P. 1
Organizatia pentru Securitate aŸi Cooperare in Europa

Organizatia pentru Securitate aŸi Cooperare in Europa

|Views: 12|Likes:
Published by Bianca Pahomnie
Organizatia pentru Securitate sŸi Cooperare in Europa
Organizatia pentru Securitate sŸi Cooperare in Europa

More info:

Published by: Bianca Pahomnie on Nov 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII

ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII “MIHAI VITEAZUL”

Organizatia pentru Securitate şi Cooperare în Europa

Prof.uni.!r.
E"#$or#% !&'
( )u*ur&+%i ,-.. (
.
Cuprins
Introducere……………………………………………………………………../
Capitolul I………………………………………………………………………0
N&*&1i%#%&# #2#ri3i&i 1%r#%&4ii"or !& 1&*uri%#%& 5 OSCE666.666660
....A12&*%& 4&n&r#"&66666666666666...666666...0
Capitolul II…………………………………………………..………………….7
R&"#3ii"& !in%r& OSCE +i *&"#"#"%& or4#ni18& +i in1%i%u3ii in%&rn#3ion#"&6...7
Capitolul III………………………………………………..……………...…...-
Pro$"&8&"& *on%&82or#n&i%93ii +i ro"u" OSCE :n 1o"u3ion#r&#66.666.-
/.. M&*#ni18& ; in1%ru8&n%& 1i 2ro*&!uri !& r&<o"#r& # *onf"i*%&"or...........-
/.,. Di2"o8#3i# 2r&&n%i9 # OSCE666666666666666.../
Concluzii666666666666666666666666666..0
Bibliografie66666666666666666666666...66...=
,
>Apărarea noastră este conservarea spiritul care premiaza libertatea
ca un patrimoniu pentru oamenii de toate felurile, din toate tarile, de peste tot.
Distruge acest spirit şi vei planta seminţe de tiranie în jurul propriei usi.?
Abraham Lincoln
Organizatia pentru Securitate şi Cooperare în Europa
Introducere
T&r8&nu" !& securitate !&ri9 !in "#%in&1*u" 1&*uri%#1(1&*uri%#%i1 +i !&1&8n&#<9 o 1%#r&
!& 2#*&; *#"8; "i219 !& 2ri8&@!i&. An Di*3ion#ru" EB2"i*#%i #" Li8$ii Ro8Cn& %&r8&nu"
D1&*uri%#%&” &1%& !&fini% *# fiin!' f#2%u" !& # fi "# #!92o1% !& ori*& 2&ri*o"E 1&n%i8&n%u" !&
:n*r&!&r& +i !& "ini+%& 2& *#r& :" !9 *ui# #$1&n3# ori*9rui 2&ri*o"E 1%#r&# !& 2ro%&*3i& +i #29r#r&
:82o%ri# 2&ri*o"&"or
.
. S2&*i#"i+%ii !&fin&1* 1&*uri%#%&# n#3ion#"9 # Ro8Cni&i *# fiin! 1%#r&# :n
*#r& %r&$ui& 19 1& 491&#1*9 1%#%u" ro8Cn 2&n%ru # 2u%&# 19

1& !&<o"%& "i$&r +i 19 #*3ion&<&
n&:n4r9!i% 2&n%ru 2ro8o#r&# in%&r&1&"or 1#"& fun!#8&n%#"&
,
.
To% :n Di*3ion#ru" EB2"i*#%i #" Li8$ii Ro8Cn& %&r8&nu" D1&*uri%#%& *o"&*%i9” &1%&
&B2"i*#% *# fiin! 1%#r& # r&"#3ii"or !in%r& 1%#%&; *r&#%9 2rin "u#r&# 2& *#"& !& %r#%#% # unor 891uri
!& #29r#r& *o8un9 :82o%ri# un&i #4r&1iuni
/
.
R&<u"%9 *9 Dsecuritatea 2o#%& fi !&fini%9 *# o 1%#r& *& %r&$ui& r&#"i<#%9 2&n%ru *# o
2&r1o#n9; un 4ru2 !& 2&r1o#n&; un 1%#% 1#u un 4ru2 !& 1%#%& 19 2o#%9 #*3ion# n&:n4r9!i% 2&n%ru
2ro8o#r&# in%&r&1&"or 2ro2rii; :n *on!i3ii"& r&12&*%9rii nor8&"or +i in%&r&1&"or 4&n&r#"&
#!o2%#%& +i r&*uno1*u%& 2& 2"#n in%&rn#3ion#"”
F
. Sf&r# !& 8#nif&1%#r& &1%& r&2r&<&n%#%9 !& %o#%&
!o8&nii"& !& #*%ii%#%& G2o"i%i*; &*ono8i*; fin#n*i#r; !&8o4r#fi*; 8i"i%#r; *u"%ur#"; 1o*i#";
&*o"o4i*; infor8#3ion#" &%*H +i !& %o#%& ni&"uri"& !& &Bi1%&n39 5 in!ii!u#"; !& 4ru2; n#3ion#";
<on#"; *on%in&n%#" +i 8on!i#".
No3iun&# !& strategie 2roin& !in "i8$# 4r&#*9 +i &1%& un *uCn% *o82u1 !in D1%r#%o1”;
*#r& :n1&#8n# D#r8#%9”; +i D#4&in”; *#r& :n1&8n# D*on!u*9%or”. R&<u"%9 *9 :n #n%i*Ii%#%&
#*&#1%9 no3iun& &r# u%i"i<#%9 *u 1&n1u" !& D*on!u*&r& # #r8#%&i”.
An !if&ri%& &%#2& i1%ori*& no3iun&# # *uno1*u% 1&8nifi*#3ii *u un&"& nu#n3&; #1%f&"'
.
Dicţionar eplicativ al limbii rom!ne; E!i3i# # II(#; E!i%ur# Uni&r1u" En*i*"o2&!i*; )u*ur&+%i; .77J; 2. 7J7
,
Co".2rof.uni.!r. Aron Liiu D&#* +i *o".2rof.uni.!r. Ion Iri8i#; "ecurtate şi apărare naţională 5 *u"&4&r& !&
"&*3ii; E!i%ur# A*#!&8i&i !& An#"%& S%u!ii Mi"i%#r&; )u*ur&+%i; .777; 2. 0
/
Dicţionar eplicativ al limbii rom!ne; E!i3i# # II(#; E!i%ur# Uni&r1u" En*i*"o2&!i*; )u*ur&+%i; .77J; 2. 7J7
F
Co".2rof.uni.!r. Aron Liiu D&#* +i *o".2rof.uni.!r. Ion Iri8i#; op. cit.; 2.0
/
- :n *on3inu%u" %r#%#%u"ui !& 1%r#%&4i& DAr%# r9<$oiu"ui” !#%Cn! !in 1&*o"u" VI :.H. +i
#%ri$ui% "ui Sun T<:; 1%r#%&4i# &1%& :n3&"&#19 *# D#r%# !& !u*&r& # r9<$oiu"ui” +i *# un #%ri$u% #"
4u&rn9rii
K
E
- 8#i %Cr<iu G1&*o"u" V 5 IV :.H. H; 4&n&r#"u" +i fi"o<ofu" #%&ni#n L&nofon :n "u*r#r&# 1#
DCMro2&!i#” !9 1%r#%&4i&i 1&n1u" !& D+%iin39 # *on!u*9%oru"ui 1u2r&8” 2rin *#r& 1& !iri@&#<9
%o#%& 8i@"o#*&"& n&*&1#r& o$3in&rii i*%ori&iE
- *&# 8#i i82or%#n%9 o2&r9 # "i%&r#%urii 8i"i%#r& $i<#n%in& 5 Ar%# Mi"i%#r9 # "ui
M#uri*iu1; !#%Cn! !in 1&*o"u" #" VII("&# fo"o1&+%& !&fini3i# ur89%o#r&' DS%r#%&4i# *u2rin!&
8i@"o#*&"& fo"o1i%& 12r& # :n+&"# 2& !u+8#ni; *u8 #r fi #"&4&r&# *"i2&i; # "o*u"ui; # :nfrun%9ri"or
2& n&#+%&2%#%& +i # 1%r#%#4&8&"or !& %o% f&"u"”
J
E
- "# :n*&2u%u" 1&*o"u"ui #" LIL("&#; N#2o"&on )on#2#r%& !&fin&# 1%r#%&4i# *# fiin! D#r%9 #
r9<$oiu"ui”. An #*&1% 1&*o"; *# ur8#r& # f#2%u"ui *9 12&*i#"i+%ii 2o"i%i*i +i 8i"i%#ri &r#u %o% 8#i
2r&o*u2#3i !& *"#rifi*9ri %&or&%i*& n&*&1#r& 2r&49%irii r9<$oiu"ui :n*9 !in %i82 !& 2#*& +i
o$3in&rii 1u**&1u"ui 2& %i82u" !&1f9+ur9rii #*&1%ui# *u #n4#@#r&# unor for3& !in *& :n *& 8#i
nu8&ro#1&; 1& 2un +i $#<&"& +%iin3&i 8i"i%#r&. An #*&#1%9 &%#29 C"#1&Ni%< :n o2&r# 1# DD&12r&
r9<$oi” #r4u8&n%&#<9 *9 r9<$oiu" &1%& o *on%inu#r& # 2o"i%i*ii *u 8i@"o#*& io"&n%&; 1*o2uri"&
r9<$oiu"ui 1un% fiB#%& !& 2o"i%i*9; i#r 1%r#%&4i# &1%& #r%# !& # r&#"i<# 1*o2uri"& 2o"i%i*ii 2rin
fo"o1ir&# 8i@"o#*&"or 8i"i%#r&
0
E
- :n 1&*o"u" #" LL("&#; :n *#r& 1(#u 2ur%#% *&"& !ou9 r9<$o#i& 8on!i#"& +i nu8&ro#1& #"%&
*onfrun%9ri 8i"i%#r&; 2r&*u29ri"& 2riin! *"#rifi*9ri"& *on*&2%u"ui !& 1%r#%&4i& 1(#u "9r4i%.
