You are on page 1of 2

Shkolla mesme profesionale

Kaçanik

Testi1 – gjuhë programuese – Kl XIII2, XII2

Emri............................ Mbiemri ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Nr...........

1A. Klasifiko emrat simbolik të shkruar drejt dhe jo 2APlotëso duke shkruar numrat me pikë të
lëvizshme ekuivalent në c/ c++
drejt
3.85e5
3.85 ⋅ 105
□ _kon1
□ Numërues// nuk guxon të përmbaj
-74.3e12
-74.3 ⋅ 1012
shkronja e tona diakritike

□ Val23m1_X
□ do //nuk guxon të përdoret fjalë kyçe
□ 1xy//nuk guxon të fillohet me numër
□ Data Regjistrimit//nuk guxon të
përmbaj hapësirë

3A. Çfarë do të jetë dalja për segmentin me kod në
c++ si në vazhdim:
float a=1, b=2,c,d,e,f;
c=a+b;
1+2=3
cout <<a <<,,+”<<b<<”=”<<c;

6345.3961 ⋅ 10-8 6345.3961e-8

4A Nëse dalja për kod-in në c++
cout<<(2&5 )<<" , "<< (2|5) <<" , "<< ~2;
është 0, 7. Vërteto këto në nivel të bitit
2(0010)

2(0010)

&

|

5(0101)
...............
0(0000)

5(0101)
...............
7(0111)

6A. Si do të vlerësoj një kompilator për C/

5A. Si do të vlerësoj një kompilator për C/
C++ urdhëratë si në vazhdim:

C++ urdhëratë si në vazhdim:
int x=2, y=5

Urdhri(shprehja)
a=(5<13);
b=(8<=8);
c=(5=8);
d=(5<>(2+3));

Vlera(true /1 ose false / 0) Urdhri(shprehja)
1
(x < 7) && (y ==5)
1
(x != 2) || (x > 3)
0
!(y > 4)
0

7A. Çfarë do të jetë dalja për segmentin me kod në
c++ si në vazhdim:
int a=3;
float b=2.5;
int c = a / b;
int d = float(a) / b;
cout << c << "," << d;

Kaçanik
05/11/2013

Vlera(true /1
ose false / 0)
1
0
0

8.A. Çfarë do të jetë dalja për segmentin me
kod në c/c++ si në vazhdim
char x='B';
cout <<x<<" ,"<<(int)x;

B, 66

1,1

Arsimtari i lëndës
Ismail Dashi

Shkolla mesme profesionale
Kaçanik

Testi1 – gjuhë programuese – Kl XIII2, XII2

Emri............................ Mbiemri ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Nr...........

1B. Klasifiko emrat simbolik të shkruar drejt dhe jo
drejt

□ Numër//
nuk guxon të përmbaj
shkronja e tona diakritike
□ Val_5
□ while//nuk guxon të përdoret fjalë kyçe
□ +xy//nuk guxon të fillohet me operator
□ DataRegjistrimit
□ _cop

2APlotëso duke shkruar numrat me pikë të
lëvizshme ekuivalent në c/ c++
6345.3961 ⋅ 10-8 6345.3961e-8
-74.3 ⋅ 1012

-74.3e12

3.85 ⋅ 105

3.85e5

3B. Çfarë do të jetë dalja për segmentin me kod në
c++ si në vazhdim:
float a=1, b=2,c,d,e,f;
c=a*b;
cout <<a <<,,*”<<b<<”=”<<c; 1*2=2

4B Nëse dalja për kod-in në c++
cout<<(4&5 )<<" , "<< (4|5) <<" ,;
është 4, 5, Vërteto këto në nivel të bitit
4(0100)

4(0100)

&

|

5(0101)
...............
4(0100)

5(0101)
...............
5(0101)

6B. Si do të vlerësoj një kompilator për C/
5B. Si do të vlerësoj një kompilator për C/ C++ C++ urdhëratë si në vazhdim:
urdhëratë si në vazhdim:
int a=4, b=7;

Urdhri(shprehja)
(a+3)==7
(b+2*a)>(3*a)
c=(5=8);
d=(5<>(2+3));

int x=2, y=5

Urdhri(shprehja)
Vlera(true /1 ose false / 0)
(x < 3) && (y ==5)
1
(x != 2) || (x < 3)
1
0
0

7B. Çfarë do të jetë dalja për segmentin me kod në
c++ si në vazhdim:
int a=5;
float b=2.5;
int c = a / b;
int d = float(a) / b;
cout << c << "," << d ;

Kaçanik
05/11/2013

Vlera(true /1
ose false / 0)

!(y < 4)

1
1
1

8B. Çfarë do të jetë dalja për segmentin me
kod në c/c++ si në vazhdim
char y='C';
cout <<y<<" ,"<<(int)y;

C ,67

2,2

Arsimtari i lëndës
Ismail Dashi