You are on page 1of 3

IPOTEZA LUI PLANCK.

LEGEA DE DISTRIBUŢIE PLANCK Conform ipotezei lui Planck, corpul negru este format din oscilatori (atomi, molecule) care emit radiaţia termică de echilibru şi a căror energie este un multiplu întreg al unei valori minime
W = hν

numită cuantă de energie! "ărimea h = %,%& ⋅$ valorile
−'(

# ⋅ s este denumită constanta lui Planck, iar ν reprezintă

frecvenţa proprie a oscilatorului! Prin urmare energia oscilatorului poate lua numai

Wn = n ⋅W = n h ν ( n = $,&,'!!!!)

()!$')

Planck consideră că radiaţia termică dintr*o incintă este echivalentă cu un anumit număr de oscilatori liniari! +umărul de oscilatori din unitatea de volum care au frecvenţa cuprinsă în intervalul ν şi ν + dν se e,primă astfel& z ( ν ) dν = )πν & dν c'

()!$()

Pe baza distribuţiei "a,.ell*/oltzmann rezultă că energia medie a unui oscilator are, e,presia
W = hν hν e −$ kT

()!$0)

1acă se înmulţeşte relaţia ()!$0) cu numărul de oscilatori din unitatea de volum, se obţine densitatea spectrală de energieρ( ν, T ) = )πν' h c' $ hν e −$ kT

()!$%)

2ceastă relaţie este cunoscută sub denumirea de legea de distribuţie a lui Planck şi este în perfect acord cu datele e,perimentale (fig!)!')! 1in legea de distribuţie a lui Planck rezultă următoarelea) Pentru

ν→∞

densitatea

spectrală

ρ( ν, T ) → ,

conform

datelor
hν ! kT

e,perimentale (fig!)!')3 b) 4egea 5tefan*/oltzmann! 5ă introducem în e,presia ()!0) notaţia x =

la creşterea temperaturii corpului negru. T ) dλ λ  λ  ()!& ) 1in relaţiile ()!$=) şi ()!& ) rezultăρ( λ. ma.=%0k −% ()!&') mK sau λma.primă mai înt<i distribuţia după lungimile de undă. kT hc = &)=% ⋅$ (.imul densităţii spectrale se deplasează către domeniul valorilor mici ale lungimilor de undă! Pentru a obţine forma acestei legi. m&: ( c) 4egea de deplasare a lui . T ) dν = ∞ )πh ∞ c' ∫ ∞ ν' )πk (T ( dν = hν c'h' e −$ KT ∞ x' ∫ e x −$ dx ()!$6) 7aloarea integralei 8ezultă- x ' dx π ∫ e x −$ = $0 ω( T ) = )π0 k ( ( T $0c ' h ' ()!$)) 9. T ) = 0 ⋅ & λ λ $ hc e −$ KT ()!&$) >ntroduc<nd notaţia x = 8ezultă ecuaţia- hc dρ = şi pun<nd condiţia de ma. = (. se e. T ) = c )πhc ρ( ν.%6 ⋅$ ( ( $0c ' h ' −) . T ) ⋅  − & dλ = ∫ & ρ( ν. constanta ca c )π 0 k ( σ= = ⋅ = 0.ien. ω (T ) = ∫ ρ (λ .ω( T ) = ∫ ρ( ν.=%0 λma. T ) dν = ∫ ρ( ν. ⋅ T = b.=%0 ceea ce înseamnă hc = (.presia ()!0) devine∞ ∞ ∞ c  c  ω( T ) = ∫ ρ( ν. T ) dλ ∞ ()!$=) 9. conform căreia.presia ()!$)) reprezintă legea 5tefan * /oltzmann. unde b = ()!&() .im dx KλT 0e − x = 0 − x ()!&&) a cărei soluţie este x ma.

kT kT iar relaţia ()!$%) devine)πν& ρ( ν. atunci e ρ( ν. T ) = ' kT c care este legea 8a?leigh*#eans! 1acă hν >> kT (frecvenţe mari).Constanta b este numită constanta lui . dacă hν << kT (frecvenţe mici). T ) = hν >>$ .ien! . atunci e hν hν ≅$ + . iar relaţia ()!$%) devine kT )πh ' hν ν −e ' c kT adică legea semiempirică a lui .perimental! d) 4egea de distribuţie a lui Planck se reduce la legea 8a?leigh*#ean ()!$$) în domeniul frecvenţelor mici şi la legea semiempirică ()!$&!) a lui .ien. valoarea sa obţinută în relaţia ()!&') este în acord cu valoarea dedusă e.ien pentru frecvenţe mari! 2stfel.