Şcoala Gimnazială Nicolae Bălcescu An şcolar 2013-2014

Procedura generală: PG

Procedura privind efectuarea instructajului introductiv general, specific locului de munca şi a instructajelor periodice cu privire la protectia muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor
1.Scop Reglemen area ac i!i a ilor de ins ruire" in roduc i! generală" la locul de munca şi #eriodică a #ersonalului din s a$iile de dis ri%u$ie a car%uran$ilor cu #ri!ire la #ro ec$ia muncii şi #re!enirea şi s ingerea incendiilor& 2.Domeniu de aplicare Prezen a #rocedură se a#lică salaria ilor din uni a ea de 'n!ă$ăm(n Şcoala Gimnazială Nicolae Bălcescu& 3.Cadru legal Normele generale de #ro ec$ia muncii a#ro%a e #rin )rdinul nr&*+,-20&11&1--, al .inis erului .uncii şi Pro ec$iei /ociale 0egea #ro ec iei muncii nr&-011--23re#u%lica ă 'n 20014 şi Normele me odologice de a#licare 5is#ozi$ii generale #ri!ind ins ruirea 'n domeniul #re!enirii şi s ingerii incendiilor 00212000 a#ro%a e #rin ).6 10,012000& 4.Responsa ilitati 4&1&Res#onsa%il cu #ro ec ia muncii es e 'n!ă$ă oarea !uc"taru #ni si cu #re!enirea si s ingerea incendiilor es e educa oarea #le$e %oderi&a 7 numi$i #rin decizie de că re conducă orul uni ă ii de 'n!ă$ăm(n & Res#ec ă a ri%u$iile ce le re!in con8orm #rocedurii& /ă cunoască si să res#ec e #rezen a #rocedura de ins ruire& '.(nstructajul introductiv general *&1&6ns ruc a9ul in roduc i! general se e8ec uează numai de că re res#onsa%ilul cu #ro ec$ia muncii" #re!enirea si s ingerea incendiilor& *&2&:a egoriile de #ersonal carora li se e8ec ueaza ins ruc a9ul in roduc i! general:

/< "#en ru a#ro%area me odologiei #ri!ind e=amenul medical la anga9area in munca *&* &. ins ruc iuni de a#arare im#o ri!a incendiilor .6 ++*-1--. si minim . sarcinile s#eci8ice care ii re!in #ersoanei ins rui e #en ru #re!enirea incendiilor" e!acuarea #ersoanelor" %unurilor si anun area incendiilor& 5e asemenea se !or 8ace demons ra ii #rac ice cu mi9loacele de #rima in er!en ie din do are *&2 :on rolul medical : 'n con8ormi a e cu #re!ederile ) +2112001 al . celor rans8era i de la o uni a e la al a.- noilor incadra i in munca. descrierea" 8unc ionarea" am#lasarea si modul de ac ionare a mi9loacelor de #rima in er!en ie. #roceduri de u ilizare a u ila9elor din do are. ore P/6 *&4&. #ersoanelor a8la e in uni a e in #erioada de #ro%a in !ederea anga9arii& *&3&5ura a ins ruc a9ului in roduc i! general es e minim de . ore P.a erialele ce !or 8i #rezen a e in cadrul ins ruc a9ului in roduc i! general: Normele generale de #ro ec ia muncii..a eriale ce !or 8i #rezen a e 'n cadrul ins ruc a9ului la locul de munca: riscurile la care sun e=#usi anga9a ii si #ericolele de incendiu sau e=#lozie s#eci8ice locului de munca" masuri de #re!enire a lor.cu modi8icarile ul erioare re#u%lica a in 2001 0egea 212 #ri!ind a#ararea im#o ri!a incendiilor& )rdinul +2112001 al . #ersoanelor de asa e in s a ii. 0egea nr&-01-2 #ri!ind #ro ec ia muncii./< #ersonalul nou anga9a are o%liga$ia de a e8ec ua con rolul medical la anga9are"rezul a ele medicale 8iind 'nregis ra e 'n carne ul de săn' a e de că re medicul de 8amilie& . Normele generale de #re!enire si s ingere a incendiilor a#ro%a e #rin ).

a erialele cu #ri!ire la rezul a ele es ărilor anuale #recum şi documen ele şi 8işele de ins ruc a9 !or 8i 'ndosaria e de că re res#onsa%il şi !or 8i #rezen a e la cererea organelor de con rol #e linie de #ro ec$ia muncii şi1sau #re!enire şi s ingere a incendiilor& 2&* .a erialul care !a 8i #relucra 'n cadrul ins ruc a9ului #eriodic: 2&4 legisla$ie care reglemen ează ac i!i a ea de #ro ec ie a muncii şi #re!enire şi s ingere a incendiilor . 6ns ruc a9ul #eriodic #en ru anga9a$i se e8ec uează lunar" in #rima zi lucră oare a lunii" c(nd se şi com#le ează o%liga oriu 8işa indi!iduală de #ro ec ie a muncii şi 8işa indi!iduală de #re!enire şi s ingere a incendiilor& 5u#a com#le are" 8işa se semnează de că re #eroana ins rui ă şi de că re cel care a e8ec ua ins ruc a9ul& . riscul de incendiu ca urmare a incarcarilor elec ros a ice. al e ma eriale.:arne ele de sănă a e" com#le a e" !or 8i #reda e conducă orului locului de muncă res#ec i!" 'n ermen de 30 de zile de la da a anga9ării&:arne ele !or 8i #as ra e 'n uni a e şi #rezen a e la cererea organelor de con rol& *&+&>nregis rări >n urma e8ec uării ins ruc a9ului la locul de muncă es e o%liga orie com#le area 8işelor indi!iduale de ins ruc a9 #en ru #ro ec$ia muncii şi #re!enirea şi s ingerea incendiilor" de că re re#rezen an ul cu #ro ec$ia muncii& 5u#ă com#le are" 8işa indi!iduală se semnează de că re #ersoana ins rui ă şi de că re #ersoana care a e8ec ua ins ruc a9ul& ). ac iunea o#era orilor in cadrul ec?i#elor de in er!en ie in caz de incendiu. (nstructajul periodic 2&1&Personalul care e8ec ueaza ins ruc a9ul #eriodic 6ns ruc a9ul #eriodic se e=ecu a de că re res#onsa%ili cu aceas ă #rocedură& 2&2& 6ns ruc a9ul #eriodic are o dura a de 1 oră& 2&3 . descrierea" 8uc ionarea" modul de u ilizare a u uror sis emelor de #ro ec ie im#o ri!a incendiilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful