LICEUL INTERNAŢIONAL DE INFORMATICĂ BUCUREŞTI

LUCRARE SCRISA LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
SEMESTRUL I ~~~ AN SCOLAR 2012 - 2013

Toate subiectele sunt obligato ii! Se aco "# 10 $uncte "in o%iciu!

SU&IECTUL I

'(2 "e $uncte)

Cite*te +cu aten,ie + te-tul u .#to /

Un vânt răzleţ î ! ter"e l#$r!%!le r )l*'ă( Tr!+teţ! ne,e+l' !te-%! v!n. ,#r t*#tă ,'rere#. $e-* +!%t n-* +!%t în %!ne. în !n!%ă. în &!e&t. $!-n &!$'r!! ,e &l*#!e $#re $'r"( Ş! #lt*!tă &e /!!nţ# %e# !%en+# l'%e $' t*#%n# ! $' +e#r# e! %ă ,*#re $# * r#nă( S&re %'nţ! tre$ n*r! $' '"erele &l!ne( Ş! &l*'ă( ' L'$!#n Bl#"# + Melancolie )

A! Sc ie #s$unsul $ent u %ieca e "int e ce in,ele "e .ai 0os/ 0( N*te#ză $âte 'n +!n*n!% &*tr!v!t &entr' $'v!ntele +'1l!n!#te răzleţ . !%en+# . 2%ă 3,*#re ( 1 $uncte 4( M*t!ve#ză r*l'l $r#t!%e! în +tr'$t'r# ce-o ( 1 $uncte 5(Sele$te#ză * en'%er#ţ!e ! * $*%&#r#ţ!e ,!n te6t'l ,#t( 1 $uncte 7(Tr#n+$r!e 'n ver+ $#re $*nţ!ne * !%#"!ne v!z'#lă ! 'n ver+ $#re $*nţ!ne * !%#"!ne #',!t!vă( 1 $uncte 8()rez!ntă . în 59-89 ,e $'v!nte 2 5-8 rân,'r! 3. +e%n!/!$#ţ!# ver+'r!l*r : Trisiteţi nedesluşite-mi vin, dar toată durerea,/ ce-o simt n-o simt în mine, / în inimă,/ în piept,/ ci-n picurii de ploaie care curg;( 1 $uncte

&! Re,#$te#ză * $*%&'nere ,e 089-489 ,e $'v!nte 2 08-48 rân,'r! 3. în $#re +ă-ţ! e6&r!%! *&!n!# ,e+&re +e%n!/!$#ţ!# t!tl'l'! &*ez!e! Melancolie ,e L'$!#n Bl#"# ( 12 $uncte <n $*%&'nere# t#.tre1'!e= -+ă /*r%'lez! * *&!n!e ,e+&re +e%n!/!$#ţ!# t!tl'l'!> ( $uncte -+ă-ţ! +'+ţ!! *&!n!# /*r%'l#tă &r!n ,*'ă #r"'%ente &*tr!v!te. v#l*r!/!$ân, te6t'l ,#t> ( $uncte -+ă #! * 'n $*nţ!n't #,e$v#t $er!nţe!> 2 $uncte -+ă re+&e$ţ! l!%!tele ,e +&#ţ!' !n,!$#te( 2 $uncte

până acum.e $'v!nte 2 09-08 r#n..# *r.!n +e$venţ# = Motiv pentru care.!n $#re e+te e6tr#+ /r#"%ent'l ! . straturile de g2eaţă car"onică depuse acolo încep să se topească.e+$*&er!r!! e6!+tenţe! . la începutul primăverii marţiene. 3urnalul 1aţional. de la "ordul sondei spaţiale americane M$O (Mars $econnaissance Or"iter) *andice #ansen. tre1'!e= -+ă-t! e6&r!%! *&!n!# . care.Oamenii de ştiinţă au crezut. a/unse la poalele dunelor. le sc2im"ă forma şi poziţia O"servaţiile care au dus la această descoperire au fost făcute de-a lungul a doi ani marţieni.SU&IECTUL al II-lea Cite*te+ cu aten. ( $uncte A C*n+tr'!e te * /r#ză #l$ăt'!tă . iar /eturile de "ioxid de car"on dega/ate în urma acestui fenomen sunt îndea/uns de puternice. se declanşează avalanşe care pun în mişcare sute de metri cu"i de nisip.!$#t!vă.!n /r#z# 'r%ăt*#re= Observaţiile efectuate de cercetătorii americani au arătat că.*n#te ---.*n#tă &re.en'%!re# &'1l!$#ţ!e! în $#re #$e+t# # #&ăr't( ( $uncte 5(Menţ!*ne#ză $e &#rte . straturile de heaţă carbonică depuse acolo încep să se topească.ie+ te-tul / '31 "e $uncte) Oamenii de ştiinţă au descoperit că dunele de nisip existente în emisfera nordică a planetei Marte nu sunt neclintite.ele "e . 7 /e1r'#r!e 49003 A! Sc ie #s$unsul $ent u %ieca e "int e ce in.e +&#ţ!' !n. #ansen a mai afirmat că+ . ( $uncte &! Re. ec2ivalenţi cu patru ani tereştri 2?#+!le S'r$el. în $#re +ă îţ! e6&r!%! *&!n!# . că aceste dune erau statice şi că s-au format cu mult timp în urmă.!$#tă( 2 $uncte Not# 2 Re+&e$t#re#.în l'$r#re.'r! 3 . *onform informaţiilor oferite de site-ul nasa gov/mission. când vânturile de pe Marte erau cu mult mai puternice decât cele de astăzi -nsă amploarea modificărilor acestor dune este cu adevărat surprinzătoare.ver1'l rel#t!v unde .'nele #%&l#+#te $!r$'l#r în @'r'l )*&'l'! N*r. ci se mişcă de la un anotimp la altul !ceastă descoperire a fost făcută în urma analizării imaginilor deose"it de precise surprinse de camera #i$%&'.*'ă &r*&*z!ţ!! +'1*r. !#r $e#l#ltă .!ntre $'v!ntele +'1l!n!#te .'+ă &r!n #.!n te6t'l . :N!+!&'r! %! $ăt*#re &e M#rte. la începutul primăverii marţiene. până acum. care. cu mult mai puternice decât s-a crezut până acum O"servaţiile efectuate de cercetătorii americani au arătat că. în anumite zone. dunele de nisip amplasate circular în /urul 0olului 1ord marţian acoperă o suprafaţă aproape egală cu cea a statului Texas &pecialiştii au sta"ilit că mişcarea acestor forme de relief are legătură atât cu topirea periodică a calotei nordice a 0lanetei $oşii. !ntr*.!ceste /eturi de gaze produc avalanşe şi creează noi crevase şi adâncituri care modifică forma dunelor 'fectele acestui tip de eroziune apar şi se produc în cursul fiecărui an marţian Motiv pentru care. %#rţ!#n( ( $uncte 4(S$r!e t!tl'l #rt!$*l'l'! .#t > ( $uncte -+ă #! * +tr'$t'ră #. încât să destabilizeze dunele de nisip . ajunse la poalele dunelor. încât să desta"ilizeze dunele de nisip -n acest sens. cât şi cu uraganele de acolo.ezv*lt#tă---. ( $uncte 7()re$!ze#ză /'n$ţ!# +!nt#$t!$l # $'v!ntel*r +'1l!n!#te . când vânturile de pe Marte erau cu mult mai puternice decât cele de astăzi ( ( $uncte 8( Tr#n+$r!e .!n +e$venţ# = Oamenii de ştiinţă au crezut.e$v#tă t!&'l'! . principalul autor al descoperirii.*'ă &r*&*z!ţ!! în $#re +ă e6!+te * &r*&*z!ţ!e +'1*r.!n!! $er!nţel*r n' e+te *1l!"#t*r!e( .e+$*&er!r!l*r t!!nţ!/!$e ( 12 $uncte <n $*%&'nere# t# .#t = -$#re # /*+t &r!n$!&#l'l #'t*r #l .!$ă # &l#nete! M#rte> -$e +'&r#/#ţă #$*&eră .e+$*&er!r!l*r t!!nţ!/!$e> ( $uncte -+ă v#l*r!/!$! +e$venţele .!n . iar jeturile de bio!id de carbon de ajate în urma acestui fenomen sunt îndeajuns de puternice.e+&re !%&*rt#nţ# .e v*r1!re e+te /!e$#re . cum s-a crezut până acum.'nel*r &e e%!+/er# n*r.ai 0os / 0(F*r%'le#ză $âte 'n en'nţ în $#re +ă &re$!zez! 'r%ăt*#rele #+&e$te .!n te6t'l . le schimbă forma şi poziţia. că aceste dune erau statice şi că s-au format cu mult timp în urmă.e+&re r*l'l .e te6t ! $er!nţe! /*r%'l#te> 2 $uncte -+ă te în+$r!! în l!%!t# . se declanşează avalanşe care pun în mişcare sute de metri cubi de nisip..'n# +!%&lă .e B9-089 . în anumite zone.#$te#ză * +$'rtă $*%&'nere . a declarat+ .

l!z!1!l!t#te#-4&3( .e$v#te $*nţ!n't'l'!-4&> *rt*"r#/!#-5&> &'n$t'#ţ!#-4&> # ez#re# $*re$tă # te6t'l'! în &#"!nă.3ei $ i.i 12 $uncte $ent u e"acta ea 4nt egii luc # i 2'n!t#te# $*%&*z!ţ!e!-0&> $*erenţ# te6t'l'!-4&> re"!+tr'l .e $*%'n!$#re.+t!l'l ! v*$#1'l#r'l #.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful