அரண்மனைனைக்க வருவாயா?

காதலியைய கழட்டிவிடுவாரா, ைகப்பிடிப்பாரா? ைகப்பிடிப்பார என்றால எப்ோபாத என்ற
பலரைர கைடைந்தக் ொகாண்டிருந்த ோகள்வி, ோகத்தரீன் மிடிலடைன்னுக்கம இளவரசர
விலலியயமஸூக்கம நிச்சயமனாக விட்டைத என்ற அதிகார பூரவமனாக ோவலஸின் இளவரசர
சாரலரஸ அறிவித்த ோபாத காணாமனல ோபானைத.
கலயாண ொசய்திைய விடை ஆச்சரியமனானைத ொசய்திைய ொவளிப்படுத்திய விதம. விலலியயமஸ,
மனணப்பதற்க ொபண்ணின் தந்ைதயின் அனுமனதிைய ோகட்டிருப்பைத[என்னைோவா அவர இராணி
வீட்டு சமபந்தம ோவண்டைாம எனைவும மனாப்பிள்ைளயாக இளவரசர ோவண்டைாம எனைவும அவர
ொசாலவார ோபாலர] எலலராம சுட்டிக் காட்டி பாரமபரியத்திற்க சமபிரதாயத்திற்கம
முக்கயத்தவம தரும அரச பரமபைர அதிகாரபூரவமனாக ொசய்தி ொவளியிட்டைத டிவிட்டைரில.
அதவும சாரலரஸின் அறிவிப்பாக மனணமனகன் விலலியயத்தின் அதிகார பூரவ டிவிட்டைரிலியருந்த.
அடுத்த சிலர நிமிடைங்களில எலீசபத் மனகாராணியாரும வாழ்த்தியத டிவிட்டைரில தான்!
மனகாராணியாரின் ோபஸபுக் வாலலியல வாழ்த்தகள் கவிந்தக் ொகாண்டிருக்கறத.
யாரிந்த ோகத்தரீன் மிடிலடைன்? பக்ொகலபரி என்னும ஊரில, கழந்ைதகள் பாரட்டிக்க ொபாருட்கள்
சப்ைள ொசய்யும ைமனக்ோகல மனற்றம கோரால மிடிலடைன்னின் மூத்த மனகள் தான், ோகத்தரீன்
மிடிலடைன். என்னை தான் இவரகள் மிலலியயனைரகளாக இருந்தாலும, அரசகடுமபத்ோதாடு
ஒப்பிட்டைால மிடிலடைன் கடுமபம மிடிலக்ளாஸ கடுமபம தான். அதவும ோகத்தரீனின் தந்ைத
முன்னைாள் ைபலரட் தாயார முன்னைாள் ஏர ொஹாஸடைஸ.ோகத்தரீன் விலலியயமைஸ ோடைட் ொசய்த
ொகாண்டிருந்தைதக் கண்டு புைகந்தவரகளுக்க, இந்த ொசய்தி வாய்க்க அவல அலவா எலலராம
ொவயிட்டி ோகட்டி என்ற சிலர நச்சுப் பாமபுகள் நக்கல அடித்தனை. இளவரசர விலலியயமஸ
ஆண்ட்ரு பலகைலரக்கழகத்தில படிக்கப் ோபாகறார எனை நன்றாகத் ொதரிந்த தான் தன் மனகைள
அங்ோக படிக்க அனுப்பினைார என்ற எலலராம அளந்த விட்டைவரகளும உண்டு. ஆம,கலவி கற்க
ொசன்ற இடைத்தில தான் இருவருக்கம காதல அருமபியத!

ஆண்ட்ரு பலகைலரக்கழகத்தில ஆரட்ஸ படித்தக் ொகாண்டிருந்தப் ோபாத, முதல வருடைம முடிந்த
பின்னைர, “இத எலலராம சரிப்பட்டு வராத படிப்புக்க கட்ைப ொசாலலரலராம எனை விலலியயமஸ
பிளான் ொசய்தக் ொகாண்டிருந்தப் ோபாத, ஆரட்ஸ வராட்டி படிப்புக்க டைாட்டைாவா? பப்பி ோஷேம.
உனைக்கள்ள ஏதாவத திறைமன இருக்கமடைா என்ற ோகத்தரீனின் அறிவுைரயினைால தான் திரிஷோ
இலலராட்டி திவ்யா, ஆரடைஸ இலலராட்டி ஜியாகரபி எனை படிப்ைபத் ொதாடைரந்தார விலலியயமஸ.
நண்பி ோகத்தரீனின் அறிவாளி என்பத எலலராம படிப்பில மனனைைத மனாற்றியத மூலரம
விலலியயமஸூக்க உைரத்தாலும, அழகயாக கண்ணுக்க பட்டு, பட்டைாமபூச்சி பறந்த
மனண்ைடையில பலபு எரிந்த காதலியயானைத எலலராம ோகத்தரீன் ஒரு நாள் ோகட் வாக்கயத ோபாத
தான்.அன்ற ோகத்தரீனின் அழக ஊரில இருக்கம எலலரார கண்ணுக்கம பட்டைத என்பத ோவற
விஷேயம. வார இறதிகளில வீட்டுக்க கூட்டி வந்த, தந்ைதக்க அறிமுகப்படுத்தி, ோசரந்த
வாழ்ந்த, ஸவிஸஸூக சுற்றலரா என்ொறலலராம காதல கைள கட்டியதில ஆரமபத்தில இராஜா

இதவும கடைந்த ோபாகம என்ற ொநருங்கயவர கருத்ொதலலராம கருகப் ோபானைத. தனைக்க ரூட் களியர என்பதால அலலர. காதல கத்திரிக்காய் முற்றி சந்ைதக்க வந்த ோபாத இருந்த எலலராக் ோகமனரா கண்களும இவரகள் மீத தான்.விைளவாக ஊடைல முடிந்தக் கூடினைாரகள். முதலியல அவள் அப்பாவிடைம கலயாணம பற்றி ோகட்டைால ோவண்டைாம எனை ொசாலலிய விடுவாோரா எனை பயந்ோதன் என்ொறலலராம ொசாலலும ோபாத சாதாரண சாமனானியனைாகத் ொதரியும விலலியயமஸ. கலயாண அறிவிப்பிற்கப் பின் இருவரும அளித்த ோபட்டியில காதல ொகாப்பளித்தத. எந்த ோததியில என்ற புக்கங் ொகாடி கட்டி பறக்க ஆரமபித்த விட்டைத. அவளுக்கப் பிடிக்கவிலைலரொயனில விலரக வாய்ப்பு இருக்க ோவண்டுொமனன்றதான் இவ்வளவு நாட்கள் காதலியத்தம கலயாணத்திற்க காலரம கடைத்தியதற்க காரணம ொதரிவிக்கம ோபாத சாமராஜ்யதிபதி ஆகவிடுகறார! எப்ொபாழுதத கலயாணம என்ற தக்க சமனயத்தில அறிவிக்கோறாம எனை ொசாலலியயிருந்தாலும. இவரகள் காதலியன் மீத இவரகைள விடை அதிகமனாய் நமபிக்ைக ைவத்த பயங்கரமனாய் முதலீடு ொசய்த இருவர புைகப்படைம இருக்கம காபி மனக். காதல ைககூடை விலைலரொயனில என்னை. ோவர இஸ த பாரட்டி எனை ோபாட்டை ஆட்டைமும ொவளிவந்த ோபாட்ோடைாக்களும.சட்டை விலலரங்கம எலலராம ைவத்தம கண் ோபாட்டை விைளவு நான்க வருடை காதலுக்க இருவரும கட்ைப ொசாலலியனைாரகள். ோச ோச அத எலலராம ொலரவிஸ விளமபரம எனை ோகத்தரீன் ொசான்னைதம. [அந்தப் ோபாட்ோடைாைவொயலலராம இங்க ொவளியிட்டைால தமிழ்ோபப்பர மனஞ்சப் ோபப்பர ஆகவிடும] கூடியவுடைன் கலயாணந்தான் கட்டிக்கலராமனா எனை விலலியயமஸ இப்ோபா ோகட்பார.கண் ோபாடைாதீரகள் கண் ோபாடைாதீரகள் எனை ோகமனராக்களுக்க ோவண்டுோகாள். அடுத்த வருடைம ஆகஸட்டில என்ற ஆருடைம ொசாலலுகறாரகள். இதன் மூலரம அக்கா ோவண்டுொமனன்ற அவரின் நீண்டை நாள் ஆைச நிைறோவறியிருக்கறதாம. ஆமனாம நான் ொலரவிஸ அணிந்த ோபாட்ோடைாக்கள் அைவ எனை விலலியயமஸ ொசாலலியயத எலலராம அடை அடை! இவைள இமப்ரஸ ொசய்ய சைமனயல எலலராம ொசய்ோதன். எப்ோபாக் ோகட்பார என்ற காத்திருந்த ோகத்தரீனிடைம கைடைசியில ொகன்யாவில தன் அமமனா டையானைாவின் நிச்சயதாரத்த ோமனாதிரத்ைத நீட்டி கலயாணத்ைத கன்பரம ொசய்தார. பலர வருடைங்களுக்க முன்ோனை அப்பாவிடைம ொசாலலியயிருக்கலராம!டையானைாவின் காப்பியாவத நமனக்க கைடைத்திருப்பார.வீட்டுக் கண்ணுக் கட்டியின் ோமனய்ச்சல.கலலூரிக் காலரத்தில அவளுைடைய சுவரில என்னுைடைய பத்த இருபத ோபாட்ோடைாக்கள் இருக்கம எனை விலலியயமஸ ொசான்னைதம. கவைலரப் படைாோத சோகாதரி எனை ோகத்தரீனும அவரின் சோகாதரியும. டைவல எனை நிைனைவுப் ொபாருட்கைள எலலராம எப்ொபாழுதோதா தயார ொசய்த ைவத்தவரகள். விலலியயமஸின் பசைலரத்தீக்க ொபட்ோரால ஊற்றியத. ஒருவழியாய் கலயாணம என்ற எலலராைரயும விடை சந்ோதாஷே ொபருமூச்சு விடுவத விலலியயமஸின் தமபி ஹாரி. முப்பத வருடைங்களுக்க பின்னைர நடைக்கம அரச கடுமபத்தக் கலயாணம[கழவி ோகமிலரா கலயாணம எலலராம கணக்கல இலைலர] என்பதால ோகாலராகலரம ொகாடி கட்டிப் பறக்கம என்ற . இன்ொனைாரு கரூப்.

நடுவில பிரிவு. எதற்கம கலரங்காமனல கடுப்பைடையாமனல ஒரு வாரத்ைத ொவளியில ொசாலலராமனல இருந்தவர. எவ்வளோவா பிரச்ைனைகள்.அரச கடுமபத்திலியருந்த ொபண் எடுக்காதத ஒன்ற மனட்டும தான் விலலியயமஸுக்கம அவர அப்பா சாரலரஸுக்கம இருக்கம ஓற்றைமனயாக இருக்க ோவண்டுொமனன்பத!. எட்டு வருடை காதல. கலயாணம காலரத்ைதக் கடைந்த நிற்கமனா என்ற சந்ோதகங்கள் புறந்தள்ளப்படுகன்றனை. . இத முதலீடு. மீடியாைவத் தாக்கப் பிடிப்பாரா.எதிரபாரக்கப்படுகறத. ஜாலிய மூடில மனக்கள் ொசலரவு ொசய்தால மனந்தமனாவத மனண்ணாங்கட்டியாவத என்ற பதில பீரங்க கண்டைாய் வருகறத. இதனைால டூரிசம வளரும. ொபண்ணின் கலயாண உைடை எப்படியிருக்கம அரசாங்க விடுமுைற இருக்கமனா என்ற ைபசா பிரோயாஜனைம ொபறாத எதிரபாரப்புகைள விடை அைனைவரும ோவண்டிக் ொகாள்வத . இராயல ோபமிலியக்க ஒத்த வருவாரா. ஆனைால ொபாருளாதாரம மனந்தமனாக இருக்கம சமனயத்தில ஆடைமபரம ோதைவயா என்ற ோகள்வி ோகட்பவரகளுக்க. இதற்க முன் நடைந்த பலர அரசகடுமபத்தக் கலயாணங்கள் ொபாருளாதார மனந்தகதிக்க நடுவில தான் எனை வரலராற கூறகறத! பத்த வருடை நட்பு. டிவியில காட்டி விளமபரத்தில காசு பாரக்கலராம. இனி ோமனல எைதயும பாரப்பார எனை மிடில களாஸ மிடிலடைன்.

.

.

middleton.cnn.uk/news/magazine-11764848 .uk/news/uk-11767308 http://thelede.com/2010/WORLD/europe/11/16/kate.00.dailymail.co.http://www.bbc.aolnews.bbc.blogs.com/2010/WORLD/europe/11/16/uk.2031610.co.prince.uk/femail/article-1330332/Prince-William-engagement-Willslet-Kate-Middleton-go.royal.uk/news/uk-11769047 http://www.bbc.com/2010/11/16/a-royal-wedding-in-the-age-ofausterity/?partner=rss&emc=rss http://edition.bio/index.com/time/world/article/0.com/2010/WORLD/europe/11/16/uk.html http://edition.nytimes.html http://www.cnn.cnn.interview/in dex.william.time.com/world/article/british-royals-proclaim-the-engagement-ontwitter/19720074 http://www.co.html http://www.co.8599.engagement.html?cnn=yes http://edition.engaged/ http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful