Gheranda Samhita

Sanskrit - English

Srisa Chandra Vasu