‫י"ח טרפות‬

‫בס"ד‬

‫י"ח טרפות‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫ב‬
‫ס‬
‫ג‬
‫ר‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬

‫בסג"ר‬

‫נקובת הוושט‬
‫פסוקת הגרגרת‬
‫ניקב קרום המוח‬
‫ניקב הלב לבית חללו‬
‫נשברה השדרה ונפסק החוט‬
‫ניטל הכבד ולא נשתייר כלום‬
‫הריאה שניקבה‬
‫הריאה שחסרה‬
‫ניקבה הקבה‬
‫ניקבה המרה‬
‫ניקבו הדקין‬
‫ניקב הכרס הפנימי‬
‫נקרע רוב הכרס החיצון‬
‫ניקב המסס‬
‫ניקב בית הכוסות‬
‫נפלה מן הגג‬
‫נשתברו רוב צלעותיה‬
‫דרוסת הזאב‬
‫בהמה שנחתכו רגליה‬
‫מן הארכובה ולמעלה‬
‫חסרון בשדרה‬
‫גלודה‬
‫חרותא‬

‫שב שמעתתא‬

‫הו"א‬

‫מסקנא‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫דעת יחיד של ריב"י‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪ 13‬המסס ובית הכוסות‬
‫חשבינהו בחדא‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬

‫‪ 1‬נקובי חשבינהו בחד‬
‫‪ 2‬פסוקי חשבינהו בחד‬
‫‪ 1‬נקובי חשבינהו בחד‬
‫‪ 1‬נקובי חשבינהו בחד‬
‫‪ 2‬פסוקי חשבינהו בחד‬
‫‪ 3‬נטולה‬
‫‪ 1‬נקובי חשבינהו בחד‬
‫‪ 4‬חסורה‬
‫‪ 1‬נקובי חשבינהו בחד‬
‫‪ 1‬נקובי חשבינהו בחד‬
‫‪ 1‬נקובי חשבינהו בחד‬
‫‪ 1‬נקובי חשבינהו בחד‬
‫‪ 5‬קרועה‬
‫‪ 1‬נקובי חשבינהו בחד‬
‫‪ 1‬נקובי חשבינהו בחד‬
‫‪ 6‬נפולה‬
‫‪ 7‬שבורה‬
‫‪ 8‬דרוסה‬

‫ס"ל כר' שמעון דמכשיר‬

‫‪ 9‬חסורה‬

‫‪17‬‬
‫ס"ל כר' מאיר דמכשיר‬
‫‪18‬‬

‫‪ 10‬חסורה‬
‫‪ 11‬נטולה‬
‫‪ 12‬נקובה או חסורה‬
‫‪ 13‬נטולה‬
‫‪ 14‬לאפוקי לקותא‬
‫‪ 1‬נקובי חשבינהו בחד‬
‫‪ 15‬נטולה‬
‫‪ 16‬שבורה‬
‫‪ 17‬שבורה‬
‫‪ 18‬קרועה‬

‫דא"ר מתנא האי בוקא דאטמא דשף מדוכתיה טרפה‬
‫אמר רכיש בר פפא משמיה דרב לקתה בכוליא אחת טרפה‬
‫א"ר עוירא משמיה דרבא ניקב הטחול טרפה‬
‫אמר רבב"ח אמר שמואל סימנים שנדלדלו ברובן טרפה‬
‫אמר רבר"ש אר"מ אמר שמואל נעקרה צלע מעיקרה טרפה‬
‫גולגולת שנחבסה ברובה טרפה‬
‫בשר החופה את רוב הכרס ברובו טרפה‬

‫‪1‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫י"ח טרפות‬

‫בס"ד‬
‫פסוקת הגרגרת‬

‫פסוקת הגרגרת‬

‫רוב עוביה‬

‫רוב חללה‬

‫רוב עוביה‬
‫רוב חללה‬

‫תורבץ הוושט‬
‫תורבץ הוושט‬

‫‪2‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫י"ח טרפות‬

‫בס"ד‬

‫דקין‬

‫וושט‬

‫המאכל נכנס )לכרס‬
‫ומהכרס( להמסס‬
‫ומהמסס לקבה‬
‫ומהקבה לדקין‬

‫כרס‬
‫הפנימי‬
‫המסס‬

‫בית הכוסות‬

‫כרס‬
‫החיצון‬

‫רש"י ד"ה בית הכוסות מב‪.‬‬

‫קבה‬

‫המסס‬

‫דקין‬

‫וושט‬

‫וושט‬

‫כרס‬
‫פנימי‬
‫בית‬
‫הכוסות‬

‫בית הכוסות‬

‫דקין‬

‫קבה‬

‫המסס‬

‫כרס החיצון‬

‫קבה‬

‫כרס‬

‫‪3‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful