P. 1
Mijloace financiare folosite de terorişti ş i infracţiuni din domeniul financiar de spri jinire a actelor de terorism.doc

Mijloace financiare folosite de terorişti ş i infracţiuni din domeniul financiar de spri jinire a actelor de terorism.doc

|Views: 2|Likes:
Published by Bianca Pahomnie
Mijloace financiare folosite de terorişti ş i infracţiuni din domeniul financiar de spri jinire a actelor de terorism
Mijloace financiare folosite de terorişti ş i infracţiuni din domeniul financiar de spri jinire a actelor de terorism

More info:

Published by: Bianca Pahomnie on Nov 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2013

pdf

text

original

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII

ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII “MIHAI VITEAZUL”

Instrumente Juridice în prevenirea şi combaterea
terorismului
Mijloace financiare folosite de terorişti şi infracţiuni
din domeniul financiar de sprijinire a actelor de
terorism
Coordonator:
Elaborat de:
- Bucureşt !"## $
Cuprins

Fenomenul finanţării terorismului%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%3
ursele finanţării terorismului%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!
F"#F atacă finanţarea teroriştilor%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$
%ecomandările peciale ale F"#F privind Finanţarea #erorismului%%%%%%%%%%%&
'iblio(rafie%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%)*
!
Fenomenul finanţării terorismului
F&'&('re' ter)r*+u,u e*te u& c)&ce-t re,'t. *+-,u/ re-re0e&t1&2 *u-)rtu,
3&'&c'r/ *u4 )rce 3)r+5/ ' ter)rşt,)r *'u ' ce,)r c're-, 6&cur'7e'05/ -,'&3c5 *'u *e +-,c'
6& 'ct.t5( ter)r*te% 8r.t 6&*5 6& e*e&(5/ 'ce*t' e*te u& c)&ce-t +' -u(& *+-,u/ 6&truc1t
ter+e&u, -)'te '.e' +-,c'( -),tce/ re,9)'*e *'u &'()&',e/ 'ce*te' 23er&2 6& 3u&c(e 2e
('r5%
F&'&('re' ter)r*+u,u -)'te 3 ,e9't5 2e *-5,'re' 4'&,)r ş '3şe'05 'ce,'ş 9e& 2e
tr'&0'c(/ +'7)rt'te' '.1&2 ,e95tur' cu '*cu&2ere' ş 2*+u,'re'% D'c5 *-5,5t)r 2e 4'&
tr+t 3)&2ur ,cte -r& c'&',e ,e9',e -e&tru ' '*cu&2e )r9&,e ,cte/ ce c're 3&'&(e'05
ter)r*+u, tr'&*3er5 3)&2ur c're -)t 3 ,e9',e *'u ,e9',e 6& *c)-u, '*cu&2er *ur*e ş '
ut,05r 3&',e/ cee' ce re-re0&t5 *u*(&er' ter)r*+u,u% D'r/ re0u,t'tu, e*te 'ce,'ş $
r5*-,'t'%
8)tr.t 'rt%! 2& +e(ea nr,-3-./**! privind prevenirea şi combaterea
terorismului
#
/ “terorismul reprezintă ansamblul de acţiuni şi/sau ameninţări care prezintă
pericol public şi afectează securitatea naţională, având următoarele caracteristici:
a)sunt săvârşite premeditat de entităţi teroriste, motivate de concepţii şi atitudini
extremiste, ostile faţă de alte entităţi, împotriva cărora acţionează prin modalităţi violente
şi/sau distructive;
b)au ca scop realizarea unor obiective specifice, de natură politică;
c)vizează factori umani şi/sau factori materiali din cadrul autorităţilor şi
instituţiilor publice, populaţiei civile sau al oricărui alt sement aparţinând acestora;
d)produc stări cu un puternic impact psi!oloic asupra populaţiei, menit să atraă
atenţia asupra scopurilor urmărite"#
F'-te,e *5.1rşte 2e e&tt5(,e ter)r*te *u&t *'&c()&'te 2'c5 6&2e-,&e*c u&' 2&tre
ur+5t)'re,e c)&2(:
'; *u&t *5.1rşte/ 2e re9u,5/ cu .),e&(5 ş -r)2uc *t5r 2e &e,&şte/ &e*9ur'&(5/
te'+5/ -'&c5 *'u ter)'re 6& r1&2u, -)-u,'(e<
4; 'te&te'05 9r'. '*u-r' 3'ct)r,)r u+'& *-ec3c ş &e*-ec3c/ -recu+ ş '*u-r'
3'ct)r,)r +'ter',<
c; ur+5re*c re',0're' u&)r )4ect.e *-ec3ce/ 2e &'tur5 -),tc5/ -r& 2eter+&'re'
'ut)rt5(,)r *t'tu,u *'u ' u&e )r9'&0'( &ter&'()&',e *5 2*-u&5/ *5 re&u&(e *'u *5
&3,ue&(e0e ,u're' u&)r 2ec0 6& 3'.)'re' e&tt5( ter)r*te%
=& c)&3)r+t'te cu 'rt% > 2& 'ce,'ş 'ct &)r+'t./ 'cte,e 2e ter)r*+ *u&t 2e &'tur5
tr'&*&'()&',5/ 2'c5:
“a)sunt săvârşite pe teritoriul a cel puţin două state;
b)sunt săvârşite pe teritoriul unui stat, dar o parte a planificării, preătirii,
conducerii sau a controlului acestora are loc pe teritoriul altui stat;
c)sunt săvârşite pe teritoriul unui stat, dar implică o entitate teroristă care
desfăşoară activităţi pe teritoriul altui stat;
2;*u&t *5.1rşte -e tert)ru, u&u *t't/ 2'r 'u e3ecte *u4*t'&(',e -e tert)ru, ',tu
*t't%”
Or9'&0'(' N'(u&,)r U&te ' 35cut &u+er)'*e e3)rtur/ c)&cret0'te 6& 9e&er', *u4
3)r+' tr't'te,)r &ter&'()&',e/ 6& c)+4'tere' ter)r*+u,u ş ' 3&'&(5r 'ce*tu'% =&'&te'
#
8u4,c't5 6& M)&t)ru, O3c', &r%##?# 2& @ 2ece+4re !""A%
>
't'cur,)r ter)r*te 2& ## *e-te+4re !""# 2& SUA/ ONU ' e+*/ 6& #BBB/ C)&.e&(' 2e ,'
8',er+)/ c're -re.e2e:
“$rice persoană comite o infracţiune în înţelesul acestei convenţii, dacă prin orice mi%loace,
direct sau indirect, neleal şi de bună voie, furnizează sau colectează fonduri cu intenţia de a
fi folosite sau cunoscând că acestea vor fi folosite, parţial sau total, pentru a provoca:
a" un act care constituie infracţiune;
b" orice act intenţionat cauzator de moarte sau rănire ravă a civililor sau a oricărei
persoane care nu se află implicată în conflicte armate, atunci când scopul acestui act, prin
natură şi context, este de a intimida populaţia, uverne sau oranizaţii în scopul de a face
sau de a obţine să facă un act împotriva voinţei"#
De3&ere' ter)r*+u,u e*te u&e)r 23c, 2e re',0't +' ',e* 6& c'0u, u&)r (5r ş
'ce'*t' 6&truc1t &u t)'te *t'te,e 'u '2)-t't -re.e2er,e c)&.e&(e/ c're *-ec3c5 c,'r ce
'c(u& *u&t 6&c'2r'te 6& c'te9)r' ter)r*+% N)(u&e' 2e ter)r*+ &u e*te u&.er*', 'cce-t't5/
'.1&2 6& .e2ere ş +-,c'(,e -),tce/ re,9)'*e ş &'()&',e 2e ,' ('r5 ,' ('r5%
FATF CF&'&c', Act)& T'*D F)rce )& M)&eE L'u&2er&9;
!
/ recu&)*cut5 ş c'
e+te&t 2e *t'&2'r2e &ter&'()&',e 6& e3)rtu, 2e c)+4'tere ' 3&'&(5r ter)r*+u,u/ &u
2e3&eşte 6& +)2 *-ec3c ter+e&u, 2e 3&'&('re ' ter)r*+u,u 6& Rec)+'&25r,e S-ec',e
-r.&2 3&'&('re' ter)r*+u,u/ e+*e 2u-5 e.e&+e&te,e 2& ## *e-te+4re !""#< &u +'
-u(& '2e.5r't e*te 3'-tu, c5 FATF 6&2e'+&5 (5r,e +e+4re *5 r't3ce ş *5 +-,e+e&te0e
C)&.e&(' 2e ,' 8',er+)% =& 'ce*t 3e,/ 2e3&(' 2& C)&.e&(e 2e.&e u&'&+ 'cce-t't5 2e ce,e
+' +u,te (5r%
O4ect.u, -r+)r2', ', ter)r*+u,u/ 6& 'c)r2 cu u&' 2& 2e3&(/ e*te 'ce,' 2e '
&t+2' -)-u,'(' *'u 2e ' )4,9' 9u.er&e,e *'u )r9'&0'(,e &ter&'()&',e 2e ' 3'ce *'u ' *e
'4(&e 2e ' 3'ce u&e 'ct% =& c)&tr'*t/ c1şt9ur,e 3&'&c're *u&t 6& 9e&er', )4ect.u, ',t)r
t-ur 2e &3r'c(u&% Succe*u, u&u 9ru- ter)r*t/ c' ş ', )rc5ru ',t 9ru- cr+&',/ e*te 'ce,'
2e ' 3 c'-'4, *5 c)&*tru'*c5 ş *5 +e&(&5 ) &3r'*tructur5 3&'&c'r5 e3ect.5% 8e&tru
'ce'*t'/ tre4ue *5 2e0.),te *ur*e 2e 3&'&('re/ +7,)'ce 2e *-5,'re ' 'ce*t)r 3)&2ur ş/ 6&
3&',/ c5 2e ' *e '*9ur' c5 'ce*te 3)&2ur .)r 3 ut,0'te -e&tru )4(&ere' 2e ,)9*tc5
&ece*'r5 c)+ter 'cte,)r ter)r*te%
ursele finanţării terorismului

=& 9e&er',/ 3&'&('re' ter)r*+u,u 're 2)uF *ur*e -r&c-',e%
8r+' *ur*5 ) c)&*ttue 3&'&('re' 3ur&0't5 2e *t'te ş )r9'&0'( cu ) ,'r95
&3r'*tructur5 -e&tru c),ect're' 3)&2ur,)r ş -e&tru 2*tr4ure' ,)r )r9'&0'(,)r ter)r*te%
Ace*te 'ş' &u+te *t'te-*-)&*)r/ 6& u,t+ '&/ 2't)rt5 c)&*tr1&9er,)r 2e )r2& -),tc ş
ec)&)+c re',0'te 2e c5tre c)+u&t'te' &ter&'()&',5/ 'u 6&ce-ut *5 re&u&(e ,' *u*(&ere ş *5
&u +' c)&*ttue *ur*' -r&c-',5/ ,)cu, ,)r 3&2 ,u't 2e ',te t-ur 2e *u*(&ere/ 2'r e*te
-)*4, c' 6& '&u+te c)&teGte &ter&'()&',e 'ce*te' *5 c)&t&ue *u*(&ere'% I&2.0 cu
+u,t-,e -)*4,t5( 3&'&c're/ 2'r ş cu '&u+te c)&.&9er 2e )r2& -),tc *5u re,9)*/
3ur&0e0e'05 3)&2ur *u4*t'&(',e )r9'&0'(,)r ter)r*te% O*'+' B& L'2e&/ *-re eGe+-,u/
e*te cu&)*cut c' 3&2 -r&c-',u, *u*(&5t)r 2& 3)&2ur -er*)&',e ', re(e,e ter)r*te A,-
H'e2'% De '*e+e&e'/ e*te cu&)*cut 3'-tu, c5 ) *ere 2e )'+e& 2e '3'cer 2e ) '&u+t5
!
FATF CF&'&c', Act)& T'*D F)rce )& M)&eE L'u&2er&9;- )r9'&*+ &ter-9u.er&'+e&t',/ ', c5ru *c)- e*te
2e0.),t're' ş -r)+).'re' -),tc,)r &'()&',e ş &ter&'()&',e 2e c)+4'tere ' *-5,5r 4'&,)r ş 3&'&(5r
ter)r*+u,u
A
)re&t're -),tc5 *'u re,9)'*5/ 'u 3)*t c)&*tr1&ş -r& ş'&t'7 *'u .),e&(5 6& ' *u*(&e 'ce*te
)r9'&0'( ter)r*te%
T)tuş/ 'ce*te *ur*e 2e .e&tur &u *u&t *u3ce&te -e&tru ' -ute' *u*(&e 6& t)t',t'te
'ct.t5(,e ter)r*te% =& u,t+ '&/ *-' 6&re9*tr't ) creştere ' &u+5ru,u 2e 3u&2'(
&e9u.er&'+e&t',e ş '*)c'( 2e 6&tr'7ut)r're/ c're/ -r& 'ct.t5(,e 2e*35şur'te/ reuşe*c *5
c),ecte0e 3)&2ur 2e ,' +e+4r *'u 2e ,' ',te -er*)'&e% =& ,u+e' *,'+c5/ e*te ştut 3'-tu, c5
'2e-( tre4ue *5 -,5te'*c5 ) '&u+t5 c)t5 C0'D't; -e&tru c'u0e u+'&t're% Ace'*t5 t'G5 e*te
-,5tt5 ,2er,)r 2& c)+u&t'te' re*-ect.5 *'u u&)r )r9'&0'( re,9)'*e *'u ,'ce c're
3),)*e*c 'ce*te 3)&2ur -e&tru '&u+te 'c(u& *)c',e% D& -5c'te eG*t5 '&u+( ,2er c're
-)t ut,0' 'ce*te 3)&2ur 6& ',te *c)-ur 2ec1t ce,e *)c',e/ &u+er)'*e )r9'&0'( 4e&e3c&2
2e +-)rt'&te *u+e 2e 4'& -e&tru 'ct.t5( ter)r*te%
A 2)u' *ur*5 +'7)r5 2e .e&tur -e&tru )r9'&0'(,e ter)r*te 2er.5 2rect 2&
'ct.t5(,e 9e&er't)'re 2e .e&tur% C' )rce ',te )r9'&0'( cr+&',e/ ce,e ter)r*te -)t )4(&e
.e&tur/ 't1t 2& 'ct.t5( ,e9',e/ c1t ş 2& 'ct.t5( -er3ect ,e9',e/ 2'r c)&tr),'te 2e ter)rşt
*'u )r9'&0'( ter)r*te% U& 9ru- ter)r*t re9)&', 6ş -)'te *u*(&e 'ct.t5(,e -r& 'c(u& 2e
r5-re *'u eGt)rc're% =& 'ce*t *ce&'ru/ u&e,e -er*)'&e -,5te*c ter)rşt,)r *u+e +'r 2e 4'&
-e&tru e,4er're' )*t'tc,)r 6+-reu&5 cu ) t'G5 2e -r)tec(e '-,c't5 '3'cer,)r 'ce*t)r'/ cee'
ce 3ur&0e'05 3)&2ur,e 3&'&c're &ece*'re/ 2'r 'u ş u& r), 2e &t+2're ' -)-u,'(e% 8e
,1&95 r5-re ş eGt)r*u&e/ 9ru-5r,e ter)r*te -)t recur9e ,' c)&tr'4'&25/ 23erte t-ur 2e
3r'u25/ I)( ş t1,I'r/ -recu+ ş tr'3c 2e *tu-e3'&te%
F)&2ur,e -e&tru 9ru-5r,e ter)r*te/ 2e)*e4t 2e ',te 'ct.t5( cr+&',e/ -)t -r).e&
2& 'ct.t5( -er3ect ,cte *'u 2& c)+4&'re' 'ct.t5(,)r ,cte cu ce,e ,cte% Ace*te 3)&2ur
,cte re-re0&t5 +'re' 23ere&(5 6&tre 9ru-5r,e ter)r*te ş ce,e &3r'c()&',e% R),u, 7uc't 2e
3)&2ur,e ,cte 6& 3&'&('re' ter)r*+u,u e*te 23ert 2e ,' 9ru-'re ,' 9ru-'re/ -recu+ ş 6&
3u&c(e 2e 0)&e,e 9e)9r'3ce 6& c're e,e 'c()&e'05%
8r.te 2& -er*-ect.e teI&ce/ +et)2e,e ut,0'te 2e ter)rşt ş '*)c'( ,)r -e&tru
9e&er're' 2e .e&tur 2& 'ct.t5( ,e9',e 23er5 2e 'ce,e' 3),)*te 2e 9ru-5r,e &3r'c()&',e
tr'2()&',e% De '*e+e&e'/ -'re ,)9c c' 3)&2ur,e )4(&ute 2& 'ct.t5( ,e9',e *5 &u &ece*te
)-er'(u& 2e *-5,'re/ 'r )r9'&0'(,e ter)r*te 'u &e.)e +' +u,t c' &c)2't5 *5 '*cu&25 ş
*5 2*e+&e0e ,e95tur,e 2&tre e,e ş *ur*e,e ,e9',e 2e 3)&2ur% A*t3e,/ 9ru-5r,e ter)r*te
tre4ue *5 95*e'*c5 +et)2e 2e *-5,'re ' 'ce*t)r 3)&2ur -e&tru ' &u 'tr'9e 'te&(' '*u-r' ,)r%
EG'+&1&2 'ct.t5(,e 3&'&c're '*)c'te ter)rşt,)r/ eG-er( FATF 'u c)&c,u0)&'t c5
ter)rşt ş )r9'&0'(,e c're- *u*(& ut,0e'05/ 6& 9e&er',/ 'ce,e'ş +et)2e 2e *-5,'re '
4'&,)r c' ş ce,e,',te )r9'&0'( &3r'c()&',e% C1te.' 2& +et)2e,e -'rtcu,'re 2e&t3c'te ,'
23erte 9ru-5r ter)r*te/ &c,u2: c)&tr'4'&25 cu 4'& C-r& curer;/ 2e-)0te *tructur',e *'u
retr'9er c'*I 2& 45&c/ cu+-5r're' 2e 23erte &*tru+e&te +)&et're Ccecur 2e c5,5t)re/
cecur c'*I/ )r2&e 2e -,'t5;/ ut,0're' 2e c5r( 2e cre2t ş tr'&*3erur e,ectr)&ce% Tre4ue *5
+e&()&5+ ş ut,0're' u&)r +)2e,e 2e re+tere ' 4'&,)r $ H'J','/ c're 're u& r), +-)rt'&t
6& +şc're' 3)&2ur,)r 6& 6&tre'9' ,u+e%
D3ere&(' 6&tre )4(&ere' ,e9',5 ş ,e9',5 2e 3)&2ur r2c5 ) -r)4,e+5 ,e9',5
+-)rt'&t5 't1t' t+- c1t *e '-,c5 'ce,e'ş +5*ur 2e c)+4'tere ' *-5,5r 4'&,)r ş -e&tru
3&'&('re' ter)r*+u,u% Sc)-u, )r9'&0'(,)r ter)r*te &u e*te 2e ' 9e&er' -r)3t 2& 23erte
+ec'&*+e c )4(&ere' 2e re*ur*e -e&tru *u*(&ere' )-er'(u&,)r%
Atu&c c1&2 ter)rşt ş )r9'&0'(,e ter)r*te )4(& 3)&2ur 2& *ur*e ,e9',e C2)&'(/
-u4,ct'te etc; '2+&*tr're' 2e -r)4e ş &2c 6& 2etect're' 'ce*t)r 3)&2ur 2e.&e +u,t +'
23c,5% A-'re&t5 ,e9',5 ' *ur*e 2e )4(&ere ' 'ce*t)r 3)&2ur 6&*e'+&5 eG*te&(' u&)r &2c
-u(&e/ *'u cI'r &eG*te&(' 'ce*t)r'/ c're *5 c)&2uc5 ,' ,e95tur 6&tre tr'&0'c(,e &2.2u',e
ş 'ct.t5(,e ter)r*te%
K
A,te '*-ecte +-)rt'&te ',e 3&'&(5r ter)r*+u,u c're 3'c 2etect're' +' 23c,5
*u&t +5r+e' ş &'tur' tr'&0'c(,)r +-,c'te% EG-er( FATF 'u +e&()&'t c5 3)&2ur,e
&ece*'re re',05r u&)r 't'cur ter)r*te &u -r).& 6&t)t2e'u&'/ *'u &u re-re0&t5/ 6&t)t2e'u&'/
*u+e +'r 2e 4'&/ 'r tr'&0'c(,e '*)c'te &u *u&t 6&t)t2e'u&' c)+-,eGe% De eGe+-,u/ )
eG'+&'re ' c)&eGu&,)r 3&'&c're 6&tre ce c're 'u re',0't 't'cur,e 2& *e-te+4re !""#/
'r't5 c5 +'7)rt'te' *u+e,)r 2e 4'& +-,c'te er'u *u+e +c 2e 4'&/ c're 'u 3)*t *u4 ,+t'
2e r'-)rt're/ ş/ 6& +'7)rt'te' c'0ur,)r/ er'u tr'&*3erur e,ectr)&ce% I&2.0 -5re'u ' 3
*tu2e&( *tr5& c're -r+e'u *u+e 2e 4'& 2e ,' 3'+,,e ,)r ş '*t3e, 'ce*te *u+e 2e 4'& &u
'u 3)*t 2e&t3c'te c' &ece*t1&2 .er3c5r *u-,+e&t're 2e c5tre &*ttu(,e 3&'&c're
+-,c'te%
F"#F atacă finanţarea teroriştilor
L' 8,e&'r' EGtr')r2&'r5 -r.&2 3&'&('re' ter)r*+u,u/ c're ' '.ut ,)c ,'
L'*I&9t)&/ 6& -er)'2' !B->" )ct% !""#/ FATF ş-' eGt&* +*u&e' -r.&2 c)+4'tere'
*-5,5r 4'&,)r% FATF 6ş .' c)&ce&tr' e&er9' ş eG-ert0' 2e(&ut' '*u-r' e3)rtur,)r/ ,' &.e,
+)&2',/ 2e c)+4'tere ' 3&'&(5r ter)r*+u,u% MA0 FATF ' e+* &) *t'&2'r2e
&ter&'()&',e -r.&2 c)+4'tere' 3&'&(5r ter)r*+u,u/ -e c're t)'te *t'te,e ,u+ *u&t
cIe+'te *5 ,e '2)-te ş *5 ,e +-,e+e&te0e”/ ' '3r+'t 8reşe2&te,e FATF C,'re L)%
&'mplementarea acestor recomandări (peciale va interzice accesul teroriştilor şi al celor
care îi spri%ină, la sistemul financiar internaţional"#
=& cur*u, 8,e&'re/ FATF ' c)&.e&t '*u-r' u&u *et 2e rec)+'&25r *-ec',e -r.&2
F&'&('re' Ter)r*+u,u/ c're '&9'7e'05 +e+4r *5:
• Lu're' u&)r +5*ur ur9e&te -e&tru r't3c5r ş +-,e+e&t're' &*tru+e&te,)r ,e9',e
re,e.'&te e+*e 2e ONU
• I&cr+&'re' 3&'&(5r ter)r*+u,u/ 'cte,)r ter)r*te ş )r9'&0'(,)r ter)r*te
• SecIe*tr're' ş c)&3*c're' 'ct.e,)r ter)rşt,)r%
• R'-)rt're' tr'&0'c(,)r *u*-ecte ,e9'te 2e ter)r*+%
• Ac)r2're' 2e '**te&t5/ -e ) *c'r5 c1t +' ,'r95 -)*4,/ -e&tru 'ut)rt5(,e -r.&2
3&'&('re' ter)r*+u,u%
• I+-u&ere' 2e cer&(e -r.&2 c)+4'tere' *-5,5r 4'&,)r '*u-r' **te+e,)r ',ter&'t.e
2e tr'&*+tereNtr'&*3er ' 3)&2ur,)r%
• =&t5rre' +5*ur,)r 2e 2e&t3c're ' c,e&(,)r 6& c'0u, tr'&*3erur,)r e,ectr)&ce
&ter&'()&',e ş &ter&e%
• A*9ur're' c)&2(,)r -e&tru ' e.t' ut,0're' u&)r e&tt5(/ 6& *-ec', )r9'&0'(,e
&)&--r)3t/ 6& *c)-u, 3&'&(5r ter)r*+u,u%
=& *c)-u, '*9ur5r u&e +-,e+e&t5r r'-2e ş e3ect.e ' &),)r *t'&2'r2e/ FATF '
c)&.e&t '*u-r' ur+5t)ru,u 8,'& 2e Ac(u&e:
• 81&5 ,' ># 2ece+4re !""#/ +e+4r FATF .)r re',0' ) 'ut)-e.',u're 3't' 2e
Rec)+'&25r,e S-ec',e% 81&5 6& u&e !""! ş e,'4)r're' u&)r -,'&ur 2e 'c(u&e
-r.&2 Rec)+'&25r,e S-ec',e c're &u *u&t 2e7' '-,c'te% T)'te *t'te,e ,u+ .)r 3
&.t'te *5 -'rtc-e ,' 'ce*t eGerc(u/ 6& 'ce,e'ş c)&2( c' ş +e+4r FATF%
?
• 81&5 6& 3e4ru're !""!/ e,'4)r're' u&)r 6&2ru+5r *u-,+e&t're -e&tru &*ttu(,e
3&'&c're -r.&2 teI&c,e ş +ec'&*+e,e ut,0'te -e&tru 3&'&('re' ter)r*+u,u%
• =& u&e !""!/ &(ere' u&u -r)ce* 2e 2e&t3c're ' 7ur*2c(,)r c're &u 2e(& +5*ur
'2ec.'te 2e c)+4'tere ' 3&'&(5r ter)r*+u,u ş 2*cu( -r.&2 -'ş ur+5t)r/
&c,u*. -)*4,t'te' '-,c5r u&)r c)&tr'-+'*ur -e&tru 7ur*2c(,e c're &u
'c()&e'05 6+-)tr.' 3&'&(5r ter)r*+u,u%
• 8u4,c're'/ 6& +)2 re9u,'t/ ' .',)r 'ct.e,)r *u*-ect'te 2e ter)r*+ 4,)c'te 2e c5tre
+e+4r FATF/ 6& c)&3)r+t'te cu Re0),u(,e C)&*,u,u 2e Securt'te ', ONU%

• Ac)r2're' 2e '**te&(5 teI&c5 2e c5tre +e+4r FATF -e&tru &e-+e+4r/ -e&tru
re*-ect're' Rec)+'&25r,)r S-ec',e%
=& c)&t&u're' 8,'&u,u 2e Ac(u&e 6+-)tr.' 3&'&(5r ter)r*+u,u/ FATF 6ş .'
&te&*3c' c))-er're' cu )r9'&*+e,e re9)&',e 2e t-u, FATF/ -recu+ ş cu )r9'&0'(,e
&ter&'()&',e/ cu+ *u&t ONU/ Oru-u, E9+)&t/ O-!" ş &*ttu(,e 3&'&c're &ter&'()&',e/
c're *-r7&5 ş c)&tr4ue ,' e3)rtur,e &ter&'()&',e 6+-)tr.' *-5,5r 4'&,)r ş ' 3&'&(5r
ter)r*+u,u%
FATF ' c)&.e&t/ 2e '*e+e&e'/ *5 ' 6& c)&*2er're Rec)+'&25r,e S-ec',e 6&
c'2ru, -r)ce*u,u 2e re.0ure ' ce,)r A" 2e Rec)+'&25r -r.&2 S-5,'re' B'&,)r ş *5
&te&*3ce 'ct.t'te' *' -r.&2 &*tru+e&te,e c)r-)r't.e/ 45&c,e c)re*-)&2e&te/
2e&t3c're' ttu,'r,)r re', ' c)&tur,)r ş re9,e+e&t'r,)r -r.&2 &*ttu(,e 3&'&c're &)&-
4'&c're%
%ecomandările peciale ale F"#F privind Finanţarea #erorismului
Recu&)*c1&2 +-)rt'&(' .t',5 ' 'c(u&,)r 2e c)+4'tere ' ter)r*+u,u/ FATF '
c)&.e&t '*u-r' 'ce*t)r Rec)+'&25r/ c're/ c)r)4)r'te cu ce,e A" 2e Rec)+'&25r -r.&2
*-5,'re' 4'&,)r/ *t'4,e*c c'2ru, 2e 4'05 -e&tru 2etect're'/ -re.e&re' ş re-r+'re' 3&'&(5r
ter)r*+u,u ş ' 'cte,)r 2e ter)r*+%
• R't3c're' ş +-,e+e&t're' &*tru+e&te,)r ONU
Fec're ('r' tre4ue *5 ' +5*ur ur9e&te -e&tru r't3c're' ş +-,e+e&t're'
C)&.e&(e I&ter&'()&',e ' ONU -r.&2 Re-r+'re' F&'&(5r Ter)r*+u,u/ 2& #BBB%
St'te,e tre4ue *5 +-,e+e&te0e +e2't re0),u(,e ONU -r.&2 -re.e&re' ş re-r+'re'
3&'&(5r 'cte,)r 2e ter)r*+/ 6& *-ec', Re0),u(' #>P> ' C)&*,u,u 2e Securt'te ' ONU%
• I&cr+&'re' 3&'&(5r ter)r*+u,u ş ' *-5,5r 4'&,)r 6& ,e95tur' cu 'ce*t'%
Fec're ('r' tre4ue *5 &cr+&e0e 3&'&('re' ter)r*+u,u/ ' 'cte,)r 2e ter)r*+ ş '
)r9'&0'(,)r ter)r*te% Ţ5r,e tre4ue *5 *e '*9ure c5 'ce*te &3r'c(u& *u&t -re.50ute c'
&3r'c(u& -re2c't -e&tru *-5,'re' 4'&,)r%
• B,)c're' ş c)&3*c're' 'ct.e,)r ter)rşt,)r
Fec're ('r' tre4ue *5 &*ttue +5*ur 2e 4,)c're 35r5 6&t1r0ere ' 3)&2ur,)r *'u '
',t)r 'ct.e ',e ter)rşt,)r/ ',e ce,)r c're 3&'&(e'05 ter)r*+u, ş ',e )r9'&0'(,)r ter)r*te/ 6&
P
c)&3)r+t'te cu re0),u(,e ONU -r.&2 -re.e&re' ş re-r+'re' 3&'&(5r 'cte,)r 2e
ter)r*+%
Fec're ('r' tre4ue *5 '2)-te ş '-,ce +5*ur/ &c,u*. ,e9*,'t.e/ c're *5 -er+t5
c)&3şte -r)-ret5( c're -r).& 2&/ *u&t ut,0'te -e&tru/ *'u *e &te&()&e'05 ',)c're' ,)r
-e&tru ' 3&'&(' ter)r*+u,/ 'cte,e 2e ter)r*+ *'u )r9'&0'(,e ter)r*te%
• R'-)rt're' tr'&0'c(,)r *u*-ecte ,e9'te 2e ter)r*+

D'c5 &*ttu(,e 3&'&c're/ *'u ',te e&tt5( c're 3'c )4ectu, )4,9'(,)r -r.&2
c)+4'tere' *-5,5r 4'&,)r/ *u*-ecte'05 *'u 'u &2c te+e&ce -e&tru ' *u*-ect' c5 '&u+te
3)&2ur 'u ,e95tur5/ *'u *u&t ut,0'te -e&tru ter)r*+/ 'cte 2e ter)r*+/ *'u 2e )r9'&0'(
ter)r*te/ 'ce*te' tre4ue *5 '45 )4,9'(' 2e ' r'-)rt' -r)+-t *u*-cu&,e ,)r/ c5tre
'ut)rt5(,e c)+-ete&te%
• C))-er're' &ter&'()&',5
Fec're ('r5 tre4ue *5 'c)r2e ',t)r (5r/ -e 4'05 2e tr't't/ 'c)r2 *'u ',t +ec'&*+ 2e
'**te&(5 7ur2c5 +utu',5 *'u -r.&2 *cI+4u, 2e &3)r+'(/ ce' +' ,'r95 '**te&(5 -)*4,5
-r.&2 &.e*t9'(,e -e&',e/ c.,e ş '2+&*tr't.e/ cercet5r,e ş -r)ce2ur,e 7u2c're ,e9'te
2e 3&'&('re' ter)r*+u,u/ ' 'cte,)r 2e ter)r*+ ş ' )r9'&0'(,)r ter)r*te%
De '*e+e&e'/ (5r,e tre4ue *5 ' t)'te +5*ur,e -)*4,e -e&tru ' *e '*9ur' c5 &u '25-)*te*c
&2.0 'cu0'( 2e 3&'&('re ' ter)r*+u,u/ 2e 'cte 2e ter)r*+ *'u '-'rte&e&(' ,' )r9'&0'(,e
ter)r*te ş tre4ue *5 2e(&5 -r)ce2ur 2e eGtr52're/ 2'c5 e*te -)*4,/ ' u&)r '*t3e, 2e &2.0%
• S*te+e,e ',ter&'t.e 2e tr'&*+tere ' 3)&2ur,)r
Fec're t'r5 tre4ue *5 ' +5*ur -e&tru ' *e '*9ur' c5 -er*)'&e,e 30ce *'u 7ur2ce/
&c,u*. '9e&(/ c're )3er5 *er.c 2e tr'&*+tere ' 4'&,)r *'u .',)r,)r/ &c,u*. tr'&*+tere'
4'&,)r *'u .',)r,)r -r& **te+e *'u re(e,e &e)3c',e/ *u&t 'ut)r0'te *'u 6&re9*tr'te ş *e
*u-u& Rec)+'&25r,)r FATF/ c're *e '-,c' 45&c,)r ş &*ttu(,)r 3&'&c're &)& $ 4'&c're%
Fec're t'r5 tre4ue *5 *e '*9ure c5 -er*)'&e,e 30ce *'u 7ur2ce c're -re*te'05 '*t3e, 2e
*er.c 6& +)2 ,e9',/ -)t 3 *'&c()&'te '2+&*tr't./ c., *'u -e&',%
• Tr'&*3erur,e e,ectr)&ce
Ţ5r,e tre4ue *5 ' +5*ur -e&tru ' +-u&e &*ttu(,)r 3&'&c're/ &c,u*. *er.c,)r
2e tr'&*+tere ' 4'&,)r/ *5 2e(&5 &3)r+'( c)recte ş *e+&3c't.e -r.&2 c))r2)&'t)ru,
tr'&*3eru,u 2e 3)&2ur C&u+e,e/ '2re*' ş &u+5ru, c)&tu,u; ş +e*'7e,e c)&eGe tr'&*+*e%
I&3)r+'(,e -r.&2 tr'&*3eru, *'u +e*'7u, '3ere&t/ tre4ue *5 r'+'&5 *t)c'te 6& **te+u,
C,'&(u,; 2e -,5(% Ţ5r,e tre4ue *5 ' +5*ur -e&tru ' *e '*9ur' c5 &*ttu(,e 3&'&c're/
&c,u*. *er.c,e 2e tr'&*+tere ' 4'&,)r/ re',0e'05 ) +)&t)r0're 'te&t5 ' tr'&*3erur,)r 2e
3)&2ur *u*-ecte/ c're &u c)&(& &3)r+'( c)+-,ete -r.&2 )r9&e' N )r2)&'t)ru, C&u+e/
'2re*'/ &r% c)&t;%
• Or9'&0'(,e &)& $ -r)3t
Ţ5r,e 'r tre4u *5 '&',0e0e ,e9,e ş re9,e+e&t5r,e -r.&2 e&tt5(,e c're -)t 3
ut,0'te 6& +)2 '4u0./ -e&tru 3&'&('re' ter)r*+u,u% Or9'&0'(,e &)&-r)3t *u&t 6& +)2
*-ec', .u,&er'4,e/ 'r (5r,e 'r tre4u *5 *e '*9ure c5 'ce*te' &u *u&t ut,0'te:
@
I ; 2e )r9'&0'(,e ter)r*te c're -)0e'05 2re-t e&tt5( ,e9t+e<
II ; -e&tru ' eG-,)'t' e&tt5(,e ,e9',e -e&tru 3&'&('re' ter)r*+u,u/ &c,u*. 6& *c)-u, 2e ' *e
*u*tr'9e +'*ur,)r '*9ur5t)r<
III; -e&tru ' '*cu&2e *'u 2*+u,' 2etur&'re' u&)r 3)&2ur cu 2e*t&'( ,cte c5tre
)r9'&0'(,e ter)r*te%
• Curer 2e &u+er'r
Ţ5r,e 'r tre4u *5 2*-u&5 2e +5*ur -e&tru ' 2etect' tr'&*-)rtur,e eGter&e 2e .',ut5
ş 2e &*tru+e&te 3&'&c're/ c)&*t't1&2 6& **te+e 2e 2ec,'r're *'u ',te )4,9'( -r.&2
2ec,'r'(,e% Ţ5r,e 'r tre4u *5 *e '*9ure c5 'ut)rt5(,e c)+-ete&te 'u 'ut)rt'te' ,e9',5 2e '
*t)-' *'u re*tr1&9e tr'&*3eru, 2e .',ut5 *'u 2e ',te &*tu+e&te 3&'&c're c're *u&t *u*-ect'te
' '.e' ,e95tur5 cu *-5,'re' 4'&,)r *'u cu 3&'&('re' ter)r*+u,u *'u c're &u *u&t 2ec,'r'te%
Ţ5r,e 'r tre4u *5 *e '*9ure c5 eG*t' *'&c(u& 6& .9)'re/ e3ect.e/ -r)-)r()&',e ş
&e2*cr+&'t)r/ c're *5 -)'t5 3 '-,c'te -er*)'&e,)r c're 2'u 2ec,'r'( 3',*e% =& c'0u, 6&
c're .',ut' *'u &*tru+e&te,e 3&'&c're 'u ,e95tur5 cu 3&'&('re' ter)r*+u,u *'u cu *-5,'re'
4'&,)r/ (5r,e 'r tre4u/ 2e '*e+e&e'/ *5 '2)-te +5*ur/ &c,u*. 2e )r2& ,e9*,'t. c're *5 3e
c)&3)r+e cu Rec)+'&2're' > ş Rec)+'&2're' S-ec',5 III/ c're 'r -ute' -er+te '-,c're'
-r)ce2ur,)r 2e c)&3*c're ' u&)r '*e+e&e' &*tru+e&te ş ' *u+e,)r 2e 4'& re*-ect.e%
A.1&2 6& .e2ere eG*te&(' ş 9r'.t'te' 3e&)+e&e,)r &3r'c()&',e -re0e&t'te/
,e95tur,e ş te&2&(e,e ,)r/ &*ttu(,e '4,t'te 6& c)&tr'c'r're' cr+e )r9'&0'te .)r tre4u *F
c))-ere0e cu ce,e *-ec',0'te 6& '&tter)r*+/ 6&truc1t )rce re(e' cr+&',F c're ' 3)*t
2e&t3c'tF .' tre4u *F 3e e.',u'tF ş 2& -u&ct 2e .e2ere ', -)*4,t5( c' 'ce'*t' *F 3e )
*tructurF &ter&F ' u&e 9ru-Fr ter)r*te
>
% E.),u(,e 2&tre re(e,e,e cr+e )r9'&0'te
tr'&*&'()&',e ş 9ru-Fr,e ter)r*te/ 6& c)&teGtu, 'cce,erFr -r)ce*u,u 2e 9,)4',0're/
2e+)&*tre'0F 3'-tu, cF '+e&&(5r,e 2e&t3c'te ,' '2re*' *ecurt5( *t'te,)r 2e+)cr'tce &u
tre4ue -r.te 2re-t 3e&)+e&e 2e *&e *tFtFt)'re/ 2e)'rece 'ce*te' *e '3,' 6&tr-) c)&t&uF
*cI+4're ş cF trF*Ftur,e e&tt5(,)r 2& '3'r' ,e9/ +)t.'(,e ,)r ş t'ctc,e '-,c'te *e
*cI+4F 6& t+-/ 'c)+)21&2u-*e r'-2 ,' e.),u(,e .e( &ter&'()&',e 6& t)'te *3ere,e 2e
'ct.t'te%
>
E% He2eşu/ )-% ct%/ -%#B?
B
'iblio(rafie
JJJ%3't3-9'3%)r9
JJJ%+'rDetJ'tcI%r)
JJJ%)&-c*4%r)
MS-F,'re' 4'&,)r ş 3&'&('re' ter)r*+u,u” 2r% Nc),'e Lu-u,e*cu/ 8r)cur)r
#"

- Bucureşt !"## $ Cuprins Fenomenul finanţării terorismului%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%3 ursele finanţării terorismului%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%! F"#F atacă finanţarea teroriştilor%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$ %ecomandările peciale ale F"#F privind Finanţarea #erorismului %%%%%%%%%%%& 'iblio(rafie%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%)* ! .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->