An#"i1%u" 8i"i%#r &n4"&< Li!!&"" H#r% f#*& !i1%in*3i& :n%r& 1%r#%&4i# 8i"i%#r9 G#r%# !i1%ri$uirii +i
#2"i*9rii 8i@"o#*&"or 8i"i%#r& 2&n%ru r&#"i<#r&# 1*o2uri"or 2o"i%i*iiH *u o 1f&r9 8#i r&1%rCn19 +i
8#r&# 1%r#%&4i& O 1%r#%&4i# 1u2&rio#r9 *#r& #r& ro"u" !& # *oor!on# +i !iri@# %o#%& r&1ur1&"& un&i
n#3iuni 1#u unui 4ru2 !& n#3iuni :n &!&r&# r&#"i<9rii o$i&*%iu"ui 2o"i%i* #" r9<$oiu"ui
=
. An
DEn*i*"o2&!i# A8&ri*#n9” %&r8&nu" &1%& !&fini% DS%r#%&4i# &1%&; :n 1&n1 4&n&r#"; #r%# +i +%iin3#
!& # !&<o"%# +i :n%r&$uin3# for3&"& 2o"i%i*&; &*ono8i*&; 21iIo"o4i*& +i 8i"i%#r& #"& un&i n#3iuni;
#%C% :n %i82 !& 2#*&; *C% +i :n %i82 !& r9<$oi; 2&n%ru # #*or!# 8#Bi8u8 !& 1u2or% 2o"i%i*ii”
7
.
Din *&"& r&"#%#%& 1u**in% #n%&rior r&<u"%9 8o!u" *u8 #u &o"u#% no3iuni"& !& D1&*uri%#%&”
+i D1%r#%&4i&” 1u$ #12&*%u" 1&n1u"ui #*&1%or#; #" 1f&r&i !& *u2rin!&r& +i #" i82or%#n3&i 2&n%ru
1%#r&# !& 2#*& +i !& r9<$oi # unui 1%#% 1#u 4ru2 !& 1%#%&. E1%& !& r&8#r*#%; %o%o!#%9; +i f#2%u" *9
no3iun&# !& D1%r#%&4i&” +i(# &B%in1 fo#r%& 8u"% 1f&r# !& u%i"i<#r& 5 !#*9 un %i82 :n!&"un4#% #
K
#îndirea militară rom!nească; nr. ,O,--/; Ti2o4r#fi# Mi"i%#r9; )u*ur&+%i; 2. .,
J
M#uri*iu1; Arta militară, E!i%ur# A*#!&8i&i R.S. Ro8Cni#; .70-; 2. 0F
0
P. on C"#u1&Ni%<; Despre război, E!i%ur# Mi"i%#r9; )u*ur&+%i; .7=,; 2. ,0.
=
).H. Li!!&"" H#r%; "trategia. Acţiunile indirecte, E!i%ur# Mi"i%#r9; )u*ur&+%i, .70/; 2. ///
7
$he American %nc&clopedia, o".,K; 2. 00,
F
fo1% fo"o1i%9 *u r&f&rin39 "# 2r&49%ir&# +i !&1f9+ur#r&# r9<$oiu"ui; :n*&2Cn! *u *&# !&(# !ou#
@u89%#%& # 1&*o"u"ui %r&*u% +i :n #*%u#"u" :n*&2u% !& 8i"&niu &# &1%& *u 2r&4n#n39 u%i"i<#%9
#2ro#2& :n %o#%& !o8&nii"& #*%ii%93ii u8#n& G1%r#%&4ii 2o"i%i*&; 1%r#%&4ii fin#n*i#r&; 1%r#%&4ii
&n&r4&%i*&; 1%r#%&4ii &!u*#3ion#"& &%*.H; 8#i #"&1 !#*9 i<&#<9 2"#nuri !& #*3iun& G*9i !& ur8#%H
2&n%ru r&#"i<#r&# unor o$i&*%i& 8#@or& !& 8&!i& +i "un49 !ur#%9.
R&f&ri%or "# u%i"i<#r&# :8$in#%9 # *&"or !ou9 no3iuni +i #2#ri3i# *on*&2%u"ui O 1in%#48&i
D1%r#%&4i& !& 1&*uri%#%&”; !in in&1%i4#3i# &f&*%u#%9; nu #8 r&u+i% 19 *on*"u<ion98 *u &B#*%i%#%&
*#r& &1%& 8o8&n%u" ini3i#" :n *#r& # fo1% *u2rin1 :n !o*u8&n%& ofi*i#"& 1#u :n 2u$"i*i1%i*#
2o"i%i*o(8i"i%#r9. N& &1%& :n19 *"#r *9 # fo1% u%i"i<#% 2&n%ru 2ri8# !#%9 !& *9%r& 12&*i#"i+%ii
2o"i%i*o(8i"i%#ri #i S%#%&"or Uni%& #"& A8&ri*ii; # fo1% #2oi 2r&"u#% +i !& o $un9 2#r%& # 1%#%&"or
!in Euro2# !& V&1%; +i 8#i r&*&n% !& un&"& 1%#%& !in Euro2# C&n%r#"9 +i !& E1%.
A*&1%& 1%#%&; 2&n%ru #(+i 2ro8o# in%&r&1&"& n#3ion#"& !or&1* 19 !o$Cn!&#1*9; 19
2ro8o&<& +i 19 *on1&r& un 8&!iu !& n&2ri8&@!i&; *u #"%& *uin%& un 8&!iu !& 1&*uri%#%&;
#!o2%Cn! 1%r#%&4ii !& 1&*uri%#%&
.-
. D#r +i 1%#%&"& *#r& :n !o*u8&n%&"& !& 2"#nifi*#r& # #29r9rii
2& %&r8&n 8&!iu +i "un4 nu fo"o1&1* 1%ri*%o(1&n1o *on*&2%u" !& 1%r#%&4i& !& 1&*uri%#%& O
1%r#%&4i& !& 1&*uri%#%& n#3ion#"9; :n%r&$uin3&#<9 *on*&2%& *#' !o*%rin9 !& #29r#r&; !o*%rin9 !&
1&*uri%#%&; *#r%# #"$9; *#r%# #"$9 # #29r9rii +.#. 5 *u 1*o2u" r&"i<9rii #*&"or#+i o$i&*%i&
G!o$Cn!ir&#; 2ro8o#r&# +i 8&n3in&r&# unui 8&!iu !& n&2ri8&@!i& 5 f#or#$i" !&<o"%9rii +i
&o"u3i&i; !&*i un 8&!iu !& 1&*uri%#%&H.
Con*&2%u" D1%r#%&4i& !& 1&*uri%#%&” &1%& !&fini% !& *9%r& 12&*i#"i+%i *u un&"& !&o1&$iri.
A1%f&"; :n *#!ru" D&2#r%#8&n%u" A29r9rii #" S%#%&"or Uni%& #"& A8&ri*ii 1& *on1i!&r9 *9
1%r#%&4i# !& 1&*uri%#%& r&2r&<in%9 D#r%# +i +%iin3# !& # !&<o"%#; #2"i*# +i *oor!on# in1%ru8&n%&"&
2rin *#r& 1& &B&r*i%9 "# ni&" n#3ion#" G!i2"o8#%i*; &*ono8i*; 8i"i%#r +i infor8#3ion#"H *u
1*o2u" !& # #%in4& o$i&*%i&"& *#r& *on%ri$ui& "# r&#"i<#r&# 1&*uri%93ii n#3ion#"&”
..
. An
*on3inu%u" S%r#%&4i&i !& S&*uri%#%& N#3ion#"9 # Ro8Cni&i; #!o2%#%9 !& *9%r& Con1i"iu" Su2r&8
!& A29r#r& # Ţ9rii 2rin Ho%9rCr&# nr. J, !in .0 #2ri"i& ,--J; 1& *on1i!&r9 *9 D1%r#%&4i# !&
1&*uri%#%& n#3ion#"9” r&2r&<in%9 un f#*%or in%&4r#%or !& 1in%&<9E &# 1& o2&r#3ion#"i<&#<9 2rin%r(
un #n1#8$"u !& !&*i<ii; 2"#nuri; 891uri +i #*3iuni 8&ni%& 19 2r&in9 +i 19 *on%r#*#r&<& &fi*i&n%
ri1*uri"& +i #8&nin39ri"& *& 2un :n 2&ri*o" #"ori"& +i in%&r&1&"& n#3ion#"&; 2r&*u8 +i #"ori"&
*#r& !#u i!&n%i%#%& +i uni%#%& *on1%ru*3i&i &uro2&n&.... S&*uri%#%&# n#3ion#"9 1& r&#"i<&#<9 2rin
891uri #!&*#%& !& n#%ur9 2o"i%i*9; &*ono8i*9; !i2"o8#%i*9; 1o*i#"9; @uri!i*9; &!u*#%i9;
#!8ini1%r#%i9 +i 8i"i%#r9; 2rin #*%ii%#%&# !& infor8#3ii; *on%r#infor8#3ii +i 1&*uri%#%&; 2r&*u8
.-
Cf. Co".2rof.uni.!r. Aron Liiu D&#* +i *o".2rof.uni.!r. Ion Iri8i#; op. cit.; 2. ,/
..
Q&#n C#""#4I#n; Fr#n< P&rni* 5 "ecuritate internaţională şi forţele armate, E!i%ur# Tri%oni*; )u*ur&+%i; ,--F;
2. ,.=
K
+i 2rin 4&1%ion#r&# &fi*i&n%9 # *ri<&"or; :n *onfor8i%#%& *u nor8&"& !& *on!ui%9 #"& *o8uni%93ii
&uro2&n& +i &uro#%"#n%i*& +i 2r&&!&ri"& !r&2%u"ui in%&rn#3ion#".”
.,
C&"& !ou9 8o!#"i%93i !& !&finir& 1*o% :n &i!&n39 f#2%u" *9 !&o1&$iri"& 2riin! 1&n1u" +i
*on3inu%u" *on*&2%u"ui D1%r#%&4i& !& 1&*uri%#%&” 1un% n&&1&n3i#"&; !#r +i f#2%u" *9 &"& *on3in
un&"& 2#r%i*u"#ri%93i *& "& !#u i!&n%i%#%&.
An u"%i8# r&8& #u #29ru% +i #$or!9ri noi *u8 #r fi D1&*uri%#%&# 2rin *oo2&r#r&” 1#u
D1&*uri%#%&# *o"&*%i9”. M#i #"&1 !u29 *& # :n*&%#% R9<$oiu" R&*&; 1&*uri%#%&# 2rin *oo2&r#r&
&1%& o 2r&o*u2#r& 8#@or9 # %u%uror f#*%ori"or in%&r&1#3i 1#u r912un<9%ori !& 2r&<&n%u" +i ii%oru"
o8&nirii +i; !& #*&&#; o*u29 o 2o<i3i& 2rii"&4i#%9 2& #4&n!# r&"#3ii"or in%&rn#3ion#"&.
D&+i nu $&n&fi*i#<9 :n*9 !& o !&finir& *on1i1%&n%9; un#ni8 #**&2%#%9; 1in%#48#
1&*uri%93ii 2rin *oo2&r#r& # !o$Cn!i%; :n u"%i8ii #ni; o 8u"%i%u!in& !& 1&n1uri +i 1&8nifi*#3ii.
S&n1uri"& +i 1&8nifi*#3ii"& #%ri$ui%& #%C% :n "i%&r#%ur# o**i!&n%#"9; *C% +i :n *&# ro8Cn9
#*%u#"i<&#<9 +i #2rofun!&#<9 in&1%i4#r&# %&8&i; *u o r&#"9 *on%ri$u3i& # 8&!iu"ui #*#!&8i*; +i
12or&1* u%i"i%#%&# fun!#8&n%9rii *on*&2%u#"& 2&n%ru #n#"i+%i; 1%r#%&4i; *&r*&%9%ori; !#r :n!&o1&$i
2&n%ru !&*i!&n3ii 2o"i%i*ii &B%&rn&; !& 1&*uri%#%& +i #29r#r&.
Mo!&"u" 1&*uri%93ii *o"&*%i& &1%& #"*9%ui% !in *&"& 2#%ru in&"& *on*&n%ri*&' nu*"&u" 1#u
2ri8u" in&" &1%& 1&*uri%#%&# in!ii!u#"9; i#r *&"&"#"%& in&"& 1un% 1&*uri%#%&# *o"&*%i9; #29r#r&#
*o"&*%i9 +i 2ro8o#r&# 1%#$i"i%93ii. S&*uri%#%&# *o"&*%i9 +i #29r#r&# *o"&*%i9 #u 1%#% "# $#<#
*r&9rii Li4ii N#3iuni"or; ONU; OSCE +i NATO; !#r nu8#i NATO # r&u+i%; !& f#*%o; 19
o2&r&<& &fi*#*& +i &fi*i&n% :n %o#%& *&"& 2#%ru *&r*uri !& 1&*uri%#%&. S&*uri%#%&# *o"&*%i9 +i
1&*uri%#%&# n#3ion#"9 1un% !ou9 *on*&2%& #f"#%& :n%r(un r#2or% !& in%&r!&2&n!&n39. S&*uri%#%&#
*o"&*%i9 1&r&+%& 1&*uri%93ii +i #29r9rii n#3ion#"&; i#r 1&*uri%#%&# n#3ion#"9 &1%&; "# rCn!u" &i;
&1&n3i#"9 2&n%ru 1&*uri%#%&# +i #29r#r&# *o"&*%i9.
./
A$or!#r&# 1u$i&*%u"ui i82"i*9rii UE :n 2ro$"&8#%i*# 1&*uri%93ii 8&!iu"ui 2orn&+%& !& "#
1%u!i&r&# #%&n%9 # r#2or%u"ui 4"o$#"i<#r& ( 1&*uri%#%&; *#r& #r#%9 o i4nor#r& :n!&"un4#%9 #
&"&8&n%u"ui !& 1&*uri%#%&# # 8&!iu"ui 1%#r& 8o%i#%9; &i!&n%; !& i82"i*#3ii"& +i
r&12on1#$i"i%93i"& &*ono8i*& *& !&ri9 !in #f&*%#r&# 8&!iu"ui :n*on@ur9%or +i; !& #i*i; #
in!ii!u"ui +i *o8uni%93i"or !& *9%r& 2ro*&1u" #1% #" 4"o$#"i<9rii.
L# )#rrM )u<#n 491i8 o r&*uno#+%&r& &B2"i*i%9 # f#*%oru"ui 8&!iu; *# 1&*%or 8#@or
#f&*%#% !& 4"o$#"i<#r& !in 2&ri8&%ru" 1&*uri%93ii. A*&1%# #**&n%u&#<9 *9 1&*uri%#%&#
*o"&*%ii%93i"or u8#n& &1%& 2&ri*"i%#%9 !& *in*i 1&*%o#r& 8#@or&' 8i"i%#r; 2o"i%i*; &*ono8i*;
1o*i&%#" +i !& 8&!iu. An 1&*uri%#%&# 8&!iu"ui 1& #f"9 i82"i*#%9 1%#r&# $io1f&r&i "o*#"& +i 4"o$#"&;
.,
"trategia de "ecuritate 'aţională a (om!niei, )u*ur&+%i; ,--0; 2. F(0
13
I82#*% S%r#%&4i*; nr.,O,--J; S&*uri%#%&# *o"&*%i9 ( un *on*&2% :n &o"u3i&( Dr. Eu4&n SITEANU
J
*# 1u2or% &1&n3i#" !& *#r& !&2in! *&"&"#"%& #*%ii%93i u8#n&. C&"& *in*i 1&*%o#r& o2&r&#<9; !u29
)u<#n; uni%& un&"& f#39 !& #"%&"& 2rin%r(o r&3&# *o82"&B9 !& "&49%uri.
O 1%r#%&4i& !& 1&*uri%#%& &1%& &fi*i&n%9 #%un*i *Cn! !u29 *& # #u% "o* o #4r&1iun& !&
ori*& n#%ur9 +i in%&n1i%#%& "# #!r&1# 1&*uri%93ii unui 1%#% #*&1%# nu 1uf&r9 2i&r!&ri 8#ri. An *#<u"
:n *#r& &1%& or$# !& un 1%#% *#r& &1%& #%#* 8i"i%#r #*&1%# &1%& :n inin49%or +i 1uf&r9 2i&r!&ri
8ini8&. EBi1%9 un 1%u!iu :n *#r& 1un% 1& 1%u!i#<9 *u8 2o% fi #f&*%#%& !i&r1& ni&"& #"&
1o*i&%93ii !& #nu8i%& 2&ri*o"&.
1. Necesitatea apariiei strategiilor de securitate ! OSCE
Du29 :n*I&i&r&# R9<$oiu"ui R&*& SUA # r98#1 f9r9 o2on&n% !#%ori%9 *9!&rii URSS "#
:n*&2u%u" #ni"or ?7-. Du29 #*&#1%9 2&rio#!9 # #29ru% un nou 2&ri*o" +i #nu8& %&rori18u".
A*&1% f&no8&n # *929%#% :n !&*ur1u" %i82u"ui #82"o#r&; !u*Cn! "# &&ni8&n%& %r#4i*& *u8 #r
fi #%&n%#%&"& !& "# .. 1&2%&8$ri& ,--. !in SUA 1#u *&"& !& "# M#!ri!. A*&1%& #%&n%#%&
!&8on1%r&#<9 u"n&r#$i"i%93i"& 1%r#%&4ii"or !& 1&*uri%#%& #"& #*&"or 1%#%& "# 8o8&n%u" 2ro!u*&rii
&&ni8&n%&"or. Fi&r*#r& 1%#% n&*&1i%9 o 1%r#%&4i& !& 1&*uri%#%& 2rin *#r& 1& :n*&#r*9 "i8i%#r&#
2i&r!&ri"or :n *#<u" unor 2o1i$i"& #%#*uri *u8 #u fo1% *&"& &nu8&r#%& 8#i 1u1.
Nu 1& 2o% 2r&&!&# :n %o%#"i%#%& &&ni8&n%&"& *#r& 2o% #&# "o*; !#r 2rin ri4uro<i%#%&#
2"#nifi*9rii 1%r#%&4ii"or 1& 2o% &i%# un nu89r *C% 8#i 8#r& !& 2&ri*o"&.
O 1%r#%&4i& !& 1&*uri%#%& &1%& *u #%C% 8#i &f&*%i9; *u *C% :n ur8# unui #%#*; !&<#1%ru
n#%ur#" 1#u #"3i f#*%ori nu89ru" 2i&r!&rior !& i&3i +i # 2#4u$&"or 8#%&ri#"& &1%& 8#i "i8i%#%.
Or4#ni<#3i# 2&n%ru S&*uri%#%& +i Coo2&r#r& :n Euro2#

.... A12&*%& 4&n&r#"&
An 2r&<&n% OSCE in*"u!& KK !& 1%#%& +i #*o2&r9 o "#r49 #ri& 4&o4r#fi*9 1i%u#%9 in%r&
V#n*ou&r +i V"#!io1%oR. An *#!ru" #*&1%ui 2&ri8&%ru OSCE r&2r&<in%9 in1%ru8&n%u"
2ri8or!i#" !& #&r%i<#r& +i 2r&&nir& # *onf"i*%&"or; 4&1%ion#r& # *ri<&"or +i r&#$i"i%#r& 2o1% 5
*onf"i*%u#"#. OSCE #$or!&#<9 2ro$"&8# 1&*uri%93ii in%r(o nou9 8#ni&r9 *& 1& $#<&#<9 2&
*oo2&r#r&; "u#n! in *on1i!&r#r& o 4#89 "#r49 !& #12&*%& in*"u<#n! *on%ro"u" #r8#8&n%&"or;
!i2"o8#3i# 2r&&n%i9; !r&2%uri"& o8u"ui; 8oni%ori<#ri #"& #"&4&ri"or; 2ro$"&8& &*ono8i*& +i
0
!& 2ro%&*3i# 8&!iu"ui; 891uri !& 1&*uri%#%&. To#%& #*&1%& #12&*%& #ri#%& #"& 1&*uri%93ii 1un%
2rii%& *# fiin! in%&r*on&*%#%& +i in%&r!&2&n!&n%&; *&&# *& !u*& "# *on*"u<i# *9 1&*uri%#%&# &1%&
in!ii<i$i"#. Pornin! !& "# 2r&8i1# *9 1&*uri%#%&# &1%& in!ii<i$i"9; 1%#%&"& 2#r%i*i2#n%& #u
o$"i4#3i# !& # *o"#$or# 2&n%ru 2r&&nir&# *onf"i*%&"or; 2&n%ru r&!u*&r&# ri1*uri"or +i 2&n%ru
1o"u3ion#r&# *ri<&"or. A*&1% 2rin*i2iu 2orn&+%& !& "# i!&&# *onfor8 *9r&i# *oo2&r#r&# 2o#%&
$&n&fi*i# %u%uror; in %i82 *& in1&*uri%#%&# unui 1in4ur 1%#% 2o#%& #&# *on1&*in3& #1u2r# %u%uror
*&"or"#"%&. CI&i# #*&1%ui 8&*#ni18 &1%& !&*i *oo2&r#r&#; !&1f9+ur#r&# !& #*%ii%93i in fo"o1u"
*&"or"#"3i; nu i82o%ri# "or. A*&#1%9 *on*&23i& &1%& 2r&9<u%9 +i in D&*"#r#3i# !& "# Li1#$on#
!in !&*&8$ri& .77J 2riin! Nou" Mo!&" !& S&*uri%#%& Euro2&#n9' “ 1un%&8 Io%9r#3i 19
in9398 !in %r#4&!ii"& #n%&rio#r& +i 19 %r#n12un&8 in 2r#*%i*9 i<iun&# no#1%r# #1u2r#
*oo2&r9rii 2rin *r&#r&# unui 12#3iu !& 1&*uri%#%& f9r9 !ii<iuni in *#r& %o#%& 1%#%&"& 1un%
2#r%&n&ri *u !r&2%uri &4#"& “. Prin #*%ii%93i"& !&1f9+ur#%& :n !o8&nii"& 2o"i%i*o(8i"i%#r;
u8#ni%#r; &*ono8i* +i !& 8&!iu; Or4#ni<#3i# # r&u+i% 19 2#r%i*i2& “"# %r#n1for8#r&#
1o*i&%93i"or 1%#%&"or(8&8$r& :n *o8uni%93i !&8o*r#%i*&; 8#i 1%#$i"&; 8#i 2#+ni*& +i 8#i
2ro12&r&”.
.F
Coo2&r#r&# in !o8&niu" 1&*uri%93ii 2r&1u2un& un 2#r%&n&ri#% r&#" $#<#% 2& %r#n12#r&n39 +i
in*r&!&r& r&*i2ro*9; &B*"u<#n! !in 1%#r% ori*& f&" !& *o82or%#8&n%& 1#u 2r&%&n3ii !&
I&4&8oni& #1u2r# #"%or %&ri%orii. Prin*i2iu" 1&*uri%93ii 2rin *oo2&r#r& 1& r&f"&*%9 8#i #"&1 in
f#2%u" *9 %o#%& 1%#%&"& 8&8$r& #u !r&2%uri &4#"& i#r !&*i<ii"& 1un% "u#%& 2rin *on1&n1E ni*i(un
1%#% nu(+i # *on1o"i!# 1&*uri%#%&# 2& *I&"%ui#"# *&"or"#"%&. OSCE &1%& or4#ni<#3i& 2o"i%i*9;
!&*i<ii"& 1#"& fiin! !& #1&8&n&# 2o"i%i*& in19 #*&1% #12&*% nu "& "i21&+%& !& &fi*#*i%#%&; &"& fiin!
1&8n#%& "# *&" 8#i in#"% ni&" 2o"i%i*; $&n&fi*i#<# un&ori !& o #u%ori%#%& *Ii#r 8#i 2u%&rni*9
!&*#% *&# # "&4i"or in%&rn#3ion#"&. Ari# !& #*o2&rir& # OSCE in*"u!& Euro2# Con%in&n%#"9;
C#u*#<u"; A1i# C&n%r#"9 +i A8&ri*# !& Nor! #Cn! 2#r%&n&ri +i in A1i# +i <on# 8&!i%&r#n&#n9.
In #*&1% *#!ru OSCE 4ru2&#<9 #%#% *o8uni%93i !in <on# &uro 5 #%"#n%i*9 !#r +i !in *&# &uro 5
#1i#%i*9.
". #elaiile dintre OSCE şi celalalte organis$e şi institu3ii internaionale
.F
Mur&+#n Mir*&#; Si8on# MALESCU; Ameninţări şi conflicte în spaţiul )"*%; R&i1%#
I82#*% S%r#%&4i* nr..O,--J; Uni&r1i%#%&# N#3ion#"9 !& A29r#r& DC#ro" I”; C&n%ru" !& S%u!ii
S%r#%&4i*& !& A29r#r& +i S&*uri%#%&; 2..-
=
OSCE 1i(# !&<o"%#% *on1i!&r#$i" *oo2&r#r&# *u #"%& or4#ni<#3ii in%&rn#3ion#"&. L#
ni&"u" or4#ni18&"or !& *on!u*&r& +i #" 1&*r&%#ri#%&"or &Bi1%9 o 1&ri& !& 8&*#ni18& 1#u for8&
!& *on1u"%#r& 8&ni%& 19 2&r8i%9 o 8#i $un9 *oor!on#r& # #*3iuni"or 1#u r&#*3ii"or. Prin%r&
#*&1%&# 1& nu89r9' r&uniuni %ri"#%&r#"& 2&rio!i*& OSCE ( Con1i"iu" Euro2&i ( CEEOONUE
r&uniuni $i"#%&r#"& OSCE ( Con1i"iu" Euro2&iE r&2r&<&n%#r&#; 2& $#<9 !& r&*i2ro*i%#%&; "#
!if&ri%& r&uniuni &%*. A82"o#r&# 2ro$"&8&"or *u *#r& 1& *onfrun%9 *o8uni%#%&# in%&rn#3ion#"9
:n 2r&&nir&# *onf"i*%&"or; 4&1%ion#r&# *ri<&"or +i r&*on1%ru*3i# 2o1%(*onf"i*% :n <on# OSCE
i82un& %o% 8#i 8u"% n&*&1i%#%&# *on@u49rii &for%uri"or !if&ri%&"or or4#ni18& in%&rn#3ion#"&.
OSCE # &"#$or#% un *#!ru *o&r&n% !& #*3iun& # Tin1%i%u3ii"or *#r& 1& :n%9r&1* r&*i2ro*T
%Mu%u#""M R&infor*in4 In1%i%u%ion1&; r&12&*%i; 'latfor$a de cooperare în do$eniul
securit(ii; *# 2#r%& # C#r%&i !& 1&*uri%#%& &uro2&#n9; #!o2%#%# "# I1%#n$u" :n noi&8$ri&
.777.
.K

R&2r&<&n%#n! 8#i 8u"% un 2ro*&1 !&*#% o or4#ni<#3i& fo1%# CSCE # in%r&3inu% r&"#3ii
r&1%r#n1&; 8#i 8u"% for8#"& *u *&"&"#"%& or4#ni<#3ii in%&rn#3ion#"&. O !#%9 *u 1f#r+ir&#
R9<$oiu"ui R&*&; *on*&2%u" !& 1&*uri%#%& r&4ion#"9 # &o"u#% 1u$1%#n3i#"; n&*&1i%#%&#
*oo2&r9rii *u *&"&""#%& in1%i%u3ii !&&nin! i82&rio#19. In 8o8&n%u" #*%u#" OSCE r&2r&<in%9 o
2#r%& i82or%#n%9 # r&3&"&i !& or4#ni<#3ii *#r& 1& o*u29 !& !r&2%uri"& o8u"ui; 1&*uri%#%&#
r&4ion#"9 +i 2ro$"&8& &*ono8i*&. ACn! in &!&r& &o"u3i# +i *o82"&Bi%#%&# #12&*%&"or
2riin! 1&*uri%#%&#; *oo2&r#r&# in 8#%&ri& &1%& i%#"9 #%#% "# ni&" 2o"i%i* *#% +i 2r#*%i*. A*&1%&
#12&*%& #u fo1% #fir8#%& +i r&*uno1*u%& "# Su88i%uri"& OSCE !& "# )u!#2&1%#; Li1#$on# +i
Co2&nI#4#.Unu" !in%r& *&i 8#i #2ro2i#3i 2#r%&n&ri #i OSCE &1%& ONU #1%f&" "# 1u88i%u" !& "#
H&"1inRi G7,H 1%#%&"& 2#r%i*i2#n%& #u !&*"#r#% OSCE *# fiin! un #r#n@#8&n% r&4ion#" in 1&n1u"
*#2i%o"u"ui VII #" C#r%&i ONU . Cu &B*&23i# ONU; #*&1%& r&"#3ii !& *oo2&r#r& nu #u un *#!ru
for8#"; !&ru"Cn!u(1& #!(Io*. R&"#3ii"& 1%r#n1& 1un% 8&n3inu%& +i *u Con1i"iu" Euro2&i;
in*&2Cn! !in .77/ fin! or4#ni<#%& Un%runiri $i"#%&r#"& "# ni&" :n#"% :n%r& 2r&+&!in3ii +i
S&*r&%#rii 4&n&r#"i #i *&"or !ou9 or4#ni<#3ii. C&"& !ou9 or4#ni<#3ii !&1f9+o#r9 +i #*%ii%93i in
*o8un; in 12&*i#" in%runiri; *onf&rin3& +i 4ru2uri !& "u*ru 2& %&8& *u8 #r fi ro"u" 8i@"o#*&"or
!& infor8#r& in 1i%u#3ii"& *onf"i*%u#"&; 8oni%ori<#r&# #"&4&ri"or.
An*&2Cn! !in .77/ #u fo1% in#u4ur#%& :n%runiri %ri2#r%i%& in%r& OSCE; Con1i"iu"
Euro2&i +i ONU i#r Un*&2Cn! !in .77J "# #*&1%& Un%runiri 2#r%i*i29 +i or4#ni18&"&
r&2r&<&n%#%i& in !o8&niu" !r&2%uri"or o8u"ui #"& *&"or %r&i or4#ni<#3ii.OSCE *oo2&r&#<9 !&
.K
Co!i39; D. 5 Dreptul internaţional umanitar şi securitatea naţională. S&1iun&# in%&rn#3ion#"9
!& *o8uni*9ri +%iin3ifi*&; Uni&r1i%#%&# N#3ion#"9 !& A29r#r&; )u*ur&+%i; ,--J
7
#1&8&n&# *u Uniun&# Euro2&#n9; 8#@ori%#%&# 1%#%&"or 8&8$r& OSCE fiin! +i 8&8$r& #"& UE;
*&&# *& *on!u*& "# *on*"u<i# *9 Uniun&# Euro2&#n9 #r& un ro" i82or%#n% in *#!ru OSCE.
A*&1% #12&*% &1%& o i"u1%r#r& # 2o"i%i*ii &B%&rn& +i !& 1&*uri#%%& *o8un9 # UE in 2"in9
#*3iun&. OSCE 8&n3in& *on%#*%& 1%r#n1& +i *u #"%& or4#ni<#3ii in%&rn#3ion#"& *u8 #r fi NATO;
fo1%9 Uniun& # Euro2&i O**i!&n%#"& #"& *9r&i 1#r*ini #u fo1% %r#n1f&r#%& UE !u29 #u%o
!i<o"#r&# 1# +i *u or4#ni<#3ii"& n&4u&rn#8&n%#"&.A*&1%& #12&*%& #"& *o"#$or#rii 2o"i%i*& 1un%
*o82"&%#%& 2rin #*%ii%93i"& 2r#*%i*& !&1f9+ur#%& in *o8un !& #*&1%& or4#ni<#3ii in !if&ri%& <on&
*onf"i*%u#"&' Po1oo; A"$#ni#; Cro#3i#; T#!@iRi1%#n; V&or4i#; )o1ni# +i H&r3&4oin#.
). 'roble$ele conte$poraneit(ii şi rolul OSCE în soluionarea lor

/... M&*#ni18& ; in1%ru8&n%& 1i 2ro*&!uri !& r&<o"#r& # *onf"i*%&"or
Punctele decisive in rezolvarea eficientă a unei crize le constituie
descoperirea acesteia intr-o fază incipientă şi luarea de măsuri adecvate
situaţiei respective. Cu toate că in principiu se prevede regula consensului
pentru adoptarea de masuri şi decizii, in cadru OSCE sunt prevăzute şi o
serie de mecanisme şi proceduri care să ofere o intervenţie promtă şi
eficientă şi care să mobilizeze şi să concentreze eforturile asupra situaţiei
conflictuale.ecanismele !imensiunii "mane includ mecanismele de la
#iena şi oscova.
ecanismul de la #iena prevede obligaţia statelor de a furniza la
cererea celorlalte state informaţii, de a organiza intruniri bilaterale şi de a
permite statelor membre să aducă problema in cauză in atenţia celorlalte
state.
ecanismul de la oscova prevede opţiunea trimiterii unei misiuni
de e$perţi care să asiste statele in conflict. isiunea poate fi solicitată de
statele in conflict sau poate fi iniţiată la propunerea a cel puţin şase state.
isiunea se va folosi de informaţiile de care dispune, de bune oficii şi de
mediere pentru promovarea dialogului şi cooperari dintre părţi.
ecanismul de consultare şi cooperare privind activităţi militare
neobişnuite şi neprogramate se aseamănă cu cel de la #iena, statele fiind
obligate la cererea celorlalte să e$plice mobilizarea de forţe armate in alte
zone decat cele in care sunt mobilizate pe timp de pace şi care pot avea o
.-
semnificaţie militară asupra celorlalte state. ecanismul de cooperare in
cazul unor incidente de natură militară prevede obligaţia statului respectiv
de a informa in cel mai scurt timp intr-o formă scurtă şi clară celelalte
state pentru evitarea unor interpretări greşite a evenimentelor ce ar da
naştere la conflicte.
%a cererea statelor interesate privind clarificarea evenimentelor
răspunsul trebuie să fie prompt. Pentru a asigura descoperirea cat mai
rapida a situaţiilor generatoare de crize statale au dreptul de a informa
organele şi organismele OSCE. ecanismul de la &erlin privind consultarea
şi cooperarea in situaţii de urgenţă prevede că statele pot solicita
preşedintelui in e$erciţiu să convoace o intrunire de urgenţă a Consiliului
Superior in vederea soluţionării situaţiei.ecanismele privind soluţionare
pe cale paşnică a conflictelor includ mecanismul de la #alletta şi
mecanismul Curţii de Conciliere şi 'rbitra(. ecanismul de la #alletta
prevede numirea unui grup de raportori care să medieze conflictul purtand
discuţii cu păţile implicate, in mod individual sau in comun.ăsurile de
sporire a increderii şi securităţii statelor) Confi!&n*& #n! 1&*uri%M #n! &uilding
easures H r&2r&<in%9 2r&&!&ri 2riin! &rifi*#r&# +i sc*imbul de informaţii in
legătură cu forţele armate şi activităţile militare. 'ceste măsuri includ
sc*imbul anual de informaţii militare, ratificări privind desfăşurarea in
viitor a anumitor activităţi militare, sc*imbul de calendare ale activităţii
militare, stabilirea unor principii privind transferul armelor.
Scopul acestor masuri este de a promova increderea reciprocă,
transparenţa şi desc*iderea spre cooperare.Codul de conduită privind
aspecte politico ( 8i"i%#r& #"& 1&*uri%93ii # fo1% #!o2%#% in +,,- la &udapesta. Codul
reafirma obligaţia statelor de a acţiona solidar in cazul violării normelor şi
anga(amentelor OSCE. codul prevede de asemenea obligaţia de
neacordare a asistenţei statelor care folosesc forţa sau ameninţarea cu
forţa impotriva integrităţii teritoriale sau independenţei oricărui stat. 'lte
aspecte politico ( militare privind securitatea sunt prevăzute in 'cordurile
regionale privind controlul armamentului, /ratatul privind 0orţele 'rmate
Convenţionale din Europa şi in /ratatul privind spaţiul aerian.
+1
.J
Frun<&%i; T. ( "oluţionarea crizelor internaţionale; E!i%ur# In1%i%u%u" Euro2&#n; )u*ur&+%i;
,--J.
..
Mi1iuni #"& OSCE 1un% #82"#1#%& :n Serbia* pro+incia ,oso+o* -untenegru*
Bosnia!.erzego+ina* Croaia* /#I -acedonia* 0eorgia şi #epublica -oldo+a.
.0
Mi1iuni"& OSCE 1un% unu" !in in1%ru8&n%&"& OSCE 2&n%ru 2r&&nir&# *onf"i*%&"or +i
4&1%ion#r&# *ri<&"or. D#%ori%9 "9r4irii 1#"&; OSCE 1(# %r#n1for8#% :n%r(un #n1#8$"u !& 1%#%&
r&2#r%i<#%& :n %r&i *on%in&n%&' #8&ri*#n; &uro2&#n +i #1i#%i*. C# ur8#r& # #2"i*9rii :n *on%inu#r&
# 2rin*i2iu"ui *on1&n1u"ui; # "i21&i !& 8i@"o#*&; OSCE nu # 2u%u% f#*& f#39 *u &fi*#*i%#%& unor
8i1iuni !& 8&n3in&r& # 29*ii :n Euro2# G:n *ri<# iu4o1"#9; 8#i r&*&n% &&ni8&n%&"& !in
Po1oo; :n *#r& or4#ni<#3i# nu # 2u%u% !&*C% 19 %ri8i%9 8i1iuni !& o$1&r#%oriH.
.=
Ur8#r& #
&Bi1%&n3&i unor *onf"i*%& #*%i& 1#u :n4I&3#%& +i # unor 1%9ri 2o1%*onf"i*%; :n 2r&<&n%; :n 12#3iu"
2ro2riu; OSCE #r& :n *ur1 !& !&1f9+ur#r& ur89%o#r&"& 8i1iuni' 8i1iun&# !in SRo2@&; *& #@u%9
"# 2r&&nir&# %&n1iuni"or +i *onf"i*%&"or; *r&+%&r&# %r#n12#r&n3&i +i in!&2&n!&n3&i 1i1%&8u"ui
@u!i*i#rE 8i1iun&# !in V&or4i#; *#r& 12ri@in9 n&4o*i&ri"& i<Cn! o r&4"&8&n%#r& 2#+ni*9 #
*onf"i*%&"or !in O1&%i# +i A$I#<i# G#r& !in .777 8#n!#% 2&n%ru 1u2r#&4I&r&# 8i+*9ri"or
fron%#"i&r& !in%r& V&or4i# +i C&*&ni#; !in ,--.; #1u2r# *onf"i*%u"ui *u In4u+&%i#; i#r !in ,--/;
2&n%ru *onf"i*%u" *u D#4I&1%#nu"HE 8i1iun&# !in R. Mo"!o#; *#r& i<&#<9 r&4"&8&n%#r&#
2o"i%i*9 # *onf"i*%u"ui %r#n1ni1%r&#nE C&n%ru" OSCE !& "# Du+#n$&; &B8i1iun& # OSCE :n
T#!@iRi1%#n Gin%r#% :n fun*3iun& :n .77FH; :n19r*in#% 19 1u13in9 !&<o"%#r&# unui *#!ru "&4#" +i #
unor in1%i%u3ii !&8o*r#%i*& :n r&12&*%u" !r&2%uri"or o8u"uiE 8i1iun&# !in )o1ni#( H&r3&4oin#;
*#r& *on%ri$ui&; :n 2r&<&n%; "# *on1o"i!#r&# !&8o*r#3i&i +i # 1%#%u"ui !& !r&2% :n )o1ni#(
H&r3&4oin#E 8i1iun&# !& "# Cro#3i#; :n*&2u%9 :n .77J; 2&n%ru # furni<# #1i1%&n39 +i &B2&r%i<9
#u%ori%93i"or *ro#%& "# %o#%& ni&"uri"&; &B%in19; #<i; #1u2r# r&for8&i "&4i1"#3i&i *ro#%& +i #2"i*9rii
#*or!uri"or +i #n4#@#8&n%&"or fin#n*i#r& #"& 1%#%u"ui *ro#%E 8i1iun&# !in Po1oo; *& 12ri@in9
A!8ini1%r#3i# in%&ri8#r9 # ONU :n fun*3ion#r&# !&8o*r#%i*9 # in1%i%u3ii"or 1%#%u"ui +i :n
2ro8o#r&# !r&2%uri"or o8u"ui +i #2"i*#r&# "&4iiE 8i1iun&# !in S&r$i# +i Mun%&n&4ru; *#r&
furni<&#<9 #1i1%&n39 +i &B2&r%i<9 #u%ori%93i"or :n i82"&8&n%#r&# "&4i1"#3i&i +i @u1%i3i&i;
8oni%ori<&#<9 fun*3ion#r&# +i !&<o"%#r&# !&8o*r#%i*9 # in1%i%u3ii"or; 2ro*&1&"or +i
8&*#ni18&"or. OSCE &1%& 2r&<&n%9; !& #1&8&n&#; :n A"$#ni#; "# T#+R&n% GU<$&Ri1%#nH; Min1R
G)i&"oru1i#H; "# A"8#(A%# GP#<#I1%#nH; "# S#I#$#! GTurR8&ni1%#nH; "# )i+R&R GPir4i<1%#nH; :n
U*r#in#; "# Er&#n GAr8&ni#H +i "# )#Ru GA<&r$#i!@#nH.
P&n%ru 2r&&nir&# *onf"i*%&"or +i r&<o"#r&# *onf"i*%&"or +i # 1i%u#3ii"or *u 2o%&n3i#"
!& *onf"i*%; OSCE fo"o1&+%& o 4#89 "#r49 !& in1%ru8&n%& +i #nu8&
.7
' 8i1iuni 2&n%ru 1%rCn4&r&#
.0
H&"!; D.; +.#. ( Tr#n1for89ri 4"o$#"&. Po"i%i*9 &*ono8i& +i *u"%ur9. E!i%ur# Po"iro8; I#+i;
,--F
.=
Irin# Moroi#nu Z"#%&1*u; R#!u C. D&8&%r&1*u; o2. *i%. ;2#4. K=
.7
Mir*&# Mur&+#n ; Si8on# M#"&+*u; op.cit.; 2#4...(.,
.,
!#%&"or +i 8i1iuni #"& r#2or%ori"orE 8i1iuni #"& r&2r&<&n%#n3i"or 2&r1on#"i #i Pr&+&!in%&"ui
OSCE *u 8#n!#% 2r&*i1 :n !o8&niu" 2r&&nirii *onf"i*%&"or +i 4&1%ion9rii *ri<&"orE 8i1iun&#
unor *o8i%&%& #!(Io* !& *on1i"i&r& # Pr&+&!in3i&i or4#ni<#3i&i *u 2riir& "# 2r&&nir&#
*onf"i*%&"or; 4&1%ion#r&# *ri<&"or +i r&<o"#r&# !i12u%&"orE o2&r#3ii !& 8&n3in&r& # 29*iiE
8&*#ni18& 2&n%ru r&<o"#r&# 2#+ni*9 # *onf"i*%&"or G2ro*&!uri *#r& f#*i"i%&#<9 *on%#*%u" !ir&*%
+i o2or%un :n%r& 29r3i"& #f"#%& :n *onf"i*%H &%*.
L# #*&1%&# %r&$ui& #!9u4#%& +i 891uri"& !& :n*r&!&r& +i !& 1&*uri%#%&; *u8 #r fi 1*Ii8$u" !&
infor8#3ii 8i"i%#r&; !&*"#r#r&# 2r&#"#$i"9 +i o$1&r#r&# #*%ii%93i"or 8i"i%#r&; i<i%& 8u%u#"&;
8&*#ni18&"& !& &rifi*#r&; r&4u"i"& !& *oo2&r#r& :n *#< !& *ri<9 +i r&#"i<#r&# r&3&"&i !&
infor8#r& &"&*%roni*9 #*o2&rin! :n%r&#4# #ri& # OSCE.
,-
An #r&#"u" OSCE; *onf"i*%&"& #u "u#% for8# #%i2i*9 # *onfrun%9ri"or &%ni*&; in%&rn&; *u
i82"i*#r&# unor #*%ori non1%#%#"i +i fo"o1ir&# #r8#8&n%&"or #*u8u"#%& :n 12#3iu" &B(iu4o1"#;
:n r&4iun&# M9rii N&4r&; # C#u*#<u"ui +i # A1i&i C&n%r#"&; *#r& #u *on!u1 "# in%&n1ifi*#r&#
12ir#"&i io"&n3&i.
An #f#r9 !& 8i1iuni; &Bi1%9 +i #"%& #*%ii%93i OSCE :n !o8&niu" 2r&&nirii *onf"i*%&"or;
4&1%ion9rii *ri<&"or +i r&*on1%ru*3i&i 2o1%(*onf"i*%. Din !if&ri%& 8o%i&; 39ri"& 2& %&ri%oriu"
*9ror# &"& 1& !&1f9+o#r9 #u &i%#% #**&2%#r&# !&nu8irii !& T8i1iuniT. Din%r& #*&1%&#;
8&n3ion98' Pr&<&n3# OSCE :n A"$#ni#; )irou" OSCE !in )&"#ru1; Coor!on#%oru" !& Proi&*%
OSCE !in U*r#in#; $irouri"& OSCE !in Ar8&ni# +i A<&r$#i!@#n; R&2r&<&n%#n%u" 2&r1on#" #"
2r&+&!in%&"ui :n &B&r*i3iu +i &*Ii2# 1# !& #1i1%&n%# 2&n%ru 2ro$"&8# !in N#4orno P#r#$#I &%*.
/.,. Di2"o8#3i# 2r&&n%i9 # OSCE
An *&&# *& 2ri&+%& *on*&23i# !i2"o8#3i&i 2r&&n%i& *#r& *u2rin!& !&fini3i#; for8&"&;
8&%o!&"&; 8i@"o#*&"& +i in1%ru8&n%&"& &i; 2u%&8 *on1%#%# *9 #*&#1%# &1%& :n 2ro*&1 !& for8#r&;
f#2% !&12r& *#r& n& or$&+%& #ri&%#%&# !& o2inii :n !o8&niu" r&12&*%i; 12&*%ru" "or "#r4 +i
8u"%i2"u.
A+# !& &B&82"u unii #u%ori "i8i%&#<9 %&r8&nu" diplo$aie pre+enti+( !o#r "#
&for%uri"& !& # 3in& *onf"i*%&"& !& "# i<$u*nir& 1#u !& "# r&#2rin!&r&# "or. An #*&1% 1&n1; !u29
*u8 8&n3ion&#<9 #u%oru" #8&ri*#n Mi*I#&" S. Lun!; :n1u+i %&r8&nu" diplo$aie pre+enti+(
:n1&#8n9 !i2"o8#3i& :n*Ii19 &f&*%u#%9 !& *9%r& ofi*i#"i%93i "# ni&" :n#"% *u 1*o2u" !& # :n!r&2%#
1i%u#3i# in%&rn#3ion#"9 !&%&rior#%9 1#u fo"o1ir&# !& *9%r& S&*r&%#ru" V&n&r#" #" ONU # $un&"or
,-
Mir*&# Mur&+#n; Si8on# M#"&+*u; op.cit.; 2#4. .,
./
ofi*ii 2&n%ru # 8&!i# *onf"i*%u" 1#u *Ii#r :n*&%#r&# fo*u"ui.
,.
Din #"% 2un*% !& &!&r&;
!i2"o8#3i# 2r&&n%i9 &1%& 9<u%9 *# ori*& &for% *#r& o2r&+%& 1#u "i8i%&#<9 *onf"i*%u" "# ori*&
1%#!iu; *Ii#r 1u2r#&4I&r&# r9<$oiu"ui !&*"#n+#% !& "# o r912:n!ir& 8#i "#r49 1#u #%&nu#r&#
!i1%ru4&ri"or 2o1i$i"& :n r9<$oi. A1%f&"; )ou%ro1 )ou%ro1 VI#"i &!& !i2"o8#3i# 2r&&n%i9
#*3ion:n! *# 19 "i8i%&<& *onf"i*%&"& io"&n%&. T&r8&nu" diplo$aie pre+enti+( nu 12&*ifi*9 *&
ur8&#<9 19 fi& 2r&&ni%. A1%f&" no3iun&# !& pre+enie 2o#%& 19 fi& 2u19 "# $#<# *Ii#r #
ii%oru"ui :n &%io"o4i# *onf"i*%u"ui; 19 in*"u!9 1i1%&8& !& 891uri +i 2ro4r#8& *u *#r#*%&r
1o*i#"(&*ono8i*; *u"%ur#"; &!u*#%i; @uri!i*; in%r&2rin1& :n 2"#n in%&rn#3ion#" +i n#3ion#"; *u8
#r fi 2ro4r#8& !& !&<o"%#r& &*ono8i*9; 2"#nifi*#r& # f#8i"i&i; 8i4r#3i# +.#. R&#"i<#r&# "or
#2"#n&#<9 *on!i3ii"& *& *r&&#<9 *onf"i*%& 2r&*u8 19r9*i#; 1u2r#2o2u"#3i#; i4nor#n3# &%*.Du29
*u8 1& 8&n3ion&#<9 +i :n R#2or%u" S&*r&%#ru"ui V&n&r#" #" ONU P. Ann#n "# A11#8$"&i#
8i"&ni8u"ui *onf"i*%&"& !& *&"& 8#i !&11&ori #u "o* :n 39ri"& 19r#*& 8#i #"&1 :n *&"& !in &"&;*#r&
1:n% r9u; #!8ini1%r#%& +i :n *#r& &Bi1%9 o in&4#"i%#%& &i!&n%9 :n%r& 4ru2& &%ni*& 1#u
r&"i4io#1&.C&# 8#i $un9 *#"& 2&n%ru 2r&:n%:82in#r&# *onf"i*%&"or 1& 12un& :n R#2or% &1%&
*on%ri$uir&# "# !&<o"%#r&# &*ono8i*9 $#"#n1#%9 :n :8$in#r& *u #1i4ur#r&# !r&2%uri"or o8u"ui;
# !r&2%uri"or 8inori%93i"or +i # 8&*#ni18&"or 2o"i%i*& :n *#r& :n 8o! &*Ii%#$i" 1:n% r&2r&<&n%#%&
%o#%& 4ru2&"& 2o2u"#3i&i. An #*&#1%9 or!in& !& i!&i un# !in !&fini3ii"& !i2"o8#3i&i 2r&&n%i&
&1%& 2ro2u19 !& *9%r& #u%oru" ru1 P.WXYZ[X\.Di2"o8#3i# 2r&&n%i9 1un% #*3iuni"& :n!r&2%#%&
12r& 2r&:n%:82in#r&# #2#ri3i&i !if&r&n!&"or :n%r& 29r3i n&#!8i%&r&# &#"u9rii :n *onf"i*%& #
!if&r&n!&"or &Bi1%&n%& +i "i8i%#r&# !i8&n1iuni"or *onf"i*%&"or !u29 #2#ri3i# "or.
A*%u#"# %&89 r&f&ri%o#r& "# 2r&&n3i& &1%& :n *or&"#3i& nu nu8#i *u #+# %&r8&ni *# !i2"o8#3i#
2r&&n%i9; !#r +i un&ori 2r&&n3i# *ri<&"or; 2r&&n3i# *onf"i*%&"or; #!8ini1%r#r&# *onf"i*%&"or;
fo"o1i3i f9r9 1*Ii8$9ri; *Ii#r !#*9 !if&r&n3&"& *on*&2%u#"& 2o% #&# i82"i*#3ii i82or%#n%&
2&n%ru !&*i<ii"& 2o"i%i*&.
I!&&# !i2"o8#3i&i 2r&&n%i& &1%& 1u13inu%9 !& 8&8$rii or4#ni<#3ii"or r&4ion#"& 2r&*u8
Or4#ni<#3i# 2&n%ru S&*uri%#%& +i Coo2&r#r& :n Euro2#; *#r& 1%i2u"&#<9 :n C#r%# !& "# P#ri1
2&n%ru o nou9 Euro29 19 *#u%& noi for8& !& *oo2&r#r& 2&n%ru *9i !& 2r&&nir& # *onf"i*%&"or
2rin 8i@"o#*& 2o"i%i*&. For8#r&# unui Mo!&" !& 1&*uri%#%& *o8un9 +i 4"o$#"9 2&n%ru Euro2#
1&*o"u"ui LLI; *9rui# :i or fi 12&*ifi*& +i 8o!#"i%93i !& 891uri 2r&&n%i& $in& !&%&r8in#%&;
&1%& :n *ur1 !& !i1*u3ii. O2or%uni%#%&# !& # &"#$or# Dun 8o!&" !& 1&*uri%#%& *o8un9 +i 4"o$#"9
2&n%ru Euro2# 1&*o"u"ui LLI“ # fo1% r&*uno1*u%9 2&n%ru OSCE "# 2ro2un&r&# Ru1i&i.
2+
Ci%#% !u29' Mi*I&" S. Lun!; +reventing violent conflicts. A 1%r#%&4M for Pr&&n%i&
Di2"o8#*M; Uni%&! S%#%&1 In1%i%u%& of P&#*& Pr&11; ]#1Iin4%on D.C.;.77J; 2./K.
.F
Mo!#"i%93i"& !& &B&r*i%#r& 2r&9<u%& 2&n%ru #*&1% 8o!&" #u fo1% for8u"#%& :n %&r8&ni
#4i +i 2ru!&n3i. E"& #u fo1% in*"u1& :n C#2i%o"u" VII #" Ho%9r:ri"or !& "# )u!#2&1%# !in .77F;
*#r& :n19 nu 2r&*i<&#<9 1&n1u" 1#u *on3inu%u" 2r#*%i* #" *u:n%u"ui D8o!&"“. S& in!i*9 !o#r *9
o$i&*%u" i<#% &r# &"#$or#r&# unui D*on*&2% !& 1&*uri%#%&“. S& 1u$"ini#<9; !& #1&8&n&#; *9
8o!&"u" :+i # #&# *# 1ur19 !& in12ir#3i& D2rin*i2ii"& OSCE“; 2r&*u8 +i !i12o<i3ii"& C#r%&i !&
"# P#ri1 +i Do*u8&n%&"& !& "# H&"1inRi .77, r&f&ri%o#r& "# 1&*uri%#%&# *o8un9 +i 4"o$#"9.
M#n!#%u" !& "# )u!#2&1%# #n4#@&#<9 :n19+i S%#%&"& 2#r%i*i2#n%& !& # &"#$or# un 8o!&" !& 1&*u(
ri%#%& 2r&*u8 +i 19 !&1*Ii!9 D!i1*u3i& "#r49 +i #2rofun!#%9“ #1u2r# %u%uror #12&*%&"or
2ro$"&8&i. P"u1 "# #*&#1%#; #fir89 *9 o #1%f&" !& !i1*u3i& Dnu # #f&*%# *u ni8i* !r&2%u" in&r&n%
#" fi&*9rui 1%#% 2#r%i*i2#n% !& # #"&4& "i$&r 1#u !& # 8o!ifi*# #r#n@#8&n%&"& 1#"& !& 1&*uri%#%&;
in*"u1i %r#%#%&"& !& #"i#n39 *:% +i &o"u3i# "or“; *&&# *& 1&8nifi*9 *9 *&"& 12u1& nu or 2u%&#
fr:n# &for%uri"& &B%in!&rii NATO. T&B%u" o8i%& r&f&rin3&"& "# D#rIi%&*%ur# &uro2&#n9“ +i nu
in!i*9 !&*:% *9 #"%& or4#ni<#3ii 2&n%ru 1&*uri%#%& !in r&4iun& or *on%ri$ui "# #*&1% 2ro*&1.
CIi#r #:n! #*&1%& r&<&r& +i "i8i%&; Io%9r:r&# #!o2%#%9 !& Conf&rin3# !& &B#8in#r& !&
"# )u!#2&1%# nu 2o#%& fi n&4"i@#%9. An r&<u"%#%; *&"& 12u1& #r 2u%&# 8o$i"i<# S%#%&"& 2#r%i*i2#n%&
19 for8u"&<& *u un #nu8i% 4r#! !& 2r&*i<i& o$i&*%i&"& 1&*uri%93ii :n Euro2# +i 19 #@u1%&<& :n
891ur# 2o1i$i"i%93i"or 8i@"o#*&"& OSCE 1*o2u"ui for8u"#%. Mo!&"u" #r 2u%&# 19 !o%&<& OSCE
*u o i!&n%i%#%& !& 1&*uri%#%&; in%ro!u*:n! o o#r&*#r& *"#rifi*#r& "# #rIi%&*%ur# 1&*uri%93ii
&uro2&n&.
Di1*u3ii"& #1u2r# 8o!&"u"ui #u :n*&2u% :n 8#r%i& .77K; "# 2ri8# r&uniun& # Con1i"iu"ui
Su2&rior #" OSCE. An !&*ur1u" 2&rio#!&i !& #r9 .77K. Co8i%&%u" 2&r8#n&n% # !&*i1 19
:n*r&!in3&<& &B#8in#r&# 2ro$"&8&i unui 4ru2 n&for8#" !& *o82o<i3i& !&1*Ii19; #1%f&"
2ro$"&8# fiin! in*"u19 :n or!in&# !& <i # S&8in#ru"ui !& "# Vi&n#; *#r& # #u% "o* "# .=(.7
1&2%&8$ri& .77K.
An $#<# "u*r9ri"or &f&*%u#%&; Con1i"iu" Mini1%&ri#" !& "# )u!#2&1%# # &1%i8#% :n
!&*&8$ri& .77K *9 2ro$"&8# Mo!&"u"ui !& S&*uri%#%& # fi 8&n3inu%9 :n or!in&# !& <i #
Con1i"iu"ui Su2&rior 2:n9 "# Su88i%(u" !& "# Li1#$on# !in .77J; # fi %r#%#% !& un DCo8i%&% #"
Mo!&"u"ui !& S&*uri%#%&“ *& # fun*3ion# 1u$ &4i!# Con1i"iu"ui P&r8#n&n% +i # fi o$i&*%u" #
noi 1&8in#r&.
O!#%9 !&1*Ii1&; !i1*u3ii"& #1u2r# Mo!&"u"ui #u !&8on1%r#% o 2rofun!9 !i&r4&n39
#1u2r# #12&*%&"or fun!#8&n%#"& #"& 2ro$"&8&"or. An 8#@ori%#%&# "or; S%#%&"& 2#r%i*i2#n%& #u
:n#in%#% i!&&# !& # n&4o*i# Do nou9 or!in& !& 1&*uri%#%& &uro2&#n9“; # *9r&i 2rin*i2ii or fi
for8u"#%& :n%r(o C#r%9 *#r& #r *on3in& 4#r#n3ii"& 1&*uri%93ii. E"& 1(#u 2ronun3#%; !& #1&8&n&#;
:82o%ri# @uri1!i*3i&i !& #n4#@#r& # OSCE :n 8#%&ri& !& 1&*uri%#%&; #u r&fu<#% i!&&# 2r&*u8 *9
.K
Mo!&"u" #r 2u%&# 19 1u4&r&<& o o#r&*#r& i&r#rIi& :n%r& or4#ni<#3ii"& 2&n%ru 1&*uri%#%&# !in
r&4iun& 1#u !& # "& #%ri$ui un ro" $in& !&%&r8in#%. A*&1% u"%i8 2un*% 1(# !o&!i% # fi *&" 8#i
1&n1i$i"' &" #%in4&# 2ro$"&8# o2o<i3i&i ru1& "# "9r4ir&# NATO 2r&*u8 +i #" !&<#*or!uri"or
fr#n*o(#8&ri*#n& r&f&ri%o#r& "# in%&r#*3iun&# NATOOUEO +i "# r&"#3i# NATOOOSCE.
An *on1&*in39; S%#%&"& 2#r%i*i2#n%& #u *on1%#%#% *9 #r 2u%&# 19 *onin9 #1u2r#
*on*&2%u"ui !& $#<9 #" Mo!&"u"ui; #1u2r# n&*&1i%93ii !& # 1%#$i"i o "i1%9 2r&#"#$i"9 # ri1*uri"or
r&"#%i "# 1&*uri%#%& :n r&4iun&# OSCE +i; :n 1f:r+i%; #1u2r# 2rin*i2iu"ui !& :8$un9%93ir& #
*oo2&r9rii :n%r& OSCE +i or4#ni<#3ii"& 2&n%ru 1&*uri%#%& &Bi1%&n%&. C# r&<u"%#%; S%#%&"&
2#r%i*i2#n%& #u #!8i1 *9 Mo!&"u" %r&$ui& 19 fi& $#<#% 2& un *on*&2% #" 1&*uri%93ii 4"o$#"&;
in!ii<i$i" +i *oo2&r#%i. S%#%&"& 2#r%i*i2#n%& #u %r#%#% :n for89 2roi<ori& +i 2& $#<# unui
2roi&*% 2r&<&n%#% !& *9%r& Pr&+&!in%&"& Un4#ri&i o "i1%9 n&for8#"9 # ri1*uri"or +i 2#r#8&%rii
1&*uri%93ii G2o"i%i*o(8i"i%#r&; !i8&n1iun&# u8#n9; &*ono8i*9; 1o*i#"9; #" 8&!iu"uiH *#r&
#f&*%&#<9 r&4iun&# OSCE.
S%#%&"& 2#r%i*i2#n%& #u &1%i8#% *9 1o"u3ii"& &B2u1& :n Mo!&"; *# r912un1 "# ri1*uri"& :n
*#u<9; %r&$ui& 19 3in9 *on% nu nu8#i !& 1ur1&"& 2ro2rii #"& OSCE; !#r +i !& #*&"& of&ri%& !&
#n1#8$"u" !& or4#ni<#3ii; 1%ru*%uri +i #r#n@#8&n%& !& 1&*uri%#%& *#r& o2&r&#<9 2& *on%in&n% G!&
"# ONU 2:n9 "# P#*%u" !& 1%#$i"i%#%&H. An #*&#1%9 2&r12&*%i9 1(#u &B2u1 *9 :n%9rir&# *oo2&r9rii
:n%r& OSCE *u #"%& or4#ni18& # %r&$ui 19 fi& &f&*%u#%9 :n $#<# 2rin*i2ii"or D##n%#@u"ui
*o82#r#%i“; *o82"i8&n%#ri%93ii; 2r&*u8 +i # &o"u3i&i in%&rn& :n *on!i3ii"& %r#n12#r&n3&i +i
!&8o*r#3i&i !&2"in&.
O2ini# %&or&%i*9 #1u2r# 8o!&"u"ui uni* !& 1&*uri%#%& :n Euro2# &1%& &B2u19 !& #u%orii
Q#8&1 S2&r"in4 +i E8i" Pir*In&r :n f&"u" ur89%or' DD#*9 ni&"u" 8ini8 !& in%&r!&2&n!&39
:n%r& &"&8&n%&"& 8i"i%#r +i &*ono8i* #"& 1&*uri%93ii nu 2o#%& fi r&#"i<#% *u in1%i%u3ii"& &Bi1%&n%&
#"& 1&*uri%93ii; #*&#1%# 2o#%& 19 1u4&r&<& *r&#r&# #rIi%&*%urii 1&*uri%93ii &uro2&n& *#r& #r %o"&r#;
!#*9 #r :n*ur#@# !if&r&n3i&r&# &*ono8i*9 G1#u in%&4r#r&#H :n1o3i%9 !& *oo2&r#r& 8#i 2u3in
for8#"i<#%9 1#u *#r& #r in*"u!& un 1&% !& in1%i%u3ii :n !o8&niu" 1&*uri%93ii. R&<o"#r&# #*&1%&i
!i"&8& 2o#%& fi 491i%9 :n !i1%ri$uir&# *#2#*i%93i"or :n Euro2# !& !u29 r9<$oiu" r&*&. Di1%ri$ui(
r&# *#2#*i%93i"or r&in%ro!u*& 2o"#ri%#%&# *# #ri#$i"9 *ri%i*9 :n !&%&r8in#r&# 4r#ni3&"or !&
*on%ur #"& ii%oru"ui 1i1%&8 !& 1&*uri%#%& &uro2&#n9. D#*9 2u%&r&# 8i"i%#r9 !&in& 2ur +i
1i82"u $#<# r&"#3ii"or in%&r1%#%#"& :n Euro2# +i nu # fun*3ion# 8#i 8u"% *# in1%ru8&n% !&
o2&r#r& #" 1%#%u"ui; #%un*i 1%#%&"& *#r& o*u29 12#3iu" 1&*uri%93ii &uro2&n& or 8&r4& 2& un# !in
"o4i*&"& #%ri$ui%& 8u"%i2o"#ri%93ii &*ono8i*&' 2& !& o 2#r%& #*&#1%# 2r&&!& o $#<9 8#i f&r%i"9
2&n%ru *oo2&r#r& +i 1%#$i"i%#%&; 2& !& #"%9 2#r%& 2o#%& !u*& "# o :n%o#r*&r& :n%r(o "u8&
*o82&%i%i9 +i n&*oo2&r#%i9 # n&o8&r*#n%i"i18u"ui. A"&4&r&# in1%i%u3ii"or :n #8$&"&
.J
!i8&n1iuni ^ &*ono8i*9 +i 8i"i%#r9 # 1&*uri%93ii ^ # !&%&r8in# 2& "#r4 *#r& &1%& *#"&#
&&n%u#" #"&#19 2&n%ru Euro2#“.
For8#r&# unui Mo!&" !& 1&*uri%#%& *o8un9 +i 4"o$#"9 2&n%ru Euro2# 1&*o"u"ui LLI; *9rui# :i
or fi 12&*ifi*& +i 8o!#"i%93i !& 891uri 2r&&n%i& $in& !&%&r8in#%&; &1%& :n *ur1 !& !i1*u3ii.
,,
An *#!ru" OSCE 1& *r&&#<9 o $#<9 2o"i%i*o(@uri!i*9 *u !&1%in#3i& 2r&&n%i9 +i 2r#*%i*9 :n #*&1%
!o8&niu.
Concluzii
P&n%ru 2r&&nir&# *onf"i*%&"or; or4#ni<#3ii"& !& 1&*uri%#%& *o"&*%i9; #+# *u8 &1%& +i
OSCE; i#u 891uri !& #n%i*i2#r& # *onf"i*%&"or 2rin #2r&*i&r&# 2ro$#$i"i%93ii *# un&"&
&&ni8&n%& 19 !&4&n&r&<& :n 8#nif&1%9ri io"&n%&. A+#!#r; 2r&&nir&# *onf"i*%&"or 1& 2o#%&
f#*& 2rin 891uri +i #*3iuni *& 1& !&1f9+o#r9 :n#in%& *# !if&r&n!&"& !in%r& 29r3i 19 in%r& :n
*ri<9.
Pr&&nir&# *onf"i*%&"or r&2r&<in%9 o #*%ii%#%& *o82"&B9; *u 2#r%i*i2#r&# *o8uni%93ii
in%&rn#3ion#"&Or&4ion#"& 2rin%r(o *oo2&r#r& 1%rCn19 :n%r& %o#%& or4#ni<#3ii"& +i in1%i%u3ii"&
in%&rn#3ion#"& +i r&4ion#"& !& 1&*uri%#%& *o"&*%i9. E1%& +i 8o%iu" 2&n%ru *#r& OSCE #
1%#$i"i% *on%#*%& 2&r8#n&n%& *u #*&1%&# "# ni&"u" *on1u"%9ri"or 2o"i%i*& +i 8i1iuni"or !in
<on&"& !& *onf"i*%O*ri<9.
OSCE %r&$ui& 19 1& #!#2%&<& *on%inuu; &fi*i&n% +i &fi*#*& "# :n%r&#4# 4#89 !& 2&ri*o"& +i
#8&nin39ri 12&*ifi*& 2ri8u"ui !&*&niu #" 1&*o"u"ui LLI +i 19(+i #1u8& noi r&12on1#$i"i%93i 2&n%ru
2r&&nir&# +i *o8$#%&r&# %&rori18u"ui. To%o!#%9; 1un% n&*&1#r& un&"& 891uri in%&4r#%& 2rin%r(o
*ooo2&r#r& 8#i &fi*i&n%9 # OSCE *u #"%& or4#ni<#3ii !& 1&*uri%#%& *o"&*%i9 +i #*3iuni !&
:8$un9%93ir& # %r#%#%&"or 2&n%ru *r&+%&r&# :n*r&!&rii +i 1&*uri%93ii i82"&8&n%#%& !& OSCE.
P&n%ru #n%i*i2#r&# *onf"i*%&"orO*ri<&"or; OSCE %r&$ui& 19 i# 891uri i8&!i#%&; !& *r&+%&r& #
&fi*#*i%93ii 1i1%&8u"ui 19u infor8#3ion#"; *#r& 19 furni<&<& !#%& 2riin! 8o!u" !& !&1f9+ur#r& #
&&ni8&n%&"or G#$u<uri 1&8n#"#%& :n r&12&*%#r&# !r&2%uri"or o8u"ui; *onf"i*%&O*ri<& !& fron%i&r&;
!&2"#19ri #"& r&fu4i#3i"or; 2ro#1%# 4u&rn#r& # unor r&4i8uri; *ri<&; *onf"i*%&; r9<$o#i& &%*.H.
OSCE %r&$ui& 19 i# 891uri o2or%un& !& 2r&&nir& # *onf"i*%&"or 2rin #*3iuni !i2"o8#%i*& !&
!&%&r8in#r& # 29r3i"or 19 :n*&#29 1#u 19 *on%inu& n&4o*i&ri"&O%r#%#%i&"& +i 19 nu %r&#*9 "#
#8&nin39ri 1#u "# fo"o1ir&# for3&i. To#%& #*&1%& 891uri %r&$ui& 2u1& :n #2"i*#r& r#2i!; :n#in%& !& #
1& !# frCu "i$&r io"&n3&i.
,,
Vr&*&1*u I.; Po2# V.; +rincipii de Drept ,nternaţional +ublic; E!i%ur# V&%i*; )u*ur&+%i;
.770; 2#4. ..,.
.0
Bibliografie
Balaban C. 01. "ecuritatea şi dreptul internaţional. +rovocări la început de
secol --,.; E!i%ur# C.H.)&*R;)u*ur&+%i; ,--J
/runzeti* 2. "oluţionarea crizelor internaţionale; E!i%ur# In1%i%u%u" Euro2&#n;
)u*ur&+%i; ,--J.
-ic1el S. 3und; +reventing violent conflicts. A 1%r#%&4M for Pr&&n%i&
Di2"o8#*M; Uni%&! S%#%&1 In1%i%u%& of P&#*& Pr&11; ]#1Iin4%on D.C.;.77J
-ureşan -ircea* Si$ona -43E5C6 ( Ameninţări şi conflicte în spaţiul
)"*%; R&i1%# I82#*% S%r#%&4i* nr..O,--J; Uni&r1i%#%&# N#3ion#"9 !& A29r#r&
DC#ro" I”; C&n%ru" !& S%u!ii S%r#%&4i*& !& A29r#r& +i S&*uri%#%&
Russell, „The Helsinki Declaration: Brobdingnag or Lilliput”,
+,31
I%%2'OONNN.o1*&.or4O
.=

. Di2"o8#3i# 2r& &n%i 9 # OSCE666666666666666...666.... M&*#ni18& .A12&*%& 4&n&r#"&66666666666666./ Capitolul I………………………………………………………………………0 N&*&1i%#%&# #2#ri3i&i 1%r#%&4ii"or !& 1&*uri%#%& 5 OSCE666.....0 Bibliografie66666666666666666666666./../.Cuprins Introducere…………………………………………………………………….....Pro$"&8&"& *on%&82or#n&i%93ii +i ro"u" OSCE :n 1o"u3ion#r&#66..…...= .....7 R&"#3ii"& !in%r& OSCE +i *&"#"#"%& or4#ni18& +i in1%i%u3ii in%&rn#3ion#"&6....666660 ...0 Capitolul II…………………………………………………...66..... in1%ru8&n%& 1i 2ro*&!uri !& r&<o" #r& # *onf"i*%&"or.…………….666666./ Concluzii666666666666666666666666666.…………………..7 Capitolul III………………………………………………. ...

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->