jlendale 6A3 Mest8ood Publis)in' 6om%an?3 #BE.. Isto3 str. • Tijekom seansi %azilo se3 :to ulazi u metodu rada3 da se ne utje(e su'estijama i navode*im %itanjima na ono :to se %ojav9 ljivalo u Aninoj svijesti3 kako se ne bi stvarali ne%ostoje*i sadr=aji. • $ekoliko dana nakon %rve seanse3 Ana je %otvrdila da je %ri(a s Tarom (udna. $0' . To je bio stvaran motiv za ove seanse. U tom trenutku3 a ni kasnije3 nije na niti jedan na(in su'erirano od strane autora3 niti tre*i) osoba da je rije( o mo'u*oj neljudskoj mani%ulaciji. !5!3 %odebljanja moja #5 Isto3 str.4SL4.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## 'ao niti %omaknuti niti 'ovoriti. • . IsusePI#. 4bzirom da je .en nije nastavio s daljnjim sudjelovanjem i vratio se u rodni 'rad3 %otresen i %od dojmom ovo' nemilo' do'a+aja. Gtjela je oti*i tra'om %onavlja9 ju*e' sna i vidjeti :to *e se %ojaviti. Je li ovo %ri)vatljiv za)vat ne znam3 ali ono :to se nakon to'a %ojavilo je jo: manje o(ekivan %rizor3 daleko od %andana Izdjele za %un(I3 koja bi mo'la biti %ri9 #.#5 Sve u svemu3 %ojavljivanje re%tila se s%ominje na desetak mjesta u knjizi.en %rije bio IrekreativacI s ectas?9jem i mari)uanom3 Strassman ka=e da je naknadno bilo lako ustvrditi da su . !5@ #F D.enove %si)olo:ke za:tite bile jednostavno %reslabe da bi bile djelotvorne %od mo*nim utjecajem du)ovne molekule 0DMT2.ad se %ojavio lik Tare3 koja je imala re%tilska obilje=ja i mo'la je mijenjati svoj iz'led i bila %rikazana kao sasvim %ri9 )vatljivo bi*e u mo'u*oj budu*nosti3 umjesto daljnje' u(vr:9 *ivanja to' stava3 %oku:ano je u%ravo su%rotno& demontira9 nje tr'anje IsceneI.

4na %rije seansi nije tra'om sumnje o mo'u*oj neljudskoj mani%ulaciji tra=ila %omo* i %otvrdu u tzv. Tad se (itava scena %romijenila.SLULAJ TACA 7 C5JC5SIJA S D5M4$TICA$J5M LAH$IG SJ5\A$JA I S. Ana nema %ovijest nikakvi) %si)i(ki) %oreme*aja niti su isti zabilje=eni u njezinoj obitelji. U nastavku slijedi i od'ovor na kratki u%itnik na koji je Ana od'ovorila za %otrebe ovo' (lanka. knji'ama za samo9 %omo* osoba koje su tvrdile da su bile izlo=ene takvim %os9 tu%cima3 te na taj na(in mo'u*e bila %ri%remljena i inducirala sadr=aje koji su se %ojavili. Qto si znala o tzv. • Smatram da je Ibibliotera%ijaI u Aninom slu(aju ne%rimjenji9 va. se!ondar% gain2 od ovakve neljudske mani%ulacije zbo' (e'a bi se n%r. Koje je bilo tvoje mišljenje o snu koji se ponavljao> Da ima nekakvu %oruku koju trebam s)vatiti i zato se %onavlja.IDA$J5M IMPLA$TATA )vatljiv dio Anino' %ro=ivljeno' iskustva. Oa Anu bi bio %uno %ri)vatljiviji sadr=aj neko' rajsko' mjesta za ku%anje3 :to se iz'leda i do'odilo3 ali ne od strane autora3 ne'o od strane bi*a koja su otkrivena u svome djelovanju %a su je %oslali na ne:to :to je u stvarnosti nalik na Andaman Y $icobar oto(je3 :to joj je u tom trenutku do:lo kao neka vrsta anti9stres tretmana. Ana je u odre+enom trenu s)vatila da je rije( o la=nim sje*a9 njima3 %otaknuta %ronalaskom im%lantata na nozi. Koliko je bila samostalna tvoja odluka da se odlu"iš na sljedeću regresiju> 4dluka je %roiza:la iz %otrebe da saznam vi:e o tome :to mi se do'a+a. • Anina =ivotna dob3 socijalna3 materijalna3 mentalna i du)ov9 na situacija ne %rejudicira mo'u*e sekundarne dobiti 0en'l. identi/icirala s =rtvom bez obzira da li je rije( o stvarnim do=ivljajima ili mo'u*e stvoreni) la=ni) sje*anja. He li još koja osoba bila upoznata sa sadržajem prve regresije i $0 . vanzemaljskim otmi!ama prije regresije> Da su neki ljudi bili oteti i da su do ti) sje*anja do:li re'resijom 7 tekstovi iz knji'a.

ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## ako jest. Oanimljivost koja bi se mo'la okarakterizirati kao jedna od I%rimar9 ni) dobitiI jest (injenica da je do:lo do %romjene na Aninom /izi(kom tijelu nakon %rovedeno' %ostu%ka otklanjanja im%lantata %rona+eno' na nozi. Smatram da su svi sa9 dr=aji koji su iza:li ionako dio mene i bez obzira kako su zavr:ili u meni3 u tom trenutku su bili %onukani iza*i i ne:to re*i ili skrenuti %a=nju na sebe. 4sje*am se sna=nije otkad znam za nji). $0! . Qto danas osjećaš prema bićima koja su se pojavila> Da su jadni i %ateti(ni. 'ledala %rije #" 'odina i ostao je ne'dje u meni za(a)uren. Linjenica jest da je ranica na%okon zarasla3 a neu'odno %eckanje i iritiranje od tada se vi:e nije %onovilo. Ako je nji)ovo %orijeklo iz neko' mate9 rijala koji sam vidjela ili %ro(itala3 onda su ostali kod mene zato :to i) je ne:to %rivuklo. koji je bio njezin stav o tome. Uzimaju od nas oni :to sami nisu u stanju %roizvesti. U nastavku se mo'u vidjeti dvije snimke desne no'e dan %oslije dru'e seanse i (etiri tjedna nakon to'a. &matraš da je bilo koji drugi materijal mogao utje!ati na sadržaje koji su se pojavili u regresiji> Mo=da3 to sa %odsvijesti i njenim sadr=ajima je ru%a bez dna. -rlo sli(no nama dok ne odlu(imo biti dru'a(iji. Kto je %ravi razlo' zacjeljenja ove ranice koja je ustrajno iritirala i %eckala Anu 'otovo %et mjeseci i nije rea'irala na standardnu tera%iju3 ne znam3 i mislim da to ne*emo mo*i sa si'urno:*u ustvrditi. te koliko je za tebe bio važan takav stav> Da3 is%ri(ala sam %rijateljici re'resiju sa Tarom 0%rva seansa23 njoj je bilo zanimljivo i nije izrazila nikakav %oseban stav %rema tome. 5a li se osjećaš kao žrtva vanzemaljske manipula!ije> Da3 ali se ne osje*am bes%omo*no.4SL4. Mo'ao je mo=da utjecati i neki /ilm koji sam n%r.

ako bi) bio koliko toliko si'uran da ona nije bila jednostavno samo %osljedica su'esti9 je3 obzirom da je osoba u %romijenjenom stanju svijesti visoko su'estibilna3 %oku:ao sam u nekim dru'im seansama %onoviti istu $0" .IDA$J5M IMPLA$TATA Slika 1: Snimljeno dan nakon druge seanse Slika 2: Snimljeno nakon četiri tjedna (u međuvremenu nije korištena nikakva dodatna terapija) Helio bi) ne:to re*i i o Idemontiranju sceneI.SLULAJ TACA 7 C5JC5SIJA S D5M4$TICA$J5M LAH$IG SJ5\A$JA I S. .

Denis . 4svijetljeno je3 nema dana ili no*i.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## stvar.!"#". 9ranskript snimke prve seanse -o+eno& ". . to je velika prostorija3 o'romna. Trajanje& ...ako je3 je li dan3 no*3 je li osvijetljenoD Ana Denis 4brati %a=nju na to svjetlo3 kako iz'leda to svjetloD .ako bi 'a o%isalaD Ana . Tako sam do:ao do to'a da tr'anje scene nije mo'u*e u slu(a9 jevima kada su u %itanju sadr=aji za koje mo=emo re*i da su zaista dio iskustva osobe3 odnosno Itr'anjeI nije mo'lo izmijeniti ono :to je osoba u tom trenutku %rijavljivala.#!. $e vidim 'dje su joj krajevi3 uo%*e3 ali znam da nije tako velika kao da je nekakva )ala3 kao nekakav biro veliki s velikim stro%om. Isto tako =elio bi ne:to re*i %o %itanju divno oslikane vizije na:e budu*nosti3 'dje svi rade korisne %oslove3 'dje se osje*a du) zajedni:tva3 a koja se %ojavljivala Ani %rvo u snovima3 a onda i u re9 'resiji.4SL4.akav je %odD Po (emu $#0 .ijelo9%lavo3 bijelo3 ali onako bijela koja nije =u*kasta ne'o %lava.." minuta Prostorija i laboratorij Denis Sada kad nabrojim do tri3 dozvoliti *e: sebi da ode: u san u kojem ide: ne:to raditi 0odbrojavanje2 Kto se do'a+aD Ana S kole'ama sam u %rostoriji . $ame*e se %itanje koliko je sli(ni) IuvidaI i I%orukaI dobiveno u %osljednje vrijeme3 koji bi mo'li %oslu=iti kao dobar anestetik i Inamje:tanje vibracijeI kod takvi) osoba3 :to bi mo'lo %otaknuti daljnje za)tijevanje za %rimanjem sli(ni) sadr=aja3 te be9 toniranje nji)ovi) uvjerenja umjesto kriti(ko' sa'ledavanja i vi:e o%reza u daljnjem istra=ivanju. Denis Dobro3 %o'ledaj malo unaokolo.

. Tamno3 tamno sivo.. Jledamo rezultate na velikom %latnu.SLULAJ TACA 7 C5JC5SIJA S D5M4$TICA$J5M LAH$IG SJ5\A$JA I S.. Dalje.. Pa mislim da smo to sad %rvi %ut p.IDA$J5M IMPLA$TATA )odateD Ana Ana Ana Ana Pod je skroz ravan. Ana Denis JelX to neki sastanak3 :to se do'a+a u stvariD Ana Denis Kto ste %ustili %rvi %ut u =ivotD Ana . us%io.sjedni5 prostorija3 sad smo se valjda svi na:li zajedno. Ma nije %latno3 to je 0uzda)2 nekakvo %rozirno staklo na kome se sve vidi. 2ivot i vidjeli da je dobro. 0%auza2 $a%ravili smo neku %reinaku . $## Denis -idi: i) %rvi %ut ili ste tu ve* neko vrijemeD Denis Dobro3 :to se do'a+a daljeD Kto raditeD Ana Ana Denis $a velikom %latnuD Denis Dobro.. na nekom =ivom bi*u. )la(e i majica.. $ekakvu normalnu odje*u ni:ta . Cezultati su dobri3 radili smo na nekakvom %okusu koji je . Gladan je3 )ladno iz'leda3 nije mi )ladno. Da3 oni su iz s.stili . Denis Mo=e: li osjetiti materijal3 to%linu3 )ladno*u3 od (e'a jeD Denis Ima neku bojuD Denis Kto ima: na sebiD Denis 4brati %a=nju na svoje kole'e3 %o'ledaj %oznaje: li ko'a tamoD Ona: li te ljudeD Ana Ana $e.

/avam zanemariti . $e vidim kru%nu sliku. Ana Taj je . Denis U (emu je %roblemD Denis Dobro3 dok nabrojim do tri dozvoliti *e: sebi da vidi: kru%nu sliku to' bi*a 0odbrojavanje2 Sad vidi: kru%nu sliku to' bi*a3 kako bi*e iz'ledaD Ana Ana 0:a%tom2 $e vidim 'a. 4n mi sam ka=e da je dio %okusa. 0uzda)2 Denis Kto je onD 4n nije zna(i dio %okusa3 on je tu ne:to dru'o tuD Pitaj 'a :to on radi. Ana Ana Ana $#$ 4n je dio %okusa. a. Po(eo se javljati tu bez veze3 kao da je on dio to' %okusa3 a ja stalno mislim da nije3 nema to veze s njime3 a on je .98 bića Denis 0%oku:aj %rodubljivanja %romijenjeno' stanja svijesti2 . Denis . Tu sam u toj %rostoriji3 ali sad is%red vidim samo zvijezde..4SL4... Denis 4%i:i mi 'a3 da vidimo kako iz'leda...2 Denis Jdje se nalazi:D Pojavljivanje 8. 04vo je mo'u*e bila blokada3 kako se ne bi vidjelo da se stvarno radi o ljudskom bi*u o%. Denis JelX to neko novo bi*e ili to koje si )tjela o%isatiD Tko je taj 5TD 4%i:i mi 'a malo. 4(ima.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## Denis Mo=e: li 'a o%isatiD Ana Ana 0du=a %auza2 @a stalno mislim da je to +ovjek6 a nije.. Kto se do'a+aD Ana Iz'leda kao 5T. ja 'a stalno pok..ako %ri(a s tobomD ..

ne vidim mu skoro tijelo3 vidim mu najvi:e tu 'lavu.. Imam osje*aj da 'a dru'i uo%*e ne vide. Kto jo: imaD . $e3 ne vodi nitko sastanak3 %ri(amo3 komentiramo svatko :to bi jo: trebao na%raviti ...ako 'a vidi:D .ako iz'leda laboratorijD $#3 . $a (emu radi:D Ana Ana $a D$A.. ne mo. Denis Ima li kosuD Denis 4%i:i mi 'a dalje.ako to iz'ledaD Jdje si uo%*eD Denis . Do+i u taj trenutak i reci :to se javlja.a konkretno. $e.akve su to o(iD Ana Ana .akvo mu je tijelo3 koliko je visokD Ana Mali je3 mo=da je3 ne znam3 metar . Denis . -rati se %a %o'ledaj na (emu radi:. Denis Dobro3 je li on tu samD Ana Ana Ana Denis Dobro3 'dje su ti kole'e s kojima si bila %rijeD Denis Jo: ste na sastankuD Denis Da li neko vodi taj sastanakD . Sam3 jedan.ako to iz'ledaD Ana Denis Dobro3 %a vrati se malo nazad3 kada si bila sama u svome nekom %okusu3 kada si radila taj %okus3 to :to si rekla da radi:.. U laboratoriju.IDA$J5M IMPLA$TATA Denis Kto to zna(i o(imaD .ru%ne3 'otovo crne. /to tamo radimo6 ali mo2da me on odvla+i6 ne znam. se sjetiti ni+e. Tu su i oni. Da3 svi ne:to komentiraju3 rade3 a on stalno %oku:ava %rivu*i moju %a=nju.SLULAJ TACA 7 C5JC5SIJA S D5M4$TICA$J5M LAH$IG SJ5\A$JA I S.

trebalo je %ocije%ati neke s%ojeve. . Po o(ima. Stakleni. Denis -rati se jo: nazad3 %rije ne'o si do:la u tu sobu za sastanke3 'dje si sadaD Ana $a ulici.akav je bio li/tD Ana Denis Idi u sljede*u situaciju kada si bila s tim malenim3 :to se do'a+aD Ana Ana Ana Ana Ana $#% 0%auza2 4n je tu=an. Denis Dobro3 do+i u trenutak kad ide: u taj laboratorij na to mjesto3 'dje siD Ana Ulazim u z'radu3 dolje je rece%cija . Denis Mo=e: li 'a dotaknutiD Denis Pa dotakni 'a %a mi javi kako to iz'leda. mikrosko% .... Idem na %osao. Ima 'latku to%lu ko=u. Sam je i zato je tu=an. neke stvari sam %robala raditi na nekim malim or'anizmima . Denis Po (emu zaklju(uje: da je tu=anD Denis Pa %itaj 'a je li tu=an.... idem li/tom . izlazim van u )odnik i ulazim u svoj ured. 9ara. )u ter Denis Dobro3 vrati se sada trenutak %rije ne'o si do:la u laboratorij3 'dje se nalazi:D Ana 0%auza2 U nekoj sobi za sastanke. Da.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## Ana Ima el..4SL4.. Denis .

ako to iz'leda vaniD Po (emu zaklju(uje: da je u=urbanoD . Ana Ana Ana Ana Jedan zid je u staklu. $#& Denis Do+i do to' zida od stakla3 :to vidi: kroz stakloD Denis $a kojem si katuD Denis . Da. -idi se %romet3 svjetla3 stalno se nekud voze.IDA$J5M IMPLA$TATA Denis 4d kada je samD Pa ti si sa njim3 objasni mu to da nije sam. -idim vani je jako u=urbano. Da. U Americi. Denis Dobro do+i do neko' kraja %a vidi je li to zid ili :to je to.9tom. 5. <o je normalno. Ana Ana Ana Ana Ana Ana Sam je te vrste. Denis 4kreni se %o (itavoj %rostoriji i vidi ima li kakvi) otvora3 %rozora3 vrata ili ne(e'a.SLULAJ TACA 7 C5JC5SIJA S D5M4$TICA$J5M LAH$IG SJ5\A$JA I S.oja je 'odinaD Denis Jesi li jo: u svom laboratorijuD Denis Po'ledaj %o laboratoriju ima li zidova3 je li s ne(im o'rani(en taj laboratorijD Ana Ana Da3 moj je. U laboratoriju. $o* je. Denis A 'dje ste sadaD Denis A laboratorij je 'djeD U nekom 'raduD Denis A 'rad je u nekoj dr=aviD Denis . !#A". Oid je3 da.

Denis $je'ovom voljom ili %rotiv nje'ove voljeD Denis Po'ledaj svoje ruke.ijelu kutu..ako 'rozneD Denis 4%i:i mi i) malo. 0uzdi:e2 Iste kao i ruke.akve su ti no'eD Denis Imaju kand=eD Denis . kao da su od 'u:tera..oja3 istoD . a ja ne bi da rade ni:ta na njemu. $i:ta.. Oelena.. Iz'ledaju kao kand=e . . Da.4SL4.akve su ti rukeD Ana Ana Ana Ana Ana Ana Ana Ana Ana Ana $#' Denis . .ojaD Denis Kto ima: na sebiD Denis I na no'amaD Denis -idi: svoje no'eD Denis . $etko misli da *emo mu mo*i ne:to raditi . 0:a%tom2 Jrozne. Da. 0%auza2 Slu(ajno je tu zalutao kod nas3 onda 'a je netko doveo kod nas3 na Oemlju. %itaj 'a odakle je sti'ao kad je sam tu 'dje je.ako se uo%*e %ojavio tuD Ana Ana $etko 'a je doveo. 0uzdi:e2 $isu ljudske. Denis . ..ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## Denis Dobro3 vrati se tvom usamljenom .. Da.

IDA$J5M IMPLA$TATA Denis .ako si do:la na taj %osao3 ima: li neki %rijevozD Denis Sama se vozi:D $# . Denis . netko da je od tvoje vrste. ali znam da %ostoje. $eko u kantini. Te kole'e.ako iz'ledaju kole'eD Denis Dobro3 vrati se %onovno tamo kada nisi imala ljudski oblik3 sad si sama %onovnoD 4vaj mali je tu s tobomD Ana Da. Denis Do+i u situaciju kada si %onovno s nekim tko ima tvoj oblik . $e..oliko si visokaD Ana !35 metra.ad si zadnji %ut bila 'ladna3 daj vidi %a mi reci :to si zadnje %ojelaD Ana Ana Ana Jaje. $a %osao sam do:la vozilom.. $ormalno.. $eko s%ecijalno jajeD Denis -eliko3 maloD .oliko je to bilo jaje veli(ineD Denis Je si li jo: :to jela osim to' jajetaD Pila ili ne:to uzimalaD S ne(im se jo: )ranilaD Ana Ana Ana Ana $ekakav na%itak . Hensko. Denis Kto jede:D . Sad imam ljudski oblik i ja i oni. -idi: li neko' takvo'D Ana Ana $e .. Denis Oanimljivo..SLULAJ TACA 7 C5JC5SIJA S D5M4$TICA$J5M LAH$IG SJ5\A$JA I S. . Denis Misli: li da si mu:ko ili =enskoD Denis Ima: neke %rijatelje3 ima: %artnera3 neko dru:tvoD Denis Dobro3 vrati se kole'ama. vo*ni..

. To vidim. Ima i) moje vrste. ali ne komuniciramo. Ima )r%a ljudi. .4SL4.ako ti dru'i iz'ledaju3 o%i:i mi neko'.... ima tako razni) .. Da . 0kroz smije:ak2 Ima i 5T9ja3 on ne ku=i uo%*e da i) ima . zato /to ide svatko svojim zadatkom. %o'ledaj svoje ruke. Denis Mo=e: li se sada vratiti u taj %rijevoz3 budi u tom %rijevozu na trenutak. Denis Da li se %re%oznajeteD Denis Dobro3 :to ima jo:D Denis Je li uo%*e mo'u %ri(atiD Ima li bilo kakvi) 'lasovaD Ana Denis To zna(i da se neki mijenjanju3 a neki su stalno ljudiD Ana Denis 4k3 sada kada nabrojim do @3 do*i *e: u trenutak kada si %rvi %ut osjetila da se mo=e: mijenjati 0odbrojavanje2. imam svakakvi)3 u metrou. ulaze i izlaze3 nitko s nikim ne %ri(a.. Ja sam isto (ovjek . -rati se u trenutak kada si s)vatila da se mo=e: mijenjati... Kto se do'a+aD Jdje siD $#! .ad su ljudi mo'u komunicirati. ali znam da tamo . Denis Po (emu to zna:D Ana Ana Ana Ana Denis . Ana Ana Ana To je kao metro.... 0%auza2 Ja i) mo'u vidjeti ako )o*u kao ljude3 a mo'u i) vidjeti i ovako..ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## Ana $e3 to je neki %rijevoz. Denis 4brati %a=nju oko sebe3 ima li jo: neko'aD Denis Ti si . *ni ne pri+aj. Samo se neki mijenjaju.

sve je crno9 bijelo ne znam za:to3 mislim da 'a nisam ja ure+ivala ovo mi se ba: i ne svi+a.. dvije veli(ine mene.ako dobiva: zadatakD $#" . 0%auza2 Sam taj osje*aj dvije veli(ine . Ja 'a ne %romijenim3 ja samo vidim dru'a(ije...akav je to osje*ajD Ana Ana Denis $a koji je na(in (udanD Denis 4 (emu to ovisiD Ana Denis Mo=e: li mi re*i kad se ona mijenja3 koji su to %oslovi kad si u jednoj ili dru'oj veli(iniD Ana 4ni %oslovi u laboratoriju su . 0%auza2 Stan je veliki3 velika dnevna soba .. . $e znam... kao %o zadatku... Ludan3 ali nije neu'odan.a veli+ina .SLULAJ TACA 7 C5JC5SIJA S D5M4$TICA$J5M LAH$IG SJ5\A$JA I S.ao ovisi o tome :to radim...oja je 'odinaD Denis Kto se do'odilo da mo=e: mijenjati oblikD Denis 4%i:i svoj stan tu 'dje jesi sada.IDA$J5M IMPLA$TATA Ana Ana Ana Ana Ana Doma sam..ako to iz'ledaD Denis ... !#"" i ne znam koja. Denis Jdje je toD Denis . Doma sam u stanu. nije stalna . 0du=a %auza2 Oadatak ima cijela 'ru%a na%raviti ne:to novo. Ludan zato :to ta dr. . nesta)ilna je. Denis Lije zadatke izvr:ava:D Ana Ana Denis Tko zadaje zadatakD Denis . onda sam !35 VmetraW .

Ja imam jedan se'ment i nemam %ojma :to sve dru'i moraju3 niti me bri'a jer je ovo ve* dosta. Denis Kto je to :to vidi: vani3 stvarno 'rad ili ne:to dru'oD $$0 .ako to iz'leda3 taj radD Denis Kto dobiva: za svoj trud3 da li se on na neki na(in na'ra+ujeD Ana $e treba mi na'rada..per se osje3am. Tako sve /unkcionira. Ana $e vidi se ba: %uno3 sve je sivo3 svjetlo9sivo. Napravim do)ro i s. Ana Denis Da li se ne:to %osebno radi kad se zavr:i ne:to s (ime ste svi zadovoljni. 0%auza2 4vaj je is%ao najbolje. tu sekvencu samo %redam dalje i to ide dalje. Denis Mo=e: li do*i u trenutak kad ste u nekom sastavljanju3 da vidi: :to ste sastavili3 da mo=e: vidjeti kako se tvoj dio ukla%a u neku cjelinu na kojoj radi ta 'ru%aD Ana Ana 0%auza2 Iadi se na +ovjek.ad sve bude 'otovo3 sve *emo to sastaviti i krenuti. . /to 3e mi odmor..ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## Ana $a sastanku smo se do'ovorili tko :to treba na%raviti.4SL4.. Denis Dobro vrati se tom velikom tijelu dok radi: u laboratoriju.. Mo=e: li do*i %red stakleni zid u trenutku kada je dan3 a ne no* da vidi: van kako to iz'leda danju3 a ne no*u..ako to ide daljeD Ana Dobije se novi zadatak. 0du=a %auza2 . Denis Ona(i to je tvoj %osao i nema neko' na'ra+ivanja. Ja nemam ni:ta s tim3 nemam %ojma kuda *e oni sada dalje3 tko *e to sada dalje sastaviti. Pa ja sam samo trebala %romijeniti strukturu . Denis . Denis Kto radite u me+uvremenu3 da li se odmarate ili samo radite zadatak %o zadatakD Ana 4vo je sve IJCA .

0%auza2 Da. Da.ako se zove:D Denis Kto Tara voli osim :to voli is%unjavati zadatkeD Da li se s jo: ne(im dru'im i'ra osim tim zadacimaD Ana Ana Ana Ana Ana Ana Ana Jlazba.IDA$J5M IMPLA$TATA Ana Ana Jrad je. Denis 0odbrojavanje za %ovratak u normalno stanje svijesti3 zavr:etak seanse2 $$# . $eka (uva 5T9ja od %okusa..SLULAJ TACA 7 C5JC5SIJA S D5M4$TICA$J5M LAH$IG SJ5\A$JA I S. Denis . 'odiniD Denis Tara zna (e'a se Ana bojiD Denis Mo=e li joj dati jo: kakav konkretan savjetD Denis Mo=emo li sada %ozdraviti TaruD Denis Ima li Ana :to %oru(iti Tari u budu*nostiD Denis Ima li %otrebe da Ana i dalje kroz snove dolazi do Tare i to %ro=ivljavaD Ana $ema. Sve je samo i'ra. Denis Tara svira ili samo slu:aD Denis Da li bi Tara imala :to za %oru(iti Ani danas u !"#". Slu:a. 0du=a %auza2 Tara.. Da se ne boji. 0%auza2 Da se o%usti i u=iva .

ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## 9ranskript snimke dru)e seanse -o+eno& !5.ojaD Denis Dobro3 dalje. Imam u 'lavi jednu sliku sebe.ako to iz'ledaD Denis . . Cuke su zelene isto. Po'ledaj svoje no'e. Ima: %rsteD .akve su ti no'eD Ana Ana Ana Ana Denis 4%i:i mi svoje no'e. Denis . $e znam ovo je svjetlo umjetno.4SL4.!"#". Ili %rste ili isto tako ne:to zeleno (udno. $e znam broj i nema ni:ta na njima. Imam du'u sme+u kosu3 kovr(avu3 a onda u trenu vi:e to nije to. Oelena. Trajanje& FF minuta 9ara u laboratoriju Denis Jdje si sadaD Ana Ana Ana U laboratoriju sam. Ludne. Jesam sama sam i %renosim neke %a%ire s jedne strane na dru'u u laboratoriju.#!. Malo imam3 malo nemam. Sto%alo je veliko. Denis Je li dan ili no*D Denis Jesi li samaD Denis Dobro. $ema mirisa3 ne'o ne:to kao da je sluzavo3 nekako (udno.akve su ti rukeD Ana Ana $$$ Denis Mo=e: li osjetiti svoj mirisD . To je to.

. Ana Denis $e zna: 'dje si ti. Ja to mo'u 'ledati izvana kao da je /ilm. ne znam u :to me usisava u vrijeme u %rostor3 u ne:to me usisava3 . %ostaje sve u=e3 . Denis Idi malo unazad3 od trenutka u kojem si bila %a da vidimo :to *e se javljati. Ana Uvla(i me3 kao da me usisava ne:to3 . 0duboki uzda)2 4na se budi3 ustaje i ..... Denis Kto radi: u svom laboratorijuD Kto se dalje do'a+aD Ana Denis Dobro.. .... u nekom %red'ra+u 'dje su sve ku*e u nizu. ima oblik kao da je truba3 'ore je3 ne:to je3 .. Hivi u nekoj ku*i . #ema budućnosti.. kao da vidim neko'a tko se budi3 ta osoba je =enska osoba koja je3 . kao da je to bio njezin san. $e.SLULAJ TACA 7 C5JC5SIJA S D5M4$TICA$J5M LAH$IG SJ5\A$JA I S. -rti vrijeme malo na%rijed da vidimo :to *e se do'oditi. $$3 Ana Denis Dobro3 dalje.. o(ito joj je mu= ve* oti:ao3 vidim da je tamo netko le=ao kraj nje.... $a dodir su )ladne. Ona(i ti nisi ta =enaD Ana Ana Denis Kto se dalje do'a+aD . $e znam 'dje sam ja. :ett5 u sada njosti Ana 0du'a %auza2 $e mo'u krenuti na%rijed.IDA$J5M IMPLA$TATA Denis To sluzavo je 'dje3 %o (emuD Ana Sluzavo je . nije lije%o ne znam kuda *u zavr:iti. To je3 . I djeca su ne'dje u ku*i3 valjda. Ma %ri%remam se ne:to %rou(avati %a zato sla=em %a%ire da mi to bude uredno3 da mi ne smetaju....ao na /ilmu3 ali to vi:e nisam ja. nisu ruke sluzave ne'o su nekako )ladne.

Sad je ve* nervozna jer ima )r%u stvari za odraditi3 a da to . -ani se vidi vrt s travom. $e.ett? je sve s%remila i s%rema se sada da ode na %osao. a.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## Denis Kto ona radiD Ana Ana Ana S%rema doru(ak... Sad . kad se %robudila ne zna ni:ta o tome. Amerika je si'urno. Sve iz'leda normalno3 ne znam.. U ku)inji je. 0du=a %auza2 . Kto dalje radiD Ana . Da3 ja sam tu3 ali me nema.plano.. .ako je vjerojatno (udno to :to joj se do'odilo3 za%ravo ona se samo %robudila3 a ne zna . Ali mi se (ini da je sve ne:to . ne zna )o*e li sti*i. Ulazi u auto i vozi se %rema 'radu.... <o je taj osje3aj.ett?D Dobro idemo vidjeti dalje :to *e se do'a+ati s .2. mo'lo bi biti ovo doba 0sada:nje vrijeme o%. 4ad sve iz.. 4na je sanjala. Da3 ima %rozor.. Isto to :to je Denis Kto se dalje do'a+aD Ana $$% .ett? ulazi u z'radu koja jako %odsje*a na onu 'dje Tara radi..ett?. .ett?.4SL4. Sad je 'u=va. Denis Ima ku)inja %rozorD Denis Ima li %o ku)inji kalendarD Denis Ona: li mo=da u kojem je to 'radu ili dr=aviD Ana Ana Ana Denis A)a3 a ti si3 'djeD Ti to 'leda:D Denis Dobro i :to ti misli: dok to 'leda:D Denis Ta =enaD Ana Ana Denis .leda kao da je pod. Sad ima osje*aj da je ve* radila. Da.ako se zove ta =enaD Denis A ti 'leda: . .

. Denis Dobro3 idi na%rijed s tom .. Denis Dobro %a idi dalje3 da vidimo :to *e se do'a+ati. 0%auza2 I sad sam o%et u svom laboratoriju. 0du=a %auza2 Ide s%avati .. zove doma da vidi jesu li djeca krenula3 je li sve ok. $ezadovoljna je s time :to radi i dosta joj je sve'a.ett? da vidimo :to *e se do'oditi dalje. Denis Je li samaD Ana Ana Denis Dobro3 dalje.ett? dalje radiD Ana Sad je doma3 nervozna3 sve joj ide na =ivce3 i mu= i djeca3 ne mo=e sku=iti uo%*e .oja je sada 'odinaD Ana Denis Ima: li u uredu neki kom%juter ili neku na%ravu kao kom%juterD Ana $e:to sli(no nekada:njem kom%juteru. Je li zas%ala . Ja nekako osje*am da *e ona u snu o%et raditi3 a ona3 .... $e3 mu= je %ored3 on ve* s%ava.. Kto . Denis Jdje si tiD Ana 0du=a %auza2 $emam %ojma. Sad ide %rema 'ore..ett?D Ana Ana Da. Ja mislim3 tako ne:to. 4na ista misao koja me je %rije s%u:tala. Denis Pa %ribli=i se toj na%ravi3 do+i do nje3 %a mi o%i:i kako iz'leda na%rava.IDA$J5M IMPLA$TATA radila Tara samo je sad sve3 . ne znam je li ona :to osje*a ili ne3 ali ja imam osje*aj da *e ona o%et krenuti tamo.. Denis Tko ide %rema 'oreD Denis .SLULAJ TACA 7 C5JC5SIJA S D5M4$TICA$J5M LAH$IG SJ5\A$JA I S. samo u ljudskom obliku. Pozdravlja kole'e3 ulazi u svoj laboratorij.. !#A". $a :to ti to li(iD $$& . Cadi3 . u stvari je nezadovoljna s %oslom.

Kto se javljaD Ana Ana 0%romjena 'lasa2 $eka (udna bi*a. . Ja sam na ne(emu3 nije stol3 ali ne:to sli(no.. Cas%araj tu scenu i idi iza scene i vidi :to se javlja.. Denis Dobro3 oti%kaj na ti%kovnici koja je 'odina. Denis Pet. Ana Ana Denis I ti si TaraD Demontiranje scene Denis 4k.. Denis $a metalnom stolu le=i:3 %oku:ava: se di'nuti. . $eki) F9A oko mene. koja je u ravnini %lo)e3 'dje se mo=e %okretom %rsta na%raviti sve3 ne treba se %osebno ti%kati3 a isto to se mo=e raditi i na ekranu velikom3 na%rijed na kojem se to sve vidi. Pa onda radim ili na ti%kovnici is%red ili na ekranu kad tamo =elim ne:to ali vi:e volim rad na ti%kovnici. $$' ..oliko i) ima oko tebeD Ana Pet.akav je to stolD Mo=e: li 'a vidjeti3 ima bojuD Ana Metalan je. Ja bi trebala le=ati3 ali %oku:avam se di*i. ..oliko i) jeD Jdje si sadaD Denis Je li ti stoji: ili le=i: ili sjedi:3 :to radi:D Ana Denis Ti le=i: ne ne(emu %o%ut stola. Denis 4%i:i mi ta (udna bi*a. Da. . 0%auza2 !#AE.. 4ni svi stoje oko mene i 'ledaju u mene. ras%araj tu scenu i vidi :to je iza scene.akvi suD Dobro i) %o'ledaj.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## Ana $a%rava ima ti%kovnicu .4SL4. 0%auza2 Cas%araj tu scenu kao da je od %a%ira3 %lakat3 ras%araj 'a i vidi :to je iza nje'a . Sada zamrzni tu sliku3 zamrzni to 'dje jesi3 skroz je zamrzni3 .

Ana Prostor je o'roman3 ali (ini mi se da se tamo isto ne:to sli(no do'a+a i dru'ima.SLULAJ TACA 7 C5JC5SIJA S D5M4$TICA$J5M LAH$IG SJ5\A$JA I S. 0ljutito2 Go*u se maknuti od nji). 0%auza2 4vo je njima bio samo %okus3 )tjeli su valjda staviti neke misli u moju 'lavu da vide kako *u ja odrea'irati. $$ Denis A)a3 zna: li koje su to misliD Ana . Denis 4k3 %a idi malo na%rijed3 jo: malo na%rijed u toj sceni da vidimo :to *e se sljede*e javiti. 0%otreseno2 $i:ta oni samo %romatraju mene3 5o3e kroz moje o+i vidjeti /to je to )ilo.ako se osje*a: dok i) 'leda:D Denis Kto se dalje do'a+aD Denis Dobro. s velikom . Denis Tko ti :alje %orukuD Denis A ti nisi smirenaD Denis Dobro3 %a mo=e: li vidjeti uo%*e :to tu radi:3 kako si tu uo%*e do:la tuD Ana Poku:avam doznati od nji) :to )o*e od mene.IDA$J5M IMPLA$TATA Ana Ana Ana Ana 0%auza2 4ivi s. To su bile misli vezane uz ovaj %osao. Ana Ana Ana 0%auza2 Kalju mi %oruku da se smirim. 4vi oko mene. Denis .lavom. A ne znam3 metar i %ol3 mo=da tako.oje su veli(ineD Denis . To je bila samo %roba. Mo=e: li %o'ledati oko sebe kako jeD Mo=e: li jo: ne:to vidjeti osim nji)D Tu %rostoriju ili taj %rostor u kojem jesi. $isam bila smirena jer taj tren kad sam %ocije%ala sliku3 odjednom sam i) vidjela i to je bila %anika.

... oni ve* znaju :to trebaju na%raviti. mislim nemam osje3aj da 3e mi netko ne/to na/koditi3 kao da su me do(ekali. Cekli su da je sve ok3 da ne*e sad vi:e ni:ta.. jako je svjetlo i . Denis Dobro3 idi sad malo na%rijed da vidimo 'dje *e te to dovestiD Ana 0du=a %auza2 Sada sam u:la unutra ne'dje3 u neki )odnik i ovaj3 . Cekli su da )o*e samo ne:to %robati i sad . %olako se vrati nazad .. . Denis A ti si 'djeD Ana Denis Oa:to3 zato :to ti le=i:D Ana Denis To kao da si sa strane osvijetljenaD U svjetlu si3 kakve je boje svjetloD Ana U svjetlu sam ne vidim izvor svjetla.... $i:ta ne vidim3 ni:ta (udno u tome3 iz'leda kao da su .ako to tebi sve iz'leda to 'dje jesi sadaD Ana Pa iz'leda kao san3 kao da nije stvarno.. Denis 4k3 vrati se sad malo nazad %rije trenutka dolaska na taj stol . vidim samo svoju siluetu u tome3 kao da vidim sjenu3 ali sjena stoji us%ravno u tom svjetlu.ijelo je3 skroz je bijelo... ta 'ru%a od nji) %et je zadu=ena za mene kao da su znali da *u ja tamo do*i i sad . :to se do'a+a3 'dje siD Ana 0du=a %auza2 $ema ni(e'a. Denis ..ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## Denis Kto se dalje do'a+aD Ana Lini se da je to njima dosta.4SL4. sam le'la. Da3 ne:to kao .. Ja idem kroz to svjetlo i %ored sebe vidim svoju sjenu koja je us%ravna3 nije le=e*a :to bi bilo normalnoD Stojim na %odu3 a sjena je %ored mene...ako se ti osje*a:D . Denis Dobro3 idi na%rijed3 jo: malo na%rijed3 :to se javlja daljeD Ana $$! ..

. $e3 ne.SLULAJ TACA 7 C5JC5SIJA S D5M4$TICA$J5M LAH$IG SJ5\A$JA I S. sad znam :to je to bilo. a... i to u biti nije bio moj osje*aj ne'o $JIG4. $$" Denis Ona(i sad vi:e nisi na stolu i tamo 'dje snimajuD Ana Denis . . Ja sam rekla dobro..IDA$J5M IMPLA$TATA Denis Jdje si3 jesi u tom )odniku ili ne'dje dru'djeD Ana Sad sam u:la u tu %rostoriju i ....2 .. *ni s.... to mi se u(inilo tako stvarno %rije3 oni su zadovoljni s tim rezultatom.... 0du=a %auza2 Denis Je li te ona sjena %ratiD Ana Ana Denis 4na je nestala3 dobro.... ne:to3 nije s%ava*ica ali ne:to tako iz'leda.ako komunicirateD Ana Denis Kto se jo: do'a+a osim :to su ti ubacili misli o TariD Jdje si sadaD Ana Sad sam %onovno tamo . oni me %o'ledaju i onda znam . javim kako to iz'leda3 kako mi se to (ini.osje*aj koji su oni sad uzeli .. Jesam naravno3 sad kad sam se vratila nakon :to sam .. 0uzda)2 $e znam3 znam samo da se oni osje*aju onako kako sam se ja osje*ala kad sam radila tamo u laboratoriju i kad smo na%ravili ne:to kao dobro i us%jeli 0iskustvo iz %ret)odne seanse o%. Denis . Cekli su da le'nem i da *e mi samo s%ojiti3 da *e mi %ustiti ne:to da (ujem i da im . Pa ja u'lavnom .)acili te misli o <ari. imam %otrebu od'ovarati rije(ima3 a oni ne3 . mi . 4vo je dru'a(ije osvijetljeno3 malo je vi:e sivo3 malo tamnije je sve .... *ni s.. sku=ila da je sve to bilo . jer oni to ne bi znali ni mo'li osje*ati da nije bilo mene.. u nekakvoj sam bijeloj %amu(noj ....ako se ti osje*a:D Ana Ana Denis Kto bi )tjela na%raviti s tim osje*ajemD . sad vi:e nemam tu sliku sad smo je . 0uzda)2 Ja se osje*am bez veze..

.. Denis Misli: zna(i da je nji)ov na(in komunikacije mislima $30 .. Denis ..4SL4. $au(iti nji)ov na(in komunikacije i blokirati 'a.re*u dalje vide da je . 0odrje:ito2 Helim da se maknu od nas. Denis Heli: li ne:to na%raviti %o tom %itanjuD Denis A)a3 'dje si ti sadD Denis Ti si rekla da kad %ri(a: s njima3 oni te %o'ledaju i zna: :to misleD Ana Pa da3 znaju oni :to ja sada osje*am..oliko i) jeD Ana Denis Mo=e: li i) ti bilo :to %itatiD Ima: li uo%*e %otrebu da i) ne:to %ita:D Ana Ana Ma nemam i) %otrebu vi:e vidjeti. kad 'ledam kako oni komuniciraju3 kako uzimaju misli i kako . Denis Misli: li da bi na tom mjestu mo'la do*i do jo: neki) in/ormacija3 misli: da bi ti tako ne:to mo'lo %omo*iD Ana 0du=a %auza2 Lini mi se da . 4krenuli su se od mene. Denis Dobro3 :to ti o svemu tome misli:D Ana Ana Ana Da su kradljivci. Helim se nekako za:titi od nji) u budu*nosti Denis 4k3 :to =eli: daljeD Denis Kto misli: da bi ti mo'lo %omo*i u za:titi od nji) u budu*nostiD Ana 0uzda)2 4vo :to sad znam je ve* %uno. treba jednostavno nau(iti kako mislima i) blokirati. nastojat *u na%raviti sve da mi vi:e nikad to ne na%rave. . To je jedini na(in.. Ja sam jo: uvijek tamo i smi:ljam kako kad se vratim ... Sva eki%a3 sva %etorica. -i:e im nisam interesantna.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## jednostavno kradljivci.

Denis Idemo dalje. Denis A)a3 kako zna: da je neka osoba na tom stoluD Ana Ana Denis Jdje su te izveliD Kto je to vaniD Denis Kto se dalje do'a+aD #ike na otoku -ohatma Ana Ana 0du=a %auza2 Mrak.. Jdje si sadaD Denis Dobro3 vidi: svoje no'eD Ana Ana Denis .SLULAJ TACA 7 C5JC5SIJA S D5M4$TICA$J5M LAH$IG SJ5\A$JA I S. 0uzda)2 Ja se mo'u samo di*i od tamo i .ijelo svjetlo... 4ni su tamo3 okrenuli se nekim dru'ima i nastavili su dalje raditi3 nisam im vi:e interesantna.. ..ako iz'ledaju tvoje no'eD Denis Jesi li =ensko ili mu:koD $3# . Pa %ret%ostavljam . U)m. Sad me izvode van. 0du=a %auza2 Sad sam na nekakvoj %je:(anoj %la=i %od vedrim nebom . Ana Do:la sam do dru'o' stola 'dje oni ne:to rade3 ali ja sad ne mo'u %ro(itati nji)ove misli :to rade toj osobi . 0zadovoljno2 Lije%o.IDA$J5M IMPLA$TATA va=an3 na(in na koji oni uo%*e to :to ti radeD Ana Ana Da3 da. Denis Jesu li oni jo: tu ili su oti:liD Denis Mo=e: li ti :to na%ravitiD Ana Denis Dobro3 %a na%ravi ono :to bi =eljela u tom trenutku na%raviti.. u no*i.. $a%ravili su takav kru' da ne mo'u ni:ta vidjeti..

. 0du=a %auza2 . p. 0du=a %auza2 4vdje sam se do:la odmoriti.. Da3 evo doma su zabrinuti 'dje sam bila ali ..ijom3 ba: dobro.. $ike... Onam ja cijelo vrijeme 'dje sam. Denis Luje: li :to oko tebeD Jesi li samaD Denis Ona(i svi*e3vidi: li sad bolje oko sebe3 'dje siD Ana Ana Ana Ana Ana Denis Tvoj otok je3 'djeD Denis Dobro3 kako se zove:D Denis .. A znam da *u krenuti jednom.renula sam sad . je naselje. tu odma) kroz tu malu :umicu %a onda . !! 0%auza2 A3 znam da bi se trebala di*i i oti*i sada3 a ne da mi se jo:3 ba: mi je /ino.4SL4. Trebala bi se vratiti doma .. U Aziji.nim se skroz s ener. Jutro je %a je %ostalo malo to%lije3 /ino. Denis Po'ledaj svoje ruke..oliko ima: 'odina $ikeD Denis Dobro3 :to se dalje do'a+aD Denis Jdje misli: da bi trebala oti*iD Ana Denis 4k3 :to *e: na%ravitiD Ana Denis Tko je sve domaD $3$ . 0du=a %auza2 Izlazak sunca. Ja sam na svom otoku. svi su %olako nau(ili da sam . s vremena na vrijeme. Sama3 samo :um mora. sad %rolazim kroz tu :umicu3 tamo je ba: onako3 /ino je zeleno i mirisno.. 1antasti(no3 ba: se .ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## Ana Ana Ana Hensko. To su moje ruke...

5"" i neka..akav je nji)ov stav %rema velikom ocuD Tvoji) mje:tanaD Kto oni misle o velikom ocuD Ana Ana Da je dobar jer nam je sve to dao. je tada bio tamo..ako ti iz'leda ku*a3 mo=e: li to malo o%isatiD $a :to to li(iD Ana Ana Ana Ana Ana Ana Ana Li(i na dobro o%remljenu kolibu. Oemlje i trstike.. 4doz'o. Ga3 svi se smiju 0smije se2 .. Gm. Denis 4d trenutka (e'aD 4d kad su oni %o(eli brojati te 'odineD Denis . Denis . Samo %tice. na: ... veliki otac .IDA$J5M IMPLA$TATA Ana Mama3 tata i brat. $33 Denis A je li znaju kako je do:ao veliki otacD . $e:to je bilo .oja je 'odina3 (e'aD 0smije se2 Denis 4d (e'a je koliba3 od koje' materijalaD Denis Ima kakvi) zvukovaD Denis MirisaD Denis U kojoj si 'odiniD Ca(unate li 'odine tamoD Denis $eD $e zna: koja je 'odinaD Denis A)a3 ali ne zna: koja je 'odina3 mo=e: li ko'a %itatiD Denis Pa3 %itaj i) koja je 'odina od ono' :to se zadnje va=no njima do'odilo.. A tada se ne:to va=no do'odilo tamo na otoku . Onam koliko ja imam 'odina. Da3 cvije*a. Ana Ana Aaaa3 0smije se2 ..SLULAJ TACA 7 C5JC5SIJA S D5M4$TICA$J5M LAH$IG SJ5\A$JA I S.

Ca:trkano je3 dosta nas je3 ali smo ra:trkani.. )rana .. $au(io i) je sva:ta.ako se komunicira s ovima na susjednim otocimaD .ako dolazite jedni do dru'i)D Ana Ana Ana S brodovima3 malim na%ravljenim od drve*a. 4nda je %ostalo sve dobro ... %omirio je one koji su se sva+ali..ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## Denis Pao odoz'o3 do:ao na ne(emuD Onaju li bilo :to vezano za toD Ana Ana Samo je do:ao... Denis I kad je do:ao :to se do'odiloD Denis $a %rimjerD Ima li ne:to :to im je vrlo va=no3 :to oni jako cijeneD Ana 0%auza2 Jradnja . Da3 idu svi sku%a. Denis A kako su sada3 jesu sada u ratu ili miruD Ana Denis A taj otok 'dje si je li to jedan otok ili je to neka sku%ina otokaD Ana Ana To je oto(je.. Denis .oliko tu ima mje:tanaD Je li to veliko3 malo naseljeD Denis Kto ti radi mamaD S (im se ona baviD Denis S (ime lovi ribeD Ana Ana $3% Denis Ona(i ide i) vi:eD .. $itko vi:e nije ratovao. 4na .4SL4. i to ona ku)a .. ide u ribolov. Mo)atma.... U miru..... %lodove . Denis A kako zovu va:i otok na kojem jesteD Denis . sku%lja i obra+uje ne:to zemlju . S mre=om3 a nekad idu i sa strijelama.. tata ide u lov . %lodovi razni .

. Denis Kto nije u reduD $a kojoj nozi 'leda:D Denis Kto na desnoj nozi nije u reduD Denis Mo=e: li to %o'ledatiD 4%i:i mi to3 kako to iz'leda iznad 'le=njaD Ana Gmm3 nekakav komadi* unutra3 /luorescentni . . Cekli su mi3 da. Ma kakvi. $ije mi se svi+ao taj ti%.SLULAJ TACA 7 C5JC5SIJA S D5M4$TICA$J5M LAH$IG SJ5\A$JA I S.. %a malo is%itaj jednu i dru'u stranu no'u i vidi je li sve u redu ili ima :to za %rijaviti.ako zna: toD Jesu ti rekliD Ana Detekcija i skidanje implantata Denis Dobro.a: se veselim. da mi se ne da3 onda su me %ustili na miru.IDA$J5M IMPLA$TATA Denis Ide onda i brat sa njimaD Ana Ana .. )tjeli su me udati3 ali ja sam se %ravila (udna da ne bi to na%ravili.oji su tvoji %osloviD Denis ..od nas nema %risile 0du'a %auza23 a ja *u %ostati teta. 0uzdi:e2 Poku:ali su me na'ovoriti3 a onda kad su vidjeli da . Gajde %o'ledaj %onovno dolje na svoje no'e. Tu iznad 'le=nja se nalazi ne:to.. Ana Ana Ana 0du=a %auza2 $ije u redu... $3& Denis Jesi jo: na tom otokuD Ana . kad :to zatreba . ne:to isijava.... Denis . . I on ide sa njima.ako su oni to %ri)vatiliD Ana Denis Kto si vidjelaD . $a desnoj nozi nije u redu. $a one dijelove tu iznad 'le=nja3 tu zna(i skroz dolje s jedne i s dru'e strane no'e3 . Moj %osao je da %oma=em njima svima .rat se o=enio.

.oliko i) jeD Denis Ta %etorica3 .ako to radeD Denis Tko su oniD Denis .. 0%auza2 Da .4SL4.. To je nekakav indikator za nji). $ije me ni:ta boljelo.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## Denis Jdje si sadaD Ana Ana Ana Ana Ana Ana Ana Ana Ana Ana Ana $a stolu. 0uzda)2 Imam samo sliku o njemu3 ne znam tko mi je stavio u 'lavu. imaju li oni neko' 'azduD Denis Misli: da si 'a ti kad susrelaD Denis Dobro %a o%i:i tu sliku 'azde. 0uzda)2 4naj od %rije. Ana Denis . Uvijek isti. Pet. 0uzda)2 Mislima. Ma da. Denis . Stavili su to unutra.akav je stolD Je li ti %oznat taj stolD Denis . 4na ista eki%a od %rije.. 4ni to mo'u staviti unutra za tren. imaju si'urno.oliko je visokD $3' .akav je to stolD Denis Kto se do'a+aD Denis Kto je toD Denis S (ime su to staviliD Denis . Ma nekakav 'adni 'maz.

Ma neka )alja .. Denis A taj dio je kakavD Denis Pa :to =eli: s tim na%ravitiD Denis Heli: da to izbacimoD 4k. 0%auza2 Sada *u %ozvati sna'e Svjetla da okru=e (itavu scenu3 na%une svjetlom kom%letnu scenu da bude %ot%uno ne%robojno3 da izvana nitko ne mo=e utjecati na ono :to *emo sada na%raviti. Oeleni3 /luorescentni3 svijetli. 0%auza2 4k3 :to se $3 . . metra.IDA$J5M IMPLA$TATA Ana Ana Ana Ana Ana $e znam3 @35 . :to 'ledajuD Ana 0du=a %auza2 .. ne:to tako . $e:to sivo.. Denis 0du=a %auza2 Po'ledaj jo: malo bolje3 vidi :to se jo: do'a+a3 javi ako ima jo: :to zanimljivo...SLULAJ TACA 7 C5JC5SIJA S D5M4$TICA$J5M LAH$IG SJ5\A$JA I S. Po toj 'lavi ku=im da bi trebao biti neki 'maz3 nekakav ljuskasti. 0%auza2 4ni su to stavili da 'ledaju na tom velikom ekranu kako rea'iram na ne:to. Pozivam sna'e Svjetla da okru=e i ne dozvole da bilo :to izvana utje(e na nas3 da nas za:tite u ovome. time je %rekriven. $e(im je o'rnut3 ali ja znam da je ljuskat. Izbaciti to vani.rvotok i sva:ta ne:to. Denis Kto ima na sebiD Denis To s (ime je o'rnut kako iz'ledaD Denis Sli(i li to nekom na:em odjevnom %redmetuD Denis Ima li :to na 'laviD Denis 4ni su ti to stavili u no'u3 jo: si tamo na tom stoluD Ana Denis Dobro3 mo=e: li uo%*e razumjeti :to se do'a+a3 . Ana Ana Ana Imam osje*aj da sam sva %rozirna osim to' dijela....

Denis 4k3 'dje nema ni(e'aD $ema one sceneD Denis Jdje si sadaD Denis Dobro3 jesi li si'urna da je ovo zeleno nestalo3 . tu crnu stvar koja je %rije svijetlila3 da jednostavno maknu iz no'e3 deaktiviraju je3 uni:te bilo kakvu vezu3 ... nema vi:e to' unutra. Denis 4k3 %romjenilo je bojuD Denis Sada je tamnoD 4dli(no.... Ako je ostala bilo kakav %ukotina na tom mjestu da je is%une Svjetlom3 . 0%rekida2 Samo sada vi:e ne svijetli... Denis Oamoliti *u jo: jednom sna'e Svjetla da na%une to mjesto $3! . Denis Po'ledaj no'u. Da. to' ure+aja sa onim bi*ima od %rije i da uni:te tu na%ravu. 0%auza2 Kto se do'a+aD Ana Ana 0du'a %auza2 4sje*am se bolje. . Da li ono unutra jo: %ostoji na bilo koji na(inD Dobro obrati %a=nju na to. Ana Ana Ana 0%auza2 $isam si'urna. ili je jo: tamoD Dobro obrati %a=nju na to. Da li bilo :to %ostoji3 je li bilo :to ostaloD Ana Samo to mjesto 'dje je bilo.. Denis Dobro..4SL4. da jednostavno zalije(e taj dio Svjetlom. Denis $isi si'urnaD Dobro3 sada *emo na%raviti sljede*e .. 4bje su jednake..ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## javljaD Ana Ana Ana 0%auza2 $ema vi:e ni(e'a. 0%auza2 $ema nji) vi:e3 .ao da je tamno. Sada bi) %ozvao %omo*nike iz Svjetla da jednostavno maknu to iz no'e3 ..

p. Pazi3 stave te na mjesto s koje' ne bi oti:ao ni u snu3 nikada. $e:to je bilo dru'a(ije3 ali nisam u stvari ni obra*ala %a=nju. 5)3 :to znaju ulje%:ati ne bi (ovjek vjerovao.ako je no'aD Ana Ana Dobro.. Ana Ludno je kako se samo slu=e trikovima. za %omo* :to su nam tu bili %ri ruci.mijevanja jer je to mjesto na kojem *e: se /ino odmoriti3 zaboraviti vjerojatno sve ono :to si do malo%rije %ro:ao. Ako ti bilo :to sada %adne na %amet slobodno reci3 dok se jo: vra*a:3 nisi jo: u svojoj standardnoj svijesti. Denis Dobro..ni lj. i u trenutku kad si %itao za no'u3 samo %))) . ..IDA$J5M IMPLA$TATA svjetlom3 jednostavno zalije(e to mjesto svjetlom3 da mo=e biti /unkcionalno i inte'ralni dio ostatka tijela..SLULAJ TACA 7 C5JC5SIJA S D5M4$TICA$J5M LAH$IG SJ5\A$JA I S. Denis $o'a je dobroD 0%auza2 Jesi li bilo ko'a oko sebe mo'la vidjetiD $a bilo koji na(in osjetitiD $ji)ovu %risutnostD Ana 0%auza2 $e ba:. Denis 4k3 mo=emo se sada vratitiD Denis 0vo+enje u normalno stanje svijesti2 Raz)ovor nakon seanse Ana Skroz sam utrnuta. 4vi s.. U)m. 0%auza2 0slijedi za:tita bijelom svjetlo:*u2 . Oa)vali im se3 . Denis 0%auza2 Pratiti *emo no'u.)avi i raz.ako je no'aD Ana Dobro... 0%auza2 . Skrenu ti %a=nju i vrate te ne'dje dru'dje i imati *e: osje*aj da je sve u redu3 . nestaneP Denis 0komentar %rve scene3 sumnje da je i dru'a namje:tena i o boji i svojstvima im%lantata2 Ana Da ovo je bilo zeleno3 =arko zeleno 0%okazuje na $3" ..

$ema: osje*aj da je nasu%rot tebe3 u trenutku kada 'a sku=i: kakav je3 ne razmi:lja: o njemu kao o =ivom bi*u.oliko Tara li(i na nji)ovo' 'azduD Ana $%0 . Prestra:no.. k*er3 sestra ili netko sli(an. stroj3 %rakti(no3 ... $e:to :to nikada ne bi osjetio3 do=ivio3 ni ni:ta3 jer on to ne mo=e3 on je . U/3 ne mora biti on3 alX mu je .ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## svjetlozelenu vre*icu u sobi2 kao da je /luorescentno i u biti sjaji3 isijava kao da ka=e3 evo radim... Mislim %restra:no3 iz'ledaju tako da imaju veliku 'lavu s tim velikim o(ima3 nekakvo malo usko tijelo. on to ne osje*a3 on ne zna u stvari :to je to3 on ti stavi ne/to6 ti to pro2ivi/ i onda on to . U trenutku kada im je dosta3 oni se okre*u i dalje rade svoj nekakav dru'i %osao. 4vdje sam to(no imala osje*aj kra+e emocije jer je to3 .zme i proanalizira ili na taj na+in6 ne/to radi s tim.. Ana Ana Da3 /ino smo markirani. Oa razliku recimo od %ro:lo' %uta kada je Tara imala ono' sivo' %ored sebe3 koji je jedan od svoje vrste koje' treba za:titi3 to i ovo nema veze jedno s dru'im. koji %o zadatku ne:to radi. Denis Dobro3 ovi sivi kako iz'ledajuD Denis . $emaju %otrebu za komunikacijom3 osim u trenutku kada trebaju ne:to od tebe..4SL4..

Obo' takvo' tijeka do'a+aja3 odlu(eno je da se nastavi sljede*i %ut 7 kori:tenjem %osrednika.ako se to mani/estiralo3 mo'u*e je %ro(itati u isje(ku transkri%te %rve seanse. U %rvoj seansi %ostu%ak osloba+anja nije bilo mo'u*e %rovesti jer je naka(eni entitet imao kontrolu nad o(ima3 %a Jordan jednostavno nije mo'ao IvidjetiI :to se do'a+a za vrijeme dok se nalazio u %romijenjenom stanju svijesti. ideomotorni e/ekt3 na na(in da se u %romijenje9 nom stanju svijesti zatra=i od -i:e' Ja da izabere koji *e %rst %o9 maknuti u slu(aju %otvrdno'3 a koji za slu(aj ne'ativno' od'ovora na %ostavljeno %itanje. Prsti se %okre*u %obudom iz %odsvijesti3 s kojom je -i:e Ja u izravnoj vezi."!. Tamara je %o us%ostavi kontakta s Jordanovim -i:im Ja bila u mo'u*nosti IvidjetiI :to Jordan ima na tijelu i %rija9 vila (itavu instalaciju3 koja se %rotezala tijelom i bila kontrolirana od entiteta koji se %redstavio kao Tion i koji je obitavao na Jordanu vi:e od @" 'odina. Imao je i %roblema s vidom i s%avanjem.!"##. $%# . . '.Slučaj 9ion 3 skidnje entiteta preko posrednika P ostu%ak je vo+en u dva navrata 7 "@. i "E. Pozivanje sna'a Svjetla samo je na trenutak %romijenilo situaciju3 na na(in da je %ritisak nestao3 ali Jordan i dalje nije bio u mo'u*nosti nastaviti s radom."!. $a Jordanu3 koji je u %osljednje vrijeme osje*ao sve ve*i odljev ener'ije3 zbo' (e'a je bio umoran i iscr%ljen. Oa us%ostavljanje komunikacije s -i:im Ja %osrednice Tama9 re koristio se tzv. Prije samo' %ostu%ka dobio je snimku skri%te za testiranje naka(enosti3 (ije je slu:anje izazvalo o%etovanu reakciju3 koja se o(itovala kao jak %ritisak u %rednjem dijelu 'lave. Izravna veza izme+u svjesno' uma 0e'a2 i -i:e' Ja osobe nije mo'u*a3 a i us%ostavljena komunikacija %reko %odsvijesti ima svoja o'rani(enja3 jer -i:e Ja koristi simbole u komuniciranju.

ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## *sječak transkripta snimke prve seanse -o+eno& "@.ao da ne mo'u odatle. . To%lina neka3 koja isijava %rema van i o(i3 taj %ritisak3 samo osje*am3 ali ne vidim ni/ta. Denis Kto ti ne dozvoljava da se koncentrira:D Jdje osje*a: to :to ti ne dozvoljavaD -ra*a te to nazadD Pa vrati se %onovno na to :to te vra*a nazad i vidi da li je to mo=da s ne(im %ovezanoD Da li tu jo: ne:to %ostojiD Jordan Tu na (elu. . Trajanje& @5 minuta 0Us%ostavljanje komunikacije s Tamarinim -i:im Ja2 Denis Oamolio bi sada tvoje -i:e Ja da zatra=i od Jordanovo' -i:e' Ja3 dozvolu za stu%anje u kontakt.."!. Jordan 0%auza2 $e dozvoljava mi uo%*e da idem3 uo%*e razmi/ljati o tome.ao da je zaka(eno ne:to i kao da me vu(e %rema van. 4sje*am samo taj %ritisak. . Jordan .!"##.4SL4.. 9ranskript snimke dru)e seanse -o+eno& "E... Denis Mo=e: li vidjeti :to je to zaka(eno3 odnosno kako to iz'leda :to te naka(iloD Jordan $e3 samo osje*am. .ao da mi ne dozvoljava da se koncentriram.!"##."!. Sada bi) zamolio tvoje -i:e Ja3 da zatra=i: od Tamara 0Podi'nut %rst za IDaI od'ovor2 Denis $%$ ... Denis Denis Jordan . $a (elu3 a sada mi je i na o(ima.

om%letno' rada3 sve'a :to %rolazi tom =icom kroz nje'a dolje do vr)a s%olno' or'ana.omandni centar (e'aD Tamara $e.omandni centar je ono :to je na vr)u 'lave. Denis Kto je to :to mu ide do vr)a 'laveD Tamara Cavna =ica koja se s%u:ta dolje do s%olno' or'ana i zavr:ava na tjemenu. Sada bi) zatra=io od tebe da skenira: Jordanovo tijelo . Tamara To je komandni centar. $%3 . 4vo dolje je dio to'a. Tamara .ID$J5 5$TIT5TA PC5. 0%auza2 ..roz =eludac i 'rlo mu ide 'ore do vr)a 'lave.. Tamara 0du=a %auza2 Ima ne:to :to je vezano s mokra*nim kanalom3 zavr:etkom u biti .A Jordanovo' -i:e' Ja3 da nam da dozvolu da skeniramo nje'ovo tijelo i vidimo da li %ostoji na njemu ne:to :to mu ne %ri%ada i :to mu smeta u =ivotu i nje'ovom daljnjem razvoju.. Denis Denis Ima li jo: :toD 4brati %a=nju na to zadnje na vr)u :to ima kao =bica ki:obrana. Kto je dio to'a3 :to je komandni centarD . ima malu %lo(icu unutar s%olno' or'ana3 koja direktno utje(e na rad mje)ura i bubre'a. Denis Denis Tamara . Tamara 0Podi'nut %rst za IDaI od'ovor2 Denis Gvala.. $a tjemenu je ra:irena kao =bica od ki:obrana. tako da zamisli: minijaturno sunce u sredini nje'ovo' solarno' %leksusa3 kako :iri unaokolo zrake i is%unjuje 'a u %ot%unosti i da %o'leda: da li na tom svjetlosnom tijelu3 na tom svjetlu koje 'a is%unjava3 vidi: bilo kakvu ne%ravilnost ili bilo :to3 :to ne %ri%ada Jordanovom tijelu3 da mi to %rijavi:.4 P4SC5D$I.SLULAJ TI4$ 7 S.

Tamara 0%okazuje rukama %romjer od neki) #"9tak cm2 Tamara Da.. 0%auza2 Tamara Ima.om%letno tjeme 'lave.akve je bojeD Mo=e: li i*i tra'om to' sno%a %a vidjeti 'dje *e te to dovestiD . Tamara 0%auza2 $e. Oabranjujem na bilo koji na(in da u+e3 da do+e u doticaj s Tamarom. Tamara Sno%D Sivi.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## Denis Dobro3 obrati %a=nju na taj komandni centar i vidi da li je s%ojen s bilo kakvom strukturom koja ne %ri%ada tijelu. Tamara $a trulo. 0%auza2 $ije ba: lije%o. 0%auza2 $ema stalnu strukturu3 rekla bi) da je kao od =elatine. Denis Tamara Pa iskrivljeno.4SL4. Tamara 0du=a %auza2 -idim samo lice.olika je debljina sno%a toliki je %romjer ti) =bica.akav je sno%D Ima neku debljinu3 te=inu3 to%linuD Ona(i dosta je debeoD Tamara 0%auza2 Povezano je sa sno%om. Denis Denis .akvo je lice3 o%i:i mi 'a. $%% . Sivo9crnu . Denis Denis Denis Tamara Mutan. i smrdi.. . . . Denis Denis Denis Denis Ima neku bojuD $a :toD Samo smrdiD Ima li jo: :toD Oatra=io bi) sad od to' iskrivljeno' lica da %ro'ovori kroz Tamaru3 odnosno da svoje misli %reda Tamari3 ali da na niti jedan na(in ne u+e u Tamaru.

Tamara Hivi. Mora s)vatiti da *e zbo' ovo'a imati %roblema sa svojima i da sada ima vrlo su=en izbor. Dobro to *emo vidjeti. To mora s)vatiti. Denis Denis Tamara Svaki ti %uta od'ovori& Izini da ti ka=emI. Ima dvije mo'u*nosti& da se vrati svojima i da za to bude ka=njen i da dobije dru'u mo'u*nost koju mu mo'u %onuditi. m. 4n to bolje zna kako iz'leda od mene. Denis Denis Denis Denis Kto tu radiD Pitaj 'a ti :to tamo radi. $%& . Tamara Mislim da on nije sam ina(e ne bi bilo =bica.ako ti je imeD 0%auza2 Tamara $e*e ti re*i. Da li je svjestan to'aD 0%auza2 Dobro3 sada bi) %ozvao sna'e Svjetla da nam %omo'nu da rije:imo ovu situaciju3 da okru=e Svjetlom (itavu scenu3 Tamaru3 to na (emu radi i to' bezli(no' lika da str%a u svjetlosnu ka%sulu i %o(ne su=avati tako da %o(inje osje*ati Svjetlo na sebi.4 P4SC5D$I. Tamara $a Jordanu.. $emam onaj osje*aj Svjetla. . Prvo 'a %itam kako se zoveD Dobro3 ok.ID$J5 5$TIT5TA PC5. Da li s)va*a da 'a ne*emo %ustiti na miru. ako te ba: zanima. Ima dvije mo'u*nosti& da slu:a i %o(ne %ri(ati sa mnom ili da se %reda kazni oni) iznad nje'a.SLULAJ TI4$ 7 S.A Pitam 'a kako se zove. Tamara $e vidi tako stvari. Jdje =iviD Da li s)va*a da je otkriven i da mora re*i imeD Da3 ali to mu ne*e %omo*i... Tamara Da3 stjerao te u %. Da je nje'ova i'ra zavr:ena i da mora za%o(eti novu i'ru.. Denis Tamara 0du=a %auza2 Kto se do'a+aD Tamara $e vidim.

0%auza2 U=asno me o(i svrbe.4SL4. Denis Tamara Poku:avam (uti.. $e dozvoljavam mu ja da bude na tebi3 ne'o samo da %ri(a %reko tebe3 ni:ta dru'o. Da li s)va*a da nema izbora3 da mi treba re*i svoje ime. $emoj dozvoliti da do+e na tebe. Kto se do'a+aD $eka ti ka=e svoje ime. Denis Denis Kto se dalje do'a+aD 4bratio bi se %onovno tom liku neka ka=e :to misli o ovome :to mu se sada do'a+a. Pa %oku:aj %onovno us%ostaviti vezu s Jordanovim -i:im Ja i %reko nje'a dobiti sliku nje'ovo' tijela i vidjeti to na 'lavi i tu vezu sa tim likom. Tamara Ja ne vidim vi:e lik.. To mu mora biti jasno.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## Denis Dobro3 obrati %a=nju na nje'a i :to mu se do'a+a. . Denis Denis Tamara -idim samo Svjetlo. Kto vidi:D Dobro. $emoj mu dozvoliti da %ri(a kroz tebe. da ode odraditi svoju kaznu zato :to je otkriven ili da mu %onudimo da bude o(i:*en i da ide s nama dalje. $a nijedan na(in nemoj da bude na tebi. $eka ka=e svoje ime sada3 dok ne %o(nemo izbacivati jo: Svjetla %rema njemu. Denis $%' . . Ja sada ne vidim. 0%auza2 Pitaj Jordanovo -i:e Ja i od'ovori mi %rstima :to je s tim likomD Da li je lik jo: tamoD Jo: je tamo3 dobro.ako se zoveD Tamara $e:to je %rsnulo. Tamara 0du=a %auza2 0od'ovara s %rstom za IDAI2 Denis Tamara 0du=a %auza2 Mene boli 'lava. Mora znati da je otkriven i da se mora odlu(iti 'dje *e. Ima samo dvije mo'u*nosti .ako sada iz'ledaD Tamara $e mo'u vidjeti ni:ta jer mi se zamra(ilo sve.

Tamara 0%auza2 Dobro3 maknuto mu je na %ola tijela. Helim s njime zavr:iti %osao i da %o(isti sa Jordana sve i da s njime zavr:im %osao3 da mu ka=em ono :to mu trebam re*i. Povukao je..A Tamara Cekao je o%et& Izini da ti ka=emI.SLULAJ TI4$ 7 S. Denis Denis Dobro3 Izini da ti ka=emI :to radi: na JordanuD Da li s)va*a: da vi:e ne mo=e: =ivjeti na Jordanu3 da je ta i'ra zavr:enaD To jednostavno vi:e nije o%cija za tebe. Tamara 0du=a %auza2 Izblijedjelo mu je to s =bicama. to(nije bi bilo da se udaljava od ovo'a :to ja vidim.. Denis Tamara Sada ima samo na 'lavi3 ne vidim na Jordanu onaj donji dio. Trebati ti biti jasno da *emo te skinuti s Jordana. cijelo ti vrijeme 'ovorim3 sada sam ti objasnila .ID$J5 5$TIT5TA PC5. 0du=a %auza2 Denis Tamara Mislim da se on3 nije najto(niji izraz :to *u re*i3 da se smanjuje... Denis Oamolio bi) sna'e Svjetla da zaustave tu s%odobu i neka je okru=e i dovedu tu %ored nas da s njom zavr:imo %osao. Kto je maknuto na %ola tijelaD Tamara Pita te da li si 'lu)D Cekao ti je da =ivi. Kto on radi sadaD Tamara Lik je tu.. Oa)tijevam da sve skine: s Jordana. $ije rije( o smanjivanju3 imam osje*aj . 4n se smanjuje zbo' to'a :to se udaljava.4 P4SC5D$I. $eka 'a zarobe i vrate nazad jer nam treba3 ne mo=e nam %obje*i. Tamara 0du=a %auza2 Jle3 on . 4d ono' trena kada sam rekla da vidim Svjetlo3 od onda stalno vidim Svjetlo. Denis Denis Jdje je likD Oa)tijevam od nje'a da %ovu(e sve :to je na Jordanu3 jer jednostavno tu vi:e ne mo=e biti.. Denis 4n bje=iD $% .

Oanimljivo. Da li ti je jasna tvoja situacijaD Iz ovo' Svjetla vi:e ne mo=e: nazad3 nema %ovratka.akvo' je oblika nov(i*D . Kto taj nov(i* tu radiD . $e*emo te %ustiti tvojima. Oar to nije zanimljivo TionD Pa Tion sada zna: da si ti isto bi*e Svjetla.ao se on tu na:aoD Malo %o'ledaj u taj zlatni nov(i*3 obrati %a=nju na nje'a i javi mi :to se do'a+a.oje je boje. Denis Denis $%! Tamara -jerojatno je.4SL4. Pa nastavi dalje 'ledati. Kto ima osim %raznineD Jledaj dalje. Tamara Olatne. Denis Tamara Prazninu. . Denis Tamara 0du=a %auza2 $ov(i*. PrazninuD Jako dobro. . Tamara 0%auza2 Svijetli. Denis Dobro3 on je u Svjetlu.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## Tamara $e3 on ne bje=i. Da li me (uje:D Dobro Tion kada me (uje:3 tra=im od tebe da %o'leda: u sebe u svoju sr= i javi: mi :to tamo vidi:. $e mo=e: %obje*i3 reci mi kako se zove:D $e mo=e: vi:e %obje*i3 ti si u Svjetlu. Tion %o'ledaj u sebe i javi mi :to vidi: u sebi. 4n je u Svjetlu. $udim ti dru'u mo'u*nost. Treba ti biti jasno da ne mo=e: %obje*i iz Svjetla3 Svjetlo je ja(e od tvoje tame. Denis Tamara Luje te. Dobro Tion. To je %rva Tamara Tion. Denis Denis Denis Tamara 4kru'lo'. Pa ti u Svjetlu %itam te kako se zove:D $e mo=e: %obje*i iz to' Svjetla.

Denis Denis Tamara Pet. Denis Tamara Da.. Prije koliko se to do'odiloD Dobro Tion3 )vala na ovoj in/ormaciji.A %revara u kojoj =ivi: ve* jako du'o3 to da ti nisi bi*e Svjetla i da Svjetlo ne %ostoji3 a ono je u samoj sr=i tvo'a bi*a samo je zaboravljeno. Pa osjeti to svoje Svjetlo u %ot%unosti i reci mi kako se osje*a: zbo' to'a.4 P4SC5D$I. Pa Tion takav osvijetljen i sav u Svjetlu .SLULAJ TI4$ 7 S... da mi ka=e: da li vidi: oko sebe ta bi*a Svjetla koja su s%remna3 da s njima krene: u SvjetloD Jako dobro3 koliko i) je3 koliko i) imaD Pa zamolio bi) te %rije ne'o :to ode: da bude: si'uran3 da uzme: za ruku3 %ri)vati: neko'a od nji) za ruku i osjeti: nji)ovu ruku. Prije ne'o ode: sa svojima u Svjetlo i nastavi: slu=iti Svjetlu3 jer je to tvoja %rava %riroda i mjesto 'dje zaista %ri%ada: da nam %omo'ne: i ti %re'leda: Jordanovo tijelo i javi: mi da li %ostoji jo: bilo kakva instalacija3 bilo :to3 :to %ri%ada mraku3 a ne Svjetlu i stoji na Jordanu i smeta mu u nje'ovom =ivotu i na%retkuD $eD Dobro Tion. Oamolio bi) te jo: jednu stvar. Kto se do'a+aD To je tvoje Svjetlo3 jer si ti dio Svjetla. Helio bi) da mi ka=e: u kojoj situaciji si do:ao =ivjeti na Jordanu. Denis Tamara Tre*i ro+endan..ID$J5 5$TIT5TA PC5. Javi mi kakav je to osje*ajD $%" Tamara Da. Tamara 0du=a %auza2 Su%er mu se (ini. Prije ne'o :to ode: zamolio bi) te jo: samo jednu stvar . . Denis Jako dobro. Denis Tamara 0du=a %auza2 $e. da li misli: da bi mo'ao nastaviti3 da %ozovemo sna'e Svjetla da te odvedu u tvoje mjesto u Svjetlu i da nastavi: slu=iti Svjetlu3 a ne vi:e biv:em 'os%odaruD Pa %rije ne'o li ode: )tio bi) te ne:to u%itati.

0%auza2 Kto se do'a+aD 4k3 dobro. Gvala. 5vo3 u ovom trenutku te s na:im bla'oslovom mira i Svjetla %ozdravljamo da sa svoji) %et %ratioca ode: u Svjetlo i tamo nastavi: =ivjeti i slu=iti Svjetlu. Denis Tamara 0%auza2 0od'ovara %rstom za IDAI2 Denis Tamara 4ti:li su. A sada bi zamolio Jordanovo -i:e Ja da mi od'ovori da li mo=emo %ustiti Tiona3 maknuti 'a s nje'a da ode u Svjetlo i neka mi od'ovori s Vod'ovaraju*imW %rstom.4SL4. Denis $&0 . Denis Tamara Ima %romjena3 ne vidim ono. Tamara 0du=a %auza2 Jotovo je. 0%auza2 Ceci mi kada je to 'otovo.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## Tamara Ja se ve* dr=im za ruku. Denis Tamara 0%auza2 $e vidim ni:ta. Denis Denis Dobro3 kakav je to osje*ajD Oamolio bi) sna'e Svjetla %rije ne'o odvedu Tiona sa sobom3 da na%rave sve :to je %otrebno3 da 'a iscijele3 da 'a o(iste i maknu bilo kakvu tamu ili bilo kakve ostatke tame s nje'a3 oku%aju 'a u Svjetlu3 is%une u %ot%unosti Svjetlom tako da mo=e %ot%uno s%reman nastaviti svoj novi =ivot %onovno u Svjetlu. Probaj sada %onovno %o'ledati (itavo Jordanovo tijelo i vidi kako iz'ledaju one strukture od %rije3 odnosno ima li tu kakvi) %romjenaD Dobro3 %a %o'ledaj jo: jednom za svaki slu(aj %o (itavom tijelu ima li bilo :to za %rijavitiD 0instrukcije za vra*anje u normalno stanje svijesti2 Tamara Lije%.

$je'ov ten su'erira da je sklon %obje*i od svo' 'usto' ras%oreda kako bi %roveo neko vrijeme na otvorenom. Co'er je me+unarodno %riznat lije(nik3 koji je objavio vi:e od F" znanstveni) radova u svijetu. Unato( nje'ovoj %rirodnoj %ristojnosti i rezerviranosti %riznao je3 trenutak nakon :to je sjeo u stolac3 da je ovdje 'otovo %rotiv svoje volje. $je'ova su%ru'a Mar? na%ravila je o'roman %ritisak na nje'a da do+e k meni. Cekao je& I4vdje sam unato( savjeta moja tri tera%euta. QQQ Preuzeto s &6. 4na je insistirala na tome da do+u (im su mo'li dobiti termin i rezervacije za avion.. &andersona Prijevod& M. . 1iore bila je %osljednja o%cijaP Oa nju se klijent (ak nije niti sam odlu(io3 ve* se to do'odilo za)valjuju*i u%ornosti i insistiranju nje'ove su9 %ru'e.3 mo=da zbo' nje'ove /orme3 skladno' tijela i relativno nenaborano'a lica. M. 4ni su uznemire9 $&# .ako to danas obi(no biva3 obra*anje tera%eutu kao :to je dr.#.1 +iore 3 Slučaj spolne dis(orije 4 vaj slu(aj na drasti(an na(in %okazuje kakve mo'u biti %osljedice naka(enja entiteta su%rotno' s%ola. *. S%ecijaliziran je u oblasti koja je u samom vr)u moderne medicine. '. objavljeno s dopuštenjem dr. Prizemljena du:a =ene naka(ila se na mu:ko' doma*ina u3 (ini se3 vrlo nevinom trenutku 7 tokom odmora koji je %rovodio skijaju*i3 a za9 vr:etak dana %roslavljao alko)olom. Lini se mno'o mla+im od . 4vaj slu(aj je zanimljiv zato :to je naka(enje %osljedica karmi(ko' du'ovanja doma*ina koji je u %ro:losti tako+er kao naka(ena %rizemljena du:a3 ometao =ivotni %ut neke dru'e osobe. Privla(an je mu:karac3 visok3 kose boje %ijeska i meki) sme+i) o(i9 ju. U detekciji je 1iore izme+u ostalo' koristila i skri%tu (ija ada%tacija je navedena u skri%ti za testiranje naka(enosti. portala. 4sim :to je znanstvenik3 on je i bri=an iscjelitelj3 (ije =ivotno djelo olak:ava bol umiru*ima.

U stvari3 jedan se %rili(no naljutio na mene jer misli da Mar? mani%ulira mnome. Pro:li tjedan smo imali u=asnu tera%ijsku seansu3 Mar?3 tera%eut i ja. Moja su%ru'a odbija =ivjeti bra(ni =ivot sa dru'om =enom i to stvara ozbiljnu na%etost u na:em odnosu3 a sve zbo' mo' %roblema.I Smijao se %rezirno3 ali je brzo nastavio& IA Mar?in %rijatelj3 vrlo osjetljiva osoba3 tvrdi da je za%ravo vidio ovu =enu koja je navodno sa mnom.ilo je trenutaka kad sam mislio da bi bilo bolje da sam mrtav.io sam u=asno de%resivan i nisam vi9 $&$ .io sam jako umoran i )i%eraktivan ujutro3 imao sam us%one i %adove. Oa%ravo3 bio sam i suicidalan zbo' to' u=asno' kon/likta koji osje*am. $akon sve'a3 dija'nosticirana mi je od strane %si)ijatara u 6entru3 a to se %otvrdilo i velikim brojem %si)olo:ki) testova3 ozbiljna s%olna dis/orija 0%oreme*aj s%olno' identiteta3 o%. Tako+er sam i de%resivan %osljednji) :est mjeseci.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## ni3 jer je ovo bila odluka moje su%ru'e. Moj %ro/e9 sionalni =ivot bi zavr:io3 jer bi %ostojao %ismeni tra' V%romjeneW. Problemi s kojima se i dalje borim su alko)ol i ljutnja3 ali ne ba: us%je:no.I I. Iz'ubit *u oboje ako na9 %ravim o%eraciju %romjene s%ola i %ostanem =ena. Smatra da me o%sjeda =enski du). Uostalom3 tko bi me s)va*ao ozbiljno3 bez obzira na moje kvali/ikacijeD Sve :to mi je vrijedno bilo bi iz'ubljeno kako bi) =ivio svoj =ivot kao =ena. Sada je dobro. . . . 4sje*am da ima vrlo nerealna o(ekivanja vezana uz moje lije(enje.ad sam krenuo s %ro'ramom %ro9 mjene s%ola %rije (etiri mjeseca3 %restao sam konzumirati sva =estoka alko)olna %i*a. $akon tera%ije jako smo se %osva+ali kad smo sti'li ku*i3 te mi je rekla da nemam alternative 7 da te moram vidjeti ili je to kraj.2I IOa:to si i%ak %ristao da do+e: k meniDI IDala mi je ultimatum. Tako+er3 za mene je moja karijera vrlo nada)njuju*a i izazovna.ili smo vrlo blizu =estoke sva+e3 jer ona %ot%uno odbacuje %ro9 'ram u kojem sam3 kao i to :to se s%remam na o%eraciju za %romjenu s%ola. .4SL4. $a %o(etku je djelovao ne'ativno. %rev.i li mi mo'ao ne:to re*i o kon/liktu koji si s%ominjaoDI I-olim Mar?3 a morao bi) je se odre*i. Psi)ijatri koje vi+am %ro%isali su mi tera%iju Prozacom. $o3 u %osljednji) tjedan dana o%et %ijem %ivo i vino u %retjeranim koli(inama. Pro(itala je tvoju knji'u # e 8n7uiet 5ead %rije dva tjedna i dala je meni da je %ro(itam. . $jezina je =elja da do+em k tebi.

Jednom %rilikom Mar? je oti:la na sat aerobika3 ali se vratila ranije jer je njezina voditeljica bila bolesna3 a sat otkazan. 1I4C5 7 SLULAJ SP4L$5 DIS14CIJ5 dio nikakvo svjetlo na kraju tunela. $a'on za %resvla(enjem u =enu nije se %ojavljivao do devet 'odina %rije ne'o :to sam 'a u%oznala3 kada je bio u tridesetima. .ad su 'a vidjeli ro+aci3 smijali su se i mislili da je sladak. 4sjetio je nezadr=ivu =elju da se odijeva kao =ena3 to(nije da %ostane ona.I Problem svoje s%olnosti je %ovezao s time :to je %rije nje'ova ro+enja nje'ova majka o(ajni(ki =eljela djevoj(icu3 i bila je 'orko razo(arana kad je saznala da nosi sina. I%ak3 na'on je za nje'a bio %rejak da bi mu se mo'ao odu%rijeti3 %a je %onovo ku%io novu. 4dma) je obrijao i brkove. 'odini o=enio se %rvi %ut i rastavio sedam 'odina kasnije. Prve dvije 'odine nje'ova =ivota obla(ila 'a je kao djevoj(icu3 iako je to jako smetalo nje'o9 vom ocu. $a kraju ju je bacio dvije 'odine kasnije. U tom %eriodu osje*ao je krivnju i stra) da *e je netko %rona*i. $a koncu je to %ri)vatila do te mjere da mu je ku%ila trenirku koju je nosio kad nje nije bilo.io je izbezumljen time :to se do'odilo3 te je odlu(io da vi:e $&3 . $akon :to se o=enio3 ne%restano se brinuo da *e je Mar? na*i. Tako je na koncu na o(evo insistiranje i %restala s time. . $akon ne:to vi:e od 'odinu dana braka3 rekao je Mar? da mu se svi+a =enska odje*a i da je %ovremeno odijeva3 ali ju je uvjerio kako nije )omoseksualac. $akon sva+e kroz zatvorena vrata3 ona je kona(no %ristala.5. $edu'o nakon ro+enja Co'erove sestre3 on se odjenuo kao djevoj(i9 ca. Jedva ju je us%io s%rije(iti da u+e u ku*u 3 'r(evito dr=e*i ulazna vrata zatvorenima i %reklinju*i je da se vrati u auto na deset minuta. $a %o(etku je bila uznemirena nje'ovim otkri*em3 misle*i da nije normalan. Jotovo 'a je za9 tekla %ot%uno odjeveno' u =enu s %lavom %erikom3 (ara%ama i visokim %etama. U !#. $akon to'a naku%o9 vao si je raznoliku i sku%ocjenu =ensku odje*u. Oanimljivo3 to se desilo kad je bio na skijanju3 u=ivao i osje*ao se o%u:teno i bez stresa. .ilo mu je toliko neu'odno da to nikada nije %onovio. .ila je %resretna :to je rodila djevoj(icu kad je Co'er imao %et 'odina. Tada se %ojavio vrlo sna=no. 4dbio joj je tada re*i razlo' Vza svoje %ona:anjeW.

Mo'ao se odje9 nuti kao =ena u %ot%unosti3 uklju(uju*i i :minku3 kada je i ona bila %risutna. Cekao mi je da :ezdeset %osto mu:ka9 raca koji su u tom %ro'ramu na koncu na%rave o%eraciju %romjene s%ola. I%ak3 %ovukla je 'ra9 nicu kod seksa kada je on u =enskoj odje*i. Uvjeravao ju je da je voli i da nije )omoseksualac. Tada je oti:ao u kliniku i u:ao u nji)ov %ro'ram za s%olnu dis/oriju.ako je vrijeme odmicalo3 Mar? je sve bolje %ri)va*ala Co'erovo %resvla(enje u =enu. Pitala 'a je da li je to zbo' nje'ovo' %resvla(enja u =enuD 4(ito je %o'odila %ravi razlo' zbo' koje' je nije )tio %ustiti u ku*u %rije mjesec dana.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## ne mo=e =ivjeti u la=i. Trebalo mu je oko mjesec dana saku%ljanja )rabrosti da joj sve ka=e. To je bio na'on kojem nije mo'ao odoljeti. .u%ovala mu je =ensku odje*u. Cekao je da vi:e ne mo=e =ivjeti u la=i3 da se =eli odijevati u =enu (e:*e i otvorenije.2 koji joj je %omo'ao da sve to bolje razumije.asnije3 nakon vi:e sati raz'ovo9 ra3 %ri)vatila je to (ak relativno dobro. %rev. . $ije se osje*ala u'odno u tom okru=enju3 ali je %oku:avala biti %una razumijevanja i %ri)vatiti 'a onakvim kakav je bio. -e*inu vremena ma:tam da sam =ena. Me+utim3 'ledala je i Jeraldo s)o8 0kontroverzni talks o2 Jeralda Civiere kasni) E"9ti) 'odina3 o%. . U=ivam u seksu s Mar?3 kad se sla=emo3 :to nije (esto ovi) dana. Ponovo je obrijao brkove i odrekao se %u:enja lule.4SL4. Jedne ve(eri %o(etkom sije(nja3 nakon ve9 (ere3 rekao joj je da joj mora ne:to va=no re*i3 ali da se boji da je ne iz'ubi. Imam snove o seksu s mu:karcem3 ali u budnom $&% . 4na se =ali da zauzimam =ensku ulo'u i ka=e da je to o)ladi. 4%isao 'a je kao I%rete=no transvestitskiI3 dru'im rije(ima3 klub za djevojke za zabave3 a ne za ljude koji =ele %romijeniti s%ol. Iako je sumnjala cijelo vrijeme3 i%ak je bile :okirana. Do sr%nja3 Co'er se ve* =elio i /izi(ki %romijeniti u =enu3 kirur:ki odstraniti 'enitalije3 na%raviti va'inu3 umjetne 'rudi i elektrolizu3 te %ro*i )ormonske tera%ije. . IMoj libido je ni=i3 ali nije odsutan.io je stra:no uzrujan i %lakao je. $a'ovorio ju je da 'a %rati u klub za transvestite. Tra=ila sam od Co'era da mi %ri(a o svom seksualnom =ivotu. Povremeno ju je i%ak to %la:ilo3 jer se on %resvla(io i ure+ivao toliko dobro da 'a je 'otovo mo'la vidjeti kao =enu.

4tkrila sam da su obi(no lije(nici3 medicinske sestre3 suradnici i voza(i )itne %o9 mo*i izlo=eniji mo'u*nosti naka(enja veliko' broja du)ova. 1I4C5 7 SLULAJ SP4L$5 DIS14CIJ5 stanju to nije uo%*e ono :to =elim. $adam se da *emo barem neke entitete osloboditi danas3 bez obzira da li oni na neki na(in uzrokuju ili %ridonose %roblemu.I U tom sam trenutku odlu(ila dati Co'eru neke %ovratne in/ormaci9 je. %rev. -jerojatno ti se %ridru=ila tokom skijanja3 jer si oslabio za:titu svoje aure o%ijanjem nakon cijelo' dana skijanja. To ima smisla. %ojam depossession za :to nema %rimjerene jedne rije(i u na:em jeziku sto'a je kori:ten izraz uklanjanje za%osjednutosti $&& . Oatim sutra mo=emo na%raviti re'resiju u tvoje djetinjstvo i is9 tra=iti to kao uzrok.I ICo'er3 tako *e to vidjeti ve*ina tera%euta. -jerujem da je moj s%olni identitet odre+en rano3 kao =enski3 od strane moje majke. Oato mislim da je za%osjednutost uzrok %roblema.I I5di 0skra*eno od 5dit)3 o%.ao lije(nik3 %roveo si %uno vremena tokom studiranja3 a i kasnije3 %o bolnicama.23 nisam uo%*e si'uran da mo'u %ri)vatiti ovu )i%otezu o za%osjednutosti du)ovima.5. Mo'u*e je da nije niti svjesna da je njezino vlastito tijelo umrlo i da o%sjeda tebe. # Uvijek sam osje*ao3 i moji tera%euti se sla=u3 da je to %osljedica ono'a :to se do'odilo u mom ranom djetinjstvu. . -eliki broj du)ova je u %oricanju3 oni jednostavno ne =ele %ri)vatiti svoju smrt. Ali3 za9 %amti3 imao si 'odine bez kon/likta3 a zatim se to %ojavilo na'lo i sna=no %rije devet 'odina. 4na nije zadovoljna s tvojim mu:kim tijelom i =eli =ensko.I # ! 4ri'inalna en'l. To je veliki %roblem za mene3 jer je moja seksualna orijentacija oduvijek bila )eteroseksualna. IDuboko sam uvjerena da %ostoji =enski du) koji je s tobom. Iskoristimo na:e %reostalo vrijeme danas3 :to je tek neki) %ola sata3 za o%*enito uklanjanje za%osjednutosti3! a zatim jo: jedno manje3 %osebno3 za =enu koja =eli %romijeniti tvoje tijelo. Snimit *u ti i traku tako da mo=e: raditi samostalno. Tako da jo: uvijek nisam si'uran da li da nastavim s %ro'ramom i %romijenim svoje tijelo. rije( je possession koja bi se direktno mo'la %revesti i kao %o9 sjednu*e 1iore koristi en'l.

4n se %okazao %rili(no %ronicljivim3 kao i oko 5" %osto moji) %acijena9 ta %od )i%nozom.ada sam radila %rvo3 o%*enito uklanjanje za%osjednutosti3 %rimije9 tila sam o(ite znakove tjeskobe. . Promatraj se %a=ljivo danas i ve(eras3 a sutra *e: mi re*i ima li kakvi) %ro9 mjena.ad sam s%omenula %relije%u odje*u koju mo=e imati3 veliki se osmije) %oja9 vio na Co'erovom licu. I-idioI je mno'e du)ove kako odlaze sa svojim voljenima. Puls na nje'ovom vratu se ubrzao.ilo je %revi:e realno da bi bilo sumnje. 4ti:la je s nekim mu:karcem koji je do:ao %o nju. . Ali3 ovo je %rela'ano. Lak nije ni (ekala bla'os9 lov. . $akon :to se udobno smjes9 tio u stolcu3 %rekrila sam 'a dekom boje lavande. A kad si s%omenula njezinu odje*u3 to je bilo to.ada sam rekla du)ovima da su nji)ovi voljeni ovdje da im %omo'nu3 suze su krenule niz nje9 'ove obraze. . $ije mo'la do(ekati da odeP Onala je da *u biti lo:a =ena3 ovako visok kakav jesam. $je'ovo disanje %ostalo je %litko i brzo. 4vaj %ut to nije bio osmije) %rezira3 ve* osmije) sre*e. Uz bla'oslov na kraju3 nje'ovo cijelo tijelo se o%ustilo i nje'ovo lice je iz'ledalo zadovoljno. Oatvorio je o(i3 a ja sam uklju(ila ma'neto/on i za%o(ela )i%noti(ku indukciju.I $&' .ako se mo=e u samo nekoliko minuta rije:iti tako o'roman %ro9 blemDI IDo'a+a se %onekad.4SL4. I$jezino ime je $atalie. $je'ovo lice i tijelo je na %o(etku %okazivalo tjeskobu3 a zatim %os9 talo mirnije dok sam 'ovorila o lije%om3 mladena(kom tijelu koje *e ona imati kad ode u du)ovni svijet sa svojim voljenima. Oatra=ila sam od nje'a da %onovno zatvori o(i3 a zatim na%ravila %ostu%ak i za =enski du) za koji sam %ret%ostavljala da je %risutan. . $adajmo se da je to slu(aj i s tobom. Dakle3 vrijeme *e re*i. To je ono :to je zaista =eljela3 ali umirilo bi je i dru'a(ije rije:enje.ad je (ula da mo=e imati vlastito savr:eno =ensko tijelo3 bila je %resretna. $akon :to sam 'a vratila iz )i%noze3 %itala sam 'a :to je do=ivio.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## Co'er je %ristao na uklanjanje entiteta. Dok ne %robamo3 ne*emo znati.I IKto sad misli: o tome3 Co'erDI I. Oavr:ila sam %ostu%ak i vratila 'a iz )i%noze.

$alazi se %ored %otoka Sarato'a3 a svaka soba ima %rekrasan %o'led na %ark koji je s dru'e strane %otoka. Lak i ako si oslobo+en samo od njezino'a utjecaja3 to je kao da je o'roman teret uklonjen s tebe. Lim je u:ao u moju sobu za savjetovanje3 objavio je& I4na je oti:laPI Sjedaju*i3 na'nuo se na%rijed i =ivo izjavio& I4sje*am se dru'a(ije.omentirala je kasnije da se mo'la vidjeti velika razlika. Kiroko se nasmije:io i sko(io iz stolice.I I-jerojatno si ot%ustio mno'o du)ova koji su te s%rje(avali da bude: svoj. 4sje*am da sada mo'u kontrolirati svoju sudbinu3 si'urno vi:e ne'o %rije. Sljede*e jutro3 moj %rvi do'ovor je bio s Co'erom. I savr:enu /i9 'uru. . $o3 moram %riznati da osje*am melan9 koliju3 kao da sam iz'ubio %rijatelja. 4sje*ao sam se mu=evnije3 vi:e ne'o 'odinama %rije.I IImao sam manju %otrebu da %ijem. Onati=eljno sam iza:la u (ekaonicu i odma) %rimijetila da je on %romijenjen (ovjek. Ima du'u %lavu kosu3 %uno bolju od moje %erike. 4sje*am da imam vi:e kontrole nad sobom. . 1I4C5 7 SLULAJ SP4L$5 DIS14CIJ5 Oavr:ili smo na:u %rvu od dvije dvostruke3 #""9minutne tera%ije. 4sjetila sam da smo razvili odnos i da Co'er sada u %ot%unosti su9 ra+uje u tera%iji. U svakom slu(aju3 njoj treba mu:ki ljubavnik.I IGtjela bi) jo: %rovjeriti3 koriste*i direktnu liniju s tvojim %od9 $& . Primijetit *e: da se %uno stvari u tvom =ivotu mije9 nja. Planirali su Iistra=itiI na:e (udno malo selo3 s brojnim restoranima s %et zvjezdica i tr'o9 vinama. $jezino lice je %redivnoP Sretan sam zbo' nje. $ekako sam %ostao du)ovniji3 ako to mo=e: razumjeti. -ratila se kasnije da mi %oka=e kako iz'leda. Presretna je.5. Co'er i Mar? su odsjeli u &aratoga +nn9u3 %rekrasnom motelu za no*enje s doru(kom3 to(no %reko %uta z'rade u kojoj je bio moj ured. Po%io sam nekoliko %iva3 ali nisam %retjerao.I IDa li je Mar? %rimijetila kakve %romjene na tebiDI ISino* je bilo seksa 7 za%ravo smo vodili ljubav.ila sam u neizvjesnosti3 (ekaju*i na: termin sljede*e' dana.

.. To%lo joj je. . Tada *u ot%ustiti :to i) je vi:e mo'u*e.ad sam 'a %itala da se %omakne u kasnije vrijeme3 (inio se zbunjen3 a zatim je izjavio& I4na je imala %roblema s time da bude starija.I .I U )i%nozi3 Co'er nije imao %roblema u us%ostavljanju si'nala %rsti9 ma3 s IdaI i IneI %rstima3 koje nje'ov unutarnji um koristi da od'ovori na moja %itanja. Us%ostavit *u si'nale %rstima3 tako da tvoj unutarnji um mo=e direktno od'ovoriti na moja %itanja. 4sje*ao se =enstveno. 4na zna koliko du)ova si imao3 koliko i) je oti:lo i ne samo koliko i) je jo: uvijek ovdje3 ne'o i sve o njima. Tvoja %odsvijest *e %odizati i s%u:tati %rste bez %omo*i ili u%litanja svjesno' uma.I3 :a%nuo je& ISad je nestala. Lovjek je oslabio zbo' njezine %risutnosti3 bio je zbunjen i nije mo'ao s)vatiti :to mu se do'odilo3 za:to se toliko drasti(no %romijenio. Promrmljao je& I4na je u krevetu. -ra*ao se brzo i jednostavno i vidio sebe kao djevoj(icu u lije%oj )a9 ljinici kako se i'ra vani i lije%o zabavlja. Ja nisam bila sta9 rija.4SL4. Imao je jo: (etiri du)a na sebi3 tri mu:ka i jedan =enski. Svi su s%remno oti:li sa svojima najbli=ima.ada sam 'a %itala kako se osje*a sada kada je izvan svo'a tijela3 od'ovorio je& I4na se osje*a dobro. Preko nji) smo saznali da je osoba od'o9 vorna za nje'ov %oreme*aj s%olno' identiteta zaista oti:la.I . $je'ov IdaI %rst se %odi'ao. $akon to'a na%raviti *emo neke re'resije da %okrijemo sva %odru(ja.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## svjesnim umom3 %ostoje li jo: uvijek neki du)ovi s tobom. Ide %rema svjetlosti i osje*a se sretno. Podsvijest zna to(no :to se do'a+a u tebi. 4stala je s njim deset 'odina i oti:la kada je ostario i vi:e nije bio jak.ako smo nastavili s radom3 oti:ao je u =ivot koji je bio od'o9 voran za nje'ovu karmu3 za%osjednutost koja je uzrokovala nje'ovu s%olnu kon/uziju. 4na 'a je odabrala jer je bio velik i jer je osjetila da je mo=e za:tititi. Iz'leda stra:no. S)vati 9 $&! .I Tra=ila sam nje'ov unutarnji um da 'a odvede do trena 7 jedan sat %rije smrti. $akon smrti kao mlada =ena3 du) je )tio mu:kar9 ca i oti:ao je k njemu. Si'nali %rstima mo'u biti vrlo korisni.udu*i da smo imali jo: vremena3 koriste*i moju intuiciju3 %itala sam nje'ov unutarnji um da li je nje'ov nedavni %ro:li =ivot imao sna=an ne'ativan utjecaj na nje'a. 4na nije . $jezina majka je zabrinuta. .

-idjela sam Co'era u jo: dva navrata na kratkim tera%ijama koje su se bavile nje'ovim %roblemima s %i*em i bijesom koji su ometali %o%ravljanje nje'ovo' odnosa s Mar?. Helja joj se 'otovo is%unilaPI Letiri dana nakon na:e' tretmana3 Co'er mi je na%isao %ismo u ko9 jem je izrazio za)valnost za moju %omo*. -i:e od %oklona3 cijenim nji)ovu ljubav i za)valnost. Poku:ao je %ridobiti i dru'e iz %ro'rama da %otra=e moju %omo*3 ali ve*ina se %ostavila vrlo obrambeno i naljutila se na nje'a.5. 4ti:la je u Svjetlost3 du)ovni svijet3 'dje je susrela neko' ko'a je voljela i tko joj je rekao da je razo(aran njom3 te da njezino %ona:anje nije bilo u redu. 4tkazao je svoje termine u 6entru i na%isao di9 rektoru o:tro %ismo izra=avaju*i svoj u=as onim :to su 'otovo u(inili s njim. $a:i susreti su bili radosne %ri'ode za svo troje. Cadili smo na osloba+anju vi:e du)ova i nje'ovo stanje se zna(ajno %obolj:alo. Tra=io sam da vidim njezino'a ljubavnika . Si'uran sam da *e biti vi:e u blizini nakon :to se Iodu:evljenje %rvo' %utaI malo istro:i3 barem %ret%ostavljam da se to do'a+a i kod du)ova. $&" . Tijekom %rvo' %osjeta stvorilo se %rijateljstvo koji *e %otrajati. Moja majka 'leda svoj trbu)3 =ele*i3 mole*i za djevoj(icu. -i:e ne razmi:lja o o%eraciji %ro9 mjene s%ola3 jer je u %ot%unosti zadovoljan kao mu:karac.. .asnije u %ismu je na%isao& I4sje*am se tako dobro vra*aju*i se u normalu.I 4d Co'erove %rve tera%ije3 %rije dvije 'odine3 on je izlije(en od %oreme*aja s%olno' identiteta. Jako je =alila i %la9 kala.ili su malo nestr%ljivi mladi lju9 bavnici3 %a i) nisam du'o zadr=avao. Imat *e vi:e 'odina nesre*e3 ali *e na kraju biti oslobo+ena.I . U dru'om je %ismu na%isao da mu je bilo i vi:e ne'o dra'o rije:iti se svoje =enske odje*e. Tijekom na:e %osljednje tera%ije3 dali su mi vrlo dra'ocjen dar3 an+ela od .acca9 rat kristala. Co'er je %riznao& ITa =ena se vratila kao ja.. 1I4C5 7 SLULAJ SP4L$5 DIS14CIJ5 la je da je na%ravila %o're:ku. Tako+er mislim da bi me moja biv:a %si)ijatrica zatvorila u ustanovu3 da %ro(ita ovo %ismo. 4sje*am se vrlo %ovla:tenom :to sam bila u mo'u*nosti %omo*i mu3 i %osredno3 oboma. -rlo je sretna i za)valna svima nama. Dodao je& I-idio sam $atalie na kratko u nedjelju. $jezin du)ovni vodi( je rekao da *e morati %latiti za svoja djela. UMMMM3 %rili(no je z'odan.

4SL4. $'0 . S%olna dis/orija je stvar %ro:losti. Co'er je bio odu:evljen :to se (ujemo. Trideset minuta %rije ne'o :to je za9 zvonio tele/on3 zavr:io je %ismo za mene koje je stajalo na stolu %okraj vrata3 s%remno za slanje sljede*i dan.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## .a: kako sam zavr:ila %isanje Co'erovo' ra(una3 dobila sam %otre9 bu nazvati 'a da (ujem kako je. To je bilo 'odinu dana nakon :to smo raz'ovarali tele/onski ili komunicirali dru'im na(inom. Cekao je& ITo ne mo=e biti slu(ajnostPI Izvijestio me je da je dobro.

$a kraju se %odvr'ao i o%eraciji %romjene s%ola 0u @#. #A@9!. 'odine je /unkcionalno bio Iandro'inI mis9 le*i da mo=e u sebi sjediniti mu=evnost i =enstvenost3 a :to 'a je # Us%.3 a nakon o%eracije %romjene s%ola imenom Cita 0u nastavku kori:tena kratica C C je od Cic)ard Cita2. nad transseksualcem ro+enim kao Cic)ard S. do !5. crne mise. 4vo je slu(aj 'dje o%sjednuti nije bio katolik niti reli'iozan3 a (est ar'ument me+u ske%ticima je u%ravo da se radi o izmi:ljanju i )alucinacijama %ovezanima s vjerskim /anatizmom. Martin& 1ostage to t e devil4 t e possession and e=or!ism of five li' ving *meri!ans3 Gar%er4ne3 San 1rancisco 6A3 #BB!.3 str.E3 moj %rijevod i obrada slu(aja IT)e -ir'in and t)e Jirl91iUerI $'# . Posljedice %o nje'ovo zdravlje bile su neizlje(iva sr(ana o:te*enja3 a %re=ivio je i dva sr(ana udara.ao odrastao3 racionalizirao je svoje %orive time da je svaki (ovjek %odjednako mu=evan i =enstven3 a da samo zbo' civilizacijsko' okru=enja dje(ak %ostaje mu:karcem3 a djevoj(ica =e9 nom. 5'zorcizam je %roveden #BA!. '. Richard0Rita &1 Prije detaljnije' o%isa e'zorcizma3 Martin daje vi:e %odataka o C C koji je ro+en kao mu:karac Cic)ard3 ali je od mali) no'u =elio biti =ena. Sve*enik koji je vr:io obred zvao se Jerald3 imao je . 4d #F. .E 'odina3 a to mu je bio %rvi i %osljednji e'zorci9 zam u =ivotu.Slučaj e)zorcizma 8Djevac i majstor za cure8 U nastavku je o%is jedno' od %et istiniti) slu(ajeva e'zorciz9 ma koje Martin o%isuje u svojoj knjizi #3 i koji na svoj na(in %rikazuje ozbiljnost i mo'u*e %osljedice direktno' su(eljavanja s vrlo mra(nim entitetom IinstaliranimI na %ri%rem9 ljenu osobu za vrijeme sotonisti(ko' obreda tzv. Prema rije(ima lije(nika3 nakon ovo' e'zorcizma %reostalo mu je ne:to vi:e od 59F mjeseci =ivota. M. 'odini23 koja je medicinski 'ledano bila us%je:no obavljena i tada je uzeo ime Cita. Te:ke i /atalne /izi(ke traume za Jeralda su %ak bile neus%oredivo lak:e od emocionalni). Martin je slu(aj detaljno o%isao na osnovi transkri%ti snimke obreda i raz'ovora koje je vodio sa svima uklju(enima.

ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## odvelo u usamljenost. . Henstvenost je ne:to :to je )tio otkriti3 a ka=e da je u slu(aju Cic)arda to otkrivanje bilo %o9 %ra*eno sveto'r+em i umno9moralnom de'radacijom koja 'a dr=i i danas. 'odini3 a :to se ti(e kontakta sa =enama3 do tada se razvio u dru'orazredno' %romatra(a3 ljubomorno' na =ensku su%eriornost3 /asciniran esencijalnom ulo'om mu:kosti.6 promjen. Prvi se do'odio u ranom djetinjstvu3 nakon :etnje s ocem3 kad je %o=elio biti %o%ut nje'a 7 sna=an3 atletski nastrojen i otvoren.pstanc.5a.rolo/k. $je'ovo =estoko su%rotstavljanje %osjednu*u okon(ano je e'zorcizmom3 ali %rije to'a Cic)ard je vidio svoj %roblem isklju(ivo kao kemijsk. $aime3 %rija:nja =ena u mu:kom tijelu %ostala je mu:karac u =enskom tijelu zbo' o%eracije s%ola kojoj se3 iako ve* tada %od demonskim utjecajem3 i%ak svojom odlukom %odvr'ao.irl'fi=er23 iako je %osjednu*e za%ravo za%o(elo %uno 'odina ranije. Martin i ovim slu(ajem %okazuje da do %osjednu*a ovakvo' stu%nja ne dolazi lako3 i da za to trebaju 'odine i niz %orazni) odluka3 za koje na odre+enoj razini %osjednuta osoba treba dati do%u:tenje3 a u slu(aju C C bilo je nekoliko do'a+aja koji su %ret)odili %osjednu*u. Iako je e'zorci9 zam us%io3 Cic)ard je zavr:io u nezavidnoj %oziciji& niti mu:ko3 niti =ensko3 niti seksualno neutralan3 ne'dje izme+u mu:kosti i =enstvenosti.. adaptacij.4SL4.6 a nikako kao dilem. . $edu'o nakon o%eracije %romjene s%ola do:lo je do dobro9 voljno' %osjednu*a od strane zlodu)a koji se %redstavljao kao IMajstor za cureI 0ori'.lt. d. s. $akon to'a je %oku:ao na*i to jedinstvo dvaju %rinci%a u braku koji je katastro/alno zavr:io3 a do%isna rasta9 va se do'odila kada je imao !B 'odina 0dvije 'odine nakon samo jedno' dana %rovedeno' u braku2. moz. 4vo je ostavilo manje9vi:e neza%a=enu sjenku na $'$ . vlastito. 5'zorcizmu se %odvr'ao u @@. ili k. Po %ovratku ku*i osjetio je neki nemir i razdor u sebi3 vidjev:i majku i sestre koje su mu na svoj na(in bile zanimljive3 ali koje se3 razumlji9 vo3 svojom %ojavno:*u3 nisu ukla%ale u nje'ov %ret)odni ideal stvoren za vrijeme :etnje> one su bile %ot%uno dru'i svijet od nje'ovo' vlastito'. $je'ova %o(etna dilema koja se javila jo: u dje(a(koj dobi vjerojatno je bila osnova za I%onuduI sila Olo'a da u %ot%unosti razumije osjeti i svoju =ensku stranu.

$emoj me odbiti. $akon %ovratka u Detroit %onovno je u sebi osjetio zbunjenost koju je stvorila =enska strana obitelji. Martin %i:e kako bi se Cic)ard danas mo'ao zakleti da 'a je cijelo to Ino*no iskustvoI na'ovaralo3 'ovore*i mu& IJa sam jedina tajna. Ja objav9 ljujem. Cic)ard je imao jedan san koji se ponavljao6 danju i no*u3 a to je da svi znaju kako je on i =ena i mu:karac3 da se mo=e obla(iti kako %o=eli3 da *e mu 'rudi biti izra=ene ili ne3 da *e mu se mijenjati s%olni or'an u ovisnosti o seksualnosti koja 'a trenutno za%ljuskuje3 ali da je u osnovi =enstven. 4du:evljen ovim osje*ajem3 iako je u sebi nakratko (uo o:tar 'las %rotivljenja3 dodatno %otvr+uje svoj %ristanak3 ne =ele*i osje*ati samo mu:ku krutost ve* uku%nost3 cjelovitost. $e nanosim bol.. .SLULAJ 5JO4C6IOMA IDJ5-A6 I MAJST4C OA 6UC5I njemu. U snu je (esto vidio ku*u u %rirodi uz jezero3 kakvu je %o(eo i tra=iti3 te je na%osljetku i %rona:ao.ada vode ljubav to nije samo ulazak mu:karca u =enu3 on nema samo osje*aj dolaska i :irenja3 ve* i ono'a :to osje*a =enska strana. -jetar kao da mu je ne:to 'ovorio3 osje*ao je da se neka tvrdo*a u njemu ota%a3 a nje'ovo tijelo kao da je odjednom sadr=avalo mo'u*nosti sve'a %rirodno'a. Sljede*i va=an do9 'a+aj koji je bio %rekretnica3 zbio se u dobi od #A 'odina kad je oti:ao na kam%iranje u 6olorado3 'dje je3 u skladu s %ro'ramom3 %roboravio jednu no* sam u :umi. U snu susre*e =enu koja ima nje'ovo lice i tijelo3 ona je on u =enskom obliku.I Umjesto da ustukne i vrati se ostalima %ri)vatio je %oziv3 nakon (e'a je osjetio neku %risutnost koja je do to' trenutka bila us%ava9 na. $ema %rijetnje. U jednom trenutku osjetio je na %oseban na(in svoje tijelo3 a kasnije u retros%ektivi s)vatio je da su te senzacije i zvukovi3 a %osebice zvuk vjetra3 bili %rijenosnik neke %oruke tajanstveno' 'lasnika koji mu je %renio ne:to :to je zaboravio. Sljede*i do'a+aj zbio se u dobi od oko devet 'odina kad je %o %rvi %uta %roveo %raznike u %rirodi3 koja je za nje'a kao dijete Detroit9 sko' as/alta bila %ot%uno neotkrivena.2 o=enio je Moiru koju je u%oznao na zavr:etku lo'orovanja u 6oloradu3 i sele se u ku*u koju je nazvao $'3 . U !59toj 'odini 0#BF.

ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## Bake 1ouse 0ku*a na jezeru2.o.rajem #BA". Moira je %restra:ena izletjela iz ku*e i vi:e se nikada nije vratila. r.. Po(eo se ras%adati. U seksu se $'% .ad se %ovukao3 nje'ova stra=nja strana tijela bila je %rekrivena ukr:tenim o=iljcima s tra'ovima krvi. Dok je )odao %rema motelu3 nai:ao je na nesretnu crnu djevojku3 silovanu i izbodenu3 ali koja je jo: disala.lzivnost kojom ne vlada dolazi iz ori'inalne ambicije da ima i mu:ke i =enske kvalitete.. . $akon ovakvo' ras%leta3 Cic)ard ulazi u dru'u razvojnu /azu svo' %osjednu*a.t niti vodile prema nekoj centralnoj to+ki . I Moira je osjetila dodatnu te=inu3 a nje'ov %o'led je %ostao %razan. 4boje su bili nevini i neiskusni3 a u jednom trenutku dok je bio na njoj ne:to se u njemu %romijenilo. 4vakve misli i osje*aji o(ito su omo'u*ili ulazak mra(ni) sila na velika vrata3 a sim%tome je odma) osjetio& zavrtjelo mu se u 'lavi3 i tad je %o %rvi %ut osjetio da su sva nje'ova razmi:ljanja3 =elje3 osje*aji i ma:tarije pop.a6 neko.6 koja je )ila . dopusti mi?" U sljede*em trenutku osjetio je kako neko strano tijelo kroz nje'a is%u:ta teku*inu.a i te niti6 obe*avaju*i mu& "biti ćeš poput žene?" . Moira je bila izvan sebe i vri:tala je u stra)u od te=ine koju je osje*ala. U zimu #BFE. $iti s jednom nije bio vi:e od jedno' %uta i za vrijeme odnosa u'lavnom bi zauzimao ulo'u %romatra(a3 s %a=njom usmjerenom na to kako =ena do=ivljava odnos. 4djednom je (uo 'las za koji ne zna je li bio nje'ov ili neko' dru'o'& "Ha sam tvoj jeba". .kama dr. )odao je kroz oluju zanesen visokim tonom zavijanja vjetra. -ratio se u Bake 1ouse3 nastavio raditi i =ivjeti dalje kao Cita. njem. U tri 'odine3 nije s dru9 'im ljudima komunicirao na %ravi na(in. %roveo je us%je:nu %romjenu s%ola..a tko je kontrolirao nje. Po(eo je biti im%ulzivan i %rimijetio je da ta imp. Us%io je u)vatiti zadnji trenutak %rije njezine smrti3 a za zvi=duk vjetra ka=e da se 'otovo 0%onovno2 %retvarao u rije(i.4SL4. Tokom %oslovni) %utovanja dru=i se s %rostitutka9 ma3 %onekad bi zavr:io i s nekom klijenticom ili kole'icom. Tada ju je %o=elio s%asiti 7 kako bi s njom mo'ao imati %ovremene odnoseP U trenutku kad je izda)nula3 trijum/alno se %odi'ao smatraju*i da je time us%io dobiti kona(ni %o'led na =enu. 4va scena 'a je /ascinirala3 :to 'ovori u kakvom je stanju ve* tada bio. $ji)ova %rva bra(na no* bila je %ot%uni %roma:aj.

$ije vi:e imao nikakvo sje*anje na %ro:lost3 osim sje*anja da je nekad imao sje*anja. -rlo zanimljiv je bio od'ovor C C na Martinovo %itanje kakve je %atnje imao zbo' %osjednu*a.oda i .ove promjene .SLULAJ 5JO4C6IOMA IDJ5-A6 I MAJST4C OA 6UC5I osje*ao neis%unjeno3 is%razno i nakon odnosa bijesno.ez obzira na to3 taj ideal je uvijek %risutan kad us%ore+ujemo sebe. C C tada nije s)vatio o (emu Paul %ri(a3 ali vrlo brzo3 ve* u ljeto slijede*e 'odine3 sti'la mu je %ozivnica za jednu %ono*nu zabavu. Su:tinsko C C je stalno od)ijalo 0ali nije mo'lo i odbaciti2 tu stalnu sjenku..vrn. Nje. $ije imao nikakva o(ekivanja o budu*nosti3 samo svijest da ne mo=e ni:ta o(ekivati. Uz %omo* ener'ije @" %arova koji su obredno s%olno o%*ili3 C C je dobio naka(enu IsjenkuI koja 'a je stalno %ratila3 imala svoje misli3 memorije3 ima'inacije3 =elje i rije(i.ta .. Jasno je mo'ao razlikovati svoje 0uvjetovane2 misli3 djelovanja i onaj mali dio sebe koji nikada nije na%ustio.led svidjeli jedan dr. psi5olozi )i vjerojatno opisali kao neki od poreme3aja oso)nosti. -e* su se na prvi po. Uzvratio mu je da %rava bol %osjednu*a nije do:la kao /izi(ka distorzija3 %o'or:anje3 o:te*enje3 ve* kao divlje .iti svjestan sebe zna(i biti u mo'u*nosti us%ore+ivati sebe s re/leksi9 $'& . Uskoro u%oznaje Paula3 biv:e' sve*enika koji se %o(eo baviti bankarstvom3 brokerskim %oslom3 i %ostao milijuna:. 4bi(no bez svijesti o tome3 kad %re%oznamo svoju re/leksiju 0odraz2 u nekoj dru'oj osobi ili stvari3 instinktivno je us%ore+ujemo s idealnim kriterijem3 mjerilom koje' smo %ostavili3 a o kojem (esto ne razmi:ljamo niti 'a s%ominjemo. . pona/anj. $je'ov =ivot je doslovno dobio novu IdimenzijuI. U stvari je bila rije( o IinicijacijiI na crnoj misi koja je za odabrane slijedila nakon zabave. Ali to le=i unutar ne9 (e'a :to je %rozvao Izrcalno %ostojanjeI %osjednuto'3 i :to je %oku:ao objasniti na sljede*i na(in& $ormalna osoba 0bez %osjednu9 *a2 je svjesna sebstva samo kad se ono re/lektira na dru'oj osobi ili stvari. $i molitva niti %sovka tu nije bila mo'u*a. To je bio nerazdjeljiv i beskona(no tu=an sada:nji trenutak i svijest o sebi okru=enom %ot%unom tamom i ni:tavilom. Ime joj je bilo IMajstor za cureI.s5i3enje . .ome3 is%ri(ao mu je svoj =ivot3 a Paul je na to rea'irao neo(ekivanom izjavom 7 da njemu treba %a=ljivo %ri%rem9 ljen brak. To %redstavlja tre*i3 skrive9 ni /aktor %otreban za sve us%oredbe izme+u dvije stvari.

4SL4.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"##

jom i %ostavljenim idealnim mjerilom. Posjednuti nema takvu svjesnost. U takvom stanju samosvijest %ostaje %ot%uno usamljena. $e %ostoji to skriveno tre*e3 nema ideala. C C nadalje obja:njava da je3 'ovore*i meta/izi(ki3 %ri %osjednu*u %ostavljeno o'ledalo u kojem sebstvo %osjednuto' vidi samo sebe3 u sebi3 i tako naizmjeni(no %onavlja slike samosadr=a9 nosti i samoodra=enosti u beskraj. Takva svjesnost je %o de/iniciji potp,na i )eskrajna ,samljenost. Takva bitna razlika o%a=ena je kod C C od strane ljudi koji su 'a okru=ivali nedu'o nakon crne mise3 iako nisu znali da je u njoj sudjelovao. Uslijedile su %romjene i u na(inu obla(enja i dr=anja3 a %o(eo se %ojavljivati speci;i+an miris3 koji nije bio neu'odan3 ve* %rodoran3 is%unjavaju*i je sva mjesta na kojima je boravio. Ton i dubina nje'ovo' 0njezino'a2 'lasa %ostali su uznemiruju*i za su'ovornike3 ono :to su ljudi 'ovorili iz'ledalo je kao da je bilo usisano u neku %rovaliju3 a nje'ovi od'ovori su bili kratki i is%reki9 dani ali suvisli> u stvari3 nje'ove %oslovne odluke bile su bolje ne'o ikada. -rlo brzo su svi s)vatili da se tamo 'dje se %ojavi C C3 %ojavljuju i ne%rilike3 tako da je redom 'ubio %rijatelje i %osao. Sve osobe koje su do:le s njim u kontakt3 makar i na kratko3 imale su %robleme. Martin ka=e da je to nalikovalo na biblijsku %ri(u o babilonskoj kuli. Ljudi koji su se znali 'odinama i zajedno radili odjednom su %restali imati razumijevanja jedno za dru'o3 %o(eli se %re%irati i sva+ati. 4vo se iz'leda uvijek do'a+alo u /izi(kom %risustvu C C :to 'a je jako zabavljalo3 jer on sam nikada nije u%a9 dao u takvu Ine%rilikuI. Ako nije bilo %rilike za stvaranje Ine%rilikeI C C je okru=ivala lju%kost i %rijaznost. 1romjena , takvom tren,tk, je )ila .otovo /okantna. -rlo skoro dobiva otkaz3 a kada se nje'ov brat in/ormirao kod nje'ovo' biv:e' :e/a3 ovaj mu je rekao da C C treba %si)ijatrijsku %omo*. Tada %o(inje i'ra skriva(a3 'dje je %rilikom svako' odlaska kod %si)ijatra C C bio potp,no normalan. Po svim %si)ijatrij9 skim i medicinskim mjerilima on je bio zdrav i /unkcionalan. To je oti:lo toliko daleko da mu je psi5ijatar s,.erirao da ,t,2i poslodavca6 jer 'a je vjerojatno ot%ustio zato :to je transseksu9 alac. 4vo do'a+anje dobiva obrat3 za)valjuju*i bratskoj ljubavi i zabrinutosti3 kad su bra*a .ert i Jas%er odlu(ili %rovesti s njime
$''

SLULAJ 5JO4C6IOMA IDJ5-A6 I MAJST4C OA 6UC5I

du'i vikend. C C je imao nekoliko is%ada i Ine%rilikaI je %onovno bila itekako vidljiva. U trenucima zati:ja kona(no je raz'ovarao s bra*om3 a tokom raz'ovora bio je %rema njima iskren i oja+en. Po(eo je %olako s)va*ati da mu se do'odila neka dramati(na %ro9 mjena. .ra*a su zatra=ila %omo* od staro' katoli(ko' %astora3 iako nis, )ili ni katolici6 ni reli.iozni6 jer se stanje nji)ovo' brata stalno %o'or:avalo3 bez obzira na dobivenu medicinsku %omo*3 a nakon :to su %ret)odno %oku:ali s luteranskim sve*enikom i =idovskim rabinom. Stari %astor je izabrao Jeralda za e'zorcistu3 uz odobre9 nje3 jer bisku%ija nije imala slu=beno' e'zorcistu> bisku% nije ni:ta znao o e'zorcizmu3 a )tio je znati i manje. Jerald je izabran kao uzoran sve*enik3 koje'a su jo: u :kol9 skim danima zvali Djevac 0otud i taj %ojam u nazivu slu(aja2. Pred sam e'zorcizam Jerald je imao %rilike susresti se s umirovljenim starim dominikancem koji je nekada vr:io obrede e'zorcizma3 kako bi 'a koliko9toliko u%utio u cijelu stvar. Starac mu je %osebno na'lasio da ne smije %reuzeti %oziciju Isusa3 ve* mo=e vr:iti istjeri9 vanje samo u nje'ovo ime i uz nje'ovu sna'u. .io je u%ozoren i na o%asnost u%ada u klo%ku %olemiziranja s demonom3 a na'lasio mu je i va=nost sna=no' i ti)o' %omo*nika. Pri%reme su trajale dva i %ol mjeseca3 a Jerald je smatrao da je %oduzeo sve %otrebne mjere o%reza. U %rvom susretu C C je iz'ledao sasvim normalno3 (ak nesvakida:nje sretno 0ni:ta :to bi odavalo znakove %osjednu*a2. Medicinski i %si)ijatrijski nalazi su )ili ,redni6 a C C nije u=ivao u nikakvim (udnim i'rama i zabavi koja bi mo'la %rivu*i %a=nju. Sve u svemu3 Jerald je zaklju(io da e'zorcizam ne*e :koditi. Oa e'zorcizam je izabrao %et %omo*nika.

Početak e)zorcizma
.ra*a .ert i Jas%er su bili dobrovoljci3 a stari %astor je osi'u9 rao dolazak lokalno' %olicajca i u(itelja en'lesko' iz =u%ne :kole. Jerald je kao osobno' %omo*nika izabrao mlado' sve*enika3 oca Jo)na3 koji je nedavno sti'ao u nje'ovu =u%u. Dominikanac3 biv:i e'zorcista3 jednom 'a je %rilikom3 jo: za vrijeme %ri%rema3 nasamo %itao je li djevac. Jerald mu je to %otvrdio3 ali nije razumio kakvu bi
$'

4SL4.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"##

to mo'lo (initi razliku. Starac mu je nevoljko odvratio da to ne (ini razliku3 ali i rekao da nije %latio svoje du'ove3 da ne zna :to je stvarno u njemu3 ali da su dru'i svoje %latili. Stari %astor 'a je sa svoje strane )rabrio rije(ima& "&ve je to vrlo zabavno. Nemoj poku' šati razumjeti. Ne možeš ostarjeti prije vremena. To bi ti moglo iščupati srce", ne znaju*i ni sam koliko je bio u %ravu kada je to rekao. C C je i dalje iz'ledao %ot%uno normalno i /unkcionalno3 a ve(er %rije zakazano' e'zorcizma3 %ozvao je (itavu eki%u na ve(eru koju je sam %ri%remio. Pri odlasku3 kada se ve* dobrano udaljio od ku*e3 Jerald je i%ak %ri9 mijetio neku neobi(nu 'estu C C zbo' koje su mu %ro:li trnci %o le+ima3 vidjev:i 'a kako u jednom trenutku %odi=e ruku %o%ut kand=e %okazuju*i %rema njemu. Sutradan sve %o(inje vrlo lju%ko i nedu=no3 C C ka=e u jednom tre9 nutku&
I4(e Jerald3 ne mislite li da bi trebali malo %o=uriti sve toD 4no :to sada stvarno trebam je bla'oslov i molitvu sviju3 sa =eljama za sve dobro.I

To je izazvalo osje*aj krivice u %risutni) i %rvu dilemu da su mo=da %o'rije:ili u %rocjeni situacije. Jerald je i%ak3 iznenadiv:i i sebe i dru'e3 na'lo odlu(io da se ide dalje3 %ojasniv:i uljudno C C da *e u%ravo i na%raviti to :to tra=i. Dono:enjem ove odluke u %rostoriji se osjetila na'la %romjena koju svu svi %rimijetili 7 tem%eratura je %ala3 osje*alo se neko nevidljivo %risustvo. Po(inju %romjene na C C3 %o(inje %lakati3 )o*e da 'a se ostavi na miru3 jer oni i tako ne mo'u razumjeti kroz :to to on %rolazi. Tijekom %rve molitve C C je sve vi:e %lakao i uvijao se3 a kod s%o9 mena imena Isusova na licu mu nije vi:e bilo izraza tu'e i boli3 ne'o mr=nje3 stra)a i 'a+enja. Do'a+a se i %rvi Ina%adI3 u%eren %rema bratu .ertu3 koji je u jed9 nom trenutku )tio %ri*i C C3 ali 'a je Jerald zaustavio. C C %o(inje s (udnom %redstavom3 'dje %o(inje 'ovoriti .ertu da je on sad =ena kao i nje'ova su%ru'a3 nji)ova majka ili Julie 0.ertova sekretarica2. 4tvorio je )la(e i %okazao mu %ubi(ne dlake i rekao da se mo=e
$'!

SLULAJ 5JO4C6IOMA IDJ5-A6 I MAJST4C OA 6UC5I

bolje o njemu brinuti ne'o Julie3 i da 'a mo=e imati ako 'a rije:i ka9 toli(ko' sve*enika i nje'ovo' )okus9%okusa. .ert je %osivio od :oka i sklonio se. C C ostaje sjediti na kau(u ra:ireni) no'u3 %o(inje se javljati neki (udan 'las neodre+ene intonacije3 koji je mo'ao biti i mu:ki i =enski3 neki falsetto. $a%ad se %reusmjerava %rema Jeraldu3 s tvrdnjom da zna kako je on djevac i neu'odnim %rovokacijama i %ro%itkivanjem :to li on uo%*e zna o tim mu:ko9=enskim stvarimaD Umjesto da nastavi s obredom3 Jerald nasjeda na %rovokaciju i %o(ine is%itivati C C3 :to je %otrajalo 'otovo do kraja dana 7 bez %uno us%je)a3 obzirom da C C u'lavnom nije rea'irao na nje'ova %itanja. Jerald je na kraju dana malo iza:ao van3 kako bi %ro:etao i ne:to %ojeo. $je'ovim %ovratkom u sobu 0s%ava*u2 tem%eratura %onovno %ada. James 0dru'i brat C C2 je %oku:ao ne:to na%raviti s tem%eraturom3 %rovjeravaju*i radijator i odlaze*i u kotlovnicu3 ali bez ikakva us%je)a. U nastavku C C %o(inje rea'irati i od'ovarati na Jeraldova %itanja3 ali ne direktno ve* u'lavnom o%isuju*i seksu9 alne odnose3 analizom mu:karaca i =ena3 itd. 4vo je %otrajalo do sitni) jutarnji) sati3 bez ikakvo'a u(inka3 i vjerojatno je mo'lo %otrajati u nedo'led da nisu sti'li do 'ranica izdr=ljivosti3 :to je ukazivalo na to da je e'zorcizam %ot%uni %roma:aj3 ili da C C nika9 da nije ni bio %osjednut.

9renutak preokreta
S vremena na vrijeme Jerald bi osjetio da je ne:to dotaknuo3 a i ostali u sobi osje*ali su neki strani %ritisak3 ali bi to brzo nestalo. Svi %ostaju nestr%ljivi i umorni. U jednom trenutku dolazi do neo9 (ekivano' obrata3 kad Jerald ka=e&
I4bi(na =ena =eli biti ma=ena i %a=ena od mu:karca3 a kako bi 'a nakon to'a odvela tamo 'dje nitko dru'i ne*e oti*i. Cuku %od ruku. U istini. U ljubavi. $e u mo*i i su%eriornosti. 4ni )odaju u bo=jem osmje)u. 4ni re%roduciraju lje%otu.I

Lini se da to doti(e bit Cic)ardove o%sesije nakon o%eracije i on
$'"

4SL4.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"##

%o(inje uzvra*ati %romijenjena 'lasa uvredama. $e:to se %o(inje do'a+ati3 tijelo C C se uvija3 kau( se trese3 a zidna ta%eta se %o(inje lju:titi u jednom kutu kao da je netko skida. Svi su %o(eli osje*ati (udan %ritisak o%asnosti i stra)a. Po(eli su se znojiti3 nitko od nji) nije bio %ri%remljen za osje*aj o%asnosti kakva se nije mo'la %red9 vidjeti. Jerald nastavlja znaju*i da je dotakao ne:to3 za)tjeva da se javi zlodu)3 na :to mu se ovaj i javio )ra%avim 'lasom&
I$e zna: u :to u%ada: sve*eni(e. $e mo=e: %latiti cijenu. $e*e: samo iz'ubiti svoju nevinost. $iti samo svoj =ivot. Sve *e: iz'ubi9 tiI.

Jeraldov od'ovor je bio %rava i velika %o're:ka&
I,ao :to je Isus3 na: Jos%odin3 %odnio mu(enja3 isto tako i ja =e9 lim %latiti cijenu da te istjeram i %o:aljem tamo odakle si do:aoI.

Jerald je ovo s)vatio osobno3 to(nije re(eno3 s)vatio je da je on taj koji *e 'a istjerati umjesto IsusaP Martin komentira da se3 koliko 'od to iz'ledalo )erojski3 e'zorcist ne mo=e sam nositi sa zlodu)om niti %reuzeti mjesto Isusa3 ve* samo %ri(ati i raditi u nje'ovo ime. Iznenada se (itava scena u sobi mijenja3 Jerald se na'nuo nad C C koji je uronio svoje zube u 'ornji dio vlastito' sto%ala. $je'ov iz'led se mijenja3 smije se iz trbu)a3 a u djeli*u sekunde Jerald s)va*a da je majstor za !ure na njem,P $je'ovi asistenti za(uli su bu(an smije)3 a %okriv:i u:i nisu mo'li s)vatiti Jeraldovu a'oniju3 jedino :to su vidjeli bilo je na'lo i nasil9 no 'r(enje unazad %a zatim %rema na%rijed3 kao da mu je srednji dio tijela bio u :kri%cu. Slijedi 'lasno skidanje nje'ove mantije i odje*e3 nakon (e'a je ostao 'ol od %rsiju do 'le=njeva. Jerald je osjetio kako je jedna kand=a %ot%uno uronila u nje'ov rektum3 a dru'a 'a dr=i za 'enitalije3 nate=u*i mu skrotum nasu%rot %enisa. Jerald baulja %o sobi3 osje*ao se ne%odno:ljiv smrad3 a ko=a mu je %ucala. Majstor za cure je nemilosrdno lu%ao %o nje'ovim bubnji*i9 ma&
ITi si moja krma(a. $a tebi sam. Tvoj ve%ar. -e%ar *e ti %riu:titi najbolje %u:enje u ,raljevstvu. Pucaj krma(oP Kiri svoje no'e3 kr9 $ 0

SLULAJ 5JO4C6IOMA IDJ5-A6 I MAJST4C OA 6UC5I ma(oP Tvoj ve%ar se %enje %o tvom mesu3 otvara tvoje netaknute dla(ice. Moja kita uzima tvoju nevinost. Ti nisi cura. Ali ja sam jo: uvijek majstor za svaku kutiju.I

Jerald se uvijao od 'r(eva3 nji:u*i se na no'ama3 'ule*i zrak bes%o9 mo*no3 ostavljaju*i tanki mlaz s%erme3 krvi3 izmeta i urli(u*i dok nije jako udario o zid i sru:io se sklu%(an na %od. ,rv je curila iz uske %osjekotine koju je zadobio %o sredini (ela. $a%ad je trajao tri sekunde3 a zavr:io je %rije ne'o se itko od %risutni) sna:ao. Doktor i %olicijski ka%etan stavljaju Jeralda na nosila koja su %rvot9 no bila %ri%remljena za C C3 nakon (e'a je )os%italiziran.

;eraldov oporavak
Oa Jeralda je cijena 're:ke bila visoka. $ikada nije mo'ao niti sanjati da bi /izi(ka kazna mo'la biti tako intenzivna. Trebalo mu je tri tjedna %rije ne'o li je mo'ao ustati iz kreveta3 vucaraju*i se u velikoj boli3 a na%ad se na kraju %okazao kobnim. $o3 to nije %redstavljalo nje'ovu najve*u %atnju. U ti) nekoliko sekundi 0koliko je na%ad trajaoP2 dok je %oskakivao %o sobi i bio ba(en u zid3 do=ivio je osje*aj oskvrnu*a koji 'a je :oki9 rao i razdirao. S)va*a da je u stvari (itav svoj =ivot u=ivao imunitet. $je'ova svojevrsna unutarnja utvrda nikad nije bila dotaknuta. Sna'a nje'ovo' %rivatno' sebstva je bio taj imunitet3 a %ro/esional9 ni celibat i /izi(ka nevinost je bila samo vanjski odraz u stvarnosti bezbri=no' du)a koji je oduvijek %ostojao. Ali3 iskrivljen e'oizmom3 taj imuni dio u njemu %ostao je izvor %o9 nosa3 a %rijatelji koji su na'a+ali o nje'ovoj %ostojanosti kao sve*enika i o%isivali je kao stvarnu svetost3 nisu mo'li znati3 kao ni sam Jerald3 da je ta sna'a bila %omu*ena velikom slabo:*u> samopo,zdanjem i ponosom. 1izi(ka bol i ozljede koje su utjecale na tijelo za vrijeme i nakon na%ada3 bile su vi:e simbol i o%i%ljiv izraz neizbje=ne slabosti i kr)kosti koju je nosio samo zato :to je (ovjek. Iako se donekle o%oravio od na%ada3 nikad vi:e nije %ovratio taj osje*aj imuniteta. Da%a(e3 u njemu se rodio osje*aj nemo*i i %o %rvi %ut u svom =ivotu %riznao je svoju %ot%unu ovisnost o .o'u. Jerald zbo' ovakvo' is)oda ima %rili(no %roblema3 jer su %o(ele
$ #

Do'ovor je %osti'nut3 ali uz jedan uvjet& %si)ijatar treba %risustvovati obredu i ima 'a %ravo %rekinuti u bilo kojem trenutku ako bude smatrao %otrebnim. 4vo stajali:te %odr=ava i %astor3 ali %rvenstveno brinu*i o lo:im 'lasinama.ert bio uvjeren da je ovo vra=je djelo3 smatrao je kako treba nastaviti s e'zorcizmom. Gammonda kojem se Jerald inicijalno i obratio zbo' stanja C C. Pri(aju*i s dru'ima koristio je slike i meta/ore %o%ut IsvjetlaI3 ItameI3 I%risutnostI i IodsutnostI. Oavr:nu rije( je imala obitelj C C3 a obzirom da je brat . Jerald je s)vatio da C C ne*e jo: du'o =ivjeti u stanju u kakvom jest3 a i on sam nije )tio ostaviti %osao nedovr:enim. Jerald je s)vatio da je bio na%adnut ono' trenutka kada je otkrio i %oku:ao odijeliti identitet zlodu)a od C C3 te da *e od te to(ke $ $ . Obo' neo(ekivano' razvoja situacije3 %astor i rektorat kontak9 tiraju %si)ijatra dr. Stvari oko nje'a su %ostajale nestvarne3 a ako bi malo du=e obratio %a=nju na nji)3 iz'ledalo je kao da sve nestaje.4SL4. Psi)ijatar i nje'ovi kole'e detaljno %rou(avaju Jeraldovu %ro:lost i konstatiraju da je ozbiljno traumatiziran do'a+anjima3 a zbo' nje'ovo' ne%oznavanja seksualnosti i njezine kom%leksnosti3 smatraju da je izazvao i ne=eljena stanja kod C C koje' bi trebalo )os%italizirati i za ko'a su vjerovali da bi mo'ao rea'irati na standardnu tera%iju. Svoje je tijelo do=ivljavao kao konture ne(e'a :to nije stvarno.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## kru=iti 'lasine i znao je da e'zorcizam treba zavr:iti3 jer ako 'a on ne zavr:i3 svatko dru'i tko to %oku:a mo'ao bi imati dvostruko te=i %osao. Jeraldovo je zdravlje %ak bilo %oljuljano3 doktori su mu rekli da ima sr(ano o:te*enje i da su nje'ove /izi(ke ozljede vrlo ozbiljne. Stanje C C je %ostalo vrlo alarmantno i trebao je biti %od stalnom %rismotrom. U me+uvremenu3 Jerald je trebao odlu(iti& )o*e li nastaviti s e'zorcizmom ili 'a %ro'lasiti slu=beno zavr:enim. $i:ta nije 'ovorio3 zurio je kroz %rozor3 %one:to %ojeo3 blebetao nesuvislosti3 a nije mo'ao %odnijeti ni s%omen na Jeralda3 reli'iju ili e'zorcizam3 niti je %odnosio bilo kakav reli'iozni %redmet %ored sebe ili u svojoj ku*i. Pored /izi(ke %atnje3 Jerald je svjedo(io (udne %romjene u svojim do=ivljajima. $edovr:eni %osao bi zna(io i da ne*e biti jamstva za mo'u*u %o:tedu od sramote ili jo: 'ore3 od zlodu)a koji je %osjedao C C.

. Ja(ina buke se %o(ela %ove*avati kao i nekontrolirana .ako se 'las %rimirio3 za%o(eo je %rvi val koji karakterizira Sudar 0en'l.ada je C C %onovno vidio Jeralda %oku:ao je s istom zamkom3 ali se ovaj %ut Jerald obratio u ime Isusa i nje'ove crkve tra=e*i od zlo9 du)a da ka=e svoje ime. da bi mo'ao savjetovati %omo*nike o onome :to bi mo'lo uslijediti3 a sve ve*i %ritisak se o(itovao u %reznojavanju i dr)tanju %risutni) uslijed nji)ove ne%ri%remljenosti na situaciju. Sudar je dobio /izi(ke mani/estacije i Jeraldova su sva osjetila bila na%adnuta3 a zadobivene rane od %rvo' okr:aja %o(ele su %onovno %o%u:tati i krvariti. Jeraldova najve*a kvaliteta 7 tvrdo'lavost 7 samo %o(inje biti 'lav9 nim izvorom nje'ova mu(enja3 a Sudar se %o(inje materijalizirati. . Sudar C C sve to vrijeme ostaje is%ru=en na le+ima.las 5'zorcizam se nastavlja (etiri i %ol tjedna nakon %rekida.znemirenost kod Deralda6 koji se osjetio metom to' 'lasa %uno' uvreda. $las 2. Jeraldova (ula %o(inju bivati izmu(ena i zbunjena3 a nje'ovi su asistenti vidjeli kako se %o(eo %revijati3 tako da su dvojica %ritekla u $ 3 . Derald nije imao dovoljno isk. . Jerald %oku:ava %rekinuti te 'la9 sove naredbom& IKto 'od ili tko 'od da si3 za%ovijedam ti u ime Isusovo da ka=e: svoje ime3 da od'ovori: na moje %itanjeI.stva ili znanja o e. Slijedi %ojavljivanje neke (udne mje:avine mu:ki) i =enski) 'lasova koje su unosili zbunjenost i stra).SLULAJ 5JO4C6IOMA IDJ5-A6 I MAJST4C OA 6UC5I trebati nastaviti dalje %a=ljivo i nastoje*i se dr=ati ono'a :to obred %ro%isuje. Jeralda nitko nije na to %ri%remio3 nitko mu nije rekao :to mu je (initi.zorcizm.

C C %o(inje %olako obra*ati %a=nju na %risutne. 4stali su se vratili u sada:njost iz bolni) sje*anja i bili s%remni sko(iti na C C3 koji je samo otvorio jedno oko i %o'ledao na Jo)na.ra9 ljevstvoI3 a I$ajve*i ne%rijateljI nikada ne*e vladati. <o je )ila )olna po. Takvo stanje3 kao i razina boli koju je osje*ao u vlastitom tijelu3 u(i9 nilo je Jeralda ne%omi(nim3 a kod ostali) je iniciralo %ojavljivanje sje*anja na %ro:la vlastita traumatska iskustva. Is%itivanje se nastavlja3 ali biva %reki9 nuto jecanjem C C (ija je a'onija %aralizirala sve %risutne. C C %restaje jecati3 okrenuo se i sjeo.4SL4. /ašto držiš tu osobu koju je +sus spasio>". . Po(inje %o%rili(no is%rekidan iskaz zlodu)a o tome tko je3 ali i da je svatko od nji) 0zlodu)ova2 u stvari sam %o sebi nitko i ni:ta3 udru=eni su %rotiv (o9 vjeka ili mrze I$ajve*e' ne%rijateljaI 0. Jlas koji je izlazio iz C C najavio je i Jo)nu da *e 'a srediti na vrijeme. 4vo na'lo naviranje sje*anja iz'leda da je mimoi:lo jedino mlado' oca Jo)na3 koji %oku9 :ava zavr:iti Jeraldovu naredbu. a svako od %itanja imalo je u(inak na C C ravan udarcu maljem3 'uraju*i 'a unazad s izra9 zom u=asa na licu dok %ot%uno nije klonuo. Dalje za)tijeva da mu ka=e :to radi3 a od'ovor je bio u skladu s imenom kojim se %redstavio3 %a mu je nabrojao ko'a sve sre+uje3 i %odsjetiv:i 'a kako je i nje'a samo' sredio.re/ka. Jerald us%ijeva %onovno %reuzeti inicijati9 vu %onavljanjem %itanja& "Koliko vas je>. Jlas mu %oru(uje da *e Jo)n %o:eviti i nje'ovu =enu3 koja 'a ve* sada =eli3 mladi*a koje' jo: nijedna =ena nije imala. Jerald 'a je %oku:ao zaustaviti3 ali bilo je %rekasno3 :teta je bila %o(injena. #ko si ti>. Jlas nastavlja %rijete*i 'ovoriti :to *e mu se sve3 te da bi i on mo'ao zavr:iti u nje9 'ovoj kutiji. Jeraldovo stanje se %o(elo %olako %obolj:avati3 nje'ova osjetila se us%ijevaju %onovno usredoto(iti i %restaje krvariti iz rana. Qto radiš>.rista2 i us%ostavljaju I.azuje kako se& I'usta3 ne%re%oznatljiva3 jedna masa3 jedna volja3 jedna cjelo9 $ % . Slijede*i na red dolazi %olicijski ka%etan u trenutku kada je %a=ljivo3 ali (vrsto3 u)vatio C C za ramena.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## %omo*3 dr=e*i 'a svatko sa svoje strane kako bi us%io ostati na no'ama. Autoritativno %onovo za)tjeva od zlodu)a da mu ka=e svoje ime3 koje je na%okon i dobio& -ajstor za !ure.

. milijuni ako broji: =elje3 umove3 nebrojeni ako mjeri: mr=nju3 =ivu*u mr=nju . 4sje*a se vonj usta9 jalosti koji stvara %ulsiraju*u 'lavobolju kod svi) %risutni)3 izuzev %si)ijatra koji je zadr=ao =ustrost i samokontrolu3 dok su mu o(i svjetlucale od o(ito' stresa. sa svi) strana iz'rebani3 'orki3 zavezani3 umrtvljeni3 izlu+eni nadolaze*im (lanovima .. Jerald ovo %resre*e %itanjem koliko i) je3 jesu li svi jednaki i koji su nji)ovi identiteti3 =ele*i dobiti :to vi:e %odataka3 :to se . i vole*i i) sve3 svu de'radaciju .2 %rema svima ostalima.. Jlas naj%rije ne =eli od'o9 voriti3 ali Jerald %onovo a.I Dok je Jlas ovo trijum/alno iz'ovarao3 zadovoljan mr=njom %rema svemu =ivu*em3 na licu C C bila je u=asnuta 'rimasa.. Jerald se nadovezuje %itanjima o tome :to rade on oni iz ..... Jlas stenju*i od'ovara da 'a se %usti na miru u .raljevstva3 jedino' ..raljevs9 tva. Prije ne'o li se Jerald us%io sna*i3 u%ada %si)ijatar3 koji se %onovno vratio u modalitet znanstveno' %romatra(a3 smatraju*i kako trebaju nastaviti3 kako su to %rava %itanja i kako bi ovo mo'ao biti pokazni sl.I.SLULAJ 5JO4C6IOMA IDJ5-A6 I MAJST4C OA 6UC5I ku%na zvijer3 jedna brilijantnost izlijeva iz X$ajodva=nije'X 0Sotona o%. Tako da *e ljudi biti stis9 nuti u kut3 dobiti tamu kao ono :to im %ri%ada3 bolest i bol i smrt i tamu .raljevstvu3 kao i da je Cita sad jedna od nji) i da je vi:e ne mo=e imati.toritativno i pozivaj. sve :to mo=e %okvariti lje%otu.raljevs9 tva ..3i se na ime >ristovo za)tijeva da mu se %okori i od'ovori na %ostavljeno %itanje. jedan iznad dru'o'a3 niti jedan ne (ini svi)3 svi is%od jedno'a3 neki tako blizu X$ajodva=nije'X3 oni imaju inteli9 'enciju kojoj se samo Jlavni ne%rijatelj mo=e su%rotstaviti3 neki tako nisko da su 'ovna3 kr)otine3 'rumeni is%od nje'ovi) %eta3 %ra:ina me+u nje'ovim %rstima . a. C C se %o(inje %reznojavati3 a i soba u zadnji) sat vremena %ostaje za'u:ljiva zbo' %ove*ane tem%erature. Jerald 'a je 'ledao u nevjerici mole*i se da ovaj o%et ne uleti s nekom u%adicom.ke oso)nostiP Jerald 'a je %o'ledao vi:e s =aljenjem ne'o iznena+en3 a 'las je nastavio& I..+aj poreme3aja vi/estr..ertu u(inilo suvi:nim maltretiranjem. Jerald od'ovara3 divlja(ki ne%re%oznatljivo3 da je Cita kr:tena i da ne $ & .

*stjerivanje Jerald odlu(uje da istjera zlodu)a3 nakon3 :to je dobio sve :to je =elio od nje'a i dovoljno 'a %onizio. . 4noliko du'o dok i) navodimo da %omisle da je kutija sve3 mi i) sre+ujemo 0%o/iksa9 mo2. da to nije ni:ta dru'o do debele3 masne kite u moru )ormona3 mirisa i vri:tanja i da je sve dreka3 blebetanje3 natezanje i drkanje. Mi i) sredimo tako da misle .. Hena je bi*e. Oave=i i nje'a isto .stvo.5 . Iz C C se %onovno javlja isti ne%re%oznatljivi Jlas i is%aljuje& ISve %o(inje s kutijom i zavr:ava s kutijom. ako3 samo ako jednom %omisle da je kutija =ena3 =ena9kutija ...pao .4SL4.. Po(inje s molitvom3 ali %ot9 %uno neo(ekivano i bez %itanja u%ada %si)ijatar s naivnom molbom da Cic)ardu %ostavi nekoliko stru(ni) %itanjaP Jerald3 u%la:en za nje'a3 zamolio 'a je da odstu%i3 ali ve* je bilo %rekasno3 %si)ijatar %rilazi C C i obra*a mu se obja:njavaju*i kako su skoro 'otovi i $ ' .. Jlas nastavlja dalje s %rostim i %oni=avaju*im o%isima3 dok 'a Jerald %onovno nije %rekinuo %itanjem u kojem je to(no trenutku u%ao u C C. Jlas %otvr+uje %rije o%isanu situaciju s crnom djevoj9 kom u snije'u i =vi=dukom vjetra3 ali zavr:ava tvrdnjom da je bio %ozvan %uno 'odina %rije to'a. Martin komentira kako je Jerald svojim daljnjim insistiranjem oko pitanja za/to je i kako zlod.. to je naj'ora uvreda za $ajve*e' ne%rijatelja3 zato :to je =ena nalik $ajve*em ne%rijatelju.. 4vo se %rije samo' kraja e'zorcizma i do9 'odilo3 ali ne s Jeraldom3 ve* *e3 kako *emo u nastavku vidjeti3 netko dru'i zbo' to'a is%a:tati. Oave=i i) (vrsto za %i:onju u nje9 'ovom kavezu. Mo=emo na%raviti kurvu od najve*i) 7 sve le'alno3 si'urno3 .ez obzira :to bi tra=enje takvo' od'ovora mo'lo zvu(ati lo'i(no3 mo'u*nost da bi nje'ova znati=elja mo'la %revladati nad boljim %rosu+ivanjem dovodila 'a je u o%asnost u%litanja u me)anizme zla i tako mo'la izazvati ne%o%ravljiva o:te*enja. IAI ponovno pokazao svoje neisk.. Mu:karac je stvar.I C C se %onovno ras%ao3 okrenuo na kau(u da)*u*i kao da mu treba zraka.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## mo=e imati vi:e kontrolu nad njom.

4n ne treba kutiju. Posje9 dujemo 'a3 on je na:. 4n radi na: %osao.I $ . Psi)ijatar ostaje zate(en3 ne%omi(an i na'nut 'ledaju*i %rema C C3 o(i su mu se suzile od bojazni3 a nje'ov blok u koji je za%isivao bilje:ke je samo skliznuo iz ruke. -e* imamo nje'ovu du:u. Atmos/era se u %rostoriji %romijenila3 C C je %o(eo is%u:tati svu silu razli(iti) 'lasova i zvukova3 koji su se mije:ali i zvu(ali kao bes%omo*no za%oma'anje rulje u a'oniji. $je'ov um znanstvenika bila je jedina s%remna obrana3 koji je sada %rotestiraju*i tra=io da sve %rovjeri3 saku%i (injenice3 sve is%ita.SLULAJ 5JO4C6IOMA IDJ5-A6 I MAJST4C OA 6UC5I neka mu %rije to'a od'ovori na nekoliko %itanja. $je'a ne mo=e: vratiti. 4vo se i %okazalo to(nim3 jer %si)ijatar u%ada u istu klo%ku u koju je u%ao i Jerald (etiri i %ol tjedna ranije3 s time :to je %si)ijatar bio bitno slabije za:ti*en.I A onda i na'la %romjena u intonaciji& IAli3 on V%si)ijatarW ide s nama. Lekati *emo na tebe3 kad bu9 de: umirao biti *emo tamo. 4n stavlja ostale u nju. 4vakav razvoj situacije %onovo ukazuje na Jeraldovo neiskustvo3 jer takvo je ometanje %o Martinovim rije(ima bilo nedo%ustivo i o%asno3 obzirom da mo=e dovesti u %itanje (itav %ostu%ak. $e trebamo se boriti za nje'a. 4n je na:. Psi)ijatar je %o(eo s %itanjem3 ali ubrzo zastaje s)vativ:i da se %o %rvi %ut u svojoj %ro/esionalnoj karijeri susre*e s ne(im :to je izvan svi) znani) mu kate'orizacija ono'a :to bi mo'lo biti dokazivo kao znano ili neznano. $o tu nije bilo (injenica koje su se mo'le %ro9 vjeriti i koliko 'od bi jo: trenutak ranije to mo'ao okarakterizirati kao %rodukt iracionalnosti3 ono s (ime se sad susreo bilo je itekako stvarno. 4dlazimo u mr=nji i nitko ne mo=e %romijeniti na:u mr=nju. Mi odlazimo. Jerald s)va*a da ne:to novo nadolazi i nare+uje zlodu)u da na%usti C C3 na :to se (uje& IMi odlazimo3 sve*eni(e3 mi odlazimo. To bi mo'lo biti /atalno i za osobu koja se obra*a %osjednutom.

ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## Sva mirno*a nestaje s %si)ijatrova lica na kojem se sada ocrtavao mra(ni stra).mrijeti. Psi)ijatar je ostao bez rije(i bezrezervno %la(u*i3 iscr%ljen %reko svake mjere. $akon dvadesetak minuta C C %olako dolazi k sebi i %riznaje Jeraldu da se sada osje*a toliko la'ano3 kako se nije osje*ao zadnji) #" 'odina i da je na%okon sretan nakon du'o vremena. $ije bio u stanju s bilo kim komunicirati3 )tio je da 'a jednostavno %uste na miru. $ ! .4SL4. Jerald nije )tio %uno %ri(ati3 nje'ova je rana %onovno krvarila3 a C C je zamo9 lio da 'a zove Cic)ard jer je kao Iic5ard ro(en i tako 3e . 4dlazak zlodu)a %rati vri:tanje C C i sti:avanje te buke3 mje:avine zvukova3 kao da %o'rebna %ovorka %olako nestaje u daljini.

Put do ovak9 ve odluke za%o(eo je %uno %rije i za)tijevao je %uno odva=nosti i davanja :anse vodstvu sr!a. .23 str.3F P ostu%ak osloba+anja naj(e:*e ne za%o(inje jednostavnom odlukom da se %rovjeri %ostoji li na nama odre+ena strana svjesnost ili utjecaj koje'a bi se valjalo rije:iti. A od takve Ima9 terijalisti(keI e'o9svijesti3 ne mo=emo o(ekivati da *e raditi za na:e' %ravo' 'os%odara3 na:u su:tinu3 koja niti je nastala ro+enjem3 niti *e nestati na:om smr*u.3 !""#.. Taj slu'a 0ko(ija:23 ne zna da 'os%odar ve* ima sve :to treba imati 0zbo' %ostojanja su:tinsko' nerazumije9 vanja2 i da nije krenuo na %ut kako bi stjecao materijalna bla'a i # Parabola o ko(iji 'ovori o na:oj slo=enosti i 0ne2%ovezanosti me+u razli(itim ti9 jelima %rikazanim kao ko(ija 0/izi(ko tijelo23 konji 0emocionalno ili astralno tijelo23 ko(ija:em 0mentalno tijelo3 e'o2 i 'os%odarem 0(etvrto tijelo3 svjesnost3 -i:e Ja2 Us%. da ne zapo"nete putovanje ili da stanete po putu" 7 Sidd)crt)a Jautama .!u osim po meni.udd)a "Ha sam Put i +stina i Rivot4 nitko ne dolazi ." 7 Isus3 %rema evan+elju %o Ivanu #. -jerujem da su mno'i koji su se zatekli na ovim stranicama ve* na neki na(in osvijestili %aradoks na:e I%odvojenostiI3 koja %roizlazi iz (injenice da se u nama nalaze dvije 0sku%ine2 IsvijestiI& 'os%odara i slu'e3 'dje je slu'a %reuzeo u%ravljanje3 kako je to o%isano u %ara9 boli o ko(iji# iz vedski) U%ani:ada.urdjieff3 San Die'o3 Garcourt3 Inc.B. 0T#B. 4us%ensk?& +n &ear! . B#9B@ $ " . $je'ov je osnovni zadatak da sa(uva samo ono :to mu je %ojmljivo3 a to je na:e materijalno i %rolazno tijelo. 4. # e #ea! ' ings of . n%r.<to dalje" "5vije stvari vam se mogu dogoditi.f t e -ira!ulous. P. Stavljeno u kontekst %rije obra+ene %roblematike3 %ri(a bi mo'la ovako iz'ledati& dok 'os%o9 dar s%ava 0odnosno dok je uspavan2 slu'a 'rabi na%rijed3 vo+en isklju(ivo materijalnim na'onima i (ulima3 %romatraju*i svijet kroz svoja o'rani(enja i neznanje. +. To(nije vodstvu na:e su:tine3 koja nam se na nenametljiv i nje=an na(in %oku:ava obratiti i %odsjetiti nas :to nam je raditi3 unato( buci i 'alami la=no' I'os%odaraI 7 na:e' e'a.

-jerujem da su mno'i kod koji) se I'os%odarI us%io %robudi9 ti ve* na%ravili %uno da slu'u stave na nje'ovo %ravo mjesto& da bude slu'a i ko(ija: i ni:ta vi:e od to'a 7 slu'a koji *e nau(iti slu:ati svo' 'os%odara i brinuti se o konjima i ko(iji. -o+en svojim niskim %orivima lako se u%u:ta u natjecanja s dru'im slu'ama3 %a se slu=i %rijevarama i mani%ulacijama3 (esto dovode*i (itavu za%re'u u o%asnost 7 osobito u situacijama kad zbo' svoje ne%a=ljive vo=nje otvara %rostor za ubacivanje ne%ozvani) 'ostiju u ko(iju ili skla%a %aktove s likovima iz tame3 koji mu obe*avaju sve ne bi li se domo'li 'os%odara. $astavljaju*i se na %o(etno %itanje I:to daljeDI bilo bi dobro za%amtiti da jednom o(i:*ena ko(ija ne bi trebala %onovo %ostati Ijavni 'radski %rijevozI za najrazli(itije iz'ubljene ili mra(ne likove3 koji bi se mo'li u nastavku %utovanja %oku:ati ukrcati. Jos%odar koji se i%ak budi iz usnulosti %rije ili %oslije *e se sjetiti :to je svr)a %uta3 koja je sljede*a %ostaja3 kako bi se mo'lo nastaviti daljnje %utovanje. -a=no je da osobe kod koji) je 'os%odar %reuzeo vodstvo3 uzmu u obzir da ko(ija3 ne samo :to mo=e biti %una ne%ozvani) 'ostiju i nji)ove %rtlja'e3 ne'o da su vrlo male :anse da ko(ija ne za)tijeva (i:*enje. Iako se ko(ija i dalje mo=e kretati3 taj teret umara za%re'u3 a nji)ova buka (esto mo=e u(initi us%ostavljenu komuni9 kaciju ote=anom3 %a i nemo'u*om. 4vaj %roces uklju(uje i us%ostavu ko9 munikacije 'os%odara i slu'e kako bi ovaj bolje razumio i slijedio nje'ove nalo'e.+e. Smatram da su o%isani %ostu%ci osloba+anja jedni od na(ina kako se dobrim dijelom ili u cijelosti mo=e obaviti (i:*enje. Jos%odar razumije da je slu'a takav kakav jest i %ri)va*a 'a3 znaju*i da zbo' svoje Isirotinjske svijestiI ne*e i ne mo=e biti dobar 'os%odar.o nav. Li:*enje ko(ije mo=e se na%raviti na najrazli(itije na(ine3 %a i tako da se jedno sme*e %o(isti3 a dr. Oa o(ekivati je da *e komunikacija u %uno slu(ajeva biti ometana (injenicom da se tijekom %utovanja3 dok je 'os%odar s%avao3 u ko(iji na:lo sve'a i sva(e'a& Iautosto%eraI3 Islije%i) %utnikaI i nji)ove %rtlja'e.4SL4. Oato bi bilo mudro nau(iti slu:ati 'os%odara umjesto slu'e i ne dozvoliti da $!0 .ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## bo'atstva3 koja bi 'a na %utu (ak i doslovno mo'la stajati 'lave..

oristiti te)niku is%unjavanja Svjetlom %rije o%eracija i za vrijeme )os%italizacije ! Us%. 5. 5.a3 mo=e biti va=an (imbenik u osvjetljavanju %uta i tame %o kojoj 'mi=emo3 %rilije%ljeni na tisu*e 0ne2%otre%:tina (iji je cilj odmaknuti nas od Svjetla. .oristiti te)niku is%unjavanja Svjetlom dva %uta dnevno 0ujutro i %red s%avanje2 Suzdr=avati se od alko)ola i narkotika . $o i ovo je jo: samo jedna lije%a %ri(a3 koja bi ostala nedore9 (ena kada ne bi uklju(ila i Svjetlo3 ono koje bi mno'i za vrijeme %ostu%ka osloba+anja mo'li 0%onovno2 do=ivjeti3 kao i nje'ov u(i9 nak na tamu i mra(ne entitete. Isto tako3 za %ret%ostaviti je da *e ko(ija s %robu+e9 nim 'os%odarom %restati besciljno lutati od jedne do dru'e %ostaje u %otrazi za senzacijama kako bi se slu'a osje*ao =ivim3 va=nim3 a (esto i nezamjenjivim. 1iore i uno:enjem vi:e Svjetla u na: =ivot& ! #. #. Prisjetiti se 0ili barem %o(eti uzimati u obzir umjesto odbacivati2 (injenice da je 'os%odar oduvijek %ovezan sa Svjetlom i da je 4vjetlo iznad sve. Da %odsjetim jo: jednom :to svako' ko(ija:a %rvenstveno mu(i& Ida bude netkoI 0tj. !. P)." $!# . D.KT4 DALJ5D 'os%odar %onovno bude us%avan iritantnim %onavljanjem ko(ija9 :ki) Irazmi:ljanjaI3 koja su u'lavnom samo %rojekcije ono'a :to vidi %ored %uta. @. 'azda3 'os%odar2 i Ida bude besmrtanI3 a trude*i se da to %osti'ne biti *e s%reman na svakakve3 (esto I+avo9 ljeI %o'odbe. Daljnja za tita 4vdje tako dolazimo i do %itanja za:tite3 za koju vjerujem da *e vremenom biti sve solidnija3 :to se vi:e bude slu:ao 'os%odar3 a ne slu'a.ooks3 #BB5. U nastavku bi =elio skrenuti %a=nju3 na nekoliko stvari za koje smatram da *e omo'u*iti si'urnije daljnje %utovanje.3 str. Mislim da ne treba dalje elaborirati kako 'os%odari3 to o (emu ko(ija:i sanjaju3 imaju. 1iore& # e 8n7uiet 5ead4 * Ps%! ologist #reats &pirit Possess' ion3 . Po(nimo s listom %rijedlo'a dr.allantine .

5. I. U isto vrijeme treba samo =ivjeti za sebe i s obzirom da smo karmi(ki ve* odradili %atnju3 trebamo se %re%ustiti 0nekriti(ki i i'norantno2 radostima =ivota. Ljubavi .o=ja za:titi me. dr. $e %rizivajte du)ove u svom domu3 %a s)odno tome ne %rire9 +ujte s%iritisti(ke seanse3 ne koristite 4uija %lo(e i ne %rakti9 cirajte automatsko %isanje3 ukoliko ne znate :to (inite i s kojim ciljem. Sna'o .liskosti . BF Gtio bi) ne:to re*i vezano uz s%omenuto odr=avanje %ozitivno' stava3 koje osobno s)va*am malo dru'a(ije ne'o ono :to bi $e8 a'eri mo=da %oistovjetili s Imisli %ozitivnoI 0i nadodao bi)3 Izatvaraj o(i %red ne'ativnimI2.o=ja za'li me. Mo=emo tako %romo 9 triti3 novo oduzimanje na:e slobode3 koje je recimo %osljedica Irata %rotiv terorizmaI3 %a to 'ledati kao novi izazov u na:em su:tinskom na%redovanju3 bez iluzija kako to dolazi od mra(ne strane i da ne*emo ustuknuti u na:em daljnjem na%redovanju. Us%. Gickman& 6emote depossession3 Gickman S?stems3 #BB. o. I. $%r. 1iore isto tako nudi odre+ene smjernice %o %itanju za:tite na:e' %rebivali:ta&5 #.o' jest.. Gickman je %re%oru(avala sljede*e rije(i svojim klijentima& ISvjetlo . $a%raviti %ostu%ak osloba+anja odma) nakon o%eracije ili )os%italizacije Molitva i tra=enje du)ovne %omo*i..ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## .4SL4.6 jer je to samo jo: jedan %rimjer nedostatka Svjetla Ljubavi 0%od %arolom tama je samo odsustvo Svjetla2 i ako bismo i :to trebali u(initi3 onda *e to biti na:e slanje s%omenuti) sastojaka. Ako to 'ledamo ne8 a'erski3 onda bi to mo'lo biti s)va *eno kao ne:to na :to uo%*e ne tre)a o)ra3ati pa2nj. Us%. dr. Jdje'od da jesam3 . 5 $!$ . #5# @ .o=je o%koli me. . 4vdje %onovno mo=emo %ri(ati o su%tilnosti i %otvrditi da je Ivra' u detaljimaI. Smatram da je istinska molitva iznad bilo kakve %ro%isane /orme ili rece%ta i da je ona na:e svjesno i svojevoljno o%redjeljivanje Svjetlu i nje'ovom slu=enju3 i za)vala . 4dr=avati %ozitivan stav. 4.o=ja motri na mene. $aime3 takav $e8 a'erski na(in u osnovi %ovla(i nekriti(ko3 jednostrano razmi:ljanje3 :to onda i %ovla(i nerazumijevanje dinamike Olo'a3 :to je jo: jedno )odanje stazom manje' ot%ora i time %redstavlja moderniju verziju du)ovne anestezije i realnu osnovu za reli'iju $ovo' %oretka za Inovo' (ovjekaI.3 str.o=joj Ljubavi i milosti. 1iore3 str.I@ F.

$e konzumirajte alko)ol i narkotike u svom domu3 jer bi ovo mo'lo %rivu*i entitete da ostanu u %rostoru ili se naka(e na %risutne. @. $e dozvolite entitetima da se do+u na)raniti ener'ijom ne'ativni) emocija %risutni).onzumacija bilo kakvo' alko)ola3 narkotika ili %si)oaktivni) su%stanci3 bilo one ItradicionalneI ili one koje nam nudi /ar9 maceutska IznanostI 0%osebno one koje sadr=e kem.2. $e treba zaboraviti da :e*er nije samo sastojak vre*ice od A 'rama koju F Danas mo=emo svjedo(iti a%surdnoj situaciji da se %re)rambeni %roizvodi s umjetnim zasla+iva(ima redovito nalaze na %olicama tr'ovina koje imaju nat%i9 se IOdrava %re)ranaI $!3 .ijelim Svjetlom3 zami:ljaju*i aureolu blistavo' bijelo' Svjetla kako 'a okru=uje u %ot%u9 nosti. Iz vlastito' iskustva3 mo'u re*i da *e stvari s kojima ste %rije imali %roblema3 uz novu svijest i %ovra*enu ili re'eneriranu ener'i9 ju3 %o(eti same ot%adati I%o %utuI3 jednostavno onom brzinom i redoslijedom kako to bude od'ovaralo dru'a(ijem 0unutra:njem2 vodstvu. 4dr=avajte atmos/eru u domu sretnom i is%unjenom ljubav9 lju.ristovu za:titu koji je nji)ov %redvodnik. element 1luor2 • J:K:I i konzumacija o%asni) dodataka %re)rani kao :to su $a9'lutamat i umjetni zasla+iva(i %o%ut As%artama ili nje'o9 vi) izvedenica 0u tzv. niskokalori(noj i dijetetskoj F )rani i na%icima s oznakama I" ili bez :e*eraI3 IOeroI3 itd. Oamislite da je svaka %rostorija is%unjena .. Oamolite u sebi ili na 'las za:titu iz Svjetla3 n%r.ijelim Svjetlom. F. 4kru=ite va: dom svakodnevno . . 5. . Pro:irena lista stvari3 situacija i %ona:anja koja (ine na:u %rirodnu za:titu neu(inkovitijom 0%a bi bilo korisno razmisliti barem kakvo je na:e stanje kada im se izla=emo3 ili bi i) trebalo smanjiti na :to manju mjeru ili u %ot%unosti odbaciti2 bi iz'ledala ovako& • . Oa to vam treba samo minuta3 :to mo=ete na%raviti svaki dan.KT4 DALJ5D !.

4bratite li %a=nju na deklaracije %roizvoda koje svakodnevno koristite mo'li biste biti iznena+eni 'dje se :e*er sve danas mo=e %rona*i. Mislim da ne treba %osebno isticati :to zna(i tez'arenje vlastitom du:om. 4vdje treba %oku:ati razumjeti3 da neznanje na kraju (esto nije is%rika3 kao :to to nije niti kori:tenje krivi) znanjaP • S%ortske i dru'e natjecateljske mani/estacije koje razvijaju tzv. mind !ontrol2 • 1ilmovi strave 0IGorroriI2 i nasilja 0'otovo neizostavno uklju9 (uju kontrolu uma2 • 4bredi 0'otovo uvijek uklju(uju ImolitveI2 koji u osnovi %od9 razumijevaju bilo kakvo stjecanje materijalni)3 du)ovni) ili kontrolni) %rednosti nas%ram dru'i) bi*a3 a u svoju korist. Mislim da nije te:ko razumjeti da to %ri%ada $!% . na nekoj du)ovnoj razini3 :to nude odre+eni I'uruiI koji su (esto3 kako ka=u3 u kontaktu s na:om svemirskom Ibra*omI ili uza:lim majstorima koji nam =ele sve najbolje. Ceikijem3 (ija je izvorna verzija u ve*ini slu(ajeva ozbiljno korum%irana 0:to ne (udi3 obzirom na nje'ov %otencijal23 %a bi rad s krivim ImajstoromI mo'ao lako rezultirati odli(nim otvaranjem za vanjske entitete.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## *ete dobiti uz naru(enu kavu 0(a:a ti%i(no' industrijsko' vo*9 no' soka sadr=i !" 'rama :e*era3 %a onda& U zdravljeP2. • $astranost u seksu i %orno'ra/ija • Pre'lasna i disonantna 'lazba3 %osebice eav% metal3 eav% ro!k i sli(na 'lazba koja uklju(uje tekstove s %onavljaju*im %o'rdnim /razama i izrazima mr=nje • Izla'anje %ro%a'andi i kontroli uma 0en'l. Isto tako3 takvi vole raditi i s n%r. 4vo bi u novije vrijeme mo'lo uklju(ivati i bilo kakav rad s D$. Is%ortski du)I. 4vdje treba razumjeti razliku izme+u /i9 zi(ki) aktivnosti u svr)u odr=avanja i razvijanja /izi(ko' tijela i oni) koje su usmjerene %rema %ostizanju natjecateljske %rednosti.4SL4.

$aime3 ono :to nam se do'a+a kontinuirano tijekom cijelo' =ivota je diri'i9 rana desenzibilizacija 0neosjetljivost23 (iji su se stvarni a%ostoli $!& . $e treba zaboraviti kockarske i kladioni(arske %oslove 0i skandale2 koji daju %osebnu dimenziju ovakvim do'a+anjima. 4dli(an je %rimjer to'a da se danas %oker smatra s%ortom s %ot%uno le'alnim javnim natjecateljskim mani/estacijama 0radi se na tome da %ostane i olim%ijska Idisci%linaI2. Postavlja se %itanje :to n%r. Povratak suosjećajnosti0osjetljivosti -a=an dio na:e za:tite trebala bi (initi %onovna senzibilizacija na ljude3 situacije i stvari koje nas svakodnevno okru=uju. katoli(ki no'ometa: =eli %osti*i znakom kri=a %red utakmicu ili nakon dobre akcijeD Protiv ko'a on to tra=i %omo* Isusa i tko *e mu se %rije obratiti za I%omo*ID 4vo su %otencijalno mra(nim entitetima odli(ne Iru%eI na na:oj za:titi. • Posje*ivanje mjesta na kojima se nude ili %rakticiraju 'ore navedene stvari kada %oneseni Idu)om zajedni:tvaI %ostaje9 mo jo: otvoreniji za vanjske utjecaje • Psovanje i vrije+anje • Pot%una anestezija zbo' kirur:ko' za)vata3 %rimanje or'ana i ili krvi • Udarci u 'lavu $a kraju ovo' dijela )tio bi jo: jednom %onoviti& na:a 'lavna sna'a i za:tita jest Svjetlo i na:a svjesna i svojevoljna odluka da stanemo uz Svjetlo i Svjetlu slu=imo. $e %itajte me :to ovo zna(i3 svatko od nas *e dobiti od'ovor za ono :to mu je (initi nakon svjesne odluke kojoj *e se strani %rikloniti i kamo *e usmjeriti svoju svijest.KT4 DALJ5D Isirotinjskoj svijestiI ko(ija:a3 %a ne (ude i atributi koji se takvim IjunacimaI %ridaju kao :to su I%onosI 0osobni ili nacionalni23 kao i o(iti obredni karakter s%ortski) do'a+anja3 'dje se u nekim slu(ajevima koriste reli'iozni obredni ele9 menti.

Ako razmi:9 ljamo o suosje*ajnosti3 onda je i u ovom slu(aju %onovljena ista dinamika od strane mra(ni) sila& i'ralo se na suosje*ajnost %rema $!' . Desenzibilizacija je dobila %ravi zama) u %osljednjoj %olovici %ro:lo' stolje*a3 izme+u ostalo'a3 bla'odatima telekomunikacijske te)nolo'ije i tzv. teroris9 ti(ki (in ara%ski) ekstremista danas %oznat kao IB ##I3 koji se do'odio ##.4SL4. moderni) medija.I i $SA.osje3anja.arne?a.B.9ULTCA. publi! release ili P6 management23 ne*aka %si)oanaliti(ara 1reuda3 5. Oa:to je ovo sve sku%a va=noD Oato :to znanje /titi i dok 'od ne budemo znali :to3 tko i na koji na(in utje(e na nas3 ne*emo se mo*i od to'a niti adekvatno za:tititi. 4vdje ne smijemo zaboraviti koliko je va=na bila desenzibilizacija svjetske javnosti3 koja je na ovaj ili onaj na(in dala svoj ImandatI takvim za:titni(kim sna'ama. Jovore*i o desenzibilizaciji3 nemo'u*e je zaobi*i tzv. Jedan od najdramati(niji) %rimjera3 koji su dos%jeli u javnost 0koliko i) je os9 talo u tajnosti te:ko da *emo uskoro doznati2 je M. Uni:tavanje su9 osje*ajnosti doslovno vodi k de)umanizaciji. lo'ora nastavili %od bla'oslovom ameri(ke admi9 nistracije3 unutar %rojekata 6IA te kasnije 1. 4vdje nikako ne treba zaboraviti slu=beno' oca rece%ture koja se zove Iodnosi s javno:*uI 0en'l. %ro'ramiranje uma3 za :to se mo=e %onajvi:e za)valiti dosti9 'nu*ima nacisti(ki) IznanstvenikaI3 koji su svoje eks%erimente na ljudima iz konc.!""#. . i na temelju (e'a je %o(eo jo: jedan Ilov na vje:ticeI 0tada je to bio Sadam23 i izazvao sve ono :to lov na vje:tice karakterizira& a to je osje*aj nemo*i3 nesi'urnosti i stra)a kad na:i Iza:titniciI idu u Irat %rotivI3 koji se za%o(inje ukidanjem osnovni) ljudski) %rava i sloboda. 4ni nekada mo'u (ak i bolje ne'o normalna ljudska bi*a3 imitirati suosje*anje3 a ne9 dostatak isto'a kod nji)3 %rema mno'ima3 (ini i) u%itnima kao stvarnim ljudskim bi*ima3 bez obzira :to %o vanj:tini 0svome /izi(9 kom tijelu2 ne odstu%aju od normalno' (ovjeka. 4'romnu ulo'u u na:oj desenzibilizaciji svakako i'ra kontrola tj. $a ovaj nas na(in3 vojske a'e9 nata svojim nekriti(kim %a%a'ajskim %onavljanjem una%rijed %ri9 %remljeni) vijesti3 koje su sve vi:e li:ene najosnovniji) %rovjera autenti(nosti3 %retr%avaju in/ormacijama i (ine %ot%uno imunima na ljudska stradanja.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## %okazali 7 %si)o%ate3 koji su u svojoj su:tini li:eni jedne od najva=niji) odlika ljudsko' bi*a& s.

.net3 #5.. Anderson& Nonprofit 1elps 3du!ators #ea! 3mpat % to <out 3 sott. Isto tako3 o'la9 :iva(i nas %reko jumbo %lakata %itaju Ijesmo li dovoljno mu:koI3 A ..A -ratimo se na %rija:nju listu stvari i %ona:anja3 koja bi trebala ot%asti I%o %utuI u svr)u daljnje za:tite od novi) naka(enja i %o'ledajmo koliko su neke od s%omenuti) stvari %risutne za)va9 ljuju*i u%ravo ostvarenoj desenzibilizaciji."Z manja ne'o :to je to bilo %rije dva ili tri desetlje*a. uva9 =eni) medijski) %ortala imaju vi:e 'olotinje ne'o cijela jedno'odi:9 nja kolekcija Ize(icaI Pla?bo?a u %redinternetsko vrijemeD Hensko tijelo je svedeno na objekt3 a seks na me)ani(ki (in. Meta je ve* %rije %ri%remljena od isti) sna'a koje su i zaslu=ne za tu tra'ediju."#. $a osnovu ono'a :to se do sada do'odilo nakon IB ##I3 zbo' (e'a dana:nje SAD nalikuju na %re9 dratnu Gitlerovu $jema(ku3 treba zamisli :to *e se uskoro jo: sve do'oditi budu li ko(ija:i i dalje bili 'os%odariD 4dnosno3 %ostavlja se %itanje je li ovaj udarac na ljudska %rava i slobode samo %ri%re9 ma za jo: dramati(niji do'a+aj za (ovje(anstvo3 koji se tek treba do'oditiD Desenzibilizacija (ija bi %robita(nost bila nezamisliva bez dobro kontrolirani) masovni) medija3 (ini da sve %ostane mo'u*e %a tako i n%r.!"#"3 vi+eno& !. =idovsko' /ilmsko' /estivala u Oa'rebu3 koji bi nas trebao u%oznati s Golokaustom 7 u isto vrijeme kada se odvijala krvava drama s konvojom za %omo* Jazi %od =idovskom oku%acijomP Tko *e se zamarati %odr:kom ameri(ke ili =idovske a'resije3 dok su o(i nacije u%erene u Severinu ili sli(ne %roizvode industrije zabaveD Dobar %rimjer alarmantno' stanja kada je rije( o osnovnoj ljudskoj vrlini3 suosje*ajnosti3 je stanje me+u ameri(kom omladi9 nom.##. Ili3 :to na%raviti s %orno'ra/ijom3 kad danas %o(etne stranice tzv.KT4 DALJ5D =rtvama na%ada i ener'ije masa usmjerile su se %rema %laniranoj meti& Izlim Ara%imaI. $! .""" studenata3 izme+u #BAB.!"##. 'odine3 do:li su do %orazno' %odatka da je su9 osje*ajnost me+u dana:njim studentima . %ot%una ravnodu:nost %rema %risustvu )rvatski) voj9 ni) sna'a u A/'anistanu ili %ak odr=avanje .. $a Institutu za dru:tveno istra=ivanje Universit? o/ Mic)i'an3 analiziraju*i A! studije o suosje*ajnosti na 'otovo #. Kto danas stvarno zna(i kloniti se alko)ola ili %orno'ra/ijeD Jdje je 'ranica kad 'dje 'od se okrenete mo=ete vidjeti otvorene ili su%tilne reklame alko)ola. i !""B.

4vo *e svatko od nas samostalno trebati uvidjeti3 %a odlu(iti3 ali mislim da bi trebali u svakom slu(aju obratiti %a=nju na ono :to nam 'os%odar ima re*i3 a %o'otovo na nje'ovo vodstvo3 umjesto %ri%rosto' slu'e i ko(ija:a. Mislim da ne treba %osebno na'la:avati kako *e ot%adanje neki) od stvari navedeni) u %rija:njoj listi zasi'urno biti %osljedica stvarni) %romjena u na:em =ivotu. Kto 'od odlu(ili3 trebamo biti svjesni da svaka na:a odluka rezultira sasvim odre+enim %osljedicama. Sli(an u(inak imati *e i inte'racija na:i) dijelova du:e koje smo %o'ubili u raznim traumatskim do'a+anjima 0de/ra'mentacija ili rad s Iunu9 tarnjim djetetomI ili inte'racija %od9identiteta2. Iz kru'a je mo'u*e iza*i i na $!! . izraza na:e su:tine2. Dobra i o)rabruju*a vijest je da bi %ostu9 %ak osloba+anja3 kao i dru'i %ostu%ci na du)ovnoj razini3 rezultirao li novom sna'om koja mo=e biti %osljedica skidanja ener'etski) %ijavica3 :to su u su:tini svi naka(eni entiteti. Tako ljudi danas (esto3 ne znaju*i :to im se stvarno do'a+a3 tuma(e do'a+anja u svom =ivotu onim izrazom 7 Ivrtim se u kru'I3 :to %odsje*a na zatvorsku :etnju3 bez obzira :to ne vidimo re:etke i bodljikavu =icu. Jo: jedan u(inak novi) %romjena u na:em =ivotu3 za koje *emo sada imati ne:to vi:e sna'e i ener'ije3 nedvosmisleno vodi %rema %onovnoj senzibilizaciji3 a micanje %a=nje s ono'a na :to smo do malo %rije tro:ili 'otovo svu na:u ener'iju sad otvara mo'u*nost da nam u vidno %olje do+e niz stvari koje su za%ravo cijelo vrijeme bile tu3 ali i) jednostavno nismo vidjeli.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## %rikazuju*i %olu'olo' mladi*a koji je tako+er sveden na %redmet konzumacije. A ono :to Iljudi tra=eI %osljedica je neosjetlji9 vosti na koju su nas is%ro'ramirali sami %onu+a(i3 uz na: prividno svojevoljni %ristanak koji nas samo 'ura dublje u %onor neznanja i iluzije.4SL4. Jer je ko(ija: danas is%ro'rami9 ran da na sve ovo od'ovara %o%ut 'ovorno' automata& ITo je meni su%erPI3 ITo je ba: seksiPI3 ITo je coolPI 0uz im%erativ zabave3 zaba9 ve radi3 a ne kreativno. $a %rimjer3 u vezi 'ore navedeno' (esto mo=emo (uti ar'ument& IDa ljudi to ne tra=e3 ne bismo to ni nudiliI. A nismo vidjeli jer smo 0%rividno2 svojevoljno i nekriti(ki svoju %a=nju %oklanjali stvarima koje nam %reko svoji) svjesni) i nesvjesni) a'enata serviraju kontrolori Imoderne civilizacijeI3 s namjerom da izazovu Isvojevolj9 no dr=anje na mjestuI.

$o3 ako uzmemo u obzir da smo malo vi:e od odijela koje' smo %o ne znam koji %uta odbacili3 i %onovno *emo odbaciti3 mo=da bi trebalo razmisliti koliko smo s%remni za taj do'a+aj koji se mo=e do'oditi .KT4 DALJ5D nama je da %robudimo 'os%odara i %obrinemo se o ko(ija:u3 ko(iji i konjima. Praksa %okazuje da bez obzira na znans9 tvenu ili crkvenu orjentaciju na:a =ivotna %reoku%acija %ostaje vanjska /orma i /izi(ko tijelo koje bi %o mo'u*nosti trebalo ostati vje(no mlado3 vitalno i zdravo3 ba: kao iz reklama3 a razmi:ljanja i mo=ebitne %ri%reme za smrtni trenutak nisu na dnevnom redu. 9renutak smrti $a%osljetku bilo bi vrijedno razmisliti i o onome na :to nas znanstveno9materijalisti(ka civilizacija ne %ri%rema3 niti nas =eli %ri%remiti3 a to je trenutak smrti.ad je rije( o smrtnom trenutku3 ne bi trebali smetnuti s uma i da je jednako va=no %oku:ati %omo*i bli=njima na samrti da budu :to $!" . Iz'leda da %ostoje dobre :anse da na:e nera:*i:*ene traume i materijalne =udnje budu razlo' takvom scenariju3 a lutaju*i dijelovi %ostanu %rijetnja na:im bli=njima3 bilo da su direktno ili indirektno u%ravljani od strane mra(ni) sila. Postavlja se %itanje u kojoj mjeri *emo biti s%remni za taj %relazak3 odnosno koliko *e na:i) di9 jelova 0/ra'menata2 zbo' ne%ri%remljenosti i neznanja ostati lutati %o astralnom %lanu umjesto da se vrate Svjetlo. Prema nekim tuma(enjima3 iz'leda da na:i dijelovi koji nakon smrtno' trenutka ne odu u Svjetlo mo'u nastaviti %ara9 zitirati i na nama samima u nekom od budu*i) =ivota. $a ovo bi vjernici3 izabranici mo'li ne'odovati %ozivaju*i se na %ro'ramiranja crkveni) autoriteta o za'robnom =ivotu o kojemu se Isve znaI3 %a tako i da on uklju(uje vanjsko s%asenje kao i Ikrv3 rad3 suze i znojI za =ivota3 rece%t iz snova za osobe kojima 'odi identi/ikacija s ulo'om =rtve 0ovu Jaribaldijevu %onudu bi mo=da trebalo %ro:iriti i :utnjom3 koja jo: uvijek u ovim krajevima zna imati %ridjev IzlatnaI2. )ilo kojem tren..tk. Moderna znanost se ovim trenut9 kom ne =eli 0ili ne smije3 jer im to nji)ovi s%onzori ne do%u:taju2 baviti3 a (ovjek se =eli svesti tek na %uki automat koji *e marljivo za =ivota biti cije+en3 a kad se %otro:i bit *e zako%an %o%ut stare baterije. .

Gamer& Bearning . 0Us%. med. E 4sobi se na osnovu %re9 tra'a 0i odre+eni) markera23 tada (esto izri(e smrtna %resuda kada mu se javlja da ima ne:to :to je u biti %re=ivio tokom 'odina3 jer ovo inicira novi ne%robavljivi :ok iza (e'a (esto slijedi tzv. tuber!uli bakterijom koja ima odre+enu ulo'u IsmetlaraI u raz'radnji ovo' suvi:no' tkiva koje je %osljedica %re=ivljene emocionalne traume kon/likta koji je u tom trenutku bio Ine%robavljivI. %oodmakloj /azi3 'dje osoba koja 'odinama nije imala nikakvi) zdravstveni) te'oba ode na IrutinskiI %re'led i kad joj se dija'nosticiraju ostaci rasta tkiva 0tzv. Stra) od smrti izaziva kon/likt u moz'u jer misli da vi:e ne*e mo*i do*i do zraka :to rezultira slanjem si'nala za ubrzani rast %lu*no' tkiva. . J. Iz to' razlo'a3 mo=da ne bi trebalo (uditi %ostojanje obreda koji su jo: %risutni u odre+eni) naroda3 kojima se =eli %o9 mo*i svojim mrtvima da %rona+u svoje mjesto u Svjetlu3 a :to je za moderno' (ovjeka %uko %raznovjerje. Jedan od mo=da najdramati(niji) i vrlo (esto smrtonosni) %rimjera je otkrivanje tumora u tzv. Gamer& &!ientifi! $ art of . tumori23 koji su ostali u(a)ureni u tijelu (itav niz 'odina.ao :to %ostoji ka:njenje u /azi IoboljenjaI tako se mo=e o(ekivati i odre+eno ka:njenje u /azi zacjeljenja3 kojom bi se tako+er trebalo E B Dr. Dr. C.!"##. Irak %lu*aI B koji se onda lije(i modernim sredstvima %o%ut kemotera%ije3 zra(enja i jakim anal'eticima 0mor/in i sli(no2 :to zabija %osljednje (avle u lijes te osobe. !#2 $"0 .N-3 vi+eno& !. J..ermani! Ne2 -edi!ine 3 Amici di Dirk3 !""A3 str.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## s%remniji na %relazak 0%ovratak23 %o'otovo u onim slu(ajevima kada su bili na%asti za =ivota3 kako ne bi nastavili to biti i nakon svoje smrti.4SL4."#. C. med. *scjeljivanje posljedica na (izičkom tijelu $a /izi(kom tijelu3 zbo' nje'ove karakteristi(ne3 mo'li bi smo re*i Iniske i tromeI vibracije3 najkasnije dolazi do vidljivi) de'ene9 rativni) %romjena3 koje nekada mo'u kasniti i %o nekoliko 'odina od trenutka kada je do:lo do %romjene u Isu%tilnom tijeluI3 a koje %ak mo'u3 ve* tada i:(itati vidovite osobe iz aure3 odnosno osobe vje:te s viskom ili sli(nim te)nikama. To se do9 'a+a jer je izostala %rirodna interakcija s n%r.

!5 $"# .KT4 DALJ5D ozbiljno %ozabaviti kako bi se mo'u*a :teta svela na najmanju mo9 'u*u mjeru. #" Us%. Uz %ret%ostavku da je %rona+en i otklonjen Inevidljivi utjecajI koji je bio izvor razli(itim sim%tomima3 onda *e i nastavak rada na saniranju sim%toma nakon to'a dobiti %ravi smisao3 i to vi:e ne*e biti I'a:enjeI ili Idr=anje %o=ara %od kontrolomI ve* %ravo Izatvaranje z'ari:taI. Isto tako3 treba uzeti u obzir da samo (i:*enje entiteta ne*e biti dovoljno ukoliko su %romjene na /izi(kom tijelu nastale zbo' nji)ovo' utjecaja jako uzna%redovale.#" 4soba bi sama trebala odlu(iti i izabrati kakvu *e metodu koristiti. Sa'an3 str.

4SL4.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## $"$ .

. dr. %itanje uroka koji se klasi9 /icira kao ljudska misaona /orma3 a ne demonsko naka(enje2. S.2. 5. Sa'an ka=e da je sam razvio svoju te)niku. med. Ireland9 1re? i dr. $a%omenuo bi) kako tablica nije sa(injena da bi bila osnova za neki Iizbor najlje%:eI3 kako bi se ocijenila ili doka9 zala su%eriornost ili in/eriornost bilo koje' autora i dose'a nje'ovi) metoda3 ve* isklju(ivo kao lak:a navi'acija za mo'u*e daljnje %ro9 u(avanje i re/erenciranje.# Dr. Obo' lak:e' %ra*enja mo=da bi bilo dobro na%omenuti me+u9 sobne utjecaje izme+u %ojedini) autora3 tako je n%r. 1iore utjecala na dr.3 %red9 'ovor od M. Gickman. I. Dr. M. demonskim 0mra(nim2 naka9 (enjima i vanzemaljskim utjecajima3 :to bi nam mo'lo %omo*i u %re%oznavanju osjetljivosti navedeni) autora %rema utjecajima iz tame.o%lja se lomeI u odnosu %rema tzv. o. @ Us%. M. 4.ald8ina koji je utjecao na dr.Skupine entiteta prema autorima T ablica u nastavku %oku:aj je da se na jednom mjestu %rika=u autori i ili %onu+ene metode koje su s%omenute u %ret)odnim tekstovima3 te nji)ov odnos %rema odre+enim vrstama naka(enja. I. .ao :to je iz %rilo=eno' vidljivo3 svi autori se sla=u oko %ostojanja ljudski) entiteta 0%rizemljeni) lutaju*i) du:a3 astralni) /ra'mena9 ta3 itd. Modi s%ominje da je %rilikom %rvo' susreta s doma*inom kod koje' je %rona:la %rizemljenu du:u3 takav konce%t %rvi %uta %rona:la u knjizi Gickman -ind Probe 1%posis3 #BE5. Dr. med. Tablica je sastavljena na osnovu %odataka do koji) sam do ovo' trenutka do:ao. med. Gickman& 6emote depossession3 Gickman S?stems3 #BB. I. !. $"3 . Modi3 str.! # ! Us%. Garmona3 str. L. Izuzetak %redstavlja slu=beni stav katoli(ke crkve3 iako bi se dalo naslutiti da se neki e'zorcisti3 vo+eni vlastim iskustvom3 ne bi nu=no slo=ili s takvim %o'ledom 0n%r.. S.

Sa'an A..!"##. A. Sandersonom od #5. .23 str. !#E9!!! 0iznosi kao %rimjer i vanzemaljsko naka(enje na vlastitom sinu2 Us%. L. Gickman3 str.ald8in 5'zorcizam katoli(ki           A                  5         5. Ireland91re?& . med. 1iore @ I. 6.allantine . Smatra da su %rizemljene du:e IdemoniI ljudsko' %orijekla3 nus%ojava ljudske sebi(nosti3 krivi) u(enja i i'norantnosti. Tomlinson 6. @ . . dr."@.4SL4. Mickland& # irt% <ears *mong # e 5ead3 Mokelumne Gill Pr3 #BBF.reeing t e $aptives4 # e 3merging # erap% of #reating &pirit *tta! ment3 Gam%ton Coads Publis)in' 6om%an?3 #BBB. Allison M.3 str.A Dobiveno kroz osobnu %re%isku sa dr. Slavinski A. Ireland91re? 5.!"##3 isto us%. #F3 @F3 . 5.. Mickland E                          Nepopunjena polja tablice ostavljena su u slučaju nepostojanja dovoljno podataka. 5 F A E Dobiveno kroz osobnu %re%isku od #5.ooks3 #BB5. Maure?F S. Sanderson H. Allen C."@.3 str.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## -anzemaljska ostala naka(enja 0im%lantati2 -anzemaljski entiteti Demonska ostala naka(enja 0na%rave3 im%lantati3 .2 Demonski entiteti $eljudski Ljudski S. Us%. L. Maure?3 str. Modi S. 0T#B!.. D. Us%. 1iore& # e 8n7uiet 5ead4 * Ps%! ologist #reats &pirit Possession 3 $e8 ]ork3 . dr. P). 5 $"% . #F3 ##@ Us%. Gickman.

kratica 6I5 od $elestial +ntelligent 3nerg%23 :to je nje'ov naziv za an+eoska bi*a i za koja nedvojbeno dr=i da %ostoje. A.3 %od Pri9 znanja i str. Tomlinson3 osim :to %otvr+uje da je u ve*ini slu(ajeva imao %osla s %rizemljenim du:ama3 %otvr+uje i dru'e neljudske entitete3 na%ominju*i da *e i) %si)olozi nazivati nerazrije:enim emocijama i neu'odnim mislima. C. med.A #! Dobiveno kroz osobnu %re%isku sa dr. . Allen s%ominje da je %reuzela i razvila .ooks3 !""A.ald8inovu te)niku za osloba+anje od mra(ni) entiteta3 a svoj rad je za%o(ela nakon zavr:etka # e $ollege of Ps%! i! &tudies u Londonu.UPI$5 5$TIT5TA PC5MA AUT4CIMA S. nebeske inteli'entne ener'ije 0en'l.!"##. S. Smatra i da %ostoji jako %uno vanzemaljaca koji utjelovljuju 0inkarniraju2 ener9 'iju svoje du:e u ljudska tijela i %rolaze kroz inkarnacijski %roces kao bebe3 :to je dio velike %romjene u svjesnosti kroz koju %rolazi9 mo. Pil'rim i kasnije istra=iva(em G. U slu(aju Idemonski)I naka(enja ka=e da %ostoje samo u na:im 'lavama3 obzirom da je sve izvorna ener'ija koja ima svoj udio u i'ri i u Planu.I## Dr.B 5. $"& . Maure?& 3=or!ism4 1o2 to $lear at a 5istan!e a &pirit Possessed Per' son6 M)it/ord Press3 #BEB. $adalje3 smatra da I%roblemati(ne inkarnacijeI3 ako se s njima lo:e %ostu%a3 mo'u iz'ledati %o%ut demonski) 0koje ne %ostojeD2."@.3 str. Allen& &pirit 6elease4 * Pra!ti!al 1andbook 3 4 . Tomlinsonom od #5. A. Takva tri bi*a koja su sebe nazi9 vala -jera3 $ada i Milosr+e3 %omo'la su mu da %ostane IvjernikI3 B Us%. I-anzemaljceI u /izi(kom obliku nije susretao3 ali ka=e da bi ideje ili dru'e ener'ije3 mo'le biti %rojicirane na dolje %rema osobi3 :to bi mo'lo iz'ledati vanzemaljsko3 a :to bi trebalo %oslu=iti du:i za u(enje.. Maure? na samom %o(etku svoje knji'e navodi da je metoda nada)nuta iz vi:e izvora& katoli(kim e'zorcizmom3 zatim uvidima P.S.#! Dr. #E" #" Us%. Allison koji se %osebno zanimao za %roblem P-4 0%oreme*aj vi:estruke osobnosti23 kao %rimjer neljudski) entiteta s%ominje tzv. 5. S)ermanom i ra:lja9 rom .#" Prizemljene du:e3 koje je jedino s%ominjao3 dijeli na dvije sku%ine& one koje su jednostavno ostale u astralnom %lanu i one dru'e koje uz to3 kako ka=e3 I imaju mogućnost i znanje da prodru u um žive osobe. 5 ## Isto3 str. 1inc)om.

unutarnje' samo9%oma'a(a 0ISG2 osobe s P-4. Isto %o'lavlje zavr:ava uz %ri9 #@ Dobiveno kroz osobnu %re%isku sa dr.3 str. %o'lavlje 0%od na9 zivom Posjednuće i nesvakidašnji entiteti2 za%o(inje tvrdnjom da su BBZ entiteta ljudski3 i 'ovori da u tome nema ni(e'a :to bi se mo'lo nazvati zlim ili demonskim. Slavinski s%ominje %ostojanje elementala3 Iobiteljski) du)ovaI 0kao %rimjer misaoni) /ormi2 i odcije%ljeni) dijelova nas sami) 0kao %rimjer /ra'mentacije du:e ili %od9identitetaD2.!"##. Allison isto tako ka=e da nema %roblema s tvrdnjom da %ostoje kako individualne tako i 'ru%ne misaone /orme. #5 Isto tako3 nabraja neljudske entitete %o%ut du)ovni) vodi(a3 an+ela (uvara i njima sli(ne %ozitivne inteli'encije. Isto3 moj %rijevod #5 Us%. H. #@ U slu(aju %rizemljeni) du:a3 ka=e da bi mo'le biti i %roizvod Iemocionalne ima'inacijeI3 :to bi nazvao izvedenicama tzv. Slavinski& Povratak jednosti4 Prin!ipi i praksa spiritualne te no' logije3 . med. 4sim to'a s%ominje i . Smatra da takvi entiteti mo'u nastati nakon smrti ili biti kreirani od strane %rije s%omenuti) 6I5 ili tzv. Allisonom od #A.I#.ontrolore ili Dominatore 0vanzemaljski entiteti2 i du:e umrli). C. M. med. kra9 tica II6 od +nternalized +maginar% $ompanions 2. a.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## na na(in da su %osudila tijela dva nje'ova %acijenta s P-4 kako bi mu se %rikazali kao %eda'ozi.4SL4. . #F Dr. S."@.eo'rad3 vlastito izdanje3 !""5. #. 4vdje kao %rimjer navodi slu(aj kad je kod jedno' %acijenta s P-4 zatra=io od nje'ovo' unutarnje' samo9%oma'a(a da mu %red9 stavi du:u abortirano' /etusa3 kako bi doznao kako se /etus osje*ao zato :to je bio %oba(en& IDu:a /etusa je istu%ila u tijelu osobe s P-4 koja 'a je %obacila i rekla mi je da joj je dra'o da je bila %oba(ena kirur:ki3 obzirom da bi joj =ivot s takvim roditeljskim %arom bio stra:an. #5B9#F# #F Isto3 str. #F5 $"' . Tko bi to znao. H. Sa'an u knjizi o entitetima #@. 4na se sada )tjela roditi dru'om %aru koji *e biti %ristojni roditelji. internalizirani) ima'inarni) %ratilaca 0en'l.ada sam izrazio svoju sumnju ISG 0unutarnjem samo9%oma9 'a(u3 o%.2 u vjerodostojnost te du:e3 ISG me uvjeravao da je to :to je istu%ilo to(no ono :to sam tra=io i da je stvarno.

Sa'an& 3ntities4 parasites of t e bod% of energ% 3 Coseville $SM3 6lairvision Sc)ool3 #BB.3 str.#A #A Us%. U jednom od o%isani) slu(ajeva 'ovori da tu nije bilo rije(i o 0astralnom2 /ra'mentu3 ali ne =eli se izjasniti o (emu je mo'lo biti rije(. med.S.. #@E3 #5# $" . S. Dr.UPI$5 5$TIT5TA PC5MA AUT4CIMA mjedbu da bi se o nesvakida:njim slu(ajevima mo'la na%isati (itava knji'a 0ako je od nje'ove strane do sada i na%isana nije jo: objavlje9 na2.

4SL4.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## $"! .

ooks3 #BBA.. .. P).64M3 !""@. D. 0iore& 3n!ounters3 $e8 ]ork3 .reeing t e $aptives4 # e 3merging # erap% of #reating &pirit *tta! ment3 Gam%ton Coads Publis)in' 6om%an?3 #BBB.. :nd edition3 Geadline .t er2orldl% 9eings 3 Terra Alta M-3 Geadline . B. . J. o. M. Oadar3 M. Knjiga prva 3 Oa'reb3 Merkaba3 !""B. 1oster& # e se!ret lives of *le=andra 5avid'Neel4 a biograp % of t e e=plorer of #ibet and its forbidden pra!ti!es3 Moodstock $]3 4verlook Press3 #BBE. med. J. A. med. D.ooks3 #BBE.allantine . BaldFin& &pirit 6eleasement # erap%4 * #e! ni7ue -anual.ooks3 #BB5. ?llen& &pirit 6elease4 * Pra!ti!al 1andbook3 4 . Hamer& &!ientifi! $ art of . T. ClancL& *bdu!ted4 1o2 People $ome to 9elieve # e% Mere Kidnapped b% *liens3 Garvard Universit? Press3 !""A. I. :lman& 1%pnot erap%3 Jlendale 6A3 Mest8ood Publis)in' 6om%an?3 #BE. 1ieldin'& 9arbara4 # e &tor% of a 8. Dr. +nvestigator3 AM46. S. Hickman& -ind Probe – 1%pnosis3 Gickman S?stems3 $"" . P). D. D. Hall& # orsons Ma% of Ps%! i! Prote!tion3 London3 T)orsons3 !""#. M. L. M. Dr. J.ooks3 !""A. Dr. Bolo)ani3& Kako prepoznati zamke /loga. Bart5olic3 P. 5. I. Dr.olobani*3 !""5. J. 0iore& # e 8n7uiet 5ead4 * Ps%! ologist #reats &pirit Possession3 $e8 ]ork3 . P).dak& #ransforma!ija karmi"ki obraza!a.ooks3 #BB5.allantine .ermani! Ne2 -edi!ine3 Amici di Dirk3 !""A. BaldFin& $3'A+4 $lose 3n!ounters of t e Possession Kind ' * 5ifferent Kind of +nterferen!e of . Ireland-0reL& . 0oster3 M. d. Hickman& 6emote 5epossession3 Gickman S?stems3 #BB.:iblio)ra(ija !nji)e i priručnici S. D... P). o. . C. P). 5.

8.reL& 3=or!ism4 1o2 to $lear at a 5istan!e a &pirit Possessed Person6 M)it/ord Press3 #BEB. P). 1eck& People of t e Bie3 $e8 ]ork3 Touc)stone3 !nd edition3 #BBE.ive Biving *meri!ans3 Gar%er4ne3 San 1rancisco 6A3 #BB!. J. J. S. 8artin& 1ostage to t e 5evil4 t e Possession and 3=or!ism of . 5. 6arroll& $ondensed $ aos4 *n +ntrodu!tion to $ aos -agi!3 P)oeniU AO3 $e8 1alcon Publications3 #BB.& 5emoni.4SL4. Io)inson& 3dgar $a%!e(s stor% of t e origin and destin% of man3 $e8 ]ork3 6o8ard3 Mc6ann Y Jeo')e'an3 #BA!. 6.ller& 5emoni me)u nama> 3gzor!izam danas3 Nakovo3 . D. M. .nji=nica u %ravi trenutak3 #BBE. P. S..3 !""#.spenskL& +n &ear! . M.lobal Po2er .. D.urdjieff3 San Die'o3 Garcourt3 Inc. 5ivine +ntervention and t e Ne2 3art 3 $eu)ausen3 Jovinda Press3 !"". # e #ea! ings of . Dr. 8a. A. 7Lnn3 P). 1rop5et3 5.B. Gouse3 #BAF. 0T#BE5. J. M. S. 8odi& 6emarkable 1ealings4 * Ps%! iatrist 5is!overs 8nsuspe!ted 6oots of -ental and P %si!al +llness3 Gam%ton Coads Publis)in' 6om%an?3 #BBA. 4.ods3 T)eoso%)ical Pub.2 P. *. Iisi& #rans!3nding t e . J. vješti!e. med. M. 5. L. von 1etersdor. 1eck& . Hodson& # e Kingdom of t e .. Hine3 P. spiritisti4 &ve o postojanju i djelovanju mra"ni sila3 S%lit3 -erbum3 !""@. 0T#B.2 Dr. Pro%)et& 6ein!arnation4 t e missing link in $ ristianit%3 6or8in S%rin's3 Summit Universit? Press3 #BBA. Dr.. P).. J. 300 .ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## #BB@. S. med. D. 4. D.limpses of t e 5evil3 $e8 ]ork3 1ree Press3 !""5. med. M.ame4 1idden agendas. Lilien/eld3 P). 5. +. NeFton& &udbina duša4 novi prikaz slu"ajeva života izme)u smrti3 Oa'reb3 Kkor%ion3 !""E.f t e -ira!ulous. L. S. Lo)r& &!ien!e and Pseudos!ien!e in $lini!al Ps%! olog%3 T)e Juil/ord Press3 !"".

3 Dissociation. A.. C. Dr.!"##. 4trassman3 5-#4 t e &pirit -ole!ule4 a 5o!tor(s 6evolutionar% 6esear! into t e 9iolog% of Near'5eat and -%sti!al 3=perien!es3 Coc)ester -T3 Park Street Press3 !""#. Dr. ?llison& Morking 2it t e +nner &elf 1elper C+&1D 5uring and *fter # erap%6 u& Morks)o% Manual /or T)e #!t) Annual 1all 6on/erence o/ T)e International Societ? /or t)e Stud? o/ Dissociation 4rlando3 1lorida3 #BB5. ?llison& # e +nner &elf 1elper C+&1D3 Dissociation. ?llison& &piritual 1elper + ave met3 Printed in t)e AAS6 $e8sletter 0o/ t)e Association /or t)e Ant)ro%olo'ical Stud? o/ 6onsciousness23 vol #3 no. <omlinson& 1ealing t e 3ternal &oul4 +nsig ts from Past Bife and &piritual 6egression3 4 books3 !""F.com 30# . 4lavinski& Nevidljivi uti!aji3 .. C. 4panos& -ultiple +dentities F . P).alse -emories4 * &o!io!ognitive Perspe!tive3 American Ps?c)olo'ical Association 0APA23 !""#. S. 4lavinski& Povratak jednosti4 Prin!ipi i praksa spiritualne te nologije3 . med.2 4lanci na internetu ?l. C.eo'rad3 vlastito izdanje3 !""5. 6.an& 6egression4 Past'life # erap% for 1ere and No2 . . Cickland& # irt% <ears *mong # e 5ead3 Mokelumne Gill Pr3 #BBF. $. med. M. med.a i 4me'a du)ovni /orum& .an& *2akening t e # ird 3%e3 6lairvision Sc)ool 1oundation3 #BBA."#.. med. S.. C.I. .!"##.. Dr.an& 3ntities4 Parasites of t e 9od% of 3nerg%3 Coseville $SM3 6lairvision Sc)ool3 #BB."#. ?llison& -P5 and 5+5 are #2o 5ifferent Post' #raumati! 5isorders3 #BB5. H. S. H. C. med. med."@. . 4a.!"##.3 vi+eno& !E. M. . #3 Marc)3 #BE5.LI4JCA1IJA Dr. Dr. 0T#B!.eo'rad3 vlastito izdanje3 !""E. Dr. Dr..reedom3 6lairvision Sc)ool3 #BBB. 4a.com3 vi+eno& !#. P. D. 4a.psjednuće i 3gzor!izam3 vi+eno& "#. med.. Dr.

4teiner& # e *gri!ulture $ourse.5. C.!"##. !""A."#. Nini3& Ajernik koji živi svoju vjeru zaštićen je Kristovom milošću od utje!aja /loga3 .!"##.com3 !""E.#!. C.!"##. M. 1isa& Pope(s e=or!ist s7uads 2ill 2age 2ar on &atan3 Mail 4nline3 !B. A.@ Ma? June #BBE3 vi+eno& "@. med.!"##."@.3 vi+eno& !".. I. 6.. A. [[III $o .!"##.)r3 !!.3 vi+eno& !".3 Cudol/ Steiner Arc)ive3 vi+eno& ".##3 vi+eno& "B. C5akra). med.3 vi+eno& "#. Blackmore& *bdu!tion b% *liens or &leep Paral%sis>3 Ske%tical Ineuirer3 -olume !!.rttL& &! izop renia and 3le!tro!onvulsive # erap% C3$#D3 MebMD3 vi+eno& !#. S. med.3 vi+eno& !".3 vi+eno& !". Hamer& Bearning .!"##. 4Llvia& + 2as given a %oung man(s eart ' and started !raving 30$ .& 3gzor!izam4 +zme)u religije i zakona3 S5Times. J. #e! ni7ues F *ne!dotes 0ori'."@.. Dr.!""5. 9 #BBF3 str."@. Hammer3 dr.!"##."#. M."!.alse memories of ! ild ood e=perien!es3 A%%lied 6o'nitive Ps?c)olo'?3 B3 0#BB52. blo'& 9 Nta'Oudd i. T. G?%nos -4L. S.. $.z. $o."#. J.9!#B23 vi+eno& !". 4rne& 1%pnosis Cps%! olog%D3 . C. P. D.3 vi+eno& "E. J."#."#. C5ristop5er& Aaginal bolus3 vi+eno& "@.3 kako %omo* kori:ten %rijevod objavljen na 1ree Ce%ublic3 #@.!"##. Be!ture 3ig t3 . Dr.!"##.ritannica 4nline 5nc?clo%edia Hind.atoli(ki tjednik3 !"#".illin's& .ober8itz3 #Ft) June3 #B!.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## P)."#.!"##... HLman3 T.r& $ase Notes. M.N-3 vi+eno& !. zlim dušama4 8z novi . !#.!"##. 8."E."#. G. A.". Ciocoi. Gusband3 1. Dr. 9raćo i sestre4 9iskupi grade pala"u od poludragog kamena>? 3 Danas."@."@.!"##.brednik o egzor!izmu3 4bnovljeni =ivot3 -ol. 5. A. . Prosinac #BBB.!"##.4SL4. . J. med."5.3 vi+eno& !". Dr."@. 4teiner& .. Missin' 6)ildren 5uro%e3 vi+eno& "#. Dr.!"##. F 7 !""#. 4anderson& &pirit *tta! ment and 1uman 1ealt 3 !"#".#". 1aci& +l fumo di &atana nella !asa del &ignore3 5stratto del $. #.!"##.!"#".

Balea& 6ein!arnation ' +ts meaning and !onse7uen!es3 vi+eno& "@."!. 5.."@.3 vi+eno "#.9!""E.!"##.ried $ i!ken. -% daug ter said + even 2alked like a man3 Mail 4nline3 ". 303 .!"##.LI4JCA1IJA beer and Kentu!k% .I.

ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## 30% .4SL4.

Svjesni um B#3 #5A3 #5B3 #FA3 #E#3 !.3 E. 4 Lakre E@3 EF3 #.olitis ##E . .@3 5E3 FA3 #"@3 #"F Dualizam #53 #A! Du)an !A Du)ovna in/antilnost BA Du)ovna obnova .!3 #. 5cstas? 0MDMA2 FA 5'o Alter9e'o 5#95F3 FA3 B!3 #"! La=no ja !# Malo ja F.3 #!"3 #!@3 !EA A%ostoli @E3 !EA As%artam !E5 Atlantida A.3 !FF3 !FA ." Du)ovni vodi( A"3 A. Jek?ll i '.olesti Alz)eimerova F"3 ##B Artritis 5@3 ##E Debelo' crijeva #!" Dijabetes 5@ .ibliotera%ija !"B .B3 #5A3 #5E3 #E#3 !.@3 .A9#.rak E53 !5..#3 .I$D5.3 AF3 E#3 #F!3 !F# Du:a9um FF3 FA : .53 !.3 #!. .o' #!3 !"3 !F3 @!3 A#3 AE3 #FE3 #BA3 !E. G?de B! Dro'e .@9!. Aura ..S P4JM4-A *ndeks pojmova = Alko)olizam ##3 . 0dna2 #BB3 !EF Doniranje or'ana .o=anska iskra FE3 AE3 #.las/emija ##.A3 #F!3 !5A3 !B! Automatsko %isanje @.es%omo*nost !#"3 !A@3 !AB .roni(ne #"5 Lije(enje !"5 S)izo/renija F"3 #"!3 #@@ .3 #@!3 #.A3 #E@ Lokolada #"3 A"3 #"B Lovje(anstvo !EB D Desenzibilizacija !EA9!EB Devas 0Deve2 A@ Dezin/ormacija !@3 !F3 #@F Disocijacija 5F3 B!3 !"5 DMT !"F9!"E3 @"@ D$.3 !EE 30& > 6astaneda3 6.@3 !F" -i:e Ja #B3 !E3 !B3 #@E3 #.53 .F Dr.ira(ko tijelo #A . A@ 6)i 0fi2 F# 6ui bono #5# . .E3 !5! 5ks%eriment !"5 5ks%eriment !"5 5ks%eriment A.3 !E.A3 #AA3 !E@3 !E53 !EB Am/etamini ##B Anal'etik !B! Anestezija F!3 ##.

!3 .3 !"#3 !". Gun !5 * Ideomotorni !.atastro/a !F.53 #B" Dominatori #E53 #EF3 !BE 5lemantali A@3 !BE .4SL4.analiziranje 0c)annellin'2 @.3 A" . #53 #F3 #E3 5#3 !"53 !EE ? Judeo9kr:*anstvo ##3 #F3 #B3 A#3 #@B ! .ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## 5ks%eriment A..!3 #. Jeo%ato'eni (vor #!@3 #F!3 #F5 Jlasovi !@3 #"!3 #"@ Jlavobolja ##A9##B3 #F@3 !AA Jlazba3 )eav? rock .emotera%ija !B! ."3 #.3 @"! 2 30' .E3 BF3 ###3 #."3 ##.om%leksi !@3 F.3 #BB3 !"A3 !#"3 !!53 !EF3 !EB 1luor !E5 1obije #"E3 #!#3 #@A 1ra'mentacija du:e !E3 . .atastro/a #F3 #!@3 #5E . .arma 53 #B3 !"3 @!3 FE3 A#3 E53 EF3 #@A3 #@E3 !5@3 @"# .rist @E3 AA3 ##53 #AB .uei !5 Ljudski 5F $eljudski #!53 !BA3 !BE -anzemaljski A53 #EA IUskla+eniI element A! 5utanazija #5# Gallo8een #E Galucinacija 0%rivi+enje2 A@3 AA3 #"F3 ##B3 !F@ Garr? Potter @5 Gi%notera%ija B!9B.3 #A! 5nea'ram @5 5ntiteti Demonski .3 #"!3 #"E3 ##"3 #5!3 #5@3 !"53 !"F .53 !FA Intuicija #@A3 !F" Istina #!3 !#3 #E#3 !E# Izmi:ljeni %rijatelji F! + 1acebook #E 1armaceutska industrija #5#3 #5!3 #A!3 !E5 1ilm @"3 @F3 @A3 @B3 .3 EE .ockanje !A3 5E3 #"@3 #!# .A 1reud3 S.ontrolori #E53 !B" .3 #FE .@ Idolo%oklonstvo @E II6 0internalizirani ima'inarni %ratilac2 !BE Iluzija !#3 ##!3 #@#3 #@!3 !B" Inicijacija @F3 .onzumerizam #F3 #E .A3 5#3 E#3 BB3 #""3 #A@3 #E.arizmatik #AA . Jreenbaum 'ovor 5@ Jurdjie//3 I F..lini(ka %raksa 5B3 A.and=e #BB3 !#E3 !A" .9AF3 E@3 E.omunikacijski centri E.3 !EF Jlosolalija .3 !"F3 !"A 5lektro:okovi F#3 #!.3 #.rum%ir #F.

Ma'ija Praksa @53 @A3 #F53 #E@3 #E.F3 #!E Pali an+eli !F3 #FE3 #AB Pa%a #FB3 #A"3 #A@ Parabola o ko(iji !E# Para%si)olo'ija #53 #A# Pedo/ilija @E Perverzna ener'ija #F@9#F5 Podzemne vode #!@ Piercin' #"A Pivo #E3 BB3 #!"3 !5.3 ." $arkotici .3 #E@3 #EA 4ld A'e ##@3 ##.3 .. Psi)i(ki na%ad E.3 #""3 #"!3 #"E3 #"B3 #A# Mobilni tele/on #E3 !@3 #@@ Molitva #FB3 !FA3 !E..3 #AB3 @". PMS ##A Poba(aj F@3 #!.#3 !E5 $aka(enja -i:estruka .E L?nc)3 D.B3 !BE Mra(na A!3 A@ Tul%a FB M. 30 # .E3 FB3 ##.#3 E5 Mali e'zorcizam #A. $ocebo @" & 4be*anje @"3 5B 4blo' #F. 4kultizam !@3 @F3 . $. FF $a9'lutamat . Psi)i(ki na%ad .5 Lad? JaJa . P Pakao @"3 @. 4uija %lo(a @..3 !E@3 !E5 $eznanje !EF $ebeska inteli'entna ener'. 06I52 !BA3 !BE $eod'ovornost BA $eustra:ivost #F# $e8 A'e @E3 5.3 !E.53 E" Mani%ulacija #!3 .@3 . A# La=ljivost #E3 !#3 @B Lijevi kuk 0ilium2 #!" Lobotomija #A! Luci/er #!3 !F3 ." Transcendentalna meditacija @B Meditacija @E9.3 FF3 A"3 ##@ $eznanje @E3 A! $eznanje !A3 @@3 @E3 F"3 BA3 !E# $L4 A53 !".S P4JM4-A L Lazarev3 S. 4tklinjanja #A# Mont'omer?3 C. 4brednik 0misal2 ##. @B3 .3 #AA Mani%ulacija !E! Mani%ulacija #A3 @B3 #@A Jre'orian .3 FA3 #!..#3 ##A3 #."3 FF3 FB3 #FA3 #E#3 #EB Me'alomanija @E Memetika #A Meskalin A@ Mi)ael3 arkan+eo AA3 E# Misaona /orma Jru%na .3 #A"9#A.9#" E.I$D5.

Praznina F!3 #EF3 !5" 5mocionalna F! Usisna 0as%irin' vacuum2 @5 Praznovjerje #E3 .3 !F#3 !FE3 !FB Psi)oaktivne su%stance #"F3 #!.!3 #.3 #5#3 !E5 Psi)oanaliza F. Pro'ramiranje #@F Promijenjeno stanje svijesti #FF3 #EB3 !".3 #@F3 !"5 Promijenjeno stanje svijesti 53 #@53 30! #@F3 #5A Gi%noti(ka indukcija B.3 #E@3 !. Prisutnost 53 #B3 .3 #5#3 #AE3 !EE Psi)olo'ija #53 !@3 #A#3 #E@3 !"53 !"F Psi)o%atija !EE Psi)osomatski ##A Psi)otera%ija #5#3 #FF3 !"F Psovanje ..53 BB3 #""3 !EF Pro%a'anda .@3 #A#3 #A.3 !FA3 !EA Pu:enje AB3 #"@3 !A! R Ca+anje A5 Caj3 nebesa 5E3 #@B Caj(ica #"B Ca:ljanje #E" Cecidiv F53 #AE3 #AB Ce'resija A3 FE3 A53 #.A3 ##B3 #!.ulimija #"B Jinekolo:ki ##B S%olna dis/orija .erna?3 5.3 B#3 B!3 #""3 #!.4SL4.3 #AA Prisutnost #A.3 !F! Poreme*aji osobnosti Disocijativni 0DP43 DID2 5#95@3 #A# Jrani(ni 0borderline2 #"E -i:estruki 0P-43 MPD2 53 5#9553 F53 B.E3 5#3 5.!3 B@3 !B! Predodre+enost !" Predodre+enost !" Predodre+enost !" Prisutnost E. #F Pro:li =ivot !!3 5B3 F53 FA3 FB3 A#3 A@3 ###3 #!#3 !"# Psi)ijatrija #53 !@3 E.B Pro%a'anda #F3 @B3 .#3 !F"3 !F53 !A.3 A3 #!"3 #5@3 #B#3 !5@3 !5."3 #5#3 #F"3 #B"3 #B#3 #BB3 !"#3 !"B3 !#"3 !#!3 !5A3 !F" Ceinkarnacija 53 #B3 !"3 FE3 A#3 A53 E53 ##" Celi'ija ##@ Celi'ija #B3 !"3 !F3 #@B Ce%tilska 0'u:terska2 bi*a A53 #BB3 !"A3 !"E3 !#F3 !#E .E3 BF Posteljica 0%lacenta2 .3 #"!3 #"A3 #.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## Poluistina !" Poreme*aji .B Pro'ramiranje !EE Promijenjeno stanje svijesti B.3 !EF3 !EB Posjednu*e Pot%uno @53 . Pro'ramiranje . Prisutnost #A.3 #"!3 ###3 #A#3 #A!3 !"53 !BA3 !BE Porno'ra/ija #E3 #"@3 #5.i%olarni #@@ .3 #@F3 #FA3 !5E Indukcija3 ne)i%noti(ka #@F ISIS #5E9#F"3 #FF Premosnici 0brid'es2 #@53 #@F Somnambulizam B!3 #.3 #5!3 #A#3 #A!3 !"@3 !5.

E3 .ar%alno' kanala ##E La=no' sje*anja A3 A53 #B#3 #BB3 !"53 !"B Stock)olmski AF Sivi 0're?s2 E#3 EE3 #"F3 #@!3 #.#3 F!3 E#3 B53 ##.5 -idovitost .!3 !.@3 #EA Sotona #!3 E"3 #FE3 !AA S%iritisti(ke seanse #!@3 !E.rista ##.S P4JM4-A S Sadomazo)izam #!# Samo%omo* !"B Samo)i%noza #E# Samoranjavanje #"A Samoranjavanje #"A Samoubojstvo @!3 ##B Samskara FE Sanskrt !" Sebi(nost !B3 @@3 @.F3 5B3 F#3 F53 FF3 B#3 #!#3 #!F9#!E3 #@#3 #."3 FE3 A5 Seksualno zlostavljanje @53 553 !"5 S)en !5 S)o%%in' BB Silovanje B!3 #AE3 !FF Sim%tomi Sekundarni #5! Sindrom . Transseksualnost #"E3 #5@3 !F@3 !FE Tuberculi bakterija !B! Tumor #!"3 !B! U Um9tijelo 5@ U%ija(i ener'ije EE Urok . -anzemaljci #FF -anzemaljci !!3 A.I$D5.3 @E9.B3 F53 FE3 !B5 % -am%irizam F53 #!# -anzemaljci !". -anzemaljske Inteli'encije E@3 ##" 4tmice 0abdukcije2 E@3 !"B -irus #"" -ideo i're .3 #.3 !"."3 !EF3 !B# Tkivo EA3 ##E3 #!@3 !B! Tortura @@3 #!# Transakcijska analiza F.@3 . Pakla @"3 #@B -isine #!# Svije*a #F! Karlatanstvo #5! Ke*er #"B3 #@@3 #F@3 !E53 !EF 9 Taoizam !53 #5E Terorizam #A3 !@3 !EE Tetoviranje #"A Tijelo Astralno !E3 F"3 FE3 AF3 ##A3 #5E3 #F5 5teri(no #!@3 #5B3 #F! 1izi(ko #B3 !53 !A3 !E3 @#3 . S%ortski du) !EF Srednji vijek #A Stra) od .F3 !A# Slobodna volja 53 !"3 !#3 5B3 EB3 #.!3 !B! 30" < Kamanizam 5E3 FB3 A53 #5!3 #5@ ."3 #BB3 !"#3 !"!3 !!B3 !.

3 BF3 BA3 #A53 #AB3 #E!3 #EF3 !"B3 !#"3 !EB3 !B# Hutozelena sluz EE @ Malk9in FF 3#0 .4SL4.ANA$J5 9 MALA STUDIJA 4 5$TIT5TIMA "5 !"## -irus #A3 A!3 ##A -isak #E"3 #E#3 #E@3 !B! -jernik !BA3 @".E3 F53 B@3 ##. Onanost #53 #F3 @E3 #5#3 #A!3 !"F3 !E53 !B# Onanost Pseudoznanost !"5 Tvrda #53 5!3 #5# 6 Henski re%r.3 !"F3 !EE3 @"! -odeni krevet #!@ -odori'a E# -ra( .3 EF .#3 . Oasjenjenje B53 ##.E3 B@ -ra' #"3 #@3 . or'ani ##B3 #!"3 #F. -je:tice #E3 .3 AB3 E.A3 E.!3 .!3 AF3 AA3 E#3 BB3 #"!3 ##@ -r%ce3 niti .#3 .!3 F53 FE3 A. Hrtva .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful