ஆளேள இல்லாத டீக கடைடையில் டீ ஆளற்றலாம.

ஆளேள இல்லாத ேராட்டில் கடார ஓட்டைலாம ஆளனால்
ஆளேள இல்லாமல் ஆளட்ேடைாேமடிககடாய கடார ஓடுமா. இராம நாராயணன படைத்தில் ஓடும. கூகிள
கடாரும ஓடும. இத கடரடி விடும கடைத இல்ைல. கூகுளின ேலட்டைஸ்ட் ஆளராயச்ச அறிவிப்ப!
அெமரிககட இராணுவ ஆளராயச்ச ைமயம நடைத்திய ேபாட்டியில் கடலந்தக ெகடாண்டு முனேப
ஆளட்ெடைாெமடிக கடாரகடள தயாரித்த எனஜினியரகடள ஒரு 15 ேபர, ெகடாஞ்சம வீடிேயா ேகடமரா,
ேரடைார ெசனசார, ேலசர, ேமப், இத்யாதி இத்யாதி, அப்பறம நிறைறய ஆளரட்டிபிஷியல்
இண்டிலிஜனஸ் அவ்வளவ தான, டிைரவர இல்லாமல் டிராபிககில் தாேன ஓடும கடார ெரடி
எனகிறத கூகிள.
இந்த மாதிரி சாப்ட்ேவர சமாச்சாரங்கடள எல்லாம தாராளமாகட தாறுமாறாகட ெடைஸ்ட் ெசயயப் படை
ேவண்டும. அதற்கு இந்த ஆளளில்லா கடாரகடைள ஒட்டை கூகிள கூப்பிட்டை ஆளட்கடள, கடாைர
கடனனாபினனாெவனறு ஓட்டைாமல், மாமாவிடைம மாட்டைேவ மாட்டைாத மனிதரகடள. அடை அந்தளவ
திறைமயான ஆளசாமிகடளால் தாேன, சட்ெடைனறு சாப்ட்ேவர ெசத்தப் ேபானால் சடைாெரனறு கடாைர
கடண்ட்ேரால் ெசயய முடியும.
டிராபிக ேபாலீஸ் தவிர யாரிடைமும ெசால்லாமல் ஆளனால் எல்லாரும ஓட்டும சாைலகடளில்
கூகிள சாப்ட்ேவர ெபாருத்தப்பட்டை ஏழ கடாரகடளில், திறைமயான டிைரவரகடைள, ஒப்பககு
சப்பாணியாகட டிைரவர சீட்டில் உட்கடார ைவத்த, பின சீட்டில் சாப்ட்ேவர ஆளசாமிைய உட்கடார
ைவத்த சான பிரானசஸ்ேகடாைவ சுற்றி பல முைற ஜான வாசம வந்திருககிறாரகடள. ஒரு சல
லாங் டூரும அடித்தளளனர.எந்த வித மனித உதவியுமினறி சுமார 1000 ைமல்கடளும,
ைலட்டைான உதவியுடைன இதவைர 140000 ைமல்கடளுககும ேமலாகட இதவைர ஓடியுளளன.
எனன ஆளச்சரியம எனறு ெகடாட்டைாவி விடும முனனர இனனுமெமாரு விஷயம. இவ்வளவ
ஒட்டியும ஒேர ஒரு விபத்தக கூடை நடைககடவில்ைல எனறு மார ெதாைடை எல்லாம தட்டுகிறாரகடள.
சுமமாங்கடாட்டியும த்ருஷ்டிககு ஒேர ஒரு முைற, டிராபிக சகனலில் நிறற்கும ேபாத ஒரு ஆளள
ஒட்டி வந்த கடார பினபககடமாய இடித்தத மட்டும தானாம. அெமரிககடாவில் சரி, அேசாக
பில்லரிலருந்த கடத்திப்பாரா வைர ஒட்டிப் பாரத்திருந்தால் ெதரிந்திருககும இதன உண்ைமயான
பவிசு.
சாப்ட்ேவர, சரககடடிச்சுட்டு, ேபசககிட்டு, பராககு பாத்தககிட்டு, ெமசஜ பண்ணிகிட்டு,
தூங்கிட்டு எல்லாம ஒட்டைாத. அதனால ஆளகஸிடைண்ட்டும ஆளகடாத. ஆளனா எல்லாத்ைதயும நாம
ஹாயா பினனாடி உககடாந்தககிட்டு ெசயயலாம எனறு இதன பாதகடாப்ப ேபாற்றி
பாடுபவரகடளிடைம, கடமபூட்டைர சாப்ட்ேவர எவ்ேளா வாட்டி கிராஷ் ஆளகுத, அந்த மாதிரி இத
கிராஷ் ஆளச்சுனனா எனனாபா பண்றத எனகிற ேகடாயிந்தவின ேகடளவிககு பதில் இல்ைல.
ஏேராபிெளனில் ஆளட்ேடைா ைபலட் சாப்ட்ேவர ேபாலத்தாேன இதவம, அத எல்லாம எனன
அடிககடடி கிராஷ் ஆளகிறதா, அத ேபால இதவம தயார ெசயயப் படைலாம, ஆளட்ேடைாேமடிக
கடண்ட்ேராைலத்தான ஒவர ைரட் ெசயயலாேம எனகிற வாதங்கடள எழலாம. அந்த சமயத்தில்
ஏேராபிேளனின விைலையயும விபத்தகடைளயும மனதில் ெகடாளளலாம. எல்லாவற்றுககும
ேமலாகட கூகிள ெபருமபாலான சாப்ட்ேவரகடைள ெபாத பயனபாட்டிற்கு விட்டைாலும, பீட்டைா
எனேற ைவத்திருககும. சல சமயம இந்த ெடைகனாலஜிைய பயன படுத்தம அளவிற்கு இனனுமம
மககடள வளரவில்ைல கடமபிளான குடிககட ேவண்டும என ெகடாடுத்த சாப்ட்ேவைர ேவேராடு

ெபட்ேரால் கடமமியாகும ேபாத அதேவ ெபட்ேரால் கடைடையில் பிேரக அடித்த நிறனறு. ேவைல ெசயயும சகனல்கடள இருககும அெமரிககடாவில் இப்படிப் பட்டை பேராகிராம ெசயயப்பட்டை கடாரகடள சரி.. ேமலும ஆளட்ேடைாேமடிககடாய ஒட்டுவதால் சகனல் விழந்தவடைன ைமகேரா ெநாடியில் வண்டிைய கிளப்பலாம. இந்த ஓனர அககடவண்டைல இவ்வளவ தான கடாசு இருககு அதககு தகுந்த மாதிரி ேபாட்டைா ேபாதம எனனுமமளவககு ெடைவலப் ஆளகடலாம. எனறு எல்லாம ெசால்லும கூகிைள பாரத்த சகனைல மதிககடாத. வாட்டைர வாஷ் தவிர ேவறு எங்கும ேபாகட மாட்ேடைன என குளிப்பதற்கு அடைம பிடிககடலாம ஏன டையர பஞ்சர ஆளனால் இந்த இடைத்தில் இருககிேறாம எனறு ெமககடானிகககு கடால் கூடை ெசயயலாம. அைத எல்லாம மிச்சப்படுத்தி மனித குலம முனேனறலாம. ேநர மிச்சம. நான ெராமப அழககடா இருகேகடன. இல்ைல மஜாவாகட மீனாகுமாரி பாட்டு பாரககடலாம. எருைம வரும? எந்த ேராடில் எப்ெபாழத யாருககு எதற்கு பிளாக ஆளகும எனபைத எல்லாம மனதில் ெகடாண்டு பேராகிராம எழத பத்த பில் ேகடட்ஸ் வந்தாலும முடியாத! ைலசனஸ் எடுககட கடப்பம கடட்டைத் ேதைவயில்ைல. இருககும ேராடுகடளில் இரண்டு மடைங்கு வண்டி ஒட்டைலாம. ெதரியாமல் இடி பட்டைால் யாரடைா ேசாமாறி எனறு இறங்கித் திட்டை கடண்டிப்பாய நாம ேதைவ!. முட்டு சந்தகெகடல்லாம ேமப். எப்ப எந்த பககடம ஒன ேவ ஆளகும. ேஷர ஆளட்ேடைாவில் யாரிடைம கடாசு ெகடாடுப்பத எனபத எல்லாம இனனுமம பிரித்த ேமயப்படைாத பிரச்ைனகடள! இந்த வண்டிகடள எல்லாம பாமரனின பயன பாட்டிற்கு வர குைறந்தத எட்டு ஆளண்டுகடளாவத பிடிககும எனறு கூகிள அறிவித்திருககிறத.பிடுங்கிக ெகடாளவாரகடள. ஆளட்ேடைாேமடிக ஒனறு நிறைனககட ஆளண்டைவன ஒனறு நிறைனககட நடைககும ஆளகஸிடைண்ட்கடளுககு எல்லாம யார ெபாறுப்பாளி. ஆளைச கடாட்டி ேமாசம ெசயவாரகடள. பாதகடாப்ைபத் தவிரத்த இதன முககியப் பயனாகட கூகிள முனைவககும வாதம. எவ்வளவ ேநரம வண்டி ஒட்டி வீணாககுகிேறாம. எல்லாவற்றுககும ேமலாகட அரசாங்கடம அசால்ட்டைாகட அனுமமதிககுமா அதற்குள மீைச முைளககடாத அத்ைதககு சத்தப்பா எனறு ெபயர ஏன ைவப்பாேனன. . ஆளனால் அந்த கடாலத்திலும. டிராபிககில் ேதேம எனறு கிடைககிேறாம. அவரகடைள எல்லாம நமபி கடார வாங்கட முடியுமா எனபத எல்லாம ரூம ேபாட்டு ேயாசககட ேவண்டிய விஷயம. எல்லா இடைங்கடளுககும ேவகட நிறரணயம. உரசல் இல்லாமல் மிகட பககடத்தில் ஒட்டைலாம. சகனல் நிறற்கடவில்ைல ேபானற பிரச்ைனகடள எல்லாம எழாத எனற ெகடாண்டைாட்டைங்கடளுககு இைடைேய. ஓவர ஸ்பீட். இருககும ேராட் பாதியானாலும அேத எண்ணிகைகடயிலான வண்டிகடள ஒடுவைத பாரககும நமககு ஆளட்ேடைாேமடிககடாய சரிப்ப வருவைத தவிரககட முடியவில்ைல. அப்படி சத்தப்பா எனேறா மாமா எனேறா ேபர ைவககும பட்சத்தில் வரும கடாரகடள.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.