KERAJAAN MALAYSIA

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 36 TAHUN 2013

PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM
GRED 1 HINGGA GRED 54 DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
MALAYSIA

KANDUNGAN

Bil.

Perkara

1.

KANDUNGAN

i

2.

SENARAI LAMPIRAN

ii

3.

TUJUAN

1

4.

LATAR BELAKANG

1

5.

PELAKSANAAN

2

Penambahbaikan Struktur JGMM

2

Pegawai Yang Layak

4

Pegawai Yang Tidak Layak

4

Kaedah Pemindahan Gaji

5

Pergerakan Gaji Tahunan

6

Tarikh Pergerakan Gaji

6

Elaun Dan Kemudahan

6

6.

TARIKH KUAT KUASA

6

7.

PEMAKAIAN

7

8.

PEMBATALAN

7

i
 

Muka Surat

SENARAI LAMPIRAN

Bil.

Perkara

1.

Indeks Jadual Gaji Minimum - Maksimum Perkhidmatan
Awam Malaysia

8

2.

Jadual Gaji Minimum - Maksimum Skim Perkhidmatan
Berkuat Kuasa

10

3.

Indeks Jadual Gaji Minimum - Maksimum Perkhidmatan
Awam Malaysia (Khas Untuk Penyandang)

63

4.

Jadual Gaji Minimum - Maksimum (Khas Untuk
Penyandang)

64

5.

Borang Senarai Pegawai Yang Kekal Berada Di Gaji
Khas Untuk Penyandang 

77

6.

Contoh Kaedah Pemindahan Gaji

78

ii
 

Muka Surat

 

 

JPA(BG
GE)223/5/44-3

No. Sirri :

KERAJA
LAYSIA
AAN MAL
PEKELIILING PE
ERKHIDM
MATAN BILANGAN
N 36 TAH
HUN 2013

PENAMB
BAHBAIK
KAN JADU
UAL GAJ
JI MINIMU
UM - MAK
KSIMUM
M
GR
RED 1 HIN
NGGA GR
RED 54 DI BAWAH SISTEM SARAAN
N MALAY
YSIA

AN
TUJUA
1.

Pekeliling perkhidm
matan ini bertujuan
n melaksan
nakan kepputusan Kerajaan
K

mum (JGMM
M) bagi
mengennai penambbahbaikan struktur Jaadual Gaji Minimum - Maksim
Gred 1 hingga Grred 54 di bawah Sisteem Saraan Malaysia (SSM).
(

AR BELAK
KANG
LATA
2.

Seiring deengan transformasi P
Perkhidmattan Awam
m yang meemberi pen
nekanan

mpetensi ddan produk
ktiviti pen
njawat aw
wam, mereekayasa
kepadaa mendayaakan kom
organissasi, merakkyatkan Peerkhidmataan Awam dalam
d
keteerangkuman
an memperrluaskan
jaringaan kerja serta
s
mew
wujudkan nilai berssama dan integriti, maka Kerajaan
K
mendappati skim--skim perk
khidmatan yang berrkuat kuassa dan lanndasan keemajuan
kerjayaa pegawai beserta struktur JGM
MM di baawah SSM wajar dikkaji dan diitambah
baik.

 

1

2 pembentukan kepegawaian yang berkualiti dari segi kemahiran. 3. serta prinsip relativiti dan pariti dalam menarik dan mengekalkan bakat-bakat terbaik.1 penambahbaikan struktur gaji mengikut prinsip kadar upah mengikut kerja dan kelayakan masuk yang diperlukan. Justeru. di atas keperluan-keperluan yang dijelaskan di perenggan 3. pengetahuan dan sikap melalui landasan kerjaya yang terancang.  3. Struktur JGMM bagi Gred 1 hingga Gred 40 dalam Kumpulan Pelaksana serta Gred 41 hingga Gred 54 dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional ditambah baik berdasarkan prinsip berikut: 5.3 penggajian yang berlandaskan prinsip kadar upah mengikut kerja dan kelayakan yang diperlukan.   2 . maka Kerajaan bersetuju struktur JGMM bagi Gred 1 hingga Gred 54 di bawah SSM ditambah baik.1 perolehan modal insan yang menepati keperluan negara dan perkhidmatan melalui syarat-syarat kelayakan yang diiktiraf dalam melaksanakan skop fungsi tugas jawatan yang ditetapkan. serta prinsip relativiti dan pariti. 3. 4.   Kajian dan penambahbaikan ini secara keseluruhannya adalah bagi memastikan: 3. PELAKSANAAN Penambahbaikan Struktur JGMM 5.

JGMM yang tidak terdapat dalam Lampiran A dan Lampiran B.2 penyeragaman kod gaji DG bagi skim perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Bersepadu) menggantikan kod gaji DGA. Seterusnya. 6. 5.   3 .1 penyeragaman kod gaji A bagi skim perkhidmatan Pemandu Lokomotif menggantikan kod gaji AA.2 gaji maksimum tertentu dalam JGMM diperkemas bagi menampung prinsip penetapan gaji permulaan kenaikan pangkat. JGMM bagi pegawai yang berada dalam skim perkhidmatan yang berkuat kuasa adalah seperti di Lampiran A. 6. Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dengan mengemukakan salinan kenyataan perkhidmatan yang telah dikemas kini dan disahkan bagi pegawai terlibat. Penambahbaikan JGMM ini juga melibatkan: 6. Dalam keadaan menampung pegawai yang berada dalam skim perkhidmatan tertentu yang telah dijumudkan.3 pewujudan kod gaji DUF bagi skim perkhidmatan Pensyarah Farmasi. 6.    5. 9.3 6.4 pewujudan kod gaji H bagi Klasifikasi Perkhidmatan Kemahiran menggantikan kod gaji R bagi Klasifikasi Perkhidmatan Mahir/ Separuh Mahir/ Tidak Mahir. amaun gaji minimum dan maksimum dalam JGMM dibundarkan. Ketua Jabatan hendaklah memohon JGMM daripada Bahagian Saraan. gaji maksimum ditambah sebanyak dua (2) Kenaikan Gaji Tahunan (KGT) bagi membolehkan pegawai menikmati Pergerakan Gaji Tahunan (PGT). JGMM adalah seperti di Lampiran B. 7. 8.

12. Pegawai yang meninggal dunia pada atau selepas 1 November 2013 juga terlibat dalam penambahbaikan JGMM ini. Pegawai Yang Tidak Layak 12. Ketua Jabatan terakhir di mana pegawai ditempatkan adalah bertanggungjawab terhadap pemindahan gaji bagi pegawai tersebut.2 pegawai yang berada dalam sistem saraan agensi diasingkan saraannya. pertubuhan antarabangsa atau sektor swasta serta pegawai yang cuti bergaji penuh. 12. 4 . cuti separuh gaji dan cuti tanpa gaji.1 pegawai di bawah saraan Laporan Gaji Jawatankuasa Kabinet (JKK) 1976 atau Sistem Saraan Baru (SSB) yang masih berkhidmat.5 pegawai yang meninggal dunia sebelum 1 November 2013.4 pegawai yang bersara pada atau sebelum 1 November 2013. 12.    Pegawai Yang Layak 10. Penambahbaikan struktur JGMM ini tidak melibatkan: 12. Penambahbaikan struktur JGMM ini melibatkan pegawai di bawah SSM bertaraf tetap. sementara dan kontrak (Contract of Service) yang sedang berkhidmat di bawah SSM pada atau selepas 1 November 2013 termasuk pegawai yang ditukar sementara atau dipinjam ke agensi Kerajaan. 11.   12.3 pegawai yang dikenakan tindakan tatatertib dengan hukuman buang kerja yang berkuat kuasa pada atau sebelum 1 November 2013.

Manakala. 13. 14. amaun gaji hakiki pegawai hendaklah dipindahkan ke JGMM baru. amaun gaji hakiki pegawai hendaklah dipindahkan ke JGMM baru. 13. JPA dan amaun gajinya berada dalam lingkungan JGMM yang baru maka pegawai tidak lagi diperuntukkan gaji KUP. 13. Kaedah pemindahan gaji yang sama adalah juga terpakai bagi pegawai yang berada dalam keadaan seperti berikut: 13.    Kaedah Pemindahan Gaji 13.5 pegawai yang cuti tanpa gaji. Pegawai akan dibayar gaji baru apabila kembali bertugas.   5 .1 pegawai yang dipinjam atau ditukar sementara ke agensi Kerajaan. Bagi pegawai yang diluluskan gaji Khas Untuk Penyandang (KUP) oleh Bahagian Saraan. 13. Bagi maksud pemindahan gaji.2 pegawai yang dipinjamkan ke pertubuhan antarabangsa atau sektor swasta.4 pegawai yang cuti separuh gaji. amaun gaji hakiki pegawai hendaklah dipindahkan ke JGMM baru serta dibayar separuh daripada gaji baru. gaji jawatan peminjaman atau jawatan pertukaran sementara hendaklah dipindahkan ke JGMM baru oleh Ketua Jabatan di agensi peminjam.3 pegawai yang cuti bergaji penuh. amaun gaji hakiki pegawai hendaklah dipindahkan ke JGMM baru oleh Ketua Jabatan asal. amaun gaji hakiki pegawai hendaklah dipindahkan ke JGMM baru oleh Ketua Jabatan asal. amaun gaji pegawai pada 31 Oktober 2013 hendaklah dipindahkan kepada amaun gaji yang sama dalam JGMM baru pada 1 November 2013.

Contoh kaedah pemindahan gaji adalah seperti di Lampiran D. JPA untuk pengesahan dan rekod. Penambahbaikan JGMM ini tidak mengubah Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) pegawai.  15. Elaun Dan Kemudahan 19. Pergerakan Gaji Tahunan 17. Bagi maksud ini. tertakluk kepada syarat dan peraturan yang berkuat kuasa. Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan senarai pegawai yang kekal berada di gaji KUP mulai 1 November 2013 menggunakan borang di Lampiran C kepada Bahagian Saraan. Penambahbaikan struktur JGMM ini tidak mengubah kadar elaun dan kemudahan yang berkuat kuasa. Tarikh Pergerakan Gaji 18. 16. JPA dan amaun gajinya tidak dapat ditampung oleh gaji maksimum dalam JGMM baru.   Pekeliling perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai 1 November 2013. TARIKH KUAT KUASA 20. Bagi maksud PGT mulai tahun 2014 dan seterusnya. maka pegawai masih kekal diperuntukkan gaji KUP.   Bagi pegawai yang diluluskan gaji KUP oleh Bahagian Saraan. pegawai adalah layak dipertimbangkan PGT terhad kepada gaji maksimum dalam JGMM. 6 .

.

  LAMPIRAN A                             .

Lampiran A INDEKS JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BIL. KLASIFIKASI PERKHIDMATAN 1 PENGANGKUTAN 2 BAKAT DAN SENI 3 SAINS 4 GRED A B C PENDIDIKAN DG DH DM 5 6 EKONOMI PERTANIAN 8 KEMAHIRAN 9 KEJURUTERAAN 16 A8 17 A9 18 A10 19 A11 20 A12 21 A15 24 A16 25 A17 26 A18 27 A19 28 A20 29 A21 30 A22 31 J KB KX L LS M 8 A7 DUF H TADBIR DAN DIPLOMATIK 15 DUG KP 12 14 A6 23 G PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN 13 A5 22 KJ 11 A4 A14 F KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM 12 A13 JA 10 11 A3 DS FT 7 A2 DU E SISTEM MAKLUMAT A1 MUKA SURAT 10 LAMPIRAN A23 32 A24 33 A25 34 A26 35 A27 36 A28 37 A29 38 A30 39 A31 40 A32 41 A33 42 A34 43 A35 44 A36 45 A37 46 A38 47 A39 48 A40 49 .

13 KLASIFIKASI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN GRED N NP NT 14 PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN 15 SOSIAL 16 PERUBATAN DAN KESIHATAN Q S U UD 17 KEWANGAN W 9 LAMPIRAN A41 MUKA SURAT 50 A42 51 A43 52 A44 53 A45 54 A46 55 A47 56 A48 57 A49 58 A50 59 A51 60 A52 61 A53 62 .Lampiran A INDEKS JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BIL.

00 10.688.00 SSM306AA47000 A47 5.00 250.00 SSM306AA52000 A52 5.00 11.00 320.941.688.640.00 290.052.00 11.00 SSM306AA43000 A43 3.737.00 SSM306AA51000 A51 5.00 320.00 10 .511.00 SSM306AA44000 A44 3.288.00 8.00 9.00 290.974.00 SSM306AA41000 A41 2.00 225.00 270.007.941.00 11.00 250.00 10.007.511.00 9.00 270.422.00 11.974.288.00 SSM306AA48000 A48 5.Lampiran A1 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM306AA54000 A54 5.00 SSM306AA53000 A53 5.640.422.

00 SSM305AA29000 A29 1.00 5.00 SSM305AA22000 A22 1.162.406.962.00 3.127.00 11 .792.00 95.Lampiran A2 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305AA38000 A38 3.289.757.041.685.00 6.00 125.00 SSM305AA17000 A17 938.607.00 4.00 145.00 4.00 SSM305AA26000 A26 2.00 95.00 3.113.507.00 195.00 3.00 SSM305AA18000 A18 938.00 115.00 180.00 SSM305AA13000 A13 906.00 90.00 SSM305AA36000 A36 3.00 7.406.

00 SSM305BA43000 B43 3.902.579.00 290.00 SSM305BA42000 B42 1.00 12 .00 270.884.926.612.884.579.00 SSM305BA47000 B47 4.612.00 8.00 225.687.959.Lampiran A3 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN BAKAT DAN SENI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305BA54000 B54 5.00 SSM305BA53000 B53 5.902.959.00 9.00 SSM305BA44000 B44 3.412.456.00 290.212.00 11.456.00 10.00 11.212.926.00 320.00 SSM305BA51000 B51 5.00 9.687.00 8.00 11.00 250.00 10.00 225.00 SSM305BA48000 B48 4.00 11.00 250.00 320.00 SSM305BA41000 B41 1.00 SSM305BA52000 B52 5.00 270.412.

960.00 SSM305BA26000 B26 2.430.789.099.00 145.734.404.868.00 155.287.00 SSM305BA27000 B27 1.00 13 .643.00 SSM305BA21000 B21 1.00 5.00 3.00 145.00 5.00 125.00 5.00 125.789.868.00 SSM305BA17000 B17 936.287.00 180.734.00 115.368.00 SSM305BA22000 B22 1.503.00 155.00 SSM305BA28000 B28 1.643.00 115.368.Lampiran A4 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN BAKAT DAN SENI KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305BA38000 B38 3.00 4.00 180.00 SSM305BA32000 B32 2.099.00 4.00 SSM305BA31000 B31 2.00 6.00 4.503.430.00 95.00 4.960.00 SSM305BA25000 B25 2.00 6.00 SSM305BA37000 B37 3.00 5.

683.00 9.Lampiran A5 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SAINS KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305CA54000 C54 5.00 225.720.00 SSM305CA48000 C48 5.00 11.00 SSM305CA44000 C44 3.00 14 .00 320.936.629.969.00 11.00 270.417.00 10.00 290.00 8.485.00 SSM305CA52000 C52 5.002.00 SSM305CA41000 C41 1.940.284.00 250.

00 SSM305CA22000 C22 2.00 15 .00 SSM305CA17000 C17 933.116.238.00 125.00 4.00 155.374.749.00 SSM305CA26000 C26 2.380.00 6.488.438.170.899.00 95.00 4.00 180.00 115.00 145.756.00 3.00 5.00 SSM305CA27000 C27 1.Lampiran A6 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SAINS KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305CA38000 C38 3.682.00 SSM305CA32000 C32 2.00 5.

00 10.00 16 .652.00 270.00 SSM305DG41000 DG41 1.00 250.00 SSM305DG52000 DG52 5.00 SSM305DG44000 DG44 3.840.922.00 SSM305DG48000 DG48 4.Lampiran A7 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305DG54000 DG54 5.00 11.00 225.00 320.00 8.414.917.864.538.00 11.560.00 290.00 9.371.194.

00 SSM305DG34000 DG34 3.Lampiran A8 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305DG38000 DG38 3.00 5.457.00 5.797.397.589.00 5.00 SSM305DG32000 DG32 2.00 195.00 155.457.00 145.051.00 SSM305DG29000 DG29 1.00 7.137.00 165.731.00 17 .

538.00 SSM305DH52000 DH52 5.652.00 SSM305DH48000 DH48 4.00 270.00 9.00 290.00 11.00 290.00 320.840.560.00 270.00 11.922.414.414.00 18 .194.00 SSM305DH42000 DH42 1.00 11.560.00 225.00 320.00 SSM305DH41000 DH41 1.864.917.864.371.00 SSM305DH47000 DH47 4.Lampiran A9 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305DH54000 DH54 5.00 SSM305DH53000 DH53 5.00 SSM305DH44000 DH44 3.00 250.922.840.00 225.00 8.00 9.371.538.00 8.917.194.00 SSM305DH51000 DH51 5.652.00 250.00 10.00 SSM305DH43000 DH43 3.00 11.00 10.

00 165.397.397.137.00 SSM305DH33000 DH33 3.00 5.00 SSM305DH29000 DH29 1.00 SSM305DH31000 DH31 2.00 165.00 SSM305DH32000 DH32 2.457.457.797.731.00 155.00 5.00 5.731.00 5.797.00 145.00 19 .00 155.00 5.589.Lampiran A10 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305DH34000 DH34 3.

637.00 290.00 255.00 SSM305DM45000 DM45 2.00 11.075.075.00 SSM305DM41000 DM41 2.285.637.00 SSM305DM46000 DM46 2.00 8.00 290.00 225.652.00 320.00 320.00 11.00 20 .285.00 11.955.00 10.Lampiran A11 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305DM54000 DM54 5.922.878.00 SSM305DM51000 DM51 5.00 SSM305DM52000 DM52 5.00 10.00 SSM305DM53000 DM53 5.922.878.955.121.00 11.00 255.

Lampiran A12
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305DM34000

DM34

3,457.00

5,797.00

165.00

SSM305DM32000

DM32

2,790.00

5,457.00

155.00

SSM305DM29000

DM29

1,399.00

5,137.00

145.00

21

Lampiran A13
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305DS54000

DS54

5,922.00

11,955.00

320.00

SSM305DS53000

DS53

5,922.00

11,955.00

320.00

SSM305DS52000

DS52

5,637.00

11,285.00

290.00

SSM305DS51000

DS51

5,637.00

11,285.00

290.00

SSM305DS45000

DS45

2,878.00

10,075.00

255.00

22

Lampiran A14
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM306DU54000

DU54

6,011.00

12,071.00

320.00

SSM306DU53000

DU53

6,011.00

12,071.00

320.00

SSM306DU51000

DU51

5,644.00

11,332.00

290.00

SSM306DU51P000

DU51P

3,913.00

10,739.00

280.00

23

Lampiran A15
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305DUF54000

DUF54

5,922.00

11,955.00

320.00

SSM305DUF53000

DUF53

5,922.00

11,955.00

320.00

SSM305DUF52000

DUF52

5,637.00

11,285.00

290.00

SSM305DUF51000

DUF51

5,637.00

11,285.00

290.00

SSM305DUF45000

DUF45

2,878.00

10,075.00

255.00

24

329.00 280.00 320.00 320.Lampiran A16 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM306DUG54000 DUG54 5.942.00 SSM306DUG51000 DUG51 5.942.00 10.00 11.00 12.00 12.002.00 SSM306DUG51P000 DUG51P 3.888.00 SSM306DUG53000 DUG53 5.00 25 .00 290.642.002.739.

557.00 225.00 SSM305EA52000 E52 5.919.00 10.00 320.00 270.00 SSM305EA44000 E44 3.00 SSM305EA41000 E41 1.00 9.837.Lampiran A17 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN EKONOMI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305EA54000 E54 5.00 26 .00 11.535.00 290.00 8.191.914.00 250.649.00 11.411.861.00 SSM305EA48000 E48 4.368.

00 SSM305EA26000 E26 2.00 4.00 3.727.00 SSM305EA22000 E22 2.00 115.167.00 180.00 6.00 SSM305EA32000 E32 2.Lampiran A18 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN EKONOMI KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305EA38000 E38 3.00 4.00 SSM305EA17000 E17 929.636.00 95.234.00 5.392.753.00 5.362.00 125.377.485.00 SSM305EA27000 E27 1.092.00 155.786.00 145.00 27 .

626.281.00 SSM305FA48000 F48 5.504.146.968.00 250.414.00 290.00 10.00 225.00 11.718.00 SSM305FA44000 F44 3.Lampiran A19 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305FA54000 F54 5.00 9.00 11.681.000.00 270.00 SSM305FA52000 F52 5.00 8.934.00 SSM305FA41000 F41 2.00 28 .00 320.

00 7.067.00 5.00 145.00 195.00 SSM305FA32000 F32 3.00 SSM305FA29000 F29 1.746.00 5.612.104.00 155.068.Lampiran A20 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305FA38000 F38 3.430.00 29 .

184.00 30 .00 4.00 SSM305FT22000 FT22 2.00 125.00 95.265.790.505.00 SSM305FT17000 FT17 953.Lampiran A21 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305FT26000 FT26 2.00 3.00 4.490.00 115.

838.00 290.00 SSM305GA52000 G52 5.00 11.00 270.414.915.00 31 .194.00 8.00 SSM305GA41000 G41 1.00 SSM305GA48000 G48 4.559.00 SSM305GA44000 G44 3.Lampiran A22 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERTANIAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305GA54000 G54 5.00 320.00 11.371.00 10.651.538.920.00 250.00 225.00 9.864.

00 4.00 SSM306GA17000 G17 933.00 145.094.00 2.00 180.570.00 145.756.00 SSM305GA11000 G11 832.363.00 3.729.488.00 6.00 115.00 125.00 SSM305GA14000 G14 1.638.238.00 4.00 5.170.396.00 SSM306GA22000 G22 2.035.094.00 95.00 80.363.00 5.00 3.00 SSM306GA27000 G27 1.00 3.Lampiran A23 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERTANIAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM306GA36000 G36 3.00 32 .00 SSM306GA28000 G28 1.380.00 SSM306GA26000 G26 2.00 5.657.00 SSM306GA18000 G18 933.380.00 95.00 155.00 SSM306GA32000 G32 2.789.00 90.

236.00 125.00 95.00 80.576.041.00 4.00 3.505.790.00 4.00 SSM305HA16000 H16 1.619.00 SSM305HA22000 H22 2.00 2.00 SSM305HA14000 H14 1.619.00 SSM305HA11000 H11 837.00 3.490.00 95.Lampiran A24 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KEMAHIRAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305HA26000 H26 2.00 90.00 2.00 SSM305HA17000 H17 953.00 3.00 SSM305HA12000 H12 837.265.00 115.184.598.00 33 .00 80.

00 250.639.557.00 320.00 11.00 9.939.286.00 34 .360.00 11.286.420.00 SSM305JA51000 J51 5.00 290.360.00 270.005.00 290.743.Lampiran A25 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305JA54000 J54 5.00 SSM305JA41000 J41 2.420.005.00 SSM305JA42000 J42 2.00 8.639.00 11.557.00 10.00 8.00 SSM305JA47000 J47 5.00 250.00 9.00 SSM305JA43000 J43 3.00 SSM305JA48000 J48 5.00 SSM305JA44000 J44 3.00 10.00 270.00 SSM305JA52000 J52 5.00 225.743.972.686.00 225.686.

00 95.00 6.Lampiran A26 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305JA38000 J38 3.00 35 .121.265.00 6.00 3.00 4.00 145.00 SSM305JA26000 J26 2.00 SSM305JA36000 J36 3.00 145.00 4.00 SSM305JA35000 J35 3.00 195.144.090.144.483.00 115.751.00 4.00 180.490.00 SSM305JA37000 J37 3.751.483.184.00 5.265.00 7.505.00 SSM305JA30000 J30 1.00 115.718.00 7.00 125.00 195.00 5.121.00 SSM305JA22000 J22 2.790.00 SSM305JA17000 J17 953.00 SSM305JA21000 J21 2.00 SSM305JA29000 J29 1.090.184.718.00 180.

00 5.121.00 145.00 125.00 145.00 6.144.00 5.265.00 180.483.Lampiran A27 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM306JAA38000 JA38 3.00 95.00 3.490.718.418.00 SSM306JAA36000 JA36 3.00 SSM306JAA29000 JA29 1.00 SSM306JAA30000 JA30 1.00 SSM306JAA22000 JA22 2.790.00 SSM306JAA26000 JA26 2.00 36 .00 7.090.00 4.418.00 115.00 SSM306JAA17000 JA17 953.00 195.184.505.121.00 4.

00 37 .00 270.882.577.704.00 SSM305KB48000 KB48 4.00 250.Lampiran A28 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305KB54000 KB54 5.900.925.210.00 8.412.00 290.00 11.00 SSM305KB41000 KB41 1.958.00 225.00 SSM305KB44000 KB44 3.610.00 10.00 9.00 SSM305KB52000 KB52 5.00 320.00 11.478.

00 SSM305KB26000 KB26 2.424.705.00 195.266.00 155.00 7.00 3.00 120.00 SSM305KB22000 KB22 2.00 125.00 4.503.184.144.00 5.120.00 5.00 95.651.088.00 145.00 4.00 SSM305KB29000 KB29 1.289.00 115.438.790.00 4.00 SSM305KB32000 KB32 3.Lampiran A29 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305KB38000 KB38 3.00 SSM305KB17000 KB17 936.534.00 38 .00 SSM305KB24000 KB24 2.

00 SSM305KJ16000 Kapten KJ16 2.00 225.00 5.00 39 .00 4.028.899.640.Lampiran A30 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM PANGKAT GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305KJ18000 Mejar KJ18 3.00 250.214.

00 3.688.00 80.128.00 160.758.00 2.00 3.00 2.493.00 2.00 3.108.438.579.Lampiran A31 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM PANGKAT GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305KJ14000 Leftenan KJ14 1.00 145.00 90.351.729.308.00 SSM305KJ04000 Koperal KJ4 1.00 100.00 2.00 85.657.435.893.00 SSM305KJ01000 Prebet KJ1 802.00 40 .00 SSM305KJ10000 Sarjan Mejar KJ10 1.00 SSM305KJ06000 Sarjan KJ6 1.00 95.00 105.201.00 SSM305KJ02000 Lans Koperal KJ2 1.629.00 SSM305KJ12000 Leftenan Muda KJ12 1.00 2.00 SSM305KJ08000 Staf Sarjan KJ8 1.

00 225.00 SSM305KP41000 KP41 1.00 10.00 11.00 270.00 320.00 250.367.409.00 225.533.00 41 .555.00 8.Lampiran A32 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305KP54000 KP54 5.00 SSM305KP52000 KP52 5.647.835.00 11.00 SSM305KP44000 KP44 3.912.647.912.00 9.860.00 290.00 8.917.00 SSM305KP42000 KP42 1.00 SSM305KP48000 KP48 4.190.

00 SSM305KP22000 KP22 2.00 2.651.00 4.00 5.00 42 .00 5.790.00 145.00 3.00 SSM305KP11000 KP11 837.00 125.041.424.392.00 SSM305KP26000 KP26 2.00 155.576.362.Lampiran A33 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305KP38000 KP38 3.899.619.00 90.727.00 SSM305KP14000 KP14 1.165.00 6.00 180.00 4.00 3.00 95.00 115.289.00 SSM305KP32000 KP32 2.00 SSM305KP27000 KP27 1.116.00 SSM305KP17000 KP17 936.483.00 80.

00 270.00 SSM305KX41000 KX41 1.00 10.882.00 11.577.958.00 43 .412.00 225.610.00 290.704.900.210.Lampiran A34 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305KX54000 KX54 5.00 9.00 250.00 11.00 SSM305KX44000 KX44 3.00 320.00 SSM305KX52000 KX52 5.00 8.478.00 SSM305KX48000 KX48 4.925.

652.424.00 3.Lampiran A35 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305KX38000 KX38 3.651.438.00 100.899.139.00 95.00 4.00 155.00 3.503.266.184.00 115.00 4.00 SSM305KX26000 KX26 2.00 SSM305KX27000 KX27 1.116.00 44 .00 4.00 6.00 125.00 145.00 5.00 5.00 SSM305KX22000 KX22 2.00 SSM305KX32000 KX32 2.289.00 SSM305KX20000 KX20 1.374.534.00 180.790.00 SSM305KX17000 KX17 936.773.00 120.00 SSM305KX24000 KX24 2.

905.707.502.00 SSM305LA41000 L41 2.00 SSM305LA48000 L48 4.00 11.00 45 .00 SSM305LA52000 L52 5.00 290.582.00 9.Lampiran A36 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305LA54000 L54 5.00 225.00 10.615.00 SSM305LA44000 L44 3.887.215.963.00 8.00 270.412.00 320.249.00 11.00 250.

486.062.607.236.00 4.755.394.Lampiran A37 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305LA38000 L38 3.664.972.00 SSM305LA22000 L22 2.00 5.00 195.00 SSM305LA32000 L32 3.00 46 .00 125.00 SSM305LA26000 L26 2.00 115.168.00 5.00 SSM305LA29000 L29 1.00 155.094.00 3.00 6.00 95.00 4.00 SSM305LA17000 L17 931.379.00 145.

963.00 SSM305LS44000 LS44 3.249.00 290.00 250.00 9.00 SSM305LS41000 LS41 2.00 320.707.00 270.Lampiran A38 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305LS54000 LS54 5.412.00 47 .615.905.00 SSM305LS52000 LS52 5.00 SSM305LS48000 LS48 4.887.00 11.502.00 11.00 225.582.00 10.215.00 8.

379.787.00 48 .486.394.00 4.00 SSM305LS32000 LS32 3.00 5.00 95.00 SSM305LS17000 LS17 931.363.168.00 155.00 115.00 145.00 180.00 125.607.00 SSM305LS22000 LS22 2.062.00 6.00 3.Lampiran A39 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305LS38000 LS38 3.00 SSM305LS26000 LS26 2.755.236.00 5.00 SSM305LS27000 LS27 1.00 4.094.

00 10.00 SSM305MA41000 M41 2.00 9.00 270.00 225.629.00 SSM305MA52000 M52 5.937.00 11.00 250.253.00 320.00 11.00 SSM305MA44000 M44 3.Lampiran A40 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN TADBIR DAN DIPLOMATIK KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305MA54000 M54 5.284.00 49 .530.00 SSM305MA48000 M48 5.00 8.417.00 290.971.731.003.684.

Lampiran A41 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305NA54000 N54 5.832.646.858.188.00 270.00 SSM305NA44000 N44 3.363.915.00 250.406.00 SSM305NA52000 N52 5.00 10.00 290.00 50 .00 8.00 9.911.00 11.554.00 320.00 225.00 11.532.00 SSM305NA48000 N48 4.00 SSM305NA41000 N41 1.

092.00 SSM305NA11000 N11 802.00 80.00 90.00 SSM305NA32000 N32 2.392.00 6.00 155.092.131.580.00 SSM305NA27000 N27 1.00 145.Lampiran A42 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305NA36000 N36 3.00 3.00 4.037.00 4.00 51 .00 SSM305NA28000 N28 1.00 2.663.00 115.00 5.165.00 145.727.00 5.00 5.00 100.362.636.233.00 SSM305NA20000 N20 1.362.786.00 SSM305NA22000 N22 2.00 SSM305NA26000 N26 2.375.00 3.00 95.572.00 125.00 SSM305NA14000 N14 1.751.00 3.00 SSM305NA17000 N17 928.483.00 180.

092.786.00 52 .727.00 225.362.00 5.00 8.00 155.392.00 SSM305NP32000 NP32 2.00 5.00 180.00 SSM305NP36000 NP36 3.00 SSM305NP27000 NP27 1.817.072.Lampiran A43 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305NP40000 NP40 4.00 145.636.00 6.

00 180.00 145.00 53 .00 3.786.483.Lampiran A44 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305NT36000 NT36 3.165.00 SSM305NT27000 NT27 1.727.00 5.00 SSM305NT22000 NT22 2.00 115.392.00 6.751.362.233.00 145.00 SSM305NT26000 NT26 2.636.00 SSM305NT32000 NT32 2.375.00 4.092.00 4.00 155.00 5.00 125.00 5.092.00 95.00 SSM305NT17000 NT17 928.00 SSM305NT28000 NT28 1.362.

626.00 290.00 270.000.504.00 320.00 SSM305QA44000 Q44 3.00 9.00 320.968.00 54 .00 SSM305QA48000 Q48 5.000.00 SSM305QA53000 Q53 5.00 290.00 9.681.681.00 250.00 250.414.00 SSM305QA43000 Q43 3.146.00 SSM305QA41000 Q41 2.934.00 11.281.00 SSM305QA47000 Q47 5.00 270.00 225.414.504.00 11.Lampiran A45 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305QA54000 Q54 5.718.00 10.00 11.00 8.00 SSM305QA51000 Q51 5.934.00 SSM305QA52000 Q52 5.281.626.968.00 11.00 10.

00 145.00 SSM305QA32000 Q32 2.00 SSM305QA27000 Q27 1.236.00 55 .00 SSM305QA26000 Q26 2.753.379.00 4.485.397.00 95.00 SSM305QA17000 Q17 931.00 3.168.00 180.096.00 115.00 155.791.365.639.731.00 6.00 5.00 4.Lampiran A46 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305QA36000 Q36 3.00 125.00 5.00 SSM305QA22000 Q22 2.

00 56 .914.00 9.363.00 SSM305SA48000 S48 4.Lampiran A47 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SOSIAL KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305SA54000 S54 5.00 11.00 8.858.00 SSM305SA44000 S44 3.00 250.00 320.909.00 11.00 SSM305SA52000 S52 5.188.00 270.00 SSM305SA41000 S41 1.406.532.552.00 225.00 10.644.830.00 290.

481.00 SSM305SA28000 S28 1.00 SSM305SA17000 S17 928.362.00 145.00 180.00 125.00 4.636.00 4.092.00 SSM305SA27000 S27 1.00 57 .00 155.00 3.233.00 5.00 SSM305SA22000 S22 2.00 SSM305SA32000 S32 2.727.786.392.00 SSM305SA26000 S26 2.00 145.00 6.00 115.362.00 5.092.375.Lampiran A48 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SOSIAL KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305SA38000 S38 3.751.00 95.00 5.165.

00 SSM305UA42000 U42 2.00 SSM305UA44000 U44 3.Lampiran A49 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305UA54000 U54 5.00 8.00 SSM305UA48000 U48 5.008.00 9.942.00 11.756.00 58 .00 11.00 320.689.260.00 225.00 SSM305UA41000 U41 2.756.423.00 10.642.00 8.260.00 250.00 270.560.289.976.00 290.00 SSM305UA52000 U52 5.00 225.

00 SSM305UA38000 U38 4.00 155.00 SSM305UA32000 U32 2.00 SSM305UA16000 U16 1.00 SSM305UA24000 U24 2.596.00 SSM305UA36000 U36 3.00 8.00 SSM305UA26000 U26 2.00 3.00 5.271.173.00 4.00 115.00 SSM305UA11000 U11 836.00 SSM305UA19000 U19 936.00 5.681.00 SSM305UA17000 U17 975.00 2.00 90.00 120.234.00 100.00 SSM305UA14000 U14 1.00 4.00 225.00 59 .00 195.266.290.Lampiran A50 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305UA40000 U40 5.574.00 145.00 SSM305UA22000 U22 2.184.455.424.510.505.00 7.312.00 3.265.00 6.00 3.023.00 125.00 95.629.00 180.00 80.774.039.214.790.306.00 SSM305UA29000 U29 1.00 95.885.00 4.00 3.

00 SSM305UD53000 UD53 5.00 225.756.00 320.00 SSM305UD48000 UD48 5.00 270.423.260.00 11.976.00 290.00 320.Lampiran A51 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305UD54000 UD54 5.289.00 10.423.289.642.00 SSM305UD52000 UD52 5.689.560.00 290.560.008.942.00 250.00 9.976.00 SSM305UD51000 UD51 5.00 11.00 250.00 SSM305UD41000 UD41 2.00 11.00 10.00 270.00 11.942.008.642.00 SSM305UD47000 UD47 5.00 60 .00 SSM305UD43000 UD43 3.00 9.00 SSM305UD44000 UD44 3.689.00 8.

00 10.900.Lampiran A52 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KEWANGAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305WA54000 W54 5.685.00 320.958.577.00 250.00 290.00 SSM305WA48000 W48 4.00 225.00 270.00 SSM305WA44000 W44 3.00 SSM305WA41000 W41 1.00 SSM305WA52000 W52 5.456.00 11.925.00 9.412.610.00 11.00 61 .00 8.882.210.

00 62 .00 SSM305WA26000 W26 2.00 125.00 SSM305WA32000 W32 2.00 5.00 3.00 6.098.377.234.397.00 115.00 4.00 4.00 180.485.753.00 SSM305WA22000 W22 2.167.00 SSM305WA27000 W27 1.00 155.00 95.731.791.00 SSM305WA17000 W17 929.639.Lampiran A53 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KEWANGAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305WA36000 W36 3.367.00 5.00 145.

  LAMPIRAN B                             .

Lampiran B INDEKS JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA (KHAS UNTUK PENYANDANG) BIL KLASIFIKASI PERKHIDMATAN GRED LAMPIRAN A B1 MUKA SURAT 64 1 PENGANGKUTAN AA B2 65 2 BAKAT DAN SENI B B3 66 3 SAINS C B4 67 4 EKONOMI E B5 68 5 SISTEM MAKLUMAT F B6 69 6 KEJURUTERAAN J B7 70 7 KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM KP B8 71 8 PENTADBIRAN DAN SOKONGAN N B9 72 NT B10 73 9 MAHIR/ SEPARUH MAHIR/ TIDAK MAHIR R B11 74 10 SOSIAL S B12 75 11 PERUBATAN DAN KESIHATAN U B13 76 63 .

00 SSM305AA04000 A4 1.00 2.578.00 2.578.00 2.00 80.00 2.131.00 80.00 SSM305AA03000 A3 1.00 3.00 80.00 SSM305AA01000 A1 773.541.00 2.00 64 .00 90.00 80.Lampiran B1 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (KHAS UNTUK PENYANDANG) (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305AA14000 A14 1.00 SSM305AA12000 A12 837.541.131.381.00 SSM305AA11000 A11 837.00 80.041.576.

00 65 .757.962.289.00 SSM305AAA18000 AA18 938.00 95.00 95.00 90.00 3.00 180.00 6.406.Lampiran B2 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (KHAS UNTUK PENYANDANG) (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305AAA36000 AA36 3.00 SSM305AAA22000 AA22 1.00 3.406.00 SSM305AAA13000 AA13 906.00 115.00 3.00 SSM305AAA17000 AA17 938.00 4.041.113.

646.00 2.00 SSM305BA14000 B14 1.583.Lampiran B3 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN BAKAT DAN SENI KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (KHAS UNTUK PENYANDANG) (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305BA18000 B18 936.00 90.00 66 .00 3.404.00 3.00 95.00 80.00 90.00 3.583.00 SSM305BA11000 B11 839.052.00 SSM305BA13000 B13 1.052.

576.Lampiran B4 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SAINS KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (KHAS UNTUK PENYANDANG) (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305CA14000 C14 1.00 67 .00 2.00 90.00 SSM305CA11000 C11 836.039.00 3.617.00 80.

00 2.00 3.00 80.00 95.Lampiran B5 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN EKONOMI KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (KHAS UNTUK PENYANDANG) (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305EA18000 E18 929.00 68 .377.00 SSM305EA11000 E11 834.615.

576.239.00 3.00 90.Lampiran B6 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (KHAS UNTUK PENYANDANG) (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305FA22000 F22 2.00 SSM305FA17000 F17 934.00 4.041.00 80.00 SSM305FA11000 F11 837.00 2.619.172.287.00 115.00 69 .00 95.00 SSM305FA14000 F14 1.00 3.

00 70 .00 3.00 2.Lampiran B7 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (KHAS UNTUK PENYANDANG) (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305JA14000 J14 1.00 SSM305JA11000 J11 837.041.00 80.576.00 90.619.

00 3.00 100.00 71 .Lampiran B8 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (KHAS UNTUK PENYANDANG) (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305KP19000 KP19 1.652.297.

00 100.518.00 SSM305NA12000 N12 802.00 80.00 80.00 SSM305NA04000 N4 802.Lampiran B9 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (KHAS UNTUK PENYANDANG) (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305NA19000 N19 1.00 2.580.518.00 SSM305NA01000 N1 734.00 2.00 3.358.131.00 SSM305NA03000 N3 802.00 72 .00 2.663.00 80.00 2.00 80.

00 5.Lampiran B10 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (KHAS UNTUK PENYANDANG) (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305NT31000 NT31 2.636.00 73 .00 155.727.

00 74 .00 3.221.00 80.00 90.00 2.778.00 80.168.408.00 80.588.596.00 2.00 4.508.00 SSM305RA03000 R3 793.00 95.00 2.00 SSM305RA09000 R9 815.00 2.00 80.00 3.00 SSM305RA11000 R11 1.00 SSM305RA16000 R16 1. TIDAK MAHIR KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (KHAS UNTUK PENYANDANG) (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305RA24000 R24 1.00 SSM305RA22000 R22 1.958.00 80.478.00 SSM305RA14000 R14 1.00 3.00 SSM305RA06000 R6 981.00 2.416.00 2.977.00 80.00 1.00 120.328.853.00 2.445. SEPARUH MAHIR.00 SSM305RA17000 R17 1.048.00 80.009.00 80.Lampiran B11 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN MAHIR.00 SSM305RA08000 R8 1.319.00 115.00 SSM305RA01000 R1 732.00 SSM305RA12000 R12 1.00 SSM305RA04000 R4 793.00 2.588.238.168.009.00 95.

570.Lampiran B12 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SOSIAL KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (KHAS UNTUK PENYANDANG) (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305SA14000 S14 1.00 3.00 75 .035.00 80.663.00 SSM305SA11000 S11 802.00 90.00 2.

301.681.00 2.00 SSM305UA03000 U3 802.00 76 .Lampiran B13 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (KHAS UNTUK PENYANDANG) (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305UA12000 U12 836.00 80.00 2.00 80.

  LAMPIRAN C                             .

    Nama Pegawai Gred Gaji No.77   Bil. Rujukan Surat Kelulusan Gaji KUP daripada JPA Sebab Diberi Gaji KUP Kementerian/ Jabatan : ……………………………………………… Borang Senarai Pegawai Yang Kekal Berada Di Gaji Khas Untuk Penyandang (KUP) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 36 Tahun 2013   Amaun Gaji Pegawai Yang Kekal Berada di Gaji KUP Mulai 1 November 2013 (RM) Lampiran C .

  LAMPIRAN D       .

994.00 : RM95 Tarikh Gaji Sekarang Gred N17 (RM) Gaji Baru Gred N17 (RM) Catatan 31.2013 2. [diberi 1 KGT di Pergerakan Gaji Biasa mengikut keputusan Gred N17 iaitu PPSM. 2.11.Lampiran D CONTOH 1: KAEDAH PEMINDAHAN GAJI BAGI PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/ OPERASI) GRED N17 Tarikh Kuat Kuasa Tarikh Pergerakan Gaji Gaji Minimum .68 1.68 - Gaji pegawai sehari sebelum tarikh kuat kuasa JGMM baru.Maksimum Kenaikan Gaji Tahunan : 1 November 2013 : 1 April : RM928.2013 2.089.68 [dipindahkan ke JGMM baru] 3.375.994. 78 .00 .4.10. RM95] Catatan: PPSM : Panel Pembangunan Sumber Manusia TPG : Tarikh Pergerakan Gaji KGT : Kenaikan Gaji Tahunan   Tarikh kuat kuasa JGMM baru.68 1.994. TPG Gred N17.RM3.2014 - Pemindahan gaji pegawai ke JGMM baru pada amaun gaji yang sama.

[dipindahkan ke JGMM baru] - 8.012.71 - - Gaji pegawai sehari sebelum tarikh kuat kuasa JGMM baru.582. [diberi 1 KGT Pergerakan Gaji Biasa mengikut di Gred LS52 keputusan PPSM.2013 - [amaun gaji yang perlu diselaraskan mengikut prinsip kenaikan pangkat] 8.10.215.71 1.71 8.282.012.00 : RM290 Tarikh Gaji Sekarang Gred LS48 (RM) Gaji Baru Gred LS48 (RM) Gaji Baru Gred LS52 (RM) Catatan 31.Lampiran D CONTOH 2: KAEDAH PEMINDAHAN GAJI BAGI PEGAWAI SYARIAH GRED LS48 YANG DINAIKKAN PANGKAT KE GRED LS52 PADA TARIKH KUAT KUASA Tarikh Kuat Kuasa Tarikh Pergerakan Gaji Tarikh Kenaikan Pangkat Gaji Minimum . 8.012.00 .71 1.012. kuasa kenaikan Penetapan gaji permulaan di gred kenaikan pangkat.2014 - Tarikh kuat pangkat.11.11.RM11. TPG Gred LS52. iaitu RM290] - Catatan: PPSM : Panel Pembangunan Sumber Manusia TPG : Tarikh Pergerakan Gaji KGT : Kenaikan Gaji Tahunan       Pemindahan gaji pegawai ke JGMM baru pada amaun gaji yang sama.71 Tarikh kuat kuasa JGMM baru.2013 8.572. TPG baru pada 1 Oktober mulai tahun berikutnya.Maksimum Gred LS52 Kenaikan Gaji Tahunan Gred LS52 : 1 November 2013 : 1 Januari : 1 November 2013 : RM5. 79 .71 1.10.2013 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful