ВОДИЧ ЗА ПРИВАТНИТЕ АГЕНЦИИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Регулатива, мониторинг и примена

1

Оддел за квалификации и вработливост
(EMP/SKILLS)

Специјална акциона програма за борба против принудната работа
(ДЕКЛАРАЦИЈА)

ВОДИЧ ЗА ПРИВАТНИТЕ АГЕНЦИИ ЗА
ВРАБОТУВАЊЕ
Регулатива, мониторинг и примена

МЕЃУНАРОДНА КАНЦЕЛАРИЈА НА ТРУДОТ - ЖЕНЕВА
2

Copyright © Меѓународна Организација на трудот 2007г.
Прво издание во 2007 г.
Публикациите на Меѓународната канцеларија на трудот (ILO) уживаат заштита на авторските права
согласно Протоколот 2 од Универзалната Конвенција за заштита на авторски права. Сепак, кратки
извадоци од истите мож да бидат репродуцирани без согласност од авторот под услов изворот да
биде наведен. За правата на репродуцирање, или преведување, треба да биде направена апликација
на публикациите на ILO (Права и дозволи), Меѓународно биро на трудот, CH-1211 Женева 22,
Швајцарија, или по е-меил: pubdroit@ilo.org. Меѓународното биро на трудот им посакува
добредојде на ваквите апликации.
HU

UH

Библиотеки, институции и други корисници регистрирани во Велика Британија со лиценца за
aвторски права од агенцијата, 90 Тотнхем, Kортроуд, Лондон W1T 4LP, [факс: (+44) (0)20 7631
5500; емаил: cla@cla.co.uk], во САД со Центарот за одобрување на авторски права или во други
земји со слични организации за репродукција на правата, можат да напраат фотокопии во
согласност со лиценцата којашто им е издадена единствено за таа цел.
HU

UH

ILO
Водич за приватните агенции за вработување—регулатива, мониторинг и примена
Женева, Меѓународна канцеларија за трудот
ISBN 978-92-2-119779-9 (print)
978-92-2-119780-5 (web pdf)
978-92-2-119781-2 (web HTML)

Вработените наведени во публикациите на ILO, коишто не се во согласност со праксата на ООН, и
презентацијата на материјал во нив не имплицираат на искажување било какво мислење коешто во
име на меѓународната канцеларија на трудот би се однесувало на правниот статус на било која
земја, област или територија, во или надвор од нејзината област на делување или би се однесувало
на нарушување на нејзините граници.
Одговорноста за мислења искажани со потпишани статии, студии или други текстови паѓа
единствено на одговорнос на нивните автори, а публикацијата не претставува закана за
Меѓународното биро на трудот во однос на мислењата искажани во нив.
Укажувањето на имиња на фирми и комерцијални услуги не претставува било каква закана во однос
на Меѓународното биро на трудот, и било каков недостаток да се спомене одредена фирма,
комерцијален производ или услуга, не претставува знак за неодобрување.
ILO публикациите може да се добијат преку главните дилери на книги или локалните канцеларии на
ILO во многу земји или директно преку ILO публикации, Меѓународното биро на трудот, CH-1211
Женева 22, Швајцарија. Каталози или листи на нови публикации се достапни бесплатно на
гореспоменатите адреси, или преку е-маил: pubvente@ilo.org.
HU

Посетете ја нашата веб страна: www.ilo.org/publns
HU

Графички дизајн во Швајцарија
Сложена во Швајцарија
Печатено во Франција

UH

U

ALI
WEI
SAD

3

3.1.5. Правни барања за основање и работење со PrEA 3.1. Потреба за известување 3.3.4.2 Регистрирање со друга трговска дејност во согласност со владината регулатива и даночни власти 3.Содржина Предговор 1.4. Процедура на регистрација и (можно) собирање и наплата на надоместоци за регистарација 4 . Дефинирање на PrEA 3. Размислувања при драфтувањето на легислативата 2. Типологија на PrEA легислативата и регулативите 2. Вовед 2. Собирање и наплата на надоместоци 3.2. Основа и контекст 2. Институционална рамка 2.6.Регистрација и лиценцирање на работењето Општи услови Надоместок за регистрација Финансиски капцитети-Депозит на капитал и минимален почетен капитал Лични и професионални квалификации Менаџмент способности Маркетинг способности Период на важење на лиценцата и повторна апликација Опфат и можност за пренос на лиценцата 3. Владини регулаторни одговорности 4. Доверливост и споделување на личните информации за клиенти и за лицата кои бараат работа 4. Спогодба за согласност со трудовите закони и законите за еднакви можности 3.1.

2.2. Механизми на саморегулација 5. Утврдување на казни за непочитување на законите или прописите 4. Воведување на жалбена постапка за работниците 4. Примери од националната номо-техника и националното законодавство според теми 5 .4. Мониторинг на активностите на PrEA 4.1.4. Односи помеѓу PrEA и PES 7. Поднесување извештај до одговорните власти 5.3. Здружение на приватни агенции за вработување (PrEA) 5.5. Кодекс на однесување на CIETT АНЕКС III. Конвенции на ILO АНЕКС II. Кодекси на однесување 6. Заклучоци АНЕКС I.

PrEA се сега многу попозитивно оценети. Водичот овозможува преглед на регулаторните и институционалните побарувања на тој начин што земјите може да бидат слободни во можноста да ги адаптираат различните аспекти на легислативата кои се применливи на нивните сопствени национални проблеми и ситуации. Филипинска прекуокеанска администрција за вработеност (POEA). ILO прави обид да им помогне на сопствените земји членки да воспостават јасни политики. мониторинг и примена беше подготвен од ILO со цел да овозможи водење на националните законодавци во процесот на скицирање на правни рамки во согласност со конвенцијата на ILO бр. Истиот е корисен извор за националните законодавци и социјалните партнери во можноста да ги идентификуваат можните разлики во нивната легислатива и да најдат соодветни решенија.. зголемената потреба да се овозможат услуги на рапидно зголемениот и флексибилен пазар на трудот водеше до спектакуларен пораст на борјот на приватни агенции за вработување (PrEA). Приватните агенции за вработување играат важна улога во функционирањето на пазарот на трудот. а исто така содржи збир од различни искуства. 181 на ILO. истите сега се земаат предвид како катализатори за нови форми за менаџирање на човечките ресурси. Истата конвенција ги поставува генералните параметри за регулативата. 188. Меѓународна 6 . Додека PrEA долго време го дополнуваа традиционалниот пазар за вработување. Преку оваа конвенција. Овој водич е богат со многу примери од легислативата на различни земји. конвенција за приватните агенции за вработување од 1997 г.Предговор Во текот на изминатите две децении. како од земјите во развој така и од развиените земји. легислатива и имплементирачки механизми за ефективна регистрација и лиценцирање на приватните агенции за вработување. поставувањето на работно место и вработувањето со овие агенции. 181 и препораката бр. Овој водич е плод на соработката којашто се одвиваше помеѓу Одделот за квалификации и вработување (EMP/SKILLS) и Специјалната акциона програма за борба против принудната работа (SAP-FL) во ДЕКЛАРАЦИЈА и исто така се раководеше од коментарите што ги дадоа клучните надворешни акционери на ILO: Кинеско здружение за промоција на вработеноста (CAEP). а исто така можат да придонесат за подобри работни услови. и помаѓајќи им ним игра конструктивна улога во придонесот за воспоставување пазар на трудот ослободен од услови за експлоатација. Овој Водич за приватните агенции за вработување: регулатива. Меѓународна организација на работодавци (IOE). Со прифаќањето на конвенцијата бр. Дваесет земји ја ратификуваа конвенцијата и ILO прими извесен број барања да им помогне на националните влади во равивањето на правна рамка за регулирање на PrEA.

и Г-ѓа Евелин Ралф којашто го изда. Меѓународна конфедерација на приватни агенции за вработување (CIETT). Би сакале да им заблагодариме за нивниот голем придонес.конфедерација за слободни трговски унии (ICFTU). де Christine Evans-Klock Директор на Одделот за квалификации и вработеност (EMP/SKILLS) Zafar Shaheed Директор на Програмата за промоција на процедуратаза фундаментални принципи и права при работa (ДЕКЛАРАЦИЈА) 7 . консултатнт на ILO. Г-ѓа Карменла Торес и Г-ѓа Eлен Хансен (EMP/SKILLS). Овој водич е резултат на тимска работа. кој го разви иницијалниот нацрт проект преку опширни истражувања. и клучните канцеларии на ILO. Би сакале да им се заблагодариме на следните: Г-дин Ларс Томан. Г-ѓа Бит Андрис (SAP-FL. ДЕКЛАРАЦИЈА). кои работеа неуморно со цел Водичот да се појави во својата соодветна форма и содржина.

Мароко. 181 и F F F F 1 Меѓународна конфедерација на приватни агенции за вработување (CIETT). Џорџија. Во спротивност со опаѓањето на улогата и промената на националните и глобалните пазари на трудот. Молдавија. Литванија. Тие поставија на работни места повеќе од 8 милиони работници ширум светот и го подобрија вработувањето на лицата кои бараат работа со тоа што истите ги оддржуваат во контакт со пазарот на работна сила и во контакт со професионални обуки. Финска. Кај другите. пречките во работењето на јавните сервиси за вработување. Оваа конвенција признава дека приватните агенции за вработување може да придонесат кон функционален пазар на трудот и да постават генерални параметри за регулирање. конвенцијата ја промовира соработката помеѓу јавните сервиси за вработување (PES) и PrEA за да обезбеди најефикасен 2 пазар на трудот. Во духот на ваквите политики беше и одлуката на доверителите на ILO која ја прифати новата конвенција за приватните агенции за вработување во 1997 г. Суринаме и Уругвај. Најдраматични примери може да се најдат во поранешните комунистички земји на Источна Европа. Јули. регрутирањето е приватизирано „вообичаено“додека јавните сервиси за вработување се борат со различни неефикасности и минимални ресурси. Холандија. приватните регрутери станаа уште поважни за ефикасното функционирање на пазарите на трудот. Унгарија. 2006 г. главно земји во развој. 1 Ваквиот развој беше потпомогнат од отворањето на повеќе пазари на трудот во различни делови од светот каде јавните институции претходно го поседуваа монополот за регрутирање на работници. Алгерија. и која ги заменува претходните стандарди што имаа за цел да ги укинат приватните агенции за регрутирање. Како што компаниите се повеќе бараат пофлексибилен и поподвижен персонал и како што работниците се се повеќе расположени да се движат преку границите низ различни работни ангажмани. Италија. Белгија. агенциите за привремено вработување. распоредување и вработување на работници регрутирани од PrEA и тоа. со PES којшто сеуште го одржува авторитетот и власта во формулирањето на политиките на пазарот на трудот. Етиопија. 181 се следните: Албанија. Португалија.1 Вовед Брзиот пораст на приватните агенции за вработување (PrEA) е резултат на различен број на фактори: наглото менување и флексибилноста на пазарот на трудот. Земјите што ја ратификуваа Конвенцијата бр. Во исто време. Во текот на деведесеттите години се повеќе и повеќе влади ги преиспитаа политиките коишто ги оневозможуваа PrEA да работат на пазарот. Шпанија. и употребата на други мрежи за поставување на работни места. Постојат неколку сектори во светот коишто го сменија сопствениот имиџ толку длабоко како што е тоа случај кај приватниот сектор за регрутирање. 181. 2 8 . особено. PrEA го зголемија својот удел на пазарот и ги проширија сопствените бизнис активности. Бугарија. 188 се однесува на Конвенцијата бр. под бр. Чешка. Препораката за приватните агенции за вработување бр. Јапан. Панама.

како илустрација на различни можни пристапи во изработката на нацртот и на легислативата којашто се однесува на PrEA. Во исто време. Наредната секција ги дискутира регулаторните и обврските при примена на прописите што ги имаат владите на земјите. Националната легистлатива се сметаше како средство за балансирање помеѓу интересите на PrEA и потебата да се заштитат правата на работниците. како што се подвлекува во Конвенцијата на ILO бр. Водичот не промовира пристап којшто би бил применлив на сите држави подеднакво. исто како и поддршката на целокупниот развој на целите на самите земји. 188. вклучувајќи работници и работодавци како и организации. Таа регулатива треба да обезбеди дека PrEA ќе ги понудат своите услуги во најдобар интерес на нивните клиенти. законодавци и на агенциите за спроведување на правото. треба да се земе предвид како книга-извор којашто овозможува сеопфатен преглед на регулаторната правна рамка. Втората секција овозможува детален преглед на можните правни барања за организирње и управување на PrEA. Исто така. која се базира на ILO Конвенцијата бр. водечките PrEA имаат развиено механизми за саморегулација со цел да промовираат добра бизнис пракса и да бидат препознаени како легитимни соработници кои што работат покрај PES. Анексите содржат примероци од репрезентативни правни акти коишто беа избрани од големиот спектар на земји. туку пред се. Ова треба да го подобри функционирањето на пазарот на трудот. коишто неопходно се релевантни за сите земји. 181 и Препораката бр. Многу земји коишто почнаа да разработуваат вакви правни рамки имаат можност да бидат водени низ процесот од страна на ILO. а не да служи како алатка којашто ќе ја задржи компетитивноста и ќе создаде непотребен товар за PrEA. Овој документ има за цел да им претставува водич на националните законодавци во изработката на нацрт-закони во согласност со меѓународните стандарди. 188 за Приватните агенции за вработување (ве молиме погледнето го Анекс I во врска со актуелниот текст на Конвенцијата и погоре споменатата Препорака). Водичот може да служи како успешен извор на информации за оваа цел. Внимателни поради нивниот негативен имиџ. во извесен дел. Тој дава сеопфатен преглед на различен број на регулаторни и институационални аспекти. во секој случај. 181 и Препораката бр. на пример. Така можно е водичот да биде корисен за голем број на практиканти. Ова ќе зависи од самите национални законодавци и социјални партнери кои треба да ги идентификуваат можните разлики во легислативата и да најдат соодветни решенија. тој содржи примери од најразлични земји коишто не треба да бидат сватени како најдобра пракса. изворите може да бидат лимитирани на такви коишто ќе биде невозможно да бидат соодветно применети во еден комплексен регулаторен систем. Во други. Саморегулацијата. не може да ја замени улогата на националните легислатори. многу од овие аспекти можат да бидат веќе сеопфатно покриени со генералните закони од трудовата област. локалните специфики на пазарите на трудот и нивоата на социо-економски развој. 9 . Во моментов 20 земји ја ратификуваат конвенцијата 181. Во оние со високоразвиени пазари на трудот.специфичните подготовки за оваа соработка. Водичот започнува со подвлекување на севкупниот контекст на легислатива и институции кои се однесуваат на PrEA. на популацијата погодна за вработување и нејзината миграција. Последните две секции се фокусираат на механизмите за саморегулација и соработка помеѓу PrEA и јавните сервиси за вработување. Легислативата може да помогне во оформувањето на улогата на PrEA во контекст на националните политики на вработување и миграција. како и на други меѓународни трудови стандарди коишто се однесуваат.

Почетна точка за секоја регулатива е детерминирањето на правниот статус и на условите кои го определуваат начинот на работење на PrEA . 10 . т. правниот статус на PrEA ќе биде определен во согласност со националното право и правна практика. Во најголемиот дел од легислативата за PrEA. како оние што се однесуваат на опфатот и степенот на контрола на регулативата. Како опција на лиценцирањето. бр. транспарентен и да им овозможи соодветна поддршка на агенциите при спроведувањето на нивните услуги соодветно и адекватно. основните и фундаментални принципи се наоѓаат во законите и другите правни акти кои содржат како конкретни така и променливи и варијабилни мерки и решенија. 3 Како што првиот пристап како политичка опција беше напуштен од поголемиот број земји членки на ILO. така разликите. правила и регулативи кои се однесуваат на условите за лиценцирање. Размислувања за концептот на легислативата Од историски аспект. како и вклучување на социјалните партнери во целокупниот процес. како што е законот за работни односи.е. Некои закони им даваат овластување на извршните агенции да поставуваат нивни сопствени правила и регулативи. кој овозможува минимум регулирање на PrEA кои беа прифатени како приватни субјекти кои учествуваат на пазарот на трудот. Женева. Ваквиот пристап може да биде успешен начин за да се избегне пренатрупувањето на општите закони. Исто како што е тоа случај кај системот на лиценцирање. ваквиот систем на лиценцирање и сертификација треба да биде правилно спроведен во употреба.Позадина и контекст 2 2. како и да се осигура континуиран процес на реевалуација на специјалните правила. со детални мерки и правила .181. се појавуваат три главни пристапи во регулирањето на PrEA: првиот пристап е стриктна забрана на било какво учество на приватните агенции и нивните услуги на пазарот . стануваат се поголеми. кои може да се сретнат во правни акти од типот на министерски уредби и декрети. Во секој случај.1. и третиот пристап. правилна примена и спроведување е неопходна и во овој случај. Извршната агенција може со директна реакција F F 3 За целосен историски преглед на политичката дебата за и околу PrEA види МОТ (1994): Улогата на приватните агенции за вработување во функционирањето на пазарот на трудот. да биде објективен. системи за регистрација и сертификација исто така може да бидат имплементирани. вториот пристап е стриктна и сеопфатна регулираност на PrEA на кои им беше дозволено да се појават на пазарот работејќи покрај PES. Како што се наведува во членот 3 од Конвенцијата на ILO. а нивната работа ќе биде определена во согласност со систем на лиценцирање и сертификација.

истата би требало да биде соодветна на севкупните политики на пазарот на трудот и политиките на миграција како и на севкупната политика за вработување во рамките на една земја. со предвиденото прифаќање на луѓето кои бараат работа во користењето на услугите на владините агенции. Ако легислативната регулација на бизнис активностите на PrEA е елаборирана. Особено внимание би требало да биде посветено на категориите на ранливи работници. да исклучат извесни „приватни агенции за вработување од управување во поглед на одредени категории на работници или извесни гранки на економски активности“. Во минатото се случуваше некои луѓе кои бараат работа попрво да ги искористат приватните агенции. Ова прашање воопшто не е поврзано со финансиските капацитети на земјите. отколку јавните сервиси. 4 Член 3 од Конвенцијата бр. како второ. владите може да се повикаат на заштита на работниците со цел да се овозможат подобри гаранции од страна на јавните сервиси за вработување. Во ваков случај. пред нацртот и усвојувањето на легислтивата. ги потенцираат правата на работниците за слобода на здружување и колективно преговарање. би можело да се овозможи консултација со релевантни цивилни социјални организации и други акционери. Можно е да биде и повеќе од очигледно. во текот на легислативниот процес. Со цел да се земат предвид нивните проблеми. Понатаму. Земјите членки на ILO се овластени да помагаат од своите кенцеларии кога подготвуваат нови законски решенија во областа на трудовото законодавство. Владите можат согласно Член 2 (4) (а) од Конвенцијата на ILO со бр. во секој случај. Исклучок од активностите на регрутирање од страна на приватни субјекти.htm 11 . дека капцитетите на повиканиот авторитет за извршување и примена на правниот акт се лимитирани. на пример. бидејќи во спротивно поцесот на примена и извршување би можел да биде преоптоварен. прашањата на еднаквоста и половата застапеност се јавуваат како есенцијална потреба и истите трба да бидат интегрирани во законскиот текст. уште во фазата на нацрт на законскиот процес. туку можеби. членовите 4 и 11. како што се жените и работниците мигранти. 181 поставува во овој контекст. би било добро да се советува да се задржат обврските и потребите за PrEA колку што е можно поедноставни. Вакво исклучување од учество на приватните пазари на PrEA од активностите на регрутирање може да биде значајно во случаите каде се појавува злоупотреба на прватните агенции. 181. така што би било пожелно да се овозможи и регулира учеството на приватните агенции за вработување во националните пазари на трудот. Во прилог на погоре реченото.да ја измени секоја мерка и секое решение од министерската регулатива кои се покажале како неефикасни при мониторинг на сктивностите на PrEA. дека организациите на работници и вработени би требало да бидат консултирани. секоја земја треба да ги земе предвид постоечките административни капацитети на владеење со цел да се имплементираат предложените предлог решенија и мерки. во процесот на елаборирање на ваквите закони. што е уште поважно. PrEA легислативата треба да вклучува решенија кои специфицираат дека работниците F F 4 Програмата на ILO за социјалниот дијалог подготви специјална алатка којашто исто така би можела да биде од општа помош во ваквиот контекст: насоки и напатствија за трудово законодавство можат да дадат совет и асисетнција во дрфатувањето на нови закони од трудовата област. Две важни решенија поврзани со Конвенцијта. може да се дозволи само во оние случаи кога јавните сервиси за вработување на една конкретна земја се всушност способни да ги овозможат истите. Искуството покажало дека ова е неопходно поради тоа што разликите помеѓу националната легислатива и политиките коишто како такви постојат би можеле да претставуваат сериозна пречка за ефективна имплементација и примена на регулационите правила за приватните агенции за вработување. таа би требало најнапред да биде соодветна на самата себе. Поради ова. Достапно на: http://mirror/public/english/dialogue/ifpdial/llg/main. откако ќе се консултираат со најрепрезентативните организации на работници и вработени.

http://www. Холандија и Данска имаат статутарна регулатива во однос на PrEA чијашто правна рамка беше постигната преку колективен трудов дијалог. член 12 укажува на одговорностите на PrEA коишто вклучуваат вработување работници со услуги коишто се достапни на трета страна. Важно е сите закони и регулативи да бидат јавно обзнаени и да циркулираат во јавноста. Овој предуслов би можел да овозможи оние PrEA коишто аплицираат за лиценци реално да го очекуваат исходот ако ги исполнуваат условите кои се потребни за лиценцирање. како што се Шведска 5 и Германија 6 . Германија. Постојат примери кога некои развиени земји кои во својата легислатива го легализираат постоењето на профитно ориентирани агенции за вработување.de/tarif/ tarifvertraege. Во Обединетото Кралство. Условите за стекнување на лиценца треба да се транспарентни. активноста на агенциите за вработување и Регулативите на бизнисот за вработување во 2003 г. 6 Колективен рамковен договор за привремена работа. да биде видлив начинот на нивното донесување и да биде јасно базирана на постоечката регулатива.eurofound. би требало да е сеопфатна. потенцирајќи ја растечката улога на колективното преговарање во експанзијата на смаиот сектор 7 . Условите под кои лиценците би можеле да бидат продолжени или наново издадени или пак повлечени. и породилно отсуство и бенефиции.eu. исто така треба да бидат обзнаени од идните лиценци. No. Ова се исто така индикации за постоење на позитивната улога на социјалниот дијалог во регулирањето и мониторингот на PrEA.објективни и онапред познати на сите апликанти. било да се однесува на аплицирањето или пак на процесот на мониторинг. 12 . Ова вклучува логичен реален временски лимит за властите да одлучат за секоја поеднечна апликација за добивање лиценца. и поради тоа вработените и работниците се покриени од правен аспект со општите законски решенија од трудовото право. Секоја одлука донесена од соодветните власти. јни 2006г. Публикуван во август 2003г. Понатаму. компензација во случај на незгоди и болести како и несолвенстност и заштита на работниците во вид на однапред дадени изјави.php. статуторни социјалени безбедносни бенефиции. на пример.регрутирани се во можност да ги користат погореспоментаиве права.bza.. работно време и други работни услови. Brigitta. да заменат работници од тоа претпријатие кои се на удар“. Препораката 188 потенцира дека „приватните загенции за вработување не треба да ги прават работниците достапни на корисничкото претпријатие. кадешто PrEA и привремените работници се покриени со колективни договори кои ја договараат врската во вработувањето. коишто се наречени „корисничко ангажирање“. исто како и соодветна заштита во однос на: минимум надоместок. F F F F F F 5 Nystrom. 1. трудова безбедност и медицина. Целосниот извештај е достапен на http:// eiro.int/thematicfeature14. Компаративно Трудово право и политика Vol. 23. коишто стапија во сила во април 2004 г. Ова овозможува една едноставна и лесна дерегулација на PrEA особено кадешто постојат силни трудови синдикати коишто го имаат обезбедено постоењето на работните услови за вработените преку колективни договори. “Правната Регулација на агенциите за вработување и лизингот при вработување и лизинг компаниите за вработување во Шведска”.html.. пристап до стручни обуки. Пстојат еден број на случаи за пример. ја ограничуваат одлуката за луѓето кои бараат работа во текот на индустриски превирања и несогласици. Некои земји донесоа такви легислативи којашто забрануваа замена на регуларните работници кои се на удар од страна на агенцискиот персонал. третирајќи ги истите како секој друг бизнис субјект. 7 „Привремена агенциска работа во зголемена ЕУ“.

2. Во табелата се опишани некои примери: Предмет на законодавство: Опфат на примена на законодавството Земји Австрија Белгија Кина Франција Германија Индонезија Италија Филипини Полска Португалија Шпанија ВБ Видови на PrEA Агенции за привремено вработување Агенции за привремено вработување Прекуокеанско вработување Агенции за привремено вработување Агенции за привремено вработување Прекуокеанско вработување Агенции за привремено вработување Прекуокеанско вработување Агенции за привремено вработување Агенции за привремено вработување Агенции за привремено вработување Трудови добавувачи во земјоделието 13 . како и во случаите кога се работи за националните пазари.2. Легислативата е корисна на ефективен начин за регулирање на поставувањето на работници во согласност со законот. овие агенции би можеле да потпаднат под опсегот на генералната легислатива. извесен број на земји имаат поставено специфична легислатива во областа на агенциите за привремена работа. а трети случаи вклучуваат агенции кои овозможуваат услуги поинакви од поставување на работно место. Специфична легислатива за водење одредени видови на услуги за регрутирање е апсолутно неопходна како што се случаите кои се однесуваат на домашните работници и поставувањето на работно место на работниците во странство. Квадрант 1 Видови на законодавство Извесен број земји се решија на специфични закони и/или регулативи кои покриваат само одредени видови на PrEA и се однесуваат само на специфични практики кои преовладуваат во овој сектор. Структурата на домашниот пазар на трудот и активностите на поставување на работно место предоминантно превземени. На пример. додека во други случарви. тогаш во ваквите земји специфична легислатива за ваквиот вид на активности треба да биде донесена и усвоена. Ако поставувањето на работници на работа во странство е честа и вообичаена работа во една земја. намерата е легислативата да го регулира процесот на регрутација и поставување на работниците на соодветно работно место во странство. Во спротивно онаму кадешто ваквото регрутирање на работници за работа во странство е реткост. Типологија на PrEA легислативата и регулативите Опсегот на примена на PrEA регулативите би можел да се доведе во сооднос со видовите на улугите за регрутирање на работници што PrEA ги изведуваат надвор или во секторот во кој се наоѓа фокусот на нивната работа. може да извршат значително влијание на одлучувањето за тоа дали една единствена легислатива ќе ги покрива сите видови на агенции или ќе постојат неколку специфични закони/начини на регулација кои би биле користени.

