P. 1
Hoshartsaga ppt

Hoshartsaga ppt

Views: 9|Likes:
Published by Oyuhai Mercury

More info:

Published by: Oyuhai Mercury on Nov 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2015

pdf

text

original

Аялал жуулчлалын эрх

зүйн шинэчлэлийн үзэл
баримтлал

Улс төр,
хууль эрх
зүйн
орчин
Эдийн
засаг
Нийгэм
соёл
Технологи
Байгаль
экологи
Аялал жуулчлалын үйлчилгээ явуулахад нөлөөлж байдаг хүчин зүйл
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРЫН ЭРХ ЗҮЙН
ТОГТОЛЦООЭрх зүйн суурь үндэс
Монгол улсын Үндсэн хууль
Иргэний хууль
Иргэний хуулийн 34 дүгээр бүлэг
Салбарын хууль
“Аялал жуулчлалын тухай хууль”
Аялал жуулчлалын тухай хуулиар яг юуг зохицуулах вэ?
Жуулчин
Тур агент, тур оператар
Аялал жуулчлалын байгуулга
/Зочид буудад, Жуучлны бааз,
зоогийн газар/
Төр болон төрийн бус байгуулага
Хөтөч /Мэргэжлийн боловсон
хүчин/
Аялал жуулчлалын хууль
• Батлагдсан он: 2000 он
• 6 бүлэг 24 зүйл
• Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан байдал:
2001 оны 11 сар 30, 2002 оны 7 сар 10,
2005 оны 1 сар 27, 2006 оны 6 сар 29,
2011 оны 1сар 20, 2010 оны 6 сар 10
• Нийт 6 удаа

• Хуулийн зорилт, чиг үүргийг тодотгох

• Хуулийн нэр томъѐог шинэчлэн, нэмэлт
тодорхойлолтууд оруулах

• Хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах
зорилгоор шинэчлэн найруулах

• Аялал жуулчлалын харилцаанд оролцогч талуудын
хуулиар зохицуулагдах харилцааг тодруулах

• Аялал жуулчлалын байгууллагууд, тэдгээрийн
ангиллыг илүү зөв болгон тодорхойлох


Нэмэлт өөрчлөлт оруулах үндсэн саналууд
• Аялал жуулчлалын байгууллагын бүртгэл,
зөвшөөрөл, лицензийн нэгдсэн тогтолцоог
бүрдүүлэх үндсийг хуульчлан баталгаажуулах
• Аялал жуулчлалын гол бүсүүдэд бүсчлэлийн
дүрэм тогтоохыг хуульчлах
• Жуулчны үндсэн эрх, үүргийг тодорхойлох
Гадаадын жуулчид зайлшгүй тур
операторуудаар үйлчлүүлдэг байх

• Аялал жуулчлалын салбарт хөрөнгө оруулагчдын эрх
зүйн таатай орчинг бий болгох зорилгоор шинээр
заалт оруулах
• Жуулчдын аюулгүй байдал хангах эрх зүй орчинг
бүрдүүлэх тухай хуулинд тусгах
• Хөтөч-тайлбарлагчийн сургалт, сонгон
шалгаруулалт, мэргэжлийн үнэмлэх, гэрчилгээ олгох
үйл ажиллагаа, ур чадварын зэрэглэлийг нарийн
зааглан тусгах
• Жуулчны үйлчилгээний стандартыг хэрэгжүүлэх,
ангилал, зэрэглэл тогтоох механизмыг нарийвчлан
хуульчлах

Аялал жуулчлалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, хүний нөөцийн
асуудалууд нээлттэй хэлэлцүүлгийн зөвлөмж
• Тур оператор, тур агентууд болон аялал
жуулчлалын байгууллагуудын тусгай
зөвшөөрлийг Төрийн захиргааны төв
байгууллага олгохоор хуулинд тусгах
• Аялал жуулчлалын байгууллагын
бүртгэл, зөвшөөрөл, лицензийн нэгдсэн
тогтолцоог бүрдүүлэх үндсийг
хуульчлан баталгаажуулах
• Нэр томъёонуудыг олон улсын жишигт
нийцүүлэн өөрчилж, зарим шаардлагатай
хуулийн зорилт, чиг үүргийг шинээр
томъёолох
• Жуулчны даатгалын системийг бий болгох
• Тусгай сонирхлын аялал жуулчлалыг
хөгжүүлэх тэргүүлэх чиглэлд уялдсан хүний
нөөцийг бүрдүүлэх
• Хөтөч-тайлбарлагчийн сургалт, сонгон
шалгаруулалт, мэргэжлийн үнэмлэх, гэрчилгээ
олгох үйл ажиллагаа, ур чадварын
зэрэглэлийг нарийн зааглан тусгах.


• Боловсрол, шинжлэх ухааны яамтай хамтран
их дээд сургуулийн болон ерөнхий
боловсролын сургуулийн хичээлийн хөтөлбөр,
сургалтын стандартыг шинэчлэх
• Дотоодын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх
чиглэлээр бүх нийтийн аялал жуулчлалын
боловсролыг дээшлүүлж байгальд ээлтэй
аялагч нарыг нэмэгдүүлэхАЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ БА ОРЧНЫ БҮСЧЛЭЛИЙН
ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН АСУУДЛУУД НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГИЙН ЗӨВЛӨМЖ

• Тухай аялал жуулчлалын орчны
төлөвлөлтийг хийхдээ тухайн орон нутаг
дэвсгэрт байнгын оршин суугчид болон
бизнес эрхлэгчдийн төлөөлөлүүдийг нэг
ашиг сонирхолын дор нэгтгэн хууль эрх зүйн
үндэслэл бүхий бүлэг салбар байгуулж,
тухайн орон нутгийн иргэдийн
төлөөлөгчдийн хуралтай зөвшилцөж газар
ашиглалт болон төлөвлөлтийг хийх эрх зүйн
орчинг бий болгох.

• Тухайн орон нутагт аялал жуулчлалаас
олсон орлогын тодорхой хувийг аялал
жуулчлалын газар төлөвлөлт болон
ашиглалтай холбоотой гарах урсгал зардлыг
санхүүжүүлж байх зорилгоор орон нутгийн
аялал жуулчлалын сан байгуулан ажиллах

• Мэдээлэлийн үр ашигтай сувгуудыг ашиглан газар
төлөвлөлт болон ашиглалтын мэдээ мэдээлэлүүдийг
улирал бүр буюу тодорхой хугаацаанд багтаан олон
нийтээд хүргэх, тухайн газар нутгийн онцлогыг
ашиглан аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа явуулж
орлого олсон иргэн, аж ахуй нэгж байгуулагууд нь
орлогынхоо тодорхой хувийг төвлөрүүлж тухай
газар нутагтаа байгаль орчиныг хамгаалах
чиглэлийн хөрөнгө оруулалт хэлбэрээ эргэн
зарцуулагддаг тогтолцоог бий болгож ард иргэд
зарцуулалтад нь хяналт тавьж хариуцлага тооцдог
байх
• Тусгай хамгаалалттай газар нутагт аялал
жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхлэх
байгуулагуудад тавигдах шаардлага,
хариуцлагуудыг:
• Байгаль экологит ээлтэй технологиудыг
ашигласан
• Тодорхой хэмжээний санхүүнгийн чадвихтай
байх
• Хэрэв байгаль экологит сөрөг нөлөө үзүүлэхээр
үйл ажиллагаа явуулсан тохиолдолд тодорхой
хариуцлага тооцдог байх

• Одоогийн мөрдөгдөж байгаа хуулиар тусгай
хамгаалалтай газар нутагт газар эзэмших эрхийг
Байгаль орчин ногоон хөгжлийн яамнаас газар
эзэмших тусгай зөвшөөрөл нэрээр олгож байгаа.
Үүнийг нэн яаралтай онцгой хэмжээнд авч үзэн
тусгай хамгаалалтай газар нутагт газар эзэмших
онцгой зөвшөөрөл гэх шинэ хуулийн нэр томъёог
бий болгон онцгой дүрэм журмын дагуу иргэн аж
ахуй нэгж байгуулагуудад газар ашиглах эрхийг
олгодог болгох нь зүйтэй.
• Учир нь монголын болоод дэлхийд данстай
байгалийн онцгой тогтоц бүхий газаруудаа өнөөдөр
анхаарлаа хандуулах цаг нь ирээд байна.

• Тухайн иргэн аж ахуй нэгж байгуулагын үйл
ажиллагааг төрөөс гадаад, дотоодод
сурталчилахад нь төрөөс ач холбогдол өгч
дэмжэж өгөх нь томоохон урамшуулал.
• Хөрөнгө оруулалтын хэмжээнээс хамаарч
татвар хураамжийн тодорхой хувь хэмжээг
хөнгөлөх.
• Ажлын байрыг хэр олноор тогтвортойгоор бий
болгосоноос хамаарч хөрөнгө оруулалтын
тодорхой хувь хэмжээ хүртэлх урамшуулалыг
төрөөс олгодог байх.

• Аялал жуулчлалын салбарт бүтээн байгуулалт
хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг тодорхой
шатлалтайгаар шалгаруулж гадаад дотоодын
байгуулагуудад санхүүжилтийн батлан даалтыг
Монгол Улсын Засгийн Газраас гаргах гэх мэт
асуудлуудаар дэмжиж зоригтойгоор төр
хувийн хэвшлийн уялдаа холбоог сайжруулж
аялал жуулчлалын салбарын урт хугацааны
тогтвортой хөгжилийг хангаж хамтарч
ажиллах.

• Дотооддоо аялал жуулчлалын бүхийл нөөц
бололцоог ашиглан тулгамдаж буй
асуудлуудаа эрэмблэн дугаарлаж,
тэдгээрийг зохицуулах хууль эрх зүйн
орчинг шинэчлэн, урт хугацааны стратегийн
төлөвлөгөө боловсруулан аялал
жуулчлалын бүтээгдэхүүн чиглэлүүдээ
тодорхойлж түний дагуу бүх нийтээрээ үйл
ажиллагаагаа төлөвлөн нэгдсэн зохион
байгуулалтанд орж ажиллах.

Соёл, спорт, аялал жуулчлалын Аялал
жуулчлалын бодлогын хэрэгжүүлэлтийг
зохицуулах газрын мэргэжилтэн
С. Хосхарцага

Аялал жуулчлалын үйлчилгээ явуулахад нөлөөлж байдаг хүчин зүйл

Улс төр, хууль эрх зүйн орчин Байгаль экологи

Эдийн засаг

Технологи

Нийгэм соёл

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->