би можеле да откријат дека координацијата помеѓу потребите и побарувањата од различните владини министри или оддели може да ја подобри ефективноста на вклучувањето на ваквите спогодби во секојдневна пракса. Агенциите кои работат преку овој медиум. Многу PrEA се вклучени во процесот на регрутирање на работници мигранти за работа во странство. ова би можело да води до прескокнување на одредени задачи и неисполнување на одредени одговорности кое што ќе води до зголемување на проблемите на компетитивноста. нудат широк спектар на услуги. во извесен број земји законодавството за агенциите за привремена работа содржи специфични одредби за заштита на вработените преку агенциите како и одредби за условите при работа. организациите на работнците и работодавците. особено оние кои се однесуваат на миграцијата на трудот. на пример. Слична пракса се развива и во прекуокеанските агенции кои регрутираат работници. 2. Поставувањето на механизми за координација е значајно и поради други причини.3. од класични активности за поставување на работа (на определен временски период или привремено) до регрутација во други области какви што се au pair агенции. Како што улогата на јавните и приватните услужни сектори за вработување би можела да биде разгледана од аспект на различни политики. Земјите коишто се залагаат за вклучување на билатерални спогодби.е. туку исто така и повеќе социјални партнери. модни агенции итн. механизми на соработка и прецизни процедури можат да бидат усвоени онаму каде што различни министри или агенции се вклучени во процесот на примена и извршување. истите се тешки за монторинг. Поради тоа што агенциите што работат на интернет немаат физичка инфраструктура. или кои се во потрага на поинакви заштитни мерки кои се однесуваат на трудовата миграција. власта се наоѓа кај специфични оддели во рамките на министерството за труд додека други влади имаат создадено одделни власти коишто се задолжени за мониторинг на активностите на PrEA.Во повеќето земји специфично законодавство за специфични видови агенции е воспоставено со цел да ги опфати специфичните видови на практика коишто се во врска со активностите кои агенциите ги изведуваат при своето работење. Институционална рамка Регулирањето и мониторингот на активностите на PrEA бара одговорна администрација и административни власти за примена и извршување на легислативните решенија. Ова би можело да го зајакне процесот на имплементација на целокупната политика на пазарот на трудот кој би станал многу покохерентен во ваков случај. Со цел да се одбегне ваквата можност. кога овие агенции работат од надворешни земји постојат тешкотии да се откријат злоупотребите во процесот на регрутирање. или невладините организации како релевантни фактори во процесот на мониторингот. Властите кои се одговорни треба да бидат назначени на еден јасен начин и да поседуваат прецизно одредени мандати. Сличен проблем исто така преовладува кај бизнисите кои се базирани на работа во друга земја надвор од опсегот на примена на националната регулатива. Во однос на агенциите за привремена работа. Ова го зголемува легитимитетот на целовкупниот процес на мониторинг и би можело да доведе до поголема ефективност како што бројот на вклучени акционери во процесот се зголемува. Како и да е. прашањата за еднаков третман на редовниот персонал се често поставувани. Во пораст се проблемите во регулирањето и мониторингот кои произлегуваат од работењето на PrEA преку интернет. т. Во повеќе земји. процедурата на координација внатре во различните оддели треба да постои. Воспоставувањето на поодделен авторитет може да понуди предност не само во инволвирањето на други владини официјални претставници. 14 . Доколку постои неправилно назначување на извршен авторитет.

а којшто би можел да произлезе во поинакви околности. За да и служи на оваа конвенција. Покрај разликите во начинот на нивното функционирање и моделите на работење. (б) услуги коишто се состојат од вработување на работници со преглед со цел истите да станат достапни за трета страна. 1997 Член 1 1. За потребите на оваа конвенција поимот приватни агенции за вработување значи секое физичко или правно лице. Сите видови категории на PrEA кои што понудуваат разлочни видови на услуги за поставување на работа имаат основно и вообичаено поставување на работните места како нивна главна активност.4 Дефинирање на PrEA Многу значајна потреба на било кое законодавство кое ги засега PrEA треба да бидат чисти и јасни дефиниции на терминот PrEA. како што се одлуките за информации коишто не успеваат да воспостават баланс помеѓу специфичните понуди за вработување и барања за работа. чување. без приватната агенција за вработување да стане договорна страна во односот кој настанува при вработувањето. независно од јавните власти кое овозможува еден или повеќе од следниве услуги понудени на пазарот на трудот: (а) услуги со цел да дојде до поклопување на понудите и барањата за вработување. или пак се поврзани со работник којшто не може да биде идентификуван. 2. којашто може да биде физичко или правно лице (како што погоре е кажано „компанија корисник“) кое ги определува нивните задачи и го надгледува извршувањето на овие задачи. 15 . (в) други услуги поврзани со барањето работа кои се определени од компетентна власт по извршени консултации со најрепрезентативните организации на работниците и работодавците. заштитните мерки коишто се поставени во законот може да не покријат извесни категории на работници кои се регрутирани преку PrEA. поимот работници вклучува лица кои бараат работа 3. поимот процесирање на лични податоци на работниците значи постапка на собирање. Примери од националната номо-техника и националното законодавство на оваа тема се наоѓаат во Анекс III табела 1. За да и служи на оваа конвенција. Ова овозможува да се избегне конфузијата која би настанала во случај на примена на самото законодавство. На пример. PrEA воглавно би можеле да бидат дефинирани Квадрант 2 C 181 Конвенција за приватните агенции за вработување. комбинирање како и комуникација и каква било друга употреба на информации поврзани со работникот или коишто се однесуваат на работник кој може да биде идентификуван. 2.

6 Дефиницијата на PrEA воспоставена со конвенцијата на ILO бр. Оваа дефиниција којашто се наоѓа во гореспоменатата конвенција бр.181 е покажана во квадрантот 2.  Примери од националната номо-техника и националното законодавство на оваа тема се наоѓаат во Анексот III табела 2. во име на физички лица (или претпријатија) чијашто цел е да се олесни или пак забрза пристапот до вработувањето или напредокот во кариерата со пополнување на работните места понудени низ конкурси и јавни огласи. 16 .како сервисни услужни претпријатија коишто се регулирани со приватното право и кои работат согласно договори и во замена за финансиски надоместок. Словенија и Италија) и би можела да служи како референтна точка за националните законодавства кои што се однесуваат на PrEA.181 веќе беше употребувана во многу случаи (на пример во Грузија.

Регистрација значи дека PrEA се регистрирани со согласност на владините власти додека лиценцирањето бара претходна авторизација на PrEA пред започнувањето со бизнис. лиценцирањето не треба да биде земено во предвид само како единствена мерка за мониторирање на активностите на PrEA. освен онаму каде што тоа е поинаку регулирано или детерминирано во согласност со соодветната пракса и националното законодавство“. авторизација. 17 .181 каде што земјите членки се повикуваат на тоа да „ги детерминираат условите кои се однесуваат на работењето на PrEA во согласност со системот за лиценцирање или сертификација. инкорпорација. итн). Сертификацијата и саморегулацијата се други две опции. Како и да е. Следнава секција се фокусира на детали за мандаторна регистрација и лиценцирање коишто се основни средства за имплементирање на принципите на Kонвенцијата бр.Правни барања за Основање и работење со PrEА 3 K ако што е наведено во Kонвенцијата бр.181.1 Регистрација и лиценцирање на работењето Општи услови Еден од начините за регулирање на активностите на PrEA е преку процесот на регистрација и лиценцирање (акредитација.181. Ова се рефлектира во членот 3 (2) од конвенцијата бр. „членот ќе ги определи и детерминира условите коишто се однесуваат на работењето на приватните агенции за вработување во согласност со системот за лиценцирање и сертификација. 3. Повеќе детали се разгледани во секцијата 4. освен онаму каде што тоа е поинаку регулирано или детерминирано во согласност со соодветната пракса или со соодветното законодавство“.0.

особено оние прифатливи и соодветни за земјите во развој. нивните адреси и по можност датумот на истекување на лиценцата) овозможува секој да може да се 18 . Системот на лиценцирање исто така помага во создававањето транспарентност. Ако системот за лиценцирање за работата на PrEA е востановен. како што се бизнис адреси на актерите вклучени во пазарот за изнаоѓање работа. аспирации и идеосинкрази.181. Проблемите кај условите за лиценца воглавно лежат во стандардите за неопходна проверка. на пример оние кои што се однесуваат на извесни групи на работници кои се особено ранливи при експлоатација и злоупотреба и истите. преку системот на лиценци. помага да се чуваат архиви од PrEA. би требало да бидат земени предвид. Учеството на социјалните партнери дава корисни референци кон прецизните потреби на пазарот на трудот за работењето на PrEA. и доведува до нарушувања на самиот пазар за наоѓање на работа. соодветно би било владите да ги консултираат најбројните организации на работодавците и работниците во согласност со членот 3 од конвенцијата бр. Вредноста на еден компулсорен ситем на лиценцирање е во тоа што истиот овозможува предходен увид во капацитетите и способностите на апликантите како и увид во нивното професионално искуство во однос на работењето со изнаоѓање соодветни работи и поставување на работни места. Исто така.Регулацијата. на пример бројот на оние луѓе кои бараат работа и истите се успешно поставени на соодветно работно место. Специфични критериуми би можеле да бидат договорени во текот на процесот на консултации. бидејќи истиот води до различен односно нееднаков третман на апликантите. Ако на решенијата во однос на уредување на лиценцирањето им недостасува прецизно дефинирање. PrEA. не како средство за спречување на конкуренцијата и компетативноста. туку исто така овозможува информации за видовите на услуги кои што PrEA ги нудат на нивните клиенти. Пред усвојувањето на каква било регулатива која се однесува на лиценцирањето и какви било решенија кои го тангираат истото. Системот на лиценцирање којшто е предложен не би требало да биде премногу комплициран бидејќи би создал непотребни проблеми и би претставувал товар за неговите интерпретатори. Лиценцата е користена воглавно како средство за подобрување на функционирањето на пазарот на работна сила. Ваков вид на јавен регистар (со информации за лиценцираните агенции. Како додаток на погоре реченото. работи како еден нормален секојдневен бизнис. ваквите услуги бараат специфични вештини и разбирање на човекот како суштество со неговите најразлични потреби. специфичните потреби коишто се изнесуваат пред социјалните партнери. тоа овозможува не само информации. тогаш регистрирањето на сите PrEA би требало да се направи јавно. нивната интерпретација во таков случај е оставена како дискреционо право на индивидуалните владини претставници. во основа. Ова е начин којшто не се препорачува. Поради ова. на тој начин што ги идентификува оние коишто учествуваат на пазарот и во севкупните активности на PrEA. со востановување на јавен регистар. Условите за издавање на лиценци може да се разликуваат и тоа во голем степен со низа различни последици кои произлегуваат од ваквото разликување во праксата. Услугите поврзани со менаџирањето на човечките ресурси се разликуваат од секоја застапничка работа. PrEA би требало да бидат регистрирани како специјална категорија на приватни бизниси за да се избегне злоупотреба на клиентите и несовесност при работењето. па тука нема никакво значење фактот дека нивните секојдневни активности и работење се поврзани со луѓе коишто посакуваат да најдат соодветно вработување.

во тој случај е вообичаено да се наплаќа регистрациона такса од PrEA. висината на таксата зависи од големината на агенцијата апликант. Во секој случај.mom. а немаат пристап до интернет Филипините објавуваат на регуларни основи.gov. Во некои законодавства. Во однос на поставувањето на работа на работниците имигранти. Понатаму. откажаните. За оние кои бараат работа. Оние PrEA коишто работат илегално би можело да бидат многу полесно идентификувани на овој начин ако е јасно кои агенции се лиценцирани а кои не се. Истиот овозможува практичен водич и акција за максимизирање на користа од трудовата миграција публикуван во 2006. нити пак би требало постоечките PrEA. Ова овозможува потенцијалните вработени кои бараат работа вкрстено да ги проверуваат однапред агенциите од кои што би барале услуги во смисла на тоа дали истите се лиценцирани или не. којашто се определува зависно од бројот на 8 Мултилатералната правна рамка за трудова миграција на ILO правно необрзувачки принципи и водичи за правилно базиран пристап кон трудовата миграција. Плаќањето на регистрациона такса ја покрива административната процедура на лиценцираните агенции и може да се земе како доказ за финансискиот капацитет на PrEA коишто посакуваат да влезат на пазарот. PrEA не би требало да бидат спречени при започнувањето со нивниот сопствен бизни. забранетите или оние кои одбиле да ја обноват лиценцата со целосни детали за агенциските официјални претставници. кои што претходно немале обврска да платат регистрациони такси да бидат спречени при продолжувањето со нивниот сопствен бизнис. Суспендираните. Извор: интернет адреси на јавните регистри во Сингапур и Филипините: Сингапур: http://www. Износот на оваа такса варира во големи размери во различните земји со тоа што од некои апликанти се бара да платат за самиот апликационен образец. необврзувачките мултиведуватерални правни рамки на ILO коишто се однесуваат на трудовата миграција наат извесни водилки за лиценцирањето и супервизијата на процесот на регрутирање со назнака на конвенцијата на ILO бр. Овој пристап ја зема во предвид финансиската ситуација на многу (мигранти) работници кои бараат услуги од PrEA.asp HU U HU U увери во тоа која од приватните агенции за вработување би сакал да ја консултира и дали истата е всушност легитимна. особено во националните пазари на трудот каде различен број на PrEA се активни. од претерано високите регистрациони такси. 19 .poea.Квадрант 3 Јавни регистри на PrEA во Филипините и Сингапур Модели на јавни регистри со лиценцирани PrEA кои ја зголемуваат транспарентноста внатре во пазарот за поставување на работа можат да бидат најдени во земји како Сингапур и Филипините.181 која се однесува на приватните агенции за вработување.gov. повторно лиценцираните. брошура со лиценцирани агенции. Филипините дури ги имаат вклучено оние PrEA коишто биле тргнати од листите.sg/FMMD/EADirectory/ Филипини: http://www. Двете земји имаат направено листи со сите во моментот лиценцирани агенции коишто се јавно достапни преку интернет.ph/cgi-bin/agSearch. Ваков висок степен на транспарентност би бил препорачлив. 8 F F Надоместок за регистрација Ако процедурата на лиценцирање или регистрација постои.

Во прилог на ова. со мал 20 . во текот на било кој неуспех да се оствари обврската. Како и да е. Колку што е покомплицирана и подиференцирана процедурата на аплицирање. може да биде реисплатена од претходно оставениот депозит. што не е интенција на било која регулаторна правна рамка. Ваквата политика се чини дека е ефективна во смисла на обесхрабрување на непочитувањето на државната регулатива. толку поголеми ќе бидат и административните трошоци. Во пракса. би требало да постои баланс помеѓу покривањето на административните трошоци за издавање на лиценца и финансиските способности на PrEA. тоа може како последица да доведе и да поттикне извесни PrEA да работат надвор од законскиот систем. ако износот на регистрационата такса не е соодветно подесен за да соодвествува со моќта за конзукција којашто преовладува во земјата. Самиот депозит може да служи како заштита за да се обезбеди дека PrEA соодветствуваат со законските решенија. Доказ за финансиските капацитети на PrEA како финансиски субјект може да биде даден или во форма на депозит и/или со постоење на специфично утврден минимум почетен капитал. Правејќи ја регистрационата такса зависна од фактичката големина на агенцијата го земав предвид финансискиот капацитет на PrEA и поради тоа исто така овозможува мали и средно големи претпријатија да влезат на пазарот. секоја загуба или штета којашто ќе биде нанесена на било која личност. извесен број на земји побаруваат од PrEA да воспостава таква врска со властите којашто ќе служи како своевидно обезбедување. Важно е да се забележи дека тешки финансиски товари коишто би се оставиле на терет на регрутиентите. и истово ги прави супервизијата и мониторингот уште потешки. Доколку апликацијата за лиценцирање е од било која причина одбиена. во многу зависат од самата процедура на лиценцирање. Депозитот може да служи како безбедносна мерка за заштита на работник (за неплатени надници или други давачки за надомест од социјално осигурување итн. може да водат кон намалување на конкурентноста во врска со оние коишто се волни да работат надвор од правниот систем. Административните трошоци кои што властите за лиценцирање ќе мора да ги сносат. висината на гаранцијата варира во голема мера. Постојат случаи кадешто ваквиот депозит станува корисен за исплаќање на работник кога тоа е наредено од суд или од специјално востановен орган во административна процедура.вработени.) или за да се осигура плаќањето на наметнати финансиски давачки кон PrEA. особено онаму каде што бараниот депозит е определен со фиксна вредност. а сето тоа заради одржување на мал број фирми. доколку истата таа е базирана на јасни објективни правила и регулативи кои ја обезбедуваат процедурата на конфискување на депозитот во случаи на злоупотреба.  Примери од националната номо-техника и националното законодавство на оваа тема се наоѓаат во Анекс III табела 3. некои легислативи имаат воспоставено решенија за намалување или пак укинување на регистрационата такса во специфични случаи. Поради тоа. Финансиски капацитетиДепозит na капитал и минимален почетен капитал Финансиските способности на PrEA се особено значаен критериум во однос на влегувањето во бизнис сферата и започнување на бизнисот. Пред започнувањето со нивната работа.

би можеле да ја олеснат одлуката за тоа дали да се лиценцира конкретна PrEA или пак да не се лиценцира. колку многу работници всушност ќе бидат регрутирани. демонстрирањето на однесување коешто е во согласност со правото е рестриктивно и се однесува само на специфични престапи коишто се поврзани со трудовото право или е во зависност од видот на предходно извршени кривични дејствија. Кога ова е случај.  Примери од националната номо-техника и националното законодавство на оваа тема се наоѓаат во Анекс III табла 3. Поради ова. пак. Доказот за финансиските способности служи да покаже дека една конкретна агенција ја има способноста да ги обезбеди неопходните логистички и финансиски ресурси за да работи во својот конкретно избран бизнис и да се одржи во него подолг временски период. Во други земји. личниот критериум пред се се однесува на кредибилитетот и сигурноста на поседувачот на лиценцата (и неговите вработени) преку демонстрација на претходно однесување коешто било во согласност со правниот поредок на нивната земја. вообичаено води до исполнување на овој критериум. Ваквите побарувања. банкарска гаранција или доказ за минимален почетен капитал би можеле да бидат суфициентни односно недоволни во ваков случај. Лични и професионални квалификации Друг важен критериум за да се издаде лиценца за работење на PrEA е личната квалификација и подобноста на кандидатите. Еден специфичен критериум може да бидат годините на апликантот. Во прилог на погоре реченото. Кредибилитетот на определен апликант којшто е на извесна возраст и којшто има стекнато специфично професионално работно искуство. апликантот за добивање на лиценца може да биде доведен во состојба да ја покаже сопствената подготвеност и 21 . Така што самиот депозит претставува производ од определен број минимални годишни надници. Во некој случаи. Депозитите или гаранциите не се побарувани единствено со цел да се антиципираат можните штети или финансиски давачки. Потврдите коишто укажуваат на тоа дека соодветниот апликант нема криминално досие во минатото и/или предходно изречени забрани во трговијата. без притоа да ги оштети интересите на оние вработени коишто ќе бидат засегнати од конкретните случувања. не само оние критериуми коишто ги воспоставува легислативата која се однесува на PrEA конкретно туку исто така и сите други релевантни закони коишто ја регулираат односната област. Ова може да биде тешко остварливо во пракса бидејќи PrEA не секогаш однапред ќе знаат колкав ќе биде нивниот бизнис или колку ќе еволуира или. Тие исто така може да служат како доказ за финансиските капацитети и способности на PrEA кои се јавуваат како апликанти за добивање на лиценци. горната граница на годините потребни за еден кандидат да биде подобен е поголема од горната граница на години потребни за добивање на согласност. Во извесен број земји. како и во случај на неуспех во своето работење.капацитет на регрутирање. Документите за апликација коишто биле поднесени водат кон очекувањето дека соодветниот апликант во потполност ќе ги исполни. може да се очекува да биде повисок. Освен возраста односно годините на апликантот. износот на депозитот соодветствува со извесен број годишни минимални надници. било да се работи за минимален почетен капитал или банкарска гаранција. некои земји се осигуруваат дека износот на депозитот ќе биде во зависност од бројот на работници кои самата агенција се обидува да ги регрутира.

Модулот А се фокусира на легислативната правна рамка додека модулот Б се однесува на способностите за менаџирање и советување. Рестрикциите кои се базирани на националноста можат. Смислата на горе прикажаното решение кое се состои во барањето сопственикот на лиценцата да биде сограѓанин или. или да поседуваат дозвола за вработување во случај да се странци. апликантите мора да бидат постари од 21 година.соодветност за работа со поставување на определено работно место. кривичниот законик. коишто често овозможуваат повеќе финансиски грански.htm Сингапур Политехника и детали за курсот се достапни на: http://www. тест спроведен во соработка на сингапурската Политехника и Министерството за труд. да бидат сингапурски државјани. Тие исто така мора да докажат дека не се без парични средства односно во банкрот и мора да го исполнуваат условот да не бидат предходно судски осудувани специфично според правниот акт кој се однесува на жените таканаречен Women’s Charter. актот на агенциите за вработување и актот за вработување на работници од странство. Од 1 август 2005 година па натаму. 2005. актот за деца и млади личности. Рестрикциите можат да бидат применети со тоа што во овој случај би било потребно сопственикот на лиценцата да биде од истата нација. во секој случај. па дури и подобри работни места. да бидат постојани резиденти.mom.sg/ProceduresAndGuidelines/ForProspectiveOrExistingEmploymentAgencies/AGuid eforEmploymentAgencies. достапен на: http://www.htm HU U 22 . Тоа се стреми кон овозможување на приватните агенции за вработување да се стекнат со неопходното знаење за менаџирање и работење со PrEA во Сингапур. Ваков пример е Сингапур (Квадрант 4). мнозинството на акционери. беше задолжително за сите нови апликанти да положат два модула на Сертификатот за Агенции за вработување (CEA). во случај на корпорациите. Извор: Министерство за труд : водич за агенции за вработување.edu. Пред се.sp. да бидат контрапродуктивни во смисла на тоа дека странските агенции за регрутирање.gov. Стравот од неземањето во Квадрант 4 Лични и професионални квалификации за лиценцирање на PrEA апликантите во Сингапур Владата на Сингапур и Министерството за човечки ресурси преку закони и регулативи определија строги барања за личните и професионални квалификации коишто идниот сопственик на лиценца за PrEA мора да ги поседува. Овој критериум се однесува на неговите капацитети за менаџирање и истиот ќе биде образложен подолу. да бидат сограѓани односно сонародници. се држат надвор од самиот пазар. Во Германија професионалните минимум стандарди се регулирани преку волонтерски спогодби (Квадрант 5).sg/department/dis/cec. воглавно овозможи превенција од тоа странските сонародници да бидат земени предвид. Определен број земји имаат инкорпорирано извесен број побарувања кои се однесуваат на демонстрирање на професионалната компетенција во однос на побарувањата за лиценцирање а сето тоа со цел да се обезбеди квалитетна контрола којашто се однесува на услугите кои се даваат.

Истата забрана треба да се применува на роднините на сопственикот на лиценцата. коишто се однесуваат на усовршување на работниците. Со цел да се спречат конфликтите на интереси. Во исто време. Ова водеше до усвојување на следните минимум стандарди во декември 2003: 1. на пример. Во прилог на реченото. сертификат за регистрација. 2004 предвид на странските фирми или странските поседувачи на лиценци може да биде пресретнат со побарувањето на ограничувања на ликвидните финансиски средства во кеш или со помош на други финансиски гаранции. тешко е да се оправда неправедна дисквалификација на ваквите компании. Забраната за странични или позадински бизниси зависи. Адекватна институционална правна рамка. Германскиот Парламент усвои нов закон којшто ги олесни барањата за добивање лиценца односно за лиценцирање за PrEA. во секој случај. познавање на локалните/регионалните пазари на трудот. Професионални квалификации на персоналот. од овој аспект. измама и несовесност во работата. 2. Можно е. Лични квалификации. откажани или обновени во случај кога специфични заднински бизниси се изведуваат и можат да го доведат оној кој бара работа во позиција да ја изгуби својата положба. финансиски капацитет.Квадрант 5 Германија: Усвојување на стандарди за квалитет Во март 2002. Лиценците би требало да бидат одбиени. Јавните сервиси за вработување се одговорни за мониторинг и спроведување на овие регулативи. непостоење на криминално досие кај персоналот. Оттогаш PrEA единствено треба да регистрираат сопствена трговија и да одговорат на следниве клаузули од законот за социјална заштита (SGB III): (а) постоењето на пишан договор којшто наведува услуги за соодветствување на работата. легислаторот односно законодавецот побара од Министерството за труд и приватните бизнис асоцијации на PrEA да иницираат дијалог во однос на стандардите за квалитет во индустријата. во големи размери. Ова е дијалог којшто сеуште се одвива помеѓу министерството за труд и PrEA на коешто му претстои идно подесување и развој на овие стандарди. како што е опишано подолу. Бизнисите често споменати во овој контекст се оние на туристичките агенции. пример: доказ за професионално искуство. на пример. да биде официјално вклучен во супервизијата или мониторингот којшто се извршува над PrEA. компаниите коишто имаат репутација и коишто се респектабилни во одредена економска област би било тешко да се очекува да ја изгубат сопствената 23 . (б) плаќање на такси во случај на успешно посредување. соодветни дозволи и заштита на податоци. и (в) заштита на податоците. да биде во предност за добивање лиценца она претпријатије чиишто приходи не се резултат исклучиво на процесот на регрутација. познавање на правната регулатива. особено во откривањето на случаи на стопански криминал. Извор: Bundestagsdrucksache 15/2521. од минатите искуства. на сопственикот на лиценцата (или неговиот партнер) му се забранува. 3. Овие минимум стандарди се од доброволна природа и истите претставуваат одговорност на PrEA бизнис асоцијациите за да се осигура ефективноста во нивната примена. коишто би можеле да бидат повеќе заинтересирани за продавање на туристички аранжмани отколку овозможување на соодветни и постоечки работни можности. Како и да е. транспарентни услови за бизниси.

Вакви предуслови може да ги снабдат потенцијалните оперативци во PrEA со корисни информации кои се однесуваат на погоре споменатите професионални способности и исто така да ги информираат за она што е допуштена или забранета практика. но исто така поседува знаење за специфичните економски области. Компетентноста на апликантот за лиценца при идентификувањето и одбирањето на квалификувани сограѓани за работа.. може да биде потребен специфичен период на професионално работно искуство и стекнато образование поврзано со активностите за поставување на работа. 1997. професионална квалификација) во она поле што се однесува на менаџирањето со персоналот. Посебна грижа треба да се посвети на дефинирањето на потребите за докажување на менаџерските капацитети и способности. на пример.репутација преку несовесност во работата и злоупотреба на активностите при процесот на регрутирање. 9 F F  Примери од националната номо-техника и националното законодавство на оваа тема се наоѓаат во Анекс III. Manollo: Испраќање на работниците во странство. консултациите. Во определен број земји ова доведе до развој на се построги и многу прецизни побарувања. 9 ILO: Abella. Во некои земји. Освен тоа. Женева. одговорот би бил .. бидејќи истите се основни потреби за секој вид активности при поставувањето на работа. итн. се многу важни. со поставувањето на работни места. универзитетска диплома. националните и (во случај на регрутирање во странство) меѓународните пазари на трудот.188 повикува на продолжување на погоре споменатите професионални вештини за вкупниот персонал на агенцијата.7 и 8. Во некои земји имаат воспоставено такви решенија што времетрањето на потребното работно искуство зависи од претходно стекнатото образование на самиот апликант. одредбата од параграфот 14 од Препораката бр. Личните квалификации може да помогнат во осигурувањето дека апликантот е запознат не само со сите релевантни закони и регулативи туку и со специфициките на локалните. сопствениците на лиценци треба да поседуваат соодветно образование (диплома за завршено средно образование. доказот за професионалните вештини и работното искуство на апликантот во однос на нивната соодветност во активностите кои се однесуваат на менаџментот и стапувањето на работа. Менаџмент способности Критериумот за менаџмент способност се однесува на самата компетенција на апликантот да организира и менаџира одреден бизнис. Во однос на прашањето како способноста за менаџирање на еден конкретен апликант може да биде најдобро прикажана. Во Сингапур.за кое ќе се расправа во следниот дел. како и во индентификувањето на соодветни работни можности за сите коишто се во игра.79 24 . апликантите за лиценци мора да поседуваат и да положат специфично диззајнирани курсеви за работењето на PrEA. Понатаму.или преку документи кои се достапни (ревизија на сметководствената и книговодствената евиденција) или преку лично интервју . гранки и професии коишто се соодветни за стапување на работа. стр. Во прилог на демонстрирање на финансиските способности за работа на PrEA би можело да се земат предвид како пред побарување. табела 6.

сопственикот на лиценца не може да докаже дека постои труд во соодветен квантитет. Ако наспроти тоа. но тоа не е единствениот начин. одлуката за соодветна големина и содветна опременост на бизнис премисите за работење на PrEA e дополнително барање за дoбивање на лиценца. Маркетинг капацитетот на идентификување на можности за вработување може се прикаже преку професионални квалификации. табела 10. Значи. Некои PrEA може дури да овозможат дополнителен простор за спроведување интервјуа во приватен простор. договор за регрутирање со странските официјални претставници. важно е да се знае однапред со кои бизнис партнери сопственикот на лиценца посакува да соработува и кој пазар (ако постои) новиот апликант се обидува да го пополни.  Примери од националната номо-техника и националното законодавство на оваа тема се наоѓаат во Анекс III. Во оваа смисла. 25 . во случај на прекуокеанско вработување. Друго институционално барање за работење со PrEA е специфицирањето и публикацијата на часовите коишто ќе претставуваат работни часови на агенцијата. Постоењето на нови пазари за вработување може да биде илустрирано преку голем број на работи понудени за специфични категории на работници. Ова е начин да се воспостават рестрикции на пазарот во однос на оние агенции коишто се доволно квалификувани и коишто се во можност да докажат дека нов пазар за нивните активности во однос на процесот на регрутирање всушност постои.  Примери од националната номо-техника и националното законодавство на оваа тема се наоѓаат во Анекс II. табела 9 Маркетинг способности Доказот за маркетинг способностите беше земен предвид од некои земји како друг критериум за издавање на лиценца за работа на PrEA.Во некои земји. туку и работниците коишто ќе бидат вклучени во процесот на преговарање. истото не може да доведе до претпоставката дека PrEA поседува маркетинг капацитет за да опстане на пазарот. Маркетинг капацитетите или способностите се од специфична важност во областа на прекуокеанското регрутирање и во случаи каде што пазарите за поставување на работа се веќе заситени. Во многу земји. од коешто не добива корист само агенцијата. Претходново може да биде прикажано преку едено специфично барање од (надворешен) бизнис партнер. дозволите за PrEA се веќе поминати низ процесот на инспекција уште во фазата на аплицирање. некои влади го имаат поставено овој критериум така што нема да дозволат повеќе партиципанти во просторот на еден маркет. Оваа воглавно се однесува на компетентноста на PrEA во идентификување на можностите за вработување за сите оние кои бараат работа и во преговарањето при склучување договори. или специјално овластување од соодветен правен застапник.

Во спротивно. Доделувањето на кратки лиценцни одобренија (на пример една година) може да доведе до тоа една легитимна PrEA да биде оневозможена соодветно да го води својот бизнис бидејќи периодот е премногу краток за да се планира и за да се реализираат замислените стратегии на агенцијата. Во некои исклучителни случаи периодот е 3 години. додека пак нивното обновување. доколку PrEA не се потчинила на регулативите и нејзината лиценца била повлечена (освен на барање на самиот сопственик на лиценцата) соодветно е да измине специфичен временски период пред истата агенција да биде подобна за реаплицирање за нова лиценца.  Примери од националната номо-техника и националното законодавство на оваа тема се наоѓаат во Анекс III. во случај на PrEA којашто го водела својот бизнис соодветно.Период на важење на лиценцата и повторна апликација Лиценците за работење со PrEA воглавно и генерално се издаваат за ограничен период на време. тогаш потребите за реаплицирање односно за процедурата на реаплицирање може да бидат олеснети и периодот на важење на лиценцата да биде дополнително продолжен. во текот на еден специфичен период на време. табела 11. реапликација е испратена пред да дојде до истекување на оригиналната лиценца и истата реапликација се доставува до самите власти кои се задолжени за лиценцирање. 26 . вообичаено за 12 месеци. Доколку PrEA покажува соодветено прифатливо раководење на својата работа. Во случаите кадешто е потребна обнова на лиценцата. Ваквата практика веќе постои во Јапонија каде првите лиценци се издаваат во времетрање од 3 години. тоа изнесува 5 години.

DETE објави во јуни 2005 бела книга за оваа тема. Подоцнежниот развој беше зајакнат преку една поголема слобода на движење на бродовите во Европската Унија и на глобално ниво и преку предностите кои ги нуди интернетот. Тоа исто така ќе придонесе кон донесување на код за практика кој ќе ги опфаќа стандардите за однесување на PrEA. во мај 1994. Ваквите развојни ситуации беа придружени со усвојување на конвенцијата за приватните агенции за вработување бр. како и самиот развој што се случува внатре во Унијата. Актот ја утврди постапката за лиценцирање.н. од земја којашто беше емигрирачка во однос на трудот. и самиот совет за миграција на Ирска.181 во 1997 и обновувањето на дискусијата внатре во ЕУ за директивата за вработените преку агенциите за привремено вработување. Така во еден релативно краток временски период.entemp.pdf 27 . до земја којашто е имигрирачка односно станува дестинација за многу работници од странство. ирскиот оддел за претпријатија. Самиот бум којшто настана во ирската индустрија во 1990тите беше причина којашто водеше до создавање на феноменот на недостаток на трудови вештини. туку исто така доведе до тоа други земји преку интернет да го покријат недостатокот на работна сила којашто се бараше во Ирска. Новата легислатива ќе го зајакне постоечкиот систем на регулатива со барањето секоја агенција за вработување што работи во Ирска да поседува лиценца.Квадрант 6 Развојот на регулаторната правна рамка за PrEA во Ирска Ирска е интересен пример за прифаќање на легислативата за работење на PrEA во развојот на секторот на регрутирање во ирскиот пазар на трудот во последниве години.ie/publications/employment/2005/employmentagencyreview. Развојот на овие меѓународни и регионални случувања. По коментарите коишто беа добиени од работодавците (вклучувајќи го секторот за регрутирање) и организациите на работниците. дискусионен леток за разгледување на актот за агенциите за вработување од 1971. Ирска го промени својот поранешен статус. Независно од тоа. Вклучени беа предлози за донесување на нов акт којшто ќе започнува со „чист slate“. како и самите PrEA. Извор: Оддел за препријатија. севкупната регултива беше пред се либерална во својот пристап. Условите на кодот ќе бидат развиени низ конструктивен дијалог со заинтересираните страни на оваа спогодба и ќе се земе во обзир веќе постоечкиот дијалог кој веќе се одвива во ЕУ. Актот за агенции за вработување од 1971 ги постави принците за лиценцирање на агенциите за регрутирање. трговија и вработување (DETE). за да се дојде до мислењето на заинтересираните страни. Мора да се има предвид дека ситуацијата во тоа време на усвојување на актот беше таква што агенциите за регрутирање во Ирска беа главно ангажирани во регрутирањето на Ирците за работа во прекуморските земји. подготви и објави т. трговија и вработување 2005. според која одредени финансиски и менаџерски услови беа воспоставени. како на пример инспекцијата на соодветни премиси. разглед на актот за агенции за вработување 1971 Достапен на: http://www. како и во однос на самите работници и самиот нацрт на сервис директива. Ова не само што водеше до зголемување во работењето на PrEA во Ирска. Самиот код на практиката ќе биде и предуслов за добивање на лиценца.

на секој начин. За некои PrEA може да претставува потешкотија нудењето на услуги за поставување на работа само во определени територии и области. Друг начин на легимитирање на опфатот на апликацијата за лиценца е да се вметнат рестрикции кои се однесуваат на географската покриеност на работата на агенциите. толку повеќе географските рестрикции на лиценцата може да ја спречат PrEA во наоѓање на соодветно вешти кандидати за ваквите позиции. и истите промени се пријавуваат до властите кои ја издаваат лиценцата или агенцијата на којашто и е доделена одговорноста да ги спроведува ваквите промени во согласност со примената на самата регулатива во оваа област. може да го подигне прашањето за самата корист од ваквата рестрикција во практика. 3. апликантите за лиценца треба да го вклучат регистрациониот број за плаќање на данокот на додадена вредност 28 . колку повеќе квалификации се потребни за специфични работи или понудени работи. Ваквото побарување е од голема важност и поради ова се препорачува за понатамошно извршување во процесот на мониторинг. на пример. задолжително е да се објават сите промени што се однесуваат на структурата на сопственикот како и на самата PrEA (акционери. информацијата за други агенции може да биде корисна во процесот на мониторинг во подоцнежната фаза.  Примери од националната номо-техника и националното законодавство на оваа тема се наоѓаат во Анекс III. табела 12. Ова. во многу земји еднаш издадената лиценца не е подобна за пренос на трети лица и бројот на личности на кои им е дозволено да дејствуваат користејќи ја лиценцата е ограничен за да се превенира една вегетивна практика на изигрување на законите откако веќе била дадена авторизација за постоечката лиценца. да се знае моменталната адреса на било која агенција е основно за да може непречено да се одвива инспекција на агенцијата. Во некои земји. Во некои земји. Даночните декларции во однос на PrEA коишто се однесуваат на нивниот бизнис опфат може да бидат преиспитани во согласност со пријавените регрутирања кои се спроведени.н).2 Регистрирање со друга трговска дејност во согласност со владината регулатива и даночни власти Дополнителен начин да се одржи чекор со работењето на PrEA претставува потребата за нивно регистрирање со други владини бизнис регулативи. Оваа потреба го рефлектира статусот на PrEA како комерцијален бизнис со нормални задолженија за плаќање данок и други обврски и задолженија. промени на бизнис адресата. Податоците кошто се добиени од системите за социјална заштита исто така може да послужат како корисна информација за активностите на PrEA.т. партнери и. Освен тоа.Опфат и можност за пренос на лиценцата Опфатот и можноста за пренос на една лиценца се однесува на прашањата поврзани со личната одговорност како и правната одговорност на сопственикот на лиценцата за соодветно работење со бизниси како што е овој. За да се осигура една одговорност и како лична и како законска. или отварањето на нови гранки. Поточно. социјални осигурителни системи и/или даночни власти. како оние географски области кои не можат да ја овозможат потребната работна сила којашто пазарот ја побарува. како и во случај на несогласување на она што е пријавено како извршено регрутирање и она што фактички е востановено или пак при некои други неправилности што индицираат несовеснот во работењето.

 Примери од националната номо-техника и националното законодавство на оваа тема се наоѓаат во Анекс III. PrEA би требало да бидат така конституирани за да бидат во согласност со сите соодветни закони во трудовата област како и со законите за еднакви можности и/или регулативи. владите го имаат правото да ги определуваат и посочуваат соодветните одговорности на PrEA и на претпријатието корисник на услугите а кои се однесуваат на „ а) колективно преговарање. Правата се најчесто базирани на Декларацијата на ILO од 1998г. 3. г) статутарни бенефиции од социјалната заштита. Женева. ѓ) заштита при работа и здравствена заштита. е) компензации во случај на несреќен случај или болест при работа. одржна во мај-јуни. за фундаменталните принципи и права при работа и она што потоа следеше коишто се усвоени од земјите членки 1998г. со друг вид на права коишто извираат од законите. пак. Во контекст на привремената агенциска работа. Тие би требало да бидат заштитени од дискриминација во целиот свет на работните луѓе. и во случај со уставни или. Ова е особено важно во случајот на привремена работа или кај прекуокеанските агенции. поточно овој однос којшто беше многу дискутиран. Иако ова побарување изгледа дека е од помала важност. од најразлични причини е од круцијална важност. д) пристап до обука. ILC 91 сесија. оние кои бараат работа и работодавците. ги има истите обврски во согласност со правото. Во оваа одлука се огледува односот којшто постои меѓу PrEA. владите немаат обврска да ги заштитат сите работници од повреди на овие права без оглед дали ја ратификувале оваа конвенција на ILO или не. без оглед на тоа дали функционира како агенција за привремено вработување или е ангажирана во процесот на регрутирање за работа во странство. ж) компензации во случај на несолвентност и заштита од побарувањата на работниците. Репорт бр. 2003г. алокацијат ана одговорности има најразлични реперкусии за последица во зависност од видот на PrEA со кој владите се во интеракција. 10 Во праксата. неопходно е да се определи разликата помеѓу одговорностите коишто ги сноси агенцијата и оние коишто ги сноси претпријатието корисник на услугата коишто се во сооднос со заштитата на работниците. PrEA. истото сепак. повеќе национални закони овозможуваат заштита на работниците од повреди на основните работнички права. Понатаму. или да поседуваат документ кој го докажува редовното регистрирање на нивниот бизнис. Овој наслов исто така беше на агендата на 95 сесија на IIC. Како и да е секој вид на PrEA е регулиран со специфични регулативи коишто ги покриваат целокупните нејзини активности. коишто односи често се нарекуваат „триаголни“ врски при вработување. б) минимални надници. Овој принцип е од F F 10 ILO: Опфатот на односите при вработување.како и регистрациониот број на данокот на добивка. или отсуство на другиот родител“. 5. 2006г. Овие принципи зацртуваат дека сите работници го имаат правото на слободно здружување и на колективното преговарање. Поради ова. в) работно време и други услови за работа. за да се исполни овој услов.181. табела 13.3 Спогодба за согласност со трудовите закони и законите за еднакви можности Во согласност со нивниот статус како комерцијален бизнис. з) заштита и бенефиции за време на породилно отсуство. 29 . Пред се. Во согласност со членот 12 од Конвенцијата бр.

возраста. кадешто овој договор ги регулира: работните часови и потпишувањето на договори со работниците. можат да се залагаат за еднакви можности за сите и со тоа да ја подобрат транспарентноста на пазарот на трудот.com HU U Manpower. која има една проактивна политика на разновидност во САД и исто така е пионер во промовирањето на разнообразноста на работното место. културата. или пак да одат во обратна насока и да применуваат една дискриминаторна пракса во работењето. Manpower истапи прва во отварањето можности за жените да бидат најмувани и да напредуваат како работна сила во време кога не било прифатливо за жената да работи надвор од домот и да гради кариера. 2006г. уште една меѓународна приватна агенција за вработување. Извори: Bundesverband Zeitarbeit Personal Dienstleistungen e. бидејќи се однесуваат како брокери. Ова често се регулира преку колективни договори.Сепак.manpower. Види: http://www.php 30 . Асоцијацијата на приватни агенции за вработување потпиша една правна рамка којашто служеше како колективен договор со членовите на Германската Конфедерација на трговски здруженија (Deutscher Ge werkschaft sbund-DGB) во 2003г. и обврска на персоналот да не прифаќа дискриминаторни елементи во процесот на регрутирање за вработување од страна на работодавците. Таа ја дефинира разнообразноста како различност врз основа на расната припадност.V. воспоставувањето и поништувањето на односите при вработување. има превземено бројни мерки со цел да создаде еднакви можности за сите.особено значење за жените или за малцинските групи коишто имаат потешкотии при влегувањето на националните или глобалните пазари на трудот. Покрај тоа. обуки за 2000 од нејзините 4700 вработени. тие исто така би требало да поседуваат извесен број олеснувања во промовирањето на вклученоста на дискриминираните групи. религијата. на пример. сексуалната ориентација и половата идентификација.. Како една од нејзините инкорпорирани социјални одговорности (CSR) Manpower смета дека разнообразноста на работното место е клучна за успех. исплатата на надници и отказниот рок. Philippin: «Emploi. Ова вклучува: бесплатна телефонска линија за привремено вработените коишто се жалат на дискриминаторен третман. тие би требало да се воздржат од сите активности што би можеле да доведат до едни вакви дискриминации. Извори:http:// www. Стравувајќи од загуба на потенцијални клиенти. Шеесетите беа најзначаен период за промоција на расна разновидност во САД при што Manpower играше значајна улога во создавањето на работни места за расните малцинства.bza. водечката агенција за привремено вработување. Понатаму. самата спогодба договара дека членовите на персоналот не треба да потпишуваат договори со компании коишто се директно засегнати од правен аспект. На пример.com/mpcom/content. Le plus gros procès pour discrimination ethnique à l’embauche s’ouvrejeudi à Paris. агенциите за вработување понекогаш употребувале доза на дискриминација при процесот на регрутирање. http://www. Adecco. Додека PrEA не би можеле да се сметаат за одговорни за оваа дискриминација на поединачни групи во соодветни земји. без оглед дали се приватни или јавни. Таа се залага за заемена почит и разбирање помеѓу луѓето со различни лични особености. полот. нациналното потекло. 11 F Квадрант 7 Приватни агенции за вработување: „ Чувари“ на вработувањето Агенциите за вработување.adecco. 11 Во Германија. хендикепот. L’enterprise prend des couleurs» in Le Journal du Dimanche. 14 мај. под закана од можни санкции кои вклучуваат отпуштање. страна 15. Извори: Y.de/tarif/tarifvertraege. во 1948г.

Ваквиот тип на модели. или која било форма на дискриминација опфатена со националното право и пракса. на пример. Женева 1997 pp. како што се годините. пол. Женева. политичко мислење. многу влади имаат поставено минимум стандарди за договорите за вработување коишто треба да бидат потпишани од оној кој бара работа. види исто ILO 2005 (трговија со луѓе и принудна работа: водич за регистраторите. односно обрасци на договорите за обработување не се секогаш задолжителни. забрана на слободата на здружување. 14 ILO: Abella. Обрасците на договори за вработување за работници мигранти треба како минимум стандард треба да го вклучуваат следново: F Опис на работата. денови за одмор. 14 F 12 ILO: ILC 92сесија. Manollo: испрашање на работниците во странство.Принципот на на недискриминација е исто така инкорпориран во членот 5 од Конвенцијата бр. религија. боја. PrEA би морале да се воздржат од сите илегални практики кои што ги обврзуваат работниците кон нивните сопствени агенции или кон специфичен работодавач. Основни работни часови. Основен и прекувремен надомест. Непарична компензација и надоместоци поврзани со работата. Поради ова. Основи за поништување на договорот. 181. социјално потекло. често се недоволно информирани во врска со условите кои постојат во земјите на нивно идно вработување. Клаузула за надминување и решавање на несогласностите. (веројатно поврзано за илегалните предлози за наплата на надомест за регрутирање или илегални одбивања од плата) илегално задржување на документите за идентитетот или различни форми на закани. дека работниците мора да бидат информирани за условите на нивното идно ангажирање. но тие служат како водич за идните работодавци и работници во процесот на формализација на спогодбата за вработување. 68 13 31 . празници. национално потекло. Женева. Конечно. провизионална снимка бр. 12 F Исто така релевантно за регулација на PrEA е принципот дека ниеден работник нема да биде доведен во ситуација да работи под принуда или да биде обврзан да работи. параграфот 5 од препораката број 188 укажува на употребата дека сите договори склучени помеѓу PrEA и луѓето кои бараат работа во однос на условите за вработување мора да биде во пишана форма. бидејќи се често оневозможени поради добивањето на социјална корист и се соочуваат со други несоодветни третмани во форма на ниски надници. односно.“ Оваа одредба е од фундаментална важност бидејќи многу денешни работници и работници-мигранти како и жени имаат потешкотии во остварувањето на нивните права. страна 57. Повреда при вработување и надомест при боледување. преку долговна врска. лоши работни услови и одбивање.. и примена на правото. Членот укажува на тоа дека PrEA би требало да ги „третира работниците без дискриминација врз основа на раса. местото на вработување како и должината на траење на договорот. 22. 2004г. односно обрасци на договорите за вработување. итна медицинска грижа. Транспортни клаузули до извесна земја/место на вработување и враќање. Препораката број 188 исто така стипулира како минимум побарувања. Бидејќи работниците мигранти. 13 Како поопшто правило. Со цел да се поедностави оваа процедура. па хендикепите. коишто се засноваат на правилата и регулативите кои се однесуваат на PrEA. многу земји имаат развиено модели. PrEA би требало да гo почитуваат принципот дека детскиот труд треба да биде елиминиран и дека ниедно дете не смее да биде регрутирано во врска со што Kонвенцијата број 182 на ILO има дефинирано дека “најлоши форми на детската работа”.

Многу земји. социјалната сигурност. “со цел да овозможи компентентната власт да добие претстава за структурата и активностите во приватните агенции за вработување во согласност со националните услови и практики”. Поради тоа. и фамилијарната миграција и враќањето. Во секој случај. важно е да се осигура постоење на придружните водичи за инплементација. а за работа во друга. Ова е во согласност со одредбата од членот 13 (3 од Kонвенцијата 181) која наведува дека PrEA. Овозможувањето на информации ја подобрува транспарентноста на процесот за регрутирање и им нуди на владините претставници една широка слика за вработување преку активностите на PrEA. во секој случај бараат PrEA не само да чуваат записи за регрутираните работници туку и да издаваат извештаи за тоа или истите да ги покажуваат кога тоа ќе биде побарано.4 Потреби за известување Со цел да се добие претстава за развојот внатре и надвор од домашниот пазар на трудот. овие спогодби не може да се сметаат како корисни во смисла на заштита на овие специфични категории на работници. договорите за вработување. Во прилог на реченото. Поради ова. во интервали кои ќе бидат одредени од страна на властите. Информациите собрани во врска со активностите на PrEA можат исто така да бидат проследени и искористени за да се добие на појасна слика за перформансите на пазарот на трудот како целина (види секција 3. процедурите за решавање на несогласностите. заштита на основните права. младите би требало да побараат од PrEA на регуларна основа да ги информираат владините служби за нивните активности преку чување на административни записи. некои бараат известувања по квартали.Со цел да се заштитат конкретно работниците мигранти.5). суштествено е ваквите спогодби кои се потпишани да испраќаат јасни пораки во однос на решенијата за заштита на мигрантните работници. Искуството покажува дека многу би. билатералните спогодби треба да ги покријат аспектите како што се областите за вработување. поставување на работно место и вработување. 3.” Модел на ваквата спогодба за привремена и постојана миграција за вработување може да биде најден во анексот за Препораката број 86 на ILO за вработување (надополнета). Во согласност со оваа препорака. PrEA автоматски би оперирале илегално. членовите кои што се засегнати ќе ги имаат предвид склучените билатерални спогодби за да се заштитат и спречат било какви повреди од дискриминаторски практики во процесот на регрутирање. процесот на селекција и регрутирање. Доколку ова не е случај. извесен број земји го направија регрутирањето за работа во странство зависно од постоењето на билатерални спогодби со односната земја кон која треба да биде испратен работникот. Извесни земји бараат месечни извештаи. други бараат годишни извештаи. мора да се собираат информации.или мултилатерални спогодби во однос на прекугарничната миграција примарно се однесуваат на прашања за илегален престој или депостација на илегално вработени луѓе. Ова исто така се рефлектира во член 8 (2) од Kонвенцијата 181: “онаму каде работниците се регрутирани во една земја. ќе собира и овозможува информирање. Во прилог на ова конзистентноста помеѓу билатералните спогодби и регулативите кои го регулираат работењето на PrEA е есенцијално. така што владата која е во прашање всушност потпишала ваква спогодба со други земји. Интервалите и пригодите вo кои PrEA би требало да подготват и да го известат релевантниот авторитет за собраните информации од нивното работење може да варираат во практика и истите се многу зависни од капацитетот на администрацијата која ги обработува податоците. 32 . Без оглед на формата на постоечката билатерална спогодба. Владините барања во однос на овластувањето треба да бидат кохерентни со методот според кој PrEA ги собираат и пишуваат сопствените информации. транспортот и условите за вработување. од голема важност е ако услов на постоење на билатерални спогодби е установен.

Во некои случаи. овие агенции се инволвирани во регрутирањето. Тајван. домашни работници што мигрираат. Женева. Во Индонезија кадешто постојат повеќе од 400 лиценцирани домашни агенции за вработување но и безборј илегални. им даваат на агенциите за вработување огромна моќ да управуваат со судбината на домашните работници што мигрираат. како и зголемената побарувачка за ефтина домашна аботна рака. Тие често играат главна улога во управата на несогласувањата помеѓу работниците и работодавците. Неадекватната регулатива и неадекватниот владин третман на работниците. создадоа профитабилен пазар за агенциите за вработување кои специјализираат за домашни работници. за разлиак од другите земји од коишто се одлеваат работници. 7 ©. Ако тие мигрираат кон средниот исток. корупција и бирократска структура во процесот на регрутирање на трудот којшто го зголемува ризикот од експолоатација на идните. Домашните работници коишто мигрираат од овие земји многу почесто се злоупотребени бидејќи доаѓаат во контакт и со нелиценцирани агенти за разлика од оние коишто се одобрени од соодветните трудови министерства. Домашните работници што мигрираат се често субјект на измама и злоупотреба од трудовите агенции во нивните домашни земји како и соодветните партнерски агенции во земјата во којашто пристигаат. потенцијални. волјум 18. Во многу случаеви агенциите ги поставуваат условите за вработување. често финансирани преку кредити со каматни стапки коишто достигнуваат висина од 100%. Злоупотреби на домашните работници низ светот . Сингапур и Малезија. постои недостаток на егектна владина интервенција. надоместокот за мигрирање е обично наплатен преку долгорочни одбивања од плата. транспортот и поставувањето на домашните работници. големиот број на жени кои мигрираат до работа. агенциите за вработување веќе рутински не им успева да ги заштитат работиниците од злоупотребата на работодавците. 33 . Вообичаено.јули 2006г. За домашните работници коишто мигрираат кон Хон Конг. бр.Квадрант 8 Регрутација на домашни работници „Во Азија. Види исто така ILO: Апликација за меѓународни трудови стандарди: Извештај на Комитетот од експерти за апликацијата на конвенции и предлози. 2005г. “ Извори: Human Rights Watch: Изметено под ќилимот. обично однапред плаќаат големи надоместоци на локалниот регрутер. вклучително платите и деновите за одмор. Со голем интерес да се поврати нивната инвестиција. и самиите трудови агенти се директно одговорни за злоуоптребата.. обуката. Трудовите агенти често даваат некомплетни или погрешни информации за условите за вработување и ги оптоваруваат идните домашни ртаботници со мачни долгови. Филипините и Шри Ланка имаат поразвиена регулативна правна рамка за мониторинг на процесот за миграција.

дозволено беше владите да овозможат исклучоци од овој принцип доколку постојат јасни и оправдани причини за ваквата можност. Ваквата ситуација ја покажува потребата за донесување на легислатива којашто заедно со административните процедури ќе ја поддржи правната рамка. во таков случај дозвола за емиграција ќе биде дадена. вакви побарувања исто така служат како дополнителен начин за условите на работниците регрутирани преку PrEA. Ако условите поставени во договорот за вработување се во согласност со претходно дефинираните критериуми. ниту една билатерална спогодба со ниту една земја не постои.5 Собирање и наплата на надоместоци Принципот на слободни услуги при вработување за работниците и работодавците правпат беше воспоставен како стандард за јавните сервиси за вработување во конвенцијата на ILO број 2 од 1919 година и повторно во конвенцијата 88 од 1949 година. табела 14 3. туку истовремено ќе служи како документиран доказ во случај кога стандардите не се во согласност со останатите несогласувања. Ваквиот систем не само што ќе осигура дека минимунм стандардите воспоставени со договорот се исполнети. каде билатерална спогодба со земјата на крајна дестинација постои. ниту една PrEA во Гана не може легално да регрутира за работни места во странство. Секцијата 7 (5) од трудовиот акт воспоставува барање дека секоја PrEA е единствено дозволена да регрутира од луѓе кои бараат работа за работа во странство. Како последица на ова. Одговорната организација може да биде странска канцеларија за вработување или трудово аташé или амбасада од земјата на крајна дестинација.  Примери од националната номо-техника и националното законодавство на оваа тема се наоѓаат во Анекс III. копии од договорите за вработување коишто се склучени со посредништво на PrEA мора да бидат презентирани на соодветната организација која во овој случај е одговорна заради одобрување.Box 9 Билатерални спогодби во Гана Трудовиот акт (2003) на Ганa ја демонстрира употребата на билатералните спогодби. Членот 7 од оваа конвенција наведува: 34 . Во исто време. Воглавно. Во конвенцијата 181. принципот од слободни услуги за вработување за оние кои активно бараат работа беше задржан како еден од заштитните одредби воспоставени да ги штитат интересите на работниците. До денес. Извор: Трудовиот акт на Гана (2003) Во извесен дел од законодавството.

изведувачите. особено оние со значителен број на прекуокеански агенции за вработување. Комитетот на ILO на експерти за примена на конвенциите и препораките на ILO е одговорен за интерпретирање дали ќе постојат исклучоци во согласност со националното право и дали истите се во согласност со Kонвенцијата. доместокот кој што е дозволен да биде собиран. 10 или 15 % од иницијалната месечна плата. собирањето на надоместокот од работодавецот ке биде тешко да се изведе во пракса. земји кои воопшто не ги регулираат прашањата за надоместоци и ги оставаат истите како дискриминационо право на PrEA. односот помеѓу трудовите односот помеѓу понудата и побарувачката на труд во многу земји може да биде земена во предвид. Ова. професиолналните играчи или модели. како и на специфични видови на услуги кои PrEA ги изведуваат. За некои специфични категории на работници 35 . или високата стапка на невработеност постои. Може да се забележи од примерите на извесни земји дека постојат различни причини за тоа да се дозволи PrEA да собираат и наплаќаат надоместоци од оние кои активно бараат работа. било какви надоместоци или трошоци за работниците. На пример. Понатаму. поради тоа што работодавецот е со свое седиште во странство. забраната за наплата на работници е стандарна роцедура. За извесни категории и работници какви што се уметниците. кодексот на пракса на меѓунардната конфедерација на приватни агнеции за вработување (CIETT) строго забранува наплаќање надоместоци за работниците. износот на надоместоците кои што се дозволени се пресметуваат по поинаква методолгија. тоа ќе го наведе во своите извештаи до ILO овозможувајќи информирање за ваквите исклучоци и притоа ќе ги наведe причините за истото. или имаат одредена регулатива за бројот на надоместоци кои ќе бидат наплатени. Во оние земји каде што доместите се од понудата на труд. Во некои случаи. Во индустријализираните земји каде агенциите за привремена работра доминираат со приватниот пазар за вработување. Точната вредност која што е воспоставена од легистративата. исто така. компетентните власти може да дозволат исклучоци на одредбата во однос на извесни категории на работници. Односно. во целина или на рати. како и да е. би било важно да износот на надоместоците кои што на PrEA им се дозволени да ги наплатат е јавно објавен. а сеилинг треба да биде фиксиран и како таков вметнат во легислативата. па до 5% од првата бруто годишна надмица. со цел да се борат против илегалните учесници на празарот кои што се здобиваат со профит преку прифаќање на мито. надомест кој би се наплаќал за работниците е забранет во сите 15 земји членки на ЕУ. Во прилог. Член кој има дозволени исклучоци од оваа одлука. и после консултациите со најрепрезентативните организации на работодавци и работници. Во некои земји.PrEA треба да плакаат директно или индиректно. е единствено дозволиво онолку време колку што е потребно да се воведат чувари заштитници кои ке ги заштитат барачите на работа од експлотација и истите чувари ке бидат инкорпорирани во системот на барање на работа но притоа износот на надометоците ке биде и соодветно реглиран. Други земји. Се чини соодветно да се овозможи ПрЕа да собираат и да плаќаат надоместоци од луѓето кои активно бараат работа. на пр. Со цел да се олесни плементацијта и маниторингот на собирањето на платата на надоместоци од луѓето кои активно бараат работа. наплатен од луѓето кои бараат работа е соодветен сооднос од месечната или годишната надмица. Постојат. може да настане таква ситуација каде оние кои бараат работа се спремни да платат прекумерни надоместоци. може соодветно да варира: од 5. Некои земји ја избраа опцијата да го фиксираат сеилинг за оние надоместоци кои што се собрани и наплатени од работниците. или се одлучија за рестрикција при собирањето на надоместоци на извесни категории на работници. Во интерес на работниците кои се засегнати.

Овие стандарди се однесуваат на пристапот на работникот до неговите 36 . услугите кои што се наплатени мораат да бидат комплетно остварени. ја забранува наплатата и собирањето на надомест од оној кој бара работа. овие трошоци се покажале да бидат дури и повисоки од самиот суштински надомест. или трошоци за медицински испитувања кои се одвиваат и се во тек или пак тестирања на вештините. во која работникот би требало да се вработи.  Примери од националната номо-техника и националното законодавство на оваа тема се наоѓаат во Анекс III. во процесот на регрутирање за работа во странство. Во прилог на веќе реченото. воглавно никакви надоместоци не се пресметуваат. додека пак за приправници. Препораката број 188 која што ја дополнува конвенцијата 181 содржи далеку подобро разработени стандарди за приватноста на личните информации на работниците. каскадер или професионален спортист. можат често да бидат прилично високи. лимит во формата или пак процентот на платата на надмиците е поставена за надоместокот. чувањето и изадавањето на сите лични инфорамции за работниците секогаш би требало да биде изведено во согласност со националните закони и регулативата за заштита на личните податоци. Во некои случаи. Овие дополнителни трошоци можат да содржат во себе трошоци за документација. на оние кои бараат работа може да им биде наплатено за таканаречените трошоци за документација кои. Ваквите трошоци за документација најчесто ги покриваат трошоците за издавање на лични картици за идентитет. Во некои случаи надоместоците се плаќаат единствено доколку регрутирањето резултира со вработување. виза аранжмани. Ова не само што ги вклучува актуелните надоместоци за услуги. Смислата во однос на овие трошоци е во тоа што најчесто луѓето кои што не се во работен однос или кои што не се мигранти едновремено би биле субјект на вакви надоместоци. пасоши и медицински сертификати. Собирањето. обработката на податоците за работниците би требало да биде "ограничено на оние работи кои што се однесуваат на квалификациите и професионалното искуство на работниците на кои се однесуваат. освен доколку странската земја. Регулативата на други земји овозможува PrEA да наплатат еквивалент од едномесечна плата за оној кој бара работа. туку ги вклучува сите трошоци поврзани со процесот на регрутирање. За рeгрутирање на еден артист. табела 15 3. како што овие трошоци можат да бидат земени во предвид како трошоци во интерес на самиот работник. Веќе беше споменато дека во исклучителни случаи каде на PrEA им е дозволено да наплатат надомест за лицата кои бараат работа. болниците и така натаму би можеле да одбијат да направат специфични исклучоци за торшоците за документација за работниците имигранти. медицински прегледи или авионско патување. Владите. диџеј. модел.извесни исклучоци се направени: за они кои работат како au-pairs максимумот на надоместок е и соодветно понизок.6 Доверливост и споделување на личните информации за клиентите и за лицата кои бараат работа Во согласност со член 6 од Конвенција број 181.

Тие исто така треба да бидат информирани за постоечките процедури за вложување на жалби поради прекршување на одредбите од договорот. Исто така корисно е да се овозможи за мигрантните работници.сопствени податоци. кој содржи многу специфични информации за оваа тема. Во прилог на кажаното. 15 Друго важно прашање се однесува на споделувањето на информациите помеѓу PrEA и лицата кои бараат работа. како и за видот на механизмите за разрешување на несогласностите со локалните работодавци. Женева. 1997 страна 86 37 .pdf 16 ILO: Абела Маноло: испраќање на работници во странство. 16 F F 15 ILO во 1997 имаше исто така публикувано код за заштита на личните информации на работниците. Ова прашање е исто така потенцирано во членот 3 од Конвенцијата број 97. особено за лицата кои бараат работа а кои имаат решено да работат во странство бидејќи споделувањето на информациите е прејудицијален услов за да се биде добро информиран и да се донесе разумна одлука. Информацијата е неопходна. Мигрантните работници треба да бидат информирани за можните жалбени процедури и да бидат запознаени со детали за контакт во случај на итност. работниците имигранти исто така имаат потреба од информации за дипломатските мисии или пак трудовите аташеа. каде е укажана на тоа дека земјите членки "ги превземаат сите соодветни чекори против пропагандата за погрешно насочување на работниците кое се однесува на процесите на емиграција и имиграција. Еден начин да се осигура дека лицата кои бараат работа всушност знаат какви точно се условите за работа. уште во фазата пред тргнување. особно во процесот на регрутирање за работа во странство. кои што можат да им пружат асистенција која е во врска со заштитата на правата на работниците имигранти. времетраењето на чувањето на податоците и видот на податоците кои се дозволува да бидат чувани. е да се користат унифицирани договори за вработување кои ќе служат како пример. параграфот 7 од Препораката број 188 го подвлекува следново: "компетентните власти би требало да се борат против не фер праксите на рекламирање и погрешно рекламирање.org/public/english/protection/safework/cops/english/download/e000011. вклучувајки реклами за непостоечки работни места во PrEA. како и да е.ilo. Важно е за потенцијалните работници мигранти да знаат што ги очекува во земјата на крајна деситнација кон која се упатуваат. Достапни на: http://www." Подеднакво важно е и тоа дека лицето кое бара работа да биде свесно за условите за работа за ваработувањето кое тој се обидува да го отставри. не само да се однесуваат на условите за работа туку и на можните ризици во текот на работата во зависност од природата и видот на работа. за миграција со цел вработување. Така. пристап до сите информации за условите за живеење и работа како и специфичните обичаи и практики во новата земја на дестинација." Инфорамциите кои PrEA мораат да ги овозможат би требало.

ова прашање е тесно поврзано со прашањето за назначувањето на одговорни власти за спроведување на процедурата. Спроведувањето на регистрационата процедура само по себе би требало да вклучува поделба помеѓу суштинското лиценцирање и процесот на регистрација како и супсеквентниот мониторинг на активностите на PrEA и спроведувањето на легислативата. Административните спогодби би требало исто така да воспостават временска рамка во која апликантите за добивање лиценца можат реалистично да веруваат и во која лиценцата би требало да биде издадена . Спроведувањето на процедурата за регистрација повторно се поврзува со административните и финансиски капацитети на соодветните власти кои го вршат лиценцирањето. Едно средство за зголемување на транспарентноста на активностите на PrEA е да се инсталира јавен регистер кој ќе ги вклучува сите лицнецирани PrEA со нивните детали потребни за воспоставување контакт. Поради ова.доколку бараните критериуми за добивање лицена се целосно исполнети. Во зависност од критериумите за лиценцирање што државата сака да ги постави. или дел од надоместокот за аплициранње. како што е веќе расправано за истото во секцијата 2. Исто така во регулативата за PrEA треба да биде кажано кога и како можните надоместоци за регистрација би се собирале и наплаќале.Владини регулаторни одговорности 4 4. Некои земји дури и побаруваат апликантите за лиценца да уплатат нерефундирачки депозит.1 Процедура на регистрација и (можно) собирање и наплата на надоместоци за регистрација Спроведувањето на процедурата за регистрација (или лиценцирање) е особено важна. ке постојат варијации кај персоналот кој што се смета за неопходен за процесирање на апликациите. 38 . само за процесирање на апликацијата.3. бидејки постојат многу начини на кои би можело да биде организирано лиценцирањето и субсеквентно на тоа и мониторингот на активностите на PrEA.

барањето за доплнителни информации ке биде оправдано. финансиските и личните капацитети за редовна или случајна инспекција недостасуваат. барем во периодот пред тргнувањето. инспекцијата на нивните работни простории може исто така да биде неопходна. И покрај тоа. Бидејќи мориторингот на работните услови на работниците имигранти е. Како што во многу земји. во многу земји агенциите се обвразни да овозможат за компетенитните власти соодветни дополнителни информации на нивно барање. согласноста да се испитуваат агенциските деловни простории од страна на трудов инспектор е вклучена во процедурата на аплицирање. по дефиниција тешко да се постигне во земјата на дестинација. Највообичаен и најчест метод за еволоација на условите за лиценца е канцелариското испитување. комитет или службеник може да биде начин на испитување во детали на квалификациите на апликантот и бизнис стратегијата за работење на PrEA однапред. Вториот вид на инспекција е најчесто е најавена и исто така често е резултат на поплаки или пријави за прекршување на законските прописи. Конкретно. Покрај инспекцијата во текот на процедурата за лиценцирање. ова побарување станува корисно како една вкрстена проверка на нивната чесност во работењето која што може да биде верификувана доколку агенцијата е навистина лиценцирана. Доколку постои јавен регистар на сите лиценцирани PrEA. кога PrEA се рекламираат во медиумите. Друг начин за директен мониторинг на процесот на регрутирање и активностите при поставување на работниците од страна на PrEA е да се побарува од агенциите да им достават на властите копии од склучените договори за вработување. Овој начин може да биде изведен во текот на процедурата за аплицирање. од нив се бара да го објават нивниот лиценцен број. многу земји овозможуваат и редовна и / или случајна инспекција на лице место.2 Мониторинг на активностите на PrEA Откога PrEA ќе биде леценцирана врз основа на опишаните критериуми. како и да е. тие би требало барем да овозможат механизам за инспекција на самото место на случувањата со цел да се истражат пријавените злоупотреби или несоодветното однесување на агнецијата. особено важно е натамошните активности во процесот на регрутирање да бидат мониторирани. во некои случаи.Ова побарување може да биде корисна алатка. 39 . побарува најсуфициентни финансиски и човечки ресурси од министерството кое што е одговорно за спроведување на истата. Извесен број на земји имаат воспоставени регистрациони броеви за сите агенциски активности како дополнителен начин на мониторинг. кога овие дополнителни информации овозможени од страна на агенцијата ќе се покажат како суфициентни. Во некои законодавства. Единствено доколку договорите ги исполнуваат претходно дефинираните минимум стандаради ке може да се даде позитивен одговор од властите за започнување со работата . во весниците телевизијата итн. особено во однос на регрутирање за вработување во странство. Два алтернативни начини за мониторирање на активностите на агенциите се: канцелариско испитување на добиените информации или теренско испитување. Некои земји имаат воведено должност за апликантот да се појави лично заради процедурата на лиценцирање. Доколку властите кои го спроведуваат мониторингот се посомневаат дека соодветна агенција би можела да биде вклучена во една незаконска пракса на регрутирање. Личното појавување поради интервју пред властите кои го вршат лиценцирањето.4. Како и да е. Регуларната инспекција.

GLA се стреми да имплементира пристап за проценка на ризикот во фазата на аплицирање. можат однапред да се претпостават. До крајот на 2006г. којашто е моментално во фаза на развивање. Спротивно на овие критериуми. критичен (друго). особено за малите и новоорганизирани приватни агенции за вработување. во 2005г. Во меѓувреме. користејќи категории каквишто се критичен (сигурност). интервјуа со работниците и трудовите добавувачи.сепак. Како и да е. само они трудови добаввувачи за кои се смета дека претставуваат ризик за правата на работниците се стават на удар. и притоа беше востановено привремена трудова работна група (TLWG). решенијата на коишто се укажува. . оваа сума на надоместокот ќе создаде неразумна финансиска бариера за влез на пазарот. available at: http://www. GLA е задолжена да ја изведе процедурата за лиценцирање врз основа на стратегија за надомест на севкупните трошоци којашто ќе има влијание на висината на давачките. Друго прашање во врска со условите за лиценцирање ги засега инспекциите со цел да обезбеди почитување на законските прописи. GLA ќе користат инспекции во фазата на аплицирање и одкога лиценцата ќе биде издадена.htm 40 . ќе бидат предмет на ревизија само оние генгмастерс за кои GLA верува дека постои среден до висок ризик за идно непочитување на законските одредби. информации собрани од трудовите добавувачи. Во прилог на погоре кажаното. Иницијативата за етичка трговија (ETI). Надоместокот на севкупните трошоци заедно со рамниот надоместок за лиценца ќе резултира во надоместоци за лиценца за генгмастерите во висина од околу ₤ 2000. пред се скапи. ова би ги одвратило сите приватни агенции за вработување кои целосно не се придржуваат кон одредбите на актот за лиценцирање од стапување во постапка за лиценцирање. Дополнително. Ова би значело дека надоместокот за лиценца зависи од големината на бизнисот и би водело кон влезен надоместок за лиценца од ₤ 660 за мали и средно големи трудови добавувачи. Во 2003г. Понатаму GLA се стреми да спроведе пропорционален пристап за постигнување истоветност со законските прописи. истоветноста со законските прописи и можниот фактор н аризик ќе бидат постигнати на основи на.gov. На пример. на либерални основи и нерегулиран начин. GLA публикуваше консултирачки документ во октомври 2005г. владата на ВБ го донесе (лиценцирачкиот) акт за генгмастерс.. Се сметаше дека едно решение би можело да биде промената од пристапот на рамен надоместок кон диференцијален (различен) пристап. собирачи на школки. Инспекциите на процесот на аплицирање за сите трудови добавѕвачи би биле . ќе бидат виновни за прекршок.uk/consultation. . спонзорирана од владата. Врз основа на статистички заснована проценка на ризикот. оние работодавци („трудови корисници“) коишто ги користат услугите на нелиценцираните генгмастери ќе бидат подеднакво казнети. Source: GLA: Gangmasters Licensing Consultation. GLA се одговорни за постоечкото лиценцирање и идните генгмастери.gla. во кој се укажува на специфичните услови кои треба да се исполнат при издавање на лиценца. October 2005. сепак. којшто ги направи процесот на лиценцирање на генгмастерс и однесувањето во согласност со TLWG кодексот на однесување задолжителни. Со овој инструмент. регрутирани преку генгмастерите го сменија пристапот на ВБ. трагичната несреќа во која загинаа 23 мигранти. на тој начин што трудовите добавувачи кои се потчинуваат на законските прописи нема да бидат оптоварени со трошоци за инспекција и трошоци за ревизија на нивното работење. Во однос на извесни услови за стекнување лиценца. Земено во целина. преку посредници наречени „генгамастери“. GLA беа основани во мај 2005г. TLWG започна со изработка на драфт документ за доброволен кодекс на однесување. Понатаму.Квадрант 10 Британските генгманстер власти за лиценцирање (GLA) Решението за достава на работна сила во британскиот сектор на земјоделие долго време беше изведувано. или докази собрани од лсужбениците на GLA. Пради ова. процесот за проценка на ризикот се стреми кон намалување н атрошоците н асевкупниот режим з алиценцирање. Актот јасно укажува на тоа дека против оние генгмастери коишто ги понудуваат своите услуги без претходно да се стекнале со лиценца пред да започнат со работење. започна консултации со акционерите. на пример. подобен за известување и подобен за корекции. GLA има издадено 882 лиценци.

диференциран систем на санкции е неопходен со цел да се дејстувува соодветно во случаи на непочитување на прописите. властите кои ги извршуваат саннкциите може да и дадат соодветен совет на PrEA за тоа како да ги промени и подобри своите процедури или практики. 17 Слично. Ова може. 18 Оддел за претпријатија. разглед на актот на агенцијата за вработување 1971 страна 13 достапен на: http://www. легилислативните решенија за работата на PrEA не се соодветно спроведени и не постојат механизми за санкционирање. Овој пристап се разгледува во член 10 од Конвенцијата број 181 за работници имигранти каде државите се повикуваат да усвојат „закони или прописи кои ке овозможуваат казни. трговија и вработување (2005). Санкциите кои што трајно го забрануваат работењето на PrEA која што е вклучена во една незаконска постапка на регрутирање и поставување на работа може да служат како средство за застрашуѕвање и притоа да ги заштитат оние PrEA кој што го изведуваат своето работење коректно. 18 Во друга екстремна ситуација. Во помалку тешките случаи на непочитување на прописите. F 4. и административни казни или суспензија на странските работодавци. на пример. административните санкции треба да ја вклучуваат можноста да се повлече лиценцата во случај на тешки повреди или кај повторливост во непридржувањето кон санкциите. да овозможи избегнување на поставувањето на жените работници имигранти во услови коишто би можеле да бидат причина за злоупотреби. дека санкциите можат да бидат применети или од страна на властите кои ги извршуваат. извесни приватни агенции за вработување имаат поставено контроли и станадарди за странски работодавци. вклучувајки и забрани за оние PrEA кои што ке работат прекршувајќи ги законските прописи и злоупотребувајки ги правилата за работа“. процес на евалуација на понудите за работа како и евалуација на условите и начините на кои се склучени договорите за вработување. Мерките можат да бидат најразлични почнувајки од минорни административни санкции па се до тешки казнени санкции.Pdf 41 . или пак преку судскиот систем. Женева. Ова вклучува мерки какви што се: систем на верификација за странски работодавци. F F 17 За понатамошни информации погледни: ILO ( 2003 ) превенирање на дискриминацијата. треба да бидат наметнати санкции . Поради ова.3 Утврдување на казни за непочитување на законите или прописите Во случаи на непочитување на регулативата. Во случаи кадешто PrEA е најдена за виновна за лесни повреди на регулативата. Ова значи. или преку административните трибунали.колку што е можно повеќе детали треба да бидат фиксирани во писмена форма. Ако во спротивност. водечки информатор.ie/publications/employment/2005/employmentagencyreview. рагледување на работни места. Ваквиот пристап на кооперативност и комуникација се применува за справување со оние помали повреди на прописите и непридржување кон законите (помали од формата на административни санкции) и истиот беше понуден за новата легилислатива во Ирска која се однесува на PrEA. Санкциите за напочитување на легилислативата и прописите за PrEA најчесто зависат од видот на прекршокот како и од фактот дали се работи за виновник кој што за првпат го прекршил законот или се работи за повторен виновник кој повеќе пати ги прекршил законските прописи. проекти кои се изведуваат преку амбасадите на земјите кои испраќаат работници.entemp. во тој случај прописите нема да ги спречат ниту пак засегнат оние PrEA кои што се впуштиле во несовесно работење и непочитување на законските прописи. би требало да бидат предупредени и да им се даде шанса да го подобрат нивното однесување. експлотирање и дискриминација на жените работници имигранти.

Легилислативата би требало, како и да е, исто така да овозможувана лиценците да се
повлечат или да се одземат за специфичен период на времето (суспензија).
Бидејки процедурата на регрутирање која што е злоупотребена и не е во согласност
со прописите може да има сериозни последици за лицата кои бараат работа, треба да се
наметнат кривични санкции за оние PrEA кои не се однесуваат во согласност со словото
на законот. Дали овие санкции ќе ја имаат формата на парични казни или на казна затвор
тоа ке зависи од тежината или видот на самото незаконско дејствие односно кривичното
дело за кое станува збор. Исто така важно е да се има во предвид една балансирана
примена помеѓу паричните казни кои би биле применливи и можноста за изрекување казна
затвор. Паричните казни би требало да се поврзуваат со можните нелегални парични
користи кои што PrEA којашто го прекршувала законот би можела да ги стекне. Одлуката
за воведување на кривични санкции исто така треба да го земе во обзир фактот дека било
каква компензација исплатена од страна на PrEA кон лицето кое што бара работа би била
земена во предвид при изрекувањето на казната.. Поради ова кривичните санкции би
требало, исто така да вклучуваат механизми за компензација за оние работници кои се
тангирани со кривичното однесување. Доколку тие се жртви на експлоатација преку
процесот на регрутирање и поставување на работа од страна на PrEA, агенцијата би
требало да биде задолжена да плати финансиска реституција на лицето кое што бара
работа.
Некои земји имаат воведено како додаток кон праксата на воведување кривични и
административни санкции за PrEA кои не ги почитуваат прописите, соодветни награди и
стимуланси за оние PrEA кои што се однесуваат во согласност со законските прописи.
Филипините, на пример, ги наградуваат оние PrEA кои служат како пример со тоа што
ваквите PrEA се придружувани од владини претставници при мисиите до земјите на крајна
дестинација. Враќањето на целиот или дел од депозитот даден заради безбедност по
извесен специфичен период на време, може исто така да служи како поттик за етичко
однесување во процесот на регрутирање.
4.4 Воведување на жалбена постапка за работниците
Во случаи каде работниците се жртви на злоупотреби или на несовесно однесување во
работењето од страна на PrEA е неопходно да се воспостави соодветна жалбена процедура
за да се идентификуваат и испитаат сите наводни повреди. Ова е во согласност со членот
10 од Конвенцијата бр.181, кој член понатаму повикува за инволвирање на
„најрепрезентативните организации на работодавци и на работници зависно од потребата“
во самата жалбена машинерија. Понатаму, оние лица кои бараат работа а биле жртви на
несовесно работење ја имаат можноста да бараат правни лекови преку пополнување на
соодветни обрасци на жалби.
Во некои земји, жалбите од страна на лицата кои бараат работа, а кои биле жртви
или биле експлоатирани, мора да бидат поднесени во трудовите судови. Соодветните
судски решенија во овие судски процедури, како и да е, можат да бидат скапи, долги, и
опширно правни. Во прилог на реченово, првенствено во однос на работниците имигранти,
често се јавува случајот да трудовата јурисдикција (судовите) во земјата на вработување е
немарна. Често, жалбите се однесуваат на земјата на регрутирање каде, за возврат, жалбите
не се процесираат доволно компетентно или наводно не се процесираат доволно
компетентно.
Друг начин за справување со жалбите е специфична административна жалбена
процедура. Ваквите процедури овозможуваат жалбите и наводните тврдења за несовесност
во работењето или злоупотреба во работата да бидат процесирани во забрзана скратена
постапка.

42

4.5 Поднесување извештај до одговорните власти
Собирањето и анализирањето на информации за активностите на PrEA би требало да бидат
презентирани периодично на раководството на соодветното министерство кое е одговорно
како и на сите други одговорни власти, во зависност од потребата. Овие извештаи за
општата еволуција и развој на приватните активности за поставување на работа можат да
ни дадат еден целосен поглед за она што во кратко време се очекува да биде во тренд и во
редовна пракса. Ваквиот механизам би требало да овозможи легислативата да биде
проценета и надополнета со амандмански измени секогаш кога е тоа потребно.
Постојат извесен број на земји коишто ги користат информациите од владините
регистри за регистрација и лиценцирање со цел да ги публикуваат имињата на приватните
агенции кои што се констутирани во согласност со правото и/или оние кои не се
конституирани во согласност со правните прописи. Овој процес е начин за поставување на
разлика помеѓу појаките и послабите PrEA базирано на некои униформни информации.
Филипинскиот трудов законик, на пример, има овозможено водичи, правила и регулативи
кои се однесуваат на партиципацијата на приватниот сектор во процесот на регрутирање и
поставување на работа на работниците локално и прекуморски, како и одржување на
список на Филипински работници коишто служат казни за повреди на кодексот за
однесување при прекуокеанско вработување. Овој список е публикувана периодично и
содржи лиценцирани агенции за вработување кои се суспендирани, откажани, забранети
или извадени надвор од списоците.

43

5

Механизми за
само-регулација

Додека ефективната регистрација и ефективното лиценцирање се клучни за
имплементацијата на принципите од Конвенцијата 181, важно е да се забележи
позитивната улога којашто ја одиграа професионалните кодекси на однесување во праксата
и другите доброволни индустриски стандарди преку процесот на саморегулација. Различен
број на практики постојат во промовирањето на саморегулацијата во секторот и онаму каде
што, во развиените земји PrEA се имаат организирано себеси во национални секторски
асоцијации искористувајќи ги секторските кодекси за однесување во праксата како
критериум за членство. Во Канада, на пример, PrEA се имаат организирано во асоцијација
на канадско истражување, вработување и услуги на обезбедување персонал (ACSESS) за да
се осигура професионалната етика, стандардите и најдобрите практики во процесот на
регрутација, вработување и услуги на поставување персонал во секторот. 19 Постои
конфедерација на приватни агенции за вработување (CIETT) лоцирана во Белгија како
меѓународна организација составена од претставници од националните секторски
организации како и голем број на меѓународни претпријатија кои имаат развиено свои
сопствени правила на пракса (види Анекс II). Овој кодекс служи како модел за
националните организации.
F

19

F

http://www.acsess.org/CPC-CERTIFICATION/default, asp.

44

ciett. CIETT играше водечка улога во воспоставувањето на стандардите ширум светот кои стандардите се однесуваат на нејзините PrEA членки во самиот сектор на регрутирање заради вработување. како и на новите апликации за членство. Стандардите кои постојат во секторот се исто така подигнати преку семинари и обуки коишто се организираат од страна на PrEA организациите. Националните асоцијации можат да формираат и меѓународна федерација која би ги претставувала нивните интереси на пошироки основи. поради ова. надоместоци за членството и регулативи за исклучување на членовите. меѓународната асоцијација на трудова имиграција (IALM) беше основана во 2004 и вклучува повеќе од 70 приватни агенции за регрутирање заради вработување од Русија. 45 . интеграција во трудовите пазари и економски развој.5. Прв пример во овој контекст е меѓународната конфедерација на приватни агенции за вработување (CIETT) како што беше споменато погоре. исто така овие асоцијации се круцијални за овозможување на добра пракса во работењето. Асоцијациите на PrEA можат исто така да ја зајакнат размената на информации помеѓу нивните членови и владините власти.1 Здруженија на приватните агенции за вработување Ширум различни земји. Во Руската федерација. Бидејќи процесот на регрутирање не е сертификувана професија. бизнис асоцијациите се круцијални во процесот на распространување на знаењето по принципот "know-how”. Главната цел на CIETT е да се бори за поголемо препознавање на улогата и придонесот на агенциската работа за целокупниот процес на создавање можности за вработување. Тие најчесто содржат услови за избор.org. Таџикистан и Молдавија. Во исто време асоцијациите на PrEA можат исто така да собираат информации за високоризичните агенции преку редовни испитувања на нивните членови. Асоцијациите на PrEA често припаѓаат на националната федерација на работодавци. организирање на конференции и активна партиципација во политичкиот дијалог. Правилата коишто се однесуваат на членството на асоцијациите се специфицирани во соодветните закони. PrEA се имаат себеси организирано со цел да се здобијат со поголема видливост и легитимитет во националните и глобалните пазари на трудот. 20 Во одреден број на земји се појавија приватни асоцијации. Нејзините членови се национални асоцијации на агенции за привремена работа и големи мултинационални агенции како Manpower и Adecco. Основната задача на асоцијацијата е развојот на „цивилизирани“ форми за трудова миграција преку застапување. Приватните бизнис асоцијации беа клучен фактор во создавањето на позитивна слика за PrEA како и во подигањето на стандардите во секторот. Тие исто така помогнаа да се осигураат дека PrEA се консултирани секогаш кога новата легислатива го афектира нивното работење и истата е во процес на донесување. истата би била пресретната со соодветен отпор. Во Канада како што беше погоре споменато PrEA се организирани во асоцијација на канадско истражување. IALM членовите го усвоија кодексот за бизис етика кој претставува водич за нивната работа. F 20 F За повеќе информации погледни http://www. правната регулатива може да биде доведена во ризик да биде несоодветна за примена во праксата и. Асоцијациите можат да доведат до обединување на сите PrEA од еден специфичен тип во односната земја. Без постоење на цврсто разбирање на условите кои владеат на пазарот и огранишувањата на PrEA. вработување и услуги од персоналот (ACSESS).

вклучувајќи специфични задолженија и одговорности. Принципот дека приватните агенти мора да ги прибават од својот работодавец пред доаѓање во позиција да рекламираат и тоа во што е можно поголем број детали. на нивниот мајчин јазик или на јазик со којшто тие се запознати . овозможувајќи пристапот до информациите коишто се собрани да биде 21 ILO: Док. GB. вклучително спецификации коишто се однесуваат на минимум потребните квалификации на нивниот персонал и менаџерските тимови. патувањето и аранжманите за сместување. Принципот дека мигрантните работници се информирани. 21-25 април 1997. надници. 21 Беше препорачано дека кодексите на однесување за прекуокеанските агенции за регрутирање би требало да ги покријат следниве прашања: F F Минимум стандарди за професионализација на услугите на приватните агенции. Управувачкото тело на ILO подоцна ги усвои препораките. за условите и начинот на вработување. извештај за Трипартитниот состанок на експерти за идните активности на ILO во областа на миграцијата. Кодексите на однесување можат да бидат воведени по потреба од страна на индивидуални компании или пак од страна на одредена асоцијација на индивидуални компании. Кодексите на однесување не се правно обрзувачки. Овие стандарди се однесуваат на прашања од работната етика и промовираат квалитет во спроведувањето на услугите. Женева 46 . условите за работа.270/MEIM/1997/D4. коишто се однесуваат или на специфични прашања или пак се конституирани во еден поопшт кодекс. PrEA имаат развиено нивни сопствени кодекси на однесување.5. Принципот дека приватните агенти не би требало знаејќи да регрутираат работници за работи коишто вклучуваат најразлични ризици или хазарди или онаму каде што истите би можеле да бидат предмет на злоупотреба или дискриминаторно однесување од било каков вид. колку што е тоа возможно. Не отстапување од задолжителната долна граница за надници за работници мигранти.2 Кодекси на однесување Како прилог кон статуторните побарувања. сите информации коишто се однесуваат на работата. но истите би требал ода фундираат на меѓународните стандарди и националното право. плати и други надоместоци. Нивната важност е во тоа што се документи од морална природа: кодексот на однесување е ветување и обврска vis-à-vis клиентите и пошироката јавност Во 1997 на состанокот на меѓународни експерти организиран од страна на ILO се дефинираа препораки за да се поттикне саморегулацијата на PrEA во однос на процесот на регрутирање за вработување во странство. Одржување на регистер за сите мигранти регрутирани или поставени на работно место преку нив кој би бил достапен за инспекција од страна на компетентните власти. Целосно и недвосмислено обелоденување на сите надоместоци како и на условите на работењето за клиентите. Ова е важно со цел да се осигура кредибилитетот на кодексот на однесување и да се зацврсти репутацијата за менаџирање на компанијата/асоцијацијата.

земајќи го во предвид како пример основниот кодекс на ETI којшто потекнува од конвенциите и препораките на ILO. Во исто време. Поради ваквата состојба се појави иницијатива којашто беше спонзорирана од владата наречена етничка-трговска иницијатива (ETI) која што организираше консултации по повод ова прашање во 2002 година коишто консултации водеа до востановување на привремента трудова работна група (TLWG) којашто се фокусираше воглвно на трудовите провајдери („gang masters“) во секторот на земјоделието.co. Во моментов ALP работи со TLWG за да го имплементира кодексот и притоа ефективно да се промовираат стандардите коишто се вклучени во истиот.ограничен на оние прашања коишто директно се однесуваат на процесот за регрутирање и тоа дека во сите инстанции приватноста на работниците и нивните фамилии е почитувана и гарантирана. асоцијацијата на трудови провајдери (ALP) беше воспоставена во 2004 за да го даде својот придонес во овој процес како глас на оние фирми коишто во своето работење секогаш се придржуваат до законските процеси и ги почитуваат законите. Кодексот беше изработен во услови на интензивно истражување. ALP и TLWG ќе работат заедно остварувајќи блиска соработка со Gangmaster овластените претставници за лиценцирање вопоставени во 2005. реши да продолжи со процесот на драфтување на доброволен кодекс на пракса. ALP го усвои кодексот на пракса како услов за членство. разгледуван и надополнуван.lpcode. Велика Британија Извесен број на пријави го документираа илегалното и мошне негативното работење со една пракса на злоупотребување во процесот на регрутирање кадешто во самиот сектор на регрутирање се појавија потешкотии за легитимните оператори да се натреваруваат легално и да работат во согласност со правните норми на пазарите на работна сила. Кодекс на пракса достапен на: www. Квадрант11 Кодекс на пракса за трудови провајдери во земјоделието. ова е еден најсеопфатен и јасно елаборирачки систем на саморегулацијата која што се однесува на PrEA во еден специфичен сектор. Кодексот беше исто така тестиран во праксата. за да се мониторира имплементацијата на новиот Gangmaster акт за лиценцирање. Во истата година. Различни драфт решенија за кодексот беа дискутирани со владините претставници и претставниците на такгираните сектори (трудови провајдери и препродавачи). Своевремено.uk 47 . До ден денешен. Нови мерки за да се нападне експлоатацијата на привремените работници во секторот на земјоделие во Велика Британија. не беше јасно дали олитичката воља е недоволно јака за да се воведат постриктни правни мерки. Извори: Привремената трудова работна група: лиценца за работа. TLWG. поради тоа. Ноември 2004.

моментно користат ISO 9000 стандард во нивните рекламни и маркетинг кампањи како гаранција за квалитетот. Главните мултинационални компании имаат постигнато ISO 9000 стандардизација за квалитет во менаџментот од страна на меѓународната организација за стандарди. особено за клиентите. владините и цивилните општествени организации кога постои релевантност на истите 3. 22 Принципите на само-регулација. KELLY услугите беа сертифицирани со ISO 9002. 4. Минатото искуство покажува дека развојот на кодексите на пракса е поефективен кога следниве практики се земаат во предвид: 22 F 1. Други доброволни кодекси можат исто така да вклучат кодекси за однесување во областа на преговарањето или други форми на соработка помеѓу работодавците и работниците за да се регулира работата на PrEA. Независни механизми за мониторинг коишто исто така стипулираат јасни критериуми и санкции за непочитување треба да бидат вклучени иако ова е често најконтроверзниот аспект во однос на кодексите на пракса. PrEA. Најдобро познат е кодексот на CIETT којшто овозможува општи правила коишто треба да бидат усвоени од националните бизнис асоцијации. Националните кодекси на однесување треба да го рефлектираат духот на CIETT-овиот кодекс бидејќи во многу случаи тие можат да одат многу понапред од генералните стандарди поставени од страна на CIETT. Преку фамилијата на ISO 9000 се потенцира значењето на задоволството кај клиентите. 2. CIETT го поддржува принципот на саморегулација на привремените бизниси за привремена работа со соработка со релевантните институции. вклучувајќи блендирање и сертификација можат да бидат download-ирани на web-сајтот на Меѓународната Алијанса за Социјална и Еколошка Акредитација (ISEAL) http://www. PrEA преферираат еден повеќе компетативен систем на саморегулација. како што е KELLY услуги. Кодексите на однесување не би тебало да се мешаат со споредните закони на федерацијата или приватните бизнис асоцијации но би можеле да бидат искористени за да се зголеми довербата на членството. лицата кои бараат работа и исто така членовите на компанијата или организацијата. како што е рангирање или брендирање. во 2002. особено кога станува збор за прекуокеанските регрутирања. Постои тренд на зголемување на бројот на кодекси на пракса коишто се развиени од страна на PrEA или нивните асоцијации. Додека специфичните стандарди кои би требало да бидат вклучени во кодексите на пракса се една внатрешна работа на секоја компанија или приватна асоцијација тие би требало да бидат дискутирани со трговските унии.isealalliance.Кодексите на однесување можат да ги надминуваат овие решенија. Кодот на однесување мора да биде објавен во јавноста и достапен за јавноста. На пример. а тие би требало да претставуваат минимум стандарди. Во прилог на доброволните кодекси на пракса.org/ 48 . Пример за тоа како националниот кодекс на однесување може да биде усвоен во континуирано долг процес на консултации и жалби за постоењето на практика на злоупотребување во секторот на регрутирање од страна на агенциите во Велика Британија е покажан во Квадрант 11.

49 .

обуки за персоналот. Во многу случаи нивните активности можат да бидат комплементарни едни на други. како што се проекти за интегрирање на оние лица коишто се подолго време невработени. склучување на спогодби помеѓу јавниот сервис за вработување и приватните агенции за вработување кои се однесуваат на извршување на извесни активности.“ 50 . Параграфот 17 од препораката бр.6 Односи помеѓу приватните агенции за вработување и јавните сервиси за вработување Членот 13 од конвенцијата број 181 (1997г. јавните власти го задржуваат крајниот авторитет кога станува збор за формулирањето на политиката на пазарот на трудот како и искористување и контролирање на јавните фондови за имплементирање на оваа политика. формулира. Поспецифично: „Членот во согласност со националното право и пракса а после консултирањето со најрепрезантивните организации на работодавци и работници ќе ги. воспостави и периодично ќе ги разгледува условите за промовирање соработка помеѓу јавните сервиси за вработување и приватните сервиси за вработување. лансирање на заеднички проекти.) ја промовира собаботката помеѓу приватните и јавните агенции за вработување. на пример во областа на науките.188 (1997) ги утврдува следните мерки за соработка: „искористување на информациите и користење на општа терминологија со цел да се подобри транспарентноста во работењето на пазарот на трудот. редовни консултации со цел да се подобри професионалната пракса. во принцип. Како и да е. разменување на јавно објавени огласи за слободни работни места.

Во Франција на пример. Во Словачка листа на сите PrEA е публикувана на веб страницата и во сите јавни канцеларии на PES. Заедничките активности можат да бидат од неконвенционална и од конвенционална природа. ANPE (француското PES) исто така овозможува лицата кои бараат работа да добиваат понуди од агенциите за привремено вработување (TWA). Како пример за ова може да се земе размената на информации кои се однесуваат на огласи за работни места. јавните ресурси се алоцираaт со цел PrEA да изведе извесни активности. како што се обуки за невработените на пример. туку исто така заеднички организираат саеми за работа и разменуваат информации за слободни работни места кои е тешко да се пополнат. Можат да се организираат и редовни средби помеѓу преставниците на асоцијациите на PrEA и PES како на регионално така и на национално ниво. 51 . Исто така постојат определени прашања и проблеми поради кои е донесен националниот меморандум за спогодба со цел да ги воспостави правилата за тоа како јавниот и приватниот сектор ќе работат заеднички. соработката помеѓу PES и PrEA исто така се фокусира на размената на информации. Недостатокот на доверба. Во вториот случај. Соработката може да биде зајакната преку една постојана. соработката ќе зависи од довербата којашто јавниот и приватниот сектор ја имаат еден кон друг. Извор: ILO: Јавно-Приватни партнерства во услугите за вработување.17. Женева. бр. Доколку се работи за првото. 2004г. PrEA се известуваат редовно на една континуирана основа за ситуациите на пазарот на трудот и неговиот развој. Во Литванија. Покрај размената на информации којашто се однесува на пазарот на трудот ANPE им асистира на TWA во наоѓањето на соодветни кандидати во огласите за слободни работни места. Во краен случај. работна хартија. соработката нема да вклучува искористување на средставата од јавните фондови за услугите кои се овозможуваат. PES и PrEA во Полска не само што разменуваат датабази на податоци за лицата кои бараат вработување. често поради нејасната правна регулатива и невоспоставената добра пракса. може значајно да ја попречи испораката на повеќе ефикасни услуги.Квадрант 12 Споделување информации помеѓу PES и PrEA Примери на соработка помеѓу PES и PrEA можат да се најдат во секојдневието на најразлични земји. како и да е. непрекината комуникација. На PrEA исто така им е овозможено да известуваат за нивните активности во однос на PES.

Тие понудуваат многу услуги поврзани со вработувањето во многу области. Со оглед на разноврсноста на активностите во овој сектор. Поставувањето на такви решенија во законите коишто не би можеле да бидат применети. Како и да е. Правата и законите коишто се однесуваат на PrEA би требало да кореспондираат со одредените трендови коишто се очекуваат во блиска иднина како и да се надмине можниот расчекор кој се однесува на моменталната улога на PrEA во националните пазари на трудот. 52 . вклучувајќи поставување на работно место на привремени работници и зајакнување на трудовата миграција. поставувањето на правна рамка за приватните агенции за вработување е комплексна задача којашто бара координација помеѓу различните владини агенции како и поддршка од самите работници во организациите на работниците и работодавците. Доколку моменталната ситуација е воглавно карактеризирана со недостаток на капацитет за мониторинг и спроведување на регулативата како и недоволни финансии и технички ресурси. при неговата примена. Во вакви случаи. а притоа да се земе во предвид нивната главна активност како и услугите коишто тие воглавно ги овозможуваат. би било препорачливо да се создаде една поедноставена регулатива којашто ќе ги потецира решенијата кои можат реалистично и ефективно да бидат спроведени.Заклучоци 7 Во многу земји ширум светот. во текот на реализирањето на законодавството мора да се земат во обзир специфичните национални околности и капацитети.181. Законодавството треба да биде дизајнирано така да може да ги пресретне потребите и стандардите поставени во конвенцијата на ILO бр. Регулацијата на PrEA би требало понатаму да биде усвоена со земање во обзир на капацитетите за спроведување на ваквата регулатива коишто се карактеристични за соодветната влада. Предизвиците коишто можат да бидат пресретнати во текот на овој процес и можните решенија на истите се сублимирани во следниот текст подолу: 1. Овој водич овозможува информации за значајните акции во процесот на изготвување на нацрт-закони и имплементирање на законодавството. може да го намали легитимитетот на новиот закон. PrEA се здобија со зголемено значење во рамките на пазарот на трудот. ова би требало да биде земено во обзир при изработувањето на новите закони.

Проценката на актуелните услуги и перформанси на PrEA осигурува дека специфичните проблеми од националниот пазар на трудот можат да бидат земени во предвид при процесот на изработка на нацрт-решенија како дел од новото законодавството. механизмите за соработка помеѓу земјите на потекло и земјите на крајна дестинација би требало да бидат воспоставени однапред. Исто така е важно да се има во предвид дека општата цел на регулирање на активностите на PrEA треба да биде зголемување на ефективноста на пазарот на трудот како и на услугите екоишто се оозможуваат како од јавниот така и од секторот на приватни агенции за вработување. како што се организациите на жени или на работниците мигранти. 3. но исто така и од други акционери. Пријавените злоупотреби и несовесно работење од страна на агенциите треба да бидат исто така анализирани. миграцијата и јавните сервиси за вработување. при поставувањето на работа на лицата кои бараат вработување во прекуокеанските земји. бидејќи тие се многу повеќе свесни за специфичните проблеми со кои се соочуваат на пазарот на трудот. кои видови на услуги тие ги понудуваат на пазарот и во кои економски сектори тие се предоминантни. 53 . Законодавството на PrEA треба да биде хармонизирано во согласност со законите и политиките за општите комерцијални практики. можат да помогнат да се проценат проблемите и расчекорите во регулаторната правна рамка. 5. Би можело да биде од специфична помош доколку PrEA имаат веќе формирано нивни сопствени организации. Законодавците би требало да знаат колку агенции постојат или се проценува дека постојат. На пример.2. организациите на работодавците и работниците треба да бидат консултирани во текот на процесот на драфтување на новото законодавство за PrEA и тоа уште од самиот почеток на истиот. пред било какви нови закони и/или прописи да бидат драфтувани и усвоени. сегашната практика и перформансите на постоечките PrEA на пазарот на трудот. Во согласност со принципите на ILO за социјален дијалог. 4. Експертските мислења од организациите на работниците и работодавците. туку исто така би требало да вклучува и позитивни стимулации за оние агенции коишто го почитуваат правото и секогаш работат во согласност со словото на законот. Ова се однесува не само на агенциите за спроведување и извршување на правните одредби. би требало да биде востановена една корективна процедура која би следувала на регрутирањето. PrEA законодавството не би требало само да овозможува самоконтролирање на злоупотребите во праксата на вработување. Одлуките коишто стојат во законите не би требало примарно да се стремат кон оневозможување на конкурентноста и компетативноста или пак недоброволно спречување на мали и средно големи PrEA од влегување на пазарот. туку исто така на самите PrEA. трудот. Тие исто така играат една круцијална улога во примената и спроведувањето на новата легислатива како и доброволните кодекси на праксата. Со цел да се доближи законот кон специфичните национални услови треба да бидат преразгледани. Со цел да се избегнат проблемите кои често се појавуваат во земјите на крајна дестинација откако процесот на регрутирање е завршен.

рамнотежа би можела да се постигне. постојат исто така и доброволни средства. семинарите за специфичните услови коишто се востановени со новите закони. PES можат да играат важна улога во воспоставувањето на професионалните стандарди за PrEA бидејќи тие ја имаат потребната експертиза во овозможувањето на услугите на пазарот на трудот. 9. Ова вклучува специфична процедура за лицата кои бараат работа. Зголемувањето на свеста помеѓу акционерите е важно за да се осигура сигурна поддршка за новата легислатива.181.“(конвенција на ILO бр. со несакани последици за да би можеле да бараат исправки. корисно е едно периодично разгледување на искуствата во имплементирањето на законодавството. Обуките. 8. Главна грижа на ILO е да се асистираат земјите членки во процесот на воспоставување на јасни и ефективни закони како и структури кои ќе служат за регистрирање и лиценцирање на PrEA коишто ги поддржуваат принципите на конвенцијата бр. Постојат неколку оддели за соработка помеѓу PrEA и јавните сервиси за вработување. Преамбула).. Жалбените механизми исто така треба да бидат основани на диференциран пристап. 7. Како и да е. и притоа препознавајќи ја потребата да се заштитат работниците од злоупотреби. Со оглед на тоа што силите на маркетот претендираат кон алтернативни бизнис можности за PrEA кои се наметнуваат со една соодветна брзина.6. Одлуките за нови закони или регулативи мора да бидат публикувани и да бидат направени достапни за оние на кои се однесуваат и оние што од истите се тангирани. Поради ова неопходни адаптации како и амандмански измени и дополнувања кон законите можат да бидат направени.. туку исто така и сите владини агенции вклучени во процесот на мониторирање и примена на прописите. можат да бидат корисна алатка во однос на здобивањето поддршка за новите прописи. PES и PrEA можат да разменуваат информации еден со друг за да ги збогатат сопствените разбирања за динамиката на пазарот на трудот. „препознавајќи ја улогата која што приватните агенции за вработување можат да ја играат во еден добро функционирачки пазар на трудот. 54 .181. Земајќи ги во предвид погоре споменатите совети. Не само што самите PrEA треба да бидат информирани за специфичната содржина на легислативата. кои ги користат професионалните кодекси и стандардите во секторот каде саморегулацијата е практикувана. кои што се соочиле во процесот на регрутирање и поставување на работа. овозможувајќи неформални и вонсудски спогодби помеѓу различните странки пред да се избере една разрешница преку жалбениот механизам или преку судски пат. Важно е да се воспостави функионален и ефективен жалбен механизам и да се испитуваат случаите на прекршување и непочитување на законите и прописите.

55 .

одржана во Женева од страна на управувачкото тело на Меѓународната канцеларија на трудот.. го зазема ставот дека ILO би требало да продолжи со ревидирање на Конвенцијата за наплата на надоместоци од агенциите за вработување ( ревидирана). 1949г.2000 г.06.1997 година Класификација според предметот: Услуги за вработување-Поставување на работа Предмет: Политика на вработување и промоција Види: ратификациите за оваа Конвенција Документот е објавен на: француски шпански Статус: современ инструмент Оваа Конвенција беше усвоена по 1985г. и Имајќи ја во предвид важноста на флексибилноста во функционирањето на пазарите на трудот.) Конвенција: C181 Место: Женева Заседание на Конференцијата: 85 Датум на усвојување: 19. и Повикувајќи се на Меѓународната трудова конференција на своето 81 заседание 1994г. Конвенција за Приватни агенции за вработување.Анекс I Конвенции на ILO C181. и состаната на најезината осумдесет и петто заседание на 3 јуни 1997г. 1997 Конвенција што се однесува на Приватните агенции за вработување (Забелешка: датум на стапување на сила: 10.. и Земајќи ја во предвид значително различната атмосфера во која приватните агенции за вработување работат. и се смета за современа. 1949г.05. Општата Конференција на Меѓународната трудова организација. кога се споредуваат со условите коишто преовладуваат кога погореспоменатат Конвенција беше усвоена. и 56 .. и Земајќи ги во предвид одредбите на Конвенцијата за наплата на надоместоци од агенциите за вработување ( ревидирана).

како што се снабдувањето со информации.. 1930г. 1997г. 1975г.. и Конвенцијата за слобода на здружување и заштита на правото на организирање. 1948г.. 1949г. која може да биде физичко или правно лице (којашто подолу се нарекува како „претпријатие корисник„) кое и ги доделува нивните задачи и врши супервизија над извршувањето на овие задачи.. и Имајќи ги во предвид одредбите на: Конвенцијата за услуги за вработување... и Повикувајќи се на потребата за заштита на работниците од злоупотреби. 1958г.. и Конвенцијата за работници-мигранти (дополнителни одредби). на овој деветнаестти ден од јуни од годината илјада деветстотини деведесет и седма година.. Конвенцијата за право на организирање и колективно преговање. (в) други услуги поврзани со барањето работа. што е четвртата тема од агендата на заседанието. и одредбите во врска со Конвенцијата за процесот на регрутирање и поставување на работа кај миграцијата заради вработување (ревидирана). За целите на оваа Конвенција поимот приватна агенција за вработување значи секое физичко или правно лице. 1948г. Конвенцијата за промоција на вработувањето и заштита од невработеност 1988г. кое овозможува една или повеќе од следниве услуги на пазарот на трудот: (а) услуги за совпаѓање на понудите и барањата за вработувње без притоа приватните агенции за вработување да постане странка во односите при вработување кои можат да произлезат од давањето на ваквата услуга. следната Конвенција. 1949г. 57 . Ја усвојува. и Имајќи одлучено за усвојување на извесни предлози а имајќи ги во предвид ревизиите на Конвенцијата за наплата на надомест од агенциите за вработување ( ревидирана). Конвенцијата минимална возраст 1973г... Конвенцијата за дискриминација (вработување и занимање). : Член 1 1.Препознавајќи ја улогата којашто приватните агенции за вработување би можеле да ја играат во добро функционирачки пазар на трудот.. и повикувајќи се на одредбите на Конвенцијата за принуден труд. коешто не востановуваат совпаѓање на специфичните понуди и барања за вработување. којашто би можела д абиде цитирана како Конвенција за за приватните агенции за вработување. (б) услуги кои се состојат од вработување работници со цел да се направат истите достапни за трета страна. определени од страна на компетантна власт откога се спроведени консултации на најрепрезентативните организации на работниците и работодавците. и Имајќи ги утврдено дека овие предлози ќе ја завземат формата на меѓународна Конвенција. независно од јавните власти. и Препознавајќи ја потребата да се гарантира правото на слобода на здружувањето и да се промовира колективносто преговарање и социјалниот дијалог како неопходни компоненти на добро функционирачки систем на врски во секторот. Конвенцијата за политика на вработување. 1949г. 1964г.

под специфични околности. параграф 1. Оваа конвенција се однесува на сите приватни агенции за вработување. 2. 3. Не се однесува на процесот на регрутирање и поставување на работно место морепловец-морнар. 5. имајќи во предвид дека е овозможена соодветна заштита или на друг начин се осигурани работниците кои се засегнати. Оваа конвенција се однесува на сите категории на работници и на сите гранки на економска активност. освен кога тие се поинаку регулирани или определени во согласност со соодветните национални закони и практика. комбинирање. во рамките на одлуката за еден или повеќе од услугите коишто се опишани во член 1. По консултациите со најрепрезентативните организации на работодавци и работници кои се вклучени во процесот. За целите на оваа Конвенција. 4. од специфичен опфат на конвенцијата или од извесни нејзини решенија. Член 2 1. Членот ќе ги определи услугите коишто се однесуваат на работењето на приватните агенции за вработување во согласност со системот на лиценцирање или сертификација. во рамките на правната рамка на нејзините решенија. соопштување или било која друга употреба на информациите поврзани со индентификуван работник или работник кој може да се идентификува. Членот кој ја ратификувал оваа конвенција специфично ќе ја наведе во своите извештаи во однос на член 22 од конвенцијата за меѓународна трудова организација. Правниот статус на приватните агенции за вработување ќе биде определен во согласност со националното право и пракса. или делови од истата. Член 4 Мерки ќе бидат спроведени за да се осигура дека работниците регрутирани од страна на приватните агенции овозможувајќи ги услугите коишто се наведени во член 1 58 . Една цел на оваа конвенција е да се дозволи работата на приватните агенции за вработување како и заштитата на работниците користејќи ги нивните услуги. поимот работници вклучува лица кои бараат работа. работници во извесни гранки на економска активност. секоја забрана или исклучување за кои тој себеси се смета подобен според одредбите содржани во параграфот 4 образложен погоре и притоа ќе ги образложи причините за истото. 3. За целите на оваа Конвенција. б) да исклучи.2. Член 3 1. 2. зачувување. приватните агенции за вработување од работа во однос на извесни категории на работници или гранки на економски активности. и после консултирањето со најрепрезентативните организации на работодавци и работници. под специфични околности. членот може: а) да забрани. терминот обработка на лични податоци на работниците подразбира собирање.

во рамките на неговата јурисдикција и.нема да бидат оневозможени од нивното право на слобода на асоцирање и правото на колективно преговарање. пол. 2. по извршените консултации со најрепрезентативните организации на работодавци и работници. каде е соодветно. Параграфот 1 од овој член нема да биде применуван на оној начин со кој би се оневозможило приватните агенции за вработување да овозможуваат специјални услуги или да се користат со специјално дизајнирани програми за да се асистираат работниците кои се во најнезавидна положба при нивните активности за барање работа. да овозможи соодветна заштита за. во целина или на рати било какви надоместоци или трошоци за работниците. исто како и специфичните услуги овозможени од приватните агенции за вработување. и да превенира злоупотреби на работниците мигранти коишто се регрутирани или поставени на работа на негова територија од 59 . социјално потекло или било која друга форма на дискриминација покриена со националното право и пракса како што е возраста или хендикепот. компетентните власти можат да одобрат исклучоци од одлуката содржана во параграф 1 погоре со цел да извесни категории на работници. Член 7 1. и одкога ќе бидат извршени консултации со најрепрезентативните организации на работодавци и работници. Членот ќе. Член 5 1. религија. 2. Во корист на работниците кои се засегнати. Членот кој има одобрено исклучоци во однос на параграфот 2 погоре ќе. боја. овозможи информации за ваквите исклучоци и ќе ги објасни причините за истото. Член 6 Процесирањето на личните податоци за работниците од страна на приватните агенции за вработување ќе биде: (а) направено во таков манир којшто ќе овозможува заштита на овие податоци и ќе осигура почитување на приватноста на работниците во согласност со националното право и пракса: (б) ограниченост за ние работи кои се однесуваат на квалификациите и професионалното искуство на работниците коишто се тангирани и кои на било кој друг директен начин и било која друга директно релевантна информација. 3. национална припадност. Приватните агенции за вработување нема да наплаќаат директно или индиректно. во своите извештаи во врска со членот 22 од уставот на меѓународната организација на трудот. Член 8 1. членот ќе осигура дека приватните агенции за вработување се однесуваат кон работниците без дискриминација на основа на раса. ги усвои сите неопходни и соодветни мерки. во соработка со други членови. политичко мислење. Со цел да се промовира еднаквоста на можностите и еднаквоста на третманот при пристап до вработувањето и пристап кон одредени занимања.

б) Колективно преговарање. е) Професионална заштита и заштита на здравјето. Онаму каде што работниците се регрутирани од една земја за работа во друга земја. з) Компензација во случај на инсолвентност и заштита на побарувањата на работниците. Член 12 Земјата член ќе определи и алоцира во согласност со националното право и пракса. г) Работно време и други услови за работа. ж) Компензација во случаи на професионални несреќи и болести. за пријавените злоупотреби и незаконското однесување во праксата коишто се однесуваат на активностите на приватните агенции за вработување. в) Минимум надници. д) Статутарни социјални користи и социјална заштита. во однос на: а) Слобода на асоцирање. 2. во согласност со националното право и пракса ги превзема непходните мерки за да осигура адекватна заштита на работниците вработени од страна на приватните агенции за вработување како што е тоа опишано во членот 1. членовите засегнати ќе ги земаат во предвид одлучените билатерални спогодби за да се превенираат злоупотреби и практики на незаконско однесување во процесот на регрутирање и поставување на работа. параграф 1(б) погоре. соодветните одговорности на приватните агенции за вроботување овозможувајќи ги услугите коишто се опишани во параграфот 1(б) од членот 1 и на корисничките претрпријатија во однос на: 60 . постојат за истражување на жалбите. Член 11 Земјата членка. и заштита на родителите и надоместоци. ѓ) Пристап до обуки. Ова ќе ги вклучува законите или регулативите кои овозможуваат употреба на казни вклучувајќи забрани за оние приватни агенции за вработување кои се впуштиле во незаконско вработување и практика којашто не се придржува кон правните прописи и притоа се вршат злоупотреби.страна на приватните агенции за вработување. Член 10 Компетентните власти ќе осигураат дека адекватната машинерија и процедури како што е тоа соодветно на најрепрезентативните организации на работници и работодавци. Член 9 Земјата членка ќе преземе мерки за да осигура дека не се користи детскиот труд и дека не е овозможено снабдување со детскиот труд од страна на приватните агенции за вработување. ѕ) Заштита на мајките трудници и надоместоци.

воспостави и периодично врши ревизија на условите за промовирање на соработка помеѓу јавните сервиси за вработување и приватните агенции за вработување. ж) компензација во случај на инсолвентност и заштита на работничките побарувања з) заштита на мајките трудници и надоместоци и заштита на родителите. ѓ) заштита на полето на професионална заштита и здравје. Приватните агенции за вработување ќе. во интервали кои ќе бидат накнадно преземени од страна на соодветната власт. в) работно време и други услови за работа. Член 13 1. или на арбитражните судови. или колективни спогодби. г) статутарни социјални надоместоци и социјална заштита. Соодветни правни лекови. 3. Супервизија на имплементацијата на одлуките ќе дава ефект кон оваа конвекција и ќе биде осигурана од страна на трудовата инспекција или друг компетентен јавен авторитет. 2. вклучувајќи казни кадешто е тоа соодветно ќе бидат овозможени за ефективна примена во случаи на повреди на оваа конвенција. 2. Компетентната власт ќе ги собира и. овозмоат на властите потребните информации.а) колективното преговарање. Одлуките на оваа конвенција ќе се однесуваат во смисла на законите или регулациите или од било кои други средства кои се конзистентни со националната пракса како што се одлуки на судовите. б) минимум надници. д) пристап до обуки. формулира. 61 . е) компензација во случаи на професионални несреќи или болести. ги прави достапни за јавноста овие информации. земајќи ја во предвид доверливата природа на ваквите информации: а) да овозможат свесни за структурата и активностите на приватните агенции за вработување во согласност со нациоалните услови и практики. б) заради статистички цели. одлуки на арбитражите. Земјата членка во согласност со националното право и пракса и по извршените консултации со најрепрезентативните организации на работодавци и работници. Условите коишто се опишани во параграфот 1 погоре ќе бидат основани на принципот дека јавните власти ја задржуваат крајната власт и претставуваат краен авторитет за: а) формулирање на политиката на пазарот на трудот б) користење и контролирање на употребата на јавните фондови за имплементација на оваа политика 3. 3. во редовни интервали. Член 14 1.

со акт со акт ипратен до генералниот директор на меѓународната трудова канцеларија за регистрација. Оној член којшто ја има ратификувано оваа конвенција може истата да ја повлече од сила по изминувањето на 10 години од датумот на кој оваа конвенција за првпат стапила во сила. искористувањето на правото за повлекување на сила коешто е овозможено и опишано во овој член ќе биде обврзувачко за период од 10 години и. а притоа се применливи во согласност со другит меѓународни трудови конвенции за работниците регрутирани. Член 20 1.Член 15 Оваа конвенција нема да има ефект и нема да влијае врз оние одлуки кои се од поголема корист. поради ова. 1993. Ваквото повлекување од сила нема да има ефект уште една година по датумот на кој таа е регистрирана. чиишто регистрагии биле ратификувани во согласност со генералниот директор на меѓународното биро на трудот. Оваа конвенција ќе биде обврзувачка само за оние членови на меѓународнаната организација на трудот. може да ја повлече од сила оваа конвенција по изминувањето на секој период од 10 години согласно со условите коишто се предвидени за тоа во овој член. Член 17 Формалната ратификација на оваа конвенција ќе биде доставена до генералниот директор на меѓународната трудова канцеларија заради регистрација. 2. 1949. во рок од 10 години последователно по истекувањето на периодот од 10 години спомнат во параграфот претходно. оваа конвенција ќе стапи во сила за секој член 12 месеци по датумот на кој нејзината ратификација била регистрирана. Член 19 1. Секој член којшто ја ратификувал оваа конвенција и којшто не. 3. Генералниот директор на меѓународната канцеларија на трудот ќе ги извести сите членови на меѓународната организација на трудот за регистрацијата на сите 62 . 2. Оваа конвенција ќе стапи во сила 12 месеци по датумот на кој регистрациите од првите два члена биле регистрирани кај генералниот директор. Член 18 1. Одтука па натаму. поставени на работа или вработени од страна на приватните агенции за вработување. и конвенцијата за наплата на надоместоци од страна на агенциите за вработување. Член 16 Оваа конвенција ја ревидира конвенцијата за наплата на надомест од страна на агенциите за вработување (ревизирана).

Генералниот директор ќе го привлече вниманието на членовите на организацијата кон датумот според кој конвенцијата би стапила во сила. Член 23 1. освен. Член 22 Во оние моменти кога тоа ќе се чини неопходно. Оваа конвенција во секој случај ќе остане во сила во нејзината актуелна форма и содржина за оние членови кои што ја ратификувале. дколку не е поинаку предвидено со новата конвенцијаа) Ратификацијата од страна на член на новата ревидирана конвенција ќе вклучува итна денунсијација ipso jure (автоматски според правото). Член 21 Генералниот директор на меѓународната трудова канцеларија ќе издаде соопштенија до генералниот секретар на Обединетите Нации за соопштенијата во согласност со членот 102 од декларацијата на Обединетите Нации. Кога ќе се известуваат членовите на организацијата за регистрацијата на втората ратификација. владеачкото тело на меѓународната трудова канцеларија ќе презентира на генералната конференција извештај за работата во согласност со оваа конвенција и ќе ја испита можноста за поставување на прашањето за нејзина ревизија во целост или за одредени нејзини делови како дел од агендата на самата конференција.целосни списоци со поединести на сите ратификации и акти за повлекување сила регистрирани од страна на генералниот директор во согласност со одлуките опишани во наредните членови. доколку и кога новата ревидирана конвенција ќе може да стапи во сила. оваа конвенција ќе стане подобна за отварање за ратификација од страна на членовите. не земајќи ги во обзир одредбите од членот 19 споменати погоре. но не ја ратификувале ревидираната конвенција. 63 .ратификации и акти за повлекување од сила од страна на членовите на организацијата. б) Како што од почетокот на датумот кога новата ревизирана конвенција ќе стаппи во сила. 2. Доколку Конференцијата усвои нова конвенција којашто ќе ја ревидира оваа конвенција во целина или одредени нејзини делови. 2. Член 24 Англиската и Француската верзија на текстот во оваа конвенција се еднакво авторитативни.

Устав: 22:член 22 од уставот на ILO R188: Препорака за приватните агенции за вработување. Ревидирано: С096 Конвенција за ревидирање на конвенцијата за наплата на надомест од страна на агенциите за вработување (Ревидирана). Конвенции. 1997г. Ревидирано: С034 Конвенција за ревидирање на конвенцијата за наплата на надомест од страна на агенциите за вработување. Конвенции:C034 Конвенција за наплата на надоместоци од страна на агенциите за вработување. 1949г.1997г. Генералната Конференција на меѓународната организација на трудот. 1949г. 1988г. 1997 Препораката ги засега приватните агенции за вработување Препорака: R188 Место: Женева Заседание на конференцијата: 85 Датум на усвојување:19. 1948г. и се смета за современа. 1933г. Свикана во Женева од страна на владеачкото тело на меѓународната трудова канцеларија и заседавајќи на нејзиното 85 заседание на 3 јуни 1997. 1948г. 1930г. Конвенција:С048 Конвенција за правото на организирање и колективно преговарање. 1933г. Конвенции: С168 Конвенција за промоција на вработувањето и заштита од невработеност. С122 Конвенција за политика на вработување. Конвенции: C087 Конвенција за слобода на асоцирање и заштита на правото за организирање. Конвенции: C088 Конвенција за услуги при вработување. Конвенции: С111 Конвенција против дискриминација (Вработување и занимање). 1958г.Вкрстени референции                 Конвенции: C029 Конвенција за Принудна Работа. 1975г. Конвенции:C096 Конвенција за наплата на надоместоци од страна на агенциите за вработување (Ревидирана). 1949г. Класификација според субјектот: Услуги при вработување-поставување на работа Субјект: Политика за вработување и промоција Документот е објавен на: Француски Шпански Статус: современ инструмент Оваа препорака беше усвоена по 1985г.06. Конвенции: С138 Конвенција за минимум возраст. 1973г. Конвенции:C097 Конвенција за миграција заради вработување (Ревидирана). 1964г. и 64 . Надополнето: R188 Препорака надополнета од страна на приватните агенции за вработување. Конвенции: С143 Конвенција за работници мигранти (Додатни одлуки).1949г.

(1) Трипартитните тела или организации на работодавци и работници би требало да бидат вклучени колку што е тоа возможно во формулирањето и имплементирањето на одредбите со цел да дадат придонес кон Конвенцијата (2) Каде што е тоа соодветно. етички кодекси. Овие мерки можат да вклучуваат закони или прописи кои овозможуваат казнување. Одредбите од оваа препорака ги надополнуваат оние одредби од Конвенцијата за Приватните Агенции за Вработување. саморегулаторни механизми или други средства конзистентни со националната пракса. водичи. 1997. 5. (кои ѓи нарекуваме „конвенцијата“) и би требало да биде применета во содејствување со истите. 7.Општи одредби 1. 1997: I. којашто е четврта тема на агендата на ова заседание. Ја усвојува. следнава Препорака. поставуваат или вработуваат работници за работи кои вклучуваат не прифатливи и хазардни ситуации или ризици или каде тие би можеле да бидат субјекти на злоупотреба или дискриминаторно однесување од било каков вид. националните закони и регулативи прменливи кон Приватните Агенции за Вработување треба да бидат надополнети со техничките стандарди. Заштита на работниците 4. Работниците вработени од страна на Приватните Агенции за Вработување како што е тоа дефинирано во членот 1. којашто може да биде цитирана како препорака за приватните агенции за вработување. вклучувајќи забрана за приватните агенции за вработување кои се впуштаат во неетички практики. на овој деветнаесетти ден од јуни од годината илјада деветстотини деведесет и седма. Приватните Агенции за Вработување не треба да ги прават работниците достапни за компанијата корисник да ги замени работниците од тоа претпријатие кое се наоѓа во состојба на штрајк. Компетентната власт би требало да се бори против неправедни и нечесни начини на рекламирање и огласување. вклучувајќи ги и огласите за непостоечки работи и работни места. кога тоа ќе биде можно и во пракса применливо да разменуваат информации и искуства за придонесот на Приватните Агенции за Вработување кон функционирањето на маркетот на трудот и да ја за ова известат меѓународната трудова канцеларија. Членовите треба. 65 .Решавајќи за усвојувањето на извесни предлози коишто се однесуваат на ревизија на конвенцијата за наплата на надоместоци од агенциите за вработување (Ревидирана). 2. 3. Како минимум побарувања. 8. и Имајќи ја во предвид решеноста овие предлози да ја заземат формата на преопрака надополнувајќи ја Конвенцијата на Приватните Агенции за Вработување. 6.1 (б) од Конвенцијата. 1949. Членовите треба да ги усвојат сите неопходни и соодветни мерки за да ги превенираат и за да ги елиминираат неетичките практики од страна на приватните агенции за вработување. II. би требало каде што е тоа соодветно да поседуваат пишан договор за вработување во кој се специфицирани нивните услови и начинот на вработување. Приватните Агенции за Вработување треба: а) без да знаат да регрутираат. овие работници би требало да бидат информирани за условите за вработување пред да почнат со ефективна работа на извршување на доделените задачи. 1997.

14.9. Приватните агенции за вработување треба да ги забранат од снимање. 13. приватните агенции за вработување не би требало имајќи ги во предвид услугите коишто се ознаќени во параграфот 1 (б) од членот 1: а) Да спречат претпријатието корисник од ангажирање на вработен од агенцијата којшто е назначен од неа: б) Да ја рестриктираат професионалната подвижност на вработениот. или да користи вакви информации за да ја утврди соодветноста на работникот за вработување. б) да ги информираат работниците мигранти. или онолку долго за колку што работникот посакува да остане во листата за потенцијални кандидати за вработување. во фајлови или регистри личните податоци коишто не се потребни за пресудување на апликантите за работа за кои тие биле или би можеле да бидат земени во предвид. личн статус. 12. боја. Имајќи ги во обзир правата и должностите коишто се воспоставени со националното законодавство. етничко потекло. фер и ефикасни методи на селектирање. 15. одржува или користи информации за медицинскиот статус на работникот. или со други средства превенираат. од составување и публикување на огласи за слободни работни места или понуди за вработување на начини кои директно или индиректно ќе резултираат со дискриминација на осниви како што се раса. за природата на понудената позиција и за потребните услови за вработување. сексуална определба или припадност на одредена организација на работници. Приватните Агенции за Вработување треба да забранат. а се однесуваат на поништувањето на договорите за вработување. возраст. (2) Мерки би требало да бидат преземени за да се осигурат дека работниците имаат пристап до сите нивни лични податоци како што истите се процесирани од автоматски или електронски системи или чувани во рачни картотеки. 11. в) Да наметнуваат казни за вработен којшто прифаќа вработување во друго претпријатие. пол. 10. 16. Овие мерки би требало да го вклучуваат правото на работниците да ги задржат и испитаат копиите од било какви документи или податоци од овој вид и правото на нивно барање да неточните или некомплтните податоци бидат уништени или корегирани. хендикеп. (1) Приватните агенции за вработување би требало да ги чуваат личните податоци за работникот само онолку долго колку што е тоа оправдано од специфичната улога за која што тие биле собрани. религија. колку што е тоа можно на нивниот сопствен јазик или на јазикот со кој тие се запознати. (3) Освен кога е тоа директно релевантно за побарувањата за одредено занимање и кога соодветната дозвола за работникот кој е тангиран. 66 . Приватните агенции за вработување треба да поседуваат соодветно квалификуван и обучен персонал Приватните агенции за вработување треба да поседуваат соодветно квалификуван и обучен персонал. социјално потекло. Приватните агенции за вработување треба да го поттикнуваат промовирањето на еднаквост во вработувањето преку афирмитивни акциони програми. политичко мислење. национална припадност. Приватните агенции за вработување и соодветните комепетентни власти треба да преземаат мерки со цел да го промовираат користењето на соодветни. Приватната Агенција за Вработување не треба да побарува.

можат да бидат воспоставени најразлични тела кои ќе вклучуваат претставници од јавните сервиси за вработување како и приватните агенции за вработување. Соработката помеѓу јавните сервиси за вработување и приватните агенции за вработување во однос на имплементацијата на националната политика за организирање на пазарот на трудот. Мерките за промовирање на соработка помеѓу јавните сервиси за вработување и приватните агенции за вработување треба да вклучуваат: (а) повлекување на информации и употреба на општа терминологија со цел да се подобри транспарентноста на функционирањето на пазарот на трудот. 67 . 18. (д) заклучување на спогодби помеѓу јавните сервиси за вработување и приватните агенции за вработување кои се однесуваат на извршувањето на соодветни активности како што се проекти за интегрирање на подолго време невработените лица. за оваа цел. Односи помеѓу јавните сервиси за вработување и приватните агенции за вработување 17. (ѓ) обуки на персоналот (е) редовни консултации со цел да се подобрат професионалните практики. (в) одржување на заеднички проекти на пример во обуките.III. исто како и претставници од најрепрезентативните организации на работодавци и работници. (б) размена на јавни огласи за слободни работни места.

статутарни и нестатутарни побарувања.Почитување на етничкото и професионално однесување. I. која ги опишува обврските на членовите на CIETT кои се однесуваат на нивната корпоративна социјална одговорност. да бидат споделени од страна на сите негови членови. Имајќи развиена свест за ваквата социјална одговорност. којшто овозможува општо договорените принципи за практиките на приватните агенции за вработување. Со оглед на растечката важност на приватните агенции за вработување на меѓународно ниво и со оглед на потребата за зајакнување на принципите за саморегулација со цел да се подобри квалитетот и стандардите за квалитет на секторот. CIETT воспостави глобален кодекс на однесување. националните кодекси за однесување на ниво на земја.Анекс II Кодекс на однесување на CIETT Посветеноста на членовите на CIETT кон добро функционирачки меѓународен пазар на трудот Вовед Услугите овозможени од страна на приватните агенции за вработување претставуваат модерен одговор на препознавањето на потребите на трудовата флексибилност на компанијата корисник и на потребата за безбедност во работата за вработените. интегритет. Овие општо договорени принципи се дополнети од декларацијата на CIETT за приватните агенции за вработување. и ќе го обавуваат сопственото работење на начин дизајниран да го подобри мислењето за вкупната слика и репутацијата на секторот.Почитување на законите Земјите членкки и нивниот персонал ќе се однесуваат во согласност со сите релевантни легислативни решенија. и 68 . Земјите членки ќе ги почитуваат највисоките принципи на етичко однесување. приватните агенции за вработување како и секторот на приватните агенции за вработување ги усвоија за многу години. Принцип 2 .CIETT кодекс на однесување Принцип 1 . професионално однесување и фер пракса во однесувањето и кореспонденцијата со привремените агенциски работници исто како и со другите релевантни акционери.

објавување. Земјите членки нема да наплаќаат директно или индиректно.Почитување на одлуките за ненаплаќање на надомес за услугите од лицата кои бараат работа. Земјните членки ќе ги информираат работниците на агенцијата секогаш кога за тоа ќе имаат причина и кога веруваат дека со нивното ангажирање се причинува ризик по здравјето или безбедноста на работникот коишто произлегуваат од околината во која работат. доставување или барање на доверливи или лични информации од дозволата. во целина или на рати. земајќи ги во обзир националните легислативни решенија и практики. Принцип 3 – Почитување на транспарентноста во случај на ангажирање. 2. Земјите членки ќе се осигураат дека постои доверливост при сите нивни дејствувања. 2. Земјите членки на ниеден начин нема да го оневозможат или одречат правото на слобода на здружување на нивните вработени. Земјите членки ќе се однесуваат внимателно во менаџирањето на ризиците со цел да се промовира безбедноста на агенциските работници на нивното работно место. Принцип 6 – Почитување на разноврсноста Земјите членки ќе воспостават работни практики кои што ќе претставуваат безбедносен штит протв било какво незаконско или неетничко дискриминаторско однесување. Принцип 9 – Почитување на професионалното знаење и квалитетот на услугите 1. Земјите членките ќе се осигураат дека на работниците им се дадени секакви детали за условите за работење.официјалните водичи кои што го покриваат функционирањето на приватните агенции за вработување.Почитување на работничките права 1. 2. природата на работата што треба да се обави. објективни и транспарентни принципи за пресметување на надниците на агенциските работници ќе бидат соодветно промовирани. Во согласност со националното право и пракса. нема да ги доведат работниците во ситуација да станат достапни на претпријатието корисник за да ги замени со работници од онаа компанија која што е во состојба на легален штрајк. приватните агенции за вработување. Принцип 5 – Почитување на безбедноста на работа 1. Принцип 7 . 69 . било какви надоместоци или трошоци од лицата кои бараат работа или работниците. Земјите членки и нивниот персонал ќе осигураат дека е дадена дозвола и истата е соодветно документирана пред да дојде до било какво обелоденување. Земјите членки ќе работат внимателно за да развијат и одржат задоволително и современо ниво на релевантно професионално знаење. Принцип 4 . 3. Принцип 8 – Почитување на доверливоста 1. за услугите директно поврзани со привременото ангажирање или трајното поставување на работа. начинот на исплата и аранжманите за исплата како и работните часови. Еднакви.

било какви надоместоци или трошоци за работниците за услугите за наоѓање работа. Принцип 10 – Почитување на чесен и праведен натпревар Земјите членки ќе се осигураат дека заедничките односи помеѓу нив се основани на фер натпреварување. додека истовремено. Земјите членки ќе се осигураат дека нивниот персонал е соодветно обучен и квалификуван да ги превземе нивните одговорности и да обезбеди висок квалитет во услугите кои ги даваат. особено за најобесправените групи на работници Подобрување на флуидноста на пазарите на трудот 70 . меѓународните институции и релевантните акционери. Социјалниот дијалог и колективното трудово преговарање би требало да бидат видени како соодветно средство за организирање во секторот на приватните агенции за вработување. услугите овозможени од страна на приватните агенции за вработување. Како социјално одговорни работодавци. Навистина. трудова и флексибилна содржина која што им овозможува на работниците шанса за сигурност при вработувањето. директно или индирекнтно. 4. II Повелба на Ciett за приватните агенции за вработување Услугите овозможени од страна на приватните агенции за вработување претставуваат статуторна. ги усогласува аспирациите на вработените и потребите на работодавците за флексибилна работна сила. Приватните агенции за вработување би требало да го подобрат пристапот до обуките за агенциските работници. членовите на CIETT во целост се согласни да ги инкорпорираат преку оваа повелба за приватните агенции за вработување следниве работи: 1. позитивниот придонес што приватните агенции за вработување го прават врз сесветските цели за вбработување и економските цели би требало да биде целосно препознаен од страна на националните влади. Приватните агенции за вработување не треба да наплатуваат. подобрен професионален статус и има функција на отскочна штица на пазарот на работна сила. можат да бидат дел од решенијата кои што ја подобруваат ефикасноста на пазарите на трудот со:     Наоѓање работа за лицата кои бараат работа Делувајќи како отскочна штица за трајно вработување Подобрување на можностите за работа и интегрирање во пазарот на трудот. 3. кога тоа е релевантно и соодветно. Во исто време. 2. 5. Вработувањето преку приватните агенции би требало да ги зема во предвид и почитува меѓународните и национални принципи за недискриминација на сите основи поврзани со условите при работењето. Приватните агенции за вработување не би требало да ги стават работниците во таква позиција која ги прави достапни за претпријатието корисник да ги замени со работници на претпријатие кое е на удар.2.

   Помагање на формирањето на работни места кои не би постоеле во поинаков случај и поради тоа придонесувајќи за намалувањето на невработеноста Соработка со јавните сервиси за вработување Подобрување на пристапот до професионални обуки Уште повеќе. 71 . како што меѓународната конфедерација на приватни агенции за вработување. било која дополнителна регулатива за приватните агенции за вработување би требало да ја подобри борбата против илегалните и незаконски практики и трговијата со луѓе. во случај истите тоа сеуште да го немаат направено. CIETT ги подржува нејзините членови во подржувањето на нивните почитувани земји да го ратификуваат овој инструмент на ILO. CIETT целосно ја прифаќа ковенцијата на ILO 181 за приватни агенции за вработување. Конечно.

Анекс III Примери од националната легислативна номо-техника сортирани според предметот Табела 1 Предмет на легислативата: Организација и официјална одговорност за примена Земја. прокламација за приватните агенции за вработување број 104.” Дел 4: “ Било кое лице кое посакува да работи со приватна агенција за вработување ќе мора да прибави лиценца од следните власти: 1. оддел 11 А (надоместоци наплатени од страна на приватните агенти за вработување). и година на донесување Австралија (Queensland) Акт за приватните агенции за вработување. и (б) доколку е поставено прашање од страна на главниот извршен шеф – советување на истиот во согласност со било кое прашање кое што произлегува од овој акт или од актот за индустриски односи 1999г. секција 7: “Советодавен комитет на агентите за вработување е воспоставен”. 1997г.. доколку услугите за вработување се поделени на два или повеќе региони.. Етиопија. 2. Секција 8: “[. 2005г.] (2) Функциите на горенаведениот комитет вклучуваат – (а) советување на главниот извршен шеф за работите кои што се однесуваат на содржината и работењето во согласност со кодексот за однесување.” 72 . Доколку услугите за вработување се определени внатре во тој регион. наслов на легислативниот акт. Од министерството.. Законски одредби Дел 3. Од министерството доколку услугите за вработување се состојата во најмување и испраќање во странство на етиопјански работник во трета страна. од регионалните власти одговорни за имплементирање на трудовите закони. 3. Без било какви предрасуди кон под – членот 3 од овој член.

] (2) функциите на властта ќе бидат а) да изведува функции кои што се во врска со процесот на лиценцирање а се определени како такви во согласност со овој акт.] е) да го одржува под континуирана ревизија работењето во согласност со овој акт.... ќе превземат соодветни акти или ќе прави репрезентации со странските власти кои што се однесуваат на заштита на правата на работниците мигранти и другите филипинци кои работат во прекуокеанските земји и ќе овозможува итна асистенција вклучувајќи репатриација на оние кои доживеале несреќа или опколени работници имигранти ( .] ќе гледа на ова дека трудовите закони и законите за социјалната благосостојба во странски земји се фер применети на работниците емигранти [.1) Филипинците кои работат во прекуокеансккте земји филипинската администрација за вработување во прекуокеанските земји – субјект на дерегулација и како што е тоа подвлечено и овозможено согласно секциите 29 и 30 од тука па натаму. истотака ќе формулира и примени во координација со соодветните ентитети кои ќе бидат засегнати.. [.. [.. Администрацијата..]” 73 .. се додека е тоа можно сите Филипинци кои работат во прекуокеанските земји: а) Оддел за надворешни прашања [.) ..] “ Секција 3 (1) : “ Комисарот за труд назначен во согласност со актот за вработување [. б) да осигура дека изведувањето на вакви инспекции какви што се сметаат за неопходни за лицата кои поседуваат лиценци во согласност со овој акт...]” Секција 1: “ (1) Ќе постои тело познато како лиценцирачка власт на Gangmasters [.] ќе биде одговорен работник на општата администрација конституирана во согласност со овој акт [.. Акт за лиценцирање на Gangmaster (Земјоделие) Законски одредби Дел 23: “УЛОГАТА НА ВЛАДИНИТЕ АГЕНЦИИ – Следниве владини агенции ќе ги изведуваат идниве активности со цел да ја промовираат благосостојбата и да ги заштитат правата на работниците мигранти и.. Сингапур. Велика Британија.] преку сопствената домашна канцеларија или преку странските подружници. 1995г. Кога е неопходно вработување на филипински работници земајќи ја во предвид нивната благосостојба како и домашните потреби за работна сила.... б) Одделот за труд и вработување . 1985 г. b. наслов на легислативниот акт. [.. Акт за вработување (Раздел 92).] вклучувајќи го целокупното гарантирањее на правна асистенција и можноста работниците се обратат до соодветни медицински центри или болници.Одделот [..Земја.. и година на донесување Филипини. администрацијата ќе ја регулира партиципацијата на приватниот сектор во процесот на регрутирање и поставување на работа во прекуокеанските земји на работници преку воспоставување на систем на лиценцирање и регистрирање.. ц) да ги одржува под континуирана ревизија основните активности на лицата кои што делуваат како Генг мастери. Акт за работници мигранти и Филипинци кои работат во прекуокеански земји.

услуги за поставување на работа при вработување означуваат каков вид на услуга овозможена од страна на определено лице коешто делува како агент со цел да: (а) пронајде или асистира да пронајде личност која ќе изведе работа за определено лице коешто бара да се изведе неговата работна кариера. 2005г. и година на озаконување Австралија (Квинсленд). работа на определено време. Амандман за фер тргување (Услуги за поставување на работно место при вработување)Акт. Административни прописи на активностите на прекуокеанските посредувачи за вработување. или (б) пронаоѓање или асистирање да се пронајде вработување за лице коешто бара да биде вработено без оглед дали вработувањето или работата треба да бидат изведени или преземени во согласност со договор за вработување или не. 2002г. 1996г.Табела 2 Предмет на легислативата: Дефинирање Земја..)“ Графикон 1 (1) „Во овој дел. Австралија (Нов Јужен Велс). работник на определено време. 2003г. 2002г. наслов на легислативата. Раздел 113.“ 74 . Акт за стандарди при вработување (RSBC 1996). постојана или работа на договор за определено лице: или (ии) секојдневен работник.13 Година 2003 (којшто се однесува на работната сила). Законски одредби Дел 1. за надомест. постојан работник или работник по договор за определено лице: или (б) преговара за условите за склучување договор за работа за извесен модел или изведувач: или (в) администрира договор за модел или изведувач и ги аранжира сите исплати во согласност со истиот: или (д) овозможува совети за кариерата за модел или изведувач. регрутира или се понудува да регрутира работници за работодавци […]“ Член 2:„[…] Активностите на прекуокеанските посредувачи при вработување се однесуваат на релевантините услуги овозможени за Кинеските граѓани коишто се вработени да работат надвор од границите на Народна Република Кина.“ Член 1 (12): „Услугата поставување на работа е активност којашто има за цел да доведе до соодветствување на работната сила со побарувањата на работодавците на тој начин што претставниците на работната сила добиваат такви работи коишто се соодветни на нивните способности. или се однесуваат на прекуокеанските работодавци коишто регрутираат кинески граѓани да работат во странство. интереси и капацитети и работодавците ја добиваат работната сила што нив им е потребна. секција 4 (1): „Едно лице е приватен агент за вработување доколку истото тоа лице во однос на изведување на своите работи и работни задачи и заради стекнување-(а) понуди да најде-(и) секојдневна работа. привремен работник.. (. Индонезиа. Акт бр. Кина.“ Секција 1 (1):„ Во овој акт: […] ‘агенција за вработување’ значи лице кое. Канада (Британска Колумбија). привремена работа. Aкт за приватните агенти за вработување.

1985г. Акт за Gangmasters (Лиценцирање). Прописи за агенциите за вработување.“ Член 4 (2): „Лицето (‘А’) делува како gangmaster доколку тој снабдува одреден работник да изведува работа за друго лице (‘B’) а при тоа на таквата работа овој акт се однесува. одкога е тоа побарано. и вклучително добивање или обезбедување на награда на лица коишто ќе прифатат вработување од или ќе даде услуги на други. 1995г. Акт за безбедност при вработување (Потполно амендиран од Актот бр.(i) било која процедура која произлегува од работа во земјоделието. […]“ Секција 2: „Во овие прописи освен во контекстот кадешто тоа поинаку одговара: […] ‘агенција за вработување’ или ‘бизнис за вработување’ значи било каква активност изведена во Малта со цел да се регрутираат лица заради вработување во Малта или надвор од Малта.“ 75 . но без да се вклучат било какви регистри поставени од страна на работодавец со единствена цел да се регрутираат лица заради вработување во негов сопствен интерес. освен доколку контекстот побарува поинакво толкување-„агенција за вработување“ значи било која агенција или регистер изведен или претставен какошто тоа би требало да биде или постоела намера да биде изведено (без оглед на целта за добивање на награда или пак не) за или во врска со вработувањето на лица во било каков капацитет. Јужна Кореа. наслов на легислативата. 1994г. Велика Британија. и тоа на оној кој понудува работа и оној кој побарува работа со цел да биде заклучен договор за вработување.2004г. […]“ Секција 2: „Во овој акт. 5) поимот услуга на поставување на работа со наплата на надомест значи услуга за поставување на работа којашто е поинаква од услугата за поставување на работа без наплата на било каков надомест. Законски одредби Секција 1 (2): „За целите на овој акт. […] 4) поимот бесплатна услуга за поставување на работно место означува услуга за поставување на работа којашто е изведена без да биде наплатен било каков надомест за членство. Сингапур.“ Член 3 (1): „Работата на која овој акт се однесува е (а) работа во земјоделието. Израел. и (в) процесирање или пакување. […] 2) Поимот поставување на работа значи да се помогне. Акт за агенции за вработување (Раздел 92). 5756. којшто исто така обрзува во давањето на услугите од страна на Manpower. или (ii) школки. Малта.“ Секција 1: „Во овој закон-[…] ‘Manpower договарач’ значи лице коешто е ангажирано во смисла на услугите коишто ги дава Manpower од страна на неговите вработени со цел да се изведе работа за друго лице вклучувајќи приватни бироа во контекст на неговото значење како што е тоа дефинирано во законот за услуги за вработување […]. 1996г. или било какви пари или други користи.Земја. работите кои ги изведуваат агенциите за вработување ги означуваат оние работи на барање. Закон за вработување на вработени од страна на Manpower договарачите. (б) собирање на школки. риби или продукти коишто произлегуваат од школки или риби. во име на други. без оглед дали е тоа за награда или поинаку. 4733). и година на озаконување Ирска. […]“ Секција 4: „За целите на овој акт. Акт за агенции за вработување. лица коишто ќе дадат или прифатат вработување. 1971г.

Наслов 23.Земја. 3. Ревидиран Статут на Аризона. корпорации или асоцијации кои за надомест. Труд Законски прописи 23-521: „А. и година на озаконување САД (Аризона).“ 76 . 2. „Агент за вработување“ значи било кое лице. ги врши следниве ф-ии: 1. давање на сите потрбни информации за лицата кои бараат информации за вработување коишто претендираат да им овозможат на лицата безбедно вработување. Чување на регистер за лицата коишто бараат вработување или помош без оглед дали агентите ги изведуваат своите работни задачи на определено фиксно место или пак трнзитираат низ повеќе места и исто без оглед дали работењето го вклучува општиот начин на работење предвиден за агентите или станува збор за споредно однесување или инцидентно однесување при водење на друга работа. наслов на легислативата. комисионен надомест или друга наплата којашто е наплатена од лицата кои бараат работа. фирми. давање на сите потрбни информации за работодавци кои бараат работници или друга помош од било каков вид или пак инфирмации од било каков вид коишто им овозможуваат или претендираат да им овозможат на работодавците сигурна помош. вклучувајќи и професионално водење и советување или услуги коишто се однесуваат на консултации заради вработување.

000. За агенција со помалку од три службеници за поставување на работно место. 3. Надоместокот од еден милион кредити којшто се плаќа секоја година треба да биде платен од страна на секоја агенција за вработување која веќе активно работи. 2003.. трудов Акт. наслов на легислативата. “[~ US$240/120] Малта. просечниот број на службеници за поставување на работно 77 . годишни статути на Аризона. Глава 23. Секоја агенција за вработување којашто е лиценцирана согасно со одредбите од овој член ќе плаќа надомест за иницијално лиценцирање или ќе плаќа надомест за обновување на лиценцата какошто следи: 1. 2005г.Табела 3 Предмет на легислативата: Суми за регистрација Земја. За агенција која работи со повеќе од осум службеници за работно место. Секоја лиценца ќе биде валидна до една година од датумот на нејзиното издавање и може да биде обновена годишно за истиот период на време. годишно обновување на лиценцата. апликацијата.1995г. триста долари. и (б) да биде придружена во надомест од $100 [~US$84]” Секција 5 (1): „Апликацијата за лиценца за дејствување како мора (а) да биде направена за соодветниот директор. и година на озаконување Канада (Британска Колумбија). Регулативи за Секција 4 (3):„ Надоместокот за добивање лиценца од сто и агенциите за педесет лири мора да биде платен на директорот заедно со вработување. надоместоци ревидирани. 1995г. За агенција која работи со три до осум службеници за поставување на работно место. Секција 2 : (1) „Апликацијата за лиценца за работа со агенција за вработување мора: (а) да биде направена за соодветниот директор. сто долари. Службата за издавање ќе им овозможи на носителите на лиценца период од четириесет и пет дена во кои ќе им приложи претходно писмено известување за истекувањето на лиценцата. двесте долари.00) мора да биде платен од страна на агенцијата за вработување пред да се започне со работењето. Секција 23-528. Труд. В. Законски одредби Дел 2. Б.000.“ [~ US$450] САД (Аризона). За услугите со цел да се определи висината н агодишниот надомест з алиценцирање којшто агенцијата з авработување ќе го плати. Раздел 3 А. Ваквиот надомест нема да биде рефундиран за апликантот доколку неговата апликација е одбиена. апликантите ќе го наведат во својата апликација. Регулатива за стандардите за вработување. и (б) да биде придружена во надомест од $150 [~US$125]” Гана. „ Надоместокот за лиценцирање од два милиони кредити раздел за аплицирање (2. 2.

000.000. и исто така таму депонирани. Приватни агенции за вработување и информирање. Регулатива за трудови односи (Агенции за вработување) (Амандман).” Табела 3а Предмет на легислативата: Надоместоци за регистрирање Земја. 2002г. согласно со секциите 35-146 и 35147во државниот генерален фонд. кои нема да бидат рефундирани во случај апликацијата да биде одбиена. 2003г. Агенција за вработување $100 Регулатива за стандардите за [~US$84]” вработување. […]” Секција 5 :„ Надоместокот . Секција 31-130 (а): „ […] Апликација за ваква лиценца или за годишно обновување за вакви лиценци ќе биде препишана на посебни обрасци кои ќе бидат пропишани и определени од страна на овластениот комесар и ќе бидат придружени со[…] надомест од сто и педесет долари за секоја година.00 [~ US$240/120] аплицирање Ирска. ќе биде три илјади долари [~US$3. (г) за закаснето обновување на регистрацијата за секоја агенција за вработување. Секој апликант за лиценца којшто ќе биде одбиен во процедурата з аиздавање на лиценца ќе го добие својот надомест назад бидејќи истиот е предмет на рефундирање.3) местпо коишто се вработени од агенцијата за вработување од страна на апликантот во текот на периодот кој ќе биде опфатен со лиценцата. и Легислативна номо-техника година на озаконување Канада (Британска Колумбија).1971г. наслов на легислативата. Трудов Акт.. 1995г. (Бр.САД (Конетикат). раздел 564 Зимбабве. Трудов посредник за земјоделие $150 [~US$125]” Гана.50]. Во случај апликантот да нема претходно раководено со агенција за вработување согласно со одредбите од овој член. Сите надоместоци ќе бидат платени до индустриската комисија.. 2005г. којшто тој логично очекува да бидат вработени од страна на агенцијата за вработување во текот на следната година за којашто соодветната лиценца треба да биде издадена. (в) за обновување на регистрацијата за секоја агенција за вработување ќе биде пет илјади долари. раздел за 2.(а) во однос на аплицирањето за регистрација и инспекција на агенцијата за вработување ќе биде десет илјади долари [~US$12]. во таков случај тој ќе треба да го наведе просечниот број на службеници за поставување на работа. (б) за регистрирање на секоја агенција за вработување ќе биде пет илјади долари [~US$6]. којашто врши обнова по истекот на периодот од 14 дена од моментот кога претходниот сертификат за регистрација од страна на агентот истекол. Акт за Вработување. Агенции за €500 [~US$625] 78 .

POEA.1999 за услуги при CHF700-1500 [~US$570-1. Труд. Регулативи за агенциите за вработување.246.220] САД (Аризона).1995г.000 [~US$178] коишто се однесуваат на управувањето Надомест за лиценца P50. (Бр.Дел IIПравило II. Сингапур.Земја.000 [~US$890] на процесот на регрутирање и вработување на прекуокенски работници коишто се ситуирани н акопно. Услови за лиценцирање на S$ 350 [~US$ 210] агенции за вработување. 1981г. Швајцарија. раздел 564 Зимбабве. RM 25 [US $~6.000 [~US$12] (Агенции за вработување) (Амандман). US$100 (1-3 вработени) US$200 (3-8 вработени) ревидирани.3) 79 . Статути на Аризона. Раздел 3 US$300 (> 8 вработени) САД (Конетикат). 2001г. Закон вработување. наслов на легислативата. 2002г. секција 2 и 3. и Легислативна номо-техника година на озаконување Малезија. Акт за Приватните Агенции за Вработување Бр.80] Малта.Правила и регулативи Надомест за пополнување P10. Приватни агенции за US$150 вработување и информирање. 150лири [~ US$450] Филипини. 2002г. Глава 23. Регулатива за трудови односи $ 10.

и множење на овој резултат со бројот на вработени. специфицирани во согласност со лиценцата.(б) секција 17 (1) од Актот [Денови за наплата]. (2) субјект на субсекцијата (3). в) за над илјад аи еден работник 50. 000 US$ […] 80 . наслов на легислативата. (2) Директорот може да издава лиценци само вработување.. Прокламација за приватни агенции за вработување бр.20” Етиопија. го депонира следниот износ на пари во кеш или негов еквивалент во потврдени и неповратни обврзници од препознатлива финансиска институција: (а) за износ до пет илјади работници 30. (в)секција 28 од Актот [Записи за платниот список] (в) секција 58 од Актот [Платен одмор]. ако апликантот поседува […] (в) службено осигурување во 2005г. Регулатива како трудов посредник за земјоделство мора: (а) да биде направена за соодветниот директор. износот на осигурување коешто е потребно да се впише под секција 5 (3) (в) е еднаква на износот којшто е добиен со множење на минималната надница за саатнина со бројот којшто е воспоставен во Колоната 2 спротивно на периодот на прекршок во Колоната 1. (3) Доколу трудовиот посредник за земјоделие нема собрано било аккво побарување кон јадрото за периодот означен од Колона 1 од следната табела. и можејќи го резултатот со бројот на вработени специфициран во лиценцата. 104. 000 US$ […].60 2 години до полмалку од 3 години ---40 3 години и повеке -. 000 US$ […] (б) за петстотини и еден до илјада работници 40. Секција 5 : (1) „Апликацијата за лиценца за да се делува Канада (Британска Колумбија).Табела 4 Предмет на легислативата: Депозит Земја. и Законски одредби година на озаконување Дел 2.1 (1) во оваа секција. (3) Осигурувањето мора […] (в) да биде во соодветен износ во согласност со секцијата 5. Период без прекршоци/ Фактор на множење 1 година до помалку од 2 години --. Секција 14 : (1) „ Било која приватна агенција за вработување која испраќа работник во странство да работи во согласност со оваа прокламација ќе. „побарувањето кон јадрото“ значи побарување според секое од последователните секции: (а) ” секција 13 (1) од Актот [Трудовите посредници за земјоделство мора да бидат лиценцирани].1 […] 5. согланост со субсекцијата (3). и (б) да биде придружена во за стандардите за надомест од $150. за целите за заштита на правата за работа на работниците. (д) секција 15 и секција 18 (1) [Минимум надница]. 1995г. износот на потребното осигурување коешто се доставува од страна на трудовиот посредник за земјоделие под секција 5 (3) (в) е еднаква на износот којшто е добиен со множење на минималната надница за саатнина од 80. 1997г.

000. Депонираниот кеш ќе бидат одржувани во секое време на минимумот од илјада долари или сумата одредена од комисијата којашто не би надминувала пет илјади долари. Апликација за регистрација за дозвола за работодавци/лиценца за регрутери/приватни агенции за вработување.000 (~ US$ 7500) 101-250 регрути – N2. под услови дека агентот ќе ја потврди во поединости за определените епотреби коишто се правно поврзани со работењето ан агентот за вработување.000 (~ US$ 37. депозит во обврзници коишто се формираат како што е подолу покажано: Сингапур. 81 . Акт за Приватните Агенции за Вработување. Статути на Аризон-.000 (~ US$ 750) 11-50 регрути – N500. Трудов акт.000 (~ US$ 75. S$20. Обврзници за прекуокеански земји RM 5.000.N20.Земја. депозит A.00 (~ US$1330) В) Апликантот да достави осигурување.000 (~ US$ 15. 1990г. и година на озаконување Малезија. Труд.000 (~ US$ 3750) 51-100 регрути – N1. наслов на легислативата. раздел 198.000 [~US$12. физичко лице. фирма.000. Глава 23.00 (~ US$265) 1-10 регрути – N100. ревидирани. Услови за лиценцирање на агенции за вработување. Нигерија. 1981г.500) 501-1000 регрути – N10.000) 251-500 регрути – N5.000] САД (Аризона).000 (~US$ 150. 2001г.000.000. депозит на кеш или гаранција од жиранти. Раздел 3 Законски одредби Обврзници RM 1.000) 23-527.000.000) 1000 и повеќе . Апликацијата за лиценца.000. корпорација или асоцијација која посакува лиценца како агент за вработување ќе направи апликација за лиценца до индустриската комисија и истата ќе ја придружи со апликација со минимален депозит на кеш или гарнција од жирант во износ од една илјада долари.

htm [visited on 15 November 2005] 82 . и година на озаконување Малезија. Секција 1. Да се на најмалку на возраст од 21 година во моментот на аплицирање 23 http://www. Регулативи за агенциите Секција 3 (2) „ Ниту една личност нема да биде за вработување. 23 F Апликантите мора: А. наслов на легислативата. Водич за идните агенции за вработување.175] дирхами.» Дел II.возраст Земја. секција 2 и 3.Табела 5 Предмет на легислативата: Финансиски можности – Минимум почетен капитал Земја. наслов на легислативата.sg/ProceduresAndGuidelines/ForProspectiveOrExistingEmployment Agencies/AGuideforEmploymentAgencies. Износ RM 25. и година на Легислативна номо-техника озаконување Малта. освен ако истата личност е на возраст од 25 години или постара и има намера во согласност со она што е истакнато како забелешка во секцијата 23 од овој Акт да раководи агенција за вработување и истиот ја приложил ваквата забелешка во својата апликација.gov. “ Само оние кои ги поседуваат следните квалификации можат да бидат земени во предвид за спроведување на работи на регрутирање и поставување на работниците на Filipino: […] b) Минимум капитализација од два милина (P2. Акт за Приватните Агенции за Вработување. 2003 г.00) [~US$ 35750] во случај на поединечна сопственост или партнерство […]” Табела 6 Предмет на легислативата: Лични квалификации . Правило 1.000.Дел IIПравило II. POEA.000. Закон за работаl.Правила и регулативи коишто се однесуваат на управувањето на процесот на регрутирање и вработување на прекуокенски работници коишто се ситуирани на копно.“ Сингапур.00 [~US$6.000. Книга IV.000 [~US$ 11.1995г. квалификувана да со гаранција и се додели лиценца за да изведува било какви работи областа на агенциите за вработување или самото вработување како бизнис.mom.650] Член 481: „ Дозволата за работа предвидена во член 477 може да им се додели само на приватни агенции за вработување кои во секој случај располагаат со општествен капитал од најмалку 100. Филипини. 2002г. 2005г. 1981г Мороко.

“ 83 . 2)Оние против кој постои можна причина или прима фацие наѓоање на вина за илегални активности во врска со процесот на регрутирање и слични случаи. 4) Оние агенции чиишто лиценци биле повлечени или откажани од Администрацијата за прекршоци на RA 8042. Филипини. Мороко. 2003г. 1997г. 104. и година на озаконување Етиопија. Прокламација за приватни агенции за вработување бр.“ Член 481: “[…] L’autorisation d’exercer ne peut être accordée ou maintenue aux personnes condamnées défi nitivement à une peine portant atteinte à l’honorabilité ou condamnées à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à trois mois. POEA. PD 442. каквишто се следниве кои сепак не ги ограничуваат во целост: 1) Оние коишто се сертифицирани да поседуваат дерогаторни записи или информации од Нациналното Биро за Истрага или од страна на анти-илиегалната гранка за регрутирање на POEA. Livre IV. Законски одредби Секција 7: „ Лицето казнето за неговото впуштање во илегални активности во врска со вработувањето ќе се смета за неквалификувано за здобивање со лиценца за управување со приватна агенција за вработување. какошто е амендирана и нивните имплементирачки правила и регулативи исто како и овие правила и регулативи. 3)Оние кои се осудени за илегални дејствија во процесот на регрутирање и/или за било кои други криминални дејствија вклучително и моралните пркршоци. на работници филипинци. Правило I. […] (г) Лица.Табела 7 Предмет на легислативата: Лични квалификации – подобност за стекнуванње на лиценца Однесување во согласност со законот Земја. во прекуокеанските земји.Правила и регулативи коишто се однесуваат на управувањето на процесот на регрутирање и вработување на прекуокенски работници коишто се ситуирани на копно. Code du Travail. партнерства или корпорации коишто имаат дерогаторни записи. наслов на легислативата. Секција 2: „ Следниве лица не се квалификувани за стапување во работа за регрутирање и поставување на работно место.2002 г.” Дел II.

2002 г. и година на озаконување Јапонија. Трудов акт. не можат да се впуштат во работење со услуги за вработување. “ Секција 26 (3): „ Ниеден јавен службеник нема. угостителски ојект. DFA и други владини агенции коишто се директно вклучени во имплементацијатата на R. Акт за сигурност при вработувањето (Потполно амандмански изменет со Актот Бр. менувачница или нешто слично. OWWA. продавница за продажба од втора рака . 1990г. за работа во во прекуокеанските земји: а) Туристички агенции и продажни агенции во сопственост на авикомпаниите.“ Дел II. […] (д) Било кој официјален претставник или вработен во DOLE. од било како извор.. Закон за сигурност при вработување. или други бизниси какошто е опишано од страна на претседателсиот декрет. Нигерија. Јужна Кореа.Правила и регулативи коишто се однесуваат на управувањето на процесот на регрутирање и вработување на прекуокенски работници коишто се ситуирани на копно. раздел 198. Филипини. Правило I. или (в) да прими. и/или било кој од нивните роднини сметано до четврто колено. агенциите за посредување при брак и врски какошто е опишано во секција 5 во Актот којшто е во релација со Актот за семејни ритуали. 8042. било каков паричен износ или пак подарок за одредена помош при регрутацијата.A. гостилница. 1994 Законски одредби Член 33-4: „ На лице кое води ресторан. не му е дозволено да изведува проекти кои вклучуваат поставување на работни места. Секција 2: „ Следниве лица не се квалификувани како регрутери на работници филипинци. […] Секција 26: „ Ни едно лице коешто се занимава со бизнис со храна и бизнис со забава како што е опишано во секција 21 во Актот за прочистување на на храната. POEA. бизнисот за сместување какошто е опишано во секција 2 во Актот на јавното здравство.“ 84 . 2000г. од 1995г. POEA.(а) да се однесува како агент за регрутирање. односно вработување. (б) да врши притисок врз можните кандидати. наслов на легислативата. работа со позајмување на пари. обложувалница.4733).Табела 8 Предмет на легислативата: Конфликт на интереси Земја. поинаку познат како Акт за Работници Мигранти или филипинци кои работат во прекуокеанските земји.

агенциите за посредување при брак и врски какошто е опишано во секција 5 во Актот којшто е во релација со Актот за семејни ритуали.Правила и регулативи коишто се однесуваат на управувањето на процесот на регрутирање и вработување на прекуокенски работници коишто се ситуирани на копно. или други бизниси какошто е опишано од страна на претседателсиот декрет.(а) да се однесува како агент за регрутирање.A. од 1995г. Акт за сигурност при вработувањето (Потполно амандмански изменет со Актот Бр.Табела 8 Предмет на легислативата: Конфликт на интереси Земја. Јужна Кореа. […] Секција 26: „ Ни едно лице коешто се занимава со бизнис со храна и бизнис со забава како што е опишано во секција 21 во Актот за прочистување на на храната. и година на озаконување Јапонија. DFA и други владини агенции коишто се директно вклучени во имплементацијатата на R. или (в) да прими. “ Секција 26 (3): „ Ниеден јавен службеник нема. поинаку познат како Акт за Работници Мигранти или филипинци кои работат во прекуокеанските земји. односно вработување. 1990г. Закон за сигурност при вработување. обложувалница. Трудов акт. не можат да се впуштат во работење со услуги за вработување.. 2000г. 8042. Секција 2: „ Следниве лица не се квалификувани како регрутери на работници филипинци.4733). продавница за продажба од втора рака . POEA. угостителски ојект.“ 85 .“ Дел II. наслов на легислативата. бизнисот за сместување какошто е опишано во секција 2 во Актот на јавното здравство. било каков паричен износ или пак подарок за одредена помош при регрутацијата. OWWA. гостилница. и/или било кој од нивните роднини сметано до четврто колено. Филипини. 1994 Законски одредби Член 33-4: „ На лице кое води ресторан. раздел 198.2002 г. POEA. за работа во во прекуокеанските земји: а) Туристички агенции и продажни агенции во сопственост на авикомпаниите. […] (д) Било кој официјален претставник или вработен во DOLE. од било како извор. (б) да врши притисок врз можните кандидати. Нигерија. работа со позајмување на пари. Правило I. не му е дозволено да изведува проекти кои вклучуваат поставување на работни места. менувачница или нешто слично.

наслов на легислативата. или за да се однесува како замена за таква личост. […] (2) Директорот може да издава лиценци само ако апликантот поседува […] (в) задоволително знаење на писмениот и усмениот испит. што според мислењето на директорот. Малта. доколку истиот ги поседува следниве квалификации: (1) Тој. Закон за Вработување на лица кои се веќе вработени преку посредувачите со работна сила. Или доколку истиот има завршено втор степен на студии и поседува најмалку пет години искуство во областа на услугите за посредување при вработување или во секторот кон кој услугите за посредување при вработување се насочени. […] Секција 7 (1): „ Компетентно лице назначено од страна на лице кое поседува лиценца за управување со агенција за вработување или бизнис. или управителот. Чешка Република. 1996г.. 5756. Секција 5а (4): „ Кога се доделува лиценца за вработување кај услуги за посредување и истата е во фаза на испитување. Акт за вработување. и познавање на Актот и оваа регулатива.има најмалку три години искуство во управување со услугите за привремена работна сила.како што може да биде тоа случај . и да има универзитетско ниво на образование и да има најмалку две години искуство од областа на услугите за посредување при вработување или во секторот кон кој услугите за посредување при вработување се насочени. […]“ Дел 2. извесната личност се очекува да поседува професионални квалификации. ќе треба: […] (в) да има (i) не помалку од шест години искуство во било која активност која вклучува управување со човекови ресурси. Регулативи за Агенциите за Вработување. 2005г. вработен од страна на него. Легислативна номо-техника Дел 2. 1995г. 1995г. […]“ Секција 3 (а): „ Лиценцата ќе биде доделена единствено на она лице кое има намера да дејствува како посредувач при наоѓањето на работна сила. “ 86 . и година на озаконување Канада (Британска Колумбија) Акт за стандардите при вработување. Секција 5 (1): ) „Апликацијата за лиценца за да се делува како трудов посредник за земјоделство мора: (а) да биде направена за соодветниот директор. или (ii) не помалку од три години искуство во било која активност којашто вклучува управување со чоековите ресурси и поседување на универзитетска диплома во соодветното поле. 1991 Израел.Табела 9 Предмет на легислатива: Менаџмент способностиРаботно искуство и претходно образование Земја. е важно за управувањето со агенција за вработување или некој сличен бизнис.

ревидирани. Другите соодветни закони во областа на трудот. доколку истите немаат намера да постават лица коишто поседуваат дозвола за работа. или да бидат држателни на дозвола за вработување доколку се работи за странци во моментот на аплицирање в. 24 F САД (Аризона). Да се државјани на Сингапур или Сингапур да им е постојано место за живеење. 2.Земја. г. Глава 23.mom. ќе бидат подложни на писмено испитување подготвено од страна на директорот со помош на советодавниот совет . Да бидат регистрирани во согласност со ACRA како сопственик/директор/управен директор/менаџерл на бизнисот/компанијата/партнерство со ограничена одговорност (LLP) во моментот на аплицирање […] Секција 23-526 Б. Раздел 3 Легислативна номо-техника Апликантите мораат: а. и година на озаконување Сингапур. доколку истите имаатнамера да постават лице коешто поседуваат дозвола за работа. Статути на Аризон-. Да поседуваат Сертификат за агенции за вработување (CEA) ) во моментот на аплицирање. Да се на на возраст од најмалку 21 година во моментот на аплицирање б. но ограничено во однос на: 1. Најмалку 5 нивоа на GCE’О’ кредити или поседување на Сертификат за агенции за вработување (CEA) во моментот на аплицирање. 4. 2005г. Правилата и регислативите коишто се однесуваат на агентите за вработување.htm [visited on 15 October 2005] 87 .gov. 24 http://www. Труд. Законите коишто се однесуваат на агентите за вработување.sg/ProceduresAndGuidelines/ForProspectiveOrExistingEmployment Agencies/AGuideforEmploymentAgencies. 3. д. Претходно на иницијалното издавање на лиценца на агент за вработување. оние лица коишто се определени од комисијата да бидат вклучени во конкретниот процес на вработување од агенцијата за вработување. Водич за идните агенции за вработување. испитувањето ќе биде спроведено најмалку еднаш месечно и ќе биде дизајнирано на начин со кој ќе и се демонстрира на комисијата дека лицето има доволно знаење во законите коишто применливи во оваа тематика и рехулативите во врсска со истата вклучително. наслов на легислативата. Законите кои се однесуваат на дискриминацијата при вработување.

Табела 10
Предмет на легислативата: Маркетинг способности
Земја, наслов на
легислативата, и година на
озаконување
Филипини, POEA,Правила и
регулативи коишто се
однесуваат на управувањето на
процесот на регрутирање и
вработување на прекуокенски
работници коишто се ситуирани
на копно,2002 г.

Законски одредби
Дел II, Правило 2, Секција 1 г: „ Доказ за маркетинг
способностите: 1. Благовремено издадено специјално
полномошно на адвокат и/или благовремено склучен
договор за регрутирање/други услуги; 2. Побарување(а)
или виза сертификација од нов вработен(и)/ принцип(и)
за не помалку од сто (100) работници; и 3. Сертификат
од Канцеларијата за услуги пред вработување на POEA
за постоењето на нови пазари. “

88

Табела 11
Предмет на легислатива: Валидност на лиценцата
Земја, наслов на
легислативата, и година на
озаконување
Албанија, Одонанса бр. 365/1,
1999г.
Чешка Република, Акт за
вработување, 1991

Етиопија, Прокламација за
приватните агенции за
вработување,бр. 104,1997г.
Јапонија, Закон за сигурност во
вработувањето, 1947, 2000

Нигерија, Трудов Акт, Раздел
198, 1990г.
Филипини, POEA, Правила и
регулативи коишто се
однесуваат на управувањето на
процесот на регрутирање и
вработување на прекуокенски
работници коишто се ситуирани
на копно,2002 г.
Јужна Кореа, Акт за сигурност
при вработувањето (Потполно
амандмански изменет со Актот
Бр.4733), 1994
Швајцарија, Федерален закон за
службата за вработување и
вршење услуги, 2003

Законски прописи
“Времетраењето на дозволата изнесува една година со
исклучок на случаите кога постојат услови за
пензионирање или отпуштање.”
Дел 2, Секција 5а (1): „ Лиценцата (овластувањето) за
дејствување како посредник при вработување се
доделува (или не се доделува) врз основа на апликација
од страна на едно лице или од од страна на некој правен
ентитет; оваа лиценца е валидна во период од три
години. Ваквата лиценца може да биде реиздадена.“
Секција 8: „ Лиценца издадена во согласност со оваа
прокламација ќе биде валидна за период од две години и
истатат ќе претставува субјект на обнова секоја година.“
Член 32-6: „ Ефективниот период за дозвола предвиден
во член 30, параграф 1, ќе биде три години, сметано од
денот на издавање па натаму. 2. Лицето коешто сака да
продолжи да се бави со давање услуги за поставување
на работа за определен надомест, кои се поврзани со
дозвола, а по истекувањето на периодот на важност на
дозволата кој е предвиден во претходниот параграф […]
ќе добие обнова на рокот на рокот на важност на
дозволата […] 5. Рокот на важност на на дозволата […]
во случај каде обновувањето е овозможено во
согласност со одредбите од параграф 2 ќе биде пет
години […]
Секција 25 (2): „ Лиценцата доделена во оваа секција ќе
биде валидна во периодот од дванаесет месеци од
датумот на издавање, и известување за доделувањето ќе
биде публикувано во федералниот весник Gazzette […]
Дел II, Правило II, Секција 6: „ Освен во случај на
постоење на привремена лиценца, секоја друга лиценца
ќе биде валидна во период од четири (4) години од
датумот на издавањето, освен ако е откажана, повлечена
или суспендирана пред истекот на тие четири години,
поради прекршување на важечките Филипински закони,
овие правила и други релевантни прашања во врска со
издавањето на лиценцата […] “
Секција 19 (2): „ Периодот на валидност на дозволата
на која се укажува на подсекцијата (1) ќе биде три
години.“
Член 4(1): «Дозволата се издава со неограничено
времетраење и дава право за извршување на активности
на целата територија на Швајцарија.»

89

Табела 12
Предмет на легислативата: Пријавување на измени во деталите на лиценцата
Земја, наслов на
легислативата, и
година на
озаконување
Хонг Конг, Регулативи
за агенциите за
вработување, 1998г.

Легислативни решенија
Секција 9(1): „ Ако сопственикот на лиценца сака да го промени
местото на седиштето на неговата агенција за вработување, тој ќе
треба, пред не помалку од четиринаесет дена пред фактичката
промена - (а) да го извести Комисионерот, по писмен пат, за
сите детали околу промената; […] “

Израел, Закон за
Вработување на лица
кои се веќе вработени
преку посредувачите
со работна сила, 5756,
1996г.
Филипини, POEA,
Правила и регулативи
коишто се однесуваат
на управувањето на
процесот на
регрутирање и
вработување на
прекуокенски
работници коишто се
ситуирани на
копно,2002 г.

Секција 9 (в): „ Имателите на лиценци треба да го информираат
министерот по писмен пат, во рок од 30дена по настанувањето на
промената, за било која промена подробно, којашто спаѓаа во
овој раздел.“

Сингапур, MOM,
Услови за лиценцирање
кај агенциите за
вработување, 2005 г.

Секција 7(а): „ Сопственикот на лиценцата ќе поседува писмено
одобрување издадено од страна на комесарот за труд пред да
настанат било какви промени на партнерите или директорите на
агенцијата за вработување. […] 9 (б): Во случај сопственикот на
лиценца да отвори нова подружница на својата агенција или да
промени адресата на некоја од веќе постоечките подружници,
треба да го информира Комесарот во рок од седум (7) дена од
моментот на отварањето или промената на адресата на
подружницата и да поднесе писмено барање на Комесарот на
трудот да ја вклучи адресата на подружницата во лиценцата
издадена на сопственикот на лиценцата. Копија од лиценцата ќе
јавно истакната во новоотворената подружница.“

Јужна Африка,
Регулации бр. 608 кои
се односуваат на
приватните агенции за
вработување, 2000г.

Секција 5 (4): „ Онаму кадешто сервисите за вработување се
преместуваат на нови локации, тоа мора да се укажи на
генералниот директор за повторна регистрација и издавање на
регистрационен сертификат кој ќе ги земе во предвид
новонастанатите услови.„

Дел II, Правило II, Секција 11: „ Секое поставување на агенти
или претставници на лиценцирана агенција ќе биде предмет на
претходно одобрување од страна на соодветните власти на
администрацијата […] “
Секција 12: „ Во прилог на побарувањата за регистрација со
поднесување на барање до администрацијата, секоја промена во
членството на бордот на директори, бришење на службеници
и друг персонал, повторно назначување или пак промени во
нзаначувањето на претставниците, ќе биде публикувана најмалку
еднаш во дневен весник, со цел да се врзат трети страни. Доказ за
ваквата публикација ќе биде доставен до администрацијата.“

90

број на идентификационата карта на апликантот.Земја. Табела 13 Предмет на легислативата: Регулација за регистрирање за водење на други бизниси Земја.(1) Имателот на лиценца мора во секое време да дејствува на прифатлив и соодветен начин. Регулативи за Агенциите за Вработување. и година на озаконување Велика Британија. или било кој друг трудов корисник. (7) Имателот на лиценцата мора да овозможи детали за неговата лиценца на барање на било кој работник. […]“ Секција 4 (1): „ Апликациите за лиценци за отварање на агенции за вработување или бизниси за вработување ќе бидат доставени до директорот на образец какошто е пропишано во првиот распоред овде даден. Легислативни решенија Рапоред: Секција 1. (3) Имателот на лиценцата мора да ги извести властите за било кои промени настанати во однос на контролирањето и одвивањето на неговиот бизнис во рок од 10 работни дена од настанувањето на промената. и регистрациски број за данок на доход на апликантот […]“ 91 . 2005г. доколку постојат промени на било кои други детали кои се поднесуваат во неговиот образец за аплицирање. и година на озаконување Етиопија. наслов на легислативата. 104. (2) Имателот на лиценцата мора да ги извести властите за било која промена во неговото име или бизнис адреса во рок од 30 работни дена од фактичкото настанување на промената. којшто бил доставен (регрутиран) преку него. регистрациски број на ДДВ. наслов на легислативата. (6) Имателот на лиценцата мора да овозможи детали за неговата лиценца на барање на било кој извршен службеник за жалби. Малта.бр. Секоја апликација ќе ги вклучува следниве поединости: (а) име.1997г. Легислативни решенија Секција 5: „ Секое лице кое аплицира за работење со приватна агенција за вработување во согласност со оваа прокламација треба да го исполнува следново: 1) да презентира документ кој ќе покажува дека тој поседува бизнис регистрација за работење со приватниоте услуги за вработување. Прокламација за приватните агенции за вработување. адреса. Драфт правила за генгмастерс ( услови за лиценцирање) Правила. 1995г. (4) Имателот на лиценцата мора да ги извести властите на писмено во рок од 10 работни дена. (5) Имателот на лиценцата мора да ги извести властите во најбрз можен рок ако постои сомневање за злоупотреба на лиценцата.

1997г. (б) да биде чуван во местото на основно работење на агенцијата за вработување во Британска Колумбија. “ Гана. Прокламација за Секција 12 (2): “ […] приватна агенција за вработување приватните агенции за којашто испраќа работник да работи во странство. наслов на легислативата. 2005 г. Лиценцата на агенцијата за вработување ќе биде издадена за ист период на време како и регистрациониот период на агенцијата за вработување наведен во регистарот на компании и бизниси. во текот од тој период. раздел 113. и година на озаконување Сингапур. во случај на потреба со оглед на ситуацијата на работникот во земјата на вработување. и година на озаконување Легислативни решенија Канада (Британска Колумбија) Акт за стандардите при вработување [RSBC 1996 г. следниве задолженија: (г) да достави годишен извештај до министерството. 1996 г. ќе ги има вработување. 1989 Легислативни решенија Секција 6 (а): „ Лиценцата ќе биде валидна единствено доколку агенцијата за вработување поседува валидна регистрација во регистарот на работење на компаниите.104. Секција 7 (6): „ Агенцијата ќе достави повратни извештаи до 2003 г.“ 92 .) е впишано во швајцарскиот трговски регистер. Дел 2.]. Услови за лиценцирање кај агенциите за вработување.Земја. и (в) да биде задржан од страна на агенцијата во период од 2 години“ Етиопија. MOM. професијата и адресата на секоја личност која е упатена кон работодавец со цел да биде ангажирана и е снабдена со информации за работодавците кои бараат работници. Секција 3 (1): “ Една агенција за вработување мора да чува регистер за следново: (а) име и адреса на секој работодавец за кој агенцијата за вработување обезбедува услуги. Федерален закон за службата за вработување и вршење услуги. (2) Податоците мораат да бидат (а) на англиски јазик. без оглед дали с еработи з апростор во Гана или надвор од Гана. […]» Табела 14 Предмет на легислативата: Извештај за активностите на агенцијата Земја. “ Член 3: «Дозволата се издава кога претпријатието: a. министерот не подоцна од четиринаесет дена по истекот на месецот секој три месеци во однос на работниците регрутирани заради вработување. (б) името.651). Швајцарија. Трудов Акт (Бр. наслов на легислативата.бр.

Трудов акт. надници. 5756. […] (в) повратен одговор на регистрациите и поставувањето на работно место на лицата за вработување во прекуокеанските земји […]“ Секоција 6: „ Секој работодавец или регрутер ќе дава квартални извештаи кон федералното министерство з атруд и продуктивност во држават во која тој елаборира за следново: (а) бројот на работници вработени или регрутирани (б) место(а) кадешто работата е/се одвиваат или кадешто би требало да се одвиваат по природата на работата.“ Член (6): „ (а) Министерот ќе ги потпишува досиејата. (21) за годината 1999 Регулатива за приватните канцеларии за вработување Малезија. Peru. 2003 Легислативни решенија Секција 9 (а): „ Имателите на лиценци ќе достават до министерот . Апликација за регистрација за дозвола за работодавци/лиценца за регрутери/приватни агенции за вработување. 1990г. документите и договорите коишто се наоѓаат во канцеларијата и да притоа земе фотокопии од истите. ocupaciones y sectores de la actividad económica en las que se intermedia. и дополнителни слични информации кои ќе бидат пропишани од страна на министерот. […] (в) досиеја за собирање и наплата на надоместоци. (б) досиеја за јавните огласи и сите аспекти кои се однесуваат на јавните огласи.” 93 . работни места. наслов на легислативата. frecuencia de colocación. Нигерија. deberán comunicar trimestralmente a la Autoridad Administrativa de Trabajo. Јордан.ревидирани извештаи за нивната активност како посредници за работна сила. раздел 198. обрасците на договори кои се потпишани или направени со лицата коишто бараат работа. así como los importes de las remuneraciones asignadas a estos últimos. Закон за Вработување на лица кои се веќе вработени преку посредувачите со работна сила. на датум претходно определен од министерот . Crean el Registro Nacional de Agencias Privadas de Empleo. “ Секција 19: „ Секоја приватна агенција за вработување ќе оддржува – (а) досиеја за регистрација […] на работниците.(а) повратен одговор којшто се однесува на поедини или на сите досиеа кои ќе бидат одржувано согласно секција 19. la información estadística laboral relacionada con su oferta y demanda de mano de obra. rechazados y colocados en las empresas. Decreto supreme N° 005-2003-TR. обрасците и документите коишто се поврзани со организирањето на канцелариската работа. […] Секција 20: Генералниот директор може во било кое време со писмена директива да побара од приватните агенции за вработување да му испратат во духот и во однапред специфицираниот период на ваквата директива . (б) Инспекторот за работа може да ги испита овие досиеја. кои ќе вклучуваат: информации за бројот на вработени.еднаш годишно.“ Articulo 13: “Las Agencias Privadas de Empleo registradas de acuerdo a lo prescrito por el presente Decreto Supremo.246. Акт за Приватните Агенции за Вработување Бр. според гранки на вработување. 1996г. 1981г. плаќања во однос на работниците согласно со легислативата. numero de solicitantes de empleo presentados. периоди на нивното работење. и година на озаконување Израел. Регулација бр.Земја. de acuerdo a los formatos aprobados para tal efecto.

(ѓ) имињата на трудовите корисници или под-договарачите до кои работникот е доставен. веднаш штом е тоа логично изводливо за следниве детали во однос на секоја апликација примена од определен работник – (а) датумите кои како термини се договорени помеѓу имателот на лиценцата и работникот. Акт за агенции за вработување (Раздел 92). Акт за сигурност при вработувањето (Потполно амандмански изменет со Актот Бр. Јужна Кореа. 19 или 33. „Секој имател на лиценца мора да води записник. и година на озаконување Сингапур. 608 кои се односуваат на приватните агенции за вработување. (е) детали за било кои ангажмани кои настанале како резултат на дејствувањето и датумот од кој истите имаат ефект. “ Распоред Досиеја кои се однесуваат на работниците 19. 2000г. да достави извештај до генералниот директор во кој го определува бројот на лица класифицирани според раса. Регулации бр. “ Секција 5 (12): „ Сопственикот или менаџерот на услугите за вработување мора на или пред десеттиот ден од јануари секоја година. 2006г. (д)детали за било кои побарувања специфицирани од страна на работникот во однос на преземањето на вработувањето.4733). ако е потребно. Легислативни решенија Секција 17: „ Секоја агенција за вработување треба да поднесува месечни повратни извештаи во пропишана форма не подоцна од седмиот ден од месецот кој му следува на месецот во однос на кој овие повратни извештаи се побарани да бидат доставени. Јужна Африка. адресата. пол и професија. Драфт правила за генгмастерс ( услови за лиценцирање) (бр. датум на раѓање. неговото искуство и квалификации. (ж) датум на кој договорот бил поништен (кадешто е 94 . и било кој документ кој претставува запис за било каква варијација. наслов на легислативата.Земја. да нареди на било кое лице кое нуди услуги за поставување на работно место со дозвола какошто е опишано во секциите 18. или преку известување како што е опишано во секцијата 23 да направи извештај потребен за спроведување н аовој акт. (г) секој релевантен детал за обуките на работникот. 1985г. (б) името на работникот. (в) било кои услови кои се однесуваат или ќе се однесуваат на имателот на лиценца и работникот. како и било какво овластување за превземање на одредена работа ( и копии од секој документиран доказ за истото којшто е набавен од страна на имателот на лиценцата). кои биле поставени на работно место или регрутирани за вработување во текот на претходната година од страна на сервисот за вработување. и ако е на возраст под 22 години. “ Секција 41 (1): „Министерот за труд или Началникот/ Провинцијалниот гувернер или може.2)Правила. 1994 Велика Британија.

придружени со фотокопии од сите релевантни документи и датуми на нивниот прием. (г) детали за позицијата која трудовиот корисник бара да ја пополни.применливо). како и фотокопии од изјави или фактури. неговото искуство и квалификации. или од било кое друго професионално тело. (ѓ)секој релевантен детал за обуките на работникот. веднаш штом е тоа логично возможно за следниве детали кои се однесуваат на трудовите корисници: (а) датумите за термините коишто се договорени помеѓу имателот на лиценцата и трудовиот корисник. Податоци во врска со трудовиот корисник 20. најбрзо што е тоа логички изводлив. (е) термините понудени во однос на позицијата која трудовиот корисник бара да ја пополни. и (з) детали за било кои истражувања направени согласно параграфите 13 и 14 а кои се однесуваат на работникот и на неговата позиција која во случајот е засегната. (б) името на работникот.Секој имател на лиценца мора да води досиеја. (д) времетраењето или веројатното времетраење на работата. Ској имател алиценца мора да води записи. (ж) копија на условите договорени помеѓу имателот на лиценцата и трудовиот корисник и било кој документ кој содржи варијации. (ј)детали за секое произлезено ангажирање и датуми од кои тоа почнува . и (к)датуми на побарувањата за надоместоци или други исплати од имателот на лиценцата кон трудовиот корисник и испратни сметки за тие надоместоци или други исплати. адресата и локацијата на местото на работа. (в) детали на било кој под-договарач. како и било какво овластување побарано од имателот на лиценцата и трудовиот корисник согласно правото. со копии на сите релевантни документи и датуми на кои тие биле испратени или примени. (и)детали за побарувањата согласно параграфите 12 и 14 во врска со трудовиот корисник и позицијата што тој се обидува да ја пополни. (з)имињата на доставените работници. во случај да се разликува. и било кои други усови коишто се потребни за позицијата што трудовиот корисник бара да ја пополни. Досиеја во врска со работењето со други иматели на лиценци 21. за следниве детали во врска со работењето со други иматели на лиценци(а)имињата на сите други иматели на лиценци чии услуги 95 .

А. Општи одредби кои се однесуваат на досиејата 22.“ 96 .имателот на лиценцата ги користел. како и детали за побарувањата направени со цел да се осигура дека другиот имател на лиценца е лиценциран навистина. 2002г. доколку ги чува на друго место. или на друго место. (бр.“ Зимбабве. имателот на лиценцата мора да се осигура дека истите се лесно достапни и можно е да се испорачаат до деловните простории на имателот на лиценцата во Велика Британија или до властите во рок од два работни дена. и (б)датум и фотокопија од било која спогодба направена согласно параграф 16(2).3.(3)Сите досиеја може да се чуваат во пишана или електронска форма.(2) досиејата може да се чуваат во било кои деловни простории што имателот на лиценцата ги користи за работење или за активности во врска со работењето. Трудови односи (Агенции за Вработување) Регулативи(Амандмански изменети).(1)Имателот на лиценцата мора да ги чува сите досиеја најмалку една година.3) Секција 10:„Агенцијата за вработување ќе достави месечни повратни статистички извештаи до регистерот на образец Е.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful